Rugwaro rwecipiri

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Rugwaro rwecipiri
Series Title:
Chishawasha readers
Uncontrolled:
Rugwaro rwe cipiri
Magwaro o kunemba : Cishona
Physical Description:
24 p. : ill. ; 22 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Jesuit Fathers
Place of Publication:
Chishawasha
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
"Approved for school use by the Department."
General Note:
On cover: Magwaro o kunemba : Cishona-cipiri.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28086741
System ID:
AA00000218:00001

Full Text


BEEN'


REORGEjORTUNE COLLECTION
A.M.D.G.
RUGWARO RWEC1PIRI
/////////////////////////////////////////////I//////////// Published by the Jesuit Fathers, Chishawasha.
Approved /or School use by the Department.
Printed at the Mission Press, Ghishawasha. 1955.
WERSiTY OF ftGRIBA LIBRARIES


3 1262 05091 8589
1935 1955 'l09,000


a e i o u AEIOU
AIUOE EUOAI OEIAU UAIEO IAEUO UOIEA UIUEU EAEAE
A E I
A mai A ni A po A mbu ya A vio A ko
E se E nda E re ra E ya E zp I ni
I vu I mi I ci I mba I bva I she I oo
Amai uakafirwa no mrjana. Ambuya t>ake naka-ndipa tswanda. Anoenda rwendo. Ana ramu-uyisa kuno. Atiendei. Enzanisa mabande. Endai zenyu. Anonemba Evangerio. Igo ra-kamuruma. Imba yake yakoromoka. Ini, ndinokuudzai. Irjgwe yakaparadza hwai. Ishe wairayira ne simba. Ita izpzp pakarepo.
O U
O ga O ma O nda O se O mbe ra O ma ra ra O na O rjgo ro ra U ci U dza U ga ro U ko U nga na U pa mi U ra ya U re fu U rwa U si ku U so U a i U ta ti U to rjga U tge ne U ya
Uraya mbada ne pfumo rako. Uci uzhinji uri
mu mharjgo. Ona 6anga randanonga. Omesa macira. Omberai nyan^i. Uyai na mamne. Ose apera. Urjanidza mapazi. Ugaro urimo. Orjgorora mu 6ako. Uipi wake wakaonekwa.
B b
Bo dye ra Bi za Ba tye Bvu nza
Bga i ra Bvu ta Ba da ra Bgi ra
Bgi bgi nya Bva ka ca
Batye rake rakasakara. Biza rimne ne rimrje
rakapirjgudzwa. Bvutira mrjana 6anga, anoziceka. Bvunza uyo, anenge anozioa. Banhire iri rakaitwa na sekuru warjgu. Anobvepi? Undibvumire ndiende ^arjgu. Bveni rinotizira ku gomo. Bora raputika. Ezp! Inobgibginya. Bvakaca pana 6a6a warjgu, aca-nyatso kutambira.


4
f3 6
Ba dza J3e nyu 6a ta f5u ka Bo do Ba zi Bi ka fie re ka 6o rjga Ba ya Ba pi ro Be nzi Ba rjgo Ba nzu ra Bi ka Bu te fiu ru ka 6u ri tsa
6atsirai hama dzenyu. Besa moto: mune cando. 6asa ra6arjgopera. Badza diki riri kupiko?
6orjgo rinogara mu sarjgo. Buritsa mombe dzose mu darjga. Bura hari kuti sadza rirege kutga.
Saba na' mai naitsamrja 7.ikuru. Bota, ndico
cokudya ca uadiki.
C c
Ga ndo Ce ka Ci 6a yo Ce mbe ra Ci ko mba Ci na Ce nje ra Ci rjgwa Ce rjge dza Ci kwe pa Ce te Co to Ce u ka Ci ka ra Ci i no Ci na i Ci sha mi so Ci gu tsa Ce re bvu Ci pfu na Ci ra rjgo
Cera makomba matatu cete. Cerjgeta nhumbi
kudzamara ndauya. Cidao cake nde co kupi?
Cimbidza kunyora rurjgwaro. Ciipe ane ci6ayo. Cimne cuma cakanakisa. Ci6awe cakaoma here? Cigaro ici nde ca Cinamora. Unomboita cirarjgo ca wapiwa. Cokwadi: Ciweshe ari ko. Cirayiro citsa ndico ici: mudane. Cimne capupu cakati: ndakamuona acibva pa coto. Cisara zako, ini
ndoenda kumusha.
D d
Dzi ro Dzi rjga Dzi i dzi sa Dza mu ra Dzi ya Dzi nu ra Dya ya Dzi mba Dzu ku Di bu
Dzima moto usati wabva ko. Dyara rukweza
nhasi. Dzokai zuna risati radoka. Ishe wakadzora nose. Dzimbanete ane batye dz,uku. Dzioira nzira kuti mhuru irege kutiza. Dzimba dzake dzakati jokoto. Dzimire anombodya. Dzirjgai imbga tsuku. Dzimbahwe rakaoakwa na mabge kwao.


cf d
cfi ki ta cfa yi cfo ka cfu ra cfe rjga cfa ri ka cfa ma cfe nda cfo ndo cfu dza cfa ni dza cfa mbu dzo cfe rjga nde ka cfa nda dzi cfe rjgu cfi ndi rjgwe cfo nha cfu mbu du ku pi sa cfi ra cfu tu cfa ni dzi ra
cfare rarira, pinda mu cikoro. cfangwe rai6atidza 6a6a. cfimura cfanda, irefu. Unodiyiko? cfirira yose mu gate. cfiridza muriwo ye bindu. cfura manzwi ako. cferjgu iri idiki, uya ne guru, cfemo haripinze, taga rimrje. cfenda rinouraya zipfuo zose. cfayi tisinga dyare, tirjgadayi tisirjgazodya. cfoponesa hanzadzi yarjgu.
F f
Fa dza Fu dza Fi sa Fo dya Fa mba Fu ka ti ra Fu nda Fe mbe ra Fu rjgi dzi ra Fu ga Fa mbi dza na Fu ndi ra Fu mu ka Fa ni ra Fu ri dza Fu rjga Fambai makarurama, munogika. Fufu ramudzipa mu huro. Fudza mhuru ne mbudzi. Fugidza Fanekisa, kune cando. Fusira gomba iro ne'vu. Fumirai ku6ata 6asa mangwanani. Cirikadzi inopema fodya. Fumo endesa dzose ku mafuro. Fambisai munondinonotsa. Fembera; ndi neyiko mu tswanda?
G g
Ga dza Go bvu Gu mbo Gu nde Ga rjgo Go go dza Go ra Gu rjgwa Gu mi na Garika Go nhi Ga rwe Ga mu ra Go me ra Ga ka nje Go ta Go ndo Ga nda Ga 6a rinodonha. Gomba rizere dope. Gore rakapera taioa ne nzara. Guta guru ra 'she raka-shikita. Gagai anoterjga munyu ne mhurjga. Gumbo re' mbga raka^imba. Garai zenyu, maneta. Gonzo rine mrjena pano. Gambirjga raoniwa na-ni? na Gurai. Gadzira nhumbi kuti tigodzitakura. Garirai shiri, dzinodya mapfunde. Gore wakanzwa gogogo pa musuo. Gomo iro rinonzi Guruguru.


G
H h
Ha ka ta Ho l>vu Hu te Ha ndi na
He tsu ra Ho mrje Ho ne Hu mu na Ha mu na Hu ru rjgu hwe Hwa hwa Ho ndo Ho ko yo Ha nya Hu mba Ha nzu Hu na Ha rjga i wa Ho mbge Ho sha Hwe dza Haana kuuya su? Hama dzako dzakatamirepi? Hosi inoomberwa na nose. Huku dzarjgu dzine hosha; dzinofa dzose. Hwai iyi ya6atwa ne citeyo ce mhuka. Hamba inofamba kashoma-kashoma. Hasha dzake dzakanyanya. Amai nanoti kune mrjana: Hombarume. Enda zako. Handiseoenze newe. Huni dzapera: taga dzimrje. Hona
dzizere, handiyambuke. Hongu, hanzadzi yangu iari kumunda. Hanacisiri necfu. Hedzino
mombe. Hero! Herino biza. Haambondizina kwese.
J j
Je se Ji rjga Ji ti ka Jo jo Ju ja Je nya u ra Je ko Jo to Ji ra Je mbe re Jese rakaburuka. Jitika: tasika. Jembere rinononoka kupinda mu darjga. Jira jenara kadura, teriga dema. Jorjgwe rinokukuridza, zuna risati ra6uda. Tbvai pajirjga: pane nyoka zhinji. Had iyi inojuja, ndipeno imne. Joto rakatyoka.
K k
Ka ka ta Ka ma Ka mba i ra Ka mrje Ka nda Ka nya Ka nyu ka Ka nga Ka rjga nwa Ka sho ma Ka nga ni? Ku da Ko mba Ku ku tu Ku nze Ku pi? Ku zo ti Kuti Ko tsi ra Ku nza rwo Ku nya rjgo na Kwi dza Ku na dza
Kwirai mu gomo, muteme mbariro. Kuda acaku-shenedzai. Kwete, hatidaro. Kunakokorodza kwakatora rjguoa huru zhinji kwa^o. Kunyarjgona ari mudiki, ane njere. Kuseri kwo rukooa, kune kafudzamombe. Ko! Uri oiukuru paneni here? Kaseke acakokera nazhinji, kana nemi. Kama mombe, kuti tigopa mrjana mukaka. Kurumidza


7
ku6ucfa; kwaedza. Kapuya yaiuya, zjimrje kata-nhatu. Kuteerera ndo kwaine kwake. Kwaka-rjga kwauya Kataora, kuzokushanyira.
M m
Ma ke i Me nyu Mha ka Mhu ri Mrje ne Mo yo Mu ce rjge ti Ma mi Ma gi na Mbo ni Ma ra dza no Mrje dzi Mu ce nje Ma ngwa na Ma u ro Mbi a Mhe gi Mi sa Mu 6e re ki Mu dzi mu Mu ka ti Ma ko ro-ko to Mbi ti Me dza Mha nza Mrje nje Mo ne re ra Mu ko ke ri Mu ka ra bge
Mu ku wa sha Mvu ra Mrja ya Mu mvu ra
Munomirirayi? Munda warjgu uri padyo pe rwjzi. Mukadzi anocema misodzi. Mupeno mvura, anwe. Mrjedzi mizhinji yapera, wakatuma munyai kuna mukarabge. Mukora-we, uya no mutsi ne duri. Muroyi wakatandwa na nanhu. Muka^iona mu-rjgashame. Mombe dzakanga dziri mu Bani.
Murume haaicfa kutakurirwa mitoro yake no mu-mne. Misoro yakaiswa rjgundu ye minherjga.
Mukoma wakananzarika mrjana mu mumvuri.
N n
Nha bvu Ndi ki Ne zu ro Nha ka Ni ka Njo dzi Nu rjgu Nz,i mbo Na tso Ndi mi Nha mo Nji ri No rjga Nwa da i ra Nya-rjga dza Nza rjga Nze rjga Na nza Ne ma Ndi ro Nhe ma Nhu rjgo Nu hwi dza Nya ku si ka Nza i
Ndinoigodisa kuenda. Nyakuzomucera akarjga aripo. Nzou dzinotyora mapazi e miti. Nyiasa yano ine nzizi zhinji. Ndakanga ndisina kubva ko. Mufundisi wakanzwa pamusoro 'gogogo'; pacinzi: Ndini, nyakuti, ndini. Nyoka dzinowanda naka. Ne7p akazonzi Ndoro. Ndafuma marjgwana,
ndisina kudya. Nenino, zakare, ndinoigosekejra.. Nezp wakati: munondozororera pa Nhema. Ndiri pakufamba.


-8
D rj
Da ti sa Do no De ne na Du mba Da za Dga ni Dgo ma Dgu no Da u dza Dgwe na Da i ma Dga no Dgu wo Du rju zhi ka Dgwa ra Da nga Dgu na Dgo ni
Dgoro yanyura mu matope. Dgaticenjere, pane ngwena pa zambuko. Dgoma dzinorira usiku
wose. Ndipeno rjgana: rjombe dzarjgu dzose dza-kafa. Dgwarai! rjgwe iri mu dondo. Dono
rinoruma nanhu ne zjpfuo. Dgatiendei, zuca rino-da ku6uda. Dgurune dzaparadza 6indu rose.
Dga na-cimbidzo-tenera no kucimbidzisa. Dgano dziye dzinosetsa.
P p
Pa ce na Pe ma Pfa ni ra Pi di gu ra
Pi ndu ra Po fu ma dza Pi ki ra Pu ku ta
Pxa Pa mba Pe pa Pe e ra Pfu dz
Pa pi ko? Po sha Pxa nya Po te re ra
Pu ra Pi ma Pfi wa Pe pu ka Pa mrje
Padyo pano pa ne musha. Perekedza nwyenzi uende ne pa Petesi. Pfupa rake ratyoka, taripo-mbera na macira. Pxere wakapiwa gumbeze
pfupi. Mvura yose yapxa, rjgatiteke pa rwizi.
Pa gomo iro, ndipapo pa nanotsaga matanda. Pa-sina mvura, taidayi tafa tose. Pfekesa n rjana ane cando. Hapacisina.
R r
Ra i ra Re fu Ri rjga Ro dza Ru dyi Rwa dzi wa Ra rjga ri ra Re ma ra Ri pi- sa Ro nde ra Ro ora Ru sha mbga Ru tsi rjga Ra ndu ri ra Re ra Ro rjge dza Ru ta dza Ra ki dza Re ru ka Ro mbe Ru gwa ku Ru ku kwe
Reuesa mazwi, rega kuruma rurimi. Rukodzi rwakarjga ruri pa dombo. Rudunura mikosi,
ugozoruka patsa. Rakare6esesa iri, tsaga pfupi.


-9-
Rinza pxere pa uriri, anorwara ^ikuru. Rega ndione maruoa. Rucembere ruye runotumidzirwa zita rarwo ndiani? Ndi Rikati. Rudo rwake
rwaizioikanwa nani wese. Regai kusundana, tose tinopinda. Rukukwe ndo rwarjgu. Runesu wairamba kuceka rukweza. Rimrje zuna z&
ai-rjguno-famba, wakasarjgana na naranda nashe. Rodza Barjga haripinze.
S s
Sa rjga na Se de ra Sha mbi dza Si mu tsa Su du ru ka Swi za Sa si ka Se nde ma Shi nga Si mba ra ra So ne ra Su nu rjguara Sa ki sa Se re re ka Sha nje Shinre Swe ra Su ni ra
Sakura pano, pane masawi. Shumba shanu dza-pfuura na pa musha usiku uno. Shenedza nose, sadza rakora. Senwa-we unondisekereyi? Handi-siri hama yake su? Sekuru wakashaya musi, saka wakanga aripo. Sarai zenyu, tinondosenenza
kure kwa Shoniwa. Shato ine simba kwazjo, na-kaisurjga seyi? Shane-shaoe rinotuta maruna.
Sarudza z,a unoda.
S
Se ta Si na Si ko So ni Su gu ki dza Sa nu ra Si pi sa Se tu ka Si nu ra Si ka Su nu ra Si gi na Si ki ra Su gu ka Su ti dza
Sinuka, makororo arjgauye. Soge rino6ata 6asa no ushirjgi pano mukomana. Setesa mrjana ipxa, anoidya. Sirjga re huni rimrje cete rasara. Su-gurai musati mabva ku musha. Sirjgo rakoromo-rwa na nana. Sitsa mbeu, kuti ga6a riti tuba.
Ndakagikopinda mumba. Inano naikandira ugagi mu dzina nasingakukunze cinhu. Marjgoyi yaka-guurwa gumbo no moto.


-10 -
T t
Ta mba Te e re ra To rjga Ti nha
Tsa rjga Tu mi dza Ta pu dza Ta a Te nde nu ka Tsi ki nu ra Tswa nda
Tu rjga mi ra Twu no Tyi sa Te ra Ta dza Ti zi ra To o ra
Ticatuswa riniko? Tai6ata 6asa rako. Taruona wakaita tsapo ye cibawe, kuti cirege kudyiwa ne mhashu. Tgagai tsiru riye seri kwe gomo. Ta-teguru wake wainzi Tarisa wakazonzi Tapfirenyika. Tatatadza, asi zino tapfidza. Tiitireino tsitsi.
Te^ara waicimbidza kukanda nhano. Tapfuma akabva atarjga kurambidza nanhu kutenedza mafu-ndisiro ayo. Kana Tamireyi haapo, ndiye Taru-nirjga waitonga nhau Takazoti tagona kutaura rurimi. Tipacike hama, nokuti hatigone kudya na maoko edu.
V v
Ve rjga Vi ki Vo mo ra Vu mu ka
Ve nyu ka Vi ya Ve ne ke ra Vu ta vu ta Vi nza Vo zho ka Vu vu ma Vu dzi
Viki rakapera ndaishanyira hama dzarjgu. Vene-kera mumba no mnenje. Vimai mose nhasi, ti-
noshaya nyama kwazp. Viya mbudzi ugouya ne dehwe. Vemberuka mabiza, kuti arege kutyiswa. Mhepo inovuta-vuta, urutsai ^iyo. Ivu iri rakana-kisa, ngatirime pano. Hari inovinza, tora imrje. Vudzi rake rakacena, wakacembera here?
U n
Oa ta Ui gi ra Ue re rjge ra Ui ri sa Ua nza ri ka Ui ri ki ti Ue za Ua mbi si sa Ua mrje ne Ua nda ri ra Ui ri ma Ua na ri ra Ua ki ra Oa rjga Ua na si ka na
Uakapiwa mumne oga oga tuso rake. Uererjga mombe, dziripo dzose here? Uakamuniga paka-oanda. Uanarirai mose kusimutsa danda iri gobvu. Uamrjene nakananzarika mucece pasi. Uaigararira


-11
na6atwi, kuti pashaye ano6ucfa panarjo. Uose na-karindotamba. Uari naniri nacipxatika kuseka ^aoo. Uose ano naipeedzera kuponda nafundi.
W w
Wi ra Wa ni? Wi za Wo re sa
Wa dza na Wa ro Wa na na We dze ra Wi si ra Wa nza We dza Wa ke
Wakawa pa muti no kuwira.mu dzioa. Wedze-rai, ndine shomanana. Wakarjga akatorjgwa
na'she. Wiza dzisirjganererjgeke dza6urukira mu minda. Wani! Hauna kuwana mukombe wako here? Wadzana naye pakare, kupopotedzana
kunomutseyi? Wedza iri pa darjga re momhe. Wakamboisodisu nanhu ano, wakazona musemi wa-no pashure. Wairjgunotarisira kuti cipo mrjana wake acasarudzwa.
Y y
Ya ne Ye no Ye ra Ye yi? Ya ko Ye u ka Ye re sa Yo we! Ya ni ka
Ye re ka Ya nyu ra Ya na na Ye ne dza
Yane anozina no kuona zpsezpse. Yake haina
kugika. Igere. Yera mapfunde. Ciyiro ciri payiko? Yananai mose naniri. Yeno, ndarjga ndicimufundisa. Yeudza no musha wako, kuti nanoda kundinakira imba. Munopa muhhu uyu mhaka yeyi? Yerekana na namne, kuti tirege
kunonoka. Yanika rukukwe muzuna. Taiona iyoyo kwakareyo.
Z z
Za dza Zo ndo Za ru ra Zi no Ze nze Za mu ra Zhi nji Za ndo Zo rjgo ro ro Zu zu ma ra Zi zo Ze ne ze ne Za ri sa Zhi zha Zu rjgu zi ka Ze ye sa Zo ra
Zadza hari ne mvura. Izere. Zizi rino6ata ma konzo usiku. Zorodza nanhu ano, nanozobata
6asa guru ^inono. Zai rimrje cete re mhou raka-


12
nzana na makumi maniri e huku. cfayi Zenda wa-ina mumrje zake, waigge aiBatsira uipi wa Zomora. Zioanayi wakamuturira Basa rose ro kucerjgeta nhu-mbi. Zuna raipisa z,ikuru, kudaro nanhu naiita nyota huru. Zisekuru rake rakagadzwa nhaka.
Z z
Z& ka da yi Z mbo i ni u ru i mbi rwa a ri ra i ro kwa zp i nyo ro nyo ro Z Sa Zi dza a Z se Za ka i pa a ka da ro
inorema kufunda izi zose. ipfuo izpzp zakaipi-swa na'she. io zakawanda naka. akare ndi-rMkuyambira ndoti: Rega kuz,ikudza. ipo ^iku-rxt ^icaoa zenyu, kana mukateerera. okwadi, ciyiko? akanyorwa ^icinzi: Uaindisema pacena. Rimrje ukabvunza kuti: Seyiko iye wakambonaitira zakanaka pakunamba, wakazooa musemi wano pa-shure. aifatirwa na marcbo kuti kurarjgwa kwa auya kuvundutse nanrrje. Wakazjshaya. a zakarjga ^apera zpse, ma^irjga akaciturjgidzwa no moto.


13 -
1. MUFUNDISI.
1. Karekare mumrje mufundisi wainzi Paulino, wakagika ku imrje nyika ya nahedeni, oda kunazioi-sa U&. Yane. Po kut^nga waitaura na'she, asi iye waikonona asirjgazhoe ^a aneita. Ishe wakakoka makurukota ose kuti amupe zano.
2. Uose ndo kupinda mumba huru: ndo kuzo-nzwa mafundisiro o muyenzi. Iyeyu waiparidza rjguna huru kugikira kwasipa; nose ndo kumunzwa no kunyarara. Ishe wakazoti: ''lmi munodiyi? ica-mubvumira kufundisa here, kana kumurambidza z.edu?"
3. Rimrje gurukota, harawa, rakasimuka, raka-pindura roti: "Uanhu oari pasi pano, nanofananidzi-rwa ne shiri, inopinda mumba usiku. Tinoiona irimo, tisirjgazine kwa inobva, kana kwa inozoenda.
4. Nesuno tiri pano, tisingazioe kwa tinobva, ksna kwa ticaenda na pa kuzofa. Kana mufundisi uyu arjgatizinise i^ozp, ndinoti:Dga atifundise, isu na nanhu necfu Ndokubva nose ne nyika iyo nafu-nda; nakana Uakristiane.
2. MBEUA
1. Kwaina no munhu anonzi Mudzingwa, ano musikana mumrje cete. Wakati: "Handiroorese mrjana warjgu ne mombe, asi ne Basa cete." Uazhi-nji zhinji naiuya kwaari kuti nagowana musikana.
2. Mudzirjgwa wakati kune we ciposhi: "Mhepo inovuvuta kwazp pano. Gadzirira nhandare rutsito kuti mhepo irege kupinda mo." Iye waiBata Basa rjguna huru, asi wakakoniwa. Uatenedzi nake nari nazhinji, nakazotadza kudzinirira mhepo kupinda.
3. Pokupedza kwakasika mukomana wakaga-dzira rutsito rune simba guru asi mhepo yaicipinda. Mudzingwa wakarutarira nokuzoti: "Ndinokupa rimrje 6asa. Gadzirira munda warjgu rutsito runodzi-nirira mhepo kupinda." Iyi ndo kuseuenza no ku-pedza Basa rake, asi hapana kudzioirira mhepo.
4. ino mukomana uye wakatora mbena mbiri, nokudzipa kuna nambuya aciti: "Ndinoenda ^arjgu,


14
ndinodzokera kuno marjgwana. Idyai nyama asi mundicerjgetere muto cete. Onai tsimbo yarjgu ino rumano. Cerjgetai muto mu rumano urwu." Ua-mbuya nakati: "Ndinocerjgeta muto mu rumano seyi?" Asi mukomana atobva kwanari.
5. Ne zuoa rakatenera wakauya pakare, aciti: "Ndinoda kudya muto warjgu." Uambuya nakati: "Haucerjgete muto mu rumano, unotiza." Mukomana wakati, "Seyi munogoti: Uaka rutsito runodzioi-rira mhepo ya tisirjgaone; ko, imi makatadza kuce-rjgeta mu rumano muto wa munona seyi?" Uose ndo kuti: "Uyu ane njere kupfuura namrje."
6. Sa izpzp iyeyo wakawana mukadzi, no kupi-w mutupo. Kubvira zuna iroro iye na nake nose nakazoyera 'mbena'.
3. ARIPO.
1. Uanhu oazarwa, nanozogara pasi, namne nguna shoma, namne nguna huru, asi nose nose na-nozofa. Kana nacigere nanowana pasi zpse ^inona-raramisa: 6a6a na'mai, nanonarera: ne hama dzano dzose: zuna rinodziyisa nyika, no kucenesa zpse: asi murima, nanhu nanozorora.
2. Pano moto wokuna6ikirisira ^okudya, no ku-nadziyis3 pa cando, nokuvenekera mu rima. Pane ivu rinodiridzwa ne mvura, inobva kuuzuru, ne mbeu dzinomereswa ne'vu ne mvura, ne zuna. Pane zi-pfuo zinowana uswa wadzo, ne mhuka. Uose nano-6ata 6asa rano nanofara z.ikuru.
3. iye zose ^inoraramisa nanhu, zinobvepi? Uanhu nanogona kuzinakira dzimba, nokuti oano-wana pasi mapango, nevu, no uswa. Uane ^okudya, nokuti nane simba ro kuBata Basa ro kudyara, ne ro kucerjgeta minda yano. Asi nanozina kuti: "Hatina kuzisika."
4. Hapana munhu wakaisa pasi mbeu dze ciposhi, kana miti, kana zjpfuo, kana moto, kana nzizi. Ueciposhi oakawana izp zpse z,iripo: nairarama pano, nokuti nakaona pasi, pakambo nagadzirirwa no mumrje.


15-
5. Mmrje uye ndianiko? Haasiri wa oakaf; it)o oaigara pasi kare, sesu tinecfaro nhasi, tine ^ose za tinoda. Nyakunambisisa zpse ndianiko?
9. Ndiye Mukurukuru, Aripo no kwake. Ndiye Nyakusika zx>se za tinoona, ne 7,a tisirjgaone, nesuno. Ndiye wakasika po kutarjga zuna ne nyenyedzi, ne nyika dzose-dzose; no kuzoisa nanhu pasi, kuti nanhu naciona ^akasikwa naye, nagozina kuti Nyakusika, mukurukuru pane ^akasikwa naye. Wakada-rono kuti nazofunda kumuzma, no kumuda, no ku-muitira, ari Tenzi waoo nc Mukomboreri wano.
7. Ndi'ye wakadaro, Iye oga. Wakadaronb kuti nanhu namude no kumuitira nacigere pasi, na-gozoiswa pa ari. no kumuona no kufara naye misi isirjgapere. Ndiyeyo anonzi Yane. Waioapo na kare kose, acana-po na rini wose.
4. TSURO NE NZOU NE MVUU.
1. Mumrje musi, tsuro icifamba musarjgo, y-kacingurana ne nzou. Yakati: "Kaziwai Nzou; mu-nofara here?" Nzou hapana ca yakacfanira. Tsuro yakati: "Ndinoda kutamba nemi." Nzou yakati: "Ibva pano. Hauditambe na nadiki." Tsuro ikati: Ndiri mudiki, asi ndine simba panemi. Mangwana ticakweoana."
2. Tsuro yakabva kwairi, no kupindirifa inu-dondo, no kusika pa rwizi. Yakaona Mvuu irim mu mvura. akanzi ne tsuro: "Kaziwai, Mvuu: ndinoda kukwenana nemi." Mhuka yakati: "Handi-kwenane na nacece: enda z,ako." Tsuro yakati: "Heeka ndineenda zangu. Asi mangwana ticakwe-nana." Tsuro ndo kutiza.
3. Yakazotora mukosi mukobvu murefurefu, no kuenda nawo kwakare. Yakagikoti kune nzou: "Nzou, ndinokusurjgai gumbo renyu." Nzou yakati: "^akanaka, ndisuvge." Tsuro ikaisurjga, ikaciti: "Mirai kashoma, ndimboenda mu dondo. Kana ndazunza mukosi, muende kuuzuru, ticakwenana."
4. Tsuro ndo kupindirira mu dondo, icienda


16
no mukosi, ndo kumanyira ku rwizi, ndo kusikoti: "Mvuu, ndinokusurjgai gumbo renyu." Mvuu ndo kubvuma. Tsuro yakazoti: "Mirai kashoma, ndi-mboenda mu dondo. Kana mukosi wazurjguzika, endai zasi, ticakwenana."
5. ino tsuro, iri mu dondo, yakazunguza mukosi. Mhuka mbiri dzose, dzisirjgaonane, dzaka-kwenana zuoa rose, kusikira mauro: tsuro icirjguno aekerera zayo.
6. Zuna ricida kudoka, iye yakaceka mukosi> no kukurumidza kundoti kune nzou: "Nzou wandi-kunda here?" Nzou yakati: "Hombarume, imi: ndi-nonyara zangu," ndo kubisa misodzi.
7. Tsuro yakandoshenedzera mvuu, iciti: "Mvuu, wandikunda here?" Ikati "Ezx> mukuru warjgu, ma-ndidukupisa. Handicazosimudzira musoro warjgu pakare." Ndo kubva yanyura mu rwizi.
8. Kubva rjguna iye, tsuro ne mvuu zakanerjga-na. Tsuro icinwa mvura, inonwa usiku; kana ici-nwa, inonyika gumbo rayo mu mvura iciisa pamu-romo: hainwe no muromo, nokuti inotya kurumna ne mvuu, ya kanyengedza kuti: ndinokukwena.
Ndo pakafira sa rurjgano.
5. PA BETHLEHEM.
1. akaitwa, na muzuna ayo, kuti cireno caka-bva kuna Kesare, kuti napasi pose nanyorwe. Ua-kazoenda nose kundonyorwa, mumrje no mumrje ku musha wo kwake.
2. Na iye Yosefe wakabva Galilea pa musha we Nazareth, wakaenda Yudea, ku musha wa Davi-de, unonzi Bethlehem, nokuti waine we 'mba no rudzi rwa Davide, kuti anyorwe, pamrje cete na Maria, wa akarjga akawana, waine ne mimba.
3. akaitwa, naripo mazuna ake okupona akapera, wakapona mrjanakomana wake we da-rjgwe, ndo kumuputira ne miceka, no kumuisa mu cidyiro ce mombe, nokuti makanga musina ugaro kunano mumba ya nayenzi.


4. Kwait>apo mu nyika iyoyo nafudzi, naice-rjgeta no kurindirira darjga rauo. Onai! arjgere wa Mambo wakamira parjari, kuperja kwa Yane kwaka^ natenderedza, nakatya nkuru. Arjgere wakati ku-nanc: Musatye^ nokuti onai! ndinokuparidzirai mu-faro mukuru, ucanapo kuna nanhu nose.
5. Nokuti nhasi uno Mununuri wazarirwe'mi mu musha wa Davide, ndiye Kriste Mambo. Ndi-coci ciratidzo kune'mi: Mucaona mucece wakaputi-rwa ne miceka; anere mu cidyiro ce mombe.
6. Pakarepo kwaiuapo na nangere nazhinji wa-mapfumo e denga nncirumbidza Yane naciti: Mbiri kuna Yaoe kuuzuru, pnsi pagarike nanhu nano mrjo-yo wakanaka.
7. Kuzoti uarjgere nabva kwanari, no kuenda ku derjga, nafudzi nacitaurirana nakati: Atindosika Bethlehem, tindoona izwi raitwa, ra tambcziniswa na Mambo.
8. Uaka-cimbidzo-enda ndo kuona Maria na


-18
Yosefe, no mrjana anete mu cidyiro. Uaciona uaka-nzwisisa ze'zwi ra oakaudzwa pa musoro po mrjana uye. Uose nakanzwa, nakashamiswa ne z,a nakazi-niswa na nafudzi
9. Asi Maria waicerjgeta mazwi aya ose, aciara-rjgarira mu mrjoyo make. Uafudzi nakadzoka, oa-cikudza no kurumbidza Yane, pa musoro pe zpse, Z& nakanzwa no kuona, so kuudzwa kwa nakaitw.a.
6. RUDGANO RWE MHUKA
1. Rimrje gore, mhuka dzakashaya zpkudya. Ishe wadzo yaine shumba, yakanonga muti wo mu-cero. Iyo yakapa cirairo kunadzo, iciti, "Mumrje oga-oga, rjga arege kuenda kumuti uyu." 7,ino mhuka dzose-dzose dzaioata dzakarinda muti ma-zuna ose.
2. Umne usiku, tsuro yakamuka, ikakwira mu muti, ndo kudya yoga. Marjgwanani, shumba yaka-tarira, ikamutsa dzimqe iciti; "Dga tishopere, ndi-ani wakadya mucero?" Tsuro yakati; "Ndini ndino-zina kushopera. Dga timanyiran; mu Bani, anerjge awa, ndiye wakadya."
3. Nzou, ino mumhu mukuru, ndokubva yawa. Dzimrje dzakati: "Dga aurayiwe." Nzou ndokubva yaurayiwa. Tsuro ikati; "Ndinoda kutakura musoro wayo." Mu nzira yo kuenda, tsuro yakaimba iciti: "Kuuraya nzou, ndini ndakadya." Dzimrje dzikati: "Unoimba seyiko?" Iyo ikati: "Ndadiyi warjgu? Ini ndinoti; musoro we nzou unorema."
4. Dzakasika padyo pe gomo. Tsuro ndo ku-kwira pa musoro paro, ikaimba icishenedzera kwa-Zo, iciti: "Kuuraya nzou ndini ndakadya." Shumba ikane ne hasha, ikadzirjgana nayo. Iyo ikapinda rau guru. Shumba ikarindirira. pa musuo pe guru, ndo ku6ata gumbo re tsuro.
5. Tsuro ikati: "Uko ku6ata mudzi." Shumba ikaregedza tsuro. Iyo ikaseka iciti: "Uri Benzi. unondiregedza." Shumba icifa ne shurjgu ne nzara, ndo kudzura vudzi rayo re mu musoro wayo; ika-enda z,ayo.


19-
6. Tsuro ikasara, iciti: "Shumba iri pano." Kuzoti mhepo yabisa vudzi re shumba, tsuro ndo kubuda. ^ino ^asarjgana ne shumba iyoyo. Shumba ikati; i?Ndiyewe tsuro iye here?" Tsuro ikati: "Handisiri'ni. Ini ndin tsuro makarja."
7. Shumba ikati: "Ndinokuregera: Hausiri'we" Tsuro ndokubva yoenda, ikacituka shumba, iciti: "Uri 6enzi. Ndini ndakadya." Shumba icibva yo dzirjganisa tsuro; iyo ndo kutiza.
Ndo pakafira sa rurjgano.
7. UANA UAdlKI
1. VJakauya kuna Yesu, uane nana nadiki, kuti aise maoko ake pamusoro pano, no kunamata. Asi nafundi naciona i^o, nakarambidza nadzimai no kunatuka.
2. Yesu, kuzoti anaona, wakatsamrja, akashe-nedza nafundi, akati kunano: "Dana nadiki rjga na-uye kwandiri, musauadzioise, nokuti umambo we derjga, ndo wa nakadayi. Cokwadi, ndinoti kunemi: Aninani asirjgagamucire umambo we derjga so mrjana mucfiki, haarjgapinde munawo." Iye ndo kuna-gumbatira no kuisa maoko pa musoro pano, no ku-nabenedika.
3. Rimrje zuoa, pfurjgwa dzakapinda mu mnoyo ya nafundi, dzokuti: "Ndaiui wedu acana mukuru, mu umambo we denga?" Yesu wakashenedza mrjana mudiki no kumuisa pakati pano, akamugumbati-ra, akazoti: "Cokwadi ndinoti kunemi, kana musi-rjgapinduke, mukaita sa nana nadiki, hamurjgapinde mu umambo we cferjga. Aninani anoziita mudiki so mrjana uyu, ndiye mukuru mu umambo we derjga.
4. "Aninani anogumbutsa mumrje wa nadiki inana nanonditendera, ^akanaka kwaari kuti asurjgi-rwe guyo pa mutsipa pake, awisirwe mugurjgwa. Ce-njerai kuti murege kuzjdza mumrje wa nadiki inana, nokuti ndinoti kunemi: Uarjgere nano nari kude-rjga, nanotarisa misi yose uso wa fia6a warjgu ari kuderjga."


8. U ASI KANA NE SHUMBA-MIJNHU. 1.
1. Uakarjga uari namrje uasikana nakatumrja na nadzimai kundocera tsenza mu matoro. Uakafa-mba, nakagika kumatoro kuye, nakatarjga kucera tsenza dzano, ndo kuzadza tswanda dzaoo, ndo kuenda nadzo kurwizi kundodzisuka. Kana napedza kusuka, nakatarjga kurorjgedza kuenda kumusha ne tsenza.
2. ino nakati nacifamba ne nzira yano nakafa-mba no kufamba; nakasarjgana no mumrje murume wainzi, Mupambawagwera (waimuka shumba, vud^i rake raina refu kwazp). Kudaro murume uyo wa-kakumbira tsenza; ndo kupiwa imne cete nziye; z,ino nakafamba ^aoo mberi.
3. Kuzoti caua cinhambge, namrje nasikana nakati: "Mai we! nhasi zako na'mai; nokuti wapa murume tsenza; namboti: "Musape aninani wose wamunosa-rjgana naye." Naizp?x> musikana uye wakacema acidzokera kwakare aciti; "Nziye yarjgu yandapa Mupambawagwera, ane vudzi rinerjge cuma kudi-muka roturjgirwa homo."
4. Ndo kucienda kudzamara wamu6ata no kugi-ka paari, akaciti: "Nziye yarjgu yandakupa." Murume akaciti: "Wambondipireyi?" Ndokubva oti: "Kana ucida nziye yako, aticiondai tose ku musha kwangu." Masikana uye akacitendera kuenda naye ku musha kwake.
5. Kana agika kuye, wakagara ^ake nano, ndo kugara ne imne cembere yo mukadzi, yaine ne mba-re ku musana kwayo; yaine amai na iye Mupambawagwera. Musikana waiitwa so munyai. Kuciti kana ana mauro wonoyedzisa na mapere.
6. ino kana otamba na mapere, ona, cimne ci-pere corfonhedza rute, cokwenya musikana uye. Hamba, iciona, yoti: "Mrjana wa nanhu cipere" i-no coti: "Ha! taiita seyi? Tinotamba zecfu." Uaicfa-ro misi yose.
7. Kana oenda ku tsime, oenda no musoro wo munhu, mukombe wo ruoko, hata ye nyoka, zose iz;i wai6ata asingatye na kashoma kose kuti ici ciyi?


21
Kuzoti mumrje musi, wakabvunziwa kunzi; "Zjmo wofurjga kumusha kwako here?" Akati; "'Horjgu."
8. Kana akarjga apedza makore matatu ikoko kucfaro, Mupambawagwera wakatuma nana ^ipere na capurjgu kuminda ya nanhu, kundotsaga nana nakanaka. ino ^akauya z,ipere na nana nakaipa; capurjgu no wakanaka, ndo kupiwa mrjana uye wa-kanaka kuno musikana, ndo kumushongedza kwazp ne cuma ne z,imrje ^ishongo zakanaka.
9. Wakapiwano ^imne ^izhinji zp kufadza nakuru nake; ndo kupiwa cipere kumuperekedza na capurjgu. Wakatarjga kufamba. Kana cipere codonha rute kuda kudya musikana, capurjgu, cakaona, ca-kashenedzera ciciti: "Unoiteyi cipere, mrjana wa nanhu?" Cipere cakati: "Hapana candinoita, tinofa* mba zedu."
10. Kana naika ku musha kwa 6a6a, musikana wakapinda mumba ma amai. Kana nakamuona na-kashama; hanana kumuzina na kashoma kose, asi kuzoti ati kuna nakuru nake: "Ndini mnana wenyu wakarjga andocera tsenza ku matoro," oakafa no ku-fara. Wakati:' Onai nanhu nandiperekedza," ndo kupiwa mombe, ndo kuenda kwakare.
9. UASIKANA NE SHUMBA-MUNHU. II
1. Uainne nasikana nakane ne shanje, nakaona pfuma dza akauya nadzo. Uakati: "Toendauo." Musikana wakati: "Uyai, ndikuudzei za munonoita kana magika." Uakaramba kutendera, nakapindura ne hasha, naciti: "Hatidi kuudzwa newe. Tinozina toga."
2. Uakatarjga kufamba rwendo rwano. Kana nagika ikoko, nakaona cembere. Iyo yakanabvunza, iciti: "Ciyi ciri kumusana kwarjgu?" Mumrje musikana wakati: "Mbare."
3. ino kan oamrje nakaona, nakati: "Isu tino-enda ku musha.'' Mumrje wakaramba kuenda nano. Kana akasara, murume uye wakauya mushure; cipere. Musikana waka?iseka, aciti: "Izp ndizp ?iyi? Tarira maziromo azp; ndi wo anopanda nanhu."


22 -
4. 7,ino cembere yakabvunza musikana pakare yakati: "Cirorjgo carjgu nde ceyi?" Wakati: "Zisoro ro munhu." "Mukombe warjgu ndo weyi?" Musikana wakati: "Ruoko rwo munhu." Yakati pakare: "Ko! hata yarjgu nde yeyi?" Wakati: "Nyoka."
5. ino cembere yakamutuma kundocera mvura. Musikana wakaramba aciti "Ndiani ano6atiswa musoro wo munhu?" cembere yakati "7,a usirjga-rairwe, cienda." ^ino iye watarjga kuenda, waka-ika paine ne citafi, cikati: "Kaziwa, musikana, uno-bvepi?" Iye wakati: "Handitaure ne citafi: ndirjga-cipxanye."
6. Ico cakadanira coti: "Mira ndikuraira zano." Cikacimuti: "Enda ku dzimba idzo, ukaikonzi: Ti-nda mumba umo,' urambe. Ukanzi: pakare: 'Pinda mune ye cipiri,' urambe. ino ukazonzi: 'Pinda mu-ne ye citatu,' ubvume." Iye wakaramba kuteerera citafi.
7. Wakagika ku dzimba idzodzo, nokunzi: "Pinda mumba umo," iye ndo kupinda. ino shumba yakatuma zipere kuti; "Endayi, mudye munhu uyo." yakati: "Hekani warn." akadaro, se^a zaudzwa.
8. TJno shumba yakatuma capurjgu kutora gu-mbeze rake, rine ropa, ndo kunoriisa pa muti, wai-na pakati po musha wo musikana. Uakuru nacibva kuminda, no kuriona nari kure, nakati: "Kuda mu-penyu." Kana nasika nakacema kwa^o. Uamne nakati: "Nokuti mrjana wenyu haida kuudzwa, sa-ka adyiwa."
Ndo pa rwafira sa rurjgano.
10. CITSUKU.
1. Mumrje musikana mudiki waipfekeswa na 'mai ne jira d?uku ne duku d^uku wakazonzi Citgu-ku. Rimne zuna amai nakati: "Citguku, tora tswanda iyi ine cipapata no uci, uende nayo kuna ambuya nanorwara nkuru. Cenjera urege kutsauka: ukuru-midze kufamba, usirjgataure na namne mu nzira."


2. Mudiki ndo kutora tswanda, aka6uda, akapfu-ura Bani, no kupinda mu dondo. Acifamba mo, wakaona pa dini, mhumhi huru, yakati: "Kaziwa, Citsuku," asi iye wairamba acifamba z,ake. Mhumhi yakamutenera no kuti pakare: "Kaziwa, Citguku, unokurumidzireyi, uneendepi?" Musikana wakada-nira oti: "Ndinoenda ne cipapata no uci kana'mbu-ya nanorwara." Mhumhi yakati: "Uanogarepi?" Ci-tsuku wakati: "Mumba ndiki seri kwe dondo, pa ci-komo." Ndo kusiya mhumhi iri mu nzira.
3. Asi iyo yakatizira ne imne nzira, no kutarjgira kusika kumba. Yakagogodza pa gonhi. Makanzi; Kwena mukosi, pacazaruka. Ikakwena mukosi, ika-zopinda, ikacimbidzokweoera kunze mucembere, no kumuisa pa madenere.
4. ^ino yakafuga gumbeze, no kupfeka ciduku ca'mbuya, no kuzorinda pa uriri. Pakarepo paka-


