Rugwaro rwe citatu

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Rugwaro rwe citatu
Series Title:
Chishawasha readers
Uncontrolled:
Magwaro o kunemba : Cishona
Rugwaro rwecitatu
Physical Description:
60 p. : ill. ; 22 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Jesuit Fathers
Place of Publication:
Chishawasha
Publication Date:
Edition:
2nd ed., enl.

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
"Approved for school use by the Department."
General Note:
On cover: Magwaro o kunemba : Cishona-citatu.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28086739
System ID:
AA00000220:00001

Full Text
CIIISIIAWASIIA READERS
CITATU
^ini'iiMwJ{ijpitf"'''i 'iii'iiiT^niirTfffffirM*7*rM^ mifir
PL
8681 2
.R851
1946
A.M.D.G.
RUGWARO RWE CITATU
mmmmilMlllllimmiimilllllll
PUBLISHED BY THE JESUIT FATHERS, CHISHAWASHA.
Approved for School use by the Department.
Printed at the Mission Press, Ghishawasha. 1946.
JIJTOSITY OF ^0^0^^^


3 1262 05091 8738
1L
ftHl*
First Edition
Second Edition enlarged
1944 1946
3,000 10,000


RUGWARO RWE CITATU.
1. IMBGA NE CIcfAMBAKURA.
1. Rimrje zuoa, imbga icifamba mu gomo, ya-kasarjgana ne cicfambakura. Yakati, "Iwe, unore-gereyi kugara mu musha?" Cicfambakura cakati, "Ndinotya kuurayiwa na Danhu." Imbga yakati, <'Uya, tiende ku musha kwarjgu tinogara tose."
2. ino dzakaenda ku musha. Imbga yakai-koenda pa dara, nanhu mcidya sadza. Yakasede-ra; oanhu ndo kuircoa ne shamu. Cicfambakura caona iz,07p cakatizira mu Bako ciciti, "Ha! ha! ha! ha!", cicircmera musoro pa ruware.
2. RUCEMBERE.
1. Rimrje zut>a mukomana, anonzi Cimrjauro, wakaramba kundovim na mmne t)akomana. Wa-kaenda oga mu gomo. Imbga dzake dzakapinda mu 6ako kundoruma mbira.
2. Iye ndo kupindat>o, asi wakaona hari irimo yakakwidi6irwa. ^ino wafunura hari, muka6uda rucembere rune mhuno ndefundefu, rukacinamati-ra ku musana kwake, ruciimba ruciti, "Kuwana 7,i-gere, ukafudugura, ndiBereke; kuwana ^igere, uka-fudugura."
3. Akacienda kumusha akadaro. ^ino wagika kunze, padyo po musha wake, mu mhuno yo mu-cembere mukaBuda mombe, mbudzi, hwai, huku no mukadzi, dzose pfuma. Wakapfuma ^ikuru, nokuti wairn murombe kwa^o.
Ndo pakafira sa rurjgano.


3. HAMBANE BVENI.
1. Rimrje ziroa bveni rakasarjgana ne hamba, icikweiDera pasi tsapo ye nzungu yakasungirwa pa gumbo rayo. Bveni rakati, "Kaziwa, shamrjari, unofara here?" Hamba yakati, "Hongu, ndinofara zarjgu. Munofaraw?"
2. Bveni rakati, "Ciyiko ca unokweua zakada-yi?" Yakati, "Ndidzo nzungu dzangu, dza ndatote-rjga kwa mhembge." Bveni rinerjge raita hasha, rakati, "Nema. Hadzisiri dzako. Kana mumrje ane nzurjgu dzake, anodzitakura pa pfudzi, haadzikwe-t>ere mu mashure make. Nde dzarjgu. Dga tiende ku mutorjgi."
3. Ndo kuenda ^ose^7it)iri. Bveni rakaikoti, "Mambo, hamba yaBa nzurjgu dzarjgu. Onai! Ino-dzikwcoera mu mashure mayo, haidzitakure pa pfudzi. Nde dzarjgu." Mutorjgi wakabvunza bvu-nza, no kufeya feya no kuzotorjgera kuti, "Nde dza-ro." Bveni raka-cimbidzo-tora dzose no kundodya pa ruware.
4. Mazuua matatu apera hamba yakacirjgurana ne bveni. Yakati, "Kaziwai, shamrjari, munofara here?" Rakati, "Hongu ndinofara ^arjgu. Unoninge-yi?" Asi hamba yakati, "Shamrjari, ciyiko ico, ca munokwenera mu mashure menyu?" Bveni raka-ceuka, rikati, "Ndiwo muswe warjgu."
5. Hamba yakati, "Nema. Hausiri wenyu. Ndo warjgu. Kana mumrje ano muswe wake, ano-takura pa pfudzi. Dga tiende ku mutorjgi." Ezp hamba yakapa bveni mhoga pano mutorjgi iyeyo, iciti, "Mambo, onai! bveni iri rinokweraera muswe mu mashure maro. Hariutakure pa pfudzi. Hausiri waro. Ndo warjgu."


6. Mutorjgi wakakurumidza kutorjga oti, "Co-kwacfi, hariutakure pa pfudzL Hausiri waro. Ndo we hamba." Hamba ndo kutora 6arjga no kugwi-shura muswe uye, no kutiza nawo.
4. GARWE NE TSURO.
1. Rimrje zuoa, tsuro icitamba padyo no rwizi, yakasarjgana ne garwe ririkuzemberesa musoro pa mahombekombe, no kucema kwazp. akanzi ne tsuro, "Urikucemereyi kudaro, hama?" icicenjera kunzenga shay a dzaro
2. Garwe rakagomera riciti, "Unondiona ndi-cicema matadzo arjgu mazhinji-zhinji." Tsuro ikati, "Cokwadi kutambudzika pa musana pa matadzo kwakanaka."
3. Garwe rakafikura riciti, "Mawe rjguoa sho-tna cete yapera, mhembge nyoro, yagika kuno, kuti igoyambuka rwizi. Yowel ndabvuma kuitakura ku musana kwarjgu. Yanditenda, no kutsikira mu ma-Bendekete arjgu, asi hatina kuzogika rimrje dit)i, yaiDe kuti moyo warjgu wakaipisa wandikunda, Ndaidya."
4. Tsuro yakaraidza iciti, "Ko! pa n^imbo po kucema ^akaipa za wakaita, no ku^ipamidza, uno-fanira ku^isimbisa kuti urege kuita zakaipa z,akare, no kuomesa misodzi, kuti uone kutiza znto z,aka-daro."
5. Icitaura z,akadaro, tsuro isirjgazloe, yakase-cfera ku garwe. Pakarepo yakaBatwa, no kutse-rjgwa na mazeyo aro.
6. Garwe ndo kucema kupfuura kwakare, riciti, "EzpkaJ ndatadza pakaxe, asi nyama ya iyooo inotapira kwa^o."


6 5. fiERE NE HAD A.
1. fiere ne ham zaishamrjaridzana. Rimrje zut>a ham yakati, "Ndinozim darjga re hwai, nga tinotora nyama." fiere rakati, "Enda iwe, uuye ne nyama tigozodya pano." Yakaenda, ikasikodariki-ra rutsito, no ku6ata hwayana, ndo kucimbidzobva, mufudzi asati aika; ndokudya hwayana .ziri zimri.
2. No umrje usiku 6ere rakati, "Ham, wakauya ne nyama shoma. NLasi ndineenda newe. Ha-ndei." akaika, asi 6ere rakoniwa kucfarikira rutsito, rakapoteredza darjga, rikawana mrjena, rika-pinda pa nawo.
3. Iroro rine nhafu. Rakauraya zhinji, dzimrje dzose dzicirjguno-rirarira. Mufudzi wakatizira ku darjga. Ham yakati pfoco, asi 6ere rakabvuta imrje hwai, rakatizirisa nayo ku mrjena uye, raka6andi-dzirwa mo, nokuti rakagutisa, rikarowa-rowa, rika-citi, "Nhasi ndafa kwazp."
4. Rakazodzokera ku Bako no kuona hat)a ha-isisipo. Kubvira usiku uwo ham haina kuvima pamrje cete ne 6ere.
^l 6. RUDGANO RWE SHUMBA.
1. Ndokurjge mri mkomana mna, mcifamba zauo, asi mkarjga mine mbira dzaiao. Uakasarjga-na na kacembere kacifamba zako. Kacembere ka-kamudza kuti: "Regai kuenda ne nzira yo kudunu, ina mshe, endai neyo"mugana." Kacembere z,ino, kakaenda z,ako.
2. Asi mkomana-TDO mkaitirana mhanda. Mumrje wakati: "Atiende neyo-mugarja." Uamrje mtatu mkati: "Atiregei kuteerera kacembere: tiende neyo mudunu."


3. ino mkaenda neyo mucfunu; mkagika pa-uzuru pedunu; mkaona padzizere shumba. Mumrje wakati: "Onai, mkomana. Inga! Ndambokuudzai kuti: Atiregei kuenda ne nzira yo mudunu."
4. Shumba dzakafara kwaz,o dziciti: "Tauirjgwa ne nyama." Imne shumba yakarjga yafa ne nzara kwazp, yakati: "Atidyei nanhu am." Dzimrje dza-karamba, dzakati, "Tiridzirei mbira dzenyu."
5. Uakomana mkabvunzana rumbo rwo kuri-dza mciti: "Ndikuudzei ^arewa na'mbuya; ^anzi na'mbuya: Nzira nde ye 6ani, yo mudunu ina uashe. RoiDera matumbare, fekure; ronera matumbare, fe-kurei."
6. ino shumba dzakatamba, dzicienda kure-kure; z.ino mkomana-uo mka-fano-tiza, uakamanya kwazp kwazp. Shumba dzakadzoka, dzakaona haua-cisi-po. Dzakateuera dziciuatsaga.
7. Dzakanawana. ^ikanzi ne shumba: "I^i manga maendepiko?" Uakadauira t>oti: "Manga mati-pfumburira guruoa, tanga tisingaone kuridza kwa taqga ticiita." ikanzi: "Ridzai pakare." Uakari-dza pakare, dzakatamba, dzicienda kurekure. Uaka-fano-tiza, t>akaenda ku musha.
8. ino shumba dzakadzoka, dzicitamba, dza-kawana isanhu mcisi-po, menda pamushu. ino shumba yakanga icida kudya mnhu t>aye, yakaita hasha kwa^o kune dzimne, iciti: "Onai, mambotira-mbidza kudya mnhu arco. ino at>o mnhu t>aenda."
Nd707,o.
M* 7. PA KALVARI
1. UaYuda nakamanikidzira Pilato kutongera Yesukufa. Kunyangooa J^u6ati uye waiti, "Ha-ndione mhaka paari!" wakazoteerera kuda kwauo,


no kuisa Yesu, asina mhaka, kuna mYuda kuti aronererwe pa cipianiso.
2. Nd'okubva Yesu acitakura cipianiso cake, oSuritswa mu guta Yerusaleme, no kuendeswa ku gomo rinonzi Kalvari, pa mkamuroiDerera pacipi-anis^. Iye aci-nguno-mkumbirira pana Yane, acitir "r>a6a, mumregere: hanazroe za oaneita."
3. l>akarot>erera pa cipianiso pamne cete nayer i>amrje mrari, t>ari makororo, mumrje pa rutim, mumrje pa rutim, Iye Yesu pakati. Mumrje wai)o wa-kazopindurwa moyo, wakati kuna Yesu, "Mambo,, ndiyeukei, kana mam mu umambo wenyu." Yesu wakaraira wakati, "Nhasi uno ucam neni mu Pa-radiso."
4. Kwakarjga "kumire pa cipianiso ca Yesu> Amai "oake no mukoma wa'mai mke, Maria wa Kle-


9
ofas, na Maria Magdalena. Ezp! kana Yesu aona amai nake, no mufundi wa anocfa, amire po, wakati kuna'mai nake, "Uadzimai, hoyuyi mrjana wenyu." Wakazoti ku mufuudi, "Hana amainako." Kubvira iyoyo nguoa mufundi wakanatora nokunaisa kwaari.
5. Caoa cinhambge, Yesu acizroa kuti zpse za akarayirwanafiaba, z,akamboitwa, wakati, "apera." ino wakashenedza ne'zwi guru oti, "f3a6a, mu ma-oko enyu ndinoisa mrjeya warjgu." Acangorena izp, akakotamisa musoro, ndo ku6uritsa mrjeya.
6. Onai! jira guru ro muTempile rakabaruka, pasi pakadedera, maware aka6anzuka, makuna aka-zaruka, ne zitunha z,izhinji za nakarurama uakafa z,akamuka no kuzoonekwa kuna nazhinji mu guta sante.
7. Asi ishe wa uarwi, naigaririra Yesu, aona kudedera kwa pasi, ne zmirje zakaitwa, waka6atwa no kuvunduka, wakati, "Cokwadi, Iyeyu wakarjga ari Mrjana wa Yane."
1 Uanhu ana natatu naishamnaridzana kwazp. Rimrje zuoa nakarjga nacifamba z,ano mudondo, na-kadziirwa ne tsoro no mukaranga. Uakaitenera, na-kaona nyuci dziri mumuti.
2. Dgurune yakati kuna dawa: "cfawa, kwira
ujjmore uci." cfawa wakati: "Kukwira ndinogona, asi kuomora uci handigone." ino nguruue yakati kuna mutswiri: "Mutswiri, kwira umore uci." Mu-tswiri akati: "Kukwira ndinogona, asi kuomora uci, handigone."
3. ino rjguruoe yakati: "Onaika, nashamnari uarjgu, ini rjguruue handigone kukwira, asi kuomora
DGURUUE NA cfAWA NA MUTSWIRI.


10
ndinogona. Ndisusukidze kuti ndigone kusikira kuomora." Dgurune yakasusukidzwa ikagoti ndo-ciseuera ruoko rwayo, icarjgoti uci dz,i, no ruoko, ndokubva yanzi paziso ndure ne nyuci, kurumrja; ziso ndokubva rati tutututuzai, kuz,imba.
4. Dgurune ndokubva yakoromoka mumuti yakasunamisa musoro pasi, ndiko kusikodwingirira muromo wayo pasi. Muromo we rjgurune wo ku-musoro, ndokubva wacacamara, munho dzayo ndokubva dzapfumbirirwa ne'vu nashe'mi. Dgurune notadza kufema, notofema no mukanwa.
5. Kuzoz,iti dawa kwi, rikati ndo seka iwe, ra-6atwa ne tsetswa, rikati ndo shamarara. Miromo yaro ikabva yabaruka, ikabva yaika munzeue. Ku-zotino namutswiri nakati ndicitsamrja, muromo wa-no ndokubva wareba, wazpukana so mutwir. Muromo wa rjgurune wacinduka; wa nadawa wa6aruki-ra; wa namutswiri wazuukana no kupfundumnara. Ushamrjari ndokubva wapera.
9. MHONDORO KANA SHUMBA.
1. Ina makumbo mana, kana icifamba inoz.ika-kanyadza. Ine zawo zmerjge ze'mbga, ne nzara dzinopinza so musene. Musoro wayo mukuru kwazp, une mapuna; pamanza payo pane muho6i uno-tyisa. Ine zmzeoe zjpfupi-pfupi, zakakwamirana no musoro
2. Ine mhuno yakati pasha, hwema, ndiowo wa isina. Ine maziso matsuku, anoti: Je-re-re-re-re-re-ndo, je-re-re-re-re-ndo, inodaro maziso ayo ^a inerjge icitarisa, icinarjanidza kana kuyena. Mukanwa mayo mukuru, muzere mbarjgura dza mazino anopinza se z,iso. Shumba inodya nyama cete.


11
3. Ine zenzs pamutsipa wayo; ne ndebvu dzi-noyeyema kuti ye-ye-ye-ye-ye-ye, dzicaoaima-naima, dzicinyiminya-nyiminya mumamata ayo. Musana wayo wakatina. Muswe wayo murefu kwa^o, uno-n^en^era na pasi; kumhuno kwawo kune cipfundo. Muuiri wose uzere nere rinoyeuedza kutarisa. Shumba haitane kunzwa moto.
4. Mhondoro dzine pazhinji: dzimrje inhema, dzimrje dzaka-nyatso-gipirira, dzimrje dzakaceneru-ka, dzimrje dzinerjge cena kashoma, dzimrje itguku, dzimrje dzakatsukuruka z,ishoma. Asi mutumbi wadzo, ne cimiro cadzo, no mumhu wadzo, zpse za-kaenzana, hazina kusiyana.
1. Rimrje zuua mukadzi no murume wake na-karjga nacirima mumunda mano: asi mazuna aya mukadzi waina na pamuniri. a nakanga nacirjgu-norima kudaro, murume wakaceuka ndima, ya t>a-karjga nacangobva mu kusakura, akaciona ndima iyi yerjge munda cokwadi, akati kuno mukadzi wake: "Cokwacfi gore rino ndinotenga mbudzi ne z,io za-ngu, nokuti ndinazp cokwadi gore rino."
2. Hezp mukadzi akadanirano no kufara aciti: "Nayi, ndirjgafare cokwadi, nokuti ndinoda kuti igozofudzwa no mrjana warjgu, ari mu nhumbu ma-rjgu, kana ndamupona." Apo murume akasimuka ne simba, aciti, ne'zwi re hasha: "Ko! akatyoka gumbo, unogozodiyi?"
3. Kudaro nakatarjga kurwa: asi mukadzi aka-kurirwa, ndo kutizir kuna'she, kundoudzisira moga. 7,ino murume akashenedzwano kudareko, ikoko akabvunzwa acinzi: "Wakaronereyi mukadzi kudaro?" Iye akadauira no kupira mosa yose kuna'she
RUDGANO RWO MUKADZI NO MURUME.


12
kubvira kutarjgana kwano, no kuika kurwa kwano. Mukadzi ndizpzpno.
4. Kudaro mambo wakanatuka aciti: "Ko! iwe murume, unozina seyi kuti munda wako ucazobva z,io, zmosika kutengeswa? Ko! iwe mukadzi, unozi-nano seyi kuti mimba yako icazo6ereka mrjana, anoika kufudza mbudzi?" ikuru nakanzi mafuza.
5. Kupera kwa zakaita ndiko uku: munda uyo wakazodyiwa ne z,ikara ze sarjgo: hezp mrjana uye akazofa. Kudaro yeukai kuti nhasi uno rugare, asi marjgwana kunofum'a iri nhamo. Hezp nhasi nhamo, marjgwana kunofumano ruri rugare.
1. Cipurjgu cishiri cine makumbo maniri, cine nzara dzinopinza, makumbo aco matguku. Cine mapapiro mamri, cimutumbi caco cinerjge tsina mbiri. fiesu raco id^uku, cipfupi-pfupi, hacisiri ci-refu. Maziso aco anerjge cambga ce fodya. Minhe-nga yaco inerjge mituku, inonyirinyita. Muromo waco unerjge cirauro.
2. Cipurjgu cinodya nyama cete. Tsana cino-6ata cicidya. Cinodya nyama ye mhuka dzakafa, kana cituna co munhu wakafra pasarjgo, cinodya cete. Shiri dzinodya z.ituna, gora ne gunguo.
f 3 Cipungu, kana coBururuka, cinodaBuka ha-cinzwike kuBururuka kwaco, cinongoti cete ziro, takataka, whii, kuderjga-derjga, pacinerjge cicitende-rera panerjge pane nyama ipapo. Cinongoti cete nyimi-nyimi-nyimi-nyimi kudenga-denga, so muse-ve, kana dombo, kana mbumburu 6ara re pfuti; pa-mrje cinoti cikafeururuka cicienda kudenga hacizo-mboonekwa, cinobva cati toro, nenyu, ndo.
11. CIPUDGU.


13
4. Cipurjgu kana ciri kucferjga, munhenga wa-co ukadonha, cinobva cautenera, cinouBata usati wacfonhera pasi, uciri pamrjeya, cinobva caudya wose. Hapana munhu ati anonga munhenga we ci-pungu, hapana munhu ati aona cipungu cakafa.
5. Cipungu cishiri cinotyisa nana nadiki, no kubururuka kwa cinoita, ciciwawamisa mapapiro \ *i aco, ciciti, "Gu-gu-gu-gu-gu-gu: gu-gu-gu-gu-gu-gu: ko-o-o-o pu-pu-pu-pu-pu-pu ko-o-o-o." Ko v&
6. Cipungu cishiri cinokudzwa kwaz,o ne ndu-dzi zhinji dza nanhu, nanociombera, kana naciona ciciururuka zaco kudenga.
12. MAVU. *>V<9*> ,
1. Rimne zuna zakaitika kuti mumrje muko- a mana wakafirwa na naBereki nake, ndo kusara ane oga-oga asisina hama pa nyika. Wakasuna no ku-gara oga asingazine cokuita: kudaro wakaenda 7,ake
so mufambi-fambi. Rimne zuna wakagika na paro-ndo paicicerwa na'mai nake, naciumbisa hari.
2. Wakatanga kucera munyakwe, ndo ku-umba-po mifananidzo ye mombe. Wakaitora, ndo kuenda nayo kugaqa, kwaina na nana nadiki naice-ngeta z,ipfuo z.ano. Uanme nana nakomana ndo ku-mukwazisa, nakaciti: "Ko! izj wabvepiko?" Ndo kudanira oti: "Ndabva ne makaremuno." "Urikue-ndepiko?" "Ndinorsaga kuna na^ine doro." "Zita rako unonzi ani?" "Ndini Mavu." Uana naye ndo kumuti: "Citenera kuri kuenda nadzimai ano, ndiko kune doro." Mavu uye ndokuti: "Hamungango-ndi-cengeterano here mombe dzangu?" Uakati: "Siya ^ako, hapana kwa dzingaende."
3. Mavu ndo kuteuera nr dzimayi naye, ndo ku-sikowana nasati nanwa. LOakuru nose nakamukwa-
15
zisa, wakaisa maoko kuna madzishe, nakati: "Wabvepiko?" Akati: "Ndabva pagarja pana namrje, niasiyano mombe dzarjgu-po, ndanirjga mvura." Asi nakuru nakazina kuti ane nzara, ne mvura ya anoreoa, idoro. Apo ndo kutora cikurura cano, ndo kunwa naye. Wakatenda kwazp. Asi acarjgogika pana nana, wakanzwa mumne oti: "Mombe dzako dzapera no kurwisaniswa; dzakandwa mudzina." Asi iye wakacema aciti: "Ndipei cete mombe dzarjgu." Uakaseka naciti: "Tikupe idzo mombe dza mavu." Akati: "Ongu ndini Mavu." Asi nana naka-ramba.
4. Wakaenda kuna nakuru nano akati: "Dana nenyu naramba kundipa mombe dzangu. Hamu-ngagone here kundonaudza kuti nandipe." Uakuru nakamutora, ndo kuenda naye, nakati: "Ko! mombe dza Mavu maisepi?" Uana nakati: "Imombe dza mavu." "Ongu, mupei mombe dzake." Asi iye waice-ma cete nguna dzose. Kudaro nakuru nakarona nana nano, naciti: "Madziisepi?" Asi nakatadza ku-taura no kutya.
5. Mavu akati: "Ndizpzp, ndiripirei mombe dzarjgu ndiende, handisiri wo muno." Uakuru nakati: "Mombe dzako ingani?" Akati: "Dzanga dziri gumi ne mbiri (se dza akarjga aumbano), asi, cindi-pai gumi cete. Kana mosara mowana dzose, moci-tora ^enyu." Nai^o^o nakuru nakatsaura mombe gumi, ndo kumupa. Mukomana wakakurumidza kutinha mombe dzake no kufara mumoyo. Uakuru naciudzwa na nana, "Mombe dza mavu", naiti: "Izita ro munhu." Asi mombe dzaine dzevu cete. Mavu wakazoripiswa ^ikuru.


_ 16 .
13. CIGUMBUKUMBU.
1. Wakarjga ari mumrje murume no mukadzi wake naigara musango zano, nasina cokudya cose, kana cokuBata zaco. Uaigara mukatumba kadiki-cfiki, nacidya howa cete misi yose.
2. Mumrje musi murume uye akafumobva pa-musha, acienda kunotaga howa musarjgo. Akafa-mba musarjgo muye, ndokuwana howa ushomanana kwa^o, matindindi cete, akagoenda nawo kumusha ndokusikoapa mukadzi wake, oa6ika kuti nagoadya.
3. Kuzoti mamne mangwana-ngwana murume uye akaenda zake musango, akawana pa yakarjga izere huve, pa yakarjga yakakombodza kwazp akati: "Hekani waro, nhasi mudzimu wakombora." Ndo-kutarjga kudzura howa uye.
4. Kuzoti asika pane cimne cigumbukumbu, oti ndicicidzura, akanzwa coti: "Rega kundidzura, enda kumusha kwako, unowana mukadzi wako ana mumba yakanakisa kwazp." Munhu uye ndokuta-kura howa wake, oenda kumusha, akawana mukadzi wake ana mumba yakanakisa kwazp. Mukadzi uye wakafara kwazp. Mazuna mashoma apera mukadzi wakati kuno murume wake: "Murume warjgu kufara tiri kufara zed*u, asi cinhucimne cete catisina mrjana; enda unokumbira ku howa wako uye."
5 Kuzoti ana marjgwana, murume akafumo-enda ku howa uye, ndo kugikoti: "Howa warjgu, ndatumrja no mukadzi warjgu kunzi, urjgandipeno mrjana here?" Howa uye ukati: "^akanaka, cienda zako, unowana mukadzi wako ana no mrjana, asi mrjana uyu akashereketa seyi zake, musazoti kwa-ari: inana zakabva ku howa, hazmzwe."
6. Murume uye akatenda akati: "A! hatimbo-daro kwete." Ndokuenda kumusha kwake, akawa-


17
na mukadzi wake ana no mrjana, ndokugikomuudza kuti: "fanzine howa, kana mrjana uyu akashereketa zake ne rupi rudzi, musazomuti: inana zakabva ku howa, hazmzwe." Mukadzi uye akati: "Kwete ha-ndicfaro."
7. Kuzoti nagara mazuna mashomanana, mrjana uy akatarjga kushereketa z,inoipisa moyo, mukadzi uye akaita hasha kwazp, ndokubva atuka mrjana uye aciti: "ana z,akabva ku howa, hazmzwe."
8. Mrjana uye ndokubva cana cigumbukumbu co howa, imba iye ndokubva yanyura pasi, ndoku-sara nane mukatumba kano kaye. Murume akati kuno mukadzi wake: "Onako mukadzi warjgu, no muromo wakoyu, usinga mharwe ne nhunzi, warjga wamutukireyi?"
Ndipo pakafira sarurjgano.
14. SESILIA MUSANTE.
1. Sesilia waka6erekerwa Roma mugore 159; kumhuri ya akaberekwa, yaioe uru kwazp, yaine macinda o kuRoma. UaBereki oake nakamurera, nacimufundisisa tsika dze nzira yo Ukristiane; na iye musikana wakana ne cicfo co kudisisisa Kriste. Wakazonzwisisisa ze z,ifundiso za Mambo wedu, nokuti: anoshenedza namne nanhu aciti: "Mucengete uvirigo wenyu z,itsene."
2. Asi iye asirjgade, wakamanikidzwa na nakuru kuti acate na Ualeriano. Mauro e zuna ro ku-cata, wakataura no murume oti: "Ualeriano, ndiri ku-cerjgetwa na arjgere wa Yane, anodzinira uvirigo warjgu, wa ndakapikira kuna Yane. Nezp usafurjge cinhu cirjgamutse hasha dza Yane."
3. Pamazwi aya, Ualeriano wakati kapu, ku-shama, asina kukododyorwa moyo, ndo kuremeke-


18
dza Sesilia no kutya kukuru, acitarjga kunzwa zano rakapiwa na Yesu Kriste, rokuti: "Uanogoneswa na Yaoe kumurunira Iye oga. uasirjgateerere rucino rwose rwo muoiri, rjga nadaro." Wakati: "cfayi ndarjgoona arjgere uyo, ndingatendere Kriste",-nokuti wakarjga ari muhedeni. Wakati: "Ndezipi z,i-rjgandigonese kumuona?"
4. Sesilia wakadanira oti: "Haurjgagone kumuona, Ualeriano, usina ku6apatiswa." Nezp Sesilia wakamutumira pakarepo kuna Papa Urbano, wakarjga acinanda "mumakatekumba." (Mukura-mbidzwa kuteerera Yane, kwa naiitwa na na6ati ne nyika, Uakristiane nakacera unza pasi pevu, uru kwazp: makati madzo makarjga makacerwa dzimba-dza-Yane, ne dzo kugara. Ndimomo makafundisi-rwa, no kuitirwa Misa, no kugamucidzirwa Masa-kramente; munonzi "mumakatekumba").
5. Ualeriano wakafundiswa no kuzoBapatiswa. Kuzoti wadzokera kuna Sesilia, wakamuwana aci-namata, akaonano naye, angere acipenya ne mbiri ye derjga. Ualeriano akakanuka, asi moyo wake wakati fee no ku farisa. Wakandoshenedza muni-rjina wake Ti6urtio; iyeno wakapindurwa moyo na Sesilia; ndo kundotgaga Urbano. No kuzoBapatiswa kwake, wakati jeje no mukoma wake, iyeno wa-kaona arjgere uye ne mbiri yake.
6. Asi murayiri we guta, anonzi Almakio, wa-kaziniswa zp rupinduko urwo. Wakashenedza ano naniri, oda kunapa moga. Asi nakatsurjga kwazp, noramba nacidudza citendero cano. Uose nari naniri nakazopondwa, nakana namartyre.
7. Sesilia wakazoudzisirwa kuna Almakio, no kubvunzwa ze midziyo ne pfuma ^a Ualeriano. Vi-rigo wakati: "ose zakagonerwa narombe." Pakarepo, muBati wakaniruka ne hasha. Wakarayira


1!)
Sesilia kupfigirwa mumba make, no kupisirwamo. Asi Yane wakamudzinira, so kudzinira kwa akaita nakomana natatu muzoto re Babyilone. Musikana wakagara siku ne sikati asina kutga. Ne^o kwaka-tumrja mondi yo kumuuraya ne demo. Yakatema katatu, icida kudimura musoro wo musikana, asi yakakoniwa; ndo kumusiya no musoro wokarodi-muka.
8. Wakarinda akanzarwo, acinamata no kute-nda kuna Yane mukurwadziwa kwose. Uakristiane naimushanyira, nacicema misodzi, asi martyre mu-sante wakataura nano; nanzwi nose nakadzikamiswa moyo no kufara. Ne zuna ratatu, Papa Urbano wa-kauya kwaari, no kunzi na Nyakufira Kriste: "Ndai-rjguno-kumbira kuti, ndirarame kudzimara nditi, ndakupai narombe, nandairiritira, no kukupai imba iyi, igona imba-ya-Yane na rini."
9. Wataurazp wakakotsira; mrjeya wake, une rjgara mbiri, imrje yo uvirigo, imrje yo umartyre, waka6ururukira ku derjga ra Yane, wa aiigodisa. Dgatitii jeje no musante uyu; rjgatinamatei naye ti-citi: "Moyo warjgu no muniri warjgu zine 7,isina mhaka, kuti ndisanyadzwe."
^15. RUDGANO RWA BVENI NA TSURO.
1. Bveni wakaqga akaroora musikana wake kuno mumrje musha. Nai7,070 rimrje zuna waka-bvunza tsuro, kuti amuperekedze. Tsuro wakati: "itgene nasekuru tinoenda;" ndo kuroqgedza m buna yano.
2. Ana marjgwana nakatarjga rwendo rwano. Bveni wakati: "Muzukuru, citakura nyimo idzi, tigo-zodya pa nzira." Tsuro ndo kutakura nyimo dziye, ndo kuenda ^ano. Kuzoti nagika kunyasi no ruko


20
na Tsuro wakati: "Uasekuru, endai, munotarisa mvura apo, mukawana iripo, mugondidaidzira tigo-zodyira nyimo dzecfupo."
3. Bveni acarjgoenda, tsuro ndo kusara odya nyimo dziye dzose; acarjgopedza kudya, wakamanyi-ra kuna bveni acicema, aciti: "Ndatorerwa nyimo na mhembge, nyimo dzatiza na mhembge," acifemere-ka kwa^o. Bveni wakati: "Addenda zecfu, hapana arjgamutandanise akamu6ata." Tsuro ndo kunwa mvura, ndo kuenda z,ano..
4. Bveni wakati: "Tsuro, muzukuru, tikagika pa mutamba uyo, uti: Arjgu magarjga, ini ndigoti: Arjgu maibve-ibve." Tsuro ndo kutendera zake. Asi nacaqgogika pa mutamba, tsuro wakatarjga ku-shenedzera, oti: "Arjgu maibve ibve;" bveni waka-shatirwa, akashaya zp kurena. Tsuro ndo kudya matamba ose.
5. Bveni akati: "Ukanzwa ndoti: Ndatga, ndatga, uuye, uzotora pano muti uyu": as: tsuro ndo ku-bva autora pakarepo. Uakafamba ndo kuika pa musha wa natezara, ndo kugara zano, nakaBikirwa sadza ndo kushamba. Uacarjgotarjga kudya, bveni wakashenedzera, oti: "Tsuro, muzukuru: ndatga, ndatga;" tsuro ndokubva aBuritsa muti uye ndo ku-mupa. Ndokubva nadya sadza riye nose.
6. Kuzoti napedza kudya, nate^ara nano nakati: "Cirindai muno mune mbudzi, mugodzitarisa dzire-ge kupoya." Ndo kurinda zano. Kuzoti nanhu nose nakotsira, nakararjgana ndo ku6aya imrje nhorjgo, ndo kuBika nyama yose pa moto. cfewe ndo kuriso-na pakarepo ndo kuripakira ivu, ndo kurimisa se mhenyu, pakati pe dzimrje.
7. Kuzoti norinda, tsuro wakati: "Atirananei kukucidzira." Tsuro wakatarjga kurinda, bveni aci-kucidzira. Kuzoti nyama yane kuibva, tsuro ndo


21
kumuka akati: "Cirindaino, nasekuru." Bveni ndo kurinda, Tsuro 7a akaona kuti nyama yaibva, pakare bveni wakotsira, wakatora nyama yose zhinji, acidya ndo kusiya ane mapfupa cete, ndo kurinda ^ake.
8. Kuzotino bveni womuka, wakaisa maoko muhari, akawana ane mapfupa cete, akati kuna tsuro: "Tsuro, muka. Ndiani wadya no kusiya mazi-pfupa cete?" Tsuro wakati: "Bveni, uno mu^amba-rara iwe, wazina kuti wapedza nyama: ^ino wandi-bvunza kuti, ndiani wapedza nyama? Ko! ticaonana kwaedza."
9. Kuzoti kwaedza, natezara nakatuma mrjana wano kundoBuritsa mbudzi. Wakaenda ndo kuBu-rits?, akaona imrje isisade no kutsukunyuka kwose, ndo kuisaira, akaona yorjgoBuda^ ivu roga, ndo kuenda ondoudza BaBa wake, ndo kudzokerako nose.
10. fiaBa akati kuna nakuwasha: "Ko! mbudzi yakaBayiwa neyiko?" Tsuro wakati: "Bveni ndiye ane Basa rose iri." Bveni akati: "Tsuro ndiwe wadya nyama iwe." Tsuro akati: "Uatezara, onai ^ingapedze nharo dzedu nde^i iz,i: Atiendei pacu-ru mundotipisirapo. Anerjge atga, ndiye wadya nyama."
11. TJmo nakaenda na natezara nano pacuru. Tsuro wakati, "Regai timir pakati pe curu mugo-6atidza." Tsuro ndokubva apinda muguru, bveni ndo kutgiramo. Kuzoti moto wati nho, tsuro ndo kubva a6ucfa, akati: "Ma^ionaka, bveni ndiye waka-dya nyama."
Ndo pakaperera sarurjgano.


16. HOMBARUME, SHUMBA NO TUKARA.
1. Kwakarjga kune mumrje hombarume, wo-kuBaya mhuka musarjgo, akarjga ane imbga dzake nhatu. Rimne zuna wakaenda kundovima, wakau-raya katsuro, mhembge, mbira ne pfuru, akadzita-kura dzose dziri ina, acienda nadzo kumusha.
2. Ipapo mvura yakabva yauya zhinji kwazp. Akatiza ne mhuka dzake akagikopinda nadzo mu Bako. Munhu uyo akanga asirjgazine kuti i6ako re shumba. 7,ino shumba yakauya yakapindano mu-Bako mayo, ndokubva yagarano pamoto, waqga wa-kuwidzwa na hombarume, icisedera munyasi make kashoma-kashoma.
3. Shumba yakatarjga kutaura iciti: "Ona iwe munhu iwe, tora katsuro kako ukagocere imbga dzako dzidye." Munhu wakagoca nyama ikadyiwa ne'mbga. Akanzi pakare: "Tora mhembge ugoce, upe imbga dzidye." Munhu wakaita kudaro.
4. Akanzi pakare: "Tora mbira ne pfuru ugoce, upe imbga dzidye." Munhu wakateerera wakaita 7pse 7a akaudzwa. Wakagoca mhuka dzake dzose, dzakadyiwa ne'mbga dzose.
5. ino shumba yakati kuna hombarume: "Kana wapedza kugoca nyama yose, kana nyama yose yapedzwa kudyiwa ne'mbga dzako, ndiudze; iwe ugodyano imbga dzako dzose, kana wapedza kudzi-dya dzose, zino ini ndokudyano, kugone kudyana no kudyana mu6ako muno."
6. Pauzuru pe6ako pakarjga pane katsindi ne kahono, twakati kuna hombarume: "Ona iwe munhu rega zako kutambudzika, rega kutya, ipa mhuka dzako imbga dzidye, iweoo ugodzidyano, he7p iwe ugodyiwano ne shumba, isu tigoidyano shumba kana yapedza kukudya, toidyanoJ'


23
7. Shumba yakadanira yoti: "Ndiwe aniko iwe? Urjgagone here kundidya? Cokwacfi iri rino-shamisa, zinoshura pasi, kudya ini! Cirjgo canda-kagara pasi pano, hapana ati ataura neni kucfaro.
ikara zose, ne mhuka dzose, ne ripfuo ^ose, na na-nhu nose, ndakaz,ipedza no kuz,idya, asi hapana ca-kandidyauo."
8. Katsindi ne kahono twakadaoira tuciti: "Ona iwe shumba, dopamidza kutaura kudaro pakare. Kana iwe wapedza zpse no kuridya, isuno nhasi tirjgakuBurukire, tikakupindiramo tikudyi-rema"
9. Katsindi kakakurjgurutsira zidombo muBa-ko, zidombo iro ndokubva ragikodzjnyirira shumba pasi. Shumba ikagopikinyura zidombo ndokubva yati kutiza ware, Uyo munhu hombarume arjga da kudyiwa ne shumba, ndokubva atizirano ku-imusha kwake. Rwafa.
1. Rimrje zuna Bveni na 6ere nakaenda ku-ndosunza: bveni akapiwa mombe, Bere akapiwa ho-mrje ye nzurjgu. Uakagoenda kumusha kwano z,ano, Kuzoti nagika pa nzira, bveni rakati: "Shamrjari, ona, ini handidye mombe, ^akanaka kuti titerjgane, iwe undipe nzurjgu dzako idzi, ndigokupaoo monxbe yangu, nokuti iwe unoda nyama, ini ndinoda nzurjgu." fiere rakatenda rikati: "akanaka 7,a warena," Bere nddkupa nzurjgu dziye kubveni: bveni ndojku-pano mombe iye kuBere; ndo|cubva napararana noti uye aenda ne nzira yake, uyu ne nzira yake.
2, Kuzoti bveni ragika ku ciro caro, rakagika ne pakaBako, kakamanikidzana kwa^o, ka risirjga-gone kupinda, rikati: "Ndocimbotura nzurjgu dza-


24
rjgu." Ndokubva homrje yak^sunurjguka muromo, nzurjgu dzose ndo kurasikira mu6akomo. Bveni rakati riedze kupinda, rikatadza; ndo kundoshene-dza kamrje kana kabveni, kuti kazo6uritsa nzungu dziye. Kana kaye kakapinda mu6akomo kakadzo-ka kodya nzungu dziye-mo. Bveni guru rikadoti: "Ndipeno." Kakabva kati: "Handidi"; kudakara kakazodzipedza dzose.
3. Kuzoti Bere ragika ku musha kwaro rakati: "Ndiciuraya' mombe iye." Rikatadza pamusana po-
cAh^" kutya kutungwa. Rakaenda kundodanidza shamrjari waro mbada, kuti azoriurayira mombe yaro. Mbada ndokuuya, ndokubva yauraya mombe iye, mbada ndokubva yaenda zayo. Kuzoti 6ere roti ndiciuya, kuzodya nyama yaro, rakaona mombe iye icinge yakaginura, ndokubva ratiza rikati: "A! Ndi-ngatuqgwe: ndogozouya, ndoidya yana kuora."
4. Kutiza kwaita 6ere, mbada kaiz,iona ako, kakauya ndo kutakura mombe-yo, ndo kukwira na-yo rrmgomo, musiijgagone kukwirwa.ne Bere. Bere kuzoti roti: ndocinodya mombe yarjgu, rikawana yangona n^imbo cete, rikagotenera gwara, rikaona mbada iri mugomo, ndo kubvunza roti: "Mombe yangu yaenda kupiko?" Mbada yakadanira icjti: "Ndi^nayo mugomo muno." Bere rikati: "Ciuya na-yo tidye toseka." Mbacfa ikati: "Handidi kuti hdi-uye nayopo: kana ucida nyama yako, itokwirano
j^rnuno." Bere ridoedza kukwira, rikatadza. Mbacfa ndo kudya nyama-yo yose, ndo kusiya musoro cete, ndo kunouisa pa yakanga yaurayirwa.
5. Bere ndo kugika-po rikaona musoro uri pasi. Ndokusiya musoro we mombe uye rikati: "Ndica-mbonotaral mapfupa arasiwa ne mbada ndigozouya nHodya musoro uyu mushure." Bere riye ndo kuenda kundotara mapfupa z,aro. Ricangobva cete


kahono kakasara kotora musoro uye kopinda nawo rnuguru. Bere rakagika, rikaciti: "Ndiwe ani, watora musoro warjgu?" Kahono kakati: "Ndini kukoora ma6ere, ndakadya ma6ere mana, iwe nhasi ungane wa shanu." Bere ndokubva ratizira kuna mbada, hdokugikowana mapfupa a rakadya. Rakadzokera pakare kundoona musoro uye, rikagiko6ata nyanga: kahono kakati: "Ndini kukoora ma6ere, nhasi iwe urjgaoe wa shanu." Bere rikati: "Ndiko aka, karjga kacindityisa." Ndokuzodya musoro uye ^aro. Ndipo pa rwakapera.
18. GONDO, GWARIKWARI NE HUKU.
1. Gondo, Gwari ne Huku naishamrjaridzana rjguna uru kwa^o. Kuzoti mumrje musi, Gwari wa-kandoshanyira Gondo, wane nana naGondo nakane-urwa, nacingona maparanara. Gwari akati: "Dana nenyu nakaita seyiko?" Gondo akati: "Ndakanaue-ura ne cigo." Kuzoti Gwari, musi wa aienda kumusha kwake, wakakwereta cigo ca naGondo asi naGondo nakati: "Musazonorasa." Gwari akati: "Kwete nasawira nangu." Gwari ndokuoneka naGondo.
2. ino Huku yakandoshanyirano naGwari za nakarjga nabva kwa naGondo. Huku wane nana naGwari, nacishamisa ne misoro yano yakaneurwa. Huku akati: "Makaneura neyiko?" Gwari akati: "Ndakaneura ne cigo ca naGondo." Huku kuzoti musi wa aienda wakakumbira, asi Gwari wakapa Huku. Akati: "Usazonorasa cigo ca naGondo." Huku ndo kundoneura nana nake, ndo kupedza akani-ga cigo ciye.
3. Kuzoti mumrje musi Gwari aienda kundo-bvunza, kuti: "Cindipai cigo ciye." Huku akati: "Ha-ndicazina pandakaisa: ndicambotgaga." Gwar-
27
ndokuenda zake kumusha kwake. Kuzoti marjgwa-narjgwana Gwari wakati: "UaHuku, naHuku, naHu-ku, naHuku, naHuku, naHuku cigo ca naGondo." Gukurume rikaBuda muzumbu, rikati mapapiro aro hu, bu, bu, bu: "Takarasa." ino Gwari akandoudza naGondo kuti: "Cigo ca makandipa ndo kundoneura nana nangu, kuzoti nasawira nedu naye namrje na-Huku, naona nana nangu nakaneurwa nakanditi, ndipeino. Ndikanapa, asi z,ino nakarasa."
4. Kuzoti munme musi Gondo, anaona nana oake nangoti mavudzi nyangara, akati: "Uanhu naye nhasi ndinonada." Sike pana Gwari pumu, naka- hnf^ bva nati burururu mu denga, wane nongoti tsika, tsika, tsika, tsika, nari mu deqga; wane Gwari oda ku6atwa, akati pasi mhu; nana naGwari nondonda nari pasi, ndo kunogika mu minzwa njo; ndiko ku- sara kwakaita naGwari. UvOcJ-^^ j*f-*) 5. Gondo akadaridza^ woenda kuna naHuku; f^l*^ wane naHuku nari kuteta nacitgaga cigo. Gondo ri-kagika pana naGukurume pumu. Uanhunzj nakaci-
ti kuoana naoo: "Pindai mumikoko, pindai mumiko- ^,ie' ko, pindai mumikoko, pindai mumikoko." Gukurume izpzp ricimanyira nnwukato, riciti: "Wogocitanga no kurona, wogocitanga no kurona, wogocitanga no kurona, wogocitanga no kurona, wogocitanga no kurona." Huku kuzoti yaona nana naenda mudu- ^\^Jfc!^ ngwiSfi, ikati: "Kokokoko, hauroneno? kokokoko, i hauroueno? kokokoko, hauroneno?"
6. ino Gukurume wane roti: "Akaenda nepi? akaenda nepi? akaenda nepi? Akaenda kare." Dzi-cingodaro, iro Gondo ricingoti riri mudenga, riciti, vuuu, riri mucfenga. Kuzoti Gondo raenda, nana Huku ndokuzo6uda panze.
7. Saka muciona z,icinengana izozj z.imhuka, pamusana pe cigo cauakarasa ca naGondo.
L


28
19. TSURO.
1. Tsuro kane makumbo mana, kane nzeue mbiri ndefu, kamuromo kako kacfiki-cfiki kakanaki-sa, kanerjge kakaparurwa. Kane kamusoro kadiki-diki, kamutumbi kako kanerjge ke mangoyi. Muni-ri wako une makushe mazhinji manyoro-nyoro aka-pfanisa, anonakidza kana uciapuruzira. Kasoro kayo kanerjge damba, maziso ako akapunda. Mazi. no ako anerjge e tsenzi, anoceta uswa se mbena. Katsuro kanodya uswa, ruga na mashija e nzungu.
2. Kanoti kana kunze kwadoka, kanocema ka-citi: "Kutu-kutu kuti wii: kutu-kutu kuti Wii," izpzp kanocema kacifamba. Katsuro kane kamuswe ka-diki, kane kapfuna kamini, kanenge kamuswe ke pfuru; kane tundebvu turefu-refu mututama twako.
3. Katsuro kane njere kwazp, kanogona kusiya imbga na pamusana pa manirikiti na madududu a kanoita, kana kacitandaniswa ne'mbga.
4. Tsumo yakarewa na tsuro inozioikanwa kwazp na uanhu nose-nose, inonzi: "Tgimbo ndima-karjganise, asi rwembga ndinofa ndaedza." Ndoku-nzi: ndikarowa ne tsimbo ndinofa, asi ndikatgutgu-dzirwa ndinomboedza, ndigofa ndatomboedza, ku-manya. Katsuro kamhuka ko musarjgo, kanogara murugwe^wa, ndimo makanoita nzimbo yako. Kane mutizo caiwo, kanoti kana komanya, kanobva kadu-nda kaomesa muniri.
5. Katsuro kano6ereka nana natatu zuna rimrje cete, asi haka6erekere pan^imbo imrje cete; kano6e-rekera pamitunhu mitatu, kanoti mumqe pano, mumqe pake, mumrje pane yake nzimbo. Amai ndiuo nanogara noga nari pakati. Kana koda kuua-yamqisa, kanoti yamqisei uyu, kobva koenda kuno mumrjf; koyamqisa, kobva koenda kuno wokupedzi-


29
sira koyamrjisa, kobva koenda kunz,imbo kwako. Katsuro kanoyamrjisa rukurjgunira, na pamasha-mba-nzou, kunze kwoda kuedza. Katsuro kanoyamrjisa kaniri pazuna.
6. Hapana munhu ati aona nana netsuro nari natatu, panz,imbo imrje cete, asi ukauraya nhun^i ye tsuro, ine mauta, ukaitumbura, unowana mune nana natatu. Amai ne katsuro nane Basa kwazp rokuce-rjgeta nana, nane misha mitatu. Tsuro kanopinda dzimrje mhuka zhinji murjgano. Tsuro dzine rudzi runa: Tzuro mombe: Tsuro mukutu: Tsuro makarja Tsuro shapa.
20. KAROMO KE TSURO.
1. Tsuro yakarjga iri pa tsuwa yoga. Yakaga-rapo rjguna zhinji isirjgagone kuse6era kunyasi kwa mahombekombe, nokuti kwakarjga kuzere makarwe. Rimrje zuna kakamira kakatarisana napa mahombekombe. Pa kakaona garwe, kakabva kafurjga zano ro kuyambuka. Kakati: "Nayi imi, muri nazhinji here sesu?" Garwe rakati: "Orjgu, tiri nazhinji kwazp." Tsuro kakati: "Manomano enyu. Uyai mese, muuqgane; isu nanatsuro tigourjganano, tione nda napi nazhinji."
2. Garwe iro rakandokoka madzitateguru, ma-dzisekuru, na madziBaBa, madzimbuya, madzimai ose na natezara, han^adzi, nanirjina na naramu nose, no twana twake twose twe makarwe, rikagona faka-faka. Asi tsuro kakarjga kari koga, kacirarjgarira zano rako ro kuwana mayambukiro o kubva ku-tsuwa.
3. "Ndokunererjgai keciposhi, nasawira narjgu, ndione kuti muri narjgani, isu tigozourjganano, mo-tinererjgano. Teererai: Poshi, piri, tatu. Makushe


30
arjguwe! ndadzimaidzwa, mane 6esanwa. Handigone kukunereqgai, makapararira kwosekwose. Itai mudurjgwe kwawo, nakuru narjgu."
4. Akazokokorodzana ndo kusundidzana ku-dzimara ane mudungwe. Katsuro kaona kuti mu-dungweyo wa makarwe wasika kune imrje mhiri, kakaciti no mumoyo: "Igga mataniko arjgu arurama."
5. Kakati: "Cinyatsomirai, ndana kukunere-rjgai. Poshi, kacidzatukira pane rimrje, ne rimrje, ne rimrje, ne rimrje:-- piri, tatu, cina, shanhu, tanha-tu," kakaramba kacidaro, dakara katatukire mhiri.
6. Kuzoti kane mhiri, kakaciti pakadaro taka-rara, ndo kutamba kakagogigidzira, kakagokekere-dza kuseka, kudzimara kamuromo kako kaparukire. Ndi^o zakasaka kuti karomo ke tsuro kaparuke.
,**9'21. CIN7EDGAMUTSAIRO.
1. Kare-kare kwaina no mukomana waigara mu kamba kadiki-diki na'mai nake, naina narombe kwazp. Uaitowana zpkudya pamusana pa amai nake naipemha. Asi mukomana uyo waina ne nuijgo kwazp zpkuti haaimbogona ku6ata Basa kunyaqgwe rakareruka zakadiyi zazp, asi kuzambira zuna cete no kugomberera moto pa rjguna dze cando. Muni-ri wake wakana ne mbare cose. Amai nakamutu-midza zita rinonzi Cinzerjgamutsairo, pamusana po kusada kugara pa dare.
2. Amai nake nakarjga nasitjgagone kumuitisa 6asa asi uakazofurjga zp kumunyima cokudya. Iz'i z,akazosakisa kuti aite Basa. Rimne zuna wakaenda kunotsaga Basa pa prazi yaina padyo. Akapiwa ko6iri pa muswere we zuna. Wakati obvako oya-mbuka kakona ndokubva adonedza ko6iri mu mvu-


31
ra ndo kurishaya. Ndo kugikoudza amai nake. Amai nakati, "Iwe uri zirema ro mrjana, ungadayi waisa mu homne yako." Akati, "Ndicadaro, Amai."
3. Kuzoti ana marjgwana Cinzeqgamutgairo wakaenda^e kunotsaga 6asa ku mururjgu anoterjge-sa mukaka. Akapiwa ga6a guru rakati tundu no mukaka pa 6asa rake ro muswere we zuna. ino Cinzerjgamutgairo wakatora ga6a rizere no mukaka ndokubva adira mu homrje hum ye baci rake. Mukaka wose wakacururukira pasi asati agika ku musha. Amai nake nakati, "6a6arjgu'we, ko, warjga waregereyiko kutakura pa musoro zakacfaro ne ga-6a?" Akati, "Ndicadaro."
4. Aua marjgwana Cin^engamutsairo wakaenda pakare kunosenenza ku murimi ndo kupiwa mafuta o mukaka pa 6asa rake. Kuzoti ana mauro Cinzerjgamutgairo wakatora mafuta no kuatakura pa musoro wake no kuenda ku musha. Ne rjguua ya aka-gika'kuna amai nake mafuta ose akanga aipiswa kwazp, mamrje acinerera no muniri, mamrje atgetera mu vudzi rake, mamrje acirjgodonhera pasi. Amai pa nakaona izi nakati, "Iwe une misikanzwa kwa^o, urjgadayi wanyatso-takura mu maoko ako." Cinzerjgamutgairo akati, "Ndicadaro." ?C
5. Rimrje zuna wakaendazp kundotgaga Basa ku mururjgu. Akapiwa marjgoyi pa 6asa rake. i-no wakaitora no kuenda ku musha akaitakura mu maoko. Asati agika ku musha marjgoyi yakamu-maradzura kwazp ndokubva airegera. a akagika ku musha amai nakamutuka naciti, "Iwe uri cituta co mrjana, warjga waregereyiko kuisurjga no kuuya uciikakata?" Akati, "Ndicadaro."
6. Ana marjgwana wakaenda kundosenenza ku muterjgesi we nyama. Akapiwa mubayiro we nyama ye cidya. ino Cinzerjgamutgairo wakatora mu-


32
surjgo wake ndokuisurjga ndokuenda kumusha aci-rjgo-izuna mu'vu rine tgina. Nyama yose yakarjga yati ii ne tgina zokuti hairjgadyiwe. Amai naciona 7 nakaniruka ne hasha kwazp nokuti zuna raiteue-ra raiua Sondo no kudaro naida kudya nyama. Ku-cfaro nakatozodya ne zimiriwo. Amai nakati kwa-bl&JcUM^ ari, "Iwe zidutururu ro mrjana ungadayi wanyatso-takura pa mapfudzi ako." Cinzerjgamutgairo akati, "Ndicadaro/^
7. No musi we ciposhi wakaenda pakare ku-ndosenenza ku mucerjgeti we mborjgoro ndo kupiwa mborjgoro pa kusenenza kwake. ino Cinzengamu-tgairo wakaitora ndo kuisimudza no kuitakura pa mapfudzi ake. Asi wakambo-tambudzika kwazo acitadza kuisimudza. Wakaenda acifamba zishoma pamusana po kuremerwa ne mborjgoro.
8. akaitika kuti za akarjga acifamba, kwaina no munhu mupfumi wakarjga ane mrjanasikana wakarjga asirjgagone kutaura kana kunzwa. Haana kumbotaura mu rupenyu rwake rwose. Ciremba wakati, "Haambofa agona kutaura kana kunzwa ku-satoti asekeswa ne cimrje cinhu." Iroro zuna mrjanasikana uyu akarjga acitarisa kunze ne pa hwindo ndokubva aona Cinzerjgamutgairo akatakura mborjgoro pa mapfudzi ake, makumbo ayo akamira mu derjga. Musikana uyu aciona izi akabva apxatika kuseka.
9. Pakarepo ndokubva agona kutaura nof kunzwa. f3a6a wake wakafara kwazo aciona mrjana wake ogona kutaura no kunzwa. ino wakapa mrjana wake kuna Cinzerjgamutgairo kuti nacate. Cinzerjgamutgairo wakagara na'mai no mukadzi wake mumba huru nacifara kwazo.
RUGARE TADGE NHAMO,


- 33
22. FUDGAYI PAMBERI PO KUITA.
1. Kwaina no murume wakarjga ane mrjanasi-kana wake wakanakisa kwazp. yakarjga rjguna yo kuroorwa kwo musikana yasika, 6a6a wakati kuna uakanga nacicfa kumuroora, "Anerjge acicfa kuroora mrjana warjgu haabise pfuma asi anouya kwandiri, ndinozomupa 6asa ro kuita."
2. Majaya mazhinji akauya akapiwa 6asa ro kunaka musasa padyo no musha wo murume uyu. Murume wakati, "Ndinoda kuti muuye mumrje no mumrje, kwete pamrje cete."
3. Mumrje wa majaya akauya. BaBa wo musikana wakati kwaari, "Cimbomira sadza riti ra6i-kwa." Waka6ikwa mukonde mukuru-kuru kwazp
ne nyama ine miripiri kwazp. Murume ndokuti ku- />* f^-^y
ne jaya, "Kana ukapedza sadza iri ne nyama usina ,^0^ kuti su su, kana kuti a a, unobva watora mrjana warjgu." Jaya ndo kushamba maoko aro, rikacitarjga
kudya. Pakati po kudya rakanzwa miripiri yonana bt*.r,
zikuru, muromo worjgoshosha, rakadombo-tirira asi W*. rakanzwa zanyanya kwazp ndokubva rati su su. kc-~f Ba6a wo musikana wakati, "Cienda z,ako, handica-kupa mrjana warjgu."
4. Uamrje nakauya asi nakatino pakare su su, kana a a, ndokubva nadzingwa.
5. Pokupedza tsuro yakazjnzwa ndo kuti pa-cayo'^ndondoyedzano ini tsuro* Yakasika, ika6iki-rwa sadza ne nyama ine miripiri kwazp. Asi tsuro yaina ne njere. Pa^ua pa kudya yakati, "Ini ndinoda kudya nemi 6a6a." Uakanamba kudya nose. Cinhambgeco tsuro yangotimba misuna mishoma- 4-ve^-4< i^j. shoma yakanzwa mukanwa makwaniswa kwazp ne
miripiri. Ikagonamba z,ino kusenenzesa njere dza-yo ikati, "Nayi, te^ara, iwo majaya ose aya akabva


34
apera ose-ose no kuti su su?" Tezara akati, "Hee i mrjacewe." Tsuro ikati, "BaBawekani, irjga maka-
tt^ nirimirwa kwazp kubva nati su su, pamusana pe sa-3 / dza ra makarjga manapa. Ndirini tsuro ndainzari-hi. ku^-J rwo kunzi su su, kubva ndanzi su su cai^o seza wakaita kwa muri kuti su su hameno kuti ndaiiteyi."
6. Pakupera kwe sadza tsuro yakati, "Onayi, ndapedza ndisina kuti su su." Tsuro ndokubva ya-piwa mrjanasikana uye. ^ w
23. CAMUPUPURI NE ZUUA.
1. Camupupuri ne Zuna zakaitirana nharo dze simba no ukuru. Uakazobvumirana kuti uaone kuti mukuru ndiani pa uniri wano. Uakati, "Atione-yi kuti mufambi uyu anoterera ani, iwe Zuna kana ini Camupupuri."
2. Camupupuri ndiye wakatarjga kuyedza. Wakati zpmbo zake mbare-mbare, simu, tasa, aka-narjga ku mufambi uye ndo kumuvuvuta-vuvuta ne simba guru kwazp no kumutataritsa ndokurjge aca-bvarurirwa baci rake. Mufambi kuzoona kuti ara-mba orjgovuvutwa na Camupupuri uye wakanyatso-moneredza baci rake pa muniri ndo kunyatso-^isu-rjga kwazp kuti rirege kupeperetswa zakare.
3. ino ndo kuzouyano Zuna. Wakayedza mufambi ne nzira yakasiyana ne ya Camupupuri. Wa-kanyatso-uya zmyoro-nyoro no kudzia kwake sa mazuna ose. Kuzoti mufambi adziirwa no kudzia kwake cfikita rorjgo6uda ndiye rubaci rwake kono-pore, ndo kuramba acifamba zake ne nzira. ino Zuna wakapisa caizp no ku6anda na pa marjgwana pose. Mufambi uye akati nyakata ne dikita ndiye rubaci rwake kwatanu, pa ruoko te, acirakidza kuti Zuna mukuru kupinda Camupupuri.
KUNYEDGETERA KUNOPINDA i^L KUMANIKIDZA. tf9 ?\


24. E NYIKA YA MASEMBURA.
1. Pane dzina rinoshamisa kwazo pa nyika iyo. Kare-kare kwakarjga kuno mumrje murume no mukadzi wake no mrjana. Rimrje zuna murume wakati kuno mukadzi wake, "Dgatiende ku dzina rinonzi Zhenje, tino6ata hone." Mukadzi wakadanira oti, Q ff\ "akanaka kuti titakure derjgu nokuti tirjgagone ku- tia^ 8ata hone zhinji kwazp." Mukadzi ndo kutora mrjana wake akati, "Dgatiende." Ndo kupinda mu nzira noenda zano ku dzina
2. Kuzoti zino nagika pa dzina mukadzi waka-Burutsa mrjana no kutura derjgu rake aciisa pasi pa-dyo pe dzina. ino mukadzi wakapinda akamira ari mu mahombekombe, ndo kutora derjgu rake akarjgorinyudza pasi pe mvura, akakanda cokudya ce hone makaremo. Asi akaona hone ndiki-ndiki dziciuya, itwo caitwo tudikidiki kwazo. Mukadzi wakatarjga kushora acinyomba kwazo. Wakati ku murume wake, "cfididza waro ku musha unotora midende yedu tizokupa dzina iri ti6ate hone huru."
ino murume ndo kuti sikinya kumanyira ku mu- ^A^"^ sha, ndo kunouya nayo midende miniri. Asi kuzo-ti murume agika mukadzi wakatora mumrje mude-nde, murume akatorano mumrje.
3. ino nkacikupa no kukupa. Kuzoti dzina rapera mvura nakaciona hone huru kwazo, dzimrje ndikindiki. Uakacitarjga kushora zakare se z& na-kamboita pa kutarjga nacigika pakarepo. Kuzoti murume a6uda mu dzina mukadzi wakasara makaremo. Akaona dzina roita zimrje, roda kumukwidiBi-ra, mvura yose yotarjga kukwirira pa musoro. Aka-citi ayedze kuBuda akaona kwana kure, dzina ndokubva rati fasha-fasha kuzara. Mukadzi uyu ndokubva ati todzi pasi. Murume akati," Ko, ndogo6ate-yiko?" Ndo kupinza pfumo rake pasi pe mvura.


m
Asi akarjga acifurjga kuti arjgagone ku^una mukadzi wake. Wakapinzisa kwazp pfumo rake pasi-pasi asi mukadzi wakagumrja ne pfumo ndokubva ariBata. ino murume wakayedza kuzpna ndokubva avvira makareno. Mvura yakasunda ikatora mrjana pa akarjga ari, pamusana pokuti kuuya kwa nakaita na-kasikoshora no kunyomba z mu dzina iroro.
25. RUDGANO RWE MUKARADGA NA KANYEDGANYEDGA.
1. Mukaranga wakatsaga ushamrjari kuna Kanyerjganyerjga. Kanyerjganyerjga z,a kakanzwa mazwi o ushamrjari kakafara kwazp. Mukararjga wakati, "Handeyi tindoona kana wakasimba, waka-cenjera ucigona kufembera, ndinoda shamrjari yaka-cenjera." Kanyerjganyerjga kakati, "Ndizpzp, ndi-nomboyedza." Mukararjga wakati, "Cimbosara p> no, ndimbondowanda ugonditgaga. Ukakurumidza kundiwana, ndirjgafare kwazp, kuti ndawana shamrjari caiyo yakanaka ine njere."
2. Mukararjga wakatizira kundopinda mu 6uma re nyuci, mukati mo mukoko wakarjga wakaturikwa
. mu muti. ino Kanyerjganyerjga kakaenda kundo-mutsaga zuna rose; kakashaya. Kakaenda kundo-bvunza Darjga kuti, "Ndiudzeino kwakawanda shamrjari yarjgu." Darjga yakati, "Shamrjari yako iri mu mukoko pakati pe 6uma re nyuci."
3. ino Kanyerjganyerjga kakatsaga muomori wo mukoko. Muomori wakati, "Handina moto.'' Kanyerjganyerjga kakaenda kuno muridzi we gwe-nya kundotsaga moto. Muridzi we gwenya wakati, "Handina nyundo yo kupunzisa matombo."
4. Kanyerjganyerjga kakaenda ku mupfuri we nyundo, kakati, "Ndipewo nyundo." Mupfuri wa-


37
kati, "Ndeyeyiko?" Kakati, "Ndinocfa kuipa ku muiti we gwenya; z,ino gwenya ndigopa ku muomori we nyuci; mu nyuci muna shamrjari yangu Mukararjga." Muridzi we nyundo wakati, "Ndinoda munhu wo kuvutira."
5. Kanyeqganyeqga kakaenda kuno munhu wo kuvutira mvuto. Munhu wakati, "Ko, nyundo ndeyeyiko?" Kanyerjganyenga kakati, "Nyundo nde yo kupa mucengeti we gwenya, kuti agondipa moto; moto ndigopa muomori wo uci; muomori agondipa 6uma re nyuci; mu 6uma re nyuci muna shamnari yangu, Mukaranga." Muvutiri wakati, "Handina co kusimira. Ndinonyara ku6ud"a panze pana uanhu."
6. ino Kanyenganyeqga kakaenda kundopi-nda mumba yo mumne munhu. Kakagozunzira tsikidzi zhinji mumba. Kuzoti muridzi wemba aona tsikidzi,waka6uritsa nhumbi dzake dzose panze, Iwa-kaqga/airijiusiku. Kanyeqganyeqga kakatarisa kwo-se kwose ndo kuona jira rakanaka. Kakatora jira iro, ndo kundoripa muvutiri. Muvutiri wakaripfeka. Ndokubva aenda kundovutira. Kanyenganyeqga kakabva kapiwa nyundo; nyundo ndokubva kaipa ku mupunzi wa matombo; mupunzi wa matombo ndokubva akapa gwenya; kakabva kapa gwenya kuno muomori we nyuci; muomori wakakapa 6uma re nyuci. Kakagoripunzira pasi. Mukaraqga ndokubva abuda mukati me nyuci, ndokubva ua6atana maoko no kufara. icinzi ne Mukaraqga, "Ndawa-na shamqari ine njere."
7. ino Kanyeqganyeqga kakati, "Ndinoda ku-ndowandano maqgwana." Mukaraqga wakati, "Ndi-zpzo shamqari, ndinofara kana maqgwana ucienda kundowanda." Kuzoti ana maqgwana Kanyeqganyeqga kakaenda kundowanda. Kakasika pa mu-


kuyu waina munyasi me dzina guru re mvura. Ndo kupinda mukati me guyu. ino guyu rakaremerwa* rakadonhera mu dzina. ino Rarriba rakaona guyu, rakarimedza. ino hone huru Mvunda yakamedza Ramba. ino Dgwena yakaona kuti Mvunda yakamedza Ramba, ikabva yamedza Mvunda. Mvuu yakamedza Dgwena, ndo kuramba zakadarOj^
8. Kuzoti Mukararjga apedza mrjedzi wose aci-tsaga shamrjari yake, akamushaya, wakaenda ku Darjga. Darjga yakati, "Enda pa dzina guru, unoona Mvuu, inoramba yakazambarara. Ndiyo ina shamrjari yako. Kanyerjganyerjga kakapinda mu guyu; guyu ndo kumedziwa ne Ramba; Ramba ndo kume-dziwa ne Mvunda; Mvunda ndo kumedziwa ne Dgwena; Dgwena yakamedziwa ne Mvuu." Mukararjga wakaenda kuna Hombarume yo ku6aya Mvuu. Hombarume yakati, "Enda undotsaga muswe we Mbizi."
9. Mukararjga wakaenda kuna Mbizi. Mbizi yakabvunza Mukararjga kuti, "Unodeyiko?" Mukararjga wakati, "Ndinoda muswe." Mbizi yakati, "Ndo wo kudiyiko nawo?" Mukararjga wakati, "Ndinoda kuupa Hombarume, kuti Hombarume iBaye Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamrjari yarjgu Kanyerjganyerjga." Mbizi yakati, "Enda undotora mararjga e Nimba, nokuti muswe hauna kugipirira ^akanaka."
10. Wagika kuna Nimba, wakati, "Nayi Nimba ndipeno mararjga ako." Nimba wakati, "Unoda ku-iteyi nawo?" Mukararjga wakati, "Ndinocfa kuapa kuna Mbizi. Mbizi andipe muswe; muswe ndipe Hombarume. Hombarume i6aye Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda;;


39 1
Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamrjari yarjgu." Nimba yakati, "Ona ndakaonda. Kana ucida mararjga arjgu, enda unonditsagira nyemba."
11. Mukararjga wakaenda ku muridzi we nyemba. Muridzi we nyemba wakati, "Unoda kuiteyi-ko ne nyemba?" Mukararjga wakati, "Nyemba ndi-nopa Nimba; Nimba anondipa mararjga; mararjga ndinoapa Mbizi; Mbizi anondipa musWe; muswe ndi-nopa Hombarume; Hombarume igo6aya Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamrjari yarjgu." Muridzi we nyemba wakati, "Handina rusero rwo kupe-petesa nyemba." /
12. Mukararjga wakaenda ku Muiti we tsero^ akati, "Ndipeno rusero." Muiti wo rusero wakati, "Unoda kuiteyiko narwo?" Mukararjga wakati, "Ndinoda kurupa ku Mucerjgeti we nyemba. Agondipa nyemba, ndigodzipano kuna Nimba; Nimba wondipa mararjga; mararjga ndoapa kuna Mbizi; Mbizi wondipa muswe; muswe ndoupa Hombarume; Hombarume yoBay'a Mvuu; Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamrjari yarjgu Kanyerjganyerjga." Muiti we tsero wakati, "Ona, handina Barjga."
13. Mukararjga wakaenda ku Mhizha ya mapa-rjga, wakasikoti, "Ndipeno 6arjga." Mhizha yakati, ''Barjga nde ro kuitiseyiko?" Mukararjga wakati, "Ndinoda kuripa kuno Muiti we tsero, kuti agondipa rusero; rusero ndigopa Mucerjgeti we nyemba; nyemba ndigodzipa Nimba; Nimba agondipa mararjga; mararjga ndigoapa Mbizi; Mbizi agondipa muswe; muswe ndigopa Hombarume; Hombarume igo-


10
6aya Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamrjari yarjgu Kanyeqganyeqga." Muiti we tsero wakati, "Ndinoda mvuto."
14. Mukararjga wakaenda ku Mucerjgeti we mbudzi. Akati, "Ndipeno mvuto." Mucerjgeti we mbudzi wakati, "Nde yo kudiyiko?" Mukararjga wakati, "Ndinoda kupa Mhizha ya mapaqga, igo-ndipa cipanga; cipaqga ndigocipa Muiti we tsero; rusero ndigorupa Mucerjgeti we nyemba; Muceqgeti we nyemba agondipa nyemba; nyemba ndigopa Nimba; Nimba agondipa mararjga; mararjga ndigoapa Mbizi; Mbizi agondipa muswe; muswe ndigoupa Hombarume; Hombarume igo6aya Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamrjari yarjgu." Mucerjgeti we mbudzi wakati, "Mbudzi dzarjgu hadzina ku-kora, ndinoda mvura."
15. Mukararjga wakaenda ku derjga kundoku-mbira mvura. 7,ino akanzi, "Ana marirakwedza mvura icauya zhinji kwazp yo kuzadza rukona."
16. Wakaenda ku Mucerjgeti we mbudzi, akawana mvuto yakafanogadzirwa. Mukararjga waka-takura mvuto ku Mhizha ya maparjga, wakaona cipaqga cakapfurwa. Mukararjga wakatakura cipanga ku Muiti we tsero, akaona rusero rwakarukwa. Mukaraqga wakatakura rusero ku Muceqgeti we nyemba, akaona nyemba dzakaurutswa. Mukaraqga wakatakura nyemba kuna Nimba, akaona ma-raqga akasokotorwa. Mukaraqga wakatakura ma-raqga kuna Mbizi, akaona muswe wakaroqgedzwa. Mukaraqga wakatakura muswe kuna Hombarume, Hombarume yakaqga yafano6aya Mvuu kare. Ya-


41
karjga yakatomirira kurakidza Mukararjga pairi. Mukararjga wakasika, akapa Hombarume muswe. Hombarume yakamurakidza Mvuu.
17. Mukararjga wakafara, akati kuna Hombarume, "Itumbure." Hombarume yakaitumbura, ika-ona Dgwena iri menyu. Hombarume yaka6ayaze Dgwena no kuitumbura. ino yakaona Mvundu iri menyu. Hombarume yakauraya Mvunda no kuitumbura. Yakaona Ramba riri Benyu. Hombarume yakauraya Ramba no kuritumbura. Yakaona guyu. ino Mukararjga wakatarjga kufara ^a akaona guyu muna shamrjari yake, Kanyerjganyerjga. Mukararjga wakatora guyu, wakapa nyama yose kuna Hombarume, ndo kurisuka ne mvura ndo kusarudza nzimbo yakanaka no kurizarura. ino shamrjari yake Kanyerjganyerjga yaka6ucfa, ndo ku6atana maoko ne shamrjari yake no kufara zjkuru.
Ndirwo rurjgano rwo Mukararjga na Kanyerjganyerjga.
26. SHUMBA NE MBEUA.
1. Mumrje musi shumba yakarjga yakakotsira mu. saijgo, mbena dzakauya dzikatsitsira shumba Cet*^ dzicitamba zadzo. Dzakamutsa shumba. Shumba yakamuka ikapfura kamrje kambeoa kakabva kata-dza kutiza ne dzimrje. Shumba yakafunga kuuraya kambeoa asi kakateterera shumba kuti karegerwe kaende zako. Shumba yakabvuma, yakakaregera, Kambeoa kakatenda kwazn no mrjoyo kwawo kakati kune shumba, "Shumba Mambo mukuru wo tuka-ra twose, ndinofurjga kuti mumrje musi ndicakuitira ne tsitsi se z,a wandiitira nhasi." Shumba yakaseka kwa^o, icifurjga kuti kambena kadiki kanogona se-yiko kundiitira tsitsi. Kambena kakatizira mu mrjena mako.


2. Ana mazuoa, shumba yaka6atwa na rnambu-re akaiswa mu sarjgo na nanhu. Shumba yakatsu-kunyuka no kutsukunyuka kuti isunurjguke, lisi mambure akakoswa zakasimba akaramba kucfimu-ka. Shumba yakarwadziwa z,ikuru no kudzpua ne hasha. Kambena kaye kakanzwa ndo kukurumidza kumanya kundoi6atsir. Kakacetura ne mazino ako madiki-diki mambure makobvu ndokubva k-sunurjgura shumba. Asi shumba yakatenda zikuru.
UANHU UAKURU UANE SIMBA DGAUAREGE KUIDZA UAcflKI. RIMDE ZUUA UACAZOCE-MERA KUfiATSIRWA NAUO.
27. TARCISIUS MUSANTE.
1. Kare-kare pa kutarjga kwe Kirike, mazana na mazana a naKristiane, narume, nakadzi na nana nadiki nakaurayiwa ku guta rinonzi Roma ne nzira yakaipisa, nokuti nakaramba kurasa citendero cauo. Uamrje nakakandwa ku tukara two mu sarjgo, ua-mrje nakapiswa no moto kashoma na kashoma ku-dzimara kufa, namne nakapurwa no kurooererwa pa cipianiso sa Yesu Kriste.
2. Rimrje zuna mupriste wakaita Misa akawa-nda kuti arege kuonekwa na nasemi nake. UaKri-stiane naiuapono paiitwa Misa sante. Misa yapera mupriste wakatsaga mukati ma naKristiane, muKri-stiane arjganyatso-takura Muniri wa Mambo wedu Yesu Kriste kuna naKristiane nakarjga nari mu to-rongo. ino mukomana mudiki winzi Tarcisius zita rake wakakumbira kusarudzwa kuti atakure Komunione sante kuna oashamrjari nake. Mupriste wakamubvumira.
3. Pa rjguna yakakotama natenderi nose pasi mupriste wakanyatso-putira mu kacira kakanakisa


no kukudza Cirjgwa cisante, akaciisa mu maoko a Tarcisius, aciti, "Yeuka, Tarcisius, kuti ipfuma huru kwazo ya wabvumirwa kutakura. Urjganyatso-ta-kura here cipo ici cisante ca Yane?" Mukomana musante wakadanira aciti, "Ndinosarudza kufa pa-no kucirasa." Akanyatso-isa zakanaka Muniri musante wa Kriste padyo no mrjoyo wake, akananza kusi kwe hembe yake ndo kutarjga kufamba rwe-ndo rwake rwe njodzi.
4. Cana cinhambge Tarcisius akasika ku nz,i-mbo yakarjga ine uakomana nacitamba, oacarjgo6u-cfa mu cikoro. Mumrje wano akashenedzera oti, "Houno Tarcisius ari kuuya." Wakamuridzira inhere aciti, "Uya Tarcisius uzotamba nesu." Tarcisius wakacfaoira aciti, "Handigone nhasi, cokwadi. Ndi-ri kufambira Basa guru kwazo." Mumrje akadanira oti, "Hapana zose izi, ciyiko icoco ca wakatakura, wakacenjera kudaro kusi kwe hembe dzako?" i' no mumrje iyeyo wakayedza kubvuta homrje diki ya Tarcisius. Tarcisius wakadanira acida kucema no kutya, 'aciti "Ndiregere, ndiregere."
5. Uanhu nose nakanzwa mhere mhere oaka. urjgana no kukomberedza nacibvunza kuti, "Ciyiko ca unaco?" Uakaona kakomana kadiki kakagumba-ta maoko ako zakasimba kwazo kacirjge kari kuua-nza cimrje cinhu ciri pa mrjoyo pako. ino pakarepo kakabva kaBatwa ne rimrje zigomana guru rikamurona ku mso ne mbama, rakamuveyesa kwose kwose no ku musana ne gumbo. Uose naka-tarjga kuridza mhere naciti, "Onaka, mborjgoro ya naKristiane, inotakura cishamiso."
6. Uose nakaunganira no kupoteredza Tarcisius, nacimuzuna, nacimurona, asi iye akaramba aka-Batisisa mutoro wke unokosha. Dakaramba naciti, "Tipe cishamiso cako co uKristiane." Asi iye wa"


44
kati, "Kwete, kunyarjge zpdiyi zazp handimbo-kura-kidzayi ca ndinaco kana ndiri mupenyu." Ndico cidauiro cake.
7. Mrjana uyu mudiki wakarowa ne mbama ^inopisa tsitsi kudzimara muoiri wake wazara ne ro-pa. Asi haana kupfetenura maoko ake akagumba-tira cipfuoa cake. Wakawira pasi ndokubva afa. Kudaro kakomana kane mrjoyo mukuru kakateurira rupenyu rwako kacidzinira Mambo wako Yesu Kriste mu Sakramente sante re Altare.
28. RUDGANO RWA KAMBA NA BVENI.
ft
1. Rimrje zuna Kamba na Bveni uaishamrjari-dzana kwazp, nacidana no kuswero-tamba nose nari naniri mu jiri guru kwazp re mazhanje. Bveni ndiye aipota aciturura mazhanje mu muti, Kamba aci-fano-urjganidza mazhanje pasi, Bveni aciri mu muti. Ndo kuzoadya.oose parnrje na Bveni.
2. Mumrje musi Bveni rakaona kuti mazhanje ana mashoma, ana kucfa kukuna, rakadyira mazhanje ose riri mu muti. Kamba kudoti, "Bveni shamrjari, ndidonedzereno mazhanje?"' Bveni rikati, "A, ndizp za unotadzirano kukwira. Nhasi handi-mbo-kupa na kashoma kose." Kunyarjgwez,i(\usha-mrjariUva Bveni na Kamba ha^ina kumbobva na ka*> shoma kose,KwakarambaWripo,l^uriWo3rnukombe ne cirorjgo. [
3. Rimrje zuna Kamba akaudza oadzimai nake kugadzira ma6iko makuru kwazp kuti agodya ne shamrjari yake, nacitamba no kufara. Uadzimai naye nakagonyatso-shanda cai^o zmonzi uyayi mu-one. Kuzoti zpse zaibva Kamba ndo kukokorodza shamrjari dzake dzose. Dzakagoungana, pamba pa-kepo ti. Kamba akagoti rarjgarireyi, akati, "Nhasi


f* y*,
ndinoda kuti ndiritsinyireuo nokuti rakambojiditsi nyiraoo musi uye ku mazhanje." Kamba ndo kuenda kuna Bveni akati, "Shamrjari, zakanaka kuti ushambe maoko ako zakanaka kwazp nokuti nhasi kumba kwarjgu kuna nayenzi nazhinji kwazp nauya ku ma6iko. Tingazosekwa na uamrje kunzi 'Mune tsina, hamushambe'." Bveni rakati, "Caizo, shamrjari wareoa zhokwazo."
4. Bveni riye rikagokwiza maoko aro, akati ku-tsuka piri niri. Uye Kamba akagofano-enda zake ku musha kwake no kufano-pisa sora rose, rakarjga rakapoteredza musha wake wose kuti, kana Bveni rouya^rigotsika gungutsa maoko aro agosi6a pakare, rirege kudya zokudya zarjgu.
5. Kuzoti zino Bveni raona kuti maoko aro ace. na^rakateoera mushure ma Kamba, rikagofamba, rikagofamba, ricirjgo-penerjgura maoko aro, rikaona aciri macena. Rikagofamba zakare rikanzwa uamrje nacifara no kutamba.
6. Kuzoti ragika^Kamba^acizina zake kuti maoko aro asi6iswa ne gurjgutsa^akati, "Moti washamba maoko ako, shamrjari? Irjga matema-tema wani!" Bveni rikadozoti penengu, rikaona maoko aye ambe-rjge acena aciti sii kusi6a. Bveni riye rakadzokera ku musha kwaro kundoshamba maoko aro pakare. Akagocenaze. Rikata\ "7,ino ndinofunga kuti ndi-1 nozosika maoko arjgu ari macena."
7. Rikagoenda zakare. Kuzoti rane pakati pe gurjgutsa^, ridozoti penerjgu, rikaona acirjgoti ndoo. Rikagodzokera kwakare. Ridozodzokera pakare ku ma6iko rwe citatu rikaona ndizo zakarezo. Ne shu-rjgu kungjiru ndo kubva raenda ku ciro caro kwaina no mukadzi waro.
8. Rikagogara mazuna mashomanana risirjga-onane ne shamrjari yaro, Kamba. Rimrje zuna Bve
71


^46
n rakaudza uadzimai uarouo kuti rigotgnyrawO Kamba. Uadzimai naye uakaBika se za uakanga uaudzwa. Kuzoti zpkudya zapera ku6ikwa, Bveni riye rakaenda kundoshenedza Kamba ku musha kwake. r, ,
9. Kamba akati afanonzwa kuti Bveni riri ku-uya kuzomushenedza akafurjga. akati, "ino ndoita seyi za ndisirjgagone kukwira mu gomo guru raka-cfayi? Ndikati, 'Bveni ndi6ereke', haribvume." Kamba uye ndo kutora tsapo ye nzurjgu akago-pfikicira mu nzurjgu muye ndo kuudza nadzimai nake aciti, "Uyayi, mundisonere mu tsapo ye nzurjgu umu. Kana Bveni rauya mugoti, 'anzi ne shamrjari yako, tora nzurjgu idzi unodya na nana nako.' Kana ro. ndibvunza mugoti, 'Aenda kundovima, acadzoka."' Uadzimai naye ndo kumusonera mu tsapo iye.
10. Kuzoti Bveni raika rakabvunza riciti, "Ko? shamrjari yarjgu iri kupiko? Ndinoda kuti tiende tose ku musha kwarjgu kundoswero-tamba ticidya no kufara." Uadzimai naye nakati, "Shamrjari yako yaenda kundovima, asi yandiudza kuti kana Bveni. auya mugomupa tsapo ye nzurjgu iyi agonodya na nana nake." Bveni, nokuti rinoda nzurjgu kwazp, rakati, "Ndinofara kwazp no kutenda z,ikuru. Asi mugouya momuudza kuti zanzi na Bveni, 'Uya kuno ku maBiko.'" Uadzimai nakati, "akanaka, tino-go-muudza kudaro."
11. Bveni riye ndo kutakura nzurjgu risirjgazi-we kuti Kamba ari mukatimo me tsapo. Rikagokwi-ra nayo mu gomo refu kwazo. Kuzoti rana pa musoro pe gomo, rakashenedzera kuna uamrje uaro, ''Nhasi, ico Kamba cikagona kukwira gomo rino zi-rjgandishamise kwazo." Ico Kamba caizinzwa zaco ciri mukati me tsapo ye nzurjgu.
12. Bveni rikagogika tutururu pa musha ndo


47
kusikoisa tsapo mumba, rikago-isunurjgura ricigoue-ra nzurjgu kunamamrjari dzaro ndo kusiya dzimrje dzirimo.
13. Kuzoti ra6uda panze Kamba ndokubva a6uda mu nzurjgu muye ndo kugara pa citukuriro caro. Bveni rikagodzoka kunze kwa rakarjga raenda ritfozoti mumba kupinda potyo rikaona Kamba ato-gara pasi zake, rikati, "Shanirjari wakwira seyi pano pe gomo rakacfayi?" Kamba akati, "Ndakambairano Zangu." Bveni rakashamiswa kwazo ne zokuti Kamba akagona kukwira gomo refu rakadaro. Uaka-zodya zano maBiko asi Bveni ricirjgoshama cete kuti Kamba akwira seyi pano. Kuzoti ma6iko apera,Kamba akagonyera makumbo na maoko ake mukati ma makwati ake ndo kuzikurjgurutsa no ku mawere ndo kuenda asina kukunara.
Ndipo pa rwakaperera sa rurjgano.
29. MBAcf A NE MBUDZI.
1. Rimrje zuna mbada yakarjga icifamba-famba, icifunidza-funidza, icirjgti pano ne pano mu rima dema rakati ndo, icisweswedza kwose-kwose, icitsa-ga zokudya. Yakaerekana yawira mu tsime, yaka-nanarira kwazo ne mitowo yose asi yakatadza ku-Buda.
2. Kuzoti ana marjgwanani mbudzi yakarjga icipfuura zayo ne pa tsimepo, yakaona mbada ya-karjgoti zetete mu mvura mukati me tsime. Mbudzi yakabvunza mbada iciti, "Ko, nayi mbada, mvura iyo inonaka here no kutapira mu tsimemo ma wakarjgoti zereua?" Nokuti mbudzi yakarjga yafa ne nyota, pa huro payo parjgoti papata.
3. Ipapo mbada yakafurjga ne co mu mrjoyo, iciti, "Hekani waro, ndipo po ndopona napo, regayi


4S
ndidanire ndiciti, 'Mvura iri mu tsime muno muzipi-riro wayo, mutapiriro wayo, no munakiro wayo ha-utaurike.' ino ndokubva yataura za yarJga icifu-rjga ne co mu mrjoyo. Mbudzi yakati, "Cokwadi, inonakisa here? Ini ndafa ne nyota kwazp, pa huro parjgu paoma, ndiri kuda kunwano." Mbada yakati, "Pinda zako shamrjari, uzomborawira cete mvura iyi iri muno, inotonorera kwazo."
4. Zifuza re mbudzi rakaz.i-sonomot.sera mukati me tsime. Ipapo mbada yakatatukira pa musana pe mbudzi ndokubva yagona kutatukira kunze kwe tsime, icisiya yad^inyirira zifuza re mbudzi pazasi-zasi pe tsime. Uashe'mi mbudzi ndo kusara yorjgo-^u^^ dzaratsutamo mu tsime pasisina acine hanya nayo, ikati nyurududu, ikati dzumbunu nsisisina ne cimu-ko cose. Ndokubva yafiramo.
30. KUPERA KWA UANHU.
1. Kare-kare nana nacifudza mbudzi nakaona nyuci, nakati, "Dgatidzi6ureyi." Uatodziti tatapu dzikati dzanaruma ndokubva uadziregera. Kuzoti mumrje musi uaona kamrje karume kairjguno-pfuura zako nakakati, "Nayi nakuru hamurjga-ti6urireno nyuci dzedu, takwana no mrjoyo?" Karume kakati, "Kwete." Uana nakati, "Tapota kwazo nakuru ue-du." Karume kakanaBurifa ndo kunapa uodya, Kuzoti uapedza kudya kakati kwanari, "Teererayi uana imi, madya uci wandaBura, kana mana ku muj sha musazoti, 'Ta6urirwa nyuci na Cinotomba' mu-rjgapere ne Cakapedza Mbudzi." Uana nakati, "Kwete, hatimborena hameneyo zake ano muromo usi-rjgamarwe ne nhunzi." Cinotomba wakaenda zake. Uana naye nakacirarjgana noti, "Kuwana anondozi-rena anotoswera na'mai nake." Izozo rega uone rwane rudididi kundonwa mvura.


49
2. Kuzoti zuna radoka wakatinha mbudzi dzauo ndo kuenda ku musha, ndo kusikopotera panze ua-citamba nacipota nacipinda mu dzimba kundonwa mvura cete. Uadzimai nakati, "Nhasi manyanyo-swero-dyeyiko ku mbudzi?" Uana nakati, "Hapana, tipeyi zedu mvura tinwe." Uadzimai uakararjgana kuna6ata. Kamne kakaBatwa na'mai nako. ika-nzi na'mai, "Ndiudze ndisati ndakuroua, masoro-dyeyi?" Mrjana wakati, "Regayi kundirona, ndiku-udzeyi. Ta6urirwa nyuci na Cinotomba asi zanzi, 'Musazondorena ku musha kuti ta6urirwa nyuci na Cinotomba, mungapere ne Cakapedza Mbudzi.'Yowe. Cakapedza Mbudzi." Mrjana ndokubva afa. J3a6a wo mrjana akati, "Mukadzi, mqana waita seyi?" Mukadzi wakati, "Hauna kuzmzwa here aciti, '7,anzi musazondorena ku musha kuti taBurirwa nyuci na Cinotomba, mungapere ne Cakapedza Mbudzi.' Yowe Cakapedza Mbudzi." Amai ndokubva nafano. Joa-6a zakamukaqganisa ndokubva a6uda no kupinda mune imqe imba akati, "Mhuri yaqgu yapera. Mqa-na wo kwaqgu unzi, 'Ta6urirwa nyuci na Citomba,' asi zanzi, 'Musazondorena ku musha, mungapere ne Cakapedza Mbudzi.' Yowe Cakapedza Mbudzi." JoaBa ndokubva nafano zakare. Musha wose waka-pera zikadakara zikasika ku rukona runonzi Zambesi.
3. Ndudzi dzose dzakapera mu nyikamo. Ku-kasara kacembere cete kakati, "Ndikafa, ndujgaui-gwe nani. Regayi nditenere Cinotombayo anorewa.'' Kakacigo-teuera. Sikeyi pane mumrje musha zika-nzi, "Cinotomba apedza makore makumi maniri kubva kwake pano." Pamqe mumqe zikanzize, "Kwa-pera makore gumi." cfakara kacembere kakagika pa musha wakakanzi, "Akabva pano nezuro." Pa-mne, "Abva pano nhasi." Pamqe, "Abva pano zinouno, manyayi munomuona."


50
4. Cinotomba uye akazo6atwa. Kacembere kakati, "Ndiwe Cinotomba here? Dzoka." Cinotomba akati, "Ndidzokereyiko?" Kacembera kakati, "Uanhu nose napera no kufa." Cinotomba akati, "Heyiyi midzi mitatu, mutsuku, mucena, no mutema. Munondo-kuwidza moto pa gomo guru, moisa maka-te matatu. Kana mvura yafashayira moisa mudzi mu gate roga-roga, muciti, 'Mvura yako yanira Cinotomba iwe,' munhu oga-oga acazomuka, aciti, 'Mvura yako yanira Cinotomba iwe.'"
5. Kacembere kakaita izi. Uanhu nose uaka-rjga nafa nakamuka naciti, "Mvura yanira Cinotomba iwe." Rukuruna mone rwe mapfupa ari kuko-tonoka aciuya pa gomoro, asika oti, "Mvura yanira Cinotomba iwe." Uanhu oakanga nafa nakabva ua-muka, nakafamba, no kuseka no kufara.
31. RUDGANO RWE KOMUNIONE YO KUTADGA.
1. "J3a6a warjgu." Izwi diki rakanzwika seri kwe cigaro kwakarjga kugere mufundisi aneta; ra-ina ra Blandina musikana mudiki, wa makore ma-tanhatu. Akati, "Joa6a, ndinocfa kugamucira Ko-munione yarjgu ye ciposhi." ^aioa ^irokwazp kuti iwoyo musi waigona Katekisimo yake. Waigona kudanira ^akanaka z,ibvunzo zpse. irokwazp kuti pakauya amai nake ku cigaro co kugamucirira, ku Altare, naina Blandina ku musana kwano mrjana wakatarisa pa Hostia sante no mrjoyo unodisa aci-tambanudza maoko ake aciti, "Uya Yesu warjgu."
2. Asi Blandina kaina kasikana kakashirjga kwazp, kaigaro-enda marjgwana-mangwana kunofu-nda Katekisimo, kakaramba kacirjgo-cemera 6a6a kaciti, "fiaba, ndinocfa kugamucira Komunione sa-


nte ye ciposhi." Rimrje zuna 6a6a wakati, "aka-naka, mrjana, ndicaku-gamucidza Komunione yako ye ciposhi asi tarjga wambopindura muhedeni." Asi zaimuremera kupindutsa muhedeni nokuti wa-ina mudiki kwazp. Ipapo wakayeuka kuti ho! kuna sekuru warjgu wa ndinogara naye, ari muhedeni. Akabva anotarjga basa rake mauro akareyo.
3. Harawa yakarjga yakagara zayo panyasi no moto, icarjgopedza kudya zindiro hombe rakarjga ri-zere no mupurjga, yana kuputa fodya yayo. Blandina akaciti, "Uasekuru, macembera kwazp." Harawa iyi ine ndebvu dzakarjgoti mbee ikaciti, yakanya-tso-pfana zayo, "Izp ndinoz,iziua." "Mucafa zmouno, nasekuru." "irjgadaro." Asi mu kutaurako ku meso kwe harawa kwakaunyana. "Mukafa muri muhedeni ^imrje murjgaende ku moto muzhinji kwa munondopiswa na rini wose." "7pkwadi?" "Horjgu, ndinoz,izioa, 6a6a anotiudza kudaro, 6a6a wedu ha-arene nhema. Citererayi, nasekuru, handidi kuti mutse. Ndinzweyi z,a ndinotaura. Mutenedzere mushure marjgu muciita za ndinoita. Ndiri kuda kukupindutsayi no kukufundisayi nzira yo rupenyu rusirjgapere. 'Mu zita ra 6a6a.' Itiyi 'Mu zita ra 6a6a.'"
4. Harawa ikaciita kudaro, kwete musi iwoyo cete. Yakaramba icirjgodaro marjgwana-marjgwana. Blandina wakaramba acirjgoshirjgira, nokuti waida Yesu no kuda kumugamucira.
5. cfayi z,imrje waishanyira musha wano wai-rjgo-nawana nari naniri nacifunda za Yane. Dzimrje rjguna nacifunda rusariro, pa mauro nacifunda nhau dza nasante, Katekisimo ne zinamato zpkuti, 6aba wedu, Kaziwa Maria, Uakudziwe, Kupfidza, ne zi-mqe. ^ose za naitaura ^aiwanzona kwa Yane. Kamudziidzisi kasirjganete kaitarjga pakare kudzo-


52
korora zpse za kakambofundisa harawa. Na maoko ako madiki-diki kai6ata e harawa anomara, akao-meswa ne 6asa, kaiitisa harawa ciratidzoce cipianiso.
6. akatora rjgvroa huru kwazp kuti harawa ipinduke nokuti harawa iyo haina kumberjge yanzwa mazwi matsa akawanda kudaro rupenyu rwayo rwo-se. Mazwi haaigona kugara mu musoro mayo, ya-ikarjganwa kwazp. Asi mushure me mrjedzi mita-nhatu harawa iye yakazogona kuita ^inamato zikuru zpse isirjgakarjganise kazhinji.
7. Rimrje zuna Blandina acifara kwazp wakaenda acizuoa harawa iye yainyara kuenda ku'mba kwa 6a6a. Joaba wakaibvunza mibvunzo ye Katekisimo. Harawa yakagona kudanira zakanaka kwazp. Kasikana kaye kakapindutsa harawa yo muhedeni yakarjga isirjgade kusiya mugariro wo uhedeni.
8. Sondo rakatenera rakarjga riri zuna guru ro kukwira kwa Mambo wedu ku derjga. Blandina na sekuru wake, harawa, nakakomborerwa zikuru nokuti sekuru wake wakabapatiswa zuna rakarero, nose nari uauiri nakagamucira Komunione yano ye ciposhi. inoshamisa kwa^o kuti mrjana mudiki wakadayi wakapindura harawa yakarjga yane ne vudzi jena.
32. DZETSE NE NZOMBE YE MOMBE.
1. Rimrje zuna dzetse rakarjga ricifamba ^aro mu sarjgo no mukadzi waro rakaona nzombe ye mombe yakakoresa, yakanakisa, ino muniri unokwidzi-ma, icifura padyo no rukona. Dzetse rakazhirjgisa riciz,ipenerjgura rikaona kuti kamhumhu karo kadi-ki-diki se kamhumhu ke zai re huku. Ipapo dzetse rakashatirwa kwazp, mrjoyo waro wakazadzwa kwa-
54
to ne hasha ricicfa kuenzana ne mhumhu we nzo-mbe ye mombe.
2. Kucfaro dzetse rakatarjga kuztfutunudza no kuz,itatamura kuti rikore, rikure, riue no mhumhu so we momb. Dzetse rakati kuno mukadzi waro, "Ko, ndati ndaenzana here ne nzombe iyo ye mombe?" Mukadzi wakati, "Kwete, cokwadi hawati wamboenzana nayo." Dzetse rakatarjga pakare ku-^ifutunudza, ricizitatamura, riciti kuno mukadzi waro, "Ko, ndaenzana ne mombe iyo here?" Mukadzi akati, "Uciri mucfiki-cfiki, hausati wasika panayo."
3. Ipapo dzetse rakabva ranyanyisa kuztfutu-nudza. Ganda raro rikakaka no kuoma se rjgoma, rikati, "Cokwadi zino ndaenzana nayo." Mukadzi waro akati, "Hameno ca uri kunanarira, hawati wasika." Dzetse riye kuzorjgoti pamidzeyi kufutunu-ka ndokubva raputika. Nhumbu yaro yakatsemuka.
4. Munhu oga-oga anofanira kufadzwa ne cinhu cipi ne cipi ca akapiwa na Yane. Cokwadi Yane ndi 6a6a wedu wakanakisa, haagone kutipa cinhu cakaipa. ose za anotipa z,akanaka, hapana cakaipa. Isu nanhu ndisu tinotozhpisa cete.
x 1. diro rakarjga rine shamrjari yaro. Rimrje zuna shamrjari yakati kune tsuro, "Kana ukandiuyi-ra na nana naniri ne tsuro ndingakupe mukunda warjgu." cfiro rakati, "itene, shamrjari."
2. cfiro ndo kuenda ku musha kwaro, ndo ku-sikotora nana ne tsuro naniri, rikanaisa mu homrje maro. Mushure men cfiro rakaenda kune tsuro riciti, "Muzukuru, ndipeno nanakomana nako, oandi-perekedze kwa natezara narjgu." Tsuro yakati "a-kanaka, nasekuru. Asi, onayi, nana nari kurwara,


55
regayi ini ndikuperekedzeyi." Ipapo cfiro rakarjga rocfa kuramba, ricifurjga kuti zmme tsuro arjgazoona uana uake uari mu homne. Tsuro yakati no mutsa, "Sekuru, ko murjgagoenda naniko kana mukaramba kuperekedzwa neni?" cfiro rakazotenda kupereke-dzwa na tsuro.
3. Uafamba cinhambge cishomanana tsuro yakati kuna diro, "Uasekuru, ndipeyi hornrje yenyu ndikutakurireyi." cfiro rakati, "akanaka sekuru warjgu asi takura wakacenjera usatsenure." Uaka-famba ^auo ^ishoma tsuro yakanzwa mukararjga ucicema. Tsuro yakati kuna diro, "Uasekuru ndi-camboteoera mukararjga." cfiro rakati, "Enda zako muzukuru."
4. Tsuro yakateuera ikadziwana nyuci, ikadzi-Bura. Yakagara pasi ikaciti, "f3a6awe, onayika uci uhwu, dayi uana uarjgu uari pano." Uana uakati, "Tiri pano Ba6a." Asi tsuro yakarirjgisa kwose-kwose iciti^e, "cfayi uana uarjgu uari pano." Uana uakati, "6a6a tiri pano." Uana auo uairjguno-pfa-kanyika uari mu homrje. Tsuro yakasunurjgura uana uayo no kudya uci nauo. Kuzoti uaguta tsuro yakati kuna uana uayo, "Uanarjgu, handeyi ku musha." ino nyuci idzo dzakaurjgana dzikaita 6uma. Tsuro ndo kudzikoromorera mu homne yakaqga ina uana nayo. Ndo kunyatsosuqga ^akasimba. Tsuro yakadzokera kuna diro iciti, "Ndashaya uci." cfiro rakati, "Wati ndashaya uci. Ko, nyuci wadziona here?" Tsuro yakati, "Kwete."
5. ino naika pa musha, mushure mo kupe-dza kutaurirana, cfiro rakati kuna tsuro, "Muzukuru tomboBuda panze." Tsuro yakaBuda z,ayo. cfiro rakati kuna tez,ara waro, "fiaBa zarirayi musuwo, namayi ma6uri ose kuti tsuro arege kutiona no ku-tinzwa." Uakazarira musuwo na ma6uri ose. 7,ino


56
tezara wakatora homrje akaisunurjgurira mu rusero. Nyuci ndokubva dzabuda dzose. Tezara, uambuya, diro, uose aua uakarumrja kwazp ne nyuci. diro rakakwira mu derjga ricicema, tezara na uambuya uakapoyera panze uacirumrja. Uakashatirwa kwazp, uakati, "Ndiye mukuwasha iyeyu, arjga oda kutiura-yisa ne nyuci. Mrjana wedu haacaroorwa naye asi na tsuro."
34. NYEMBA DZINOSHAMISA.
1. Kare kwaiua ne imrje cirikadzi yainzi Mu-nzara. Yaiue no mrjanakomana anonzi Ciho6obo. Mukadzi uyu waiua ne jambga guru kwazp pamusana pe nzara nokuti hapana waimuseuenzera. Murume wake wakarjga afa. Mrjana wake waiua mu-diki kwazp zpkuti haaigona kubatsira amai uake.
2. ^ino nzara yakauapinda kwazp kudzimara cirikadzi yoti, "Aiwa mrjana warjgu hatirjgarjgofa zipfuwo tinazp. Enda unoshambadza rumhou rwe-du ku uanhu. Rimrje tingawane zmotiyamura. Ini amai nako ndacembera. Handicagona kufamba. Cienda iwe zijaya. Asi inzwa mrjanarjgu, urjgware kwazp, urjga6irwe. Rumhou urwu runogona kudya mari irjgati6atsire gore rose. Ibva warjgwara kwazp." Ciho6o6o wakafara kwazp. Wakanata aci-rjgorota izpzp zp kutengesa rumhou.
3. Kuzoti ana marjgwana wakati, "Amai ndo-rusurjgira rwo kuenda." Amai nakati, "Cienda a-ko asi usakarjganwe za ndakakuudza nezuro." Ci-hobobo akati, "Kwete kani amai. Matoti ndiri dutururu rakanyanyo-diyiko?" CihoBoBo wakati-nha rumhou rwake no kufara z.ikuru.
f 4. Acarjgoti kamutunhu pote ndiye mahwekwe ne imrje hofori yo murume. ikanzi no murume


57
uyu, "Unoendepiko no'rUrrhou rwakadayi?" Ciho-6060 wakati, "Ndatumrja na'mai uarjgu kuzoisha-mbadza." ikacinzi no murume uye, ''Inodya mari-yiko?" Ciho6obo akati, "Inodya makumi matatu e pondo nokuti yakanaka kwa^o, yakakora kwazp." ikanzi ne zirume riye, "Rwakadayiz,i ndo rwa unoti 'Makumi matatu e pondo'? Hapana fuza rirjgabisi-re mari zhinji yakadayi^i ku rumhou rwakaonda kudayi. Kana ucida, enda zako. Asi hapana -ano-mbobisira rumhou rwakadayi pondo makumi matatu. cfayi uri munhu ndatokupa zangu nyemba idzi, nditore mhou yako. Tarisa uone za dzakaita."
5. Ciho6o6o acfoti meso tse akawana hokuno kunaka. Kupenya kwadzo dzinerjge cuma. Akati, "Kuda ndinoda zangu asi amai nanoda mari kwayo. Ndiqgaziparire kana ndikabvuma." Zirume riye rikati, "Nyemba idzi dzinopfuura mari yose. Mu-kuriro wadzo unopfuura zinhu zpse. Dzinosika ku-denga-denga." Ndiye Cihobobo nyemba dziye mba-re-mbare. Rume riye ndo kutinha mhou iye roenda nayo. *
6. Ciho6o6o ku musha sikiza. Amai nakarjga uakamugaririra pa nzira nakaona hoyo tutururu, pfaca nyemba dziye. "Amai ndauya ne nyemba dzinoshamisa kwazp, dzinopinda rinhu zpse kuku-ra." Amai kuzoriti kwi haawane uoqgopunyaira ne shuqgu. "Ndico ciyi ici kuteqgesa mhou yaqgu no tunyemba tutanhatu utwu." Ku^iti, "Ndino mqana isadza ro kurasa kupa zakadayiz,i. Cindibvi-ra. zirema ro mrjana. Nhasi mumba maqgu haupi. nde no kudya kose. Unotodya ro kukwata. ino togo6atikana neyi? Cokudya tociwanepi?" Ndiye tunyemba twuye kwakadaro waa. Mumba Bondo-koto, misodzi iciqgocururuka.
7. Ciho6o6o wane oqgosikura kucema, "Ndat':


58
kuda ndaita zakanaka, zm ndondogiko-tukwa ku dayi. Mangwana ndinoenda ku 6asa kunoseuenza nditsiue rumhou irworwo. Handidi kuswera ndici-netswa no kutukwa."
8. Kuzoti amuka marjgwanani acidozoti meso ku nyemba tse akawana haa hoko kukura. Akasha-miswa nazp. ikanzi, "Ndicarjgokwira ndione." Ndiye godi-godi kukwira nyemba dziye nokuti dza-karjga dzakakura kwazp kupfuura makore. Akakwi-ra, akakwira, ndo kupfuura makore. Amai oadoti, "Ciho6o6o, Ciho6o6o." Ndo kuti nho nho kupata-rika kutsaga kwese-kwese asi uakamushaya.
9. Iye izpzp waona nzira inoenda mberi-mberi. Ndiye nayo-nayo ne pane imrje imba vu. Gogogo. Zikanzi, "Ndiani?" "Ndini." "Iwe ani?" "Ciho-6060." Mukadzi waiuamo aka6uda akati, "Unode-yi kuno? Wauya seyi?" CihoBo6o akati, "Ndaua kuziya ne nzara. Irjgondipayiuo cokudya." Mukadzi uyo akati, "Kupa ndirjgakupe zarjgu asi murume warjgu waenda kundovima z,ino. Anoda nyama ye uanhu kwazp. Akakuwana uri pano ungadyiwe."
Ciho6o6o wakati, "Haiwa, ini ndoziya ne nzara. Regayi ndipinde mumba, mundipe zpkudya." Ndo kupinda mumba muye, ndo kupiwa cokudya.
10. Acangoti gare-gare akanzwa cfi di di. Ru-me hombe riri kuuya. Ciho6o6o uye worjgobvunda. Ndiye mukadzi uye pindikiti mumba ndo kuuanza Ciho6o6o. Zirume riye pindeyi mumbamo. Ndo kunhuwidza, ndo kuti, "Mumba muno munonhuwa nyama yo munhu." ikanzi no mukadzi waro, "Ha-yiwa. Inyama ye hwai ya ndakugocera. Rega ndi-kupe unzwe." "Ndinzweyi, unoreua nhema. Muno munonhuwa munhu." 7,ikanzi no mukadzi, "Cokwadi inyama ye hwai kani. O tambira udye." Izpzp CihoBoBo worjgobvunda so rutsarjga rwuri kuvuvu-


59
twa ne mhepo. Zirume riye zi6arjga piku, ceke zi. rtfrindi, mukanwa tse. Mukadzi hari ye hwahwa ne padyo gadzike. Rume riye kurjgodutira, kurjgodu-tira, ndiye ahii kushu kukotsira.
11. Cane cirjguua ndiye pakare 6ara6ada. Zi-homrje re mari toreyi, youererjgwa. Hope dza6atazp. Zihomrje riye pasi tse. Kunata ku6u. Ciho6o6o izpzp anorjgo^iona. Ndiye panze dugu. Zihomrje riye piku, naro toro kutiza, aci6uruka pasi no mu nyemba muye.
12. Izpzp amai nakarjga nakamugaririra munya-si me nyemba nacirjgoti, "Mrjana wadyiwa neyiko?" Pashure nakanzwa mhere mhere mu nyemba muye. Uacfozoti meso ku derjga tse, nakaona Ciho6o6o aci-uya. Ndiye pasi jiti. Amai nakafara z,ikuru. Ua. kanzi na Ciho6oBo, "Pindayi mumba Amai." Ndo kuuarakidza mari ya akarjga auya nayo. Ndokubva naterjga za nanoda zpse ne mari iyoyo.
13. Ndo kugara mrjedzi mizhinji uasirjgarime /C<>nQ/kusenenza. Mari iye ndo kuzopera. Amai nake
nakazoti. "Endazp mrjanarjgu, unoita zjyifc z,ako." Ciho6o6o wakaenda ndo kukwiraze ndo kusika pa-mbayo pakare. Acirjguno-gogodza pa musuwo mukadzi uye wakatarisa ne pa hwindo, akaona CihoBo-6o, akati, "Ibva, ndakakupa ^okudya musi uye dzoke wotiza ne homne yo murume waqgu. Sare wondi-tukisa. Nhasi handikupe kudya."
14. Ciho6o6o wakateterera kwazp kuti mukadzi amupe cokudya. 7ino mukadzi uye wakamupa. Ciho6o6o aciri kudya wakanzwa mutsindo wprira. Mukadzi uye rambe agere. Ciho6o6o akati, "Ndo-torinanza ndoga." Ndo kuwanda mumbamo. Kuzoti rume riye ragara mukadzi wakaripa nyama yose yo mhuru ne hari ye hwahwa.


60
15. Kuzoti raguta rakatora bokisi ne kahuku katema, rikati, "Huku yarjgu, kandira mazai." Huku yakakandira mazai e ndarama. Rakapamidzaze kudzimara bokisi rikazara ne ndarama. Hope dzi-kati dzauya ahii dzatoue rjgonono. Ciho6o6o aka-Buda ndo kubvuta huku iye ndo kuenda nayo ku musha kuna'mai uake. Kuzoti asika pasi ndokubva atema nyemba dziye kuti zirume riye rirege kumu-teuera. Ndo kupinda ne huku mumba. Ndo kute-uedzera zirume riye aciti, "Huku, kandira mazai." Yakakandira mazai e ndarama. Akaramba acidaro kudzimara hari yazara ne mazai e ndarama.
16. Ciho6o6o na'mai nake nakazona uapfumi kwazp kupinda uamne uose no mu nyikamo. Uaka-gara no hudekari hukuru kwazp.


