Rugwaro rwecitatu

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Rugwaro rwecitatu
Series Title:
Chishawasha readers
Uncontrolled:
Rugwaro rwe citatu
Magwaro o kunemba : Cishona
Physical Description:
52 p. : ill. ; 22 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Jesuit Fathers
Place of Publication:
Chishawasha
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
"Approved for school use by the Department."
General Note:
On cover: Magwaro o kunemba : Cishona-citatu.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28086743
System ID:
AA00000219:00001

Full Text
MISHAWAIUA READERS
PL
8681.2 R871
A.M.D.G.
RUGWARO RWECITATU
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiifiiiiitmiiiiiimHii
Published by the Jesuit Fathers, Chishawasha.
Approved tor School use by the Department.
Pa
THIS VOLUME HAS BEEIT MICROFILMED BY THE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES
Printed at tht Mission Press, Ohishawaaha. 1966.
WS?S!TY OF FlOSntfOBMJBB


3 1262 05091 8530
1944 1956
56,000.


RUGWARO RWE CITATU.
1. 1MBGA NE CIcfAMBAKURA.
1. Rimrje zuna, imbga icifamba mu gomo, ya-kasarjgana ne cidambakura. Yakati, "Iwe, unore-gereyi kugara mu musha?" Cicfambakura cakati, "Ndinotya kuurayiwa na uanhu." Imbga yakati, "Uya, tiende ku musha kwarjgu tinogara tose."
2. ino dzakaenda ku musha. Imbga yakasi-koenda pa dara, nanhu nacidya sadza. Yakasede-ra; uanhu ndo kuiroua ne shamu. Cidambakura caona i^o^o cakatizira mu 6ako ciciti, "Ha! ha! ha! ha!", cicirooera musoro pa ruware.
2. RUCEMBERE.
1. Rimrje zuoa mukomaha anonzi Cimrjauro, wakaramba kundovima na namrje Dakomana. Wa-kaenda oga mu gomo. Imbga dzake dzakapinda mu 6ako kundoruma mbira.
2. Iye ndo kupindano, asi wakaona hari irimo yakakwidiBirwa. ino wafunura hari, muka6uda rucembere rune mhuno ndefundefu, rukacihamati-ra ku musana kwake, ruciimba ruciti, "Kuwana ^i-gere, ukafudugura, ndi6ereke; kuwana ^igere, uka-fudugura."
3. Akacienda kumusha akadaro. ino wagika kunze, padyo po musha wake, mu mhuno yo mu-cembere muka6uda mombe, mbudzi, hwai, huku no mukadzi, dzose pfuma. Wakapfuma ^ikuru, nokuti waina murombe kwa^o.
Ndo pakafira sarurjgano.
3. HAMBA NE BVENI.
1. Rimrje zuua bveni rakasarjgana ne hamba, icikweuera pasi tsapo ye nzurjgu yakasurjgiiwa pa gumbo rayo. Bveni rakati, "Kaziwa, shamrjari, unofara here?" Hamba yakati, "Horjgu, ndinofara ^arjgu. Munofara'DO?"


4-
2. Bveni rakati, "Ciyiko ca unokwewera ?akada-yi?" Yakati, "Ndidzo nzurjgu dzarjgu, dza ndatote-rjga kwa mhembge." Bveni rinerjge raita hasha, rakati, "Nema. Hadzisiri dzako. Kana mumrje ane nzurjgu dzake, anodzitakura pa pfudzi, haadzikwe-uere mu mashure make. Nde dzarjgu. Dga tiende ku mutorjgi."
3. Ndo kuenda ^ose ^iuiri. Bveni rakagikoti, "Mambo, hamba ya6a nzurjgu darjgu. Oaa! Ino-dzikweuera mu mashure mayo, haidzitakure pa pfudzi. Nde dzarjgu." Mutorjgi wakabvunza bvu-nza, no kufeya feya no kuzotorjgera kuti, "Nde dza-ro." Bveni rakacimbidzo-tora dzose no kundodya pa ruware.
4. Mazuoa matatu apera hamba yakacirjgurana ne bveni. Yakati, "Kaziwai, shamrjari, munofara here?" Rakati, "Horjgu ndinofara ^arjgu. Unouirjge-yi?" Asi hamba yakati, "Sharrrjari, ciyiko ico, ca munokweoera mu mashure menyu?" Bveni raka-ceuka, rakati, "Ndiwo muswe warjgu."
5. Hamba yakati, "Nema. Hausiri wenyu. Ndo warjgu. Kana mumrje ane muswe wake, ano-utakura pa pfudzi. Dga tiende ku mutorjgi." E^o hamba yakapa bveni mhoga pano mutongi iyeyo, iciti, "Mambo, onai! bveni iri rinokweoera muswe mu mashure maro. Hariutakure pa pfudyi. Hausiri waro. Ndo warjgu."
6. Mutorjgi wakakurumidza kutorjga oti, "Co-kwadi, hariutakure pa pfudzi. Hausiri waro. Ndo we hamba." Hamba ndo kutora 6arjga no kugwi-shura muswe uye, no kutiza nawo.
4. GAR WE NE TSURO.
1. Rimrje zuua, tsuro icitamba padyo no rwizi, yakasangana ne garwe ririkuzemberesa musoro pa mahombekombe, no kucema kwa^o. ^akanzi ne tsuro, "Urikucemereyi kudaro, hama?" icicenjera kun^erjga shaya dzaro.
2. Garwe rakagomera riciti, "Unondiona ndi-cicema matadzo arjgu mazhinji-zhinji." Tsuro ikati,


5
"Cokwadi kutambudzika pa musana pa matadzo kwakanaka."
3. Garwe rakafikura riciti, "Maiwe! rjguoa sho-ma cete yapera, mhembge nyoro, yagika kuno, kuti igoyambuka rwizi. Yowe! ndabvuma kuitakura ku musana kwarjgu. Yanditenda, no kutsikira mu ma-6endekete arjgu, asi hatina kuzogika rimrje diui, ^aue kuti mrjoyo warjgu wakaipisa wandikunda. Ndaidya."
4. Tsuro yakaraidza iciti, "Ko! pa nzjmbo po kucema ^akaipa ^a wakaita, no ku^ipamidza, uno-fanira ku^isimbisa kuti urege kuita ^akaipa ^akare, no kuomesa misodzi, kuti uone kutiza ^iito ^aka-daro."
5. Icitaura ^akadaro, tsuro isirjgaziue, yakase-dera ku garwe. Pakarepo yaka6atwa, no kutse-rjgwa na mazeyo aro.
6. Garwe ndo kucema kupfuura kwakare, riciti, "E^oka! ndatadza pakare, asi nyama ya iyouo inotapira kwa^o."
5. 6ERE NE HAUA.
1. fiere ne hat>a /aishamrjaridzana. Rimrje zut>a haua yakati, "Ndinoziua darjga re hwai, rjga-tinotora nyama." Bere rakati, "Enda iwe, uuye ne nyama tigozodya pano." Yakaenda, ikagikodariki-ra rutsito, no kuBata hwayana, ndo kucimbidzobva, mufudzi asati agika; ndokudya hwayana ^iri ^iuiri.
2. No umrje usiku Bere rakati, "Hana wakauya ne nyama shoma. Nhasi ndineenda newe. Ha-hdei." akagika, asi 6ere rakoniwa kudarikira rutsito, rakapoteredza darjga, rikawana mrjena, rika-pinda pa nawo.
3. Iroro rine nhafu. Rakauraya zhinji, dzimrje dzose dzicirjguQO-rirarira. Mufudzi wakatizira ku cfarjga. Hana yakati pfoco, asi 6ere rakabvuta imrje hwai, rakatizirisa nayo ku mrjena uye, raka6andi-dzirwa mo, nokuti rakagutisa; rik arowa-rowa, rika-citi, "Nhasi ndafa kwa^o."


6
4. Rakazodzokera ku 6ako no kuona haoa ha-isisipo. Kubvira usiku uwo haua haina kuvima pamne cete ne Bere.
6. RUDGANO RWE SHUMBA.
1. Ndokunge uari uakomana nana, uacifamba ^auo, asi uakanga uaine mbira dzauo. Dakasarjga-na na kacembere kacifamba ^ako. Kacembere ka-kauaudza kuti: "Regai kuenda ne nzira yo mudunu, ina uashe, endai ne}ro mugarja." Kacembere ^ino, kakaenda ^ako.
2. Asi nakomana-uo nakaitirana mhanda. Mumrje wakati: "Atiende neyo mugarja." Uamrje oatatu nakati: "Atiregei kuteerera kacembere: tiende neyo mudunu."
3. ino oakaenda neyo mudunu; uakasika pa-uzuru pedunu; nakaona padzizere shumba. Mumrje wakati: "Onai, uakomana. Irjga! Ndambokuudzai kuti: Atiregei kuenda ne nzira yo mudunu.
4. Shumba dzakafara kwa^o dziciti: "Tauirjgwa ne nyama." Imrje shumba yakarjga yafa ne nzara kwa^o, yakati: "Atidyei oanhu ana." Dzimne dza-karamba, dzakati, 'Tiridzirei mbira dzenyu."
5. Uakomana uakabvunzana rumbo rwo kuri-dza uaciti: "Ndikuudzei ^arewa na'mbuya; ^anzi na'mbuya: Nzira nde ye 6ani, yo mudunu ina uashe. Rouera matumbare, fekure; rouera matumbare, fe-kurei,"
6. ino shumba dzakatamba dzicienda kure-kure; ^ino uakomana-uo uaka fano tiza, uakamanya kwa^o kwa^o. Shumba dzakadzoka, dzakaona haua-cisipo. Dzakateoera dziciuatsaga.
7. Dzakaoawana. ikanzi ne shumba: "I^i manga maendepiko?" Oakadauira uoti: "Marjga mati-pfumburira guruua, tanga tisirjgaone kuridza kwa tarjga ticiita." ikanzi: "Ridzai pakare." Uakari-dza pakare, dzakatamba, dzicienda kurekure. Uaka-fano-tiza, uakaenda ku musha.
8. ino shumba dzakadzoka, dzicitamba, dza-kawana uanhu uacisi-po, naenda pamusha. ino


7
shumba yakarjga icicfa kudya oanhu uaye, yakaita hasha kwa^o kune dzimrje, iciti: "Onai, mambotira-mbidza kudya oanhu aoo. ino auo uanhu uaenda." iNTdi^o^o.
7. PA KALVARL
1. UaYuda oakamanikidzira Pilato kutorjgera Yesu kufa. Kunyarjgoua Mu6ati uye waiti, "Ha-ndione mhaka paari!" wakazoteerera kuda kwauo, no kuisa Yesu, asina mhaka, kuna uaYuda kuti arouererwe pa cipianiso.
2. Ndokubva Yesu aoitakura cipianiso cake, oBuritswa mu guta Yerusaleme, no kuendeswa ku gomo rinonzi Kalvari, pa uakamurooerera pacipi-aniso. Iye aci-rjguno-nakumbirira pana Yaue, aciti, "6a6a muoaregere: hauaziue uaneita."
3. Uakaronerera pa ^ipianiso pamrje cete naye, oamrje uauiri, t>ari makororo, mumrje pa rutini, mumrje pa rutioi, Iye Yesu pakati. Mumrje wauo wa-


8-
kazopindura mrjoyo, wakati kwna Yesu, "Mambo, ndiyeukei, kana maua mu unaambo wenyu." Yesu wakaraira wakati, "Nhasi uno ucat>a neni mu Paradise"
4. Kwakarjga kumire pa cipianiso ca Yesu, Amai uake no mukoma wa'mai oake, Maria wa Kle-ofas, na Maria Magdalena. E^o! kana Yesu aona amai uake, no mufundi wa anoda, amire po, wakati kuna'mai oake, "Uadzimai, hoyuyi mnana wenyu." Wakazoti ku mufundi, "Haoa amai oako." Kubvira iyoyo nguoa mufundi wakaoatora nokuoaisa kwaari.
5. Caoa cinhambge, Yesu acizioa kuti ^ose ^a akarayirwa na f3a6a, ^akamboitwa, wakati, "apera." ino wakasheoedza ne'zwi guru ott, "6a 6a, mu ma-oko enyu ndinoisa mrjeya warjgu." Acangoreoa izo, akakotamisa musoro, ndo kuuritsa mrjeya.
6. Ona! jira guru ro mu Tempile rakabaruka, pasi pakadedera. maware aka6anzuka, makutoa aka-zaruka, ne ^ituna ^izhinj ^a oakarurama oakafa ^akamuka no kuzoonekwa kuna oazhinji mu guta sante.
7. Asi ishe wa uarwi, oaigaririra Yesu, aona kudedera kwa pasi, ne simrje ^akaitwa, wa!ca6atwa no kuvunduka, wakati, "Cokwadi, Iyeyu wakanga ari Mnana wa Yaoe."
8. DGURUUE NA cfAWA NA MUTSWIRI.
1. Uanhu ana oatatu oaishamnaridzana kwa^o. Rimrje zuoa oakarjga uacifamba ^aoo mudondo, oa-kadziirwa ne tsoro no mukararjga. Uakaiteoera, oa-kaona nyuci dziri mumuti.
2. Dguruoe yakati kuna dawa: "cfawa, kwira uomore uci." cfawa wakati: "Kukwira ndinogona asi kuomora uci handigone." ino nguruoe yakati kuna mutswiri: "Mutswiri, kwira uomore uci." Mu-tswiri akati: "Kukwira ndinogona, asi kuomora uci, handigone."
3. ino nguruoe yakati: "Onaika, oashamrjari oarjgu, ini rjguruoe handigone kukwira, asi kuomora ndinogona. Ndisusukidze kuti ndigone kusikira


kuomora." Dguruoe yakasusukidzwa ikagoti ndo-ciseoera ruoko rwayo, icarjgoti uci d^i, no ruoko, ndokubva yanzi paziso ndure ne nyuci, kurumna; ziao ndokubva rati tatututuzai, ku^imba.
4. Dguruue ndokubva yakoromoka mumuti yakasunamisa musoro pasi, ndiko kuikodwingirira muromo wayo pasi. Muromo we rjguruoe wo ku-musoro, ndokubva wacacamara, mhuno dzayo ndokubva dzapfumbirirwa ne'vu uashe'mi, Dguruue uotadza kufema, ootofema no mukanwa.
5. Kuzo^iti dawa kwi, rikati ndo seka iwe, ra-6atwa ne tsetswa, rikati ndo shamarara. Miromo yaro ikabva ya6aruka, ikabvn yasika munzeoe. Ku-zotiuo oamutswiri uakati ndicitsamrja, muromo wane ndokubva ware6a, wa^uukana so mutwiro. Muromo wa rjguruoe wacinduka; wa oadawa wa6aruki-ra; wa oamutswiri wa^uukana no kupfundumnara. Ushamnari ndokubva wapera.
9. MHONDORO KANA SHUMBA.
1. Ina makumbo mana, kana icifamba ino^ika-kanyadza. Ine ^awo ^inenge ^e'mbga, ne nzara dzinopinza so museoe. Musoro wayo mukuru kwa-lo, une mapuna; pamanza payo pane muho6i uno-tyisa. Ine ^inzepe ^ipfupi-pfupi, ^akakwamirana no musoro.
2. Ine mhuno yakati pasha, hwema, ndiowo wa isina. Ine maziso matsuku, anoti, Je-re-re-re re-re ndo, je-re-re-re-re-ndo, inodaro maziso ayo ^a inerjge icitarisa, icinarjanidza kana kuyeoa. Mukanwa mayo mukuru, muzere mbarjgura dza mazino anopinza se siso. Shumba inodya nyama cete.
3. Ine zenze pamutsipa wayo; ne ndebvu dzi-noyeyema kuti ye-ye-ye-ye-ye-ye, dzicauaima-oaima, dzicinyiminya nyiminya mumatama ayo. Musana wayo wakatioa. Muswe wayo murefu kwa^o, uno-n^en^era na pasi; kumhuno kwawo kune cipfundo. Muiri?wose uzere oere rinoyeoedza kutarisa. Shumba haitane kunzwa moto.


10-
4. Mhondoro dzine pazhinji: dzimrje inhema, dzimrje dzaka-nyatso-gipirira, dzimrje dzakacenuru-ka, dzimrje dzinerjge cena kashoma, dzimrje itguku, dzimrje dzakatgukuruk a ^ishoma. Asi mutumbi wadzo, ne cimiro cadzo, no mhumu wadzo, ^ose ^a-kaenzana, ha^ina kusiyana.
10. RUDGANO RWO MUKADZI NO MURUME.
1. Rimrje zuna mukadzi no murume wake oa-kanga nacirima mumunda mauo: asi mazuoa aya mukadzi waiua na pamuuiri. a oakanga uacirjgu-norima kudaro, murume wakaceuka ndima, ya oa-karjga oacangobva mu kusakura, akaciona ndima iyi yerjge munda cokwadi, akati kuno mukadzi wake: "Cokwadi gore rino ndinotenga mbudzi ne ?io warjgu, nokuti ndina^o cokwadi gore rino."
2. He^o mukadzi akadaoiraoo no kufara aciti: "Nayi?ndirjgafare cokwadi, nokuti ndinoda kuti igozofudzwa no mnana wangu, ari mu nhumbu ma-rjgu, kana ndamupona." Apo murume akasimuka ne simba, aciti, ne'zwi re hasha; "Ko! akatyoka gumbo unogozodiyi?"
3. Kudaro nakatarjga kurwa: asi mukadzi aka-kurirwa, ndokutizira kuna'she, kundoudzisira moga. ino murume akasheuedzwaoo kudareko, ikoko akabvunzwa acinzi: "Wakarooereyi mukadzi kudaro?" Iye akadauira no kupira mosa yose kuna'she kubvira kutangana kwauo, no kugika kurwa kwauo. Mukadzi ndi^o^ouo.
4. Kudaro mambo wakaoatuka aciti, "Ko! iwe murume, unozina seyi kuti munda wako ucazobva zio, ^inogika kutengeswa? Ko! iwe mukadzi unozi-nano seyi kuti mimba yako icazoBereka mrjana, anogika kufudza mbudzi?" ikuru uakanzi mafuza.
5. Kupera kwa ^akaita ndiko uku: munda uyo wakazodyiwa ne ^ikara ze sarjgo: he^o mrjana uye akazofa. Kudaro" yeukai kuti nhasi uno rugare, asi marjgwana kunofuma iri nhamo. He^o nhasi nhamo, marjgwana kunofumauo ruri rugare.


11
11. CIPUDGU.
1. Cipurjgu cishiri cine makumbo maoiri, cine nzara dzinopinza, makumbo aco matguku. Cine mapapiro maoiri, cimutumbi caco cinenge tsioa mbiri. fiesu raco id^uku, cipfupi-pfupi, hacisiri ci-refu. Maziso aco anerjge cambga ce fodya. Minhe-rjga yaco inerjge mitguku, inonyirinyita. Muromo waco unerjge cirauro.
2. Cipurjgu cinodya nyama cete. Tgana cino-6ata cicidya. Cinodya nyama ye mhuka dzakafa, kana cituna co munhu wakafira pasarjgo, cinodya cete. Shiri dzinodya ^ituna, gora ne gurjguo.
3. Cipurjgu, kana co6ururuka, cinoda6uka ha-cinzwike kubururuka kwaco, cinorjgoti cete ziro, takataka, whii, kuderjga-derjga, pacinerjge cicitende-rera panenge pane nyama ipapo. Cinorjgoti cete nyimi-nyimi-nyimi-nyimi kuderjga-derjga, so muse-ne, kana dombo, kana mbumburu Bara re pfuti; pa-mrje cinoti cika6ururuka cicienda kuderjga hacizo-mboonekwa, cinobva cati toro, nenyu, ndo.
4. Cipurjgu kana ciri kuderjga, munherjga waco ukadonha, cinobva cautenera, cinou6ata usati wadonhera pasi, uciri pamrjeya, cinobva caudya wose. Hapana munhu ati anorjga munherjga we cipurjgu, hapana munhu ati aona cipurjgu cakafa.
5. Cipurjgu cishiri cinotyisa nana uadiki no kufiururuka kwa cinoita, ciciwawamisa mapapiro aco, ciciti, "Gu-gu-gu-gu-gu-gu: gu-gu-gu-gu-gu-gu: ko-o-o-o pu-pu-pu-pu-pu-pu ko-o-o-o.
6. Cipurjgu cishiri cinokudzwa kwa^o ne ndu-dzi zhinji dza nanhu, nanociombera, kana naciona cici6ururuka ?;aco kucferjga.
12. MAVU.
1. Rimrje zuua ^akaitika kuti mumrje muko-mana wakafirwa na oa6ereki nake, ndo kusara ane oga-oga asisina hama pa nyika. Wakasuna no ku-gara oga asirjgazine cokuita: kudaro wakaenda ^ake so mufambi-fambi. Rimrje zuna wakagika na paro-ndo paicicerwa na'mai nake, naciumbisa hari.
13
2. Wakatanga kucera munyakwe, ndo ku-umba-po mifananidzo ye mombe. Wakaitora, ndo kuenda nayo kugarja, kwaina na oana uadiki uaice-ngeta ^ipfuo ^aoo. Uamrje uana uakomana ndo ku-mukwazisa, nakaciti: "Ko! i^i wabvepiko?" Ndo kudanira oti: "Ndabva ne makaremuno." Urikue-ndepiko?" "Ndinotsaga kuna ua^ine doro." "Zita rako unonzi ani?" "Ndini Mavu." Uana naye ndo kumuti: "Citeuera kuri kuenda nadzimai aoo, ndiko kune doro." Mavu uye ndokuti: "Hamurjgarjgo-ndi-cerjgeterano here mombe dzarjgu?" Uakati: "Siya ?ako, hapana kwa dzirjgaende."
3. Mavu ndo kuteoera nadzimai naye, ndo ku-sikowana nasati nanwa. Uakuru nose uakamukwa-zisa, wakaisa maoko kuna madzishe, uakati: "Wabvepiko?" Akati: "Ndabva pagarja pana oamrje, ndasiyano mombe dzangu-po, ndauinga mvura." Asi uakuru nakazina kuti ane nzara, ne mvura ya anorena, idoro. Apo ndo kutora cikurura cano, ndo kunwa naye. Wakatenda kwa^o. Asi acarjgosika pana nana, wakanzwa mumrje oti: "Mombe dzako dzapera no kurwisaniswa; dzakandwa mudzina." Asi iye wakacema aciti: "Ndipei cete mombe dzarjgu." Uakaseka naciti: "Tikupe idzo mombe dza mavu." Akati: "Orjgu ndini Mavu." Asi nana oaka-ramba.
4. Wakaenda kuna uakuru uauo akati: "Uana nenyu uaramba kundipa mombe dzarjgu. Hamu-rjgagone here kundonaudza kuti nandipe." Uakuru nakamutora, ndo kuenda naye, nakati: "Ko! mombe dza Mavu maisepi?" Uana nakati: "Imombe dza mavu." "Orjgu, mupei mombe dzake." Asi iye waice-ma cete rjguna dzose. Kudaro uakuru uakarona nana nano, naciti: "Madziisepi?" Asi nakatadza ku-taura no kutya.
5. Mavu wakati: "Ndi^o^o, ndiripirei mombe dzarjgu ndiende, handisiri wo muno." Uakuru nakati: "Mombe dzako irjgani?" Akati: "Dzanga dziri gumi ne mbiri (se dza akarjga aumbano)' asi, cindi-pai gumi cete. Kanajnosara mowana dzose, moci-tora ^enyu." Nai^o^o uakuru oakatsaura mombe


14
gumi, ndo kumupa. Mukomana wakakurumidza kutinha mombe dzake no kufara mumnojTo. Uakuru oaciudzwa na uana, "Mombe dza mavu", uaiti: "Izita ro munhu." Asi mombe dzaiue dzevu cete. Mavu wakazoripiswa ^ikuru.
1. Wakanga ari mumrje murume no mukadzi wake uaigara musarjgo ^auo, uasina cokudya cose, kana coku6ata ^aco. Uaigara mukatumba kadiki-diki, uacidya howa cete, misi yose.
2. Mumrje musi murume uye akafumobva pa-musha, acienda kundotsaga howa musarjgo. Akafa-mba musarjgo muye, ndokuwana howa ushomanana kwa^o, matindindi cete, akagoenda nawo kumusha ndokusikoapa mukadzi wake, oaBika kuti uagodya.
3. Kuzoti mamne mangwana-ngwana murume uye akaenda ^ake musango, akawana pa yakanga izere huve, pa yakanga yakakombodza kwa^o akati: "Hekani waro, nhasi mudzimu wakombora." Ndo-kutanga kudzura howa uye.
4. Kuzoti asika pane cimne cigumbukumbu, oti ndicicidzura akanzwa coti: "Rega kundidzura,
enda kumusha kwako, unowana mukadzi wako aua mumba yakanakisa kwa^o." Munhu uye ndokuta-kura howa wake, oenda kumusha, akawana mukadzi wake ana mumba yakanakisa kwa^o. Mukadzi uye wakafara kwa^o. Mazuna mashoma apera mukadzi wakati kuno murume wake: "Murume warjgu kufara tiri kufara edu, asi cinhu cimne cete catisina mnana; enda unokumbira ku howa wako uye."
5. Kuzoti aua marjgwana, murume akafumo-enda ku howa uye, ndo kusikoti: "Howa wangu, ndatumrja no mukadzi wangu kunzi, urjgandipeuo mrjana here?" Howa uye ukati: "^akanaka, cienda ^ako, unowana mukadzi wako aua no mrjana, asi mrjana uyu akashereketa seyi ^ake, musazoti kwa-
ari: iuana ^akabva ku howa, ha^inzwe."
6. Murume uyu akatenda akati: "A! hatimbo-cfaro kwete." Ndokuenda kumusha kwake, akawa-
13. CIGUMBUKUMBU.


15-
na mukadzi wake aua no mrjana, ndokusikomuudza kuti: "anzi ne howa, kana mrjana uyu akashereketa ^ake ne rupi rudzi, musazomuti: iuana ^akebva ku howa, ha^inzwe." Mukadzi uye akati: "Kwete ha-ndidaro."
7. Kuzoti nagara mazuoa mashomanana, mnana uye akatanga kushereketa ^inosipisa moyo, mukadzi uye akaita hasha kwa^o, ndokubva atuka mnana uye aciti: "ana ^akabva ku howa, ha^inzwe."
8. Mnana uye ndokubva cana cigumbukumbu co howa, imba iye ndokubva yanyura pasi, ndoku-sara nane mukatumba kano kaye. Murume akati kuno mukadzi wake: "Onaka mukadzi warjgu, no muromo wakoyu, usinga mharwe ne nhunzi wanga wamutukireyi?" Ndo pakafira sarungano.
14. SESILIA MUSANTE.
1. Sesilia waka6erekerwa Roma mugore 159; kumhuri ya aka6erekwa, yaine uru kwa^o, yaine macinda o kuRoma. Ua6ereki oake nakamurera, nacimufundisa tsika dze nzira yo Ukristiane; na iye musikana wakaoa ne cido co kudisisisa Kriste. Wakazonzwisisisa ze sifundiso ^a Mambo wedu, nokuti: anoshenedza oamne oanhu aciti: "Mucerjgete uvirigo wenyu ^itgene."
2. Asi iye asingade, wakamanikidzwa na uakuru kuti acate na Ualeriano. Mauro e zuua ro ku-cata, wakataura no murume oti; "Ualeriano, ndiri ku-cerjgetwa na arjgere wa Yaoe, anodzinira uvirigo warjgu, wa ndakapikira kuna Yaoe. Ne^o usafurjge cinhu cingamutse hasha dza Yaoe."
3. Pamazwi aya, Ualeriano wakati kapu, ku-shama, asina kukododyorwa moyo, ndo kuremeke-dza Sesilia no kutya kukuru, acitanga kunzwa zano rakapiwa na Yesu Krist, rokuti: "Uanogoneswa na Yaoe kumuruoira Iye oga, oasirjgateerere rucino rwose rwo muoiri, nga uadaro." Wakati: "cfayi ndangoona angere uyo, ndirjgatendere Kriste",nokuti wakarjga ari muhedeni, Wakati: "Nde^ipi ^i-rjgandigonese kumuona?"


16
4. Sesilia wakadaoira oti: "Haungagne ku-muona, Ualeriano, usina kubapatiswa." Ne^o Sesilia wakamutumira pakarepo kuna Papa Urbano, wakarjga acinanda "mumakatekumba." (Mukura-mbidzwa kuteerera Yane, kwa naiitwa na naBati ue-nyika, Uakristiane oakacera unza pasi pevu, uru kwa^o: mukati madzo makarjga makacerwa dzimba-dza-Yaoe, ne dzo kugara. Ndimomo makafundisi-rwa, no kuitirwa Misa, no kugamucidzirwa Masa-kramente; munonzi "mumakatekumba".)
5. Ualeriano wakafundiswa no kuzobapatiswa. Kuzoti wadzokera kuna Sesilia, wakamuwana aci-namata, akaonaoo naye, arjgere acipenya ne mbiri ye derjga. Ualeriano akakanuka, asi moyo wake wakati fee no ku farisa. Wakandosheuedza muni-nina wake TiBurtio; iyeoo wakapindurwa moyo na Sesilia; ndo kundotgaga Urbano. Ne kuzobapatiswa kwake, wakati jeje no mukoma wake, iyeuo wa-kaona angere uye ne mbiri yake.
6. Asi murayiri we guta, anonzi Almakio, wa-kaziuiswa ^o rupinduko urwo. Wakasheuedza ano naniri, oda kunapa moga. Asi uakatsurjga kwa;jo, noramba nacidudza citendero cauo. Uose oari naniri nakazopondwa, uakaoa namartyre.
7. Sesilia wakazoudzisirwa kuna Almakio, no kubvunzwa jo. midziyo ne pfuma Ualeriano. Vi-rigo wakati: "ose ^akagouerwa uarombe." Pakarepo, mu6ati wakaniruka ne hasha. Wakarayira Sesilia kupfigirwa mumba make, no kupisirwamo. Asi Yaue wakamudzinira, so kudzinira kwa akaita uakomana uatatu muzoto re Babilone. Musikana wakagara siku ne sikati asina kutga. Ne^o kwaka-tumna mondi yo kumuuraya ne demo. Yakatema katatu, icida kudimura musoro wo musikana, asi yakakoniwa; ndo kumusiya no musoro wakarodi-muka.
8. Wakarinda akanzarwo, acinamata no kute-nda kuna Yaue mukurwadziwa kwose. Uakristiane naimushanyira, oacicema misodzi, asi martyre mu-sante wakataura nano; nanzwi uose nakadzikamiswa moyo no kufara. Ne zuua ratatu, Papa Urbano wa-


17
kauya kwaari, no kunzi na Nyakufira Kriste: "Nda, iijgunoJaimbira kuti, ndirarame kudzimara nditi, ndakupai narombe, nandairiritira, no kukupai imba iyi, igona imba-ya Yaue na rini."
9. Wataura^o wakakotsira; mrjeya wake, une ngara mbiri, imrje yo uvirigo, imrje yo umartyre, waka6ururukira ku derjga ra Yaoe, wa aiisodisa. Dgatitii jeje no musante uyu; rjgatinamatei naye ti-citi: "Mrjoyo warjgu no muoiri warjgu ^iue ^isina mhaka, kuti ndisanyadzwe."
15. RUDGANO RWA BVENI NA TSURO.
1. Bveni wakarjga akaroora musikana wake kuno mumrje musha. Nai^o^o rimrje zuua w ka-bvunza tsuro, kuti amuperekedze. Tsuro wakati: "itsene nasekuru, tinoenda;" ndo kurorjgedza mbu-oa yano.
2. Aoa marjgwana nakatanga rwendo rwaoo Bveni wakati: "Muzukuru, citakura nyimo idzi, tigo-zodya pa nzira." Tsuro ndo kutakura nyimo dziye, ndo kuenda ^auo. Kuzoti oasika kunyasi no ruko-na Tsuro wakati: "Uasekuru, endai, munotarisa mvura apo, mukawana iripo, mugondidaidzira tigo-zodyira nyimo dzedupo."
3. Bveni acarjgoenda, tsuro ndo kusara odya nyimo dziye dzose; acarjgopedza kudya, wakama-nyira kuna bveni acicema, aciti: "Ndatorerwa nyimo na mhembge, nyimo dzatiza na mhembge," aci-femereka kwa^o. Bveni wakati: "Aticienda ^edu, hapana arjgamutandanise akamuBata." Tsuro ndo kunwa mvura, ndo kuenda ^auo.
4; Bveni wakati: "Tsuro, muzukuru, tikasika pa mutamba uyo, uti: Arjgu magarjga, ini ndigoti: Angu maibve-ibve." Tarro ndo kutendera sake. Asi uacangosika pa mutamba, tsuro wakatapga ku-sheuedzera, oti: "Arjgu maibve-ibve;" bveni waka-shatirwa, akashaya ?o kurena. Tsuro ndo kudya matamba ose.
5. Bveni akati: "Ukanzwa ndoti: Ndatsa, nda-tsa, uuye, uzotora pano muti uyu": asi tsuro ndo ku-


18
bva autora pakarepo. Uakafamba ndo kusika pa musha wa oate^ara, ndo kugara ^aoo, uakaikirwa sadza ndo kushamba. Uacangotanga kudya, bveni wakasheuedzera oti: "Tsuro, muzukuru: ndatsa, ndatsa;" tsuro ndokubva a6uritsa muti uye ndo ku-muda. Ndokubva uadya sadza riye uose.
6. Kuzoti oapedza kudya, oate^ara uauo uakati: "Cirindai muno mune mbudzi, mugodzitarisa dzire-ge kupoya." Ndo kurinda aoo. Kuzoti uanhu uose oakotsira, uakarangana ndo ku6aya imrje nho-rjgo, ndo ku6ika nyama yose pa moto. cfewe ndo kurisona pakarepo ndo kuripakira ivu, ndo kurimisa se mhenyu, pakati pe dzimrje.
7. Kuzoti uorinda, tsuro wakati: "Atirauanei kukucidzira." Tsuro wakatarjga kurinda, bveni aci-kucidzira." Kuzoti nyama yaue kuibva, tsuro ndo kumuka akati: "Cirindaiuo, uasekuru." Bveni ndo kurinda. Tsuro ^a akaona kuti nyama yaibva, pakare bveni wakotsira, wakatora nyama yose zhinji, acidya ndo kusiya ane mapfupa cete, ndo kurinda ^ake.
8. Kuzotino bveni womuka, wakaisa maoko muhari, akawana aue mapfupa cete, akati kuna tsuro: "Tsuro muka. Ndiani wadya no kusiya mazi-pfupa cete?" Tsuro wakati: "Bveni, uno mu^amba-rara iw, waziua kuti wapedza nyama: ^ino wandi-bvunza kuti, ndiani wapedza nyama? Ko! ticaona-na kwaedza.
9. Kuzoti kwaedza, uate^ara nakatuma mnana wano kundoburitsa mbudzi. Wakaenda ndo ku6u-ritsa, akaona inane isisade no kutsukunyuka kwose, ndo kuisaira, akaona yongo6uda ivu roga, ndo kuenda ondoudza 6a6a wake, ndo kudzokerako nose.
10. 6a6a akati kuna nakuwasha: "Ko! mbudzi yaka6ayiwa neyiko?" Tsuro akati: "Bveni ndye ane 6asa rose iri." Bveni akati: "Tsuro ndiwe wadya nyama iwe." Tsuro akati: "Uate^ara, onai ^i-ngapedze nfaaro dzedu nde^i i^i: Atiendei pacuru mundotipisirapo. Anerjge atsa, ndiye wadya nyama."
11. ino nakaenda na uate^ara nano pacuru.


-9- . ,
Tsuro wakati, "Regai timire pakati p cUrti mug^ Batidza." Tsuro ndokubva apinda muguru, bveni ndo kutsiramo. Kuzoti moto wati noo, tsuro ndo kubva aBuda, akati: "Ma^ionaka, bveni ndiye waka-dya nyama."
Ndo pakaperera sarurjgano.
16. HOMBARUME, SHUMBA NO TUKARA.
1. Kwakanga kune mumrje hombarume, wo-ku6aya mhuka musarjgo, akarjga ane imbga dzake nhatu. Rimrje zuua wakaenda kundovima, wakau-raya katsuro, mhembge, mbira ne pfuru, akadzita-kura dzose dziri ina, acienda nadzo kumusha.
2. Ipapo mvura yakabva yauya zhinji kwa^o. Akatiza ne mhuka dzake akasikopinda nadzo mu 6ako. Munhu uyo akarjga asingaziue kuti i6ako re shumba. 7,ino shumba yakauya yakapindano mu-6ako mayo, ndokubva yagarano pamoto, warjga wa-kuwidzwa na hombarume, icisedera munyasi make kashoma-kashoma.
3. Shumba yakatanga kutaura iciti: "Ona iwe munhu iwe, tora katsuro kako ukagocere imbga dzako dzidye." Munhu wakagoca nyama ikadyiwa ne'mbga. Akanzi pakare: "Tora mhembge ugoce, upe imbga dzidye." Munhu wakaita kudaro.
4. Akanzi pakare: "Tora mbir?. ne pfuru ugoce, upe imbga dzidye." Munhu wakateerera wakaita sose ?a akaudzwa. Wakagoca mhuka dzake dzose, dzakadyiwa ne'mbga dzose.
5. ino shumba yakati kuna hombarume: "Kana wapedza kugoca nyama yose, kana nyama yose yapedzwa kudyiwa ne'mbga dzako, ndiudze; iwe ug >dyauo imbga dzako dzose, kana wapedza kudzi-dya dzose, ?ino ini ndokudyano, kugone kudyana no kudyana mu6ako muno."
6. Pauzuru peBako pakarjga pane katsindi ne kahono, twakati kuna hombarume: "Ona iwe munhu rega :jako kutambudzika, rega kutya, ipa mhuka dzako imbga dzidye, iweno ugodzidyauo, he^o


-20-
we ugodyiwaoo ne shumba, isu tigoidyano shumba kana yapedza kukudya, toidyauo."
7. Shumba yakadanira yoti: "Ndiwe aniko iwe? Ungagone here kundidya? Cokwadi i^i z^r noshamisa, ^inoshura pasi, kudya ini! Cingo canda-kagara pasi pano, hapana ati ataura neni kudaro. ikara ^ose, ne mhuka dzose, ne ^ipfuo ^ose, na ua-nhu nose, ndaka^ipedza no ku^idya, asi hapana ca-kandidyaoo."
8. Katsindi ne kahouo twakadauira tuciti: Ona iwe shumba, dopamidza kutaura kudaro pakare. Kana iwe wapedza ?;ose no ku^idya, isuno nhasi tirjga6urukire, tikakupindiramo tikudyi-remo."
9. Katsindi kakakungurutsira zidombo mu6a-ko, zidombo iro ndokubva ragikod^inyirira shumba pasi, Shumba ikagopikinyura zidombo ndokubva yati kutiza ware. Uyo munhu hombarume anga oda kudyiwa ne shumba, ndokubva atizirano kumusha kwake.
17. BVENI NA J3ERE.
1. Rimrje zuua Bveni na Bere nakaenda kundo sunza: bveni akapiwa mombe, 6ere akapiwa homrje ye nzurjgu. Uakagoenda kumusha kwauo ^ano. Kuzoti uasika pa nzira, bveni rakati: "Shamnari, ona, ini handidye mombe, ^akanaka kuti titengane, iwe undipe nzurjgu dzako idzi, ndigokupauo mombe yangu, nokuti iwe unoda nyama, ini ndinoda nzurjgu." Bere raVatenda rikati: "7,akanaka ^a wareua." Bere ndokupa nzurjgu dziye kubveni: bveni ndoku-paoo mombe iye ku6ere; ndokubva uapararana noti uye aenda ne nzira yake, uyu ne nzira yake.
2. Kuzoti bveni rasika ku ciro caro, rakasika ne paka6ako, kakamanikidzana kwa^o, ka risinga-gone kupinda, rakati: "Ndocimbotura nzurjgu dzarjgu." Ndokubva homrje yakasununguka muromo, nzurjgu dzose ndo kurasikira mu6akomo. Bveni rakati riedze kupinda, rikatadza; ndo kundosheoe-dZa kamrje kana kabveni, kuti kazo6uritsa nzuijgu dziye. Kana kaye kakapinda mu6akomo kakadzo-


21
ka kodya nzurjgu dziye-mo. Bveni guru rikadoti: "Ndipeoo." Kakabva kati: "Handidi"; kudakara kakazodzipedza dzose.
3. Kuzoti 6ere rasika ku musha kwaro rakati: "Ndiciuraya mombe iye." Rakatadza pamusana pokutya kuturjgwa. Rakaenda kundodanidza shamnari waro mbada, kuti azoriurayira mombe yaro. Mbada ndokuuya, ndokubva yauraya mombe iye, mbada ndokubva yaenda ^ayo. Kuzoti 6ere roti ndiciuya, kuzodya nyama yaro, rakaona mombe iye icinge yakasinura, ndokubva ratiza rikati: A! Ndi-rjgatungwe: ndogozouya, ndoidya yana kuora."
4. Kutiza kwaiita 6ere, mbada kai^iona ^ako> kakauya ndo kutakura mombe-yo, ndo kukwira na-yo mugomo, musingagone kukwirwa ne 6ere. Bere kuzoti roti: ndocinodya mombe yarjgu, rikawana yangooa n^imbo cete, rikagoteuera gwara, rikaona mbada iri mugomo, ndo kubvunza roti: "Mombe yarjgu yaenda kupiko?" Mbada yakadauira iciti; "Ndi nayo mugomo muno." Bere rikati: "Ciuya na-yo tidye toseka." Mbada ikati: "Handidi kuti ndi-uye nayopo: kana ucida nyama yako, itokwiraoo muno." Bere ridoedza kukwira, rikatadza. Mbada ndo kudya nyama-yo yose, ndo kusiya musoro cete, ndo kunouisa pa yakanga yaurayirwa.
5. Bere ndo kusika-po rikaona musoro uri pasi. Ndokusiya musoro we mombe uye rikati: "Ndi-cambonotara mapfupa arasiwa ne mbada ndigozo-uya ndodya musoro uyu mushure." Bere riye ndo kuenda kundotara mapfupa ^aro. Ricarjgobva cete kahono kakasara kotora musoro uye kopinda nawo muguru. Bere rakasika, rikaciti: "Ndiwe ani wa-tora musoro warjgu?" Kahouo kakati, "Ndini ku-koora ma6ere, ndakadya ma6ere mana, iwe nhasi urjgaue wa shanu." Bere ndokubva ratizira kuna mbada, ndokusikowana mapfupa a rakadya. Raka-dzokera pakare kundoona musoro uye, rikasiko6ata nyarjga: kahono kakati: "Ndini kukoora maBere, nhasi iwe urjgaue wa shanu." Bere rikati: "Ndiko aka, karjga kacindityifla." Ndokuzodya musora uye ^aro. Ndipo pa rwakaperera.


22-
18. GONDO, GWARIKWAR I NE HUKU.
1. Gondo, Gwari ne Huku uaishamgaridzana rjguoa uru kwa^o. Kuzoti mumne musi, Gwari wa-kandoshanyira Gondo, wane uana uaGondo uakane-urwa, uacingooa maparauara. Gwari akati: "Uana uenyu uakaita seyiko?" Gondo akati: "Ndakauaue-ura ne cigo." Kuzoti Gwari, musi wa aienda kumusha kwake, wakakwereta ci^o ca uaGondo asi uaGondo nakati: "Musazonorasa." Gwari akati: "Kwete nasawira nangu." Gwari ndokuoneka uaGondo.
2. ino Huku yakandoshanyirauo oaGwari ^a-uakarjga uabva kwa uaGondo. Huku wane uana uaGwari, nacishamisa ne misoro yaoo yakaueurwa. Huku akati: "Makaueura neyiko?" Gwari akati: "Ndakaoeura ne cigo ca uaGondo." Huku kuzoti musi wa aienda wakakumbira, asi Gwari wakapa Huku. Akati: "Usazonorasa ciso ca uaGondo." Huku ndo kundoueura nana nake, ndo kupedza akaui-ga ciso ciye.
3. Kuzoti mumne musi Gwari aienda kundo-bvunza, kuti: "Cindipayi ciso ciye." Huku akati: "Handicazina pandakaisa: ndicambotgaga." Gwari ndokuenda sake kumusha kwake. Kuzoti marjgwa-narjgwana Gwari wakati: "UaHuku, oaHuku, uaHu-ku, uaHuku, uaHuku, uaHuku, cigo ca uaGondo." Gukurume rikaBuda muzumbu, rikati mapapiro aro bu, bu, bu, bu,: "Takarasa." ino Gwari akandou-dza uaGondo kuti: "Cigo ca mandipa ndo kundoueura nana nangu, kuzoti nasawira nedu naye uamrje uaHuku, uaona uana nangu uak.meurwa uakanditi, ndipeino. Ndikauapa, asi ^ino nakarasa."
4. Kuzoti mumrje musi Gondo, anaona uana nake uangoti mavudzi nyangara, akati: "Uanhuuaye nhasi ndinouada." Sike pana Gwari pumu, naka-bva uati burururu mu derjga, wane uorjgoti tsika, tsika, tsika, tsika, uari mu derjga; wane Gwari oda ku6atwa, akati pasi mhu; nana uaGwari uondonda uari pasi, ndo kunogika mu minzwa njo; ndiko ku-sara kwakaita uaGwari.
5. Gondo akadaridza, woenda kuna uaHuku;
24
wane uaHuku nari kuteta uacitgaga cigo. Gondo ri-kagika pana uaGukurume pumu. Uanhun^i uakaci-ti kunana nano; "Pindai mumikoko, pindai mumi-koko, pindai mumikoko, pindai mumikoko." Guku-rume i^o^o ricimanyira mu rukato, riciti: "Wogocitarjga no kuroua, wogocitarjga no kuroua, wogocitarjga no kuroua, wogocitarjga no kuroua, wogocitarjga no kuroua." Huku 'cuzoti yaona uana uaenda mudurjgwisa, ikati: "Kokokoko, hauroueuo? koko-koko, hauroueuo? kokokoko, hauroueuo?"
6. ino Gukurume wane roti: "Akaenda nepi? akaenda nepi? akaenda nepi? Akaenda kare." Dzi-cirjgodaro, iro Gondo ri rjgoti riri mu derjga, riciti, vuu, riri muderjga. Kuzoti Gondo raenda, uana Huku ndokuzo6uda panze.
7. Saka muciona sicioerjgana i^o^i simhuka, pamusana pe cigo cauakarasa ca uaGondo.
19. TSURO.
1. Tsuro kane makumbo mana, kane nzene mbiri ndefu, kamutomo kako kadiki-diki kakanaki-sa, kanerjge kakaparurwa. Kane kamusoro kadiki-diki, kamutumbi kako kanerjge k marjgoyi. Muui-ri wako une makushe mazhinji manyoro-nyoro aka-pfanisa, anoaakidza kana uciapuruzira. Kasoro kayo kanerjge damba, maziso ako akapunda. Mazino ako anerjge e tsenzi, anoceta uswa se mbeoa. Katsuro kanodya uswa, ruga na mashija e nzurjgu.
2. Katoti kana kunze kwadoka, kanocema ka-citi: "Kutu-kutu kuti wii: kutu-kutu kuti wii," i00 kanocema kacifamba. Katsuro kane kamuswe ka-diki, kane kapfuna kamini, kanenge kamuswe ke pfuru; kane tundebvu turefu-refu mututama twako.
3. Katsuro kane njere kwa^o, kanogona kusiya imbga na pamusana pa mauirikiti na madududu a kanoita, kana kacitandaniswa ne'mbga.
4. Tsumo yakarewa na tsuro inoziuikanwa kwa^o na uarmu nose-nose, inonzi: "Tsimbo ndima-karjganise, asi rwembga ndinofa ndaedza." Ndoku-nzi, ndikarowa no tgimbo ndinofa, asi ndikatgutgu-


25-
dzirwa ndinomboedza, ndigofa ndatomboedza, ku-manya. Katsuro kamuka ko musarjgo, kanogara murugwe^wa, ndimo makanoita n^imbo yako. Kane mutizo caiwo, kanoti kana komanya, kanobva kadunda kaomesa muoiri.
5. Katsuro kano6ereka nana natatu zuna rimrje cete, asi haka6erekere pan^imbo imrje cete; ka-noBerekera pamitunhu mitatu, kanoti mumrje pa-no, mumrje pake, mumrje pant yake n^imbo. Amai ndino nanogara noga nari pakati. Kana koda ku-uayamnisa, kanoti yamnisei uyu, kobva koenda ku-no mumne koyamrjisa, kobva koenda kuio wokupe-dzisira koyamrjisa, kobva koenda kun^imbo kwako. Katsuro kanoyamnisa rukungunira, na pamasha-mba-nzou, kunze koda kuedza. Katsuro kanoya-mrjisa kaniri pazuna.
6. Hapana munhu ati aona nana uetsuro nari natatu, pan^imbo imrje cete, asi ukauraya nhun^i ye tsur, ine mauta, ukaitumbuca, unowana mune uana natatu. Amai ne katsuro uane Basa kwa^o roku-cengeta uana, uane misha mitatu. Tsuro kanopinda dzimrje mhuka zhinji mungano. Tsuro dzine rudzi ruua: Tsuro mombe: Tsuro mukutu: Tsuro makarja: Tsuro shapa.
20. KAROMO KE TSURO.
1. Tsuro yakanga iri pa tsuwa yoga. Yakaga-rapo rjguua zhinji isingagone kusedera kunyasi kwa mahombekombe, nokuti kwakarjga kuzere maka-rwe. Rimrje zuua kakamira kakatarisana napa mahombekombe. Pa kakaona garwe, kakabva kafunga zano ro kuyambuka. Kakati: "Nayi imi, muri ua-zhinji here sesu?" Garwe rakati: "Orjgu, tiri uazhi-nji kwa^o." Tsuro kakati: "Manomano enyu. Uyai mese, muurjgane; isu uanatsuro tigounganauo, tione nda uapi nazhinji."
2. Garwe iro rakandokoka madzitateguru, ma-dzisekuru, na madzi6a6a, madzimbuya, madzimai ose na uate^ara, han^adzi, uanininana uaramu nose, no twana twake twose twe makarwe, rikagoua faka,


-26-
faka. Asi tsuro kakarjga kari koga, kacirarjgarira zano rako ro kuwana mayambukiro o kubva kutsu-wa.
3. "Ndokuuerengai keciposhi, uasawira uarjgu, ndione kuti muri uarjgani, isu tigozouqganauo, ma-tiuererjgauo. Teererai: Poshi, piri, tatu. Makushe arjgu we! ndadzimaidzv/a, maue Besanwa. Handigone kukuuerengai, makapararira kwosekwose. Itai mudurjgwe kwauo, uakuru nangu."
4. Akazokokorodzana ndo kusudidzana ku-dzimara ane mudungwe. Katsuro kaona kuti mu-durjgweyo wa makarwe wagika kune imrje mhir, ka-kaciti no mumoyo: "Irjga mataniko arjgu arurama."
5. Kakati: "Cinyatsomirai, ndaoa kukuuererjgai. Poshi,kacid^atukira pane rimrje, ne rimrje, ne rimrje, ne rimrje,piri, tatu, cina, shanu, tanha-tu," kakaramba kacidaro, dakaia katatukire mhiri.
6. Kuzoti kaue mhiri, kakaciti pakadaro taka-rara, ndo kutamba kakagogigidzira, kakagokekere-dza kuseka, kudzimara kamuromo kako kaparukire. Ndi^o ^akasaka kuti karomo ke tsuro kaparuke.
. 21. CIN^EDGAMUTSAIRO.
1. Kare-kare kwaiua no mukomana waigara mu kamba kadiki-diki na'mai nake, uaiua uarombe kwa^o. Uaitowana ^okudya pamusana pa amai nake uaipemha. Asi mukomana uyo waiua ne nun go kwa^o ^okuti haimbogona ku6ata 6asa kunyarjgwe rakareruka ^akacfiyi ^a^o, asi kuzambira zuua cete no kugomberera moto pa rjguua dze cando. Muui-ri wake wakaua ne mbare cose. Amai uakamutu-midza zita rinonzi Cin^engamutgairo, pamusana po kusacfa kugara pa cfare.
2. Amai nake oakarjga uasingagone kumuitisa 6asa asi uakazofunga ?o kumunyima cokudya. I^i ^akazosakisa kuti aite 6asa. Rimne zuua wakaenda kunotgaga 6asa pa prazi yaiua padyo. Akapiwa koBiri pa muswere we zuua. Wakati obvako oya-mbuka kakoua ndokubva adonedza ko6iri mu mvura ndo kurishaya. Ndo kagikoudza amai nake.


27
Amai nakati, "Iwe uri zirema ro mrjana, ugacfayi waisa mu homrje yako." Akati, "Ndicadaro, Amai."
3. Kuzoti ana marjgwana Cinsengamutgairo wakaenda^e kunotgaga Basa ku mururjgu anotenge-samukaka. Akapiwa ga6a guru rakati tundu no mu'caka pa 6asa rake ro muswere we zuua. ino Cin^erjganiutgairo wakatora gaBa rizere no mukaka ndokubva adira mu homrje huru ye baci rake. Mukaka wose wakacururukira pasi asati agika ku musha. Amai nake nakati, "f3a6angu'we' ko, warjga waregereyiko kutakura pa musoro sakadaro ne gaBa?" Akati, "Ndicadaro."
4. Aua marjgwana Cin^erjgamutgairo wakae-nda pakare kunoseuenza ku murimi ndo kupiwa ma-futa o mukaka pa 6asa rake. Kuzoti aua mauro Ci-nserjgamutgairo wakatora mafuta no kuatakura pa musoro wake no kuenda ku musha. Ne nguua ya akagika kuna amai nake mafuta ose akarjga aipiswa kwa^o, mamne acioerera no muoiri, mamne atgetera mu vudzi rake, mamne acingodonhera pasi. Amai pa nakaona i^i nakati, "Iwe une misikanzwa kwa^o, urjgadayi wanyatso-takura mu maoko ako." Cin^e-rjgamutgairo akati, "Ndicadaro.
5. Rimrje zuua wakaendase kundotgaga 6asa ku mururjgu. Akapiwa marjgoyi pa Basa rake. i-no wakaitora no kuenda ku musha akaitakura mu maoko. Asati agika ku musha marjgoyi yakamu-maradzura kwa^o ndokubva airegera. a akagika ku musha amai uakamutuka naciti, "Iwe uri cituta co mnana, warjga waregejeyiko kuisurjga no kuuya uciikakata?" Akati, "Ndicadaro."
6. Ana marjgwana wakaenda kundoseuenza ku mutengesi we nyama. Akapiwa muBayiro we nyama ye cidya. ino Ci n^engamutgairo wakatora mu-surjgo wake ndokuisurjga ndokuenda kumusha aci-rjgo i^uoa mu'vu rine tgina. Nyama yose yakanga yati gii ne tgina sokuti haingadyiwe. Amai uaciona i^i uakauiruka ne hasha kwa so nokuti zuua raiteue-ra raiua So ndo no kudaro uaida kudya nyama. Kudaro uakatozodya ne simiriwo. Amai nakati kwa-ari, "Iwe zidutururu ro mrjana ungacfayi wanyatso-


28
takura pa mapfudzi ako." Cinsengamutgairo akati-"Ndicadaro."
7. No Musi we ciposhi wakaenda pakare ku-ndoseoenza kumucerjgeti we mborjgoro ndo kupi-wa mborjgoro pa kusenenza kwake. Tjno Cin^erjga-mutgairo wakaitora ndo kuisimudza no kuitakura pa mapfudzi ake. Asi wakambo-tambudzika kwa^o acitadza kuisimudza. Wakaenda acifamba sisho-ma pamusana po kuremerwa ne mborjgoro.
8. akaitika kuti ^a akarjga acifamba, kwaina no munhu mupfumi wakarjga ane mnanasikana wakarjga asirjgagone kutaura kana kunzwa.. Haana kumbotaura mu rupenyu rwake rwose. Ciremba wakati "Haambofa agona kutaura kana kunzwa ku-satoti asekeswa ne cimne cinhu." Iroro zuoa mrja-nasikana uyu akarjga acitarisa kunze ne pa hwindo ndokubva aona Cinserjgamutgairo akatakura mborjgoro pa mapfudzi ake, makumbo ayo akamira mu derjga. Musikana uyu aciona i:?i akabva apxatika kuseka.
9. Pakarepo ndokubva agona kutaura no kunzwa. 6a6a wake wakafara kwa^o aciona mnana wake ogona kutaura no kunzwa. ^ino wakapa mnana wake kuna Cinder)gamutsairo kuti uacate. Cin^engamutgairo wakagara na'mai no mukadzi wake mumba huru nacifara kwa^o.
RUGARE TADGE NHAMO.
22. FUDGAYI PAMBERI PO KUITA.
1. Kwaina no murume wakarjga ane mnanasikana wake wakanakisa kwa^o. yakanga rjguua yo kuroorwa kwo musikana yagika, 6a6a wakati kuna uakanga nacida kumuroora. "Anenge acida kuroora mrjana warjgu haabise pfuma asi anouya kwandiri, ndinozomupa 6asa ro kuita."
2. Majaya mazhinji akauya akapiwa Basa ro kuuaka musasa padyo no musha wo murume uyu. Murume wakiti. "Ndinocfa kuti muuye mumrje no mumrje, kwete pamrje cete."


29-
3. Mumrje wa majaya akauya. fiaBa wo musikana wakati kwaari, "Cimbomira sadza riti raBi-kwa." Waka6ikwa, mukonde mukuru-kuru kwa^o ne nyama ine miripiri kwa^o. Murume ndokuti ku-ne jaya, "Kana ukapedza sadza iri ne nyama usina kuti su su, kana kuti a a, unobva watora mrjana warjgu." Jaya ndo kushamba maoko aro, rikacitarjga kudya. Pakati po kudya rakanzwa miripiri youaoa ^ikuru, muromo worjgoshosha, rakadombo-tirira asi rakanzwa ^anyanya kwa^o ndokubva rati su su. Joa-6a wo musikana wakati, "Cienda sako, handicaku-pa mnana wangu."
4. Uamne uakauya asi uakatiuo pakare su su, kana a a, ndokubva uadzingwa.
5. Pokupedza tsuro yaka^inzwa ndo .kuti pa cayo ndondoyedzano ini tsuro. Yakasika ikaBiki-rwa sadza ne nyama ine miripiri kwa^o. Asi tsuro yaine ne njere. Paiua pa kudya yakati, "Ini ndino-da kudya nemi 6a6a." Uakaoamba kucya nose. Cinhambgeco tsuro yarjgotimba misuna mishoma-shoma yakanzwa mukanwa makwaniswa kwa^o ne miripiri. Ikagonamba ^ino kuseuenzesa njere dza-yo ikati, "Nayi, te^ara, iwo majaya ose aya akabva apera ose-ose no kuti su su?" Te^ara akati, "Hee mrjacewe." Tsuro ikati, "fiaBawe kani, irjga maka-uirimirwa kwa^o kubva uati su su, pamusana pe sadza ra makanga mauapa. Ndirini tsuro ndainzari-rwo kunzi su su, kubva ndanzi su su cai^o se^a oa-kaita kwa muri kuti su su hameno kuti ndaiiteyi."
6. Pakupera kwe sadza tsuro yakati, "Onayi, ndapedza ndisina kuti sU su." Tsuro ndokubva ya-piwa mrjanasikana uye.
23. CAMUPUPURI NE ZUUA.
1. Camupupuri ne Zuua ^akaitirana nharo dze simba no ukuru. Uakazobvumirana kuti uaone kuti mukuru ndiani pa uniri wauo. Uakati, "Atione-yi kuti mufambi uyu anoterera ani, iwe Zuua kana ini Camupupuri."
2. Camupupuri ndiye wakatarjga kuyedza.


30-
Wakati sombo sake mbare-mbare, simu, tasa, aka-narjga ku mufambi uye ndo kumuvuvuta-vuvuta ne simba guru kwaso no kumutataritsa ndokunge aca-bvarurirwa baci rake. Mufambi kuzoona kuti ara-mba orjgovuvutwa na Camupupuri uye wakanyatso-monderedza baci rake pa muuiri ndo kunyatso-si9U-rjga kwaso kuti rirege kupeperetswa sakare.
3. 7,ino ndo kuzouyano Zuua. Wakayedza mufambi ne nzira yakasiyana ne ya Camupupuri. Wa-kanyatso-uya smyoro-nyoro no kudzia kwake sa mazuua ose. Kuzoti mufambi adziirwa no kudzia kwake dikita rorjgo6uda ndiye rubaci rwake kono-pore, ndo kuramba acifamba sake ne nzira. ino Zuua wakapisa caiso no kuBanda na pa marjgwana pose. Mufambi uye akati nyakata ne dikita ndiye rubaci rwake kwatanu, pa ruoko te, acirakidza kuti Zuua mukuru kupinda Camupupuri.
KUNYEDGETERA KUNOPINDA KUMANIKIDZA.
24. E NYIKA YA MASEMBURA.
1. Pane dziua rinoshamisa kwaso pa nyika iyo. Kare-kare kwakanga kuno mumrje murume no mukadzi wake no mnana. Rimrje zuua murume wakati kuno mukadzi wake, "Dgatiende ku dziua rinonzi Zhenje, tinoBata hone." Mukadzi wakadauira oti, "akanaka kuti titakure derjgu nokuti tingagone ku-6ata hone zhinji kwaso." Mukadzi ndo kutora mrjana wake akati, "Dgatiende." Ndo kupinda mu nzira noenda sauo ku dziua.
2. Kuzoti sino uagika pa dzioa mukadzi waka-6urutsa mrjana no kutura derjgu rake aciisa pasi pa-dyo pe dziua. ^ino mukadzi wakapinda akamira ari mu mahombekombe, ndo kutora derjgu rake akagorinyudza pasi pe mvura, akakanda cokudya ce hone makaremo. Asi akaona hone diki-diki dziciuya, itwo caitwo tudiki-diki kwaso. Mukadzi wakatanga kushora acinyomba kwaso. Wakati ku-murume wake, "cfididza waro ku musha unotora midende yedu tizokupa dziua iri ti6ate hone huru."


31
1110 murume ndo kuti sikinya kumanyira ku musha, ndo kunouya nayo midende miuiri. Asi kuzoti murume agika mukadzi wakatora mumrje mucfende, murume akatora mumrje.
3. ino uakacikupa no kukupa. Kuzoti dziua rapera mvura uakaciona houe hum kwa^o, dzimrje ndiki-ndiki. Uakacitarjga kushora pakare se ?a ua-kamboita pa kutarjga uacigika pakarepo. Kuzoti murume aoucfa mu dzioa mukadzi wakasara maka-remo. Akaona dziua roita simije, roda kumukwi-di6ira, mvura yose yotarjga kukwirira pa musoro. Akaciti ayedze ku6uda akaona kwaua kure, dziua ndokubva rati fasha-fasha kuzara. Mukadzi uyu ndokubva ati tod^i pasi. Murume akati, "Ko, ndo-goBateyiko?" Ndo kupinza fpumo rake pasi pe mvura. Asi akarjga acifurjga kuti arjgagone ku^uua mukadzi wake. Wakapinzisa kwa^o pfumo rake pasi pasi asi mukadzi wakagumrja ne pfumo ndokubva ariBata. 7,ino murume wakayedza kumua ndokubva awira makareuo. Mvura yakasunda ikatora mrjana pa akarjga ari, pamusana pokuti kuya kwa uakaita uakagikoshora no kunyomba z mu dziua iroro.
25. RUDGANO RWE MUKARADGA NA KANYEDGANYEDGA.
1. Mukararjga wakatgaga ushamrjari kuna Kanyenganyenga. Kanyenganyenga ^a kakanzwa ma-zwi o ushamnari kakafara kwa^o. Mukaranga wakati, "Handeyi tindoona kana wakasimba, wakace-njera ucigona kufembera, ndinoda shamrjari yaka-cenjera." Kanyenganyenga kakati, "Ndi^oso, ndi-nomboyedza." Mukararjga wakati, "Cimbosara pa-no, ndimbondowanda ugonditgaga. Ukakurumidza kundiwana, ndirjgafare kwa^o, kuti ndawana sha-mnari caiyo yakanaka ine njere."
2. Mukararjga wakatizira kundopinda mu burn a re nyuci, mukati mo mukoko wakanga wakatu-rikwa mu muti. Z,ino Kanyenganyenga kakaenda kundomutgaga"zuua*'rose;^kakashaya.|i|[Kakaenda kundobvunza Darjga kuti, "Ndiudzeiuo kwakawanda


-32
shamnari yarjgu." Darjga yakati, "Shamrjari yako iri mu mukoko pakati pe 6uma re nyuci."
3. 1110 Kanyenganyenga kakatsaga muomori wo mukoko. Muomori wakati, "Handina moto." Kanyenganyenga kakaenda kuno muridzi we gwe-nya kundotaga moto. Muridzi we gwenya wakati, "Handina nyundo yo kupunzisa matombo."
4. Kanyerjganyenga kakaenda ku mupfuri we nyundo, kakati, "Ndipeoo nyundo." Mupfuri wakati, "Ndeyeyiko?" Kakati, 'Ndinoda kuipa ku muiti we gwenya; ^ino gweaya ndigopa ku muomori we nyuci; mu nyuci mune shannjari yangu Mukaranga," Maridzi we nyundo wakati, "Ndinoda munhu wo kuvutira.
5. Kanyenganyenga kakaenda kuno munhu wo kuvutira mvuto. Munhu wakati, "Ko, nyundo ndeyeyiko?" Kanyenganyenga kakati, "Nyundo ndeyo kupa mucengeti we gwenya, kuti agondipa moto; moto ndigopa muomori wo uci; muomori agondipa 6uma re nyuci; mu 6uma re nyuci muna sha-mnari yangu, Mukaranga." Muvutiri wakati, "Handina co kusimira. Ndinonyara ku6ucfa panze pana uanhu."
6. Zmo Kanyenganyenga kakaenda kundopi-nda mumba yo mumne munhu. Kakagozunzira tsi-kidzi zhinji mumba. Kuzoti muridzi wemba aona tsikidzi wakaBuritsa nhumbi dzake dzose panze, wakanga uri usiku. Kanyenganyenga kakatarisa kwose kwose ndo kuona jira rakanaka. Kakatora jira iro, ndo kundoripa muvutiri. Muvutiri wakari-pfeka. Ndokubva aenda kundovutira. Kanyenganyenga kakabva kapiwa nyundo; nyundo ndokubva kaipa ku mupunzi wa matombo; mupunzi wa matombo ndokubva akapa gwenya; kakabva kapa gwenya kuno muomori we nyuci; muomori wakakapa 6u-ma re nyuci. Kakagoripunzira pasi. Mukaranga ndokubva a6uda mukati me nyuci, ndokubva ua6a-tana maoko no kufara. Tjcinzi ne Mukaranga, "Ndawana shamnari ine njere."
7. ^ino!Kanyeganyenga kakati, "Ndinoda ku-ndowandauo maqgwana." Mukaranga wakati, "Ndi-


-33-
o^o shamrjari, ndinofara kana marjgwana ucienda kundowanda." Kuzoti aua maqgwana Kanyeqga-nyeqga kakaenda kundowanda. Kakasika pa muku-yu waiua munyasi me dzioa guru re mvura. Ndo kupinda mukati me guyu. ino guyu rakaremerwa, rakadonhera mu dziua. ^ino Ramba rakaona guyu, rakarimedza. ino houe huru Mvunda yakamedza Ramba. Zjno Dgwena yakaona kuti Mvunda yakamedza Ramba, ikabva yamedza Mvunda. Mvuu yakamedza Dgwena, ndo kuramba ^akadaro.
8. Kuzoti Mukaranga apedza mqedzi wose aci-tsaga shamqari yake, akamushaya, wakaenda ku Daqga. Danga yakati, "Enda pa dziua guru, unoona Mvuu, inoramba yaka^ambarara. Ndiyo ina shamqari yako. Kanyenganyenga kakapinda mu guyu; guyu ndo kumedziwa ne Ramba; Ramba ndo kumedziwa ne Mvunda; Mvunda ndo kumedziwa ne Dgwena; Dgwena yakamedziwa ne Mvuu." Mukaranga wakaenda kuna Hombarume yo ku6aya Mvuu. Hambarume yakati, "Enda undotsaga muswe we Mbizi."
9. Mukaraqga wakaenda kuna Mbizi. Mbizi yakabvunza Mukaraqga kuti, "Unodeyiko?" Mukaraqga wakati, "Ndinoda muswe." Mbizi yakati, "Ndo wo kudiyiko nawo?" Mukaraqga wakati, Ndinoda kuupa Hombarume, kuti Hombarume i6aye Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba yakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamqari yaqgu Kanyegganyeqga." Mbizi yakati, "Enda undotora maraqga e Nimba, nokuti musw>; hauna kusipirira ^akanaka."
10. Wagika kuna Nimba, wakati, "Nayi Nimba ndipeuo maraqga ako." Nimba wakati, "Unoda ku-iteyi nawo?" Mukaraqga wakati, "Ndinoda kuapa kuna Mbizi. Mbizi andipe muswe; muswe ndipe Hombarume. Hombarume i6aye Mvuu. Muu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamnari yaqgu." Nimba yakati. "Ona ndakaonda. Kana ucida mara-


-34
rjga arjgu, enda unonditsagira nyemba."
11. Mukararjga wakaenda ku muridzi we nyemba. Muridzi we nyemba wakati, "Unoda kuiteyi-ko ne nyemba?" Mukararjga wakati, "Nyemba ndi-nopa Nimba; Nimba anondipa maraqga; maraqga ndinoapa Mbizi; Mbizi anondipa muswe; muswe ndinopa Hombarume; Hombarume igo6aya Mvuu. Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba raka-medza guyu; mu guyu ndimo muna shamnari yangu." Muridzi we nyemba wakati, "Handina ruse-ro rwo kupepetesa nyemba."
12. Mukaranga wakaenda ku Muiti we tsero, akati, "Ndipeuo rusero." Muiti wo rusero wakati, "Unoda kuiteyiko narwo?" Mukaraqga wakati, "Ndinoda kurupa ku mucerjgeti we nye nba. Aeo-ndipa nyemba, ndigodzipauo kuna Nimba; Nimba wondipa maraqga; maraqga ndoapa kuna Mbizi; Mbizi wondipa muswe; muswe ndoupa Hombarume; Hombarume yo6aya Mvuu; Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamqari yaqgu Kanyeqganyeqga." Muiti we tsero wakati, "Ona handina 6aqga."
13. Mukaraqga wakaenda ku Mhizha ya ma-paqga, wakasikoti, "Ndipeuo 6aqga." Mhizha yakati, "fiaqga nde ro kuitiseyiko?" Mukaraqga wakati. Ndinoda kuripa kuno muiti we tsero, kuti agondipa rusero; rusero ndigopa Muceqgeti we nyemba; nyemba ndigodzipa Nimba; Nimba agondipa maraqga; maraqga ndigopa Mbizi; Mbizi agondipa muswe; muswe ndigopa Hombarume; Hombarume igo6aya Mvuu; Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda; Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamqari yaqgu Kanyeqganyeqga." Mhizha ya ma-paqga akati, "Ndinoda mvuto."
14. Mukaraqga wakaenda ku Muceqgeti we mbudzi. Akati, "Ndipeoo mvuto." Muceqgeti we mbudzi wakati, "Nde yo kudiyiko?" Mukaraqga wakati, "Ndinoda kupa Mhizha ya mapaqga, igondi-


-35-
pa cipaqga; ciparjga ndigocipa Muiti we tsero; rusero ndigorupa Mucerjgeti we nyemba; Mucerjgeti we nyemba agondipa nyemba; nyemba ndigopa Nimba; Nimba agondipa mararjga; mararjga ndigoapa Mbizi; Mbizi agondipa muswe; muswe ndigoupa Hombarume; Hombarume igooaya Mvuu; Mvuu yakamedza Dgwena; Dgwena yakamedza Mvunda. Mvunda yakamedza Ramba; Ramba rakamedza guyu; mu guyu ndimo muna shamnari yangu." Mucerjgeti we mbudzi wakati, "Mbudzi dzarjgu hadzina kukora, ndinocfa mvura."
15. Mukararjga wakaenda ku denga kundoku-mbira mvura. ino akanzi, "Aua marirakwedza mvura icauya zhinji kwa^o yo kuzadza rukoua."
16. Wakaenda ku mucerjgeti we mbudzi, akawana mvuto yakafanogadzirwa. Mukaraqga waka-takura mvuto ku Mhizha yo mapaqga, wakaona ci-paqga cakapfurwa. Mukaraqga wakatakura cipa-qga ku Muiti we tsero, akaona rusero rwakarukwa. Mukaraqga wakatakura rusero ku Muceqgeti we nyemba, akaona nyemba dzakaurutswa. Mukaraqga wakatakura nyemba kuna Nimba, akaona maraqga akasikotorwa. Mukaraqga wakatakura maraqga kuna Mbizi, akaona muswe wakaroqgedzwa. Mukaraqga wakatakura muswe kuna Hombarume, Hombarume yakaqga yafano6aya Mvuu kare. Ya-kaqga yakatomirira kurakidza Mukaraqga pairi. Mukaraqga wakasika, akapa Hombarume muswe. Hombarume yakamurakidza Mvuu.
17. Mukaraqga wakafara, akati kuna Hombarume, "Itumbure." Hombarume yakaitumbura, ika-ona Dgwena iri menyu. Hombarume yaka6aya^e Dgwena no kuitumbura. ino yakaona Mvunda iri menyu. Hombarume yakauraya Mvunda no kuitumbura. Yakaona Rnmba riri Benyu. Hombarume yakauraya Ramba no kuritumbura. Yakaona guyu, Z,ino Mukaraqga wakataqga kufara ^a akaona guyu muna shamqari yake, Kanyeqgenyeqga. Mukaraqga wakatora guyu, wakapa nyama yose kuna Hombarume, ndo kurisuka ne mvura nda kusarudza n^imbo yakanaka no kurizarura. Z^ino shamqari


36
yake Kanyerjganyerjga yaka6ucfa, ndo ku6atana maoko ne shamrjari yake no kufara ^ikuru.
26. SHUMBA NE MBEUA.
1. Mumrje musi shumba yakanga yakakotsira mu sarjgo, mbeua dzakauya dzikatsitsira shumba dzicitamba ^adzo. Dzakamutsa shumba. Shumba yakamuka ikapfura kamrje kambena kakabva kata-dza kutiza ne dzimrje. Shumba yakafurjga kuuraya kambena asi fcakateterera shumba kuti karegerwc. kaende ^ako. Shumba yakabvuma, yakakaregere. Kambena kakatenda kwa^o no mrjoy kwawo kakati kune shumba, "Shumba Mambo mukuru wo tuka-ra twose, ndinofurjga kuti mumrje musi ndicakuitira ne tsitsi se ^a wandiitira nhasi." Shumba yakaseka kwa^o, icifurjga kuti kambena kadiki kanogona se-yiko kundiitira tsitsi. Kambena kakatizira mu mrjena mako.
2. Ana mazuua, shumba yakabatwa na ma-mbure akaiswa mu sarjgo na uanhu. Shumba ya-katsukunyuka no kutsukunyuka kuti isununguke, asi mambure akakoswa ^akasimba akaramba kucfi-muka. Shumba yakarwadziwa ^ikuru no kud^oua ne hasha. Kambeua kaye kakanzwa ndo kukurumidza kumanya kundoibatsira. Kakacetura ne mazino ako madiki-diki mambure makobvu ndokubva kasunu-ngura shumba. Asi shumba yakatenda ^ukuru.
UANHU UAKURU UANE SIMBA DGAUAREGE KU7JDZA UAcflKI. RIMDE ZUUA UACAZO-CEMERA KU6ATSIRWA NAUO.
27. TARCISIUS MUSANTE.
1. Kare-kare pa kutanga kwe Kirike, mazana na mazana a uaKristiane, uarume, uakadzi na uana uadiki uakaurayiwa ku guta rinonzi Roma ne nzira yakaipisa, nokuti oakaramba kurasa citendero cauo. Uamne uakakandwaku tukara two musarjgo,uamrje uakapiswa no moto kashoma na kashoma kudzima-


-37-
ra kufa, uamrje uakapurwa no kuronererw p cipianiso sa Yesu Kriste.
2. Rimrje zuoa mupriste wakaita Misa akawa-nda kuti arege kuonekwa na uasemi nake. UaKri-stiane uaiuapouo paiitwa Misa sante. Misa yapera mupriste wakatsaga mukati ma uakristiane, muKri-stiane arjganyatso-takura Muniri wa Mambo wedu Yesu Kriste kuna oaKristiane nakarjga nari mu to-rorjgo. ino mukomana mudiki wainzi Tarcisius zita rake wakakumbira kusarudzwa kuti atakure Komunione sante kuna nashamrjari nake. Mupriste wakamubvumira.
3. Pa rjguna yakakotama natenderi nose pasi mupriste wakanyatso putira mu kacira kakanakisa no kukudza Cirjgwa cisante, akaciisa mu maoko a Tarcisius, aciti, "Yeuka, Tarcisius, kuti ipfuma hu-ru kwa^o ya wabvumirwa kutakura. Urjganyatso-takura here cipo ici cisante ca Yaue?" Mukomana musante wakadauira aciti, "Ndinosarudza kufa pa-no kucirasts." Akanyatso-isa ^akanaka Muniri musante wa Kriste padyo no mnoyo wake, akauanza kusi kwe hembe yake ndo kutanga kufamba rwe-ndo rwake rwe njodzi.
4. Caua cinhambge Tarcisius akagika ku n^i-mbo yakanga ine oakomana uacitamba, uacango6u-da mu cikoro. Mumne wauo akasheuedzera oti, "Houno Tarcisius ari kuuya." Wakamuridzira mhe-re aciti, "Uya Tarcisius uzotamba nesu." Tarcisius wakadauira aciti, "Handigone nhasi, cokwadi. Ndi-ri kufambisa 6asa guru kwa^o." Mumne akadauira oti, "Hapana ^ose i^i, ciyiko icoco ca wakatakura, wakacenjera kudaro kusi kwe hembe dzako?" ino mumne iyeyo wakayedza kubvuta homqe diki ya Tarcisius. Tarcisius wakadauira acida kucema no kutya, aciti "Ndiregere, ndiregere"
5. Uanhu nose uakanzwa mhere mhere uaka-uqgana no kukomberedza uacibvunza kuti, "Ciyiko ca unaco?" Uakaona kakomana kadiki kakagumba-ta maoko ako ^akasimba kwa^o kacinge kari kuua-nza cimne cinhu ciri pa mnoyo pako. ino pakarepo kakabva ka6atwa ne rimne zigomana guru rika-


38
muroua kumeso n mbama, rakamuveyesa kwose kwose no ku musana ne gumbo. Dose oakataqga kuridza mhere naciti, "Onaka, mborjgoro yauaKri-stiane, inotakura cishamiso."
6. Uose nakaurjganira no kupoteredza Tarcisius, uacimu^uua, uacimuroua, asi iye akaramba aka-6tisisa mutoro wake unokosha. Uakaramba naciti, "Tipe cishamiso cako co uKristiane." Asi iye wakati, "Kwete, kunyange ^odiyi ^a^o handimbo-kura-kidzayi ca ndinaco kana ndiri mupenyu." Ndico cidaniro cake.
7. Mnana uyu mudiki wakarowa ne mbma -nopisa tsitsi kudzimara muniri wake wazara ne ro-pa. Asi haana kupfetenura maoko ake akagumba-tira cipfuna cake. Wakawira pasi ndokubva afa. Kudaro kakomana kane mnoyo mukuru kakateuri-ra rupenyu rwako kacidzioira Mambo wako Yesu Kriste mu Sakramente sante re Altare.
28. RUDGANO RWA KAMBA NA BVENI.
1. Rimrje zuua Kamba na Bveni uaishamqari-dzana kwa^o, uacidana no kuswero tamba uose uari uaoiri mu jiri guru kwa^o re mazhanje. Bveni ndiye aipota aciturura mazhanje mu muti, Kamba aci-fano urjganidza mazhanje pasi, Bveni aciri mu muti. Ndo kuzoadya uose pamrje na Bveni.
2. Mumne musi Bveni rakaona kuti mazhanje aua mashoma, aua kuda kukuua, rakadyira mazhanje ose riri mu muti. Kamba kudoti, Bveni "shamqari, ndiifonedzereoo mazhanje?" Bveni rikati, "A, ndi^o za ftnotadzirauo kukwira. Nhasi handi-mbo-kupa na kashoma kose." Kunyaqgwe^i usha-mqari wa Bveni na Kamba hauna kumbobva na kashoma kose, wakaramba uripo, uri wo mukombe ne ciroqgo.
3. Rimqe zuoa Kamba akaudza nadzimai nake kugadzira ma6iko makuru kwa^o kuti agodya ne shamqari yake, uacitamba no kufara. Uadzimai naye uakagonyatso-shanda cai^o ^inonzi uyai mu-one. Kuzoti ^ose ^aibva Kamba ndo kukokorodza shamqari dzake dzose. Dzakagouqgana, pamba pa-


39-
kepo ti. Kamba akagoti; rarjgarireyi, akati, "Nhasi ndinocfa kuti ndiritsinyireoo nokuti rakambo nditsi-nyirauo musi uye ku mazhanje." Kamba ndo kuenda kuna Bveni akati, "Shamrjari, ^akanaka kuti ushambe maoko ako ^akanaka kwa^o nokuti nhasi kumba kwarjgu kuna nayenzi uazhinji kwa^o uauya ku ma6iko. Tirjgazosekwa na uamrje kunzi "Mune tsina, hamushambe." Bveni rakati, "Cai^o, shamrjari wareua ^irokwa^o."
4. Bveni riye rikagokwiza maoko aro, akati ku-tsuka piri uiri. Uye Kamba akagofano-enda sake ku musha kwake no kufano-pisa sora rose, rakarjga rakapoteredza musha wake wose kuti kana Bveni rouya rigotsika gungutsa maoko aro agosi6a pakare. rirege kudya ^kudya yarjgu.
5. Kuzoti ^ino Bveni raona kuti maoko aro ace-na rakateuera mushure ma Kamba, rikagofamba, ri-kagofamba, ricirjgo penengura maoko aro, rikaona aciri maeena. Rikagofamba pakare rikanzwa uamne uacifara no kutamba.
6. Kuzoti rasika Kamba aciziua ^ake kuti maoko aro asi6iswa ne gurjgutsa akati, 'Moti washamba maoko ako, shamrjari? Inga matema-tema wani!" Bveni rikadozoti penengu, rikaona maoko aye ambe-rjge acena aciti sii kusi6a. Bveni fiye rakadzokera ku musha kwaro kundoshamba maoko aro pakare. Akagocena^e. Rikati, "Zmo ndinofunga kuti ndi-nozosika maoko arjgu ari macena."
7. Rikagoenda pakare. Kuzoti raue pakati pe-gurjgutga ridozoti panerjgu. rikaona acingoti ndoo. Rikagodzokera kwakare. Ridozodzokera pakare ku ma6iko rwe citatu rikaona ndi^o ^akare^o. Ne shu-rjgu kunguru ndo kubva raenda ku ciro caro kwaina no mukadzi waro.
8. Rikagogara mazuua mashomanana risinga-onane ne shamrjari yaro, Kamba. Rimrje zuua Bveni rakaudza nadzimai uarono kuti rigotsinyirauo Kamba. Uadzimai naye uakaBika se ^a uakarjga naudzwa. Kuzoti ^okudya ^apera ku6ikwa, Bveni riye rakaenda kundosheuedza Kamba ku musha kwake.


-40-
9. Kamba akati afanonzwa kuti Bveni riri ku-uya kuzomushenedza akafurjga akati, "Z,ino ndoita seyi 7a ndisirjgagone kukwira mu gomo guru raka-dayi? Ndikati, 'Bveni ndi6ereke, 'haribvume." Kamba uye ndo kutora tsapo ye nzungu akago pfikicira mu nzungu muye ndo kuudza nadzimai nake aciti, "Uyayi, mundisonere mu tsapo ye nzungu umu. Kana Bveni rauya mug oti, 'Z,anzi ne shamnari yako, tora nzungu idzi unodya na uana uako.' Kana ro-ndibvunza mugoti, "Aenda kundovima, acadzoka." Uadzimai ndo kumusonera mu tsapo iye.
10. Kuzoti Bveni rasika rakabvunza riciti, "Ko, shamrjari yaqgu iri kupiko? Ndinoda kuti tiende tose ku musha kwangu kundoswero-tamba ticidya no kufara." Uadzimai naye nakati, "Shamnari yako yaenda kundovima, asi yandiudza kuti kana Bveni auya mugomupa tsapo ye nzurjgu iyi agonodya na nana nake." Bveni, nokuti rinoda nzungu kwa^o, rakati, "Ndinofara kwa^o no kutenda ^ikuru. Asi mugouya momuudza kuti zanzi na Bveni, 'Uya kuno ku mabiko." Uadzimai nakati, "7,akanaka, tino-go-muudza kudaro."
11. Bveni riye ndo kutakura nzurjgu risirjgazi-ne kuti Kamba ari mukatimo me tsapo. Rikagokwi-ra nayo mu gomo refu kwa^o. Kuzoti raua pa musoro pe gomo, rakashenedzara kuna uamrje uaro, "Nhasi ico Kamba cikagona kukwira gomo rino zji-rjgandishamise kwa^o." Ico Kamba cai^inzwa zaco ciri mukati me tsapo ye nzungu.
12. Bveni rikagosika tutururu pa musha ndo kusikoisa tsapo mumba, rikagoisunungura ricigoue-ra nzurjgu kuna shamnari dzaro ndo kusiya dzimrje dzirimo.
13. Kuzoti ra6uda panze Kamba ndokubva a6uda mu nzungu muye ndo kugara pa citukuriro caro. Bveni rikagodzoka kunze kwa rakanga raenda ridozoti mumba kupinda potyo rikaona Kamba ato-gara pasi sake rikati, "Shamnari wakwira seyi pano pe gomo rakadayi?" Kamba akati, "Ndakambairano ^angu." Bveni rakashamiswa kwa^o ne ^o kuti'""Kamba akagona kukwira gomo refu rakadaro. Uaka-


-41-
zodya zaeo maBiko asi Bveni riciqgoshama cete kuti Kamba akwira seyi pano. Kuzoti ma6iko apera Kamba akagonyesa makumbo na maoko ake mukati ma makwati ake ndo ku^ikungurutsa no ku mawere ndo kuenda asina kukuuara.
Ndo pa rwakaperera saruqgano.
29. MBAcfA NE MBUDZI.
2. Rimrje zuua mbada yakarjga icifamba-famba, icifunidza-funidza, icirjgoti pano ne pano mu rima dema rakati ndo, icisweswedza kwose-kwose, icitsa-ga ^okudya. Yakaerekana yawira mu tsime, yaka-uauarira kwa^o ne mitowo yose asi yakatadza ku-Buda.
2. Kazoti ana maqgwanani mbudzi yakarjga icipfuura ^ayo ne pa tsimepo, yakaona mbada ya-karjgoti zetete mu mvura mukati me tsime. Mbudzi yakabvunza mbada iciti, "Ko, nayi mbada, mvura iyo inonaka here no kutapira mu tsimemo ma wakangoti zereua?" Nokuti mbudzi yakanga yafa ne nyota, pa huro payo pangoti papata.
3. Ipapo mbacfa yakafuqga ne co mu mnoyo, iciti, "Hekani waro, ndipo po ndopona napo, regayi ndidaoire ndiciti, 'Mvura iri mu tsime muuo muzipi-riro wayo, mutapiriro wayo, no munakiro wayo ha-utaurike." ino ndokubva yataura ^a yanga icifu-nga ne co mu mnoyo. Mbudzi yakati, "Cokwadi, inonakisa here? Ini ndafa ne nyota kwa^o, pa huro pangu paoma, ndiri kuda kunwauo." Mbada yakati, "Pinda 7,ako shamqari, uzomborauira cete mvura iyi iri muno inotonerera kwaso."
4. Zifuza re mbudzi rakaz,i-sonomotsera mukati me tsime. Ipapo mbada yakatatukira pa musana pe mbudzi ndokubva yagona kutatukira kunze kwe tsime, icisiya yad^inyirira zifuza re mbudzi pazasi-zasi pe tsime. Uashe'mi mbudzi ndo kusara yoqgo-dzaratsutamo mu tsime pasisina acine hanya nayo, ikati nyurududu, ikati dzumbunu ^isisisina ne cimu-ko cose. Ndokubva yafiramo.


42
30. KUPERA KWA UANHU.
1. Kare-kare Dana uacifudza mbudzi uakaona nyuci, nakati, "D'gatidzi6ureyi." Uatodziti tatapu dzikati dzaoaruma ndokubva nadziregera. Kuzoti mumne musi naona kamne karume kainguno-pfuura Sako nakakati, "Nayi nakuru hamunga-ti6urireno nyuci dzedu, takwana no mnoyo?" Karume kakati, "Kwete." Uana nakati, "Tapota kwaso nakuru ue-cfu." Karume kakaoaBurira ndo kunapa nodya. Kuzoti napedza kudya kakati kwanari, "Teererayi nana imi, madya uci wanda6ura, kana mana ku musha musazoti, 'Ta6urirwa nyuci na Cinotomba' mu-ngapere ne Cakapedza Mbudzi." Uana nakati, "Kwete, hatimboreua hameneyo sake ano muromo usi-qgamarwe ne nhunzi." Cinotomba wakaenda sake. Uana naye uakacirarjgana boti, "Kuwana anondosi-reua anotoswera na'mai nake." Isoso rega uone rwane rudididi kundonwa mvura.
2. Kuzoti zuua radoka uakatinha mbudzi dzauo ndo kuenda ku musha, ndo kuskopotera panze ua-citamba uacipota uacipinda mu dzimba kundonwa mvura cete. Uadzimai nakati, "Nhasi manyanyo-swero-dyeyiko ku mbudzi?" Una nakati, "Hapana, tipeyi sedu mvura tinwe." Uadzimai uakarangana kuua6ata. Kamne kaka6atwa na'mai nako. ^ika-nzi na'mai, "Ndiudze ndisati ndakuroua, masoro-dyeyi?" Mrjana wakati, Regayi kundirooa, ndiku-udzeyi. Taourirwa nyuci na Cinotomba asi sanzi, 'Musazondorena ku musha kuti ta6urirwa nyuci na Cinotomba, mungapere ne Cakapedza Mbudzi.' Yowe Cakapedza Mbudzi." Mrjana ndokubva afa. f5a6a wo mrjana akati, "Mukadzi, mnana waita seyi?" Mukadzi wakati, "Hauna kusinzwa here aciti, 'anzi musazondorena ku musha kuti taburirwa nyuci na Cinotomba, mungapere ne Cakapedza Mbudzi.' Yowe Cakapedza Mbudzi." Amai ndokubva uafauo. 6a-6a sakamukanganisa ndokubva a6uda no kupinda mune imne imba akati, "Mhuri yangu yapera. Mqa-na wo kwanguunzi, 'Taburirwa nyuci na Cinotomba,' asi sanzi, 'Musazondorena ku musha, mungapere ne Cakapedza Mbudzi.' Yowe Cakapedza Mbudzi."


43-
6a6a ndokubva nafano pakare. Musha wose wakape-ra ^akadakara ^ikagika ku rukooa runonzi Zambesi.
3. Ndudzi dzose dzakapera mu nyikamo. Ku-kasara kacembere cete kakati, "Ndikafa, ndirjgani-gwe nani. Regayi nditeoere Cinotombayo anorewa." Kakacingo-teuera. Sikeyi pane mumne musha 7,ika-nzi, "Cinotomba apedza makore makumi maniri kubva kwake pano." Pamne mumne sikanzize, Kwa-pera makore gumi." cfakara kacembere kakagika pa musha wakakanzi, "Akabva pano nezuro." Par mne, "Abva pano nhasi." Pamne, "Abva pano ^inouno, manyayi munomuona."
4. Cinotomba uye akazo6atwa. Kacembere kakati, "Ndiwe Cinotomba here? Dzoka." Cinotomba akati, "Ndidzokereyiko?" Kacembere kakati, "Uanhu nose napera no kufa." Cinotomba akati, "Heyiyi midzi mitatu, mutguku, mucena, no mutema. Munondo-kuwidza moto pa gomo guru, moisa maka-te matatu. Kana mvura yafashayira moisa mudzi mu gate roga-roga muciti, 'Mvura yako yauira Cinotomba iwe,' munhu oga ogo acazomuka, aciti, 'Mvura yako yauira Cinotomba iwe.
5. Kacembere kakaita izju Uanhu nose uaka-nga uafa uakamuka naciti, "Mvura yauira Cinotomba iwe." Rukuruua mone rwe mapfupa ari kuko-tonoka aciuya pa gomoro, agika oti, "Mvura yauira Cinotomba iwe." Uanhu uakaqga uafa uakabva ua-muka, oakafamba, no kuseka no kufara.
30. RUDGANO RWE KOMUNIONE YO KUTADGA.
1. "6a6a waqgu." Izwi diki rakanzwika seri kwe cigaro kwakagga kugere mufundisi aneta; ra-ina ra Bland ina musikana mudiki, wa makore ma-tanhatu. Akati, "fia6a, ndinoda kugamucira Ko-munione yaqufu ye ciposhi." Zaiua ^irokwa^o kuti iwoyo musi waigona Katekisimo yake. Waigona kudanira ^akanaka ^ibvunzo z,ose. Zjrokwaz.0 kuti pakauya amai nake ku cigaro co kugamucirira, ku Altare, uaina Blandina ku musana kwauo mqana


44
wakatarisa pa Hostia sante no mnoyo unodisa aci-tambanudza maoko ake aciti, "Uya Yesu warjgu"
2. Asi Blandina kaiua kasikana kakashirjga kwa^o, kaigaro-enda maqgwana-maqgwana kunofu-nda Katekisimo, kakaramba kacingo-cemera 6a6a kaciti, "J5a6a, ndinoda kugamucira Komunione sante ye ciposhi." Rimrje zuua 6a6a wakati, "Z,aka-naka, mrjana, ndicaku-gamucidza Komunione yako ye ciposhi asi tarjga wambopindura muhedeni." Asi saimuremera kupindutsa muhedeni nokuti wa-iua mudiki kwa^o. Ipapo wakayeuka kuti ho! kuna sekuru warjgu wa ndinogara naye, ari muhedeni. Akabva anotarjga 6asa rake mauro akareyo.
3. Harawa yakanga yakagara zayo panyasi no moto, icangopedza kudya zindiro hombe rakaqga ri-zere no mupunga, yaua kuputa fodya yayo. Blandina akaciti, "Uasekuru, macembera kwa^o." Harawa iyi ine ndebvu dzakaqgoti mbee ikaciti, yakanya-tso-pfaua 7,ayo, "Iz,o ndino^iziua." "Mucafa ^inouno, uasekuru." "Zjqgacfaro" Asi mu kutaurako ku-meso kwe harawa kwakaunyana. "Mukafa muri muhedeni 7,imqe mungaende ku moto muzhinji kwa munondopiswa na rini wose." "Zpkwadi?" "Hoqgu, ndino^izina, 6a6a anotiudza kudaro, Ba6a wedu ha-areue nhema. Citererayi, uasekuru, handidi kuti mutse. Ndinzweyi za ndinotaura. Muteuedzere mu-shure maqgu muciita zandinoita. Ndiri kuda kuku-pindutsayi no kukufundisayi nzira yo rupenyu rusi-ngapere. 'Muzita ra 6a6a.' Itiyi, 'Mu zita ra 6a6a."
4. Harawa ikaciita kudaro, kwete musi iwoyo cete. Yakaramba iciqgodaro maqgwana-maqgwana. Blandina wakaramba acingoshiqgira, nokuti waida Yesu no kuda kumugamucira.
5. cfayi 7,imqe waishanyira musha waoo wai-qgo-uawana uari nauiri uacifunda z,a Yaue. Dzimqe qguua uacifunda rusariro, pa mauro uacifunda nhau dza uasante, Katekisimo ne ^inamato ?okuti, 6a6a wedu, Kaziwa Maria, Uakudziwe, Kupfidza, ne 7,i-mqe. Z,ose z,a uaitaura ^aiwanzoua 7,0 kwa Yaue. Kamudziidzisi kasiqganete kaitaqga'f^akare kudzo-korora zpse 7,a kakambofundisa harawa. Na maoko


-45-
ako madiki-ciki ka6ata e harawa anomra, aka-meswa ne 6asa' kaiitisa harawa ciratidzo ce cipianiso.
6. akatora rjguna huru kwazu kuti harawa ipinduke nokuti harawa iyo haina kumberjge yanzwa mazwi matsa akawanda kudaro rupenyu rwayo rwo se. Mazwi haaigona kugara mu musoro mayo, ya-ikarjganwa kwa^o. Asi mushure me mrjedzi mita-nhatu harawa iye yakazogona kuita zjnamato zikuru 7/)se isirjgakarjganise kazhinji
7. Rimrje zuua Blandina acifara kwa^o wakaenda acimoa harawa iye yainyara kuenda ku'mba kwa 6a6a. Ba6a wakaibvunza mibvunzo ye Katekisimo. Harawa yakagona kudauira ^akanaka kwa-7,0. Kasikana kaye kakapindutsa harawa yo muhedeni yakarjga isirjgade kusiya mugariro wo uhedeni.
8. Sondo rakateuera rakauga riri 2uua guru ro kukwira kwa Mambo wedu ku derjga. Blandina na sekuru wake, harawa, nakakomborerwa z,ikuru nokuti sekuru wake wakabapatiswa zuua rakarero, nose uari uaniri uakagamucira Komunione yauo ye ciposhi. inoshamisa kwazp kuti mnana mudiki wakadayi wakapindura harawa yakarjga yaue ne vudzi jena.
32. DZETSE NE NZOMBE YE MOMBE.
1. Rimrje zuua dzetse rakarjga ricifamba ^aro mu sarjgo no mukadzi waro rakaona nzombe ye mombe yakakoresa, yakanakisa, ino muniri unokwidzi-ma, icifura padyo no rukoua. Dzetse rakazmrjgisa rici^ipenengura rikaona kuti kamhumhu karo kadiki-diki se kamhumhu ke zai re huku. Ipapo dzetse rakashatirwa kwa^o, mnoyo waro wakazadzwa kwa-7o ne hasha ricida kuenzana ne mhumhu we nzombe ye mombe.
2. Kudaro dzetse rakatarjga kuzjfutunudza no ku^itatamura kuti rikore, rikure, riue no mhumhu se we mombe. Dzetse rakati kuno mukadzi waro, "Ko, ndati ndaenzana here ne nzombe iyo ye mombe?" Makadzi wakati, "Kwete, cokwadi hawati
47
wamboenzana nayo." Dzetse rakatarjga pakare ku-^ifutunudza, ricititatamura riciti kuno mukadzi waro, "Ko, ndaedzana ne mombe iyo here?" Mukadzi akati, "Uciri mudiki-diki, hausati wagika panayo."
3. Ipapo dzetse rakabva ranyanyisa kuzjfutu-nudza. Ganda raro rikakaka no kuoma se ngoma, rikati, "Cokwadi z,ino ndaedzana nayo." Mukadzi waro akati, "Hameno ca uri kunanarira, hawati wa-gika." Dzetse riye kuzorjgoti pamidzeyi kufutunu-ka ndokubva raputika. Nhumbu yaro yc-katsemuka.
4. Munhu oga-oga anofanira kufadzwa ne cinhu cipi ne cipi ca akapiwa na Yaue. Cokwadi Yaue ndi 6a6a wedu wakanakisa, haagone kutipa cinhu cakaipa. Tpse za anotipa ^akanaka, hapana cakaipa. Isu uanhu ndisu tinoto^iipisa cete.
33. RUDGANO RWA cfIRO NA TSURO.
1. cfiro rakaqga rine shamqari yaro. Rimrje zuua shamqari yakati kune tsuro, "Kana ukandiuyi-ra na uana uaniri ne tsuro ndiqgakupe mukunda warjgu." cfiro rakati, "itgene shamqari."
2. cfiro ndo kuenda ku musha kwaro, ndo ku-gikotora uana ue tsuro uaniri, rikauaisa mu homqe maro. Mushure mez,i cfiro rakaenda kune tsuro riciti, "Muzukuru, ndipeuo nanakomana uako, uandi-perekedze kwa uate^ara uaqgu." Tsuro yakati, "Z^a-kanaka, uasekuru. Asi, onayi, uana uari kurwara, regayi ini ndikuperekedzeyi." Ipapo diro rakaqga rocfa kuramba, ricifuqga kuti z,imqe tsuro aqgazoona nana uake uari mu homqe. Tsuro yakati no mutsa, "Sekuru, ko muqgagoenda naniko kana mukarrmba kuperekedzwa neni?" cfiro rakazotenda kupereke-dzwa na tsuro.
3. Uafamba cinhambge cishomanana tsuro yakati kuna diro, "Uasekuru, ndipeyi homqe yenyu ndikutakurireyi." cfiro rakati, "akanaka sekuru wangu asi takura wakaoenjera usatsenure." Uaka-famba 7,auo ^ishoma tsuro yakanzwa mukaraqea ucicema. Tsuro yakati kuna cfiro, "Uasekuru ndi-camboteuera mukaraqga." cfiro rakati, "Enda ^ako muzukuru."


-48-
4. Tsuro yakateuera ikadziwana nyuci, ikadzi-Buura. Yakagara pasi ikaciti, "f>a6awe, onayika uci uhwu, dayi uana uarjgu uari pano." Uana nakati, "Tiri pano 6a6a." Asi tsuro yakaringisa kwose-kwose iciti^e, "cfayi nana nangu uari pano." Uana nakati, "fiaBa tiri pano." Uana auo oairjguno-pfa-kanyika nari mu homne. Tsuro yakasunungura uana nayo no kudya uci nano. Kuzoti uaguta tsuro yakati kuna uana nayo, "Uanarjgu, handeyi ku musha." Z,ino nyuci idzo dzakaurjgan dzikaita 6uma. Tsuro ndo kudzikoromorera mu homrje yakarjga ina uana nayo. Ndo kunyatsosurjga zakasimba. Tsuro yakadzokera kuna diro iciti, "Ndashaya uci." cfiro rakati, "Wati ndashaya uci. Ko, nyuci wadziona here?" Tsuro yakati, "Kwete."
5. 7,ino uasika pa musha, mushure mo kupe-dza kutaurirana, diro rakati kuna tsuro, "Muzukuru tombo6ucfa panze." Tsuro yaka6uda 7,ayo. cfiro rakati kuna te^ara waro, "f5a6a zarirayi musuwo, namayi ma6uri ose kuti tsuro arege kutiona no ku-tinzwa*" Uakazarira musuwo na ma6uri ose. Z,ino te^ara wakatora homrje akaisunungura mu rusero. Nyuci ndokubva dza6uda dzose. Te^ara, nambuya, cfiro, uose aua uakarumrja kwa^o ne nyuci. cfiro rakakwira mu derjga ricicema, tezara na nambuya uakapoyera panze nacirumrja. Uakashatirwa kwa^o, nakati, "Ndiye mukuwasha iyeyu, arjga oda kutiura-yisa ne nyuci. Mrjana wedu haacaroorwa naye asi na tsuro."
34. NYEMBA DZINOSHAMISA.
1. Kare kwaina ne imrje cirikadzi yainzi Mu-nzara. Yaiua no mnanakomana anonzi CihoBoBo. Mukadzi uyu waiua ne jambga guru kwa^o pamusana pe nzara nokuti hapana waimusenenzera. Murume wake wakarjga afa. Mrjana wake waiua mu-diki kwa^o znkuti haaigona ku6atsira amai nake.
2. ino nzara yakauapinda kwaz,o kudzimara cirikadzi yoti, "Aiwa mrjana*iwarjgu hatingarjgofa ^ipfuwo tina^o. Enda unoshambadza rumhou rwe-


49-
du ku uanhu. Rimrje tirjgawane zmotiyamura. ini amai uako ndacembera, Handicagona kufamba. Cienda iwe zijaya. Asi inzwa mnanangu, ungware kwa^o, ungaBirwe. Rumhou urwu runogona kudya mari irjgati6atsire gore rose. Ibva warjgwara kwa-7,0." Ciho6o6o wakafara kwa^o. Wakanata aci-rjgorota izpz,o 7,0 kuterjgesa rumhou.
3. Kuzoti aua marjgwana wakati, "Amai ndo-rusurjgira rwo kuenda." Amai nakati "Cienda za-ko asi usakarjganwe 7,a ndakakuudza nezuro." CihoBoBo akati, "Kwete kani amai. Matoti ndiri dutururu rakanyanyo-diiko?" Ciho6o6o wakati-nha rumhou rwake no kufara 7,ikuru.
4. Acangoti kamutanhu pote ndiye mahwekwo ne imrje hofori yo murume. ikanzi no murume uyu, "Unoendepiko no rumhou rwakadayi?" Ciho-6060 wakati, "Ndatumrja na'mai nangu kuzoisha-mbadza." T^ikacinzi no murume uye, "Inodya mari-yiko?" Ciho6oBo akati, "Inodya makumi matatu e pondo nokuti yakanaka kwa^o, yakakora kwa^o." ikanzi ne zirume riye, "Rwakadayi^i ndo rwa unoti "Makumi matatu e pondo? hapana fuza ringabisi-re mari zhinji yadadayi?i ku rumhou rwakaonda kudayi. Kana ucicfa, enda 7,ako. Asi hapana ano-mbo6isira rumhou rwakadayi pondo makumi matatu. cfayi uri munhu ndatokupa yarjgu nyemba idzi, nditore mhou yako. Tarisa uone 7,a dzakaita.
5. Ciho6o6o adoti meso te akawana hokuno kunaka. Kupenya kwadzo dzinerjga cuma. Akati, "Kuda ndinoda yarjgu asi amai uanoda mari kwayo. Ndinga^iparire kana ndikabvuma." Zirume riye rikati, "Nyemba idzi dzinopfuura mari yose. Mu-kuriro wadzo unopfuura z,inhu 7,ose. Dzinosika kuderjga-derjga." Ndiye Ciho6o6o nyemba dziye mba-re-nbare. Rume riye ndo kutinha mhou iye roenda nayo.
6. Ciho6o6o ku musha sikiza. Amai uakanga uakamugaririra pa nzira nakaona* hoyo tutururu, pfaca nyemba dziye. "Amai ndauya ne nyemba dzinoshamsa kwa^o, dzinopinda ^inhu z,ose kuku-ra." Amai kuzo^iti kwi haawane uarjgopunyaira


-50-
ne shurjgu. "Ndico ciyi ici kuterjgesa mhou yarjgu no tunyemba tutanhatu utwu." Kuzki, "Ndino mrjana isadza ro kurasa kupa ^akadayi. Cindibvi-ra zirema ro mrjana. Nhasi mumba marjgu haupi-nde nokudya kose. Unotodya rokukwata. /jno togo6atikana neyi? Cokudya tociwanepi?" Ndiye tunyemba twuye kwakadaro waa. Mumba Bondo-koto, misodzi icirjgocururuka.
7. Ciho6o6o wane orjgosikura kucema, "Ndati kuda ndaita ^akanaka, ^i.io ndondogiko-tukwa ku-dayi. Marjgwana ndinoenda ku 6asa kunoseuenza nditsiue rumhou irworwo. Handidi kuswero ndici-netswa no kutukwa."
8. Kuzoti amuka mangwanani acicfozoti meso ku nyemba tse akawana haa hoko kukura. Akasha-miswa na^o' ikanzi, "Ndicarjgokwira ndione." Ndiye godi-godi kukwira nyemba dziye nokuti dza-karjga dzakakura kwazp kupfuura makore. Akakwi-ra, akskwira, ndo kupfuura makore. Amai uadoti, "Ciho6o6o, Ciho6o6o." Ndo kuti nho nho kupata-rika kutgaga kwese-kwese asi uakamushaya.
9; Iye i^o^o waona nzira inoenda mberi-mberi. Ndiye nayo-nayo ne pane imrje imba vu. Gogogo. ^ikanzi, "Ndiani?" "Ndini." "Iwe ani?" "Ciho-6060." Mukadzi waiuamo aka6ucfa akati, "Unode-yi kuno? Wauya seyi?" Ciho6o6o akati, "Ndaua kuziya ne nzara. Irjgondipayioo cokudya." Mukadzi uyo akati, "Kupa ndirjgakupe yarjgu asi murume warjgu waenda kundovima ^ino. Anoda nyama ye oanhu kwa^o. Akakuwana uri pano ungadyiwe." Ciho6oBo wakati, "Haiwa ini ndoziya ne nzara. Regayi ndipinde mumba, mundipe zokudya." Ndo kupinda mumba muye, ndo kupiwa cokudya.
10. Acarjgoti gare-gare akanzwa di di di. Ru-me hombe riri kuuya. Ciho6o6o uye worjgobvunda. Ndiye mukadzi uye pindikiti mumba ndo kuuanza Ciho6o6o. Zirume riye pindeyi mumbamo. Ndo kunhuwidza, ndo kuti, "Mumba muno munonhuwa nyama yo munhu." Z,ikanzi no mukadzi waro, "Ha-yiwa. Inyama ye hwai ya ndakugochera. Rega ndi-kupe unzwe." "Ndinzweyi, unoreua nhema. Muno


M
munonhuwa munhu.? 7,ikanzi no mukadzi, "Cokwadi inyama ye hwai kani. O tambira udye." Izp^o Ciho6o6o. wongobvunda so rutsanga rwuri kuvuv tw ne mhepo. Zirume riye ziBaijga piku, ceke zi-mhindij mukanwa tse. Mukadzi hari ye hwahwa ne padyo gadzike. Rume riye kungodutira, kurjgodu-tiira, ndiye ahii kushu kukotsira.
11. Cao cinguua ndiye pakare paraBada. Zi-homrje re mari toreyi, youererjgwa. Hope dza6ata^e. Zihmne riye pasi tge. Kuuata kuBu!' Ciho6o6o iz,oz, anorjgziona. Ndiye panze dugu. Zihomne riye piku, naro toro kutiza, aciBuruka pasi no mu nyemba muye.
12. Izp^o amai uakarjga oakamugaririra munya-si me nyemba uacingoti, "Mrjana wadyiwa neyiko." Pashure oakanzwa mhere mhere mu nyemba muye. Uadozoti meso ku derjga tse, uakaona Ciho6o6o aci-uya. Ndiye pasi jiti. Amai uakafara zjkuru. Va-kanzi na Ciho6o6o, "Pindayi mumba Amai." Ndo-kunarakidza mari ya akarjga auya nayo. Ndokubva uatenga za nanoda zpse ne mari iyoyo.
13. Ndo kugara mrjedzi mizhinji uasirjgarime no kuseuenza. Mari iye ndo kuzopera. Amai nake uakazoti, "Endasje mrjanarjgu, unoita zjya zako." Ciho6o6o wakaenda ndo kukwira^e ndo kusika pa mbayo pakare. Acirjguno gogod^a pa musuwo mukadzi uye wakatarisa ne pa hwindo, akaona Ciho6o-6o, akati. "Ibva, ndakakupa ^okudya musi uye dzoke wotiza ne homrje yo murume warjgu. Sare wondi-tukisa. Nhasi handikupe kudya."
14. Ciho6oBo wakateterera kwaz,o kuti mukadzi amupe cokudya. ZJno mukadzi uye wakamupa. CihoBoBo aciri kudya wakanzwa mutsindo worira. Mukadzi uye rambe agere. Ciho6o6o akati, "Ndo-to^inanza ndoga." Ndo kuwanda mumbamo. Kuzoti rume riye ragara mukadzi wakaripa nyama yose yo mhuru ne hari ye hwahwa.
15. Kuzoti raguta rakatora bokisi ne kahuku katema, rikati, "Huku yarjgu, kandira mazai." Hu ku yakakandira mazai e ndarama. Rakapamidzaze


kudzimara bokisi rikazara ne ndarama. Hope dzi-kti dzauya ahii dzatooe rjgonono. Cibo6o6o. aka-6uda ndo kubvuta huku iye ndo kuenda nayo ku musha kunmai uake. Kuzoti agika pasi ndokubva atema nyemba dziye kuti zirume* riye rirege kumu-teuera. Ndo kupinda ne huku mumba. Ndo kute-uedzera zirume riye aciti, "Huku, kandira mazai." Yakakandira mazai e ndarama. Akaramba acidaro kudzimara hari yazara ne mazai e ndarama.
16. Ciho6oo na'mai uake nakazoua uapfumi kwaz,o kupinda uamrje nose no mu nyikamo. Uaka-gara no hudekari hukuru kwa^o.
A31262050918530A


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00041.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P41 PHYSICAL_IMG_NR 41 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P41_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P41_LM00001 68 2177
RightMargin P41_RM00001 1304 250
BottomMargin P41_BM00001 2218 240
PrintSpace P41_PS00001 1236
TextBlock P41_TB00001 617 138 44
TextLine P41_TL00001 623 47 126 32
String P41_ST00001 CONTENT 39- WC 0.74 CC 0540
P41_TB00002 102 2116
P41_TL00002 82 108 1215 51
P41_ST00002 110 49 kepo 0.91 0030
SP P41_SP00001 192 157 20
P41_ST00003 212 43 39 ti. 0.98 000
P41_SP00002 255 149 54
P41_ST00004 309 166 Kamba 0.93 00300
P41_SP00003 475
P41_ST00005 495 182 akagoti; 0.94 00000050
P41_SP00004 677 159
P41_ST00006 697 111 270 raggarireyi, 0.73 208003730060
P41_SP00005 967 158 22
P41_ST00007 989 125 46 akati, 0.89 020040
P41_SP00006 1114
P41_ST00008 1136 161 "Nhasi 0.85 004003
P41_TL00003 160 1216 50
P41_ST00009 193 38 ndinoda 0.58 3208086
P41_SP00007 275 199 18
P41_ST00010 293 91 40 kuti 0401
P41_SP00008 384 200 19
P41_ST00011 403 162 345 ndiritginyireno 0.62 751400827063080
P41_SP00009 748 209
P41_ST00012 768 150 nokuti 0.71 003553
P41_SP00010 918
P41_ST00013 936 204 rakambo 0.69 5050460
P41_SP00011 1140 201 15
P41_ST00014 1155 163 143 nditgi- 4230800
P41_TL00004 83 1200 48
P41_ST00015 176 nyirano 0.80 5000080
P41_SP00012 259
P41_ST00016 279 213 musi 0.77 0404
P41_SP00013 390 251 27
P41_ST00017 417 226 81 34 U5''e 0.46 38770
P41_SP00014 498 260 28
P41_ST00018 526 214 57 37 ku 1.00 00
P41_SP00015 583
P41_ST00019 610 mazhanje." 0.82 3006053000
P41_SP00016 870
P41_ST00020 924 165 0.84 01600
P41_SP00017 1089 33
P41_ST00021 1122 85 ndo 0.83 050
P41_SP00018 1207 252
P41_ST00022 1226 215 0.59 25 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kuenda
P41_TL00005 263 1214
P41_ST00023 109 enda 0560 HypPart2
P41_SP00019 302
P41_ST00024 210 115 kuna 5400
P41_SP00020 325
P41_ST00025 353 265 133 Bveni 0.92 00030
P41_SP00021 486
P41_ST00026 518 0.86 050011
P41_SP00022 644 30
P41_ST00027 674 264 258 "Shamgari, 0.75 0050483300
P41_SP00023 932 311 29
P41_ST00028 961 217 yakanaka 0.81 100400000
P41_SP00024 1178 312 26
P41_ST00029 1204 93 2601
P41_TL00006 314 1217
P41_ST00030 ushambe 0.65 6070260
P41_SP00025 290
P41_ST00031 153 maoko 0.90 00040
P41_SP00026 462 354
P41_ST00032 482 315 80 ako
P41_SP00027 562
P41_ST00033 581 0.79 100005010
P41_SP00028 798 362
P41_ST00034 824 kwa:^o 0.60 1018102
P41_SP00029
P41_ST00035 995 316 000424
P41_SP00030 1145
P41_ST00036 1172 nhasi 53000
P41_TL00007 364
P41_ST00037 kumba 32200
P41_SP00031 404
P41_ST00038 365 181 kwaggu 004832
P41_SP00032 439 414
P41_ST00039 459 114 0.66 0570
P41_SP00033 573 405
P41_ST00040 592 367 oayenzi 0.68 8000660
P41_SP00034
P41_ST00041 786 366 184 nazhinji 85051000
P41_SP00035 970 413
P41_ST00042 142 kwa^o 000100
P41_SP00036 1131
P41_ST00043 1159 380 nauya 80400
P41_TL00008 416 1213
P41_ST00044 58 14
P41_SP00037 455 21
P41_ST00045 179 maBiko. 5080000
P41_SP00038 338 53
P41_ST00046 391 331 Tiggazosekwa 018000000000
P41_SP00039 722 465
P41_ST00047 749 430 56 na
P41_SP00040 805 456 17
P41_ST00048 822 429 36 namge 0.54 80580
P41_SP00041 972
P41_ST00049 992 418 128 kunzi 00005
P41_SP00042 1120
P41_ST00050 420 "Mue 03470
P41_TL00009 468
P41_ST00051 122 tgina, 0.48 286805
P41_SP00043 515
P41_ST00052 242 348 hamushambe." 006502030000
P41_SP00044 590 507
P41_ST00053 643 469 0.97 10000
P41_SP00045 776
P41_ST00054 816 146 rakati, 0.87 5000021
P41_SP00046 962
P41_ST00055 1005 470 "Cai^o, 00031001
P41_SP00047 1166 516
P41_ST00056 1206 76 sha 0.88 030 shamgari
P41_TL00010 519 607
P41_ST00057 134 mgari 0.50 68046
P41_SP00048 567
P41_ST00058 234 532 warena 054080
P41_SP00049 399 558
P41_ST00059 520 269 ^irokwa^o." 1030000010000
P41_TL00011 578 1116
P41_ST00060 579 4. 0.67 60
P41_SP00050
P41_ST00061 00000
P41_SP00051
P41_ST00062 422 580 88 riye 0200
P41_SP00052 510 626 16
P41_ST00063 283 rikagokwi:r;a 0.63 0602304508880
P41_SP00053 809
P41_ST00064 825 151 04070
P41_SP00054 976
P41_ST00065 994 aro, 0.57 0574
P41_SP00055 1077 625
P41_ST00066 1093 akati 07000
P41_SP00056 1208
P41_ST00067 71 ku- 054
P41_TL00012 628
P41_ST00068 124 tguka 08440
P41_SP00057 676
P41_ST00069 231 629 piri 0500
P41_SP00058 313
P41_ST00070 339 630 niri. 80560
P41_SP00059 668
P41_ST00071 483 631 Uye 010
P41_SP00060 576
P41_ST00072 609 167 30700
P41_SP00061
P41_ST00073 803 363 akagofano-enda 20000405040403
P41_SP00062
P41_ST00074 1193 ^ake 10140
P41_TL00013 79 680
P41_ST00075 0.47 73
P41_SP00063 137 719
P41_ST00076 152 musha 31010
P41_SP00064 310
P41_ST00077 327 kwake 40300
P41_SP00065 476
P41_ST00078 494 693 no
P41_SP00066 550
P41_ST00079 569 267 kufano-pisa 00406004420
P41_SP00067 836 728
P41_ST00080 864 694 96 sora 0000
P41_SP00068 960
P41_ST00081 987 107 rose, 0.78 60004
P41_SP00069 1094
P41_ST00082 1110 681 185 rakagga 0020812
P41_TL00014 730
P41_ST00083 330 rakapoteredza 2020003030600
P41_SP00070 410 779
P41_ST00084 437 731 155 63030
P41_SP00071 770
P41_ST00085 618 118 wake 5030
P41_SP00072 736
P41_ST00086 764 745 113 wose 0.96 1000
P41_SP00073 877 771
P41_ST00087 905 92 2033
P41_SP00074 997
P41_ST00088 1024 732 112 kana 0420
P41_SP00075
P41_ST00089 1163 734
P41_TL00015 782
P41_ST00090 795 35 rouya 0.72 70600
P41_SP00076 830
P41_ST00091 230 206 rigotsika 500050000
P41_SP00077 436 831
P41_ST00092 790 208 guggutga 0.70 00806080
P41_SP00078 664
P41_ST00093 683 783 22030
P41_SP00079
P41_ST00094 852 796 72 aro
P41_SP00080 821
P41_ST00095 940 784 170 agogiBa 0008080
P41_SP00081
P41_ST00096 1125 168 pakare, 2300606
P41_TL00016 78 833 672
P41_ST00097 834 136 rirege 460080
P41_SP00082 882
P41_ST00098 233 144 kudya 64120
P41_SP00083 377 881
P41_ST00099 395 ^kudya 10703600
P41_SP00084 587
P41_ST00100 606 847 ^aggu. 1008000
P41_TL00017 180 893 1100
P41_ST00101 894 5.
P41_SP00085
P41_ST00102 154 Kuzoti 361000
P41_SP00086 423
P41_ST00103 441 95 ^ino 0.56 10520
P41_SP00087 536 941
P41_ST00104 551 131 0.76 00074
P41_SP00088 682
P41_ST00105 906 130 raona 00050
P41_SP00089 827 931
P41_ST00106 841 4005
P41_SP00090
P41_ST00107 950 87000
P41_SP00091 937
P41_ST00108 70 070
P41_SP00092 1192
P41_ST00109 907 ace acea
P41_TL00018 944 1203
P41_ST00110 957 a
P41_SP00093 983
P41_ST00111 248 rakatenera 5070008010
P41_SP00094 400
P41_ST00112 202 mushure 0405810
P41_SP00095 620
P41_ST00113 642 67 ma
P41_SP00096 709 982
P41_ST00114 178 Kamba, 002000
P41_SP00097 990
P41_ST00115 927 303 rikagofamba, 006080474002
P41_SP00098 1230 991
P41_ST00116 1246 946 ri 03
P41_TL00019 77
P41_ST00117 268 kagofamba, 0080300054
P41_SP00099 1043
P41_ST00118 996 riciggo 6200820
P41_SP00100 537
P41_ST00119 552 1008 245 peneggura 006080140
P41_SP00101 797
P41_ST00120 0.95 02000
P41_SP00102 977 1034
P41_ST00121 1009 84 0103
P41_SP00103 1042
P41_ST00122 1117 rikaona 0340012
P41_TL00020 1046
P41_ST00123 1047 aciri
P41_SP00104 1085
P41_ST00124 198 1059 188 macena. 6100403
P41_SP00105 386 1086 45
P41_ST00125 431 306 Rikagofamba 00000044500
P41_SP00106 737
P41_ST00126 754 148 pakare 1003370
P41_SP00107 902
P41_ST00127 917 rikanzwa 32300000
P41_SP00108 1129
P41_ST00128 1143 1060 80080
P41_TL00021 1097 492
P41_ST00129 1098 nacifara 80004000
P41_SP00109 262 1137
P41_ST00130 280 1111 55 0.64
P41_SP00110 335
P41_ST00131 kutamba. 34300700
P41_TL00022 1148
P41_ST00132 1150 6.
P41_SP00111 1188
P41_ST00133 1149 030035
P41_SP00112
P41_ST00134 141 ragika 518640
P41_SP00113 582 1196
P41_ST00135 599
P41_SP00114 767 1187
P41_ST00136 acizioa 0020180
P41_SP00115 952
P41_ST00137 101 :jake 88020
P41_SP00116 1073 1195
P41_ST00138 0024
P41_SP00117 1184 1186
P41_ST00139 1212 1161
P41_TL00023 1199
P41_ST00140 oko 060
P41_SP00118 1239
P41_ST00141 175 040
P41_SP00119 247
P41_ST00142 261 195 agiBiswa 08082000
P41_SP00120 1247 12
P41_ST00143 52 ne
P41_SP00121 1238
P41_ST00144 42 72800080
P41_SP00122 1248
P41_ST00145 760 000400
P41_SP00123 885 1245
P41_ST00146 915 'Moti 62003
P41_SP00124 1033
P41_ST00147 1048 washamba 00050300
P41_TL00024 1250
P41_ST00148 00071
P41_SP00125 1290
P41_ST00149 1251 ako, 0506
P41_SP00126 352 1294
P41_ST00150 237 010580100
P41_SP00127 627 1299
P41_ST00151 655 1252 Igga 3825
P41_SP00128 756
P41_ST00152 793 1257 matema-tema 24100020060
P41_SP00129 1104 1289
P41_ST00153 wani!" 040300
P41_TL00025 1301
P41_ST00154 1302 132 30075
P41_SP00130 1341
P41_ST00155 228 238 rikadozoti 5000800010
P41_SP00131 466
P41_ST00156 484 1314 peneggu, 10108000
P41_SP00132 692 1350
P41_ST00157 708 173 6003040
P41_SP00133 1340
P41_ST00158 896 72005
P41_SP00134
P41_ST00159 1064 aye
P41_SP00135 1141 1348
P41_ST00160 1157 ambe- 00004
P41_TL00026 1352
P41_ST00161 1365 gge 840
P41_SP00136 1401
P41_ST00162 00070
P41_SP00137 308 1392
P41_ST00163 328 1353 99 aciti 20041
P41_SP00138 427
P41_ST00164 445 gii 0.52 832
P41_SP00139 497 1400
P41_ST00165 kugiBa. 0180800
P41_SP00140
P41_ST00166
P41_SP00141 862 1391
P41_ST00167 890 89 1510
P41_SP00142 979 1399
P41_ST00168 1007 284 rakadzokera 01003100000
P41_TL00027 1403 1210
P41_ST00169 1404 0.44
P41_SP00143 135 1443
P41_ST00170 02250
P41_SP00144
P41_ST00171 333 kwaro 06021
P41_SP00145
P41_ST00172 kundoshamba 01000061000
P41_SP00146
P41_ST00173
P41_SP00147 993 1442
P41_ST00174 1022 1416
P41_SP00148 1441
P41_ST00175 169 pakare. 2000000
P41_TL00028 1454
P41_ST00176 Akagocena:je. 0700000108800
P41_SP00149 394 1503
P41_ST00177 449 1455 Rikati, 0300050
P41_SP00150 603 1501
P41_ST00178 632 "^ino 010500
P41_SP00151 758 1502
P41_ST00179 794 ndinofunga 5026040761
P41_SP00152 1057
P41_ST00180 90 2111
P41_SP00153 1176 1493
P41_ST00181 ndi-
P41_TL00029 1505 817
P41_ST00182 1506 nozogika 50408000
P41_SP00154 1553
P41_ST00183 298
P41_SP00155 451 1545
P41_ST00184 471 1518 aggu 1803
P41_SP00156
P41_ST00185 601 59 ari 044
P41_SP00157 660 1544
P41_ST00186 macena." 00000000
P41_TL00030 1564 1113
P41_ST00187 1567 7. 07
P41_SP00158 1604
P41_ST00188 1565 276 Rikagoenda 0000100000
P41_SP00159 545 1613
P41_ST00189 564 :akare. 78000500
P41_SP00160 725 1612
P41_ST00190 773 030023
P41_SP00161 926 1602
P41_ST00191 945 1577 98 raoe 7080
P41_SP00162
P41_ST00192 1063 pakati 020036
P41_SP00163 1611
P41_ST00193 66 pe- 100
P41_TL00031 1615
P41_ST00194 1623 15800080
P41_SP00164 288 1664
P41_ST00195 1616 ridozoti 30803150
P41_SP00165 487 1654 24
P41_ST00196 511 1628 211 paneggu, 40608237
P41_SP00166
P41_ST00197 751 2700046
P41_SP00167
P41_ST00198 955 aciggoti 00082007
P41_SP00168 1135 1663
P41_ST00199 1165 ndoo.
P41_TL00032 1665
P41_ST00200 1666 347 Rikagodzokera 0330707006020
P41_SP00169 424 1715
P41_ST00201 443 kwakare. 00010000
P41_SP00170 651 1706
P41_ST00202 344 Ridozodzokera 0380103000020
P41_SP00171 1041 1705
P41_ST00203 1062 000050
P41_SP00172 1219 1713
P41_ST00204 1234 05
P41_TL00033 1717
P41_ST00205 1718 171 maBiko 008000
P41_SP00173 1757
P41_ST00206 266 1731 rwe
P41_SP00174 349
P41_ST00207 369 citatu 000005
P41_SP00175 500
P41_ST00208 3000082
P41_SP00176 1756
P41_ST00209 714 123 ndi^o 106100
P41_SP00177 837 1765
P41_ST00210 856 ^akare^o. 10002401000
P41_SP00178 1066 1764
P41_ST00211 1112 1719 65 Ne
P41_SP00179 1177 1755
P41_ST00212 1198 94 shu- 3440
P41_TL00034 1768
P41_ST00213 1782 86 ggu 0.43 808
P41_SP00180 1819
P41_ST00214 1769 194 kugguru 0682014
P41_SP00181 374 1817
P41_ST00215 396 720
P41_SP00182 479 1808
P41_ST00216 kubva 04000
P41_SP00183 639
P41_ST00217 657 raenda
P41_SP00184 1807
P41_ST00218
P41_SP00185 891
P41_ST00219 910 ciro 0210
P41_SP00186
P41_ST00220 1017 1781 caro 0040
P41_SP00187 1806
P41_ST00221 kwaioa 870080
P41_TL00035 1820
P41_ST00222 1834
P41_SP00188 1860
P41_ST00223 mukadzi 0460502
P41_SP00189
P41_ST00224 1833 waro, 12206
P41_TL00036 1870
P41_ST00225 1873 8.
P41_SP00190 1911
P41_ST00226 1871 Rikagogara 0100201660
P41_SP00191 534 1919
P41_ST00227 1883 mazuna 110080
P41_SP00192 727 1909
P41_ST00228 mashomanana 70043206050
P41_SP00193 1091 1908
P41_ST00229 1119 risigga- 21068701
P41_TL00037 1921
P41_ST00230 1935 onane 07250
P41_SP00194 1962
P41_ST00231 235
P41_SP00195 287 1961
P41_ST00232 64038054
P41_SP00196 523 1969
P41_ST00233 542 1934 yaro, 37200
P41_SP00197
P41_ST00234 177 Kamba. 022000
P41_SP00198 853 1959
P41_ST00235 899 Rimge 0.55 05088
P41_SP00199 1967
P41_ST00236 1067 1933 105 zuoa 6080
P41_SP00200
P41_ST00237 Bve
P41_TL00038 75 1971
P41_ST00238 1974 ni 0.61
P41_SP00201 121 2012
P41_ST00239 1972 rakaudza 70700008
P41_SP00202 359
P41_ST00240 397 nadzimai 80364500
P41_SP00203 605 2011
P41_ST00241 1984 oarono 865080
P41_SP00204 2010
P41_ST00242 838 3302
P41_SP00205 929 2009
P41_ST00243 966 rigotginyiraoo 50307874203080
P41_TL00039 2021
P41_ST00244 2023 024600
P41_SP00206 253 2063
P41_ST00245 307 2022 Uadzimai 70306000
P41_SP00207 524
P41_ST00246 563 2035 106 naye 8000
P41_SP00208 669 2070
P41_ST00247 713 nakaBika 83008307
P41_SP00209 922 2061
P41_ST00248 951 2034 se
P41_SP00210 2060
P41_ST00249 z^ 0.14 710
P41_SP00211 1070 2068
P41_ST00250 nakagga 8800850
P41_TL00040 74 2072
P41_ST00251 2075 oaudzwa. 80620000
P41_SP00212 2114
P41_ST00252 340 2074 050000
P41_SP00213 2113
P41_ST00253 522 2073 :jokudya 78051650
P41_SP00214 2121
P41_ST00254 740 2085 papera 1000000
P41_SP00215
P41_ST00255 kuBikwa, 04820001
P41_SP00216 2119
P41_ST00256 00072
P41_TL00041 2123
P41_ST00257 2126 6301
P41_SP00217 2174
P41_ST00258 2125 rakaenda 00500770
P41_SP00218 2164
P41_ST00259 457 356 kundosheoedza 7256005080400
P41_SP00219 813
P41_ST00260 860 00710
P41_SP00220 1025 2162
P41_ST00261 1052
P41_SP00221
P41_ST00262 2124 14050
P41_TL00042 2176
P41_ST00263 kwake. 700600