- 24
nzi pa musuo 'gagogo' Mhumhi yakati ne'zwi sho-ma: "Kweoa mukosi, pacazaruka," ndo kuzopinda Citsuku.
5. Mudiki wakasedera pa uriri, no kushama zi-kuru, aciti: "Mbuya, muna maziso makurukuru." Yakati: "Honguka! okukuonesa muzukuru wangu Iye akati: "Mbuya, mune nzene ndefundefu." "He-eka! dzo kukunzwisisa, muzukuru warjgu."
6. "Asi mbuya, muna mazizino mazhinji-zhinji." "Ho-ka! okukudyisa iwe." Mhumhi ndo kukwaku ka, yondomu6ata, asi pakarepo narume naniri naka-pinda mumba, nane demo ne pfumo, ndo kuuraya mhumhi, no kuponesa mnana.
7. Uakazotsaga no kuwana ambuya pa madene-re, ndo kuuarindisa pakare. Uose nari nana, naka-dya cipapata no uci, zaitapirisa, nose nacifarisa zikuru.
11. J3ENZI KWARO
1. Kwaioe no mumrje mupfumi, ano munda wa-imu6erekera z,ikuru. Wakararjgarira mu mrjoyo make, aciti: "Ndirjgaiteyi, nokuti hapana pa ndirjga-urjganidzire ?;okudya yarjgu?"
2. Akazoti: "Ndicaita i^o^o; ndicakromora ma-tura arjgu, ndirjgozonaka makuru. Munawo ndica-urjganidza ^ibereko zose ^e minda, ne nhumbi dzose dzarjgu. Ndicazoti ku mneya ^var)gu: Mrjeya, une pfuma zhinji dzakaurjganidzirwa makore mazhinji. Zorora zako. Udye, unwe, ufare zako."
3. Asi Yaoe wakati kunaye, "Iwe wo urema, 6e-nzi. Usiku uno, nanotsagira kwauri mrjeya wako. Ko! za wakaurjganidza zjcana na'ni?"
Wakadaro ano^iunganidzira pfuma, asirjgapfu-me kuna Yane.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P18_LM00001 174 2186
RightMargin P18_RM00001 1407 175
BottomMargin P18_BM00001 2228 230
PrintSpace P18_PS00001 1233
TextBlock P18_TB00001 716 138
TextLine P18_TL00001 722 48 126 30
String P18_ST00001 CONTENT 16 WC 0.65 CC 0580
P18_TB00002 102 1215
P18_TL00002 180 108 1214 49
P18_ST00002 122 55 25 no 0.80 40
SP P18_SP00001 235 147 22
P18_ST00003 257 177 46 mukosi, 0.74 6320023
P18_SP00002 434 154 19
P18_ST00004 453 109 86 39 ndo 0.68 450
P18_SP00003 539 148
P18_ST00005 558 252 kumanyira 0.75 530242210
P18_SP00004 810 157
P18_ST00006 828 110 57 38 ku 0.69 06
P18_SP00005 885 36
P18_ST00007 921 125 rwizi, 0.77 303060
P18_SP00006 1046 156 32
P18_ST00008 1078 0.63 730
P18_SP00007 1164 31
P18_ST00009 1195 199 Jkugikoti: 0.55 8878100370
P18_TL00003 181 161 47
P18_ST00010 162 169 44 "Mvuu, 0.66 350145
P18_SP00008 350 206
P18_ST00011 369 346 ndinokusuggai 0470016008000
P18_SP00009 715 208
P18_ST00012 746 gumbo 0.81 04500
P18_SP00010 903
P18_ST00013 933 171 renyu." 0.97 0000100
P18_SP00011 1104 54
P18_ST00014 1158 163 129 37 Mvuu 0.92 0003
P18_SP00012 1287 200 23
P18_ST00015 1310 85 0.87 300
P18_TL00004 211 1203
P18_ST00016 226 kubvuma. 0.99 00000000
P18_SP00013 406 250 52
P18_ST00017 458 213 137 Tsuro 0.91 00400
P18_SP00014 595 28
P18_ST00018 623 207 45 yakazoti: 0.88 201000340
P18_SP00015 830 258
P18_ST00019 150 "Mirai 0.72 004407
P18_SP00016 1035 26
P18_ST00020 1061 212 219 kashoma, 0.89 20040000
P18_SP00017 1280 29
P18_ST00021 1309 74 ndi 0.67 540 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndimboenda
P18_TL00005 263
P18_ST00022 mboenda 0000700 HypPart2
P18_SP00018 391 301
P18_ST00023 419 275 72 mu 03
P18_SP00019 491 27
P18_ST00024 518 158 dondo. 807400
P18_SP00020 676
P18_ST00025 264 123 Kana 0.79 0080
P18_SP00021 853
P18_ST00026 884 mukosi 0.86 530000
P18_SP00022 1053
P18_ST00027 1082 313 wazugguzika, 0.82 000180322003
P18_TL00006 591
P18_ST00028 endai 0.76 00407
P18_SP00023 306 352
P18_ST00029 324 99 zasi, 0.83 20032
P18_SP00024 423 360 21
P18_ST00030 444 314 327 ticakwenana." 0.73 0500700847001
P18_TL00007 373 1156
P18_ST00031 374 5. 1.00 00
P18_SP00025 266 411
P18_ST00032 318 ^ino 0.49 10540
P18_SP00026 420
P18_ST00033 459 380 tsuro, 304200
P18_SP00027 588
P18_ST00034 616 iri 026
P18_SP00028 668
P18_ST00035 695 385 73 0.60
P18_SP00029 768
P18_ST00036 795 dondo, 0.78 800400
P18_SP00030 957
P18_ST00037 985 yakazugguza 00600280200
P18_SP00031 1286 421
P18_ST00038 1313 386 04 mukosi.
P18_TL00008 1218
P18_ST00039 107 kosi. 40050
P18_SP00032 287 462
P18_ST00040 344 424 159 Mhuka 84400
P18_SP00033 503
P18_ST00041 542 mbiri 50400
P18_SP00034
P18_ST00042 696 139 dzose, 001103
P18_SP00035 835 468
P18_ST00043 877 343 dzisiggaonane, 0.70 03826811010601
P18_SP00036 1220 471
P18_ST00044 1251 dzaka- 0.85 600200
P18_TL00009 474 1217
P18_ST00045 204 kweoana 6008060
P18_SP00037 384 513
P18_ST00046 402 487 zuoa 0370
P18_SP00038 509
P18_ST00047 527 488 33 rose, 0.90 20002
P18_SP00039 635 521 20
P18_ST00048 655 475 188 kugikira 02800050
P18_SP00040 843
P18_ST00049 870 160 mauro: 500000
P18_SP00041 1030
P18_ST00050 1050 482 118 tsuro 30100
P18_SP00042 1168
P18_ST00051 1197 icigguno 0.64 50482080
P18_TL00010 526 330
P18_ST00052 196 aekerera 80700020
P18_SP00043 376 564
P18_ST00053 394 538 116 35 ^ayo. 100001
P18_TL00011 231 584
P18_ST00054 586 6. 05
P18_SP00044
P18_ST00055 320 585 114 Zuoa 0480
P18_SP00045
P18_ST00056 460 136 ricida 020080
P18_SP00046 596
P18_ST00057 633 kudoka, 0.58 3580045
P18_SP00047 821 630
P18_ST00058 851 67 iye
P18_SP00048 918 631 41
P18_ST00059 959 218 yakaceka 0.95 00000030
P18_SP00049 1177
P18_ST00060 1216 183 mukosi) 0530078
P18_TL00012 1204
P18_ST00061 648 0.59 80
P18_SP00050 236 674
P18_ST00062 255 308 kukurumidza 0.71 30560330404
P18_SP00051 563 673
P18_ST00063 581 kundoti 0312003
P18_SP00052 761
P18_ST00064 781 637 111 kune
P18_SP00053 892
P18_ST00065 913 121 nzou: 70036
P18_SP00054 1034
P18_ST00066 1064 146 "Nzou 00302
P18_SP00055 1210
P18_ST00067 1245 636 140 wandi 02005 wandikunda
P18_TL00013 686 1219
P18_ST00068 145 kunda 61820
P18_SP00056 325 724
P18_ST00069 here" 700000
P18_SP00057 493 725
P18_ST00070 688 Nzou
P18_SP00058 642
P18_ST00071 yakati: 0008023
P18_SP00059 733
P18_ST00072 859 326 "Hombarume, 07080013600
P18_SP00060 1185 732
P18_ST00073 1206 687 imi: 1006
P18_SP00061 1291
P18_ST00074 1312 87 ndi- 5001
P18_TL00014 737
P18_ST00075 750 190 34 nonyara 7070440
P18_SP00062 371 784
P18_ST00076 390 739 172 ^aggu," 0.57 10084430
P18_SP00063 562 785
P18_ST00077 582 500
P18_SP00064 775
P18_ST00078 155 kubisa 050000
P18_SP00065 842 776
P18_ST00079 860 738 191 misodzi. 0.84 35000021
P18_TL00015 234 796 1166
P18_ST00080 798 7.
P18_SP00066 269 836
P18_ST00081 134 00600
P18_SP00067
P18_ST00082 478 yakandosheoedzera 00000310608050000
P18_SP00068 937 844
P18_ST00083 956 809 141 mvuu, 00330
P18_SP00069 1097 16
P18_ST00084 1113 797 100 iciti: 700012
P18_SP00070 1213 17
P18_ST00085 1230 170 000044
P18_TL00016 847
P18_ST00086 285 3061015020
P18_SP00071 886
P18_ST00087 486 848 400000
P18_SP00072
P18_ST00088 663 Ikati 21305
P18_SP00073 773
P18_ST00089 801 849 106 "E^o 00100
P18_SP00074 907 894
P18_ST00090 926 184 mukuru 0.61 742405
P18_SP00075 1110
P18_ST00091 1136 waggu, 008000
P18_SP00076 1298 895
P18_ST00092 1318 82 ma- 002
P18_TL00017 182 898
P18_ST00093 305 ndidukupisa. 804813303024
P18_SP00077 947 56
P18_ST00094 543 899 Handicazosimudzira 347070000030300600
P18_SP00078 1021
P18_ST00095 1048 912 173 musoro 000000
P18_SP00079 1221
P18_ST00096 1248 911 153 waggu 00803
P18_TL00018 949 955
P18_ST00097 pakare." 00561000
P18_SP00080 378 997
P18_ST00098 432 950 98 Ndo 040
P18_SP00081 530 988
P18_ST00099 550 kubva 03100
P18_SP00082 691
P18_ST00100 709 962 192 yanyura 0180600
P18_SP00083 901
P18_ST00101 920 963
P18_SP00084 993
P18_ST00102 1011 951 rwizi. 022030
P18_TL00019 232 1008 1169
P18_ST00103 1010 8.
P18_SP00085 268 1047 53
P18_ST00104 321 Kubva 07500
P18_SP00086
P18_ST00105 gguna 0.54 80580
P18_SP00087 634 1056
P18_ST00106 652 1009 81 iye, 2101
P18_SP00088
P18_ST00107 754 1015 117 00221
P18_SP00089 871
P18_ST00108 891 1022 ne
P18_SP00090 944
P18_ST00109 981 131 mvuu 0057
P18_SP00091 1112
P18_ST00110 1147 254 ^akanegga- 10000808500
P18_TL00020 1060
P18_ST00111 1072 65 na. 800
P18_SP00092 249
P18_ST00112 303 00040
P18_SP00093 439 1098
P18_ST00113 icinwa 601800
P18_SP00094 611
P18_ST00114 mvura, 506500
P18_SP00095 790 1105
P18_ST00115 823 inonwa 800300
P18_SP00096
P18_ST00116 1020 usiku; 403060
P18_SP00097 1160
P18_ST00117 1193 112 kana 6000
P18_SP00098 1305
P18_ST00118 1333 ici 006 icinwa,
P18_TL00021
P18_ST00119 1123 nwa, 8006
P18_SP00099 289
P18_ST00120 205 inonyika 31030000
P18_SP00100 1157
P18_ST00121 532 03000
P18_SP00101 690
P18_ST00122 1124 rayo 5000
P18_SP00102 811
P18_ST00123 24
P18_SP00103 904 1148
P18_ST00124 935 mvura 0.93 00300
P18_SP00104 1083 1149
P18_ST00125 1111 iciisa 600301
P18_SP00105 1232
P18_ST00126 1258 143 pamu- 40020
P18_TL00022 1162
P18_ST00127 1174 130 romo: 50000
P18_SP00106 312 1200
P18_ST00128 331 167 hainwe 200100
P18_SP00107 498
P18_ST00129 1175
P18_SP00108 574
P18_ST00130 593 muromo, 1027001
P18_SP00109 799 1207
P18_ST00131 827 nokuti 000350
P18_SP00110 977
P18_ST00132 1005 inotya 640320
P18_SP00111 1151 1209
P18_ST00133 1191 209 kurumga 0305080
P18_TL00023 1106
P18_ST00134 1225 51
P18_SP00112
P18_ST00135 144 00413
P18_SP00113 398 1259
P18_ST00136 418 ya
P18_SP00114 472
P18_ST00137 490 304 kanyeggedza 01300800400
P18_SP00115 794 1260
P18_ST00138 812 104 kuti: 02500
P18_SP00116 916
P18_ST00139 353 ndinokukwena. 0380000300800
P18_TL00024 282 1263
P18_ST00140 0.94 010
P18_SP00117 1302
P18_ST00141 1264 pakafira 50204460
P18_SP00118 1311
P18_ST00142 608 1277 sa
P18_SP00119
P18_ST00143 675 1276 203 ruggano. 10840000
P18_TB00003 176 1231
P18_TL00025 519 1413 537
P18_ST00144 02
P18_SP00120 554 1450
P18_ST00145 PA 0.53
P18_SP00121 680
P18_ST00146 707 349 BETHLEHEM. 0005000020
P18_TL00026 1502 1165
P18_ST00147 1504 1. 10
P18_SP00122 267 1540
P18_ST00148 222 Rakaitwa, 1000023005
P18_SP00123 1550
P18_ST00149 573 1515 na 70
P18_SP00124 627 1541
P18_ST00150 653 1516 muzuna 400880
P18_SP00125 834 1542
P18_ST00151 862 92 ayo, 0000
P18_SP00126 954
P18_ST00152 982 1503 93 kuti 4600
P18_SP00127 1075
P18_ST00153 1114 cireno 004080
P18_SP00128 1254
P18_ST00154 1283 caka- 00002
P18_TL00027 1553
P18_ST00155 bva 000
P18_SP00129 1592
P18_ST00156 281 kuna 0620
P18_SP00130
P18_ST00157 416 1555 Kesare, 0000322
P18_SP00131 589 1600
P18_ST00158 609 1554 0510
P18_SP00132 701
P18_ST00159 719 149 napasi 800005
P18_SP00133 868 1602
P18_ST00160 887 1567 103 pose 0.96 1000
P18_SP00134 990
P18_ST00161 239 nanyorwe. 806006000
P18_SP00135 1249 1601 78
P18_ST00162 1327 1556 Ua- 700
P18_TL00028 1604
P18_ST00163 217 kazoenda 00300530
P18_SP00136 400 1642
P18_ST00164 1618 101 nose 8000
P18_SP00137 1643
P18_ST00165 333 kundonyorwa, 000000004005
P18_SP00138 872 1652
P18_ST00166 mumge 02580
P18_SP00139
P18_ST00167
P18_SP00140 1137 1644
P18_ST00168 21080
P18_SP00141 1653 15
P18_ST00169 1342 1605 58
P18_TL00029 1655
P18_ST00170 musha 53000
P18_SP00142 336 1693
P18_ST00171 354 1668 wo
P18_SP00143 1694
P18_ST00172 438 1656 kwake,
P18_TL00030 233 1714
P18_ST00173 1715 2.
P18_SP00144 1751
P18_ST00174 323 Na
P18_SP00145 1752
P18_ST00175 68
P18_SP00146 484 1761
P18_ST00176 520 Yosefe
P18_SP00147 1753
P18_ST00177 711 wakabva 6000000
P18_SP00148
P18_ST00178 952 Galilea 0001240
P18_SP00149 1115
P18_ST00179 1153 1728 pa
P18_SP00150 1762
P18_ST00180 1247 70040
P18_TL00031 1765
P18_ST00181 1777 60 we
P18_SP00151 244 1803
P18_ST00182 225 Nazareth, 000060221
P18_SP00152 1810
P18_ST00183 507 wakaenda 00600820
P18_SP00153 742
P18_ST00184 769 1766 Yudea, 041005
P18_SP00154 929 1811
P18_ST00185 948
P18_SP00155 1804
P18_ST00186 1025 02040
P18_SP00156 1178
P18_ST00187 1778 64 wa
P18_SP00157 1261
P18_ST00188 1281 Davi 0.98 Davide,
P18_TL00032 1815
P18_ST00189 63 de, 005
P18_SP00158 247 1861
P18_ST00190 276 1817 unonzi 380200
P18_SP00159 1854
P18_ST00191 461 1816 261 Bethlehem, 5062003000
P18_SP00160 1860
P18_ST00192 200020
P18_SP00161
P18_ST00193 942 133 waine 00080
P18_SP00162 1855
P18_ST00194 1829 61
P18_SP00163
P18_ST00195 'mba
P18_SP00164 1317
P18_ST00196 1345 1830
P18_TL00033 1866
P18_ST00197 rudzi 44001
P18_SP00165 1904
P18_ST00198 334 1879 rwa
P18_SP00166 1905
P18_ST00199 456 1867 0003000
P18_SP00167 629 1913
P18_ST00200 657 0410
P18_SP00168 749
P18_ST00201 777 1880 anyorwe, 06008004
P18_SP00169 1914
P18_ST00202 1029 pamge 00280
P18_SP00170 1182 1915
P18_ST00203 1223 1874 90 cete
P18_SP00171 1906
P18_ST00204 1346
P18_TL00034 1918 1066
P18_ST00205 Maria, 305007
P18_SP00172 1963
P18_ST00206 1931
P18_SP00173 413 1956
P18_ST00207 165 akagga 000820
P18_SP00174 597 1965
P18_ST00208 216 akawana, 00300302
P18_SP00175 832 1964
P18_ST00209 852 1919
P18_SP00176 983
P18_ST00210 1004
P18_SP00177 1057 1957
P18_ST00211 1077 mimba, 020004
P18_TL00035 1976
P18_ST00212 1977 3.
P18_SP00178 2014
P18_ST00213 337 223 1006010600
P18_SP00179 560 2023
P18_ST00214 614 naripo 800040
P18_SP00180 762 2024
P18_ST00215 815 1989 mazuna 100580
P18_SP00181 992 2015 66
P18_ST00216 1058 ake
P18_SP00182
P18_ST00217 1201 198 okupona 0040000
P18_TL00036 2026
P18_ST00218 195 akapera, 05050302
P18_SP00183 2074
P18_ST00219 2027 wakapona 00200050
P18_SP00184 2075
P18_ST00220 2028 341 mganakomana 38050103040
P18_SP00185 1042 43
P18_ST00221 1085 wake
P18_SP00186 2066
P18_ST00222 1240 2040 62
P18_SP00187
P18_ST00223 1332 69 da-
P18_TL00037 2077
P18_ST00224 2089 ggwe, 80506
P18_SP00188 315 2125
P18_ST00225 050
P18_SP00189 2116
P18_ST00226 2078 273 kumuputira 0420001030
P18_SP00190
P18_ST00227 741 2091 50
P18_SP00191 793
P18_ST00228 822 miceka, 0400801
P18_SP00192 998 2124
P18_ST00229 1027
P18_SP00193 1081 2117
P18_ST00230 1101 kumuisa 0400005
P18_SP00194 1299
P18_ST00231 1329 2090 71 01
P18_TL00038 2127
P18_ST00232 cidyiro 0033360
P18_SP00195 2175
P18_ST00233 363 2141 ce
P18_SP00196 410 2166
P18_ST00234 429 2129 mombe, 000306
P18_SP00197
P18_ST00235 643 2128 700233
P18_SP00198 2167
P18_ST00236 825 210 makagga 0000810
P18_SP00199 2177
P18_ST00237 2130 musina
P18_SP00200 1237 2168
P18_ST00238 1269 ugaro 08350
P18_TL00039 2178 641
P18_ST00239 kunano 066080
P18_SP00201 2218
P18_ST00240 2179 mumba 34400
P18_SP00202 545
P18_ST00241 2192
P18_SP00203 2227
P18_ST00242 2180 oayenzi. 80008050


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2550 WIDTH 1636
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 417
LeftMargin P27_LM00001 1082 2049
RightMargin P27_RM00001 1628 8
BottomMargin P27_BM00001 2466 84
PrintSpace P27_PS00001 546
TextBlock P27_TB00001 1133 495 269
TextLine P27_TL00001 1506 444 122
String P27_ST00001 CONTENT m WC 0.19 CC
P27_TB00002 2250 500 216
P27_TL00002 1099 2314 391 54
P27_ST00002 239 46 I^CROFLKO 0.12 810888888888
SP P27_SP00001 1338 2360 24
P27_ST00003 1362 2326 39 37 by 0.21 87
P27_SP00002 1401 2363 25
P27_ST00004 1426 2329 64 the 788
P27_TL00003 1098 2367 456 56
P27_ST00005 213 50 ^VERSITV 0.17 781088878878
P27_SP00003 1311 2417
P27_ST00006 1336 2377 41 OF 0.13 88
P27_SP00004 1377 2414 26
P27_ST00007 1403 2380 151 43 FLORIDA 0.16 8888878
P27_TL00004 2418 190
P27_ST00008 LIBRARIS 876888885


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P9_LM00001 174 2173
RightMargin P9_RM00001 1408
BottomMargin P9_BM00001 2214 244
PrintSpace P9_PS00001 1234
TextBlock P9_TB00001 726 115 42
TextLine P9_TL00001 732 47 103 30
String P9_ST00001 66 38 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P9_SP00001 770 69 4
P9_ST00002 774 61 7 0.77 40
P9_TB00002 101 2113
P9_TL00002 180 107 1219 49
P9_ST00003 191 48 kuBurfa; 0.61 05827700
P9_SP00002 371 155 20
P9_ST00004 391 109 211 kwaedza. 0.95 00003000
P9_SP00003 602 147 143
P9_ST00005 745 110 46 Kapuya 000000
P9_SP00004 925 156
P9_ST00006 945 167 yaiuya, 0.90 0211200
P9_SP00005 1112 21
P9_ST00007 1133 135 ^imge 0.59 100180
P9_SP00006 1268
P9_ST00008 1289 108 43 kata- 0.66 50803
P9_TL00003 181 159 1218 39
P9_ST00009 146 nhatu. 0.81 060220
P9_SP00007 327 198 105
P9_ST00010 432 160 232 Kuteerera 054000000
P9_SP00008 664
P9_ST00011 684 84 ndo 0.73
P9_SP00009 768
P9_ST00012 789 162 161 36 kwaine 0.76 102280
P9_SP00010 950 19
P9_ST00013 969 kwake. 0.84 600110
P9_SP00011 1129 97
P9_ST00014 1226 173 37 Kwaka- 074172
P9_TL00004 899 113
P9_ST00015 222 82 gga 0.48 860
P9_SP00012 263 258
P9_ST00016 282 179 kwauya 0.91 000400
P9_SP00013 461
P9_ST00017 482 212 196 44 Kataora, 0.89 50100002
P9_SP00014 678 256
P9_ST00018 699 381 kuzokushanyira. 0.82 200000070002580
P9_SP00015 1080 257 -351
P9_ST00019 729 288 M 0.92
P9_SP00016 773 324 53
P9_ST00020 826 300 24 m 0.85 1
P9_TL00005 182 354
P9_ST00021 73 Ma 00
P9_SP00017 255 18
P9_ST00022 273 52 ke
P9_SP00018 325
P9_ST00023 346 355 11 i 0.58
P9_SP00019 357
P9_ST00024 430 Me
P9_SP00020 499 392
P9_ST00025 520 367 83 34 nyu 002
P9_SP00021 603 401
P9_ST00026 685 102 Mha 0.86 040
P9_SP00022 787
P9_ST00027 806 55 ka
P9_SP00023 861 393 104
P9_ST00028 965 Mhu 070
P9_SP00024 1070 22
P9_ST00029 1092 32 ri 63
P9_SP00025 1124
P9_ST00030 1231 96 45 Mge 0.71 080
P9_SP00026 1327 402
P9_ST00031 1348 368 ne
P9_TL00006 185 413 1216
P9_ST00032 70 Mo 0.74 50
P9_SP00027 450
P9_ST00033 274 426 54 33 yo
P9_SP00028 328 459
P9_ST00034 475 414 75 Mu 0.67 06
P9_SP00029 550 451
P9_ST00035 570 25 ce
P9_SP00030 616
P9_ST00036 635 80 35 gge 800
P9_SP00031 715
P9_ST00037 736 415 31 ti
P9_SP00032 767 452 130
P9_ST00038 897 416 72
P9_SP00033
P9_ST00039 988 58 mi 05
P9_SP00034 1046
P9_ST00040 1201
P9_SP00035 1273
P9_ST00041 1291 gi 0.56
P9_SP00036
P9_ST00042 1345 427 56 27 na 0.39
P9_TL00007 183 471 1217
P9_ST00043 Mbo 500
P9_SP00037 285 509
P9_ST00044 304 472 ni 0.79
P9_SP00038 349 510
P9_ST00045 454 474 71
P9_SP00039 525
P9_ST00046 544 485 ra
P9_SP00040 590
P9_ST00047 610 78 dza 0.75
P9_SP00041 688 511
P9_ST00048 708 486 26 no 10
P9_SP00042 763 512
P9_ST00049 867 99 380
P9_SP00043 966
P9_ST00050 987 65 dzi 0.78 006
P9_SP00044 1052 121
P9_ST00051 1173 74 0.55
P9_SP00045 1247
P9_ST00052 1266
P9_SP00046 1313
P9_ST00053 1331 nje 420
P9_TL00008 531
P9_ST00054
P9_SP00047 568
P9_ST00055 543 123 ggwa 8000
P9_SP00048 396 578
P9_ST00056
P9_SP00049 470 569 79
P9_ST00057 549 533 01
P9_SP00050 619
P9_ST00058 639 545 29 u 0.31 6
P9_SP00051 668
P9_ST00059 686 ro
P9_SP00052 733
P9_ST00060 808 532 90 Mbi 0.83 122
P9_SP00053 898
P9_ST00061 919 a
P9_SP00054 943
P9_ST00062 1022 534 100 Mhe
P9_SP00055 1122
P9_ST00063 1142
P9_SP00056 1177 579
P9_ST00064 60 Mi 0.80 03
P9_SP00057 1333
P9_ST00065 1354 sa
P9_TL00009
P9_ST00066 591 76 0.38
P9_SP00058 259 628
P9_ST00067 279 Be 0.57
P9_SP00059
P9_ST00068 347 re
P9_SP00060 629
P9_ST00069 411 ki
P9_SP00061 455
P9_ST00070 558 592
P9_SP00062 633
P9_ST00071 654 67 0.97 000
P9_SP00063 721
P9_ST00072 739 604 mu
P9_SP00064 813 630
P9_ST00073 891 594 0.87
P9_SP00065 964
P9_ST00074 985 02
P9_SP00066 1038
P9_ST00075 1059 593 0.94
P9_SP00067 1090 87
P9_ST00076 04
P9_SP00068 1249
P9_ST00077 1270 ko
P9_SP00069 1322
P9_ST00078 1341 605 ro- 231
P9_TL00010 649
P9_ST00079 0.88
P9_SP00070 238 687
P9_ST00080 656 to 0.93
P9_SP00071
P9_ST00081 403 650 93
P9_SP00072 496
P9_ST00082 515 651 0.53
P9_SP00073 547
P9_ST00083
P9_SP00074
P9_ST00084 742 77
P9_SP00075 819
P9_ST00085 922
P9_SP00076 1025 689
P9_ST00086 1045 nza 005
P9_SP00077 1118
P9_ST00087 1215 652 480
P9_SP00078 1312 697
P9_ST00088 1332 0.49 870
P9_TL00011 710
P9_ST00089 0.96
P9_SP00079 747
P9_ST00090 276 722
P9_SP00080 329
P9_ST00091 348 0.64
P9_SP00081 748
P9_ST00092 412
P9_SP00082 172
P9_ST00093 631 711
P9_SP00083 705
P9_ST00094 725
P9_SP00084 781
P9_ST00095
P9_SP00085 852
P9_ST00096 872
P9_SP00086 907
P9_ST00097 1087
P9_SP00087 1163 749
P9_ST00098 1182
P9_SP00088 1236
P9_ST00099 1255 723
P9_SP00089 1301
P9_ST00100 1319 81 bge 660
P9_TL00012 184
P9_ST00101 769
P9_SP00090 260
P9_ST00102 278 ku 0.47
P9_SP00091 336 17
P9_ST00103 353 782 wa
P9_SP00092 418 807
P9_ST00104 438 sha 030
P9_SP00093 516
P9_ST00105 620 771 Mvu
P9_SP00094
P9_ST00106
P9_SP00095
P9_ST00107 892 Mga 280
P9_SP00096 992 817
P9_ST00108 1011 ya
P9_SP00097 1064 816 89
P9_ST00109 1153 07
P9_SP00098 1228
P9_ST00110 783 mvu
P9_SP00099 1347
P9_ST00111 1365 0.14 8
P9_TL00013 844
P9_ST00112 Munomirirayi 0480641600020
P9_SP00100
P9_ST00113 606 163 Munda 04040
P9_SP00101 882
P9_ST00114 788 856 150 waggu 00821
P9_SP00102 938
P9_ST00115 960 845 uri 640
P9_SP00103 1026
P9_ST00116 1044 140 padyo 0.70 41306
P9_SP00104 1184
P9_ST00117 1203 858 pe
P9_SP00105 1256
P9_ST00118 1276 126 rwjzi. 208680
P9_TL00014 894
P9_ST00119 200 Mukadzi 0100102
P9_SP00106 383 933
P9_ST00120 405 204 anocema 4000030
P9_SP00107 609
P9_ST00121 627 896 190 misodzi. 51003050
P9_SP00108 934
P9_ST00122 886 Mupeoo 550084
P9_SP00109 1071
P9_ST00123 1088 909 mvura, 003001
P9_SP00110 1248 941
P9_ST00124 1269 908 133 anwe. 06087
P9_TL00015
P9_ST00125 170 Mgedzi 080001
P9_SP00111 993
P9_ST00126 384 946 193 mizhinji 03001310
P9_SP00112 577
P9_ST00127 611 959 169 yapera, 0030306
P9_SP00113 780 994
P9_ST00128 818 947 237 wakatuma 02302240
P9_SP00114 1055
P9_ST00129 1084 175 munyai 021033
P9_SP00115 1259
P9_ST00130 1286 948 kuna 0.63 0680
P9_TL00016 997
P9_ST00131 272 mukarabge. 3050000103
P9_SP00116
P9_ST00132 998 270 Mukora-we, 0470600000
P9_SP00117 1043
P9_ST00133 1010 uya
P9_SP00118 975
P9_ST00134
P9_SP00119 1048 1036
P9_ST00135 999 mutsi 0.68 10706
P9_SP00120 1200 1039
P9_ST00136
P9_SP00121 1271 1035
P9_ST00137 duri. 0.51 85207
P9_TL00017
P9_ST00138 Muroyi 040001
P9_SP00122 1095
P9_ST00139 292 wakatandwa 0021008000
P9_SP00123 663
P9_ST00140 682 1061
P9_SP00124 1086
P9_ST00141 756 154 nanhu. 0.54 805760
P9_SP00125 910 131
P9_ST00142 1041 1049 Muka:^iona 14008106070
P9_SP00126 1297 1096
P9_ST00143 1316 mu-
P9_TL00018 1099
P9_ST00144 245 ggashame. 810020000
P9_SP00127 428 1146 207
P9_ST00145 1100 Mombe 00300
P9_SP00128 1137 28
P9_ST00146 835 218 dzakagga 20002850
P9_SP00129 1053
P9_ST00147 1072 dziri 20002
P9_SP00130
P9_ST00148 1195
P9_SP00131
P9_ST00149 Bani. 82400
P9_TL00019 1150
P9_ST00150 1151 197 Murume 022000
P9_SP00132 1189
P9_ST00151 407 164 haairfa 2000770
P9_SP00133 571 1188
P9_ST00152 597 283 kutakurirwa 00540050300
P9_SP00134 880
P9_ST00153 914 153 mitoro 500060
P9_SP00135 1067
P9_ST00154 1094 yake 0.98 0000
P9_SP00136 1202 1197
P9_ST00155 1230
P9_SP00137
P9_ST00156 1314 85
P9_TL00020
P9_ST00157 1214 mge. 0800
P9_SP00138 291 189
P9_ST00158 Misoro 440050
P9_SP00139 1239
P9_ST00159 657 215 yakaiswa 50406000
P9_SP00140
P9_ST00160 176 ggundu 0.72 800105
P9_SP00141 1068
P9_ST00161 51 ye
P9_SP00142 1138
P9_ST00162 1157 242 minhegga. 605008845
P9_TL00021 1252 1079
P9_ST00163 202 Mukoma 0.99
P9_SP00143 385 1290
P9_ST00164 351 wakaoanzarika 0000805000010
P9_SP00144
P9_ST00165 775 1264 mgana 38000
P9_SP00145 929 1299
P9_ST00166 949 1265
P9_SP00146 1021
P9_ST00167 1040 1253 mumvuri. 20000000
P9_TL00022 1329
P9_ST00168 N
P9_SP00147 1366
P9_ST00169 827 1342 n 0.24 7
P9_TL00023 1395
P9_ST00170 1396 98 Nha
P9_SP00148 1434
P9_ST00171 299 bvu
P9_SP00149
P9_ST00172 488 Ndi
P9_SP00150 573
P9_ST00173
P9_SP00151 634 106
P9_ST00174 740 1397 Ne
P9_SP00152 805
P9_ST00175 825 1409 zu
P9_SP00153 876
P9_ST00176 895
P9_SP00154 942
P9_ST00177
P9_SP00155 1120
P9_ST00178 1139
P9_SP00156 1193
P9_ST00179 1274 Ni
P9_SP00157 1433
P9_ST00180 1346
P9_TL00024 1454
P9_ST00181 1456 Njo
P9_SP00158 264 1502
P9_ST00182 284 1455 003
P9_SP00159 1493
P9_ST00183 456 Nu
P9_SP00160
P9_ST00184 1467 86 ggu 802
P9_SP00161
P9_ST00185 719 N^i 0.45 0106
P9_SP00162 796
P9_ST00186 mbo
P9_SP00163 916
P9_ST00187 1006 Na
P9_SP00164 1073
P9_ST00188 1462 tso 400
P9_SP00165 1158
P9_ST00189 1237
P9_SP00166 1492
P9_ST00190
P9_TL00025 1513
P9_ST00191 1514
P9_SP00167 1552
P9_ST00192 298 1527 mo
P9_SP00168
P9_ST00193 447 Nji 013
P9_SP00169 519 1561
P9_ST00194 537
P9_SP00170
P9_ST00195 1515 68 No
P9_SP00171
P9_ST00196 738 1526 0.37
P9_SP00172 821 1562 95
P9_ST00197 Nwa
P9_SP00173 1023
P9_ST00198 1042 57 da
P9_SP00174
P9_ST00199 14
P9_SP00175 1132
P9_ST00200 0.69
P9_SP00176
P9_ST00201 1292 Nya- 0003
P9_TL00026 1573 1220
P9_ST00202 1586
P9_SP00177 1621
P9_ST00203
P9_SP00178 360 1611
P9_ST00204 439 1574 Nza
P9_SP00179 529
P9_ST00205 548 1585 810
P9_SP00180 1620
P9_ST00206 Nze 0.22 778
P9_SP00181
P9_ST00207 832 846
P9_SP00182
P9_ST00208
P9_SP00183
P9_ST00209 1078 n^a 0100
P9_SP00184 1156 91
P9_ST00210 64
P9_SP00185 1311 1610
P9_ST00211 ma
P9_TL00027 1632
P9_ST00212 1633 011
P9_SP00186 268 1670
P9_ST00213 287 1645
P9_SP00187 333 129
P9_ST00214 462 Nhe
P9_SP00188
P9_ST00215
P9_SP00189 647
P9_ST00216 777 Nhu
P9_SP00190 877
P9_ST00217 1644 ggo
P9_SP00191 978 1679
P9_ST00218
P9_SP00192
P9_ST00219 1221 hwi 206
P9_SP00193 1304
P9_ST00220 1326 004
P9_TL00028 1691
P9_ST00221 1693 94 Nya
P9_SP00194 1739
P9_ST00222 297 1692
P9_SP00195 1729 23
P9_ST00223 377 si
P9_SP00196 1730
P9_ST00224
P9_SP00197 487
P9_ST00225 518
P9_SP00198 608
P9_ST00226
P9_TL00029 1758
P9_ST00227 310 Ndinoigodisa 030605808310
P9_SP00199 491 1806
P9_ST00228 1759 kuenda. 0100000
P9_SP00200 692 1797 148
P9_ST00229 840 378 Nyakuzomucera 0000000200000
P9_SP00201
P9_ST00230 165 akagga 000830
P9_TL00030 1809
P9_ST00231 1811 aripo. 061020
P9_SP00202 313 1857
P9_ST00232 1810 Nzou 0001
P9_SP00203 539 1848
P9_ST00233 248 dzinotyora 5000000000
P9_SP00204
P9_ST00234 mapazi 000106
P9_SP00205 990
P9_ST00235 1009 1823 e
P9_SP00206 1031
P9_ST00236 1051 miti. 00173
P9_SP00207 1155
P9_ST00237 142 Nyika 00782
P9_TL00031 1859
P9_ST00238 1872 yano 0083
P9_SP00208 290 1908
P9_ST00239 309 1861 ine
P9_SP00209 379 1898
P9_ST00240 398 1860 nzizi 20204
P9_SP00210 505
P9_ST00241 528 139 zhinji. 0051010
P9_SP00211 667 1907
P9_ST00242 Ndakagga 00070840
P9_SP00212
P9_ST00243 984 171 ndisina 0001014
P9_SP00213 1899
P9_ST00244 1174 kubva 04800
P9_SP00214
P9_ST00245 1334 ko. 730
P9_TL00032 1911
P9_ST00246 Mufundisi 006552003
P9_SP00215 1949
P9_ST00247 453 wakanzwa 00001300
P9_SP00216 691 1950
P9_ST00248 720 1924 230 pamusoro 00000000
P9_SP00217 1959
P9_ST00249 982 1912 'gogogo'; 720501050
P9_SP00218 1186
P9_ST00250 1223 177 pacinzi: 00041032
P9_TL00033 1961
P9_ST00251 144 Ndini, 000340
P9_SP00219 326 2007
P9_ST00252 nyakuti, 20005006
P9_SP00220 536 2008
P9_ST00253 557 1962 132 ndini. 160212
P9_SP00221 2000 119
P9_ST00254 Nyoka 00000
P9_SP00222 961 2009
P9_ST00255 980 dzinowanda 0032003240
P9_SP00223
P9_ST00256 1278 naka. 80800
P9_TL00034 2012
P9_ST00257 2013 Ne;o 10860
P9_SP00224 2059
P9_ST00258 318 201 akazonzi 00000702
P9_SP00225 2050
P9_ST00259 540 157 Ndoro. 200300
P9_SP00226 2051 208
P9_ST00260 905 214 Ndafuma 0400210
P9_SP00227 1119 2052
P9_ST00261 2024 262 maggwana, 008042706
P9_TL00035 2062
P9_ST00262 0280750
P9_SP00228 2101
P9_ST00263 375 151 kudya. 005330
P9_SP00229 526 2109
P9_ST00264 658 2063 Nenino, 0062800
P9_SP00230 838
P9_ST00265 859 2064 ^akare, 10000000
P9_SP00231 1020 2110
P9_ST00266 361 ndinoigosekea. 762606802004880
P9_TL00036 2112
P9_ST00267 2115 116 Ne^o 00100
P9_SP00232 2161
P9_ST00268 319 wakati: 0212303
P9_SP00233 483 2152
P9_ST00269 503 munondozororera 105030000524010
P9_SP00234 918 2153
P9_ST00270 2127 pa
P9_SP00235 2162
P9_ST00271 Nhema. 000520
P9_SP00236 1190
P9_ST00272 1279 Ndiri 0.40 57808
P9_TL00037 2164 271
P9_ST00273 pakufamba. 0845603333


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P8_LM00001 173 2177
RightMargin P8_RM00001 1409
BottomMargin P8_BM00001 2218 240
PrintSpace P8_PS00001 1236
TextBlock P8_TB00001 732 115 42
TextLine P8_TL00001 738 47 103 30
String P8_ST00001 CONTENT -G- WC 0.26 CC 686
P8_TB00002 105 2113
P8_TL00002 733 111 122 37
P8_ST00002 112 40 36 H 0.42 5
SP P8_SP00001 773 148 53
P8_ST00003 826 29 h 0.20
P8_TL00003 187 169 1216
P8_ST00004 65 Ha 1.00 00
P8_SP00002 252 210 22
P8_ST00005 274 172 51 ka 0.68 06
P8_SP00003 325 209 20
P8_ST00006 345 179 ta 0.74 50
P8_SP00004 387 155
P8_ST00007 542 171 66 Ho 0.54 71
P8_SP00005 608 208
P8_ST00008 628 9 1 0.30 7
P8_SP00006 637 207 11
P8_ST00009 648 184 24 >vu 0.78 600
P8_SP00007 713 156
P8_ST00010 869 67 Hu 0.65 70
P8_SP00008 936 21
P8_ST00011 957 177 31 te
P8_SP00009 997
P8_ST00012 1170 0.69 60
P8_SP00010 1237 18
P8_ST00013 1255 75 39 ndi 0.85 030
P8_SP00011 1330 19
P8_ST00014 1349 182 54 26 na 0.39
P8_TL00004 186 230 46
P8_ST00015 233 64 He 0.88
P8_SP00012 250 269
P8_ST00016 271 238 tsu 000
P8_SP00013 338
P8_ST00017 359 244 45 ra 0.82
P8_SP00014 404 268
P8_ST00018 560 231 0.73
P8_SP00015 626 267
P8_ST00019 646 242 96 34 mge 0.66 280
P8_SP00016 742 276
P8_ST00020 898
P8_SP00017 965
P8_ST00021 984 25 ne 0.56 80
P8_SP00018 1035 135
P8_ST00022 69 0.53
P8_SP00019 1239
P8_ST00023 1260 243 mu 32
P8_SP00020
P8_ST00024 ga 0.35 84
P8_TL00005 185 289 1218
P8_ST00025 292 63 0.51 27
P8_SP00021 248 328
P8_ST00026 270 303 05
P8_SP00022 341 327
P8_ST00027 365 0.67
P8_SP00023 416
P8_ST00028 496 291 68 0.81
P8_SP00024 564
P8_ST00029 584 302 49 ru 0.71
P8_SP00025 633
P8_ST00030 655 301 86 35 ggu 0.58 803
P8_SP00026 741 336
P8_ST00031 760 92 hwe 0.72 080
P8_SP00027 852 326
P8_ST00032 932 290 104 Hwa 0.84 400
P8_SP00028 1036
P8_ST00033 1057 95 38 hwa
P8_SP00029 1152 78
P8_ST00034 1230 0.79
P8_SP00030 1298
P8_ST00035 1319 ndo 0.83 500
P8_TL00006 349
P8_ST00036 351 0.46 73
P8_SP00031 23
P8_ST00037 275 355 ko 0.59
P8_SP00032
P8_ST00038 344 362 yo 0.95
P8_SP00033 398 396 82
P8_ST00039 480 350 0.63
P8_SP00034 544 386
P8_ST00040 361 85 nya 0.87 300
P8_SP00035 649 395 79
P8_ST00041 728 0.41 56
P8_SP00036 797
P8_ST00042 817 mba
P8_SP00037 913
P8_ST00043 1005
P8_SP00038 1071
P8_ST00044 1090 nzu
P8_SP00039 1172 89
P8_ST00045 1261 0.55
P8_SP00040 1331
P8_ST00046 0.45
P8_TL00007 183 407 1219 48
P8_ST00047 410
P8_SP00041 249 446
P8_ST00048 421 81 gga 0.70 800
P8_SP00042 455
P8_ST00049 368 409 15 i 0.96
P8_SP00043 383
P8_ST00050 403 wa
P8_SP00044 466 121
P8_ST00051 587 0.80
P8_SP00045 654 445
P8_ST00052 674 408 125 mbge 0.86 5000
P8_SP00046 799 117
P8_ST00053 916
P8_SP00047 982
P8_ST00054 1002 sha 050
P8_SP00048 1080 120
P8_ST00055 1200 Hwe 0.75 700
P8_SP00049 1304
P8_ST00056 1325 77 dza 0.92 200
P8_TL00008 467
P8_ST00057 469 151 Haana 0.62 37080
P8_SP00050 334 506
P8_ST00058 468 142 kuuya 33400
P8_SP00051 497 514
P8_ST00059 515 su
P8_SP00052 588 147
P8_ST00060 735 138 Hama 0.76 6002
P8_SP00053 873 504
P8_ST00061 893 134 dzako 0.89 23000
P8_SP00054 1027 505
P8_ST00062 1047 dzakatamirepi 43000010040230
P8_TL00009 518
P8_ST00063 520 107 Hosi 7004
P8_SP00055 556
P8_ST00064 307 inoomberwa 0.91 3000200300
P8_SP00056 596
P8_ST00065 615 530
P8_SP00057 668 555
P8_ST00066 691 114 nose. 80000
P8_SP00058 805 139
P8_ST00067 944 127 Huku 7013
P8_SP00059
P8_ST00068 1094 164 dzaggu 000804
P8_SP00060 1258 565
P8_ST00069 1277 123 dzine 00600
P8_TL00010 568
P8_ST00070 570 149 hosha; 0.57 520764
P8_SP00061 331
P8_ST00071 352 167 dzinofa 0055000
P8_SP00062 519 607
P8_ST00072 540 569 dzose, 400305
P8_SP00063 679
P8_ST00073 759 118 Hwai 7078
P8_SP00064 877 606
P8_ST00074 900 58 iyi 0.93
P8_SP00065 958
P8_ST00075 979 192 yaBatwa 0.77 0680000
P8_SP00066 1171 616
P8_ST00076 1190 582
P8_SP00067 1243
P8_ST00077 1264 137 citeyo 0.97 000020
P8_TL00011 619
P8_ST00078 634 ce
P8_SP00068 227 658
P8_ST00079 621 mhuka. 263000
P8_SP00069 116
P8_ST00080 532 620 Hamba 73250
P8_SP00070 699 657
P8_ST00081 723 217 inofamba 03031450
P8_SP00071 940
P8_ST00082 959 442 kashoma-kashoma. 0005201400062005
P8_TL00012 670 1220
P8_ST00083 672 Hasha 60140
P8_SP00072 710
P8_ST00084 347 671 132 dzake 10060
P8_SP00073 479 709
P8_ST00085 510 319 dzakanyanya. 000047010000
P8_SP00074 829 717
P8_ST00086 976 126 Amai 0100
P8_SP00075 1102 708
P8_ST00087 1120 146 nanoti 800000
P8_SP00076 1266
P8_ST00088 1285 kune 2610
P8_TL00013 721 1221
P8_ST00089 mgana: 680820
P8_SP00077 346 769
P8_ST00090 367 Hombarume. 8060314300
P8_SP00078 669
P8_ST00091 748 Enda 3030
P8_SP00079 868
P8_ST00092 886 ^ako. 100007
P8_SP00080 1003 768
P8_ST00093 1074 722 Handiseenze 811000030710
P8_TL00014 772
P8_ST00094 783 131 28 newe. 88000
P8_SP00081 310 811 157
P8_ST00095 774 Huni 5052
P8_SP00082 585
P8_ST00096 604 193 dzapera: 20060505
P8_SP00083 819
P8_ST00097 780 tgaga 38800
P8_SP00084 938
P8_ST00098 176 dzimge. 2076800
P8_SP00085 1135
P8_ST00099 Hona 4080
P8_TL00015 180 824
P8_ST00100 825 174 44 dzizere, 18000603
P8_SP00086 354
P8_ST00101 373 handiyambuke. 7062808007610
P8_SP00087 734 871 106
P8_ST00102 840 168 Hoggu, 808230
P8_SP00088 1008 870
P8_ST00103 1028 205 han^adzi 510100130
P8_SP00089 1233
P8_ST00104 837 yaggu 00804
P8_TL00016 875
P8_ST00105 876 ki
P8_SP00090 229 914
P8_ST00106 kumunda. 60614303
P8_SP00091
P8_ST00107 652 239 Hanacisiri 3080050022
P8_SP00092 891 912
P8_ST00108 910 129 nerfu. 807760
P8_SP00093 1039
P8_ST00109 1206 194 Hedzmo 605080
P8_TL00017 925
P8_ST00110 927 181 mombe. 400000
P8_SP00094 360 964
P8_ST00111 381 926 Hero! 70602
P8_SP00095 507
P8_ST00112 527 162 43 Herinp 600068
P8_SP00096 689 969
P8_ST00113 biza. 00000
P8_SP00097 813 963
P8_ST00114 860 366 Haambondizina 5000000120083
P8_SP00098 1226
P8_ST00115 1246 153 kwese. 100002
P8_TL00018 747 1001 91
P8_ST00116 J 0.48
P8_SP00099 1038
P8_ST00117 14 j 0.24
P8_TL00019 1060
P8_ST00118 1062 Je
P8_SP00100 1099
P8_ST00119 se
P8_SP00101 295 130
P8_ST00120 425 1061 Ji 02
P8_SP00102
P8_ST00121 487 1072
P8_SP00103 1108
P8_ST00122 715 01
P8_SP00104 758 1098
P8_ST00123 777 33 ti 0.98
P8_SP00105 810
P8_ST00124 828
P8_SP00106 881 1097
P8_ST00125 Jo
P8_SP00107 1082 17
P8_ST00126 jo
P8_SP00108 1142 1106 141
P8_ST00127 1283 Ju 07
P8_SP00109 1341
P8_ST00128 1356 ja
P8_TL00020 1119
P8_ST00129 1121
P8_SP00110 1158
P8_ST00130 251 1133
P8_SP00111 335 1167
P8_ST00131 1134 u 4
P8_SP00112 382
P8_ST00132 401
P8_SP00113 447
P8_ST00133 525 52
P8_SP00114 577
P8_ST00134 599
P8_SP00115
P8_ST00135 55
P8_SP00116 787 1157
P8_ST00136 807 1125 to
P8_SP00117 849
P8_ST00137 954
P8_SP00118
P8_ST00138 1016 1132
P8_SP00119 1063
P8_ST00139 1166
P8_SP00120
P8_ST00140 1238 97 mbe 0.90 020
P8_SP00121 1335
P8_ST00141 1355 re
P8_TL00021 1179
P8_ST00142 1180 99 Jese 0000
P8_SP00122 278 1217
P8_ST00143 298 282 rakaburuka. 30000650080
P8_SP00123 580
P8_ST00144 736 Jitika: 3300003
P8_SP00124 883
P8_ST00145 903 tagika. 4085000
P8_SP00125 1051 1225
P8_ST00146 199 Jembere 5000030
P8_TL00022 1229
P8_ST00147 1231 rinononoka 0404505500
P8_SP00126 1268
P8_ST00148 189 kupinda 0536000
P8_SP00127 1278
P8_ST00149 675 1242 10
P8_SP00128 746 1267
P8_ST00150 767 150 dagga. 0.64 808040
P8_SP00129 917 1276
P8_ST00151 948 Jira 0836
P8_SP00130 16
P8_ST00152 1055 145 jenara 007353
P8_SP00131
P8_ST00153 kadura, 0083301
P8_TL00023 1280
P8_ST00154 1289 tegga 40800
P8_SP00132 305 1328
P8_ST00155 1281 dema. 80710
P8_SP00133 462
P8_ST00156 1282 Joggwe 058400
P8_SP00134 1327
P8_ST00157 792 343 rinokukuridza, 22200235570000
P8_SP00135 1326
P8_ST00158 1156 1294 zuna 0480
P8_SP00136
P8_ST00159 119 risati 300003
P8_TL00024 1332
P8_ST00160 rBuda. 6780830
P8_SP00137 1370 90
P8_ST00161 Ibvai 80006
P8_SP00138 559
P8_ST00162 579 1333 pajigga: 00248314
P8_SP00139 1379
P8_ST00163 782 1343 110 pane 2020
P8_SP00140 892 1378
P8_ST00164 nyoka 46100
P8_SP00141 1054
P8_ST00165 1073 zhinji. 1703080
P8_SP00142 1214
P8_ST00166 1295 Hari 3100
P8_TL00025 1383
P8_ST00167 57 823
P8_SP00143 236 1429
P8_ST00168 257 inojuja, 27026360
P8_SP00144 426
P8_ST00169 448 ndipeno 7050080
P8_SP00145 1430
P8_ST00170 1384 124 imge. 11800
P8_SP00146 778
P8_ST00171 884 101 Joto 0050
P8_SP00147 985 1420
P8_ST00172 246 rakatyoka. 5006300040
P8_TL00026 1457
P8_ST00173 1459 K
P8_SP00148 1495
P8_ST00174 820 k
P8_TL00027 1508
P8_ST00175 1510 Ka
P8_SP00149 1546
P8_ST00176 265
P8_SP00150 317 1547
P8_ST00177 337 1516
P8_SP00151 377 144
P8_ST00178 521
P8_SP00152 586
P8_ST00179 1522 ma
P8_SP00153
P8_ST00180
P8_SP00154
P8_ST00181 890 98
P8_SP00155 988
P8_ST00182 1509 12 3
P8_SP00156 1020
P8_ST00183 1041 1521
P8_SP00157 1086
P8_ST00184
P8_SP00158
P8_ST00185 1301
P8_TL00028 1567
P8_ST00186 1569
P8_SP00159 1606
P8_ST00187 264 1568 nda 040
P8_SP00160
P8_ST00188 1570
P8_SP00161
P8_ST00189 589 1581
P8_SP00162 1615
P8_ST00190
P8_SP00163 1605
P8_ST00191 87 nyu
P8_SP00164 1004 1614
P8_ST00192 1023
P8_SP00165 1077 154
P8_ST00193
P8_SP00166
P8_ST00194 1317 0.49
P8_TL00029 1627
P8_ST00195 1629
P8_SP00167 245 1665
P8_ST00196 1640
P8_SP00168 1674
P8_ST00197 1641 93 nwa
P8_SP00169 458
P8_ST00198 563
P8_SP00170 629
P8_ST00199 1628 sho
P8_SP00171 727
P8_ST00200 0.94
P8_SP00172
P8_ST00201 920
P8_SP00173 986
P8_ST00202 1639 83 830
P8_SP00174 1087
P8_ST00203 ni
P8_SP00175 1173
P8_ST00204 1252 Ku 04
P8_SP00176 1322 1666
P8_ST00205 da
P8_TL00030 1686
P8_ST00206 1688 Ko
P8_SP00177 1725
P8_ST00207 100
P8_SP00178
P8_ST00208 444
P8_SP00179 512
P8_ST00209 531 1687 ku
P8_SP00180
P8_ST00210 609 1694 tu
P8_SP00181 1724
P8_ST00211
P8_SP00182 802
P8_ST00212 821 1699 nze
P8_SP00183
P8_ST00213 977
P8_SP00184 1046
P8_ST00214 1066 pi
P8_SP00185 1733
P8_ST00215 1211
P8_SP00186
P8_ST00216 1299 zo
P8_SP00187 1348
P8_ST00217 1367
P8_TL00031 1746
P8_ST00218 Kuti 0600
P8_SP00188 284 1783
P8_ST00219 379 1747
P8_SP00189 1784
P8_ST00220 465 tsi 323
P8_SP00190
P8_ST00221 1759
P8_SP00191
P8_ST00222 684
P8_SP00192 753
P8_ST00223 1758 nza
P8_SP00193 851
P8_ST00224 rwo
P8_SP00194 956
P8_ST00225 1053
P8_SP00195 1122
P8_ST00226 1141
P8_SP00196 1224 1792
P8_ST00227 1244 ggo
P8_SP00197 1793
P8_ST00228 1346 0.50
P8_TL00032 1804
P8_ST00229 1805 Kwi
P8_SP00198 1842
P8_ST00230
P8_SP00199 1843
P8_ST00231 476 1806
P8_SP00200 545
P8_ST00232 1818
P8_SP00201
P8_ST00233 636
P8_TL00033 1863
P8_ST00234 1864 159 Kwirai 003600
P8_SP00202 1902
P8_ST00235 1877
P8_SP00203 432
P8_ST00236 452 gomo, 00001
P8_SP00204 1911
P8_ST00237 610 1870 muteme 020010
P8_SP00205 794
P8_ST00238 815 196 mbariro. 61062600
P8_SP00206 1011
P8_ST00239 1104 Kuda 0882
P8_SP00207
P8_ST00240 acaku- 0.99 000000
P8_TL00034 1914
P8_ST00241 237 shenedzai. 8708000000
P8_SP00208 419 1957
P8_ST00242 1916 Kwete,
P8_SP00209 1960
P8_ST00243 704 hatidaro. 540380200
P8_SP00210 1952
P8_ST00244 1032 Kunakokorodza 0282000040000
P8_TL00035 1965
P8_ST00245 kwakatora 000000850
P8_SP00211 420 2003
P8_ST00246 443 1978 gguoa 80080
P8_SP00212 581 2013
P8_ST00247 1966 huru 3007
P8_SP00213 2004
P8_ST00248 730 zhinji 001018
P8_SP00214 864 2011
P8_ST00249 879 kwa^o. 0001000
P8_SP00215 1034
P8_ST00250 1107 293 Kunyaggona 0.61 4406081084
P8_TL00036 2015
P8_ST00251 2017 61 ari 010
P8_SP00216 2054
P8_ST00252 263 2016 mudiki, 0186060
P8_SP00217 440 2061
P8_ST00253 461 2029 ane 170
P8_SP00218
P8_ST00254 561 njere. 720500
P8_SP00219 687 2063
P8_ST00255 Kuseri 053043
P8_SP00220
P8_ST00256 94 kwo 001
P8_SP00221 2053
P8_ST00257 rukooa, 5020815
P8_SP00222 1263
P8_ST00258
P8_TL00037 2066
P8_ST00259 2067 kafudzamombe. 8605268003000
P8_SP00223 2105
P8_ST00260 702 Ko!
P8_SP00224 779
P8_ST00261 Uri 055
P8_SP00225 2104
P8_ST00262 899 mukuru 800104
P8_SP00226 1078
P8_ST00263 2070 paneni 106014
P8_SP00227 2114
P8_ST00264 1275 here 00300
P8_TL00038 2117
P8_ST00265 2118 Kaseke 610000
P8_SP00228 348 2155
P8_ST00266 369 235 acakokera 003000140
P8_SP00229 2156
P8_ST00267 623 197 nazhinji, 803771280
P8_SP00230 2163
P8_ST00268 kana 0430
P8_SP00231 952
P8_ST00269 980 nemi. 00450
P8_SP00232 158
P8_ST00270 2119 Kama 4003
P8_TL00039 2168
P8_ST00271 mombe, 700001
P8_SP00233 2213
P8_ST00272 kuti 0004
P8_SP00234 473 2206
P8_ST00273 493 2170 tigopa 072058
P8_SP00235 2217
P8_ST00274 2181 mg^na 0.27 681038
P8_SP00236 2214
P8_ST00275 838 195 mukaka. 0120460
P8_SP00237 1033 2205
P8_ST00276 1139 2169 261 Kurumidza 065201000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P15_LM00001 175 2179
RightMargin P15_RM00001 1407
BottomMargin P15_BM00001 2224 234
PrintSpace P15_PS00001 1232
TextBlock P15_TB00001 721 139 43
TextLine P15_TL00001 727 51 127 31
String P15_ST00001 69 38 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P15_SP00001 765 73 8
P15_ST00002 773 13 0.28 85
P15_SP00002 811 82 20
P15_ST00003 831 70 23 3 0.32 6
P15_TB00002 108 2116
P15_TL00002 587 114 409
P15_ST00004 115 36 1. 0.91 01
P15_SP00003 618 151 55
P15_ST00005 673 323 MUFUNDISI. 0.87 0000750000
P15_TL00003 233 180 1160 48
P15_ST00006 183 32 00
P15_SP00004 265 219 54
P15_ST00007 319 217 39 Karekare 0.86 00102060
P15_SP00005 536 33
P15_ST00008 569 193 169 35 mumge 0.63 40580
P15_SP00006 738 228 28
P15_ST00009 766 181 235 mufundisi 0.66 203743610
P15_SP00007 1001 220 26
P15_ST00010 1027 182 152 37 wainzi 0.72 012408
P15_SP00008 1179
P15_ST00011 1205 188 46 Paulino, 0.76 30401602
P15_TL00004 232 1214 47
P15_ST00012 214 wakagika 03008700
P15_SP00009 395 279 18
P15_ST00013 413 59 ku 0.77 04
P15_SP00010 472 270
P15_ST00014 490 112 imge 0.79 0080
P15_SP00011 602 278 21
P15_ST00015 623 129 nyika 51000
P15_SP00012 752
P15_ST00016 770 245 53 34 ya
P15_SP00013 823
P15_ST00017 841 223 nahedeni, 801600076
P15_SP00014 1064
P15_ST00018 1084 83 oda 0.61 082
P15_SP00015 1167 271
P15_ST00019 1187 208 kunazioi- 0.69 048005800
P15_TL00005 283 1213
P15_ST00020 295 sa
P15_SP00016 229 321 27
P15_ST00021 256 296 ^a 0.50 100
P15_SP00017 303 329 29
P15_ST00022 332 284 124 Yane. 0.82 00800
P15_SP00018 456 320
P15_ST00023 511 58 Po 0.65
P15_SP00019
P15_ST00024 596 187 kut^gga 0.52 10510807
P15_SP00020 783 330
P15_ST00025 819 291 202 30 waitaura 0.60 71815070
P15_SP00021 1021
P15_ST00026 1049 159 na'she, 0.92 5000000
P15_SP00022 1208
P15_ST00027 1237 285 63 asi 0.89 300
P15_SP00023 1300 322
P15_ST00028 1327 67 iye 060
P15_TL00006 334
P15_ST00029 252 waikonona 000000080
P15_SP00024 433 372
P15_ST00030 465 241 asiggazioe 0.81 0108000080
P15_SP00025 706 381
P15_ST00031 734 347
P15_SP00026 781 379
P15_ST00032 809 335 aneita. 0.78 2803000
P15_SP00027 960 65
P15_ST00033 1025 97 Ishe 3050
P15_SP00028 1122 373 40
P15_ST00034 1162 wakakoka 0.93 00000050
P15_TL00007 385 795
P15_ST00035 282 makurukota 0045342000
P15_SP00029 463 423 19
P15_ST00036 482 397 25 ose 000
P15_SP00030 555 422
P15_ST00037 575 92 kuti 0.73 4302
P15_SP00031 667
P15_ST00038 687 amupe 00440
P15_SP00032 838 432
P15_ST00039 858 398 118 zano. 0.97 10000
P15_TL00008 443 1164
P15_ST00040 445 2.
P15_SP00033 268
P15_ST00041 444 111 Uose 7000
P15_SP00034
P15_ST00042 460 ndo 0.84 130
P15_SP00035 545 481
P15_ST00043 573 191 kupinda 0113600
P15_SP00036 764
P15_ST00044 797 168 mumba 0.83 00503
P15_SP00037 965
P15_ST00045 1004 121 huru: 47020
P15_SP00038 1125
P15_ST00046 86 0.58 750
P15_SP00039 1248
P15_ST00047 1274 122 kuzo- 0.80 00080
P15_TL00009 494 1215
P15_ST00048 507 nzwa 2000
P15_SP00040 532
P15_ST00049 327 281 mafundisiro 0.85 03480000100
P15_SP00041 608
P15_ST00050 635 o 0.90 1
P15_SP00042 660
P15_ST00051 688 496 207 muyenzi. 00070003
P15_SP00043 895 541 68
P15_ST00052 963 128 lyeyu 60004
P15_SP00044 1091
P15_ST00053 1144 253 waiparidza 0140055000
P15_TL00010 544 49
P15_ST00054 558 140 gguna 0.47 81780
P15_SP00045 593
P15_ST00055 339 109 huru 0.71 7003
P15_SP00046 448 583
P15_ST00056 468 190 kugikira 02840011
P15_SP00047 658 592
P15_ST00057 676 200 kwagipa; 20881480
P15_SP00048 876
P15_ST00058 904 101 nose 8000
P15_SP00049 1005
P15_ST00059 1034 546
P15_SP00050 1119
P15_ST00060 1146 547 249 kumunzwa 04633300
P15_TL00011 597 1216
P15_ST00061 609 no
P15_SP00051 237
P15_ST00062 257 250 kunyarara. 0560000010
P15_SP00052 643
P15_ST00063 553 0.70 5050
P15_SP00053 650 633
P15_ST00064 665 216 wakazoti: 020300751
P15_SP00054 881 634 17
P15_ST00065 898 103 '"Imi 06120
P15_SP00055
P15_ST00066 1020 munodiyi 062180040
P15_SP00056 1265
P15_ST00067 1297 598 lica- 0.67 08080
P15_TL00012 647 1217
P15_ST00068 269 mubvumira 045063000
P15_SP00057 450 686
P15_ST00069 485 231 kufundisa 050202800
P15_SP00058 716 685
P15_ST00070 754 here, 40000
P15_SP00059 866 692
P15_ST00071 649 kana 0130
P15_SP00060 1010
P15_ST00072 349 kumurambidza 506030004000
P15_TL00013 698 106
P15_ST00073 158 ^edu" 0.56 1008601
P15_SP00061 746 -106
P15_ST00074 759 3. 0.98
P15_SP00062 796
P15_ST00075 324 758 148 Rimge 00380
P15_SP00063 804
P15_ST00076 506 756 gurukota, 003806041
P15_SP00064 726
P15_ST00077 757 44 harawa, 7020000
P15_SP00065 937 801
P15_ST00078 968 rakasimuka, 02030501075
P15_SP00066 1252 803
P15_ST00079 1284 raka- 00060
P15_TL00014 808
P15_ST00080 pindura 5054540
P15_SP00067 365 856
P15_ST00081 384 roti: 00121
P15_SP00068 476 846 22
P15_ST00082 498 178 "anhu 060602
P15_SP00069
P15_ST00083 697 oari
P15_SP00070 845
P15_ST00084 93 pasi
P15_SP00071 896 855
P15_ST00085 915 821 pano, 00400
P15_SP00072 1039 854
P15_ST00086 1059 340 nanofananidzi- 0.54 81700867670520
P15_TL00015
P15_ST00087 872 rwa
P15_SP00073
P15_ST00088 ne 0.59 80
P15_SP00074 897
P15_ST00089 378 859 116 shiri, 040050
P15_SP00075
P15_ST00090 523 206 inopinda 0.88 05000200
P15_SP00076 729 905
P15_ST00091 772 174 0.53 34870
P15_SP00077 946
P15_ST00092 982 138 usiku. 700030
P15_SP00078 1120
P15_ST00093 1189 860 210 Tinoiona 0.74 05000860
P15_TL00016 910
P15_ST00094 911 135 irimo, 000006
P15_SP00079 318 956
P15_ST00095 338 247 tisiggazine 00028300480
P15_SP00080 585 957
P15_ST00096 606 912 90 kwa 600
P15_SP00081 696 947
P15_ST00097 717 inobvH, 7804080
P15_SP00082 885 955
P15_ST00098 907 110 1080
P15_SP00083 1017
P15_ST00099 1036 91 408
P15_SP00084 1127 24
P15_ST00100 1151 inozuenda. 0.55 6080608580
P15_TL00017 1163
P15_ST00101 972 4.
P15_SP00085 1007
P15_ST00102 970 Nesuno 0.64 000487
P15_SP00086 497
P15_ST00103 525 969 tiri 0250
P15_SP00087 594 1006
P15_ST00104 632 981 0.62 52280
P15_SP00088 1016
P15_ST00105 246 tisiggazioe 00058100080
P15_SP00089 1042 1015
P15_ST00106 1081 41 008
P15_SP00090 1174 1009
P15_ST00107 184 tinobva, 0.68 05506070
P15_TL00018
P15_ST00108 113 k£na 0710
P15_SP00091 297
P15_ST00109 316
P15_SP00092 1058
P15_ST00110 428 196 ticaenda 0.96 00010100
P15_SP00093 624
P15_ST00111 642 1032 56 na
P15_SP00094 1057
P15_ST00112 pa
P15_SP00095 1066
P15_ST00113 790 163 kuzofa. 0082000
P15_SP00096 953
P15_ST00114 1022 120 Kana 7060
P15_SP00097 1142
P15_ST00115 054370402
P15_TL00019 1070
P15_ST00116 1085 84 uyu 301
P15_SP00098 267
P15_ST00117 289 1071 274 aggatizinise 080040008400
P15_SP00099 563 1118
P15_ST00118 590 1072 125 i;o^o, 18711000
P15_SP00100 715 1116
P15_ST00119 737 176 ndinoti: 50440030
P15_SP00101 913 1108
P15_ST00120 916 1092 50 0.00 10
P15_SP00102 966 1096 2
P15_ST00121 89 Dga 830
P15_SP00103 1117
P15_ST00122 1076 240 atifundise, 00531800000
P15_SP00104 1316 16
P15_ST00123 1332 isu 806
P15_TL00020 1121
P15_ST00124 1135
P15_SP00105 238 1161
P15_ST00125 1123 145 nanhu 80374
P15_SP00106 402
P15_ST00126 418 nerfu 80770
P15_SP00107 538
P15_ST00127 14 "
P15_SP00108 576 1137
P15_ST00128 610 Ndokubva 50105200
P15_SP00109 1159
P15_ST00129 864 1134 uose 4000
P15_SP00110 964
P15_ST00130 985 ue
P15_SP00111 1035
P15_ST00131 1054 11000
P15_SP00112 1183 1168
P15_ST00132 1203 iyo 500
P15_SP00113 1272
P15_ST00133 1287 nafu- 86050
P15_TL00021 1173 751
P15_ST00134 96 nda; 0302
P15_SP00114 1219
P15_ST00135 299 nakana 805080
P15_SP00115 462 1211
P15_ST00136 480 280 Uakristiane. 0.75 700448030000
P15_SP00116 760 -107
P15_ST00137 653
P15_SP00117 1308
P15_ST00138 745 1271 189 MBEUA 00071
P15_TL00022 1337
P15_ST00139 1342
P15_SP00118 1377
P15_ST00140 342 1338 173 Kwaina 300380
P15_SP00119 515
P15_ST00141 1350 03
P15_SP00120 1375
P15_ST00142 637 162 munhu 00806
P15_SP00121 799 1376
P15_ST00143 anonzi 800810
P15_SP00122 990
P15_ST00144 Mudziggwa, 0720880000
P15_SP00123 1384
P15_ST00145 1317 ano 080
P15_TL00023 1389
P15_ST00146 226 musikana 10020150
P15_SP00124 410 1428
P15_ST00147 447 1401 171 10880
P15_SP00125 1436
P15_ST00148 657 1395 cete. 00600
P15_SP00126 1426 79
P15_ST00149 837 Wakati: 0000000
P15_SP00127 1427
P15_ST00150 1060 "Handiroorese 1200400007600
P15_TL00024 1439
P15_ST00151 1453 154 mgana 08160
P15_SP00128 1489
P15_ST00152 356 1452 waggu 00886
P15_SP00129 508 1487
P15_ST00153 527
P15_SP00130 580 1477
P15_ST00154 mombe, 706041
P15_SP00131 782 1484
P15_ST00155
P15_SP00132
P15_ST00156
P15_SP00133 938
P15_ST00157 959 Basa
P15_SP00134
P15_ST00158 1079 1440 cete." 002000
P15_SP00135 1207
P15_ST00159 1256 144 Uazhi- 700000
P15_TL00025 1171
P15_ST00160 1492 nji 006
P15_SP00136 243 1539
P15_ST00161 262 1491 131 zhinji 020430
P15_SP00137 393 1537
P15_ST00162 411 155 naiuya 800237
P15_SP00138 566
P15_ST00163 1490 156 kwaari 000801
P15_SP00139 741 1528
P15_ST00164 88 3000
P15_SP00140 852 1527
P15_ST00165 871 1502 230 nagowana 80000030
P15_SP00141 1101
P15_ST00166 musikana. 050804070
P15_TL00026 1548 1165
P15_ST00167 1553 06
P15_SP00142 1588
P15_ST00168 1549 Mudziggwa 006008000
P15_SP00143 1596
P15_ST00169 wakati 000043
P15_SP00144 1586
P15_ST00170 784 kune 0050
P15_SP00145
P15_ST00171 923 1561 62 we
P15_SP00146 1587
P15_ST00172 177 ciposhi: 02000440
P15_SP00147 1182 1595
P15_ST00173 "Mhepo 020004
P15_TL00027 185 1599
P15_ST00174 1602 inovuvuta 370050000
P15_SP00148 416 1640
P15_ST00175 435 1600 143 kwa^o 000100
P15_SP00149 578 1646
P15_ST00176 1612 pano. 00000
P15_SP00150 1647
P15_ST00177 776 218 Gadzirira 007144400
P15_SP00151 994 1637
P15_ST00178 1008 nhandare 03030000
P15_SP00152 1228
P15_ST00179 1247 1601 153 rutsito 0380340
P15_TL00028 1649
P15_ST00180 1652 0410
P15_SP00153 276 1691
P15_ST00181 294 157 mhepo 0.95 00010
P15_SP00154 451 1698
P15_ST00182 470 1651 irege 00310
P15_SP00155 584 1697
P15_ST00183 1650 1503070
P15_SP00156
P15_ST00184 833 107 mo." 0000
P15_SP00157 940 1688
P15_ST00185 71 Iye
P15_SP00158 1065 1696
P15_ST00186 waiBata 0128000
P15_SP00159 1270
P15_ST00187 1298
P15_TL00029 1701
P15_ST00188 1715 0.57 80380
P15_SP00160 1751
P15_ST00189 1702 42 huru, 00336
P15_SP00161 464 1744
P15_ST00190 1703 005
P15_SP00162 1739
P15_ST00191 570 298 wakakoniwa. 04110050000
P15_SP00163 868
P15_ST00192 227 Uateoedzi 806080500
P15_SP00164
P15_ST00193 nake 8060
P15_SP00165 1290 1738
P15_ST00194 8641
P15_TL00030
P15_ST00195 1753 197 nazhinji, 800307316
P15_SP00166 1800
P15_ST00196 400 nakazotadza 80000010000
P15_SP00167 684 1791
P15_ST00197 704 254 kudzinirira 00001802170
P15_SP00168 958 1790
P15_ST00198 977 42000
P15_SP00169 1132 1799
P15_ST00199 kupinda. 04301000
P15_TL00031 1810
P15_ST00200 1815
P15_SP00170 1852
P15_ST00201 1811 251 Pokupedza 502000400
P15_SP00171 574 1859 52
P15_ST00202 626 242 kwakagika 502058020
P15_SP00172 1857
P15_ST00203 mukomana 02005040
P15_SP00173 1169 1849
P15_ST00204 1212 wakaga- 0012030
P15_TL00032 1861
P15_ST00205 1864 dzira 37840
P15_SP00174 1903
P15_ST00206 1863 2200070
P15_SP00175 471 1901
P15_ST00207 1874 104 rune 6040
P15_SP00176 1900
P15_ST00208 615 132 simba 07808
P15_SP00177 747
P15_ST00209 1873 105 guru 4030
P15_SP00178 877 1909
P15_ST00210 64 002
P15_SP00179 961 1899
P15_ST00211 974 1862
P15_SP00180 1130 1908
P15_ST00212 255 yaicipinda. 20305006000
P15_TL00033 1911
P15_ST00213 1914 050308000
P15_SP00181 452 1961
P15_ST00214 1912 wakarutarira 060500004634
P15_SP00182 780 1950
P15_ST00215 800 211 nokuzoti: 600200000
P15_SP00183 1011
P15_ST00216 1050 "Ndinokupa 0856300411
P15_SP00184 1330 1959
P15_ST00217 1353 ri 05 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT rimge
P15_TL00034 186 1963
P15_ST00218 1978 95 mge HypPart2
P15_SP00185 2013
P15_ST00219 302 1964 Basa. 80050
P15_SP00186 2004
P15_ST00220 000400400
P15_SP00187 677 2002
P15_ST00221 munda 10500
P15_SP00188 2001
P15_ST00222 873 1975 00801
P15_SP00189 2010
P15_ST00223 1043 6030260
P15_SP00190 1196
P15_ST00224 1210 runodzi- 00401041
P15_TL00035
P15_ST00225 2017 nirira 813540
P15_SP00191 312 2055
P15_ST00226 2015 30000
P15_SP00192 486 2061
P15_ST00227 505 kupinda." 001080801
P15_SP00193 733
P15_ST00228 786 Iyi 0.51 535
P15_SP00194 849 2059
P15_ST00229 869
P15_SP00195 954 2051
P15_ST00230 986 kuseoenza 030080345
P15_SP00196 1221 2052
P15_ST00231 1254 2026
P15_SP00197 1310
P15_ST00232 1328 72 ku-
P15_TL00036 2063 1154
P15_ST00233 2066 134 pedza 40200
P15_SP00198 317 2115
P15_ST00234 346 2065
P15_SP00199 446 2104
P15_ST00235 474 2064 rake,
P15_SP00200 2110
P15_ST00236 616 102
P15_SP00201 679 2102
P15_ST00237 707 hapana 000041
P15_SP00202 875 2111
P15_ST00238 kudzioirira 70302802030
P15_SP00203 1150
P15_ST00239 mhepo. 320400
P15_TL00037 2122 1166
P15_ST00240 2128
P15_SP00204 2165
P15_ST00241 325 2125 ^ino 10030
P15_SP00205 427 2172
P15_ST00242 2123 260 34207306
P15_SP00206 705 2162
P15_ST00243 732 2136 uye
P15_SP00207 812 2170
P15_ST00244 839 wakatora 54103040
P15_SP00208 1055 2161
P15_ST00245 mbeoa
P15_SP00209 1233
P15_ST00246 1261 mbiri, 650315
P15_TL00038 2174
P15_ST00247 2176 nokudzipa 005455420
P15_SP00210 425 2223
P15_ST00248 kuna 0740
P15_SP00211 559 2213
P15_ST00249 213 oambuya 8400220
P15_SP00212 791 2221
P15_ST00250 aciti: 007030
P15_SP00213 921
P15_ST00251 "Ndinoenda 0004700050
P15_SP00214
P15_ST00252 1253 2187 147 aggu, 808005