Library West / ALF Date Due Slip
Date Due Date Returned
SFP 0 2 2005 9FP 0 ? 2005

Online Renewal @ http://www.uflib.ufl.edu/
A fine of 25 cents per day is charged when this item is overdue
A31262050918738A
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00041.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P41 PHYSICAL_IMG_NR 41 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P41_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P41_LM00001 158 2197
RightMargin P41_RM00001 1402 157
BottomMargin P41_BM00001 2240 256
PrintSpace P41_PS00001 1244
TextBlock P41_TB00001 684 167 42
TextLine P41_TL00001 690 49 153 30
String P41_ST00001 68 40 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P41_SP00001 730 71 16
P41_ST00002 746 39 ,\) 0.25 6688
P41_SP00002 785 79 19
P41_ST00003 804
P41_TB00002 128 2112
P41_TL00002 165 134 1204 51
P41_ST00004 190 38 Mvunda 0.71 007630
P41_SP00003 355 172
P41_ST00005 374 135 259 46 yakamedza 0.87 270100000
P41_SP00004 633 181
P41_ST00006 652 136 45 Ramba; 0.66 054073
P41_SP00005 824 29
P41_ST00007 853 161 Ramba 0.78 00550
P41_SP00006 1014 174 21
P41_ST00008 1035 137 251 rakamedza 0.89 000500400
P41_SP00007 1286 175 28
P41_ST00009 1314 150 55 35 gu 0.47 37 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT guyu;
P41_TL00003 164 195 1205
P41_ST00010 207 67 33 yu; 0.81 050 HypPart2
P41_SP00008 231 240
P41_ST00011 260 72 24 mu 0.55 26
P41_SP00009 332
P41_ST00012 361 113 34 guyu 0.60 1426
P41_SP00010 474 241
P41_ST00013 502 145 ndimo 0.84 10060
P41_SP00011 647 232
P41_ST00014 675 208 25 muna 0420
P41_SP00012 803 233
P41_ST00015 840 214 48 shamgari 0.75 03158100
P41_SP00013 1054 243 27
P41_ST00016 1081 198 178 yaggu." 0080400
P41_SP00014 1259 244 54
P41_ST00017 1313 197 56 Ni 0.97 00 Nimba
P41_TL00004 253 1216 50
P41_ST00018 97 mba 0.92 200
P41_SP00015 262 291 20
P41_ST00019 282 155 47 yakati, 2502725
P41_SP00016 437 300
P41_ST00020 458 254 120 "Ona 0010
P41_SP00017 578 292
P41_ST00021 597 265 ndakaonda. 0.80 1006001407
P41_SP00018 862
P41_ST00022 905 122 Kana 0000
P41_SP00019 1027 293 14
P41_ST00023 1041 255 126 ucida 50082
P41_SP00020 1167 15
P41_ST00024 1182 268 199 maragga 0200800
P41_TL00005 313 838
P41_ST00025 325 aggu, 18054
P41_SP00021 287 360
P41_ST00026 308 110 enda 0830
P41_SP00022 418 350 18
P41_ST00027 436 321 unonditgagira 0.70 4600005800751
P41_SP00023 757
P41_ST00028 784 314 219 nyemba." 0.77 61003060
P41_TL00006 269 388 1100
P41_ST00029 389 57 36 11. 060
P41_SP00024 326 425
P41_ST00030 381 263 Mukaragga 0.79 052010810
P41_SP00025 644 435
P41_ST00031 672 229 wakaenda 00000050
P41_SP00026 901 427
P41_ST00032 921 ku 0.74 05
P41_SP00027 978
P41_ST00033 996 390 177 muridzi 0505600
P41_SP00028 1173 428
P41_ST00034 1202 403 60 we
P41_SP00029 1262
P41_ST00035 1288 81 nye 000 nyemba.
P41_TL00007 166 447
P41_ST00036 mba.
P41_SP00030 276 485
P41_ST00037 330 Muridzi 0.83 0400303
P41_SP00031 511
P41_ST00038 530 460 61
P41_SP00032 591
P41_ST00039 611 448 182 nyemba 0.86 530000
P41_SP00033 793 494
P41_ST00040 819 163 wakati, 0.91 0000040
P41_SP00034 982
P41_ST00041 1003 449 180 "Unoda 000080
P41_SP00035 1183 487
P41_ST00042 1210 160 kuiteyi 0.90 0510000 kuiteyiko
P41_TL00008 506 1217
P41_ST00043 507 ko
P41_SP00036 221 545
P41_ST00044 242 519 52 ne
P41_SP00037 294 544
P41_ST00045 nyemba" 40033000
P41_SP00038 553
P41_ST00046 599 040000810
P41_SP00039 861 554
P41_ST00047 879 508 0000600
P41_SP00040 1043 22
P41_ST00048 1065 218 "Nyemba 0.96 0000200
P41_SP00041 1283 555
P41_ST00049 1297 509 87 ndi- 0.93 0200
P41_TL00009 168 566
P41_ST00050 579 111 nopa 1060
P41_SP00042 279 613
P41_ST00051 298 Nimba; 030000
P41_SP00043 466
P41_ST00052 504 156 00000
P41_SP00044 660 604
P41_ST00053 688 567 anondipa 00302020
P41_SP00045 902 614
P41_ST00054 939 580 209 maragga; 0.82 00208002
P41_SP00046 1148 615
P41_ST00055 1185 0030800
P41_TL00010 625
P41_ST00056 626 215 ndinoapa 11013100
P41_SP00047 383
P41_ST00057 140 Mbizi; 000060
P41_SP00048 543 671
P41_ST00058 565 129 Mbizi 00203
P41_SP00049 694 663
P41_ST00059 713 212 0.88 00003050
P41_SP00050 925 673 13
P41_ST00060 938 639 169 muswe; 050000
P41_SP00051 1107
P41_ST00061 1121 640 muswe 45000
P41_SP00052 1279 665
P41_ST00062 1301 627 84 0.72 7002
P41_TL00011
P41_ST00063 698 0450
P41_SP00053 281 732
P41_ST00064 338 301 Hombarume; 0.65 7050076602
P41_SP00054
P41_ST00065 685 286 Hombarume 000340200
P41_SP00055 971 723
P41_ST00066 1017 686 igoBaya 0038000
P41_SP00056 1195 733
P41_ST00067 1240 687 Mvuu. 0.62 00647
P41_TL00012 170 743
P41_ST00068 131 Mvuu 0.63 0068
P41_SP00057 782
P41_ST00069 316 014000200
P41_SP00058 575 790
P41_ST00070 589 745 196 Dgwena; 8200000
P41_SP00059 791 17
P41_ST00071 802 183 Dgwena 800021
P41_SP00060 985
P41_ST00072 1000 258 000020200
P41_SP00061 1258
P41_ST00073 1273 101 Mvu 005 Mvunda;
P41_TL00013 171
P41_ST00074 96 nda; 5132
P41_SP00062 267 849
P41_ST00075 288 103740
P41_SP00063 478 841
P41_ST00076 496 000000000
P41_SP00064 754 850
P41_ST00077 769 004000
P41_SP00065 940 848
P41_ST00078 961 00500
P41_SP00066 1122
P41_ST00079 1137 250 0.95 100300000
P41_TL00014 863
P41_ST00080 876 125 0.85 06000
P41_SP00067 296 911
P41_ST00081 73 0.69 06
P41_SP00068
P41_ST00082 408 875 114 0.68 0606
P41_SP00069 522 910
P41_ST00083 541 33400
P41_SP00070
P41_ST00084 706
P41_SP00071 834 900
P41_ST00085 0.61 05078046
P41_SP00072 909
P41_ST00086 1084 864 176 0080000
P41_SP00073 1260
P41_ST00087 1300 88 Mu-
P41_TL00015 922
P41_ST00088 923 105 lidzi 70406
P41_SP00074 275
P41_ST00089 935
P41_SP00075 960
P41_ST00090 376 0.98 000010
P41_SP00076 559 969
P41_ST00091 574 44 0070100
P41_SP00077 738 967
P41_ST00092 760 223 "Handina 00031040
P41_SP00078 983 959
P41_ST00093 998 rusero 230050
P41_SP00079 1143
P41_ST00094 1163 85 rwo
P41_SP00080 1248
P41_ST00095 1263 124 kupe- 04000
P41_TL00016 981
P41_ST00096 989 147 petesa 000000
P41_SP00081 318 1029
P41_ST00097 346 220 20000000
P41_SP00082 1028
P41_ST00098 594 0.21 7
P41_TL00017 277 1111
P41_ST00099 1057 12.
P41_SP00083 333 1093
P41_ST00100 1055 020050820
P41_SP00084 651 1102
P41_ST00101 678 230 00000450
P41_SP00085 908 1092
P41_ST00102 936 04
P41_SP00086 993
P41_ST00103 1012 Muiti 05000
P41_SP00087 1136
P41_ST00104 1172 1067
P41_SP00088 1233
P41_ST00105 1261 1062 127 tsero^ 0000010
P41_TL00018 1113
P41_ST00106 1115 akati, 0.76 305060
P41_SP00089 1160
P41_ST00107 320 1114 "Ndipeno 20600080
P41_SP00090 540 1161
P41_ST00108 576 rusero." 01003000
P41_SP00091 758 1152
P41_ST00109 813 04305
P41_SP00092 937 1151
P41_ST00110 964 1126 63 wo
P41_SP00093
P41_ST00111 1053 144 140060
P41_SP00094 1197
P41_ST00112 1224 0000537
P41_TL00019 173 1203
P41_ST00113 1174 0.59 207184
P41_SP00095 356 1212
P41_ST00114 373 216 310030000
P41_SP00096 1220
P41_ST00115 605 189 narwo" 0002000
P41_SP00097 794 1211
P41_ST00116 812 261 060020800
P41_SP00098 1073
P41_ST00117 1088 0030020
P41_SP00099 1251 1218
P41_ST00118 1268 108 "Ndi 0051 "Ndinoda
P41_TL00020 1231 1213
P41_ST00119 noda 0.51 6084
P41_SP00100 1272
P41_ST00120 kurupa 030300
P41_SP00101 473 1280
P41_ST00121 492 1232 58
P41_SP00102 550 1270
P41_ST00122 569 239 Muceggeti 050080006
P41_SP00103 808
P41_ST00123 836
P41_SP00104 896 1269
P41_ST00124 917 192 0004000
P41_SP00105 1109 1278 53
P41_ST00125 1162 226 Agondipa 02050013
P41_TL00021 1289
P41_ST00126 1292 194 nyemba, 4000040
P41_SP00106 367 1339
P41_ST00127 384 309 ndigodzipano 000200031080
P41_SP00107 693
P41_ST00128 709 1291 kuna 0050
P41_SP00108 822 1328
P41_ST00129 843 1290 052000
P41_SP00109 1009 1335
P41_ST00130 1026 154
P41_SP00110 1180
P41_ST00131 1194 wondipa 0000230
P41_TL00022 1348
P41_ST00132 1363 40108101
P41_SP00111 382 1399
P41_ST00133 399 1362 0010810
P41_SP00112 598 1398
P41_ST00134 619 1350 ndoapa 500000
P41_SP00113 1397
P41_ST00135 1349 3200
P41_SP00114 915 1387
P41_ST00136 001000
P41_SP00115 1075 1394
P41_ST00137 00301
P41_SP00116 1222 1386
P41_ST00138 1236 wondi
P41_TL00023 1408 1201
P41_ST00139 1424 pa
P41_SP00117 1458
P41_ST00140 246 1422 010000
P41_SP00118 417 1455
P41_ST00141 446 159 0.94 03000
P41_SP00119 1447
P41_ST00142 1409 ndoupa 040000
P41_SP00120 1456
P41_ST00143 831 5000030400
P41_SP00121 1129 1453
P41_ST00144 1158 Hombaru 0000020
P41_TL00024 1467
P41_ST00145 1483 65 me
P41_SP00122 1508
P41_ST00146 1469 162 yoBaya 008000
P41_SP00123 422 1517
P41_ST00147 441 1470 Mvuu; 02340
P41_SP00124 585 1513
P41_ST00148 606
P41_SP00125 737 1506
P41_ST00149 756 200000300
P41_SP00126 1514
P41_ST00150 1038 8400007
P41_SP00127
P41_ST00151 1468 Dgwe 8000
P41_TL00025 1526
P41_ST00152 1543 na
P41_SP00128 228 1567
P41_ST00153 247 1528 000020700
P41_SP00129 1576
P41_ST00154 1527 0041003
P41_SP00130 722 1572
P41_ST00155 739 188 006100
P41_SP00131 927 1564
P41_ST00156 945 257 000050200
P41_SP00132
P41_ST00157 000001
P41_TL00026 1583
P41_ST00158 1586 00502
P41_SP00133 336 1624
P41_ST00159 372 1584 400100030
P41_SP00134 623 1623
P41_ST00160 659 1596 42050
P41_SP00135 783 1631
P41_ST00161 821
P41_SP00136 893 1621
P41_ST00162 929 1595 0104
P41_SP00137 1042 1630
P41_ST00163 1077 50100
P41_SP00138 1620
P41_ST00164 0.67 1560
P41_TL00027 1642 1215
P41_ST00165 1645 06028001
P41_SP00139 1692
P41_ST00166 409 1656 yaggu 00805
P41_SP00140 549 1691
P41_ST00167 568 1643 Kanyegganyegga." 0000081000080050
P41_SP00141 1005 1690
P41_ST00168 123 06301
P41_SP00142 1679
P41_ST00169 1654
P41_SP00143
P41_ST00170 1649 31 tsero 00050
P41_TL00028 1702 721
P41_ST00171 1705 0000130
P41_SP00144 340 1750
P41_ST00172 "Ona,
P41_SP00145 1749
P41_ST00173 513 1703 187 handina 5070050
P41_SP00146 700 1741
P41_ST00174 726 Bagga." 8080000
P41_TL00029 280 1775 1112
P41_ST00175 1781 13.
P41_SP00147 337 1818
P41_ST00176 392 1779 010000820
P41_SP00148 654 1826
P41_ST00177 674 1776 01000100
P41_SP00149 904 1816
P41_ST00178 03
P41_SP00150 979 1814
P41_ST00179 Mhizha
P41_SP00151 1170 1813
P41_ST00180 1188 1789 ya
P41_SP00152 1241 1823
P41_ST00181 1256 1788 mapa-
P41_TL00030 1834
P41_ST00182 1852 93 gga, 0.54 8206
P41_SP00153 1887
P41_ST00183 289 1838 wakagikoti, 03808200001
P41_SP00154 1885
P41_ST00184 1837 00001080
P41_SP00155 797 1884
P41_ST00185 1836 8081000
P41_SP00156 988 1883
P41_ST00186 020100
P41_SP00157 1872
P41_ST00187 1238 1835 0.73 4004306
P41_TL00031 1893
P41_ST00188 1899 ''fiagga 63660830
P41_SP00158 342 1945
P41_ST00189 375 1897 nde 500
P41_SP00159 456 1935
P41_ST00190 493 1909 ro 01
P41_SP00160 539 1934
P41_ST00191 1895 304 kuitiseyiko" 0410100000000
P41_SP00161 1942
P41_ST00192 933 440010820
P41_SP00162 1193 1940
P41_ST00193 1227 0000005
P41_TL00032 1952
P41_ST00194 1955 30217080
P41_SP00163 405 1995
P41_ST00195 kuripa 006510
P41_SP00164 2003
P41_ST00196 595 kuno 0350
P41_SP00165 1993
P41_ST00197 1954 03205
P41_SP00166 1992
P41_ST00198 881 1965
P41_SP00167 941 1991
P41_ST00199 962 1959 tsero, 000013
P41_SP00168 1086 1997
P41_ST00200 90 kuti 1400
P41_SP00169 1989
P41_ST00201 1953 agondi 030500 agondipa
P41_TL00033 2011
P41_ST00202 2030
P41_SP00170 2064
P41_ST00203 2027 rusero; 0200600
P41_SP00171 407 2060
P41_ST00204 445 146 300050
P41_SP00172 2052
P41_ST00205 2014 186 ndigopa 0040040
P41_SP00173 805
P41_ST00206 238 010082030
P41_SP00174 1076 2058
P41_ST00207 1104 2023
P41_SP00175 1164 2048
P41_ST00208 1200 193 nyemba; 0205016
P41_TL00034 2069
P41_ST00209 2075 710100
P41_SP00176 359 2123
P41_ST00210 378 2074 ndigodzipa 5508000430
P41_SP00177 635 2121
P41_ST00211 655 2072 003001
P41_SP00178 2117
P41_ST00212 851 2071 02000
P41_SP00179 1007 2109
P41_ST00213 11170020
P41_SP00180
P41_ST00214 1265 2083 117 mara 0031
P41_TL00035 2129 1206
P41_ST00215 2147 gga; 8200
P41_SP00181 270 2183
P41_ST00216 290 2145 201 0020810
P41_SP00182 491 2180
P41_ST00217 515 2133 ndigoapa 00000120
P41_SP00183 729
P41_ST00218 2131 000020
P41_SP00184 897 2176
P41_ST00219 918 00005
P41_SP00185 1047 2167
P41_ST00220 210 00003130
P41_SP00186 1285
P41_ST00221 1311 2143
P41_TL00036 2188
P41_ST00222 2207 95 32 swe;
P41_SP00187 2239
P41_ST00223 297 2206
P41_SP00188 457 2231
P41_ST00224 477 2193 0430140
P41_SP00189 664
P41_ST00225 692 2190 2000134002
P41_SP00190 990 2234
P41_ST00226 1010 285 000005240
P41_SP00191 1295 2227
P41_ST00227 2189 82 igo- 0204


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00053.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P53 PHYSICAL_IMG_NR 53 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P53_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P53_LM00001 163 2187
RightMargin P53_RM00001 1397 162
BottomMargin P53_BM00001 2228 268
PrintSpace P53_PS00001 1234
TextBlock P53_TB00001 702 170 43
TextLine P53_TL00001 708 47 158 31
String P53_ST00001 65 5 CONTENT WC 0.22 CC 7
SP P53_SP00001 751 70 17
P53_ST00002 768 37 ,',1 0.44 0777
P53_SP00002 805 78 19
P53_ST00003 824 66 42 0.28
P53_TB00002 126 2102
P53_TL00002 176 132 1214 50
P53_ST00004 138 74 33 nte 0.73 800
P53_SP00003 250 171 32
P53_ST00005 282 144 52 36 ye 0.71
P53_SP00004 334 180 28
P53_ST00006 362 203 49 ciposhi." 0.69 073008701
P53_SP00005 565 181
P53_ST00007 618 134 149 48 Rimge 0.67 41180
P53_SP00006 767 182 20
P53_ST00008 787 105 24 zuna 0.57 0880
P53_SP00007 892 173
P53_ST00009 920 135 104 39 BaBa 0.35 8287
P53_SP00008 1024 174
P53_ST00010 1052 136 164 45 wakati, 0.89 0001600
P53_SP00009 1216 30
P53_ST00011 1246 "!^aka- 0.33 18106576
P53_TL00003 177 193
P53_ST00012 124 naka, 0.85 70000
P53_SP00010 301 238 22
P53_ST00013 323 206 34 mgana, 0.70 480040
P53_SP00011 487 240 29
P53_ST00014 516 446 ndicaku-gamucidza 0.80 02100030165702200
P53_SP00012 962 241 23
P53_ST00015 985 196 269 Komunione 0.66 008665030
P53_SP00013 1254 233
P53_ST00016 1282 195 109 yako 0.94 2000
P53_TL00004 252 1213
P53_ST00017 264 35 0.81
P53_SP00014 230 299 46
P53_ST00018 276 165 ciposhi 0250010
P53_SP00015 441
P53_ST00019 478 253 62 asi 0.90 002
P53_SP00016 540 289
P53_ST00020 577 260 127 40 tagga 0.68 23800
P53_SP00017 704 300
P53_ST00021 741 254 346 wambopindura 0.56 035305447773
P53_SP00018 1087
P53_ST00022 1124 266 38 muhedeni." 0860407500
P53_TL00005 311 1198
P53_ST00023 312 77 Asi 401
P53_SP00019 349 21
P53_ST00024 275 302 :^aimuremera 0.72 8100104400012
P53_SP00020 358
P53_ST00025 607 261 kupindutsa 0.64 0645207405
P53_SP00021 868
P53_ST00026 887 313 231 muhedeni 0.49 87703076
P53_SP00022 1118 350
P53_ST00027 1137 nokuti 0.61 743340
P53_SP00023 1286 26
P53_ST00028 1312 326 63 25 wa 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT waina
P53_TL00006 367
P53_ST00029 368 69 ina 080 HypPart2
P53_SP00024 246 406
P53_ST00030 265 167 mudiki 0.55 278701
P53_SP00025 432 405 18
P53_ST00031 450 154 kwa^o. 0.74 2031000
P53_SP00026 604 415 54
P53_ST00032 658 369 131 Ipapo 46030
P53_SP00027 789
P53_ST00033 808 258 wakayeuka 0.79 000510650
P53_SP00028 1066 416
P53_ST00034 1084 370 92 kuti 1600
P53_SP00029 1176 407
P53_ST00035 1194 67 ho! 730
P53_SP00030 1261 16
P53_ST00036 1277 371 113 kuna 0.77 0450
P53_TL00007 427 1211
P53_ST00037 sekuru 003675
P53_SP00031 335 465
P53_ST00038 363 439 150 waggu 00806
P53_SP00032 513 474
P53_ST00039 542 440
P53_SP00033 605 464
P53_ST00040 641 428 235 ndinogara 404511070
P53_SP00034 876 27
P53_ST00041 903 119 naye, 0.86 60000
P53_SP00035 1022 475
P53_ST00042 1060 429 60 ari 060
P53_SP00036 1120 466
P53_ST00043 1148 muhedeni. 368030850
P53_TL00008 486 1036
P53_ST00044 Akabva 0.75 408002
P53_SP00037 356 524
P53_ST00045 375 493 211 anotagga 07007810
P53_SP00038 586 532
P53_ST00046 100 Basa 8500
P53_SP00039 705
P53_ST00047 724 rake 0.98 0000
P53_SP00040
P53_ST00048 844 500 145 mauro 10520
P53_SP00041 989 525
P53_ST00049 1019 akareyo. 0.84 80050000
P53_TL00009 278 559 1110
P53_ST00050 561 3.
P53_SP00042 597
P53_ST00051 560 Harawa 0.92 400000
P53_SP00043 547
P53_ST00052 566 192 yakagga 0000811
P53_SP00044 758 606
P53_ST00053 777 yakagara 10300004
P53_SP00045 988
P53_ST00054 1006 574 102 :^ayo 0.48 710800
P53_SP00046 1108
P53_ST00055 1135 563 179 panyasi 5530562
P53_SP00047 1314 608
P53_ST00056 1333 55 no 0.41
P53_TL00010 1202
P53_ST00057 626 129 moto, 64200
P53_SP00048 303 664
P53_ST00058 324 284 icaggopedza 0.88 10082000100
P53_SP00049 665
P53_ST00059 619 143 kudya 07300
P53_SP00050 769
P53_ST00060 161 zindiro 0.62 0463254
P53_SP00051 948 657
P53_ST00061 967 620 155 bombe 0.51 84550
P53_SP00052 1122
P53_ST00062 1142 185 rakagga 0000850
P53_SP00053 1327 667 15
P53_ST00063 1342 621 ri 0.78 rizere
P53_TL00011 678
P53_ST00064 691 95 zere 0050
P53_SP00054 716
P53_ST00065
P53_SP00055 344
P53_ST00066 366 690 224 mupugga, 07868000
P53_SP00056 590
P53_ST00067 610 107 yana 0180
P53_SP00057 717 14
P53_ST00068 731 160 kuputa 026600
P53_SP00058 891 725
P53_ST00069 910 679 fodya 52001
P53_SP00059
P53_ST00070 692 yayo. 04000
P53_SP00060 1171
P53_ST00071 1224 680 152 Blandi 0.42 673674 Blandina
P53_TL00012 178 737 1197
P53_ST00072 na 0.54 81
P53_SP00061 775
P53_ST00073 166 akaciti, 01006000
P53_SP00062 426 782
P53_ST00074 456 255 "Uasekuru, 0800006364
P53_SP00063 711
P53_ST00075 738 macembera 000000000
P53_SP00064 1003
P53_ST00076 1029 kwa^o." 30010000
P53_SP00065 1209 784
P53_ST00077 1263 739 112 Hara 1223
P53_TL00013 795 1215
P53_ST00078 809
P53_SP00066 834
P53_ST00079 797 59 iyi 0.96 001
P53_SP00067 317 843
P53_ST00080 332 ine 000
P53_SP00068
P53_ST00081 420 ndebvu 550005
P53_SP00069 591 833
P53_ST00082 dzakaggoti 0.83 2000080202
P53_SP00070 856
P53_ST00083 871 796 120 mbee 2600
P53_SP00071 991
P53_ST00084 1007 ikaciti, 03000500
P53_SP00072 1162 842
P53_ST00085 1182 207 yakanya- 0.58 32037285
P53_TL00014 854
P53_ST00086 855 210 tso-pfana 700073080
P53_SP00073 383 902
P53_ST00087 397 867 115 ^ayo, 0.76 100002
P53_SP00074 512
P53_ST00088 529 91 "I^o 0.65 04100
P53_SP00075 901
P53_ST00089 636 ndino;^izina." 054026100068000
P53_SP00076 937
P53_ST00090 979 190 "Mucafa 7060030
P53_SP00077 1169 893
P53_ST00091 1193 857 194 ^inouno, 105407723
P53_TL00015 914
P53_ST00092 915 251 nasekuru." 8000065000
P53_SP00078 424 953 56
P53_ST00093 480 296 "^iggadaro." 0105801804000
P53_SP00079 776 961
P53_ST00094 829
P53_SP00080 906 952
P53_ST00095 945 927 72 mu 06
P53_SP00081 1017
P53_ST00096 kutaurako 270066000
P53_SP00082 1295
P53_ST00097 1331 917 57 ku
P53_TL00016 973
P53_ST00098 987 meso 6000
P53_SP00083 293 1012
P53_ST00099 325 974 kwe
P53_SP00084 417 1011
P53_ST00100 454 169 harawa 0.93 102000
P53_SP00085 623
P53_ST00101 659 331 kwakaunyana. 004007504201
P53_SP00086 990
P53_ST00102 1044 198 "Mukafa 0050000
P53_SP00087 1242
P53_ST00103 1279 975 muri 2740
P53_TL00017 1032
P53_ST00104 1033 232 45302055
P53_SP00088 1071
P53_ST00105 ^imge 0.47 105180
P53_SP00089 558 1079
P53_ST00106 muggaende 068000730
P53_SP00090 841
P53_ST00107 864 58
P53_SP00091 922 1069
P53_ST00108 941 1039 114 moto 0040
P53_SP00092 1055 1070
P53_ST00109 1074 202 muzhinji 0.59 06071755
P53_SP00093 1276 1078
P53_ST00110 kwa
P53_TL00018 172 1091
P53_ST00111 1092 354 munondopiswa 730000420002
P53_SP00094 526 1139
P53_ST00112 544 1104 0.99
P53_SP00095 598 1128 13
P53_ST00113 611 rini 5330
P53_SP00096
P53_ST00114 706 wose." 000000
P53_SP00097 1129
P53_ST00115 885 "i^okwadi" 081002008500
P53_SP00098 1154
P53_ST00116 1093 "Hoggu, 0008040
P53_TL00019 1150
P53_ST00117 1151 279 ndino:^izioa, 71500710010800
P53_SP00099 451
P53_ST00118 472 106 0.45 8085
P53_SP00100 578 1188
P53_ST00119 599 anotiudza 000014000
P53_SP00101 823
P53_ST00120 kudaro, 1580302
P53_SP00102 1023 1195
P53_ST00121 0.40 8383
P53_SP00103 1149
P53_ST00122 wedu 0081
P53_SP00104 1300
P53_ST00123 1319 1152 ha-
P53_TL00020 1208
P53_ST00124 125 arene 75080
P53_SP00105 297 1248
P53_ST00125 333 168 nhema. 0.82 720000
P53_SP00106 501 1247
P53_ST00126 556 242 Citererayi, 00003040011
P53_SP00107 798 1255
P53_ST00127 830 222 nasekuru, 800000700
P53_SP00108
P53_ST00128 1080 handidi 5010180
P53_SP00109 1260
P53_ST00129 1210 4002
P53_TL00021 1267
P53_ST00130 151 mutge. 640803
P53_SP00110 322 1315
P53_ST00131 377 1268 248 Ndinzweyi 032000011
P53_SP00111 625 44
P53_ST00132 669 1280 ^a 0.50
P53_SP00112
P53_ST00133 761 ndinotaura. 02003003016
P53_SP00113 1025 1305
P53_ST00134 Mutenedzere 07008000020
P53_TL00022 1326
P53_ST00135 1330 mushure 5107500
P53_SP00114 1366
P53_ST00136 403 1339 156 maggu 10805
P53_SP00115 1373
P53_ST00137 muciita 0200060
P53_SP00116 1364
P53_ST00138 790 1338 z^ 0.20
P53_SP00117 837 1372
P53_ST00139 ndinoita. 806804007
P53_SP00118 1059 1363
P53_ST00140 1112 123 Ndiri 04403
P53_SP00119 1235
P53_ST00141 1270 117 kuda 0680
P53_TL00023 1384
P53_ST00142 1386 kukupindutsayi 63050203500010
P53_SP00120 539 1433
P53_ST00143 1398 0.91 10
P53_SP00121 613 1423
P53_ST00144 632 kukufundisayi 5501055600000
P53_SP00122 965 1431
P53_ST00145 984 1385 nzira 00340
P53_SP00123 1099 1422
P53_ST00146 yo
P53_SP00124 1172
P53_ST00147 rupenyu 4500603
P53_TL00024 1443
P53_ST00148 1447 288 rusiggapere. 840083000300
P53_SP00125 458 1492
P53_ST00149 1445 87 'Mu
P53_SP00126 600 1482
P53_ST00150 1444 82 zita 0200
P53_SP00127 1481
P53_ST00151 735 1456 ra
P53_SP00128 780
P53_ST00152 BaBa.' 808002
P53_SP00129 940
P53_ST00153 994 97 Itiyi 21020
P53_SP00130 1489
P53_ST00154 1119
P53_SP00131 1206
P53_ST00155 1232
P53_SP00132
P53_ST00156 1341 1458
P53_TL00025 1504
P53_ST00157 808241
P53_SP00133 1543
P53_ST00158 319 1505 "
P53_TL00026 273 1576 1111
P53_ST00159 1580 4.
P53_SP00134 308 1617
P53_ST00160 1578 105006
P53_SP00135 543 1616
P53_ST00161 1577 ikaciita 30001340
P53_SP00136 736 1615
P53_ST00162 762 175 0680500
P53_SP00137 1622
P53_ST00163 957 kwete 00000
P53_SP00138
P53_ST00164 musi
P53_SP00139 1222
P53_ST00165 137 iwoyo 20000
P53_TL00027 1636
P53_ST00166 1645 cete. 80000
P53_SP00140 1676
P53_ST00167 321 Yakaramba 0.95 000010200
P53_SP00141 589 1675
P53_ST00168 244 iciggodaro 0008408020
P53_SP00142 848 1683
P53_ST00169 863 1647 522 maggwana-maggwana. 608200301008000027
P53_TL00028 1694
P53_ST00170 1696 212 70545250
P53_SP00143 382 1734
P53_ST00171 1695 wakaramba 020370500
P53_SP00144
P53_ST00172 697 aciggoshiggira, 000820070810203
P53_SP00145 1046 1742
P53_ST00173 1072 148 300350
P53_SP00146 1220 1732
P53_ST00174 waida 04080
P53_TL00029 1754 707
P53_ST00175 1756 116 Yesu 0004
P53_SP00147 1794
P53_ST00176 307 1768
P53_SP00148 1793
P53_ST00177 1755 0280
P53_SP00149 497 1792
P53_ST00178 521 kumugamucira. 0204036205800
P53_TL00030 1827
P53_ST00179 1831 5.
P53_SP00150 309 1868
P53_ST00180 364 1829 rfayi 77005
P53_SP00151 469 1876
P53_ST00181 1830 100280
P53_SP00152 631 1875
P53_ST00182 660 1828 283 waishanyira 00001060120
P53_SP00153 943 1874
P53_ST00183 musha 06057
P53_SP00154 1127 1865
P53_ST00184 1155 1841 118 wano 0084
P53_SP00155 1273 1866
P53_ST00185 1293 90 wai- 0007
P53_TL00031 1886
P53_ST00186 1900 ggo-nawana 8415840065
P53_SP00156 445 1935
P53_ST00187 1888 89 nari 8453
P53_SP00157 553 1926 12
P53_ST00188 1887 133 naniri 808130
P53_SP00158 698 1925
P53_ST00189 226 nacifunda 800105700
P53_SP00159 1924
P53_ST00190 1898 :^a 8100
P53_SP00160 1009 1932
P53_ST00191 Yane. 00807
P53_SP00161 1156
P53_ST00192 Dzimge 002680
P53_TL00032 1945
P53_ST00193 1959 140 gguna 81580
P53_SP00162 1994
P53_ST00194 329 1946 228 810403120
P53_SP00163 557 1984
P53_ST00195 576 rusariro, 370003106
P53_SP00164 772 1990
P53_ST00196 792 1957 pa
P53_SP00165 846 1991
P53_ST00197 859 00014
P53_SP00166 1982
P53_ST00198 227 801013700
P53_SP00167 1249 1983
P53_ST00199 1269 1947 nhau 0016
P53_TL00033 2003
P53_ST00200 2006 80 dza
P53_SP00168 2043
P53_ST00201 2013 189 nasante, 84106000
P53_SP00169 2050
P53_ST00202 495 2005 Katekisimo 6040050360
P53_SP00170 759 2042
P53_ST00203 2016 ne
P53_SP00171 840 2041
P53_ST00204 :;inamato 7884713020
P53_SP00172 2049
P53_ST00205 1105 2004 pokuti, 10035020
P53_SP00173 1257
P53_ST00206 0.52 8082
P53_TL00034 2062
P53_ST00207 2065 wedu, 00861
P53_SP00174 2110
P53_ST00208 338 Kaziwa
P53_SP00175 509
P53_ST00209 536 2064 Maria, 000046
P53_SP00176 684 2108
P53_ST00210 712 Uakudziwe, 8008304000
P53_SP00177 976 2107
P53_ST00211 218 Kupfidza, 064335000
P53_SP00178 2109
P53_ST00212 1253 2076
P53_SP00179 1306 2101
P53_ST00213 1334 ^i- 0.63 1001
P53_TL00035 2122
P53_ST00214 2136 110 mge. 8801
P53_SP00180 2170
P53_ST00215 2124 ^ose 10000
P53_SP00181 436
P53_ST00216 2135 0.29 410
P53_SP00182 511 2169
P53_ST00217 538 2123 naitaura 80150550
P53_SP00183 2160
P53_ST00218 ;^aiwanzona 0.60 710430170280
P53_SP00184 2168
P53_ST00219 1051 2134 ^o
P53_SP00185 1098 2167
P53_ST00220 1126 94
P53_SP00186 2159
P53_ST00221 1256 10800
P53_TL00036 2180
P53_ST00222 2182 Kamudziidzisi 7005100510400
P53_SP00187 504 2221
P53_ST00223 274 kasigganete 30028130020
P53_SP00188 806 2227
P53_ST00224 835 201 kaitagga 20130810
P53_SP00189
P53_ST00225 1056 :jakare 8800140
P53_SP00190 1204
P53_ST00226 2181 kudzo- 043057


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00030.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P30 PHYSICAL_IMG_NR 30 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P30_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P30_LM00001 162 2208
RightMargin P30_RM00001 1397
BottomMargin P30_BM00001 2250 246
PrintSpace P30_PS00001 1235
TextBlock P30_TB00001 691 167
TextLine P30_TL00001 697 48 155
String P30_ST00001 67 41 2 CONTENT WC 1.00 CC
SP P30_SP00001 738 69 17
P30_ST00002 755 39 28 0.28 68
P30_SP00002 794 78 16
P30_ST00003 810 66 3 0.00 10
P30_TB00002 129 2121
P30_TL00002 599 135 306 38
P30_ST00004 136 57 37 19. 0.87 201
P30_SP00003 656 173 54
P30_ST00005 710 195 TSURO. 0.82 000046
P30_TL00003 278 235 1111 45
P30_ST00006 240 31 35 1.
P30_SP00004 309 275 53
P30_ST00007 362 238 Tsuro 10400
P30_SP00005 498 32
P30_ST00008 530 236 110 kane 0.80 0080
P30_SP00006 640 273
P30_ST00009 668 230 makumbo 0.90 0030400
P30_SP00007 898 272
P30_ST00010 936 247 137 33 mana, 00501
P30_SP00008 1073 280
P30_ST00011 1112 109 0.91 0030
P30_SP00009 1221
P30_ST00012 1258 248 131 25 nzene 0.73 40080
P30_TL00004 174 294 1217 47
P30_ST00013 298 125 mbiri 0.58 66232
P30_SP00010 299 335 20
P30_ST00014 319 296 140 ndefu, 0.66 322083
P30_SP00011 459 341
P30_ST00015 479 kamuromo 00140040
P30_SP00012 727 333
P30_ST00016 747 111 kako 0.89 0003
P30_SP00013 858 331
P30_ST00017 878 258 kadiki-diki 0.69 00860228031
P30_SP00014 1136 26
P30_ST00018 1162 295 229 kakanaki- 000041030
P30_TL00005 354
P30_ST00019 369 59 sa, 004
P30_SP00015 233 402
P30_ST00020 253 357 192 kanegge 0.74 0070820
P30_SP00016 445
P30_ST00021 465 355 318 46 kakaparurwa. 0.68 507050273205
P30_SP00017 783 401 55
P30_ST00022 838 121 Kane 3000
P30_SP00018 959 390
P30_ST00023 979 kamusoro 0.83 40050030
P30_SP00019 1208 391
P30_ST00024 1225 166 kadiki- 0.79 0183002
P30_TL00006 175 413 1203
P30_ST00025 416 103 diki, 0.46 86605
P30_SP00020 461
P30_ST00026 414 266 kamutumbi 0.53 774806402
P30_SP00021 564 452 18
P30_ST00027 582 36 3030
P30_SP00022 693 450 21
P30_ST00028 714 193 0050800
P30_SP00023 907
P30_ST00029 928 51 ke 0.67 60
P30_SP00024 449 14
P30_ST00030 993 211 maggoyi. 00800040
P30_SP00025 1204
P30_ST00031 1259 119 Muni 0.56 0484 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Muniri
P30_TL00007 472 1218
P30_ST00032 476 ri 0.70 05 HypPart2
P30_SP00026 208 512 19
P30_ST00033 227 475 123 wako 0881
P30_SP00027 350
P30_ST00034 370 486 82 une 0.51 284
P30_SP00028 511
P30_ST00035 473 207 makushe 6005470
P30_SP00029 680 510
P30_ST00036 700 mazhinji 00022045
P30_SP00030 901 518
P30_ST00037 921 484 360 manyoro-nyoro 0.77 0360542030030
P30_SP00031 1281 519
P30_ST00038 1297 94 aka- 0500
P30_TL00008 531 1216 50
P30_ST00039 534 pfanisa, 0.85 03080000
P30_SP00032 349 581
P30_ST00040 395 532 anonakidza 0537284531
P30_SP00033 661 570 43
P30_ST00041 704 113 kana 0.63 7070
P30_SP00034 817 568
P30_ST00042 864 uciapuruzira. 0.76 7000654400100
P30_SP00035 1170 577
P30_ST00043 1224 533 Kasoro 000000
P30_TL00009 590 49
P30_ST00044 594 kayo 3003
P30_SP00036 283 639
P30_ST00045 302 593 0.72 2080800
P30_SP00037 494 638
P30_ST00046 169 damba, 0.75 800006
P30_SP00038 636
P30_ST00047 591 159 maziso
P30_SP00039 859 628
P30_ST00048 875 81 ako 0.71 052
P30_SP00040 956 627
P30_ST00049 972 239 akapunda. 000256400
P30_SP00041 1211 637
P30_ST00050 1266 592 112 Mazi 0000 Mazino
P30_TL00010 176 651 1212
P30_ST00051 665 no 70
P30_SP00042 690
P30_ST00052 250 653 80 0.78 060
P30_SP00043 330 689
P30_ST00053 363 663 anegge 070830
P30_SP00044 525 698
P30_ST00054 558 22 e
P30_SP00045 580 688
P30_ST00055 610 147 44 tsenzi, 0007006
P30_SP00046 757 695
P30_ST00056 788 657 177 anoceta 0700000
P30_SP00047 965 687
P30_ST00057 997 662 118 uswa 0.88 4000
P30_SP00048 1115
P30_ST00058 1147 se 00
P30_SP00049 1192
P30_ST00059 163 mbena. 000800
P30_TL00011 709 1213
P30_ST00060 713 184 Katsuro 0.81 1010360
P30_SP00050 358 749
P30_ST00061 379 196 kanodya 3073231
P30_SP00051 575 756
P30_ST00062 605 721 uswa, 70305
P30_SP00052 734 754
P30_ST00063 106 ruga
P30_SP00053 860
P30_ST00064 56 na
P30_SP00054 934 746 29
P30_ST00065 963 183 mashija 0102200
P30_SP00055 1146
P30_ST00066 1165 722
P30_SP00056 1187
P30_ST00067 1207 723 180 34 nzuggu. 0.57 6338080
P30_TL00012 782
P30_ST00068 786 2.
P30_SP00057 310 822
P30_ST00069 364 784 158 Kanoti 0.93 201000
P30_SP00058 522 821
P30_ST00070 541 0050
P30_SP00059 820
P30_ST00071 672 kunze 04000
P30_SP00060 809
P30_ST00072 831 223 kwadoka, 10080107
P30_SP00061 1054 829
P30_ST00073 1074 785 234 kanocema 00800000
P30_SP00062 1308
P30_ST00074 1322 ka- 0.97 001
P30_TL00013 842 1214
P30_ST00075 845 83 citi: 06302
P30_SP00063 257 881
P30_ST00076 844 261 "Kutu-kutu 0.52 4770706751
P30_SP00064 539
P30_ST00077 91 kuti 0.64 6322
P30_SP00065 649 880
P30_ST00078 669 843 wii: 0322
P30_SP00066 750
P30_ST00079 770 kutu-kutu 0.62 520800566
P30_SP00067 27
P30_ST00080 1024 93 0.98
P30_SP00068 1117
P30_ST00081 1148 Wii," 84050
P30_SP00069 1254 889
P30_ST00082 1273 115 i^o^o 2100100
P30_TL00014 171 902
P30_ST00083 905 232 0.49 00883576
P30_SP00070 403 941
P30_ST00084 423 249 kacifamba. 5006208000
P30_SP00071 940
P30_ST00085 185 6020830
P30_SP00072 912 939
P30_ST00086 932 4080
P30_SP00073 1042
P30_ST00087 1071 215 kamuswe 1065000
P30_SP00074 1286
P30_ST00088 1319 904 002
P30_TL00015 961
P30_ST00089 964 0.60 82530
P30_SP00075 277 1008
P30_ST00090 966 7060
P30_SP00076 420 999
P30_ST00091 457 191 kapfuna 0.55 5055870
P30_SP00077 648
P30_ST00092 962 Ramini, 8000710
P30_SP00078 839 1006
P30_ST00093 872 194 1240800
P30_SP00079 1066 1009
P30_ST00094 1085 217 0000000
P30_SP00080 1302 1000
P30_ST00095 1335 52
P30_TL00016 1020 1194
P30_ST00096 1023 pfuru; 0.54 008557
P30_SP00081 312 1070
P30_ST00097 332 6050
P30_SP00082 442 1058
P30_ST00098 462 1022 219 tundebvu 05540207
P30_SP00083 681 1059
P30_ST00099 turefu-refu 44204401026
P30_SP00084 947
P30_ST00100 1028 231 mututama 0.61 65254007
P30_SP00085 1196 1060 23
P30_ST00101 1219 151 twako. 0.96 200000
P30_TL00017 276 1095 1113
P30_ST00102 1098 3.
P30_SP00086 1134
P30_ST00103 367 1097 5000740
P30_SP00087 551 1133 15
P30_ST00104 566 1096 0.92 2010
P30_SP00088 675
P30_ST00105 njere 03020
P30_SP00089 806 1141
P30_ST00106 154 kwa^o, 1001004
P30_SP00090 975 1142
P30_ST00107 995 kanogona 04003050
P30_SP00091 1222 1144
P30_ST00108 1236 153 kusiya 340420
P30_TL00018 1155
P30_ST00109 1156 143 imbga 07010
P30_SP00092 320 1202
P30_ST00110 339 1168 24 72
P30_SP00093 394
P30_ST00111 412 1167 237 pamusana 50630030
P30_SP00094
P30_ST00112 667 pa
P30_SP00095 1201
P30_ST00113 752 manirikiti 0080310203
P30_SP00096 983
P30_ST00114 1003
P30_SP00097 1057 1193
P30_ST00115 1087 madududu 00858180
P30_SP00098 1344 1195
P30_ST00116 1364 a 1
P30_TL00019 1215 929
P30_ST00117 kanoita, 0.84 00510006
P30_SP00099 361
P30_ST00118 381 4070
P30_SP00100 493 1251
P30_ST00119 kacitandaniswa 40000185057203
P30_SP00101 874 1252
P30_ST00120 ne'mbga. 00000000
P30_TL00020 1290 1110
P30_ST00121 1292 4. 63
P30_SP00102 1328
P30_ST00122 1291 160 Tsumo 00367
P30_SP00103
P30_ST00123 yakarewa 00104000
P30_SP00104 789 1336
P30_ST00124 825 0.59
P30_SP00105 1327
P30_ST00125 917 tsuro 30540
P30_SP00106 1035
P30_ST00126 1076 inozioikanwa 101008000743
P30_TL00021 1349
P30_ST00127 1352 141 kwa^o 0.42 460108
P30_SP00107 317 1396
P30_ST00128 337 1362
P30_SP00108 1386
P30_ST00129 410 144 nanhu 0.37 81874
P30_SP00109 554 1387
P30_ST00130 572 1361 nose-nose, 8500580007
P30_SP00110 803 1394
P30_ST00131 824 1350 inonzi: 0202030
P30_SP00111 978
P30_ST00132 1351 197 "Tgimbo 0682300
P30_SP00112 1197
P30_ST00133 1230 ndima- 710400
P30_TL00022 1408
P30_ST00134 1409 245 kagganise, 2082071007
P30_SP00113 419 1456
P30_ST00135 435 64 asi 000
P30_SP00114 499 1445
P30_ST00136 516 rwembga 7403200
P30_SP00115 731 1455
P30_ST00137 ndinofa 3003000
P30_SP00116 927 1446
P30_ST00138 945 228 ndaedza." 0.86 840000000
P30_SP00117 1173 1448
P30_ST00139 1411 172 Ndoku- 230000
P30_TL00023 1467
P30_ST00140 1469 79 nzi: 2201
P30_SP00118 1506
P30_ST00141 1468 ndikarowa 701100610
P30_SP00119 1505
P30_ST00142 547 1480 ne
P30_SP00120 601 1504
P30_ST00143 622 tgimbo 084307
P30_SP00121 776 1513
P30_ST00144 802 189 ndinofa, 36280405
P30_SP00122 991
P30_ST00145 1012 006
P30_SP00123 1075
P30_ST00146 1105 1470 ndikatgutgu- 001705870850
P30_TL00024 1526
P30_ST00147 1528 dzirwa 200600
P30_SP00124 328 1566
P30_ST00148 359 351 ndinomboedza, 8308040004006
P30_SP00125 1572
P30_ST00149 741 ndigofa 0040050
P30_SP00126 916 1574
P30_ST00150 935 ndatomboedza, 7000260002004
P30_SP00127 1284 1575
P30_ST00151 1317 1532 71 ku- 040
P30_TL00025 1586
P30_ST00152 1599 165 manya. 208005
P30_SP00128 1633
P30_ST00153 392 186 0.65 5030644
P30_SP00129 578 1623
P30_ST00154 607 kamhuka 0047350
P30_SP00130
P30_ST00155 1587 ko
P30_SP00131 897 1624
P30_ST00156 musaggo, 35008125
P30_SP00132 1135 1635
P30_ST00157 1589 214 kanogara 00703051
P30_TL00026 1645
P30_ST00158 1657 313 murugwe:^wa, 1766140810006
P30_SP00133 1692
P30_ST00159 501 1646 ndimo 86060
P30_SP00134 1682 12
P30_ST00160 660 244 noiakanoita 88407050200
P30_SP00135 1683 13
P30_ST00161 n;imbo 0.41 6865850
P30_SP00136 1086
P30_ST00162 1100 1647 122 yako. 10600
P30_SP00137 1694
P30_ST00163 1264 1651 2030
P30_TL00027 1704
P30_ST00164 1706 157 mutizo 083540
P30_SP00138 1743
P30_ST00165 347 1705 caiwo, 000056
P30_SP00139 490 1749
P30_ST00166 509 148 kanoti 507005
P30_SP00140 1741
P30_ST00167 671 5060
P30_SP00141 1742
P30_ST00168 225 komanya, 71804106
P30_SP00142 1027 1751
P30_ST00169 1045 kanobva 5080000
P30_SP00143 1241 1745
P30_ST00170 1257 1709 128 kadu- 60830
P30_TL00028 1764 503
P30_ST00171 1766 86 nda 730
P30_SP00144 1802
P30_ST00172 1765 kaomesa 7001000
P30_SP00145 478 1801
P30_ST00173 508 muniri. 4880036
P30_TL00029 1839
P30_ST00174 1841 5.
P30_SP00146 1877
P30_ST00175 1840 2050704
P30_SP00147 546
P30_ST00176 560 270 kanoBereka 3070804000
P30_SP00148 830
P30_ST00177 1853 nana 8260
P30_SP00149 954 1878
P30_ST00178 969 1848 145 natatu 804065
P30_SP00150 1114 1880
P30_ST00179 1857 105 zuna 0383
P30_SP00151 1238 1882
P30_ST00180 1250 1846 133 rimge 13480
P30_TL00030 170 1898
P30_ST00181 1907 102 cete, 08400
P30_SP00152 1944
P30_ST00182 293 1900 305
P30_SP00153 356 1936
P30_ST00183 375 hakaBerekere 704080705020
P30_SP00154
P30_ST00184 706 226 pan^imbo 500102267
P30_SP00155 1946
P30_ST00185 957 1901 imge 1180
P30_SP00156 1069 1947
P30_ST00186 1083 1909 cete; 00006
P30_SP00157 1185 1948
P30_ST00187 1206 1905 179 kanoBe- 2772800
P30_TL00031 168 1958
P30_ST00188 1961 rekera 0.38 178585
P30_SP00158 316 1996
P30_ST00189 pamitunhu 006528734
P30_SP00159 614 2004
P30_ST00190 658 1960 mitatu, 0.50 5714474
P30_SP00160
P30_ST00191 867 650007
P30_SP00161 1015 1997
P30_ST00192 1043 1973 mumge 00280
P30_SP00162 2009
P30_ST00193 1256 1976 126 pano, 50603
P30_TL00032 2017
P30_ST00194 2029 0.43 76680
P30_SP00163 338 2063
P30_ST00195 374 pake, 60605
P30_SP00164 496
P30_ST00196 05480
P30_SP00165 702
P30_ST00197 736 pane 4150
P30_SP00166 847 2064
P30_ST00198 2020 yake 0670
P30_SP00167 987
P30_ST00199 2021 181 n^imbo. 51073030
P30_SP00168 2066
P30_ST00200 2024 127 Amai 1827
P30_TL00033 2077
P30_ST00201 ndioo 0.21 87788
P30_SP00169 297 2114
P30_ST00202 315 2087 nanogara 80802400
P30_SP00170 2122
P30_ST00203 544 2088 108 noga 0.48 8424
P30_SP00171 652
P30_ST00204 676 90 nari 8105
P30_SP00172 766 2113
P30_ST00205 780 pakati. 4050350
P30_SP00173 937 2123
P30_ST00206 2079 124 Kana 4074
P30_SP00174 2116
P30_ST00207 1130 2080 koda 5680
P30_SP00175 1245 2119
P30_ST00208 2082 kuna- 04800
P30_TL00034 2135
P30_ST00209 2136 204 yamgisa, 00184006
P30_SP00176 372 2182
P30_ST00210 604010
P30_SP00177 537 2172
P30_ST00211 yamgisei 00080206
P30_SP00178 774
P30_ST00212 792 2149 99 uyu, 7065
P30_SP00179 891
P30_ST00213 911 2137 kobva 24400
P30_SP00180 1051 2175
P30_ST00214 1080 2139 koenda 000840
P30_SP00181 1249 2178
P30_ST00215 2142 117 kuno 3670
P30_TL00035 2194
P30_ST00216 mumg-^ 0.35 5708710
P30_SP00182 2242
P30_ST00217 2195 koyamgisa, 2300180003
P30_SP00183 619 2241
P30_ST00218 0.94 02000
P30_SP00184 779 2233
P30_ST00219 797 2196 200830
P30_SP00185 2234
P30_ST00220 985 2197 116 7180
P30_SP00186 1101 2236
P30_ST00221 1120 263 wokupedzi- 5066702052


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P18_LM00001 240 2348
RightMargin P18_RM00001 1491 68
BottomMargin P18_BM00001 2391 105
PrintSpace P18_PS00001 1251
TextBlock P18_TB00001
TextLine P18_TL00001 786 156 424 53
String P18_ST00001 196 41 4 CONTENT WC 0.23 CC 7
SP P18_SP00001 827 200 17
P18_ST00002 844 177 38 30 16 0.44 37
P18_SP00002 882 207 15
P18_ST00003 897 130 44 -'^"^ 0.15 7710710
P18_SP00003 1027 84
P18_ST00004 1111 206 3 5
P18_SP00004 1114 209 81
P18_ST00005 1195 162 ' 0.28
P18_TL00002 568 265 587
P18_ST00006 269 57 13. 0.75 024
P18_SP00005 625 306 56
P18_ST00007 681 474 40 CIGUMBUKUMBU. 0.89 0200000010406
P18_TL00003 365 362 1107 51
P18_ST00008 369 31 35 1. 0.84
P18_SP00006 396 404 54
P18_ST00009 450 366 223 47 Wakagga 0.87 0000800
P18_SP00007 673 413 19
P18_ST00010 692 61 ari 0.72 800
P18_SP00008 753 403 32
P18_ST00011 785 377 171 34 mumge 0.52 46480
P18_SP00009 956 411 20
P18_ST00012 976 376 192 26 murume 0.83 010440
P18_SP00010 1168 402
P18_ST00013 1188 25 no 0.80
P18_SP00011 1244 401
P18_ST00014 1274 198 mukadzi 0.85 4050000
P18_TL00004 262 422 1211 50
P18_ST00015 426 117 wake 1.00 0000
P18_SP00012 379 464
P18_ST00016 398 46 naigara 8020000
P18_SP00013 569 472
P18_ST00017 599 436 musaggo 0100800
P18_SP00014 806 471
P18_ST00018 825 113 ^ano, 0.56 100830
P18_SP00015 938 470
P18_ST00019 970 150 nasina 0.74 800060
P18_SP00016 1120 461
P18_ST00020 1140 cokudya 0082000
P18_SP00017 1332 469
P18_ST00021 1362 434 111 cose, 00004
P18_TL00005 261 480 1213
P18_ST00022 485 112 kana 0060
P18_SP00018 373 523 27
P18_ST00023 400 484 39 cokuBata 00068000
P18_SP00019 607
P18_ST00024 627 497 110 ^aco. 100000
P18_SP00020 737 531 55
P18_ST00025 792 483 180 Uaigara 7000000
P18_SP00021 972 530
P18_ST00026 1003 481 277 mukatumba 0.77 250073000
P18_SP00022 1280 520
P18_ST00027 1312 kadiki- 0.81 0080004
P18_TL00006 263 543 808
P18_ST00028 545 107 rfiki, 0.64 773001
P18_SP00023 370 589
P18_ST00029 389 178 nacidya 8101000
P18_SP00024 567 590
P18_ST00030 586 123 howa 4000
P18_SP00025 709 581
P18_ST00031 729 550 90 cete
P18_SP00026 819
P18_ST00032 839 98 misi
P18_SP00027 937 580
P18_ST00033 555 115 33 yose. 00000
P18_TL00007 363 614 1112 49
P18_ST00034 619 36 2. 00
P18_SP00028 397 655
P18_ST00035 452 618 173 45 Mumge 01080
P18_SP00029 663
P18_ST00036 644 617 musi 0500
P18_SP00030 756 654
P18_ST00037 783 628 193 0.71 063060
P18_SP00031 653
P18_ST00038 995 82 uye 0.76 700
P18_SP00032 1077 662 21
P18_ST00039 1098 282 akafumobva 0.91 0000300400
P18_SP00033 1380
P18_ST00040 1406 69 pa- 0.99 000
P18_TL00008 1215
P18_ST00041 677 165 musha, 0.78 030702
P18_SP00034 722
P18_ST00042 447 676 acienda 0.90 0000060
P18_SP00035 624 714
P18_ST00043 643 237 kunotgaga 047018000
P18_SP00036 880
P18_ST00044 910 675
P18_SP00037 1033 712
P18_ST00045 1051 686 219 musaggo. 02008201
P18_SP00038 1270 721 52
P18_ST00046 1322 154 Akafa- 000073
P18_TL00009 734 1212 48
P18_ST00047 736 mba 540
P18_SP00039 360 774
P18_ST00048 748 208 0600800
P18_SP00040 782 14
P18_ST00049 601 747 138 muye, 0.95 02000
P18_SP00041 739 781
P18_ST00050 760 267 ndokuwana 060160000
P18_SP00042 772
P18_ST00051 1043 121
P18_SP00043 1164
P18_ST00052 1178 296 ushomanana 5070600210
P18_TL00010 793 1214
P18_ST00053 796 155 kwa^o, 0001002
P18_SP00044 417 842
P18_ST00054 437 794 257 matindindi 0000430730
P18_SP00045 694 833
P18_ST00055 713 801 102 cete, 00301
P18_SP00046 815 840
P18_ST00056 849 248 akagoenda 0.88 000000640
P18_SP00047 1097 841
P18_ST00057 1116 122 nawo 0.92 3000
P18_SP00048 1238 831 24
P18_ST00058 1262 214 kumusha 0605040
P18_TL00011 852
P18_ST00059 854 323 ndokugikoapa 0.73 560058010050
P18_SP00049 585 901
P18_ST00060 853 199 0.86 0500202
P18_SP00050 798 891
P18_ST00061 812 131 wake, 00102
P18_SP00051 943 898
P18_ST00062 964 152 oaBika 008050
P18_SP00052
P18_ST00063 1135 91 kuti 1501
P18_SP00053 1226 890
P18_ST00064 1241 233 nagadya. 800700006
P18_TL00012 364 930
P18_ST00065 932 3. 0.68 60
P18_SP00054 968
P18_ST00066 453 Kuzoti 050020
P18_SP00055 967
P18_ST00067 942 168 mamge 00580
P18_SP00056
P18_ST00068 941 443 maggwana-ggwana 408400600800000
P18_SP00057 1255
P18_ST00069 1281 194 041520
P18_TL00013 988
P18_ST00070 0.79 600
P18_SP00058 343 1036
P18_ST00071 989 akaenda 0600540
P18_SP00059 556
P18_ST00072 588 ^ake 0.60 10600
P18_SP00060 690
P18_ST00073 723 1001 218 musaggo, 54008000
P18_SP00061 1035
P18_ST00074 973 203 akawana 0.96 0000002
P18_SP00062 1176 1026
P18_ST00075 1196 pa
P18_SP00063 1250
P18_ST00076 1282 yakagga 0100806
P18_TL00014 1048
P18_ST00077 1050 108 izere 50020
P18_SP00064 371 1087
P18_ST00078 391 1049 124 huve, 45000
P18_SP00065 515 1094
P18_ST00079 536 1061
P18_SP00066 1095
P18_ST00080 609 0.82 0012800
P18_SP00067 803
P18_ST00081 818 348 yakakombodza 030000300500
P18_SP00068 1166
P18_ST00082 1186 143 kwai^o 0.65 0028100
P18_SP00069 1329
P18_ST00083 1350 126 akati: 0.97 000002
P18_TL00015
P18_ST00084 1109 "Hekani 1602040
P18_SP00070 458 1146
P18_ST00085 478 1121 waro, 04002
P18_SP00071 604 1153
P18_ST00086 1108 nhasi 57000
P18_SP00072 750 1145
P18_ST00087 769 217 mudzimu 0.93 0000004
P18_SP00073 986
P18_ST00088 1005 308 wakombora." 00000203070
P18_SP00074 1313
P18_ST00089 1367 Ndo- 0400
P18_TL00016 264 1167 645
P18_ST00090 186 kutagga 0500800
P18_SP00075
P18_ST00091 468 190 kudzura 0.69 1560602
P18_SP00076 658 1205
P18_ST00092 7100
P18_SP00077 799 1204
P18_ST00093 814 1179 95 uye. 5003
P18_TL00017 375 1240 1103
P18_ST00094 1243 4. 0.63 70
P18_SP00078 1279
P18_ST00095 465 050600
P18_SP00079
P18_ST00096 649 118 agika 08000
P18_SP00080 767 1287
P18_ST00097 1253 pane 7070
P18_SP00081 1288
P18_ST00098 137 cimge 02180
P18_SP00082 1067
P18_ST00099 1100 378 cigumbukumbu, 0104005354017
P18_TL00018 1300
P18_ST00100 1302 58 oti
P18_SP00083 1339
P18_ST00101 342 300 ndicicidzura, 5000000503000
P18_SP00084 642 1345
P18_ST00102 201 akanzwa 0023000
P18_SP00085 877 1338
P18_ST00103 coti: 06106
P18_SP00086 22
P18_ST00104 1301 140 "Rega
P18_SP00087 1347
P18_ST00105 1200 279 kundidzura, 03320003307
P18_TL00019 1359
P18_ST00106 1361 109 enda 0710
P18_SP00088 374 1399
P18_ST00107 392 1360 212 4454070
P18_SP00089 1398
P18_ST00108 623 163 kwako, 000100
P18_SP00090 1405 28
P18_ST00109 1373 unowana 6500030
P18_SP00091 1023
P18_ST00110 197 0.94 0110200
P18_SP00092
P18_ST00111 1259 wako
P18_SP00093
P18_ST00112 1401 1374 78 ana 0.70 080
P18_TL00020 1419
P18_ST00113 mumba 04300
P18_SP00094 438 1457
P18_ST00114 457 yakanakisa 0000000200
P18_SP00095 1466
P18_ST00115 740 182 kwa:^o." 003710000
P18_SP00096 922
P18_ST00116 975 167 Munhu 02050
P18_SP00097 1142
P18_ST00117 1162 1432 80
P18_SP00098 1242
P18_ST00118 1275 1420 205 ndokuta- 00010000
P18_TL00021 1478 1202
P18_ST00119 1479 104 kura 0310
P18_SP00099 1517
P18_ST00120 8000
P18_SP00100 512 1516
P18_ST00121 00006
P18_SP00101 661 1524
P18_ST00122 682 oenda 00050
P18_SP00102
P18_ST00123 847 224 kumusha, 03010600
P18_SP00103 1071
P18_ST00124 1105 204 0000040
P18_SP00104 1309
P18_ST00125 1340 1480 127 muka 0300 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P18_TL00022 1537
P18_ST00126 1538 66 dzi HypPart2
P18_SP00105 333 1575
P18_ST00127 351 120 0020
P18_SP00106 1576
P18_ST00128 490 1550
P18_SP00107
P18_ST00129 45100
P18_SP00108
P18_ST00130 778 1000700310
P18_SP00109 1584
P18_ST00131 1069 158 kwa^o. 0001007
P18_SP00110 1227
P18_ST00132 1539 Mukadzi 4100003
P18_TL00023 1596 1203
P18_ST00133 1610
P18_SP00111 347 1643
P18_ST00134 wakafara 00000040
P18_SP00112 578 1635
P18_ST00135 597 0001000
P18_SP00113 752
P18_ST00136 807 1597 181 Mazuna 000680
P18_SP00114 1634
P18_ST00137 1006 222 mashoma 3024000
P18_SP00115 1228
P18_ST00138 1249 128 apera 07000
P18_SP00116 1377 1645
P18_ST00139 1396 1611 72 mu 07
P18_TL00024 266 1656 1216
P18_ST00140 1657 kadzi 00300
P18_SP00117 390 1694
P18_ST00141 409 wakati 000000
P18_SP00118 563
P18_ST00142 582 kuno 0610
P18_SP00119 699
P18_ST00143 716 1669 503270
P18_SP00120
P18_ST00144 wake:
P18_SP00121 1695
P18_ST00145 1091 1658 221 "Murume 0020440
P18_SP00122
P18_ST00146 1670 waggu 00806
P18_TL00025 1715
P18_ST00147 1716 kufara 060030
P18_SP00123 416 1753
P18_ST00148 tiri 0050
P18_SP00124 504
P18_ST00149 519 149 020000
P18_SP00125 668
P18_ST00150 683 ^edu, 0.47 100816
P18_SP00126 805 1762
P18_ST00151 64 asi 002
P18_SP00127 883 1754
P18_ST00152 902 270 cinhucimge 0657101080
P18_SP00128 1172 1763
P18_ST00153 1192 1724
P18_SP00129
P18_ST00154 1303 1718 179 catisina 03400003
P18_TL00026 268 1774
P18_ST00155 1788 mgana; 0.53 180656
P18_SP00130 435 1822
P18_ST00156 456 0.66 0660
P18_SP00131 566 1812
P18_ST00157 584 286 unokumbira 6800740030
P18_SP00132 870
P18_ST00158 889 1775 ku 04
P18_SP00133 947 1813
P18_ST00159 965 6020
P18_SP00134 1088
P18_ST00160 1776
P18_SP00135 1229 1814
P18_ST00161 1248 1778 uye." 50000
P18_TL00027 1849
P18_ST00162 1850 0.36 6
P18_SP00136 394 1887
P18_ST00163 445 153 040040
P18_SP00137 598
P18_ST00164 630 1861 79 0.48 482
P18_SP00138
P18_ST00165 maggwana, 008000300
P18_SP00139 1014 1896
P18_ST00166 1042 1862 031000
P18_SP00140 1235 1888
P18_ST00167 1272 1851 213 akafumo- 00003006
P18_TL00028 1908 1217
P18_ST00168 0.42 4783
P18_SP00141 1945
P18_ST00169 05
P18_SP00142
P18_ST00170 488 7540
P18_SP00143 610 1946
P18_ST00171 1921 uye, 5002
P18_SP00144 1955 23
P18_ST00172 763 88 ndo 0.34 837
P18_SP00145 851
P18_ST00173 885 1909 kugikoti: 028308000
P18_SP00146 1084
P18_ST00174 1125 1910 "Howa
P18_SP00147 1283 1948
P18_ST00175 1319 1923 waggu, 0.67 008217
P18_TL00029 1967
P18_ST00176 234 ndatumga 60086183
P18_SP00148 501 2014
P18_ST00177 532 1980 0.50 63
P18_SP00149 2005
P18_ST00178 606 0600100
P18_SP00150 804
P18_ST00179 151 0.62 00855
P18_SP00151 2015
P18_ST00180 1008 1968 kunzi, 006016
P18_SP00152 1151 2013
P18_ST00181 1185 1969 299 uggandipeno 08100510083
P18_TL00030 2026
P18_ST00182 2039 mgana 0.57 78050
P18_SP00153 421 2073
P18_ST00183 here" 862000
P18_SP00154 2064
P18_ST00184 650 2027 134 Howa 7000
P18_SP00155 784
P18_ST00185 2040 500
P18_SP00156 884
P18_ST00186 900 ukati: 500040
P18_SP00157 1028 2065
P18_ST00187 260 "^akanaka, 01000020000
P18_SP00158 1311 2075
P18_ST00188 1333 2029 cienda 030010
P18_TL00031 2085
P18_ST00189 ^ako, 100050
P18_SP00159 381 2132
P18_ST00190 414 2098 210 0360180
P18_SP00160 2123
P18_ST00191 6500704
P18_SP00161
P18_ST00192 881
P18_SP00162 1002 2124
P18_ST00193 1037 2099
P18_SP00163 1115
P18_ST00194 0.54 71
P18_SP00164
P18_ST00195 1221 2100 mgana, 780605
P18_SP00165 1388 2134
P18_ST00196 2089 008
P18_TL00032 2144
P18_ST00197 2157 mqana 0.59
P18_SP00166 420 2191
P18_ST00198 439 87 uyu
P18_SP00167 526 2190
P18_ST00199 554 akashereketa 080480302000
P18_SP00168 860 2182
P18_ST00200 2145 seyi 0034
P18_SP00169
P18_ST00201 114 :^ake, 7100201
P18_SP00170 2192
P18_ST00202 1136 2147 musazoti 62600623
P18_SP00171 1343 2184
P18_ST00203 93 kwa kwaari:
P18_TL00033 2203 960
P18_ST00204 ari: 0011
P18_SP00172 339 2241
P18_ST00205 ^inana 0.61 1028001
P18_SP00173 518 2249
P18_ST00206 537 189 ^akabva 10200000
P18_SP00174 726 2250
P18_ST00207 746 2204 11
P18_SP00175
P18_ST00208 822 135 howa, 80030
P18_SP00176 957
P18_ST00209 978 250 ha:^inzwe." 007100400000
P18_TL00034 2278
P18_ST00210 2280 6.
P18_SP00177 2316
P18_ST00211 2279 195 Murume 365230
P18_SP00178
P18_ST00212 2290 85 0.29
P18_SP00179 758 2325
P18_ST00213 akatenda 00000300
P18_SP00180 998 2317 29
P18_ST00214 125 000300
P18_SP00181 1152 2318
P18_ST00215 1175 2281 74 "A!
P18_SP00182
P18_ST00216 hatimbo- 40510100
P18_TL00035 2337
P18_ST00217 daro 8050
P18_SP00183 2375
P18_ST00218 174 kwete." 6000000
P18_SP00184
P18_ST00219 620 2338 271 Ndokuenda 750560560
P18_SP00185 2376
P18_ST00220 0405070
P18_SP00186 1124 2377
P18_ST00221 1143 2340 160 kwake, 000001
P18_SP00187 2385
P18_ST00222 1324 2341 161 akawa- 000035


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00057.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P57 PHYSICAL_IMG_NR 57 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P57_TM00001 HPOS 0 VPOS 53
LeftMargin P57_LM00001 159 2194
RightMargin P57_RM00001 1402 157
BottomMargin P57_BM00001 2247 249
PrintSpace P57_PS00001 1243
TextBlock P57_TB00001
TextLine P57_TL00001 165 136 1223 49
String P57_ST00001 144 47 CONTENT regayi WC 0.64 CC 600545
SP P57_SP00001 309 183 20
P57_ST00002 329 137 62 37 ini 0.50 374
P57_SP00002 391 174 25
P57_ST00003 416 453 48 ndikuperekedzeyi." 0.80 750045040002003200
P57_SP00003 869 184 55
P57_ST00004 924 138 131 Ipapo 0.82 01060
P57_SP00004 1055 185 29
P57_ST00005 1084 99 38 rfiro 0.62 77040
P57_SP00005 1183 176 19
P57_ST00006 1202 186 rakagga 0005800
P57_TL00002 166 195 1224
P57_ST00007 106 roda 0.70 3080
P57_SP00006 272 233 15
P57_ST00008 287 218 kuramba, 06420020
P57_SP00007 505 242 28
P57_ST00009 533 196 207 ricifugga 0.76 000243810
P57_SP00008 740 243 14
P57_ST00010 754 92 kuti 0.77 1601
P57_SP00009 846 234
P57_ST00011 861 197 134 46 ^imge 0.47 100780
P57_SP00010 995 16
P57_ST00012 1011 203 117 32 tsuro 0.83 20410
P57_SP00011 1128 235 17
P57_ST00013 1145 209 245 35 aggazoona 0.89 080001000
P57_TL00003 255 1222
P57_ST00014 266 110 26 nana 0.68 8040
P57_SP00012 275 292
P57_ST00015 295 107 nake 0.54 8530
P57_SP00013 402 293
P57_ST00016 422 256 90 nari 0.75 8010
P57_SP00014 512
P57_ST00017 531 268 72 mu 05
P57_SP00015 603
P57_ST00018 622 167 homge. 0.60 706802
P57_SP00016 789 302
P57_ST00019 842 257 Tsuro 0.88 00600
P57_SP00017 978 294
P57_ST00020 997 yakati 0.79 204123
P57_SP00018 1141 21
P57_ST00021 1162 269 54 no 0.85
P57_SP00019 1216
P57_ST00022 1235 264 152 mutsa^ 0.72 0600010
P57_TL00004 313
P57_ST00023 202 "Sekuru, 0.69 00036356
P57_SP00020 369 360
P57_ST00024 389 314 ko 1.00 00
P57_SP00021 444 352
P57_ST00025 464 315 326 muggagoenda 06800000030
P57_SP00022 790 362
P57_ST00026 805 naniko 0.74 007160
P57_SP00023 964 353 22
P57_ST00027 986 112 kana 0000
P57_SP00024 1098
P57_ST00028 1112 277 mukaramba 070001010
P57_TL00005 168 373 1209
P57_ST00029 335 kuperekedzwa 053040000000
P57_SP00025 503 420
P57_ST00030 523 150 neni" 0.95 002000
P57_SP00026 673 412
P57_ST00031 728 98 0.57 77510
P57_SP00027 826
P57_ST00032 852 284 rakazotenda 0.97 01100000000
P57_SP00028 1136 27
P57_ST00033 1163 214 kupereke 45501000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P57_TL00006 432 358 39
P57_ST00034 dzwa 4000 HypPart2
P57_SP00029 285 470
P57_ST00035 445 na
P57_SP00030 368
P57_ST00036 396 439 130 tsuro. 004200
P57_TL00007 271 507 1107
P57_ST00037 508 36 3.
P57_SP00031 306 544
P57_ST00038 205 Uafamba 8034000
P57_SP00032 565 545
P57_ST00039 585 cinhambge 018615000
P57_SP00033 840 555 24
P57_ST00040 864 cishomanana 00040000000
P57_SP00034 1170 546 18
P57_ST00041 1188 515 118 31 50560
P57_SP00035 1306
P57_ST00042 1324 521 34 ya
P57_TL00008 564 50
P57_ST00043 89 kati 0010
P57_SP00036
P57_ST00044 276 566 116 kuna 0.73 0640
P57_SP00037 392 33
P57_ST00045 425 diro, 80500
P57_SP00038 612 41
P57_ST00046 572 567 "Uasekuru, 0700005031
P57_SP00039 829 613
P57_ST00047 867 ndipeyi 0.78 0604003
P57_SP00040 1041 614
P57_ST00048 1060 568 153 homge 60480
P57_SP00041 1213
P57_ST00049 1249 580 143 yenyu 0.81 00206
P57_TL00009 169 624
P57_ST00050 406 ndikutakurireyi." 52004000655203000
P57_SP00042 575 672
P57_ST00051 630 627 diro 8500
P57_SP00043 729 664
P57_ST00052 763 626 148 rakati, 0.86 3050010
P57_SP00044 911
P57_ST00053 950 "Rakanaka 080040400
P57_SP00045 1199
P57_ST00054 sekuru 000606
P57_TL00010 685 1211
P57_ST00055 697 waggu 00824
P57_SP00046 322 731
P57_ST00056 343 63 asi 000
P57_SP00047 722
P57_ST00057 433 takura 0.87 002400
P57_SP00048 583
P57_ST00058 602 290 wakacenjera 03000045000
P57_SP00049 892 732
P57_ST00059 920 687 289 usatsenure." 0.94 400200000000
P57_SP00050 724
P57_ST00060 1262 686 Uaka 7100 Uakafamba
P57_TL00011 743 1227
P57_ST00061 145 famba 0.98 10000
P57_SP00051 781
P57_ST00062 348 756 103 i^ano 0.41 810081
P57_SP00052 451
P57_ST00063 487 744 191 ^ishoma 10007150
P57_SP00053 678 791
P57_ST00064 713 752 30630
P57_SP00054 831 783
P57_ST00065 745 230 yakanzwa 0.93 00006000
P57_SP00055 1097
P57_ST00066 1133 262 mukaragga 0.84 050000800
P57_TL00012 803 1226
P57_ST00067 201 ucicema. 60407700
P57_SP00056 370
P57_ST00068 424 804 0.67 00555
P57_SP00057 560 841
P57_ST00069 589 006010
P57_SP00058 850
P57_ST00070 115 0560
P57_SP00059
P57_ST00071 895 108 81304
P57_SP00060 1003 30
P57_ST00072 1033 "Uasekuru 070004445
P57_SP00061 1278
P57_ST00073 1305 ndi- 8212
P57_TL00013 862
P57_ST00074 298 camboteoera 00002208040
P57_SP00062 467 900
P57_ST00075 486 863 299 mukaragga." 05004080000
P57_SP00063 785
P57_ST00076 77000
P57_SP00064 939 902
P57_ST00077 959 45 0.96 0000200
P57_SP00065 1109 909
P57_ST00078 1131 "Enda 00010
P57_SP00066 1275
P57_ST00079 1289 104 :^ako 0.53 710050
P57_TL00014 172 921 124
P57_ST00080 muzukuru." 0605052600
P57_SP00067 447 960 -174
P57_ST00081 273 999 4.
P57_SP00068 308 1035
P57_ST00082 998 00440
P57_SP00069 498
P57_ST00083 518 yakatenera 0040008050
P57_SP00070 773 1044
P57_ST00084 800 ikadziwana 0001000030
P57_SP00071 1064 1036
P57_ST00085 1083 139 nyuci, 0.71 802023
P57_SP00072 1045
P57_ST00086 1242 ikadzi- 0200000
P57_TL00015 173 1056
P57_ST00087 114 Bura. 0.61 88200
P57_SP00073 1095
P57_ST00088 341 223 Yakagara 00000000
P57_SP00074 1104
P57_ST00089 1058 pasi 4005
P57_SP00075 675
P57_ST00090 696 1057 ikaciti, 10001302
P57_SP00076 853 1103
P57_ST00091 891 213 "fiaBawe, 077080000
P57_SP00077
P57_ST00092 1125 onayika 0600020
P57_SP00078 1309
P57_ST00093 1326 70 uci 700
P57_TL00016 171 1115
P57_ST00094 141 uhwu,
P57_SP00079 312 1161
P57_ST00095 333 102 dayi 8801
P57_SP00080 435
P57_ST00096 468 1129 109 8000
P57_SP00081 577 1154
P57_ST00097 596 140 naggu 0.51 80815
P57_SP00082 736
P57_ST00098 772 1117 0.59 8043
P57_SP00083
P57_ST00099 880 1118 151 pano." 105000
P57_SP00084 1031
P57_ST00100 119 Uana
P57_SP00085 1203 1155
P57_ST00101 1238 1116 nakati, 8000645
P57_TL00017 1175 1208
P57_ST00102 113 "Tiri 50530
P57_SP00086 286
P57_ST00103 pano 0040
P57_SP00087
P57_ST00104 463 BaBa." 808000
P57_SP00088 606
P57_ST00105 659 1176 78 Asi
P57_SP00089 737
P57_ST00106 1182 30440
P57_SP00090 42
P57_ST00107 933 270 yakariggisa 20004181020
P57_SP00091
P57_ST00108 1239 142 kwose 60000 kwosekwose
P57_TL00018 1234
P57_ST00109 00000
P57_SP00092 1273
P57_ST00110 iciti^e, 000021003
P57_SP00093 483 1281
P57_ST00111 "rfayi 077000
P57_SP00094 635
P57_ST00112 662 1247 111 0.55 8062
P57_SP00095 1272
P57_ST00113 792 80806
P57_SP00096 932 1282 23
P57_ST00114 955 8045
P57_SP00097
P57_ST00115 1072 1236 408000
P57_SP00098
P57_ST00116
P57_TL00019 1293 1220
P57_ST00117 1294 156 8080004
P57_SP00099 327 1339
P57_ST00118 356 "fiaBa 0.63 077080
P57_SP00100 494 1331
P57_ST00119 69 tiri 0.90
P57_SP00101 590
P57_ST00120 618 1295 406000
P57_SP00102 768 1341
P57_ST00121 823
P57_SP00103 940 1332
P57_ST00122 969 ano 080
P57_SP00104 1047
P57_ST00123 1074 317 naigguno-pfa- 8008352010500
P57_TL00020 1352
P57_ST00124 1353 187 kanyika 0.92 0000500
P57_SP00105 359 1400
P57_ST00125 8002
P57_SP00106 1391
P57_ST00126 522 1366 73 01
P57_SP00107 595 1390
P57_ST00127 631 100800
P57_SP00108 798 61
P57_ST00128 859 1354 00540
P57_SP00109
P57_ST00129 1032 yakasunuggura 0000042588450
P57_TL00021 1411
P57_ST00130 1425 8060
P57_SP00110 283 1450
P57_ST00131 nayo
P57_SP00111 411 1459
P57_ST00132 427
P57_SP00112 482
P57_ST00133 502 kudya 15505
P57_SP00113 646 1458
P57_ST00134 665 1412 401
P57_SP00114 734
P57_ST00135 1424 120 nano. 30800
P57_SP00115 874
P57_ST00136 929 154 Kuzoti 000000
P57_SP00116 1449
P57_ST00137 1418 155 40 naguta 802640
P57_SP00117 1253
P57_ST00138 50130
P57_TL00022 1470
P57_ST00139 1472 0.91 000050
P57_SP00118 1518
P57_ST00140 340 1471 0440
P57_SP00119 456 1509
P57_ST00141 1483
P57_SP00120 594
P57_ST00142 620 121 nayo, 80000
P57_SP00121 741
P57_ST00143 764 241 "Uanaggu, 080028132
P57_SP00122 1005
P57_ST00144 1025 handeyi 0013002
P57_SP00123 1517
P57_ST00145 1230 59 ku
P57_SP00124 1507
P57_ST00146 1307 1482 03 musha."
P57_TL00023 1528 1217
P57_ST00147 1531 sha." 07000
P57_SP00125 1569
P57_ST00148 344 1530 Rino 8030
P57_SP00126 1577
P57_ST00149 128 nyuci 06000
P57_SP00127 1576
P57_ST00150 616 1529 94 idzo 0400
P57_SP00128 710 1567
P57_ST00151 727 303 dzakauggana 00000081030
P57_SP00129 1030
P57_ST00152 dzikaita 10000000
P57_SP00130 1232 1566
P57_ST00153 Buma. 0.52 85307
P57_TL00024 1587 1218
P57_ST00154 1591 00410
P57_SP00131 310 1627
P57_ST00155 330 1589 85 ndo 300
P57_SP00132 415
P57_ST00156 431 1588 kudzikoromorera 003010060200060
P57_SP00133 832 1626 13
P57_ST00157 845
P57_SP00134 917
P57_ST00158 935 20080
P57_SP00135 1090 1633
P57_ST00159 1110 yakagga 0000800
P57_SP00136 1635
P57_ST00160 1319 ina 350
P57_TL00025 1646
P57_ST00161 1661 0.45 8760
P57_SP00137 1687
P57_ST00162 nayo. 80230
P57_SP00138 423 1695
P57_ST00163 1647 96 Ndo 050
P57_SP00139 1685
P57_ST00164 587 kunyatsosugga 0000040005800
P57_SP00140 937 1694
P57_ST00165 957 254 :jakasimba. 78000000000
P57_SP00141
P57_ST00166 1252 00400
P57_TL00026 1705
P57_ST00167 1707 297 yakadzokera 30000000040
P57_SP00142 1755
P57_ST00168 490 1706 0510
P57_SP00143 605 1744
P57_ST00169 621 95 8440
P57_SP00144 716
P57_ST00170 100 iciti, 000400
P57_SP00145 836 1751
P57_ST00171 858 "Ndashaya 000006000
P57_SP00146 1752
P57_ST00172 uci."
P57_SP00147 1743 56
P57_ST00173 1292
P57_TL00027 1764
P57_ST00174 1766 3000000
P57_SP00148 1811
P57_ST00175 "Wati 00030
P57_SP00149 493 1804
P57_ST00176 1765 ndashaya 20002000
P57_SP00150 1812
P57_ST00177 80 uci. 6000
P57_SP00151 843 1803
P57_ST00178 898 Ko, 007
P57_SP00152 976 1810
P57_ST00179 129 nyiici 700703
P57_SP00153 1134
P57_ST00180 220 wadziona
P57_TL00028 1824 750
P57_ST00181 1825 149 here" 704000
P57_SP00154 323 1864
P57_ST00182 378 1826 00242
P57_SP00155 1863
P57_ST00183 534 158 yakati, 3000206
P57_SP00156 692 1871
P57_ST00184 714 210 "Kwete." 00000040
P57_TL00029 1898
P57_ST00185 1902 5.
P57_SP00157 311 1939
P57_ST00186 365 1901 8470
P57_SP00158 1947
P57_ST00187 1900 147 nagika 808350
P57_SP00159 641
P57_ST00188 666 1913 pa
P57_SP00160 720
P57_ST00189 747 1899 musha, 000505
P57_SP00161 912 1945
P57_ST00190 mushure 0300200
P57_SP00162 1143 1937
P57_ST00191 1172 1912 mo
P57_SP00163 1241
P57_ST00192 1268 kupe 0200 kupedza
P57_TL00030 1958
P57_ST00193 1961 dza 200
P57_SP00164 251 1999
P57_ST00194 1960 kutaurirana, 053023120600
P57_SP00165 557 2005
P57_ST00195 574 0.58 77330
P57_SP00166 1997
P57_ST00196 rakati 100002
P57_SP00167 828 1996
P57_ST00197 0470
P57_SP00168 958
P57_ST00198 973 1964 tsuro, 004500
P57_SP00169 2004
P57_ST00199 "Muzukuru 504050122
P57_TL00031 2016 1221
P57_ST00200 2018 263 tomboBuda 0.66 315008380
P57_SP00170 436 2058
P57_ST00201 473 2019 panze." 0000030
P57_SP00171 645 2065
P57_ST00202 699 00220
P57_SP00172 835 2056
P57_ST00203 227 yakaBuda 00308381
P57_SP00173 2064
P57_ST00204 1126 2029 ;ayo. 862006
P57_SP00174 1240 2063
P57_ST00205 77050
P57_TL00032 2075
P57_ST00206 2078 340000
P57_SP00175 2116
P57_ST00207 346 2077 0220
P57_SP00176 460 2115
P57_ST00208 2083 tei^ara 00810050
P57_SP00177 637 2124
P57_ST00209 656 2089 waro, 00300
P57_SP00178 780 2121
P57_ST00210 819
P57_SP00179 956 2114
P57_ST00211 975 2076 178 zarirayi 40403021
P57_SP00180 1153 2122
P57_ST00212 1190 2087 musuwo, 0003005
P57_TL00033 2134
P57_ST00213 2137 170 namayi 601005
P57_SP00181 2183
P57_ST00214 366 2135 163 maBuri 408040
P57_SP00182 529 2174
P57_ST00215 549 2148 ose
P57_SP00183 2173
P57_ST00216 642 91 0320
P57_SP00184 733
P57_ST00217 762 2142 00430
P57_SP00185 879
P57_ST00218 899 2147 arege 04000
P57_SP00186 1023 2181
P57_ST00219 kutiona 2235000
P57_SP00187 2172
P57_ST00220 60
P57_SP00188 1298
P57_ST00221 1325 71 ku-
P57_TL00034 2193
P57_ST00222 2196 tinzwa." 00820000
P57_SP00189 2235
P57_ST00223 419 2195 252 Uakazarira 7300027100
P57_SP00190 671 2233
P57_ST00224 690 2206 192 musuwo 020702
P57_SP00191 882 2232
P57_ST00225
P57_SP00192 2231
P57_ST00226 407501
P57_SP00193 1139
P57_ST00227 84 ose.
P57_SP00194
P57_ST00228


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00036.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P36 PHYSICAL_IMG_NR 36 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P36_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P36_LM00001 56 2265
RightMargin P36_RM00001 1504 55
BottomMargin P36_BM00001 2306 190
PrintSpace P36_PS00001 1448
TextBlock P36_TB00001 802 165
TextLine P36_TL00001 808 47 153 29
String P36_ST00001 67 39 2 CONTENT WC 1.00 CC
SP P36_SP00001 847 69 19
P36_ST00002 866 37 -u 0.22 78
P36_SP00002 903 76 18
P36_ST00003 921 66 40 3 0.92
P36_TB00002 120 2186
P36_TL00002 282 132 1210 52
P36_ST00004 149 125 35 apera 0.78 13060
P36_SP00003 407 184
P36_ST00005 436 161 25 ose-ose 0.93 3001000
P36_SP00004 597 174
P36_ST00006 626 148 no 10
P36_SP00005 681 173 28
P36_ST00007 709 135 90 kuti 0.70 3701
P36_SP00006 799 172 21
P36_ST00008 820 147 49 su 0.71 05
P36_SP00007 869
P36_ST00009 890 134 96 38 su" 0.83 0600
P36_SP00008 986 54
P36_ST00010 1040 156 46 Te^ara 0010030
P36_SP00009 1196 180
P36_ST00011 1225 126 akati, 0.89 050001
P36_SP00010 1351 178
P36_ST00012 1376 133 116 "Hee 0.79 0800
P36_TL00003 1425
P36_ST00013 217 6 ; 0.31
P36_SP00011 73 242 209
P36_ST00014 194 246 mgacewe." 0.84 381000000
P36_SP00012 528 240
P36_ST00015 582 Tsuro 00300
P36_SP00013 717 230
P36_ST00016 745 192 115 45 ikati, 540060
P36_SP00014 860 237 22
P36_ST00017 882 191 201 "fiaBawe 07708000
P36_SP00015 1083 228 20
P36_ST00018 1103 112 kani, 0.85 00510
P36_SP00016 1215 236
P36_ST00019 1237 97 igga 0.63 2803
P36_SP00017 1334
P36_ST00020 1354 138 maka- 0.75 07022
P36_TL00004 62 238 1432 71
P36_ST00021 79 ^'''. 0.26 107757
P36_SP00018 141 309
P36_ST00022 170 279 0.25 7
P36_SP00019 285 72
P36_ST00023 245 256 '
P36_SP00020 248 262 33
P36_ST00024 281 254 225 nirimirwa 0.82 802030001
P36_SP00021 506 291
P36_ST00025 527 252 142 kwa^o 0.74 000102
P36_SP00022 669 298
P36_ST00026 689 251 140 kubva 0.96 02000
P36_SP00023 829 289
P36_ST00027 849 86 nati 8000
P36_SP00024 935 288
P36_ST00028 956 263 48 0.76 04
P36_SP00025 1004
P36_ST00029 1026 61 32 su, 0.73 070
P36_SP00026 1087 295
P36_ST00030 1105 234 34 pamusana 0.72 30260450
P36_SP00027 1339 296
P36_ST00031 1359 pe 00
P36_SP00028 1411
P36_ST00032 1433 sa- 000
P36_TL00005 297 1317
P36_ST00033 58
P36_SP00029 203 355 80
P36_ST00034 283 313 dza 0.77 600
P36_SP00030 359 350
P36_ST00035 379 325 44 ra 30
P36_SP00031 423
P36_ST00036 443 312 208 makagga 0600811
P36_SP00032 651 358
P36_ST00037 671 323 manapa. 2080540
P36_SP00033 861 357
P36_ST00038 917 169 Ndirini 0120066
P36_SP00034 1086 347
P36_ST00039 1114 317 118 tsuro 07011
P36_SP00035 1232
P36_ST00040 1260 235 ndainzari- 0.81 5500000213
P36_TL00006 369 1399
P36_ST00041 375 ic 0.16 88
P36_SP00036 416 15
P36_ST00042 378 P36_SP00037 260 413 23
P36_ST00043 385 84 24 rwo 0.86 102
P36_SP00038 367 409
P36_ST00044 387 371 128 kunzi 05000
P36_SP00039 515
P36_ST00045 536 384 03
P36_SP00040 585 408
P36_ST00046 606 383 0.88 030
P36_SP00041 667 415
P36_ST00047 06000
P36_SP00042
P36_ST00048 848 155 ndanzi 240600
P36_SP00043 1003 406
P36_ST00049 1031 382
P36_SP00044 1080
P36_ST00050 1101 381 50 0.94
P36_SP00045 1151
P36_ST00051 1171 114 cai^o 050100
P36_SP00046 1285
P36_ST00052 1306 94 se^a 0.67 00103
P36_SP00047 1400
P36_ST00053 1428 51 na 0.44 82 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nakaita
P36_TL00007 428 1184
P36_ST00054 431 kaita 00100 HypPart2
P36_SP00048 397 468
P36_ST00055 417 92 kwa 0.80
P36_SP00049 509
P36_ST00056 531 430 107 muri 0.66 8500
P36_SP00050 638 467
P36_ST00057 657 429 91 0702
P36_SP00051 748 466
P36_ST00058 769 442 0.68 06
P36_SP00052 819
P36_ST00059 840 441
P36_SP00053 889
P36_ST00060 909 hameno 205000
P36_SP00054 1093 465
P36_ST00061 1112 0620
P36_SP00055 1204
P36_ST00062 1226 241 ndaiiteyi." 0.91 50110000100
P36_TL00008 502 1109
P36_ST00063 6.
P36_SP00056 418 542
P36_ST00064 472 504 219 Pakupera 60270010
P36_SP00057 691 550 27
P36_ST00065 718 503 kwe
P36_SP00058 809 540
P36_ST00066 838 sadza 0.97
P36_SP00059 964
P36_ST00067 992 117 31 0.64 13624
P36_SP00060
P36_ST00068 1132 yakati, 0.90 0300020
P36_SP00061 1287 548
P36_ST00069 177 "Onayi, 5000046
P36_TL00009 284 561 1211
P36_ST00070 564 ndapedza 20060000
P36_SP00062 501 611
P36_ST00071 523 563 167 ndisina 5000040
P36_SP00063 690
P36_ST00072 710 562
P36_SP00064 801
P36_ST00073 822 575
P36_SP00065 872
P36_ST00074 892 87 su." 0400
P36_SP00066 979 599 53
P36_ST00075 1032 136 00540
P36_SP00067 1168
P36_ST00076 1186 ndokubva 26004000
P36_SP00068 1414 14
P36_ST00077 ya- 040
P36_TL00010 622 684
P36_ST00078 piwa 1700
P36_SP00069 391
P36_ST00079 410 306 mganasikana 78054000050
P36_SP00070 716 26
P36_ST00080 742 634 uye. 4000
P36_SP00071 834 668
P36_ST00081 631 42 '\^ 0.18 5810
P36_SP00072 907 673
P36_ST00082 934 643 w 0.14 8
P36_TL00011 510 721 752
P36_ST00083 723 59 23. 0.99
P36_SP00073 569 759
P36_ST00084 624 CAMUPUPURI 0170007020
P36_SP00074 991
P36_ST00085 1012 NE
P36_SP00075 1085 757
P36_ST00086 1104 158 ZUUA. 00700
P36_TL00012 795 1108
P36_ST00087 1.
P36_SP00076
P36_ST00088 473 796 Camupupuri 0303342400
P36_SP00077 761 843
P36_ST00089 780 ne 70
P36_SP00078 832 833
P36_ST00090 852 797 113 Zuna 0.60 0780
P36_SP00079 965
P36_ST00091 984 258 ^akaitirana 101000230310
P36_SP00080 1242 841
P36_ST00092 1265 nharo 57000
P36_SP00081
P36_ST00093 1420 75 dze 0.98
P36_TL00013 856
P36_ST00094 858 simba 05005
P36_SP00082 419 895
P36_ST00095 439 870
P36_SP00083 494 894
P36_ST00096 513 857 ukuru. 614300
P36_SP00084 662 57
P36_ST00097 719 421 Uakazobvumirana 700002005000010
P36_SP00085 1140
P36_ST00098 1160
P36_SP00086 1251 893
P36_ST00099 1270 868 naone 87000
P36_SP00087 1406
P36_ST00100 1426 ku
P36_TL00014 916 1213
P36_ST00101 918 ti 02
P36_SP00088 315 954
P36_ST00102 334 181 mukuru 0.50 770365
P36_SP00089
P36_ST00103 534 ndiani 0.65 362072
P36_SP00090 682 953
P36_ST00104 701 928 pa
P36_SP00091 755 962
P36_ST00105 773 109 uniri 68020
P36_SP00092
P36_ST00106 901 927 129 wano. 04810
P36_SP00093 1030
P36_ST00107 1084 163 Uakati, 7600000
P36_SP00094 1247 960
P36_ST00108 1303 "Atione- 0.95 00000300
P36_TL00015 975 1212
P36_ST00109 977 yi
P36_SP00095 326 1022
P36_ST00110 976 89 6400
P36_SP00096 1013
P36_ST00111 455 206 mufambi 6530200
P36_SP00097 661
P36_ST00112 687 988 uyu 0.49 725
P36_SP00098 774 1021
P36_ST00113 794 981 anoterera 000305000
P36_SP00099
P36_ST00114 1042 ani, 2000
P36_SP00100 1124 1020
P36_ST00115 1147 77 iwe
P36_SP00101 1224
P36_ST00116 1244 0080
P36_SP00102 1357
P36_ST00117 1384 kana 0260
P36_TL00016 286 1035 1209
P36_ST00118 1036 ini 0.62 065
P36_SP00103 345 1072
P36_ST00119 365 Camupupuri." 000363352000
P36_SP00104 1082 -304
P36_ST00120 386 2.
P36_SP00105 420
P36_ST00121 492 1102 0.69 0024632424
P36_SP00106 781 1149
P36_ST00122 826 ndiye 02400
P36_SP00107 952 1148
P36_ST00123 998 247 wakatagga 000050813
P36_SP00108 1245
P36_ST00124 1292 kuyedza. 44000060
P36_TL00017 287 1161
P36_ST00125 1163 Wakati 000030
P36_SP00109 456 1200
P36_ST00126 475 :;ombo 7870000
P36_SP00110 623 1208
P36_ST00127 101 ^ake 10020
P36_SP00111
P36_ST00128 318 mbare-mbare, 003000000000
P36_SP00112 1098 1206
P36_ST00129 1128 1162 122 simu, 00070
P36_SP00113 1250 1207
P36_ST00130 1279 103 tasa, 00000
P36_SP00114 1382
P36_ST00131 1404 aka- 0034
P36_TL00018 1220
P36_ST00132 1234 nagga 10800
P36_SP00115 425 1268
P36_ST00133 445 1222
P36_SP00116 1259
P36_ST00134 520 1221 205 3800300
P36_SP00117 1258
P36_ST00135 749 1233 uye
P36_SP00118 1267
P36_ST00136 85 ndo 460
P36_SP00119
P36_ST00137 461 kumuvuvuta-vuvuta 02160401001040500
P36_SP00120 1423
P36_ST00138 1443
P36_TL00019 1280
P36_ST00139 1281 00603
P36_SP00121 422 1319
P36_ST00140 106 guru 2431
P36_SP00122 549 1327
P36_ST00141 568 143 000100
P36_SP00123 711 1326
P36_ST00142 731 1293
P36_SP00124 786
P36_ST00143 806 327 kumutataritsa 0016023111000
P36_SP00125 1133 1318
P36_ST00144 ndokugge 00005800
P36_SP00126 1389 1328
P36_ST00145 1410 1294 aca- 0000
P36_TL00020
P36_ST00146 1341 255 bvarurirwa 0005131400
P36_SP00127 541 1378
P36_ST00147 559 95 baci 0003
P36_SP00128 654
P36_ST00148 679 rake. 20000
P36_SP00129 791
P36_ST00149 846 Mufambi 0500000
P36_SP00130 1054
P36_ST00150 1081 kuzoona 0400000
P36_SP00131 1275 1377
P36_ST00151 1302 1340 0313
P36_SP00132 1392
P36_ST00152 1413 1353 ara-
P36_TL00021
P36_ST00153 mba
P36_SP00133 1437
P36_ST00154 403 1405 307 oggovuvutwa 08200526000
P36_SP00134 1445
P36_ST00155 729
P36_SP00135 785 1435
P36_ST00156 805 0105153411
P36_SP00136
P36_ST00157 81
P36_SP00137 1193 17
P36_ST00158 wakanyatso- 00026001212
P36_TL00022 1457
P36_ST00159 1458 moneredza 707000400
P36_SP00138 537 1496
P36_ST00160
P36_SP00139 659 1495
P36_ST00161 677 100 rake
P36_SP00140 777
P36_ST00162 1470
P36_SP00141 851
P36_ST00163 878 muniri 0.56 068064
P36_SP00142
P36_ST00164 1055
P36_SP00143
P36_ST00165 330 kunyatso-^isu- 020033003103030
P36_TL00023 1517
P36_ST00166 1530 gga 810
P36_SP00144 366 1565
P36_ST00167 1518 000104
P36_SP00145 1563
P36_ST00168 546 0300
P36_SP00146 637 1554
P36_ST00169 656 rirege 305010
P36_SP00147 792 1564
P36_ST00170 812 kupeperetswa 043000300000
P36_SP00148 1135
P36_ST00171 1155 162 pakare. 10004403
P36_TL00024 1590 1099
P36_ST00172 1593 3.
P36_SP00149 1629
P36_ST00173 474 1591 ^ino 0.51 10360
P36_SP00150 1637
P36_ST00174 595
P36_SP00151 680 1628
P36_ST00175 695 kuzouyano 060050080
P36_SP00152 942
P36_ST00176 1592 123 Zuna. 06820
P36_SP00153 1079
P36_ST00177 1129 271 Wakayedza 000000000
P36_SP00154 1638 13
P36_ST00178 1606 mu
P36_TL00025 1649
P36_ST00179 1650 131 fambi 50000
P36_SP00155 1688
P36_ST00180 435 1663
P36_SP00156 487 1687
P36_ST00181 507 nzira 70030
P36_SP00157 16
P36_ST00182 261 yakasiyana 0000040000
P36_SP00158 899 1696
P36_ST00183 919
P36_SP00159 972
P36_ST00184 ya
P36_SP00160 1046
P36_ST00185 1067 1651 300 Camupupuri. 01030434300
P36_SP00161 1367 1698
P36_ST00186 1653 Wa-
P36_TL00026 1709
P36_ST00187 1711 304 kanyatso-uya 000010000600
P36_SP00162 589 1755
P36_ST00188 625 321 ^inyoro-nyoro 10000060000030
P36_SP00163 946
P36_ST00189 983 1722
P36_SP00164 1038 1747
P36_ST00190 1076 kudzia 014010
P36_SP00165 1229
P36_ST00191 1710 kwake
P36_SP00166 1748
P36_ST00192 1451 1724 sa
P36_TL00027 1768 1214
P36_ST00193 1781 175 mazuna 300580
P36_SP00167 459 1806
P36_ST00194 478 1780 ose.
P36_SP00168
P36_ST00195 618 154 Kuzoti 050000
P36_SP00169 772 1805
P36_ST00196 207 0500305
P36_SP00170 1006
P36_ST00197 1769 197 adziirwa 05011600
P36_SP00171
P36_ST00198 1782
P36_SP00172 1316 1807
P36_ST00199 1344 1770
P36_TL00028 1827
P36_ST00200 1828 146
P36_SP00173 1865
P36_ST00201 451 139 dikita 800000
P36_SP00174 590
P36_ST00202 615 roggoBuda 408008480
P36_SP00175 863 1874
P36_ST00203 40000
P36_SP00176 1018
P36_ST00204 rubaci 010000
P36_SP00177
P36_ST00205 rwake
P36_SP00178 1866
P36_ST00206 1371 1829 kono- 00005
P36_TL00029 1887
P36_ST00207 1900 pore,
P36_SP00179 395 1934
P36_ST00208 424 002
P36_SP00180 508 1924
P36_ST00209 kuramba 0320000
P36_SP00181 741
P36_ST00210 acifamba 00330000
P36_SP00182 978 1925
P36_ST00211 1888 ;jake
P36_SP00183 1107
P36_ST00212 1127
P36_SP00184 1180
P36_ST00213 127 nzira. 002000
P36_SP00185 1336 1926
P36_ST00214 1391 1889 10450
P36_TL00030 1946
P36_ST00215 1948 110 0380
P36_SP00186 393 1984
P36_ST00216 412 215 wakapisa 00005200
P36_SP00187 627 1993
P36_ST00217 647 1947 cai:;o 0007860
P36_SP00188 760 1992
P36_ST00218 788 1959
P36_SP00189 844 1983
P36_ST00219 864 199 kuBanda 0080400
P36_SP00190 1063
P36_ST00220 1092
P36_SP00191 1146
P36_ST00221 1166 01
P36_SP00192 1994
P36_ST00222 1248 1960 250 maggwana 00800202
P36_TL00031 2005
P36_ST00223 2018 pose. 01000
P36_SP00193 396 2052
P36_ST00224 4040300
P36_SP00194 658 2042
P36_ST00225 686 2017
P36_SP00195 766 2051
P36_ST00226 787 2006 akati 86000
P36_SP00196 900
P36_ST00227 929 2007 nyakata
P36_SP00197 1113
P36_ST00228
P36_SP00198 1185 2043
P36_ST00229 800540
P36_SP00199 1342 2044
P36_ST00230 1370 80030
P36_TL00032 2064 1216
P36_ST00231 2065 550600
P36_SP00200 2102
P36_ST00232 444
P36_SP00201 583
P36_ST00233 602 kwatanu, 00000340
P36_SP00202 811 2109
P36_ST00234 831 2077
P36_SP00203 885 2111
P36_ST00235 904 ruoko 04000
P36_SP00204 1037
P36_ST00236 1057 2071 74 tge, 3806
P36_SP00205 1131
P36_ST00237 acirakidza 0045301301
P36_SP00206 1387 2103
P36_ST00238 1408 2066 0340
P36_TL00033 2123
P36_ST00239 2125 111 0480
P36_SP00207 2161
P36_ST00240 2124 182 mukura 140508
P36_SP00208 594
P36_ST00241 612 kupinda 0135050
P36_SP00209 2170
P36_ST00242 830 299 00333635204
P36_TL00034 2183 1024 63
P36_ST00243 KUNYEDGETERA 000018000000
P36_SP00210 911 2220
P36_ST00244 2184 KUNOPINDA^ 01044330010
P36_SP00211 1368 2246
P36_ST00245 1397 i,^L 0.13 87108
P36_TB00003 672 2212 720
P36_TL00035 688 2216 64
P36_ST00246 2243 KUMANIKIDZA. 000030002031
P36_SP00212 1100 2280 232
P36_ST00247 1332 '^ 0.30 310


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P27_LM00001 160 2209
RightMargin P27_RM00001 1399
BottomMargin P27_BM00001 2254 242
PrintSpace P27_PS00001 1239
TextBlock P27_TB00001 690 164 43
TextLine P27_TL00001 696 51 152 31
String P27_ST00001 69 34 5 CONTENT -- WC 0.26 CC 77
SP P27_SP00001 730 74 20
P27_ST00002 750 38 2.0 0.19 878
P27_SP00002 788 82 17
P27_ST00003 805 0.00 10
P27_TB00002 132 2122
P27_TL00002 166 138 1214 48
P27_ST00004 139 40 kahono 0.67 007380
P27_SP00003 332 179 19
P27_ST00005 351 209 39 kakasara 0.78 14201080
P27_SP00004 560 178
P27_ST00006 579 149 kotora 0.59 315156
P27_SP00005 728 177
P27_ST00007 748 172 25 musoro 0.73 760010
P27_SP00006 920 18
P27_ST00008 938 uye 0.71 520
P27_SP00007 1020 186
P27_ST00009 1039 188 kopinda 1457040
P27_SP00008 1227
P27_ST00010 1258 151 122 26 nawo 0.82 7000
P27_TL00003 167 198 49
P27_ST00011 212 191 35 muguru. 5100560
P27_SP00009 358 247
P27_ST00012 397 200 104 37 fiere 0.63 77030
P27_SP00010 501 237 15
P27_ST00013 516 208 47 rakagika, 300482035
P27_SP00011 724 245
P27_ST00014 739 199 rikaciti: 0.77 323403003
P27_SP00012 917 236
P27_ST00015 935 174 "Ndiwe 003610
P27_SP00013 1109
P27_ST00016 1126 ani, 0.48 7633
P27_SP00014 1208 244
P27_ST00017 1223 205 158 watora 0.80 060050
P27_TL00004 258
P27_ST00018 272 0.90 050000
P27_SP00015 338 297
P27_ST00019 197 waggu" 0080600
P27_SP00016 555 306 55
P27_ST00020 610 180 Kahono 048082
P27_SP00017 790 296 32
P27_ST00021 822 kakati: 0304646
P27_SP00018 980 22
P27_ST00022 1002 155 "Ndini 304605
P27_SP00019 1157 33
P27_ST00023 1190 190 kukoora 0.81 4600200
P27_TL00005 317 1213
P27_ST00024 318 maBere, 0080400
P27_SP00020 346 363 21
P27_ST00025 367 226 46 ndakadya 20800410
P27_SP00021 593 364
P27_ST00026 612 169 maBere 0.49 057475
P27_SP00022 781 356 29
P27_ST00027 810 330 136 mana, 0.66 03705
P27_SP00023 946
P27_ST00028 967 78 iwe 0.83 500
P27_SP00024 1045
P27_ST00029 1064 125 nhasi 87400
P27_SP00025 1189
P27_ST00030 1216 163 uggane 380080
P27_TL00006 377 1212
P27_ST00031 391 64 wa 1.00 00
P27_SP00026 231 416
P27_ST00032 250 378 176 shanu." 0712800
P27_SP00027 426 54
P27_ST00033 480 77000
P27_SP00028 584 415
P27_ST00034 616 229 ndokubva 45414004
P27_SP00029 845
P27_ST00035 ratizira 0.79 51300311
P27_SP00030
P27_ST00036 115 kuna 0.72 0550
P27_SP00031 1179 30
P27_ST00037 1209 170 mbada, 0.52 057870
P27_TL00007 436 1211
P27_ST00038 437 361 ndokugikowana 4818482100030
P27_SP00032 530 483
P27_ST00039 563 202 mapfupa 0.68 0044570
P27_SP00033 765
P27_ST00040 785 449 a
P27_SP00034 806 474
P27_ST00041 827 rakadya. 0.89 00003211
P27_SP00035 1025 482
P27_ST00042 1079 301 Rakadzokera 0.97 02000000000
P27_TL00008 168 495
P27_ST00043 497 pakare 0.74 260320
P27_SP00036 323 544
P27_ST00044 343 230 kundoona 0.64 04603085
P27_SP00037 573 534
P27_ST00045 594 508 171 0.75 061060
P27_SP00038 533
P27_ST00046 92 uye, 5103
P27_SP00039 877 542
P27_ST00047 898 284 rikagikoBata 620682008040
P27_SP00040 1182
P27_ST00048 1200 nyagga: 8028000
P27_TL00009
P27_ST00049 556 008080
P27_SP00041 335
P27_ST00050 365 157 0.94 0020010
P27_SP00042 522
P27_ST00051 0.87 002230
P27_SP00043 702 592 23
P27_ST00052 725 189 1804014
P27_SP00044 914
P27_ST00053 181 0080202
P27_SP00045 1127 600
P27_ST00054 1148 124 0.65 57004
P27_SP00046 1272
P27_ST00055 1302 36 0.85 310
P27_TL00010 614
P27_ST00056 628 165 uggaoe 581080
P27_SP00047 333 662
P27_ST00057 627 65
P27_SP00048 652
P27_ST00058 0.54 0657605
P27_SP00049 52
P27_ST00059 664 77020
P27_SP00050 768
P27_ST00060 789 615 rikati: 0003133
P27_SP00051 925
P27_ST00061 "Ndiko 006410
P27_SP00052 1112
P27_ST00062 1133 91 aka, 0.69 6060
P27_SP00053 1224 660
P27_ST00063 1243 137 kagga 00810
P27_TL00011 673 1085
P27_ST00064 674 322 kacindityisa." 0.84 00006504000040
P27_SP00054 491 720 53
P27_ST00065 293 Ndokuzodya 0010605131
P27_SP00055 837
P27_ST00066 856 686 771000
P27_SP00056 1027 711
P27_ST00067 1047 80
P27_SP00057 719
P27_ST00068 1146 108 ^aro. 104020
P27_TL00012 321 733 492
P27_ST00069 143 Ndipo 03030
P27_SP00058 464 780
P27_ST00070 484 745 pa 0.96
P27_SP00059 537
P27_ST00071 558 255 rwakapera. 2010840550
P27_TL00013 274 894 1019
P27_ST00072 897 57 18. 000
P27_SP00060 331 934 56
P27_ST00073 387 895 210 GONDO, 604106
P27_SP00061 597 941
P27_ST00074 618 384 GWARIKWARI 1031000550
P27_SP00062 933
P27_ST00075 1022 73 NE
P27_SP00063 1095 24
P27_ST00076 1119 HUKU. 0.57 72154
P27_TL00014 275 995
P27_ST00077 997 1.
P27_SP00064 307 1033
P27_ST00078 Gondo, 017002
P27_SP00065 527 1041
P27_ST00079 996 Gwari 00764
P27_SP00066 698
P27_ST00080 732 1008 ne
P27_SP00067 784 1032
P27_ST00081 804 127 Huku 0.55 6506
P27_SP00068 931
P27_ST00082 962 422 naishamgaridzana 8140310816200335
P27_TL00015 1054 1215
P27_ST00083 1066 gguna 0.46 84580
P27_SP00069 308 1102
P27_ST00084 327 1068 79 uru 0.27 786
P27_SP00070 406 1093
P27_ST00085 425 1055 kwa:^o. 00661000
P27_SP00071 580 1101
P27_ST00086 637 Kuzoti 0.56 580065
P27_SP00072 1092
P27_ST00087 808 1067 mumge 0.50 26780
P27_SP00073 977
P27_ST00088 121 41 musi, 07050
P27_SP00074 1118 1096
P27_ST00089 1138 00010
P27_SP00075 1277
P27_ST00090 1307 wa- 004
P27_TL00016
P27_ST00091 1114 348 kandoshanyira 0053003540140
P27_SP00076 518 1161
P27_ST00092 535 1113 0.70 400507
P27_SP00077 1159
P27_ST00093 119 wane 0060
P27_SP00078 844 1151
P27_ST00094 864 110 nana 8560
P27_SP00079 974 14
P27_ST00095 988 207 naGondo 8150200
P27_SP00080 1195
P27_ST00096 175 nakane- 8202802
P27_TL00017 1172
P27_ST00097 1186 urwa, 15043
P27_SP00081 1219
P27_ST00098 316 1174 235 naciggona 800080080
P27_SP00082 551 1220
P27_ST00099 582 1184 287 maparanara. 00062783500
P27_SP00083 869
P27_ST00100 1173 00045
P27_SP00084 1062
P27_ST00101 akati: 000510
P27_SP00085
P27_ST00102 1241 141 "Uana 08042
P27_TL00018 1230
P27_ST00103 1245 nenyu 0.60 80703
P27_SP00086 1279
P27_ST00104 328 1233 nakaita 8104300
P27_SP00087 499 1270
P27_ST00105 519 1232 seyiko" 0.99 00000000
P27_SP00088 716
P27_ST00106 770 Gondo 60500
P27_SP00089 921
P27_ST00107 942 0.86 001033
P27_SP00090 1269
P27_ST00108 1088 "Ndakanane- 00200180806
P27_TL00019 1291 1201
P27_ST00109 1304 ura 050
P27_SP00091 1329
P27_ST00110 264 1305 50
P27_SP00092 1330
P27_ST00111 334 1292 129 cigo." 028600
P27_SP00093 463 1338
P27_ST00112 0.76 240051
P27_SP00094 670
P27_ST00113 688 44 Gwari, 0.88 000520
P27_SP00095 839 1336
P27_ST00114 860 111 musi 3000
P27_SP00096 971
P27_ST00115 990 1303 63
P27_SP00097 1053
P27_ST00116 1074 150 aienda 0.92 220000
P27_SP00098 16
P27_ST00117 1240 131 kumu 0530 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kumusha
P27_TL00020 1349
P27_ST00118 1351 sha 060 HypPart2
P27_SP00099 248 1388
P27_ST00119 267 162 kwake, 000405
P27_SP00100 429 1396
P27_ST00120 1350 wakakwereta 0.91 00010001050
P27_SP00101 755
P27_ST00121 775 86 cigo 0480
P27_SP00102 861
P27_ST00122 882 1362 ca 04
P27_SP00103 929 1387
P27_ST00123 948 8053720
P27_SP00104 1155
P27_ST00124 1175 62 asi 0.95 001
P27_SP00105 1237
P27_ST00125 1253 117 naGo 8200
P27_TL00021 1409
P27_ST00126 84 ndo 603
P27_SP00106 1447
P27_ST00127 1410 nakati: 8030400
P27_SP00107 1448
P27_ST00128 451 396 "Musazonorasa." 045000870620600
P27_SP00108 847
P27_ST00129 902 00052
P27_SP00109 1040
P27_ST00130 1061 000252
P27_SP00110 1446 28
P27_ST00131 "Kwete 000000
P27_TL00022 1467
P27_ST00132 1469 nasawira 83000300
P27_SP00111 375 1507
P27_ST00133 395 naggu." 8083560
P27_SP00112 1516
P27_ST00134 0.93 00003
P27_SP00113 767 1506
P27_ST00135 787 285 ndokuoneka 1000003000
P27_SP00114 1072
P27_ST00136 1468 219 naGondo. 82014015
P27_TL00023 273 1543
P27_ST00137 1545 2.
P27_SP00115 309 1581
P27_ST00138 366 1544 103 ^ino 10470
P27_SP00116 469 1590
P27_ST00139 488 5345
P27_SP00117 617
P27_ST00140 458 yakandoshanyirano 04404030305566080
P27_SP00118 1589
P27_ST00141 194 naGwari 8000305
P27_SP00119 1308
P27_ST00142 1340 1557 ^a 0.23 105
P27_TL00024 1601 1203
P27_ST00143 1603 192 nakagga 8201820
P27_SP00120 1650
P27_ST00144 379 135 nabva 81000
P27_SP00121 514 1640
P27_ST00145 kwa 100
P27_SP00122
P27_ST00146 642 1602 85068010
P27_SP00123
P27_ST00147 916 6303
P27_SP00124 1043 1639
P27_ST00148 1057 1613 0040
P27_SP00125 1176
P27_ST00149 1615 8000
P27_SP00126 1298
P27_ST00150 1321 na naGwari,
P27_TL00025 173 1661
P27_ST00151 1662 000220
P27_SP00127 324 1707
P27_ST00152 286 nacishamisa 85040603600
P27_SP00128 1700
P27_ST00153 1674
P27_SP00129 727 1699
P27_ST00154 764 159 misoro 070051
P27_SP00130 923
P27_ST00155 954 1673 yano 0080
P27_SP00131
P27_ST00156 1094 291 yakaneurwa. 40748060022
P27_TL00026 1717
P27_ST00157 1719 4252
P27_SP00132 1757
P27_ST00158 602023
P27_SP00133 465 1756
P27_ST00159 503 1718 "Makaneura 0405781620
P27_SP00134
P27_ST00160 825 204 neyiko" 00160006
P27_SP00135 1029 1764
P27_ST00161 1084 50030
P27_SP00136
P27_ST00162 1260 126 160030
P27_TL00027 1775
P27_ST00163 1778 "Ndakaneura 00544183230
P27_SP00137 1815
P27_ST00164 1790
P27_SP00138
P27_ST00165 607 0.62 0580
P27_SP00139 693 1824
P27_ST00166 713
P27_SP00140 761
P27_ST00167 779 1776 246 naGondo." 800174074
P27_SP00141
P27_ST00168 1080 7004
P27_SP00142 1814
P27_ST00169 1246 1777 kuzoti 165002
P27_TL00028 1835
P27_ST00170 1837 4600
P27_SP00143 1875
P27_ST00171 314 1848
P27_SP00144
P27_ST00172 060760
P27_SP00145 549 1874
P27_ST00173 586 42 wakakumbira, 020003005707
P27_SP00146 1877
P27_ST00174 1836 61 040
P27_SP00147 1015 1873
P27_ST00175 1037 00430
P27_SP00148
P27_ST00176 wakapa 420543
P27_TL00029 1894
P27_ST00177 1895 140 Huku. 70330
P27_SP00149 313 1933
P27_ST00178 368 Akati: 000002
P27_SP00150
P27_ST00179 524 1896 "Usazonorasa 000100606100
P27_SP00151
P27_ST00180 87
P27_SP00152 1941
P27_ST00181 968 1906
P27_SP00153 1016 1932
P27_ST00182 1031 800350005
P27_SP00154 1276
P27_ST00183 Hu 60
P27_TL00030 1953
P27_ST00184 1955 ku
P27_SP00155 1992
P27_ST00185 1954 0.43
P27_SP00156 336
P27_ST00186 kundoneura 2760780203
P27_SP00157 631
P27_ST00187 650 1966 0.24 8686
P27_SP00158 760
P27_ST00188 120 nake, 84004
P27_SP00159 899 1999
P27_ST00189 919 85
P27_SP00160 1004 1991
P27_ST00190 kupedza 0020740
P27_SP00161 2000
P27_ST00191 akani- 000822
P27_TL00031 2013 283
P27_ST00192 2025 ga 11
P27_SP00162 2060
P27_ST00193 2014
P27_SP00163
P27_ST00194 354 ciye. 01304
P27_TL00032 2087 1117
P27_ST00195 2088 3.
P27_SP00164 2125
P27_ST00196 154 040010
P27_SP00165
P27_ST00197 546 2098 13584
P27_SP00166 2134
P27_ST00198 112 rnusi 88601
P27_SP00167 857
P27_ST00199 00474
P27_SP00168
P27_ST00200 1048 153 420740
P27_SP00169 2124
P27_ST00201 1231 kundo- 468500
P27_TL00033 2144
P27_ST00202 2146 bvunza, 4052006
P27_SP00170 352 2192 13
P27_ST00203 kuti: 05265
P27_SP00171 2184
P27_ST00204 486 2147 222 "Cindipai 005620423
P27_SP00172 708 2193
P27_ST00205 0381
P27_SP00173 811
P27_ST00206 826 130 ciye." 040002
P27_SP00174 956
P27_ST00207 128 0.53 8324
P27_SP00175 1125
P27_ST00208 1144 430607
P27_SP00176
P27_ST00209 1289 "Ha- 0633
P27_TL00034 2205 1218
P27_ST00210 ndicazina 773000382
P27_SP00177 394 2243
P27_ST00211 454 2206 277 pandakaisa: 50300303016
P27_SP00178 731 2253
P27_ST00212 ndicambotgaga." 707034202801670
P27_SP00179 2252 81
P27_ST00213 1254 Gwar- 40867


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00032.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P32 PHYSICAL_IMG_NR 32 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P32_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P32_LM00001 164 2210
RightMargin P32_RM00001 1396 163
BottomMargin P32_BM00001 2251 245
PrintSpace P32_PS00001 1232
TextBlock P32_TB00001 698 165 43
TextLine P32_TL00001 704 47 153 31
String P32_ST00001 64 39 5 CONTENT WC 0.88 CC 1
SP P32_SP00001 743 69 18
P32_ST00002 761 30 0.19 78
P32_SP00002 800 16
P32_ST00003 816 65 4 0.96
P32_TB00002 128 2123
P32_TL00002 175 134 1199 49
P32_ST00004 188 agguwe! 0.40 8887008
P32_SP00003 363 183
P32_ST00005 381 135 371 45 ndadzimaidzwa, 0.85 00000068130010
P32_SP00004 752 180 20
P32_ST00006 772 147 122 26 mane 0.78 0080
P32_SP00005 894 173
P32_ST00007 910 207 Besanwa. 0.80 80007000
P32_SP00006 1117 55
P32_ST00008 1172 202 48 Handigo 0.65 8202127 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Handigone
P32_TL00003 194 1213
P32_ST00009 208 52 25 ne 1.00 00 HypPart2
P32_SP00007 227 233
P32_ST00010 247 195 328 46 kukunereggai, 0.74 0413803080002
P32_SP00008 575 241 33
P32_ST00011 608 314 makapararira 0.95 001300000000
P32_SP00009 922
P32_ST00012 953 301 38 kwosekwose. 00000000000
P32_SP00010 1254 232 56
P32_ST00013 1310 37 Itai 0.92 0003
P32_TL00004 174 253 826
P32_ST00014 255 muduggwe 0.71 06808000
P32_SP00011 429 302 21
P32_ST00015 450 254 171 kwawo, 002022
P32_SP00012 621 299
P32_ST00016 641 nakuru 0.69 800405
P32_SP00013 804 291
P32_ST00017 822 178 naggu." 0.60 8080370
P32_TL00005 274 327 1101
P32_ST00018 332 35 36 4. 0.79 40
P32_SP00014 309 368
P32_ST00019 364 445 Akazokokorodzana 0020003000000000
P32_SP00015 809 367
P32_ST00020 846 85 ndo 0.90 020
P32_SP00016 931 366
P32_ST00021 962 325 kusundidzana 010530100470
P32_SP00017 1287
P32_ST00022 1317 329 58 ku 06 kudzimara
P32_TL00006 386 1215
P32_ST00023 388 185 dzimara 0002000
P32_SP00018 360 425
P32_ST00024 380 399 77 ane 080
P32_SP00019 457 424
P32_ST00025 482 267 muduggwe. 0.66 068780000
P32_SP00020 749 433 54
P32_ST00026 803 187 Katsuro 0000507
P32_SP00021 990 423
P32_ST00027 1021 139 kaona 0.97 00100
P32_SP00022 1160 19
P32_ST00028 1179 92 kuti 0401
P32_SP00023 1271
P32_ST00029 1302 398 88 mu-
P32_TL00007 444 50
P32_ST00030 447 237 duggweyo 0.72 85800000
P32_SP00024 411 494
P32_ST00031 443 458 wa
P32_SP00025 507 483
P32_ST00032 526 211 makarwe 0.93 0100300
P32_SP00026 737
P32_ST00033 770 158 wagika 008300
P32_SP00027 928 491
P32_ST00034 959 113 kune 0200
P32_SP00028 1072
P32_ST00035 1103 112 imge 0.59 0780
P32_SP00029
P32_ST00036 1247 142 mhiri, 650017
P32_TL00008 504 1214
P32_ST00037 505 184 kakaciti 0.82 08020020
P32_SP00030 358 544 12
P32_ST00038 370 518 no 0.64 70
P32_SP00031 426 543
P32_ST00039 438 517 34 mumoyo: 5510006
P32_SP00032 649 551
P32_ST00040 665 126 "Igga 0.63 05804
P32_SP00033 791
P32_ST00041 217 mataniko 0.81 20008202
P32_SP00034 1020 541 10
P32_ST00042 1030 516 aggu 0806
P32_SP00035 1142 13
P32_ST00043 1155 506 arurama." 0.83 002000605
P32_TL00009 275 579 1095
P32_ST00044 581 5.
P32_SP00036 618 53
P32_ST00045 362 580 168 Kakati: 0.91 0010005
P32_SP00037 530 617
P32_ST00046 577 "Cinyatsomirai, 0.86 040600304000100
P32_SP00038 941 626
P32_ST00047 979 ndana 54080
P32_SP00039 1118
P32_ST00048 1154 216 kukunere 0.76 02078000 kukunereggai.
P32_TL00010 638
P32_ST00049 640 109 ggai. 82000
P32_SP00040 282 687
P32_ST00050 335 639 181 Poshi, 70060110
P32_SP00041 685
P32_ST00051 534 315 kacid^atukira 0.84 00021100030030
P32_SP00042 849
P32_ST00052 868 651 111 pane 5050
P32_SP00043 686
P32_ST00053 999 146 rimge, 0.55 426805
P32_SP00044 1145
P32_ST00054 1165 60
P32_SP00045 1219 676
P32_ST00055 1239 148 0.62 070806
P32_TL00011 1217
P32_ST00056 712
P32_SP00046 226
P32_ST00057 699 145 007800
P32_SP00047 390 745 14
P32_ST00058 404 711
P32_SP00048 736
P32_ST00059 476 rimge: 0.67 00080410
P32_SP00049 661
P32_ST00060 679 93 piri, 70000
P32_SP00050
P32_ST00061 792 705 102 tat, 30562
P32_SP00051
P32_ST00062 915 107 cina, 01001
P32_SP00052 1022
P32_ST00063 1043 shanhu, 0.73 0105460
P32_SP00053 1223 744
P32_ST00064 1243 tanha- 0.58 707504
P32_TL00012 172 757 1196
P32_ST00065 759 82 tu," 0650
P32_SP00054
P32_ST00066 259 kakaramba 003060700
P32_SP00055 795
P32_ST00067 552 kacidaro, 000080040
P32_SP00056 768
P32_ST00068 789 161 dakara 0.77 800050
P32_SP00057 950
P32_ST00069 969 katatukire 0000350060
P32_SP00058 1210
P32_ST00070 1229 758 mhiri. 050020
P32_TL00013 833 1115
P32_ST00071 835 6. 0.47 73
P32_SP00059 308 872
P32_ST00072 361 834 155 Kuzoti 560001
P32_SP00060 871
P32_ST00073 535 kane
P32_SP00061 642
P32_ST00074 662 138 000004
P32_SP00062 878
P32_ST00075 820 10000230
P32_SP00063 1004
P32_ST00076 1024 220 pakadaro 40008040
P32_SP00064 1244 880
P32_ST00077 1275 114 taka- 01000
P32_TL00014 892
P32_ST00078 906 105 rara, 20004
P32_SP00065 277 939
P32_ST00079 297 893 031
P32_SP00066 382
P32_ST00080 401 204 kutamba 0500710
P32_SP00067 605 930
P32_ST00081 624 kakagogigidzira, 0000001004300402
P32_SP00068 1012
P32_ST00082 1045 342 kakagokekere- 0204000000002
P32_TL00015 952
P32_ST00083 81 dza
P32_SP00069
P32_ST00084 271 kuseka, 0700003
P32_SP00070 997
P32_ST00085 044000040
P32_SP00071 703
P32_ST00086 719 250 kamuromo 00614020
P32_SP00072
P32_ST00087 989 kako 0400
P32_SP00073 1100
P32_ST00088 1119 268 kaparukire. 00200500007
P32_TL00016 170 1011 1124
P32_ST00089 Ndi:;o 0.53 5308870
P32_SP00074 304 1058 15
P32_ST00090 319 209 ^akasaka 100300000
P32_SP00075 528
P32_ST00091 547 0714
P32_SP00076 1049
P32_ST00092 658 karomo 200470
P32_SP00077
P32_ST00093 853 ke 0.89
P32_SP00078 905
P32_ST00094 926 1018 118 tsuro 20850
P32_SP00079 1044
P32_ST00095 1064 230 kaparuke. 406017000
P32_TL00017 313 59
P32_ST00096 149 '"^'¦>21. 0.39 66107108400
P32_SP00080 462 1246
P32_ST00097 567 1206 CIN^EDGAMUTgAIRO. 0.75 000100830000800037
P32_TL00018 276 1307 1112
P32_ST00098 1309 1.
P32_SP00081 1346
P32_ST00099 228 Kare-kare 000000000
P32_SP00082 590 1345
P32_ST00100 631 kwaina 200080
P32_SP00083 28
P32_ST00101 823 1320
P32_SP00084
P32_ST00102 916 1308 mukomana 00025020
P32_SP00085 1175
P32_ST00103 1203 waigara 0150030
P32_TL00019 1366 1216
P32_ST00104 1380 mu
P32_SP00086 1405
P32_ST00105 263 kamba
P32_SP00087 418 1404
P32_ST00106 437 258 kadiki-diki 00800008000
P32_SP00088 695 27
P32_ST00107 722 1367 na'mai 800100
P32_SP00089 877
P32_ST00108 897 120 nake, 81001
P32_SP00090 1017 1412
P32_ST00109 1037 1368 naina 0.50 80087
P32_SP00091 1159
P32_ST00110 1185 203 narombe 0.87 8000000
P32_TL00020 1426 1201
P32_ST00111 1428 154 kwa;;o. 50078600
P32_SP00092 1473
P32_ST00112 246 Uaitowana 700000000
P32_SP00093 1464
P32_ST00113 645 193 ;^okudya 810006022
P32_SP00094 838 1472
P32_ST00114 863 1439 236 pamusana 30040000
P32_SP00095 1099
P32_ST00115 pa
P32_SP00096 1173
P32_ST00116 1193 1427 110 amai 0404
P32_SP00097 1303
P32_ST00117 1323 51 na 0.56 80 nake
P32_TL00021 1484
P32_ST00118 1486
P32_SP00098 225 1523
P32_ST00119 244 naipemha. 800100500
P32_SP00099 480 1532
P32_ST00120 1485 Asi 723
P32_SP00100 612 1522
P32_ST00121 257 15100000
P32_SP00101 888
P32_ST00122 907 1498 83 uyo 600
P32_SP00102
P32_ST00123 1016 waina 00580
P32_SP00103 1150
P32_ST00124 1169 1499 24
P32_SP00104
P32_ST00125 144 nuggo 30802
P32_TL00022 1543
P32_ST00126 1545 kwa^o 000100
P32_SP00105 1591
P32_ST00127 333 ::okuti 88800350
P32_SP00106 475 1590
P32_ST00128 haaimbogona 50003000000
P32_SP00107
P32_ST00129 827 1544 kuBata 448040
P32_SP00108 985 1582
P32_ST00130 1005 101 Basa 8010
P32_SP00109 1106 1583
P32_ST00131 1121 kunyaggwe 060028000
P32_TL00023 1602
P32_ST00132 256 rakareruka 7000002710
P32_SP00110 427 1642
P32_ST00133 454 197 ^akadiyi 100008002
P32_SP00111 1649
P32_ST00134 1616 :^a^o, 81011006
P32_SP00112 785 1650
P32_ST00135 806 1604 63 asi 000
P32_SP00113 869 1641 29
P32_ST00136 898 1603 kuzambira 050042305
P32_SP00114 1143
P32_ST00137 1162 1617 106 zuna
P32_SP00115 1268
P32_ST00138 1296 1611 91 cete 0000
P32_TL00024 1661 1202
P32_ST00139 1676
P32_SP00116 1700
P32_ST00140 306 kugomberera 06003000010
P32_SP00117 553 1709
P32_ST00141 1668 116 moto 3000
P32_SP00118 696 1699
P32_ST00142 715 1675
P32_SP00119
P32_ST00143 788 1674 140 gguna 0.52 83380
P32_SP00120
P32_ST00144 948 1663 75 dze 400
P32_SP00121 1023
P32_ST00145 1052 cando. 0.99 000000
P32_SP00122 1200 1701
P32_ST00146 1255 1664 119 Muni 0180 Muniri
P32_TL00025 1720
P32_ST00147 1724 ri
P32_SP00123 1759
P32_ST00148 1721 wake 0030
P32_SP00124 344
P32_ST00149 372 wakana 000080
P32_SP00125 545 1758
P32_ST00150 572 1733
P32_SP00126 625
P32_ST00151 mbare 20000
P32_SP00127 797
P32_ST00152 1734 cose. 00003
P32_SP00128 936
P32_ST00153 1723 125 Amai
P32_SP00129 1114 1760
P32_ST00154 nakamutu- 800000063
P32_TL00026 1780
P32_ST00155 1781 midza 00305
P32_SP00130 310 1818
P32_ST00156 zita
P32_SP00131 410 1817
P32_ST00157 rinonzi 0.98 0000001
P32_SP00132 601
P32_ST00158 Cin^eggamutgairo, 020100810455801000
P32_SP00133 1048 1827
P32_ST00159 1076 1794 238 10040040
P32_SP00134 1314 1828
P32_ST00160 1333 p
P32_TL00027 1839 555
P32_ST00161 166 kusada
P32_SP00135 337 1878
P32_ST00162 356 159 kugara 350030
P32_SP00136 515 1885
P32_ST00163 1851
P32_SP00137 589
P32_ST00164 dare. 0.68 80205
P32_TL00028 1913
P32_ST00165 1916 2.
P32_SP00138 305 1952
P32_ST00166 359 1914
P32_SP00139 484 1951
P32_ST00167 502 8000
P32_SP00140
P32_ST00168 628 192 nakagga 0.70 8000830
P32_SP00141 1962
P32_ST00169 845 288 nasiggagone 80038002520
P32_SP00142 1133 1963
P32_ST00170 kumuitisa 024540307
P32_TL00029 1973
P32_ST00171 1974 99
P32_SP00143 272 2012
P32_ST00172 293 62 010
P32_SP00144 355 2011
P32_ST00173 290 nakazofugga 80000006820
P32_SP00145 671 2020
P32_ST00174 690 1986 ^o 100
P32_SP00146 738
P32_ST00175 763 278 kumunyima 066100200
P32_SP00147 1041 2021
P32_ST00176 1069 206 cokudya. 00003030
P32_SP00148
P32_ST00177 1331 1975 I:;i 07870
P32_TL00030 2031
P32_ST00178 2032 :^akazosakisa 81000001000200
P32_SP00149 470 2080
P32_ST00179 488 0603
P32_SP00150 2069
P32_ST00180 aite
P32_SP00151 682 2070 23
P32_ST00181 Basa. 80000
P32_SP00152 817 42
P32_ST00182 859 2033 Rimge 01080
P32_SP00153 1008
P32_ST00183 1028 2046 0380
P32_SP00154 1134 2071
P32_ST00184 1153 2034 234 wakaenda 00000000
P32_TL00031 2090
P32_ST00185 2093 kunotgaga 067008000
P32_SP00155 408 2138
P32_ST00186 448 8050
P32_SP00156 548 2128
P32_ST00187 586 2104
P32_SP00157
P32_ST00188 666 2092 prazi 65000
P32_SP00158 782 2139
P32_ST00189 821 yaioa 00080
P32_SP00159 946
P32_ST00190 972 padyo. 230004
P32_SP00160 1125 2140
P32_ST00191 Akapiwa 0004002
P32_TL00032 2151
P32_ST00192 136 koBiri 008000
P32_SP00161 2189
P32_ST00193 326 2163
P32_SP00162 2197
P32_ST00194 muswere 2603000
P32_SP00163 614 2188
P32_ST00195 2164 61 we
P32_SP00164 701
P32_ST00196 730 zuna. 05800
P32_SP00165
P32_ST00197 901 2152 Wakati
P32_SP00166 2190
P32_ST00198 obvako
P32_SP00167 1266
P32_ST00199 1294 2165 95 oya-
P32_TL00033 2209
P32_ST00200 156 mbuka 60600
P32_SP00168 2248
P32_ST00201 349 167 kakona 120080
P32_SP00169 2247
P32_ST00202 231 ndokubva 82004000
P32_SP00170 765 2249
P32_ST00203 2211 adonedza 08000400
P32_SP00171 2250
P32_ST00204 2212 008160
P32_SP00172 1164
P32_ST00205 1184 2225 72
P32_SP00173 1256
P32_ST00206 mvu- 0.94 0020