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00053.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P53 PHYSICAL_IMG_NR 53 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P53_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P53_LM00001 159 2170
RightMargin P53_RM00001 1391 163
BottomMargin P53_BM00001 2212 246
PrintSpace P53_PS00001 1232
TextBlock P53_TB00001 700 133 40
TextLine P53_TL00001 706 48 121 28
String P53_ST00001 64 38 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P53_SP00001 744 68 6
P53_ST00002 750 31 .M 0.56 08
P53_SP00002 781 76 11
P53_ST00003 792 65 35 3 0.00 10
P53_TB00002 103 2109
P53_TL00002 165 109 1201 46
P53_ST00004 286 munonhuwa 0.80 643040000
P53_SP00003 451 147 15
P53_ST00005 466 201 munhu." 0.31 3886856
P53_SP00004 667 151 39
P53_ST00006 169 Rikanzi 0.77 8020500
P53_SP00005 875 155 14
P53_ST00007 889 55 26 no 0.72 50
P53_SP00006 944
P53_ST00008 959 209 mukadzi, 0.89 01000403
P53_SP00007 1168 21
P53_ST00009 1189 177 "Cokwa 0.69 530701 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT "Cokwadi
P53_TL00003 1219 49
P53_ST00010 di 0.57 80 HypPart2
P53_SP00008 213 197 18
P53_ST00011 231 171 47 inyama 270020
P53_SP00009 402 206 19
P53_ST00012 421 172 51 34 ye 0.94
P53_SP00010 472
P53_ST00013 491 112 hwai 6001
P53_SP00011 603 20
P53_ST00014 623 160 111 37 kani, 0.71 70303
P53_SP00012 734 56
P53_ST00015 790 O 2
P53_SP00013 825 29
P53_ST00016 854 180 tambira 0.92 0000320
P53_SP00014 1034 198 30
P53_ST00017 1064 161 148 udye." 0.81 134002
P53_SP00015 1212 207
P53_ST00018 1267 162 117 I^o^o 0.60 0100100
P53_TL00004 210 1206
P53_ST00019 227 41 CihoBoBo. 0.66 500080807
P53_SP00016 392 251
P53_ST00020 324 woggobvunda 10800000860
P53_SP00017 726 257
P53_ST00021 745 223 25 so 00
P53_SP00018 793 248
P53_ST00022 821 218 200 rutsagga 07300820
P53_SP00019 1021 258
P53_ST00023 1049 212 125 rwuri 50050
P53_SP00020 1174 249 27
P53_ST00024 211 170 kuvuvu 050613
P53_TL00005 167 261 1217
P53_ST00025 268 81 tw 0.55 508
P53_SP00021 299
P53_ST00026 267 274 ne 0.58
P53_SP00022 320 300
P53_ST00027 340 mhepo. 0.76 520007
P53_SP00023 507 308
P53_ST00028 562 262 Zirume 0.49 052786
P53_SP00024 731 303 17
P53_ST00029 748 88 riye 0700
P53_SP00025 836
P53_ST00030 856 ziBagga 0580870
P53_SP00026 1036 309
P53_ST00031 1067 263 115 piku, 0.83 08000
P53_SP00027 1182
P53_ST00032 102 ceke 0000
P53_SP00028 1314
P53_ST00033 1334 266 zi- 062
P53_TL00006 166 312 1216
P53_ST00034 181 45 mhindi, 0.82 0000507
P53_SP00029 347 357
P53_ST00035 365 313 225 mukanwa 0.74 4600340
P53_SP00030 590 350
P53_ST00036 610 319 73 tge. 0.78 0800
P53_SP00031 683 359
P53_ST00037 Mukadzi 6023000
P53_SP00032 929 12
P53_ST00038 941 92 hari 1022
P53_SP00033 1033 351
P53_ST00039 1053 326 33
P53_SP00034 1103
P53_ST00040 1124 191 hwahwa 300000
P53_SP00035 1315
P53_ST00041 1330 52 0.63 70
P53_TL00007 362 1205
P53_ST00042 141 padyo 04300
P53_SP00036 307 410
P53_ST00043 327 363 187 gadzike. 0.98 10000000
P53_SP00037 514
P53_ST00044 561 364 135 Rume 0600
P53_SP00038 696 401
P53_ST00045 724 89 0.67 6700
P53_SP00039 813
P53_ST00046 842 297 kuggodutira, 0.75 008008202080
P53_SP00040 1139 411
P53_ST00047 203 kuggodu 0.54 3080585
P53_TL00008 413 759
P53_ST00048 414 tira, 0.51 83525
P53_SP00041 259 459
P53_ST00049 279 126 ndiye 0.65 76400
P53_SP00042 405 460 22
P53_ST00050 427 87 ahii 0.97 0010
P53_SP00043
P53_ST00051 534 kushu 00040
P53_SP00044 675 452
P53_ST00052 695 kukotsira. 5530404500
P53_TL00009 271 482 1111
P53_ST00053 484 58 11. 140
P53_SP00045 329 519
P53_ST00054 384 113 Cana 0080
P53_SP00046 497
P53_ST00055 516 cigguna 0.70 0083080
P53_SP00047 529
P53_ST00056 715 127 0.62 66700
P53_SP00048 528 23
P53_ST00057 865 153 pakare 0.91 000050
P53_SP00049 1018
P53_ST00058 1048 224 paraBada. 005080807
P53_SP00050 1272
P53_ST00059 1327 Zi- 005
P53_TL00010 168 532 1214
P53_ST00060 hornge 108280
P53_SP00051 321 579 13
P53_ST00061 334 544 44 re 60
P53_SP00052 378 570
P53_ST00062 390 533 108 mari 8010
P53_SP00053 498
P53_ST00063 517 toreyi, 0.88 2000005
P53_SP00054 664
P53_ST00064 676 545 288 yooereggwa. 0.79 00802080020
P53_SP00055 964 580
P53_ST00065 1011 122 Hope 1070
P53_SP00056 1133 582
P53_ST00066 1148 dza 0.73 205
P53_SP00057 1221 571 8
P53_ST00067 1229 Batane. 80001000
P53_TL00011 1218 54
P53_ST00068 Zihomge 0.59 8120780
P53_SP00058 369 633
P53_ST00069 396 583 6500
P53_SP00059 485 630
P53_ST00070 584 93 pasi
P53_SP00060 607
P53_ST00071 652 75 0.68 4800
P53_SP00061 727
P53_ST00072 164 Kuoata 058508
P53_SP00062 945 621
P53_ST00073 987 kuBu. 0.61 52830
P53_SP00063 1112 622
P53_ST00074 216 CihoBoBo 0.35 88608783
P53_TL00012 631 1215
P53_ST00075 114 ij^ 0.22 4887108
P53_SP00064 281 681
P53_ST00076 635 302 anoggo^iona. 0578501000400
P53_SP00065 628
P53_ST00077 682 634 Ndiye 00760
P53_SP00066 822
P53_ST00078 852 644 131 panze 80600
P53_SP00067 983
P53_ST00079 636 dugu. 03033
P53_SP00068 1138
P53_ST00080 1183 199 0500680
P53_TL00013 684
P53_ST00081 686 5108
P53_SP00069 732
P53_ST00082 276 30025
P53_SP00070 391
P53_ST00083 698 naro 8040
P53_SP00071 523 723
P53_ST00084 551 692 toro 0.86 2002
P53_SP00072 643
P53_ST00085 671 685 kutiza, 0.85 2115000
P53_SP00073 824 730
P53_ST00086 aciBuruka 301804207
P53_SP00074 1078
P53_ST00087 1109 687 0.99
P53_SP00075 1202 733
P53_ST00088 1231
P53_SP00076 1285
P53_ST00089 1312 71 mu 0.53
P53_TL00014 736
P53_ST00090 182 nyemba 650600
P53_SP00077 782
P53_ST00091 371 138 muye. 0.84 01600
P53_TL00015 272 795 1099
P53_ST00092 796 57 12.
P53_SP00078 833
P53_ST00093 376 116
P53_SP00079 492
P53_ST00094 509 amai 0003
P53_SP00080 617
P53_ST00095 193 nakagga 8030800
P53_SP00081 843
P53_ST00096 355 Dakamugaririra 80001251005010
P53_SP00082 1197
P53_ST00097 808 157 munya 0.52 44752 munyasi
P53_TL00016 846
P53_ST00098 si
P53_SP00083 884
P53_ST00099 226 858 66 me
P53_SP00084 292 883
P53_ST00100 183 300002
P53_SP00085 495 892
P53_ST00101 513 naciggoti, 8000800005
P53_SP00086 738 893
P53_ST00102 767 848 "Mgana 058050
P53_SP00087 949 894
P53_ST00103 968 847 wadyiwa 0.95 0002100
P53_SP00088 1171
P53_ST00104 1192 neyiko." 00300001
P53_TL00017 897
P53_ST00105 188 Pashure 0001160
P53_SP00089 935
P53_ST00106 oakanzwa 50308030
P53_SP00090 602
P53_ST00107 143 mhere 00000
P53_SP00091 765
P53_ST00108 788 142 60000
P53_SP00092 930
P53_ST00109 950 910 43
P53_SP00093 1020
P53_ST00110 1041 898 184 500600
P53_SP00094 1225 943
P53_ST00111 1247 134 40000
P53_TL00018 947 1200
P53_ST00112 adozoti 80800000
P53_SP00095 374 985
P53_ST00113 394 960 118 meso
P53_SP00096 512 986
P53_ST00114 948 ku 07
P53_SP00097 589
P53_ST00115 951 137 degga 70801
P53_SP00098 747 995
P53_ST00116 769 956 tge, 0.44 7806
P53_SP00099
P53_ST00117 861 190 36 nakaona 0.64 8070008
P53_SP00100 1051 24
P53_ST00118 1075 25008080
P53_SP00101 1291
P53_ST00119 1308 63 aci 001 aciuya.
P53_TL00019 998
P53_ST00120 94 uya. 0.90 4000
P53_SP00102 1045
P53_ST00121 318
P53_SP00103 456
P53_ST00122 475 999
P53_SP00104 569 1046 16
P53_ST00123 585 77 jiti. 04505
P53_SP00105 662
P53_ST00124 718 124 Amai 1604
P53_SP00106 1037
P53_ST00125 871 oakafara 80001030
P53_SP00107
P53_ST00126 1098 158 ^ikuru. 10024400
P53_SP00108 1256
P53_ST00127 1000 a akanzi
P53_TL00020
P53_ST00128 123 kanzi 00103
P53_SP00109 1087
P53_ST00129 1062 na
P53_SP00110 366
P53_ST00130 386 229 CihoBoBo, 031080800
P53_SP00111 615 1095
P53_ST00131 645 1050 "Pindayi 00450305
P53_SP00112 1096
P53_ST00132 870 mumba 34500
P53_SP00113 1088
P53_ST00133 Amai." 010603
P53_SP00114 1228
P53_ST00134 1274 Ndo- 1006
P53_TL00021 1100
P53_ST00135 1101 285 kuoarakidza 00800005043
P53_SP00115 453
P53_ST00136 473 0060
P53_SP00116 576
P53_ST00137 596 1113 ya
P53_SP00117 650 1147
P53_ST00138 669 akagga 220810
P53_SP00118 831
P53_ST00139 1114 auya 2500
P53_SP00119 957
P53_ST00140 977 nayu. 40075
P53_SP00120
P53_ST00141 1144 239 Ndokubva 00006001
P53_TL00022 1151 912
P53_ST00142 1158 oategga 8010860
P53_SP00121 348 1199
P53_ST00143 367 1164 z^ 0.06 810
P53_SP00122 1198
P53_ST00144 431 nanoda 806080
P53_SP00123 599
P53_ST00145 95 ^ose 10000
P53_SP00124 716
P53_ST00146 737
P53_SP00125 789
P53_ST00147 1152 104 0.87 2003
P53_SP00126 914
P53_ST00148 1153 136 iyoyo. 528700
P53_TL00023 1110
P53_ST00149 1220 13,
P53_SP00127 330
P53_ST00150 385 97 Ndo 530
P53_SP00128 1257
P53_ST00151 kugara 052000
P53_SP00129 668 1266
P53_ST00152 697 mgedzi 180000
P53_SP00130 32
P53_ST00153 mizhinji 45000703
P53_SP00131 1081
P53_ST00154 284 nasiggarime 80048005351
P53_TL00024 173 1269 1210
P53_ST00155 1283 ao
P53_SP00132 1307
P53_ST00156 244 1270 250 kusenenza. 0200803110
P53_SP00133 494
P53_ST00157 552 107 Mari 5032
P53_SP00134 659
P53_ST00158 678 67 iye
P53_SP00135 1316
P53_ST00159 85 ndo 510
P53_SP00136 850
P53_ST00160 866 219 kuzopera. 060000200
P53_SP00137 1085 1317
P53_ST00161 5300
P53_SP00138 1258
P53_ST00162 1275 oake 8100
P53_TL00025 1319
P53_ST00163 1320 oakazoti, 800000030
P53_SP00139 1365
P53_ST00164 404 1321 192 "Enda:2e 00730783
P53_SP00140 1367
P53_ST00165 627 1333 253 mganaggu, 580428001
P53_SP00141 880 1368
P53_ST00166 926 145 unoita 020000
P53_SP00142 1071 1359
P53_ST00167 91 :iya 78710
P53_SP00143 1203
P53_ST00168 1243 ^ako." 1000060
P53_TL00026 1370
P53_ST00169 00008080
P53_SP00144 387 1409
P53_ST00170 406 1371 233 wakaenda 00000400
P53_SP00145 639
P53_ST00171 666
P53_SP00146 751
P53_ST00172 779 236 kukwira^e 1010400100
P53_SP00147 1015 1419
P53_ST00173 83 000
P53_SP00148 1129 1408
P53_ST00174 1161 kugika 878000
P53_SP00149 1418
P53_ST00175 1383 pa
P53_TL00027 1422
P53_ST00176 mbayo 20800
P53_SP00150 323 1468
P53_ST00177 343 pakare. 10070300
P53_SP00151 503
P53_ST00178 560 1423 221 Acigguno 00783080
P53_SP00152 1469
P53_ST00179 807 gogod^a 40400101
P53_SP00153
P53_ST00180 1016 1435 0.96
P53_SP00154 1069
P53_ST00181 1091 1434 189 musuwo 510600
P53_SP00155 1280 1460
P53_ST00182 1299 06
P53_TL00028 1471
P53_ST00183 1473 kadzi 20200
P53_SP00156 291 1510
P53_ST00184 1484 uye
P53_SP00157 393 1519
P53_ST00185 1472 wakatarisa 0000005700
P53_SP00158 1511
P53_ST00186 1485
P53_SP00159
P53_ST00187 756
P53_SP00160 1520
P53_ST00188 829 hwindo, 0075606
P53_SP00161 1013
P53_ST00189 1029 akaona 000470
P53_SP00162 1194
P53_ST00190 1209 CihoBo 062082
P53_TL00029 1523 1213
P53_ST00191 Bo, 804
P53_SP00163 1568
P53_ST00192 akati. 400220
P53_SP00164 1561
P53_ST00193 399 "Ibva, 700000
P53_SP00165 537
P53_ST00194 256 ndakakupa 443200000
P53_SP00166 1570
P53_ST00195 :^okudya 710004000
P53_SP00167 1014
P53_ST00196 1028 musi 3300
P53_SP00168 1140
P53_ST00197 1535 82 400
P53_SP00169 1235
P53_ST00198 1251 dzoke 01000
P53_TL00030 1573
P53_ST00199 1574 149 wotiza 0.93 000120
P53_SP00170 1613
P53_ST00200 337 1586
P53_SP00171 1611
P53_ST00201 homge 00280
P53_SP00172 563 1619
P53_ST00202 591 yo
P53_SP00173 1621
P53_ST00203 665 murume 534050
P53_SP00174 857 1612
P53_ST00204 885 waggu. 008023
P53_SP00175 1047 1622
P53_ST00205 99 Sare 0030
P53_SP00176
P53_ST00206 1230 154 wondi- 005571
P53_TL00031 1623 809
P53_ST00207 1625 152 tukisa. 0302000
P53_SP00177 1663
P53_ST00208 377 Nhasi 04004
P53_SP00178 1662
P53_ST00209 1624 handikupe 004100000
P53_SP00179 1672
P53_ST00210 798 kudya." 0200800
P53_TL00032 273 1690
P53_ST00211 1693 14. 423
P53_SP00180 331 1730
P53_ST00212 1691 04108080
P53_SP00181
P53_ST00213 wakateterera 201000102010
P53_SP00182 917
P53_ST00214 928 kwaijo 500880
P53_SP00183 1739
P53_ST00215 1083 kuti 0640
P53_SP00184 1175
P53_ST00216 1186 196 mukadzi 0240202
P53_TL00033 1741
P53_ST00217 1754 amupe 00030
P53_SP00185 1790
P53_ST00218 cokudya. 00035000
P53_SP00186 567 1789
P53_ST00219 620 1743 Rio 8630
P53_SP00187
P53_ST00220 763 1742 0010002
P53_SP00188 961 1782
P53_ST00221 1755 500
P53_SP00189 1082
P53_ST00222 1122 wakamupa. 000232506
P53_TL00034 1792
P53_ST00223 217 05008080
P53_SP00190 1832
P53_ST00224 412 aciri 00164
P53_SP00191 1831
P53_ST00225 541 1793 kudya 00010
P53_SP00192 1840
P53_ST00226 711 wakanzwa 00107700
P53_SP00193
P53_ST00227 978 mutsindo 01105540
P53_SP00194 1195
P53_ST00228 worira. 6004203
P53_TL00035 1843
P53_ST00229 5300205
P53_SP00195 1882
P53_ST00230 388 1856
P53_SP00196 470 1891
P53_ST00231 144 rambe 30100
P53_SP00197 642
P53_ST00232 670 agere. 050503
P53_SP00198 806
P53_ST00233 859 1844 05008086
P53_SP00199 1076 1883
P53_ST00234 akati, 000627
P53_SP00200 1222 1889
P53_ST00235 1249 "Ndo- 00100
P53_TL00036 1894
P53_ST00236 to^inanza 0010580450
P53_SP00201 1942
P53_ST00237 407 179 ndoga." 7307000
P53_SP00202 586
P53_ST00238 640 1895 96
P53_SP00203 1933
P53_ST00239 754 kuwanda 0300650
P53_SP00204 966
P53_ST00240 994 254 mumbamo. 02700000
P53_SP00205 1248
P53_ST00241 1303 69 Ku 04 Kuzoti
P53_TL00037 1944
P53_ST00242 1946 79 zoti 0044
P53_SP00206 1983
P53_ST00243 1957 rume 2841
P53_SP00207 1982
P53_ST00244 1945
P53_SP00208 496 1992
P53_ST00245 ragara 716010
P53_SP00209
P53_ST00246 195 3700745
P53_SP00210
P53_ST00247 886 208 wakaripa 50006405
P53_SP00211 1094
P53_ST00248 nyama 00070
P53_SP00212 1991
P53_ST00249 1281 101 yose 0012
P53_TL00038 1995
P53_ST00250 2009
P53_SP00213 2042
P53_ST00251 mhuru 40411
P53_SP00214 2033
P53_ST00252 416 2008
P53_SP00215 468 2032
P53_ST00253 488 2004
P53_SP00216
P53_ST00254
P53_SP00217 654
P53_ST00255 674 hwahwa. 0000061
P53_TL00039 2061 1108
P53_ST00256 2064 15. 100
P53_SP00218 2101
P53_ST00257 389 2062 604000
P53_SP00219 540 2100
P53_ST00258 2071 raguta 405040
P53_SP00220 2110
P53_ST00259 2063 rakatora 03021500
P53_SP00221 934
P53_ST00260 965 bokisi 000207
P53_SP00222
P53_ST00261 1130 2075 0.38 84
P53_SP00223
P53_ST00262 kahuku 055800
P53_TL00040 2113
P53_ST00263 2114 katema, 3020604
P53_SP00224 2159
P53_ST00264 rikati, 0000414
P53_SP00225 506 2158
P53_ST00265 527 "Huku 00505
P53_SP00226 2151
P53_ST00266 2126 yaggu, 008804
P53_SP00227 2161
P53_ST00267 873 176 kandira 0002400
P53_SP00228 2152
P53_ST00268 174 mazai." 1070720
P53_SP00229 1250
P53_ST00269 1304 Hu
P53_TL00041 2163
P53_ST00270 2165
P53_SP00230 2202
P53_ST00271 247 2164 289 yakakandira 00530073202
P53_SP00231 536 2210
P53_ST00272 mazai 00058
P53_SP00232
P53_ST00273 714 2178 e
P53_SP00233
P53_ST00274 757 ndarama. 00000300
P53_SP00234 969
P53_ST00275 1025 360 Rakapamidza^e 00060083200107


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00030.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P30 PHYSICAL_IMG_NR 30 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P30_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P30_LM00001 161 2187
RightMargin P30_RM00001 1393
BottomMargin P30_BM00001 2228 230
PrintSpace P30_PS00001 1232
TextBlock P30_TB00001 705 138 45
TextLine P30_TL00001 711 47 126 33
String P30_ST00001 CONTENT 28 WC 0.73 CC 0820
P30_TB00002 104 1428
P30_TL00002 169 110 1218 51
P30_ST00002 150 42 takura 0.81 002630
SP P30_SP00001 319 152 19
P30_ST00003 338 125 54 36 pa 0.69 60
P30_SP00002 392
P30_ST00004 411 111 214 50 mapfudzi 0.67 61444400
P30_SP00003 625 20
P30_ST00005 645 112 118 39 ako." 0.87 20400
P30_SP00004 763 151 55
P30_ST00006 818 415 48 Cin^eggamutgairo 0.64 04010081204580750
P30_SP00005 1233 160 27
P30_ST00007 1260 127 akati- 0.95 000011
P30_TL00003 171 164 1202 107
P30_ST00008 306 "Ndicadaro." 0.83 000400841100
P30_SP00006 477 203 -205
P30_ST00009 272 226 34 37 7. 1.00 00
P30_SP00007 263
P30_ST00010 361 225 66 No
P30_SP00008 427 262 23
P30_ST00011 450 224 38 Musi 0.77 7002
P30_SP00009 562
P30_ST00012 589 236 61 26 we
P30_SP00010 650
P30_ST00013 680 222 165 49 ciposhi 0.72 0720044
P30_SP00011 845 271
P30_ST00014 872 233 40 wakaenda 00000440
P30_SP00012 1105
P30_ST00015 1132 157 pakare 323030
P30_SP00013 1289
P30_ST00016 1315 58 ku 0.57 53 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kundosenenza
P30_TL00004 172 273 1201
P30_ST00017 275 267 ndosenenza 0.84 0200080030 HypPart2
P30_SP00014 439 314
P30_ST00018 479 274 300 kumuceggeti 0.68 04760081043
P30_SP00015 779 322
P30_ST00019 805 287 62 25
P30_SP00016 867 312 29
P30_ST00020 896 mboggoro 0.82 00080032
P30_SP00017 1129 321 28
P30_ST00021 1157 85 ndo 500
P30_SP00018 1242
P30_ST00022 1270 103 kupi 0.85 5000 kupiwa
P30_TL00005 324 1217
P30_ST00023 339 64 wa
P30_SP00019 365
P30_ST00024 252 326 234 0.75 05080013
P30_SP00020 486 374
P30_ST00025 505
P30_SP00021 559 372 18
P30_ST00026 577 241 kuseoenza 050080110
P30_SP00022 364
P30_ST00027 836 kwake. 000000
P30_SP00023 996 363
P30_ST00028 1041 325 102 ^oo 0.22 1084
P30_SP00024 1143
P30_ST00029 1162 Cin;egga- 0058608000
P30_TL00006 376 1214
P30_ST00030 378 201 46 mutgairo 0.76 60080030
P30_SP00025 373 424
P30_ST00031 377 wakaitora 027060050
P30_SP00026 641
P30_ST00032 669 0.90 020
P30_SP00027 754 414
P30_ST00033 781 kuisimudza 0000204200
P30_SP00028 1048
P30_ST00034 1076 389 56 no 0.71
P30_SP00029
P30_ST00035 1160 kuitakura 000600240
P30_TL00007 426 1216
P30_ST00036 441 35 0.78
P30_SP00030 476 21
P30_ST00037 243 428 0.80 00630013
P30_SP00031 457
P30_ST00038 90 ake. 0.93 0002
P30_SP00032 566 465
P30_ST00039 619 79 Asi 034
P30_SP00033 698 466
P30_ST00040 717 506 wakambo-tambudzika 0.86 000400010000431800
P30_SP00034 1223
P30_ST00041 143 kwa^o 000100
P30_TL00008 170 478
P30_ST00042 189 acitadza 0.92 50100000
P30_SP00035 359 518
P30_ST00043 388 276 kuisimudza. 0.96 00001010000
P30_SP00036 664 517
P30_ST00044 719 249 Wakaenda 00550740
P30_SP00037 968 516
P30_ST00045 1007 208 acifamba 00810040
P30_SP00038 1215
P30_ST00046 1254 132 ^isho- 1040500
P30_TL00009 529 1014
P30_ST00047 543 69 ma
P30_SP00039 238 568
P30_ST00048 256 542 237 pamusana 0.62 60560083
P30_SP00040 493 578
P30_ST00049 511 po 0.89
P30_SP00041
P30_ST00050 585 kuremerwa 006060200
P30_SP00042 847
P30_ST00051 866 ne
P30_SP00043 919 567
P30_ST00052 940 mboggoro, 300800606
P30_TL00010 588 1115
P30_ST00053 591 8.
P30_SP00044 627
P30_ST00054 360 217 ^akaitika 1001000010
P30_SP00045 636
P30_ST00055 596 92 kuti 0.63 5350
P30_SP00046 688 626
P30_ST00056 706 601 z^ 0.06 810
P30_SP00047 752 635
P30_ST00057 782 162 akagga 800800
P30_SP00048 944
P30_ST00058 973 221 acifamba, 000536002
P30_SP00049 1194 634
P30_ST00059 1222 kwaina 104080
P30_TL00011 639 1203
P30_ST00060 653 0.79
P30_SP00050 679
P30_ST00061 245 munhu 0.44 26765
P30_SP00051 410 678 17
P30_ST00062 640 209 mupfumi 0000804
P30_SP00052 686
P30_ST00063 655 wakagga 0800800
P30_SP00053 858 687 22
P30_ST00064 880 652 ane 080
P30_SP00054 959 677
P30_ST00065 982 309 mganasikana 78002050360
P30_SP00055 1291
P30_ST00066 1309
P30_TL00012 690
P30_ST00067 691 139 kagga 21800
P30_SP00056 308 739
P30_ST00068 336 259 asiggagone 0028001000
P30_SP00057 595 738
P30_ST00069 632 179 kutaura 0410250
P30_SP00058 811 729
P30_ST00070 839 kana 0060
P30_SP00059 951 728
P30_ST00071 978 202 kunzwa.. 0.88 04500000
P30_SP00060 1180
P30_ST00072 1235 Haana 61070
P30_TL00013 741
P30_ST00073 743 282 kumbotaura 0300000506
P30_SP00061 451
P30_ST00074 755 72 mu 03
P30_SP00062 551 780
P30_ST00075 194 rupenyu 0200705
P30_SP00063 788
P30_ST00076 819 140 rwake 20030
P30_SP00064
P30_ST00077 989 147 rwose. 200000
P30_SP00065 1136
P30_ST00078 1190 196 Ciremba 0450030
P30_TL00014 168 792
P30_ST00079 794 153 wakati 000306
P30_SP00066 832
P30_ST00080 342 793 "Haambofa 020061000
P30_SP00067 605 831
P30_ST00081 agona 40031
P30_SP00068 840
P30_ST00082 180 0010300
P30_SP00069 961
P30_ST00083 979 113 0080
P30_SP00070 1092
P30_ST00084 1118 177 kunzwa 234002
P30_SP00071 1295
P30_ST00085 1314 71 ku- 0.61 452
P30_TL00015 843
P30_ST00086 128 satoti 0.94 001010
P30_SP00072 297 883
P30_ST00087 316 846 218 asekeswa 0.91 00070000
P30_SP00073 534
P30_ST00088 554 857
P30_SP00074 607 882
P30_ST00089 628 136 cimge 01080
P30_SP00075 764 891
P30_ST00090 784 cinhu." 0.70 0466300
P30_SP00076 952
P30_ST00091 1005 117 Iroro 10080
P30_SP00077 1122
P30_ST00092 1142 856 105 zuoa 0380
P30_SP00078 1247
P30_ST00093 1276 95 mga 083
P30_TL00016 894
P30_ST00094 895 206 nasikana 00033070
P30_SP00079 934
P30_ST00095 395 909 87 uyu
P30_SP00080 482 942
P30_ST00096 502 000810
P30_SP00081 666
P30_ST00097 685 198 acitarisa 001000400
P30_SP00082 933
P30_ST00098 901 137 kunze 30400
P30_SP00083 1038
P30_ST00099 1066 907
P30_SP00084 1119
P30_ST00100 1138
P30_SP00085
P30_ST00101 1212 hwindo 601700
P30_TL00017 945 1204
P30_ST00102 946 ndokubva 85056005
P30_SP00086 398 985
P30_ST00103 108 aona 0003
P30_SP00087
P30_ST00104 417 Cin;eggamutgairo 00487080022080000
P30_SP00088 994
P30_ST00105 1012 232 akatakura 040200620
P30_SP00089 1244
P30_ST00106 1272 100 mbo
P30_TL00018 997
P30_ST00107 1011 ggoro 81080
P30_SP00090 1046
P30_ST00108
P30_SP00091 1045
P30_ST00109 393 00300000
P30_SP00092
P30_ST00110 ake, 0005
P30_SP00093 718 1043
P30_ST00111 737 231 makumbo 5000100
P30_SP00094 1035
P30_ST00112 1010 80 ayo 0.97 000
P30_SP00095 1044
P30_ST00113 1096 akamira 0270400
P30_SP00096 1285
P30_ST00114 06
P30_TL00019
P30_ST00115 1049 degga. 808000
P30_SP00097 1097 52
P30_ST00116 371 229 Musikana 06000500
P30_SP00098 600 1087
P30_ST00117 1061
P30_SP00099 713 1095 24
P30_ST00118 149 aciona 002004
P30_SP00100 886 1086
P30_ST00119 906 i^i 1101
P30_SP00101 958
P30_ST00120 977 akabva 200500
P30_SP00102 1141
P30_ST00121 1186 200 apxatika 03032000
P30_TL00020 167 1100 1206 106
P30_ST00122 173 kuseka. 5300110
P30_SP00103 340 1139 -71
P30_ST00123 269 1161 9.
P30_SP00104 304 1197
P30_ST00124 358 1158 Pakarepo 60706040
P30_SP00105 575 1205
P30_ST00125 611 228 35003000
P30_SP00106
P30_ST00126 869 1170 20000
P30_SP00107
P30_ST00127 1033 0200026
P30_SP00108 1213
P30_ST00128 1231 1171 57 70
P30_SP00109 1288
P30_ST00129 0.58 kunzwa.
P30_TL00021 1208
P30_ST00130 129 nzwa. 00000
P30_SP00110 1249
P30_ST00131 352 1210 BaBa 0.51 8280
P30_SP00111 1248 31
P30_ST00132 496 wake 0070
P30_SP00112 614
P30_ST00133 643 1209 212 wakafara 00004000
P30_SP00113 855
P30_ST00134 881 144 300100
P30_SP00114 1025 1256
P30_ST00135 1054 0.99
P30_SP00115
P30_ST00136 1229 156 mgana 0.60 48070
P30_TL00022
P30_ST00137 1261 119 0040
P30_SP00116 286 1300
P30_ST00138 331 1273 ogona 80054
P30_SP00117 469 1308
P30_ST00139 508 0400120
P30_SP00118 1299 44
P30_ST00140 732
P30_SP00119
P30_ST00141 822 190 0070000
P30_SP00120
P30_ST00142 1065 ^ino 0.65 10040
P30_SP00121 1168
P30_ST00143 176 wakapa 400030
P30_TL00023 1310
P30_ST00144 1324 155 18000
P30_SP00122 323 1359
P30_ST00145 351 1312 0100
P30_SP00123 468 1350
P30_ST00146 507 114 kuna 0.98 0000
P30_SP00124 621
P30_ST00147 663 1311 416 Cin:;eggamutgairo 016787081007180000
P30_SP00125 1079
P30_ST00148 1106 93 0504
P30_SP00126 1199
P30_ST00149 1224 1319 159 oacate. 8000000
P30_TL00024 1362
P30_ST00150 1363 07310080002080000
P30_SP00127 1410
P30_ST00151 604 223 wakagara 00000030
P30_SP00128 827 1409
P30_ST00152 na'mai 205000
P30_SP00129 1002 1400
P30_ST00153 1021 1375
P30_SP00130 1077 1401
P30_ST00154 mukadzi 0400600
P30_SP00131 1293 14
P30_ST00155 1307 1376
P30_TL00025 1412
P30_ST00156 1414 ke
P30_SP00132 220 1452
P30_ST00157 240 1413 mumba 64420
P30_SP00133 413
P30_ST00158 431 huru 5215
P30_SP00134 1451
P30_ST00159 560 185 oacifara 80050040
P30_SP00135 745
P30_ST00160 kwa^o. 6001000
P30_TL00026 434 1487
P30_ST00161 1488 RUGARE 400000
P30_SP00136 660 1526
P30_ST00162 184 TADGE 01800
P30_SP00137 871
P30_ST00163 898 NHAMO. 260100
P30_TB00003 1629 1230 599
P30_TL00027 294 1635 962
P30_ST00164 1636 22. 303
P30_SP00138 355 1673
P30_ST00165 244 FUDGAYI 0080003
P30_SP00139 670
P30_ST00166 700 PAMBERI 2400000
P30_SP00140 943
P30_ST00167 970 PO 0.66
P30_SP00141 1040 1674
P30_ST00168 1068 188 KUITA. 000003
P30_TL00028 1714 1099
P30_ST00169 1716 1.
P30_SP00142 1752
P30_ST00170 174 Kwaioa 000080
P30_SP00143 532
P30_ST00171 553 1727
P30_SP00144 609
P30_ST00172 192 murume 042200
P30_SP00145 820
P30_ST00173 0000802
P30_SP00146 1762
P30_ST00174 1070
P30_SP00147 1149 1753
P30_ST00175 1177 1715 195 mganasi 2808000
P30_TL00029 1764
P30_ST00176 0050
P30_SP00148 280 1802
P30_ST00177 298 1765 0700
P30_SP00149 1803
P30_ST00178 wakanakisa 0000703600
P30_SP00150 715
P30_ST00179 742 0001000
P30_SP00151 1812
P30_ST00180 1766 !^akagga 0.53 810007830
P30_SP00152 1145 1813
P30_ST00181 1172 1778 gguna 80680
P30_SP00153
P30_ST00182 1330 yo
P30_TL00030 1815
P30_ST00183 kuroorwa 01400500
P30_SP00154 390 1854
P30_ST00184 408 94 kwo
P30_SP00155
P30_ST00185 522 1816 musikana 01020070
P30_SP00156 747
P30_ST00186 765 yagika, 0080007
P30_SP00157 924 1863
P30_ST00187 954 0.59 8080
P30_SP00158 1058 1855
P30_ST00188 154 006000
P30_SP00159 1241
P30_ST00189 1268 0320
P30_TL00031 1866
P30_ST00190 193 nakagga 8000800
P30_SP00160 1913
P30_ST00191 nacida 800081
P30_SP00161 530 1904
P30_ST00192 550 kumuroora. 0005000600
P30_SP00162 817 1905
P30_ST00193 1868 "Anegge 0000840
P30_SP00163 1047 1915 16
P30_ST00194 1063 1867 124 acida 00380
P30_SP00164 1187 1906
P30_ST00195 183 kuroora 2070840
P30_TL00032 1917
P30_ST00196 1929 08000
P30_SP00165 1964
P30_ST00197 341 waggu 04805
P30_SP00166 1965
P30_ST00198 519 175 haabise 5040400
P30_SP00167 694 1956
P30_ST00199 723 1918 pfuma 03430
P30_SP00168
P30_ST00200 887 63 asi 060
P30_SP00169 950
P30_ST00201 1930 166 anouya 100600
P30_SP00170
P30_ST00202 1163 kwandiri, 000505260
P30_TL00033 1967 674
P30_ST00203 ndinozomupa 0.74 80405002800
P30_SP00171 481 2015
P30_ST00204 504 1968 101 Basa 8000
P30_SP00172 2006
P30_ST00205 623 1981 ro
P30_SP00173
P30_ST00206 kuita." 0600040
P30_TL00034 268 2027
P30_ST00207 2029 2,
P30_SP00174 2064
P30_ST00208 Majaya 003000
P30_SP00175 2074
P30_ST00209 mazhinji 00061737
P30_SP00176 753
P30_ST00210 795 akauya 000600
P30_SP00177 960
P30_ST00211 988 191 akapiwa 0000001
P30_SP00178 1179 2075
P30_ST00212 2028
P30_SP00179 2067
P30_ST00213 1339 2041
P30_TL00035 2077 1211
P30_ST00214 kuoaka 708201
P30_SP00180 2116
P30_ST00215 354 2090 musasa
P30_SP00181 526 32
P30_ST00216 558 2078 padyo 20200
P30_SP00182 697 2125
P30_ST00217 726 10
P30_SP00183
P30_ST00218 808 musha 40300
P30_SP00184 2117
P30_ST00219 980 2091 wo
P30_SP00185
P30_ST00220 024360
P30_SP00186
P30_ST00221 1284 97 uyu.
P30_TL00036 2128
P30_ST00222 2129 Murume 035370
P30_SP00187 2166
P30_ST00223 382 wakiti. 0008070
P30_SP00188 548
P30_ST00224 603 "Ndinoda 00071380
P30_SP00189 2167
P30_ST00225 854 0541
P30_SP00190 2168
P30_ST00226 964 2142 muuye 22000
P30_SP00191 2176
P30_ST00227 mumge 04080
P30_SP00192 2177
P30_ST00228 1328
P30_TL00037 2178 658
P30_ST00229 2192 mumge, 030800
P30_SP00193 350 2227
P30_ST00230 370 135 kwete
P30_SP00194 2218
P30_ST00231 524 pamge 50280
P30_SP00195
P30_ST00232 2181 cete." 002000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P18_LM00001 159 2191
RightMargin P18_RM00001 1395
BottomMargin P18_BM00001 2232 226
PrintSpace P18_PS00001 1236
TextBlock P18_TB00001 712 138 48
TextLine P18_TL00001 718 47 126 36
String P18_ST00001 CONTENT -16- WC 0.57 CC 0780
P18_TB00002 108 2124
P18_TL00002 274 114 1101 49
P18_ST00002 115 35 39 4. 0.58 62
SP P18_SP00001 309 154 55
P18_ST00003 364 151 40 Sesilia 1.00 0000000
P18_SP00002 515
P18_ST00004 554 271 wakadanira 0.76 0000808510
P18_SP00003 825
P18_ST00005 866 71 oti: 0.87 0005
P18_SP00004 937 153 33
P18_ST00006 970 319 "Hauggagne 04008000760
P18_SP00005 1289 163 28
P18_ST00007 1317 58 ku 0.96 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kumuona,
P18_TL00003 171 165 1205
P18_ST00008 179 170 34 muona, 0.77 030405 HypPart2
P18_SP00006 341 213 20
P18_ST00009 361 166 235 46 Ualeriano, 0.75 8000200806
P18_SP00007 596 212
P18_ST00010 616 167 124 37 usina 0.94 00020
P18_SP00008 740 204 22
P18_ST00011 762 331 kubapatiswa." 0.88 2401400000012
P18_SP00009 1093
P18_ST00012 1148 168 44 Ne^o 00100
P18_SP00010 1263 21
P18_ST00013 1284 92 Sesi 0000
P18_TL00004 217 1215
P18_ST00014 219 38 lia 001
P18_SP00011 228 257
P18_ST00015 266 218 352 wakamutumira 000003033120
P18_SP00012 618
P18_ST00016 656 pakarepo 0.97 00000020
P18_SP00013 869 265
P18_ST00017 913 116 kuna 0.69 0470
P18_SP00014 1029 255 27
P18_ST00018 1056 113 Papa 0.83 2030
P18_SP00015 1169 29
P18_ST00019 1198 187 Urbano, 0200707
P18_TL00005 268 1217
P18_ST00020 269 205 wakagga 0.81 2010800
P18_SP00016 376 317 45
P18_ST00021 421 acioanda 0.79 00080800
P18_SP00017 626 307
P18_ST00022 655 464 "mumakatekumba." 0354040200500000
P18_SP00018 1119 54
P18_ST00023 1173 215 (Mukura- 10454002
P18_TL00006 172 1216
P18_ST00024 321 206 mbidzwa 0.93 3000000
P18_SP00019 378 359
P18_ST00025 396 220 kuteerera 341001040
P18_SP00020 358 19
P18_ST00026 635 320 127 Yane, 00802
P18_SP00021 365
P18_ST00027 782 94 kwa 0.74 070
P18_SP00022 876 26
P18_ST00028 902 naiitwa 0.82 8003000
P18_SP00023 1070
P18_ST00029 1090 332 25 na 0.59 80
P18_SP00024 1144 357
P18_ST00030 1163 141 naBati 0.71 808000
P18_SP00025 1304
P18_ST00031 1322 333 66 ne- 800
P18_TL00007 370
P18_ST00032 372 nyika, 300503
P18_SP00026 312 419
P18_ST00033 371 Uakristiane 70022003060
P18_SP00027 607 410 31
P18_ST00034 638 203 oakacera 0.72 80307020
P18_SP00028 841 409
P18_ST00035 885 383 109 unza 0.68 1730
P18_SP00029 994 408
P18_ST00036 1020 95 pasi 4050
P18_SP00030 1115 418
P18_ST00037 1142 123 pevu, 00002
P18_SP00031 1265
P18_ST00038 1306 384 uru 322
P18_TL00008
P18_ST00039 424 kwa::o: 0.60 00078806
P18_SP00032 324 470
P18_ST00040 345 422 161 mukati 0.80 430040
P18_SP00033 506 461
P18_ST00041 525 149 madzo 0.84 00340
P18_SP00034 674 460
P18_ST00042 695 207 makagga 3010800
P18_SP00035 469
P18_ST00043 922 262 makacerwa 0.86 400000700
P18_SP00036 1184
P18_ST00044 1204 183 dzimba- 5033000
P18_TL00009 472
P18_ST00045 474 dza-Yane, 000080805
P18_SP00037 391 519
P18_ST00046 486 53 ne
P18_SP00038 463 511
P18_ST00047 501 77 dzo 140
P18_SP00039 578 510
P18_ST00048 605 473 kugara.
P18_SP00040 775 520
P18_ST00049 830 Ndimomo 0406210
P18_SP00041 1058
P18_ST00050 1086 302 makafundisi- 100011160020
P18_TL00010 524
P18_ST00051 538 97 rwa, 0002
P18_SP00042 571 32
P18_ST00052 300 56 no
P18_SP00043 356 563
P18_ST00053 193 kuitirwa 15421500
P18_SP00044 577 562
P18_ST00054 606 122 Misa, 0.92 40000
P18_SP00045 728 569
P18_ST00055 756 536 0.64 70
P18_SP00046 812
P18_ST00056 840 382 kugamucidzirwa 26106600006112
P18_SP00047 1222
P18_ST00057 1250 526 137 Masa- 02012
P18_TL00011 574 962
P18_ST00058 576 231 kramente; 000601300
P18_SP00048 401 621
P18_ST00059 199 munonzi 5680700
P18_SP00049 613
P18_ST00060 650 482 "mumakatekumba".) 0.90 04500001030100000
P18_TL00012 272 633 1114
P18_ST00061 636 5.
P18_SP00050 306
P18_ST00062 634 222 Ualeriano 700006070
P18_SP00051 583 673
P18_ST00063 601 wakafundiswa 005003480100
P18_SP00052 933 672
P18_ST00064 953 647
P18_SP00053 1009
P18_ST00065 1028 kuzobapatiswa. 06002030300000
P18_TL00013 684 1203
P18_ST00066 686 155 Kuzoti 0.89 040200
P18_SP00054 325 725 30
P18_ST00067 355 248 wadzokera 004005000
P18_SP00055 603 724
P18_ST00068 629 0.67 0570
P18_SP00056 744 723
P18_ST00069 773 685 162 Sesilia, 00030401
P18_SP00057 935 731
P18_ST00070 963 wakamuwana 0030250072
P18_SP00058 1280
P18_ST00071 1308 688 65 aci 0.98 000 acinamata,
P18_TL00014 737
P18_ST00072 namata, 5000004
P18_SP00059 353
P18_ST00073 373 738 akaonaoo 03008080
P18_SP00060 593
P18_ST00074 612 749 120 naye,
P18_SP00061 732 783
P18_ST00075 763 748 aggere 0.73 381010
P18_SP00062 916
P18_ST00076 944 acipenya 30750400
P18_SP00063 1149 784
P18_ST00077 1177 750 0.65
P18_SP00064 1231
P18_ST00078 1259 mbiri 30002
P18_TL00015 169 787
P18_ST00079 802 52 ye
P18_SP00065 221 836
P18_ST00080 250 788 degga. 0.70
P18_SP00066 399
P18_ST00081 453 224 700011010
P18_SP00067 677 826
P18_ST00082 705 264 akakanuka, 0207054402
P18_SP00068 969 833
P18_ST00083 999 789 asi
P18_SP00069 1061 42
P18_ST00084 1103 801 moyo 5010
P18_SP00070 1227 835
P18_ST00085 1264 wake 0040
P18_TL00016 838 1214
P18_ST00086 wakati 004037
P18_SP00071 879
P18_ST00087 839 fee 200
P18_SP00072 877
P18_ST00088 439 852
P18_SP00073 493
P18_ST00089 57 0.54
P18_SP00074
P18_ST00090 farisa. 2001000
P18_SP00075 741
P18_ST00091 794 Wakandosheoedza 0.78 024024006080210
P18_SP00076 1233 878
P18_ST00092 1253 131 muni- 01740
P18_TL00017 889
P18_ST00093 892 102 gina 8080
P18_SP00077
P18_ST00094 298 890 118 1000
P18_SP00078 416 929
P18_ST00095 442 TiBurtio; 038503600
P18_SP00079 645
P18_ST00096 678 iyeoo 00080
P18_SP00080 936
P18_ST00097 821 343 wakapindurwa 004038704300
P18_SP00081 1164
P18_ST00098 1182 903 6030
P18_SP00082
P18_ST00099 1329 904
P18_TL00018 940 1201
P18_ST00100 942 Sesilia; 00000000
P18_SP00083 988
P18_ST00101 362 941 85 ndo 0.55 850
P18_SP00084 447 980
P18_ST00102 kundotgaga 1216008000
P18_SP00085 987
P18_ST00103 184 Urbano. 0500000
P18_SP00086 968 979
P18_ST00104 1024 943 64 Ne
P18_SP00087 1088
P18_ST00105 1117 254 kuzobapati 4500031204 kuzobapatiswa
P18_TL00019 992 1200
P18_ST00106 1006 87 swa
P18_SP00088 1032
P18_ST00107 275 993 160 kwake, 000104
P18_SP00089 435 1038
P18_ST00108 455 0.91 001003
P18_SP00090 609 1031 16
P18_ST00109 625 jeje 1040
P18_SP00091
P18_ST00110 1004
P18_SP00092 781
P18_ST00111 mukoma 0.85 520000
P18_SP00093 1030
P18_ST00112 1018 130 wake, 04003
P18_SP00094 1039
P18_ST00113 1166 00083
P18_SP00095 1288
P18_ST00114 1309 61 wa wakaona
P18_TL00020 1042 767
P18_ST00115 1045 kaona 00050
P18_SP00096 308 1083
P18_ST00116 327 1055 152 180000
P18_SP00097 479 1091
P18_ST00117 498 81 uye 500
P18_SP00098 579
P18_ST00118 600
P18_SP00099 652 1080
P18_ST00119 03132
P18_SP00100 796
P18_ST00120 815 1043 yake. 00400
P18_TL00021 270 1102 1113
P18_ST00121 1105 6.
P18_SP00101 304 1141
P18_ST00122 78 Asi 051
P18_SP00102 436
P18_ST00123 202 murayiri 30400320
P18_SP00103 657
P18_ST00124 we 50
P18_SP00104 736 1139
P18_ST00125 757 1108 111 guta, 00000
P18_SP00105 868
P18_ST00126 898 anonzi 030702
P18_SP00106 1050 1140
P18_ST00127 1076 211 Almakio, 00000604
P18_SP00107 1287
P18_ST00128 1307 1116 76 wa-
P18_TL00022 1152
P18_ST00129 1154 kaziniswa 000383000
P18_SP00108 395 1192 17
P18_ST00130 412 ^o 0.50 100
P18_SP00109
P18_ST00131 241 rupinduko 411061410
P18_SP00110 720
P18_ST00132 747 1165 urwo. 0.63 43406
P18_SP00111 873 1191
P18_ST00133 928 1153 349 Wakasheoedza 001112080200
P18_SP00112 1277
P18_ST00134 1305 1167 ano 080
P18_TL00023
P18_ST00135 147 naniri, 0.53 8081706
P18_SP00113 314 1251
P18_ST00136 334 84 oda 082
P18_SP00114 1243
P18_ST00137 kuoapa 328050
P18_SP00115
P18_ST00138 648 128 moga. 00800
P18_SP00116 776
P18_ST00139
P18_SP00117 908 1242
P18_ST00140 934 1206 263 nakatsugga 8040000810
P18_SP00118 1197 1252
P18_ST00141 1225 156 kwa;o, 0008700
P18_TL00024 1254
P18_ST00142 1255 noramba 8020500
P18_SP00119 1295
P18_ST00143 388 nacidudza 800083700
P18_SP00120 623 1293
P18_ST00144 642 citendero 002003000
P18_SP00121 857
P18_ST00145 894 1267 cano.
P18_SP00122 1008
P18_ST00146 1063 1256 Uose 8020
P18_SP00123 1172 1294
P18_ST00147 1257 oari 8043
P18_SP00124
P18_ST00148 1269 51 0.49 naniri
P18_TL00025 910
P18_ST00149 niri 8062
P18_SP00125 247 1345
P18_ST00150 354 nakazopondwa, 8030304001002
P18_SP00126 619 1353
P18_ST00151 639 nakaoa 800080
P18_SP00127 1343
P18_ST00152 828 1313 249 namartyre. 8060205400
P18_TL00026 1363
P18_ST00153 1368 7.
P18_SP00128 1404
P18_ST00154 1365 150
P18_SP00129 509 1403 24
P18_ST00155 533 wakazoudzisirwa 000100340303400
P18_SP00130
P18_ST00156 955 1364 0420
P18_SP00131 1069
P18_ST00157 1097 210 05600005
P18_SP00132 1412
P18_ST00158 1327 1379
P18_TL00027 1414
P18_ST00159 1415 kubvunzwa 000065020
P18_SP00133 431 1455
P18_ST00160 449 1428 ^e
P18_SP00134 494 1462
P18_ST00161 514 182 midziyo 0400000
P18_SP00135 696 1461
P18_ST00162 716 1427
P18_SP00136 769 1452
P18_ST00163 146 pfuma 03530
P18_SP00137
P18_ST00164 952 ^a
P18_SP00138
P18_ST00165 1026 1416 Ualeriano. 7000000700
P18_SP00139 1261
P18_ST00166 1418 Vi- 032
P18_TL00028 1465
P18_ST00167 1469 rigo 0.99
P18_SP00140 259 1514
P18_ST00168 287 1466 wakati: 0050007
P18_SP00141 1505
P18_ST00169 1467 "^ose 0.56 610130
P18_SP00142 1513
P18_ST00170 637 ^akagonerwa 100000080100
P18_SP00143 1512
P18_ST00171 239 narombe." 804000000
P18_SP00144 1202
P18_ST00172 1468 Paka Pakarepo,
P18_TL00029 1516
P18_ST00173 1531 repo, 30302
P18_SP00145 281 1565
P18_ST00174 1517 muBati 038000
P18_SP00146 1555
P18_ST00175 wakaniruka 0000804000
P18_SP00147
P18_ST00176 823 1529
P18_SP00148
P18_ST00177 hasha. 610500
P18_SP00149 1556
P18_ST00178 1104 278 Wakarayira 0000300030
P18_TL00030 1566 1213
P18_ST00179 1569
P18_SP00150 1607
P18_ST00180 346 1567 kupfigirwa 0444410301
P18_SP00151 1615
P18_ST00181 mumba 25430
P18_SP00152 793 1606
P18_ST00182 820 135 make, 00001
P18_SP00153 1614
P18_ST00183 986 1581
P18_SP00154
P18_ST00184 1068 1568 313 kupisirwamo. 054336200000
P18_TL00031 1617
P18_ST00185 1620
P18_SP00155 245 1658
P18_ST00186 Yane 0080
P18_SP00156 387 1657
P18_ST00187 414 366 wakamudzinira, 00003050280300
P18_SP00157 780 1664
P18_ST00188 810 1631 so
P18_SP00158 1656
P18_ST00189 888 1618 kudzinira 000238600
P18_SP00159
P18_ST00190 1126
P18_SP00160 1220 1659
P18_ST00191 1239 1619 142 akaita 020320
P18_TL00032 1669
P18_ST00192 1670 237 nakomana 80403070
P18_SP00161 403 1709
P18_ST00193 1676 144 natatu 801003
P18_SP00162 575 1707
P18_ST00194 muzoto 005050
P18_SP00163 770
P18_ST00195 1681 43 re
P18_SP00164 853
P18_ST00196 882 216 Babilone. 600600600
P18_SP00165 1098 1708
P18_ST00197 1671 230 Musikana 00427080
P18_TL00033 1719
P18_ST00198 1721 223 wakagara 00000040
P18_SP00166 390 1767
P18_ST00199 1720 siku 0204
P18_SP00167 505 1758
P18_ST00200 1733
P18_SP00168
P18_ST00201 597 sikati 006040
P18_SP00169
P18_ST00202 743 121 asina 20060
P18_SP00170 864
P18_ST00203 883 134 kutga. 0.61 101855
P18_SP00171 1017
P18_ST00204 1071 1722 00103
P18_SP00172 1186 1768
P18_ST00205 1218 kwaka- 000080
P18_TL00034 1770 1212
P18_ST00206 1779 145 tumga 05380
P18_SP00173 1819
P18_ST00207 1771 143 mondi 20138
P18_SP00174 475 1809
P18_ST00208 496 1783 yo
P18_SP00175 550 1817
P18_ST00209 580 kumuuraya 043352000
P18_SP00176 844
P18_ST00210 871
P18_SP00177 924
P18_ST00211 139 demo. 80400
P18_SP00178 1092 1810
P18_ST00212 1146 1772 233 Yakatema 00001050
P18_TL00035 1820
P18_ST00213 1822 katatu, 3060312
P18_SP00179 1868
P18_ST00214 351 icida 50080
P18_SP00180 466 1860
P18_ST00215 492 229 kudimura 02800240
P18_SP00181 721
P18_ST00216 1834 musoro 030500
P18_SP00182 918
P18_ST00217 958 1835 wo
P18_SP00183 1023 1861
P18_ST00218 238 musikana, 220000305
P18_SP00184 1870
P18_ST00219 1824 63
P18_TL00036 1872
P18_ST00220 1873 288 yakakoniwa; 30000000000
P18_SP00185 1920
P18_ST00221 491 660
P18_SP00186 1911
P18_ST00222 614 225 kumusiya 04602000
P18_SP00187 1919
P18_ST00223 1886
P18_SP00188 923
P18_ST00224 950 1885 507010
P18_SP00189 1122 1912
P18_ST00225 1151 1874 wakarodi- 000020820
P18_TL00037 1923 103
P18_ST00226 muka. 03010
P18_SP00190 305 1963 -38
P18_ST00227 267 1982 8.
P18_SP00191 2019
P18_ST00228 1979 258 Wakarinda 001040040
P18_SP00192 615 2018
P18_ST00229 646 akanzarwo, 2410100000
P18_SP00193 905 2026
P18_ST00230 926 1980 acinamata 000400030
P18_SP00194
P18_ST00231 1994
P18_SP00195 1246 2020
P18_ST00232 1266 1981 kute- 03205
P18_TL00038 1211
P18_ST00233 2031 86 nda 060
P18_SP00196 253 2070
P18_ST00234 5360
P18_SP00197 386 2069 14
P18_ST00235 400 2032
P18_SP00198
P18_ST00236 534 mukurwadziwa 200340000000
P18_SP00199 887 15
P18_ST00237 kwose. 000000
P18_SP00200
P18_ST00238 1110 80063000000
P18_TL00039 2081
P18_ST00239 naimushanyira, 80055070234103
P18_SP00201 523 2128
P18_ST00240 542 nacicema 80030070
P18_SP00202 754 2119
P18_ST00241 774 190 misodzi, 24000031
P18_SP00203 964
P18_ST00242 2083
P18_SP00204 1057 2121
P18_ST00243 1085 2089 181 martyre 3330010
P18_SP00205 2129
P18_ST00244 2096 83 mu- 734
P18_TL00040 2131
P18_ST00245 2139 sante
P18_SP00206 2172
P18_ST00246 wakataura 000060450
P18_SP00207 549 2171 13
P18_ST00247 2145 nano; 30800
P18_SP00208 2178
P18_ST00248 697 2133 oanzwi 807000
P18_SP00209 859
P18_ST00249 101 nose 8000
P18_SP00210 974
P18_ST00250 2132 385 oakadzikamiswa 80007000054004
P18_TL00041 2183
P18_ST00251 2196 2000
P18_SP00211 293 2231
P18_ST00252
P18_SP00212 368 2221
P18_ST00253 kufara. 3500402
P18_SP00213 546
P18_ST00254 2184
P18_SP00214 664
P18_ST00255 683 2195 106 zuna 3680
P18_SP00215 2222
P18_ST00256 807 2190 ratatu, 0010040
P18_SP00216 957 2230
P18_ST00257 976 6050
P18_SP00217
P18_ST00258 175 Urbano 050060
P18_SP00218 1283 2224
P18_ST00259 1302 2198


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00036.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P36 PHYSICAL_IMG_NR 36 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P36_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P36_LM00001 161 2189
RightMargin P36_RM00001 1393
BottomMargin P36_BM00001 2230 228
PrintSpace P36_PS00001 1232
TextBlock P36_TB00001 703 138 45
TextLine P36_TL00001 709 47 126 33
String P36_ST00001 CONTENT 34 WC 0.68 CC 0480
P36_TB00002 102 2128
P36_TL00002 167 108 941 50
P36_ST00002 121 81 37 gga 0.59 830
SP P36_SP00001 248 158 20
P36_ST00003 268 120 124 38 aggu, 0.61 08037
P36_SP00002 392
P36_ST00004 412 111 enda 0.71 0730
P36_SP00003 523 149 19
P36_ST00005 542 110 324 48 unonditgagira 0.87 4300000800000
P36_SP00004 866 17
P36_ST00006 883 109 225 49 nyemba." 0.90 70000000
P36_TL00003 272 169 1101
P36_ST00007 172 58 11. 0.97 000
P36_SP00005 330 208 54
P36_ST00008 384 170 264 Mukaragga 0.76 026020810
P36_SP00006 648 218
P36_ST00009 667 233 40 wakaenda 0.86 03000340
P36_SP00007 900 209 22
P36_ST00010 922 39 ku 0.83 03
P36_SP00008 980 24
P36_ST00011 1004 178 muridzi 0.91 1020200
P36_SP00009 1182
P36_ST00012 1201 182 63 26 we 1.00 00
P36_SP00010 1264 29
P36_ST00013 1293 181 80 nye 0.54 850 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nyemba.
P36_TL00004 168 220 1207
P36_ST00014 221 mba. 0.92 3000 HypPart2
P36_SP00011 278 259
P36_ST00015 332 Muridzi 0.82 0341002
P36_SP00012 514 260
P36_ST00016 533 234 62 25
P36_SP00013 595
P36_ST00017 615 183 nyemba 200400
P36_SP00014 798 21
P36_ST00018 819 165 46 wakati, 5000007
P36_SP00015 984 267
P36_ST00019 1010 "Unoda 0.80 011080
P36_SP00016 1192
P36_ST00020 1211 164 kuiteyi 0.88 0205000 kuiteyiko
P36_TL00005 271 1205
P36_ST00021 55 ko 0.67 60
P36_SP00017 224 311
P36_ST00022 253 285 52 ne 0.65 70
P36_SP00018 305
P36_ST00023 325 232 nyemba" 0.89 00060002
P36_SP00019 557 320
P36_ST00024 586 263 0.70 247030800
P36_SP00020 849
P36_ST00025 0000006
P36_SP00021 1033 318 27
P36_ST00026 1060 "Nyemba 0.77 7080000
P36_SP00022 1281 319 18
P36_ST00027 1299 75 ndi 0.63 550 ndinopa
P36_TL00006 323 1218
P36_ST00028 336 113 35 nopa 0.84 3020
P36_SP00023 282 371
P36_ST00029 Nimba; 0.73 066101
P36_SP00024 479 369
P36_ST00030 517 156 Nimba 00400
P36_SP00025 673 361 28
P36_ST00031 701 216 anondipa 0.85 06010020
P36_SP00026 917 370
P36_ST00032 944 335 212 maragga; 10008003
P36_SP00027 1156
P36_ST00033 1184 203 maragga 0000810
P36_TL00007 374 1217
P36_ST00034 375 ndinoapa 60400070
P36_SP00028 385 422
P36_ST00035 142 Mbizi; 0.99 000000
P36_SP00029 554 420
P36_ST00036 591 131 Mbizi 03012
P36_SP00030 722
P36_ST00037 759 00080300
P36_SP00031 975
P36_ST00038 1015 387 171 muswe; 0.93 120000
P36_SP00032 1186
P36_ST00039 1225 muswe 0.78 03070
P36_TL00008 425 1215
P36_ST00040 426 190 0.74 6620002
P36_SP00033 359 473
P36_ST00041 386 301 Hombarume; 5200041000
P36_SP00034 687 471
P36_ST00042 716 289 Hombarume 0.79 003100770
P36_SP00035 1005 464
P36_ST00043 179 igoBaya 2608000
P36_SP00036 1212 472
P36_ST00044 1240 144 Mvuu. 00270
P36_TL00009 476
P36_ST00045 478 133 Mvuu 0042
P36_SP00037 303 515
P36_ST00046 343 477 yakamedza 003070000
P36_SP00038 602
P36_ST00047 656 197 Dgwena; 8000404
P36_SP00039 853
P36_ST00048 898 185 Dgwena 800000
P36_SP00040 1083 524 43
P36_ST00049 1126 261 010070600
P36_TL00010 527 1203
P36_ST00050 528 202 Mvunda; 0650301
P36_SP00041 573
P36_ST00051 189 Mvunda 0.72 007800
P36_SP00042 581 566
P36_ST00052 600 0.96 000020000
P36_SP00043 859 574
P36_ST00053 878 173 Ramba; 006000
P36_SP00044 1051
P36_ST00054 1080 162 Ramba 0.94 00200
P36_SP00045 1242
P36_ST00055 1270 raka rakamedza
P36_TL00011 578 1204
P36_ST00056 579 medza 00100
P36_SP00046 617
P36_ST00057 346 125 guyu; 07330
P36_SP00047 626
P36_ST00058 500 72 mu
P36_SP00048 572 616
P36_ST00059 590 114 guyu 0601
P36_SP00049 714 625
P36_ST00060 742 146 ndimo 01170
P36_SP00050 888
P36_ST00061 916 130 muna 0.60 4470
P36_SP00051 1046 30
P36_ST00062 1076 shamgari 07018000
P36_SP00052 1292
P36_ST00063 1319 592 34 ya 10 yaggu,"
P36_TL00012 629
P36_ST00064 631 ggu," 80420
P36_SP00053 293 678 53
P36_ST00065 630 0002200
P36_SP00054 529 668
P36_ST00066 547 642
P36_SP00055 609
P36_ST00067 0.98
P36_SP00056 812 676
P36_ST00068 832 166 0000035
P36_SP00057 998 675 32
P36_ST00069 1030 226 "Handina 00086070
P36_SP00058 1256
P36_ST00070 1274 98 ruse 0400 rusero
P36_TL00013 681
P36_ST00071 694 ro
P36_SP00059 720
P36_ST00072 236 85 rwo
P36_SP00060 321
P36_ST00073 340 262 kupepetesa 3330301000
P36_SP00061 728
P36_ST00074 620 222 nyemba," 70060050
P36_TL00014 273 739 1112
P36_ST00075 12, 106
P36_SP00062 331 779
P36_ST00076 741 0.75 038020800
P36_SP00063 647 787
P36_ST00077 672 00000000
P36_SP00064 905 777
P36_ST00078 933 57 04
P36_SP00065 990
P36_ST00079 1017 740 Muiti 02012
P36_SP00066 1142 778
P36_ST00080 1171 753 59
P36_SP00067 1230
P36_ST00081 1259 747 tsero, 000205
P36_TL00015 791 1214
P36_ST00082 akati, 061205
P36_SP00068 296 837
P36_ST00083 317 "Ndipeno 00242080
P36_SP00069 537 838
P36_ST00084 556 792 184 rusero," 00000150
P36_SP00070 829
P36_ST00085 793 00030
P36_SP00071 919
P36_ST00086 951 804 64 wo
P36_SP00072
P36_ST00087 1043 147 000040
P36_SP00073 1190
P36_ST00088 0000007
P36_TL00016 842 1213
P36_ST00089 006080
P36_SP00074 353 881
P36_ST00090 396 120404010
P36_SP00075 889
P36_ST00091 655 191 narwo" 0.95 0030000
P36_SP00076 846 880 65
P36_ST00092 911 020203820
P36_SP00077 1174
P36_ST00093 0003300
P36_TL00017 893
P36_ST00094 229 "Ndinoda 00426080
P36_SP00078 400 932
P36_ST00095 418 kurupa 023010
P36_SP00079 582
P36_ST00096 604 894 71
P36_SP00080 659 931
P36_ST00097 680 muceggeti 340080044
P36_SP00081 940
P36_ST00098 936 906 61
P36_SP00082 997
P36_ST00099 1029
P36_SP00083 1110
P36_ST00100 1127 96 nba. 6010
P36_SP00084 1223
P36_ST00101 1277 107 Aso- 0800
P36_TL00018
P36_ST00102 945 ndipa 62000
P36_SP00085 300 992
P36_ST00103 328 193 nyemba, 6002005
P36_SP00086 521 991
P36_ST00104 549 ndigodzipano 548102200080
P36_SP00087 860
P36_ST00105 kuna
P36_SP00088 1003 981
P36_ST00106 1031 034100
P36_SP00089 1198
P36_ST00107 1227 157 42203
P36_TL00019 996
P36_ST00108 195 wondipa 0077040
P36_SP00090 365
P36_ST00109 393 1007 213 00208008
P36_SP00091 606
P36_ST00110 641 1008 201 6020800
P36_SP00092 1042
P36_ST00111 ndoapa 520110
P36_SP00093 1048
P36_ST00112 1087 4400
P36_SP00094 1034
P36_ST00113 0.81 005050
P36_TL00020 1047 1216
P36_ST00114 129 00010
P36_SP00095 297 1085
P36_ST00115 198 0084030
P36_SP00096 1094
P36_ST00116 1059
P36_SP00097 704 1091
P36_ST00117 721 159 34000
P36_SP00098 1084 15
P36_ST00118 895 44 ndoupa
P36_SP00099 1068 14
P36_ST00119 1082 302 7000022000
P36_TL00021 1097
P36_ST00120 1098 603000200
P36_SP00100 457 1136
P36_ST00121 yoBaya 0.57 018078
P36_SP00101 637 1145
P36_ST00122 Mvuu; 00320
P36_SP00102 799 1143
P36_ST00123 821 2014
P36_SP00103 952 1135
P36_ST00124 966 000000100
P36_SP00104 1226
P36_ST00125 1243 128 Dgwe 0.66 8050
P36_TL00022 1148 1202
P36_ST00126 1162 66 na;
P36_SP00105 235 1195 23
P36_ST00127 258 1150 806070
P36_SP00106 441 1196
P36_ST00128 458 002020300
P36_SP00107 718
P36_ST00129 746 199 0004200
P36_SP00108 1194 31
P36_ST00130 976 200410
P36_SP00109 1166 1187
P36_ST00131 1149 yakame 004010
P36_TL00023 1199
P36_ST00132 1200 76 dza 0.58 570
P36_SP00110 247 1238
P36_ST00133 266 174 000005
P36_SP00111 440 1245
P36_ST00134 459 163 00000
P36_SP00112 622 1237
P36_ST00135 640 252 506250000
P36_SP00113 892
P36_ST00136 912 06000
P36_SP00114 1036 1247
P36_ST00137 0.47
P36_SP00115 1130
P36_ST00138 1157 3304
P36_SP00116 1271
P36_ST00139 1298 74 0.53 445
P36_TL00024 1250
P36_ST00140 mo
P36_SP00117 239 1289
P36_ST00141 1263 1210
P36_SP00118 388
P36_ST00142 407 01008023
P36_SP00119 623
P36_ST00143 1262 141 yaggu 01815
P36_SP00120 782
P36_ST00144 802 1252 Kanyegganyegga." 0000080081081025
P36_SP00121
P36_ST00145 1297 Mu
P36_TL00025 1301 987
P36_ST00146 1302 iti 032
P36_SP00122 1340
P36_ST00147 1314
P36_SP00123 298 1341
P36_ST00148 1308 112 tsero 01050
P36_SP00124 430
P36_ST00149 450 0000036
P36_SP00125 1347
P36_ST00150 119 "Ona 5050
P36_SP00126 756 1339
P36_ST00151 775 handina 0070000
P36_SP00127 964
P36_ST00152 Bagga." 8080000
P36_TL00026 274 1359
P36_ST00153 1362 13.
P36_SP00128 1399
P36_ST00154 1360 030050800
P36_SP00129 1408
P36_ST00155 00200800
P36_SP00130 1398
P36_ST00156
P36_SP00131 994
P36_ST00157 1024 Mhizha 053450
P36_SP00132
P36_ST00158 1373
P36_SP00133 1407
P36_ST00159 1303 69 ma mapagga,
P36_TL00027 1410
P36_ST00160 1423 151 pagga, 308001
P36_SP00134 1459
P36_ST00161 wakagikoti, 00408000004
P36_SP00135 1457
P36_ST00162 644 00552080
P36_SP00136 864 1458
P36_ST00163 1411 Bagga," 8081031
P36_SP00137 1066
P36_ST00164 1120 265000
P36_SP00138 1449
P36_ST00165 1424 yakati,
P36_TL00028 1461
P36_ST00166 1463 100 kati, 00003
P36_SP00139 270 1507
P36_ST00167 299 1462 "Bagga 0.69 080810
P36_SP00140 466 1509
P36_ST00168 485 83 nde
P36_SP00141 568 1500
P36_ST00169 588 1474
P36_SP00142 635 1499
P36_ST00170 654 307 kuitiseyiko" 0200100310002
P36_SP00143 961 1508
P36_ST00171 1016 331020800
P36_SP00144 1278
P36_ST00172 1475 wa 05 wakati.
P36_TL00029 1512
P36_ST00173 1513 kati.
P36_SP00145 1550
P36_ST00174 Ndinoda 0.62 0457080
P36_SP00146
P36_ST00175 kuripa 620030
P36_SP00147 706 1559
P36_ST00176 115 kuno 0270
P36_SP00148 861
P36_ST00177 899 muiti 40003
P36_SP00149 1020
P36_ST00178 1049 1525
P36_SP00150 1551
P36_ST00179 1139 1520 200516
P36_SP00151
P36_ST00180 91 kuti 0000
P36_TL00030 1563
P36_ST00181 agondipa 02080200
P36_SP00152 1610
P36_ST00182 405 1575 rusero; 0260042
P36_SP00153 561 1608
P36_ST00183 100040
P36_SP00154 727 1601
P36_ST00184 ndigopa 0.64 0313258
P36_SP00155
P36_ST00185 954 1564 240 Muceggeti 400088010
P36_SP00156 1611
P36_ST00186 1576
P36_SP00157 1275
P36_ST00187 nyemba;
P36_TL00031 1613
P36_ST00188 1614 mba;
P36_SP00158 280 1660
P36_ST00189 800400
P36_SP00159 1661
P36_ST00190 504 257 ndigodzipa 0000000400
P36_SP00160 761
P36_ST00191 788 140012
P36_SP00161 957
P36_ST00192 985 00330
P36_SP00162 1652
P36_ST00193 1172 00045200
P36_TL00032 1664
P36_ST00194 1677 40408000
P36_SP00163 381 1712
P36_ST00195 402 196 3000805
P36_SP00164 598
P36_ST00196 187 1034000
P36_SP00165 816
P36_ST00197 844 004020
P36_SP00166 1710
P36_ST00198 1665 127 60700
P36_SP00167 1144 1703
P36_ST00199 1666 00021000
P36_TL00033 1715
P36_ST00200 1728 340000
P36_SP00168 341 1762
P36_ST00201 160 11000
P36_SP00169 1754
P36_ST00202 186 7200000
P36_SP00170 735
P36_ST00203 764 1716 0040000404
P36_SP00171 1065
P36_ST00204 1093 290 500001280
P36_TL00034 1765
P36_ST00205 1766 0008000
P36_SP00172 351 1814
P36_ST00206 1768 20830
P36_SP00173 513 1813
P36_ST00207 534 1767 0025
P36_SP00174 1805
P36_ST00208 686 000060000
P36_SP00175 946
P36_ST00209 8100300
P36_SP00176
P36_ST00210 800060
P36_TL00035 1816
P36_ST00211 100040600
P36_SP00177 1864
P36_ST00212 1817 200 3025001
P36_SP00178 658 1862
P36_ST00213 690 600001
P36_SP00179 877 1855
P36_ST00214 000000300
P36_SP00180 1170
P36_ST00215 1818 001000
P36_TL00036 1868
P36_ST00216 00600
P36_SP00181 1906
P36_ST00217 352 250 120050500
P36_SP00182
P36_ST00218 621 1880 02000
P36_SP00183 1915
P36_ST00219 766
P36_SP00184
P36_ST00220 858
P36_SP00185 971
P36_ST00221 60000
P36_SP00186 13
P36_ST00222 1881 0020
P36_SP00187 1907 16
P36_ST00223 1869 79 sha 040
P36_TL00037 1919
P36_ST00224 135 mgari 48034
P36_SP00188 304 1966
P36_ST00225 344 1931 00807
P36_SP00189
P36_ST00226 522 1920 0050082020080000
P36_SP00190 963
P36_ST00227 035040
P36_SP00191 1188 1957
P36_ST00228 1222 1932
P36_SP00192
P36_ST00229 mapagga
P36_TL00038 1969 734
P36_ST00230 1982 137 pagga 30820
P36_SP00193 306 2017
P36_ST00231 327
P36_SP00194 453 2016
P36_ST00232 00108080
P36_SP00195 2007
P36_ST00233 1971 mvuto." 0050000
P36_TL00039 2027 1109
P36_ST00234 2030 14, 0.51 535
P36_SP00196 2067
P36_ST00235 2028 002040800
P36_SP00197 650 2075
P36_ST00236 00000050
P36_SP00198 2066
P36_ST00237 958
P36_SP00199
P36_ST00238 1044 400080001
P36_SP00200 1283 2077
P36_ST00239 1321 2042
P36_TL00040 2078
P36_ST00240 2079 mbudzi. 0036130
P36_SP00201 2117 56
P36_ST00241 409 Akati, 650633
P36_SP00202 2125
P36_ST00242 576 "Ndipeoo 00000080
P36_SP00203 797 2126
P36_ST00243 815 2080 4020020
P36_SP00204 999
P36_ST00244 242 000086043
P36_SP00205 1291
P36_ST00245 1323 2093
P36_TL00041 2129
P36_ST00246 2130 mbudzi 304200
P36_SP00206 342 2168
P36_ST00247 42 0000081
P36_SP00207 2172
P36_ST00248 "Nde
P36_SP00208 700
P36_ST00249 2142 yo
P36_SP00209 2176
P36_ST00250 811 kudiyiko" 0481010000
P36_SP00210 1069
P36_ST00251 1122 2131 000040800
P36_TL00042 2180
P36_ST00252 0000104
P36_SP00211 337 2227
P36_ST00253 358 00160080
P36_SP00212 587 2219
P36_ST00254 605 kupa
P36_SP00213 2228
P36_ST00255 024050
P36_SP00214 908
P36_ST00256 2193
P36_SP00215
P36_ST00257 50108006
P36_SP00216 2229
P36_ST00258 2182 igondi- 3401503


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P27_LM00001 161 2183
RightMargin P27_RM00001 1392 162
BottomMargin P27_BM00001 2224 234
PrintSpace P27_PS00001 1231
TextBlock P27_TB00001 706 137 44
TextLine P27_TL00001 712 47 125 32
String P27_ST00001 CONTENT -25- WC 0.47 CC 6751
P27_TB00002 103 2121
P27_TL00002 169 109 1215 51
P27_ST00002 154 40 dzirwa 0.51 508834
SP P27_SP00001 323 149 30
P27_ST00003 353 351 48 ndinomboedza, 0.76 7606000004014
P27_SP00002 704 157 29
P27_ST00004 733 111 174 ndigofa 0.69 7650020
P27_SP00003 907 159 28
P27_ST00005 935 350 ndatomboedza, 0.71 8100075007007
P27_SP00004 1285 160
P27_ST00006 1312 72 ku- 0.53 670
P27_TL00003 167 1217
P27_ST00007 35 manya. 0.79 802100
P27_SP00005 334 209 53
P27_ST00008 387 163 186 38 Katsuro 0.90 0001400
P27_SP00006 573 201
P27_ST00009 600 185 kamuka 0.87 030400
P27_SP00007 785 26
P27_ST00010 811 55 ko 0.84
P27_SP00008 866
P27_ST00011 906 175 220 musaggo, 03008005
P27_SP00009 1126 210
P27_ST00012 1167 217 kanogara 0.88 30300030
P27_TL00004 213 1203
P27_ST00013 225 316 36 murugwe^wa, 0.72 060217010001
P27_SP00010 485 261 20
P27_ST00014 505 214 146 ndimo 00600
P27_SP00011 651 252 19
P27_ST00015 245 makanoita 0.86 201200430
P27_SP00012 915
P27_ST00016 942 n^imbo 0.55 5100380
P27_SP00013 1111
P27_ST00017 1130 122 yako. 0.91 00400
P27_SP00014 1252 260
P27_ST00018 1305 67 Ka 0.96 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Kane
P27_TL00005 168 264 1216
P27_ST00019 277 54 ne 1.00 HypPart2
P27_SP00015 222 303
P27_ST00020 250 265 mutizo 0.82 334000
P27_SP00016 407
P27_ST00021 436 142 46 caiwo, 0.93 002000
P27_SP00017 578 311
P27_ST00022 606 145 kanoti 024001
P27_SP00018 751
P27_ST00023 780 112 kana 0000
P27_SP00019 892
P27_ST00024 936 223 komanya, 00057000
P27_SP00020 1159
P27_ST00025 1187 197 kanobva 0.94 0030000
P27_TL00006 315 607
P27_ST00026 205 39 kadunda 0.74 0083060
P27_SP00021 373 354 17
P27_ST00027 390 200 kaomesa 0.95 1200000
P27_SP00022 590 355 22
P27_ST00028 612 muoiri. 0.60 2385170
P27_TL00007 270 375 1101
P27_ST00029 5. 0.98
P27_SP00023 305 413
P27_ST00030 358 0.92 0020300
P27_SP00024 543
P27_ST00031 572 kanoBereka 0080804007
P27_SP00025 836 31
P27_ST00032 867 110 nana 0.64 8130
P27_SP00026 977
P27_ST00033 1004 381 natatu 822013
P27_SP00027 1150 43
P27_ST00034 1193 104 zuna 0485
P27_SP00028 1297
P27_ST00035 1336 37 ri 0.85 02 rimge
P27_TL00008 171 425 1213
P27_ST00036 438 94 34 mge 0.57 480
P27_SP00029 472
P27_ST00037 285 431 cete, 00000
P27_SP00030 388 471
P27_ST00038 405 426 63 asi 000
P27_SP00031 468 464
P27_ST00039 487 312 hakaBerekere 0.78 500080800040
P27_SP00032 799 465
P27_ST00040 819 panijimbo 020880400
P27_SP00033 1044 473
P27_ST00041 1063 imge 0.63 6080
P27_SP00034 1175
P27_ST00042 1195 433 102 cete; 0.83 00404
P27_SP00035
P27_ST00043 1316 68 ka- 100
P27_TL00009 476
P27_ST00044 256 noBerekera 0.75 1080600062
P27_SP00036 424 515
P27_ST00045 455 477 253 pamitunhu 0.73 000030776
P27_SP00037 708 523
P27_ST00046 735 mitatu, 6043207
P27_SP00038 898
P27_ST00047 938 147 007000
P27_SP00039 1085 33
P27_ST00048 1118 489 mumge 24280
P27_SP00040 1289 524
P27_ST00049 pa pao,
P27_TL00010 170 527 1214
P27_ST00050 540 o, 402
P27_SP00041 238
P27_ST00051 257 0.67 00780
P27_SP00042 427 575
P27_ST00052 446 528 pake, 20301
P27_SP00043 568
P27_ST00053 588 541 23380
P27_SP00044 757 574
P27_ST00054 776 pan( 3268
P27_SP00045 876
P27_ST00055 902 529 107 yake
P27_SP00046 1009 16
P27_ST00056 1025 178 n^imbo. 51000000
P27_SP00047 56
P27_ST00057 1259 Amai 1200
P27_TL00011
P27_ST00058 130 ndino 0.77 01080
P27_SP00048 299 617 25
P27_ST00059 324 591 nanogara 80000540
P27_SP00049 538 626
P27_ST00060 564 noga 8000
P27_SP00050 673
P27_ST00061 700 582 90 nari 8030
P27_SP00051 790
P27_ST00062 818 580 156 pakati. 0003040
P27_SP00052 974
P27_ST00063 1028 123 Kana 0060
P27_SP00053 1151
P27_ST00064 1180 579 116 koda 0.70 3080
P27_SP00054 1296
P27_ST00065 1313 71
P27_TL00012 629
P27_ST00066 630 259 nayamgisa, 0.68 8000187005
P27_SP00055 428 677
P27_ST00067 447 631 070050
P27_SP00056 594 668
P27_ST00068 613 206 yamgisei 00885001
P27_SP00057
P27_ST00069 839 643 97 uyu, 0.99
P27_SP00058
P27_ST00070 970 140 kobva 06000
P27_SP00059 1110 18
P27_ST00071 1128 koenda 000000
P27_SP00060
P27_ST00072 59 ku 0.33 kuno
P27_TL00013 680 49
P27_ST00073 693 no 10
P27_SP00061 224 719
P27_ST00074 244 04080
P27_SP00062 415 728
P27_ST00075 koyamgisa, 6000080000
P27_SP00063 694 21
P27_ST00076 715 681 138
P27_SP00064 853
P27_ST00077 871 000500
P27_SP00065 1038
P27_ST00078 1057 58 01
P27_SP00066 1115 14
P27_ST00079 1129 lo 0.59 80
P27_SP00067 1173
P27_ST00080 192 wokupe- 0037500
P27_TL00014 730
P27_ST00081 151 dzisira 0263600
P27_SP00068 321 770 23
P27_ST00082 344 732 258 0303080000
P27_SP00069 602 779
P27_ST00083 622 139
P27_SP00070 761 771
P27_ST00084 781 300030
P27_SP00071 948
P27_ST00085 976 227 kun^imbo 620105310
P27_SP00072
P27_ST00086 1221 kwako. 300300
P27_TL00015 783
P27_ST00087 0000200
P27_SP00073 821
P27_ST00088 394 kanoyamgisa 01008308700
P27_SP00074 699 830
P27_ST00089 736 rukugguoira, 0.61 232380783160
P27_SP00075 1035 831
P27_ST00090 1073 796 na 60
P27_SP00076
P27_ST00091 1166 218 pamasha- 0.80 00050604
P27_TL00016 833
P27_ST00092 835 45 mba-nzou, 000480036
P27_SP00077 404 880
P27_ST00093 445 834 136 kunze 04700
P27_SP00078 581 872
P27_ST00094 621 114 0080
P27_SP00079
P27_ST00095 762 176 kuedza. 1400000
P27_SP00080 57
P27_ST00096 995 182 6000430
P27_SP00081 1177 873
P27_ST00097 1204 kanoya 205000
P27_TL00017 885 482
P27_ST00098 mgisa 18100
P27_SP00082 306 933
P27_ST00099 135 kaoiri 208000
P27_SP00083 459 923
P27_ST00100 173 pazuna. 1000800
P27_TL00018 271 944 1114
P27_ST00101 946 6.
P27_SP00084 983
P27_ST00102 360 945 180 Hapana 604000
P27_SP00085 991
P27_ST00103 565 164 munhu 43475
P27_SP00086 729 982
P27_ST00104 ati 003
P27_SP00087 814
P27_ST00105 957 aona
P27_SP00088
P27_ST00106 969 956 8050
P27_SP00089 1079
P27_ST00107 1107 950 oetsuro 8020020
P27_SP00090 1276
P27_ST00108 1295 oari
P27_TL00019
P27_ST00109 1001 natatu, 8310041
P27_SP00091 326 1040
P27_ST00110 345 pan:;imbo 3077870300
P27_SP00092 570 1042
P27_ST00111 996 1580
P27_SP00093 701
P27_ST00112 722 1002 00401
P27_SP00094 824
P27_ST00113 845
P27_SP00095 908 1033
P27_ST00114 922 ukauraya 00044000
P27_SP00096 1140 15
P27_ST00115 1155 nhunzi 6428100
P27_SP00097 1314
P27_ST00116 1333 1008 ye
P27_TL00020 1046 1201
P27_ST00117 1052 131 tsure, 0.58 004487
P27_SP00098 300 1092
P27_ST00118 318 ine 030
P27_SP00099 389 1084
P27_ST00119 1053 mauta, 100406
P27_SP00100 563
P27_ST00120 ukaitumbuca, 130260010803
P27_SP00101
P27_ST00121 929 1059 unowana 1800000
P27_SP00102 1138
P27_ST00122 1165 1058 128 mue 1370
P27_SP00103 1293
P27_ST00123 1320 50 0.16 88
P27_TL00021 1097 1212
P27_ST00124 1109 52
P27_SP00104 1135
P27_ST00125 1103 natatu. 8030250
P27_SP00105 401
P27_ST00126 453 126 0500
P27_SP00106
P27_ST00127 598 0.56
P27_SP00107 649
P27_ST00128 katsuro 0120640
P27_SP00108 841
P27_ST00129 860 108 oane
P27_SP00109 968 1136
P27_ST00130 989 Basa
P27_SP00110 1089
P27_ST00131 1108 143 kwa:^o 0008100
P27_SP00111 1251 1144
P27_ST00132 1267 118 roku- 0.89 00320
P27_TL00022 1148
P27_ST00133 1154 ceggeta 0080000
P27_SP00112 346
P27_ST00134 363 1160 121 nana, 80023
P27_SP00113 484
P27_ST00135 504 1161 nane 8080
P27_SP00114 1186
P27_ST00136 628 misha 32030
P27_SP00115 766
P27_ST00137 784 mitatu. 3130030
P27_SP00116 943
P27_ST00138 988 1149 Tsuro 00040
P27_SP00117 1125
P27_ST00139 1139 246 kanopinda 218021720
P27_TL00023 1198
P27_ST00140 165 dzimge 0.66 320580
P27_SP00118 335 1247
P27_ST00141 mhuka 06230
P27_SP00119 514 1237
P27_ST00142 533 1199 zhinji 062401
P27_SP00120 663 1246
P27_ST00143 1211 muggano. 62800300
P27_SP00121
P27_ST00144 00420
P27_SP00122 1104
P27_ST00145 dzine 0.81 01800
P27_SP00123
P27_ST00146 1266 119 rudzi 11500
P27_TL00024 1250
P27_ST00147 1262 runa: 70804
P27_SP00124 1288
P27_ST00148 304 00500
P27_SP00125 440
P27_ST00149 460 179 mombe: 003003
P27_SP00126 639
P27_ST00150 660 10360
P27_SP00127
P27_ST00151 815 190 mukutu: 0403010
P27_SP00128 1005
P27_ST00152 00240
P27_SP00129 1169
P27_ST00153 1189 makaga: 3030800
P27_TL00025 1301 949
P27_ST00154 00730
P27_SP00130 1340
P27_ST00155 shapa. 041300
P27_SP00131 1349 -36
P27_ST00156 1426 61 20. 023
P27_SP00132 497 1463
P27_ST00157 552 1425 242 KAROMO 000220
P27_SP00133 794 1462
P27_ST00158 823 73 KE
P27_SP00134 896
P27_ST00159 1424 195 TSURO. 081001
P27_TL00026 275 1507
P27_ST00160 1509 1.
P27_SP00135 1546
P27_ST00161 00120
P27_SP00136 496 1547
P27_ST00162 1508 193 yakagga 0001800
P27_SP00137 1556
P27_ST00163 iri 430
P27_SP00138
P27_ST00164 798 1521
P27_SP00139 850
P27_ST00165 1515 133 tsuwa
P27_SP00140 1013
P27_ST00166 1032 1520 yoga. 00110
P27_SP00141 1153 1555
P27_ST00167 187 Yakaga- 0000000
P27_TL00027 1558
P27_ST00168 1570 rapo 5010
P27_SP00142 272 1606
P27_ST00169 292 1571 gguoa 80180
P27_SP00143 432
P27_ST00170 451 1559 129 001500
P27_SP00144
P27_ST00171 1560 248 isiggagone 7008000000
P27_SP00145 848
P27_ST00172 868 212 kusedera 00008020
P27_SP00146 1080 1597
P27_ST00173 1095 kunyasi 0.97 0200000
P27_SP00147 1277 1605
P27_ST00174 1291 95 kwa
P27_TL00028 1609
P27_ST00175 396 mahombekombe, 0040180105005
P27_SP00148 566 1656
P27_ST00176 595 1610 nokuti 000200
P27_SP00149 744 1648
P27_ST00177 232 kwakagga 00050800
P27_SP00150 1016 1657
P27_ST00178 1055 152 kuzere 050010
P27_SP00151 1207
P27_ST00179 1245 maka 6000 makarwe.
P27_TL00029 1660
P27_ST00180 1673 rwe. 2000
P27_SP00152 1698
P27_ST00181 319 1661 Rimge 06080
P27_SP00153 1707
P27_ST00182 488 106 3380
P27_SP00154 1699
P27_ST00183 kakamira 00000810
P27_SP00155
P27_ST00184 856 kakatarisana 004004520060
P27_SP00156
P27_ST00185 napa 7050
P27_SP00157 1284
P27_ST00186 1303 70 ma mahombekombe.
P27_TL00030 1710
P27_ST00187 hombekombe. 00000000000
P27_SP00158 493 1750
P27_ST00188 1713 Pa
P27_SP00159 596
P27_ST00189 615 1711 kakaona 0001150
P27_SP00160 810
P27_ST00190 1723 garwe,
P27_SP00161 979 1759 13
P27_ST00191 992 194 kakabva
P27_SP00162 1749
P27_ST00192 kafugga 0010800
P27_TL00031 1762
P27_ST00193 1774 zano 3050
P27_SP00163 276 1800
P27_ST00194 1775 ro
P27_SP00164
P27_ST00195 369 283 kuyambuka. 0000000200
P27_SP00165 652 1810
P27_ST00196 707 Kakati: 0000020
P27_SP00166 875
P27_ST00197 1763 "Nayi 00001
P27_SP00167 1809
P27_ST00198 1069 86 imi, 7000
P27_SP00168 1807
P27_ST00199 1183 muri 4200
P27_SP00169 1294
P27_ST00200 nazhinji
P27_TL00032 172 1812
P27_ST00201 700510
P27_SP00170 1859
P27_ST00202 101 here 2030
P27_SP00171 419 1851
P27_ST00203 1813 sesu"
P27_SP00172 586 1852
P27_ST00204 641 1814 Garwe
P27_SP00173 788
P27_ST00205 808 148 rakati: 0000100
P27_SP00174
P27_ST00206 981 "Oggu, 038052
P27_SP00175 1142 1860
P27_ST00207 1162 69 tiri 0130
P27_SP00176
P27_ST00208 1249 nazhi 80000
P27_TL00033 1863
P27_ST00209 nji 012
P27_SP00177 229 1910
P27_ST00210 kwa^o." 00010000
P27_SP00178 1911
P27_ST00211 1865 00050
P27_SP00179 608 1902
P27_ST00212 627 1864 kakati: 0001046
P27_SP00180
P27_ST00213 804 "Manomano 100006050
P27_SP00181 1087
P27_ST00214 1876 enyu. 07020
P27_SP00182 1229
P27_ST00215 1275 Uyai 0010
P27_TL00034 1914
P27_ST00216 1926 mese, 10002
P27_SP00183 298 1960
P27_ST00217 1927 muuggane; 223820500
P27_SP00184 571 1962
P27_ST00218 592 1915 66 isu
P27_SP00185 658 1953
P27_ST00219 1922 nanatsuro 802030000
P27_SP00186
P27_ST00220 926 325 tigougganano, 6500080000811
P27_SP00187
P27_ST00221 1271 tione 62000
P27_TL00035 1964
P27_ST00222 83 nda
P27_SP00188 255 2003
P27_ST00223 273 1965 99 napi
P27_SP00189 372 2012
P27_ST00224 nazhinji." 8000660200
P27_TL00036 2023 1112
P27_ST00225 2025 2.
P27_SP00190 2062
P27_ST00226 361 2024 00300
P27_SP00191 508 2063
P27_ST00227 535 62 iro
P27_SP00192 597
P27_ST00228 302 rakandokoka 42000000030
P27_SP00193 919
P27_ST00229 939 madzitateguru, 00010004013730
P27_SP00194 2071
P27_ST00230 1306 2036 78 ma-
P27_TL00037 2073
P27_ST00231 239 dzisekuru, 6060043605
P27_SP00195 409 2120
P27_ST00232 437 2087
P27_SP00196 492 2113
P27_ST00233 520 2074 madziBaBa, 0.65 0030484813
P27_SP00197 778
P27_ST00234 806 310 madzimbuya, 00206200005
P27_SP00198 1116
P27_ST00235 madzimai 03601045
P27_TL00038 2125
P27_ST00236 2137 ose
P27_SP00199 243 2163
P27_ST00237 263
P27_SP00200
P27_ST00238 2131 nateijara, 0.62 8000880605
P27_SP00201 2172
P27_ST00239 560 215 han^adzi, 1001030000
P27_SP00202 775
P27_ST00240 795 268 naniginana 8024810010
P27_SP00203
P27_ST00241 naramu 801024
P27_SP00204 1253
P27_ST00242 nose, 82003
P27_TL00039 2175
P27_ST00243 2188
P27_SP00205 226 2217
P27_ST00244 2181 141 twana 10600
P27_SP00206 386 2215
P27_ST00245 2176 twake 50000
P27_SP00207
P27_ST00246 562 twose 10000
P27_SP00208 692
P27_ST00247 713 2184 79 twe
P27_SP00209 792
P27_ST00248 makarwe, 00000002
P27_SP00210 1034 2222
P27_ST00249 1054 203 rikagooa 10202080
P27_SP00211 1257 2223
P27_ST00250 faka, 40005


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00032.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P32 PHYSICAL_IMG_NR 32 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P32_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P32_LM00001 158 2188
RightMargin P32_RM00001 1395 159
BottomMargin P32_BM00001 2229 229
PrintSpace P32_PS00001 1237
TextBlock P32_TB00001 708 138 44
TextLine P32_TL00001 714 47 126
String P32_ST00001 CONTENT 30- WC 0.64 CC 0616
P32_TB00002 104 2125
P32_TL00002 169 110 1218 48
P32_ST00002 173 39 Wakati 0.85 005011
SP P32_SP00001 342 149
P32_ST00003 374 ^ombo 0.67 100330
P32_SP00002 523 27
P32_ST00004 550 111 102 ^ake 0.75 10000
P32_SP00003 652 20
P32_ST00005 672 318 mbare-mbare, 0.79 602800300005
P32_SP00004 990 157 21
P32_ST00006 1011 123 46 simu, 04625
P32_SP00005 1134 28
P32_ST00007 1162 118 40 tasa, 0.90 10003
P32_SP00006 1266 29
P32_ST00008 1295 92 aka- 0.88 1003
P32_TL00003 170 161 1217 49
P32_ST00009 174 139 36 nagga 0.74 21800
P32_SP00007 309 210 19
P32_ST00010 328 58 ku 0.48 45
P32_SP00008 386 200 18
P32_ST00011 404 162 207 38 mufambi 0430200
P32_SP00009 611
P32_ST00012 629 175 82 34 uye 0.77 600
P32_SP00010 711 209
P32_ST00013 739 85 ndo 030
P32_SP00011 824
P32_ST00014 851 464 kumuvuvuta-vuvuta 0.87 45010400002000030
P32_SP00012 1315 201
P32_ST00015 1334 53 26 ne 60
P32_TL00004 171 213 1215
P32_ST00016 simba 0.80 00550
P32_SP00013 252
P32_ST00017 225 107 gur 0.68 0408
P32_SP00014 435 261 17
P32_ST00018 452 144 kwai^o 0.58 6008100
P32_SP00015 596 260
P32_ST00019 615 226 56 25 no 70
P32_SP00016 671 251
P32_ST00020 690 327 kumutataritsa 0504500040600
P32_SP00017 1017
P32_ST00021 1044 228 ndokugge 83700800
P32_SP00018 1272
P32_ST00022 1301 aca- 0.84 0006
P32_TL00005 263 1219
P32_ST00023 264 259 bvarurirwa 0012032360
P32_SP00019 428 303
P32_ST00024 446 96 baci 1.00 0000
P32_SP00020 542 302
P32_ST00025 561 rake. 0.94 00300
P32_SP00021 54
P32_ST00026 726 Mufambi 0.83 0240004
P32_SP00022 936
P32_ST00027 963 193 kuzoona 0.71 5051170
P32_SP00023 1156
P32_ST00028 1183 265 90 kuti 0.82 0150
P32_SP00024 1273 31
P32_ST00029 1304 277 84 ara- 0031
P32_TL00006 315
P32_ST00030 100 mba 040
P32_SP00025 269 353
P32_ST00031 287 322 oggovuvutwa 08200500008
P32_SP00026 363
P32_ST00032 55 na 00
P32_SP00027 670
P32_ST00033 316 289 Camupupuri 0073413440
P32_SP00028 979
P32_ST00034 998 81 0.99 000
P32_SP00029 1079 362
P32_ST00035 1100 288 wakanyatso- 0.81 00208801000
P32_TL00007 168 366 1220
P32_ST00036 283 monderedza 0074070000
P32_SP00030 451 405
P32_ST00037 470 95 0.98
P32_SP00031 565
P32_ST00038 583 rake
P32_SP00032 683
P32_ST00039 703 379 35 pa 0.93 10
P32_SP00033 758 414
P32_ST00040 775 367 155 muoiri 0.60 238540
P32_SP00034 930 22
P32_ST00041 952 86 0.76 150
P32_SP00035 1038
P32_ST00042 1057 331 kunyatso-:;9u- 0.72 0000000027872852
P32_TL00008 167 417 1041
P32_ST00043 430 gga 0.56 840
P32_SP00036 465
P32_ST00044 268 145 0.66 1008100
P32_SP00037 413
P32_ST00045 432 418 91 2203
P32_SP00038 456
P32_ST00046 541 136 rirege 424000
P32_SP00039 677
P32_ST00047 696 324 kupeperetswa 0.91 060010003000
P32_SP00040 1020
P32_ST00048 1047 pakare. 10000400
P32_TL00009 270 475 1106
P32_ST00049 478 37 3.
P32_SP00041 306 515
P32_ST00050 359 477 103 ^ino 0.50 10180
P32_SP00042 462 524 16
P32_ST00051 476 800
P32_SP00043 563 514 13
P32_ST00052 576 249 kuzouyaoo 170010081
P32_SP00044 825 15
P32_ST00053 125 Zuna. 03800
P32_SP00045 965
P32_ST00054 1019 272 Wakayedza 008030608
P32_SP00046 1291 12
P32_ST00055 1303 490 73 mu 0.96 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P32_TL00010 527
P32_ST00056 133 fambi 30401 HypPart2
P32_SP00047 300
P32_ST00057 319 540 0.65
P32_SP00048 372 566
P32_ST00058 391 528 116 nzira 0.70 60080
P32_SP00049 507
P32_ST00059 525 262 yakasiyana 0050000040
P32_SP00050 787 575
P32_ST00060 806 50
P32_SP00051 859
P32_ST00061 879 ya
P32_SP00052 933
P32_ST00062 Camupupuri. 0.78 00342414300
P32_SP00053 1252
P32_ST00063 1293 529 94 Wa-
P32_TL00011 578
P32_ST00064 308 kanyatso-uya 506001000300
P32_SP00054 626
P32_ST00065 503 579 ^inyoro-nyoro 10000000250002
P32_SP00055
P32_ST00066 863 591
P32_SP00056 918 617
P32_ST00067 956 154 kudzia 473000
P32_SP00057 1110
P32_ST00068 1150 148 kwake 00000
P32_SP00058 1298
P32_ST00069 1339 592 sa 0.89
P32_TL00012
P32_ST00070 641 176 mazuna 000480
P32_SP00059 345 668
P32_ST00071 642 ose. 0001
P32_SP00060 457
P32_ST00072 511 630 Kuzoti 060850
P32_SP00061 666
P32_ST00073 692 8430005
P32_SP00062 899
P32_ST00074 928 196 adziirwa 02000230
P32_SP00063 1124
P32_ST00075 643
P32_SP00064 1212 669
P32_ST00076 1231 515000
P32_TL00013 680
P32_ST00077 40040
P32_SP00065 317 719
P32_ST00078 346 dikita 800000
P32_SP00066 482
P32_ST00079 509 248 roggoBuda 0.63 108108480
P32_SP00067 757 728
P32_ST00080 788 128 ndiye 55010
P32_SP00068 916
P32_ST00081 681 146 rubaci 330000
P32_SP00069 1082 720
P32_ST00082 1101 140 rwake 30000
P32_SP00070 1241
P32_ST00083 1260 kono- 10506
P32_TL00014 731
P32_ST00084 744 p.ore, 0.59 640706
P32_SP00071 779
P32_ST00085 311 0.57
P32_SP00072 396 770
P32_ST00086 425 732 204 kuramba 0.86 5100200
P32_SP00073
P32_ST00087 657 acifamba 00620600
P32_SP00074 867
P32_ST00088 893 ;;ake 785000
P32_SP00075 995
P32_ST00089 1023 745
P32_SP00076 1077 771
P32_ST00090 1104 733 127 nzira. 400200
P32_SP00077
P32_ST00091 1284 10300
P32_TL00015 783
P32_ST00092 784 114 Zuna 0.61 0680
P32_SP00078 285 822
P32_ST00093 215 wakapisa 40036400
P32_SP00079 521 831
P32_ST00094 113 cai^o 000100
P32_SP00080 653 830
P32_ST00095 796 57
P32_SP00081 729 821
P32_ST00096 747 kuBanda 1382001
P32_SP00082 947
P32_ST00097 975
P32_SP00083 1030
P32_ST00098 1058 0.92
P32_SP00084 1111
P32_ST00099 1138 250 maggwana 0.54 37808170
P32_TL00016 834
P32_ST00100 846 pose. 60000
P32_SP00085 284 881
P32_ST00101 338 0050100
P32_SP00086 548 872
P32_ST00102 847 80 400
P32_SP00087 646
P32_ST00103 115 akati 0.95 00011
P32_SP00088
P32_ST00104 185 nyakata 7003060
P32_SP00089 985 882
P32_ST00105 1012
P32_SP00090 1066 873
P32_ST00106 1095 135 840103
P32_SP00091 1230
P32_ST00107 1259 835
P32_TL00017 885
P32_ST00108 540000
P32_SP00092 924
P32_ST00109 334 886 20050
P32_SP00093 473
P32_ST00110 492 211 kwatanu, 00030536
P32_SP00094 932
P32_ST00111 722 898 30
P32_SP00095 777 14
P32_ST00112 791 134 ruoko 00020
P32_SP00096 925
P32_ST00113 946 tge, 4802
P32_SP00097
P32_ST00114 1039 238 acirakidza 0001036000
P32_SP00098 1277
P32_ST00115 1296 4300
P32_TL00018 845
P32_ST00116 937 Zuoa 0580
P32_SP00099 281
P32_ST00117 183 mukuru 0.62 531722
P32_SP00100 483
P32_ST00118 501 191 kupinda 0710830
P32_SP00101 984
P32_ST00119 00002063200
P32_TL00019 371 997 814
P32_ST00120 453 KUNYEDGETERA 010008000020
P32_SP00102 1035
P32_ST00121 340 KUNOPINDA 010253050
P32_TL00020 1056
P32_ST00122 KUMANIKIDZA. 100000003042
P32_TL00021 337 1180 880
P32_ST00123 62 24. 006
P32_SP00103 399
P32_ST00124 ^E
P32_SP00104 1226
P32_ST00125 181 NYIKA 00400
P32_SP00105
P32_ST00126 749 77 YA
P32_SP00106 826
P32_ST00127 853 364 MASEMBURA. 0000000006
P32_TL00022 273 1254 1114
P32_ST00128 1256 33 1.
P32_SP00107
P32_ST00129 360 1255 112 Pane 4020
P32_SP00108 472
P32_ST00130 493 121 dzina 0.69 40280
P32_SP00109 614
P32_ST00131 633 286 rinoshamisa 05000500400
P32_SP00110 919 1294
P32_ST00132 938 142 kwa^o 200100
P32_SP00111 1080 1302
P32_ST00133 1094 1267
P32_SP00112 1148
P32_ST00134 129 nyika
P32_SP00113
P32_ST00135 1305 iyo.
P32_TL00023 1206
P32_ST00136 Kare-kare 000031000
P32_SP00114 397 1344
P32_ST00137 416 235 kwakagga 20100820
P32_SP00115 651 1354
P32_ST00138 1306 kuno 0.97 0100
P32_SP00116 785 1345
P32_ST00139 804 1319 mumge 06080
P32_SP00117
P32_ST00140 1006 1318 192 murume 0.73 045060
P32_SP00118 1198
P32_ST00141
P32_SP00119
P32_ST00142 72 mukadzi
P32_TL00024 1356 1205
P32_ST00143 124 kadzi 00500
P32_SP00120 292
P32_ST00144 119 wake 0010
P32_SP00121
P32_ST00145 449 1369
P32_SP00122 505
P32_ST00146 mgana. 180300
P32_SP00123 691 1405
P32_ST00147 1357 Rimge 03080
P32_SP00124 894 1404
P32_ST00148 913 1370 zuoa 0480
P32_SP00125
P32_ST00149 072150
P32_SP00126 23
P32_ST00150 waka 0506 wakati
P32_TL00025 1407
P32_ST00151 1408 ti
P32_SP00127 1445
P32_ST00152 219 2670
P32_SP00128 335 1446
P32_ST00153 354 199 6350313
P32_SP00129 553
P32_ST00154 571 131 wake, 00001
P32_SP00130 702 1454
P32_ST00155 723 "Dgatiende 0800000400
P32_SP00131 1456
P32_ST00156 1005
P32_SP00132 1060 1447
P32_ST00157 30080
P32_SP00133 1201
P32_ST00158 166 rinonzi 2030140
P32_TL00026 1458 1216
P32_ST00159 Zhenje, 0206005
P32_SP00134 1505
P32_ST00160 368 189 tinoBata 00708013
P32_SP00135 557 1497
P32_ST00161 584 hone." 508000
P32_SP00136
P32_ST00162 1459 Mukadzi 0000600
P32_SP00137 987 1498
P32_ST00163 1015 wakadanira 0000808000
P32_SP00138 1287
P32_ST00164 1460 oti, 0141
P32_TL00027 1509 1204
P32_ST00165 "^akanaka 0100305020
P32_SP00139 1557
P32_ST00166 436 6500
P32_SP00140 530 1548
P32_ST00167 544 1510 titakure 00504030
P32_SP00141 727
P32_ST00168 deggu 80803
P32_SP00142 891 1558
P32_ST00169 903 nokuti 703240
P32_SP00143 1053
P32_ST00170 1068 tiggagone 308000000
P32_SP00144
P32_ST00171 kuBata
P32_TL00028 1560
P32_ST00172 Bata 8030
P32_SP00145 1599
P32_ST00173 hone 7080
P32_SP00146 393
P32_ST00174 412 zhinji 070600
P32_SP00147 543 1608
P32_ST00175 556 182 kwa:^o." 000810000
P32_SP00148 738
P32_ST00176 793 1561 3700000
P32_SP00149 993
P32_ST00177 1008 010
P32_SP00150 1093
P32_ST00178 1562 kutora 050041
P32_SP00151 1600
P32_ST00179 1275 1574 98 mga 380 mgana
P32_TL00029 1611
P32_ST00180 1624
P32_SP00152 1649
P32_ST00181 243 0030
P32_SP00153 1650
P32_ST00182 382 akati, 100031
P32_SP00154 1655
P32_ST00183 298 "Dgatiende." 080060054072
P32_SP00155 828 1660
P32_ST00184 1612 Ndo
P32_SP00156 980
P32_ST00185 994 0603000
P32_SP00157 1185 1659
P32_ST00186 1214 1625 0.43
P32_SP00158
P32_ST00187 67 nzi 004
P32_TL00030 1661 581
P32_ST00188 1675 ra
P32_SP00159 1701
P32_ST00189 233 noenda 800520
P32_SP00160 401
P32_ST00190 ^ano 0.53 10080
P32_SP00161 1710
P32_ST00191 539 1662 59 0.32
P32_SP00162 598
P32_ST00192 618 132 dzina. 620800
P32_TL00031 1721 1118
P32_ST00193 1722 2.
P32_SP00163 305 1760
P32_ST00194 050030
P32_SP00164
P32_ST00195 532 10280
P32_SP00165 627 1770
P32_ST00196 147 oagika 808100
P32_SP00166 1769
P32_ST00197 812 1734
P32_SP00167 866
P32_ST00198 dzioa 20080
P32_SP00168
P32_ST00199 197 0400600
P32_SP00169 1235
P32_ST00200 waka- 00030
P32_TL00032 1771
P32_ST00201 1772 172 Burutsa 8404000
P32_SP00170 343 1811
P32_ST00202 1784 08080
P32_SP00171 519 1820
P32_ST00203 537 1785
P32_SP00172 594
P32_ST00204 613 153 kutura 350550
P32_SP00173 766
P32_ST00205 143 80806
P32_SP00174 1821
P32_ST00206 4010
P32_SP00175 1046
P32_ST00207 1063 1773 acusa 00800
P32_SP00176 1192
P32_ST00208 1211 pasi
P32_SP00177
P32_ST00209 1786 padyo
P32_TL00033 1822
P32_ST00210 83 dyo
P32_SP00178 254 1870
P32_ST00211 1835 pe
P32_SP00179 1871
P32_ST00212 1823 dziwa. 700800
P32_SP00180 496 1862
P32_ST00213 549 ¡^ino 0.41 810280
P32_SP00181
P32_ST00214 198 0540540
P32_SP00182 878
P32_ST00215 917 wakapinda 000024500
P32_SP00183 1171
P32_ST00216 1199 186 akamira 0032510
P32_TL00034 1873
P32_ST00217 1875 ari 032
P32_SP00184 232 1912
P32_ST00218 258 1886 05
P32_SP00185
P32_ST00219 358 1874 mahombekombe, 6100505200035
P32_SP00186 754 1921
P32_ST00220 782 050
P32_SP00187 1913
P32_ST00221 911 151 054000
P32_SP00188 1062
P32_ST00222 80805
P32_SP00189 1243 1922 43
P32_ST00223 1286 2070
P32_TL00035 1925
P32_ST00224 akagorinyudza 0001080705101
P32_SP00190 512 1973
P32_ST00225 1926 6000
P32_SP00191 648
P32_ST00226 675 1938 52
P32_SP00192
P32_ST00227 mvura, 105503
P32_SP00193 1972
P32_ST00228 943 222 akakanda 00080000
P32_SP00194 1165 1963
P32_ST00229 1193 194 cokudya 0005013
P32_TL00036 1975
P32_ST00230 1988 ce
P32_SP00195 216 2015
P32_ST00231 6080
P32_SP00196 2014
P32_ST00232 402 256 makaremo. 707060202
P32_SP00197 658
P32_ST00233 1976 78 Asi
P32_SP00198 789
P32_ST00234 165 akaona 000050
P32_SP00199
P32_ST00235 1032 109
P32_SP00200 1141
P32_ST00236 1187 diki-diki 810408080
P32_TL00037 2026
P32_ST00237 dziciuya, 427043003
P32_SP00201 2074
P32_ST00238 2028 99 itwo
P32_SP00202 500 2066
P32_ST00239 2027 caitwo 020000
P32_SP00203 676
P32_ST00240 705 247 tudiki-diki 06800418112
P32_SP00204 2065
P32_ST00241 978 kwa^o. 6001000
P32_SP00205 1132
P32_ST00242 1186 0411024
P32_TL00038 2077
P32_ST00243 wakatagga 781010800
P32_SP00206 2126
P32_ST00244 kushora 6406040
P32_SP00207 624 2117
P32_ST00245 acinyomba 004600300
P32_SP00208 895 24
P32_ST00246 0041000
P32_SP00209 1074
P32_ST00247 1127 000020
P32_SP00210 2116
P32_ST00248 1316 2078 ku- 025
P32_TL00039 2127 1221
P32_ST00249 2140 046420
P32_SP00211 2168
P32_ST00250 2128 60301
P32_SP00212 517 2175
P32_ST00251 546 206 "rfididza 077480230
P32_SP00213 752
P32_ST00252 792 2141 waro 0240
P32_SP00214
P32_ST00253 942 0.42 65
P32_SP00215 1001 2167
P32_ST00254 1027 musha 35047
P32_SP00216
P32_ST00255 1207 2135 179 unotora 4741010
P32_TL00040 164 2178 1224
P32_ST00256 2179 midende 6080850
P32_SP00217 2220
P32_ST00257 388 117 yedu 1084
P32_SP00218 2227
P32_ST00258 tizokupa 0.52 65155860
P32_SP00219 2228
P32_ST00259 735 75080
P32_SP00220 858 2219
P32_ST00260 2180 iri 020
P32_SP00221 2218
P32_ST00261 964 tiBate
P32_SP00222
P32_ST00262 1112 hooe 4080
P32_SP00223
P32_ST00263 1240 huru." 466460


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00055.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P55 PHYSICAL_IMG_NR 55 HEIGHT 2595 WIDTH 1680
TopMargin P55_TM00001 HPOS 0 VPOS 562
LeftMargin P55_LM00001 68 786
RightMargin P55_RM00001 1014 666
BottomMargin P55_BM00001 1348 1247
PrintSpace P55_PS00001 946
Illustration P55_CB1_SUB 408 538 TYPE
TextBlock P55_TB00001 516 1118 498 230
TextLine P55_TL00001 532 1128 461 60
String P55_ST00001 1147 87 41 CONTENT THIS WC 0.23 CC 8858
SP P55_SP00001 619 1188 25
P55_ST00002 644 1140 128 \OUiME 0.18 878887
P55_SP00002 772 1181 26
P55_ST00003 798 1133 63 39 3 0.17 788
P55_SP00003 861 1172
P55_ST00004 886 42 BSEH 0.14 8888
P55_SP00004 973 1170 16
P55_ST00005 989 1138 4 30 ; 0.20 8
P55_TL00002 535 1184 467
P55_ST00006 1198 129 MlCR0f 0.15 878888
P55_SP00005 664 1239 7
P55_ST00007 671 1185 168 47 ll^B'lf 871087888
P55_SP00006 839 1232
P55_ST00008 864 64 THE 888
P55_SP00007 928 1223 46
P55_ST00009 974 1190 28 35 : 88
P55_TL00003 540 1233 458
P55_ST00010 1246 214 UHlVER':n 0.22 4868887888
P55_SP00008 754 1293 27
P55_ST00011 781 1242 38 OF 78
P55_SP00009 819 1280
P55_ST00012 847 151 43 FLORIM 888888
P55_TL00004 543 1296 194
P55_ST00013 LIBMRIES 88888888