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P22_LM00001 174 2182
RightMargin P22_RM00001 1408
BottomMargin P22_BM00001 2225 233
PrintSpace P22_PS00001 1234
TextBlock P22_TB00001 717 138 41
TextLine P22_TL00001 723 49 126 29
String P22_ST00001 CONTENT -1^0 WC 0.30 CC 781080
P22_TB00002 104 2121
P22_TL00002 254 110 1072 42
P22_ST00002 112 35 37 8. 0.97 00
SP P22_SP00001 289 149 54
P22_ST00003 343 291 39 UASIKANA 0.67 80007306
P22_SP00002 634 26
P22_ST00004 660 111 74 NE 1.00
P22_SP00003 734 148
P22_ST00005 763 473 SHUMBA-MUNHU. 0.65 0066720073702
P22_SP00004 1236 152 57
P22_ST00006 1293 33 1. 0.33 76
P22_TL00003 194 1163 47
P22_ST00007 197 32
P22_SP00005 265 232 53
P22_ST00008 318 195 201 46 Uakagga 0.70 7000840
P22_SP00006 519 241 19
P22_ST00009 538 89 36 nari 0.60 8007
P22_SP00007 627 231 27
P22_ST00010 654 206 151 34 namge 0.62 80180
P22_SP00008 805 240
P22_ST00011 832 207 38 nasikana 0.80 82000040
P22_SP00009 1039
P22_ST00012 1065 257 nakatumga 0.64 803232280
P22_SP00010 1322
P22_ST00013 1341 55 25 na 0.82 30
P22_TL00004 180 245 1216
P22_ST00014 208 nadzimai 81001300
P22_SP00011 388 284
P22_ST00015 415 kundocera 0.75 105040018
P22_SP00012 656 283
P22_ST00016 695 252 146 31 tsenza 500500
P22_SP00013 841 40
P22_ST00017 881 258 72 24 mu
P22_SP00014 953 282
P22_ST00018 994 253 175 matoro, 0.63 0106683
P22_SP00015 1169
P22_ST00019 1223 173 Uakafa- 0.71 7080400
P22_TL00005 295
P22_ST00020 296 mba, 0.99 0000
P22_SP00016 342 44
P22_ST00021 335 202 48 nakagika 0.66 80008063
P22_SP00017 537
P22_ST00022 577 299 220 kumatoro 0.79 60117010
P22_SP00018 797 334 28
P22_ST00023 825 297 123 45 kuye, 0.89 05000
P22_SP00019 948
P22_ST00024 976 298 239 nakatagga 0.81 800000800
P22_SP00020 1215 344
P22_ST00025 1244 300 kucera 0.77 760000
P22_TL00006 347 1204
P22_ST00026 354 145 0.86 000700
P22_SP00021 325 385
P22_ST00027 143 dzano, 300800
P22_SP00022 487 392 21
P22_ST00028 508 349 85 ndo 050
P22_SP00023 593
P22_ST00029 612 187 kuzadza 0.83 0370000
P22_SP00024 799 20
P22_ST00030 819 192 tswanda 2032200
P22_SP00025 1011
P22_ST00031 1041 144 dzaoo, 0.72 100806
P22_SP00026 1185 393
P22_ST00032 1213 86 000
P22_SP00027 1299
P22_ST00033 1327 348 ku 03 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kuenda
P22_TL00007 398
P22_ST00034 enda 0.76 0810 HypPart2
P22_SP00028 290 436
P22_ST00035 309 399 136 nadzo 0.87 30300
P22_SP00029 445
P22_ST00036 464 karwizi 0806511
P22_SP00030 637
P22_ST00037 kundodzisuka, 0170030705001
P22_SP00031 991
P22_ST00038 1067 400 Kana 0.68 5231
P22_SP00032 1190 18
P22_ST00039 1208 188 oapedza 8000000
P22_TL00008 449 1217
P22_ST00040 177 kusuka, 0.56 6402825
P22_SP00033 357 495
P22_ST00041 376 237 oakatagga 806600820
P22_SP00034 613 496
P22_ST00042 635 263 kuroggedza 0.48 8746827501
P22_SP00035 898
P22_ST00043 919 171 040600
P22_SP00036 1090 23
P22_ST00044 1113 450 212 kumusha 0616010
P22_SP00037 1325
P22_ST00045 1344 461 ne
P22_TL00009 507 99
P22_ST00046 156 tsenza. 0000000
P22_SP00038 336 -106
P22_ST00047 230 561 2.
P22_SP00039 266 597
P22_ST00048 319 559 102 !^ino 0.31 810780
P22_SP00040 421 605
P22_ST00049 440 oakati 840005
P22_SP00041 583
P22_ST00050 619 558 238 oacifamba 0.74 800607100
P22_SP00042 857 596
P22_ST00051 876 571 50
P22_SP00043 929
P22_ST00052 949 117 nzira 00050
P22_SP00044 1066
P22_ST00053 1094 572 109 yano 0.78 0080
P22_SP00045 1203 606
P22_ST00054 1233 oakafa 800007 oakafamba
P22_TL00010 610
P22_ST00055 mba 0.59
P22_SP00046 279 648
P22_ST00056 622 56 no 60
P22_SP00047
P22_ST00057 211 kufamba; 0.90 21004000
P22_SP00048 587 655
P22_ST00058 611 301 nakasaggana 80030481070
P22_SP00049 907 657
P22_ST00059 926
P22_SP00050 982
P22_ST00060 1013 623 mumge 64080
P22_SP00051 1184
P22_ST00061 193 murume 0.91 000500
P22_TL00011 661 1218
P22_ST00062 162 wainzi, 7060001
P22_SP00052 706
P22_ST00063 366 662 435 Mupambawagwera 0.85 55000000000017
P22_SP00053 801 708
P22_ST00064 822 229 (waimuka 50073000
P22_SP00054 1051 707 13
P22_ST00065 1064 shumba, 0167000
P22_SP00055 1258 15
P22_ST00066 1273 125 vud^i 052100
P22_TL00012 181 712
P22_ST00067 101 rake 0.88 4000
P22_SP00056 749
P22_ST00068 raina 20080
P22_SP00057 418
P22_ST00069 92 refu 0016
P22_SP00058 528
P22_ST00070 548 713 kwa:jo). 0.61 30388800
P22_SP00059 721 758
P22_ST00071 776 176 Kudaro 008000
P22_SP00060 952
P22_ST00072 985 725 360030
P22_SP00061 1177 750
P22_ST00073 1207 724 84 uyo 640
P22_SP00062 1291
P22_ST00074 1321 77 wa- 0.94 001
P22_TL00013 762 1219
P22_ST00075 kakumbira 0.93 500000000
P22_SP00063 434
P22_ST00076 452 770 158 tsenza; 2005032
P22_SP00064 808
P22_ST00077 630 0.92 200
P22_SP00065 716 800
P22_ST00078 731 169 kupiwa 000400
P22_SP00066 900 809
P22_ST00079 915 imge
P22_SP00067 1026 17
P22_ST00080 1043 90 cete 0.98
P22_SP00068 1133
P22_ST00081 1153 134 nziye; 004200
P22_SP00069 1287 16
P22_ST00082 1303 96 ^ino 0.57 10106
P22_TL00014 814 541
P22_ST00083
P22_SP00070 433 853
P22_ST00084 827 ^ano 0.53 10080
P22_SP00071 554 861
P22_ST00085 574 147 mberi. 000620
P22_TL00015 872 1206
P22_ST00086 882 3 ; 0.21 7
P22_SP00072 183 913
P22_ST00087 3.
P22_SP00073 911 58
P22_ST00088 324 874 Kuzoti 600010
P22_SP00074 476 910
P22_ST00089 491 886 cana
P22_SP00075 590
P22_ST00090 608 267 cinhambge, 0666080100
P22_SP00076 875
P22_ST00091 892 885 oamge 0.50 80780
P22_SP00077
P22_ST00092 1056 873 80020050
P22_SP00078 1263
P22_ST00093 1278 108 oaka 8303 oakati:
P22_TL00016 924
P22_ST00094 ti:
P22_SP00079 225 962
P22_ST00095 246 189 "Maiwe! 0107670
P22_SP00080
P22_ST00096 456 925 127 nhasi 0.69 70205
P22_SP00081 961
P22_ST00097 601 103 :;ako 0.41 786660
P22_SP00082 704 970
P22_ST00098 167 na'mai; 0030030
P22_SP00083 890 969
P22_ST00099 908 nokuti 801602
P22_SP00084 1054
P22_ST00100 1071 936 120 wapa 0030
P22_SP00085 1191 971 14
P22_ST00101 1205 063350
P22_TL00017 182 975
P22_ST00102 983 157 4001701
P22_SP00086 339 1020
P22_ST00103 359 namboti: 88500003
P22_SP00087 560
P22_ST00104 581 204 "Musape 7330000
P22_SP00088 785 1019
P22_ST00105 807 aninani 0.52 2847460
P22_SP00089 981 1012
P22_ST00106 999 988 114 wose
P22_SP00090
P22_ST00107 1139 987 261 wamunosa- 000220000
P22_TL00018
P22_ST00108 1038 139 ggana 81172
P22_SP00091 320 1073
P22_ST00109 1027 naye." 000000
P22_SP00092 505
P22_ST00110 Nai;o^o 005870100
P22_SP00093 742
P22_ST00111 779 musikana 10030050
P22_SP00094 1004
P22_ST00112 1031 82 uye 0.73 340
P22_SP00095
P22_ST00113 1158 wakacema 00130050
P22_TL00019 1076
P22_ST00114 248 acidzokera 4043000000
P22_SP00096 431 1115
P22_ST00115 467 1077 kwakare 0005100
P22_SP00097 1114
P22_ST00116 683 aciti; 203080
P22_SP00098 792 1122
P22_ST00117 831 "Nziye 700020
P22_SP00099 989 1123
P22_ST00118 1025 1089 142 yaggu 00827
P22_SP00100 1167 1124
P22_ST00119 1202 198 yandapa 0060200
P22_TL00020 1127
P22_ST00120 1128 453 Mupambawagwera, 0.84 033202100000450
P22_SP00101 633 1175
P22_ST00121 667 1140 78 ane
P22_SP00102 745 1165
P22_ST00122 765 vudzi 04200
P22_SP00103
P22_ST00123 1129 rinegge 6530800
P22_SP00104 1100
P22_ST00124 cuma 0140
P22_SP00105 1252 1166
P22_ST00125 1281 118 kudi- 00800
P22_TL00021 1179
P22_ST00126 1180 130 muka 2400
P22_SP00106 312
P22_ST00127 329 256 rotuggirwa 0004810300
P22_SP00107 585 1226
P22_ST00128 603 166 homo." 0.58 484007
P22_TL00022 1237
P22_ST00129 1239 4.
P22_SP00108 1276
P22_ST00130 322 Ndo 020
P22_SP00109 1275
P22_ST00131 439 209 kucienda 01050500
P22_SP00110
P22_ST00132 668 1238 255 kudzamara 030000040
P22_SP00111 923
P22_ST00133 940 wamuBata 00457000
P22_SP00112
P22_ST00134 1250
P22_SP00113 1262
P22_ST00135 1290 95 kugi 6280 kugika
P22_TL00023 1288
P22_ST00136 ka
P22_SP00114 1326
P22_ST00137 1289 paari, 200010
P22_SP00115 1335
P22_ST00138 416 akaciti: 04002502
P22_SP00116 582
P22_ST00139 700000
P22_SP00117 769
P22_ST00140 1300 141 00803
P22_SP00118 938 1336
P22_ST00141 964 294 yandakupa." 10030621000
P22_SP00119
P22_ST00142 1312 75 Mu 06 Murume
P22_TL00024 1339
P22_ST00143 1352 rume 8350
P22_SP00120 1377
P22_ST00144 1340 02004000
P22_SP00121 506
P22_ST00145 534 471 "Wambondipireyi" 00040022200700000
P22_SP00122 1005 1386
P22_ST00146 1059 242 Ndokubva 00000001
P22_SP00123 1301
P22_ST00147 1328 71 oti:
P22_TL00025 1389
P22_ST00148 1391 "Kana 00000
P22_SP00124 332 1428
P22_ST00149 352 1390 ucida 40080
P22_SP00125 478
P22_ST00150 497 121 nziye 50850
P22_SP00126 618 1436
P22_ST00151 638 122 yako, 00010
P22_SP00127 760 1437
P22_ST00152 788 227 aticiimdai 5380088022
P22_SP00128 1015
P22_ST00153 1396 91 tose
P22_SP00129 1134
P22_ST00154 1162
P22_SP00130 1220
P22_ST00155 1247 154 musha 50060
P22_TL00026 1441
P22_ST00156 219 kwaggu." 10080710
P22_SP00131 401 1488
P22_ST00157 429 226 Masikana 00000270
P22_SP00132 1479
P22_ST00158 673 1454 81
P22_SP00133 754
P22_ST00159 775 akacitendera 000015050001
P22_SP00134
P22_ST00160 1102 020050
P22_SP00135 1271
P22_ST00161 1292 1453 naye 6000
P22_TL00027 1491 410
P22_ST00162 04
P22_SP00136 1530
P22_ST00163 260 153 50020
P22_SP00137 413
P22_ST00164 432 1492 160 kwake. 060700
P22_TL00028 234 1550
P22_ST00165 1552 5.
P22_SP00138 269 1589
P22_ST00166 1050
P22_SP00139 447 1588
P22_ST00167 483 1551 116 agika 38201
P22_SP00140 599 1597
P22_ST00168 36000
P22_SP00141
P22_ST00169 780 223 wakagara 00611010
P22_SP00142 1003 1598
P22_ST00170 1030 'jake 58000
P22_SP00143 1131
P22_ST00171 1160 1563 nano, 01800
P22_SP00144 1282 1596
P22_ST00172 1315
P22_TL00029 1601
P22_ST00173 161 kugara 050000
P22_SP00145 1649
P22_ST00174 363 1614 70
P22_SP00146 1640
P22_ST00175 1602 0380
P22_SP00147 547 1648
P22_ST00176 568 cembere
P22_SP00148 761
P22_ST00177 781 1615 yo
P22_SP00149 834
P22_ST00178 854 mukadzi, 03003042
P22_SP00150 1063
P22_ST00179 1082 yaine 11180
P22_SP00151
P22_ST00180 1221 10
P22_SP00152 1274
P22_ST00181 mba- 5000
P22_TL00030 184 1652
P22_ST00182 1665 re
P22_SP00153 228 1694
P22_ST00183 247 1653
P22_SP00154 305 1690
P22_ST00184 179 musana 510200
P22_SP00155 503 1691
P22_ST00185 531 kwayo; 000004
P22_SP00156 693 1699
P22_ST00186 722 00080
P22_SP00157 845
P22_ST00187 865 amai 0803
P22_SP00158 977
P22_ST00188 80
P22_SP00159 1048
P22_ST00189 67 iye
P22_SP00160
P22_ST00190 1154 235 Mupamba 0000500 Mupambawagwera.
P22_TL00031 1703
P22_ST00191 1715 218 wagwera. 30000203
P22_SP00161 1750
P22_ST00192 455 1704 Musikana 03065200
P22_SP00162 684 1741
P22_ST00193 720 waiitwa 0858300
P22_SP00163
P22_ST00194 939 1716 so
P22_SP00164 986 1742
P22_ST00195 1016 1705 186 munyai. 0400180
P22_SP00165
P22_ST00196 1257 Kuciti 070625
P22_TL00032 1754 967
P22_ST00197 kana
P22_SP00166 1792
P22_ST00198 315 1766 ana 080
P22_SP00167 1791
P22_ST00199 1767 mauro 00520
P22_SP00168
P22_ST00200 1755 wonoyedzisa 00600020700
P22_SP00169 1800
P22_ST00201 895
P22_SP00170
P22_ST00202 968 mapere, 1000004
P22_TL00033 1813 1152
P22_ST00203 1814 6.
P22_SP00171 270 1851
P22_ST00204 i^ino 810200
P22_SP00172 427 1859
P22_ST00205 454
P22_SP00173 566
P22_ST00206 594 170 otamba 000010
P22_SP00174 764
P22_ST00207 793 1826
P22_SP00175 848 1850
P22_ST00208 1825 3030003
P22_SP00176 1058 1860
P22_ST00209 1079 ona, 0705
P22_SP00177 1174 1858
P22_ST00210 1195 135 cimge 04480
P22_SP00178 1330
P22_ST00211 1351 ci cipere
P22_TL00034 1863
P22_ST00212 1876 100 pere 4080
P22_SP00179 1909
P22_ST00213 281 codonhedza 0080070060
P22_SP00180 1902
P22_ST00214 649 1871 105 rute, 00600
P22_SP00181
P22_ST00215 783 1864 cokwenya 06400600
P22_SP00182 1911
P22_ST00216 1055 73000351
P22_SP00183
P22_ST00217 1307 94 uye, 4031
P22_TL00035 1913
P22_ST00218 Hamba, 807010
P22_SP00184 365 1960
P22_ST00219 1914 150 iciona, 7000220
P22_SP00185 535
P22_ST00220 556 1915 yoti:
P22_SP00186 1961
P22_ST00221 677 1916 "Mgana 008040
P22_SP00187 860
P22_ST00222 883 1927 wa
P22_SP00188 941 1952
P22_ST00223 972 nanhu 80203
P22_SP00189 1953
P22_ST00224 164 cipere" 0100500
P22_SP00190 1317 1962
P22_ST00225 1346 ^i- 1002
P22_TL00036 1965
P22_ST00226 1978
P22_SP00191 2003
P22_ST00227 1966 coti: 00006
P22_SP00192
P22_ST00228 378 "Ha! 0520
P22_SP00193 481
P22_ST00229 502 119 taiita 000760
P22_SP00194 621
P22_ST00230 641 seyi 00150
P22_SP00195 755 2012
P22_ST00231 Tinotamba 072050400
P22_SP00196 2004
P22_ST00232 :^erfu." 710077100
P22_SP00197
P22_ST00233 1248 Uairfa- 8087700
P22_TL00037 2016
P22_ST00234 2029 ro
P22_SP00198 2054
P22_ST00235 251 97 misi 5100
P22_SP00199
P22_ST00236 yose.
P22_TL00038 2074
P22_ST00237 2077 7.
P22_SP00200 2113
P22_ST00238 2075
P22_SP00201 2112
P22_ST00239 465 oenda 00760
P22_SP00202
P22_ST00240
P22_SP00203 678
P22_ST00241 698 2076 tsime, 300000
P22_SP00204 2119
P22_ST00242 00510
P22_SP00205 1010
P22_ST00243 2087
P22_SP00206 1093
P22_ST00244 musoro 310040
P22_SP00207 1302
P22_ST00245 2088 61 wo
P22_TL00039 2124
P22_ST00246 munhu, 0.40 758743
P22_SP00208 360 2168
P22_ST00247 380 2125 mukombe 0510210
P22_SP00209 609 2163
P22_ST00248 629 2138 64
P22_SP00210
P22_ST00249 2126 ruoko, 460100
P22_SP00211 858 2170
P22_ST00250 878 hata
P22_SP00212
P22_ST00251 997 52 ye
P22_SP00213 1049 2172
P22_ST00252 1070 nyoka, 700800
P22_SP00214 1222
P22_ST00253 70se 8700
P22_SP00215 1334 2166
P22_ST00254 1350 51 i::i 67882
P22_TL00040 2176
P22_ST00255 waiBata 0078010
P22_SP00216 364 2214
P22_ST00256 397 2177 asiggatye 003820000
P22_SP00217 615 2224
P22_ST00257 636 2189
P22_SP00218 690
P22_ST00258 728 kashoma 0000050
P22_SP00219 935 2215
P22_ST00259 kose
P22_SP00220 1074
P22_ST00260 93 kuti
P22_SP00221 1186
P22_ST00261 ici
P22_SP00222 1267
P22_ST00262 1295 106 ciyi 03000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P21_LM00001 174 2177
RightMargin P21_RM00001 1407 175
BottomMargin P21_BM00001 2220 238
PrintSpace P21_PS00001 1233
TextBlock P21_TB00001 722 136 42
TextLine P21_TL00001 728 49 124 30
String P21_ST00001 CONTENT 19- WC 0.65 CC 0067
P21_TB00002 103 1230 528
P21_TL00002 232 109 1165 53
P21_ST00002 110 36 6. 0.52 72
SP P21_SP00001 268 146 70
P21_ST00003 338 137 38 Tsuro 0.91 00400
P21_SP00002 475 148 46
P21_ST00004 521 178 47 ikasara, 0.87 20000230
P21_SP00003 699 156
P21_ST00005 745 112 100 iciti: 0.68 707040
P21_SP00004 845 150
P21_ST00006 892 214 40 "Shumba 0.79 0024700
P21_SP00005 1106 152 44
P21_ST00007 1150 115 51 37 iri 0.56 273
P21_SP00006 1201
P21_ST00008 1247 114 48 pano." 0.48 448067
P21_TL00003 182 159 1215 52
P21_ST00009 155 39 Kuzoti 0.66 108801
P21_SP00007 337 198 20
P21_ST00010 357 161 154 mhepo 0.74 70005
P21_SP00008 511 207 33
P21_ST00011 544 162 149 45 yabisa 1.00 000000
P21_SP00009 693 27
P21_ST00012 720 vudzi 0.90 04000
P21_SP00010 844 200
P21_ST00013 871 177 24 re 0.85
P21_SP00011 915 201 31
P21_ST00014 946 164 193 chumba, 0.51 10445504
P21_SP00012 1139 211 28
P21_ST00015 1167 172 117 32 tsuro 0.92 40000
P21_SP00013 1284 204
P21_ST00016 1312 166 85 ndo 610
P21_TL00004 1203 59
P21_ST00017 185 kubuda. 0480802
P21_SP00014 367 249 55
P21_ST00018 422 213 l^ino 0.32 810870
P21_SP00015 525 258 22
P21_ST00019 547 225 239 ^asaggana 0.54 1020488016
P21_SP00016 786 270
P21_ST00020 814 227 ne 00
P21_SP00017 866 251 29
P21_ST00021 895 215 shumba 0.84 011500
P21_SP00018 1077 253
P21_ST00022 1104 217 iyoyo. 0.70 720105
P21_SP00019 1241 263 56
P21_ST00023 1297 88 Shu 0.53 076 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Shumba
P21_TL00005 261 1216 50
P21_ST00024 262 mba 000 HypPart2
P21_SP00020 282 300
P21_ST00025 309 ikati; 0.75 054022
P21_SP00021 424 307
P21_ST00026 454 229 "Ndiyewe 70511000
P21_SP00022 683
P21_ST00027 703 271 118 0.71 30650
P21_SP00023 821 302 19
P21_ST00028 840 266 67 iye 600
P21_SP00024 907 311
P21_ST00029 927 here" 300002
P21_SP00025 1075 304
P21_ST00030 1127 0.82 00350
P21_SP00026 1263 305
P21_ST00031 1282 116 ikati: 0.73 210055
P21_TL00006 180 314 942
P21_ST00032 320 *'Handisiri'ni. 0.60 744546104527420
P21_SP00027 500 351 54
P21_ST00033 554 315 64 Ini 020
P21_SP00028 618
P21_ST00034 638 108 ndiri 0.83 10124
P21_SP00029 746 352
P21_ST00035 768 324 20560
P21_SP00030 885 353
P21_ST00036 904 318 218 makaga." 0.72 76008000
P21_TL00007 234 373 1164
P21_ST00037 375 35 7, 05
P21_SP00031 269 410
P21_ST00038 325 062806
P21_SP00032 510 411
P21_ST00039 543 374 0.80 006041
P21_SP00033 659
P21_ST00040 697 388 "Ndinokuregera: 004430110000403
P21_SP00034 1085
P21_ST00041 1123 378 275 Hausiri'we'' 0.63 587013004075
P21_TL00008 183
P21_ST00042 425 0.88 00410
P21_SP00035 319 462
P21_ST00043 348 ndokubva 0.76 80252000
P21_SP00036 577
P21_ST00044 604 426 179 yoenda, 3008005
P21_SP00037 783 471
P21_ST00045 811 ikacituka 650033210
P21_SP00038 1024 464
P21_ST00046 1064 427 194 shumba, 0754001
P21_SP00039 1258 473 41
P21_ST00047 1299 428 99 0.69 300635
P21_TL00009 474
P21_ST00048 "Uri 6000
P21_SP00040 285 512
P21_ST00049 306 131 Benzi. 0.81 800011
P21_SP00041 437 58
P21_ST00050 495 130 Ndini 75650
P21_SP00042 625
P21_ST00051 653 476 ndakadya." 0.62 7455011551
P21_SP00043 522
P21_ST00052 971 477 189 022870
P21_SP00044 1160 516
P21_ST00053 1188 479 138 icibva 0.96 200000
P21_SP00045 1326 517 17
P21_ST00054 1343 491 yo 0.86 02
P21_TL00010 526 769
P21_ST00055 dzigganisa 6068844400
P21_SP00046 433 573
P21_ST00056 453 532 tsuro; 300606
P21_SP00047 583 571
P21_ST00057 603 527 iyo 210
P21_SP00048 673 572
P21_ST00058 529 0.98
P21_SP00049 778 564
P21_ST00059 799 kutiza. 0.77 0002056
P21_TL00011 286 576 589
P21_ST00060 96 Ndo 0.93 002
P21_SP00050 382 613 23
P21_ST00061 405 184 pakafira 00604440
P21_SP00051 624
P21_ST00062 611 590 25 sa
P21_SP00052 658 615 14
P21_ST00063 672 203 ruggano. 0.61 26802037
P21_TB00003 1498
P21_TL00012 466
P21_ST00064 730 7.
P21_SP00053 587 765
P21_ST00065 642 158 UANA 0.34 8773
P21_SP00054 800 766
P21_ST00066 829 729 191 UArflKI 0.50 8055807
P21_TL00013 236 826
P21_ST00067 1, 06
P21_SP00055 267 864
P21_ST00068 322 202 Uakauya 0.67 7035230
P21_SP00056 524 872
P21_ST00069 560 kuna 0650
P21_SP00057 676
P21_ST00070 704 828 125 Yesu, 01051
P21_SP00058
P21_ST00071 857 oane 8150
P21_SP00059 966 865
P21_ST00072 993 nana 8030
P21_SP00060 1103
P21_ST00073 1132 157 nadiki, 8081740
P21_SP00061 1289 874
P21_ST00074 89 kuti 5604
P21_TL00014 877 1218
P21_ST00075 879 90 aise 4600
P21_SP00062 272 914
P21_ST00076 292 153 maoko 30306
P21_SP00063 445
P21_ST00077 465 878 78 ake
P21_SP00064
P21_ST00078 563 890 pamusoro 00040251
P21_SP00065 792 923
P21_ST00079 812 891 121 34 pano, 24833
P21_SP00066 933 925
P21_ST00080 954 no
P21_SP00067 1010 916
P21_ST00081 1030 kunamata. 606100203
P21_SP00068 1269 917
P21_ST00082 1322 880 Asi 054
P21_TL00015 928 1219
P21_ST00083 nafundi 8053006
P21_SP00069 965
P21_ST00084 401 929 naciona 8000070
P21_SP00070 580
P21_ST00085 76 i^o, 0.57 21004
P21_SP00071 701 975
P21_ST00086 740 326 nakarambidza 0.78 802000002450
P21_SP00072 1066 967
P21_ST00087 1107 930 nadzimai 80403003
P21_SP00073 1317 968
P21_ST00088 1342 57 0.41 83
P21_TL00016 181 978
P21_ST00089 kunatuka. 148000400
P21_SP00074 1017 -178
P21_ST00090 1039 2.
P21_SP00075
P21_ST00091 323 00035
P21_SP00076 448 1083
P21_ST00092 1038 143 kuzoti 100000
P21_SP00077 620 1076
P21_ST00093 660 1051 176 anaona, 0800300
P21_SP00078 836 1084
P21_ST00094 881 wakatsamga, 00005006805
P21_SP00079 1181 1086
P21_ST00095 1227 akashe- 0510800
P21_TL00017 1089 1217
P21_ST00096 129 nedza 81201
P21_SP00080 1126
P21_ST00097 331 188 nafundi, 80307352
P21_SP00081 519 1134
P21_ST00098 539 akati 00005
P21_SP00082 654
P21_ST00099 686 1091 kunano: 0150806
P21_SP00083 867
P21_ST00100 897 141 "Uana 27010
P21_SP00084 1128
P21_ST00101 1067 nadiki 808430
P21_SP00085
P21_ST00102 1235 81 gga
P21_SP00086 1316 1138
P21_ST00103 1333 66 na- 802
P21_TL00018
P21_ST00104 1153 uye 700
P21_SP00087 1186
P21_ST00105 295 219 kwandiri, 205721700
P21_SP00088 514 1185
P21_ST00106 550 1141 musanadzioise, 0.59 47678103088001
P21_SP00089 902
P21_ST00107 932 1142 nokuti 802450
P21_SP00090 1080 1179
P21_ST00108 1108 199 umambo 080040
P21_SP00091 1307
P21_ST00109 1334 1154 63 26 we
P21_TL00019 1191
P21_ST00110 1192 degga, 808020
P21_SP00092 334 1237
P21_ST00111 355 84 030
P21_SP00093 439 1228
P21_ST00112 459 wa
P21_SP00094 523 18
P21_ST00113 541 224 nakadayi, 800080730
P21_SP00095 1238
P21_ST00114 795 Cokwadi, 00000873
P21_SP00096
P21_ST00115 167 ndinoti 0017021
P21_SP00097 1197
P21_ST00116 1214 1193 kunemi: 8370343
P21_TL00020 1242 1204
P21_ST00117 1243 Aninani 0438000
P21_SP00098 370 1280
P21_ST00118 391 364 asiggagamucire 00180000800000
P21_SP00099 755 1288
P21_ST00119 774 453030
P21_SP00100 974
P21_ST00120 1256 62
P21_SP00101 1055 1281 16
P21_ST00121 1071 139 degga 80820
P21_SP00102 1210 1290
P21_ST00122 1226 so
P21_SP00103 1273 15
P21_ST00123 97 mga 0.55 mgana
P21_TL00021 1292
P21_ST00124 1305 na
P21_SP00104 237 1331
P21_ST00125 256 1293 murfiki, 73774062
P21_SP00105 440 1338
P21_ST00126 460 297 haaggapinde 00680000620
P21_SP00106 757 1340
P21_ST00127 1295 231 munawo," 0.89 00800000
P21_SP00107 1332
P21_ST00128 71 Iye
P21_SP00108
P21_ST00129 1169 1294 86
P21_SP00109 1255
P21_ST00130 126 kuna- 35803
P21_TL00022
P21_ST00131 1344 240 gumbatira 035200123
P21_SP00110 420 1391
P21_ST00132 1355
P21_SP00111 1381
P21_ST00133 120 kuisa 70300
P21_SP00112 637
P21_ST00134 657 00000
P21_SP00113 809
P21_ST00135 1356 pa
P21_SP00114 883
P21_ST00136 901 171 musoro 040400
P21_SP00115 1072 1382
P21_ST00137 1102 1357 00805
P21_SP00116 1222 1392
P21_ST00138 1253 1358
P21_SP00117 1309 1383
P21_ST00139 1327 1345 ku- 360
P21_TL00023 1394 107
P21_ST00140 276 oabenedika. 80000073000
P21_SP00118 1433 -227
P21_ST00141 1455 3.
P21_SP00119 1492
P21_ST00142 321 1452 Rimge 03380
P21_SP00120 470 1499
P21_ST00143 490 1465 zuoa, 00836
P21_SP00121 608
P21_ST00144 628 1453 196 pfuggwa 3148003
P21_SP00122 824 1500
P21_ST00145 853 265 dzakapinda 0010044740
P21_SP00123 1118
P21_ST00146 1145 1466 mu
P21_SP00124 1491
P21_ST00147 1244 mgoyo 08008
P21_TL00024 1503
P21_ST00148 1517 ya
P21_SP00125 1551
P21_ST00149 80535020
P21_SP00126 441 1548
P21_ST00150 dzokud: 0033083
P21_SP00127 1541
P21_ST00151 685 1504 "Ndaiui 0000270
P21_SP00128
P21_ST00152 894 1506 wedu 0063
P21_SP00129 1019 1542
P21_ST00153 1047 1516 acana 00480
P21_SP00130 1176
P21_ST00154 1505 195 mukuru, 5615147
P21_TL00025 1554
P21_ST00155 1568 73 0.45
P21_SP00131 255 1593
P21_ST00156 281 335001
P21_SP00132 482 1592
P21_ST00157 501 1566
P21_SP00133
P21_ST00158 187 degga" 8080301
P21_SP00134 770 1601
P21_ST00159 803 1555 Yesu 0006
P21_SP00135
P21_ST00160 935 333 wakashenedza 000003080400
P21_SP00136 1268
P21_ST00161 94 0.33
P21_TL00026 1605
P21_ST00162 1618 0.64
P21_SP00137 1643
P21_ST00163 mudiki 038201
P21_SP00138
P21_ST00164 442 1617 0.58 80
P21_SP00139 497 1642
P21_ST00165 kumuisa 0020008
P21_SP00140 715
P21_ST00166 733 145 pakati 205004
P21_SP00141 1652
P21_ST00167 896 10810
P21_SP00142 1016
P21_ST00168 akamugumbati- 7001005600064
P21_TL00027 1655
P21_ST00169 1669 ra,
P21_SP00143 1702
P21_ST00170 260 1656 akazoti: 00001012
P21_SP00144 1694
P21_ST00171 469 228 "Cokwadi 70050482
P21_SP00145
P21_ST00172 727 2507000
P21_SP00146 893 1693
P21_ST00173 920 1657 186 kunemi, 0400042
P21_SP00147 1701
P21_ST00174 1135 111 kana 0020
P21_SP00148 1246
P21_ST00175 1274 1658 musi- 06063
P21_TL00028 1706
P21_ST00176 ggapinduke, 80020030003
P21_SP00149 467 1755
P21_ST00177 487 1707 mukaita 7300531
P21_SP00150 1744
P21_ST00178 695 1719
P21_SP00151 742
P21_ST00179 759 oana 8480
P21_SP00152 13
P21_ST00180 0.47 8388060
P21_SP00153 1752
P21_ST00181 1053 344 hamuggapinde 107380010800
P21_TL00029 1757
P21_ST00182 1771
P21_SP00154 254 1796
P21_ST00183 005320
P21_SP00155
P21_ST00184 1770
P21_SP00156 553 1795
P21_ST00185 574 1758 degga. 808005
P21_SP00157 1804
P21_ST00186 0260060
P21_SP00158 947
P21_ST00187 anoi^iita 2708100060
P21_SP00159 1148
P21_ST00188 1162 168 328010
P21_SP00160 1330
P21_ST00189 1349 1772
P21_TL00030 1808
P21_ST00190 1821 58000
P21_SP00161 1856
P21_ST00191 98 uyu, 1002
P21_SP00162 1855
P21_ST00192 127 ndiye 70360
P21_SP00163 601 1854
P21_ST00193 621 1809 mukuru 100433
P21_SP00164 805 1845
P21_ST00194 75
P21_SP00165 1846
P21_ST00195 926 400620
P21_SP00166 1847
P21_ST00196 1822
P21_SP00167
P21_ST00197 808003
P21_TL00031 1867
P21_ST00198 1869 4. 04
P21_SP00168 1906
P21_ST00199 216 "Aninani 00556020
P21_SP00169 537 1905
P21_ST00200 582 313 anogumbutsa 11000300000
P21_SP00170 1914
P21_ST00201 940 1880 170 mumge 06080
P21_SP00171 1110
P21_ST00202 1149
P21_SP00172 1213
P21_ST00203 1250 1868 808065
P21_TL00032 1917
P21_ST00204 1920 122 inana 18080
P21_SP00173 303 1957
P21_ST00205 377 nanonditendera, 801050060800200
P21_SP00174 698 1962
P21_ST00206 718 ;^akanaka 6100003000
P21_SP00175 934 1964
P21_ST00207 952 kwaari 000022
P21_SP00176 1109 1956
P21_ST00208 1129 91 0574
P21_SP00177 1220
P21_ST00209 163 asuggi- 0268201
P21_TL00033 1967
P21_ST00210 1981 rwe
P21_SP00178 2007
P21_ST00211 guyo 2400
P21_SP00179 396 2016
P21_ST00212
P21_SP00180 2015
P21_ST00213 481 1968 mutsipa 4042440
P21_SP00181 662 2014
P21_ST00214 680 119 pake, 0.94 03000
P21_SP00182
P21_ST00215 816 awisirwe 00502400
P21_SP00183
P21_ST00216 1034 1980 muguggwa. 110181020
P21_SP00184
P21_ST00217 1970 Ce- 004
P21_TL00034 2018
P21_ST00218 2020 njerai 200304
P21_SP00185 2066
P21_ST00219 0066
P21_SP00186 2056
P21_ST00220 2030 murege 020030
P21_SP00187 634 2065
P21_ST00221 655 ku^jidza 031081000
P21_SP00188
P21_ST00222 2031 169 01580
P21_SP00189 1026
P21_ST00223 1058 2032 65
P21_SP00190 2057
P21_ST00224 1140 2019 808000
P21_SP00191
P21_ST00225 1315 2021 ina 480 inana,
P21_TL00035 2068 1205
P21_ST00226 2083 na, 801
P21_SP00192 246 2116
P21_ST00227 2069 147 800103
P21_SP00193 415 2108
P21_ST00228 434 3507121
P21_SP00194 2107
P21_ST00229 619 0050530
P21_SP00195 804
P21_ST00230 Uaggere 7080180
P21_SP00196 1013
P21_ST00231 1032 2082 nano 8080
P21_SP00197
P21_ST00232 1158 2070 92 oari 8060
P21_SP00198
P21_ST00233 kude 0280 kudegga,
P21_TL00036 2119
P21_ST00234 2133 gga, 8116
P21_SP00199 2169
P21_ST00235 2120 242 oanotarisa 8602400004
P21_SP00200 545 2159
P21_ST00236 566 misi 6807
P21_SP00201 2157
P21_ST00237 689 2132 yose 2500
P21_SP00202 2166
P21_ST00238 819 79 uso
P21_SP00203 898 2158
P21_ST00239 03
P21_SP00204 990
P21_ST00240 113 fiaBa 66080
P21_SP00205
P21_ST00241 1156 waggu 00807
P21_SP00206 1308
P21_ST00242 1335 2122 ari
P21_TL00037 2171
P21_ST00243 kudegga." 028082003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P24_LM00001 174 2171
RightMargin P24_RM00001 1409 173
BottomMargin P24_BM00001 2213 245
PrintSpace P24_PS00001 1235
TextBlock P24_TB00001 722 136
TextLine P24_TL00001 728 48 124 30
String P24_ST00001 CONTENT 22- WC 0.41 CC 0787
P24_TB00002 101 1570
P24_TL00002 233 107 1165 50
P24_ST00002 110 39 37 4. 0.63 52
SP P24_SP00001 272 147
P24_ST00003 324 109 103 47 ^ino 0.51 10440
P24_SP00002 427 156 31
P24_ST00004 458 108 193 cembere 0.88 0060010
P24_SP00003 651 28
P24_ST00005 679 278 yakabvunza 0.87 3040004000
P24_SP00004 957 155
P24_ST00006 988 226 musikana 0.95 40000000
P24_SP00005 1214 26
P24_ST00007 1240 158 49 pakare 0.75 503060
P24_TL00003 185 159 1213
P24_ST00008 160 yakati: 0.78 0040406
P24_SP00006 340 207 20
P24_ST00009 360 "Ciroggo 00350800
P24_SP00007 567
P24_ST00010 587 171 36 caggu 00802
P24_SP00008 723 18
P24_ST00011 741 84 38 nde 0.80 410
P24_SP00009 825 197
P24_ST00012 845 139 ceyi" 0.94 003000
P24_SP00010 984 206 29
P24_ST00013 1013 183 Wakati: 0.86 0142010
P24_SP00011 1196 198 34
P24_ST00014 1230 161 168 "Zisoro 0.81 0070050
P24_TL00004 184 210 1203
P24_ST00015 224 25 ro 1.00 00
P24_SP00012 231 249
P24_ST00016 211 202 munhu." 0.59 0348740
P24_SP00013 451 250
P24_ST00017 479 256 "Mukombe 06100300
P24_SP00014 735 248
P24_ST00018 755 222 151 waggu 0.76 00803
P24_SP00015 906 258
P24_ST00019 924 86 ndo 0.52 770
P24_SP00016 1010 19
P24_ST00020 1029 weyi" 000000
P24_SP00017 1184
P24_ST00021 1215 212 172 Musika 0.98 000010 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Musikana
P24_TL00005 261
P24_ST00022 275 56 na 0.67 60 HypPart2
P24_SP00018 240 300
P24_ST00023 259 262 165 wakati: 0100041
P24_SP00019 424 301 55
P24_ST00024 "Ruoko 303010
P24_SP00020 652 27
P24_ST00025 274 87 rwo 000
P24_SP00021 766
P24_ST00026 793 1407300
P24_SP00022 995 299
P24_ST00027 1047 154 Yakati 000020
P24_SP00023 1201
P24_ST00028 1229 263 170 46 pakare: 0.89 1100103
P24_TL00006 180 312 1125
P24_ST00029 313 ;"Ko! 80400
P24_SP00024 288 352
P24_ST00030 308 hata 4000
P24_SP00025 409 351
P24_ST00031 325 141 35 yaggu 0.72 00805
P24_SP00026 568
P24_ST00032 82 0.66 640
P24_SP00027 669
P24_ST00033 688 146 yeyi" 0.97 100000
P24_SP00028 834 53
P24_ST00034 887 0.96 0000101
P24_SP00029 1070 21
P24_ST00035 1091 214 "Nyoka." 00000000
P24_TL00007 235 371 1164
P24_ST00036 373 5. 0.93 10
P24_SP00030 270
P24_ST00037 323 102 !^ino 0.50 810060
P24_SP00031 425 419
P24_ST00038 445 0.91 0041000
P24_SP00032 638
P24_ST00039 657 372 303 yakamutuma 0000144460
P24_SP00033 960 418
P24_ST00040 978 244 kundocera 0.84 106000060
P24_SP00034 1222
P24_ST00041 1242 384 157 mvura. 302010
P24_TL00008 422
P24_ST00042 423 229 0.64 16245080
P24_SP00035 414 461
P24_ST00043 448 271 wakaramba 006000000
P24_SP00036 719
P24_ST00044 98 aciti 00500
P24_SP00037 853 460 62
P24_ST00045 915 "Ndiani 6024270
P24_SP00038 1099 41
P24_ST00046 1140 260 anoBatiswa 2008515300
P24_TL00009 473 1217
P24_ST00047 487 musoro 0.77 450030
P24_SP00039 358 513
P24_ST00048 385 486 65 wo
P24_SP00040 450 512 23
P24_ST00049 munhu" 0.71 0657000
P24_SP00041 685 54
P24_ST00050 739 194 0.90 0070000
P24_SP00042 933 511
P24_ST00051 145 yakati 000001
P24_SP00043 1105 520
P24_ST00052 1133 475 75 "^^a 0.42 010102
P24_SP00044 1208 521
P24_ST00053 1238 474 164 usigga- 0.74 7008002
P24_TL00010 186 525 1202
P24_ST00054 rairwe, 4107004
P24_SP00045 346 571
P24_ST00055 377 188 cienda." 00080020
P24_SP00046 565 563
P24_ST00056 618 526 45 0.36 10770
P24_SP00047 720
P24_ST00057 748 67 iye 510
P24_SP00048 815
P24_ST00058 841 531 40 watagga 0015800
P24_SP00049 1034
P24_ST00059 1061 181 kuenda, 0.73 0508005
P24_SP00050 570
P24_ST00060 1269 119 waka 0.69 4413 wakagika
P24_TL00011 575 1218
P24_ST00061 576 94 gika 8410
P24_SP00051 279 623
P24_ST00062 306 123 paine 0.82 00080
P24_SP00052 429
P24_ST00063 588 ne 70
P24_SP00053 502 613
P24_ST00064 522 125 citafi, 0700117
P24_SP00054 647 621
P24_ST00065 667 140 cikati: 0.83 0300206
P24_SP00055 807
P24_ST00066 827 209 "Kaziwa, 00003024
P24_SP00056 1036 17
P24_ST00067 1053 musikana, 261330302
P24_SP00057 1288 15
P24_ST00068 1303 100 uno- 0.70 6500
P24_TL00012 187 625 1216
P24_ST00069 626 176 bvepi" 0003000
P24_SP00058 363 674
P24_ST00070 416 628 73 Iye 200
P24_SP00059 489 673
P24_ST00071 507 167 0.79 0050232
P24_SP00060 664
P24_ST00072 695 "Handitaure 05064050500
P24_SP00061 983
P24_ST00073 1003
P24_SP00062 1056
P24_ST00074 1079 citafi: 0000443
P24_SP00063
P24_ST00075 1231 ndigga- 6308003
P24_TL00013 678 1220 97
P24_ST00076 cipxanye." 8000070000
P24_SP00064 725 -195
P24_ST00077 234 6.
P24_SP00065 269 775
P24_ST00078 738 Ico
P24_SP00066 393
P24_ST00079 412 257 cakadaoira 0000808040
P24_SP00067 774
P24_ST00080 698 736 95 coti: 00000
P24_SP00068
P24_ST00081 822 135 "Mira 70100
P24_SP00069
P24_ST00082 246 ndikuraira 7040160130
P24_SP00070
P24_ST00083 1256 144 zano." 0.85 008000
P24_TL00014 787 1205
P24_ST00084 788 266 Cikacimuti: 40500004400
P24_SP00071 449 826
P24_ST00085 470 "Enda 00800
P24_SP00072 614
P24_ST00086 59 ku
P24_SP00073 699
P24_ST00087 726 dzimba 0.92 004000
P24_SP00074 894
P24_ST00088 913 106 idzo, 03000
P24_SP00075 1019 832
P24_ST00089 1039 ukagikonzi: 10380005000
P24_SP00076 1300
P24_ST00090 1330 58 'Pi 060 'Pinda
P24_TL00015 838
P24_ST00091 nda 440
P24_SP00077 876
P24_ST00092 287 mumba 05430
P24_SP00078 877 22
P24_ST00093 482 840 43 umo,' 62002
P24_SP00079 607 883
P24_ST00094 627 urambe. 0201000
P24_SP00080 814
P24_ST00095 869 Ukanzi: 0007011
P24_SP00081 1045
P24_ST00096 1064 839 5020000
P24_SP00082 1234 885
P24_ST00097 1255 044800
P24_TL00016 889
P24_ST00098 902 127 mune 6450
P24_SP00083 311 928
P24_ST00099 330 903 33 ye
P24_SP00084 382 936
P24_ST00100 402 cipiri,' 00203251
P24_SP00085 548
P24_ST00101 urambe, 6003002
P24_SP00086 927
P24_ST00102 791 10640
P24_SP00087 893
P24_ST00103 912 217 ukazonzi: 200005030
P24_SP00088 1129
P24_ST00104 1150 460600
P24_SP00089 1297
P24_ST00105 1316 mu 04
P24_TL00017 940
P24_ST00106 953 0.61
P24_SP00090 236 979
P24_ST00107
P24_SP00091 315 987
P24_ST00108 344 941 citatu,' 00106705
P24_SP00092 499 986
P24_ST00109 517 223 ubvume." 66032000
P24_SP00093 740
P24_ST00110 71 010
P24_SP00094 864
P24_ST00111 884 000800000
P24_SP00095 1153
P24_ST00112 1178 kuteerera 560005040
P24_TL00018 991
P24_ST00113 citafi. 0012330
P24_SP00096 307 -74
P24_ST00114 7.
P24_SP00097 268 1089
P24_ST00115 338 1049 232 Wakagika 00408600
P24_SP00098 1097
P24_ST00116 597 1050 05
P24_SP00099 655 1088
P24_ST00117 683 300200
P24_SP00100 851
P24_ST00118 879 idzodzo, 05000004
P24_SP00101 1067 1096
P24_ST00119 1095 199 nokunzi: 30026000
P24_SP00102 1294
P24_ST00120 1315 1051 "Pi 040 "Pinda
P24_TL00019 182 1100
P24_ST00121 1101 730
P24_SP00103
P24_ST00122 06000
P24_SP00104 459 1139
P24_ST00123 1102 44 umo," 30800
P24_SP00105 615 1146
P24_ST00124 635 68
P24_SP00106 703 1147
P24_ST00125
P24_SP00107 808 1138
P24_ST00126 kupinda. 10004430
P24_SP00108 1041 1148
P24_ST00127 10020
P24_SP00109 1197
P24_ST00128 shumba 026300
P24_TL00020 1151
P24_ST00129 1152 yakatuma 30305300
P24_SP00110 411 1198
P24_ST00130 430 cipere 1004000
P24_SP00111 566 1199
P24_ST00131 kuti; 04000
P24_SP00112 689
P24_ST00132 712 "Endayi, 00220102
P24_SP00113
P24_ST00133 mudye 46000
P24_SP00114 1083
P24_ST00134 1098 munhu 0.48 43763
P24_SP00115 1262 1191 14
P24_ST00135 1276 1154 uyo," 60010
P24_TL00021 1149
P24_ST00136 pakati: 10023703
P24_SP00116 1250
P24_ST00137 195 "Hekani 0001070
P24_SP00117 555 1241
P24_ST00138 573 1204 waro." 043800
P24_SP00118 724
P24_ST00139 757 l^akadaro, 81000080005
P24_SP00119 989 1249
P24_ST00140 1009 96 se^a 00100
P24_SP00120
P24_ST00141 ^audzwa. 100411000
P24_TL00022 1261
P24_ST00142 1264 8.
P24_SP00121
P24_ST00143 321 10670
P24_SP00122 1309
P24_ST00144 043000
P24_SP00123 643
P24_ST00145 230 10000000
P24_SP00124 899
P24_ST00146 926 1274 capuggu 0010802
P24_SP00125 1121
P24_ST00147 1263 152 kutora 060000
P24_SP00126 1304 1301
P24_ST00148 1332 1275 gu gumbeze
P24_TL00023 1313
P24_ST00149 mbeze 15000
P24_SP00127 327 1351
P24_ST00150 347 1314 112 rake, 00703
P24_SP00128 1358
P24_ST00151 91 rine 2010
P24_SP00129
P24_ST00152 590 1325 115 ropa, 40400
P24_SP00130 705 1360
P24_ST00153 85
P24_SP00131 811 1350
P24_ST00154 220 kunoriisa 021000700
P24_SP00132 1059
P24_ST00155 1078 1326 pa
P24_SP00133 1132
P24_ST00156 1159 muti, 0.60 22553
P24_SP00134 1278
P24_ST00157 1305 wai- 0000
P24_TL00024 1363
P24_ST00158 1376 0.56 80
P24_SP00135 1402
P24_ST00159 253 1364 pakati 208010
P24_SP00136 399 1411
P24_ST00160 417 po 0.32
P24_SP00137
P24_ST00161 491 musha 0.62 80055
P24_SP00138 645
P24_ST00162 665 64
P24_SP00139 729
P24_ST00163 237 musikana. 460000500
P24_SP00140 985 1401
P24_ST00164 1032 Uakuru 703704
P24_SP00141
P24_ST00165 1221 178 nacibva 8000000
P24_TL00025 1414
P24_ST00166 kuminda, 02407506
P24_SP00142 1460
P24_ST00167 1427 no 0.68
P24_SP00143 1452
P24_ST00168 494 179 kuriona 0301040
P24_SP00144
P24_ST00169 693 1415 90 nari 8003
P24_SP00145 783
P24_ST00170 801 116 kure,
P24_SP00146 917
P24_ST00171 946 nakati: 8000002
P24_SP00147
P24_ST00172 1131 153 "Kuda 01080
P24_SP00148 1284 1453
P24_ST00173 1428 mu-
P24_TL00026 1465
P24_ST00174 1466 penyu." 4060100
P24_SP00149 362 1512
P24_ST00175 415 Kana 0020
P24_SP00150 539 1503
P24_ST00176 nagika 808500
P24_SP00151
P24_ST00177 762 oakacema 80050000
P24_SP00152
P24_ST00178 1030 kwa^o. 0001000
P24_SP00153 1185
P24_ST00179 1239 1467 Uamne 80080
P24_TL00027 1516
P24_ST00180 8010230
P24_SP00154 336 1554
P24_ST00181 356 "Nokuti 0002610
P24_SP00155 542
P24_ST00182 561 1528 mgana 08150
P24_SP00156 716 1563 32
P24_ST00183 1529 wenyu 00604
P24_SP00157 900 1562
P24_ST00184 929 132 haida 10380
P24_SP00158
P24_ST00185 218 kuudzwa,
P24_SP00159 1307
P24_ST00186 1339 1530 sa saka
P24_TL00028 1567 792
P24_ST00187 ka
P24_SP00160 1604
P24_ST00188 203 adyiwa." 06050000
P24_SP00161 1613 -122
P24_ST00189 337 1617 Ndo
P24_SP00162 431 1656
P24_ST00190 1630
P24_SP00163 505 1665
P24_ST00191 523 163 rwafira 6110010
P24_SP00164 686 1655
P24_ST00192 706
P24_SP00165 754
P24_ST00193 772 1629 ruggano. 47830200
P24_TB00003 1807 406
P24_TL00029 1813
P24_ST00194 1814 10. 024
P24_SP00166 1851
P24_ST00195 711 254 CITgUKU. 01080205
P24_TL00030 1911 1162
P24_ST00196 1915 1.
P24_SP00167 267 1950
P24_ST00197 1913 Mumge
P24_SP00168 495 1960
P24_ST00198 543 00030070
P24_SP00169 769 1951
P24_ST00199 806 1912 mudiki 308021
P24_SP00170 973
P24_ST00200 295 waipfekeswa 0.99 00000000000
P24_SP00171
P24_ST00201 1343 1926
P24_TL00031 1962
P24_ST00202 1964 'mai 2000
P24_SP00172 280 2002
P24_ST00203 298 1976
P24_SP00173 16
P24_ST00204 368 1963 81 jira 5050
P24_SP00174
P24_ST00205 468 d^uku 0.58 210503
P24_SP00175 608
P24_ST00206
P24_SP00176 2001
P24_ST00207 700 duku 0004
P24_SP00177 816
P24_ST00208 836 d:uku 088001
P24_SP00178 975
P24_ST00209 993 242 wakazonzi 000300002
P24_SP00179
P24_ST00210 1267 117 Citgu 00082 Citguku.
P24_TL00032 2014
P24_ST00211 ku. 0.65 540
P24_SP00180 2052
P24_ST00212 277 2015 149 Rimge 07480
P24_SP00181 426 2061
P24_ST00213 2026 zuna 0180
P24_SP00182 551
P24_ST00214 111 amai
P24_SP00183 681
P24_ST00215 696 8000006
P24_SP00184 849
P24_ST00216 867 "Citguku, 000081033
P24_SP00185 1081
P24_ST00217 2023 92 tora 6060
P24_SP00186 1189 2053
P24_ST00218 tswanda 3000720
P24_TL00033 2064
P24_ST00219 2066 iyi
P24_SP00187 239 2112
P24_ST00220 2065 ine
P24_SP00188 328 2103
P24_ST00221 348 196 cipapata 02205030
P24_SP00189 544
P24_ST00222 2077
P24_SP00190
P24_ST00223 654 uci,
P24_SP00191 734 2110
P24_ST00224 763 uende 30300
P24_SP00192
P24_ST00225 930 nayo
P24_SP00193
P24_ST00226 1068 kuna 4071
P24_SP00194
P24_ST00227 ambuya 010300
P24_TL00034 2114
P24_ST00228 2127 nanorwara 806040050
P24_SP00195 2154
P24_ST00229 446 ^ikuru. 10002330
P24_SP00196 603 2162
P24_ST00230 658 177 Cenjera 0013020
P24_SP00197 835 2161
P24_ST00231 854 2128 128 urege 24000
P24_SP00198 982 2163
P24_ST00232 1002 2115 kutsauka: 030001002
P24_SP00199 1225
P24_ST00233 1245 2116 ukuru- 200470
P24_TL00035 2165 1170
P24_ST00234 midze 30010
P24_SP00200 318 2204
P24_ST00235 kufamba, 10415606
P24_SP00201 2212
P24_ST00236 usiggataure 30082080550
P24_SP00202 842
P24_ST00237 862 2179
P24_SP00203
P24_ST00238 namge
P24_SP00204 1085
P24_ST00239 1108 2180 69 0.39 66
P24_SP00205 1177 2206
P24_ST00240 1200 2167 nzira." 7004000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P6_LM00001 167 2174
RightMargin P6_RM00001 1414 168
BottomMargin P6_BM00001 2218 240
PrintSpace P6_PS00001 1247
TextBlock P6_TB00001 738 115 39
TextLine P6_TL00001 744 50 103 27
String P6_ST00001 67 40 2 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P6_SP00001 784 69
P6_ST00002 786 61 4 0.64 70
P6_TB00002 2115
P6_TL00002 740 109 111 38
P6_ST00003 31 37 B 0.16 8
P6_SP00002 771 146 56
P6_ST00004 827 24 0.15
P6_TL00003 191 183 1217 47
P6_ST00005 185 59 fia 0.49 770
P6_SP00003 250 222 28
P6_ST00006 278 77 dza 0.92 020
P6_SP00004 355
P6_ST00007 458 184 Be 0.22 87
P6_SP00005 514 221
P6_ST00008 542 197 33 nyu 0.66 504
P6_SP00006 629 230 131
P6_ST00009 760 58 0.51
P6_SP00007 818
P6_ST00010 845 43 30 ta 0.91
P6_SP00008 888 128
P6_ST00011 1016 63 fiu 0.33 774
P6_SP00009 1079 26
P6_ST00012 1105 ka 0.94
P6_SP00010 1161 102
P6_ST00013 1263 fio
P6_SP00011 1322 29
P6_ST00014 1351 57 do 0.57 80
P6_TL00004 190 243 1218
P6_ST00015 244
P6_SP00012 247 281
P6_ST00016 276 zi 1.00 00
P6_SP00013 313
P6_ST00017 416 fii 0.45
P6_SP00014 463
P6_ST00018 490 54
P6_SP00015 544 280 154
P6_ST00019 698 0.19
P6_SP00016 755 20
P6_ST00020 775 256 25 re
P6_SP00017 819 21
P6_ST00021 840 53 0.98
P6_SP00018 893 104
P6_ST00022 997 0.50
P6_SP00019 1056
P6_ST00023 1084 255 81 35 gga 0.71 800
P6_SP00020 1165 290
P6_ST00024 1268 0.46
P6_SP00021 1327
P6_ST00025 1354 ya
P6_TL00005 303 1215
P6_ST00026 304 0.52
P6_SP00022 249 341
P6_ST00027 46 pi 36
P6_SP00023 319 350
P6_ST00028 347 316 45 ro 0.95
P6_SP00024 392
P6_ST00029 495
P6_SP00025 552
P6_ST00030 582 nzi 0.23 877
P6_SP00026 649 340
P6_ST00031 753
P6_SP00027 812
P6_ST00032 839 315 83 ggo
P6_SP00028 922
P6_ST00033 983 0.41 773
P6_SP00029 1041
P6_ST00034 1070 nzu 0.87 004
P6_SP00030 1151
P6_ST00035 1178 ra
P6_SP00031 1223
P6_ST00036 1276 48
P6_SP00032 1324
P6_ST00037
P6_TL00006 188 362 778
P6_ST00038 364
P6_SP00033 251 401
P6_ST00039 370 te
P6_SP00034 318 400
P6_ST00040 421 772
P6_SP00035 484
P6_ST00041 510 375 ru 0.77 04
P6_SP00036 560
P6_ST00042 588
P6_SP00037 642
P6_ST00043 745 62
P6_SP00038 807
P6_ST00044 835 363 34 ri
P6_SP00039 869
P6_ST00045 900 369 66 tsa 200
P6_TL00007 437 1216
P6_ST00046 171 Batsirai 80013400
P6_SP00040 359 475 19
P6_ST00047 378 127 hama 0.68 6060
P6_SP00041 505
P6_ST00048 524 177 dzenyu. 0.76 3005160
P6_SP00042 701
P6_ST00049 832 439 105 fiesa 0.69 77000
P6_SP00043 937 476 22
P6_ST00050 959 445 moto: 0.89 40010
P6_SP00044 1086
P6_ST00051 1106 450 mune 0.90 0400
P6_SP00045 1234 23
P6_ST00052 1257 438 147 cando. 0.96 000002
P6_TL00008 488
P6_ST00053 100 Basa 0.79 8000
P6_SP00046 288 526
P6_ST00054 307 299 raBaggopera. 0.72 008080060702
P6_SP00047 606 535
P6_ST00055 856 489 138 fiadza 0.75 770000
P6_SP00048 994 527
P6_ST00056 1018 92 diki 8100
P6_SP00049 1110 18
P6_ST00057 1128 72 riri 2205
P6_SP00050 1200
P6_ST00058 1221 182 kupiko 0.84 3500100
P6_TL00009 187 539
P6_ST00059 135 Boggo 80800
P6_SP00051 322 586
P6_ST00060 198 rinogara 0.78 43600030
P6_SP00052 587
P6_ST00061 558 mu 0.54
P6_SP00053 630 577
P6_ST00062 650 144 saggo. 0.83 018000
P6_SP00054 794 106
P6_ST00063 540 fiuritsa 0.67 77204400
P6_SP00055 1067 578
P6_ST00064 1088 169 mombe 00400
P6_SP00056
P6_ST00065 1277 126 dzose 0.88 05000
P6_TL00010 589 49
P6_ST00066 603 0.61
P6_SP00057 257 628
P6_ST00067 152 dagga. 808040
P6_SP00058 428 637 186
P6_ST00068 614 591 110 fiura 0.60 77500
P6_SP00059 724
P6_ST00069 743 93 hari 0020
P6_SP00060 836
P6_ST00070 854 tuti 8603
P6_SP00061 946
P6_ST00071 966 590 sadza 01003
P6_SP00062 1092
P6_ST00072 1111 136 rirege 0.80 073010
P6_SP00063 638
P6_ST00073 1267 kutga. 040820
P6_TL00011 641
P6_ST00074 112 fiaba 0.40 77284
P6_SP00064 297 679
P6_ST00075 643 na' 0.97
P6_SP00065 382
P6_ST00076 402 86 mai 000
P6_SP00066
P6_ST00077 506 237 naitsamga 822003080
P6_SP00067 688
P6_ST00078 762 159 ;^ikuru, 0.48 710066036
P6_SP00068 921 219
P6_ST00079 1140 116 fiota,
P6_SP00069 1256 687
P6_ST00080 ndico 0.85 60100
P6_TL00012 691 656 137
P6_ST00081 692 193 cokudya 0006000
P6_SP00070
P6_ST00082 398 704 ca
P6_SP00071 447 730
P6_ST00083 466 nadiki. 8084030
P6_SP00072 625
P6_ST00084 734 791 32 C
P6_SP00073 766 828
P6_ST00085 820 803 c
P6_TL00013 865
P6_ST00086 866 Ca
P6_SP00074 241 903
P6_ST00087 270 84 ndo 030
P6_SP00075 354 55
P6_ST00088 409 Ce
P6_SP00076
P6_ST00089 494
P6_SP00077 549
P6_ST00090 602 Ci 02
P6_SP00078 648
P6_ST00091 671 Ba 0.59
P6_SP00079 721
P6_ST00092 741 878 yo
P6_SP00080 795 912
P6_ST00093 867
P6_SP00081 923
P6_ST00094 944 97 mbe 0.99
P6_SP00082
P6_ST00095 1061
P6_SP00083 1107
P6_ST00096
P6_SP00084 1210 904
P6_ST00097 1228 ko
P6_SP00085 1283
P6_ST00098 1303 98 mba
P6_TL00014 925 1219
P6_ST00099
P6_SP00086 962
P6_ST00100 na 0.56
P6_SP00087 310 143
P6_ST00101 453
P6_SP00088
P6_ST00102 529 nje
P6_SP00089 598 971
P6_ST00103 626 0.82
P6_SP00090 672 130
P6_ST00104 802 0.81 03
P6_SP00091 850
P6_ST00105 122 ggwa 8001
P6_SP00092 1000 972 129
P6_ST00106 1129
P6_SP00093 1186 963
P6_ST00107 1214 gge
P6_SP00094 1295
P6_ST00108 926
P6_TL00015 181 984
P6_ST00109 985
P6_SP00095 229 1021
P6_ST00110 258 90 kwe
P6_SP00096 348 1022
P6_ST00111 376 pa
P6_SP00097 431 1031
P6_ST00112 536
P6_SP00098 593
P6_ST00113 993
P6_SP00099 664
P6_ST00114 Co
P6_SP00100
P6_ST00115 991 to
P6_SP00101 875
P6_ST00116 956
P6_SP00102 1012
P6_ST00117 u
P6_SP00103 1068 1019
P6_ST00118 1096
P6_SP00104 1149
P6_ST00119 1205
P6_SP00105 1253 1023
P6_ST00120 1271
P6_SP00106 1326
P6_ST00121 1355 60
P6_TL00016 180 1044 1220
P6_ST00122 01
P6_SP00107 228 1081
P6_ST00123 gi
P6_SP00108 291 1090
P6_ST00124 no
P6_SP00109
P6_ST00125 480
P6_SP00110
P6_ST00126 554 ga
P6_SP00111 607
P6_ST00127 636 13 i 3
P6_SP00112 1080
P6_ST00128 754
P6_SP00113
P6_ST00129 831 74 sha
P6_SP00114 905
P6_ST00130 936 1045 mi
P6_SP00115
P6_ST00131 so
P6_SP00116
P6_ST00132 1175 06
P6_SP00117 1222 1082
P6_ST00133 1251 gu
P6_SP00118 1306 1091
P6_ST00134 1335 1051 65
P6_TL00017 1100 913
P6_ST00135 1101
P6_SP00119 1138
P6_ST00136 265 1114
P6_SP00120 309
P6_ST00137 338 85 bvu
P6_SP00121 423 1139
P6_ST00138
P6_SP00122 575
P6_ST00139 pfn 4010
P6_SP00123 680 1147
P6_ST00140 706 1113 51
P6_SP00124 757
P6_ST00141 862
P6_SP00125 910
P6_ST00142 939
P6_SP00126
P6_ST00143 1011 1112 82
P6_TL00018 1193
P6_ST00144 1194 Cera 0000
P6_SP00127 285 1231
P6_ST00145 makomba 0100000
P6_SP00128 531
P6_ST00146 1199 163 matatu 300004
P6_SP00129 712
P6_ST00147 732 cete. 00000
P6_SP00130 834 1230
P6_ST00148 1003 Ceggeta 0081000
P6_SP00131 1189 1240
P6_ST00149 nhumbi 0.70 643003
P6_TL00019 179 1243
P6_ST00150 1244 kudzamara 050002410
P6_SP00132 436 1282
P6_ST00151 455 ndauya. 0004000
P6_SP00133 1290
P6_ST00152 823 Cidao 06801
P6_SP00134 958
P6_ST00153 979 cake 0100
P6_SP00135 1281
P6_ST00154 nde
P6_SP00136 1183
P6_ST00155 1204 co
P6_SP00137
P6_ST00156 1273 kupi 04300
P6_TL00020
P6_ST00157 218 Cimbidza 04505300
P6_SP00138 1333
P6_ST00158 417 kunyora 0531342
P6_SP00139 1341
P6_ST00159 233 ruggwaro. 048000220
P6_SP00140 1342
P6_ST00160 998 120 Ciipe 03230
P6_SP00141 1118
P6_ST00161 1307 79 ane 0.86 040
P6_SP00142
P6_ST00162 1237 1296 160 ciBayo. 0580000
P6_TL00021 1345
P6_ST00163 1346 Cimge 0.62 04580
P6_SP00143 326 1392
P6_ST00164 346 1358 123 cuma 0500
P6_SP00144 469 1383
P6_ST00165 cakanakisa, 01205203004
P6_SP00145 759
P6_ST00166 166 CiBawe 008000
P6_SP00146
P6_ST00167 1052 203 cakaoma 0000300
P6_SP00147 1255
P6_ST00168 125 here 30300
P6_TL00022 1396
P6_ST00169 1397 151 Cigaro 020060
P6_SP00148 331 1444
P6_ST00170 351 1398 ici
P6_SP00149 405 1434
P6_ST00171 426
P6_SP00150 507
P6_ST00172 528 1409
P6_SP00151
P6_ST00173 596 Cinamora. 030500020
P6_SP00152 833
P6_ST00174 260 Unomboita 050200000
P6_SP00153 1435
P6_ST00175 1227 170 ciraggo 0100820
P6_TL00023 1446
P6_ST00176 1460
P6_SP00154 1484
P6_ST00177 1448 wapiwa, 0.93 0130000
P6_SP00155 1494
P6_ST00178 534 215 Cokwadi: 00700823
P6_SP00156 749 1485
P6_ST00179 1447 Ciweshe 0400050
P6_SP00157 961
P6_ST00180 982 ari 702
P6_SP00158
P6_ST00181 1063 ko,
P6_SP00159
P6_ST00182 1209 189 Cirayiro 04201060
P6_TL00024 1497
P6_ST00183 1499 citga 02280
P6_SP00160 284 1544
P6_ST00184 302 50000
P6_SP00161 1536
P6_ST00185 448 1498 ici: 2002
P6_SP00162 513 1535
P6_ST00186 mudane, 0080004
P6_SP00163 157
P6_ST00187 891 05280
P6_SP00164 1038
P6_ST00188 1058 1510 capupu 002030
P6_SP00165 1225 1545
P6_ST00189 1246 150 cakati: 0033000
P6_TL00025 178 1549
P6_ST00190 ndakamuona 0503300000
P6_SP00166 477 1587
P6_ST00191 497 acibva 003603
P6_SP00167 1586
P6_ST00192 663 1561
P6_SP00168 718 1595
P6_ST00193 1555 coto. 00001
P6_SP00169 844
P6_ST00194 1035 145 Cisara 020021
P6_SP00170 1180
P6_ST00195 1550 ^ako, 100000
P6_SP00171 1315 1596
P6_ST00196 ini
P6_TL00026 1599 666
P6_ST00197 ndoenda 0000000
P6_SP00172 1638
P6_ST00198 395 224 kumusha. 05360300
P6_SP00173 619 107
P6_ST00199 726 1698 D
P6_SP00174 1735
P6_ST00200 817 1697 d
P6_TL00027 1773
P6_ST00201 76 Dzi 002
P6_SP00175 253 1810
P6_ST00202 1786
P6_SP00176 1811
P6_ST00203 379 1774
P6_SP00177
P6_ST00204 483 1785
P6_SP00178 565 1820
P6_ST00205
P6_SP00179 707
P6_ST00206 727
P6_SP00180
P6_ST00207 dzi
P6_SP00181 826
P6_ST00208 847 sa
P6_SP00182 894
P6_ST00209 947 Dza
P6_SP00183 1034
P6_ST00210 1054 73
P6_SP00184 1127
P6_ST00211 1146
P6_SP00185 1191
P6_ST00212
P6_SP00186 1321
P6_ST00213 1340
P6_TL00028 1831
P6_ST00214 1833 75
P6_SP00187 1870
P6_ST00215 1845 nu 0.44
P6_SP00188 336
P6_ST00216 0.73
P6_SP00189
P6_ST00217 478 1834 Dya
P6_SP00190 570 1879
P6_ST00218
P6_SP00191 652
P6_ST00219 1832 010
P6_SP00192 798 1869
P6_ST00220 825 99
P6_SP00193 924
P6_ST00221 91 Dzu
P6_SP00194 1094
P6_ST00222 1120 ku
P6_SP00195
P6_ST00223 Di
P6_SP00196 1308
P6_ST00224 1336 bu
P6_TL00029 176 1915
P6_ST00225 1917 148 Dzima 40120
P6_SP00197 324 1954
P6_ST00226 342 1923 moto 1020
P6_SP00198
P6_ST00227 usati 40000
P6_SP00199
P6_ST00228 608 wabva
P6_SP00200
P6_ST00229 779 1916 ko.
P6_SP00201 842
P6_ST00230 1032 140 Dyara 23000
P6_SP00202 1172 1962
P6_ST00231 194 rukweza 6200000
P6_TL00030 1966
P6_ST00232 1967 nhasi. 203040
P6_SP00203 312 2005
P6_ST00233 366 Dzokai 400001
P6_SP00204
P6_ST00234 545 1979 zuna 0.65 0580
P6_SP00205 651 14
P6_ST00235 665 risati 400320
P6_SP00206 785
P6_ST00236 804 174 radoka. 3087000
P6_SP00207 978 2004
P6_ST00237 Ishe 2000
P6_SP00208 15
P6_ST00238 1144 248 wakadzora 300000040
P6_TL00031 175 2016
P6_ST00239 2030 113 nose, 80005
P6_SP00209 2056
P6_ST00240 2018 Dzimbanete 1000006000
P6_SP00210 618
P6_ST00241
P6_SP00211 717 2055
P6_ST00242 2017 batye 00100
P6_SP00212 863 2064
P6_ST00243 883 d:^uku. 07104000
P6_SP00213 1033 2063
P6_ST00244 Dzioira 3008500
P6_SP00214
P6_ST00245 2019 nzira 20470
P6_TL00032 2067
P6_ST00246 2068 94 kuti 0.58 6332
P6_SP00215 268 2106 17
P6_ST00247 mhuru 04020
P6_SP00216 2107
P6_ST00248 2070 irege
P6_SP00217 571
P6_ST00249 kutiza. 0004002
P6_SP00218 742 133
P6_ST00250 Dzimba 500100
P6_SP00219
P6_ST00251 1072 dzake
P6_SP00220 1203
P6_ST00252 1224 dzakati 0003053
P6_TL00033 173 2118
P6_ST00253 2119 156 jokoto. 8000000
P6_SP00221 329 2165
P6_ST00254 Dzimire 4030250
P6_SP00222 2157
P6_ST00255 anombodya. 0301000100
P6_SP00223 929
P6_ST00256 Dziggai 1078010
P6_SP00224 2166
P6_ST00257 1248 142 imbga 02070
P6_TL00034 2169
P6_ST00258 tguku. 883002
P6_SP00225 311 2216
P6_ST00259 271 Dzimbahwe 101850400
P6_SP00226 2208
P6_ST00260 rakaoakwa 100180000
P6_SP00227 989
P6_ST00261 1010 2182 52
P6_SP00228 1062 2207
P6_ST00262 1085 2170 mabge
P6_SP00229 1236 2217
P6_ST00263 kwao.