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00055.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P55 PHYSICAL_IMG_NR 55 HEIGHT 1559 WIDTH 2496
TopMargin P55_TM00001 HPOS 0 VPOS 104
LeftMargin P55_LM00001 168 1348
RightMargin P55_RM00001 2340 156
BottomMargin P55_BM00001 1452 107
PrintSpace P55_PS00001 2172
Illustration P55_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00048.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P48 PHYSICAL_IMG_NR 48 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P48_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P48_LM00001 160 2215
RightMargin P48_RM00001 1400 159
BottomMargin P48_BM00001 2256 240
PrintSpace P48_PS00001 1240
TextBlock P48_TB00001 706 166 45
TextLine P48_TL00001 712 47 154 33
String P48_ST00001 64 40 8 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P48_SP00001 752 72 17
P48_ST00002 769 97 4(1-^ 0.15 888710
P48_TB00002 127 2129
P48_TL00002 176 133 1218 51
P48_ST00003 135 43 ni 0.26 77
P48_SP00002 219 175 32
P48_ST00004 251 211 rakaudza 0.93 00000500
P48_SP00003 462 35
P48_ST00005 497 134 207 nadzimai 0.78 80402001
P48_SP00004 704 174 36
P48_ST00006 740 149 156 25 narono 0.71 800080
P48_SP00005 896
P48_ST00007 937 136 92 38 kuti 0.75 0460
P48_SP00006 1029
P48_ST00008 1070 324 rigotginyiraoo 0.50 78221800448488
P48_TL00003 195 1219
P48_ST00009 Kamba. 0.86 800000
P48_SP00007 351 235 54
P48_ST00010 405 196 216 Uadzimai 0.88 80100000
P48_SP00008 621 234
P48_ST00011 661 208 105 34 naye 8000
P48_SP00009 766 242 42
P48_ST00012 808 nakaBika 80008031
P48_SP00010 1016 233 30
P48_ST00013 1046 44 se 1.00 00
P48_SP00011 1090 37
P48_ST00014 1127 ^a 100
P48_SP00012 1174 243 27
P48_ST00015 1201 198 193 nakagga 0.74 8000800
P48_TL00004 173 254 1221
P48_ST00016 257 naudzwa. 0.82 80040010
P48_SP00013 384 295 55
P48_ST00017 439 255 153 Kuzoti 0.91 012100
P48_SP00014 592 292
P48_ST00018 619 192 :(;okudya 0.59 887006510
P48_SP00015 811 302
P48_ST00019 847 267 150 papera 0.69 1004040
P48_SP00016 997 301
P48_ST00020 1024 209 kuBikwa, 0.80 00803004
P48_SP00017 1233 29
P48_ST00021 1262 256 132 Bveni 00040
P48_TL00005 313 1220 49
P48_ST00022 317 88 riye 0.85
P48_SP00018 262 362
P48_ST00023 298 314 214 rakaenda 00000600
P48_SP00019 512 352
P48_ST00024 547 359 kundoshenedza 0.79 0500006080500
P48_SP00020 906
P48_ST00025 946 315 Kamba 0.61 48060
P48_SP00021 1112
P48_ST00026 1148 316 57 ku 0.89 02
P48_SP00022 1205
P48_ST00027 1241 musha 00033
P48_TL00006 375 586
P48_ST00028 kwake. 0.94 300000
P48_SP00023 333 412 241
P48_ST00029 574 407 4 5 ,
P48_SP00024 578
P48_ST00030 751 390 9 20 0.19
P48_TL00007 273 448 1107
P48_ST00031 452 9. 0.97
P48_SP00025 307 488
P48_ST00032 361 00300
P48_SP00026 527 486 28
P48_ST00033 555 113 akati 0.87 04002
P48_SP00027 668 485 21
P48_ST00034 689 244 afanonzwa 250300000
P48_SP00028 933
P48_ST00035 960 91 0530
P48_SP00029 1051
P48_ST00036 1071 449 30020
P48_SP00030 1204 487
P48_ST00037 1232 71 riri 0.72 3141
P48_SP00031 1303
P48_ST00038 1323 0.57 08 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kuuya
P48_TL00008 172 507 50
P48_ST00039 523 81 uya HypPart2
P48_SP00032 253 557 19
P48_ST00040 272 395 kuzomushenedza 0.84 02000605080000
P48_SP00033 667
P48_ST00041 694 508 46 akafugga 0.67 43307800
P48_SP00034 905 554 12
P48_ST00042 917 548 6 3 0.27 7
P48_SP00035 923 551
P48_ST00043 125 akati, 0.95 000012
P48_SP00036 1058 553
P48_ST00044 1092 509 126 "i^ino 0.46 0810570
P48_SP00037
P48_ST00045 1246 147 ndoita 621200
P48_TL00009 567
P48_ST00046 570 90 seyi 0003
P48_SP00038 263 616 18
P48_ST00047 281 581 z^ 0.20 610
P48_SP00039 328 615
P48_ST00048 347 308 ndisiggagone 040008000220
P48_SP00040 655 614
P48_ST00049 683 189 kukwira 0500200
P48_SP00041 872 604
P48_ST00050 899 580 73 mu 0.55 53
P48_SP00042 972 605
P48_ST00051 1000 579 124 gomo 0000
P48_SP00043 1124
P48_ST00052 1145 106 guru 0.68 2306
P48_SP00044 1251
P48_ST00053 1278 568 114 raka-
P48_TL00010 625 1207
P48_ST00054 628 rfayi 770000
P48_SP00045 299 675
P48_ST00055 336 627 187 Ndikati, 00020002
P48_SP00046 671
P48_ST00056 544 626 144 'Bveni 300050
P48_SP00047 688 663
P48_ST00057 708 252 ndiBerek', 0.77 40080504020
P48_SP00048
P48_ST00058 981 287 haribvume." 78000065000
P48_SP00049 1268 664
P48_ST00059 1314 65 Ka
P48_TL00011 171 685
P48_ST00060 98 mba 0.98 000
P48_SP00050 269 726
P48_ST00061 699 uye 0.81 500
P48_SP00051 368 733
P48_ST00062 388 686 85 ndo 450
P48_SP00052 473 723
P48_ST00063 491 151 kutora 350060
P48_SP00053 642 722 15
P48_ST00064 657 691 122 tsapo 00021
P48_SP00054 779 731
P48_ST00065 794 698 ye 0.83
P48_SP00055 845
P48_ST00066 863 697 167 nzuggu 700806
P48_SP00056 1030 732
P48_ST00067 1050 341 akago-pfikicira 000200455040243
P48_TL00012 744
P48_ST00068 761 24 05
P48_SP00057 785
P48_ST00069 261 758 168 504804
P48_SP00058 429 793
P48_ST00070 456 757 muye 3400
P48_SP00059 791
P48_ST00071 745 400
P48_SP00060 695 781
P48_ST00072 kuudza 0.92 103000
P48_SP00061 890 782 26
P48_ST00073 916 80503100
P48_SP00062 1125
P48_ST00074 1144 747 107 nake 0.62 8060
P48_SP00063
P48_ST00075 1280 746 111 aciti, 0.70 008035
P48_TL00013 804
P48_ST00076 806 "Uyayi, 2000006
P48_SP00064 346 853
P48_ST00077 382 39 mundisonere 57762007045
P48_SP00065 843
P48_ST00078 719 816 03
P48_SP00066 841
P48_ST00079 827 123 00074
P48_SP00067 950 850
P48_ST00080 986 817
P48_SP00068 1037
P48_ST00081 170 302808
P48_SP00069 851
P48_ST00082 1275 115 umu. 0.40 4847
P48_TL00014
P48_ST00083 868 Kana 0050
P48_SP00070 293 904
P48_ST00084 312 865 00080
P48_SP00071 445 902
P48_ST00085 463 875 131 rauya 20500
P48_SP00072 594 909
P48_ST00086 mugoti, 0302402
P48_SP00073 787 22
P48_ST00087 809 864 '^ainzi 0.66 01028200
P48_SP00074 945
P48_ST00088 964 876 ne
P48_SP00075 1017 901
P48_ST00089 1038 215 shamgari 01008022
P48_SP00076 1253 910 14
P48_ST00090 1267 yako, 0.65 00187
P48_TL00015 922
P48_ST00091 tor 4060
P48_SP00077 963
P48_ST00092 289 935 0.64 206803
P48_SP00078 457 970
P48_ST00093 484 idzi 2303
P48_SP00079 565 959
P48_ST00094 585 unodya 300200
P48_SP00080 756 968
P48_ST00095 783 934 na
P48_SP00081 838
P48_ST00096 856 110 nana 0.76
P48_SP00082 966
P48_ST00097 993 nako.' 0.73 870000
P48_SP00083
P48_ST00098 1181 924
P48_SP00084 1304
P48_ST00099 1332 59 ro- 342
P48_TL00016 980 1222
P48_ST00100 985 ndibvunza 320005400
P48_SP00085 1023
P48_ST00101 434 6400006
P48_SP00086 608 1028
P48_ST00102 637 162 'Aenda 000440
P48_SP00087 799 1018
P48_ST00103 kundovim, 0050004000
P48_SP00088 1099 1027
P48_ST00104 1129 982 acadzoka.'" 00131700007
P48_TL00017 1040 1091
P48_ST00105 1043 80501000
P48_SP00089 386 1083
P48_ST00106 404 1053
P48_SP00090 1087
P48_ST00107 529 86 830
P48_SP00091 1077
P48_ST00108 634 kumusonera 0204030030
P48_SP00092 921 1078
P48_ST00109 940
P48_SP00093 1011
P48_ST00110 1041 1048 00230
P48_SP00094 1163 1088
P48_ST00111 1183 1042 79 iye.
P48_TL00018 1116 1120
P48_ST00112 10. 0.63 037
P48_SP00095 331 1156
P48_ST00113 550020
P48_SP00096 538 1154
P48_ST00114 559 00070
P48_SP00097 1153
P48_ST00115 139 ragika 008000
P48_SP00098 1161
P48_ST00116 859 270 rakabvunza 6200001500
P48_SP00099
P48_ST00117 1117 121 riciti, 4200300
P48_SP00100 1265 1162
P48_ST00118 1287 1118 52 "Ko^ 00110
P48_TL00019
P48_ST00119 1177 14008030
P48_SP00101 1224
P48_ST00120 411 1187 140 yaggu 00806
P48_SP00102 31
P48_ST00121 582 1175 iri 010
P48_SP00103 633 1211
P48_ST00122 181 kupiko 0041300
P48_SP00104 842
P48_ST00123 203 Ndinoda 0100080
P48_SP00105 1213
P48_ST00124 1176 0600
P48_SP00106
P48_ST00125 1245 tiende 020660
P48_TL00020 169
P48_ST00126 1247 tose
P48_SP00107 260 1277
P48_ST00127 1238
P48_SP00108 344 1274
P48_ST00128 371 1235 152 05000
P48_SP00109 1272
P48_ST00129 550 180 kwaggu 000806
P48_SP00110 730
P48_ST00130 765 1234 441 kundoswero-tamba 0071200050415100
P48_SP00111 1206 1273
P48_ST00131 1236 158 ticidya 0303005
P48_TL00021 1292
P48_ST00132 1310 no
P48_SP00112 224 1335
P48_ST00133 1295 185 kufara." 05005070
P48_SP00113 428 1334
P48_ST00134 482 217 81400000
P48_SP00114 1331 23
P48_ST00135 1305 8020
P48_SP00115 828 1339
P48_ST00136 1294 nakati, 8000000
P48_SP00116 996
P48_ST00137 247 "Shamgari 003008031
P48_SP00117 1341
P48_ST00138 1279 1300 yako 0377
P48_TL00022 1352 1223
P48_ST00139 1355 165 yaenda 080830
P48_SP00118 1404
P48_ST00140 360 271 0564203602
P48_SP00119 631 1396
P48_ST00141 651 63 asi
P48_SP00120 714 1389
P48_ST00142 741 239 yandiudza 007122000
P48_SP00121 1398
P48_ST00143 1353 89 3006
P48_SP00122 1089 1390
P48_ST00144 1354 kana 1003
P48_SP00123 1228 1391
P48_ST00145 1256 00058
P48_TL00023 1412
P48_ST00146 1427 108 auya
P48_SP00124 277 1462
P48_ST00147 303 1423 258 mugomupa 05008550
P48_SP00125 561 1459
P48_ST00148 588 1417 00400
P48_SP00126 711 1457
P48_ST00149 738
P48_SP00127 789
P48_ST00150 818 1424 600805
P48_SP00128 1458
P48_ST00151 1005 58 iyi 001
P48_SP00129 1063
P48_ST00152 1413 222 agonodya 0.90 00200140
P48_SP00130
P48_ST00153 56 0.56
P48_TL00024 1470
P48_ST00154 1487 8040
P48_SP00131 1513
P48_ST00155 1472 143 nake."
P48_SP00132 438 1511
P48_ST00156 492 146 Bveni, 020007
P48_SP00133 638 1515
P48_ST00157 674 1471 148 nokuti 707502
P48_SP00134 822 1507
P48_ST00158 848 rinoda 620080
P48_SP00135 1508
P48_ST00159 1484 200817
P48_SP00136 1197 1518
P48_ST00160 1474 kwa:^o, 00561007
P48_TL00025 1529
P48_ST00161 1533 rakati, 7010300
P48_SP00137 1577
P48_ST00162 259 "Ndinofara 0540703040
P48_SP00138 603 1568
P48_ST00163 630 kwa^o 000100
P48_SP00139 773 1575
P48_ST00164 1542
P48_SP00140 1567
P48_ST00165 884 1530 188 kutenda 6610510
P48_SP00141 1072
P48_ST00166 ^ikuru. 0.52 10760360
P48_SP00142 1257
P48_ST00167 1534 80 Asi 007
P48_TL00026 1588
P48_ST00168 1603 213 mugouya 6402720
P48_SP00143 379 1639
P48_ST00169 397 1589 momuudza 20653600
P48_SP00144 1626
P48_ST00170 665 0620
P48_SP00145 1625
P48_ST00171 774 117 ;;anzi 7860100
P48_SP00146 891 1634
P48_ST00172 1601
P48_SP00147
P48_ST00173 984 1590 600502
P48_SP00148 1128 1635
P48_ST00174 1150 1591 'Uya 3650
P48_SP00149 1636
P48_ST00175 1271 kuno 0618
P48_TL00027 1645
P48_ST00176 1652
P48_SP00150 226 1688
P48_ST00177 1647 maBiko.' 00803073
P48_SP00151 1686
P48_ST00178 465 "
P48_SP00152 1662
P48_ST00179 540 83400803
P48_SP00153 1683
P48_ST00180 1646 8000102
P48_SP00154 953 1691
P48_ST00181 983 "Rakanaka, 11000070310
P48_SP00155 1243 1693
P48_ST00182 1282 1649 tino- 00007
P48_TL00028 1704 475
P48_ST00183 1706 248 go-muudza 000055600
P48_SP00156 419 1757
P48_ST00184 444 202 kudaro." 00802070
P48_TL00029 1778
P48_ST00185 1783 60 11.
P48_SP00157 1819
P48_ST00186 383 1779 60080
P48_SP00158 515 1817
P48_ST00187 534 0400
P48_SP00159 622 1824
P48_ST00188 0.48 644
P48_SP00160 728 1815
P48_ST00189 755 kutakura 32000110
P48_SP00161 1816
P48_ST00190 1791 001817
P48_SP00162 1151 1826
P48_ST00191 1781 risiggazi- 4000803006
P48_TL00030 1837
P48_ST00192 1856 0.13
P48_SP00163 1881
P48_ST00193 237 1840 0500
P48_SP00164 329 1879
P48_ST00194 348 1838 20200
P48_SP00165 513 1876
P48_ST00195 533 ari 061
P48_SP00166 593 1874
P48_ST00196 mukatimo 21010040
P48_SP00167
P48_ST00197 1850 67 me
P48_SP00168 16
P48_ST00198 939 1844 tsapo. 100000
P48_SP00169 1884
P48_ST00199 1839 264 Rikagokwi- 0860026037
P48_TL00031 1896
P48_ST00200 1915 ra 0.60
P48_SP00170 1940
P48_ST00201 232 1912 nayo 5600
P48_SP00171 1946
P48_ST00202 1910
P48_SP00172 433 1935
P48_ST00203 461 1909 0540
P48_SP00173 1943
P48_ST00204 refu 0008
P48_SP00174 1933
P48_ST00205 kwa^o. 0001010
P48_SP00175 1942
P48_ST00206 931 1897 020002
P48_SP00176 1934
P48_ST00207 1103 99 rana 2080
P48_SP00177 1202
P48_ST00208 1911 pa 0.54
P48_SP00178 1945
P48_ST00209 musoro
P48_TL00032 1954
P48_ST00210 1973 96 soro 1020
P48_SP00179 1999
P48_ST00211 283 1971 pe
P48_SP00180 2005
P48_ST00212 373 1968 gomo, 06703
P48_SP00181 2004
P48_ST00213 rakashenedzera 40000708000050
P48_SP00182 1992
P48_ST00214 1956 kuna 0020
P48_SP00183 1061 1993
P48_ST00215 1969 namge 80480
P48_SP00184 1237 2003
P48_ST00216 116 naro,. 812007
P48_TL00033 2013
P48_ST00217 2014 245 ''Nhasi^ico 004114810005
P48_SP00185 414 2067
P48_ST00218 442 32510
P48_SP00186 607 2052
P48_ST00219 206 cikagona 50000040
P48_SP00187 837 2060
P48_ST00220 0630040
P48_SP00188 1054
P48_ST00221 1082 2027 0004
P48_SP00189 2062
P48_ST00222 1226 2017 93 rino
P48_SP00190 1319 2055
P48_ST00223 1338 2019 z^^ 0.14 51010
P48_TL00034 2073
P48_ST00224 2074 ggandishamise 8827718538000
P48_SP00191 2126
P48_ST00225 531 179 kwa^o." 10310000
P48_SP00192 710 2119
P48_ST00226 764 69 Ico
P48_SP00193 833 2110
P48_ST00227 00800
P48_SP00194 2111
P48_ST00228 2075 cai^inzwa 0001012001
P48_SP00195 1260 2121
P48_ST00229 2090 102 :^aco 0.47 810008
P48_TL00035 2134 753
P48_ST00230 2138 75 ciri 3040
P48_SP00196 2176
P48_ST00231 mukati 675000
P48_SP00197 423 2174
P48_ST00232 2145
P48_SP00198 2170
P48_ST00233 528 2139 07020
P48_SP00199 650 2178
P48_ST00234 670 2144
P48_SP00200 720 2177
P48_ST00235 nzuggu. 6078040
P48_TL00036 2207
P48_ST00236 2213 12. 601
P48_SP00201 330 2249
P48_ST00237 2209 00087
P48_SP00202 2247
P48_ST00238 543 rikagogika 2702108031
P48_SP00203 2254
P48_ST00239 tutururu 0.58 08044715
P48_SP00204 1013 2246
P48_ST00240 1031 2222 70
P48_SP00205 1085 2255
P48_ST00241 1113 2211 03060
P48_SP00206 1266 2248
P48_ST00242 1301 2212


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00052.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P52 PHYSICAL_IMG_NR 52 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P52_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P52_LM00001 159 2192
RightMargin P52_RM00001 1401 158
BottomMargin P52_BM00001 2233 263
PrintSpace P52_PS00001 1242
TextBlock P52_TB00001 687 169
TextLine P52_TL00001 693 47 157 29
String P52_ST00001 65 42 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P52_SP00001 735 68 17
P52_ST00002 752 39 50 0.17 88
P52_SP00002 791 76
P52_ST00003 808
P52_TB00002 127 2106
P52_TL00002 266 133 1121
P52_ST00004 135 35 37 4. 0.66 60
P52_SP00003 301 172 63
P52_ST00005 364 134 252 38 Cinotomba 0.73 437070000
P52_SP00004 616 44
P52_ST00006 660 146 81 34 uye 0.77 700
P52_SP00005 741 180
P52_ST00007 788 280 akazoBatwa. 03000806060
P52_SP00006 1068 171 56
P52_ST00008 1124 Kacembere 0.90 000002060
P52_TL00003 165 192 1207
P52_ST00009 193 156 46 kakati, 0.74 7800100
P52_SP00007 321 239 30
P52_ST00010 351 173 "Ndiwe 0.94 000300
P52_SP00008 524 231 16
P52_ST00011 540 253 0.83 006002600
P52_SP00009 793 14
P52_ST00012 807 124 here 70500
P52_SP00010 931 230 53
P52_ST00013 984 182 Dzoka." 0000000
P52_SP00011 1166 55
P52_ST00014 1221 151 Cinoto 0.93 002002 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P52_TL00004 167 251
P52_ST00015 98 mba 0.87 300 HypPart2
P52_SP00012 265 290 28
P52_ST00016 293 45 akati, 0.78 330250
P52_SP00013 417 298
P52_ST00017 456 441 "Ndidzokereyiko" 0.88 50201004050000000
P52_SP00014 897
P52_ST00018 Kacembera 000000000
P52_SP00015 1194 289
P52_ST00019 1231 0.70 0070417
P52_TL00005 311
P52_ST00020 312 176 "Uanhu 0.54 080765
P52_SP00016 345 350
P52_ST00021 380 324 101 25 nose 8000
P52_SP00017 481 349
P52_ST00022 509 155 napera 802010
P52_SP00018 664 358
P52_ST00023 701 24 no 0.45 64
P52_SP00019 756 348
P52_ST00024 784 139 kufa." 050000
P52_SP00020 923
P52_ST00025 978 254 207200240
P52_SP00021 1232
P52_ST00026 1261 129 43 0.68 405027
P52_TL00006 370 48
P52_ST00027 372 179 "Heyiyi 0.79 0600411
P52_SP00022 418 13
P52_ST00028 361 midzi 0.58 50662
P52_SP00023 488 408
P52_ST00029 504 371 162 mitatu, 6520620
P52_SP00024 666 416
P52_ST00030 682 213 mutguku, 0.44 07785455
P52_SP00025 895
P52_ST00031 911 383 191 32 mucena, 0.76 0600702
P52_SP00026 1102 415 18
P52_ST00032 1120
P52_SP00027 1176 407
P52_ST00033 1192 377 198 31 mutema. 0.65 0860603
P52_TL00007 168 429 1225
P52_ST00034 430 Munondo-kuwidza 0.64 046663253740200
P52_SP00028 598 468
P52_ST00035 436 115 moto 0060
P52_SP00029 731 467 19
P52_ST00036 750 442 pa 0.80 21
P52_SP00030 806 476
P52_ST00037 820 125 gomo 0201
P52_SP00031 945 20
P52_ST00038 965 118 33 guru, 06830
P52_SP00032 1083 474 15
P52_ST00039 1098 136 moisa 50407
P52_SP00033 1234
P52_ST00040 1253 140 maka- 0.91 00004
P52_TL00008 1224
P52_ST00041 496 te 0.89
P52_SP00034 210 527 27
P52_ST00042 237 174 matatu. 0000060
P52_SP00035 411 526
P52_ST00043 466 489 123 Kana 0.82 2040
P52_SP00036 589 23
P52_ST00044 612 501 148 mvura 0.72 20650
P52_SP00037 760 26
P52_ST00045 786 271 yafashayira 0.85 00100710023
P52_SP00038 1057 534
P52_ST00046 1085 137 03500
P52_SP00039 1222
P52_ST00047 1249 143 mudzi 05402
P52_TL00009 170 547 1210
P52_ST00048 561 72 mu 0.33 66
P52_SP00040 242 586
P52_ST00049 261 555 95 40 gate 0.67 0580
P52_SP00041 356 595
P52_ST00050 384 560 roga-roga, 6010340107
P52_SP00042 615
P52_ST00051 642 548 muciti, 0702450
P52_SP00043 801 592
P52_ST00052 831 163 'Mvura 400613
P52_SP00044 994 585
P52_ST00053 1019 111 yako 0300
P52_SP00045 1130 593
P52_ST00054 1158 145 yanira 008400
P52_SP00046 1303 594
P52_ST00055 1331 49 Ci 04
P52_TL00010 606 1223
P52_ST00056 607 203 notomba 7070300
P52_SP00047 373 645
P52_ST00057 608 103 iwe,' 40050
P52_SP00048 519 652
P52_ST00058 564 164 munhu 0.50 07386
P52_SP00049 728 644
P52_ST00059 765 618 oga-oga 3021010
P52_SP00050 941 653
P52_ST00060 975 268 acazomuka, 0.86 0000116004
P52_SP00051 1243
P52_ST00061 1281 112 51 aciti^ 0003110
P52_TL00011 886
P52_ST00062 668 161 36 200660
P52_SP00052 333 704
P52_ST00063 352 110 0050
P52_SP00053 462 713
P52_ST00064 008050
P52_SP00054 626 712
P52_ST00065 646 066030304
P52_SP00055 900
P52_ST00066 919 iwe.' 10003
P52_SP00056 1022 703
P52_ST00067 1037 667 "
P52_TL00012 276 739 1104
P52_ST00068 5.
P52_SP00057 310 778
P52_ST00069 365 740 259 030000030
P52_SP00058 624
P52_ST00070 kakaita 0000015
P52_SP00059 823 777
P52_ST00071 851 i^i. 01020
P52_SP00060 914 54
P52_ST00072 968 153 Uanhu 0.51 72167
P52_SP00061 22
P52_ST00073 1143 753
P52_SP00062 1244
P52_ST00074 1272 108 naka 8003 nakagga
P52_TL00013 175 797 1204
P52_ST00075 809 82 gga 810
P52_SP00063 257 844
P52_ST00076 292 nafa 0.48 8731
P52_SP00064 387 835
P52_ST00077 412 240 nakamuka 81040740
P52_SP00065
P52_ST00078 138 naciti, 8000152
P52_SP00066 825 842
P52_ST00079 855 798 "Mvura 000650
P52_SP00067 1029
P52_ST00080 1056 008000
P52_SP00068 1201 843
P52_ST00081 1229 150 006050
P52_TL00014 178 856 1217
P52_ST00082 99 042
P52_SP00069 277 894
P52_ST00083 297 857 iwe." 40003
P52_SP00070 893
P52_ST00084 229 Rukuruna 00570580
P52_SP00071 695
P52_ST00085 714 868 mone 3050
P52_SP00072 838
P52_ST00086 858 869 83 rwe 400
P52_SP00073
P52_ST00087 960 202 mapfupa 0055510
P52_SP00074 1162 903
P52_ST00088 1183 61 ari 023
P52_SP00075
P52_ST00089 1267 128 kuko- 05000
P52_TL00015 915 1216
P52_ST00090 tonoka 0.92 003100
P52_SP00076 336 953
P52_ST00091 aciuya 007610
P52_SP00077 512 961
P52_ST00092 530 927
P52_SP00078 962
P52_ST00093 604 186 gomoro, 0270322
P52_SP00079 790
P52_ST00094 819 agika 0.57 38170
P52_SP00080 937
P52_ST00095 956 916 70 oti, 0.96 0000
P52_SP00081 1026
P52_ST00096 1048 000520
P52_SP00082
P52_ST00097 008030
P52_TL00016 972
P52_ST00098 115041100
P52_SP00083 431 1010
P52_ST00099 450 973 00000
P52_SP00084 565
P52_ST00100 619 152 0.43 70785
P52_SP00085 771
P52_ST00101 789 8400820
P52_SP00086 981
P52_ST00102 999 97 8010
P52_SP00087 1096
P52_ST00103 1114 nakabva 8000000
P52_SP00088 1307
P52_ST00104 1328 985 67 na- 0.69 800
P52_TL00017 1028
P52_ST00105 muka, 17002
P52_SP00089 318 1074
P52_ST00106 338 264 nakafamba, 0.71 8040415004
P52_SP00090 602
P52_ST00107 623 1041 0.62
P52_SP00091 677 1066
P52_ST00108 696 kuseka 080000
P52_SP00092 859
P52_ST00109 877 1042
P52_SP00093 933
P52_ST00110 kufara. 0.84 0600040
P52_TL00018 320 1175 924
P52_ST00111 31. 014
P52_SP00094 1213
P52_ST00112 434 273 RUDGANO 5180100
P52_SP00095 707
P52_ST00113 RWE 0.99 000
P52_SP00096 1214
P52_ST00114 896 1177 KOMUNIONE 000000400
P52_TL00019 1252
P52_ST00115 75 YO 01
P52_SP00097 669 1289
P52_ST00116 698 283 KUTADGA. 00248000
P52_TL00020 1348 1116
P52_ST00117 1351 1. 00
P52_SP00098 309 1387
P52_ST00118 "fiaba 077280
P52_SP00099 502
P52_ST00119 529 1350 188 waggu." 0082600
P52_SP00100 717 1396
P52_ST00120 96 Izwi 0004
P52_SP00101 867
P52_ST00121 91 diki 0.52 8505
P52_SP00102 986 1388
P52_ST00122 1014 267 rakanzwika 5003600200
P52_SP00103 1390
P52_ST00123 1311 1354 seri 0015
P52_TL00021 1407
P52_ST00124 1408 92 kwe 200
P52_SP00104 1446
P52_ST00125 295 1409 142 cigaro 031000
P52_SP00105 437 1455
P52_ST00126 235 kwakagga 00000820
P52_SP00106
P52_ST00127 730 kugere 0.81 051040
P52_SP00107 888
P52_ST00128 1410 mufundisi 051400002
P52_SP00108 1151 1448
P52_ST00129 1171 1418 aneta; 0.75 670001
P52_SP00109 1457
P52_ST00130 1335 1425 ra raina
P52_TL00022 1466
P52_ST00131 1468 ina 0.55 183
P52_SP00110 1505
P52_ST00132 258 1480
P52_SP00111 305 1504
P52_ST00133 332 Blandina 00076560
P52_SP00112 542
P52_ST00134 569 1467 225 musikana 54000470
P52_SP00113 794
P52_ST00135 813 mudiki, 2580005
P52_SP00114 991 1514
P52_ST00136 1020 1482 wa
P52_SP00115 1507
P52_ST00137 1111 1470 makore 300020
P52_SP00116 1283 1509
P52_ST00138 1312 1485 ma-
P52_TL00023 1525 1206
P52_ST00139 1526 190 tanhatu. 00450170
P52_SP00117 362 1563
P52_ST00140 141 Akati, 000603
P52_SP00118 557 1571
P52_ST00141 "fiaBa, 0.56 0770843
P52_SP00119 745
P52_ST00142 196 ndinorfa 05051771
P52_SP00120 974 1564
P52_ST00143 1527 kugamucira 0101540540
P52_SP00121 1286 1575
P52_ST00144 1313 1532 Ko Komunione
P52_TL00024 1584
P52_ST00145 1585 munione 0680020
P52_SP00122 374 1622
P52_ST00146 403 1596 yaggu 10815
P52_SP00123 544 1631
P52_ST00147 563 1597 ye
P52_SP00124 614
P52_ST00148 635 ciposhi." 002006000
P52_SP00125 837
P52_ST00149 891 1586 ^aina 100080
P52_SP00126 1015 1632
P52_ST00150 1043 1587 ^irokwa^o 10060000100
P52_SP00127 1273 1635
P52_ST00151 1301 1589 kuti 0401
P52_TL00025 1643
P52_ST00152 1644 iwoyo 40000
P52_SP00128 1689
P52_ST00153 musi 6520
P52_SP00129 1681
P52_ST00154 494 194 waigona 0010112
P52_SP00130 688 1690
P52_ST00155 715 Katekisimo 0060050200
P52_SP00131 1682
P52_ST00156 1009 1645 120 yake.
P52_SP00132 1129 1691
P52_ST00157 1184 1647 209 Waigona 0052000
P52_TL00026 1701 1220
P52_ST00158 208 kudanira 06808450
P52_SP00133 382 1740
P52_ST00159 217 yakanaka 100104010
P52_SP00134 617 1748
P52_ST00160 205 ;;ibvunzo 6873003000
P52_SP00135 849
P52_ST00161 875 1716 :^ose. 8100000
P52_SP00136 983 1750
P52_ST00162 1036 1705 238 ^^irokwa^o 0.60 1010330003100
P52_SP00137 1274 1753
P52_ST00163 1707 93 0340
P52_TL00027 1760
P52_ST00164 1761 pakauya 5000600
P52_SP00138 369 1808
P52_ST00165 405 amai 0006
P52_SP00139 516 1798
P52_ST00166 551 107 nake
P52_SP00140 658
P52_ST00167 58 ku 06
P52_SP00141
P52_ST00168 755 010040
P52_SP00142
P52_ST00169 1774 co 03
P52_SP00143 1800
P52_ST00170 1762 322 kugamucirira, 0400560366602
P52_SP00144 1812
P52_ST00171 1336 1767 57
P52_TL00028 1819 1218
P52_ST00172 Altare, 1000000
P52_SP00145 331 1864
P52_ST00173 359 126 naina 80080
P52_SP00146 485 1856
P52_ST00174 521 00064200
P52_SP00147 1857
P52_ST00175 757
P52_SP00148 815
P52_ST00176 850 1833 musana
P52_SP00149 1030 1858
P52_ST00177 1055 1822 147 kwano 00081
P52_SP00150 1202 1861
P52_ST00178 1239 1837 154 mgana 18050
P52_TL00029 1878
P52_ST00179 wakatarisa 0100105400
P52_SP00151 427 1916
P52_ST00180 445 1890 10
P52_SP00152 500 1924
P52_ST00181 528 Hostia 000510
P52_SP00153 679 1915
P52_ST00182 1885 sante 00330
P52_SP00154 827
P52_ST00183 847 1891 02
P52_SP00155 1917
P52_ST00184 930 mgoyo 08000
P52_SP00156 1084 1926
P52_ST00185 1882 184 unodisa 2038330
P52_SP00157 1288 1921
P52_ST00186 1316 78 aci- 0020
P52_TL00030 1935 1168
P52_ST00187 1936 284 tambanudza 5260006000
P52_SP00158 458 1974
P52_ST00188 477 maoko 10010
P52_SP00159 630
P52_ST00189 650 77 ake
P52_SP00160 727
P52_ST00190 749 1937 109 aciti, 000313
P52_SP00161 1983
P52_ST00191 880 1939 "Uya 0.95 0010
P52_SP00162 998 1984
P52_ST00192 1017 1940 114 Yesu 0030
P52_SP00163 1131 1977
P52_ST00193 1155 1943 187 0580000
P52_TL00031 2009 1117
P52_ST00194 2011 2.
P52_SP00164 2046
P52_ST00195 2010 Asi 001
P52_SP00165 2047
P52_ST00196 478 24080350
P52_SP00166
P52_ST00197 724 kaina 10080
P52_SP00167 2048
P52_ST00198 884 207 kasikana 0.97 00020000
P52_SP00168 1091 2050
P52_ST00199 2013 kakashigga 0000030820
P52_TL00032 2068
P52_ST00200 kwa;^o, 00071000
P52_SP00169 330 2115
P52_ST00201 299 kaigaro-enda 000324000600
P52_SP00170
P52_ST00202 678 2082 514 maggwana-maggwana 01840561250830070
P52_SP00171 2118
P52_ST00203 2074 kunofu- 0707480
P52_TL00033 177 2127
P52_ST00204 85 nda 410
P52_SP00172 262 2164
P52_ST00205 Katekisimo, 00300100000
P52_SP00173 2173
P52_ST00206 603 kakaramba 000342002
P52_SP00174 861 2166
P52_ST00207 892 2129 kaciggo-cemera 00008405004041
P52_SP00175 1251 2177
P52_ST00208 1290 2134 105 BaBa 8082
P52_TL00034 2183 1219
P52_ST00209 2184 kaciti, 0100000
P52_SP00176 316 2229
P52_ST00210 347 0770800
P52_SP00177
P52_ST00211 515 195 0.49 56140778
P52_SP00178 710 2222
P52_ST00212 737 275 0630640100
P52_SP00179 1012 2232
P52_ST00213 1035 2188 270 202604050
P52_SP00180 1305 2228
P52_ST00214 1334 2204 sa- 013


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P9_LM00001 104 2231
RightMargin P9_RM00001 1336 223
BottomMargin P9_BM00001 2272 224
PrintSpace P9_PS00001 1232
TextBlock P9_TB00001 645 145
P9_TB00002 119 2153
TextLine P9_TL00001 210 133 1114 49
String P9_ST00001 36 39 CONTENT 3. WC 1.00 CC 00
SP P9_SP00001 246 172 53
P9_ST00002 299 134 102 47 !^ino 0.56 810030
P9_SP00002 401 181 19
P9_ST00003 420 222 nakaenda 0.79 80200050
P9_SP00003 642 18
P9_ST00004 660 143 110 38 neyo 0.78 2006
P9_SP00004 770 14
P9_ST00005 784 46 murfunu; 0.60 23776050
P9_SP00005 994 180 29
P9_ST00006 1023 202 nakagika 0.77 80008000
P9_SP00006 1225 32
P9_ST00007 1257 146 67 pa-
P9_TL00002 111 192 1211
P9_ST00008 205 131 26 uzuru 0.64 70523
P9_SP00007 242 231
P9_ST00009 260 188 48 pedunu; 6084560
P9_SP00008 448 240 13
P9_ST00010 461 194 nakaona 0.87 8000000
P9_SP00009 655 12
P9_ST00011 667 219 padzizere 0.82 404020050
P9_SP00010 886 16
P9_ST00012 902 193 shumba. 0.76 0465000
P9_SP00011 1095 232 56
P9_ST00013 1151 195 171 Mumge 0.61 15480
P9_TL00003 252 1212
P9_ST00014 165 wakati: 1000330
P9_SP00012 275 291 30
P9_ST00015 305 147 "Onai, 0.81 017010
P9_SP00013 452 298
P9_ST00016 488 249 nakomana. 0.86 800000300
P9_SP00014 737 54
P9_ST00017 791 254 113 Igga! 0.75 28100
P9_SP00015 904 301 37
P9_ST00018 941 253 381 Ndambokuudzai 0.83 0001006350005
P9_TL00004 311 1033
P9_ST00019 312 kuti: 0.80 06400
P9_SP00016 213 350 20
P9_ST00020 233 190 Atiregei 0.91 00210300
P9_SP00017 423 359
P9_ST00021 443 169 kuenda 0.85 000710
P9_SP00018 612 349
P9_ST00022 632 325 52 25 ne 70
P9_SP00019 684
P9_ST00023 704 313 117 nzira 80000
P9_SP00020 821
P9_ST00024 839 326 33 yo
P9_SP00021 893
P9_ST00025 913 mudunu." 0.62 07861600
P9_TL00005 211 387 1113
P9_ST00026 389 4. 04
P9_SP00022 247 426 55
P9_ST00027 302 189 Shumba 002300
P9_SP00023 491
P9_ST00028 507 225 dzakafara 0.93 001004000
P9_SP00024 732 425
P9_ST00029 746 388 kwa^o 000100
P9_SP00025 889 435
P9_ST00030 905 153 dziciti: 0.84 00300044
P9_SP00026 1058 15
P9_ST00031 1073 251 "Taniggwa 0.73 002848000
P9_TL00006 447 1213
P9_ST00032 460
P9_SP00027 163 485
P9_ST00033 182 nyama." 0.94 2001000
P9_SP00028 374 494
P9_ST00034 428 115 Imge 0080
P9_SP00029 543 21
P9_ST00035 564 shumba 054000
P9_SP00030 745
P9_ST00036 763 yakagga 0050820
P9_SP00031 957 495
P9_ST00037 983 449 97 yafa 0000
P9_SP00032 1080 28
P9_ST00038 1108 0.71 50
P9_SP00033 1160 486
P9_ST00039 1198 126 24 nzara 00000
P9_TL00007 506 1214
P9_ST00040 155 kwa^o, 0.69 0001035
P9_SP00034 265 553
P9_ST00041 284 yakati: 0.90 0040110
P9_SP00035 439 22
P9_ST00042 196 "Atidyei 0.92 00033000
P9_SP00036 657
P9_ST00043 683 144 nanhu 0.47 80565
P9_SP00037 827 544
P9_ST00044 864 509 114 ana." 08000
P9_SP00038 978 545
P9_ST00045 1032 508 174 Dzimge 203080
P9_SP00039 1206 554
P9_ST00046 1235 89 dza-
P9_TL00008 565 1049
P9_ST00047 566 214 45 karamba, 00200020
P9_SP00040 324 611
P9_ST00048 345 179 dzakati, 00000004
P9_SP00041 524 17
P9_ST00049 541 243 "Tiridzirei 00140606002
P9_SP00042 603
P9_ST00050 803 135 mbira 05150
P9_SP00043 938 604
P9_ST00051 958 201 dzenyu." 42070500
P9_TL00009 640 1100 40
P9_ST00052 641 34 5.
P9_SP00044 245 680
P9_ST00053 Uakomana 0.67 80527020
P9_SP00045 679
P9_ST00054 563 334 nakabvunzana 0.72 803000780014
P9_SP00046 897
P9_ST00055 917 149 rumbo 56600
P9_SP00047 1066
P9_ST00056 1094 85 rwo 000
P9_SP00048 1179
P9_ST00057 1216 95 kuri 0.70 0650 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kuridza
P9_TL00010 699
P9_ST00058 700 77 dza 400 HypPart2
P9_SP00049 187 739 35
P9_ST00059 138 naciti: 8002000
P9_SP00050 360
P9_ST00060 399 294 "Ndikuudzei 00630653100
P9_SP00051 693 738 44
P9_ST00061 713 160 i^arewa 81001000
P9_SP00052 747
P9_ST00062 933 701 237 na'mbuya; 700066000
P9_SP00053 1170 748
P9_ST00063 1208 702 116 :^anzi 0.51 7100704
P9_TL00011 759
P9_ST00064 238 na'mbuya: 536665101
P9_SP00054 348 806
P9_ST00065 368 127 Nzira 00440
P9_SP00055 797
P9_ST00066 514 83 nde 0.55 723
P9_SP00056 597
P9_ST00067 617 772 ye
P9_SP00057 805
P9_ST00068 689 109 Bani, 0.52 78700
P9_SP00058 798
P9_ST00069 818 773
P9_SP00059 872
P9_ST00070 760 mudunu 0.44 078655
P9_SP00060
P9_ST00071 1093 761 71 ina
P9_SP00061 1164
P9_ST00072 1180 nashe. 820500
P9_TL00012
P9_ST00073 820 162 Ronera 038060
P9_SP00062 272 858
P9_ST00074 matumbare, 4018670000
P9_SP00063
P9_ST00075 583 819 157 fekure; 0.65 0686300
P9_SP00064 740
P9_ST00076 774 832 ronera 058020
P9_SP00065 921 857
P9_ST00077 960 274 5007680000
P9_SP00066 1234 865
P9_ST00078 1272 fe- 0.95
P9_TL00013 879 1201 122
P9_ST00079 158 kurei." 5540000
P9_SP00067 271 -56
P9_ST00080 215 955 6. 10
P9_SP00068 992
P9_ST00081 303 954 ^ino 10370
P9_SP00069 405 1001
P9_ST00082 953 016500
P9_SP00070 607
P9_ST00083 627 290 dzakatamba, 0.96 30000000000
P9_SP00071 999
P9_ST00084 956 220 dzicienda 001010075
P9_SP00072 1176
P9_ST00085 kure 0.74 0450 kurekure;
P9_TL00014 1012 1218
P9_ST00086 1013 kure; 47800
P9_SP00073 226 1059
P9_ST00087 248 93 0.42 10561
P9_SP00074 341 1060
P9_ST00088 361 nakomana-iDO 803010000780
P9_SP00075 666 1051
P9_ST00089 695 331 naka-fano-tiza, 0.88 803004000010000
P9_SP00076 1026
P9_ST00090 1063 266 nakamanya 800030500
P9_TL00015 112 1071
P9_ST00091 1074 142 kwa:;o 0.57 4007872
P9_SP00077 1120
P9_ST00092 273 kwa^o. 0.66 2041020
P9_SP00078 1119 31
P9_ST00093 459 1072 005260
P9_SP00079 648 1110
P9_ST00094 668 282 dzakadzoka, 50050500000
P9_SP00080 950 1117
P9_ST00095 971 dzakaona 00240040
P9_SP00081 1191
P9_ST00096 hana- 0.59 30834
P9_TL00016 1131 816
P9_ST00097 1132 cisi-po. 00003315
P9_SP00082
P9_ST00098 289 Dzakatenera 41000008000
P9_SP00083 614
P9_ST00099 634 295 dzicinatgaga. 0020380080300
P9_TL00017 212 1205 1103
P9_ST00100 7. 06
P9_SP00084 1245
P9_ST00101 1207 Dzakanawana. 000208800700
P9_SP00085 1244
P9_ST00102 687 !^ikanzi 0.41 810860707
P9_SP00086 1253
P9_ST00103 875 1219 51
P9_SP00087 926
P9_ST00104 shumba: 0048006
P9_SP00088
P9_ST00105 1150 81 "I:^i 007105
P9_SP00089 1231 1252
P9_ST00106 1247 68 ma magga
P9_TL00018 1262
P9_ST00107 1276 gga 810
P9_SP00090 1312
P9_ST00108 1263 maendepiko" 550610000000
P9_SP00091 1311
P9_ST00109 598 267 Uakadanira 7000818660
P9_SP00092 1301
P9_ST00110 884 99 noti: 81020
P9_SP00093
P9_ST00111 1005 "Magga 000800
P9_SP00094 1185 1309
P9_ST00112 mati- 30050
P9_TL00019 1322
P9_ST00113 1323 263 pfumburira 3450051070
P9_SP00095 375 1371
P9_ST00114 396 1335 guruna, 1600800
P9_SP00096 568
P9_ST00115 589 1330 125 tagga 00820
P9_SP00097 714 1370
P9_ST00116 751 239 tisiggaone 0000820020
P9_SP00098 990
P9_ST00117 1028 173 0.99 0000000
P9_SP00099 1360
P9_ST00118 kwa
P9_TL00020 1381 1215
P9_ST00119 1391 00840
P9_SP00100 1430
P9_ST00120 256 1382 170 ticiita." 200011000
P9_SP00101 1421
P9_ST00121 481 ^ikanzi: 100005000
P9_SP00102 663 1429 43
P9_ST00122 706 "Ridzai 0030000
P9_SP00103 877 1419
P9_ST00123 909 pakare." 00000000
P9_SP00104 1105 1428
P9_ST00124 167 Uakari- 7000560
P9_TL00021 1440
P9_ST00125 1441 76
P9_SP00105 1480
P9_ST00126 203 pakare, 5000004
P9_SP00106 373 1489
P9_ST00127 00040000000
P9_SP00107 678 1486
P9_ST00128 690 004010100
P9_SP00108 1479
P9_ST00129 922 kurekure. 030043000
P9_SP00109 1142 1478
P9_ST00130 129 Uaka- 70000
P9_TL00022 1497 709
P9_ST00131 1499 208 fano-tiza, 0270012005
P9_SP00110 321 1545
P9_ST00132 340 1498 0.89 80000000
P9_SP00111 562 1537
P9_ST00133 582 57 ku
P9_SP00112 639 1536
P9_ST00134 659 musha. 030300
P9_TL00023 1571
P9_ST00135 1574 8. 02
P9_SP00113 1612
P9_ST00136 1573 103 0.53 10170
P9_SP00114 404 1621
P9_ST00137 424 1572 023000
P9_SP00115 605 1611
P9_ST00138 621 281 30010203001
P9_SP00116 1617
P9_ST00139 936 dzicitamba, 00004004021
P9_SP00117 1199
P9_ST00140 1237 90 0702
P9_TL00024 1630
P9_ST00141 1633 177 kawana 100080
P9_SP00118 1671
P9_ST00142 316 1631 80761
P9_SP00119
P9_ST00143 492 1632 nacisi-po, 8004010000
P9_SP00120 707 1678
P9_ST00144 744 naenda 800210
P9_SP00121 1669
P9_ST00145 945 pamushu. 31050410
P9_SP00122 1169
P9_ST00146 1224 810200
P9_TL00025 1690
P9_ST00147 1691 456412
P9_SP00123 1731
P9_ST00148 314 1692 3000850
P9_SP00124 1739
P9_ST00149 528 icida 30580
P9_SP00125 1729
P9_ST00150 kudya 03100
P9_SP00126 802 1737
P9_ST00151 80111
P9_SP00127 965 1728
P9_ST00152 1703 118 naye,
P9_SP00128 1736
P9_ST00153 1157 yakaita 0000633
P9_TL00026 1749
P9_ST00154 1750 hasha 03050
P9_SP00129 1790
P9_ST00155 020100
P9_SP00130 411 1798
P9_ST00156 431 kune 0370
P9_SP00131 1789
P9_ST00157 176 dzimge, 1110800
P9_SP00132 741 1797
P9_ST00158 iciti: 404004
P9_SP00133 862 1787
P9_ST00159 148 005034
P9_SP00134 1792
P9_ST00160 1061 mambotira- 0020000402
P9_TL00027 1808
P9_ST00161 1809 mbidza 200030
P9_SP00135 1848
P9_ST00162 300 00300
P9_SP00136 442 1857
P9_ST00163 80735
P9_SP00137 11
P9_ST00164 616 1822 ano. 0.68 0804
P9_SP00138 705 1847
P9_ST00165 101 10650
P9_SP00139 861 1854
P9_ST00166 876 1821 78 ano 080
P9_SP00140 1846
P9_ST00167 967 82203
P9_SP00141 1111
P9_ST00168 1124 naenda." 82000003
P9_TL00028 1867 671
P9_ST00169 197 Ndi^o:^o. 03310071060
P9_SP00142 464 1916 -67
P9_ST00170 397 1995 \ 0.18 88
P9_SP00143 441 2046 72
P9_ST00171 513 03
P9_SP00144 546 2044
P9_ST00172 601 2005 337 PAKALVARI 000600200
P9_TL00029 2105
P9_ST00173 2106 1.
P9_SP00145 2143
P9_ST00174 185 UaYuda 700850
P9_SP00146 490
P9_ST00175 nakamanikidzira 800010820820040
P9_SP00147 898 2146
P9_ST00176 Pilato 0.97 000000
P9_SP00148 2144
P9_ST00177 1097 230 kutoggera 070082057
P9_TL00030 2155
P9_ST00178 2164 241 Yesukufa. 000602500
P9_SP00149 358 2203
P9_ST00179 413 2166 Kunyaggona 0551480084
P9_SP00150 2212
P9_ST00180 J^uBati 81057000
P9_SP00151 907
P9_ST00181 943 2178 82 uye 410
P9_SP00152 1025 2211
P9_ST00182 1062 waiti, 007460
P9_SP00153 1188
P9_ST00183 1227 2167 "Ha- 1850
P9_TL00031 2223
P9_ST00184 2225 156 ndione 000040
P9_SP00154 2262
P9_ST00185 293 mhaka 06000
P9_SP00155 2261
P9_ST00186 468 2224 paari!" 3004010
P9_SP00156 624 2271
P9_ST00187 644 335 wakazoteerera 0100000003000
P9_SP00157 979
P9_ST00188 1018 kuda 0882
P9_SP00158 2263
P9_ST00189 kwano. 500856


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00043.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P43 PHYSICAL_IMG_NR 43 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P43_TM00001 HPOS 0 VPOS 125
LeftMargin P43_LM00001 88 2134
RightMargin P43_RM00001 1472 87
BottomMargin P43_BM00001 2259 237
PrintSpace P43_PS00001 1384
TextBlock P43_TB00001
TextLine P43_TL00001 94 131 1212 52
String P43_ST00001 138 51 CONTENT kagga WC 0.35 CC 18868
SP P43_SP00001 232 182 36
P43_ST00002 268 132 300 49 yakatomirira 0.80 804000503010
P43_SP00002 568 181 44
P43_ST00003 612 135 228 38 kurakidza 0.95 003001000
P43_SP00003 840 173
P43_ST00004 884 134 260 Mukaragga 0.70 074000806
P43_SP00004 1144 183
P43_ST00005 1187 133 119 pairi. 0.58 605354
P43_TL00002 194 1210 47
P43_ST00006 263 0.86 010000810
P43_SP00005 357 241 32
P43_ST00007 389 225 46 wakagika, 0.81 000181060
P43_SP00006 614 240 37
P43_ST00008 651 akapa 0.98 00010
P43_SP00007 786 27
P43_ST00009 813 195 285 Hombarume 403000300
P43_SP00008 1098 233
P43_ST00010 1135 207 169 muswe. 0.63 670007
P43_TL00003 253 823
P43_ST00011 289 700004770
P43_SP00009 383 291 19
P43_ST00012 402 254 355 yakamurakidza 0.92 1000060000100
P43_SP00010 757
P43_ST00013 776 255 141 Mvuu. 00027
P43_TL00004 199 326 1095
P43_ST00014 328 57 17. 0.68
P43_SP00011 256 364 55
P43_ST00015 311 0.84 040010800
P43_SP00012 571 372 28
P43_ST00016 599 327 220 45 wakafara, 0.83 000042313
P43_SP00013 819 29
P43_ST00017 848 112 akati 00001
P43_SP00014 960 365 18
P43_ST00018 978 114 kuna 0.53 0674
P43_SP00015 1092
P43_ST00019 1128 166 Homba 0.93 00200 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Hombarume,
P43_TL00005 95 385 1214
P43_ST00020 398 33 rume, 0.50 74507 HypPart2
P43_SP00016 226 431 20
P43_ST00021 246 277 "Itumbure." 01042024050
P43_SP00017 523 422 54
P43_ST00022 577 386 284 0.76 600003406
P43_SP00018 861 424 16
P43_ST00023 877 387 332 yakaitumbura, 0042620105601
P43_SP00019 1209 432
P43_ST00024 1225 84 ika- 0.73 2017
P43_TL00006 444 48
P43_ST00025 458 83 25 ona 160
P43_SP00020 177 483 26
P43_ST00026 203 446 186 Dgwena 0.78 800040
P43_SP00021 491
P43_ST00027 425 iri 0.71 052
P43_SP00022 476 481
P43_ST00028 503 457 menyu. 0.85 000341
P43_SP00023 669 490
P43_ST00029 723 445 40 481003350
P43_SP00024 1007 485
P43_ST00030 1043 yakabaya^e 02008001100
P43_TL00007
P43_ST00031 506 184 800000
P43_SP00025 279 552
P43_ST00032 298 516 no 10
P43_SP00026 353 541
P43_ST00033 373 282 kuitumbura. 0.82 01206000207
P43_SP00027 655
P43_ST00034 709 505 99 ^ino 0.69 10200
P43_SP00028 808 551
P43_ST00035 827 192 yakaona 3000075
P43_SP00029 1019
P43_ST00036 1047 191 Mvundu 0.79 004403
P43_SP00030 1238 543
P43_ST00037 1257 50 120
P43_TL00008 563 1200
P43_ST00038 576 34 0.65 606007
P43_SP00031 610
P43_ST00039 317 286 606001350
P43_SP00032 603 600
P43_ST00040 623 238 yakauraya 0.90 101032000
P43_SP00033
P43_ST00041 880 564 187 Mvunda 000152
P43_SP00034 1067 602
P43_ST00042 1100 24
P43_SP00035 1154 601
P43_ST00043 1174 565 kuitu 0.66 05406
P43_TL00009 622
P43_ST00044 624 162 mbura. 0.77 005403
P43_SP00036 661
P43_ST00045 310 202 Yakaona 0200070
P43_SP00037 512 660
P43_ST00046 532 Ramba 02010
P43_SP00038 692
P43_ST00047 719 71 riri 0320
P43_SP00039 790
P43_ST00048 148 Benyu. 0.51 807057
P43_SP00040 967 670
P43_ST00049 1021 026551460
P43_TL00010 682
P43_ST00050 683 243 503051400
P43_SP00041 337 729
P43_ST00051 356 161 20000
P43_SP00042 517
P43_ST00052 536 694 0.64 15
P43_SP00043 591
P43_ST00053 301 kuritumbura. 241008400200
P43_SP00044 911 56
P43_ST00054 684 200 0050060
P43_SP00045 1167 720
P43_ST00055 1182 696 124 guyu. 00060
P43_TL00011 741 1213
P43_ST00056 743 102 0.75 10000
P43_SP00046 196 789
P43_ST00057 216 742 262 0.74 074010801
P43_SP00047 478 788
P43_ST00058 507 wakatagga 042001800
P43_SP00048 753
P43_ST00059 772 146 kufara 154260
P43_SP00049 918 779
P43_ST00060 938 754 ^a 100
P43_SP00050 984
P43_ST00061 1004 akaona 052050
P43_SP00051 1166
P43_ST00062 1195 35 guyu 3402
P43_TL00012 801
P43_ST00063 814 muna 0.59 4650
P43_SP00052 839
P43_ST00064 258 213 shamgari 05008001
P43_SP00053 471 847
P43_ST00065 498 yake, 30306
P43_SP00054 617 846
P43_ST00066 654 410 Kanyegganyegga. 000008200008200
P43_SP00055 1064
P43_ST00067 1119 802 175 Mukara 0.67 070038
P43_TL00013 859 1201
P43_ST00068 873 gga 800
P43_SP00056 178 908
P43_ST00069 197 214 wakatora 00000070
P43_SP00057 411 898
P43_ST00070 443 872 guyu, 05011
P43_SP00058 906
P43_ST00071 588 174 wakapa 000041
P43_SP00059 762
P43_ST00072 151 nyama 1.00 00000
P43_SP00060 941
P43_ST00073 yose 2000
P43_SP00061 1062
P43_ST00074 1081 860 2460
P43_SP00062 897
P43_ST00075 1230 66 Ho 0.72
P43_TL00014 96 919
P43_ST00076 921 mbarume, 50025006
P43_SP00063 329 964
P43_ST00077 358 ndo 0.88
P43_SP00064 442 956
P43_ST00078 479 kurisuka 0.91 04020000
P43_SP00065
P43_ST00079 701 931 ne 00
P43_SP00066
P43_ST00080 932 144 mvura 30020
P43_SP00067 934
P43_ST00081 954 920
P43_SP00068 1038
P43_ST00082 1075 235 kusarudza 0.87 100045000
P43_TL00015 979
P43_ST00083 170 n:^imbo 0.62 76101000
P43_SP00069 266 1026
P43_ST00084 299 222 yakanaka 20000506
P43_SP00070 521 1025
P43_ST00085 557 991
P43_SP00071 1015
P43_ST00086 648 251 kurizarura. 05734061650
P43_SP00072 899
P43_ST00087 953 10030
P43_SP00073 1053 1024
P43_ST00088 212 00608030
P43_TL00016 1037 1202
P43_ST00089 1039 109 yake 5000
P43_SP00074 204 1086 21
P43_ST00090 1040 401 Kanyegganyegga 00400800530813
P43_SP00075 626 1084
P43_ST00091 641 239 yakaBuda, 000082800
P43_SP00076 1083
P43_ST00092 900
P43_SP00077 1074
P43_ST00093 211 kuBatana 02805060
P43_SP00078 1215 14
P43_ST00094 1229 1050 68 ma 0.94 01 maoko
P43_TL00017 1097 937
P43_ST00095 oko 710
P43_SP00079 179 1137 22
P43_ST00096 201 1111
P43_SP00080 252 1136
P43_ST00097 273 07038000
P43_SP00081
P43_ST00098 107 0000
P43_SP00082 1143
P43_ST00099 632 1110 0.55 72
P43_SP00083 687 1134
P43_ST00100 712 147 020560
P43_SP00084
P43_ST00101 156 i^ikuru. 0.47 810106717
P43_TL00018 250 1161
P43_ST00102 1162 Ndirwo 003700
P43_SP00085 423 1199
P43_ST00103 451 1173 189 ruggano 0281014
P43_SP00086 640 1208
P43_ST00104 659 85 rwo 607
P43_SP00087 744 1198
P43_ST00105 781 000010800
P43_SP00088 1041
P43_ST00106 1060 na 0.60 70
P43_SP00089 1114
P43_ST00107 1150 Kanye 10050
P43_TL00019 1233 952 149
P43_ST00108 264 gganyegga. 0.54 8370708037
P43_SP00090 360 1270
P43_ST00109 376 1346 59 26.
P43_SP00091 435 1382
P43_ST00110 1344 SHUMBA 071013
P43_SP00092
P43_ST00111 750 NE
P43_SP00093 822 1380
P43_ST00112 849 1343 MBEUA. 0.52 060877
P43_TL00020 1442 1113
P43_ST00113 1447 1. 0.61 07
P43_SP00094 1483
P43_ST00114 1445 Mumge 07080
P43_SP00095 460 1491
P43_ST00115 480 1443 111 musi 0400
P43_SP00096 1481
P43_ST00116 620 39 shumba 035610
P43_SP00097 798
P43_ST00117 825 yakagga 4000810
P43_SP00098 1017 1489
P43_ST00118 1044 269 yakakotsira 10001010480
P43_TL00021 97 1502 1366
P43_ST00119 1517 mu 0.45
P43_SP00099 1542
P43_ST00120 1516 saggo, 008353
P43_SP00100 346 1551
P43_ST00121 375 1504 mbena 50080
P43_SP00101 526 1541
P43_ST00122 562 dzakauya 00050500
P43_SP00102 778 1548
P43_ST00123 815 283 dzikatsitsira 3000000110300
P43_SP00103 1539
P43_ST00124 180 0.89 060000
P43_SP00104 1314
P43_ST00125 1349 1507 Cct-^*^ 0.17 778710610
P43_TL00022 1561 1217
P43_ST00126 1564 dzicitamba 2000000400
P43_SP00105 351 1602
P43_ST00127 378 1563 ^adzo. 1005002
P43_SP00106 1609
P43_ST00128 570 1562 Dzakamutsa 4000001001
P43_SP00107 853 1599
P43_ST00129 882 shumba. 0233500
P43_SP00108 1073 1598
P43_ST00130 Shumba 062600
P43_TL00023 1614 1371
P43_ST00131 1622 242 yakamuka 50606560
P43_SP00109 1670
P43_ST00132 1621 ikapfura 08034710
P43_SP00110 558 1668
P43_ST00133 150 kamge 75080
P43_SP00111 727 1667
P43_ST00134 756 1620 205 kambeoa 0030480
P43_SP00112 961 1657
P43_ST00135 993 kakabva 0000003
P43_SP00113 1184
P43_ST00136 1204 kata- 04007
P43_SP00114 1315
P43_ST00137 1361 105 kt^ 0.13 88710
P43_TL00024 1679
P43_ST00138 1683 79 dza 000
P43_SP00115 176 1720
P43_ST00139 1682 137 kutiza 370604
P43_SP00116 331 1719
P43_ST00140 1694 60
P43_SP00117 408
P43_ST00141 429 1681 dzimge. 2000800
P43_SP00118 604 1727
P43_ST00142 715000
P43_SP00119 1717
P43_ST00143 865 yakafugga 000007810
P43_SP00120 1103 1726 23
P43_ST00144 1126 188 kuuraya 0420112
P43_TL00025 1736 1216
P43_ST00145 1740 208 3074080
P43_SP00121 307 1777
P43_ST00146 335 1739 63 asi 103
P43_SP00122 1776
P43_ST00147 434 1738 kakateterera 007020105070
P43_SP00123 725 1775
P43_ST00148 745 1737 300503
P43_SP00124 925 1774
P43_ST00149 89 kuti
P43_SP00125 1773
P43_ST00150 1078 karegerwe 004000000
P43_TL00026 98 1796 1218
P43_ST00151 1799 kaende 000570
P43_SP00126 1837
P43_ST00152 116 :ako. 680745
P43_SP00127 417 1845
P43_ST00153 472 1798 027030
P43_SP00128 1836
P43_ST00154 688 yakabvuma, 0000007005
P43_SP00129 965 1843
P43_ST00155 992 324 yakakaregera. 1050000000007
P43_TL00027 1854 1205
P43_ST00156 1859 219 Kambeoa 3085880
P43_SP00130 319 1896
P43_ST00157 340 1856 kakatenda 106000600
P43_SP00131 580 1895
P43_ST00158 140 kwa:^o 2027100
P43_SP00132 1902
P43_ST00159 763 1868 53 41
P43_SP00133 816 1892 30
P43_ST00160 1867 153 mgoyo 08000
P43_SP00134 999 1901
P43_ST00161 157 kwawo 0.96
P43_SP00135 1176
P43_ST00162 1196 kaka 0005 kakati
P43_TL00028 1912 1220
P43_ST00163 1918 ti
P43_SP00136 1955
P43_ST00164 1917 113 kune 0350
P43_SP00137
P43_ST00165 1916 shumba, 0315636
P43_SP00138 1961
P43_ST00166 500 1914 "Shumba 0030820
P43_SP00139 713 1953
P43_ST00167 733 1913 171 Mambo 0.97
P43_SP00140 904 1951
P43_ST00168 928 mukuru 206070
P43_SP00141 1108 1950
P43_ST00169 1127 1926 64 wo
P43_SP00142 1191
P43_ST00170 1206 tuka- 03003
P43_TL00029 1972
P43_ST00171 1989 ra
P43_SP00143 145 2014
P43_ST00172 164 1983 twose, 436106
P43_SP00144 308 2021
P43_ST00173 1975 ndinofugga 0.48 4647608870
P43_SP00145 2022
P43_ST00174 1973 6824
P43_SP00146 2011
P43_ST00175 721 1985 167 mumge 0.49 17087
P43_SP00147 888 2019
P43_ST00176 910 108 4400
P43_SP00148 1018 2010
P43_ST00177 278 ndicakuitira 020601350431
P43_TL00030 101 2031 1219
P43_ST00178 2048
P43_SP00149 2073
P43_ST00179 2035 tsitsi 500000
P43_SP00150 287
P43_ST00180 306 2047 se
P43_SP00151 17
P43_ST00181 368
P43_SP00152 415 2081
P43_ST00182 2033 wandiitira 0821406040
P43_SP00153 673 2072
P43_ST00183 2032 nhasi." 2430400
P43_SP00154 2069
P43_ST00184 905 072600
P43_SP00155
P43_ST00185 1106 yakaseka 20000010
P43_TL00031 2090
P43_ST00186 2098 155 kwa^o, 3321005
P43_SP00156 2141
P43_ST00187 2094 icifugga 00307811
P43_SP00157 470
P43_ST00188 497 2093 92 5800
P43_SP00158 589 2131
P43_ST00189 608 2092 kambena 0030080
P43_SP00159 2130
P43_ST00190 842 kadiki 308023
P43_SP00160 989 2128
P43_ST00191 1010 2091 kanogona 00230050
P43_SP00161 1235 2137
P43_ST00192 1263 2103 seyiko
P43_TL00032 2150
P43_ST00193 2156 yiko 7430
P43_SP00162 2202
P43_ST00194 2153 234 kundiitira 0564244020
P43_SP00163 453 2191
P43_ST00195 tsitsi. 0112077
P43_SP00164 596
P43_ST00196 650 218 Kambena 4010080
P43_SP00165 868 2189
P43_ST00197 230 kakatizira 4040003063
P43_SP00166 1112 2188
P43_ST00198 1130 2163 0.32 76
P43_SP00167 2187 13
P43_ST00199 mge 080 mgena
P43_TL00033 2214 209
P43_ST00200 2227 04
P43_SP00168 159 2253
P43_ST00201 172 139 mako. 40307


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00056.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P56 PHYSICAL_IMG_NR 56 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P56_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P56_LM00001 125 2232
RightMargin P56_RM00001 1435 124
BottomMargin P56_BM00001 2273 223
PrintSpace P56_PS00001 1310
TextBlock P56_TB00001 736 168 43
TextLine P56_TL00001 742 47 156 31
String P56_ST00001 64 42 5 CONTENT WC 0.98 CC
SP P56_SP00001 784 69 17
P56_ST00002 801 39 54 0.30 67
P56_SP00002 840 78 20
P56_ST00003 860 38 0.00 10
P56_TB00002 114 2159
P56_TL00002 206 131 1208 52
P56_ST00004 147 48 36 ZO 0.16 88
P56_SP00003 254 183
P56_ST00005 274 53 26 ne 0.64 70
P56_SP00004 327 173 19
P56_ST00006 346 133 136 40 hasha 0.62 80280
P56_SP00005 482
P56_ST00007 508 ricida 0.67 050480
P56_SP00006 644 35
P56_ST00008 679 134 222 kuenzana 0.71 04071080
P56_SP00007 901
P56_ST00009 937 145 27 0.69 14
P56_SP00008 990 172
P56_ST00010 1010 208 mhumhu 0.46 557076
P56_SP00009 1218
P56_ST00011 1237 144 61 28 we 0.70 23
P56_SP00010 1298 37
P56_ST00012 1335 79 nzo 0.29 848 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nzombe
P56_TL00003 207 195 382
P56_ST00013 196 97 mbe 1.00 000 HypPart2
P56_SP00011 304 233 29
P56_ST00014 333 51 34 ye 00
P56_SP00012 384 242
P56_ST00015 407 182 mombe. 000000
P56_TL00004 308 268 1120 49
P56_ST00016 273 2.
P56_SP00013 343 309
P56_ST00017 397 271 181 Kudaro 0.61 258240
P56_SP00014 578 25
P56_ST00018 603 270 141 dzetse 0.86 000340
P56_SP00015 744
P56_ST00019 764 231 rakatagga 600106820
P56_SP00016 995 317
P56_ST00020 1022 330 ku^ifutunudza 0.57 06100682477200
P56_SP00017 1352 316
P56_ST00021 1371 282 57 no 0.75 04
P56_TL00005 203 328 1225
P56_ST00022 332 ku^itatamura 0410200700640
P56_SP00018 512 379
P56_ST00023 539 92 kuti 0.73 0622
P56_SP00019 631 368
P56_ST00024 658 329 152 46 rikore, 0.66 7022704
P56_SP00020 810 375
P56_ST00025 838 153 rikure, 0.81 5006100
P56_SP00021 991
P56_ST00026 1020 89 rioe 0.54 7280
P56_SP00022 1109 367
P56_ST00027 1138 342 0.40 75
P56_SP00023 1194
P56_ST00028 1219 209 0.55 056166
P56_TL00006 388 1220
P56_ST00029 405 so 0.76
P56_SP00024 255 430
P56_ST00030 404 62
P56_SP00025 336
P56_ST00031 355 389 momb. 0.89 000060
P56_SP00026 536 428 55
P56_ST00032 591 390 Dzetse 0.82 400600
P56_SP00027 743 427
P56_ST00033 772 rakati 0.96 200000
P56_SP00028 908
P56_ST00034 935 116 kuno 5660
P56_SP00029 1051 24
P56_ST00035 1075 198 mukadzi 0500007
P56_SP00030 1273 426
P56_ST00036 1302 400 30 waro, 01607
P56_TL00007 448 1206
P56_ST00037 453 103 "Ko, 0000
P56_SP00031 496
P56_ST00038 450 120 ndati 77061
P56_SP00032 488
P56_ST00039 480 249 ndaenzana 040080071
P56_SP00033 729 486
P56_ST00040 756 100 here 7040
P56_SP00034 856
P56_ST00041 876 461 50
P56_SP00035 930
P56_ST00042 958 179 0.87 600100
P56_SP00036 1137
P56_ST00043 1166 449 iyo 0.90
P56_SP00037 1235 495
P56_ST00044 1262 460 0.83
P56_SP00038 1314 494
P56_ST00045 1342 mo 03 mombe"
P56_TL00008 204 505 1223
P56_ST00046 511 mbe" 0.74 66000
P56_SP00039 351 551
P56_ST00047 201 Mukadzi 0620300
P56_SP00040 605 546
P56_ST00048 632 507 167 wakati, 0402541
P56_SP00041 799 553
P56_ST00049 45 "Kwete, 0.92 0000302
P56_SP00042 1021
P56_ST00050 193 cokwadi 0000080
P56_SP00043 1244 545
P56_ST00051 1271 506 hawati 400357
P56_TL00009 205 566
P56_ST00052 570 331 wamboenzana 0.85 00700050003
P56_SP00044 610 18
P56_ST00053 554 568 151 nayo." 0.91 500000
P56_SP00045 705 614
P56_ST00054 758 567 300500
P56_SP00046 911
P56_ST00055 931 506053811
P56_SP00047 1162
P56_ST00056 1181 157 pakare 704020
P56_SP00048 1338 613 16
P56_ST00057 1354 71 ku- 0.63
P56_TL00010 625 1207
P56_ST00058 628 285 :^ifutunudza, 81007507465001
P56_SP00049 491
P56_ST00059 627 339 rici^itatamura, 0.68 4405100000066505
P56_SP00050 850 674
P56_ST00060 870 626 111 riciti 000140
P56_SP00051 981 664
P56_ST00061 1000 1670
P56_SP00052 1116
P56_ST00062 1135 200 1740000
P56_SP00053
P56_ST00063 1349 639 wa
P56_TL00011 685
P56_ST00064 59 32 ro, 504
P56_SP00054 264 737 21
P56_ST00065 690 44 0.88 0004
P56_SP00055 734
P56_ST00066 408 687 250 0.79 400060070
P56_SP00056 725
P56_ST00067 677 699
P56_SP00057 731 724 15
P56_ST00068 746 686 170 mombe 04700
P56_SP00058 916 723
P56_ST00069 936 600
P56_SP00059 1006 732
P56_ST00070 150 here" 802000
P56_SP00060 1170
P56_ST00071 1224 0520006
P56_TL00012 745 1221
P56_ST00072 750 126 akati, 050234
P56_SP00061 795 22
P56_ST00073 353 747 142 "Uciri
P56_SP00062 786
P56_ST00074 522 287 mudiki-diki, 168153380066
P56_SP00063 809 791
P56_ST00075 836 hausati 7070053
P56_SP00064 783
P56_ST00076 1033 158 wagika 008460
P56_SP00065 1191
P56_ST00077 panayo." 40011045
P56_TL00013 819 1119
P56_ST00078 826 3.
P56_SP00066 340 862
P56_ST00079 394 823 132 Ipapo 17060
P56_SP00067 526 869
P56_ST00080 820 300700
P56_SP00068 693 858
P56_ST00081 721 187 rakabva 0.72 6060302
P56_SP00069 857
P56_ST00082 258 ranyanyisa 8070072100
P56_SP00070 1193 866
P56_ST00083 kui^ifutu- 56810367263
P56_TL00014 878
P56_ST00084 884 nudza. 165000
P56_SP00071 923
P56_ST00085 Ganda 12770
P56_SP00072 559 919
P56_ST00086 586 892 95 raro 0.80 2050
P56_SP00073 681 917
P56_ST00087 700 rikakaka 10006020
P56_SP00074 905
P56_ST00088 932 891
P56_SP00075 989
P56_ST00089 1009 879 155 kuoma 15010
P56_SP00076 1164
P56_ST00090 1183 se
P56_SP00077 1228
P56_ST00091 1255 169 ggoma, 800006
P56_TL00015 938 1222
P56_ST00092 943 139 rikati, 0.78 2300341
P56_SP00078 988
P56_ST00093 363 939 230 "Cokwadi 04020084
P56_SP00079 593 979
P56_ST00094 620 ^ino 0.50 10370
P56_SP00080 715 986
P56_ST00095 850050171
P56_SP00081 993 976
P56_ST00096 940 149 600000
P56_SP00082 1169 985
P56_ST00097 202 0636405
P56_TL00016 997
P56_ST00098 1015 113 waro 0070
P56_SP00083 1042
P56_ST00099 337 060130
P56_SP00084 463 1045
P56_ST00100 484 999 220 "Hameno 0.99 0100000
P56_SP00085 704 1036
P56_ST00101 ca
P56_SP00086 774 1035
P56_ST00102 792 998 66 uri 0.52 770
P56_SP00087
P56_ST00103 877 kunanarira, 07808765050
P56_SP00088 1141 1043
P56_ST00104 1172 700000
P56_SP00089 1328
P56_ST00105 1347 1011 63 wagika."
P56_TL00017 1057
P56_ST00106 1062 gika." 800002
P56_SP00090 334 1111
P56_ST00107 387 1060 400700
P56_SP00091 540 1098
P56_ST00108 560 1058 riye 0.84 4000
P56_SP00092 649 1104
P56_ST00109 229 kuzoggoti 070182052
P56_SP00093 906
P56_ST00110 239 pamidzeyi 400230033
P56_SP00094
P56_ST00111 1197 227 kufutunu- 0.58 071525842
P56_TL00018
P56_ST00112 1123 ka
P56_SP00095 1161
P56_ST00113 272 1118 ndokubva 03027001
P56_SP00096 502 1159
P56_ST00114 517 1117 raputika. 704552500
P56_SP00097
P56_ST00115 766 Nhumbu 0.44 088457
P56_SP00098 971 1154
P56_ST00116 1129 yaro 0460
P56_SP00099 1088 1163
P56_ST00117 1102 321 yakatsemuka. 030050008407
P56_TL00019 303
P56_ST00118 4.
P56_SP00100 338 1234
P56_ST00119 392 1192 Munhu 0.47 47077
P56_SP00101 561 1232
P56_ST00120 607 1202 178 oga-oga 5303070
P56_SP00102 785 1239
P56_ST00121 835 anofanira 070205250
P56_SP00103 1229
P56_ST00122 1108 221 kufadzwa 0.94 01003000
P56_SP00104 1329 1230
P56_ST00123 1366
P56_TL00020 1250
P56_ST00124 cinhu 01266
P56_SP00105 1294
P56_ST00125 352 1253 84 cipi 0022
P56_SP00106 436 1300
P56_ST00126 454 1265
P56_SP00107 1290
P56_ST00127 537 1252 83 0.77 0350
P56_SP00108
P56_ST00128 640
P56_SP00109 688 1288
P56_ST00129 192 akapiwa 0104401
P56_SP00110
P56_ST00130 945 1263 na
P56_SP00111 1289
P56_ST00131 127 Yane. 00800
P56_SP00112
P56_ST00132 Cokwadi 0100085
P56_TL00021 1308
P56_ST00133 1315 Yane 0080
P56_SP00113 1353
P56_ST00134 1312 76 ndi 754
P56_SP00114 412 1351
P56_ST00135 440 106 BaBa 8080
P56_SP00115 1350
P56_ST00136 585 123 wedu 4087
P56_SP00116 708
P56_ST00137 1309 wakanakisa, 00410207006
P56_SP00117 1016 1355
P56_ST00138 194 haagone 6002080
P56_SP00118 1245 1358
P56_ST00139 1276 1311 kutipa 0.59 367250
P56_TL00022 1368
P56_ST00140 1373 00757
P56_SP00119 1413
P56_ST00141 360 189 cakaipa. 10002340
P56_SP00120 549 1417
P56_ST00142 1369 104 ^ose 10000
P56_SP00121 707 1416
P56_ST00143 727 1382 33 ^a 0.38 102
P56_SP00122 1415
P56_ST00144 803 1370 anotipa 2403120
P56_SP00123 975
P56_ST00145 yakanaka, 1006060000
P56_SP00124
P56_ST00146 hapana 108063
P56_TL00023 1427 1067
P56_ST00147 1433 190 00060760
P56_SP00125 391 1479
P56_ST00148 445 1429 72 Isa 0.37 648
P56_SP00126 1468
P56_ST00149 1428 nanhu 0.48 80673
P56_SP00127 1467
P56_ST00150 129 ndisu 56006
P56_SP00128 829 1466
P56_ST00151 847 288 tinoto^iipisa 65047010020400
P56_SP00129 1475
P56_ST00152 1165 1436 cete. 00706
P56_TL00024 1547 1187 87
P56_ST00153 101 (9''^ 0.26 8856510
P56_SP00130 232 1634
P56_ST00154 251 1579 112 X2>3. 0.34 88285
P56_SP00131 1618
P56_ST00155 418 1575 RUDGANO 3380317
P56_SP00132 692 1615
P56_ST00156 713 RWA
P56_SP00133 846 1614
P56_ST00157 865 130 rfIRO 55507
P56_SP00134
P56_ST00158 1576 81 NA
P56_SP00135 1096
P56_ST00159 1577 TSURO. 004066
P56_TL00025 1673
P56_ST00160 1680 1.
P56_SP00136 1716
P56_ST00161 1675 94 diro 8242
P56_SP00137 1715
P56_ST00162 518 rakagga 5000880
P56_SP00138 1722
P56_ST00163 91 rine 7000
P56_SP00139 833 1712
P56_ST00164 215 shamgari 0.56 18548050
P56_SP00140 1077
P56_ST00165 1103 1688 yaro. 31200
P56_SP00141 1216
P56_ST00166 1677 Rimge 06184
P56_TL00026 1733
P56_ST00167 1751 zuna 0.45 6780
P56_SP00142 306 1778
P56_ST00168 325 1735 216 0.65 37038040
P56_SP00143 541 1782
P56_ST00169 yakati 000306
P56_SP00144 701 1781
P56_ST00170 722 kune 2740
P56_SP00145 1772
P56_ST00171 1740 tsuro, 306505
P56_SP00146 1780
P56_ST00172 1007 146 "Kana 30022
P56_SP00147 1153 1773
P56_ST00173 1736 ukandiuyi- 5323666254
P56_TL00027 199 1792
P56_ST00174 1811 ra 60
P56_SP00148 247 1837
P56_ST00175 265 1810
P56_SP00149 1835
P56_ST00176 1807 nana 8360
P56_SP00150 1834
P56_ST00177 467 1793 naniri 808010
P56_SP00151 601 1832
P56_ST00178 615 1806 0.12
P56_SP00152 665 1831
P56_ST00179 1800 118 tsuro 43650
P56_SP00153
P56_ST00180 ndiggakupe 2048201400
P56_SP00154 1091 1841
P56_ST00181 1106 1795 218 mukunda 0605422
P56_SP00155 1324
P56_ST00182 1344 waggu."
P56_TL00028 1851 950
P56_ST00183 1856 ggu." 80606
P56_SP00156 324 1906
P56_ST00184 378 1854 99 rfiro 0.49 77270
P56_SP00157 477 1892
P56_ST00185 rakati, 6000075
P56_SP00158 645 1898
P56_ST00186 666 1852 "Ritgene, 0103080001
P56_SP00159 868
P56_ST00187 899 shamgari." 0300804000
P56_TL00029 302 1926
P56_ST00188 1933
P56_SP00160 1969
P56_ST00189 1928 77020
P56_SP00161 1967
P56_ST00190 510 1927 85 ndo 630
P56_SP00162 595 1965
P56_ST00191 623 171 kuenda 060155
P56_SP00163 794 1964
P56_ST00192 814 ku
P56_SP00164 871
P56_ST00193 musha 06370
P56_SP00165 1044
P56_ST00194 1063 kwaro, 006406
P56_SP00166 1975
P56_ST00195 1238 1930 0.93 020
P56_SP00167 1323
P56_ST00196 1931 030
P56_TL00030 1986
P56_ST00197 1992 gikotora 80003060
P56_SP00168 386 2040
P56_ST00198 1999 110 8030
P56_SP00169 514 2026
P56_ST00199 538 80
P56_SP00170 588 2024
P56_ST00200 616 70662
P56_SP00171
P56_ST00201 naniri, 8082505
P56_SP00172 2032
P56_ST00202 927 211 rikanaisa 420080007
P56_SP00173 2025
P56_ST00203 1167 2001 mu
P56_SP00174 2027
P56_ST00204 1989 homge 30380
P56_TL00031 2045 1205
P56_ST00205 2062 maro. 00402
P56_SP00175 2089
P56_ST00206 383 2046 Mushure 3603700
P56_SP00176 589 2085
P56_ST00207 me^i 40100
P56_SP00177 716 2091
P56_ST00208 77560
P56_SP00178 2082
P56_ST00209 861 214 rakaenda 40000310
P56_SP00179 2083
P56_ST00210 1095 2047 0260
P56_SP00180
P56_ST00211 2055 117 40030
P56_SP00181 2087
P56_ST00212 1372 ri 0.60 08 riciti,
P56_TL00032 2103
P56_ST00213 2110 citi, 00000
P56_SP00182 2155
P56_ST00214 2104 275 "Muzukuru, 1170507241
P56_SP00183 581 2149
P56_ST00215 186 ndipeno 5123080
P56_SP00184 787 2150
P56_ST00216 815 295 nanakomana 8085001070
P56_SP00185 1110 2143
P56_ST00217 1128 2106 122 nako, 81302
P56_SP00186 2152
P56_ST00218 1278 2108 143 nandi- 805050
P56_TL00033 2163
P56_ST00219 2165 234 perekedze 704000400
P56_SP00187 432 2218
P56_ST00220 451 2164 kwa
P56_SP00188 2201
P56_ST00221 565 2169 nate;;ara 8010787030
P56_SP00189 759 2209
P56_ST00222 777 naggu." 8082200
P56_SP00190 955 2210
P56_ST00223 1008 Tsuro 10230
P56_SP00191 1144 2203
P56_ST00224 2166 000016
P56_SP00192 1307 2211
P56_ST00225 "Ra 0.24 6106 "Rakanaka,
P56_TL00034 2222
P56_ST00226 2226 kanaka, 6070407
P56_SP00193 380 2271
P56_ST00227 225 nasekuru. 800026567
P56_SP00194 2262
P56_ST00228 683 90 Asi, 0042
P56_SP00195 773 2267
P56_ST00229 802 2223 140 onayi, 060037
P56_SP00196 942 2268
P56_ST00230 968 2235 8040
P56_SP00197 1079 2261
P56_ST00231 1097 2225 nari 8236
P56_SP00198 1188
P56_ST00232 1214 kurwara. 04703336


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P8_LM00001 162 2276
RightMargin P8_RM00001 1398 161
BottomMargin P8_BM00001 2317 179
PrintSpace P8_PS00001 1236
TextBlock P8_TB00001
TextLine P8_TL00001 710 111 133 30
String P8_ST00001 130 40 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P8_SP00001 750 17
P8_ST00002 767 18 6 0.19
P8_SP00002 785 141 16
P8_ST00003 801 42 4
P8_TL00002 523 198 505 39
P8_ST00004 201 33 36 5. 0.88 02
P8_SP00003 556 237 55
P8_ST00005 611 417 SERENEHAUA. 0.83 80000000801
P8_TL00003 272 296 1111 48
P8_ST00006 302 31 34 1. 0.99 00
P8_SP00004 303 336 54
P8_ST00007 357 299 103 37 fiere 0.60 77050
P8_SP00005 460
P8_ST00008 497 311 53 25 ne 0.95
P8_SP00006 550
P8_ST00009 587 298 109 hana 0.65 5080
P8_SP00007 696 335
P8_ST00010 749 297 430 47 ^aishamgaridzana. 0.72 100407008040600500
P8_SP00008 1179 344
P8_ST00011 1233 150 46 Rimge 0.74 00480
P8_TL00004 168 356 1215
P8_ST00012 371 104 zuna 0.64 1480
P8_SP00009 396 19
P8_ST00013 291 358 110 38
P8_SP00010 401 15
P8_ST00014 416 156 yakati, 0.92 0000005
P8_SP00011 572 404 29
P8_ST00015 601 263 "Ndinozina 0000700080
P8_SP00012 864 394
P8_ST00016 901 140 dagga 80800
P8_SP00013 1041
P8_ST00017 1060 369 44 re 0.82
P8_SP00014 1104
P8_ST00018 1140 123 45 hwai, 0.66 40533
P8_SP00015 1263
P8_ST00019 1300 367 83 35 gga 810
P8_TL00005 1216
P8_ST00020 418 183 tinotora 0.89 00200060
P8_SP00016 351 455
P8_ST00021 192 nyama." 0.90 6000000
P8_SP00017 561 464
P8_ST00022 616 0.70 77000
P8_SP00018 720 454 20
P8_ST00023 740 148 rakati, 0100311
P8_SP00019 888 461 22
P8_ST00024 910 143 "Enda 0.94 00100
P8_SP00020 1053 453
P8_ST00025 1072 90 iwe, 1.00 0000
P8_SP00021 1162
P8_ST00026 1199 427 uuye 0.71 6500
P8_SP00022 1310
P8_ST00027 1330 426
P8_TL00006 474 1218 50
P8_ST00028 489 154 nyama 30100
P8_SP00023 322 524
P8_ST00029 341 476 225 tigozodya 0.93 011000200
P8_SP00024 566
P8_ST00030 584 151 pano." 0.86 205000
P8_SP00025 735
P8_ST00031 789 475 243 Yakaenda, 000000401
P8_SP00026 1032 520
P8_ST00032 1062 324 ikagikodariki- 10182008000000
P8_TL00007 533 1217
P8_ST00033 24 ra 70
P8_SP00027 213 574
P8_ST00034 232 537 163 rutsito, 46003501
P8_SP00028 395 581
P8_ST00035 415 548 56 no 0.79
P8_SP00029 471 573
P8_ST00036 490 535 157 kuBata 068010
P8_SP00030 647
P8_ST00037 666 219 hwayana, 0.78 50000506
P8_SP00031 885 21
P8_ST00038 906 534 85 ndo 0.68 620
P8_SP00032 991 27
P8_ST00039 1018 kucimbidzobva, 05710005005006
P8_TL00008 594
P8_ST00040 595 186 mufudzi 0.73 3702500
P8_SP00033 354 635
P8_ST00041 374 108 asati 00010
P8_SP00034 482 633
P8_ST00042 502 129 agika; 0.81 080200
P8_SP00035 631 641
P8_ST00043 652 230 ndokudya 0.80 14305000
P8_SP00036 882
P8_ST00044 208 hwayana 6001000
P8_SP00037 1109 23
P8_ST00045 1132 87 .^iri 0.50 710250
P8_SP00038 1219 640
P8_ST00046 1252 132 ^iniri. 10080007
P8_TL00009 269 668 1117 49
P8_ST00047 672 2.
P8_SP00039 708
P8_ST00048 671 67 No
P8_SP00040 424
P8_ST00049 443 683 126 umge
P8_SP00041 569 717
P8_ST00050 588 669 usiku 60056
P8_SP00042 707
P8_ST00051 737 95 Bere 0.69 8030
P8_SP00043 832 12
P8_ST00052 844 149 2030115
P8_SP00044 993 715
P8_ST00053 1008 670 158 "Hana, 0.63 070823
P8_SP00045 1166 14
P8_ST00054 1180 206 wakauya 0000700
P8_TL00010 728
P8_ST00055 743
P8_SP00046 221 768
P8_ST00056 257 742 155 0.96 10000
P8_SP00047 412 776
P8_ST00057 450 729 shoma. 060400
P8_SP00048 613
P8_ST00058 667 NLasi 0.61 28800
P8_SP00049 807
P8_ST00059 842 244 ndineenda 0.84 300300230
P8_SP00050 1086 766
P8_ST00060 1121 741 131 newe. 80001
P8_SP00051
P8_ST00061 1306 81 Ha- 0.62
P8_TL00011 787 1205
P8_ST00062 136 ndei." 210000
P8_SP00052 304 827
P8_ST00063 788 ^akagika, 0.67 1000080406
P8_SP00053 579 836
P8_ST00064 600 63 asi 000
P8_SP00054 663 826
P8_ST00065 684 96 0.77 8000
P8_SP00055 780 28
P8_ST00066 808 217 rakoniwa 40000000
P8_SP00056 1025
P8_ST00067 1052 253 kurfarikira 05771322050
P8_SP00057 1305
P8_ST00068 1323 800 ru 0.52 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P8_TL00012 847
P8_ST00069 850 tsito, 000000 HypPart2
P8_SP00058 279 894
P8_ST00070 848 rakapoteredza 0000400000700
P8_SP00059 634 895
P8_ST00071 650 dagga, 0.54 848005
P8_SP00060 804
P8_ST00072 823 rikawana 00100010
P8_SP00061 1040 886
P8_ST00073 1074 860 mgena, 280604
P8_SP00062 1242
P8_ST00074 1278 107 rika- 00000
P8_TL00013 169 909 359
P8_ST00075 pinda 30740
P8_SP00063 956
P8_ST00076 320 921 pa
P8_SP00064 375 955
P8_ST00077 920 134 26 nawo. 30020
P8_TL00014 271 983 1115
P8_ST00078 986 3.
P8_SP00065 306 1022
P8_ST00079 985 116 Iroro 02150
P8_SP00066 1021
P8_ST00080 494 984 92 rine 4340
P8_SP00067 586 13
P8_ST00081 599 146 nhafii. 7705860
P8_SP00068 745
P8_ST00082 799 252 Rakauraya 000060000
P8_SP00069 1051 1030
P8_ST00083 1064 zhinji, 0.56 0526537
P8_SP00070 1207
P8_ST00084 1221 165 dzimge 300080
P8_TL00015 170 1042
P8_ST00085 1045 dzose 60800
P8_SP00071 1082
P8_ST00086 1043 447 dzicigguno-rirarira. 30000805500213000004
P8_SP00072 771 1090
P8_ST00087 191 Mufudzi 0.76 1434300
P8_SP00073 1017 1080
P8_ST00088 242 wakatizira 0000050260
P8_SP00074 1294
P8_ST00089 1329 58 ku 03
P8_TL00016 172 1102 1214
P8_ST00090 152 dagga. 808006
P8_SP00075 1150
P8_ST00091 377 1103 122 Hana 0.59 7080
P8_SP00076 499
P8_ST00092 518 144 yakati 0.98
P8_SP00077 662 1149
P8_ST00093 680 138 pfoco, 150004
P8_SP00078 818
P8_ST00094 833
P8_SP00079 896
P8_ST00095 913
P8_SP00080
P8_ST00096 1024 234 rakabvuta 0.87 000000740
P8_SP00081 1258
P8_ST00097 1273 113 imge 0080
P8_TL00017 171 1161
P8_ST00098 1163 40007
P8_SP00082 294 1208
P8_ST00099 312 265 rakatizirisa 403123005000
P8_SP00083 577 1200
P8_ST00100 1174 112 nayo 6000
P8_SP00084
P8_ST00101 57 06
P8_SP00085 792
P8_ST00102 mgena 08080
P8_SP00086 981
P8_ST00103 1016 uye, 4006
P8_SP00087
P8_ST00104 1142 248 rakaBandi- 3000800302
P8_TL00018 1220
P8_ST00105 1222 dzirwa 800000
P8_SP00088 326 1260
P8_ST00106 1234 82 32 mo, 002
P8_SP00089 1266
P8_ST00107 446 nokuti 0.85 200500
P8_SP00090 596
P8_ST00108 615 rakagutisa, 40000001000
P8_SP00091 872 1268
P8_ST00109 900 348 rikarowa-rowa, 0.91 50000000020004
P8_SP00092 1248
P8_ST00110 1285 106 02004
P8_TL00019 173 1279 614
P8_ST00111 1281 84 citi, 00006
P8_SP00093 1326
P8_ST00112 278 1280 "Nhasi 004001
P8_SP00094 439 1318
P8_ST00113 458 ndafa 42040
P8_SP00095 1317
P8_ST00114 605 182 kwa^o." 00010000
P8_TL00020 1354 1120
P8_ST00115 1357 4.
P8_SP00096 307 1393
P8_ST00116 361 Rakazodzokera 0040000000001
P8_SP00097
P8_ST00117 734 1355 07
P8_SP00098
P8_ST00118 811 Bako 8420
P8_SP00099
P8_ST00119 939 1368
P8_SP00100 994
P8_ST00120 1014 kuona 08000
P8_SP00101 1155
P8_ST00121 1183 6080
P8_SP00102 1293
P8_ST00122 1320 72 ha-
P8_TL00021 1414
P8_ST00123 1415 isisipo. 30003600
P8_SP00103 333 1461
P8_ST00124 387 Kubvira 0600000
P8_SP00104 578 1452
P8_ST00125 127 60003
P8_SP00105
P8_ST00126 1427 uwo 300
P8_SP00106 871
P8_ST00127 907 5082
P8_SP00107 1453
P8_ST00128 1054 haina 60200
P8_SP00108 1185
P8_ST00129 kuvima 060020
P8_TL00022 1473 466
P8_ST00130 1486 pamge 00080
P8_SP00109 325 1521
P8_ST00131 345 cete
P8_SP00110 435 1511
P8_ST00132
P8_SP00111 508
P8_ST00133 529 Bere. 80307
P8_TL00023 199 1600 968 78
P8_ST00134 97 ^' 0.11
P8_SP00112 1678
P8_ST00135 392 1621 6. 0.28 86
P8_SP00113 1658
P8_ST00136 481 1620 276 RUDGANO 0180116
P8_SP00114 757
P8_ST00137 774 RWE
P8_SP00115
P8_ST00138 247 SHUMBA. 0000303
P8_TL00024 1717 1113
P8_ST00139 1718 0.58
P8_SP00116 313 1754 51
P8_ST00140 364 238 Ndokugge 31025800
P8_SP00117 602 1764
P8_ST00141 621 91 nari 8020
P8_SP00118 712 1755
P8_ST00142 730 239 nakomana 80000040
P8_SP00119 969
P8_ST00143 997 1730 121 nana, 80006
P8_SP00120 1118 1763
P8_ST00144 1154 nacifamba 800100000
P8_TL00025 175 1776
P8_ST00145 1788 ^ano, 104820
P8_SP00121 288 1822
P8_ST00146 309 64
P8_SP00122 373 1813
P8_ST00147 390 193 nakagga 8000800
P8_SP00123 583 1823
P8_ST00148 1777 125 naine 80070
P8_SP00124 726 1815
P8_ST00149 754 137 mbira 08230
P8_SP00125 891 1814
P8_ST00150 927 dzano. 500800
P8_SP00126 1071
P8_ST00151 1126 266 Uakasagga- 8000008011
P8_TL00026 176 1835
P8_ST00152 1848 na 0.97
P8_SP00127 1872
P8_ST00153
P8_SP00128
P8_ST00154 250 kacembere 000063040
P8_SP00129 1873
P8_ST00155 591 1836 240 kacifamba 000000060
P8_SP00130 831 1874
P8_ST00156 855 ^ako. 100200
P8_SP00131 971 1883
P8_ST00157 261 Kacembere 000040070
P8_SP00132 1286
P8_ST00158 68 ka-
P8_TL00027 1894
P8_ST00159 kanaudza 00803300
P8_SP00133 393 1932
P8_ST00160 411 kuti: 14010
P8_SP00134 514
P8_ST00161 1895 "Regai
P8_SP00135 691 1942
P8_ST00162 709 kuenda 160040
P8_SP00136 880 1933
P8_ST00163 899 1908
P8_SP00137 952
P8_ST00164 973 1896 115 nzira
P8_SP00138 1088
P8_ST00165 1107 yo
P8_SP00139
P8_ST00166 1198 kudunu, 0680000
P8_TL00028 1953
P8_ST00167 1954 ina
P8_SP00140 246 1991
P8_ST00168 nashe, 800702
P8_SP00141 408 1999
P8_ST00169 endai 08300
P8_SP00142 555
P8_ST00170 575 1956 neyo'mugaga." 0006721008060
P8_SP00143 931 2002
P8_ST00171 262 000030000
P8_SP00144 1247 1993
P8_ST00172 1284 5!;ino, 0.51 8863007
P8_TL00029 178 2012
P8_ST00173 222 kakaenda 00000000
P8_SP00145 400 2050
P8_ST00174 419 100000
P8_TL00030 2088
P8_ST00175 2089
P8_SP00146 2125
P8_ST00176 366 Asi
P8_SP00147 444 2126 52
P8_ST00177 496 nakomana-no 80206060380
P8_SP00148 802 2127 61
P8_ST00178 863 nakaitirana 80000002000
P8_SP00149 1128
P8_ST00179 1192 mhanda. 3300007
P8_TL00031 180 2147 1212
P8_ST00180 Mumge 06680
P8_SP00150 353 2194
P8_ST00181 166 wakati: 0000300
P8_SP00151 539 2185
P8_ST00182 2148 207 "Atiende 00300700
P8_SP00152 2186
P8_ST00183 813 2149 neyo-mugaga." 0000704008000
P8_SP00153 2195
P8_ST00184 159 Uamge 0.55 80580
P8_TL00032 2206 1202
P8_ST00185 2212 natatu 801063
P8_SP00154 2243
P8_ST00186 342 nakati: 8000502
P8_SP00155 2244
P8_ST00187 2207 "Atiregei 000000300
P8_SP00156 731 2254
P8_ST00188 kuteerera 003004060
P8_SP00157 988 2246
P8_ST00189 1023 kacembere: 0000300306
P8_SP00158
P8_ST00190 1322 2209 tie tiende
P8_TL00033 2265 465
P8_ST00191 nde
P8_SP00159 2303
P8_ST00192 282 2278 neyo
P8_SP00160 391 2311
P8_ST00193 233 mudunu." 46860600


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00064.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P64 PHYSICAL_IMG_NR 64 HEIGHT 2629 WIDTH 1749
TopMargin P64_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P64_LM00001 124 2192
RightMargin P64_RM00001
BottomMargin P64_BM00001 437
PrintSpace P64_PS00001 1625
TextBlock P64_TB00001 72 182 66
TextLine P64_TL00001 129 79 177 56
String P64_ST00001 116 CONTENT >u WC 0.18 CC 8878
SP P64_SP00001 245 135 21
P64_ST00002 266 86 40 ¦^ 0.50 010
P64_TB00002 312 50 138 130
P64_TL00002 317 114 27 46
P64_ST00003 9 0.25 7
P64_TB00003 1690 59
P64_TB00004 1278 858 154 60
Illustration P64_CB1_SUB 1380 824 334 186 TYPE
P64_TB00005 1358 1188 128 38
P64_TL00003 1373 1192 100 31
P64_ST00004 c-.y-J:.-: 0.27 8738787668
P64_TB00006 1634 2082 58 110
P64_TL00004 1642 2094 34 98
P64_ST00005 I 0.14 8


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00042.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P42 PHYSICAL_IMG_NR 42 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P42_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P42_LM00001 159 2199
RightMargin P42_RM00001 1401 158
BottomMargin P42_BM00001 2240 256
PrintSpace P42_PS00001 1242
TextBlock P42_TB00001 707 168
TextLine P42_TL00001 713 47 156 30
String P42_ST00001 64 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P42_SP00001 754 68 16
P42_ST00002 770 40 0.17 88
P42_SP00002 811 77 15
P42_ST00003 826 43 5
P42_TB00002 126 2114
P42_TL00002 178 132 1217 49
P42_ST00004 106 Baya 0.79 8000
P42_SP00003 284 181 37
P42_ST00005 321 133 143 39 Mvuu. 0.88 00410
P42_SP00004 464 172 53
P42_ST00006 517 38 Mvuu 0.69 2046
P42_SP00005 649 171 35
P42_ST00007 684 134 258 46 yakamedza 0.87 200400400
P42_SP00006 942 180 36
P42_ST00008 978 195 48 Dgwena; 0.68 8000741
P42_SP00007 1173
P42_ST00009 1210 185 Dgwena 0.63 800075
P42_TL00003 176 193 1218
P42_ST00010 257 0.92 000000500
P42_SP00008 433 241
P42_ST00011 463 200 45 Mvunda; 0030001
P42_SP00009 663 238
P42_ST00012 699 190 Mvunda 0.93 000400
P42_SP00010 889 231
P42_ST00013 926 0.97 100000000
P42_SP00011 1183 239
P42_ST00014 1219 175 44 Ramba; 0.70 040327
P42_TL00004 177 252 1202
P42_ST00015 254 161 Ramba 00000
P42_SP00012 338 292 18
P42_ST00016 356 250 rakamedza 0.91 303000000
P42_SP00013 606 290 23
P42_ST00017 629 265 125 34 guyu; 53060
P42_SP00014 299 21
P42_ST00018 775 266 70 24 mu 0.38 66
P42_SP00015 845 20
P42_ST00019 865 114 guyu 0.82 1005
P42_SP00016 979 300 14
P42_ST00020 993 253 146 ndimo 40000
P42_SP00017 1139 19
P42_ST00021 1158 130 25 muna 0.66 7600
P42_SP00018 1288
P42_ST00022 1303 76 sha 0.90 003 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT shamgari
P42_TL00005 312 1220
P42_ST00023 314 mgari 0.67 68010 HypPart2
P42_SP00019 309 361
P42_ST00024 353 324 140 yaggu 0.62 02807
P42_SP00020 493 359
P42_ST00025 528 439 Kanyegganyegga." 0.75 0000080070081075
P42_SP00021 967 54
P42_ST00026 1021 313 Muiti 0.76 06040
P42_SP00022 1146 350
P42_ST00027 1182 325 61 we 00
P42_SP00023 1243 349
P42_ST00028 1280 319 115 tsero 0.64 60056
P42_TL00006 370 610
P42_ST00029 373 165 wakati, 0000600
P42_SP00024 341 417
P42_ST00030 362 227 "Ndinoda 00203080
P42_SP00025 589 408
P42_ST00031 604 372 182 mvuto." 0.89 0051000
P42_TL00007 278 445 1115
P42_ST00032 448 59 14. 020
P42_SP00026 337 484
P42_ST00033 390 446 262 Mukaragga 0.72 050045800
P42_SP00027 652 492
P42_ST00034 691 233 wakaenda 01000620
P42_SP00028 924 483
P42_ST00035 961 57 ku 0.81 03
P42_SP00029 1018
P42_ST00036 1056 Muceggeti 0.80 050082001
P42_SP00030 1295
P42_ST00037 1331 458 62
P42_TL00008 505
P42_ST00038 506 mbudzi. 6654000
P42_SP00031 357 545
P42_ST00039 410 Akati, 200002
P42_SP00032 550 549
P42_ST00040 580 220 "Ndipeno 00000080
P42_SP00033 800 551 27
P42_ST00041 827 0.84 0035100
P42_SP00034 1009 543
P42_ST00042 1063 070080010
P42_SP00035 1304 552
P42_ST00043 63
P42_TL00009 563
P42_ST00044 565 170 mbudzi 0.60 565302
P42_SP00036 345
P42_ST00045 379 166 0000411
P42_SP00037 608
P42_ST00046 583 119 "Nde 0.73 7030
P42_SP00038 702 601 26
P42_ST00047 728 577 33 yo
P42_SP00039 782
P42_ST00048 817 564 260 kudiyiko" 0.85 0280300000
P42_SP00040 1077 611 55
P42_ST00049 1132 263 0.78 060211800
P42_TL00010 174 622 1221
P42_ST00050 625 0000400
P42_SP00041 339 669
P42_ST00051 360 226 00267081
P42_SP00042 586 660
P42_ST00052 kupa 0.50 4645
P42_SP00043 736
P42_ST00053 773 623 Mhizha 010060
P42_SP00044 945 661
P42_ST00054 981 636 52 ya
P42_SP00045 1033 670
P42_ST00055 1070 221 mapagga, 50008006
P42_SP00046 1291
P42_ST00056 1311 624 84 igo- 0.94 0002
P42_TL00011 682 1208
P42_ST00057 685 ndipa 62040
P42_SP00047 304 731
P42_ST00058 188 cipagga; 0.83 00308001
P42_SP00048 507 730
P42_ST00059 cipagga 0101870
P42_SP00049 705 729
P42_ST00060 719 225 ndigocipa 0.74 565200002
P42_SP00050 944
P42_ST00061 965 683 0.77 02440
P42_SP00051 1091 720
P42_ST00062 1105 696
P42_SP00052 1167 721 22
P42_ST00063 1189 690 122 tsero; 000030
P42_SP00053
P42_ST00064 695 51 ru rusero
P42_TL00012 742
P42_ST00065 757 94 sero 0030
P42_SP00054 269
P42_ST00066 306 237 ndigorupa 651000633
P42_SP00055 789
P42_ST00067 561 243 050080050
P42_SP00056 804 788
P42_ST00068 839 755
P42_SP00057 900 779
P42_ST00069 920 nyemba; 2600020
P42_SP00058
P42_ST00070 1153 743 040080008
P42_TL00013
P42_ST00071 816
P42_SP00059 235 841
P42_ST00072 801 183 nyemba 700400
P42_SP00060 437 849
P42_ST00073 456 211 agondipa 30000040
P42_SP00061 667 847
P42_ST00074 686 194 2001010
P42_SP00062 880 846
P42_ST00075 500700
P42_SP00063 1082
P42_ST00076 1102 802 187 ndigopa 6602250
P42_SP00064 1289
P42_ST00077 1324 58 Ni 0.96 Nimba;
P42_TL00014 173 859
P42_ST00078 862 110 mba; 0001
P42_SP00065 283 907 28
P42_ST00079 311 860 155 Nimba 00002
P42_SP00066 466 898 29
P42_ST00080 495 06041540
P42_SP00067 706 906
P42_ST00081 725 872 maragga; 05008201
P42_SP00068 936
P42_ST00082 952 873 199 maragga 0066801
P42_SP00069 1151 908
P42_ST00083 1180 861 214 ndigoapa 0.86 20220040
P42_TL00015 918 1205
P42_ST00084 921 Mbizi; 000041
P42_SP00070 316 966
P42_ST00085 335 919 131 Mbizi 0.95 00200
P42_SP00071 957
P42_ST00086 481 212 00043000
P42_SP00072 693
P42_ST00087 711 932 muswe; 300004
P42_SP00073 883
P42_ST00088 903 muswe 63000
P42_SP00074 1061 958
P42_ST00089 217 ndigoupa 47010570
P42_SP00075 1294
P42_ST00090 1312 Ho Hombarume;
P42_TL00016 977 1206
P42_ST00091 230 mbarume; 00003003
P42_SP00076 403 1024
P42_ST00092 424 287 Hombarume 606103630
P42_SP00077 1016
P42_ST00093 179 igoBaya 8008000
P42_SP00078 910 1025
P42_ST00094 925 980 144 00560
P42_SP00079 1069 1017
P42_ST00095 1123 0254
P42_SP00080 1256
P42_ST00096 1270 109 yaka 0004
P42_TL00017 1038
P42_ST00097 1040 148 medza 70400
P42_SP00081 320 1078
P42_ST00098 342 1039 196 8000301
P42_SP00082 538 1085
P42_ST00099 558 184 800030
P42_SP00083 1084
P42_ST00100 769 259 020100200
P42_SP00084 1028
P42_ST00101 1047 202 0050005
P42_SP00085 1249
P42_ST00102 1277 1041 103 Mvu 0.59 074
P42_TL00018 1096 50
P42_ST00103 1099 85 nda
P42_SP00086 1137
P42_ST00104 293 000060530
P42_SP00087 1145
P42_ST00105 570 010005
P42_SP00088 744 1142
P42_ST00106 781 1097 160 0.98 01000
P42_SP00089 941 1135
P42_ST00107 1098 300400000
P42_SP00090 1230 1136
P42_ST00108 1265 1111 127 0.65 06038
P42_TL00019 1155
P42_ST00109 1172 73 06
P42_SP00091 245 1196
P42_ST00110 264 1170 113 0400
P42_SP00092 377 1204
P42_ST00111 395 40120
P42_SP00093 541 1193
P42_ST00112 560 1168 129 0600
P42_SP00094 689
P42_ST00113 709 1156 213 00538350
P42_SP00095 922 1203
P42_ST00114 940 1159 yaggu." 2380304
P42_SP00096 1118
P42_ST00115 1171 206 Mucegge 0300800
P42_TL00020 1214
P42_ST00116 31 ti
P42_SP00097 203 1255
P42_ST00117 223 60
P42_SP00098
P42_ST00118 310 1215 106000
P42_SP00099 1253
P42_ST00119 508 0000030
P42_SP00100 673 1260
P42_ST00120 703 198 "Mbudzi 0006301
P42_SP00101 901
P42_ST00121 929 1216 163 dzaggu 001801
P42_SP00102 1092 1264
P42_ST00122 1112 hadzina 0000260
P42_SP00103
P42_ST00123 1321 71 ku- 0.99 000
P42_TL00021 1273 546
P42_ST00124 kora, 00001
P42_SP00104
P42_ST00125 192 ndinoda 0501080
P42_SP00105
P42_ST00126 531 1275 mvura." 0030000
P42_TL00022 274 1347
P42_ST00127 1350 15. 010
P42_SP00106 332 1387
P42_ST00128 386 050110800
P42_SP00107 648 1394
P42_ST00129 675 232 00000500
P42_SP00108 1386
P42_ST00130 1349 07
P42_SP00109 983
P42_ST00131 1012 138 degga 0.57 80821
P42_SP00110 1150 1397
P42_ST00132 1351 kundoku- 30501050
P42_TL00023 169 1407 1223
P42_ST00133 1408 137 mbira 60440
P42_SP00111 1446
P42_ST00134 348 1419 mvura. 002400
P42_SP00112 1445
P42_ST00135 ^ino 10000
P42_SP00113 1453
P42_ST00136 708 akanzi, 0000057
P42_SP00114 871
P42_ST00137 909 1409 116 "Ana 0082
P42_SP00115 1447
P42_ST00138 1060 1411 marirakwedza 025533500200
P42_TL00024 1465
P42_ST00139 1480 147 mvura 00640
P42_SP00116 1506
P42_ST00140 334 1467 150 icauya 000540
P42_SP00117 1512
P42_ST00141 503 zhinji 000020
P42_SP00118 633
P42_ST00142 653 1466 141 kwa;^o 0006100
P42_SP00119 794 1513
P42_ST00143 813
P42_SP00120 866
P42_ST00144 888 1468 kuzadza 3002301
P42_SP00121 1073
P42_ST00145 1089 1469 rukona." 40008000
P42_TL00025 271 1540
P42_ST00146 1544 16.
P42_SP00122 330 1580
P42_ST00147 382 249 Wakaenda 00000510
P42_SP00123 631 1579
P42_ST00148 658 1541
P42_SP00124 716
P42_ST00149 734 1543 242 060084000
P42_SP00125 976 1590
P42_ST00150 1557
P42_SP00126 1065 1582
P42_ST00151 1545 mbudzi, 6010063
P42_SP00127 1267 1591
P42_ST00152 1297 1546 79 aka akawana
P42_TL00026 1599 1207
P42_ST00153 1615 121 wana 0050
P42_SP00128 289 1640
P42_ST00154 315 1607 145 32 mvuto
P42_SP00129 460 1639
P42_ST00155 486 435 yakafanogadzirwa. 00000000700030024
P42_SP00130 1647
P42_ST00156 975 1604 261 060040800
P42_SP00131 1236 1651
P42_ST00157 1257 1606 118 waka 0007 wakatakura
P42_TL00027 1658
P42_ST00158 1661 takura 500502
P42_SP00132 318 1699
P42_ST00159 1665 00400
P42_SP00133 499 1697
P42_ST00160 534
P42_SP00134 592 1696
P42_ST00161 1659 064030
P42_SP00135
P42_ST00162 837 1673 10
P42_SP00136 890 1706
P42_ST00163 1674 02008010
P42_SP00137 1709
P42_ST00164 1184 1664 205 wakaona 0100041
P42_TL00028 1718
P42_ST00165 1722 0030820
P42_SP00138 346 1768
P42_ST00166 364 cakapfurwa. 04000034000
P42_SP00139 642 1765
P42_ST00167 1719 010050860
P42_SP00140 960 1767
P42_ST00168 988 272 0000500340
P42_SP00141 1761
P42_ST00169 1281 1725 92 cipa 0100
P42_TL00029 167 1778 1222
P42_ST00170 1792 83 gga
P42_SP00142 1827 17
P42_ST00171 267 1779
P42_SP00143 1816
P42_ST00172 351 06050
P42_SP00144 476 1815
P42_ST00173 494 1790
P42_SP00145 556
P42_ST00174 584 1784 124 tsero, 000000
P42_SP00146 1823
P42_ST00175 akaona 002003
P42_SP00147 894
P42_ST00176 400050
P42_SP00148 1068 1819
P42_ST00177 1087 1782 302 rwakarukwa. 30100403007
P42_TL00030 1836
P42_ST00178 1838 064040820
P42_SP00149 429 1883
P42_ST00179 0010010350
P42_SP00150 735 1874
P42_ST00180 1850 060020
P42_SP00151 917 1876
P42_ST00181 956 1839 11
P42_SP00152 1011 1877
P42_ST00182 1841 000080000
P42_SP00153 1888
P42_ST00183 1326 1856
P42_TL00031 1895
P42_ST00184 1896 nyemba, 7000000
P42_SP00154 1945
P42_ST00185 398 164 011060
P42_SP00155 562 1933
P42_ST00186 590 300203
P42_SP00156 772 1941
P42_ST00187 808 333 dzakaurutswa. 1000001013007
P42_SP00157 1141 1937
P42_ST00188 1902 Mukara 030000
P42_TL00032 1953
P42_ST00189 1969 81
P42_SP00158 248 2004
P42_ST00190 0300403520
P42_SP00159 537 1993
P42_ST00191 1954 210600
P42_SP00160 747 2000
P42_ST00192 1955 kuna 0350
P42_SP00161 887
P42_ST00193 915 1957 Nimba, 051210
P42_SP00162 1083 2003
P42_ST00194 1959 003000
P42_SP00163 1997
P42_ST00195 1306 1973 ma
P42_TL00033 2012
P42_ST00196 2027 ragga 0.71 10850
P42_SP00164 296 2062
P42_ST00197 328 329 akagokotorwa. 0008002006040
P42_SP00165 657 2059
P42_ST00198 712 2014 050053810
P42_SP00166
P42_ST00199 1004 2017 273 0000430102
P42_SP00167 2056
P42_ST00200 1305 2033
P42_TL00034 2071
P42_ST00201 2086 00851
P42_SP00168 2121
P42_ST00202 2073 0432
P42_SP00169 2110
P42_ST00203 447 142 Mbizi, 004032
P42_SP00170 2116
P42_ST00204 627 2072 000073
P42_SP00171 791
P42_ST00205 55000
P42_SP00172 969 2113
P42_ST00206 2076 384 wakaroggedzwa. 00000081000057
P42_TL00035 2130
P42_ST00207 2133 060160800
P42_SP00173 428 2179
P42_ST00208 453 0010004300
P42_SP00174 726 2169
P42_ST00209 753 2145 04000
P42_SP00175 911 2171
P42_ST00210 2134 0102
P42_SP00176 1053 2173
P42_ST00211 2137 305 Hombarume, 5000000007
P42_TL00036 2189
P42_ST00212 2192 288 805001550
P42_SP00177 2231
P42_ST00213 480 yakagga 3020820
P42_SP00178 2237
P42_ST00214 701 2191 yafanoBaya 2000307000
P42_SP00179 2239
P42_ST00215 985 2195 0005
P42_SP00180 1117 2233
P42_ST00216 1144 2196 kare. 20007
P42_SP00181 1258 2235
P42_ST00217 1310 78 Ya- 032


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00031.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P31 PHYSICAL_IMG_NR 31 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P31_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P31_LM00001 159 2213
RightMargin P31_RM00001 1401 158
BottomMargin P31_BM00001 2254 242
PrintSpace P31_PS00001 1242
TextBlock P31_TB00001 686 168
TextLine P31_TL00001 692 47 156 29
String P31_ST00001 65 43 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P31_SP00001 735 68 15
P31_ST00002 750 40 0.17 88
P31_SP00002 790 76 17
P31_ST00003 807
P31_TB00002 127 2127
P31_TL00002 165 133 1216 48
P31_ST00004 136 85 37 sira 0000
P31_SP00003 250 173 36
P31_ST00005 286 134 263 koyamgisa, 0.87 0000083010
P31_SP00004 549 181 38
P31_ST00006 587 140 39 kobva 0.96 02000
P31_SP00005 727 172 34
P31_ST00007 761 koenda 0.75 080060
P31_SP00006 929 171 32
P31_ST00008 961 228 kun^imbo 0.56 076105050
P31_SP00007 1189
P31_ST00009 1220 161 kwako. 0.81 000037
P31_TL00003 193 1218
P31_ST00010 195 185 Katsuro 0.80 0050430
P31_SP00008 350 232
P31_ST00011 389 309 kanoyamgisa 0.83 00700028000
P31_SP00009 698 240
P31_ST00012 299 rukuggunira, 0.59 252782880201
P31_SP00010 1034
P31_ST00013 1073 206 54 25 na 0.91 01
P31_SP00011 1127 231
P31_ST00014 1163 220 pamasha- 0.74 40630600
P31_TL00004 166 252 1205
P31_ST00015 253 236 45 mba-nzou, 0.85 000040043
P31_SP00012 402 298 20
P31_ST00016 422 137 kunze 0.71 25600
P31_SP00013 559 290 21
P31_ST00017 580 155 kwoda 0.77 20080
P31_SP00014 291 19
P31_ST00018 754 174 kuedza. 0603030
P31_SP00015 928
P31_ST00019 982 254 0.78 4000711
P31_SP00016 1167
P31_ST00020 1203 46 kanoya 0.92 003000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P31_TL00005 167 312 485
P31_ST00021 313 mgisa 08000 HypPart2
P31_SP00017 304 359
P31_ST00022 324 135 kaniri 008300
P31_SP00018 459
P31_ST00023 479 325 pazuna. 0.60 0005857
P31_TL00006 267 387 1119
P31_ST00024 35 6. 0.76
P31_SP00019 302 426 55
P31_ST00025 357 182 Hapana 0.82 502020
P31_SP00020 539 435
P31_ST00026 558 164 munhu 0.65 55060
P31_SP00021 722 425 22
P31_ST00027 744 388 58 ati 000
P31_SP00022 802 33
P31_ST00028 835 401 108 24 aona 0.89 0040
P31_SP00023 943 18
P31_ST00029 110 nana 0.70 8030
P31_SP00024 1071
P31_ST00030 1106 395 netsuro 0.66 8000535
P31_SP00025 1277
P31_ST00031 1295 91 nari 8000
P31_TL00007 447 1219
P31_ST00032 454 natatu, 0.68 8030037
P31_SP00026 493
P31_ST00033 344 226 pan:^imbo 2008103100
P31_SP00027 570 494 16
P31_ST00034 586 112 imge 0.72 2080
P31_SP00028
P31_ST00035 103 cete, 00000
P31_SP00029 825
P31_ST00036 847 63 asi 0.97
P31_SP00030 910
P31_ST00037 925 217 ukauraya 0.88 40022000
P31_SP00031 1142
P31_ST00038 1162 157 nhunzi 0.35 4665105
P31_SP00032 1319 14
P31_ST00039 1333 460 52 ye 0.98 00
P31_TL00008 506 1217
P31_ST00040 515 130 tsuro, 0.63 505505
P31_SP00033 297 552
P31_ST00041 319 507 69 ine 0.61 650
P31_SP00034 544
P31_ST00042 404 513 manta, 408005
P31_SP00035
P31_ST00043 579 ukaitumbura, 605500007400
P31_SP00036 892 13
P31_ST00044 905 520 211 unowana 7020352
P31_SP00037 1116
P31_ST00045 1131 128 mune 4050
P31_SP00038 1259
P31_ST00046 1274 519 26 0.62 8240
P31_TL00009 566
P31_ST00047 573 natatu. 8030670
P31_SP00039 323 604
P31_ST00048 377 567 Amai 0052
P31_SP00040 504 603
P31_ST00049 523 51 ne 80
P31_SP00041 574
P31_ST00050 594 katsuro 0024550
P31_SP00042 768
P31_ST00051 787 578 109 nane 0.53 8360
P31_SP00043 896
P31_ST00052 916 101 Basa 0.79
P31_SP00044 1017
P31_ST00053 1036 144 kwa^o 0.73 300100
P31_SP00045 1180 613
P31_ST00054 1215 rokuce- 6038000
P31_TL00010 625
P31_ST00055 632 126 ggeta 82000
P31_SP00046 293 673
P31_ST00056 638 123 nana, 0.52 80356
P31_SP00047 671
P31_ST00057 467 8050
P31_SP00048 576 663
P31_ST00058 595 141 misha 05070
P31_SP00049 736 662
P31_ST00059 755 162 mitatu. 0040056
P31_SP00050 917 53
P31_ST00060 970 626 Tsuro 0.94 00030
P31_SP00051
P31_ST00061 1139 246 kanopinda 0.67 045037305
P31_TL00011 684 1210
P31_ST00062 685 dzimge 706380
P31_SP00052 334 731
P31_ST00063 354 mhuka 67600
P31_SP00053
P31_ST00064 533 zhinji 0.40 378564
P31_SP00054
P31_ST00065 681 697 muggano. 07820400
P31_SP00055 907
P31_ST00066 959 138 00830
P31_SP00056 1097
P31_ST00067 1117 121 dzine 00380
P31_SP00057 1238
P31_ST00068 1260 118 rudzi 18657
P31_TL00012 1202
P31_ST00069 757 119 runa: 76306
P31_SP00058 287 782
P31_ST00070 306 745 Tzuro 00651
P31_SP00059 443
P31_ST00071 463 180 mombe: 000408
P31_SP00060 643
P31_ST00072 00450
P31_SP00061 800
P31_ST00073 819 191 mukutu: 0305055
P31_SP00062 1010
P31_ST00074 1029 00540
P31_SP00063 1166
P31_ST00075 1192 178 makaga 000082
P31_TL00013 804 947 184
P31_ST00076 805 0.93 00120
P31_SP00064 842
P31_ST00077 146 shapa. 0.64 060607
P31_SP00065 470 851 -28
P31_ST00078 442 952 62 20.
P31_SP00066 988
P31_ST00079 951 244 KAROMO 317506
P31_SP00067 28
P31_ST00080 830 72 KE
P31_SP00068 902 987
P31_ST00081 920 TSURO. 000714
P31_TL00014 276 1050
P31_ST00082 1053 1.
P31_SP00069 308 1089
P31_ST00083 361 1052 00500
P31_SP00070 498 1088
P31_ST00084 517 194 yakagga 0060800
P31_SP00071 711
P31_ST00085 iri 264
P31_SP00072 1087
P31_ST00086 801 1062 pa 50
P31_SP00073 856
P31_ST00087 876 1056 tsuwa
P31_SP00074 1011
P31_ST00088 1026 120 yoga. 0.99
P31_SP00075 1146 1096 59
P31_ST00089 188 Yakaga- 0300165
P31_TL00015 1109 49
P31_ST00090 1124 104 rapo 3037
P31_SP00076 1158
P31_ST00091 295 1123 ggut)a 858880
P31_SP00077 1157
P31_ST00092 455 1110 129 066431
P31_SP00078 584 1156
P31_ST00093 isiggagone 2018123020
P31_SP00079 853
P31_ST00094 874 207 kuseBera 02008020
P31_SP00080 1081 1147
P31_ST00095 1101 kunyasi 0410002
P31_SP00081 1283 1155
P31_ST00096 1298 kwa 006
P31_TL00016 1168
P31_ST00097 1169 397 mahombekombe, 0860000708000
P31_SP00082 569 1214
P31_ST00098 150 nokuti 001301
P31_SP00083 1207
P31_ST00099 751 235 kwakagga 0.86 00000820
P31_SP00084 986
P31_ST00100 1001 152 kuzere 060050
P31_SP00085 1153 1206
P31_ST00101 221 makarwe. 11450005
P31_TL00017 1228
P31_ST00102 1231 Rimge 07080
P31_SP00086 322
P31_ST00103 343 zuna 0.58 0880
P31_SP00087 1267
P31_ST00104 1229 219 kakamira 00222010
P31_SP00088 1266
P31_ST00105 701 301 kakatarisana 000000140040
P31_SP00089 1002
P31_ST00106 1241 111 napa 0450
P31_SP00090 1137 1275
P31_ST00107 1152 225 mahombe 0300000 mahombekombe.
P31_TL00018 175 1287
P31_ST00108 1289 kombe. 305000
P31_SP00091 340 1327
P31_ST00109 394 Pa 0.84 30
P31_SP00092 452 1326
P31_ST00110 472 1288 196 kakaona 0100343
P31_SP00093 668
P31_ST00111 688 1300 149 garwe, 105000
P31_SP00094 837 1335
P31_ST00112 858 kakabva 0000000
P31_SP00095 1325
P31_ST00113 1072 183 kafugga 0000830
P31_SP00096 1255 1334
P31_ST00114 1285 105 zano
P31_TL00019 1347
P31_ST00115 1362 ro
P31_SP00097 1387
P31_ST00116 285 kuyambuka. 0500505700
P31_SP00098 538 1395 56
P31_ST00117 Kakati: 0000005
P31_SP00099 1385
P31_ST00118 793 "Nayi 00003
P31_SP00100 1393
P31_ST00119 963 imi, 7430
P31_SP00101 1048 1392
P31_ST00120 1068 muri 0253
P31_SP00102 1177 1384
P31_ST00121 1208 nazhinji 80000738
P31_TL00020 177 1406 1213
P31_ST00122 1410 99 here 4040
P31_SP00103 1447
P31_ST00123 1407 147 sesu" 000300
P31_SP00104 1446
P31_ST00124 148 Garwe 00300
P31_SP00105 1444
P31_ST00125 709 rakati: 4000050
P31_SP00106 857
P31_ST00126 897 160 "Oggu, 008321
P31_SP00107 1057 1453
P31_ST00127 1095 tiri 0303
P31_SP00108 1443
P31_ST00128 82042723
P31_TL00021 1465
P31_ST00129 1468 kwa:^o." 000810000
P31_SP00109 356 1514
P31_ST00130 409 1467 00040
P31_SP00110 546 1504
P31_ST00131 583 kakati: 1000436
P31_SP00111 738 1503
P31_ST00132 779 1466 284 "Manomano 000614070
P31_SP00112 1063 1502
P31_ST00133 1099 1478 enyu. 05050
P31_SP00113 1222 1511 57
P31_ST00134 1279 Uyai 0006
P31_TL00022 176 1524
P31_ST00135 1539 mese, 40006
P31_SP00114 305 1572
P31_ST00136 1537 muuggane; 000810706
P31_SP00115
P31_ST00137 600 1525 66 isu 0.69
P31_SP00116 666 1562
P31_ST00138 1531 230 nanatsuro 806000010
P31_SP00117 915
P31_ST00139 931 tigougganano, 0015581570806
P31_SP00118 1256 1571
P31_ST00140 1276 114 tione 21020
P31_TL00023 1582
P31_ST00141 1584 86 nda 670
P31_SP00119 262 1622
P31_ST00142 279 1583 napi 0.36 8646
P31_SP00120 378 1630
P31_ST00143 nazhinji." 8004334400
P31_TL00024 277 1656 1115
P31_ST00144 1659 2.
P31_SP00121 1695
P31_ST00145 367 1658 06000
P31_SP00122 516
P31_ST00146 537 1657 ir 030
P31_SP00123 599 1694
P31_ST00147 619 rakandokoka 40000201004
P31_SP00124 923
P31_ST00148 944 345 madzitateguru, 60406000000500
P31_SP00125 1703
P31_ST00149 1309 1670 83 ma- 002
P31_TL00025 1715
P31_ST00150 1717 238 44 dzisekuru, 7040008780
P31_SP00126 414 1761
P31_ST00151 449 1729
P31_SP00127 1754
P31_ST00152 258 madziBaBa, 0003570800
P31_SP00128 791
P31_ST00153 827 madzimbuya, 30020002746
P31_SP00129 1133
P31_ST00154 1716 223 madzimai 0.95 00200001
P31_TL00026 1774
P31_ST00155 1790 74 ose
P31_SP00130 251 1815
P31_ST00156 1789 60
P31_SP00131 1814
P31_ST00157 335 1782 204 nate^ara, 8500100405
P31_SP00132 1822
P31_ST00158 563 215 han;jadzi, 0007803000
P31_SP00133 778 1821
P31_ST00159 799 1775 201 nanigina 0.57 80028860
P31_SP00134 1000
P31_ST00160 1020 1787
P31_SP00135 1811
P31_ST00161 naramu 801067
P31_SP00136 1262 1812
P31_ST00162 1788 113 nose, 84005
P31_TL00027 1833
P31_ST00163 1849 no
P31_SP00137 234 1874
P31_ST00164 1842 139 twana 00050
P31_SP00138 392 1873
P31_ST00165 1834 twake
P31_SP00139 548 1872
P31_ST00166 1841 twose
P31_SP00140 699
P31_ST00167 720 1840 79 twe
P31_SP00141 1871
P31_ST00168 820 makarwe, 06047002
P31_SP00142 1041 1878
P31_ST00169 rikagona 66051080
P31_SP00143 1263 1880
P31_ST00170 1281 faka- 40012
P31_TL00028 1891
P31_ST00171 1895 faka.
P31_SP00144 1933
P31_ST00172 342 1894 77 Asi 624
P31_SP00145 419 1931
P31_ST00173 438 1900 117 tsuro 00448
P31_SP00146 555
P31_ST00174 589 1893 192 kakagga 1202870
P31_SP00147 781 1939
P31_ST00175 815 1892 90 kari 0061
P31_SP00148 1929
P31_ST00176 926 koga, 00460
P31_SP00149 1046
P31_ST00177 311 kaciraggarira 0403208202260
P31_TL00029 1950
P31_ST00178 1966 106
P31_SP00150 1992
P31_ST00179 1952 rako 0.54 4077
P31_SP00151 407 1990
P31_ST00180 1964
P31_SP00152 490
P31_ST00181 527 1951 kuwana 040560
P31_SP00153 707 1989
P31_ST00182 320 mayambukiro 15023540267
P31_SP00154 1065 1997
P31_ST00183 1100 1963 27 o 0.20 8
P31_SP00155 1988
P31_ST00184 kubva 02002
P31_SP00156
P31_ST00185 1323 1953 70 ku- 052
P31_TL00030 179 2021
P31_ST00186 tsuwa. 501017
P31_SP00157 327 2051 -47
P31_ST00187 280 2089 3.
P31_SP00158 316 2126
P31_ST00188 370 2086 384 "Ndokunereggai 00605780308013
P31_SP00159 2133
P31_ST00189 773 2085 233 keciposhi, 2001562567
P31_SP00160 1006 2132
P31_ST00190 1024 2087 nasawira 85021000
P31_SP00161 2123 12
P31_ST00191 1243 2099 naggu, 0.55 808342
P31_TL00031 2146
P31_ST00192 2149 ndione 800180
P31_SP00162 339 2186
P31_ST00193 358 2147 92 kuti 0700
P31_SP00163 450 2184
P31_ST00194 0.51 0775
P31_SP00164
P31_ST00195 597 naggani, 0.45 85803817
P31_SP00165 792 2193
P31_ST00196 813 67 417
P31_SP00166 880 2183
P31_ST00197 tigozougganano, 722202780570834
P31_SP00167 1292
P31_ST00198 1312 2160 mo-
P31_TL00032 2205
P31_ST00199 2209 283 tinereggano. 0.50 438450806827
P31_SP00168 464 2253
P31_ST00200 2206 210 Teererai: 000704046
P31_SP00169 726 2243
P31_ST00201 Poshi, 773757
P31_SP00170 886 2250
P31_ST00202 94 piri, 64357
P31_SP00171 1009 2252
P31_ST00203 1028 2212 102 tat. 50527
P31_SP00172 1130
P31_ST00204 1183 Makushe 0615478