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00048.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P48 PHYSICAL_IMG_NR 48 HEIGHT 1554 WIDTH 2458
TopMargin P48_TM00001 HPOS 0 VPOS 184
LeftMargin P48_LM00001 222 1180
RightMargin P48_RM00001 2414 44
BottomMargin P48_BM00001 1364 190
PrintSpace P48_PS00001 2192
TextBlock P48_TB00001 586 212 394 70
Illustration P48_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00052.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P52 PHYSICAL_IMG_NR 52 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P52_TM00001 HPOS 0 VPOS 47
LeftMargin P52_LM00001 159 2186
RightMargin P52_RM00001 1395
BottomMargin P52_BM00001 2233 225
PrintSpace P52_PS00001 1236
TextBlock P52_TB00001 711 134 43
TextLine P52_TL00001 717 53 122 31
String P52_ST00001 CONTENT 50 WC 0.71 CC 0470
P52_TB00002 105 2128
P52_TL00002 173 111 1216 51
P52_ST00002 128 54 25 ne 0.85 30
SP P52_SP00001 227 153 20
P52_ST00003 247 115 179 shuggu. 0.59 1608660
P52_SP00002 426 162 55
P52_ST00004 481 114 39 "Ndico 0.89 004200
P52_SP00003 643 21
P52_ST00005 664 82 ciyi 0.94 0001
P52_SP00004 746 19
P52_ST00006 765 38 ici 1.00 000
P52_SP00005 820 18
P52_ST00007 838 234 48 kuteggesa 0.84 400080010
P52_SP00006 1072 28
P52_ST00008 1100 130 42 mhou 0.66 0805
P52_SP00007 1230
P52_ST00009 1248 123 141 yaggu 0.58 80840
P52_TL00003 172 166 57
P52_ST00010 56 26 no 00
P52_SP00008 228 205
P52_ST00011 267 231 tunyemba 00510400
P52_SP00009 498 213 40
P52_ST00012 538 tutanhatu 0.77 000067051
P52_SP00010 763 204
P52_ST00013 803 167 152 37 utwu," 000540
P52_SP00011 955 70
P52_ST00014 1025 154 Ku;^iti, 446100304
P52_SP00012 1179 223 41
P52_ST00015 1220 168 "Ndino 0.82 033040
P52_TL00004 174 216 1215 49
P52_ST00016 230 155 35 mgana 0.70 18050
P52_SP00013 329 265
P52_ST00017 348 217 143 isadza 000000
P52_SP00014 491 255
P52_ST00018 509 229 ro 0.81
P52_SP00015 556 23
P52_ST00019 579 157 kurasa 002080
P52_SP00016 736 27
P52_ST00020 kupa 0520
P52_SP00017 877 264
P52_ST00021 904 219 :;akadayi, 0.55 88606080504
P52_SP00018 1123
P52_ST00022 1178 211 Cindibvi- 0.97 001000001
P52_TL00005 1214
P52_ST00023 281 ra 0.80
P52_SP00019 307
P52_ST00024 237 270 156 zirema 000030
P52_SP00020 393
P52_ST00025 411 46
P52_SP00021 457 306
P52_ST00026 477 165 34 mgana. 0.72 080800
P52_SP00022 642 315
P52_ST00027 697 268 136 Nhasi 0.98 01000
P52_SP00023 833
P52_ST00028 861 mumba 0.90 02002
P52_SP00024 1034
P52_ST00029 1061 280 maggu 0.60 53803
P52_SP00025 1217
P52_ST00030 1244 142 haupi- 0.83 301410
P52_TL00006 319
P52_ST00031 320 83 nde
P52_SP00026 357
P52_ST00032 292 200 nokudya 0.73 7280010
P52_SP00027 492 365 45
P52_ST00033 537 kose. 00000
P52_SP00028 652
P52_ST00034 707 Unotodya 0.92 00000500
P52_SP00029 935 366
P52_ST00035 969 261 rokukwata. 0000000000
P52_SP00030
P52_ST00036 1285 102 Rio 0.68 8030
P52_TL00007 171 370
P52_ST00037 371 301 togoBatikana 0.86 100080002040
P52_SP00031 472 418 33
P52_ST00038 505 121 neyi 0.88 60000
P52_SP00032 626 417 29
P52_ST00039 655 203 Cokudya 0001300
P52_SP00033 858
P52_ST00040 895 299 tociwaaepi" 010001702201
P52_SP00034 1194
P52_ST00041 140 Ndiye 03100
P52_TL00008 420
P52_ST00042 423 00000000
P52_SP00035 403 469
P52_ST00043 422 428 138 twuye 0.91 11100
P52_SP00036 560 468
P52_ST00044 590 421 258 kwakadaro 200108030
P52_SP00037 848 459
P52_ST00045 875 434 101 waa. 0120
P52_SP00038 976
P52_ST00046 1031 176 Mumba 0.99
P52_SP00039 1207
P52_ST00047 Bondo- 0.61 838220
P52_TL00009 170 692
P52_ST00048 473 113 koto, 10623
P52_SP00040 283 519
P52_ST00049 303 178 misodzi 0000001
P52_SP00041 510
P52_ST00050 500 362 iciggocururuka. 003820001420300
P52_TL00010 273 531 1115
P52_ST00051 535 36 7.
P52_SP00042 571
P52_ST00052 218 CihoBoBo 0.76 01008080
P52_SP00043 580
P52_ST00053 601 544 117 wane 0370
P52_SP00044 718 570
P52_ST00054 739 532 oggogikura 0805808601
P52_SP00045 994
P52_ST00055 1021 191 kucema, 0.93 0000013
P52_SP00046 1212 576
P52_ST00056 1233 "Ndati 0.95 000020
P52_TL00011 581 1205
P52_ST00057 583 kuda 2080
P52_SP00047 287 621
P52_ST00058 316 ndaita 760000
P52_SP00048
P52_ST00059 488 582 yakanaka, 0.74 1000280001
P52_SP00049 716 629
P52_ST00060 744 584 95 ^i,io 0.51 100680
P52_SP00050 839 630
P52_ST00061 867 424 ndondogiko-tukwa 0508008140120000
P52_SP00051 1291
P52_ST00062 1317 58 ku 0.52 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kudayi.
P52_TL00012 633
P52_ST00063 634 dayi. 80000 HypPart2
P52_SP00052 284 681
P52_ST00064 338 635 252 Maggwana 00801000
P52_SP00053
P52_ST00065 610 245 ndinoenda 600500400
P52_SP00054 855 672
P52_ST00066 881 04
P52_SP00055 939 671
P52_ST00067 960 Basa 0.79 8000
P52_SP00056
P52_ST00068 1088 kunosenenza 04300080600
P52_TL00013 683
P52_ST00069 686 184 nditsine 0.78 61010080
P52_SP00057 354 723
P52_ST00070 373 685 182 rumhou 021304
P52_SP00058 555
P52_ST00071 574 202 irworwo. 0.87 43020000
P52_SP00059 776
P52_ST00072 831 192 Handidi 0206481
P52_SP00060 1023 722
P52_ST00073 1042 194 kuswero 3400000
P52_SP00061 24
P52_ST00074 1260 684 127 ndici- 030004
P52_TL00014 169 494
P52_ST00075 743 32 netswa 000100
P52_SP00062 331 775
P52_ST00076 350 749 10
P52_SP00063 405 774
P52_ST00077 239 kutukwa." 041570000
P52_TL00015 271 794
P52_ST00078 797 8.
P52_SP00064 305
P52_ST00079 360 796 Kuzoti 030204
P52_SP00065 514
P52_ST00080 534 795 amuka 00300
P52_SP00066 687
P52_ST00081 295 maggwanani 0080004080
P52_SP00067 1002 842
P52_ST00082 1022 214 acirfozoti 0007700000
P52_SP00068
P52_ST00083 1267 805 119 meso 6000
P52_TL00016 844 1218
P52_ST00084 846 0.69 14
P52_SP00069 226 884
P52_ST00085 847 nyemba 500800
P52_SP00070 429 893
P52_ST00086 448 853 61 tge 380
P52_SP00071
P52_ST00087 530 akawana 0000000
P52_SP00072 734
P52_ST00088 753 haa 620
P52_SP00073 835 13
P52_ST00089 845 hoko 6100
P52_SP00074 962 15
P52_ST00090 977 175 kukura, 6300002
P52_SP00075 1152
P52_ST00091 1197 190 Akasha- 0500300
P52_TL00017 896
P52_ST00092 898 146 miswa 00004
P52_SP00076 317 936 44
P52_ST00093 361 899 116 na^o' 601004
P52_SP00077 944
P52_ST00094 524 897 181 Rikanzi, 83502003
P52_SP00078 705
P52_ST00095 752 "Ndicaggokwira 00548181031100
P52_SP00079 1132
P52_ST00096 1190 195 ndione." 36008020
P52_TL00018 948
P52_ST00097 949 139 02320
P52_SP00080 308 995
P52_ST00098 221 godigodi 00800083
P52_SP00081 550
P52_ST00099 568 kukwira 4420623
P52_SP00082 759 987
P52_ST00100 777 185 300000
P52_SP00083
P52_ST00101 985 120 dziye 23000
P52_SP00084 1105
P52_ST00102 1125 151 nokuti 304330
P52_SP00085 1276 986
P52_ST00103 1295 91 dza- 4201
P52_TL00019 999
P52_ST00104 1000 kagga 50800
P52_SP00086 1047
P52_ST00105 327 240 dzakakura 300100471
P52_SP00087 567 1037 16
P52_ST00106 kwa^o 0.64 700100
P52_SP00088 1046
P52_ST00107 737 kupfuura 00144300
P52_SP00089
P52_ST00108 963 makore. 2000000
P52_SP00090 1147
P52_ST00109 1192 Akakwi- 0005004
P52_TL00020 1050
P52_ST00110 1064 ra, 011
P52_SP00091 1096
P52_ST00111 246 1051 73 aks 107
P52_SP00092 9
P52_ST00112 328 kwira, 502003
P52_SP00093 471 22
P52_ST00113 493 ndo
P52_SP00094
P52_ST00114 596 00237400
P52_SP00095 807 1097
P52_ST00115 834 183 1000005
P52_SP00096 1017 1089
P52_ST00116 126 Amai 0.96
P52_SP00097 1198
P52_ST00117 1225 oadoti, 8080226
P52_TL00021 1101
P52_ST00118 253 "CihoBoBo, 0706080801
P52_SP00098
P52_ST00119 451 254 CihoBoBo."' 01608080070
P52_SP00099 1139
P52_ST00120 758 97 Ndo
P52_SP00100
P52_ST00121 kuti 0060
P52_SP00101 975
P52_ST00122 86 nho 0.50 860
P52_SP00102
P52_ST00123 1108 060
P52_SP00103
P52_ST00124 1213 kupata- 0230205
P52_TL00022 1038
P52_ST00125 1154 92 rika 0150
P52_SP00104 260
P52_ST00126 1153 ku<"gaga 55868300
P52_SP00105 1200
P52_ST00127 296 kwese-kwese 10010055000
P52_SP00106 773 1191
P52_ST00128 63 asi
P52_SP00107 857
P52_ST00129 oakamushaya. 800500020000
P52_TL00023 269 1210 1113
P52_ST00130 9;
P52_SP00108 1257
P52_ST00131 358 71 Iye 040
P52_SP00109 1258
P52_ST00132 449 112 io;;o 0806871
P52_SP00110 561
P52_ST00133 1224 148 waona 00080
P52_SP00111 729 1249
P52_ST00134 nzira 00510
P52_SP00112 864
P52_ST00135 883 1211 186 inoenda 0100201
P52_SP00113 1069
P52_ST00136 1087 mberi-mberi. 000334400210
P52_TL00024 1262
P52_ST00137 03300
P52_SP00114 1309
P52_ST00138 1275 nayo-nayo 702054000
P52_SP00115 565
P52_ST00139 593
P52_SP00116 646 1300
P52_ST00140 674 1274 109 pane 2020
P52_SP00117 783
P52_ST00141 804 1263 imge 0480
P52_SP00118 916
P52_ST00142 imba 0540
P52_SP00119 1054
P52_ST00143 67 vu.
P52_SP00120
P52_ST00144 188 Gogogo.
P52_TL00025 1313 1204
P52_ST00145 83007020
P52_SP00121 1360
P52_ST00146 397 "Ndiani" 616001606
P52_SP00122 628 1351
P52_ST00147 675 "Ndini." 60020403
P52_SP00123 869
P52_ST00148 924 1314 106 "Iwe 3000
P52_SP00124 1030 1352
P52_ST00149 1067 118 ani" 08000
P52_SP00125 1185
P52_ST00150 1240 131 "Ciho 60580 "CihoBoBo."
P52_TL00026 1363
P52_ST00151 1364 BoBo." 808001
P52_SP00126 1402
P52_ST00152 199 Mukadzi 0070000
P52_SP00127 569
P52_ST00153 wainamo 0.62 0088530
P52_SP00128
P52_ST00154 815 201 akaBuda 0008280
P52_SP00129 1016
P52_ST00155 1036 125 akati, 002113
P52_SP00130 1161 1409
P52_ST00156 "Unode- 0020804
P52_TL00027 1414
P52_ST00157 1415 yi
P52_SP00131 210 1461
P52_ST00158 kuno 05000
P52_SP00132 375 1453
P52_ST00159 430 1416 163 Wauya 00500
P52_SP00133
P52_ST00160 623 seyi" 000001
P52_SP00134 761
P52_ST00161 808 03208080
P52_SP00135 1024
P52_ST00162 1053 004316
P52_SP00136 1460
P52_ST00163 1208 "Ndaoa 002880
P52_TL00028 1465 1203
P52_ST00164 1466 kuziya 030700
P52_SP00137 1512
P52_ST00165 340 1478 80
P52_SP00138 1503
P52_ST00166 414 137 nzara. 700400
P52_SP00139 551
P52_ST00167 606 336 Iggondipayioo 0820600200080
P52_SP00140 942 1513
P52_ST00168 232 cokudya." 000620000
P52_SP00141
P52_ST00169 1239 Muka 0000
P52_TL00029 1516
P52_ST00170 dzi 002
P52_SP00142 235
P52_ST00171 1529 84 uyo 400
P52_SP00143 337 1563
P52_ST00172 030050
P52_SP00144 482 1562
P52_ST00173 504 1517 149 "Kupa
P52_SP00145 653
P52_ST00174 ndiggakupe 0408015460
P52_SP00146 943 1564
P52_ST00175 :^aggu 7100802
P52_SP00147
P52_ST00176 1112 64 030
P52_SP00148 1176 1555
P52_ST00177 murume 020200
P52_TL00030 1567
P52_ST00178 1580 waggu 00835
P52_SP00149 1615
P52_ST00179 1568 177 waenda 000700
P52_SP00150 1605
P52_ST00180 533 kundovima 006430400
P52_SP00151 793
P52_ST00181 811 ^ino. 105500
P52_SP00152 918 1614
P52_ST00182 971 Anoda 0.67 07080
P52_SP00153 1128 1606
P52_ST00183 1158 nyama 20000
P52_SP00154 1312
P52_ST00184 1331 ye
P52_TL00031 1618
P52_ST00185 1620 oanhu 0.75 80003
P52_SP00155 311 1656
P52_ST00186 kwa^o, 0.65 2001043
P52_SP00156 1664
P52_ST00187 557 278 Akakuwana 000000400
P52_SP00157
P52_ST00188 1619 66 uri
P52_SP00158 927
P52_ST00189 954 1631 pao
P52_SP00159 1066 1665
P52_ST00190 1093 290 uggadyiwe," 58000000002
P52_TL00032 1668
P52_ST00191 1669 07648080
P52_SP00160 385 1707
P52_ST00192 wakati, 0500540
P52_SP00161 595 1714
P52_ST00193 641 "Haiwa 080000
P52_SP00162
P52_ST00194 852 ini
P52_SP00163 913 1706
P52_ST00195 953 ndoziya 0000050
P52_SP00164 1135 1715
P52_ST00196 1682 60
P52_SP00165
P52_ST00197 1243 1681 040400
P52_TL00033 1719
P52_ST00198 1721 Regayi 002000
P52_SP00166 1767
P52_ST00199 347 ndipinde 05010000
P52_SP00167 552
P52_ST00200 mumba, 500002
P52_SP00168 756 1765
P52_ST00201 1720 mundipe 3400220
P52_SP00169 979 1766
P52_ST00202 1003 ^okudya," 1000362010
P52_SP00170 1232
P52_ST00203 98 008
P52_TL00034 1770
P52_ST00204 kupinda 2500420
P52_SP00171 356 1818
P52_ST00205 35700
P52_SP00172 548 1809
P52_ST00206 1783 muye, 32001
P52_SP00173 704 1817
P52_ST00207 724 85
P52_SP00174 809
P52_ST00208 828 kupiwa
P52_SP00175 997
P52_ST00209 1771 cokudya. 00140010
P52_TL00035 1829 1099
P52_ST00210 1831 10, 064
P52_SP00176 1867
P52_ST00211 381 206 Acaggoti 00083007
P52_SP00177 587 1876
P52_ST00212 609 1841 gare-gare 004002000
P52_SP00178 823
P52_ST00213 akanzwa 0004002
P52_SP00179 1044 1868
P52_ST00214 1063 di
P52_SP00180 1109
P52_ST00215 1129
P52_SP00181 1175
P52_ST00216 1193 di. 800
P52_SP00182 1251
P52_ST00217 1305 1830 65 Ru Rume
P52_TL00036 1879
P52_ST00218 1893 me 50
P52_SP00183 233 1918
P52_ST00219 hombe 60250
P52_SP00184 408
P52_ST00220 1881 riri 0200
P52_SP00185 1917
P52_ST00221 515 1880 kuuya. 040200
P52_SP00186 668 1926
P52_ST00222 715 215 00008080
P52_SP00187 930
P52_ST00223 81 uye
P52_SP00188 1927
P52_ST00224 1049 332 woggobvunda. 508000040600
P52_TL00037 1930
P52_ST00225 1931
P52_SP00189 1977
P52_ST00226 324 198 mukadzi 0500003
P52_SP00190 522 1969
P52_ST00227 540 1943 450
P52_SP00191
P52_ST00228 649 pindikiti 263310406
P52_SP00192 850 1978
P52_ST00229 878
P52_SP00193
P52_ST00230 1078
P52_SP00194 1162
P52_ST00231 193 kuoanza 0381200
P52_TL00038 1981
P52_ST00232 CihoBoBo. 0.63 085082800
P52_SP00195 396
P52_ST00233 1982 Zirume 060210
P52_SP00196 616 2019
P52_ST00234 645 87 riye 6300
P52_SP00197 732 2028
P52_ST00235 760 pindeyi 4043000
P52_SP00198
P52_ST00236 973 256 mumbamo, 00000406
P52_SP00199 1229
P52_ST00237 1284
P52_TL00039 2031
P52_ST00238 2032 293 kunhuwidza, 01166004050
P52_SP00200 2075
P52_ST00239 402
P52_SP00201 564 2070
P52_ST00240 585 2033 103 kuti, 04403
P52_SP00202 688
P52_ST00241 "Mumba 004000
P52_SP00203
P52_ST00242 947 2045 muo 3260
P52_SP00204 1075 2071
P52_ST00243 1095 munonhuwa 005007000
P52_TL00040 2082
P52_ST00244 2096 30020
P52_SP00205 321 2130
P52_ST00245 339 yo
P52_SP00206
P52_ST00246 412 2083 munhu." 8371000
P52_SP00207 612 2121
P52_ST00247 657 Rikanzi 8350000
P52_SP00208 826
P52_ST00248 2095
P52_SP00209 902
P52_ST00249 922 196 0050000
P52_SP00210 1118
P52_ST00250 1133 124 waro, 00200
P52_SP00211
P52_ST00251 1278 2084 104 "Ha-
P52_TL00041 2133
P52_ST00252 2135 yiwa. 05100
P52_SP00212 2181
P52_ST00253 Inyama
P52_SP00213 480 2180
P52_ST00254 499 2146
P52_SP00214
P52_ST00255 2134 110 hwai 5001
P52_SP00215 680 2171
P52_ST00256 699 ya
P52_SP00216
P52_ST00257 766 ndakugochera. 5407610030200
P52_SP00217
P52_ST00258 1159 Rega 0010
P52_SP00218
P52_ST00259 1294 88 ndi- 5032
P52_TL00042 2184
P52_ST00260 2185 kupe
P52_SP00219 2232
P52_ST00261 297 unzwe." 1300000
P52_SP00220 2223
P52_ST00262 286 "Ndinzweyi, 00130000013
P52_SP00221 2231
P52_ST00263 2197 unorena 4200080
P52_SP00222
P52_ST00264 nhema. 600600
P52_SP00223 1202
P52_ST00265 133 Muo 0670


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P9_LM00001 159 2183
RightMargin P9_RM00001 1395
BottomMargin P9_BM00001 2225 233
PrintSpace P9_PS00001 1236
TextBlock P9_TB00001 724 117
TextLine P9_TL00001 730 48 105 30
String P9_ST00001 67 41 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P9_SP00001 771 71
P9_ST00002 775 60 7 0.68
P9_TB00002 166 101 1229 307
P9_TL00002 174 107 1214 51
P9_ST00003 108 182 40 shumba 0.76 050800
P9_SP00002 356 148 18
P9_ST00004 374 193 50 yakagga 0.79 0003820
P9_SP00003 567 158 19
P9_ST00005 586 110 113 38 icida 0.74 40080
P9_SP00004 699 33
P9_ST00006 732 142 47 kudya 0.91 04000
P9_SP00005 874 157 31
P9_ST00007 905 140 39 oanhu 0.44 74375
P9_SP00006 1045 149 27
P9_ST00008 1072 122 118 35 naye, 80003
P9_SP00007 1190 28
P9_ST00009 1218 170 yakaita 0060720
P9_TL00003 172 160 1217 49
P9_ST00010 138 hasha 0.77 50060
P9_SP00008 310 200 20
P9_ST00011 330 161 kwa:(;o 0.59 1027880
P9_SP00009 470 208
P9_ST00012 488 162 kune 0.64 0670
P9_SP00010 601 21
P9_ST00013 622 176 dzimge, 0.80 0500800
P9_SP00011 798 209
P9_ST00014 818 100 iciti: 302226
P9_SP00012 918
P9_ST00015 948 147 45 "Onai, 0.81 015021
P9_SP00013 1095 207
P9_ST00016 1123 266 mambotira- 0.72 0240084503
P9_TL00004 173 212 1215
P9_ST00017 169 mbidza 0.96 200000
P9_SP00014 342 251 17
P9_ST00018 359 143 0.90 05000
P9_SP00015 502 259
P9_ST00019 519 213 141 0.53 80625
P9_SP00016 660 14
P9_ST00020 674 226 90 25 ano. 0.78 0800
P9_SP00017 764 53
P9_ST00021 817 103 46 ^ino 10060
P9_SP00018 920 16
P9_ST00022 936 225 78 26 ano 0.71 080
P9_SP00019 1014
P9_ST00023 1028 145 nanhu 80334
P9_SP00020 1173 13
P9_ST00024 1186 202 naenda." 86006000
P9_TL00005 325 263 682 139
P9_ST00025 198 Ndi^o^o. 0.52 8021001070
P9_SP00021 523 311
P9_ST00026 554 365 37 7. 04
P9_SP00022 589 402 54
P9_ST00027 643 364 PA 44
P9_SP00023 714 401 32
P9_ST00028 746 261 KALVARI. 0.92 00000005
P9_TB00003 168 430 1227 264
P9_TL00006 278 436 1111
P9_ST00029 438 1.
P9_SP00024 309 475 55
P9_ST00030 437 185 UaYuda 700050
P9_SP00025 549
P9_ST00031 575 390 nakamanikidzira 801060630650450
P9_SP00026 965
P9_ST00032 993 134 Pilato 0.86 160000
P9_SP00027 1127 476
P9_ST00033 1155 234 kutoggera 033080050
P9_TL00007 487
P9_ST00034 489 116 36 Yesu 0.87 0005
P9_SP00028 290 525
P9_ST00035 316 112 kufa. 03000
P9_SP00029 428 526
P9_ST00036 483 294 Kunyaggona 0640080080
P9_SP00030 777 535
P9_ST00037 809 MuBati 0.60 778000
P9_SP00031 969
P9_ST00038 996 81 34 uye 0.70 503
P9_SP00032 1077 536
P9_ST00039 1116 126 waiti, 010003
P9_SP00033 1242
P9_ST00040 1284 490 104 "Ha- 0.99 0000
P9_TL00008 538
P9_ST00041 ndione 050060
P9_SP00034 331 577 23
P9_ST00042 354 539 156 mhaka 0.97 01000
P9_SP00035 510
P9_ST00043 540 155 paari!" 0.84 3001600
P9_SP00036 693
P9_ST00044 721 335 wakazoteerera 0.93 0000002005000
P9_SP00037 1056
P9_ST00045 1083 kuda 0080
P9_SP00038 1199 578
P9_ST00046 kwano, 010806
P9_TL00009 590
P9_ST00047 602 56 no
P9_SP00039 230 627
P9_ST00048 267 124 kuisa 04240
P9_SP00040 391 628
P9_ST00049 429 591 Yesu, 00040
P9_SP00041 555 635
P9_ST00050 596 120 asina 00370
P9_SP00042 716
P9_ST00051 743 mhaka, 0.69 662001
P9_SP00043 909 636
P9_ST00052 115 kuna 0.61 0554
P9_SP00044 1063 629
P9_ST00053 1090 180 naYuda 800180
P9_SP00045 1270
P9_ST00054 1297 92 kuti 0.83 2400
P9_TL00010 641 570
P9_ST00055 653 257 aronererwe 0.85 0108010300
P9_SP00046 431 679
P9_ST00056 451 pa 0.66
P9_SP00047 506 688
P9_ST00057 219 cipianiso. 0.94 0010040000
Illustration P9_CB1_SUB 731 1210 1024 TYPE
P9_TB00004 1805 1232 273
P9_TL00011 272 1811 1115
P9_ST00058 1815 2. 00
P9_SP00048 306 1851 57
P9_ST00059 363 1812 239 Ndokubva 00100000
P9_SP00049
P9_ST00060 632 1813
P9_SP00050 745 1850
P9_ST00061 773 216 aaitakura 054300240
P9_SP00051 989
P9_ST00062 1025 cipianiso 030002200
P9_SP00052 1860
P9_ST00063 1271 cake, 00406
P9_TL00012 1862 1220
P9_ST00064 1863 229 oBuritswa 0.73 783130000
P9_SP00053 397 1902
P9_ST00065 425 1876 70 mu 0.67
P9_SP00054 495 29
P9_ST00066 524 1869 99 guta 8500
P9_SP00055 623 1909
P9_ST00067 654 283 Yerusaleme, 00110000000
P9_SP00056 937 1908
P9_ST00068 971 0.95 10
P9_SP00057 1026 1901
P9_ST00069 258 kuendeswa 000800000
P9_SP00058 1303
P9_ST00070 1330 58 ku 0.82 03
P9_TL00013 1913 1219
P9_ST00071 1927 gomo 7000
P9_SP00059 295 1962
P9_ST00072 322 1915 164 rinonzi 0.63 0460672
P9_SP00060 486 1952
P9_ST00073 516 1914 184 Kalvari, 00000310
P9_SP00061 700 1960
P9_ST00074 729 1926 0.89
P9_SP00062 784 1961
P9_ST00075 828 379 nakamurooerera 80025230800050
P9_SP00063 1207
P9_ST00076 1235 153 pacipi- 1006400
P9_TL00014 1963
P9_ST00077 1966 aniso. 0.75 086000
P9_SP00064 302 2004
P9_ST00078 1965 lye 000
P9_SP00065 427 2012
P9_ST00079 448 527 aci-gguno-nakumbirira 000380000585430014730
P9_SP00066 975
P9_ST00080 994 1976 pana 4060
P9_SP00067 1106 22
P9_ST00081 1128 128 Yane, 00804
P9_SP00068 1256 2010
P9_ST00082 1277 1964 aciti, 102864
P9_TL00015 2014
P9_ST00083 2015 137 "BaBa 08080
P9_SP00069 305 2055
P9_ST00084 324 2027 287 munaregere: 05816020204
P9_SP00070 611 2063
P9_ST00085 201 haoaziue 00830550
P9_SP00071 833 2053
P9_ST00086 861 ^a 0.50
P9_SP00072 908 2062
P9_ST00087 926 2016 naneita." 800101010
P9_TB00005 2067
P9_TL00016 269 2073 1118
P9_ST00088 2075 3.
P9_SP00073 304 2113
P9_ST00089 315 Uakaronerera 700010803030
P9_SP00074
P9_ST00090 694 2086
P9_SP00075 749 2121
P9_ST00091 768 2074 206 i^ipianiso 81013400000
P9_SP00076 974
P9_ST00092 152 pamge 20780
P9_SP00077 1146
P9_ST00093 1162 2080 cete
P9_SP00078 1252 2112
P9_ST00094 1266 121 0.88 30002
P9_TL00017 2125
P9_ST00095 2138 151 namge 0.65 80080
P9_SP00079 317 2173
P9_ST00096 337 146 naniri, 8383201
P9_SP00080 2171
P9_ST00097 505 89 nari 8032
P9_SP00081 594 2163
P9_ST00098 613 2126 237 makororo, 210023405
P9_SP00082 850 2170
P9_ST00099 869 2137 mumge 13480
P9_SP00083 1041 2172
P9_ST00100 1068
P9_SP00084
P9_ST00101 1144 rutini, 0060806
P9_SP00085
P9_ST00102 73 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P9_TL00018 165 2175 1222
P9_ST00103 2189 97 mge HypPart2
P9_SP00086 262 2221
P9_ST00104 281
P9_SP00087 2224
P9_ST00105 2176 3030816
P9_SP00088 493 2222
P9_ST00106 513 2177
P9_SP00089 584 2223
P9_ST00107 604 0.98
P9_SP00090 719 2214
P9_ST00108 pakati. 6060020
P9_SP00091
P9_ST00109 961 Mumge 02580
P9_SP00092 1135
P9_ST00110 2188 wano
P9_SP00093 1282 2215
P9_ST00111 1310 77 wa-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00043.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P43 PHYSICAL_IMG_NR 43 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P43_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P43_LM00001 161 2183
RightMargin P43_RM00001 1393
BottomMargin P43_BM00001 2224 234
PrintSpace P43_PS00001 1232
TextBlock P43_TB00001 703 137 46
TextLine P43_TL00001 709 47 125 34
String P43_ST00001 CONTENT -41- WC 0.65 CC 0850
P43_TB00002 165 102 1226 321
P43_TL00002 171 110 1213 52
P43_ST00002 134 49 zodya 0.73 60600
SP P43_SP00001 305 159 14
P43_ST00003 319 122 37 :;aoo 0.43 887080
P43_SP00002 421
P43_ST00004 435 112 170 39 maBiko 0.77 508000
P43_SP00003 605 151 16
P43_ST00005 621 113 63 38 asi 1.00 000
P43_SP00004 684 15
P43_ST00006 699 114 133 Bveni 0.82 00071
P43_SP00005 832 152 19
P43_ST00007 851 313 48 riciggoshama 0.76 550281005000
P43_SP00006 1164 162
P43_ST00008 1183 121 90 32 cete 0.89 0130
P43_SP00007 1273 153
P43_ST00009 1292 92 kuti 0.84 2300
P43_TL00003 163 1200 51
P43_ST00010 167 Kamba 00000
P43_SP00008 338 202
P43_ST00011 352 164 157 akwira 270000
P43_SP00009 509
P43_ST00012 523 91 seyi 0.91 0012
P43_SP00010 614 212
P43_ST00013 628 177 124 35 pao. 0.74 40800
P43_SP00011 752
P43_ST00014 798 166 154 Kuzoti 0.87 050002
P43_SP00012 952 204
P43_ST00015 971 169 0.72 008160
P43_SP00013 1140 20
P43_ST00016 1160 179 127 apera 0.96 02000
P43_SP00014 1287 214 18
P43_ST00017 1305 66 Ka 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P43_TL00004 1214
P43_ST00018 98 mba 300 HypPart2
P43_SP00015 269 253 28
P43_ST00019 297 271 akagonyesa 0.94 0000040000
P43_SP00016 568 262 26
P43_ST00020 594 215 230 makumbo 0.81 0044400
P43_SP00017 824 254 27
P43_ST00021 229 55 25 na 50
P43_SP00018 906
P43_ST00022 934 217 maoko 0.80 80010
P43_SP00019 1087 255
P43_ST00023 1115 79 ake 0.95 010
P43_SP00020 1194 30
P43_ST00024 1224 mukati 220122
P43_TL00005 266
P43_ST00025 278 69 ma 03
P43_SP00021 240 303
P43_ST00026 259 198 makwati 2040002
P43_SP00022 457 304
P43_ST00027 477 77
P43_SP00023 554 22
P43_ST00028 576 82 ndo 0.69 620
P43_SP00024 658
P43_ST00029 678 267 361 ku^ikuggurutsa 0.61 151050580227500
P43_SP00025 1039 315
P43_ST00030 1058 281 56 no 40
P43_SP00026 1114 306 21
P43_ST00031 1135 ku 0.49 45
P43_SP00027 1190 307
P43_ST00032 1204 180 mawere 0.93 000040
P43_TL00006 317 662
P43_ST00033 85
P43_SP00028 256 355
P43_ST00034 275 kuenda 040720
P43_SP00029 445
P43_ST00035 465 318 asina 0.71 40360
P43_SP00030 586 356
P43_ST00036 604 kukunara. 000580404
P43_TL00007 323 369 757
P43_ST00037 Ndo 0.78 060
P43_SP00031 407
P43_ST00038 442 381 53 pa
P43_SP00032 495 416
P43_ST00039 514 291 rwakaperera 00000000000
P43_SP00033 805 417 24
P43_ST00040 829 382 251 saruggano. 0.75 0070830400
P43_TB00003 512 1712
P43_TL00008 518 663
P43_ST00041 519 59 29. 0.92 002
P43_SP00034 501 557
P43_ST00042 556 199 MBArfA 0.79 000551
P43_SP00035 755
P43_ST00043 781 74 NE
P43_SP00036 855
P43_ST00044 882 223 MBUDZI. 3011010
P43_TL00009 272 625 1113
P43_ST00045 627 2. 0.86 02
P43_SP00037 664
P43_ST00046 362 626 148 Rimge 0.83 00080
P43_SP00038 510 673 13
P43_ST00047 638 105 zuna 0.64 0580
P43_SP00039
P43_ST00048 641 155 mbada 0.66 80080
P43_SP00040 796
P43_ST00049 809 192 yakagga 0.88 0000800
P43_SP00041 1001 674
P43_ST00050 1017 368 icifamba-famba, 006000003400003
P43_TL00010 172 676
P43_ST00051 424 icifunidza-funidza, 0001100100006703005
P43_SP00042 596 723
P43_ST00052 616 174 iciggoti 0.85 00081010
P43_SP00043 790 724
P43_ST00053 818 690 pao 2050
P43_SP00044 931 725
P43_ST00054 958 ne
P43_SP00045 1011 715
P43_ST00055 1043 109 0.98 0000
P43_SP00046 1152
P43_ST00056 1179 73 mu 04
P43_SP00047 1252 716
P43_ST00057 1278 677 107 rima 0070
P43_TL00011 727
P43_ST00058 dema 8010
P43_SP00048 299 766
P43_ST00059 730 136 36 rakati 0.99 000000
P43_SP00049 453
P43_ST00060 472 728 97 ndo, 6003
P43_SP00050 569 774
P43_ST00061 589 729 310 icisweswedza 000000000000
P43_SP00051 899
P43_ST00062 920 kwose-kwose, 400000100106
P43_SP00052 1233 775
P43_ST00063 1253 icitga- 6001801
P43_TL00012 780
P43_ST00064 791 ga
P43_SP00053 225 826
P43_ST00065 243 203 ;^okudya, 0.68 6100105005
P43_SP00054 446
P43_ST00066 502 302 Yakaerekana 00000600060
P43_SP00055 804 817
P43_ST00067 823 yawira 000600
P43_SP00056 980
P43_ST00068 998 792 72
P43_SP00057 1070
P43_ST00069 1098 tsime,
P43_SP00058 1234 825
P43_ST00070 1262 yaka- 00402
P43_TL00013 830 1202
P43_ST00071 831 193 nanarira 80808020
P43_SP00059 364 868
P43_ST00072 391 143 kwa^o 100101
P43_SP00060 534 877
P43_ST00073 562 843 0.59 80
P43_SP00061 615
P43_ST00074 635 mitowo 630000
P43_SP00062
P43_ST00075 833 103 yose
P43_SP00063 936 29
P43_ST00076 965
P43_SP00064 1028
P43_ST00077 1055 yakatadza 000000330
P43_SP00065 1289
P43_ST00078 1315 58 kuBuda,
P43_TL00014 881
P43_ST00079 Buda, 85803
P43_SP00066 919 -24
P43_ST00080 273 942 2,
P43_SP00067 978
P43_ST00081 941 150 Kazoti 000013
P43_SP00068
P43_ST00082 541 953 78 aoa 080
P43_SP00069 619
P43_ST00083 646 940 maggwanani 0080003022
P43_SP00070 943 987
P43_ST00084 983 mbudzi 041001
P43_SP00071 1154
P43_ST00085 1191 194 0010850
P43_TL00015 990
P43_ST00086 991 208 icipfuura 200003000
P43_SP00072 379 1038
P43_ST00087 411 1004 ^ayo 10000
P43_SP00073 513
P43_ST00088 542
P43_SP00074 1029
P43_ST00089 622 54
P43_SP00075
P43_ST00090 704 993 tsimepo, 40400004
P43_SP00076 898
P43_ST00091 930 yakaona 0030086
P43_SP00077 1124 1037
P43_ST00092 1142 158 0.67 00088
P43_SP00078 1300
P43_ST00093 1318 1003 67 ya-
P43_TL00016 1042
P43_ST00094 173 kaggoti 0082060
P43_SP00079 344 1089
P43_ST00095 1049 31 zetete 003040
P43_SP00080 1080
P43_ST00096 05
P43_SP00081
P43_ST00097 147 mvura 20120
P43_SP00082 769
P43_ST00098 797 023040
P43_SP00083 959
P43_ST00099 985 me
P43_SP00084 1052
P43_ST00100 1078 tsime. 500000
P43_SP00085
P43_ST00101 1268 Mbu 003 Mbudzi
P43_TL00017 1093
P43_ST00102 dzi
P43_SP00086 238 1131
P43_ST00103 265 279 yakabvunza 0005002000
P43_SP00087 544
P43_ST00104 581
P43_SP00088 739
P43_ST00105 777 101 iciti, 0.90 000311
P43_SP00089 878 1139
P43_ST00106 924 1094 44 "Ko,
P43_SP00090 1026 1138
P43_ST00107 1071 100 nayi 2061
P43_SP00091 1171
P43_ST00108 mbada, 000805
P43_TL00018 1144
P43_ST00109 1157 20000
P43_SP00092 1182
P43_ST00110 346 1146 iyo
P43_SP00093 415
P43_ST00111 184 inonaka 1207030
P43_SP00094 629
P43_ST00112 656 here 6000
P43_SP00095
P43_ST00113 785 1156
P43_SP00096 840
P43_ST00114 195 kutapira 33304300
P43_SP00097 1063
P43_ST00115 1090
P43_SP00098 1162
P43_ST00116 tsimemo 0000000
P43_TL00019
P43_ST00117 1208
P43_SP00099
P43_ST00118 1196 237 wakaggoti 000080010
P43_SP00100 506 1242
P43_ST00119 543 1195 zereoa" 50008002
P43_SP00101 738
P43_ST00120 783 Nokuti 000234
P43_SP00102 944 42
P43_ST00121 986 000400
P43_SP00103 1155
P43_ST00122 190
P43_TL00020 1246 1034
P43_ST00123 94 yafa
P43_SP00104 1293
P43_ST00124 287 1259
P43_SP00105 340 1284
P43_ST00125 360 140 nyota, 007500
P43_SP00106 500
P43_ST00126 521 1258
P43_SP00107 575
P43_ST00127 106 huro 0500
P43_SP00108 700
P43_ST00128 719 payo 2000
P43_SP00109
P43_ST00129 848 paggoti 6080010
P43_SP00110 1021
P43_ST00130 papata. 0030000
P43_TL00021 1304 1112
P43_ST00131 1306 3.
P43_SP00111 308 1343
P43_ST00132 130 Ipapo 03030
P43_SP00112 492 1352
P43_ST00133 mbarfa 002770
P43_SP00113 682 1342
P43_ST00134 711 yakafugga 000040800
P43_SP00114 951
P43_ST00135 1317 0.58
P43_SP00115 1031
P43_ST00136 co
P43_SP00116 1100
P43_ST00137 1119 0.62
P43_SP00117 1192
P43_ST00138 1218 1316 mgoyo, 080001
P43_TL00022 1355
P43_ST00139 1356 602023
P43_SP00118 1401
P43_ST00140 293 "Hekani 0100210
P43_SP00119 486 1394
P43_ST00141 504 1368 33 waro, 0.97 00100
P43_SP00120
P43_ST00142 649 131 ndipo 80050
P43_SP00121 1403
P43_ST00143 799 po
P43_SP00122 854 1402
P43_ST00144 874 200 ndopona 0200050
P43_SP00123 1074
P43_ST00145 1096 1367 apo, 00004
P43_SP00124 1220
P43_ST00146 1240 145 regayi 101002
P43_TL00023 1406 1216
P43_ST00147 224 ndidaoire 710808650
P43_SP00125 394 1444
P43_ST00148 1407 ndiciti, 00700030
P43_SP00126 574 1452
P43_ST00149 595 160 'Mvura 500240
P43_SP00127
P43_ST00150 773 iri 630
P43_SP00128 1443
P43_ST00151 838 1418 0.63
P43_SP00129 910
P43_ST00152 925 tsime
P43_SP00130 17
P43_ST00153 1066 129 miuio 00770
P43_SP00131
P43_ST00154 muzipi- 5440340
P43_TL00024 1456
P43_ST00155 1457 84 riro 3440
P43_SP00132 1495
P43_ST00156 274 1469 132 wayo,
P43_SP00133 406 1504
P43_ST00157 427 248 mutapiriro 0330050030
P43_SP00134 675
P43_ST00158
P43_SP00135 1503
P43_ST00159
P43_SP00136 1494
P43_ST00160 926 222 munakiro 04003420
P43_SP00137 1148
P43_ST00161 120 wayo
P43_SP00138 1299
P43_ST00162 ha- 603
P43_TL00025 1507 1203
P43_ST00163 1508 232 utaurike," 5208004030
P43_SP00139 402 1547
P43_ST00164 455 ^ino 10600
P43_SP00140 1555
P43_ST00165 585 ndokubva 00000000
P43_SP00141 814 1546
P43_ST00166 1514 175 yataura 0000060
P43_SP00142 1015
P43_ST00167 1520 ^a 0.50
P43_SP00143
P43_ST00168 1116 1519 138 yagga 00800
P43_SP00144 1254
P43_ST00169 1272 icifu 00003 icifugga
P43_TL00026 1557
P43_ST00170 1570 81 gga 0.70 800
P43_SP00145 252 1606
P43_ST00171 280 1571
P43_SP00146 333 1596
P43_ST00172
P43_SP00147 1597
P43_ST00173 439 07
P43_SP00148 511
P43_ST00174 538 181000
P43_SP00149
P43_ST00175 759 1558 103210
P43_SP00150 933
P43_ST00176 156 yakati, 0040005
P43_SP00151 1605
P43_ST00177 "Cokwadi, 000300801
P43_TL00027 1608
P43_ST00178 1609 inonakisa 000600300
P43_SP00152 396 1647
P43_ST00179 123 30000
P43_SP00153 1648
P43_ST00180 567 1610 65 Ini
P43_SP00154 632
P43_ST00181 651 128 ndafa
P43_SP00155 779
P43_ST00182 1621 10
P43_SP00156 1646
P43_ST00183 884 1615 nyota 40050
P43_SP00157 1012 1655
P43_ST00184 kwa^o, 3001000
P43_SP00158 1185
P43_ST00185 1206
P43_SP00159
P43_ST00186 4040
P43_TL00028 1659
P43_ST00187 1672 141 paggu
P43_SP00160 312 1707
P43_ST00188 331 paoma, 220606
P43_SP00161 496
P43_ST00189 516 1660 111 ndiri 30200
P43_SP00162 1698
P43_ST00190 115 kuda 0081
P43_SP00163 761
P43_ST00191 786 245 kunwaoo," 006008050
P43_SP00164
P43_ST00192 1084 Mbada
P43_SP00165 1697
P43_ST00193 1264 yaka 0010
P43_TL00029 1709
P43_ST00194 1711 ti, 0.44 276
P43_SP00166 1757
P43_ST00195 "Pinda 046000
P43_SP00167 1749
P43_ST00196 425 104 ^ako
P43_SP00168 529 1758
P43_ST00197 548 227 shamgari, 040080464
P43_SP00169
P43_ST00198 795 320 uzomboraoira 020300108600
P43_SP00170
P43_ST00199 1129 1717 0060
P43_SP00171 1219 1748
P43_ST00200 1238 1722 149 00430
P43_TL00030 1761 767
P43_ST00201 1762 iyi
P43_SP00172 1809
P43_ST00202 050
P43_SP00173 1800
P43_ST00203 1774 muo 0400
P43_SP00174 448
P43_ST00204 468 270 inotonerera 70001201000
P43_SP00175
P43_ST00205 182 kwa^o," 00110040
P43_TL00031 1819 1103
P43_ST00206 1824 4,
P43_SP00176 1858
P43_ST00207 359 1820 Zifuza 070000
P43_SP00177 1859
P43_ST00208 520 1833 re
P43_SP00178 563
P43_ST00209 582 203100
P43_SP00179 754
P43_ST00210 772 449 raka^i-sonomotsera 2000100000000040000
P43_SP00180 1221 1867
P43_ST00211 1245 muka 0800
P43_TL00032 1870
P43_ST00212 1871 ti
P43_SP00181 201 1909 23
P43_ST00213 1884 62 60
P43_SP00182 286
P43_ST00214 400203
P43_SP00183 443
P43_ST00215 498 1872 00044
P43_SP00184 1918
P43_ST00216 650 40080
P43_SP00185 807
P43_ST00217 296 yakatatukira 106000026110
P43_SP00186 1121
P43_ST00218 1136 1882
P43_SP00187 1917
P43_ST00219 1205 musana 050070
P43_TL00033 1921
P43_ST00220 1934 pe
P43_SP00188 220 1969
P43_ST00221 242 000030
P43_SP00189 412 1960
P43_ST00222 432 60025003
P43_SP00190 661
P43_ST00223 680 1933 yagona
P43_SP00191 847
P43_ST00224 kutatukira 4000002360
P43_SP00192 1117 1959
P43_ST00225 kunze 04000
P43_SP00193
P43_ST00226 kwe 0.54 670
P43_TL00034 1971
P43_ST00227 1972 180401
P43_SP00194 2018
P43_ST00228 327 1973 icisiya 0033000
P43_SP00195 474 2019
P43_ST00229 493 282 yad^inyirira 0001026024640
P43_SP00196 2020
P43_ST00230 zifuza 043002
P43_SP00197 2010
P43_ST00231 960 1984
P43_SP00198
P43_ST00232 103600
P43_SP00199
P43_ST00233 1229 pazasi- 2200053
P43_TL00035 168 2022 1217
P43_ST00234 2024 88 zasi 4000
P43_SP00200
P43_ST00235 277 2035
P43_SP00201 2071
P43_ST00236 347 135 700600
P43_SP00202 482
P43_ST00237 528 2023 Uashe'mi 80210150
P43_SP00203 742 2062
P43_ST00238 000002
P43_SP00204
P43_ST00239
P43_SP00205 1036
P43_ST00240 1059 kusara 010020
P43_SP00206 2060
P43_ST00241 2034 yoggo- 208601
P43_TL00036 2072
P43_ST00242 2073 dzaratsutamo 000405020000
P43_SP00207 2112
P43_ST00243 2086 71
P43_SP00208 572 2111
P43_ST00244 592 2074 00010
P43_SP00209 717
P43_ST00245 740 pasisina 50030470
P43_SP00210 2121
P43_ST00246 119 acine 20100
P43_SP00211
P43_ST00247 1091 hanya 00700
P43_SP00212 2120
P43_ST00248 1260 2085 nayo, 50007
P43_TL00037 2123
P43_ST00249 2124 ikati 00005
P43_SP00213 2162
P43_ST00250 292 nyurududu, 6106080803
P43_SP00214 566 2171
P43_ST00251 583
P43_SP00215 687
P43_ST00252 246 dzumbunu 01260046
P43_SP00216 949
P43_ST00253 962 ^isisisina 10001080400
P43_SP00217 1176
P43_ST00254 2136
P43_SP00218 1244
P43_ST00255 126 cimu- 06670
P43_TL00038 2174 713
P43_ST00256 ko
P43_SP00219 2214
P43_ST00257 2187 cose.
P43_SP00220 351
P43_ST00258 Ndokubva 06004000
P43_SP00221
P43_ST00259 2175 216 yafiramo. 100000000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00056.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P56 PHYSICAL_IMG_NR 56 HEIGHT 2588 WIDTH 1666
TopMargin P56_TM00001 HPOS 0 VPOS 10
LeftMargin P56_LM00001 434 2578
RightMargin P56_RM00001
BottomMargin P56_BM00001
PrintSpace P56_PS00001 1232
TextBlock P56_TB00001 232 184
P56_TB00002 538 306 116 50
Illustration P56_CB1_SUB 874 348 366 TYPE
P56_TB00003 1146 124 262 30
TextLine P56_TL00001 1150 128 254 21
String P56_ST00001 123 18 CONTENT UNIVERSITY WC 0.64 CC 7502660007
SP P56_SP00001 1273 146 8
P56_ST00002 1281 131 27 16 OF 0.79 31
P56_SP00002 1308 147 7
P56_ST00003 1315 132 89 17 FLORIDA 0.43 8178166
P56_TB00004 1052 240 446
P56_TL00002 1054 243 439 42
P56_ST00004 32 3 1.00
P56_SP00003 1075 275 43
P56_ST00005 1118 245 33 1262 0.95 0001
P56_SP00004 1207 278 41
P56_ST00006 1248 248 107 05091 00000
P56_SP00005 1355 281 48
P56_ST00007 1403 252 90 8530 0000
P56_CB2_SUB 1288 62 378 382
P56_TB00005 1370 444 282 96
P56_TB00006 1420 522 218 66
P56_CB3_SUB 940 774 726 1520
P56_TB00007 1372 2544 194 44
P56_TL00003 2564 188 20
P56_ST00008 113 ..^JtoL-:.'.-i;v 0.38 051087788780601878
P56_SP00006 1485 2584
P56_ST00009 1493 2574 67 ¦.;.^.,_: 0.48 5080100768
P56_TB00008 1012 148 519 97


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P8_LM00001 160 2191
RightMargin P8_RM00001 1393 161
BottomMargin P8_BM00001 2233 225
PrintSpace P8_PS00001 1233
TextBlock P8_TB00001 726 116
TextLine P8_TL00001 732 48 104 30
String P8_ST00001 66 38 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P8_SP00001 770 70 6
P8_ST00002 776 60 6 0.40 210
P8_TB00002 91 2142
P8_TL00002 273 111 1114 39
P8_ST00003 113 35 37 4. 0.89 20
P8_SP00002 308 150 53
P8_ST00004 361 353 Rakazodzokera 0.90 0300005000030
P8_SP00003 714 21
P8_ST00005 735 56 ku 01
P8_SP00004 791 149
P8_ST00006 811 107 Bako 0.73 8020
P8_SP00005 918
P8_ST00007 939 124 54 25 no 0.60 80
P8_SP00006 993 28
P8_ST00008 1021 141 kuona 0.78 23050
P8_SP00007 1162 19
P8_ST00009 1181 hana 0.68 4080
P8_SP00008 1292 26
P8_ST00010 1318 69 ha- 002
P8_TL00003 171 162 1215 49
P8_ST00011 163 isisipo. 0.92 00010400
P8_SP00009 332 211
P8_ST00012 386 190 Kubvira 0.91 0400010
P8_SP00010 576 201
P8_ST00013 613 127 usiku 0.79 30024
P8_SP00011 740
P8_ST00014 777 175 94 uwo 0.84 400
P8_SP00012 871
P8_ST00015 910 109 7080
P8_SP00013 1019 200
P8_ST00016 1056 129 haina 0.86 00230
P8_SP00014 1185 29
P8_ST00017 1214 172 kuvima 0.88 020500
P8_TL00004 214 465
P8_ST00018 227 153 pamge 0.66 30580
P8_SP00015 324 262
P8_ST00019 345 220 88 32 cete 0000
P8_SP00016 433 252
P8_ST00020 454 ne 00
P8_SP00017 507
P8_ST00021 528 108 Bere. 0.83 80000
P8_TL00005 374 315 806
P8_ST00022 317 6. 0.93 10
P8_SP00018 409 354
P8_ST00023 463 RUDGANO 0080200
P8_SP00019 736
P8_ST00024 774 316 125 RWE 000
P8_SP00020 899 36
P8_ST00025 935 245 SHUMBA. 0310072
P8_TL00006 275 390 1111
P8_ST00026 393 1.
P8_SP00021 307 429
P8_ST00027 237 Ndokugge 0.72 02082800
P8_SP00022 598 438
P8_ST00028 617 391 nari 0.59 8150
P8_SP00023 708
P8_ST00029 733 238 nakomana 0.71 80300360
P8_SP00024 971 27
P8_ST00030 998 403 122 34 nana, 0.61 80306
P8_SP00025 1120 437
P8_ST00031 1147 239 nacifamba 0.75 800500700
P8_TL00007 442 47
P8_ST00032 114 ^ano, 100800
P8_SP00026 285 489
P8_ST00033 305 443 62 asi
P8_SP00027 367 480
P8_ST00034 192 nakagga 0.65 8050810
P8_SP00028 578
P8_ST00035 610 123 naine 80070
P8_SP00029
P8_ST00036 760 135 mbira 06001
P8_SP00030 895
P8_ST00037 924 143 dzano. 001800
P8_SP00031 1067
P8_ST00038 1123 263 Uakasagga- 7000008000
P8_TL00008 492 1213
P8_ST00039 505 na
P8_SP00032 531 18
P8_ST00040 55
P8_SP00033 300
P8_ST00041 319 248 kacembere 000013030
P8_SP00034 567
P8_ST00042 593 493 kacifamba 000000050
P8_SP00035 831
P8_ST00043 858 115 ^ako. 0.80 100000
P8_SP00036 973 540
P8_ST00044 1028 261 Kacembere 0.99 000000000
P8_SP00037 1289
P8_ST00045 1317 67 ka- 001
P8_TL00009 170 543
P8_ST00046 218 kanaudza 30803470
P8_SP00038 388 582
P8_ST00047 407 544 102 kuti: 0.70 11650
P8_SP00039 509
P8_ST00048 530 157 "Regai 0.97 000001
P8_SP00040 687 591
P8_ST00049 707 167 kuenda 240840
P8_SP00041 874
P8_ST00050 894 557
P8_SP00042 947
P8_ST00051 967 nzira 0.77 06500
P8_SP00043 1083
P8_ST00052 1101 33 yo
P8_SP00044 1155 590
P8_ST00053 1175 208 46 mudunu, 0.62 0380346
P8_TL00010 594
P8_ST00054 595 72 ina 130
P8_SP00045 243 633
P8_ST00055 nashe, 800700
P8_SP00046 416 641
P8_ST00056 endai 02400
P8_SP00047 579
P8_ST00057 599 608 nej'o 00870
P8_SP00048 642
P8_ST00058 727 596 219 mugaga." 54108000
P8_SP00049 946
P8_ST00059 1000 0.94 000001030
P8_SP00050 1261 15
P8_ST00060 1276 :jino, 0.64 880103
P8_TL00011 645 355
P8_ST00061 222 kakaenda 0.85 00000830
P8_SP00051 684
P8_ST00062 412 646 100400
P8_TL00012 271 705 1112
P8_ST00063 2.
P8_SP00052 743
P8_ST00064 77 Asi
P8_SP00053 744
P8_ST00065 498 306 nakomana-oo 0.69 80700080080
P8_SP00054 804
P8_ST00066 265 nakaitirana 80502004080
P8_SP00055
P8_ST00067 198 mhanda. 0305320
P8_TL00013 756 1212
P8_ST00068 757 Mumge 0.67 14180
P8_SP00056 343
P8_ST00069 373 wakati: 0000500
P8_SP00057 536 795 44
P8_ST00070 580 207 "Atiende 00250500
P8_SP00058 787 794
P8_ST00071 815 769 neyo 0.95
P8_SP00059 803
P8_ST00072 952 02008000
P8_SP00060 1172
P8_ST00073 1225 158 Uamge 0.53 80680
P8_TL00014 807 1198
P8_ST00074 813 142 oatatu 0.63 804053
P8_SP00061 314 846
P8_ST00075 341 nakati: 0.87 8000000
P8_SP00062 494
P8_ST00076 524 808 212 "Atiregei 503330804
P8_SP00063 855
P8_ST00077 775 kuteerera 020005030
P8_SP00064 994
P8_ST00078 1022 kacembere: 0.96 0000400000
P8_SP00065 1285
P8_ST00079 1313 57 tie 010 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT tiende
P8_TL00015 467
P8_ST00080 83 nde 340 HypPart2
P8_SP00066 253 897
P8_ST00081 272 110 4000
P8_SP00067 382 906 22
P8_ST00082 404 233 mudunu." 06864400
P8_TL00016 270 917
P8_ST00083 920 3.
P8_SP00068 956
P8_ST00084 359 919 ^ino 0.47 10650
P8_SP00069 461 965
P8_ST00085 482 oakaenda 80300740
P8_SP00070 701 957
P8_ST00086 719 931 6000
P8_SP00071 829
P8_ST00087 863 203 mudunu; 0.58 6283350
P8_SP00072 1066
P8_ST00088 1095 nakagika 80508420
P8_SP00073 1298
P8_ST00089 1316 930 68 pa- 500
P8_TL00017 169 969
P8_ST00090 981 132 uzuru 50242
P8_SP00074 301 1007
P8_ST00091 320 186 pedunu; 0085630
P8_SP00075 506 1016 13
P8_ST00092 519 970 nakaona 0.81 8000040
P8_SP00076 711 1008
P8_ST00093 padzizere 0.76 626040020
P8_SP00077 945 1017 16
P8_ST00094 961 191 shumba. 0340000
P8_SP00078 1152
P8_ST00095 1209 174 03380
P8_TL00018 1020
P8_ST00096 166 0000000
P8_SP00079 335 1058
P8_ST00097 365 147 45 "Onai, 008000
P8_SP00080 512
P8_ST00098 550 nakomana. 800040600
P8_SP00081 798 1059
P8_ST00099 853 Igga! 08001
P8_SP00082 966 1068
P8_ST00100 1001 383 Ndambokuudzai 0500000415001
P8_TL00019 168 1071 1011
P8_ST00101 44300
P8_SP00083 1110
P8_ST00102 291 189 Atiregei 04600000
P8_SP00084 1119
P8_ST00103 610600
P8_SP00085 668
P8_ST00104 1084
P8_SP00086 1109
P8_ST00105 20000
P8_SP00087 875
P8_ST00106 900 0.98
P8_SP00088 954 1118
P8_ST00107 206 mudunu. 1383170
P8_TL00020 1130 1113
P8_ST00108 1132
P8_SP00089 1168
P8_ST00109 188 Shumba 041650
P8_SP00090 549 1169
P8_ST00110 564 dzakafara 200000050
P8_SP00091 789 14
P8_ST00111 kwa^o 070100
P8_SP00092 1178 17
P8_ST00112 962 151 40 dziciti: 00003400
P8_SP00093 1170
P8_ST00113 1131 "Taniggwa 000808510
P8_TL00021
P8_ST00114 1194
P8_SP00094 223 1219
P8_ST00115 1183 nyama." 7000700
P8_SP00095 434 1228
P8_ST00116 487 1182 Imge 5380
P8_SP00096 603
P8_ST00117 624 181 shumba 065000
P8_SP00097 805 1220
P8_ST00118 832 yakagga 0.82 2000810
P8_SP00098 1024 1229
P8_ST00119 1051 98 yafa
P8_SP00099 1149
P8_ST00120 1176 1195 0.74 50
P8_SP00100
P8_ST00121 1256 1193 nzara 60024
P8_TL00022 1232
P8_ST00122 155 kwa^o, 4001000
P8_SP00101 1279 23
P8_ST00123 347 152 yakati: 7000001
P8_SP00102 499 1278
P8_ST00124 520 197 "tidyei 00134001
P8_SP00103 717
P8_ST00125 750 oanhu 80016
P8_SP00104 892 1271
P8_ST00126 1234 ana." 08005
P8_SP00105 1035
P8_ST00127 1089 Dzimge 028080
P8_SP00106 1264 1280
P8_ST00128 90 dza- 6100
P8_TL00023 1283 1061
P8_ST00129 215 karamba, 31300303
P8_SP00107 1329
P8_ST00130 178 dzakati, 04020020
P8_SP00108 581
P8_ST00131 602 244 'Tiridzirei 50200202200
P8_SP00109 1321
P8_ST00132 70600
P8_SP00110 1009 1322
P8_ST00133 dzenyu." 43000000
P8_TL00024 1342 1100
P8_ST00134 1343 5.
P8_SP00111 1380
P8_ST00135 246 Uakomana 70602470
P8_SP00112 605 1381
P8_ST00136 333 nakab\runzana 8070088020000
P8_SP00113
P8_ST00137 985 rumbo
P8_SP00114 1136 1382
P8_ST00138 1163 1356 85 rwo
P8_SP00115 1248
P8_ST00139 1275 96 kuri 0062 kuridza
P8_TL00025
P8_ST00140 dza 401
P8_SP00116 247 1431
P8_ST00141 274 138 naciti: 8001530
P8_SP00117
P8_ST00142 295 "Ndikuudzei 00416030000
P8_SP00118 749
P8_ST00143 788 1406 ^arewa 1004000
P8_SP00119 948 1440
P8_ST00144 987 na'mbuya; 202303020
P8_SP00120 1441 41
P8_ST00145 1266 1394 118 ^anzi 0.52 103730
P8_TL00026 1443
P8_ST00146 na'mbuya: 601034301
P8_SP00121 408 1491
P8_ST00147 428 1444 126 Nzira 00300
P8_SP00122 554 1482
P8_ST00148 820
P8_SP00123 656 1483
P8_ST00149 674 1457 52 ye
P8_SP00124
P8_ST00150 741 Bani, 80240
P8_SP00125 850 1490
P8_ST00151 870 1458
P8_SP00126 923 1492
P8_ST00152 944 1445 195 mudunu 058332
P8_SP00127 1139
P8_ST00153 1153 1446 71 070
P8_SP00128 1224 1484
P8_ST00154 1238 144 nashe. 802400
P8_TL00027 1495
P8_ST00155 1496 Ronera 008030
P8_SP00129 330 1533
P8_ST00156 358 276 matumbare, 2004400400
P8_SP00130 634 1541
P8_ST00157 662 159 fekure; 4070500
P8_SP00131 821 1542
P8_ST00158 851 1508 ronera
P8_SP00132 1534
P8_ST00159 1027 0000000002
P8_SP00133 1301 1543
P8_ST00160 fe-
P8_TL00028 1545 1202
P8_ST00161 kurei," 2000000
P8_SP00134 326 1591 -55
P8_ST00162 1606
P8_SP00135 1643
P8_ST00163 1605 10050
P8_SP00136 460 1652
P8_ST00164 490 1604 030020
P8_SP00137 671
P8_ST00165 280 dzakatamba 4000260000
P8_SP00138 991 1644
P8_ST00166 1018 221 dzicienda 000030300
P8_SP00139 1239 1645
P8_ST00167 1265 105 kure 3350 kurekure;
P8_TL00029 1655 1216
P8_ST00168 kure; 57000
P8_SP00140 283 1701
P8_ST00169 303 :^ino 810000
P8_SP00141 397 1703
P8_ST00170 nakomana-no 80003000380
P8_SP00142 721 1694 24
P8_ST00171 745 1656 naka 8000
P8_SP00143 852 1695
P8_ST00172 869 1657 99 fano
P8_SP00144 968
P8_ST00173 996 1658 93 tiza, 51003
P8_SP00145 1704
P8_ST00174 1117 266 nakamanya 802000207
P8_TL00030 1706
P8_ST00175 0.43 660105
P8_SP00146 311 1753
P8_ST00176 325 154 kwazo, 0.34 827587
P8_SP00147 479
P8_ST00177 529 054200
P8_SP00148 1745
P8_ST00178 281 dzakadzoka, 50000000001
P8_SP00149 1013 1754
P8_ST00179 1029 1708 dzakaona 40000060
P8_SP00150 1247 1747
P8_ST00180 121 hana- 50806
P8_TL00031 1756
P8_ST00181 1757 cisipo.
P8_SP00151 329 1804
P8_ST00182 288 Dzakateoera 26030008000
P8_SP00152 1796
P8_ST00183 690 1758 294 dzicinatgaga. 0000480180020
P8_TL00032 1816 1097 51
P8_ST00184 1818 7.
P8_SP00153 1855
P8_ST00185 Dzakaoawana. 030008000000
P8_SP00154 691
P8_ST00186 ^ikanzi 10410501
P8_SP00155 916 1864
P8_ST00187 1831
P8_SP00156 983 1856
P8_ST00188 997 1817 shumba: 0010061
P8_SP00157 1189 1857
P8_ST00189 1207 1819 "I^i 00103
P8_SP00158 1287 1867 12
P8_ST00190 1299 ma magga
P8_TL00033 1866
P8_ST00191 1878 gga
P8_SP00159 251 1914
P8_ST00192 maendepiko" 000730206000
P8_SP00160 600
P8_ST00193 657 264 akadanira 5000868550
P8_SP00161 921 1906
P8_ST00194 940 1869 noti: 80130
P8_SP00162 1039 1908
P8_ST00195 1870 180 "Magga 000830
P8_SP00163 1918
P8_ST00196 117 mati- 402467
P8_TL00034 1917
P8_ST00197 pfumburira 6010000000
P8_SP00164 1966
P8_ST00198 1930 173 guruna, 0250802
P8_SP00165 1965
P8_ST00199 660 1926 tagga 40800
P8_SP00166 786
P8_ST00200 1919 tisiggaone 5000850000
P8_SP00167 1967
P8_ST00201 1086 1920
P8_SP00168 1960
P8_ST00202 1288 kwa
P8_TL00035 1968
P8_ST00203 1975 00820
P8_SP00169 2016
P8_ST00204 322 ticiita," 000000060
P8_SP00170 2007
P8_ST00205 545 182 ^^ikanzi: 10103000000
P8_SP00171
P8_ST00206 1969 "Ridzai 0025301
P8_SP00172 928 2009
P8_ST00207 1971 194 pakare." 20000000
P8_SP00173 2018
P8_ST00208 Uakari- 8000630
P8_TL00036
P8_ST00209 2019 78
P8_SP00174 2058
P8_ST00210 pakare, 0000200
P8_SP00175 431 2067
P8_ST00211 445 290 dzakatamba, 20000500504
P8_SP00176 2066
P8_ST00212 748 2020 055000510
P8_SP00177 2060
P8_ST00213 982 2021 kurekure. 032003500
P8_SP00178 1203 2061
P8_ST00214 1252 Uaka- 80005
P8_TL00037 2069 713
P8_ST00215 2070 209 fano-tiza, 3050601001
P8_SP00179 375 2116
P8_ST00216 395 nakaenda 80000810
P8_SP00180 2109
P8_ST00217 640 58
P8_SP00181 698
P8_ST00218 715 2071 164 musha. 030200
P8_TL00038 2129
P8_ST00219 2130 8.
P8_SP00182 2168
P8_ST00220 103 0.48 10450
P8_SP00183 2176
P8_ST00221 481 060720
P8_SP00184
P8_ST00222 689 30050000000
P8_SP00185 2177
P8_ST00223 999 2131 dzicitaraba, 000000066500
P8_SP00186 1262 2179
P8_ST00224 1291 2132 92 2300
P8_TL00039
P8_ST00225 2180 179 kawana 300060
P8_SP00187 2219
P8_ST00226 372 nanhu 0.55 80634
P8_SP00188 516
P8_ST00227 555 nacisi-po, 8002004400
P8_SP00189 2229
P8_ST00228 2182 naenda 800750
P8_SP00190 2221
P8_ST00229 1005 2183 pamusha. 40240000
P8_SP00191 2231
P8_ST00230 2184 l^ino 0.46 810080


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00042.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P42 PHYSICAL_IMG_NR 42 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P42_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P42_LM00001 158 2192
RightMargin P42_RM00001 1395 159
BottomMargin P42_BM00001 2233 225
PrintSpace P42_PS00001 1237
TextBlock P42_TB00001 710 133 44
TextLine P42_TL00001 716 47 121 32
String P42_ST00001 CONTENT -O- WC 0.67 CC 4800
P42_TB00002 102 2131
P42_TL00002 273 108 1102 39
P42_ST00002 110 34 37 9. 1.00 00
SP P42_SP00001 307 147 53
P42_ST00003 360 166 Kamba 0.95 00010
P42_SP00002 526 21
P42_ST00004 547 109 114 38 akati 0.88 05000
P42_SP00003 661 20
P42_ST00005 681 246 afanonzwa 0.83 000806000
P42_SP00004 927
P42_ST00006 947 90 kuti 0.82 3300
P42_SP00005 1037 19
P42_ST00007 1056 132 Bveni 0.98 00001
P42_SP00006 1188 30
P42_ST00008 1218 73 riri 0.81 0070
P42_SP00007 1291 26
P42_ST00009 1317 58 ku 0.53 54 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kuuya
P42_TL00003 168 160 1220 48
P42_ST00010 172 83 uya 500 HypPart2
P42_SP00008 251 206
P42_ST00011 270 395 kuzomushenedza 0.66 46306407080600
P42_SP00009 665 198
P42_ST00012 684 210 akafugga 0.76 07000820
P42_SP00010 894 208
P42_ST00013 931 125 46 akati, 000433
P42_SP00011
P42_ST00014 1086 161 "^ino 0.54 710320
P42_SP00012 1211 207
P42_ST00015 1241 ndoita 0.73 610260
P42_TL00004 171 211 1205
P42_ST00016 91 seyi 0.77 8000
P42_SP00013 262 258
P42_ST00017 281 224 ^a 0.50 100
P42_SP00014 328 29
P42_ST00018 357 309 ndisiggagone 370028000050
P42_SP00015 666 259
P42_ST00019 695 190 kukwira 0.84 5020020
P42_SP00016 885 250
P42_ST00020 904 70 25 mu 0.87
P42_SP00017 974 249
P42_ST00021 995 223 36 gomo 0000
P42_SP00018 1120
P42_ST00022 1141 106 35 gur 0510
P42_SP00019 1247 27
P42_ST00023 1274 212 raka 0.90 0040 rakadayi
P42_TL00005 261 1203
P42_ST00024 124 dayi 0.79 80100
P42_SP00020 295
P42_ST00025 315 188 Ndikati, 0.89 02100112
P42_SP00021 503 308
P42_ST00026 524 263 145 'Bveni 0.93 300000
P42_SP00022 669 301
P42_ST00027 694 241 45 ndiBereke, 6008000002
P42_SP00023 935
P42_ST00028 956 298 'haribvume." 0.80 450443002000
P42_SP00024 1254
P42_ST00029 1308 66 Ka
P42_TL00006 169 313 1216
P42_ST00030 96 mba 0.92 101
P42_SP00025 265 351 22
P42_ST00031 287 326 81 uye 0.91 200
P42_SP00026 368
P42_ST00032 388 85 ndo 0.59 560
P42_SP00027 473 16
P42_ST00033 489 314 150 kutora 030010
P42_SP00028 639 352 15
P42_ST00034 654 320 122 tsapo 33010
P42_SP00029 776 361
P42_ST00035 791 327 52 ye
P42_SP00030 843
P42_ST00036 858 170 nzuggu 0.69 600804
P42_SP00031 1028
P42_ST00037 1043 136 akago 07000
P42_SP00032 1179
P42_ST00038 1194 191 pfikicira 100020020
P42_TL00007 364
P42_ST00039 377 04
P42_SP00033 243 403
P42_ST00040 772801
P42_SP00034 431 412 18
P42_ST00041 449 126 muye 3000
P42_SP00035 575 411
P42_ST00042 596 84 0.68 260
P42_SP00036 680
P42_ST00043 709 365 kuudza 0.75 130422
P42_SP00037 875 28
P42_ST00044 903 nadzimai 80300000
P42_SP00038 1113
P42_ST00045 1140 nake 0.78
P42_SP00039 1246
P42_ST00046 1275 111 aciti, 001205
P42_TL00008 415 1215
P42_ST00047 176 "Uyayi, 0000022
P42_SP00040 347 463
P42_ST00048 386 mundisonere 0.85 03501006000
P42_SP00041 687 454
P42_ST00049 729 428 0.38
P42_SP00042 802
P42_ST00050 839 422 123 03020
P42_SP00043 962
P42_ST00051 989 51
P42_SP00044 1040
P42_ST00052 1076 000812
P42_SP00045 1245
P42_ST00053 1272 umu. 0.74 5130
P42_TL00009 466
P42_ST00054 467 Kana 0.86 0050
P42_SP00046 293 504
P42_ST00055 312 0.94 00020
P42_SP00047 444 505
P42_ST00056 462 479 rauya 00570
P42_SP00048 594 514
P42_ST00057 612 468 174 mugoti, 0.64 0380507
P42_SP00049 786 23
P42_ST00058 809 135 '!^anzi 0.60 38100500
P42_SP00050 944
P42_ST00059 964 ne 10
P42_SP00051 1016 17
P42_ST00060 1033 213 shamgari 0.70 06008404
P42_SP00052
P42_ST00061 1262 yako, 00605
P42_TL00010 517 1217
P42_ST00062 31 tora 3051
P42_SP00053 555
P42_ST00063 280 530 0.57 606803
P42_SP00054 450 565
P42_ST00064 idzi 1000
P42_SP00055 552 556
P42_ST00065 578 519 unodya 650000
P42_SP00056 747
P42_ST00066 778 531 55 na
P42_SP00057 833
P42_ST00067 860 oana 8040
P42_SP00058 970
P42_ST00068 997 134 nako.' 800004
P42_SP00059 1131
P42_ST00069 1184 4050
P42_SP00060
P42_ST00070 1327 60 ro- 000
P42_TL00011 568
P42_ST00071 242 ndibvunza 360004400
P42_SP00061 607
P42_ST00072 433 569 3610006
P42_SP00062 616
P42_ST00073 636 "Aenda 070800
P42_SP00063 812 24
P42_ST00074 836 271 kundovima, 0084003006
P42_SP00064 1107 615
P42_ST00075 1136 acadzoka." 2003000000
P42_TL00012 619 961 49
P42_ST00076 216 Uadzimai 70000200
P42_SP00065 658
P42_ST00077 405 620 86 830
P42_SP00066 491
P42_ST00078 509 288 kumusonera 2300005030
P42_SP00067 797
P42_ST00079 820 633 72
P42_SP00068 892 659
P42_ST00080 911 627
P42_SP00069 668
P42_ST00081 1052 621 79 iye.
P42_TL00013 274 679 1112
P42_ST00082 57 10.
P42_SP00070 331 717
P42_ST00083 385 155 Kuzoti 036052
P42_SP00071 540 718 14
P42_ST00084 554 00050
P42_SP00072
P42_ST00085 701 140 ragika 0.55 608560
P42_SP00073 841 727
P42_ST00086 856 rakabvunza 0000102700
P42_SP00074 1126
P42_ST00087 riciti, 0000004
P42_SP00075 725
P42_ST00088 1283 103 "Ko, 0006
P42_TL00014 50
P42_ST00089 04048000
P42_SP00076 777 43
P42_ST00090 429 743 141 yaggu 00804
P42_SP00077 570
P42_ST00091 597 731 iri 012
P42_SP00078 648 768
P42_ST00092 675 730 185 kupiko 0340100
P42_SP00079 779
P42_ST00093 205 Ndinoda 0405080
P42_SP00080 1097 769
P42_ST00094 1123 92 0.63 3470
P42_SP00081
P42_ST00095 1243 143 tiende 000440
P42_TL00015 781
P42_ST00096 787 tose 5000
P42_SP00082 819
P42_ST00097 59 65
P42_SP00083
P42_ST00098 373 782 154 musha 02040
P42_SP00084 527
P42_ST00099 553 182 kwaggu 000813
P42_SP00085 735 829
P42_ST00100 761 291 kundoswero- 04600000304
P42_SP00086 821 7
P42_ST00101 1059 144 tamba 00000
P42_SP00087
P42_ST00102 1230 156 ticidya 6000600
P42_TL00016 832
P42_ST00103 844 56 no
P42_SP00088 870
P42_ST00104 245 186 kufara." 0.97 00100000
P42_SP00089 871
P42_ST00105 484 218 72300002
P42_SP00090 702 872 13
P42_ST00106 715 846 107 oaye
P42_SP00091 822 880
P42_ST00107 837 oakati, 8070020
P42_SP00092 991
P42_ST00108 1013 247 "Shamgari 006018000
P42_SP00093 1260
P42_ST00109 yako
P42_TL00017 883
P42_ST00110 884 167 yaenda 000770
P42_SP00094 335 930
P42_ST00111 353 2583001026
P42_SP00095 626
P42_ST00112 647 63 asi
P42_SP00096 923
P42_ST00113 728 yandiudza 004010000
P42_SP00097 969 932
P42_ST00114 93 0.72 3403
P42_SP00098 1088 922
P42_ST00115 1115 kana 0072
P42_SP00099 1226
P42_ST00116 20065
P42_TL00018
P42_ST00117 auya 0300
P42_SP00100 279 981
P42_ST00118 297 mugomupa 0.71 14006540
P42_SP00101 557 983
P42_ST00119 576 942 30040
P42_SP00102 699 984
P42_ST00120 948
P42_SP00103
P42_ST00121 805 010805
P42_SP00104 975
P42_ST00122 1001 936 iyi
P42_SP00105 1060
P42_ST00123 1089 agonodya 00040800
P42_SP00106 1312
P42_ST00124 1331
P42_TL00019 986
P42_ST00125 998 0.61 8042
P42_SP00107 278 1024
P42_ST00126 oake." 801000
P42_SP00108 442
P42_ST00127 496 987 Bveni, 000300
P42_SP00109 640 1032 33
P42_ST00128 673 151 nokuti 700507
P42_SP00110 824 1025
P42_ST00129 852 rinoda 413080
P42_SP00111 1007
P42_ST00130 1034 999 204803
P42_SP00112
P42_ST00131 kwa^o, 0001003
P42_TL00020 1036
P42_ST00132 148 rakati, 5150046
P42_SP00113 318 1083
P42_ST00133 "Ndinofara 0005600000
P42_SP00114
P42_ST00134 1038 kwa:^o 0027100
P42_SP00115 1085
P42_ST00135 1050
P42_SP00116
P42_ST00136 189 kutenda 2350830
P42_SP00117 1069
P42_ST00137 157 ;;ikuru. 786004160
P42_SP00118
P42_ST00138 1309 77 Asi
P42_TL00021 1219
P42_ST00139 1100 215 mugouya 0510270
P42_SP00119 382
P42_ST00140 401 254 momuudza 40054640
P42_SP00120 655 1127
P42_ST00141 0250
P42_SP00121
P42_ST00142 780 1090 117 :^anzi 7100004
P42_SP00122 897
P42_ST00143 916 80
P42_SP00123 968
P42_ST00144 000054
P42_SP00124 1129 1134
P42_ST00145 1150 'Uya
P42_SP00125 1256
P42_ST00146 1270 116 kuno 0420
P42_TL00022 1139
P42_ST00147
P42_SP00126 227 1178
P42_ST00148 maBiko." 40800000
P42_SP00127 465 71
P42_ST00149 536 70410101
P42_SP00128 752
P42_ST00150 788 nakati, 8000363
P42_SP00129 1186
P42_ST00151 "Rakanaka, 01000080002
P42_SP00130 1242 1187
P42_ST00152 104 tino- 40100
P42_TL00023 1190
P42_ST00153 go-muudza 000145110
P42_SP00131 420 1238
P42_ST00154 438 204 kudaro." 34800000
P42_TL00024 272 1249
P42_ST00155 1251 11.
P42_SP00132 1288
P42_ST00156 1250
P42_SP00133 518
P42_ST00157 riye 4200
P42_SP00134 1297
P42_ST00158 646
P42_SP00135
P42_ST00159 750 40 kutakura 01800260
P42_SP00136 1289
P42_ST00160 979 1263 601803
P42_SP00137 1149 1298
P42_ST00161 1176 risiggazi- 0100800700
P42_TL00025 1300
P42_ST00162 1313 0.56
P42_SP00138 219 1338
P42_ST00163 238 1500
P42_SP00139 330 1339
P42_ST00164 349 165 0.99
P42_SP00140
P42_ST00165 535 1302 61 ari
P42_SP00141
P42_ST00166 614 1301 232 mukatimo 60000410
P42_SP00142
P42_ST00167 864 1314 64 me
P42_SP00143 928
P42_ST00168 tsapo. 000200
P42_SP00144 1079 1348
P42_ST00169 1125 Rikagokwi- 0000300032
P42_TL00026 1352 1206
P42_ST00170 1364 ra
P42_SP00145 214 1389
P42_ST00171 233 nayo 7000
P42_SP00146 344 1399
P42_ST00172 363
P42_SP00147 436 1390
P42_ST00173 455 4060
P42_SP00148 580
P42_ST00174 599 refu 4344
P42_SP00149 692
P42_ST00175 713 152 kwa;;o. 70078607
P42_SP00150 865
P42_ST00176 919 1353 052022
P42_SP00151 1074
P42_ST00177 1103 1365 98 rana 4080
P42_SP00152 1201
P42_ST00178 1228 pa
P42_SP00153 1282 1400
P42_ST00179 02 musoro
P42_TL00027 1402
P42_ST00180 1415 97 soro 0.96 0010
P42_SP00154 266 1441
P42_ST00181 294 pe
P42_SP00155 1449
P42_ST00182 376 138 gomo, 20403
P42_SP00156 1450
P42_ST00183 542 1403 rakasheoedzara 30205708044030
P42_SP00157 905 1442
P42_ST00184 kuna 0370
P42_SP00158 1047
P42_ST00185 1077 namge 0.65 80080
P42_SP00159
P42_ST00186 1416 naro, 80700
P42_TL00028 1453
P42_ST00187 162 "Nhasi 000000
P42_SP00160 1492
P42_ST00188 350 1454 ico
P42_SP00161 416
P42_ST00189 435 00200
P42_SP00162 602
P42_ST00190 622 cikagona 00000070
P42_SP00163 1502
P42_ST00191 848 0460300
P42_SP00164 1039
P42_ST00192 1072 1466
P42_SP00165 1196 1501
P42_ST00193 rio 2400
P42_SP00166
P42_ST00194 1337 z)-- 0.26 8874
P42_TL00029 1504
P42_ST00195 ggandishamise 8204400300400
P42_SP00167 516 1552
P42_ST00196 1505 181 kwa^o." 10010000
P42_SP00168
P42_ST00197 770 1506 69 Ico
P42_SP00169 1543
P42_ST00198 859
P42_SP00170 1026 1544
P42_ST00199 1045 cai:jinzwa 0017800100
P42_SP00171 1269
P42_ST00200 1518 ^aco 10000
P42_TL00030 1555 760
P42_ST00201 74 ciri 0005
P42_SP00172 1594
P42_ST00202 164 mukati 033000
P42_SP00173 427
P42_ST00203 446 1568 68
P42_SP00174
P42_ST00204 533 1563
P42_SP00175 657 1604
P42_ST00205 1569
P42_SP00176 1603
P42_ST00206 nzuggu. 6038020
P42_TL00031 1614
P42_ST00207 1616 12, 006
P42_SP00177 1653
P42_ST00208 383 1615 50080
P42_SP00178
P42_ST00209 545 rikagogika 4560008300
P42_SP00179 1663
P42_ST00210 814 1621 197 tutururu 04123053
P42_SP00180 1011
P42_ST00211 1627
P42_SP00181 1092 1662
P42_ST00212 00060
P42_SP00182 1273
P42_ST00213
P42_TL00032 1664 1222
P42_ST00214 kugikoisa 048200000
P42_SP00183 1712
P42_ST00215 406 1673
P42_SP00184 1713
P42_ST00216 543 1666 mumba, 026007
P42_SP00185
P42_ST00217 1665 rikago-isunuggura 21231030006481150
P42_SP00186 1170
P42_ST00218 ricigone- 500120800
P42_TL00033 1716
P42_ST00219 1729
P42_SP00187 1754
P42_ST00220 600831
P42_SP00188 1764
P42_ST00221 115 0380
P42_SP00189 537 1755
P42_ST00222 27008041
P42_SP00190 772 1765
P42_ST00223 1717 dzaro 50250
P42_SP00191 917
P42_ST00224 0.51
P42_SP00192 1022
P42_ST00225 1041 kusiya
P42_SP00193 1193
P42_ST00226 1221 dzimge 506480
P42_TL00034 1767
P42_ST00227 187 dzirimo. 00202000
P42_SP00194 356 1806 -84
P42_ST00228 1829 13.
P42_SP00195 333 1866
P42_ST00229 387 1827 040000
P42_SP00196 1865
P42_ST00230 1826 163 raBuda 0.52 508680
P42_SP00197
P42_ST00231 1839 panze 50600
P42_SP00198 913 1874
P42_ST00232 953
P42_SP00199 1118
P42_ST00233 1158 229 ndokubva 55000000
P42_TL00035 1877
P42_ST00234 142 aBuda 08380
P42_SP00200 1916
P42_ST00235 339 1890
P42_SP00201 409
P42_ST00236 437 405835
P42_SP00202 1925
P42_ST00237 6100
P42_SP00203 759
P42_ST00238 0.58 650
P42_SP00204 873
P42_ST00239 900 kugara 020000
P42_SP00205
P42_ST00240 1080
P42_SP00206
P42_ST00241 1154 231 citukuriro 0303010400
P42_TL00036 1928
P42_ST00242 1941 caro, 00007
P42_SP00207 276 1967
P42_ST00243 322 1929 30052
P42_SP00208 1968
P42_ST00244 470 286 rikagodzoka 00700003030
P42_SP00209 756 1976
P42_ST00245 137 kunze 01400
P42_SP00210 907
P42_ST00246 924 kwa 300
P42_SP00211
P42_ST00247 1031 rakagga 0020800
P42_SP00212 12
P42_ST00248 raenda 200040
P42_TL00037 1979
P42_ST00249 183 ridozoti 27800800
P42_SP00213 2018
P42_ST00250 367 175 mumba 05100
P42_SP00214
P42_ST00251 561 kupinda 5400020
P42_SP00215 2027
P42_ST00252 771 1986 131 potyo
P42_SP00216 902
P42_ST00253 921 177 rikaona 0100020
P42_SP00217 1098 2017
P42_ST00254 1116
P42_SP00218 1284
P42_ST00255 1304 82 ato- 0034
P42_TL00038 2030
P42_ST00256 2042 gara
P42_SP00219 268 2078
P42_ST00257 94 pasi 0008
P42_SP00220 381
P42_ST00258 400 :jake 88010
P42_SP00221
P42_ST00259 523 rikati, 5004024
P42_SP00222 2077
P42_ST00260 682 004008040
P42_SP00223 929
P42_ST00261 196 wakwira 0007040
P42_SP00224 1144 2069
P42_ST00262 1164 2031
P42_SP00225 1255
P42_ST00263 2043 pao
P42_TL00039 2080
P42_ST00264 2094
P42_SP00226 2129
P42_ST00265 234 2093 127
P42_SP00227
P42_ST00266 379 2081 256 rakadayi" 4050800100
P42_SP00228 635
P42_ST00267 656
P42_SP00229 2120
P42_ST00268 842 200000
P42_SP00230 967 2127
P42_ST00269 988 398 "Ndakambairaoo 05600000075080
P42_TL00040
P42_ST00270 2133 ^aggu." 10080700
P42_SP00231 337 2180
P42_ST00271 391 00030
P42_SP00232 525 2171
P42_ST00272 2132 334 rakashamiswa 506006001100
P42_SP00233 877
P42_ST00273 kwa^o 300100
P42_SP00234 2179
P42_ST00274 1066 2145
P42_SP00235 1119 2170
P42_ST00275 1138 ^okuti^Ka- 100010410020
P42_TL00041 2182
P42_ST00276 030
P42_SP00236 2222
P42_ST00277 285 akagona 0233080
P42_SP00237 481 2232
P42_ST00278 499 192 0400540
P42_SP00238 691 2224
P42_ST00279 2196 1680
P42_SP00239
P42_ST00280 863 2183 7054
P42_SP00240 955
P42_ST00281 982 222 rakadaro. 221080000
P42_SP00241 1204
P42_ST00282 1257 129 Uaka- 80003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00031.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P31 PHYSICAL_IMG_NR 31 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P31_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P31_LM00001 161 2187
RightMargin P31_RM00001 1393
BottomMargin P31_BM00001 2228 230
PrintSpace P31_PS00001 1232
TextBlock P31_TB00001 707 135 43
TextLine P31_TL00001 713 47 123
String P31_ST00001 CONTENT 29- WC 0.52 CC 0874
P31_TB00002 100 2128
P31_TL00002 271 110 1102 48
P31_ST00002 112 34 37 3. 1.00 00
SP P31_SP00001 305 149 54
P31_ST00003 359 174 Mumge 0.63 04580
P31_SP00002 533 158 14
P31_ST00004 547 122 65 27 wa
P31_SP00003 612 18
P31_ST00005 630 111 166 majaya 0.89 301010
P31_SP00004 796 19
P31_ST00006 815 177 akauya. 0103100
P31_SP00005 992
P31_ST00007 1046 113 38 BaBa 0.51 8280
P31_SP00006 1159
P31_ST00008 1177 124 64 26 wo
P31_SP00007 1241 150 20
P31_ST00009 1261 musi 0.82 0700 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musikana
P31_TL00003 169 160 1215
P31_ST00010 40 kana 0.62 0078 HypPart2
P31_SP00008 282 200
P31_ST00011 320 155 39 wakati 0.99 000000
P31_SP00009 475 36
P31_ST00012 511 170 kwaari, 0.86 0000504
P31_SP00010 681 208
P31_ST00013 721 162 284 "Cimbomira 0.76 0033307060
P31_SP00011 1005 201 28
P31_ST00014 1033 127 sadza 0.94 00200
P31_SP00012 1160
P31_ST00015 1186 163 70 riti 0.84 0401
P31_SP00013 1256
P31_ST00016 1283 101 raBi- 00803
P31_TL00004 211
P31_ST00017 131 kwa." 0.97 10000
P31_SP00014 300 251 53
P31_ST00018 353 288 WakaBikwa, 1000801003
P31_SP00015 641 258
P31_ST00019 660 213 215 mukonde 0.81 1300330
P31_SP00016 875 252 32
P31_ST00020 907 306 mukuru-kuru 0.70 44155200053
P31_SP00017 1213 30
P31_ST00021 1243 214 141 42 kwa^o 0.78 000100
P31_TL00005 263 1202
P31_ST00022 275 ne 0.61
P31_SP00018 222 301
P31_ST00023 241 276 157 35 nyama 0.80 40050
P31_SP00019 398 311 17
P31_ST00024 415 264 ine 560
P31_SP00020 485 302 16
P31_ST00025 501 179 miripiri 0.71 17034420
P31_SP00021 680
P31_ST00026 697 kwa:;o. 10088600
P31_SP00022 852
P31_ST00027 906 266 195 Murume 0.75 087000
P31_SP00023 1101
P31_ST00028 1121 ndokuti 2200500
P31_SP00024 1300 303
P31_ST00029 1314 265 57 ku 0.73 05 kune
P31_TL00006 314 49
P31_ST00030 326 0.66 60
P31_SP00025 223 352
P31_ST00031 240 109 jaya, 20035
P31_SP00026 349 361
P31_ST00032 369 315 "Kana 00000
P31_SP00027 518
P31_ST00033 535 220 ukapedza 0.93 50000000
P31_SP00028 755 362
P31_ST00034 774 316
P31_SP00029 901 354
P31_ST00035 919 51 iri 0.87
P31_SP00030 970
P31_ST00036 998 328 52 25
P31_SP00031 1050 29
P31_ST00037 1079 0.83 71000
P31_SP00032 1234 363
P31_ST00038 1260 125 usina 50400
P31_TL00007 364
P31_ST00039 92 kuti 0500
P31_SP00033 261 403
P31_ST00040 281 378 su 0.77 13
P31_SP00034 332 404
P31_ST00041 346 63 su, 065
P31_SP00035 409 412
P31_ST00042 429 365 0.88 0050
P31_SP00036 540
P31_ST00043 559 366 0.72 2620
P31_SP00037 651
P31_ST00044 670 379 23 a
P31_SP00038 693
P31_ST00045 a, 0.67 06
P31_SP00039 749 413
P31_ST00046 768 171 unobva 530000
P31_SP00040 939 405
P31_ST00047 957 373 watora 000001
P31_SP00041 1115 15
P31_ST00048 1130 mgana 08000
P31_SP00042 1285 22
P31_ST00049 1307 380 waggu."
P31_TL00008 416 1216
P31_ST00050 417 ggu." 80200
P31_SP00043 292 464
P31_ST00051 344 46 Jaya 0200
P31_SP00044 454 463
P31_ST00052 472 86 ndo 810
P31_SP00045 558 455
P31_ST00053 576 kushamba 30030030
P31_SP00046 816 456
P31_ST00054 835 152 maoko
P31_SP00047 987 21
P31_ST00055 1008 430 84 33 aro, 0404
P31_SP00048 1092
P31_ST00056 1124 418 rikacitagga 0.74 30000734820
P31_TL00009 168 466 1218 50
P31_ST00057 154 kudya, 206006
P31_SP00049 322 515
P31_ST00058 375 467 Pakati 605000
P31_SP00050 524 506
P31_ST00059 544 481 po
P31_SP00051 597
P31_ST00060 616 468 142 kudya 31220
P31_SP00052 758 516
P31_ST00061 776 rakanzwa 0.90 03210000
P31_SP00053 507
P31_ST00062 1025 469 0.79 00020840
P31_SP00054 1204
P31_ST00063 1222 482 164 yooaoa 008080
P31_TL00010 517
P31_ST00064 ^ikuru, 0.65 10050134
P31_SP00055 566
P31_ST00065 347 531 193 muromo 372000
P31_SP00056
P31_ST00066 519 324 woggoshosha, 008050500502
P31_SP00057 883 567
P31_ST00067 396 rakadombo-tirira 0010806004552300
P31_SP00058 1302
P31_ST00068 1323 521 asi 000
P31_TL00011 569 1205
P31_ST00069 224 00307250
P31_SP00059 392 609
P31_ST00070 582 219 ^anyanya 100600200
P31_SP00060 628 618
P31_ST00071 642 571 143 100100
P31_SP00061 785
P31_ST00072 804 570 ndokubva 56403000
P31_SP00062 1034
P31_ST00073 1047 80 rati 6000
P31_SP00063 1127
P31_ST00074 1142 584 07
P31_SP00064 1193
P31_ST00075 1212 61 su.
P31_SP00065 1273
P31_ST00076 59 Ba 0.56
P31_TL00012 615
P31_ST00077 44 0.57
P31_SP00066 659
P31_ST00078 633 02
P31_SP00067
P31_ST00079 323 620 226 80001050
P31_SP00068 549
P31_ST00080 577 621 167 wakati, 0060126
P31_SP00069 744 668
P31_ST00081 773 622 186 "Cienda 0.85 0010810
P31_SP00070 959
P31_ST00082 986 115 ^ako, 100400
P31_SP00071 669
P31_ST00083 1129 257 handicaku- 3074200451
P31_TL00013 674 436
P31_ST00084 684 55 pa 0.69
P31_SP00072 720
P31_ST00085 58070
P31_SP00073 394
P31_ST00086 190 7080700
P31_TL00014 270 731 1114
P31_ST00087 733 4.
P31_SP00074 770
P31_ST00088 732 159 Uamge 70080
P31_SP00075 779
P31_ST00089 545 nakauya 8000601
P31_SP00076 740
P31_ST00090 800
P31_SP00077 840
P31_ST00091 857 199 nakatino 80100580
P31_SP00078 1056
P31_ST00092 1074 pakare 304000
P31_SP00079
P31_ST00093 1253 745 04
P31_SP00080 1303
P31_ST00094 1322 62 133
P31_TL00015 781 735
P31_ST00095 7070
P31_SP00081 280 821
P31_ST00096 299 795
P31_SP00082
P31_ST00097 343
P31_SP00083 829
P31_ST00098 782 73037000
P31_SP00084 822
P31_ST00099 646 783 nadziggwa, 0.68 8042080007
P31_TL00016 841
P31_ST00100 842 5.
P31_SP00085 881
P31_ST00101 358 254 Pokupedza 700330320
P31_SP00086 890
P31_ST00102 639 848 117 tsuro 01000
P31_SP00087 756
P31_ST00103 793 269 yaka^inzwa 00001045000
P31_SP00088 1062
P31_ST00104 1099 85 0.50 860
P31_SP00089 1184
P31_ST00105 1201 103 -kuti 65311
P31_SP00090 1304
P31_ST00106 1330 855 56
P31_TL00017 892 1217
P31_ST00107 905 104 cayo 0000
P31_SP00091 274 940
P31_ST00108 ndondoyedzaoo 5301700050080
P31_SP00092 665 941
P31_ST00109 893 ini 350
P31_SP00093 932
P31_ST00110 790 900 129 tsuro. 000400
P31_SP00094
P31_ST00111 972 Yakagika 00008000
P31_SP00095 1185
P31_ST00112 894 ikaBiki- 60080413
P31_TL00018 943
P31_ST00113 956 87 rwa 210
P31_SP00096 255 983
P31_ST00114 273 128 0.92 02000
P31_SP00097 401
P31_ST00115 420
P31_SP00098
P31_ST00116 492 156 0.96 20000
P31_SP00099 648
P31_ST00117 666 944 71
P31_SP00100 737
P31_ST00118 180 01304003
P31_SP00101 935
P31_ST00119 961 kwa^o. 0001000
P31_SP00102 1116
P31_ST00120 1170 945 78 Asi
P31_SP00103 1248
P31_ST00121 1267 951 00530
P31_TL00019 995
P31_ST00122 yaine 00380
P31_SP00104 291 1043
P31_ST00123 312
P31_SP00105
P31_ST00124 384 996 njere. 650500
P31_SP00106
P31_ST00125 564 Paina 60180
P31_SP00107
P31_ST00126 712
P31_SP00108 766
P31_ST00127 780 45630
P31_SP00109 923
P31_ST00128 yakati, 3000205
P31_SP00110 1097 1042
P31_ST00129 1131 88 "Ini 0063
P31_SP00111 1219
P31_ST00130 1239 ndino 01370 ndinoda
P31_TL00020 1045
P31_ST00131 da
P31_SP00112 1085
P31_ST00132 144 47400
P31_SP00113 410 1094
P31_ST00133 448 116 nemi 7030
P31_SP00114 1086
P31_ST00134 602 BaBa." 808000
P31_SP00115
P31_ST00135 798 Uakaoamba 701080650
P31_SP00116 1071
P31_ST00136 1098 kucya 43800
P31_SP00117
P31_ST00137 1269 1059 114 oose. 80000
P31_TL00021
P31_ST00138 Cinhambgeco 07853004000
P31_SP00118 486 1146
P31_ST00139 1104 02350
P31_SP00119 631 1136
P31_ST00140 yaggotimba 4082005630
P31_SP00120 1145
P31_ST00141 969 165 misuoa 130680
P31_SP00121 1134
P31_ST00142 1162 mishoma- 31030600
P31_TL00022 1148
P31_ST00143 151 shoma 06030
P31_SP00122 1188
P31_ST00144 337 yakanzwa 00205000
P31_SP00123 1196
P31_ST00145 586 1149 225 mukanwa 5050700
P31_SP00124 811 1187
P31_ST00146 298 makwaniswa 7014064000
P31_SP00125 1139
P31_ST00147 1169 0.59 203105
P31_SP00126 1312
P31_ST00148 1331 1161
P31_TL00023 1199
P31_ST00149 1200 192 miripiri. 0.54 144567605
P31_SP00127 360 1247
P31_ST00150 287 Ikagooamba 0303080200
P31_SP00128 699
P31_ST00151 717 95 ^ino 10100
P31_SP00129 812
P31_ST00152 843 289 kuseoenzesa 03008000400
P31_SP00130 1132
P31_ST00153 1152 njere 04000
P31_SP00131 1266 1244
P31_ST00154 1295 dza 003 dzayo
P31_TL00024 1250
P31_ST00155 1264 yo
P31_SP00132 1299
P31_ST00156 250 1251 ikati, 010516
P31_SP00133 1297
P31_ST00157 395 148 "Nayi, 040783
P31_SP00134 543
P31_ST00158 575 1258 tejara, 50100100
P31_SP00135 724 1298
P31_ST00159 iwo 010
P31_SP00136 825 1290
P31_ST00160 844 025012
P31_SP00137 1009
P31_ST00161 1029 1263 73 ose 020
P31_SP00138 1289
P31_ST00162 1123 aya
P31_SP00139
P31_ST00163 1221 akabva 105000
P31_TL00025 1301 1214
P31_ST00164 1315 apera 0.91 00040
P31_SP00140 297 1350
P31_ST00165 ose-ose 0000000
P31_SP00141 474 1341
P31_ST00166 493 no
P31_SP00142
P31_ST00167 580 93 7202
P31_SP00143 673 1340
P31_ST00168 700
P31_SP00144 751
P31_ST00169 98 su"
P31_SP00145 877
P31_ST00170 930 Te:^ara 00710000
P31_SP00146 1349
P31_ST00171 126 i;kati, 8700104
P31_SP00147 1240 1348
P31_ST00172 1268 "Hee 1000
P31_TL00026 1352
P31_ST00173 1354 mgacewe." 380000000
P31_SP00148 419 1401
P31_ST00174 471 137 Tsuro 00550
P31_SP00149 608 1392
P31_ST00175 627 1353 200023
P31_SP00150 1399
P31_ST00176 765 "BaBawe 0808000
P31_SP00151 966
P31_ST00177 997 45 kani, 00560
P31_SP00152 1109 1398
P31_ST00178 96 igga 5812
P31_SP00153 1226 1400
P31_ST00179 1245 139 maka-
P31_TL00027 1403 1203
P31_ST00180 1404 228 oirimirwa 803002500
P31_SP00154 1443
P31_ST00181 414
P31_SP00155 1451
P31_ST00182 kubva 03002
P31_SP00156 718
P31_ST00183 736 nati 8001
P31_SP00157 823 1442
P31_ST00184 1416
P31_SP00158
P31_ST00185 913
P31_SP00159 975 1449
P31_ST00186 994 237 pamusana 60040000
P31_SP00160 1231 1452
P31_ST00187 pe 10
P31_SP00161
P31_ST00188 1324 sa
P31_TL00028 1454
P31_ST00189 1455
P31_SP00162 247 1494
P31_ST00190 1467 ra
P31_SP00163
P31_ST00191 330 makagga 2000823
P31_SP00164 538 1503
P31_ST00192 manapa. 1080500
P31_SP00165 1502
P31_ST00193 Ndirini 0408050
P31_SP00166 981 1493
P31_ST00194 1461 00500
P31_SP00167
P31_ST00195 233 ndainzari- 3121300050
P31_TL00029 1505 58
P31_ST00196 1519 rwo 600
P31_SP00168 1546
P31_ST00197 1506 kunzi 02050
P31_SP00169 402 1545
P31_ST00198 421 1518
P31_SP00170 1544
P31_ST00199 491 0.64 064
P31_SP00171 553 1552
P31_ST00200 572 07100
P31_SP00172 714
P31_ST00201 ndanzi 000700
P31_SP00173 887
P31_ST00202
P31_SP00174
P31_ST00203 977
P31_SP00175 1027
P31_ST00204 1055 cai^o 003100
P31_SP00176 1553
P31_ST00205 1197 se^a 00105
P31_SP00177 1563
P31_ST00206 1319 na nakaita
P31_TL00030 1556
P31_ST00207 1557 kaita 00020
P31_SP00178 283 1596
P31_ST00208 kwa 400
P31_SP00179
P31_ST00209 muri 6251
P31_SP00180
P31_ST00210 0400
P31_SP00181 635
P31_ST00211 663 1569
P31_SP00182 1595
P31_ST00212 03
P31_SP00183
P31_ST00213 809 185 hameno 300070
P31_SP00184
P31_ST00214 1021 0.98
P31_SP00185 1113
P31_ST00215 1141 243 ndaiiteyi." 41033200600
P31_TL00031 1615
P31_ST00216 1617 6.
P31_SP00186 1655
P31_ST00217 Pakupera 00040060
P31_SP00187 579 1664
P31_ST00218 604 kwe
P31_SP00188 696
P31_ST00219 725
P31_SP00189 1654
P31_ST00220 880 1622 118 75200
P31_SP00190
P31_ST00221 1030 0000056
P31_SP00191 1663
P31_ST00222 1207 1616 "Onayi, 0200114
P31_TL00032 1666
P31_ST00223 221 ndapedza 60150000
P31_SP00192 389 1716
P31_ST00224 407 172 ndisina 6530000
P31_SP00193 1706
P31_ST00225
P31_SP00194 689 1705
P31_ST00226 709 1674 s
P31_SP00195 759
P31_ST00227 1667 su." 1100
P31_SP00196 867
P31_ST00228 920 1668 136
P31_SP00197
P31_ST00229 74204503
P31_SP00198
P31_ST00230 1318 1680 ya-
P31_TL00033 1717
P31_ST00231 1719 piwa 0020
P31_SP00199 278 1767
P31_ST00232 304 310 mganasikana 78060002070
P31_SP00200 614 1766
P31_ST00233 1730 94 uye. 4000
P31_TL00034 387 1840
P31_ST00234 1842 23. 001
P31_SP00201 449 1880
P31_ST00235 503 367 CAMUPUPURI 0001608000
P31_SP00202 870
P31_ST00236 1841 74 NE
P31_SP00203 979 1879
P31_ST00237 1006 ZUUA. 00804
P31_TL00035 272 1915 1111
P31_ST00238 1918 1.
P31_SP00204 1955
P31_ST00239 1916 290 Camupupuri 0005240341
P31_SP00205 649 1965
P31_ST00240 1928
P31_SP00206 1954
P31_ST00241 Zuna 0080
P31_SP00207 854
P31_ST00242 868 260 jakaitirana 880004137000
P31_SP00208 1128 1963
P31_ST00243 1153 nharo 10530
P31_SP00209 1288
P31_ST00244 1308 75 dze 0.60 650
P31_TL00036 1966
P31_ST00245 1967 138 simba 03500
P31_SP00210 307 2007
P31_ST00246 325 1979
P31_SP00211 381 2006
P31_ST00247 399 ukuru. 421430
P31_SP00212 550
P31_ST00248 Uakazobvumirana 705020004150080
P31_SP00213 1022
P31_ST00249 1049 0040
P31_SP00214 2004
P31_ST00250 naone
P31_SP00215 2005
P31_ST00251
P31_TL00037 2016
P31_ST00252 2018 ti 0.58
P31_SP00216 2058
P31_ST00253 2017 183 mukuru 454560
P31_SP00217 2057
P31_ST00254 ndiani 743040
P31_SP00218
P31_ST00255 2030
P31_SP00219 2066
P31_ST00256 678 uoiri 08030
P31_SP00220 787 2056
P31_ST00257 814 2029 waoo. 00800
P31_SP00221
P31_ST00258 999 Uakati, 7600340
P31_SP00222 2063
P31_ST00259 1192 "Atione- 21000700
P31_TL00038 2068
P31_ST00260 2070 yi
P31_SP00223 2117
P31_ST00261 229 2069 0602
P31_SP00224 321 2108
P31_ST00262 339 207 mufambi 5640400
P31_SP00225 546
P31_ST00263 2081 uyu 504
P31_SP00226 2116
P31_ST00264 2074 anoterera 040302070
P31_SP00227 895 2107
P31_ST00265 82 ani, 0620
P31_SP00228 2114
P31_ST00266 1026 iwe
P31_SP00229
P31_ST00267 0580
P31_SP00230 2106
P31_ST00268 1271 0057
P31_TL00039 2120 107
P31_ST00269 032
P31_SP00231 2159
P31_ST00270 244 327 Camupupuri." 004045605060
P31_SP00232 2168 -299
P31_ST00271 2181 2.
P31_SP00233 308 2219
P31_ST00272 2178 0064544451
P31_SP00234 652 2227
P31_ST00273 ndiye 82000
P31_SP00235 824 2226
P31_ST00274 2177 248 wakatagga 005300860
P31_SP00236
P31_ST00275 1182 203 kuyedza. 76307000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P15_LM00001 160 2188
RightMargin P15_RM00001 1394
BottomMargin P15_BM00001 2229 229
PrintSpace P15_PS00001 1234
TextBlock P15_TB00001 715 140 43
TextLine P15_TL00001 721 47 128 31
String P15_ST00001 CONTENT 13 WC 0.27 CC 102610
P15_TB00002 102 2127
P15_TL00002 271 108 1117 51
P15_ST00002 110 35 37 2. 1.00 00
SP P15_SP00001 306 147 54
P15_ST00003 360 266 50 Wakatagga 0.71 504040830
P15_SP00002 626 158
P15_ST00004 676 157 39 kucera 0.81 330040
P15_SP00003 833 149 44
P15_ST00005 877 111 265 48 munyakwe, 0.83 134000005
P15_SP00004 1142 159 45
P15_ST00006 1187 112 86 ndo 0.72 430
P15_SP00005 1273 151
P15_ST00007 1318 113 70 38 ku- 050
P15_TL00003 169 1218
P15_ST00008 200 umba-po 0.94 3000000
P15_SP00006 369 207 28
P15_ST00009 397 161 287 mifananidzo 0.82 30308040000
P15_SP00007 684 30
P15_ST00010 714 175 34 ye
P15_SP00008 765 209 20
P15_ST00011 785 162 181 40 mombe. 000000
P15_SP00009 966 202
P15_ST00012 1020 163 261 Wakaitora, 0.87 0122300201
P15_SP00010 1281 210 22
P15_ST00013 1303 165 84 0.89 030
P15_TL00004 170
P15_ST00014 kuenda 0.70 160620
P15_SP00011 340 249 19
P15_ST00015 359 224 nayo 0.96 0010
P15_SP00012 470 259 21
P15_ST00016 491 212 178 kugaga, 0.59 7500806
P15_SP00013 669 260
P15_ST00017 689 213 164 kwaina 0.85 000080
P15_SP00014 853 252
P15_ST00018 872 227 56 25 na 0.79
P15_SP00015 928 17
P15_ST00019 945 27 ana 0.60 7080
P15_SP00016 1056 254
P15_ST00020 1083 214 nadiki 0.66 828010
P15_SP00017 1230 253 26
P15_ST00021 1256 215 132 naice- 810000
P15_TL00005 263 1219 49
P15_ST00022 269 127 ggeta 0.74 80040
P15_SP00018 296 310 18
P15_ST00023 314 142 ^ipfuo 0.55 1006280
P15_SP00019 456
P15_ST00024 475 276 ^ano. 0.45 100880
P15_SP00020 588 311
P15_ST00025 642 Uamge 0.53 70780
P15_SP00021 800 312
P15_ST00026 821 278 109 oana 0.61 8060
P15_SP00022 930 303
P15_ST00027 956 267 239 nakomana 80700060
P15_SP00023 1195 304
P15_ST00028 1213 700
P15_SP00024 1299
P15_ST00029 040
P15_TL00006 313 1217
P15_ST00030 mukwazisa, 0.93 0200004000
P15_SP00025 439
P15_ST00031 467 195 oakaciti: 806000202
P15_SP00026 662 354 42
P15_ST00032 704 316 103 "Ko! 0000
P15_SP00027 807
P15_ST00033 848 52 i^i 0.56 3100
P15_SP00028 900 364
P15_ST00034 939 297 wabvepiko" 0.95 00000410000
P15_SP00029 1236
P15_ST00035 1290 317 97 Ndo 0.69 026
P15_TL00007
P15_ST00036 kudaoira 50808020
P15_SP00030 379 403
P15_ST00037 366 71 oti:
P15_SP00031 468 404 33
P15_ST00038 501 206 "Ndabva 0040000
P15_SP00032 707 405
P15_ST00039 735 53 ne 0.97
P15_SP00033 788 29
P15_ST00040 817 367 342 makaremuno." 0.84 002030146000
P15_SP00034 1159 406
P15_ST00041 1212 368 176 Urikue- 0500502
P15_TL00008 415
P15_ST00042 234 ndepiko" 0.90 000304000
P15_SP00035 463
P15_ST00043 434 417 290 "Ndinotgaga 0.80 00541018000
P15_SP00036 724 465
P15_ST00044 759 115 kuna 0.76 0440
P15_SP00037 874
P15_ST00045 419 naijine 0.54 8088050
P15_SP00038 1047 466
P15_ST00046 1075 144 doro." 800000
P15_SP00039 457
P15_ST00047 420 114 "Zita 00000
P15_TL00009
P15_ST00048 104 rako 0040
P15_SP00040 273 505
P15_ST00049 301 unonzi 250800
P15_SP00041 458 506
P15_ST00050 485 119 ani" 22003
P15_SP00042 604
P15_ST00051 633 "Ndini 000061
P15_SP00043 790 507
P15_ST00052 818 166 Mavu." 000420
P15_SP00044 984 508
P15_ST00053 1038 471 117 Uan
P15_SP00045 1155
P15_ST00054 1173 482 106 naye 0.78 8000
P15_SP00046 1279 517 23
P15_ST00055 1302 85
P15_TL00010
P15_ST00056 kumuti: 0205006
P15_SP00047 347 557
P15_ST00057 519 218 "Citeoera 000008020
P15_SP00048 585
P15_ST00058 518 94 kuri 0403
P15_SP00049 698 558
P15_ST00059 717 0.65 150850
P15_SP00050 887
P15_ST00060 905 520 nadzimai 80000000
P15_SP00051 1115 559
P15_ST00061 1145 533 90 aoo, 0803
P15_SP00052 1235 567
P15_ST00062 130 ndiko 66040
P15_TL00011 568
P15_ST00063 kune 2300
P15_SP00053 282 607
P15_ST00064 569 0.86
P15_SP00054 447 608
P15_ST00065 571 129 Mavu 0001
P15_SP00055 630 609 11
P15_ST00066 641 583 82 uye 500
P15_SP00056 723 618
P15_ST00067 738 192 ndokuti: 73000402
P15_SP00057 610
P15_ST00068 950 572 438 "Hamuggaggo-ndi- 0404583080045004
P15_TL00012 620
P15_ST00069 627 277 ceggeterano 00810001080
P15_SP00058 668
P15_ST00070 100 here 7040
P15_SP00059 566 660 32
P15_ST00071 598 621 mombe 20600
P15_SP00060 768
P15_ST00072 622 dzaggu" 30080301
P15_SP00061 1012 671
P15_ST00073 1066 623 Uakati: 7000002
P15_SP00062 1229
P15_ST00074 1262 624 126 46 "Siya 0.91 00130
P15_TL00013 168 737
P15_ST00075 116 ^ako, 100450
P15_SP00063 284 718
P15_ST00076 172 hapana 303080
P15_SP00064 719
P15_ST00077 492 672 kwa 0.99 000
P15_SP00065 586 711
P15_ST00078 606 299 dziggaende." 220850030000
P15_TL00014 736
P15_ST00079 36 3.
P15_SP00066 307 774
P15_ST00080 131 0005
P15_SP00067 775
P15_ST00081 516 650
P15_SP00068 601 16
P15_ST00082 617 203 kutenera 03708030
P15_SP00069 820 777
P15_ST00083 847 80006000
P15_SP00070 776
P15_ST00084 1073 750 120 naye, 80506
P15_SP00071 1193
P15_ST00085 550
P15_SP00072 1298
P15_ST00086 1317 0.77 510
P15_TL00015 786
P15_ST00087 217 gikowana 80703050
P15_SP00073 386
P15_ST00088 787 137 nasati
P15_SP00074 542 826
P15_ST00089 nanwa. 0.73 804010
P15_SP00075 720 827
P15_ST00090 Uakuru 0.63 704405
P15_SP00076 946
P15_ST00091 964 801 101 nose 0.68 8040
P15_SP00077 1065
P15_ST00092 1095 292 nakamukwa- 8001630000
P15_TL00016 838 1204
P15_ST00093 zisa, 70005
P15_SP00078 270 884
P15_ST00094 186 wakaisa 0.98 1000000
P15_SP00079 476
P15_ST00095 502 155 maoko
P15_SP00080 657
P15_ST00096 685 839 6170
P15_SP00081
P15_ST00097 230 madzishe, 201000003
P15_SP00082 885
P15_ST00098 156 nakati: 8010022
P15_SP00083 1239 878
P15_ST00099 1269 840 105 "Wa SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT "Wabvepiko"
P15_TL00017 888
P15_ST00100 233 bvepiko" 400100100 HypPart2
P15_SP00084 402 936
P15_ST00101 455 889 Akati:
P15_SP00085 595
P15_ST00102 651 890 0000000
P15_SP00086 854 929
P15_ST00103 903 pagaga 401080
P15_SP00087 1051 938
P15_ST00104 1082 pana 0030
P15_SP00088
P15_ST00105 1223 namge, 803805
P15_TL00018
P15_ST00106 235 ndasiyano 550040080
P15_SP00089 987
P15_ST00107 444 940
P15_SP00090 612 979 55
P15_ST00108 667 941 246 dzaggu-po, 0008220405
P15_SP00091 913 989
P15_ST00109 951 942 ndanigga 0.64 04087800
P15_SP00092 1164
P15_ST00110 1201 mvura." 0030016
P15_TL00019 991 1216
P15_ST00111 77 Asi
P15_SP00093 247 1029
P15_ST00112 992 nakuru 0.52 806615
P15_SP00094 1031
P15_ST00113 nakazina 80300180
P15_SP00095
P15_ST00114 695 92 kuti 0300
P15_SP00096
P15_ST00115 815 1005 79 ane 010
P15_SP00097 894
P15_ST00116 922 139 nzara, 0.67 603504
P15_SP00098 1061 1039
P15_ST00117 1094
P15_SP00099 1147
P15_ST00118 1166 148 mvura 0.75 20180
P15_SP00100 1314
P15_ST00119 1333 ya
P15_TL00020 1042
P15_ST00120 1054 anoreoa, 06040803
P15_SP00101 365 1089
P15_ST00121 385 135 idoro. 280100
P15_SP00102
P15_ST00122 573 1044 96 Apo 060
P15_SP00103 1091
P15_ST00123 688 1043 150
P15_SP00104
P15_ST00124 789 kutora 030000
P15_SP00105 14
P15_ST00125 954 196 cikurura 00003340
P15_SP00106 1150
P15_ST00126 cano, 00806
P15_SP00107 1090
P15_ST00127 1301
P15_TL00021 1093
P15_ST00128 kunwa 04503
P15_SP00108 324 1132
P15_ST00129 343 1106 121 naye. 10000
P15_SP00109 464 1141
P15_ST00130 Wakatenda 001030300
P15_SP00110 1133
P15_ST00131 kwa^o. 0401000
P15_SP00111 972
P15_ST00132 1025 001
P15_SP00112 1104
P15_ST00133 acaggogika 0028008020
P15_TL00022
P15_ST00134 1157 5080
P15_SP00113 281 1192
P15_ST00135 1158 nana, 80206
P15_SP00114 1191
P15_ST00136 462 241 wakanzwa 80504000
P15_SP00115 703 1184
P15_ST00137 730 mumge 22080
P15_SP00116 1194
P15_ST00138 927 1146 0003
P15_SP00117 997
P15_ST00139 1027 "Mombe 500050
P15_SP00118
P15_ST00140 1252 134 dzako 03070
P15_TL00023
P15_ST00141 dzapera 3700000
P15_SP00119 351 1243
P15_ST00142 391 1209 no
P15_SP00120
P15_ST00143 486 1196 332 kurwisaniswa; 0020200830000
P15_SP00121
P15_ST00144 858 dzakandwa 000017200
P15_SP00122 1118
P15_ST00145 1153 mudzioa." 030008000
P15_TL00024 171 1247 1200
P15_ST00146 76
P15_SP00123 1285
P15_ST00147 67 iye
P15_SP00124 333 1294
P15_ST00148 362 242 wakacema 00000000
P15_SP00125 1286
P15_ST00149 632 1248 aciti: 003020
P15_SP00126 741
P15_ST00150 771 183 "Ndipei 0050000
P15_SP00127 1295
P15_ST00151 981 1254 89 cete
P15_SP00128 1070
P15_ST00152 1099
P15_SP00129 1267
P15_ST00153 1296 75 dza dzaggu."
P15_TL00025
P15_ST00154 123 ggu." 83500
P15_SP00130 1345
P15_ST00155 345 222 Uakaseka 80030000
P15_SP00131 1337
P15_ST00156 593 naciti: 8200060
P15_SP00132 732
P15_ST00157 188 "Tikupe
P15_SP00133 962 1346
P15_ST00158 990 idzo
P15_SP00134 1084
P15_ST00159 1112 0.92 00300
P15_SP00135 1280
P15_ST00160 1309 78 400
P15_TL00026 1349
P15_ST00161 1350 mavu." 601400
P15_SP00136 334 1388
P15_ST00162 375
P15_SP00137 514
P15_ST00163 536 "Oggu 00803
P15_SP00138 686 1398
P15_ST00164 122 ndini 05530
P15_SP00139 822
P15_ST00165 1351 167 030134
P15_SP00140 1007 1389
P15_ST00166 004
P15_SP00141 1125
P15_ST00167 1143 1361 nana 8200
P15_SP00142 13
P15_ST00168 1265 naka- 80005
P15_TL00027 1400 98
P15_ST00169 ramba. 700000
P15_SP00143 327 1439 -57
P15_ST00170 1460 4.
P15_SP00144 1498
P15_ST00171 361 1458 Wakaenda 00040510
P15_SP00145
P15_ST00172 628 1459
P15_SP00146 743
P15_ST00173 762 oakuru 802500
P15_SP00147 925
P15_ST00174 953 1471 nano 0.50 8280
P15_SP00148 1059
P15_ST00175 1088 125 akati: 000040
P15_SP00149 1497
P15_ST00176 1244 "Uan 08240
P15_TL00028 1509
P15_ST00177 1523 nenyu 80036
P15_SP00150 1557
P15_ST00178 337 1510 201 naramba 8000500
P15_SP00151 538 1549
P15_ST00179 564 189 kundipa 4264001
P15_SP00152 753 1558
P15_ST00180 792 00100
P15_SP00153 961 1548
P15_ST00181 1003 dzaggu. 0008230
P15_SP00154 1178
P15_ST00182 1232 154 Hamu- 60231
P15_TL00029 1559
P15_ST00183 1573 194 ggagone 8102030
P15_SP00155 363 1609
P15_ST00184 382 1560 5030
P15_SP00156 1599
P15_ST00185 1561 309 kimdonaudza 20800802500
P15_SP00157 811 1600
P15_ST00186 830 0150
P15_SP00158
P15_ST00187 nandipe." 800052050
P15_SP00159 1162 1608
P15_ST00188 803242
P15_TL00030 1611
P15_ST00189 289 oakamutora, 80100400405
P15_SP00160 1658
P15_ST00190 477 1612
P15_SP00161 563 1651
P15_ST00191 582 030207
P15_SP00162 752
P15_ST00192 1625 50005
P15_SP00163 891 1659
P15_ST00193 911 8000000
P15_SP00164 1650
P15_ST00194 4000
P15_SP00165 1649
P15_ST00195 30300
P15_TL00031 1662
P15_ST00196 1663
P15_SP00166 1701
P15_ST00197 1665
P15_SP00167 395 1702
P15_ST00198 413 228 maisepi" 002002000
P15_SP00168 1711
P15_ST00199 670 1664 118 7050
P15_SP00169
P15_ST00200 806 8000040
P15_SP00170
P15_ST00201 982 "Imombe 0130610
P15_SP00171 1197
P15_ST00202
P15_SP00172 1289 1700
P15_ST00203 1304 1674 69 ma
P15_TL00032 1713 1220
P15_ST00204 1716 vu." 0330
P15_SP00173 1753
P15_ST00205 1715 "Oggu, 008640
P15_SP00174 1762
P15_ST00206 496 1714 mupei 05400
P15_SP00175 640
P15_ST00207 659 30000
P15_SP00176 828
P15_ST00208 dzake." 0005000
P15_SP00177 1017 1752
P15_ST00209
P15_SP00178 1148
P15_ST00210 1163 66
P15_SP00179 1760
P15_ST00211 waice- 0.88 051000
P15_TL00033 1763
P15_ST00212 1778 10
P15_SP00180 237 1804
P15_ST00213 275 1772
P15_SP00181
P15_ST00214 gguna 0.44 85480
P15_SP00182 545 1813
P15_ST00215 1765 dzose.
P15_SP00183
P15_ST00216 1764 Kudaro 028000
P15_SP00184 955
P15_ST00217 800302
P15_SP00185 1803
P15_ST00218 1171 nakarona 80807080
P15_TL00034 1814
P15_ST00219 1829
P15_SP00186 1855
P15_ST00220 nano, 80804
P15_SP00187 416 1863
P15_ST00221 435 1816 138 8006000
P15_SP00188
P15_ST00222 605 1815 "Madziisepi" 0000013005000
P15_SP00189
P15_ST00223 968 002
P15_SP00190 1045 1854
P15_ST00224 1063 nakatadza 800000070
P15_SP00191
P15_ST00225 1315
P15_TL00035 1867 356
P15_ST00226 1874 taura 00350
P15_SP00192 1907
P15_ST00227 1880
P15_SP00193 1906
P15_ST00228 381 kutya. 400060
P15_TL00036 1924
P15_ST00229 1927 5.
P15_SP00194 1965
P15_ST00230 358 3006
P15_SP00195 487
P15_ST00231 1925 wakati:
P15_SP00196 679
P15_ST00232 709 "Ndi^o^o, 0.62 01701001005
P15_SP00197 931 1973
P15_ST00233 220 ndiripirei 0715204202
P15_SP00198 1188
P15_ST00234
P15_TL00037 1975
P15_ST00235 1977 dzaggu 340820
P15_SP00199 2025
P15_ST00236 352 1976 197 ndiende, 60707000
P15_SP00200 549 2022
P15_ST00237 580 handisiri 202130530
P15_SP00201 2015
P15_ST00238 808 1989 64 wo
P15_SP00202
P15_ST00239 muo." 650030
P15_SP00203 1068 2014
P15_ST00240 1122 700043
P15_SP00204 1292
P15_ST00241 1320 1988 80
P15_TL00038
P15_ST00242 2028 kati: 00030
P15_SP00205 2067
P15_ST00243 2027 000500
P15_SP00206 2066
P15_ST00244 530
P15_SP00207 664
P15_ST00245 2026 iggani" 08600700
P15_SP00208 876 2074
P15_ST00246 904 141
P15_SP00209 2065
P15_ST00247 "Dzagga 0011810
P15_SP00210
P15_ST00248 1282 dziri 00360
P15_TL00039 2076
P15_ST00249 2078 gumi 0016
P15_SP00211
P15_ST00250 2091
P15_SP00212 2117
P15_ST00251 377 124 mbiri 01044
P15_SP00213
P15_ST00252 521 65 (se
P15_SP00214
P15_ST00253 020
P15_SP00215 683 2116
P15_ST00254 702 2077 akagga 000810
P15_SP00216 866 2125
P15_ST00255 aumbano)' 040008000
P15_SP00217 1135
P15_ST00256 1156 asi, 0063
P15_SP00218 1231 2122
P15_ST00257 1259 cindi- 034006
P15_TL00040 2128
P15_ST00258 2130 72 pai
P15_SP00219 238 2178
P15_ST00259 257 5300
P15_SP00220 373 2177
P15_ST00260 394 2136 cete.
P15_SP00221 495 2168
P15_ST00261 Kana 0080
P15_SP00222 673
P15_ST00262 691 2141 mosara 708030
P15_SP00223 860 2167
P15_ST00263 mowana 000010
P15_SP00224 1085
P15_ST00264 dzose, 200000
P15_SP00225 2174
P15_ST00265 1264 moci-
P15_TL00041
P15_ST00266 93 tora 0070
P15_SP00226 2221
P15_ST00267 2181 173 :^enyu." 710270300
P15_SP00227 460 2228 58
P15_ST00268 2180 180 Nai^o^o 702100101
P15_SP00228
P15_ST00269 2179 akuru 0.57 701654
P15_SP00229 2219
P15_ST00270 oakatsaura 8050480450
P15_SP00230 1179
P15_ST00271 00200