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P23_LM00001 174 2179
RightMargin P23_RM00001 1408
BottomMargin P23_BM00001 2220 238
PrintSpace P23_PS00001 1234
TextBlock P23_TB00001 726 136
TextLine P23_TL00001 732 47 124 29
String P23_ST00001 74 CONTENT 21 WC 0.40 CC 1043
SP P23_SP00001 806 76 10
P23_ST00002 816 65 40 3 1.00
P23_TB00002 100 2120
P23_TL00002 190 106 1210 49
P23_ST00003 107 155 37 Kuzoti 0.80 200063
P23_SP00002 345 144 27
P23_ST00004 372 119 170 34 mumge 0.67 00780
P23_SP00003 542 153 46
P23_ST00005 588 122 musi, 0.71 30073
P23_SP00004 710 152 28
P23_ST00006 738 342 wakabvunziwa 0.85 003420060000
P23_SP00005 1080 146 26
P23_ST00007 1106 140 kunzi; 640150
P23_SP00006 1246 154
P23_ST00008 1275 108 125 "^ino 0.47 010573
P23_TL00003 157 50
P23_ST00009 158 195 wofugga 0004800
P23_SP00007 385 205 19
P23_ST00010 404 213 38 kumusha 0.93 0004000
P23_SP00008 617
P23_ST00011 636 150 kwako 00000
P23_SP00009 786
P23_ST00012 805 149 here" 0.82 204004
P23_SP00010 954 70
P23_ST00013 1024 159 Akati; 0.83 032004
P23_SP00011 1164 21
P23_ST00014 1185 160 215 "Hoggu." 0.64 70080660
P23_TL00004 239 216 1162
P23_ST00015 218 35 8. 0.75 05
P23_SP00012 274 255 55
P23_ST00016 329 123 Kana 0.77 1070
P23_SP00013 452 36
P23_ST00017 488 164 akagga 000820
P23_SP00014 652 263
P23_ST00018 692 217 apedza 0.97 000000
P23_SP00015 851
P23_ST00019 887 makore 0.86 205000
P23_SP00016 1057
P23_ST00020 1085 224 162 32 matatu 0.79 600014
P23_SP00017 1247 256 25
P23_ST00021 1272 129 39 ikoko 0.91 02001
P23_TL00005 189 267 1212
P23_ST00022 268 178 45 kudaro, 0.62 0680505
P23_SP00018 367 313 30
P23_ST00023 397 439 48 Mupambawagwera 0.88 00407000000040
P23_SP00019 836 315
P23_ST00024 871 wakatuma 00042310
P23_SP00020 1109 306
P23_ST00025 1128 282 110 nana 0.70 8030
P23_SP00021 1238 307
P23_ST00026 1264 270 137 cipere 1000000
P23_TL00006 188 318 1214
P23_ST00027 331 56 na 0.68 60
P23_SP00022 244 357
P23_ST00028 271 194 capuggu 0.74 0004822
P23_SP00023 465 366
P23_ST00029 493 kuminda 0601030
P23_SP00024 698 356
P23_ST00030 725 53 ya
P23_SP00025 778 365
P23_ST00031 319 nanhu, 810042
P23_SP00026 959 364
P23_ST00032 986 kundotgaga 3071028080
P23_SP00027 1253
P23_ST00033 1291 332 111 0.65 8050
P23_TL00007 369
P23_ST00034 234 nakanaka. 0.78 800030600
P23_SP00028 422 408 54
P23_ST00035 476 370 101 ^ino 0.58 10420
P23_SP00029 577 416
P23_ST00036 605 ^akauya 10200710
P23_SP00030 793 31
P23_ST00037 824 371 138 ;^ipere 0.66 71042000
P23_SP00031 962
P23_ST00038 990 383 24 0.84
P23_SP00032 407
P23_ST00039 1071 0.51 8460
P23_SP00033 1179 409
P23_ST00040 oakaipa; 0.69 80006504
P23_TL00008 420 1201
P23_ST00041 432 198 0000844
P23_SP00034 386 468 17
P23_ST00042 403 433 57 no
P23_SP00035 460 459 18
P23_ST00043 478 421 246 44 wakanaka, 003070700
P23_SP00036 724
P23_ST00044 747 83 ndo 700
P23_SP00037 830 458
P23_ST00045 849 168 kupiwa 0.90 033000
P23_SP00038 1017
P23_ST00046 1035 434 mgana 38040
P23_SP00039 1190 469
P23_ST00047 1216 435 82 uye 0.60 660
P23_SP00040 1298
P23_ST00048 1325 64 wa SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT wakanaka
P23_TL00009 187 470
P23_ST00049 472 169 kanaka 408480 HypPart2
P23_SP00041 510
P23_ST00050 374 471 116 kuno 0000
P23_SP00042 490 509
P23_ST00051 508 musikana, 200010665
P23_SP00043 746 516 20
P23_ST00052 766 84
P23_SP00044 850
P23_ST00053 870 473 kumushoggedza 6571800810000
P23_SP00045 1241 520
P23_ST00054 1258 143 kwa^o 001100
P23_TL00010 521 893
P23_ST00055 535 ne
P23_SP00046 241 561
P23_ST00056 262 120 cuma 0012
P23_SP00047 382 22
P23_ST00057 80
P23_SP00048 457 560
P23_ST00058 477 522 134 ^imge 0.54 104080
P23_SP00049 611 569
P23_ST00059 630 203 ^ishoggo 102060800
P23_SP00050 833
P23_ST00060 852 523 229 ^akanaka. 1000000010
P23_TL00011 581
P23_ST00061 583 9. 00
P23_SP00051 273 619
P23_ST00062 327 304 Wakapiwano 0000500082
P23_SP00052 631 628
P23_ST00063 649 101480
P23_SP00053 783 627
P23_ST00064 803 166 ^izhinji 100011842
P23_SP00054 969 16
P23_ST00065 985 594 ^o 0.50
P23_SP00055 1032 15
P23_ST00066 1047 179 kufadza 0.92 0050000
P23_SP00056 1226 620 13
P23_ST00067 1239 582 163 oakuru 800427
P23_TL00012 632 1202
P23_ST00068 633 nake; 80000
P23_SP00057 678
P23_ST00069 326 86 0.73 800
P23_SP00058 412 670
P23_ST00070 441
P23_SP00059 679
P23_ST00071 639 139 004020
P23_SP00060
P23_ST00072 kumuperekedza 0443200000420
P23_SP00061 1172
P23_ST00073 1200 645
P23_SP00062 1255
P23_ST00074 1282 capu 0.98 capuggu.
P23_TL00013 186 682 1215
P23_ST00075 695 98 ggu. 0.57 8350
P23_SP00063 284 730
P23_ST00076 337 683 Wakatagga 000060800
P23_SP00064 604
P23_ST00077 621 214 kufamba. 26205000
P23_SP00065 835 720
P23_ST00078 889 684 0050
P23_SP00066 1012 721
P23_ST00079 1038 001040
P23_SP00067 1176
P23_ST00080 1204 197 codonha 0080200
P23_TL00014 733
P23_ST00081 741 94 rute 1020
P23_SP00068 281 772
P23_ST00082 299 kuda 5680
P23_SP00069 418
P23_ST00083 436 734 141 kudya 0.72 45201
P23_SP00070 781 33
P23_ST00084 610 070800516
P23_SP00071 848 779
P23_ST00085 876 207 capuggu, 00368064
P23_SP00072 1083
P23_ST00086 1112 200 cakaona, 00000843
P23_SP00073 1312 780
P23_ST00087 1341 ca- 000
P23_TL00015 785
P23_ST00088 316 kashenedzera 200508030010
P23_SP00074 503 823
P23_ST00089 ciciti: 0803003
P23_SP00075 646
P23_ST00090 667 226 "Unoiteyi 000006020
P23_SP00076 831
P23_ST00091 913 cipere, 0400006
P23_SP00077 1066 832
P23_ST00092 797 48030
P23_SP00078 1240
P23_ST00093 1257 798
P23_SP00079 1322
P23_ST00094 1335 0.56 nanhu"
P23_TL00016
P23_ST00095 nhu" 75200
P23_SP00080 874
P23_ST00096 381 Cipere 050400
P23_SP00081 531 883
P23_ST00097 552 151 cakati: 0.99 0000000
P23_SP00082 703 873
P23_ST00098 737 "Hapana 0020050
P23_SP00083 942 882
P23_ST00099 970 candinoita, 00616008007
P23_SP00084 1225 881
P23_ST00100 1256 tinofa- 0.81 0100307
P23_TL00017 886 265
P23_ST00101 mba 400
P23_SP00085 286 925
P23_ST00102 147 ^edu." 1008600
P23_TL00018 240 945 1161
P23_ST00103 947 10. 250
P23_SP00086 297 984
P23_ST00104 351 946 0.87 0410
P23_SP00087 475
P23_ST00105 501 148 nagika 808000
P23_SP00088 992
P23_ST00106 680 ku 03
P23_SP00089 983
P23_ST00107 756 musha
P23_SP00090 908
P23_ST00108 929 91 kwa 600
P23_SP00091
P23_ST00109 1040 BaBa, 80840
P23_SP00092 1156 991
P23_ST00110 225 musikana 04054060
P23_TL00019 185 996
P23_ST00111 997 wakapinda 000000030
P23_SP00093 1044
P23_ST00112 173 mumba 05400
P23_SP00094
P23_ST00113 651 1009 69 ma
P23_SP00095 1034
P23_ST00114 740 amai. 02010
P23_SP00096 862
P23_ST00115 907 0070
P23_SP00097 1031
P23_ST00116 1048 nakamuona 804045080
P23_SP00098 1318
P23_ST00117 1008 66 na-
P23_TL00020
P23_ST00118 219 kashama; 00031001
P23_SP00099 405 1094
P23_ST00119 437 167 haoana 208000
P23_SP00100
P23_ST00120 227 kumuzina 05060180
P23_SP00101 857
P23_ST00121 884 1059 0.63
P23_SP00102 939 1084
P23_ST00122 966 208 kashoma 0000080
P23_SP00103 1174 1086
P23_ST00123 117 kose, 20103
P23_SP00104 1317 1093
P23_ST00124 1337 63 asi 002
P23_TL00021 1097 1217
P23_ST00125 1099 kuzoti 240010
P23_SP00105 1137
P23_ST00126 349 ali
P23_SP00106 406 1136
P23_ST00127 424 115 kuna 2483
P23_SP00107 539
P23_ST00128 559 1098 nakuru 820300
P23_SP00108 722
P23_ST00129 nake: 0.48 88602
P23_SP00109 860 1135
P23_ST00130 "Ndini 000774
P23_SP00110 1046
P23_ST00131 1065 1111 mnana 08005
P23_SP00111
P23_ST00132 1249 wenyu 00805
P23_TL00022 1149 1203
P23_ST00133 1150 204 wakagga 0012880
P23_SP00112 389 1197
P23_ST00134 andocera 05600010
P23_SP00113 1187
P23_ST00135 tsenza 608750
P23_SP00114
P23_ST00136 794 04
P23_SP00115 1186
P23_ST00137 869 201 matoro," 50006130
P23_SP00116 1194
P23_ST00138 1092 oakafa 820000
P23_SP00117 1242
P23_ST00139 1260
P23_SP00118 1316 14
P23_ST00140 1330 58 kufara.
P23_TL00023 1199
P23_ST00141 fara. 0.96 20000
P23_SP00119
P23_ST00142 340 184 Wakati: 0000360
P23_SP00120 524
P23_ST00143 546 'Onai 0.94 00020
P23_SP00121
P23_ST00144 711 nanhu 80751
P23_SP00122 855
P23_ST00145 nandiperekedza," 8003000300600020
P23_SP00123 1287
P23_ST00146 1315 85
P23_TL00024 1250
P23_ST00147 1252 0.89 060000
P23_SP00124 353 1299
P23_ST00148 182 mombe, 103000
P23_SP00125 554 1296
P23_ST00149 574 1251 260
P23_SP00126 659 1289
P23_ST00150 kuenda 550662
P23_SP00127 847
P23_ST00151 kwakare. 00500260
P23_TL00025 251 1365 1082
P23_ST00152 1366
P23_SP00128 287 1403
P23_ST00153 341 290 UASIKANA 72006406
P23_SP00129
P23_ST00154 658 NE
P23_SP00130 1402
P23_ST00155 770 SHUMBA-MUNHU. 0020032500000
P23_SP00131
P23_ST00156 1294 II
P23_TL00026 1445
P23_ST00157 1448 1.
P23_SP00132 269 1484
P23_ST00158 324 1446 Uamge 70880
P23_SP00133 482 1493
P23_ST00159 511 nasikana 80000250
P23_SP00134 718
P23_ST00160 744 nakane 800080
P23_SP00135 906 1483
P23_ST00161 934 1458
P23_SP00136 987 1482
P23_ST00162 1016 shanje, 0007403
P23_SP00137 1492
P23_ST00163 1206 193 nakaona 8000030
P23_TL00027 1496 1213
P23_ST00164 pfuma 01230
P23_SP00138 330 1543
P23_ST00165 1498 77 dza
P23_SP00139 1534
P23_ST00166 462 akauya 000010
P23_SP00140
P23_ST00167 656 nadzo, 841000
P23_SP00141 802 89
P23_ST00168 891 1497 Uakati: 7001007
P23_SP00142 1053
P23_ST00169 1107 292 "Toendano," 10005008050
P23_TL00028 1546
P23_ST00170 Musikana 20050030
P23_SP00143 411 1585
P23_ST00171 443 1548 165 wakati: 0000651
P23_SP00144 608
P23_ST00172 640 1547 "Uyai, 005210
P23_SP00145 787 1593
P23_ST00173 809 ndikuudzei 8027040000
P23_SP00146 1584
P23_ST00174 1559 ^a
P23_SP00147 1129
P23_ST00175 1152 1555 munonoita 404050850
P23_TL00029 183 1597
P23_ST00176 1598 112 kana 0110
P23_SP00148 295 1636
P23_ST00177 314 199 magika," 00802040
P23_SP00149 513 1645 42
P23_ST00178 555 Uakaramba 800040000
P23_SP00150 820
P23_ST00179 840 kutendera, 0210100040
P23_SP00151 1642
P23_ST00180 293 nakapindura 80200250040
P23_TL00030 1648
P23_ST00181 1661
P23_SP00152 236 1687
P23_ST00182 hasha, 000012
P23_SP00153 1694
P23_ST00183 1649 naciti: 8004050
P23_SP00154 571
P23_ST00184 "Hatidi 0600080
P23_SP00155 768 1686
P23_ST00185 788 kuudzwa 3126000
P23_SP00156
P23_ST00186 1013 newe, 30000
P23_SP00157 1142
P23_ST00187 1196 202 Tinozina 08703080
P23_TL00031 1701 104
P23_ST00188 toga." 506000
P23_SP00158 1747 -86
P23_ST00189 233 1760 2.
P23_SP00159 1796
P23_ST00190 323 1758 Uakatagga 800030800
P23_SP00160 1805 43
P23_ST00191 612 1757 kufamba 0730000
P23_SP00161 815
P23_ST00192 858 172 rwendo 600220
P23_SP00162 1030
P23_ST00193 1770 rwaoo. 300800
P23_SP00163 1221
P23_ST00194 1759 0060
P23_TL00032 181 1808
P23_ST00195 808200
P23_SP00164 328 1856
P23_ST00196 347 1809 ikoko, 000300
P23_SP00165 487 1854
P23_ST00197 506 192 8801100
P23_SP00166 1846
P23_ST00198 719 cembere. 00400000
P23_SP00167 924 1847
P23_ST00199 Iyo 010
P23_SP00168 1036
P23_ST00200 1055 343 yakanabvunza, 0000804007014
P23_TL00033 1859
P23_ST00201 1860 iciti: 300050
P23_SP00169 1898
P23_ST00202 118 "Ciyi 00100
P23_SP00170 1906
P23_ST00203 71 ciri 0001
P23_SP00171 512
P23_ST00204 1861 kumusana 00010300
P23_SP00172 774 1897
P23_ST00205 801 kwaggu" 00081007
P23_SP00173 1028
P23_ST00206 171 Mumge 20780
P23_SP00174 1254
P23_ST00207 1278 musi 5700
P23_TL00034 1910 527
P23_ST00208 1912 0.95 0020
P23_SP00175 1949
P23_ST00209 312 1911 0004050
P23_SP00176
P23_ST00210 498 211 "Mbare." 72000050
P23_TL00035 232 1968 1166
P23_ST00211 1971 3.
P23_SP00177 2008
P23_ST00212 322 1970 0.59 10240
P23_SP00178 423 2017
P23_ST00213 444 kan 0047
P23_SP00179 2007
P23_ST00214 578 1981 oamge 80080
P23_SP00180 2016
P23_ST00215 754 nakaona, 80000604
P23_SP00181 961 2014
P23_ST00216 988 nakati: 0.76 8000402
P23_SP00182 1143 2006
P23_ST00217 1171 1969 96 "Isu 0204
P23_SP00183 1267
P23_ST00218 1295 103 tino- 03203
P23_TL00036 2019
P23_ST00219 2020 enda 0800
P23_SP00184 2058
P23_ST00220 311 2021
P23_SP00185
P23_ST00221 musha.' 0000005
P23_SP00186
P23_ST00222 0.61 03780
P23_SP00187 2066
P23_ST00223 799 266 wakaramba 200400000
P23_SP00188
P23_ST00224 070600
P23_SP00189
P23_ST00225 1274 2033 naoo. 70800
P23_TL00037 2068
P23_ST00226 2071 0002
P23_SP00190 305 2108
P23_ST00227 333 akasara, 00000526
P23_SP00191 2116
P23_ST00228 2082 191 murume 304450
P23_SP00192 743
P23_ST00229 771
P23_SP00193 853 2117
P23_ST00230 2070 wakauya 0100510
P23_SP00194
P23_ST00231 1113 mushure; 04065406
P23_SP00195 1328
P23_ST00232 1347 ci 0.13 cipere.
P23_TL00038 180
P23_ST00233 2133 113 pere. 00501
P23_SP00196 2168
P23_ST00234 346 228 00060004
P23_SP00197 2160
P23_ST00235 593 278 waka^iseka, 000010500000
P23_SP00198 2167
P23_ST00236 aciti: 204540
P23_SP00199 1001 2158
P23_ST00237 1022 2121 92 "I^o 34100
P23_SP00200 1114
P23_ST00238 ndi^o 0.46 664100
P23_SP00201
P23_ST00239 1293 iyi 80170
P23_TL00039 2171
P23_ST00240 2172 145 Tarira 004040
P23_SP00202 325 2210
P23_ST00241 344 ma^iromo 301005000
P23_SP00203 573 2219
P23_ST00242 2184 a^o; 01001
P23_SP00204
P23_ST00243 699 142 ndiwo 63400
P23_SP00205 841
P23_ST00244 anopanda 26052870
P23_SP00206
P23_ST00245 nanhu." 8082300