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00059.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P59 PHYSICAL_IMG_NR 59 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P59_TM00001 HPOS 0 VPOS 120
LeftMargin P59_LM00001 137 2125
RightMargin P59_RM00001 1396 163
BottomMargin P59_BM00001 2245 251
PrintSpace P59_PS00001 1259
TextBlock P59_TB00001
TextLine P59_TL00001 152 133 1211 49
String P59_ST00001 145 99 36 CONTENT uyu, WC 0.43 CC 4656
SP P59_SP00001 181 21
P59_ST00002 272 339 "Unoendepiko 0.76 315200401045
P59_SP00002 611 182 20
P59_ST00003 631 148 55 25 no 1.00 00
P59_SP00003 686 173
P59_ST00004 706 135 183 38 rUrnhou 0.32 5888808
P59_SP00004 889 19
P59_ST00005 908 294 46 rwakadayi" 0.75 70600805000
P59_SP00005 1202
P59_ST00006 1257 106 39 Ciho 0.42 5475 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT CihoBoBo
P59_TL00002 154 193 1221 48
P59_ST00007 108 BoBo 0.54 8081 HypPart2
P59_SP00006 262 232 27
P59_ST00008 289 194 167 45 wakati, 0.92 0000031
P59_SP00007 456 239
P59_ST00009 495 195 269 "Ndatumga 0.77 000032481
P59_SP00008 764 241
P59_ST00010 800 155 37 na'mai 0.65 701622
P59_SP00009 955
P59_ST00011 982 207 140 34 naggu 0.56 80804
P59_SP00010 1122 35
P59_ST00012 1157 218 kuzoisha- 0.66 260540560
P59_TL00003 252 1224
P59_ST00013 217 mbadza." 0.97 00000020
P59_SP00011 369 291 54
P59_ST00014 423 253 211 47 Rikacinzi 800003700
P59_SP00012 634 300
P59_ST00015 653 266 56 0.78 40
P59_SP00013 709 15
P59_ST00016 724 267 murume 374600
P59_SP00014 917 292
P59_ST00017 936 263 94 uye, 0.61 6080
P59_SP00015 1030 301
P59_ST00018 1051 254 187 'Inodya 0.48 4866514
P59_SP00016 1238 18
P59_ST00019 1256 mari- 0.74 62301
P59_TL00004 150 312
P59_ST00020 149 yiko" 0.93 012000
P59_SP00017 299 358
P59_ST00021 354 0.72 00508080
P59_SP00018 571 350
P59_ST00022 592 313 126 akati, 005045
P59_SP00019 718 30
P59_ST00023 748 314 186 "Inodya 0.82 2170010
P59_SP00020 934 360
P59_ST00024 953 190 makumi 010650
P59_SP00021 1143 351
P59_ST00025 1170 320 162 matatu 0.49 350687
P59_SP00022 1332
P59_ST00026 1352 325 22 e
P59_TL00005 371
P59_ST00027 pondo 0.68 51530
P59_SP00023 295 418
P59_ST00028 332 nokuti 0.80 000605
P59_SP00024 482 409
P59_ST00029 500 224 yakanaka 0.85 00004330
P59_SP00025
P59_ST00030 760 372 kwa;o, 0.70 5008600
P59_SP00026 915 419
P59_ST00031 942 215 yakakora 0.88 00006030
P59_SP00027
P59_ST00032 1192 kwa^o." 00010000
P59_TL00006 151 430
P59_ST00033 171 Rikanzi 8000300
P59_SP00028 322 477
P59_ST00034 342 443 53 ne 0.81
P59_SP00029 395 468
P59_ST00035 415 431 158 zirume 0.79 004340
P59_SP00030 573
P59_ST00036 593 103 riye, 0.69 60405
P59_SP00031 696
P59_ST00037 711 "Rwakadayi:^i 0.73 00001080058100
P59_SP00032 1036 478 16
P59_ST00038 1052 432 85 ndo 0.53 543
P59_SP00033 1137 469
P59_ST00039 444 84 rwa 502
P59_SP00034 1241 13
P59_ST00040 1254 121 unoti 0.64 77003
P59_TL00007 489
P59_ST00041 205 'Makumi 6000242
P59_SP00035 356 527
P59_ST00042 376 497 161 501304
P59_SP00036 537
P59_ST00043 557 503
P59_SP00037 578 528
P59_ST00044 598 490 pondo' 0.89 2004000
P59_SP00038 779
P59_ST00045 834 492 180 Hapana 200660
P59_SP00039 1014 28
P59_ST00046 1042 fuza 1701
P59_SP00040 1136
P59_ST00047 1156 491 219 riggabisi- 2680404063
P59_TL00008 549 1225
P59_ST00048 561 re 0.83
P59_SP00041 586 29
P59_ST00049 223 mari 0042
P59_SP00042 329
P59_ST00050 348 130 zhinji 0.86 040040
P59_SP00043 595
P59_ST00051 514 yakadayi:ji 00508003880
P59_SP00044 768 596
P59_ST00052 808 57 ku 0.71 05
P59_SP00045 865 587
P59_ST00053 901 550 rumhou 351605
P59_SP00046 1082 588
P59_ST00054 1118 256 rwakaonda 000510700
P59_TL00009 608
P59_ST00055 174 kudayi. 3480200
P59_SP00047 323 654
P59_ST00056 378 609 124 Kana 1024
P59_SP00048 646
P59_ST00057 522 139 ucida, 201800
P59_SP00049 661
P59_ST00058 683 110 enda 0220
P59_SP00050 793
P59_ST00059 812 115 :^ako. 8100000
P59_SP00051 927 655
P59_ST00060 78 Asi 000
P59_SP00052 1060 647
P59_ST00061 1087 169 hapana 400003
P59_SP00053 656
P59_ST00062 1277 622 96 ano- 0.94 0002
P59_TL00010 667 1212
P59_ST00063 236 mbobisira 0.84 500040040
P59_SP00054 385 705
P59_ST00064 404 053707
P59_SP00055
P59_ST00065 605 668 247 rwakadayi 300548222
P59_SP00056 852 714
P59_ST00066 870 143 20400
P59_SP00057 1013 715
P59_ST00067 1032 669 189 500723
P59_SP00058 26
P59_ST00068 1247 676 114 mata 7120 matatu.
P59_TL00011 727
P59_ST00069 733 58 32 tu.
P59_SP00059 765
P59_ST00070 rfayi 0.60 77005
P59_SP00060 773
P59_ST00071 389 728 64 uri 0.87 003
P59_SP00061 453
P59_ST00072 473 165 munhu 0.57 54064
P59_SP00062 638
P59_ST00073 657 ndatokupa 000100740
P59_SP00063 904 774
P59_ST00074 922 740 :;aggu 8870807
P59_SP00064 1057 775
P59_ST00075 1075 184 nyemba 700020
P59_SP00065
P59_ST00076 1278 95 idzi, 51050
P59_TL00012 786
P59_ST00077 787 168 nditore 0.91 0000050
P59_SP00066 317 824
P59_ST00078 336 132 mhou 0606
P59_SP00067
P59_ST00079 486 yako. 00000
P59_SP00068 610 833
P59_ST00080 663 Tarisa 304200
P59_SP00069 814
P59_ST00081 841 111 uone 6000
P59_SP00070 952 825
P59_ST00082 972 ^a 0.50 100
P59_SP00071 1020
P59_ST00083 1039 dzakaita." 0000007000
P59_TL00013 860 1121
P59_ST00084 861 5. 0.96
P59_SP00072 286 899
P59_ST00085 341 00408080
P59_SP00073 558
P59_ST00086 123 arfoti 077000
P59_SP00074 710
P59_ST00087 738 873 118 meso 0100
P59_SP00075 856
P59_ST00088 876 868 62 tge 0.63 280
P59_SP00076 938 907
P59_ST00089 967 862 204 akawana 0.95 0000030
P59_SP00077 1171
P59_ST00090 1198 hokuno 0.62 705511
P59_TL00014 920 1227
P59_ST00091 kunaka. 2430210
P59_SP00078 958
P59_ST00092 387 921 Kupenya 0730600
P59_SP00079
P59_ST00093 617 175 kwadzo 000000
P59_SP00080 792
P59_ST00094 818 206 dzinegge 20010800
P59_SP00081 968
P59_ST00095 1044 933 cuma. 06500
P59_SP00082 1177
P59_ST00096 1232 42 Akati, 0.55 320667
P59_TL00015 979 1222
P59_ST00097 "Kuda 00680
P59_SP00083 306 1017
P59_ST00098 ndinoda 8001080
P59_SP00084 518
P59_ST00099 992 :^aggu 0.46 8101803
P59_SP00085 672 1026
P59_ST00100 692 980 63 asi 002
P59_SP00086 755
P59_ST00101 amai 2420
P59_SP00087 886
P59_ST00102 170 nanoda 808080
P59_SP00088 1071
P59_ST00103 1089 981 107 0044
P59_SP00089 1196
P59_ST00104 kwayo. 200500
P59_TL00016 1038
P59_ST00105 352 Ndigga:;iparire 0208008860000000
P59_SP00090 1086 44
P59_ST00106 544 113 kana 0050
P59_SP00091 1076
P59_ST00107 693 326 ndikabvuma." 400000060000
P59_SP00092 1019 1077
P59_ST00108 1073 166 Zirume 000400
P59_SP00093 1239
P59_ST00109 1284 89 riye 0000
P59_TL00017 147 1097
P59_ST00110 1098 rikati, 3000426
P59_SP00094 287
P59_ST00111 308 220 "Nyemba 0.99 0000000
P59_SP00095 1144
P59_ST00112 565 83 idzi 2001
P59_SP00096 648 1135
P59_ST00113 677 dzinopfuura 30122444100
P59_SP00097 957 1145
P59_ST00114 1099 0010
P59_SP00098 1088
P59_ST00115 1115 1111 33 yose.
P59_SP00099 1230
P59_ST00116 90 Mu- 072
P59_TL00018 1213
P59_ST00117 1158 146 kuriro 014240
P59_SP00100
P59_ST00118 wadzo
P59_SP00101 459 1195
P59_ST00119 243 unopfuura 770203200
P59_SP00102 721 1204
P59_ST00120 129 ^inhu 0.52 104053
P59_SP00103 869
P59_ST00121 890 :^ose.
P59_SP00104 998
P59_ST00122 1053 231 Dzinogika 000008500
P59_SP00105
P59_ST00123 1303 kudegga-degga."
P59_TL00019 1216
P59_ST00124 1217 335 degga-degga." 8081008080000
P59_SP00106 483 1264
P59_ST00125 538 Ndiye 21100
P59_SP00107 678 1263
P59_ST00126 694 01608080
P59_SP00108 911 1255
P59_ST00127 600100
P59_SP00109 1110
P59_ST00128 1126 dziye
P59_SP00110 1246
P59_ST00129 1261 mba mbare-mbare.
P59_TL00020 1275
P59_ST00130 1276 re-mbare. 002300300
P59_SP00111 366 1315
P59_ST00131 421 134 Rume
P59_SP00112 555 1314
P59_ST00132 575 1000
P59_SP00113 664 1323
P59_ST00133 684 230
P59_SP00114 769
P59_ST00134 789 kutinha 0380030
P59_SP00115 969
P59_ST00135 984 131 5215
P59_SP00116
P59_ST00136 1130 66 iye 0.90 200
P59_SP00117 1322
P59_ST00137 1214 roenda 0.98
P59_TL00021 1348 109
P59_ST00138 125 nayo. 40002
P59_SP00118 1383 -24
P59_ST00139 248 1412 6.
P59_SP00119 283 1449
P59_ST00140 338 1410 00008080
P59_SP00120 556
P59_ST00141 576 1411
P59_SP00121 1448
P59_ST00142 153 musha 01000
P59_SP00122 806
P59_ST00143 835 144 sikiza. 0400004
P59_SP00123
P59_ST00144 1033 Amai 0021
P59_SP00124 1159
P59_ST00145 1178 nakagga 8000810
P59_TL00022 1469 1226
P59_ST00146 1470 nakamugaririra 80002500402003
P59_SP00125 511 1517
P59_ST00147 547 1482 pa
P59_SP00126 602
P59_ST00148 117 nzira 00300
P59_SP00127 1507
P59_ST00149 790 nakaona 8000000
P59_SP00128 985 1508
P59_ST00150 hoyo 5010
P59_SP00129 1516
P59_ST00151 1163 1476 208 tutururu, 440074247
P59_TL00023 1528
P59_ST00152 1529 pfaca 44000
P59_SP00130 1576
P59_ST00153 500000
P59_SP00131
P59_ST00154 dziye. 100000
P59_SP00132 644
P59_ST00155 701 "Amai 00022
P59_SP00133 849 1567
P59_ST00156 887 ndauya 000106
P59_SP00134 1575
P59_ST00157 1095 1541 52
P59_SP00135 1147 1566
P59_ST00158 1189 400200
P59_TL00024 1587
P59_ST00159 1588 41 dzinoshamisa 570700603000
P59_SP00136 463 1629
P59_ST00160 kwa:;o, 00078600
P59_SP00137 1635
P59_ST00161 259 dzinopinda 0052000000
P59_SP00138 935
P59_ST00162 965 100075
P59_SP00139 1094 1634 31
P59_ST00163 1125 1600 97 ^ose 10010
P59_SP00140
P59_ST00164 kuku- 06000
P59_TL00025 1646
P59_ST00165 1649 ra." 5000
P59_SP00141 229 1685
P59_ST00166 1648 127 0600
P59_SP00142 410 1688
P59_ST00167 450 1647 kuzoi^iti 0100810321
P59_SP00143 633 1694
P59_ST00168 660 kwi
P59_SP00144 744
P59_ST00169 780 haawane 6000070
P59_SP00145 1684
P59_ST00170 1021 noggopunyaira 8080026000100
P59_TL00026 1705
P59_ST00171 1719 50
P59_SP00146 199 1744
P59_ST00172 1706 shuggu. 0248000
P59_SP00147 400 1753
P59_ST00173 457 164 "Ndico
P59_SP00148 621
P59_ST00174 642 82 ciyi 0200
P59_SP00149 1752
P59_ST00175 743 ici 403
P59_SP00150 797 1743
P59_ST00176 817 235 kuteggesa 000081000
P59_SP00151
P59_ST00177 1080 0504
P59_SP00152
P59_ST00178 1718 142 yaggu 01807
P59_TL00027 1764
P59_ST00179 1778
P59_SP00153 201 1804
P59_ST00180 1765 233 tunyemba
P59_SP00154 480 1812
P59_ST00181 tutanhatu 010000004
P59_SP00155 751 1803
P59_ST00182 795 utwu."
P59_SP00156 947 1802
P59_ST00183 1001 Ku^iti, 01100016
P59_SP00157 1811
P59_ST00184 "Ndino 002000
P59_TL00028 1823 1229
P59_ST00185 1837 157 mgana 08170
P59_SP00158 1872
P59_ST00186 1824 isadza
P59_SP00159 465 1862
P59_ST00187 484 ro
P59_SP00160 530
P59_ST00188 156 kurasa
P59_SP00161
P59_ST00189 725 kupa 0030
P59_SP00162 839 1870
P59_ST00190 859 i^akadayi^i. 81010480051007
P59_SP00163
P59_ST00191 1160 213 Cindibvi- 735000005
P59_TL00029 1882 1228
P59_ST00192 1896 rg. 080
P59_SP00164 191 1928
P59_ST00193 210 1884 zirema 003060
P59_SP00165 1921
P59_ST00194 394
P59_SP00166 440
P59_ST00195 461 1895 mgana. 082000
P59_SP00167 627 1930
P59_ST00196 1883 Nhasi
P59_SP00168 820 1920
P59_ST00197 851 mumba 10400
P59_SP00169 1022
P59_ST00198 maggu 00803
P59_SP00170 1199
P59_ST00199 haupi. 000347
P59_TL00030 1941
P59_ST00200 1942 nde
P59_SP00171 228 1981
P59_ST00201 249 1955
P59_SP00172 304 1980
P59_ST00202 324 kudya
P59_SP00173 466 1989
P59_ST00203 494 kose.
P59_SP00174
P59_ST00204 662 Unotodya 06020400
P59_SP00175 891 1988
P59_ST00205 918 1954
P59_SP00176 1979
P59_ST00206 1002 kukwata. 00000000
P59_SP00177
P59_ST00207 1267 1943 104 Rino 0.67 8040
P59_TL00031 2000
P59_ST00208 303 togoBatikana 402080050052
P59_SP00178 447 2049
P59_ST00209 475 neyi 60020
P59_SP00179 2048
P59_ST00210 651 Cokudya 0000010
P59_SP00180 2047
P59_ST00211 tociwanepi" 000201000000
P59_SP00181 1176
P59_ST00212 1231 00030
P59_TL00032 2058
P59_ST00213 2059 40500200
P59_SP00182 2107
P59_ST00214 2066 138 twuye 00010
P59_SP00183 542
P59_ST00215 kwakadaro 000018230
P59_SP00184 830 2098 24
P59_ST00216 854 2071 102 waa. 0020
P59_SP00185 956 2097
P59_ST00217 1011 Mumba 41000
P59_SP00186 1186
P59_ST00218 Bondo- 804007
P59_TL00033 2117
P59_ST00219 2120 112 koto, 00600
P59_SP00187 255 2165
P59_ST00220 284 2118 179 misodzi 1000300
P59_SP00188 2157
P59_ST00221 iciggocururuka. 300800070400000
P59_TL00034 244 2191 1146
P59_ST00222 2195 7.
P59_SP00189 279 2232
P59_ST00223 333 2192 01708080
P59_SP00190 551 2231
P59_ST00224 572 2205 119 wane 0060
P59_SP00191 691 2230
P59_ST00225 oggogikura 0820806400
P59_SP00192 974 2239
P59_ST00226 993 192 kucema, 2300406
P59_SP00193 1185 2238
P59_ST00227 2193 176 "Ndat; 000008


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 130
LeftMargin P15_LM00001 73 2142
RightMargin P15_RM00001 1309 250
BottomMargin P15_BM00001 2272 224
PrintSpace P15_PS00001 1236
TextBlock P15_TB00001
TextLine P15_TL00001 178 136 1101 48
String P15_ST00001 138 37 36 CONTENT 4- WC 0.61 CC 07
SP P15_SP00001 215 174 53
P15_ST00002 268 137 197 46 Cipuggu 0.40 7276835
P15_SP00002 465 183 19
P15_ST00003 484 112 38 kana 0.83 0060
P15_SP00003 596
P15_ST00004 615 75 ciri 0.64 0680
P15_SP00004 690 175
P15_ST00005 709 213 47 kudegga, 16808005
P15_SP00005 922 184 32
P15_ST00006 954 243 munhegga 0.54 07870813
P15_SP00006 1197 17
P15_ST00007 1214 149 65 25 wa 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT waco
P15_TL00002 79 196 1213
P15_ST00008 209 51 co HypPart2
P15_SP00007 234 35
P15_ST00009 165 246 ukadonha, 0.60 600807506
P15_SP00008 411 242
P15_ST00010 446 180 39 cinobva 0.68 0507602
P15_SP00009 626 235
P15_ST00011 662 204 237 cautenera, 0.66 0230080666
P15_SP00010 899 14
P15_ST00012 913 229 cinouBata 0.56 706078620
P15_SP00011 1142
P15_ST00013 1177 115 usati 0.41 81557
P15_TL00003 255
P15_ST00014 261 wadonhera 108745070
P15_SP00012 340 293 28
P15_ST00015 368 256 106 pasi, 0.82 00052
P15_SP00013 474 302
P15_ST00016 512 uciri 31452
P15_SP00014 618 294
P15_ST00017 653 269 222 34 pamgeya, 0.71 50080052
P15_SP00015 875 303
P15_ST00018 912 257 182 0.58 0840725
P15_SP00016 1094 295
P15_ST00019 1129 163 caudya 0.76 006610
P15_TL00004 315 1200
P15_ST00020 328 126 wose. 0.93 00300
P15_SP00017 205 353 55
P15_ST00021 260 316 Hapana 0.84 001710
P15_SP00018 440 362
P15_ST00022 459 164 munhu 07274
P15_SP00019 623 20
P15_ST00023 643 56 ati 0.53 355
P15_SP00020 699 22
P15_ST00024 721 anogga 480806
P15_SP00021 886 363 21
P15_ST00025 907 0.69 07070810
P15_SP00022 1150
P15_ST00026 1164 62 we
P15_SP00023 1226 16
P15_ST00027 1242 ci 0.96 cipuggu,
P15_TL00005 374 1119 49
P15_ST00028 386 156 puggu, 0.62 148051
P15_SP00024 422
P15_ST00029 169 hapana 0.94 201000
P15_SP00025 425 421
P15_ST00030 445 375 0.55 06473
P15_SP00026 609 412
P15_ST00031 628 57 0.92 002
P15_SP00027 685
P15_ST00032 706 388 109 aona 2030
P15_SP00028 815 413
P15_ST00033 835 376 cipuggu 0.72 0033812
P15_SP00029 1019 423
P15_ST00034 1038 160 cakafa. 0.87 0041300
P15_TL00006 181 450 1110
P15_ST00035 451 33 5. 0.63
P15_SP00030 214 488
P15_ST00036 1303825
P15_SP00031 497 31
P15_ST00037 496 146 cishiri 0005005
P15_SP00032 642
P15_ST00038 679 210 cinotyisa 0.77 046400400
P15_SP00033 889
P15_ST00039 909 464 110 nana 8600
P15_SP00034 489 29
P15_ST00040 1048 158 45 nadiki, 8280061
P15_SP00035 1206
P15_ST00041 1237 463 54 no 01
P15_TL00007 508 1212
P15_ST00042 274 kuBururuka 0.79 0185060000
P15_SP00036 547 30
P15_ST00043 383 509 94 kwa 000
P15_SP00037 477
P15_ST00044 507 510 cinoita, 00300100
P15_SP00038 676 555
P15_ST00045 321 ciciwawamisa 000001005000
P15_SP00039 1042 548
P15_ST00046 1073 511 218 mapapiro 00000804
P15_TL00008 569
P15_ST00047 581 88 aco, 0.86 5000
P15_SP00040 167 614
P15_ST00048 199 124 44 ciciti, 0002332
P15_SP00041 323 613
P15_ST00049 460 "Gu-gu-gu-gu-gu-gu: 0.65 0451452332200276545
P15_SP00042 822 616
P15_ST00050 869 582 gu-gu-gu-gu-gu-gu: 0.51 644553534770741557
P15_TL00009 80 629 850
P15_ST00051 177 ko-o-o-o 74172202
P15_SP00043 666
P15_ST00052 276 pu-pu-pu-pu-pu-pu 0.67 56003053313046075
P15_SP00044 697
P15_ST00053 716 ko-o-o-o." 0231000174
P15_TL00010 703 1112
P15_ST00054 705 6. 0.95
P15_SP00045 216 741
P15_ST00055 271 704 0162806
P15_SP00046 468 750
P15_ST00056 487 147 0607702
P15_SP00047 634
P15_ST00057 cinokudzwa 0040070030
P15_SP00048 929 742
P15_ST00058 948 142 kwa^o 0.73 003100
P15_SP00049 1090 751
P15_ST00059 1120 717 ne
P15_SP00050 1173
P15_ST00060 1194 100 ndu- 0.39 7664
P15_TL00011 763
P15_ST00061 764 68 dzi 800
P15_SP00051 148 801
P15_ST00062 zhinji 360360
P15_SP00052 297 809
P15_ST00063 318 77 dza
P15_SP00053 395 26
P15_ST00064 nanhu, 822651
P15_SP00054 577 808
P15_ST00065 339 nanociombera, 8000010000007
P15_SP00055
P15_ST00066 980 111 0.78 0071
P15_SP00056 1091 802
P15_ST00067 naciona 8405082
P15_TL00012 1230 200
P15_ST00068 298 cicibururuka 840285555600
P15_SP00057 377 861
P15_ST00069 396 99 ^aco 10100
P15_SP00058 495
P15_ST00070 516 kudegga. 00808317
P15_SP00059 725 870 -185
P15_ST00071 540 973 58 12.
P15_SP00060 598 1010
P15_ST00072 654 972 MAVU. 0.90 01003
P15_SP00061 831 41
P15_ST00073 872 964 231 '5>^,C3rv 0.18 5881078888
P15_SP00062 1103 1018
P15_ST00074 1136 1002 5 0.52 4
P15_SP00063 1141 1016
P15_ST00075 1169 938 140 84 t§5T 0.14 8888
P15_TL00013 185 1070 1098
P15_ST00076 1.
P15_SP00064 217 1108
P15_ST00077 1071 151 Rimge 40080
P15_SP00065 1117
P15_ST00078 443 1083 105 zuna 4580
P15_SP00066
P15_ST00079 580 ^akaitika 0.75 1000520301
P15_SP00067 790
P15_ST00080 820 92 kuti 0.89 0300
P15_SP00068
P15_ST00081 170 mumge 0.50 08880
P15_SP00069 1118
P15_ST00082 1155 128 muko 2668 mukomana
P15_TL00014 83
P15_ST00083 1143 24 mana 8002
P15_SP00070 1167
P15_ST00084 230 1130 wakafirwa 0.91 000000060
P15_SP00071 467 1168
P15_ST00085 na
P15_SP00072 542
P15_ST00086 561 naBereki 0.57 80806045
P15_SP00073 757 18
P15_ST00087 775 122 nake, 0.80 81000
P15_SP00074 897 1174
P15_ST00088 85 ndo 700
P15_SP00075 1014
P15_ST00089 1034 155 kusara 0.74 070440
P15_SP00076 1189
P15_ST00090 1220 ane 380
P15_TL00015 1188 1204
P15_ST00091 1201 oga-oga 8050010
P15_SP00077
P15_ST00092 279 1190 162 asisina 6060550
P15_SP00078 441 1227
P15_ST00093 127 hama 5100
P15_SP00079 586
P15_ST00094 606 1202 pa
P15_SP00080 659
P15_ST00095 141 nyika. 020077
P15_SP00081 1235
P15_ST00096 244 Wakasuna 0.70 05043280
P15_SP00082
P15_ST00097 1138 0.34
P15_SP00083
P15_ST00098 ku 0.81 03 kugara
P15_TL00016 1248 1215
P15_ST00099 1261 102 gara 0.98 0000
P15_SP00084 1295
P15_ST00100 202 oga
P15_SP00085 282
P15_ST00101 1249 240 asiggazine 3058000580
P15_SP00086 543 1296
P15_ST00102 559 cokuita: 02034004
P15_SP00087 1286
P15_ST00103 kudaro 058000
P15_SP00088 928
P15_ST00104 947 233 wakaenda 04065345
P15_SP00089 1180 1285
P15_ST00105 101 :^ake 810000
P15_TL00017 1307 1203
P15_ST00106 1320 so
P15_SP00090 129 1345
P15_ST00107 365 mufambi-fambi. 0.85 05155010000002
P15_SP00091 514
P15_ST00108 570 1308 08080
P15_SP00092 718 1354
P15_ST00109 739 zuua 0180
P15_SP00093 844
P15_ST00110 863 wakagika 00038501
P15_SP00094 1076 1353
P15_ST00111 1109 1319 52
P15_SP00095 1161 1344
P15_ST00112 1182 pare 0457 parendo
P15_TL00018 81 1366 1074
P15_ST00113 1367
P15_SP00096 166 1405
P15_ST00114 186 249 pacicerwa 0540400500
P15_SP00097 435 1414
P15_ST00115 456 153 na'mai 474004
P15_SP00098 1404
P15_ST00116 120 80002
P15_SP00099 749 1412
P15_ST00117 769 264 naciumbisa 8000005110
P15_SP00100 1033
P15_ST00118 1052 103 hari. 51070
P15_TL00019 189 1441 1106
P15_ST00119 1444 2.
P15_SP00101 223 1480
P15_ST00120 278 1442 Wakatagga 000300810
P15_SP00102 1489
P15_ST00121 591 kucera 0.88 010050
P15_SP00103 747
P15_ST00122 791 munyakwe, 000000000
P15_SP00104 1055 1488
P15_ST00123 300
P15_SP00105 1186 1478
P15_ST00124 ku- 032
P15_TL00020 1498
P15_ST00125 1499 198 umba-po 8040000
P15_SP00106 1546
P15_ST00126 299 287 mifananidi.0 050015342873
P15_SP00107 1537
P15_ST00127 605 1512 ye
P15_SP00108 656
P15_ST00128 688 mombe. 005000
P15_SP00109 868
P15_ST00129 258 Wakaitora, 0000202002
P15_SP00110 1543
P15_ST00130 1211 500
P15_TL00021 1556
P15_ST00131 1558 kuenda 050500
P15_SP00111 1596
P15_ST00132 270 1571 nayo 0020
P15_SP00112 381 1605
P15_ST00133 401 179 kugaga, 0110802
P15_SP00113
P15_ST00134 601 kwaina 000080
P15_SP00114
P15_ST00135 784 1570 10
P15_SP00115 839 1595
P15_ST00136 858 8030
P15_SP00116 969
P15_ST00137 988 nadiki 808502
P15_SP00117 1135
P15_ST00138 131 naice- 800003
P15_TL00022 1616
P15_ST00139 1624 125 ggeta
P15_SP00118 1665
P15_ST00140 226 1617 ^ipfuo 1030160
P15_SP00119 366 1664
P15_ST00141 1630 :ano. 740800
P15_SP00120 498 1660
P15_ST00142 553 1618 159 Uamge 83080
P15_SP00121 712
P15_ST00143 732 1629 8050
P15_SP00122 842 1655
P15_ST00144 nakomana 80200300
P15_SP00123 1654
P15_ST00145
P15_SP00124 1653
P15_ST00146 69 060
P15_TL00023 1675
P15_ST00147 1677 mukwazisa, 1000015070
P15_SP00125 349 1722
P15_ST00148 394 194 nakaciti: 800000044
P15_SP00126 588 1714
P15_ST00149 635 1676 "Ko! 2005
P15_SP00127 738
P15_ST00150 768 i^i 0104
P15_SP00128 819 1723
P15_ST00151 847 wabvepiko-" 002002500070
P15_SP00129 1144
P15_ST00152 1198 95 Ndo 050
P15_TL00024 1735
P15_ST00153 1736 kudanira 01818040
P15_SP00130 290 1774
P15_ST00154 310 1737 70 oti:
P15_SP00131 1773
P15_ST00155 414 "Ndabva 0006000
P15_SP00132 619
P15_ST00156 639 1749 60
P15_SP00133 691
P15_ST00157 723 342 makaremuno." 100000200000
P15_SP00134 1065
P15_ST00158 1097 "Urikue- 00660501
P15_TL00025 82 1791
P15_ST00159 1793 ndepiko" 600060600
P15_SP00135 317 1840
P15_ST00160 "Ndinotgaga 00084048612
P15_SP00136 655
P15_ST00161 113 kuna
P15_SP00137 798 1830
P15_ST00162 817 1792 na:ine 8088220
P15_SP00138 1838
P15_ST00163 985 143 doro." 800000
P15_SP00139 1128 1829
P15_ST00164 "Zita 10500
P15_TL00026 1851
P15_ST00165 1853 rako 4204
P15_SP00140 1890
P15_ST00166 1852 unonzi 237502
P15_SP00141 360 1889
P15_ST00167 ani" 76303
P15_SP00142 501
P15_ST00168 531 "Ndini 303165
P15_SP00143 686
P15_ST00169 Mavu." 000000
P15_SP00144 884
P15_ST00170 939 116 Uana 7060
P15_SP00145 1888
P15_ST00171 1863 naye 8020
P15_SP00146 1179 1896
P15_ST00172 0.59 056
P15_TL00027 1909 1210
P15_ST00173 1911 176 kumuti: 4010470
P15_SP00147 1948
P15_ST00174 280 219 "Citenera 306208068
P15_SP00148 499
P15_ST00175 1910 93 kuri 3784
P15_SP00149
P15_ST00176 631 060641
P15_SP00150
P15_ST00177 208 nadzimai 85040022
P15_SP00151 1030 1947
P15_ST00178 1051 1922 90 ano, 0804
P15_SP00152 1955
P15_ST00179 1163 ndiko 00006
P15_TL00028 1967
P15_ST00180 1968 kune 5430
P15_SP00153
P15_ST00181 870803
P15_SP00154 358 43
P15_ST00182 1969 Mavu 0400
P15_SP00155 528
P15_ST00183 549 1980 uye 400
P15_SP00156 2014
P15_ST00184 647 190 ndokuti: 20604026
P15_SP00157 837 2004
P15_ST00185 859 436 "Hamuggaggo-ndi- 0100081083000302
P15_TL00029 2025
P15_ST00186 2033 277 40 ceggeterano 00810045080
P15_SP00158 357 2073
P15_ST00187 378 2027 here 0040
P15_SP00159 2064
P15_ST00188 2026 mombe 10000
P15_SP00160 680
P15_ST00189 711 212 dzaggu" 00180000
P15_SP00161 923
P15_ST00190 977 Uakati: 7008002
P15_SP00162 1139 2063
P15_ST00191 1172 "Siya 00003
P15_TL00030 2085 733
P15_ST00192 2086 ^ako, 102065
P15_SP00163 2132
P15_ST00193 168 560057
P15_SP00164 387
P15_ST00194 408 007
P15_SP00165 2123
P15_ST00195 dziggaende." 207806065000
P15_TL00031 2160 1114
P15_ST00196 2162 3.
P15_SP00166 2198
P15_ST00197 2161 0025
P15_SP00167 2197
P15_ST00198 419 0.37 557
P15_SP00168 504
P15_ST00199 525 kutewera 08008020
P15_SP00169 727 13
P15_ST00200 740 nrdzimayi 880060000
P15_SP00170 2206
P15_ST00201 991 2172 naye, 85002
P15_SP00171 1111
P15_ST00202 1127 86 640
P15_SP00172
P15_ST00203 1228 075
P15_TL00032 2220
P15_ST00204 2221 gikowana 80000582
P15_SP00173 2266
P15_ST00205 134 nasati 0.46 881706
P15_SP00174 452 2257
P15_ST00206 472 2233 161 nanwa. 0.45 868063
P15_SP00175 633
P15_ST00207 689 172 Uakuru 0.42 881772
P15_SP00176
P15_ST00208 879 2232 nose
P15_SP00177 982 2258
P15_ST00209 1006 nakamukwa- 8000010042


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P22_LM00001 159 2233
RightMargin P22_RM00001 1401 158
BottomMargin P22_BM00001 2274 222
PrintSpace P22_PS00001 1242
TextBlock P22_TB00001 691 165
TextLine P22_TL00001 697 47 95 29
String P22_ST00001 66 38 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P22_SP00001 735 69 18
P22_ST00002 753 39 so 0.14 88
P22_TB00002 128 2146
P22_TL00002 134 1219 45
P22_ST00003 151 52 25 na 0.56 80
P22_SP00002 217 176 33
P22_ST00004 250 139 136 36 Tsuro 0.86 00150
P22_SP00003 386 175 31
P22_ST00005 417 135 166 wakati: 0.89 0020013
P22_SP00004 583 174
P22_ST00006 630 257 "Uasekuru, 0.79 0700005070
P22_SP00005 887 179 48
P22_ST00007 935 138 endai, 060041
P22_SP00006 1073 46
P22_ST00008 1119 265 37 munotarisa 0000343000
P22_TL00003 192 1218 51
P22_ST00009 209 147 26 mvura 0.77 00640
P22_SP00007 313 235 20
P22_ST00010 333 93 34 apo, 0.81 0231
P22_SP00008 426 243 19
P22_ST00011 445 194 253 mukawana 0.92 06000000
P22_SP00009 698 232
P22_ST00012 717 122 iripo, 0.67 450504
P22_SP00010 839 241
P22_ST00013 858 403 mugondidaidzira 0.85 311000082300000
P22_SP00011 1261 240
P22_ST00014 1281 193 103 tigo- 0.84 10203
P22_TL00004 169 587 50
P22_ST00015 256 170 zodyira 0.91 0060000
P22_SP00012 339 303
P22_ST00016 358 144 nyimo 0.96 01000
P22_SP00013 502 301 21
P22_ST00017 523 233 dzedupo." 000850000
P22_TL00005 270 327 1114
P22_ST00018 332 35 3. 03
P22_SP00014 305 368 54
P22_ST00019 359 329 132 Bveni 0.82 20060
P22_SP00015 491 367
P22_ST00020 525 286 acaggoenda, 0.80 00080003313
P22_SP00016 811 375
P22_ST00021 842 335 118 30 tsuro 0.75 60500
P22_SP00017 960 365
P22_ST00022 980 328 86 ndo 0.58 750
P22_SP00018 1066
P22_ST00023 1085 155 kusara 050050
P22_SP00019 1240
P22_ST00024 1273 111 odya 0.72 7002
P22_TL00006 1215
P22_ST00025 391 0.76 70004
P22_SP00020 314 437 15
P22_ST00026 389 120 dziye 0.83 50200
P22_SP00021 449 435 14
P22_ST00027 463 388 44 dzose; 621000
P22_SP00022 602 432
P22_ST00028 620 387 296 acaggopedza 00080610000
P22_SP00023 916 434 13
P22_ST00029 929 154 kudya, 0.94 030000
P22_SP00024 1083 433
P22_ST00030 1103 282 wakamanyi- 1.00 0000000000
P22_TL00007 446
P22_ST00031 24 ra
P22_SP00025 215 487
P22_ST00032 230 450 114 kuna 2460
P22_SP00026 344 12
P22_ST00033 356 448 127 bveni 00070
P22_SP00027 483 486 16
P22_ST00034 499 447 197 acicema, 00400020
P22_SP00028 696
P22_ST00035 718 109 aciti: 001106
P22_SP00029 827 484
P22_ST00036 849 300 "Ndatorerwa 0.88 00603010000
P22_SP00030 1149
P22_ST00037 1165 143 10030
P22_SP00031 1308 493
P22_ST00038 1328 460 56 0.78 40
P22_TL00008 505 1216
P22_ST00039 508 238 mhembge, 08001410
P22_SP00032 408 555
P22_ST00040 428 507 145 0.73 50700
P22_SP00033 573 553
P22_ST00041 593 506 162 dzatiza 5000200
P22_SP00034 755 543
P22_ST00042 788 518 55 60
P22_SP00035 843
P22_ST00043 862 mhembge," 060200060
P22_SP00036 1127
P22_ST00044 1148 acifemere- 0023000403
P22_TL00009 564 49
P22_ST00045 569 ka 00
P22_SP00037 224 606
P22_ST00046 244 568 kwa^o. 0.74 0001050
P22_SP00038 398 613
P22_ST00047 452 566 133 00030
P22_SP00039 585 603
P22_ST00048 605 565 0000054
P22_SP00040 770 23
P22_ST00049 793 251 "Aticienda 2300010450
P22_SP00041 1044
P22_ST00050 1064 ^edu, 0.46 100834
P22_SP00042 1184 611
P22_ST00051 hapana 504510
P22_TL00010 173 624 1213
P22_ST00052 625 aggamutandanise 0.70 083036048700300
P22_SP00043 581 674
P22_ST00053 614 290 akamuBata." 00014800040
P22_SP00044 904 662
P22_ST00054 958 00000
P22_SP00045 1094
P22_ST00055 85 050
P22_SP00046 1199 32
P22_ST00056 1231 kunwa 52002
P22_TL00011 681
P22_ST00057 mvura, 307006
P22_SP00047 729
P22_ST00058 352 683 234
P22_SP00048 438 720
P22_ST00059 456 171 kuenda 0.66 260640
P22_SP00049 627
P22_ST00060 645 694 ^ano. 0.62 100800
P22_SP00050 759 728
P22_ST00061 772 719 4 5 0.93
P22_TL00012 273 757 1115
P22_ST00062 761 4.
P22_SP00051 308 796
P22_ST00063 362 758 01060
P22_SP00052 495
P22_ST00064 513 167 0140006
P22_SP00053 680 795
P22_ST00065 716 "Tsuro, 0005405
P22_SP00054 889 802
P22_ST00066 926 248 muzukuru, 000506140
P22_SP00055 1174 803
P22_ST00067 1205 183 tikagika 02028000
P22_TL00013 172 817
P22_ST00068 832 pa
P22_SP00056 226 866
P22_ST00069 matamba 0800400
P22_SP00057 473 855
P22_ST00070 830 97 uyo, 0.47 6166
P22_SP00058 588 863
P22_ST00071 617 74 uti: 7000
P22_SP00059 854
P22_ST00072 126 Aggu 0.57 0807
P22_SP00060 846
P22_ST00073 876 828 221 magagga, 00008000
P22_SP00061 1097
P22_ST00074 1117 61 ini 080
P22_SP00062 1178
P22_ST00075 1210 818 177 ndigoti: 52300004
P22_TL00014 875
P22_ST00076 879 0808
P22_SP00063 298 925
P22_ST00077 318 maibve-ibve." 0.99 0000001000000
P22_SP00064 651 914 53
P22_ST00078 704 877 00606
P22_SP00065 913
P22_ST00079 878 000
P22_SP00066 964
P22_ST00080 1001 kutendera 050004015
P22_SP00067 1235
P22_ST00081 1272 115 :<;ake. 8680007
P22_TL00015
P22_ST00082 938 77 Asi 700
P22_SP00068 975
P22_ST00083 936 nacaggogika 80008208020
P22_SP00069 552 983
P22_ST00084 571 948
P22_SP00070 626 982
P22_ST00085 mutamba, 06010003
P22_SP00071
P22_ST00086 896 942 33500
P22_SP00072 1014 973
P22_ST00087 1050 249 wakatagga 0.87 000000820
P22_SP00073 1299 984
P22_ST00088 1319 937 71 ku- 030
P22_TL00016 994
P22_ST00089 996 268 shenedzera, 07085100300
P22_SP00074 444 1040
P22_ST00090 995 70 oti: 0.95 0010
P22_SP00075 1032
P22_ST00091 150 "Aggu 00805
P22_SP00076 733 1041
P22_ST00092 752 maibve 000000
P22_SP00077 922 17
P22_ST00093 939 ibve;" 100020
P22_SP00078 1072
P22_ST00094 1093
P22_SP00079 1221 1033
P22_ST00095 1257 997 waka- 00020
P22_TL00017 178 1054 1212
P22_ST00096 1056 211 shatirwa, 000715005
P22_SP00080 1100
P22_ST00097 422 akashaya 11306016
P22_SP00081 637
P22_ST00098 670 ^o 0.50 100
P22_SP00082
P22_ST00099 737 kurena. 0.68 0440804
P22_SP00083 907 1091
P22_ST00100 1055 137 0.90 00400
P22_SP00084 1092
P22_ST00101 1129 800
P22_SP00085
P22_ST00102 1246 kudya 25510
P22_TL00018 181 317
P22_ST00103 212 0.98 0000000
P22_SP00086 393 1152
P22_ST00104 413 1126 ose. 0000
P22_TL00019 279 1189
P22_ST00105 1190 5.
P22_SP00087 1227
P22_ST00106
P22_SP00088
P22_ST00107 520 akati: 100002
P22_SP00089 646 1226
P22_ST00108 668 "Ukanzwa 00006000
P22_SP00090 908 27
P22_ST00109 ndoti: 030040
P22_SP00091 1067
P22_ST00110 1089 1191 Ndatga, 0005810
P22_SP00092 1262 1238
P22_ST00111 1292 1193 84 nda SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndatga,
P22_TL00020 1249 1214
P22_ST00112 1256 75 tga, 0800 HypPart2
P22_SP00093 252 1295
P22_ST00113 272 124 uuye, 0.63 65060
P22_SP00094 396 1294
P22_ST00114 412 1255 uzotora 5241870
P22_SP00095 584 1285
P22_ST00115 600 pano 1062
P22_SP00096 711
P22_ST00116 730 107 muti 8000
P22_SP00097 837
P22_ST00117 856 1250 123 uyu": 0.69 40505
P22_SP00098 979
P22_ST00118 59 as' 206
P22_SP00099 1287
P22_ST00119 1075 119 40320
P22_SP00100 1194 1288
P22_ST00120 1251
P22_SP00101 1289
P22_ST00121 1252 72 010
P22_TL00021 1307
P22_ST00122 82 bva
P22_SP00102 259 1345
P22_ST00123 278 1315 148 autora 041200
P22_SP00103
P22_ST00124 228 pakarepo. 602040000
P22_SP00104 688 1353
P22_ST00125 742 262 Uakafamba 800000000
P22_SP00105 1004
P22_ST00126 87
P22_SP00106 1346
P22_ST00127 1147 1309 kugika 008500
P22_SP00107 1297 1356
P22_ST00128 1335 1325
P22_TL00022 1366
P22_ST00129 musha 08040
P22_SP00108 331 1404
P22_ST00130 349 1379 64 wa
P22_SP00109
P22_ST00131 430 1373 nate^ara, 8000100330
P22_SP00110 636 1412
P22_ST00132 671 1367 110
P22_SP00111
P22_ST00133 775 kugara 050060
P22_SP00112 1414
P22_ST00134 955 1380 :jano, 786800
P22_SP00113 1070 1413
P22_ST00135 1369 287 nakaBikirwa 80508003300
P22_TL00023 1425
P22_ST00136 1426 sadza 00710
P22_SP00114 304 1463
P22_ST00137 323 130
P22_SP00115 409
P22_ST00138 kushamba. 060002000
P22_SP00116 677
P22_ST00139 731 325 Uacaggotagga 720081000810
P22_SP00117 1473
P22_ST00140 1088 1427 050001
P22_SP00118 1474
P22_ST00141 1430 00004
P22_TL00024 1484
P22_ST00142 wakashenedzera, 000003080200504
P22_SP00119 1529
P22_ST00143 1485 0500
P22_SP00120 685 1522
P22_ST00144 732 1486 1002300
P22_SP00121 905 1530
P22_ST00145 934 247 muzukuru: 070202523
P22_SP00122 1181 1525
P22_ST00146 1489 164 6032804
P22_TL00025 1543 1200
P22_ST00147 1544 188 ndatga;" 32008000
P22_SP00123 366 1590
P22_ST00148 1550 40500
P22_SP00124 504 1581
P22_ST00149 231 ndokubva 44023000
P22_SP00125 754
P22_ST00150 773 187 aBuritsa 08002100
P22_SP00126 1582
P22_ST00151 986 1546 0104
P22_SP00127 1583
P22_ST00152 uye
P22_SP00128 1593
P22_ST00153 1549
P22_SP00129 1301 1586
P22_ST00154 1321 57 ku kumupa.
P22_TL00026 1602
P22_ST00155 1615 141 mupa. 02502
P22_SP00130 319 1649
P22_ST00156 372 Ndokubva 00005300
P22_SP00131 1640
P22_ST00157 631 nadya 81000
P22_SP00132 769
P22_ST00158 789 1603 00200
P22_SP00133 1641
P22_ST00159 1604 89 riye 5400
P22_SP00134 1026 1650
P22_ST00160 1046 1617 nose. 80000
P22_TL00027 280 1678 1111
P22_ST00161 1679 6.
P22_SP00135 315 1715
P22_ST00162 Kuzoti 0.71 038103
P22_SP00136 522
P22_ST00163 535 napedza 8020000
P22_SP00137 722 1724
P22_ST00164 736 161004
P22_SP00138 891 1725
P22_ST00165 911 1686 nate^ara 803010010
P22_SP00139 1726 11
P22_ST00166 1694 108 nauo 0.44 8480
P22_SP00140 1222 1720
P22_ST00167 1237 1684 nakati: 8000455
P22_TL00028 1736
P22_ST00168 "Cirindai 002525304
P22_SP00141 1774
P22_ST00169 1749 131 muno 0760
P22_SP00142
P22_ST00170 563 1750 mune 4330
P22_SP00143 690
P22_ST00171 710 1737 184 mbudzi, 0.65 0056056
P22_SP00144 894 1783
P22_ST00172 1739 mugodzitarisa 0110002604200
P22_SP00145 1245 1785
P22_ST00173 1265 1743 dzire- 000100
P22_TL00029 1795
P22_ST00174 1808 ge
P22_SP00146 229 1842
P22_ST00175 207 kupoya." 25600000
P22_SP00147 455
P22_ST00176 1796 Ndo 042
P22_SP00148 1834
P22_ST00177 kurinda 0201020
P22_SP00149 783
P22_ST00178 801 1810 :;ano. 0.53 8870800
P22_SP00150 1843
P22_ST00179 945 1798 000040
P22_SP00151 1099 1836
P22_ST00180 1125 1801 nanhu 80513
P22_SP00152 1270 1839
P22_ST00181 1816 102 nose 8200
P22_TL00030 1854
P22_ST00182 227 nakotsira, 8020001606
P22_SP00153 405 1900
P22_ST00183 440 299 nakaraggana 80013083020
P22_SP00154 739 1902
P22_ST00184 774 1856 200
P22_SP00155 859 1893
P22_ST00185 kuBaya 008000
P22_SP00156 1045 1903
P22_ST00186 1065 1858 imge 0.60 7080
P22_SP00157 1176 1905
P22_ST00187 1208 1861 nhoggo, 2108130
P22_TL00031 1913
P22_ST00188 040
P22_SP00158 263 1951
P22_ST00189 276 157 kuBika 048000
P22_SP00159
P22_ST00190 1927 nyama 40000
P22_SP00160 601 1960
P22_ST00191 yose
P22_SP00161
P22_ST00192
P22_SP00162 786 1961
P22_ST00193 1922 moto, 32400
P22_SP00163 1953
P22_ST00194 1916 rfewe 77000
P22_SP00164 1108 1954
P22_ST00195 1918
P22_SP00165 1957
P22_ST00196 1234 1920 160 kuriso- 0004020
P22_TL00032 1972
P22_ST00197 1985
P22_SP00166 2010
P22_ST00198 264 pakarepo 50002032
P22_SP00167 479 2019
P22_ST00199 511 1973 0.39
P22_SP00168 597
P22_ST00200 246 kuripakira 0003210470
P22_SP00169 872 2020
P22_ST00201 902 1974 83 ivu, 0044
P22_SP00170 985
P22_ST00202 1006 1975 220
P22_SP00171 2014
P22_ST00203 1121 1976 205 42 kurimisa 02252400
P22_SP00172 1326 2018
P22_ST00204 1347 1994 se
P22_TL00033 2031 634
P22_ST00205 199 mhenyu, 0602064
P22_SP00173 378 2077
P22_ST00206 397 146 pakati 443040
P22_SP00174 2078
P22_ST00207 562 2045 pe
P22_SP00175 615
P22_ST00208 635 2032 dzimge. 0010800
P22_TL00034 2105
P22_ST00209 2106 7. 06
P22_SP00176 2142
P22_ST00210 153 030001
P22_SP00177 521
P22_ST00211 191 norinda, 84015300
P22_SP00178 743 2150
P22_ST00212 776 2113
P22_SP00179 2143
P22_ST00213 923 2107 0600006
P22_SP00180 2145
P22_ST00214 1122 2109 "Atirananei 00350380203
P22_TL00035 2163 1217
P22_ST00215 311 kukucidzira." 0436000052040
P22_SP00181 489 2201
P22_ST00216 2165 00224
P22_SP00182 2202
P22_ST00217 000020800
P22_SP00183 943 2213
P22_ST00218 956 2166 kurinda, 35303200
P22_SP00184 1150 2214
P22_ST00219 1171 2169 00075
P22_SP00185 2209
P22_ST00220 1317 2174 78 aci- 0030
P22_TL00036 180 2222
P22_ST00221 kucidzira. 0503234300
P22_SP00186 407 2260
P22_ST00222 461 2223
P22_SP00187 616 2261
P22_ST00223 648 2236
P22_SP00188 2270
P22_ST00224 829 2238 yane 0080
P22_SP00189 2271
P22_ST00225 968 2226 kuibva, 0310006
P22_SP00190 1138 2273
P22_ST00226 1170 10404
P22_SP00191 2268
P22_ST00227 2232


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00039.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P39 PHYSICAL_IMG_NR 39 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P39_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P39_LM00001 159 2199
RightMargin P39_RM00001 1401 158
BottomMargin P39_BM00001 2240 256
PrintSpace P39_PS00001 1242
TextBlock P39_TB00001 687 167 40
TextLine P39_TL00001 693 47 155 28
String P39_ST00001 65 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P39_SP00001 734 68 17
P39_ST00002 751 37 0.28 86
P39_SP00002 790 75
P39_ST00003 807
P39_TB00002 126 2114
P39_TL00002 132 1220 50
P39_ST00004 133 99 46 kati, 0.73 04045
P39_SP00003 266 179
P39_ST00005 312 322 48 "Ndeyeyiko" 0.94 002000310000
P39_SP00004 634 180 55
P39_ST00006 689 Kakati, 0.64 0306284
P39_SP00005 856
P39_ST00007 903 134 227 38 "Ndinoda 0.78 40022080
P39_SP00006 1130 172 35
P39_ST00008 1165 135 129 kuipa 0.71 06170
P39_SP00007 1294 182 36
P39_ST00009 1330 57 ku 0.61 16
P39_TL00003 166 192 1207 49
P39_ST00010 193 122 muiti 0.72 06520
P39_SP00008 288 230 21
P39_ST00011 309 206 60 25 we 00
P39_SP00009 369 231 20
P39_ST00012 389 205 188 gwenya; 0845001
P39_SP00010 577 240
P39_ST00013 597 94 ;ino 0.68 87000
P39_SP00011 691 238 29
P39_ST00014 720 174 34 gwenya 0.86 000700
P39_SP00012 894 239
P39_ST00015 915 186 ndigopa 0.87 0120040
P39_SP00013 1101 241 18
P39_ST00016 1119 194 58 05
P39_SP00014 1177 232 26
P39_ST00017 1203 207 170 muomo 0.90 05000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT muomori
P39_TL00004 252 1208
P39_ST00018 253 ri 0.69 32 HypPart2
P39_SP00015 201 289 19
P39_ST00019 220 265 62
P39_SP00016 282 290
P39_ST00020 303 137 nyuci; 003000
P39_SP00017 440 298
P39_ST00021 461 264 72 mu 0.67 06
P39_SP00018 533
P39_ST00022 552 nyuci 0.77 31501
P39_SP00019 678 299
P39_ST00023 698 24 muna 0140
P39_SP00020 827
P39_ST00024 853 214 shamgari 04068020
P39_SP00021 1067
P39_ST00025 1085 140 yaggu 00816
P39_SP00022 1225 300
P39_ST00026 1244 130 Muka 0.84 0600 Mukaragga."
P39_TL00005 165 310 1210
P39_ST00027 313 168 45 ragga." 2080000
P39_SP00023 333 358 54
P39_ST00028 387 181 Muridzi 0.91 0040000
P39_SP00024 568 348
P39_ST00029 587 323
P39_SP00025 649
P39_ST00030 669 311 nyundo 0.89 006000
P39_SP00026 843 357
P39_ST00031 871 wakati, 0300023
P39_SP00027 1036 22
P39_ST00032 1058 226 0.80 00411080
P39_SP00028 1284 350
P39_ST00033 1303 325 munhu
P39_TL00006 370 427
P39_ST00034 371 90 nhu 0.38 647
P39_SP00029 408
P39_ST00035 276 383 63 wo
P39_SP00030 339
P39_ST00036 360 233 kuvutira." 0002035200
P39_TL00007 217 445 1170
P39_ST00037 468 6 4 ¦ 0.00 10
P39_SP00031 223 472
P39_ST00038 268 446 5. 0.83 30
P39_SP00032 302 483 56
P39_ST00039 403 Kanyegganyegga 0.74 00400807510800
P39_SP00033 761 492 15
P39_ST00040 776 222 kakaenda 00030713
P39_SP00034 998
P39_ST00041 1016 115 kuno
P39_SP00035 1131 484
P39_ST00042 1146 447 164 0.42 36657
P39_SP00036 1310
P39_ST00043 1325 459
P39_TL00008 505
P39_ST00044 197 kuvutira 02073640
P39_SP00037 364 542
P39_ST00045 511 157 31 mvuto. 0.95 100100
P39_SP00038 540
P39_ST00046 Munhu 50036
P39_SP00039
P39_ST00047 780 0.88 0310010
P39_SP00040 946 550
P39_ST00048 975 507 103 44 "Ko, 1002
P39_SP00041 1078 551
P39_ST00049 1098 506 003020
P39_SP00042 1272
P39_ST00050 1292 83 nde 0.82 320 ndeyeyiko"
P39_TL00009 564 1222
P39_ST00051 202 yeyiko" 0.98 00010000
P39_SP00043 368 611
P39_ST00052 424 565 404 00400810500800
P39_SP00044 828
P39_ST00053 863 156 kakati, 0.93 1000040
P39_SP00045 1019 610
P39_ST00054 210 "Nyundo 0.97 0000010
P39_SP00046 1268 612
P39_ST00055 1305 030
P39_TL00010 621 53
P39_ST00056 635 yo
P39_SP00047
P39_ST00057 622 114 kupa 0.81 0610
P39_SP00048 355 668
P39_ST00058 376 muceggeti 0.79 020082005
P39_SP00049 614
P39_ST00059 632 633
P39_SP00050 695 658
P39_ST00060 715 gwenya, 0.99 0000001
P39_SP00051
P39_ST00061 923 91 kuti 0601
P39_SP00052 1014 659
P39_ST00062 1035 212 agondipa 00674250
P39_SP00053 1247 14
P39_ST00063 1261 629 128 moto; 60004
P39_TL00011 169 681 1224
P39_ST00064 688 116 moto 5530
P39_SP00054 285 718
P39_ST00065 314 187 0.70 8170003
P39_SP00055 501 727
P39_ST00066 525 209 0.37 8688641
P39_SP00056 27
P39_ST00067
P39_SP00057 826
P39_ST00068 845 80 uci; 0.56 7081
P39_SP00058 925 726
P39_ST00069 945 682 208 5400450
P39_SP00059 1153 719
P39_ST00070 1180 213 30073870
P39_TL00012 739 1221
P39_ST00071 740 Buma 8000
P39_SP00060 296 779
P39_ST00072 315 753 re
P39_SP00061 359 778
P39_ST00073 388 138 005050
P39_SP00062 526 786
P39_ST00074 547 752
P39_SP00063 619 777
P39_ST00075 123 0.47 8353
P39_SP00064 772
P39_ST00076 800
P39_SP00065 844
P39_ST00077 864 741 10602
P39_SP00066 990
P39_ST00078 1017 0570
P39_SP00067 1147
P39_ST00079 1176 215 05058010
P39_TL00013 799
P39_ST00080 812 153 yaggu, 108060
P39_SP00068 847
P39_ST00081 05022180000
P39_SP00069 846
P39_ST00082 723 203 Muvutiri 03050220
P39_SP00070 926 837
P39_ST00083 962 0000030
P39_SP00071 1128
P39_ST00084 1166 225 "Handina 58001140
P39_TL00014 858
P39_ST00085 872 co 0.59
P39_SP00072 219 898
P39_ST00086 247 859 kusimira. 060001014
P39_SP00073 464 897
P39_ST00087 519 279 Ndinonyara 0246010050
P39_SP00074 798 905
P39_ST00088 824 kuBuda 0.62 058080
P39_SP00075
P39_ST00089 1024 panze 50000
P39_SP00076 1157 906
P39_ST00090 1184 112 pana 4000
P39_SP00077 1296
P39_ST00091 1326 na nanhu."
P39_TL00015 919 121
P39_ST00092 nhu." 58000
P39_SP00078 957 -24
P39_ST00093 274 995 6.
P39_SP00079 308 1031
P39_ST00094 362 993 102 ^ino 10750
P39_SP00080 1040
P39_ST00095 402 0.85 00000810000810
P39_SP00081 1039
P39_ST00096 939 992 00020050
P39_SP00082 1161 1030
P39_ST00097 1188 kundopi 4570160 kundopinda
P39_TL00016 173 1051
P39_ST00098 1053 82 nda 008
P39_SP00083 255 1090
P39_ST00099 1052 mumba 0.92 03000
P39_SP00084 476
P39_ST00100 520 1064
P39_SP00085 573
P39_ST00101 mumge 36180
P39_SP00086
P39_ST00102 816 munhu. 151060
P39_SP00087 989 1089
P39_ST00103 1045 Kakagozunzira 0100000500000
P39_TL00017 1111 1219
P39_ST00104 1112 171 tsikidzi 30804000
P39_SP00088 345 1150
P39_ST00105 365 zhinji 051000
P39_SP00089 495 1158
P39_ST00106 510 183 mumba. 060000
P39_SP00090 1149
P39_ST00107 749 150 Kuzoti 010001
P39_SP00091 899 1148
P39_ST00108 917 176 muridzi 0.76 4650000
P39_SP00092 1093
P39_ST00109 1109 161 wemba 00000
P39_SP00093 1270
P39_ST00110 1285 1123 108 aona 1010
P39_TL00018 1159
P39_ST00111 1169 00102400
P39_SP00094 344
P39_ST00112 363 1168 283 wakaBuritsa 05008010400
P39_SP00095 646 1206
P39_ST00113 665 178 nhumbi 023000
P39_SP00096 1205
P39_ST00114 862 131 dzake 30000
P39_SP00097
P39_ST00115 125 dzose
P39_SP00098 1139
P39_ST00116 1154 1181 144 panze, 246001
P39_SP00099 1298 1215 7
P39_ST00117 89 Iwa- 8800
P39_TL00019
P39_ST00118 379 kaggakurijbsiku. 0080087007800023
P39_SP00100 553 1276
P39_ST00119 608 1228 401 00030800400800
P39_SP00101 1009 1274
P39_ST00120 1028 1227 kakatarisa 0000000000
P39_SP00102 1269 1265
P39_ST00121 1287 93 kwo 0.75 007 kwose
P39_TL00020 175 1286
P39_ST00122 1301 se
P39_SP00103 1327
P39_ST00123 1288 142 00100
P39_SP00104 381
P39_ST00124 411 85 ndo 000
P39_SP00105 496 1324
P39_ST00125 524 kuona 06000
P39_SP00106 666 23
P39_ST00126 79 jira 0000
P39_SP00107 768 1333
P39_ST00127 797 rakanaka. 000060002
P39_SP00108 1022 1323
P39_ST00128 1077 Kakatora 00402022
P39_SP00109 1291
P39_ST00129 1313 81 0060
P39_TL00021 1345 1217
P39_ST00130 1349 74 ir, 1300
P39_SP00110 249 1393
P39_ST00131 1347 84
P39_SP00111 1384
P39_ST00132 367 1346 kundoripa 332005000
P39_SP00112 605 1392
P39_ST00133 624 211 muvutiri. 000001030
P39_SP00113 835 1383
P39_ST00134 881 05000460
P39_SP00114 1083 1382
P39_ST00135 1097 295 wakaripfeka. 0.96 000003000000
P39_TL00022 1404 1218
P39_ST00136 1406 Ndokubva 02005000
P39_SP00115 416 1445
P39_ST00137 460 1405 aenda 40400
P39_SP00116 1443
P39_ST00138 644 294 kundovutira. 000400201302
P39_SP00117 938 1442
P39_ST00139 400 00700810600800
P39_TL00023 1462
P39_ST00140 1466 195 kakabva 0000000
P39_SP00118 1504
P39_ST00141 1465 kapiwa 005200
P39_SP00119 567 1511
P39_ST00142 595 1464 nyundo; 3000205
P39_SP00120 781 1510
P39_ST00143 810 1463 000100
P39_SP00121 984 1509
P39_ST00144 1011 229 ndokubva 74000000
P39_SP00122 1240 1500
P39_ST00145 1267 kaipa 01040
P39_TL00024 1522
P39_ST00146 1526
P39_SP00123 1563
P39_ST00147 260 1524 inupunzi 86620005
P39_SP00124 1572
P39_ST00148 498 1536 wa
P39_SP00125 561 1561
P39_ST00149 589 matombo; 00000002
P39_SP00126 815 1568
P39_ST00150 854 198 mupunzi 3100201
P39_SP00127 1569
P39_ST00151 1079 1534
P39_SP00128 1142
P39_ST00152 1179 matombo 2010000
P39_TL00025 1578
P39_ST00153 1581 10000000
P39_SP00129 405 1621
P39_ST00154 425 akapa
P39_SP00130 560 1627
P39_ST00155 580 1592 0005001
P39_SP00131 767
P39_ST00156 787 1579
P39_SP00132 981 1617
P39_ST00157 1000 109 kapa 0240
P39_SP00133 1625
P39_ST00158 1591 177 000600
P39_SP00134
P39_ST00159 1322
P39_TL00026 1637
P39_ST00160 1655 no
P39_SP00135 1680
P39_ST00161 250 1640 5006010
P39_SP00136 1679
P39_ST00162 479 1652 61
P39_SP00137 1677
P39_ST00163 1639 003030
P39_SP00138 1686
P39_ST00164 3200010
P39_SP00139 927 1676
P39_ST00165 wakakapa 00000027
P39_SP00140 1178 1684
P39_ST00166 124 0.66 8500
P39_SP00141 1329
P39_ST00167 1348 1651
P39_TL00027 1697 51
P39_ST00168 1701 njmci. 088020
P39_SP00142 1748
P39_ST00169 1699 391 Kakagoripunzira 000010413030000
P39_SP00143 760 1746
P39_ST00170 789 1698 104 pasi. 20030
P39_SP00144 893 1745
P39_ST00171 947 262 Mukaragga 030320800
P39_SP00145 1209 1744
P39_ST00172 1236 145 ndoku 02006
P39_TL00028 1756
P39_ST00173 1761 bva 002
P39_SP00146 258 1799
P39_ST00174 1759 139 aBuda 0.53 08283
P39_SP00147 433 1797
P39_ST00175 463 1758 162 mukati 030000
P39_SP00148 625 1796
P39_ST00176 652 1770 67 me
P39_SP00149 1795
P39_ST00177 748 1757 nyuci,
P39_SP00150 886 1803
P39_ST00178 00060000
P39_SP00151 1144 1794
P39_ST00179 naBatana 80813000
P39_TL00029 1815 1204
P39_ST00180 1819 maoko
P39_SP00152 329 1858
P39_ST00181 1831
P39_SP00153 1856
P39_ST00182 1817 160 kufara. 0200000
P39_SP00154 584 1855
P39_ST00183 639 ^icinzi 10603000
P39_SP00155 792 1863
P39_ST00184 1828 52 ne
P39_SP00156 1853
P39_ST00185 Mukaragga, 0300008200
P39_SP00157 1167 1862
P39_ST00186 1193 "Ndawa 000300 "Ndawana
P39_TL00030 1876
P39_ST00187 1893
P39_SP00158 1917
P39_ST00188 251 1877 04048044
P39_SP00159 466 1924
P39_ST00189 486 69 ine
P39_SP00160 555 1914
P39_ST00190 576 151 njere." 2005000
P39_TL00031 278 1949 1116
P39_ST00191 1955 33 7.
P39_SP00161 1992
P39_ST00192 1952 0.51 10260
P39_SP00162 467 1999
P39_ST00193 488 00410820810830
P39_SP00163 888 1997
P39_ST00194 907 0000511
P39_SP00164 1062 1994
P39_ST00195 00140080
P39_SP00165 1987
P39_ST00196 70 ku- 010
P39_TL00032 2008
P39_ST00197 2011 292 ndowandano 1000160080
P39_SP00166 2051
P39_ST00198 2010 maggwana." 0081006600
P39_SP00167 769 2056
P39_ST00199 261 000602800
P39_SP00168 1076 2055
P39_ST00200 1091 0200020
P39_SP00169 1255 2053
P39_ST00201 "Ndi- 00032
P39_TL00033 2067
P39_ST00202 2085 95 ^o:o 0.48 100870
P39_SP00170 272 2120
P39_ST00203 297 2070 shamgari, 000180102
P39_SP00171 523 2116
P39_ST00204 2068 224 ndinofara 400300010
P39_SP00172 775 2106
P39_ST00205 802 110 kana 0040
P39_SP00173 912 2105
P39_ST00206 2079 maggwana 04800270
P39_SP00174
P39_ST00207 1214 ucienda 5000400
P39_TL00034 2127
P39_ST00208 2129 337 kundowanda." 014500210000
P39_SP00175 512 2170
P39_ST00209 566 2128 020200
P39_SP00176 717 2165
P39_ST00210 2139 77 ana 080
P39_SP00177 829 2164
P39_ST00211 865 2138 248 00800330
P39_SP00178 1113 2173
P39_ST00212 234 Kanyegga 00500810
P39_TL00035 2185
P39_ST00213 2202 nyegga 100803
P39_SP00179 343 2239
P39_ST00214 375 2187 02020600
P39_SP00180 598 2226
P39_ST00215 628 2186 305 kundowanda. 04831001207
P39_SP00181 933 2225
P39_ST00216 988 Kakagika 02018200
P39_SP00182 1202 2231
P39_ST00217 2198 pa
P39_SP00183 1283 2233
P39_ST00218 1312 mu-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P21_LM00001 163 2213
RightMargin P21_RM00001 1398 161
BottomMargin P21_BM00001 2254 242
PrintSpace P21_PS00001 1235
TextBlock P21_TB00001 700 167
TextLine P21_TL00001 706 47 155 29
String P21_ST00001 65 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P21_SP00001 747 68 22
P21_ST00002 769 33 19 0.14 88
P21_SP00002 802 76 17
P21_ST00003 819 42 4
P21_TB00002 127 2127
P21_TL00002 177 133 1213 48
P21_ST00004 151 40 Sesilia 0.92 0000120
P21_SP00003 328 173 27
P21_ST00005 355 249 kupfigirwa 0.72 0672204210
P21_SP00004 604 181 32
P21_ST00006 636 135 175 36 mumba 0.59 45640
P21_SP00005 811 171 18
P21_ST00007 829 136 make, 20506
P21_SP00006 965 180 20
P21_ST00008 985 147 56 25 no 0.82 30
P21_SP00007 1041 172
P21_ST00009 1073 134 317 46 kupisirwamo. 0.71 678200400700
P21_TL00003 174 193 1218 45
P21_ST00010 194 78 38 Asi 0.95 100
P21_SP00008 252 232
P21_ST00011 270 117 37 Yane 0.78 0080
P21_SP00009 387 231
P21_ST00012 419 368 wakamudzinira, 0.69 00607520084302
P21_SP00010 787 238
P21_ST00013 808 206 so 0.94 01
P21_SP00011 856
P21_ST00014 888 220 39 kudzinira 0.74 064028010
P21_SP00012 1108
P21_ST00015 1135 195 94 kwa 0.90 300
P21_SP00013 1229
P21_ST00016 1250 142 akaita 0.83 250020
P21_TL00004 253 1216
P21_ST00017 nakomana 0.70 80520070
P21_SP00014 413 291
P21_ST00018 431 259 146 31 natatu 0.62 805017
P21_SP00015 577 290
P21_ST00019 596 169 muzoto 050560
P21_SP00016 765
P21_ST00020 784 265 44 re
P21_SP00017 828
P21_ST00021 861 247 Babyilone. 0.89 0000000306
P21_SP00018 299 53
P21_ST00022 1161 254 230 Musikana 0.80 04003080
P21_TL00005 311 49
P21_ST00023 312 224 wakagara 00000030
P21_SP00019 399 359
P21_ST00024 418 96 siku 0.93 0001
P21_SP00020 514 349
P21_ST00025 534 324 ne 1.00 00
P21_SP00021 587
P21_ST00026 608 126 sikati 051012
P21_SP00022 734
P21_ST00027 764 121 asina 0.97 00100
P21_SP00023 885
P21_ST00028 903 kutga. 0.56 453803
P21_SP00024 1039 54
P21_ST00029 1093 314 115 Ne^o 0.75
P21_SP00025 1208 360
P21_ST00030 1227 313 164 kwaka- 0.84 300410
P21_TL00006 370 1214
P21_ST00031 379 145 tunfuja 0.38 1878880
P21_SP00026 320
P21_ST00032 338 148 mondi 0.86 00600
P21_SP00027 486 409
P21_ST00033 504 384 55 yo
P21_SP00028 559 417
P21_ST00034 591 371 267 kumuuraya 025500020
P21_SP00029 858
P21_ST00035 876
P21_SP00030 930
P21_ST00036 963 372 139 demo. 80606
P21_SP00031 1102 410
P21_ST00037 1155 234 Yakatema 10065000
P21_TL00007 430 1215
P21_ST00038 159 katatu, 0.65 0510654
P21_SP00032 332 476
P21_ST00039 364 116 icida 00280
P21_SP00033 480 468
P21_ST00040 510 kudimura 05800322
P21_SP00034 741
P21_ST00041 773 443 26 musoro 040005
P21_SP00035 945 469
P21_ST00042 444 wo
P21_SP00036 1028
P21_ST00043 1057 432 237 musikana, 0.87 020000710
P21_SP00037 1294 477
P21_ST00044 1325 433 63 asi 000
P21_TL00008 489 1217
P21_ST00045 490 292 yakakoniwa; 0.91 00302010001
P21_SP00038 464 537
P21_ST00046 502 86 ndo 0.43 637
P21_SP00039 588 527
P21_ST00047 620 227 kumusiya 0.76 58050000
P21_SP00040 847 536
P21_ST00048 879 503 50
P21_SP00041 934 528
P21_ST00049 953 060070
P21_SP00042 1124
P21_ST00050 1156 491 233 wokarodi- 0.85 000010803
P21_TL00009 549
P21_ST00051 muka. 07000
P21_SP00043 316 -42
P21_ST00052 274 625 8.
P21_SP00044 310 662
P21_ST00053 365 623 261 Wakarinda 016042740
P21_SP00045 626
P21_ST00054 645 264 akanzarwo, 0607010005
P21_SP00046 909 670
P21_ST00055 929 acinamata 003815331
P21_SP00047 1166
P21_ST00056 1198 638 70
P21_SP00048 1254 663
P21_ST00057 1272 kute- 0.64 65303
P21_TL00010 683
P21_ST00058 85 nda 250
P21_SP00049 258 721
P21_ST00059 276 kuna 0.63 0661
P21_SP00050 392
P21_ST00060
P21_SP00051 526 12
P21_ST00061 538 mukurwadziwa 071460060000
P21_SP00052 893
P21_ST00062 911 684 kwose. 002000
P21_SP00053 1066 722
P21_ST00063 1119 Uakristiane 0.81 70051010040
P21_TL00011 742 1202
P21_ST00064 naimushanyira, 84035050800105
P21_SP00054 531 789
P21_ST00065 550 743 217 nacicema 80030004
P21_SP00055 767 780
P21_ST00066 793 191 misodzi, 0.79 00006036
P21_SP00056 984
P21_ST00067 1005 744
P21_SP00057 1068 781
P21_ST00068 1087 751 183 martyre 0050030
P21_SP00058 1270 790
P21_ST00069 1301 757 72 mu 05 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musante
P21_TL00012
P21_ST00070 809 sante 00340 HypPart2
P21_SP00059 293 840 16
P21_ST00071 309 243 wakataura 003020500
P21_SP00060 552 14
P21_ST00072 566 815 124 nano; 0.48 40866
P21_SP00061 690
P21_ST00073 709 803 nanzwi 0.58 848003
P21_SP00062 870
P21_ST00074 886 102 nose 0.77 8000
P21_SP00063 988 15
P21_ST00075 1003 nakadzikamiswa 80050000050000
P21_TL00013 170 1203
P21_ST00076 874 34 moyo 0000
P21_SP00064 297 908
P21_ST00077 315 57
P21_SP00065 899
P21_ST00078 390 kufara. 1450306
P21_SP00066 553
P21_ST00079 606 862 66 Ne
P21_SP00067 672
P21_ST00080 692 106 zuna 0.51 4680
P21_SP00068 798
P21_ST00081 816 868 ratatu, 4000043
P21_SP00069 967 907
P21_ST00082 987 863 Papa 2050
P21_SP00070 13
P21_ST00083 1115 Urbano 100002
P21_SP00071 1290 900
P21_ST00084 1309 64 24 wa 02 wakauya
P21_TL00014 921
P21_ST00085 922 141 kauya 0.96 00200
P21_SP00072 968
P21_ST00086 kwaari, 1100053
P21_SP00073 499
P21_ST00087 519 0.67 60
P21_SP00074 575 959
P21_ST00088 590 128 kunzi 0.55 55802
P21_SP00075 718
P21_ST00089 737 na 0.61
P21_SP00076 23
P21_ST00090 Nyakufira 005050000
P21_SP00077 1049
P21_ST00091 1065 923 ICriste: 88200604
P21_SP00078 960
P21_ST00092 1237 "Ndai- 000002
P21_TL00015 980
P21_ST00093 981 357 gguno-kumbira 0.53 8285706780060
P21_SP00079
P21_ST00094 560 105 kuti, 43525
P21_SP00080 665 1026
P21_ST00095 703 240 ndirarame 570023020
P21_SP00081 943 1019
P21_ST00096 979 kudzimara 351006000
P21_SP00082 1226
P21_ST00097 1262 982 123 nditi, 830203
P21_TL00016
P21_ST00098 1040 218 ndakupai 75037000
P21_SP00083 388
P21_ST00099 405 216 narombe, 86546004
P21_SP00084 621 1085
P21_ST00100 640 326 nandairiritira, 805600001020106
P21_SP00085 966 1086
P21_ST00101 986 1053
P21_SP00086 1043 1078
P21_ST00102 1061 190 kukupai 0.68 3555300
P21_SP00087 1251
P21_ST00103 1269 imba 0020
P21_TL00017 1099
P21_ST00104 1100 71 iyi, 0033
P21_SP00088 241 1146
P21_ST00105 260 igona 02080
P21_SP00089 386
P21_ST00106 404 imba-ya-Yane 0.88 030001000080
P21_SP00090 720
P21_ST00107 740 1112
P21_SP00091 796 1137
P21_ST00108 120 rini." 007050
P21_TL00018 272 1179 1111
P21_ST00109 1181 9. 03
P21_SP00092 308
P21_ST00110 361 1180 Wataura^o 0000240100
P21_SP00093 615
P21_ST00111 647 295 wakakotsira; 000050200312
P21_SP00094 942 1225 28
P21_ST00112 970 1192 35 mgeya 08000
P21_SP00095 1121
P21_ST00113 1139 131 wake, 00003
P21_SP00096
P21_ST00114 1300 1193 83 une
P21_TL00019 1239 1212
P21_ST00115 130 ggara 80000
P21_SP00097 301 1286
P21_ST00116 329 mbiri, 002133
P21_SP00098 1284
P21_ST00117 112 imge 4480
P21_SP00099 1285
P21_ST00118 634 1252
P21_SP00100 689
P21_ST00119 179 uvirigo, 70205107
P21_SP00101 897
P21_ST00120 111 5080
P21_SP00102
P21_ST00121 1072
P21_SP00103 1127
P21_ST00122 1158 1246 225 umartyre, 202050206
P21_TL00020 1297
P21_ST00123 375 wakaBururukira 00208113010020
P21_SP00104 546 1336
P21_ST00124 564 1298 59 ku 04
P21_SP00105 1335
P21_ST00125 659 degga 80830
P21_SP00106 800 1345
P21_ST00126 826 1310 ra
P21_SP00107 873
P21_ST00127 Yane, 00804
P21_SP00108 1036 1342
P21_ST00128
P21_SP00109 1131
P21_ST00129 1168 215 aiigodisa. 0068083000
P21_TL00021 1357
P21_ST00130 Dgatitii 83010300
P21_SP00110 344 1404
P21_ST00131 jeje 1010
P21_SP00111 442 1403
P21_ST00132 461 1369 0.57 80
P21_SP00112 517 1394
P21_ST00133 1363 197 0.73 5600700
P21_SP00113 733
P21_ST00134 760 98 uyu; 3040
P21_SP00114
P21_ST00135 878 303 ggatinamatei 820120000501
P21_SP00115
P21_ST00136 1211 108 naye 4000
P21_SP00116 1319
P21_ST00137 1339 1358 ti-
P21_TL00022 1416
P21_ST00138 1417 84 citi: 00403
P21_SP00117 1454
P21_ST00139 "Moyo 00000
P21_SP00118 455 1463
P21_ST00140 473 1428 152 waggu 00817
P21_SP00119
P21_ST00141 1429
P21_SP00120 725
P21_ST00142 745 muniri 338000
P21_SP00121
P21_ST00143 150 00827
P21_SP00122 1092
P21_ST00144 89 ^ine 10080
P21_SP00123 1201
P21_ST00145 1247 lisina 1000080
P21_TL00023 1475 666
P21_ST00146 168 mhaka, 060004
P21_SP00124 1521
P21_ST00147 92 kuti 0530
P21_SP00125 449 1513
P21_ST00148 367 ndisanyadzwe." 50200300000000
P21_TL00024 1608 1122
P21_ST00149 3^15. 0.50 810005
P21_SP00126 1671
P21_ST00150 385 1623 RUDGANO 0080300
P21_SP00127 661 1661
P21_ST00151 682 1622 132 RWA
P21_SP00128 814 1660
P21_ST00152 832 BVENI 50100
P21_SP00129 1001
P21_ST00153 1020 81 NA
P21_SP00130 1101 1659
P21_ST00154 1118 TSURO. 000111
P21_TL00025 275 1722 1107
P21_ST00155 1724 1.
P21_SP00131 1760
P21_ST00156 Bveni 20010
P21_SP00132 495
P21_ST00157 539 204 wakagga 0030820
P21_SP00133 1769
P21_ST00158 771 205 akaroora 03001020
P21_SP00134 976
P21_ST00159 226 musikana 62010320
P21_SP00135
P21_ST00160 1264 1723 118 wake
P21_TL00026 1779
P21_ST00161 1780 kuno 1510
P21_SP00136 286 1817
P21_ST00162 305 1792 mumge 50080
P21_SP00137 1826
P21_ST00163 musha. 050000
P21_SP00138 667
P21_ST00164 Nai^o:^o 0001016101
P21_SP00139 905
P21_ST00165 949 rimge 40580
P21_SP00140 1083 1825
P21_ST00166
P21_SP00141 43
P21_ST00167 waka 0010 wakabvunza
P21_TL00027 1835
P21_ST00168 1836 165 bvunza 003000
P21_SP00142 335 1874
P21_ST00169 354 1842 tsuro, 500504
P21_SP00143 1881
P21_ST00170 524 0506
P21_SP00144 616 1873
P21_ST00171 649 346 amuperekedze. 0600050300003
P21_SP00145 995 1883
P21_ST00172 Tsuro 10530
P21_SP00146 1185
P21_ST00173 wakati: 0000010
P21_TL00028 1894
P21_ST00174 1895 189 "^itgene 010128040
P21_SP00147 1942
P21_ST00175 378 212 nasekuru 84104152
P21_SP00148 1933
P21_ST00176 610 tinoenda;" 3170073310
P21_SP00149 850 1939
P21_ST00177 871 400
P21_SP00150 956 1932
P21_ST00178 268 kuroggedza 0063800001
P21_SP00151 1244 1941
P21_ST00179 1908 m 2
P21_SP00152 1305
P21_ST00180 1317 bu- 040
P21_TL00029 1966 109
P21_ST00181 51
P21_SP00153 222 1992
P21_ST00182 yano. 00830
P21_SP00154 2000 -92
P21_ST00183 2029 2.
P21_SP00155 307 2066
P21_ST00184 2028 Ana 080
P21_SP00156 2065
P21_ST00185 2040 maggwana 40800050
P21_SP00157 736 2075
P21_ST00186 772 nakatagga 800060804
P21_SP00158
P21_ST00187 1042 rwendo 730740
P21_SP00159
P21_ST00188 1234 2041 rwano. 400837
P21_TL00030 2087 1205
P21_ST00189 70040
P21_SP00160 2126
P21_ST00190 3144007
P21_SP00161 483 2125
P21_ST00191 506 280 "Muzukuru, 0002001520
P21_SP00162 786 2133
P21_ST00192 807 188 citakura 00337540
P21_SP00163
P21_ST00193 1012 2088 nyimo 0.41 86364
P21_SP00164 1157 2134
P21_ST00194 1172 95 idzi, 03036
P21_SP00165 1267
P21_ST00195 1287 2089 87 tigo 0402 tigozodya
P21_TL00031 2146
P21_ST00196 2147 zodya 08200
P21_SP00166 2193
P21_ST00197 2159 pa
P21_SP00167
P21_ST00198 394 154 nzira." 0.98 1000000
P21_SP00168 548 2184
P21_ST00199 601 2148 137 40630
P21_SP00169 738
P21_ST00200 756 641
P21_SP00170 843 2185
P21_ST00201 kutakura 35605000
P21_SP00171
P21_ST00202 1088 05010
P21_SP00172 1233
P21_ST00203 dziye, 500000
P21_TL00032 2206 1207
P21_ST00204 2207
P21_SP00173 2244
P21_ST00205 kuenda 040740
P21_SP00174
P21_ST00206 463 2218 114 ^ano. 0.52 100850
P21_SP00175 2252
P21_ST00207 632 Kuzoti 000044
P21_SP00176
P21_ST00208 805 nagika 808000
P21_SP00177 951
P21_ST00209 186 kunyasi 0482204
P21_SP00178 1174 2253
P21_ST00210 1195 2219
P21_SP00179
P21_ST00211 2208 ruko 6603


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 64
LeftMargin P24_LM00001 163 2275
RightMargin P24_RM00001 1398 161
BottomMargin P24_BM00001 2339 157
PrintSpace P24_PS00001 1235
TextBlock P24_TB00001
TextLine P24_TL00001 229 211 1110 46
String P24_ST00001 213 60 36 CONTENT 16. WC 0.50 CC 860
SP P24_SP00001 289 249 57
P24_ST00002 346 374 HOMBARUME, 0.75 7723022000
P24_SP00002 720 257 21
P24_ST00003 741 212 236 37 SHUMBA 050062
P24_SP00003 977 18
P24_ST00004 995 80 38 NO 0.94 01
P24_SP00004 1075 14
P24_ST00005 1089 250 TUKARA. 0.60 0306467
P24_TL00002 281 310 1111 47
P24_ST00006 314 33 35 1. 1.00 00
P24_SP00005 349 53
P24_ST00007 367 246 Kwakagga 0.87 00200800
P24_SP00006 613 357 34
P24_ST00008 647 114 kune 0.64 5160
P24_SP00007 761 348 29
P24_ST00009 790 323 171 mumge 0.58 07580
P24_SP00008 961 30
P24_ST00010 991 45 hombarume, 0.83 0003035400
P24_SP00009 1280 355 32
P24_ST00011 1312 25 wo- 001
P24_TL00003 176 370 1213
P24_ST00012 371 167 kuBaya 0.62 768000
P24_SP00010 343 417
P24_ST00013 361 160 mhuka 0.54 77430
P24_SP00011 521 408 17
P24_ST00014 538 382 221 naiusaggo, 0.56 8855008006
P24_SP00012 759 20
P24_ST00015 779 164 akagga 0.77 050800
P24_SP00013 943
P24_ST00016 976 383 ane 0.80 050
P24_SP00014 1056
P24_ST00017 1076 144 imbga 0.97 01000
P24_SP00015 1220
P24_ST00018 1257 132 dzake 0.78 40070
P24_TL00004 177 429 1215
P24_ST00019 431 145 nhatu. 0.52 770336
P24_SP00016 322 468
P24_ST00020 375 430 149 Rimge 0.61 22580
P24_SP00017 524 476 19
P24_ST00021 543 442 105 zuna 0.71 0280
P24_SP00018 648 467
P24_ST00022 667 231 wakaenda 00000354
P24_SP00019 898
P24_ST00023 918 272 kundovim, 0025000445
P24_SP00020 1190 475
P24_ST00024 1226 166 wakau- 0.90 000060
P24_TL00005 174 488 1218 48
P24_ST00025 503 102 raya 5000
P24_SP00021 276 536
P24_ST00026 294 491 186 43 katsuro, 0.88 00006003
P24_SP00022 480 534
P24_ST00027 499 239 mhembge, 0.72 38050005
P24_SP00023 738
P24_ST00028 757 137 mbira 0.89 40000
P24_SP00024 894 526
P24_ST00029 926 501 55 ne
P24_SP00025 981
P24_ST00030 1011 489 139 pfuru, 515625
P24_SP00026 1150 535 31
P24_ST00031 1181 akadzita- 000300003
P24_TL00006 173 547 1073
P24_ST00032 550 106 kura 0.70 5700
P24_SP00027 279 587
P24_ST00033 297 549 127 dzose 0.68 53600
P24_SP00028 424 586
P24_ST00034 548 dziri 00070
P24_SP00029 585
P24_ST00035 565 83 ina, 0.59 2805
P24_SP00030 592
P24_ST00036 668 178 acienda 1000770
P24_SP00031 846
P24_ST00037 863 nadzo 60517
P24_SP00032 1000
P24_ST00038 1018 228 kumusha. 0.63 02730707
P24_TL00007 622 1113
P24_ST00039 625 2. 0.91 10
P24_SP00033 312 661
P24_ST00040 365 624 Ipapo 06320
P24_SP00034 497 670
P24_ST00041 515 635 147 mvura 40510
P24_SP00035 662 660
P24_ST00042 698 193 yakabva 0060000
P24_SP00036 891 669
P24_ST00043 909 138 yauya 0.81 40310
P24_SP00037 1047
P24_ST00044 1067 130 zhinji 085500
P24_SP00038 1197
P24_ST00045 1229 623 kwa^o. 0001007
P24_TL00008 681 1198
P24_ST00046 683 180 Aiatiza 7806200
P24_SP00039 354 721
P24_ST00047 372 695 54 70
P24_SP00040 426
P24_ST00048 444 0.66 02770
P24_SP00041 604 719 26
P24_ST00049 630 682 133 40240
P24_SP00042 763
P24_ST00050 781 309 akagikopinda 210800150700
P24_SP00043 1090 729
P24_ST00051 1125 0.74 80301
P24_SP00044 1262
P24_ST00052 1297 75 mu 0.65 07
P24_TL00009 1212
P24_ST00053 743 120 Bako. 0.79 80100
P24_SP00045 296 52
P24_ST00054 168 Munhu 0.46 05875
P24_SP00046 516
P24_ST00055 533 754 85 uyo 700
P24_SP00047 618 788
P24_ST00056 638 050830
P24_SP00048 801
P24_ST00057 821 742 asiggazine 0.76 6008000080
P24_SP00049 1060
P24_ST00058 1079 93 kuti 0600
P24_SP00050 1172
P24_ST00059 126 iBako 08020
P24_SP00051 1316
P24_ST00060 1342 re 0.69
P24_TL00010 800
P24_ST00061 194 40 shumba. 0.53 6774006
P24_SP00052 841 51
P24_ST00062 421 103 ^ino 0.57 10070
P24_SP00053 848
P24_ST00063 544 182 shumba 085020
P24_SP00054 726 838
P24_ST00064 760 195 yakauya 0.84 0030700
P24_SP00055 955 847
P24_ST00065 972 300 yakapindano 00400083080
P24_SP00056 1272
P24_ST00066 1301 814 73 0.67 06 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT muBako
P24_TL00011 859 1214
P24_ST00067 862 108 Bako 8460 HypPart2
P24_SP00057 284 900
P24_ST00068 302 873 mayo, 0.85 00205
P24_SP00058 440 907
P24_ST00069 458 39 ndokubva 30027003
P24_SP00059 687
P24_ST00070 706 872 yagarano 00003080
P24_SP00060
P24_ST00071 937 867 pamoto, 0.73 6200045
P24_SP00061 1123
P24_ST00072 1142 150 wagga 00800
P24_SP00062 1292
P24_ST00073 1310 wa- 003
P24_TL00012 919
P24_ST00074 920 kuwidzwa 07013000
P24_SP00063 405 959
P24_ST00075 423 932 na
P24_SP00064 478 957
P24_ST00076 290 4005324007
P24_SP00065 787 965
P24_ST00077 807 icisedera 000008000
P24_SP00066
P24_ST00078 1036 200 munyasi 6683100
P24_SP00067 1236 966
P24_ST00079 1261 make
P24_TL00013 978 441
P24_ST00080 428 kashoma-kashoma 200606014006063
P24_SP00068 602 5
P24_ST00081 607 1009 8 7 .
P24_TL00014 274 1054
P24_ST00082 1057 3.
P24_SP00069 1094 56
P24_ST00083 368 188 Shumba 076500
P24_SP00070 556 1093
P24_ST00084 575 238 yakatagga 205060825
P24_SP00071 813 1102
P24_ST00085 kutaura 5710850
P24_SP00072
P24_ST00086 1037 1055 100 iciti: 600602
P24_SP00073 1137
P24_ST00087 1167 121 "Ona 0470
P24_SP00074 1288
P24_ST00088 1306 81 iwe 400
P24_TL00015 49
P24_ST00089 1115 munhu 00455
P24_SP00075 337 1153
P24_ST00090 90 44 iwe, 0.92 0003
P24_SP00076 462 1159
P24_ST00091 498 1121 92 tor 3640
P24_SP00077 590 1152
P24_ST00092 katsuro 5010732
P24_SP00078
P24_ST00093 836 1114 113 kako 0.82 2040
P24_SP00079 949
P24_ST00094 967 ukagocere 700010050
P24_SP00080 1205 1162
P24_ST00095 1241 146 10607
P24_TL00016 1173
P24_ST00096 1174 136 dzako 50058
P24_SP00081
P24_ST00097 327 187 dzidye." 60071070
P24_SP00082 514
P24_ST00098 567 00756
P24_SP00083 735 1211
P24_ST00099 753 227 wakagoca 00500002
P24_SP00084 980 1221
P24_ST00100 1187 155 nyama
P24_SP00085 1155
P24_ST00101 ikadyiwa 05030205
P24_TL00017 1232
P24_ST00102 1233 208 ne'mbga. 00670000
P24_SP00086
P24_ST00103 435 Akanzi 150300
P24_SP00087 601 1270
P24_ST00104 632 170 pakare: 2040607
P24_SP00088 802 1279
P24_ST00105 839 1234 134 "Tor 0.95 00020
P24_SP00089 973
P24_ST00106 mhembge 8300000
P24_SP00090 1219 1281
P24_ST00107 1237 1246 ugoce, 700007
P24_TL00018 1291 1072 50
P24_ST00108 upe 730
P24_SP00091 256 1341
P24_ST00109 275 143 07000
P24_SP00092 418 1339
P24_ST00110 437 189 50010060
P24_SP00093 626 1337
P24_ST00111 679 0.31 76884
P24_SP00094 1329
P24_ST00112 864 wakaita 0000020
P24_SP00095 1046 1330
P24_ST00113 1065 1293 kudaro. 5480607
P24_TL00019 273 1366
P24_ST00114 1369 4.
P24_SP00096 1405
P24_ST00115 165 340800
P24_SP00097 1404
P24_ST00116 540 169 6305013
P24_SP00098 709 1413
P24_ST00117 1368 02165
P24_SP00099 15
P24_ST00118 879 1367 135 31010
P24_SP00100 1014
P24_ST00119 1033 1380
P24_SP00101 1087 12
P24_ST00120 1099 pfuru 60042
P24_SP00102 1225 1415
P24_ST00121 800007
P24_TL00020 172 1425
P24_ST00122 1440 0.55
P24_SP00103 255 1475
P24_ST00123 1426 07300
P24_SP00104 1473
P24_ST00124 448 190 50040013
P24_SP00105 1471
P24_ST00125 690 0.45 08846
P24_SP00106 857 1463
P24_ST00126 888 wakateerera 00516004030
P24_SP00107 1464
P24_ST00127 1203 1428 183 0003200
P24_TL00021 1484
P24_ST00128 1500 98 ^ose 10000
P24_SP00108 269 1534
P24_ST00129 286 1498 ^a
P24_SP00109 333 1533
P24_ST00130 353 241 akaudzwa. 0.93 000600000
P24_SP00110 594 1523
P24_ST00131 244 Wakagoca 00300000
P24_SP00111 1532
P24_ST00132 911 1485 37630
P24_SP00112 1071 1524
P24_ST00133 1486 03000
P24_SP00113 1222
P24_ST00134 1242 dzose, 600007
P24_TL00022 1543 653
P24_ST00135 1545 dzakadyiwa 6000080000
P24_SP00114 1591
P24_ST00136 463 197 ne'mbga 7006620
P24_SP00115 27
P24_ST00137 1544 dzose. 500000
P24_TL00023 1618 1097
P24_ST00138 1621 5.
P24_SP00116 307 1659
P24_ST00139 359 1620 ^no 0.40 1080
P24_SP00117 1666
P24_ST00140 481 181 284332
P24_SP00118 1656
P24_ST00141 677 1619 yakati 102045
P24_SP00119
P24_ST00142 115 kuna 0370
P24_SP00120 954 1658
P24_ST00143 969 hombarume: 8568001700
P24_SP00121 1258
P24_ST00144 1622 "Ka 000 "Kana
P24_TL00024 1678
P24_ST00145 1694
P24_SP00122 1719
P24_ST00146 245 198 wapedza 0070600
P24_SP00123 443 1726
P24_ST00147 461 kugoca 545003
P24_SP00124 1725
P24_ST00148 645 1691 153 70060
P24_SP00125 798
P24_ST00149 829 1692 yose, 30006
P24_SP00126 944
P24_ST00150 963 1679 112 kana 0700
P24_SP00127 1717
P24_ST00151 1693 71060
P24_SP00128 1248
P24_ST00152 yose 1002
P24_TL00025 1737
P24_ST00153 1738 yapedzwa 00505100
P24_SP00129 399 1788
P24_ST00154 433 kudyiwa 0600000
P24_SP00130 631 1783
P24_ST00155 196 0006000
P24_SP00131 1785
P24_ST00156 890 dzako, 600171
P24_SP00132 1784
P24_ST00157 1739 ndiudze; 00007006
P24_SP00133 1268
P24_ST00158 1304 1740 004
P24_TL00026 1796
P24_ST00159 1798 225 ugodyano 80070388
P24_SP00134 396 1847
P24_ST00160 413 88000
P24_SP00135 1843
P24_ST00161 40346
P24_SP00136 710 1834
P24_ST00162 728 140 770000
P24_SP00137 868 1842
P24_ST00163 887 1797 2070
P24_SP00138 999 1835
P24_ST00164
P24_SP00139 1216 1845
P24_ST00165 1799 kudzi- 241004
P24_TL00027 1855
P24_ST00166 1860 dya
P24_SP00140 253 1906
P24_ST00167 1857 600537
P24_SP00141 412 1901
P24_ST00168 1856 96
P24_SP00142
P24_ST00169 561 61 ini 280
P24_SP00143 1892
P24_ST00170 652 301 ndokudyano, 84006000807
P24_SP00144 953 1902
P24_ST00171 983 kugone 030080
P24_SP00145 1904
P24_ST00172 1182 201 kudyana 4602067
P24_TL00028 1914 664
P24_ST00173 1931 no
P24_SP00146 226 1956
P24_ST00174 1916 199 0150070
P24_SP00147 445 1962
P24_ST00175 464 078000
P24_SP00148 1952
P24_ST00176 666 muno." 067070
P24_TL00029 271 1987 1112
P24_ST00177 1993 6.
P24_SP00149 2029
P24_ST00178 1990 191 Patxzuru 50880766
P24_SP00150 2026
P24_ST00179 568 peBako 608000
P24_SP00151 734 2034
P24_ST00180 752 1988 pakagga 8050840
P24_SP00152 947 2036
P24_ST00181 2002 pane 5250
P24_SP00153 2037
P24_ST00182 1116 katsindi 00704664
P24_SP00154 1305
P24_ST00183 1326 2005
P24_TL00030 2046
P24_ST00184 2051 kahono, 5060802
P24_SP00155 2094
P24_ST00185 363 2047 twakati 4803004
P24_SP00156 2085
P24_ST00186 0380
P24_SP00157 2084
P24_ST00187 6000034506
P24_SP00158 968 2086
P24_ST00188 989 2050 0100
P24_SP00159 1109 2087
P24_ST00189 1124 78
P24_SP00160 1202 2088
P24_ST00190 1217 33346
P24_TL00031 2105
P24_ST00191 2123 99 rega 7200
P24_SP00161 2158
P24_ST00192 287 2108 ^ako 10151
P24_SP00162 392 2155
P24_ST00193 kutambudzika, 0500000100007
P24_SP00163 769 2152
P24_ST00194 2119 3000
P24_SP00164 901 2154
P24_ST00195 936 kutya, 014406
P24_SP00165
P24_ST00196 2110 71 ipa
P24_SP00166 1186 2156
P24_ST00197 162 74540
P24_TL00032 2164
P24_ST00198 2168 80068
P24_SP00167 305 2208
P24_ST00199 2165 0.37 08778
P24_SP00168 465 2212 28
P24_ST00200 493 dzidye, 3007025
P24_SP00169 655 2211
P24_ST00201 674 iweno 55082
P24_SP00170 808 2203
P24_ST00202 2166 304 ugodzidyano, 502501100852
P24_SP00171 1145 2214
P24_ST00203 1165 104 he::o 0.42 708881
P24_SP00172 1269 2215
P24_ST00204 2169 007
P24_TL00033 2223
P24_ST00205 2227 ugodyiwano 7084100586
P24_SP00173 2276
P24_ST00206 466 2236 0.19 88
P24_SP00174 519 2261
P24_ST00207 shumba, 0647005
P24_SP00175 733 2269
P24_ST00208 2225 68 isu 306
P24_SP00176 820 2262
P24_ST00209 tigoidyano 5300022081
P24_SP00177 1082 2273
P24_ST00210 068800
P24_SP00178 1285 2265
P24_ST00211 1313 2228 72 ka-
P24_TL00034 2282 755
P24_ST00212 2301 aa
P24_SP00179 2326
P24_ST00213 243 2284 yapedza 3080500
P24_SP00180 2333
P24_ST00214 449 kukudya, 00581006
P24_SP00181 2329
P24_ST00215 689 2283 toidyanoJ' 1400208086


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00040.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P40 PHYSICAL_IMG_NR 40 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P40_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P40_LM00001 159 2209
RightMargin P40_RM00001 1401 158
BottomMargin P40_BM00001 2250 246
PrintSpace P40_PS00001 1242
TextBlock P40_TB00001 704 169 45
TextLine P40_TL00001 710 47 157 33
String P40_ST00001 64 7 CONTENT WC 0.90 CC 1
SP P40_SP00001 751 71 17
P40_ST00002 768 38 0.17 88
P40_SP00002 808 80
P40_ST00003 825 65 42 6 0.00 10
P40_TB00002 127 2123
P40_TL00002 174 133 1221 52
P40_ST00004 138 115 kuyu 0.49 7714
P40_SP00003 289 185 18
P40_ST00005 307 136 39 waina 0.54 80680
P40_SP00004 440 175 19
P40_ST00006 459 137 196 46 munyasi 0.68 7550004
P40_SP00005 655 183 20
P40_ST00007 675 149 67 25 me 60
P40_SP00006 742
P40_ST00008 762 119 dzina 0.69 20380
P40_SP00007 881 21
P40_ST00009 902 148 106 36 guru 0.63 1255
P40_SP00008 1008 184 12
P40_ST00010 1020 146 44 28 re 0.15
P40_SP00009 1064
P40_ST00011 1083 147 27 mvura. 737740
P40_SP00010 55
P40_ST00012 1297 98 Ndo 0.36 378
P40_TL00003 176 195 1218 50
P40_ST00013 197 188 48 kupinda 0.85 0540000
P40_SP00011 364 245
P40_ST00014 383 162 mukati 0.86 052000
P40_SP00012 545 234
P40_ST00015 564 208 1.00 00
P40_SP00013 631 233
P40_ST00016 651 124 35 guyu. 0.97 00010
P40_SP00014 775 243 54
P40_ST00017 829 103 ^ino 0.58 10240
P40_SP00015 932 242 16
P40_ST00018 948 112 guyu 0.88 0400
P40_SP00016 1060
P40_ST00019 1076 318 rakaremerwa 0.82 100300100077
P40_TL00004 255 1220
P40_ST00020 296 rakadonhera 0.83 00008017010
P40_SP00017 471 295 14
P40_ST00021 485 268 72 mu 0.74 05
P40_SP00018 557 293
P40_ST00022 577 131 37 dzina. 0.77 002820
P40_SP00019 708 292
P40_ST00023 101 !^ino 0.29 810574
P40_SP00020 863 301
P40_ST00024 883 Ramba 0.94 02000
P40_SP00021 1045
P40_ST00025 1066 rakaona 0.81 3002033
P40_SP00022 1251
P40_ST00026 1268 267 34 guyu, 0.42 08587
P40_TL00005 313
P40_ST00027 314 298 rakarimedza. 0.80 400360006020
P40_SP00023 473 354
P40_ST00028 527 315 100 :^ino 0.41 810082
P40_SP00024 627 361
P40_ST00029 647 107 hoioe 0.50 52780
P40_SP00025 754 351 29
P40_ST00030 783 109 huru 1104
P40_SP00026 892 352
P40_ST00031 919 190 Mvunda 0.75 013441
P40_SP00027 1109 26
P40_ST00032 1135 258 yakamedza 0.89 000040103
P40_TL00006 373 1205
P40_ST00033 375 173 Ramba. 0.93 000400
P40_SP00028 347 413 53
P40_ST00034 400 374 0.62 10220
P40_SP00029 501 420
P40_ST00035 528 Dgwena 0.84 800000
P40_SP00030 713
P40_ST00036 731 194 yakaona 0.95 0000200
P40_SP00031 925 419
P40_ST00037 944 91 kuti 0.98 0000
P40_SP00032 1035 410
P40_ST00038 005200
P40_SP00033 1252 411
P40_ST00039 1271 108 yaka 0200 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P40_TL00007 432
P40_ST00040 434 medza 0.70 00580 HypPart2
P40_SP00034 321 472
P40_ST00041 339 Ramba, 008000
P40_SP00035 512 477
P40_ST00042 532 154 ikabva 540000
P40_SP00036 686 470
P40_ST00043 705 202 yamedza 0300600
P40_SP00037 907 478 13
P40_ST00044 920 200 Mvunda. 0.79 0043600
P40_SP00038 1120 56
P40_ST00045 1176 433 Mvuu 0057
P40_SP00039 1307
P40_ST00046 1326 445 ya
P40_TL00008 491 1053 57
P40_ST00047 492 kamedza 0.92 0200300
P40_SP00040 376 531
P40_ST00048 394 493 Dgwena, 8100400
P40_SP00041 589 538
P40_ST00049 610 85 ndo 030
P40_SP00042 695 529
P40_ST00050 714 206 kuramba 0350001
P40_SP00043
P40_ST00051 939 288 ^akadaro^^ 1000080501010
P40_TL00009 273 567
P40_ST00052 570 8.
P40_SP00044 308 606
P40_ST00053 Kuzoti 161000
P40_SP00045 515 605
P40_ST00054 533 264 Mukaragga 0.76 060032800
P40_SP00046 797 614
P40_ST00055 816 apedza 020100
P40_SP00047 975
P40_ST00056 994 568 165 mgedzi 080001
P40_SP00048 1159
P40_ST00057 1186 580 wose 0.96 1000
P40_SP00049 1294
P40_ST00058 1315 78 aci- 0.43 0866
P40_TL00010 172 626 1207 49
P40_ST00059 636 118 tgaga 18010
P40_SP00050 290
P40_ST00060 306 213 shamgari 0.78 06108000
P40_SP00051 519 673 15
P40_ST00061 534 120 yake, 0.66 13507
P40_SP00052 654 672
P40_ST00062 674 akamushaya, 60602061020
P40_SP00053
P40_ST00063 995 wakaenda 04000200
P40_SP00054 1228 664
P40_ST00064 ku 06
P40_SP00055
P40_ST00065 1318 61 Da 0.57 Dagga.
P40_TL00011 171 685
P40_ST00066 700 94 gga. 0.73 8200
P40_SP00056 265 735
P40_ST00067 687 144 Dagga 0.61 80820
P40_SP00057 462 733
P40_ST00068 490 yakati, 0000030
P40_SP00058 644 732 30
P40_ST00069 142 "Enda 03440
P40_SP00059 723
P40_ST00070 844 698 pa
P40_SP00060 897
P40_ST00071 926 0.59 00487
P40_SP00061
P40_ST00072 1075 guru, 0.53 06366
P40_SP00062 1193
P40_ST00073 699 unoona 052050
P40_TL00012 744 1208
P40_ST00074 748 43 Mvuu, 0.71 00571
P40_SP00063 316 791
P40_ST00075 353 220 inoramba 07060307
P40_SP00064 573
P40_ST00076 607 366 yaka:^ambarara, 0.72 1050710020230007
P40_SP00065 973
P40_ST00077 1028 745 141 Ndiyo 21801
P40_SP00066 1169 792
P40_ST00078 1195 746 70 ina 0.39 683
P40_SP00067 1265
P40_ST00079 1303 77 sha 070
P40_TL00013 804
P40_ST00080 806 mgari 08005
P40_SP00068 304 853 24
P40_ST00081 328 805 121 yako. 03000
P40_SP00069 449 852
P40_ST00082 502 404 Kanyegganyegga 00500800420811
P40_SP00070 906 851
P40_ST00083 kakapinda 000011201
P40_SP00071 1162
P40_ST00084 1178 818 01
P40_SP00072 1249 842
P40_ST00085 126 guyu; 05047
P40_TL00014
P40_ST00086 878 114 0.67 0606
P40_SP00073 286 913
P40_ST00087 305 864 0.65 720
P40_SP00074 390
P40_ST00088 417 262 kumedziwa 050040000
P40_SP00075 679 901
P40_ST00089 876 ne
P40_SP00076
P40_ST00090 771 Ramba; 030000
P40_SP00077 909
P40_ST00091 965 160 03304
P40_SP00078 1125 22
P40_ST00092 1147 84
P40_SP00079 1231
P40_ST00093 kume 0500
P40_TL00015 922 1219
P40_ST00094 dziwa 20000
P40_SP00080 962
P40_ST00095 349 936
P40_SP00081 402 961
P40_ST00096 438 201 Mvunda; 0044600
P40_SP00082 639 968
P40_ST00097 676 189 000350
P40_SP00083 865 960
P40_ST00098 910 923 000
P40_SP00084
P40_ST00099 1032 054060000
P40_SP00085
P40_ST00100 1337 937
P40_TL00016 168 981 1209
P40_ST00101 985 Dgwena; 8100701
P40_SP00086 363 1031
P40_ST00102 382 983 824070
P40_SP00087 1029
P40_ST00103 584 yakamedziwa 10301010000
P40_SP00088 898 11
P40_ST00104
P40_SP00089
P40_ST00105 982 Mvuu." 303300
P40_SP00090 1151 1021
P40_ST00106 1197 984 180 Mukara 040060
P40_TL00017 170 1041
P40_ST00107 1056 82 gga 800
P40_SP00091 252 1091
P40_ST00108 269 232 00000030
P40_SP00092 1081
P40_ST00109 520 kuna
P40_SP00093 635 1078
P40_ST00110 662 Hombarume 201003550
P40_SP00094 950 1079
P40_ST00111 969 1055 yo
P40_SP00095 1023 1088
P40_ST00112 1050 1042 167 kuBaya 058000
P40_SP00096 1217 1089
P40_ST00113 1245 1044 145 Mvuu. 00167
P40_TL00018 1101
P40_ST00114 1102 287 507100510
P40_SP00097 457 1141
P40_ST00115 494 155 0000544
P40_SP00098 649
P40_ST00116 02020
P40_SP00099 1139
P40_ST00117 237 undotgaga 750058000
P40_SP00100 1149
P40_ST00118 1131 1116 muswe 34000
P40_SP00101 1290
P40_ST00119 1327 1117 63 we
P40_TL00019
P40_ST00120 Mbizi." 1000000
P40_SP00102 338 1200 -67
P40_ST00121 271 1238 9.
P40_SP00103 1275
P40_ST00122 360 1235 065050800
P40_SP00104 622 1282 31
P40_ST00123 653 1236 00340376
P40_SP00105 885 1274
P40_ST00124 921 1237 0520
P40_SP00106 1036
P40_ST00125 1063 Mbizi. 033041
P40_SP00107 1276
P40_ST00126 1260 Mbizi 00007
P40_TL00020 1295 1206
P40_ST00127 278 yakabvunza 4000300600
P40_SP00108 447 1343 32
P40_ST00128 479 070040801
P40_SP00109 741 1341
P40_ST00129 777 kuti, 02050
P40_SP00110 880
P40_ST00130 1296 "Unodeyiko" 004080020002
P40_SP00111 1247
P40_ST00131 1302 1299 73 Mu
P40_TL00021 1353
P40_ST00132 1356 karagga 0.87 0000800
P40_SP00112
P40_ST00133 1354 wakati,
P40_SP00113 539 1399
P40_ST00134 569 229 "Ndinoda 0.64 05437080
P40_SP00114 798 1392
P40_ST00135 823 1357 198 muswe." 6600000
P40_SP00115 1393
P40_ST00136 128 00305
P40_SP00116 1203
P40_ST00137 1233 3001307
P40_TL00022 1412
P40_ST00138 1414 "Ndo 0.52 4671
P40_SP00117 1455
P40_ST00139 1426 wo
P40_SP00118 368 1451
P40_ST00140 384 kudiyiko 06802000
P40_SP00119 590 1459
P40_ST00141 604 1413 nawo" 300000
P40_SP00120 773
P40_ST00142 803 052000800
P40_SP00121 1065 1462
P40_ST00143 1080 1416 0500000
P40_SP00122 1461
P40_ST00144 1267 1417 "Ndi 0041
P40_TL00023 1471 51
P40_ST00145 1473 noda 0080
P40_SP00123 282 1511
P40_ST00146 309 1472 143 kuupa 15630
P40_SP00124 452 1519
P40_ST00147 487 Hombarume, 7031150007
P40_SP00125 788 1518
P40_ST00148 826 0530
P40_SP00126 914
P40_ST00149 942 1474 404057600
P40_SP00127 1229 1513
P40_ST00150 1475 iBaye 28010
P40_TL00024 1531
P40_ST00151 1534 00410
P40_SP00128 310 1571
P40_ST00152 1532 132 0006
P40_SP00129 496 1569
P40_ST00153 525 259 000410403
P40_SP00130 784 1577
P40_ST00154 821 1533
P40_SP00131 1017 1579
P40_ST00155 800030
P40_SP00132 1580
P40_ST00156 1535 0008
P40_TL00025 1589
P40_ST00157 1591 00200
P40_SP00133 1629
P40_ST00158 327 1590 0060401
P40_SP00134 1635
P40_ST00159 548 505040
P40_SP00135 738 1628
P40_ST00160 753 120000580
P40_SP00136 1012 1637
P40_ST00161 1593 020040
P40_SP00137 1638 23
P40_ST00162 1595 00300
P40_TL00026 1649 1222
P40_ST00163 251 rakamedza 400000500
P40_SP00138 418 1689
P40_ST00164 446 1661 125 06040
P40_SP00139 571 1696
P40_ST00165 599 1662
P40_SP00140 1687
P40_ST00166 0225
P40_SP00141 814 1697
P40_ST00167 841 1650 ndimo 80010
P40_SP00142 988
P40_ST00168 1016 1664 129 muna 0550
P40_SP00143 1145 1690
P40_ST00169 1174 1653 215 03118278
P40_TL00027 166 1709 1224
P40_ST00170 1722 140 yaggu 60873
P40_SP00144 1757
P40_ST00171 355 441 Kanyegganyegga." 0060084010080000
P40_SP00145 796 1756
P40_ST00172 867 00006
P40_SP00146 998 1748
P40_ST00173 1043 1711 4004320
P40_SP00147 1198 1758
P40_ST00174 1246 1714 10304
P40_TL00028 1768 1225
P40_ST00175 1769 209 undotora 82710000
P40_SP00148 1807
P40_ST00176 1780 maragga 2000800
P40_SP00149 602 1814
P40_ST00177 e
P40_SP00150 1805
P40_ST00178 684 Nimba, 030704
P40_SP00151
P40_ST00179 882 nokuti 500500
P40_SP00152 1808
P40_ST00180 1059 1784 00000
P40_SP00153 1810
P40_ST00181 1772 hauna 0.56 36048
P40_TL00029 1826 500
P40_ST00182 1828 226 kugipirira 3784531040
P40_SP00154 391 1875
P40_ST00183 254 ::akanaka." 788000500000
P40_TL00030 1900
P40_ST00184 1903 10.
P40_SP00155 326 1939
P40_ST00185 380 Wagika 028600
P40_SP00156 554 1947
P40_ST00186 0450
P40_SP00157 688 1938
P40_ST00187 1901 014830
P40_SP00158 872 1948
P40_ST00188 893 0001000
P40_SP00159 1058 1950
P40_ST00189 1906 134 "Nayi 00020
P40_SP00160 1214 1952
P40_ST00190 1232 Nimba 05107
P40_TL00031 1960 1223
P40_ST00191 1961 181 ndipeno 6230080
P40_SP00161 348 2008
P40_ST00192 367 1971 3000810
P40_SP00162 2006
P40_ST00193 588 ako."
P40_SP00163 706 1997
P40_ST00194 761 04100
P40_SP00164 918 2000
P40_ST00195 933 1963 0100000
P40_SP00165 1099 2009
P40_ST00196 1121 1965 "Unoda 004080
P40_SP00166 2003
P40_ST00197 1966 ku- 007
P40_TL00032 2018
P40_ST00198 2021 iteyi 30020
P40_SP00167 266 2066
P40_ST00199 284 600000
P40_SP00168 453 2057
P40_ST00200 507 261 052080850
P40_SP00169 2067
P40_ST00201 793 0000460
P40_SP00170 958
P40_ST00202 989 2023 230 "Ndinorfa 000070774
P40_SP00171 2062
P40_ST00203 2025 kuapa 0.91 00400
P40_TL00033 2077
P40_ST00204 2080 113 2720
P40_SP00172 2117
P40_ST00205 000120
P40_SP00173 450 2115
P40_ST00206 513 130 08175
P40_SP00174 643
P40_ST00207 2079 andipe 060040
P40_SP00175 827 2126
P40_ST00208 857 2093 muswe; 060001
P40_SP00176 2127
P40_ST00209 2095 44000
P40_SP00177 2121
P40_ST00210 1258 2084 ndipe 01027
P40_TL00034 2137 1210
P40_ST00211 Hombarume. 6000043600
P40_SP00178 463 2176
P40_ST00212 517 000004510
P40_SP00179
P40_ST00213 2139 122 58000
P40_SP00180 947 2186
P40_ST00214 967 2142 00750
P40_SP00181 1111 2180
P40_ST00215 1166 2144 0051
P40_SP00182 2182
P40_ST00216 1322 2157
P40_TL00035 2197
P40_ST00217 8000100
P40_SP00183 2236
P40_ST00218 409 8200400
P40_SP00184 2243
P40_ST00219 650 800058
P40_SP00185 834 2244
P40_ST00220 2200 011008000
P40_SP00186 2246
P40_ST00221 1184 2204 Mvunda;; 00470066