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P22_LM00001 161 2197
RightMargin P22_RM00001 1393
BottomMargin P22_BM00001 2238 220
PrintSpace P22_PS00001 1232
TextBlock P22_TB00001 706 137 48
TextLine P22_TL00001 712 47 125 36
String P22_ST00001 CONTENT -20- WC 0.41 CC 4586
P22_TB00002 107 2131
P22_TL00002 170 113 1216 51
P22_ST00002 78 43 iwe 0.69 810
SP P22_SP00001 248 156 19
P22_ST00003 267 280 ugodyiwaoo 0.71 4707010080
P22_SP00002 547 164
P22_ST00004 566 129 53 25 ne 0.80 40
P22_SP00003 619 154 21
P22_ST00005 640 115 192 46 shumba, 0.74 0743300
P22_SP00004 832 17
P22_ST00006 849 67 39 isu 0.87 003
P22_SP00005 916 23
P22_ST00007 939 243 tigoidyaoo 0.70 0530271080
P22_SP00006 1182 163
P22_ST00008 1203 114 183 shumba 0.75 044600
P22_TL00003 171 167 808
P22_ST00009 168 112 kana 0.91 0030
P22_SP00007 283 207
P22_ST00010 302 188 yapedza 0.82 0050700
P22_SP00008 490 215 18
P22_ST00011 508 213 kukudya, 02015000
P22_SP00009 721 214
P22_ST00012 742 237 toidyaoo." 0.85 3002008000
P22_TL00004 272 225 1112
P22_ST00013 230 35 7. 1.00 00
P22_SP00010 307 266 55
P22_ST00014 362 226 187 Shumba 036033
P22_SP00011 549 265 42
P22_ST00015 591 254 yakadanira 0.72 5000808040
P22_SP00012 845 56
P22_ST00016 901 98 yoti: 40470
P22_SP00013 999
P22_ST00017 1042 174 38 "Ndiwe 0.89 020400
P22_SP00014 264
P22_ST00018 1256 128 aniko 0.84 07000
P22_TL00005 277 1209
P22_ST00019 278 102 0000
P22_SP00015 317
P22_ST00020 325 279 235 Uggagone 0.79 08102400
P22_SP00016 560 27
P22_ST00021 587 100 here 0.77 6030
P22_SP00017 687 316 29
P22_ST00022 716 239 kundidya 047300000
P22_SP00018 955 323
P22_ST00023 1011 205 Cokwadi 0003080
P22_SP00019 315
P22_ST00024 54 i:^i 0.44 37101
P22_SP00020 1310 324 26
P22_ST00025 1336 289 33 ZX- 0.16 887
P22_TL00006 169 328 1217
P22_ST00026 329 260 noshamisa, 0.83 4006000005
P22_SP00021 429 375 20
P22_ST00027 449 223 :^inoshura 0.59 71010206570
P22_SP00022 672 376
P22_ST00028 693 105 pasi, 00050
P22_SP00023 798 34
P22_ST00029 138 kudya 00000
P22_SP00024 970 374
P22_ST00030 991 71 37 ini! 1500
P22_SP00025 1062 365
P22_ST00031 1084 133 Ciggo 0.64 06830
P22_SP00026
P22_ST00032 1237 149 canda- 0.86 004300
P22_TL00007 379 1214 49
P22_ST00033 381 158 kagara 0.90 310000
P22_SP00027 428
P22_ST00034 354 94 pasi
P22_SP00028 448 427
P22_ST00035 475 392 124 pao, 0.68 10760
P22_SP00029 599 28
P22_ST00036 627 hapana 301050
P22_SP00030 796 426 31
P22_ST00037 827 ati
P22_SP00031 882 416
P22_ST00038 910 386 145 30 ataura 040040
P22_SP00032 1055
P22_ST00039 1086 380 101 neni 4043
P22_SP00033 1187 417
P22_ST00040 1206 178 kudaro. 0.57 4480280
P22_TL00008 50
P22_ST00041 432 ¡^ikara 81030000
P22_SP00034 318 479
P22_ST00042 337 443 :^ose, 8100000
P22_SP00035 444 478
P22_ST00043 465 52 24 08
P22_SP00036 517 468
P22_ST00044 537 430 159 mhuka
P22_SP00037 696
P22_ST00045 dzose, 0.93 000004
P22_SP00038 854 476
P22_ST00046 874
P22_SP00039 927
P22_ST00047 957 141 :tipfuo 8830010
P22_SP00040 1098 477
P22_ST00048 1117 442 108 ^ose, 100005
P22_SP00041 1225
P22_ST00049 1245 na 0.63 70
P22_SP00042 1301
P22_ST00050 1318 0.56 80 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nanhu
P22_TL00009 480
P22_ST00051 482 90 nhu 603 HypPart2
P22_SP00043 259 521
P22_ST00052 495 32 nose, 80003
P22_SP00044 390 527
P22_ST00053 411 481 312 ndaka^ipedza 7000210040000
P22_SP00045 723 529
P22_ST00054 743 494 no 0.60
P22_SP00046 797 519
P22_ST00055 831 ku:^idya, 0081060000
P22_SP00047 1023 528
P22_ST00056 1045 63 asi 0.76
P22_SP00048 1108
P22_ST00057 1127 010070
P22_SP00049 1295
P22_ST00058 1324 493 61 ca- 007
P22_TL00010 532
P22_ST00059 309 kandidyaoo." 008564008000
P22_SP00050 580 -207
P22_ST00060 271 593 8. 0.92 01
P22_SP00051 630
P22_ST00061 360 201 Katsindi 0.88 00001620
P22_SP00052 561 629
P22_ST00062 600 604
P22_SP00053 653
P22_ST00063 691 590 kahooo 012080
P22_SP00054 859
P22_ST00064 912 288 twakadaoira 00530868400
P22_SP00055 1200
P22_ST00065 1252 131 tuciti: 0402500
P22_TL00011 641 1201
P22_ST00066 644 95 Ona 0.78 060
P22_SP00056 682
P22_ST00067 643 400
P22_SP00057 361 681
P22_ST00068 382 642 0155003
P22_SP00058 574 688
P22_ST00069 595 253 dopamidza 0.81 800052000
P22_SP00059 848 689
P22_ST00070 877 180 kutaura 5200040
P22_SP00060 1057 680
P22_ST00071 1075 166 kudaro 008000
P22_SP00061 1241
P22_ST00072 1260 111 paka pakare.
P22_TL00012 692
P22_ST00073 707 re. 004
P22_SP00062 224 732
P22_ST00074 695 123 Kana 0040
P22_SP00063 401
P22_ST00075 441 694 0.96
P22_SP00064
P22_ST00076 557 198 wapedza 0010400
P22_SP00065 755 740
P22_ST00077 793 705 96 ^ose 10000
P22_SP00066 889
P22_ST00078 928
P22_SP00067 983 731 45
P22_ST00079 1028 ku^idya, 831034102
P22_SP00068 1220
P22_ST00080 1261 isuno 00180
P22_TL00013
P22_ST00081 745 127 nhasi 67010
P22_SP00069 296 783 68
P22_ST00082 364 744 327 tiggaBurukire, 01800831000100
P22_SP00070 792 64
P22_ST00083 tikakupindiramo 200315530250013
P22_SP00071 1145 791 62
P22_ST00084 1207 179 tikudyi- 03060000
P22_TL00014 104
P22_ST00085 remo." 305000
P22_SP00072 834 -53
P22_ST00086 270 857 9.
P22_SP00073 304 893
P22_ST00087 359 00000702
P22_SP00074 892
P22_ST00088 585 853 415 kakakuggurutsira 0000408101000020
P22_SP00075 1000
P22_ST00089 1027 199 zidombo 0080000
P22_SP00076 1226
P22_ST00090 muBa 3282 muBako,
P22_TL00015 905 1215
P22_ST00091 ko, 006
P22_SP00077 236 952
P22_ST00092 258 0480500
P22_SP00078 456 944
P22_ST00093 906 iro
P22_SP00079 943
P22_ST00094 229 ndokubva 24042000
P22_SP00080 786
P22_ST00095 813 369 ragikod;inyirira 08805048807000040
P22_SP00081
P22_ST00096 1202 182 052000
P22_TL00016
P22_ST00097 106 60030
P22_SP00082 274 1004
P22_ST00098 956 0.73 075200
P22_SP00083 491 995
P22_ST00099 357 ikagopikinyura 01000200465200
P22_SP00084 1003
P22_ST00100 0080600
P22_SP00085 994
P22_ST00101 1156 228 60021000
P22_TL00017 1006
P22_ST00102 1008 88 yati 0060
P22_SP00086 256
P22_ST00103 282 143 Icutiza 8810000
P22_SP00087 425 1046
P22_ST00104 451 1020 121 ware.
P22_SP00088 572
P22_ST00105 626 44 Uyo 000
P22_SP00089 1052
P22_ST00106 760 1007 munhu 0.58 44434
P22_SP00090 923
P22_ST00107 960 hombarume 708002030
P22_SP00091
P22_ST00108 1276 109 agga 1810
P22_TL00018 1204
P22_ST00109 1058 85 oda 080
P22_SP00092 1097
P22_ST00110 kudyiwa 0100400
P22_SP00093 1105
P22_ST00111 504 1071
P22_SP00094 558 1096
P22_ST00112 193 0471002
P22_SP00095 780 1104
P22_ST00113 227 76060000
P22_SP00096 1037
P22_ST00114 1076 200 atiziraoo 054150080
P22_SP00097
P22_ST00115 1313 59 ku 04 kumusha
P22_TL00019 1109 886 122
P22_ST00116 musha 0.67 03750
P22_SP00098 322 1148
P22_ST00117 340 kwake. 410300
P22_SP00099 499 -5
P22_ST00118 1195 17. 002
P22_SP00100 1231 57
P22_ST00119 606 1194 BVENI 0.98 00001
P22_SP00101 772
P22_ST00120 799 81 NA
P22_SP00102 880
P22_ST00121 1193 148 BERE. 80000
P22_TL00020 273 1266 1110
P22_ST00122 1269 1.
P22_SP00103 305 1306
P22_ST00123 358 1268 Rimge 00380
P22_SP00104 507 1315
P22_ST00124 1280 zuoa 0380
P22_SP00105 632 1305
P22_ST00125 651 132 Bveni 00070
P22_SP00106
P22_ST00126 802
P22_SP00107
P22_ST00127 Bere 8030
P22_SP00108 977
P22_ST00128 998 nakaenda 80100800
P22_SP00109 1218
P22_ST00129 1267 142 kundo 84600
P22_TL00021 1213
P22_ST00130 1330 sunza: 164000
P22_SP00110 1356
P22_ST00131 332 bveni 00010
P22_SP00111 460
P22_ST00132 akapiwa 0000000
P22_SP00112 667 1365
P22_ST00133 690 181 mombe, 200006
P22_SP00113 871 1364
P22_ST00134 902 8000
P22_SP00114 997
P22_ST00135 1017 0001000
P22_SP00115
P22_ST00136 1227 155 honje 008880
P22_TL00022 1369
P22_ST00137 1381 ye
P22_SP00116 1415
P22_ST00138 nzuggu. 0048030
P22_SP00117 1416
P22_ST00139 285 Uakagoenda 7000100030
P22_SP00118 784
P22_ST00140 0530150
P22_SP00119 1040 1407
P22_ST00141 1080 147 kwano 00480
P22_SP00120
P22_ST00142 1382 ;jano. 780800
P22_TL00023 1419
P22_ST00143 1420 Kuzoti 021004
P22_SP00121 1457
P22_ST00144 351 oagika 808130
P22_SP00122 496 1466
P22_ST00145 523 1433 pa
P22_SP00123 577 1467
P22_ST00146 605 nzira, 030000
P22_SP00124
P22_ST00147
P22_SP00125 1458
P22_ST00148 932 rakati: 0130051
P22_SP00126
P22_ST00149 1121 261 "Shamgari, 0000080002
P22_TL00024 1470
P22_ST00150 1482 ona, 1014
P22_SP00127 1516
P22_ST00151 284 ini
P22_SP00128 345 1507
P22_ST00152 363 handidye 50365300
P22_SP00129 578 1517
P22_ST00153 598 1471 200501
P22_SP00130 779
P22_ST00154 ^akanaka 100005040
P22_SP00131
P22_ST00155 93 kuti 0.95
P22_SP00132 1135 1509
P22_ST00156 1154 titeggane, 0020800203
P22_TL00025 1521
P22_ST00157
P22_SP00133 246 1559
P22_ST00158 undipe 0.66 752050
P22_SP00134 423 1568
P22_ST00159 1533 nzuggu 505803
P22_SP00135 612 1569
P22_ST00160 631 dzako 0.97
P22_SP00136 764 1560
P22_ST00161 idzi, 24201
P22_SP00137 1567
P22_ST00162 897 301 ndigokupano 0.62 70788000080
P22_SP00138 1198 14
P22_ST00163 1212 1522 mombe
P22_TL00026 1572
P22_ST00164 1583 153 yaggu, 108201
P22_SP00139 321 1619
P22_ST00165 341 150 nokuti 700101
P22_SP00140 1610
P22_ST00166 509 77 500
P22_SP00141 586
P22_ST00167 unoda 0.61 46080
P22_SP00142 750
P22_ST00168 1584 nyama, 510805
P22_SP00143 953 1618
P22_ST00169 981 1573 60
P22_SP00144 1041
P22_ST00170 1069 ndinoda 0320080
P22_SP00145 1262 1611
P22_ST00171 1289 1585 nzu nzuggu."
P22_TL00027 1623
P22_ST00172 1624 ggu." 80302
P22_SP00146 292 1669
P22_ST00173 335
P22_SP00147 440 1661 13
P22_ST00174 453 232 raVatenda 408040020
P22_SP00148 685 15
P22_ST00175 700 136 rikati: 0005412
P22_SP00149 836
P22_ST00176 "^akanaka 0100004000
P22_SP00150 1101
P22_ST00177 1116 1636 ^a 0.50
P22_SP00151 1163 1670
P22_ST00178 1625 warena." 50208000
P22_TL00028 1673
P22_ST00179 103
P22_SP00152 1711
P22_ST00180 300 202 ndokupa 5601010
P22_SP00153 502 1720
P22_ST00181 1686 000803
P22_SP00154 1721
P22_ST00182 717 1674 119 dziye 00500
P22_SP00155
P22_ST00183 856 197 kubveni: 0.94 01000020
P22_SP00156 1053 1712
P22_ST00184 1078
P22_SP00157 1713
P22_ST00185 ndoku- 050050
P22_TL00029 1724
P22_ST00186 1736 110 paoo 0080
P22_SP00158 1771
P22_ST00187 56100
P22_SP00159 464 1762
P22_ST00188 484 1725 iye
P22_SP00160 551 1770
P22_ST00189 571 kuBere; 0188500
P22_SP00161 738
P22_ST00190 758 55000000
P22_SP00162 988 1763
P22_ST00191 1737 262 oapararana 8030203000
P22_SP00163 1772
P22_ST00192 1294 1726 89 noti
P22_TL00030 1774 1035
P22_ST00193 1786 83 uye
P22_SP00164 251 1821
P22_ST00194 aenda 00740
P22_SP00165 406 1812
P22_ST00195 1787
P22_SP00166
P22_ST00196 497 1775 116 nzira 20060
P22_SP00167 613 1813
P22_ST00197 120 yake, 10006
P22_SP00168 751 1822
P22_ST00198 770 1788 86 uyu
P22_SP00169
P22_ST00199 876 10
P22_SP00170
P22_ST00200 948 1776 40100
P22_SP00171 1063 1814
P22_ST00201 1083 yake. 02200
P22_TL00031 1833 1113
P22_ST00202 2.
P22_SP00172 1871
P22_ST00203 1834 050001
P22_SP00173 514
P22_ST00204 539 00080
P22_SP00174 1872
P22_ST00205 ragika 008300
P22_SP00175 833 1881
P22_ST00206 860 02
P22_SP00176 917
P22_ST00207 945 ciro
P22_SP00177 1031
P22_ST00208 1059 1847 caro, 04404
P22_SP00178 1168
P22_ST00209 1188 195 rakagika 30008200
P22_TL00032 1883
P22_ST00210 1895
P22_SP00179 221 1921
P22_ST00211 242 pakaBako, 003080000
P22_SP00180 474 1930
P22_ST00212 501 410 kakamanikidzana 000050750300000
P22_SP00181 911 1922
P22_ST00213 1884 kwa^o, 0001003
P22_SP00182 1093 1932
P22_ST00214 1123 ka
P22_SP00183 1176 1923
P22_ST00215 1885 risigga- 22008100
P22_TL00033 1933 1199
P22_ST00216 1946 gone 3060
P22_SP00184 1981
P22_ST00217 298 kupinda, 13033000
P22_SP00185
P22_ST00218 533 1934 2800000
P22_SP00186 1973
P22_ST00219 710 "Ndocimbotura 0000000000050
P22_SP00187 1070
P22_ST00220 1948 000804
P22_SP00188 1983
P22_ST00221 1293 1935 76 dza dzaggu."
P22_TL00034 1984
P22_ST00222 1985 85340
P22_SP00189 291 2032
P22_ST00223 238 Ndokubva 00020000
P22_SP00190 583 2024
P22_ST00224 602 1986 homge 30080
P22_SP00191 756 2033
P22_ST00225 366 yakasunugguka 0000020080000
P22_SP00192 1158
P22_ST00226 1177 1999 muromo, 2040005
P22_TL00035 2035
P22_ST00227 2046 702816
P22_SP00193 338 2082
P22_ST00228 126 dzose
P22_SP00194 2074
P22_ST00229 542 2036 84 ndo
P22_SP00195
P22_ST00230 664 kurasikira 0302460000
P22_SP00196 2075
P22_ST00231 931 muBakomo. 448030000
P22_SP00197
P22_ST00232 1250 2038 00013
P22_TL00036 2085
P22_ST00233 rakati 700000
P22_SP00198 2124
P22_ST00234 2086 riedze 200000
P22_SP00199 461
P22_ST00235 00011002
P22_SP00200 698 2134
P22_ST00236 725 2087 rikatadza; 2400000000
P22_SP00201 2133
P22_ST00237 980 2088
P22_SP00202 1065 2126
P22_ST00238 kundoshene- 00000050803
P22_TL00037 2136
P22_ST00239 79 540
P22_SP00203 2175
P22_ST00240 151 kamge
P22_SP00204 2183
P22_ST00241 436 2137 0020
P22_SP00205 548
P22_ST00242 196 kabveni, 00000761
P22_SP00206 773
P22_ST00243 801 2138 91 0500
P22_SP00207 2177
P22_ST00244 918 269 kazoBuritsa 04008403100
P22_SP00208
P22_ST00245 2151 600815
P22_TL00038 2187
P22_ST00246 dziye. 201000
P22_SP00209 2235
P22_ST00247 2188 0012
P22_SP00210 2226
P22_ST00248 kaye 2000
P22_SP00211 2236
P22_ST00249 621 kakapinda 300030510
P22_SP00212 864 2237
P22_ST00250 895 muBakomo 04800010
P22_SP00213 1151 2228
P22_ST00251 1178 2189 203 kakadzo- 01424205


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00039.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P39 PHYSICAL_IMG_NR 39 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P39_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P39_LM00001 158 2190
RightMargin P39_RM00001 1395 159
BottomMargin P39_BM00001 2232 226
PrintSpace P39_PS00001 1237
TextBlock P39_TB00001 701 137 48
TextLine P39_TL00001 707 125 36
String P39_ST00001 CONTENT -3- WC 0.30 CC 5875
P39_TB00002 103 2129
P39_TL00002 164 110 1204 53
P39_ST00002 124 46 29 ra 0.57 80
SP P39_SP00001 210 153 17
P39_ST00003 227 112 113 49 kufa, 0.70 75100
P39_SP00002 340 161 19
P39_ST00004 359 123 151 oarge 0.45 807880
P39_SP00003 510 162
P39_ST00005 529 114 256 oakapurwa 0.87 800002000
P39_SP00004 785
P39_ST00006 804 127 56 25 no 0.69 60
P39_SP00005 860 152 28
P39_ST00007 888 295 kurooererwa 0.80 00408000250
P39_SP00006 1183 18
P39_ST00008 1201 55 pa 0.83 30
P39_SP00007 1256 163
P39_ST00009 1284 84 52 cipi 0.81 0006 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT cipianiso
P39_TL00003 166 495
P39_ST00010 167 120 38 aniso 1.00 00000 HypPart2
P39_SP00008 286 205 20
P39_ST00011 306 179 26 sa 00
P39_SP00009 354
P39_ST00012 372 115 37 Yesu 0.86 0005
P39_SP00010 487 204
P39_ST00013 506 155 Kriste. 0.89 0520000
P39_TL00004 267 224 1113
P39_ST00014 34 2.
P39_SP00011 301 264
P39_ST00015 356 150 47 Rimge 0.77 02180
P39_SP00012 273
P39_ST00016 525 238 106 zuoa 0.66 0480
P39_SP00013 631
P39_ST00017 650 225 206 mupriste 0.78 04670000
P39_SP00014 856
P39_ST00018 875 181 wakaita 0012050
P39_SP00015 1056 263 27
P39_ST00019 1083 Misa 0.92 3000
P39_SP00016 1193
P39_ST00020 1222 40 akawa- 0.90 060000
P39_TL00005 276 1215
P39_ST00021 277 nda 0.75 160
P39_SP00017 250 315
P39_ST00022 269 91 kuti 0.56 7550
P39_SP00018 360 21
P39_ST00023 381 289 35 arege 0.96 10000
P39_SP00019 504 324 22
P39_ST00024 526 236 kuonekwa 23080600
P39_SP00020 762
P39_ST00025 784 288 na
P39_SP00021 840 314
P39_ST00026 866 nasemi 800020
P39_SP00022 1027
P39_ST00027 1054 119 nake. 0.71 80500
P39_SP00023 1173 58
P39_ST00028 1231 UaKri- 800102
P39_TL00006 327 1213
P39_ST00029 328 136 stiane 0.98 010000
P39_SP00024 303 366
P39_ST00030 321 329 237 nainapono 0.65 801803080
P39_SP00025 558 375
P39_ST00031 577 171 paiitwa 0.91 3000200
P39_SP00026 748
P39_ST00032 767 111 0002
P39_SP00027 878 365
P39_ST00033 897 333 134 32 sante. 006503
P39_SP00028 1031
P39_ST00034 1084 0000
P39_SP00029 1196
P39_ST00035 1223 157 yapera 0.82 300510
P39_TL00007 168 378 1214
P39_ST00036 380 202 01400020
P39_SP00030 370 426
P39_ST00037 389 240 45 wakatgaga 0.84 004018000
P39_SP00031 629
P39_ST00038 mukati 340000
P39_SP00032 812 417
P39_ST00039 830 391 70 ma
P39_SP00033 900 416
P39_ST00040 919 271 nakristiane, 801050150803
P39_SP00034 1190 424
P39_ST00041 1217 379 165 muKri- 340210
P39_TL00008 429
P39_ST00042 431 002000
P39_SP00035 304 468
P39_ST00043 428 agganyatso-takura 08003003002000000
P39_SP00036 752 477
P39_ST00044 780 156 Muniri 0.59 048243
P39_SP00037 936 467
P39_ST00045 963 441 64 wa
P39_SP00038
P39_ST00046 174 Mambo 00400
P39_SP00039 1228
P39_ST00047 1255 126 wedu 0085
P39_TL00009 169 479
P39_ST00048 482
P39_SP00040 283 519
P39_ST00049 302 141 Kriste 0.88 004020
P39_SP00041 443
P39_ST00050 462 485 kuna 8320
P39_SP00042
P39_ST00051 603 481 270 naKristiane 80630024020
P39_SP00043 873
P39_ST00052 901 191 nakagga 8050800
P39_SP00044 1092 528
P39_ST00053 1120 89 nari 8020
P39_SP00045 1209 518
P39_ST00054 1227 493 73 mu 0.85 03
P39_SP00046 1300
P39_ST00055 1328 to- 003
P39_TL00010 531
P39_ST00056 544 143 roggo. 0.64 488000
P39_SP00047 310 580 54
P39_ST00057 364 533 102 ^ino 0.47 10640
P39_SP00048 466 579
P39_ST00058 494 258 mukomana 02500020
P39_SP00049 570
P39_ST00059 778 mudiki 0.63 538031
P39_SP00050 945 569
P39_ST00060 979 532 wainzi 0.67 005481
P39_SP00051 1130
P39_ST00061 1166 215 Tarcisius 0.95 000000031
P39_TL00011 581
P39_ST00062 584 zita 0.99
P39_SP00052 251 621
P39_ST00063 278 583 101 rake 0040
P39_SP00053
P39_ST00064 406 582 319 wakakumbira 00353300000
P39_SP00054 725
P39_ST00065 kusarudzwa 0600400200
P39_SP00055 1039
P39_ST00066 1079 6520
P39_SP00056 1170
P39_ST00067 1208 atakure 0000540
P39_TL00012 633
P39_ST00068 634 Komunione 000660080
P39_SP00057 439 672
P39_ST00069 641 31 sante
P39_SP00058 605
P39_ST00070 1610
P39_SP00059 765 43
P39_ST00071 808 nashamgari 8005068000
P39_SP00060 1078 680
P39_ST00072 1121 0.68 80700
P39_SP00061 1240
P39_ST00073 1294 635 Mu-
P39_TL00013 685 553
P39_ST00074 686 133 priste 608000
P39_SP00062 300 733
P39_ST00075 320 400 wakamubvumira. 00300300170000
P39_TL00014 743 1114
P39_ST00076 746 3.
P39_SP00063 782
P39_ST00077 358 745 Pa
P39_SP00064
P39_ST00078 756 140 gguna 0.51 80780
P39_SP00065 792
P39_ST00079 609 284 yakakotama 0000400060
P39_SP00066 893 791
P39_ST00080 915 218 natenderi 804064001
P39_SP00067 1133 781
P39_ST00081 1160 nose 8000
P39_SP00068 1262
P39_ST00082 1290 94 pasi 0.94 2000
P39_TL00015 794
P39_ST00083 796 20320000
P39_SP00069 374 842
P39_ST00084 393 wakanyatso 0050500000
P39_SP00070 669
P39_ST00085 687 795 putira 130000
P39_SP00071 828
P39_ST00086 846 807 0.79 04
P39_SP00072 832
P39_ST00087 950 kacira 000000
P39_SP00073 1093 833
P39_ST00088 1119 kakanakisa 3020804400
P39_TL00016 170
P39_ST00089 859 0.74 50
P39_SP00074 885
P39_ST00090 245 197 kukudza 3360000
P39_SP00075 442 884
P39_ST00091 470 847 172 Ciggwa 038000
P39_SP00076 642 894
P39_ST00092 671 848 173 cisante, 06006002
P39_SP00077 844 891
P39_ST00093 186 akaciisa 00000200
P39_SP00078 1059
P39_ST00094 858 0.61 07
P39_SP00079 1151
P39_ST00095 1177 154 maoko 50020
P39_SP00080 1331
P39_ST00096 1359 a
P39_TL00017 896 1203
P39_ST00097 Tarcisius, 0000500500
P39_SP00081 396 943
P39_ST00098 898 aciti, 000243
P39_SP00082 527
P39_ST00099 548 184 "Yeuka, 6003000
P39_SP00083 732 942
P39_ST00100 760 0470400404
P39_SP00084 986
P39_ST00101 1022 92 4000
P39_SP00085 935
P39_ST00102 1132 ipfuma 0.72 043170
P39_SP00086 944
P39_ST00103 1311 61 hu 0.48 huru
P39_TL00018 947
P39_ST00104 962 ru
P39_SP00087 220 987
P39_ST00105 239 949 142 kwa^o 000100
P39_SP00088 995
P39_ST00106 409 961 ya
P39_SP00089
P39_ST00107 491 297 wabvumirwa 0000600400
P39_SP00090 788
P39_ST00108 819 948 221 kutakura. 0.76 520075100
P39_SP00091 1040
P39_ST00109 1094 291 Ugganyatso- 08008301003
P39_TL00019 998 1212
P39_ST00110 1000 148 takura 0.97 000010
P39_SP00092 1037
P39_ST00111 339 999 100 here 5020
P39_SP00093
P39_ST00112 460 cipo 0140
P39_SP00094 554 1047
P39_ST00113 573 ici 700
P39_SP00095 628 1036
P39_ST00114 647 cisante 0000810
P39_SP00096 24
P39_ST00115 1011 ca
P39_SP00097 880
P39_ST00116 912 Yane" 708000
P39_SP00098 1070
P39_ST00117 1124 260 Mukomana 04000080
P39_TL00020 1049 1200
P39_ST00118 195 33 musante 0600000
P39_SP00099 367 1089
P39_ST00119 1051 wakadanira 0.60 6070828050
P39_SP00100 660 1088
P39_ST00120 681 1050 44 003071
P39_SP00101
P39_ST00121 827 350 "Ndinosarudza 7030000053500
P39_SP00102
P39_ST00122 1198 kufa 3400
P39_SP00103
P39_ST00123 1317 1063 pao
P39_TL00021 1100
P39_ST00124 o
P39_SP00104 1139
P39_ST00125 247 1102 234 kucirasfcj." 000300077800
P39_SP00105
P39_ST00126 534 Akanyatso-isa 0.93 0014001000000
P39_SP00106 862 1147
P39_ST00127 881 217 yakanaka 100405050
P39_SP00107 1098
P39_ST00128 008010
P39_SP00108 1282
P39_ST00129 1299 06
P39_TL00022
P39_ST00130 1158 20710
P39_SP00109 1191
P39_ST00131 312 1165 63
P39_SP00110
P39_ST00132 404 1152 314000
P39_SP00111 545 1189
P39_ST00133 572 padyo 00200
P39_SP00112 712 1199
P39_ST00134 739 1164
P39_SP00113
P39_ST00135 822 mgoyo 58000
P39_SP00114 976
P39_ST00136 1004 130 wake,
P39_SP00115 1134 1197
P39_ST00137 1171 akaoanza 01080000
P39_TL00023 1202
P39_ST00138 98 kusi 6400
P39_SP00116 1242
P39_ST00139 298 kwe 000
P39_SP00117 1241
P39_ST00140 hembe 30000
P39_SP00118
P39_ST00141 598 108 yake
P39_SP00119 706 1249
P39_ST00142 736 ndo 0.50
P39_SP00120 820
P39_ST00143 kutagga 0000800
P39_SP00121 1033
P39_ST00144 1060 201 kufamba 0010060
P39_SP00122 1261
P39_ST00145 1288 1216 rwe rwendo
P39_TL00024 1253
P39_ST00146 1254 85
P39_SP00123 1292
P39_ST00147 rwake
P39_SP00124 418
P39_ST00148 437 1266 83 200
P39_SP00125 520
P39_ST00149 541 njodzi. 5000040
P39_TL00025 274 1112
P39_ST00150 1315 4.
P39_SP00126 309 1350
P39_ST00151 1313 Cana 0280
P39_SP00127 475 1351
P39_ST00152 496 1312 253 cinhambge 000000050
P39_SP00128 749
P39_ST00153 777 214 004000040
P39_SP00129 991
P39_ST00154 akagika 0008000
P39_SP00130 1195
P39_ST00155 57 ku 0.53
P39_SP00131 1279
P39_ST00156 1308 78 n^i- 81020
P39_TL00026 1362
P39_ST00157 1363 99 mbo
P39_SP00132 272 1401
P39_ST00158 192 yakagga 0000820
P39_SP00133 483 1410
P39_ST00159 502 ine
P39_SP00134
P39_ST00160 593 235 oakomana 80203000
P39_SP00135 1400
P39_ST00161 854 nacitamba, 8004501005
P39_SP00136 1105 1407
P39_ST00162 1127 nacaggoBu- 8000800833
P39_TL00027 175 1413 1210
P39_ST00163 1414 da
P39_SP00137 232 1452
P39_ST00164 1427 72
P39_SP00138 332
P39_ST00165 cikoro. 0500300
P39_SP00139 514
P39_ST00166 1415 Mumge 01080
P39_SP00140 742 1460
P39_ST00167 1425 118 waoo 0180
P39_SP00141 1451
P39_ST00168 937 akasheoedzera 0000008050000
P39_SP00142 1276
P39_ST00169 1314 71 oti, 0004
P39_TL00028 1463
P39_ST00170 1466 180 "Houno 060200
P39_SP00143 1503
P39_ST00171 373 1464 213 025040410
P39_SP00144 586
P39_ST00172 607 ari
P39_SP00145 667 1502
P39_ST00173 1465 kuuya." 4000000
P39_SP00146 1510
P39_ST00174 895 363 Wakamuridzira 0022327020160
P39_SP00147 1258
P39_ST00175 mhe mhere
P39_TL00029 1514 1211
P39_ST00176 1529 re
P39_SP00148
P39_ST00177 1516 109 301040
P39_SP00149 348 1561
P39_ST00178 "Uya 0020
P39_SP00150 498 1562
P39_ST00179 515 1515 000030030
P39_SP00151 730 1553
P39_ST00180 223 uzotamba 40000000
P39_SP00152 972
P39_ST00181 992 145 nesu." 301200
P39_SP00153 1137
P39_ST00182 212 004051050
P39_TL00030 176 1565
P39_ST00183 1566 0000808030
P39_SP00154 447 1605
P39_ST00184 106551
P39_SP00155 1611
P39_ST00185 279 "Handigone 1007030070
P39_SP00156 877 1612
P39_ST00186 nhasi, 262005
P39_SP00157 1034
P39_ST00187 cokwadi. 00010810
P39_SP00158 1259 1604
P39_ST00188 86 Ndi 040 Ndiri
P39_TL00031 1615
P39_ST00189 1618 ri 10
P39_SP00159 1656
P39_ST00190 230 1616 kufambisa 014000000
P39_SP00160
P39_ST00191 490 Basa 8400
P39_SP00161 590 1654
P39_ST00192 610 1628 107 gur
P39_SP00162 717 1663
P39_ST00193 735 kwa^o." 00010000
P39_SP00163 916 1662
P39_ST00194 964 1617 05380
P39_SP00164
P39_ST00195 1157 akadanira 070808100
P39_TL00032 1666
P39_ST00196 1669
P39_SP00165 1713
P39_ST00197 "Hapana 0205070
P39_SP00166 480 1714
P39_ST00198 1679 96 ^ose 10300
P39_SP00167 594
P39_ST00199 623 1667 i^i, 0.31 51066
P39_SP00168
P39_ST00200 715 139 ciyiko 000060
P39_SP00169
P39_ST00201 882 117 icoco
P39_SP00170 1705
P39_ST00202
P39_SP00171 1076
P39_ST00203 1103 wakatakura, 00614004304
P39_TL00033 1717
P39_ST00204 1718 wakacenjera 01500081050
P39_SP00172 461 1765
P39_ST00205 kudaro 138010
P39_SP00173 645 1756
P39_ST00206 663 97
P39_SP00174
P39_ST00207
P39_SP00175 870
P39_ST00208 889 30710
P39_SP00176 1042
P39_ST00209 1062 183 dzako" 1002003
P39_SP00177 1245
P39_ST00210 1283 1719 10020
P39_TL00034 177 1767
P39_ST00211 1782 mumge 52080
P39_SP00178 347 1817
P39_ST00212 386 1769 iyeyo 00010
P39_SP00179 509 1816
P39_ST00213 537 254 wakayedza 005010000
P39_SP00180 1815
P39_ST00214 818 189 kubvuta 3200300
P39_SP00181 1007 1807
P39_ST00215 1768 homge 30080
P39_SP00182 1188
P39_ST00216 diki 8140
P39_SP00183
P39_ST00217 1334
P39_TL00035 1818
P39_ST00218 1821 Tarcisius. 0000000500
P39_SP00184 401 1858
P39_ST00219 454 1819 000000000
P39_SP00185 1857
P39_ST00220 688 0000808000
P39_SP00186 958
P39_ST00221 985 acida 00380
P39_SP00187 1109
P39_ST00222 kucema 410042
P39_SP00188 1309
P39_ST00223 1833
P39_TL00036 1869 816
P39_ST00224 1871 kutya, 070500
P39_SP00189 318 1918
P39_ST00225 1870 aciti 0.73 00660
P39_SP00190 436 1908
P39_ST00226 457 268 "Ndiregere, 00060000400
P39_SP00191 1917
P39_ST00227 ndiregere" 6002060000
P39_TL00037 1927 1110 41
P39_ST00228 1931 5.
P39_SP00192 313 1968
P39_ST00229 1928 Uanhu 70503
P39_SP00193 1967
P39_ST00230 536 1941 8100
P39_SP00194 638
P39_ST00231 oakanzwa 80001000
P39_SP00195
P39_ST00232 924 144
P39_SP00196 1068
P39_ST00233 1096 30040
P39_SP00197
P39_ST00234 1267 122 naka- 80006
P39_TL00038 1978
P39_ST00235 1992 uggana 082000
P39_SP00198 345 2028
P39_ST00236
P39_SP00199 420 2018 15
P39_ST00237 435 1979 342 kukomberedza 000040050010
P39_SP00200 2017
P39_ST00238 oacibvunza 8004001000
P39_SP00201 1055
P39_ST00239 1081 104 kuti, 03005
P39_SP00202 1185 2025
P39_ST00240 "Ciyiko 0040400
P39_TL00039 2029
P39_ST00241 2044
P39_SP00203 2070
P39_ST00242 244 2030 185 unaco" 3300300
P39_SP00204 2069
P39_ST00243 Uakaona 8040070
P39_SP00205 657 2068
P39_ST00244 677 kakomana 00000070
P39_SP00206 2067
P39_ST00245 934 149 kadiki 0.62 078304
P39_SP00207 23
P39_ST00246 1106 281 kakagumba- 0000044005
P39_TL00040 2080
P39_ST00247 2088 ta
P39_SP00208 216 2120
P39_ST00248 50000
P39_SP00209 390 2119
P39_ST00249 411 79 ako
P39_SP00210 2118
P39_ST00250 242 ijakasimba 8830410000
P39_SP00211 2127
P39_ST00251 772
P39_SP00212 914
P39_ST00252 941 kacigge 0005830
P39_SP00213 1118 2128
P39_ST00253 1146 kari 1020
P39_SP00214 1238
P39_ST00254 1264 kuoa- 17800
P39_TL00041 2130
P39_ST00255 2145 nza
P39_SP00215 2171
P39_ST00256 2132 135 cimge
P39_SP00216 408 2178
P39_ST00257 2131 129 cinhu 00012
P39_SP00217 2169
P39_ST00258 75 ciri 0213
P39_SP00218 652
P39_ST00259 2143
P39_SP00219
P39_ST00260 744 08000
P39_SP00220
P39_ST00261 920 pako. 40000
P39_SP00221 1044
P39_ST00262 1097 !^ino 810160
P39_SP00222
P39_ST00263 1218 pakare 301000 pakarepo
P39_TL00042 2181
P39_ST00264 2196 po
P39_SP00223 2231
P39_ST00265 249 2182 194 kakabva 6010000
P39_SP00224 2221
P39_ST00266 193 kaBatwa 0080400
P39_SP00225 654 2220
P39_ST00267 673 2194 ne
P39_SP00226
P39_ST00268 rimge 33080
P39_SP00227 879 2229
P39_ST00269 908 zigomana 03201040
P39_SP00228 1131 2230
P39_ST00270 2195 5104
P39_SP00229
P39_ST00271 rika- 10004


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P21_LM00001 155 2186
RightMargin P21_RM00001 1399
BottomMargin P21_BM00001 2227 231
PrintSpace P21_PS00001 1244
TextBlock P21_TB00001 705 137 50
TextLine P21_TL00001 711 48 125 37
String P21_ST00001 CONTENT -19- WC 0.34 CC 4786
P21_TB00002 97 1232 329
P21_TL00002 161 113 1219 53
P21_ST00002 115 Tsuro 0.77 60400
SP P21_SP00001 298 156 27
P21_ST00003 325 167 wakati, 0.84 0000056
P21_SP00002 492 163 29
P21_ST00004 521 117 157 47 "Regai 0.97 000001
P21_SP00003 678 164
P21_ST00005 139 39 timire 0.85 100160
P21_SP00004 844 28
P21_ST00006 872 146 49 pakati 0.91 400000
P21_SP00005 1018 166 26
P21_ST00007 1044 p 0.41
P21_SP00006 1097 20
P21_ST00008 1117 124 103 33 cr 0.96 0001
P21_SP00007 1220 18
P21_ST00009 1238 123 142 43 hiug^ 0.24 8873710
P21_TL00003 168 1217
P21_ST00010 203 40 Batidza." 0.78 840060000
P21_SP00008 367 208 54
P21_ST00011 421 169 136 38 00510
P21_SP00009 557 207
P21_ST00012 585 229 ndokubva 0.90 60002000
P21_SP00010 814 32
P21_ST00013 846 158 gpinda 0.53 863630
P21_SP00011 1004 217
P21_ST00014 1030 181 195 36 muguru, 0.69 0604343
P21_SP00012 1225
P21_ST00015 1252 129 bveni 0.74 00047
P21_TL00004 219 1216
P21_ST00016 85 ndo 020
P21_SP00013 249 258 30
P21_ST00017 279 242 kutgiramo. 0.65 7658150000
P21_SP00014 266
P21_ST00018 575 220 Kuzoti 041020
P21_SP00015 731
P21_ST00019 759 227 114 31 moto 1000
P21_SP00016 873
P21_ST00020 909 221 99 wati 1.00 0000
P21_SP00017 1008 259
P21_ST00021 1035 233 95 noo, 1005
P21_SP00018 1130
P21_ST00022 1159 tsuro 00400
P21_SP00019 1276 22
P21_ST00023 1298 82 0.75 700
P21_TL00005 270
P21_ST00024 271 kubva 0.94 02000
P21_SP00020 306 309 19
P21_ST00025 152 46 aBuda, 0.49 284851
P21_SP00021 477 316
P21_ST00026 497 126 akati: 0.81 430030
P21_SP00022 623 308
P21_ST00027 644 290 "Ma^ionaka, 0.71 003104060303
P21_SP00023 934 318
P21_ST00028 954 0.80 00045
P21_SP00024 1078 310 23
P21_ST00029 1101 127 ndiye 61500
P21_SP00025 1228 319
P21_ST00030 1248 133 waka- 00300
P21_TL00006 322 798 98
P21_ST00031 81 dya 200
P21_SP00026 247 369
P21_ST00032 323 192 nyama." 0.95 0003000
P21_SP00027 458 -142
P21_ST00033 372 Ndo 000
P21_SP00028 413 411
P21_ST00034 432 261 pakaperera 1000000030
P21_SP00029 693 420
P21_ST00035 713 385 251 35 saruggano. 0800810700
P21_TB00003 514 1713
P21_TL00007 520 1135
P21_ST00036 522 56 16. 0.99
P21_SP00030 264 559 55
P21_ST00037 375 HOMBARUME, 7400301000
P21_SP00031 694 566 34
P21_ST00038 728 235 SHUMBA 0.64 060357
P21_SP00032 963 558
P21_ST00039 990 80 NO 00
P21_SP00033 1070
P21_ST00040 246 TUKARA. 0.92 0020002
P21_TL00008 272 611 1111
P21_ST00041 615 1. 0.98
P21_SP00034 303 651
P21_ST00042 357 Kwakagga 0.87 00000820
P21_SP00035 603 659
P21_ST00043 630 612 kune 0070
P21_SP00036 744 650
P21_ST00044 782 625 170 mumge 03080
P21_SP00037 952 660
P21_ST00045 987 291 hombarume, 5000002007
P21_SP00038 1278 658
P21_ST00046 1305 78 wo-
P21_TL00009 663
P21_ST00047 kuBaya 0.86 008000
P21_SP00039 334
P21_ST00048 353 664 159 mhuka 00700
P21_SP00040 512 702
P21_ST00049 531 675 musaggo, 05007306
P21_SP00041 751 710
P21_ST00050 akagga 0.60 420808
P21_SP00042 946
P21_ST00051 973 676 ane 060
P21_SP00043 1053
P21_ST00052 1080 145 imbga 00030
P21_SP00044
P21_ST00053 131 dzake 50060
P21_TL00010 714 1218
P21_ST00054 716 nhatu. 840100
P21_SP00045 313 753
P21_ST00055 149 Rimge 0.66 08080
P21_SP00046 516 762
P21_ST00056 536 727 106 25 zuna 0.63 0680
P21_SP00047 642 752
P21_ST00057 661 715 wakaenda 00000834
P21_SP00048 894
P21_ST00058 920 273 kundovima, 0532001323
P21_SP00049 1193 760
P21_ST00059 1221 wakau- 003130
P21_TL00011 765 1214
P21_ST00060 779 102 raya 3000
P21_SP00050 813
P21_ST00061 289 766 186 45 katsuro, 00000000
P21_SP00051 475 811
P21_ST00062 507 241 mhembge, 04070004
P21_SP00052 748
P21_ST00063 776 134 mbira 00320
P21_SP00053 910 804
P21_ST00064 943 778 ne 0.59
P21_SP00054 992
P21_ST00065 1011 138 pfuru, 0.52 337247
P21_SP00055 1149 812
P21_ST00066 1179 akadzita- 050500305
P21_TL00012 816 1071
P21_ST00067 818 105 kura
P21_SP00056 856
P21_ST00068 293 817 dzose 40000
P21_SP00057 419 855
P21_ST00069 440 dziri 0.83 10105
P21_SP00058 542
P21_ST00070 562 83 44 ina, 0.76 6300
P21_SP00059 645 862
P21_ST00071 667 176 acienda 2000600
P21_SP00060 843
P21_ST00072 863 nadzo 40500
P21_SP00061 997
P21_ST00073 1016 223 kumusha. 01540000
P21_TL00013 875 1113
P21_ST00074 878 2.
P21_SP00062 305 914
P21_ST00075 359 877 132 Ipapo 40050
P21_SP00063 491 924
P21_ST00076 519 888 148 mvura 10300
P21_SP00064
P21_ST00077 194 yakabva 0000001
P21_SP00065 887 923
P21_ST00078 915 889 yauya 0.89
P21_SP00066
P21_ST00079 1081 876 zhinji 0.79 003440
P21_SP00067 1210
P21_ST00080 1229 154 kwa:jo. 2008800
P21_TL00014 926
P21_ST00081 927 179 Akatiza 0000300
P21_SP00068 348 966
P21_ST00082 376 940
P21_SP00069 429 965
P21_ST00083 456 0.88 04100
P21_SP00070
P21_ST00084 00020
P21_SP00071 775
P21_ST00085 akagikopinda 0.82 000806000600
P21_SP00072 1112 974
P21_ST00086 928 40010
P21_SP00073 1285
P21_ST00087 1313 73 mu 0.48
P21_TL00015 172 978 1213
P21_ST00088 118 Bako. 80001
P21_SP00074 1017
P21_ST00089 345 Munhu 0.68 02714
P21_SP00075
P21_ST00090 530 84 uyo 001
P21_SP00076 614 1025
P21_ST00091 162 100830
P21_SP00077 807
P21_ST00092 828 979 239 asiggazioe 0008001080
P21_SP00078 1067
P21_ST00093 1087 92 kuti 0401
P21_SP00079
P21_ST00094 1197 iBako 08000
P21_SP00080 1322
P21_ST00095 1341 991 re
P21_TL00016 1028 1201
P21_ST00096 193 shumba. 0541002
P21_SP00081 365 1068
P21_ST00097 ^ino 0.61 10500
P21_SP00082 1076
P21_ST00098 541 si 0.62 07
P21_SP00083 9
P21_ST00099 584 1029 tumba 0.70 86000
P21_SP00084 722
P21_ST00100 755 yakauya 0041100
P21_SP00085 949 1075
P21_ST00101 976 yakapindano 00030030080
P21_SP00086 1274
P21_ST00102 1301 1041 72 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT muBako
P21_TL00017
P21_ST00103 107 Bako 8562 HypPart2
P21_SP00087 1119
P21_ST00104 299 1093 mayo, 60000
P21_SP00088 436 1126
P21_ST00105 50042001
P21_SP00089 685 1118
P21_ST00106 703 1092 211 yagaraoo 00024080
P21_SP00090 1127 15
P21_ST00107 929 1086 184 pamoto, 3000306
P21_SP00091
P21_ST00108 1143 wagga 00860
P21_SP00092 1291 17
P21_ST00109 1308 wa-
P21_TL00018 1215
P21_ST00110 1131 232 kuwidzwa 04302050
P21_SP00093 402 1170
P21_ST00111 1144 24 na 0.55 08
P21_SP00094 476 1168
P21_ST00112 494 6050007103
P21_SP00095 784 1177
P21_ST00113 210 icisedera 300008043
P21_SP00096 1014 1169
P21_ST00114 1045 1132 198 munyasi 4450020
P21_SP00097 1243 1178
P21_ST00115 1261 make 6060
P21_TL00019 1182
P21_ST00116 439 kashoma-kashoma. 0010000008050620
P21_SP00098 -338
P21_ST00117 3.
P21_SP00099 1280
P21_ST00118 363 1240 189 Shumba 063400
P21_SP00100 552 1279
P21_ST00119 1241 238 yakatagga 007010810
P21_SP00101 822 1288
P21_ST00120 853 kutaura 0100220
P21_SP00102 1034
P21_ST00121 1052 100 iciti: 400400
P21_SP00103 1152
P21_ST00122 1174 119 "Ona
P21_SP00104 1293
P21_ST00123 iwe
P21_TL00020 1290
P21_ST00124 1292 munhu 01230
P21_SP00105 336 1331
P21_ST00125 374 90 iwe,
P21_SP00106 464 1338 42
P21_ST00126 506 88 tora 1010
P21_SP00107 594 1330
P21_ST00127 640 174 katsuro 0010270
P21_SP00108
P21_ST00128 842 111 kako 0010
P21_SP00109 953 1329
P21_ST00129 980 236 ukagocere 140600050
P21_SP00110
P21_ST00130 143 04010
P21_TL00021 173
P21_ST00131 1342 dzako 06010
P21_SP00111 307 1382
P21_ST00132 327 188 dzidye." 00010000
P21_SP00112 515 1389
P21_ST00133 568 00600
P21_SP00113 735 1380
P21_ST00134 226 wakagoca 00002000
P21_SP00114
P21_ST00135 1354 nyama 00010
P21_SP00115
P21_ST00136 209 ikadyiwa 10000200
P21_TL00022 1392
P21_ST00137 1394 ne'mbga. 60310000
P21_SP00116 381 1441
P21_ST00138 1393 Akanzi 0.93 000201
P21_SP00117 600 1431
P21_ST00139 628 pakare: 0000600
P21_SP00118 797 1440
P21_ST00140 826 "Tora 00000
P21_SP00119 960
P21_ST00141 988 mhembge 0003020
P21_SP00120
P21_ST00142 1405 ugoce, 140000
P21_TL00023 1443
P21_ST00143 1458 upe
P21_SP00121 255 1492
P21_ST00144 275 1444 02010
P21_SP00122 417 1491
P21_ST00145 187
P21_SP00123 626
P21_ST00146 680 04265
P21_SP00124 847 1481
P21_ST00147 866 wakaita 0060020
P21_SP00125 1482
P21_ST00148 1065 178 kudaro. 0480400
P21_TL00024 1502 1100
P21_ST00149 1506 4.
P21_SP00126 1541
P21_ST00150 1503 300106
P21_SP00127 529
P21_ST00151 556 0000200
P21_SP00128 724 1550
P21_ST00152
P21_SP00129 1540
P21_ST00153 921 mbin. 20483
P21_SP00130 1058
P21_ST00154 1515
P21_SP00131 1129
P21_ST00155 1148 pfuru 01652
P21_SP00132 1273 1549
P21_ST00156 1514 ugo 0.58 480
P21_TL00025 175 1552 1202
P21_ST00157 1567 59 ce,
P21_SP00133 234 1601
P21_ST00158 254
P21_SP00134 337
P21_ST00159
P21_SP00135 500
P21_ST00160 1553 00030000
P21_SP00136 707 1600
P21_ST00161 761 04024
P21_SP00137 1591
P21_ST00162 284 wakateerera 04000003030
P21_SP00138 1237
P21_ST00163 1255 122 waka
P21_TL00026 1603
P21_ST00164 1606 58 ita
P21_SP00139 1644
P21_ST00165 278 1617 ^ose 0.67 10030
P21_SP00140 373 1652
P21_ST00166 414 z^ 0.13
P21_SP00141 460 1651
P21_ST00167 505 240 akaudzwa. 000300010
P21_SP00142 745 1642
P21_ST00168 799 1604 245 Wakagoca 00806000
P21_SP00143
P21_ST00169 160 10140
P21_SP00144 1230
P21_ST00170 1258 40040
P21_TL00027 1654
P21_ST00171 1656 dzose, 560000
P21_SP00145 315 1701
P21_ST00172 335 1655 274 dzakadyiwa 0300020002
P21_SP00146 609 1702
P21_ST00173 197 ne'mbga 0002050
P21_SP00147 825
P21_ST00174 845 dzose. 000200
P21_TL00028 1712 1098
P21_ST00175 1716 5.
P21_SP00148 311 1753
P21_ST00176 366 1715 10040
P21_SP00149 468 1761
P21_ST00177 488 182 shumba 046000
P21_SP00150 670 1752
P21_ST00178 688 yakati 000034
P21_SP00151 831 1760
P21_ST00179 850 kuna 0040
P21_SP00152 11
P21_ST00180 hombarume: 2001005300
P21_SP00153 1266
P21_ST00181 1287 1714 89 "Ka "Kana
P21_TL00029 177 1764 1212
P21_ST00182 1779
P21_SP00154 1804
P21_ST00183 250 1765 199 wapedza 0010200
P21_SP00155 449 1813
P21_ST00184 kugoca 030000
P21_SP00156 631 1812
P21_ST00185 1776 00040
P21_SP00157 806 1811
P21_ST00186 824 1777 yose, 00003
P21_SP00158 939
P21_ST00187 967 112 kana
P21_SP00159 1079 1803
P21_ST00188 1106 60003
P21_SP00160
P21_ST00189 yose
P21_TL00030 1814
P21_ST00190 1817 228 yapedzwa 10606003
P21_SP00161 404 1864
P21_ST00191 431 1815 196 kudyiwa 0050000
P21_SP00162 627 1862
P21_ST00192 656 2040000
P21_SP00163 852
P21_ST00193 890 dzako, 000000
P21_SP00164 1036 1861
P21_ST00194 1077 ndiudze; 20236000
P21_SP00165 1271 1860
P21_ST00195 1312
P21_TL00031 1865
P21_ST00196 1868 224 ug^dyaoo 581010080
P21_SP00166 400 1915
P21_ST00197 1866 30210
P21_SP00167 1914
P21_ST00198 582
P21_SP00168 1904
P21_ST00199 747 000005
P21_SP00169 886 1912
P21_ST00200 905 0020
P21_SP00170
P21_ST00201 1040210
P21_SP00171 1231
P21_ST00202 140 kudzi- 410001
P21_TL00032 1916
P21_ST00203 1918 003
P21_SP00172 1965
P21_ST00204 287 300201
P21_SP00173 426 1963
P21_ST00205 454 i^ino 0.46 810160
P21_SP00174 549
P21_ST00206 577 1917 ini 0.57
P21_SP00175 636 1955
P21_ST00207 665 296 ndokudyaoo, 40000100880
P21_SP00176 961
P21_ST00208 998 kugooe 058080
P21_SP00177 1164 1964
P21_ST00209 kudyana 7530550
P21_TL00033 1967
P21_ST00210 1982 no
P21_SP00178 2007
P21_ST00211 252 1968 0053070
P21_SP00179 451 2015
P21_ST00212 471 208000
P21_SP00180 653 2006
P21_ST00213 673 muo,"
P21_TL00034 2024
P21_ST00214 2028 6.
P21_SP00181 312 2065
P21_ST00215 191 Pauzuru 5002071
P21_SP00182
P21_ST00216 576 2025 peBako
P21_SP00183 740 2073
P21_ST00217 pakagga 0000800
P21_SP00184 957
P21_ST00218 984 2038 110 pane 1020
P21_SP00185 1094
P21_ST00219 1121 190 katsindi 00410501
P21_SP00186 1311 2064
P21_ST00220 0.73
P21_TL00035 2075 1204
P21_ST00221 2077 kahono, 0450802
P21_SP00187 356 2123
P21_ST00222 2076 twakati 2500004
P21_SP00188 2116
P21_ST00223 583
P21_SP00189 698 2114
P21_ST00224 2073443360
P21_SP00190 2115
P21_ST00225 1054 121 0380
P21_SP00191 1175
P21_ST00226
P21_SP00192
P21_ST00227 1307 2089 74 14
P21_TL00036 2126
P21_ST00228 2129 86 nhu 0.42
P21_SP00193 263 2167
P21_ST00229 285 2140 rega 0080
P21_SP00194 2175
P21_ST00230 2128 104 :<:ako 858000
P21_SP00195 524
P21_ST00231 543 343 kutambudzika, 0010305501875
P21_SP00196 2173
P21_ST00232 906 2139
P21_SP00197 1006
P21_ST00233 1024 2127 144 kutya, 260106
P21_SP00198 2174
P21_ST00234 1187 71 ipa
P21_SP00199
P21_ST00235 mhu 0.56 085
P21_TL00037 2177
P21_ST00236 2180 ka
P21_SP00200 2219
P21_ST00237 2179 31000
P21_SP00201 393 2218
P21_ST00238
P21_SP00202 563 2226
P21_ST00239 591 2178 dzidye, 0035002
P21_SP00203
P21_ST00240 794 iweoo 20080
P21_SP00204 2217
P21_ST00241 955 ugodzidyaoo, 0.72 210502610805
P21_SP00205
P21_ST00242 he^o 30100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P24_LM00001 161 2191
RightMargin P24_RM00001 1394 160
BottomMargin P24_BM00001 2232 226
PrintSpace P24_PS00001 1233
TextBlock P24_TB00001 708 136 43
TextLine P24_TL00001 714 47 124 31
String P24_ST00001 CONTENT 22 WC 0.38 CC 105010
P24_TB00002 104 2128
P24_TL00002 260 110 1039 46
P24_ST00002 58 38 18. 0.67 045
SP P24_SP00001 318 148 55
P24_ST00003 373 210 GONDO, 0.81 020206
P24_SP00002 583 156 29
P24_ST00004 612 111 384 39 GWARIKWARI 0.92 0000000007
P24_SP00003 996 150 28
P24_ST00005 1024 113 73 37 NE 0.77
P24_SP00004 1097
P24_ST00006 1125 174 HUKU. 0.88 50000
P24_TL00003 275 212 1110 48
P24_ST00007 215 1. 0.93 10
P24_SP00005 306 252 56
P24_ST00008 362 213 163 Gondo, 0.73 007602
P24_SP00006 525 33
P24_ST00009 558 139 40 Gwari 06020
P24_SP00007 697 253 26
P24_ST00010 723 225 54 ne
P24_SP00008 777 251
P24_ST00011 805 130 Huku 0.76 0215
P24_SP00009 935
P24_ST00012 961 424 naishamgaridzana 0.72 8300600801460030
P24_TL00004 170 264 1213 49
P24_ST00013 276 140 36 gguna 0.52 84280
P24_SP00010 310 312 19
P24_ST00014 329 278 78 uru 0.75 403
P24_SP00011 407 304 18
P24_ST00015 425 266 155 kwa^o. 5001000
P24_SP00012 580 313
P24_ST00016 634 265 Kuzoti 050000
P24_SP00013 789 303
P24_ST00017 807 35 mumge 0.41 77680
P24_SP00014 977 311
P24_ST00018 1005 musi, 15005
P24_SP00015 1129 21
P24_ST00019 1150 0.98 00000
P24_SP00016 1290 302
P24_ST00020 1308 75 wa- 0.83 005
P24_TL00005 314 1201 50
P24_ST00021 315 347 kandoshanyira 0.69 6055007560120
P24_SP00017 517 364 20
P24_ST00022 537 0.79 004601
P24_SP00018 700
P24_ST00023 720 328 120 25 wane 0.82 0060
P24_SP00019 840 353
P24_ST00024 860 327 109 27 nana 0.78 8000
P24_SP00020 969 354
P24_ST00025 987 208 naGondo 8000040
P24_SP00021 1195 14
P24_ST00026 1209 162 oakaoe 0.63 804080 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT oakaoeurwa,
P24_TL00006 366 1215
P24_ST00027 379 127 34 urwa, 0.58 55406 HypPart2
P24_SP00022 297 413
P24_ST00028 317 367 233 oaciggooa 0.68 800181080
P24_SP00023 550 415
P24_ST00029 578 287 maparaoara. 12005080101
P24_SP00024 865
P24_ST00030 920 1.00
P24_SP00025 1059 404
P24_ST00031 1086 126 akati: 0.84 000540
P24_SP00026 1212
P24_ST00032 1241 144 "Uan 17070
P24_TL00007 171 416 1214
P24_ST00033 430 nenyu 0.60 80703
P24_SP00027 465
P24_ST00034 418 169 nakaita 8050040
P24_SP00028 498 457
P24_ST00035 518 417 195 seyiko" 0.95 00003000
P24_SP00029 713
P24_ST00036 768 151 Gondo 0.89 00220
P24_SP00030 919 456
P24_ST00037 940 125 0.90 040001
P24_SP00031 1065 455 22
P24_ST00038 1087 298 "Ndakanane- 0.71 70600080800
P24_TL00008 468 1203
P24_ST00039 481 76 ura 630
P24_SP00032 246 507
P24_ST00040 53 0.61 70
P24_SP00033
P24_ST00041 338 469 cigo." 0.86 008000
P24_SP00034 462 516
P24_ST00042 515 470 070010
P24_SP00035 670 508
P24_ST00043 689 152 Gwari, 110105
P24_SP00036 841
P24_ST00044 861 musi 0.80 5200
P24_SP00037 972 506
P24_ST00045 991 64 wa 00
P24_SP00038 1055
P24_ST00046 1074 aienda 0.97 000100
P24_SP00039 1226 15
P24_ST00047 132 kumu 1004 kumusha
P24_TL00009 519 1199
P24_ST00048 sha 070
P24_SP00040 249
P24_ST00049 267 kwake, 500501
P24_SP00041 427 566
P24_ST00050 447 520 305 wakakwereta 00102054050
P24_SP00042 752 559
P24_ST00051 772 87 ci^o 00100
P24_SP00043 859 567
P24_ST00052 879 531 ca
P24_SP00044 927 557
P24_ST00053 945 207 8002660
P24_SP00045 1152
P24_ST00054 1173 63 asi 000
P24_SP00046 1236
P24_ST00055 1251 119 naGo
P24_TL00010 570
P24_ST00056 86 ndo 640
P24_SP00047 255 609
P24_ST00057 273 571 nakati: 8020000
P24_SP00048 428
P24_ST00058 449 572 393 "Musazonorasa." 030001070200000
P24_SP00049 842 610
P24_ST00059 897 0.85 00070
P24_SP00050 1037
P24_ST00060 0.87 010330
P24_SP00051 1190 608
P24_ST00061 "Kwete 000050
P24_TL00011 621 1138
P24_ST00062 622 205 oasawira 80000130
P24_SP00052 374 660
P24_ST00063 623 178 naggu." 8583300
P24_SP00053
P24_ST00064 626 0.94 00030
P24_SP00054 766 17
P24_ST00065 783 285 ndokuoneka 3500505031
P24_SP00055 1068
P24_ST00066 1088 219 naGondo. 80004000
P24_TL00012 271 680 1115
P24_ST00067 682 2. 0.96
P24_SP00056 307 719
P24_ST00068 360 102 i^ino 0.56 810030
P24_SP00057 729
P24_ST00069 681 129 5062
P24_SP00058
P24_ST00070 629 yakandoshanyirano 80307201400040080
P24_SP00059 1085 728
P24_ST00071 1114 193 oaGwari 8000030
P24_SP00060 1307
P24_ST00072 1325 693 61 ^a- 1002
P24_TL00013 731
P24_ST00073 192 nakagga 8000800
P24_SP00061 780
P24_ST00074 388 732 138 nabva 80000
P24_SP00062 526 771
P24_ST00075 551 94 kwa 0.74
P24_SP00063 645
P24_ST00076 671 80000600
P24_SP00064 890
P24_ST00077 944 0334
P24_SP00065 770
P24_ST00078 1117 744 0000
P24_SP00066 1237
P24_ST00079 1276 108 8010
P24_TL00014 782
P24_ST00080 784 45 naGwari, 80020041
P24_SP00067 376 829
P24_ST00081 nacishamisa 80000100500
P24_SP00068 822
P24_ST00082 796
P24_SP00069 773 821
P24_ST00083 793 157 misero 0.62 700860
P24_SP00070 950
P24_ST00084 yaoo 0080
P24_SP00071 1077 831 16
P24_ST00085 1093 290 yakaoeurwa. 04108026040
P24_TL00015 834
P24_ST00086 131 0.55 5515
P24_SP00072 873
P24_ST00087 000020
P24_SP00073 454
P24_ST00088 495 "Makaoeura 0042080408
P24_SP00074
P24_ST00089 819 neyiko" 10000000
P24_SP00075 882
P24_ST00090 1079 835
P24_SP00076 1218
P24_ST00091 1257 000810
P24_TL00016 885
P24_ST00092 308 "Ndakaoeura 00002080420
P24_SP00077 479 924
P24_ST00093 898 0.59 80
P24_SP00078 560
P24_ST00094 588 886 cigo 0780
P24_SP00079 674 933
P24_ST00095 702
P24_SP00080 751
P24_ST00096 245 naGondo." 800035000
P24_SP00081 1022
P24_ST00097 1076 0624
P24_SP00082 1205
P24_ST00098 1240 kuzoti 540004
P24_TL00017 936
P24_ST00099 937 112 0.70 4700
P24_SP00083 282 975
P24_ST00100 949 04
P24_SP00084 372
P24_ST00101 401 000760
P24_SP00085 553
P24_ST00102 593 wakakumbira, 003045800101
P24_SP00086 921 983 30
P24_ST00103 951
P24_SP00087 1014
P24_ST00104 1042 00020
P24_SP00088 1181 976
P24_ST00105 1208 177 wakapa 004050
P24_TL00018 1202
P24_ST00106 141 Huku. 0.48 76461
P24_SP00089 1026
P24_ST00107 988 Akati: 050060
P24_SP00090 504
P24_ST00108 989 321 "Usazonorasa 000010703200
P24_SP00091 846
P24_ST00109 0180
P24_SP00092 1035
P24_ST00110 967 1001
P24_SP00093 1015 13
P24_ST00111 1028 800004000
P24_SP00094 1273
P24_ST00112 1301 71 Hu 02
P24_TL00019 1038 1217
P24_ST00113 59 ku 23
P24_SP00095 228
P24_ST00114 0.50 870
P24_SP00096 332
P24_ST00115 350 kundooeura 1370080122
P24_SP00097 625 1078
P24_ST00116 644 1051 oana 8070
P24_SP00098 753
P24_ST00117 nake,
P24_SP00099 891
P24_ST00118 913 83 500
P24_SP00100 32
P24_ST00119 kupedza 3650000
P24_SP00101 1221
P24_ST00120 1248 akani- 0.64 048800
P24_TL00020 1090 281
P24_ST00121 1102 52 ga
P24_SP00102 223
P24_ST00122 242
P24_SP00103 1137
P24_ST00123 349 103 ciye. 02000
P24_TL00021 1149
P24_ST00124 3.
P24_SP00104 1188
P24_ST00125 070012
P24_SP00105
P24_ST00126 545 1161 168 0.51 81680
P24_SP00106 1196
P24_ST00127 740 0500
P24_SP00107 852
P24_ST00128 880 00010
P24_SP00108 1020
P24_ST00129 1048 000450
P24_SP00109 1200
P24_ST00130 1227 158 kundo- 0.66 205406
P24_TL00022 1216
P24_ST00131 179 bvunza, 0086007
P24_SP00110 1246
P24_ST00132 101 kuti: 53506
P24_SP00111 477 1239
P24_ST00133 "Cindipayi 0007153030
P24_SP00112 758
P24_ST00134 785
P24_SP00113 872
P24_ST00135 910 ciye." 000000
P24_SP00114
P24_ST00136 7313
P24_SP00115 1223
P24_ST00137 1258 060301
P24_TL00023 1250
P24_ST00138 "Handicazina 040450000080
P24_SP00116 482
P24_ST00139 pandakaisa: 20060500084
P24_SP00117 776 1298
P24_ST00140 804 386 ndicambotgaga." 030005006802000
P24_SP00118 1299
P24_ST00141 1245 1252
P24_TL00024
P24_ST00142 258 ndokuenda 760420700
P24_SP00119 1341
P24_ST00143 445 1302 ^ake 10010
P24_SP00120 547 1350
P24_ST00144 2423070
P24_SP00121 779
P24_ST00145 797 159 kwake. 060600
P24_SP00122 956
P24_ST00146 1010 020010
P24_SP00123 1165
P24_ST00147 1182 1315 203 maggwa- 3080002
P24_TL00025 1352
P24_ST00148 1365 236 naggwana 80820010
P24_SP00124 405 1401
P24_ST00149 1353 00012
P24_SP00125 563 1392
P24_ST00150 582 165 wakati: 0.91 0030300
P24_SP00126 747
P24_ST00151 "UaHuku, 08053610
P24_SP00127 1399
P24_ST00152 194 oaHuku, 8043046
P24_SP00128 1220
P24_ST00153 1249 1354 naHu- 0.54 81452
P24_TL00026 1403
P24_ST00154 69 ku,
P24_SP00129 238 1450
P24_ST00155 274 1404 197 i^aHuku, 610045246
P24_SP00130 471
P24_ST00156 196 naHuku, 8003455
P24_SP00131 694 1451
P24_ST00157 725 8062044
P24_SP00132
P24_ST00158 1406 85
P24_SP00133
P24_ST00159 1064 1417
P24_SP00134 1111 1443
P24_ST00160 1140 oaGondo." 850006000
P24_TL00027 1453
P24_ST00161 1454 Gukurume 07760650
P24_SP00135 1494
P24_ST00162 434 rikaBuda 60028380
P24_SP00136 642
P24_ST00163 661 1455 240 muzumbu, 64040020
P24_SP00137 901 1501
P24_ST00164 929 rikati 300060
P24_SP00138
P24_ST00165 1456 218 mapapiro 00501030
P24_SP00139 1292 1503
P24_ST00166 1312 1468 aro 060
P24_TL00028 1496 57
P24_ST00167 1505 bu, 064
P24_SP00140 239 1552
P24_ST00168 043
P24_SP00141
P24_ST00169 1506 046
P24_SP00142
P24_ST00170 436 82 bu,: 0100
P24_SP00143 1550
P24_ST00171 277 "Takarasa." 00000500010
P24_SP00144 824 1545
P24_ST00172 878 ino 8020
P24_SP00145 979 1553
P24_ST00173 1008 1507 00062
P24_SP00146 1147
P24_ST00174 1175 211 akandou- 05063070
P24_TL00029 1556
P24_ST00175 dza 600
P24_SP00147 248 1595
P24_ST00176 8000470
P24_SP00148 473 1596
P24_ST00177 491 13102
P24_SP00149 595
P24_ST00178 616 1558 121 "Cigo 00780
P24_SP00150 737 1604
P24_ST00179 757 1569 08
P24_SP00151 806
P24_ST00180 832 1557 mandipa 0044100
P24_SP00152 1605
P24_ST00181 1061 1559 370
P24_SP00153 1146
P24_ST00182 1174 198 kundooe 0503080
P24_TL00030 1607
P24_ST00183 1620
P24_SP00154 244 1646
P24_ST00184 262 8060
P24_SP00155
P24_ST00185 391 1619 naggu, 808316
P24_SP00156 543 1655
P24_ST00186 240000
P24_SP00157 1647
P24_ST00187 1609 206 80000010
P24_SP00158 943
P24_ST00188 1608 114 nedu 0.45 8084
P24_SP00159 1075
P24_ST00189 1101 1621 106 naye 8500
P24_SP00160 1207 1656
P24_ST00190 1235 namge 0.65 80080
P24_TL00031 1657
P24_ST00191 8003023
P24_SP00161 1705
P24_ST00192 383 1671 naona
P24_SP00162 521 1697
P24_ST00193 8080
P24_SP00163 655
P24_ST00194 naggu 0.53 80806
P24_SP00164 1707
P24_ST00195 848 1659 279 nakaneurwa 8008803300
P24_SP00165 1127 1698
P24_ST00196 1153 232 nakanditi, 8051600353
P24_TL00032 1708 992
P24_ST00197 1709 adipeino, 820500805
P24_SP00166 382 1757
P24_ST00198 Ndikaoapa, 0560080500
P24_SP00167 1758
P24_ST00199 721 1710 300
P24_SP00168 1748
P24_ST00200 802 96 ^ino 10180
P24_SP00169
P24_ST00201 916 oakarasa." 8000000000
P24_TL00033 272 1768
P24_ST00202 1770 4.
P24_SP00170 1807
P24_ST00203 001061
P24_SP00171
P24_ST00204 541 1781 04180
P24_SP00172 712 1816
P24_ST00205 739 1769 6502
P24_SP00173 850 1808
P24_ST00206 896 001005
P24_SP00174 1058
P24_ST00207 1782 aoaona 080000
P24_SP00175
P24_ST00208 8002
P24_TL00034 1818
P24_ST00209 nake
P24_SP00176 1858
P24_ST00210 296 1820 173 naggoti 8080000
P24_SP00177 1867
P24_ST00211 488 1819 mavudzi 4003306
P24_SP00178
P24_ST00212 701 1832 nyaggara, 400820404
P24_SP00179
P24_ST00213 948 000005
P24_SP00180 1072 1859
P24_ST00214 "Uanhu 082013
P24_SP00181 1267 11
P24_ST00215 1278 1833
P24_TL00035 1870
P24_ST00216 nhasi 65602
P24_SP00182 1909
P24_ST00217 324 ndinooada." 85060808000
P24_SP00183 1908
P24_ST00218 662 98 gike 8880
P24_SP00184 760 1916
P24_ST00219 788 1883 pana 0070
P24_SP00185 899 1918
P24_ST00220 1871
P24_SP00186 1066 1910
P24_ST00221 1884 143 pumu, 04030
P24_SP00187 1919
P24_ST00222 1264 1872 123 naka-
P24_TL00036 1920
P24_ST00223 bva
P24_SP00188 1959
P24_ST00224 284 1921 oati
P24_SP00189 371
P24_ST00225 397 burururu 06225340
P24_SP00190 1960
P24_ST00226 636 1934 72 mu
P24_SP00191
P24_ST00227 735 degga, 808006
P24_SP00192 1969
P24_ST00228 1935 0010
P24_SP00193 1033 1961
P24_ST00229 1060 1923 noqgoti 8087010
P24_SP00194 1234 1970
P24_ST00230 1261 1922 tsika, 302006
P24_TL00037
P24_ST00231 1971 601401
P24_SP00195 292 2018
P24_ST00232 501702
P24_SP00196
P24_ST00233 072003
P24_SP00197
P24_ST00234 1973 89 nari
P24_SP00198 2010
P24_ST00235 707 1985
P24_SP00199 2011
P24_ST00236 1972 degga; 808000
P24_SP00200 957 2020
P24_ST00237 985 0050
P24_SP00201 1105 2012
P24_ST00238 1134 00041
P24_SP00202
P24_ST00239 oda 080
P24_TL00038 167 2022
P24_ST00240 kuBatwa, 66800005
P24_SP00203 377 2068
P24_ST00241 406 akati 04042
P24_SP00204 2061
P24_ST00242 2023 pasi
P24_SP00205 641 2070
P24_ST00243 668 115 mhu; 2632
P24_SP00206 2069
P24_ST00244 814 2036
P24_SP00207 2062
P24_ST00245 942 2024 naGwari 8000051
P24_SP00208 2063
P24_ST00246 1156 231 nondonda 80500350
P24_TL00039 2073
P24_ST00247 91
P24_SP00209 2112
P24_ST00248 pasi, 48236
P24_SP00210 2121
P24_ST00249 402
P24_SP00211
P24_ST00250 kunogika 03608300
P24_SP00212
P24_ST00251 738 2087 06
P24_SP00213 810 2113
P24_ST00252 839 2074 minzwa 305200
P24_SP00214 1016
P24_ST00253 1045 2075 njo; 7000
P24_SP00215 2122
P24_ST00254 1157 ndiko 60300
P24_SP00216 1289
P24_ST00255 1317 05 kusara
P24_TL00040 2123
P24_ST00256 2137 sara 0047
P24_SP00217 2163
P24_ST00257 kwakaita 10080150
P24_SP00218 496
P24_ST00258 522 2125 naGwari. 80000050
P24_TL00041 2182
P24_ST00259 2183 5.
P24_SP00219 2222
P24_ST00260 365 20700
P24_SP00220 2223
P24_ST00261 548 270 akadaridza, 26081436001
P24_SP00221 818 2231
P24_ST00262 woenda 200500
P24_SP00222
P24_ST00263 1050 2184 116 kuna 5145
P24_SP00223 1166 2224
P24_ST00264 1191 naHuku; 8033005


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00040.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P40 PHYSICAL_IMG_NR 40 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P40_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P40_LM00001 161 2209
RightMargin P40_RM00001 1392 162
BottomMargin P40_BM00001 2250 208
PrintSpace P40_PS00001 1231
TextBlock P40_TB00001 702 137 46
TextLine P40_TL00001 708 47 125 34
String P40_ST00001 CONTENT -38- WC 0.55 CC 5660
P40_TB00002 102 2148
P40_TL00002 168 108 1216 51
P40_ST00002 120 175 31 inurona 0.52 7635081
SP P40_SP00001 343 151 30
P40_ST00003 373 111 kumeso 0.81 541000
P40_SP00002 548 29
P40_ST00004 577 124 52 26 ne 1.00 00
P40_SP00003 629 150
P40_ST00005 658 181 mbama, 0.79 660000
P40_SP00004 839 157
P40_ST00006 880 334 48 rakamuveyesa 0.77 306036080000
P40_SP00005 1214 159
P40_ST00007 1240 144 42 kwose 61087
P40_TL00003 167 163 1217
P40_ST00008 164 143 39 0.66 68020
P40_SP00006 310 203 28
P40_ST00009 338 177 55 25 no 0.63 70
P40_SP00007 393 202
P40_ST00010 422 57 38 ku 04
P40_SP00008 479
P40_ST00011 505 176 180 musana 0.74 070080
P40_SP00009 685 201
P40_ST00012 713 0.72 50
P40_SP00010 765
P40_ST00013 794 169 gumbo. 0.68 087003
P40_SP00011 963 211 60
P40_ST00014 1023 104 ose 0.87 5000
P40_SP00012 1127 21
P40_ST00015 1148 236 oakatagga 804002800
P40_TL00004 213 1218 49
P40_ST00016 215 kuridza 0204000
P40_SP00013 342 254 27
P40_ST00017 369 mhere 0.50 07637
P40_SP00014 513 253
P40_ST00018 540 140 45 oaciti, 0.84 8001010
P40_SP00015 680 260
P40_ST00019 709 214 188 "Onaka, 0.75 0000637
P40_SP00016 897 255
P40_ST00020 924 234 mboggoro 0.82 05080000
P40_SP00017 1158 262
P40_ST00021 1185 200 yaoaKri- 0.73 00805600
P40_TL00005 265 681
P40_ST00022 267 148 stiane, 0250700
P40_SP00018 317 312
P40_ST00023 223 inotakura 0.70 256003260
P40_SP00019 561 304
P40_ST00024 582 268 cishamiso." 04070010007
P40_TL00006 270 324 1101
P40_ST00025 327 37 6.
P40_SP00020 364
P40_ST00026 359 326 109 Uose 7000
P40_SP00021 468 20
P40_ST00027 488 325 nakaugganira 0.76 810048000300
P40_SP00022 805 372
P40_ST00028 831 0.98
P40_SP00023 886 363
P40_ST00029 907 284 kupoteredza 43202000000
P40_SP00024 1191 18
P40_ST00030 1209 Tarcisi 0.85 0040600 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Tarcisius,
P40_TL00007 375
P40_ST00031 390 64 32 us, 0.65 603 HypPart2
P40_SP00025 231
P40_ST00032 251 377 285 nacimui^una, 0.62 8000408105800
P40_SP00026 536 423
P40_ST00033 557 282 44 nacimurona, 0.64 87050600802
P40_SP00027 421
P40_ST00034 860 376 63 asi 0.88
P40_SP00028 923 414
P40_ST00035 950 67 iye 000
P40_SP00029 1017
P40_ST00036 1042 230 akaramba 0.92 20130000
P40_SP00030 1272 19
P40_ST00037 1291 93 aka- 0000
P40_TL00008 426
P40_ST00038 427 Batisisa 80023400
P40_SP00031 344 467
P40_ST00039 365 434 mutoro 343000
P40_SP00032 528 465
P40_ST00040 549 116 wake 0.90 0400
P40_SP00033 665 15
P40_ST00041 237 unokosha. 550064541
P40_SP00034 917
P40_ST00042 964 Uakaramba 0.71 820517100
P40_SP00035 1229
P40_ST00043 1244 139 naciti, 8302424
P40_TL00009 478 1202
P40_ST00044 130 "Tipe 01330
P40_SP00036 299 526
P40_ST00045 320 229 cishamiso 0.93 000400001
P40_SP00037 516
P40_ST00046 570 105 cako 0.99
P40_SP00038 675
P40_ST00047 695 491 co
P40_SP00039 744
P40_ST00048 773 uKristiane." 0.83 510800203000
P40_SP00040 1058 53
P40_ST00049 1111 79 Asi
P40_SP00041 1190
P40_ST00050 1211 040
P40_SP00042 1278 524
P40_ST00051 1306 489 65 wa wakati,
P40_TL00010 1215
P40_ST00052 529 100 kati, 50035
P40_SP00043 575
P40_ST00053 288 530 182 "Kwete, 1010100
P40_SP00044 470
P40_ST00054 224 kunyagge 05600800
P40_SP00045 715 576
P40_ST00055 734 :^odiyi 0.49 81008620
P40_SP00046 877
P40_ST00056 895 541 97 35 ^a^o 100100
P40_SP00047 992
P40_ST00057 handimbo-kura- 10710600404304
P40_TL00011 579
P40_ST00058 580 kidzayi 0.86 0411002
P40_SP00048 335 627
P40_ST00059 592 ca 0.96
P40_SP00049 410 618
P40_ST00060 439 ndinaco 6007100
P40_SP00050 620
P40_ST00061 651 581 kana 0050
P40_SP00051 762
P40_ST00062 791 110 ndiri 63300
P40_SP00052 901 617
P40_ST00063 938 252 mupenyu." 005070400
P40_SP00053 56
P40_ST00064 1246 Ndico 30400
P40_TL00012 631 322
P40_ST00065 189 cidaniro 00828008
P40_SP00054 357 669
P40_ST00066 113 cake. 00000
P40_TL00013 269 688 1116
P40_ST00067 692 36 7.
P40_SP00055 303 728
P40_ST00068 358 691 Mgana 08000
P40_SP00056 515 737
P40_ST00069 533 703 87 33 uyu 0.80
P40_SP00057 736
P40_ST00070 639 689 165 mudiki 0.48 468622
P40_SP00058 804
P40_ST00071 825 690 235 wakarowa 12003020
P40_SP00059 1060
P40_ST00072 1078 0.67
P40_SP00060 1131 727
P40_ST00073 1152 mbama 50010
P40_SP00061 1320
P40_ST00074 1335 ^i- 0.44 1006
P40_TL00014 740 1203
P40_ST00075 742 152 nopisa 700000
P40_SP00062 319 788
P40_ST00076 337 741 tsitsi 000003
P40_SP00063 450 779
P40_ST00077 469 247 kudzimara 055003004
P40_SP00064 716
P40_ST00078 735 153 muoiri 0.56 838031
P40_SP00065 888
P40_ST00079 118
P40_SP00066 1025
P40_ST00080 1053 753 wazara 0.95 000020
P40_SP00067
P40_ST00081 1243
P40_SP00068 1296
P40_ST00082 1324 ro ropa.
P40_TL00015 790
P40_ST00083 pa. 600
P40_SP00069 232 840
P40_ST00084 287 792 77 012
P40_SP00070 830
P40_ST00085 383 haana 70420
P40_SP00071 522
P40_ST00086 kupfetenura 00640406530
P40_SP00072 822
P40_ST00087 850 154 maoko 00030
P40_SP00073 1004
P40_ST00088 1024 78 ake 400
P40_SP00074 1102
P40_ST00089 akagumba- 020000003
P40_TL00016 842
P40_ST00090 844 tira 0.89 0040
P40_SP00075 881
P40_ST00091 843 cipfuoa 0602480
P40_SP00076 453 890
P40_ST00092 112 0.97 00100
P40_SP00077
P40_ST00093 659 240 Wakawira 00300400
P40_SP00078 899
P40_ST00094 926 95 pasi 3000
P40_SP00079 1021
P40_ST00095 1047 ndokubva 66004000
P40_SP00080 1276
P40_ST00096 1304 afa. 0.91 0300
P40_TL00017 893
P40_ST00097 Kudaro 018360
P40_SP00081 933
P40_ST00098 894 239 kakomana 00000080
P40_SP00082 932
P40_ST00099 623 kane
P40_SP00083 732
P40_ST00100 752 155 mgoyo
P40_SP00084 941
P40_ST00101 939 183 mukuru 330403
P40_SP00085 1122
P40_ST00102 1149 kakateuri- 0030103000
P40_TL00018 944
P40_ST00103 958 ra
P40_SP00086 983
P40_ST00104 248 192 rupenyu 0130600
P40_SP00087 440
P40_ST00105 945 142 rwako 32040
P40_SP00088 610
P40_ST00106 638 256 kacidzinira 00032208850
P40_SP00089
P40_ST00107 171 Mambo 30020
P40_SP00090 1094
P40_ST00108 121 wako 0130
P40_SP00091
P40_ST00109 1270 Yesu 0005
P40_TL00019 996 920
P40_ST00110 Kriste 041000
P40_SP00092 1034
P40_ST00111 329 1009 72 mu 0.46
P40_SP00093 401
P40_ST00112 276 Sakramente 0067040100
P40_SP00094 697
P40_ST00113 717 1003 sante 00700
P40_SP00095 837 1035
P40_ST00114 866 re
P40_SP00096 910
P40_ST00115 930 Altare. 0100200
P40_TL00020 219 1096 1112
P40_ST00116 1097 59 28.
P40_SP00097 278 1134
P40_ST00117 333 274 RUDGANO 0082200
P40_SP00098 607
P40_ST00118 636 131 RWA 001
P40_SP00099 767
P40_ST00119 795 206 KAMBA 0.94 00003
P40_SP00100 1001
P40_ST00120 1027 81 NA
P40_SP00101 1108 1133
P40_ST00121 179 BVENI. 000100
P40_TL00021 273 1168 1098
P40_ST00122 1171 1. 10
P40_SP00102 1206 54
P40_ST00123 1169 149 Rimge 22080
P40_SP00103 507
P40_ST00124 527 1181 106 zuna 2080
P40_SP00104 633
P40_ST00125 666 Kamba 00002
P40_SP00105 1207
P40_ST00126 1182 na
P40_SP00106 906
P40_ST00127 925 132 Bveni 00050
P40_SP00107 1057
P40_ST00128 1085 286 naishamgari 0.78 80003018000 naishamgaridzana
P40_TL00022 1219
P40_ST00129 134 dzana
P40_SP00108 1257
P40_ST00130 321 kwa^o, 2001003
P40_SP00109 476 1266
P40_ST00131 496 1220 210 nacidana 80008050
P40_SP00110 706 1258
P40_ST00132 724 1233
P40_SP00111 780 23
P40_ST00133 803 194 kuswero 0000100
P40_SP00112 997 16
P40_ST00134 1013 141 tamba 50000
P40_SP00113 1154
P40_ST00135 1173 1232 103 nose 8000
P40_SP00114
P40_ST00136 1294 90 nari
P40_TL00023
P40_ST00137 1271 133 naoiri 808040
P40_SP00115 301 1308
P40_ST00138 1283 73 05
P40_SP00116
P40_ST00139 409 69 jiri 0034
P40_SP00117 1316
P40_ST00140 498 107 gur 0204
P40_SP00118 605 1317
P40_ST00141 624 kwa^o 204100
P40_SP00119 1318
P40_ST00142 786
P40_SP00120 1309
P40_ST00143 858 mazhanje. 001508000
P40_SP00121 1090
P40_ST00144 1145
P40_SP00122
P40_ST00145 1297 74 ndi ndiye
P40_TL00024 1321
P40_ST00146 1334 ye
P40_SP00123 1368
P40_ST00147 1322 aipota 004010
P40_SP00124 382
P40_ST00148 aciturura 000074200
P40_SP00125 612 1359
P40_ST00149 632 1323 mazhanje 40000000
P40_SP00126 851
P40_ST00150 883
P40_SP00127 956 1360 22
P40_ST00151 978 114 muti, 0.61 72206
P40_SP00128 1092 1363
P40_ST00152 1121 166
P40_SP00129 1287
P40_ST00153 1307 76 aci- 0010
P40_TL00025 1372
P40_ST00154 99 fano 1040
P40_SP00130 1410
P40_ST00155 238 ugganidza 083132000
P40_SP00131 1419
P40_ST00156 546 1373 10040500
P40_SP00132
P40_ST00157 784 pasi, 00034
P40_SP00133 1420
P40_ST00158
P40_SP00134 1043 1411
P40_ST00159 1062 aciri
P40_SP00135 1164
P40_ST00160 1179 1385 71 24
P40_SP00136 1250
P40_ST00161 1265 muti. 04300
P40_TL00026 1422 864
P40_ST00162 1423 Ndo
P40_SP00137 1461
P40_ST00163 216 kuzoadya 52000024
P40_SP00138 500 1469
P40_ST00164 523 1436
P40_SP00139
P40_ST00165 643 pamge 30280
P40_SP00140 1471
P40_ST00166 817
P40_SP00141 869
P40_ST00167 889 1424 Bveni. 000700
P40_TL00027 271 1481 1113
P40_ST00168 1483 2, 03
P40_SP00142 305 1519
P40_ST00169 361 172 Mumge 04580
P40_SP00143 1529
P40_ST00170 552 musi
P40_SP00144 1520
P40_ST00171 684 1482 00067
P40_SP00145 815
P40_ST00172 835 187 rakaona 0001000
P40_SP00146 1022
P40_ST00173 kuti 0700
P40_SP00147 1132
P40_ST00174 1163 221 00030600
P40_TL00028 170 1532
P40_ST00175 1544 ana 080
P40_SP00148 1570
P40_ST00176 mashoma, 00030000
P40_SP00149 499 1578
P40_ST00177 521 1545
P40_SP00150 599 17
P40_ST00178 616 1533 122 kurfa 36770
P40_SP00151 738 1571
P40_ST00179 755 184 kukuna, 0201800
P40_SP00152 1577
P40_ST00180 971 rakadyira 000000000
P40_SP00153 1195 1579
P40_ST00181 1221 mazha 00500
P40_TL00029 1582 1200
P40_ST00182 1583 nje 0.60
P40_SP00154 1629
P40_ST00183 259 1595 ose
P40_SP00155 332 1620
P40_ST00184 351 riri 0.69 6050
P40_SP00156 424
P40_ST00185 451
P40_SP00157
P40_ST00186 550 117 02400
P40_SP00158 667 1621
P40_ST00187 722 00400
P40_SP00159 887
P40_ST00188 915 kudoti, 0280405
P40_SP00160 1079
P40_ST00189 1107 1584
P40_SP00161
P40_ST00190 1268 "sha "shamgari,
P40_TL00030 1626 1213
P40_ST00191 1633 145 mgari, 480032
P40_SP00162 316 1679
P40_ST00192 368 ndiifonedzereoo 000780000004080
P40_SP00163 712 1672
P40_ST00193 1634 mazhanje" 0004500000
P40_SP00164 1680
P40_ST00194 1074 00800
P40_SP00165
P40_ST00195 1247 rikati, 2000123
P40_TL00031 1683
P40_ST00196 1684 75 "A, 723
P40_SP00166 245 1729
P40_ST00197 123 ndi^o 0.45 745100
P40_SP00167 1730
P40_ST00198 429 1697 ^a
P40_SP00168 475
P40_ST00199 501 ttnotadzirano 8870100055080
P40_SP00169 802 1724
P40_ST00200 821 1685 kukwira. 03104000
P40_SP00170 1723
P40_ST00201 1076 136 Nhasi 06005
P40_SP00171 1212
P40_ST00202 handi- 307623
P40_TL00032 1734
P40_ST00203 mbo-kupa 03100450
P40_SP00172 398 1781
P40_ST00204 418 1747
P40_SP00173 473 1772
P40_ST00205 492 1735 207 kashoma 0205050
P40_SP00174 699 1773
P40_ST00206 725 kose." 010000
P40_SP00175 867
P40_ST00207 Kunyaggwe^i 230008201100
P40_SP00176 1236 1782
P40_ST00208 1263 usha 3030 ushamgari
P40_TL00033 1786 1201
P40_ST00209 135 mgari 08010
P40_SP00177 1832
P40_ST00210 1798
P40_SP00178 388 1823
P40_ST00211 407 00020
P40_SP00179 538 1824
P40_ST00212 558 1799
P40_SP00180 611
P40_ST00213 00300
P40_SP00181 798
P40_ST00214 816 hauna 60450
P40_SP00182 959
P40_ST00215 981 242 kumbobva 00400000
P40_SP00183 1223 1825
P40_ST00216
P40_SP00184 1299
P40_ST00217 ka
P40_TL00034 1835
P40_ST00218 shoma 02700
P40_SP00185 1874
P40_ST00219 339 1836 kose, 01002
P40_SP00186 455 1882
P40_ST00220 wakaramba 004070700
P40_SP00187 743 1875
P40_ST00221 761 1838 uripo, 401500
P40_SP00188 1885
P40_ST00222 1839 uri 041
P40_SP00189 980
P40_ST00223 998 1850 wo
P40_SP00190 1063 1876
P40_ST00224 1083 226 mukombe 6000400
P40_SP00191
P40_ST00225 1330
P40_TL00035 1887
P40_ST00226 ciroggo. 01108210
P40_SP00192 353 1934 -82
P40_ST00227 1947 3.
P40_SP00193 306 1984
P40_ST00228 360 1946 04080
P40_SP00194 509 1993
P40_ST00229 1959 zuoa 0280
P40_SP00195
P40_ST00230 653 30300
P40_SP00196 819
P40_ST00231 186 akaudza 4006000
P40_SP00197 1985
P40_ST00232 1054 oadzimai 80000000
P40_SP00198 1260
P40_ST00233 1277 nake
P40_TL00036 1996
P40_ST00234 kugadzira 040040020
P40_SP00199 2043 43
P40_ST00235 443 1997 maBiko 008080
P40_SP00200 613 2035
P40_ST00236 642 178 makuru 100063
P40_SP00201 820
P40_ST00237 849 1999 kwa:^o 0007100
P40_SP00202 990 2044
P40_ST00238 1998 0042
P40_SP00203 2036
P40_ST00239 1137 agodya 010320
P40_SP00204 1303 2045
P40_ST00240 2010
P40_TL00037 2047
P40_ST00241 shamgari 03038020
P40_SP00205 386 2094
P40_ST00242 yake, 10300
P40_SP00206
P40_ST00243 589 2048 nacitamba 800020000
P40_SP00207 827 2086
P40_ST00244 2061
P40_SP00208 2087
P40_ST00245 954 160 kufara. 0020100
P40_SP00209 1114
P40_ST00246 Uadzimai 80017103
P40_TL00038 2098
P40_ST00247 2111 naye
P40_SP00210 2144
P40_ST00248 311 502 nakagonyatso-shanda 8000004103010050500
P40_SP00211 813 2145
P40_ST00249 2100 cai:;o 0.57 0058870
P40_SP00212 2146
P40_ST00250 2099 ijinonzi 88400600
P40_SP00213 1147
P40_ST00251 1174 uyai 0014
P40_SP00214
P40_ST00252 1300 85 mu- 002
P40_TL00039 2149
P40_ST00253 2161 one. 0800
P40_SP00215 263 2187
P40_ST00254 318 2150 Kuzoti 060060
P40_SP00216 471
P40_ST00255 2162 96 ^ose 10200
P40_SP00217 585 2195
P40_ST00256 147 yaibva 1000000
P40_SP00218 2196
P40_ST00257 772
P40_SP00219 936 2188
P40_ST00258 86 ndo
P40_SP00220 1049
P40_ST00259 1086 300 kukokorodza 04400030000
P40_TL00040 2199
P40_ST00260 04008050
P40_SP00221 2247
P40_ST00261 405 dzake 20000
P40_SP00222 2238
P40_ST00262 556 2200 138 dzose. 020500
P40_SP00223 694 2239
P40_ST00263 748 2201 381 Dzakagouggana, 00000002820603
P40_SP00224 1129 2249
P40_ST00264 156 pamba 50500
P40_SP00225 2248 14
P40_ST00265 2213 pa-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P6_LM00001 163 2183
RightMargin P6_RM00001 1392 162
BottomMargin P6_BM00001 2224 234
PrintSpace P6_PS00001 1229
TextBlock P6_TB00001 766 31 43
TextLine P6_TL00001 47
String P6_ST00001 CONTENT ¦4- WC 0.21 CC 1085
P6_TB00002 95 2129
P6_TL00002 273 110 1113 48
P6_ST00002 111 35 40 2. 0.84 30
SP P6_SP00001 308 151 42
P6_ST00003 350 132 Bveni 0.95 00020
P6_SP00002 482 150 15
P6_ST00004 497 148 rakati, 0.82 4020014
P6_SP00003 645 157 16
P6_ST00005 661 175 "Ciyiko 0.85 0080020
P6_SP00004 836 158
P6_ST00006 852 123 26 ca 1.00 00
P6_SP00005 900 149 14
P6_ST00007 914 283 39 unokwenera 0.59 5203708066
P6_SP00006 1197
P6_ST00008 1211 ^akada- 0.61 10200806
P6_TL00003 171 1214 49
P6_ST00009 91 yi" 0000
P6_SP00007 262 211 19
P6_ST00010 281 165 45 Yakati, 0080004
P6_SP00008 446 208 20
P6_ST00011 466 192 "Ndidzo 0.78 0060710
P6_SP00009 658 201 32
P6_ST00012 690 174 169 36 nzuggu 0.72 003804
P6_SP00010 859 210 28
P6_ST00013 887 176 dzaggu, 0.66 5018035
P6_SP00011 1063 29
P6_ST00014 1092 78 37 dza 600
P6_SP00012 1170 200 27
P6_ST00015 188 ndatote- 31840301
P6_TL00004 170 213 1201
P6_ST00016 227 83 gga 0.60 830
P6_SP00013 253 18
P6_ST00017 271 214 94 kwa 000
P6_SP00014 365
P6_ST00018 383 264 mhembge." 0.89 070300000
P6_SP00015 647 261 53
P6_ST00019 700 00052
P6_SP00016 832 252 22
P6_ST00020 854 rinegge 0.69 7050800
P6_SP00017 1024 260
P6_ST00021 1040 107 raita 40260
P6_SP00018 1147 251
P6_ST00022 1161 hasha, 0.65 408205
P6_SP00019 1310
P6_ST00023 1325 226 46 ra SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P6_TL00005 1213
P6_ST00024 266 101 kati, 0.81 20060 HypPart2
P6_SP00020 270 312 23
P6_ST00025 293 267 "Nema. 0.71 740500
P6_SP00021 462 304 54
P6_ST00026 516 212 Hadzisiri 603701000
P6_SP00022 728 303 25
P6_ST00027 753 145 dzako. 0.97 000100
P6_SP00023 898
P6_ST00028 952 265 124 Kana 0050
P6_SP00024 1076 302
P6_ST00029 1103 277 mumge 0.73 01380
P6_SP00025 1273
P6_ST00030 1302 80 ane 280
P6_TL00006 173 315 50
P6_ST00031 329 800807
P6_SP00026 342
P6_ST00032 361 316 141 dzake, 0.79 600600
P6_SP00027 502 362
P6_ST00033 532 anodzitakura 0.86 040002300600
P6_SP00028 354
P6_ST00034 862 328 55 pa 0.77
P6_SP00029 917 363
P6_ST00035 947 152 pfudzi, 0.87 0310003
P6_SP00030 1099
P6_ST00036 1130 256 haadzikwe- 4305454501
P6_TL00007 172 366
P6_ST00037 381 98 nere 8050
P6_SP00031 407
P6_ST00038 289 72 mu 04
P6_SP00032 406
P6_ST00039 379 367 197 mashure 0.74 4004360
P6_SP00033 576
P6_ST00040 596 136 38 make. 0.90 40000
P6_SP00034 732 405
P6_ST00041 786 93 Nde
P6_SP00035 879
P6_ST00042 909 dzaggu. 0.75 5008040
P6_SP00036 1084 414
P6_ST00043 1137 90 Dga 0.37 846
P6_SP00037 1227
P6_ST00044 1242 144 tiende 260500
P6_TL00008 419 105
P6_ST00045 58 ku 0.52 44
P6_SP00038 230 458
P6_ST00046 248 mutoggi." 526080700
P6_SP00039 475 -201
P6_ST00047 274 480 3.
P6_SP00040 309 517 52
P6_ST00048 478 97 Ndo 0.96 010
P6_SP00041
P6_ST00049 476 477 kuenda 020500
P6_SP00042 646
P6_ST00050 677 489 96 ^ose 0.64 10400
P6_SP00043 773 524
P6_ST00051 800 129 ^iniri. 0.67 10080040
P6_SP00044 929
P6_ST00052 983 133 0.93 00030
P6_SP00045 1116 515
P6_ST00053 1143 243 rakagikoti, 30408500006
P6_TL00009 527 1210
P6_ST00054 529 "Mambo, 5006006
P6_SP00046 384 575
P6_ST00055 416 528 155 hamba 60150
P6_SP00047 571 567
P6_ST00056 598 108 yaBa 0080
P6_SP00048 706
P6_ST00057 733 540 168 0.63 501814
P6_SP00049 901
P6_ST00058 diaggu. 0.68 1808030
P6_SP00050 1105
P6_ST00059 1160 106 Ona! 0800
P6_SP00051 1266 566
P6_ST00060 1295 530 89 Ino- 0606
P6_TL00010 579
P6_ST00061 580 dzikwenera 4000008020
P6_SP00052 434 619
P6_ST00062 593 0.76
P6_SP00053 547 618
P6_ST00063 584 198 4002030
P6_SP00054 782 617
P6_ST00064 821 591 137 mayo, 0.94 20000
P6_SP00055 958 626
P6_ST00065 999 haidzitakure 500005501560
P6_SP00056 1292
P6_ST00066 1329 592 56 0.70
P6_TL00011 630
P6_ST00067 631 154 pfudzi. 0.80 3135000
P6_SP00057 327 679
P6_ST00068 040
P6_SP00058 669 21
P6_ST00069 496 dzaggu." 00880600
P6_SP00059 697 678
P6_ST00070 751 193 Mutoggi 0540800
P6_SP00060 944
P6_ST00071 971 wakabvunza 8020000640
P6_SP00061 1260
P6_ST00072 1287 bvu- 0024
P6_TL00012 681
P6_ST00073 695 34 nza, 7401
P6_SP00062 729
P6_ST00074 284 no 0.57
P6_SP00063 338 720
P6_ST00075 357 kufeya 002003
P6_SP00064 512
P6_ST00076 531 682 feya
P6_SP00065
P6_ST00077 694
P6_SP00066 699
P6_ST00078 kuzotoggera 00000080032
P6_SP00067 1004
P6_ST00079 1031 103 kuti, 04610
P6_SP00068 1134 727
P6_ST00080 1156 119 "Nde
P6_SP00069 1275
P6_ST00081 030 dzaro."
P6_TL00013
P6_ST00082 735 85 ro." 2000
P6_SP00070 257 772
P6_ST00083 310 734 10040
P6_SP00071 443
P6_ST00084 432 rakacimbidzo-tora 0.88 10000004050030050
P6_SP00072 894 771
P6_ST00085 926 125 diose 18200
P6_SP00073 1051 770
P6_ST00086 1072 746
P6_SP00074 1127
P6_ST00087 1155 kundodya 02750201
P6_TL00014 797
P6_ST00088 798 10
P6_SP00075
P6_ST00089 246 ruware. 3100500
P6_SP00076 823 -147
P6_ST00090 272 4.
P6_SP00077 307 882
P6_ST00091 845 180 Mazuna 000080
P6_SP00078 541
P6_ST00092 555 849 161 matatu 301032
P6_SP00079 716 881
P6_ST00093 731 855 127 apera
P6_SP00080 858 890
P6_ST00094 872 843 156 50020
P6_SP00081 1028
P6_ST00095 1042 343 yakaciggurana 0001008123000
P6_TL00015
P6_ST00096 908 ne
P6_SP00082 225 933
P6_ST00097 269 895 140 bveni. 040800
P6_SP00083 409 934
P6_ST00098 465 4000003
P6_SP00084 627 940
P6_ST00099 656 223 "Kaziwai, 000000025
P6_SP00085
P6_ST00100 shamgari, 040580104
P6_SP00086 941
P6_ST00101 1164 221 munofara 04344510
P6_TL00016 945 1215
P6_ST00102 946 here" 604000
P6_SP00087 320 985
P6_ST00103 334 Rakati, 0440010
P6_SP00088 990
P6_ST00104 179 "Hoggu 000804
P6_SP00089 691 993 17
P6_ST00105 708 224 ndinofara 205003000
P6_SP00090 932
P6_ST00106 948 :^aggu. 0.33 81088243
P6_SP00091
P6_ST00107 239 Unooigge- 0.62 010878600
P6_TL00017 996
P6_ST00108 997 0.98
P6_SP00092 1045
P6_ST00109 306 Asi 006
P6_SP00093 1035
P6_ST00110 0.83 10060
P6_SP00094 565
P6_ST00111 yakati, 0102150
P6_SP00095 1043
P6_ST00112 792 258 "Shamgari, 0020880220
P6_SP00096 1050
P6_ST00113 1079 139 ciyiko 056300
P6_SP00097 1218
P6_ST00114 1237 79 ico, 7005
P6_SP00098 1316
P6_ST00115 1336 1009
P6_TL00018 1047
P6_ST00116 1049 325 munokwenera 05708008000
P6_SP00099 495 1087
P6_ST00117 534 1060 0.91 01
P6_SP00100 606
P6_ST00118 643 5004200
P6_SP00101 841
P6_ST00119 875 205 menyu" 0000007
P6_SP00102 1080 1094 33
P6_ST00120 30040
P6_SP00103 1086
P6_ST00121 1269 115 raka- 40600
P6_TL00019 1098 892
P6_ST00122 ceuka, 006003
P6_SP00104 314 1145
P6_ST00123 333 3040150
P6_SP00105 481 1144
P6_ST00124 "Ndiwo 002000
P6_SP00106
P6_ST00125 1111 muswe 56000
P6_SP00107 1136
P6_ST00126 876 1100 186 waggu." 0081000
P6_TL00020 1157
P6_ST00127 1159 5.
P6_SP00108
P6_ST00128 360 167 Hamba 00240
P6_SP00109 1196
P6_ST00129 0000300
P6_SP00110 726 1204
P6_ST00130 775 1158 100600
P6_SP00111 1195
P6_ST00131 1002 Hausiri 5130062
P6_SP00112 1176
P6_ST00132 1219 1171 164 wenyu. 007044
P6_TL00021 1209
P6_ST00133 050
P6_SP00113 268 1247
P6_ST00134 287 1221 waggu. 008000
P6_SP00114 449 1256
P6_ST00135 503
P6_SP00115 1246
P6_ST00136 644 0.56 43580
P6_SP00116 813 1255
P6_ST00137 833
P6_SP00117 913
P6_ST00138 159 50200
P6_SP00118
P6_ST00139 1128 131 wake, 00100
P6_SP00119 1259
P6_ST00140 1289 1222 ano-
P6_TL00022 1212
P6_ST00141 181 utakura 4504510
P6_SP00120 351 1299
P6_ST00142 369 1272
P6_SP00121 423 1307
P6_ST00143 442 0135160
P6_SP00122 597
P6_ST00144 651
P6_SP00123 740
P6_ST00145 760 142 330230
P6_SP00124 902 1297
P6_ST00146 0.26 86
P6_SP00125 992
P6_ST00147 1018 1262 229 001183200
P6_SP00126
P6_ST00148 1301 1261 81 E^o 0.58 0102
P6_TL00023 1309
P6_ST00149 30050
P6_SP00127 1349
P6_ST00150 yakapa 007000
P6_SP00128 1357
P6_ST00151 128 bveni 00001
P6_SP00129 683
P6_ST00152 714 147 mhoga 44080
P6_SP00130 861
P6_ST00153 888 1323 112 pao 0057
P6_SP00131 1000 1358
P6_ST00154 1312 189 mutoggi 2410800
P6_SP00132 1217
P6_ST00155 1311 135 iyeyo, 700250
P6_TL00024 1360
P6_ST00156 1362 iciti, 100280
P6_SP00133 1407
P6_ST00157 292 1361 0406203
P6_SP00134 1406
P6_ST00158 535 onai! 08000
P6_SP00135 1399
P6_ST00159 673 00062
P6_SP00136 1400
P6_ST00160 828 51 iri
P6_SP00137
P6_ST00161 907 rinokweoera 00606008000
P6_SP00138
P6_ST00162 1223 1375 00200
P6_TL00025 1411 1202
P6_ST00163 1425 74 07
P6_SP00139 1451
P6_ST00164 1412 5006210
P6_SP00140 459 1450
P6_ST00165 1424 maro. 60100
P6_SP00141 607
P6_ST00166 Hariutakure 01003000050
P6_SP00142 13
P6_ST00167 957 papfudi. 202100800
P6_SP00143 1181 1460
P6_ST00168 1235 1413 Hausi 43500
P6_TL00026 1462
P6_ST00169 1464 ri
P6_SP00144 1501
P6_ST00170 1476 waro. 00000
P6_SP00145 347 1502
P6_ST00171 401
P6_SP00146 498 1500
P6_ST00172 519 185 0082007
P6_TL00027 1520
P6_ST00173 1524 6.
P6_SP00147 1560
P6_ST00174 1522 1230810
P6_SP00148 554 1569
P6_ST00175 572 370 wakakurumidza 0020043460100
P6_SP00149 942
P6_ST00176 970 1521 kutogga 4050870
P6_SP00150
P6_ST00177 1185 1523 71 oti, 0004
P6_SP00151
P6_ST00178 1285 99 "Co- 0.92 3000
P6_TL00028 1572
P6_ST00179 1573 kwadi, 020804
P6_SP00152 324 1618
P6_ST00180 hariutakure 60504304330
P6_SP00153 615 1610
P6_ST00181 634 1585
P6_SP00154 688 1619
P6_ST00182 707 1070010
P6_SP00155
P6_ST00183 915 5030040
P6_SP00156 1611
P6_ST00184 1109 1586 122 20300
P6_SP00157 1231
P6_ST00185 1284 1574
P6_TL00029 1623
P6_ST00186 1636 63 we
P6_SP00158 232 1662
P6_ST00187 hamba." 3003000
P6_SP00159 444 1661
P6_ST00188 1624 166
P6_SP00160 664
P6_ST00189 692 ndo
P6_SP00161 777
P6_ST00190 804 kutora 310020
P6_SP00162 955
P6_ST00191 984 134 Bagga 80800
P6_SP00163 1118 1671
P6_ST00192 1637 60
P6_SP00164
P6_ST00193 1228 kugwi- 501010
P6_TL00030 1674 807
P6_ST00194 1675 130 shura 25500
P6_SP00165 299 1713
P6_ST00195 1686 160 05000
P6_SP00166
P6_ST00196 1687 uye, 5000
P6_SP00167 588 1721
P6_ST00197 609 70
P6_SP00168 1712
P6_ST00198 684 kutiza 050100
P6_SP00169 825
P6_ST00199 844 nawo.
P6_TL00031 474 1781 603
P6_ST00200 1784
P6_SP00170 508 1818
P6_ST00201 538 203 GARWE
P6_SP00171 741 1819
P6_ST00202 NE
P6_SP00172
P6_ST00203 883 194 TSURO. 000003
P6_TL00032 1862 1108
P6_ST00204 1865 1.
P6_SP00173 305 1901
P6_ST00205 359 Rimge 03480
P6_SP00174 1909
P6_ST00206 1875 116 zuna, 00806
P6_SP00175 1908
P6_ST00207 665 1869 117 tsuro 05240
P6_SP00176
P6_ST00208 803 199 icitamba 00200000
P6_SP00177
P6_ST00209 1019 1863 padyo 50500
P6_SP00178 1911
P6_ST00210 1179
P6_SP00179 1902
P6_ST00211 1254 1864 rwizi, 400106
P6_TL00033 1913
P6_ST00212 301 yakasaggana 00000080060
P6_SP00180 470 1961
P6_ST00213 1925
P6_SP00181 542 1951
P6_ST00214 570 1926 garwe
P6_SP00182
P6_ST00215 736 375 ririkuzemberesa 416001005203030
P6_SP00183 1953
P6_ST00216 1140 1927 musoro 440050
P6_SP00184
P6_ST00217 1328
P6_TL00034 1963
P6_ST00218 396 mahombekombe, 3070600006003
P6_SP00185 2009
P6_ST00219 1976
P6_SP00186 2002
P6_ST00220 1964 178 kucema 030000
P6_SP00187 877 2003
P6_ST00221 1968 kwa:jo. 0008800
P6_SP00188 1067 2012
P6_ST00222 1120 !^akanzi 810000050
P6_SP00189
P6_ST00223 1978
P6_TL00035 2015
P6_ST00224 2022 tsuro, 004072
P6_SP00190 2060
P6_ST00225 "Urikucemereyi 00210100403000
P6_SP00191 2061
P6_ST00226 177 kudaro, 0280041
P6_SP00192 903
P6_ST00227 2016 hama" 201000
P6_SP00193 1121 2054
P6_ST00228 icicenjera 5030000030
P6_TL00036 2065
P6_ST00229 2066 kun^egga 021100800
P6_SP00194 390 2112
P6_ST00230 410 shaya 07000
P6_SP00195 544
P6_ST00231 563 dzaro. 220300
P6_TL00037 2124
P6_ST00232 2126
P6_SP00196 2162
P6_ST00233 2125 Garwe 00500
P6_SP00197 510 2163
P6_ST00234 276 rakagomera 0000205000
P6_SP00198 805 2171
P6_ST00235 riciti, 5000003
P6_SP00199
P6_ST00236 "Unondiona 0000630010
P6_SP00200 1267 2164
P6_ST00237 88 ndi- 6024
P6_TL00038 2174
P6_ST00238 2176 cicema 000060
P6_SP00201 330 2214
P6_ST00239 349 matadzo 5050520
P6_SP00202 2213
P6_ST00240 2187 aggu 0803
P6_SP00203 2222
P6_ST00241 2175 mazhinji-zhinji." 00052300007183030
P6_SP00204 1066 2223
P6_ST00242 2178 Tsuro
P6_SP00205 2216 12
P6_ST00243 ikati, 020056