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 102
LeftMargin P7_LM00001 175 2115
RightMargin P7_RM00001 1407
BottomMargin P7_BM00001 2217 241
PrintSpace P7_PS00001 1232
TextBlock P7_TB00001
TextLine P7_TL00001 740 108 118 38
String P7_ST00001 109 36 37 CONTENT rf WC 0.47 CC 55
SP P7_SP00001 776 146 52
P7_ST00002 828 30 d 0.14 8
P7_TL00002 182 165 1218 50
P7_ST00003 51 39 rfi 0.38 773
P7_SP00002 233 204
P7_ST00004 263 41 ki 0.62 43
P7_SP00003 304 203 27
P7_ST00005 331 172 32 ta 1.00 00
P7_SP00004 374 104
P7_ST00006 478 166 60 rfa 0.51 770
P7_SP00005 538 28
P7_ST00007 566 167 46 yi 0.65 70
P7_SP00006 609 213
P7_ST00008 727 168 61 rfo 0.36 774
P7_SP00007 788 205 31
P7_ST00009 819 54 ka
P7_SP00008 873 103
P7_ST00010 976 65 rfu 0.31
P7_SP00009 1041 26
P7_ST00011 1067 179 ra 0.68
P7_SP00010 1113
P7_ST00012 1231 59 rfe
P7_SP00011 1290
P7_ST00013 1317 83 gga 0.60 803
P7_TL00003 226
P7_ST00014 62 0.50
P7_SP00012 244
P7_ST00015 271 35 ri 0.84
P7_SP00013 306 29
P7_ST00016 335 227 53 0.77 40
P7_SP00014 388
P7_ST00017 491
P7_SP00015 552
P7_ST00018 581 239 68 25 ma
P7_SP00016 649 264 105
P7_ST00019 754 58
P7_SP00017 812
P7_ST00020 842 84 nda 0.96 100
P7_SP00018 926
P7_ST00021 1009 228 0.40
P7_SP00019 1070 265
P7_ST00022 1098 87 ndo 0.90 200
P7_SP00020 1185
P7_ST00023 1240 64 0.24 778
P7_SP00021 1304 19
P7_ST00024 1323 77 dza 0.78 060
P7_TL00004 183 285 1217 48
P7_ST00025 286 0.49
P7_SP00022 243 322
P7_ST00026 262 ni 0.39
P7_SP00023 303 21
P7_ST00027 324 76 0.87 300
P7_SP00024 400
P7_ST00028 454
P7_SP00025 514 323
P7_ST00029 533 mbu 0.73 016
P7_SP00026 635 20
P7_ST00030 655 dzo 0.98 000
P7_SP00027 732
P7_ST00031 772 287
P7_SP00028 830
P7_ST00032 849 298 0.64 820
P7_SP00029 932 333
P7_ST00033 951 nde 150
P7_SP00030 1034
P7_ST00034 1054
P7_SP00031 1108
P7_ST00035 1149
P7_SP00032 1210
P7_ST00036 1229 85 0.92 020
P7_SP00033 1314
P7_ST00037 1335 dzi 0.85 004
P7_TL00005 344
P7_ST00038 345
P7_SP00034 242 382
P7_ST00039 270 356 82 ggu 807
P7_SP00035 352 391 136
P7_ST00040 488
P7_SP00036 539
P7_ST00041 568 72 ndi 0.82 023
P7_SP00037 640
P7_ST00042 669 357 117 ggwe 8000
P7_SP00038 786 392 124
P7_ST00043 910 346
P7_SP00039 971 383
P7_ST00044 1000 86 nha 0.75 420
P7_SP00040 1086 121
P7_ST00045 1207 du 0.25
P7_SP00041 1271
P7_ST00046 1299 101 001
P7_TL00006 403 47
P7_ST00047 0.55 80
P7_SP00042 441
P7_ST00048 404 57 ku 0.81 03
P7_SP00043 320 18
P7_ST00049 338 44 pi
P7_SP00044 450
P7_ST00050 402 416 sa
P7_SP00045
P7_ST00051 554 di 0.34
P7_SP00046 604
P7_ST00052 623 417 45
P7_SP00047 668 442
P7_ST00053 405 63
P7_SP00048 836
P7_ST00054 857 413 tu
P7_SP00049 903
P7_ST00055 1006
P7_SP00050
P7_ST00056 1087 0.61
P7_SP00051 1130
P7_ST00057 1151 66
P7_SP00052
P7_ST00058 1236 418 24
P7_TL00007 471
P7_ST00059 rfare 77150
P7_SP00053 291 508
P7_ST00060 310 145 rarira, 4040006
P7_SP00054 455 516
P7_ST00061 475 131 pinda 31010
P7_SP00055 606 518
P7_ST00062 624 484 mu
P7_SP00056 696 509 16
P7_ST00063 712 472 155 cikoro. 0.80 0150430
P7_SP00057 867 510 106
P7_ST00064 973 473 181 rfaggwe 0.63 7728000
P7_SP00058 1154 519 17
P7_ST00065 1171 230 raiBatidza 0208420000
P7_TL00008 521 1220
P7_ST00066 125 fiaBa. 0.57 664800
P7_SP00059 559
P7_ST00067 363 522 173 rfimura 0.76 7701000
P7_SP00060 536 560
P7_ST00068 555 523 160 rfanda, 0.67 7703400
P7_SP00061 715 567
P7_ST00069 735 irefu. 200470
P7_SP00062 853 561
P7_ST00070 923 Unodiyiko 0.66 0608102680
P7_SP00063 1194 569 73
P7_ST00071 1267 134 rfirira 6605070
P7_TL00009 573
P7_ST00072 585 33 yose 0000
P7_SP00064 618
P7_ST00073 305 0.69
P7_SP00065 378 610 23
P7_ST00074 401 579 gate. 10000
P7_SP00066 619
P7_ST00075 615 169 rfiridza 77001300
P7_SP00067 784 611
P7_ST00076 804 574 muriwo 314000
P7_SP00068 979
P7_ST00077 998 587 ye 0.88
P7_SP00069 1049 620
P7_ST00078 142 bindu. 0.71 806020
P7_SP00070 1212
P7_ST00079 1289 575 112 rfura 77100
P7_TL00010 184
P7_ST00080 manzwi 0.83 018000
P7_SP00071 661
P7_ST00081 625 92 ako, 0.70 0425
P7_SP00072 69
P7_ST00082 544 rfeggu 0.59 770800
P7_SP00073 690 671
P7_ST00083 710 iri 111
P7_SP00074 762 662
P7_ST00084 781 120 idiki, 480101
P7_SP00075 901 670
P7_ST00085 921 637 34 uya
P7_SP00076 1003
P7_ST00086 1022 ne
P7_SP00077 1076
P7_ST00087 1096 guru. 0.72 03225
P7_SP00078 1214
P7_ST00088 1269 132 rfemo 77000
P7_TL00011 674
P7_ST00089 231 haripinze, 4000053002
P7_SP00079 414 721
P7_ST00090 435 682 tgaga 08000
P7_SP00080 553
P7_ST00091 675 rimge. 320800
P7_SP00081 719 722 130
P7_ST00092 147 rfenda 0.56 770630
P7_SP00082 996 713
P7_ST00093 1015 676 rinouraya 000043000
P7_SP00083 1241
P7_ST00094 1261 139 ^ipfuo 1050330
P7_TL00012 725 1216
P7_ST00095 738 ^ose. 102000
P7_SP00084 292
P7_ST00096 398 cfayi 08001
P7_SP00085 501 771
P7_ST00097 726 156 tisigga 0.79 4000810
P7_SP00086 678
P7_ST00098 697 140 dyare, 0.99 000000
P7_SP00087 837
P7_ST00099 858 220 tiggadayi 218238000
P7_SP00088 1078
P7_ST00100 1097 0000808
P7_SP00089 1247
P7_ST00101 1255 144 zodya. 004230
P7_TL00013 185 777 663
P7_ST00102 doponesa 80006000
P7_SP00090 411 823
P7_ST00103 430 har^adzi 0.54 708104500
P7_SP00091
P7_ST00104 653 789 152 yaggu. 008020
P7_SP00092 805 824 -59
P7_ST00105 746 845 F
P7_SP00093 881
P7_ST00106 829 844 f 0.46 5
P7_TL00014 1215
P7_ST00107 904 Fa
P7_SP00094 240 940
P7_ST00108 261 78
P7_SP00095 339
P7_ST00109 Fu 04
P7_SP00096 941
P7_ST00110
P7_SP00097 598 114
P7_ST00111 Fi 02
P7_SP00098 758
P7_ST00112 916
P7_SP00099 942
P7_ST00113 945 905 56 Fo
P7_SP00100 1001
P7_ST00114 1024 dya
P7_SP00101 1106 950
P7_ST00115 1226 0.91 10
P7_SP00102 1282
P7_ST00116 1301 99 mba 080
P7_TL00015 962
P7_ST00117 964
P7_SP00103
P7_ST00118
P7_SP00104 317
P7_ST00119 336 ti
P7_SP00105 368
P7_ST00120 386 974
P7_SP00106 432 79
P7_ST00121 511 963
P7_SP00107 571
P7_ST00122 589 700
P7_SP00108 95
P7_ST00123 769 Fe
P7_SP00109
P7_ST00124 843 96 mbe
P7_SP00110 939
P7_ST00125 959 975
P7_SP00111 1005
P7_ST00126 1100 08
P7_SP00112 1159
P7_ST00127 1177 ggi 806
P7_SP00113 1249 1010
P7_ST00128 504
P7_SP00114 1334
P7_ST00129 1353 0.95
P7_TL00016 1021 1213
P7_ST00130 1023 0.58
P7_SP00115 245 1060
P7_ST00131 49 ga 07
P7_SP00116 313 1069 107
P7_ST00132
P7_SP00117 477 1059
P7_ST00133 495 88 mbi
P7_SP00118 583
P7_ST00134 603 0.97
P7_SP00119 680
P7_ST00135 698 na
P7_SP00120 753
P7_ST00136
P7_SP00121 915
P7_ST00137 935 75 043
P7_SP00122
P7_ST00138 1031 1035
P7_SP00123 1075
P7_ST00139 1176
P7_SP00124 1235
P7_ST00140 1253
P7_SP00125 22
P7_ST00141 1345 01
P7_TL00017 1081
P7_ST00142 1082
P7_SP00126 1118
P7_ST00143 260
P7_SP00127
P7_ST00144 325 1093
P7_SP00128 370
P7_ST00145
P7_SP00129
P7_ST00146
P7_SP00130 588
P7_ST00147 607
P7_SP00131 684
P7_ST00148 787
P7_SP00132 846 1119
P7_ST00149 865 810
P7_TL00018 1140
P7_ST00150 Fambai 000001
P7_SP00133 1178
P7_ST00151 makarurama, 70207641231
P7_SP00134
P7_ST00152 703 1141 236 munogika. 020080000
P7_SP00135 1186 90
P7_ST00153 1029 Fufu 0034
P7_SP00136 1134
P7_ST00154 1153 ramudzipa 002310730
P7_TL00019 1191
P7_ST00155 1204 74 05
P7_SP00137 258 1228
P7_ST00156 278 1192 119 huro. 0.94 00200
P7_SP00138 397
P7_ST00157 515 138 Fudza 01000
P7_SP00139
P7_ST00158 672 154 mhuru 00706
P7_SP00140 826
P7_ST00159 1202
P7_SP00141 898
P7_ST00160 917 mbudzi. 0005000
P7_SP00142 1099 116
P7_ST00161 Fugidza 0006000
P7_TL00020
P7_ST00162 Fanekisa, 620007004
P7_SP00143 1286
P7_ST00163 424 113 kune
P7_SP00144 537 1279
P7_ST00164 557 cando. 006000
P7_SP00145 704
P7_ST00165 1242 Fusira 001030
P7_SP00146 988 1280
P7_ST00166 1008 153 gomba
P7_SP00147 1161
P7_ST00167 1180 iro
P7_SP00148 1278
P7_ST00168 ne'vu. 803000
P7_TL00021 1291
P7_ST00169 1293 Fumirai 1500603
P7_SP00149 1331
P7_ST00170 1292 157 kuBata 048027
P7_SP00150 543 1330
P7_ST00171 563 Basa
P7_SP00151
P7_ST00172 307 maggwanani. 02813000010
P7_SP00152 989 1339 198
P7_ST00173 1187 210 Cirikadzi 004600440
P7_TL00022 1342
P7_ST00174 1344 199 inopema 6700000
P7_SP00153 384 1390
P7_ST00175 1343 fodya. 403020
P7_SP00154 541 1389 127
P7_ST00176 Fumo
P7_SP00155 799 1381
P7_ST00177 158 endesa 083000
P7_SP00156 977
P7_ST00178 126 dzose 0.93 01010
P7_SP00157 1122 1380
P7_ST00179 1145
P7_SP00158
P7_ST00180 1221 176 mafuro. 0204004
P7_TL00023 1393
P7_ST00181 1395 212 Fambisai 01005000
P7_SP00159 1432
P7_ST00182 munondinonotsa. 480050400500000
P7_SP00160 821
P7_ST00183 913 Fembera; 00200300
P7_SP00161 1125 1438
P7_ST00184 702
P7_SP00162 1224 1430
P7_ST00185 1244 neyiko
P7_TL00024 1444 667
P7_ST00186 1458
P7_SP00163 257 1483
P7_ST00187 276 214 tswanda 0.89 40004000
P7_SP00164 490
P7_ST00188 1512 G 0.22
P7_SP00165 1549
P7_ST00189 1523 g 0.21
P7_TL00025 1570
P7_ST00190 1572 Ga
P7_SP00166 247 1610
P7_ST00191 1571
P7_SP00167 347 1609
P7_ST00192 451 Go
P7_SP00168
P7_ST00193 bvu
P7_SP00169
P7_ST00194 724 Gu
P7_SP00170 1608
P7_ST00195 808 mbo
P7_SP00171 907
P7_ST00196 987
P7_SP00172 1053
P7_ST00197 1072
P7_SP00173 81
P7_ST00198
P7_SP00174 1297
P7_ST00199 ggo
P7_TL00026 1629
P7_ST00200 1632
P7_SP00175 248 1669
P7_ST00201 269 1643 go
P7_SP00176 1678
P7_ST00202 342 1630
P7_SP00177 419 1668
P7_ST00203
P7_SP00178 629 1667
P7_ST00204 1642
P7_SP00179 694 143
P7_ST00205
P7_SP00180 902
P7_ST00206 ggwa 8200
P7_SP00181 1042 1676
P7_ST00207 1182
P7_SP00182
P7_ST00208 1265 mi
P7_SP00183 1321 1666
P7_ST00209 1641
P7_TL00027 1689
P7_ST00210 1690 Garika 003080
P7_SP00184 341 1728 71
P7_ST00211 412
P7_SP00185
P7_ST00212 498 nhi 720
P7_SP00186 1727
P7_ST00213 641
P7_SP00187
P7_ST00214 1701 rwe
P7_SP00188 1726
P7_ST00215 888
P7_SP00189 949
P7_ST00216 970
P7_SP00190
P7_ST00217
P7_SP00191 1105 1725
P7_ST00218 1184
P7_SP00192 1248
P7_ST00219 1266 67 me
P7_SP00193 1333
P7_ST00220 1700
P7_TL00028 1747 872
P7_ST00221 1750
P7_SP00194 1788
P7_ST00222 267 1749
P7_SP00195 321 1787
P7_ST00223 nje
P7_SP00196 408 1795
P7_ST00224 489
P7_SP00197
P7_ST00225 572 1755 42
P7_SP00198 614 1786
P7_ST00226 1748
P7_SP00199 731
P7_ST00227 751 601
P7_SP00200 835
P7_ST00228 892
P7_SP00201 954
P7_ST00229 0.74
P7_TL00029 186 1806 1211
P7_ST00230 1809
P7_SP00202 1846
P7_ST00231 1807 Ba
P7_SP00203 319
P7_ST00232 254 rinodonha. 5000802200
P7_SP00204 592
P7_ST00233 709 163 Gomba 00004
P7_SP00205 1845
P7_ST00234 129 rizere 340040
P7_SP00206 1844
P7_ST00235 dope. 81000
P7_SP00207 1166 1853 123
P7_ST00236 Gore 0040
P7_TL00030 1856
P7_ST00237 1858 rakapera 00000000
P7_SP00208 390 1905
P7_ST00238 410 1859 taioa 10180
P7_SP00209 1896
P7_ST00239 1871
P7_SP00210 593 1895
P7_ST00240 1869 nzara. 430200
P7_SP00211
P7_ST00241 856 Guta 0010
P7_SP00212 967
P7_ST00242 986 guru 0300
P7_SP00213 1091 1904
P7_ST00243 1111
P7_SP00214 1156 1894
P7_ST00244 'she 0250
P7_SP00215 1264
P7_ST00245 1285 raka- 0.86 41001
P7_TL00031 1907
P7_ST00246 1909 shikita. 01520000
P7_SP00216 1948
P7_ST00247 409 Gagai 00000
P7_SP00217 1957
P7_ST00248 1914 209 anotegga 00000880
P7_SP00218 1955
P7_ST00249 800 1921 161 munyu 00502
P7_SP00219 961 1954
P7_ST00250 981 1920
P7_SP00220 1032 1945
P7_ST00251 196 mhugga. 6018020
P7_SP00221
P7_ST00252 1908 Gu- 011
P7_TL00032 1959
P7_ST00253 1961
P7_SP00222 1998
P7_ST00254 re' 006
P7_SP00223 361
P7_ST00255 1960 mbga
P7_SP00224 2007
P7_ST00256 528 252 raka^imba. 40221000060
P7_SP00225 780 2005
P7_ST00257 Garai
P7_SP00226 1996
P7_ST00258 1050 1970 ^enyu, 1074403
P7_SP00227 1196
P7_ST00259 1964 maneta. 3040000
P7_TL00033 187 2009
P7_ST00260 2011 Gonzo 00300
P7_SP00228 332 2049
P7_ST00261 351 rine 5060
P7_SP00229 2048
P7_ST00262 462 2022 mgena 38010
P7_SP00230 2057
P7_ST00263 634 pano. 02200
P7_SP00231
P7_ST00264 864 Gambigga 61006810
P7_SP00232 2056
P7_ST00265 1128 raoniwa 0004600
P7_SP00233 1313 2046
P7_ST00266 2020 na-
P7_TL00034 2058
P7_ST00267 2061 530
P7_SP00234 2099
P7_ST00268 272 2073
P7_SP00235 327
P7_ST00269 141 Gurai. 051031
P7_SP00236
P7_ST00270 2060 Gadzira 0000410
P7_SP00237 748 2098
P7_ST00271 767 nhumbi 320000
P7_SP00238 946 2097
P7_ST00272 965 2059 91 kuti 3206
P7_SP00239 1056
P7_ST00273 1079 tigodzitakura. 00000022000120
P7_TL00035 2110
P7_ST00274 2112 164 Garirai 0006110
P7_SP00240 350 2150
P7_ST00275 371 2111 115 shiri, 000500
P7_SP00241 486 2157
P7_ST00276 507 dzinodya 00430201
P7_SP00242 717 2158
P7_ST00277 736 mapfunde. 601010600
P7_SP00243 978
P7_ST00278 0600
P7_SP00244 2149
P7_ST00279 wakanzwa 00406080
P7_TL00036 2161
P7_ST00280 2174 gogogo 040000
P7_SP00245 2211
P7_ST00281 2175 pa
P7_SP00246 425 2210
P7_ST00282 447 musuo. 250100
P7_SP00247 2200 133
P7_ST00283 744 2162 Gomo
P7_SP00248 878 2199
P7_ST00284
P7_SP00249 960
P7_ST00285 rinonzi 0250100
P7_SP00250 1143
P7_ST00286 1163 237 Guruguru, 056000335


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2553 WIDTH 1658
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 480
LeftMargin P28_LM00001 8 2073
RightMargin P28_RM00001
BottomMargin P28_BM00001
PrintSpace P28_PS00001 1650
TextBlock P28_TB00001 1480 178 110
Illustration P28_CB1_SUB 974 240 772 TYPE
P28_CB2_SUB 1026 590 632 762
P28_TB00002 960 1970 246 100
P28_CB3_SUB 2058 1178 495


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P16_LM00001 172 2177
RightMargin P16_RM00001 1410
BottomMargin P16_BM00001 2218 240
PrintSpace P16_PS00001 1238
TextBlock P16_TB00001 714 139
TextLine P16_TL00001 720 47 127 29
String P16_ST00001 CONTENT 14 WC 0.47 CC 02810
P16_TB00002 102 2116
P16_TL00002 181 108 1214 48
P16_ST00002 314 39 ndinodzokera 0.77 750803002000
SP P16_SP00001 495 147 19
P16_ST00003 514 116 kuno 0.69 6420
P16_SP00002 630 30
P16_ST00004 660 121 262 35 maggwana. 0.88 108000000
P16_SP00003 922 156 79
P16_ST00005 1001 120 Idyai 0.96 00000
P16_SP00004 1121 27
P16_ST00006 1148 155 34 nyama 0.95 00020
P16_SP00005 1303
P16_ST00007 1332 63 38 asi 0.84 004
P16_TL00003 179 159 1217 49
P16_ST00008 371 mundiceggetere 0.74 76840008000000
P16_SP00006 550 208
P16_ST00009 569 166 118 31 muto 0.82 2400
P16_SP00007 687 197 20
P16_ST00010 707 167 cete. 0.98
P16_SP00008 809 198 55
P16_ST00011 864 160 111 Onai 0002
P16_SP00009 975
P16_ST00012 994 tgimbo 0.72 480030
P16_SP00010 1149 207 14
P16_ST00013 1163 142 yaggu 0.63 01826
P16_SP00011 1305
P16_ST00014 1324 72 37 ino 0.71 070
P16_TL00004 180 211 1204
P16_ST00015 223 191 26 rumano. 8300100
P16_SP00012 249 54
P16_ST00016 425 212 202 46 Ceggetai 0.87 00800001
P16_SP00013 627 258 18
P16_ST00017 645 217 32 0.67 1550
P16_SP00014 763
P16_ST00018 793 71 mu 0.79 04
P16_SP00015
P16_ST00019 899 178 rumano 050200
P16_SP00016 1077 36
P16_ST00020 1113 157 urwu." 460000
P16_SP00017 1270 250 53
P16_ST00021 1323 61 Ua 0.61 70 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Uambuya
P16_TL00005 261 1216
P16_ST00022 158 mbuya 0.90 50000 HypPart2
P16_SP00018 338 309
P16_ST00023 374 154 nakati: 8060500
P16_SP00019 528 300 40
P16_ST00024 568 347 "Ndinoceggeta 0100700080030
P16_SP00020 915
P16_ST00025 953 269 0.70 3170
P16_SP00021 1071
P16_ST00026 1111 275 73 25 05
P16_SP00022 1184
P16_ST00027 1219 274 177 0.65 573030
P16_TL00006 312 935
P16_ST00028 313 140 seyi" 0.99 000000
P16_SP00023 321 360 52
P16_ST00029 373 78 Asi 0.94 001
P16_SP00024 451 351
P16_ST00030 469 mukomana 04408060
P16_SP00025 727
P16_ST00031 747 atobva 000200
P16_SP00026 901
P16_ST00032 920 196 kwanari. 0.81 00280210
P16_TL00007 230 1166
P16_ST00033 5. 00
P16_SP00027 266 410
P16_ST00034 320 372 64 Ne 1.00
P16_SP00028 384 409 28
P16_ST00035 412 106 zuoa 0380
P16_SP00029 518
P16_ST00036 545 248 rakateoera 0.80 5000008040
P16_SP00030
P16_ST00037 833 205 wakauya 0101450
P16_SP00031 1038 419
P16_ST00038 169 pakare, 4000300
P16_SP00032 1246 418
P16_ST00039 1287 109 aciti: 0.86 100104
P16_TL00008 183 422 1215
P16_ST00040 227 "Ndinoda 0.83 00102080
P16_SP00033 461
P16_ST00041 439 143 kudya 05400
P16_SP00034 582
P16_ST00042 612 430 114 7000
P16_SP00035 726 460
P16_ST00043 754 424 188 45 waggu." 0080000
P16_SP00036 942
P16_ST00044 995 221 0.76 8020500
P16_SP00037
P16_ST00045 1243 8050113
P16_TL00009 474
P16_ST00046 296 "Hauceggete 0.78 06060083000
P16_SP00038 477 521
P16_ST00047 497 480 0.66 3450
P16_SP00039 615 511
P16_ST00048 634 486
P16_SP00040 706
P16_ST00049 725 190 33 rumano, 4000400
P16_SP00041 519 21
P16_ST00050 936 475 unotiza." 450100400
P16_SP00042 1144 512
P16_ST00051 1179 206 Mukoma 006500 Mukomana
P16_TL00010 524 1218
P16_ST00052 537 na
P16_SP00043 236 562 17
P16_ST00053 253 wakati, 2020116
P16_SP00044 570
P16_ST00054 442 525 124 "Seyi 00042
P16_SP00045 566 571
P16_ST00055 586 231 munogoti: 347020530
P16_SP00046 817
P16_ST00056 837 Uaka 8040
P16_SP00047 955 563
P16_ST00057 984 152 rutsito 2050030
P16_SP00048 1136
P16_ST00058 1164 235 runodzioi- 0640534820
P16_TL00011 575 1203
P16_ST00059 576 83 rira 2600
P16_SP00049 264 613
P16_ST00060 282 mhepo 46010
P16_SP00050 623
P16_ST00061 456 588 ya
P16_SP00051 509 622
P16_ST00062 529 251 tisiggaone; 02008000601
P16_SP00052 780
P16_ST00063 800 68 44 ko, 003
P16_SP00053 868 620
P16_ST00064 imi 0.45
P16_SP00054 971
P16_ST00065 1000 makatadza 400060000
P16_SP00055 1251
P16_ST00066 1278 kuce 0.92 0300 kuceggeta
P16_TL00012 182 626
P16_ST00067 633 125 ggeta 80050
P16_SP00056 307 674
P16_ST00068 327 639 24
P16_SP00057 398 664
P16_ST00069 417 320052
P16_SP00058 595
P16_ST00070 614 0510
P16_SP00059 732
P16_ST00071 761 wa
P16_SP00060 825
P16_ST00072 855 628 214 munona 5005000
P16_SP00061 1069
P16_ST00073 1096 0.91 004000
P16_SP00062 1235 673
P16_ST00074 1288 Uose 7400
P16_TL00013 184 677 1024
P16_ST00075 ndo 0.52 860
P16_SP00063 267 715
P16_ST00076 285 104 kuti: 0.73 85000
P16_SP00064 389 716 22
P16_ST00077 411 678 122 "Uyu 0205
P16_SP00065 533 724
P16_ST00078 553 690 ane 080
P16_SP00066 632
P16_ST00079 652 njere 0.97 10000
P16_SP00067 766 723
P16_ST00080 786 kupfuura 0.59 24645260
P16_SP00068 998
P16_ST00081 1017 namge." 8048020
P16_TL00014 232 735 1167
P16_ST00082 738 6.
P16_SP00069 775
P16_ST00083 322 737 Sa
P16_SP00070 377
P16_ST00084 407 115 i:o:;o 0.40 48808872
P16_SP00071 522 783
P16_ST00085 541 736 iyeyo
P16_SP00072 665
P16_ST00086 695 243 wakawana 00400020
P16_SP00073 938 774
P16_ST00087 968 210 mukadzi, 20202065
P16_SP00074 1178 781
P16_ST00088 1198 748 no
P16_SP00075 1253
P16_ST00089 1282 117 kupi- 03112
P16_TL00015 787
P16_ST00090 60 10
P16_SP00076 826
P16_ST00091 794 187 mutupo. 3055400
P16_SP00077 835
P16_ST00092 506 189 Kubvira 0500140
P16_SP00078
P16_ST00093 799 zuna 0480
P16_SP00079 821
P16_ST00094 848 788 iroro 0.89 40000
P16_SP00080 959
P16_ST00095 989 67 iye 0.93 020
P16_SP00081 1056 834
P16_ST00096 1078 0.58 80
P16_SP00082 1131
P16_ST00097 1159 107 nake 0.60 8070
P16_SP00083 1266
P16_ST00098 1296 nose 8000
P16_TL00016 838 743 145
P16_ST00099 263 nakazoyera 8024000030
P16_SP00084 444 885
P16_ST00100 463 'mbena'. 70508030
P16_SP00085 876 3
P16_ST00101 655 946 3. 06
P16_SP00086 689 983
P16_ST00102 744 945 ARIPO. 410601
P16_TL00017 1028
P16_ST00103 1029 1.
P16_SP00087 268 1066
P16_ST00104 153 Uanhu 0.42 80767
P16_SP00088 491
P16_ST00105 1040 199 oa:;arwa, 0.57 8088703303
P16_SP00089 1074
P16_ST00106 nanozogara 0.85 8010000050
P16_SP00090 1046 1075
P16_ST00107 1090 pasi, 20034
P16_SP00091 1196
P16_ST00108 1249 150 namge 0.55 80480
P16_TL00018
P16_ST00109 1091 138 gguna 0.44 80881
P16_SP00092 1126
P16_ST00110 339 1079 162 shoma, 010100
P16_SP00093 501 1124
P16_ST00111 520 151 0.51 80780
P16_SP00094 671 1125
P16_ST00112 141 0.54 80580
P16_SP00095 831
P16_ST00113 huru, 0.64 16404
P16_SP00096 982
P16_ST00114 1002 000
P16_SP00097 1117
P16_ST00115 103
P16_SP00098 1199
P16_ST00116 1213 8010
P16_SP00099 1316
P16_ST00117 1334 66 na-
P16_TL00019 1129
P16_ST00118 163 nozofa, 6000306
P16_SP00100 344 1168
P16_ST00119 123 Kana 0000
P16_SP00101
P16_ST00120 539 194 nacigere 80011050
P16_SP00102 733 1177
P16_ST00121 753 1142 234 nanowana 80500870
P16_SP00103 987
P16_ST00122 1009 1130 94 pasi
P16_SP00104 1103
P16_ST00123 1122 96 ^ose 10300
P16_SP00105
P16_ST00124 ;jinooa- 0.56 68440820
P16_TL00020 1180
P16_ST00125 1181 216 raramisa: 100020002
P16_SP00106
P16_ST00126 420 105 BaBa 8080
P16_SP00107
P16_ST00127 543 168 ni'mai, 88040046
P16_SP00108 711 1226
P16_ST00128 730 1193 272 nanonarera: 80608040012
P16_SP00109
P16_ST00129 1039 ne
P16_SP00110 1093
P16_ST00130 128 hama 1050
P16_SP00111 1239
P16_ST00131 134 dzano 10080
P16_TL00021 1231
P16_ST00132 137 dzose: 600000
P16_SP00112
P16_ST00133 340 1244 0080
P16_SP00113 445
P16_ST00134 464 rinodziyisa 00607080400
P16_SP00114 722
P16_ST00135 741 1232 nyika, 700000
P16_SP00115 883
P16_ST00136 903 56
P16_SP00116
P16_ST00137 980 213 kucenesa 04005000
P16_SP00117
P16_ST00138 1207 1245 ^ose: 100005
P16_SP00118 1315 1279
P16_ST00139 1337
P16_TL00022
P16_ST00140 192 murima, 1150407
P16_SP00119 1328
P16_ST00141 393 nanhu 0.53 80615
P16_SP00120 534 1321
P16_ST00142 556 1292 271 nanozorora. 80042040800
P16_TL00023 1340 1169
P16_ST00143 1343 2.
P16_SP00121 1380
P16_ST00144 1342 Pano 4060
P16_SP00122 435 1379
P16_ST00145 455 1348 moto 3050
P16_SP00123
P16_ST00146 599 395 wokuoaBikirisira 0.75 0030808000520460
P16_SP00124
P16_ST00147 1014 1341 203 cokudya, 100000010
P16_SP00125 1388
P16_ST00148 1247 1354
P16_SP00126 1302
P16_ST00149 1329 ku- 010
P16_TL00024 1392
P16_ST00150 nadziyis^ 8040100010
P16_SP00127 394 1438 23
P16_ST00151 1404 pa
P16_SP00128 472 1439
P16_ST00152 490 1393 148 cando,
P16_SP00129 638 1437
P16_ST00153 675 nokuvenekera 700100000060
P16_SP00130 1430
P16_ST00154 1023 1405
P16_SP00131
P16_ST00155 1114 rima. 36300
P16_SP00132
P16_ST00156 1286 113 Pane 4000
P16_TL00025 1442
P16_ST00157 1444 ivu
P16_SP00133 252 1481 12
P16_ST00158 rinodiridzwa 407080300000
P16_SP00134 564 15
P16_ST00159 579 1455
P16_SP00135 1480 13
P16_ST00160 161 mvura, 603407
P16_SP00136 806 1488
P16_ST00161 818 1443 inobva 750000
P16_SP00137 978
P16_ST00162 990 204 kuuzuru, 30400240
P16_SP00138 1194 1489
P16_ST00163 1206
P16_SP00139 1258
P16_ST00164 1271 129 mbeu 0003
P16_TL00026 1494
P16_ST00165 331 dzinomereswa 300807050000
P16_SP00140 1532
P16_ST00166 532 1495 126 ne'vu 80003
P16_SP00141 658
P16_ST00167 676 1506
P16_SP00142
P16_ST00168 303603
P16_SP00143 926 1539
P16_ST00169
P16_SP00144 999
P16_ST00170 1036 zuna. 05800
P16_SP00145 1151
P16_ST00171 4010
P16_SP00146
P16_ST00172 1352 ^i- 1004
P16_TL00027 1544
P16_ST00173 1545 pfuo 5470
P16_SP00147 284 1592
P16_ST00174 302 220 ^inowana 105600070
P16_SP00148
P16_ST00175 1557 uswa 6000
P16_SP00149 657 1583
P16_ST00176 wadzo, 002001
P16_SP00150 1590
P16_ST00177 854
P16_SP00151 907
P16_ST00178 928 mhuka. 002050
P16_SP00152 1097 50
P16_ST00179 1147 110
P16_SP00153 1257
P16_ST00180 1275 nano- 80300
P16_TL00028 1596
P16_ST00181 95 Bata 8050
P16_SP00154 279 1634
P16_ST00182 299 101 Basa
P16_SP00155 400
P16_ST00183 1608 rano 4080
P16_SP00156 1633
P16_ST00184 538 nanofara 80700020
P16_SP00157 742
P16_ST00185 ^ikuru. 10052010
P16_TL00029 233 1654
P16_ST00186 1655 07
P16_SP00158 270 1693
P16_ST00187 98 !^iye 810200
P16_SP00159 1701
P16_ST00188 465 1667 97
P16_SP00160
P16_ST00189 606 303 ijinoraramisa 8864060006810
P16_SP00161 909 1700
P16_ST00190 nanhu, 807050
P16_SP00162 1109
P16_ST00191 1154 246 ^inobvepi 10222000340
P16_TL00030 1704
P16_ST00192 0.46 80773
P16_SP00163 335 1743
P16_ST00193 365 1717 nanogona 80300180
P16_SP00164 592 1752
P16_ST00194 621 1705 244 ku^inakira 00100800300
P16_SP00165 865
P16_ST00195 894 dzimba, 0046603
P16_SP00166 1072 1749
P16_ST00196 1101 1706 149 nokuti 600300
P16_SP00167 1250
P16_ST00197 oano- 80800
P16_TL00031 1755
P16_ST00198 1768 wana
P16_SP00168 305 1794
P16_ST00199 323 1756
P16_SP00169 1803
P16_ST00200 438 219 mapaggo, 60008000
P16_SP00170
P16_ST00201 1769 nevu, 60050
P16_SP00171 801 1801
P16_ST00202
P16_SP00172 877
P16_ST00203 896 uswa. 20000
P16_SP00173
P16_ST00204 1057 1757 Uane 7080
P16_SP00174 1174
P16_ST00205 100050004
P16_TL00032 1806
P16_ST00206 1807 704604
P16_SP00175 333 1845 42
P16_ST00207 375 1819 nane 8240
P16_SP00176 485
P16_ST00208 530 simba 00600
P16_SP00177 668
P16_ST00209 1820 ro
P16_SP00178 752
P16_ST00210 790 kuBata 568000
P16_SP00179 947
P16_ST00211 993 100
P16_SP00180
P16_ST00212
P16_SP00181
P16_ST00213 kudyara, 03210307
P16_TL00033 1857
P16_ST00214 1870
P16_SP00182 1896
P16_ST00215
P16_SP00183 310
P16_ST00216 328 237 020080010
P16_SP00184 565 1905
P16_ST00217 584 1858 146 minda 37000
P16_SP00185
P16_ST00218 759 yaoo. 02800
P16_SP00186 879 1904
P16_ST00219 007
P16_SP00187 1037
P16_ST00220 1063 1859 oanozioa 0.68 80700080
P16_SP00188 1269
P16_ST00221 04254
P16_TL00034 1908 431
P16_ST00222 "Hatina 0603410
P16_SP00189 367 1946
P16_ST00223 386 229 ku^isika." 64100003050
P16_TL00035 1965 1157
P16_ST00224 1968 4.
P16_SP00190 2005
P16_ST00225 1967 Hapana 004080
P16_SP00191 504 2014
P16_ST00226 164 munhu 46662
P16_SP00192 686 2006
P16_ST00227 wakaisa 0001000
P16_SP00193
P16_ST00228
P16_SP00194
P16_ST00229 1076
P16_SP00195
P16_ST00230 1966 74 dze
P16_SP00196
P16_ST00231 ci 01 ciposhi,
P16_TL00036 2016
P16_ST00232 poshi, 301717
P16_SP00197 2065
P16_ST00233 2017 kana 0050
P16_SP00198 448 2056
P16_ST00234 2018 miti, 70406
P16_SP00199 2064 11
P16_ST00235 2060
P16_SP00200 696
P16_ST00236 :^ipfuo, 710800600
P16_SP00201 867
P16_ST00237 884
P16_SP00202 2055
P16_ST00238 1010 2024 moto, 00304
P16_SP00203 1138 2063
P16_ST00239 112 0070
P16_SP00204 1263
P16_ST00240 nzizi. 404020
P16_TL00037 2068
P16_ST00241 228 Ueciposhi 400130062
P16_SP00205 2115
P16_ST00242 434 oakawana 80400080
P16_SP00206 2107
P16_ST00243 682 2069 65 i^o 0100
P16_SP00207 2114
P16_ST00244 2081 10020
P16_SP00208 862
P16_ST00245 895 ^iripo: 10040600
P16_SP00209
P16_ST00246 oairarama 0.62 820505470
P16_SP00210 1307
P16_ST00247 2080 pano,
P16_TL00038 2118
P16_ST00248 2132 no, 604
P16_SP00211 2165
P16_ST00249 2119 700500
P16_SP00212 2158
P16_ST00250 440 195 oakaona 8040050
P16_SP00213 635
P16_ST00251 653 50041
P16_SP00214 2167
P16_ST00252 779 pakambo 1004300
P16_SP00215 992
P16_ST00253 1025 oagadzirirwa 800460434430
P16_SP00216 1327 2166
P16_ST00254 1346 2131
P16_TL00039 185 2182
P16_ST00255 mumge. 0.50 776800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P17_LM00001 175 2172
RightMargin P17_RM00001 1407
BottomMargin P17_BM00001 2215 243
PrintSpace P17_PS00001 1232
TextBlock P17_TB00001 715 137 42
TextLine P17_TL00001 721 49 125 30
String P17_ST00001 CONTENT 15- WC 0.48 CC 0766
P17_TB00002 104 2111
P17_TL00002 233 110 1160 48
P17_ST00002 113 33 37 5. 0.70 06
SP P17_SP00001 266 150 57
P17_ST00003 323 112 171 46 Mumge 0.41 48780
P17_SP00002 494 158 36
P17_ST00004 530 124 81 34 uye 0.95 100
P17_SP00003 611 29
P17_ST00005 640 227 40 ndianiko 0.73 358041000
P17_SP00004 867 53
P17_ST00006 920 169 38 Haasiri 0.72 0400527
P17_SP00005 1089
P17_ST00007 1132 59 25 wa 0.52 71
P17_SP00006 1191
P17_ST00008 1233 160 oakafa; 0.64 8070404
P17_TL00003 182 163 1211 47
P17_ST00009 164 68 io 0.83 220
P17_SP00007 250 201 32
P17_ST00010 282 165 168 45 naigara 0.67 8080060
P17_SP00008 450 210 28
P17_ST00011 478 94 pasi 0.79 8000
P17_SP00009 572 204
P17_ST00012 600 kare, 00200
P17_SP00010 712 207
P17_ST00013 742 176 99 sesu 0.92 0003
P17_SP00011 841
P17_ST00014 881 198 tinodaro 0.65 34088010
P17_SP00012 1079
P17_ST00015 1124 nhasi, 0.63 371081
P17_SP00013 1261 209
P17_ST00016 1307 86 tine 0.75 0360
P17_TL00004 181 213 1150
P17_ST00017 97 ^ose 10000
P17_SP00014 278 261 21
P17_ST00018 299 ^a 0.50
P17_SP00015 345 260 20
P17_ST00019 365 162 tinoda. 0.76 0043800
P17_SP00016 527 251 55
P17_ST00020 582 214 388 Nyakunambisisa 04075830003000
P17_SP00017 970 19
P17_ST00021 989 96 0.71 10010
P17_SP00018 1085
P17_ST00022 1105 215 226 034058500
P17_TL00005 232 273 1161
P17_ST00023 276 35 9. 0.87
P17_SP00019 267 311
P17_ST00024 322 139 Ndiye 0.66 55600
P17_SP00020 461 319
P17_ST00025 482 307 Mukurukuru, 00016360403
P17_SP00021 789 318
P17_ST00026 817 274 132 Aripo 0.68 05460
P17_SP00022 949 320
P17_ST00027 286 54 no 0.58 80
P17_SP00023 1024
P17_ST00028 1043 159 kwake. 0.80 605000
P17_SP00024 1202
P17_ST00029 1259 134 0.77 01810
P17_TL00006 324 1213
P17_ST00030 325 Nyakusika 0.86 000700050
P17_SP00025 432 370
P17_ST00031 452 336 95 :^ose 810000
P17_SP00026 547 16
P17_ST00032 563
P17_SP00027 609 369 15
P17_ST00033 624 187 tinoona, 34734032
P17_SP00028 811
P17_ST00034 827 337 24 ne 60
P17_SP00029 880 361
P17_ST00035 895 0.49
P17_SP00030 940
P17_ST00036 957 248 tisiggaone, 76038100700
P17_SP00031 1205 371
P17_ST00037 1222 172 26 nesuno. 7000806
P17_TL00007 375
P17_ST00038 140
P17_SP00032 421
P17_ST00039 342 216 wakasika 0.89 00008000
P17_SP00033 558 412
P17_ST00040 577 387 po
P17_SP00034 632
P17_ST00041 657 186 kutagga 0054800
P17_SP00035 843 422 27
P17_ST00042 870 zuna 0183
P17_SP00036 974
P17_ST00043 994 1.00 00
P17_SP00037 1047 413
P17_ST00044 1066 376 nyenyedzi, 6008500013
P17_SP00038 1314
P17_ST00045 1342 0.34 66
P17_TL00008 426
P17_ST00046 427 130 nyika 10730
P17_SP00039 312 472
P17_ST00047 332 dzose-dzose; 000000104070
P17_SP00040 614 471
P17_ST00048 635 438
P17_SP00041 690 463
P17_ST00049 710 kuzoisa 0.84 0401500
P17_SP00042 885
P17_ST00050 902 145 nanhu 81807
P17_SP00043
P17_ST00051 1076 428 105 pasi, 0.85 30040
P17_SP00044 1181 473
P17_ST00052 1214 90 kuti 3863
P17_SP00045 1304 464
P17_ST00053 1331 439 na 0.56 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P17_TL00009 477 1201
P17_ST00054 nhu 620 HypPart2
P17_SP00046 271 514 18
P17_ST00055 289 179 naciona 0.74 8003060
P17_SP00047 468
P17_ST00056 487 238 ^akasikwa 0.78 1006002000
P17_SP00048 725 522
P17_ST00057 745 489 120 naye, 20600
P17_SP00049 865
P17_ST00058 nagozina 82104180
P17_SP00050 523
P17_ST00059 1108 92 0220
P17_SP00051 1200 515
P17_ST00060 1228 154 Nyaku 00303 Nyakusika,
P17_TL00010 528 1216
P17_ST00061 529 106 44 sika, 06706
P17_SP00052 288 573
P17_ST00062 308 291 mukurukuru 5000311201
P17_SP00053 599 565 23
P17_ST00063 622 540 109 pane 0370
P17_SP00054 731 574
P17_ST00064 760 237 0.60 1086802000
P17_SP00055 997
P17_ST00065 1017 118 naye. 70001
P17_SP00056 1135
P17_ST00066 1190 208 Wakada- 0000802
P17_TL00011 578
P17_ST00067 591 102 rono 4080
P17_SP00057 283 617
P17_ST00068 303 580 91 0.69 6410
P17_SP00058 394 616
P17_ST00069 nazofunda 840103507
P17_SP00059 651 615
P17_ST00070 669 579 kumuzma, 00600804
P17_SP00060 906 623
P17_ST00071 934 56 0.57
P17_SP00061 990
P17_ST00072 202 kumuda, 0100852
P17_SP00062 1219
P17_ST00073 1252 592
P17_SP00063
P17_ST00074 1326 ku 04 kumuitira,
P17_TL00012 629 1115
P17_ST00075 631 184 muitira, 75518700
P17_SP00064 674
P17_ST00076 386 630 61 ari
P17_SP00065 447 666
P17_ST00077 466 131 Tenzi 0.98 00000
P17_SP00066 597 667
P17_ST00078 641 waoo 0083
P17_SP00067 735
P17_ST00079 754 642 52 nc 0.40
P17_SP00068 806
P17_ST00080 833 316 Mukomboreri 0.81 64400003010
P17_SP00069 1149
P17_ST00081 1167 643 129 wano. 10800
P17_TL00013 234 688 1164
P17_ST00082 692 7.
P17_SP00070 727
P17_ST00083 153 Ndi'ye 005000
P17_SP00071 475
P17_ST00084 689 241 wakadaro, 070080001
P17_SP00072 733
P17_ST00085 Iye 520
P17_SP00073 860 734 51
P17_ST00086 911 701 oga. 0030
P17_SP00074 1003
P17_ST00087 1099 39 Wakadarono 0020800080
P17_TL00014 739 1218
P17_ST00088 740 0.93 0002
P17_SP00075 777
P17_ST00089 292 143 oanhu 80715
P17_SP00076 435
P17_ST00090 454 oamude 800080
P17_SP00077 638
P17_ST00091 659 752
P17_SP00078 776
P17_ST00092 230 kumuitira 050062040
P17_SP00079 964
P17_ST00093 191 nacigere 87000030
P17_SP00080 1180 786 22
P17_ST00094 741 70016
P17_SP00081 1306 785
P17_ST00095 1333 na- 830
P17_TL00015 183 790
P17_ST00096 792 gozoiswa 30004051
P17_SP00082 392 837
P17_ST00097 803 pa
P17_SP00083 467
P17_ST00098 72 ari. 0.82 4002
P17_SP00084 559 828
P17_ST00099 581 0.61 70
P17_SP00085 636
P17_ST00100 655 791 217 kumuona 1603363
P17_SP00086 872
P17_ST00101 10
P17_SP00087 961
P17_ST00102 987 148 kufara 000331
P17_SP00088
P17_ST00103 1165 108 ne5'e 0.51 08870
P17_SP00089 1273 31
P17_ST00104 misi 6535
P17_TL00016 1215
P17_ST00105 842 isiggapere. 20180000100
P17_SP00090 889
P17_ST00106 488 196 Ndiyeyo 0560040
P17_SP00091 684 888
P17_ST00107 713 152 anonzi 082704
P17_SP00092 879
P17_ST00108 909 126 Yane. 04800
P17_SP00093 1035 878 58
P17_ST00109 1093 205 Waioapo 0428100
P17_SP00094 1298 887
P17_ST00110 1343 854
P17_TL00017 892 778
P17_ST00111 894 101 kare 0000
P17_SP00095 931
P17_ST00112 kose,
P17_SP00096 419 937
P17_ST00113 440 904 199 acana-po 00081000
P17_SP00097 639 938
P17_ST00114 660
P17_SP00098 930
P17_ST00115 82 rini 2161
P17_SP00099 815 929
P17_ST00116 836 wose. 24004
P17_TL00018 335 1038
P17_ST00117 1040 4. 05
P17_SP00100
P17_ST00118 TSURO 00003
P17_SP00101
P17_ST00119 661 1039 73 NE
P17_SP00102 1075
P17_ST00120 762 NZOU 6000
P17_SP00103 914
P17_ST00121 941 74
P17_SP00104 1015 1074
P17_ST00122 177 MVUU. 00001
P17_TL00019 1129
P17_ST00123 1133 1.
P17_SP00105 269 1168
P17_ST00124 1131 174 05482
P17_SP00106 496 1177
P17_ST00125 524 1130 musi, 53000
P17_SP00107 648 1174
P17_ST00126 678 1136 116 tsuro 0.99
P17_SP00108 794
P17_ST00127 839 icifamba 30300600
P17_SP00109 1037
P17_ST00128 1077 1141 musaggo, 00008203
P17_SP00110 1294 1176
P17_ST00129 1332 41 y- 0.62 073
P17_TL00020 1179
P17_ST00130 kaciggurana 03008040060
P17_SP00111
P17_ST00131 491 1193
P17_SP00112 544
P17_ST00132 119 nzou. 50066
P17_SP00113
P17_ST00133 Yakati: 0000040
P17_SP00114 903
P17_ST00134 924 211 "Kaziwai 70003020
P17_SP00115 1217
P17_ST00135 1153 133 Nzou; 00024
P17_SP00116 1286 1226
P17_ST00136 1192 84 mu- 645
P17_TL00021 1231
P17_ST00137 149 nofara 0.96 002000
P17_SP00117 331 1270
P17_ST00138 349 here" 400000
P17_SP00118 499
P17_ST00139 545 121 Nzou 0004
P17_SP00119 1269
P17_ST00140 685 167 hapana 201060
P17_SP00120 852 1278
P17_ST00141 1243 ca
P17_SP00121 921 1268
P17_ST00142 942 275 yakarfanira. 020077084500
P17_SP00122 1276
P17_ST00143 1262 136 Tsuro 0.91 00400
P17_TL00022 1282
P17_ST00144 1283 156 yakati: 0042030
P17_SP00123 339 1329
P17_ST00145 225 "Ndinoda 00002080
P17_SP00124 619 1320
P17_ST00146 kutamba 0010100
P17_SP00125 856 1319
P17_ST00147 886 nemi." 200700
P17_SP00126
P17_ST00148 1091 0005
P17_SP00127 1212
P17_ST00149 155 2200330
P17_TL00023 50
P17_ST00150 1334 "Ibva 0.90 40000
P17_SP00128 1372
P17_ST00151 330 1346 pano. 00570
P17_SP00129 1381
P17_ST00152 511 287 Handitambe 0385304000
P17_SP00130 798 1370
P17_ST00153 1344
P17_SP00131 873
P17_ST00154 893 oadiki." 80810000
P17_SP00132
P17_ST00155 1128 135 0.97 00010
P17_SP00133 1263
P17_ST00156 ikati: 203030
P17_TL00024 1383
P17_ST00157 1384 123 Ndiri 02042
P17_SP00134 306 1422
P17_ST00158 326 178 mudiki, 0086020
P17_SP00135 504 1429
P17_ST00159 525 62 asi 301
P17_SP00136 587
P17_ST00160 608 ndine 40030
P17_SP00137 737 1421
P17_ST00161 758 simba 0.88 06000
P17_SP00138
P17_ST00162 panemi. 3020600
P17_SP00139 1096 1430
P17_ST00163 1145 253 Maggwana 00800030
P17_TL00025 1436 103
P17_ST00164 328 ticakweoana." 1201000800000
P17_SP00140 512 1474 -276
P17_ST00165 236 1496 2.
P17_SP00141 1531
P17_ST00166 1495
P17_SP00142 459 1532
P17_ST00167 497 1492 194 yakabva 0057000
P17_SP00143 691 1539
P17_ST00168 736 kwairi, 0014553
P17_SP00144 1537
P17_ST00169 1504
P17_SP00145 979 1529
P17_ST00170 1008 1491 262 kupindirira 06307320080
P17_SP00146
P17_ST00171 1505 521
P17_TL00026 1542
P17_ST00172 1544 dondo, 800000
P17_SP00147 1590
P17_ST00173 364 1557
P17_SP00148
P17_ST00174 445 1543 kugika 048740
P17_SP00149
P17_ST00175 1555
P17_SP00150 677
P17_ST00176 706 rwizi. 002003
P17_SP00151 831 1580
P17_ST00177 Yakaona 0000050
P17_SP00152
P17_ST00178 1116 Mvuu 0033
P17_SP00153 1248 1581
P17_ST00179 1275 irimo 05020
P17_TL00027 185 1594
P17_ST00180 1608 mu 03
P17_SP00154 256 1633
P17_ST00181 1607 mvura. 206050
P17_SP00155 434
P17_ST00182 486 1595 ^akanzi 10020707
P17_SP00156 665 1642
P17_ST00183 686 1606
P17_SP00157 1631
P17_ST00184 755 1601 tsuro: 002500
P17_SP00158 884
P17_ST00185 905 224 "Kaziwai, 004042063
P17_SP00159 1638
P17_ST00186 1151 141 Mvuu: 50200
P17_SP00160 1292
P17_ST00187 1312 75 ndi ndinoda
P17_TL00028 1643
P17_ST00188 1646 117 noda 0280
P17_SP00161 300 1684
P17_ST00189 263 kukwenana 040008075
P17_SP00162
P17_ST00190 602 151 634500
P17_SP00163 753 1682
P17_ST00191 821 161 Mhuka 60600
P17_SP00164 982
P17_ST00192 1009 1644 0.94 0001010
P17_SP00165 1690
P17_ST00193 1645 180 "Handi- 0006062
P17_TL00029 1695
P17_ST00194 1698 kwenane 0108050
P17_SP00166 385 1735
P17_ST00195 425 1708
P17_SP00167 479 1734
P17_ST00196 519 nacece: 8000001
P17_SP00168 683
P17_ST00197 723 1696 enda
P17_SP00169 832 1733
P17_ST00198 :;ako." 78700000
P17_SP00170 1010 1741 69
P17_ST00199 00500
P17_SP00171
P17_ST00200 0000003
P17_TL00030 1745
P17_ST00201 1749 "Heeka 000010
P17_SP00172 358 1786
P17_ST00202 378 1747 ndineenda 760300710
P17_SP00173 1785
P17_ST00203 1758 :aggu. 7848840
P17_SP00174 784 1792
P17_ST00204 838 1746 78 Asi
P17_SP00175 916 1784
P17_ST00205 1757 249 maggwana 70841060
P17_SP00176 1183 1793
P17_ST00206 189 ticakwe- 04000112
P17_TL00031 1797
P17_ST00207 1800 nana." 800116
P17_SP00177 1837
P17_ST00208 384 1799 00700
P17_SP00178 1836
P17_ST00209 541 1798 ndo 500
P17_SP00179 625 1835
P17_ST00210 kutiza. 0404400
P17_TL00032 235 1854
P17_ST00211 1860 3. 02
P17_SP00180 1896 77
P17_ST00212 348 1857 Yakazotora 0004004410
P17_SP00181 1894
P17_ST00213 1856 mukosi 260004
P17_SP00182 824 1893
P17_ST00214 mukobvu 0400003
P17_SP00183 1086
P17_ST00215 270 murefurefu, 43000020046
P17_TL00033 1905
P17_ST00216 1921
P17_SP00184 1947
P17_ST00217 1908 kuenda 000608
P17_SP00185 1945
P17_ST00218 1920 nawo 1033
P17_SP00186 570
P17_ST00219 1907 206 kwakare. 20476004
P17_SP00187 1944 65
P17_ST00220 863 247 Yakagikoti 0005800040
P17_SP00188 1110 1952
P17_ST00221 kune 0450
P17_SP00189 1249
P17_ST00222 1279 1918 nzou: 62034
P17_TL00034 1956
P17_ST00223 1960 "Nzou, 106035
P17_SP00190 343 2003
P17_ST00224 363 1957 341 ndinokusuggai 7800006008108
P17_SP00191 704 2004
P17_ST00225 728 157 gumbo 0.59 40708
P17_SP00192 2005
P17_ST00226 renyu." 0000300
P17_SP00193
P17_ST00227 1958
P17_SP00194 1224 1994
P17_ST00228 1246 5080410
P17_TL00035 2007
P17_ST00229 2008 "!^akanaka, 281040560051
P17_SP00195 446 2056
P17_ST00230 ndisuvge." 1400585660
P17_SP00196 2054 76
P17_ST00231 00460
P17_SP00197 927 2045
P17_ST00232 954 ikaisugga, 0006008104
P17_SP00198 1189
P17_ST00233 1242 ikaciti: 55001054
P17_TL00036 2057
P17_ST00234 2060 "Mirai 060200
P17_SP00199 2098
P17_ST00235 2058 219 kashoma, 00000041
P17_SP00200 590 2103
P17_ST00236 ndimboenda 4424000700
P17_SP00201 2095
P17_ST00237 2070
P17_SP00202 1023
P17_ST00238 1065 dondo. 804200
P17_SP00203 1223 2096
P17_ST00239 2059 Kana 0040
P17_TL00037 2107
P17_ST00240 2110 218 ndazunza 20004100
P17_SP00204 404 2149
P17_ST00241 423 2109 mukosi, 4432085
P17_SP00205 604 2154
P17_ST00242 muende 400200
P17_SP00206 814 2146
P17_ST00243 844 2108 kuuzuru, 22234002
P17_SP00207 1045 2153
P17_ST00244 1073 327 ticakwenana." 0400030818000
P17_TL00038 2167
P17_ST00245
P17_SP00208 2208
P17_ST00246 2169 00550
P17_SP00209 2206
P17_ST00247 2168 85 702
P17_SP00210
P17_ST00248 601 04008061506
P17_SP00211 864 2214
P17_ST00249 915 2180
P17_SP00212 986 2205
P17_ST00250 1031 847000
P17_SP00213 1188 2213
P17_ST00251 icienda 6040840