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P6_LM00001 161 2292
RightMargin P6_RM00001 1399 160
BottomMargin P6_BM00001 2337 159
PrintSpace P6_PS00001 1238
TextBlock P6_TB00001
TextLine P6_TL00001 469 251 589 38
String P6_ST00001 253 35 36 CONTENT 3. WC 0.77 CC 04
SP P6_SP00001 504 289 54
P6_ST00002 558 292 37 HAMBANE 7006010
P6_SP00002 850 288 28
P6_ST00003 878 180 BVENI. 0.90 200003
P6_TL00002 270 350 1110 48
P6_ST00004 355 31 1. 1.00 00
P6_SP00003 301 390
P6_ST00005 352 148 46 Rimge 0.83 00080
P6_SP00004 503 398 21
P6_ST00006 524 364 104 25 zuna 0.64 0580
P6_SP00005 628 389 19
P6_ST00007 647 351 127 bveni 00000
P6_SP00006 774
P6_ST00008 793 293 47 rakasaggana 0.92 00000080000
P6_SP00007 1086
P6_ST00009 1123 363 53 ne
P6_SP00008 1176 388
P6_ST00010 1213 167 hamba, 000000
P6_TL00003 410 1214
P6_ST00011 412 248 icikwenera 0.89 0010008000
P6_SP00009 415 450 18
P6_ST00012 433 94 pasi 1002
P6_SP00010 527 458
P6_ST00013 555 417 123 40 tsapo 0.96 00020
P6_SP00011 678 457
P6_ST00014 697 423 51 34 ye
P6_SP00012 748 20
P6_ST00015 768 422 170 nzuggu 0.49 705825
P6_SP00013 938
P6_ST00016 969 323 yakasuggirwa 0.82 000006820300
P6_SP00014 1292
P6_ST00017 1328 pa
P6_TL00004 168 1212 50
P6_ST00018 471 157 gumbo 0.88 01400
P6_SP00015 325 519
P6_ST00019 360 483 113 rayo. 0.93 30000
P6_SP00016 473 517
P6_ST00020 470 133 Bveni
P6_SP00017 660 508
P6_ST00021 705 rakati, 0.98 0000010
P6_SP00018 853 515
P6_ST00022 900 208 "Kaziwa, 0.94 00000005
P6_SP00019 1108
P6_ST00023 1154 226 shamgari, 020080130
P6_TL00005 528
P6_ST00024 530 176 39 unofara 0.80 3602010
P6_SP00020 343 569
P6_ST00025 529 here" 200000
P6_SP00021 511 567
P6_ST00026 565 Hamba 0.87 60000
P6_SP00022 733
P6_ST00027 752 155 yakati, 0000140
P6_SP00023 907 576
P6_ST00028 190 "Hoggu, 0008012
P6_SP00024 1128 30
P6_ST00029 1158 223 ndinofara 000000002
P6_TL00006 588 525 49
P6_ST00030 602 144 ^aggu. 0.61 1008040
P6_SP00025 312 637
P6_ST00031 366 327 Munofarano" 0.81 053021008000
P6_TL00007 671 1113
P6_ST00032 675 2.
P6_SP00026 304 710
P6_ST00033 358 673
P6_SP00027 491
P6_ST00034 509 672 0030000
P6_SP00028 657 718 22
P6_ST00035 679 175 "Ciyiko 0.99 0000000
P6_SP00029 854 719
P6_ST00036 874 685 ca
P6_SP00030 923 17
P6_ST00037 940 236 unokwena 0.79 70000080
P6_SP00031
P6_ST00038 1207 :^akada- 0.62 510003802
P6_TL00008 731 1215
P6_ST00039 732 90 yi" 0000
P6_SP00032 258 779 29
P6_ST00040 287 164 Yakati, 0.91 0000060
P6_SP00033 451 777 23
P6_ST00041 474 "Ndidzo 0020200
P6_SP00034 664 769
P6_ST00042 744 169 0.56 706804
P6_SP00035
P6_ST00043 dzaggu, 0.72 4008060
P6_SP00036 1049
P6_ST00044 1083 77 dza 200
P6_SP00037 1160
P6_ST00045 1196 187 ndatote- 00000400
P6_TL00009 791 1201
P6_ST00046 804 82 gga 820
P6_SP00038 839
P6_ST00047 269 792 93 kwa 000
P6_SP00039 362 829
P6_ST00048 381 265 mhembge." 050011000
P6_SP00040 646 838 55
P6_ST00049 701 0.97 00010
P6_SP00041 834
P6_ST00050 174 rinegge 0200810
P6_SP00042 1028 13
P6_ST00051 1041 107 raita 10000
P6_SP00043 1148
P6_ST00052 1161 hasha, 300420
P6_SP00044 1309 836
P6_ST00053 1326 44 24 ra 0.67 33 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P6_TL00010 851
P6_ST00054 852 100 kati, 00032 HypPart2
P6_SP00045 268 897
P6_ST00055 290 172 "Nema.
P6_SP00046 462 889 56
P6_ST00056 518 212 Hadzisiri 000012220
P6_SP00047 730
P6_ST00057 751 146 dzako. 100000
P6_SP00048 888
P6_ST00058 952 124 Kana 0.84 0060
P6_SP00049 1076
P6_ST00059 1096 863 mumge 46080
P6_SP00050 1266
P6_ST00060 1304 78 ane
P6_TL00011 910
P6_ST00061 0.78 400800
P6_SP00051 338 958
P6_ST00062 357 143 dzake, 0.95 100002
P6_SP00052 500 955
P6_ST00063 521 303 anodzitakura 000002000205
P6_SP00053 824 948
P6_ST00064 844 10
P6_SP00054 898 957
P6_ST00065 934 156 pfudzi, 3140006
P6_SP00055 1090
P6_ST00066 1126 259 haadzikwe- 4000020000
P6_TL00012
P6_ST00067 983 97 nere 0.65 8050
P6_SP00056 266 1008
P6_ST00068 285 73 mu
P6_SP00057
P6_ST00069 377 198 mashure 1007220
P6_SP00058 575
P6_ST00070 595 135 make.
P6_SP00059 1007
P6_ST00071 785 970 95 Nde
P6_SP00060 880
P6_ST00072 901 dzaggu. 0.76 5008200
P6_SP00061 1077 1017
P6_ST00073 1131 Dga 0.71 800
P6_SP00062 1221
P6_ST00074 1241 142 tiende 000400
P6_TL00013 171 1030 84
P6_ST00075 57 ku 03
P6_SP00063 228 1067
P6_ST00076 mutoggi." 070080200
P6_SP00064 476 278
P6_ST00077 754 27 i 0.12 8
P6_SP00065 781 1114
P6_ST00078 1084 9 0.45 5
P6_SP00066 1102
P6_ST00079 810 1068 ri 0.15 88
P6_TL00014 273 58
P6_ST00080 1115 02
P6_SP00067 307 1152
P6_ST00081 361 Ndo 0.86 040
P6_SP00068
P6_ST00082 478 kuenda 060430
P6_SP00069 648
P6_ST00083 666 254 :jose^7niri. 88000105080220
P6_SP00070 920 1172
P6_ST00084 973 00002
P6_SP00071 1106
P6_ST00085 1143 243 rakagikoti, 10008000046
P6_TL00015 1173 1211
P6_ST00086 210 "Mambo,
P6_SP00072 386 1219
P6_ST00087 406 hamba 50650
P6_SP00073 562
P6_ST00088 581 1174 108 yaBa 0080
P6_SP00074 689 1220
P6_ST00089 722 1186 0.75 000805
P6_SP00075 890
P6_ST00090 918 0008050
P6_SP00076 1093
P6_ST00091 122 Onai! 0.74 02027
P6_SP00077 1270
P6_ST00092 1299 1175 Ino- 0004
P6_TL00016 173 1232
P6_ST00093 262 dzikwenera 3010008030
P6_SP00078 435
P6_ST00094 1246
P6_SP00079 543 1271
P6_ST00095 578 1233 199 0005320
P6_SP00080
P6_ST00096 814 136 mayo, 00001
P6_SP00081 950 1279
P6_ST00097 995 291 haidzitakure 002000000530
P6_SP00082 1286
P6_ST00098 1333 1247
P6_TL00017 1218
P6_ST00099 154 pfudzi. 0060000
P6_SP00083 326 1339
P6_ST00100
P6_SP00084 475 1330
P6_ST00101 496 dzaggu." 00083600
P6_SP00085 696 1340
P6_ST00102 1293 193 Mutoggi 0611835
P6_SP00086 944
P6_ST00103 975 wakabvunza 0000000100
P6_SP00087 1262 1331
P6_ST00104 1290 bvu- 0007
P6_TL00018 1351
P6_ST00105 1364 89 32 nza, 4000
P6_SP00088 263 1396
P6_ST00106 283 no
P6_SP00089 339 1389
P6_ST00107 kufeya 0.85 044000
P6_SP00090 513 1398
P6_ST00108 532 feya 3000
P6_SP00091 627
P6_ST00109 1365
P6_SP00092 702
P6_ST00110 1352 286 kuzotoggera 00000083000
P6_SP00093
P6_ST00111 1026 103 kuti, 05000
P6_SP00094 1129 1397
P6_ST00112 1151 1353 119 "Nde
P6_SP00095 1390
P6_ST00113 dza-
P6_TL00019 1411
P6_ST00114 1412 ro." 2000
P6_SP00096 257 1448
P6_ST00115 311 00003
P6_SP00097 444
P6_ST00116 464 436 raka-cimbidzo-tora 400000400000340050
P6_SP00098 1449
P6_ST00117 126 dzose 00200
P6_SP00099 1046
P6_ST00118 1424
P6_SP00100 1122
P6_ST00119 1159 kundodya 06000514
P6_TL00020 1479
P6_ST00120 1480
P6_SP00101 230 1514
P6_ST00121 249 26 ruware. 0300500
P6_SP00102 421 1505 -145
P6_ST00122 276 1553 4.
P6_SP00103 1589
P6_ST00123 1552 179 MazuDa 000481
P6_SP00104
P6_ST00124 563 matatu 003006
P6_SP00105 724 1590 15
P6_ST00125 739 1563 apera
P6_SP00106 866 1600 12
P6_ST00126 0.73 60600
P6_SP00107 1034 14
P6_ST00127 1048 341 yakaciggurana 3000028004206
P6_TL00021 1610 1216
P6_ST00128 1624 0.63 70
P6_SP00108 1649
P6_ST00129 264 1611 139 bveni.
P6_SP00109 403
P6_ST00130 165 0000005
P6_SP00110 623 1657
P6_ST00131 661 1612 224 "Kaziwai, 000100000
P6_SP00111 885
P6_ST00132 906 227 000080733
P6_SP00112 1133 1659
P6_ST00133 1170 1614 221 munofara 06003160
P6_TL00022 1669
P6_ST00134 1670 300000
P6_SP00113 324 1708
P6_ST00135 344 163 Rakati,
P6_SP00114 507 1716
P6_ST00136 1671 "Hoggu 0.57 070845
P6_SP00115 1718
P6_ST00137 716 640307030
P6_SP00116 1709
P6_ST00138 1684 145 0.58 1008050
P6_SP00117 1100 1719
P6_ST00139 238 Unonigge- 020818007
P6_TL00023 1729
P6_ST00140
P6_SP00118 1776
P6_ST00141 319 1730 Asi 002
P6_SP00119 396 1767
P6_ST00142 416 60400
P6_SP00120 573
P6_ST00143 591 5000035
P6_SP00121 747 1777
P6_ST00144 260 "Shamgari, 0041486200
P6_SP00122 1029
P6_ST00145 1061 1731 ciyiko 015000
P6_SP00123 1200 1778
P6_ST00146 1229 1733 ico, 1000
P6_SP00124 1306
P6_ST00147 1344 1746
P6_TL00024 177 1788
P6_ST00148 munokwenera 07630708041
P6_SP00125 501 1827
P6_ST00149 1802 72 0.68 06
P6_SP00126 593
P6_ST00150 613 1789 0006340
P6_SP00127 811
P6_ST00151 849 1790 205 menyu" 6040600
P6_SP00128 1054 1836
P6_ST00152 1109 1792 131
P6_SP00129 1240 1829
P6_ST00153 1278 115 raka- 20067
P6_TL00025 1843
P6_ST00154 1847 147 ceuka, 005004
P6_SP00130 1893
P6_ST00155 342 rikati, 0.70 3850210
P6_SP00131 490
P6_ST00156 512 1848 "Ndiwo 001000
P6_SP00132 1886
P6_ST00157 709 1860 muswe 71100
P6_SP00133 868 1887
P6_ST00158 1851 189 waggu." 0082700
P6_TL00026 279 1930 1111
P6_ST00159 5.
P6_SP00134 314 1968
P6_ST00160 367 0.69 70530
P6_SP00135 535 1967
P6_ST00161 582 1000500
P6_SP00136 737 1977
P6_ST00162 787 1931 010210
P6_SP00137 959
P6_ST00163 1015 Hausiri 2060685
P6_SP00138 1969 42
P6_ST00164 1228 1945 162 wenyu. 001617
P6_TL00027 178 1988
P6_ST00165 96 620
P6_SP00139 274 2027
P6_ST00166 2001 waggu. 008040
P6_SP00140 455 2036
P6_ST00167 1990
P6_SP00141 632
P6_ST00168 650 2002 61280
P6_SP00142 2037
P6_ST00169 842 81 ano
P6_SP00143
P6_ST00170 942 00070
P6_SP00144 1101 2028
P6_ST00171 1991 129 wake,
P6_SP00145 1260
P6_ST00172 1298 2005 ano-
P6_TL00028 2047 52
P6_ST00173 2048 149 takura 033330
P6_SP00146 2085
P6_ST00174 347 2060
P6_SP00147 401 2094
P6_ST00175 419 3550000
P6_SP00148 574 2095
P6_ST00176 2049 91 0.60 830
P6_SP00149
P6_ST00177 755 020000
P6_SP00150 2086
P6_ST00178
P6_SP00151 991
P6_ST00179 2051 010083400
P6_SP00152 1256 2097
P6_ST00180 1310 E^o 0.48 5100
P6_TL00029 2107
P6_ST00181 50600
P6_SP00153 334 2144
P6_ST00182 yakapa
P6_SP00154 2154
P6_ST00183 537 2108 00040
P6_SP00155 2145
P6_ST00184 693 150 mhoga 15080
P6_SP00156 843
P6_ST00185 2120 112 pano 0320
P6_SP00157 992
P6_ST00186 2110 mutoggi 0400820
P6_SP00158 2156
P6_ST00187 2111 iyeyo, 310200
P6_TL00030 2165
P6_ST00188 2166 iciti, 001006
P6_SP00159 2211
P6_ST00189 299 0005102
P6_SP00160
P6_ST00190 110 onai! 0.52 85054
P6_SP00161 639 2204
P6_ST00191 656 00083
P6_SP00162 782 2205
P6_ST00192 819 2167 iri 240
P6_SP00163 870
P6_ST00193 rinokwenera 55110008000
P6_SP00164 1195 2206
P6_ST00194 1231 2181 34000
P6_TL00031 2224 1198
P6_ST00195 2238 71 0.39
P6_SP00165 2262
P6_ST00196 0.66 5007630
P6_SP00166 467
P6_ST00197 482 maro. 00050
P6_SP00167 611 2263
P6_ST00198 2226 Hariutakure 74006000100
P6_SP00168 951 16
P6_ST00199 967
P6_SP00169 1021 2273
P6_ST00200 1310020
P6_SP00170 1189
P6_ST00201 1243 2229 Hausi 60006
P6_TL00032 2284
P6_ST00202 2285
P6_SP00171 215 2322
P6_ST00203 235 2296 waro.
P6_SP00172
P6_ST00204 411 98 130
P6_SP00173
P6_ST00205 2286 0080000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00034.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P34 PHYSICAL_IMG_NR 34 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P34_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P34_LM00001 42 2185
RightMargin P34_RM00001 1519 40
BottomMargin P34_BM00001 2226 270
PrintSpace P34_PS00001 1477
TextBlock P34_TB00001 819 166 43
TextLine P34_TL00001 825 47 154 31
String P34_ST00001 65 39 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P34_SP00001 864 70 18
P34_ST00002 882 32 0.25 86
P34_SP00002 922 78 16
P34_ST00003 938 4
P34_TB00002 126 2006
P34_TL00002 300 132 1211 53
P34_ST00004 149 134 36 suggo 0.40 77860
P34_SP00003 434 185
P34_ST00005 452 137 117 38 wake 0.84 0050
P34_SP00004 569 175 20
P34_ST00006 589 136 297 ndokuisugga 0.74 03004614800
P34_SP00005 886 183 29
P34_ST00007 915 257 ndokuenda 0.75 060040650
P34_SP00006 1172 173 19
P34_ST00008 1191 133 212 kumusha 0.73 0506051
P34_SP00007 1403 172
P34_ST00009 1432 79 aci- 0.70 0065
P34_TL00003 193 1210 51
P34_ST00010 197 217 ggo-i;^una 0.57 82000710580
P34_SP00008 517 244 27
P34_ST00011 544 141 37 mu'vu 0.77 05005
P34_SP00009 685 234
P34_ST00012 705 195 90 rine 2330
P34_SP00010 795 233
P34_ST00013 815 122 46 tgina. 380400
P34_SP00011 937 241 54
P34_ST00014 991 165 45 Nyama 0.90 01200
P34_SP00012 1156 240 28
P34_ST00015 1184 206 103 yose 0.99 0000
P34_SP00013 1287
P34_ST00016 1315 yakagga 0.72 0000828
P34_TL00004 299 253 1213 50
P34_ST00017 87 yati 0.82 0060
P34_SP00014 386 303
P34_ST00018 405 256 gii 0.69 800
P34_SP00015 456
P34_ST00019 476 268 25 ne
P34_SP00016 530 293
P34_ST00020 549 110 tgina 68000
P34_SP00017 659 302
P34_ST00021 678 255 142 ^okuti 0.63 1060410
P34_SP00018 820 301 14
P34_ST00022 834 306 haiggadyiwe. 424801510000
P34_SP00019 1140
P34_ST00023 1193 125 Amai 0.66 2632
P34_SP00020 1318 290
P34_ST00024 1332 180 naciona 0.78 8005000
P34_TL00005 313 1214
P34_ST00025 317 49 i:ji 0.42 0885
P34_SP00021 348 363 21
P34_ST00026 369 316 258 nakaniruka 8000835300
P34_SP00022 627 354
P34_ST00027 655 328 24 30
P34_SP00023 708 352
P34_ST00028 728 314 hasha 0.81 70020
P34_SP00024
P34_ST00029 883 kwa^o 220100
P34_SP00025 1025 360
P34_ST00030 1046 nokuti 000440
P34_SP00026 1195 351
P34_ST00031 326 104 zuna 0781
P34_SP00027
P34_ST00032 1338 raitene- 00000805
P34_TL00006 298 372 1196
P34_ST00033 389 ra 1.00 00
P34_SP00028 344 413
P34_ST00034 362 376 116 raina 0.65 08080
P34_SP00029 478
P34_ST00035 499 374 Sondo 00410
P34_SP00030 641
P34_ST00036 660 387 56 no 0.56 44
P34_SP00031 716 412
P34_ST00037 735 373 kudaro 0.62 568110
P34_SP00032 900 411 12
P34_ST00038 912 127 naida 0.64 80080
P34_SP00033 1039
P34_ST00039 1051 143 kudya 0.87 05000
P34_SP00034 1194 419 13
P34_ST00040 1207 385 167 nyama. 000000
P34_SP00035 1374
P34_ST00041 1428 66 Ku SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Kudaro
P34_TL00007 431
P34_ST00042 436 109 daro 8000 HypPart2
P34_SP00036 408 473
P34_ST00043 435 433 288 nakatozodya 80005100400
P34_SP00037 723 480
P34_ST00044 751 446
P34_SP00038 804 470
P34_ST00045 824 ^imiriwo. 1044120000
P34_SP00039 1036 479
P34_ST00046 1089 432 0.88 0400
P34_SP00040 1215 469
P34_ST00047 1233 144 nakati 0.85 800000
P34_SP00041 1377
P34_ST00048 1404 kwa-
P34_TL00008 48 1464 60
P34_ST00049 186 oWcUmJS 0.13 8888888
P34_SP00042 524 64
P34_ST00050 495 73 ari, 0.55 5515
P34_SP00043 371 539
P34_ST00051 392 105 "Iwe 0.97 0100
P34_SP00044 497 531
P34_ST00052 493 248 zidutururu 0.67 0286033602
P34_SP00045 765
P34_ST00053 785 505 ro
P34_SP00046 832
P34_ST00054 852 504 mgana 0.83 08000
P34_SP00047 1006 538 22
P34_ST00055 1028 492 221 uggadayi 78108040
P34_SP00048 1249
P34_ST00056 1276 498 236 wanyatso- 0.80 006000056
P34_TL00009 550
P34_ST00057 554 148 takura 000500
P34_SP00049 445 591
P34_ST00058 463 565 55 pa
P34_SP00050 518 599
P34_ST00059 536 552 216 mapfudzi 02215303
P34_SP00051 752
P34_ST00060 771 551 118 ako." 00000
P34_SP00052 889
P34_ST00061 943 418 Cin:^eggam.utgairo 0.58 0058100800776080830
P34_SP00053 1361 598
P34_ST00062 1382 128 akati, 0.61 510177
P34_TL00010 612 1201 121
P34_ST00063 327 "Ndicadaro^ 0010008230810
P34_SP00054 625 667 -226
P34_ST00064 399 689 7.
P34_SP00055 726
P34_ST00065 486 688 68 No 05
P34_SP00056 724
P34_ST00066 573 687 111 musi 6602
P34_SP00057 684
P34_ST00067 711 699 62 we
P34_SP00058 773
P34_ST00068 801 686 ciposhi 0250040
P34_SP00059 967 733
P34_ST00069 995 wakaenda 00020720
P34_SP00060 1228
P34_ST00070 1255 157 pakare 620700
P34_SP00061 1412
P34_ST00071 1440 59 ku 0.38 kundosenenza
P34_TL00011 745
P34_ST00072 747 267 ndosenenza 0400080200
P34_SP00062
P34_ST00073 581 746 0.52
P34_SP00063 637 783 23
P34_ST00074 239 muceggeti 550080000
P34_SP00064 899 792 15
P34_ST00075 914 758
P34_SP00065 976
P34_ST00076 mboggoro 05381020
P34_SP00066 1225
P34_ST00077 1241 ndo 040
P34_SP00067 1327
P34_ST00078 1342 171 kupiwa 045000
P34_TL00012 805
P34_ST00079 806 30080020
P34_SP00068 853
P34_ST00080 548 818 35
P34_SP00069 603
P34_ST00081 618 kusenenza 050080700
P34_SP00070 859 843
P34_ST00082 878 160 kwake. 100000
P34_SP00071 1038 842
P34_ST00083 1092 102 ^ino 0.60 10050
P34_SP00072 851 17
P34_ST00084 Cin:^eggamu- 0057100801760
P34_TL00013
P34_ST00085 866 tgairo 380000
P34_SP00073 424
P34_ST00086 229 wakaitora 0.91 001006000
P34_SP00074 681 902
P34_ST00087 540
P34_SP00075 794
P34_ST00088 823 266 kuisimudza 0.79 7000227000
P34_SP00076 901
P34_ST00089 1117 877
P34_SP00077 1173
P34_ST00090 1200 228 kuitakura 020001050
P34_SP00078
P34_ST00091 1456 876 80
P34_TL00014 923 1216
P34_ST00092 924 214 00335400
P34_SP00079 511 971
P34_ST00093 556 89 ake.
P34_SP00080 645 961
P34_ST00094 700 77 Asi 000
P34_SP00081 777
P34_ST00095 821 wakambo-tambudzika 0.89 010070000300620000
P34_SP00082
P34_ST00096 1368 145 kwa;;o 0.54 0207876
P34_TL00015 983
P34_ST00097 187 acitadza 0.86 00600400
P34_SP00083 485 1022
P34_ST00098 502 278 kuisimudza. 06200063000
P34_SP00084 780 1020
P34_ST00099 250 Wakaenda 00500540
P34_SP00085 1084
P34_ST00100 1098 209 acifamba 00500600
P34_SP00086 1307
P34_ST00101 1321 192 ;^ishoma 610206202
P34_TL00016 1042 932
P34_ST00102 1055 pamusana 20070030
P34_SP00087 1090
P34_ST00103 558 p
P34_SP00088 613
P34_ST00104 632 260 kuremerwa 460000200
P34_SP00089 892 1080
P34_ST00105 911
P34_SP00090 964 1079
P34_ST00106 246 mboggoro. 000800000
P34_TL00017 400 1113
P34_ST00107 1119 8.
P34_SP00091 52
P34_ST00108 487 218 i^akaitika 81000005030
P34_SP00092 1164 26
P34_ST00109 731 1118 91 kuti 0730
P34_SP00093 822 1155
P34_ST00110 841 1130 ^a 0.50 100
P34_SP00094 888
P34_ST00111 916 164 akagga 000820
P34_SP00095
P34_ST00112 1100 219 acifamba, 000304000
P34_SP00096 1319 1163
P34_ST00113 1348 kwaina 000380
P34_TL00018 1176 1198
P34_ST00114
P34_SP00097 355
P34_ST00115 1177 munhu 04166
P34_SP00098
P34_ST00116 208 mupfumi 1530501
P34_SP00099 764 1223
P34_ST00117 784 202 wakagga 0000806
P34_SP00100 986 1224
P34_ST00118 1007 1189 ane 0.76 070
P34_SP00101 1087
P34_ST00119 1106 309 mganasikana 58020040401
P34_SP00102 1415
P34_ST00120 1436 1190 wa
P34_TL00019 1235
P34_ST00121 1237 139 kagga 00800
P34_SP00103 1283
P34_ST00122 464 1236 259 asiggagone 4008001000
P34_SP00104
P34_ST00123 768 179 kutaura 0403560
P34_SP00105 947 1273
P34_ST00124 974 113 kana 0420
P34_SP00106
P34_ST00125 188 kunzwa. 0.95 0300000
P34_SP00107 1306 1274
P34_ST00126 152 Haana 00244
P34_TL00020 1294
P34_ST00127 281 kumbotaura 0500040650
P34_SP00108 578 1333
P34_ST00128 605 72 mu 0.71
P34_SP00109 677
P34_ST00129 722 rupenyu 0110000
P34_SP00110 1341
P34_ST00130 942 1295 rwake 60000
P34_SP00111 1081 33
P34_ST00131 1114 1308 146 rwose.
P34_SP00112 1260
P34_ST00132 1316 Ciremba 0.93
P34_TL00021 1353
P34_ST00133 1354 wakati, 0000404
P34_SP00113 462 1400
P34_ST00134 484 262 "Haambofa 050003300
P34_SP00114 1391
P34_ST00135 766 1366 138 agona 00580
P34_SP00115 904
P34_ST00136 917 181 0341510
P34_SP00116
P34_ST00137 1355 0063
P34_SP00117 1392
P34_ST00138 1248 178 kunzwa 020000
P34_SP00118 1426
P34_ST00139 1442 69 ku- 005
P34_TL00022
P34_ST00140 1413 satoti 000040
P34_SP00119 425 1452
P34_ST00141 444 asekeswa 00000000
P34_SP00120 662 1451
P34_ST00142 680
P34_SP00121 1450
P34_ST00143 754 cimge 00080
P34_SP00122 890 1460
P34_ST00144 918 cinhu." 0026600
P34_SP00123 1085
P34_ST00145 1139 Iroro 32013
P34_SP00124
P34_ST00146 1275 1427 106 0480
P34_SP00125 1381
P34_ST00147 98 mga 0.27
P34_TL00023 1471
P34_ST00148 1472 nasikana 70000000
P34_SP00126 506 1510
P34_ST00149 523 1485 uyu
P34_SP00127 610 1518
P34_ST00150 630 162 000801
P34_SP00128
P34_ST00151 813 1473 196 acitarisa 005601000
P34_SP00129 1009
P34_ST00152 kunze
P34_SP00130
P34_ST00153 1192 1486
P34_SP00131 1245 1511
P34_ST00154 1265
P34_SP00132 1520
P34_ST00155 1340 hwindo 002027
P34_TL00024 1531
P34_ST00156 ndokubva 02045000
P34_SP00133 525 1569
P34_ST00157 1543 aona
P34_SP00134 665
P34_ST00158 693 415 Cin;^eggamutgairo 003610082002080400
P34_SP00135 1108 1578
P34_ST00159 1137 1533 akatakura 000000250
P34_SP00136 1370 1570
P34_ST00160 1399 mbo 006
P34_TL00025 1590
P34_ST00161 1603 131 ggoro 80050
P34_SP00137 428 1638
P34_ST00162 447
P34_SP00138 501 1637
P34_ST00163 520 00331301
P34_SP00139 734
P34_ST00164 ake,
P34_SP00140 845 1636
P34_ST00165 873 makumbo 0006000
P34_SP00141 1101 1629
P34_ST00166 1122 1604 ayo
P34_SP00142 1202
P34_ST00167 1222 1592 akamira 1003003
P34_SP00143 1410
P34_ST00168 1439 1605 74 07
P34_TL00026 1649
P34_ST00169 1651 153 degga. 808000
P34_SP00144 1697
P34_ST00170 507 Musikana 06000060
P34_SP00145 1687
P34_ST00171 761 1662
P34_SP00146 848 1696
P34_ST00172 867 1650 aciona 001073
P34_SP00147 1015
P34_ST00173 1044 i^i 0.53 1102
P34_SP00148 1096
P34_ST00174 1116 akabva
P34_SP00149 1280 1689
P34_ST00175 1309 1652 203 apxatika 02060107
P34_TL00027 1708 123
P34_ST00176 174 kuseka. 0.92 0500000
P34_SP00150 472 1747 -74
P34_ST00177 398 1785 9.
P34_SP00151 1821
P34_ST00178 1783 Pakarepo 30157050
P34_SP00152 703 1830
P34_ST00179 730 40072600
P34_SP00153 959 1822
P34_ST00180 987 1797
P34_SP00154 1124 1831
P34_ST00181 1148 6060000
P34_SP00155 1328 1823
P34_ST00182 1357 1799
P34_SP00156
P34_ST00183 1441 1786 57
P34_TL00028 1842
P34_ST00184 1855 129 nzwa.
P34_SP00157 426 1880
P34_ST00185 fiaba 0.45 77182
P34_SP00158 592
P34_ST00186 620 0.94 0020
P34_SP00159 737
P34_ST00187 774 211 wakafara 0.96 00000003
P34_SP00160 985
P34_ST00188 1013 1843 000100
P34_SP00161 1890
P34_ST00189 1845 150 001043
P34_SP00162 1326 1882
P34_ST00190 1858 156 08138
P34_TL00029 1901
P34_ST00191 1902
P34_SP00163 1940
P34_ST00192 451 1913 ogona 00070
P34_SP00164 590 1948
P34_ST00193 0510600
P34_SP00165 1939
P34_ST00194 1915 0.68
P34_SP00166 898
P34_ST00195 935 1903 189 0600000
P34_SP00167
P34_ST00196 1178 1904 i^ino 810300
P34_SP00168 1950
P34_ST00197 1334 1905 wakapa 050007
P34_TL00030 296 1960
P34_ST00198 1973 38050
P34_SP00169 450 2007
P34_ST00199 477
P34_SP00170 595 1998
P34_ST00200 628 114 kuna
P34_SP00171 742 1997
P34_ST00201 Cin^eggamutgairo 0.59 00710080802180347
P34_SP00172 1186 2008
P34_ST00202 1962 92 0080
P34_SP00173 2000
P34_ST00203 1350 1971 161 nacate. 8300007
P34_TL00031 2019 1217
P34_ST00204 2020 Cin;eggamutgairo 00586080085084040
P34_SP00174 2066
P34_ST00205 757 222 wakagara 00000420
P34_SP00175 979 2067
P34_ST00206 1023 2022 na'mai 600530
P34_SP00176 2058
P34_ST00207 1221 2034
P34_SP00177 1277 2059
P34_ST00208 1313 2021 200 mukadzi 3506000
P34_TL00032 2078 826
P34_ST00209 2079 1050
P34_SP00178 2117
P34_ST00210 mumba 16800
P34_SP00179 2116
P34_ST00211 huru 0.39 4737
P34_SP00180
P34_ST00212 nacifara 83011420
P34_SP00181
P34_ST00213 155 kwa^o. 5021000
P34_TB00003 543 2175
P34_TL00033 2181 676
P34_ST00214 226 RUGARE 600040
P34_SP00182 775 2217
P34_ST00215 2182 TADGE 06800
P34_SP00183 977 2219
P34_ST00216 997 2183 NHAMO, 041157


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00038.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P38 PHYSICAL_IMG_NR 38 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P38_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P38_LM00001 241 2229
RightMargin P38_RM00001 1477 82
BottomMargin P38_BM00001 2270 226
PrintSpace P38_PS00001 1236
TextBlock P38_TB00001 764 167
TextLine P38_TL00001 770 47 155 26
String P38_ST00001 63 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P38_SP00001 811 66 18
P38_ST00002 829 37 ,-51) 0.50 05828
P38_SP00002 866 73 19
P38_ST00003 885 62 40 2
P38_TB00002 119 2151
P38_TL00002 252 125 1206 58
P38_ST00004 139 76 Asi 0.91 002
P38_SP00003 328 177 21
P38_ST00005 349 138 162 45 akagga 0.73 000870
P38_SP00004 511 183 20
P38_ST00006 531 135 193 46 acifugga 0.65 00236843
P38_SP00005 724 181
P38_ST00007 744 132 89 kuti 0.58 6630
P38_SP00006 833 169 16
P38_ST00008 849 141 217 36 aggagone 0.53 48367350
P38_SP00007 1066 17
P38_ST00009 1083 129 ku^una 0210680
P38_SP00008 1245 174 15
P38_ST00010 1260 198 mukadzi 0.63 1606533
P38_TL00003 247 187 1211 54
P38_ST00011 wake. 00000
P38_SP00009 376 236
P38_ST00012 421 300 48 Wakapinzisa 0.77 00106050308
P38_SP00010 721
P38_ST00013 740 192 142 kwa^o 001100
P38_SP00011 882 237
P38_ST00014 901 189 145 pfumo 60760
P38_SP00012 1046
P38_ST00015 1061 188 100 rake 5500
P38_SP00013 1161 225
P38_ST00016 1178 202 pasi-pasi 0.89 200001401
P38_SP00014 1380 234
P38_ST00017 1395 asi 0.98 000
P38_TL00004 248 245 1210 55
P38_ST00018 256 197 0.69 4600604
P38_SP00015 445 296
P38_ST00019 481 254 275 wakagumga 0.82 000015080
P38_SP00016 756 27
P38_ST00020 783 263 53 24 ne 0.70 50
P38_SP00017 836 287 28
P38_ST00021 864 249 0.68 00842
P38_SP00018 1009 29
P38_ST00022 1038 229 ndokubva 0.85 05005000
P38_SP00019 1267 284
P38_ST00023 1287 171 39 ariBata. 0.67 75073010
P38_TL00005 305 59
P38_ST00024 318 101 ;^ino 0.38 810173
P38_SP00020 350 364
P38_ST00025 388 326 murume 463400
P38_SP00021 576 352
P38_ST00026 605 310 251 wakayedza 0.90 000300500
P38_SP00022 856 357
P38_ST00027 883 308 164 ku:<;uDa 0.46 04878680
P38_SP00023 1047 354
P38_ST00028 1074 306 230 0.84 01405010
P38_SP00024 1304 343
P38_ST00029 1332 127 awira 0.61 26550
P38_TL00006 366
P38_ST00030 makaret)0. 0000308300
P38_SP00025 485 413
P38_ST00031 539 373 150 Mvura 0.78 00460
P38_SP00026 689 409 35
P38_ST00032 367 49 yakasunda 020006310
P38_SP00027 973 416
P38_ST00033 1010 163 ikatora 0.74 0020646
P38_SP00028 1173 403
P38_ST00034 1214 378 34 mgana 08022
P38_SP00029 1369 412
P38_ST00035 1405 377 pa 0.80
P38_TL00007 250 425 56
P38_ST00036 436 161 200810
P38_SP00030 411
P38_ST00037 432 71 ari, 0.86 0220
P38_SP00031 503 477 14
P38_ST00038 517 441 233 pamusana 0.76 50060070
P38_SP00032 750 478
P38_ST00039 427 147 pokuti 303504
P38_SP00033 917 475
P38_ST00040 937 kuuya 06602
P38_SP00034 1078 472
P38_ST00041 1098 94 kwa
P38_SP00035 1192 462
P38_ST00042 1207 168 nakaita 8071010
P38_SP00036 1375
P38_ST00043 65 25 na- 0.71 800
P38_TL00008 484 1054
P38_ST00044 493 277 kagikoshora 03811005050
P38_SP00037 527 540
P38_ST00045 546 no 0.43
P38_SP00038 601
P38_ST00046 621 487 243 kunyomba 15700300
P38_SP00039 534
P38_ST00047 499 33 :o 0.44 880
P38_SP00040 930 532
P38_ST00048 951 498 69 mu 01
P38_SP00041 1020 522
P38_ST00049 1041 121 dzina 00080
P38_SP00042 1162
P38_ST00050 1181 123 iroro. 0.83 102330
P38_TL00009 394 633 929 44
P38_ST00051 640 60 25. 004
P38_SP00043 454 677
P38_ST00052 508 635 272 RUDGANO 0082000
P38_SP00044 780 675
P38_ST00053 808 RWE
P38_SP00045 933 672
P38_ST00054 960 363 MUKARADGA 000001805
P38_TL00010 529 709 653
P38_ST00055 713 80 NA 00
P38_SP00046 609
P38_ST00056 636 KANYEDGANYEDGA. 020008101008003
P38_TL00011 353 1112
P38_ST00057 816 32 1.
P38_SP00047 385 852 79
P38_ST00058 464 812 260 Mukaragga 0.72 063050810
P38_SP00048 857 43
P38_ST00059 767 809 238 wakatgaga 000208022
P38_SP00049 1005 855
P38_ST00060 1049 ushamgari 505008700
P38_SP00050 1294 57
P38_ST00061 1351 114 kuna 0.56 0673
P38_TL00012 869 51
P38_ST00062 876 Kanyegganyegga. 003208036008000
P38_SP00051 663 920
P38_ST00063 716 870 401 Kanyegganyegga 0.81 00020810310810
P38_SP00052 1117 915
P38_ST00064 1152 881 z^ 0.17 610
P38_SP00053 1200
P38_ST00065 1235 kakanzwa 00008003
P38_TL00013 928
P38_ST00066 146 mazwi 0.99
P38_SP00054 398 971 23
P38_ST00067 945 o 4
P38_SP00055 446 969
P38_ST00068 0.66 805078010
P38_SP00056 722 976
P38_ST00069 760 200 kakafara 0.88 00010080
P38_SP00057 966
P38_ST00070 996 153 kwa^o. 0001000
P38_SP00058 1149 974
P38_ST00071 1204 262 050153800
P38_TL00014 987
P38_ST00072 992 wakati, 0.79 0354000
P38_SP00059 1036 22
P38_ST00073 438 989 219 "Handeyi 0.75 08056000
P38_SP00060 657 1035
P38_ST00074 988 203 tindoona 00000000
P38_SP00061 878 1026
P38_ST00075 897 110 kana 0310
P38_SP00062 1007 1024
P38_ST00076 1034 271 wakasimba, 0300050010
P38_SP00063 1305 1033
P38_ST00077 1334 waka- 08040
P38_TL00015 253 1216 52
P38_ST00078 1052 165 cenjera 0053720
P38_SP00064 418
P38_ST00079 1051 180 ucigona 6050030
P38_SP00065 616 1096
P38_ST00080 631 255 kufembera, 0500000600
P38_SP00066 886 1092
P38_ST00081 906 191 ndinoda 0004080
P38_SP00067 1097 1084
P38_ST00082 214 shamgari 00018302
P38_SP00068 1331 1094
P38_ST00083 1345 124 yaka- 00683
P38_TL00016 1106
P38_ST00084 1110 201 cenjera." 007403300
P38_SP00069 455 1156
P38_ST00085 509 1109 400 04600800700803
P38_SP00070 909 1153
P38_ST00086 947 kakati, 0200172
P38_SP00071 1102 1151
P38_ST00087 1131 1107 221 "Ndi^o:^o, 300310081033
P38_SP00072 1352 1154
P38_ST00088 1108 88 ndi- 0.64 7033
P38_TL00017 1165 1215
P38_ST00089 1167 325 nomboyedza." 230000040200
P38_SP00073 579
P38_ST00090 632 070010800
P38_SP00074 892 1212
P38_ST00091 918 0000250
P38_SP00075 1082
P38_ST00092 1103 1166 269 "Cirnbosara 00374000443
P38_SP00076 1372
P38_ST00093 1401 1180 68 pr- 0.55
P38_TL00018 1224
P38_ST00094 1242 67 no,
P38_SP00077 321 1274
P38_ST00095 341 414 ndimbondowanda 85120036000830
P38_SP00078 755 1265
P38_ST00096 778 291 ugonditgaga. 400440380100
P38_SP00079 1069 1271
P38_ST00097 1123 1225 346 Ukakurumidza 000045317000
P38_TL00019 1283 1201
P38_ST00098 1286 267 kundiwana, 0005000603
P38_SP00080 521 1330
P38_ST00099 557 1284 ndiggafare 0008210030
P38_SP00081 802
P38_ST00100 831 kwa^o, 0001010
P38_SP00082 984
P38_ST00101 1013 90 0.97 0010
P38_SP00083 1321
P38_ST00102 1143 207 ndawana 0003340
P38_SP00084 1350 1323
P38_ST00103 1378 77 sha SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P38_TL00020 1343 772
P38_ST00104 1346 134 mgari 38010 HypPart2
P38_SP00085 389 1393
P38_ST00105 caiyo
P38_SP00086 528 1390
P38_ST00106 547 yakanaka 04207000
P38_SP00087 768
P38_ST00107 787 ine 0.94
P38_SP00088
P38_ST00108 151 njere." 3102000
P38_TL00021 355 1419 1114
P38_ST00109 1423 2.
P38_SP00089 390 1459 42
P38_ST00110 1420 261 060000820
P38_SP00090 693 1467 13
P38_ST00111 706 wakatizira 0.92 0010000230
P38_SP00091 1457
P38_ST00112 kundopinda 0646041300
P38_SP00092 1243
P38_ST00113 1259 1435 70 04
P38_SP00093 1329 1460
P38_ST00114 Buma 8600
P38_TL00022 1478
P38_ST00115 1494 re 0.96
P38_SP00094 299 1518
P38_ST00116 320 1480 136 nyuci, 706000
P38_SP00095 456 1527
P38_ST00117 476 1479 mukati 064005
P38_SP00096 638 1517
P38_ST00118 656 1492 mo
P38_SP00097 725 1516
P38_ST00119 747 182 mukoko 650000
P38_SP00098
P38_ST00120 948 wakagga 0300812
P38_SP00099 1150 1526
P38_ST00121 1170 1481 wakaturikwa 0.93 00000303001
P38_TL00023 1538
P38_ST00122 1553 06
P38_SP00100 1577
P38_ST00123 1539 116 muti, 07033
P38_SP00101 1576
P38_ST00124 516 ^ino 10020
P38_SP00102 617 1585
P38_ST00125 645 00510800010810
P38_SP00103 1045
P38_ST00126 1064 220 kakaenda 00000043
P38_SP00104 1578
P38_ST00127 1312 1541 158 kundo- 075120
P38_TL00024 1596
P38_ST00128 1605 mutgaga 0538000
P38_SP00105 448 1644
P38_ST00129 1610 104 zuoa 0380
P38_SP00106 1635
P38_ST00130 606 1609 106 rose; 50000
P38_SP00107 712 1642
P38_ST00131 257 kakashaya. 0.95 0000020200
P38_SP00108 997 1643
P38_ST00132 1597 Kakaenda 04060500
P38_SP00109 1637
P38_ST00133 1313 1600 156 054000
P38_TL00025 1655 1202
P38_ST00134 1658 bvunza 004000
P38_SP00110 419 1695
P38_ST00135 1657 144 Dagga 80800
P38_SP00111 585 1703
P38_ST00136 604 102 kuti, 06040
P38_SP00112 1701 30
P38_ST00137 736 286 "Ndiudzeino 00533600180
P38_SP00113 1022 1694
P38_ST00138 1050 1656 301 kwakawanda 0030500000
P38_SP00114 1697
P38_ST00139 1661 033
P38_TL00026 1712 1213
P38_ST00140 1714 08010
P38_SP00115 1761
P38_ST00141 176 yaggu." 0080300
P38_SP00116 592 1759
P38_ST00142 1713
P38_SP00117 789 31
P38_ST00143 820 yakati, 0000032
P38_SP00118 975
P38_ST00144 "Shamgari 000508000
P38_SP00119 1252
P38_ST00145 1280 1717 yako 0300
P38_SP00120 1762
P38_ST00146 1718 iri
P38_TL00027 1771 899
P38_ST00147 1786 72 0.41
P38_SP00121 1811
P38_ST00148 347 1772 184 040000
P38_SP00122 1809
P38_ST00149 549 pakati 0.87 200031
P38_SP00123 1818
P38_ST00150 1784 pe
P38_SP00124
P38_ST00151 785 8050
P38_SP00125 908
P38_ST00152 1785
P38_SP00126 1810
P38_ST00153 991 1773 nyuci." 0250000
P38_TL00028 1847
P38_ST00154 1848 3.
P38_SP00127 1884
P38_ST00155 442 10040
P38_SP00128 544 1893
P38_ST00156 00030830100820
P38_SP00129 1895
P38_ST00157 1003 231 kakatgaga 000258140
P38_SP00130 1234 1897
P38_ST00158 1261 1856 208 muomori 0.57 0451783
P38_TL00029 1905
P38_ST00159 1918 wo
P38_SP00131 1943
P38_ST00160 358 196 mukoko. 0500000
P38_SP00132 554
P38_ST00161 608 1906 209 Muomori 0200022
P38_SP00133 817 1944
P38_ST00162 853 0500020
P38_SP00134 1018 1952
P38_ST00163 1057 1909 224 "Handina 00260030
P38_SP00135 1281 1948
P38_ST00164 1318 1914 152 moto.'' 0003004
P38_TL00030 1964
P38_ST00165 1966 395 04610820220820
P38_SP00136 651 2011
P38_ST00166 681 222 00020030
P38_SP00137 903 2003
P38_ST00167 115 kuno 0240
P38_SP00138 2004
P38_ST00168 1073 1968 muridzi 0.59 4367303
P38_SP00139 1249 2006
P38_ST00169 1279 1983 61 we
P38_SP00140 1340 2008
P38_ST00170 1368 gwe gwenya
P38_TL00031 2021
P38_ST00171 2036 nya
P38_SP00141 338 2069
P38_ST00172 kundotgaga 6507028602
P38_SP00142 2070
P38_ST00173 2030 moto.
P38_SP00143 765 2061
P38_ST00174 2025 Muridzi 0415002
P38_SP00144 1000 2062
P38_ST00175 1019 2038
P38_SP00145 1080 2063
P38_ST00176 175 000642
P38_SP00146 2074
P38_ST00177 166 0101134
P38_TL00032 2082
P38_ST00178 01760070
P38_SP00147 480 2119
P38_ST00179 172 nyundo 100500
P38_SP00148 670 2128
P38_ST00180 690 2095 yo
P38_SP00149 743 2129
P38_ST00181 761 2083 232 kupunzisa 641430304
P38_SP00150 993 2130
P38_ST00182 2086 matombo." 000060000
P38_TL00033 2157 1116
P38_ST00183 2158 4.
P38_SP00151 2194
P38_ST00184 444 399 00730800030820
P38_SP00152 843 2205
P38_ST00185 01030001
P38_SP00153 2197
P38_ST00186 2160 ku
P38_SP00154 1168 2199
P38_ST00187 1195 2163 186 mupfuri 1002010
P38_SP00155 1381 2209
P38_ST00188 1409 2178
P38_TL00034 2215
P38_ST00189 185 nyundo, 0070400
P38_SP00156 2262
P38_ST00190 470 0000400
P38_SP00157 625 2261
P38_ST00191 2217 "Ndipewo 00004000
P38_SP00158 2264
P38_ST00192 914 2219 211 nyundo." 05220001
P38_SP00159 1125
P38_ST00193 1179 2222 Mupfuri 0520013
P38_SP00160 1367 2269
P38_ST00194 2238 wa-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P23_LM00001 161 2145
RightMargin P23_RM00001 1399 160
BottomMargin P23_BM00001 2187 309
PrintSpace P23_PS00001 1238
TextBlock P23_TB00001 691 168 40
TextLine P23_TL00001 697 48 156 28
String P23_ST00001 66 43 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P23_SP00001 740 69 16
P23_ST00002 756 38 21 0.33 75
P23_SP00002 794 76 18
P23_ST00003 812 41
P23_TB00002 103 1973
P23_TL00002 167 109 1214 46
P23_ST00004 110 188 kumuka 0.78 240600
P23_SP00003 355 150 20
P23_ST00005 375 125 37 akati: 0.84 300006
P23_SP00004 500 147
P23_ST00006 523 280 "Cirindaino, 0.70 000537400806
P23_SP00005 803 155 25
P23_ST00007 828 249 nasekuru." 0.80 8000063100
P23_SP00006 1077 53
P23_ST00008 1130 111 135 Bveni 0.72 60070
P23_SP00007 1265 148 29
P23_ST00009 1294 87 ndo 765
P23_TL00003 1203
P23_ST00010 170 194 39 kurinda. 0.77 05710003
P23_SP00008 361 209
P23_ST00011 414 137 Tsuro 0.91 00400
P23_SP00009 551 207
P23_ST00012 580 181 49 35 :ja 0.43 880
P23_SP00010 629 216 19
P23_ST00013 648 169 166 akaona 0.90 000060
P23_SP00011 814
P23_ST00014 843 92 kuti 0.74 3601
P23_SP00012 935 206
P23_ST00015 954 182 33 nyama 0.87 23000
P23_SP00013 1109 215
P23_ST00016 1127 47 yaibva, 0.82 2030015
P23_SP00014 1293 30
P23_ST00017 1323 34 pa 0.50 100 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pakare
P23_TL00004 228
P23_ST00018 230 102 kare 0.81 3040 HypPart2
P23_SP00015 269
P23_ST00019 289 229 127 bveni 00060
P23_SP00016 416 267
P23_ST00020 434 239 45 wakotsira, 0.89 3020002200
P23_SP00017 673 273
P23_ST00021 710 231 wakatora 00700000
P23_SP00018 925 266
P23_ST00022 945 241 50040
P23_SP00019 1100 275
P23_ST00023 1118 242 yose 0.93 2000
P23_SP00020 1221
P23_ST00024 1241 140 zhinji, 0.64 0146740
P23_TL00005 287
P23_ST00025 151 acidya 600500
P23_SP00021 319 336
P23_ST00026 339 288 84 200
P23_SP00022 423 326
P23_ST00027 452 152 kusiya 050000
P23_SP00023 604 335
P23_ST00028 625 300 74 26 ane 0.71 080
P23_SP00024 699 32
P23_ST00029 731 202 mapfupa 0.69 6025430
P23_SP00025 933 31
P23_ST00030 964 295 cete, 00207
P23_SP00026 1067 334
P23_ST00031 1088 85 0.59
P23_SP00027 1173
P23_ST00032 1202 180 kurinda 0.61 2724801
P23_TL00006 349 1215
P23_ST00033 115 ^ake. 100007
P23_SP00028 284 396 -14
P23_ST00034 270 459 8. 0.47 73
P23_SP00029 307 496
P23_ST00035 360 457 210 Kuzotino 0.76 00020780
P23_SP00030 570 494
P23_ST00036 605 129 0.65 80044
P23_SP00031 734
P23_ST00037 769 456 womuka, 0.58 8025705
P23_SP00032 978 501
P23_ST00038 1008 189 wakaisa 7000000
P23_SP00033 1197 495
P23_ST00039 1231 153 maoko 0.92
P23_TL00007 516
P23_ST00040 517 muhari, 0.54 4070576
P23_SP00034 350 562
P23_ST00041 371 203 akawana 0500050
P23_SP00035 574 554
P23_ST00042 594 528 0.68
P23_SP00036 670 553 22
P23_ST00043 692 0.85 0000630
P23_SP00037 894
P23_ST00044 912 104 0.86 00007
P23_SP00038 1016 561
P23_ST00045 1037 114 akati 00005
P23_SP00039 1151
P23_ST00046 1170 kuna 0.66 4260
P23_SP00040 1285
P23_ST00047 1303 tsu 002 tsuro:
P23_TL00008
P23_ST00048 589 60 ro:
P23_SP00041 615
P23_ST00049 251 577 173 44 "Tsuro, 0007305
P23_SP00042 424 621
P23_ST00050 445 575 139 muka. 06300
P23_SP00043 584 613 54
P23_ST00051 638 Ndiani 040071
P23_SP00044 799 612
P23_ST00052 wadya 00500
P23_SP00045 979
P23_ST00053 1010 588 56 24 no 0.67
P23_SP00046 1066
P23_ST00054 1086 260210
P23_SP00047 622
P23_ST00055 1266 576 119 mazi- 0.95 00002
P23_TL00009 634 1216
P23_ST00056 636 133 pfupa 0.60 61730
P23_SP00048 303 683
P23_ST00057 322 138 cete" 000000
P23_SP00049 460
P23_ST00058 514 10510
P23_SP00050 651
P23_ST00059 wakati: 0.79 4000406
P23_SP00051 838 672
P23_ST00060 859 635 "Bveni, 0300500
P23_SP00052 1027 679
P23_ST00061 1047 647 86 uno 620
P23_SP00053 1133
P23_ST00062 1152 234 mu^amba- 061007001
P23_TL00010 693
P23_ST00063 708 97 rara 6050
P23_SP00054
P23_ST00064 286 695 90 iwe, 0000
P23_SP00055 376
P23_ST00065 395 158 wazina 300186
P23_SP00056 732
P23_ST00066 590 694 0403
P23_SP00057 682
P23_ST00067 702 199 wapedza 0010300
P23_SP00058 901
P23_ST00068 921 706 165 nyama: 800307
P23_SP00059
P23_ST00069 1117 95 i^ino 810720
P23_SP00060 1212
P23_ST00070 1233 wandi- 007500
P23_TL00011 171 753
P23_ST00071 755 bvunza 808800
P23_SP00061 340 793
P23_ST00072 359 754 kuti, 0.63 57006
P23_SP00062 462
P23_ST00073 482 149 ndiani 0.62 634070
P23_SP00063 631 791
P23_ST00074 650 0020601
P23_SP00064 850 800
P23_ST00075 869 176 150100
P23_SP00065 1045
P23_ST00076 77 Ko! 007
P23_SP00066 1143
P23_ST00077 1163 224 ticaonana 020008078
P23_TL00012 175
P23_ST00078 238 kwaedza." 100065210
P23_SP00067 413 853 -138
P23_ST00079 922 36 9. 07
P23_SP00068 312 958 52
P23_ST00080 364 920 157 Kuzoti 670440
P23_SP00069 521
P23_ST00081 540 919 211 kwaedza, 0.75 32007007
P23_SP00070 751 965
P23_ST00082 926 nate:jara 802088070
P23_SP00071 963 966
P23_ST00083 989 nakatuma 0.73 80016400
P23_SP00072 1217 957
P23_ST00084 1236 mgana 08044
P23_TL00013 174
P23_ST00085 993 121 wano 4083
P23_SP00073 1018
P23_ST00086 315 310 kundoBuritsa 063508256600
P23_SP00074 1017 27
P23_ST00087 652 mbudzi. 6055147
P23_SP00075 834
P23_ST00088 888 Wakaenda 40010750
P23_SP00076 1139
P23_ST00089 1159 0.27 777
P23_SP00077 1245
P23_ST00090 1263 kuBu- 0.52 47840
P23_TL00014 1038
P23_ST00091 1041 118 rits, 866083
P23_SP00078 292 1084 14
P23_ST00092 306 1039 0.56 434770
P23_SP00079 473 10
P23_ST00093 483 113 imge 7080
P23_SP00080 596 1085 13
P23_ST00094 609 162 isisade 3070285
P23_SP00081 771 1076
P23_ST00095 796 1051 0.22 78
P23_SP00082 852 1075
P23_ST00096 878 kutsukunyuka 286000754024
P23_SP00083
P23_ST00097 154 kwose, 370006
P23_TL00015 177 1097
P23_ST00098 1099 88 0.49 851
P23_SP00084 265 1137
P23_ST00099 201 kuisaira, 060005705
P23_SP00085 485
P23_ST00100 504 1098 505680
P23_SP00086 1135
P23_ST00101 272 yojggoBuda^ 158707878710
P23_SP00087 974 1153 17
P23_ST00102 991 72 ivu 208
P23_SP00088 1063
P23_ST00103 1080 117 roga, 78004
P23_SP00089 1144
P23_ST00104 805
P23_SP00090
P23_ST00105 1322 57 ku 08 kuenda
P23_TL00016 1156
P23_ST00106 enda 4710
P23_SP00091 290
P23_ST00107 1157 ondoudza 0.42 55287654
P23_SP00092 531 1196
P23_ST00108 559 107 Bab 0.44 8580
P23_SP00093 666 1195
P23_ST00109 684 130 wake, 00405
P23_SP00094
P23_ST00110 848 0.39 377
P23_SP00095 1194
P23_ST00111 951 298 kudzokerako 05607506308
P23_SP00096 1249
P23_ST00112 1276 nose. 80000
P23_TL00017 283 1268 1106
P23_ST00113 1272 10. 470
P23_SP00097 1308 55
P23_ST00114 394 1269 fiaba 0.55 77080
P23_SP00098 507 1307
P23_ST00115 526 116 00034
P23_SP00099 642
P23_ST00116 661 0.83 0510
P23_SP00100 775 1306
P23_ST00117 nakuwasha: 8003100704
P23_SP00101
P23_ST00118 1096 "Ko! 0034
P23_SP00102 1200
P23_ST00119 mbudzi 075007
P23_TL00018 1325
P23_ST00120 1326 278 yakaBayiwa 6340804500
P23_SP00103 1374
P23_ST00121 472 204 neyiko" 00200500
P23_SP00104 676 1372
P23_ST00122 729 00310
P23_SP00105 866 1363
P23_ST00123 886 0.94 0000120
P23_SP00106
P23_ST00124 1072 1327 "Bveni 0.97 010000
P23_SP00107 1230
P23_ST00125 1262 ndiye 42410
P23_TL00019 1385
P23_ST00126 81 760
P23_SP00108 257 1424
P23_ST00127 1386 101 Basa 8301
P23_SP00109 379
P23_ST00128 397 1398 96 rose 4000
P23_SP00110 493 1423
P23_ST00129 iri." 0.99 00000
P23_SP00111 602
P23_ST00130 657 132 00003
P23_SP00112 789 1422
P23_ST00131 821 128 000456
P23_SP00113 949
P23_ST00132 970 "Tsnro 101860
P23_SP00114
P23_ST00133 ndiwe 34200
P23_SP00115 1295
P23_ST00134 1314 64 wa 00
P23_TL00020 1444
P23_ST00135 1445 dya 700
P23_SP00116 260 1492
P23_ST00136 296 1457 31000
P23_SP00117 450
P23_ST00137 iwe."
P23_SP00118 610 1482
P23_ST00138 663 00050
P23_SP00119 801 1481
P23_ST00139 845 126 010546
P23_SP00120 971
P23_ST00140 1009 237 "Uate^ara, 08000100203
P23_SP00121 1246 1491
P23_ST00141 1291 1446 99 onai 2625
P23_TL00021 1502 50
P23_ST00142 1504 256 :$iggapedze 88087000600
P23_SP00122 430 1552
P23_ST00143 134 nharo 04060
P23_SP00123 1541
P23_ST00144 618 dzedu 10083
P23_SP00124 757
P23_ST00145 786 1503 122 nde^i 0.53 520105
P23_SP00125 908 1549
P23_ST00146 942 63 i^i: 01005
P23_SP00126 1005
P23_ST00147 Atiendei 00204301
P23_SP00127
P23_ST00148 1517 pacu- 60040
P23_TL00022 1562 1213
P23_ST00149 1577 51 ru 0.32
P23_SP00128 227 1601
P23_ST00150 262 1563 398 mundotipisirapo. 5383001300700007
P23_SP00129 660 1610
P23_ST00151 714 Anegge 080840
P23_SP00130 890 1609
P23_ST00152 1569 atga, 57814
P23_SP00131 1029 1608
P23_ST00153 87020
P23_SP00132
P23_ST00154 1240 42573
P23_TL00023 179 1624 1210
P23_ST00155 193 nyama." 8306050
P23_SP00133 372 1669 -91
P23_ST00156 281 1731 58 11. 404
P23_SP00134 1766
P23_ST00157 392 1729 105 ^ino 10052
P23_SP00135 497 1775
P23_ST00158 527 1728 223 nakaenda 80002540
P23_SP00136 750
P23_ST00159 768 1741 na
P23_SP00137 824
P23_ST00160 1735 nate:ara 805088000
P23_SP00138
P23_ST00161 1079 nano 0.41 8085
P23_SP00139 1188 1767
P23_ST00162 1218 1742 pacum. 400586
P23_TL00024 1787
P23_ST00163 1789 00305
P23_SP00140 314 1826
P23_ST00164 1788 164 wakati, 0300200
P23_SP00141 499 1832
P23_ST00165 "Regai 410207
P23_SP00142 686 1834
P23_ST00166 709 136 timir 021406
P23_SP00143 1825
P23_ST00167 876 144 pakati 300000
P23_SP00144 1020
P23_ST00168 1800 pe
P23_SP00145
P23_ST00169 curu 0.98
P23_SP00146 1222
P23_ST00170 1251 1801 mugo- 21000
P23_TL00025 178 1846
P23_ST00171 1847 Batidza." 803020300
P23_SP00147 382 1885
P23_ST00172 435 1848 20360
P23_SP00148 572 1884
P23_ST00173 592 ndokubva 60207040
P23_SP00149
P23_ST00174 apinda 675400
P23_SP00150 1893
P23_ST00175 1859 192 muguru, 0503456
P23_SP00151 1894
P23_ST00176 00063
P23_TL00026 1904
P23_ST00177 1906 600
P23_SP00152 264 1944
P23_ST00178 243 kutgiramo. 0008560540
P23_SP00153 529 1952
P23_ST00179 011056
P23_SP00154 737 1943
P23_ST00180 1912 moto 3410
P23_SP00155
P23_ST00181 905 1905 wati 0060
P23_SP00156 1002
P23_ST00182 1036 nho, 5205
P23_SP00157 1951
P23_ST00183 1913 tsuro 20050
P23_SP00158
P23_ST00184 1907 752
P23_TL00027 1964
P23_ST00185 143 kubva 00300
P23_SP00159 321 2002
P23_ST00186 341 aBurfa, 0806615
P23_SP00160 2009
P23_ST00187 518 305140
P23_SP00161 644 2001
P23_ST00188 "Ma:^ionaka, 0467105080007
P23_SP00162 953 2010
P23_ST00189 973
P23_SP00163 1101 15
P23_ST00190 1116 1965 61050
P23_SP00164 1244 2012
P23_ST00191 1260 1966 131 waka- 00071
P23_TL00028 2024
P23_ST00192
P23_SP00165 2070
P23_ST00193 5060240
P23_TB00003 2127 667
P23_TL00029 332 2133 655
P23_ST00194 Ndo 046
P23_SP00166 431 2171
P23_ST00195 454 263 pakaperera 0.88 5000000004
P23_SP00167 717 2180
P23_ST00196 735 2146 252 saruggano. 0070825807


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00044.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P44 PHYSICAL_IMG_NR 44 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P44_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P44_LM00001 254 2206
RightMargin P44_RM00001 1497 62
BottomMargin P44_BM00001 2250 246
PrintSpace P44_PS00001 1243
TextBlock P44_TB00001
TextLine P44_TL00001 801 50 156 28
String P44_ST00001 68 41 3 CONTENT WC 0.39 CC 6
SP P44_SP00001 842 71 17
P44_ST00002 859 39 JO 0.13 88
P44_SP00002 898 78 18
P44_ST00003 916 2 1.00
P44_TL00002 367 135 1106 47
P44_ST00004 138 34 36 2. 00
P44_SP00003 401 174 54
P44_ST00005 455 92 Ana 0.63 280
P44_SP00004 547 16
P44_ST00006 563 149 186 32 mazuoa, 0.67 1046820
P44_SP00005 749 181 22
P44_ST00007 771 136 38 shumba 0.77 073200
P44_SP00006 952 14
P44_ST00008 966 247 yakaBatwa 000388000
P44_SP00007 1213 182 20
P44_ST00009 1233 53 24 na 0.82 03
P44_SP00008 1286 173
P44_ST00010 1302 171 mambu 02006 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mambure
P44_TL00003 266 194 1222 48
P44_ST00011 210 43 re 0.74 HypPart2
P44_SP00009 309 234 21
P44_ST00012 330 197 184 37 akaiswa 0.91 0400000
P44_SP00010 514 27
P44_ST00013 541 209 72 mu 0.68 06
P44_SP00011 613 233
P44_ST00014 634 207 130 35 saggo 0.75 00812
P44_SP00012 764 242
P44_ST00015 792 208 55 0.83 30
P44_SP00013 847 232 19
P44_ST00016 866 155 nanhu. 0.57 842720
P44_SP00014 1021 56
P44_ST00017 1077 195 188 Shumba 0.80 053300
P44_SP00015 1265 29
P44_ST00018 1294 yakatsu- 0.87 08010000
P44_TL00004 252 51
P44_ST00019 253 200 kunyiika 0.40 08688860
P44_SP00016 466 303
P44_ST00020 503 265 25 no 0.86 02
P44_SP00017 558 290
P44_ST00021 602 333 46 kutsukunyuka 0.65 040072660860
P44_SP00018 935 298 42
P44_ST00022 977 90 kuti 0700
P44_SP00019 1067 289
P44_ST00023 1104 282 isunugguke, 0.60 10588803700
P44_SP00020 1386 299
P44_ST00024 1425 258 63 asi 0.66 405
P44_TL00005 308 1221
P44_ST00025 310 217 0.38 0886864
P44_SP00021 482 347
P44_ST00026 511 225 akakoswa 0.59 00184638
P44_SP00022 736
P44_ST00027 756 243 :^akasimba 81008200106
P44_SP00023 999 355
P44_ST00028 1036 229 akaramba 77133800
P44_SP00024 346
P44_ST00029 1295 191 kudimu- 0.52 5084482
P44_TL00006
P44_ST00030 370 64 ka. 000
P44_SP00025 406
P44_ST00031 386 369 0.72 054150
P44_SP00026 574 26
P44_ST00032 600 332 yakarwadziwa 0.96 000000020200
P44_SP00027 932 414
P44_ST00033 959 368 147 ^ikuru 0.62 1020351
P44_SP00028
P44_ST00034 1132 380
P44_SP00029 1187
P44_ST00035 1216 kud^ona 0.64 05010080
P44_SP00030 1407
P44_ST00036 1435 382 ne 0.95
P44_TL00007 426 1223
P44_ST00037 428 146 hasha. 000500
P44_SP00031 412
P44_ST00038 467 427 218 Kambena 0.76 0080080
P44_SP00032 685 464
P44_ST00039 705 107 kaye 0000
P44_SP00033 812 473
P44_ST00040 828 230 kakanzwa 0.88 10006000
P44_SP00034 1058 463
P44_ST00041 1078 85 ndo
P44_SP00035 1163
P44_ST00042 1180 kukurumidza 03134200300
P44_TL00008 485 1224
P44_ST00043 488 212 45 kumanya 0880411
P44_SP00036 478 533
P44_ST00044 522 486 kundoiBatsir. 0.55 08857187005470
P44_SP00037 855 523
P44_ST00045 909 268 Kakacetura 0.94 1000000050
P44_SP00038 1177
P44_ST00046 499
P44_SP00039 1275
P44_ST00047 1322 487 168 mazino 0.85 000035
P44_TL00009 270 544 1220 40
P44_ST00048 548 80 ako 0.89 020
P44_SP00040 350 584
P44_ST00049 379 545 269 madiki-diki 0.71 00818008220
P44_SP00041 648 583
P44_ST00050 675 219 0443830
P44_SP00042 894 582 31
P44_ST00051 925 213 makobvu 0.93 0000005
P44_SP00043 1138
P44_ST00052 1165 ndokubva 50002000
P44_SP00044 1394
P44_ST00053 1422 546 k- 0.69 60
P44_TL00010 603 49
P44_ST00054 618 245 sunuggura 050182640
P44_SP00045 513 652
P44_ST00055 605 192 shumba. 0.84 0630000
P44_SP00046 725 642
P44_ST00056 779 604 Asi
P44_SP00047 857 641
P44_ST00057 873 075200
P44_SP00048 1054
P44_ST00058 1073 241 yakatenda 0.99 001000000
P44_SP00049 1314 650 15
P44_ST00059 1329 159 :;ikuru. 887000300
P44_TL00011 267 678
P44_ST00060 680 UANHU 76070
P44_SP00050 717
P44_ST00061 679 235 UAKURU 0.78 810030
P44_SP00051 746 716
P44_ST00062 778 UANE 8010
P44_SP00052 927
P44_ST00063 957 SIMBA 0.98 00000
P44_SP00053 1128
P44_ST00064 1155 334 DGAUAREGE 800700210
P44_TL00012 738
P44_ST00065 739 240 KURIDZA 03103506
P44_SP00054 506 785
P44_ST00066 537 203 UAdIKI. 8080725
P44_SP00055 740 776
P44_ST00067 795 172 RIMDE 0.61 02385
P44_SP00056 967 775
P44_ST00068 1003 ZUUA 0084
P44_SP00057 1150
P44_ST00069 1186 304 UACAZOCE- 700002000
P44_TL00013 797
P44_ST00070 799 MERA 0034
P44_SP00058 423 836
P44_ST00071 444 374 KUfiATSIRWA 00770002000
P44_SP00059 818
P44_ST00072 837 NAUO. 10710
P44_TL00014 519 945
P44_ST00073 947 27. 026
P44_SP00060 579 983
P44_ST00074 633 288 TARCISIUS 012050200
P44_SP00061 921
P44_ST00075 955 281 MUSANTE. 00000004
P44_TL00015 1042 1118
P44_ST00076 1046 1.
P44_SP00062 1082
P44_ST00077 1043 226 Kare-kare 0.92 000020040
P44_SP00063 681 1081
P44_ST00078 710 1055 pa
P44_SP00064 763 1089
P44_ST00079 790 kutagga 1610800
P44_SP00065 976 1090
P44_ST00080 kwe
P44_SP00066 1095
P44_ST00081 1123 160 Kirike, 0001204
P44_SP00067 1283 1087
P44_ST00082 1311 177 mazana 000003
P44_TL00016 1102
P44_ST00083 1117
P44_SP00068 320 1141
P44_ST00084 341 1116 400000
P44_SP00069 515
P44_ST00085 539 1115 23 a
P44_SP00070 562 1140
P44_ST00086 580 1103 284 naKristiane, 800400030601
P44_SP00071 864 1147
P44_ST00087 891 narume, 8607000
P44_SP00072
P44_ST00088 1105 178 nakadzi 8010500
P44_SP00073 1139
P44_ST00089 1303
P44_SP00074 1358
P44_ST00090 1377 109 nana 8000
P44_TL00017 1161
P44_ST00091 nadiki 808100
P44_SP00075 413 1201
P44_ST00092 432 1162 296 nakaurayiwa 80006000000
P44_SP00076 728 1207
P44_ST00093 755 58 ku 04
P44_SP00077 813 1198
P44_ST00094 833 1168 99 guta 1510
P44_SP00078 1208
P44_ST00095 956 164 rinonzi 0050004
P44_SP00079 1120 1199
P44_ST00096 133 Roma
P44_SP00080 1272
P44_ST00097 1300 1174
P44_SP00081 1353
P44_ST00098 1373 115 nzira 00132
P44_TL00018
P44_ST00099 yakaipisa, 0030050002
P44_SP00082 500 1269
P44_ST00100 520 nokuti 0.79 012520
P44_SP00083 669 1258
P44_ST00101 687 257 nakaramba 801040000
P44_SP00084 944
P44_ST00102 960 kurasa 030000
P44_SP00085
P44_ST00103 215 citendero 0.97 002000000
P44_SP00086
P44_ST00104 1374 1234 114 caiDO. 0.45 087870
P44_TL00019 1279 1209
P44_ST00105 158 Uamge 80080
P44_SP00087 425 1327
P44_ST00106 452 292 nakakandwa 8003102000
P44_SP00088 744 1318
P44_ST00107 780 1280 57 05
P44_SP00089 1317
P44_ST00108 856 150 tukara 000005
P44_SP00090 1006 1316
P44_ST00109 82 two
P44_SP00091 1124
P44_ST00110 1144 1292
P44_SP00092 1215
P44_ST00111 1252 143 saggo, 008010
P44_SP00093 1395 1326
P44_ST00112 1424 1293 52 0.56 namge
P44_TL00020 1338
P44_ST00113 95 mge 080
P44_SP00094 363 1387
P44_ST00114 384 1339 oakapiswa 800030000
P44_SP00095 625
P44_ST00115 1351
P44_SP00096 707 1376
P44_ST00116 726 1345 moto 0040
P44_SP00097 841
P44_ST00117 870 kashoma 0005005
P44_SP00098 1079
P44_ST00118
P44_SP00099 1158 1375
P44_ST00119 1185 206 0000060
P44_SP00100 1391
P44_ST00120 1419 1340 kudzimara
P44_TL00021 1397
P44_ST00121 1400 dzimara 0000050
P44_SP00101 453 1437
P44_ST00122 472 1398 112 kufa, 06002
P44_SP00102 1443
P44_ST00123 1410
P44_SP00103 753 1444
P44_ST00124 773 255 nakapurwa 800103300
P44_SP00104 1028
P44_ST00125 1048
P44_SP00105
P44_ST00126 293 kurooererwa 05008000000
P44_SP00106 1416 1436
P44_ST00127 1411
P44_TL00022 1457 596
P44_ST00128 1458 eipianiso 002004000
P44_SP00107 475 1505
P44_ST00129 504 1470 sa
P44_SP00108 551 1495
P44_ST00130 570 Yesu 0005
P44_SP00109 1494
P44_ST00131 711 154 Kriste. 0.90 2110200
P44_TL00023 1532 1121
P44_ST00132 1535
P44_SP00110 404 1571
P44_ST00133 458 1533 Rimge 00080
P44_SP00111 607 1579
P44_ST00134 635 1545 105 zuna 0480
P44_SP00112 1569
P44_ST00135 759 205 mupriste 06223000
P44_SP00113 964
P44_ST00136 993 wakaita 0000320
P44_SP00114
P44_ST00137 1193 111 Misa
P44_SP00115 1304 1570
P44_ST00138 1332 akawa- 300751
P44_TL00024 1591
P44_ST00139 1593 84 nda
P44_SP00116 353 1630
P44_ST00140 372 0500
P44_SP00117 462
P44_ST00141 489 1604 123 arege
P44_SP00118 612 1639
P44_ST00142 639 237 kuonekwa 06110000
P44_SP00119 876 1629
P44_ST00143 896
P44_SP00120 950
P44_ST00144 1592 162 nasemi 800011
P44_SP00121
P44_ST00145 1166 118 nake. 87000
P44_SP00122 1284
P44_ST00146 152 UaKri- 760212
P44_TL00025 1651
P44_ST00147 1653 stiane 000000
P44_SP00123 1690
P44_ST00148 1652 nainapono 810801080
P44_SP00124 658 1698
P44_ST00149 paiitwa 1113000
P44_SP00125
P44_ST00150 875 0101
P44_SP00126 987 1688
P44_ST00151 1015 1657 sante. 000200
P44_SP00127 1148
P44_ST00152 1202 0100
P44_SP00128 1313 1689
P44_ST00153 1333 1664 yapera 002001
P44_TL00026 1710
P44_ST00154 1712 204 03642000
P44_SP00129 1758
P44_ST00155 492 1711 wakatgaga 003038002
P44_SP00130 732 1757
P44_ST00156 752 163 mukati 340203
P44_SP00131 915 1747
P44_ST00157 934 1722 ma
P44_SP00132 1002
P44_ST00158 1022 283 0.81 810500070000
P44_SP00133 1305 1755
P44_ST00159 muKri- 030262
P44_TL00027 1769
P44_ST00160 1771 002000
P44_SP00134 1808
P44_ST00161 434 agganyatso-takura 08007000030000450
P44_SP00135 861 1816
P44_ST00162 889 Muniri 0.53 078405
P44_SP00136 1045 1806
P44_ST00163 1781 wa
P44_SP00137 1136
P44_ST00164 Mambo 06100
P44_SP00138 1336 1807
P44_ST00165 1364 1770 126 wedu 0.58 3084
P44_TL00028 1827
P44_ST00166 1831 113 0001
P44_SP00139 381 1867
P44_ST00167 1829 141 Kriste 040000
P44_SP00140 542 1866
P44_ST00168 1828 kuna 0400
P44_SP00141 684 1865
P44_ST00169 712 naKristiane 80052030000
P44_SP00142 982
P44_ST00170 1011 nakagga 8000800
P44_SP00143 1203 1874
P44_ST00171 89 nari 8060
P44_SP00144
P44_ST00172 1335 1841
P44_SP00145
P44_ST00173 1434 1835 to-
P44_TL00029 1886
P44_ST00174 1900 roggo. 108002
P44_SP00146 408 1935
P44_ST00175 1888 102 i^ino 0.50 810041
P44_SP00147 564 1934
P44_ST00176 592 mukomana 05500010
P44_SP00148 850 1924
P44_ST00177 886 166 mudiki 048400
P44_SP00149 1052 1923
P44_ST00178 1088 1887 wainzi 030100
P44_SP00150 1238
P44_ST00179 1274 214 Tarcisius 005000100
P44_TL00030 1945
P44_ST00180 1948 zita 0403
P44_SP00151 349 1984
P44_ST00181 385 1946 98 rake
P44_SP00152 483 1983
P44_ST00182 521 317 wakakumbira 00340400060
P44_SP00153 838
P44_ST00183 277 kusarudzwa 0202530000
P44_SP00154 1152 1982
P44_ST00184 1188 0006
P44_SP00155 1278
P44_ST00185 atakure 3400050
P44_TL00031 2003
P44_ST00186 2005 Komunione 000451030
P44_SP00156 2043
P44_ST00187 567 2011 119 sante 00720
P44_SP00157 686 2042
P44_ST00188 724 2004 0306
P44_SP00158 2041
P44_ST00189 858 nashamgari 8000508002
P44_SP00159 1126 2050
P44_ST00190 80000
P44_SP00160
P44_ST00191 140 Mupri 00033 Mupriste
P44_TL00032 2063 122
P44_ST00192 2072 ste
P44_SP00161 331 2102
P44_ST00193 354 400 wakamubvumira. 00000200051420
P44_SP00162 754 -384
P44_ST00194 2140 3.
P44_SP00163 2177
P44_ST00195 459 2139 Pa
P44_SP00164 2175
P44_ST00196 543 2149 139 gguna 81580
P44_SP00165 682 2184
P44_ST00197 709 2137 279 yakakotama 0000000002
P44_SP00166 988 2183
P44_ST00198 1019 220 natenderi 864005010
P44_SP00167 1239
P44_ST00199 1266 2150 101 nose
P44_SP00168 1367 2176
P44_ST00200 94 pasi 4001
P44_TL00033 2190
P44_ST00201 2198 24101040
P44_SP00169 2244
P44_ST00202 501 429 wakanyatso-putira 00500000005433000
P44_SP00170 930 2243
P44_ST00203 2209 73 0.51
P44_SP00171 1030 2234
P44_ST00204 1056 2196 142 kacira 000040
P44_SP00172
P44_ST00205 1226 262 kakanakisa 0003008200


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 68
LeftMargin P7_LM00001 163 2201
RightMargin P7_RM00001 1397 162
BottomMargin P7_BM00001 2269 227
PrintSpace P7_PS00001 1234
TextBlock P7_TB00001
TextLine P7_TL00001 272 1100 48
String P7_ST00001 165 35 37 CONTENT 6. WC 1.00 CC 00
SP P7_SP00001 307 202 54
P7_ST00002 361 164 195 47 Mutoggi 0.77 0400803
P7_SP00002 556 211 18
P7_ST00003 574 371 39 wakakurumidza 0.72 4000074654500
P7_SP00003 945
P7_ST00004 963 187 kutogga 0.74 1710800
P7_SP00004 1150 29
P7_ST00005 1179 71 44 oti, 0.85 0032
P7_SP00005 1250 208 36
P7_ST00006 1286 86 38 "Co 0.89 300 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT "Cokwadi,
P7_TL00002 169 223 1215
P7_ST00007 156 46 kwadi, 000813 HypPart2
P7_SP00006 325 269 20
P7_ST00008 345 224 273 hariutakure 0.70 70625000560
P7_SP00007 618 261
P7_ST00009 638 236 34 pa 0.79 40
P7_SP00008 692 270 17
P7_ST00010 709 155 pfudzL 0.52 446408
P7_SP00009 864 55
P7_ST00011 919 173 Hausiri 0.73 6060033
P7_SP00010 1092 19
P7_ST00012 1111 123 25 waro. 0.87 00006
P7_SP00011 52
P7_ST00013 98 Ndo 0.58
P7_TL00003 170 282
P7_ST00014 296 63 we
P7_SP00012 233 321
P7_ST00015 252 193 hamba." 0.88 4000004
P7_SP00013 445
P7_ST00016 499 283 168 Hamba 00000
P7_SP00014 667
P7_ST00017 687 84 ndo 0.86
P7_SP00015 771
P7_ST00018 790 151 kutora 0.80 360020
P7_SP00016 941 28
P7_ST00019 969 134 Bagga 0.63 80810
P7_SP00017 1103 330
P7_ST00020 1140 295 no 50
P7_SP00018 1195 320
P7_ST00021 1231 154 kugwi- 450050
P7_TL00004 342 808
P7_ST00022 130 shura 0.69 31630
P7_SP00019 381
P7_ST00023 355 158 26 muswe 0.83 26000
P7_SP00020 478
P7_ST00024 498 93 uye, 0.78 1007
P7_SP00021 591 390 21
P7_ST00025 612 43
P7_SP00022
P7_ST00026 140 kutiza 030462
P7_SP00023 827
P7_ST00027 846 132 nawo, 0.64 70045
P7_TL00005 474 490 596
P7_ST00028 491 4. 23
P7_SP00024 511 528 56
P7_ST00029 567 GARWE
P7_SP00025 769
P7_ST00030 789 74 NE 03
P7_SP00026 863 13
P7_ST00031 876 194 TSURO. 0.93 000004
P7_TL00006 275 590 1110
P7_ST00032 592 33 1. 0.50 27
P7_SP00027 308 627
P7_ST00033 363 149 Rimge 01780
P7_SP00028 512 637
P7_ST00034 533 603 116 32 zuna, 0.68 06800
P7_SP00029 649 635 22
P7_ST00035 671 598 117 30 tsuro 0.91 00400
P7_SP00030 788 628
P7_ST00036 809 199 icitamba 00000000
P7_SP00031 1008
P7_ST00037 1026 padyo 0.90 20200
P7_SP00032 1166
P7_ST00038 1186 24 10
P7_SP00033 1241
P7_ST00039 1261 124 rwizi, 000070
P7_TL00007 648 1217
P7_ST00040 303 yakasaggana 60000080001
P7_SP00034 472 696
P7_ST00041 493 662 53 ne
P7_SP00035 546
P7_ST00042 563 661 138 garwe 0.98 00100
P7_SP00036 701
P7_ST00043 721 377 ririkuzemberesa 100005004003000
P7_SP00037 1098 31
P7_ST00044 1129 171 musoro 440050
P7_SP00038 1300
P7_ST00045 1332
P7_TL00008 708 1216
P7_ST00046 400 mahombekombe, 0.81 4040600305000
P7_SP00039 570 754
P7_ST00047 599 722 0.55
P7_SP00040 655 747
P7_ST00048 179 kucema 0.75 530060
P7_SP00041 871 746
P7_ST00049 906 kwa^o. 4001007
P7_SP00042 1061 756
P7_ST00050 1115 182 ^akanzi 10013703
P7_SP00043 1297
P7_ST00051 1333 0.71
P7_TL00009 768 1218
P7_ST00052 776 tsuro, 0.61 607026
P7_SP00044 302 814
P7_ST00053 324 374 "Urikucemereyi 05230100005067
P7_SP00045 698 815
P7_ST00054 738 178 kudaro, 0.54 6580407
P7_SP00046 916
P7_ST00055 953 175 hama" 706800
P7_SP00047 1128 807
P7_ST00056 1163 225 icicenjera 5000006007
P7_TL00010 172 521
P7_ST00057 222 kun^egga 314100810
P7_SP00048 394 875
P7_ST00058 415 133 shaya 07080
P7_SP00049 548 874
P7_ST00059 568 125 dzaro 00072
P7_TL00011 903 1114
P7_ST00060 905 2. 0.53
P7_SP00050 310
P7_ST00061 365 904 148 Garwe 0.84 00106
P7_SP00051 513 943
P7_ST00062 534 277 rakagomera 2800400050
P7_SP00052 811 951
P7_ST00063 828 45 riciti, 0.65 8504052
P7_SP00053 952 949
P7_ST00064 989 285 "Unondiona 0.57 6180855080
P7_SP00054 1274
P7_ST00065 1301 88 ndi- 0.46 8363
P7_TL00012 1219
P7_ST00066 964 cicema 820000
P7_SP00055 334 1001 15
P7_ST00067 349 matadzo 2000101
P7_SP00056 543 1000 16
P7_ST00068 559 975 112 aggu 0834
P7_SP00057 1010 12
P7_ST00069 683 386 mazhinji-zhinji." 60030070008435373
P7_SP00058 1069 1009
P7_ST00070 1122 136 Tsuro 08160
P7_SP00059 1258 14
P7_ST00071 1272 ikati, 400077
P7_TL00013 1022
P7_ST00072 235 ¦"Cokwadi 1017300083
P7_SP00060 407
P7_ST00073 438 333 kutambudzika 048000360300
P7_SP00061 1060
P7_ST00074 804 1035 57 70
P7_SP00062 861
P7_ST00075 897 musana 0.66 650043
P7_SP00063 1076
P7_ST00076 1102 59 80
P7_SP00064 1161 1070
P7_ST00077 1197 2010008
P7_TL00014 1083 128
P7_ST00078 304 kwakanaka." 80000000070
P7_SP00065 477 1121 -200
P7_ST00079 3. 07
P7_SP00066 313 1201
P7_ST00080 368 1164 0.92
P7_SP00067 516
P7_ST00081 536 241 rakafikura 7007440000
P7_SP00068 777 1200
P7_ST00082 793 1162 0.60 8807030
P7_SP00069 917 1208
P7_ST00083 935 191 "Mawe 7007008
P7_SP00070 1126
P7_ST00084 1142 1175 139 gguna 0.42 83483
P7_SP00071 1281 1211
P7_ST00085 1165 91 sho- 0004
P7_TL00015 1222
P7_ST00086 1235 73 ma
P7_SP00072 246 1260
P7_ST00087 265 1229 cete 0000
P7_SP00073 356
P7_ST00088 375 yapera, 1100313
P7_SP00074 544 1269
P7_ST00089 565 226 mhembge 0400820
P7_SP00075 791
P7_ST00090 1233 144 nyoro, 100705
P7_SP00076 955
P7_ST00091 146 yagika 008704
P7_SP00077
P7_ST00092 1141 1223 126 kuno, 02700
P7_SP00078 1267 1268
P7_ST00093 90 kuti 0.62 0086
P7_TL00016 1278
P7_ST00094 288 49 igoyambuka 8201010020
P7_SP00079 461 1330
P7_ST00095 481 1282 rwizi. 001000
P7_SP00080 605 1319
P7_ST00096 660 41 Yowe 00008
P7_SP00081 799
P7_ST00097 820 242 ndabvuma 20000061
P7_SP00082 1062
P7_ST00098 kuitakura 400000405
P7_SP00083 1315 1320
P7_ST00099 1335 ku 06
P7_TL00017 1339
P7_ST00100 1353 181 410070
P7_SP00084 354 1379
P7_ST00101 1340 189 kwaggu. 0008221
P7_SP00085 1387
P7_ST00102 619 281 Yanditenda, 40000008200
P7_SP00086 900 1386
P7_ST00103 922 0.67 60
P7_SP00087 976 1378
P7_ST00104 995 1341 kutsikira 035040000
P7_SP00088 1203
P7_ST00105 1354 mu 02
P7_SP00089 1295
P7_ST00106 1309 81 ma- 301
P7_TL00018 1399
P7_ST00107 238 Bendekete 806400010
P7_SP00090 410 1439
P7_ST00108 443 1412 122 aggu, 08012
P7_SP00091 1446
P7_ST00109 1400 asi 0.94 010
P7_SP00092 666 1437
P7_ST00110 147 hatina 001080
P7_SP00093 845
P7_ST00111 880 kuzogika 00008300
P7_SP00094 1082
P7_ST00112 1118 1401 rimge 13080
P7_SP00095 1251 1447
P7_ST00113 102 dini, 0.37 82873
P7_TL00019 1458
P7_ST00114 1472 108 yane 8080
P7_SP00096 280 1506
P7_ST00115 319 1459 0306
P7_SP00097 1497
P7_ST00116 448 1469 moyo 3070
P7_SP00098 573 1505
P7_ST00117 609 1470 waggu 40810
P7_SP00099 760
P7_ST00118 810 231 wakaipisa 400068000
P7_SP00100 1041
P7_ST00119 1090 298 wandikunda, 00365007007
P7_TL00020 1519 1213
P7_ST00120 234 Ndaidya." 010551373
P7_SP00101 409 1566 -136
P7_ST00121 1595
P7_SP00102 309 1631
P7_ST00122 362 1594 00171
P7_SP00103
P7_ST00123 517 1593 253 yakaraidza 4000003770
P7_SP00104 770 1639
P7_ST00124 99 iciti, 300760
P7_SP00105 888
P7_ST00125 918 "Kol 0008
P7_SP00106 1020 1632
P7_ST00126 1040 1606
P7_SP00107 1094 1641
P7_ST00127 1130 167 n^mbo 0.39 7106470
P7_SP00108
P7_ST00128 1334 1607 p 0.41
P7_TL00021 1652 1221
P7_ST00129 1653 183 700002
P7_SP00109 352 1690
P7_ST00130 370 177 ^akaipa 10000000
P7_SP00110 547 1699
P7_ST00131 1665 ^a 100
P7_SP00111
P7_ST00132 631 192 wakaita, 10005000
P7_SP00112 823 1698
P7_ST00133 856 1666
P7_SP00113 912 1691
P7_ST00134 948 ku^ipamidza, 7810000008001
P7_SP00114 1252 1700
P7_ST00135 1288 1668 uno- 0.56 6802
P7_TL00022 1711
P7_ST00136 1712 fanira 0.76 204150
P7_SP00115 1750
P7_ST00137 329 ku^isimbisa 261010420000
P7_SP00116 604 1758
P7_ST00138 624
P7_SP00117 714
P7_ST00139 734 1723 127 urege 12040
P7_SP00118 1760
P7_ST00140 881 118 kuita 03600
P7_SP00119 999
P7_ST00141 1018 1713 176
P7_SP00120 1194
P7_ST00142 1226 161 :^akare, 710000000
P7_TL00023 1771 1202
P7_ST00143 1784
P7_SP00121 229 1809
P7_ST00144 248 205 kuomesa 0104000
P7_SP00122 453
P7_ST00145 473 misodzi, 45040016
P7_SP00123 1817
P7_ST00146 684 89 0103
P7_SP00124 773
P7_ST00147 110 uone 2050
P7_SP00125 921
P7_ST00148 958 1772 142 040200
P7_SP00126 1810
P7_ST00149 1136 1773 ^iito 100020
P7_SP00127 1819
P7_ST00150 103 ^aka 10000 ^akadaro."
P7_TL00024 1829
P7_ST00151 daro." 0.59 804622
P7_SP00128 317 1868 -42
P7_ST00152 1905 5.
P7_SP00129 1941
P7_ST00153 1904 180 Icitaura 40600010
P7_SP00130 545 1942
P7_ST00154 564 ^akadaro, 1004680106
P7_SP00131 1951
P7_ST00155 1911 115 50150
P7_SP00132 926
P7_ST00156 946 240 isiggazine, 20483085800
P7_SP00133 1952
P7_ST00157 1906 yakase- 7000006
P7_TL00025 1962
P7_ST00158 109 dera 8050
P7_SP00134 2001
P7_ST00159 311 1963
P7_SP00135 366 2000
P7_ST00160 405 1975 garwe. 308300
P7_SP00136 553 2009
P7_ST00161 607 219 Pakarepo 75036070
P7_SP00137 826 2010
P7_ST00162 yakaBatwa, 7160804006
P7_SP00138
P7_ST00163 1157 1977 58
P7_SP00139 2002
P7_ST00164 1964 kutse- 000007
P7_TL00026 2032
P7_ST00165 2033 i)gwa 88100
P7_SP00140 293 2069
P7_ST00166 na
P7_SP00141 364 2059
P7_ST00167 384 mazeyo 340073
P7_SP00142 557 2068
P7_ST00168 577 aro. 1801
P7_TL00027 274 2094 51
P7_ST00169 2098
P7_SP00143 2134
P7_ST00170 337 2095 152 84400
P7_SP00144 489 2135
P7_ST00171 508 2096 0.44 781
P7_SP00145 594
P7_ST00172 614 060050
P7_SP00146 2136
P7_ST00173 215 kupfuura 87673870
P7_SP00147 1024 2145
P7_ST00174 1056 213 kwakare, 83080886
P7_SP00148
P7_ST00175 2100 76 rici 0.99
P7_TL00028 2156
P7_ST00176 ti, 0.45
P7_SP00149 217 2202
P7_ST00177 245 "E;joka! 50880288
P7_SP00150 422 2203
P7_ST00178 457 ndatadza 0.51 67381280
P7_SP00151 668 2195
P7_ST00179 2158 pakare, 7040607
P7_SP00152 868 2204
P7_ST00180 894 67 801
P7_SP00153 961
P7_ST00181 993 2170 nyama 0.22 87868
P7_SP00154 1148
P7_ST00182 1172 ya
P7_SP00155 2205
P7_ST00183 1265 2159 iyono 0.35 38388
P7_TL00029 2215 413
P7_ST00184 2216 inotapira 630501372
P7_SP00156 2263
P7_ST00185 402 kwa^o." 50110776


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P28_LM00001 166 2210
RightMargin P28_RM00001 1384 175
BottomMargin P28_BM00001 2252 244
PrintSpace P28_PS00001 1218
TextBlock P28_TB00001 696 190 40
TextLine P28_TL00001 712 48 159 30
String P28_ST00001 66 36 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P28_SP00001 748 69 22
P28_ST00002 770 2(r 0.24 858
P28_SP00002 812 78 13
P28_ST00003 825 46 5
Illustration P28_CB1_SUB 852 202 354 194 TYPE
P28_CB2_SUB 612 1640


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 1559 WIDTH 2496
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 162
LeftMargin P16_LM00001 178 1242
RightMargin P16_RM00001 2320 176
BottomMargin P16_BM00001 1404 155
PrintSpace P16_PS00001 2142
Illustration P16_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P17_LM00001 160 2053
RightMargin P17_RM00001 1400 159
BottomMargin P17_BM00001 2094 402
PrintSpace P17_PS00001 1240
TextBlock P17_TB00001 688 167
TextLine P17_TL00001 694 47 155 29
String P17_ST00001 64 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P17_SP00001 735 67 20
P17_ST00002 755 36 15 0.28 76
P17_SP00002 791
P17_ST00003 808 65 1.00
P17_TB00002 127 1967
P17_TL00002 133 1207 48
P17_ST00004 135 98 45 zisa, 0.95 02000
P17_SP00003 265 180 21
P17_ST00005 286 188 39 wakaisa 0.91 0000600
P17_SP00004 474 172
P17_ST00006 503 153 38 maoko 0.84 40030
P17_SP00005 656 171
P17_ST00007 685 116 kuna 0.64 3470
P17_SP00006 801 19
P17_ST00008 820 232 46 madzishe, 0.88 600000400
P17_SP00007 1052 181
P17_ST00009 1073 134 nakati: 0.66 8001535
P17_SP00008 1228 173 40
P17_ST00010 1268 136 106 37 "Wa 0.94 100 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT "Wabvepiko"
P17_TL00003 166 193 1218
P17_ST00011 231 bvepiko" 000000000 HypPart2
P17_SP00009 397 241 55
P17_ST00012 452 141 Akati: 0.89 050001
P17_SP00010 593 230 35
P17_ST00013 628 206 "Ndabva 0030000
P17_SP00011 834 44
P17_ST00014 878 pagaga 0.73 403080
P17_SP00012 1045 18
P17_ST00015 1063 207 113 34 pana 0.87 5000
P17_SP00013 1176
P17_ST00016 1220 164 namge, 0.53 806804
P17_TL00004 252 1217
P17_ST00017 253 234 niasiyano 0.61 580024084
P17_SP00014 401 299
P17_ST00018 439 169 mombe 00000
P17_SP00015 608 290
P17_ST00019 647 247 dzaggu-po, 0.81 3008050200
P17_SP00016 894 300
P17_ST00020 942 212 ndanigga 0.69 60080800
P17_SP00017 1154
P17_ST00021 1199 254 185 mvura." 0.79 4063000
P17_TL00005 168 311 49
P17_ST00022 313 77 Asi 205
P17_SP00018 245 351
P17_ST00023 264 312 163 nakuru 0.52 800856
P17_SP00019 427 350 25
P17_ST00024 203 nakazina 0.75 80000280
P17_SP00020 655 349
P17_ST00025 675 91 kuti 0.85 0600
P17_SP00021 766 33
P17_ST00026 799 325 80 ane 0.74
P17_SP00022 879
P17_ST00027 900 138 nzara, 0.93 000400
P17_SP00023 1038 358 32
P17_ST00028 1070 326 53 24 ne
P17_SP00024 1123
P17_ST00029 1155 148 mvura 00200
P17_SP00025 1303
P17_ST00030 1332 ya 00
P17_TL00006 370 1216
P17_ST00031 384 194 anoreoa, 0.70 00740804
P17_SP00026 363 417
P17_ST00032 383 371 idoro. 080640
P17_SP00027 517 409
P17_ST00033 572 95 Apo 025
P17_SP00028 667
P17_ST00034 684 85 ndo
P17_SP00029 769 16
P17_ST00035 785 151 kutora 0.86 015010
P17_SP00030 936
P17_ST00036 955 372 195 cikurura 0.77 03060700
P17_SP00031 1150 410
P17_ST00037 1166 385 114 cano, 0.76 00803
P17_SP00032 1280 418
P17_ST00038 1300 0.62 730
P17_TL00007 430
P17_ST00039 431 kunwa 06000
P17_SP00033 322 469
P17_ST00040 342 443 120 naye. 80000
P17_SP00034 462 477 54
P17_ST00041 516 269 Wakatenda 000000050
P17_SP00035 468
P17_ST00042 817 154 kwa^o. 0.83 0001000
P17_SP00036 971
P17_ST00043 1026 432 0.90 003
P17_SP00037 1103 31
P17_ST00044 1134 acaggogika 0008008000
P17_TL00008 489
P17_ST00045 112 0040
P17_SP00038 281 538
P17_ST00046 502 123 nana, 80601
P17_SP00039 422 535
P17_ST00047 456 240 wakanzwa 00000000
P17_SP00040 696 527 27
P17_ST00048 723 mumge 0.71 05080
P17_SP00041 536
P17_ST00049 930 491 70 oti: 0400
P17_SP00042 1000 528 22
P17_ST00050 1022 490 197 "Mombe 000500
P17_SP00043 1219
P17_ST00051 1252 dzako 0.98
P17_TL00009 170 548 1215
P17_ST00052 550 dzapara 0.68 4006830
P17_SP00044 596
P17_ST00053 387 562 no
P17_SP00045 442 586
P17_ST00054 478 334 kurwisaniswa; 0280000040003
P17_SP00046 812 594 43
P17_ST00055 855 549 260 dzakandwa 000005200
P17_SP00047 1115 587
P17_ST00056 1152 233 mudzina." 001008000
P17_TL00010 1203
P17_ST00057 609 0.99 000
P17_SP00048 248
P17_ST00058 267 iye 400
P17_SP00049
P17_ST00059 366 242 wakacema 0.96 00300000
P17_SP00050 646
P17_ST00060 629 109 aciti: 000020
P17_SP00051 738
P17_ST00061 778 "Ndipei 0050000
P17_SP00052 959
P17_ST00062 979 616 89 30 cete 0020
P17_SP00053 1068
P17_ST00063 1097
P17_SP00054 1265
P17_ST00064 1297 610 dza 800 dzaggu."
P17_TL00011
P17_ST00065 669 121 ggu." 0.44 88830
P17_SP00055 291 715
P17_ST00066 345 222 Uakaseka 73200000
P17_SP00056 567 706
P17_ST00067 599 668 139 naciti: 8000004
P17_SP00057 705
P17_ST00068 773 189 "Tikupe 0020400
P17_SP00058 962
P17_ST00069 982 94 idzo 2000
P17_SP00059 1076
P17_ST00070 1110 00020
P17_SP00060 1279
P17_ST00071 1310
P17_TL00012 727
P17_ST00072 729 mavu." 040600
P17_SP00061 335
P17_ST00073 376 140 060000
P17_SP00062 765 23
P17_ST00074 539 728 149 "Oggu 00816
P17_SP00063 774
P17_ST00075 ndini 0.78 80020
P17_SP00064 826 764 14
P17_ST00076 840 Mavu."
P17_SP00065 1006
P17_ST00077 78
P17_SP00066 1130 13
P17_ST00078 1143 741 110 nana 8000
P17_SP00067 1253
P17_ST00079 1267 122 naka-
P17_TL00013 177 788 1213 137
P17_ST00080 158 ramba. 0.97 000010
P17_SP00068 825 -61
P17_ST00081 274 888 4.
P17_SP00069 310 924
P17_ST00082 365 886 251 Wakaenda 04003500
P17_SP00070
P17_ST00083 636 0230
P17_SP00071 750
P17_ST00084 781 0.57 800456
P17_SP00072 945
P17_ST00085 963 899 107 nano 0.56 8080
P17_SP00073
P17_ST00086 1090 887 126 akati: 000030
P17_SP00074
P17_ST00087 1249 "Uana 07002
P17_TL00014
P17_ST00088 142 nenyu 0.65 80205
P17_SP00075 315 993
P17_ST00089 346 naramba 8030400
P17_SP00076 983
P17_ST00090 582 190 kundipa 0400000
P17_SP00077 772 992
P17_ST00091 805 946 20300
P17_SP00078 973
P17_ST00092 1007 176 dzaggu. 0008250
P17_SP00079 1183
P17_ST00093 1238 947 Hamu- 21040
P17_TL00015 1005
P17_ST00094 1018 ggagone 8124040
P17_SP00080 368 1053
P17_ST00095 388 101 here 6050
P17_SP00081 1042
P17_ST00096 509 kundonaudza 00701800000
P17_SP00082
P17_ST00097 839 0502
P17_SP00083
P17_ST00098 221 nandipe." 800005000
P17_SP00084
P17_ST00099 1221 Uakuru 0.80 700004
P17_TL00016 1064
P17_ST00100 1065 nakamutora, 80305500200
P17_SP00085 464 1109
P17_ST00101 485
P17_SP00086 570 1102
P17_ST00102 591 kuenda 060500
P17_SP00087 761 1101
P17_ST00103 780 1077 naye, 60000
P17_SP00088 901
P17_ST00104 921 8000040
P17_SP00089 1075
P17_ST00105 1098 102 "Ko! 0002
P17_SP00090 1200
P17_ST00106 1222 0.92 00210
P17_TL00017 1201
P17_ST00107 1125
P17_SP00091 1162 28
P17_ST00108 1124 129 Mavu 0006
P17_SP00092 1161
P17_ST00109 425 228 maisepi" 004010200
P17_SP00093 653 1170
P17_ST00110 674 118 Uana 7000
P17_SP00094 792
P17_ST00111 8010003
P17_SP00095 960
P17_ST00112 213 "Imombe 0140500
P17_SP00096 1196
P17_ST00113 080
P17_SP00097 1289
P17_ST00114 1137 ma
P17_TL00018 1182
P17_ST00115 1185 93 vu."
P17_SP00098 56
P17_ST00116 162 "Oggu, 068020
P17_SP00099 487 1230
P17_ST00117 505 143 mupei 22005
P17_SP00100 648 1229
P17_ST00118 00500
P17_SP00101 837
P17_ST00119 858 dzake." 1000500
P17_SP00102 1029
P17_ST00120 1184
P17_SP00103
P17_ST00121 1164 0.82
P17_SP00104 1231
P17_ST00122 1251 waice- 016000
P17_TL00019 1241
P17_ST00123 1256 68
P17_SP00105 244
P17_ST00124 271 0000
P17_SP00106 360
P17_ST00125 398 1254 gguna 0.54 81380
P17_SP00107
P17_ST00126 575 1242 dzose. 000000
P17_SP00108 713
P17_ST00127 Kudaro 008040
P17_SP00109
P17_ST00128 800454
P17_SP00110 1145
P17_ST00129 1181 210 nakarona 0.67 80043080
P17_TL00020 175 1301
P17_ST00130 1315 108 0.41 8860
P17_SP00111 283 1340
P17_ST00131 304 1314 119 nano, 0.48 80880
P17_SP00112 423 1346
P17_ST00132 444 8006006
P17_SP00113 1339
P17_ST00133 605 324 "Madziisepi" 0000000002200
P17_SP00114 929 1348
P17_ST00134 961
P17_SP00115
P17_ST00135 1058 nakatadza 800001001
P17_SP00116 1291 1338
P17_ST00136 1323 ku-
P17_TL00021 1360
P17_ST00137 1370 taura 00300
P17_SP00117 298 1399
P17_ST00138 318 1373
P17_SP00118 373 1398
P17_ST00139 394 kutya. 053003
P17_TL00022 1459
P17_ST00140 1461 5.
P17_SP00119 320 1498
P17_ST00141 374
P17_SP00120 1497
P17_ST00142 540 125
P17_SP00121 665
P17_ST00143 "Ndi^o^o, 00001001000
P17_SP00122 927 1506
P17_ST00144 964 220 ndiripirei 0000001004
P17_SP00123
P17_ST00145
P17_TL00023 1518
P17_ST00146 1519 dzaggu 100823
P17_SP00124 340 1566
P17_ST00147 ndiende, 00605000
P17_SP00125 557 1564
P17_ST00148 592 208 handisiri 003500010
P17_SP00126 1556
P17_ST00149 1531 63 wo
P17_SP00127 883
P17_ST00150 903 muno." 003000
P17_SP00128
P17_ST00151 800415
P17_SP00129 1295
P17_ST00152 1324 1532 52 na
P17_TL00024 1575 1212
P17_ST00153 1576 kati: 00005
P17_SP00130 275 1614
P17_ST00154 297 196 000300
P17_SP00131 493
P17_ST00155 518 10000
P17_SP00132 651 1613
P17_ST00156 192 iggani" 08300000
P17_SP00133 876 1622
P17_ST00157 895 000024
P17_SP00134 1036 1612
P17_ST00158 "Dzagga 4000820
P17_SP00135 1266
P17_ST00159 1287 dziri 0.72 00463
P17_TL00025 1633 50
P17_ST00160 1636 115 gumi 0043
P17_SP00136 292 1683
P17_ST00161 1648
P17_SP00137 1673
P17_ST00162 1634 mbiri 00067
P17_SP00138 510 1672
P17_ST00163 530 62 (se
P17_SP00139 1681
P17_ST00164 613
P17_SP00140 690
P17_ST00165 710 akagga 000810
P17_SP00141 874
P17_ST00166 aumbano), 031008400
P17_SP00142
P17_ST00167 1156 1635 74 asi,
P17_SP00143 1679
P17_ST00168 1263 cindi- 002330
P17_TL00026 1693 1214
P17_ST00169 1695 69 pai 024
P17_SP00144 246 1742
P17_ST00170 266 0201
P17_SP00145 382
P17_ST00171 1701 cete.
P17_SP00146 1732
P17_ST00172 559 Kana
P17_SP00147 682 1731
P17_ST00173 702 1706 mosara 300051
P17_SP00148 868
P17_ST00174 889 mowana
P17_SP00149 1081
P17_ST00175 dzose, 000004
P17_SP00150 1239 1739
P17_ST00176 1694 124 moci- 20050
P17_TL00027 1753
P17_ST00177 1761 tora
P17_SP00151 268 1792
P17_ST00178 1755 ^enyu." 10000140
P17_SP00152 472 1800
P17_ST00179 1754 182 Nai:^o^o 0.60 0008103100
P17_SP00153 709
P17_ST00180 0.59 830533
P17_SP00154 904 1790
P17_ST00181 256 nakatsaura 8000000364
P17_SP00155 1192
P17_ST00182
P17_TL00028 178 1812
P17_ST00183 1813 gumi,
P17_SP00156 305 1860
P17_ST00184 348 84
P17_SP00157 1850
P17_ST00185 470 198 kumupa. 0000040
P17_SP00158 1859
P17_ST00186 724 Mukomana 00000080
P17_SP00159 984 1849
P17_ST00187 1021 369 wakakurumidza 0003000206510
P17_TL00029 1870
P17_ST00188 1871 kutinha 0030143
P17_SP00160 356 1909
P17_ST00189 10610
P17_SP00161 544
P17_ST00190 566 130 dzake
P17_SP00162
P17_ST00191 718 1884
P17_SP00163 1908
P17_ST00192 kufara 200050
P17_SP00164 941
P17_ST00193 1883 mumoyo. 0500300
P17_SP00165 1165 1917
P17_ST00194 800000
P17_TL00030 1929
P17_ST00195 1931 naciudzwa 800600004
P17_SP00166 1969
P17_ST00196 435 1943 07
P17_SP00167
P17_ST00197 88400
P17_SP00168 624 1975
P17_ST00198 003600
P17_SP00169 842
P17_ST00199 859 001
P17_SP00170 935
P17_ST00200 952 161 mavu", 100700
P17_SP00171 1113
P17_ST00201 1129 1930 naiti: 802030
P17_SP00172
P17_ST00202 "Izita 000002
P17_TL00031 1986 1211
P17_ST00203 26 ro
P17_SP00173 223 2026
P17_ST00204 1987 201 munhu." 3051000
P17_SP00174 445 2025
P17_ST00205 501 75 053
P17_SP00175 576 2024
P17_ST00206 598 50650
P17_SP00176
P17_ST00207 787 145 dzaioe 000280
P17_SP00177 932
P17_ST00208 dzevu
P17_SP00178 1085
P17_ST00209 1105 1993 00002
P17_SP00179
P17_ST00210 1262 0112
P17_TL00032 179 2046 522
P17_ST00211 2047 wakazoripiswa 0400058200007
P17_SP00180 521 2093
P17_ST00212 543 ^ikuru. 10000500


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P19_LM00001 161 2227
RightMargin P19_RM00001 1399 160
BottomMargin P19_BM00001 2269 227
PrintSpace P19_PS00001 1238
TextBlock P19_TB00001 702 166 40
TextLine P19_TL00001 708 48 154 28
String P19_ST00001 66 41 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P19_SP00001 749 69 17
P19_ST00002 766 37 0.61 34
P19_SP00002 803 76
P19_ST00003 820 1.00
P19_TB00002 128 2141
P19_TL00002 178 134 1215 47
P19_ST00004 148 56 25 na 0.89 20
P19_SP00003 234 173
P19_ST00005 254 136 197 mukadzi 0.81 1700400
P19_SP00004 451
P19_ST00006 471 135 117 wake 0.92 0030
P19_SP00005 588 172 22
P19_ST00007 610 147 78 ana 0.71 080
P19_SP00006 688
P19_ST00008 707 55 no 0.78
P19_SP00007 762 21
P19_ST00009 783 165 mgana, 0.85 080000
P19_SP00008 948 181
P19_ST00010 969 424 ndokugikomuudza 202058202565200
P19_TL00003 177 194 1216
P19_ST00011 195 103 38 kuti: 0.80 04005
P19_SP00009 280 233
P19_ST00012 302 215 "fanzine 010010560
P19_SP00010 517 242
P19_ST00013 537 45 howa, 0.95 11000
P19_SP00011 671 239 16
P19_ST00014 687 112 kana 0.98 0000
P19_SP00012 799 231 14
P19_ST00015 813 207 156 33 mgana 0.67 08250
P19_SP00013 240
P19_ST00016 983 87 uyu 203
P19_SP00014 1070
P19_ST00017 1087 306 39 akashereketa 0.88 000050100060
P19_TL00004 175 253 1217
P19_ST00018 255 46 ^ake 0.58 10060
P19_SP00015 278 301
P19_ST00019 299 267 52 ne 00
P19_SP00016 351 292
P19_ST00020 372 95 rupi 0.73 0721
P19_SP00017 467
P19_ST00021 486 131 44 rudzi, 0.72 264002
P19_SP00018 617 298
P19_ST00022 639 294 musazomuti: 0.83 04000064000
P19_SP00019 933 291
P19_ST00023 953 157 ^inana 0.69 1008000
P19_SP00020 1110 300 18
P19_ST00024 1128 187 ^akabva 0.86 10000000
P19_SP00021 1315
P19_ST00025 1335 57 ku 05
P19_TL00005 312
P19_ST00026 315 70006
P19_SP00022 311 359
P19_ST00027 332 313 248 ha^inzwe." 60100200000
P19_SP00023 580 360
P19_ST00028 635 201 Mukadzi 0.94 0400000
P19_SP00024 836 350
P19_ST00029 864 325 80 uye 000
P19_SP00025 944
P19_ST00030 964 125 akati: 0.75 131530
P19_SP00026 1089
P19_ST00031 1122 314 170 "Kwete 0.84 050040
P19_SP00027 1292 31
P19_ST00032 1323 68 ha- 502
P19_TL00006 176 373 1200 123
P19_ST00033 223 ndidaro." 0.82 600800000
P19_SP00028 399 411 -121
P19_ST00034 7.
P19_SP00029 488
P19_ST00035 367 449 153 Kuzoti 0.79 060302
P19_SP00030 520
P19_ST00036 540 461 35 nagara 816000
P19_SP00031 696 496
P19_ST00037 716 mazuna 000680
P19_SP00032 892
P19_ST00038 911 348 mashomanana, 000000640740
P19_SP00033 1259 494
P19_ST00039 1280 462 96 mga 0.54 085 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P19_TL00007 174 508 1201
P19_ST00040 522 50 HypPart2
P19_SP00034 230 547
P19_ST00041 249 521 81 400
P19_SP00035 330 555
P19_ST00042 209 akatagga 03000800
P19_SP00036 560
P19_ST00043 579 284 kushereketa 0.90 05050000000
P19_SP00037 863 546
P19_ST00044 882 509 228 ^inogipisa 0.57 10640845300
P19_SP00038 26
P19_ST00045 1136 138 moyo, 20010
P19_SP00039 1274 32
P19_ST00046 1306 24 mu 0.41
P19_TL00008 568 1214
P19_ST00047 569 kadzi 40400
P19_SP00040 607
P19_ST00048 333 582 420
P19_SP00041 414 615
P19_ST00049 452 141 akaita 060700
P19_SP00042 593 606 36
P19_ST00050 629 hasha 50060
P19_SP00043 765
P19_ST00051 802 kwa^o, 0001000
P19_SP00044 956
P19_ST00052 994 229 ndokubva 46145000
P19_SP00045 1223
P19_ST00053 1260 570 127 atuka 00800
P19_TL00009 628 1212
P19_ST00054 642 08000
P19_SP00046 676 12
P19_ST00055 342 641 600
P19_SP00047 423 675 15
P19_ST00056 438 108 aciti: 202020
P19_SP00048 665
P19_ST00057 565 "^ana 0.63 010080
P19_SP00049 701 674
P19_ST00058 713 189 10050000
P19_SP00050 902
P19_ST00059 916 0.70
P19_SP00051 972
P19_ST00060 987 133 35020
P19_SP00052 1120 673
P19_ST00061 250 70103700000
P19_TL00010 276 1112
P19_ST00062 704 8.
P19_SP00053 310 741
P19_ST00063 365 703 158 Mgana 08010
P19_SP00054 523
P19_ST00064 542 715
P19_SP00055 622 748
P19_ST00065 644 80204000
P19_SP00056 872 739 30
P19_ST00066 102 cana 0080
P19_SP00057 1004 740
P19_ST00067 1024 364 cigumbukumbu 0.76 000701506006
P19_TL00011 761
P19_ST00068 775 51 co
P19_SP00058 801
P19_ST00069 763 0.91 40000
P19_SP00059 376 808
P19_ST00070 396 115 imba 0.87 0310
P19_SP00060 511
P19_ST00071 531 iye 200
P19_SP00061 597
P19_ST00072 618 03024000
P19_SP00062 847
P19_ST00073 879 774 190 yanyura 0040510
P19_SP00063 1069
P19_ST00074 1088 105 pasi, 00010
P19_SP00064 1193 809
P19_ST00075 1229 159 ndoku- 402541
P19_TL00012
P19_ST00076 835 97 sara 0050
P19_SP00065 272 860
P19_ST00077 290 834 nane 8086
P19_SP00066 395
P19_ST00078 427 821 mukatumba 030046000
P19_SP00067 705 859
P19_ST00079 738 kauo
P19_SP00068 846
P19_ST00080 876 119 kaye. 00000
P19_SP00069 995 868
P19_ST00081 1051 822 Murume 050400
P19_SP00070 1245
P19_ST00082 1275 114 akati 0.99
P19_TL00013 880
P19_ST00083 kuno 0.65 3550
P19_SP00071 919
P19_ST00084 322 198 0500004
P19_SP00072
P19_ST00085 539 130 wake: 00403
P19_SP00073 669 918
P19_ST00086 "Onako 045000
P19_SP00074
P19_ST00087 0400301
P19_SP00075 1108
P19_ST00088 1139 893 162 waggu, 0.68 708003
P19_SP00076 1301 927
P19_ST00089 1333 54 60
P19_TL00014 940 1213
P19_ST00090 193 muromo 040240
P19_SP00077 366 979
P19_ST00091 386 wakoyu, 0.97
P19_SP00078 576 986
P19_ST00092 151 usigga 600800
P19_SP00079
P19_ST00093 767 185 mharwe 000600
P19_SP00080 952 977
P19_ST00094 971
P19_SP00081 1025
P19_ST00095 1045 nhunzi, 0.48 6567027
P19_SP00082 984
P19_ST00096 1240 146 wagga 00830
P19_TL00015 999 729 107
P19_ST00097 wamutukireyi" 00020401201000
P19_SP00083 1046 -272
P19_ST00098 274 1059 144 Ndipo
P19_SP00084 418 1106
P19_ST00099 437 1058 188 pakafira 10002210
P19_SP00085 625 1105 27
P19_ST00100 652 1071 251 saruggano. 0023810300
P19_TL00016 1204 619
P19_ST00101 1206 58 14. 003
P19_SP00086 519 1243
P19_ST00102 575 1205 206 SESILIA 0000003
P19_SP00087 781
P19_ST00103 279 MUSANTE. 00000007
P19_TL00017 275 1303
P19_ST00104 1.
P19_SP00088 1342
P19_ST00105 362 1304 Sesilia 0000010
P19_SP00089 513
P19_ST00106 543 363 wakaBerekerwa 0.77 0010807060500
P19_SP00090 906
P19_ST00107 938 132 Roma 0040
P19_SP00091 1341
P19_ST00108 1090 1316 mugore 011020
P19_SP00092 1264 1351
P19_ST00109 1299 1305 82 159; 0.93 0300
P19_TL00018 169 1363
P19_ST00110 kumhuri 0.66 0381630
P19_SP00093 370 1401
P19_ST00111 389 1376 53 ya
P19_SP00094 442 1410
P19_ST00112 463 289 akaBerekwa, 06180003500
P19_SP00095 752 1408
P19_ST00113 790 122 yaioe 00081
P19_SP00096 912 1409
P19_ST00114 1375 77 uru 056
P19_SP00097 1030 1400
P19_ST00115 1068 155
P19_SP00098
P19_ST00116 1365 yaine 00080
P19_TL00019 167 1419
P19_ST00117 1420 macinda 3703000
P19_SP00099 1458
P19_ST00118 385 1433 o
P19_SP00100 409
P19_ST00119 446 kuRoma. 0307000
P19_SP00101 649
P19_ST00120 UaBereki 0.60 70844006
P19_SP00102 910
P19_ST00121 oake 8010
P19_SP00103 1053 1457
P19_ST00122 nakamurera, 80004400000
P19_TL00020 1479
P19_ST00123 382 nacimufundisisa 0.74 800647037200000
P19_SP00104 549 1517
P19_ST00124 110 tsika 30000
P19_SP00105 678
P19_ST00125 711 75 dze
P19_SP00106 786
P19_ST00126 816 nzira 50140
P19_SP00107 930 1516
P19_ST00127 950 1491 yo
P19_SP00108 1003 1525
P19_ST00128 1036 258 Ukristiane; 00110060001
P19_SP00109 1294
P19_ST00129 1328 1493
P19_TL00021 168 1537
P19_ST00130 1539 500
P19_SP00110 237 1585
P19_ST00131 1538 224 musikana 15000070
P19_SP00111 482 1576
P19_ST00132 wakana 000080
P19_SP00112
P19_ST00133 695 1551
P19_SP00113 1575
P19_ST00134 768 98 cido
P19_SP00114 866
P19_ST00135 887 1550
P19_SP00115 935
P19_ST00136 955 236 kudisisisa 0083030000
P19_SP00116 1191
P19_ST00137 1227 1540 Kriste. 0050006
P19_TL00022 1597 49
P19_ST00138 1598 Wakazonzwisisisa 0000000002020000
P19_SP00117 1636
P19_ST00139 616 1610 z'^ 0.18 8610
P19_SP00118 661 1644
P19_ST00140 680 211 ^^ifundiso 101020500000
P19_SP00119 891
P19_ST00141 ^a 0.50 100
P19_SP00120 957
P19_ST00142 976 Mambo
P19_SP00121 1149
P19_ST00143 1166 wedu, 00806
P19_SP00122 1643
P19_ST00144 1322 1612 61 :^o- 0.40 81006
P19_TL00023 1657
P19_ST00145 1658 01030
P19_SP00123 269 1696
P19_ST00146 304 295 anoshenedza 00707281000
P19_SP00124 599
P19_ST00147 1670 150 namge 80380
P19_SP00125 1704
P19_ST00148 nanhu 0.64 80404
P19_SP00126 943 1695
P19_ST00149 963 109 000056
P19_SP00127 1072
P19_ST00150 1659 "Muceggete 0040081000
P19_TL00024 1717 548
P19_ST00151 163 uvirigo 5003210
P19_SP00128 1765
P19_ST00152 352 1730 wenyu 00001
P19_SP00129 503 1763
P19_ST00153 ^itgene." 1000805000
P19_TL00025 1791 1097
P19_ST00154 1794 2. 03
P19_SP00130 305 1830
P19_ST00155 1793 Asi 002
P19_SP00131 1831
P19_ST00156 470 410
P19_SP00132 536 1839
P19_ST00157 558 1792 216 asiggade, 004823804
P19_SP00133
P19_ST00158 403 wakamanikidzwa 00022170010001
P19_SP00134 1211
P19_ST00159 1231 1805
P19_SP00135 1285
P19_ST00160 1806 0.56 nakuru
P19_TL00026 1851
P19_ST00161 kuru 0002
P19_SP00136 1889
P19_ST00162 297 1852 90 kuti 0022
P19_SP00137 387
P19_ST00163 408 1858 acate 50000
P19_SP00138 525
P19_ST00164 1864
P19_SP00139
P19_ST00165 620 Ualeriano. 8200230304
P19_SP00140 854 1890
P19_ST00166 149 Mauro 00021
P19_SP00141
P19_ST00167 1080 e
P19_SP00142 1102
P19_ST00168 1123 104 zuna
P19_SP00143
P19_ST00169 1246 1863 ro
P19_SP00144
P19_ST00170 1312 70 ku- 066
P19_TL00027 1910
P19_ST00171 1918 cata, 00060
P19_SP00145 1956
P19_ST00172 241 wakataura 040400010
P19_SP00146 530 1948
P19_ST00173 1923
P19_SP00147 602
P19_ST00174 192 murume 0.96 001010
P19_SP00148
P19_ST00175 824 oti: 0020
P19_SP00149 894 1947
P19_ST00176 913 260 "Ualeriano, 07040000410
P19_SP00150 1173 1955
P19_ST00177 1188 ndiri 14640
P19_SP00151 1298
P19_ST00178 1911
P19_TL00028 1968 1202
P19_ST00179 1976 214 ceggetwa 00810000
P19_SP00152 381 2016
P19_ST00180 402 1982
P19_SP00153 455 2007
P19_ST00181 476 1981 aggere 582010
P19_SP00154 627
P19_ST00182 643 63 wa
P19_SP00155 706
P19_ST00183 722 1969 Ya\:)e, 0.59 0088703
P19_SP00156 849 2014
P19_ST00184 244 anodzinira 5603058050
P19_SP00157 2006
P19_ST00185 1125 4037000
P19_SP00158 1290
P19_ST00186 1983 64
P19_TL00029 2026
P19_ST00187 2040 ggu, 8000
P19_SP00159 263 2075
P19_ST00188 2041
P19_SP00160 358 2066
P19_ST00189 391 2028 ndakapikira 00101000000
P19_SP00161
P19_ST00190 kuna
P19_SP00162 817 2065
P19_ST00191 848 2029 124 Yane.
P19_SP00163
P19_ST00192 1028 Ne:jo 50780
P19_SP00164 1142 2074
P19_ST00193 1174 usafugge 30001800
P19_TL00030 2087
P19_ST00194 129 cinhu 0.53 04755
P19_SP00165 296 2125
P19_ST00195 316 2088 262 ciggamutse 0082006200
P19_SP00166 578 2134
P19_ST00196 10000
P19_SP00167 735
P19_ST00197 755 dza
P19_SP00168 831 2124
P19_ST00198 851 152 Yane." 008060
P19_TL00031 268 2163 1115
P19_ST00199 2164 3.
P19_SP00169 303 2201
P19_ST00200 Pamazwi 0030000
P19_SP00170 2200
P19_ST00201 598 2175 aya, 0230
P19_SP00171 2209
P19_ST00202 723 Ualeriano 800030010
P19_SP00172 947
P19_ST00203 980 wakati 000000
P19_SP00173 1134
P19_ST00204 1154 kapu, 00555
P19_SP00174 1279 2210
P19_ST00205 1313 050
P19_TL00032 2222
P19_ST00206 shama, 060007
P19_SP00175 329 2267
P19_ST00207 121 asina 00040
P19_SP00176 2260
P19_ST00208 498 349 kukododyorwa 061080300400
P19_SP00177 2268
P19_ST00209 2234 137 20005
P19_SP00178
P19_ST00210 84 ndo 510
P19_SP00179 1109
P19_ST00211 1141 243 kuremeke- 014000006


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00054.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P54 PHYSICAL_IMG_NR 54 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P54_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P54_LM00001 157 2220
RightMargin P54_RM00001 1403 156
BottomMargin P54_BM00001 2266 230
PrintSpace P54_PS00001 1246
TextBlock P54_TB00001
TextLine P54_TL00001 694 51 30
String P54_ST00001 70 41 2 CONTENT WC 1.00 CC
SP P54_SP00001 735 72 19
P54_ST00002 754 37 52 0.14 88
P54_SP00002 791 81 18
P54_ST00003 809
P54_TL00002 163 137 1224 49
P54_ST00004 140 153 38 korora 0.76 022450
P54_SP00003 316 178 14
P54_ST00005 330 151 96 35 ;^ose 0.60 710020
P54_SP00004 426 186 16
P54_ST00006 442 47 34 ^a 0.50 100
P54_SP00005 489 185
P54_ST00007 508 389 39 kakambofundisa 0.82 00000004670040
P54_SP00006 897 176
P54_ST00008 915 182 harawa. 0.84 7030000
P54_SP00007 1097 175 33
P54_ST00009 1130 138 'Na 0.75 700
P54_SP00008 1211 20
P54_ST00010 1231 maoko 0.98 00000
P54_TL00003 197 45
P54_ST00011 199 ako 0.80 060
P54_SP00009 244 237 28
P54_ST00012 272 198 274 madiki-diki 0.59 70836008460
P54_SP00010 546 236 29
P54_ST00013 575 170 kaiBata 2008000
P54_SP00011 745 235
P54_ST00014 765 210 22 25 e
P54_SP00012 787
P54_ST00015 815 harawa 0.88 700000
P54_SP00013 985
P54_ST00016 1014 209 215 anomara, 0.97 00002000
P54_SP00014 1229 242 31
P54_ST00017 1260 127 akao- 0.94 30000
P54_TL00004 256
P54_ST00018 271 meswa 0.87 00006
P54_SP00015 320 296
P54_ST00019 348 270 53 ne 0.65
P54_SP00016 401 295
P54_ST00020 431 257 113 Basa, 80000
P54_SP00017 544 303
P54_ST00021 564 173 kaiitisa 20220100
P54_SP00018 737 26
P54_ST00022 763 171 703000
P54_SP00019 934
P54_ST00023 971 253 ciratidzoce 00303360100
P54_SP00020
P54_ST00024 1263 111 eipia 0.74 02450 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT eipianiso.
P54_TL00005 166 319 1225 121
P54_ST00025 108 36 niso. 40100 HypPart2
P54_SP00021 355 -7
P54_ST00026 267 394 6. 00
P54_SP00022 301
P54_ST00027 392 206 48 iijakatora 0.68 8880400010
P54_SP00023 561 440
P54_ST00028 597 404 141 gguna 0.54 80580
P54_SP00024 738 439
P54_ST00029 774 391 huru 0.56 7504
P54_SP00025 885 430
P54_ST00030 921 144 kwa:^o 0.67 2007100
P54_SP00026 1065 27
P54_ST00031 1092 93 kuti 0601
P54_SP00027 1185 429
P54_ST00032 1220 0.78 706000
P54_TL00006 164 451 1227
P54_ST00033 452 ipinduke 0.63 06064660
P54_SP00028 370 499
P54_ST00034 390 nokuti 433703
P54_SP00029 541 490 15
P54_ST00035 556 0.81 505000
P54_SP00030 726 13
P54_ST00036 739 iyo 0.91 200
P54_SP00031 498
P54_ST00037 822 130 haina
P54_SP00032 952 12
P54_ST00038 964 240 kumbegge 05000860
P54_SP00033 1204
P54_ST00039 1217 463 174 yanzwa 100000
P54_TL00007 165 510 1213
P54_ST00040 512 148 mazwi 60000
P54_SP00034 313 549
P54_ST00041 332 518 136 40 matga 0.70 00680
P54_SP00035 468 558
P54_ST00042 488 akawanda 0.99 00000000
P54_SP00036 723
P54_ST00043 741 kudaro 0.55 168640
P54_SP00037 907
P54_ST00044 923 523 195 rupenyu 3550806
P54_SP00038 1118
P54_ST00045 1137 rwayo 0.92 20001
P54_SP00039 1278
P54_ST00046 1293 522 85 rwo 0.85 400 rwose.
P54_TL00008 168 570
P54_ST00047 584 57 se. 000
P54_SP00040 225 609
P54_ST00048 282 571 152 Mazwi 00004
P54_SP00041 434 608 24
P54_ST00049 458 213 haaigona 0.89 70000010
P54_SP00042 671 617
P54_ST00050 689 kugara 0.77 060105
P54_SP00043 852
P54_ST00051 880 583 mu 0.48
P54_SP00044 607
P54_ST00052 970 582 musoro 060040
P54_SP00045 1143
P54_ST00053 1169 mayo,
P54_SP00046 1307 616
P54_ST00054 1327 66 ya- 0.90 001
P54_TL00009 169 629
P54_ST00055 630 254 ikagganwa 542800502
P54_SP00047 423 677
P54_ST00056 449 kwa;(;o. 50058810
P54_SP00048 606 676
P54_ST00057 659 78 Asi 002
P54_SP00049 667
P54_ST00058 757 204 mushure 0.66 0707530
P54_SP00050 961
P54_ST00059 989 642 68 me
P54_SP00051 1057
P54_ST00060 1084 167 mgedzi 080500
P54_SP00052 1251 675
P54_ST00061 1277 117 mita- 00001
P54_TL00010 687
P54_ST00062 690 nhatu 0.40 78068
P54_SP00053 727
P54_ST00063 315 707005
P54_SP00054 485
P54_ST00064 504 iye 0.79 600
P54_SP00055 572
P54_ST00065 587 688 277 yakazogona 0030320660
P54_SP00056 864 736
P54_ST00066 883 119 kuita 0.83 07000
P54_SP00057 1002
P54_ST00067 1017 ^inamato 105000031
P54_SP00058
P54_ST00068 ^ikuru 0.46 1020757
P54_TL00011 748 719
P54_ST00069 762 98 ^ose 10000
P54_SP00059 264 796
P54_ST00070 284 375 isiggakagganise 107804178004000
P54_SP00060
P54_ST00071 685 kazhinji. 0.73 200605503
P54_TL00012 1110
P54_ST00072 826 7.
P54_SP00061 306 863 55
P54_ST00073 361 825 150 Rimge 0.61 40580
P54_SP00062 511 871 23
P54_ST00074 534 836 106 zuna 0480
P54_SP00063 640 861
P54_ST00075 823 Blandina 0.71 51006280
P54_SP00064
P54_ST00076 acifara 0046020
P54_SP00065 1064
P54_ST00077 1090 kwa^o 200100
P54_SP00066 1234 870
P54_ST00078 1261 waka 0010 wakaenda
P54_TL00013 882
P54_ST00079 884 112 enda 0751
P54_SP00067 922
P54_ST00080 172 aci^una 0.53 00710780
P54_SP00068 473 930
P54_ST00081 500 701001
P54_SP00069 670
P54_ST00082 698
P54_SP00070 766
P54_ST00083 794 205 yainyara 0.95 00200000
P54_SP00071 999 929
P54_ST00084 1025 kuenda 050300
P54_SP00072 1196 920
P54_ST00085 1223 ku'mba 060000
P54_TL00014 942
P54_ST00086 943 95 kwa
P54_SP00073 263 981
P54_ST00087 292 BaBa. 0.62 80801
P54_SP00074 409
P54_ST00088 462 115 fiaBa 0.49 77180
P54_SP00075 577 980
P54_ST00089 604 wakaibvunza 01000008000
P54_SP00076 910
P54_ST00090 937 228 mibvunzo 03526000
P54_SP00077 1165
P54_ST00091 1193 955 ye 10
P54_SP00078 1245
P54_ST00092 1273 Kate 0000 Katekisimo.
P54_TL00015 1001
P54_ST00093 1003 kisimo. 1500500
P54_SP00079 335 1040
P54_ST00094 181 Harawa 504000
P54_SP00080
P54_ST00095 585 yakagona 0.69 01702660
P54_SP00081 810 1048
P54_ST00096 kudanira 07808030
P54_SP00082 1035
P54_ST00097 217 :^akanaka 0.72 8102020001
P54_SP00083 1274 1049
P54_ST00098 1288 kwa- 0.93 0002
P54_TL00016 1061 1210
P54_ST00099 1075 60 ^o. 1000
P54_SP00084 232 1109
P54_ST00100 286 1062 220 Kasikana 04050150
P54_SP00085 506 1100
P54_ST00101 525 109 kaye
P54_SP00086 634 1108
P54_ST00102 654 317 kakapindutsa 000050637100
P54_SP00087
P54_ST00103 004000
P54_SP00088 1159 1099
P54_ST00104 1177 1074 yo
P54_SP00089
P54_ST00105 1254 128 muhe 0.64 0770 muhedeni
P54_TL00017 1120
P54_ST00106 1121 deni 5060
P54_SP00090
P54_ST00107 289 yakagga 0000810
P54_SP00091 484 1168
P54_ST00108 isiggade 00380080
P54_SP00092 695
P54_ST00109 714 154 kusiya 0.86 040300
P54_SP00093 868 1166
P54_ST00110 mugariro 25004140
P54_SP00094 1167
P54_ST00111 1116 1133 64 wo
P54_SP00095 1180 1158
P54_ST00112 1195 uhedeni. 57000020
P54_TL00018 1122
P54_ST00113 1197 8.
P54_SP00096 307 56
P54_ST00114 363 143 Sondo 00100
P54_SP00097
P54_ST00115 526 248 rakatenera 1042008020
P54_SP00098 1233
P54_ST00116 799 187 rakagga 3000810
P54_SP00099 986 1242
P54_ST00117 1005 74 riri 0100
P54_SP00100 1079
P54_ST00118 1208 105 0.57 2680
P54_SP00101 1202
P54_ST00119 1222 107 guru 0306
P54_SP00102 1329 1243
P54_ST00120 1348 1209 ro
P54_TL00019
P54_ST00121 1256 192 kukwira 2730250
P54_SP00103 362 1294
P54_ST00122 382
P54_SP00104 475
P54_ST00123 494 1255 Mambo 00030
P54_SP00105 668
P54_ST00124 wedu 0086
P54_SP00106 814
P54_ST00125 832 59 ku 07
P54_SP00107 891 1292
P54_ST00126 909 degga. 808010
P54_SP00108 1060 1302
P54_ST00127 1115 00002340
P54_SP00109 1325
P54_ST00128 1340 1269 na
P54_TL00020 1313
P54_ST00129 1315 158 sekuru 000406
P54_SP00110 329 1353
P54_ST00130 356 1314 131 wake,
P54_SP00111 487 1360
P54_ST00131 507 44 harawa, 6040001
P54_SP00112 1358
P54_ST00132 nakakomborerwa 80200000000000
P54_SP00113 1131 1352
P54_ST00133 1000406
P54_SP00114 1306 1361
P54_ST00134 1328 no
P54_TL00021 1373
P54_ST00135 1374 92 1562
P54_SP00115 262 1412
P54_ST00136 299 002635
P54_SP00116 456
P54_ST00137 492 wake
P54_SP00117 611
P54_ST00138 648 357 wakabapatiswa 0.96 0000000040000
P54_SP00118 1420
P54_ST00139 1042 1386
P54_SP00119 1147 1411
P54_ST00140 1183 rakarero, 310300020
P54_TL00022 1432
P54_ST00141 1446 103 nose 8000
P54_SP00120 1471
P54_ST00142 291 1433 90 nari 8004
P54_SP00121 381
P54_ST00143 134 naniri 808350
P54_SP00122 1470
P54_ST00144 nakagamucira 800010060000
P54_SP00123 890 1479
P54_ST00145 Komunione 000700000
P54_SP00124 1186
P54_ST00146 1214 yano 0080
P54_SP00125 1322
P54_ST00147 1342 1447
P54_TL00023 1491
P54_ST00148 1492 177 ciposhi. 01300600
P54_SP00126 347 1539
P54_ST00149 i^inoshamisa 8100000701010
P54_SP00127 696
P54_ST00150 732 000100
P54_SP00128 875 1538
P54_ST00151 911 0354
P54_SP00129 1004 1529
P54_ST00152 1505 mgana 08000
P54_SP00130 32
P54_ST00153 1228 1493 mudiki 358200
P54_TL00024 1550
P54_ST00154 1551 wakadayi 00508000
P54_SP00131 1598
P54_ST00155 wakapindura 00101012500
P54_SP00132
P54_ST00156 772
P54_SP00133 1589
P54_ST00157 978 194
P54_SP00134 1172 1599
P54_ST00158 1565 yane 2080
P54_SP00135
P54_ST00159 1566
P54_TL00025 1611
P54_ST00160 126 vudzi 05104
P54_SP00136 1649
P54_ST00161 Jena. 50700
P54_TL00026 287 1759
P54_ST00162 1760 61 32. 005
P54_SP00137 1797
P54_ST00163 402 203 DZETSE 500000
P54_SP00138 605
P54_ST00164 624 NE
P54_SP00139
P54_ST00165 718 NZOMBE 000000
P54_SP00140 946
P54_ST00166 YE
P54_SP00141
P54_ST00167 MOMBE. 000023
P54_TL00027 273 1858 50
P54_ST00168 1860 1.
P54_SP00142 305 1896
P54_ST00169 359 03080
P54_SP00143 1905
P54_ST00170 538 1871 0680
P54_SP00144 643
P54_ST00171 dzetse 000500
P54_SP00145
P54_ST00172 843 6400800
P54_SP00146 1030 1906
P54_ST00173 1058 221 ricifamba 610400000
P54_SP00147 1279 1898
P54_ST00174 1298 1873 :^aro 810000
P54_TL00028 1917
P54_ST00175 1929
P54_SP00148 241 1954
P54_ST00176 261 132 saggo 00800
P54_SP00149 393 1964
P54_ST00177 412 1930
P54_SP00150 1955
P54_ST00178 mukadzi 0500000
P54_SP00151 686
P54_ST00179 706 waro 0060
P54_SP00152 818 1956
P54_ST00180 837 189 rakaona 8000020
P54_SP00153 1026
P54_ST00181 1045 1919 179 nzombe 300000
P54_SP00154 1957
P54_ST00182 1933
P54_SP00155 1295 1966
P54_ST00183 1311 69 mo mombe
P54_TL00029 1976 1226
P54_ST00184 97 mbe
P54_SP00156 265 2013
P54_ST00185 yakakoresa, 11000050000
P54_SP00157 2023 21
P54_ST00186 yakanakisa, 00002000005
P54_SP00158 859
P54_ST00187 879 1977 ino 251
P54_SP00159 951 2015
P54_ST00188 1978 muniri 0.58 038245
P54_SP00160 1124
P54_ST00189 1140 unokwidzi- 0500010024
P54_TL00030 2035
P54_ST00190 2047 80 ma, 410
P54_SP00161 247
P54_ST00191 268 icifura 3005510
P54_SP00162 418 2073
P54_ST00192 436 padyo 60400
P54_SP00163 2082
P54_ST00193 2048
P54_SP00164 661
P54_ST00194 681 rukona. 5400802
P54_SP00165 854 2074
P54_ST00195 908 2036 Dzetse 000530
P54_SP00166
P54_ST00196 304 raka:;iriggisa 030088621780000
P54_TL00031 2094 1215
P54_ST00197 364 rici^ipeneggura 0002105100080050
P54_SP00167 531 2141
P54_ST00198 rikaona 2300080
P54_SP00168 2132
P54_ST00199 747 3602
P54_SP00169 839
P54_ST00200 266 kamhumhu 10002543
P54_SP00170 1129 2134
P54_ST00201 1148 2096 karo 0040
P54_SP00171 2135
P54_ST00202 2097 kadi 0083 kadiki-diki
P54_TL00032 2153
P54_ST00203 ki-diki 0008302
P54_SP00172 2190
P54_ST00204 340 2166 se
P54_SP00173 385 2191
P54_ST00205 405 00365365
P54_SP00174 2192
P54_ST00206 2154 ke
P54_SP00175 742
P54_ST00207 65 zai
P54_SP00176 827
P54_ST00208 846 43 re
P54_SP00177 889
P54_ST00209 129 huku. 75030
P54_SP00178 1038
P54_ST00210 1094 2156 Ipapo 03061
P54_SP00179 2203
P54_ST00211 000400
P54_TL00033 2212
P54_ST00212 rakashatirwa 500307005300
P54_SP00180 2251
P54_ST00213 2213 155 kwa^o, 0001000
P54_SP00181 649 2260
P54_ST00214 2225 mgoyo 18000
P54_SP00182
P54_ST00215 845 2226 0055
P54_SP00183 958 2252
P54_ST00216 2214 290 42 wakazadzwa 0060000200
P54_SP00184 1271 2256
P54_ST00217 1290 2216