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00034.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P34 PHYSICAL_IMG_NR 34 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P34_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P34_LM00001 159 2190
RightMargin P34_RM00001 1394 160
BottomMargin P34_BM00001 2231 227
PrintSpace P34_PS00001 1235
TextBlock P34_TB00001 708 137 44
TextLine P34_TL00001 714 47 125 32
String P34_ST00001 CONTENT -32 WC 0.64 CC 1670
P34_TB00002 102 2129
P34_TL00002 165 108 1216 49
P34_ST00002 109 216 48 shamgari 0.76 07308000
SP P34_SP00001 381 157 37
P34_ST00003 418 110 179 yaggu." 0.83 0080300
P34_SP00002 597
P34_ST00004 638 146 Dagga 0.60 80820
P34_SP00003 784 26
P34_ST00005 810 yakati, 0.91 0000006
P34_SP00004 967 156 29
P34_ST00006 996 247 "Shamgari 0.81 006008010
P34_SP00005 1243 27
P34_ST00007 1270 111 yako 0.93 0020
P34_TL00003 979
P34_ST00008 161 51 38 iri 0.73
P34_SP00006 199 20
P34_ST00009 236 173 72 mu 0.41 64
P34_SP00007 308 17
P34_ST00010 325 188 39 mukoko 240030
P34_SP00008 513 19
P34_ST00011 532 pakati 500060
P34_SP00009 678 208
P34_ST00012 697 52 35 pe 50
P34_SP00010 749 22
P34_ST00013 771 Buma 0.57 8080
P34_SP00011 896 198 18
P34_ST00014 914 25 re 10
P34_SP00012 958
P34_ST00015 980 164 46 nyuci," 0.84 2030050
P34_TL00004 266 219 1116
P34_ST00016 222 3. 1.00 00
P34_SP00013 301 259 53
P34_ST00017 354 220 :^ino 0.49 710250
P34_SP00014 456 267 28
P34_ST00018 484 221 403 Kanyegganyegga 0.87 00000800010800
P34_SP00015 887
P34_ST00019 916 230 kakatgaga 0.90 000008000
P34_SP00016 1146
P34_ST00020 1175 207 muomori 0.86 3400010
P34_TL00005 270
P34_ST00021 284 wo
P34_SP00017 229 310
P34_ST00022 257 271 197 mukoko. 0340500
P34_SP00018 454 56
P34_ST00023 510 272 212 Muomori 5201000
P34_SP00019 722 309 40
P34_ST00024 762 166 45 wakati, 0.88 0010106
P34_SP00020 928 316
P34_ST00025 974 "Handina 75003050
P34_SP00021 1201
P34_ST00026 1227 154 moto." 0.97 000010
P34_TL00006 322 1202
P34_ST00027 323 404 0.79 00000820500820
P34_SP00022 570 370
P34_ST00028 588 224 kakaenda 00020000
P34_SP00023 812 360
P34_ST00029 839 115 kuno 0640
P34_SP00024 954
P34_ST00030 983 178 muridzi 0300500
P34_SP00025 1161
P34_ST00031 1187 334 63 we
P34_SP00026 1250
P34_ST00032 1278 90 gwe 000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT gwenya
P34_TL00007 167 372 1213
P34_ST00033 386 84 nya 0.80 600 HypPart2
P34_SP00027 251 421
P34_ST00034 268 373 kundotgaga 0.67 3583008020
P34_SP00028 535 420
P34_ST00035 554 380 127 31 moto. 50400
P34_SP00029 681 411 54
P34_ST00036 735 182 Muridzi 0.89 0020301
P34_SP00030 917
P34_ST00037 936 385 62
P34_SP00031 998
P34_ST00038 1018 177 0.82 000460
P34_SP00032 1195 424
P34_ST00039 0.95 0010002
P34_TL00008 1024
P34_ST00040 425 226 04022060
P34_SP00033 392 463
P34_ST00041 412 175 nyundo 005860
P34_SP00034 587 471
P34_ST00042 606 437 yo 0.78 04
P34_SP00035 660
P34_ST00043 679 238 kupunzisa 030400100
P34_SP00036
P34_ST00044 935 255 matombo." 0.98 001000000
P34_TL00009 482 1114
P34_ST00045 486 36 4.
P34_SP00037 303 522
P34_ST00046 357 485 00500800400800
P34_SP00038 760 530
P34_ST00047 779 483 0.96 10100000
P34_SP00039 1003 521
P34_ST00048 1020 59 ku 0.75
P34_SP00040 1079
P34_ST00049 1106 185 mupfuri 0000050
P34_SP00041 1291
P34_ST00050 1320 494 61
P34_TL00010 534 1205
P34_ST00051 nyundo, 0.70 6300306
P34_SP00042 353 581
P34_ST00052 389 kakati, 0.92 0000005
P34_SP00043 546 579
P34_ST00053 575 "Ndipeno 00415080
P34_SP00044 795
P34_ST00054 823 213 nyundo." 30200000
P34_SP00045 1036
P34_ST00055 1089 190 Mupfuri 0.77 0404330
P34_SP00046 1279
P34_ST00056 1306 545 wa
P34_TL00011 583 1215
P34_ST00057 586 98 kati, 0.69 80700
P34_SP00047 265 631
P34_ST00058 299 585 "Ndeyeyiko" 071000704003
P34_SP00048 622 632
P34_ST00059 676 169 Kakati, 2000206
P34_SP00049 845 42
P34_ST00060 228 'Ndinoda 080000080
P34_SP00050 1115 623
P34_ST00061 1154 131 kuipa 14420
P34_SP00051 1285
P34_ST00062 1324 58
P34_TL00012 636 1204
P34_ST00063 637 122 muiti 32440
P34_SP00052 287 675
P34_ST00064 306 649
P34_SP00053 368
P34_ST00065 388 gwenya; 0007000
P34_SP00054 576 684 21
P34_ST00066 93 ^ino 10000
P34_SP00055 690 683
P34_ST00067 710 648 0.65 820820
P34_SP00056 888
P34_ST00068 915 ndigopa 0550000
P34_SP00057 1103
P34_ST00069 1121
P34_SP00058 1180
P34_ST00070 1197 172 muomo 54000
P34_TL00013 686 1203
P34_ST00071 688 ri 0.61
P34_SP00059 200 726
P34_ST00072 701
P34_SP00060 281 727
P34_ST00073 300 138 nyuci; 001021
P34_SP00061 438 734
P34_ST00074 460 700 71 12
P34_SP00062 531
P34_ST00075 551 126 nyuci 70205
P34_SP00063 677
P34_ST00076 698 mue 0.71 3430
P34_SP00064 725
P34_ST00077 844 687 215 06008001
P34_SP00065 1059
P34_ST00078 1076 142 yaggu 00803
P34_SP00066 1218
P34_ST00079 1237 Muka 5210 Mukaragga,"
P34_TL00014 737
P34_ST00080 740 168 ragga," 1082010
P34_SP00067 333 787
P34_ST00081 739 Maridzi 0.85 0034100
P34_SP00068 777
P34_ST00082 752
P34_SP00069 613
P34_ST00083 642 738 174 000000
P34_SP00070 816 786
P34_ST00084 0020300
P34_SP00071 1010
P34_ST00085 1042 "Ndinoda 00437080
P34_SP00072
P34_ST00086 1296 751 74 06 munhu
P34_TL00015 790
P34_ST00087 nhu 763
P34_SP00073 829
P34_ST00088 273 803 65
P34_SP00074 338 828
P34_ST00089 209 kuvutira. 0.72 120540504
P34_TL00016 848
P34_ST00090 850 5.
P34_SP00075 302
P34_ST00091 356 405 00600800500800
P34_SP00076 761
P34_ST00092 799 30400560
P34_SP00077 1021
P34_ST00093 1063 849 4470
P34_SP00078 1178
P34_ST00094 04804
P34_TL00017 899
P34_ST00095 913
P34_SP00079 940
P34_ST00096 249 900 kuvutira 34043100
P34_SP00080 448 939
P34_ST00097 474 907 mvuto. 000200
P34_SP00081 938 55
P34_ST00098 Munhu 04053
P34_SP00082 852
P34_ST00099 879 901 8050000
P34_SP00083 1045 946 30
P34_ST00100 1075 103 "Ko, 0001
P34_SP00084
P34_ST00101 1206 504650
P34_TL00018 950
P34_ST00102 951 288 ndeyeyiko" 53000001000
P34_SP00085 455 999 68
P34_ST00103 523 952 10500800600800
P34_SP00086
P34_ST00104 2003321
P34_SP00087 1128 43
P34_ST00105 1171 211 "Nyundo 0013500
P34_TL00019 1002 1217
P34_ST00106 140 ndeyo 84010
P34_SP00088 305 1050
P34_ST00107 332 kupa 1140
P34_SP00089 447
P34_ST00108 473 1004 muceggeti 040081000
P34_SP00090 711
P34_ST00109 741 1015
P34_SP00091 802 1041
P34_ST00110 832 187 gwenya, 0006000
P34_SP00092 1019
P34_ST00111 1049 92 kuti 0.66 2460
P34_SP00093 1141
P34_ST00112 1169 agondipa 02006130
P34_TL00020 1053
P34_ST00113 1061 128 moto; 00204
P34_SP00094 294 1100
P34_ST00114 314 1060 moto 2000
P34_SP00095 429 1092
P34_ST00115 8460050
P34_SP00096 1101
P34_ST00116 654 1055 0570133
P34_SP00097 863
P34_ST00117 883 1066
P34_SP00098 947
P34_ST00118 1054 79 uci; 0010
P34_SP00099 1046
P34_ST00119 210 1400010
P34_SP00100 1276 1093 13
P34_ST00120 1289 1065 80 ago
P34_TL00021 1104
P34_ST00121 1105 132 ndipa 0.63 63080
P34_SP00101 298 1153
P34_ST00122 318 8300
P34_SP00102 443 1143
P34_ST00123 1117
P34_SP00103 505
P34_ST00124 526 612020
P34_SP00104 663 1152
P34_ST00125 73
P34_SP00105 756
P34_ST00126 776 124 8001
P34_SP00106
P34_ST00127 920
P34_SP00107 964 1142
P34_ST00128 984 00400
P34_SP00108 1111 1151
P34_ST00129 mua 3240
P34_SP00109 1273
P34_ST00130 1292 78 sha
P34_TL00022 1156
P34_ST00131 136 mgari 0.74 28020
P34_SP00110
P34_ST00132 320 1168 153 yaggu, 108115
P34_SP00111
P34_ST00133 493 Mukaragga." 04006280000
P34_SP00112 793
P34_ST00134 846 205 Muvutiri 00000045
P34_SP00113 1051 1194
P34_ST00135 1083 0.94 0000003
P34_SP00114
P34_ST00136 1280 91 "Ha 020
P34_TL00023 1207
P34_ST00137 133 ndina 83030
P34_SP00115 1246
P34_ST00138 1219 co
P34_SP00116 367 1245
P34_ST00139 218 kusimira. 540000100
P34_SP00117 603
P34_ST00140 658 278 Ndinonyara 0000050000
P34_SP00118 1253
P34_ST00141 955 181 kuBurfa 0183770
P34_SP00119 1136
P34_ST00142 1162 1220 135 panze 20600
P34_SP00120 1297 1255
P34_ST00143 1315 pa 0.68 60 pana
P34_TL00024 1258
P34_ST00144 1271 57 na 70
P34_SP00121 223
P34_ST00145 240 nanhu." 8073400
P34_SP00122 422 -153
P34_ST00146 269 1311 6.
P34_SP00123 1347
P34_ST00147 1309 810060
P34_SP00124 459 1355
P34_ST00148 495 03010810600800
P34_SP00125 1356
P34_ST00149 1308 00000850
P34_SP00126 1150
P34_ST00150 kundopi 5071310 kundopinda
P34_TL00025 1359 1200
P34_ST00151 1360 86 nda 340
P34_SP00127 253 1398
P34_ST00152 mumba 03000
P34_SP00128 445 1397
P34_ST00153 1372
P34_SP00129 517 1406
P34_ST00154 537 mumge 02080
P34_SP00130 706 1407
P34_ST00155 munhu. 115200
P34_SP00131
P34_ST00156 350 Kakagozunzira 0000000000060
P34_SP00132
P34_ST00157 tsi 507 tsikidzi
P34_TL00026 1409
P34_ST00158 1410 114 kidzi 00500
P34_SP00133 1449
P34_ST00159 130 zhinji 010610
P34_SP00134 1457
P34_ST00160 mumba. 040000
P34_SP00135 633 1448
P34_ST00161 1411 Kuzoti 000060
P34_SP00136 841
P34_ST00162 870 176 3013000
P34_SP00137
P34_ST00163 1078 162 wemba 00300
P34_SP00138 1240 1450 33
P34_ST00164 1423 aona 0000
P34_TL00027 1460
P34_ST00165 1461 171 50030230
P34_SP00139 339 1500
P34_ST00166 365 wakaBuritsa 00008320400
P34_SP00140 1499
P34_ST00167 692 180 nhumbi 142703
P34_SP00141 872
P34_ST00168 dzake 30000
P34_SP00142 1044
P34_ST00169 1462 dzose 00000
P34_SP00143 1209
P34_ST00170 1474 panze, 200406
P34_TL00028 1512
P34_ST00171 204 wakagga 3000800
P34_SP00144 1560
P34_ST00172 398 66 uri 0.56 480
P34_SP00145 464 1550
P34_ST00173 502 usiku. 600130
P34_SP00146 640
P34_ST00174 694 1513 00000701500800
P34_SP00147 1099
P34_ST00175 243 kakatarisa 0210601600
P34_TL00029 1562
P34_ST00176 1564 143 kwose 40000
P34_SP00148 311 1602
P34_ST00177 329 1563 144 40020
P34_SP00149
P34_ST00178 503 85 ndo 800
P34_SP00150 1601
P34_ST00179 615 kuona 03010
P34_SP00151 759 23
P34_ST00180 782 jira
P34_SP00152 862 1610
P34_ST00181 889 225 rakanaka. 300060720
P34_SP00153
P34_ST00182 Kakatora 00200040
P34_TL00030 1613
P34_ST00183 1615 81 3030
P34_SP00154 246 1662
P34_ST00184 264 75 iro, 7503
P34_SP00155 1661
P34_ST00185 359 150
P34_SP00156 1652
P34_ST00186 239 kundoripa 054001000
P34_SP00157 702 1658
P34_ST00187 1614 muvutiri. 443402310
P34_SP00158 937
P34_ST00188 991 01005200
P34_SP00159 1196 1653
P34_ST00189 wakari- 0000610
P34_TL00031 1664
P34_ST00190 1665 139 pfeka. 410100
P34_SP00160 1713
P34_ST00191 Ndokubva 02004000
P34_SP00161 602 1703
P34_ST00192 621 aenda 00030
P34_SP00162 758
P34_ST00193 kundovutira. 526300040100
P34_SP00163 1081 1704
P34_ST00194 1667 Kanyegga 00700800
P34_TL00032 1715
P34_ST00195 1728 nyegga 800800
P34_SP00164 335 1764
P34_ST00196 195 kakabva 0050000
P34_SP00165 548 1754
P34_ST00197 567 kapiwa 003000
P34_SP00166 732 1763
P34_ST00198 nyundo; 0040000
P34_SP00167 1762
P34_ST00199 959 001550
P34_SP00168 1134
P34_ST00200 1716 ndokubva 64034000
P34_TL00033 1766
P34_ST00201 1767 129 kaipa 00040
P34_SP00169 296 1814
P34_ST00202 313
P34_SP00170 1805
P34_ST00203 202 mupunzi 6405002
P34_SP00171 594 1813
P34_ST00204 614 1779
P34_SP00172 1804
P34_ST00205 695 matombo; 04000600
P34_SP00173 922
P34_ST00206 1768 201 3040000
P34_SP00174 1155 1815
P34_ST00207 1173 1781
P34_SP00175 1238 1806
P34_ST00208 1256 1774 mato matombo
P34_TL00034 1817
P34_ST00209 1818 100 mbo
P34_SP00176 1856
P34_ST00210 43022000
P34_SP00177
P34_ST00211 536 akapa 00020
P34_SP00178 673 1864
P34_ST00212 704 1830 1004000
P34_SP00179 891 1865
P34_ST00213 921 194 0.99 0000000
P34_SP00180 1857
P34_ST00214 112 kapa
P34_SP00181 1866
P34_ST00215 1831
P34_TL00035 1868
P34_ST00216 1882 500
P34_SP00182 1916
P34_ST00217 0050
P34_SP00183 1907
P34_ST00218 1869 0204030
P34_SP00184 14
P34_ST00219 617 1881
P34_SP00185 16
P34_ST00220 043002
P34_SP00186 833
P34_ST00221 1870 1303000
P34_SP00187 1058 1908
P34_ST00222 1072 232 wakakapa 00000040
P34_SP00188 1304 1918
P34_ST00223 1316 Bu 0.35
P34_TL00036 1919 1212
P34_ST00224 1932 67 ma
P34_SP00189 1958
P34_ST00225 275
P34_SP00190 319 1957
P34_ST00226 347 nyuci. 403000
P34_SP00191 487 1966
P34_ST00227 541 394 Kakagoripunzira 001000012300020
P34_SP00192 1967
P34_ST00228 963 1921 104 pasi. 00050
P34_SP00193 1067
P34_ST00229 1122 1920 263 Mukaragga 002050810
P34_TL00037 170 1969
P34_ST00230 13032300
P34_SP00194 399 2010
P34_ST00231 1970 141 aBuda 08480
P34_SP00195 559 2009
P34_ST00232 578 mukati 242001
P34_SP00196 2008
P34_ST00233 1983 me
P34_SP00197 825
P34_ST00234 1971 nyuci, 700006
P34_SP00198 985 2018
P34_ST00235 1005 34003000
P34_SP00199 1234 2011
P34_ST00236 1264 1972 121 oaBa- 84800
P34_TL00038 2020
P34_ST00237 2028 tana 0060
P34_SP00200 2060
P34_ST00238 304 155 maoko
P34_SP00201
P34_ST00239 2034 no
P34_SP00202 556 2059
P34_ST00240 kufara, 0001306
P34_SP00203
P34_ST00241 814 2021 ^icinzi 10600000
P34_SP00204 968 2068
P34_ST00242 1012 ne
P34_SP00205
P34_ST00243 1110 2022 Mukaragga, 3300408503
P34_TL00039 2071 750
P34_ST00244 2072 245 "Ndawana 00600370
P34_SP00206 416 2111
P34_ST00245 436 16028030
P34_SP00207 651 2119
P34_ST00246 671 2073 ine
P34_SP00208 2110
P34_ST00247 768 njere."
P34_TL00040 2130 1113
P34_ST00248 2133 7. 05
P34_SP00209 2170
P34_ST00249 361 520 ^ino!Kanyegganyegga 10070820720848700870
P34_SP00210 881 2179 15
P34_ST00250 0000341
P34_SP00211 1052 2178
P34_ST00251 1073 2131 00411080
P34_SP00212 1298 2171
P34_ST00252 ku- 840
P34_TL00041 2181
P34_ST00253 293 ndowandano 8500061080
P34_SP00213 468 2221
P34_ST00254 488 2183 286 maggwana." 1080007000
P34_SP00214 774 2230
P34_ST00255 794 030010856
P34_SP00215
P34_ST00256 1077 2182 0040525
P34_SP00216
P34_ST00257 1263 "Ndi- 04144


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00038.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P38 PHYSICAL_IMG_NR 38 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P38_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P38_LM00001 161 2193
RightMargin P38_RM00001 1393
BottomMargin P38_BM00001 2234 224
PrintSpace P38_PS00001 1232
TextBlock P38_TB00001 706 141 44
TextLine P38_TL00001 712 47 129 32
String P38_ST00001 CONTENT 36 WC 0.71 CC 0560
P38_TB00002 99 1230 1656
P38_TL00002 167 110 1205 50
P38_ST00002 108 48 yake 0.83 0060
SP P38_SP00001 275 158 19
P38_ST00003 294 112 403 Kanyegganyegga 0.74 03700810600800
P38_SP00002 697 160
P38_ST00004 716 238 yakaBuda, 003082802
P38_SP00003 954 20
P38_ST00005 974 86 39 ndo 0.64 640
P38_SP00004 1060 151 15
P38_ST00006 1075 213 kuBatana 0.76 03807000
P38_SP00005 1288
P38_ST00007 1303 125 69 25 ma 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT maoko
P38_TL00003 169 162 940
P38_ST00008 82 oko 050 HypPart2
P38_SP00006 251 201 21
P38_ST00009 272 175 52 26 ne
P38_SP00007 324
P38_ST00010 344 163 216 49 shamgari 0.81 04008020
P38_SP00008 560 212
P38_ST00011 579 164 0000
P38_SP00009 687 211
P38_ST00012 707 176 56 no 0.65 70
P38_SP00010 763 202
P38_ST00013 783 147 kufara 0.94 020000
P38_SP00011 930
P38_ST00014 950 159 ^ikuru. 0.77 10000122
P38_TL00004 432 310 681
P38_ST00015 311 60 37 26. 0.98 000
P38_SP00012 492 348 55
P38_ST00016 547 236 SHUMBA 0.91 040001
P38_SP00013 349
P38_ST00017 809 75 NE 0.59 80
P38_SP00014 884 27
P38_ST00018 911 MBEUA. 0.82 000802
P38_TL00005 271 384 1113
P38_ST00019 387 36 1.
P38_SP00015 303 423 54
P38_ST00020 357 386 173 46 Mumge 0.55 06780
P38_SP00016 530
P38_ST00021 549 385 113 musi 0.97 0100
P38_SP00017 662 18
P38_ST00022 680 182 shumba 000000
P38_SP00018 862 424 31
P38_ST00023 893 194 yakagga 0.80 1020810
P38_SP00019 1087
P38_ST00024 yakakotsira 0.92 10003000030
P38_TL00006 435 1217
P38_ST00025 448 73 mu 0.70 05
P38_SP00020 240 474
P38_ST00026 267 144 saggo, 0.75 008005
P38_SP00021 411 484 29
P38_ST00027 440 436 150 mbeoa 0.72 50080
P38_SP00022 590
P38_ST00028 619 220 dzakauya 0.87 60000300
P38_SP00023 839 483
P38_ST00029 876 286 dzikatsitsira 0.84 4242010010400
P38_SP00024 1162 40
P38_ST00030 1202 055400
P38_TL00007 486 1214
P38_ST00031 249 dzicitamba 0000260400
P38_SP00025 418 525 22
P38_ST00032 487 138 ;;adzo. 88700000
P38_SP00026 578 534
P38_ST00033 632 488 Dzakamutsa 1006080000
P38_SP00027 918 526 28
P38_ST00034 946 192 shumba. 0660300
P38_SP00028 1138 57
P38_ST00035 1195 188 Shumba 0.73 053700
P38_TL00008 537 1216
P38_ST00036 538 242 yakamuka 00241640
P38_SP00029 409 584
P38_ST00037 428 ikapfura 03020113
P38_SP00030 622 586
P38_ST00038 539 153 kamge 31080
P38_SP00031 793
P38_ST00039 813 208 kambeoa 0.78 5010080
P38_SP00032 1021 577
P38_ST00040 1049 196 kakabva 0.96 0030000
P38_SP00033 1245 576
P38_ST00041 1271 kata- 10402
P38_TL00009 168 587
P38_ST00042 76 dza 600
P38_SP00034 244 627
P38_ST00043 264 589 143 kutiza 260470
P38_SP00035 407 628 17
P38_ST00044 602
P38_SP00036 478
P38_ST00045 498 177 dzimge. 2005800
P38_SP00037 675 636
P38_ST00046 729 189 074000
P38_SP00038
P38_ST00047 936 yakafugga 000052800
P38_SP00039 1176
P38_ST00048 588 190 kuuraya 1360010
P38_TL00010 639 1213
P38_ST00049 kambena 0.79 0050080
P38_SP00040 377 679
P38_ST00050 397 641 63 asi
P38_SP00041 460 678 12
P38_ST00051 472 299 cakateterera 8810050500010
P38_SP00042 771
P38_ST00052 799 181 260200
P38_SP00043 980 33
P38_ST00053 1013 91 kuti 3420
P38_SP00044 1104
P38_ST00054 1130 252 karegerwe. 0148004280
P38_TL00011 690
P38_ST00055 166 kaende 500210
P38_SP00045 334 730
P38_ST00056 361 691 116 ^ako. 0.69 100500
P38_SP00046 477 739
P38_ST00057 532 067300
P38_SP00047 721 732 23
P38_ST00058 744 279 yakabvuma, 0340007005
P38_SP00048 1023
P38_ST00059 1055 327 yakakaregere. 0020004040000
P38_TL00012 742 1203
P38_ST00060 Kambena 0070080
P38_SP00049 388 781
P38_ST00061 406 kakatenda 000060550
P38_SP00050 648
P38_ST00062 666 kwa^o 100100
P38_SP00051 790
P38_ST00063 830 756 0.95
P38_SP00052 885
P38_ST00064 904 755 154 35 mgoy 0.63 18007
P38_SP00053 1058
P38_ST00065 1081 kwawo 00000
P38_SP00054 1241
P38_ST00066 1259 kaka kakati
P38_TL00013 1201
P38_ST00067 794 ti 10
P38_SP00055 200 831
P38_ST00068 218 kune 0440
P38_SP00056 331 832
P38_ST00069 352 shumba, 0432006
P38_SP00057 546 840
P38_ST00070 566 215 "Shumba 0074300
P38_SP00058
P38_ST00071 Mambo 0.89 00500
P38_SP00059 972
P38_ST00072 992 mukuru 446302
P38_SP00060 1174
P38_ST00073 1189 806 65 wo
P38_SP00061 1254 14
P38_ST00074 1268 102 tuka 0.68 5240 tukara
P38_TL00014 844 1215
P38_ST00075 857 ra
P38_SP00062 883
P38_ST00076 233 851 twose, 200041
P38_SP00063 376 891
P38_ST00077 396 263 ndinofugga 5305023800
P38_SP00064 659
P38_ST00078 677 93 3610
P38_SP00065 770 13
P38_ST00079 858 171 mumge 0.57 07680
P38_SP00066
P38_ST00080 845 111 0200
P38_SP00067 1085
P38_ST00081 1100 283 ndicakuitira 420005005040
P38_TL00015 895
P38_ST00082 908 0.58
P38_SP00068 221 934
P38_ST00083 241 896 tsitsi 000200
P38_SP00069 354
P38_ST00084 369 909 se
P38_SP00070 415 935
P38_ST00085 45 34 ^a 0.50 100
P38_SP00071 943
P38_ST00086 495 wandiitira 0010000000
P38_SP00072 735
P38_ST00087 nhasi." 8700700
P38_SP00073 916
P38_ST00088 962 037700
P38_SP00074 1150
P38_ST00089 1169 214 yakaseka 0.90 00500030
P38_TL00016
P38_ST00090 947 155 kwa^o, 0001003
P38_SP00075 322 994
P38_ST00091 347 185 icifugga 0.85 00020800
P38_SP00076 995
P38_ST00092 550 92 3500
P38_SP00077 642 986
P38_ST00093 660 210 2080080
P38_SP00078 870
P38_ST00094 kadiki 508200
P38_SP00079 1046 985
P38_ST00095 1072 226 kanogona 00301050
P38_SP00080 1298
P38_ST00096 1327 960 seyiko
P38_TL00017 997
P38_ST00097 yiko
P38_SP00081 1045
P38_ST00098 305 998 kundiitira 1457300000
P38_SP00082 1036
P38_ST00099 582 127 tsitsi. 4006000
P38_SP00083 709 1037 62
P38_ST00100 2006080
P38_SP00084 991
P38_ST00101 230 kakatizira 4000100040
P38_SP00085 1266
P38_ST00102 1311 1011 72
P38_TL00018
P38_ST00103 1061 mgena 28070
P38_SP00086 323 1097
P38_ST00104 341 mako. 00400
P38_TL00019 269 1107 1103
P38_ST00105 1109 2.
P38_SP00087 1147 53
P38_ST00106 358 94 Ana 080
P38_SP00088 452
P38_ST00107 1121 mazuna, 0316805
P38_SP00089 674 1155
P38_ST00108 720 1108 178 061000
P38_SP00090 898
P38_ST00109 945 248 yakaBatwa 004080400
P38_SP00091 1193 1156
P38_ST00110 1221 na
P38_SP00092 1276 1146
P38_ST00111 mambure
P38_TL00020 1158
P38_ST00112 149 mbure 0.60 60580
P38_SP00093 317 1198
P38_ST00113 337 1159 akaiswa 0.86 0302030
P38_SP00094 522
P38_ST00114 1172 07
P38_SP00095
P38_ST00115 649 132 saggo 00800
P38_SP00096 1207
P38_ST00116 808
P38_SP00097 863
P38_ST00117 892 oanhu. 840120
P38_SP00098
P38_ST00118 1101 061700
P38_SP00099 1290
P38_ST00119 1317 1173 67 ya-
P38_TL00021 1209
P38_ST00120 katsukunjmka 300051488800
P38_SP00100 499 1258
P38_ST00121 1223 30
P38_SP00101 594 1249
P38_ST00122 1210 kutsukunyuka 000120560000
P38_SP00102 956 1257
P38_ST00123 983 90 0006
P38_SP00103 1073
P38_ST00124 isunugguke, 50404803605
P38_TL00022 1261
P38_ST00125 64
P38_SP00104 1299
P38_ST00126 1262 219 5008040
P38_SP00105 470 1300
P38_ST00127 490 227 akakoswa 02040000
P38_SP00106 717
P38_ST00128 736 wakasimba 1004006005
P38_SP00107 1309
P38_ST00129 1012 229 akaramba 00040020
P38_SP00108
P38_ST00130 1260 kurfi- 317712
P38_TL00023 1312
P38_ST00131 muka. 25000
P38_SP00109 308 1351
P38_ST00132 065010
P38_SP00110
P38_ST00133 544 yakarwadziwa 101340000000
P38_SP00111 875 1360
P38_ST00134 1313 ^ikuru 1000030
P38_SP00112 1039
P38_ST00135 1053 1325
P38_SP00113 1350
P38_ST00136 1124 191 kud^ooa 0.62 34010080
P38_SP00114 1315
P38_ST00137 1330 1326 0.67
P38_TL00024 1362 1212
P38_ST00138 hasha. 500500
P38_SP00115 315 1402
P38_ST00139 Kambeoa 0020080
P38_SP00116 581
P38_ST00140 599 1363 kaye 0.93 2000
P38_SP00117 1410
P38_ST00141 726 kakanzwa 00000000
P38_SP00118
P38_ST00142 976 040
P38_SP00119 1062
P38_ST00143 1076 304 kukurumidza 00447411052
P38_TL00025 1413
P38_ST00144 kumanya 0500000
P38_SP00120 1461
P38_ST00145 401 332 kundoiBatsira. 44000080405170
P38_SP00121 733 1453
P38_ST00146 762 1414 268 Kakacetura 0000007030
P38_SP00122 1030
P38_ST00147 1427
P38_SP00123 1102
P38_ST00148 1117 1415 mazino 000076
P38_SP00124 1283 1455
P38_ST00149 1304 ako
P38_TL00026 1464
P38_ST00150 madiki-diki 0.61 47811058120
P38_SP00125 439 1505
P38_ST00151 457 1465 0001620
P38_SP00126 676 1504
P38_ST00152 705 makobvu 4030602
P38_SP00127 917
P38_ST00153 ndokubva 37004000
P38_SP00128 1175
P38_ST00154 1204 kasunu- 0104382
P38_TL00027 1515 1140
P38_ST00155 1528 135 ggura 85430
P38_SP00129 302 1564
P38_ST00156 320 0757000
P38_SP00130 514 1555
P38_ST00157 567 1516 79 Asi
P38_SP00131 646
P38_ST00158 665 052620
P38_SP00132 847
P38_ST00159 874 yakatenda 003000040
P38_SP00133 1115 1563
P38_ST00160 1134 ^ukuru. 10142720
P38_TL00028 1591
P38_ST00161 203 UANHU 70003
P38_SP00134 371 1630
P38_ST00162 UAKURU 706210
P38_SP00135 634
P38_ST00163 1592 152 UANE 8000
P38_SP00136 812
P38_ST00164 172 SIMBA 00020
P38_SP00137
P38_ST00165 1050 335 DGAUAREGE 800800000
P38_TL00029 205 1651
P38_ST00166 KURIDZA 00100503
P38_SP00138 447 1698
P38_ST00167 473 UArflKI. 75221004
P38_SP00139 1689
P38_ST00168 RIMDE 00080
P38_SP00140 905
P38_ST00169 148 ZUUA 0370
P38_SP00141 1082
P38_ST00170 234 UACAZO- 7000002
P38_TL00030 364 1710 825
P38_ST00171 CEMERA 003005
P38_SP00142 1748
P38_ST00172 617 KUBATSIRWA 0082000000
P38_SP00143 1749
P38_ST00173 1022 AUO.
P38_TB00003 1851 383
P38_TL00031 421 1857 714
P38_ST00174 1858 61 27.
P38_SP00144 482 1895
P38_ST00175 291 TARCISIUS 0.99 000000000
P38_SP00145 1896
P38_ST00176 853 282 MUSANTE. 0.88 10004003
P38_TL00032 1928 1114
P38_ST00177 1932 03
P38_SP00146 1969
P38_ST00178 1929 Kare-kare 004044750
P38_SP00147
P38_ST00179 606 1943 pa
P38_SP00148 661 1978
P38_ST00180 689 1930 kutagga 1130800
P38_SP00149
P38_ST00181 901 kwe
P38_SP00150
P38_ST00182 1020 Kirike, 0030003
P38_SP00151 1180 1976
P38_ST00183 1208 mazana 007030
P38_TL00033 1980
P38_ST00184 1994
P38_SP00152 223 2019
P38_ST00185 1993 100000
P38_SP00153 417
P38_ST00186 24 a
P38_SP00154 463
P38_ST00187 480 1981 285 nuKristiane, 860430200003
P38_SP00155 765 2028
P38_ST00188 797 186 narume, 8031204
P38_SP00156 2027
P38_ST00189 1002 179 nakadzi 8060641
P38_SP00157 1181
P38_ST00190 1200
P38_SP00158 1255
P38_ST00191 1274 nana 8010
P38_TL00034 2031 1219
P38_ST00192 nadiki 808411
P38_SP00159 2071
P38_ST00193 333 298 nakaurayiwa 80004703000
P38_SP00160 631 2079
P38_ST00194 59 ku 0.56
P38_SP00161
P38_ST00195 2039 guta 0510
P38_SP00162 826 2080
P38_ST00196 2032 rinonzi 5160003
P38_SP00163 1008 2070
P38_ST00197 2033 133 Roma 0010
P38_SP00164
P38_ST00198 2044
P38_SP00165 1242
P38_ST00199 1270 nzira 03120
P38_TL00035 2082
P38_ST00200 yakaipisa, 0000040001
P38_SP00166 2131
P38_ST00201 nokuti 500503
P38_SP00167 571 2121
P38_ST00202 592 2083 256 oakaramba 704110600
P38_SP00168 848 2122
P38_ST00203 868 kurasa 544000
P38_SP00169
P38_ST00204 citendero 005000020
P38_SP00170 1252 16
P38_ST00205 2096 cano. 00806
P38_TL00036 2133
P38_ST00206 2135 Uamge 70080
P38_SP00171 2181
P38_ST00207 346 293 nakakandwa 8000027300
P38_SP00172 2173
P38_ST00208 653 2134 04
P38_SP00173 710
P38_ST00209 725 500030
P38_SP00174
P38_ST00210 890 2140 83 two
P38_SP00175 973
P38_ST00211 2146 228 musaggo, 05008000
P38_SP00176 1220 2182
P38_ST00212 1234 namge 80180
P38_TL00037 2184
P38_ST00213 246 nakapiswa 801850000
P38_SP00177 413 2233
P38_ST00214 431 2197
P38_SP00178 2224
P38_ST00215 505 2191 117 moto 0154
P38_SP00179 2225
P38_ST00216 643 42 kashoma 0.66 7703040
P38_SP00180 2226
P38_ST00217 869 2198
P38_SP00181 924
P38_ST00218 206 1105263
P38_SP00182 1149
P38_ST00219 kudzima- 26400100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P23_LM00001 162 2181
RightMargin P23_RM00001 1392
BottomMargin P23_BM00001 2223 235
PrintSpace P23_PS00001 1230
TextBlock P23_TB00001 710 137 43
TextLine P23_TL00001 716 48 125 31
String P23_ST00001 CONTENT 21 WC 0.67 CC 0660
P23_TB00002 100 2123
P23_TL00002 168 106 1215 50
P23_ST00002 56 39 ka 0.81 30
SP P23_SP00001 224 145 25
P23_ST00003 249 141 kodya 0.89 20300
P23_SP00002 390 156 26
P23_ST00004 416 121 170 35 nzuggu 0.51 506844
P23_SP00003 586
P23_ST00005 617 108 218 dziye-mo. 206403000
P23_SP00004 835 54
P23_ST00006 889 109 133 38 Bveni 1.00 00000
P23_SP00005 1022 147 28
P23_ST00007 1050 120 107 gur 0.77 1304
P23_SP00006 1157 155 27
P23_ST00008 1184 199 rikadoti: 0.79 001080511
P23_TL00003 158 1216
P23_ST00009 259 "Ndipeoo." 0.84 0002508000
P23_SP00007 427 206 53
P23_ST00010 480 159 205 Kakabva 0.99 0000000
P23_SP00008 685 198
P23_ST00011 727 160 97 kati: 0.75 60500
P23_SP00009 824
P23_ST00012 867 254 46 "Handidi"; 0.82 0008008000
P23_SP00010 1121
P23_ST00013 1163 221 kudakara 54800010
P23_TL00004 209 531 45
P23_ST00014 365 kakazodzipedza 00000060570400
P23_SP00011 533
P23_ST00015 563 211 136 dzose. 0.93 040000
P23_TL00005 270 269 1114
P23_ST00016 36 3. 00
P23_SP00012 306 308
P23_ST00017 359 Kuzoti 0.88 040020
P23_SP00013 514 29
P23_ST00018 543 95 Bere 0.76 8010
P23_SP00014 638 309 32
P23_ST00019 670 139 ragika 008200
P23_SP00015 809 317 18
P23_ST00020 827 58 ku 04
P23_SP00016 885 19
P23_ST00021 904 153 musha 04030
P23_SP00017 1057
P23_ST00022 1075 142 kwaro 0.80 10080
P23_SP00018 1217
P23_ST00023 1235 149 rakati: 0.92 5000000
P23_TL00006 169 320
P23_ST00024 284 "Ndiciuraya 00700030000
P23_SP00019 453 368 40
P23_ST00025 493 321 mombe 50400
P23_SP00020 662 360 41
P23_ST00026 703 105 47 iye."
P23_SP00021 808
P23_ST00027 861 244 Rakatadza 0.87 200500200
P23_SP00022 1105
P23_ST00028 1148 333 236 pamusana 30460060
P23_TL00007 370 1204
P23_ST00029 189 pokutya 2064300
P23_SP00023 357 418
P23_ST00030 384 372 239 kutuggwa. 002082020
P23_SP00024 623 420
P23_ST00031 677 371 231 Rakaenda 00000440
P23_SP00025 908 410
P23_ST00032 935 331 kundodanidza 0.74 002408070600
P23_SP00026 1266
P23_ST00033 1294 78 sha 0.78 060 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT shamgari
P23_TL00008 423 1214
P23_ST00034 mgari 0.58 08065 HypPart2
P23_SP00027 302 469 20
P23_ST00035 322 435 113 waro 0.96 0010
P23_SP00028 461
P23_ST00036 454 mbada, 000814
P23_SP00029 624
P23_ST00037 643 92 kuti 0.83 5100
P23_SP00030 735
P23_ST00038 755 424 283 azoriurayira 000004000310
P23_SP00031 1038 470
P23_ST00039 1073 moaabe 0.65 408800
P23_SP00032 1241
P23_ST00040 1269 114 yaro. 00500
P23_TL00009 473
P23_ST00041 161 Mbada
P23_SP00033 511
P23_ST00042 358 474 242 ndokuuya, 440030001
P23_SP00034 600 521 37
P23_ST00043 637 230 ndokubva 72004000
P23_SP00035 512
P23_ST00044 893 486 187 yauraya 0.91 0060000
P23_SP00036 1080
P23_ST00045 1106 0.94 00200
P23_SP00037 1276
P23_ST00046 1303 81 iye, 0.85 0005
P23_TL00010 523 49
P23_ST00047 mbada 0.73 04080
P23_SP00038 329 562
P23_ST00048 366 524 229 73003000
P23_SP00039 595 564
P23_ST00049 636 525 166 yaenda 0.86 000520
P23_SP00040 802 572
P23_ST00050 829 538 34 ^ayo. 100000
P23_SP00041 943
P23_ST00051 997 154 040010
P23_SP00042 1151
P23_ST00052 1180 96 0.71 8030
P23_SP00043
P23_ST00053 roti 2030
P23_TL00011 574
P23_ST00054 ndiciuya, 0.66 160006077
P23_SP00044 381
P23_ST00055 400 575 194 kuzodya 0000400
P23_SP00045 594
P23_ST00056 613 589 nyama 50020
P23_SP00046 767
P23_ST00057 787 yaro, 00300
P23_SP00047 900
P23_ST00058 923 576 rakaona 5030010
P23_SP00048 1110 614
P23_ST00059 1128 0.90
P23_SP00049 1298
P23_ST00060 1317 67 iye 200
P23_TL00012 626
P23_ST00061 icigge 301830
P23_SP00050 674
P23_ST00062 332 268 yakaginura, 0.69 00008186405
P23_SP00051 675
P23_ST00063 628 35020000
P23_SP00052 858 665
P23_ST00064 894 130 ratiza 500100
P23_SP00053 1024
P23_ST00065 1051 rikati: 0100003
P23_SP00054 1188
P23_ST00066 627 A! 0.95
P23_SP00055 1265
P23_ST00067 1285 Ndi- 0601
P23_TL00013 1097
P23_ST00068 684 264 ggatuggwe: 8101580003
P23_SP00056 433 725
P23_ST00069 678 291 ndogozouya, 72000105003
P23_SP00057 744 726
P23_ST00070 764 ndoidya 3100600
P23_SP00058 951
P23_ST00071 969 690 yana 0080
P23_SP00059 1078
P23_ST00072 1096 kuora." 0405000
P23_TL00014 736
P23_ST00073 738 4. 10
P23_SP00060 775 57
P23_ST00074 363 150 Kutiza 752000
P23_SP00061 513 776
P23_ST00075 532 737 171 kwaiita 0000040
P23_SP00062
P23_ST00076 723 Bere, 0.60 80506
P23_SP00063 831 783 33
P23_ST00077 864 157 20080
P23_SP00064 1021
P23_ST00078 1047 195 kai^iona 0.57 601101068
P23_SP00065 1242 785
P23_ST00079 1267 117 ^ako> 0.64 100008
P23_TL00015 1202
P23_ST00080 kakauya
P23_SP00066
P23_ST00081 788 85 ndo 630
P23_SP00067
P23_ST00082 488 kutakura 04000700
P23_SP00068 699
P23_ST00083 251 mombe-yo, 005800201
P23_SP00069 976 836
P23_ST00084 996
P23_SP00070 1081
P23_ST00085 1100 789 190 kukwira 0540100
P23_SP00071 1290
P23_ST00086 1318 801 na nayo
P23_TL00016 839
P23_ST00087 852 55 yo
P23_SP00072 886
P23_ST00088 213 mugomo, 0400300
P23_SP00073 455 887
P23_ST00089 475 840 307 musiggagone 14018000000
P23_SP00074 782
P23_ST00090 kukwirwa 00000000
P23_SP00075 1031 878 15
P23_ST00091 1046 52 ne 0.59 80
P23_SP00076 1098 877 21
P23_ST00092 1119 Bere. 80000
P23_SP00077 1226
P23_ST00093 1279 8710
P23_TL00017 890
P23_ST00094 891 144 kuzoti 120071
P23_SP00078 313 929
P23_ST00095 339 93 roti: 10217
P23_SP00079 432
P23_ST00096 460 ndocinodya 7500010300
P23_SP00080 730 938
P23_ST00097 768 00250
P23_SP00081 936
P23_ST00098 903 jaggu, 0.56 868002
P23_SP00082 1129
P23_ST00099 1169 216 rikawana 24600040
P23_TL00018 941
P23_ST00100 954 193 yaggooa 0080080
P23_SP00083 362 990
P23_ST00101 ni^imbo 0.50 68103060
P23_SP00084 558 989
P23_ST00102 948 102 cete, 00003
P23_SP00085 688 988
P23_ST00103 293 rikagoteoera 110000008000
P23_SP00086 1009
P23_ST00104 151 gwara, 023102
P23_SP00087 1189
P23_ST00105 1208 177 rikaona 0170060
P23_TL00019 992
P23_ST00106 50080
P23_SP00088 327
P23_ST00107 355 993 iri 560
P23_SP00089 407
P23_ST00108 1005 212 0600000
P23_SP00090 645 1041
P23_ST00109
P23_SP00091 759
P23_ST00110 225 kubvunza 02000800
P23_SP00092 1012
P23_ST00111 00005
P23_SP00093 1144
P23_ST00112 1186 "Mombe 000000
P23_TL00020 1043
P23_ST00113 1056 143 yaggu 0.72 00805
P23_SP00094 312 1092
P23_ST00114 337 000760
P23_SP00095 503 1091
P23_ST00115 540 kupiko" 03000000
P23_SP00096 749
P23_ST00116 790
P23_SP00097 1082
P23_ST00117 991 260 yakadanira 1063808050
P23_SP00098 1251
P23_ST00118 1284 101 iciti; 000200
P23_TL00021 1094
P23_ST00119 1095 112 "Ndi 0061
P23_SP00099 1134 14
P23_ST00120 297 1107 111 6003
P23_SP00100 408 1142
P23_ST00121 428 mugomo
P23_SP00101
P23_ST00122 642 muo." 030040
P23_SP00102 810 1133
P23_ST00123 8700
P23_SP00103 966 16
P23_ST00124 982 138 0700007
P23_SP00104 1120
P23_ST00125 1140 "Ciuya 000400
P23_SP00105 1299 1141
P23_ST00126 60
P23_TL00022 1145
P23_ST00127 1158
P23_SP00106 1193
P23_ST00128 243 116 tidye 12500
P23_SP00107
P23_ST00129 378 1146 186 toseka." 00002000
P23_SP00108 1185
P23_ST00130 618 00080
P23_SP00109 779
P23_ST00131 798 115 ikati: 020510
P23_SP00110 913
P23_ST00132 945 "Handidi 0.52 56854080
P23_SP00111 1161
P23_ST00133 1179 0200
P23_SP00112 1272
P23_ST00134 87 ndi- 4300
P23_TL00023 1196
P23_ST00135 1210 82 uye 700
P23_SP00113 252 1245
P23_ST00136 290 1209 182 nayopo: 6060005
P23_SP00114 472
P23_ST00137 504 kana 0060
P23_SP00115 616
P23_ST00138 644 1197 127 ucida
P23_SP00116 771
P23_ST00139 30200
P23_SP00117 963 1244 24
P23_ST00140 987 123 yako,
P23_SP00118 1243
P23_ST00141 1138 248 itokwiraoo 3200064080
P23_TL00024 1247
P23_ST00142 1249 631000
P23_SP00119 1287
P23_ST00143 391 1248 8000
P23_SP00120 496
P23_ST00144 510 ridoedza 43800000
P23_SP00121 708 22
P23_ST00145 201 kukwira, 06002000
P23_SP00122 931 1293
P23_ST00146 226 rikatadza. 3002401000
P23_SP00123 1171 1286
P23_ST00147 1225
P23_TL00025 1213
P23_ST00148 86
P23_SP00124 256 1338
P23_ST00149 274 kudya 25100
P23_SP00125 1346
P23_ST00150 436 1312 nyama-yo 31010400
P23_SP00126 660 1347
P23_ST00151 679 1311 yose,
P23_SP00127 794
P23_ST00152 814
P23_SP00128 899 1337
P23_ST00153 919 152 kusiya 000220
P23_SP00129 1071 1345
P23_ST00154 1089 172 musoro 000040
P23_SP00130 1261
P23_ST00155 1281 1305
P23_TL00026 1349
P23_ST00156
P23_SP00131 1389
P23_ST00157 276 1350 kunouisa 51505000
P23_SP00132 487
P23_ST00158 505 1362 pa
P23_SP00133 1398
P23_ST00159 578 yakagga 0020800
P23_SP00134 1397
P23_ST00160 273 yaurayirwa. 00000021000
P23_TL00027 272 1408 1101
P23_ST00161 1410 5.
P23_SP00135 1448
P23_ST00162 1409 104
P23_SP00136 464
P23_ST00163 484 000
P23_SP00137 569
P23_ST00164 588 kugika-po 0.68 008400527
P23_SP00138 1456
P23_ST00165 828 6200360
P23_SP00139 1447
P23_ST00166 1036 1421 110000
P23_SP00140 1207
P23_ST00167 64 uri 041
P23_SP00141 1446
P23_ST00168 1420 0.98 pasi,
P23_TL00028 1458
P23_ST00169 1460 si, 006
P23_SP00142 1499
P23_ST00170 1459 Ndokusiya 072440000
P23_SP00143 1507
P23_ST00171 1472 051030
P23_SP00144 714
P23_ST00172 734 61 we
P23_SP00145 795 1498
P23_ST00173 816 167 30000
P23_SP00146 983
P23_ST00174 1002
P23_SP00147 1083 1506
P23_ST00175 1103 5100000
P23_SP00148 1497
P23_ST00176 1262 124 "Ndi- 00060
P23_TL00029 1509
P23_ST00177 1510 cambonotara 00400702000
P23_SP00149 1550
P23_ST00178 1511 mapfupa 0034000
P23_SP00150 694 1559
P23_ST00179 721 arasiwa 1000000
P23_SP00151 898 1549
P23_ST00180 925 1523 70
P23_SP00152 977 1548
P23_ST00181 00280
P23_SP00153 1165
P23_ST00182 1192 ndigozo- 04520000
P23_TL00030 1560
P23_ST00183 1574 83 uya
P23_SP00154 253 1610
P23_ST00184 1562 ndodya 0.70 450520
P23_SP00155 443
P23_ST00185 260000
P23_SP00156 633 1601
P23_ST00186 651 uyu
P23_SP00157 1609
P23_ST00187 240 mushure." 010203000
P23_SP00158 1007 1599
P23_ST00188 1060 1561
P23_SP00159 1164
P23_ST00189 1191 89 riye
P23_SP00160 1280 1608
P23_ST00190 1300 440
P23_TL00031 1612
P23_ST00191 1613 kuenda 020160
P23_SP00161 340 1652
P23_ST00192 238 kundotara 042500031
P23_SP00162 597
P23_ST00193 615 202 0016440
P23_SP00163 817 1660
P23_ST00194 842 1624 ^aro. 101500
P23_SP00164 949 1659
P23_ST00195 1003 271 Ricaggobva 0500800000
P23_SP00165 1274
P23_ST00196 1618 90 cete 0040
P23_TL00032 1662
P23_ST00197 1664 kahono 305080
P23_SP00166 1704
P23_ST00198 356 1663 kakasara 10600010
P23_SP00167 565 1703
P23_ST00199 583 kotora 304020
P23_SP00168 732 1702
P23_ST00200 751 1675
P23_SP00169 1701
P23_ST00201
P23_SP00170 1035 1709
P23_ST00202 1055 188 kopinda 0170840
P23_SP00171 1707
P23_ST00203 1263 nawo 4000
P23_TL00033 1713
P23_ST00204 1727 muguru. 0.62 5563330
P23_SP00172 364 1763
P23_ST00205 417 1715
P23_SP00173 1753
P23_ST00206 550 1714 207 rakagika, 140087006
P23_SP00174 757 1761
P23_ST00207 rikaciti: 500100104
P23_SP00175 962 1752
P23_ST00208 1008 175 "Ndiwe 003200
P23_SP00176 1183
P23_ST00209 1211 71 ani 031
P23_SP00177 1282 1751
P23_ST00210 1308 1726 wa-
P23_TL00034 1764
P23_ST00211 1773 91 tora
P23_SP00178 262 1805
P23_ST00212 289 1778 231068
P23_SP00179
P23_ST00213 492 1765 waggu" 0082500
P23_SP00180 692 1813
P23_ST00214 746 179 Kahooo 006080
P23_SP00181 1803
P23_ST00215 952 kakati, 0030146
P23_SP00182 1109 1810
P23_ST00216 "Ndini 000058
P23_SP00183 1292 1802
P23_ST00217 1313 44 kukoora
P23_TL00035 1814
P23_ST00218 1817 koora 00030
P23_SP00184 300 1856
P23_ST00219 328 180 maBere, 0080003
P23_SP00185 508 1862
P23_ST00220 537 1816 ndakadya 03003400
P23_SP00186 761
P23_ST00221 1815 maBere 008000
P23_SP00187 956 1854
P23_ST00222 985 1828 mana, 40601
P23_SP00188 1122 1861
P23_ST00223 1150 iwe
P23_SP00189 1228
P23_ST00224 1260 126 nhasi 42000
P23_TL00036 1865 51
P23_ST00225 1880 uggane 0.54 683080
P23_SP00190 336 1916
P23_ST00226 367 65 wa
P23_SP00191 1907
P23_ST00227 459 1867 176 shanu." 0005400
P23_SP00192 635 1906
P23_ST00228 103 8020
P23_SP00193 791 1905
P23_ST00229 819 37000000
P23_SP00194 1049
P23_ST00230 1076 1866 ratizira 50204750
P23_SP00195 1904
P23_ST00231 1271 kuna 0600
P23_TL00037
P23_ST00232 1919 500805
P23_SP00196 342 1965
P23_ST00233 1918 ndokugikowana 4405383000030
P23_SP00197
P23_ST00234 743 1917 0004140
P23_SP00198
P23_ST00235 965 1930 a
P23_SP00199 1955
P23_ST00236 rakadya. 10008005
P23_SP00200 1201 1963
P23_ST00237 1255 129 Raka- 08705
P23_TL00038 1966
P23_ST00238 1969 dzokera 5006040
P23_SP00201 354 2009
P23_ST00239 1968 pakare 002030
P23_SP00202 529 2017
P23_ST00240 548 kundoona 00550070
P23_SP00203 777 2008
P23_ST00241 1980 130050
P23_SP00204 2006
P23_ST00242 94 uye,
P23_SP00205 2014
P23_ST00243 285 rikagikoBata 423080708000
P23_TL00039 2018
P23_ST00244 2033 nyagga: 3008203
P23_SP00206 351 2068
P23_ST00245 2019 005080
P23_SP00207 546 2058
P23_ST00246 kakati: 0000031
P23_SP00208 740 2057
P23_ST00247 778 300000
P23_SP00209
P23_ST00248 974 191 0700070
P23_SP00210
P23_ST00249 1205 181 8080003
P23_TL00040
P23_ST00250 2071 83000
P23_SP00211 2110
P23_ST00251 315 79
P23_SP00212 394
P23_ST00252 413 2083 163 uggaoe 081080
P23_SP00213 2118
P23_ST00253 596 2082 63
P23_SP00214 659 2109
P23_ST00254 691 2069 3005020
P23_SP00215 2108
P23_ST00255
P23_SP00216 1023 2107
P23_ST00256 1052 6174030
P23_SP00217
P23_ST00257 1219 "Ndiko 006100
P23_TL00041 2119
P23_ST00258 2122 aka, 0204
P23_SP00218 2168
P23_ST00259 279 2121 kagga 30870
P23_SP00219 2170
P23_ST00260 2120 kacindityifla." 200445100677800
P23_SP00220 758
P23_ST00261 812 Ndokuzodya 0517000580
P23_SP00221 2166
P23_ST00262 1117 2132 040008
P23_SP00222 1289 2158
P23_ST00263 2133
P23_TL00042
P23_ST00264 2186 100600
P23_SP00223 2222 519
P23_ST00265 Ndipo 07060
P23_SP00224 2218
P23_ST00266 959 2183
P23_SP00225 1014 2219
P23_ST00267 1033 rwakaperera. 400205068300


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00044.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P44 PHYSICAL_IMG_NR 44 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P44_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P44_LM00001 160 2189
RightMargin P44_RM00001 1394
BottomMargin P44_BM00001 2230 228
PrintSpace P44_PS00001 1234
TextBlock P44_TB00001 709 137 43
TextLine P44_TL00001 715 47 125 31
String P44_ST00001 CONTENT 42 WC 0.62 CC 0780
P44_TB00002 103 2127
P44_TL00002 401 109 758 40
P44_ST00002 112 61 37 30. 0.83
SP P44_SP00001 462 149 55
P44_ST00003 517 110 224 38 KUPERA 0.98 010000
P44_SP00002 741 148
P44_ST00004 784 39 KWA 1.00 000
P44_SP00003 921 26
P44_ST00005 947 212 UANHU. 0.65 700426
P44_TL00003 278 185 1110
P44_ST00006 188 32 1. 00
P44_SP00004 310 225 54
P44_ST00007 364 227 Kare-kare 000000000
P44_SP00005 591 20
P44_ST00008 611 198 oana 0.75 8100
P44_SP00006 720
P44_ST00009 751 219 nacifudza 0.77 810303030
P44_SP00007 970 27
P44_ST00010 997 171 mbudzi 0.68 643500
P44_SP00008 1168
P44_ST00011 1194 186 194 nakaona 0.69 8000822
P44_TL00004 173 237 1213
P44_ST00012 238 139 46 nyuci, 0.66 635021
P44_SP00009 312 284 30
P44_ST00013 342 155 nakati, 0.82 8000003
P44_SP00010 497 282 28
P44_ST00014 525 423 "DgatidziBureyi." 0.79 78000001085001100
P44_SP00011 948
P44_ST00015 1002 210 Uatodziti 0.80 704023000
P44_SP00012 1212 275
P44_ST00016 1239 244 147 tatapu 404047
P44_TL00005 288 1215
P44_ST00017 158 dzikati 0.86 4031000
P44_SP00013 331 326
P44_ST00018 359 253 dzaoaruma 050802000
P44_SP00014 612 29
P44_ST00019 641 229 ndokubva 22004002
P44_SP00015 870
P44_ST00020 898 nadziregera. 802010000400
P44_SP00016 1180 335
P44_ST00021 289 154 Kuzoti 0.87 040030
P44_TL00006 172 339 48
P44_ST00022 352 35 mumge 24080
P44_SP00017 343 387 19
P44_ST00023 362 340 musi 0.61 6630
P44_SP00018 474 377 18
P44_ST00024 492 351 138 naona 80020
P44_SP00019 630
P44_ST00025 648 152 kamge 00080
P44_SP00020 800 386 15
P44_ST00026 815 174 karume 0.89 003030
P44_SP00021 989
P44_ST00027 1004 383 kaigguno-pfuura 400801600460210
P44_TL00007 390 52
P44_ST00028 391 104 ^ako 0.67 10030
P44_SP00022 276 438
P44_ST00029 316 45 nakakati, 802000000
P44_SP00023 526 435
P44_ST00030 569 136 "Nayi 0.60 56070
P44_SP00024 705 442 33
P44_ST00031 738 164 nakuru 830127
P44_SP00025 902 429
P44_ST00032 929 458 hamugga-tiBurireno 506380001083240080
P44_TL00008 441
P44_ST00033 128 nyuci 30700
P44_SP00026 300 488
P44_ST00034 320 dzedu, 0.74 300830
P44_SP00027 469 487 21
P44_ST00035 490 196 takwana 0.78 0060070
P44_SP00028 686 479
P44_ST00036 704 454 56 no
P44_SP00029 760 480
P44_ST00037 779 203 mgoyo" 0.70 3801007
P44_SP00030 982 489
P44_ST00038 1023 Karume 005100
P44_SP00031 1209
P44_ST00039 1228 157 kakati, 0.76 5020504
P44_TL00009 1199
P44_ST00040 493 209 "Kwete." 07000003
P44_SP00032 382 531
P44_ST00041 437 494 116 36 Uan 0.64 7070
P44_SP00033 553 530
P44_ST00042 573 0.71 8020601
P44_SP00034 727 537
P44_ST00043 772 187 "Tapota 0006020
P44_SP00035 959 540
P44_ST00044 977 144 kwa:^o 0.63 4007100
P44_SP00036 1121
P44_ST00045 1139 165 oakuru 0.59 800438
P44_SP00037 1304 17
P44_ST00046 1321 505 51 25 oe 0.56 80 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT oedu."
P44_TL00010 542 1214 49
P44_ST00047 545 102 du." HypPart2
P44_SP00038 274 582
P44_ST00048 328 544 0.93 000300
P44_SP00039 513 581
P44_ST00049 557 308 kakaoaBurira 103086866230
P44_SP00040 865
P44_ST00050 908 543 85 ndo 0.58 840
P44_SP00041 993
P44_ST00051 1030 170 kunapa 548030
P44_SP00042 1200
P44_ST00052 1235 151 nodya. 805000
P44_TL00011 594 1216
P44_ST00053 595 0.92 230000
P44_SP00043 325 633
P44_ST00054 oapedza 8000600
P44_SP00044 539
P44_ST00055 568 142 kudya 0.88 01400
P44_SP00045 710 640
P44_ST00056 737 146 kakati 101003
P44_SP00046 883 632
P44_ST00057 kwaoari, 01080003
P44_SP00047 1106
P44_ST00058 1135 251 "Teererayi 0200304002
P44_TL00012 645 1203
P44_ST00059 658 nana 8030
P44_SP00048 280 684
P44_ST00060 299 646 86 imi, 3025
P44_SP00049 385 691
P44_ST00061 404 madya 40000
P44_SP00050 558
P44_ST00062 577 68 uci 0.91 200
P44_SP00051 683
P44_ST00063 664 268 wandaBura, 0010081263
P44_SP00052 932
P44_ST00064 951 kana 0.73 3070
P44_SP00053 1063
P44_ST00065 1080 mana 0080
P44_SP00054 1205
P44_ST00066 1224 58 ku 14
P44_SP00055 1282
P44_ST00067 1300 73 mu 22 musha
P44_TL00013 696
P44_ST00068 697 78 sha 0.81 050
P44_SP00056 249 735
P44_ST00069 218 musazoti, 034000355
P44_SP00057 486 742
P44_ST00070 516 250 'TaBurirwa 0008004541
P44_SP00058 766 734
P44_ST00071 788 73301
P44_SP00059 916 743
P44_ST00072 934 na 50
P44_SP00060 990
P44_ST00073 1009 264 Cinotomba' 0460308002
P44_SP00061 1273
P44_ST00074 1302 72 muggapere
P44_TL00014 169 747
P44_ST00075 183 ggapere 8103000
P44_SP00062 795
P44_ST00076 366 53 ne
P44_SP00063 419 785 16
P44_ST00077 Cakapedza 050040100
P44_SP00064 794
P44_ST00078 699 211 Mbudzi." 00500020
P44_SP00065 910 786
P44_ST00079 939 748 119 8060
P44_SP00066 1058 10
P44_ST00080 1068 8000400
P44_SP00067 1223
P44_ST00081 1244 "Kwe 0.95 0200 "Kwete,
P44_TL00015 798
P44_ST00082 807 te, 506
P44_SP00068 845
P44_ST00083 243 799 293 hatimborena 50347001080
P44_SP00069 536 837
P44_ST00084 563 239 hameneyo 54700000
P44_SP00070 802
P44_ST00085 829 101 ^ake 10000
P44_SP00071 930 846
P44_ST00086 812 82 ano 083
P44_SP00072 1041
P44_ST00087 1085 811 193 muromo 040000
P44_SP00073 1278 838
P44_ST00088 1305 81 usi- 0.85 2002
P44_TL00016 168 849 1217
P44_ST00089 862 ggamarwe 84002200
P44_SP00074 406
P44_ST00090 426 863
P44_SP00075 888
P44_ST00091 498 850 197 nhunzi." 87200100
P44_SP00076 695
P44_ST00092 749 Cinotomba 0.90 013020020
P44_SP00077
P44_ST00093 1021 231 wakaenda 00200660
P44_SP00078 1252 889
P44_ST00094 1271 114 ^ake. 100800
P44_TL00017 900
P44_ST00095 903 118
P44_SP00079 287 940
P44_ST00096 307 914 naye 8000
P44_SP00080 411
P44_ST00097 431 nakaciraggana 8000010080080
P44_SP00081 770
P44_ST00098 790 901 97 ooti, 0.53 83712
P44_SP00082 887
P44_ST00099 917 217 "Kuwana 3060040
P44_SP00083 1134
P44_ST00100 1162 222 anondo^i- 0608401001
P44_TL00018 952
P44_ST00101 965 100 reoa
P44_SP00084 269 991
P44_ST00102 296 958 anotoswera 0405100050
P44_SP00085 560
P44_ST00103 589 na'mai 604303
P44_SP00086
P44_ST00104 782 953 145 nake." 800040
P44_SP00087 927
P44_ST00105 981 I^o^o 0.46 2100104
P44_SP00088 1099 1000
P44_ST00106 rega 5000
P44_SP00089
P44_ST00107 1272 111 uone 0070
P44_TL00019 1003 792
P44_ST00108 1016 rwaoe 01080
P44_SP00090 1042
P44_ST00109 195 rudididi 0.44 00878486
P44_SP00091 521
P44_ST00110 240 kundonwa 63003800
P44_SP00092
P44_ST00111 801 mvura. 0.84 102401
P44_TL00020 270 1062 1114
P44_ST00112 1064 34 2.
P44_SP00093 304 1100
P44_ST00113 000041
P44_SP00094
P44_ST00114 528 1075 zuna 0480
P44_SP00095
P44_ST00115 163 radoka 308000
P44_SP00096 809
P44_ST00116 823 nakatinha 801021660
P44_SP00097 1054 1101 12
P44_ST00117 1066 300100
P44_SP00098 1237
P44_ST00118 132 dzano 05380
P44_TL00021 1113 1204
P44_ST00119 84
P44_SP00099 252 1152
P44_ST00120 272 kuenda 640220
P44_SP00100 443 1151
P44_ST00121 57 01
P44_SP00101 519
P44_ST00122 538 musha, 000402
P44_SP00102 701 1158
P44_ST00123 700
P44_SP00103 820
P44_ST00124 847 285 kugkopotera 00800320000
P44_SP00104 1132 1161
P44_ST00125 1126 134 panze 40800
P44_SP00105 1292
P44_ST00126 1320 nacitamba
P44_TL00022 1164
P44_ST00127 citamba 0200600
P44_SP00106
P44_ST00128 371 nacipota 80060000
P44_SP00107 1211
P44_ST00129 nacipinda 800355000
P44_SP00108 818
P44_ST00130 1177 70 24
P44_SP00109 919 1202
P44_ST00131 167 dzimba 400000
P44_SP00110
P44_ST00132 1141 242 07610100
P44_TL00023
P44_ST00133 mvura 00830
P44_SP00111 1254
P44_ST00134 344 1222 cete. 00000
P44_SP00112 445 1253 67
P44_ST00135 512 215 Uadzimai 80500000
P44_SP00113
P44_ST00136 754 8000063
P44_SP00114 909 1261
P44_ST00137 938 "Nkasi 008000
P44_SP00115
P44_ST00138 1128 256 manyanyo- 078016103
P44_TL00024 1265
P44_ST00139 1266 332 swero-dyeyiko 0003036000050
P44_SP00116 501 1313
P44_ST00140 523 02
P44_SP00117 580
P44_ST00141 599 mbudzi" 00260000
P44_SP00118
P44_ST00142 Una 0.43 7770
P44_SP00119 962
P44_ST00143 8022006
P44_SP00120 1137
P44_ST00144 1166 1268 "Hapana, 07550402
P44_TL00025 1317
P44_ST00145 1318 133 tipeyi 0.94 003000
P44_SP00121 301 1365
P44_ST00146 319 105 ^ecfu 100170
P44_SP00122 424 1364 23
P44_ST00147 447 1329 00680
P44_SP00123 1355
P44_ST00148 622 tinwe." 1730000
P44_SP00124 1356
P44_ST00149 80004400
P44_SP00125
P44_ST00150 298 nakaraggana 80506083060
P44_TL00026 1358
P44_ST00151 1368 kunaBata. 048085300
P44_SP00126 389 1406
P44_ST00152 444 1369 Kamge
P44_SP00127 607 1415
P44_ST00153 1367 kakaBatwa 204080500
P44_SP00128 882
P44_ST00154 156 800120
P44_SP00129 1065
P44_ST00155 1094 122 nako. 80000
P44_SP00130 1407
P44_ST00156 1270 113 ika- 85300
P44_TL00027 1418
P44_ST00157 1419 nzi 532
P44_SP00131 236 1457
P44_ST00158 166 na'mai, 0140060
P44_SP00132 430 1463
P44_ST00159 460 "Ndiudze 70032500
P44_SP00133 679
P44_ST00160 707 159 ndisati 0260134
P44_SP00134 866
P44_ST00161 904 259 ndakurona, 0.72 5020420804
P44_SP00135 1163 1465
P44_ST00162 1201 1432 180 masoro- 0000400
P44_TL00028 1469
P44_ST00163 dyeyi" 1000100
P44_SP00136 1516
P44_ST00164 397 1470 Mgana 08070
P44_SP00137 554 1515
P44_ST00165 wakati, 0400017
P44_SP00138
P44_ST00166 789 Regayi 000001
P44_SP00139 949 1517
P44_ST00167 969 247 kundirooa, 0450630840
P44_SP00140
P44_ST00168 143 ndiku- 700630
P44_TL00029 1520
P44_ST00169 udzeyi. 2200000
P44_SP00141 1567
P44_ST00170 384 TaBurirwa 008515000
P44_SP00142 627 1558
P44_ST00171 1521 80700
P44_SP00143 774
P44_ST00172 1533
P44_SP00144 857
P44_ST00173 885 010000006
P44_SP00145 1138 1559
P44_ST00174 1170 60 asi 005
P44_SP00146 1230
P44_ST00175 1522 130 :anzi, 7800056
P44_TL00030 1570
P44_ST00176 'Musazondoreoa 70300008202080
P44_SP00147 1609
P44_ST00177 07
P44_SP00148 621 1608
P44_ST00178 639 153 16050
P44_SP00149
P44_ST00179 1571 91 kuti 4400
P44_SP00150 911
P44_ST00180 taBurirwa 108052200
P44_SP00151 1154 1610
P44_ST00181 1181 1572 60400
P44_SP00152 1309 1618
P44_ST00182 1327 1584
P44_TL00031 1620
P44_ST00183 265 Cinotomba, 0650005000
P44_SP00153 433 1667 13
P44_ST00184 446 1633 257 068001000
P44_SP00154 703 1668
P44_ST00185 718 1634
P44_SP00155 1660
P44_ST00186 1621 004020400
P44_SP00156 1034 1669 9
P44_ST00187 1043 1622 Mbudzi.' 00550505
P44_SP00157 1241 1661
P44_ST00188 1255 1624 126 Yowe
P44_TL00032 1672
P44_ST00189 010050500
P44_SP00158 418 1719
P44_ST00190 Mbudzi," 01100345
P44_SP00159 649 1710
P44_ST00191 702 1673 08050
P44_SP00160 860
P44_ST00192 62043000
P44_SP00161 1117 1712
P44_ST00193 77 afa. 0300
P44_SP00162
P44_ST00194 1269 1674 BaBa 0.57 8080
P44_TL00033 1723
P44_ST00195 1737 64 wo
P44_SP00163 232 1762
P44_ST00196 1736 mgana 28100
P44_SP00164 408 1770
P44_ST00197 427 akati, 300030
P44_SP00165 552 1767
P44_ST00198 574 "Mukadzi, 000203044
P44_SP00166 1769
P44_ST00199 826 58000
P44_SP00167
P44_ST00200 995 1725 124 waita 00300
P44_SP00168 1119
P44_ST00201 1136 1724 seyi"
P44_SP00169 1772
P44_ST00202 1294 Mu 0.55 Mukadzi
P44_TL00034 1773
P44_ST00203 1774 kadzi 00220
P44_SP00170 292 1812
P44_ST00204 318 0030131
P44_SP00171 483 1819
P44_ST00205 1775 178 "Hauna 060330
P44_SP00172 708
P44_ST00206 213 ko^inzwa 081007040
P44_SP00173 1821
P44_ST00207 978 99 here 4040
P44_SP00174 1077 1813
P44_ST00208 aciti, 001625
P44_SP00175
P44_ST00209 1246 1776 'Janzi 4880200
P44_TL00035 1824
P44_ST00210 1825 363 musazondorena 0006001001080
P44_SP00176 1864
P44_ST00211 549 59
P44_SP00177 608 1863
P44_ST00212 626 40100
P44_SP00178
P44_ST00213 797 2003
P44_SP00179
P44_ST00214 223 528030000
P44_SP00180 1144
P44_ST00215 1171 1826 40400
P44_SP00181 1299 1873
P44_ST00216 1326 1839
P44_TL00036 1875
P44_ST00217 2380005605
P44_SP00182 432 1922
P44_ST00218 1888 muggaperene 05812003020
P44_SP00183 765 1923
P44_ST00219 1876 000210688
P44_SP00184 1029
P44_ST00220 1039 199 00001304
P44_SP00185 1238 1916
P44_ST00221 1878 0000
P44_TL00037 1926
P44_ST00222 000000600
P44_SP00186 417 1974
P44_ST00223 44000500
P44_SP00187 1965
P44_ST00224 1927 Amai 0004
P44_SP00188 828
P44_ST00225 60005000
P44_SP00189 1966
P44_ST00226 1093 1928 nafano. 8030820
P44_SP00190 1256 1967
P44_ST00227 1310 1929 Ba
P44_TL00038 1977
P44_ST00228 1978
P44_SP00191 2016
P44_ST00229 241 415 ^akamukagganisa 1000004408003400
P44_SP00192 656 2025
P44_ST00230 54002000
P44_SP00193
P44_ST00231 aBuda 08080
P44_SP00194 1079 2017
P44_ST00232 1991
P44_SP00195
P44_ST00233 1190 1979 191 kupinda 1000500
P44_TL00039 2028
P44_ST00234 2042 127 mue 4470
P44_SP00196 2067
P44_ST00235 2029 imge 4080
P44_SP00197 2075
P44_ST00236 imba 2700
P44_SP00198 2066
P44_ST00237 571 000500
P44_SP00199 2074
P44_ST00238 719 "Mhuri 001331
P44_SP00200 886
P44_ST00239 2041 140 yaggu 00825
P44_SP00201 1040 2077
P44_ST00240 yapera. 0000500
P44_SP00202 1221 2076
P44_ST00241 2031 Mga 080
P44_TL00040 2079
P44_ST00242 2092
P44_SP00203 221 2118
P44_ST00243 234
P44_SP00204
P44_ST00244 kwaggu 000881
P44_SP00205 2126 11
P44_ST00245 2080 unzi, 70032
P44_SP00206 2124
P44_ST00246 254 1008462400
P44_SP00207 880
P44_ST00247 893 10500
P44_SP00208 1019
P44_ST00248 1032
P44_SP00209 1086
P44_ST00249 279 Cinotomba,' 02800020024
P44_TL00041 2130
P44_ST00250 2131
P44_SP00210 2169
P44_ST00251 :^anzi. 81000027
P44_SP00211 2177
P44_ST00252 399 'Musazondorena 50370007005080
P44_SP00212 776 2168
P44_ST00253
P44_SP00213 852
P44_ST00254 871 047003
P44_SP00214
P44_ST00255 2143 018000000
P44_SP00215 1311 2178
P44_ST00256 2144
P44_TL00042 2180
P44_ST00257 2181 248 002000300
P44_SP00216 2229
P44_ST00258 461 20000001
P44_SP00217 2219
P44_ST00259 2182 Yo^^'e 008770
P44_SP00218
P44_ST00260 874 000080000
P44_SP00219 1124
P44_ST00261 20470070


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P7_LM00001 160 2190
RightMargin P7_RM00001 1393 161
BottomMargin P7_BM00001 2232 226
PrintSpace P7_PS00001 1233
TextBlock P7_TB00001 719 117
TextLine P7_TL00001 725 48 105 30
String P7_ST00001 67 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P7_SP00001 767 70 2
P7_ST00002 769 61 5 0.68 60
P7_TB00002 101 2131
P7_TL00002 167 107 1215 51
P7_ST00003 231 41 ''Cokwadi 0.59 660076080
P7_SP00002 398 148 39
P7_ST00004 437 108 333 kutambudzika 0.77 530050051420
P7_SP00003 770 149 26
P7_ST00005 796 122 55 36 pa 0.73 50
P7_SP00004 851 158 28
P7_ST00006 879 123 179 musana 0.76 420070
P7_SP00005 1058 38
P7_ST00007 1096 35 0.87 20
P7_SP00006 1151 37
P7_ST00008 1188 110 194 matadzo 0.82 4000610
P7_TL00003 166 159 1204
P7_ST00009 301 40 kwakanaka." 0.79 28306200000
P7_SP00007 467 199 -199
P7_ST00010 268 221 3. 00
P7_SP00008 303 258
P7_ST00011 358 220 Garwe 0.90 00500
P7_SP00009 506 259 19
P7_ST00012 525 239 rakafikura 0.81 0000550150
P7_SP00010 764 18
P7_ST00013 782 46 riciti, 0.86 4200003
P7_SP00011 904 267
P7_ST00014 924 190 "Maiwe! 0.94 0002200
P7_SP00012 1114 260
P7_ST00015 1133 233 138 gguoa 0.58 80281
P7_SP00013 1271 269 21
P7_ST00016 1292 78 sho 0.74 070 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT shoma
P7_TL00004 271 1213 49
P7_ST00017 282 ma 0.63 HypPart2
P7_SP00014 237 308
P7_ST00018 256 277 90 32 cete 0.83 0060
P7_SP00015 346 309
P7_ST00019 365 283 168 yapera, 0010404
P7_SP00016 533 319
P7_ST00020 552 mhembge 0402000
P7_SP00017 778
P7_ST00021 798 285 145 34 nyoro, 0.69 640007
P7_SP00018 943
P7_ST00022 971 272 146 yagika 008400
P7_SP00019 1117 320
P7_ST00023 1145 273 127 kuno, 0.52 55804
P7_SP00020 1272
P7_ST00024 1291 89 kuti 0.61 3407
P7_TL00005 321 1216
P7_ST00025 284 igoyambuka 0402030330
P7_SP00021 451 369
P7_ST00026 471 322 126 rwizi. 170010
P7_SP00022 597 361 53
P7_ST00027 650 323 142 Yowe! 07005
P7_SP00023 792 362
P7_ST00028 812 243 ndabvuma 25000550
P7_SP00024 1055 27
P7_ST00029 1082 225 kuitakura 045020340
P7_SP00025 1307
P7_ST00030 1325 58 ku 0.66 33
P7_TL00006 373
P7_ST00031 385 180 650070
P7_SP00026 347 411
P7_ST00032 192 kwaggu. 5008010
P7_SP00027 557 422 54
P7_ST00033 611 374 Yanditenda, 01360008754
P7_SP00028 894 420
P7_ST00034 914 387 56 no 0.84
P7_SP00029 970 413
P7_ST00035 988 209 kutsikira 0.67 245077020
P7_SP00030 1197 414
P7_ST00036 muma- 0.57 66701
P7_TL00007 169 424
P7_ST00037 235 Bendekete 0.72 806604000
P7_SP00031 404 463
P7_ST00038 432 aggu, 08227
P7_SP00032 555 472 29
P7_ST00039 584 425 63 asi 000
P7_SP00033 647
P7_ST00040 674 hatina 600050
P7_SP00034 822 43
P7_ST00041 865 203 kuzogika 21008200
P7_SP00035 1068 473
P7_ST00042 1105 426 133 47 rimge 0.51 27680
P7_SP00036 1238
P7_ST00043 1279 45 di 0.36 84
P7_SP00037 1324 464 4
P7_ST00044 1328 ni, 0.33 856
P7_TL00008 475 1214
P7_ST00045 487 100 ^ane 0.53 10080
P7_SP00038 266 523
P7_ST00046 307 91 0.71 2044
P7_SP00039 514
P7_ST00047 439 489 155 mgoyo 28002
P7_SP00040 594
P7_ST00048 634 waggu 20804
P7_SP00041 783 524
P7_ST00049 477 wakaipisa 0.88 000051300
P7_SP00042
P7_ST00050 1081 476 299 wandikunda. 30743147020
P7_TL00009 526
P7_ST00051 Ndaidya." 000241320
P7_SP00043 403 574 -134
P7_ST00052 587 4. 0.65
P7_SP00044 305 625 52
P7_ST00053 357 137 Tsuro 00440
P7_SP00045 494
P7_ST00054 512 586 254 yakaraidza 0000505500
P7_SP00046 766 633 22
P7_ST00055 788 iciti, 0.80 100405
P7_SP00047 888
P7_ST00056 917 "Ko! 0.70 7004
P7_SP00048 1022 626
P7_ST00057 1051 599
P7_SP00049 1104
P7_ST00058 1131 n^imbo 0.46 8106070
P7_SP00050 1300
P7_ST00059 1327 po
P7_TL00010 636 1217
P7_ST00060 kucema 220070
P7_SP00051 675
P7_ST00061 637 175 ^akaipa 10060060
P7_SP00052 540 685
P7_ST00062 575 ^a 0.50
P7_SP00053 623
P7_ST00063 649 wakaita, 48400310
P7_SP00054 841 683
P7_ST00064 870 651
P7_SP00055 925 677
P7_ST00065 952 304 ku^ipamidza, 0.78 3010040003004
P7_SP00056 1256
P7_ST00066 1283 uno- 8700
P7_TL00011 687
P7_ST00067 688 fanira 0.60 407650
P7_SP00057 727
P7_ST00068 324 276 ku^isimbisa 561000040000
P7_SP00058 600 736
P7_ST00069 618 0.91 3000
P7_SP00059 709
P7_ST00070 728 701 128 urege 34000
P7_SP00060 737
P7_ST00071 875 689 119 kuita 35020
P7_SP00061 994
P7_ST00072 1016 177 10000260
P7_SP00062 1193
P7_ST00073 1219 162 pakare, 10060003
P7_TL00012 739
P7_ST00074 752 57 0.96
P7_SP00063 224
P7_ST00075 251 205 kuomesa 3600000
P7_SP00064 456
P7_ST00076 484 189 misodzi, 30005001
P7_SP00065 673 786
P7_ST00077 92 0301
P7_SP00066 793 779
P7_ST00078 819 753 111 uone 4070
P7_SP00067 930
P7_ST00079 958 740 141 kutiza 000410
P7_SP00068 1099
P7_ST00080 1134 741 98 ^iito 105020
P7_SP00069 1232
P7_ST00081 1267 ^jaka- 1080400
P7_TL00013 790
P7_ST00082 144 daro." 812010
P7_SP00070 313 829 -44
P7_ST00083 850 5. 11
P7_SP00071 889
P7_ST00084 181 Icitaura 30000440
P7_SP00072 538
P7_ST00085 223 ^akadaro, 1000084400
P7_SP00073 780 898
P7_ST00086 808 857 118 tsuro 00460
P7_SP00074 926 890 24
P7_ST00087 950 242 isiggazine, 08081071800
P7_SP00075 1192
P7_ST00088 1211 173 yakase- 0.95 0000003
P7_TL00014 900
P7_ST00089 901 104 dera 8030
P7_SP00076 940
P7_ST00090 59 0.49
P7_SP00077 368
P7_ST00091 407 913 150 garwe. 004000
P7_SP00078 949
P7_ST00092 217 Pakarepo 40000030
P7_SP00079 828
P7_ST00093 yakaBatwa, 0.75 4040810006
P7_SP00080 1125
P7_ST00094 1163
P7_SP00081
P7_ST00095 1245 kutse- 245000
P7_TL00015 964 493
P7_ST00096 ggwa 8110
P7_SP00082 290 1000
P7_ST00097 965 na
P7_SP00083 991
P7_ST00098 383 174 mazeyo 400000
P7_SP00084
P7_ST00099 577 aro. 0.97
P7_TL00016 270 1011 1100
P7_ST00100 1013 6,
P7_SP00085 1050
P7_ST00101 360 1012 0.89
P7_SP00086 508
P7_ST00102 528 85 ndo
P7_SP00087 613
P7_ST00103 631 540020
P7_SP00088 811 17
P7_ST00104 212 kupfuura 21510440
P7_SP00089 1040 1059
P7_ST00105 1067 208 kwakare, 0.93 20300000
P7_SP00090 1275 1057
P7_ST00106 1294 76 rici 1002
P7_TL00017 1062
P7_ST00107 1063 ti, 002
P7_SP00091 1109
P7_ST00108 "E^oka! 00100000
P7_SP00092 415 1110
P7_ST00109 444 ndatadza 64024000
P7_SP00093 653 1101
P7_ST00110 680 0000006
P7_SP00094 849 1111
P7_ST00111 895 1064
P7_SP00095 1102
P7_ST00112 985 1076 nyama 10000
P7_SP00096 1140
P7_ST00113 1166 1075 ya
P7_SP00097 1220
P7_ST00114 1257 iyono 50080
P7_TL00018 1113 872
P7_ST00115 inotapira 061400250
P7_SP00098 380 1161
P7_ST00116 kwai^o." 000810000
P7_SP00099 579 1162 -67
P7_ST00117 1255
P7_SP00100 546 1293
P7_ST00118 BERE 8000
P7_SP00101
P7_ST00119 74 NE
P7_SP00102 840
P7_ST00120 HAUA. 00800
P7_TL00019 1352
P7_ST00121 1355 1.
P7_SP00103 1391
P7_ST00122 Bere 8050
P7_SP00104
P7_ST00123 505 1364 ne
P7_SP00105 558
P7_ST00124 hana 2080
P7_SP00106 707 44
P7_ST00125 751 428 ^aishamgaridzana. 100530108002000320
P7_SP00107 1179 1400
P7_ST00126 Rimge 00480
P7_TL00020 1403
P7_ST00127 1416 zuna 0380
P7_SP00108 274 1442
P7_ST00128 0080
P7_SP00109
P7_ST00129 438 156 yakati, 0000056
P7_SP00110 1450
P7_ST00130 263 "Ndinozina 0003800080
P7_SP00111 886
P7_ST00131 dagga 80810
P7_SP00112 1054 1451
P7_ST00132 1083 1415 re
P7_SP00113 1126 1441
P7_ST00133 1146 hwai, 00060
P7_SP00114 1268 1448
P7_ST00134 1288 95 gga- 8100
P7_TL00021 1454
P7_ST00135 1455 183 tinotora 20604050
P7_SP00115 351 1493 15
P7_ST00136 366 193 nyama." 0.85 1044000
P7_SP00116 559 1501
P7_ST00137 612 103
P7_SP00117 715 1492
P7_ST00138 734 rakati, 0000001
P7_SP00118 882 1500
P7_ST00139 903 "Enda
P7_SP00119 1047
P7_ST00140 iwe, 6000
P7_SP00120 1165
P7_ST00141 1185 1466 uuye 4110
P7_SP00121 1296
P7_ST00142 1465 0.64
P7_TL00022 1503
P7_ST00143 1518 0.92 30000
P7_SP00122 1553
P7_ST00144 342 1505 tigozodya 002060600
P7_SP00123 567
P7_ST00145 585 1506 151 pao." 005005
P7_SP00124
P7_ST00146 789 1504 Yakaenda, 010002000
P7_SP00125 1032 1551
P7_ST00147 1065 130 ikagik 020808
P7_SP00126 1195 9
P7_ST00148 odariki- 08015400
P7_TL00023 1555
P7_ST00149 1569 ra
P7_SP00127 214 1595
P7_ST00150 232 1556 164 rutsito, 53000002
P7_SP00128 396 1602
P7_ST00151 416
P7_SP00129
P7_ST00152 490 kuBata 008010
P7_SP00130 646 1594
P7_ST00153 665 218 hwayana, 30000805
P7_SP00131 883 1603
P7_ST00154 500
P7_SP00132
P7_ST00155 1018 364 kucimbidzobva, 11023615104004
P7_TL00024 1606
P7_ST00156 1607 188 mufudzi 2450530
P7_SP00133 356 1647
P7_ST00157 376 asati 00000
P7_SP00134 483 1646
P7_ST00158 agika; 080000
P7_SP00135 1654 31
P7_ST00159 662 230 ndokudya 66015600
P7_SP00136 892
P7_ST00160 918 hwayana 5000050
P7_SP00137
P7_ST00161 1153 ^iri 10450
P7_SP00138 1227
P7_ST00162 1253 129 ^iniri. 10080580
P7_TL00025 1665
P7_ST00163 1668 2.
P7_SP00139 1705
P7_ST00164 359 1667 No
P7_SP00140
P7_ST00165 446 1678 125 umge 0.56 2680
P7_SP00141 571 1714
P7_ST00166 590 usiku 52351
P7_SP00142 717
P7_ST00167 738
P7_SP00143 833
P7_ST00168 852 1666 1000205
P7_SP00144 1712
P7_ST00169 1020 "Hana 06080
P7_SP00145 1704 13
P7_ST00170 1178 wakauya 0330640
P7_TL00026 1716
P7_ST00171 1730 10
P7_SP00146 222 1756
P7_ST00172 154 30080
P7_SP00147 417 1765
P7_ST00173 458 shoma. 000605
P7_SP00148 619 1755
P7_ST00174 672 Nhasi 07000
P7_SP00149 809
P7_ST00175 1717 ndineenda 001600710
P7_SP00150 1092
P7_ST00176 1120 newe. 20800
P7_SP00151 1249
P7_ST00177 1303 80 Ha-
P7_TL00027 1767 1203
P7_ST00178 1768 ndei."
P7_SP00152 1808
P7_ST00179 215 ^akagika, 1000280200
P7_SP00153 1816
P7_ST00180 595
P7_SP00154 658 1806
P7_ST00181 678 8060
P7_SP00155 773 1807
P7_ST00182 805 rakoniwa 80001000
P7_SP00156
P7_ST00183 247 kudarikira 0180300250
P7_SP00157
P7_ST00184 1321 1780 ru
P7_TL00028 1818
P7_ST00185 1820 113 tsito, 502304
P7_SP00158 281 1867
P7_ST00186 1819 329 rakapoteredza 4000300040000
P7_SP00159 630
P7_ST00187 153 dagga, 808005
P7_SP00160 815
P7_ST00188 842 rikawana 44120020
P7_SP00161 1056 1858
P7_ST00189 1084 1831 mgena, 080502
P7_SP00162 1250
P7_ST00190 106 rika- 30001
P7_TL00029 1870
P7_ST00191 131 pinda 00150
P7_SP00163 298 1919
P7_ST00192 316 1883
P7_SP00164 371
P7_ST00193 390 25 nawo.
P7_TL00030 1928 1115
P7_ST00194 1931 02
P7_SP00165 1969
P7_ST00195 1930 115 Iroro 04040
P7_SP00166 1968
P7_ST00196 1929 rie 6530
P7_SP00167 583 1967 14
P7_ST00197 nhafu. 130000
P7_SP00168
P7_ST00198 795 Rakauraya 000005000
P7_SP00169 1042 1976
P7_ST00199 1061 zhinji, 5007055
P7_SP00170 1975 16
P7_ST00200 dzimge 551280
P7_TL00031 1978
P7_ST00201 1981 dzose 45000
P7_SP00171 293 2020
P7_ST00202 1980 447 dzicigguno-rirarira. 00000800802266000000
P7_SP00172 2028
P7_ST00203 824 1979 Mufudzi 6042100
P7_SP00173 1014 2018
P7_ST00204 240 wakatizira 0070300040
P7_SP00174 1298 2019
P7_ST00205 1326 03
P7_TL00032 2030
P7_ST00206 2031 152 dagga. 808000
P7_SP00175 2079
P7_ST00207 375 121 Hana 6080
P7_SP00176 496 2069
P7_ST00208 515 yakati 500000
P7_SP00177 659 2078
P7_ST00209 679 135 pfoco, 030006
P7_SP00178 814
P7_ST00210 831 62
P7_SP00179 893
P7_ST00211 96 8070
P7_SP00180 1010
P7_ST00212 1023 rakabvuta 100000210
P7_SP00181
P7_ST00213 imge
P7_TL00033
P7_ST00214 2082 20062
P7_SP00182 2128
P7_ST00215 2081 262 rakatizirisa 300036005100
P7_SP00183 2120
P7_ST00216 614 2094 nayo 5000
P7_SP00184
P7_ST00217 0.48
P7_SP00185 810 2119
P7_ST00218 837 mgena 08060
P7_SP00186 990 2129
P7_ST00219 1017 94 uye, 2004
P7_SP00187
P7_ST00220 1139 rakaBandi- 8000805000
P7_TL00034
P7_ST00221 2133 dzirwa 056300
P7_SP00188 2172
P7_ST00222 341 2145 82 mo,
P7_SP00189 423 2178
P7_ST00223 443 nokuti 303502
P7_SP00190 592 2171
P7_ST00224 622 2132 255 rakagutisa; 30400504000
P7_SP00191 877 2180
P7_ST00225 906 rikarowa-rowa, 00821030220005
P7_SP00192
P7_ST00226 1281 50300
P7_TL00035 2182
P7_ST00227 2184 88 citi, 00503
P7_SP00193 2231
P7_ST00228 275 2183 "Nhasi 005010
P7_SP00194 2223
P7_ST00229 457 ndafa 87030
P7_SP00195
P7_ST00230 604 kwa^o." 70010000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P28_LM00001 162 2182
RightMargin P28_RM00001 1392
BottomMargin P28_BM00001 2223 235
PrintSpace P28_PS00001 1230
TextBlock P28_TB00001 705 136 44
TextLine P28_TL00001 711 47 124 32
String P28_ST00001 CONTENT -26- WC 0.61 CC 0734
P28_TB00002 102 2121
P28_TL00002 168 108 1217 49
P28_ST00002 110 109 40 faka. 0.87 50000
SP P28_SP00001 277 150 53
P28_ST00003 330 111 78 38 Asi 0.99 000
P28_SP00002 408 149 18
P28_ST00004 426 117 118 tsuro 0.83 03400
P28_SP00003 544 26
P28_ST00005 570 196 48 kakagga 0.81 4000810
P28_SP00004 766 157 27
P28_ST00006 793 91 kari 0.95 0010
P28_SP00005 884 147
P28_ST00007 910 123 koga, 0.79 40500
P28_SP00006 1033 39
P28_ST00008 1072 313 kaciraggarira 0.84 0002018202400
P28_TL00003 161
P28_ST00009 175 106 zano 0.88 0040
P28_SP00007 274 201
P28_ST00010 292 103 rako 0.74 3240
P28_SP00008 395 19
P28_ST00011 414 45 ro 1.00 00
P28_SP00009 459 21
P28_ST00012 480 181 kuwana 0.85 200050
P28_SP00010 661 200
P28_ST00013 688 323 mayambukiro 00000050000
P28_SP00011 1011 208 20
P28_ST00014 1031 173 24 25 o
P28_SP00012 1055 198
P28_ST00015 1074 142 kubva 30500
P28_SP00013 1216
P28_ST00016 1242 163 143 36 kutsu- 0.62 563160
P28_TL00004 227 1215 92
P28_ST00017 76 wa.
P28_SP00014 244 252
P28_ST00018 269 35 37 3.
P28_SP00015 304 311
P28_ST00019 351 272 380 "Ndokoereggai 00300080108000
P28_SP00016 731 319
P28_ST00020 755 270 231 keciposhi, 3002300404
P28_SP00017 986 318
P28_ST00021 1007 271 207 oasawira 0.73 80010541
P28_SP00018 1214 310
P28_ST00022 1232 283 151 naggu, 0.51 878030
P28_TL00005 169 322
P28_ST00023 324 158 ndione 650000
P28_SP00019 327 362
P28_ST00024 346 90 kuti 0.69 0325
P28_SP00020 436
P28_ST00025 455 muri
P28_SP00021 565 361 22
P28_ST00026 587 195 naggani, 0.76 80800001
P28_SP00022 782 370
P28_ST00027 802 67 isu 0.97
P28_SP00023 869 360
P28_ST00028 896 377 tigozougganano, 0.77 010000480080801
P28_SP00024 1273
P28_ST00029 1301 335 84 mo- 0.46 087
P28_TL00006 373
P28_ST00030 376 46 tinereggano. 0.70 008030850800
P28_SP00025 451 422 52
P28_ST00031 503 374 Teererai: 000607000
P28_SP00026 412
P28_ST00032 736 140 Poshi, 0.64 400754
P28_SP00027 876 419
P28_ST00033 895 piri, 00704
P28_SP00028 987 420
P28_ST00034 1019 379 99 33 tat. 0.96 01000
P28_SP00029 1118 55
P28_ST00035 1173 210 Makushe 0813020
P28_TL00007 424 1202 50
P28_ST00036 188 agguwe! 0802603
P28_SP00030 357 474
P28_ST00037 ndadzimaidzva, 300400200607800
P28_SP00031 747 470
P28_ST00038 768 121 maoe 3080
P28_SP00032 889 462
P28_ST00039 911 Besanwa. 0.89 80000000
P28_SP00033 463 54
P28_ST00040 1172 199 Handigo 2085000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Handigone
P28_TL00008 475
P28_ST00041 490 ne 70 HypPart2
P28_SP00034 222 515
P28_ST00042 249 477 329 kukunereggai, 0.58 4484800081806
P28_SP00035 578 524 30
P28_ST00043 608 476 314 makapararira 503040304240
P28_SP00036 922 523
P28_ST00044 950 kwosekwose. 0.82 00500022007
P28_SP00037 1254 514 51
P28_ST00045 1305 79 Itai 0400
P28_TL00009 527 825
P28_ST00046 529 260 muduggwe 0.67 04848000
P28_SP00038 429 575
P28_ST00047 449 528 160 kwano, 000805
P28_SP00039 609 573
P28_ST00048 628 nakuru 0.66 800344
P28_SP00040 791
P28_ST00049 818 176 naggu." 8081300
P28_TL00010 585 1102
P28_ST00050 589 4. 0.86
P28_SP00041 305 625
P28_ST00051 358 447 Akazokokorodzana 0.91 1000050300030000
P28_SP00042 805
P28_ST00052 851 586 ndo 0.71 530
P28_SP00043 935 623
P28_ST00053 979 295 kusudidzana 00024430040
P28_SP00044 1274 624
P28_ST00054 1313 58 ku 02 kudzimara
P28_TL00011 637
P28_ST00055 638 185 dzimara 3030241
P28_SP00045 354 676
P28_ST00056 375 650 75 ane 080
P28_SP00046 450
P28_ST00057 478 268 muduggwe. 0.68 048087000
P28_SP00047 746 684
P28_ST00058 800 Katsuro 0000440
P28_SP00048 985 675 31
P28_ST00059 1016 kaona 40060
P28_SP00049 1152
P28_ST00060 1183 89 0.36 8763
P28_SP00050 1272 678
P28_ST00061 1298 649 86 mu- 0.75 141
P28_TL00012 170 687 1201
P28_ST00062 689 238 duggweyo 83800000
P28_SP00051 737
P28_ST00063 427 702 64 wa
P28_SP00052 491 727 17
P28_ST00064 508 makarwe 0030260
P28_SP00053 718 16
P28_ST00065 734 wagika 008070
P28_SP00054 892
P28_ST00066 112 kune 3180
P28_SP00055 1022 726
P28_ST00067 1038 imge 0480
P28_SP00056 1149
P28_ST00068 1165 mhiri, 0.49 663247
P28_SP00057
P28_ST00069 1317 ka 0.93 10 kakaciti
P28_TL00013 739
P28_ST00070 740 130 kaciti 0.90 200300
P28_SP00058 298 779
P28_ST00071 753 no
P28_SP00059 778
P28_ST00072 393 752 mumoyo: 2400000
P28_SP00060 603 787
P28_ST00073 126 "Igga 07820
P28_SP00061 751 786
P28_ST00074 771 217 mataniko 04404001
P28_SP00062 988 777
P28_ST00075 1021 107 aggu 0815
P28_SP00063 1128 23
P28_ST00076 1151 232 arurama." 130004000
P28_TL00014 798 1103
P28_ST00077 5.
P28_SP00064 838
P28_ST00078 Kakati: 0050020
P28_SP00065 837
P28_ST00079 563 799 363 "Cinyatsomirai, 103800007006042
P28_SP00066 926 845
P28_ST00080 972 138 ndaoa 0.33 45887
P28_SP00067 1110 836
P28_ST00081 1154 kukunere 0.72 24218020 kukunereggai.
P28_TL00015 850
P28_ST00082 852 ggai. 81060
P28_SP00068 278 899
P28_ST00083 332 600704
P28_SP00069 472 2
P28_ST00084 871 5 0.00
P28_SP00070 1
P28_ST00085 525 315 kacid^atukira 20082100120370
P28_SP00071 840 897
P28_ST00086 858 862 pane 5000
P28_SP00072 967
P28_ST00087 1000 145 rimge, 008801
P28_SP00073 1145
P28_ST00088 0.65
P28_SP00074 1218 887
P28_ST00089 1237 330802
P28_TL00016 901
P28_ST00090 915
P28_SP00075 223 940
P28_ST00091 243 902 105805
P28_SP00076 388 949
P28_ST00092 914
P28_SP00077 461
P28_ST00093 146 300803
P28_SP00078 626 948 4
P28_ST00094 630 923 3
P28_SP00079
P28_ST00095 680 93 10205
P28_SP00080 773
P28_ST00096 794 907 tat, 40632
P28_SP00081 946
P28_ST00097 cia, 05330
P28_SP00082 1032
P28_ST00098 1062 shanu, 060011
P28_SP00083 1212 947 29
P28_ST00099 1241 144 tanha- 387000
P28_TL00017 951
P28_ST00100 954 83 tu,"
P28_SP00084 251 999
P28_ST00101 952 kakaramba 505010400
P28_SP00085 991
P28_ST00102 547 216 kacidaro, 0.78 400080600
P28_SP00086 763 998
P28_ST00103 792 dakaia 800160
P28_SP00087 989
P28_ST00104 980 237 katatukire 0000046060
P28_SP00088 990
P28_ST00105 1245 953 mhiri. 056040
P28_TL00018 1010 1116
P28_ST00106 1013 6.
P28_SP00089 1050
P28_ST00107 153 42 Kuzoti 0.80 082000
P28_SP00090 513 1053
P28_ST00108 532 105 kane 0080
P28_SP00091 1049
P28_ST00109 658 002412
P28_SP00092 796 1056
P28_ST00110 817 184 00500200
P28_SP00093 1001 1048
P28_ST00111 1028 pakadaro 20408411
P28_SP00094 1058
P28_ST00112 taka- 22000
P28_TL00019
P28_ST00113 1076 rara, 60001
P28_SP00095 275 1109
P28_ST00114 296 1063 620
P28_SP00096 1101
P28_ST00115 403 204 kutamba 0540400
P28_SP00097 607 1100
P28_ST00116 634 384 kakagogigidzira, 0003130006503740
P28_SP00098 1018
P28_ST00117 337 kakagokekere- 3002102020000
P28_TL00020 1113
P28_ST00118 1114 dza
P28_SP00099 245
P28_ST00119 263 kuseka, 1300002
P28_SP00100 438 1159
P28_ST00120 458 0.92 050000000
P28_SP00101
P28_ST00121 721 248 kamuromo 00532060
P28_SP00102 969
P28_ST00122 kako 0180
P28_SP00103 1099 1150
P28_ST00123 1119 265 kaparukire. 40003054505
P28_TL00021 1163 1125
P28_ST00124 1164 135 Ndi^o 051101
P28_SP00104 1211
P28_ST00125 211 ^akasaka 100300002
P28_SP00105 534
P28_ST00126 552 0302
P28_SP00106 644
P28_ST00127 662 karomo 001333
P28_SP00107
P28_ST00128 857 ke
P28_SP00108 908
P28_ST00129 929 1170 04161
P28_SP00109 1046
P28_ST00130 1066 228 kaparuke. 004003602
P28_TL00022 423 1271 693
P28_ST00131 60 21.
P28_SP00110 483 1309 56
P28_ST00132 539 577 CIN^EDGAMUTgAIRO. 030100803140807001
P28_TL00023 1354
P28_ST00133 1358 1.
P28_SP00111 1393
P28_ST00134 359 1355 Kare-kare 001010020
P28_SP00112
P28_ST00135 kwaina 100180
P28_SP00113
P28_ST00136 821 1368
P28_SP00114 877
P28_ST00137 904 1356 258 mukomana 04004300
P28_SP00115 1162 1394
P28_ST00138 182 waigara 0010020
P28_TL00024 1405
P28_ST00139 1419 72 mu 73
P28_SP00116 242 1444
P28_ST00140 155 kamba 00200
P28_SP00117 415
P28_ST00141 433 254 kadiki-diki 00800628403
P28_SP00118
P28_ST00142 712 1407 na'mai 503000
P28_SP00119 867
P28_ST00143 886 119 nake, 80005
P28_SP00120 1005 1453
P28_ST00144 naina 80080
P28_SP00121 1156 1445
P28_ST00145 1406 narombe 8010000
P28_TL00025 1456 1203
P28_ST00146 1459 156 kwa^o. 4001000
P28_SP00122 325 1504
P28_ST00147 378 1457 Uaitowana 702000170
P28_SP00123 1495
P28_ST00148 641 192 ^okudya 10000000
P28_SP00124 833 1503
P28_ST00149 1469 pamusana 50320130
P28_SP00125 1087
P28_ST00150 1470 34 pa
P28_SP00126 1171
P28_ST00151 1190 1458 amai 0700
P28_SP00127
P28_ST00152 1320 na 0.56 80 nake
P28_TL00026 1507
P28_ST00153 1508
P28_SP00128 1545
P28_ST00154 236 naipemha. 800000400
P28_SP00129
P28_ST00155
P28_SP00130 610
P28_ST00156 629 257 34700010
P28_SP00131 1546
P28_ST00157 905 1521 uyo 0.98
P28_SP00132 1555
P28_ST00158 1014 1509 waina 00480
P28_SP00133 1547
P28_ST00159 1168
P28_SP00134 1221
P28_ST00160 1520 nuggo 74800
P28_TL00027 1557
P28_ST00161 1559 kwa^o 230100
P28_SP00135 1605
P28_ST00162 1558 ^okuti 1004440
P28_SP00136
P28_ST00163 492 286 haimbogona 2000000000
P28_SP00137
P28_ST00164 806 kuBata 138000
P28_SP00138 963 1597
P28_ST00165 992 100 Basa 8000
P28_SP00139 1092
P28_ST00166 1120 1560 264 kunyaggwe 206008000
P28_TL00028 1608
P28_ST00167 1609 255 rakareruka 4000103300
P28_SP00140 425 1647
P28_ST00168 445 :^akarfiyi 0.53 81000877004
P28_SP00141 645 1656
P28_ST00169 664 1622 z^lfi, 0.32 8108337
P28_SP00142
P28_ST00170 1610 62 asi 004
P28_SP00143 856 1648
P28_ST00171 888 246 kuzambira 030000120
P28_SP00144 1134
P28_ST00172 1161 zuna 0380
P28_SP00145 1266
P28_ST00173 1294 1616 cete 0000
P28_TL00029 1660
P28_ST00174 1673
P28_SP00146 226 1698
P28_ST00175 307 kugomberera 00118005070
P28_SP00147 1707
P28_ST00176 1666 moto 4002
P28_SP00148 685
P28_ST00177 704 0.94
P28_SP00149 759
P28_ST00178 780 1672 gguna 0.55 80480
P28_SP00150 920
P28_ST00179 1661 dze
P28_SP00151 1699
P28_ST00180 1051 148 cando. 006300
P28_SP00152 1199
P28_ST00181 1253 Muoi Muoiri
P28_TL00030 1710
P28_ST00182 1712 ri
P28_SP00153 206 1748
P28_ST00183 225 wake
P28_SP00154 342 1749
P28_ST00184 172 wakaoa 008080
P28_SP00155 542
P28_ST00185 572 1723
P28_SP00156
P28_ST00186 655 mbare 50030
P28_SP00157 797
P28_ST00187 1724 cose. 05003
P28_SP00158
P28_ST00188 125 Amai 0.54 2771
P28_SP00159
P28_ST00189 1141 1711 nakamutu- 800003030
P28_TL00031 1761
P28_ST00190 139 midza 10300
P28_SP00160 309 1799
P28_ST00191 82 zita 3260
P28_SP00161 409
P28_ST00192 428 rinonzi 2100600
P28_SP00162 591
P28_ST00193 619 1762 Cin::eggamutgairo, 0386880820400803505
P28_SP00163 1809
P28_ST00194 1065 1775 50142000
P28_SP00164 1302 1810
P28_ST00195 1329 po
P28_TL00032 1811 561
P28_ST00196 1812 171 kusarfa 0420770
P28_SP00165 341 1851
P28_ST00197 kugara 241000
P28_SP00166 517 1859
P28_ST00198 538 1824
P28_SP00167 593
P28_ST00199 612 rfare. 770400
P28_TL00033 1871
P28_ST00200 1872 2.
P28_SP00168 306 1908
P28_ST00201 0200
P28_SP00169 485
P28_ST00202 8820
P28_SP00170 1909
P28_ST00203 194 nakagga 8000800
P28_SP00171 823 1918
P28_ST00204 nasiggagone 80108102050
P28_SP00172 1131 1919
P28_ST00205 1153 kumuitisa 010320001
P28_TL00034 1921 1213
P28_ST00206 1922 101
P28_SP00173 273 1960
P28_ST00207 293 014
P28_SP00174 355 1959
P28_ST00208 382 290 nakazofugga 80000003800
P28_SP00175 672 1968
P28_ST00209 691 1934 ^o 0.50
P28_SP00176 738
P28_ST00210 1923 kumunyima 015370000
P28_SP00177 1041 1970
P28_ST00211 1070 cokudya. 00000000
P28_SP00178 1969
P28_ST00212 I^i 0.59
P28_TL00035 1972
P28_ST00213 301 ^akazosakisa 1002000000000
P28_SP00179 471 2019
P28_ST00214 489
P28_SP00180 580 2010
P28_ST00215 600 1973 aite 0300
P28_SP00181 682
P28_ST00216 703 Basa. 84000
P28_SP00182 815 2011
P28_ST00217 860 1974 Rimge 00380
P28_SP00183 1009 2020
P28_ST00218 1985 2080
P28_SP00184 1133
P28_ST00219 wakaenda
P28_TL00036 2022
P28_ST00220 2024 kunotgaga 005068000
P28_SP00185 2069
P28_ST00221
P28_SP00186 548 2060
P28_ST00222 582 2035
P28_SP00187 636
P28_ST00223 663 115 prazi 33000
P28_SP00188 2070
P28_ST00224 yaina 02080
P28_SP00189 939
P28_ST00225 973 2023 padyo. 005300
P28_SP00190 1124
P28_ST00226 1179 Akapiwa 0800300
P28_TL00037 2073
P28_ST00227 koBiri 408030
P28_SP00191 308 2112
P28_ST00228 334 2086
P28_SP00192 389 2120
P28_ST00229 2085 muswere 0430000
P28_SP00193 621
P28_ST00230 we
P28_SP00194
P28_ST00231 116 zuna. 00800
P28_SP00195 855
P28_ST00232 2074 Wakati 000000
P28_SP00196 1079 2113
P28_ST00233 1098 166 obvako 000004
P28_SP00197 1264
P28_ST00234 1292 2087 94 oya-
P28_TL00038 2123
P28_ST00235 2124 159 nbuka 0.60 780420
P28_SP00198 2162
P28_ST00236 349 kakooa 005088
P28_SP00199 510
P28_ST00237 229 ndokubva 00804000
P28_SP00200 761
P28_ST00238 220 adonedza 08060310
P28_SP00201 2163
P28_ST00239 1027 2125 137 868601
P28_SP00202
P28_ST00240 2138 04
P28_SP00203 1255
P28_ST00241 mvu 202 mvura
P28_TL00039 2174
P28_ST00242 2188 ra
P28_SP00204 2214
P28_ST00243 256 85 770
P28_SP00205 2213
P28_ST00244 381 kurishaya. 0030030000
P28_SP00206 2221 63
P28_ST00245 686 2175 97 Ndo
P28_SP00207 783
P28_ST00246 262 kugikoudza 8880003130
P28_SP00208 1083 2222
P28_ST00247 2176
P28_SP00209
P28_ST00248 1265 120 nake. 80100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P16_LM00001 218 2185
RightMargin P16_RM00001 1487 67
BottomMargin P16_BM00001 2226 232
PrintSpace P16_PS00001 1269
TextBlock P16_TB00001 800 139
TextLine P16_TL00001 806 47 127 29
String P16_ST00001 CONTENT 14 WC 0.51 CC 01710
P16_TB00002 98 2128
P16_TL00002 267 104 1214 53
P16_ST00002 110 128 gumi, 0.67 06026
SP P16_SP00001 395 157
P16_ST00003 424 86 38 ndo 0.80 060
P16_SP00002 510 148 44
P16_ST00004 554 109 198 kumupa. 0.77 0443300
P16_SP00003 752 156 54
P16_ST00005 108 260 Mukomana 0.79 13404020
P16_SP00004 1066 146
P16_ST00006 1110 371 42 wakakurumidza 0020640774800
P16_TL00003 266 159
P16_ST00007 160 181 39 kutinha 1500710
P16_SP00005 447 199 14
P16_ST00008 461 168 mombe 1.00 00000
P16_SP00006 629 17
P16_ST00009 646 129 dzake 0.85 50020
P16_SP00007 775 13
P16_ST00010 788 173 56 25 no 0.82 30
P16_SP00008 844
P16_ST00011 860 kufara 0.84 102060
P16_SP00009 1008
P16_ST00012 1022 171 240 35 mumgoj'o. 0.55 050888720
P16_SP00010 1262 206 45
P16_ST00013 1307 Uakuru 0.70 700405
P16_TL00004 268 209 1211 48
P16_ST00014 211 238 40 oaciudzwa 0.74 700057200
P16_SP00011 506 251 19
P16_ST00015 525 225 55 na 00
P16_SP00012 580 250
P16_ST00016 597 224 122 33 nana, 0.72 80500
P16_SP00013 719 257 21
P16_ST00017 740 196 "Mombe 0.89 060000
P16_SP00014 936 249
P16_ST00018 950 76 37 dza 0.88 300
P16_SP00015 1026 248
P16_ST00019 1039 163 mavu", 300373
P16_SP00016 1202 256
P16_ST00020 1221 210 114 naiti: 0.59 802354
P16_SP00017 1335
P16_ST00021 1352 "Izita 046000
P16_TL00005 265 261
P16_ST00022 276 26 ro
P16_SP00018 312 302
P16_ST00023 333 263 197 munhu." 0.66 7344200
P16_SP00019 530
P16_ST00024 583 Asi 0.86 003
P16_SP00020 659 301 20
P16_ST00025 679 262 50000
P16_SP00021 847
P16_ST00026 868 143 dzaioe 0.56 740580
P16_SP00022 1011 31
P16_ST00027 1042 133 dzevu 30004
P16_SP00023 1175 18
P16_ST00028 1193 102 cete. 0.87 00600
P16_SP00024 1295
P16_ST00029 1349 130 Mavu 0006
P16_TL00006 313 518 49
P16_ST00030 314 341 wakazoripiswa 7000004300003
P16_SP00025 606 362
P16_ST00031 626 ^ikuru. 0.58 10030384
P16_TL00007 571 416 601 43
P16_ST00032 423 59 36 13. 015
P16_SP00026 630 459 70
P16_ST00033 700 472 CIGUMBUKUMBU. 0080006100370
P16_TL00008 369 502 1108 50
P16_ST00034 508 1.
P16_SP00027 400 543
P16_ST00035 454 505 221 Wakagga 0.75 0260800
P16_SP00028 675 552
P16_ST00036 694 61 ari 011
P16_SP00029 755 542
P16_ST00037 774 517 170 34 mumge 0.69 04280
P16_SP00030 944 551 32
P16_ST00038 976 516 192 murume 055440
P16_SP00031 1168 28
P16_ST00039 1196 24 0.97
P16_SP00032 1252 540
P16_ST00040 1280 mukadzi 0.76 0440250
P16_TL00009 553
P16_ST00041 556 116 wake 0.78 0350
P16_SP00033 381 595
P16_ST00042 409 naigara 8020000
P16_SP00034 603 27
P16_ST00043 607 568 207 musaggo 0.81 2110800
P16_SP00035 814
P16_ST00044 851 113 :;ano, 0.48 7860804
P16_SP00036 964 602
P16_ST00045 983 555 149 nasina 800260
P16_SP00037 1132 593
P16_ST00046 1152 194 cokudya 0071510
P16_SP00038 1346
P16_ST00047 1365 566 111 cose, 00405
P16_TL00010 604 1213
P16_ST00048 608 112 kana 3050
P16_SP00039 375
P16_ST00049 403 cokuBata 00058000
P16_SP00040 610
P16_ST00050 636 619 i^aco. 8100000
P16_SP00041 747 654
P16_ST00051 801 179 46 Uaigara
P16_SP00042 980 653
P16_ST00052 605 mukatumba 0.92 005100000
P16_SP00043 1284 644
P16_ST00053 1315 161 kadiki- 0080000
P16_TL00011 658 812
P16_ST00054 103 diki, 80300
P16_SP00044 368 705
P16_ST00055 387 178 nacidya 8000000
P16_SP00045 565
P16_ST00056 howa 5000
P16_SP00046 696
P16_ST00057 725 664 cete, 00003
P16_SP00047 827 703
P16_ST00058 misi 4000
P16_SP00048 945 695
P16_ST00059 963 670 yose. 0.98
P16_TL00012 364 715 1100
P16_ST00060 2. 0.71 05
P16_SP00049 399 756
P16_ST00061 455 718 Mumge 0.61 64080
P16_SP00050 625 764
P16_ST00062 645 717 musi
P16_SP00051
P16_ST00063 729 070300
P16_SP00052 966
P16_ST00064 985 81 uye 600
P16_SP00053
P16_ST00065 1099 283 akafumobva 0003400000
P16_SP00054 1382 754
P16_ST00066 1409 727 pa 0.94 10 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pamusha,
P16_TL00013 766
P16_ST00067 769 164 musha, 021601 HypPart2
P16_SP00055 426 815
P16_ST00068 443 768 176 acienda 0000820
P16_SP00056 807
P16_ST00069 638 kundotgaga 0417048002
P16_SP00057 903
P16_ST00070 919 118 0.83 5100
P16_SP00058 1037
P16_ST00071 1053 779 217 musaggo. 0.68 33008171
P16_SP00059 1270
P16_ST00072 1323 152 Akafa- 010313
P16_TL00014 818
P16_ST00073 821 99 mba 230
P16_SP00060 361 859
P16_ST00074 379 831 3203822
P16_SP00061 585 867
P16_ST00075 832 137 muye, 64003
P16_SP00062 741 866
P16_ST00076 757 820 ndokuwana 350140080
P16_SP00063 1025 858
P16_ST00077 1043 123 6000
P16_SP00064 1166 857
P16_ST00078 1180 296 ushomanana 0.73 2050006380
P16_TL00015
P16_ST00079 871 kwa^o, 1001006
P16_SP00065 417 918
P16_ST00080 435 870 matindindi 6020060753
P16_SP00066 692 909
P16_ST00081 711 877 00001
P16_SP00067 813 916
P16_ST00082 akagoenda 070200820
P16_SP00068 1096 917
P16_ST00083 1114 882 120 nawo 0000
P16_SP00069 1234 908
P16_ST00084 1263 kumusha 1304070
P16_TL00016 920 1212
P16_ST00085 922 322 ndokgikoapa 500808270000
P16_SP00070 969
P16_ST00086 921 3400408
P16_SP00071 960
P16_ST00087 wake,
P16_SP00072 947 967
P16_ST00088 968 oaBika 008700
P16_SP00073 1120 959
P16_ST00089 1148 92 kuti 0.90 0400
P16_SP00074 1240
P16_ST00090 1268 205 oagodya. 80023000
P16_TL00017 982 1112
P16_ST00091 3. 01
P16_SP00075 397 1020
P16_ST00092 451 153 Kuzoti 020045
P16_SP00076 1019
P16_ST00093 624 993 167 mamge 40080
P16_SP00077 791 1028
P16_ST00094 822 992 440 maggwana-ggwana 018000803800020
P16_SP00078
P16_ST00095 1281 193 530037
P16_TL00018 1031
P16_ST00096 1045
P16_SP00079 342 1080
P16_ST00097 370 1032 akaenda 0000660
P16_SP00080 562 1071
P16_ST00098 589 101 :ake 88000
P16_SP00081 690 1079
P16_ST00099 1044 219 musaggo, 74018100
P16_SP00082 937
P16_ST00100 1033 202 akawana 2805060
P16_SP00083 1070
P16_ST00101 1195 0.62
P16_SP00084 1251 1077
P16_ST00102 yakagga 0020801
P16_TL00019 1082
P16_ST00103 1084 izere
P16_SP00085 1122
P16_ST00104 388 1083 huve, 33001
P16_SP00086 511 1129
P16_ST00105 531 1095 0.95
P16_SP00087 586 1131
P16_ST00106 195 0020800
P16_SP00088 798 1130
P16_ST00107 350 yakakombodza 110040050600
P16_SP00089 1165
P16_ST00108 1183 144 kwa^o 100100
P16_SP00090 1327
P16_ST00109 1347 126 akati: 010043
P16_TL00020 1133
P16_ST00110 1134 "Hekani 0400070
P16_SP00091 1173
P16_ST00111 473 1147 124 waro, 20703
P16_SP00092 1179
P16_ST00112 617 125 nhasi 55000
P16_SP00093 742 1172
P16_ST00113 760 216 mudzimu 0463240
P16_SP00094
P16_ST00114 1003 308 wakombora." 0.93 03102000000
P16_SP00095 1311
P16_ST00115 Ndo-
P16_TL00021 1185
P16_ST00116 185 kutagga 2360800
P16_SP00096 445 1233
P16_ST00117 463 189 kudzura 1361410
P16_SP00097 652 1223
P16_ST00118
P16_SP00098 793 1224
P16_ST00119 811 1198 94 uye.
P16_TL00022 360 1243 1113
P16_ST00120 1246 4.
P16_SP00099 396 1283
P16_ST00121 449 1245 155 044004
P16_SP00100 1282
P16_ST00122 631 1244 agika 0.64 28700
P16_SP00101 749 1291
P16_ST00123 776 1257 pane 3040
P16_SP00102 885 1292
P16_ST00124 925 135 cimge 03080
P16_SP00103 1060
P16_ST00125 374 cigumbukumbu, 0601206022234
P16_TL00023 1249
P16_ST00126 1303 9 ' 0.24 7
P16_SP00104 233 1313
P16_ST00127 1296 oti 000
P16_SP00105 319 1334
P16_ST00128 346 286 ndicicidzura 420000368210
P16_SP00106 632 1333
P16_ST00129 677 akanzwa 0.91 0006000
P16_SP00107 875
P16_ST00130 904 coti: 00011
P16_SP00108 998
P16_ST00131 140 "Rega 01000
P16_SP00109 1342
P16_ST00132 278 kundidzura, 01522023407
P16_TL00024
P16_ST00133 enda 0372
P16_SP00110 1385
P16_ST00134 389 212 0404070
P16_SP00111 1384
P16_ST00135 620 kwako, 000002
P16_SP00112 781 1392
P16_ST00136 1358 unowana 2700040
P16_SP00113 1021
P16_ST00137 1038 0100000
P16_SP00114 1237
P16_ST00138 1255 121 wako
P16_SP00115 1376
P16_ST00139 1395 79 ana 0.65 180
P16_TL00025 259 1396 1215
P16_ST00140 1397 mumba 44540
P16_SP00116 432 1435
P16_ST00141 450 yakanakisa 0024006000
P16_SP00117 713 1444
P16_ST00142 731 kwa^o." 00010000
P16_SP00118 911
P16_ST00143 965 166 Munhu 0.50 81852
P16_SP00119
P16_ST00144 1162 320
P16_SP00120
P16_ST00145 1271 203 ndokuta- 66063600
P16_TL00026 1447
P16_ST00146 1448 105 kura 6450
P16_SP00121 1486
P16_ST00147 391 7040
P16_SP00122 514
P16_ST00148 541
P16_SP00123 671 1494
P16_ST00149 oenda 00050
P16_SP00124 837
P16_ST00150 865 kumusha, 02044604
P16_SP00125 1089 1493
P16_ST00151 0000000
P16_SP00126
P16_ST00152 1331 muka 7000
P16_TL00027 1498
P16_ST00153 66 dzi 412
P16_SP00127 326 1537
P16_ST00154 345 1499 0047
P16_SP00128 1538
P16_ST00155 483 1511 080
P16_SP00129 559
P16_ST00156 172 04050
P16_SP00130
P16_ST00157 771 0050610410
P16_SP00131 1546
P16_ST00158 1063 kwa:^o. 00081000
P16_SP00132 1218
P16_ST00159 1272 200 Mukadzi 1620614
P16_TL00028 258 1549
P16_ST00160 1563 80
P16_SP00133 338 1597
P16_ST00161 359 1550 wakafara 40335020
P16_SP00134 1588
P16_ST00162 588 kwa^o. 6701000
P16_SP00135 743
P16_ST00163 797 1551 Mazuna 007384
P16_SP00136 977
P16_ST00164 1002 222 mashoma 5006000
P16_SP00137 1589
P16_ST00165 1562 apera
P16_SP00138 1369 1598
P16_ST00166 1389 71 mu
P16_TL00029 1600 1216
P16_ST00167 kadzi 60400
P16_SP00139 1639
P16_ST00168 wakati 013000
P16_SP00140 1640
P16_ST00169 572 1601 115 kuno 0100
P16_SP00141 687
P16_ST00170 707 1613 191 140330
P16_SP00142 898
P16_ST00171 wake: 0.96 00100
P16_SP00143 1048
P16_ST00172 1602 220 "Murume 0001100
P16_SP00144 1302
P16_ST00173 1321 1614 waggu 00804
P16_TL00030 1651
P16_ST00174 132080
P16_SP00145 406 1690
P16_ST00175 427 1652 69 tiri 0022
P16_SP00146 496
P16_ST00176 633011
P16_SP00147 663
P16_ST00177 682 ^edu, 0.49 100806
P16_SP00148 802 1699 15
P16_ST00178 817 1653 62 asi
P16_SP00149 879 1691
P16_ST00179 893 cinhu 03840
P16_SP00150
P16_ST00180 1035 136 04080
P16_SP00151 1171 1700
P16_ST00181 1187 1659 90 cete 0030
P16_SP00152 1277
P16_ST00182 1293 catisina 00350110
P16_TL00031 1702 1094
P16_ST00183 1715 mgana; 480844
P16_SP00153 1750
P16_ST00184 0740
P16_SP00154 1741
P16_ST00185 573 284 unokumbira 4400450340
P16_SP00155
P16_ST00186 1703 58 ku 04
P16_SP00156 933
P16_ST00187 951
P16_SP00157 1742
P16_ST00188 1092 7030
P16_SP00158 1743
P16_ST00189 1231 1705 uye."
P16_TL00032 1762
P16_ST00190 5.
P16_SP00159 393 1801
P16_ST00191 1763 030011
P16_SP00160 1800
P16_ST00192 628 1774
P16_SP00161
P16_ST00193 734 maggwana, 008500707
P16_SP00162 995 1810
P16_ST00194 1023 1775 313303
P16_SP00163
P16_ST00195 1261 akafumo- 00053504
P16_TL00033 1812
P16_ST00196 0500
P16_SP00164 1851
P16_ST00197 394
P16_SP00165 452
P16_ST00198 490
P16_SP00166 613 1852
P16_ST00199 1826 uye, 4006
P16_SP00167 746 1860
P16_ST00200 1813 85
P16_SP00168
P16_ST00201 896 kugikoti: 408000430
P16_SP00169
P16_ST00202 1123 1815 "Howa
P16_SP00170
P16_ST00203 1308 waggu, 508045
P16_TL00034 1863
P16_ST00204 ndatumga 34023080
P16_SP00171 489 1911
P16_ST00205 515 1876 60
P16_SP00172 1902
P16_ST00206 0100600
P16_SP00173
P16_ST00207 823 1877 151 00801
P16_SP00174 974 1912
P16_ST00208 1001 1864 kunzi, 050050
P16_SP00175 1140
P16_ST00209 299 uggandipeoo 0.57 48408156080
P16_TL00035 1914
P16_ST00210 1927 mgana 48060
P16_SP00176 1962
P16_ST00211 430 here" 300000
P16_SP00177 578 1953
P16_ST00212 1916 Howa
P16_SP00178 765
P16_ST00213 783 1928
P16_SP00179 864
P16_ST00214 883 1915 ukati: 400503
P16_SP00180 1013 1954
P16_ST00215 "^akanaka, 01000060302
P16_SP00181 1299 1963
P16_ST00216 1320 cienda 048130
P16_TL00036 1965
P16_ST00217 ^ako, 100600
P16_SP00182 373 2013
P16_ST00218 1978 4500043
P16_SP00183 2004
P16_ST00219 0220450
P16_SP00184 834
P16_ST00220 861 1966
P16_SP00185 2005
P16_ST00221 1979 77
P16_SP00186
P16_ST00222
P16_SP00187 1184
P16_ST00223 mgana, 580505
P16_SP00188 1378 2014
P16_ST00224 1408 1967 63 062
P16_TL00037 2015 1200
P16_ST00225 2029 18050
P16_SP00189 413 2063
P16_ST00226 431 uyu 304
P16_SP00190 2064
P16_ST00227 306 akashereketa 800050300030
P16_SP00191 849 2055
P16_ST00228 878 2017 89 seyi 5006
P16_SP00192 2065
P16_ST00229 ^ake, 100006
P16_SP00193
P16_ST00230 2018 musazoti 33045640
P16_SP00194 1345 2056
P16_ST00231 1364 93 kwa kwaari:
P16_TL00038 2067
P16_ST00232 2068 73 ari: 0300
P16_SP00195 330 2106
P16_ST00233 349 ^inana 1028020
P16_SP00196 504 2114
P16_ST00234 523 186 ^akabva 10020000
P16_SP00197 709 2115
P16_ST00235 728
P16_SP00198 786
P16_ST00236 804 howa, 60056
P16_SP00199 939
P16_ST00237 ha^inzwe." 50101000000
P16_TL00039 358 2126
P16_ST00238 2127 6.
P16_SP00200 392 2165
P16_ST00239 446 Murume 000130
P16_SP00201 641
P16_ST00240 661 2139 87
P16_SP00202 748 2174
P16_ST00241 akatenda 04000305
P16_SP00203 990 2166
P16_ST00242 1018 020320
P16_SP00204 1143
P16_ST00243 74 "A!
P16_SP00205 1247
P16_ST00244 1266 hatimbo- 30030505
P16_TL00040 2176
P16_ST00245 rfaro 66040
P16_SP00206 2217
P16_ST00246 380 174 kwete." 3004000
P16_SP00207 2218
P16_ST00247 2177 272 Ndokuenda 040660770
P16_SP00208
P16_ST00248 897 1404070
P16_SP00209 1109 22
P16_ST00249 kwake, 623207
P16_SP00210 2225
P16_ST00250 1312 2178 akawa- 060640