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 47
LeftMargin P19_LM00001 176 2171
RightMargin P19_RM00001 1405 177
BottomMargin P19_BM00001 2218 240
PrintSpace P19_PS00001 1229
TextBlock P19_TB00001 772 38 36
TextLine P19_TL00001 778 50 30 27
String P19_ST00001 CONTENT 17 WC 0.23 CC 68
Illustration P19_CB1_SUB 264 124 1052 1021 TYPE
P19_TB00002 1226 992
P19_TL00002 234 1232 1163 49
P19_ST00002 1235 34 4. 1.00 00
SP P19_SP00001 268 1269 56
P19_ST00003 324 231 Kwaioapo 0.80 00028050
P19_SP00002 555 1279 31
P19_ST00004 586 1245 26 mu 0.56 44
P19_SP00003 654 1271
P19_ST00005 701 125 48 nyika 0.55 41618
P19_SP00004 826 1280
P19_ST00006 874 1233 iyoyo 0.87 60000
P19_SP00005 998 1281
P19_ST00007 1042 180 46 nafudzi, 0.52 84463054
P19_SP00006 1222 1278
P19_ST00008 1266 131 naice- 0.85 800000
P19_TL00003 183 1283 1213
P19_ST00009 1290 41 ggeta 0.77 82000
P19_SP00007 308 1331 20
P19_ST00010 328 1295 55 no 62
P19_SP00008 383 1321
P19_ST00011 402 253 kurindirira 0.70 01056025442
P19_SP00009 655 23
P19_ST00012 678 1284 139 dagga 0.40 80884
P19_SP00010 817
P19_ST00013 837 1297 111 25 rano, 00801
P19_SP00011 948 1322 71
P19_ST00014 1019 121 Onai! 0.83 00080
P19_SP00012 1140 21
P19_ST00015 1161 152 35 aggere 0.68 187010
P19_SP00013 1313 1330
P19_ST00016 1332 64 wa
P19_TL00004 1333 1214
P19_ST00017 174 39 Mambo 0.59 76501
P19_SP00014 357 1372
P19_ST00018 377 1334 227 wakamira 0.51 07007887
P19_SP00015 604
P19_ST00019 624 1335 158 paDui, 0888807
P19_SP00016 782 1381
P19_ST00020 803 166 kupega 041080
P19_SP00017 969 1382
P19_ST00021 988 92 kwa 400
P19_SP00018 1080
P19_ST00022 1099 115 37 Yane 0.78 0080
P19_SP00019
P19_ST00023 1234 163 kwaka- 000007
P19_TL00005 182 1384 1215
P19_ST00024 321 45 natenderedza, 0.72 8400308000261
P19_SP00020 503 1429 28
P19_ST00025 531 1385 178 nakatya 0.63 8801205
P19_SP00021 709 1432 40
P19_ST00026 749 1386 156 ^ikuru, 0.79 10003001
P19_SP00022 905 54
P19_ST00027 959 167 Aggere 081000
P19_SP00023 1126
P19_ST00028 1145 154 wakati 0.94 000011
P19_SP00024 1299 1422
P19_ST00029 1326 ku- 0.73 430
P19_TL00006 185 1436
P19_ST00030 1448 122 nanc: 0.53 10885
P19_SP00025 307 1474
P19_ST00031 327 207 Musatye, 06010007
P19_SP00026 534 1482
P19_ST00032 564 146 nokuti 405481
P19_SP00027 710
P19_ST00033 740 110 onai! 0.47 40866
P19_SP00028 850
P19_ST00034 870 415 ndinokuparidzirai 0.69 64850040006008511
P19_SP00029 1285 1483
P19_ST00035 85 mu- 0.60 640
P19_TL00007 1486 943
P19_ST00036 1488 faro 6060
P19_SP00030 275 1525
P19_ST00037 295 194 mukuru, 0.82 0013060
P19_SP00031 489 1530
P19_ST00038 509 1499 190 ucanspo 0.46 8018855
P19_SP00032 699 1534 22
P19_ST00039 721 Kuna 0.39 8743
P19_SP00033 831 1524
P19_ST00040 851 144 nanhu 84606
P19_SP00034 995 18
P19_ST00041 1013 113 nose, 83203
P19_TL00008 235 1544
P19_ST00042 1547 5.
P19_SP00035 270 1584
P19_ST00043 159 Nokuti 700000
P19_SP00036 483
P19_ST00044 532 1545 nhasi 0.62 80208
P19_SP00037 653 1583
P19_ST00045 684 1558 24 uno 0.28 677
P19_SP00038 769
P19_ST00046 814 1546 229 Mununuri 0.65 05342607
P19_SP00039 1043
P19_ST00047 1089 309 wa:arirwe'mi 0.71 0388040100532
P19_TL00009 1595
P19_ST00048 1609 73 0.38
P19_SP00040 258 1635
P19_ST00049 278 1596 musha 77000
P19_SP00041 1633
P19_ST00050 450 1608 61 80
P19_SP00042 511
P19_ST00051 173 Davide, 0005080
P19_SP00043 705 1640
P19_ST00052 726 1597 ndiye 0.50 64580
P19_SP00044 865 1643
P19_ST00053 887 141 Kriste 0.74 018060
P19_SP00045 1028 1634
P19_ST00054 1048 Mambo, 005004
P19_SP00046 66
P19_ST00055 100 Ndi- 0.96 0010
P19_TL00010 184 1645
P19_ST00056 1648 90 coci 0000
P19_SP00047 274 1685
P19_ST00057 294 1646 200 ciratidzo 0.89 052001000
P19_SP00048 494 1684
P19_ST00058 514 1647 197 kune'mi: 0.30 76684885
P19_SP00049 711
P19_ST00059 735 208 Mucaona 3500070
P19_SP00050 32
P19_ST00060 975 1659 168 mucece 070000
P19_SP00051 1143 29
P19_ST00061 1172 wakaputi- 0.88 003005200
P19_TL00011 1696 1033
P19_ST00062 1711 86 rwa 0.91
P19_SP00052 269 1736
P19_ST00063 288 1710 53 ne
P19_SP00053 341 1735
P19_ST00064 362 1697 175 miceka; 0000680
P19_SP00054 537 1742
P19_ST00065 558 1705 119 anete 58080
P19_SP00055
P19_ST00066 700 nui 478
P19_SP00056 766 1734
P19_ST00067 789 1698 160 cidyiro 0.92 0400000
P19_SP00057 949 1744
P19_ST00068 ce
P19_SP00058 1015
P19_ST00069 1034 mombe. 750450
P19_TL00012 233 1755 1164
P19_ST00070 1758 6. 10
P19_SP00059 1795
P19_ST00071 322 218 Pakarepo 0.95 30000000
P19_SP00060 540 1803 42
P19_ST00072 582 1757 kwaioapo 00658310
P19_SP00061 800
P19_ST00073 830 1769 na 0.86
P19_SP00062 884 1794
P19_ST00074 910 1768 naggere 0.76 8080000
P19_SP00063 1092
P19_ST00075 1121 nazhinji 0.67 80060703
P19_SP00064 1306 1801
P19_ST00076 1767 oa- 0.35 846
P19_TL00013 1805
P19_ST00077 1807 217 mapfumo 0.81 1003430
P19_SP00065 1855
P19_ST00078 421 1819 e
P19_SP00066 442 1844
P19_ST00079 463 1806 138 degga 80840
P19_SP00067 601 1853
P19_ST00080 620 313 nncirumbidza 0.64 880070705004
P19_SP00068 933 1845
P19_ST00081
P19_SP00069 1074
P19_ST00082 1101 naciti: 8301060
P19_SP00070 1240
P19_ST00083 128 Mbiri 10830
P19_TL00014 1857
P19_ST00084 1859 114 kuna 0.93 0020
P19_SP00071 297 1896
P19_ST00085 316 1858 Yaoe 0.58 0088
P19_SP00072 431
P19_ST00086 453 kuuzuru, 40017050
P19_SP00073 1898
P19_ST00087 676 pnsi 6804
P19_SP00074 1904
P19_ST00088 pagarike 01305000
P19_SP00075 986 16
P19_ST00089 1002 0.57 80622
P19_SP00076 1146 1895 14
P19_ST00090 1160 1869 nano 8060
P19_SP00077 15
P19_ST00091 1286 112 mgo- 7800
P19_TL00015 1908 317
P19_ST00092 1922 yo
P19_SP00078 238 1956
P19_ST00093 243 wakanaka. 100011240
P19_TL00016 1964
P19_ST00094 1969 33 7.
P19_SP00079 2006 57
P19_ST00095 325 1967 Kuzoti 077025
P19_SP00080 477 2005
P19_ST00096 524 1979 179 oaggere 8688000
P19_SP00081 703 2013
P19_ST00097 743 1966 136 oabva 80000
P19_SP00082 879 2004
P19_ST00098 918 1965 kwaoari, 00080345
P19_SP00083 1115 2011
P19_ST00099 1144 1978
P19_SP00084 1200
P19_ST00100 1228 170 kuenda 0.84 041300
P19_TL00017 2015 1216
P19_ST00101 2018 ku 04
P19_SP00085 2056
P19_ST00102 260 2017 151 degga, 808280
P19_SP00086 411 2064
P19_ST00103 439 2016 nafudzi 8045682
P19_SP00087 605 2055
P19_ST00104 628 oacitaurirana 8803002113040
P19_SP00088 936
P19_ST00105 971 155 nakati: 8000114
P19_SP00089
P19_ST00106 254 Atindcgika 0.54 8076158800
P19_TL00018 2066
P19_ST00107 2067 262 Bethlehem, 4001402025
P19_SP00090 445 2114
P19_ST00108 465 204 tindoona 42307001
P19_SP00091 669 2106
P19_ST00109 2068 91 izwi 7610
P19_SP00092 794 2105
P19_ST00110 823 157 raitwa, 0061020
P19_SP00093 980 2113
P19_ST00111 1009 2080 ra
P19_SP00094 1054 2104
P19_ST00112 1082 tambcziniswa 616380486020
P19_TL00019 2118
P19_ST00113 2132
P19_SP00095 237 2158
P19_ST00114 257 Mambo. 003000
P19_TL00020 2176 1165
P19_ST00115 2180 8.
P19_SP00096 2217 70
P19_ST00116 339 2177 468 Uakacimbidzo-enda 70010745400310710
P19_SP00097 807 2216
P19_ST00117 ndo
P19_SP00098 937 2215
P19_ST00118 981 143 kuona 06020
P19_SP00099 1124
P19_ST00119 1168 Maria 03560
P19_SP00100
P19_ST00120 1343 2189
P19_TB00003 98 304


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P13_LM00001 173 2173
RightMargin P13_RM00001 1410 172
BottomMargin P13_BM00001 2214 244
PrintSpace P13_PS00001 1237
TextBlock P13_TB00001 723 132
TextLine P13_TL00001 729 47 120 29
String P13_ST00001 64 24 4 CONTENT WC 0.44 CC 5
SP P13_SP00001 753 68 18
P13_ST00002 771 78 11 0.35 6310
P13_TB00002 99 2115
P13_TL00002 179 105 1216 51
P13_ST00003 192 48 naBatwi, 0.59 80833071
P13_SP00002 371 153 21
P13_ST00004 392 106 89 39 kuti 0.78 0405
P13_SP00003 481 145 19
P13_ST00005 500 107 188 pashaye 0.87 4013000
P13_SP00004 688 155
P13_ST00006 709 108 198 anoBuda 0.68 0508080
P13_SP00005 907 147
P13_ST00007 925 121 35 panano. 0.70 5070800
P13_SP00006 1104 156 96
P13_ST00008 1200 109 111 38 Uose 0.80 7000
P13_SP00007 1311
P13_ST00009 1329 66 26 na- 0.63 802
P13_TL00003 183 157 1213 49
P13_ST00010 333 karindotamba. 0.72 8060600605400
P13_SP00008 516 196
P13_ST00011 672 160 98 37 Uari 0.73 7002
P13_SP00009 770 197 25
P13_ST00012 795 133 naoiri 808400
P13_SP00010 928 22
P13_ST00013 950 159 263 oacipxatika 0.81 80000000244
P13_SP00011 206
P13_ST00014 1234 162 kuseka 0.83 050400
P13_TL00004 180 210 1215
P13_ST00015 222 113 33 ^aoo. 100800
P13_SP00012 293 255 122
P13_ST00016 415 110 8000
P13_SP00013 525 248 20
P13_ST00017 545 aoo 0.71 080
P13_SP00014 623 247 32
P13_ST00018 655 211 298 oaipegedzera 0.75 805208000050
P13_SP00015 953 258
P13_ST00019 988 201 kuponda 0840300
P13_SP00016 1189
P13_ST00020 1208 187 nafundi. 0.50 85366062
P13_TL00005 718 318 144
P13_ST00021 54 W 1.00
P13_SP00017 772 355 52
P13_ST00022 824 331 w
P13_TL00006 182 383 40
P13_ST00023 71 Wi 00
P13_SP00018 253 421
P13_ST00024 271 396 45 ra 0.76
P13_SP00019 316 194
P13_ST00025 510 384 80 Wa
P13_SP00020 590
P13_ST00026 610 ni 0.94 100
P13_SP00021 676 422 190
P13_ST00027 866 386 69 0.62 07
P13_SP00022 935 423
P13_ST00028 956 398 za
P13_SP00023 1003
P13_ST00029 1185 387 36 Wo 0.85 03
P13_SP00024 1265
P13_ST00030 1285 399 43 re 0.95
P13_SP00025 1328 23
P13_ST00031 1351 46 sa
P13_TL00007 434 1214
P13_ST00032
P13_SP00026 472
P13_ST00033 283 dza 000
P13_SP00027 361
P13_ST00034 380 447 50 na 0.45 73
P13_SP00028 430
P13_ST00035 552 438 77
P13_SP00029 629 473
P13_ST00036 648 449 ro 34
P13_SP00030 693 116
P13_ST00037 809 437 81 30
P13_SP00031 890
P13_ST00038 908 448 56 0.99
P13_SP00032 964
P13_ST00039 983 53 0.65 70
P13_SP00033 1036 124
P13_ST00040 1160 76 We
P13_SP00034 1236 474
P13_ST00041 1256 436 75 dze 0.88 300
P13_SP00035 1331
P13_ST00042
P13_TL00008 184 485 1011
P13_ST00043
P13_SP00036 252 522
P13_ST00044 272 si
P13_SP00037 309 523
P13_ST00045 329 498
P13_SP00038 374
P13_ST00046 480 488
P13_SP00039 558
P13_ST00047 577 499 79 nza
P13_SP00040 656 102
P13_ST00048 758 487
P13_SP00041 837 524
P13_ST00049 858 0.89
P13_SP00042 933
P13_ST00050 1038 06
P13_SP00043 1118
P13_ST00051 1144 ke
P13_TL00009 561
P13_ST00052 203 Wakawa 000000
P13_SP00044 599
P13_ST00053 405 574 pa 0.82
P13_SP00045 459 609
P13_ST00054 478 563 muti 0.84 0501
P13_SP00046 585 601
P13_ST00055 605 575 55 no
P13_SP00047 660 600
P13_ST00056 681 251 kuwiramu 15036876
P13_SP00048 932 604
P13_ST00057 951 dzioa. 0.66 407800
P13_SP00049 1083 143
P13_ST00058 1226 171 Wedze- 0.98 000001
P13_TL00010 612
P13_ST00059 74 rai, 0805
P13_SP00050 257 657
P13_ST00060 276 613 131 ndine 0.77 71020
P13_SP00051 407 651
P13_ST00061 427 277 shonianana. 0.74 05080080500
P13_SP00052 704 652 207
P13_ST00062 911 614 219 Wakagga 0083805
P13_SP00053 1130 661
P13_ST00063 1151 akatoggwa 008088000
P13_TL00011 663 1217
P13_ST00064 na'she. 4000700
P13_SP00054 342 701
P13_ST00065 665 119 Wiza 0002
P13_SP00055 566 702
P13_ST00066 587 664 dzisigganereggeke 40006800806084000
P13_SP00056 1014 712
P13_ST00067 1035 274 dzaBurukira 10083110508
P13_SP00057 1309
P13_ST00068 677 mu 0.46
P13_TL00012 714
P13_ST00069 minda. 068400
P13_SP00058
P13_ST00070 715 138 Wani! 0.97 01000
P13_SP00059 636 754
P13_ST00071 716 Hauna 50380
P13_SP00060 810
P13_ST00072 831 kuwana 200070
P13_SP00061 1010
P13_ST00073 1029 230 mukombe 3601400
P13_SP00062 1259
P13_ST00074 1278 wako 0.92 0030
P13_TL00013 765
P13_ST00075 here 0.91 00400
P13_SP00063 308 803
P13_ST00076 491 767 220 Wadzana 0051070
P13_SP00064 711 805
P13_ST00077 779 naye 0000
P13_SP00065 813
P13_ST00078 857 766 168 pakare, 0001000
P13_SP00066 1025
P13_ST00079 1045 354 kupopotedzana 0.69 4600305000883
P13_TL00014 817
P13_ST00080 326 kunomutseyi 048081000000
P13_SP00067 509 864 154
P13_ST00081 Wedza 00320
P13_SP00068 823 856
P13_ST00082 841 818 iri 170
P13_SP00069 894 855 17
P13_ST00083 830
P13_SP00070 966
P13_ST00084 985 141 dagga 80810
P13_SP00071 1126 865
P13_ST00085 1143
P13_SP00072 1188 28
P13_ST00086 181 mombe. 400806
P13_TL00015 867 1218
P13_ST00087 388 Wakamboigodis: 00300000808008
P13_SP00073 571 915 6
P13_ST00088 882 11 i
P13_SP00074 588 906
P13_ST00089 606 869 oanhu 80764
P13_SP00075 750
P13_ST00090 769 881 91 aoo, 0806
P13_SP00076 860 914
P13_ST00091 879 225 wakazooa 10610080
P13_SP00077
P13_ST00092 1124 musemi 108642
P13_SP00078 1304 912
P13_ST00093 1323 wa- 650
P13_TL00016 918
P13_ST00094 931 0.56
P13_SP00079 237
P13_ST00095 256 pashure. 20041007
P13_SP00080 453 137
P13_ST00096 920 413 Waiggunotarisira 0208105040540500
P13_SP00081
P13_ST00097 1020 919 90 0.61 0437
P13_SP00082 1110 957
P13_ST00098 1131 95 cip 0620
P13_SP00083
P13_ST00099 1245 mgana 08050
P13_TL00017 970
P13_ST00100 118 wake
P13_SP00084 302 1008
P13_ST00101 323 304 acasarudzwa. 0.96 000000400000
P13_SP00085 627 1009
P13_ST00102 735 1070 Y
P13_SP00086 1106
P13_ST00103 1082 y 0.86 1
P13_TL00018 185 1136 1212
P13_ST00104 1137 62 Ya
P13_SP00087 1174
P13_ST00105 266 1148 ne
P13_SP00088 317 129
P13_ST00106 446 61 Ye
P13_SP00089 507
P13_ST00107 526 1149
P13_SP00090 579 130
P13_ST00108 1138 60
P13_SP00091 1175
P13_ST00109 789
P13_SP00092 834 128
P13_ST00110 962
P13_SP00093 1024
P13_ST00111 1043 65 yi 040
P13_SP00094 1108 1183
P13_ST00112 58
P13_SP00095
P13_ST00113 1343 ko
P13_TL00019 1187
P13_ST00114
P13_SP00096 246 1225
P13_ST00115 265 u 0.67 3
P13_SP00097 294
P13_ST00116 311 ka
P13_SP00098 365
P13_ST00117 521
P13_SP00099 581
P13_ST00118 602
P13_SP00100 645
P13_ST00119 666
P13_SP00101 713
P13_ST00120 868 Yo
P13_SP00102 930
P13_ST00121 949 we! 005
P13_SP00103 1023 175
P13_ST00122 1198 63
P13_SP00104 1261
P13_ST00123 1279
P13_SP00105 1324
P13_ST00124 1344
P13_TL00020
P13_ST00125 1239
P13_SP00106 245 1276
P13_ST00126 1250 44
P13_SP00107
P13_ST00127
P13_SP00108 104
P13_ST00128
P13_SP00109 550 1277
P13_ST00129 570 1251 86 nyu
P13_SP00110 1286
P13_ST00130 675
P13_SP00111 722
P13_ST00131 844
P13_SP00112
P13_ST00132 926
P13_SP00113 981
P13_ST00133 999
P13_SP00114 1055
P13_ST00134
P13_SP00115 1235
P13_ST00135 1254
P13_SP00116 16
P13_ST00136 1320
P13_TL00021 1314
P13_ST00137 1315 Yane 0080
P13_SP00117 1352
P13_ST00138 320 177 anozina 0604080
P13_SP00118 497 1353
P13_ST00139 1327
P13_SP00119 572
P13_ST00140 591 kuona 00000
P13_SP00120
P13_ST00141 ^ose:^ose. 100007100000
P13_SP00121 960 1361
P13_ST00142 1132 Yake
P13_SP00122 1248
P13_ST00143 1268 haina 00672
P13_TL00022 1365
P13_ST00144 163 kugika. 0.79 0680000
P13_SP00123 347 1412
P13_ST00145 1366 Igere. 220400
P13_SP00124
P13_ST00146 683 Yera 0.93 0020
P13_SP00125 793 1403
P13_ST00147 814 239 mapfunde. 202010300
P13_SP00126 1053
P13_ST00148 1158 142 Ciyiro 000640
P13_SP00127 1300 1411
P13_ST00149 ciri 0302
P13_TL00023 1415
P13_ST00150 1416 payiko 0000400
P13_SP00128 364 1464
P13_ST00151 468 Yananai 0080360
P13_SP00129 662 1454
P13_ST00152 1428 mose
P13_SP00130 799
P13_ST00153 oaoiri. 0.57 8085070
P13_SP00131 963
P13_ST00154 1081 127 Yeoo, 00800
P13_SP00132 1461
P13_ST00155 1229 ndagga 600810
P13_TL00024 1466
P13_ST00156 373 ndicimufundisa. 800040002702001
P13_SP00133 1505
P13_ST00157 Yeudza 0.90 000500
P13_SP00134 884
P13_ST00158 903 1479
P13_SP00135
P13_ST00159 975 152 musha 03000
P13_SP00136 1127 1504 27
P13_ST00160 1154 wako,
P13_SP00137 1512
P13_ST00161 1306 0051
P13_TL00025 1517
P13_ST00162 oanoda 850080
P13_SP00138 1556
P13_ST00163 372 282 kundioakira 02701800020
P13_SP00139 654
P13_ST00164 673 126 imba. 10000
P13_SP00140 1555 123
P13_ST00165 922 1518 189 Munopa 607050
P13_SP00141 1111 1564
P13_ST00166 1128 165 muhhu 0.54 23645
P13_SP00142 1293
P13_ST00167 1310 1529 87 uyu 603
P13_TL00026 1567
P13_ST00168 1568 mhaka 71000
P13_SP00143 340 1607
P13_ST00169 358 yeyi 10100
P13_SP00144 479 1615
P13_ST00170 218 Yerekana 00100005
P13_SP00145 1606
P13_ST00171 888 1580
P13_SP00146 943
P13_ST00172 961 namge, 800800
P13_SP00147
P13_ST00173 0406
P13_SP00148 1233
P13_ST00174 tirege 073030
P13_TL00027 1618
P13_ST00175 1619 242 kunonoka. 031060040
P13_SP00149 425 1658
P13_ST00176 530 Yanika 003400
P13_SP00150 695 1656
P13_ST00177 rukukwe 0302000
P13_SP00151 916 1657
P13_ST00178 936 1631 muzuna. 0301805
P13_SP00152
P13_ST00179 Taiona 016040
P13_TL00028 1669 658
P13_ST00180 1672 iyoyo 50200
P13_SP00153 310 1718
P13_ST00181 kwakareyo, 2004050006
P13_SP00154 594 1716 146
P13_ST00182 740 1769 Z
P13_SP00155 1806
P13_ST00183 821 1781 z
P13_TL00029 1836
P13_ST00184 1838 Za
P13_SP00156 240 1874
P13_ST00185 259 034
P13_SP00157 335
P13_ST00186 440 Zo
P13_SP00158 496
P13_ST00187 85 ndo 200
P13_SP00159
P13_ST00188 706 1837
P13_SP00160 760
P13_ST00189 780 1848 ru
P13_SP00161
P13_ST00190 849
P13_SP00162 895 114
P13_ST00191 Zi
P13_SP00163 1052 1873
P13_ST00192 1072
P13_SP00164
P13_ST00193 Ze
P13_SP00165 1302
P13_ST00194 1321 nze 820
P13_TL00030 1886
P13_ST00195 1888
P13_SP00166 1925
P13_ST00196 1899 0.47
P13_SP00167 332
P13_ST00197 351
P13_SP00168 395 1924
P13_ST00198 539 Zhi 002
P13_SP00169
P13_ST00199 633 59 nji
P13_SP00170 692 1933
P13_ST00200 822 1887
P13_SP00171 878
P13_ST00201 896
P13_SP00172 982
P13_ST00202
P13_SP00173 1166
P13_ST00203 1186 1898 83 ggo 800
P13_SP00174 1269 1934
P13_ST00204
P13_SP00175 1334
P13_ST00205
P13_TL00031 1937
P13_ST00206 1939 Zu
P13_SP00176 1976
P13_ST00207 1951 zu
P13_SP00177 313
P13_ST00208 1949 ma
P13_SP00178 401
P13_ST00209
P13_SP00179 466 1974
P13_ST00210 595
P13_SP00180 640
P13_ST00211 659 1950 zo
P13_SP00181 707 1975
P13_ST00212 836
P13_SP00182
P13_ST00213 909 oe
P13_SP00183
P13_ST00214 979 ze
P13_SP00184
P13_ST00215 1044
P13_SP00185 1095
P13_ST00216 1224 1938
P13_SP00186
P13_ST00217 1298 ri 0.49
P13_SP00187 1333
P13_ST00218 0.58
P13_TL00032 1988 1013
P13_ST00219 004
P13_SP00188 260 2026
P13_ST00220 280 zha
P13_SP00189
P13_ST00221 02
P13_SP00190 495 2025
P13_ST00222 514 1999 ggu
P13_SP00191 2034
P13_ST00223 618 zi
P13_SP00192
P13_ST00224
P13_SP00193 728
P13_ST00225 806
P13_SP00194
P13_ST00226 880 2000 ye 10
P13_SP00195
P13_ST00227
P13_SP00196 998
P13_ST00228 1077
P13_SP00197 1133
P13_ST00229 1153
P13_TL00033 2062
P13_ST00230 2064 135 Zadza 00300
P13_SP00198 2102
P13_ST00231 339 2063 92 hari 1060
P13_SP00199 431 2101
P13_ST00232 452 2076
P13_SP00200 504
P13_ST00233 2075 158 mvura. 003200
P13_SP00201
P13_ST00234 125 Izere. 030500
P13_SP00202
P13_ST00235 1019 Zizi 0803
P13_SP00203 1102
P13_ST00236 rinoBata 00208050
P13_SP00204
P13_ST00237 0.41
P13_TL00034 2113
P13_ST00238 konzo 00420
P13_SP00205 2154
P13_ST00239 344 2114 136 usiku. 300001
P13_SP00206 2153
P13_ST00240 Zorodza 0010400
P13_SP00207 2152
P13_ST00241 870 nanhu 80655
P13_SP00208 1015
P13_ST00242 1033 2126 ano, 3800
P13_SP00209 2159
P13_ST00243 1142 261 oanozoBata 8100138080
P13_TL00035 2164 1219
P13_ST00244 2166 101 Basa
P13_SP00210 286 2204
P13_ST00245 306 2178 guru 5344
P13_SP00211 2213
P13_ST00246 432 166 ^inono. 10070804
P13_SP00212 598 2212
P13_ST00247 720 2165 72 Zai 001
P13_SP00213 792 2203
P13_ST00248 811 rimge 50080
P13_SP00214 944
P13_ST00249 2171 cete
P13_SP00215 1056
P13_ST00250 1075 2177
P13_SP00216 1120
P13_ST00251 1139 mhou 5606
P13_SP00217
P13_ST00252 1289 115 raka- 0.52 52780


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P26_LM00001 175 1882
RightMargin P26_RM00001 1407
BottomMargin P26_BM00001 1923 535
PrintSpace P26_PS00001 1232
TextBlock P26_TB00001 716 140 40
TextLine P26_TL00001 722 47 128 28
String P26_ST00001 64 27 5 CONTENT WC 0.32 CC 6
SP P26_SP00001 749 69 18
P26_ST00002 767 38 24 67
P26_SP00002 805 75 9
P26_ST00003 814 36 4 1.00
P26_TB00002 98 1825
P26_TL00002 182 106 1200 49
P26_ST00004 108 nzi 0.73 800
P26_SP00003 249 146
P26_ST00005 275 120 56 35 pa 50
P26_SP00004 331 155
P26_ST00006 357 121 152 25 musuo 0.89 50000
P26_SP00005 509 21
P26_ST00007 530 109 189 46 'gagogo' 0.83 40120111
P26_SP00006 719 20
P26_ST00008 739 198 39 Mhumhi 0.63 061643
P26_SP00007 937 145 29
P26_ST00009 966 144 48 yakati 0.85 005004
P26_SP00008 1110 154
P26_ST00010 1138 107 ne'zwi 0.93 003000
P26_SP00009 1284
P26_ST00011 1304 78 sho 0.95 010 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT shoma:
P26_TL00003 181 157 1214
P26_ST00012 171 79 ma: 0.56 480 HypPart2
P26_SP00010 260 197 33
P26_ST00013 293 160 183 "Kweoa 061080
P26_SP00011 476 30
P26_ST00014 506 178 44 mukosi, 0.76 5650000
P26_SP00012 684 204
P26_ST00015 713 158 299 pacazaruka," 0.92 000000340020
P26_SP00013 1012 206
P26_ST00016 1041 85 ndo 0.90 020
P26_SP00014 1126 196
P26_ST00017 1153 242 kuzopinda 020000330
P26_TL00004 210
P26_ST00018 187 Citguku. 0.67 00287430
P26_SP00015 370 257 -138
P26_ST00019 232 270 37 5. 02
P26_SP00016 267 307
P26_ST00020 323 269 168 Mudiki 0.66 748000
P26_SP00017 491
P26_ST00021 518 268 276 wakasedera 0.86 0020008020
P26_SP00018 794 19
P26_ST00022 813 281 54 00
P26_SP00019 867 316
P26_ST00023 894 115 uriri, 0.74 041405
P26_SP00020 1009 314
P26_ST00024 1037 no 60
P26_SP00021 1093 306
P26_ST00025 1120 kushama 0.77 0305420
P26_SP00022 1330
P26_ST00026 1348 ^i- 1000
P26_TL00005 319 1215
P26_ST00027 320 119 kuru, 26040
P26_SP00023 301 366
P26_ST00028 338 110 aciti: 0.62 004556
P26_SP00024 448 358 42
P26_ST00029 490 "Mbuya, 0.78 6410200
P26_SP00025 686
P26_ST00030 725 332 130 muna 0.75 0360
P26_SP00026 855
P26_ST00031 883 159 maziso 400500
P26_SP00027 1042
P26_ST00032 1069 328 makurukuru." 020320024400
P26_TL00006 371
P26_ST00033 164 Yakati: 0203230
P26_SP00028 346 409
P26_ST00034 367 248 "Hogguka! 0.82 000816000
P26_SP00029 615 418
P26_ST00035 636 279 okukuonesa 0.81 0640502000
P26_SP00030 915
P26_ST00036 943 372 235 muzukuru 03001505
P26_SP00031 1178 408
P26_ST00037 1208 382 150 waggu 00800
P26_SP00032 1358 417
P26_ST00038 1376 15 0.28 7
P26_TL00007 421 1201
P26_ST00039 422 71 Iye 000
P26_SP00033 253 468
P26_ST00040 273 125 akati: 040000
P26_SP00034 398 460 22
P26_ST00041 420 0.87 5001020
P26_SP00035 616
P26_ST00042 646 434 127 mune 0.72 0550
P26_SP00036 773 459
P26_ST00043 802 nzene 30080
P26_SP00037 932 32
P26_ST00044 964 300 ndefundefu." 620076200700
P26_SP00038 1264
P26_ST00045 1294 89 "He "Heeka!
P26_TL00008 472
P26_ST00046 90 eka! 0204
P26_SP00039 510
P26_ST00047 473 dzo
P26_SP00040 511
P26_ST00048 390 329 45 kukunzwisisa, 0220000430000
P26_SP00041
P26_ST00049 740 237 00010436
P26_SP00042 977 17
P26_ST00050 994 waggu." 0080100
P26_TL00009 1166
P26_ST00051 533 6, 04
P26_SP00043 569 55
P26_ST00052 322 532 103 "Asi 0000
P26_SP00044 425 570
P26_ST00053 452 mbuya, 305003
P26_SP00045 620 578
P26_ST00054 639 544 131
P26_SP00046 770
P26_ST00055 788 207 mazizino 10120760
P26_SP00047 995
P26_ST00056 1013 385 mazhinji-zhinji," 40070633305064650
P26_TL00010 582 1213
P26_ST00057 173 "Ho-ka! 0704030
P26_SP00048 356 621
P26_ST00058 376 583 okukudyisa 0.84 0440010600
P26_SP00049 629
P26_ST00059 664 116 iwe," 00030
P26_SP00050 780
P26_ST00060 835 0.71 051640
P26_SP00051 1032
P26_ST00061 1060
P26_SP00052 1145
P26_ST00062 1173 223 kukwaku- 34700020
P26_TL00011 632
P26_ST00063 634 66 ka, 0.80 500
P26_SP00053 678
P26_ST00064 633 327 yondomuBata, 406205480204
P26_SP00054 594 680
P26_ST00065 63 asi 0.98
P26_SP00055 672
P26_ST00066 697 215 pakarepo 00005042
P26_SP00056 912 681
P26_ST00067 931 narume 0.53 805670
P26_SP00057 1104 671
P26_ST00068 1123 135 naniri 0.69 808010
P26_SP00058 1258
P26_ST00069 1276 naka- 81003
P26_TL00012 1218
P26_ST00070 685 pinda 0.68 40740
P26_SP00059 312 732
P26_ST00071 185 mumba, 054024
P26_SP00060 516 730
P26_ST00072 536 nane 8020
P26_SP00061 643 723
P26_ST00073 demo
P26_SP00062 31
P26_ST00074 831 ne 0.57 80
P26_SP00063 880 34
P26_ST00075 914 pfumo, 201500
P26_SP00064 1072
P26_ST00076 050
P26_SP00065
P26_ST00077 1209 191 kuuraya 3300000
P26_TL00013 736 709
P26_ST00078 mhumhi, 2641405
P26_SP00066 389 782
P26_ST00079 0.65 70
P26_SP00067 465 774
P26_ST00080 483 222 kuponesa 25202000
P26_SP00068 705
P26_ST00081 724 748 mgana. 080000
P26_TL00014
P26_ST00082 797 7.
P26_SP00069 834
P26_ST00083 321 795 289 Uakazotgaga 80402008020
P26_SP00070 610 842
P26_ST00084 808
P26_SP00071 833
P26_ST00085 kuwana 060080
P26_SP00072 886
P26_ST00086 916 ambuya 0.94 100200
P26_SP00073 1101 841
P26_ST00087 1119 807 10
P26_SP00074 1174
P26_ST00088 184 madene 608040 madenere,
P26_TL00015 846
P26_ST00089 859 re, 606
P26_SP00075 239 892
P26_ST00090 259 86 0.88
P26_SP00076 345 884
P26_ST00091 364 274 kunarindisa 05806304000
P26_SP00077 638
P26_ST00092 657 pakare. 0.79 5010204
P26_SP00078 828 893
P26_ST00093 882 847 Uose 7000
P26_SP00079 992
P26_ST00094 1019 nari 8023
P26_SP00080 1109
P26_ST00095 1136 858 122 nana, 80000
P26_SP00081 889
P26_ST00096 1277 0.52 84505
P26_TL00016 896 1217
P26_ST00097 897 82 dya 810
P26_SP00082 265 944
P26_ST00098 899 cipapata 07305000
P26_SP00083 489 945
P26_ST00099 527 911
P26_SP00084 935
P26_ST00100 uci, 3010
P26_SP00085 700
P26_ST00101 ^aitapirisa, 1000404000006
P26_SP00086 993
P26_ST00102 1033 909 102 nose 8200
P26_SP00087 1135
P26_ST00103 1175 225 nacifarisa 8003400000
P26_TL00017 948 868 161
P26_ST00104 ^ikuru. 10261530
P26_SP00088 342
P26_ST00105 531 1073 58 11. 001
P26_SP00089 589 53
P26_ST00106 642 1071 fiENZI 770002
P26_SP00090 803 1108
P26_ST00107 838 213 KWARO 0.99 00000
P26_TL00018 234 1146
P26_ST00108 1148 1. 01
P26_SP00091 1184
P26_ST00109 174 Kwaioe 010470
P26_SP00092 494
P26_ST00110 515 1159 0.70
P26_SP00093
P26_ST00111 1158 172 mumge 05080
P26_SP00094 761 1193
P26_ST00112 781 mupfumi, 55006006
P26_SP00095 1004
P26_ST00113 1024 83 ano
P26_SP00096 1107
P26_ST00114 munda 23050
P26_SP00097 1296
P26_ST00115 1322 wa-
P26_TL00019 1196
P26_ST00116 290 imuBerekera 30880000070
P26_SP00098 1236
P26_ST00117 507 1197 10503200
P26_SP00099 666 1244 68
P26_ST00118 734 Wakaraggarira 0068348120400
P26_SP00100 1091
P26_ST00119 1127 73 mu
P26_SP00101 1235
P26_ST00120 156 mgoyo 08013
P26_TL00020 1247 1219
P26_ST00121 136 make, 50504
P26_SP00102 318 1293
P26_ST00122 1249 204000
P26_SP00103 1286
P26_ST00123 469 1248 "Ndiggaiteyi, 0000800000001
P26_SP00104 1295
P26_ST00124 801 151 nokuti 810324
P26_SP00105 952
P26_ST00125 970 170 hapana 503130
P26_SP00106 1140
P26_ST00126 1261
P26_SP00107 14
P26_ST00127 1228 ndigga- 2608100
P26_TL00021 1299 688
P26_ST00128 ugganidzire 38008100040
P26_SP00108 456 1346
P26_ST00129 475 194 cokudya 10033400
P26_SP00109 669
P26_ST00130 687 :;aggu" 0.55 786082600
P26_TL00022 1357 1169
P26_ST00131 1359 2. 03
P26_SP00110 1396
P26_ST00132 193 Akazoti: 01000323
P26_SP00111 513 1397
P26_ST00133 534 224 "Ndicaita 0.91 000600100
P26_SP00112 758
P26_ST00134 i^o^o; 21001000
P26_SP00113 907 1404
P26_ST00135 939 352 ndicakromora 5020000502020
P26_SP00114 1291
P26_ST00136 1318 1371 ma-
P26_TL00023 1408
P26_ST00137 1415 93 tura 3200
P26_SP00115 1447
P26_ST00138 295 1421 123 aggu, 0.61 08037
P26_SP00116 1456
P26_ST00139 446 ndiggozonaka 545800208000
P26_SP00117 768
P26_ST00140 787 1409 makuru. 0003030
P26_SP00118 978
P26_ST00141 1410 200 Munawo 041000
P26_SP00119
P26_ST00142 1262 139 ndica- 621000
P26_TL00024 1459
P26_ST00143 1460 ugganidza 680070400
P26_SP00120 1507
P26_ST00144 439 195 ^ibereko 100003000
P26_SP00121 1506
P26_ST00145 654 1472 96 ;;ose 0.59 787001
P26_SP00122 750
P26_ST00146 ;e 0.49 860
P26_SP00123 815
P26_ST00147 829 minda, 342003
P26_SP00124 987 1505 16
P26_ST00148 1003
P26_SP00125 1057 1497
P26_ST00149 nhumbi 012002
P26_SP00126 1253 1498
P26_ST00150 1271 dzose 61000
P26_TL00025 1511 1216
P26_ST00151 176 dzaggu. 5008020
P26_SP00127 359 1558
P26_ST00152 412 Ndicazoti 005000050
P26_SP00128 635 1549
P26_ST00153 662 59 ku
P26_SP00129 721
P26_ST00154 747 1522 mgeya 08000
P26_SP00130 903 1557
P26_ST00155 928 ^vaggu: 8308010
P26_SP00131 1092
P26_ST00156 1121 167 Mgeya, 480000
P26_SP00132 1288
P26_ST00157 1316 1524 une 550
P26_TL00026 1561
P26_ST00158 1562 pfuma 14700
P26_SP00133 1608
P26_ST00159 132 zhinji 020000
P26_SP00134 478
P26_ST00160 dzakaugganidzirwa 20100780004005100
P26_SP00135 959
P26_ST00161 985 makore 000030
P26_SP00136 1600
P26_ST00162 1186 214 mazhinji. 100037000
P26_TL00027 1612
P26_ST00163 1613 Zorora 0.97 000010
P26_SP00137 335 1651
P26_ST00164 353 ^ako. 100000
P26_SP00138 1659
P26_ST00165 523 Udye, 05000
P26_SP00139 659 1660
P26_ST00166 679 1625 unwe, 10002
P26_SP00140 1658
P26_ST00167 118 ufare 53030
P26_SP00141
P26_ST00168 972 143 ^ako." 1001001
P26_TL00028 1671 1154
P26_ST00169 1673 3.
P26_SP00142 1710
P26_ST00170 1672 Asi 302
P26_SP00143 399
P26_ST00171 Yaoe 0080
P26_SP00144 1709
P26_ST00172 552 wakati 000100
P26_SP00145 708
P26_ST00173 727 kunaye, 2500004
P26_SP00146 910 1718
P26_ST00174 926 "Iwe 0200
P26_SP00147 1034
P26_ST00175 1066 1684 65 wo
P26_SP00148 1131
P26_ST00176 1149 urema, 530000
P26_SP00149 1307
P26_ST00177 1337 Be 0.58 Benzi.
P26_TL00029 1722
P26_ST00178 1723 nzi. 0.42 8517
P26_SP00150 262 1760
P26_ST00179 141 Usiku 00306
P26_SP00151 430 1761
P26_ST00180 1735 uno, 2600
P26_SP00152 546 1767
P26_ST00181 oanotgagira 80500800350
P26_SP00153 848 1769
P26_ST00182 885 kwauri 000021
P26_SP00154 1046
P26_ST00183 1078
P26_SP00155 1230 1770
P26_ST00184 1267 wako. 00700
P26_TL00030 1773 861
P26_ST00185 77 Ko! 004
P26_SP00156 1812
P26_ST00186 1785 z^ 0.07
P26_SP00157 1820
P26_ST00187 340 wakaugganidza 1000688011603
P26_SP00158 698
P26_ST00188 720 ^icana 1040080
P26_SP00159
P26_ST00189 na'ni" 3022100
P26_TL00031 1831
P26_ST00190 246 Wakadaro 00308040
P26_SP00160 545 1871
P26_ST00191 565 1832 401 ano;iugganidzira 00087058000200750
P26_SP00161 1880
P26_ST00192 pfuma, 027004
P26_SP00162 1142
P26_ST00193 1162 1833 238 asiggapfu- 0008600060
P26_TL00032 1883 347
P26_ST00194 1896 me
P26_SP00163 1921
P26_ST00195 113 kuna 0.37 7277
P26_SP00164 383 1922
P26_ST00196 402 1884 Yane. 00805


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 26
LeftMargin P3_LM00001 14 2390
RightMargin P3_RM00001 1572 10
BottomMargin P3_BM00001 2416 42
PrintSpace P3_PS00001 1558
TextBlock P3_TB00001 354 74 48 66
TextLine P3_TL00001 368 84 34 56
String P3_ST00001 CONTENT G WC 0.15 CC 8
P3_TB00002 404 984 118
P3_TL00002 406 46 958 98
P3_ST00002 194 EORGE 0.24 77688
SP P3_SP00001 600 140 50
P3_ST00003 650 714 FO_RIUI^E^OLLECIION 0.22 876788810810886677587
P3_TB00003 270 892 184
P3_TL00003 29 282 860 72
P3_ST00004 rsj 0.17 788
P3_SP00002 95 581
P3_ST00005 676 287 213 38 A.M.D.G. 0.74 53002603
P3_TB00004 24 530 154
P3_TB00005 64 532 1192 114
P3_TL00004 68 542 1170 100
P3_ST00006 \! 0.13 88
P3_SP00003 132 642 202
P3_ST00007 334 556 396 78 RUGWARO 1540610
P3_SP00004 730 634
P3_ST00008 844 554 394 RWECIPIRI 0.62 306056408
P3_TB00006 470 834
P3_TL00005 486 843 609 43
P3_ST00009 imiiiimmmmiiiimiimmiiimi 0.50 185030878862048258820585
P3_TB00007 228 1068 1128
P3_TL00006 243 1080 1097
P3_ST00010 1082 232 39 Published 310630305
P3_SP00005 475 1121 18
P3_ST00011 493 1083 57 47 by 1.00 00
P3_SP00006 550 1130 19
P3_ST00012 569 71 the 000
P3_SP00007 640
P3_ST00013 659 Jesuit 0.94 000300
P3_SP00008 799 1120
P3_ST00014 818 1081 185 Fathers, 0.84 00060401
P3_SP00009 1003 1127 21
P3_ST00015 1024 316 Chishawasha. 0.91 050020030000
P3_TB00008 350 1330 866 54
P3_TL00007 365 1340
P3_ST00016 1343 173 36 Approved 0.73 36600014
P3_SP00010 538 1379 15
P3_ST00017 553 1344 58 33 Jor 0.45 808
P3_SP00011 611 1377 23
P3_ST00018 1342 111 30 School 0.58 074580
P3_SP00012 745 1372 22
P3_ST00019 767 1350 20 use 0.56 327
P3_SP00013 823 1370
P3_ST00020 846 35 0.61 51
P3_SP00014 885 25
P3_ST00021 910 1341 0.60 056
P3_SP00015 960
P3_ST00022 982 227 Dejmrtment. 0.55 17886134052
P3_TB00009 348 2206 868 134
P3_TL00008 364 2211 37
P3_ST00023 2213 142 32 Prined 0.44 6817581
P3_SP00016 506 2245
P3_ST00024 529 2217 27 at 0.54 17
P3_SP00017 564 2244
P3_ST00025 589 2214 49 0.42 628
P3_SP00018 638
P3_ST00026 661 2212 Mission 0.65 3736011
P3_SP00019 803
P3_ST00027 826 107 Press, 0.57 615426
P3_SP00020 933 2248
P3_ST00028 250 Ghishawasha. 0.70 540350040506
P3_TL00009 743 2308 90
P3_ST00029 19S. 00760
P3_TB00010 928 2356 644 60
P3_TL00010 943 2364 613
P3_ST00030 208 'yjlVERSTY 0.20 788888785878
P3_SP00021 1151 2407
P3_ST00031 2365 41 OF 0.14
P3_SP00022 1211 2403
P3_ST00032 1229 2366 40 FLGRGA 8888888
P3_SP00023 1371 2406
P3_ST00033 1386 2369 170 L!8Ril8!ES 0.30 6688818777