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00049.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P49 PHYSICAL_IMG_NR 49 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P49_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P49_LM00001 157 2199
RightMargin P49_RM00001 1403 156
BottomMargin P49_BM00001 2240 256
PrintSpace P49_PS00001 1246
TextBlock P49_TB00001 695 164 40
TextLine P49_TL00001 701 47 152 28
String P49_ST00001 65 35 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P49_SP00001 736 68 22
P49_ST00002 758 37 17 0.19 87
P49_SP00002 795 75 18
P49_ST00003 813 1.00
P49_TB00002 127 2113
P49_TL00002 163 133 1217
P49_ST00004 135 217 kugkoisa 0.69 048602500
P49_SP00003 380 182 19
P49_ST00005 399 141 122 tsapo 0.66 20860
P49_SP00004 521 181 20
P49_ST00006 541 134 184 45 mumba, 055043
P49_SP00005 725 179 21
P49_ST00007 746 423 48 rikago-isunuggura 02070344077780100
P49_SP00006 1169 15
P49_ST00008 1184 136 196 46 ricigone- 0.79 020502800
P49_TL00003 193 1216
P49_ST00009 208 44 25 ra 0.75 50
P49_SP00007 207 233
P49_ST00010 227 206 168 34 nzuggu 0.42 224888
P49_SP00008 395 240
P49_ST00011 414 344 kuna'"shamgari 0.67 02407703038008
P49_SP00009 239 32
P49_ST00012 790 124 dzaro 0.72 30540
P49_SP00010 914 230
P49_ST00013 934 84 38 ndo 0.74 411
P49_SP00011 1018 231
P49_ST00014 1038 150 kusiya 0.77 060520
P49_SP00012 1188 29
P49_ST00015 194 162 dzimge 004280
P49_TL00004 166 252 1215 119
P49_ST00016 187 dzirimo. 0.78 50115220
P49_SP00013 353 290 -84
P49_ST00017 269 326 57 36 13. 0.90 200
P49_SP00014 362 55
P49_ST00018 381 325 153 Kuzoti 0.92 040000
P49_SP00015 534
P49_ST00019 579 324 161 raBuda 0.61 108480
P49_SP00016 740
P49_ST00020 784 338 132 33 panze 0.95 00200
P49_SP00017 916 371
P49_ST00021 953 165 Kamba 00000
P49_SP00018 1118 363
P49_ST00022 1155 226 ndokubva 0.89 02105000
P49_TL00005 167 383 1214
P49_ST00023 139 aBuda 0.31 58784
P49_SP00019 306 421
P49_ST00024 396 71 24 mu
P49_SP00020 397 420
P49_ST00025 425 0.68 305801
P49_SP00021 593 430
P49_ST00026 629 muye 0.73 3340
P49_SP00022 753
P49_ST00027 773 384 85 0.87 030
P49_SP00023 858 422 27
P49_ST00028 885 kugara 0.83 070030
P49_SP00024 1042 431
P49_ST00029 1062 398 54 pa 0.81 30
P49_SP00025 1116
P49_ST00030 1153 385 228 citukuriro 0000050730
P49_TL00006 443
P49_ST00031 455 107 caro. 0.86 04200
P49_SP00026 274 480
P49_ST00032 328 Bveni
P49_SP00027 460
P49_ST00033 475 282 rikagodzoka 0.93 10001040001
P49_SP00028 757 490
P49_ST00034 772 kunze 0.85 10600
P49_SP00029 906 481
P49_ST00035 921 93 kwa 0.91
P49_SP00030 1014
P49_ST00036 1029 444 rakagga 0.82 1002800
P49_SP00031 1213 491 12
P49_ST00037 1225 raenda 0.88 000700
P49_TL00007 501 1218
P49_ST00038 502 ridozoti 0.71 26820012
P49_SP00032 350 539
P49_ST00039 369 172 mumba 05000
P49_SP00033
P49_ST00040 560 189 kupinda 0.65 0456620
P49_SP00034 749 548
P49_ST00041 767 510 128 39 potyo 42000
P49_SP00035 895 549
P49_ST00042 915 174 rikaona 1000030
P49_SP00036 1089 540
P49_ST00043 1117 503
P49_SP00037 1282
P49_ST00044 1301 83 31 ato- 0.84 0033
P49_TL00008 561
P49_ST00045 574 99 gara 0031
P49_SP00038 267 608
P49_ST00046 286 94 pasi 1004
P49_SP00039 607
P49_ST00047 113 ^ake, 0.70 100301
P49_SP00040 512
P49_ST00048 532 137 rikati, 4500031
P49_SP00041 669 606
P49_ST00049 690 245 "Shamgari 005288014
P49_SP00042 935
P49_ST00050 954 562 195 wakwira 0.96 0000200
P49_SP00043 1149 600
P49_ST00051 1168 563 89 seyi 0.98 0000
P49_SP00044 1257 609 14
P49_ST00052 1271 575 112 pano 3010
P49_TL00009 169 620
P49_ST00053 633 52 pe
P49_SP00045 221 667
P49_ST00054 242 632 gomo 1300
P49_SP00046 366 666
P49_ST00055 386 258 rakarfayi" 30007700000
P49_SP00047 644
P49_ST00056 664 00300
P49_SP00048 830 657
P49_ST00057 845 621 akati, 002022
P49_SP00049 969 665
P49_ST00058 991 393 "Ndakambairano 00000000643080
P49_TL00010 679 1203
P49_ST00059 680 170 ^aggu." 0.64 10180500
P49_SP00050 339 726
P49_ST00060 0.80 00432
P49_SP00051 525 716 26
P49_ST00061 551 329 rakashamiswa 000704004000
P49_SP00052 880 717
P49_ST00062 907 kwa^o 102100
P49_SP00053 1048
P49_ST00063 1067 692 53 ne 60
P49_SP00054 1120
P49_ST00064 1139 pokuti 1000501
P49_SP00055 1280 727
P49_ST00065 1307 682 Ka 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P49_TL00011
P49_ST00066 98 mba 500 HypPart2
P49_SP00056 774
P49_ST00067 288 192 akagona 0001050
P49_SP00057 783
P49_ST00068 508 188 kukwira 0300000
P49_SP00058 696
P49_ST00069 748 123
P49_SP00059 848
P49_ST00070 868 737 90 refu 0004
P49_SP00060 958
P49_ST00071 986 218 rakadaro. 700081000
P49_SP00061 1204 775
P49_ST00072 1258 738 129 Uaka- 70000
P49_TL00012 171
P49_ST00073 zodya 00400
P49_SP00062 304 842
P49_ST00074 808 102 :^ano 0.46 810080
P49_SP00063 426
P49_ST00075 445 maBiko 008001
P49_SP00064 614 833
P49_ST00076 635 796 62 asi 002
P49_SP00065 697
P49_ST00077 131 0.99
P49_SP00066
P49_ST00078 863 310 riciggoshama 030180004000
P49_SP00067 1173 843
P49_ST00079 1192 804 cete
P49_SP00068 1281 834 16
P49_ST00080 1297 797 kuti 0440
P49_TL00013 854 51
P49_ST00081
P49_SP00069 892
P49_ST00082 357 855 akwira 000530
P49_SP00070 513
P49_ST00083 0.97 1000
P49_SP00071 623 901
P49_ST00084 638 867 pano. 0.94 20000
P49_SP00072 761
P49_ST00085 816 060000
P49_SP00073 968
P49_ST00086 982 608500
P49_SP00074 1150 893
P49_ST00087 1170 apera, 050407
P49_SP00075 1303 905 7
P49_ST00088 1310 857
P49_TL00014 913
P49_ST00089 300
P49_SP00076 270 951
P49_ST00090 307 268 akagonyera 0020110000
P49_SP00077 960
P49_ST00091 605 makumbo 0003020
P49_SP00078
P49_ST00092 869 926 na
P49_SP00079 924
P49_ST00093 942 maoko 02001
P49_SP00080 1094
P49_ST00094 1114 77 ake 000
P49_SP00081 1191 952
P49_ST00095 1227 mukati 060401
P49_TL00015 175 972 1212
P49_ST00096 ma
P49_SP00082 243 1010
P49_ST00097 262 198 makwati 3000003
P49_SP00083
P49_ST00098 973 78
P49_SP00084 558
P49_ST00099 330
P49_SP00085 663
P49_ST00100 683 358 ku:^ikuggurutsa 0581020183500030
P49_SP00086 1041 1019
P49_ST00101 1060 985 no
P49_SP00087 1115
P49_ST00102 1134 ku 0.76 04
P49_SP00088 1011
P49_ST00103 1210 177 mawere 000050
P49_TL00016 173 1032 662
P49_ST00104 730
P49_SP00089 1070
P49_ST00105 279 kuenda 010751
P49_SP00090 448 1069
P49_ST00106 468 1033 121 asina 31130
P49_SP00091 589
P49_ST00107 kukunara. 030080340
P49_TL00017 1091 812
P49_ST00108 143 Ndipo 12500
P49_SP00092 1137
P49_ST00109 488 1104 0.63
P49_SP00093 543
P49_ST00110 rwakaperera 40001001000
P49_SP00094 850
P49_ST00111 872 1103 sa 01
P49_SP00095 917 1128
P49_ST00112 937 ruggano. 60810500
P49_TL00018 453 1238 643
P49_ST00113 1239 29. 004
P49_SP00096 1276
P49_ST00114 568 MBAdA 04081
P49_SP00097 764 1275
P49_ST00115 73 NE
P49_SP00098 856
P49_ST00116 877 219 MBUDZI. 0402000
P49_TL00019 278 1335 1111
P49_ST00117 1339 1.
P49_SP00099 1374
P49_ST00118 365 1337 147 Rimge 04080
P49_SP00100 1383
P49_ST00119 529 1348 104 zuna 0380
P49_SP00101
P49_ST00120 648 155 mbada 00080
P49_SP00102 803 1373
P49_ST00121 819 191 yakagga 0000810
P49_SP00103 1382
P49_ST00122 1025 364 icifamba-famba, 102003002300000
P49_TL00020 1394
P49_ST00123 1395 424 icifunidza-funidza, 3002210000100201000
P49_SP00104 599 1440
P49_ST00124 637 iciggti 40180005
P49_SP00105 1441
P49_ST00125 827 1407 110
P49_SP00106
P49_ST00126 974 1406
P49_SP00107 1026 1431
P49_ST00127 1046
P49_SP00108 1158
P49_ST00128 1177 03
P49_SP00109 1248
P49_ST00129 1285 106 rima 4000
P49_TL00021 1452
P49_ST00130 1454 dema 8000
P49_SP00110 302 1492
P49_ST00131 321 rakati 000000
P49_SP00111 456
P49_ST00132 476 96 ndo, 0020
P49_SP00112 572 1499
P49_ST00133 1453 icisweswedza 003000000000
P49_SP00113 900
P49_ST00134 919 311 kwose-kwose, 000002000000
P49_SP00114 1230 1498
P49_ST00135 icitga- 1030800
P49_TL00022 1512
P49_ST00136 1526 ga
P49_SP00115 232 1560
P49_ST00137 250 1513 204 :jokudya. 780055021
P49_SP00116 454
P49_ST00138 Yakaerekana 02000200020
P49_SP00117 1550
P49_ST00139 831 yawira 020250
P49_SP00118 1558
P49_ST00140 1524 05
P49_SP00119 1085 1549
P49_ST00141 tsime, 001000
P49_SP00120 1557
P49_ST00142 1270 yaka- 00002
P49_TL00023 180 1571 1198
P49_ST00143 1573 nanarira 0.59 80852520
P49_SP00121 373 1610
P49_ST00144 402 142 kwai^o 0.60 0058100
P49_SP00122 544 1619
P49_ST00145 577 1585
P49_SP00123 630
P49_ST00146 658 mitowo 011000
P49_SP00124 828 1609
P49_ST00147 847 1584 101 yose
P49_SP00125 948 1618
P49_ST00148 970 61 006
P49_SP00126 1031
P49_ST00149 1059 yakatadza 100100400
P49_SP00127 1292 1617
P49_ST00150 1321 kuBuda.
P49_TL00024 183 1631 1209
P49_ST00151 Buda. 0.50 81860
P49_SP00128 1669 -23
P49_ST00152 284 1708 2.
P49_SP00129 318 1744 56
P49_ST00153 374 1707 001500
P49_SP00130 526
P49_ST00154 555 1719 ana 080
P49_SP00131
P49_ST00155 672 1706 291 maggwanani 1080012001
P49_SP00132 963 1753
P49_ST00156 994 1704 mbudzi 004004
P49_SP00133 1164 1742
P49_ST00157 1200 1705 2100800
P49_TL00025 1763 1208
P49_ST00158 1765 icipfuura 400301000
P49_SP00134 392 1812
P49_ST00159 1778 :^ayo 710020
P49_SP00135 523
P49_ST00160 552 1777
P49_SP00136 603 1803
P49_ST00161
P49_SP00137 686
P49_ST00162 714 tsimepo, 00600000
P49_SP00138 909 1811
P49_ST00163 929 yakaona 0000050
P49_SP00139 1123 1810
P49_ST00164
P49_SP00140 1801
P49_ST00165 1327 1776 ya-
P49_TL00026 186 1822 1194
P49_ST00166 1824 kaggoti 4180301
P49_SP00141 1871
P49_ST00167 1830 zetete
P49_SP00142 516 1862
P49_ST00168 538 1836 70
P49_SP00143 1861
P49_ST00169 628 146 mvura 00010
P49_SP00144
P49_ST00170 802 1823 159 000003
P49_SP00145 961 1860
P49_ST00171 1835 me
P49_SP00146 1056
P49_ST00172 tsime. 404500
P49_SP00147 1220
P49_ST00173 Mbu 003 Mbudzi
P49_TL00027 1880
P49_ST00174 1882 66 dzi 0.48
P49_SP00148 248 1920
P49_ST00175 294 277 yakabvunza 1000008050
P49_SP00149 571 1928
P49_ST00176 617 00083
P49_SP00150 42
P49_ST00177 815 1881 iciti, 604100
P49_SP00151 1926
P49_ST00178 943 "Ko, 0400
P49_SP00152 1045
P49_ST00179 1092 nayi 4006
P49_SP00153 1190 1927
P49_ST00180 1224 43 mbada, 400833
P49_TL00028 1939 1211
P49_ST00181 1953 20340
P49_SP00154 1979
P49_ST00182 1942 iyo 020
P49_SP00155 418 1987
P49_ST00183 447 1941 185 inonaka 0402010
P49_SP00156 1978
P49_ST00184 652 1940 here
P49_SP00157 751
P49_ST00185 780
P49_SP00158 1977
P49_ST00186 kutapira 35200000
P49_SP00159 1061 1986
P49_ST00187 1952
P49_SP00160 1165 1976
P49_ST00188 1197 tsimemo 1004060
P49_TL00029 1998
P49_ST00189 2013 67
P49_SP00161 2037
P49_ST00190 2000 238 wakaggoti 000080020
P49_SP00162 522 2047
P49_ST00191 559 zerena" 00008000
P49_SP00163
P49_ST00192 807 1999 160 Nokuti 000620
P49_SP00164 967
P49_ST00193 995 004103
P49_SP00165 2036
P49_ST00194 0003800
P49_TL00030 2058
P49_ST00195 2059 yafa 4040
P49_SP00166 2105
P49_ST00196 2072
P49_SP00167 359 2097
P49_ST00197 2066 nyota, 030002
P49_SP00168
P49_ST00198
P49_SP00169 595 2106
P49_ST00199 622 huro 5460
P49_SP00170 728 2096
P49_ST00200 2071 109 payo
P49_SP00171
P49_ST00201 876 paggoti 8080000
P49_SP00172 1049 2110
P49_ST00202 1075 2064 papata. 4060402
P49_TL00031 280 2132
P49_ST00203 2135 3.
P49_SP00173 315 2172
P49_ST00204 2134 Ipapo 02460
P49_SP00174 2181
P49_ST00205 527 2133 53080
P49_SP00175 684 2171
P49_ST00206 711 yakafugga 000003810
P49_SP00176 2180
P49_ST00207 978 2145
P49_SP00177 2170 23
P49_ST00208 1054 co
P49_SP00178
P49_ST00209 1131 72 0.40
P49_SP00179
P49_ST00210 mgoyo, 180007
P49_TL00032 2191
P49_ST00211 2192 0.62 412077
P49_SP00180 2238
P49_ST00212 2193 "Hekani 0000062
P49_SP00181 493 2230
P49_ST00213 2205 waro, 00404
P49_SP00182 636
P49_ST00214 656 130 ndipo
P49_SP00183 786 2239
P49_ST00215 805 p
P49_SP00184 860
P49_ST00216 883 199 ndopona 0015070
P49_SP00185 1082
P49_ST00217 1102 2204 napo,
P49_SP00186
P49_ST00218 1253 144 regayi 001001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00046.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P46 PHYSICAL_IMG_NR 46 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P46_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P46_LM00001 143 2303
RightMargin P46_RM00001 1418 141
BottomMargin P46_BM00001 2344 152
PrintSpace P46_PS00001 1275
TextBlock P46_TB00001 699 168 39
TextLine P46_TL00001 705 47 156 27
String P46_ST00001 65 40 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P46_SP00001 745 68 18
P46_ST00002 763 37 U 0.17 8
P46_SP00002 800 74 19
P46_ST00003 819 64 42
P46_TB00002 125 2125
P46_TL00002 184 131 1216 50
P46_ST00004 137 98 44 kati, 0.98 00100
P46_SP00003 282 181 22
P46_ST00005 304 183 43 "Kwete, 0.95 0000003
P46_SP00004 487 180 20
P46_ST00006 507 134 224 kunyagge 0.55 07766800
P46_SP00005 731
P46_ST00007 751 132 139 ;odiyi 0.37 8738725
P46_SP00006 890 179
P46_ST00008 910 144 96 34 :ja:;o 0.41 8808870
P46_SP00007 1006 178 29
P46_ST00009 1035 365 38 handimbo-kura- 0.84 40031000006510
P46_TL00003 191 1218
P46_ST00010 195 kidzayi 0000620
P46_SP00008 349 241 36
P46_ST00011 385 207 25 ca 1.00 00
P46_SP00009 432 232
P46_ST00012 451 193 ndinaco 0.78 0506002
P46_SP00010 634 231 35
P46_ST00013 669 192 112 kana 0.77 0350
P46_SP00011 781 229
P46_ST00014 808 110 ndiri 00331
P46_SP00012 918
P46_ST00015 958 250 mupenyu." 045040000
P46_SP00013 1208 238 54
P46_ST00016 1262 Ndico 0.94 01000
P46_TL00004 253 331
P46_ST00017 254 188 cidaniro 0.60 07828030
P46_SP00014 371 292
P46_ST00018 400 114 cake. 0.97
P46_TL00005 324 1118 49
P46_ST00019 330 33 7.
P46_SP00015 315 366
P46_ST00020 369 328 157 45 Mgana 0.73 08050
P46_SP00016 526 373
P46_ST00021 562 339 87 uyu 0.64 505
P46_SP00017 649 372
P46_ST00022 686 166 mudiki 0.67 158012
P46_SP00018 852 362
P46_ST00023 887 325 235 wakarowa 00010100
P46_SP00019 1122
P46_ST00024 1158 338 52 24 ne
P46_SP00020 1210 21
P46_ST00025 1231 169 mbama 10001
P46_TL00006 384 1223
P46_ST00026 388 ^inopisa 0.76 101003201
P46_SP00021 367 434
P46_ST00027 386 tsitsi 0.89 001500
P46_SP00022 500 423
P46_ST00028 519 244 kudzimara 0.79 010007036
P46_SP00023 422
P46_ST00029 783 153 muoiri 0.62 008453
P46_SP00024 936 421
P46_ST00030 955 118 wake 0000
P46_SP00025 1073
P46_ST00031 1092 397 161 wazara 000000
P46_SP00026 1253 16
P46_ST00032 1269 398
P46_SP00027 1321
P46_ST00033 1341 61 ro- 0.61 470
P46_TL00007 443 1221
P46_ST00034 460 pa. 0.90 020
P46_SP00028 245 493 53
P46_ST00035 298 446 77 Asi 000
P46_SP00029 375 483
P46_ST00036 395 445 138 haana 50000
P46_SP00030 533 482 28
P46_ST00037 561 444 281 kupfetenura 12000006600
P46_SP00031 842 490
P46_ST00038 869 maoko 0.85 01060
P46_SP00032 1022 481
P46_ST00039 1043 ake 100
P46_SP00033 1120 30
P46_ST00040 1150 251 akagumba- 100050060
P46_TL00008 502 1220
P46_ST00041 79 tira 0.71 0560
P46_SP00034 259 543
P46_ST00042 296 504 cipfuoa 0036780
P46_SP00035 464 551
P46_ST00043 00000
P46_SP00036 616 541
P46_ST00044 670 W^akawira 8101000050
P46_SP00037 911 540 31
P46_ST00045 942 503 94 pasi 6000
P46_SP00038 1036 549
P46_ST00046 1072 230 ndokubva 0.80 63005000
P46_SP00039 1302
P46_ST00047 afa. 0.96 0010
P46_TL00009
P46_ST00048 564 175 Kudaro 018003
P46_SP00040 356 602
P46_ST00049 563 239 kakomana 00003000
P46_SP00041 614 601
P46_ST00050 108 kane 1060
P46_SP00042 742 599
P46_ST00051 762 574 154 mgoyo 0.83 08000
P46_SP00043 916 608
P46_ST00052 mukuru 0.68 070065
P46_SP00044 1119 14
P46_ST00053 1133 269 kakateurira 00000000301
P46_TL00010 621 1207
P46_ST00054 636 rupenyu 0.58 5801706
P46_SP00045 671
P46_ST00055 392 622 rwako 0.81 60002
P46_SP00046 660 23
P46_ST00056 556 kacidzinira 50001058000
P46_SP00047 809 659
P46_ST00057 838 172 Mambo 00430
P46_SP00048 1010
P46_ST00058 1031 119 wako
P46_SP00049
P46_ST00059 1170 Yesu 0001
P46_SP00050 1284
P46_ST00060 1312 623 76 Kri 004 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Kriste
P46_TL00011 681 832
P46_ST00061 691 62 ste 030 HypPart2
P46_SP00051 721
P46_ST00062 266 696 72 mu 07
P46_SP00052 720
P46_ST00063 357 682 276 Sakramente 0000020610
P46_SP00053 633
P46_ST00064 653 687 121 sante 0.82 00620
P46_SP00054 774 718
P46_ST00065 794 693 re
P46_SP00055
P46_ST00066 858 Altare. 0003000
P46_TL00012 149 799 1190 78
P46_ST00067 95 \f^ 0.18 86810
P46_SP00056 877
P46_ST00068 284 831 60 28. 041
P46_SP00057 344 868 55
P46_ST00069 399 829 271 RUDGANO 2082000
P46_SP00058 867
P46_ST00070 RWA
P46_SP00059 822 865
P46_ST00071 841 828 201 KAMBA 00027
P46_SP00060 1042
P46_ST00072 1061 80 NA 03
P46_SP00061 1141
P46_ST00073 1160 BVENI. 0.91 003200
P46_TL00013 186 1202 107
P46_ST00074 ^ 0.07
P46_SP00062 227 913
P46_ST00075 288 932 1. 0.86
P46_SP00063 318 967
P46_ST00076 929 148 Rimge 0.74 04080
P46_SP00064 521 975
P46_ST00077 940 105 zuna 0.66 0580
P46_SP00065 654 965
P46_ST00078 679 927 Kamba
P46_SP00066 845 26
P46_ST00079 871 na
P46_SP00067 926
P46_ST00080 945 928 133 Bveni 00052
P46_SP00068 1078
P46_ST00081 1105 283 48 naishamgari 0.65 84002108624 naishamgaridzana
P46_TL00014 986
P46_ST00082 989 dzana 0.70 50422
P46_SP00069 319 1026
P46_ST00083 340 988 kwa^o, 3001000
P46_SP00070 1034
P46_ST00084 513 987 209 nacidana 0.56 84048206
P46_SP00071 722 1024
P46_ST00085 741 999 no
P46_SP00072 796
P46_ST00086 816 352 kuswero-tamba 0410050522200
P46_SP00073 1168
P46_ST00087 1193 1000 101 nose 8000
P46_SP00074 1294
P46_ST00088 1314 992 92 nari 0.72 8200
P46_TL00015 185 1046
P46_ST00089 1048 naniri 808022
P46_SP00075 317 1085
P46_ST00090 336 71 05
P46_SP00076 407 1084
P46_ST00091 1047 69 jiri 0500
P46_SP00077 492 1093
P46_ST00092 512 1058 106 guru 1472
P46_SP00078 618
P46_ST00093 638 kwa^o 000100
P46_SP00079 779
P46_ST00094 807
P46_SP00080 851 1083
P46_ST00095 870 mazhanje. 000607000
P46_SP00081 1102
P46_ST00096 1156 40022
P46_SP00082 1288
P46_ST00097 1316 1050 ndi 008 ndiye
P46_TL00016 1104 1219
P46_ST00098 ye
P46_SP00083 236 1153
P46_ST00099 257 1107 aipota 041000
P46_SP00084
P46_ST00100 426 1106 211 aciturura 003053320
P46_SP00085 637 1143
P46_ST00101 656 219 mazhanje 00053420
P46_SP00086 875 1151
P46_ST00102 903 0.63
P46_SP00087 1142
P46_ST00103 994 muti, 02002
P46_SP00088 1112
P46_ST00104 1134 164 04400
P46_SP00089 1298 1144
P46_ST00105 1327 1109 aci- 5080
P46_TL00017 1163
P46_ST00106 1164 351 fano-ugganidza 30700680010400
P46_SP00090 536 1212
P46_ST00107 555 218 20050730
P46_SP00091 773
P46_ST00108 802 104 pasi, 01030
P46_SP00092 906
P46_ST00109
P46_SP00093
P46_ST00110 1074 1165 aciri 20454
P46_SP00094 1174
P46_ST00111 1194 1178
P46_SP00095 1266 1203
P46_ST00112 1285 1169 muti. 45170
P46_TL00018 187 861
P46_ST00113 1224 Ndo 040
P46_SP00096
P46_ST00114 302 217 kuzoadya 04000600
P46_SP00097
P46_ST00115 539 1235
P46_SP00098 640 1260
P46_ST00116 pamge 60080
P46_SP00099 811
P46_ST00117
P46_SP00100 885
P46_ST00118 905 Bveni. 0.92 000130
P46_TL00019 287 1297 1116 51
P46_ST00119 1300 2.
P46_SP00101 321 1336
P46_ST00120 376 1299 171 Mumge 03680
P46_SP00102 547 1344
P46_ST00121 568 109 musi 3202
P46_SP00103 677 1335
P46_ST00122 704
P46_SP00104 836
P46_ST00123 855 rakaona 3400070
P46_SP00105 1040
P46_ST00124 1067 89 kuti 0.69 0066
P46_SP00106
P46_ST00125 1185 1301 10030300
P46_TL00020 1356 1204
P46_ST00126 1371 ana 0.48 086
P46_SP00107 264 1396
P46_ST00127 1357 mashoma, 10030700
P46_SP00108 515 1402
P46_ST00128 1369 080
P46_SP00109 1394
P46_ST00129 120 kurfa 05770
P46_SP00110 753
P46_ST00130 182 kukuna, 0402833
P46_SP00111 963
P46_ST00131 991 223 rakadyira 000000000
P46_SP00112 1214 1404
P46_ST00132 1242 1361 mazha 36000
P46_TL00021 1415
P46_ST00133 nje 740
P46_SP00113 255 1463
P46_ST00134 275 1429 ose
P46_SP00114 347 1454
P46_ST00135 1416 riri 0120
P46_SP00115 439 1453
P46_ST00136 467 1428
P46_SP00116 32
P46_ST00137 571 116 06030
P46_SP00117
P46_ST00138 00500
P46_SP00118 908
P46_ST00139 163 kudoti, 0480070
P46_SP00119 1099 1462
P46_ST00140 1121 "Bveni 050600
P46_SP00120 1277 1456
P46_ST00141 1420 sha 070 shamgari,
P46_TL00022 1474 1217
P46_ST00142 1476 146 mgari, 080315
P46_SP00121 333 1522
P46_ST00143 368 ndidonedzereno 06380205003080
P46_SP00122 739 1512
P46_ST00144 mazhanje"' 00040000007
P46_SP00123 1521
P46_ST00145 1095 1477 00020
P46_SP00124 1227 1514
P46_ST00146 1267 1478 rikati, 4304005
P46_TL00023 1533
P46_ST00147 1535 "A,
P46_SP00125 1580
P46_ST00148 279 1534 123 ndi^o
P46_SP00126 402
P46_ST00149 1546 ^a 0.50
P46_SP00127 480
P46_ST00150 498 unotadzirano 401201000080
P46_SP00128 1571
P46_ST00151 834 203 kukwira. 0.93 31001000
P46_SP00129 1037 1572
P46_ST00152 136 Nhasi 00101
P46_SP00130 1228 1573
P46_ST00153 1536 handi- 0.87 300040
P46_TL00024 1591
P46_ST00154 1593 225 mbo-kupa 50000600
P46_SP00131 410 1640
P46_ST00155 430 1605
P46_SP00132 484 1630
P46_ST00156 511 1592 205 kashoma 0501301
P46_SP00133 716
P46_ST00157 748 140 kose."
P46_SP00134 888
P46_ST00158 463 Kunyaggwe^i{%usha- 0560080001008840200
P46_TL00025 1647
P46_ST00159 215 mgariWva 38010880
P46_SP00135 1699
P46_ST00160 419 1651 00042
P46_SP00136 1689
P46_ST00161 570 1664
P46_SP00137 624 1688
P46_ST00162 644 165
P46_SP00138
P46_ST00163 827 142 ha^na 0.49 601062
P46_SP00139 969 1708
P46_ST00164 997 1652 242 kumbobva 02000004
P46_SP00140 1239 1691
P46_ST00165 1258 1668
P46_SP00141 1313 1692
P46_ST00166 1337 1656 75 ka^- 00107
P46_TL00026
P46_ST00167 1712 shoma 07000
P46_SP00142 332 1749
P46_ST00168 976 kose,WakarambaWiripo,i|\uriUvo3mukombe 00002800060000886020086884488088100000
P46_SP00143 1328 1759
P46_ST00169 1349 1727
P46_TL00027 1760 821 57
P46_ST00170 1771 ciroggo. 03108310
P46_SP00144 1817 631
P46_ST00171 56 [ 0.33 6
P46_TL00028 1843
P46_ST00172 1846 3.
P46_SP00145 316 1881
P46_ST00173 370 05080
P46_SP00146 1889
P46_ST00174 1855 0480
P46_SP00147 643 1880
P46_ST00175 663
P46_SP00148
P46_ST00176 849 189 akaudza 0003200
P46_SP00149 1038
P46_ST00177 1066 1845 208 nadzimai 80005502
P46_SP00150 1274 1883
P46_ST00178 1847 nake 8100
P46_TL00029 1901
P46_ST00179 1903 228 kugadzira 022050040
P46_SP00151 1950
P46_ST00180 438 167 maBiko 008200
P46_SP00152 605 1939
P46_ST00181 1902 makuru 0.75 300623
P46_SP00153
P46_ST00182 kwa:^o 0008100
P46_SP00154 1949
P46_ST00183 1019 91 0300
P46_SP00155 1110 1941
P46_ST00184 1147 1905 agodya 0.88 310010
P46_SP00156 1311 1951
P46_ST00185 1348 1918
P46_TL00030 1961
P46_ST00186 1963 212 shamgari 04008040
P46_SP00157 394 2009
P46_ST00187 yake, 0.99
P46_SP00158 2007
P46_ST00188 588 1962 nacitamba 800200000
P46_SP00159 826 1999
P46_ST00189 1975
P46_SP00160 2000
P46_ST00190 971 160 kufara. 0040500
P46_SP00161 1131
P46_ST00191 1186 216 Uadzimai 72046007
P46_TL00031 2020 1222
P46_ST00192 2035 naye 8400
P46_SP00162 285 2068
P46_ST00193 313 nakagonyatso-shanda 8002004001000020020
P46_SP00163 813 2067
P46_ST00194 2022 cai^o 024100
P46_SP00164 946
P46_ST00195 978 ;inonzi 87060502
P46_SP00165
P46_ST00196 1162 2024 127 uyayi 30103
P46_SP00166 1289 2069
P46_ST00197 1317 2037 85 mu-
P46_TL00032 2079
P46_ST00198 2094 one. 0600
P46_SP00167 272 2119
P46_ST00199 327 Kuzoti 060050
P46_SP00168 479 2117
P46_ST00200 2092 ^ose 10000
P46_SP00169
P46_ST00201 i^aibva 81030000
P46_SP00170 777
P46_ST00202 803 2080 00300
P46_SP00171
P46_ST00203 ndo
P46_SP00172 2118
P46_ST00204 1101 2081 300 kukokorodza 05500060000
P46_TL00033 2137
P46_ST00205 2139 213 06058054
P46_SP00173 393 2186
P46_ST00206 414 dzake 40030
P46_SP00174 545 2175
P46_ST00207 565 dzose. 500000
P46_SP00175 702 2176
P46_ST00208 757 383 Dzakagouggana, 30000105800300
P46_SP00176 1140
P46_ST00209 2141 pamba 20234
P46_SP00177 2187
P46_ST00210 2155 67 pa-
P46_TL00034 2195
P46_ST00211 2199 kepo 0055
P46_SP00178 2244
P46_ST00212 308 2197 ti.
P46_SP00179 350 2234
P46_ST00213 406 00600
P46_SP00180 572 2232
P46_ST00214 600 170 akagoti 2001004
P46_SP00181 770 2242
P46_ST00215 790 raggarireyi, 018050750020
P46_SP00182 1059 2243
P46_ST00216 1089 akati, 200002
P46_SP00183
P46_ST00217 1240 "Nhasi 007000
P46_TB00003 265 2274 70
P46_TL00035 2297
P46_ST00218 ^i^ 0.09 10710
P46_SP00184 2338
P46_ST00219 2307 0v.v 0.28 568578


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00061.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P61 PHYSICAL_IMG_NR 61 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P61_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P61_LM00001 125 2186
RightMargin P61_RM00001 1435 124
BottomMargin P61_BM00001 2228 268
PrintSpace P61_PS00001 1310
TextBlock P61_TB00001 730 168
TextLine P61_TL00001 736 48 156 30
String P61_ST00001 67 41 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P61_SP00001 777 71 18
P61_ST00002 795 38 59 0.38
P61_SP00002 833 78
P61_ST00003 851 0.00 10
P61_TB00002 129 2099
P61_TL00002 197 135 1223 47
P61_ST00004 141 83 31 twa 000
P61_SP00003 280 172 20
P61_ST00005 300 148 52 25 ne 00
P61_SP00004 352 173 28
P61_ST00006 380 mhepo. 0.91 020300
P61_SP00005 548 182 53
P61_ST00007 601 136 167 37 Zirume 0.80 002530
P61_SP00006 768 19
P61_ST00008 787 90 riye 0.85 2200
P61_SP00007 877
P61_ST00009 905 176 ziBagga 0.69 0083810
P61_SP00008 1081 23
P61_ST00010 1104 115 piku, 0.74 22303
P61_SP00009 1219 29
P61_ST00011 1248 101 ceke 0.95 0010
P61_SP00010 1349 174 21
P61_ST00012 1370 137 50 36 zi, 0.55 057
P61_TL00003 177 187 1242 55
P61_ST00013 fttiindi, 0.41 888758301
P61_SP00011 345 240
P61_ST00014 365 194 226 39 mukanwa 0.71 6430500
P61_SP00012 591 233
P61_ST00015 611 202 73 40 tge. 0.78 0800
P61_SP00013 684 242
P61_ST00016 739 Mukadzi 0.81 0600303
P61_SP00014 941 232 22
P61_ST00017 963 94 hari 0.58 7053
P61_SP00015 1057
P61_ST00018 1075 207 34 ye
P61_SP00016 1127 241
P61_ST00019 1155 192 hwahwa 0.76 600700
P61_SP00017 1347
P61_ST00020 1365 208 54 0.59 80
P61_TL00004 199 253 1222 49
P61_ST00021 140 padyo 20320
P61_SP00018 339
P61_ST00022 359 188 gadzike. 0.93 40100000
P61_SP00019 547
P61_ST00023 255 134 Rume 0550
P61_SP00020 735 292
P61_ST00024 764 254 89 46 0.97 1000
P61_SP00021 853
P61_ST00025 874 299 kuggodutira, 0.65 538208500206
P61_SP00022 1173
P61_ST00026 1202 219 kuggodu- 06800863
P61_TL00005 198 312 767
P61_ST00027 313 93 45 tira, 0.89 50000
P61_SP00023 291 358
P61_ST00028 311 128 ndiye 0.75 70400
P61_SP00024 439
P61_ST00029 460 86 ahii 0.90 0120
P61_SP00025 546 351
P61_ST00030 566 142 kushu 0.60 06265
P61_SP00026 708
P61_ST00031 731 234 kukotsira. 0.88 0610000300
P61_TL00006 304 396 1105
P61_ST00032 398 57 11. 0.96 010
P61_SP00027 361 434
P61_ST00033 416 397 111 Cane 0080
P61_SP00028 527
P61_ST00034 180 cigguna 0081580
P61_SP00029 728 444 24
P61_ST00035 752 76200
P61_SP00030 880 443
P61_ST00036 899 158 pakare 500050
P61_SP00031
P61_ST00037 1087 223 BaraBada. 0.72 800080800
P61_SP00032 435
P61_ST00038 1364 399 Zi 0.87 02 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Zihomge
P61_TL00007 200 447 1220
P61_ST00039 155 homge 0.77 20080 HypPart2
P61_SP00033 355 494 15
P61_ST00040 370 44 re
P61_SP00034 414 485
P61_ST00041 429 448 106 mari 6040
P61_SP00035 535
P61_ST00042 554 147 toreyi, 0.99 0000000
P61_SP00036 701
P61_ST00043 721 459 289 yonereggwa. 00805082000
P61_SP00037 1010 495
P61_ST00044 1048 121 Hope 0.70 5060
P61_SP00038 1169 17
P61_ST00045 1186 dzaBata^e. 20080401002
P61_TL00008 505
P61_ST00046 203 0070080
P61_SP00039 403 553
P61_ST00047 440 507 88 3400
P61_SP00040 528 32
P61_ST00048 560 508 95 pasi 3000
P61_SP00041 655
P61_ST00049 691 514 75 3804
P61_SP00042 766
P61_ST00050 820 169 Kunata 048000
P61_SP00043 989 544
P61_ST00051 1025 506 126 kuBu. 07840
P61_SP00044 1151 545
P61_ST00052 1206 216 CihoBoBo 0.63 05708080
P61_TL00009 565
P61_ST00053 114 i^o;o 0100870
P61_SP00045 612
P61_ST00054 341 303 anoggo:^iona. 0.68 07080071002400
P61_SP00046 644 613
P61_ST00055 698 Ndiye 04000
P61_SP00047 839 27
P61_ST00056 866 578 35 panze 50700
P61_SP00048
P61_ST00057 1041 dugu. 26130
P61_SP00049 1167
P61_ST00058 1221 201
P61_TL00010 624
P61_ST00059 625 5200
P61_SP00050 670
P61_ST00060 309 01032
P61_SP00051 424 671
P61_ST00061 637 103 26 naro 0.79 5030
P61_SP00052 663
P61_ST00062 584 632 toro 4000
P61_SP00053 677
P61_ST00063 696 kutiza, 0.84 0500005
P61_SP00054
P61_ST00064 890 229 aciBuruka 000865240
P61_SP00055 1119
P61_ST00065 1146 626
P61_SP00056 1240 672
P61_ST00066 1275 638 56 no 60
P61_SP00057 1331 664
P61_ST00067 1350 639 mu 07
P61_TL00011 681 347
P61_ST00068 185 nyemba 600530
P61_SP00058 387
P61_ST00069 410 694 139 muye. 00100
P61_TL00012 306 1107
P61_ST00070 58 12.
P61_SP00059 364 804
P61_ST00071 118 I^o^o 0100100
P61_SP00060 813
P61_ST00072 amai 0000
P61_SP00061 657 13
P61_ST00073 195 nakagga 0.53 8830830
P61_SP00062 865
P61_ST00074 878 362 nakamugaririra 80000200010050
P61_SP00063
P61_ST00075 1255 779 munya 54400 munyasi
P61_TL00013 825 1224
P61_ST00076 826 si 0.92
P61_SP00064 864
P61_ST00077 258 838 me
P61_SP00065 325 863
P61_ST00078 300010
P61_SP00066 529 872
P61_ST00079 225 naciggoti, 0.82 8000800000
P61_SP00067 772 873
P61_ST00080 184 "Mgana 0.86 008000
P61_SP00068 979
P61_ST00081 998 205 wadyiwa 0050000
P61_SP00069 1203
P61_ST00082 neyiko" 00010000
P61_TL00014 884
P61_ST00083 885 Pashure 6005520
P61_SP00070 390 923
P61_ST00084 nakanzwa 80007000
P61_SP00071
P61_ST00085 146 mhere
P61_SP00072 803
P61_ST00086 823 37040
P61_SP00073 969 922
P61_ST00087 897 72
P61_SP00074 1061
P61_ST00088 500700
P61_SP00075 1265 931
P61_ST00089 1286 35002
P61_TL00015 944 1209
P61_ST00090 945 211 Uadozoti 70800004
P61_SP00076 983
P61_ST00091 436 957 119 meso
P61_SP00077 555
P61_ST00092 575 ku
P61_SP00078 982
P61_ST00093 651 degga 80810
P61_SP00079 791 992
P61_ST00094 810 951 74 tge,
P61_SP00080 991
P61_ST00095 904 nakaona 8000070
P61_SP00081 1099
P61_ST00096 1118 00608080
P61_SP00082 1334 16
P61_ST00097 946 64 aci 002 aciuya.
P61_TL00016 204 1003 1225
P61_ST00098 1017 uya. 7000
P61_SP00083 298 1052
P61_ST00099 1004 02000
P61_SP00084 492 1050
P61_ST00100 520
P61_SP00085 615 1051
P61_ST00101 630 77 jiti. 02500
P61_SP00086 707
P61_ST00102 761 127 Amai
P61_SP00087 888
P61_ST00103 914 nakafara 80003030
P61_SP00088 1115
P61_ST00104 1142 i^ikuru. 0.50 810005464
P61_SP00089 1300
P61_ST00105 1354 1005 Ua. 0.22
P61_TL00017 1063
P61_ST00106 1064 kanzi 00500
P61_SP00090 329 1102
P61_ST00107 348 1076 na 0.66
P61_SP00091 1101
P61_ST00108 228 CihoBoBo, 016080800
P61_SP00092 1109
P61_ST00109 679 "Pindayi 04001000
P61_SP00093 1110
P61_ST00110 911 mumba 04200
P61_SP00094 1085 1100
P61_ST00111 1113 163 Amai." 0.98 000100
P61_SP00095 1276
P61_ST00112 1330 97 Ndo 030
P61_TL00018 1122
P61_ST00113 286 kunarakidza 07805000500
P61_SP00096 489 1161
P61_ST00114 504 1123 3050
P61_SP00097 610 1160
P61_ST00115 628 1135 ya
P61_SP00098 682
P61_ST00116 164 akagga 000820
P61_SP00099 862
P61_ST00117 887 109 33 auya 0500
P61_SP00100 996 1168
P61_ST00118 1011 1134 122 nayo. 30000
P61_SP00101 1133
P61_ST00119 1187 Ndokubva 02024000
P61_TL00019 1181 919
P61_ST00120 1190 181 nategga 8000800
P61_SP00102 384 1230
P61_ST00121 1194 ^a 100
P61_SP00103 451 1229
P61_ST00122 468 171 nanoda 807080
P61_SP00104
P61_ST00123 658 ^ose 10000
P61_SP00105 755 1228
P61_ST00124 776
P61_SP00106 829
P61_ST00125 849 107
P61_SP00107 956
P61_ST00126 984 138 iyoyo. 300086
P61_TL00020 1263 1117
P61_ST00127 1267 13.
P61_SP00108 366 1303
P61_ST00128 421 1264
P61_SP00109 518 1302
P61_ST00129 162 kugara 342001
P61_SP00110 1311
P61_ST00130 166 mgedzi 080002
P61_SP00111 901
P61_ST00131 929 190 mizhinji 30053821
P61_SP00112
P61_ST00132 1145 281 nasiggarime 80028100000
P61_TL00021 131 1317 1295
P61_ST00133 401 Cfl^nokusenenza. 0.56 8877101880020806000
P61_SP00113 532 1369
P61_ST00134 587 1323 Mari 0020
P61_SP00114 1361
P61_ST00135 712 iye
P61_SP00115
P61_ST00136 85 ndo 060
P61_SP00116
P61_ST00137 896 1322 221 kuzopera. 030000400
P61_SP00117
P61_ST00138 1171 0302
P61_SP00118 1297 1360
P61_ST00139 1319 nake 8000
P61_TL00022 1382
P61_ST00140 1384 nakazoti. 800000450
P61_SP00119 409 1423
P61_ST00141 465 "Enda^e 00400100
P61_SP00120 1429
P61_ST00142 692 1394 mganaggu, 080108220
P61_SP00121
P61_ST00143 unoita 570100
P61_SP00122 1129 1419
P61_ST00144 1156 105 :^iyfc 0.34 8105077
P61_SP00123 1261
P61_ST00145 1284 ^ako." 1000020
P61_TL00023 1440
P61_ST00146 1442 00008080
P61_SP00124 422 1482
P61_ST00147 441 1441 wakaenda 00000040
P61_SP00125 674 1480
P61_ST00148 702
P61_SP00126 1479
P61_ST00149 809 237 kukwira^e 3200030100
P61_SP00127 1046 1487
P61_ST00150 84 260
P61_SP00128 1478
P61_ST00151 1180 151 kugika 0.83 008100
P61_SP00129
P61_ST00152 1453 66 pa-
P61_TL00024 1499
P61_ST00153 1503 mbayo 41020
P61_SP00130 1549
P61_ST00154 378 1501 161 :;akare. 0.67 887000500
P61_SP00131 539 1548
P61_ST00155 594 Acigguno-gogodza 1008352003010000
P61_SP00132 1023 1547
P61_ST00156 1049 1512 pa
P61_SP00133 1103 1546
P61_ST00157 191 musuwo 030300
P61_SP00134 1313 1537
P61_ST00158 1341 mukadzi
P61_TL00025 1558 1208
P61_ST00159 1561 kadzi
P61_SP00135 328 1600
P61_ST00160 1573 81 uye 400
P61_SP00136 428 1607
P61_ST00161 252 wakatarisa 0000100000
P61_SP00137 700 1597
P61_ST00162 720 1572
P61_SP00138
P61_ST00163 792 1571
P61_SP00139 847 1606
P61_ST00164 183 hwindo, 0004403
P61_SP00140 1604
P61_ST00165 1070 165 akaona 000050
P61_SP00141 1235 1596
P61_ST00166 1251 CihoBo 0.73 007080
P61_TL00026 206 1617
P61_ST00167 1622 Bo, 0.61 830
P61_SP00142 270 1667
P61_ST00168 1620 akati, 050040
P61_SP00143 417 1665
P61_ST00169 438 1618 "Ibva, 002000
P61_SP00144 576 1663
P61_ST00170 593 257 ndakakupa 660300400
P61_SP00145 850 14
P61_ST00171 ^okudya 10003200
P61_SP00146 1056 1664
P61_ST00172 112 musi 0404
P61_SP00147 1182 1655
P61_ST00173 1196 1630
P61_SP00148 1277
P61_ST00174 1294 dzoke 00000
P61_TL00027 1676
P61_ST00175 1680 150 wotiza 0.94 010200
P61_SP00149 1719
P61_ST00176 374 1691
P61_SP00150 427 1716
P61_ST00177 455 1678 154 70180
P61_SP00151 609 1724
P61_ST00178 629 1689 yo
P61_SP00152
P61_ST00179 711 murume 054660
P61_SP00153 902 1715
P61_ST00180 928 1688 waggu. 008240
P61_SP00154 1089 1723
P61_ST00181 Sare
P61_SP00155 1245 1714
P61_ST00182 1273 wondi- 006214
P61_TL00028 1735
P61_ST00183 1739 tukisa. 0356000
P61_SP00156 1778
P61_ST00184 415 1737 Nhasi 15004
P61_SP00157 551 1774
P61_ST00185 570 246 handikupe 311340540
P61_SP00158 816 1783
P61_ST00186 840 178 kudya." 0500000
P61_TL00029 1819 1116
P61_ST00187 1824 14. 0.62
P61_SP00159 368 1861
P61_ST00188 423 1821 217 01608081
P61_SP00160 640 1860 12
P61_ST00189 652 1820 302 wakateterera 000000000060
P61_SP00161 954 1859
P61_ST00190 967 kwa:^o 0007100
P61_SP00162 1866
P61_ST00191 92 kuti 0600
P61_SP00163 1215 1857
P61_ST00192 0300303
P61_TL00030 1878
P61_ST00193 1895 153 amupe 00410
P61_SP00164 360 1930
P61_ST00194 407 1880 cokudya. 00330000
P61_SP00165 1927
P61_ST00195 666 102 Rino 0.49 8550
P61_SP00166 1926
P61_ST00196 0400000
P61_SP00167 1917
P61_ST00197 1047 1891
P61_SP00168 1128 1925
P61_ST00198 1164 1879 262 wakamupa. 020003027
P61_TL00031 1937
P61_ST00199 1940 01008380
P61_SP00169 1981
P61_ST00200 453 1939 aciri 00301
P61_SP00170 1977
P61_ST00201 1938 kudya 05020
P61_SP00171 717 1985
P61_ST00202 744 wakanzwa 00301000
P61_SP00172 1976
P61_ST00203 1021 mutsindo 34004700
P61_SP00173 1237 1975
P61_ST00204 worira. 0020300
P61_TL00032 1996
P61_ST00205 1999 1050207
P61_SP00174 2040
P61_ST00206 430 2010 79 230
P61_SP00175 509 2045
P61_ST00207 531 1997 144 rambe 60300
P61_SP00176 675 2035
P61_ST00208 704 2009 agere. 010500
P61_SP00177 2044
P61_ST00209 895 215 0.64 05508080
P61_SP00178 2034
P61_ST00210 1139 000000
P61_SP00179 2042
P61_ST00211 "Ndo- 00004
P61_TL00033 2054
P61_ST00212 2060 218 to:jinanza 6078280800
P61_SP00180 426 2107
P61_ST00213 452 2056 ndoga." 3002000
P61_SP00181 2104
P61_ST00214 2055 96
P61_SP00182 780 2093
P61_ST00215 800 210 kuwanda 0000430
P61_SP00183
P61_ST00216 1037 256 mumbamo. 10100000
P61_SP00184 1293
P61_ST00217 69 Ku 01 Kuzoti
P61_TL00034 209 2113
P61_ST00218 2119 zoti 0332
P61_SP00185 2158
P61_ST00219 2129 117 rume 0040
P61_SP00186 2155
P61_ST00220 445 2116 3200
P61_SP00187 533 2162
P61_ST00221 552 2126 ragara 105000
P61_SP00188 2161
P61_ST00222 716 0500114
P61_SP00189 2151
P61_ST00223 214 wakaripa 00003750
P61_SP00190
P61_ST00224 1157 nyama 40010
P61_SP00191 2160
P61_ST00225 1325 2127 104 yose
P61_TL00035 2173 714
P61_ST00226 2192
P61_SP00192 263 2227
P61_ST00227 283 2177 mhuru 25602
P61_SP00193 2215
P61_ST00228 456 2187
P61_SP00194 2212
P61_ST00229 4045
P61_SP00195 621 2211
P61_ST00230 641 51
P61_SP00196 2220
P61_ST00231 hwahwa. 2000000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00051.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P51 PHYSICAL_IMG_NR 51 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P51_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P51_LM00001 163 2172
RightMargin P51_RM00001 1397 162
BottomMargin P51_BM00001 2214 282
PrintSpace P51_PS00001 1234
TextBlock P51_TB00001 706 165
TextLine P51_TL00001 712 48 153 30
String P51_ST00001 65 41 5 CONTENT WC 0.86 CC 1
SP P51_SP00001 753 70 16
P51_ST00002 769 39 49 0.20 78
P51_SP00002 808 17
P51_ST00003 825 66 40 1.00
P51_TB00002 127 2087
P51_TL00002 274 133 1117
P51_ST00004 35 2. 0.99 00
P51_SP00003 309 172 54
P51_ST00005 363 134 154 38 Kuzoti 0.69 070046
P51_SP00004 517 15
P51_ST00006 532 148 104 25 zuna 0.60 0780
P51_SP00005 636 173
P51_ST00007 652 136 161 37 radoka 0.64 708005
P51_SP00006 813
P51_ST00008 828 230 nakatinha 0.59 803066480
P51_SP00007 1058 174
P51_ST00009 1073 171 mbudzi 0.43 858624
P51_SP00008 1244
P51_ST00010 1260 131 dzano 0.66 50082
P51_TL00003 193 1205
P51_ST00011 85 ndo 730
P51_SP00009 258 231 19
P51_ST00012 277 170 kuenda 0.76 030703
P51_SP00010 447 18
P51_ST00013 465 194 58 ku 06
P51_SP00011 523 27
P51_ST00014 550 195 164 45 musha, 060741
P51_SP00012 714 240 21
P51_ST00015 735 84 0.80 500
P51_SP00013 819 232 28
P51_ST00016 847 300 kugikopotera 0.72 448500300060
P51_SP00014 1147 242
P51_ST00017 1165 208 34 panze 0.67 74500
P51_SP00015 1299
P51_ST00018 1326 52 na 0.56 80 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nacitamba
P51_TL00004 252 1218
P51_ST00019 184 citamba 0.84 0060400 HypPart2
P51_SP00016 356 290 26
P51_ST00020 382 253 196 47 nacipota 0.71 83012060
P51_SP00017 578
P51_ST00021 605 254 225 46 nacipinda 800435730
P51_SP00018 830
P51_ST00022 857 267 72 mu 0.55 44
P51_SP00019 929 292
P51_ST00023 957 166 dzimba 0.89 002400
P51_SP00020 1123
P51_ST00024 1150 kundonwa 0.52 35485703
P51_TL00005 312 1220
P51_ST00025 324 mvura 0.81 00720
P51_SP00021 319 349 20
P51_ST00026 339 102 cete. 0.97 00100
P51_SP00022 441
P51_ST00027 495 217 Uadzimai 80000020
P51_SP00023 36
P51_ST00028 748 nakati, 0.74 8100141
P51_SP00024 902 358
P51_ST00029 941 314 160 "Nhasi 0.62 048307
P51_SP00025 1101 351
P51_ST00030 1137 326 manyanyo- 0.63 347106260
P51_TL00006 370 1217
P51_ST00031 333 swero-dyeyiko 0001000000200
P51_SP00026 505 417
P51_ST00032 520
P51_SP00027 408
P51_ST00033 597 371 218 mbudzi" 0.75 51630200
P51_SP00028 815 409
P51_ST00034 867 373 118 Uana 0.21 8877
P51_SP00029 985 410 14
P51_ST00035 999 8003600
P51_SP00030 1153 22
P51_ST00036 1175 214 "Hapana, 07575550
P51_TL00007 429 1219
P51_ST00037 132 tipeyi 341000
P51_SP00031 303 476
P51_ST00038 322 109 :^edu 0.35 710086
P51_SP00032 431
P51_ST00039 458 442 03650
P51_SP00033 606 467
P51_ST00040 633 430 tinwe." 0.82 0560000
P51_SP00034 797
P51_ST00041 851 215 70420050
P51_SP00035 1066 468
P51_ST00042 1093 297 nakaraggana 80544380100
P51_TL00008 488
P51_ST00043 223 kunaBata. 0.73 058080000
P51_SP00036 394 526
P51_ST00044 448 489 Kamge 0.83 00080
P51_SP00037 611 535
P51_ST00045 639 248 kakaBatwa 020782500
P51_SP00038 887 527
P51_ST00046 923 490 na'mai 0.88 310200
P51_SP00039 1077
P51_ST00047 1103 120 nako. 82540
P51_SP00040 1223 55
P51_ST00048 1278 491 112 ^ika- 100101
P51_TL00009 547
P51_ST00049 68 nzi 000
P51_SP00041 584
P51_ST00050 259 167 na'mai, 3060006
P51_SP00042 426 593
P51_ST00051 464 548 "Ndiudze 0.85 00016400
P51_SP00043 682 585
P51_ST00052 722 158 ndisati 6020000
P51_SP00044 880 586
P51_ST00053 916 257 ndakurona, 0.57 7303652804
P51_SP00045 1173 594
P51_ST00054 1210 562 180 masoro- 5710141
P51_TL00010 1216
P51_ST00055 dyeyi" 0.90 0001400
P51_SP00046 345 653
P51_ST00056 399 607 159 Mgana 0.68 08060
P51_SP00047 558
P51_ST00057 576 wakati, 0000320
P51_SP00048 741
P51_ST00058 766 608 183 "Regayi 0000010
P51_SP00049 949 654
P51_ST00059 968 246 kundirona, 1574600800
P51_SP00050 1214
P51_ST00060 1242 146 ndiku- 0.65 823060
P51_TL00011 665
P51_ST00061 666 udzeyi. 0.78 7500200
P51_SP00051 334 53
P51_ST00062 387 244 TaBurirwa 008540400
P51_SP00052 631 703
P51_ST00063 657 667 nyuci 51400
P51_SP00053 784
P51_ST00064 812 679 0.77
P51_SP00054 704
P51_ST00065 894 250 Cinotomba 024420850
P51_SP00055 1144
P51_ST00066 1170 668 63 asi
P51_SP00056 1233 705
P51_ST00067 1259 669 128 ^anzi, 0.50 1068050
P51_TL00012 725
P51_ST00068 381 'Musazondorena 30506010000080
P51_SP00057 552 763
P51_ST00069 571 07
P51_SP00058 629 762
P51_ST00070 646 musha 35070
P51_SP00059 799
P51_ST00071 817 726 90 kuti 0715
P51_SP00060 907
P51_ST00072 934 taBurirwa 408415306
P51_SP00061 1157 764 32
P51_ST00073 1189 727 126 11501
P51_SP00062 1315 773
P51_ST00074 1333 740 56
P51_TL00013
P51_ST00075 264 Cinotomba, 0070301300
P51_SP00063 435 11
P51_ST00076 446 796 256 muggapere 158005010
P51_SP00064 702 831
P51_ST00077 717 ne
P51_SP00065 770 822 13
P51_ST00078 783 247 Cakapedza 010650000
P51_SP00066 1030
P51_ST00079 1043 785 Mbudzi.' 0.79 00530070
P51_SP00067 1239 824 10
P51_ST00080 1249 787 Yowe 0000
P51_SP00068 1376 9
P51_ST00081 1385 820 3 6 ,
P51_TL00014 843
P51_ST00082 000010000
P51_SP00069 423 890
P51_ST00083 450 212 Mbudzi." 0.91 00200220
P51_SP00070 662
P51_ST00084 715 844 157 08000
P51_SP00071 872 889
P51_ST00085 899 227 ndokubva 60026000
P51_SP00072 1126 882
P51_ST00086 1145 845 afa. 0030
P51_SP00073
P51_ST00087 1276 113 fiaba 0.39 77780
P51_TL00015 901 1201
P51_ST00088 915 wo
P51_SP00074 237 940
P51_ST00089 251 156 mgana 08030
P51_SP00075 407 12
P51_ST00090 419 akati, 050315
P51_SP00076 546 947
P51_ST00091 234 "Mukadzi, 005005000
P51_SP00077
P51_ST00092
P51_SP00078 965
P51_ST00093 980 903 123 waita 00000
P51_SP00079
P51_ST00094 1118 137 seyi" 0.98 000100
P51_SP00080 1255
P51_ST00095 1300 905 75 Mu Mukadzi
P51_TL00016 961
P51_ST00096 124 kadzi 0.95 20000
P51_SP00081 296
P51_ST00097 0400205
P51_SP00082 480 1007
P51_ST00098 518 962 177 "Hauna 000600
P51_SP00083 695
P51_ST00099 ku^inzwa 071083010
P51_SP00084 945 1008
P51_ST00100 99 here 7050
P51_SP00085 1079
P51_ST00101 1106 963 43 aciti, 000610
P51_SP00086 1215 1006
P51_ST00102 1253 135 '!^anzi 28100606
P51_TL00017 1020
P51_ST00103 362 musazondorena 5500003300080
P51_SP00087 534
P51_ST00104 560
P51_SP00088 618
P51_ST00105 152 04060
P51_SP00089 788
P51_ST00106 91 3203
P51_SP00090 906 1057
P51_ST00107 933 222 0.87 108001000
P51_SP00091 1155 23
P51_ST00108 1178 1022 30604
P51_SP00092 1305 1067
P51_ST00109 1035 24 0.61
P51_TL00018 1213
P51_ST00110 0.94 0140000000
P51_SP00093 436 1125
P51_ST00111 1091 255 558004040
P51_SP00094
P51_ST00112 719 1092
P51_SP00095 771 1116
P51_ST00113 004050300
P51_SP00096 1032
P51_ST00114 1047 00420400
P51_SP00097 1243
P51_ST00115 1081 0003
P51_TL00019 1202
P51_ST00116 1138 000250200
P51_SP00098 1186
P51_ST00117 443 209 00640100
P51_SP00099 1176
P51_ST00118 Amai
P51_SP00100 829
P51_ST00119 54003300
P51_SP00101 1084
P51_ST00120 nafano. 8604800
P51_SP00102 1263
P51_ST00121 1316 1140 59 fia 0.49 fiaBa
P51_TL00020 1196 1212
P51_ST00122 1198 50 Ba 0.54
P51_SP00103 224 1236
P51_ST00123 1197 413 :;akamukagganisa 78520005008200000
P51_SP00104
P51_ST00124 684 0.96 00200000
P51_SP00105 911 1235
P51_ST00125 140 aBuda 08280
P51_SP00106 1089
P51_ST00126 1108 no 60
P51_SP00107 1163
P51_ST00127 188 kupinda 0530000
P51_TL00021 1256
P51_ST00128 1269 mune 4160
P51_SP00108 1294
P51_ST00129 320 1257 111 imge 0080
P51_SP00109 1303
P51_ST00130 451 114 imba
P51_SP00110 565
P51_ST00131 125 702043
P51_SP00111 710 1301
P51_ST00132 731 "Mhuri 301452
P51_SP00112 897 1293
P51_ST00133 1267 yaggu 40815
P51_SP00113 1055 1302
P51_ST00134 1069 1268 yapera. 1100660
P51_SP00114
P51_ST00135 1275 1258 Mga 084
P51_TL00022 1314
P51_ST00136 1328
P51_SP00115 1353
P51_ST00137
P51_SP00116 311
P51_ST00138 330 kwaggu 000806
P51_SP00117 510 1362
P51_ST00139 528 110 unzi, 73402
P51_SP00118 638 1360
P51_ST00140 'TaBurirwa 0008200000
P51_SP00119 919 1352
P51_ST00141 75300
P51_SP00120
P51_ST00142 1087 1327
P51_SP00121 1141
P51_ST00143 1169 Citomba,' 062300040
P51_TL00023 1373
P51_ST00144 1375 400
P51_SP00122 236 1412
P51_ST00145 129 :;anzi, 88602003
P51_SP00123 384 1421
P51_ST00146 406 1374 375 00000004204080
P51_SP00124 781
P51_ST00147 800
P51_SP00125 855 1410
P51_ST00148 875 050510
P51_SP00126 1038 1416
P51_ST00149 658000020
P51_SP00127 1420
P51_ST00150 1334 1388
P51_TL00024 1431
P51_ST00151 1433 249 000140603
P51_SP00128 421 1480
P51_ST00152 466 1432 197 00100100
P51_SP00129 663 1471
P51_ST00153
P51_SP00130 1470
P51_ST00154 000520400
P51_SP00131 1136 1478
P51_ST00155 211 02600307
P51_TL00025 1490
P51_ST00156 1492 0.53 77080
P51_SP00132 283 1530
P51_ST00157 302 1491 229 03044000
P51_SP00133 531
P51_ST00158 549 150 nafano 803080
P51_SP00134 699 1529
P51_ST00159 :jakare. 88005300
P51_SP00135 886 1537
P51_ST00160 155 Musha 06064
P51_SP00136 1096 1528
P51_ST00161 1114 1503 wose 0100
P51_SP00137 1227
P51_ST00162 waka- 00022
P51_TL00026 169 1549
P51_ST00163 1564 100 pera 1080
P51_SP00138 269 1598
P51_ST00164 281 1551 ^ikadakara 10200801080
P51_SP00139 537 1597
P51_ST00165 551 1550 186 ^ikagika 100108210
P51_SP00140 737
P51_ST00166 749 57 05
P51_SP00141 806 1587
P51_ST00167 818 rukona 030080
P51_SP00142 977 1586
P51_ST00168 990 176 runonzi 5570503
P51_SP00143 1166
P51_ST00169 1180 205 Zambesi. 00300030
P51_TL00027 272 1636
P51_ST00170 1640 3.
P51_SP00144 307 1677
P51_ST00171 361 1638 Ndudzi 054002
P51_SP00145 530 1676
P51_ST00172 1639 dzose 60500
P51_SP00146 674
P51_ST00173 1637 dzakapera 000004070
P51_SP00147 1684
P51_ST00174 948 1649 71
P51_SP00148 1019 1674
P51_ST00175 1039 nyikamo. 0.70 70305420
P51_SP00149 1251 1683
P51_ST00176 81 Ku- 050
P51_TL00028 1695
P51_ST00177 1698 kasara 003350
P51_SP00150 1736
P51_ST00178 1697 kacembere 050000060
P51_SP00151 599 1735
P51_ST00179 624 1703 89 31 cete 0010
P51_SP00152 713 1734
P51_ST00180 1696 kakati, 0000110
P51_SP00153 896 1741
P51_ST00181 926 221 "Ndikafa, 003100506
P51_SP00154
P51_ST00182 ndiggani- 100800801
P51_TL00029 1754
P51_ST00183 1769 gwe
P51_SP00155 261 1804
P51_ST00184 1757 nani. 00020
P51_SP00156 389 1794 29
P51_ST00185 418 1756 Regayi 000012
P51_SP00157 1803
P51_ST00186 1755 nditenere 330208050
P51_SP00158 809 1793
P51_ST00187 826 306 Cinotombayo 00510060000
P51_SP00159 1132 1800
P51_ST00188 1156 anorewa.'' 0014000060
P51_TL00030 1813
P51_ST00189 1815 386 Kakacigo-tenera. 0004000300080410
P51_SP00160 1862
P51_ST00190 612 1814 143 gikeyi 850040
P51_SP00161 755 1860
P51_ST00191 1825 pane 4640
P51_SP00162 892
P51_ST00192 1824 mumge 80080
P51_SP00163 1859
P51_ST00193 1111 02220
P51_SP00164 1851
P51_ST00194 1282 105 106050
P51_TL00031 1870
P51_ST00195 1875 nzi, 7020
P51_SP00165 1919
P51_ST00196 1873 276 "Cinotomba 0040040002
P51_SP00166 1911
P51_ST00197 569 1872 apedza 220040
P51_SP00167
P51_ST00198 745 1871 makore 502050
P51_SP00168 1909
P51_ST00199 936 makumi 600020
P51_SP00169 1124 1908
P51_ST00200 1149 maniri 008262
P51_SP00170 1297
P51_ST00201 03 kubva
P51_TL00032 1929
P51_ST00202 1932 bva
P51_SP00171 1970
P51_ST00203 1931 kwake
P51_SP00172 420
P51_ST00204 439 pano." 040100
P51_SP00173 589 1978
P51_ST00205 643 Pamge 11080
P51_SP00174 1976
P51_ST00206 1941 168 05080
P51_SP00175 981 1975
P51_ST00207 1002 ^ikanzii^e, 1050160281000
P51_SP00176 1224
P51_ST00208 1246 "K
P51_SP00177 1309 1967
P51_ST00209 1312 1943 62 wa wapera
P51_TL00033 1988
P51_ST00210 2003 101 4000
P51_SP00178 2038
P51_ST00211 1990 006260
P51_SP00179 479 2028
P51_ST00212 508 gumi." 003020
P51_SP00180 661 2037
P51_ST00213 1989 dakara 840260
P51_SP00181 879 2026
P51_ST00214 130000060
P51_SP00182 2025
P51_ST00215 1183 203 kakagika 01248000
P51_TL00034 2047 1203
P51_ST00216 2062 pa
P51_SP00183 2096
P51_ST00217 243 2048 62080
P51_SP00184 396
P51_ST00218 wakakanzi, 0000005003
P51_SP00185 681 2093
P51_ST00219 697 202 "Akabva 0000000
P51_SP00186 2084
P51_ST00220 930 2059 pano
P51_SP00187 1041
P51_ST00221 2049 nezuro." 00040000
P51_SP00188 1262 2085
P51_ST00222 Pa Pamge,
P51_TL00035 2106
P51_ST00223 2121 108 mge, 0.47 6806
P51_SP00189 279 2155
P51_ST00224 325 2107 147 "Abva
P51_SP00190 472 2146
P51_ST00225 515 2119 1000
P51_SP00191 627 2154
P51_ST00226 664 nhasi." 0.93 0102100
P51_SP00192 2143
P51_ST00227 200804
P51_SP00193 2152
P51_ST00228 1085
P51_SP00194 1231 2144
P51_ST00229 4660
P51_TL00036 2165
P51_ST00230 2168 :^inouno, 7100106207
P51_SP00195 364 2213
P51_ST00231 2166 198 manyayi 8060002
P51_SP00196 582
P51_ST00232 munomuona." 57610600000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P13_LM00001 156 2210
RightMargin P13_RM00001 1437 122
BottomMargin P13_BM00001 2251 245
PrintSpace P13_PS00001 1281
TextBlock P13_TB00001 729 167 40
TextLine P13_TL00001 735 47 155 28
String P13_ST00001 64 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P13_SP00001 776 67 19
P13_ST00002 795 35 11 0.20 78
P13_SP00002 830 75
P13_ST00003 849 65
P13_TB00002 127 2124
P13_TL00002 305 133 1115
P13_ST00004 135 34 37 3. 1.00 00
P13_SP00003 339 172 55
P13_ST00005 394 134 73 36 Ine 0.73 007
P13_SP00004 467 170 21
P13_ST00006 488 146 125 24 zenze 0.60 04608
P13_SP00005 613 20
P13_ST00007 633 244 pamutsipa 0.78 201500603
P13_SP00006 877 180
P13_ST00008 905 wayo; 0.93 00003
P13_SP00007 1038
P13_ST00009 1059 147 53 25 ne
P13_SP00008 1112 29
P13_ST00010 1141 38 ndebvu 0.91 000005
P13_SP00009 1313
P13_ST00011 1342 dzi- 0.94 2000
P13_TL00003 204 193 1214 48
P13_ST00012 206 234 noyeyema 65200060
P13_SP00010 438 241
P13_ST00013 457 91 kuti 0.76 0702
P13_SP00011 548 230
P13_ST00014 568 400 ye-ye-yeye-ye-ye, 0.68 08228024880000061
P13_SP00012 968 240 23
P13_ST00015 991 427 45 dzicaoaima-naima, 0.80 42300800000800400
P13_TL00004 252 1215
P13_ST00016 564 dzicinyiminya-nyiminya 0.90 1000100005000000024700
P13_SP00013 768 299
P13_ST00017 787 260 258 30 mumamata 0.69 07027700
P13_SP00014 1045 290
P13_ST00018 1074 266 ayo. 0.98 0000
P13_SP00015 1165 300
P13_ST00019 1238 254 181 Musana 050000
P13_TL00005 312
P13_ST00020 325 119 wayo 0.87 0005
P13_SP00016 323 359 22
P13_ST00021 345 220 wakatina. 000000800
P13_SP00017 565 350
P13_ST00022 620 162 Muswe 0.65 08206
P13_SP00018 782 349
P13_ST00023 802 324 0.58 0808
P13_SP00019 921 358
P13_ST00024 950 313 165 marefu 0.67 083008
P13_SP00020
P13_ST00025 1135 46 kwa^o, 0.61 0701060
P13_SP00021 1290 32
P13_ST00026 1322 97 uno- 7100
P13_TL00006 370 1212 49
P13_ST00027 384 202 n^en^era 0.63 2100010060
P13_SP00022 406 419 16
P13_ST00028 422 54 na
P13_SP00023 476 408
P13_ST00029 495 371 106 pasi; 54003
P13_SP00024 601 418
P13_ST00030 629 221 kumhuno 0.36 0886488
P13_SP00025 850
P13_ST00031 866 159 kwawo 0.72 30306
P13_SP00026 1025 409
P13_ST00032 1057 372 111 kune 0.49 0774
P13_SP00027 1168
P13_ST00033 1203 213 cipfando. 004586260
P13_TL00007 431 1202
P13_ST00034 432 Muniri 0.74 128020
P13_SP00028 361 470
P13_ST00035 380 444 113 wose
P13_SP00029 493 469
P13_ST00036 512 443 123 uzere 52030
P13_SP00030 635 468
P13_ST00037 654 98 nere 0.41 8770
P13_SP00031 752
P13_ST00038 772 280 rinoyenedza 0.77 64020080300
P13_SP00032 1052 477
P13_ST00039 1072 199 kutarisa. 0.70 060550070
P13_SP00033 1271
P13_ST00040 1320 88 Shu 0.64 046 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Shumba
P13_TL00008 490 636 39
P13_ST00041 491 mba 200 HypPart2
P13_SP00034 304 529
P13_ST00042 haitane 0.97 1000000
P13_SP00035 528
P13_ST00043 516 177 kunzwa 0.79 038000
P13_SP00036 693 527
P13_ST00044 715 497 moto. 0.84 33100
P13_TL00009 307
P13_ST00045 4.
P13_SP00037 342 604
P13_ST00046 396 Mhondoro 0.66 06004356
P13_SP00038 603 31
P13_ST00047 667 566 121 dzine 0.95 20000
P13_SP00039 788
P13_ST00048 807 pazhinji: 400525443
P13_SP00040 1006 612
P13_ST00049 164 dzimqe 004083
P13_SP00041
P13_ST00050 1234 185 inhema, 3356600
P13_TL00010 207 624 1213
P13_ST00051 627 dzimge 201080
P13_SP00042 673
P13_ST00052 403 496 dzaka-nyatso-gipirira, 2025005004000821006701
P13_SP00043 899 671
P13_ST00053 920 625 243580
P13_SP00044 1084 672 33
P13_ST00054 1117 303 dzakaceneru- 0.81 500000460150
P13_TL00011 684
P13_ST00055 686 66 42 ka, 0.96 001
P13_SP00045 272 728
P13_ST00056 293 685 100180
P13_SP00046 731
P13_ST00057 205 dzinegge 30180880
P13_SP00047 682
P13_ST00058 703 696 105 cena 0.53 0872
P13_SP00048 808 721
P13_ST00059 827 kashoma, 00070600
P13_SP00049 1047
P13_ST00060 1068 005580
P13_SP00050 1232
P13_ST00061 1266 154 itguku, 0.62 4087050
P13_TL00012 743
P13_ST00062 746 002080
P13_SP00051 791 44
P13_ST00063 415 dzakatgukuruka 0.56 02740585680803
P13_SP00052 785 790
P13_ST00064 744 201 :^ishma. 7103038540
P13_SP00053 1031 56
P13_ST00065 1087 745 Asi 176
P13_SP00054
P13_ST00066 1210 210 mutumbi 0806700
P13_TL00013
P13_ST00067 804 wadzo, 013000
P13_SP00055 363
P13_ST00068 383 816
P13_SP00056 436 841
P13_ST00069 452 803 cimiro 0.55 027646
P13_SP00057 599
P13_ST00070 619 140 cadzo, 005083
P13_SP00058 759 848
P13_ST00071 815 no 0.22
P13_SP00059 844 840
P13_ST00072 175 mumhu 26478
P13_SP00060 1041
P13_ST00073 1060 020000
P13_SP00061 1216
P13_ST00074 1237 817 96 :jose 78000
P13_SP00062 1333
P13_ST00075 1363 59 ;ja- 0.57 6810
P13_TL00014 208 861 645
P13_ST00076 865 43 kaenzana, 000300600
P13_SP00063 908
P13_ST00077 459 863 152 hatina 0.75 2010020
P13_SP00064 611 909
P13_ST00078 630 223 kusiyana. 0.85 070000500
P13_TL00015 981 1242
P13_ST00079 ^
P13_SP00065 1027
P13_ST00080 1000 lo. 0.28 8874
P13_SP00066 1048
P13_ST00081 334 1009 273 RUDGANO 0087103
P13_SP00067 607 17
P13_ST00082 130 RWO 0.92
P13_SP00068 754 1046
P13_ST00083 771 259 MUKADZI 0005300
P13_SP00069 1030
P13_ST00084 79 NO
P13_SP00070 1125
P13_ST00085 1142 1010 256 MURUME. 0002040
P13_TL00016 195 1108 1217
P13_ST00086 9 I 0.17 8
P13_SP00071 1137 110
P13_ST00087 314 1111 1, 0.45
P13_SP00072 346 1147
P13_ST00088 1109 149 Rimge 02080
P13_SP00073 549 1155
P13_ST00089 569 1121 zuoa 2580
P13_SP00074 674 1146
P13_ST00090 694 197 mukadzi 6750304
P13_SP00075 891 1145
P13_ST00091 911 1120
P13_SP00076 966
P13_ST00092 997 191 murume 045870
P13_SP00077 1188
P13_ST00093 1209 118 wake
P13_SP00078 1327
P13_ST00094 1360 52 80 nakagga
P13_TL00017 211 1167
P13_ST00095 1169 137 kagga 0.83 00800
P13_SP00079 348
P13_ST00096 379 nacirima 80043400
P13_SP00080 581 1206
P13_ST00097 233 mumunda 0201000
P13_SP00081 846 1204
P13_ST00098 879 1179 mano: 00871
P13_SP00082 1014
P13_ST00099 1049 62 asi 103
P13_SP00083 1205
P13_ST00100 1139 1180 mazuna 000080
P13_SP00084 1314
P13_ST00101 1347 aya 0.89 003
P13_TL00018 212 1226
P13_ST00102 1227 196 0600002
P13_SP00085 1265
P13_ST00103 waina 0.82 00080
P13_SP00086 561
P13_ST00104 582 1239
P13_SP00087 637 1264
P13_ST00105 657 pamuniri. 000480020
P13_SP00088 878 1273
P13_ST00106 933 ^a 0.50 100
P13_SP00089 987 1272
P13_ST00107 192 8330800
P13_SP00090 1198
P13_ST00108 1233 naciggu- 80018335
P13_TL00019 1284
P13_ST00109 1288 163 norima 302000
P13_SP00091 376 1325 18
P13_ST00110 1286 178 kudaro, 0480100
P13_SP00092 572 1331
P13_ST00111 606 1298 057300
P13_SP00093 797 1323
P13_ST00112 818 255 wakaceuka 001000200
P13_SP00094 1073
P13_ST00113 1094 1285 157 ndima, 004600
P13_SP00095 1251 1330
P13_ST00114 1299 ya
P13_SP00096 1339 1332
P13_ST00115 51
P13_TL00020 1344
P13_ST00116 00830
P13_SP00097 1393 15
P13_ST00117 1345 nacaggobva 8000800700
P13_SP00098 1392
P13_ST00118 1357 72 mu 0.42
P13_SP00099 726 1382
P13_ST00119 224 kusakura, 0.71 660044101
P13_SP00100 967 1389
P13_ST00120 984 akaciona 00000020
P13_SP00101 1189
P13_ST00121 ndima 00070
P13_SP00102 1351
P13_ST00122 1366 iyi 000
P13_TL00021 1403
P13_ST00123 1417 yegge
P13_SP00103 344 1452
P13_ST00124 1404 160 munda 0.86 03030
P13_SP00104 536 1442
P13_ST00125 556 cokwadi, 08201800
P13_SP00105 761 1448
P13_ST00126 114 akati 0.88 02030
P13_SP00106 1441
P13_ST00127 929 115 kuno 0340
P13_SP00107 1044
P13_ST00128 1076 198 0300001
P13_SP00108 1274
P13_ST00129 1294 129 wake: 00100
P13_TL00022 1462
P13_ST00130 1464 "Cokwadi 01800080
P13_SP00109 445 1503
P13_ST00131 465 1476 99 gore 4740
P13_SP00110 1511
P13_ST00132 597 1463 94 rino 0254
P13_SP00111 691 1500
P13_ST00133 712 ndinotegga 7424200810
P13_SP00112 972 1509
P13_ST00134 169 mbudzi 008000
P13_SP00113 1175
P13_ST00135 1196 1475
P13_SP00114 1248
P13_ST00136 1282 63 ^io 0.46
P13_SP00115
P13_ST00137 61 z^- 0.30 6104
P13_TL00023 1521 953 50
P13_ST00138 1536 ggu, 8410
P13_SP00116 308 1571
P13_ST00139 329 1523 nokuti 200205
P13_SP00117 478 1561
P13_ST00140 498 182 ndinai^o 000008100
P13_SP00118 680 1568
P13_ST00141 700 cokwadi 0500081
P13_SP00119 893
P13_ST00142 914 1533
P13_SP00120
P13_ST00143 1034 1522 131 rino." 000000
P13_TL00024 1595 1113
P13_ST00144 1599 2.
P13_SP00121 1635
P13_ST00145 1597 He^o 60100
P13_SP00122 518 1643
P13_ST00146 538 0401524
P13_SP00123 734 1634
P13_ST00147 755 286 akadanirano 00080830385
P13_SP00124 1633
P13_ST00148 1061 1608
P13_SP00125 1116 1632
P13_ST00149 1136 kufara 030700
P13_SP00126
P13_ST00150 1316 1596 aciti: 004202
P13_TL00025 214 1654
P13_ST00151 1657 "Nayi, 000060
P13_SP00127 1703
P13_ST00152 399 1655 249 ndiggafare 0028404000
P13_SP00128 648
P13_ST00153 00000807
P13_SP00129 888 1700
P13_ST00154 100100
P13_SP00130 1070 1692
P13_ST00155 1107 ndinoda 0503080
P13_SP00131 1300
P13_ST00156 1336 1656 0620
P13_TL00026 1713
P13_ST00157 1715 287 igozofudzwa 05100013000
P13_SP00132 500 1763
P13_ST00158 520 1727
P13_SP00133 575 1752
P13_ST00159 595 mgana 08050
P13_SP00134 749 1761
P13_ST00160 769 1726 waggu, 008060
P13_SP00135 932
P13_ST00161 1714 60 ari 011
P13_SP00136 1013 1750
P13_ST00162 03
P13_SP00137 1106 1751
P13_ST00163 nhumbu 060400
P13_SP00138 1318
P13_ST00164 1346 82 ma-
P13_TL00027 1773
P13_ST00165 1788 8215
P13_SP00139 310 1823
P13_ST00166 1775 112 kana 0010
P13_SP00140 441 1813
P13_ST00167 473 1774 311 ndamupona." 00001420200
P13_SP00141 784 1821
P13_ST00168 839 95 Apo
P13_SP00142 934 1820
P13_ST00169 954 1785 411030
P13_SP00143 1810
P13_ST00170 248 akasimuka 000025000
P13_TL00028 215 1831 1197
P13_ST00171 1847
P13_SP00144 267 1872
P13_ST00172 1834 simba, 003000
P13_SP00145 1879
P13_ST00173 1833 aciti, 000606
P13_SP00146 1878
P13_ST00174 602 144 ne'zwi 300000
P13_SP00147 1871
P13_ST00175 767 1845 re
P13_SP00148 810 1870
P13_ST00176 831 1832 hasha:
P13_SP00149 977
P13_ST00177 102 "Ko!
P13_SP00150 1102 1869
P13_ST00178 1124 akatyoka 34002000
P13_SP00151 1335
P13_ST00179 1356 gu 06 gumbo,
P13_TL00029 216 1891
P13_ST00180 1893 mbo, 0001
P13_SP00152 326 1938
P13_ST00181 338 unogozodiyi" 0501000810003
P13_TL00030 1964
P13_ST00182 1968
P13_SP00153 2005
P13_ST00183 404 1966 Kudaro
P13_SP00154 580 2004
P13_ST00184 600 238 nakatagga 863621850
P13_SP00155 838 2012
P13_ST00185 858 1965 kurwa: 003100
P13_SP00156 1012 2003
P13_ST00186
P13_SP00157 1096 2002
P13_ST00187 4250002
P13_SP00158
P13_ST00188 1337 92 aka- 0021
P13_TL00031 2024
P13_ST00189 2027 kurirwa, 01100006
P13_SP00159 407 2071
P13_ST00190 423 2025 85 ndo 430
P13_SP00160 508 2063
P13_ST00191 523 179 kutizira 35000350
P13_SP00161 702 2062
P13_ST00192 718 218 kuna'she, 128000300
P13_SP00162 936 2069
P13_ST00193 952 333 kundoudzisira 0850030000000
P13_SP00163
P13_ST00194 1301 2038 128 moga. 60800
P13_TL00032 2083
P13_ST00195 2086 ^ino 10280
P13_SP00164 315 2133
P13_ST00196 2097 194 164500
P13_SP00165 539 2122
P13_ST00197 586 389 akashenedzwano 01006088200088
P13_SP00166 975 2121
P13_ST00198 1020 kudareko, 058000000
P13_SP00167 1254 2129
P13_ST00199 ikoko 02000
P13_TL00033 2142
P13_ST00200 2144 akabvunzwa 0200020000
P13_SP00168 501 2183
P13_ST00201 acinzi: 0003004
P13_SP00169 666 2181
P13_ST00202 697 2143 355 "Wakaronereyi 0000050813002
P13_SP00170 2189
P13_ST00203 0600000
P13_SP00171 1270 2180
P13_ST00204 117 kuda 0.54 5480 kudaro"
P13_TL00034 2202 1201
P13_ST00205 2204 93 ro" 3000
P13_SP00172 2243
P13_ST00206 lye
P13_SP00173 434 2250
P13_ST00207 454 akadaniia 000808280
P13_SP00174 2241
P13_ST00208 713 2215
P13_SP00175 2240
P13_ST00209 2203 151 kupira 024040
P13_SP00176 939
P13_ST00210 moga 0080
P13_SP00177 2249
P13_ST00211 1091 yose
P13_SP00178 1193
P13_ST00212 kuna'she 06400040


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00062.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P62 PHYSICAL_IMG_NR 62 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P62_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P62_LM00001 162 1581
RightMargin P62_RM00001 1398 161
BottomMargin P62_BM00001 1622 874
PrintSpace P62_PS00001 1236
TextBlock P62_TB00001 697 168 44
TextLine P62_TL00001 703 47 156 32
String P62_ST00001 65 5 CONTENT WC 1.00 CC
SP P62_SP00001 744 70 19
P62_ST00002 763 39 60 0.22 77
P62_SP00002 802 79 16
P62_ST00003 818 66 4
P62_TB00002 126 909
P62_TL00002 274 132 1117 50
P62_ST00004 135 57 38 15. 0.89 300
P62_SP00003 331 173 55
P62_ST00005 386 133 154 Kuzoti 0.85 050003
P62_SP00004 540 172 27
P62_ST00006 567 141 150 raguta 0.81 400500
P62_SP00005 717 182 26
P62_ST00007 743 134 196 rakatora 30005000
P62_SP00006 939
P62_ST00008 965 40 bokisi 0.60 703363
P62_SP00007 1106 28
P62_ST00009 1134 147 53 25 ne 0.70
P62_SP00008 1187
P62_ST00010 1215 176 kahuku 0.45 408587
P62_TL00003 169 193 1209 48
P62_ST00011 194 181 45 katema, 0.78 5000602
P62_SP00009 350 239 20
P62_ST00012 370 138 rikati, 0.86 0003501
P62_SP00010 508 21
P62_ST00013 529 155 "Huku 00626
P62_SP00011 684 232 18
P62_ST00014 702 206 152 35 yaggu, 0.69 208150
P62_SP00012 854 241
P62_ST00015 895 180 kandira 0.74 0083320
P62_SP00013 1075
P62_ST00016 1093 195 37 mazai." 0.96 1000100
P62_SP00014 1265 42
P62_ST00017 1307 71 Hu 0.38 75 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Huku
P62_TL00004 253 1221
P62_ST00018 254 58 ku 0.37 HypPart2
P62_SP00015 227 292
P62_ST00019 246 291 yakakandira 0.87 00301050030
P62_SP00016 537 301 24
P62_ST00020 561 136 mazai 0.94 30000
P62_SP00017
P62_ST00021 716 266 22 e
P62_SP00018 738
P62_ST00022 758 216 ndarama. 0.83 40050300
P62_SP00019 974 54
P62_ST00023 1028 362 Rakapamidza:;e 0.80 000030021008860
P62_TL00005 312 1208
P62_ST00024 314 kudzimara 063021040
P62_SP00020 415 352
P62_ST00025 433 142 000300
P62_SP00021 575
P62_ST00026 601 191 rikazara 0.79 54000060
P62_SP00022 792
P62_ST00027 810 325 0.59 80
P62_SP00023 864
P62_ST00028 890 215 0.88 30030001
P62_SP00024 1105 351
P62_ST00029 1160 122 46 Hope 0.92 3000
P62_SP00025 1282 360 29
P62_ST00030 1311 dzi 400 dzikati
P62_TL00006 371 1210
P62_ST00031 373 90 kati 0.99 0000
P62_SP00026 258 411
P62_ST00032 286 372 dzauya 0.75 700600
P62_SP00027 448 418
P62_ST00033 468 86 ahii 0632
P62_SP00028 554 409
P62_ST00034 583 175 dzatone 0004080
P62_SP00029 410
P62_ST00035 785 384 211 ggonono, 0.56 81672405
P62_SP00030 996 419 56
P62_ST00036 1052 217 CihoBoBo 0.72 00508080
P62_SP00031 1269
P62_ST00037 1298 aka 000 akaBuda
P62_TL00007 170 430
P62_ST00038 432 114 Buda 0.43 8680
P62_SP00032 284 471
P62_ST00039 311 431 ndo 530
P62_SP00033 397 469
P62_ST00040 424 190 kubvuta 0.61 3600645
P62_SP00034 614
P62_ST00041 641 119 huku 0.51 6624
P62_SP00035 760
P62_ST00042 788 67 iye 0.95 010
P62_SP00036 855 478
P62_ST00043 883 030
P62_SP00037 969
P62_ST00044 171 kuenda 250200
P62_SP00038 1167
P62_ST00045 1195 444 111 34 nayo 6001
P62_SP00039 1306
P62_ST00046 1333 0.66 06
P62_TL00008 489 1224 49
P62_ST00047 491 153 musha 0.58 37081
P62_SP00040 321
P62_ST00048 339 490 kuna'mai 0.73 26075000
P62_SP00041 555 528 14
P62_ST00049 569 nake. 0.82 80000
P62_SP00042 688
P62_ST00050 060064
P62_SP00043 898
P62_ST00051 914 118 agika 08000
P62_SP00044 1032 17
P62_ST00052 1049 96 pasi
P62_SP00045 1145 538 15
P62_ST00053 ndokubva 0.77 42017002
P62_TL00009 548
P62_ST00054 558 139 atema 05030
P62_SP00046 310 590
P62_ST00055 328 549 185 nyemba 700200
P62_SP00047 513 597 23
P62_ST00056 536 120 dziye 30100
P62_SP00048 656 596
P62_ST00057 676 93 kuti 0.55 4760
P62_SP00049 769 587
P62_ST00058 797 157 zirume 001410
P62_SP00050 954
P62_ST00059 550 89 riye
P62_SP00051 1063
P62_ST00060 1082 137 rirege 510010
P62_SP00052 1219
P62_ST00061 1245 kumu- 45504
P62_TL00010 607 1223
P62_ST00062 619 31 tenera. 3080300
P62_SP00053 323 650
P62_ST00063 377 608 98 Ndo 040
P62_SP00054 475 646
P62_ST00064 493 kupinda 0.63 4550830
P62_SP00055 686 655
P62_ST00065 710 621 0.67
P62_SP00056 764
P62_ST00066 784 0.39 7727
P62_SP00057 904
P62_ST00067 921 mumba, 060406
P62_SP00058 647
P62_ST00068 97
P62_SP00059 1257
P62_ST00069 1276 609 115 kute- 0.84 06100
P62_TL00011 667
P62_ST00070 670 179 nedzera 8050040
P62_SP00060 348 709
P62_ST00071 668 158 000600
P62_SP00061 531 705
P62_ST00072
P62_SP00062 640 714
P62_ST00073 677 aciti, 0.76 003144
P62_SP00063 713
P62_ST00074 809 166 "Huku, 0.49 077652
P62_SP00064 975
P62_ST00075 1003 0000000
P62_SP00065 1182
P62_ST00076 1217 0000040
P62_TL00012 726
P62_ST00077 302 Yakakandira 00603040020
P62_SP00066 768
P62_ST00078 488 727 00000
P62_SP00067 625
P62_ST00079 644 739
P62_SP00068 666
P62_ST00080 53040007
P62_SP00069 902 765
P62_ST00081 955 244 Akaramba 00040000
P62_SP00070 1199
P62_ST00082 acidaro 0008035
P62_TL00013 783 1044
P62_ST00083 786 248 585006000
P62_SP00071 416 826
P62_ST00084 434 94 hari 7000
P62_SP00072 822
P62_ST00085 545 796 yazara 0.90 102020
P62_SP00073 699 830
P62_ST00086 725
P62_SP00074 779
P62_ST00087 799 0.91 10002
P62_SP00075 935
P62_ST00088
P62_SP00076 977
P62_ST00089 75060400
P62_TL00014 858 1118
P62_ST00090 862 16.
P62_SP00077 332 899
P62_ST00091 387 02408080
P62_SP00078 603
P62_ST00092 632 859 na'mai 0.68 602702
P62_SP00079 789 897
P62_ST00093 815 109 nake 8000
P62_SP00080 924
P62_ST00094 950 nakazona 80400080
P62_SP00081 1165 36
P62_ST00095 1201 860 napfumi 8034600
P62_TL00015 918
P62_ST00096 144 kw^o 0.44 817100
P62_SP00082 313 968
P62_ST00097 192 0.65 0633650
P62_SP00083 523 966
P62_ST00098 930 151 namge 0.57 80480
P62_SP00084 691
P62_ST00099 711 931 102 nose
P62_SP00085 813 956
P62_ST00100 836 no
P62_SP00086 889
P62_ST00101 907 74 mu
P62_SP00087 981
P62_ST00102 995 212 nyikamo. 60010000
P62_SP00088 1207
P62_ST00103 1261 919 131 Uaka- 70004
P62_TL00016 771 52
P62_ST00104 993 100 gara
P62_SP00089 271 1029
P62_ST00105 289 992
P62_SP00090 346 1017
P62_ST00106 364 hudekari 0.71 66800010
P62_SP00091 576 1016
P62_ST00107 hukuru 0.41 753747
P62_SP00092 1015
P62_ST00108 kwa:^o. 0.62 00181006
Illustration P62_CB1_SUB 600 1263 359 TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P26_LM00001 66 2204
RightMargin P26_RM00001 1532 27
BottomMargin P26_BM00001 2246 250
PrintSpace P26_PS00001 1466
TextBlock P26_TB00001
TextLine P26_TL00001 829 47 154 28
String P26_ST00001 65 40 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P26_SP00001 869 68 18
P26_ST00002 887 38 24 0.18 88
P26_SP00002 925 75 16
P26_ST00003 941 64 4
P26_TL00002 302 122 1213 61
P26_ST00004 134 121 46 ggu." 0.77 82000
P26_SP00003 423 180 54
P26_ST00005 477 131 241 Ndokubva 0.81 05004500
P26_SP00004 718 169 19
P26_ST00006 737 153 homge 0.76 30080
P26_SP00005 890 178 20
P26_ST00007 910 367 ya^sunugguka 0.56 218810040581505
P26_SP00006 1277 183 32
P26_ST00008 1309 144 206 33 muromo, 0.62 4453215
P26_TL00003 191 1214 48
P26_ST00009 204 167 35 nzuggu 0.61 200865
P26_SP00007 469 239 37
P26_ST00010 506 126 dzose 0.87 60000
P26_SP00008 632 228
P26_ST00011 669 84 ndo 600
P26_SP00009 753
P26_ST00012 786 kurasikira 0600000130
P26_SP00010 1025 229 36
P26_ST00013 1061 266 muBakomo. 028000500
P26_SP00011 1327 55
P26_ST00014 1382 Bveni 0.99 00000
P26_TL00004
P26_ST00015 252 135 rakati 0.93 000004
P26_SP00012 437 289 29
P26_ST00016 466 138 riedze 400600
P26_SP00013 604 288
P26_ST00017 623 203 kupinda, 0.75 06160042
P26_SP00014 826 297
P26_ST00018 859 227 rikatadza; 0000013020
P26_SP00015 1086 296 22
P26_ST00019 1108 251 0.88 300
P26_SP00016 1192 31
P26_ST00020 1223 293 kundoshene- 05000060801
P26_TL00005 309
P26_ST00021 311 76 dza 000
P26_SP00017 378 348
P26_ST00022 397 310 kamge 0.83 00080
P26_SP00018 550 356
P26_ST00023 568 112 kana 0.96 0010
P26_SP00019 680 347
P26_ST00024 712 196 kabveni, 00000016
P26_SP00020 908 355 25
P26_ST00025 933 92 39 kuti 0002
P26_SP00021
P26_ST00026 1043 270 kazoBuritsa 0.82 00008300302
P26_SP00022 1313
P26_ST00027 1345 322 171 405816
P26_TL00006 301 368 49
P26_ST00028 371 dziye. 0.80 505001
P26_SP00023 432 417
P26_ST00029 486 370 123 Kana 0070
P26_SP00024 609 406
P26_ST00030 627 108 kaye 0000
P26_SP00025 735 415
P26_ST00031 755 245 kakapinda 0.85 000053040
P26_SP00026 1000 416
P26_ST00032 1019 369 256 muBakomo 00820020
P26_SP00027 1275 407
P26_ST00033 1308 kakadzo- 00001000
P26_TL00007 428 1212
P26_ST00034 430 ka 00
P26_SP00028 354 467
P26_ST00035 373 140 kodya 0.91 00400
P26_SP00029 513 475
P26_ST00036 532 440 0.66 004806
P26_SP00030 701
P26_ST00037 218 dziye-mo. 000100005
P26_SP00031 955 474 53
P26_ST00038 1008 429 133 0.89 30011
P26_SP00032 1141
P26_ST00039 1173 441 107 guru 0.59 0456
P26_SP00033 1280 476
P26_ST00040 199 rikadoti: 0.84 000080040
P26_TL00008 487
P26_ST00041 488 257 "Ndipeno." 0.79 0131508000
P26_SP00034 558 535
P26_ST00042 611 Kakabva 0.95 0300000
P26_SP00035 817 525 45
P26_ST00043 862 100 kati: 00006
P26_SP00036 962
P26_ST00044 254 "Handidi"; 0.71 0506058101
P26_SP00037 1254 533
P26_ST00045 1291 222 kudakara 00800050
P26_TL00009 546 527
P26_ST00046 365 kakazodzipedza 00000010060802
P26_SP00038 665 593
P26_ST00047 689 dzose. 0.86 700000
P26_TL00010 401 620 1111
P26_ST00048 3. 0.97
P26_SP00039 436 660
P26_ST00049 490 621 Kuzoti 050042
P26_SP00040 644 658
P26_ST00050 664 95 Bere 8020
P26_SP00041 759
P26_ST00051 779 ragika 418000
P26_SP00042 917 667 21
P26_ST00052 938 57 ku 0.55
P26_SP00043 995 659
P26_ST00053 1013 musha 0.73 05060
P26_SP00044 1167
P26_ST00054 1185 622 142 kwaro 60140
P26_SP00045
P26_ST00055 1363 149 rakati: 5100112
P26_TL00011 71 519
P26_ST00056 670 14 tu 0.16
P26_SP00046 96 684 51
P26_ST00057 147 6 \ 0.15 8
P26_SP00047 431
P26_ST00058 584 673 0.00 10
P26_TL00012 159 674 1354
P26_ST00059 30 23 "^ 0.13 710
P26_SP00048 189 697
P26_ST00060 681 283 "Ndiciuraya 03400142000
P26_SP00049 727
P26_ST00061 605 679 mombe
P26_SP00050 774 717 15
P26_ST00062 789 106 iye."
P26_SP00051 895
P26_ST00063 948 232 Rikatadza 0.98 020000000
P26_SP00052 1180 719 13
P26_ST00064 1193 694 236 34 pamusana 60000010
P26_SP00053 1429 728
P26_ST00065 1444 693 69 po- 070
P26_TL00013 740 1423 59
P26_ST00066 752 168 td^tj^^ 0.09 8810881010
P26_SP00054 244 799 56
P26_ST00067 741 130 kutya 24020
P26_SP00055 787 44
P26_ST00068 240 kutuggwa. 040580000
P26_SP00056 714
P26_ST00069 768 230 Rakaenda 00060050
P26_SP00057 998 778
P26_ST00070 333 kundodanidza 023028070100
P26_SP00058 1376
P26_ST00071 1421 78 sha 0.90 030 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT shamgari
P26_TL00014 798 1210
P26_ST00072 800 mgari 18021 HypPart2
P26_SP00059 434 847
P26_ST00073 452 812 waro 0.92 0030
P26_SP00060 564 837
P26_ST00074 583 170 mbada, 300800
P26_SP00061 844
P26_ST00075 783 91 0330
P26_SP00062 874
P26_ST00076 894 282 azoriurayira 000237300140
P26_SP00063 1176 846
P26_ST00077 1207 00040
P26_SP00064 838
P26_ST00078 1396 813 114 yaro. 03300
P26_TL00015 299 858
P26_ST00079 161 Mbada
P26_SP00065 460 897
P26_ST00080 242 ndokuuya, 040056050
P26_SP00066 732 904
P26_ST00081 764 ndokubva 42003300
P26_SP00067 993 896
P26_ST00082 1024 872 186 yauraya 0010000
P26_SP00068 906
P26_ST00083 1228 00100
P26_SP00069 1397
P26_ST00084 1430 861 81 iye, 0.78 2006
P26_TL00016
P26_ST00085 918 158 mbada 01080
P26_SP00070 457 956
P26_ST00086 489 07005400
P26_SP00071
P26_ST00087 746 166 yaenda 000310
P26_SP00072 912 964
P26_ST00088 942 931 115 ^ayo. 100001
P26_SP00073 1057 965
P26_ST00089 919 0.94 000200
P26_SP00074 1264
P26_ST00090 1301 8000
P26_SP00075 957
P26_ST00091 920 82 roti
P26_TL00017 977
P26_ST00092 978 210 ndiciuya, 140005003
P26_SP00076 509
P26_ST00093 529 193 kuzodya 0800120
P26_SP00077 722 1023
P26_ST00094 989 155 nyama
P26_SP00078
P26_ST00095 914 990 yaro, 00500
P26_SP00079 1028
P26_ST00096 1048 187 rakaona 3000108
P26_SP00080 1235 1016
P26_ST00097
P26_SP00081 1422
P26_ST00098 1443 979 iye
P26_TL00018 1036
P26_ST00099 1038 icigge 000810
P26_SP00082 1084
P26_ST00100 453 269 yakaginura, 00008006400
P26_SP00083 1083
P26_ST00101 742 00003000
P26_SP00084 971 1074
P26_ST00102 ratiza 500700
P26_SP00085 1124 1075
P26_ST00103 1150 1037 137 rikati: 4000252
P26_SP00086 1287
P26_ST00104 74 "A! 200
P26_SP00087 1383 1076
P26_ST00105 1412 Ndi- 0301
P26_TL00019 298 1095 1097
P26_ST00106 1103 263 41 ggatuggwe: 8000180004
P26_SP00088 561 1144
P26_ST00107 582 290 ndogozouya, 13010000001
P26_SP00089 1142
P26_ST00108 892 1096 ndoidya 2000000
P26_SP00090 1079 1143
P26_ST00109 1099 1110 yana 0082
P26_SP00091 1206
P26_ST00110 1225 kuora." 0303000
P26_TL00020 400 1170 50
P26_ST00111 4.
P26_SP00092 1209
P26_ST00112 1171 Kutiza 000000
P26_SP00093 643
P26_ST00113 672 kwaita 402200
P26_SP00094 827
P26_ST00114 Bere, 80101
P26_SP00095 1217
P26_ST00115 988 21080
P26_SP00096 1147
P26_ST00116 1166 1172 194 kai^iona 004100000
P26_SP00097 1360 1220
P26_ST00117 1392 118 ^ako, 100006
P26_TL00021 1230 1200
P26_ST00118 1231 195 kakauya 0000600
P26_SP00098 491
P26_ST00119 511 85 0.57 633
P26_SP00099 596 1268
P26_ST00120 615 209 kutakura 01004200
P26_SP00100 824
P26_ST00121 843 mombe-yo, 003000005
P26_SP00101 1094
P26_ST00122 1114 1232 86 0.68 323
P26_SP00102 1269
P26_ST00123 190 kukwira 0160030
P26_SP00103 1270
P26_ST00124 1441 1245 na nayo
P26_TL00022 1289
P26_ST00125 1303 yo
P26_SP00104 350 1337
P26_ST00126 212 muLgomo, 28700601
P26_SP00105 580
P26_ST00127 307 musiggagone 06008102010
P26_SP00106 907 1336
P26_ST00128 927 kukwirwane 0100000010
P26_SP00107 1229 1329
P26_ST00129 1250 80000
P26_SP00108 1358
P26_ST00130 1404 1292 105 fiere 0.65 77030
P26_TL00023 1346
P26_ST00131 1349 kuzoti 060001
P26_SP00109 438 1387
P26_ST00132 1348 roti: 30210
P26_SP00110 1386
P26_ST00133 599 ndocinodya 0600210000
P26_SP00111 868 1395
P26_ST00134 898 10100
P26_SP00112 1066
P26_ST00135 1362 yaggu, 008012
P26_SP00113 1256
P26_ST00136 1294 1350 216 rikawana 03000200
P26_TL00024 1407
P26_ST00137 1420 192 yaggona 0080080
P26_SP00114 1455
P26_ST00138 520 n^imbo 0100100
P26_SP00115 688 1454
P26_ST00139 708 1414 101 cete,
P26_SP00116 809 1452
P26_ST00140 1408 rikagotenera 210600008000
P26_SP00117 1131
P26_ST00141 1151 151 gwara, 000104
P26_SP00118 1302 1456
P26_ST00142 1333 1410 176 rikaona 4303000
P26_TL00025
P26_ST00143 1467 157 0.70 32080
P26_SP00119 454 1505
P26_ST00144 473 iri 053
P26_SP00120 522 1504
P26_ST00145 559 1478 211 mugomo, 0000000
P26_SP00121 770 1513
P26_ST00146 801
P26_SP00122
P26_ST00147 924 225 kubvunza 05005000
P26_SP00123 1149 1506
P26_ST00148 1186 1469 20020
P26_SP00124
P26_ST00149 1312 197 "Mombe 000400
P26_TL00026 1525
P26_ST00150 1539 yaggu 00801
P26_SP00125 1574
P26_ST00151 472 000050
P26_SP00126 638 1572
P26_ST00152 666 208 kupiko" 05100000
P26_SP00127
P26_ST00153 929 1526
P26_SP00128 1090 1565
P26_ST00154 1118 1528 261 yakadanira 0000808020
P26_SP00129 1379
P26_ST00155 1409 1529 43 icjti: 408012
P26_TL00027 1585
P26_ST00156 111 "Ndi
P26_SP00130 1623
P26_ST00157 425 1597
P26_SP00131 536 1631
P26_ST00158 1596 tnugomo 0.63 8831300
P26_SP00132 750
P26_ST00159 1586 muno." 650070
P26_SP00133 932
P26_ST00160 985 104 0.69 77000
P26_SP00134 1089 1624
P26_ST00161 1105 136 4400040
P26_SP00135 1241
P26_ST00162 1263 1587 "Ciuya 003200
P26_SP00136 1634
P26_ST00163 1601
P26_TL00028 295 1642 1215
P26_ST00164 1658
P26_SP00137 1691
P26_ST00165 1644 tidye 00005
P26_SP00138 483
P26_ST00166 503 185 toseka." 00006006
P26_SP00139 1681
P26_ST00167 1643 Mbarfa 000771
P26_SP00140 1682
P26_ST00168 928 ikati:
P26_SP00141
P26_ST00169 1646 "Handidi 04000280
P26_SP00142 1284 1684
P26_ST00170 0100
P26_SP00143 1400
P26_ST00171 89 hdi- 0.74 8010
P26_TL00029 1702
P26_ST00172 1717 uye
P26_SP00144 376 1751
P26_ST00173 408 1715 179 nayopo: 4000000
P26_SP00145 587 1750
P26_ST00174 0020
P26_SP00146 1740
P26_ST00175 763 1703 128 ucida 30280
P26_SP00147 891 1741
P26_ST00176 922 1716
P26_SP00148
P26_ST00177 1705 yako, 00007
P26_SP00149
P26_ST00178 1259 1706 itokwirano 0000000087
P26_TL00030 1754 1434
P26_ST00179 77 ..:-.t. 0.25 4787787
P26_SP00150 148 1803
P26_ST00180 174 1760 287 .{\'.jjt^''-hmyc\or 0.22 78875888101778888888
P26_SP00151 461 1815
P26_ST00181 515 1762 103 77060
P26_SP00152 618 1799
P26_ST00182 1761 201 ridoedza 20830000
P26_SP00153 834
P26_ST00183 849 202 kukwira, 01000000
P26_SP00154 1051 1808 17
P26_ST00184 1068 1763 226 rikatadza. 5400007000
P26_SP00155 1802
P26_ST00185 1343 1765 162
P26_TL00031 1821
P26_ST00186 1822
P26_SP00156 380 1860
P26_ST00187 399 kudya 05100
P26_SP00157 541 1867
P26_ST00188 560 1833 223 nyama-yo 00040000
P26_SP00158
P26_ST00189 802 1834 yose,
P26_SP00159
P26_ST00190
P26_SP00160
P26_ST00191 1042 152 kusiya 010350
P26_SP00161 1194 1869
P26_ST00192 173 musoro 530600
P26_SP00162 1862
P26_ST00193 1402 1831
P26_TL00032 1880 905
P26_ST00194 1881 840
P26_SP00163 1919
P26_ST00195 kunouisa 02004000
P26_SP00164 610 1918
P26_ST00196 629 1892 pa 60
P26_SP00165 1926
P26_ST00197 703 yakagga 2000820
P26_SP00166 1927
P26_ST00198 926 1882 274 yaurayirwa. 00310012000
P26_TL00033 396 1954
P26_ST00199 1957 5.
P26_SP00167 1993
P26_ST00200 484 1955 77210
P26_SP00168 1992
P26_ST00201 607 040
P26_SP00169 692
P26_ST00202 707 220 kugika-po 028000330
P26_SP00170 2002
P26_ST00203 0400460
P26_SP00171 1994
P26_ST00204 1133 1969 010000
P26_SP00172 1304 1995
P26_ST00205 1319 1958 uri
P26_SP00173 1384
P26_ST00206 1399 1960 pasi. 00077
P26_TL00034 294 2014 1211
P26_ST00207 Ndokusiya 350040000
P26_SP00174 545 2060
P26_ST00208 577 2026 045400
P26_SP00175 747 2051
P26_ST00209 767 we
P26_SP00176 828
P26_ST00210 40000
P26_SP00177 1029 2052
P26_ST00211 1060 2028 80
P26_SP00178 1140 2061
P26_ST00212 1160 2015 0130200
P26_SP00179 1297 2054
P26_ST00213 1330 2017 175 "Ndica- 0002000
P26_TL00035 2067
P26_ST00214 260 mbonotaraj 0002000507
P26_SP00180 553 2132
P26_ST00215 563 2072 mapfupa 3014540
P26_SP00181 2119
P26_ST00216 784 2073 arasiwa 0600000
P26_SP00182 960 2111
P26_ST00217 980 2086 52 ne
P26_SP00183 1032
P26_ST00218 1052 2074 30081
P26_SP00184 2112
P26_ST00219 1236 2075 268 ndigozouya 0402020400
P26_TL00036 2129
P26_ST00220 ndodya 400710
P26_SP00185 465 2179
P26_ST00221 2144 040050
P26_SP00186 655 2170
P26_ST00222 687 uyu 405
P26_SP00187 773 2178
P26_ST00223 791 mushure." 040644000
P26_SP00188 2171
P26_ST00224 1085 2134
P26_SP00189 1189 2172
P26_ST00225 1218 2135 riye 5200
P26_SP00190 1306 2182
P26_ST00226 2136
P26_SP00191 1413 2174
P26_ST00227 1433 ku-
P26_TL00037 247 2191 1257
P26_ST00228 2209 ¦
P26_SP00192 255 2215
P26_ST00229 2192 109 enda 0740
P26_SP00193 2230
P26_ST00230 238 kundotara 004500051
P26_SP00194 678 2229
P26_ST00231 713 0022530
P26_SP00195 2239
P26_ST00232 946 2205 ^aro. 100100
P26_SP00196 1053
P26_ST00233 2193 271 Ricaggobva 4500810200
P26_SP00197 2241
P26_ST00234 1411 2203 93 cete 2030


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00060.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P60 PHYSICAL_IMG_NR 60 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P60_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P60_LM00001 240 2200
RightMargin P60_RM00001 1491 68
BottomMargin P60_BM00001 2241 255
PrintSpace P60_PS00001 1251
TextBlock P60_TB00001 772 168 43
TextLine P60_TL00001 778 47 156 31
String P60_ST00001 CONTENT -.08- WC 0.30 CC 76857
P60_TB00002 127 2114
P60_TL00002 251 133 1212 49
P60_ST00002 136 118 38 kuda 0.52 4580
SP P60_SP00001 369 174 19
P60_ST00003 388 145 37 ndaita 0.88 000060
P60_SP00002 533 173 28
P60_ST00004 561 135 229 :^akanaka, 0.68 71006050003
P60_SP00003 790 182
P60_ST00005 818 95 46 :;ino 0.50 887050
P60_SP00004 913 181
P60_ST00006 941 426 ndondogiko-tukwa 0.78 0300428400334000
P60_SP00005 1367 180 36
P60_ST00007 1403 ku 0.65 07
P60_TL00003 252 193 1225
P60_ST00008 196 112 dayi. 0.81 80000
P60_SP00006 364 242 54
P60_ST00009 418 253 Maggwana 0.80 00810060
P60_SP00007 671
P60_ST00010 699 194 246 ndinoenda 651310000
P60_SP00008 945 232 25
P60_ST00011 970 59 0.63
P60_SP00009 1029 231
P60_ST00012 1048 101 39 Basa 0.69 8030
P60_SP00010 1149 27
P60_ST00013 1176 301 kunosenenza 0.73 23700080600
P60_TL00004 1226
P60_ST00014 184 nditsine 0.59 73440380
P60_SP00011 436 293 20
P60_ST00015 456 254 183 rumhou 0.61 464304
P60_SP00012 639 292
P60_ST00016 659 201 irworwo. 36000000
P60_SP00013 860 291 55
P60_ST00017 915 Handidi 0.79 0004081
P60_SP00014 1108
P60_ST00018 1135 kuswera 0.93 0500000
P60_SP00015 1329
P60_ST00019 1348 130 ndici- 560002
P60_TL00005 313 502
P60_ST00020 321 161 netswa 0.98 100000
P60_SP00016 414 352
P60_ST00021 433 327 56 24 no 0.85
P60_SP00017 489 351
P60_ST00022 516 239 kutukwa." 033300000
P60_TL00006 356 387 1122
P60_ST00023 390 34 8. 0.97 00
P60_SP00018 427
P60_ST00024 445 154 Kuzoti 0.95 030000
P60_SP00019 599 425
P60_ST00025 619 155 amuka 0.72 00328
P60_SP00020 774
P60_ST00026 802 297 maggwanani 0.90 1081000000
P60_SP00021 1099 434 21
P60_ST00027 1120 211 acidozoti 000800000
P60_SP00022 1331
P60_ST00028 1358 398 120 26 meso 0.87 0005
P60_TL00007 1224 50
P60_ST00029 449 57 0.37 66
P60_SP00023 312 486 14
P60_ST00030 326 447 48 nyemba 000600
P60_SP00024 510 495
P60_ST00031 529 454 61 tge 0.71 080
P60_SP00025 590 493 17
P60_ST00032 607 446 205 akawana 0000020
P60_SP00026 812 484
P60_ST00033 832 83 haa 300
P60_SP00027
P60_ST00034 929 113 hoko 4000
P60_SP00028 1042 16
P60_ST00035 1058 177 kukura. 0.82 0505200
P60_SP00029 1235
P60_ST00036 1289 190 Akasha- 0100600
P60_TL00008 504 1223
P60_ST00037 509 149 miswa 01008
P60_SP00030 404 546 44
P60_ST00038 448 519 116 na^o. 001000
P60_SP00031 564 553 63
P60_ST00039 627 506 Rikanzi, 83007010
P60_SP00032 810 552
P60_ST00040 857 380 "Ndicaggokwira 00540080000610
P60_SP00033 1237 45
P60_ST00041 1282 ndione." 43003004
P60_TL00009 257 1222
P60_ST00042 565 138 Ndiye 0.92 04000
P60_SP00034 395 611
P60_ST00043 416 563 222 godi-godi 0.77 008002080
P60_SP00035 638
P60_ST00044 657 kukwira 0.84 0700030
P60_SP00036 850 600
P60_ST00045 869 562 500200
P60_SP00037 1052 609
P60_ST00046 1072 dziye 30000
P60_SP00038 1192 610 29
P60_ST00047 1221 nokuti 1.00 000000
P60_SP00039 1370
P60_ST00048 1390 89 dza-
P60_TL00010 256 621
P60_ST00049 625 139 kagga 0.76 20800
P60_SP00040 15
P60_ST00050 410 622 dzakakura 401000520
P60_SP00041 652 661
P60_ST00051 666 kwa^o 300100
P60_SP00042 811 669
P60_ST00052 826 212 kupfuura 25045400
P60_SP00043 1038
P60_ST00053 1057 185 makore. 0000000
P60_SP00044 1242 660
P60_ST00054 1288 Akakwi 000001 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Akakwira,
P60_TL00011 683
P60_ST00055 33 ra, 105 HypPart2
P60_SP00045 314 732
P60_ST00056 335 685 224 akakwira, 040000004
P60_SP00046 559 730
P60_ST00057 579 684 86 ndo 200
P60_SP00047 665 722
P60_ST00058 692 213 27155530
P60_SP00048 905 731
P60_ST00059 930
P60_SP00049 1115 53
P60_ST00060 1168 126 Amai 0001
P60_SP00050 1294 721
P60_ST00061 1321 159 nadoti, 8080000
P60_TL00012 743
P60_ST00062 744 "CihoBoBo, 2036080803
P60_SP00051 511 789
P60_ST00063 540 CihoBoBo." 0270808000
P60_SP00052 795 781
P60_ST00064 97 Ndo 0.89 030
P60_SP00053 947
P60_ST00065 974 92 kuti 0500
P60_SP00054 1066
P60_ST00066 1087 nho 0.67 450
P60_SP00055 1173
P60_ST00067 1194 050
P60_SP00056 1280
P60_ST00068 1308 kupata- 0020500
P60_TL00013 803 1045
P60_ST00069 805 93 rika 5200
P60_SP00057 349 843 18
P60_ST00070 367 804 kutgaga 0768000
P60_SP00058 547
P60_ST00071 298 kwese-kwese 60000060010
P60_SP00059 863 841
P60_ST00072 884 asi 000
P60_SP00060 840 22
P60_ST00073 969 332 nakamushaya. 820165036003
P60_TL00014 360 877
P60_ST00074 881 35 9.
P60_SP00061 917
P60_ST00075 880 72 Iye 500
P60_SP00062 521 925
P60_ST00076 541 879 114 i^o^o 0.54 3100100
P60_SP00063 655
P60_ST00077 674 891 waona 00010
P60_SP00064 823 916
P60_ST00078 117 nzira 00000
P60_SP00065 960
P60_ST00079 978 878 186 inoenda 0.86 1700010
P60_SP00066 1164
P60_ST00080 1182 mberi-mberi. 000101000000
P60_TL00015 262 937 1219
P60_ST00081 938 04300
P60_SP00067 401 985
P60_ST00082 422 950 238 nayo-nayo 000134000
P60_SP00068 984
P60_ST00083 688 ne 0.62 70
P60_SP00069 742 976
P60_ST00084 761 111 pane 5040
P60_SP00070 872
P60_ST00085 898 imge 0080
P60_SP00071 1010
P60_ST00086 1030 imba 2600
P60_SP00072 1144 975
P60_ST00087 1171 67 vu. 040
P60_SP00073 1238
P60_ST00088 1293 188 Gogogo. 0.94 0000003
P60_TL00016 259 996 1210
P60_ST00089 998 80303014
P60_SP00074 443 40
P60_ST00090 483 997 233 "Ndiani" 005203000
P60_SP00075 716 1035
P60_ST00091 771 "Ndini." 00606140
P60_SP00076 967
P60_ST00092 1022 106 "Iwe 0000
P60_SP00077 1128
P60_ST00093 1165 119 ani" 0.83 34100
P60_SP00078 1284
P60_ST00094 1338 131 "Ciho 10052 "CihoBoBo."
P60_TL00017 264 1055 1220
P60_ST00095 BoBo." 0.70 808000
P60_SP00079 409 1096
P60_ST00096 463 1056 Mukadzi 0530400
P60_SP00080 664 1094
P60_ST00097 wainamo 0008000
P60_SP00081 890
P60_ST00098 919 197 akaBuda 0.64 0308480
P60_SP00082 1116
P60_ST00099 1136 125 akati,
P60_SP00083 1261 1102
P60_ST00100 1290 "Unode- 0000802
P60_TL00018
P60_ST00101 1118 yi
P60_SP00084 305 1163
P60_ST00102 324 kuno 02000
P60_SP00085 1154
P60_ST00103 517 167 Wauya 00600
P60_SP00086 1162
P60_ST00104 712 seyi"
P60_SP00087 851
P60_ST00105 906 217 CihoBoBo 03308080
P60_SP00088 1123 1153
P60_ST00106 1151
P60_SP00089 1277 1161 30
P60_ST00107 1307 175 "Ndana 004080
P60_TL00019 261 1174 1209
P60_ST00108 152 kuziya 060100
P60_SP00090 413
P60_ST00109 432 1188
P60_SP00091 485 1213
P60_ST00110 1187 nzara. 000300
P60_SP00092 644
P60_ST00111 698 336 Iggondipayino 0820005500084
P60_SP00093 1034
P60_ST00112 1175 230 cokudya." 030400000
P60_SP00094 1285
P60_ST00113 1339 Muka 0402
P60_TL00020 1233
P60_ST00114 dzi 400
P60_SP00095 328 1273
P60_ST00115 346 1247 85 uyo 0.75 700
P60_SP00096 431 1281
P60_ST00116 451 1234 000002
P60_SP00097 577 1279
P60_ST00117 598 151 "Kupa 00530
P60_SP00098 749
P60_ST00118 767 273 ndiggakupe 6308006360
P60_SP00099 1040
P60_ST00119 1059 1246 ^aggu 0.56 100803
P60_SP00100
P60_ST00120 002
P60_SP00101 1276 1272 13
P60_ST00121 murume 251700
P60_TL00021 260 1292
P60_ST00122 1305 waggu 00806
P60_SP00102 411 1341
P60_ST00123 429 waenda
P60_SP00103 606
P60_ST00124 633 kundovim 037300010
P60_SP00104 895
P60_ST00125 914 107 ^ino. 100040
P60_SP00105 1021 1340
P60_ST00126 1074 157 Anoda 00780
P60_SP00106 1231
P60_ST00127 1306 nyama 21000
P60_SP00107 1406
P60_ST00128 1430 52 ye
P60_TL00022 244 1351 1239
P60_ST00129 1352 160 'nanhu 0.47 780464
P60_SP00108 1391
P60_ST00130 kwa^o. 0001000
P60_SP00109 586 1399
P60_ST00131 640 278 Akakuwana 000030050
P60_SP00110 918 1389
P60_ST00132 954 65 uri 440
P60_SP00111 1019
P60_ST00133 1046 1365 pano 0.96 0010
P60_SP00112 1158
P60_ST00134 289 uggadyiwe." 18104050000
P60_TL00023 1410
P60_ST00135 1411 00608080
P60_SP00113 479 1450
P60_ST00136 166 wakati, 0010033
P60_SP00114 682 1456
P60_ST00137 720 187 "Haiwa, 0400006
P60_SP00115 907
P60_ST00138 940 ini 100
P60_SP00116 1000 1448
P60_ST00139 1039 ndoziya
P60_SP00117 1458
P60_ST00140 1256 1425
P60_SP00118
P60_ST00141 1345 1424 305400
P60_TL00024 1469
P60_ST00142 1471 162 Regayi
P60_SP00119 1518
P60_ST00143 207 ndipinde 30020200
P60_SP00120 647 1517
P60_ST00144 668 mumba, 370035
P60_SP00121 854 1515
P60_ST00145 873 1470 204 mundipe 0503000
P60_SP00122 1077
P60_ST00146 ^okudya." 1000602210
P60_SP00123 1332
P60_ST00147 1386
P60_TL00025 1529
P60_ST00148 189 kupinda 0.53 7750840
P60_SP00124 1577
P60_ST00149 470 mumba 06000
P60_SP00125 1567
P60_ST00150 662 1542 140 muye, 05004
P60_SP00126 1575
P60_ST00151 822
P60_SP00127 908
P60_ST00152 928 170 kupiwa 074000
P60_SP00128 1098 1576
P60_ST00153 1125 1530 203 cokudya. 00155002
P60_TL00026 366 1603 1104
P60_ST00154 1605 10. 020
P60_SP00129 423 1641
P60_ST00155 477 209 Acaggoti 00082004
P60_SP00130 686 1650
P60_ST00156 707 1615 gare-gare 000020000
P60_SP00131 924
P60_ST00157 944 1604 akanzwa
P60_SP00132
P60_ST00158 di 80
P60_SP00133 1214 1642
P60_ST00159 82
P60_SP00134
P60_ST00160 1295 di. 0.49
P60_SP00135 1643
P60_ST00161 1407 1606 Ru Rume
P60_TL00027 1661
P60_ST00162 1675 me
P60_SP00136 329 1700
P60_ST00163 bombe
P60_SP00137
P60_ST00164 528 1662 riri
P60_SP00138 1699
P60_ST00165 kuuya. 075000
P60_SP00139 1708
P60_ST00166 00508080
P60_SP00140
P60_ST00167 81 uye
P60_SP00141 1121 1709
P60_ST00168 1664 woggobvunda. 008000020100
P60_TL00028 263 1720
P60_ST00169 1721 0.91
P60_SP00142 403 1768
P60_ST00170 mukadzi 2600000
P60_SP00143 1758
P60_ST00171 649 1733
P60_SP00144 729 1767
P60_ST00172 756 pindikiti 600202240
P60_SP00145 959
P60_ST00173 986 05000
P60_SP00146 1159 1759
P60_ST00174 1179 1722
P60_SP00147 1264 1761
P60_ST00175 1291 1723 kunanza 3680000
P60_TL00029 1779
P60_ST00176 1780 CihoBoBo. 0.66 067080800
P60_SP00148 491 1818
P60_ST00177 545 Zirume 045500
P60_SP00149 711 1817
P60_ST00178 739 riye 0.99
P60_SP00150 828 1826
P60_ST00179 864 pindeyi 6004000
P60_SP00151 1041 1827
P60_ST00180 1782 mumbamo. 05000000
P60_SP00152 1821
P60_ST00181 1387 1784
P60_TL00030 1838
P60_ST00182 296 kunhuwidza, 16056004000
P60_SP00153 557 1883
P60_ST00183 1839
P60_SP00154 1876
P60_ST00184 104 kuti,
P60_SP00155 787 1884
P60_ST00185 817 202 "Mumba 606300
P60_SP00156 1877
P60_ST00186 1852 muno 4200
P60_SP00157 1878
P60_ST00187 1196 1842 288 munonhuwa 647313600
P60_TL00031 1898
P60_ST00188 1910 50000
P60_SP00158 417 1945
P60_ST00189 yo
P60_SP00159 490 1944
P60_ST00190 505 munhu." 1605400
P60_SP00160 1935
P60_ST00191 171 Rikanzi 8100002
P60_SP00161 932
P60_ST00192 948 1911
P60_SP00162 1004 1936
P60_ST00193 1023 1899 0300003
P60_SP00163 1937
P60_ST00194 1912 124 waro, 00002
P60_SP00164 1947
P60_ST00195 1380 1903 "Ha- 1103
P60_TL00032 1956 51
P60_ST00196 1958 yiwa.
P60_SP00165 381 2004
P60_ST00197 435 Inyama 300040
P60_SP00166 2003
P60_ST00198 630 1969
P60_SP00167 681
P60_ST00199 701 hwai 7000
P60_SP00168 1994
P60_ST00200 827 ya
P60_SP00169
P60_ST00201 901 310 ndakugocera. 000051000100
P60_SP00170 1211
P60_ST00202 1266 1961 115 Rega 0030
P60_SP00171 1381 2007
P60_ST00203 1396 88 ndi- 4021
P60_TL00033 2015
P60_ST00204 2017 kupe 0650
P60_SP00172 373 2063
P60_ST00205 389 2016 unzwe." 5500000
P60_SP00173 573 2053
P60_ST00206 620 287 "Ndinzweyi, 00000000006
P60_SP00174 2062
P60_ST00207 923 2028 unorena 6414080
P60_SP00175 1110 2054
P60_ST00208 1129 nhema. 400300
P60_SP00176 2056
P60_ST00209 1350 2020 Muno
P60_TL00034 2074
P60_ST00210 256001400
P60_SP00177 549 2113
P60_ST00211 5664300
P60_SP00178 765 2112
P60_ST00212 806 172 8100705
P60_SP00179 2121
P60_ST00213 992 2087
P60_SP00180
P60_ST00214 1064 2076 mukadzi, 06002050
P60_SP00181 2122
P60_ST00215 2079 "Cokwa "Cokwadi
P60_TL00035 2133
P60_ST00216 2134 0.32
P60_SP00182 307 2172
P60_ST00217 inyama 540000
P60_SP00183 499 2180
P60_ST00218 2146
P60_SP00184 569 2179
P60_ST00219 597
P60_SP00185 708 2171
P60_ST00220 kani. 00500
P60_SP00186 842
P60_ST00221 897 O 0.42 5
P60_SP00187 934
P60_ST00222 tambira 0030000
P60_SP00188
P60_ST00223 2136 148 udye." 520000
P60_SP00189 1311 2182
P60_ST00224 2139 I^o^o 0.60 0100100
P60_TL00036 2192
P60_ST00225 216 03228186
P60_SP00190 476 2231
P60_ST00226 497 woggobvunda 08845068730
P60_SP00191 821 2239
P60_ST00227 849 2205 so
P60_SP00192 2230
P60_ST00228 2199 rutsagga 57400840
P60_SP00193 2240 23
P60_ST00229 2196 rwuri 00340
P60_SP00194 1270 2233
P60_ST00230 1298 kuvuvu- 0500060


5/26/2011 9:16:38 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\AA00000220_METS.xml'