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P17_LM00001 158 2195
RightMargin P17_RM00001 1396
BottomMargin P17_BM00001 2236 222
PrintSpace P17_PS00001 1238
TextBlock P17_TB00001 698 138 47
TextLine P17_TL00001 704 126 35
String P17_ST00001 CONTENT -15- WC 0.46 CC 6275
P17_TB00002 104 2132
P17_TL00002 165 110 1217 50
P17_ST00002 123 56 29 na 0.57 80
SP P17_SP00001 221 152 19
P17_ST00003 240 111 197 mukadzi 0.78 5140300
P17_SP00002 437
P17_ST00004 456 113 117 39 wake 0.86 0050
P17_SP00003 573 21
P17_ST00005 594 79 26 ana 0.71 080
P17_SP00004 673 14
P17_ST00006 687 25 no 1.00 00
P17_SP00005 743 151 18
P17_ST00007 761 125 167 mgana, 680100
P17_SP00006 928 160
P17_ST00008 957 425 ndokugikomuudza 0.68 000038310644806
P17_TL00003 164 49
P17_ST00009 103 kuti: 00601
P17_SP00007 268 204
P17_ST00010 289 166 148 ":^anzi 0.54 18100812
P17_SP00008 213 20
P17_ST00011 457 178 54 ne 0.92 10
P17_SP00009 511
P17_ST00012 530 134 46 howa, 0.85 70000
P17_SP00010 664 211
P17_ST00013 678 38 kana 0060
P17_SP00011 789 203
P17_ST00014 807 176 36 mgana 0.58 58060
P17_SP00012 959 212
P17_ST00015 973 177 87 34 uyu 0.69 404
P17_SP00013 1060 15
P17_ST00016 1075 307 akashereketa 003070300050
P17_TL00004 215 1218
P17_ST00017 216 102 48 ^ake 0.65 10030
P17_SP00014 266 264
P17_ST00018 285 229 40
P17_SP00015 339 255
P17_ST00019 358 96 rupi 0.62 5332
P17_SP00016 454
P17_ST00020 472 129 rudzi, 536020
P17_SP00017 601 262
P17_ST00021 622 294 musazomuti: 0.94 04000020000
P17_SP00018 916 254 33
P17_ST00022 949 156 ^inana 0.56 1028050
P17_SP00019 1105 263
P17_ST00023 1123 187 :^akebva 710008000
P17_SP00020 1310 13
P17_ST00024 1323 59 ku
P17_TL00005 267
P17_ST00025 135 0.84 30004
P17_SP00021 299 314
P17_ST00026 319 249 haijinzwe." 0.76 10880700000
P17_SP00022 568
P17_ST00027 201 Mukadzi 0.89 0100500
P17_SP00023 823 305
P17_ST00028 858 279 81 uye 400
P17_SP00024 939 313
P17_ST00029 968 37 akati: 0.96 001000
P17_SP00025 1094 304
P17_ST00030 172 "Kwete 0.90 300020
P17_SP00026 1295
P17_ST00031 1313 69 ha- 0.81 500
P17_TL00006 318 1203 107
P17_ST00032 220 ndidaro." 242843000
P17_SP00027 386 357 -117
P17_ST00033 269 380 7.
P17_SP00028 303 416 55
P17_ST00034 377 Kuzoti 000006
P17_SP00029 509 415
P17_ST00035 390 oagara 800000
P17_SP00030 686
P17_ST00036 706 mazuoa 0.79 200180
P17_SP00031 882
P17_ST00037 903 376 349 mashomanana, 000401000506
P17_SP00032 1252 423
P17_ST00038 1271 98 mga SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P17_TL00007 429 1202
P17_ST00039 441 30 HypPart2
P17_SP00033 223 467
P17_ST00040
P17_SP00034 330 476
P17_ST00041 364 207 akatagga 00250800
P17_SP00035 571
P17_ST00042 590 283 kushereketa 0.87 04020304000
P17_SP00036 873
P17_ST00043 892 228 i^inogipisa 0.63 810080822000
P17_SP00037 1120 475
P17_ST00044 1140 moyo, 60003
P17_SP00038 1278
P17_ST00045 1297 442 72 mu
P17_TL00008 479 1216
P17_ST00046 480 124 kadzi 0.98 10000
P17_SP00039 291 518
P17_ST00047 331 492 300
P17_SP00040 412 526
P17_ST00048 451 142 akaita 0.97 000010
P17_SP00041 593
P17_ST00049 629 136 hasha 0.73 60060
P17_SP00042 765 517
P17_ST00050 803 155 kwa^o, 0.74 0031001
P17_SP00043 958 525
P17_ST00051 998 ndokubva 53101000
P17_SP00044 1227 28
P17_ST00052 1255 128 atuka 03400
P17_TL00009 168 1214
P17_ST00053 543 154 0.72 58000
P17_SP00045 322 578
P17_ST00054 337 544 310
P17_SP00046 418 577 16
P17_ST00055 434 532 aciti: 000080
P17_SP00047 569 22
P17_ST00056 566 45 "^ana 010050
P17_SP00048 700
P17_ST00057 715 188 :<;akabva 0.64 867072000
P17_SP00049
P17_ST00058 917 531 0.82
P17_SP00050 972
P17_ST00059 985 133
P17_SP00051 1118 576
P17_ST00060 1132 250 ha^inzwe." 10100600000
P17_TL00010 589 1115
P17_ST00061 591 8.
P17_SP00052
P17_ST00062 159 Mgana 0.83 08000
P17_SP00053 637
P17_ST00063 535 602 0.95 100
P17_SP00054 616 636
P17_ST00064 41044000
P17_SP00055 865 627 32
P17_ST00065 897 cana 0080
P17_SP00056 999 628
P17_ST00066 1019 365 cigumbukumbu 010000304702
P17_TL00011 640
P17_ST00067 654 co
P17_SP00057 680
P17_ST00068 236 60004
P17_SP00058 370
P17_ST00069 641 115 imba 0.88 0400
P17_SP00059 505 679
P17_ST00070 67 iye 600
P17_SP00060
P17_ST00071 614 35204000
P17_SP00061 843 31
P17_ST00072 874 653 190 yanyura 0080000
P17_SP00062 1064 27
P17_ST00073 1091 106 pasi, 20043
P17_SP00063 1197 688
P17_ST00074 1226 ndoku- 0.61 650442
P17_TL00012 170 691 1215
P17_ST00075 95 sara 0030
P17_SP00064 265 731
P17_ST00076 nane 0.43 8580
P17_SP00065 397 730
P17_ST00077 277 mukatumba 240004040
P17_SP00066 702
P17_ST00078 738 108 kano
P17_SP00067 846 729
P17_ST00079 693 119 kaye. 00000
P17_SP00068 992
P17_ST00080 1047 195 Murume 000020
P17_SP00069 1242
P17_ST00081 692 114 akati 0.91 04000
P17_TL00013 742
P17_ST00082 746 116 kuno 6370
P17_SP00070 284 782
P17_ST00083 5400100
P17_SP00071 510
P17_ST00084 537 wake: 03500
P17_SP00072 666 781
P17_ST00085 697 "Onaka 008030
P17_SP00073
P17_ST00086 901 199 0.70 3470401
P17_SP00074 1100
P17_ST00087 1127 755 163 waggu, 018303
P17_SP00075 1290 790
P17_ST00088 1327 756
P17_TL00014 793
P17_ST00089 193 muromo 130000
P17_SP00076 361 833
P17_ST00090 794 191 wakoyu, 0007030
P17_SP00077 841
P17_ST00091 147 usigga 402802
P17_SP00078 747
P17_ST00092 780 185 mharwe 060400
P17_SP00079 965 832
P17_ST00093 986 806 52
P17_SP00080 1038 831
P17_ST00094 1058 nhunzi 0.49 354655
P17_SP00081
P17_ST00095 1237 145 wagga 0.77 02800
P17_TL00015 844 1103
P17_ST00096 845 373 wamutukireyi" 30120250300400
P17_SP00082 541
P17_ST00097 696 97 Ndo 000
P17_SP00083 883
P17_ST00098 812 189 pakafira 00480000
P17_SP00084 1001
P17_ST00099 1020 857 251 saruggano. 0002800600
P17_TL00016 465
P17_ST00100 970 58 14. 120
P17_SP00085 523 1006
P17_ST00101 SESILIA 0.93 0000102
P17_SP00086 785
P17_ST00102 813 969 MUSANTE. 00000004
P17_TL00017 274 1049 1111
P17_ST00103 1052 1.
P17_SP00087 1089
P17_ST00104 362 1050 Sesilia 0000010
P17_SP00088 513 1088
P17_ST00105 550 wakaBerekerwa 0040804000000
P17_SP00089 911
P17_ST00106 938 1051 Roma 0000
P17_SP00090 1073 24
P17_ST00107 1097 1062 175 mugore 034000
P17_SP00091 1272 1098
P17_ST00108 1302 1053 83 159;
P17_TL00018
P17_ST00109 1101 kumhuri 3464240
P17_SP00092 371
P17_ST00110 410 1114 ya
P17_SP00093 464 1148 44
P17_ST00111 508 288 akaBerekwa, 04080200027
P17_SP00094 796 1147
P17_ST00112 824 1102 122 yaine 00080
P17_SP00095 946
P17_ST00113 974 uru 003
P17_SP00096
P17_ST00114 1080 4001006
P17_SP00097 1236 1149
P17_ST00115 1263 20380
P17_TL00019 1152
P17_ST00116 macinda 0000450
P17_SP00098 367 1191
P17_ST00117 395 1165 o
P17_SP00099 419 1190
P17_ST00118 446 205 kuRoma. 2200000
P17_SP00100 651
P17_ST00119 UaBereki 70805000
P17_SP00101
P17_ST00120 952 1154 oake 7000
P17_SP00102 1056
P17_ST00121 1096 1153 oakamurera, 80002030002
P17_TL00020 171
P17_ST00122 341 nacimufundisa 8000045005000
P17_SP00103 512 1243
P17_ST00123 551 tsika 40000
P17_SP00104 1241
P17_ST00124 75 dze 0.80
P17_SP00105 779
P17_ST00125 808 1204 nzira 10040
P17_SP00106 923
P17_ST00126 963 yo
P17_SP00107 1017 1250
P17_ST00127 1044 258 Ukristiane; 00000030300
P17_SP00108
P17_ST00128 1331
P17_TL00021 1254
P17_ST00129
P17_SP00109 238 1303
P17_ST00130 musikana 20005000
P17_SP00110 490 1293
P17_ST00131 wakana 200080
P17_SP00111 1292
P17_ST00132 705 1267 53
P17_SP00112 758
P17_ST00133 cido
P17_SP00113 876
P17_ST00134 908
P17_SP00114
P17_ST00135 976 kudisisisa 0.75 0385000700
P17_SP00115 1212
P17_ST00136 1231 1256 Kriste. 0400300
P17_TL00022 1305
P17_ST00137 427 Wakazonzwisisisa 0404005005000000
P17_SP00116 598 1345
P17_ST00138 617 1317 z'^ 0.15 8710
P17_SP00117 662 1352
P17_ST00139 681 210 ^[ifundiso 10837310100
P17_SP00118 891
P17_ST00140 1318 ^a 0.50
P17_SP00119
P17_ST00141 977 1306 173 Mambo 10600
P17_SP00120 1150 1344
P17_ST00142 1169 137 wedu, 00815
P17_SP00121
P17_ST00143 1326 1319 0.41 101 nokuti:
P17_TL00023 1355
P17_ST00144 1356
P17_SP00122 273 1395
P17_ST00145 anosheoedza 07003080500
P17_SP00123 597
P17_ST00146 625 1368 149 namge 80080
P17_SP00124 774 1403
P17_ST00147 801 144 nanhu 80010
P17_SP00125 945 1394
P17_ST00148 981 109 000000
P17_SP00126 1090
P17_ST00149 1112 1357 275 "Muceggete 0640080000
P17_TL00024 1407 557
P17_ST00150 1408 uvirigo 2007030
P17_SP00127 336 1455
P17_ST00151 355 1419 wenyu 00503
P17_SP00128 506 1454
P17_ST00152 534 194 ^itgene." 1033808000
P17_TL00025 1465
P17_ST00153 1468 2.
P17_SP00129 1505
P17_ST00154 1467 Asi
P17_SP00130 440
P17_ST00155
P17_SP00131 1513
P17_ST00156 563 217 asiggade, 005820800
P17_SP00132
P17_ST00157 810 1466 403 wakamanikidzwa 00000060000100
P17_SP00133 1213
P17_ST00158 1240 1479
P17_SP00134
P17_ST00159 1322 nakuru
P17_TL00026 1517
P17_ST00160 1518 kuru 2114
P17_SP00135 280 1557
P17_ST00161 298 92 kuti 0200
P17_SP00136 1556
P17_ST00162 409 1524 acate
P17_SP00137 1555
P17_ST00163 546 1530
P17_SP00138
P17_ST00164 620 234 Ualeriano. 7000100400
P17_SP00139 854 57
P17_ST00165 Mauro 00800
P17_SP00140
P17_ST00166 1086 e
P17_SP00141 1108
P17_ST00167 zuna 0480
P17_SP00142 1233
P17_ST00168 1251 1531 ro
P17_SP00143
P17_ST00169 70 ku- 023
P17_TL00027 1567
P17_ST00170 1575 105 cata, 02064
P17_SP00144 278 1614 12
P17_ST00171 290 1568 243 wakataura 300010300
P17_SP00145 533 1607
P17_ST00172 549 1580
P17_SP00146 603 1606
P17_ST00173 619 192 murume 306170
P17_SP00147 811
P17_ST00174 827 oti;
P17_SP00148 1613
P17_ST00175 915 260 "Ualeriano, 06000000001
P17_SP00149 1175
P17_ST00176 112 ndiri 85110
P17_SP00150
P17_ST00177 1316 1569
P17_TL00028 1618
P17_ST00178 1625 42 ceggetwa 00820000
P17_SP00151 1667
P17_ST00179 408 1631 0.59
P17_SP00152 460 1657
P17_ST00180 1630 153 aggere 080850
P17_SP00153 632 1665
P17_ST00181 649 62 wa
P17_SP00154 711 1656
P17_ST00182 1619 Yane,
P17_SP00155 859 1663
P17_ST00183 875 anodzioira 0605008060
P17_SP00156
P17_ST00184 0000620
P17_SP00157 1296 1666
P17_ST00185 1311 1632 63 04
P17_TL00029 1668
P17_ST00186 1682 ggu, 8000
P17_SP00158 1718
P17_ST00187 64
P17_SP00159 374 1708
P17_ST00188 411 ndakapikira 64000030550
P17_SP00160 690 1716
P17_ST00189 717 kuna 0070
P17_SP00161 1706
P17_ST00190 860 1670 Yane.
P17_SP00162 1707
P17_ST00191 1040 Ne:^o 0.67 006100
P17_SP00163
P17_ST00192 1182 usafugge 30000800
P17_TL00030 1719 834
P17_ST00193 1720 130 cinhu 00542
P17_SP00164 1760
P17_ST00194 1721 261 ciggamutse 0083052000
P17_SP00165 583 1767
P17_ST00195
P17_SP00166 739 1758
P17_ST00196 76 dza
P17_SP00167 1757
P17_ST00197 855 Yane." 008000
P17_TL00031 276 1779
P17_ST00198 1781 3.
P17_SP00168 311 1818
P17_ST00199 208 Pamazwi 3080002
P17_SP00169 1817
P17_ST00200 1791 90 aya, 0006
P17_SP00170 1825
P17_ST00201 720 224 Ualeriano 700042030
P17_SP00171 944
P17_ST00202 984 wakati 500001
P17_SP00172 1137
P17_ST00203 1164 kapu, 10003
P17_SP00173 1826
P17_ST00204
P17_TL00032 1829
P17_ST00205 1830 161 shama, 060502
P17_SP00174 1876
P17_ST00206 118 asina 00100
P17_SP00175 1868
P17_ST00207 496 347 kukododyorwa 040080550400
P17_SP00176
P17_ST00208 863 1842
P17_SP00177 1000
P17_ST00209 1034 84 ndo
P17_SP00178
P17_ST00210 242 kuremeke- 045010000
P17_TL00033 1880
P17_ST00211 1882 77
P17_SP00179 252 1920
P17_ST00212 272 1881 0000000
P17_SP00180
P17_ST00213 450 1893
P17_SP00181 1919
P17_ST00214 kutya
P17_SP00182 655 1927
P17_ST00215 674 179 kukuru, 0430342
P17_SP00183 853 1926
P17_ST00216 acitagga 00300830
P17_SP00184 1068 1928
P17_ST00217 1087 kunzwa 007000
P17_SP00185
P17_ST00218 1282 1894 zano 1010
P17_TL00034 174 1931
P17_ST00219 1932 rakapiwa 20102000
P17_SP00186 387 1980
P17_ST00220 407 1944
P17_SP00187 461 1969
P17_ST00221 Yesu 0002
P17_SP00188 1970
P17_ST00222 613 Krist, 2500371
P17_SP00189 768 1977
P17_ST00223 788 rokuti: 2002004
P17_SP00190
P17_ST00224 346 "Uanogoneswa 072501000000
P17_SP00191 1315 1979
P17_ST00225 1333 1945 60
P17_TL00035 1982
P17_ST00226 1984 Yane
P17_SP00192 2022
P17_ST00227 317 kumuruoira 1000607030
P17_SP00193 2021
P17_ST00228 631 Iye
P17_SP00194 701 2028
P17_ST00229 740 1994 oga, 0042
P17_SP00195 2029
P17_ST00230 869 nasiggateerere 80018000003020
P17_SP00196 1206 2030
P17_ST00231 1245 1983 rucino 440080
P17_TL00036 2032
P17_ST00232 2046 rwose 00020
P17_SP00197 309 2073
P17_ST00233 338 2045 85 rwo
P17_SP00198 2072
P17_ST00234 458 muoiri, 1080445
P17_SP00199 623 2079
P17_ST00235 2044 gga 0.66
P17_SP00200
P17_ST00236 784 198 nadaro." 80805000
P17_SP00201 982 2071
P17_ST00237 1036 182 Wakati: 0000031
P17_SP00202
P17_ST00238 1258 2034 132 "rfayi 077000
P17_TL00037 2083
P17_ST00239 2084 ndaggoona 000811000
P17_SP00203
P17_ST00240 449 2095 080060
P17_SP00204 2131
P17_ST00241 2096 uyo, 1104
P17_SP00205 716 2129
P17_ST00242 736 334 ndiggatendere 0008000020030
P17_SP00206 1070 2130
P17_ST00243 180 Kriste", 00000002
P17_SP00207 1266 3
P17_ST00244 1269 2106 4 0.00
P17_SP00208 2110
P17_ST00245 1321 2097 nokuti
P17_TL00038 2133
P17_ST00246 2135 2216
P17_SP00209 2174
P17_ST00247 293 2134 wakagga 0000860
P17_SP00210 497 2181
P17_ST00248 61 ari
P17_SP00211 2172
P17_ST00249 muhedeni, 207010000
P17_SP00212 2179
P17_ST00250 914 0010004
P17_SP00213
P17_ST00251 "Nde:^ipi 0020810600
P17_SP00214 2182
P17_ST00252 1341 2136 ^i- 0.51 1004
P17_TL00039 2184 606 51
P17_ST00253 2185 ggandigonese 810170007000
P17_SP00215 2235 23
P17_ST00254 515 kumuona" 210400100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P19_LM00001 154 2194
RightMargin P19_RM00001 1400
BottomMargin P19_BM00001 2236 222
PrintSpace P19_PS00001 1246
TextBlock P19_TB00001 714 136
TextLine P19_TL00001 720 48 124 30
String P19_ST00001 CONTENT 17 WC 0.78 CC 0440
P19_TB00002 102 2134
P19_TL00002 168 108 1215 50
P19_ST00002 140 49 kauya 0.71 52600
SP P19_SP00001 308 157
P19_ST00003 327 110 169 47 kwaari, 0.83 3000062
P19_SP00002 496 21
P19_ST00004 517 55 25 no 1.00 00
P19_SP00003 572 149 18
P19_ST00005 590 129 39 kunzi 0.58 56720
P19_SP00004 719 27
P19_ST00006 746 123 56 na 0.68 60
P19_SP00005 802 148 20
P19_ST00007 822 109 230 Nyakufira 0.81 300142210
P19_SP00006 1052 23
P19_ST00008 1075 111 38 Kriste: 0.72 0570303
P19_SP00007 1229
P19_ST00009 1250 133 "Nda, 0.89 00004
P19_TL00003 161 1216
P19_ST00010 370 igguno-kumbira 0.79 08106005400000
P19_SP00008 538 209 37
P19_ST00011 575 103 46 kuti, 0.74 05131
P19_SP00009 678 207
P19_ST00012 724 239 ndirarame 500301070
P19_SP00010 963 200 29
P19_ST00013 992 162 245 kudzimara 040000740
P19_SP00011 1237 26
P19_ST00014 1263 163 121 nditi, 0.69 560006
P19_TL00004 212
P19_ST00015 217 ndakupai 0.67 65043510
P19_SP00012 385 260
P19_ST00016 403 213 narombe, 80007004
P19_SP00013 616 259
P19_ST00017 635 324 oandairiritira, 804202201000702
P19_SP00014 959
P19_ST00018 978 226 57
P19_SP00015 1035 251
P19_ST00019 1061 190 kukupai 0401260
P19_SP00016 1251 261
P19_ST00020 1269 115 imba 0.88 1020
P19_TL00005 263 777
P19_ST00021 264 71 iyi, 0.77 4004
P19_SP00017 240 311
P19_ST00022 265 125 igooa 02080
P19_SP00018 312
P19_ST00023 182 imba-ya 1250500
P19_SP00019 585
P19_ST00024 603 116 Yane 0080
P19_SP00020 303 32
P19_ST00025 751 276 0.57 80
P19_SP00021 807 302
P19_ST00026 827 119 rini." 0.76 008500
P19_TL00006 270 322 1114
P19_ST00027 325 36 9.
P19_SP00022 306 361 53
P19_ST00028 359 253 Wataura^o 0040300100
P19_SP00023 612 371 28
P19_ST00029 640 295 wakakotsira; 0.86 006060400000
P19_SP00024 935
P19_ST00030 965 336 150 34 mgeya 58000
P19_SP00025 1115
P19_ST00031 1152 323 130 wake, 0.87 00402
P19_SP00026 1282
P19_ST00032 1301 337 83 une 0.66 460
P19_TL00007 170 374 1214
P19_ST00033 386 131 35 ggara 83030
P19_SP00027 301 421
P19_ST00034 138 mbiri, 000503
P19_SP00028 465
P19_ST00035 495 376 imge 4080
P19_SP00029 605 422
P19_ST00036 632 387 54 yo
P19_SP00030 686
P19_ST00037 375 178 uvirigo, 0.65 50463105
P19_SP00031 902
P19_ST00038 938 0280
P19_SP00032 1049
P19_ST00039 1077
P19_SP00033 1131
P19_ST00040 1158 381 41 umartyre, 0.95 400000000
P19_TL00008 424
P19_ST00041 373 40 wakaBururukira 00008265063300
P19_SP00034 543 464
P19_ST00042 570 425 58 ku 0.64
P19_SP00035 628 463
P19_ST00043 656 degga 80800
P19_SP00036 796 473 43
P19_ST00044 839 438 45 ra
P19_SP00037 884
P19_ST00045 925 427 Yaoe, 0.84 00700
P19_SP00038 1050 472
P19_ST00046 1078 64 wa
P19_SP00039 1142
P19_ST00047 1170 426 215 aiigodisa, 0.70 0018086005
P19_TL00009 476
P19_ST00048 175 Dgatitii 80060000
P19_SP00040 345 524 15
P19_ST00049 360 477 81 jeje 8010
P19_SP00041 441
P19_ST00050 461 490
P19_SP00042 516 515
P19_ST00051 535 483 196 musante 0000630
P19_SP00043 731
P19_ST00052 750 489 98 uyu; 0.75 6030
P19_SP00044 848 33
P19_ST00053 881 305 ggatinamatei 0.73 800336033400
P19_SP00045 1186
P19_ST00054 1213 naye 0.82 7000
P19_SP00046 1321
P19_ST00055 1341 478 44 ti- 003
P19_TL00010 172 527
P19_ST00056 84 citi: 00420
P19_SP00047 256 565
P19_ST00057 284 529 183 "Mgoyo 008000
P19_SP00048 467
P19_ST00058 513 540 waggu 00824
P19_SP00049 663
P19_ST00059 690
P19_SP00050 745
P19_ST00060 528 155 muoiri 038052
P19_SP00051 932 566
P19_ST00061 958 152 04803
P19_SP00052 1110
P19_ST00062 1137 88 ^ine 0.47 10280
P19_SP00053 1225
P19_ST00063 1254 :^isina 71000070
P19_TL00011 171 577
P19_ST00064 mhaka, 316004
P19_SP00054 339 625
P19_ST00065 358 579 92 kuti 6420
P19_SP00055 450 617
P19_ST00066 469 578 365 ndisanyadzwe." 32300700600000
P19_TL00012 241 700
P19_ST00067 701 15. 034
P19_SP00056 299 739
P19_ST00068 353 273 RUDGANO 0080000
P19_SP00057 626
P19_ST00069 654 132 RWA 000
P19_SP00058 786
P19_ST00070 821 BVENI 0.91
P19_SP00059 990
P19_ST00071 1016 82 NA
P19_SP00060 1098
P19_ST00072 1123 195 TSURO. 000000
P19_TL00013 274 776 1112
P19_ST00073 778 1. 02
P19_SP00061 307 815
P19_ST00074 Bveni 00034
P19_SP00062 493
P19_ST00075 520 205 wakagga 0000800
P19_SP00063 725 824
P19_ST00076 764 akaroora 0.92 01000050
P19_SP00064 969
P19_ST00077 1005 musikana 15017080
P19_SP00065 1231
P19_ST00078 1267 wake 2050
P19_TL00014
P19_ST00079 114 kuno
P19_SP00066 286 866
P19_ST00080 315 840 mumge
P19_SP00067 485 876
P19_ST00081 512 828 166 musha. 000600
P19_SP00068 72
P19_ST00082 Nai^o^o 002100100
P19_SP00069 875
P19_ST00083 960 134 rimge 50380
P19_SP00070 1094
P19_ST00084 1122 841 104 zuoa 0480
P19_SP00071 1226
P19_ST00085 w 08
P19_SP00072 1307 867 14
P19_ST00086 829 66 ka- 0.93 001
P19_TL00015 878
P19_ST00087 bvunza 0.85 000800
P19_SP00073 917
P19_ST00088 885 tsuro, 004203
P19_SP00074 494
P19_ST00089 523 879 91 0410
P19_SP00075 614
P19_ST00090 642 amuperekedze. 0161030104000
P19_SP00076 987 926
P19_ST00091 1047 880 137 Tsuro 00450
P19_SP00077 1184
P19_ST00092 1221 165 wakati: 0040200
P19_TL00016 929
P19_ST00093 931 "i^itgene 0.62 0810008070
P19_SP00078 362 977
P19_ST00094 380 930 223 oasekuru, 800021433
P19_SP00079 976
P19_ST00095 623 tinoenda;" 0280061000
P19_SP00080 863
P19_ST00096 883 85 ndo 060
P19_SP00081 968
P19_ST00097 988 268 kuroggedza 0430810000
P19_SP00082 1256
P19_ST00098 1274 mbu- 1062
P19_TL00017 993 1218 95
P19_ST00099 0.56
P19_SP00083 224 1019 17
P19_ST00100 994 y
P19_SP00084 1028 2
P19_ST00101 272 90 ano. 0800
P19_SP00085 -89
P19_ST00102 1042 2.
P19_SP00086 1079
P19_ST00103 1041 93 Aoa 080
P19_SP00087 455
P19_ST00104 250 maggwana 00807060
P19_SP00088 744 1088
P19_ST00105 784 1039 237 nakatagga 808012810
P19_SP00089 1021 1087
P19_ST00106 1040 rwendo 270630
P19_SP00090 1220
P19_ST00107 1247 1053 141 rwano 00080
P19_TL00018 1090 1204
P19_ST00108 1092 00000
P19_SP00091 304 1130
P19_ST00109 1091 167 0300000
P19_SP00092
P19_ST00110 510 275 "Muzukuru, 0440343305
P19_SP00093 785
P19_ST00111 805 188 citakura 05000400
P19_SP00094 1129
P19_ST00112 1013 145 nyimo 40640
P19_SP00095 1138
P19_ST00113 1176 96 idzi, 00024
P19_SP00096 1272 16
P19_ST00114 1288 87 tigo 0120 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT tigozodya
P19_TL00019
P19_ST00115 zodya 10600 HypPart2
P19_SP00097 1190
P19_ST00116 1155 pa
P19_SP00098 379
P19_ST00117 397 1143 nzira." 0.94 2001000
P19_SP00099 551 1181 52
P19_ST00118 1144 0.98
P19_SP00100 740
P19_ST00119 759 120
P19_SP00101 844
P19_ST00120 kutakura 25000330
P19_SP00102 1072 1180
P19_ST00121 50000
P19_SP00103 1236 1189
P19_ST00122 dziye, 202107
P19_TL00020 173 1193
P19_ST00123 1194 600
P19_SP00104 258 1233
P19_ST00124 277 kuenda 010750
P19_SP00105 447 1232
P19_ST00125 466 1206 113 i^ano. 0.54 8100800
P19_SP00106 1241
P19_ST00126 633 Kuzoti 040000
P19_SP00107 788
P19_ST00127 oagika 808000
P19_SP00108 947 1240
P19_ST00128 975 184 kunyasi 0080100
P19_SP00109 1159
P19_ST00129 1187 70
P19_SP00110
P19_ST00130 ruko- 00101
P19_TL00021 1244 1217
P19_ST00131 1258 oa
P19_SP00111 225 1284
P19_ST00132 00120
P19_SP00112 398
P19_ST00133 0050030
P19_SP00113 604
P19_ST00134 659 "Uasekuru, 0700003324
P19_SP00114 915 1291
P19_ST00135 961 endai, 065000
P19_SP00115 1290
P19_ST00136 1126 1245 munotarisa 0600000000
P19_TL00022 1295
P19_ST00137 1309 mvura 20300
P19_SP00116 320 1336
P19_ST00138 340 1308 apo, 0000
P19_SP00117 432 1344
P19_ST00139 452 252 mukawana 05300000
P19_SP00118 704 1334
P19_ST00140 723 1296 118 iripo, 705000
P19_SP00119 1343
P19_ST00141 871 mugondidaidzira 041040080000600
P19_SP00120 1268
P19_ST00142 1289 101 tigo- 05302
P19_TL00023 1346
P19_ST00143 1347 zodyira 0.80 1050250
P19_SP00121 343 1395
P19_ST00144 363 1348 0.90 02020
P19_SP00122 508 1394
P19_ST00145 234 dzedupo." 040830000
P19_TL00024 1404 1116
P19_ST00146 1408 3.
P19_SP00123 1445
P19_ST00147 1406 20401
P19_SP00124
P19_ST00148 1405 acaggoenda, 00082000006
P19_SP00125 808 1453
P19_ST00149 837 1413 tsuro 00030
P19_SP00126 955 1443
P19_ST00150 982 86 630
P19_SP00127 1068
P19_ST00151 1105 kusara 000030
P19_SP00128 1260 1444
P19_ST00152 1279 odya 0100
P19_TL00025 1455
P19_ST00153 1457
P19_SP00129 318 1505
P19_ST00154 346 1456 dziye 53200
P19_SP00130 1504
P19_ST00155 139 dzose; 0.96 010000
P19_SP00131 1503
P19_ST00156 673 293 acaggopedza 00082020620
P19_SP00132 966
P19_ST00157 1004 kudya, 033002
P19_SP00133
P19_ST00158 203 wakama- 0000504
P19_TL00026 1507 1205
P19_ST00159 1509 nyira 80000
P19_SP00134 294 1556
P19_ST00160 313 1508 kuna 3040
P19_SP00135 1547
P19_ST00161 454 128 bveni 00070
P19_SP00136 582 1546
P19_ST00162 610 197 acicema, 00000302
P19_SP00137 1553
P19_ST00163 836 aciti: 006000
P19_SP00138 1545
P19_ST00164 300 "Ndatorerwa 01006450300
P19_SP00139 1277
P19_ST00165 1305 73 nyi
P19_TL00027 1557
P19_ST00166 1572 mo
P19_SP00140 242 1598
P19_ST00167
P19_SP00141 317
P19_ST00168 335 1558 mhembge, 25000106
P19_SP00142 574 1606
P19_ST00169 595 143 30030
P19_SP00143 738 1605
P19_ST00170 758 dzatiza 0004500
P19_SP00144 919 1596
P19_ST00171 939 1570 0.63
P19_SP00145
P19_ST00172 mhembge," 040002000
P19_SP00146
P19_ST00173 1313 77 aci- 0040
P19_TL00028 1608
P19_ST00174 1610 femereka 30004060
P19_SP00147 1649
P19_ST00175 413 1609 kwa^o. 0001001
P19_SP00148 567 1657
P19_ST00176 639 00072
P19_SP00149 771 1648
P19_ST00177 798 0060046
P19_SP00150 964
P19_ST00178 249 "Aticienda 0000000760
P19_SP00151 1242 1647
P19_ST00179 ^edu, 0.35 100876
P19_TL00029 1659
P19_ST00180 1661 hapana 200350
P19_SP00152 342 1709
P19_ST00181 1660 407 aggamutandanise 083004300661300
P19_SP00153 769 1708
P19_ST00182 289 akamuBata." 00000823000
P19_SP00154 1096 1698
P19_ST00183 1150 00400
P19_SP00155 1286
P19_ST00184 1304
P19_TL00030 174 1710
P19_ST00185 1713 153 kunwa 13600
P19_SP00156 1752
P19_ST00186 1724 160 mvura, 101506
P19_SP00157 506 1758
P19_ST00187 525 1711
P19_SP00158 611 1750
P19_ST00188 020460
P19_SP00159 800
P19_ST00189 819 1723 ^ano. 0.61 100800
P19_TL00031 1768
P19_ST00190 1773 4; 0.41
P19_SP00160 1810
P19_ST00191 1771
P19_SP00161 1809
P19_ST00192 521 1769 0008445
P19_SP00162 1814
P19_ST00193 715 1770 "Tsuro, 0003101
P19_SP00163 887 1816
P19_ST00194 933 248 muzukuru, 040400222
P19_SP00164
P19_ST00195 1209 tikagika 80008080
P19_TL00032 1820
P19_ST00196 1836
P19_SP00165 229 1872
P19_ST00197 255 1822 218 mutamba 1230400
P19_SP00166 1861
P19_ST00198 500 1834 97 uyo, 4102
P19_SP00167 597 1869
P19_ST00199 1821 74 uti:
P19_SP00168 697 1860
P19_ST00200 127 Aggu 0.53 0864
P19_SP00169 852
P19_ST00201 1832 219 magagga, 00708000
P19_SP00170 1097 1868
P19_ST00202 ini
P19_SP00171 1858
P19_ST00203 176 ndigoti: 22120270
P19_TL00033 1871 51
P19_ST00204 1874 126 1704
P19_SP00172 1922
P19_ST00205 316 maibve-ibve." 2000006000000
P19_SP00173 655 1912
P19_ST00206 708 Tarro 0.60 08820
P19_SP00174 846 1910
P19_ST00207 886
P19_SP00175 971
P19_ST00208 kutendera 002070000
P19_SP00176
P19_ST00209 :^ake. 8100000
P19_TL00034 1921
P19_ST00210 1926 78 Asi 010
P19_SP00177 1964
P19_ST00211 279 282 oacaggogika 80008048200
P19_SP00178 561 1972
P19_ST00212 596 1935
P19_SP00179 650 1970
P19_ST00213 668 mutamba, 06000002
P19_SP00180 898 1968
P19_ST00214 918 1929 31350
P19_SP00181 1034 1961
P19_ST00215 wakatagga 080040800
P19_SP00182 1969
P19_ST00216 ku- 020
P19_TL00035
P19_ST00217 1974 shenedzera, 06080020707
P19_SP00183 444 2021
P19_ST00218 1975 oti:
P19_SP00184 2013
P19_ST00219 "Aggu 00870
P19_SP00185 721
P19_ST00220 761 maibve-ibve;" 1000003100000
P19_SP00186 2018
P19_ST00221 1106 00005
P19_SP00187 1230 2011
P19_ST00222 1973 waka- 00002
P19_TL00036 2022
P19_ST00223 2026 211 shatirwa, 060065800
P19_SP00188 2072
P19_ST00224 416 2024 akashaya 00007000
P19_SP00189 631 2071
P19_ST00225 2036 z'^ 0.15 8710
P19_SP00190 706
P19_ST00226 749 2023 kureoa. 2764800
P19_SP00191 2063
P19_ST00227 973 16041
P19_SP00192 1109 2062
P19_ST00228 560
P19_SP00193 1222
P19_ST00229 1249 144 kudya 05410
P19_TL00037 2075
P19_ST00230 214 matamba 0000140
P19_SP00194 389 2116
P19_ST00231 408 2089 ose.
P19_TL00038 2132
P19_ST00232 2136 5.
P19_SP00195 2174
P19_ST00233 2135 00060
P19_SP00196 498
P19_ST00234 518 akati:
P19_SP00197 643 2173
P19_ST00235 664 "Ukanzwa 00006110
P19_SP00198 905 2172
P19_ST00236 934 ndoti: 710030
P19_SP00199 1065
P19_ST00237 1093 Ndatga, 0003803
P19_SP00200 2180
P19_ST00238 2133 nda- 6402
P19_TL00039 2184 1234
P19_ST00239 .tga, 0.43 75806
P19_SP00201 2235
P19_ST00240 2199 uuye, 45301
P19_SP00202 394
P19_ST00241 2192 uzotora 4803610
P19_SP00203 586 2225
P19_ST00242 2197 pao 6070
P19_SP00204 717 2233
P19_ST00243 736 106 muti 0.55 7631
P19_SP00205 842 2224
P19_ST00244 868 2185 uyu": 20103
P19_SP00206 2232
P19_ST00245 1008 asi
P19_SP00207 2223
P19_ST00246 2190 20440
P19_SP00208 1208
P19_ST00247 1223 0.51 770
P19_SP00209
P19_ST00248 1323


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00054.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P54 PHYSICAL_IMG_NR 54 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P54_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P54_LM00001 163 689
RightMargin P54_RM00001 1391
BottomMargin P54_BM00001 735 1723
PrintSpace P54_PS00001 1228
TextBlock P54_TB00001
TextLine P54_TL00001 169 112 1200 48
String P54_ST00001 113 243 38 CONTENT kudzimara WC 0.70 CC 746001070
SP P54_SP00001 412 151 20
P54_ST00002 432 139 39 bokisi 0.89 013010
P54_SP00002 571 152 19
P54_ST00003 590 188 rikazara 0.83 41100060
P54_SP00003 778 32
P54_ST00004 810 126 53 26 ne 0.98 00
P54_SP00004 863 21
P54_ST00005 884 114 214 ndarama. 0.75 17070300
P54_SP00005 1098
P54_ST00006 1152 115 122 45 Hope 6000
P54_SP00006 1274 160 29
P54_ST00007 1303 66 dzi 0.85 400 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT dzikati
P54_TL00002 1202 49
P54_ST00008 164 89 kati 1004 HypPart2
P54_SP00007 258 202
P54_ST00009 277 162 47 dzauya 000100
P54_SP00008 439 211 30
P54_ST00010 469 86 ahii 0.81 0034
P54_SP00009 555 203 28
P54_ST00011 583 175 dzatooe 0000280
P54_SP00010 758
P54_ST00012 176 212 36 ggonono. 0.62 82080820
P54_SP00011 990
P54_ST00013 1044 224 42 CihoBoBo. 0.73 000080807
P54_SP00012 1268 206 22
P54_ST00014 1290 81 aka 0.94 010 akaBuda
P54_TL00003 170 1214
P54_ST00015 111 Buda 0.45 8183
P54_SP00013 281 253
P54_ST00016 311 215 85 ndo 0.69 620
P54_SP00014 396 27
P54_ST00017 423 kubvuta 0.72 0800830
P54_SP00015 611 254
P54_ST00018 638 216 119 huku 0.36 6486
P54_SP00016 757
P54_ST00019 784 67 iye 1.00 000
P54_SP00017 851 262
P54_ST00020 880 0.53 705
P54_SP00018 965 33
P54_ST00021 998 41 kuenda 0.71 440720
P54_SP00019 1168 256
P54_ST00022 1195 227 35 nayo 4080
P54_SP00020 1307 18
P54_ST00023 1325 59 ku 0.60 61
P54_TL00004 263 1215 51
P54_ST00024 150 musha 0.40 66088
P54_SP00021 319 304
P54_ST00025 341 266 213 kuna'mai 0.66 03745051
P54_SP00022 554
P54_ST00026 572 nake. 0.74 80400
P54_SP00023 691 305
P54_ST00027 744 154 Kuzoti 002000
P54_SP00024 898
P54_ST00028 917 117 agika 08000
P54_SP00025 1034 313 14
P54_ST00029 1048 267 94 pasi 0180
P54_SP00026 1142 314 15
P54_ST00030 1157 265 ndokubva 75056001
P54_TL00005 316
P54_ST00031 324 31 atema 0.92 03000
P54_SP00027 309 355
P54_ST00032 327 317 184 nyemba 620700
P54_SP00028 511 364
P54_ST00033 530 121 dziye 0.77 30520
P54_SP00029 651
P54_ST00034 671 90 kuti 0.61 6601
P54_SP00030 761
P54_ST00035 780 157 40 zirume 251048
P54_SP00031 937 357 23
P54_ST00036 960 riye 5400
P54_SP00032 1049
P54_ST00037 1077 135 rirege 0.63 543008
P54_SP00033 1212
P54_ST00038 1240 145 kumu- 54052
P54_TL00006 366 1216 50
P54_ST00039 374 tenera. 0080200
P54_SP00034 323 406
P54_ST00040 376 368 97 Ndo
P54_SP00035 473
P54_ST00041 493 367 190 kupinda 7022600
P54_SP00036 683 416
P54_ST00042 701 380
P54_SP00037 755
P54_ST00043 773 0.46 3683
P54_SP00038 892 407
P54_ST00044 919 183 mumba. 0.84 035000
P54_SP00039 1102
P54_ST00045 1156 065
P54_SP00040 1253
P54_ST00046 1271 kute- 0.87 15000
P54_TL00007 171 418 1213
P54_ST00047 177 nedzera 0.68 8070060
P54_SP00041 348 458
P54_ST00048 419 106540
P54_SP00042 523 457
P54_ST00049 551 0500
P54_SP00043 640 466
P54_ST00050 668 aciti, 0.76 006134
P54_SP00044 779 465
P54_ST00051 807 167 "Huku, 040426
P54_SP00045 974 464 34
P54_ST00052 1008 kandira 0.67 2075070
P54_SP00046 1184
P54_ST00053 1210 174 mazai," 0000140
P54_TL00008
P54_ST00054 298 Yakakandira 0.80 00000067060
P54_SP00047 468 509
P54_ST00055 488 470 mazai 30000
P54_SP00048 623 508
P54_ST00056 642 482 e
P54_SP00049 664
P54_ST00057 679 54070800
P54_SP00050 895
P54_ST00058 948 244 Akaramba 00010000
P54_SP00051 1192
P54_ST00059 1211 173 acidaro 0018000
P54_TL00009 519 1030
P54_ST00060 245 0.54 778640070
P54_SP00052 415 559 17
P54_ST00061 520 hari 3060
P54_SP00053 526
P54_ST00062 544 533 yazara 0.86 003050
P54_SP00054 696 568
P54_ST00063 715 0.64 70
P54_SP00055 769
P54_ST00064 788 60003
P54_SP00056 923
P54_ST00065 943
P54_SP00057
P54_ST00066 984 65010000
P54_TL00010 275 579 1110
P54_ST00067 582 56 37 16. 0.79 500
P54_SP00058 331 619
P54_ST00068 385 218 CihoBoSo 23708080
P54_SP00059 603
P54_ST00069 630 580 156 na'mai 707303
P54_SP00060 786 618
P54_ST00070 813 106 nake 8030
P54_SP00061
P54_ST00071 954 nakazona 0.78 80000080
P54_SP00062 1170
P54_ST00072 1196 189 napfumi 0.59 8005571
P54_TL00011 172 629
P54_ST00073 140 kwa^o 0.51 770100
P54_SP00063 312 678
P54_ST00074 330 192 0.50 7641860
P54_SP00064 522
P54_ST00075 539 643 namge 0.52 80680
P54_SP00065 690
P54_ST00076 709 102 nose 8000
P54_SP00066 811 670
P54_ST00077 829 no 0.56 80
P54_SP00067 882 669
P54_ST00078 901 73 mu 0.37
P54_SP00068 16
P54_ST00079 nyikamo. 82030003
P54_SP00069 52
P54_ST00080 1254 130 Uaka- 80500
P54_TL00012 681 767
P54_ST00081 693 100 gara 7020
P54_SP00070 269 729
P54_ST00082 291 695 0.57
P54_SP00071 344 721
P54_ST00083 363 hudekari 54802061
P54_SP00072 574
P54_ST00084 592 hukuru 000475
P54_SP00073 762
P54_ST00085 kwa^o. 2001000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00049.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P49 PHYSICAL_IMG_NR 49 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P49_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P49_LM00001 162 2185
RightMargin P49_RM00001 1393 161
BottomMargin P49_BM00001 2226 232
PrintSpace P49_PS00001 1231
TextBlock P49_TB00001 708 137 42
TextLine P49_TL00001 714 47 125 30
String P49_ST00001 CONTENT 47 WC 0.55 CC 10800
P49_TB00002 104 2122
P49_TL00002 172 110 1214
P49_ST00002 329 39 wamboenzana 0.86 00000072050
SP P49_SP00001 501 149 18
P49_ST00003 519 112 148 45 nayo." 701000
P49_SP00002 667 157 54
P49_ST00004 721 151 37 Dzetse 0.93 000400
P49_SP00003 872 20
P49_ST00005 892 230 rakatagga 0.83 500000800
P49_SP00004 1122 159
P49_ST00006 1140 pakare 200060
P49_SP00005 1297 19
P49_ST00007 1316 70 38 ku- 0.85 040
P49_TL00003 171 1202
P49_ST00008 284 ^ifutunudza, 0.78 1000000700016
P49_SP00006 455 208
P49_ST00009 475 327 rici^itatamura 030210030202320
P49_SP00007 802 207
P49_ST00010 820 163 111 riciti 0.82 300402
P49_SP00008 931 200
P49_ST00011 949 116 kuno 0.76 0450
P49_SP00009 1065
P49_ST00012 1083 199 mukadzi 6100200
P49_SP00010 1282 27
P49_ST00013 1309 175 64 26 wa 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT waro,
P49_TL00004 212 1215 48
P49_ST00014 225 59 34 ro, 006 HypPart2
P49_SP00011 259 21
P49_ST00015 251 214 103 44 "Ko, 0003
P49_SP00012 354 258
P49_ST00016 374 248 ndaedzana 200040080
P49_SP00013 622
P49_ST00017 640 226 53 25 ne
P49_SP00014 693
P49_ST00018 713 213 169 mombe 0.84 10410
P49_SP00015 882
P49_ST00019 902 69 46 iyo 0.68 512
P49_SP00016 971 260
P49_ST00020 991 150 here" 0.87 700000
P49_SP00017 1141
P49_ST00021 1188 198 Mukadzi 0.69 6506400
P49_TL00005 263
P49_ST00022 126 akati, 020230
P49_SP00018 297 310
P49_ST00023 318 264 142 "Uciri 000710
P49_SP00019 460 302
P49_ST00024 487 285 mudiki-diki, 0.73 308000082153
P49_SP00020 772 28
P49_ST00025 800 265 166 hausati 6000107
P49_SP00021 966 303
P49_ST00026 996 155 wagika 0.79 008201
P49_SP00022 1151 311
P49_ST00027 1181 266 205 panayo." 00600030
P49_TL00006 272 323 1115
P49_ST00028 324 35 3.
P49_SP00023 307 361
P49_ST00029 131 Ipapo 33000
P49_SP00024 492 370 29
P49_ST00030 521 143 dzetse 300400
P49_SP00025 664 362
P49_ST00031 692 186 rakabva 0000000
P49_SP00026 878
P49_ST00032 905 325 ranyanyisa 0070000000
P49_SP00027 1164 371
P49_ST00033 1182 ku^ifutu- 0.70 3410014010
P49_TL00007 170 373 1216
P49_ST00034 nudza. 0.72 250070
P49_SP00028 321 412 55
P49_ST00035 376 Ganda 0.98 00000
P49_SP00029 526
P49_ST00036 552 387 95 raro 0.91 3000
P49_SP00030 647 413
P49_ST00037 674 204 rikakaka 56501000
P49_SP00031
P49_ST00038 897 388 no
P49_SP00032 952
P49_ST00039 980 377 156 36 kuoma 0.80 05040
P49_SP00033 1136
P49_ST00040 1156 24 se
P49_SP00034 1201
P49_ST00041 1220 ggoma, 0.53 813527
P49_TL00008 424
P49_ST00042 138 rikati, 0.77 1070502
P49_SP00035 308 471
P49_ST00043 338 425 229 "Cokwadi 00010080
P49_SP00036 567 463
P49_ST00044 596 427 94 ^ino 0.64 10220
P49_SP00037 690 473
P49_ST00045 710 426 247 500000060
P49_SP00038 957 464
P49_ST00046 984 428 0.88
P49_SP00039 1132 57
P49_ST00047 1189 197 0.74 6400501
P49_TL00009 1203
P49_ST00048 488 113 waro 0.90 0040
P49_SP00040 283 514
P49_ST00049 031021
P49_SP00041 429 522
P49_ST00050 450 477 219 "Hameno 5500000
P49_SP00042 669 515
P49_ST00051 689 489 ca
P49_SP00043 737
P49_ST00052 755 63 uri 607
P49_SP00044 818 22
P49_ST00053 840 kuoanarira, 0.58 03818862051
P49_SP00045 1103 524 32
P49_ST00054 1135 hawati 531022
P49_SP00046 1290
P49_ST00055 wagika."
P49_TL00010 50
P49_ST00056 130 gika." 0.81 820000
P49_SP00047 299 574
P49_ST00057 352 528 152 340000
P49_SP00048 504 565
P49_ST00058 532 89 riye 1100
P49_SP00049 621 575
P49_ST00059 643 kuzoggoti 670080072
P49_SP00050 868
P49_ST00060 894 239 pamidzeyi 0.99 100000000
P49_SP00051 1133 576
P49_ST00061 1160 kuf>itunu- 0418604861
P49_TL00011 577
P49_ST00062 578 ka
P49_SP00052 616 15
P49_ST00063 240 227 ndokubva 05013000
P49_SP00053 467
P49_ST00064 482 raputika. 503223000
P49_SP00054 626
P49_ST00065 735 579 203 Nhumbu 0.75 044005
P49_SP00055 938 617 13
P49_ST00066 951 592 101 yaro 0510
P49_SP00056 1052
P49_ST00067 1067 319 yc-katsemuka. 0870010027000
P49_TL00012 271 637 1114
P49_ST00068 638 4.
P49_SP00057 306 676
P49_ST00069 360 Munhu 04432
P49_SP00058
P49_ST00070 570 650 176 oga-oga 0.97 0000020
P49_SP00059 746 685 58
P49_ST00071 804 639 221 anofanira 000240400
P49_SP00060 1025 677
P49_ST00072 1069 kufadzwa 60300000
P49_SP00061 1288 43
P49_ST00073 1331 651 0.62
P49_TL00013 688
P49_ST00074 cinhu 0.71 00625
P49_SP00062 301 727
P49_ST00075 84 cipi 0000
P49_SP00063 405 736 23
P49_ST00076 701
P49_SP00064
P49_ST00077 510 0420
P49_SP00065 594
P49_ST00078
P49_SP00066
P49_ST00079 699 191 akapiwa
P49_SP00067 890
P49_ST00080 917 702 na 0.60 80
P49_SP00068 972 728
P49_ST00081 999 691 127 Yane. 00800
P49_SP00069 1126
P49_ST00082 Cokwadi 0010080
P49_TL00014 739
P49_ST00083 740 Yane 0080
P49_SP00070 286 778
P49_ST00084 316 73 ndi 0.49 870
P49_SP00071 389
P49_ST00085 417 105 BaBa 8080
P49_SP00072
P49_ST00086 549 wedu 0.67 0084
P49_SP00073
P49_ST00087 704 wakanakisa, 00507405012
P49_SP00074 987 786
P49_ST00088 1015 194 haagone 6001010
P49_SP00075 1209 788
P49_ST00089 1236 kutipa 150500
P49_TL00015 790 1213
P49_ST00090 0.56 01776
P49_SP00076 829
P49_ST00091 320 188 cakaipa. 00607200
P49_SP00077 508 838
P49_ST00092 563 792 102 Rose 8020
P49_SP00078 665
P49_ST00093 ^a 0.50 100
P49_SP00079 839
P49_ST00094 760 anotipa 0700160
P49_SP00080 932
P49_ST00095 961 791 j^akanaka, 81000050104
P49_SP00081 1187
P49_ST00096 hapana 700070
P49_TL00016 842 1048
P49_ST00097 0.89 00300050
P49_SP00082 359
P49_ST00098 72 Isu 0.96 000
P49_SP00083 485 881
P49_ST00099 503 145 nanhu 0.65 80503
P49_SP00084 648
P49_ST00100 ndisu 30000
P49_SP00085 793 880
P49_ST00101 813 843 tinoto^iipisa 54000010243400
P49_SP00086 1099
P49_ST00102 1119 850 31 cete. 00404
P49_TL00017 923 1037
P49_ST00103 924 61 33. 004
P49_SP00087
P49_ST00104 274 RUDGANO 2080200
P49_SP00088
P49_ST00105 132 RWA 007
P49_SP00089 808
P49_ST00106 835 rfIRO 33100
P49_SP00090 962
P49_ST00107 994 925 81 NA
P49_SP00091 1075
P49_ST00108 193 TSURO. 000050
P49_TL00018 277 997 1106
P49_ST00109 1000 1. 01
P49_SP00092 1035
P49_ST00110 rfiro 77000
P49_SP00093 461
P49_ST00111 187 rakagga 0205820
P49_SP00094 675 1044
P49_ST00112 91 rie 2470
P49_SP00095
P49_ST00113 821 shamgari 05018050
P49_SP00096 1045
P49_ST00114 1010 yaro. 03202
P49_SP00097 1180
P49_ST00115 1234 Rimge 00880
P49_TL00019 1047
P49_ST00116 1060 106 zuoa 1280
P49_SP00098 1086
P49_ST00117 295 215 03028000
P49_SP00099 1095
P49_ST00118 529 141 yakati 007051
P49_SP00100 670
P49_ST00119 kune 0300
P49_SP00101 803
P49_ST00120 823 1055 129 40 tsuro, 000402
P49_SP00102
P49_ST00121 973 1049 147 "Kana 10070
P49_SP00103 1120
P49_ST00122 1138 ukandiuyi- 4000304010
P49_TL00020
P49_ST00123 1112 ra
P49_SP00104 1137
P49_ST00124 234 1111 56
P49_SP00105 290
P49_ST00125 oana
P49_SP00106 419 17
P49_ST00126 436 134 naniri 808000
P49_SP00107 14
P49_ST00127 584 51
P49_SP00108 635 16
P49_ST00128 117 tsuro 00550
P49_SP00109 768
P49_ST00129 784 ndiggakupe 5448000540
P49_SP00110 1147
P49_ST00130 1073 216 mukunda 2401800
P49_SP00111 1289
P49_ST00131 1307 waggu."
P49_TL00021 168 1150 934
P49_ST00132 124 ggu." 0.66 80800
P49_SP00112 292 1198
P49_ST00133 346 99 0.63 77030
P49_SP00113 445
P49_ST00134 465 rakati, 2210036
P49_SP00114 612 1196
P49_ST00135 642 "Ritgene 0.52 78148070
P49_SP00115 830
P49_ST00136 252 shamgari." 0305803300
P49_TL00022 1208
P49_ST00137 1210 2.
P49_SP00116 1248
P49_ST00138 98 77020
P49_SP00117 459 1247
P49_ST00139 480 86 ndo 560
P49_SP00118 566
P49_ST00140 585 kuenda 210800
P49_SP00119
P49_ST00141 774 ku 07
P49_SP00120 832
P49_ST00142 851 mush.i 0.61 040458
P49_SP00121 1002
P49_ST00143 1021 153 kwaro, 0.95 000200
P49_SP00122 1174 1255
P49_ST00144 1204 400
P49_SP00123
P49_ST00145 1315 71 530
P49_TL00023 1260
P49_ST00146 185 gikotora 84400000
P49_SP00124 1308
P49_ST00147 1272 0.57 8160
P49_SP00125 484 1298
P49_ST00148 1273 oe
P49_SP00126 553
P49_ST00149 1268 114 00200
P49_SP00127 1299
P49_ST00150 718 1261 146 naniri, 8085040
P49_SP00128 864
P49_ST00151 rikanaisa 000080100
P49_SP00129
P49_ST00152 1130 mu 10
P49_SP00130
P49_ST00153 1229 homge 20080
P49_TL00024 1311
P49_ST00154 1324 maro. 40704
P49_SP00131 300 1350
P49_ST00155 356 202 Mushure 5003010
P49_SP00132 558
P49_ST00156 1312 me^i 10100
P49_SP00133 684 1359
P49_ST00157
P49_SP00134
P49_ST00158 822 rakaenda 05020500
P49_SP00135
P49_ST00159 1066
P49_SP00136 1179 1349
P49_ST00160 1317 118 10000
P49_SP00137
P49_ST00161 1336 ri 0.59 riciti,
P49_TL00025 1361 1217
P49_ST00162 1363 citi, 00403
P49_SP00138 254 1409
P49_ST00163 276 "Muzukuru, 3250300600
P49_SP00139 550 1408
P49_ST00164 571 1362 183 ndipeoo 0020080
P49_SP00140 754 1410
P49_ST00165 782 294 oanakomana 8002070200
P49_SP00141 1076 1401
P49_ST00166 1094 121 nako, 80000
P49_SP00142 1407
P49_ST00167 1243 nandi- 805060
P49_TL00026 1413
P49_ST00168 perekedze
P49_SP00143 402 1461
P49_ST00169 422 92 kwa
P49_SP00144 1451
P49_ST00170 535 1419 nate^ara 804010010
P49_SP00145 726
P49_ST00171 1415 178 naggu." 8081202
P49_SP00146 918
P49_ST00172 136 Tsuro
P49_SP00147 1098
P49_ST00173 1118 154 yakati, 0000550
P49_SP00148 1460
P49_ST00174 1293 1414 78 "Ra 680 "Rakanaka,
P49_TL00027 1463
P49_ST00175 1465 180 kanaka, 0167020
P49_SP00149 349 1510
P49_ST00176 369 223 nasekuru. 800006200
P49_SP00150 1503
P49_ST00177 646 Asi, 3010
P49_SP00151 1509
P49_ST00178 764 onayi, 021250
P49_SP00152 1511
P49_ST00179 930 1477 nana 8000
P49_SP00153 1040 1502
P49_ST00180 1070 90 nari 8040
P49_SP00154
P49_ST00181 1464 kurwara, 00100346
P49_TL00028 1515
P49_ST00182 regayi 601000
P49_SP00155 313 1563
P49_ST00183 332 ini 442
P49_SP00156 393 1553
P49_ST00184 414 448 ndikuperekedzeyi." 700005040005100300
P49_SP00157 862
P49_ST00185 920 1516 70400
P49_SP00158
P49_ST00186 diro 8230
P49_SP00159 1170
P49_ST00187 4000800
P49_TL00029 1566
P49_ST00188 roda 5080
P49_SP00160 1606
P49_ST00189 289 218 kuramba, 30000004
P49_SP00161 507 1612
P49_ST00190 523 ricifugga 150507840
P49_SP00162 730 1614
P49_ST00191 744 kuti 6005
P49_SP00163 836 1604
P49_ST00192 133 ^imge 0.51 103380
P49_SP00164
P49_ST00193 1004 1573 40600
P49_SP00165 1121
P49_ST00194 1577 242 aggazoona 280000043
P49_TL00030 1617
P49_ST00195 1630 8030
P49_SP00166 280 1656
P49_ST00196 296 109 nake
P49_SP00167
P49_ST00197 1618
P49_SP00168
P49_ST00198 533 02
P49_SP00169 605 1655
P49_ST00199 623 homge. 804800
P49_SP00170 789 1664
P49_ST00200 00580
P49_SP00171 979
P49_ST00201 998 140 000007
P49_SP00172
P49_ST00202 1161
P49_SP00173
P49_ST00203 1623 mutsa, 340031
P49_TL00031 1667
P49_ST00204 1668 201 "Sekuru, 00003022
P49_SP00174 1715
P49_ST00205 390 ko
P49_SP00175 444 1707
P49_ST00206 466 muggagoenda 63810100600
P49_SP00176 787 1716
P49_ST00207 806 158 naniko 004400
P49_SP00177 964 1706
P49_ST00208 983 kanamukar^mba 06700602310700
P49_TL00032 1718
P49_ST00209 333 kuperekedzwa 525020001008
P49_SP00178 1768
P49_ST00210 520 1719 neni" 500100
P49_SP00179 1758
P49_ST00211 723 1720 77250
P49_SP00180 1757
P49_ST00212 849 282 rakazotenda 20330010500
P49_SP00181 1131
P49_ST00213 211 kupereke 20301000
P49_TL00033 1770
P49_ST00214 dzwa
P49_SP00182 287 1810
P49_ST00215 304 1783 60
P49_SP00183 1809
P49_ST00216 378 1776 33 tsuro. 0.94
P49_TL00034 1828 1101
P49_ST00217 1831
P49_SP00184 1869
P49_ST00218 1829 Uafamba 7000000
P49_SP00185 564 1868
P49_ST00219 cinhambge 026300010
P49_SP00186 1876
P49_ST00220 858 305 cishomanana 00000254850
P49_SP00187 1163 1867
P49_ST00221 1183 1835 04070
P49_SP00188 1300
P49_ST00222 1319 1841 ya
P49_TL00035 1879 1212
P49_ST00223 1880 kati
P49_SP00189 1919
P49_ST00224 291 115 kuna
P49_SP00190 406
P49_ST00225 434 107 diro, 80301
P49_SP00191 541 1926
P49_ST00226 257 "Uasekuru, 0700002500
P49_SP00192 827 1925
P49_ST00227 857 173 ndipeyi 7000002
P49_SP00193 1030 1927
P49_ST00228 1059 00280
P49_SP00194
P49_ST00229 1240 1892 yenyu 50314
P49_TL00036 1930
P49_ST00230 403 ndikutakurireyi." 54004000330600602
P49_SP00195 573 1979
P49_ST00231 628 1931 0.44 77570
P49_SP00196 1969
P49_ST00232 762 6500063
P49_SP00197 910 1976
P49_ST00233 249 "Rakanaka 081003000
P49_SP00198 1977
P49_ST00234 1228 sekuru 400360
P49_TL00037 1980
P49_ST00235 1994 wangu 00606
P49_SP00199 2029
P49_ST00236 342 1982 asi 005
P49_SP00200 2021
P49_ST00237 1981 takura 001340
P49_SP00201 2020
P49_ST00238 593 wakacenjera 80007060000
P49_SP00202 2028
P49_ST00239 913 usatsenure." 200020544000
P49_SP00203
P49_ST00240 Uaka 7700 Uakafamba
P49_TL00038 2031
P49_ST00241 famba 00630
P49_SP00204 2072
P49_ST00242 2045 ^ano 10080
P49_SP00205 456 2080
P49_ST00243 496 ^ishoma 10204010
P49_SP00206
P49_ST00244 722 2038 00030
P49_SP00207 2070
P49_ST00245 866 2032 yakanzwa 00030000
P49_SP00208 2079
P49_ST00246 mukaragea 000051882
P49_TL00039 2082
P49_ST00247 2084 ucicema. 70000000
P49_SP00209 2123
P49_ST00248 423 0.92 00040
P49_SP00210 559
P49_ST00249 000060
P49_SP00211 2131
P49_ST00250 752 0100
P49_SP00212 2121
P49_ST00251 887 2083 rfiro, 773303
P49_SP00213 2128
P49_ST00252 1026 244 "Uasekuru 370004030
P49_SP00214 1270
P49_ST00253 85 ndi- 6310
P49_TL00040 2133
P49_ST00254 2134 cambotenera 00430008040
P49_SP00215 2174
P49_ST00255 mukaragga." 35004880000
P49_SP00216 2182
P49_ST00256 833 77320
P49_SP00217 2172
P49_ST00257 950 5000241
P49_SP00218 1097 2180
P49_ST00258 "Enda 00020
P49_SP00219 1262
P49_ST00259 ^ako 10040
P49_TL00041 2184 275
P49_ST00260 muzukuru." 7635420720


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00046.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P46 PHYSICAL_IMG_NR 46 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P46_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P46_LM00001 160 2190
RightMargin P46_RM00001 1393 161
BottomMargin P46_BM00001 2231 227
PrintSpace P46_PS00001 1233
TextBlock P46_TB00001 705 133 42
TextLine P46_TL00001 711 47 121 30
String P46_ST00001 CONTENT 44- WC 0.61 CC 0581
P46_TB00002 101 2130
P46_TL00002 167 107 1218 50
P46_ST00002 252 wakatarisa 0.89 0010107000
SP P46_SP00001 419 148 19
P46_ST00003 438 122 54 35 pa 1.00 00
P46_SP00002 492 157
P46_ST00004 511 110 151 38 Hostia 0.95 003000
P46_SP00003 662 26
P46_ST00005 688 116 32 sante 0.87 00600
P46_SP00004 810 20
P46_ST00006 830 55 no 0.79 40
P46_SP00005 885 27
P46_ST00007 912 155 mgoyo 0.81 08000
P46_SP00006 1067 28
P46_ST00008 1095 109 185 39 unodisa 0.47 4508288
P46_SP00007 1280
P46_ST00009 1308 77 aci- 0.94 0002
P46_TL00003 168 1215 48
P46_ST00010 284 tambanudza 0.74 6032067000
P46_SP00008 452 199
P46_ST00011 478 154 maoko 0.73 70050
P46_SP00009 632 29
P46_ST00012 661 78 ake 000
P46_SP00010 739
P46_ST00013 768 aciti, 0.86 001303
P46_SP00011 878 207
P46_ST00014 920 162 118 "Uya 0000
P46_SP00012 1038 208
P46_ST00015 1065 37 Yesu 0.91 0003
P46_SP00013 1181
P46_ST00016 1207 176 waggu" 008141
P46_TL00004 268 219 1116
P46_ST00017 221 36 2.
P46_SP00014 304 258
P46_ST00018 358 220 Asi
P46_SP00015 436 43
P46_ST00019 479 210 Blandina 01080070
P46_SP00016 689
P46_ST00020 732 126 kaina 0.80 00180
P46_SP00017 858
P46_ST00021 884 kasikana 0.75 40007070
P46_SP00018 1092
P46_ST00022 1118 266 kakaahigga 0.58 3007875800
P46_TL00005 269 1217
P46_ST00023 49 kwa^o, 4001000
P46_SP00019 323 318
P46_ST00024 342 270 300 kaigaroenda 0.78 80020700400
P46_SP00020 642 319
P46_ST00025 669 283 514 maggwana-maggwana 0.76 00814070000820800
P46_SP00021 1183
P46_ST00026 1209 271 kunofti- 0.53 74606660
P46_TL00006 321
P46_ST00027 86 nda 0.70 710
P46_SP00022 253 360
P46_ST00028 279 280 Katekisimo, 00000073305
P46_SP00023 559 368
P46_ST00029 586 260 kakaramba 070410500
P46_SP00024 846 34
P46_ST00030 880 322 362 kaciggo-cemera 00048105000708
P46_SP00025 1242 370
P46_ST00031 1278 104 BaBa 0.41 8086
P46_TL00007 372 1204
P46_ST00032 142 kaciti, 0.67 6300426
P46_SP00026 309
P46_ST00033 329 373 149 "BaBa, 0.55 087802
P46_SP00027
P46_ST00034 498 192 ndinoda 5001080
P46_SP00028 690 412 31
P46_ST00035 721 275 kugamucira 4460030020
P46_SP00029 996 421
P46_ST00036 1023 374 Komunione 0.69 007723070
P46_SP00030 1294
P46_ST00037 1324 385 sa 0.32 75 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P46_TL00008 424 1203
P46_ST00038 430 71 nte 0.44 717 HypPart2
P46_SP00031 239 462
P46_ST00039 53 ye 0.84
P46_SP00032 471
P46_ST00040 339 202 ciposhi." 055070000
P46_SP00033 541 472
P46_ST00041 595 425 Rimge 00480
P46_SP00034 744
P46_ST00042 763 437 106 zuna 7680
P46_SP00035 869 463
P46_ST00043 896 105 0.34 8188
P46_SP00036 1001
P46_ST00044 1028 166 wakati, 0008065
P46_SP00037 1194
P46_ST00045 1235 136 "Raka 0.49 010077 "Rakanaka,
P46_TL00009 474
P46_ST00046 123 naka, 40505
P46_SP00038 291 521 21
P46_ST00047 312 487 mgana, 686836
P46_SP00039 522
P46_ST00048 505 475 447 ndicaku-gamucidza 0.68 35006624203600408
P46_SP00040 952 523 33
P46_ST00049 985 476 273 007541080
P46_SP00041 1258 15
P46_ST00050 1273 yako 0.66 0085
P46_TL00010 525 1216
P46_ST00051 538 52
P46_SP00042 572
P46_ST00052 255 ciposhi 0000064
P46_SP00043 573
P46_ST00053 459 527 63 asi
P46_SP00044 565
P46_ST00054 560 533 tagga 0.62 16820
P46_SP00045 686 574
P46_ST00055 725 526 350 wambopindura 007006274566
P46_SP00046 1075 575
P46_ST00056 1115 muhedeni." 1160303000
P46_TL00011 576 1202
P46_ST00057 010
P46_SP00047 246 615 18
P46_ST00058 264 577 302 ^ainiuremera 1000085304022
P46_SP00048 566 624
P46_ST00059 593 261 kupindutsa 2340526010
P46_SP00049 854 625
P46_ST00060 881 235 muhedeni 0.52 87608080
P46_SP00050 617
P46_ST00061 1143 nokuti 806458
P46_SP00051 1292 616 14
P46_ST00062 1306 590 64 wa 06 waina
P46_TL00012 627
P46_ST00063 70 ina 088
P46_SP00052 236 666
P46_ST00064 254 628 mudiki 0.56 268530
P46_SP00053 667
P46_ST00065 439 kwa^o. 0.63 0601023
P46_SP00054 594 676
P46_ST00066 647 630 132 Ipapo 00660
P46_SP00055 779 677
P46_ST00067 797 wakayeuka 007000356
P46_SP00056 1057
P46_ST00068 629 93 kuti 0.57 6640
P46_SP00057 1168 668 13
P46_ST00069 68 ho! 0.85 400
P46_SP00058 1249
P46_ST00070 1268 kuna 2350
P46_TL00013 678 1213
P46_ST00071 sekuru 103437
P46_SP00059 325 718
P46_ST00072 351 692 152 waggu 00815
P46_SP00060 503 727
P46_ST00073 529 23
P46_SP00061 592
P46_ST00074 620 680 237 ndinogara 560870370
P46_SP00062 857 728
P46_ST00075 897 693 naye, 60003
P46_SP00063 1018
P46_ST00076 1047 62 ari 470
P46_SP00064 1109
P46_ST00077 1137 244 muhedeni. 0.64 266080007
P46_TL00014 729 1037
P46_ST00078 179 Akabva 660700
P46_SP00065 346 769
P46_ST00079 366 737 212 anotagga 0.72 01030880
P46_SP00066 578
P46_ST00080 597 731 Basa 8000
P46_SP00067 698 770
P46_ST00081 716 rake 1070
P46_SP00068 817
P46_ST00082 836 mauro 20430
P46_SP00069 984
P46_ST00083 1010 194 akareyo. 00800600
P46_TL00015 790 1114
P46_ST00084 791 3. 0.96
P46_SP00070 829
P46_ST00085 181 Harawa 305070
P46_SP00071 539
P46_ST00086 557 yakagga 0.65 1047802
P46_SP00072 751 838
P46_ST00087 774 214 yakagara 0.71 00102738
P46_SP00073 988 839
P46_ST00088 1006 803 103 :^ayo 810030
P46_SP00074
P46_ST00089 1128 panyasi 0031783
P46_SP00075 1309
P46_ST00090 1328 0.42 83
P46_TL00016 841
P46_ST00091 848 128 moto, 40206
P46_SP00076 295 887
P46_ST00092 286 icaggopedza 00080040100
P46_SP00077 609 890
P46_ST00093 842 140 kudya 74000
P46_SP00078 889
P46_ST00094 788 164 zindiro 1251030
P46_SP00079 12
P46_ST00095 964 hombe 50600
P46_SP00080 1121
P46_ST00096 1135 rakagga 1070820
P46_SP00081 1320 16
P46_ST00097 1336 ri rizere
P46_TL00017 892
P46_ST00098 904 zere 0060
P46_SP00082 930
P46_ST00099 905 57
P46_SP00083 336 931
P46_ST00100 354 mupuqga, 10048116
P46_SP00084 581 941
P46_ST00101 601 906 108 yana 0480
P46_SP00085 709 940
P46_ST00102 kuputa 444408
P46_SP00086 17
P46_ST00103 893 fodya 0.82 40400
P46_SP00087 1034
P46_ST00104 1053 120 yayo. 28000
P46_SP00088 1173
P46_ST00105 1219 Blandi 000270
P46_TL00018 943
P46_ST00106 956 25 na 0.77
P46_SP00089 223 981
P46_ST00107 243 165 akaciti, 01000012
P46_SP00090 408 991
P46_ST00108 944 "Uasekuru, 0703050461
P46_SP00091 990
P46_ST00109 724 macembera 0.93 100000040
P46_SP00092 983
P46_ST00110 1021 182 kwa^o." 04010000
P46_SP00093 992
P46_ST00111 1256 945 115 Hara 0050
P46_TL00019 994
P46_ST00112 1007
P46_SP00094 231 1033
P46_ST00113 250 995 59 iyi 0.88
P46_SP00095 1042
P46_ST00114 327 ine 0.90 200
P46_SP00096 397
P46_ST00115 416 172 ndebvu 550004
P46_SP00097 588
P46_ST00116 600 dzakaggoti 4111086000
P46_SP00098 852 1043
P46_ST00117 864 mbee 6008
P46_SP00099 987
P46_ST00118 1003 45 ikaciti, 08000000
P46_SP00100 1160 1040
P46_ST00119 1175 209 yakanya- 00605003
P46_TL00020 1046
P46_ST00120 tso-pfaoa 400048680
P46_SP00101 376 1093
P46_ST00121 389 1059 ^ayo, 100202
P46_SP00102 504 1094
P46_ST00122 92 "I:^o 0.46 718100
P46_SP00103
P46_ST00123 ndino:izina." 85070780008000
P46_SP00104 932
P46_ST00124 978 195 "Mucafa 0060040
P46_SP00105 1085
P46_ST00125 1187 196 :;inouno, 8872704705
P46_TL00021 1096
P46_ST00126 nasekuru." 8000136100
P46_SP00106 417 1136
P46_ST00127 1097 289 "!^iggarfaro" 0.60 08107800770200
P46_SP00107 761 1145
P46_ST00128 814 1098
P46_SP00108
P46_ST00129 929 1110 73 mu 03
P46_SP00109 1002
P46_ST00130 1039 kutaurako 323031000
P46_SP00110 1276
P46_ST00131 1316 ku 0.51 kumeso
P46_TL00022 1148
P46_ST00132 meso 4010
P46_SP00111 1186
P46_ST00133 kwe
P46_SP00112 415
P46_ST00134 453 169 harawa 303000
P46_SP00113 622
P46_ST00135 658 kwakaunyana. 300404700401
P46_SP00114 1196
P46_ST00136 1049 "Mukafa 0.92 0003000
P46_SP00115
P46_ST00137 1274 1149 muri 3440
P46_TL00023 1197 51
P46_ST00138 17208080
P46_SP00116 401 1238
P46_ST00139 418 1200 135 ^imge 0.45 102680
P46_SP00117 553 1247
P46_ST00140 265 muggaende 628100830
P46_SP00118 1248
P46_ST00141 07
P46_SP00119 916
P46_ST00142 933 1206 moto
P46_SP00120
P46_ST00143 1069 203 muzhinji 0.59 62372621
P46_SP00121 1272
P46_ST00144 1290 1199 94 kwa 030
P46_TL00024 1250
P46_ST00145 munondopiswa 748055005000
P46_SP00122 1298
P46_ST00146 535 1263 60
P46_SP00123 587 1289
P46_ST00147 605 1251 80 rini 0263
P46_SP00124 685
P46_ST00148 701 1252 wose." 0.98 000001
P46_SP00125 853
P46_ST00149 272 "Rokwadi" 0800008500
P46_SP00126 1165
P46_ST00150 1191 191 "Hoggu, 0408070
P46_TL00025 1301
P46_ST00151 ndiao^izioa, 5408010470807
P46_SP00127 446 1349
P46_ST00152 467 8080
P46_SP00128 1340
P46_ST00153 226 anotiudza 080104630
P46_SP00129 818
P46_ST00154 837 177 kudaro, 0280302
P46_SP00130 1014 1348
P46_ST00155 1302
P46_SP00131 1150
P46_ST00156 1171 124 wedu 0084
P46_SP00132 1295 1341
P46_ST00157 67 ha-
P46_TL00026 1352
P46_ST00158 1364 areoe 00080
P46_SP00133 1391
P46_ST00159 310 nhema. 750200
P46_SP00134
P46_ST00160 Citererayi, 00000050006
P46_SP00135 776 1400 44
P46_ST00161 820 nasekuru, 800032081
P46_SP00136 1399
P46_ST00162 1083 handidi 3087081
P46_SP00137 1264
P46_ST00163 1293 1353 0200
P46_TL00027 1403 1205
P46_ST00164 1410 mutge. 273800
P46_SP00138 316 1450
P46_ST00165 345 251 Ndinzweyi 011700001
P46_SP00139 596
P46_ST00166 614 1416 ^a 0.50 100
P46_SP00140 1451
P46_ST00167 1404 ndinotaura, 03200200103
P46_SP00141 946 1442
P46_ST00168 974 297 Muteoedzere 06108060020
P46_SP00142 1271
P46_ST00169 1417 mushure
P46_TL00028 1454 1214
P46_ST00170 1456 shure 06520
P46_SP00143 296 1494 22
P46_ST00171 1467 maggu 70870
P46_SP00144 473 1502
P46_ST00172 491 173 muciita 4401048
P46_SP00145 664 1493
P46_ST00173 683 ^andinoita. 100760100500
P46_SP00146 938
P46_ST00174 966 Ndiri 00240
P46_SP00147 1089
P46_ST00175 1108 kuda 1380
P46_SP00148 1224
P46_ST00176 1254 kuku- 20215
P46_TL00029 1505
P46_ST00177 248 pindutsayi 6076220000
P46_SP00149 1553
P46_ST00178 434 1518
P46_SP00150 489 1544
P46_ST00179 508 kukufundisayi 0365437100002
P46_SP00151 844
P46_ST00180 1506 nzira 83162
P46_SP00152 980
P46_ST00181 998 1519 yo
P46_SP00153 1052
P46_ST00182 1072 193 rupenyu 6300775
P46_SP00154 1265
P46_ST00183 1283 rusi- 12502
P46_TL00030 1556
P46_ST00184 1569 ggapere. 88058400
P46_SP00155 1605
P46_ST00185 405 1557 'Muzita 6042300
P46_SP00156 1595
P46_ST00186 ra 0.54
P46_SP00157
P46_ST00187 130 BaBa,' 808057
P46_SP00158 792 1596
P46_ST00188 Iti3, 015882
P46_SP00159 1604
P46_ST00189 967 87 'Mu
P46_SP00160 1054
P46_ST00190 1073 82 zita 1020
P46_SP00161 1155
P46_ST00191 1174 1570
P46_SP00162 1220
P46_ST00192 1240 143 BaBa." 808000
P46_TL00031 1613
P46_ST00193 1615 4.
P46_SP00163 1652
P46_ST00194 1614 180 205000
P46_SP00164
P46_ST00195 558 ikaciita 00000200
P46_SP00165 730
P46_ST00196 750 4583107
P46_SP00166 927 1660
P46_ST00197 kwete 10000
P46_SP00167 1081
P46_ST00198 111 musi 0380
P46_SP00168
P46_ST00199 137 iwoyo 10430
P46_TL00032 1664
P46_ST00200 1671 cete. 00100
P46_SP00169 1704
P46_ST00201 315 Yakaramba 005067400
P46_SP00170 584 1703
P46_ST00202 598 1665 247 iciggodaro 0008008000
P46_SP00171 845 1712
P46_ST00203 859 1677 524 maggwana-maggwana. 108600703008000500
P46_TL00033 1715
P46_ST00204 211 00055560
P46_SP00172 378 1754
P46_ST00205 wakaramba 001060310
P46_SP00173 665 24
P46_ST00206 aciggoshiggira, 000800050801200
P46_SP00174 1763
P46_ST00207 1716 150 707230
P46_SP00175 1755
P46_ST00208 1245 waida 10080
P46_TL00034 1766
P46_ST00209 1767 117 0005
P46_SP00176 1805
P46_ST00210 301 1779 56
P46_SP00177 357
P46_ST00211 377 0.29 7388
P46_SP00178 493
P46_ST00212 515 363 kumugamucira. 5006307400700
P46_TL00035 267 1825
P46_ST00213 1826 5.
P46_SP00179 303 1865
P46_ST00214 rfayi 77000
P46_SP00180 1873
P46_ST00215 490 ^inage 0.33 1048880
P46_SP00181
P46_ST00216 654 285 waishanyira 00107070010
P46_SP00182 939 1872
P46_ST00217 musha 03020
P46_SP00183 1864
P46_ST00218 1146 1839 waoo 0180
P46_SP00184
P46_ST00219 1827 wai-
P46_TL00036 1876
P46_ST00220 1888 ggo-nawana 8460800080
P46_SP00185 441 1924
P46_ST00221 91 nari 8030
P46_SP00186 550 1915
P46_ST00222 568 134 naniri 888042
P46_SP00187 702
P46_ST00223 720 228 nacifunda 800044508
P46_SP00188 948
P46_ST00224 1889
P46_SP00189 1013
P46_ST00225 1032 1877 Yane. 00800
P46_SP00190 1158 1916
P46_ST00226 1208 Dzimge 0.83 100080
P46_TL00037 1927
P46_ST00227 1940 139 gguna 86080
P46_SP00191 305 1975
P46_ST00228 324 800625140
P46_SP00192 551 1967
P46_ST00229 570 1928 197 rusariro, 455560002
P46_SP00193 767 1974
P46_ST00230 786
P46_SP00194 840
P46_ST00231 1939 147 62530
P46_SP00195 1966
P46_ST00232 1025 800052830
P46_SP00196
P46_ST00233 1270 nhau 0685
P46_TL00038 1977
P46_ST00234 daa 480
P46_SP00197 245 2017
P46_ST00235 1985 189 nasante, 80708721
P46_SP00198 2025
P46_ST00236 481 1978 Katekisimo 0016800100
P46_SP00199
P46_ST00237 1991 ne
P46_SP00200 832
P46_ST00238 :^inamato 8101053601
P46_SP00201
P46_ST00239 pokuti, 10074054
P46_SP00202 2026
P46_ST00240 1979 0.48 8083
P46_TL00039 2028
P46_ST00241 2029 138 wedu, 80865
P46_SP00203 2075
P46_ST00242 Kaziwa 0.99 000000
P46_SP00204 2069
P46_ST00243 Maria, 705224
P46_SP00205
P46_ST00244 Uakudziwe, 7605054002
P46_SP00206 977
P46_ST00245 1005 Kupfidza, 061228082
P46_SP00207 1226 2077
P46_ST00246 1255 2042
P46_SP00208 2068
P46_ST00247 2032 z^- 0.23 8104
P46_TL00040 2080
P46_ST00248 2093 mge. 4800
P46_SP00209 274 2128
P46_ST00249 2081 Rose
P46_SP00210 432
P46_ST00250 :ja 0.31 883
P46_SP00211 507 2127
P46_ST00251 oaitaura 87050367
P46_SP00212 2119
P46_ST00252 ^aiwaniooa 10025004082
P46_SP00213 1035
P46_ST00253 1061 zo 0.16 88
P46_SP00214
P46_ST00254 520
P46_SP00215 1228
P46_ST00255 1257 2082 06800
P46_TL00041 2129
P46_ST00256 2131 335 Kamudziidzisi 0037500000270
P46_SP00216 502 2170
P46_ST00257 278 kasiggancte 60028072810
P46_SP00217 798 2179
P46_ST00258 825 383 kaitagga'|:jakare 33004810788800720
P46_SP00218
P46_ST00259 kudzo- 700033
P46_TL00042 2181
P46_ST00260 korora 200070
P46_SP00219 2221
P46_ST00261 2195 98 ^ose 10028
P46_SP00220 2230
P46_ST00262 450 z^ 0.07
P46_SP00221
P46_ST00263 516 387 kakambofundisa 48607204346010
P46_SP00222 903 2222
P46_ST00264 921 harawa. 3020000
P46_SP00223 1102
P46_ST00265 1147 2183 Na
P46_SP00224
P46_ST00266 1232 05150


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00051.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P51 PHYSICAL_IMG_NR 51 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P51_TM00001 HPOS 0 VPOS 47
LeftMargin P51_LM00001 160 2187
RightMargin P51_RM00001 1394
BottomMargin P51_BM00001 2234 224
PrintSpace P51_PS00001 1234
TextBlock P51_TB00001 700 138 43
TextLine P51_TL00001 706 48 126 36
String P51_ST00001 CONTENT 49- WC 0.45 CC 0785
P51_TB00002 104 2130
P51_TL00002 166 110 1216 55
P51_ST00002 111 61 44 du 0.34 84
SP P51_SP00001 227 155 18
P51_ST00003 245 112 59 ku 0.51 54
P51_SP00002 304 17
P51_ST00004 321 113 156 42 nanhu. 0.58 806720
P51_SP00003 477 53
P51_ST00005 530 117 142 Rimge 0.55 80580
P51_SP00004 672 164 20
P51_ST00006 692 116 238 49 tiggawane 0.83 048000010
P51_SP00005 930 165 23
P51_ST00007 953 319 ^inotiyamura. 0.75 10120043042500
P51_SP00006 1272
P51_ST00008 1316 66 45 ni 0.52 670
P51_TL00003 167 1212
P51_ST00009 168 38 amai 0501
P51_SP00007 278 206
P51_ST00010 322 109 39 nako 0.60 8070
P51_SP00008 431
P51_ST00011 470 294 ndacembera, 64000300606
P51_SP00009 764 215
P51_ST00012 817 308 Handicagona 50701000030
P51_SP00010 1125 216 40
P51_ST00013 1165 214 kufamba. 0.73 25530300
P51_TL00004 218 1214
P51_ST00014 158 Cienda 0.78 000543
P51_SP00011 325 257 22
P51_ST00015 347 220 78 37 iwe 0.99 000
P51_SP00012 425 19
P51_ST00016 444 219 146 zijaya. 1.00 0000000
P51_SP00013 590 266
P51_ST00017 644 Asi
P51_SP00014 722
P51_ST00018 741 134 inzwa 0.88 06000
P51_SP00015 875 258 26
P51_ST00019 901 230 254 mganaggu, 280438075
P51_SP00016 1155 267 29
P51_ST00020 1184 231 197 uggware 0.64 5860040
P51_TL00005 270
P51_ST00021 kwa^o, 0.74 0001005
P51_SP00017 317
P51_ST00022 341 253 uggaBirwe. 0.70 5800824000
P51_SP00018 594
P51_ST00023 648 198 Rumhou 0.69 025702
P51_SP00019 846 309
P51_ST00024 864 283 urwu 0.67 4404
P51_SP00020 980 21
P51_ST00025 1001 282 runogona 02001050
P51_SP00021 1221 318
P51_ST00026 1240 271 kudya 0.63 53710
P51_TL00006
P51_ST00027 106 mari 0.96 1000
P51_SP00022 273 359
P51_ST00028 291 290 iggatiBatsire 0.79 0830208001010
P51_SP00023 581 369
P51_ST00029 601 333 100 35 gore 0.86 0050
P51_SP00024 701 368
P51_ST00030 720 334 108 rose. 0.62 40805
P51_SP00025 828 360
P51_ST00031 881 102 Ibva 0.97
P51_SP00026 983 32
P51_ST00032 1015 234 waggwara 02810430
P51_SP00027 1249 27
P51_ST00033 1276 105 kwa- 6004
P51_TL00007 372 1217
P51_ST00034 373 86 46 ^o," 10050
P51_SP00028 252 419
P51_ST00035 306 CihoBoBo 13708080
P51_SP00029 522 410
P51_ST00036 560 213 wakafara 02400020
P51_SP00030 773 34
P51_ST00037 807 154 kwa^o. 0001000
P51_SP00031 961 69
P51_ST00038 1030 374 236 Wakaoata 04708410
P51_SP00032 1266 411
P51_ST00039 1306 77 aci- 0000
P51_TL00008 423 841
P51_ST00040 430 176 ggorota 0.66 8604040
P51_SP00033 344
P51_ST00041 363 424 114 i^o:^o 0.53 01008100
P51_SP00034
P51_ST00042 496 436 zo 0.21
P51_SP00035 543
P51_ST00043 561 233 kuteggesa 435080000
P51_SP00036 794 471
P51_ST00044 815 194 rumhou, 6130304
P51_TL00009 479 1114
P51_ST00045 484 3. 00
P51_SP00037 520
P51_ST00046 358 483 Kuzoti 0.82 231003
P51_SP00038 512
P51_ST00047 550 495 25 aoa 080
P51_SP00039 627
P51_ST00048 656 248 maggwana 0.65 60805060
P51_SP00040 904
P51_ST00049 922 482 wakati, 0.80 0010614
P51_SP00041 1088 529
P51_ST00050 1117 150 41 "Amai 70000
P51_SP00042 1267
P51_ST00051 1286 98 ndo- 2400
P51_TL00010 533
P51_ST00052 rusuggira 350180060
P51_SP00043 392
P51_ST00053 414 545 82 rwo 0.72 800
P51_SP00044 572
P51_ST00054 525 208 kuenda," 04000040
P51_SP00045 733 571
P51_ST00055 786 534 Amai 0600
P51_SP00046 912
P51_ST00056 939 143 nakati 800020
P51_SP00047 1082 28
P51_ST00057 1110 187 "Cienda 0030350
P51_SP00048 1297
P51_ST00058 1324 546 ^a-
P51_TL00011 584 1202
P51_ST00059 ko
P51_SP00049 223 622
P51_ST00060 243 585 63 asi
P51_SP00050
P51_ST00061 323 315 usakagganwe 70000820500
P51_SP00051 638 632
P51_ST00062 665 597 ^a 0.50
P51_SP00052 713
P51_ST00063 740 ndakakuudza 0.76 80050014600
P51_SP00053 1049 623
P51_ST00064 1074 586 nezuro." 0.85 50042000
P51_SP00054 1268
P51_ST00065 1322 Ci 0.94 01 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P51_TL00012 169 634 1215
P51_ST00066 hoBoBo 0.59 708080 HypPart2
P51_SP00055 335 673
P51_ST00067 375 635 125 akati, 040030
P51_SP00056 500 681
P51_ST00068 542 636 171 "Kwete 020000
P51_SP00057 674
P51_ST00069 752 101 kani 0.71 0380
P51_SP00058 853
P51_ST00070 893 122 amai, 00006
P51_SP00059 67
P51_ST00071 152 Matoti 0.89 212010
P51_SP00060
P51_ST00072 1271 ndiri 64040
P51_TL00013 686
P51_ST00073 211 dutururu 84033006
P51_SP00061 380 725
P51_ST00074 417 487 rakanyanyo-diyiko" 0.84 0000400001181607000
P51_SP00062 734 71
P51_ST00075 975 00108080
P51_SP00063 1191
P51_ST00076 1218 687 wakati- 0000300
P51_TL00014 170 737 865
P51_ST00077 nha 570
P51_SP00064 256 776
P51_ST00078 274 738 184 rumhou 0.68 400606
P51_SP00065 458
P51_ST00079 476 139 rwake 00110
P51_SP00066 615
P51_ST00080 750 no
P51_SP00067 690
P51_ST00081 709 kufara 100010
P51_SP00068 859 16
P51_ST00082 jikuru. 88016430
P51_TL00015 796 1113
P51_ST00083 798 4, 31
P51_SP00069 305 835
P51_ST00084 797 Acaggoti 0.81 00081004
P51_SP00070 567 844
P51_ST00085 588 265 kamutanhu 700008646
P51_SP00071
P51_ST00086 871 804 pote
P51_SP00072 969 845 15
P51_ST00087 984 ndiye 25000
P51_SP00073
P51_ST00088 1126 mahwekwc; 106000488
P51_TL00016 848
P51_ST00089 861 ne 80
P51_SP00074 886
P51_ST00090 268 849 imge 3080
P51_SP00075 895
P51_ST00091 408 hofori 115060
P51_SP00076
P51_ST00092 573 yo
P51_SP00077 626 30
P51_ST00093 202 murume, 0.77 3050204
P51_SP00078 858
P51_ST00094 911 Rikanzi 8100500
P51_SP00079
P51_ST00095 1109 56 50
P51_SP00080
P51_ST00096 1194 190 murume 772230
P51_TL00017 898
P51_ST00097 99 uyu, 6220
P51_SP00081 946
P51_ST00098 289 899 "Unoendepiko 716007003050
P51_SP00082 624 944
P51_ST00099 643
P51_SP00083 699 937
P51_ST00100 180 0.61 242706
P51_SP00084 900 938
P51_ST00101 918 292 rwakadayi" 0.87 03000810000
P51_SP00085 1210
P51_ST00102 1265 Ciho 0070
P51_TL00018 172 949
P51_ST00103 BoBo 8080
P51_SP00086 988
P51_ST00104 951 0050301
P51_SP00087 996
P51_ST00105 517 950 "Ndatumga 605000080
P51_SP00088 784 997
P51_ST00106 819 na'mai 022101
P51_SP00089
P51_ST00107 962 naggu 80803
P51_SP00090 1140
P51_ST00108 1167 217 kuzoisha- 0.91 040000003
P51_TL00019 1213
P51_ST00109 mbadza." 50200000
P51_SP00091 387 1039
P51_ST00110 432 Rikacinzi 810000000
P51_SP00092 1048
P51_ST00111 662 1014
P51_SP00093 718
P51_ST00112 192 360200
P51_SP00094 929
P51_ST00113 92 uye, 0.92 3000
P51_SP00095 1041
P51_ST00114 1062 186 "Inodya 0180000
P51_SP00096 1248
P51_ST00115 mari- 60601
P51_TL00020 1051
P51_ST00116 1052 149 yiko" 020100
P51_SP00097 1099
P51_ST00117 05408080
P51_SP00098 563 1090
P51_ST00118 591 1053 500000
P51_SP00099 717 1097
P51_ST00119 746 185 0030500
P51_SP00100 931
P51_ST00120 958 189 makumi 000510
P51_SP00101 1147
P51_ST00121 1173 1058 161 matatu 300004
P51_SP00102 1334
P51_ST00122 1362 1065 e
P51_TL00021 1102
P51_ST00123 1104 144 pondo 20400
P51_SP00103 314 1150
P51_ST00124 1103 147 nokuti 800307
P51_SP00104 488 1141
P51_ST00125 518 yakanaka 00408014
P51_SP00105 742
P51_ST00126 769 7001004
P51_SP00106 924
P51_ST00127 yakakora 73000000
P51_SP00107 1166
P51_ST00128 1203 182 kwa^o." 20010000
P51_TL00022 1154
P51_ST00129 8100006
P51_SP00108 338 1201
P51_ST00130 60
P51_SP00109 412 1192
P51_ST00131 428 157 zirume 000550
P51_SP00110
P51_ST00132 600 riye, 40000
P51_SP00111
P51_ST00133 "Rwakadayi;i 0002118000870
P51_SP00112 1043
P51_ST00134 1059 85 ndo 030
P51_SP00113 1144
P51_ST00135 1164 83 rwa
P51_SP00114 1247
P51_ST00136 121 unoti 67000
P51_TL00023 173 1205 1211
P51_ST00137 "Makumi 0000055
P51_SP00115 389 1243
P51_ST00138 162 33 005001
P51_SP00116
P51_ST00139 612
P51_SP00117 633
P51_ST00140 663 346500
P51_SP00118 830 1252
P51_ST00141 hapana 204010
P51_SP00119 1027 1253
P51_ST00142 1056 95 fuza 4700
P51_SP00120 1151
P51_ST00143 1169 riggabisi- 4280035006
P51_TL00024 1255
P51_ST00144 1269 re
P51_SP00121 1294
P51_ST00145 246 1256 5001
P51_SP00122 350
P51_ST00146 376 130 zhinji 200720
P51_SP00123 506 1302
P51_ST00147 544 yadadayii 0080800080
P51_SP00124 1303
P51_ST00148 824 0.54
P51_SP00125 878
P51_ST00149 908 341033
P51_SP00126
P51_ST00150 1130 rwakaonda 000000730
P51_TL00025
P51_ST00151 kudayi. 0080000
P51_SP00127 343 1354
P51_ST00152 398 1308 Kana 0001
P51_SP00128 519 1345
P51_ST00153 538 1307 ucirfa, 2007700
P51_SP00129 682 1353
P51_ST00154 703 enda 0614
P51_SP00130 812
P51_ST00155 ^ako. 100700
P51_SP00131
P51_ST00156 999
P51_SP00132 1077
P51_ST00157 001410
P51_SP00133
P51_ST00158 1291 1319 ano-
P51_TL00026 1357 1200
P51_ST00159 228 mboBisira 200830550
P51_SP00134 400 1396
P51_ST00160 420 1358 181 275400
P51_SP00135
P51_ST00161 620 rwakadayi 043128001
P51_SP00136 1404
P51_ST00162 884 141 00340
P51_SP00137 1025 1405
P51_ST00163 1046 188 0.93 000400
P51_SP00138 1395 24
P51_ST00164 1258 1365 mata 2000 matatu.
P51_TL00027 1407
P51_ST00165 1416 57 tu. 200
P51_SP00139 1447
P51_ST00166 1409 rfayi 77000
P51_SP00140 388 1455
P51_ST00167 409 62 uri 011
P51_SP00141
P51_ST00168 491 163 munhu 04008
P51_SP00142 654
P51_ST00169 244 ndatokupa 0.90 000500300
P51_SP00143 917 1456
P51_ST00170 936 1421 i^aggu 0.46 8100831
P51_SP00144 1070
P51_ST00171 1089 183 nyemba 400708
P51_SP00145 1454
P51_ST00172 1408 94 idzi, 70062
P51_TL00028 1458 1076
P51_ST00173 1459 nditore 7005040
P51_SP00146 337 1498
P51_ST00174 357 mhou 0700
P51_SP00147
P51_ST00175 yako. 00200
P51_SP00148 628 1506
P51_ST00176 1460 Tarisa 004100
P51_SP00149 1497
P51_ST00177 847 1471 uone 7050
P51_SP00150 959
P51_ST00178 979 1472
P51_SP00151
P51_ST00179 1045 204 dzakaita. 500001000
P51_TL00029 1517 1112
P51_ST00180 1519 5.
P51_SP00152 1557
P51_ST00181 01508080
P51_SP00153 580
P51_ST00182 599 1518 119 adoti 08022
P51_SP00154 1556
P51_ST00183 1530 118 meso
P51_SP00155
P51_ST00184 892 1524 tge
P51_SP00156 954 1565
P51_ST00185 982 203 akawana 1000070
P51_SP00157 1185
P51_ST00186 175 hokuno 206660
P51_TL00030 1568
P51_ST00187 1569 kunaka. 0761000
P51_SP00158 354 1607
P51_ST00188 1570 207 Kupenya 0.95 0010100
P51_SP00159 1616
P51_ST00189 637 kwadzo 500001
P51_SP00160 810
P51_ST00190 205 dzinegga 30020820
P51_SP00161 1035
P51_ST00191 1057 1581 135 cuma. 02301
P51_SP00162
P51_ST00192 1245 Akati, 000005
P51_TL00031 1618
P51_ST00193 1619 153 "Kuda 00183
P51_SP00163 326 1658
P51_ST00194 345 ndinoda 0341080
P51_SP00164 537
P51_ST00195 555 1632 ^aggu 100817
P51_SP00165 689 1667
P51_ST00196 708 1620 a.ii 07570
P51_SP00166 771 1657
P51_ST00197 792 0080
P51_SP00167 902
P51_ST00198 919 nanoda 806080
P51_SP00168
P51_ST00199 1105
P51_SP00169 14
P51_ST00200 1224 kwayo. 200000
P51_TL00032 174 1670
P51_ST00201 1671 346 Ndigga;iparire 000800860401020
P51_SP00170 1718
P51_ST00202 564 kana 2070
P51_SP00171 675 1709
P51_ST00203 716 ndikabvuma." 662030000100
P51_SP00172
P51_ST00204 1094 Zirume 054100
P51_SP00173 1259 1708
P51_ST00205 1672 89 riye 2600
P51_TL00033 1721
P51_ST00206 1722 rikati, 0050001
P51_SP00174 310 1767
P51_ST00207 "Nyemba 0000500
P51_SP00175 554 1768
P51_ST00208 idzi 4500
P51_SP00176 664 1759
P51_ST00209 dzinopfuura 50040530420
P51_SP00177 970
P51_ST00210 107
P51_SP00178
P51_ST00211 1733 yose. 00000
P51_SP00179 1244
P51_ST00212 1298 Mu- 210
P51_TL00034 1772
P51_ST00213 1773 kuriro 054610
P51_SP00180 1811
P51_ST00214 wadzo 08000
P51_SP00181 478
P51_ST00215 240 unopfuura 650104060
P51_SP00182 736 1819
P51_ST00216 755 128 ^inhu 100505
P51_SP00183 883
P51_ST00217 1784 ^ose. 100000
P51_SP00184 1009
P51_ST00218 229 Dzinogika 401308080
P51_SP00185 1818
P51_ST00219 1315 58 06 kudegga-degga."
P51_TL00035 1822
P51_ST00220 1823 332 degga-degga." 8080028084020
P51_SP00186 505 1871
P51_ST00221 559 Ndiye 04100
P51_SP00187 698 1870
P51_ST00222 715 06778080
P51_SP00188 1862
P51_ST00223 945
P51_SP00189 1127
P51_ST00224 dziye 13000
P51_SP00190 1869
P51_ST00225 1275 mba mbare-
P51_TL00036 1873
P51_ST00226 1887 re- 303
P51_SP00191 1912
P51_ST00227 1874 nbare. 800200
P51_SP00192
P51_ST00228 442 1875 133 Rume
P51_SP00193 575
P51_ST00229 595 88 1100
P51_SP00194 683 1920
P51_ST00230 704
P51_SP00195 788
P51_ST00231 kutinha 0133128
P51_SP00196
P51_ST00232 131 0204
P51_SP00197 1132
P51_ST00233 1146 iye
P51_SP00198
P51_ST00234 1228 159 roenda 372020
P51_TL00037 1938
P51_ST00235 120 nayo. 0.56 47406
P51_SP00199 1972 -20
P51_ST00236 1985 6.
P51_SP00200 2022
P51_ST00237 1982
P51_SP00201 579
P51_ST00238 03
P51_SP00202 2021
P51_ST00239 677 musha 70050
P51_SP00203 827
P51_ST00240 sikiza. 0305005
P51_SP00204 993
P51_ST00241 1047
P51_SP00205 1172
P51_ST00242 193 nakagga 8000800
P51_TL00038 2032
P51_ST00243 2034 362 nakamugaririra 80004060006120
P51_SP00206 2081
P51_ST00244 2046 pa
P51_SP00207 613
P51_ST00245 650 115 nzira 33168
P51_SP00208 765 2072
P51_ST00246 nakaona 8002000
P51_SP00209 994
P51_ST00247 1031 2033 hoyo
P51_SP00210 1143 2080
P51_ST00248 1179 2039 tutururu, 010221303
P51_TL00039 2082
P51_ST00249 2084 123 pfaca 04000
P51_SP00211 295 2133
P51_ST00250 2083 610400
P51_SP00212 2131
P51_ST00251 dziye, 642006
P51_SP00213 666
P51_ST00252 721 00002
P51_SP00214 2122
P51_ST00253 903 ndauya 040050
P51_SP00215 1072
P51_ST00254 1111 2096
P51_SP00216
P51_ST00255
P51_TL00040
P51_ST00256 316 dzinoshamisa 405600700700
P51_SP00217 489 2174
P51_ST00257 514 2134 6001000
P51_SP00218 2182
P51_ST00258 695 259 dzinopinda 6700016600
P51_SP00219 2183
P51_ST00259 2135 0.41 103446
P51_SP00220
P51_ST00260 1134 2147 96 ^ose 10000
P51_SP00221 1230
P51_ST00261 1257 kuku- 07040
P51_TL00041 2185
P51_ST00262 ra."
P51_SP00222 2225 52
P51_ST00263 2186 0400
P51_SP00223 434 2224
P51_ST00264 461 kuzo:^iti 0100710116
P51_SP00224 642 2233
P51_ST00265 669 kwi
P51_SP00225
P51_ST00266 791 haawane 7000050
P51_SP00226
P51_ST00267 1040 oaggopunyaira 8080065800040


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P13_LM00001 162 2191
RightMargin P13_RM00001 1392
BottomMargin P13_BM00001 2233 225
PrintSpace P13_PS00001 1230
TextBlock P13_TB00001 712 137 43
TextLine P13_TL00001 718 48 83 31
String P13_ST00001 CONTENT li WC 0.48 CC 1013
P13_TB00002 106 2127
P13_TL00002 590 112 376 39
P13_ST00002 114 58 37 li. 0.71 026
SP P13_SP00001 648 151 63
P13_ST00003 711 255 CIPUDGU. 0.74 00738000
P13_TL00003 273 187 1112
P13_ST00004 190 32 36 1. 0.92 10
P13_SP00002 305 226 55
P13_ST00005 360 188 196 47 Cipuggu 0.72 0034802
P13_SP00003 556 235 27
P13_ST00006 583 145 cishiri 0.86 0006020
P13_SP00004 728 20
P13_ST00007 748 93 38 cine 0.77 0180
P13_SP00005 841
P13_ST00008 861 230 makumbo 0255600
P13_SP00006 1091 18
P13_ST00009 1109 maniri, 0.79 0081012
P13_SP00007 1271 21
P13_ST00010 1292 0.80 0080
P13_TL00004 169 238 1216
P13_ST00011 251 126 26 nzara 0.87 60000
P13_SP00008 295 277 41
P13_ST00012 336 263 dzinopinza, 20050507100
P13_SP00009 599 286
P13_ST00013 637 231 8520000
P13_SP00010 868
P13_ST00014 907 75 ac 1.00 000
P13_SP00011 982 34
P13_ST00015 1016 239 211 matguku. 0.68 00480056
P13_SP00012 1227 54
P13_ST00016 1281 240 104 Cine 0.84 0060
P13_TL00005 290 1217
P13_ST00017 220 mapapiro 0.76 60205040
P13_SP00013 389 337
P13_ST00018 427 291 163 44 0.75 0284002
P13_SP00014 335
P13_ST00019 631 cimutumbi 000420740
P13_SP00015 882 328
P13_ST00020 920 302 100 caco
P13_SP00016 1020
P13_ST00021 1058 177 cinegge 0080800
P13_SP00017 1235 338
P13_ST00022 1276 110 tsina 30080
P13_TL00006 340
P13_ST00023 mbiri. 550200
P13_SP00018 306 379 53
P13_ST00024 359 341 Besu 0.67 8004
P13_SP00019 471
P13_ST00025 498 353 98 raco 0.88 3100
P13_SP00020 596
P13_ST00026 628 167 46 id^uku, 0.63 00102706
P13_SP00021 795 387
P13_ST00027 815 307 cipfupi-pfupi, 00504601410411
P13_SP00022 1122 388
P13_ST00028 1142 174 hacisiri 0.93 00000220
P13_SP00023 1316 380 19
P13_ST00029 1335 343 50 ci- 0.70 053
P13_TL00007 391 49
P13_ST00030 101 refu. 50530
P13_SP00024 270 430
P13_ST00031 317 392 Maziso 0.94 010100
P13_SP00025 479
P13_ST00032 499 404
P13_SP00026 574
P13_ST00033 594 35 anegge 050800
P13_SP00027 757 439
P13_ST00034 777 178 cambga 027040
P13_SP00028 955 440
P13_ST00035 974 405 25 ce 00
P13_SP00029 1021
P13_ST00036 1040 138 fodya. 0.64 686000
P13_SP00030 1178
P13_ST00037 1224 Minhe- 006800
P13_TL00008 168 443
P13_ST00038 455 gga 800
P13_SP00031 490
P13_ST00039 278 105 yaco 0000
P13_SP00032 383 28
P13_ST00040 411 444 152 inegge 080800
P13_SP00033 563
P13_ST00041 591 199 mitguku, 30284002
P13_SP00034 790 29
P13_ST00042 819 316 inonyirinyita. 0.78 07080020306110
P13_SP00035 1135
P13_ST00043 1189 Muromo 0.82 053020
P13_TL00009 496 505
P13_ST00044 506 115 waco
P13_SP00036 283 533
P13_ST00045 unegge 410800
P13_SP00037 469 542
P13_ST00046 497 176 cirauro. 0.91 00007000
P13_TL00010 553 1116
P13_ST00047 554 2.
P13_SP00038
P13_ST00048 0400804
P13_SP00039 601
P13_ST00049 182 cinodya 0.69 0180470
P13_SP00040 756 600
P13_ST00050 788 565 155 nyama 00040
P13_SP00041 943
P13_ST00051 962 560 102 cete. 0.98 00100
P13_SP00042 1064 592
P13_ST00052 1118 555 140 Tgana 08030
P13_SP00043 1258
P13_ST00053 cino- 03700
P13_TL00011 170 604 1214
P13_ST00054 96 Bata 8000
P13_SP00044 266 642
P13_ST00055 298 cicidya. 00000000
P13_SP00045 472 651
P13_ST00056 527 605 193 Cinodya 0050510
P13_SP00046 720
P13_ST00057 747 617 00000
P13_SP00047 902
P13_ST00058 929 52 ye
P13_SP00048 981
P13_ST00059 1008 160 mhuka 76400
P13_SP00049 1168 643
P13_ST00060 1196 dzakafa, 64030102
P13_TL00012 655 1218
P13_ST00061 113 kana 0.85
P13_SP00050 281 693
P13_ST00062 312 143 cituna 0.89 000230
P13_SP00051 694
P13_ST00063 483 668 co
P13_SP00052 532
P13_ST00064 559 656 165 munhu 0.61 62064
P13_SP00053 724
P13_ST00065 750 198 wakafira 00704430
P13_SP00054 948
P13_ST00066 201 pasaggo, 00008002
P13_SP00055 1175 703
P13_ST00067 1204 0050500
P13_TL00013 706 1063
P13_ST00068 33 0.96
P13_SP00056 271 745
P13_ST00069 326 Shiri 00042
P13_SP00057 438 744
P13_ST00070 457 209 dzinodya 40000200
P13_SP00058 666 753
P13_ST00071 685 :;ituna, 0.58 787340402
P13_SP00059 837
P13_ST00072 857 719 gora
P13_SP00060 959 754
P13_ST00073 979 ne 80
P13_SP00061 1031
P13_ST00074 1051 181 gugguo. 0281400
P13_TL00014 763
P13_ST00075 765 3.
P13_SP00062 802
P13_ST00076 361 764 206 Cipuggu, 03438005
P13_SP00063 567 811
P13_ST00077 1060
P13_SP00064 710 801
P13_ST00078 731 coBururuka, 00807022100
P13_SP00065 810
P13_ST00079 1029 269 cinodaBuka 0080808400
P13_SP00066 1298
P13_ST00080 1317 69 ha- 603
P13_TL00015 812 1215
P13_ST00081 814 202 cinzwike 0.81 00770000
P13_SP00067 372 853 40
P13_ST00082 412 274 kuBururuka 6082414300
P13_SP00068 686
P13_ST00083 725 158 45 kwaco, 300005
P13_SP00069 883 860
P13_ST00084 924 214 cinoggoti 0.66 003088233
P13_SP00070 1138 862 30
P13_ST00085 822 90 cete
P13_SP00071
P13_ST00086 1286 816 99 ziro, 10703
P13_TL00016 865
P13_ST00087 212 takataka, 0.83 000043006
P13_SP00072 381 912
P13_ST00088 400 866 whii, 06013
P13_SP00073 512
P13_ST00089 369 kudegga-degga, 02808025808105
P13_SP00074 901 913 15
P13_ST00090 916 867 234 pacinegge 0.73 310380800
P13_SP00075 1150 16
P13_ST00091 1166 cicitende- 0000507600
P13_TL00017 917
P13_ST00092 rera 1010
P13_SP00076 262
P13_ST00093 289 panegge 0030820
P13_SP00077 482 964
P13_ST00094 510 pane 0280
P13_SP00078 620
P13_ST00095
P13_SP00079 803 963
P13_ST00096 847 139 ipapo. 400002
P13_SP00080 986
P13_ST00097 1041 Cinoggoti 021082010
P13_SP00081 1267
P13_ST00098 1295 923
P13_TL00018 967
P13_ST00099 968 582 nyimi-nyimi-nyimi-nyimi 00200540041480000460033
P13_SP00082 751 1015
P13_ST00100 782 366 00808005808034
P13_SP00083 1148
P13_ST00101 1177 so
P13_SP00084 1225 1006
P13_ST00102 1252 980 121 muse 0420 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musene,
P13_TL00019 1018
P13_ST00103 1032 64 ne, 0.51 805 HypPart2
P13_SP00085 233 1065
P13_ST00104 252 1019 5060
P13_SP00086 364 1057
P13_ST00105 172 dombo, 800105
P13_SP00087
P13_ST00106 593 111
P13_SP00088 704 1056
P13_ST00107 258 mbumburu 00040051
P13_SP00089
P13_ST00108 1001 Bara
P13_SP00090 1100
P13_ST00109 1119 re
P13_SP00091 1163
P13_ST00110 pfuti; 320015
P13_SP00092 1299 1066
P13_ST00111 1318 pa pamge
P13_TL00020 1069
P13_ST00112 1082 97 mge 180
P13_SP00093 1117
P13_ST00113 1070 131 cino-d 008078
P13_SP00094 417 1108
P13_ST00114 310 cikaBururuka 040082223400
P13_SP00095
P13_ST00115 781 191 cicienda 00010300
P13_SP00096 972
P13_ST00116 999 kudegga 1780800
P13_SP00097 1200
P13_ST00117 1226 159 hacizo- 0000600
P13_TL00021 1120
P13_ST00118 292 mboonekwa, 0000300004
P13_SP00098 461
P13_ST00119 481 cinobva 0.95 0300000
P13_SP00099 662 1159
P13_ST00120 681 1121 cati 0027
P13_SP00100
P13_ST00121 783 1127 toro, 01002
P13_SP00101 887 24
P13_ST00122 911 1134 153 nenyu, 800405
P13_SP00102 1167
P13_ST00123 1084 ndo. 6300
P13_TL00022 1179 1103
P13_ST00124 1182 4.
P13_SP00103
P13_ST00125 1180 0054802
P13_SP00104
P13_ST00126 575
P13_SP00105
P13_ST00127 705 76 ciri 0.90 0400
P13_SP00106
P13_ST00128 807 kudegga, 62808003
P13_SP00107
P13_ST00129 1047 243 munhegga 22700800
P13_SP00108 1290
P13_ST00130 1309 1193 wa
P13_TL00023
P13_ST00131 1244
P13_SP00109 219 1270
P13_ST00132 245 ukadonha, 650808500
P13_SP00110 1277
P13_ST00133 530 1231 0180000
P13_SP00111 708 1269
P13_ST00134 749 1238 cauteoera, 0340080003
P13_SP00112 983
P13_ST00135 1023 223 cinouBata 004058062
P13_SP00113 1246
P13_ST00136 1274 usati 30013
P13_TL00024
P13_ST00137 259 wadonhera 008003000
P13_SP00114 428 1321
P13_ST00138 467 1282 107 pasi, 50000
P13_SP00115 1329
P13_ST00139 614 uciri 00120
P13_SP00116 1320
P13_ST00140 1294 pamgeya, 00080004
P13_SP00117 977
P13_ST00141 1005 0040300
P13_SP00118 1185
P13_ST00142 1223 caudya 007430
P13_TL00025 1332
P13_ST00143 1346 wose.
P13_SP00119 1372
P13_ST00144 348 1333 Hapana 603040
P13_SP00120 528 1380
P13_ST00145 547 00130
P13_SP00121 1371
P13_ST00146 730 1334 57 ati
P13_SP00122 787 1370
P13_ST00147 1344 166 anogga 070810
P13_SP00123 973
P13_ST00148 992 43500800
P13_SP00124
P13_ST00149 1254 1345 60 we
P13_SP00125 1314
P13_ST00150 ci 04 cipuggu,
P13_TL00026 1383 1115
P13_ST00151 1396 157 puggu, 508053
P13_SP00126 325 1432
P13_ST00152 345 hapana 003050
P13_SP00127 515 1431
P13_ST00153 1384 164 05402
P13_SP00128 697 1422
P13_ST00154 236
P13_SP00129 772 1421 23
P13_ST00155 1395 108 aona
P13_SP00130 903
P13_ST00156 922 186 cipuggu 0405803
P13_SP00131 1430
P13_ST00157 1123 cakafa. 0100105
P13_TL00027 1441 1114
P13_ST00158 1443 5. 0.99
P13_SP00132 1481
P13_ST00159 194 0020700
P13_SP00133 1489
P13_ST00160 1442 146 0013020
P13_SP00134
P13_ST00161 cinotyisa 053020600
P13_SP00135 966 1488
P13_ST00162 993 1454 nana
P13_SP00136 1104 1480
P13_ST00163 1144 147 nadiki 808000
P13_SP00137 1291
P13_ST00164 1328 1455 56 no
P13_TL00028 1492
P13_ST00165 1493 0685305000
P13_SP00138 449 1532
P13_ST00166 476 kwa
P13_SP00139 569 1531
P13_ST00167 597 cinoita, 06104002
P13_SP00140 767 1538
P13_ST00168 806 321 ciciwawamisa 050000004500
P13_SP00141
P13_ST00169 1165 00360570
P13_TL00029 1544
P13_ST00170 1557 87 ac, 0011
P13_SP00142 257 1589
P13_ST00171 303 124 ciciti, 0200200
P13_SP00143
P13_ST00172 473 458 "Gu-gu-gu-gu-gu-gu: 0033261233011404000
P13_SP00144 931 1591
P13_ST00173 1555 425 gu-gu-gu-gu-gu-gu: 326606662005333044
P13_TL00030 1594 835
P13_ST00174 1595 ko-o-o-o 00120026
P13_SP00145 1633
P13_ST00175 1607 421 pu-pu-pu-pu-pu-pu 13233403274033303
P13_SP00146 785 1642
P13_ST00176 ko-o-o-o. 000600300
P13_TL00031 1652
P13_ST00177 1655 6.
P13_SP00147 1692
P13_ST00178 1654 195 0404813
P13_SP00148 1701
P13_ST00179 1653 0604510
P13_SP00149
P13_ST00180 cinokudzwa 0270000000
P13_SP00150 1022
P13_ST00181 kwa^o 002100
P13_SP00151 1184 1699
P13_ST00182 1203 1666
P13_SP00152 1256 1691
P13_ST00183 1284 ndu- 0.60 5540
P13_TL00032 1704
P13_ST00184 67 dzi 200
P13_SP00153 237 1743
P13_ST00185 130 zhinji 010010
P13_SP00154 385 1751
P13_ST00186 413 77 dza
P13_SP00155
P13_ST00187 517 nanhu, 800007
P13_SP00156 674 1750
P13_ST00188 701 339 nanociombera, 8220000010310
P13_SP00157 1749
P13_ST00189 1068 0120
P13_SP00158 1742
P13_ST00190 1207 1705 naciona 8000000
P13_TL00033 1755 758
P13_ST00191 293 ciciBururuka 000083140200
P13_SP00159 462 1794
P13_ST00192 1767 ^aco 10200
P13_SP00160 580 1802
P13_ST00193 210 kucfegga. 038408000
P13_SP00161 809 -180
P13_ST00194 629 1856 12.
P13_SP00162 1892 66
P13_ST00195 1855 MAVU. 00001
P13_TL00034 1929 1097
P13_ST00196 1932
P13_SP00163 1969
P13_ST00197 1931 150 Rimge 00780
P13_SP00164 509 1978
P13_ST00198 537 1942 zuna 0085
P13_SP00165 639 1968
P13_ST00199 669 207 ijakaitika 8830010000
P13_SP00166 876 1977
P13_ST00200 905 1930 89 kuti 0506
P13_SP00167 994 1967
P13_ST00201 1033 1941 mumge 50180
P13_SP00168 1976
P13_ST00202 1243 128 muko 8100 mukomana
P13_TL00035 1980 1213
P13_ST00203 1993 mana
P13_SP00169 296 2019
P13_ST00204 315 1981 wakafirwa 002000304
P13_SP00170 548 2020
P13_ST00205 571 1994 na
P13_SP00171 624
P13_ST00206 645 oaBereki 0.65 80802008
P13_SP00172
P13_ST00207 872 119 nake, 80000
P13_SP00173 991 2026 22
P13_ST00208 85 ndo
P13_SP00174 1098 2018
P13_ST00209 1126 kusara 040003
P13_SP00175
P13_ST00210 1308 1992 ane 080
P13_TL00036 2030
P13_ST00211 2043 oga-oga 0100000
P13_SP00176 2079
P13_ST00212 365 2032 asisina 0001500
P13_SP00177 524 2070
P13_ST00213 543 2031 hama 3002
P13_SP00178
P13_ST00214 688
P13_SP00179 741
P13_ST00215 762 nyika. 0.97 200000
P13_SP00180 2078
P13_ST00216 956 244 Wakasuna 00000480
P13_SP00181 2069
P13_ST00217 1232 2044 0.40
P13_SP00182 1285
P13_ST00218 1315 ku kugara
P13_TL00037 2080 51
P13_ST00219 2095 gara
P13_SP00183 2131
P13_ST00220 2094 81 oga 300
P13_SP00184 370 2130
P13_ST00221 2083 asiggazioe 0058000080
P13_SP00185 627
P13_ST00222 2082 cokuita: 00000100
P13_SP00186 828 2120
P13_ST00223 850 2081 kudaro 048020
P13_SP00187
P13_ST00224 wakaenda 00300500
P13_SP00188 1266
P13_ST00225 ^ake 10010
P13_TL00038 2132
P13_ST00226 2146
P13_SP00189 217 2172
P13_ST00227 2133 mufambi-fambi. 00423100406000
P13_SP00190
P13_ST00228 654 149 06080
P13_SP00191 2180
P13_ST00229 831 2145
P13_SP00192 937 2171
P13_ST00230 213 wakagika 00008000
P13_SP00193
P13_ST00231
P13_SP00194 1249 2170
P13_ST00232 116 paro- 30405
P13_TL00039 2183
P13_ST00233 2184 86
P13_SP00195 2223
P13_ST00234 2185 248 paicicerwa 3000000000
P13_SP00196 521 2232
P13_ST00235 540 na'mai 006200
P13_SP00197 695
P13_ST00236 713 80404
P13_SP00198 832 2230
P13_ST00237 845 264 naciumbisa 8000421000
P13_SP00199 2222 17
P13_ST00238 hari. 70440