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 47
LeftMargin P12_LM00001 174 2182
RightMargin P12_RM00001 1409 173
BottomMargin P12_BM00001 2229 229
PrintSpace P12_PS00001 1235
TextBlock P12_TB00001 730 137 43
TextLine P12_TL00001 736 53 125 31
String P12_ST00001 83 CONTENT -10 WC 0.28 CC 776
SP P12_SP00001 819 84 30
P12_ST00002 849 72 3 0.43 5
P12_TB00002 112 2117
P12_TL00002 744 118 104 36
P12_ST00003 35 T 1.00
P12_SP00002 779 154
P12_ST00004 832 124 16 t 0.56 4
P12_TL00003 187 183 1216 49
P12_ST00005 185 61 Ta 00
P12_SP00003 248 221 18
P12_ST00006 266 99 39 mba 0.57 840
P12_SP00004 365 222 153
P12_ST00007 518 59 37 Te
P12_SP00005 577 21
P12_ST00008 598 198 22 24 e
P12_SP00006 620 20
P12_ST00009 640 44 25 re
P12_SP00007 684 223
P12_ST00010 704 46 ra 0.76 40
P12_SP00008 750 164
P12_ST00011 914 186 62 To 0.98
P12_SP00009 976 19
P12_ST00012 995 197 gga 0.71 800
P12_SP00010 1078 232 170
P12_ST00013 1248 184 51 38 Ti 0.70 23
P12_SP00011 1299
P12_ST00014 1317 86 nha 551
P12_TL00004 188 244 1215
P12_ST00015 245 82 Tsa 000
P12_SP00012 270 282
P12_ST00016 294 256 77
P12_SP00013 371 291
P12_ST00017 525 64 Tu 0.75 04
P12_SP00014 589
P12_ST00018 609 58 mi 0.54
P12_SP00015 667
P12_ST00019 687 76 dza
P12_SP00016 763 155
P12_ST00020 918 246 60
P12_SP00017 978
P12_ST00021 999 257 52 34 pu 0.64 07
P12_SP00018 1051
P12_ST00022 1074 0.86 400
P12_SP00019 1151 126
P12_ST00023 1277
P12_SP00020 1339 281
P12_ST00024 1357 ga 80
P12_TL00005 303 1217
P12_ST00025 305 0.78
P12_SP00021 341
P12_ST00026 264 nde 0.68 350
P12_SP00022 347 340
P12_ST00027 366 315 57 nu 0.41
P12_SP00023 423
P12_ST00028 442 ka
P12_SP00024 495
P12_ST00029 692 304 74 Tsi 0.94 001
P12_SP00025 766 342
P12_ST00030 787 ki 0.52
P12_SP00026 826 26
P12_ST00031 852 317 55
P12_SP00027 907
P12_ST00032 927 316 0.89
P12_SP00028 973 202
P12_ST00033 1175 Tswa 0.96 0001
P12_SP00029
P12_ST00034 1318 85 nda
P12_TL00006 362 1218 48
P12_ST00035 364 0.69 06
P12_SP00030 249 399
P12_ST00036 267 374
P12_SP00031 409
P12_ST00037 368
P12_SP00032 427
P12_ST00038 446 375
P12_SP00033 492
P12_ST00039 646 Twu 306
P12_SP00034 402
P12_ST00040 769 376 no
P12_SP00035 824 401
P12_ST00041 363 Tyi 0.97 010
P12_SP00036 1058 410
P12_ST00042 sa
P12_SP00037 1124 156
P12_ST00043 1280 0.66
P12_SP00038 1337
P12_ST00044 0.82
P12_TL00007 421 625
P12_ST00045 0.58 08
P12_SP00039 459
P12_ST00046 265 75 060
P12_SP00040 458
P12_ST00047 393 422 50
P12_SP00041 443
P12_ST00048 463 zi
P12_SP00042 500
P12_ST00049 519 434 0.84
P12_SP00043 565
P12_ST00050 617 424
P12_SP00044 679 461
P12_ST00051 697 436 go
P12_SP00045 470
P12_ST00052 764 435
P12_TL00008 496
P12_ST00053 497 238 Ticatuswa 0.92 150000000
P12_SP00046 534
P12_ST00054 440 163 riniko 0.80 0070600
P12_SP00047 603 535 79
P12_ST00055 682 175 TaiBata 0.88 0008000
P12_SP00048 857
P12_ST00056 878 101 Basa 0.77 8000
P12_SP00049 979
P12_ST00057 rako. 00010
P12_SP00050 1111 93
P12_ST00058 1204 196 Taruona 0450400
P12_TL00009 182 547 1219
P12_ST00059 181 wakaita 0300000
P12_SP00051 584
P12_ST00060 382 553 123 tsapo 0.79 40050
P12_SP00052 505 593
P12_ST00061 524 560 ye 0.95 10
P12_SP00053 576 595
P12_ST00062 606 169 ciBawe, 0380005
P12_SP00054 775
P12_ST00063 812 548 92 kuti 0020
P12_SP00055 904 585
P12_ST00064 940 549 138 cirege 003000
P12_SP00056
P12_ST00065 1114 kudyiwa 0652200
P12_SP00057 1312 594
P12_ST00066 1350 ne 0.63
P12_TL00010 599 1221
P12_ST00067 195 mhashu. 4450500
P12_SP00058 636 108
P12_ST00068 484 600 Tgagai 081170
P12_SP00059 638
P12_ST00069 657 105 tsiru 20230
P12_SP00060 762 637
P12_ST00070 784 88 riye 0.90 4000
P12_SP00061 872
P12_ST00071 892 seri 0010
P12_SP00062 974
P12_ST00072 kwe
P12_SP00063 1087
P12_ST00073 1107 611 gomo. 00080
P12_SP00064 1244 645
P12_ST00074 1328 Ta- 003
P12_TL00011 649
P12_ST00075 150 teguru 0.81 000325
P12_SP00065 332 696
P12_ST00076 357 650 119 wake 0040
P12_SP00066 476 689
P12_ST00077 494 151 wainzi 032430
P12_SP00067 688
P12_ST00078 664 651 148 Tarisa 0.83 700300
P12_SP00068
P12_ST00079 831 241 wakazonzi 000002000
P12_SP00069 1072
P12_ST00080 1091 310 Tapfirenyika. 8013350340000
P12_TL00012 180 701 1220
P12_ST00081 253 Tacatadza, 0583484065
P12_SP00070 433 747
P12_ST00082 454 702 63 asi 006
P12_SP00071 517 740
P12_ST00083 536 94 ^ino 10570
P12_SP00072 630 748
P12_ST00084 655 194 tapfidza. 401225001
P12_SP00073
P12_ST00085 1034 220 Tiitireino 0.72 0403440180
P12_SP00074 1254 739
P12_ST00086 1274 tsitsi. 0001000
P12_TL00013 751
P12_ST00087 Te^ara 0.59 5810010
P12_SP00075 336 797
P12_ST00088 356 752 289 waicimbidza 00300705200
P12_SP00076 790
P12_ST00089 665 kukanda 0613030
P12_SP00077 867
P12_ST00090 886 nhano. 730400
P12_SP00078 1041 149
P12_ST00091 1190 210 Tapfuma 0.73 0133550
P12_TL00014 801
P12_ST00092 akabva 0.67 481050
P12_SP00079 344
P12_ST00093 810 152 41 atagga 050800
P12_SP00080 516 851
P12_ST00094 803 277 kurambidza 0.91 0000160000
P12_SP00081 841 17
P12_ST00095 829 146 nanhu 0.45 80575
P12_SP00082 975
P12_ST00096 802 234 kutenedza 072080007
P12_SP00083 1233
P12_ST00097 1271 130 mafu- 00340
P12_TL00015
P12_ST00098 162 ndisiro 8040050
P12_SP00084 343
P12_ST00099 91 ayo. 0004
P12_SP00085 901
P12_ST00100 580 855 Kana 0.99 0000
P12_SP00086
P12_ST00101 723 854 214 Tamireyi 00084000
P12_SP00087 937 900
P12_ST00102 957 853 haapo, 0.74 280400
P12_SP00088 1108
P12_ST00103 1128 127 ndiye 0.87 14000
P12_SP00089 1255
P12_ST00104 1275 Taru- 00432
P12_TL00016 905
P12_ST00105 906 45 nigga 0.46 88810
P12_SP00090 951
P12_ST00106 324 209 waitonga 00210834
P12_SP00091 533 952
P12_ST00107 117 nhau 5008
P12_SP00092 670 943
P12_ST00108 821 201 Takazoti 00000001
P12_SP00093 1022 942
P12_ST00109 1043 912 tagona 001002
P12_SP00094 1199
P12_ST00110 kutaura 0.85 0120042
P12_TL00017 956
P12_ST00111 rurimi. 0.55 8740803
P12_SP00095 335 993 147
P12_ST00112 482 Tipacike 04100830
P12_SP00096 683 1003
P12_ST00113 705 hama, 60701
P12_SP00097 843 1000
P12_ST00114 863 nokuti 017300
P12_SP00098 1013
P12_ST00115 1032 203 hatigone 40000000
P12_SP00099 1002
P12_ST00116 143 kudya 00231
P12_TL00018 1007 668 111
P12_ST00117 1019 na
P12_SP00100 235
P12_ST00118 254 maoko 00840
P12_SP00101 407 1045
P12_ST00119 428 96 edu. 0842
P12_SP00102 207
P12_ST00120 731 1081 V
P12_SP00103 770 1118
P12_ST00121 822 1094
P12_TL00019 1148
P12_ST00122 Ve
P12_SP00104 1185
P12_ST00123 261 1160
P12_SP00105 1195
P12_ST00124 1149 54 Vi 02
P12_SP00106 1186
P12_ST00125 569 0.33
P12_SP00107 610 166
P12_ST00126 66 Vo
P12_SP00108 842
P12_ST00127 862 69 mo
P12_SP00109 931
P12_ST00128 950 1161
P12_SP00110 996 171
P12_ST00129 1167 65 Vu 05
P12_SP00111 1232
P12_ST00130 1253 73 mu
P12_SP00112 1326
P12_ST00131 1345
P12_TL00020 1205
P12_ST00132 1206
P12_SP00113 1242
P12_ST00133 32 nyu
P12_SP00114 348 1251
P12_ST00134 367
P12_SP00115 1243 103
P12_ST00135
P12_SP00116
P12_ST00136 597 33 ya
P12_SP00117
P12_ST00137 753
P12_SP00118 815
P12_ST00138 835
P12_SP00119 889
P12_ST00139 915 ke
P12_SP00120 965
P12_ST00140 985
P12_SP00121 1030 106
P12_ST00141 1136
P12_SP00122 1201
P12_ST00142 1212 ta
P12_SP00123 1263
P12_ST00143 1282 vu 03
P12_SP00124
P12_ST00144 1213 42
P12_TL00021 1264
P12_ST00145 1265
P12_SP00125 1301
P12_ST00146 nza
P12_SP00126 330 1302
P12_ST00147 383
P12_SP00127 447 1303
P12_ST00148 466 zho 0.60
P12_SP00128 546
P12_ST00149
P12_SP00129
P12_ST00150 673 67
P12_SP00130
P12_ST00151 758 56
P12_SP00131 814
P12_ST00152 ma
P12_SP00132 902
P12_ST00153 1266
P12_SP00133 1021
P12_ST00154 dzi
P12_TL00022 1338
P12_ST00155 Viki 0308
P12_SP00134 274 1376
P12_ST00156 297 204 rakapera 00252030
P12_SP00135 501 1385
P12_ST00157 522 ndaishanyira 220050060060
P12_SP00136
P12_ST00158 847 hama 0033
P12_SP00137 971
P12_ST00159 dzaggu. 4108020
P12_SP00138 1168 1386
P12_ST00160 1267 1341 133 Vene- 00400
P12_TL00023 1389
P12_ST00161 1390 kera
P12_SP00139 279 1426
P12_ST00162 301 172 mumba 32500
P12_SP00140 473 1427
P12_ST00163 1402
P12_SP00141
P12_ST00164 567 179 mgenje. 0806006
P12_SP00142 746 1436
P12_ST00165 898 140 Vimai 00050
P12_SP00143 1038
P12_ST00166 mose 0100
P12_SP00144 1176
P12_ST00167 1196 nhasi, 002010
P12_SP00145 1333
P12_ST00168 1354 1392 ti-
P12_TL00024 1440
P12_ST00169 192 noshaya 6005630
P12_SP00146 372 1485
P12_ST00170 391 1453 nyama 40111
P12_SP00147 1486
P12_ST00171 1441 kwa^o. 0361000
P12_SP00148 719
P12_ST00172 825 109 Viya
P12_SP00149 934 1487
P12_ST00173 mbudzi 700000
P12_SP00150 1137 1478
P12_ST00174 1155 168 ugouya 601300
P12_SP00151 1323 1488
P12_ST00175 1344 1455
P12_TL00025 1490
P12_ST00176 161 dehwe. 804000
P12_SP00152 1528 90
P12_ST00177 431 1491 268 Vemberuka 400400106
P12_SP00153 699 1529
P12_ST00178 177 mabiza, 4004000
P12_SP00154 1536
P12_ST00179 920
P12_SP00155 1011
P12_ST00180 1503 arege 02000
P12_SP00156 1157 1538
P12_ST00181 1492 kutyiswa. 000624030
P12_TL00026 1542
P12_ST00182 Mhepo 47005
P12_SP00157 338 1588
P12_ST00183 358 inovuta-vuta, 3610034302001
P12_SP00158 659 1587
P12_ST00184 160 urutsai 0421008
P12_SP00159 839 1579
P12_ST00185 ^iyo. 105000
P12_SP00160 966
P12_ST00186 1543 Ivu
P12_SP00161 1134 1580
P12_ST00187 1154 iri
P12_SP00162
P12_ST00188 1223 1544 rakana- 0030010
P12_TL00027 1593
P12_ST00189 1594 kisa, 32022
P12_SP00163 284 1637
P12_ST00190 309 ggatirime 800320420
P12_SP00164 532 1639
P12_ST00191 552 1605 pano. 0.93 00200
P12_SP00165 675 135
P12_ST00192 Hari 0.53 7344
P12_SP00166 1630
P12_ST00193 inovinza, 000005005
P12_SP00167 1143 1638
P12_ST00194 1163 1601 tora
P12_SP00168 1631
P12_ST00195 1273 1595 imge. 30800
P12_TL00028 1643 977
P12_ST00196 1644 136 Vudzi 00022
P12_SP00169 1682
P12_ST00197 1645 100 ral%e 0.48 53880
P12_SP00170 1681
P12_ST00198 456 rakacena, 200200101
P12_SP00171 678 1688
P12_ST00199 698 318 wakacembera 00000007040
P12_SP00172 1016 1684
P12_ST00200 1035 here 00500
P12_TL00029 735 1719 113
P12_ST00201 0.23 7
P12_SP00173 767 1756
P12_ST00202 1730 27 n 0.12 8
P12_TL00030 1786 1211
P12_ST00203 1788 a
P12_SP00174 242 1824
P12_ST00204 1794
P12_SP00175 302 158
P12_ST00205 460 i
P12_SP00176 506
P12_ST00206 526 gi
P12_SP00177 568 1833
P12_ST00207 587 1798
P12_SP00178 633
P12_ST00208 788 1787 Ue 70
P12_SP00179 845
P12_ST00209
P12_SP00180 910 1823
P12_ST00210 930 gge
P12_SP00181 1010
P12_ST00211 1799
P12_SP00182 1075
P12_ST00212 1226 Di 0.42
P12_SP00183 1825
P12_ST00213 1295 ri
P12_SP00184 1330
P12_ST00214 1800
P12_TL00031 1845
P12_ST00215 1846 Ua
P12_SP00185 1883
P12_ST00216 260 1858 78 200
P12_SP00186
P12_ST00217
P12_SP00187 392
P12_ST00218 411
P12_SP00188 465
P12_ST00219 570 Ui 71
P12_SP00189 619
P12_ST00220
P12_SP00190
P12_ST00221 694
P12_SP00191 738 1882
P12_ST00222 ti
P12_SP00192 789 95
P12_ST00223 884
P12_SP00193
P12_ST00224 963 1857 za
P12_SP00194
P12_ST00225 1106
P12_SP00195 1166
P12_ST00226 87 mbi
P12_SP00196 1272 1884
P12_ST00227 1293 1847 si
P12_SP00197 1329 1885
P12_ST00228 1351 1860
P12_TL00032 1902
P12_ST00229 1903
P12_SP00198 239 1940
P12_ST00230 262 1914 mge 0.65
P12_SP00199 354 1948
P12_ST00231
P12_SP00200 1939
P12_ST00232 514 0.61
P12_SP00201 574
P12_ST00233
P12_SP00202
P12_ST00234
P12_SP00203 733
P12_ST00235 754
P12_SP00204
P12_ST00236 876 0.34
P12_SP00205 926
P12_ST00237 946
P12_SP00206 980
P12_ST00238
P12_SP00207 1067
P12_ST00239 1147
P12_SP00208
P12_ST00240 1225 1915
P12_SP00209 1278 1941
P12_ST00241 1297
P12_SP00210 1332
P12_ST00242 1916
P12_TL00033 1961
P12_ST00243 1962 0.39
P12_SP00211 240 1999
P12_ST00244
P12_SP00212 1998
P12_ST00245 322 1974
P12_SP00213
P12_ST00246 a
P12_SP00214 480
P12_ST00247 1973 81
P12_SP00215 581 2008
P12_ST00248 635 0.62
P12_SP00216 695
P12_ST00249 715
P12_SP00217
P12_ST00250
P12_SP00218
P12_ST00251 844
P12_SP00219
P12_ST00252
P12_TL00034 2027
P12_ST00253 2028 226 Uakapiwa 52100802
P12_SP00220 406 2075
P12_ST00254 426 2040 mumge 03080
P12_SP00221 596 2074
P12_ST00255 616 oga
P12_SP00222 28
P12_ST00256 722 002
P12_SP00223
P12_ST00257 823 2034 tuso 0042
P12_SP00224 917 2066
P12_ST00258 938 rake. 60000
P12_SP00225 1050 2065
P12_ST00259 2029 191 Ueregga 8030800
P12_TL00035 2078
P12_ST00260 2079 mombe, 575000
P12_SP00226 360 2124
P12_ST00261 381 dziripo 0012000
P12_SP00227 542 2126
P12_ST00262 562 dzose 00000
P12_SP00228 2116
P12_ST00263 709 00600
P12_SP00229 833 131
P12_ST00264 964 288 Uakamuoiga 8400458000
P12_SP00230 1252 2127
P12_ST00265 2082 paka- 00002
P12_TL00036 2129
P12_ST00266 nanda. 808300
P12_SP00231 329 2167
P12_ST00267 2130 Uanarirai 808051061
P12_SP00232 2168
P12_ST00268 2142 116 0085
P12_SP00233
P12_ST00269 236 kusimutsa 000110300
P12_SP00234 994 2166
P12_ST00270 144 danda 80012
P12_SP00235 15
P12_ST00271 1170 215
P12_SP00236
P12_ST00272 1241 gobvu. 100000
P12_TL00037 2180
P12_ST00273 2181 212 Uamgene 8308060
P12_SP00237 2227
P12_ST00274 nakananzarika 8000801303086
P12_SP00238 2218
P12_ST00275 771 2192 mucece 440000
P12_SP00239 939 2217
P12_ST00276 959 pasi. 14030
P12_SP00240 1063 68
P12_ST00277 1131 Uaigararira 70430105700


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P20_LM00001 175 2179
RightMargin P20_RM00001 1407
BottomMargin P20_BM00001 2220 238
PrintSpace P20_PS00001 1232
TextBlock P20_TB00001 723 136 43
TextLine P20_TL00001 729 47 124 31
String P20_ST00001 66 38 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P20_SP00001 767 69 4
P20_ST00002 771 82 is 0.63 280
P20_TB00002 102 2118
P20_TL00002 183 108 1214 48
P20_ST00003 165 Yosefe, 0.80 0000507
P20_SP00002 348 155
P20_ST00004 368 122 56 25 no 0.62 70
P20_SP00003 424 147 19
P20_ST00005 443 121 154 35 mgana 0.57 08174
P20_SP00004 597 156
P20_ST00006 617 116 anete 0.73 48000
P20_SP00005 738
P20_ST00007 758 72 mu 0.81 03
P20_SP00006 830 23
P20_ST00008 853 109 172 cidyiro, 00403304
P20_SP00007 1025 46
P20_ST00009 1071 110 187 Uaciona 0.86 8000020
P20_SP00008 1258 148 18
P20_ST00010 1276 39 naka- 0.60 82304
P20_TL00003 182 160 1215
P20_ST00011 198 nzwisisa 0.88 80000000
P20_SP00009 380 17
P20_ST00012 397 137 ^e'zwi 0.76 1000201
P20_SP00010 534 207
P20_ST00013 552 26 ra 00
P20_SP00011 599 21
P20_ST00014 620 255 oakaudzwa 0.83 800070000
P20_SP00012 875 199 30
P20_ST00015 905 173 53 34 pa 0.67 60
P20_SP00013 958
P20_ST00016 976 musoro 0.87 020050
P20_SP00014 1148
P20_ST00017 1167 55 po 0.79 40
P20_SP00015 1222 208
P20_ST00018 1241 33 0.69 48002
P20_TL00004 181 211 1216
P20_ST00019 223 94 uye. 6000
P20_SP00016 275 258
P20_ST00020 331 212 107 37 Uose 8000
P20_SP00017 438 249
P20_ST00021 457 242 oakanzwa, 0.78 800032005
P20_SP00018 699 257 22
P20_ST00022 721 341 nakashamiswa 0.85 800005011000
P20_SP00019 1062 250
P20_ST00023 1081 224 ne
P20_SP00020 1134 27
P20_ST00024 1161 z^ 0.21 510
P20_SP00021 1209
P20_ST00025 1235 162 nakazi- 8000000
P20_TL00005 262 393
P20_ST00026 263 132 niswa 0.72 80050
P20_SP00022 313 301
P20_ST00027 na 0.91 10
P20_SP00023 387 300
P20_ST00028 405 169 nafudzi 0.59 8018342
P20_TL00006 231 321
P20_ST00029 322 36 9. 0.94
P20_SP00024 267 359
P20_ST00030 320 79 Asi 000
P20_SP00025 399
P20_ST00031 417 Maria 0.84 00340
P20_SP00026 553
P20_ST00032 573 256 waiceggeta 0000081040
P20_SP00027 829
P20_ST00033 849 145 mazwi 0.90 20200
P20_SP00028 994 360
P20_ST00034 1017 334 aya 0.97
P20_SP00029 1096 29
P20_ST00035 1125 333 87 ose, 0006
P20_SP00030 1212 367
P20_ST00036 1245 153 aciara- 0.96 0000200
P20_TL00007 371
P20_ST00037 372 167 ggarira 8500030
P20_SP00031 349 419
P20_ST00038 385 73 0.61 52
P20_SP00032 441 410 28
P20_ST00039 469 mgoyo 0.75 08040
P20_SP00033 624
P20_ST00040 651 make. 0.95 20000
P20_SP00034 787 54
P20_ST00041 841 179 Uafudzi 8038500
P20_SP00035 1020 411
P20_ST00042 1045 oakadzoka, 0.77 8000605101
P20_SP00036 1303
P20_ST00043 1332 384 64 na- 0.71 800
P20_TL00008 422
P20_ST00044 178 cikudza 0833500
P20_SP00037 461
P20_ST00045 386 436 57
P20_SP00038
P20_ST00046 kurumbidza 0234604230
P20_SP00039 741
P20_ST00047 770 128 45 Yaoe, 00803
P20_SP00040 898
P20_ST00048 926
P20_SP00041 981 470
P20_ST00049 1009 171 050020
P20_SP00042 1180
P20_ST00050 1208 435 32 pe 0.64
P20_SP00043 1260 467
P20_ST00051 1287 ^ose, 100003
P20_TL00009 473
P20_ST00052 486 ^a 0.50 100
P20_SP00044 228 520
P20_ST00053 246 230 nakanzwa 80107000
P20_SP00045 476 512
P20_ST00054 503 487
P20_SP00046 559
P20_ST00055 587 474 kuona, 060731
P20_SP00047 740
P20_ST00056 761 so
P20_SP00048 809
P20_ST00057 828 204 kuudzwa 6516000
P20_SP00049 1032
P20_ST00058 1053 kwa
P20_SP00050 1147
P20_ST00059 1176 222 oakaitw.a. 8100000683
P20_TL00010 581 760
P20_ST00060 582 6. 0.93
P20_SP00051 446 619
P20_ST00061 500 273 RUDGANO 0080600
P20_SP00052 773
P20_ST00062 806 126 RWE
P20_SP00053 932
P20_ST00063 960 MHUKA 05013
P20_TL00011 236 663 49
P20_ST00064 666 1.
P20_SP00054 702
P20_ST00065 664 149 Rimge 08180
P20_SP00055 471 711
P20_ST00066 517 676 113 gore, 00106
P20_SP00056 630 712
P20_ST00067 157 mhuka 17500
P20_SP00057 833
P20_ST00068 879 270 dzakashaya 3004306010
P20_SP00058 1149 44
P20_ST00069 1193 cokudya. 100503002
P20_TL00012 715 1205
P20_ST00070 97 Ishe 3160
P20_SP00059 278 753
P20_ST00071 298 144 wadzo 31301
P20_SP00060 442 754
P20_ST00072 460 717 yaioe 00280
P20_SP00061 762
P20_ST00073 603 193 shumba, 0256006
P20_SP00062 796
P20_ST00074 816 252 yakanogga 031170800
P20_SP00063 1068 763
P20_ST00075 1087 716 muti 0.68 5340
P20_SP00064 1194
P20_ST00076 1220 727 65 wo
P20_SP00065 1285
P20_ST00077 1312 74 0.44 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mucero.
P20_TL00013
P20_ST00078 778 106 cero. 00000 HypPart2
P20_SP00066 289 804
P20_ST00079 343 768 75 Iyo 0.82
P20_SP00067 418 813
P20_ST00080 444 yakapa 000040
P20_SP00068 611 814
P20_ST00081 639 151 cirairo 0340860
P20_SP00069 790
P20_ST00082 818 206 kunadzo, 02800400
P20_SP00070 1024 811
P20_ST00083 1061 101 iciti, 000342
P20_SP00071 1162 812
P20_ST00084 1199 "Mumge 074580
P20_TL00014 817
P20_ST00085 oga-oga, 04020205
P20_SP00072 369 865
P20_ST00086 83 gga
P20_SP00073 488
P20_ST00087 532 125 arege 0.89 13000
P20_SP00074 657
P20_ST00088 703 kuenda 540700
P20_SP00075 872 855
P20_ST00089 915 kumuti 100500
P20_SP00076 1082
P20_ST00090 1116 uyu." 20800
P20_SP00077 1240 864
P20_ST00091 1295 103 !^ino 0.49 810060
P20_TL00015 868
P20_ST00092 158 0.58 66250
P20_SP00078 906
P20_ST00093 361 dzose-dzose 10000020000
P20_SP00079 631 907
P20_ST00094 869 dzaioata 10008050
P20_SP00080
P20_ST00095 908 dzakarinda 0000022700
P20_SP00081 1166
P20_ST00096 1184 0203
P20_SP00082 1291
P20_ST00097 1318 880 ma mazuna
P20_TL00016 184 209
P20_ST00098 zuna 0.43 6780
P20_SP00083 287
P20_ST00099 307 86 ose. 0000
P20_TL00017 233 977
P20_ST00100 980 2.
P20_SP00084 268 1016
P20_ST00101 979 138 Umge 0080
P20_SP00085 1026
P20_ST00102 978 139 usiku, 430136
P20_SP00086 627
P20_ST00103 655 985 119 tsuro 00200
P20_SP00087 774
P20_ST00104 801 253 yakamuka, 013034105
P20_SP00088 1054
P20_ST00105 203 ikakwira 00350210
P20_SP00089
P20_ST00106 1326 990 0.42
P20_TL00018 1029 1217
P20_ST00107 1030 118 42 muti, 0.55 85206
P20_SP00090 302 1072
P20_ST00108 ndo 650
P20_SP00091 406 1067
P20_ST00109 425 141 kudya 0.74 33600
P20_SP00092 566 1076
P20_ST00110 585 1041 yoga. 01100
P20_SP00093 706
P20_ST00111 1031 310 Maggwanani, 00800050601
P20_SP00094 1063 1077 15
P20_ST00112 1078 shumba 063150
P20_SP00095
P20_ST00113 1277 yaka- 0.98
P20_TL00019 1080 1201
P20_ST00114 tarira, 5020002
P20_SP00096 1126
P20_ST00115 210 ikamutsa 00044230
P20_SP00097 551 1119
P20_ST00116 574 dzimge 005080
P20_SP00098 739 1127
P20_ST00117 775 iciti; 0.92 400000
P20_SP00099 876
P20_ST00118 914 114 "Dga 7800
P20_SP00100 1028 1128
P20_ST00119 1055 229 tishopere, 0015000505
P20_SP00101 1284
P20_ST00120 1313 ndi ndiani
P20_TL00020 1130
P20_ST00121 1132 71 ani 074
P20_SP00102 1169
P20_ST00122 205 wakadya 0010402
P20_SP00103 478 1178
P20_ST00123 497 1131 219 mucero" 04000003
P20_SP00104
P20_ST00124 744 1133 Tsuro 00400
P20_SP00105 881 1170
P20_ST00125 899 yakati; 0100600
P20_SP00106
P20_ST00126 159 "Ndini
P20_SP00107
P20_ST00127 1253 ndino- 0.70 710800
P20_TL00021 1182
P20_ST00128 1183 91 zina 0.52 4580
P20_SP00108 1221
P20_ST00129 292 kushopera. 4606000202
P20_SP00109 545 1230
P20_ST00130 592 89 Dga 0.66 810
P20_SP00110 681 1229
P20_ST00131 700 timanyiran 5400004201
P20_SP00111 13
P20_ST00132 971 1195 12 0.14 8
P20_SP00112 983
P20_ST00133 1004 0.56 62
P20_SP00113 1073
P20_ST00134 1095 Bani, 80250
P20_SP00114 1204 1228
P20_ST00135 163 anegge 440850
P20_TL00022 185 1233
P20_ST00136 awa,
P20_SP00115 285 1279
P20_ST00137 304 1234 ndiye 53000
P20_SP00116 432 1280
P20_ST00138 452 243 wakadya." 105000000
P20_TL00023
P20_ST00139 1294 3.
P20_SP00117 1330
P20_ST00140 1293 133 Nzou, 06023
P20_SP00118 455 1338
P20_ST00141 483 ino 070
P20_SP00119 555
P20_ST00142 583 1292 mumhu 0.48 22775
P20_SP00120
P20_ST00143 195 mukuru, 0423350
P20_SP00121 982
P20_ST00144 1015 226 ndokubva 84003400
P20_SP00122 1331
P20_ST00145 1267 1304 yawa. 0.99
P20_TL00024 1342 1213
P20_ST00146 1343 Dzimge 007480
P20_SP00123 357 1390
P20_ST00147 377 180 dzakati: 43001000
P20_SP00124 557 1381
P20_ST00148 578 1344 0800
P20_SP00125 692 1391
P20_ST00149 724 aurayiwe." 0250100000
P20_SP00126 973 58
P20_ST00150 Nzou 6104
P20_SP00127
P20_ST00151 1168 40020000
P20_TL00025 1393
P20_ST00152 1394 yaurayiwa. 7060000030
P20_SP00128 1440
P20_ST00153 463 1395 07000
P20_SP00129 600 1432
P20_ST00154 117 ikati; 400040
P20_SP00130 736 1439
P20_ST00155 757 "Ndinoda 70403080
P20_SP00131 986
P20_ST00156 1018 kutakura 04310400
P20_SP00132 1227
P20_ST00157 1405 muso 2000
P20_TL00026 1444
P20_ST00158 1457 ro
P20_SP00133 1482
P20_ST00159 1446 wayo." 600800
P20_SP00134 415 1491
P20_ST00160 468 1445 76 Mu 04
P20_SP00135 544 1483
P20_ST00161 571 nzira 80000
P20_SP00136 688
P20_ST00162 714 1458 yo
P20_SP00137 769
P20_ST00163 kuenda, 0103602
P20_SP00138
P20_ST00164 1451 0.65 01527
P20_SP00139
P20_ST00165 1171 yakaimba 08406600
P20_TL00027 1495
P20_ST00166 iciti: 700305
P20_SP00140 284 1534
P20_ST00167 1496 "Kuuraya 00664000
P20_SP00141 539 1542
P20_ST00168 1508 nzou, 70000
P20_SP00142 1541
P20_ST00169 ndini 43300
P20_SP00143 860 1533
P20_ST00170 265 ndakadya." 0100022202
P20_SP00144
P20_ST00171 1223 501280
P20_TL00028 1546
P20_ST00172 168 dzikati: 76070001
P20_SP00145 352 1585
P20_ST00173 373 241 "Unoimba 01705600
P20_SP00146 614
P20_ST00174 629 196 seyiko" 00006001
P20_SP00147 825 1593
P20_ST00175 854 1547
P20_SP00148 928
P20_ST00176 ikati: 000000
P20_SP00149 1584
P20_ST00177 1105 214 "Ndadiyi 00508487
P20_SP00150 1319
P20_ST00178 1340 1558 59 ^a- 1040
P20_TL00029 1596 1064
P20_ST00179 ggu 8250
P20_SP00151 291 1644
P20_ST00180 1597 Ini 081
P20_SP00152 376 1635
P20_ST00181 ndinoti; 71070306
P20_SP00153 1643
P20_ST00182 602 1610 060050
P20_SP00154
P20_ST00183 793 we
P20_SP00155
P20_ST00184 nzou 8002
P20_SP00156
P20_ST00185 1002 1598 244 unorema." 230700200
P20_TL00030 1655
P20_ST00186 1658 4.
P20_SP00157 269 1693
P20_ST00187 239 Dzakagika 420508220
P20_SP00158 561 1703
P20_ST00188 588 140 padyo 00600
P20_SP00159 728
P20_ST00189 755 1669
P20_SP00160 808 1704
P20_ST00190 838 1668 gomo. 10000
P20_SP00161 975
P20_ST00191 1657 00153
P20_SP00162 1165 1694
P20_ST00192 1656 85 002
P20_SP00163 1289
P20_ST00193 1329 ku- 0.46
P20_TL00031 1707
P20_ST00194 131 kwira 60050
P20_SP00164 315 1745
P20_ST00195 1719
P20_SP00165 1753
P20_ST00196 030002
P20_SP00166
P20_ST00197 596 paro, 30000
P20_SP00167 1754
P20_ST00198 731 ikaimba 0004000
P20_SP00168 918
P20_ST00199 953 icisheoedzera 0040208000063
P20_SP00169 1266
P20_ST00200 105 kwa-
P20_TL00032 1756
P20_ST00201 1770 :jo, 0.30 7883
P20_SP00170 1803
P20_ST00202 1758 800130
P20_SP00171 362 1795
P20_ST00203 383 1759 00672300
P20_SP00172 609 1805
P20_ST00204 628 111 7004
P20_SP00173 1796
P20_ST00205 120 44360
P20_SP00174 878
P20_ST00206 1757 0000050000
P20_SP00175 1804
P20_ST00207 190 Shumba 060200
P20_TL00033 1807
P20_ST00208 1808 123 fcane 477080
P20_SP00176 305 1846
P20_ST00209 332 1821 80
P20_SP00177
P20_ST00210 412 150 hasha, 600705
P20_SP00178 562 1854
P20_ST00211 607 282 ikadziggana 20000180050
P20_SP00179 889 1856
P20_ST00212 916 nayo, 40004
P20_SP00180 1039 1855
P20_ST00213 1093 1809
P20_SP00181
P20_ST00214 ikapinda 00000060
P20_TL00034 1858
P20_ST00215 1870 nau 0.25 786
P20_SP00182 1897
P20_ST00216 1871 guru, 07060
P20_SP00183 391 1906
P20_ST00217 077300
P20_SP00184 636
P20_ST00218 654 1859 ikarindirira.pa 050405026370000
P20_SP00185 1003
P20_ST00219 1021 1872 musuo 21060
P20_SP00186 1174 24
P20_ST00220 1198
P20_SP00187 1251
P20_ST00221 33115
P20_TL00035 1909 648
P20_ST00222 1910 84 0.53 850
P20_SP00188 1948
P20_ST00223 288 kuBata 028010
P20_SP00189
P20_ST00224 gumbo 04600
P20_SP00190 1957
P20_ST00225 640 1923 re
P20_SP00191 683
P20_ST00226 1917 130 tsuro. 601307
P20_TL00036 1968
P20_ST00227 1969 5.
P20_SP00192 2007
P20_ST00228
P20_SP00193 458
P20_ST00229 250000
P20_SP00194 604
P20_ST00230 634 "Uko 0100
P20_SP00195
P20_ST00231 784 008020
P20_SP00196 941
P20_ST00232 mudzi." 0000000
P20_SP00197 1156
P20_ST00233 1211 189 040000
P20_TL00037 2018
P20_ST00234 251 ikaregedza 3020030300
P20_SP00198 434 2066
P20_ST00235 2026 404000
P20_SP00199 590 2058
P20_ST00236 644 2020
P20_SP00200 719
P20_ST00237 174 ikaseka 6000000
P20_SP00201
P20_ST00238 2019 005400
P20_SP00202
P20_ST00239 "Uri 0154
P20_SP00203
P20_ST00240 Benzi. 800020
P20_TL00038 2069
P20_ST00241 2070 unondiregedza." 780730701020000
P20_SP00204 565 2117
P20_ST00242 594 043050
P20_SP00205 781 2109
P20_ST00243 99 icifa 50231
P20_SP00206 900 2108
P20_ST00244 919 2082
P20_SP00207 972
P20_ST00245 992 shuggu 0.41 882816
P20_SP00208
P20_ST00246
P20_SP00209
P20_ST00247 1261 nzara, 200305
P20_TL00039 2119
P20_ST00248 2120 840
P20_SP00210 2159
P20_ST00249 188 kudzura 1470510
P20_SP00211 475
P20_ST00250 495 vudzi 20004
P20_SP00212 2160
P20_ST00251 2133 rayo 5310
P20_SP00213 756 2168
P20_ST00252 777 2134
P20_SP00214 820
P20_ST00253
P20_SP00215 912
P20_ST00254 949 2130 500840
P20_SP00216 1120
P20_ST00255 1157 wayo; 08087
P20_SP00217
P20_ST00256 1317 ika- 5500
P20_TL00040 2170
P20_ST00257 enda 2360
P20_SP00218 294 2210
P20_ST00258 2183 115 i^ayo. 8100000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2543 WIDTH 1628
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS 150
LeftMargin P2_LM00001 2392
RightMargin P2_RM00001
BottomMargin P2_BM00001 2542 1
PrintSpace P2_PS00001 1626
Illustration P2_CB1_SUB 490 162 300 TYPE
P2_CB2_SUB 872 294 164 154
TextBlock P2_TB00001 750 516 194 66
TextLine P2_TL00001 551 135 27
String P2_ST00001 87 CONTENT fii-^" WC 0.19 CC 7787107
SP P2_SP00001 837 578 35
P2_ST00002 571 13 7 ... 0.48 770
P2_TB00002 1312 252
P2_CB3_SUB 36 1318 386 296
P2_CB4_SUB 428 866 692 684
P2_CB5_SUB 1314 682 314 746
P2_TB00003 40 2204 492 214
P2_TL00002 54 2213 437 46
P2_ST00003 2222 85 37 TRS 0.17 7888
P2_SP00002 139 2259 25
P2_ST00004 2219 127 38 VOLUHE 888888
P2_SP00003 291 2257 26
P2_ST00005 317 2215 63 HS 0.45 681
P2_SP00004 380 2255
P2_ST00006 405 86 39 BEEH 0.18 8878
P2_TL00003 57 2266 389 47
P2_ST00007 2271 238 42 m-mDMSi 8788887
P2_SP00005 295 2313 24
P2_ST00008 319 2268 BV 0.13 88
P2_SP00006 357 2305
P2_ST00009 381 65 THE 788
P2_TL00004 59 2315 457 49
P2_ST00010 2323 212 41 MIVllRSITY 0.24 58768885888
P2_SP00007 271 2364
P2_ST00011 298 2321 Of 0.20 78
P2_SP00008 337 2359
P2_ST00012 364 152 P10RI8A 0.21 8588887
P2_TL00005 2373 452 45
P2_ST00013 192 LIBRRIlS 0.23 768887868
P2_SP00009 255 2414 202
P2_ST00014 2387 58 31 .r^ 5810
P2_CB6_SUB 620 2188 326 354


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P10_LM00001 175 2177
RightMargin P10_RM00001 1407
BottomMargin P10_BM00001 2221 237
PrintSpace P10_PS00001 1232
TextBlock P10_TB00001 730 118 43
TextLine P10_TL00001 736 50 106 31
String P10_ST00001 CONTENT -8 WC 0.52 CC 670
P10_TB00002 107 2114
P10_TL00002 733 113 46
P10_ST00002 34 37 D 0.14 8
SP P10_SP00001 767 150 53
P10_ST00003 820 126 26 33 g
P10_TL00003 185 196 1215
P10_ST00004 197 56 Da 88
P10_SP00002 241 234 24
P10_ST00005 265 30 ti 0.53
P10_SP00003 295 233 21
P10_ST00006 316 209 47 25 sa 0.85 03
P10_SP00004 363 103
P10_ST00007 466 60 Do 0.57 80
P10_SP00005 526 22
P10_ST00008 548 208 54 no 0.87 20
P10_SP00006 602 232 104
P10_ST00009 706 59 De
P10_SP00007 765 19
P10_ST00010 784 51 ge
P10_SP00008 835 242
P10_ST00011 855 55 na 0.59
P10_SP00009 910
P10_ST00012 1013 65 u 0.41
P10_SP00010 1078
P10_ST00013 1097 96 mba 0.90 300
P10_SP00011 1193 79
P10_ST00014 1272 38 83
P10_SP00012 1332
P10_ST00015 1352 48 za
P10_TL00004 247
P10_ST00016 249 89 45 Dga 0.63
P10_SP00013 274 294
P10_ST00017 35 ni 0.49
P10_SP00014 338 284 78
P10_ST00018 416 Dgo 0.69 800
P10_SP00015 505 293
P10_ST00019 259 67 ma 08
P10_SP00016 593 283
P10_ST00020 671 93 Dgu 803
P10_SP00017 764
P10_ST00021 783 0.18
P10_SP00018 839
P10_ST00022 918 248 36
P10_SP00019 978 23
P10_ST00023 1001 260 u 0.17
P10_SP00020 1025
P10_ST00024 1044 75 dza 1.00 000
P10_SP00021 1119
P10_ST00025 1198 127 Dgwe 0.75 8100
P10_SP00022 1325
P10_ST00026 1346 0.35
P10_TL00005 184 298 1217
P10_ST00027 299 61
P10_SP00023 245 336
P10_ST00028 264 12 i 0.27 7
P10_SP00024 276 335
P10_ST00029 310 0.68
P10_SP00025 365 334 137
P10_ST00030 502 0.64
P10_SP00026 591 344
P10_ST00031 612 0.83
P10_SP00027 666 134
P10_ST00032 85 0.56 813
P10_SP00028 885
P10_ST00033 908 64 wo 00
P10_SP00029 972 128
P10_ST00034 1100 Du 0.32
P10_SP00030 1164
P10_ST00035 1184 311 gu
P10_SP00031 1238
P10_ST00036 1259 zhx 0.50 068
P10_SP00032 1326
P10_ST00037 ka
P10_TL00006 183 349 831
P10_ST00038 350 Dgwa 8201
P10_SP00033 396
P10_ST00039 330 361 ra 0.84
P10_SP00034 376 386
P10_ST00040 429 0.48 81
P10_SP00035 489
P10_ST00041 508 82 gga 804
P10_SP00036 590 395
P10_ST00042 643 91 0.70
P10_SP00037 734
P10_ST00043 755 52
P10_SP00038 807
P10_ST00044 863 87 0.51 814
P10_SP00039 950
P10_ST00045 970
P10_TL00007 181 430
P10_ST00046 432 138 Dgoro 80060
P10_SP00040 319 478
P10_ST00047 339 442 191 yanyura 0.77 0620060
P10_SP00041 530 477
P10_ST00048 549 443 71 mu
P10_SP00042 620 468
P10_ST00049 641 437 179 40 matope. 1420000
P10_SP00043 144
P10_ST00050 964 304 Dgaticenjere, 8008200420300
P10_SP00044 1268
P10_ST00051 1288 110 pane 3800
P10_TL00008 481
P10_ST00052 494 178 ggwena 827080
P10_SP00045 359 528 18
P10_ST00053 377 pa
P10_SP00046 431 529
P10_ST00054 451 220 zambuko. 0.82 02044200
P10_SP00047 519 190
P10_ST00055 861 161 Dgoma 0.44 80872
P10_SP00048 1022
P10_ST00056 1043 210 dzinorira 000404120
P10_SP00049 1253
P10_ST00057 482 usiku 60620
P10_TL00009 532 1220
P10_ST00058 545 124 wose, 0.89 00005
P10_SP00050 305 570
P10_ST00059 412 Ndipeno 0.76 3310080
P10_SP00051 608 579
P10_ST00060 626 544 147 ggaoa: 830800
P10_SP00052 773
P10_ST00061 795 153 gombe 80300
P10_SP00053 948 578
P10_ST00062 969 534 163 dzaggu 100812
P10_SP00054 1132
P10_ST00063 1152 533 125 dzose 0.88 00006
P10_SP00055 1277 32
P10_ST00064 1309 92 dza- 0042
P10_TL00010 583
P10_ST00065 105 kafa. 0.79 53001
P10_SP00056 288 621 156
P10_ST00066 444 205 Dgwarai! 82041430
P10_SP00057 649 630
P10_ST00067 669 595 135 iggwe 58200
P10_SP00058
P10_ST00068 825 iri 031
P10_SP00059 876
P10_ST00069 895 42
P10_SP00060 966
P10_ST00070 987 157 dondo. 845000
P10_SP00061 1144
P10_ST00071 1278 584 120 Dono 8000
P10_TL00011 634 1218
P10_ST00072 635 215 rinoruma 55610730
P10_SP00062 672
P10_ST00073 414 146 nanhu 80076
P10_SP00063 560
P10_ST00074 647 ne
P10_SP00064 631
P10_ST00075 651 151 :^ipfuo. 0.58 810700205
P10_SP00065 802 680 73
P10_ST00076 875 263 Dgatiendei, 80002070000
P10_SP00066 1138 681 29
P10_ST00077 1167 646 zua 0.97 0010
P10_SP00067 1273
P10_ST00078 1291 108 rino- 04003
P10_TL00012 684
P10_ST00079 685 da 0.47
P10_SP00068 235 722
P10_ST00080 258 182 39 kuBuda. 0.46 6883830
P10_SP00069 440 723 203
P10_ST00081 686 Dgurune 0.73 8000080
P10_SP00070 732
P10_ST00082 860 257 dzaparadza 0.86 0000100208
P10_SP00071 1117 731
P10_ST00083 1141 129 Bindu 0.34 76577
P10_SP00072 1270
P10_ST00084 698 rose. 20005
P10_TL00013 735 49
P10_ST00085 737 810
P10_SP00073 268
P10_ST00086 287 436 na-cimbidzo-tenera 800000020000108074
P10_SP00074 774
P10_ST00087 744 749 17
P10_SP00075 797
P10_ST00088 818 318 kucimbidzisa. 0.72 0008508006043
P10_SP00076 1136
P10_ST00089 1249 149 Dgano 0.62 80370
P10_TL00014 787 658
P10_ST00090 dziye 70000
P10_SP00077 834
P10_ST00091 253 dzinosetsa. 20540000000
P10_SP00078 572
P10_ST00092 729 894 P 0.36 6
P10_SP00079 760 930
P10_ST00093 906 p 4
P10_TL00015 1212
P10_ST00094 967 Pa
P10_SP00080 1004
P10_ST00095 255 980 ce
P10_SP00081 301 1005
P10_ST00096 321 70
P10_SP00082 375 130
P10_ST00097 968 Pe
P10_SP00083 561 27
P10_ST00098 588 69 0.91
P10_SP00084 657 132
P10_ST00099 789 72 Pfa 0.95 001
P10_SP00085
P10_ST00100 882
P10_SP00086 922
P10_ST00101 942 0.81
P10_SP00087 986
P10_ST00102 1142 Pi
P10_SP00088 1186
P10_ST00103 1209 di
P10_SP00089 1255
P10_ST00104 1275 979 13
P10_SP00090 1331 1014
P10_ST00105 1349
P10_TL00016 1018
P10_ST00106 1019 0.80 04
P10_SP00091 224 1055
P10_ST00107 244 ndu 0.42 555
P10_SP00092 332 1056
P10_ST00108 1031
P10_SP00093
P10_ST00109 500 57 Po 0.40
P10_SP00094 557
P10_ST00110 fu 28
P10_SP00095 622
P10_ST00111 644 66 0.60
P10_SP00096 710
P10_ST00112 76 040
P10_SP00097 806
P10_ST00113 911
P10_SP00098 956
P10_ST00114 ki 0.61 07
P10_SP00099 1024 1054
P10_ST00115 1047
P10_SP00100 1093
P10_ST00116 1197 1020 Pu 0.66
P10_SP00101 1258
P10_ST00117 1279 1021 ku
P10_SP00102 1334
P10_ST00118 1354 1026 ta
P10_TL00017 1069 1214
P10_ST00119 Pxa
P10_SP00103 1106
P10_ST00120 369 1070 01
P10_SP00104 424
P10_ST00121 447 1071 95 401
P10_SP00105 542 123
P10_ST00122 665
P10_SP00106 719 1107
P10_ST00123 740 1082 0.96
P10_SP00107 794 1114 121
P10_ST00124 915
P10_SP00108
P10_ST00125 990
P10_SP00109 1034 1115
P10_ST00126
P10_SP00110
P10_ST00127 1221 Pfu 028
P10_SP00111 1299
P10_ST00128 1318 77 dz 017
P10_TL00018
P10_ST00129 1121
P10_SP00112 1157
P10_ST00130 254 pi 0.65
P10_SP00113 296
P10_ST00131 ko 0.78 600
P10_SP00114 1158 122
P10_ST00132 517 1122 58
P10_SP00115 575
P10_ST00133 1120 sha 0.71 061
P10_SP00116 673
P10_ST00134 829
P10_SP00117 914
P10_ST00135 934 1133 84 nya 400
P10_SP00118 1165
P10_ST00136 1147
P10_SP00119 1206
P10_ST00137 1225 1127 41 te 0.94
P10_SP00120 1266
P10_ST00138 1286 re
P10_SP00121 1330
P10_ST00139 06
P10_TL00019 1171
P10_ST00140 16
P10_SP00122 238 1208
P10_ST00141 1183
P10_SP00123 302
P10_ST00142 407 0.39
P10_SP00124
P10_ST00143 473 68 0.67
P10_SP00125 541
P10_ST00144 Pfi
P10_SP00126
P10_ST00145 725 wa
P10_SP00127
P10_ST00146 892 1173
P10_SP00128 947
P10_ST00147 pu
P10_SP00129
P10_ST00148
P10_SP00130 1098
P10_ST00149 1224 1172
P10_SP00131 1280
P10_ST00150 mge
P10_TL00020
P10_ST00151 140 Padyo 80000
P10_SP00132 1300
P10_ST00152 340 1267 pano 0000
P10_SP00133 453 1301
P10_ST00153 472
P10_SP00134
P10_ST00154 547
P10_SP00135 599 1292
P10_ST00155 1254 164 musha. 340530
P10_SP00136
P10_ST00156 940 239 Perekedza 0.93 001030000
P10_SP00137 1179
P10_ST00157 1256 198 mnyenzi 1800600
P10_TL00021 1304 1216
P10_ST00158 1305 uende 80620
P10_SP00138 1342
P10_ST00159 337
P10_SP00139 390 1343
P10_ST00160 410
P10_SP00140 464
P10_ST00161 Petesi. 7000000
P10_SP00141 633
P10_ST00162 763 133 Pfupa 52004
P10_SP00142 896
P10_ST00163 1306 99 rake 2040
P10_SP00143 1017
P10_ST00164 1037 188 ratyoka, 00010002
P10_SP00144
P10_ST00165 1247 1307 taripo- 0020100
P10_TL00022 1355
P10_ST00166 143 mbera 00020
P10_SP00145 324 1393
P10_ST00167 343 1368
P10_SP00146 398
P10_ST00168 1357 170 macira, 3003704
P10_SP00147 586 1394
P10_ST00169 1356 Pxere 30030
P10_SP00148 919
P10_ST00170 wakapiwa 00022000
P10_SP00149 1402
P10_ST00171 1192 gumbeze 0.98 0000010
P10_TL00023 1406
P10_ST00172 pfupi. 0.92 001003
P10_SP00150 309 1453
P10_ST00173 491 1408 Mvura 00050
P10_SP00151 1444
P10_ST00174 661 1419 102 yose 0500
P10_SP00152 1452
P10_ST00175 yapxa, 050040
P10_SP00153 932
P10_ST00176 961 214 ggatiteke 801072000
P10_SP00154 1175
P10_ST00177 1195 1420
P10_SP00155 1454
P10_ST00178 rwizi. 002770
P10_TL00024 1457
P10_ST00179
P10_SP00156 236 1494
P10_ST00180 256 1470 gomo
P10_SP00157 380 1504
P10_ST00181 399 1458 iro, 0020
P10_SP00158 474 1502
P10_ST00182 ndipapo 0000030
P10_SP00159 682
P10_ST00183 701
P10_SP00160 756
P10_ST00184 791 1464 230 nanotgaga 0.74 814008000
P10_SP00161
P10_ST00185 1058 213 matanda. 00020001
P10_SP00162 1271 1497
P10_ST00186 1459 Pa- 503
P10_TL00025 1507 1213
P10_ST00187 1508 sina 0060
P10_SP00163 1545
P10_ST00188 292 1521 159 mvura, 000150
P10_SP00164 1553
P10_ST00189 taidayi 3088010
P10_SP00165 1554
P10_ST00190 654 86 tafa 1400
P10_SP00166
P10_ST00191 759 1515 tose. 50000
P10_SP00167 1546
P10_ST00192 941 Pfekesa 0.99 0000000
P10_SP00168
P10_ST00193 n
P10_SP00169 1166
P10_ST00194 1522 gana
P10_SP00170 1294 1556
P10_ST00195 1314 ane
P10_TL00026 1559 663 145
P10_ST00196 cando. 005200
P10_SP00171 327 1597
P10_ST00197 272 Hapacisina, 15000408704
P10_SP00172 704 1606
P10_ST00198 1667 R
P10_SP00173 772 1704
P10_ST00199 1679 r 1
P10_TL00027 1740
P10_ST00200 1741 Ra
P10_SP00174 1778
P10_ST00201 14 3
P10_SP00175
P10_ST00202 1754
P10_SP00176 1779
P10_ST00203 1742 Re
P10_SP00177 501 1780
P10_ST00204 521
P10_SP00178 566 116
P10_ST00205 Ri
P10_SP00179
P10_ST00206 752 1753
P10_SP00180 1788 119
P10_ST00207 62 Ro
P10_SP00181 1012
P10_ST00208 1032
P10_SP00182 1109
P10_ST00209 1237 Ru
P10_SP00183 1303
P10_ST00210 1322 dyi
P10_TL00028 1792
P10_ST00211 1793 Rwa
P10_SP00184 280 1829
P10_ST00212 dzi
P10_SP00185 368 1830
P10_ST00213 388 1805
P10_SP00186 98
P10_ST00214
P10_SP00187 604
P10_ST00215
P10_SP00188 708 1839
P10_ST00216 728 ri
P10_SP00189
P10_ST00217 782 1804
P10_SP00190 828
P10_ST00218 923
P10_SP00191 982
P10_ST00219 1002
P10_SP00192
P10_ST00220 1090
P10_SP00193 1135
P10_ST00221
P10_SP00194 1265 1831
P10_ST00222 1283
P10_SP00195 1840
P10_ST00223 1347 1806
P10_TL00029 1842
P10_ST00224 1843
P10_SP00196 1881
P10_ST00225 262 nde 030
P10_SP00197 1880
P10_ST00226 364 1855
P10_SP00198
P10_ST00227 1844
P10_SP00199 562
P10_ST00228 582 ora 010
P10_SP00200 655
P10_ST00229 751 02
P10_SP00201 815
P10_ST00230 020
P10_SP00202 913
P10_ST00231 931 mbga 1010
P10_SP00203 1059 1890
P10_ST00232 1154
P10_SP00204 1219
P10_ST00233 1845 tsi 520
P10_SP00205 1293 1882
P10_ST00234 1312 1856
P10_TL00030 1893
P10_ST00235
P10_SP00206 1931
P10_ST00236 1895 266
P10_SP00207
P10_ST00237 367 1894
P10_SP00208 402
P10_ST00238 420 1906
P10_SP00209
P10_ST00239
P10_SP00210 629
P10_ST00240
P10_SP00211 695
P10_ST00241 798
P10_SP00212
P10_ST00242 880 1905 gge
P10_SP00213 960 1940
P10_ST00243 004
P10_SP00214 115
P10_ST00244
P10_SP00215 1235 1932
P10_ST00245 1902
P10_SP00216 1298
P10_ST00246 1317 050
P10_TL00031 1944
P10_ST00247 1945
P10_SP00217 1982
P10_ST00248
P10_SP00218 1981
P10_ST00249
P10_SP00219
P10_ST00250
P10_SP00220 580
P10_ST00251 1957 ru
P10_SP00221
P10_ST00252 667
P10_SP00222 721
P10_ST00253 842
P10_SP00223 904
P10_ST00254 924 mbe
P10_SP00224
P10_ST00255
P10_SP00225 1983
P10_ST00256 1226 gwa
P10_SP00226 1992
P10_ST00257 1337 1946
P10_TL00032 1995
P10_ST00258 63
P10_SP00227 2033
P10_ST00259
P10_SP00228 320
P10_ST00260 90 kwe
P10_TL00033 2068
P10_ST00261 2070 162 Reoesa 008008
P10_SP00229 2107
P10_ST00262 362 mazwi, 400054
P10_SP00230 2115
P10_ST00263 2081 rega 2000
P10_SP00231 640 2116
P10_ST00264 660 kuruma 044420
P10_SP00232
P10_ST00265 858 2069 158 rurimi, 2266053
P10_SP00233 1016 186
P10_ST00266 1202 Rukodzi 0300000
P10_TL00034 2119
P10_ST00267 2120 223 rwakagga 51002800
P10_SP00234 404 2167
P10_ST00268 423 2121 ruri 4210
P10_SP00235 509 2158
P10_ST00269 2133
P10_SP00236
P10_ST00270 dombo, 800004
P10_SP00237
P10_ST00271 Rudunura 03844510
P10_SP00238 1207
P10_ST00272 168 mikosi, 0000002
P10_TL00035 2170 1211
P10_ST00273 2171 240 ugozoruka 700000500
P10_SP00239 421 2217
P10_ST00274 439 2178 131 patga, 302805
P10_SP00240 2219
P10_ST00275 705 317 RakareBesesa 005030800000
P10_SP00241 2209
P10_ST00276 1041 iri, 1441
P10_SP00242 1103
P10_ST00277 1123 tgaga 48020
P10_SP00243 1243
P10_ST00278 1261 2172 063500