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00050.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P50 PHYSICAL_IMG_NR 50 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P50_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P50_LM00001 290 2278
RightMargin P50_RM00001 1528 31
BottomMargin P50_BM00001 2319 177
PrintSpace P50_PS00001 1238
TextBlock P50_TB00001 830 169 44
TextLine P50_TL00001 836 47 157 32
String P50_ST00001 65 6 CONTENT WC 1.00 CC
SP P50_SP00001 877 71 16
P50_ST00002 893 40 48 0.15 88
P50_SP00002 933 79 18
P50_ST00003 951 42 0.86 1
P50_TB00002 127 2192
P50_TL00002 301 133 1220
P50_ST00004 134 221 ndidanire 0.63 141808530
P50_SP00003 522 175 21
P50_ST00005 543 158 ndiciti, 0.88 05003000
P50_SP00004 701 181 23
P50_ST00006 724 137 161 36 'Mvura 0.91 000320
P50_SP00005 885 173 19
P50_ST00007 904 136 37 iri 0.61 362
P50_SP00006 954
P50_ST00008 975 149 70 24 mu 0.48 54
P50_SP00007 1045 15
P50_ST00009 1060 124 tsime 0.96 00200
P50_SP00008 1184 174
P50_ST00010 1203 147 130 27 muno 0.45 0687
P50_SP00009 1333
P50_ST00011 1348 muzipi- 0.36 7607687
P50_TL00003 300 195 1221
P50_ST00012 197 83 riro 0.87 0220
P50_SP00010 383 234
P50_ST00013 402 208 34 wayo, 00000
P50_SP00011 532 242 29
P50_ST00014 561 247 46 mutapiriro 0.66 0650554510
P50_SP00012 808 241 20
P50_ST00015 828 207 131 00004
P50_SP00013 959 28
P50_ST00016 987 56 25 no 00
P50_SP00014 1043 233
P50_ST00017 1063 223 38 munakiro 0.71 04700650
P50_SP00015 1286
P50_ST00018 1313 120 wayo 0.90 0300
P50_SP00016 1433
P50_ST00019 1452 196 69 ha- 0.72 007
P50_TL00004 253 1206 52
P50_ST00020 255 217 39 utaurike.' 0.74 5536300010
P50_SP00017 517 294
P50_ST00021 256 14 "
P50_SP00018 552 270
P50_ST00022 606 101 ^ino 10040
P50_SP00019 707
P50_ST00023 727 228 ndokubva 0.80 40026200
P50_SP00020 955 292
P50_ST00024 974 261 176 yataura 0.84 0030430
P50_SP00021 1150
P50_ST00025 1177 267 35 ^a 0.50 100
P50_SP00022 1224 302 26
P50_ST00026 1250 yagga 0.59 50850
P50_SP00023 1387 305
P50_ST00027 1406 icifu 0.79 00135 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT icifugga
P50_TL00005 299 312
P50_ST00028 327 gga 820 HypPart2
P50_SP00024 382 364
P50_ST00029 400 53 ne
P50_SP00025 453 351
P50_ST00030 482 326 co
P50_SP00026 530
P50_ST00031 549 72 0.69 06
P50_SP00027 621 350
P50_ST00032 657 165 33 mgoyo. 0.67 580005
P50_SP00028 822 359 55
P50_ST00033 Mbudzi 0.75 055400
P50_SP00029 1050
P50_ST00034 1086 314 155 45 yakati, 0.82 0002055
P50_SP00030 1241
P50_ST00035 1279 240 "Cokwadi, 0.68 000005885
P50_TL00006 371 49
P50_ST00036 373 225 inonakisa 0.85 040800000
P50_SP00031 524 412
P50_ST00037 542 372 here 10400
P50_SP00032 666 409
P50_ST00038 719 Ini 054
P50_SP00033 784
P50_ST00039 804 128 ndafa 0.73 80050
P50_SP00034 932
P50_ST00040 947 385
P50_SP00035 1000
P50_ST00041 1020 380 nyota 40010
P50_SP00036 418
P50_ST00042 1169 kwa:^o, 00071004
P50_SP00037 1324 419
P50_ST00043 1343 386 pa 10
P50_SP00038 1396 420
P50_ST00044 1412 108 huro 1200
P50_TL00007 430
P50_ST00045 444 141 paggu 20817
P50_SP00039 440 480 17
P50_ST00046 457 paoma, 0.83 600011
P50_SP00040 622 478
P50_ST00047 642 431 112 ndiri 0.64 72420
P50_SP00041 754 468
P50_ST00048 772 117 kuda 0.55 2780
P50_SP00042 889
P50_ST00049 918 246 kunwano." 366048001
P50_SP00043 1164 469
P50_ST00050 1218 160 Mbada 00281
P50_SP00044 1378
P50_ST00051 1398 432 107 yaka 2408
P50_TL00008 490
P50_ST00052 493 ti, 0.70 206
P50_SP00045 343 538
P50_ST00053 "Pinda 040410
P50_SP00046 521 529
P50_ST00054 540 104 ^ako 10000
P50_SP00047 644 537
P50_ST00055 664 226 shamgari, 060380340
P50_SP00048 890 536
P50_ST00056 915 320 uzomboranira 300000408240
P50_SP00049 1235 528
P50_ST00057 1254 498 91 30 cete 0030
P50_SP00050 1345
P50_ST00058 1373 504 mvura 00706
P50_TL00009 550 779
P50_ST00059 553 58 iyi 000
P50_SP00051 357 599
P50_ST00060 376 51 0.81 500
P50_SP00052 427 589
P50_ST00061 446 563 142 muno, 73003
P50_SP00053 588 595
P50_ST00062 607 271 inotonorera 30000704040
P50_SP00054 878 587
P50_ST00063 897 kwa^o." 00010000
P50_TL00010 401 625 1106
P50_ST00064 629 4.
P50_SP00055 436 665
P50_ST00065 489 626 Zifuza 0.78 006700
P50_SP00056 631 663
P50_ST00066 650 638 re 0.94
P50_SP00057 694
P50_ST00067 713 170 mbudzi 307305
P50_SP00058 883
P50_ST00068 448 raka^i-sonomotsera 1502105003818010020
P50_SP00059 1352 672
P50_ST00069 1379 muka 0.57 4606 mukati
P50_TL00011 685
P50_ST00070 689 ti 0.93 01
P50_SP00060 331 725
P50_ST00071 349 699 67 me
P50_SP00061 416
P50_ST00072 686 tsime. 0.99 000000
P50_SP00062 572
P50_ST00073 Ipapo 41050
P50_SP00063 757 731
P50_ST00074 776 mbada 31080
P50_SP00064 934 722
P50_ST00075 953 297 yakatatukira 033040560820
P50_SP00065
P50_ST00076 1267 698
P50_SP00066 1320 733 22
P50_ST00077 1342 178 musana 0.41 085785
P50_TL00012 743
P50_ST00078 760 pe
P50_SP00067 794
P50_ST00079 370 745 172 006300
P50_SP00068 783
P50_ST00080 559 230 75006500
P50_SP00069 789 782
P50_ST00081 815 756 166 yagona 0.98 100000
P50_SP00070 981 791
P50_ST00082 744 243 kutatukira 0030650542
P50_SP00071 1243
P50_ST00083 1272 746 135 kunze 07710
P50_SP00072 1407
P50_ST00084 1427 93 kwe 0.89 003
P50_TL00013 298 802
P50_ST00085 807 43 tsime, 100500
P50_SP00073 435 850
P50_ST00086 463 icisiya 0000401
P50_SP00074 610
P50_ST00087 630 803 283 yad:^inyirira 05481026001000
P50_SP00075 913
P50_ST00088 940 zifuza 057104
P50_SP00076 1074 841
P50_ST00089 1101 817
P50_SP00077 1146 842
P50_ST00090 1165 171 767001
P50_SP00078 1336
P50_ST00091 1363 159 pazasi- 0.56 3208087
P50_TL00014 862 1223
P50_ST00092 865 87 zasi 0400
P50_SP00079 903
P50_ST00093 404
P50_SP00080 456 911
P50_ST00094 475 864
P50_SP00081 612 901
P50_ST00095 213 Uashe'mi 71070000
P50_SP00082 900
P50_ST00096 899 006000
P50_SP00083 1069
P50_ST00097 1088 86 ndo 0.92 020
P50_SP00084 1174
P50_ST00098 1193 kusara 160000
P50_SP00085 902
P50_ST00099 1367 154 yoggo- 028657
P50_TL00015 922
P50_ST00100 925 311 dzaratsutamo 400305015000
P50_SP00086 962
P50_ST00101 0.27 77
P50_SP00087
P50_ST00102 720 30000
P50_SP00088 844
P50_ST00103 872 192 pasisina 24010470
P50_SP00089 1064 968
P50_ST00104 119 acine 0.77 20170
P50_SP00090 1207 960
P50_ST00105 1227 hanya 42350
P50_SP00091 1369 970
P50_ST00106 1397 936 123 nayo, 0.49 76406
P50_TL00016 979 1225
P50_ST00107 984 ikati 00040
P50_SP00092 1021
P50_ST00108 274 nyurududu, 4050687863
P50_SP00093 690 1029
P50_ST00109 710 980 103 06532
P50_SP00094 813 1018
P50_ST00110 833 244 dzumbunu 00700406
P50_SP00095 1077 1019
P50_ST00111 1091 982 212 ^isisisina 10402061400
P50_SP00096 1303 1028
P50_ST00112 1322 996 80
P50_SP00097 1375
P50_ST00113 126 cimu- 0.65 00177
P50_TL00017 1040 716
P50_ST00114 1044 ko 60
P50_SP00098 352 1081
P50_ST00115 1055 cose. 00006
P50_SP00099 481 1080
P50_ST00116 535 239 Ndokubva 01004005
P50_SP00100 774 1078
P50_ST00117 798 215 yafiramo. 100030007
P50_TL00018 1163
P50_ST00118 30.
P50_SP00101 603
P50_ST00119 224 KUPERA 045000
P50_SP00102 881 1202
P50_ST00120 KWA 030
P50_SP00103 1035
P50_ST00121 1062 UANHU. 0.37 806877
P50_TL00019 1262 1119
P50_ST00122 1266 1.
P50_SP00104 433 1302
P50_ST00123 487 229 Kare-kare 006000070
P50_SP00105 1301
P50_ST00124 742 1275 111 nana 8000
P50_SP00106 853 1300
P50_ST00125 880 220 nacifudza 800605500
P50_SP00107 1100
P50_ST00126 1127 1263 065600
P50_SP00108 1298
P50_ST00127 1326 194 nakaona. 0.52 83560282
P50_TL00020
P50_ST00128 139 nyuci, 0.76 805010
P50_SP00109 1371
P50_ST00129 nakati, 8000535
P50_SP00110 635
P50_ST00130 403 "DgatidziBureyi." 08301000587602500
P50_SP00111 1075 1368
P50_ST00131 1128 209 Uatodziti 800160645
P50_SP00112 1337 1360
P50_ST00132 1374 1329 tatapu 002007
P50_TL00021 1381
P50_ST00133 1384 dzikati 3000040
P50_SP00113 455 1422
P50_ST00134 499 1382 254 dzanaruma 100806640
P50_SP00114 753 1420
P50_ST00135 64007600
P50_SP00115 1012 1419
P50_ST00136 1030 282 nadziregera. 801013000721
P50_SP00116 1312 1429
P50_ST00137 152 Kuzoti 540058
P50_TL00022 1440
P50_ST00138 1455 mumge 0.51 46580
P50_SP00117 467 1489
P50_ST00139 486 1441 musi 6000
P50_SP00118 598 1479
P50_ST00140 1453 138 naona 80300
P50_SP00119 1478
P50_ST00141 153 kamge 23080
P50_SP00120 927 1487
P50_ST00142 karume 001160
P50_SP00121 1121
P50_ST00143 1137 kaigguno-pfuura 016843606000000
P50_TL00023 296 1496 1226
P50_ST00144 1502
P50_SP00122 1549
P50_ST00145 211 nakakati, 807000231
P50_SP00123 646 1544
P50_ST00146 1500 "Nayi 00010
P50_SP00124 829 1546
P50_ST00147 1499 162 nakuru 800011
P50_SP00125 1027 1537
P50_ST00148 1498 459 hamugga-tiBurireno 705381203282881088
P50_TL00024 1557
P50_ST00149 1561 nyuci
P50_SP00126 424 1608
P50_ST00150 443 1558 150 dzedu, 600806
P50_SP00127 593 1604
P50_ST00151 takwana 1030050
P50_SP00128 1596
P50_ST00152 827 1571
P50_SP00129 882 1595
P50_ST00153 203 mgoyo" 0800260
P50_SP00130 1105
P50_ST00154 1159 187 Karume 705500
P50_SP00131 1346 1597
P50_ST00155 1362 kakati^ 01004210
P50_TL00025 1617 1209
P50_ST00156 1619 "Kwete." 51003030
P50_SP00132 507 1658
P50_ST00157 560 Uana 7045
P50_SP00133 679 1656
P50_ST00158 704 8000743
P50_SP00134 859 1662
P50_ST00159 1618 "Tapota 0420060
P50_SP00135 1076 1663
P50_ST00160 1104 kwa:^o 0004100
P50_SP00136 1246 1664
P50_ST00161 1265 163 800215
P50_SP00137 1428
P50_ST00162 1456 1631 nedu."
P50_TL00026 1675 1222
P50_ST00163 1678 97 du." 8303
P50_SP00138 395 1717
P50_ST00164 447 1677 186 300750
P50_SP00139 633 1715
P50_ST00165 678 307 kakanaBurifa 500080873080
P50_SP00140 985 1713
P50_ST00166 1676
P50_SP00141 1113 1714
P50_ST00167 1157 167 kunapa 258040
P50_SP00142 1724
P50_ST00168 151 nodya, 804367
P50_TL00027 1732
P50_ST00169 1737 770100
P50_SP00143 451 1776
P50_ST00170 477 1735 188 napedza 0.62 8040606
P50_SP00144 1782
P50_ST00171 691 1734 144 kudya 17200
P50_SP00145 835 1781
P50_ST00172 861 145 kakati 400000
P50_SP00146 1006 1772
P50_ST00173 1034 kwanari, 44080305
P50_SP00147 1230
P50_ST00174 1273 "Teererayi 0000100008
P50_TL00028 1793
P50_ST00175 1809 110 0.58 8070
P50_SP00148 406 1835
P50_ST00176 425 1795 85 imi,
P50_SP00149 510 1840
P50_ST00177 531 1794 madya 00360
P50_SP00150
P50_ST00178 702 uci 600
P50_SP00151 773 1831
P50_ST00179 792 269 wandaBura, 0250184200
P50_SP00152 1061 1839
P50_ST00180 kana 0050
P50_SP00153
P50_ST00181 1217 1806 122 mana 3080
P50_SP00154 1339 1832
P50_ST00182 ku
P50_SP00155 1416 1833
P50_ST00183 1435 1808 musha
P50_TL00029 1851
P50_ST00184 1856 78 sha 250
P50_SP00156 377 1894
P50_ST00185 1853 219 musazoti, 050400000
P50_SP00157 614 1897
P50_ST00186 641 1852 'TaBurirwa 2008650000
P50_SP00158 894 1889
P50_ST00187 60003
P50_SP00159 1049 1898
P50_ST00188 1068 1865 na
P50_SP00160 1123
P50_ST00189 1143 265 Cinotomba' 0344000005
P50_SP00161 1408 1891
P50_ST00190 1436 1866 mu- 050
P50_TL00030 1910
P50_ST00191 1925 182 ggapere 8800000
P50_SP00162 1961
P50_ST00192 496 1924
P50_SP00163 1949
P50_ST00193 565 248 Cakapedza 007010003
P50_SP00164 1957
P50_ST00194 Mbudzi." 00000000
P50_SP00165 1039 1948
P50_ST00195 1912 7050
P50_SP00166
P50_ST00196 1208 1911 8000067
P50_SP00167 1365
P50_ST00197 1380 1913 "Kwe 0000 "Kwete,
P50_TL00031 1969
P50_ST00198 1981 te, 200
P50_SP00168 2018
P50_ST00199 387 1970 hatimborena 70103603081
P50_SP00169 2010
P50_ST00200 714 237 hameneyo 40007010
P50_SP00170 2015
P50_ST00201 977 ^ake
P50_SP00171 2016
P50_ST00202 1116 1982 81 ano
P50_SP00172 1197 2007
P50_ST00203 1983 193 muromo
P50_SP00173 1410 2008
P50_ST00204 1971 usi-
P50_TL00032 2028
P50_ST00205 2042 238 ggamarwe 81040000
P50_SP00174 2079
P50_ST00206 555 2041
P50_SP00175 608 2066
P50_ST00207 628 198 nhunzi." 57430200
P50_SP00176 826 2065
P50_ST00208 Cinotomba 003014000
P50_SP00177 1135
P50_ST00209 1154 2029 wakaenda 00000600
P50_SP00178 2067
P50_ST00210 2030 113 :;ake. 8862000
P50_TL00033 2086
P50_ST00211 2091 8050
P50_SP00179 2129
P50_ST00212 434 2099 naye 8012
P50_SP00180 541 2135
P50_ST00213 569 339 nakaciraggana 8300045080000
P50_SP00181 908 2133
P50_ST00214 2087 noti, 0.60 80622
P50_SP00182 2132
P50_ST00215 1056 2088 216 "Kuwana 0070052
P50_SP00183 2125
P50_ST00216 anondo^i- 0008201002
P50_TL00034 2145
P50_ST00217 2162 99 rena 8080
P50_SP00184 397 2188
P50_ST00218 2154 264 anotoswera 0503002080
P50_SP00185 2186
P50_ST00219 2146 na'mai 800003
P50_SP00186 888 2183
P50_ST00220 924 nake." 800000
P50_SP00187 2184
P50_ST00221 2147 118 Izozo 76878
P50_SP00188 2194
P50_ST00222 1274 2160 rega 3000
P50_SP00189
P50_ST00223 uone 5046
P50_TL00035 2204 806
P50_ST00224 2221 rwane 0.43 84086
P50_SP00190 438 2247
P50_ST00225 2205 rudididi 0.46 47808184
P50_SP00191 654 2245
P50_ST00226 673 kundonwa 56341400
P50_SP00192 914 2242
P50_ST00227 943 2218 mvura. 000407
P50_TL00036 2268
P50_ST00228 r 0.13 8


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P3_LM00001 78 2346
RightMargin P3_RM00001 1486 73
BottomMargin P3_BM00001 2388 108
PrintSpace P3_PS00001 1408
TextBlock P3_TB00001 1277 1140
TextLine P3_TL00001 668 260 211 37
String P3_ST00001 CONTENT A.M.D.G. WC 0.78 CC 31014302
P3_TL00002 286 500 958 80
P3_ST00002 502 398 RUGWARO 0.80 4121400
SP P3_SP00001 684 580 54
P3_ST00003 738 172 RWE 0.97 000
P3_SP00002 910 578 52
P3_ST00004 962 282 CITATU 0.65 170416
P3_TL00003 474 742 610 43
P3_ST00005 MmmmiMMiMmmMmM 0.26 87757685878488876587
P3_TL00004 270 1025 29
P3_ST00006 208 25 PUBLISHED 0.84 630400000
P3_SP00003 478 983 20
P3_ST00007 498 47 24 BY 0.75 05
P3_SP00004 545 982 19
P3_ST00008 564 76 THE 0.76
P3_SP00005 640
P3_ST00009 659 126 JESUIT 0.73 040650
P3_SP00006 785
P3_ST00010 804 179 FATHERS, 56000000
P3_SP00007 987
P3_ST00011 1003 959 292 CHISHAWASHA. 0.92 007000000020
P3_TL00005 355 1141 841 36
P3_ST00012 171 .Ap]i)-ov('(l 0.36 7888767845531
P3_SP00008 526 1177 16
P3_ST00013 542 1142 58 33 for 0.54 067
P3_SP00009 600 1175 23
P3_ST00014 623 110 30 School 0.48 746840
P3_SP00010 733 1171
P3_ST00015 756 1150 56 use 0.59 722
P3_SP00011 812 1170
P3_ST00016 836 39 35 hi 0.34 837
P3_SP00012 875
P3_ST00017 899 50 28 lite 7670
P3_SP00013 949
P3_ST00018 972 224 Department. 0.51 01783684760
P3_TB00002 344 2018 860 132
P3_TL00006 360 2023
P3_ST00019 2024 137 l'riiitcd 0.42 138388584
P3_SP00014 497 2054
P3_ST00020 521 2027 34 27 al 84
P3_SP00015 555
P3_ST00021 the 0.41 628
P3_SP00016 630
P3_ST00022 655 136 32 Misfion 0.25 78858686
P3_SP00017 791 2055
P3_ST00023 818 105 Press, 0.30 747787
P3_SP00018 923 2060
P3_ST00024 950 2026 247 31 Chishaumsha. 776048888880
P3_TL00007 735 2119 88
P3_ST00025 1946. 0.61 42074
P3_TB00003 849 2321 637 67
P3_TL00008 855 2327 626 55
P3_ST00026 210 ilXJVSBSITY 0.19 88878887867
P3_SP00019 1065 2381 18
P3_ST00027 1083 2328 CF 0.17
P3_SP00020 1125 2370 17
P3_ST00028 339 FLORIDA^DSIARk' 0.23 77888861088827787


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P12_LM00001 158 2173
RightMargin P12_RM00001 1402 157
BottomMargin P12_BM00001 2214 282
PrintSpace P12_PS00001 1244
TextBlock P12_TB00001 687 166 43
TextLine P12_TL00001 693 47 154 31
String P12_ST00001 67 40 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P12_SP00001 733 70 19
P12_ST00002 752 38 0.23 78
P12_SP00002 790 16
P12_ST00003 806
P12_TB00002 128 2086
P12_TL00002 164 134 1211 49
P12_ST00004 136 255 ndinogona. 0.84 3015020020
P12_SP00003 419 183 56
P12_ST00005 475 135 316 Ndisusukidze 0.85 012060600000
P12_SP00004 791 173 37
P12_ST00006 828 91 kuti 0501
P12_SP00005 919 172 36
P12_ST00007 955 186 ndigone 0.86 3140000
P12_SP00006 1141 181
P12_ST00008 1188 187 kugikira 0.79 01810012
P12_TL00003 193
P12_ST00009 196 240 kuomora." 0.81 330512000
P12_SP00007 404 234
P12_ST00010 453 197 46 Dgurune 0.54 8135580
P12_SP00008 650 242 28
P12_ST00011 678 382 48 yakasusukidzwa 0.90 00200504002000
P12_SP00009 1060 241 27
P12_ST00012 1087 194 160 ikagoti 0.87 0402200
P12_SP00010 1247 29
P12_ST00013 1276 195 99 ndo- 1.00 0000
P12_TL00004 253
P12_ST00014 257 185 45 cigenera 0.69 00808070
P12_SP00011 349 302
P12_ST00015 376 254 133 ruoko 0.67 68010
P12_SP00012 509 292
P12_ST00016 538 267 153 33 rwayo, 200041
P12_SP00013 691 300 30
P12_ST00017 721 184 icaggoti 0.76 00081421
P12_SP00014 905
P12_ST00018 933 68 uci 0.89
P12_SP00015 1001 291
P12_ST00019 1029 77 d^i, 0.47 21062
P12_SP00016 1106
P12_ST00020 1135 55 25 no 0.95 00
P12_SP00017 1190
P12_ST00021 1228 147 ruoko, 0.82 050004
P12_TL00005 165 313 1212
P12_ST00022 314 227 ndokubva 0.75 06147000
P12_SP00018 392 352
P12_ST00023 124 yanzi 0.88 00500
P12_SP00019 543 360
P12_ST00024 570 145 paziso 0.97 000100
P12_SP00020 715
P12_ST00025 744 ndure 0.60 60670
P12_SP00021 878 350
P12_ST00026 907 325 53 ne 0.73 50
P12_SP00022 960
P12_ST00027 989 140 nyuci, 0.58 608037
P12_SP00023 1129 359
P12_ST00028 1157 220 kurumga; 0.72 03340802
P12_TL00006 167 372 953
P12_ST00029 375 86 ziso 0.98
P12_SP00024 411 20
P12_ST00030 273 373 230 0.77 74005001
P12_SP00025 503
P12_ST00031 523 80 rati 6000
P12_SP00026 603 410 21
P12_ST00032 624 44 tutututuzai, 050505000000
P12_SP00027 891 417
P12_ST00033 912 208 ku^imba. 0.83 031000000
P12_TL00007 447 1114
P12_ST00034 450 35 4.
P12_SP00028 486
P12_ST00035 355 448 0.46 8246880
P12_SP00029 552 494
P12_ST00036 600 05006000
P12_SP00030 830 485
P12_ST00037 866 287 yakoromoka 0002200000
P12_SP00031 1153
P12_ST00038 1201 180 mumuti 0.80 030430
P12_TL00008 507 1215
P12_ST00039 508 330 yakasunamisa 005003603300
P12_SP00032 497 555
P12_ST00040 517 520 musoro 0.91 040001
P12_SP00033 689 545
P12_ST00041 708 106 pasi, 30005
P12_SP00034 814 554
P12_ST00042 834 132 ndiko 03020
P12_SP00035 966 22
P12_ST00043 988 394 kugikodwiggirira 0384000018100020
P12_TL00009 169 568 1214
P12_ST00044 580 muromo 060000
P12_SP00036 362 605
P12_ST00045 390 119 wayo 0001
P12_SP00037 613
P12_ST00046 537 pasi. 40000
P12_SP00038 643
P12_ST00047 698 Muromo 066000
P12_SP00039 894
P12_ST00048 922 62 we
P12_SP00040 984
P12_ST00049 1013 34 ggurune 0.50 8284280
P12_SP00041 1200 614
P12_ST00050 1220 582 64 24 wo
P12_SP00042 1284 606
P12_ST00051 1312 569 71 ku- 000
P12_TL00010 170 626 1199
P12_ST00052 639 musoro, 0100706
P12_SP00043 354 672
P12_ST00053 374 231 55005000
P12_SP00044 664
P12_ST00054 298 wacacamara, 00000200000
P12_SP00045
P12_ST00055 942 627 161 munho 0.51 16880
P12_SP00046 1103 665
P12_ST00056 1123 628 dzayo 0.94 10001
P12_SP00047 1256 674
P12_ST00057 629 85 ndo 301 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P12_TL00011 686 1213
P12_ST00058 139 kubva 08007 HypPart2
P12_SP00048 309 724
P12_ST00059 370 dzapfumbirirwa 00000703650000
P12_SP00049 725
P12_ST00060 ne'vu 00006
P12_SP00050 876
P12_ST00061 916 217 39 nashe'mi. 800500000
P12_SP00051 1133
P12_ST00062 688 7030380
P12_TL00012 745 945
P12_ST00063 177 notadza 8710500
P12_SP00052 347 783
P12_ST00064 366 kufema, 0740002
P12_SP00053 550
P12_ST00065 213 notofema 0.71 87203000
P12_SP00054
P12_ST00066 803 758
P12_SP00055 858
P12_ST00067 746 237 miikanwa. 007005030
P12_TL00013 818 1111
P12_ST00068 820 5.
P12_SP00056 307 856 54
P12_ST00069 361 Kuzo^iti 050010010
P12_SP00057 865
P12_ST00070 574 123 dawa 8000
P12_SP00058 697
P12_ST00071 95 kwi, 0.92 0003
P12_SP00059 863
P12_ST00072 840 126 rikati
P12_SP00060
P12_ST00073 986 819 0.63 640
P12_SP00061 1071 857
P12_ST00074 1092 101 seka 0005
P12_SP00062 1193
P12_ST00075 821 iwe, 0.93 0002
P12_SP00063 1304
P12_ST00076 1324 60 ra- 003
P12_TL00014 174
P12_ST00077 879 Batwa 80000
P12_SP00064 308
P12_ST00078 337
P12_SP00065
P12_ST00079 885 tsetswa, 00000003
P12_SP00066 594 923
P12_ST00080 615 001004
P12_SP00067 741 915 32
P12_ST00081 773 0.74 700
P12_SP00068 859
P12_ST00082 893 256 shamarara. 1500044000
P12_SP00069 1149 917
P12_ST00083 1204 881 182 Miromo 013451
P12_TL00015 937 1216
P12_ST00084 950 102 yaro 0040
P12_SP00070 274
P12_ST00085 290 151 ikabva 050000
P12_SP00071 441 975
P12_ST00086 457 yaBaruka, 008003002
P12_SP00072 684 983 17
P12_ST00087 701 000000
P12_SP00073 855
P12_ST00088 874 938 148 yagika 0.78 008400
P12_SP00074 1022
P12_ST00089 1034 951 216 munzene. 03400800
P12_SP00075 1250 978
P12_ST00090 1305 83 Ku- 052
P12_TL00016 175 997 1198
P12_ST00091 137 zotino 003282
P12_SP00076 312 1035
P12_ST00092 331 261 namutswiri 8001200205
P12_SP00077 592
P12_ST00093 143 nakati 800140
P12_SP00078 756
P12_ST00094 776 295 ndicitsamga, 400000000822
P12_SP00079 1044
P12_ST00095 1100 1011 191 0.68 251360
P12_SP00080 1291 1038
P12_ST00096 1311 1014 wa wano
P12_TL00017 1056
P12_ST00097 1069 0.56
P12_SP00081 228 1094
P12_ST00098 247 04706000
P12_SP00082 477
P12_ST00099 496 wareBa, 0140800
P12_SP00083 673 1101
P12_ST00100 694 258 wa^uukana 0010850040
P12_SP00084 952
P12_ST00101 973 1070 so 04
P12_SP00085 1021 1095
P12_ST00102 1040 1059 205 mutwiro. 02200000
P12_SP00086 1245 1097
P12_ST00103 1301 1061 74 Mu 02
P12_TL00018 1115
P12_ST00104 1128 117 26 romo 0034
P12_SP00087 294 1154
P12_ST00105
P12_SP00088 377
P12_ST00106 396 189 0.45 8083682
P12_SP00089 585 1162
P12_ST00107 260 wacinduka; 0200355210
P12_SP00090 1161
P12_ST00108 886 63 03
P12_SP00091 949
P12_ST00109 969 1117 nadawa 0.62 818400
P12_SP00092 1146 1155
P12_ST00110 1119 waBaruki- 008010020
P12_TL00019 1175 51
P12_ST00111 ra; 0.96 100
P12_SP00093 233
P12_ST00112 va 0.44 880
P12_SP00094 321
P12_ST00113 351 0.61 8062004663
P12_SP00095 612
P12_ST00114 642 259 wa:^uukana 00810240000
P12_SP00096 901 1221
P12_ST00115 921
P12_SP00097 976
P12_ST00116 1006 1176 383 kupfundumgara. 04505000080536
P12_TL00020 179 1234 704
P12_ST00117 Ushamgari 007008080
P12_SP00098 435 1281
P12_ST00118 62122100
P12_SP00099 685 1272
P12_ST00119 705 178 wapera. 0070105
P12_TL00021 341 1400 862
P12_ST00120 9.
P12_SP00100 1439
P12_ST00121 430 326 MHONDORO 02001030
P12_SP00101
P12_ST00122 777 1401 162 KANA 0202
P12_SP00102 939 1438
P12_ST00123 958 245 SHUMBA. 0000444
P12_TL00022 283 1499 1108 52
P12_ST00124 1502 1.
P12_SP00103 315 1538
P12_ST00125 369 1501 75 Ina 540
P12_SP00104 444 1537
P12_ST00126 464 229 makumbo 0032000
P12_SP00105 15
P12_ST00127 1513 138 mana, 0.70 04720
P12_SP00106 846 1545 18
P12_ST00128 864 1500 110 kana
P12_SP00107 974
P12_ST00129 993 199 icifamba 60000200
P12_SP00108 1192 1540
P12_ST00130 1504 ino^ika- 003100640
P12_TL00023 1209
P12_ST00131 kanyadza. 383125000
P12_SP00109 1606
P12_ST00132 465 1560 73 Ine 050
P12_SP00110 1596
P12_ST00133 572 1572 113 ^awo 0.64 10004
P12_SP00111 1605
P12_ST00134 717 ^inegge 10000800
P12_SP00112 892
P12_ST00135 932 201 :;e'mbga, 8860000100
P12_SP00113 1608
P12_ST00136 1179 1575
P12_SP00114 1232 1600
P12_ST00137 1265 1576 125 nzara 00113
P12_TL00024 1619 1210
P12_ST00138 250 dzinopinza 5800041000
P12_SP00115 432 1666
P12_ST00139 452 1631
P12_SP00116 499 1656
P12_ST00140 musene. 0300800
P12_SP00117
P12_ST00141 760 Musoro 080040
P12_SP00118 934
P12_ST00142 1632 120 0050
P12_SP00119
P12_ST00143 1088 1621 mukuru 240056
P12_SP00120 1270 1659
P12_ST00144 1286 1623 kwa- 0004
P12_TL00025 1678
P12_ST00145 1690 ^o, 0.30 1065
P12_SP00121 1723
P12_ST00146 1688 une 710
P12_SP00122 343 1713
P12_ST00147 363 mapuna; 0081800
P12_SP00123 559 1722
P12_ST00148 206 pamanza 5000100
P12_SP00124 798 1721
P12_ST00149 payo
P12_SP00125 928
P12_ST00150 947 1689 pane 4060
P12_SP00126 1057
P12_ST00151 muhoBi 022080
P12_SP00127 1261 1716
P12_ST00152 1293 1693 uno- 4401
P12_TL00026 1734
P12_ST00153 1736 121 tyisa. 000001
P12_SP00128 1782
P12_ST00154 356 1735 040
P12_SP00129 429 1772
P12_ST00155 473 168 ^inzeoe 0.66 10040080
P12_SP00130 641 1781
P12_ST00156 679 306 ^ipfupi-pfupi, 100102400306401
P12_SP00131 985
P12_ST00157 1028 364 ^akakwamirana 10000000030000
P12_TL00027 1807 1208
P12_ST00158 1808
P12_SP00132 238 1833
P12_ST00159 000002
P12_SP00133 1832 -147
P12_ST00160 1872 2.
P12_SP00134 1908
P12_ST00161 371 1870 72
P12_SP00135 443 1907
P12_ST00162 459 1869 mhuno 05600
P12_SP00136 619
P12_ST00163 634 yakati 101000
P12_SP00137 1915
P12_ST00164 793 1871 pasha, 000202
P12_SP00138 940 1916
P12_ST00165 957 hwema, 100006
P12_SP00139 1132 1917
P12_ST00166 1873 ndiowo 706000
P12_SP00140 1316 1912 14
P12_ST00167 1330 1888
P12_TL00028 1929
P12_ST00168 1930 isina.
P12_SP00141 303 1968
P12_ST00169 357
P12_SP00142 1966
P12_ST00170 451 maziso 100001
P12_SP00143 609
P12_ST00171 209 matguku, 00083000
P12_SP00144 850 1975
P12_ST00172 871 anoti: 070015
P12_SP00145 999
P12_ST00173 1030 1931 365 Je-re-re-re-re-re- 100500301400400000
P12_TL00029 1987
P12_ST00174 2003 23 n 4
P12_SP00146 2026 6
P12_ST00175 214 1989 do, 800
P12_SP00147 277 2034
P12_ST00176 je-re-re-re-re-ndo, 0005016047004703105
P12_SP00148
P12_ST00177 1988 inodaro 5778011
P12_SP00149
P12_ST00178 909 1990 100000
P12_SP00150 1067 2027
P12_ST00179 1084 79 ayo 001
P12_SP00151 1163 2036
P12_ST00180 1180 2004 ^a
P12_SP00152 1226 2038
P12_ST00181 1242 1992 inegge 640800
P12_TL00030 2046
P12_ST00182 2047 icitarisa, 3061070000
P12_SP00153 380 2092
P12_ST00183 293 icinaganidza 003608240004
P12_SP00154 2093
P12_ST00184 111 0052
P12_SP00155 826 2084
P12_ST00185 kuyena. 0120800
P12_SP00156 1027 2094
P12_ST00186 1074 2050 Mukanwa 0004303
P12_SP00157 2089
P12_ST00187 1315 2065 ma mayo
P12_TL00031 2106
P12_ST00188 2120 yo
P12_SP00158 236 2153
P12_ST00189 mukuru, 4003260
P12_SP00159 449 2151
P12_ST00190 469 2119 muzere 031040
P12_SP00160 636 2143
P12_ST00191 657 mbaggura 20380000
P12_SP00161 890
P12_ST00192 910 2107 76 dza
P12_SP00162 2144
P12_ST00193 2109 mazino 000560
P12_SP00163 1172 2146
P12_ST00194 2112 anopinza 06014500
P12_TL00032 2165
P12_ST00195 2179 se
P12_SP00164 2204
P12_ST00196 2167 97 ^igo. 100800
P12_SP00165 2213
P12_ST00197 403 Shumba 013040
P12_SP00166 2203
P12_ST00198 2166 156 inodya 352000
P12_SP00167 769 2211
P12_ST00199 2178 nyama 00701
P12_SP00168 944 2212
P12_ST00200 965 2174 cete. 00000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00047.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P47 PHYSICAL_IMG_NR 47 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P47_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P47_LM00001 18 2280
RightMargin P47_RM00001 1536 23
BottomMargin P47_BM00001 2320 176
PrintSpace P47_PS00001 1518
TextBlock P47_TB00001 1372
TextLine P47_TL00001 37 185 1215 57
String P47_ST00001 189 38 CONTENT ndinoda WC 0.61 CC 4707080
SP P47_SP00001 226 223 20
P47_ST00002 246 186 90 kuti 0.73 0703
P47_SP00002 336
P47_ST00003 356 341 46 ndiritginyireno 0.63 560400858015080
P47_SP00003 697 232 21
P47_ST00004 718 187 147 nokuti 0.77 004630
P47_SP00004 865 224 27
P47_ST00005 892 360 55 rakambojiditgi- 400000086410800
P47_TL00002 36 1202
P47_ST00006 247 174 45 nyirauo 0.56 5067081
P47_SP00005 210 292 28
P47_ST00007 238 110 musi 0.85 0600
P47_SP00006 348 283 32
P47_ST00008 380 258 80 34 uye 0.78 600
P47_SP00007 460 29
P47_ST00009 489 ku 17
P47_SP00008 546
P47_ST00010 573 256 mazhanje." 0.86 5006020000
P47_SP00009 829 293
P47_ST00011 884 165 Kamba 0.97 00100
P47_SP00010 1049 285 19
P47_ST00012 1068 85 ndo 0.68 540
P47_SP00011 1153
P47_ST00013 1180 58 0.66 24 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kuenda
P47_TL00003 35 304 1216 49
P47_ST00014 305 109 enda 0.84 0410 HypPart2
P47_SP00012 144 342
P47_ST00015 163 114 kuna 2540
P47_SP00013 277
P47_ST00016 133 Bveni 0.98 00010
P47_SP00014 437 41
P47_ST00017 478 124 44 akati, 0.89 230000
P47_SP00015 602 30
P47_ST00018 632 257 "Shamgari, 0.75 0072080510
P47_SP00016 889 352
P47_ST00019 918 306 216 yakanaka 0.88 100000000
P47_SP00017 1134 353
P47_ST00020 1161 0.82
P47_TL00004 363 1327 48
P47_ST00021 206 39 ushambe 0.94 0000200
P47_SP00018 240 402
P47_ST00022 267 153 maoko 0.93 00102
P47_SP00019 420 401
P47_ST00023 441 ako 1.00 000
P47_SP00020 521 26
P47_ST00024 547 217 100100000
P47_SP00021 764 410 25
P47_ST00025 789 365 142 kwa^o 0.72 200101
P47_SP00022 931 411
P47_ST00026 951 366 148 0.74 704300
P47_SP00023 1099 403
P47_ST00027 1127 125 nhasi 56000
P47_SP00024 1252 70
P47_ST00028 1322 391 ^ 0.00 10
P47_TL00005 422
P47_ST00029 423 156 kumba 05101
P47_SP00025 192
P47_ST00030 181 kwaggu 0.69 500804
P47_SP00026 469
P47_ST00031 414 115 0.76 0530
P47_SP00027 529
P47_ST00032 424 177 nayenzi 8000600
P47_SP00028 724
P47_ST00033 743 184 nazhinji 0.70 80062240
P47_SP00029 927 470
P47_ST00034 956 141 kwa:;o 0.52 7027870
P47_SP00030 1097 471
P47_ST00035 1116 136 nauya 0.60 84600
P47_TL00006 482 1214
P47_ST00036 483 05
P47_SP00031 94 519
P47_ST00037 180 maBiko. 0.81 2280000
P47_SP00032 294 520 53
P47_ST00038 347 329 Tiggazosekwa 018100000100
P47_SP00033 676 528
P47_ST00039 703 495 52 na 0.87 02
P47_SP00034 755
P47_ST00040 780 namge 0.65 80080
P47_SP00035
P47_ST00041 955 128 kunzi 26500
P47_SP00036 1083
P47_ST00042 1111 484 140 'Mune 10400
P47_TL00007
P47_ST00043 542 123 tgina, 0.38 484855
P47_SP00037 161 588
P47_ST00044 191 359 hamushambe'." 5004040000100
P47_SP00038 550 578 54
P47_ST00045 604 132 50032
P47_SP00039 736
P47_ST00046 772 541 146 rakati, 3000126
P47_SP00040 587
P47_ST00047 964 "Cai^o, 0.80 00031000
P47_SP00041 1125
P47_ST00048 1163 77 sha 038 shamgari
P47_TL00008 610
P47_ST00049 mgari 08044
P47_SP00042 168 648
P47_ST00050 188 613 164 wareua 014080
P47_SP00043 638
P47_ST00051 266 ^irokwa;^o." 10100000510000
P47_TL00009 134 1118
P47_ST00052 679 4.
P47_SP00044 169 714
P47_ST00053 00060
P47_SP00045
P47_ST00054 375 88 riye 0.95 0010
P47_SP00046 463 722 16
P47_ST00055 479 282 rikagokwiza 00404030300
P47_SP00047 761 14
P47_ST00056 775 677 152 00000
P47_SP00048 715
P47_ST00057 947 690 84 33 aro, 0002
P47_SP00049 1031 723
P47_ST00058 1055 678 113 akati 05000
P47_SP00050 1168
P47_ST00059 1182 ku- 062
P47_TL00010 1217
P47_ST00060 737 120 tguka 0.49 08664
P47_SP00051 155 784
P47_ST00061 82 piri 3051
P47_SP00052 783
P47_ST00062 284 91 niri. 0.57 83710
P47_SP00053 774
P47_ST00063 429 93 Uye
P47_SP00054 522 782
P47_ST00064 560
P47_SP00055 725
P47_ST00065 752 akagofano-enda 0.91 00010001000540
P47_SP00056 1115
P47_ST00066 1150 738 102 ^ake 10000
P47_TL00011 795 1218
P47_ST00067 797 56 06
P47_SP00057 834
P47_ST00068 796 musha 58071
P47_SP00058 262
P47_ST00069 281 kwake 27060
P47_SP00059 427 833
P47_ST00070 447 808 no 00
P47_SP00060 502
P47_ST00071 530 kufano-pisa 05131202410
P47_SP00061 842
P47_ST00072 817 809 95 sora 0060
P47_SP00062 912
P47_ST00073 106 rose, 0.92 30000
P47_SP00063 1037 841
P47_ST00074 1066 rakagga 0.79 1030810
P47_TL00012 854 1219
P47_ST00075 330 rakapoteredza 6030303050200
P47_SP00064 902
P47_ST00076 393 151 0.71 16060
P47_SP00065 544
P47_ST00077 563 117 wake
P47_SP00066 680
P47_ST00078 708 867 112 wose 0040
P47_SP00067 820
P47_ST00079 857 855 105 kuti^ 0.67 060010
P47_SP00068 962 909 13
P47_ST00080 975 111 kana 0000
P47_SP00069 1086
P47_ST00081 1122 856 00062
P47_TL00013 914 50
P47_ST00082 130 rouya 0.64 47500
P47_SP00070 167 961
P47_ST00083 rigotsika 001401410
P47_SP00071
P47_ST00084 920 209 guggutga 0.55 08827080
P47_SP00072 620 960 15
P47_ST00085 635 00020
P47_SP00073 787
P47_ST00086 807 926 71 aro 044
P47_SP00074 878
P47_ST00087 899 171 agogiBa 0208080
P47_SP00075 1070
P47_ST00088 1085 pakare, 0000107
P47_TL00014 972 672
P47_ST00089 976 135 rirege 656000
P47_SP00076 1021
P47_ST00090 195 973 kudya 06400
P47_SP00077 337 1019
P47_ST00091 ^okudya 10007400
P47_SP00078 548
P47_ST00092 567 985 ^aggu. 1008260
P47_TL00015 1048
P47_ST00093 1050 5. 03
P47_SP00079 173
P47_ST00094 230 Kuzoti 050740
P47_SP00080 383
P47_ST00095 ^ino
P47_SP00081 496 1094
P47_ST00096 515 20050
P47_SP00082
P47_ST00097 662 1060 raona 13040
P47_SP00083 792
P47_ST00098 89 0.58 7503
P47_SP00084 898
P47_ST00099 913
P47_SP00085 1065
P47_ST00100 1082 050
P47_SP00086
P47_ST00101 1171 86 ace. 0007
P47_TL00016 1106 1203
P47_ST00102 1121
P47_SP00087 1146
P47_ST00103 1108 245 rakateoera 5362508040
P47_SP00088 358 1145
P47_ST00104 376 202 mushure 0603430
P47_SP00089 1144
P47_ST00105 599 1119 66 ma 0.83
P47_SP00090 665 1143
P47_ST00106 686 1107 175 Kamba, 000000
P47_SP00091 861 1152
P47_ST00107 885 303 rikagofamba, 200000000503
P47_SP00092 1188
P47_ST00108 1208 ri
P47_TL00017 1165
P47_ST00109 1167 265 kagofamba, 1866200330
P47_SP00093
P47_ST00110 332 1166 43 riciggo-peneggura 66008800700088840
P47_SP00094 1209
P47_ST00111
P47_SP00095 939
P47_ST00112 968 1178 0030
P47_SP00096 1052 1210
P47_ST00113 1081 rikaona 0300060
P47_TL00018 1222
P47_ST00114 1225 101 aciri 40042
P47_SP00097 1262
P47_ST00115 1235 macena. 1000700
P47_SP00098 1261
P47_ST00116 396 Rikagofamba 00001040000
P47_SP00099 702 1269
P47_ST00117 716 pakare 1000010
P47_SP00100 864 1268
P47_ST00118 880 211 rikanzwa 03001000
P47_SP00101 1091 1260
P47_ST00119 149
P47_TL00019 1281 500
P47_ST00120 1284 nacifara 80000240
P47_SP00102
P47_ST00121 243 1295
P47_SP00103 298 1320
P47_ST00122 327 213 kutamba. 0.99 00000000
P47_TL00020 1354 1103
P47_ST00123 1360 6.
P47_SP00104 1396
P47_ST00124 1356 040300
P47_SP00105 1394
P47_ST00125 1355 139 ragika 508500
P47_SP00106 1402
P47_ST00126 570 Kamba^ 0000210
P47_SP00107 746 1411 7
P47_ST00127 753 157 acizina 0010080
P47_SP00108 910 1393
P47_ST00128 937 :^ake 810000
P47_SP00109 1038 1401
P47_ST00129 1058 0604
P47_SP00110 1149 1392
P47_ST00130 1175 1367 69
P47_TL00021 1413 59
P47_ST00131 1418 81 oko
P47_SP00111 121 1456
P47_ST00132 138 1429 040
P47_SP00112 1454
P47_ST00133 225 1415 193 agiBiswa 08483000
P47_SP00113 418 1462
P47_ST00134 434 1427 ne
P47_SP00114 486 1452
P47_ST00135 503 1414 346 guggutga^akati, 1484408510000000
P47_SP00115 849 1472
P47_ST00136 131 "Moti 00001
P47_SP00116 998 1451
P47_ST00137 1012 244 washamba 00030050
P47_TL00022
P47_ST00138 1476
P47_SP00117 1514
P47_ST00139 221 1475 92 ako,
P47_SP00118 313 1519 42
P47_ST00140 355 1473 235 0.90 000080000
P47_SP00119 590 1520
P47_ST00141 644 1474 Igga 0820
P47_SP00120 745
P47_ST00142 1479 309 31 matema-tema 00000006000
P47_SP00121 1510
P47_ST00143 wani!" 001006
P47_TL00023 1531
P47_ST00144 1535
P47_SP00122 172 1574
P47_ST00145 1533 236 rikadozoti 1300804000
P47_SP00123 1571
P47_ST00146 1544 207 peneggu, 40008140
P47_SP00124 1579
P47_ST00147 668 1532 5200030
P47_SP00125 1569
P47_ST00148
P47_SP00126 1008
P47_ST00149 1028 aye
P47_SP00127 1105 1577
P47_ST00150 ambe- 00400
P47_TL00024 1589
P47_ST00151 1607 78 gge 800
P47_SP00128 119 1642
P47_ST00152 1605 acena 00030
P47_SP00129 270 1632
P47_ST00153 1592 97 aciti
P47_SP00130 395 1629
P47_ST00154 413 1591 gii 830
P47_SP00131 465 1637
P47_ST00155 492 1590 158 kugiBa. 0580800
P47_SP00132 650
P47_ST00156 704
P47_SP00133 836 1628
P47_ST00157
P47_SP00134 942 1636
P47_ST00158 971 rakadzokera 40000000001
P47_TL00025 1648
P47_ST00159 1655 04
P47_SP00135 1691
P47_ST00160 1651 16050
P47_SP00136
P47_ST00161 kwaro 00063
P47_SP00137 435 1688
P47_ST00162 462 1649 325 kundoshamba 14500050000
P47_SP00138 1687
P47_ST00163 814 0.96 01000
P47_SP00139 967 1686
P47_ST00164 987 1661
P47_SP00140
P47_ST00165 pakare. 0000500
P47_TL00026 1704 60
P47_ST00166 1713 315 Akagocena:;e. 00010003078700
P47_SP00141 1759
P47_ST00167 1709 Rikatd, 0100080
P47_SP00142 572 1754
P47_ST00168 "^ino 010000
P47_SP00143 735 1755
P47_ST00169 763 1708 261 ndinofugga 7003048830
P47_SP00144 1024
P47_ST00170 1051 1707 0620
P47_SP00145 1745
P47_ST00171 1170 87 ndi- 0442
P47_SP00146 1257
P47_ST00172 1275 l,j 0.29 766
P47_TL00027 1765 1265
P47_ST00173 1770 199 nozogika 00008302
P47_SP00147 239 1817
P47_ST00174 1769 02050
P47_SP00148 1806
P47_ST00175 430 1780 aggu 1807
P47_SP00149 1814
P47_ST00176 1768 ari 010
P47_SP00150 1805
P47_ST00177 640 macena." 00005000
P47_SP00151 851 442
P47_ST00178 1293 12 '' 0.30 67
P47_TL00028 1841 1114
P47_ST00179 1847 7.
P47_SP00152 1884
P47_ST00180 229 1842 275 Rikagoenda 0500400300
P47_SP00153 504 1889
P47_ST00181 159 ;;akare. 586000350
P47_SP00154 688 1888
P47_ST00182 030000
P47_SP00155 895 1879
P47_ST00183 915 1853 rane 0080
P47_SP00156
P47_ST00184 1040 143 pakati
P47_SP00157 1183
P47_ST00185 pe
P47_TL00029 1899
P47_ST00186 1910 guggutga^ 0.46 0882508410
P47_SP00158 1955
P47_ST00187 1900 178 ridozoti 20800003
P47_SP00159 1939
P47_ST00188 499 1912 00008122
P47_SP00160 706 1947
P47_ST00189 726 4610070
P47_SP00161 1937
P47_ST00190 922 182 aciggoti 00081000
P47_SP00162 1104 1946
P47_ST00191 1132 ndoo.
P47_TL00030 1957
P47_ST00192 1960 345 Rikagodzokera 0500006000070
P47_SP00163 386 2009
P47_ST00193 407 1959 204 kwakare. 10700400
P47_SP00164 611 1997
P47_ST00194 666 1958 344 Ridozodzokera 0380000000023
P47_SP00165 1010 1996
P47_ST00195 1029 400000
P47_SP00166 1185 2005
P47_ST00196 1201
P47_TL00031 2016
P47_ST00197 2021 maBiko 008200
P47_SP00167 208 2060
P47_ST00198 227 2032 rwe 400
P47_SP00168 2057
P47_ST00199 2018 citatu 023004
P47_SP00169 2056
P47_ST00200 2017 5505000
P47_SP00170 654 2055
P47_ST00201 674 122 ndi:jo 441880
P47_SP00171 2063
P47_ST00202 815 :;akare:^o. 8870304071000
P47_SP00172 1025
P47_ST00203 1080 64 Ne
P47_SP00173 2054
P47_ST00204 shu- 0561
P47_TL00032 2076
P47_ST00205 2094 ggu 810
P47_SP00174 2129
P47_ST00206 2081 51 kugguru 0.47 0688444
P47_SP00175 338 2132
P47_ST00207 2078
P47_SP00176 2115
P47_ST00208 461 2077 kubva 05006
P47_SP00177 601
P47_ST00209 621 raenda 700130
P47_SP00178 777 2114
P47_ST00210
P47_SP00179 853
P47_ST00211 873 ciro 0510
P47_SP00180 959
P47_ST00212 979 2089 96 caro 0001
P47_SP00181 1075
P47_ST00213 1095 162 kwaina 000080
P47_TL00033 2138 408
P47_ST00214 2154
P47_SP00182 2179
P47_ST00215 196 mukadzi 7500400
P47_SP00183 311 2178
P47_ST00216 326 2149 waro. 00600
P47_TL00034 2210
P47_ST00217 2216 8.
P47_SP00184 2253
P47_ST00218 231 2212 Rikagogara 0001300050
P47_SP00185 2258
P47_ST00219 524 2223 mazuna 030680
P47_SP00186 699 2248
P47_ST00220 335 mashomanana 00060400030
P47_SP00187 1061 2249
P47_ST00221 1089 170 risigga- 01008000
P47_TL00035 2270 1205
P47_ST00222 2287 137 onane 27010
P47_SP00188 179 2312
P47_ST00223 2285
P47_SP00189 252 2310
P47_ST00224 273 214 03008235
P47_SP00190 487 2317
P47_ST00225 506 2282 yaro, 10403
P47_SP00191 619 2316
P47_ST00226 Kamba. 035000
P47_SP00192 816 2308
P47_ST00227 871 Rimge 00380
P47_SP00193 1018
P47_ST00228 2281 104 zuna 0.59 0582
P47_SP00194 1142 2307
P47_ST00229 1162 Bve
Illustration P47_CB1_SUB 1298 660 TYPE
P47_TB00002 1290 894
P47_TB00003 1424 1110
P47_TL00036 1124 108
P47_ST00230 .'.^'iJj 0.20 6767107888
P47_TB00004 1324
P47_TL00037 1524
P47_ST00231
P47_TB00005 1306 1904
P47_TL00038 1328 1908
P47_ST00232 :h- 0.21 8886
P47_TB00006 1294 126
P47_TL00039 1296 2096
P47_ST00233 A^i 0.15 8107
P47_TB00007 1426 2122
P47_TL00040 2127 62
P47_ST00234 ^^


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P20_LM00001 161 2219
RightMargin P20_RM00001 1400 159
BottomMargin P20_BM00001 2260 236
PrintSpace P20_PS00001 1239
TextBlock P20_TB00001 688 166
TextLine P20_TL00001 694 47 154 29
String P20_ST00001 65 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P20_SP00001 735 68 19
P20_ST00002 754 37 18 0.44 28
P20_SP00002 791 76 17
P20_ST00003 808 40
P20_TB00002 127 2133
P20_TL00002 167 133 1219
P20_ST00004 135 78 dza 0.86 102
P20_SP00003 245 172
P20_ST00005 264 152 38 Sesilia 0.83 0800030
P20_SP00004 416 173
P20_ST00006 434 147 56 25 no 0.63 70
P20_SP00005 490
P20_ST00007 510 134 131 46 kutya 0.81 16010
P20_SP00006 641 180
P20_ST00008 660 45 kukuru, 0.71 0514071
P20_SP00007 840 178 22
P20_ST00009 862 194 acitagga 0.69 00850820
P20_SP00008 1056 27
P20_ST00010 1083 kunzwa 000000
P20_SP00009 1261 171
P20_ST00011 1280 145 106 zano 0.79 0170
P20_TL00003 193 48
P20_ST00012 215 rakapiwa 0.88 00303300
P20_SP00010 382 241
P20_ST00013 402 206 54 na 0.64
P20_SP00011 456 231
P20_ST00014 474 116 Yesu 0005
P20_SP00012 590
P20_ST00015 609 156 Kriste, 0.87 0530000
P20_SP00013 765 238
P20_ST00016 785 153 rokuti: 4302028
P20_SP00014 938 230
P20_ST00017 960 349 "Uanogoneswa 280842000000
P20_SP00015 1309 240 21
P20_ST00018 1330 205 24 0.80 31
P20_TL00004 168 252 1220
P20_ST00019 254 114 Yao3 0.56 0088
P20_SP00016 282 291 32
P20_ST00020 314 253 276 kumurunira 0.42 6686088670
P20_SP00017
P20_ST00021 622 71 Iye 0.99 000
P20_SP00018 693 299
P20_ST00022 730 92 35 oga. 0.89 3100
P20_SP00019 822
P20_ST00023 860 345 nasiggateerere 80028200005010
P20_SP00020 1205
P20_ST00024 1242 146 rucino 300080
P20_TL00005 311
P20_ST00025 325 26 rwose 0.74 14330
P20_SP00021 302 351 33
P20_ST00026 335 85 rwo 0.31 577
P20_SP00022 420 350 39
P20_ST00027 459 312 162 maoiri, 0.61 0884130
P20_SP00023 621 357
P20_ST00028 659 324 82 34 gga 0.57
P20_SP00024 741 358
P20_ST00029 779 197 nadaro." 0.72 80801200
P20_SP00025 976 57
P20_ST00030 1033 183 Wakati: 0.97 0000020
P20_SP00026 1216
P20_ST00031 1256 132 "rfayi 077003
P20_TL00006 371 1204
P20_ST00032 373 ndaggoona 0.55 030885860
P20_SP00027 425 419
P20_ST00033 444 384 aggere 0.73 081060
P20_SP00028 596
P20_ST00034 616 96 uyo, 0.70 5006
P20_SP00029 712 418 15
P20_ST00035 727 336 ndiggatendere 1728302001000
P20_SP00030 1063
P20_ST00036 372 181 Kriste", 0.96 02000000
P20_SP00031 1264 417
P20_ST00037 1267 394 51 4 0.00 10
P20_SP00032 1318 398 1
P20_ST00038 1319 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nokuti
P20_TL00007 170 430 1221
P20_ST00039 432 kuti 0707 HypPart2
P20_SP00033 262 469
P20_ST00040 281 431 203 wakagga 0060850
P20_SP00034 484 478
P20_ST00041 504 61 ari 050
P20_SP00035 565 468
P20_ST00042 598 242 muhedeni. 0.67 547050600
P20_SP00036
P20_ST00043 897 184 0.95
P20_SP00037 1081 36
P20_ST00044 1117 204 "Nde:jipi 000088350
P20_SP00038 1321 477
P20_ST00045 1339 52 ^i- 1000
P20_TL00008 606
P20_ST00046 491 320 ggandigonese 812724007000
P20_SP00039 492 538
P20_ST00047 511 267 kumuona" 040607000
P20_TL00009 283 1096
P20_ST00048 568 4. 0.92
P20_SP00040 319 604
P20_ST00049 566 0.76 0036070
P20_SP00041 525
P20_ST00050 554 273 wakadanira 1200818500
P20_SP00042 827 603
P20_ST00051 859 oti: 0.45 5582
P20_SP00043 930
P20_ST00052 968 317 "Hauggagone 0.65 67378050000
P20_SP00044 1285 613
P20_ST00053 1320 59 ku 0.68 06 kumuona,
P20_TL00010 624 1207
P20_ST00054 638 muona, 0.52 081845
P20_SP00045 338 671
P20_ST00055 625 Ualeriano, 8422350060
P20_SP00046 670
P20_ST00056 618 128 usina 51380
P20_SP00047 746 663
P20_ST00057 766 329 kuBapatiswa." 4680500420000
P20_SP00048 1095 53
P20_ST00058 1148 626 Ne:;o 007860
P20_SP00049
P20_ST00059 1284 93 Sesi 0000
P20_TL00011 684
P20_ST00060 685 lia 160
P20_SP00050 232 722
P20_ST00061 268 wakamutumira 0.75 001065066110
P20_SP00051 619
P20_ST00062 654 216 pakarepo 0.84 40502000
P20_SP00052 870 731
P20_ST00063 907 kuna 0.66 0670
P20_SP00053 1023 721
P20_ST00064 1052 Papa 0.94 0020
P20_SP00054 1166
P20_ST00065 1200 189 Urbano, 0.91 0100400
P20_TL00012 743
P20_ST00066 744 0070822
P20_SP00055 377
P20_ST00067 409 208 acinanda 00282620
P20_SP00056 617 781
P20_ST00068 653 "mumakatekumba." 0050130401704000
P20_SP00057 1122
P20_ST00069 1176 (Mukura- 13726100
P20_TL00013 802
P20_ST00070 803 207 mbidzwa 0045040
P20_SP00058 379 841
P20_ST00071 397 221 kuteerera 370000060
P20_SP00059
P20_ST00072 130 Yane, 00806
P20_SP00060 768 848 23
P20_ST00073 kwa 300
P20_SP00061 887
P20_ST00074 918 169 naiitwa 8024004
P20_SP00062 1087
P20_ST00075 1107 816 0.98 00
P20_SP00063 1163
P20_ST00076 1180 142 naBati 808102
P20_SP00064 1322
P20_ST00077 815 ne 80
P20_TL00014 861
P20_ST00078 nyika, 321076
P20_SP00065 909
P20_ST00079 271 Uakristiane 0.77 70620002050
P20_SP00066 620 900
P20_ST00080 658 209 nakacera 80000060
P20_SP00067 867 899
P20_ST00081 901 875 111 unza 7600
P20_SP00068 1012
P20_ST00082 1040 95 pasi 0.78 3400
P20_SP00069 1135
P20_ST00083 1169 124 pevu, 50065
P20_SP00070 1293
P20_ST00084 1311 81 uru 646
P20_TL00015 920
P20_ST00085 922 kwa^o: 0.58 3501070
P20_SP00071 327
P20_ST00086 348 921 163 makati 080360
P20_SP00072 959
P20_ST00087 532 151 madzo 00401
P20_SP00073 683
P20_ST00088 704 213 makagga 3032823
P20_SP00074 917 13
P20_ST00089 makacerwa 010000100
P20_SP00075 1194
P20_ST00090 1211 dzimba- 6002051
P20_TL00016 175 980
P20_ST00091 982 218 44 dza-Yane, 500000810
P20_SP00076 393 1026
P20_ST00092 413 993 0.59
P20_SP00077 467 1018
P20_ST00093 498 dzo 0.82 500
P20_SP00078 576
P20_ST00094 kugara. 0.90 0410001
P20_SP00079 769 1027 60
P20_ST00095 829 Ndimomo 0.93 0010003
P20_SP00080 1061 30
P20_ST00096 1091 981 303 makafundisi- 210257550042
P20_TL00017 176 1039 1218
P20_ST00097 1053 97 rwa, 4803
P20_SP00081 1085
P20_ST00098 293 55
P20_SP00082 1077
P20_ST00099 378 195 kuitirwa 05003600
P20_SP00083 573
P20_ST00100 592 Misa, 02005
P20_SP00084 716
P20_ST00101 748
P20_SP00085 805
P20_ST00102 386 kugamucidzirwa 05005702206600
P20_SP00086 1227
P20_ST00103 1258 1042 136 Masa- 05100
P20_TL00018 1098 962
P20_ST00104 1100 kramente; 030006004
P20_SP00087 408 1145
P20_ST00105 428 1099 201 munonzi 0780704
P20_SP00088 629 1136
P20_ST00106 650 488 "mumakatekumba"). 00700300005000000
P20_TL00019 278 1174 1113
P20_ST00107 1175 5.
P20_SP00089 1213
P20_ST00108 366 226 Ualeriano 701002070
P20_SP00090 1212
P20_ST00109 607 337 wakafundiswa 000038744000
P20_SP00091 944
P20_ST00110 963 1187
P20_SP00092 1019
P20_ST00111 1037 354 kuzoBapatiswa. 17008040340007
P20_TL00020 179 1233 1215
P20_ST00112 1234 Kuzoti 074024
P20_SP00093 332 1271
P20_ST00113 363 250 wadzokera 006025010
P20_SP00094
P20_ST00114 633 117 2710
P20_SP00095 750
P20_ST00115 782 165 Sesilia, 00231105
P20_SP00096 947 1279
P20_ST00116 965 wakamuwana 3400050270
P20_SP00097 1273
P20_ST00117 1315 1236 79 aci- 3050
P20_TL00021 1292 1214
P20_ST00118 1306 n 0.47 5
P20_SP00098 6
P20_ST00119 212 1299 149 amata, 0.60 750505
P20_SP00099 361 1337
P20_ST00120 220 akaonano 07001084
P20_SP00100 602
P20_ST00121 1305 125 naye, 80005
P20_SP00101
P20_ST00122 775 383030
P20_SP00102 928 1340
P20_ST00123 957 1294 acipenya 00030410
P20_SP00103
P20_ST00124 1181 1307
P20_SP00104 1235 1332
P20_ST00125 1295 126 mbiri 57100
P20_TL00022 177 1349
P20_ST00126 1363 ye
P20_SP00105 229 1396
P20_ST00127 degga. 508003
P20_SP00106
P20_ST00128 462 700020520
P20_SP00107 1387
P20_ST00129 723 akakanuka, 0503056004
P20_SP00108 990 1395
P20_ST00130 1350 64 asi 401
P20_SP00109
P20_ST00131 1118 moyo
P20_SP00110 1244 1397
P20_ST00132 1352 119 wake 0100
P20_TL00023 1408
P20_ST00133 1409 155 wakati 000200
P20_SP00111 333 1447
P20_ST00134 359 66 fee 0.85 400
P20_SP00112 1446
P20_ST00135 445 1421
P20_SP00113
P20_ST00136 520 0.43
P20_SP00114
P20_ST00137 595 farisa. 1050000
P20_SP00115 737
P20_ST00138 790 440 Wakandoshenedza 031075027080510
P20_SP00116 1230 1448
P20_ST00139 1259 1412 muni- 00611
P20_TL00024 1467 50
P20_ST00140 1469 101 gina 8070
P20_SP00117 279 1515
P20_ST00141 296 4001
P20_SP00118 415 1505
P20_ST00142 433 TiBurtio; 078650002
P20_SP00119 637 1513
P20_ST00143 657 1468 123 iyeno 00083
P20_SP00120 780 1514
P20_ST00144 812 344 wakapindurwa 000000144550
P20_SP00121 1156
P20_ST00145 1191 1483 1004
P20_SP00122 1317 1517
P20_ST00146 1336 1484
P20_TL00025 1527
P20_ST00147 1528 Sesilia; 00110430
P20_SP00123 341 1573
P20_ST00148 86 ndo 760
P20_SP00124 447 1565
P20_ST00149 480 269 kundotgaga 3475008460
P20_SP00125 749 1575
P20_ST00150 188 Urbano. 0120020
P20_SP00126 969 1566 58
P20_ST00151 1530 No 04
P20_SP00127 1567
P20_ST00152 1126 1529 kuzoBiapati- 040088600161
P20_TL00026 1586 1198 49
P20_ST00153 1600 87 swa 003
P20_SP00128 1625
P20_ST00154 284 kwake, 430705
P20_SP00129 1631
P20_ST00155 464 007044
P20_SP00130 1624
P20_ST00156 634 1587 83 jeje 4030
P20_SP00131 717 1633
P20_ST00157 732 0.41 74
P20_SP00132 788
P20_ST00158 807 202 mukoma 032000
P20_SP00133 1009
P20_ST00159 1588 wake, 20004
P20_SP00134 1159 1634
P20_ST00160 1178 1589
P20_SP00135 1302 1635
P20_ST00161 1604 63 wa wakaona
P20_TL00027 1645 773
P20_ST00162 1647 141 kaona 02082
P20_SP00136 1684
P20_ST00163 339 1657 082030
P20_SP00137 1692
P20_ST00164 1658 uye 700
P20_SP00138 593
P20_ST00165 612
P20_SP00139 666 1683
P20_ST00166 686 0.54 67630
P20_SP00140 813
P20_ST00167 830 1646 122 yake. 00006
P20_TL00028 280 1719
P20_ST00168 1721 6.
P20_SP00141 316 1757
P20_ST00169 368 Asi
P20_SP00142 448 1756
P20_ST00170 465 murayiri 76000142
P20_SP00143 668 1765
P20_ST00171 1732 62 we
P20_SP00144 762
P20_ST00172 1726 113 guta, 47306
P20_SP00145 894 1766
P20_ST00173 914 anonzi 050702
P20_SP00146 1067 1758
P20_ST00174 1086 1722 Almakio, 30500042
P20_SP00147 1769
P20_ST00175 1314 1738 wa- 042
P20_TL00029 1778
P20_ST00176 1779 227 kaziniswa 000486000
P20_SP00148 406 1817
P20_ST00177 424 1791 ^o 0.30 104
P20_SP00149 472 1824
P20_ST00178 499 243 rupinduko 242064400
P20_SP00150 742
P20_ST00179 761 urwo. 53407
P20_SP00151 889 1816
P20_ST00180 943 1780 Wakashenedza 000004080001
P20_SP00152 1820
P20_ST00181 1796 ano
P20_TL00030 1837
P20_ST00182 1838 naniri, 8182703
P20_SP00153 1883
P20_ST00183 343 oda 080
P20_SP00154 1875
P20_ST00184 457 kunapa 268100
P20_SP00155 1884
P20_ST00185 661 1850 moga. 04800
P20_SP00156
P20_ST00186 844
P20_SP00157 923 1876
P20_ST00187 951 1839 265 nakatsugga 8030000810
P20_SP00158 1888
P20_ST00188 1842 kwa^o, 0001005
P20_TL00031 1896
P20_ST00189 noramba 8540720
P20_SP00159 380 1935
P20_ST00190 235 nacidudza 880083000
P20_SP00160 1933
P20_ST00191 672 citendero 001056055
P20_SP00161 888 1934
P20_ST00192 1909 115 cano. 00802
P20_SP00162 1022 1936
P20_ST00193 1076 1899 109 Uose 8000
P20_SP00163 1185 1937
P20_ST00194 1217 1902 89 nari 0.62 8105
P20_SP00164 1939
P20_ST00195 1325 1915 0.35 84 naniri
P20_TL00032 1955
P20_ST00196 1957 niri 8715
P20_SP00165 257 1994
P20_ST00197 275 356 nakazopondwa, 8054014080005
P20_SP00166 631 2002
P20_ST00198 649 164 nakana 800480
P20_SP00167 1993
P20_ST00199 835 1963 251 namartyre. 8000010505
P20_TL00033 2029 1112
P20_ST00200 2031 7.
P20_SP00168 2068
P20_ST00201 369 S
P20_SP00169 396 2067 7
P20_ST00202 403 esilia 804150
P20_SP00170 2066
P20_ST00203 552 399 wakazoudzisirwa 006001420001500
P20_SP00171
P20_ST00204 2030 0362
P20_SP00172
P20_ST00205 1103 2032 210 23421420
P20_SP00173 1313 2080
P20_ST00206 1335 2048
P20_TL00034 2087
P20_ST00207 2089 kubvunzwa 457077000
P20_SP00174 443 2126
P20_ST00208 461 2100 ^e 0.50 100
P20_SP00175 506 2134
P20_ST00209 526 185 midziyo 6421003
P20_SP00176 711 2135
P20_ST00210 729 2101
P20_SP00177 783
P20_ST00211 pfuma 50723
P20_SP00178 949 2136
P20_ST00212 967 2102 ^a
P20_SP00179 1015
P20_ST00213 2091 237 Ualeriano. 7010200600
P20_SP00180 1270 2131
P20_ST00214 1324 2096 67 Vi-
P20_TL00035 2146 1201
P20_ST00215 2149 rigo 2013
P20_SP00181 270 2195
P20_ST00216 288 wakati: 0020043
P20_SP00182 454 2185
P20_ST00217 2148 "!^ose 0810000
P20_SP00183 2194
P20_ST00218 643 2147 ^akagonerwa 100502080220
P20_SP00184
P20_ST00219 972 2150 239 narombe." 823000070
P20_SP00185 2188
P20_ST00220 1263 2154 Paka 6000 Pakarepo,
P20_TL00036 2206
P20_ST00221 repo, 60661
P20_SP00186 2254
P20_ST00222 muBati 068002
P20_SP00187 2244
P20_ST00223 272 wakaniruka 0250802330
P20_SP00188 797 2245
P20_ST00224 828 2220
P20_SP00189 882
P20_ST00225 912 2208 148 hasha. 400806
P20_SP00190 1060 2246
P20_ST00226 2210 Wakarayira 0003802150


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2610 WIDTH 1647
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS 1756
LeftMargin P2_LM00001 1446 28
RightMargin P2_RM00001 1540 107
BottomMargin P2_BM00001 1784 826
PrintSpace P2_PS00001 94
TextBlock P2_TB00001
TextLine P2_TL00001 1447 1757 93 25
String P2_ST00001 51 23 CONTENT :.-s's WC 0.45 CC 806808
SP P2_SP00001 1498 1780 8
P2_ST00002 1506 1760 34 22 ,;s"' 0.27 57877


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00029.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P29 PHYSICAL_IMG_NR 29 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P29_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P29_LM00001 26 2224
RightMargin P29_RM00001 1536 23
BottomMargin P29_BM00001 2266 230
PrintSpace P29_PS00001 1510
TextBlock P29_TB00001
TextLine P29_TL00001 574 47 156 31
String P29_ST00001 65 44 6 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P29_SP00001 618 71 16
P29_ST00002 634 39 27 0.28 86
P29_SP00002 673 78 18
P29_ST00003 691 66 5 0.90 1
P29_TL00002 43 134 1221 50
P29_ST00004 263 40 ndokuenda 0.69 850370030
P29_SP00003 306 174 15
P29_ST00005 321 101 ^ake 0.64 10400
P29_SP00004 422 181 19
P29_ST00006 441 135 214 38 kumusha 0.41 4553687
P29_SP00005 655 173
P29_ST00007 670 136 161 kwake. 0.86 103300
P29_SP00006 831 55
P29_ST00008 886 154 Kuzoti 0.82 460000
P29_SP00007 1040
P29_ST00009 1059 146 205 maggwa- 0.53 5082077
P29_TL00003 195 1208 48
P29_ST00010 207 240 36 naggwana 0.72 80800220
P29_SP00008 283 243 20
P29_ST00011 303 139 37 Gwari 0.87 00051
P29_SP00009 442 232
P29_ST00012 461 166 wakati: 0.92 0000005
P29_SP00010 627 233
P29_ST00013 666 196 226 45 "UaHuku, 0.62 07216066
P29_SP00011 892 241 21
P29_ST00014 913 194 naHuku, 0.58 8142155
P29_SP00012 1107
P29_ST00015 1127 197 124 naHu 8055 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P29_TL00004 254 1215
P29_ST00016 255 70 ku, 571 HypPart2
P29_SP00013 117 300
P29_ST00017 137 0.65 8077000
P29_SP00014 333 299 33
P29_ST00018 366 8073041
P29_SP00015 561
P29_ST00019 590 184 naHuku 0.52 806444
P29_SP00016 774 293
P29_ST00020 811 256 85 46 cigo 0380
P29_SP00017 896 302
P29_ST00021 934 267 ca 1.00 00
P29_SP00018 982
P29_ST00022 1018 244 naGondo." 0.83 800012100
P29_TL00005 49 313 1213
P29_ST00023 314 245 Gukurume 0.66 08741500
P29_SP00019 294 352
P29_ST00024 209 rikaBuda 0.75 10108080
P29_SP00020 523 351
P29_ST00025 543 242 muzumbu, 0.63 63050067
P29_SP00021 785 360
P29_ST00026 806 125 rikati 860232
P29_SP00022 931
P29_ST00027 951 315 219 mapapiro 50630532
P29_SP00023 1170 362
P29_ST00028 1190 328 72 24 aro 0.91 110
P29_TL00006 372
P29_ST00029 374 bu, 0.60 830
P29_SP00024 115 419
P29_ST00030 373 021
P29_SP00025 206 418 13
P29_ST00031 0.80 060
P29_SP00026 289 14
P29_ST00032 69 bu: 0.76 052
P29_SP00027 410
P29_ST00033 395 277 "Takarasa." 0.95 00100000030
P29_SP00028 672 411
P29_ST00034 701 102 ^ino 0.59 10050
P29_SP00029 803 420
P29_ST00035 824 0.94 00002
P29_SP00030 963 412
P29_ST00036 983 281 akandoudza 0.74 3002006282
P29_TL00007 432 1216
P29_ST00037 naGondo 8000530
P29_SP00031 253 471
P29_ST00038 272 103 kuti: 42326
P29_SP00032 375 470 22
P29_ST00039 397 433 122 "Cigo 00380
P29_SP00033 519 479
P29_ST00040 540 445 25
P29_SP00034 587
P29_ST00041 607 258 makandipa 0.78 503070300
P29_SP00035 865 480
P29_ST00042 884 ndo 0.89 030
P29_SP00036 969
P29_ST00043 988 275 kundoneura 0.67 0830080840
P29_TL00008 491 1204
P29_ST00044 505 113 nana 8050
P29_SP00037 155 530
P29_ST00045 182 504 152 34 naggu, 0.56 808080
P29_SP00038 334 538
P29_ST00046 354 143 kuzoti 063046
P29_SP00039 497 529
P29_ST00047 524 492 nasawira 80070235
P29_SP00040 730 28
P29_ST00048 758 114 nedu 0.43 8085
P29_SP00041 872
P29_ST00049 899 105 naye 8100
P29_SP00042 1004 539
P29_ST00050 1024 153 35 namge 84080
P29_SP00043 1177
P29_ST00051 1196 506 na 0.42 82
P29_TL00009 551 1217
P29_ST00052 Huku, 75340
P29_SP00044 186 596
P29_ST00053 223 563 138 naona 82220
P29_SP00045 361 588
P29_ST00054 0.57 8080
P29_SP00046 507
P29_ST00055 140 naggu 81845
P29_SP00047 683 598
P29_ST00056 720 278 nakaneurwa 8010800600
P29_SP00048 998 589
P29_ST00057 1029 552 231 nakanditi, 8000002567
P29_TL00010 610 997
P29_ST00058 ndipeino. 0.55 740254833
P29_SP00049 257 657
P29_ST00059 312 265 Ndikanapa, 0020080204
P29_SP00050 577
P29_ST00060 599 611 63 asi 000
P29_SP00051 662 648
P29_ST00061 681 95 :^ino 0.48 810250
P29_SP00052 776
P29_ST00062 796 nakarasa." 0.81 8002000330
P29_TL00011 147 685 1113
P29_ST00063 687 4. 0.79
P29_SP00053 723
P29_ST00064 237 686 050040
P29_SP00054 391
P29_ST00065 424 698 170 mumge 0.70 06080
P29_SP00055 594 732
P29_ST00066 111 musi 5406
P29_SP00056 738
P29_ST00067 760 163 Gondo, 444110
P29_SP00057 923 731
P29_ST00068 957 699 anaona 180000
P29_SP00058 1120 724
P29_ST00069 1151 109 8000
P29_TL00012 41 745 1219
P29_ST00070 nake 8002
P29_SP00059 151 784
P29_ST00071 746 172 naggoti 8081202
P29_SP00060 342 792
P29_ST00072 358 mavudzi 2502003
P29_SP00061 553 783
P29_ST00073 569 227 nyaggara, 700800504
P29_SP00062 793
P29_ST00074 817 akati: 100045
P29_SP00063 942
P29_ST00075 964 176 "Uanhu 088154
P29_SP00064 1140
P29_ST00076 1155 8400
P29_TL00013 805 1343
P29_ST00077 128 nhasi 77001
P29_SP00065 171 843 30
P29_ST00078 201 285 ndinonada." 00000808040
P29_SP00066 486 53
P29_ST00079 99 gike 0.77
P29_SP00067 638 850
P29_ST00080 671 818 112 pana 2000
P29_SP00068 852
P29_ST00081 804 00037
P29_SP00069
P29_ST00082 962 pumu, 55060
P29_SP00070 1105
P29_ST00083 1138 123 naka* 80007
P29_SP00071 1261
P29_ST00084 1299 808 87 32 4-)fe> 0.18 8878778
P29_TL00014 864
P29_ST00085 83 bva 0.71 800
P29_SP00072 127 903
P29_ST00086 145 nati 0.51 8036
P29_SP00073 902
P29_ST00087 264 212 burururu 06430205
P29_SP00074 476
P29_ST00088 508 877 mu 06
P29_SP00075 580
P29_ST00089 150 degga, 808100
P29_SP00076 761 911
P29_ST00090 119 wane 0.85 0050
P29_SP00077 912
P29_ST00091 932 866 noggoti 8184404
P29_SP00078
P29_ST00092 1137 tsika, 0.99 000000
P29_TL00015
P29_ST00093 924 800001
P29_SP00079 168
P29_ST00094 188 000055
P29_SP00080
P29_ST00095 343
P29_SP00081 467
P29_ST00096 488 925 89 nari 8103
P29_SP00082
P29_ST00097 937 73
P29_SP00083 669 961
P29_ST00098 696 degga; 808326
P29_SP00084 847 971
P29_ST00099 867 0060
P29_SP00085 986
P29_ST00100 1008 00000
P29_SP00086 1146
P29_ST00101 1176 84 oda 080
P29_TL00016
P29_ST00102 208 kuBatwa, 05803060
P29_SP00087 252 1028
P29_ST00103 287 akati 0.93 00210
P29_SP00088 401 1021
P29_ST00104 431 984 94 pasi 5100
P29_SP00089 525 1030
P29_ST00105 544 mhu; 0474
P29_SP00090 658
P29_ST00106 678 996
P29_SP00091 789
P29_ST00107 naGwari 8000070
P29_SP00092 1003
P29_ST00108 1031 nondonda 80040040
P29_TL00017 1042 1268
P29_ST00109 1043 92 8011
P29_SP00093 133 1081
P29_ST00110 104 pasi, 00003
P29_SP00094 1089
P29_ST00111 630
P29_SP00095 363 1080
P29_ST00112 210 kunogika 15008400
P29_SP00096 605
P29_ST00113 640 1055 0.30 76
P29_SP00097 710
P29_ST00114 729 178 minzwa 026003
P29_SP00098 907
P29_ST00115 939 njo; 0006
P29_SP00099
P29_ST00116 1041 131 ndiko 43000
P29_SP00100 1172
P29_ST00117 ku-
P29_SP00101 1262
P29_ST00118 1304 1074 .
P29_TL00018 1093 1413 54
P29_ST00119 1115 97 sar 7001
P29_SP00102 1141
P29_ST00120 158 1101 211 kwakaita 0.97 00000100
P29_SP00103 369
P29_ST00121 389 1102 naGwari. 80007340
P29_SP00104 595
P29_ST00122 677 Uu>cJr'-^c~ 0.31 885781631087
P29_SP00105 910 1143
P29_ST00123 1019 f-- 874778
P29_SP00106 1121 1144
P29_ST00124 ^^^ 0.09 71010710
P29_SP00107 1136
P29_ST00125 1384 1095 52 '{ 0.22
P29_TL00019 1171 1328
P29_ST00126 1178 5.
P29_SP00108 56
P29_ST00127 Gondo
P29_SP00109
P29_ST00128 269 akadaridza, 0.88 00080000040
P29_SP00110 689 1222
P29_ST00129 722 177 woenda 000500
P29_SP00111
P29_ST00130 918 kuna 0270
P29_SP00112 1033
P29_ST00131 1064 naHuku; 8365050
P29_SP00113 1258 62
P29_ST00132 1320 f 0.14 8
P29_SP00114 1340 1223
P29_ST00133 1409 1185 ^J 0.08 1088
P29_TL00020 1239 1218
P29_ST00134 1249 121 0000
P29_SP00115 1274
P29_ST00135 183 832003
P29_SP00116 367
P29_ST00136 386 91 8004
P29_SP00117 477
P29_ST00137 kuteta 0.84 022030
P29_SP00118 643
P29_ST00138 663 1243 nacitgaga 860208022
P29_SP00119 1284
P29_ST00139 893 98 cigo. 06807
P29_SP00120 991 1283
P29_ST00140 1047 00030
P29_SP00121 1197
P29_ST00141 ri- 075
P29_TL00021 1295 1203
P29_ST00142 1296 148 kagika 008400
P29_SP00122 191 1342
P29_ST00143 1308
P29_SP00123 322
P29_ST00144 340 304 naGukurume 8002003300
P29_SP00124 644 1334
P29_ST00145 665 pumu. 02000
P29_SP00125
P29_ST00146 Uanhun^i 813005104
P29_SP00126 1083
P29_ST00147 1098 nakaci 820002 nakaciti
P29_TL00022 1389 60
P29_ST00148 1355 ti
P29_SP00127 1392
P29_ST00149 167 kuoana 758010
P29_SP00128 262 1393
P29_ST00150 1367 120 naoo: 0.32 87880
P29_SP00129
P29_ST00151 423 1354 "Pindai 0004303
P29_SP00130 17
P29_ST00152 616 259 mumikoko, 044103000
P29_SP00131 875 1400
P29_ST00153 pindai 500006
P29_SP00132 1402
P29_ST00154 1058 202 mumiko- 3320007
P29_SP00133 1260
P29_ST00155 88 ^'"^ 0.20 8103710
P29_TL00023 1205
P29_ST00156 1414 ko, 0.98
P29_SP00134 108 1459
P29_ST00157 030001
P29_SP00135 1461
P29_ST00158 370050000
P29_SP00136
P29_ST00159 030402
P29_SP00137 716
P29_ST00160 284 mumikoko." 0210222000
P29_SP00138 1016 1452
P29_ST00161 1071 Gukuru 000605
P29_TL00024 1473 1206
P29_ST00162 1486 67 me
P29_SP00139 1511
P29_ST00163 129 1474 i:^o:^o 0.50 061007100
P29_SP00140 1520
P29_ST00164 276 ricimanyira 00000802000
P29_SP00141 1519
P29_ST00165 mu-rukato, 0370200500
P29_SP00142 1518
P29_ST00166 845 riciti: 0005102
P29_SP00143 966
P29_ST00167 1001 246 "Wogocita 000240410
P29_TL00025 1530
P29_ST00168 1542 gga
P29_SP00144 1577
P29_ST00169 1543 no
P29_SP00145 199 1568
P29_ST00170 215 kurona, 0400800
P29_SP00146 387 1575
P29_ST00171 404 1531 291 wogocitagga 04000630840
P29_SP00147 695
P29_ST00172 712 0.68
P29_SP00148 766
P29_ST00173 782 0.73 0360800
P29_SP00149 954
P29_ST00174 00600002806
P29_TL00026 1589
P29_ST00175 1602
P29_SP00150 1627
P29_ST00176 0330805
P29_SP00151 1635
P29_ST00177 00100120820
P29_SP00152 631 1636
P29_ST00178 668
P29_SP00153
P29_ST00179 0500800
P29_SP00154 933 1634
P29_ST00180 970 01000000810
P29_TL00027 1476
P29_ST00181 1661
P29_SP00155 1686
P29_ST00182 1649 198 kurona." 05308000
P29_SP00156
P29_ST00183 130 Huku 3202
P29_SP00157 482
P29_ST00184 010023
P29_SP00158
P29_ST00185 yaona
P29_SP00159 794 1695
P29_ST00186
P29_SP00160 919
P29_ST00187 1648 165 naenda 800020
P29_SP00161
P29_ST00188 1112 mudu- 0.47 06837
P29_SP00162
P29_ST00189 1336 \iX^b^ 0.10 88810810
P29_TL00028 1707 1301
P29_ST00190 1709 ggwis^, 84358100
P29_SP00163 1755
P29_ST00191 1708 116 ikati: 350020
P29_SP00164 1745
P29_ST00192 "Kokokoko, 0000103001
P29_SP00165 667 1753
P29_ST00193 266 haurooeno 0051080800
P29_SP00166 967
P29_ST00194 1022 kokokoko, 000000000
P29_SP00167 1259 1752 75
P29_ST00195 1718 9 ; 0.15
P29_TL00029 1766
P29_ST00196 1767 7035580870
P29_SP00168 308 1805
P29_ST00197 338 238 000000600
P29_SP00169 576 1812
P29_ST00198 603 290 hauroneno" 60240808000
P29_TL00030 1839
P29_ST00199 1844 6.
P29_SP00170 179 1880
P29_ST00200 234 1842 !^ino 810450
P29_SP00171 336 1888
P29_ST00201 356 1841 02005630
P29_SP00172 602
P29_ST00202 624 1853
P29_SP00173 741 1879
P29_ST00203 763 90 roti: 50000
P29_SP00174 853
P29_ST00204 876 "Akaenda 00040500
P29_SP00175 1108
P29_ST00205 1139 nepi 00001
P29_TL00031 1900
P29_ST00206 193 akaenda 7800730
P29_SP00176 236 1938
P29_ST00207 70060
P29_SP00177 378 1947
P29_ST00208 399 0500720
P29_SP00178 592
P29_ST00209 613 53040
P29_SP00179 734
P29_ST00210 755 Akaenda 0140400
P29_SP00180
P29_ST00211 979 kare." 002030
P29_SP00181 1117
P29_ST00212 Dzi- 0017
P29_TL00032 1957
P29_ST00213 1959 ciggodaro, 5186080300
P29_SP00182 2006
P29_ST00214 ir 066
P29_SP00183 370 1997
P29_ST00215 392 07300
P29_SP00184
P29_ST00216 564 riciggoti 130080200
P29_SP00185 757
P29_ST00217 riri 0.46 4664
P29_SP00186 863 1996
P29_ST00218 225 mudegga, 50808400
P29_SP00187 1109 2005
P29_ST00219 riciti, 5003000
P29_TL00033 2017 1220
P29_ST00220 2031 126 vuuu, 07440
P29_SP00188 2064
P29_ST00221 203 2018
P29_SP00189 2056
P29_ST00222 2019 229 mudegga. 05808131
P29_SP00190 537 2065
P29_ST00223 000310
P29_SP00191 2055
P29_ST00224 778
P29_SP00192 929
P29_ST00225 950 raenda, 1003205
P29_SP00193 2062
P29_ST00226 1154 2030 8040
P29_TL00034 2077 629
P29_ST00227 2078 4703
P29_SP00194 2116
P29_ST00228 ndokuzoBuda 06003748680
P29_SP00195
P29_ST00229 528 2090 panze. 206000
P29_TL00035 2153
P29_ST00230 2156 7.
P29_SP00196 2193
P29_ST00231 2154 Saka
P29_SP00197 348
P29_ST00232 380 2155 muciona 4401070
P29_SP00198 578 2192
P29_ST00233 273 ^icineggana 0.61 100018080660
P29_SP00199 883 2201
P29_ST00234 916 i^o^i 0.38 4102103
P29_SP00200
P29_ST00235 1052 ^imhuka, 102051000
P29_TL00036 2213
P29_ST00236 2226 pamusana 00230060
P29_SP00201 2260
P29_ST00237 2227 pe
P29_SP00202 353 2261
P29_ST00238 2215 0086
P29_SP00203
P29_ST00239 481 canakarasa 0080004210
P29_SP00204 739 2252
P29_ST00240 759
P29_SP00205 807 2251
P29_ST00241 826 2214 220 naGondo. 80507400
P29_TB00002 1306 1436
P29_TL00037 1322 1447
P29_ST00242 L
P29_TB00003 1360 1468
P29_TL00038 1364 1472 93
P29_ST00243 *w^N,-' 0.29 78108077


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P10_LM00001 158 2201
RightMargin P10_RM00001 1394 165
BottomMargin P10_BM00001 2242 254
PrintSpace P10_PS00001 1236
TextBlock P10_TB00001 712 149 42
TextLine P10_TL00001 718 47 137 30
String P10_ST00001 64 36 3 CONTENT WC 0.00 CC
SP P10_SP00001 754 67 24
P10_ST00002 778 18 8 0.14
P10_SP00002 796 77
P10_ST00003 820 65 35 0.93
Illustration P10_CB1_SUB 179 163 1214 1020 TYPE
P10_TB00002 162 1256 1227 119
P10_TL00002 168 1262 1215 46
P10_ST00004 1277 55 no 0.71 50
P10_SP00003 223 1301 19
P10_ST00005 242 1263 122 38 kuisa 0.73 04701
P10_SP00004 364
P10_ST00006 402 1264 125 44 Yesu, 0.70 00680
P10_SP00005 527 1308 39
P10_ST00007 566 120 37 asina 0.66 05460
P10_SP00006 686 1300
P10_ST00008 722 167 mhaka, 0.81 060050
P10_SP00007 889
P10_ST00009 926 115 kuna 0820
P10_SP00008 1041
P10_ST00010 1077 177 naYuda 0.79 800300
P10_SP00009 1254
P10_ST00011 1290 93 kuti 0403
P10_TL00003 1322 571
P10_ST00012 1335 257 25 aronererwe 0.68 3728020700
P10_SP00010 425 1360 20
P10_ST00013 445 1334 54 pa 1.00 00
P10_SP00011 499 1369 21
P10_ST00014 520 219 eipianiso. 0.76 6350007100
P10_TB00003 1390 852
P10_TL00004 267 1396 1119 48
P10_ST00015 1398 34 2. 60
P10_SP00012 301 1434
P10_ST00016 355 241 Ndokubva 50008043
P10_SP00013 596
P10_ST00017 632 Yesu 0.85 0006
P10_SP00014 747
P10_ST00018 768 216 acitakura 0.77 006010750
P10_SP00015 984
P10_ST00019 1022 1397 208 eipianiso 0.72 024308600
P10_SP00016 1230 1444
P10_ST00020 1267 45 cake,. 0.80 040042
P10_TL00005 1455 1218
P10_ST00021 1456 225 oBuritswa 084040000
P10_SP00017 392 1494 15
P10_ST00022 407 1468 71 mu 0.56
P10_SP00018 478 1493
P10_ST00023 1462 100 guta 0.55 4346
P10_SP00019 599 1503
P10_ST00024 618 287 Yerusaleme, 0.83 10360100006
P10_SP00020 905 1501
P10_ST00025 940 56 0.22
P10_SP00021 996
P10_ST00026 1032 258 kuendeswa 0.89 050220000
P10_SP00022
P10_ST00027 1326 59 ku 0.67 06
P10_TL00006 166 1514 1219 49
P10_ST00028 1528 123 gomo 0.62 8005
P10_SP00023 289 1563 28
P10_ST00029 317 1515 rinonzi 0.64 2580800
P10_SP00024 480 1553 29
P10_ST00030 509 185 Kalvari, 00000047
P10_SP00025 694 1560
P10_ST00031 729 1527
P10_SP00026 783 1561
P10_ST00032 819 379 nakamuronerera 80002520807020
P10_SP00027 1198 32
P10_ST00033 1516 155 pacipi- 0.88 1004020
P10_TL00007 1573 1221
P10_ST00034 1575 132 anis:). 0211880
P10_SP00028 297 1612
P10_ST00035 351 lye 0.97 010
P10_SP00029 422 1620
P10_ST00036 443 525 aci-gguno-nakumbirira 003088780280157601032
P10_SP00030 968 1621
P10_ST00037 988 1587 112 pana 0250
P10_SP00031 1100
P10_ST00038 1120 129 Yane, 0.75 00803
P10_SP00032 1249 1619
P10_ST00039 1270 116 aciti,. 0.82 0030072
P10_TL00008 1633 959
P10_ST00040 147 "fiaBa, 0.59 2770801
P10_SP00033 312 1679
P10_ST00041 332 1645 284 munaregere: 16855060205
P10_SP00034 616 1680
P10_ST00042 637 202 hanazine 40800180
P10_SP00035 839 1670 14
P10_ST00043 853 1646 33 ^a 0.50
P10_SP00036 899
P10_ST00044 917 1634 207 naneita." 870000570
P10_TL00009 265 1707 1121
P10_ST00045 1709 3.
P10_SP00037 300 1745
P10_ST00046 354 314 Uakaronerera 802048804050
P10_SP00038 668
P10_ST00047 687 1719
P10_SP00039 741 1753
P10_ST00048 760 :jipianiso 0.65 8805008030
P10_SP00040 967 17
P10_ST00049 153 pamge 00080
P10_SP00041 1137 1754 16
P10_ST00050 1153 1714 92 31 cete 0.96 0010
P10_SP00042 1245
P10_ST00051 1261 1720 naye,. 000020
P10_TL00010 164 1765 1205
P10_ST00052 1779 150 namge 0.33 87880
P10_SP00043 1813
P10_ST00053 333 1767 146 naniri, 0.63 8087100
P10_SP00044 479 1811
P10_ST00054 89 nari 0.60 8042
P10_SP00045 588 1804
P10_ST00055 609 235 makororo, 0.57 405860571
P10_SP00046 844
P10_ST00056 865 170 mumr)e 710800
P10_SP00047 1035 1812
P10_ST00057 1055 0.23 87
P10_SP00048 1110
P10_ST00058 1130 139 rutini, 5730800
P10_SP00049 1269
P10_ST00059 1298 0.84 03 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mumge
P10_TL00011 1825 1222
P10_ST00060 1839 95 mge 0.34 883 HypPart2
P10_SP00050 260 1872
P10_ST00061 279 1838 0.18
P10_SP00051 335
P10_ST00062 353 138 ratini, 1803803
P10_SP00052 491 1870
P10_ST00063 512 1826 034
P10_SP00053 583 1871
P10_ST00064 604
P10_SP00054 719 1863
P10_ST00065 737 157 pakati. 8240030
P10_SP00055 894 58
P10_ST00066 952 Mumge 00087
P10_SP00056 1129
P10_ST00067 1146 26 wano 0080
P10_SP00057 1265 1864
P10_ST00068 1306 81 wa- 002
P10_TL00012 1884
P10_ST00069 325 kazopindurwa 262037077302
P10_SP00058 493 1931
P10_ST00070 513 1897 moyo, 0.94 00120
P10_SP00059 650 1930
P10_ST00071 671 wakati 0.92 000021
P10_SP00060 824 1921 27
P10_ST00072 851 0460
P10_SP00061 966 1922
P10_ST00073 1003 1885 127 00001
P10_SP00062
P10_ST00074 1168 218 "Mambo^ 00030010
P10_TL00013 171 1943 1213
P10_ST00075 239 ndiyeukei, 6170080050
P10_SP00063 410 1990
P10_ST00076 431 111 kana 0280
P10_SP00064 542 1980
P10_ST00077 562 1955 mana 5080
P10_SP00065 684
P10_ST00078 703 62
P10_SP00066 774
P10_ST00079 794 201 umambo 302000
P10_SP00067 995 1981
P10_ST00080 1024 1945 189 wenyu." 0000000
P10_SP00068
P10_ST00081 1268 0.86 0005
P10_TL00014 2001 1204
P10_ST00082 2003 231 wakaraira 488830056
P10_SP00069 397 2040
P10_ST00083 415 2002 wakati, 3332064
P10_SP00070 580 2047
P10_ST00084 601 161 "Nhasi 078000
P10_SP00071 762 2039
P10_ST00085 782 2015 86 uno 400
P10_SP00072 868
P10_ST00086 896 134 ucana 30080
P10_SP00073 1030
P10_ST00087 1067 neni 5020
P10_SP00074 1167
P10_ST00088 72 0.78 40
P10_SP00075
P10_ST00089 1314 2004 Pa Paradiso."
P10_TL00015 169 2063
P10_ST00090 181 radiso." 04242000
P10_SP00076 350 2100 -83
P10_ST00091 2138 4. 22
P10_SP00077 302 2173
P10_ST00092 356 2135 244 Kwakagga 00570800
P10_SP00078 600 2182
P10_ST00093 615 2134 "kumire 0.58 7350750
P10_SP00079 792
P10_ST00094 829 2148
P10_SP00080 884 2183
P10_ST00095 921 2136 210 020100500
P10_SP00081 1131
P10_ST00096 1169 2149 ca
P10_SP00082 1217 2174
P10_ST00097 1255 00047
P10_TL00016 2194 1220
P10_ST00098 2196 124 Amai 0.47 6383
P10_SP00083 292 2233
P10_ST00099 2195 107 "oake 78200
P10_SP00084 419 23
P10_ST00100 442 2208
P10_SP00085 496 2232
P10_ST00101 519 198 mukoma 764070
P10_SP00086 717
P10_ST00102 739 wa'mai 000100
P10_SP00087 901
P10_ST00103 920 nake. 80007
P10_SP00088 1042 2241
P10_ST00104 1060 136 Maria 00640
P10_SP00089 1196 2234
P10_ST00105 1210 2209 wa
P10_SP00090 1272
P10_ST00106 1291 2197 97 Kle-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00035.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P35 PHYSICAL_IMG_NR 35 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P35_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P35_LM00001 12 2322
RightMargin P35_RM00001 1542 17
BottomMargin P35_BM00001 2366 130
PrintSpace P35_PS00001 1530
TextBlock P35_TB00001 462 70 52
P35_TB00002 64 2302
TextLine P35_TL00001 127 258 926 39
String P35_ST00001 259 60 37 CONTENT 22. WC 0.94 CC 100
SP P35_SP00001 187 296 56
P35_ST00002 243 246 38 FUDGAYI 0.55 0787241
P35_SP00002 489 19
P35_ST00003 508 PAMBERI 0.70 7006060
P35_SP00003 754 20
P35_ST00004 774 260 PO 0.56 53
P35_SP00004 844 297 22
P35_ST00005 866 KUITA. 0.74 040622
P35_TL00002 132 357 1100 47
P35_ST00006 359 31 1. 0.97 00
P35_SP00005 163 394
P35_ST00007 219 175 Kwaina 0.81 000280
P35_SP00006 21
P35_ST00008 415 370 55 24 no 0.96
P35_SP00007 470
P35_ST00009 490 193 murume 055000
P35_SP00008 683
P35_ST00010 703 358 204 46 wakagga 0.73 0602810
P35_SP00009 907 404
P35_ST00011 931 371 79 25 ane 0.65 540
P35_SP00010 1010 396 28
P35_ST00012 1038 194 45 mganasi 0.69 0841600 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mganasikana
P35_TL00003 27 416 1217 48
P35_ST00013 111 kana 0.86 0500 HypPart2
P35_SP00011 138 453
P35_ST00014 157 418 117 wake 0.85 0050
P35_SP00012 274 29
P35_ST00015 303 wakanakisa 0.90 0000230202
P35_SP00013 577 454
P35_ST00016 597 154 kwa:^o. 0.67 00481000
P35_SP00014 751 463
P35_ST00017 806 417 195 pakagga 0.58 10700803
P35_SP00015 1001 464
P35_ST00018 1028 430 139 34 gguna 0.57 80480
P35_SP00016 1167
P35_ST00019 1191 431 33 yo 1.00
P35_TL00004 475
P35_ST00020 476 220 kuroorwa 0.66 06388000
P35_SP00017 247 513
P35_ST00021 267 94 kwo 004
P35_SP00018 361 512
P35_ST00022 390 226 musikana 0.72 07046400
P35_SP00019 616
P35_ST00023 635 158 yagika, 0.71 0680005
P35_SP00020 793 522
P35_ST00024 824 105 BaBa 8080
P35_SP00021 929 514
P35_ST00025 948 477 wakati 0.78 036003
P35_SP00022 1102
P35_ST00026 1130 478 114 kuna 0.79 0610
P35_TL00005 534 1219
P35_ST00027 535 nakagga 0.50 8601826
P35_SP00023 218 581
P35_ST00028 238 153 nacida 800082
P35_SP00024 391 572
P35_ST00029 412 268 kumuroora, 0735200200
P35_SP00025 680 580 23
P35_ST00030 536 201 "Anegge 5030810
P35_SP00026 904 582
P35_ST00031 925 123 acida 0.60 60480
P35_SP00027 1048 573 16
P35_ST00032 1064 180 kuroora 0.95 0010001
P35_TL00006 594 1215
P35_ST00033 607 155 mgana 08080
P35_SP00028 182 641
P35_ST00034 606 151 waggu 07808
P35_SP00029 352
P35_ST00035 372 176 haabise 0.92 0000400
P35_SP00030 548 631
P35_ST00036 576 147 pfuma 62500
P35_SP00031 723
P35_ST00037 746 595 63 asi 0.64 613
P35_SP00032 809 632
P35_ST00038 829 608 167 anouya 363000
P35_SP00033 996
P35_ST00039 1024 596 kwandiri, 200643200
P35_TL00007 653
P35_ST00040 654 315 ndinozomupa 0.89 04050000020
P35_SP00034 342 700
P35_ST00041 362 102 Basa 8000
P35_SP00035 691
P35_ST00042 483 666 ro
P35_SP00036 528
P35_ST00043 551 156 kuita." 0.91 0500000
P35_TL00008 129 730 1112
P35_ST00044 732 2.
P35_SP00037 162 767
P35_ST00045 217 169 Majaya 003011
P35_SP00038 386 776
P35_ST00046 413 202 mazhinji 0.49 64077733
P35_SP00039 615
P35_ST00047 644 164 akauya 305510
P35_SP00040 808 30
P35_ST00048 838 192 akapiwa 0.77 2054002
P35_SP00041 1030 777
P35_ST00049 1059 99 0.80
P35_SP00042 1158 769
P35_ST00050 1195 744
P35_TL00009 26 789 1213
P35_ST00051 790 168 kunaka 068050
P35_SP00043 827
P35_ST00052 222 802 172 musasa 010010
P35_SP00044
P35_ST00053 140 padyo 77000
P35_SP00045 553 836
P35_ST00054 10
P35_SP00046 637
P35_ST00055 657 musha 05040
P35_SP00047 810
P35_ST00056 803 wo 0.82 03
P35_SP00048 901
P35_ST00057 922 084500
P35_SP00049 1114
P35_ST00058 1142 804 97 uyu. 5050
P35_TL00010 848
P35_ST00059 850 Murume 002531
P35_SP00050 221 887
P35_ST00060 242 849 166 wakati, 0.76 0330450
P35_SP00051 408 893
P35_ST00061 438 228 "Ndinoda 00400780
P35_SP00052 886
P35_ST00062 686 90 kuti 0031
P35_SP00053
P35_ST00063 862 muuye 66000
P35_SP00054 959 895
P35_ST00064 987 mumge 05080
P35_SP00055 1155 896
P35_ST00065 1185 863
P35_TL00011 908
P35_ST00066 921 181 mumge, 0.61 560830
P35_SP00056 208 955
P35_ST00067 229 135 kwete 0.98 01000
P35_SP00057 364 945
P35_ST00068 383 pamge 30680
P35_SP00058
P35_ST00069 910 128 cete." 0.99 000000
P35_TL00012 983 1099
P35_ST00070 985 36 3.
P35_SP00059 161 1021
P35_ST00071 984 Mumge 01080
P35_SP00060 389
P35_ST00072 410 62 wa
P35_SP00061 472
P35_ST00073 492 majaya 080000
P35_SP00062 658
P35_ST00074 679 akauya. 0005050
P35_SP00063 854
P35_ST00075 112 fiaBa 0.24 77787
P35_SP00064 1022
P35_ST00076 01
P35_SP00065 1101
P35_ST00077 1117 986 109 musi 0001
P35_TL00013 1043 1214
P35_ST00078 1044 110 0360
P35_SP00066 137 1081 32
P35_ST00079 075403
P35_SP00067 323 1080
P35_ST00080 350 170 kwaari, 0033600
P35_SP00068 520 1088
P35_ST00081 552 282 "Cimbomira 7002002650
P35_SP00069 834 42
P35_ST00082 876 126 sadza 08061
P35_SP00070 1002
P35_ST00083 69 riti 5002
P35_SP00071 40
P35_ST00084 1139 raBi- 04802
P35_TL00014
P35_ST00085 1103 kwa." 02000
P35_SP00072 1141
P35_ST00086 212 276 WakaBikwa 015083020
P35_SP00073 488 1140
P35_ST00087 521 215 mukonde 0.88 0200140
P35_SP00074 736
P35_ST00088 766 305 mukuru-kuru 06000200274
P35_SP00075 1071
P35_ST00089 1098 1104 142 kwa^o 064100
P35_TL00015 1159 1451
P35_ST00090 1173 ne 50
P35_SP00076 80 1198
P35_ST00091 1172 nyama 0.83 42010
P35_SP00077 252 1206
P35_ST00092 1160 ine
P35_SP00078 343 1196
P35_ST00093 348 miriginkwa^o. 0.63 06018480081000
P35_SP00079 707 1212
P35_ST00094 762 024600
P35_SP00080 957 1197
P35_ST00095 977 179 ndokuti 5010201
P35_SP00081 1156 15
P35_ST00096 1171 1162 ku- 060
P35_SP00082 1241
P35_ST00097 1311 P'^PbM^ 0.22 861063810
P35_TL00016
P35_ST00098 1233 07
P35_SP00083 1257
P35_ST00099 96 1220 jaya, 00007
P35_SP00084 206 1266
P35_ST00100 227 148 "Kana 0.87 00060
P35_SP00085 375 1256
P35_ST00101 ukapedza 40303000
P35_SP00086 1265
P35_ST00102 643 02003
P35_SP00087 770
P35_ST00103 791 49 iri
P35_SP00088 840 1255
P35_ST00104 861 1232
P35_SP00089 913
P35_ST00105 935 00041
P35_SP00090 1086
P35_ST00106 1116 1221 usina 00400
P35_TL00017 1278 1201
P35_ST00107 1279 92 0300
P35_SP00091 1316
P35_ST00108 136 1291 51 su 0.62
P35_SP00092
P35_ST00109 su, 030
P35_SP00093 1322
P35_ST00110 289 0060
P35_SP00094 400 1315
P35_ST00111 419 91 2000
P35_SP00095 510
P35_ST00112 531 1290 a
P35_SP00096
P35_ST00113 574 a, 02
P35_SP00097
P35_ST00114 630 unobva 800000
P35_SP00098 799
P35_ST00115 814 1284 watora 000150
P35_SP00099 971
P35_ST00116 990 48030
P35_SP00100 1144 1324
P35_ST00117 1164 1293 waggu."
P35_TL00018 1337
P35_ST00118 1339 122 ggu." 0.59 80470
P35_SP00101 1385 54
P35_ST00119 1338 Jaya 1003
P35_SP00102 311 1383
P35_ST00120 331 84 ndo 300
P35_SP00103 1374
P35_ST00121 436 kushamba 0.84 20033200
P35_SP00104 674
P35_ST00122 694 maoko 00000
P35_SP00105 847
P35_ST00123 868 1349 83 aro, 2270
P35_SP00106 951 1382
P35_ST00124 980 rikacitagga 20000500812
P35_TL00019 1389 1457
P35_ST00125 1396 152 kudya. 500002
P35_SP00107 178 1442
P35_ST00126 233 Pakati 007000
P35_SP00108 380 1433
P35_ST00127 1409 p 04
P35_SP00109 1443
P35_ST00128 474 1395 kudya 07310
P35_SP00110
P35_ST00129 636 rakanzwa 36067700
P35_SP00111 858
P35_ST00130 878 miripiri 17561450
P35_SP00112 1057
P35_ST00131 1077 yonana 0.68 018080
P35_SP00113 1238 89
P35_ST00132 1327 tu.r*-_ 0.26 8878727
P35_TL00020 1454 1444
P35_ST00133 1456 159 :jikuru, 78005632
P35_SP00114 183 1503
P35_ST00134 203 1468 muromo 044000
P35_SP00115 1493
P35_ST00135 1455 324 woggoshosha, 108800300300
P35_SP00116 740 1500
P35_ST00136 395 rakadombo-tirira 0000806000015620
P35_SP00117 1157
P35_ST00137 1177 1458 001
P35_SP00118 1239 1495
P35_ST00138 1323 145 ¦"w^v.v 0.13 10878108788
P35_TL00021 1512 1463
P35_ST00139 1515 31000000
P35_SP00119 1553
P35_ST00140 1527 ^anyanya 100005000
P35_SP00120 503 1561
P35_ST00141 538 1514 143 302100
P35_SP00121 681 1560
P35_ST00142 718 ndokubva 30000000
P35_SP00122 946 1551
P35_ST00143 975 rati 0003
P35_SP00123 1054 1552
P35_ST00144 1090 1528
P35_SP00124
P35_ST00145 1529 61 su. 002
P35_SP00125 1554 85
P35_ST00146 165 ^a^ct-- 0.12 1081088778
P35_TL00022 1573
P35_ST00147 1574 fiaba 0.54 77080
P35_SP00126 1612 18
P35_ST00148 1586 65
P35_SP00127
P35_ST00149 248 01003340
P35_SP00128 1611
P35_ST00150 501 0050006
P35_SP00129 1618
P35_ST00151 696 185 "Cienda 0010731
P35_SP00130 881 1610
P35_ST00152 900 116 ^ako, 0.52 100085
P35_SP00131 1016 1620
P35_ST00153 197 handica- 71053003
P35_TL00023 1633 504
P35_ST00154 kupa 0250
P35_SP00132 1680
P35_ST00155 1645 08030
P35_SP00133 312 1679
P35_ST00156 341 1634 188 0080360
P35_TL00024 1709
P35_ST00157 1711 4.
P35_SP00134 1747
P35_ST00158 1710 Uamge 70280
P35_SP00135 374 1756
P35_ST00159 402 nakauya 8000407
P35_SP00136 1755
P35_ST00160 623
P35_SP00137 685
P35_ST00161 704 198 nakatino 86006380
P35_SP00138 902 1746
P35_ST00162 930 pakare 020000
P35_SP00139
P35_ST00163 1107 1722
P35_SP00140
P35_ST00164 040
P35_TL00025 1768
P35_ST00165 1769 0800
P35_SP00141 1806
P35_ST00166 1782
P35_SP00142
P35_ST00167 199 1781 06
P35_SP00143 235 1814
P35_ST00168 255 03010006
P35_SP00144 484
P35_ST00169 505 nadzingwa. 8400250101
P35_TL00026 1841 1137
P35_ST00170 1843 5.
P35_SP00145 160 1880
P35_ST00171 1842 253 Pokupedza 100401020
P35_SP00146 468 1889
P35_ST00172 500 1849 118 tsuro 40745
P35_SP00147 618
P35_ST00173 646 yaka::inzwa 075748846010
P35_SP00148 914 1888
P35_ST00174 943 000
P35_SP00149
P35_ST00175 1066 0000
P35_SP00150
P35_ST00176 1184 1856 pa- 406
P35_TL00027 1901
P35_ST00177 1904 121 43 cayo' 00014
P35_SP00151 1947
P35_ST00178 ndondoyedzaoo 0370060000083
P35_SP00152 530
P35_ST00179 1902 59 ini
P35_SP00153 610 1938
P35_ST00180 1908 tsuro. 300700
P35_SP00154 760 1939
P35_ST00181 816 Yakagika, 070180060
P35_SP00155 1042
P35_ST00182 1065 173 ikaBiki- 10080006
P35_TL00028 1960
P35_ST00183 1972 rwa 800
P35_SP00156 1998
P35_ST00184 133 00201
P35_SP00157
P35_ST00185 281 1973 0.41
P35_SP00158 332
P35_ST00186 354 70638
P35_SP00159 2006
P35_ST00187 529 1961 67 0.46 087
P35_SP00160 1997
P35_ST00188 620 63215270
P35_SP00161 796 2007
P35_ST00189 kwa^o. 0001057
P35_SP00162
P35_ST00190 1025 76 Asi
P35_SP00163
P35_ST00191 1123 1968 22012
P35_TL00029 2010 1202
P35_ST00192 2020 yaina 10084
P35_SP00164 2065
P35_ST00193 2032
P35_SP00165 2057
P35_ST00194 241 2019 njere. 500300
P35_SP00166 368
P35_ST00195 423 Pa'^oa 0.31 1671087
P35_SP00167 549 2073
P35_ST00196 571 pa
P35_SP00168 622 2066
P35_ST00197 645 141 60007
P35_SP00169 786
P35_ST00198 805 yakati, 2405040
P35_SP00170 963
P35_ST00199 88 "Ini 0052
P35_SP00171 1073 2056
P35_ST00200 1095 131 ndino 53370 ndinoda
P35_TL00030 2077
P35_ST00201 2078 57 da 86
P35_SP00172 82 2115
P35_ST00202 24220
P35_SP00173 261 2124
P35_ST00203 nemi 3015
P35_SP00174 411
P35_ST00204 441 BaBa." 858010
P35_SP00175 584
P35_ST00205 639 271 Uakanamba 700284007
P35_SP00176
P35_ST00206 00030
P35_SP00177
P35_ST00207 1126 2091 nose. 80004
P35_TL00031 2126 1511
P35_ST00208 2137 317 Cinhambgeco 00670701006
P35_SP00178 2184
P35_ST00209 2144 00520
P35_SP00179 2175
P35_ST00210 526 2138 275 yaggotimba 0082300302
P35_SP00180 801
P35_ST00211 820 misuna 510380
P35_SP00181 2174
P35_ST00212 1015 mishoma- 02066580
P35_SP00182
P35_ST00213 1296 2128 41 W--^< 0.23 87775107
P35_SP00183 2169
P35_ST00214 1473 vfJ^ 0.17 86810
P35_TL00032 2196
P35_ST00215 150 shoma 07000
P35_SP00184 174 2234
P35_ST00216 2198 230 yakanzwa 00011000
P35_SP00185 2242
P35_ST00217 450 2197 225 mukanwa 0400506
P35_SP00186 675
P35_ST00218 makwaniswa 0060443000
P35_SP00187
P35_ST00219 144 000102
P35_SP00188 1168 2243
P35_ST00220 1188 2210
P35_TL00033 2255 1205
P35_ST00221 2256 189 miripiri. 050053600
P35_SP00189 214
P35_ST00222 270 287 Ikagonamba 2440180530
P35_SP00190 557 2303
P35_ST00223 95 ^ino 10310
P35_SP00191 671
P35_ST00224 699 290 kusenenzesa 10008010000
P35_SP00192 989 2293
P35_ST00225 1018 njere 03040
P35_SP00193 1132
P35_ST00226 1153 2257 77 dza dzayo
P35_TL00034 2315 1218
P35_ST00227 2328
P35_SP00194 2360
P35_ST00228 ikati, 040004
P35_SP00195
P35_ST00229 244 2316 "Nayi, 000200
P35_SP00196 2361
P35_ST00230 te^ara, 00100304
P35_SP00197 563
P35_ST00231 iwo
P35_SP00198 663 2352
P35_ST00232 0.75 025015
P35_SP00199
P35_ST00233 877 72 ose
P35_SP00200 949
P35_ST00234 aya 010
P35_SP00201 1050
P35_ST00235 1079 akabva 006000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 62
LeftMargin P4_LM00001 244 1167
RightMargin P4_RM00001 1316 243
BottomMargin P4_BM00001 1229 1267
PrintSpace P4_PS00001 1072
TextBlock P4_TB00001 424 14 29
TextLine P4_TL00001 430 64 7 21
String P4_ST00001 CONTENT r WC 0.12 CC 8
P4_TB00002 242 987
P4_TL00002 431 253 616 53
P4_ST00002 272 3 34 ; 0.16
SP P4_SP00001 434 306 92
P4_ST00003 526 271 22 32 1.00
P4_SP00002 548 303 42
P4_ST00004 590 270 90 1262 0.98 0000
P4_SP00003 680 302 41
P4_ST00005 721 268 108 33 05091 00000
P4_SP00004 829 301 47
P4_ST00006 876 266 91 8738
P4_SP00005 967 300 78
P4_ST00007 1045 2 51 \ 0.13
P4_TL00003 250 982 1059 46
P4_ST00008 983 106 38 First 0.85 04003
P4_SP00006 356 1021 27
P4_ST00009 383 170 Edition 0.76 0532006
P4_SP00007 553 1020
P4_ST00010 659 1013 .
P4_SP00008 667
P4_ST00011 773 0.75
P4_SP00009 780
P4_ST00012 888 0.63
P4_SP00010 895 109
P4_ST00013 1004 984 97 36 1944 0.96 0001
P4_SP00011 1101 95
P4_ST00014 1196 113 44 3,000 0.71 03306
P4_TL00004 251 1180 48
P4_ST00015 165 Second 0.92 000005
P4_SP00012 416 1218
P4_ST00016 443 168 0.68 0651207
P4_SP00013 611 55
P4_ST00017 666 1181 199 enlarged 00400600
P4_SP00014 865 1228 132
P4_ST00018 997 1182 37 1946 0.88 2002
P4_SP00015 1094 1219 81
P4_ST00019 1175 1183 135 10,000 0.42 470778


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P5_LM00001 165 2104
RightMargin P5_RM00001 1395 164
BottomMargin P5_BM00001 2145 351
PrintSpace P5_PS00001 1230
TextBlock P5_TB00001 436 690 49
TextLine P5_TL00001 442 47 678 37
String P5_ST00001 287 CONTENT RUGWARO WC 0.84 CC 0140005
SP P5_SP00001 729 84 29
P5_ST00002 758 124 36 RWE 1.00 000
P5_SP00002 882 83 21
P5_ST00003 903 217 CITATU. 0.96 0000010
P5_TB00002 262 1883
P5_TL00002 374 268 818 38
P5_ST00004 270 31 1. 0.72 13
P5_SP00003 405 306 54
P5_ST00005 459 181 IMBGA 0.86 00231
P5_SP00004 640 27
P5_ST00006 667 73 NE 00
P5_SP00005 740 305
P5_ST00007 769 423 CIdAMBAKURA. 008005000002
P5_TL00003 277 366 1108 48
P5_ST00008 369 35
P5_SP00006 308 404 55
P5_ST00009 363 367 149 46 Rimge 0.83 00080
P5_SP00007 512 413
P5_ST00010 541 379 116 32 zuna, 0.75 03800
P5_SP00008 657 411
P5_ST00011 142 imbga 0.89 05000
P5_SP00009 820 414 20
P5_ST00012 840 197 icifamba 0.91 30030000
P5_SP00010 1037
P5_ST00013 1064 380 24 mu 0.71 05
P5_SP00011 1137 28
P5_ST00014 1165 135 gomo, 0.92 40000
P5_SP00012 1300
P5_ST00015 1321 378 64 34 ya- 0.73 403
P5_TL00004 173 426 1212
P5_ST00016 428 245 45 kasaggana 0.87 200080000
P5_SP00013 418 473
P5_ST00017 446 439 53 ne
P5_SP00014 499 463
P5_ST00018 528 317 cidambakura. 0.88 018000004000
P5_SP00015 845 464
P5_ST00019 899 Yakati, 0000200
P5_SP00016 471
P5_ST00020 1093 427 119 44 "Iwe, 00002
P5_SP00017
P5_ST00021 1240 438 145 25 unore- 0.81 630200
P5_TL00005 485
P5_ST00022 486 143 gereyi 0.99 000000
P5_SP00018 316 534
P5_ST00023 343 162 kugara 230000
P5_SP00019 505 532
P5_ST00024 498 72 03
P5_SP00020 604 523
P5_ST00025 631 201 musha" 0504000
P5_SP00021 832
P5_ST00026 887 320 Cidambakura 00802000300
P5_SP00022 1207
P5_ST00027 1235 150 cakati, 0.93 0000301
P5_TL00006 174 544 1211
P5_ST00028 545 242 "Ndinotya 005010000
P5_SP00023 416 591
P5_ST00029 443 247 kuurayiwa 346100200
P5_SP00024
P5_ST00030 717 557 56 26 na
P5_SP00025 773 583
P5_ST00031 808 nanhu." 0.69 8026400
P5_SP00026 989
P5_ST00032 1042 148 Imbga 00000
P5_SP00027 1190 592 39
P5_ST00033 1229 156 yakati, 0.90 2000300
P5_TL00007 1152
P5_ST00034 606 130 ''Uya, 0.94 110000
P5_SP00028 304 652 30
P5_ST00035 334 tiende 000030
P5_SP00029 476 642
P5_ST00036 503 59 ku 0.70
P5_SP00030 562
P5_ST00037 588 153 musha 06070
P5_SP00031 741
P5_ST00038 767 182 kwaggu 000805
P5_SP00032 949
P5_ST00039 976 605 194 tinogara 00600030
P5_SP00033 1170
P5_ST00040 1197 129 tose."
P5_TL00008 274 679 1113
P5_ST00041 682 2.
P5_SP00034 718
P5_ST00042 680 102 ^ino 10000
P5_SP00035 465 727
P5_ST00043 495 246 dzakaenda 0.98 000100000
P5_SP00036
P5_ST00044 768 58
P5_SP00037 826 18
P5_ST00045 844 musha. 0.79 340400
P5_SP00038 1008
P5_ST00046 1062 147 02000
P5_SP00039 1209 728 19
P5_ST00047 1228 159 yakagi- 0004800
P5_TL00009 739 1214
P5_ST00048 167 koenda
P5_SP00040 341 778
P5_ST00049 368 752 pa 10
P5_SP00041 424 786
P5_ST00050 451 117 dar, 80400
P5_SP00042 568 784
P5_ST00051 596 nanhu 0.58 80065
P5_SP00043 777
P5_ST00052 759 178 nacidya 0.85 8000100
P5_SP00044 937
P5_ST00053 957 138 sadza. 003000
P5_SP00045 1095
P5_ST00054 1149 239 Yakasede- 000000801
P5_TL00010 172 798 1215
P5_ST00055 57 ra; 0.64 801
P5_SP00046 229
P5_ST00056 257 799 146 80004
P5_SP00047 837
P5_ST00057 432 86 ndo 031
P5_SP00048 518 836
P5_ST00058 546 177 kuirona 0001080
P5_SP00049 723
P5_ST00059 751 812
P5_SP00050 804
P5_ST00060 850 shamu. 050030
P5_SP00051 1014
P5_ST00061 1069 318 Cirfambakura 0.76 007700080500
P5_TL00011 859
P5_ST00062 872 133 caona 0.97 00010
P5_SP00052 897
P5_ST00063 860 114 i:;o^o 0.46 28870101
P5_SP00053 448 906
P5_ST00064 479 226 cakatizira 0000510220
P5_SP00054 705
P5_ST00065 732 0.66 06
P5_SP00055 805
P5_ST00066 833 108 Bako 8000
P5_SP00056 941
P5_ST00067 970 ciciti,
P5_SP00057 1094 904 17
P5_ST00068 1111 "Ha! 0000
P5_SP00058 1213
P5_ST00069 1233 67 ha! 203
P5_SP00059 896
P5_ST00070 1320 400
P5_TL00012 171 919 843
P5_ST00071 105 ha!", 00001
P5_SP00060 276 964
P5_ST00072 297 234 cicironera 0000308000
P5_SP00061 531 956
P5_ST00073 560 931 musoro 040000
P5_SP00062
P5_ST00074 50
P5_SP00063 815 966
P5_ST00075 841 ruware. 4400000
P5_TL00013 506 1065 433
P5_ST00076 1066
P5_SP00064 1103
P5_ST00077 RUCEMBERE. 0000000000
P5_TL00014 1163
P5_ST00078
P5_SP00065 307 1202
P5_ST00079 361 1164
P5_SP00066 510
P5_ST00080 539 1176 zuna 0.78 0080
P5_SP00067 644
P5_ST00081 671 269 mukomana, 400060800
P5_SP00068 940 1208
P5_ST00082 969 152 anonzi 000005
P5_SP00069 1121 1201
P5_ST00083 238 Cimgauro, 0.74 026800600
P5_TL00015 1222
P5_ST00084 1223 267 wakaramba 000000000
P5_SP00070 440 1261
P5_ST00085 261 kundovim 040000120
P5_SP00071 720
P5_ST00086 748
P5_SP00072 803 1260
P5_ST00087 821 namge 0.57 80380
P5_SP00073 971 1269
P5_ST00088 991 249 nakomana. 800000003
P5_SP00074
P5_ST00089 1294 1224 93 Wa-
P5_TL00016 1281
P5_ST00090 1282 kaenda 600000
P5_SP00075 339
P5_ST00091 80 oga
P5_SP00076 447 1329
P5_ST00092 475 1295 01
P5_SP00077 548 1319
P5_ST00093 576 136 gomo. 00300
P5_SP00078 712
P5_ST00094
P5_SP00079 916
P5_ST00095 944 132 dzake
P5_SP00080 1076
P5_ST00096 266 dzakapinda 0000020040
P5_TL00017 1341
P5_ST00097 1355 70
P5_SP00081 244 1379
P5_ST00098 107 0.80
P5_SP00082 381
P5_ST00099 409 kundoruma 020001000
P5_SP00083 677
P5_ST00100 mbira.
P5_TL00018 1415 1114
P5_ST00101 1418
P5_SP00084 1454
P5_ST00102 1417 lye
P5_SP00085 435 1463
P5_ST00103 1416 85 0.82 050
P5_SP00086 549
P5_ST00104 258 kupindano, 0000051800
P5_SP00087
P5_ST00105 847 63 asi
P5_SP00088 910
P5_ST00106 929 205 wakaona 0010000
P5_SP00089 1134
P5_ST00107 1154 92 hari 4040
P5_SP00090 1246
P5_ST00108 1265 123 irimo
P5_TL00019 1472
P5_ST00109 1475 387 yakakwidiBirwa. 500020083856000
P5_SP00091 1522
P5_ST00110 614 103
P5_SP00092
P5_ST00111 762 219 wafunura 00872060
P5_SP00093 981 1513
P5_ST00112 1009 hari, 60501
P5_SP00094 1521
P5_ST00113 1142 mukaBuda 0.54 56008681
P5_TL00020 1534
P5_ST00114 243 rucemberp 060000008
P5_SP00095 417 1573
P5_ST00115 445 1547 104 rune 4050
P5_SP00096 1572
P5_ST00116 577 161 mhuno 0.63 35270
P5_SP00097 738
P5_ST00117 766 ndefundefu, 00042530411
P5_SP00098 1040 1580
P5_ST00118 rukacinamati- 6000010000401
P5_TL00021 1594
P5_ST00119 1607 ra
P5_SP00099 218 1632
P5_ST00120 237 11
P5_SP00100 295
P5_ST00121 314 180 musana 040010
P5_SP00101 494
P5_ST00122 kwake, 300006
P5_SP00102 673 1639
P5_ST00123 692 207 ruciimba 40003430
P5_SP00103 1631
P5_ST00124 918 ruciti, 4500010
P5_SP00104 1053
P5_ST00125 1087 1595 "Kuwana 0040070
P5_SP00105 1305
P5_ST00126 1340 vi 0.32 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT vigere,
P5_TL00022 1653
P5_ST00127 1666 109 gere, 00501 HypPart2
P5_SP00106 283 1700 16
P5_ST00128 299 311 ukafudugura, 300168020200
P5_SP00107 610
P5_ST00129 638 241 ndiBerek; 3408000082
P5_SP00108 879 1698
P5_ST00130 907 kuwana
P5_SP00109 1088 1691
P5_ST00131 1123 1654 0.65 10020506
P5_SP00110 1273 1701
P5_ST00132 1292 uka ukafudugura."
P5_TL00023 1712 121
P5_ST00133 252 fudugura." 0080105000
P5_SP00111 1760 -152
P5_ST00134 1787 3.
P5_SP00112 309 1824
P5_ST00135 1785 248 Akacienda 020060505
P5_SP00113 611
P5_ST00136 630 212 kumusha 2410021
P5_SP00114 842
P5_ST00137 858 199 akadaro. 00182200
P5_SP00115 1057
P5_ST00138 1786 0.53 10251
P5_SP00116 1832
P5_ST00139 155 wagika 038200
P5_TL00024 175 1844
P5_ST00140 1845 kunze, 0.77 051006
P5_SP00117 322 1890
P5_ST00141 141 padyo 34012
P5_SP00118 482 1891
P5_ST00142 501 1857 p
P5_SP00119 556
P5_ST00143 50000
P5_SP00120 1882
P5_ST00144 131 wake, 00206
P5_SP00121
P5_ST00145 1858
P5_SP00122 982
P5_ST00146 1018 62250
P5_SP00123 1179
P5_ST00147 33 yo 0.95
P5_SP00124
P5_ST00148 1306 mu- 040
P5_TL00025 1903
P5_ST00149 192 cembere 0000000
P5_SP00125 1941
P5_ST00150 386 12008080
P5_SP00126 632 1942
P5_ST00151 650 mombe, 200002
P5_SP00127 1949
P5_ST00152 852 183 mbudzi, 0050000
P5_SP00128 1035 1948
P5_ST00153 1055 122 hwai, 40001
P5_SP00129 1177
P5_ST00154 118 huku 4305
P5_SP00130 1315
P5_ST00155 1334 1917 no
P5_TL00026 1961
P5_ST00156 1962 208 mukadzi, 50386004
P5_SP00131 382 2007
P5_ST00157 126 dzose 30000
P5_SP00132 529 2000
P5_ST00158 160 pfuma. 644000
P5_SP00133 708 2009
P5_ST00159 763 1963 286 Wakapfuma 005036800
P5_SP00134 1049 2010 12
P5_ST00160 1061 ^ikuru, 0.59 10005066
P5_SP00135 1220
P5_ST00161 nokuti 804701
P5_TL00027 2022 547
P5_ST00162 134 waina
P5_SP00136 2060
P5_ST00163 324 222 murombe 0611300
P5_SP00137
P5_ST00164 565 kwa^o. 5001000
P5_TL00028 2096 597
P5_ST00165 98 Ndo 010
P5_SP00138 422 2134
P5_ST00166 441 190 pakafira 50004430
P5_SP00139 2143
P5_ST00167 651 2109 sa
P5_SP00140 698 2135
P5_ST00168 ruggano. 04800520