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P26_LM00001 162 2196
RightMargin P26_RM00001 1392
BottomMargin P26_BM00001 2237 221
PrintSpace P26_PS00001 1230
TextBlock P26_TB00001 709 139 42
TextLine P26_TL00001 715 47 127 30
String P26_ST00001 65 37 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P26_SP00001 752 69 7
P26_ST00002 759 83 24 0.72 080
P26_TB00002 102 2135
P26_TL00002 170 108 1214 49
P26_ST00003 122 119 27 wane 0.80 0080
P26_SP00002 289 149 20
P26_ST00004 309 110 183 39 naHuku 0.68 800414
P26_SP00003 492 17
P26_ST00005 509 111 91 nari 0.71 8011
P26_SP00004 600 148
P26_ST00006 620 109 143 kuteta 0.82 531000
P26_SP00005 763 18
P26_ST00007 781 216 nacitgaga 0.81 800008000
P26_SP00006 997 157 19
P26_ST00008 1016 98 cigo. 0.74 04800
P26_SP00007 1114 156 56
P26_ST00009 1170 151 40 Gondo 0.73 05620
P26_SP00008 1321 15
P26_ST00010 1336 48 ri- 440
P26_TL00003 169 160 1216
P26_ST00011 161 kagika 208000
P26_SP00009 318 209
P26_ST00012 335 174 113 35 pana 0.90 3010
P26_SP00010 448
P26_ST00013 465 302 naGukurume 8004406110
P26_SP00011 767 200
P26_ST00014 786 173 pumu. 0.83 03220
P26_SP00012 929 208 55
P26_ST00015 984 220 Uanhun^i 0.62 806104100
P26_SP00013 1204
P26_ST00016 1222 163 nakaci- 8010002
P26_TL00004 211 1203
P26_ST00017 213 32 ti
P26_SP00014 202 250
P26_ST00018 229 38 kunana 0.64 068060
P26_SP00015 399 251
P26_ST00019 425 225 120 33 nano; 0.57 80803
P26_SP00016 545 258 29
P26_ST00020 574 212 "Pindai 0.76 0622500
P26_SP00017 748 31
P26_ST00021 779 259 46 mumikoko, 0.87 450000001
P26_SP00018 1038 257 28
P26_ST00022 1066 147 pindai 0.85 410110
P26_SP00019 1213
P26_ST00023 1240 133 mumi 0.63 1723 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P26_TL00005 262
P26_ST00024 263 124 koko, 40301 HypPart2
P26_SP00020 293 310
P26_ST00025 313 200403
P26_SP00021 460 311 14
P26_ST00026 474 45 255001300
P26_SP00022 732 308 13
P26_ST00027 745 146 301605
P26_SP00023 891 16
P26_ST00028 907 286 mumikoko." 2360500000
P26_SP00024 1193 301 54
P26_ST00029 1247 125 Guku 0.66 0453 Gukurume
P26_TL00006 314 1202
P26_ST00030 327 118 rume 0.60 5550
P26_SP00025 288 353
P26_ST00031 316 112 i:^o;o 0.51 27100860
P26_SP00026 420 362
P26_ST00032 439 268 ricimanyira 00010070070
P26_SP00027 707 361
P26_ST00033 727 326 71 mu 0.77 04
P26_SP00028 798 352
P26_ST00034 827 rukato, 4100004
P26_SP00029 990 360
P26_ST00035 1018 riciti: 1002003
P26_SP00030 1140
P26_ST00036 "Wogoci 0000000 "Wogocitagga
P26_TL00007 364 50
P26_ST00037 372 tagga 0.58 40870
P26_SP00031 297 414
P26_ST00038 379 25 no 0.92 10
P26_SP00032 371 404
P26_ST00039 390 365 172 kurona, 0.75 0400804
P26_SP00033 562 412 23
P26_ST00040 585 366 wogocitagga 21000310820
P26_SP00034 871 413
P26_ST00041 899 378
P26_SP00035 954 403
P26_ST00042 973 0000803
P26_SP00036 1146 411
P26_ST00043 1165 207 wogocita 00200040
P26_TL00008 416
P26_ST00044 429 84 gga 0.48 860
P26_SP00037 253 464
P26_ST00045 279 0.69 60
P26_SP00038 455
P26_ST00046 3200806
P26_SP00039 535 462
P26_ST00047 291 0.86 00000002830
P26_SP00040 853
P26_ST00048 882
P26_SP00041 938 454
P26_ST00049 966 5000820
P26_SP00042 1138
P26_ST00050 0.95 00000030
P26_TL00009 466
P26_ST00051 480 36 810
P26_SP00043 252 516
P26_ST00052 270 57 80
P26_SP00044 506
P26_ST00053 345 467 198 kurona." 12008200
P26_SP00045 543
P26_ST00054 597 468 129 Huku 0.55 6442
P26_SP00046 726 505 21
P26_ST00055 747 140 'cuzoti 7800044
P26_SP00047 887
P26_ST00056 919 479 136 yaona 00050
P26_SP00048 1055 514
P26_ST00057 1082 nana 8060
P26_SP00049 1192
P26_ST00058 1220 165 naenda 800440
P26_TL00010 517
P26_ST00059 519 muduggwisa, 15838241000
P26_SP00050 478 566
P26_ST00060 507 518 116 ikati: 170312
P26_SP00051 623 556
P26_ST00061 665 274 "Kokokoko, 0100000006
P26_SP00052 939 564
P26_ST00062 266 hauroneno 6030080800
P26_SP00053 1232
P26_ST00063 1259 koko 4062 kokokoko,
P26_TL00011 569 985
P26_ST00064 00003
P26_SP00054 294 616
P26_ST00065 265 6040080800
P26_SP00055 578 608
P26_ST00066 239 000070502
P26_SP00056 836 615
P26_ST00067 864 haurooeoo" 70233808000
P26_TL00012 271 628 1113
P26_ST00068 631 6. 00
P26_SP00057 306 668 53
P26_ST00069 359 629 103 i^ino 0.35 810580
P26_SP00058 677
P26_ST00070 482 246 03451540
P26_SP00059 728 667
P26_ST00071 641 0.89 0040
P26_SP00060 866
P26_ST00072 885 93 roti: 40001
P26_SP00061 978
P26_ST00073 1011 232 "Akaenda 00000060
P26_SP00062 1243 666
P26_ST00074 1262 nepi 0.78 60400
P26_TL00013 679
P26_ST00075 194 akaenda 0300660
P26_SP00063 719
P26_ST00076 381 70400
P26_SP00064 503
P26_ST00077 524 193 0.88 0000620
P26_SP00065 717 718
P26_ST00078 735 680 0.94 00300
P26_SP00066 857
P26_ST00079 876 Akaenda 1400800
P26_SP00067 1084
P26_ST00080 1102 kare." 403000
P26_SP00068 1242
P26_ST00081 1295 89 Dzi- 0004
P26_TL00014 730 1215
P26_ST00082 731 243 ciggodaro, 0.65 0287080205
P26_SP00069
P26_ST00083 433 62 iro 241
P26_SP00070 495 769
P26_ST00084 515 0.98 00010
P26_SP00071
P26_ST00085 685 ri 0.96
P26_SP00072 720 768
P26_ST00086 737 144 dggoti 880000
P26_SP00073 881 778
P26_ST00087 908 73 riri 3200
P26_SP00074 981
P26_ST00088 1009 mudegga, 02808001
P26_SP00075 1234
P26_ST00089 123 riciti, 0200005
P26_TL00015
P26_ST00090 795 34 vuu, 0454
P26_SP00076 267 829
P26_ST00091 307 783 2033
P26_SP00077 380 820
P26_ST00092 419 224 mudegga. 06808000
P26_SP00078 643
P26_ST00093 698 154 Kuzoti 070011
P26_SP00079 852 821
P26_ST00094 897 00650
P26_SP00080 1048
P26_ST00095 1076 171 raenda, 0007006
P26_SP00081 828
P26_ST00096 1275 794 8070
P26_TL00016 832 632
P26_ST00097 833 130 0.50 4536
P26_SP00082 299 872
P26_ST00098 312 ndokuzoBuda 63015008880
P26_SP00083 630
P26_ST00099 656 846 145 panze. 167000
P26_TL00017
P26_ST00100 894 7.
P26_SP00084 931
P26_ST00101 892 Saka 0.91 0030
P26_SP00085 470
P26_ST00102 497 muciona 5301060
P26_SP00086 695
P26_ST00103 722 893 272 ^icineggana 100008780060
P26_SP00087 994 940
P26_ST00104 1033 i^o^i 0.46 6100100
P26_SP00088 1136
P26_ST00105 1174 ^imhuka, 100006506
P26_TL00018 168 943 996
P26_ST00106 956 237 pamusana 50040320
P26_SP00089 405 991
P26_ST00107 423 pe
P26_SP00090 476
P26_ST00108 496 944 86 cigo 0280
P26_SP00091 582
P26_ST00109 602 caoakarasa 0080584040
P26_SP00092 859 982
P26_ST00110 879 ca
P26_SP00093 927
P26_ST00111 945 219 oaGondo. 80002500
P26_TL00019 627 1069
P26_ST00112 1070 59 19. 000
P26_SP00094 686 1107
P26_ST00113 734 195 TSURO. 000305
P26_TL00020 273 1142 1112
P26_ST00114 1145 1.
P26_SP00095 305 1182
P26_ST00115 1144 Tsuro 00161
P26_SP00096 1181
P26_ST00116 522 kane 0000
P26_SP00097
P26_ST00117 660 230 makumbo 7042700
P26_SP00098 890
P26_ST00118 1156 138 mana, 30303
P26_SP00099 1065 1189
P26_ST00119 1104 0.93 2000
P26_SP00100
P26_ST00120 1254 1155 131 nzene 50080
P26_TL00021 1217
P26_ST00121 1194 mbiri 22000
P26_SP00101 295 1233
P26_ST00122 ndefu, 0.49 560575
P26_SP00102 456
P26_ST00123 475 kamuiomo 40551020
P26_SP00103 725
P26_ST00124 743 kako 0.84 2300
P26_SP00104 854
P26_ST00125 kadiki-diki 00800028010
P26_SP00105
P26_ST00126 1158 227 kakanaki- 600060010
P26_TL00022 1244
P26_ST00127 1258 sa, 005
P26_SP00106 1292
P26_ST00128 249 1246 kanegge 2080800
P26_SP00107 442 1293
P26_ST00129 kakaparurwa. 102000200000
P26_SP00108
P26_ST00130 121 Kane
P26_SP00109 953 1283
P26_ST00131 976 1245 kamusoro 00020060
P26_SP00110 1205 1284
P26_ST00132 1224 kadiki- 0080306
P26_TL00023
P26_ST00133 1296 105 diki, 0.61 81306
P26_SP00111 275 1342
P26_ST00134 kamutumbi 304503073
P26_SP00112 1334
P26_ST00135 581
P26_SP00113 691
P26_ST00136 710 190 5040820
P26_SP00114 900 1343
P26_ST00137 921 k 08
P26_SP00115 974
P26_ST00138 989 1297 210 maggoyi. 00810100
P26_SP00116 1199 1345
P26_ST00139 Muoi 0784 Muoiri
P26_TL00024 1346
P26_ST00140 1348
P26_SP00117 205 1385
P26_ST00141 223 wako
P26_SP00118 344 1386
P26_ST00142 363 1359 une 570
P26_SP00119 447
P26_ST00143 206 makushe 0033060
P26_SP00120 672
P26_ST00144 693 199 mazhinji 00063560
P26_SP00121 1394
P26_ST00145 354 manyoro-nyoro 0030040206010
P26_SP00122 1273 1395
P26_ST00146 1347 aka-
P26_TL00025 1397
P26_ST00147 1398 178 pfanisa, 73080005
P26_SP00123 347 1444
P26_ST00148 367 anonakidza 0408000000
P26_SP00124 1436
P26_ST00149 651 kana 2210
P26_SP00125
P26_ST00150 304 uciapuruzira. 1010025205000
P26_SP00126 1085 1445
P26_ST00151 1400 Kasoro 005050
P26_SP00127 1303 1438
P26_ST00152 1318 1399 67 ka-
P26_TL00026 1448
P26_ST00153 1462 yo 70
P26_SP00128 1497
P26_ST00154 242 1450 4000800
P26_SP00129 436
P26_ST00155 damba, 800000
P26_SP00130 625 1494
P26_ST00156 645 1449 158 maziso 200000
P26_SP00131 803 1487
P26_ST00157 824 ako
P26_SP00132 904
P26_ST00158 925 akapunda. 020544000
P26_SP00133 1162
P26_ST00159 Mazino 001060
P26_TL00027 1500 1200
P26_ST00160 81 050
P26_SP00134 1539
P26_ST00161 280 1511 anegge 160800
P26_SP00135 443 1547
P26_ST00162 472 1512 e
P26_SP00136 493 1538
P26_ST00163 526 tsenzi, 0800232
P26_SP00137 1546
P26_ST00164 1506 177 anoceta 0100000
P26_SP00138 870
P26_ST00165 888 1513 uswa 3000
P26_SP00139 1006
P26_ST00166 1025 se 0.79
P26_SP00140
P26_ST00167 1090 mbeoa. 000800
P26_SP00141 1252
P26_ST00168 1307 1501 64 Ka Katsuro
P26_TL00028 1550 1120
P26_ST00169 1558 117 tsuro 40400
P26_SP00142 287 1590
P26_ST00170 kanodya 3060600
P26_SP00143 504 1598
P26_ST00171 521 1563 uswa, 60003
P26_SP00144 1597
P26_ST00172 671 ruga 3330
P26_SP00145 776
P26_ST00173 1564 na
P26_SP00146 850 1589
P26_ST00174 868 1551 181 mashija 0005000
P26_SP00147 1049
P26_ST00175 1068 22
P26_SP00148
P26_ST00176 1110 180 nzuggu. 8008132
P26_TL00029 1609 1115
P26_ST00177 1611 2.
P26_SP00149 1647
P26_ST00178 1610 Katoti 001040
P26_SP00150 1648
P26_ST00179
P26_SP00151 636
P26_ST00180 654 kunze 08100
P26_SP00152 790
P26_ST00181 809 kwadoka, 20080000
P26_SP00153 1030 1655
P26_ST00182 234 kanocema 00000020
P26_SP00154 1300 1649
P26_ST00183 68
P26_TL00030 1660
P26_ST00184 1661 citi: 00004
P26_SP00155 254 1700
P26_ST00185 "Kutukutu 0.70 004231437
P26_SP00156 536 1699
P26_ST00186 554 92 kuti 0100
P26_SP00157 646
P26_ST00187 663 82 wii:
P26_SP00158
P26_ST00188 777 226 kutu-kutu 046440305
P26_SP00159 1003
P26_ST00189 1017 0.97
P26_SP00160 1109
P26_ST00190 1135 1662 wii," 20010
P26_SP00161 1708
P26_ST00191 1271 i;o^o 4860100
P26_TL00031 1711
P26_ST00192 1712 233 00700000
P26_SP00162 1750
P26_ST00193 422 kacifamba. 1000200000
P26_SP00163 673
P26_ST00194 185 0000330
P26_SP00164 912
P26_ST00195
P26_SP00165 1751
P26_ST00196 215 kamuswe 0000400
P26_SP00166 1291 1752
P26_ST00197 1319 300
P26_TL00032 1761
P26_ST00198 1762 104 80506
P26_SP00167 1809
P26_ST00199
P26_SP00168 1801
P26_ST00200 189 kapfuna 2023660
P26_SP00169 1810
P26_ST00201 kamini, 1000706
P26_SP00170 841
P26_ST00202 192 4060850
P26_SP00171 1060 1811
P26_ST00203 1088 1763 0043000
P26_SP00172 1304 1803
P26_ST00204 1331 ke
P26_TL00033 1813
P26_ST00205 pfuru; 303416
P26_SP00173 1861
P26_ST00206
P26_SP00174 437 1852
P26_ST00207 457 218 tundebvu 44630002
P26_SP00175 675
P26_ST00208 245 turefu-refu 41000300023
P26_SP00176 1853
P26_ST00209 970 1820 236 mututama 24000040
P26_SP00177 1206
P26_ST00210 1815 152 twako. 040000
P26_TL00034 1871 51
P26_ST00211 1873 3.
P26_SP00178 1910
P26_ST00212 1872 186 0110350
P26_SP00179 547
P26_ST00213
P26_SP00180
P26_ST00214 115 njere 00020
P26_SP00181 806 1919
P26_ST00215 155 kwa^o, 0001002
P26_SP00182 1920
P26_ST00216 kanogona 00301020
P26_SP00183 1218 1921
P26_ST00217 153 kusiya 036110
P26_TL00035 1922
P26_ST00218 imbga 03000
P26_SP00184 1971
P26_ST00219 333 1935
P26_SP00185 388 1961
P26_ST00220 406 238 40100018
P26_SP00186 644 1970
P26_ST00221 662 1936 pa
P26_SP00187
P26_ST00222 1923 manirikiti 4080504400
P26_SP00188 1962
P26_ST00223 1002 1937
P26_SP00189 1057
P26_ST00224 1924 madududu 0.52 00868680
P26_SP00190 1341 1963
P26_ST00225 1360 1938 24 a
P26_TL00036 1973 923
P26_ST00226 kanoita, 40306517
P26_SP00191 356 2020
P26_ST00227 375
P26_SP00192 487 2012
P26_ST00228 kacitandaniswa 00001005006100
P26_SP00193 867 2013
P26_ST00229 1974 ne'mbga. 60700301
P26_TL00037 2032
P26_ST00230 2034 4.
P26_SP00194 2071
P26_ST00231 Tsumo 02440
P26_SP00195 43
P26_ST00232 yakarewa 30000000
P26_SP00196 787 2080
P26_ST00233 822 2046
P26_SP00197 44
P26_ST00234 2040 00030
P26_SP00198 1040 2072
P26_ST00235 inozioikanwa 000008300500
P26_TL00038 2083
P26_ST00236 2084 kwa^o 700102
P26_SP00199 315 2131
P26_ST00237 334 2096
P26_SP00200 389 2122
P26_ST00238 407 nanhu 0.45 80845
P26_SP00201 551
P26_ST00239 nose-nose, 8000080000
P26_SP00202 799 2129
P26_ST00240 819 2085 inonzi: 0600000
P26_SP00203 2123
P26_ST00241 197 "Tgimbo 5088200
P26_SP00204 1208 2132
P26_ST00242 1226 ndima- 400502
P26_TL00039 2134
P26_ST00243 kagganise, 5080082006
P26_SP00205 417 2182
P26_ST00244 63 asi
P26_SP00206 500 2173
P26_ST00245 rwembga 6006248
P26_SP00207
P26_ST00246 175 ndinofa 0.67 5227041
P26_SP00208 920
P26_ST00247 934 228 ndaedza." 640064020
P26_SP00209 2174
P26_ST00248 2136 Ndpku- 068340
P26_TL00040 2184 52
P26_ST00249 2186 azi, 7003
P26_SP00210 2233
P26_ST00250 247 ndikarowa 803503052
P26_SP00211 527 2225
P26_ST00251 553 2198
P26_SP00212 609
P26_ST00252 640 2185 tgimbo 080500
P26_SP00213 2234
P26_ST00253 813 ndinofa, 57080800
P26_SP00214
P26_ST00254 1022
P26_SP00215 1086 2226
P26_ST00255 281 ndikat§ut§u- 600606744703


5/26/2011 10:08:57 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\AA00000219_METS.xml'


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00050.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P50 PHYSICAL_IMG_NR 50 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P50_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P50_LM00001 159 2191
RightMargin P50_RM00001 1395
BottomMargin P50_BM00001 2232 226
PrintSpace P50_PS00001 1236
TextBlock P50_TB00001 703 137 45
TextLine P50_TL00001 709 47 125 33
String P50_ST00001 CONTENT -48- WC 0.43 CC 0886
P50_TB00002 105 2127
P50_TL00002 267 111 1116 49
P50_ST00002 114 34 37 4. 0.79 40
SP P50_SP00001 301 151 55
P50_ST00003 356 113 135 38 Tsuro 0.77 01370
P50_SP00002 491 19
P50_ST00004 510 112 254 48 yakateoera 0.83 0030008050
P50_SP00003 764 160 18
P50_ST00005 782 263 39 ikadziwana 0.80 1402004070
P50_SP00004 1045
P50_ST00006 1063 140 46 nyuci, 0.68 403056
P50_SP00005 1203 27
P50_ST00007 1230 153 ikadzi- 0.97 1100000
P50_TL00003 165 162 1218
P50_ST00008 144 Buura. 0.63 846300
P50_SP00006 309 202 44
P50_ST00009 353 164 222 Yakagara 0.87 00020700
P50_SP00007 575 211
P50_ST00010 593 95 pasi 0.92 3000
P50_SP00008 688 212
P50_ST00011 706 163 156 ikaciti, 02000061
P50_SP00009 862 210 20
P50_ST00012 882 215 "BaBawe, 0.64 58080006
P50_SP00010 1097 209
P50_ST00013 1117 266 onayikauci 0.90 0105000400
P50_TL00004 167 213 1214
P50_ST00014 uhwu, 0.62 76031
P50_SP00011 307 261 25
P50_ST00015 332 101 dayi 0.76 8010
P50_SP00012 433 262 26
P50_ST00016 459 227 nana 0.56 8080
P50_SP00013 570 253
P50_ST00017 597 35 naggu 0.53 80805
P50_SP00014 737
P50_ST00018 763 214 89 nari 0.70 8011
P50_SP00015 852 28
P50_ST00019 880 216 150 pao." 306000
P50_SP00016 1030 52
P50_ST00020 1082 116 Uan 0.81 7000
P50_SP00017 1198 29
P50_ST00021 1227 154 nakati, 8002001
P50_TL00005 168 265 1200
P50_ST00022 "Tiri 01610
P50_SP00018 281 303
P50_ST00023 320 278 36 pao 0080
P50_SP00019 314
P50_ST00024 472 142 BaBa." 0.67 808002
P50_SP00020 614 304 54
P50_ST00025 668 77 Asi 0.96 001
P50_SP00021 745
P50_ST00026 783 272 117 32 tsuro 0.94 00200
P50_SP00022 900
P50_ST00027 927 271 yakariggisa 00302080500
P50_SP00023 313
P50_ST00028 1226 kwose 1.00 00000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kwosekwose
P50_TL00006 166 316
P50_ST00029 145 0.78 55000 HypPart2
P50_SP00024 311 355
P50_ST00030 330 317 149 icitii^e, 0001281006
P50_SP00025 479 364 21
P50_ST00031 500 128 "rfayi 0.75 077000
P50_SP00026 628 23
P50_ST00032 651 329 107 oana 0.69 8120
P50_SP00027 758
P50_ST00033 777 80801
P50_SP00028 917
P50_ST00034 943 0.72 8200
P50_SP00029 1032
P50_ST00035 1060 0.89 005000
P50_SP00030 1211 53
P50_ST00036 1264 120 0.46 7067
P50_TL00007 367 1217
P50_ST00037 155 8060002
P50_SP00031 321 414 30
P50_ST00038 351 368 136 "BaBa 0.66 08080
P50_SP00032 487 406
P50_ST00039 517 69 tiri 0.71 3062
P50_SP00033 586 405
P50_ST00040 613 369 0.86 008000
P50_SP00034 415
P50_ST00041 816 7010
P50_SP00035 936
P50_ST00042 963 380 78 ano 080
P50_SP00036 1041
P50_ST00043 1070 naigguno-pfa- 8008002024000
P50_TL00008 418
P50_ST00044 185 kanyika 4050030
P50_SP00037 466
P50_ST00045 391 419 90 8021
P50_SP00038 481 457
P50_ST00046 519 431 72 mu 04
P50_SP00039 591
P50_ST00047 630 homge. 604700
P50_SP00040 797
P50_ST00048 850 420 00360
P50_SP00041 987
P50_ST00049 1024 359 yakasunuggura 1000433080120
P50_TL00009 469 1216
P50_ST00050 482 8030
P50_SP00042 277 508
P50_ST00051 295 483 108 nayo 8000
P50_SP00043 403
P50_ST00052 423 no 60
P50_SP00044 478
P50_ST00053 497 143 kudya 07700
P50_SP00045 640
P50_ST00054 658 471 68 uci
P50_SP00046 726
P50_ST00055 747 nano. 80800
P50_SP00047 867
P50_ST00056 913 470 Kuzoti 0.88 006001
P50_SP00048 1067 509 22
P50_ST00057 1089 476 157 naguta 806420
P50_SP00049 1246
P50_ST00058 118 0.73 52320
P50_TL00010 1204
P50_ST00059 520 yakati 004000
P50_SP00050 568
P50_ST00060 521 115 kuna 0.74 3410
P50_SP00051 444 559 17
P50_ST00061 461 534 110 8050
P50_SP00052 571
P50_ST00062 590 121 nayo, 80201
P50_SP00053 711
P50_ST00063 740 241 "Uanaggu, 0.61 070718504
P50_SP00054 981
P50_ST00064 1000 186 handeyi 7434000
P50_SP00055 1186
P50_ST00065 1213 59 ku 0.54
P50_SP00056 1272 558
P50_ST00066 1298 533 0.39 75 musha."
P50_TL00011
P50_ST00067 572 sha." 0.93 03000
P50_SP00057 283 610
P50_ST00068 327 103 Rio 0.52 8270
P50_SP00058 430 619
P50_ST00069 449 127 nyuci 40500
P50_SP00059 576
P50_ST00070 594 94 idzo 0310
P50_SP00060
P50_ST00071 dzakauggana 20240585070
P50_SP00061 1012 620
P50_ST00072 1031 184 dzikaita 0.91 30100200
P50_SP00062 1215
P50_ST00073 1245 Buma. 86000
P50_TL00012 622 1219
P50_ST00074 624 00540
P50_SP00063 302 661
P50_ST00075 322 85 ndo 720
P50_SP00064 407 662
P50_ST00076 426 623 398 kudzikoromorera 064013160060000
P50_SP00065 824 24
P50_ST00077 848 636 0.30
P50_SP00066
P50_ST00078 935 homge 50080
P50_SP00067 1090 671 14
P50_ST00079 1104 195 yakagga 1000830
P50_SP00068 1299 670 13
P50_ST00080 1312 73 ina
P50_TL00013 673
P50_ST00081 686 109 8370
P50_SP00069 275 712
P50_ST00082 294 687 nayo. 0.82 80000
P50_SP00070 721
P50_ST00083 455 674 98 Ndo 050
P50_SP00071 553 713
P50_ST00084 kunyatsosugga 3580040005810
P50_SP00072 922 722
P50_ST00085 940 :;akasimba. 886070000010
P50_SP00073 1194
P50_ST00086 1247 675 02020
P50_TL00014 724
P50_ST00087 yakadzokera 00603205020
P50_SP00074 460 772
P50_ST00088 725 5480
P50_SP00075
P50_ST00089 diro
P50_SP00076 708
P50_ST00090 727 100 iciti, 000414
P50_SP00077 827 771
P50_ST00091 257 "Ndashaya 0.84 307002100
P50_SP00078 1105
P50_ST00092 1123 uci," 70550
P50_SP00079
P50_ST00093 1284 99 rfiro 77100
P50_TL00015 775
P50_ST00094 rakati, 4010204
P50_SP00080 821
P50_ST00095 345 139 "Wati 00035
P50_SP00081 484 815
P50_ST00096 522 776 ndashaya 83057000
P50_SP00082 744
P50_ST00097 770 80 uci, 4060
P50_SP00083
P50_ST00098 904 778 79 Ko, 0.95
P50_SP00084 983 823
P50_ST00099 1011 129 60401
P50_SP00085 1140
P50_ST00100 1166 219 wadziona 00650000
P50_TL00016
P50_ST00101 here" 605000
P50_SP00086 866
P50_ST00102 829 0.99
P50_SP00087 505
P50_ST00103 529 828 yakati, 3000010
P50_SP00088 684 875
P50_ST00104 714 "Kwete." 01005010
P50_TL00017 269 886 1101
P50_ST00105 887 5. 0.98 00
P50_SP00089 926
P50_ST00106 358 102 8040
P50_SP00090
P50_ST00107 147 nagika 808360
P50_SP00091 625
P50_ST00108 56 pa
P50_SP00092 707
P50_ST00109 musha, 200001
P50_SP00093 890 934
P50_ST00110 920 200 mushure 7405320
P50_SP00094 1120 925
P50_ST00111 1152 899 70 mo 0.85
P50_SP00095 1222
P50_ST00112 1258 kupe 2500 kupedza
P50_TL00018
P50_ST00113 937 dza 240
P50_SP00096 246 976
P50_ST00114 264 938 287 kutaurirana, 550072000504
P50_SP00097 551 985
P50_ST00115 0.38 8618
P50_SP00098 666 977
P50_ST00116 rakati 002000
P50_SP00099
P50_ST00117 839 5410
P50_SP00100 955 15
P50_ST00118 970 945 130 tsuro, 400306
P50_SP00101 1100 984
P50_ST00119 "Muzukuru 000036784
P50_TL00019 989
P50_ST00120 tomboBurfa 0055084770
P50_SP00102 434 1028
P50_ST00121 990 171 panze." 0000030
P50_SP00103 632 1037
P50_ST00122 685 00460
P50_SP00104 822
P50_ST00123 yakaBuda 20608380
P50_SP00105 1076
P50_ST00124 1001 :ayo. 880000
P50_SP00106 1231 1036
P50_ST00125 1285 77400
P50_TL00020 1040
P50_ST00126 138 310041
P50_SP00107 305 1079
P50_ST00127 331 0.57 5550
P50_SP00108 446
P50_ST00128 1047 tejara 1010000
P50_SP00109 1088
P50_ST00129 638 1053 126 waro, 00506
P50_SP00110 1087
P50_ST00130 793 0.60 08280
P50_SP00111 931
P50_ST00131 958 178 zarirayi 00061025
P50_SP00112 1136
P50_ST00132 1180 1052 204 musuwo, 0506002
P50_TL00021 1091
P50_ST00133 1092 172 namayi 700000
P50_SP00113 340 1139
P50_ST00134 maBuri 208420
P50_SP00114 523 1130
P50_ST00135 541 74 ose 000
P50_SP00115 615
P50_ST00136 635 92 kuti 0600
P50_SP00116
P50_ST00137 746 1099 31 02450
P50_SP00117 863
P50_ST00138 891 124 arege 10000
P50_SP00118 1015
P50_ST00139 1043 kutiona 6240040
P50_SP00119 1221
P50_ST00140 1240 1103
P50_SP00120 1295 1129
P50_ST00141 1316 ku- 810
P50_TL00022 1142
P50_ST00142 1143 190 tinzwa" 50714070
P50_SP00121 1182
P50_ST00143 411 252 Uakazarira 7120005130
P50_SP00122 663
P50_ST00144 681 1155 192 musuwo 340400
P50_SP00123 873 1181
P50_ST00145 893 na
P50_SP00124 948
P50_ST00146 966 208300
P50_SP00125
P50_ST00147 1148 ose. 0000
P50_SP00126 1233
P50_ST00148 1283
P50_TL00023 1193
P50_ST00149 5010060
P50_SP00127 308 1241
P50_ST00150 325 wakatora 10400050
P50_SP00128 540
P50_ST00151 0.65 70180
P50_SP00129
P50_ST00152 753 344 akaisunuggura 0012042287620
P50_SP00130
P50_ST00153 1126 1206 05
P50_SP00131 1199 1232
P50_ST00154 1205 rusero. 5500200
P50_TL00024 1243
P50_ST00155 Nyuci 00500
P50_SP00132 1292
P50_ST00156 1244 228 ndokubva 77085000
P50_SP00133 555
P50_ST00157 574 dzaBuda 1008480
P50_SP00134 766
P50_ST00158 787 dzose. 430002
P50_SP00135
P50_ST00159 974 Tejara, 00100001
P50_SP00136
P50_ST00160 1161 224 oambuya, 80104031
P50_TL00025 170 1296
P50_ST00161 rfiro, 770006
P50_SP00137 1342
P50_ST00162 318 1308 nose
P50_SP00138 1335
P50_ST00163 448 ana
P50_SP00139 526
P50_ST00164 260 oakarumga 800033680
P50_SP00140 813 1344
P50_ST00165 842 kwa^o 100100
P50_SP00141 1343
P50_ST00166 1013 1309 ne
P50_SP00142 1066 1334
P50_ST00167 1094 005004
P50_SP00143
P50_ST00168 1287 77010
P50_TL00026 169 1346
P50_ST00169 235 rakakwira 600038040
P50_SP00144 404 1385
P50_ST00170 435 1360 71
P50_SP00145 506 1386
P50_ST00171 degga 80810
P50_SP00146
P50_ST00172 699 1347 ricicema, 030000703
P50_SP00147 908 1393
P50_ST00173 1353 3010340
P50_SP00148 1075 1394
P50_ST00174 1359
P50_SP00149 1156
P50_ST00175 1175 nambuya 8170000
P50_TL00027 1397
P50_ST00176 nakapoyera 8030200040
P50_SP00150 436 1445
P50_ST00177 450 1410 134 panze 40870
P50_SP00151 584 1446
P50_ST00178 599 1398 255 nacirumga. 8000047800
P50_SP00152 854 42
P50_ST00179 896 Uakashatirwa 700006033200
P50_SP00153 1436
P50_ST00180 kwa^o, 0001036
P50_TL00028 1448
P50_ST00181 8000227
P50_SP00154 324 1495
P50_ST00182 1449 "Ndiye 005410
P50_SP00155 1496
P50_ST00183 276 mukuwasha 530400040
P50_SP00156 805 1488
P50_ST00184 825 1450 iyeyu, 000114
P50_SP00157
P50_ST00185 1461 agga 1810
P50_SP00158
P50_ST00186 1106 oda
P50_SP00159 1191 1487
P50_ST00187 183 kutiura- 00055002
P50_TL00029 1500
P50_ST00188 yisa 0601
P50_SP00160 1547
P50_ST00189 282 1512 0.59
P50_SP00161 335 1538
P50_ST00190 nyuci. 003000
P50_SP00162 494
P50_ST00191 549 1501 Mgana 08050
P50_SP00163 1548
P50_ST00192 wedu 0.47 8084
P50_SP00164 851 1539
P50_ST00193 870 298 haacaroorwa 30000500200
P50_SP00165 1168
P50_ST00194 naye 0102
P50_SP00166 1307
P50_ST00195 1324 63 asi
P50_TL00030 1551
P50_ST00196 1563
P50_SP00167 225 1588
P50_ST00197 244 tsuro." 0046000
P50_SP00168 400 1589 -28
P50_ST00198 372 1676 61 34. 180
P50_SP00169 1714
P50_ST00199 486 1675 NYEMBA 000200
P50_SP00170 1713
P50_ST00200 749 DZINOSHAMISA. 0020000002004
P50_TL00031 274 1765 1115
P50_ST00201 1768 1.
P50_SP00171 306 1805
P50_ST00202 1767 Kare
P50_SP00172
P50_ST00203 1766 kwaina 000180
P50_SP00173 656
P50_ST00204 683 1779
P50_SP00174
P50_ST00205 imge 2380
P50_SP00175 877 1814
P50_ST00206 905 201 cirikadzi 055023500
P50_SP00176 1804
P50_ST00207 1132 141 yainzi
P50_SP00177 1273
P50_ST00208 1300 Mu- 040
P50_TL00032 1816
P50_ST00209 1830 nzara. 720600
P50_SP00178 1856
P50_ST00210 362 1817 133 Yaina 00180
P50_SP00179 495
P50_ST00211 10
P50_SP00180 579 1855
P50_ST00212 606 mganakomana 08000404070
P50_SP00181 950 1865
P50_ST00213 978 anonzi 060841
P50_SP00182
P50_ST00214 1158 229 CihoBoBo. 0.50 047088880
P50_TL00033 1867
P50_ST00215 1868 Mukadzi 1550730
P50_SP00183 370 1908
P50_ST00216 388 1881 87 uyu 604
P50_SP00184 475 1915
P50_ST00217 493 1869 waina 00080
P50_SP00185 629 1907
P50_ST00218 647
P50_SP00186 701 1906 16
P50_ST00219 717 173 jambga 400020
P50_SP00187 1916
P50_ST00220 909 gur 0027
P50_SP00188 1016
P50_ST00221 1033 kwa:jo 000780
P50_SP00189 1177
P50_ST00222 1196 1880 179 pamusa 100300 pamusana
P50_TL00034 1918 1207
P50_ST00223 1932
P50_SP00190 223 1958
P50_ST00224 250 pe
P50_SP00191 1967
P50_ST00225 nzara 10020
P50_SP00192 1957
P50_ST00226 477 nokuti 505206
P50_SP00193
P50_ST00227 654 hapana 602010
P50_SP00194 1966
P50_ST00228 1920 395 waimusenenzera. 300030080600730
P50_SP00195
P50_ST00229 1919 Mu Murume
P50_TL00035 1969
P50_ST00230 1983 119 rume 5300
P50_SP00196 289 2009
P50_ST00231 1970 wake 0020
P50_SP00197
P50_ST00232 205 wakagga 0310800
P50_SP00198 2018
P50_ST00233 678 afa.
P50_SP00199 757
P50_ST00234 811 1971 08030
P50_SP00200 968 2017
P50_ST00235 996
P50_SP00201 1114
P50_ST00236 02080
P50_SP00202 1276 2008
P50_ST00237 1303 1982 mudiki
P50_TL00036 2019 1149
P50_ST00238 2021 diki 8020
P50_SP00203 2060
P50_ST00239 280 2020 520100
P50_SP00204 424 2069
P50_ST00240 443 pokuti 1000306
P50_SP00205
P50_ST00241 602 haaigona 60015020
P50_SP00206
P50_ST00242 833 217 kuBatsira 048030060
P50_SP00207 1050 2059
P50_ST00243 amai 0200
P50_SP00208
P50_ST00244 nake.
P50_TL00037 270 2078 1119
P50_ST00245 2082 2.
P50_SP00209 2118
P50_ST00246 2081 8650
P50_SP00210 462 2128
P50_ST00247 2092 00060
P50_SP00211
P50_ST00248 639 2079 yakanapinda 00108036540
P50_SP00212
P50_ST00249 964
P50_SP00213 1107
P50_ST00250 kudzimara 045203260
P50_TL00038 2130 1220
P50_ST00251 203 002030220
P50_SP00214 2170
P50_ST00252 2131 yoti, 00005
P50_SP00215 499 2178
P50_ST00253 528 146 "Aiwa
P50_SP00216
P50_ST00254 342 mgana*jwaggu 680407800815
P50_SP00217 2179
P50_ST00255 1086 hatiggaggofa 404080081000
P50_TL00039 2181
P50_ST00256 ^ipfuwo 10016200
P50_SP00218 350 2231
P50_ST00257 2182 152 tinaco, 00701005
P50_SP00219 2230
P50_ST00258 Enda 0540
P50_SP00220 669 2221
P50_ST00259 348 43 unoshambadza 723030600738
P50_SP00221 2224
P50_ST00260 1080 rumhou 043764
P50_SP00222 1263 2222
P50_ST00261 1291 2193 rwe- 5034


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 24
LeftMargin P3_LM00001 256 2390
RightMargin P3_RM00001 1538 16
BottomMargin P3_BM00001 2414 44
PrintSpace P3_PS00001 1282
TextBlock P3_TB00001 426 1002 160
TextLine P3_TL00001 47 135
String P3_ST00001 CONTENT ^mjmmcQ^^'^'^' WC 0.12 CC 1087888810107107107
P3_TB00002 402 128 522 170
P3_TL00002 709 211 38
P3_ST00002 A.M.D.G. 0.81 07005000
P3_TB00003 316 504 104
P3_TL00003 330 524 972 80
P3_ST00003 526 396 78 RUGWARO 0.74 3500504
SP P3_SP00001 726 604 122
P3_ST00004 848 454 RWECITATU 0.76 000171604
P3_TB00004 498 806 642 56
P3_TL00004 514 816 609 41
P3_ST00005 iiiimiiiiiiimiiiiimmiimimiimiiii 0.64 330080004444743032583081812284032
P3_TB00005 1044 1126 64
P3_TL00005 272 1054 1094 49
P3_ST00006 1056 229 PubUshed 04084100
P3_SP00002 501 19
P3_ST00007 520 by 1.00 00
P3_SP00003 576 1103 20
P3_ST00008 596 70 the 0.84 400
P3_SP00004 666
P3_ST00009 685 140 Jesuit 0.72 300741
P3_SP00005 825
P3_ST00010 844 1055 185 45 Fathers, 0.78 00630800
P3_SP00006 1029 1100 21
P3_ST00011 1050 39 Chishawasha. 0.83 060000110307
P3_TB00006 376 1308 864 50
P3_TL00006 391 1316 842 37
P3_ST00012 1318 171 35 Approved 0.68 05600076
P3_SP00007 562 1353 23
P3_ST00013 585 1319 28 for 0.70 223
P3_SP00008 635 1347
P3_ST00014 659 1317 109 29 School 0.60 557050
P3_SP00009 768 1346
P3_ST00015 792 1326 55 u.ie 0.32 5588
P3_SP00010 847 1345
P3_ST00016 870 h-y 0.52 770
P3_SP00011 909 1352 26
P3_ST00017 935 500
P3_SP00012 984
P3_ST00018 1008 225 Department. 0.48 57804606575
P3_TB00007 466 1780 488
P3_TL00007 481 1845
P3_ST00019 239 ^ICROfiQ 0.17 1088778887888
P3_SP00013 720 1886 25
P3_ST00020 745 1852 ¡jY 0.21 778
P3_SP00014 784 1889
P3_ST00021 810 1854 62 0.25 588
P3_TL00008 1897 456
P3_ST00022 213 UNVERSITV 0.22 5788788888
P3_SP00015 694 1938 27
P3_ST00023 721 1902 40 Of 0.18
P3_SP00016 761 1940
P3_ST00024 788 1905 149 fimWh 0.16 87888
P3_TB00008 464 1944 226
P3_TL00009 480 1948 193
P3_ST00025 LIBRARIES 0.29 638888667
P3_TB00009 370 2188 876 132
P3_TL00010 386 2193 845 33
P3_ST00026 2194 Printed 0.67 0145480
P3_SP00017 2223
P3_ST00027 549 2196 at 76
P3_SP00018 584
P3_ST00028 tJi* 0.33 4886
P3_SP00019 658
P3_ST00029 682 141 Mission 0.45 5567273
P3_SP00020 823
P3_ST00030 106 32 Press, 0.37 546677
P3_SP00021 953 2226
P3_ST00031 980 251 31 Ohishawaaha. 0.51 703508487670
P3_TL00011 763 2288 91
P3_ST00032 1066. 0.46 28762
P3_TB00010 894 2330 644 84
P3_TL00012 2339 615 71
P3_ST00033 209 ^mmY 0.11 10888
P3_SP00022 1118 2386 18
P3_ST00034 1136 2351 42 OF 0.13 88
P3_SP00023 1178 2388 17
P3_ST00035 1195 2354 329 mmfmmm 0.15 888888


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P12_LM00001 161 2186
RightMargin P12_RM00001 1393
BottomMargin P12_BM00001 2227 231
PrintSpace P12_PS00001 1232
TextBlock P12_TB00001 712 138 42
TextLine P12_TL00001 718 47 126 30
String P12_ST00001 CONTENT 10- WC 0.51 CC 10045
P12_TB00002 164 102 1229 316
P12_TL00002 273 108 1112 48
P12_ST00002 112 35 36 4. 0.88 20
SP P12_SP00001 308 148 55
P12_ST00003 363 109 240 39 Mhondoro 0.82 05040030
P12_SP00002 603
P12_ST00004 623 121 dzine 0.69 52070
P12_SP00003 744 147
P12_ST00005 780 198 pazhinji: 0.87 100207000
P12_SP00004 978 156
P12_ST00006 1008 dzimge 0.79 300080
P12_SP00005 1172 28
P12_ST00007 1200 185 inhema, 0.67 0450255
P12_TL00003 171 159 1216 49
P12_ST00008 165 0.62 511580
P12_SP00006 336 208
P12_ST00009 364 160 491 dzaka-nyatso-gipirira, 0.78 1006004003003870140402
P12_SP00007 855 207 38
P12_ST00010 893 0.76 003280
P12_SP00008 1057 21
P12_ST00011 1078 309 40 dzakacenuru- 0.83 200050050033
P12_TL00004 170 210 1215
P12_ST00012 212 66 46 ka, 0.96 100
P12_SP00009 236 258
P12_ST00013 257 163 021680
P12_SP00010 420 259
P12_ST00014 440 211 204 dzinegge 30060810
P12_SP00011 644
P12_ST00015 664 224 104 25 cena 0040
P12_SP00012 768 249
P12_ST00016 788 217 kashoma, 0.65 56040622
P12_SP00013 1005 34
P12_ST00017 1039 162 0.71 005380
P12_SP00014 1201 29
P12_ST00018 1230 155 itguku, 0.58 0283346
P12_TL00005 172 261 1214 50
P12_ST00019 263 0.70 170080
P12_SP00015 335 311
P12_ST00020 383 262 334 dzakatgukuruk 0003008430268
P12_SP00016 717 10
P12_ST00021 727 275 22 a 1.00
P12_SP00017 749 300 45
P12_ST00022 794 200 ^ishoma. 100050600
P12_SP00018 994 59
P12_ST00023 1053 78 Asi 0.89 003
P12_SP00019 1131 44
P12_ST00024 1175 mutumbi 0.85 0305000
P12_TL00006 312
P12_ST00025 314 154 wadzo, 187000
P12_SP00020 326 360
P12_ST00026 347 327 52 ne 0.66 60
P12_SP00021 399 352
P12_ST00027 419 146 cimiro 030030
P12_SP00022 565
P12_ST00028 585 141 cadzo, 0.86 001006
P12_SP00023 726 359
P12_ST00029 747 54 no 80
P12_SP00024 801 351
P12_ST00030 831 176 mhumu 0.46 46285
P12_SP00025 1007 19
P12_ST00031 1026 313 000002
P12_SP00026 1182
P12_ST00032 1202 96 ^ose 0.75 10000
P12_SP00027 1298 362
P12_ST00033 1326 ^a- 1000
P12_TL00007 639
P12_ST00034 366 229 kaenzana, 0.77 500610800
P12_SP00028 411
P12_ST00035 365 150 hacina 0.59 5010332
P12_SP00029 569 412
P12_ST00036 589 220 kusiyana. 0.84 020400700
P12_TB00003 507 1720
P12_TL00008 174 513 1210
P12_ST00037 517 57 10. 013
P12_SP00030 553
P12_ST00038 285 514 RUDGANO 0080100
P12_SP00031 558
P12_ST00039 586 130 37 RWO
P12_SP00032 716 551
P12_ST00040 741 MUKADZI 0.91 0000302
P12_SP00033
P12_ST00041 1019 79 NO 00
P12_SP00034 1098 27
P12_ST00042 1125 MURUME. 0020006
P12_TL00009 276 613 1096
P12_ST00043 617 31 1.
P12_SP00035 307 653
P12_ST00044 361 615 149 Rimge 0.73 00480
P12_SP00036 510 661
P12_ST00045 529 626 106 26 zuna 0.49 6580
P12_SP00037 635 652 18
P12_ST00046 199 mukadzi 0.80 0320800
P12_SP00038 852 651
P12_ST00047 871 56
P12_SP00039 927
P12_ST00048 955 625 192 murume 030250
P12_SP00040 1147
P12_ST00049 118 wake 4000
P12_SP00041 1293
P12_ST00050 1320 na 0.56 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nakagga
P12_TL00010 665
P12_ST00051 666 kagga 00830 HypPart2
P12_SP00042 713
P12_ST00052 342 202 nacirima 80002050
P12_SP00043 544 703
P12_ST00053 584 667 235 mumunda 0.57 0666550
P12_SP00044 819 702
P12_ST00054 847 677 135 mano: 00800
P12_SP00045 982
P12_ST00055 1012 asi 004
P12_SP00046 1072
P12_ST00056 1102 mazuna 400380
P12_SP00047 1278
P12_ST00057 1306 aya 000
P12_TL00011 715 1213
P12_ST00058 197 0230602
P12_SP00048 368 756
P12_ST00059 386 134 waina 00280
P12_SP00049 520 755
P12_ST00060 540 728 0.95 01
P12_SP00050 594 754
P12_ST00061 612 222 pamuniri. 306580000
P12_SP00051 834 763
P12_ST00062 888 ^a 0.50
P12_SP00052 943
P12_ST00063 974 0.68 8030810
P12_SP00053 1166
P12_ST00064 1193 191 uaciggu- 0.53 83008637
P12_TL00012 766 1203
P12_ST00065 769 norima 601110
P12_SP00054 807
P12_ST00066 767 178 kudaro, 0180020
P12_SP00055 539 813
P12_ST00067 567 193 030300
P12_SP00056 760 805
P12_ST00068 256 wakaceuka 003000272
P12_SP00057 1044
P12_ST00069 1071 157 ndima, 410801
P12_SP00058 1228
P12_ST00070 1248 ya
P12_SP00059 1300 814
P12_ST00071 1319
P12_TL00013 817
P12_ST00072 820 40800
P12_SP00060 867
P12_ST00073 818 272 nacaggobva 8000810000
P12_SP00061 598 866
P12_ST00074 616 73 mu 0.81 03
P12_SP00062 689 856 14
P12_ST00075 225 kusakura, 070033400
P12_SP00063 928 862
P12_ST00076 950 akaciona 03804050
P12_SP00064 1154 15
P12_ST00077 1169 143 ndima 0.47 84067
P12_SP00065 1312 857 17
P12_ST00078 1329 yi 700
P12_TL00014 869
P12_ST00079 883 yegge
P12_SP00066 304 918
P12_ST00080 332 870 158 munda 0.74 00840
P12_SP00067 490 908
P12_ST00081 518 205 cokwadi, 00400802
P12_SP00068 723 915
P12_ST00082 752 114 akati 00032
P12_SP00069
P12_ST00083 116 kuno 4600
P12_SP00070 1009
P12_ST00084 1036 3000400
P12_SP00071 1234
P12_ST00085 1252 131 wake: 0.94 00200
P12_TL00015 920
P12_ST00086 921 "Cokwadi 00070083
P12_SP00072 400 960
P12_ST00087 933 99 gore 0000
P12_SP00073 968
P12_ST00088 549 92 rio 4383
P12_SP00074 641 959
P12_ST00089 669 ndinotegga 0.90 1000000800
P12_SP00075
P12_ST00090 mbudzi 006561
P12_SP00076
P12_ST00091 1153 53
P12_SP00077 1206
P12_ST00092 63 ^io 1030
P12_SP00078 1297
P12_ST00093 1325 :ja- 7800
P12_TL00016 169 971 951
P12_ST00094 985 97 ggu, 8132
P12_SP00079 266 1021
P12_ST00095 286 972 nokuti 700526
P12_SP00080 435 1011
P12_ST00096 454 182 ndina^o 77030100
P12_SP00081 636 1018
P12_ST00097 656 cokwadi 0060584
P12_SP00082 849 1010
P12_ST00098 984 8110
P12_SP00083 969
P12_ST00099 989 rio." 106000
P12_TL00017 271 1114
P12_ST00100 1034 2.
P12_SP00084 306 1070
P12_ST00101 1032 He:;o 608860
P12_SP00085 474
P12_ST00102 494 5540000
P12_SP00086 691
P12_ST00103 1031 akadanirano 04080804080
P12_SP00087 1069
P12_ST00104
P12_SP00088 1087
P12_ST00105 1106 kufara 104000
P12_SP00089 1254
P12_ST00106 1274 111 aciti: 001100
P12_TL00018 1081
P12_ST00107 1082 265 "NayiSndig 0000087708
P12_SP00090 434 1130 5
P12_ST00108 439 gafare 003050
P12_SP00091 580 1129
P12_ST00109 619 206 00400865
P12_SP00092 825 1128
P12_ST00110 804301
P12_SP00093 1020 1120
P12_ST00111 1059 ndinoda 3307080
P12_SP00094 1121
P12_ST00112 1291 1083 93 kuti 0420
P12_TL00019 168 1133
P12_ST00113 igozofudzwa 06307146100
P12_SP00095
P12_ST00114 472 1146
P12_SP00096 528 1171
P12_ST00115 547 mgana 28040
P12_SP00097 1180
P12_ST00116 721 1145 waggu, 108041
P12_SP00098 882 1181
P12_ST00117 903 61 ari 042
P12_SP00099 964
P12_ST00118 991
P12_SP00100 1064
P12_ST00119 1090 194 nhumbu 632002
P12_SP00101 1284
P12_ST00120 1302 82 ma- 301
P12_TL00020 1184
P12_ST00121 1198 98 8225
P12_SP00102 267 1233
P12_ST00122 1185 kana 3070
P12_SP00103 398 1223
P12_ST00123 425 310 ndamupona." 61004400000
P12_SP00104 735 1231
P12_ST00124 787 Apo 0.93 020
P12_SP00105
P12_ST00125 910 1197 532300
P12_SP00106 1104
P12_ST00126 250 akasimuka 020030450
P12_TL00021
P12_ST00127 1249
P12_SP00107 223 1275
P12_ST00128 242 1235 simba, 330003
P12_SP00108 392 1281
P12_ST00129 413 1236 aciti, 000250
P12_SP00109 522 1280
P12_ST00130 542 ne'zwi 700300
P12_SP00110 688
P12_ST00131 706 re
P12_SP00111 750 1273
P12_ST00132 770 hasha; 100405
P12_SP00112 917
P12_ST00133 944 "Ko! 0004
P12_SP00113 1048
P12_ST00134 akatyoka 04001030
P12_SP00114 1288 1283
P12_ST00135 1316 gu 0.41 83 gumbo
P12_TL00022 1286 453
P12_ST00136 1287 mbo
P12_SP00115 269
P12_ST00137 288 unogozodiyi" 3801040800100
P12_TL00023 270 1345 1117
P12_ST00138 1347 3.
P12_SP00116 305 1384
P12_ST00139 177 Kudaro 058064
P12_SP00117 536 1383
P12_ST00140 554 237 nakatagga 800010830
P12_SP00118 791 1392
P12_ST00141 810 kurwa: 004007
P12_SP00119 965
P12_ST00142 987 1346
P12_SP00120 1050
P12_ST00143 1075 6100020
P12_SP00121 1272
P12_ST00144 1292 95 aka- 0407
P12_TL00024 1396
P12_ST00145 1397 kurirwa, 01602300
P12_SP00122 1442
P12_ST00146 ndokutizira 58004400220
P12_SP00123 649 1434
P12_ST00147 kuna'she, 046050500
P12_SP00124 886
P12_ST00148 906 333 kundoudzisira 0333101040730
P12_SP00125 1239 1435
P12_ST00149 1253 1410 129 moga. 30800
P12_TL00025 1446
P12_ST00150 1448 ^ino 0.52 10080
P12_SP00126 1495
P12_ST00151 1460 034200
P12_SP00127 501 1486
P12_ST00152 385 akasheoedzwaoo 03005080000088
P12_SP00128 932 1485
P12_ST00153 1447 232 kudareko, 028040107
P12_SP00129 1494
P12_ST00154 1255 128 ikoko 0.99 00000
P12_TL00026 1497
P12_ST00155 1498 284 akabvunzwa 3300033010
P12_SP00130 455 1537
P12_ST00156 475 acinzi: 0000051
P12_SP00131 621 1536 24
P12_ST00157 645 355 "Wakarooereyi 0000230805000
P12_SP00132 1545
P12_ST00158 1027 1499 3304005
P12_SP00133 1224
P12_ST00159 kuda 0481 kudaro"
P12_TL00027 1548
P12_ST00160 1549 ro"
P12_SP00134 264 1588
P12_ST00161 317 1551 72 lye 010
P12_SP00135 389 1596
P12_ST00162 409 230 akadanira 050808020
P12_SP00136 1587
P12_ST00163 1562
P12_SP00137
P12_ST00164 152 kupira 041440
P12_SP00138 887 1597
P12_ST00165 905 119 moga 0180
P12_SP00139 1024
P12_ST00166 1042 1563 yose
P12_SP00140 1144 32
P12_ST00167 1176 1550 kuna'she 0.64 04107770
P12_TL00028 167 1599
P12_ST00168 179 kubvira 2462000
P12_SP00141 346 1639
P12_ST00169 1600 243 kutaggana 030080070
P12_SP00142 607 1647
P12_ST00170 kwano, 0.72 300804
P12_SP00143 786
P12_ST00171 806 1613
P12_SP00144 861
P12_ST00172 881 151 kugika 028230
P12_SP00145 1648
P12_ST00173 1060 1601 kurwa 05500
P12_SP00146 1640
P12_ST00174 1222 kwano. 000850
P12_TL00029 1651
P12_ST00175 201 Mukadzi 6620500
P12_SP00147 369 1691
P12_ST00176 ndi^o^ono. 0.63 800100100800
P12_TL00030 1710 1113
P12_ST00177 1712
P12_SP00148 1749
P12_ST00178 358 048040
P12_SP00149 535 1748
P12_ST00179 555 mambo 60600
P12_SP00150 724
P12_ST00180 279 wakanatuka 0010803100
P12_SP00151
P12_ST00181 1711 110 100404
P12_SP00152 1163 1758
P12_ST00182
P12_SP00153 1289 1750 16
P12_ST00183 1305 iwe 0.98
P12_TL00031 1761
P12_ST00184 1774 murume, 2435003
P12_SP00154 373 1808
P12_ST00185 401 unozina 4704680
P12_SP00155 1800
P12_ST00186 608 91 seyi 5000
P12_SP00156 699
P12_ST00187 725 0530
P12_SP00157
P12_ST00188 853 1762 0.97 01000
P12_SP00158
P12_ST00189 wako
P12_SP00159 1151 1801
P12_ST00190 214 ucazobva 40000012
P12_TL00032 1811
P12_ST00191 1813 75 ^io, 10400
P12_SP00160 244 1860 23
P12_ST00192 1812 186 ^inogika 100108000
P12_SP00161 1859
P12_ST00193 484 295 kuteggeswa 33008100000
P12_SP00162 779
P12_ST00194 77 Ko!
P12_SP00163 884 1851
P12_ST00195 914 1814 0.35 477
P12_SP00164 1852
P12_ST00196 196 2300215
P12_SP00165
P12_ST00197 1244 1815 139 unozi- 371045
P12_TL00033 1862
P12_ST00198 1876 nano 8080
P12_SP00166 1902
P12_ST00199 1863 90 0410
P12_SP00167 404 1910
P12_ST00200 444
P12_SP00168 1901
P12_ST00201 574 mimba 50200
P12_SP00169 733
P12_ST00202 777 yako 0020
P12_SP00170
P12_ST00203 916 icazoBereka 20030805000
P12_SP00171 1188
P12_ST00204 1877 166 mgana, 082461
P12_TL00034 1913 1211
P12_ST00205 anogika 0808070
P12_SP00172 344 1961
P12_ST00206 184 kufudza 3400000
P12_SP00173 1952
P12_ST00207 1914 218 mbudzi" 10040200
P12_SP00174 785
P12_ST00208 l^ikuru 81000523
P12_SP00175 988 1962
P12_ST00209 1006 1915 nakanzi 8060702
P12_SP00176 1953
P12_ST00210 175 mafuza. 0003300
P12_TL00035 1972
P12_ST00211 1974 5.
P12_SP00177 2012
P12_ST00212 Kupera 045030
P12_SP00178 531 2021
P12_ST00213 kwa
P12_SP00179 642
P12_ST00214 670 yakaita 10020052
P12_SP00180 833 2020
P12_ST00215 854 1973 ndiko 60020
P12_SP00181 983
P12_ST00216 1002 uku: 0050
P12_SP00182 1100
P12_ST00217 44600
P12_SP00183 2013
P12_ST00218 1988 85 uyo
P12_TL00036 2023 1212
P12_ST00219 wakazodyiwa 00401060000
P12_SP00184 479 2071
P12_ST00220 506 2036
P12_SP00185 559 2062
P12_ST00221 582 2024 ^ikara 1045041
P12_SP00186 2077
P12_ST00222 2037 ^e
P12_SP00187 799
P12_ST00223 828 saggo: 108604
P12_SP00188 2072
P12_ST00224 1003 he^o 0.61 50100
P12_SP00189 1107
P12_ST00225 1127 2038 08008
P12_SP00190 2073
P12_ST00226 2039 uye 500
P12_TL00037 2074
P12_ST00227 akazofa. 01000540
P12_SP00191 356 2113
P12_ST00228 048750
P12_SP00192
P12_ST00229 2075 yeuka 003006
P12_SP00193 758 2122
P12_ST00230 776 kut: 0.54
P12_SP00194 868 2114
P12_ST00231 nhasi 32084
P12_SP00195 1013
P12_ST00232 2088 86 uno
P12_SP00196
P12_ST00233 1136 rugare, 3000204
P12_SP00197 1299 2124
P12_ST00234 64
P12_TL00038 2125
P12_ST00235 2137 248 maggwana 50831080
P12_SP00198 418 2173
P12_ST00236 432 234 kunofuma 14802250
P12_SP00199 2164
P12_ST00237 680 2126 51 iri 343
P12_SP00200 731 13
P12_ST00238 nhamo. 770000
P12_SP00201 911
P12_ST00239 941 2127 Hei^o 808100
P12_SP00202 2174
P12_ST00240 73006
P12_SP00203 2166
P12_ST00241 nhamo, 220704
P12_TL00039 2176 841
P12_ST00242 2188 70800070
P12_SP00204 2224
P12_ST00243 436 kunofumaoo 4450064080
P12_SP00205 2216
P12_ST00244 742 2177 87 ruri 0361
P12_SP00206 829
P12_ST00245 848 2189 rugare. 0450200


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00047.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P47 PHYSICAL_IMG_NR 47 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P47_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P47_LM00001 159 2181
RightMargin P47_RM00001 1394 160
BottomMargin P47_BM00001 2222 236
PrintSpace P47_PS00001 1235
TextBlock P47_TB00001 700 139
TextLine P47_TL00001 706 127 35
String P47_ST00001 CONTENT -45- WC 0.53 CC 3870
P47_TB00002 99 2123
P47_TL00002 166 108 1215 52
P47_ST00002 110 81 ako 0.69 062
SP P47_SP00001 247 151 27
P47_ST00003 274 270 51 madiki-ciki 0.57 618070378061
P47_SP00002 544
P47_ST00004 571 112 171 40 kaiBata 0.67 0088060
P47_SP00003 742 152 28
P47_ST00005 770 126 21 26 e 1.00
P47_SP00004 791
P47_ST00006 819 113 39 harawa 0.91 200020
P47_SP00005 990
P47_ST00007 1017 125 214 anomara, 0.81 07000016
P47_SP00006 1231 29
P47_ST00008 1260 121 aka- 0.76 06050
P47_TL00003 165 164 1204 48
P47_ST00009 176 157 meswa 00000
P47_SP00007 322 202 20
P47_ST00010 342 177 53 25 ne 0.89
P47_SP00008 395 22
P47_ST00011 417 111 Basa' 0.72 83002
P47_SP00009 528 203 32
P47_ST00012 560 172 kaiitisa 00000000
P47_SP00010 732
P47_ST00013 758 0.79 317000
P47_SP00011 929
P47_ST00014 956 200 ciratidzo 0.85 030005400
P47_SP00012 1156
P47_ST00015 1184 ce 00
P47_SP00013
P47_ST00016 1259 cipia 0.83 07100 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT cipianiso.
P47_TL00004 215 1216
P47_ST00017 38 niso. 40000 HypPart2
P47_SP00014 253 -6
P47_ST00018 268 275 6.
P47_SP00015 303 313 54
P47_ST00019 357 204 Rakatora 0.80 84000020
P47_SP00016 561
P47_ST00020 588 288 140 gguoa 0.64 80080
P47_SP00017 728 323
P47_ST00021 756 huru 0.60 4604
P47_SP00018 866 314 36
P47_ST00022 902 144 49 kwa^o 0.73 300100
P47_SP00019 1046
P47_ST00023 1084 92 kuti 0.78 1700
P47_SP00020 1176 37
P47_ST00024 1213 169 0.82 601300
P47_TL00005 167 325
P47_ST00025 ipinduke 0.54 82676500
P47_SP00021 371 373 15
P47_ST00026 386 149 nokuti 0.86 400400
P47_SP00022 535 364 13
P47_ST00027 548 326 0.93 102000
P47_SP00023 717 365 14
P47_ST00028 731 69 iyo 0.96 100
P47_SP00024 800
P47_ST00029 815 129 haina 10080
P47_SP00025 944
P47_ST00030 957 239 kumbegge 0.77 15030800
P47_SP00026 1196 374 12
P47_ST00031 1208 338 174 yanzwa 007000
P47_TL00006 168 377 1200
P47_ST00032 148 mazwi 10050
P47_SP00027 316 415 19
P47_ST00033 335 383 135 matga 0.74 00480
P47_SP00028 470 424
P47_ST00034 490 232 akawanda 01000160
P47_SP00029 722 416
P47_ST00035 743 163 kudaro 0.61 438060
P47_SP00030 906
P47_ST00036 921 390 193 rupenyu 2000700
P47_SP00031 1114 425
P47_ST00037 1127 141 34 rwayo
P47_SP00032 1268
P47_ST00038 1283 85 rwo 400
P47_TL00007 428 1212
P47_ST00039 440 57 se. 000
P47_SP00033 226 466
P47_ST00040 280 150 Mazwi 0.92 00004
P47_SP00034 430
P47_ST00041 450 211 haaigona 52060111
P47_SP00035 661 476
P47_ST00042 680 161 kugara 300030
P47_SP00036 841
P47_ST00043 860 441 72 mu 0.68 06
P47_SP00037 932 467 18
P47_ST00044 950 musoro 060000
P47_SP00038 1121 30
P47_ST00045 1151 137 mayo, 0.98 00001
P47_SP00039 1288 475
P47_ST00046 1316 65 ya- 006
P47_TL00008 478
P47_ST00047 250 ikagganwa 000800730
P47_SP00040 526
P47_ST00048 435 155 kwa^o. 0001000
P47_SP00041 590
P47_ST00049 643 480 77 Asi
P47_SP00042 720 517
P47_ST00050 749 479 mushure 0.95 2000000
P47_SP00043 949 518
P47_ST00051 978 492 66 me
P47_SP00044 1044
P47_ST00052 1073 mgedzi 080211
P47_SP00045 1238 527
P47_ST00053 1267 115 mita- 0.97
P47_TL00009 529 1214
P47_ST00054 134 nhatu 0.94 00002
P47_SP00046 568
P47_ST00055 321 530 170 232000
P47_SP00047 491 569
P47_ST00056 510 531 67 46 iye
P47_SP00048 577
P47_ST00057 596 273 yakazogona 0005000010
P47_SP00049 869 578
P47_ST00058 882 118 kuita 0.75 24500
P47_SP00050 1000
P47_ST00059 1015 209 :^inamato 7103000010
P47_SP00051 1224
P47_ST00060 1236 147 ^ikuru 1000542
P47_TL00010 581 692
P47_ST00061 593 96 ^ose 0.71 10100
P47_SP00052 264 628
P47_ST00062 283 isiggakagganise 102800308005000
P47_SP00053 654 629
P47_ST00063 676 184 kazhinji 0.66 00027852
P47_TL00011 271 640 1099
P47_ST00064 642 7.
P47_SP00054 305 679 55
P47_ST00065 360 Rimge 00380
P47_SP00055 507 688
P47_ST00066 653 105 zuna 0180
P47_SP00056 632
P47_ST00067 Blandina 20045060
P47_SP00057 870
P47_ST00068 898 641 156 acifara 0010300
P47_SP00058 1054
P47_ST00069 1080 143 100100
P47_SP00059 1223 687
P47_ST00070 1251 119 waka 0000 wakaenda
P47_TL00012 691
P47_ST00071 enda 0.90 0040
P47_SP00060 729
P47_ST00072 300 aci^una 0.63 00610080
P47_SP00061 738
P47_ST00073 496 600400
P47_SP00062 665 730
P47_ST00074 050
P47_SP00063 759 739
P47_ST00075 787 yainyara 0.84 03050002
P47_SP00064 987
P47_ST00076 1016 kuenda 400050
P47_SP00065 1186
P47_ST00077 ku'mba 057000
P47_TL00013 1202
P47_ST00078 94 kwa
P47_SP00066 262 780
P47_ST00079 291 116 BaBa. 0.58 80804
P47_SP00067 407 781
P47_ST00080 460 BaBa 8080
P47_SP00068 572
P47_ST00081 599 302 wakaibvunza 00600006200
P47_SP00069 901
P47_ST00082 225 mibvunzo 00000600
P47_SP00070 1154
P47_ST00083 1182 755 ye
P47_SP00071 1234 789
P47_ST00084 1262 Kate Katekisimo.
P47_TL00014 793
P47_ST00085 794 kisimo. 1307700
P47_SP00072 831
P47_ST00086 180 Harawa 601040
P47_SP00073 570 832
P47_ST00087 585 795 220 yakagona 00400085
P47_SP00074 805
P47_ST00088 823 207 kudanira 01808000
P47_SP00075 1030
P47_ST00089 217 yakanaka 100705000
P47_SP00076 1261
P47_ST00090 1276 106 kwa- 0.87 0022
P47_TL00015 844
P47_ST00091 857 60 ^o.
P47_SP00077 229 891
P47_ST00092 284 845 218 Kasikana 00000570
P47_SP00078 502
P47_ST00093 520 kaye 0.62 2570
P47_SP00079 892
P47_ST00094 647 311 kakapindutsa 0.88 000044500000
P47_SP00080 958
P47_ST00095 979 100000
P47_SP00081 1148 883
P47_ST00096 1170 858 yo
P47_SP00082
P47_ST00097 1243 128 muhe 0.65 4530 muhedeni
P47_TL00016 895
P47_ST00098 deni 0001
P47_SP00083 933
P47_ST00099 yakagga 0000800
P47_SP00084 481 943
P47_ST00100 896 194 isiggade 00281080
P47_SP00085 696
P47_ST00101 718 kusiya 500700
P47_SP00086
P47_ST00102 500 mugarirowouhedeni. 342043300044040805
P47_TL00017 272 954 1109
P47_ST00103 8.
P47_SP00087 307 993 56
P47_ST00104 363 142 Sondo 00810
P47_SP00088 505
P47_ST00105 524 955 rakateoera 0010408000
P47_SP00089 771
P47_ST00106 790 187 rakanga 5070800
P47_SP00090 977 1002
P47_ST00107 995 riri 0050
P47_SP00091 1067
P47_ST00108 1086 968 24 2 0.39 6
P47_SP00092 1101 992 9
P47_ST00109 1110 967 una 080
P47_SP00093 1191
P47_ST00110 1211 107 gur 0107
P47_SP00094 1318
P47_ST00111 1336 45 ro
P47_TL00018 1005
P47_ST00112 191 kukwira 0630030
P47_SP00095 362 1043
P47_ST00113 380 91 002
P47_SP00096 471
P47_ST00114 493 1006 Mambo 02000
P47_SP00097
P47_ST00115 684 wedu 0086
P47_SP00098 810 1045
P47_ST00116 828 58 ku 04
P47_SP00099 886
P47_ST00117 905 degga. 808200
P47_SP00100 1053
P47_ST00118 1100 10080040
P47_SP00101 1309
P47_ST00119 1330 1018 na 80
P47_TL00019 1056 1199
P47_ST00120 1057 sekuru 006407
P47_SP00102 328 1095
P47_ST00121 355 131 wake,
P47_SP00103 486 1102
P47_ST00122 514 harawa,
P47_SP00104 694
P47_ST00123 nakakomborerwa 80000063000400
P47_SP00105 1122
P47_ST00124 1150 :^ikuru 0.48 81004444
P47_SP00106 1297 1104
P47_ST00125 1069 no 70
P47_TL00020 1107
P47_ST00126 1108 0441
P47_SP00107 1145
P47_ST00127 000383
P47_SP00108 448 1146
P47_ST00128 484 wake 0030
P47_SP00109 603
P47_ST00129 354 wakabapatiswa 0080000010000
P47_SP00110 996 1155
P47_ST00130 1033 1120 zuoa 0580
P47_SP00111 1139
P47_ST00131 rakarero, 405000006
P47_TL00021 1159
P47_ST00132 1171 101 oose 8000
P47_SP00112
P47_ST00133 292 90 nari
P47_SP00113 382 1197 17
P47_ST00134 399 naniri 0.59 808330
P47_SP00114 533
P47_ST00135 555 324 nakagamucira 800000520230
P47_SP00115 879 1206
P47_ST00136 908 Komunione 000155080
P47_SP00116 1179
P47_ST00137 yano 0.70 3080
P47_SP00117 1314 1205
P47_ST00138 1333 10
P47_TL00022 1209
P47_ST00139 1210 ciposhi. 01320030
P47_SP00118 346 1257
P47_ST00140 401 293 Rinoshamisa 84700203300
P47_SP00119
P47_ST00141 721 kwai^o 0.37 1528108
P47_SP00120 863
P47_ST00142 4400
P47_SP00121 984 1248
P47_ST00143 1024 1221 154 mgana 08060
P47_SP00122 1178
P47_ST00144 1217 mudiki 408000
P47_TL00023
P47_ST00145 224 wakadayi 05088003
P47_SP00123 1307
P47_ST00146 wakapindura 00000001250
P47_SP00124 726 1308
P47_ST00147 753 202000
P47_SP00125 922 1299 31
P47_ST00148 953 0022820
P47_SP00126
P47_ST00149 1183 1272 yane 0080
P47_SP00127 1289 42
P47_ST00150 1331
P47_TL00024 1312 251
P47_ST00151 vudzi 04003
P47_SP00128 297 1350
P47_ST00152 109 jena. 10500
P47_TL00025 1432 1009
P47_ST00153 1435 61 32. 104
P47_SP00129 1471
P47_ST00154 389 1433 201 DZETSE 300000
P47_SP00130
P47_ST00155 618 1434 74 NE
P47_SP00131
P47_ST00156 NZOMBE 300210
P47_SP00132 947
P47_ST00157 974 YE
P47_SP00133 1470
P47_ST00158 1071 212 MOMBE.
P47_TL00026 277 1506
P47_ST00159 1510 1.
P47_SP00134 309 1545
P47_ST00160 1508 00080
P47_SP00135 513 1555
P47_ST00161 1520
P47_SP00136 637 23
P47_ST00162 660 1507 dzetse 0.99 000000
P47_SP00137 802 1546
P47_ST00163 829 rakagga 4050860
P47_SP00138
P47_ST00164 219 ricifamba 400300000
P47_SP00139
P47_ST00165 1519 95 ^aro
P47_TL00027 173 1557
P47_ST00166 1571
P47_SP00140 245 1597
P47_ST00167 132 saggo 60808
P47_SP00141 396 1606
P47_ST00168 419
P47_SP00142 474
P47_ST00169 495 1558 mukadzi 3000105
P47_SP00143 689 1596
P47_ST00170 709 1570 waro 0020
P47_SP00144 821
P47_ST00171 839 186 rakaona 4000020
P47_SP00145 1025
P47_ST00172 1040 nzombe
P47_SP00146
P47_ST00173
P47_SP00147 1287 1604 16
P47_ST00174 1303 mo mombe
P47_TL00028 1608
P47_ST00175 1609 mbe
P47_SP00148 1648
P47_ST00176 289 yakakoresa, 00000070004
P47_SP00149 564 1657
P47_ST00177 583 yakanakisa, 00001002000
P47_SP00150 856
P47_ST00178 877 ino
P47_SP00151 1647
P47_ST00179 963 153 muniri 078630
P47_SP00152 1116
P47_ST00180 1134 unokwidzi- 4704007203
P47_TL00029 1659
P47_ST00181 1673 33 ma,
P47_SP00153 254 1706
P47_ST00182 1660 icifura 8000250
P47_SP00154 423 1699
P47_ST00183 padyo 10000
P47_SP00155 580 1708
P47_ST00184 600 1672
P47_SP00156 656 1698
P47_ST00185 675 rukona. 3070800
P47_SP00157 846
P47_ST00186 1661 Dzetse
P47_SP00158
P47_ST00187 raka^iriggisa 30001030080000
P47_TL00030 1709 50
P47_ST00188 1711 rici^ipeneggura 4000101000084200
P47_SP00159 534 1759
P47_ST00189 553 1710 rikaona 1060010
P47_SP00160 1749
P47_ST00190 747 0603
P47_SP00161 838 1748
P47_ST00191 265 kamhumhu 00031805
P47_SP00162
P47_ST00192 1147 103 karo 2020
P47_SP00163 1250
P47_ST00193 1269 kadi kadiki-diki
P47_TL00031 1760
P47_ST00194 1762 ki-diki 0008000
P47_SP00164 1800
P47_ST00195 345 1775 44 se
P47_SP00165
P47_ST00196 409 1761 263 04012006
P47_SP00166 672
P47_ST00197 ke
P47_SP00167 1799
P47_ST00198 763 63 zai
P47_SP00168 826
P47_ST00199 1774 43 re
P47_SP00169 888
P47_ST00200 huku, 01066
P47_SP00170 1037
P47_ST00201 1090 Ipapo 02200
P47_SP00171 1808
P47_ST00202 400000
P47_TL00032 1811
P47_ST00203 1813 301 rakashatirwa 300805063404
P47_SP00172 1852
P47_ST00204 1812 kwa:jo, 0208801
P47_SP00173 651 1859
P47_ST00205 671 1825 mgoyo 68000
P47_SP00174 824
P47_ST00206 0041
P47_SP00175 1851
P47_ST00207 wakazadzwa 1000840000
P47_SP00176
P47_ST00208 1280
P47_TL00033 175 1862
P47_ST00209 1877 :^o 0.43 7100
P47_SP00177 221 1911
P47_ST00210 246 0.56
P47_SP00178 294 1902
P47_ST00211 315 1863 hasha 00150
P47_SP00179 449
P47_ST00212 ricida 400480
P47_SP00180 613 1901
P47_ST00213 kuenzana 00030000
P47_SP00181 861
P47_ST00214 889 1876
P47_SP00182 942
P47_ST00215 971 206 iphumhu 7844204
P47_SP00183 1177 1907
P47_ST00216 1875 62 we
P47_SP00184 1266
P47_ST00217 1294 1874 78 nzo
P47_TL00034 1914 367
P47_ST00218 1917 97
P47_SP00185 1953
P47_ST00219 290 1927
P47_SP00186 341 1961
P47_ST00220 178 mombe. 703000
P47_TL00035 276 1971
P47_ST00221 1975 2.
P47_SP00187 310 2011
P47_ST00222 1972 Kudaro 008040
P47_SP00188 540
P47_ST00223
P47_SP00189 701 2010
P47_ST00224 231 rakatagga 403100870
P47_SP00190 952
P47_ST00225 983 329 kuijifutunudza 70880040004610
P47_SP00191 2019
P47_ST00226 1984
P47_TL00036 2022
P47_ST00227 2024 ku^itatamura 0010000505220
P47_SP00192 2071
P47_ST00228 503
P47_SP00193 2061
P47_ST00229 621 rikore, 0010206
P47_SP00194 2068
P47_ST00230 799 rikure, 0002000
P47_SP00195 2069
P47_ST00231 980 2023 87 rioe 0.51 4680
P47_SP00196
P47_ST00232 2035
P47_SP00197
P47_ST00233 mhumhu 103433
P47_TL00037 2073
P47_ST00234 2087
P47_SP00198 2114
P47_ST00235 240
P47_SP00199 2113
P47_ST00236 700006
P47_SP00200 2112
P47_ST00237 2074 010000
P47_SP00201 708
P47_ST00238 rakati 401001
P47_SP00202 864 2111
P47_ST00239 114 kuno 0480
P47_SP00203
P47_ST00240 1036 198 5000010
P47_SP00204
P47_ST00241 2086 waro, 02202
P47_TL00038 1198
P47_ST00242 2126 102 "Ko, 0007
P47_SP00205 2171
P47_ST00243 298 2124 ndati 64010
P47_SP00206 2163
P47_ST00244 ndaenzana 810000413
P47_SP00207 2162
P47_ST00245 98 here 6001
P47_SP00208 820
P47_ST00246 842 2136
P47_SP00209
P47_ST00247 927 720330
P47_SP00210
P47_ST00248 1128
P47_SP00211
P47_ST00249
P47_SP00212 1277
P47_ST00250 1304 2137 mombe"
P47_TL00039 2174
P47_ST00251 2176 146 mbe"
P47_SP00213 319 2215
P47_ST00252 372 2175 Makadzi 3010610
P47_SP00214 2214
P47_ST00253 wakati, 0000323
P47_SP00215 2221
P47_ST00254 "Kwete, 0040003
P47_SP00216 975
P47_ST00255 1012 cokwadi 0038081
P47_SP00217
P47_ST00256 1232 hawati 100020


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P20_LM00001 160 2190
RightMargin P20_RM00001 1394
BottomMargin P20_BM00001 2231 227
PrintSpace P20_PS00001 1234
TextBlock P20_TB00001 708 137 43
TextLine P20_TL00001 714 47 125 31
String P20_ST00001 CONTENT 18 WC 0.99 CC 0000
P20_TB00002 103 2128
P20_TL00002 166 109 1216 49
P20_ST00002 82 39 bva 0.83 500
SP P20_SP00001 248 148 28
P20_ST00003 276 117 146 autora 0.81 040060
P20_SP00002 422 27
P20_ST00004 449 110 225 pakarepo. 0.82 180000600
P20_SP00003 674 157 64
P20_ST00005 738 261 Uakafamba 0.84 700030200
P20_SP00004 999 149 38
P20_ST00006 1037 85 ndo 0.87 040
P20_SP00005 1122
P20_ST00007 1149 151 48 kugika 0.60 048325
P20_SP00006 1300
P20_ST00008 1327 120 55 pa 0.73 50
P20_TL00003 1215
P20_ST00009 153 musha 0.64 07270
P20_SP00007 319 199
P20_ST00010 346 173 62 26 wa 1.00 00
P20_SP00008 408 29
P20_ST00011 437 168 203 40 nate^ara, 0.62 8720100400
P20_SP00009 640 208 32
P20_ST00012 672 161 0.80 510
P20_SP00010 754 19
P20_ST00013 773 kugara 0.76 841000
P20_SP00011 934 209
P20_ST00014 961 174 114 35 ^ano, 0.58 100802
P20_SP00012 1075
P20_ST00015 1094 287 nakaBikirwa 0.74 81008300420
P20_TL00004 167 211 1214
P20_ST00016 127 sadza 0.86 00330
P20_SP00013 294 250
P20_ST00017 321 212 0.77 330
P20_SP00014 406
P20_ST00018 433 249 kushamba. 502506000
P20_SP00015 682
P20_ST00019 737 214 46 Uacaggotagga 0.69 800080200808
P20_SP00016 1056 260 23
P20_ST00020 1079 155 k;idya, 0804006
P20_SP00017
P20_ST00021 1253 128 bveni 00062
P20_TL00005 263 1213
P20_ST00022 380 wakashenedzera 00610508000020
P20_SP00018 547 302
P20_ST00023 587 264 70 oti: 0.88 0400
P20_SP00019 657 51
P20_ST00024 265 172 45 "Tsuro, 0000403
P20_SP00020 880 310 54
P20_ST00025 245 muzukuru: 0.70 600323342
P20_SP00021 1179
P20_ST00026 1218 162 ndatga, 0.56 7215805
P20_TL00006 314
P20_ST00027 188 ndatga;" 76068040
P20_SP00022 355 361
P20_ST00028 383 tsuro 0.79 00702
P20_SP00023 353
P20_ST00029 528 229 ndokubva 50006000
P20_SP00024 757
P20_ST00030 776 186 aBuritsa 0.72 08472000
P20_SP00025 962 18
P20_ST00031 980 316 106 37 muti 5420
P20_SP00026 1086
P20_ST00032 1105 327 uye 600
P20_SP00027 1187 362
P20_ST00033 1207 050
P20_SP00028 1292
P20_ST00034 1310 315 71 ku- 0.75 141
P20_TL00007 365 986
P20_ST00035 139 muda. 0.78 04600
P20_SP00029 305 403 60
P20_ST00036 234 Ndokubva 86825000
P20_SP00030 599 404
P20_ST00037 619 oadya 88000
P20_SP00031 756 413
P20_ST00038 366 126 00000
P20_SP00032 902
P20_ST00039 931 88 riye 0.96 0010
P20_SP00033 1019
P20_ST00040 1038 379 nose. 80000
P20_TL00008 268 432 1114
P20_ST00041 435 36 6.
P20_SP00034 303 471
P20_ST00042 358 434 152 Kuzoti 0.93 400000
P20_SP00035 472 22
P20_ST00043 532 183 oapedza 8020000
P20_SP00036 715 481
P20_ST00044 734 kudya, 004006
P20_SP00037 887 14
P20_ST00045 901 441 193 nate^ara 800010030
P20_SP00038
P20_ST00046 1108 446 107 nano 8080
P20_SP00039 12
P20_ST00047 1227 oakati: 0.85 8010000
P20_TL00009 483
P20_ST00048 "Cirindai 007602600
P20_SP00040 381 523
P20_ST00049 400 497 130 muo 0502
P20_SP00041 530
P20_ST00050 550 496 mue 3730
P20_SP00042 677 522
P20_ST00051 696 485 mbudzi, 0.68 4546002
P20_SP00043 879 531
P20_ST00052 908 329 mugodzitarisa 4005300200700
P20_SP00044 1237
P20_ST00053 1256 484 dzire- 200400
P20_TL00010 535 1201
P20_ST00054 ge
P20_SP00045 218 582
P20_ST00055 236 kupoya." 62000000
P20_SP00046 445 583 53
P20_ST00056 498 536 97 Ndo 060
P20_SP00047 595 574
P20_ST00057 614 kurinda 0300750
P20_SP00048 797 21
P20_ST00058 818 549 34 ^ano. 0.48 105801
P20_SP00049 928
P20_ST00059 981 537 0.92 000040
P20_SP00050 1136 17
P20_ST00060 1153 145 nanhu 0.63 80405
P20_SP00051 1298
P20_ST00061 1316 52 no 80 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nose
P20_TL00011 586
P20_ST00062 598 se 0.67 06 HypPart2
P20_SP00052 213 624
P20_ST00063 239 226 nakotsira, 8020800062
P20_SP00053 465 633
P20_ST00064 493 297 oakaraggana 0.61 80702088070
P20_SP00054 790 634
P20_ST00065
P20_SP00055 903 626 44
P20_ST00066 947 kuBaya 708004
P20_SP00056
P20_ST00067 1141 112 imge 0.59 0780
P20_SP00057
P20_ST00068 1281 100 nho- 5503
P20_TL00012 636
P20_ST00069 649 95 ggo, 8004
P20_SP00058 684
P20_ST00070 289 637 0.89 300
P20_SP00059 374 676
P20_ST00071 401 158 kuBika 0.71 268000
P20_SP00060 559
P20_ST00072 585 651 nyama 61020
P20_SP00061 740 685
P20_ST00073 767 102 yose
P20_SP00062 869
P20_ST00074 897 30
P20_SP00063 952
P20_ST00075 972 645 124 moto, 40026
P20_SP00064 1096
P20_ST00076 1151 638 rfwe 0.53 77800
P20_SP00065 1275
P20_ST00077 1295
P20_TL00013 688 1217
P20_ST00078 krisona 08021070
P20_SP00066 369 727
P20_ST00079 388 690 pakarepo 0.91 10002040
P20_SP00067
P20_ST00080 689 0.50 770
P20_SP00068 704
P20_ST00081 723 kuripakira 1310070200
P20_SP00069 968
P20_ST00082 83 ivu, 3044
P20_SP00070 1063 736 13
P20_ST00083 1076 86
P20_SP00071 1162 728 15
P20_ST00084 1177 206 kurimisa 0.90 01130000
P20_TL00014 739 694
P20_ST00085 752
P20_SP00072 778
P20_ST00086 231 mhenyu, 0705034
P20_SP00073 430 787
P20_ST00087 450 pakati 384070
P20_SP00074 788
P20_ST00088 613 pe
P20_SP00075 665
P20_ST00089 686 175 dzimge. 1003800
P20_TL00015 269 807
P20_ST00090 810 7.
P20_SP00076 846
P20_ST00091 357 809 040050
P20_SP00077
P20_ST00092 808 190 norinda, 80007200
P20_SP00078 726 854
P20_ST00093 755 815 45010
P20_SP00079 872 847
P20_ST00094 916 wakati: 0600000
P20_SP00080 1082
P20_ST00095 1111 272 "Atirananei 00301080700
P20_TL00016 858
P20_ST00096 313 kukucidzira." 4374000002000
P20_SP00081 479
P20_ST00097 533 861 134 Tsuro 00401
P20_SP00082 667 898
P20_ST00098 687 859 wakatagga 250000800
P20_SP00083 935 907
P20_ST00099 950 194 kurinda, 04001606
P20_SP00084 1144 906
P20_ST00100 1156 129 50050
P20_SP00085 1285
P20_ST00101 1305 76 aci- 0004
P20_TL00017 909
P20_ST00102 253 kucidzira." 56003000000
P20_SP00086 419 948
P20_ST00103 911 150000
P20_SP00087 625 949
P20_ST00104 923 154 0.95 00020
P20_SP00088 799 958
P20_ST00105 829 924 105 yane 2080
P20_SP00089
P20_ST00106 910 169 kuibva, 0420006
P20_SP00090 1131 957
P20_ST00107 1159 917 00030
P20_SP00091 1276
P20_ST00108 87
P20_TL00018 959
P20_ST00109 kumuka 646400
P20_SP00092 354 1000
P20_ST00110 382 akati: 040003
P20_SP00093 507
P20_ST00111 544 280 "Cirindaino, 007203302802
P20_SP00094 824 1006
P20_ST00112 843 nasekuru." 8000344120
P20_SP00095 1091 1001
P20_ST00113 1145 133 Bveni 30050
P20_SP00096 1278
P20_ST00114 1296 0.51 860
P20_TL00019 1012 1203
P20_ST00115 kurinda. 0.65 43608500
P20_SP00097 360 1051
P20_ST00116 414 1013 136 03410
P20_SP00098
P20_ST00117 577 1026 :;a 0.41 8860
P20_SP00099 1060
P20_ST00118 652 164 akaona 000022
P20_SP00100 816
P20_ST00119 93 kuti 5401
P20_SP00101 936
P20_ST00120 963 1025 30080
P20_SP00102 1118
P20_ST00121 yaibva, 0050003
P20_SP00103 1302
P20_ST00122 1322 1024 pakare
P20_TL00020 1062
P20_ST00123 101 kare 2010
P20_SP00104 267 1102
P20_ST00124 286 50080
P20_SP00105
P20_ST00125 1064 238 wakotsira, 0070400006
P20_SP00106 671 1110
P20_ST00126 692 1065 wakatora 00700010
P20_SP00107 904 1103
P20_ST00127 1077 60000
P20_SP00108 1089
P20_ST00128 1116 0.94 2000
P20_SP00109 1219
P20_ST00129 1239 142 zhinji, 0.66 0408136
P20_TL00021 1113
P20_ST00130 acidya 002600
P20_SP00110 317 1161
P20_ST00131 345 0.33 568
P20_SP00111
P20_ST00132 456 kusiya 130300
P20_SP00112 609
P20_ST00133 1128 25 ane 080
P20_SP00113 713
P20_ST00134 741 202 mapfupa 0020450
P20_SP00114 943 1163
P20_ST00135 973 cete, 00002
P20_SP00115
P20_ST00136 1095 1115 460
P20_SP00116 1181
P20_ST00137 1199 184 7300660
P20_TL00022 1165
P20_ST00138 ^ake. 100000
P20_SP00117 281 -13
P20_ST00139 1226 8.
P20_SP00118 1263
P20_ST00140 1225 Kuzotino 03500080
P20_SP00119 566
P20_ST00141 605 00032
P20_SP00120 731 1264
P20_ST00142 771 207 womuka, 0000306
P20_SP00121 978 1271
P20_ST00143 1016 187 wakaisa 0000500
P20_SP00122
P20_ST00144 1229 1223 maoko
P20_TL00023 1205
P20_ST00145 179 muhari, 0476201
P20_SP00123 1321
P20_ST00146 akawana 0300050
P20_SP00124 567 1314
P20_ST00147 1289 75
P20_SP00125 662
P20_ST00148 1277 7000610
P20_SP00126 884 1324
P20_ST00149 1283 00003
P20_SP00127
P20_ST00150 1035 akati 01003
P20_SP00128
P20_ST00151 1168 kuna
P20_SP00129 1280
P20_ST00152 1301 1282 tsu 004 tsuro:
P20_TL00024 1326
P20_ST00153 1339 59 ro:
P20_SP00130 1365
P20_ST00154 255 1328 "Tsuro 000720
P20_SP00131 416 1364
P20_ST00155 muka. 67400
P20_SP00132
P20_ST00156 Ndiani 000063
P20_SP00133 795
P20_ST00157 822 150 wadya 0.98 00100
P20_SP00134 1374
P20_ST00158 1340 56
P20_SP00135 1055
P20_ST00159 1083 031700
P20_SP00136
P20_ST00160 1261 122 mazi- 00161
P20_TL00025 1377
P20_ST00161 132 pfupa 0.54 64560
P20_SP00137 298 1425
P20_ST00162 cete" 001030
P20_SP00138 1415
P20_ST00163 508 1379 00388
P20_SP00139 644 1418
P20_ST00164 663 1378 165 wakati 0000008
P20_SP00140 828 1417
P20_ST00165 850 "Bveni, 0000040
P20_SP00141 1422
P20_ST00166 1391 uno
P20_SP00142 1124
P20_ST00167 1150 mu^amba- 041000500
P20_TL00026 1428
P20_ST00168 1441 rara 1050
P20_SP00143 262 1466
P20_ST00169 90 iw, 2082
P20_SP00144 1474
P20_ST00170 407 156 wazioa 000080
P20_SP00145 563
P20_ST00171 1429 89 5400
P20_SP00146 1467
P20_ST00172 wapedza 0010410
P20_SP00147 914 1475
P20_ST00173 933 1442 nyama: 500000
P20_SP00148 1099 1476
P20_ST00174 ^ino 10070
P20_SP00149 1209
P20_ST00175 wandi- 011510
P20_TL00027 1478
P20_ST00176 bvunza 003710
P20_SP00150 333 1518
P20_ST00177 368 kuti, 01122
P20_SP00151 1525
P20_ST00178 1479 147 ndiani 731000
P20_SP00152 647
P20_ST00179 673 1480 0050501
P20_SP00153 1527
P20_ST00180 899 178 000000
P20_SP00154 1528
P20_ST00181 1106 Ko! 003
P20_SP00155 1182 1519
P20_ST00182 1202 ticaona- 00000000
P20_TL00028 1529
P20_ST00183 1543 na 0.97
P20_SP00156 224 1568
P20_ST00184 243 kwaedza. 50000540
P20_SP00157 452 -183
P20_ST00185 1597 9.
P20_SP00158 1634
P20_ST00186 1596 070000
P20_SP00159 513
P20_ST00187 1595 210 kwaedza, 50000000
P20_SP00160 1643
P20_ST00188 761 1603 804010020
P20_SP00161 955
P20_ST00189 982 nakatuma 80000310
P20_SP00162 1211 1635
P20_ST00190 1228 1608 mgana 48080
P20_TL00029 1646
P20_ST00191 1659 119 wano 1080
P20_SP00163 1686
P20_ST00192 309 kundoBuritsa 242408630100
P20_SP00164 1685
P20_ST00193 639 1647 mbudzi. 7050040
P20_SP00165
P20_ST00194 875 251 Wakaenda 00000160
P20_SP00166 1126
P20_ST00195 1648
P20_SP00167 1238
P20_ST00196 1257 115 kuBu 0484 kuBuritsa,
P20_TL00030 1697
P20_ST00197 1698 116 ritsa, 200000
P20_SP00168 283 1743
P20_ST00198 304 040030
P20_SP00169 468 1736
P20_ST00199 487
P20_SP00170 1745
P20_ST00200 618 isisade 2003080
P20_SP00171 779 1737
P20_ST00201 1711
P20_SP00172
P20_ST00202 877 kutsukunyuka 260003001100
P20_SP00173 1210 1746
P20_ST00203 kwose, 300206
P20_TL00031 1747
P20_ST00204 1748 720
P20_SP00174 254 1787
P20_ST00205 200 kuisaira, 440000114
P20_SP00175 1794
P20_ST00206 504 1749 000060
P20_SP00176 669
P20_ST00207 257 yoggoBuda 038018280
P20_SP00177 1797
P20_ST00208 1750 ivu 005
P20_SP00178 1039 1788
P20_ST00209 1066 1762 113 roga, 30120
P20_SP00179
P20_ST00210 1200
P20_SP00180
P20_ST00211 57 ku 0.31 66 kuenda
P20_TL00032 1798
P20_ST00212 enda 0770
P20_SP00181 278 1838
P20_ST00213 1799 221 ondoudza 00503000
P20_SP00182 518 1837
P20_ST00214 541 1800 BaBa 0.57
P20_SP00183 642
P20_ST00215 wake,
P20_SP00184 1846
P20_ST00216 831 820
P20_SP00185 1839
P20_ST00217 945 kudzokerako 00008704000
P20_SP00186 1242
P20_ST00218 1269 1813
P20_TL00033 1867
P20_ST00219 1868 58 10. 030
P20_SP00187 1905
P20_ST00220 384
P20_SP00188 494
P20_ST00221 517
P20_SP00189 631
P20_ST00222 650 0.49 6156
P20_SP00190 765 1906
P20_ST00223 270 nakuwasha: 8084000500
P20_SP00191 1907
P20_ST00224 1090 "Ko! 0005
P20_SP00192 1193
P20_ST00225 mbudzi 307000
P20_TL00034 1917
P20_ST00226 275 yakaBayiwa 0000801310
P20_SP00193 442 1966
P20_ST00227 461 204 neyiko" 30000100
P20_SP00194 1965 65
P20_ST00228 730 1919 00130
P20_SP00195 866 1957 33
P20_ST00229 050001
P20_SP00196
P20_ST00230 1054 1920 "Bveni 000050
P20_SP00197 1212 1958
P20_ST00231 ndiye 70800
P20_TL00035 170 1968
P20_ST00232 1981 79
P20_SP00198 2008
P20_ST00233 Basa 8000
P20_SP00199 371 2007
P20_ST00234 389 96 rose 5000
P20_SP00200
P20_ST00235 512 1969 iri." 05400
P20_SP00201 601
P20_ST00236 654 1970 30000
P20_SP00202
P20_ST00237 073302
P20_SP00203 941 2009
P20_ST00238 970 1971 400100
P20_SP00204 1132
P20_ST00239 ndiwe
P20_SP00205
P20_ST00240 1308 1982
P20_TL00036 2019
P20_ST00241 2020 dya 440
P20_SP00206 252 2067
P20_ST00242 2032 81048
P20_SP00207 426 2066
P20_ST00243 iwe." 06000
P20_SP00208 569 2058
P20_ST00244 622 2021 00810
P20_SP00209 758 2059
P20_ST00245 088340
P20_SP00210 913
P20_ST00246 942 2022 "Uate^ara, 07800108300
P20_SP00211 1180 2068
P20_ST00247 99 onai 0403
P20_SP00212
P20_ST00248 1335 ;^i- 0.47 71030
P20_TL00037 2069
P20_ST00249 215 ggapedze 80000520
P20_SP00213 2118
P20_ST00250 412 2070 nharo 58010
P20_SP00214 546 2109
P20_ST00251 138 dzedu 40080
P20_SP00215 712
P20_ST00252 2071 121 nde;;i 0.45 5048855
P20_SP00216 862 2119
P20_ST00253 889 2072 i^i: 21010
P20_SP00217 953
P20_ST00254 998 Atiendei 10406170
P20_SP00218 1198 2110
P20_ST00255 2084 pacuru 400254
P20_TL00038 2120
P20_ST00256 398 mundotipisirapo. 4666005031446100
P20_SP00219 565 2169
P20_ST00257 580 2122 Anegge 050860
P20_SP00220 2170
P20_ST00258 772 2129 atga, 12881
P20_SP00221 16
P20_ST00259 888 54500
P20_SP00222
P20_ST00260 1032 07600
P20_SP00223
P20_ST00261 2123 192 nyama." 3007000
P20_TL00039 273 2180
P20_ST00262 2182 11. 800
P20_SP00224 2218
P20_ST00263 !^ino 810080
P20_SP00225 486 2227
P20_ST00264 222 oakaenda 80020880
P20_SP00226 735 2220 42
P20_ST00265 777 2194
P20_SP00227
P20_ST00266 2188 802010010
P20_SP00228 2229
P20_ST00267 108
P20_SP00229 1185 2221
P20_ST00268 176 pacuru. 6000707


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2589 WIDTH 1656
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P2_LM00001
RightMargin P2_RM00001
BottomMargin P2_BM00001
PrintSpace P2_PS00001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00029.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P29 PHYSICAL_IMG_NR 29 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P29_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P29_LM00001 49 2186
RightMargin P29_RM00001 1279 275
BottomMargin P29_BM00001 2228 230
PrintSpace P29_PS00001 1230
TextBlock P29_TB00001 594 138 45
TextLine P29_TL00001 600 48 126 33
String P29_ST00001 CONTENT 27 WC 0.62 CC 0770
P29_TB00002 103 2125
P29_TL00002 55 109 1217 51
P29_ST00002 124 39 Amai 0.79 3104
SP P29_SP00001 179 148 19
P29_ST00003 198 110 154 47 nakati, 0.64 8020067
P29_SP00002 352 157
P29_ST00004 391 111 107 "Iwe 0.99 0000
P29_SP00003 498 150 27
P29_ST00005 525 66 38 uri 0.74 430
P29_SP00004 591 149
P29_ST00006 618 zirema 0.77 014080
P29_SP00005 772 28
P29_ST00007 800 123 26 ro 0.84 30
P29_SP00006 847
P29_ST00008 874 166 36 mgana, 180003
P29_SP00007 1040 159 41
P29_ST00009 1081 191 50 ugarfayi 0.63 34077006
P29_TL00003 162 1216
P29_ST00010 163 129 waisa 00000
P29_SP00008 184 199 14
P29_ST00011 174 73 mu 04
P29_SP00009 271 200
P29_ST00012 285 homge 0.70 60080
P29_SP00010 439 209 16
P29_ST00013 455 147 yako." 0.95 003000
P29_SP00011 602
P29_ST00014 647 141 46 Akati, 0.83 070002
P29_SP00012 788 208 21
P29_ST00015 809 283 "Ndicadaro, 0.66 60800180406
P29_SP00013 1092 210 15
P29_ST00016 1107 165 164 37 Amai." 100100
P29_TL00004 156 222 1115
P29_ST00017 35 3. 1.00 00
P29_SP00014 259 54
P29_ST00018 245 153 Kuzoti 0.81 043030
P29_SP00015 398
P29_ST00019 445 234 78 aoa 080
P29_SP00016 523 260
P29_ST00020 562 250 maggwana 0.78 00800080
P29_SP00017 812 269
P29_ST00021 857 414 Cin^eggamutgairo 0.68 04810080004080240
P29_TL00005 56
P29_ST00022 280 wakaenda^e 0.75 00000734100
P29_SP00018 336 319 20
P29_ST00023 356 273 238 kunotgaga 0.82 013008200
P29_SP00019 320
P29_ST00024 622 272 98 Basa 8000
P29_SP00020 720 311 17
P29_ST00025 737 ku
P29_SP00021 792 22
P29_ST00026 814 211 muruggu 0054805
P29_SP00022 1025 321 25
P29_ST00027 1050 281 anotegge- 080408100
P29_TL00006 323
P29_ST00028 335 sa
P29_SP00023 101 360
P29_ST00029 116 196 mukaka. 0.60 6380305
P29_SP00024 312 361 53
P29_ST00030 365 324 206 Akapiwa 0.98 0000010
P29_SP00025 571 372
P29_ST00031 609 106 gaBa 1080
P29_SP00026 715 371
P29_ST00032 753 gur 0.54 6307
P29_SP00027 860
P29_ST00033 887 325 136 rakati 400600
P29_SP00028 1023 362
P29_ST00034 1052 tundu 34506
P29_SP00029 1188 363
P29_ST00035 1215 338 no 0.59 80
P29_TL00007 58 374 1212
P29_ST00036 386 70 0.65 52
P29_SP00030 128 411
P29_ST00037 142 99 caka 0.72 8002
P29_SP00031 241
P29_ST00038 268 387 34 pa 60
P29_SP00032 322 421
P29_ST00039 351 0.73 8020
P29_SP00033 452 413
P29_ST00040 478 375 rake 0.94 2000
P29_SP00034 579
P29_ST00041 607 08
P29_SP00035 653 415
P29_ST00042 692 207 muswere 0000000
P29_SP00036 899
P29_ST00043 919 388 we
P29_SP00037 979
P29_ST00044 999 389 117 zuna, 00800
P29_SP00038 1116
P29_ST00045 1170 376 100 ^ino 0.37 10761
P29_TL00008 425 1214
P29_ST00046 0.67 00010180080581007
P29_SP00039 472 32
P29_ST00047 504 426 wakatora 0.71 04063800
P29_SP00040 464
P29_ST00048 735 0.69 3080
P29_SP00041 841 473
P29_ST00049 427 131 rizere 000000
P29_SP00042 991
P29_ST00050 1012 40
P29_SP00043 1067 465
P29_ST00051 1086 186 mukaka 0.92 300010
P29_TL00009 475 1202
P29_ST00052 ndokubva 03072000
P29_SP00044 286 514
P29_ST00053 305 477 120 adira 08760
P29_SP00045
P29_ST00054 490 71
P29_SP00046 516 515 18
P29_ST00055 534 70080
P29_SP00047 688 524
P29_ST00056 708 huru 6003
P29_SP00048 818
P29_ST00057 836 ye
P29_SP00049
P29_ST00058 902 95 baci 5503
P29_SP00050 997
P29_ST00059 1017 112 rake. 0.85 70000
P29_SP00051 1129
P29_ST00060 1182 479 76 Mu 03 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Mukaka
P29_TL00010 527 1204
P29_ST00061 kaka HypPart2
P29_SP00052 167 565
P29_ST00062 189 540 wose
P29_SP00053 298
P29_ST00063 318 528 370 wakacururukira 00300320240050
P29_SP00054 566
P29_ST00064 706 529 94 pasi 0.91 3000
P29_SP00055 575
P29_ST00065 819 108 asati 00020
P29_SP00056 927
P29_ST00066 959 115 agika 0.61 68102
P29_SP00057 1074
P29_ST00067 1103 02
P29_SP00058 1161 567
P29_ST00068 1187 542 05 musha.
P29_TL00011 578
P29_ST00069 88 sha. 0.89 0400
P29_SP00059 146 616
P29_ST00070 122 0724
P29_SP00060
P29_ST00071 nake
P29_SP00061 459 617
P29_ST00072 580 155 44 8060005
P29_SP00062 659 624
P29_ST00073 313 "BaBaggu'we' 080808034000
P29_SP00063 1001 626
P29_ST00074 1029 68 ko, 005
P29_SP00064 1097
P29_ST00075 1123 592 wagga
P29_TL00012 57 629 1201
P29_ST00076 waregereyiko 000010000600
P29_SP00065 676
P29_ST00077 392 630 kutakura 54007250
P29_SP00066 668
P29_ST00078 642
P29_SP00067 671 677
P29_ST00079 701 643 172 musoro 0.96 010000
P29_SP00068 873 669
P29_ST00080 903 pakadaro 100008000
P29_SP00069 1114 678
P29_ST00081 1133 644 ne
P29_SP00070
P29_ST00082 1207 ga gaBa"
P29_TL00013 679
P29_ST00083 Ba" 8001
P29_SP00071 718
P29_ST00084 681 140 160000
P29_SP00072 726
P29_ST00085 381 307 "Ndicadaro." 024000800203
P29_TL00014 740 1101
P29_ST00086 741 4.
P29_SP00073 192 778
P29_ST00087 246 93 Ana
P29_SP00074 339
P29_ST00088 378 752 248 0.86 30800000
P29_SP00075 787
P29_ST00089 654 00510083030082020
P29_SP00076 1069
P29_ST00090 144 wakae 00400 wakaenda
P29_TL00015 59 790 1200
P29_ST00091 82 nda 0.53
P29_SP00077 828
P29_ST00092 160 791 pakare 1008300
P29_SP00078 308 837
P29_ST00093 295 kunoseoenza 54400080600
P29_SP00079 829
P29_ST00094 635
P29_SP00080 31
P29_ST00095 723 793 murimi 034007
P29_SP00081 890
P29_ST00096 910 794 83 ndo 0.38 728
P29_SP00082 993 830
P29_ST00097 1007 170 kupiwa 540000
P29_SP00083 1177 839
P29_ST00098 1191 805 ma 10 mafuta
P29_TL00016
P29_ST00099 90 futa 0.58 5820
P29_SP00084 879
P29_ST00100 855 o
P29_SP00085 880
P29_ST00101 843 140070
P29_SP00086 394
P29_ST00102 412
P29_SP00087 23
P29_ST00103 488 842
P29_SP00088 587
P29_ST00104 606 30000
P29_SP00089 717
P29_ST00105 771 844 0.90 100040
P29_SP00090 925 881 24
P29_ST00106 949 856 77 ana
P29_SP00091 1026
P29_ST00107 1046 mauro 0.88 10310
P29_SP00092 1192
P29_ST00108 1211 62 Ci-
P29_TL00017 893 1213
P29_ST00109 894 n^eggamutgairo 710082046280110
P29_SP00093 940
P29_ST00110 453 213 00000040
P29_SP00094 666 931
P29_ST00111 684 001430
P29_SP00095 932
P29_ST00112 872 907
P29_SP00096
P29_ST00113 954 237 kuatakura 541307230
P29_SP00097
P29_ST00114
P29_TL00018 944
P29_ST00115 956 300000
P29_SP00098 229 982
P29_ST00116 946 118 wake
P29_SP00099 366
P29_ST00117 957 0.80
P29_SP00100 442
P29_ST00118 469 kuenda 020400
P29_SP00101 639 983
P29_ST00119 657 13
P29_SP00102
P29_ST00120 741600
P29_SP00103 905
P29_ST00121 64 Ne
P29_SP00104
P29_ST00122 1051 958 gguna 80280
P29_SP00105 992
P29_ST00123 ya
P29_TL00019 995
P29_ST00124 akagika 0.44 5088871
P29_SP00106 231 1041
P29_ST00125 252 113 kuna 0380
P29_SP00107 1033
P29_ST00126 996 amai
P29_SP00108 496
P29_ST00127 8140
P29_SP00109 621
P29_ST00128 641 0.87 005200
P29_SP00110 801
P29_ST00129 820 1008 ose 000
P29_SP00111 1034
P29_ST00130 913 akagga 020800
P29_SP00112 1078 1043
P29_ST00131 1096 175 aipiswa 0.93 0201000
P29_TL00020
P29_ST00132 1047 kwa^o, 0001000
P29_SP00113 212
P29_ST00133 233 1059 mamne 10380
P29_SP00114 1088
P29_ST00134 419 acioerera 0.76 002803060
P29_SP00115 628 1084
P29_ST00135 650
P29_SP00116 704
P29_ST00136 muoiri, 8270010
P29_SP00117 888
P29_ST00137 mamge 50180
P29_SP00118 1075 1094
P29_ST00138 1091 1053 atgetera 01803000
P29_TL00021
P29_ST00139 1110
P29_SP00119 130 1135
P29_ST00140 vudzi 04001
P29_SP00120 277
P29_ST00141 300 rake, 02600
P29_SP00121 1142
P29_ST00142 433 01080
P29_SP00122 598 1144
P29_ST00143 619 343 aciggodonhera 5048008026040
P29_SP00123 962
P29_ST00144 986 1099 105 pasi. 05000
P29_SP00124 1145
P29_ST00145 1148 1098
P29_TL00022
P29_ST00146
P29_SP00125 1195
P29_ST00147 193 nakaona 8560070
P29_SP00126 1186
P29_ST00148 344 1149 i^i 0.45 1105
P29_SP00127 397
P29_ST00149 8020017
P29_SP00128 570 1194
P29_ST00150 590 1010
P29_SP00129 697
P29_ST00151 716 une
P29_SP00130 799
P29_ST00152 274 misikanzwa 3000308000
P29_SP00131 1093
P29_ST00153 kwa:;o, 00078606
P29_TL00023 1198
P29_ST00154 1199 216 uggadayi 08208000
P29_SP00132 1246
P29_ST00155 291 385 wanyatso-takura 007060001031050
P29_SP00133
P29_ST00156 695 72
P29_SP00134 767 1237
P29_ST00157 maoko
P29_SP00135 938 1238
P29_ST00158 ako."
P29_SP00136 1076
P29_ST00159 1131 Cin^e- 0401010
P29_TL00024 1243
P29_ST00160 1251 ggamutgairo 84000680060
P29_SP00137 1297
P29_ST00161 akati, 000102
P29_SP00138 489 1296
P29_ST00162 518 "Ndicacfaro. 000000780500
P29_TL00025 1308 1111
P29_ST00163 1310 5.
P29_SP00139 1347
P29_ST00164 1309 Rimge 03080
P29_SP00140 1356
P29_ST00165 1321 zuoa 0280
P29_SP00141 530 1348
P29_ST00166 278 00100700100
P29_SP00142 848 1355
P29_ST00167 875 266 kundotgaga 5005048000
P29_SP00143 1141
P29_ST00168 8300
P29_TL00026 1359
P29_ST00169 1360
P29_SP00144 1397
P29_ST00170 135 1372 220 muruggu. 02738120
P29_SP00145 355 1407
P29_ST00171 409 205
P29_SP00146 614
P29_ST00172 maggoyi 0086000
P29_SP00147 833
P29_ST00173 852
P29_SP00148 906
P29_ST00174 926
P29_SP00149 1398
P29_ST00175 1045 1361 0.97 10000
P29_SP00150 1157
P29_ST00176 1210 !^i- 81000
P29_TL00027 1410
P29_ST00177 1423
P29_SP00151 114 1448
P29_ST00178 228 wakaitora 000301000
P29_SP00152 1449
P29_ST00179
P29_SP00153 446
P29_ST00180 474 168 000200
P29_SP00154
P29_ST00181 670 1411
P29_SP00155
P29_ST00182 756 152 musha
P29_SP00156 908
P29_ST00183 akaitakura 0006000180
P29_SP00157 1174
P29_ST00184 1197 74
P29_TL00028 1460
P29_ST00185 1461 maoko. 200080
P29_SP00158 223 1500
P29_ST00186 1462 121 Asati 00040
P29_SP00159 399
P29_ST00187 441 28000
P29_SP00160 559 1508
P29_ST00188 585
P29_SP00161 1499
P29_ST00189 03000
P29_SP00162 823
P29_ST00190 849 0081000
P29_SP00163
P29_ST00191 197 yakamu- 0020441
P29_TL00029 1511
P29_ST00192 1512 maradzura 004015060
P29_SP00164 306 1550
P29_ST00193 337 143 kwa:^o 0517107
P29_SP00165 480 1559
P29_ST00194 508 30000000
P29_SP00166 736
P29_ST00195 764 airegera. 042000600
P29_SP00167 1558
P29_ST00196 1513 Jjb, 0.17 8887
P29_SP00168
P29_ST00197 173 0008000
P29_TL00030 1562
P29_ST00198 1563
P29_SP00169 1601
P29_ST00199 134 34000
P29_SP00170 287
P29_ST00200 0701
P29_SP00171 416
P29_ST00201 434 nakamutuka 8011000410
P29_SP00172
P29_ST00202 747 139 naciti, 8003030
P29_SP00173 886 1607
P29_ST00203 914 1000
P29_SP00174 1021 1600
P29_ST00204 1048
P29_SP00175
P29_ST00205 cituta 040200
P29_TL00031 1612
P29_ST00206 1626 co
P29_SP00176 1652
P29_ST00207 127 080300
P29_SP00177 293 1661
P29_ST00208 00810
P29_SP00178 460
P29_ST00209 1613 waregeieyiko 000000800450
P29_SP00179
P29_ST00210 kuisugga 54200800
P29_SP00180 1020 1660
P29_ST00211 1625
P29_SP00181 1102 1651
P29_ST00212 kuuya
P29_TL00032 1664 817
P29_ST00213 289 uciikakata" 403270030003
P29_SP00182 347 1703
P29_ST00214 1665 360031
P29_SP00183 1710
P29_ST00215 568 000300811130
P29_TL00033 1722 1112
P29_ST00216 1725 6.
P29_SP00184 195 1761
P29_ST00217 249 1724 92
P29_SP00185 341 1762
P29_ST00218 1735 20820000
P29_SP00186 1770
P29_ST00219 00100020
P29_SP00187 859
P29_ST00220 327 kundosenenza 004100080700
P29_SP00188
P29_ST00221
P29_TL00034 1773
P29_ST00222 1775 muteggesi 000084613
P29_SP00189 297 1822
P29_ST00223 315 1787 61
P29_SP00190 1813
P29_ST00224 1786 nyama. 040000
P29_SP00191 1820
P29_ST00225 615 0002100
P29_SP00192 821 1821
P29_ST00226 218 muBayiro 02800030
P29_SP00193 1066
P29_ST00227
P29_SP00194 1155 1812
P29_ST00228 1175 84 nya 040 nyama
P29_TL00035 1824
P29_ST00229 1838 06
P29_SP00195 1863
P29_ST00230
P29_SP00196 1871
P29_ST00231 226 1825 133 cidya. 030000
P29_SP00197 359
P29_ST00232 405 10600
P29_SP00198 506 1872
P29_ST00233 43 Ci
P29_SP00199
P29_ST00234 n::eggamutgairo 7788081000080150
P29_SP00200
P29_ST00235 955 214 03000020
P29_SP00201 1169 1862
P29_ST00236 1836 86 mu-
P29_TL00036 1874
P29_ST00237 1888 suggo 0.47 00888
P29_SP00202 1923
P29_ST00238 217 1876 8100
P29_SP00203 330 1914
P29_ST00239 1875 ndokuisugga 35060703883
P29_SP00204 646
P29_ST00240 667 258 ndokuenda 000000050
P29_SP00205
P29_ST00241 kumusha 0000250
P29_SP00206 1166 1913
P29_ST00242 aci-
P29_TL00037 1924
P29_ST00243 1940 ggo 0.20 868
P29_SP00207 1975
P29_ST00244 161 1928 i:,una 0.50 4684280
P29_SP00208 279 1973
P29_ST00245 301 1927 mu'vu 40001
P29_SP00209 1964
P29_ST00246 461 89 rie 3070
P29_SP00210 550
P29_ST00247 1926 tgina. 281001
P29_SP00211 700
P29_ST00248 754 Nyama 04020
P29_SP00212 920
P29_ST00249 947 1938 102 yose
P29_SP00213 1049 1972
P29_ST00250 1077 194 yakagga 0000810
P29_TL00038 1976
P29_ST00251 1978 yati 5005
P29_SP00214 145 2024
P29_ST00252 gii 0.49 851
P29_SP00215
P29_ST00253 236 1990
P29_SP00216 288 2015
P29_ST00254 309 1977 tgina 48000
P29_SP00217 2023
P29_ST00255 438 ;^okuti 51000103
P29_SP00218
P29_ST00256 304 haiggadyiwe. 004830003005
P29_SP00219
P29_ST00257 948 125 0200
P29_SP00220 1073 2014
P29_ST00258 naciona 8003060
P29_TL00039 2025
P29_ST00259 2029 6100
P29_SP00221 2075
P29_ST00260 2027 nakaniruka 8200833200
P29_SP00222 2066
P29_ST00261 2040
P29_SP00223 2065
P29_ST00262 482 2026 hasha 33020
P29_SP00224
P29_ST00263 636 kwa:;o 0007860
P29_SP00225 2073
P29_ST00264 798 nokuti
P29_SP00226
P29_ST00265 968 2038 104
P29_SP00227 1072
P29_ST00266 raitene- 70000801
P29_TL00040 2076
P29_ST00267 2091 ra
P29_SP00228 2117
P29_ST00268 2078 raina 40580
P29_SP00229
P29_ST00269 Sondo 00700
P29_SP00230 401
P29_ST00270 2090
P29_SP00231 476 2116
P29_ST00271 2077 kudaro 008120
P29_SP00232 661
P29_ST00272 naida
P29_SP00233 807 2115
P29_ST00273 kudya 32510
P29_SP00234 963 2123
P29_ST00274 2089 200000
P29_SP00235 2124
P29_ST00275 1189 69 Ku Kudaro
P29_TL00041 2127
P29_ST00276 2130 daro 0.55 8160
P29_SP00236 2168
P29_ST00277 190 2128 oakatozodya 80000000005
P29_SP00237 2175
P29_ST00278 499 2142
P29_SP00238 551 2167
P29_ST00279 :^imiriwo. 71050040004
P29_SP00239 2176
P29_ST00280
P29_SP00240 970 2166
P29_ST00281 nakati 800000
P29_SP00241 1140
P29_ST00282 1165 kwa kwaari,
P29_TL00042 2179
P29_ST00283 2181 ari, 2011
P29_SP00242 2226
P29_ST00284 7400
P29_SP00243 2219
P29_ST00285 2180 zidutururu 0383000021
P29_SP00244
P29_ST00286 548 2192
P29_SP00245 2218
P29_ST00287 2191 mgana 08030
P29_SP00246 775 2227
P29_ST00288 38108001
P29_SP00247 1022
P29_ST00289 2185 wanyatso- 003105104


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P10_LM00001 157 2188
RightMargin P10_RM00001 1396 158
BottomMargin P10_BM00001 2229 229
PrintSpace P10_PS00001 1239
TextBlock P10_TB00001
TextLine P10_TL00001 737 47 104 34
String P10_ST00001 CONTENT -8- WC 0.39 CC 386
P10_TL00002 174 106 1216 53
P10_ST00002 288 kazopindura 0.73 70002080640
SP P10_SP00001 462 159 27
P10_ST00003 489 123 166 35 mgoyo, 0.85 080000
P10_SP00002 655 30
P10_ST00004 685 110 154 39 wakati 0.79 007040
P10_SP00003 839 149
P10_ST00005 866 115 kuna 0.59 01060
P10_SP00004 981 29
P10_ST00006 1010 111 126 46 Yesu, 0.84 00016
P10_SP00005 1136 42
P10_ST00007 1178 107 212 51 "Mambo, 0.71 0006805
P10_TL00003 175 161 1215 49
P10_ST00008 163 241 ndiyeukei, 0.64 3511754025
P10_SP00006 416 210 19
P10_ST00009 435 162 112 38 kana 6070
P10_SP00007 547 200 18
P10_ST00010 565 26 mana 0.36 1688
P10_SP00008 688
P10_ST00011 707 72 25 mu 0.81
P10_SP00009 779
P10_ST00012 805 201 umambo 380540
P10_SP00010 1006
P10_ST00013 1033 164 189 45 wenyu." 8070205
P10_SP00011 1222 209 54
P10_ST00014 1276 114 37 Yesu 0.88 0005
P10_TL00004 1214
P10_ST00015 214 230 wakarara 0.62 780060812
P10_SP00012 404 253
P10_ST00016 433 213 165 wakati, 0.51 0788072
P10_SP00013 598 259
P10_ST00017 627 160 40 "Nhasi 0.63 026426
P10_SP00014 787 252 28
P10_ST00018 815 226 87 uno 0.66 720
P10_SP00015 902 251
P10_ST00019 929 225 133 ucana 50080
P10_SP00016 1062
P10_ST00020 1090 101 neni 0.49 5068
P10_SP00017 1191
P10_ST00021 1221 70 tnu 0.28 875
P10_SP00018 1291
P10_ST00022 1317 71 Pa- 0.74 700
P10_TL00005 265 1213
P10_ST00023 180 radiso." 38000000
P10_SP00019 355 304 -80
P10_ST00024 275 326 36 4. 0.95 00
P10_SP00020 310 362
P10_ST00025 363 323 243 48 Kwakagga 0.77 00000818
P10_SP00021 606 371
P10_ST00026 645 322 kumire 244000
P10_SP00022 809 361
P10_ST00027 850 335 55 pa 20
P10_SP00023 905 370 44
P10_ST00028 949 207 cipianiso 0.83 004070020
P10_SP00024 1156
P10_ST00029 1185 336 ca 1.00
P10_SP00025 1233
P10_ST00030 1261 324 127 00806
P10_TL00006 374
P10_ST00031 375 124 Amai 4020
P10_SP00026 299 414
P10_ST00032 318 nake 8060
P10_SP00027 424 413
P10_ST00033 443 387 56 no 0.57 80
P10_SP00028 499 412
P10_ST00034 518 mukoma 0.72 047050
P10_SP00029 719
P10_ST00035 wa'mai 0.60 805702
P10_SP00030 900
P10_ST00036 918 120 nake, 86003
P10_SP00031 1038 420
P10_ST00037 1057 136 Maria 00000
P10_SP00032 1193
P10_ST00038 1212 388 64 wa 0.96
P10_SP00033
P10_ST00039 1294 94 Kle- 0.98 0000
P10_TL00007 425
P10_ST00040 427 102 ofas, 04200
P10_SP00034 277 473
P10_ST00041 311 439 na 0.56
P10_SP00035 366 464
P10_ST00042 393 426 00140
P10_SP00036 529 463
P10_ST00043 555 267 Magdalena. 0.97 0000200000
P10_SP00037 822
P10_ST00044 876 93 E:;o! 0.61 088600
P10_SP00038 969 472
P10_ST00045 998 0.89 0040
P10_SP00039 1109
P10_ST00046 0.94 0002
P10_SP00040 1251
P10_ST00047 1279 109 aona 0.91 0030
P10_TL00008 476
P10_ST00048 478 amai 0.80 0403
P10_SP00041 285 516 17
P10_ST00049 302 119 80000
P10_SP00042 421 523
P10_ST00050 441 60
P10_SP00043 497 515
P10_ST00051 195 mufundi 3543302
P10_SP00044 710
P10_ST00052 729 63
P10_SP00045 792
P10_ST00053 812 152 anoda, 000800
P10_SP00046 964 522 32
P10_ST00054 996 477 130 amire 07010
P10_SP00047 1126 514
P10_ST00055 1145 490 67 po, 501
P10_SP00048 524 21
P10_ST00056 270040
P10_TL00009 173 527
P10_ST00057 528 215 kuna'mai 04301400
P10_SP00049 567
P10_ST00058 408 117 oake, 0.65 81501
P10_SP00050 525 573
P10_ST00059 546 "Uadzimai, 0.78 0702004050
P10_SP00051 799
P10_ST00060 827 hoyuyi 0.92 400000
P10_SP00052 987 574
P10_ST00061 1013 540 156 mgana 0.70 48020
P10_SP00053 1169
P10_ST00062 1195 530 191 0080500
P10_TL00010 578
P10_ST00063 579 222 Wakazoti 00000032
P10_SP00054 395 619
P10_ST00064 57 ku 0.76 04
P10_SP00055 470 617
P10_ST00065 206 mufundi, 03456381
P10_SP00056 695 624 15
P10_ST00066 145 "Hana 0.67 07080
P10_SP00057 855
P10_ST00067 870
P10_SP00058 980 616
P10_ST00068 995 146 nako." 805000
P10_SP00059 1141
P10_ST00069 192 Kubvira 0200110
P10_TL00011 172 629
P10_ST00070 632 iyoyo 20000
P10_SP00060 298 678 22
P10_ST00071 320 642 gguna 80480
P10_SP00061 456
P10_ST00072 471 194 0406400
P10_SP00062 665 668
P10_ST00073 680 wakanatora 0.82 0000840030
P10_SP00063 947 14
P10_ST00074 961 630 236 nokunaisa 004380010
P10_SP00064 1197
P10_ST00075 169 kwaari. 0000250
P10_TL00012 274 1112 50
P10_ST00076 691 5.
P10_SP00065 308 728
P10_ST00077 690 Caoa 0080
P10_SP00066 475
P10_ST00078 494 cinhambge, 0057030102
P10_SP00067 759 736
P10_ST00079 778 0004
P10_SP00068 893 727
P10_ST00080 912 689 acizina 0000580
P10_SP00069 1068
P10_ST00081 1106 91 kuti 0.90 0003
P10_SP00070
P10_ST00082 1223 703 97 i^ose 810000
P10_SP00071 1320
P10_ST00083 1339 ^a 0.50 100
P10_TL00013 740 1211
P10_ST00084 258 akarayirwa 0703013000
P10_SP00072 431 788
P10_ST00085 450 753 0.69
P10_SP00073 503
P10_ST00086 517 BaBa, 80801
P10_SP00074 641 786
P10_ST00087 656 316 ;;akamboitwa, 78605500003000
P10_SP00075 972 13
P10_ST00088 985 0000050
P10_SP00076 1151
P10_ST00089 1165 742 219 "papera." 0100602006
P10_TL00014 791
P10_ST00090 794 ^ino 0.58 10600
P10_SP00077 840
P10_ST00091 293 332 wakasheoedza 100008080300
P10_SP00078 625 830
P10_ST00092 644 ne'zwi 300020
P10_SP00079 789 829
P10_ST00093 818 804 103 gur 0851
P10_SP00080 921
P10_ST00094 943 798 ott, 0.75 0081
P10_SP00081 837
P10_ST00095 1035 147 "BaBa, 0.45 788800
P10_SP00082 1182
P10_ST00096 73
P10_SP00083 1284
P10_ST00097 1302 81 ma-
P10_TL00015 842
P10_ST00098 844 82 oko 050
P10_SP00084 254 882
P10_ST00099 856 enyu 0704
P10_SP00085 890 12
P10_ST00100 398 197 ndinoisa 85080000
P10_SP00086 595 881
P10_ST00101 610 mgeya 08000
P10_SP00087 762 889
P10_ST00102 777 187 waggu." 0080800
P10_SP00088
P10_ST00103 1019 273 Acaggorena 2008004080
P10_SP00089 1292
P10_ST00104 1307 845 77 i^o, 71000
P10_TL00016 1016
P10_ST00105 894 291 akakotamisa 01036607000
P10_SP00090 933
P10_ST00106 483 906 181 33 musoro, 0710300
P10_SP00091 664 939
P10_ST00107 684 85 ndo 010
P10_SP00092 769 932
P10_ST00108 218 kuBuritsa 568000200
P10_SP00093
P10_ST00109 1025 907 mgeya. 380100
P10_TL00017 272 952 1111
P10_ST00110 955 6.
P10_SP00094 307 992
P10_ST00111 953 Ona! 2005
P10_SP00095 467 991 16
P10_ST00112 jira 1020
P10_SP00096 563 999
P10_ST00113 583 965 0.68 1325
P10_SP00097 1000
P10_ST00114 715 966 ro
P10_SP00098
P10_ST00115 790 03
P10_SP00099 862
P10_ST00116 888 Tempile 0050200
P10_SP00100 1077
P10_ST00117 rakabaruka, 40000078630
P10_TL00018 170 1003
P10_ST00118 1005 pasi 0.87 4000
P10_SP00101 263 1052
P10_ST00119 280 281 pakadedera, 30538080003
P10_SP00102 561
P10_ST00120 179 maware 300010
P10_SP00103 1042
P10_ST00121 783 akaBanzuka, 10080400006
P10_SP00104 1045
P10_ST00122 1089 1004 182 makuna 007080
P10_SP00105 1271
P10_ST00123 92 aka-
P10_TL00019 1054
P10_ST00124 1055 167 zaruka, 0057510
P10_SP00106 1101
P10_ST00125 377 ne
P10_SP00107 430 1093
P10_ST00126 468 142 ^ituna 1025400
P10_SP00108 1102
P10_ST00127 651 150 ^izhinj 10002034
P10_SP00109 801
P10_ST00128 1067
P10_SP00110 886
P10_ST00129 925 279 nakarurama 8021680000
P10_SP00111 1204
P10_ST00130 1234 1056 oakafa 800000
P10_TL00020 1105
P10_ST00131 234 ^akamuka 100368040
P10_SP00112 403 1153
P10_ST00132 432 1118
P10_SP00113 487 1144
P10_ST00133 287 kuzoonekwa 0500800500
P10_SP00114 802
P10_ST00134 0720
P10_SP00115 944
P10_ST00135 970 185 nazhinji 83005030
P10_SP00116 1155
P10_ST00136 1183 1119
P10_SP00117 1255
P10_ST00137 1282 1113 guta 0640
P10_TL00021 1164 99
P10_ST00138 sante. 003000
P10_SP00118 1196 -32
P10_ST00139 270 1218 7.
P10_SP00119 305
P10_ST00140 358 78 Asi 000
P10_SP00120 436 1254
P10_ST00141 466 ishe 6030
P10_SP00121 558 1253
P10_ST00142 586 1228
P10_SP00122 649
P10_ST00143 676 140 narwi, 885000
P10_SP00123 816
P10_ST00144 247 naigaririra 80410020200
P10_SP00124 1091 1263
P10_ST00145 1117
P10_SP00125 1243
P10_ST00146 1273 1229 108
P10_TL00022 168 1266
P10_ST00147 221 kudedera 33808050
P10_SP00126 389 1305
P10_ST00148 409 kwa
P10_SP00127 502 1304
P10_ST00149 520 1267 105 pasi, 00006
P10_SP00128 1314
P10_ST00150
P10_SP00129 698
P10_ST00151 717 135 ^imge 100280
P10_SP00130 852 1313
P10_ST00152 880 :akaitwa, 8702050051
P10_SP00131 1095 1312
P10_ST00153 1123 wakaBatwa 008080000
P10_TL00023 1316
P10_ST00154 1330
P10_SP00132 224 1356 31
P10_ST00155 255 kuvunduka, 3107632004
P10_SP00133 1362
P10_ST00156 556 0.86 0000341
P10_SP00134 722
P10_ST00157 752 240 "Cokwadi, 000000840
P10_SP00135 1363
P10_ST00158 1318 131 lyeyu 00002
P10_SP00136 1364
P10_ST00159 1177 204 wakagga 0001800
P10_TL00024 1368 491
P10_ST00160 62 ari 060
P10_SP00137 1406
P10_ST00161 248 1369 Mgana 08060
P10_SP00138 405 1415
P10_ST00162 423 1380
P10_SP00139
P10_ST00163 507 Yane." 008000
P10_TL00025 1474
P10_ST00164 1476 8.
P10_SP00140 1513
P10_ST00165 DGURUUE 8700070
P10_SP00141 581 1512
P10_ST00166 609 NA
P10_SP00142
P10_ST00167 716 rfAWA 55000
P10_SP00143
P10_ST00168 915 1475
P10_SP00144
P10_ST00169 1022 MUTSWIRI. 200000001
P10_TL00026 1548 1110
P10_ST00170 1552 1.
P10_SP00145 303 1586
P10_ST00171 Uanhu 70023
P10_SP00146 508 1587
P10_ST00172 1561 ana 080
P10_SP00147 604
P10_ST00173 626 1555 143 oatatu 800032
P10_SP00148
P10_ST00174 782 1549 naishamgaridzana 8000401801006060
P10_SP00149 1206 1596
P10_ST00175 1226 1550 kwa;;o. 00078742
P10_TL00027 1599
P10_ST00176 Rimge 32080
P10_SP00150 315 1646
P10_ST00177 1612 zuoa
P10_SP00151 440 1638
P10_ST00178 458 nakagga 8130800
P10_SP00152 650 1647
P10_ST00179 669 237 nacifamba 800000000
P10_SP00153
P10_ST00180 :;ano 887080
P10_SP00154 1026
P10_ST00181 1053 1600 mudondo, 22800007
P10_SP00155 1287
P10_ST00182 1613 65 na- 800
P10_TL00028 1650 1203
P10_ST00183 227 kadziirwa 306105500
P10_SP00156 391 1689
P10_ST00184 1663
P10_SP00157
P10_ST00185 482 1657 tsoro 50000
P10_SP00158 597
P10_ST00186 611
P10_SP00159 667
P10_ST00187 683 mukaragga. 0140108000
P10_SP00160 1698
P10_ST00188 1008 1651 Uakaitenera, 800001080400
P10_SP00161 1295
P10_ST00189 1664 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nakaona
P10_TL00029 1700
P10_ST00190 139 kaona 30060 HypPart2
P10_SP00162 1739
P10_ST00191 1702 nyuci 50100
P10_SP00163 1748
P10_ST00192 dziri 00030
P10_SP00164 572
P10_ST00193 592 190 mumuti. 6062040
P10_TL00030 266 1760 1114
P10_ST00194 1762 2, 06
P10_SP00165 301 1798
P10_ST00195 1761 Dgurune 8003280
P10_SP00166 550 1807
P10_ST00196 yakati 100001
P10_SP00167 724
P10_ST00197 751 0420
P10_SP00168 865 1799
P10_ST00198 134 dawa:
P10_SP00169 1027
P10_ST00199 "dawa, 080004
P10_SP00170 1220
P10_ST00200 1248 132 kwira 00400
P10_TL00031 1811
P10_ST00201 1823 uomore 503060
P10_SP00171 337 1849
P10_ST00202 365 uci."
P10_SP00172
P10_ST00203 526 1812 dawa 8000
P10_SP00173
P10_ST00204 679 wakati: 0000000
P10_SP00174 1850 23
P10_ST00205 867 238 "Kukwira 70200020
P10_SP00175
P10_ST00206 1133 246 ndinogona 444302060
P10_TL00032 1861
P10_ST00207 1862 asi
P10_SP00176 228 1899
P10_ST00208 205 kuomora 0306030
P10_SP00177 451 1900
P10_ST00209 68 uci
P10_SP00178 538
P10_ST00210 282 handigone." 60404003000
P10_SP00179 838 1910
P10_ST00211 892 1863 10100
P10_SP00180 994 1909
P10_ST00212 1012 1874 ggurune 8104280
P10_SP00181 1202
P10_ST00213 144 000003
P10_TL00033 1912
P10_ST00214 0710
P10_SP00182 278 1950
P10_ST00215 296 1913 217 mutswiri: 100000350
P10_SP00183 513 1951
P10_ST00216 535 245 "Mutswiri, 0540001405
P10_SP00184 780 1959
P10_ST00217 795 08400
P10_SP00185 926 1952
P10_ST00218 940 1926 604060
P10_SP00186
P10_ST00219 1128 1914 10000
P10_SP00187 1235
P10_ST00220 1915 Mu 0.54 Mutswiri
P10_TL00034 1963
P10_ST00221 tswiri 000700
P10_SP00188 294 2001
P10_ST00222 313 akati: 000001
P10_SP00189
P10_ST00223 459 00470340
P10_SP00190 686 2002
P10_ST00224 704 ndinogona, 0000010705
P10_SP00191 962 2011
P10_ST00225 982 1964
P10_SP00192 1046 2003
P10_ST00226 1064 0207030
P10_SP00193 1270
P10_ST00227 1296 1965 uci, 4056
P10_TL00035 2013
P10_ST00228 50153008000
P10_SP00194 444 2061 -180
P10_ST00229 264 2074 3.
P10_SP00195 2110
P10_ST00230 352 2073 !^ino 0.53 810410
P10_SP00196 453 2120
P10_ST00231 2085 186 8023180
P10_SP00197 661
P10_ST00232 155 yakati:
P10_SP00198
P10_ST00233 "Onaika, 00305005
P10_SP00199 1079
P10_ST00234 1107 nashamgari 8000238830
P10_TL00036 2123
P10_ST00235 2135 naggu, 808030
P10_SP00200 312 2171
P10_ST00236 61 ini
P10_SP00201 2161
P10_ST00237 2136 8055280
P10_SP00202 599
P10_ST00238 618 handigone 601601000
P10_SP00203 863
P10_ST00239 2124 203 kukwira, 31006404
P10_SP00204
P10_ST00240 2125
P10_SP00205 1159 2163
P10_ST00241 1173 0106340
P10_TL00037 2173
P10_ST00242 256 ndinogona. 7530010201
P10_SP00206 2221
P10_ST00243 2174 Ndisusukidze 0.93 000140200000
P10_SP00207 2214
P10_ST00244 826 0660
P10_SP00208 2213
P10_ST00245 2175 ndigone 7102010
P10_SP00209 1149 2223
P10_ST00246 1189 kugikira 05803520


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00035.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P35 PHYSICAL_IMG_NR 35 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P35_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P35_LM00001 160 2187
RightMargin P35_RM00001 1393 161
BottomMargin P35_BM00001 2228 230
PrintSpace P35_PS00001 1233
TextBlock P35_TB00001 702 139 47
TextLine P35_TL00001 708 127
String P35_ST00001 CONTENT -3- WC 0.37 CC 4685
P35_TB00002 103 2125
P35_TL00002 166 109 1218 53
P35_ST00002 124 97 37 o^o 0.50 81100
SP P35_SP00001 263 19
P35_ST00003 282 112 228 49 shamgari, 0.67 050080635
P35_SP00002 510 28
P35_ST00004 538 114 224 38 ndinofara 0.84 450300010
P35_SP00003 762 152 27
P35_ST00005 789 111 kana 0.97 1000
P35_SP00004 900
P35_ST00006 928 248 maggwana 0.81 20800040
P35_SP00005 1176 162
P35_ST00007 1203 181 44 ucienda 0.72 4000680
P35_TL00003 168 164
P35_ST00008 336 40 kundowanda." 0.75 436500305000
P35_SP00006 504 204 54
P35_ST00009 558 154 Kuzoti 0.90 011002
P35_SP00007 712 203 30
P35_ST00010 742 178 78 26 aoa 0.70 080
P35_SP00008 820
P35_ST00011 846 251 0.73 60800060
P35_SP00009 1097 213
P35_ST00012 1135 167 236 46 Kanyegga 00600800 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Kanyegganyegga
P35_TL00004 215
P35_ST00013 36 nyegga 700800 HypPart2
P35_SP00010 333 264 14
P35_ST00014 347 39 kakaenda 0.87 30100050
P35_SP00011 571 254 12
P35_ST00015 583 216 310 kundowanda. 0.86 00600004300
P35_SP00012 893 255
P35_ST00016 939 217 48 Kakagika 0.89 00008000
P35_SP00013 1156 11
P35_ST00017 1167 229 57 pa 0.77
P35_SP00014 1224
P35_ST00018 1236 148 muku- 15440
P35_TL00005 267 1216
P35_ST00019 279 58 yu 0.71
P35_SP00015 225 314 18
P35_ST00020 243 268 134 waina 0.83 00080
P35_SP00016 377 305 20
P35_ST00021 397 197 munyasi 0.79 3460000
P35_SP00017 594
P35_ST00022 622 280 66 25 me 1.00 00
P35_SP00018 688 34
P35_ST00023 722 121 dzioa 10180
P35_SP00019 843
P35_ST00024 862 106 gur 0.88 0400
P35_SP00020 968 315
P35_ST00025 988 281 43 re 0.93 10
P35_SP00021 1031 306 32
P35_ST00026 1063 156 mvura. 0.78 803010
P35_SP00022 1219
P35_ST00027 1285 98 Ndo 000
P35_TL00006 317 51
P35_ST00028 191 kupinda 0.85 0102600
P35_SP00023 358 365
P35_ST00029 318 mukati 0.80 443000
P35_SP00024 541 357
P35_ST00030 559 331 67
P35_SP00025 626 356 22
P35_ST00031 648 guyu. 05210
P35_SP00026 772 368
P35_ST00032 319 100 ^ino 10000
P35_SP00027 920 366 16
P35_ST00033 936 guyu 0403
P35_SP00028 1050 367
P35_ST00034 1064 rakaremerwa, 0.91 100040003002
P35_TL00007 369
P35_ST00035 297 rakadonhera 30008073040
P35_SP00029 464 408
P35_ST00036 483 382 74 mu 02
P35_SP00030 557 407
P35_ST00037 576 131 dzioa. 201800
P35_SP00031 707 45
P35_ST00038 752 370 102 0.62 10050
P35_SP00032 854 417
P35_ST00039 873 371 163 Ramba 00000
P35_SP00033 1036
P35_ST00040 187 rakaona 5000030
P35_SP00034 1237
P35_ST00041 1257 126 guyu, 01044
P35_TL00008 420 1217
P35_ST00042 300 rakarimedza. 0.82 602020604000
P35_SP00035 468 459
P35_ST00043 521 421 :^ino 0.30 810177
P35_SP00036 623
P35_ST00044 651 108 hooe 0.48 6580
P35_SP00037 759
P35_ST00045 787 110 huru 0.64 7123
P35_SP00038 897
P35_ST00046 917 189 Mvunda 000430
P35_SP00039 1106
P35_ST00047 1124 261 yakamedza 000230102
P35_TL00009 471 1204
P35_ST00048 173 Ramba. 000000
P35_SP00040 341 509 56
P35_ST00049 101 0.59 10600
P35_SP00041 498 519
P35_ST00050 517 472 185 Dgwena 800000
P35_SP00042
P35_ST00051 721 194 yakaona 3000030
P35_SP00043 915 518
P35_ST00052 942 473 92 kuti 2000
P35_SP00044 1034 511
P35_ST00053 1053 190 004410
P35_SP00045 1243
P35_ST00054 1261 yaka 0060
P35_TL00010 522 1202
P35_ST00055 146 medza 40010
P35_SP00046 560 21
P35_ST00056 335 175 Ramba, 004005
P35_SP00047 568
P35_ST00057 530 ikabva
P35_SP00048 684
P35_ST00058 703 523 199 yamedza 0.98 0010000
P35_SP00049 902 569 23
P35_ST00059 925 200 Mvunda. 0014200
P35_SP00050 1125 561
P35_ST00060 1172 525 133 Mvuu 0024
P35_SP00051 1305 13
P35_ST00061 1318 536 52 ya
P35_TL00011 573 996
P35_ST00062 206 kamedza 5070201
P35_SP00052 373 611
P35_ST00063 391 574 198 Dgwena, 8000503
P35_SP00053 589 621
P35_ST00064 609 85 ndo 600
P35_SP00054 694
P35_ST00065 714 kuramba 0240000
P35_SP00055 612
P35_ST00066 ;;akadaro, 78700080405
P35_TL00012 269 638 1116
P35_ST00067 639 8.
P35_SP00056 677
P35_ST00068 155 0.99
P35_SP00057 513 676
P35_ST00069 532 Mukaragga 000000800
P35_SP00058 796 686
P35_ST00070 815 apedza 0.95 020000
P35_SP00059 975
P35_ST00071 993 165 mgedzi 0.57 580506
P35_SP00060 1158 687
P35_ST00072 1178 113 wose 0000
P35_SP00061 1291 678
P35_ST00073 1307 aci-
P35_TL00013 169 689
P35_ST00074 695 120 tgaga 0.76 18010
P35_SP00062 289 736
P35_ST00075 329 shamgari 06028030
P35_SP00063 545
P35_ST00076 572 yake, 00006
P35_SP00064 693 33
P35_ST00077 726 690 301 akamushaya, 01004060000
P35_SP00065 1027 737
P35_ST00078 1067 234 wakaenda 0.94 00210000
P35_SP00066 1301 729
P35_ST00079 1327 59 ku 03
P35_TL00014 740
P35_ST00080 741 157 Dagga. 808000
P35_SP00067 324 788
P35_ST00081 145 Dagga 0.58 80830
P35_SP00068 514
P35_ST00082 533 yakati, 0080183
P35_SP00069
P35_ST00083 709 143 "Enda 00002
P35_SP00070 852 779
P35_ST00084 871 754 50
P35_SP00071 15
P35_ST00085 940 dzina 50080
P35_SP00072 1061 780
P35_ST00086 1076 753 118 gur, 04001
P35_SP00073 1194
P35_ST00087 1213 172 unoona 480040
P35_TL00015 170 791 1201
P35_ST00088 792 Mvuu, 60300
P35_SP00074 313 837
P35_ST00089 354 222 inoramba 05000300
P35_SP00075 830
P35_ST00090 603 yaka^ambarara. 000010005350100
P35_SP00076 970 839
P35_ST00091 1026 793 140 Ndiyo
P35_SP00077 1166
P35_ST00092 1193 72 ina
P35_SP00078 1265
P35_ST00093 1293 sha 060
P35_TL00016 1214
P35_ST00094 135 mgari 08020
P35_SP00079 304 890
P35_ST00095 322 122 yako. 00700
P35_SP00080 444
P35_ST00096 490 844 403 00000800300800
P35_SP00081
P35_ST00097 912 240 kakapinda 000035300
P35_SP00082 1152 17
P35_ST00098 1169 856 73
P35_SP00083 1242 882
P35_ST00099 855 guyu; 03040
P35_TL00017 1200
P35_ST00100 906 0303
P35_SP00084 283 941
P35_ST00101 303 86 430
P35_SP00085 389 932
P35_ST00102 262 kumedziwa 630060020
P35_SP00086 670
P35_ST00103 907 ne
P35_SP00087 743
P35_ST00104 894 Ramba;
P35_SP00088 937
P35_ST00105 957 00600
P35_SP00089 1120 933
P35_ST00106 1138 896 030
P35_SP00090
P35_ST00107 kume
P35_TL00018 944
P35_ST00108 dziwa 60600
P35_SP00091 302 983
P35_ST00109
P35_SP00092 383
P35_ST00110 428 945 201 Mvunda; 2030400
P35_SP00093 629 991
P35_ST00111 001540
P35_SP00094 859
P35_ST00112 905 84 0.69 620
P35_SP00095 989
P35_ST00113 010030060
P35_SP00096 1296 984
P35_ST00114 1331 959
P35_TL00019 995
P35_ST00115 Dgwena; 8300101
P35_SP00097 1043
P35_ST00116 386 0.74 800051
P35_SP00098
P35_ST00117 yakamedziwa 0.92 00000017000
P35_SP00099 904
P35_ST00118 931 1009
P35_SP00100
P35_ST00119 1012 998 Mvuu." 003400
P35_SP00101 1182 1035
P35_ST00120 1241 997 Muka 2300
P35_TL00020 1046
P35_ST00121 1059 ragga 60850
P35_SP00102 1095
P35_ST00122 351 1047 233 00000000
P35_SP00103 584 1085
P35_ST00123 628 kuna 8480
P35_SP00104
P35_ST00124 288 Hombarume 600000050
P35_SP00105 1075 1086
P35_ST00125 1119 1060 55 yo
P35_SP00106 1174 1094
P35_ST00126 kuBaya 208000
P35_TL00021
P35_ST00127 1099 144 Mvuu. 00341
P35_SP00107 1137
P35_ST00128 1098 Hambarume 111000000
P35_SP00108 655 1136
P35_ST00129 680 0000100
P35_SP00109 836 1145
P35_ST00130 866 142 00230
P35_SP00110 1008
P35_ST00131 238 undotgaga 480008000
P35_SP00111 1273 1146
P35_ST00132 1300 1111 0.54 muswe
P35_TL00022 1149 359
P35_ST00133 1162 swe
P35_SP00112 1188
P35_ST00134 277 1161 62 we
P35_SP00113 339
P35_ST00135 360 Mbizi." 5000400
P35_TL00023 271 1207 1115
P35_ST00136 1209 9. 0.96
P35_SP00114 307 1246
P35_ST00137 361 540020800
P35_SP00115 624 1255
P35_ST00138 664 231
P35_SP00116 895
P35_ST00139 914 1208 115 0240
P35_SP00117 1029
P35_ST00140 Mbizi.
P35_SP00118
P35_ST00141 1254 132 Mbizi 00130
P35_TL00024 1258
P35_ST00142 278 yakabvunza 0000600023
P35_SP00119 447
P35_ST00143 467 1259 040000830
P35_SP00120 1306
P35_ST00144 749 kuti, 01010
P35_SP00121 851 1304
P35_ST00145 883 330 "Unodeyiko" 000280000000
P35_SP00122 29
P35_ST00146
P35_TL00025 1309 1215
P35_ST00147 1322 130 30810
P35_SP00123 1357
P35_ST00148 328 wakati, 0000041
P35_SP00124 494 1356
P35_ST00149 535 "Ndinoda 00054080
P35_SP00125 763 1348
P35_ST00150 803 1311 196 muswe." 1300000
P35_SP00126 999
P35_ST00151 1054 00410
P35_SP00127 1184 1347
P35_ST00152 1229 0000375
P35_TL00026 171 1360
P35_ST00153 1361 "Ndo
P35_SP00128 293 1399
P35_ST00154 332 1373 64 wo
P35_SP00129 396
P35_ST00155 441 208 kudiyiko 03801020
P35_SP00130 649 1407
P35_ST00156 nawo" 000800
P35_SP00131 864 1398
P35_ST00157 910 000040810
P35_SP00132
P35_ST00158 0000502
P35_TL00027 1410
P35_ST00159 Ndinoda 0025080
P35_SP00133 1450
P35_ST00160 426 1411 kuupa 01400
P35_SP00134 1458
P35_ST00161 615 Hombarume, 2000115000
P35_SP00135 1457
P35_ST00162 960 91
P35_SP00136 1051 1449
P35_ST00163 1096 600000200
P35_TL00028 1461
P35_ST00164 iBaye 28000
P35_SP00137 290 1509
P35_ST00165 1463 .Mvuu. 0.68 780300
P35_SP00138 1500
P35_ST00166 526 0030
P35_SP00139 657
P35_ST00167 685 1462 258 000010000
P35_SP00140 943 1508
P35_ST00168 978 195 8000000
P35_SP00141 1173
P35_ST00169 184 800030
P35_TL00029 1512
P35_ST00170 1513 260 002000300
P35_SP00142 1560
P35_ST00171 475 1030000
P35_SP00143 675 1557 31
P35_ST00172 706 001610
P35_SP00144 1551
P35_ST00173 923 257 000020000
P35_SP00145 1180 1559
P35_ST00174 000400
P35_TL00030 1563
P35_ST00175
P35_SP00146 1602
P35_ST00176 001050200
P35_SP00147 617 1610
P35_ST00177 647 1575 125 03050
P35_SP00148
P35_ST00178 811 1576
P35_SP00149 884 1601
P35_ST00179 922 1104
P35_SP00150 1037
P35_ST00180 ndimo
P35_SP00151
P35_ST00181 1256 129 mua 0440
P35_TL00031 1613
P35_ST00182 1614 214 00038030
P35_SP00152 385 1662
P35_ST00183 412 1626 yaggu 00803
P35_SP00153 552 1661
P35_ST00184 580 1615 440 Kanyegganyegga." 0000080000480100
P35_SP00154 1020
P35_ST00185 1073
P35_SP00155 1652
P35_ST00186 1230 0100004
P35_TL00032 1664
P35_ST00187 1665
P35_SP00156 1703
P35_ST00188 210 undotora 37003000
P35_SP00157 542
P35_ST00189 1677 maragga 0140810
P35_SP00158 769 1712
P35_ST00190 798 e
P35_SP00159 819 1702
P35_ST00191 Nimba, 047803
P35_SP00160 1710
P35_ST00192 1049 149 nokuti 000413
P35_SP00161 1198
P35_ST00193 1228 musw 10008
P35_TL00033 1715 663
P35_ST00194 1716 hauna 00470
P35_SP00162 1755
P35_ST00195 kugipirira 0083302010
P35_SP00163 1763
P35_ST00196 579 :;akanaka." 886000400202
P35_TL00034 276 1773 1110
P35_ST00197 1776 10.
P35_SP00164 1813
P35_ST00198 387 174 Wagika 008600
P35_SP00165 1822
P35_ST00199 1775 0370
P35_SP00166 1812
P35_ST00200 1774 014010
P35_SP00167 876 1819
P35_ST00201 0004300
P35_SP00168 1056 1820
P35_ST00202 1078 136 "Nayi 00303
P35_SP00169
P35_ST00203 Nimba 03000
P35_TL00035 1824
P35_ST00204 1825 183 ndipeno 7350080
P35_SP00170 1872
P35_ST00205 375 1837 0040840
P35_SP00171
P35_ST00206 595 ako."
P35_SP00172 713 1863
P35_ST00207 02000
P35_SP00173 916
P35_ST00208 935 0002050
P35_SP00174 1101 1870
P35_ST00209 1122 182 "Unoda 700080
P35_SP00175
P35_ST00210 69 ku- 340
P35_TL00036 1874
P35_ST00211 1876 iteyi 20010
P35_SP00176 273 1924
P35_ST00212 1875
P35_SP00177 478 1914
P35_ST00213 507 530000800
P35_SP00178 768 1922
P35_ST00214 0072030
P35_SP00179 961 1920
P35_ST00215 00002082
P35_SP00180 1913
P35_ST00216 1245 141 kuapa 04000
P35_TL00037 1925
P35_ST00217 1926 0210
P35_SP00181 285 1965
P35_ST00218 323 502030
P35_SP00182
P35_ST00219 00342
P35_SP00183 1964
P35_ST00220 andipe 000100
P35_SP00184 1972
P35_ST00221 869 1938 muswe; 000001
P35_SP00185 1040 1971
P35_ST00222 1069 159 00800
P35_SP00186
P35_ST00223 128 ndipe 51000
P35_TL00038 1976
P35_ST00224 1977 Hombarume. 1000002400
P35_SP00187 2016
P35_ST00225 527 000013020
P35_SP00188 2015
P35_ST00226 840 38000
P35_SP00189 2023
P35_ST00227 990 00300
P35_SP00190 1133 2014
P35_ST00228 105 Muu 012
P35_SP00191
P35_ST00229 1320 1989
P35_TL00039 2026
P35_ST00230 2027 0050040
P35_SP00192 376 2066
P35_ST00231 2028 0.66 8230260
P35_SP00193 2075
P35_ST00232 650 2029 850000
P35_SP00194 835 2074
P35_ST00233 885 010000600
P35_SP00195
P35_ST00234 2434002
P35_TL00040 2077
P35_ST00235 2078 130300
P35_SP00196 2117
P35_ST00236 378 259 003070010
P35_SP00197 637
P35_ST00237
P35_SP00198 829 2123
P35_ST00238 01201
P35_SP00199 1011 2115
P35_ST00239 1039 rakamedza 300030200
P35_SP00200 1290 2116
P35_ST00240 1319 2090 gu
P35_TL00041 2128
P35_ST00241 2142 68 yu;
P35_SP00201 239 2177
P35_ST00242 0.53
P35_SP00202 2168
P35_ST00243 2141 0010
P35_SP00203 481
P35_ST00244 2129 0.63 60470
P35_SP00204 656 2167
P35_ST00245
P35_SP00205 812
P35_ST00246 841 07008043
P35_SP00206 1055 2175
P35_ST00247 179 yaggu," 0083050
P35_SP00207 1264
P35_ST00248 1317 Ni
P35_TL00042 2179
P35_ST00249 2180 96 mba 0.65 604
P35_SP00208 2220
P35_ST00250 0001225
P35_SP00209 443 2227
P35_ST00251 2181 "Ona 0020
P35_SP00210 618 2219
P35_ST00252 636 ndakaonda. 0500204300
P35_SP00211 2218
P35_ST00253 123 Kana
P35_SP00212 1082
P35_ST00254 1109 ucida 40480
P35_SP00213
P35_ST00255 2192 mar- 00404


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 240
LeftMargin P4_LM00001 559 868
RightMargin P4_RM00001 1093 461
BottomMargin P4_BM00001 1108 1350
PrintSpace P4_PS00001 534
TextBlock P4_TB00001 389
TextLine P4_TL00001 565 260 522 53
String P4_ST00001 266 22 33 CONTENT 3 WC 1.00 CC
SP P4_SP00001 587 299 42
P4_ST00002 629 89 1262 0000
P4_SP00002 718 41
P4_ST00003 759 108 05091 00000
P4_SP00003 867 47
P4_ST00004 914 91 8530 0.99
P4_SP00004 1005 78
P4_ST00005 1083 | 0.17 8
P4_TL00002 589 410 217 213
P4_ST00006 68 tai.a. 0.19 887787
P4_SP00005 806 478 -203
P4_ST00007 603 558 136 65 \' 13^ 7778710
P4_TB00002 648 927 312 49
P4_TL00003 654 933 300 37
P4_ST00008 98 36 1944 0.88 0013
P4_SP00006 752 969 25
P4_ST00009 777 953 5 0.00 10
P4_SP00007 826 958
P4_ST00010 859 95 1956 0.87 5000
P4_TB00003 729 1052 165 56
P4_TL00004 735 1058 153 44
P4_ST00011 56,000, 0.65 0058540


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P5_LM00001 161 2117
RightMargin P5_RM00001 1393
BottomMargin P5_BM00001 2158 300
PrintSpace P5_PS00001 1232
TextBlock P5_TB00001 417 719 54
TextLine P5_TL00001 423 47 707 42
String P5_ST00001 49 288 39 CONTENT RUGWARO WC 0.97 CC 2000000
SP P5_SP00001 711 88 40
P5_ST00002 751 50 125 38 RWE 000
P5_SP00002 876 37
P5_ST00003 913 217 CITATU. 0.84 0200071
P5_TB00002 211 1947
P5_TL00002 367 823
P5_ST00004 219 32 36 1. 0.80 04
P5_SP00003 399 255
P5_ST00005 453 182 IMBGA 0.90 22000
P5_SP00004 635 26
P5_ST00006 661 218 75 NE 0.71
P5_SP00005 736 254 29
P5_ST00007 765 425 CdAMBAKURA. 0.82 078010000004
P5_TL00003 274 301 1113 48
P5_ST00008 302 1.00 00
P5_SP00006 306 339
P5_ST00009 360 149 Rimge 0.77 02080
P5_SP00007 509 348 20
P5_ST00010 529 314 117 33 zuna, 0.66 04821
P5_SP00008 646 347
P5_ST00011 666 144 imbga 0.65 82007
P5_SP00009 810 28
P5_ST00012 838 198 icifamba 0.93 00104000
P5_SP00010 1036 340 18
P5_ST00013 1054 73 mu 0.39 74
P5_SP00011 1127 27
P5_ST00014 1154 138 35 gomo, 0.88 00005
P5_SP00012 1292 349
P5_ST00015 1319 315 68 34 ya- 0.85 202
P5_TL00004 170 351 1216
P5_ST00016 246 kasaggana 0.81 001080070
P5_SP00013 416 19
P5_ST00017 435 365 53 25 ne 0.63 70
P5_SP00014 488 390
P5_ST00018 521 353 318 cidambakura. 008000046002
P5_SP00015 839 391 55
P5_ST00019 894 165 46 Yakati, 0000004
P5_SP00016 1059
P5_ST00020 1093 354 119 45 "Iwe, 0.83 10006
P5_SP00017 1212
P5_ST00021 1240 366 146 unore- 0.95 020000
P5_TL00005 171 403 1214
P5_ST00022 143 gereyi 0.98 000010
P5_SP00018 450 30
P5_ST00023 344 162 kugara 072220
P5_SP00019 506 451
P5_ST00024 533 0.69 06
P5_SP00020 606 442
P5_ST00025 633 musha" 0.96 0200000
P5_SP00021 835
P5_ST00026 889 404 Cidambakura 0.79 00805006002
P5_SP00022 1204
P5_ST00027 1234 151 cakati, 0410124
P5_TL00006 169 1215
P5_ST00028 243 "Ndinotya 0.86 702010000
P5_SP00023 412 500
P5_ST00029 447 454 248 kuurayiwa 242000000
P5_SP00024 695 502
P5_ST00030 468 na
P5_SP00025 791 493
P5_ST00031 818 455 181 nanhu." 8203100
P5_SP00026 999
P5_ST00032 1053 456 148 Imbga 0.87 41010
P5_SP00027 1201 503 31
P5_ST00033 152 yakati, 0000001
P5_TL00007 505 1104
P5_ST00034 132 "Uya, 00204
P5_SP00028 552
P5_ST00035 321 142 tiende 0.76 500800
P5_SP00029 463 543
P5_ST00036 483 57 ku 03
P5_SP00030 540 544
P5_ST00037 559 musha 0.91 00040
P5_SP00031 710 22
P5_ST00038 732 178 kwaggu 200800
P5_SP00032 910 553 21
P5_ST00039 931 507 191 tinogara 82600043
P5_SP00033 1122
P5_ST00040 1142 508 131 tose." 000000
P5_TL00008 270 565 1114
P5_ST00041 566 2.
P5_SP00034 602
P5_ST00042 359 104 i^ino 0.45 810080
P5_SP00035 611
P5_ST00043 244 dzakaenda 000010532
P5_SP00036 727 603
P5_ST00044 747 58
P5_SP00037 805
P5_ST00045 832 164 musha. 021700
P5_SP00038 996
P5_ST00046 1050 0.92 21000
P5_SP00039 1199 613
P5_ST00047 1225 159 yakagi- 0000802
P5_TL00009 614
P5_ST00048 167 koenda 300600
P5_SP00040 337 654
P5_ST00049 356 628 51 pa
P5_SP00041 407 663 23
P5_ST00050 430 616 dar, 0.51 86026
P5_SP00042 547 662
P5_ST00051 574 nanhu 0.52 80626
P5_SP00043 720
P5_ST00052 746 177 nacidya 0.73 8007002
P5_SP00044 923
P5_ST00053 952 617 sadza. 001000
P5_SP00045 1090 655
P5_ST00054 1145 241 Yakasede- 045000800
P5_TL00010 168 667 1217
P5_ST00055 679 ra; 405
P5_SP00046 226 712
P5_ST00056 264 668 145 80400
P5_SP00047 409 705
P5_ST00057 449 86 ndo 600
P5_SP00048 535
P5_ST00058 562 kuirona 3333080
P5_SP00049 740
P5_ST00059 766 680 52
P5_SP00050
P5_ST00060 848 shamu. 070000
P5_SP00051 1012 56
P5_ST00061 1068 317 01800000500
P5_TL00011 718 1213
P5_ST00062 730 133 caona 00030
P5_SP00052 303 756
P5_ST00063 330 113 i^o^o 2101100
P5_SP00053 443
P5_ST00064 472 cakatizira 0000700010
P5_SP00054 698
P5_ST00065 726 731 72 11
P5_SP00055 798
P5_ST00066 829 108 Bako 8000
P5_SP00056 937 24
P5_ST00067 961 124 ciciti, 0.89 0005001
P5_SP00057 1085
P5_ST00068 1106 103 "Ha! 7000
P5_SP00058 1209 757
P5_ST00069 1229 ha! 101
P5_SP00059 1297
P5_ST00070 1316 67 410
P5_TL00012 768 813
P5_ST00071 107 ha!", 00003
P5_SP00060 275 814
P5_ST00072 295 769 230 cicirooera 0100008060
P5_SP00061 525 808
P5_ST00073 782 172 musoro 0.94 200000
P5_SP00062 716
P5_ST00074 735
P5_SP00063 790 817
P5_ST00075 809 ruware. 1600200
P5_TL00013 558 870 434
P5_ST00076 872 01
P5_SP00064 593 908
P5_ST00077 647 345 RUCEMBERE. 1100010005
P5_TL00014 273 944 1110
P5_ST00078 945
P5_SP00065 305 982
P5_ST00079 358 150 0.64 00880
P5_SP00066 991
P5_ST00080 536 956 106 zuna 0.67 0480
P5_SP00067 642
P5_ST00081 669 257 mukomana 04200060
P5_SP00068 926
P5_ST00082 153 anonzi 080700
P5_SP00069 1109
P5_ST00083 238 Cimgauro, 052805005
P5_TL00015 994 1203
P5_ST00084 wakaramba 000000300
P5_SP00070 438 1033
P5_ST00085 995 260 kundovima 046000100
P5_SP00071
P5_ST00086 738 1008
P5_SP00072 792
P5_ST00087 811 namge 80080
P5_SP00073 1042
P5_ST00088 987 249 nakoniana. 8260670200
P5_SP00074 1236
P5_ST00089 1290 997 81 Wa SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Wakaenda
P5_TL00016 1045
P5_ST00090 kaenda 0.72 500650 HypPart2
P5_SP00075 335 1084
P5_ST00091 375 1058 oga
P5_SP00076
P5_ST00092 490 02
P5_SP00077
P5_ST00093 590 137 gomo. 00200
P5_SP00078
P5_ST00094 781 1047 34000
P5_SP00079 929 1094
P5_ST00095 957 1046 dzake 30000
P5_SP00080 1089
P5_ST00096 1118 266 dzakapinda 0000006650
P5_TL00017 1096 656
P5_ST00097
P5_SP00081 240 1135
P5_ST00098 261
P5_SP00082 368
P5_ST00099 387 1097 kundoruma 044403000
P5_SP00083 657
P5_ST00100 676 mbira. 600700
P5_TL00018 1155
P5_ST00101 1157
P5_SP00084 304 1194
P5_ST00102 71 lye 0.74
P5_SP00085
P5_ST00103 1156 85 0.59 750
P5_SP00086
P5_ST00104 554 256 kupindano, 0.70 3300710804
P5_SP00087
P5_ST00105 63 asi 001
P5_SP00088 895
P5_ST00106 914 204 wakaona 0000002
P5_SP00089
P5_ST00107 1138 93 hari 0020
P5_SP00090 1231
P5_ST00108 1260 123 irimo 81500
P5_TL00019 1197
P5_ST00109 1207 yakakwidiBirwa. 000004685833006
P5_SP00091 1254
P5_ST00110 607 !^ino 0.55 810400
P5_SP00092 1255
P5_ST00111 748 wafunura 00113100
P5_SP00093 966 1245
P5_ST00112 1006 105 hari, 00512
P5_SP00094 1111 1252
P5_ST00113 1139 245 mukaBuda 20008080
P5_TL00020 1257 1202
P5_ST00114 rucembere 570000000
P5_SP00095 411 1296
P5_ST00115 439 1271 rue 3070
P5_SP00096
P5_ST00116 573 mhuno 02300
P5_SP00097
P5_ST00117 760 1258 276 ndefundefu, 68001560006
P5_SP00098 1303
P5_ST00118 1064 271 rukacinama 5003006000
P5_SP00099 1335
P5_ST00119 1340 1259 ti 05 tira
P5_TL00021 1308
P5_ST00120 1321 ra 10
P5_SP00100 213 1347
P5_ST00121 231
P5_SP00101 289 15
P5_ST00122 179 musana 030030
P5_SP00102
P5_ST00123 1309 kwake,
P5_SP00103 1354
P5_ST00124 693 ruciimba 53005102
P5_SP00104 897
P5_ST00125 135 44 ruciti, 0.75 2302061
P5_SP00105 1061 1353
P5_ST00126 1310 216 "Kuwana 0410003
P5_SP00106 1306
P5_ST00127 1334 ^i- 1000
P5_TL00022 1359
P5_ST00128 1371 110 gere, 10303
P5_SP00107 278 1406
P5_ST00129 299 311 ukafudugura, 200128171200
P5_SP00108 610 1407
P5_ST00130 1360 239 ndiBereke; 0.78 6308003000
P5_SP00109 1405
P5_ST00131 901 180 kuwana 011070
P5_SP00110 1081 1398
P5_ST00132 :igere, 88030005
P5_SP00111
P5_ST00133 1286 83 uka ukafudugura."
P5_TL00023 1410
P5_ST00134 253 fudugura." 4182120000
P5_SP00112 420 1458 -152
P5_ST00135 268 1471 3.
P5_SP00113 1508
P5_ST00136 1469 Akacienda 100000600
P5_SP00114 1507
P5_ST00137 621 212 kumusha 0010000
P5_SP00115 833 16
P5_ST00138 849 199 akadaro. 00080500
P5_SP00116 1048
P5_ST00139 1103 102 ^ino 0.47 10550
P5_SP00117 1205 1516
P5_ST00140 1224 158 wagika 338120
P5_TL00024 1519
P5_ST00141 1520 kunze, 017001
P5_SP00118 1565
P5_ST00142 139 padyo
P5_SP00119 476 1568
P5_ST00143 504 1532 po
P5_SP00120 560 1567
P5_ST00144 588 50000
P5_SP00121 1558
P5_ST00145 767 wake,
P5_SP00122 899
P5_ST00146 1533
P5_SP00123
P5_ST00147 1029 50330
P5_SP00124 1188
P5_ST00148 yo
P5_SP00125 1270
P5_ST00149 mu-
P5_TL00025 1570
P5_ST00150 1571 194 cembere 0030050
P5_SP00126 361 1610
P5_ST00151 380 0.58 34038381
P5_SP00127 624 1609
P5_ST00152 644 mombe, 203000
P5_SP00128 825 1616
P5_ST00153 847 mbudzi, 0.99 0000000
P5_SP00129 1028 1617
P5_ST00154 122 hwai,
P5_SP00130 1170
P5_ST00155 1189 huku 0326
P5_SP00131
P5_ST00156 1327 1584 no 60
P5_TL00026 1621
P5_ST00157 1622 208 mukadzi, 04000030
P5_SP00132 1664
P5_ST00158 398 1624 dzose 01000
P5_SP00133 523 1660
P5_ST00159 157 pfuma. 005200
P5_SP00134 700 1669
P5_ST00160 755 283 Wakapfuma 000113270
P5_SP00135 1038
P5_ST00161 ^ikuru, 10003024
P5_SP00136 1668 17
P5_ST00162 1233 nokuti 200306
P5_TL00027 1673 556
P5_ST00163 waina 00080
P5_SP00137 1712
P5_ST00164 322 murombe 0130100
P5_SP00138 1711
P5_ST00165 568 155 kwa^o. 0001030
P5_TL00028 320 1723 577
P5_ST00166 96 Ndo
P5_SP00139 1762
P5_ST00167 436 188 pakafira 00001140
P5_SP00140 1771
P5_ST00168 1736 saruggano. 0063800800
P5_TL00029 471 1831 605
P5_ST00169 1833
P5_SP00141 1869
P5_ST00170 HAMBA 05000
P5_SP00142 764 1868
P5_ST00171 796
P5_SP00143 869
P5_ST00172 898 BVENI.
P5_TL00030 1904
P5_ST00173 1908
P5_SP00144 1944
P5_ST00174 1906
P5_SP00145 1952
P5_ST00175 527 1917 zua 0041
P5_SP00146 631 1943
P5_ST00176 653 1905 126 bveni 00002
P5_SP00147 779
P5_ST00177 812 291 rakasaggana 42000082040
P5_SP00148
P5_ST00178 1132
P5_SP00149 1185 1942
P5_ST00179 hamba, 202006
P5_TL00031 1954
P5_ST00180 1955 250 icikwenera 0000008010
P5_SP00150 418 1995
P5_ST00181 437 1957 pasi 2000
P5_SP00151 530 2004
P5_ST00182 551 1963 121 tsapo 10000
P5_SP00152 672 2003
P5_ST00183 701 1968 ye
P5_SP00153 753
P5_ST00184 1967 nzuggu 502811
P5_SP00154 950 2002
P5_ST00185 978 325 yakasuggiiwa 000054881630
P5_SP00155
P5_ST00186 1330
P5_TL00032 2005
P5_ST00187 2007 gumbo 0.68 80700
P5_SP00156 326 2055
P5_ST00188 2019 rayo.
P5_SP00157 479 2054
P5_ST00189 550 2006 130 Bveni 00042
P5_SP00158 2045
P5_ST00190 721 147 rakati, 5000020
P5_SP00159 868 2052
P5_ST00191 "Kaziwa, 00003012
P5_SP00160 1116
P5_ST00192 228 shamgari, 022780041
P5_TL00033 2057
P5_ST00193 2058 unofara 5005030
P5_SP00161 2096
P5_ST00194 363 here" 401003
P5_SP00162 513
P5_ST00195 Hamba 60500
P5_SP00163
P5_ST00196 0000402
P5_SP00164 2105
P5_ST00197 192 "Hoggu, 0108130
P5_SP00165 1129 2104
P5_ST00198 ndinofara 007400030
P5_TL00034 2108
P5_ST00199 2121 ^aggu. 1008100
P5_SP00166 313 2157
P5_ST00200 370 327 Munofarano" 315000108000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P11_LM00001 22 2178
RightMargin P11_RM00001 1256 298
BottomMargin P11_BM00001 2219 239
PrintSpace P11_PS00001 1234
TextBlock P11_TB00001 586 115 42
TextLine P11_TL00001 592 47 103 30
String P11_ST00001 64 38 5 CONTENT WC 1.00 CC
SP P11_SP00001 630 69 3
P11_ST00002 633 18 9 0.32 6
P11_SP00002 651 77 8
P11_ST00003 659 36 0.00 10
P11_TB00002 101 1232 947
P11_TL00002 29 107 1217 49
P11_ST00004 243 39 kuomora." 0.71 630503600
P11_SP00003 272 146 54
P11_ST00005 326 109 197 Dgurune 0.63 8030580
P11_SP00004 523 156 28
P11_ST00006 551 381 yakasusukidzwa 0.69 00005644500088
P11_SP00005 932 26
P11_ST00007 958 162 ikagoti 0.89 0500020
P11_SP00006 1120 27
P11_ST00008 1147 108 99 ndo- 0.76 4103
P11_TL00003 158 1214
P11_ST00009 159 187 cigenera 0.75 02808000
P11_SP00007 217 206
P11_ST00010 134 ruoko 0.77 73000
P11_SP00008 377 198
P11_ST00011 404 172 153 35 rwayo, 0.85 300103
P11_SP00009 557 207
P11_ST00012 585 160 184 icaggoti 0.87 00080010
P11_SP00010 769
P11_ST00013 795 161 68 37 uci 400
P11_SP00011 863
P11_ST00014 892 d:^i, 0.41 571006
P11_SP00012 969 45
P11_ST00015 1014 55 no 00
P11_SP00013 1069
P11_ST00016 1097 147 ruoko, 0.74 840003
P11_TL00004 31 209 1213 50
P11_ST00017 231 40 ndokubva 0.54 76054038
P11_SP00014 262 249
P11_ST00018 291 211 124 46 yanzi 00700
P11_SP00015 415 257
P11_ST00019 442 48 paaiso 0.70 108403
P11_SP00016 588 259
P11_ST00020 614 212 ndure 0.60 66420
P11_SP00017 748
P11_ST00021 776 223 53 ne 70
P11_SP00018 829
P11_ST00022 857 139 nyuci, 0.64 473051
P11_SP00019 996
P11_ST00023 1024 210 220 kurumga; 0.62 54038800
P11_TL00005 261 962
P11_ST00024 88 ziao 0.73 0280
P11_SP00020 116 300 19
P11_ST00025 135 230 88074000
P11_SP00021 365 17
P11_ST00026 382 263 81 rati 0.79 3032
P11_SP00022 463
P11_ST00027 481 267 twtututuzai, 482403533006
P11_SP00023 308 34
P11_ST00028 782 208 ku^imba. 041060000
P11_TL00006 131 320 1115
P11_ST00029 322 4. 0.83
P11_SP00024 166 359
P11_ST00030 219 196 44 0.48 8634480
P11_SP00025 366 51
P11_ST00031 466 0.55 65087008
P11_SP00026 696 360
P11_ST00032 736 289 yakoromoka 0082707040
P11_SP00027 1025 368
P11_ST00033 1065 181 mumuti 250360
P11_TL00007 371
P11_ST00034 332 yakasunamia 0.80 003004700080
P11_SP00028 361 418
P11_ST00035 379 385 171 musoro 0.88 000070
P11_SP00029 550 412
P11_ST00036 569 372 106 pasi, 0.82 21005
P11_SP00030 675 420 20
P11_ST00037 695 ndiko 0.56 57620
P11_SP00031 826 411
P11_ST00038 848 398 kugikodwiggirira 0.53 0684805418103688
P11_TL00008 423 1216
P11_ST00039 435 193 muromo 003040
P11_SP00032 462
P11_ST00040 250 436 120 wayo 8000
P11_SP00033 370 471
P11_ST00041 397 424 105 pasi. 0.65 40705
P11_SP00034 502 57
P11_ST00042 559 Muromo 0.57 745070
P11_SP00035 752
P11_ST00043 62 we
P11_SP00036 844
P11_ST00044 875 189 ggurune 0.59 8030088
P11_SP00037 1064
P11_ST00045 1084 437 25 wo
P11_SP00038 1148
P11_ST00046 1175 71 ku- 240
P11_TL00009 474 1202
P11_ST00047 486 musoro, 4010304
P11_SP00039 214 521
P11_ST00048 236 227 0.81 70052000
P11_SP00040 513
P11_ST00049 487 296 33 wacacamara, 0.91 00000030032
P11_SP00041 777 520
P11_ST00050 806 mhuno 05300
P11_SP00042 967
P11_ST00051 132 dzayo 0.78 46000
P11_SP00043 1128 522
P11_ST00052 85 ndo 500 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P11_TL00010 525
P11_ST00053 142 kubva 34003 HypPart2
P11_SP00044 564
P11_ST00054 dzapfumbirirwa 40030110010130
P11_SP00045 577 573
P11_ST00055 617 527 ne'vu 0.68 80403
P11_SP00046 741
P11_ST00056 780 216 nashe'mL 80037068
P11_SP00047
P11_ST00057 1049 8100680
P11_TL00011 576 940
P11_ST00058 178 notadza 8000500
P11_SP00048
P11_ST00059 225 kufema, 8300006
P11_SP00049 409 623 21
P11_ST00060 430 ootofema 80000650
P11_SP00050 641 615
P11_ST00061 589
P11_SP00051 716
P11_ST00062 734 mukanwa. 0.72 25107400
P11_TL00012 133 635 1114
P11_ST00063 638 5. 0.92
P11_SP00052 168
P11_ST00064 222 636 192 Kuzo:;iti 0400887040
P11_SP00053 414 683
P11_ST00065 433 123 dawa 0.43 8850
P11_SP00054 556
P11_ST00066 575 96 kwi, 0.40 7716
P11_SP00055 671 682
P11_ST00067 689 126 rikati 437300
P11_SP00056 815 674
P11_ST00068 842 0.61 460
P11_SP00057 927
P11_ST00069 948 seka 0.94 0020
P11_SP00058
P11_ST00070 1068 91 iwe, 0805
P11_SP00059 1159
P11_ST00071 1187 649 60 ra- 043
P11_TL00013 32 686
P11_ST00072 Batwa 80500
P11_SP00060 167 725
P11_ST00073 185 699 0.66
P11_SP00061 238
P11_ST00074 275 693 183 tsetswa, 00060001
P11_SP00062 458
P11_ST00075 127 207060
P11_SP00063 613 726
P11_ST00076 639 86 060
P11_SP00064
P11_ST00077 753 687 shamarara. 0740430000
P11_SP00065 1010 56
P11_ST00078 1066 688 180 Miromo 603000
P11_TL00014 737
P11_ST00079 750 yaro 0040
P11_SP00066 785
P11_ST00080 151 738 155 ikabva 078000
P11_SP00067 306
P11_ST00081 323 226 yaBaruka, 008834000
P11_SP00068 549 16
P11_ST00082 565 002008
P11_SP00069 721 13
P11_ST00083 yagika 008570
P11_SP00070 881 14
P11_ST00084 895 munzeoe. 0.67 04580800
P11_SP00071 1111
P11_ST00085 1165 739 Ku- 034
P11_TL00015 788 1204
P11_ST00086 789 138 zotino 005180
P11_SP00072 828
P11_ST00087 790 260 oamutswiri 8001000100
P11_SP00073 457
P11_ST00088 483 144 nakati 800030
P11_SP00074 627
P11_ST00089 645 294 ndicitsamga, 550000102806
P11_SP00075 939 837
P11_ST00090 802 645030
P11_SP00076 1151
P11_ST00091 1170 wa wano
P11_TL00016 840
P11_ST00092 853 0.13
P11_SP00077 879
P11_ST00093 58050000
P11_SP00078 329
P11_ST00094 350 177 wareBa, 0010805
P11_SP00079 887
P11_ST00095 548 wa^uukana 7210343030
P11_SP00080 805 888
P11_ST00096 825 854 so
P11_SP00081 872
P11_ST00097 900 205 mutwiro. 62003000
P11_SP00082 1105 880
P11_ST00098 Mu- 030
P11_TL00017 891
P11_ST00099 904 118 romo 0000
P11_SP00083 149 930
P11_ST00100 65
P11_SP00084 233
P11_ST00101 0.35 8875780
P11_SP00085 439
P11_ST00102 wacinduka; 0006844700
P11_SP00086 938
P11_ST00103 905
P11_SP00087 803
P11_ST00104 823 nadawa 0.36 888840
P11_SP00088 1001
P11_ST00105 1021 waBaruki- 008844302
P11_TL00018 942
P11_ST00106 955 ra; 0.86
P11_SP00089 989
P11_ST00107
P11_SP00090 173 981
P11_ST00108 202 944 namutswiri 8004600400
P11_SP00091 465 982
P11_ST00109 493 0010007860
P11_SP00092 991
P11_ST00110 779 956 80
P11_SP00093 835
P11_ST00111 862 943 kupfundumgara. 04100386280000
P11_TL00019 993 701
P11_ST00112 Ushamgari 002008420
P11_SP00094 287 1042
P11_ST00113 229 50005100
P11_SP00095 535 1033
P11_ST00114 553 1007 wapera. 0230006
P11_TB00003 24 1137 1082
P11_TL00020 1143
P11_ST00115 1145 9.
P11_SP00096 228 1182
P11_ST00116 292 MHONDORO 00005300
P11_SP00097 618
P11_ST00117 647 1144 KANA 0032
P11_SP00098 809 1181
P11_ST00118 836 245 SHUMBA. 0010502
P11_TL00021 1242 1113
P11_ST00119 1246 1.
P11_SP00099 1282
P11_ST00120 221 1245 76 Ina 080
P11_SP00100 297
P11_ST00121 315 1243 makumbo 6000000
P11_SP00101 545
P11_ST00122 1255 mana, 00803
P11_SP00102 702 1289
P11_ST00123 112 kana 0110
P11_SP00103 833 1281
P11_ST00124 851 icifamba 00010005
P11_SP00104
P11_ST00125 ino^ika- 080100201
P11_TL00022 1293
P11_ST00126 1294 kanyadza. 705005500
P11_SP00105 1342
P11_ST00127 317 1295 74 Ine
P11_SP00106 391 1333
P11_ST00128 432 1307 113 ^awo 10000
P11_SP00107
P11_ST00129 175 ^inegge 10380800
P11_SP00108 760
P11_ST00130 801 200 ^e'mbga, 100740625
P11_SP00109 1341
P11_ST00131 1029 1306
P11_SP00110 1332
P11_ST00132 1122 nzara 66200
P11_TL00023 1344
P11_ST00133 1346 253 dzinopinza 4407001600
P11_SP00111 285 1394
P11_ST00134 304 1358
P11_SP00112 352 1384
P11_ST00135 musene. 0400800
P11_SP00113
P11_ST00136 611 Musoro 020250
P11_SP00114 786
P11_ST00137 1357 119 0.96 0010
P11_SP00115 924 1392 15
P11_ST00138 mukuru 006202
P11_SP00116 1383
P11_ST00139 1142 1345 kwa- 0022
P11_TL00024 1395 1218
P11_ST00140 1410 61 ^o, 0.50 1005
P11_SP00117 1445
P11_ST00141 1409 84 une 0.58 480
P11_SP00118 1435
P11_ST00142 mapuna; 1024000
P11_SP00119 428 1444
P11_ST00143 455 1408 pamanza 0.49 5078670
P11_SP00120 661
P11_ST00144 690 payo
P11_SP00121 799 1443
P11_ST00145 827 pane
P11_SP00122 936
P11_ST00146 174 muhoBi 622080
P11_SP00123 1130 1434
P11_ST00147 1149 uno- 3605
P11_TL00025 1446 1215
P11_ST00148 1448 121 tyisa. 000007
P11_SP00124 1495
P11_ST00149 73 150
P11_SP00125 281 1486
P11_ST00150 319 169 ^inzene 10110080
P11_SP00126 488 52
P11_ST00151 540 1447 305 :;ipfupi-pfupi, 7873064414346005
P11_SP00127 845
P11_ST00152 367 ^akakwamirana 10000303230080
P11_TL00026 1511 94
P11_ST00153
P11_SP00128 1538
P11_ST00154 musoro. 0200500
P11_SP00129 290 -157
P11_ST00155 1560 2.
P11_SP00130 1597
P11_ST00156 1559 050
P11_SP00131 295 1596
P11_ST00157 1557 00305
P11_SP00132 469
P11_ST00158 484 1556 yakati 104057
P11_SP00133 628 1605
P11_ST00159 642 pasha, 000305
P11_SP00134
P11_ST00160 808 hwema, 000506
P11_SP00135 985 1603
P11_ST00161 1000 ndiowo 572000
P11_SP00136 1169 1595
P11_ST00162 1185 1569
P11_TL00027 1608
P11_ST00163 1609 isina. 0.51 380780
P11_SP00137 1648
P11_ST00164 1610 000
P11_SP00138 282
P11_ST00165 314 maziso 007050
P11_SP00139 1647
P11_ST00166 matguku, 06085604
P11_SP00140 711 1655
P11_ST00167 740 129 anoti. 030006
P11_SP00141 869 1653
P11_ST00168 896 Je-re-re-re 40050030530
P11_SP00142 1127 1646
P11_ST00169 1620 104 re-re 20030
P11_TL00028 1659
P11_ST00170 97 ndo, 6201
P11_SP00143 1706
P11_ST00171 392 je-re-re-re-re-ndo, 1013004053040013003
P11_SP00144 538 1707
P11_ST00172 558 inodaro 2008063
P11_SP00145 1697
P11_ST00173 757 008680
P11_SP00146 916
P11_ST00174 1670 ayo
P11_SP00147 1016
P11_ST00175 1035 1671 ^a 100
P11_SP00148 1083 12
P11_ST00176 1095 152 inegge 160830
P11_TL00029 1709
P11_ST00177 1711 199 icitarisa, 3000055005
P11_SP00149 1758
P11_ST00178 293 icinaganidza 100008020300
P11_SP00150 543
P11_ST00179 562 2040
P11_SP00151 1748
P11_ST00180 692 kuyena. 0000830
P11_SP00152 870 1757
P11_ST00181 Mukanwa 5570500
P11_SP00153 1152
P11_ST00182 1166 1722 ma mayo
P11_TL00030 1760
P11_ST00183 1775 yo
P11_SP00154 1810
P11_ST00184 1762 195 mukuru, 0400324
P11_SP00155 299 1808
P11_ST00185 318 1774 muzere 0.84 035000
P11_SP00156 485 1800
P11_ST00186 505 mbaggura 50080340
P11_SP00157 1809
P11_ST00187 dza
P11_SP00158 834 1799
P11_ST00188 1761 mazino 200070
P11_SP00159 1019
P11_ST00189 1039 anopinza 66031600
P11_TL00031 1812 884
P11_ST00190 1826 se
P11_SP00160 78 1852
P11_ST00191 1814 ^igo. 100800
P11_SP00161 194 1861
P11_ST00192 188 Shumba 0.90 014000
P11_SP00162
P11_ST00193 456 iaodya 370010
P11_SP00163 1860
P11_ST00194 1824 nyama 30000
P11_SP00164 797 1859
P11_ST00195 1818 102 cete. 00000
P11_TL00032 1870
P11_ST00196 1874 3.
P11_SP00165 1911
P11_ST00197 1873 070
P11_SP00166
P11_ST00198 324 1885 125 zenze 00670
P11_SP00167 449
P11_ST00199 477 1872 242 pamutsipa 400700000
P11_SP00168 719 1919
P11_ST00200 746 1883 wayo; 00106
P11_SP00169 878 1918
P11_ST00201 907
P11_SP00170 960 1909
P11_ST00202 980 ndebvu 630004
P11_SP00171
P11_ST00203 dzi- 2014
P11_TL00033 1921
P11_ST00204 1935 noyeyema 20108050
P11_SP00172 269 1971
P11_ST00205 288 1923 89 kuti 7122
P11_SP00173 1962
P11_ST00206 403 1934 ye-ye-ye-ye- 003002071007
P11_SP00174 665 1970
P11_ST00207 670 ye-ye, 001006
P11_SP00175 1969
P11_ST00208 821 427 dzicanaima-naima, 46008806466803413
P11_TL00034 1973
P11_ST00209 1974 330 dzicinyiminya 3660670220400
P11_SP00176 363 2022
P11_ST00210 nyiminya 40361748
P11_SP00177 602 2021
P11_ST00211 1978 mumatama 00606760
P11_SP00178 893 2012
P11_ST00212 920 1985 92 ayo. 0.97
P11_SP00179 1012 2020
P11_ST00213 Musana 540680
P11_TL00035 2023
P11_ST00214 2038 2800
P11_SP00180 2072
P11_ST00215 2024 wakatina. 745804800
P11_SP00181 2064
P11_ST00216 448 2025 Muswe 80070
P11_SP00182 608 2062
P11_ST00217 2036
P11_SP00183 747 2071
P11_ST00218 774 murefu 647804
P11_SP00184 941
P11_ST00219 966 kwa^o, 6001005
P11_SP00185 1121 2070
P11_ST00220 2035 4400
P11_TL00036 2073
P11_ST00221 2088 204 n^en^era 0.45 2100710058
P11_SP00186 2124
P11_ST00222 255 na
P11_SP00187 309 2114
P11_ST00223 328 2075 pasi;
P11_SP00188 434
P11_ST00224 454 2074 kumhuno 3063610
P11_SP00189 2113
P11_ST00225 kwawo 85000
P11_SP00190
P11_ST00226 890 114 kune 1380
P11_SP00191 1004 2112
P11_ST00227 1032 215 cipfundo. 032334100
P11_TL00037 1206
P11_ST00228 2126 43 Muniriwose 041006080080
P11_SP00192 2169
P11_ST00229 342 2139 uzere 65000
P11_SP00193 2165
P11_ST00230 2138 98 nere 0.34 8728
P11_SP00194 582
P11_ST00231 597 2125 rinoyenedza 03508080740
P11_SP00195 2173
P11_ST00232 kutarisa. 540053000
P11_SP00196 1094 2164
P11_ST00233 Shu 074
P11_TL00038 2177 632
P11_ST00234 mba
P11_SP00197 2218
P11_ST00235 haitane 3003070
P11_SP00198 2217
P11_ST00236 kunzwa 548200
P11_SP00199 519
P11_ST00237 537 2182 128 moto. 10700


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 1554 WIDTH 2458
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 168
LeftMargin P14_LM00001 58 1224
RightMargin P14_RM00001 2252 206
BottomMargin P14_BM00001 1392 162
PrintSpace P14_PS00001 2194
Illustration P14_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00045.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P45 PHYSICAL_IMG_NR 45 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P45_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P45_LM00001 162 2183
RightMargin P45_RM00001 1391 163
BottomMargin P45_BM00001 2224 234
PrintSpace P45_PS00001 1229
TextBlock P45_TB00001 705 137 44
TextLine P45_TL00001 711 47 125 32
String P45_ST00001 CONTENT 43- WC 0.28 CC 10675
P45_TB00002 104 2120
P45_TL00002 169 110 1216 49
P45_ST00002 112 38 BaBa 0.57 8080
SP P45_SP00001 281 148 15
P45_ST00003 296 228 39 ndokubva 0.90 43000000
P45_SP00002 524 149
P45_ST00004 539 111 150 nafano 0.68 810080
P45_SP00003 689
P45_ST00005 704 160 pakare. 0.85 10000000
P45_SP00004 864 158 34
P45_ST00006 898 154 Musha 0.60 64270
P45_SP00005 1052 14
P45_ST00007 1066 124 113 26 wose 1.00 0000
P45_SP00006 1179 19
P45_ST00008 1198 187 wak^pe- 40210302
P45_TL00003 168 161 1213 48
P45_ST00009 174 46 25 ra 0.77 40
P45_SP00007 214 199 18
P45_ST00010 232 268 ^akadakara 0.69 10080800040
P45_SP00008 500 209
P45_ST00011 518 186 i^ikagika 0.56 8100008840
P45_SP00009
P45_ST00012 723 58 ku 0.82 03
P45_SP00010 781 200
P45_ST00013 799 rukooa 0.71 430080
P45_SP00011 960 201
P45_ST00014 979 177 runonzi 4460700
P45_SP00012 1156
P45_ST00015 1175 206 Zambesi. 0.91 00400020
P45_TL00004 270 220 1113
P45_ST00016 222 35 37 3. 0.81
P45_SP00013 305 259 54
P45_ST00017 359 Ndudzi 0.79 044300
P45_SP00014 527 20
P45_ST00018 547 126 dzose 60400
P45_SP00015 673 260
P45_ST00019 693 221 235 dzakapera 300042070
P45_SP00016 928 269
P45_ST00020 948 72 mu 0.55
P45_SP00017 1020
P45_ST00021 1045 212 nyikamo. 01610500
P45_SP00018 1257
P45_ST00022 1302 223 81 Ku- 0.87 040
P45_TL00005 271 1217
P45_ST00023 151 kasara 0.94 000021
P45_SP00019 319 310
P45_ST00024 339 250 kacembere 0.92 000000070
P45_SP00020 589 28
P45_ST00025 617 279 90 cete 0.89 0040
P45_SP00021 707 311 27
P45_ST00026 734 157 kakati, 0040325
P45_SP00022 891 29
P45_ST00027 920 272 "Ndikafa, 0.88 002080000
P45_SP00023 1141 318
P45_ST00028 1170 273 215 ndiggani- 0.66 622810800
P45_TL00006 323 1214
P45_ST00029 334 91 36 gwe 0.97 000
P45_SP00024 370
P45_ST00030 275 nani. 00800
P45_SP00025 388 361
P45_ST00031 417 Regayi 000000
P45_SP00026 577 371
P45_ST00032 592 217 nditeoere 0.73 533018020
P45_SP00027 809 362 16
P45_ST00033 825 309 Cinotombayo 04004010000
P45_SP00028 1134
P45_ST00034 1150 325 233 anorewa." 700000000
P45_TL00007 373 1215
P45_ST00035 Kakaciggo-tenera. 00000681000080600
P45_SP00029 585 421
P45_ST00036 630 375 144 ^ikeyi 0.52 1078002
P45_SP00030 774 422
P45_ST00037 792 pane 3040
P45_SP00031 903
P45_ST00038 923 mumge 04080
P45_SP00032 1092
P45_ST00039 1111 153 musha 03070
P45_SP00033 1264 413
P45_ST00040 1279 374 ;ika- 870103
P45_TL00008 425 1202
P45_ST00041 80 nzi, 6203
P45_SP00034 248 471 21
P45_ST00042 "Cinotomba 0.86 0028011000
P45_SP00035 548 464
P45_ST00043 568 apedza 000100
P45_SP00036 726 473
P45_ST00044 744 426 172 makore 0.84 004040
P45_SP00037 916 465
P45_ST00045 935 190 makumi 303034
P45_SP00038 1125
P45_ST00046 1144 maniri 508000
P45_SP00039 1294
P45_ST00047 1313 57 12 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kubva
P45_TL00009 475 50
P45_ST00048 83 bva HypPart2
P45_SP00040 251 514
P45_ST00049 kwake 00000
P45_SP00041 419
P45_ST00050 438 478 pao." 0.78 304040
P45_SP00042 588
P45_ST00051 642 155 Pamge 0.76 30080
P45_SP00043 797 31
P45_ST00052 828 490 0.61 55080
P45_SP00044 996 525
P45_ST00053 1015 477 ^ikanzi^e, 106005001000
P45_SP00045 1237
P45_ST00054 1266 117 Kwa- 5000
P45_TL00010 170
P45_ST00055 101 pera 4030
P45_SP00046 574 43
P45_ST00056 314 0.93 000040
P45_SP00047 486 566
P45_ST00057 515 528 gumi." 030300
P45_SP00048 668 575
P45_ST00058 714 164 dakara 802010
P45_SP00049 878
P45_ST00059 905 500000030
P45_SP00050 1153
P45_ST00060 1181 204 kakagika 0.83 10208000
P45_TL00011
P45_ST00061 590 55 pa 0.67 60
P45_SP00051 626 30
P45_ST00062 253 66040
P45_SP00052 406
P45_ST00063 432 578 258 wakakanzi, 0020005011
P45_SP00053 690 625
P45_ST00064 720 579 202 "Akabva 0.99 0000000
P45_SP00054 922 618
P45_ST00065 949 pao 1070
P45_SP00055 1062 627
P45_ST00066 1090 580 194 nezuro." 00015000
P45_SP00056 1284
P45_ST00067 1312 71 Par 0.50 608
P45_TL00012 629
P45_ST00068 641 109 mge, 0.62 2804
P45_SP00057 277 677
P45_ST00069 146 "Abva 00106
P45_SP00058 469
P45_ST00070 507 2020
P45_SP00059
P45_ST00071 657 nhasi." 0600030
P45_SP00060 820 669 53
P45_ST00072 873 631 Pamge, 0.59 405805
P45_SP00061 1041
P45_ST00073 1095 00400
P45_SP00062 1241
P45_ST00074 1268 643 1060
P45_TL00013 680 761
P45_ST00075 ^inouno, 104700504
P45_SP00063 728
P45_ST00076 382 682 manyayi 4040000
P45_SP00064 582
P45_ST00077 600 329 munomuona," 06800304000
P45_TL00014 740
P45_ST00078 741 4.
P45_SP00065 778
P45_ST00079 360 Cinotomba 013070000
P45_SP00066 613
P45_ST00080 652 753 82 uye 400
P45_SP00067 787
P45_ST00081 780 280 akazoBatwa. 14000800000
P45_SP00068 779 61
P45_ST00082 1121 261 Kacembere 000050040
P45_TL00015 790 1201
P45_ST00083 2010320
P45_SP00069 836 33
P45_ST00084 358 791 175 "Ndiwe 006220
P45_SP00070 533 830
P45_ST00085 562 252 008000200
P45_SP00071 814 829
P45_ST00086 840 here 40000
P45_SP00072 964
P45_ST00087 984 180 Dzoka."
P45_SP00073 1164
P45_ST00088 1218 Cinoto 002000
P45_TL00016 841
P45_ST00089 100 mba 700
P45_SP00074 880
P45_ST00090 295 842 akati, 010016
P45_SP00075 889
P45_ST00091 450 442 "Ndidzokereyiko" 00614301020027000
P45_SP00076 892 890
P45_ST00092 945 010050000
P45_SP00077 1206
P45_ST00093 1225 156 2040360
P45_TL00017 893 1212
P45_ST00094 "Uanhu 0.58 570704
P45_SP00078 346 932
P45_ST00095 906 102 nose 8060
P45_SP00079
P45_ST00096 502 oapera 806040
P45_SP00080 658 941
P45_ST00097 686 no
P45_SP00081
P45_ST00098 770 138 kufa," 063030
P45_SP00082 908
P45_ST00099 961 043000400
P45_SP00083
P45_ST00100 1255 400071
P45_TL00018 944 1211
P45_ST00101 "Heyiyi 0800110
P45_SP00084 349 992 13
P45_ST00102 128 midzi 02500
P45_SP00085 983
P45_ST00103 946 mitatu, 0060340
P45_SP00086 665 990
P45_ST00104 681 211 mutguku, 06483102
P45_SP00087
P45_ST00105 957 mucena, 5000200
P45_SP00088 1098
P45_ST00106 1112 0.65 70
P45_SP00089 1166
P45_ST00107 1182 952 198 mutema. 0400700
P45_TL00019 995
P45_ST00108 428 Munondo-kuwidza 658024040470000
P45_SP00090 596 1035
P45_ST00109 614 1002 116 moto
P45_SP00091 730 1034
P45_ST00110 748 1008 00
P45_SP00092 802 1043
P45_ST00111 822 gomo
P45_SP00093 947
P45_ST00112 963 gur, 36130
P45_SP00094 1080 1042
P45_ST00113 1093 moisa 18500
P45_SP00095 1230
P45_ST00114 1244 maka-
P45_TL00020 1046
P45_ST00115 1053 te
P45_SP00096 1085
P45_ST00116 237 matatu. 5000030
P45_SP00097 409 1086
P45_ST00117 463 1048 Kana 0070
P45_SP00098 587
P45_ST00118 615 1059 147 mvura 60200
P45_SP00099 762
P45_ST00119 789 yafashayira 01001200020
P45_SP00100 1094
P45_ST00120 1078 1047 135 00450
P45_SP00101
P45_ST00121 1240 141 mudzi 07200
P45_TL00021 1097 1200
P45_ST00122 1110 73
P45_SP00102 241 1137
P45_ST00123 1105 96 gate 1030
P45_SP00103 356 1146
P45_ST00124 383 219 roga-roga 0.96 102000000
P45_SP00104 602
P45_ST00125 633 159 muciti, 0001333
P45_SP00105
P45_ST00126 1099 'Mvura 340510
P45_SP00106 1136
P45_ST00127 1010 yako 0010
P45_SP00107 1120 1145
P45_ST00128 1148 yaoira 008010
P45_SP00108 1292
P45_ST00129 1320 Ci 02
P45_TL00022 171 1149 1210
P45_ST00130 notomba 8030000
P45_SP00109 372 1188
P45_ST00131 399 103 iwe,' 60054
P45_SP00110 1196
P45_ST00132 munhu 00364
P45_SP00111
P45_ST00133 1161 79 oga 012
P45_SP00112 827
P45_ST00134 843 ogo 0.70 800
P45_SP00113 924
P45_ST00135 965 267 acazomuka, 0.95 0000000040
P45_SP00114 1232 1195
P45_ST00136 1271 aciti, 000006
P45_TL00023 1199 838
P45_ST00137 0.72 730230
P45_SP00115 333 1239
P45_ST00138 351
P45_SP00116 462 1248
P45_ST00139 480 608230
P45_SP00117 1247
P45_ST00140 646 007016260
P45_SP00118 899
P45_ST00141 919 89 iwe. 1000
P45_TL00024 1258
P45_ST00142 1260 5. 06
P45_SP00119 1299
P45_ST00143 1259 000000050
P45_SP00120 620 1298
P45_ST00144 648 kakaita 0000800
P45_SP00121 818
P45_ST00145 837 63 i:([i, 0.39 088846
P45_SP00122 900 1306
P45_ST00146 953 Uanhu 80005
P45_SP00123 1104 1297
P45_ST00147 1131 8000
P45_SP00124
P45_ST00148 naka 0.63 8050 nakagga
P45_TL00025 1310
P45_ST00149 1322 gga 0.26 867
P45_SP00125 1358
P45_ST00150 nafa 8010
P45_SP00126 365 1349
P45_ST00151 238 nakamuka 80000030
P45_SP00127 621
P45_ST00152 139 naciti, 8000060
P45_SP00128 1355
P45_ST00153 "Mvura 206530
P45_SP00129 1012 1348
P45_ST00154 145 yanira 008710
P45_SP00130 1356
P45_ST00155 060045
P45_TL00026 1360
P45_ST00156 1361 99
P45_SP00131 1400
P45_ST00157 286 1362 iwe." 30000
P45_SP00132 403 1401
P45_ST00158 431 229 Rukuruna 00045180
P45_SP00133 660
P45_ST00159 1373 mone 2040
P45_SP00134 804 1399 22
P45_ST00160 826 rwe
P45_SP00135
P45_ST00161 936 mapfupa 2000340
P45_SP00136 1408
P45_ST00162 ari
P45_SP00137 1226 1398
P45_ST00163 1253 127 kuko- 24000
P45_TL00027 1411
P45_ST00164 1412 tonoka 001050
P45_SP00138 327 1451
P45_ST00165 347 1413 aciuya
P45_SP00139 496 1459
P45_ST00166 1425
P45_SP00140 1461
P45_ST00167 1421 gomoro, 5000002
P45_SP00141 1460
P45_ST00168 agika 08507
P45_SP00142 912 1458 23
P45_ST00169 oti, 0131
P45_SP00143 1006 1457
P45_ST00170 070320
P45_SP00144 1209 1450
P45_ST00171 1236 008000
P45_TL00028 1462
P45_ST00172 1463 010000040
P45_SP00145 1502
P45_ST00173 441 1464 115 20000
P45_SP00146 556
P45_ST00174 610 152 80443
P45_SP00147
P45_ST00175 193 akagga 7020800
P45_SP00148 973 1510
P45_ST00176 991
P45_SP00149 1087 1500
P45_ST00177 nakabva 8000000
P45_SP00150 1501
P45_ST00178 1316 1475 65 na-
P45_TL00029 1513 933
P45_ST00179 1514 140 muka, 0.75 21701
P45_SP00151 308 1561
P45_ST00180 330 262 oakafamba, 8000120001
P45_SP00152 1560
P45_ST00181 612 1527 56
P45_SP00153 1553
P45_ST00182 687 kuseka 040000
P45_SP00154 848
P45_ST00183 868 1526
P45_SP00155 1552
P45_ST00184 942 kufara. 0030400
P45_TL00030 320 1634 910 42
P45_ST00185 1636 30. 002
P45_SP00156 381 1674
P45_ST00186 434 1635 274 RUDGANO 0080020
P45_SP00157 708 1673
P45_ST00187 RWE 008
P45_SP00158 865 1676
P45_ST00188 883 KOMUNIONE 000031420
P45_TL00031 573 1693
P45_ST00189 1694 76 YO
P45_SP00159 649 1732
P45_ST00190 283 KUTADGA. 52008001
P45_TL00032 1766 1109 51
P45_ST00191 1771 1.
P45_SP00160 304 1808
P45_ST00192 1769 "BaBa 08080
P45_SP00161 1807
P45_ST00193 523 188 waggu." 0080000
P45_SP00162 1817
P45_ST00194 764 1768 97 Izwi 2000
P45_SP00163 861 1806
P45_ST00195 1767 diki 8300
P45_SP00164 980
P45_ST00196 rakanzwika 2000060040
P45_SP00165
P45_ST00197 seri 0050
P45_TL00033 1818
P45_ST00198 1820 92 kwe
P45_SP00166 1860
P45_ST00199 1821 142 cigaro 006070
P45_SP00167 1868
P45_ST00200 440 1819 230 kwakagga 00000866
P45_SP00168 670 1867
P45_ST00201 kugere 025000
P45_SP00169 858
P45_ST00202 896 mufundisi 210360000
P45_SP00170 1130 1857
P45_ST00203 1159 1824 aneta; 060000
P45_SP00171 1864
P45_ST00204 1323 1830 raina
P45_TL00034
P45_ST00205 1872 67 ina 080
P45_SP00172 1911
P45_ST00206 254 1884
P45_SP00173 298 1910
P45_ST00207 1870 208 Blandina 02013070
P45_SP00174
P45_ST00208 549 1871 musikana 30032040
P45_SP00175 772 1909
P45_ST00209 803 1869 178 mudiki, 0380003
P45_SP00176 981 1916
P45_ST00210 1009 1882 64 wa
P45_SP00177 1073 1908
P45_ST00211 1100 176 100426
P45_SP00178 1276 1907
P45_ST00212 1881 ma- 003
P45_TL00035 1919
P45_ST00213 1922 tanhatu. 0.74 40330360
P45_SP00179 1962
P45_ST00214 411 1920 Akati, 020003
P45_SP00180 552 1968
P45_ST00215 1921 "BaBa, 080800
P45_SP00181 1966
P45_ST00216 ndinoda 5012080
P45_SP00182 958 1958
P45_ST00217 1001 kugam.icira 00001760480
P45_SP00183 1275 1967
P45_ST00218 66 Ko 01 Komunione
P45_TL00036 1969
P45_ST00219 1973 munione 0.80 4200060
P45_SP00184 2012
P45_ST00220 389 1984 yaguru 0.38 0681083
P45_SP00185 531
P45_ST00221 1985 ye 0.43
P45_SP00186 599
P45_ST00222 1970 ciposhi." 011005401
P45_SP00187 52
P45_ST00223 ^aioa 100086
P45_SP00188 1014 2030
P45_ST00224 1033 1971 ^irokwa^o 10130200100
P45_SP00189 1262 2018
P45_ST00225 1290 kuti 0400
P45_TL00037
P45_ST00226 2025 136 iwoyo 00040
P45_SP00190 2071
P45_ST00227 332 2023 musi 2001
P45_SP00191 444 2062
P45_ST00228 470 waigona 0003180
P45_SP00192 664
P45_ST00229 2021 Katekisimo 0100000000
P45_SP00193 971 2060
P45_ST00230 998 119 yake. 04000
P45_SP00194 1117 2068
P45_ST00231 1172 210 Waigona 0031050
P45_TL00038 2070
P45_ST00232 2074 207 kudanira 55808000
P45_SP00195 377 2114
P45_ST00233 395 2073 216 ;akanaka 860005000
P45_SP00196 611 2121
P45_ST00234 2072 ijibvunzo 884000500
P45_SP00197 846
P45_ST00235 866 2085 107 ^ose, 100406
P45_SP00198
P45_ST00236 1027 236 I^irokwa^o 810600030103
P45_SP00199 1263 2130
P45_ST00237 1024
P45_TL00039 2122
P45_ST00238 2126 196 pakauya 4030100
P45_SP00200 364 2175
P45_ST00239 384 2125 amai 0601
P45_SP00201 495 2164
P45_ST00240 521 nake 8020
P45_SP00202 628 2163
P45_ST00241 655 2124 04
P45_SP00203 713 2162
P45_ST00242 030060
P45_SP00204 882 2171
P45_ST00243 2136 co
P45_SP00205 954
P45_ST00244 324 kugamucirira, 4210250645504
P45_SP00206
P45_ST00245 1324 59 05
P45_TL00040 2173
P45_ST00246 2177 Altare, 0000402
P45_SP00207 326 2223
P45_ST00247 353 oaina 80171
P45_SP00208 2216
P45_ST00248 516 00076060
P45_SP00209 2215
P45_ST00249 752 2174
P45_SP00210 811 2214
P45_ST00250 2186 musana 030080
P45_SP00211 1026
P45_ST00251 kwano 60280
P45_SP00212 2213
P45_ST00252 1228 mgana 58240


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00033.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P33 PHYSICAL_IMG_NR 33 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P33_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P33_LM00001 73 2187
RightMargin P33_RM00001 1315 239
BottomMargin P33_BM00001 2228 230
PrintSpace P33_PS00001 1242
TextBlock P33_TB00001 618 138 43
TextLine P33_TL00001 624 47 126 31
String P33_ST00001 CONTENT 31 WC 0.46 CC 04710
P33_TB00002 103 2125
P33_TL00002 79 109 1206 49
P33_ST00002 102 48 ¡^ino 0.48 810070
SP P33_SP00001 181 157 18
P33_ST00003 199 122 193 27 murume 0.73 250530
P33_SP00002 392 149 28
P33_ST00004 420 86 40 ndo 0.68 440
P33_SP00003 506
P33_ST00005 533 93 kuti 0.83 1310
P33_SP00004 626
P33_ST00006 653 110 169 sikinya 0.93 0000400
P33_SP00005 822 158 29
P33_ST00007 851 250 kumanyira 340000420
P33_SP00006 1101 26
P33_ST00008 1127 111 58 38 ku 0.57 34
P33_SP00007 1185
P33_ST00009 1212 125 25 mu 0.72 05 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musha,
P33_TL00003 80 160 1218
P33_ST00010 90 sha, 0604 HypPart2
P33_SP00008 170 207 22
P33_ST00011 192 161 85 0.86 030
P33_SP00009 277 19
P33_ST00012 296 162 201 kunouya 0.76 0470500
P33_SP00010 497 209 20
P33_ST00013 517 174 nayo 1.00 0000
P33_SP00011 628 208
P33_ST00014 647 202 39 midende 0.80 0080500
P33_SP00012 849 200
P33_ST00015 871 150 miniri. 0.66 5085400
P33_SP00013 1021
P33_ST00016 1059 163 78 Asi 000
P33_SP00014 1137
P33_ST00017 1155 143 kuzoti 0.85 050030
P33_TL00004 211 50
P33_ST00018 224 0.82 225000
P33_SP00015 273 251
P33_ST00019 293 118 agika 08040
P33_SP00016 411 260
P33_ST00020 430 212 mukadzi 0.90 0200004
P33_SP00017 629
P33_ST00021 213 214 wakatora 0.91 00400020
P33_SP00018 861 252 21
P33_ST00022 882 226 167 35 mumge 0.54 60780
P33_SP00019 1049 261 16
P33_ST00023 1065 233 46 murfende, 0.61 077705007
P33_TL00005 264 590
P33_ST00024 276 430000
P33_SP00020 302
P33_ST00025 294 175 akatora 0301000
P33_SP00021 469
P33_ST00026 489 mumge. 0.65 251803
P33_TL00006 182 323 1118
P33_ST00027 324 36 3. 0.94 01
P33_SP00022 218 362
P33_ST00028 245 ^ino 0.47 10460
P33_SP00023 348 370
P33_ST00029 384 265 oakacikupa 8000004240
P33_SP00024 649 371
P33_ST00030 675 336 56 no 0.69 60
P33_SP00025 731
P33_ST00031 759 184 kukupa. 0350630
P33_SP00026 943 54
P33_ST00032 997 155 Kuzoti 0.92 020020
P33_SP00027 1152
P33_ST00033 1178 325 dzina 0.79 10080
P33_TL00007 81 374 1217
P33_ST00034 386 rapera 100020
P33_SP00028 421
P33_ST00035 249 387 147 mvura 0.74 40260
P33_SP00029 396 413
P33_ST00036 414 235 nakaciona 800001040
P33_SP00030
P33_ST00037 676 hooe 4080
P33_SP00031 785
P33_ST00038 812 huru 1016
P33_SP00032 923
P33_ST00039 950 376 154 kwa^o, 0.81 0001001
P33_SP00033 1104 423
P33_ST00040 1133 375 165 dzimge 002080
P33_TL00008 424 1219
P33_ST00041 269 ndiki-ndiki. 300110030100
P33_SP00034 349 463 53
P33_ST00042 402 425 287 Uakacitagga 0.75 80400150800
P33_SP00035 689 473
P33_ST00043 718 186 kushora 5202000
P33_SP00036 904
P33_ST00044 933 pakare 1003020
P33_SP00037 1083 472
P33_ST00045 1103 439 45 se 10
P33_SP00038 1148 465
P33_ST00046 1168 ^a 0.50 100
P33_SP00039 1215 17
P33_ST00047 1232 67 na- 0.71 800
P33_TL00009 82 475
P33_ST00048 217 kamboita 00600310
P33_SP00040 299 515
P33_ST00049 327 488 pa 0.98 00
P33_SP00041 380 523
P33_ST00050 418 477 kutagga 0402810
P33_SP00042 604 524
P33_ST00051 643 476 nacigika 80058400
P33_SP00043 829
P33_ST00052 864 227 pakarepo. 000000000
P33_SP00044 1091
P33_ST00053 1145 478 0.99 000000
P33_TL00010 527 1207
P33_ST00054 539 364200
P33_SP00045 274 565
P33_ST00055 145 aBurfa 0.56 083770
P33_SP00046 566
P33_ST00056 457 540 72 0.53
P33_SP00047 529
P33_ST00057 548 528 dzioa 00080
P33_SP00048 670 24
P33_ST00058 694 197 4550400
P33_SP00049 891
P33_ST00059 917 219 wakasara 00310000
P33_SP00050 1136
P33_ST00060 1162 maka 7000 makaremo.
P33_TL00011 578
P33_ST00061 130 remo. 0.89 00500
P33_SP00051 617
P33_ST00062 179 Akaona 010000
P33_SP00052 443
P33_ST00063 471 121 60080
P33_SP00053 592
P33_ST00064 619 579 107 roita 00000
P33_SP00054 726
P33_ST00065 752 148 ^imge, 0.58 1002804
P33_SP00055 900
P33_ST00066 928 106 roda 5080
P33_SP00056 1034
P33_ST00067 1069 kumukwi- 00440000
P33_TL00012 83
P33_ST00068 151 diBira, 8080005
P33_SP00057 234
P33_ST00069 263 642 00030
P33_SP00058 668
P33_ST00070 437 104 yose
P33_SP00059 541 677
P33_ST00071 568 636 yotagga 0030800
P33_SP00060
P33_ST00072 779 228 kukwirira 600050100
P33_SP00061 1007
P33_ST00073 1033 55 0.78
P33_SP00062 1088
P33_ST00074 1116 musoro. 2300401
P33_TL00013 680
P33_ST00075 Akaciti 0800021
P33_SP00063 719
P33_ST00076 279 ayedze 000400
P33_SP00064 434 728
P33_ST00077 462 kuBuda 638580
P33_SP00065
P33_ST00078 664 681 akaona 000070
P33_SP00066
P33_ST00079 856 kwana 0.77 20080
P33_SP00067 1005 720
P33_ST00080 1032 682 116 kure, 26001
P33_SP00068 727
P33_ST00081 1177
P33_TL00014 730
P33_ST00082 ndokubva 24067000
P33_SP00069 312 770
P33_ST00083 340 732 rati 4000
P33_SP00070
P33_ST00084 447 fasha-fasha 00060100040
P33_SP00071 708
P33_ST00085 751 166 kuzara. 3300300
P33_SP00072
P33_ST00086 972 Mukadzi 3440000
P33_SP00073 1174
P33_ST00087 1213 745 88 uyu 0.55 516
P33_TL00015 782
P33_ST00088 229 54063000
P33_SP00074 311 821
P33_ST00089 331 783 59 ati
P33_SP00075 390
P33_ST00090 408 112 tod:;i 4008872
P33_SP00076 520 830
P33_ST00091 pasi. 0.96 10100
P33_SP00077
P33_ST00092 697 196 Murume 660520
P33_SP00078 893
P33_ST00093 914 akati, 020003
P33_SP00079 1039 30
P33_ST00094 784 "Ko, 0001
P33_SP00080 1171
P33_ST00095 1200 ndo- 4500
P33_TL00016 84 833
P33_ST00096 goBateyiko" 008050072004
P33_SP00081 881
P33_ST00097 834 97 Ndo
P33_SP00082 537 872
P33_ST00098 183 kupinza 0507000
P33_SP00083 749 37
P33_ST00099 786 fpumo 04220
P33_SP00084
P33_ST00100 973 rake 3000
P33_SP00085 1073 873
P33_ST00101 1113 836 94 pasi 3005
P33_SP00086
P33_ST00102 1246 847 pe
P33_TL00017 884
P33_ST00103 897 mvura. 200200
P33_SP00087 243 924
P33_ST00104 288 885
P33_SP00088 366
P33_ST00105 164 akagga 030820
P33_SP00089 550
P33_ST00106 569 acifugga 00042850
P33_SP00090 765 932
P33_ST00107 91 0200
P33_SP00091 875
P33_ST00108 895 898 aggagone 08000080
P33_SP00092 1114
P33_ST00109 886 ku^na 0.49 421080
P33_TL00018 935 1216
P33_ST00110 198 0.67 7540400
P33_SP00093 282 975
P33_ST00111 309 wake. 00300
P33_SP00094
P33_ST00112 493 936 305 Wakapinzisa 04100300000
P33_SP00095 798 983
P33_ST00113 142 kwa:;o 0008870
P33_SP00096 978
P33_ST00114 1013 937 pfumo 10200
P33_SP00097 1160 984
P33_ST00115 1199 101
P33_TL00019 986
P33_ST00116 988 95 6000
P33_SP00098 178 1035
P33_ST00117 987 0.88
P33_SP00099 291
P33_ST00118 310 62 asi 205
P33_SP00100 372 1026
P33_ST00119 391 2570000
P33_SP00101 1025
P33_ST00120 608 wakagumga 023003080
P33_SP00102 887
P33_ST00121 906 1000 ne
P33_SP00103 959
P33_ST00122 146 60450
P33_SP00104 1124
P33_ST00123 1143 ndoku 35007
P33_TL00020 1038 1205
P33_ST00124 bva
P33_SP00105 1077
P33_ST00125 185 172 ariBata. 02080300
P33_SP00106 357
P33_ST00126 412 0.51 10180
P33_SP00107 1086
P33_ST00127 534 1051 194 050420
P33_SP00108
P33_ST00128 746 255 wakayedza
P33_SP00109 1001 1085
P33_ST00129 ku^una 0210483
P33_SP00110 1184
P33_ST00130 1202 0.62
P33_TL00021
P33_ST00131 1089 141 kubva 57200
P33_SP00111 225 1128
P33_ST00132 1090 awira 02050
P33_SP00112
P33_ST00133 398 makareoo. 202400800
P33_SP00113 637
P33_ST00134 Mvura 00240
P33_SP00114
P33_ST00135 860 yakasunda 004001500
P33_SP00115 1111
P33_ST00136 1138 ikatora 0000000
P33_TL00022 1140
P33_ST00137 1153 mgana 48000
P33_SP00116 240 1186
P33_ST00138 258
P33_SP00117 1188
P33_ST00139 332 070800
P33_SP00118 1189
P33_ST00140 1141 74 ari, 0002
P33_SP00119 589 1187
P33_ST00141 236 pamusana 30046020
P33_SP00120 844
P33_ST00142 862 pokuti 200124
P33_SP00121 1011
P33_ST00143 kuya 04000
P33_SP00122 1180
P33_ST00144 1142 kwa
P33_TL00023 1191
P33_ST00145 1192 nakaita 8060200
P33_SP00123 1231
P33_ST00146 286 nakagikoshora 8010803105042
P33_SP00124 1240
P33_ST00147 1204
P33_SP00125 703 1230
P33_ST00148 kunyomba 05600000
P33_SP00126 976 1239
P33_ST00149 1004 ^o
P33_SP00127
P33_ST00150 1079 04
P33_SP00128
P33_ST00151
P33_TL00024 1243
P33_ST00152 123 iroro. 0.95 000200
P33_SP00129 1282
P33_ST00153 1327 25. 025
P33_SP00130 1365
P33_ST00154 343 1326 RUDGANO 0080032
P33_SP00131
P33_ST00155 646 RWE
P33_SP00132 771
P33_ST00156 799 363 MUKARADGA 000000806
P33_TL00025 1383 657
P33_ST00157 1384 NA 64
P33_SP00133 445 1422
P33_ST00158 552 KANYEDGANYEDGA. 002008300008005
P33_TL00026 190 1456
P33_ST00159 1460 32 1.
P33_SP00134 222 1497
P33_ST00160 1457 Mukaragga 000760800
P33_SP00135 1506
P33_ST00161 558 241 wakatgaga 0.87 000008030
P33_SP00136 1505
P33_ST00162 827 246 ushamgari 001028056
P33_SP00137 1504
P33_ST00163 115 kuna 0460
P33_SP00138 1495
P33_ST00164 1225 66 Ka Kanyegganyegga.
P33_TL00027 1508
P33_ST00165 1521 nyegganyegga. 3108107008303
P33_SP00139 1557
P33_ST00166 1509 403 Kanyegganyegga 00000800800820
P33_SP00140 892 1556
P33_ST00167 910 z^ 0.07 810
P33_SP00141 956 1555
P33_ST00168 977 kakanzwa 00006000
P33_SP00142 1546 14
P33_ST00169 1221 1520 ma-
P33_TL00028 1558
P33_ST00170 1560 77 zwi
P33_SP00143 1599
P33_ST00171 1573 o
P33_SP00144 1598
P33_ST00172 1559 106568074
P33_SP00145 1607
P33_ST00173 490 203 kakafara 00003030
P33_SP00146 693
P33_ST00174 153 kwa^o. 0.70 6001001
P33_SP00147 883 1606
P33_ST00175 040301800
P33_SP00148
P33_ST00176 1227 1571 wa wakati,
P33_TL00029 1609
P33_ST00177 1612 kati, 36804
P33_SP00149 187 1657
P33_ST00178 1611 221 "Handeyi 0.84 06303000
P33_SP00150 429 1658
P33_ST00179 449 1610 204 tindoona 10700070
P33_SP00151 1649
P33_ST00180 kana 0060
P33_SP00152 793 1648
P33_ST00181 819 wakasimba, 0000000103
P33_SP00153 1092 1656
P33_ST00182 1120 wakace- 0040003
P33_TL00030 87 1660
P33_ST00183 1663 njera 61021
P33_SP00154 1709
P33_ST00184 223 1662 ucigona 2050070
P33_SP00155 404
P33_ST00185 432 1661 259 kufembera, 0240000700
P33_SP00156 691 1706
P33_ST00186 ndinoda 7004080
P33_SP00157 912 1699
P33_ST00187 940 215 shamgari 04008030
P33_SP00158 1708
P33_ST00188 1182 yaka- 0.97 00100
P33_TL00031 1711
P33_ST00189 1713 cenjera." 000002050
P33_SP00159 292 1760
P33_ST00190 345 00620820630843
P33_SP00160
P33_ST00191 775 kakati, 0000001
P33_SP00161 1758
P33_ST00192 962 1712 "Ndi^o^o, 00421001004
P33_SP00162 1759
P33_ST00193 ndi- 4600
P33_TL00032 1762
P33_ST00194 1763 330 nomboyedza." 704000031000
P33_SP00163 417 1811
P33_ST00195 322050820
P33_SP00164 734
P33_ST00196 753 0070042
P33_SP00165 919 1807
P33_ST00197 944 275 "Cimbosara 0130000700
P33_SP00166 1801
P33_ST00198 1236 1774 pao,
P33_TL00033 1813
P33_ST00199 1828 69 o, 603
P33_SP00167 156 1861
P33_ST00200 176 ndimbondowanda 05340004000540
P33_SP00168 593 1853
P33_ST00201 611 1814 295 ugonditgaga. 010840387000
P33_SP00169 1862
P33_ST00202 347 Ukakurumidza 120540302000
P33_TL00034 89 1864
P33_ST00203 1866 270 kundiwana, 6004001506
P33_SP00170 359 1912
P33_ST00204 399 1865 ndiggafare 2428003010
P33_SP00171 645 1913
P33_ST00205 674 0001003
P33_SP00172
P33_ST00206 857 0004
P33_SP00173 948 1902
P33_ST00207 ndawana 4300010
P33_SP00174 1903
P33_ST00208 1214 sha- 0103
P33_TL00035 1915 776
P33_ST00209 1917 134 mqari 08000
P33_SP00175 1965
P33_ST00210 242 caiyo
P33_SP00176 1964
P33_ST00211 382 yakanaka 30000020
P33_SP00177 1963
P33_ST00212 623 ine 660
P33_SP00178 692 1954
P33_ST00213 712 njere." 0003000
P33_TL00036 191 1973
P33_ST00214 1978 2.
P33_SP00179 2014
P33_ST00215 1974 300140810
P33_SP00180 542 2023
P33_ST00216 561 wakatizira 0000034560
P33_SP00181 804 2013
P33_ST00217 832 kundopinda 0022440120
P33_SP00182 2021
P33_ST00218 1986 71
P33_SP00183 1211 2012
P33_ST00219 6u-
P33_TL00037 51
P33_ST00220 2040 ma
P33_SP00184 2065
P33_ST00221 177 2039 re
P33_SP00185 220
P33_ST00222 2026 139 nyuci, 001000
P33_SP00186 2074
P33_ST00223 401 mukati 220000
P33_SP00187 563
P33_ST00224 582 2037 70 mo
P33_SP00188 652 2064
P33_ST00225 2024 mukoko 232000
P33_SP00189 866 2063
P33_ST00226 wakagga 0041830
P33_SP00190 1098 2072
P33_ST00227 wakatu- 0010322
P33_TL00038 2075
P33_ST00228 2078 131 rikwa 31000
P33_SP00191 2116
P33_ST00229 247 2090 0.35
P33_SP00192 320
P33_ST00230 346 2077 119 muti. 23410
P33_SP00193
P33_ST00231 518 2076 810020
P33_SP00194 621 2123
P33_ST00232 648 00570800210800
P33_SP00195 1052
P33_ST00233 1084 kakaenda 20250600
P33_TL00039
P33_ST00234 2126 kundomutgaga^zuoa^^rose;- 3470004080011024801010850007
P33_SP00196 2176
P33_ST00235 750 kakashaya.l'gKakaenda 504032000387800070570
P33_TL00040 1220
P33_ST00236 2179 316 kundobvunza 51630640300
P33_SP00197 405 2220 11
P33_ST00237 416 Dagga 80870
P33_SP00198 2227 15
P33_ST00238 576 2177 kuti, 54003
P33_SP00199 2225
P33_ST00239 700 "Ndiudzeioo 00604430080
P33_SP00200 991 2218 13
P33_ST00240 kwakawanda 6007040450


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P25_LM00001 172 2191
RightMargin P25_RM00001 1388 166
BottomMargin P25_BM00001 2232 226
PrintSpace P25_PS00001 1216
TextBlock P25_TB00001 723 139 43
TextLine P25_TL00001 729 47 127 31
String P25_ST00001 CONTENT 23 WC 0.45 CC 06510
Illustration P25_CB1_SUB 856 180 354 194 TYPE
P25_CB2_SUB 590 1642
P25_TB00002 684 2106 686 126


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00037.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P37 PHYSICAL_IMG_NR 37 HEIGHT 2458 WIDTH 1554
TopMargin P37_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P37_LM00001 161 2185
RightMargin P37_RM00001 1393
BottomMargin P37_BM00001 2226 232
PrintSpace P37_PS00001 1232
TextBlock P37_TB00001 710 137 44
TextLine P37_TL00001 716 47 125 32
String P37_ST00001 CONTENT -35- WC 0.56 CC 5506
P37_TB00002 103 2123
P37_TL00002 167 109 1201 49
P37_ST00002 120 55 36 pa 0.81 30
SP P37_SP00001 222 156 19
P37_ST00003 241 188 48 cipagga; 00328000
P37_SP00002 429 157 21
P37_ST00004 450 110 178 cipagga 0.85 0020800
P37_SP00003 628 18
P37_ST00005 646 227 ndigocipa 0.88 700000020
P37_SP00004 873 158
P37_ST00006 892 126 38 Muiti 0.75 03241
P37_SP00005 1018 148
P37_ST00007 1036 124 62 25 we 1.00 00
P37_SP00006 1098 149 29
P37_ST00008 1127 118 39 tsero; 0.96 010100
P37_SP00007 1251
P37_ST00009 1272 96 ruse 0.72 5500 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT rusero
P37_TL00003 160 1214
P37_ST00010 172 46 26 ro 0.77 40 HypPart2
P37_SP00008 213 198
P37_ST00011 237 ndigorupa 0.78 513100700
P37_SP00009 469 208 22
P37_ST00012 491 162 242 Muceggeti 040082021
P37_SP00010 733
P37_ST00013 751 174 0.98
P37_SP00011 813 200 28
P37_ST00014 841 197 nyemba; 0001010
P37_SP00012 1038
P37_ST00015 1060 163 0.79 150080030
P37_SP00013 1301 209
P37_ST00016 1320 175 61
P37_TL00004 211 1213 50
P37_ST00017 183 nyemba 0.86 200500
P37_SP00014 350 257
P37_ST00018 369 agondipa 0.83 02030610
P37_SP00015 582 259 15
P37_ST00019 597 212 194 4006000
P37_SP00016 791 16
P37_ST00020 807 600000
P37_SP00017 990 260
P37_ST00021 1006 186 ndigopa 0410040
P37_SP00018 1192 261 20
P37_ST00022 1212 214 168 45 Nimba; 000001
P37_TL00005 262 1202
P37_ST00023 Nimba 01000
P37_SP00019 326 300
P37_ST00024 345 00060050
P37_SP00020 558 311
P37_ST00025 578 276 210 35 maragga; 0.80 40108010
P37_SP00021 788
P37_ST00026 808 202 maragga 0001850
P37_SP00022 1010 27
P37_ST00027 1037 265 ndigoapa 72000070
P37_SP00023 312
P37_ST00028 1278 264 92 Mbi 0.97 000 Mbizi;
P37_TL00006 169 313 1200
P37_ST00029 zi; 050
P37_SP00024 218 359
P37_ST00030 255 131 Mbizi 00001
P37_SP00025 386 351
P37_ST00031 422 314 01083050
P37_SP00026 635 362
P37_ST00032 671 327 171 34 muswe; 0.89 510000
P37_SP00027 842 361
P37_ST00033 872 328 muswe 43000
P37_SP00028 1030 353
P37_ST00034 1059 316 216 ndigoupa 0.68 50300518
P37_SP00029 1275 363
P37_ST00035 1302 317 67 Ho Hombarume;
P37_TL00007 170 51
P37_ST00036 229 mbarume; 0.92 00032000
P37_SP00030 399 411
P37_ST00037 365 288 Hombarume 000000030
P37_SP00031 717 404
P37_ST00038 758 366 179 igoBaya 0.82 0008130
P37_SP00032 937 413
P37_ST00039 975 367 143 Mvuu; 40650
P37_SP00033 1118 412
P37_ST00040 1157 368 133 Mvuu 0033
P37_SP00034 1290 405
P37_ST00041 1316 380 54 ya 0.93 10 yakamedza
P37_TL00008 414
P37_ST00042 205 kamedza 4030000
P37_SP00035 373 453
P37_ST00043 410 416 195 Dgwena; 8000600
P37_SP00036 605 463
P37_ST00044 650 417 185 Dgwena 803060
P37_SP00037 835 464 43
P37_ST00045 878 050260000
P37_SP00038 1137
P37_ST00046 1181 418 201 Mvunda. 0030500
P37_TL00009 466
P37_ST00047 189 Mvunda 0.67 208710
P37_SP00039 357 505
P37_ST00048 376 003050400
P37_SP00040 513
P37_ST00049 653 468 Ramba; 0.91 005000
P37_SP00041 827 514
P37_ST00050 854 Ramba 00000
P37_SP00042 1016 507
P37_ST00051 1043 252 rakamedza 101000500
P37_SP00043 1295
P37_ST00052 1315 481 gu 0.70 05 guyu;
P37_TL00010 519
P37_ST00053 530 69 yu; 042
P37_SP00044 564
P37_ST00054 256 74 mu 0.69 06
P37_SP00045 330 556
P37_ST00055 349 113 guyu 0510
P37_SP00046 462 566
P37_ST00056 482 145 ndimo 40500
P37_SP00047 627 557
P37_ST00057 647 531 130 muna 0.76 6110
P37_SP00048 777
P37_ST00058 796 shamgari 0.73 05058001
P37_SP00049
P37_ST00059 521 yaggu." 2085400
P37_SP00050 1216 567
P37_ST00060 1245 Muce 5300
P37_TL00011 569 1215
P37_ST00061 116 ggeti 80030
P37_SP00051 284 616
P37_ST00062 302 0.90
P37_SP00052 364 607
P37_ST00063 391 mbudzi 000301
P37_SP00053 562 608
P37_ST00064 590 166 wakati, 0020045
P37_SP00054 756 612
P37_ST00065 785 570 "Mbudzi 0552140
P37_SP00055 983 609
P37_ST00066 1011 571 164 dzaggu 000817
P37_SP00056 1175 618
P37_ST00067 182 hadzina 6001050
P37_TL00012 619 594
P37_ST00068 kukora, 0000344
P37_SP00057 342 666
P37_ST00069 620 ndinorfa 0.57 65170660
P37_SP00058 559 659
P37_ST00070 622 184 mvura." 0030000
P37_TL00013 272 679 1112
P37_ST00071 680 58 15.
P37_SP00059 718
P37_ST00072 385 263 Mukaragga 005020880
P37_SP00060 648 727
P37_ST00073 667 wakaenda 01600730
P37_SP00061 899 719 24
P37_ST00074 923 ku 0.62 42
P37_SP00062 981
P37_ST00075 1001 139 degga 0.48 80880
P37_SP00063 1140 728
P37_ST00076 1167 217 kundoku- 0.66 36320650
P37_TL00014 729
P37_ST00077 mbira 52010
P37_SP00064 306 769
P37_ST00078 343 743 mvura, 002105
P37_SP00065 501
P37_ST00079 555 732 102 ^ino 10000
P37_SP00066 657 778
P37_ST00080 697 731 akanzi, 0.84 0008002
P37_SP00067 859
P37_ST00081 903 117 "Ana 0.58 6180
P37_SP00068 1020 770
P37_ST00082 1057 marirakwedza 004310500600
P37_TL00015 781 1122
P37_ST00083 794 147 mvura 10200
P37_SP00069 315 820
P37_ST00084 335 782 150 icauya 200400
P37_SP00070 485 829
P37_ST00085 504 zhinji 0.87 070000
P37_SP00071
P37_ST00086 kwa^o 100100
P37_SP00072
P37_ST00087 815 795 yo 0.94
P37_SP00073 869 830
P37_ST00088 889 783 kuzadza 0200304
P37_SP00074 1073 821
P37_ST00089 1093 rukooa," 40608000
P37_TL00016 273 840 1099
P37_ST00090 57 16. 004
P37_SP00075 880
P37_ST00091 384 249 Wakaenda 00100430
P37_SP00076 633
P37_ST00092 651 59 0.40 65
P37_SP00077 879
P37_ST00093 734 238 muceggeti 140081000
P37_SP00078 972
P37_ST00094 855
P37_SP00079 1052 881
P37_ST00095 1080 mbudzi, 4013031
P37_SP00080 1263 888
P37_ST00096 1292 80 aka 0.61 740 akawana
P37_TL00017 1203
P37_ST00097 904 122 wana 0060
P37_SP00081 290 931
P37_ST00098 308 mvuto 30100
P37_SP00082
P37_ST00099 472 434 yakafanogadzirwa. 13004080301000000
P37_SP00083 906 939
P37_ST00100 961 894 007030860
P37_SP00084 1224 940
P37_ST00101 893 waka 0070 wakatakura
P37_TL00018 942
P37_ST00102 takura 002300
P37_SP00085 982
P37_ST00103 336 950 146
P37_SP00086
P37_ST00104 500 943 0.32 75
P37_SP00087
P37_ST00105 173 Mhizha 106030
P37_SP00088
P37_ST00106 956 53
P37_SP00089 823
P37_ST00107 852 219 mapagga, 60008100
P37_SP00090 1071 992
P37_ST00108 1100 944 wakaona 0070080
P37_SP00091 1305
P37_ST00109 1333 945 ci
P37_TL00019 994
P37_ST00110 140 pagga 0.71 50800
P37_SP00092 1042
P37_ST00111 348 279 cakapfurwa. 00604300000
P37_SP00093
P37_ST00112 689 200005860
P37_SP00094 952
P37_ST00113 978 995 0040300510
P37_SP00095 1250 1033
P37_ST00114 93 cipa 0000
P37_TL00020 1045
P37_ST00115 82 gga 800
P37_SP00096 251
P37_ST00116 270 0.63 07
P37_SP00097 1084
P37_ST00117 346 1046 00030
P37_SP00098 471
P37_ST00118 490 1058
P37_SP00099 552
P37_ST00119 tsero, 510703
P37_SP00100 1091
P37_ST00120 akaona 000003
P37_SP00101
P37_ST00121 908 430050
P37_SP00102 1054
P37_ST00122 1086 298 rwakarukwa. 55000613020
P37_TL00021 1096
P37_ST00123 030010860
P37_SP00103 433 1144
P37_ST00124 467 271 0030004440
P37_SP00104 738 1135
P37_ST00125 774 1109 120000
P37_SP00105 921
P37_ST00126 957 1097
P37_SP00106 1014
P37_ST00127 100080000
P37_SP00107 1283 1145
P37_ST00128 1321 1110
P37_TL00022 1147
P37_ST00129 nyemba, 6000606
P37_SP00108 1195
P37_ST00130 394 1148 020000
P37_SP00109 560 1186
P37_ST00131 587 300100
P37_SP00110 1194
P37_ST00132 331 dzakaurutswa. 6000054460000
P37_SP00111 1138
P37_ST00133 Mukara 000000
P37_TL00023 1198
P37_ST00134 1211 83
P37_SP00112 1247
P37_ST00135 0030003340
P37_SP00113 542 1237
P37_ST00136 100000
P37_SP00114 745 1246
P37_ST00137 kuna 0100
P37_SP00115 890
P37_ST00138 922 1199 Nimba, 065006
P37_SP00116 1090 1241
P37_ST00139 1120 010020
P37_SP00117 1282
P37_ST00140 1304 68 ma
P37_TL00024 1249
P37_ST00141 1262 ragga 20820
P37_SP00118 301 1298
P37_ST00142 340 318 akagikotorwa. 0008033300000
P37_SP00119 658 1297
P37_ST00143 712 000110800
P37_SP00120 976
P37_ST00144 1005 0.95 0000400000
P37_SP00121 1288
P37_ST00145 66
P37_TL00025 1300
P37_ST00146 1313 0.53 50880
P37_SP00122 299 1349
P37_ST00147 115 0040
P37_SP00123 1339
P37_ST00148 452 142 Mbizi, 002005
P37_SP00124 1347
P37_ST00149 623 000010
P37_SP00125 786
P37_ST00150 159
P37_SP00126 974
P37_ST00151 1003 wakaroggedzwa. 00000080040015
P37_TL00026 1351
P37_ST00152 1352 240050840
P37_SP00127 1400
P37_ST00153 0000008300
P37_SP00128 725 1391
P37_ST00154 1364 30000
P37_SP00129 911 1390
P37_ST00155 114 0300
P37_SP00130 1053 1389
P37_ST00156 303 Hombarume, 5030011005
P37_TL00027 1402
P37_ST00157 000004620
P37_SP00131 458 1442
P37_ST00158 478 yakagga 0000820
P37_SP00132 672 1450
P37_ST00159 690 266 yafanoBaya 0030108010
P37_SP00133 1449
P37_ST00160 984 1404 2000
P37_SP00134 1115 1441
P37_ST00161 1143 1403 111 kare. 00100
P37_SP00135 1254
P37_ST00162 1308 Ya Yakagga
P37_TL00028 1453
P37_ST00163 1454 138 kagga 00870
P37_SP00136 307 1502
P37_ST00164 334 yakatomirira 004300613020
P37_SP00137 1501
P37_ST00165 230 kurakidza 033042000
P37_SP00138 909 1491
P37_ST00166 070010800
P37_SP00139 1218
P37_ST00167 pairi. 100400
P37_TL00029 1504
P37_ST00168 1505 221044840
P37_SP00140 1553
P37_ST00169 225 wakagika, 001080306
P37_SP00141 694 1551
P37_ST00170 akapa 05030
P37_SP00142 866
P37_ST00171 896 0.74 303016450
P37_SP00143 1184 1543
P37_ST00172 1517 muswe. 200000
P37_TL00030 826
P37_ST00173 1556 002404210
P37_SP00144 1595
P37_ST00174 477 355 yakamurakidza 0030056152400
P37_SP00145 832 1603
P37_ST00175 856 Mvuu, 60205
P37_TL00031 274 1613
P37_ST00176 1617 17.
P37_SP00146 332 1654
P37_ST00177 1614 025010880
P37_SP00147 1661
P37_ST00178 668 223 wakafara, 003000000
P37_SP00148 891 1659
P37_ST00179 920 akati 00212
P37_SP00149 1652
P37_ST00180 1061 0340
P37_SP00150 1176
P37_ST00181 Homba 30600
P37_TL00032 1665
P37_ST00182 1679 33 rume, 0.65 06406
P37_SP00151 1712
P37_ST00183 323 278 "Itumbure." 00050503000
P37_SP00152 601 1705
P37_ST00184 637 100008200
P37_SP00153 925 1703
P37_ST00185 yakaitumbura, 0205200001000
P37_SP00154 1281
P37_ST00186 ika-
P37_TL00033 1715
P37_ST00187 1730 ona 070
P37_SP00155 254 1757
P37_ST00188 280 1718 810040
P37_SP00156 1765
P37_ST00189 1717 iri 543
P37_SP00157 1754
P37_ST00190 580 1729 menyu,
P37_SP00158 747 1763
P37_ST00191 802 7050001000
P37_SP00159
P37_ST00192 1716 yakaBaya^e 01008000100
P37_TL00034 1766
P37_ST00193 1770 187 833000
P37_SP00160 1816
P37_ST00194 1781 no
P37_SP00161 431 1807 23
P37_ST00195 454 kuitumbura. 04301000000
P37_SP00162 1806
P37_ST00196 792 1767 10420
P37_SP00163 1814
P37_ST00197 912 yakaona 0200040
P37_SP00164 1107
P37_ST00198 1126 603030
P37_SP00165 1314 1805
P37_ST00199 1768 52 250
P37_TL00035 1817
P37_ST00200 1831 menyu. 307006
P37_SP00166 1867
P37_ST00201 1818 001003200
P37_SP00167 682 1858
P37_ST00202 702 yakauraya 000002000
P37_SP00168 1865
P37_ST00203 971 0.64 701048
P37_SP00169 1154 1856
P37_ST00204 1830 56 60
P37_SP00170 1231
P37_ST00205 121 kuitu 10416
P37_TL00036 1868
P37_ST00206 1870 mbura.
P37_SP00171 1909
P37_ST00207 1869 203 Yakaona 0080080
P37_SP00172 588 1908
P37_ST00208 Rnmba 08100
P37_SP00173 1907
P37_ST00209 789 72 riri
P37_SP00174 861
P37_ST00210 Benyu. 0.60 806620
P37_SP00175 1040 1915
P37_ST00211 206001170
P37_TL00037 1919
P37_ST00212 1920 243 200040006
P37_SP00176 1969
P37_ST00213 432 00200
P37_SP00177 1959
P37_ST00214 614 1932 70
P37_SP00178 1958
P37_ST00215 687 304 kuritumbura. 000300107500
P37_SP00179 991
P37_ST00216 0000070
P37_SP00180 1239
P37_ST00217 1259 guyu, 0.55 83055
P37_TL00038
P37_ST00218 1973 !^ino
P37_SP00181 2020
P37_ST00219 292 1971 420070828
P37_SP00182 2019
P37_ST00220 574 1970 248 wakatagga 005850830
P37_SP00183 822 2018
P37_ST00221 kufara 030010
P37_SP00184 2008 31
P37_ST00222 1021 1982 ^a 0.50 100
P37_SP00185 1067 2017
P37_ST00223 1087 860070
P37_SP00186 2009
P37_ST00224 1271 0331
P37_TL00039 2021
P37_ST00225 2035 129
P37_SP00187 2062
P37_ST00226 337 2022 215 00048020
P37_SP00188 2069
P37_ST00227 yake,
P37_SP00189 698 2068
P37_ST00228 Kanyeggenyegga. 002008306008100
P37_SP00190 1139
P37_ST00229 1193 180 435050
P37_TL00040 2071
P37_ST00230 2086 0.43 871
P37_SP00191 2122
P37_ST00231 2072 wakatora 08000030
P37_SP00192 2113
P37_ST00232 2084 23000
P37_SP00193 630 2120
P37_ST00233 177 wakapa 000040
P37_SP00194 2119
P37_ST00234 851 155 nyama 00010
P37_SP00195
P37_ST00235 1032 yose
P37_SP00196 2118
P37_ST00236 1162 0.59 0808
P37_SP00197 1277 2110
P37_ST00237 2073
P37_TL00041
P37_ST00238 2124 mbarume, 61053403
P37_SP00198 2170
P37_ST00239 85 ndo 460
P37_SP00199 517 2162
P37_ST00240 545 204 kurisuka 36040062
P37_SP00200 749
P37_ST00241 776 2135 ne
P37_SP00201 2161
P37_ST00242 30760
P37_SP00202 1009
P37_ST00243 nd 0.36
P37_SP00203 1121
P37_ST00244 kusarudza 080033520
P37_TL00042 2173
P37_ST00245 2175 n^imbo 7100200
P37_SP00204 2225
P37_ST00246 377 2174 224 yakanaka 00207070
P37_SP00205 2223
P37_ST00247 640 2187
P37_SP00206 696 2213
P37_ST00248 kurizarura. 33650022560
P37_SP00207 989
P37_ST00249 10030
P37_SP00208 2221
P37_ST00250 1171 05008020


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000219\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2589 WIDTH 1670
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P1_LM00001 2547
RightMargin P1_RM00001 1540 130
BottomMargin P1_BM00001
PrintSpace P1_PS00001
TextBlock P1_TB00001 1206 110 56
TextLine P1_TL00001 1222 51 77 46
String P1_ST00001 CONTENT Lcr WC 0.13 CC 888
P1_TB00002 1368 60 172 114
P1_TB00003 314 272 858 280
P1_TL00002 328 292 840 256
P1_ST00002 824 108 HISHAWAl 0.28 73687778
SP P1_SP00001 1152 400 -752
P1_ST00003 446 768 102 READERS 0.36 8375576
P1_TB00004 1174 278 222 124
P1_TL00003 1178 294 202 104
P1_ST00004 HA 0.34 48
Illustration P1_CB1_SUB 512 1418 2077 TYPE