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00058.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P58 PHYSICAL_IMG_NR 58 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P58_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P58_LM00001 161 2215
RightMargin P58_RM00001 1399 160
BottomMargin P58_BM00001 2256 240
PrintSpace P58_PS00001 1238
TextBlock P58_TB00001 699 169 43
TextLine P58_TL00001 705 47 157 31
String P58_ST00001 64 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P58_SP00001 746 69 18
P58_ST00002 764 38 56 0.25 68
P58_SP00002 802 78 17
P58_ST00003 819
P58_TB00002 127 2129
P58_TL00002 172 133 1219 49
P58_ST00004 139 te^ara 0.63 7010040
P58_SP00003 311 180
P58_ST00005 329 214 39 wakatora 0.72 06406040
P58_SP00004 543 20
P58_ST00006 563 155 48 homge 0.67 70080
P58_SP00005 718 181 21
P58_ST00007 739 134 382 akaisunuggurira 0.66 050100868063325
P58_SP00006 1121 182
P58_ST00008 1141 144 72 28 mu 0.32 85
P58_SP00007 1213 19
P58_ST00009 1232 145 159 27 rusero. 0.40 7671883
P58_TL00003 171 193 1221
P58_ST00010 194 46 Nyuci 0.87 00500
P58_SP00008 310
P58_ST00011 230 ndokubva 22076300
P58_SP00009 559 232 15
P58_ST00012 574 dzaBuda 4008580
P58_SP00010 768 16
P58_ST00013 784 138 dzose. 0.95 100000
P58_SP00011 922 233 54
P58_ST00014 976 196 45 Te:jara, 0.64 00884016
P58_SP00012 1145 241 22
P58_ST00015 1167 225 nambuya, 0.62 80505037
P58_TL00004 252 1220
P58_ST00016 107 diro, 0.52 83705
P58_SP00013 279 299
P58_ST00017 307 266 102 25 nose 0.78 8000
P58_SP00014 409 291
P58_ST00018 440 ana 0.71 080
P58_SP00015 518
P58_ST00019 545 253 262 nakarumga 0.76 800000280
P58_SP00016 807 301
P58_ST00020 834 254 kwa:<;o 0.68 0007770
P58_SP00017 978
P58_ST00021 1019 267 53 ne 1.00 00
P58_SP00018 1072 292 30
P58_ST00022 1102 nyuci. 0.75 705020
P58_SP00019 1241
P58_ST00023 1297 95 diro 0.48 8650
P58_TL00005 312
P58_ST00024 234 rakakwira 0.81 004060033
P58_SP00020 405 351
P58_ST00025 424 326 73 24 04
P58_SP00021 497 350
P58_ST00026 525 140 degga 0.50 80870
P58_SP00022 665 360
P58_ST00027 692 313 210 ricicema, 0.89 200000403
P58_SP00023 902 359 29
P58_ST00028 931 320 40 te:^ara 0.69 40710000
P58_SP00024 1070
P58_ST00029 1097 26 na
P58_SP00025 1153 352
P58_ST00030 1180 212 nambuya 8000620
P58_TL00006 372 1222
P58_ST00031 268 nakapoyera 0.83 8000500030
P58_SP00026 439 419
P58_ST00032 454 385 34 panze 0.91 40000
P58_SP00027 587
P58_ST00033 602 373 256 nacirumga. 8005540800
P58_SP00028 858
P58_ST00034 899 Uakashatirwa 0.93 700100000000
P58_SP00029 411
P58_ST00035 1236 kwa^o, 0001006
P58_TL00007 431
P58_ST00036 nakati, 8001326
P58_SP00030 477
P58_ST00037 347 164 "Ndiye 0.92 004000
P58_SP00031 511 478
P58_ST00038 526 mukuwasha 0.74 071500360
P58_SP00032 805 470
P58_ST00039 825 432 137 iyejoi, 0008880
P58_SP00033 962
P58_ST00040 984 444 108 35 agga 0800
P58_SP00034 1092 479
P58_ST00041 1112 84 oda
P58_SP00035 1196
P58_ST00042 1211 kutiura- 05000200
P58_TL00008 488
P58_ST00043 489 93 yisa 0.96 0010
P58_SP00036 264 535
P58_ST00044 283 501 0.58 80
P58_SP00037 336
P58_ST00045 356 004030
P58_SP00038 495
P58_ST00046 549 Mgana 08080
P58_SP00039 710
P58_ST00047 730 125 wedu 0083
P58_SP00040 855 527
P58_ST00048 873 haacaroorwa 0.82 60000006500
P58_SP00041 1172
P58_ST00049 1199 109 naye 2000
P58_SP00042 1308
P58_ST00050 1329 37 asi 000
P58_TL00009 548 1015 186
P58_ST00051 560 55
P58_SP00043 227 586
P58_ST00052 246 156 tsuro." 0.84 0073000
P58_SP00044 402 -30
P58_ST00053 697 61 34.
P58_SP00045 433 734
P58_ST00054 487 696 238 NYEMBA 0.90 000005
P58_SP00046 725 733
P58_ST00055 752 435 DZINOSHAMISA. 2000002503054
P58_TL00010 273 795 1119
P58_ST00056 800 36 1.
P58_SP00047 836
P58_ST00057 797 112 Kare 0000
P58_SP00048 472
P58_ST00058 491 165 kwaina 400080
P58_SP00049 656 833
P58_ST00059 684 808 52
P58_SP00050 736
P58_ST00060 756 796 113 imge 0.61 5180
P58_SP00051 869 842
P58_ST00061 906 201 cirikadzi 0.85 030220400
P58_SP00052 1107
P58_ST00062 1126 yainzi 0.79 103303
P58_SP00053 1266
P58_ST00063 1303 89 Mu- 051
P58_TL00011
P58_ST00064 870 nzara. 500400
P58_SP00054 309 898
P58_ST00065 362 Yaine 00080
P58_SP00055 893
P58_ST00066 524 867 57 no 0.60
P58_SP00056 581 892
P58_ST00067 612 343 mganakomana 0.86 38002000010
P58_SP00057 955 901
P58_ST00068 983 152 anonzi 250500
P58_SP00058 1135
P58_ST00069 1163 228 CihoBoBo. 008080800
P58_TL00012 170 914 1210
P58_ST00070 916 202 Mukadzi 0630400
P58_SP00059 957
P58_ST00071 390 927 87 uyu 0.47 617
P58_SP00060
P58_ST00072 136 waina
P58_SP00061 631 952
P58_ST00073 650
P58_SP00062 703
P58_ST00074 720 173 jambga 606700
P58_SP00063
P58_ST00075 913 guru 0.53 0656
P58_SP00064 1020
P58_ST00076 1038 kwa:^o 0008101
P58_SP00065 1182
P58_ST00077 1200 pamusa 0.80 500500 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pamusana
P58_TL00013 973
P58_ST00078 991 HypPart2
P58_SP00066 1017
P58_ST00079 244 989 pe 60
P58_SP00067 298 1025
P58_ST00080 325 987 129 nzara 0.88 30020
P58_SP00068 1013
P58_ST00081 151 nokuti 602503
P58_SP00069 623 1012
P58_ST00082 hapana 703000
P58_SP00070 820 1021
P58_ST00083 974 396 waimusenenzera. 014040080000400
P58_SP00071 1251
P58_ST00084 1304 76 Mu 0.73 05 Murume
P58_TL00014 1032 1208
P58_ST00085 1049 118 rume 0460
P58_SP00072 289 1076
P58_ST00086 1034 119 wake
P58_SP00073 428 1073
P58_ST00087 455 1033 206 wakagga 0000800
P58_SP00074 661 1080
P58_ST00088 689 79 afa. 0104
P58_SP00075 1071
P58_ST00089 822 08020
P58_SP00076 981
P58_ST00090 1008
P58_SP00077
P58_ST00091 00581
P58_SP00078 1279
P58_ST00092 1306 1047 mudiki
P58_TL00015 1091 1151
P58_ST00093 1096 diki 8040
P58_SP00079 1136
P58_ST00094 281 1095 kwa:;o 5008870
P58_SP00080 425 1140
P58_ST00095 143 :^okuti 81000762
P58_SP00081 1139
P58_ST00096 605 213 haaigona 0.77 70520020
P58_SP00082 818
P58_ST00097 838 217 kuBatsira 058001770
P58_SP00083 1055 1130
P58_ST00098 1075 1093 111 amai 0.94 0011
P58_SP00084 1186
P58_ST00099 1204 nake. 85000
P58_TL00016 272 1166 1120
P58_ST00100 1171 2.
P58_SP00085 308
P58_ST00101 1168 103 Rino 8060
P58_SP00086 463 1215
P58_ST00102 490 1179 30040
P58_SP00087
P58_ST00103 643 yakanapinda 00028045000
P58_SP00088 942 1214 32
P58_ST00104 kwa^o 000100
P58_SP00089 1118
P58_ST00105 247 kudzimara 164070050
P58_TL00017 1226
P58_ST00106 1228 42 005110620
P58_SP00090 1270
P58_ST00107 399 1227 yoti, 00344
P58_SP00091 1274
P58_ST00108 539 "Aiwa 00000
P58_SP00092 1264
P58_ST00109 716 1239 mgana 28030
P58_SP00093 872 1273
P58_ST00110 903 waggu 00805
P58_SP00094
P58_ST00111 1090 302 hatiggaggofa 0.70 401280081530
P58_TL00018 1285 1223
P58_ST00112 1290 ^ipfuwo 10156800
P58_SP00095 1338
P58_ST00113 369 1287 tina^o. 01701000
P58_SP00096 520 1333
P58_ST00114 120 Enda 0600
P58_SP00097 694 1323
P58_ST00115 346 unoshambadza 600063130000
P58_SP00098 1066 1324
P58_ST00116 1087 1286 rumhou 350707
P58_SP00099 1268
P58_ST00117 1295 1300 98 rwe- 3004
P58_TL00019 1345
P58_ST00118 1350 du 0.26 86
P58_SP00100 1389
P58_ST00119 249 1348 59 ku
P58_SP00101 1387
P58_ST00120 1346 nanhu. 800640
P58_SP00102 481 1385
P58_ST00121 142 Rimge 0.51 84280
P58_SP00103 677 1391
P58_ST00122 tiggawane 008210140
P58_SP00104 935 1392
P58_ST00123 317 ^inotiyamura. 10310040016040
P58_SP00105 1272
P58_ST00124 1326 1347 65 Ini
P58_TL00020 1403
P58_ST00125 1408 0300
P58_SP00106 1448
P58_ST00126 324 1405 110 nako 8042
P58_SP00107 434 1445 44
P58_ST00127 296 ndacembera. 00000050500
P58_SP00108 774 1442
P58_ST00128 828 1404 Handicagona 60745001060
P58_SP00109 1451
P58_ST00129 1176 kufamba. 0.59 37445501
P58_TL00021 1462
P58_ST00130 1466 163 Cienda 010850
P58_SP00110 333 1507
P58_ST00131 1465 iwe
P58_SP00111 429 1503
P58_ST00132 448 1463 146 zijaya. 0200004
P58_SP00112 594 1509
P58_ST00133 648 Asi 003
P58_SP00113 727 1500
P58_ST00134 755 135 inzwa 0.97 01000
P58_SP00114 890 1501
P58_ST00135 908 1475 mganaggu, 080008080
P58_SP00115 1164 1511
P58_ST00136 1192 1476 199 uggware 6820020
P58_TL00022 1521
P58_ST00137 1528 1001007
P58_SP00116 1573
P58_ST00138 344 1522 uggaBirwe. 8802840000
P58_SP00117 598 1570
P58_ST00139 653 Rumhou 040607
P58_SP00118 852 1560
P58_ST00140 1534 urwu 0.54 7406
P58_SP00119 990
P58_ST00141 221 runogona 36002335
P58_SP00120 1229
P58_ST00142 1249 1523 kudya 05133
P58_TL00023 1580 51
P58_ST00143 1585 mari 7031
P58_SP00121 277 1625
P58_ST00144 294 1581 50 iggatiBatsire 0800438000400
P58_SP00122 585 1631
P58_ST00145 614 1593 99 gore 0070
P58_SP00123 713 1628
P58_ST00146 rose. 20200
P58_SP00124 840 1619
P58_ST00147 895 Ibva
P58_SP00125 997
P58_ST00148 1023 1594 235 waggwara 00800050
P58_SP00126 1258
P58_ST00149 1582 kwa- 0002
P58_TL00024 1639
P58_ST00150 1645 ^o." 10000
P58_SP00127 255 1694
P58_ST00151 CihoBoBo 02808080
P58_SP00128 1681
P58_ST00152 570 wakafara 00003040
P58_SP00129 1678
P58_ST00153 824 kwa^o. 0031001
P58_SP00130 979 1686
P58_ST00154 1640 Wakanata 00008001
P58_SP00131 1269 1679
P58_ST00155 1315 1643 75 aci- 3054
P58_TL00025 168 1698 866
P58_ST00156 1709 179 ggorota 8000060
P58_SP00132 1753 23
P58_ST00157 370 1702 114 i^o^o 3100100
P58_SP00133 484 1748
P58_ST00158 503 1712 zo 0.16 88
P58_SP00134 551 1746
P58_ST00159 578 1699 236 kuteggesa 253081011
P58_SP00135 814
P58_ST00160 841 rumhou, 1607076
P58_TL00026 270 1773 1122
P58_ST00161 1779 3. 01
P58_SP00136 306 1817
P58_ST00162 1774 Kuzoti 370021
P58_SP00137 514 1815
P58_ST00163 541 1787
P58_SP00138 620 1812
P58_ST00164 638 1786 251 maggwana 30820060
P58_SP00139 889 1822
P58_ST00165 917 166 wakati, 0000030
P58_SP00140 1083 1821
P58_ST00166 1106 1775 149 "Amai 00005
P58_SP00141 1255 1814
P58_ST00167 1292 1776 100 ndo- 7401
P58_TL00027 1833
P58_ST00168 1837 rusuggira 070881060
P58_SP00142 394 1885
P58_ST00169 412 1847 rwo
P58_SP00143 498 1872
P58_ST00170 209 kuenda." 27022004
P58_SP00144 1871
P58_ST00171 787 1834 126 Amai 0704
P58_SP00145
P58_ST00172 932 8020370
P58_SP00146 1880
P58_ST00173 1117 187 "Cienda 0040020
P58_SP00147 1873
P58_ST00174 1331 1848 z^' 0.19 8106
P58_TL00028 1892 1209
P58_ST00175 1899 ko
P58_SP00148 1938
P58_ST00176 245 1897 63
P58_SP00149 1936
P58_ST00177 334 1894 315 usakagganwe 70030800800
P58_SP00150 649 1940
P58_ST00178 669 1905 :^a 0.41 7100
P58_SP00151 1939
P58_ST00179 744 ndakakuudza 63000034100
P58_SP00152 1931
P58_ST00180 1082 1895 nezuro." 70011000
P58_SP00153 1276 1932
P58_ST00181 1330 Ci
P58_TL00029 1951
P58_ST00182 1954 hoBoBo 708080
P58_SP00154 1997
P58_ST00183 381 1952 akati, 000534
P58_SP00155 508
P58_ST00184 547 "Kwete 000050
P58_SP00156 1989
P58_ST00185 763 kani 0050
P58_SP00157 865
P58_ST00186 907 122 amai. 02072
P58_SP00158 1029 1990
P58_ST00187 Matoti 000003
P58_SP00159 1234 1991
P58_ST00188 ndiri 00555
P58_TL00030 2010
P58_ST00189 2018 dutururu 0.46 85564507
P58_SP00160 2057
P58_ST00190 415 rakanyanyo-diyiko" 3000000020084010000
P58_SP00161 904 2058
P58_ST00191 959 216 05308180
P58_SP00162 1175 2050
P58_ST00192 1224 2012 167 wakati- 0007036
P58_TL00031 2069 876
P58_ST00193 2077 nha 260
P58_SP00163 2116
P58_ST00194 274 2072 183 365706
P58_SP00164 457 2113
P58_ST00195 rwake
P58_SP00165 2108
P58_ST00196 2082
P58_SP00166
P58_ST00197 150 kufara 056050
P58_SP00167 868
P58_ST00198 887 158 :ikuru. 77400566
P58_TL00032 2143
P58_ST00199 2161 r 0.15 8
P58_SP00168 2182
P58_ST00200 2152 4.
P58_SP00169 2188
P58_ST00201 2145 208 Acaggoti 00080031
P58_SP00170 567 2193
P58_ST00202 269 kamutunhu 000516044
P58_SP00171 854 14
P58_ST00203 2150 pot
P58_SP00172 967 2191
P58_ST00204 986 2144 128 ndiye 0.55 85710
P58_SP00173 1114
P58_ST00205 1129 259 mahwekwe 00600000
P58_TL00033 2203
P58_ST00206 2225 70
P58_SP00174 223 2251
P58_ST00207 2211 0280
P58_SP00175 2255
P58_ST00208 398 hofori 607050
P58_SP00176 538 2244
P58_ST00209 564 2216 yo
P58_SP00177 619 2250
P58_ST00210 646 205 murume. 3705406
P58_SP00178 851 2242
P58_ST00211 905 Rikanzi 8000500
P58_SP00179
P58_ST00212 1103 02
P58_SP00180 1158
P58_ST00213 1195 murume 660350


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P11_LM00001 136 2184
RightMargin P11_RM00001 1424 135
BottomMargin P11_BM00001 2225 271
PrintSpace P11_PS00001 1288
TextBlock P11_TB00001 728 145
TextLine P11_TL00001 734 47 133 29
String P11_ST00001 65 42 2 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P11_SP00001 776 67 17
P11_ST00002 793 16 9 0.13 8
P11_SP00002 809 76
P11_ST00003 826 3
P11_TB00002 128 2097
P11_TL00002 194 134 1214
P11_ST00004 103 45 ofas, 0.92 02100
P11_SP00003 297 180 22
P11_ST00005 319 147 54 25 na 0.77 40
P11_SP00004 373 172 20
P11_ST00006 393 37 Maria 0.98 00000
P11_SP00005 529
P11_ST00007 549 266 Magdalena. 0.95 0000000400
P11_SP00006 815 181 55
P11_ST00008 870 93 E:(;o! 0.56 088702
P11_SP00007 963
P11_ST00009 1000 112 38 kana 0.96 0100
P11_SP00008 1112 35
P11_ST00010 1147 116 Yesu 0.86 0005
P11_SP00009 1263 36
P11_ST00011 1299 109 aona 0.85 0050
P11_TL00003 193
P11_ST00012 195 110 amai 0000
P11_SP00010 304 231 19
P11_ST00013 323 119 nake, 0.82 80000
P11_SP00011 442 239 21
P11_ST00014 463 206 no 0.94
P11_SP00012 518
P11_ST00015 538 196 mufundi 0.76 0306600
P11_SP00013
P11_ST00016 753 64 wa 1.00 00
P11_SP00014 817
P11_ST00017 838 157 44 anorfa, 0.80 0007700
P11_SP00015 995 238
P11_ST00018 1017 130 amire 0.90 00040
P11_SP00016
P11_ST00019 1167 34 p, 0.87 300
P11_SP00017 1234 240
P11_ST00020 1254 154 39 wakati 031007
P11_TL00004 252 1213 48
P11_ST00021 253 214 kuna'mai 05003081
P11_SP00018 407 291 18
P11_ST00022 425 120 0.78 80002
P11_SP00019 545 298
P11_ST00023 567 46 "Uadzimai, 0706000003
P11_SP00020 819
P11_ST00024 840 159 hoyuyi 400300
P11_SP00021 999 299 28
P11_ST00025 1027 155 33 mgana 0.71 08050
P11_SP00022 1182
P11_ST00026 1218 255 188 wenyu." 0.89 0000701
P11_TL00005 312
P11_ST00027 221 Wakazoti 0.99 00000000
P11_SP00023 415 351
P11_ST00028 434 57 ku 0.81 03
P11_SP00024 491 350
P11_ST00029 511 207 mufundi, 0.66 05077303
P11_SP00025 718 357
P11_ST00030 736 313 "Hana 0.58 06283
P11_SP00026 881 13
P11_ST00031 894 111
P11_SP00027 1005 349
P11_ST00032 1015 nako." 800023
P11_SP00028 1162 56
P11_ST00033 189 Kubvira 0300030
P11_TL00006 371 1211
P11_ST00034 124 iyoyo 0.84 30004
P11_SP00029 418
P11_ST00035 339 384 139 gguna 0.63 81080
P11_SP00030 478 419
P11_ST00036 497 0308001
P11_SP00031 693 409 14
P11_ST00037 707 267 wakanatora 0020801050
P11_SP00032 974 15
P11_ST00038 989 372 237 nokunaisa 003480210
P11_SP00033 1226 410 12
P11_ST00039 1238 168 kwaari. 0000400
P11_TL00007 296 445 1113
P11_ST00040 448 5.
P11_SP00034 329 484
P11_ST00041 385 447 Cana 0080
P11_SP00035
P11_ST00042 265 cinhambge, 0053000200
P11_SP00036 783 493
P11_ST00043 803 115
P11_SP00037 918
P11_ST00044 938 158 acizina 0000080
P11_SP00038 1096
P11_ST00045 1111 446 91 kuti 0700
P11_SP00039 1202 27
P11_ST00046 1229 460 96 ^ose 0.75 10000
P11_SP00040 1325
P11_ST00047 1362 z^ 0.14 710
P11_TL00008 505
P11_ST00048 506 324 akarayirwana 0.93 000000000070
P11_SP00041 519 552
P11_ST00049 532 127 fiaba, 770000
P11_SP00042 659 550
P11_ST00050 673 317 ^akamboitva, 0.74 10000005108800
P11_SP00043 990
P11_ST00051 1006 166 wakati, 0000000
P11_SP00044 1172 551
P11_ST00052 1190 507 218 "i^apera." 0.72 08100503000
P11_TL00009 565 1217
P11_ST00053 102 ^ino 10210
P11_SP00045 613
P11_ST00054 315 334 wakashenedza 001207080000
P11_SP00046 649 603
P11_ST00055 668 ne'zwi 600000
P11_SP00047 813 602
P11_ST00056 833 577 106 guru 0300
P11_SP00048 939 612
P11_ST00057 960 566 70 oti, 0030
P11_SP00049 1030 610 23
P11_ST00058 1053 "fiaba, 0.67 0770800
P11_SP00050 1200
P11_ST00059 1239 578 71 mu 05
P11_SP00051 1310
P11_ST00060 1329 82 24 ma- 000
P11_TL00010 624
P11_ST00061 625 81 oko
P11_SP00052 276 663
P11_ST00062 637 enyu 0.83 0004
P11_SP00053 671
P11_ST00063 424 199 ndinoisa 02200203
P11_SP00054 623 662
P11_ST00064 638 636 152 mgeya 08000
P11_SP00055 790
P11_ST00065 802 626 waggu." 0080500
P11_SP00056
P11_ST00066 1045 275 Acaggorena 0068000080
P11_SP00057 1320
P11_ST00067 1334 75 i^o, 0.69 01002
P11_TL00011 683 1019
P11_ST00068 684 293 akakotamisa 0.97 20000001000
P11_SP00058 488 722
P11_ST00069 696 184 musoro, 0.70 4602304
P11_SP00059 691 729
P11_ST00070 85 ndo 340
P11_SP00060 792 721
P11_ST00071 812 220 kuBuritsa 0.73 038650000
P11_SP00061 1032
P11_ST00072 1052 697 162 mgeya. 080000
P11_TL00012 757
P11_ST00073 759 6.
P11_SP00062 331 796
P11_ST00074 386 122 Onai! 01030
P11_SP00063 508 795
P11_ST00075 526 80 jira
P11_SP00064 606
P11_ST00076 621 769 107 0.65 0534
P11_SP00065 804
P11_ST00077 747 770 ro
P11_SP00066 794
P11_ST00078 829 264 muTempile 050000300
P11_SP00067 1093
P11_ST00079 1130 279 rakabaruka, 00100012000
P11_TL00013 816 1216 49
P11_ST00080 818 94 pasi 0.91 1002
P11_SP00068 290 865
P11_ST00081 309 288 pakadedera, 30008080000
P11_SP00069 597 864
P11_ST00082 619 179 maware 000020
P11_SP00070 798 854
P11_ST00083 820 285 akaBanzuka, 00080004020
P11_SP00071 1105 861
P11_ST00084 1121 182 makuna 000580
P11_SP00072 1303
P11_ST00085 1319 aka-
P11_TL00014 875
P11_ST00086 877 169 zaruka, 0005006
P11_SP00073 364 922
P11_ST00087 889 53 ne
P11_SP00074 438 913
P11_ST00088 457 174 ^itunha 10207170
P11_SP00075 631
P11_ST00089 658 ^izhinji 100030020
P11_SP00076 827
P11_ST00090 863 888 ^a 0.50 100
P11_SP00077 910
P11_ST00091 946 876 nakarurama 8500462000
P11_SP00078 1225
P11_ST00092 1260 nakafa 800000
P11_TL00015 935
P11_ST00093 235 ^akamuka 100002700
P11_SP00079 429 983
P11_ST00094 948
P11_SP00080 504 973
P11_ST00095 524 kuzoonekwa 0500470100
P11_SP00081
P11_ST00096 832 kuna 1530
P11_SP00082 947 972
P11_ST00097 982 185 nazhinji 80045001
P11_SP00083 981
P11_ST00098 1203 72
P11_SP00084 1275
P11_ST00099 1312 942 guta 4400
P11_TL00016 1003 114
P11_ST00100 31 sante. 005000
P11_SP00085 1034 -35
P11_ST00101 1074 7.
P11_SP00086 332 1110
P11_ST00102 1072 79 Asi
P11_SP00087 465 1109
P11_ST00103 1071 92 ishe 0040
P11_SP00088 576
P11_ST00104 591 1084 63 04
P11_SP00089 654
P11_ST00105 140 narwi, 800047
P11_SP00090 823 1116
P11_ST00106 859 246 naigaririra 80500004050
P11_SP00091 1117
P11_ST00107 1141 126 Yesu, 00043
P11_SP00092 1267 1115
P11_ST00108 1305 1083 108
P11_TL00017 198 1129 1215
P11_ST00109 1131 224 kudedera 04808000
P11_SP00093 422 1169
P11_ST00110 441 kwa
P11_SP00094 534 1168
P11_ST00111 pasi, 60000
P11_SP00095 655 1178
P11_ST00112 676 1143 52
P11_SP00096
P11_ST00113 752 :;imge 0.48 8864080
P11_SP00097 886 1177
P11_ST00114 914 215 ^akaitwa, 1000000042
P11_SP00098 1176
P11_ST00115 1157 256 wakaBatwa 000080000
P11_TL00018 1189
P11_ST00116 1204
P11_SP00099 254
P11_ST00117 273 274 kuvunduka, 0504204000
P11_SP00100 547 1235
P11_ST00118 568 165
P11_SP00101 733 32
P11_ST00119 765 "Cokwadi, 000000800
P11_SP00102
P11_ST00120 1043 lyeyu 00003
P11_SP00103 1173
P11_ST00121 1210 203 wakagga 0.88 0000800
P11_TL00019 197 1250
P11_ST00122 1251 62 ari
P11_SP00104 259
P11_ST00123 278 Mgana 08123
P11_SP00105 435 1296
P11_ST00124 455 1262
P11_SP00106 1287
P11_ST00125 Yane." 048000
P11_TL00020 142 1359 1201 77
P11_ST00126 68 60 "^ 0.11
P11_SP00107 210 1419
P11_ST00127 247 1399 8.
P11_SP00108 281 1436
P11_ST00128 336 1397 DGURUUE 0.59 8507080
P11_SP00109 600 1435
P11_ST00129 627 1396 NA
P11_SP00110 1433
P11_ST00130 170 rfAWA 44400
P11_SP00111 906
P11_ST00131 934
P11_SP00112 1432
P11_ST00132 1395 MUTSWIRI. 100000003
P11_TL00021 234 1453 89
P11_ST00133 26 ^^ 1010
P11_SP00113 282 1479
P11_ST00134 301 1500 1
P11_SP00114 1535
P11_ST00135 375 1497 Uanhu 0.68 70700
P11_SP00115 527
P11_ST00136 1509 78 ana 080
P11_SP00116 1534
P11_ST00137 643 1503 natatu 800830
P11_SP00117 788
P11_ST00138 807 1495 naishamgaridzana 8000100800200000
P11_SP00118 1231 1542
P11_ST00139 1257 kwa:o. 0008800
P11_TL00022 200 1553 50
P11_ST00140 1558 150 Rimge 02180
P11_SP00119 1603
P11_ST00141 370 1569 104 zuna 0.60 0483
P11_SP00120 474 1594
P11_ST00142 1556 nakagga 8000800
P11_SP00121 687 1602
P11_ST00143 705 1555 nacifamba 800500000
P11_SP00122 1593
P11_ST00144 961 1567 ^ano 0.52 10080
P11_SP00123 1063 1600
P11_ST00145 232 mudondo, 06800000
P11_SP00124 1315 1599
P11_ST00146 1348 66 na- 0.55
P11_TL00023 1613 1198
P11_ST00147 1616 226 kadziirwa 000252300
P11_SP00125 426 1653
P11_ST00148 1628
P11_SP00126 1652
P11_ST00149 513 1622 30 tsoro 00650
P11_SP00127 628
P11_ST00150 644 1627 0.51
P11_SP00128 699
P11_ST00151 716 269 mukaragga. 4600308200
P11_SP00129 985 1661
P11_ST00152 1040 Uakaitenera, 800005080002
P11_SP00130 1330 1658
P11_ST00153 1346 1626 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nakaona
P11_TL00024 201 1674 622
P11_ST00154 1676 138 kaona 00240 HypPart2
P11_SP00131 1713
P11_ST00155 361 1675 nyuci 01000
P11_SP00132 489 1721
P11_ST00156 509 dziri 00330
P11_SP00133 1711
P11_ST00157 632 191 mumuti. 0404043
P11_TL00025 1747
P11_ST00158 1752 2.
P11_SP00134 1787
P11_ST00159 1750 Dgurune 0.45 8074881
P11_SP00135 579 1796
P11_ST00160 599 1748 144 yakati 200000
P11_SP00136 743 1795
P11_ST00161 775 0120
P11_SP00137 890 1785
P11_ST00162 dawa:
P11_SP00138
P11_ST00163 1077 163 "rfawa, 1770000
P11_SP00139 1240 1792
P11_ST00164 137 kwira 00160
P11_TL00026 1806
P11_ST00165 1822 imiore 088070
P11_SP00140 341 1847
P11_ST00166 378 1808 105 uci." 40000
P11_SP00141 483 1846
P11_ST00167 539 rfawa 77000
P11_SP00142 665 1845
P11_ST00168 679 1807 164 wakati: 1100200
P11_SP00143 843
P11_ST00169 887 "Kukwira 00621010
P11_SP00144 1844
P11_ST00170 1153 ndinogona, 0.61 7525010653
P11_TL00027 1864
P11_ST00171 1869 61 asi 0.43
P11_SP00145 257 1906
P11_ST00172 1868 kuomora 0.62 1851820
P11_SP00146 481 1905
P11_ST00173 510 1867 uci
P11_SP00147 575 1904
P11_ST00174 607 1866 handigone." 0.64 06782264000
P11_SP00148 1913
P11_ST00175 1865 101 0.23 10775
P11_SP00149 1912
P11_ST00176 1064 1877 186 ggurune 0.33 8376684
P11_SP00150
P11_ST00177 143 504312
P11_TL00028 1924
P11_ST00178 1927 0.47 7571
P11_SP00151 311 1964
P11_ST00179 1926 216 mutswiri: 706001702
P11_SP00152 1963
P11_ST00180 581 244 "Mutswiri, 0000000050
P11_SP00153 825 1969
P11_ST00181 855 00030
P11_SP00154 1961
P11_ST00182 1936 umore 00010
P11_SP00155 1149
P11_ST00183 1170
P11_SP00156 1274
P11_ST00184 1925 74 Mu Mutswiri
P11_TL00029 1982
P11_ST00185 1986 132 tswiri 500200
P11_SP00157 330 2023
P11_ST00186 1985 125 akati: 000110
P11_SP00158 476 2022
P11_ST00187 499 1983 03442230
P11_SP00159 725 2021
P11_ST00188 745 0046325211
P11_SP00160 1004 2030
P11_ST00189 1025
P11_SP00161 1087 2020
P11_ST00190 1108 0700000
P11_SP00162 1314
P11_ST00191 uci, 2000
P11_TL00030 2044
P11_ST00192 284 30002020000
P11_SP00163 485 2091 -184
P11_ST00193 2119 3.
P11_SP00164 2155
P11_ST00194 390 2118 Tvixo 0.18 88688
P11_SP00165 492 2159
P11_ST00195 520 2128 8141480
P11_SP00166 709 2163
P11_ST00196 2115 yakati: 0010205
P11_SP00167 884 2162
P11_ST00197 915 "Onaika, 00101000
P11_SP00168 1118 2161
P11_ST00198 1146 2114 272 nashamgari 8007058063
P11_TL00031 2175 1220
P11_ST00199 2190 151 naggu, 0.57 828032
P11_SP00169 2224
P11_ST00200 366 2177 ini 430
P11_SP00170 2213
P11_ST00201 2188 0.54 8034680
P11_SP00171 2223
P11_ST00202 647 2176 245 handigone 635510000
P11_SP00172 892 2222
P11_ST00203 911 202 kukwira, 04001502
P11_SP00173 2220
P11_ST00204 1135 316
P11_SP00174 1197
P11_ST00205 205 1801260


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P14_LM00001 153 2413
RightMargin P14_RM00001 1407 152
BottomMargin P14_BM00001 2454 42
PrintSpace P14_PS00001 1254
TextBlock P14_TB00001 690 167 40
TextLine P14_TL00001 696 47 155 28
String P14_ST00001 64 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P14_SP00001 737 67 18
P14_ST00002 755 38 12 0.18 88
P14_SP00002 793 75 16
P14_ST00003 809 4
P14_TB00002 125 2223
P14_TL00002 166 131 1215 49
P14_ST00004 133 177 kubvira 0.84 0110520
P14_SP00003 343 171 20
P14_ST00005 363 242 46 kutaggana 0.87 000083000
P14_SP00004 605 179
P14_ST00006 633 132 160 kwano, 0.78 003800
P14_SP00005 178 21
P14_ST00007 814 144 55 25 no 0.86
P14_SP00006 869 169 22
P14_ST00008 891 151 kugika 0.76 028300
P14_SP00007 1042 180
P14_ST00009 1058 39 kurwa 0.88 05000
P14_SP00008 1202 170 19
P14_ST00010 1221 kwano. 0.85 000800
P14_TL00003 192 461
P14_ST00011 199 Mukadzi 0.82 0500105
P14_SP00009 366 230
P14_ST00012 386 ndi^o^ono. 0.59 804100100800
P14_TL00004 268 265 1113
P14_ST00013 34 37 4. 0.81 30
P14_SP00010 302 305 56
P14_ST00014 358 Kudaro 0.68 058005
P14_SP00011 535 303
P14_ST00015 555 mambo 0.91 00400
P14_SP00012 726
P14_ST00016 747 266 280 wakanatuka 0000810200
P14_SP00013 1027
P14_ST00017 1048 110 aciti: 001510
P14_SP00014 1158 304 23
P14_ST00018 1181 102 "Ko! 0.95 0001
P14_SP00015 1283
P14_ST00019 1304 77 iwe 1.00 000
P14_TL00005 324
P14_ST00020 338 203 33 murume, 0515000
P14_SP00016 370 371 32
P14_ST00021 402 325 unozina 0.75 4000380
P14_SP00017 581 362
P14_ST00022 603 90 seyi 0000
P14_SP00018 693
P14_ST00023 712 91 kuti 0.73 0631
P14_SP00019 803
P14_ST00024 836 159 munda 43102
P14_SP00020 995
P14_ST00025 1016 120 wako
P14_SP00021 1136
P14_ST00026 1170 212 ucazobva 50000400
P14_TL00006 384 1217 48
P14_ST00027 ^io, 0.72 10000
P14_SP00022 241 432
P14_ST00028 261 188 ^inogika 0.74 101008000
P14_SP00023 449
P14_ST00029 468 295 kuteggeswa 05208100000
P14_SP00024 763 431
P14_ST00030 819 Ko!
P14_SP00025 896 422
P14_ST00031 917 78 0.97
P14_SP00026
P14_ST00032 1015 209 45 mukadzi, 05003060
P14_SP00027 1224 429
P14_ST00033 1244 385 139 unozi- 560000
P14_TL00007 443
P14_ST00034 457 106 nano 0.54 8080
P14_SP00028 272 482
P14_ST00035 309 444
P14_SP00029 399 490 36
P14_ST00036 435 0.69 0542
P14_SP00030 526 480
P14_ST00037 562 mimba 00700
P14_SP00031 721 481
P14_ST00038 757 yako 0.99
P14_SP00032 867 489
P14_ST00039 904 274 icazoBereka 00000806000
P14_SP00033 1178
P14_ST00040 1214 456 mgana, 080000
P14_TL00008 168 502
P14_ST00041 503 175 anogika 0.83 0208001
P14_SP00034 549
P14_ST00042 184 kufudza 0457000
P14_SP00035 546 541
P14_ST00043 565 219 mbudzi" 00010000
P14_SP00036 784 540
P14_ST00044 839 ^ikuru 0.56 1020264
P14_SP00037 994 15
P14_ST00045 1009 nakanzi 0.79 8000301
P14_SP00038 1188
P14_ST00046 mafuza. 0.90 0205000
P14_TL00009 269 577 1114
P14_ST00047 580 5. 00
P14_SP00039 616
P14_ST00048 357 579 Kupera 044040
P14_SP00040 528 624
P14_ST00049 547 93 kwa
P14_SP00041 640 615
P14_ST00050 655 164 yakaita 10000000
P14_SP00042
P14_ST00051 834 578 ndiko 50100
P14_SP00043 965 29
P14_ST00052 101 uku:" 0.65 50506
P14_SP00044 1095
P14_ST00053 1120 03500
P14_SP00045 1280
P14_ST00054 1299 592 84 uyo 0.64 406
P14_TL00010 637 1216
P14_ST00055 638 310 wakazodyiwa 0.92 00200060000
P14_SP00046 477 684
P14_ST00056 496 650 53 24 ne
P14_SP00047 674
P14_ST00057 141 ^ikara 1010100
P14_SP00048 722 683
P14_ST00058 742 44 ^e 0.50 100
P14_SP00049 786
P14_ST00059 143 saggo: 008000
P14_SP00050 962
P14_ST00060 991 104 he:^o 707100
P14_SP00051
P14_ST00061 1115 651 mgana 08000
P14_SP00052 1270 685 31
P14_ST00062 1301 82 uye 600
P14_TL00011
P14_ST00063 697 akazofa. 13000200
P14_SP00053 352 735
P14_ST00064 407 176 058040
P14_SP00054 583
P14_ST00065 604 yeukai 101020
P14_SP00055 759 743
P14_ST00066 779 0400
P14_SP00056 870 734
P14_ST00067 890 nhasi 0.98 00010
P14_SP00057
P14_ST00068 1035 710 86 uno 610
P14_SP00058 1121
P14_ST00069 1141 165 35 rugare, 5400000
P14_SP00059 1306 745
P14_ST00070 1321 699 62 asi 002
P14_TL00012 756
P14_ST00071 769 247 maggwana 00810003
P14_SP00060 415 804
P14_ST00072 434 232 kunofumia 004043880
P14_SP00061 666 794 13
P14_ST00073 679 51 iri 010
P14_SP00062 730
P14_ST00074 746 nhamo. 320200
P14_SP00063 915
P14_ST00075 944 758 115 He^o 0.60
P14_SP00064 1059
P14_ST00076 1075 06000
P14_SP00065 1200 795
P14_ST00077 1213 nhamo, 030303
P14_TL00013 816 846
P14_ST00078 828 249 30800000
P14_SP00066 418 864
P14_ST00079 438 287 kunofumano 0520630080
P14_SP00067 725 855
P14_ST00080 ruri 2162
P14_SP00068 831 854
P14_ST00081 852 163 rugare. 3010505
P14_TL00014 594 987 368
P14_ST00082 989 58 11.
P14_SP00069 652 1025
P14_ST00083 707 255 CIPUDGU. 0.80 00008403
P14_TL00015 275 1087 1109
P14_ST00084 1089 1.
P14_SP00070 306 1125
P14_ST00085 1088 195 Cipuggu 0.58 0507807
P14_SP00071 557 1135
P14_ST00086 145 cishiri 0005741
P14_SP00072
P14_ST00087 cine 0060
P14_SP00073 835
P14_ST00088 makumbo 5006202
P14_SP00074 1085
P14_ST00089 1105 maniri, 0083062
P14_SP00075 1265 1134 26
P14_ST00090 1291 0430
P14_TL00016 172 1147 1212
P14_ST00091 1160 nzara 50030
P14_SP00076 297 1185
P14_ST00092 334 1148 263 dzinopinza, 40000426000
P14_SP00077 597 1194
P14_ST00093 639 1204000
P14_SP00078
P14_ST00094 906 aco
P14_SP00079 981
P14_ST00095 1017 208 matguku. 00080020
P14_SP00080 1225
P14_ST00096 1281 1149 103 Cine 0300
P14_TL00017 1206
P14_ST00097 1207 218 mapapiro 00401560
P14_SP00081 389
P14_ST00098 426 161 mauiri, 0080200
P14_SP00082 587 1251
P14_ST00099 626 250 cimutumbi 000633000
P14_SP00083 876
P14_ST00100 913 1219 caco
P14_SP00084
P14_ST00101 1061 cinegge 0200800
P14_SP00085 1237
P14_ST00102 1275 1208 109 tsina 0.77 00280
P14_TL00018 1266
P14_ST00103 135 mbiri. 002300
P14_SP00086
P14_ST00104 360 111 fiesu 0.42 77805
P14_SP00087 471 1303
P14_ST00105 1278 96 raco 0006
P14_SP00088 586
P14_ST00106 607 id^uku, 0.44 46108720
P14_SP00089 773 1312
P14_ST00107 cipfupi-pfupi, 05048510307100
P14_SP00090 1313
P14_ST00108 1126 hacisiri 10030050
P14_SP00091 1298 1305
P14_ST00109 1334 1268 ci- 020
P14_TL00019 1325
P14_ST00110 1326 refu. 0.62 05570
P14_SP00092 1363 54
P14_ST00111 326 162 Maziso 000000
P14_SP00093 488
P14_ST00112 504 1338
P14_SP00094
P14_ST00113 anegge 130810
P14_SP00095 1372 17
P14_ST00114 772 cambga 003020
P14_SP00096 950
P14_ST00115 ce
P14_SP00097 1011
P14_ST00116 1028 fodya. 0.94 020100
P14_SP00098 1167
P14_ST00117 1223 1327 Minhe- 014000
P14_TL00020 1384
P14_ST00118 1397 gga 810
P14_SP00099 253 1432
P14_ST00119 267 yaco
P14_SP00100 1431
P14_ST00120 1385 inegge
P14_SP00101 554
P14_ST00121 584 198 mitguku, 00087050
P14_SP00102 782
P14_ST00122 317 inonyirinyita. 00030111412100
P14_SP00103 1133
P14_ST00123 1387 Muromo
P14_TL00021 1444
P14_ST00124 1457 waco
P14_SP00104 1481
P14_ST00125 1456 unegge 720820
P14_SP00105 472 1491
P14_ST00126 493 cirauro. 00305000
P14_TL00022 1520
P14_ST00127 1521 2.
P14_SP00106 307 1557
P14_ST00128 0006815
P14_SP00107 1567
P14_ST00129 181 cinodya 0200400
P14_SP00108
P14_ST00130 778 1533 nyama 00100
P14_SP00109 933
P14_ST00131 953 1527 cete. 00000
P14_SP00110 1054 1558
P14_ST00132 1522 Tgana 0.71 08040
P14_SP00111 1248 1568
P14_ST00133 1276 1523 cino- 00600
P14_TL00023 1579 1211
P14_ST00134 95 Bata 8020
P14_SP00112 1617
P14_ST00135 174 cicidya. 0.96 00002000
P14_SP00113 1626
P14_ST00136 517 1580 Cinodya 0.93 0000220
P14_SP00114 709 1625
P14_ST00137 1592
P14_SP00115 901
P14_ST00138 1593 ye
P14_SP00116 984
P14_ST00139 1005 mhuka 02300
P14_SP00117 1164 1618
P14_ST00140 1195 1581 dzakafa, 00000150
P14_TL00024 1639
P14_ST00141 1640 kana 0050
P14_SP00118 282 1676
P14_ST00142 cituna 020740
P14_SP00119
P14_ST00143 475 1651 co 04
P14_SP00120 524
P14_ST00144 544 munhu 0.46 46763
P14_SP00121
P14_ST00145 739 wakafira 00000000
P14_SP00122 937 1677
P14_ST00146 968 1652 201 pasaggo, 37008000
P14_SP00123 1169 1687
P14_ST00147 1204 1641 0061004
P14_TL00025 1698
P14_ST00148 1705
P14_SP00124 273 1735
P14_ST00149 328 112 Shiri 05042
P14_SP00125 440 1736
P14_ST00150 460 210 dzinodya 00360100
P14_SP00126 670 1744
P14_ST00151 688 1699 154 ^ituna, 10004002
P14_SP00127 842 1745
P14_ST00152 863 1711 gora
P14_SP00128 964
P14_ST00153 979
P14_SP00129 1032
P14_ST00154 1049 gugguo. 1380100
P14_TL00026 1777 1227
P14_ST00155 1786 27 v 0.12 8
P14_SP00130 185 1813 87
P14_ST00156 1778
P14_SP00131 1814
P14_ST00157 350 206 Cipuggu, 00068150
P14_SP00132 556 1824
P14_ST00158 114 0010
P14_SP00133 691
P14_ST00159 277 coBururuka, 00800204000
P14_SP00134 1822
P14_ST00160 1021 270 cinodaBuka 0.70 0330808400
P14_SP00135 1817
P14_ST00161 1318 1780 68 ha- 300
P14_TL00027 1836
P14_ST00162 202 cinzwike 00600000
P14_SP00136 374 1873
P14_ST00163 412 kuBururuka 0.67 0186562200
P14_SP00137 686 1874
P14_ST00164 157 kwaco, 000004
P14_SP00138 879 1882
P14_ST00165 1837 214 cinoggoti 020082005
P14_SP00139 1127 1884
P14_ST00166 1165 1845 89 cete
P14_SP00140 1876
P14_ST00167 1287 1840 98 ziro,
P14_TL00028 1894
P14_ST00168 1895 211 takataka, 010000000
P14_SP00141 383 1940
P14_ST00169 404 whii, 06430
P14_SP00142 515
P14_ST00170 531 kudegga-degga, 00808100808000
P14_SP00143 899 1943
P14_ST00171 916 1896 233 pacinegge 100560800
P14_SP00144
P14_ST00172 1898 221 cicitende- 0503001002
P14_TL00029 173 1955
P14_ST00173 1967 rera 0.89 2020
P14_SP00145 264 1991
P14_ST00174 1966 193 panegge 2000830
P14_SP00146 2001
P14_ST00175 521 pane 0100
P14_SP00147 631 2000
P14_ST00176 663
P14_SP00148
P14_ST00177 138 ipapo. 001000
P14_SP00149
P14_ST00178 1040 1956 223 Cinoggoti 003080004
P14_SP00150 1263 2003
P14_ST00179 1296 1965
P14_TL00030 2013 1199
P14_ST00180 nyimi-nyimi-nyimi-nyimi 61520001001060300000000
P14_SP00151 752 2059
P14_ST00181 785 00808100808120
P14_SP00152 1151 2061
P14_ST00182 1173 2029 so
P14_SP00153 1220 2053
P14_ST00183 1252 muse 5000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musene,
P14_TL00031 2072
P14_ST00184 2085 63 ne, HypPart2
P14_SP00154 234 2117
P14_ST00185 254 0070
P14_SP00155 2109
P14_ST00186 dombo, 800000
P14_SP00156
P14_ST00187
P14_SP00157 2110
P14_ST00188 257 mbumburu 00010444
P14_SP00158 967
P14_ST00189 988 Bara 8000
P14_SP00159 1086 2111
P14_ST00190 1106 2087 43 re
P14_SP00160 2112
P14_ST00191 2075 121 pfuti; 232055
P14_SP00161 1290 2122
P14_ST00192 1319 2089 52 pa pamge
P14_TL00032 2131 50
P14_ST00193 2144 94 mge 080
P14_SP00162 2178
P14_ST00194 288 129 cinoti 024201
P14_SP00163 417 2169
P14_ST00195 cikaoururuka 001184141000
P14_SP00164
P14_ST00196 2132 190 cicienda 02000020
P14_SP00165 975 2170
P14_ST00197 kudegga 0480820
P14_SP00166 2181
P14_ST00198 1226 2135 hacizo- 5500100
P14_TL00033 2190 1008
P14_ST00199 290 mboonekwa, 0000600001
P14_SP00167 463 2235
P14_ST00200 484 2191 cinobva 0070003
P14_SP00168 2228
P14_ST00201 cati 0002
P14_SP00169 766
P14_ST00202 787 2198 toro, 00520
P14_SP00170 2236
P14_ST00203 911 2204 nenyu, 804002
P14_SP00171 1064 2238
P14_ST00204 2193 ndo.
P14_TB00003 939 2374 397 80
P14_TL00034 945 2380
P14_ST00205 2382 189 60 -^OH^'^ 0.16 7108810410
P14_SP00172 2442
P14_ST00206 136 Cam.'v.^ 0.31 888728010


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00045.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P45 PHYSICAL_IMG_NR 45 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P45_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P45_LM00001 162 2199
RightMargin P45_RM00001 1398 161
BottomMargin P45_BM00001 2240 256
PrintSpace P45_PS00001 1236
TextBlock P45_TB00001 702 168 48
TextLine P45_TL00001 708 47 156 36
String P45_ST00001 CONTENT -43- WC 0.19 CC 7887
P45_TB00002 127 2113
P45_TL00002 177 133 1215 52
P45_ST00002 145 55 30 no 0.16 88
SP P45_SP00001 232 175 29
P45_ST00003 261 196 42 kukudza 0.69 0652800
P45_SP00002 457 28
P45_ST00004 485 138 172 Ciggwa 0.85 008000
P45_SP00003 657 185
P45_ST00005 685 139 173 44 cisante, 0.91 04100001
P45_SP00004 858 183
P45_ST00006 887 38 akaciisa 0.95 00000300
P45_SP00005 1072 176
P45_ST00007 1100 147 71 mu 0.24 86
P45_SP00006 1171 27
P45_ST00008 1198 136 151 40 maoko 0.80 80010
P45_SP00007 1349 21
P45_ST00009 1370 150 22 26 a 1.00
P45_TL00003 197 1217
P45_ST00010 227 Tarcisius, 0.84 0040005500
P45_SP00008 402 242
P45_ST00011 424 198 109 aciti, 0.94 003000
P45_SP00009 533 243
P45_ST00012 555 182 46 "Yeuka, 0006000
P45_SP00010 737 20
P45_ST00013 757 225 0.86 1060001004
P45_SP00011 982 244
P45_ST00014 1002 90 kuti 0500
P45_SP00012 1092 236 19
P45_ST00015 1111 160 ipfuma 0.74 024440
P45_SP00013 1271 245 12
P45_ST00016 1283 huru 0.43 5835
P45_TL00004 253 1216
P45_ST00017 142 50 kwa^o 0.56 704100
P45_SP00014 318 303 37
P45_ST00018 355 268 53 35 ya 0.60 61
P45_SP00015 408
P45_ST00019 444 258 297 wabvumirwa 0000400455
P45_SP00016 741 295
P45_ST00020 777 257 217 kutakura. 0.68 150303446
P45_SP00017 994 54
P45_ST00021 1048 259 344 Ugganyatso-ta- 08008661045200
P45_TL00005 316
P45_ST00022 102 kura 0630
P45_SP00018 278 353 39
P45_ST00023 317 99 here 0780
P45_SP00019 416 354
P45_ST00024 438 94 cipo 0.83 0510
P45_SP00020 532 363
P45_ST00025 569 ici 0.48 554
P45_SP00021 622 32
P45_ST00026 654 cisante 0.78 0333510
P45_SP00022 814
P45_ST00027 835 329 25 ca 00
P45_SP00023 881
P45_ST00028 918 Yane" 0.73 078000
P45_SP00024 1079
P45_ST00029 1133 Mukomana 12707140
P45_TL00006 375 1201
P45_ST00030 383 194 musante 0.76 4303500
P45_SP00025 371 413
P45_ST00031 400 269 vv^akadanira 4810706818033
P45_SP00026 669
P45_ST00032 695 376 0.70 607030
P45_SP00027 804 420
P45_ST00033 834 346 "Ndinosarudza 0.79 3005000504105
P45_SP00028 1180 414
P45_ST00034 1206 kufa 0.63 0741
P45_SP00029 1305
P45_ST00035 1325 389 34 pa 0.89 01 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pano
P45_TL00007 435
P45_ST00036 447 0.65 70 HypPart2
P45_SP00030 231 472
P45_ST00037 252 230 kucirasa." 3500300200
P45_SP00031 482
P45_ST00038 537 326 Akanyatso-isa 0.90 0002210006000
P45_SP00032 863 480
P45_ST00039 892 213 yakanaka 0.71 102007200
P45_SP00033 1105 481
P45_ST00040 1134 436 153 Muniri 0.52 408653
P45_SP00034 1287
P45_ST00041 1306 448 05
P45_TL00008 494 1213
P45_ST00042 500 120 31 sante 0.99 00000
P45_SP00035 296 531
P45_ST00043 325 507 24 wa
P45_SP00036 386
P45_ST00044 417 140 Kriste 114830
P45_SP00037 557
P45_ST00045 585 495 padyo 0.55 67600
P45_SP00038 724 540
P45_ST00046 752
P45_SP00039 807
P45_ST00047 506 mgoyo 0.53 88501
P45_SP00040 987 33
P45_ST00048 1020 128 wake, 00003
P45_SP00041 1148 539
P45_ST00049 1177 212 akananza 40382300
P45_TL00009 553 1200
P45_ST00050 97 kusi 0.62 2705
P45_SP00042 272 590
P45_ST00051 309 89 kwe 000
P45_SP00043 398
P45_ST00052 426 152 hembe 74206
P45_SP00044 578
P45_ST00053 607 107 yake 0000
P45_SP00045 714 599
P45_ST00054 743 84 ndo 0.97
P45_SP00046 827 591
P45_ST00055 855 184 kutagga 0210810
P45_SP00047 1039 600
P45_ST00056 1066 200 kufamba 0700000
P45_SP00048 1266
P45_ST00057 1293 566 82 rwe 0.98 rwendo
P45_TL00010 612 508
P45_ST00058 85 712
P45_SP00049 260 649 16
P45_ST00059 276 rwake 00300
P45_SP00050 650
P45_ST00060 434 625 0.77
P45_SP00051 516 17
P45_ST00061 njodzi. 0.57 6425056
P45_TL00011 275 688 1108
P45_ST00062 690 4.
P45_SP00052 725 56
P45_ST00063 365 689 112 Cana 0080
P45_SP00053 477 726
P45_ST00064 250 cinhambge 0.87 002600010
P45_SP00054 756 735
P45_ST00065 785 211 Tarcisius 003060861
P45_SP00055 996
P45_ST00066 1026 akagika 0.67 0808600
P45_SP00056
P45_ST00067 1226 ku 0.29 76
P45_SP00057 1282
P45_ST00068 1309 74 n^i- 0.44 61014
P45_TL00012 747 1212
P45_ST00069 96 mbo 0.54 805
P45_SP00058 784
P45_ST00070 292 748 193 yakagga 2020820
P45_SP00059 795
P45_ST00071 504 69 ine 370
P45_SP00060 573
P45_ST00072 602 uakomana 0.66 80600056
P45_SP00061 838
P45_ST00073 857 247 nacitamba, 8007771030
P45_SP00062 1104 793
P45_ST00074 254 uacaggoBu- 0.49 8803824851
P45_TL00013 51
P45_ST00075 58 da 80
P45_SP00063 843
P45_ST00076 267 819
P45_SP00064 338 844
P45_ST00077 154 cikoro. 0563700
P45_SP00065 529
P45_ST00078 584 171 Mumge 00088
P45_SP00066 755 853
P45_ST00079 820 116 wano 0283
P45_SP00067 909
P45_ST00080 946 336 akashenedzera 4230708820770
P45_SP00068
P45_ST00081 1318 809 oti, 0082
P45_TL00014 174 866
P45_ST00082 180 "Houno 0.58 704471
P45_SP00069 903 15
P45_ST00083 369 003000620
P45_SP00070 582 904
P45_ST00084 867 60 ari
P45_SP00071 659
P45_ST00085 674 kuuya." 0040600
P45_SP00072 851 912
P45_ST00086 897 362 Wakamuridzira 0.75 0070754400020
P45_SP00073 1259
P45_ST00087 1280 868 95 mhe mhere
P45_TL00015 925
P45_ST00088 936 re
P45_SP00074 216 961
P45_ST00089 237 300260
P45_SP00075 970 23
P45_ST00090 117 "Uya 0110
P45_SP00076 486 971
P45_ST00091 505 0.81 007040040
P45_SP00077 718 962
P45_ST00092 738 222 uzotam^ba 7010681006
P45_SP00078 960
P45_ST00093 980 926 143 nesu." 620406
P45_SP00079 1123
P45_ST00094 1175 036050600
P45_TL00016 984 1204
P45_ST00095 wakarfaoira 04577708660
P45_SP00080 1021
P45_ST00096 467 985 002010
P45_SP00081 576 1029
P45_ST00097 "Handigone 0607010070
P45_SP00082 874 1031
P45_ST00098 891 135 nhasi, 675086
P45_SP00083
P45_ST00099 1042 202 cokwadi. 0.61 06405860
P45_SP00084 1244
P45_ST00100 1290 Ndi 080 Ndiri
P45_TL00017 1043
P45_ST00101 1044 ri
P45_SP00085 207 1080
P45_ST00102 226 239 kufambira 050000520
P45_SP00086 465 1081
P45_ST00103 Basa 8000
P45_SP00087
P45_ST00104 605 1055 105 guru 0324
P45_SP00088 710 1090
P45_ST00105 731 178 kwa^o." 00310707
P45_SP00089 1089
P45_ST00106 963 170 05080
P45_SP00090
P45_ST00107 1159 229 akadauira 033808640
P45_TL00018 1102
P45_ST00108 1103 73
P45_SP00091 1147
P45_ST00109 273 204 "Hapana 2605070
P45_SP00092 1149
P45_ST00110 1115 ^ose 10100
P45_SP00093
P45_ST00111 621 62 i^i, 0.46 71040
P45_SP00094 683
P45_ST00112 721 ciyiko 014302
P45_SP00095 859
P45_ST00113 icoco 60001
P45_SP00096 1003 1139
P45_ST00114 1114
P45_SP00097 1078
P45_ST00115 1107 279 wakatakura, 00030064207
P45_TL00019 1160
P45_ST00116 1161 290 wakacenjera 50400040060
P45_SP00098 460 1208
P45_ST00117 kudaro 668043
P45_SP00099 643 1199
P45_ST00118 672 0.64 3406
P45_SP00100 767
P45_ST00119
P45_SP00101 894
P45_ST00120 915 0.96 10000
P45_SP00102
P45_ST00121 1095 dzako" 3000000
P45_SP00103 1275
P45_ST00122 1329 1163 57 ^i- 0.40
P45_TL00020 1220
P45_ST00123 1233
P45_SP00104 1258
P45_ST00124 167 mumge 63580
P45_SP00105 423 1267
P45_ST00125 461 1221 122 iyeyo 03004
P45_SP00106 583
P45_ST00126 251 wakayedza 163000600
P45_SP00107
P45_ST00127 900 186 kubvuta 0000810
P45_SP00108 1086 1257
P45_ST00128 1106 homge 10080
P45_SP00109
P45_ST00129 1295 91 diki 8040
P45_TL00021 1277
P45_ST00130
P45_SP00110 223
P45_ST00131 Tarcisius. 0.82 0330200206
P45_SP00111 468 1317
P45_ST00132 522 1279 214 004340400
P45_SP00112 736 1316
P45_ST00133 765 wakadanira 0006858270
P45_SP00113 1033
P45_ST00134 1061 1278 acida 0.59 30582
P45_SP00114 1181 1315
P45_ST00135 1210 kucema 010000
P45_TL00022 1336 902
P45_ST00136 1351 0.22 78
P45_SP00115 1376
P45_ST00137 1339 kutya, 763500
P45_SP00116 387 1384
P45_ST00138 1338 98 aciti 30142
P45_SP00117 1375
P45_ST00139 526 1337 "Ndiregere, 42548170000
P45_SP00118 794
P45_ST00140 815 ndiregere." 51210301000
P45_TL00023 1412
P45_ST00141 1415 5, 06
P45_SP00119 306 1451
P45_ST00142 1413 Uanhu 80413
P45_SP00120 512
P45_ST00143 538 1426 101 nose 8600
P45_SP00121 639
P45_ST00144 667 nakanzwa 82010364
P45_SP00122 1450
P45_ST00145 923 65080
P45_SP00123 1065 1449
P45_ST00146 1093 144 04000
P45_SP00124 1237
P45_ST00147 1265 imka- 88005
P45_TL00024 1471
P45_ST00148 1484 169 uggana 0.45 882570
P45_SP00125 339 1519
P45_ST00149 368
P45_SP00126 1510
P45_ST00150 kukomberedza 140550160500
P45_SP00127 783
P45_ST00151 810 nacibvunza 8007000420
P45_SP00128 1068 1508
P45_ST00152 1088 kuti, 01534
P45_SP00129 1189 1516
P45_ST00153 1214 1472 "Ciyiko 6350000
P45_TL00025 1529 1219
P45_ST00154 1544
P45_SP00130 219 1568
P45_ST00155 1531 unaco" 5800001
P45_SP00131 1569
P45_ST00156 Uakaona 7000030
P45_SP00132 677
P45_ST00157 693 1530 kakomana 02707100
P45_SP00133 929 1567
P45_ST00158 kadiki 008304
P45_SP00134 1566 14
P45_ST00159 281 kakagumba- 0300050507
P45_TL00026 1588 1218
P45_ST00160 1597 ta
P45_SP00135 1627
P45_ST00161 234 1591 40300
P45_SP00136 385
P45_ST00162 1590 ako
P45_SP00137
P45_ST00163 514 1589 240 wakasimba 1005003100
P45_SP00138 754 1636
P45_ST00164 020106
P45_SP00139 1634
P45_ST00165 944 kacigge 0600800
P45_SP00140 1118 1635
P45_ST00166 kari 2041
P45_SP00141 1626
P45_ST00167 1264 123 kuua- 24800
P45_TL00027 1648 1202
P45_ST00168 1662 nza
P45_SP00142 249 1686
P45_ST00169 1650 cimge 0.72 00580
P45_SP00143 404 1695
P45_ST00170 441 1649 cinhu 00335
P45_SP00144
P45_ST00171 598 ciri 0140
P45_SP00145 671 1685
P45_ST00172 691 1660
P45_SP00146 745 1694
P45_ST00173 1659 149 68000
P45_SP00147 933 1693
P45_ST00174 953 121 pako. 40020
P45_SP00148 1074
P45_ST00175 1126 103 ^ino 10300
P45_SP00149 1229
P45_ST00176 110 paka 7100 pakarepo
P45_TL00028 1707
P45_ST00177 1720 repo 8400
P45_SP00150 1755
P45_ST00178 310 1708 192 kakabva 0200000
P45_SP00151 502 1746
P45_ST00179 191 kaBatwa 5482000
P45_SP00152 729 1745
P45_ST00180 ne
P45_SP00153 818 1744
P45_ST00181 856 131 rimge 83080
P45_SP00154 1752
P45_ST00182 1025 zigomana 30426070
P45_SP00155 1753
P45_ST00183 1281 106 1145
P45_TL00029 1765
P45_ST00184 1767 rikamurona 8055800580
P45_SP00156 1805
P45_ST00185 484
P45_SP00157 1804
P45_ST00186 586 1769 mso 0800
P45_SP00158
P45_ST00187 1779
P45_SP00159 799 1803
P45_ST00188 836 179 mbama, 006660
P45_SP00160 1015 1810
P45_ST00189 1057 330 rakamuveyesa 250605600000
P45_TL00030 1823
P45_ST00190 1828 kwose 70604
P45_SP00161 312 1864
P45_ST00191 334 1826 57702
P45_SP00162 474 1863
P45_ST00192 1839
P45_SP00163 549
P45_ST00193 1825
P45_SP00164 1862
P45_ST00194 646 1837 musana 200056
P45_SP00165 823
P45_ST00195 1836
P45_SP00166 895 1861
P45_ST00196 916 gumbo. 0.88 160000
P45_SP00167 1083 1870
P45_ST00197 1138 1824 108 Uose 7200
P45_SP00168 1246
P45_ST00198 1827 naka 8020 nakatagga
P45_TL00031 1882 49
P45_ST00199 1896 tagga 86830
P45_SP00169 1931
P45_ST00200 324 1884 kuridza 0470310
P45_SP00170 496 1923
P45_ST00201 527
P45_SP00171 1921
P45_ST00202 694 1883 oaciti, 8006027
P45_SP00172 830 1928
P45_ST00203 861 "Onaka, 0073056
P45_SP00173 1047 1927
P45_ST00204 1077 mboggoro 20280050
P45_SP00174 1307 1929
P45_ST00205 1335 1897
P45_TL00032 1941
P45_ST00206 1944 282 oaKristiane, 808260356507
P45_SP00175 453 1988
P45_ST00207 473 1943 inotakura 675040045
P45_SP00176 696 1981
P45_ST00208 266 cishamiso." 02020220000
P45_TL00033 2013
P45_ST00209 2018 6. 02
P45_SP00177 305 2054
P45_ST00210 361 2017 8700
P45_SP00178 469
P45_ST00211 2015 nakaugganira 880058140730
P45_SP00179 821 2062
P45_ST00212 2026
P45_SP00180 913 2051
P45_ST00213 941 284 kupoteredza 06730063811
P45_SP00181 1225 2060
P45_ST00214 1253 Tarci 10404
P45_TL00034 2072
P45_ST00215 2076 sius, 51550
P45_SP00182 271 2120
P45_ST00216 285 nacimu^una, 810507105800
P45_SP00183 575 2121
P45_ST00217 595 2075 43 nacimurona, 84003341807
P45_SP00184 876 2118
P45_ST00218 893 2073 asi
P45_SP00185 2110
P45_ST00219 66 iye
P45_SP00186 1036
P45_ST00220 1053 228 akaramba 30010020
P45_SP00187
P45_ST00221 1297 92 aka- 4002
P45_TL00035 2128
P45_ST00222 2134 Batisisa 80030610
P45_SP00188 345 2172
P45_ST00223 364 2141 165 mutoro 761060
P45_SP00189 2171
P45_ST00224 2133 wake 7000
P45_SP00190 666
P45_ST00225 682 2132 unokosha. 500000620
P45_SP00191 2170
P45_ST00226 972 263 Uakaramba 800284000
P45_SP00192 1235 2169
P45_ST00227 1250 naciti, 8502010
P45_TL00036 2191
P45_ST00228 2194 129 "Tipe 26361
P45_SP00193 299 2239
P45_ST00229 320 2193 cishamiso 750500077
P45_SP00194 548 2231
P45_ST00230 cako 4040
P45_SP00195 2230
P45_ST00231 709 2204 co
P45_SP00196 2229
P45_ST00232 283 uKristiane." 705054207000
P45_SP00197 1067
P45_ST00233 1121 77 Asi 003
P45_SP00198 2228
P45_ST00234
P45_SP00199 1285 2238
P45_ST00235 2201 75 wa" 007


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00033.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P33 PHYSICAL_IMG_NR 33 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P33_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P33_LM00001 159 2215
RightMargin P33_RM00001 1402 157
BottomMargin P33_BM00001 2256 240
PrintSpace P33_PS00001 1243
TextBlock P33_TB00001 685 172 42
TextLine P33_TL00001 691 47 160 30
String P33_ST00001 66 44 2 CONTENT WC 1.00 CC
SP P33_SP00001 735 68 16
P33_ST00002 751 39 31 0.19 87
P33_SP00002 790 77 20
P33_ST00003 810
P33_TB00002 128 2128
P33_TL00002 165 134 1212 46
P33_ST00004 148 45 25 ra 0.52 72
P33_SP00003 210 173 37
P33_ST00005 247 85 38 ndo 0.84 400
P33_SP00004 332 36
P33_ST00006 368 244 kurishaya. 0.79 0562013002
P33_SP00005 612 180 54
P33_ST00007 666 135 96 Ndo 0.77 501
P33_SP00006 762
P33_ST00008 807 262 kugikoudza 0.78 0080705000
P33_SP00007 1069
P33_ST00009 1113 110 amai 0.75 0135
P33_SP00008 1223
P33_ST00010 1260 117 nake. 80300
P33_TL00003 192 1215 49
P33_ST00011 193 126 Amai 0.71 0703
P33_SP00009 291 232 18
P33_ST00012 309 155 nakati, 8000002
P33_SP00010 464 238
P33_ST00013 494 194 106 "Iwe 0000
P33_SP00011 600 231
P33_ST00014 620 65 uri 0.81 500
P33_SP00012 28
P33_ST00015 713 zirema 000000
P33_SP00013 868
P33_ST00016 896 206 ro 0.80 40
P33_SP00014 942 27
P33_ST00017 969 167 34 mgana, 080001
P33_SP00015 1136
P33_ST00018 1164 216 uggadayi 0.67 38028300
P33_TL00004 252 1214
P33_ST00019 254 129 waisa 0.94 00300
P33_SP00016 294 15
P33_ST00020 265 mu 0.57 17
P33_SP00017 381 290
P33_ST00021 396 154 homge 0.72 40080
P33_SP00018 550 299
P33_ST00022 566 yako."
P33_SP00019 714
P33_ST00023 760 141 Akati,
P33_SP00020 901 298
P33_ST00024 919 281 "Ndicadaro, 0.90 00110080000
P33_SP00021 1200
P33_ST00025 1216 163 Amai."
P33_TL00005 266 328 1114 48
P33_ST00026 330 35 3. 00
P33_SP00022 301 366 56
P33_ST00027 357 153 Kuzoti 0.89 050001
P33_SP00023 510
P33_ST00028 564 341 78 ana 080
P33_SP00024 642
P33_ST00029 678 340 250 maggwana 00800000
P33_SP00025 928 375
P33_ST00030 964 329 416 Cin^eggamutgairo 00010080006180001
P33_TL00006 166 387
P33_ST00031 279 wakaenda^e 0.87 00000030100
P33_SP00026 445 434
P33_ST00032 483 kunotgaga 0.76 010038600
P33_SP00027 721 435
P33_ST00033 737 100 Basa 0.69 8003
P33_SP00028 837 425
P33_ST00034 857 58 ku 0.66 06
P33_SP00029 915 19
P33_ST00035 934 211 muruggu 0.68 0500815
P33_SP00030 1145
P33_ST00036 1161 395 221 anotegge- 040408000
P33_TL00007 446
P33_ST00037 460 sa
P33_SP00031 213 485 29
P33_ST00038 242 mukaka. 7450200
P33_SP00032 436 484 55
P33_ST00039 491 208 Akapiwa 0.85 0302400
P33_SP00033 699 493
P33_ST00040 728 107 gaBa 1080
P33_SP00034 835
P33_ST00041 863 459 guru 1704
P33_SP00035 970
P33_ST00042 997 447 137 rakati 0.97 000010
P33_SP00036 1134
P33_ST00043 1162 tundu 00356
P33_SP00037 1299 26
P33_ST00044 1325 no 62
P33_TL00008 168 505
P33_ST00045 184 mukaka 240003
P33_SP00038 352 544
P33_ST00046 372 185 paBasa 808000
P33_SP00039 557 546
P33_ST00047 584 101 rake 0.86 0050
P33_SP00040 543
P33_ST00048 519
P33_SP00041
P33_ST00049 787 muswere 0.95 0100020
P33_SP00042 993
P33_ST00050 1021 we
P33_SP00043 1083
P33_ST00051 1111 116 zuna. 0.54 06807
P33_SP00044 1227 53
P33_ST00052 1280 507 102 ^ino 10000
P33_TL00009 565
P33_ST00053 420 0.62 54710082006083200
P33_SP00045 588
P33_ST00054 607 wakatora 0.98 00001000
P33_SP00046 820 603 22
P33_ST00055 842 1380
P33_SP00047 949
P33_ST00056 976 130 rizere 560070
P33_SP00048 1106
P33_ST00057 1125 579 24
P33_SP00049 1181
P33_ST00058 1199 038000
P33_TL00010 622 1205 50
P33_ST00059 ndokubva 87006000
P33_SP00050 398 663
P33_ST00060 418 624 121 adira 08240
P33_SP00051 539 662
P33_ST00061 558 637 73 0.55
P33_SP00052 631
P33_ST00062 649 625 60680
P33_SP00053 804 672
P33_ST00063 824 111 huru 0.42 4575
P33_SP00054 935
P33_ST00064 954 638 51 ye
P33_SP00055 1005 671
P33_ST00065 1025 94 baci
P33_SP00056 1119
P33_ST00066 1138 112 rake. 00003
P33_SP00057 1250
P33_ST00067 1296 76 Mu 0.59 08 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Mukaka
P33_TL00011 169 683 1204
P33_ST00068 684 kaka HypPart2
P33_SP00058 722
P33_ST00069 297 696 113 wose 0302
P33_SP00059 410
P33_ST00070 439 wakacururukira 00000414050000
P33_SP00060 811
P33_ST00071 839 90 pasi 0008
P33_SP00061 929 731
P33_ST00072 953 asati 20040
P33_SP00062 1060
P33_ST00073 118 agika 0.83 08000
P33_SP00063 1198
P33_ST00074
P33_SP00064 1274
P33_ST00075 1301 697 musha.
P33_TL00012 170 743 1217
P33_ST00076 744 89 sha. 0400
P33_SP00065 259 782
P33_ST00077 313
P33_SP00066 781
P33_ST00078 472 nake 8000
P33_SP00067
P33_ST00079 616 8000050
P33_SP00068 770 789
P33_ST00080 800 307 "BaBaggu'we, 0.73 080808032000
P33_SP00069 1107 791
P33_ST00081 1135 ko, 105
P33_SP00070 1203
P33_ST00082 1238 756 149 wagga 0.74 01811
P33_TL00013 802 1206
P33_ST00083 803 314 waregereviko 200070607660
P33_SP00071 482 843
P33_ST00084 512 kutakura 04005000
P33_SP00072 723 840
P33_ST00085 747 816 pa
P33_SP00073 850
P33_ST00086 821 171 musoro 050020
P33_SP00074 992 841
P33_ST00087 1012 :^akadaro 6100008002
P33_SP00075 849
P33_ST00088 1242 815 ne
P33_SP00076 1295
P33_ST00089 1322 52 ga 0.91 10 gaBa"
P33_TL00014 860 626
P33_ST00090 Ba" 8002
P33_SP00077 270 899
P33_ST00091 324 000030
P33_SP00078 465 905
P33_ST00092 487 "Ndicadaro." 303300821021
P33_TL00015 272 1116
P33_ST00093 937 4. 0.93
P33_SP00079 306 972 43
P33_ST00094 349 93 Aoa
P33_SP00080 442
P33_ST00095 458 946 00800050
P33_SP00081 708 982
P33_ST00096 724 417 Cin:jeggamutgairo 00088082003082000
P33_SP00082 1141
P33_ST00097 1156 wakaenda 01000100
P33_TL00016 994 1219
P33_ST00098 995 151 pakare 1045050
P33_SP00083 320 1041
P33_ST00099 kunosenenza 05002080000
P33_SP00084 641 1032
P33_ST00100 659
P33_SP00085 717
P33_ST00101 murimi 050200
P33_SP00086 907 21
P33_ST00102
P33_SP00087 1013
P33_ST00103 1033 kupiwa
P33_SP00088 1201
P33_ST00104 1228 mafuta 006610
P33_TL00017 1053 1218
P33_ST00105 1067 o 0.46 5
P33_SP00089 196 1092
P33_ST00106 217 183 055000
P33_SP00090 1091
P33_ST00107 421 1066
P33_SP00091 475 1100
P33_ST00108 504
P33_SP00092 605
P33_ST00109 50000
P33_SP00093 736
P33_ST00110 792 1054 0.92 000004
P33_SP00094
P33_ST00111 967
P33_SP00095 1044
P33_ST00112 1074 146 mauro 50640
P33_SP00096 1220
P33_ST00113 1248 Cin^e- 0271000
P33_TL00018 1112
P33_ST00114 287 ggamutgairo 80006180140
P33_SP00097 1160
P33_ST00115 480 214 00040000
P33_SP00098 694 1150
P33_ST00116 161 000100
P33_SP00099 874 1151
P33_ST00117 893 1126
P33_SP00100
P33_ST00118 977 235 kuatakura 000003200
P33_SP00101
P33_ST00119 1231
P33_SP00102 1286
P33_ST00120 1304 05
P33_TL00019 174 1172 1202
P33_ST00121 1185 soro 0.88
P33_SP00103 1210
P33_ST00122 wake 0100
P33_SP00104 408
P33_ST00123 428
P33_SP00105
P33_ST00124 kuenda 0.96 000020
P33_SP00106 674
P33_ST00125 693 04
P33_SP00107
P33_ST00126 030007
P33_SP00108
P33_ST00127 989 1173 Ne
P33_SP00109
P33_ST00128 1073 1184 140 gguna 80580
P33_SP00110 1213
P33_ST00129 ya
P33_SP00111 1281
P33_ST00130 80 aka 000 akagika
P33_TL00020
P33_ST00131 gika
P33_SP00112 1278
P33_ST00132 285 115 kuna
P33_SP00113 1269
P33_ST00133 437
P33_SP00114 548
P33_ST00134 581 0.63 8060
P33_SP00115 688
P33_ST00135 727 158 100030
P33_SP00116 885
P33_ST00136 1244 ose
P33_SP00117 978
P33_ST00137 1016 akagga 000800
P33_SP00118 1179
P33_ST00138 aipiswa 0.82 1144000
P33_TL00021 175 1290
P33_ST00139 1291 kwa^o, 2001004
P33_SP00119 1337
P33_ST00140 350 1302 mamge 00080
P33_SP00120 518
P33_ST00141 534 212 acinerera 000800020
P33_SP00121 746 1328
P33_ST00142 767 1303
P33_SP00122 822
P33_ST00143 164 muniri, 0080000
P33_SP00123 1006 1335
P33_ST00144 1027
P33_SP00124 1192
P33_ST00145 1209 1297 atgetera
P33_TL00022 1349
P33_ST00146 1363 0.60
P33_SP00125 1387
P33_ST00147 123 vudzi 00002
P33_SP00126 389
P33_ST00148 411 rake, 00000
P33_SP00127 523 1395
P33_ST00149 1362
P33_SP00128 711 1396
P33_ST00150 740 346 aciggodonhera 0028108200010
P33_SP00129 1086
P33_ST00151 1105 pasi. 00010
P33_SP00130
P33_ST00152 1263 0003
P33_TL00023 1408
P33_ST00153 1422
P33_SP00131 228 1456
P33_ST00154 1409 195 nakaona 8600000
P33_SP00132 1446
P33_ST00155 462 i^i 0.56 3100
P33_SP00133 514 1455
P33_ST00156 533 8000020
P33_SP00134 1453 23
P33_ST00157 0200
P33_SP00135 817
P33_ST00158 1421 83 une
P33_SP00136 920
P33_ST00159 940 274 misikanzwa 0006000003
P33_SP00137
P33_ST00160 1233 0001000
P33_TL00024 1464
P33_ST00161 1465 08138000
P33_SP00138 390 1513
P33_ST00162 1466 385 wanyatso-takura 003000000000160
P33_SP00139 795 1512
P33_ST00163 1478
P33_SP00140 888 1503
P33_ST00164 903 maoko
P33_SP00141 1056
P33_ST00165 1076 ako." 10060
P33_SP00142 1194
P33_ST00166 142 0.61 3071002
P33_TL00025 1524
P33_ST00167 1526 81001380100
P33_SP00143 461 1572
P33_ST00168 477 1525 akati, 000025
P33_SP00144 1570
P33_ST00169 000300804000
P33_SP00145 932 1562 11
P33_ST00170 943 1530 ,< 0.25
P33_TL00026 276 1599
P33_ST00171 1601 5.
P33_SP00146 310 1638
P33_ST00172 365 Rimge
P33_SP00147 1647
P33_ST00173 1612 zuna 0080
P33_SP00148
P33_ST00174 676 280 00000520100
P33_SP00149 956 1646
P33_ST00175 984 269 kundotgaga 1150068000
P33_SP00150 1253
P33_ST00176 1289
P33_TL00027 1658
P33_ST00177 1660 57
P33_SP00151 1697
P33_ST00178 251 1671 222 muruggu. 02058000
P33_SP00152 473 1706
P33_ST00179 528 1659 0000510
P33_SP00153
P33_ST00180 198 maggoyi 5080002
P33_SP00154
P33_ST00181
P33_SP00155 1026 1705
P33_ST00182 1046 8100
P33_SP00156 1147 1696
P33_ST00183 1167 00001
P33_SP00157
P33_ST00184 1333 Tjy- 0.28 8882
P33_TL00028 176 1717
P33_ST00185 1731
P33_SP00158 1756
P33_ST00186 1719 wakaitora 000000000
P33_SP00159
P33_ST00187
P33_SP00160 567
P33_ST00188 587 1718 050030
P33_SP00161 757
P33_ST00189 777 32
P33_SP00162 834
P33_ST00190 861 musha 11030
P33_SP00163 1014 1755
P33_ST00191 1042 akaitakura 0000000000
P33_SP00164
P33_ST00192 1317 0.49
P33_TL00029 1777
P33_ST00193 1778 maoko. 200000
P33_SP00165 1815
P33_ST00194 Asati 0.99
P33_SP00166
P33_ST00195 556 119 08400
P33_SP00167 675 1824
P33_ST00196 702
P33_SP00168
P33_ST00197 788 152 01020
P33_SP00169
P33_ST00198 968 0081005
P33_SP00170 1166 1823
P33_ST00199 197 yakamu- 0000420
P33_TL00030 177 1836
P33_ST00200 1837 maradzura 405040300
P33_SP00171 424 1874
P33_ST00201 453 kwa:^o 0007101
P33_SP00172 595 1883
P33_ST00202 02000000
P33_SP00173 853 1875
P33_ST00203 882 199 airegera. 054010300
P33_SP00174 1081
P33_ST00204 ^a 0.50
P33_SP00175 1190 1882
P33_ST00205 0008002
P33_TL00031 1894
P33_ST00206 1896
P33_SP00176 234 1934
P33_ST00207 1895 00100
P33_SP00177 407
P33_ST00208 427
P33_SP00178 538 1933
P33_ST00209 nakamutuka 8400500000
P33_SP00179 852
P33_ST00210 872 139 naciti, 8400030
P33_SP00180 1011 1940
P33_ST00211
P33_SP00181 1148 1932
P33_ST00212 1168 64 050
P33_SP00182 1232
P33_ST00213 1261 cituta 044000
P33_TL00032 1953
P33_ST00214 1968 co
P33_SP00183 226 1993
P33_ST00215 246 1967 780600
P33_SP00184 413 2001
P33_ST00216 00820
P33_SP00185 582
P33_ST00217 602 waregereyiko 006000103030
P33_SP00186 2002
P33_ST00218 kuisugga 00500840
P33_SP00187 1146
P33_ST00219 1966
P33_SP00188 1221 1991
P33_ST00220 1249 1954 143 kuuya 04000
P33_TL00033 2013 826
P33_ST00221 289 uciikakata" 000110000000
P33_SP00189 466 2052
P33_ST00222 521 000054
P33_SP00190 2059
P33_ST00223 692 311 010000805000
P33_TL00034 2087 1110
P33_ST00224 2090 6.
P33_SP00191 2127
P33_ST00225 367 2089 Ana
P33_SP00192
P33_ST00226 481 2101 249 18800040
P33_SP00193 730 2136
P33_ST00227 749 00000040
P33_SP00194 981 2126
P33_ST00228 996 kundosenenza 028400080710
P33_SP00195 1324
P33_ST00229 2088 07
P33_TL00035 2146
P33_ST00230 2149 muteggesi 344080000
P33_SP00196 2196
P33_ST00231 2161
P33_SP00197 508 2186
P33_ST00232 529 nyama.
P33_SP00198 695 2195
P33_ST00233 2148 1001000
P33_SP00199 957
P33_ST00234 muBayiro 03801320
P33_SP00200 1197 2194
P33_ST00235 2160
P33_SP00201 1279 2185
P33_ST00236 84 nya 304 nyama
P33_TL00036 178 2207
P33_ST00237 2222 69 ma
P33_SP00202 2247
P33_ST00238 2221
P33_SP00203 318 2255
P33_ST00239 338 2208 cidya. 051000
P33_SP00204
P33_ST00240 526 2209 103 i^ino 0.47 810070
P33_SP00205 629
P33_ST00241 651 415 Cin:^eggamut§airo 043710080106560532
P33_SP00206
P33_ST00242 00034060
P33_SP00207 2246 14
P33_ST00243 1309 86 mu- 062


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00063.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P63 PHYSICAL_IMG_NR 63 HEIGHT 2616 WIDTH 1659
TopMargin P63_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P63_LM00001 8 2248
RightMargin P63_RM00001 1610 49
BottomMargin P63_BM00001 368
PrintSpace P63_PS00001 1602
Illustration P63_CB1_SUB 14 1090 312 TYPE
TextBlock P63_TB00001 710 250 458 46
TextLine P63_TL00001 712 254 439 37
String P63_ST00001 259 21 32 CONTENT 3 WC 1.00 CC
SP P63_SP00001 733 291 43
P63_ST00002 776 258 89 1262 0.92 0030
P63_SP00002 865 290 41
P63_ST00003 906 256 107 33 05091 00000
P63_SP00003 1013 289 48
P63_ST00004 1061 90 8738 0000
P63_TB00002 212 306 110
P63_TB00003 198 408 300 42
P63_TL00002 202 279 38
P63_ST00005 "X-^vT'i&'i 0.19 687108868678
P63_TB00004 978 64
P63_TL00003 980 29
P63_ST00006 %£§ 0.17 888
P63_CB2_SUB 528 160 316
P63_CB3_SUB 1000 200 482
P63_TB00005 499 1138 1570
P63_TL00004 557 511 604 67
P63_ST00007 515 222 Library 0.88 0600100
P63_SP00004 779 578 20
P63_ST00008 799 513 161 52 West 0.96 0001
P63_SP00005 960 565
P63_ST00009 997 512 19 51 0.35 6
P63_SP00006 1016 563 18
P63_ST00010 1034 127 ALF 001
P63_TL00005 628 593 462 73
P63_ST00011 596 155 58 Date 0300
P63_SP00007 783 654 27
P63_ST00012 810 595 133 Due 0.81 500
P63_SP00008 943 653 26
P63_ST00013 969 121 Slip 0.68 0570
P63_TL00006 476 687 860
P63_ST00014 695 106 40 0.97
P63_SP00009 582 735 17
P63_ST00015 599 93 39 0.82 230
P63_SP00010 692 734 265
P63_ST00016 957 688 120 0.94 2000
P63_SP00011 1077
P63_ST00017 1098 238 Returned 10060100
P63_TL00007 794 314
P63_ST00018 91 50 ^F^P 0.23 108102
P63_SP00012 590 844
P63_ST00019 611 800 24 0.18
P63_SP00013 635 846
P63_ST00020 659 796 25 2 0.25 7
P63_SP00014 684 36
P63_ST00021 720 802 44 2005 7888
P63_TL00008 1078 304
P63_ST00022 801 83 45 ccp 882
P63_SP00015 1161 34
P63_ST00023 1195 Q 0.15
P63_SP00016 1219 28
P63_ST00024 1247 798 23 31 0.13
P63_SP00017 1270 829
P63_ST00025 1297 85 7778
P63_TL00009 430 1920 858
P63_ST00026 1925 128 Online 0.71 014344
P63_SP00018 558 1958
P63_ST00027 572 169 Renewal 0.60 0745505
P63_SP00019 741
P63_ST00028 755 1923 @
P63_SP00020 795 1966
P63_ST00029 809 479 http:www.uflib.uf1.edu 0.64 4110178553050850550407018
P63_TL00010 449 2007 811
P63_ST00030 2011 A
P63_SP00021 469 2034
P63_ST00031 477 22 fine 0.27 7578
P63_SP00022 522 2033 9
P63_ST00032 531 o( 88
P63_SP00023 555
P63_ST00033 564 0.31 76
P63_SP00024
P63_ST00034 603 2012 71 cents 0.43 16847
P63_SP00025 674
P63_ST00035 683 2015 per 0.41 358
P63_SP00026 724 2039
P63_ST00036 day 0.30 866
P63_SP00027 2038
P63_ST00037 788 rs 0.38
P63_SP00028 808
P63_ST00038 817 2009 105 charged 0.24 5888778
P63_SP00029 922
P63_ST00039 930 68 wtien 82784
P63_SP00030 998 2032 10
P63_ST00040 1008 this 0.47 2837
P63_SP00031 1053 2031
P63_ST00041 1063 53 item 0.40 7438
P63_SP00032 1116
P63_ST00042 1126 2008 is 84
P63_SP00033 1147
P63_ST00043 1155 overdue 7777758
P63_TB00006 538 2082 206 54
P63_TL00011 2083
P63_ST00044 W^^Mf 0.09 8101088
P63_TB00007 434 2120 394
P63_TB00008 1104 2078 118
P63_TB00009 1500 894 74
P63_TL00012 1514 898 80 70
P63_ST00045 i£ 0.14
P63_TB00010 668 519


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P25_LM00001 163 2210
RightMargin P25_RM00001 1398 161
BottomMargin P25_BM00001 2252 244
PrintSpace P25_PS00001 1235
TextBlock P25_TB00001 695 169
TextLine P25_TL00001 701 48 157 30
String P25_ST00001 67 45 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P25_SP00001 746 70 14
P25_ST00002 760 23 0.19 87
P25_SP00002 802 78 17
P25_ST00003 819 39
P25_TB00002 127 2125
P25_TL00002 273 133 1113 47
P25_ST00004 135 36 37 7. 0.64 07
P25_SP00003 309 172 55
P25_ST00005 364 190 38 Shumba 0.65 077060
P25_SP00004 554 171 44
P25_ST00006 598 261 yakadanira 0.53 0024838566
P25_SP00005 859 180 40
P25_ST00007 899 102 yoti: 0.59 50644
P25_SP00006 1001 46
P25_ST00008 1047 134 175 "Ndiwe 0.88 301100
P25_SP00007 1222
P25_ST00009 1259 aniko 0.46 08458
P25_TL00003 192 1217 49
P25_ST00010 104 iwe 0.73 7003
P25_SP00008 276 231 53
P25_ST00011 329 194 235 Uggagone 08103580
P25_SP00009 564 240 15
P25_ST00012 579 100 here 0.62 7052
P25_SP00010 679 230 16
P25_ST00013 193 241 kundidya 068808300
P25_SP00011 936
P25_ST00014 989 210 Cokwarfi 0.58 14400777
P25_SP00012 1199 232
P25_ST00015 1213 i^i 0.57 0102
P25_SP00013 1266 13
P25_ST00016 1279 110 ;ino- 0.55 873503
P25_TL00004 173 252 1215
P25_ST00017 204 shamisa, 70544044
P25_SP00014 377 298 29
P25_ST00018 406 228 :jinoshura 0.45 8830807782
P25_SP00015 634 299 19
P25_ST00019 653 253 105 pasi, 0.51 01786
P25_SP00016 758 21
P25_ST00020 779 142 kudya 0.67 17800
P25_SP00017 921 27
P25_ST00021 948 74 ini! 5008
P25_SP00018 1022 291
P25_ST00022 1075 254 Ciggo 33823
P25_SP00019 1209 300 28
P25_ST00023 1237 151 canda- 0.75 008610
P25_TL00005 311 1214
P25_ST00024 312 160 52 kagara 0.63 708050
P25_SP00020 332 18
P25_ST00025 350 96 pasi 0.33 7387
P25_SP00021 446 359
P25_ST00026 463 324 126 35 pano, 60847
P25_SP00022 589 32
P25_ST00027 621 hapana 0.41 808288
P25_SP00023 792 358
P25_ST00028 809 60 ati 0.38 575
P25_SP00024 869 349
P25_ST00029 319 147 31 ataura 0.69 070820
P25_SP00025 1046 26
P25_ST00030 1072 313 neni 8063
P25_SP00026 1174
P25_ST00031 1206 kudaro. 3782657
P25_TL00006 387 1202
P25_ST00032 152 !^ikara 81030730
P25_SP00027 323 434
P25_ST00033 340 400 34 ^ose, 0.60 100306
P25_SP00028 450
P25_ST00034 471 ne 43
P25_SP00029 523 425 20
P25_ST00035 543 mhuka 0.74 08400
P25_SP00030 703
P25_ST00036 721 139 dzose, 0.61 608206
P25_SP00031 860 433
P25_ST00037 880 401 24
P25_SP00032 933
P25_ST00038 961 388 140 ^ipfuo 1051440
P25_SP00033 1101 435
P25_ST00039 1120 109 :^ose, 0.48 8105007
P25_SP00034 1229
P25_ST00040 1249 na 80
P25_SP00035 1304 426
P25_ST00041 1322 51 0.56 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nanhu
P25_TL00007
P25_ST00042 447 92 nhu 0.21 878 HypPart2
P25_SP00036 265 484
P25_ST00043 283 459 114 33 nose, 82007
P25_SP00037 397 492
P25_ST00044 417 315 ndaka;ipedza 0.68 8100387140600
P25_SP00038 732 494
P25_ST00045 750 460 57 no 0.54 62
P25_SP00039 807
P25_ST00046 827 ku;idya, 0.47 008766872
P25_SP00040 1020
P25_ST00047 1041 448 63 asi 505
P25_SP00041 1104 485
P25_ST00048 1138 0.52 807570
P25_SP00042 1309 495
P25_ST00049 1329 61 ca- 0.86 004
P25_TL00008 506
P25_ST00050 kandidyano." 0.43 808857208377
P25_SP00043 553 -210
P25_ST00051 274 582 8. 0.24
P25_SP00044 619 54
P25_ST00052 367 200 Katsindi 0.49 33606686
P25_SP00045 567
P25_ST00053 609 594 56
P25_SP00046 665
P25_ST00054 708 581 168 kahono 677080
P25_SP00047 876
P25_ST00055 920 294 twakadanira 70170808730
P25_SP00048 620 41
P25_ST00056 1255 584 tucit 610708
P25_TL00009 640 1205
P25_ST00057 641 125 *"Ona 0.66 73230
P25_SP00049 297
P25_ST00058 316 642 77 800
P25_SP00050 393
P25_ST00059 422 196 shumba, 4575804
P25_SP00051 618 686
P25_ST00060 639 255 dopamidza 802030600
P25_SP00052 894 688
P25_ST00061 930 kutaura 0.72 4530230
P25_SP00053 1110
P25_ST00062 1128 165 kudaro 0.44 678271
P25_SP00054 1293 680
P25_ST00063 1321 655 pa pakare,
P25_TL00010 700
P25_ST00064 116 kare, 80707
P25_SP00055 289 738
P25_ST00065 342 Kana 5080
P25_SP00056 467
P25_ST00066 486 0.76
P25_SP00057
P25_ST00067 wapedza 0.80 3070200
P25_SP00058 794 747
P25_ST00068 826 714 97 ^ose 10700
P25_SP00059 923
P25_ST00069 956 713 88
P25_SP00060 1012
P25_ST00070 1043 kuijidya, 278867207
P25_SP00061 1236 748
P25_ST00071 1267 702 121 isuno 00687
P25_TL00011 759 1218
P25_ST00072 130 nhasi 85024
P25_SP00062 303 798
P25_ST00073 389 tiggakuBurukirCj 1383056804667488
P25_SP00063 731
P25_ST00074 776 390 tikakupindiramo 711075468500000
P25_SP00064 1166
P25_ST00075 1212 179 tikudyi- 0.78 00056140
P25_TL00012 821
P25_ST00076 158 aremo." 8800876
P25_SP00065 331 857 -55
P25_ST00077 896 9, 0.35
P25_SP00066 932
P25_ST00078 368 895 201 00136776
P25_SP00067 569
P25_ST00079 586 416 kakakuggurutsira 4020378874161750
P25_SP00068 1002 942
P25_ST00080 1019 zidombo 4780077
P25_SP00069 1220
P25_ST00081 1252 muBa 4370 muBako,
P25_TL00013 174 954
P25_ST00082 ko, 0.50 806
P25_SP00070 1000
P25_ST00083 264 199 1780577
P25_SP00071 992
P25_ST00084 482 955 64 ir 070
P25_SP00072 546
P25_ST00085 565 ndokubva 76307865
P25_SP00073 795
P25_ST00086 813 370 ra§ikod^inyirira 0.36 86875841068454471
P25_SP00074 1183
P25_ST00087 182 shumba 073000
P25_TL00014 1013 1219
P25_ST00088 1014 pasi. 81007
P25_SP00075 282 1061
P25_ST00089 336 040880
P25_SP00076 528 1052
P25_ST00090 557 357 ikagopikinyura 45011731173770
P25_SP00077 914
P25_ST00091 0385586
P25_SP00078 1132
P25_ST00092 1162 84056600
P25_TL00015
P25_ST00093 1073 yati 6020
P25_SP00079
P25_ST00094 143 kutiza 072740
P25_SP00080 1111
P25_ST00095 461 1086 123 ware. 40454
P25_SP00081
P25_ST00096 637 1074 Uyo 106
P25_SP00082 733 1119
P25_ST00097 769 munhu 22555
P25_SP00083 934
P25_ST00098 967 279 hombarume 555800210
P25_SP00084 1246
P25_ST00099 1282 agga 0810
P25_TL00016
P25_ST00100 1133 90 oda 0.42
P25_SP00085 1171
P25_ST00101 284 198 kudyiwa 0161528
P25_SP00086 1179
P25_ST00102 518 1145
P25_SP00087 572 1170
P25_ST00103 588 8706007
P25_SP00088 786 1177
P25_ST00104 84077040
P25_SP00089 1053
P25_ST00105 1085 atizirano 034073080
P25_SP00090 1285
P25_ST00106 ku- 074
P25_TL00017 1192
P25_ST00107 imusha 786080
P25_SP00091 1230
P25_ST00108 kwake. 086307
P25_SP00092 511 608
P25_ST00109 159 Rwafa, 831007
P25_TL00018 480 1292 900 72
P25_ST00110 1317 17. 607
P25_SP00093 541 1354
P25_ST00111 593 1316 BVENI 70265
P25_SP00094 765
P25_ST00112 83 NA 71
P25_SP00095
P25_ST00113 886 149 fiERE, 770567
P25_SP00096 1035
P25_ST00114 1058 1299 65 '^^"^^ 0.09 7101071010
P25_SP00097 1364
P25_ST00115 1250 H^^^ 0.00 10101010
P25_TL00019 277 1415 1112
P25_ST00116 1419 1. 0.27
P25_SP00098 1454
P25_ST00117 363 1416 153 Rimge 78080
P25_SP00099 516 1462
P25_ST00118 1428 zuna 0584
P25_SP00100 649 1453
P25_ST00119 684 Bveni 60073
P25_SP00101
P25_ST00120 837
P25_SP00102 893
P25_ST00121 928 fiere 0.70 77010
P25_SP00103 1032
P25_ST00122 1063 221 nakaenda 0.71 80000680
P25_SP00104 1284 1455
P25_ST00123 73 0.26 884
P25_TL00020 1474 1216
P25_ST00124 1476 234 ndosunza: 826035056
P25_SP00105 407 1514
P25_ST00125 427 128 bveni 70064
P25_SP00106 555 1512
P25_ST00126 akapiwa 0.92 0121000
P25_SP00107 773 1521
P25_ST00127 mombe. 360005
P25_SP00108 972 1519
P25_ST00128 Bere 8070
P25_SP00109 1089
P25_ST00129 1109 1475 191 2006303
P25_SP00110 1300 1522
P25_ST00130 1319 ho- 745
P25_TL00021 1533
P25_ST00131 1548 99 mge 780
P25_SP00111 271 1582
P25_ST00132 285 1547 ye 00
P25_SP00112 337 1581
P25_ST00133 353 1545 nzuggu. 6008277
P25_SP00113 533 1580
P25_ST00134 288 Uakagoenda 8000460040
P25_SP00114 870
P25_ST00135 212 kumusha 0827020
P25_SP00115 1096 1571
P25_ST00136 kwano 03086
P25_SP00116 1260 1573 12
P25_ST00137 1272 ^ano. 0.30 100887
P25_TL00022 1592
P25_ST00138 1594 156 Kuzoti 742506
P25_SP00117 328 1632
P25_ST00139 1593 nagika 808070
P25_SP00118 504 1639
P25_ST00140 539 1605 50
P25_SP00119
P25_ST00141 615 nzira, 603864
P25_SP00120 741 1637
P25_ST00142 777 60047
P25_SP00121 904 1630
P25_ST00143 941 rakati: 0.77 3030035
P25_SP00122 1088
P25_ST00144 1127 260 "Shannjari, 30808874007
P25_TL00023 170 1651
P25_ST00145 1667 ona, 8326
P25_SP00123 269 1699
P25_ST00146 290 1653 ini 662
P25_SP00124 1690
P25_ST00147 369 1652 215 handidye 70562610
P25_SP00125 1698
P25_ST00148 604 181 mombe, 205007
P25_SP00126 785 1697
P25_ST00149 804 218 :jakanaka 780305000
P25_SP00127
P25_ST00150 91 kuti 6070
P25_SP00128
P25_ST00151 1157 229 titeggane, 7520870077
P25_TL00024 1710
P25_ST00152 1715 81 0.82 500
P25_SP00129 1751
P25_ST00153 1711 undipe 386500
P25_SP00130 430 1758
P25_ST00154 449 1723 nzuggu 806828
P25_SP00131
P25_ST00155 638 dzako 0.81 70002
P25_SP00132 772 1748
P25_ST00156 788 94 idzi, 57575
P25_SP00133 882 1756
P25_ST00157 901 301 ndigokupaoo 70670086078
P25_SP00134
P25_ST00158 1713 monxbe 008800
P25_TL00025 1770
P25_ST00159 1785 yaggu, 308427
P25_SP00135 326 1820
P25_ST00160 346 1771 nokuti 850622
P25_SP00136 1809
P25_ST00161 514 79
P25_SP00137 1808
P25_ST00162 624 146 unoda 68080
P25_SP00138 770
P25_ST00163 789 1783 167 nyama, 520307
P25_SP00139 1817
P25_ST00164 976 0.32
P25_SP00140 1036
P25_ST00165 1068 ndinoda 8768080
P25_SP00141 1261
P25_ST00166 95 nzu- 5427
P25_TL00026 1830
P25_ST00167 1833 .ggu." 083675
P25_SP00142 295 1881
P25_ST00168 1832 77040
P25_SP00143 419 1869
P25_ST00169 439 233 rakatenda 500080424
P25_SP00144 672 1868
P25_ST00170 692 137 rikati: 7442038
P25_SP00145 829 1867
P25_ST00171 854 249 "^^akanaka 010108055001
P25_SP00146 1103 1876
P25_ST00172 1121 1843 :ja 883
P25_SP00147 1169 1877
P25_ST00173 1184 1834 202 warena," 60708176
P25_TL00027 1888
P25_ST00174 1893 107 77000
P25_SP00148 1931
P25_ST00175 1889 ndokupa 8240577
P25_SP00149 498 1936
P25_ST00176 519 1901 785854
P25_SP00150 687
P25_ST00177 706 120 dziye 07600
P25_SP00151 1935
P25_ST00178 846 kubveni: 50020728
P25_SP00152 1044 1927 22
P25_ST00179 1066 40007
P25_SP00153
P25_ST00180 1228 1891 ndojku- 8777006
P25_TL00028 1940 59
P25_ST00181 1963 113 pano 8086
P25_SP00154 1999
P25_ST00182 1948 mombe 77260
P25_SP00155 470 1987
P25_ST00183 490 iye 660
P25_SP00156 1994
P25_ST00184 576 1947 kuBere; 3580408
P25_SP00157 1993
P25_ST00185 771 62082020
P25_SP00158 1985
P25_ST00186 1960 napararana 8300507080
P25_SP00159 1995
P25_ST00187 1298 1951 86 noti 82280
P25_TL00029 2006
P25_ST00188 2023 84 uye 0.23 868
P25_SP00160 2057
P25_ST00189 280 2008 aenda 40630
P25_SP00161 2046
P25_ST00190 441 2019
P25_SP00162 2044
P25_ST00191 522 2007 117 nzira 24040
P25_SP00163 2043
P25_ST00192 657 yake, 50500
P25_SP00164 778 2052
P25_ST00193 uyu 648
P25_SP00165 885 2053
P25_ST00194 10
P25_SP00166 957
P25_ST00195 977 84360
P25_SP00167 1093
P25_ST00196 yake. 80007
P25_TL00030 272 2080
P25_ST00197 2085 2.
P25_SP00168 308 2120
P25_ST00198 362 2081 155 466075
P25_SP00169 517 2119
P25_ST00199 544 129 51866
P25_SP00170 673 2118
P25_ST00200 ragika 508617
P25_SP00171 845 2126
P25_ST00201 862 ku 0.40
P25_SP00172
P25_ST00202 945 89 ciro 6250
P25_SP00173 1034
P25_ST00203 1051 2093 112 caro, 00607
P25_SP00174 1163 2127
P25_ST00204 1189 2082 rakagika 80058518
P25_TL00031 2139
P25_ST00205 2157
P25_SP00175 226 2182
P25_ST00206 243 2141 236 pakaBako, 505080506
P25_SP00176 479 2191
P25_ST00207 413 kakamanikidzana 206330606176080
P25_SP00177 924 2177
P25_ST00208 952 2140 kwa:<;o, 06077706
P25_SP00178 1108 2187
P25_ST00209 ka
P25_SP00179 2178
P25_ST00210 2142 risigga- 70018507
P25_TL00032 2199
P25_ST00211 2215 gone 4080
P25_SP00180 281 2251
P25_ST00212 203 kupinda, 17658007
P25_SP00181 515 2247
P25_ST00213 535 138 6170536
P25_SP00182 2236
P25_ST00214 361 "Ndocimbotura 0851062206040
P25_SP00183 1064 2237
P25_ST00215 1094 2213 806887
P25_SP00184 1265
P25_ST00216 1295 2202 dza- 0066


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00037.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P37 PHYSICAL_IMG_NR 37 HEIGHT 2496 WIDTH 1559
TopMargin P37_TM00001 HPOS 0 VPOS 163
LeftMargin P37_LM00001 46 2148
RightMargin P37_RM00001 1290 269
BottomMargin P37_BM00001 2311 185
PrintSpace P37_PS00001 1244
TextBlock P37_TB00001
TextLine P37_TL00001 236 169 870 48
String P37_ST00001 59 39 CONTENT 24. WC 0.51 CC 751
SP P37_SP00001 295 208 55
P37_ST00002 350 62 ^E 0.40 102
P37_SP00002 412 217 26
P37_ST00003 438 181 NYIKA 0.90 50000
P37_SP00003 619 19
P37_ST00004 638 171 76 YA 1.00 00
P37_SP00004 714 27
P37_ST00005 741 365 40 MASEMBURA. 0.85 0100050006
P37_TL00002 162 1119
P37_ST00006 270 31 1. 0.77
P37_SP00005 193 307
P37_ST00007 248 113 Pane 0.69 5240
P37_SP00006 361 21
P37_ST00008 382 119 38 dzina 0.58 20683
P37_SP00007 501 17
P37_ST00009 518 286 rinoshamisa 0.60 73620767200
P37_SP00008 804 308 20
P37_ST00010 824 271 143 kwa^o 010100
P37_SP00009 967 317
P37_ST00011 987 284 51 33 pa 0.56 44
P37_SP00010 1038 18
P37_ST00012 1056 129 nyika 82462
P37_SP00011 1185 16
P37_ST00013 1201 80 iyo. 0.79 6010
P37_TL00003 58 327 1213 50
P37_ST00014 228 Kare-kare 0.74 705010610
P37_SP00012 366 29
P37_ST00015 315 329 234 47 kwakagga 0.68 00703870
P37_SP00013 549 376 28
P37_ST00016 577 115 kuno 0300
P37_SP00014 692 367
P37_ST00017 712 342 170 35 mumge 06580
P37_SP00015 882 377
P37_ST00018 902 343 24 murume 0.49 178840
P37_SP00016 1095
P37_ST00019 1124 no 0.59
P37_SP00017 1179
P37_ST00020 1199 72 mu 0.38 83 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mukadzi
P37_TL00004 387
P37_ST00021 122 kadzi 0.64 57005 HypPart2
P37_SP00018 180 425
P37_ST00022 200 388 118 wake 0.80 0800
P37_SP00019 318 426
P37_ST00023 339 401 0.48 64
P37_SP00020 394
P37_ST00024 413 167 34 mgana. 788750
P37_SP00021 580 435
P37_ST00025 635 389 149 Rimge 06080
P37_SP00022 784
P37_ST00026 402 106 zuna 2282
P37_SP00023 910
P37_ST00027 938 25 0.42 875750
P37_SP00024 1131 427
P37_ST00028 1151 120 waka 0.67 5701 wakati
P37_TL00005 57 447 1225
P37_ST00029 448 ti 0.57 08
P37_SP00025 86 485 22
P37_ST00030 108 116 0000
P37_SP00026 224
P37_ST00031 244 198 0.81 0600204
P37_SP00027 442
P37_ST00032 463 45 wake, 0.92 04000
P37_SP00028 592 493 23
P37_ST00033 615 259 "Dgatiende 3807045570
P37_SP00029 874 495
P37_ST00034 894 449 56 ku
P37_SP00030 950 486
P37_ST00035 971 00680
P37_SP00031 1091
P37_ST00036 1120 rinonzi 0577100
P37_TL00006 506 1224
P37_ST00037 507 168 Zhenje, 3406000
P37_SP00032 553
P37_ST00038 253 189 tinoBata 0.71 02417070
P37_SP00033 544
P37_ST00039 471 147 hoioe." 0.54 7488020
P37_SP00034 618
P37_ST00040 673 508 Mukadzi 0207505
P37_SP00035 873 545
P37_ST00041 912 wakadanira 0.36 0668868747
P37_SP00036 1181
P37_ST00042 1210 509 70 oti, 6100
P37_TL00007 566
P37_ST00043 567 251 "^akanaka 0.63 7106000502
P37_SP00037 613
P37_ST00044 326 92 kuti 0.76 0413
P37_SP00038 418 603
P37_ST00045 183 titakure 0.70 52066200
P37_SP00039 621 604
P37_ST00046 637 deggu 0.52 80806
P37_SP00040 780
P37_ST00047 800 150 nokuti 846404
P37_SP00041 605 13
P37_ST00048 963 568 tiggagone 628870560
P37_SP00042 1191 614
P37_ST00049 1211 36 0.41 kuBata
P37_TL00008 625
P37_ST00050 626 97 Bata 8304
P37_SP00043 153 664
P37_ST00051 172 hooe 0.55 0880
P37_SP00044 280 663
P37_ST00052 300 zhinji 021861
P37_SP00045 429 672
P37_ST00053 kwa^o." 0.53 40810522
P37_SP00046 629
P37_ST00054 685 0.65 0817060
P37_SP00047 885 15
P37_ST00055 900 628 85 ndo 0.98 000
P37_SP00048 985
P37_ST00056 1004 151 kutora 008570
P37_SP00049 1155
P37_ST00057 1171 639 95 mga 085 mgana
P37_TL00009 1212
P37_ST00058 698 54 na 81
P37_SP00050 110 723
P37_ST00059 132 0210
P37_SP00051 722
P37_ST00060 126 akati, 0.83 700010
P37_SP00052 395 730
P37_ST00061 299 "iOgatiende." 5887750360265
P37_SP00053 717 732
P37_ST00062 772 686 Ndo 583
P37_SP00054 869
P37_ST00063 889 190 kupinda 3740874
P37_SP00055 1079
P37_ST00064 1108 699 69 0.20 87
P37_SP00056 1177
P37_ST00065 1200 687 68 nzi 840 nzira
P37_TL00010 744 569
P37_ST00066 757 ra
P37_SP00057 101 783
P37_ST00067 165 noenda 0.50 860473
P37_SP00058 285 782
P37_ST00068 305 ^aiDO 0.29 100888
P37_SP00059 407 791
P37_ST00069 745
P37_SP00060 484
P37_ST00070 504 56385
P37_TL00011 156 819 1123
P37_ST00071 820 2.
P37_SP00061 191 857
P37_ST00072 246 154 Kuzoti 0.91 020200
P37_SP00062 400
P37_ST00073 ^ino 10570
P37_SP00063 513 865
P37_ST00074 540 nagika 888301
P37_SP00064
P37_ST00075 707 832 53
P37_SP00065 760 866
P37_ST00076 34380
P37_SP00066 901
P37_ST00077 921 197 7714432
P37_SP00067 1118 30
P37_ST00078 1148 131 waka- 45806
P37_TL00012 879
P37_ST00079 880 174 Burutsa 0.62 8557000
P37_SP00068 229 917
P37_ST00080 249 891 48410
P37_SP00069 405 925
P37_ST00081 424
P37_SP00070 479 916
P37_ST00082 499 kutura 067850
P37_SP00071 652
P37_ST00083 80816
P37_SP00072 816 926
P37_ST00084 835 100 rake 5500
P37_SP00073 935
P37_ST00085 955 130 aciisa 105421
P37_SP00074 1085
P37_ST00086 1104 93 pasi 4102
P37_SP00075 1197
P37_ST00087 892 0.86 padyo
P37_TL00013
P37_ST00088 939 dyo 620
P37_SP00076 137
P37_ST00089 157 951 pe
P37_SP00077 210
P37_ST00090 241 133 dzioa. 062855
P37_SP00078 374 975
P37_ST00091 428 !^ino 810250
P37_SP00079 530 984
P37_ST00092 0.78 1306301
P37_SP00080 765
P37_ST00093 802 wakapinda 060500053
P37_SP00081 1055
P37_ST00094 1092 187 akamira 4040700
P37_TL00014 997 1223
P37_ST00095 999 ari 733
P37_SP00082 1035
P37_ST00096 1010 71 03
P37_SP00083
P37_ST00097 261 398 mahombekombe, 4180000030000
P37_SP00084 659 1042
P37_ST00098 697 998 84 070
P37_SP00085 781 32
P37_ST00099 813 0.66 370333
P37_SP00086
P37_ST00100 142 80800
P37_SP00087 1141 1045
P37_ST00101 99 0.75 3600
P37_TL00015 1057
P37_ST00102 373 akaggorinyudza 60080046436100
P37_SP00088
P37_ST00103 455 0.88 0103
P37_SP00089 547 1103
P37_ST00104 1070 0.84
P37_SP00090
P37_ST00105 645 159 mvura, 000070
P37_SP00091 1102
P37_ST00106 833 223 akakanda 12610002
P37_SP00092
P37_ST00107 1084 194 cokudya 0.73 0436210
P37_TL00016 1115
P37_ST00108 1130 ce 0.72
P37_SP00093
P37_ST00109 1116 109 hone 7080
P37_SP00094 1154
P37_ST00110 266 255 makaremo. 750700000
P37_SP00095 521
P37_ST00111 576 1117 78 Asi 0.93 002
P37_SP00096 654
P37_ST00112 691 164 akaona 050363
P37_SP00097 855
P37_ST00113 886 bone 8280
P37_SP00098 994
P37_ST00114 1022 ndiki-ndiki 41602040104
P37_TL00017 1175
P37_ST00115 1176 205 dziciuya, 704014001
P37_SP00099 258 1222
P37_ST00116 287 98 itwo 5000
P37_SP00100 385
P37_ST00117 caitwo 000000
P37_SP00101 562
P37_ST00118 591 tudiki-diki 40840178002
P37_SP00102
P37_ST00119 868 155 kwa^o. 0001007
P37_SP00103 1023
P37_ST00120 1077 199 0.87 0000503
P37_TL00018 1235
P37_ST00121 1236 247 wakatagga 000000800
P37_SP00104 302 1282
P37_ST00122 321 186 kushora 1403320
P37_SP00105 1273
P37_ST00123 537 acinyomba 002002302
P37_SP00106 788 1281
P37_ST00124 814 1238 43 3041007
P37_SP00107
P37_ST00125 Wakati 002600
P37_SP00108 1193
P37_ST00126 1219 0.82
P37_TL00019 52 1292
P37_ST00127 1307 630100
P37_SP00109 245 1332
P37_ST00128 283 1294 00000
P37_SP00110 414 1339
P37_ST00129 454 "dididza 08681004
P37_SP00111
P37_ST00130 678 1306 waro 0601
P37_SP00112
P37_ST00131
P37_SP00113 872
P37_ST00132 909 152 musha 05016
P37_SP00114 1061
P37_ST00133 1097 1301 178 unotora 6870080
P37_TL00020 1353
P37_ST00134 203 midende 2080500
P37_SP00115 1391
P37_ST00135 275 yedu
P37_SP00116 390 1400
P37_ST00136 409 tizokupa, 210117507
P37_SP00117 612 1396
P37_ST00137 627 30580
P37_SP00118 749
P37_ST00138 775 1354 iri
P37_SP00119 825 1390
P37_ST00139 846 127 tiBate 008440
P37_SP00120 973
P37_ST00140 993 0380
P37_SP00121 1101
P37_ST00141 144 huru." 250403
P37_TL00021 1412
P37_ST00142 1413 10540
P37_SP00122 1459
P37_ST00143 1425 192 707200
P37_SP00123 1450
P37_ST00144 396 050
P37_SP00124 480
P37_ST00145 500 91 0560
P37_SP00125
P37_ST00146 166 sikinya 0500603
P37_SP00126 794
P37_ST00147 821 kumanyira 000023576
P37_SP00127 1072 1458
P37_ST00148 1100 04
P37_SP00128 1156
P37_ST00149 1192 02 musha,
P37_TL00022 1471 1209
P37_ST00150 1472 89 sha, 7640
P37_SP00129 1512
P37_ST00151
P37_SP00130 1510
P37_ST00152 201 kunouya 0350000
P37_SP00131 470 1518
P37_ST00153 491 1484 nayo 0720
P37_SP00132 601
P37_ST00154 630 6180000
P37_SP00133 831 1509
P37_ST00155 856 miniri. 0281000
P37_SP00134 1006
P37_ST00156 1059 0.97
P37_SP00135 1137
P37_ST00157 kuzo 0.95 0100 kuzoti
P37_TL00023 1530
P37_ST00158 1533 60
P37_SP00136 1569
P37_ST00159 103 1544 647000
P37_SP00137 296
P37_ST00160 323 1531 agika 68401
P37_SP00138 1578
P37_ST00161 472 0300202
P37_SP00139 669 1568
P37_ST00162 701 213 wakatora 03037520
P37_SP00140 914
P37_ST00163 933 1543 55180
P37_SP00141 1577
P37_ST00164 1133 mude- 26806
P37_TL00024 1590
P37_ST00165 1591 94 nde, 8000
P37_SP00142 1635
P37_ST00166 1603 0.96 020000
P37_SP00143 360 1628
P37_ST00167 381 akatorano 602356080
P37_SP00144 609
P37_ST00168 1602 mumge. 001807
P37_TL00025 158 1664
P37_ST00169 1667 3.
P37_SP00145 1703
P37_ST00170 1666 10100
P37_SP00146 349 1712
P37_ST00171 368 1665 267 nakacikupa 8245010400
P37_SP00147
P37_ST00172 651 1677
P37_SP00148 706
P37_ST00173 726 184 kukupa. 0353007
P37_SP00149 1711
P37_ST00174 965 022300
P37_SP00150 1702
P37_ST00175 1152 121 00380
P37_TL00026 1721 1220
P37_ST00176 1737 raper 753640
P37_SP00151 202 1771
P37_ST00177 222 148 mvura 40680
P37_SP00152 370 1762
P37_ST00178 397 1724 235 nakaciona 803001050
P37_SP00153 632
P37_ST00179 660 2080
P37_SP00154 768
P37_ST00180 796 huru 0.45 6761
P37_SP00155 905 1761
P37_ST00181 934 kwa:;o, 00078633
P37_SP00156 1088 1770
P37_ST00182 1109 dzimge 008880
P37_TL00027 1782 1215
P37_ST00183 1783 250 ndikindiki. 70063000030
P37_SP00157 1821
P37_ST00184 364 Uakacitagga 80100101810
P37_SP00158 650 1830
P37_ST00185 0400177
P37_SP00159
P37_ST00186 ;^akare 61010050
P37_SP00160 1041 1829
P37_ST00187 1796 se
P37_SP00161 1114 1820
P37_ST00188 1143 ^a
P37_SP00162 1189
P37_ST00189 1208 65 na-
P37_TL00028 1841 49
P37_ST00190 1842 215 kamboita 00203602
P37_SP00163 1881
P37_ST00191 313 1855
P37_SP00164 1890
P37_ST00192 1843 Icutagga 88400845
P37_SP00165 589
P37_ST00193 617 nacigika 80038027
P37_SP00166 1888
P37_ST00194 836 226 pakarepo. 250040740
P37_SP00167 1062 1889
P37_ST00195 042102
P37_TL00029 1900 1207
P37_ST00196 1913 204550
P37_SP00168 1939
P37_ST00197 262 1901 141 aBuda 18080
P37_SP00169 403
P37_ST00198 419 1914 42
P37_SP00170 490
P37_ST00199 20080
P37_SP00171
P37_ST00200 643 0158405
P37_SP00172 837
P37_ST00201 218 wakasara 00000140
P37_SP00173 1073 1938
P37_ST00202 1090 makare 050840
P37_TL00030 1959 1218
P37_ST00203 1974 77 mo. 0.44
P37_SP00174 1999
P37_ST00204 1961 Akaona 060040
P37_SP00175
P37_ST00205 00083
P37_SP00176
P37_ST00206 531 roita 71048
P37_SP00177
P37_ST00207 657 146 :^imge, 71054800
P37_SP00178 803 2007
P37_ST00208 1960 104 roda 0081
P37_SP00179 929 1998
P37_ST00209 kumukwidiBi- 033000281840
P37_TL00031 2019
P37_ST00210 2033 ra, 740
P37_SP00180 2065
P37_ST00211 2032 00820
P37_SP00181 277 2058
P37_ST00212 297 2031 yose 2100
P37_SP00182 2067
P37_ST00213 420 2027 yotagga 0040850
P37_SP00183
P37_ST00214 227 kukwirira 305040020
P37_SP00184 852 2057
P37_ST00215 871
P37_SP00185 2066
P37_ST00216 941 182 musoro. 2500540
P37_SP00186 2056
P37_ST00217 1163 2020 Aka- 1044
P37_TL00032 2077
P37_ST00218 73 citi 7200
P37_SP00187 125 2117
P37_ST00219 145 2079 ayedze 000430
P37_SP00188 301 2126
P37_ST00220 322 175 kuBuda 078480
P37_SP00189 497
P37_ST00221 528 400360
P37_SP00190 694
P37_ST00222 2078 kwana 10080
P37_SP00191 2116
P37_ST00223 897 kure, 00102
P37_SP00192 1013 2123
P37_ST00224 1034 00382
P37_SP00193
P37_ST00225 1174 550 ndokubva
P37_TL00033 2137 1206
P37_ST00226 2139 140 kubva 08000
P37_SP00194 2177
P37_ST00227 209 rati 6002
P37_SP00195 289 2176
P37_ST00228 306 2138 fasha-fasha 00070563070
P37_SP00196 564
P37_ST00229 584 kuzara. 5800500
P37_SP00197 750 2175
P37_ST00230 793 0400200
P37_SP00198
P37_ST00231 1014 2149 uyu 048
P37_SP00199 1099 2183
P37_ST00232 1112 ndoku 60601
P37_TL00034 2197 1221
P37_ST00233 2198 bva
P37_SP00200 135 2236
P37_ST00234 2199 ati 040
P37_SP00201 212
P37_ST00235 232 112 tod:<;i 1038770
P37_SP00202 344 2245
P37_ST00236 363 105 pasi. 0.99
P37_SP00203 468
P37_ST00237 524 195 Murume 005520
P37_SP00204 719 2235
P37_ST00238 akati," 0560300
P37_SP00205 2242
P37_ST00239 922 Ko, 0.89 030
P37_SP00206 1000
P37_ST00240 ndogoBate- 7400080600
P37_TL00035 2257
P37_ST00241 yiko" 700200
P37_SP00207 2304
P37_ST00242 256 2258
P37_SP00208 353 2295
P37_ST00243 375 kupinza 0634800
P37_SP00209 558 2305
P37_ST00244 595 pfumo 03010
P37_SP00210 742
P37_ST00245 771 6050
P37_SP00211 2294
P37_ST00246 0.94
P37_SP00212 2303
P37_ST00247 1030 2269
P37_SP00213 1082
P37_ST00248 1110 mvura. 204003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000220\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2618 WIDTH 1751
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 52
LeftMargin P1_LM00001 42 2480
RightMargin P1_RM00001 1570 181
BottomMargin P1_BM00001 2532 86
PrintSpace P1_PS00001 1528
TextBlock P1_TB00001 1254 112 76
TextLine P1_TL00001 1272 81 94
String P1_ST00001 CONTENT ¦^.* WC 0.14 CC 101077
P1_TB00002 1356 128 214 48
P1_TL00002 1359 205 45
P1_ST00002 37 15 ^ 0.00 10
SP P1_SP00001 1396 143 50
P1_ST00003 1446 131 118 y^'6' 0.15 8810787
P1_TB00003 1660 64
P1_TL00003 57 1666 40 44
P1_ST00004 H,i 0.32 838
P1_TB00004 268 308 1190 278
P1_TL00004 280 330 1162 252
P1_ST00005 104 CIIISHAVASUA 0.29 8564777787677
P1_SP00002 1442 434 -982
P1_ST00006 460 482 770 100 RCAOERS 0.27 7878476
Illustration P1_CB1_SUB 300 634 1110 1178 TYPE
P1_CB2_SUB 306 1882 256 258
P1_TB00005 538 1996 632 106
P1_TL00005 540 2000 626 98
P1_ST00007 CITATU 0.59 231475
P1_CB3_SUB 1084 1876 320 322
P1_TB00006 70 2498 84 34
P1_TL00006 85 2501 53 31
P1_ST00008 iii'>l 0.21 888488
P1_TB00007 188 2332 206 192
P1_TL00007 2339 54 33
P1_ST00009 PL 0.58 61
P1_ST00010 2387 172 8681.2 0.70 423024
P1_SP00003 378 2424 -168
P1_ST00011 210 2437 136 35 .R851 0.55 74450
P1_TL00008 203 2484 111 36
P1_ST00012 1946 0.83 4010