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 243
LeftMargin P4_LM00001 470 651
RightMargin P4_RM00001 1080 502
BottomMargin P4_BM00001 894 1564
PrintSpace P4_PS00001 610
TextBlock P4_TB00001 549 78
TextLine P4_TL00001 476 267 537 50
String P4_ST00001 CONTENT I WC 0.14 CC 8
SP P4_SP00001 480 317 92
P4_ST00002 572 282 22 33 3 1.00
P4_SP00002 594 315 42
P4_ST00003 636 281 90 1262 0.89 4000
P4_SP00003 726 314 41
P4_ST00004 767 279 108 34 05091 0.98 00000
P4_SP00004 875 313 47
P4_ST00005 922 277 91 8589 0000
P4_TB00002 528 346 263 289
P4_TB00003 530 813 550 81
P4_TL00002 536 819 538 69
P4_ST00006 845 98 38 1935 0.83 2103
P4_SP00005 634 883 20
P4_ST00007 654 866 0.00 10
P4_SP00006 704 870 21
P4_ST00008 725 844 97 1955 0.76 0036
P4_SP00007 822 882 19
P4_ST00009 841 864 5
P4_SP00008 891 869 6
P4_ST00010 897 177 *109,000 0.61 75200661


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P5_LM00001 176 2126
RightMargin P5_RM00001 1406
BottomMargin P5_BM00001 2171 287
PrintSpace P5_PS00001 1230
TextBlock P5_TB00001
TextLine P5_TL00001 689 51 191 38
String P5_ST00001 63 24 25 CONTENT a WC 0.94 CC
SP P5_SP00001 713 88 19
P5_ST00002 732 22 26 e 1.00
P5_SP00002 754 89 21
P5_ST00003 775 13 37 i
P5_SP00003 788 20
P5_ST00004 808 o
P5_SP00004 832
P5_ST00005 852 28 u 0.60 4
P5_TL00002 663 110 242
P5_ST00006 AEIOU 0.80 00360
P5_TL00003 182 166 1214 43
P5_ST00007 241 39 AIUOE 0.91 40000
P5_SP00005 423 205 77
P5_ST00008 500 168 EUOAI 0.84 00080
P5_SP00006 741 206 79
P5_ST00009 820 170 243 OEIAU 0.88 40100
P5_SP00007 1063 208 94
P5_ST00010 1157 239 UAIEO 0.89 00104
P5_TL00004 226 1215 41
P5_ST00011 240 lAEUO 0.90 11001
P5_SP00008 422 264
P5_ST00012 501 228 UOIEA 20300
P5_SP00009 742 266
P5_ST00013 819 229 244 UIUEU 0.99 00000
P5_SP00010 267 78
P5_ST00014 1141 230 256 EAEAE
P5_TL00005 699 304 192
P5_ST00015 36 A 0.22 7
P5_SP00011 736 340 52
P5_ST00016 305 32 E
P5_SP00012 341
P5_ST00017 872 I
P5_TL00006 360 50
P5_ST00018 40
P5_SP00013 222 398
P5_ST00019 248 361 85 mai 003
P5_SP00014 333 69
P5_ST00020 402
P5_SP00015 441 27
P5_ST00021 468 362 ni 30
P5_SP00016 513
P5_ST00022 582 363
P5_SP00017 622 399
P5_ST00023 647 375 55 34 po 0.81
P5_SP00018 702 409 71
P5_ST00024 773 0.68 3
P5_SP00019 811 400
P5_ST00025 838 102 mbu 0.82 005
P5_SP00020 940 401
P5_ST00026 966 35 ya 0.86
P5_SP00021 1017 410 72
P5_ST00027 1089 364
P5_SP00022 1128
P5_ST00028 1154 377 53 no 0.55 80
P5_SP00023 1207
P5_ST00029 1276 365
P5_SP00024 1316
P5_ST00030 1343 54 ko 01
P5_TL00007 420 1216
P5_ST00031
P5_SP00025 214 456
P5_ST00032 432 46 se 00
P5_SP00026 288 457 104
P5_ST00033 392 421
P5_SP00027 424
P5_ST00034 451 nda 0.98 000
P5_SP00028 536 459 66
P5_ST00035 602
P5_SP00029 634
P5_ST00036 661 434 re 0.93 10
P5_SP00030 704 29
P5_ST00037 733 ra
P5_SP00031 779
P5_ST00038 881 33 0.77 2
P5_SP00032 914 460
P5_ST00039 941 435
P5_SP00033 995 469 103
P5_ST00040 1098 31 0.76
P5_SP00034 1129
P5_ST00041 436 47 ^o 0.50 100
P5_SP00035 1204 470
P5_ST00042 1307 1
P5_SP00036 1326 461
P5_ST00043 1353 0.52 81
P5_TL00008 479
P5_ST00044
P5_SP00037 202 516
P5_ST00045 491 56 vu 0.78 04
P5_SP00038 284 517
P5_ST00046 336 480 18
P5_SP00039 354
P5_ST00047 381 59 mi
P5_SP00040 440
P5_ST00048 509 481
P5_SP00041 527
P5_ST00049 555 ei 02
P5_SP00042 593 518
P5_ST00050 671 0.97
P5_SP00043
P5_ST00051 716 mba
P5_SP00044 816 519
P5_ST00052 894 482 0.75
P5_SP00045 912
P5_ST00053 939 bva
P5_SP00046 1020
P5_ST00054 1101 483 16 0.49
P5_SP00047 1117
P5_ST00055 1145 76 she 020
P5_SP00048 1221 520
P5_ST00056 1299 0.57
P5_SP00049 1318
P5_ST00057 1346 495 oo 0.56
P5_TL00009 183 546
P5_ST00058 547 125 Amai 0000
P5_SP00050 308 584
P5_ST00059 327 225 nakafirwa 800000000
P5_SP00051 552 586
P5_ST00060 572 560
P5_SP00052 628
P5_ST00061 648 165 mgana, 080032
P5_SP00053 813 594 122
P5_ST00062 935 549 198 Ambuya 000400
P5_SP00054 1133 596
P5_ST00063 1152 106 nake 0.74 8010
P5_SP00055 1258 588
P5_ST00064 1277 550 naka- 80000
P5_TL00010 597 1217
P5_ST00065 129 ndipa 24100
P5_SP00056 311 644
P5_ST00066 598 203 tswanda. 0.96 01000100
P5_SP00057 636 105
P5_ST00067 641 599 Anoenda 3000020
P5_SP00058 849 637
P5_ST00068 868 600 rwendo. 5004300
P5_SP00059 1051 638 97
P5_ST00069 1148 601 93 Ana 0.63 280
P5_SP00060 1241
P5_ST00070 1259 613 140 namu- 0.48 83264
P5_TL00011 649 1213
P5_ST00071 uyisa 0.87 05000
P5_SP00061 694
P5_ST00072 324 128 kuno. 21500
P5_SP00062 452 687 142
P5_ST00073 650 212 Atiendei. 0.69 606080007
P5_SP00063 806 688
P5_ST00074 946 651 210 Enzanisa 04005600
P5_SP00064 1156
P5_ST00075 1174 mabande. 0.85 00007300
P5_TL00012
P5_ST00076 136 Endai 0.70 08402
P5_SP00065 319 737
P5_ST00077 337 712 147 ^enyu. 0.64 1002530
P5_SP00066 484 747 115
P5_ST00078 701 253 Anonemba 05000100
P5_SP00067 739
P5_ST00079 879 246 Evangerio. 0.92 0007000100
P5_SP00068 1125 749
P5_ST00080 1247 703 74 Igo
P5_SP00069 1321
P5_ST00081 1339 715 ra-
P5_TL00013 751
P5_ST00082 262 kamuruma. 384200000
P5_SP00070 445 156
P5_ST00083 119 Imba 4500
P5_SP00071 720 789
P5_ST00084 753 107 yake 0030
P5_SP00072 854 798
P5_ST00085 873 752 299 yakoromoka. 30001020000
P5_SP00073 1172
P5_ST00086 1319 Ini, 0.44 0886
P5_TL00014 801 49
P5_ST00087 331 ndinokuudzai. 0000006240064
P5_SP00074 839
P5_ST00088 617 803 139 Iggwe 0.83 08000
P5_SP00075 756 850
P5_ST00089 802 294 48 yakaparadza 10502200000
P5_SP00076 1069
P5_ST00090 1087 121 hwai. 70300
P5_SP00077 1208 841 95
P5_ST00091 1303 Ishe 3038
P5_TL00015 1012
P5_ST00092 220 wairayira 200400330
P5_SP00078 899
P5_ST00093 865 ne 60
P5_SP00079 475 891
P5_ST00094 148 simba. 000001
P5_SP00080 643 892
P5_ST00095 748 62 Ita 350
P5_SP00081 810
P5_ST00096 829 113 i^o:^o 0.46 31008100
P5_SP00082 942 900
P5_ST00097 969 pakarepo. 200000300
P5_TL00016 928
P5_ST00098 O
P5_SP00083 774
P5_ST00099 929 U
P5_TL00017 986
P5_ST00100
P5_SP00084 1024
P5_ST00101 998 ga
P5_SP00085 293 1033 130
P5_ST00102 987
P5_SP00086
P5_ST00103 999 ma
P5_SP00087 548 1025
P5_ST00104 677
P5_SP00088
P5_ST00105 734 84 330
P5_SP00089 818
P5_ST00106 948 988
P5_SP00090 984
P5_ST00107 1005 1000 44
P5_SP00091 1049 1026
P5_ST00108 1179 0.47
P5_SP00092
P5_ST00109 1235 96 mbe
P5_SP00093 1331
P5_ST00110 1351
P5_TL00018 1045
P5_ST00111 1046 0.62
P5_SP00094 1083
P5_ST00112 1058 70
P5_SP00095 318
P5_ST00113 345
P5_SP00096 391
P5_ST00114 418
P5_SP00097 464 1084
P5_ST00115
P5_SP00098 554
P5_ST00116 583 1059 na 0.73
P5_SP00099
P5_ST00117 691
P5_SP00100 727
P5_ST00118 761 82 ggo 0.67
P5_SP00101 843 1093
P5_ST00119 871 ro
P5_SP00102 917
P5_ST00120
P5_SP00103 991
P5_ST00121 1044 1047
P5_SP00104
P5_ST00122 1111
P5_SP00105 1149
P5_ST00123 1252
P5_SP00106 1293
P5_ST00124 1320 dza 300
P5_TL00019 1104
P5_ST00125 1105
P5_SP00107 223 1143
P5_ST00126 250
P5_SP00108 303
P5_ST00127 329 1118
P5_SP00109 376
P5_ST00128 429 1106
P5_SP00110
P5_ST00129
P5_SP00111
P5_ST00130 654
P5_SP00112
P5_ST00131 719 83 gga 0.71 800
P5_SP00113
P5_ST00132 828
P5_SP00114 883
P5_ST00133
P5_SP00115 975
P5_ST00134 1001 pa
P5_SP00116 1056
P5_ST00135 58
P5_SP00117 1142
P5_ST00136
P5_SP00118 1244
P5_ST00137 1270
P5_SP00119
P5_ST00138
P5_TL00020 1164
P5_ST00139 1165
P5_SP00120 1202
P5_ST00140 249 1176
P5_SP00121
P5_ST00141 320 fu 0.66 42
P5_SP00122
P5_ST00142
P5_SP00123 508
P5_ST00143 535 1177 rwa
P5_SP00124 620
P5_ST00144 723
P5_SP00125 763 1203
P5_ST00145 790 si 03
P5_SP00126 827
P5_ST00146 845 ku
P5_SP00127 903
P5_ST00147
P5_SP00128
P5_ST00148 1072 so
P5_SP00129 1120
P5_ST00149
P5_SP00130
P5_ST00150 1296
P5_SP00131 1211
P5_ST00151 1361 gi
P5_TL00021 1224
P5_ST00152
P5_SP00132 1261
P5_ST00153 1229 ta
P5_SP00133 292 1262
P5_ST00154 ti
P5_SP00134
P5_ST00155 454
P5_SP00135 494
P5_ST00156 521 to
P5_SP00136 564
P5_ST00157 590
P5_SP00137 673 1271
P5_ST00158 776
P5_SP00138
P5_ST00159 842 tge 0.54 580
P5_SP00139 905
P5_ST00160 933 1236
P5_SP00140 985
P5_ST00161
P5_SP00141
P5_ST00162 1155
P5_TL00022 1290
P5_ST00163 1292 Uraya
P5_SP00142 1338
P5_ST00164 344 155 mbada 00082
P5_SP00143 499 1329 23
P5_ST00165 522
P5_SP00144 575
P5_ST00166 1291 146 pfumo 23200
P5_SP00145 740
P5_ST00167 760 114 rako. 70000
P5_SP00146 874 180
P5_ST00168 1054 Uci
P5_SP00147
P5_ST00169 160 uzhinji 5000004
P5_SP00148 1312 1336
P5_ST00170 65 uri
P5_TL00023 1341
P5_ST00171 1354 mu
P5_SP00149 255 1380
P5_ST00172 273 196 mhaggo. 0008000
P5_SP00150 1389
P5_ST00173 1342 Ona 200
P5_SP00151 669
P5_ST00174 698 135 Bagga 80800
P5_SP00152 833 1388 17
P5_ST00175 285 randanogga. 00000308000
P5_SP00153 1135
P5_ST00176 1240 157 Omesa 0.95 02000
P5_TL00024 1392
P5_ST00177 1393 169 macira. 0001200
P5_SP00154 351 1430 133
P5_ST00178 Omberai 1000101
P5_SP00155 684
P5_ST00179 163 nyan^i. 11051020
P5_SP00156 875 1439
P5_ST00180 996 Uyai 0.79 0034
P5_SP00157
P5_ST00181 1134 1404
P5_SP00158 1189 1429
P5_ST00182 1403 178 mamge, 002802
P5_TL00025 1442 1212
P5_ST00183 1444 86 Ose
P5_SP00159 269 1482
P5_ST00184 289 1455 apera. 300400
P5_SP00160 428 1490
P5_ST00185 533 Uganidza 08045000
P5_SP00161
P5_ST00186 772 1443 mapazi, 0001045
P5_SP00162
P5_ST00187 1077 Ugaro 00010
P5_SP00163 1219 1489
P5_ST00188 1246 149 urimo. 0.72 553200
P5_TL00026 1492 1113
P5_ST00189 1495 219 Oggorora 48000032
P5_SP00164 1542
P5_ST00190 1506 73 0.58
P5_SP00165 1531
P5_ST00191 1493 Bako.
P5_SP00166 632 1532
P5_ST00192 728 1494 101 Uipi 0230
P5_SP00167 1541
P5_ST00193 848 117 wake
P5_SP00168 965
P5_ST00194 wakaonekwa, 00000006004
P5_TL00027 729 1568
P5_ST00195 1569 B
P5_SP00169 1605
P5_ST00196 814 b
P5_TL00028 1626
P5_ST00197 1629 Bo
P5_SP00170 1666
P5_ST00198 271 1627 dye
P5_SP00171 1674
P5_ST00199 380 1640
P5_SP00172 425 171
P5_ST00200 1628 Bi
P5_SP00173 645 1665
P5_ST00201 672 za
P5_SP00174
P5_ST00202 890 Ba
P5_SP00175 950 1664
P5_ST00203 981 1633 67 tye
P5_SP00176 1048 1673
P5_ST00204 90 Bvu
P5_SP00177
P5_ST00205 1638 nza
P5_TL00029 1685
P5_ST00206 1687 Bga
P5_SP00178 1733
P5_ST00207 298
P5_SP00179 1724
P5_ST00208 1699
P5_SP00180 373 1725 158
P5_ST00209 531
P5_SP00181 621
P5_ST00210 652 1693
P5_SP00182
P5_ST00211 864 1686
P5_SP00183 924
P5_ST00212 951 da
P5_SP00184 1003
P5_ST00213 1032 1698
P5_SP00185 1723
P5_ST00214 1248 Bgi
P5_SP00186 1732
P5_ST00215 1697
P5_TL00030 1744 659
P5_ST00216 1746
P5_SP00187 260 1793
P5_ST00217 279 bgi 030
P5_SP00188 352
P5_ST00218 372 1758 nya
P5_SP00189 455
P5_ST00219 610 Bva
P5_SP00190 696 1784
P5_ST00220 ka
P5_SP00191 1783
P5_ST00221 793 ca
P5_TL00031 1811
P5_ST00222 1815 Batye 10000
P5_SP00192 312 1860
P5_ST00223 1812 rake 4000
P5_SP00193 433 1851
P5_ST00224 463 rakasakara, 30000000001
P5_SP00194 172
P5_ST00225 904 99 Biza 0400
P5_SP00195 1850
P5_ST00226 1031 rimge 04180
P5_SP00196 1858
P5_ST00227 1193 1824
P5_SP00197 1245
P5_ST00228 1265 42680
P5_TL00032 1862
P5_ST00229 1863 366 rakapiggudzwa, 00500083200106
P5_SP00198 1912
P5_ST00230 Bvutira 0020050
P5_SP00199 1902
P5_ST00231 1875 mgana 08070
P5_SP00200 974 1910
P5_ST00232 994 Bagga, 808016
P5_SP00201 1140
P5_ST00233 1160 238 ano;iceka, 04087500004
P5_TL00033 1913
P5_ST00234 1916 Bvunza 104220
P5_SP00202 1954
P5_ST00235 1927 uyo,
P5_SP00203 1961
P5_ST00236 488 1926 anegge 070800
P5_SP00204 1962
P5_ST00237 1914 186 anozioa, 05000805
P5_SP00205 858 1952
P5_ST00238 925 Banhire 0374030
P5_SP00206 1107 1951
P5_ST00239 iri 006
P5_SP00207 1178 1950
P5_ST00240 1196 rakaitwa 00005100
P5_TL00034
P5_ST00241 1978
P5_SP00208 2003
P5_ST00242 270 1966 sekuru 000050
P5_SP00209 427 2004
P5_ST00243 1977 162 waggu. 008000
P5_SP00210 2012
P5_ST00244 721 1963 247 Anobvepi 000000100
P5_SP00211 968 2011
P5_ST00245 309 Undibvumire 06530070020
P5_TL00035 2013 1218
P5_ST00246 2015 185 ndiende 6130400
P5_SP00212 367 2054
P5_ST00247 388 2027 145 ^aggu. 1008006
P5_SP00213 2063
P5_ST00248 132 Bveni 50050
P5_SP00214 745 2053
P5_ST00249 765 2014 rinotizira 6310052240
P5_SP00215 979
P5_ST00250 997
P5_SP00216 1055 2052
P5_ST00251 1075 2026 gomo, 20306
P5_SP00217 2061
P5_ST00252 Bora 4060
P5_TL00036 2064
P5_ST00253 2067 207 raputika. 000050500
P5_SP00218 389 2114 116
P5_ST00254 505 2066 92 E^o! 01000
P5_SP00219 2112
P5_ST00255 618 2065 325 Inobgibginya. 0000010106001
P5_SP00220 943 2113 123
P5_ST00256 1066 194 Bvakaca 0000000
P5_SP00221 1260 2102
P5_ST00257 1287 2076 pana
P5_TL00037 2115 822
P5_ST00258 2117 BaBa 8080
P5_SP00222 2156
P5_ST00259 2129 waggu, 018050
P5_SP00223 2165
P5_ST00260 492 2123 aca-nyatso 0003400000
P5_SP00224 2164
P5_ST00261 252 kutambira. 1100403304


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P11_LM00001 173 2177
RightMargin P11_RM00001 1408 174
BottomMargin P11_BM00001 2220 238
PrintSpace P11_PS00001 1235
TextBlock P11_TB00001 723 115 42
TextLine P11_TL00001 729 49 103 30
String P11_ST00001 CONTENT -9- WC 0.55 CC 706
P11_TB00002 104 2116
P11_TL00002 179 110 1216
P11_ST00002 133 38 Rinza 0.86 00600
SP P11_SP00001 312 148 18
P11_ST00003 330 121 129 36 pxere 0.84 40040
P11_SP00002 459 157
P11_ST00004 477 122 55 34 pa 0.69 60
P11_SP00003 532 156 19
P11_ST00005 551 45 uriri, 0.66 515060
P11_SP00004 666 155 21
P11_ST00006 687 217 27 anorwara 0.82 36040000
P11_SP00005 904 149 20
P11_ST00007 924 111 47 ^ikuru. 0.57 10176400
P11_SP00006 1081 158 197
P11_ST00008 1278 112 117 Rega 0.92 0300
P11_TL00003 181 160 1212
P11_ST00009 39 ndione 0.78 630110
P11_SP00007 338 199
P11_ST00010 357 188 26 maruna. 0.75 0035800
P11_SP00008 545 76
P11_ST00011 621 162 259 Rucembere 070050010
P11_SP00009 880 200
P11_ST00012 901 175 102 ruye 0.83 3120
P11_SP00010 1003 209
P11_ST00013 1022 371 runotumidzirwa 0.68 43404424007008
P11_TL00004 211 1214 40
P11_ST00014 213 83 zita 0.96 0010
P11_SP00011 264 249 17
P11_ST00015 281 224 135 25 rarwo 0.91 00400
P11_SP00012 416
P11_ST00016 435 171 ndiani 0.87 5020100
P11_SP00013 606 29
P11_ST00017 635 85 37 Ndi 1.00 000
P11_SP00014 720 250
P11_ST00018 738 153 Rikati. 0060400
P11_SP00015 891 251 219
P11_ST00019 1110 125 Rudo 0.71 0280
P11_SP00016
P11_ST00020 1255 216 140 35 rwake 40250
P11_TL00005 263 48
P11_ST00021 337 rwaizioikanwa 0.76 5003028020800
P11_SP00017 518 301
P11_ST00022 538 101 nani 0.65 6080
P11_SP00018 639 300
P11_ST00023 658 276 wese. 00000
P11_SP00019 780 84
P11_ST00024 864 131 Regai 0.90 00103
P11_SP00020 995 311
P11_ST00025 1016 266 kusundana, 0000600400
P11_SP00021 1282 309
P11_ST00026 1303 271 92 31 tose 0000
P11_TL00006 314
P11_ST00027 235 tinopinda. 0410003000
P11_SP00022 361 130
P11_ST00028 546 218 Rukukwe 0247700
P11_SP00023 764 352
P11_ST00029 784 ndo 0.93 020
P11_SP00024 868 353
P11_ST00030 888 328 183 rwaggu. 0.81 0008040
P11_SP00025 1071 363 151
P11_ST00031 1222 316 Runesu 0.73 035006
P11_TL00007 182 364
P11_ST00032 230 wairamba 0.79 00050740
P11_SP00026 412 403
P11_ST00033 430 365 164 kuceka 240060
P11_SP00027 594 402
P11_ST00034 613 205 rukweza, 0.72 25040054
P11_SP00028 818 239
P11_ST00035 1057 366 Rimge 0.74 04080
P11_SP00029 1206 413
P11_ST00036 1226 379 zuna 0.62 0382
P11_SP00030 1328 405 23
P11_ST00037 1351 33 ^a 0.42
P11_TL00008 415
P11_ST00038 368 ai-gguno-famba, 0.80 061800050000411
P11_SP00031 463
P11_ST00039 596 310 wakasaggana 00020080060
P11_SP00032 906 464
P11_ST00040 942 429 na 0.67
P11_SP00033 997 454
P11_ST00041 1024 417 186 naranda 8000160
P11_SP00034 1210 455 44
P11_ST00042 1254 143 nashe. 820600
P11_TL00009 185 466 665
P11_ST00043 467 139 Rodza 0.99
P11_SP00035 324 505
P11_ST00044 345 Bagga 0.64 80800
P11_SP00036 480 514
P11_ST00045 498 haripinze, 2000118001
P11_SP00037 728
P11_ST00046 749 S
P11_SP00038 776 651
P11_ST00047 831 625 s
P11_TL00010 686
P11_ST00048 54 Sa 00
P11_SP00039 240 725
P11_ST00049 258 699 gga 0.61 820
P11_SP00040 341 734
P11_ST00050 359 56 50
P11_SP00041 88
P11_ST00051 503 51 Se
P11_SP00042 554 22
P11_ST00052 576 53 de 80
P11_SP00043 629
P11_ST00053 649 46 ra
P11_SP00044 695
P11_ST00054 799 86 Sha
P11_SP00045 885
P11_ST00055 902 89 mbi 552
P11_SP00046 991
P11_ST00056 1010 77 dza 500
P11_SP00047 1087 96
P11_ST00057 1183 Si
P11_SP00048 1227 724
P11_ST00058 1245 72 mu 03
P11_SP00049 1317
P11_ST00059 1336 692 66 tsa
P11_TL00011 745
P11_ST00060 747 58 Su 02
P11_SP00050 244
P11_ST00061 746 61 du 0.24
P11_SP00051
P11_ST00062 342 759 ru 12
P11_SP00052 392
P11_ST00063 411 ka
P11_SP00053 465 120
P11_ST00064 585 Swi 0.94 010
P11_SP00054 669 785
P11_ST00065 688 za
P11_SP00055 736
P11_ST00066 858
P11_SP00056 912
P11_ST00067 931 si
P11_SP00057 967
P11_ST00068 987
P11_SP00058 1041 118
P11_ST00069 1159
P11_SP00059
P11_ST00070 1230 nde
P11_SP00060 1313
P11_ST00071 1332 757 70 ma 0.54 81
P11_TL00012 187 805 1215
P11_ST00072 74 Shi 030
P11_SP00061 261 844
P11_ST00073 279 800
P11_SP00062 362 853 78
P11_ST00074 440 806 05
P11_SP00063 483
P11_ST00075 100 mba 040
P11_SP00064 603
P11_ST00076
P11_SP00065 668
P11_ST00077 0.59
P11_SP00066 732 843
P11_ST00078 817 807 So
P11_SP00067 871
P11_ST00079 890 819 ne
P11_SP00068 944
P11_ST00080 963
P11_SP00069 1009
P11_ST00081 1098 57
P11_SP00070 1155
P11_ST00082 1175 nu 0.70 32
P11_SP00071 1232
P11_ST00083 1251 87 ggu 0.46 816
P11_SP00072 1338 852 13
P11_ST00084
P11_TL00013 865
P11_ST00085
P11_SP00073 242 903
P11_ST00086 ki
P11_SP00074 304
P11_ST00087 323 878 sa
P11_SP00075 154
P11_ST00088 525 866
P11_SP00076 578
P11_ST00089 598 re
P11_SP00077 641
P11_ST00090 661
P11_SP00078 705
P11_ST00091
P11_SP00079 779
P11_ST00092 934 0.85
P11_SP00080 1019
P11_ST00093 1040 nje 530
P11_SP00081 1106 146
P11_ST00094 1252 150 Shu.Te 003780
P11_TL00014 925 395
P11_ST00095 Swe
P11_SP00082
P11_ST00096 298 937
P11_SP00083 962
P11_ST00097 398
P11_SP00084 456
P11_ST00098 474 ni 0.56
P11_SP00085 517
P11_ST00099 535
P11_TL00015 1021
P11_ST00100 Sakura 016650
P11_SP00086 349 1060
P11_ST00101 369 1034 123 pano, 00706
P11_SP00087 492 1069
P11_ST00102 512 109 pane 0070
P11_SP00088
P11_ST00103 masawi. 0100110
P11_SP00089 826 119
P11_ST00104 945 189 Shumba 823560
P11_SP00090 1134
P11_ST00105 1154 shanu 02004
P11_SP00091 1294
P11_ST00106 dza- 0.95 1000
P11_TL00016 1072
P11_ST00107 1073 pfuura 204640
P11_SP00092 340 1121
P11_ST00108 1086
P11_SP00093 1111
P11_ST00109 432 1085 0.98
P11_SP00094 488 1120
P11_ST00110 506 musha 60030
P11_SP00095 660
P11_ST00111 678 127 usiku 00107
P11_SP00096
P11_ST00112 823 97 uno. 4700
P11_SP00097 920 132
P11_ST00113 1052 Shenedza 05080000
P11_SP00098 1269
P11_ST00114 1288 114 oose, 80002
P11_TL00017 1122
P11_ST00115 1124 sadza 00300
P11_SP00099 1162
P11_ST00116 333 163 rakora. 0070302
P11_SP00100 496 106
P11_ST00117 602 225 Senwa-we 00000000
P11_SP00101 827
P11_ST00118 847 381 unondisekereyi 0.89 000840000000210
P11_SP00102 1228 1170
P11_ST00119 1248 Handi- 440000
P11_TL00018 1174
P11_ST00120 75 siri 0551
P11_SP00103 262 1213
P11_ST00121 280 hama 5000
P11_SP00104 407
P11_ST00122 426 107 yake
P11_SP00105 533 1221
P11_ST00123 571 su 0.97
P11_SP00106 643
P11_ST00124 673 Sekuru 000654
P11_SP00107 837
P11_ST00125 863 257 wakashaya 002005000
P11_SP00108 1220
P11_ST00126 1147 124 musi, 04045
P11_SP00109 1271 28
P11_ST00127 1299 saka
P11_TL00019 1225
P11_ST00128 wakagga 0004810
P11_SP00110 1273
P11_ST00129 aripo. 400100
P11_SP00111 541 198
P11_ST00130 739 Sarai
P11_SP00112 857 1263
P11_ST00131 875 1237 147 ;enyu, 8607026
P11_SP00113 1272
P11_ST00132 1042 360 tinondoseoenza 30802000080100
P11_TL00020 1276
P11_ST00133 1277 kure 0100
P11_SP00114 290 1315
P11_ST00134 93 kwa
P11_SP00115
P11_ST00135 424 210 Shoniwa. 00031000
P11_SP00116 634
P11_ST00136 767 Shato 00040
P11_SP00117 897 1314
P11_ST00137 917 69 ine 060
P11_SP00118 986
P11_ST00138 1006 137 simba 01003
P11_SP00119 1143
P11_ST00139 kwa^o, 0001000
P11_SP00120 1323
P11_ST00140 1289 64 oa-
P11_TL00021 1326
P11_ST00141 kaisugga 00003880
P11_SP00121 1375
P11_ST00142 414 1327 seyi 00010
P11_SP00122 528 1374
P11_ST00143 701 283 Shaoe-shaoe 00080000080
P11_SP00123 984 1365
P11_ST00144 1012 rinotuta 45003130
P11_SP00124 1198
P11_ST00145 1218 1339 184 0011800
P11_TL00022 1377 428
P11_ST00146 1379 Sarudza 0018200
P11_SP00125 374 1418
P11_ST00147 393 1391 0.50
P11_SP00126 1425
P11_ST00148 458 unoda, 710826
P11_TL00023 1597
P11_ST00149 1601 52 3e
P11_SP00127 1645
P11_ST00150 260 1607 ta
P11_SP00128 302 1638
P11_ST00151 1600 ^i 0.33
P11_SP00129 449 1644
P11_ST00152 1612
P11_SP00130 523 1637
P11_ST00153 647 1599 gi
P11_SP00131 691
P11_ST00154 709 1598 ko
P11_SP00132 765
P11_ST00155 go
P11_SP00133 939 1643
P11_ST00156 958 oi 0.41
P11_SP00134
P11_ST00157 1119 gu
P11_SP00135 1177
P11_ST00158 1195 1610
P11_SP00136
P11_ST00159 0.60
P11_SP00137 1307 1635
P11_ST00160
P11_TL00024 1657
P11_ST00161 1661 ga
P11_SP00138 241 1705
P11_ST00162 1671 0.19
P11_SP00139 1698
P11_ST00163 335 10
P11_SP00140 1697 105
P11_ST00164 484 1659
P11_SP00141 1703
P11_ST00165 547 1658 pi 08
P11_SP00142 591
P11_ST00166 611
P11_SP00143 1696
P11_ST00167 761 ge
P11_SP00144 813
P11_ST00168 834 1664 tu 0.58
P11_SP00145
P11_ST00169 899
P11_SP00146 953 1695
P11_ST00170 1031
P11_SP00147 1074 1702
P11_ST00171 1094 1670 59 07
P11_SP00148 1153
P11_ST00172 1171 1669
P11_SP00149 1217
P11_ST00173 1286
P11_SP00150 1331
P11_ST00174 1349 01
P11_TL00025 1715
P11_ST00175 1720
P11_SP00151 1764
P11_ST00176 1731
P11_SP00152 319 1757
P11_ST00177
P11_SP00153 383 1756
P11_ST00178 447 1718
P11_SP00154 490 1762
P11_ST00179 508
P11_SP00155
P11_ST00180 564 1730
P11_SP00156 618 1755 71
P11_ST00181 689 82
P11_SP00157 733
P11_ST00182 752 1717
P11_SP00158 795
P11_ST00183 814 1729
P11_SP00159 860
P11_ST00184 930 0.35
P11_SP00160 988 1761
P11_ST00185 0.38
P11_SP00161 1056 1763
P11_ST00186 1076
P11_SP00162 1129 1754
P11_ST00187 1716
P11_SP00163 1256
P11_ST00188 1275 ti
P11_SP00164
P11_ST00189
P11_TL00026 1814
P11_ST00190 1816 ginuka, 8055002
P11_SP00165 1862
P11_ST00191 1815 makororo 50704000
P11_SP00166 1854
P11_ST00192 623 1827 204 aggauye. 08005000
P11_SP00167
P11_ST00193 goge 8080
P11_SP00168 1861
P11_ST00194 1089 192 rinoBata 0.88 00108000
P11_SP00169 1281 1853
P11_ST00195 99 Basa 8000
P11_TL00027 1866
P11_ST00196 1881 no
P11_SP00170 243 1906
P11_ST00197 1867 172 ushiggi 0000800
P11_SP00171 434 1915
P11_ST00198 453 1879 pano 2100
P11_SP00172 565
P11_ST00199 586 269 mukomana. 012000000
P11_SP00173 855 1904 95
P11_ST00200 950 getesa 800000
P11_SP00174 1910
P11_ST00201 1118 1878 mgana 28060
P11_SP00175 1913
P11_ST00202 1290 ipxa, 20050
P11_TL00028 1916
P11_ST00203 1918 194 anoidya. 00040100
P11_SP00176 382 1965
P11_ST00204 486 gigga 85836
P11_SP00177 615
P11_ST00205 1929
P11_SP00178 1955
P11_ST00206 697 huni 3000
P11_SP00179 802
P11_ST00207 822 rimge 40680
P11_SP00180 954 1963
P11_ST00208 975 1923 90 cete
P11_SP00181 1065 1954
P11_ST00209 1928 rasara. 6002200
P11_SP00182 1239
P11_ST00210 gu- 0.52
P11_TL00029 1966
P11_ST00211 1969 gurai 80200
P11_SP00183 2016
P11_ST00212 318 1968 musati 000003
P11_SP00184 475 2007
P11_ST00213 494 mabva 20000
P11_SP00185
P11_ST00214 ku
P11_SP00186 2005
P11_ST00215 742 musha. 030300
P11_SP00187 2006
P11_ST00216 1967 giggo 82830
P11_SP00188 1139 2014
P11_ST00217 1166 236 rakoromo- 104050000
P11_TL00030
P11_ST00218 2032 rwa
P11_SP00189 272 2058
P11_ST00219 291 2031
P11_SP00190 346
P11_ST00220 nana. 80000
P11_SP00191 2057
P11_ST00221 675 2018 113 gitsa 83000
P11_SP00192 788 2063
P11_ST00222 809 2017 136 mbeu, 61040
P11_SP00193
P11_ST00223 965 91 kuti 0400
P11_SP00194 2056
P11_ST00224 1077 gaba
P11_SP00195 1182 2065
P11_ST00225 1202 riti 4000
P11_SP00196 2055
P11_ST00226 tuBa. 35840
P11_TL00031 2067
P11_ST00227 2068 380 Ndakagikopinda 02000860023630
P11_SP00197 567 2117
P11_ST00228 mumba. 001000
P11_SP00198 771 2107
P11_ST00229 2069 Inano 08080
P11_SP00199 1002 2106
P11_ST00230 oaikandira 8200310030
P11_SP00200
P11_ST00231 ugagi 78380
P11_TL00032
P11_ST00232 2134 73 06
P11_SP00201 2159
P11_ST00233 278 2121 dzioa 00080
P11_SP00202 399
P11_ST00234 2120 375 oasiggakukunze 83028002602700
P11_SP00203 792 2167
P11_ST00235 815 2118 cinhu. 006130
P11_SP00204 955 2157
P11_ST00236 2119 202 Maggoyi 8680013
P11_SP00205 1262 2166
P11_ST00237 yaka- 00802
P11_TL00033 2170
P11_ST00238 2184 166 guurwa 0.51 834570
P11_SP00206 2219
P11_ST00239 372 gumbo
P11_SP00207 529
P11_ST00240 549 2183
P11_SP00208 604 2209
P11_ST00241 624 moto.


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P14_LM00001 175 1189
RightMargin P14_RM00001 1408 174
BottomMargin P14_BM00001 1235 1223
PrintSpace P14_PS00001 1233
TextBlock P14_TB00001 733 135 40
TextLine P14_TL00001 739 52 123 28
String P14_ST00001 CONTENT 12 WC 0.80 CC 0070
P14_TB00002 106 1129
P14_TL00002 189 112 1213 48
P14_ST00002 124 160 26 enzana 0.92 010030
SP P14_SP00001 349 150 19
P14_ST00003 368 125 55 25 na 0.75 50
P14_SP00002 423 18
P14_ST00004 441 113 188 38 makumi 0.87 100105
P14_SP00003 629 151 21
P14_ST00005 650 maniri 0.67 108530
P14_SP00004 800
P14_ST00006 819 22 e 1.00
P14_SP00005 841
P14_ST00007 860 130 huku. 0.81 53000
P14_SP00006 990
P14_ST00008 1042 47 rfayi 0.70 77000
P14_SP00007 1148 17
P14_ST00009 1165 142 Zenda 0.84 00800
P14_SP00008 1307
P14_ST00010 1325 77 wa- 0.94 001
P14_TL00003 187 163 1212
P14_ST00011 69 ina 0.71 080
P14_SP00009 256 201
P14_ST00012 274 176 170 35 mumge 0.57 27380
P14_SP00010 444 211 20
P14_ST00013 464 164 :jake, 0.55 884302
P14_SP00011 577 210
P14_ST00014 599 waigge 0.69 027800
P14_SP00012 759
P14_ST00015 779 200 aiBatsira 0.72 248050300
P14_SP00013 979 202 31
P14_ST00016 1010 89 uipi 0.85 0050
P14_SP00014 1099
P14_ST00017 1118 65 wa 00
P14_SP00015 1183
P14_ST00018 1211 Zomora. 0050000
P14_TL00004 186 214 1201
P14_ST00019 215 Zioanayi 00800005
P14_SP00016 387 262
P14_ST00020 407 216 327 37 wakamuturira 0.83 004006070100
P14_SP00017 734 253
P14_ST00021 753 101 Basa 0.79 8000
P14_SP00018 854
P14_ST00022 871 228 93 rose 0000
P14_SP00019 964 15
P14_ST00023 227 ro 0.88
P14_SP00020 1026
P14_ST00024 1046 234 kuceggeta 0.86 040080000
P14_SP00021 1280
P14_ST00025 1299 88 nhu 0.97 000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nhumbi.
P14_TL00005 265 1215
P14_ST00026 99 mbi. 0.74 5400 HypPart2
P14_SP00022 285 303 155
P14_ST00027 440 267 114 Zuna 0280
P14_SP00023 554 304
P14_ST00028 572 158 raipisa 0.82 2410400
P14_SP00024 730 313
P14_ST00029 749 ^ikuru, 0.47 10373433
P14_SP00025 909
P14_ST00030 928 266 167 kudaro 008000
P14_SP00026 1095
P14_ST00031 1113 145 nanhu 80840
P14_SP00027 1258
P14_ST00032 1272 129 naiita 0.65 805600
P14_TL00006 185 316 1164
P14_ST00033 323 128 nyota 0.68 70052
P14_SP00028 363
P14_ST00034 332 121 39 huru. 71600
P14_SP00029 453 355 102
P14_ST00035 555 317 206 Zisekuru 00005055
P14_SP00030 761
P14_ST00036 318 rake 3000
P14_SP00031 880
P14_ST00037 901 rakagadzwa 0.90 6000200001
P14_SP00032 1175 364
P14_ST00038 1194 nhaka. 450500
P14_TL00007 742 418 45
P14_ST00039 Z 0.18 8
P14_SP00033 770 463
P14_ST00040 822 430 33 7 0.12
P14_TL00008 182 491 1218 49
P14_ST00041 492 Zsi 0.24 787
P14_SP00034 237 538
P14_ST00042 255 54 ka
P14_SP00035 309 529
P14_ST00043 329 57 da 80
P14_SP00036 386 530
P14_ST00044 406 43 yi 0.89 01
P14_SP00037 449 539 71
P14_ST00045 520 493 53 ^o 0.50 100
P14_SP00038 573 540
P14_ST00046 593 mbo
P14_SP00039 692 70
P14_ST00047 762 494 44 ^i
P14_SP00040 806
P14_ST00048 825 42 36 ni 0.56
P14_SP00041 867 83
P14_ST00049 950 58 ^u 0.28 104
P14_SP00042 1008
P14_ST00050 1027 505 ru 0.61 51
P14_SP00043 1077
P14_ST00051 1146 !^i 0.23 8104
P14_SP00044 1190
P14_ST00052 1209 87 mbi 452
P14_SP00045 1296
P14_ST00053 1315 503 85 rwa
P14_TL00009 551
P14_ST00054 552 ^a
P14_SP00046 597
P14_ST00055 ri 0.64
P14_SP00047 292 589
P14_ST00056 310 564 ra 30
P14_SP00048 356 86
P14_ST00057 442 0.21 8105
P14_SP00049 485
P14_ST00058 506
P14_SP00050 553 590
P14_ST00059 kwa
P14_SP00051 665
P14_ST00060 684 565 34 :jo 0.43
P14_SP00052 732 79
P14_ST00061 811
P14_SP00053 855
P14_ST00062 875 84 nyo 0.78 600
P14_SP00054 959 598
P14_ST00063 978 60
P14_SP00055 1025
P14_ST00064 1044 700
P14_SP00056
P14_ST00065
P14_SP00057 1195 78
P14_ST00066 1273
P14_SP00058 1327
P14_ST00067 1348 563 ga
P14_TL00010 610
P14_ST00068 612 :^i 0.14 8107
P14_SP00059 226 657
P14_ST00069 246 611 dza
P14_SP00060 649
P14_ST00070 388
P14_SP00061 443 658
P14_ST00071 462 624 no
P14_SP00062 514
P14_ST00072 56
P14_SP00063
P14_ST00073 669 se
P14_SP00064 714
P14_ST00074 793
P14_SP00065 847
P14_ST00075 868
P14_SP00066 919
P14_ST00076 941 i
P14_SP00067 955
P14_ST00077 972 623 pa
P14_SP00068 1028 103
P14_ST00078 1131
P14_SP00069 1186
P14_ST00079 1204
P14_SP00070 648
P14_ST00080 1278
P14_SP00071 1335
P14_ST00081 1353 622 02
P14_TL00011 181 1221
P14_ST00082 686 222 ^inorema 103800000
P14_SP00072 403
P14_ST00083 421 192 kufunda 2033630
P14_SP00073 613 724
P14_ST00084 632 i^i 0.40 4103
P14_SP00074
P14_ST00085 704 699 ^ose. 0.77 100001
P14_SP00075 810
P14_ST00086 916 148 i^ipfuo 0.49 81056050
P14_SP00076 1064
P14_ST00087 1092 i:oo 0.58 088080
P14_SP00077 1205
P14_ST00088 1224 178 :akaipi- 781601010
P14_TL00012 183 735
P14_ST00089 swa 0.44 870
P14_SP00078 269 775
P14_ST00090 288 737 na'she. 1060700
P14_SP00079 448 776 95
P14_ST00091 543 738 ^io 0.48 1050
P14_SP00080 614 784
P14_ST00092 634 ^akawanda 1000001560
P14_SP00081 890
P14_ST00093 910 122 naka, 0.73 24510
P14_SP00082 1032
P14_ST00094 1136 157 !^akare 81000000
P14_SP00083 1293 783
P14_ST00095 1313 ndi- 0.59 8223
P14_TL00013 786 1219
P14_ST00096 788 rt@lcuyambira 8776850050050
P14_SP00084 835
P14_ST00097 510 789 132 ndoti: 021303
P14_SP00085 642 826
P14_ST00098 662 116 Rega 0.99
P14_SP00086 778 836
P14_ST00099 797 247 ku:^ikudza, 078106612003
P14_SP00087 127
P14_ST00100 1171 Z^po 0.17 61088
P14_SP00088 834
P14_ST00101 1292 109 ^iku- 0.60 100450
P14_TL00014 837
P14_ST00102 851 0.54
P14_SP00089 233 877
P14_ST00103 250 839 144 :;icaoa 88670080
P14_SP00090 394 885
P14_ST00104 411 852 :;enyu, 0.63 88700031
P14_SP00091 559 886
P14_ST00105 580 840 111 kana 0370
P14_SP00092 691
P14_ST00106 710 mukateerera. 260000020610
P14_SP00093 1014 173
P14_ST00107 1187 213 Cokwadi, 100502866
P14_TL00015
P14_ST00108 ciyiko 6602000
P14_SP00094 345 936 105
P14_ST00109 450 !^akanyorwa 810010400600
P14_SP00095 937
P14_ST00110 755 891 :;icinzi: 8870067000
P14_SP00096 913
P14_ST00111 935 273 Uaindisema 8058310030
P14_SP00097 1208
P14_ST00112 1226 pacena, 3000704
P14_TL00016 940
P14_ST00113 !^imge 0.51 8100280
P14_SP00098 324 988
P14_ST00114 343 254 ukabvunza 400600420
P14_SP00099
P14_ST00115 615 942 kuti: 0.93 20010
P14_SP00100 719
P14_ST00116 154 Seyiko 000510
P14_SP00101 907
P14_ST00117 67 iye
P14_SP00102 995 32
P14_ST00118 374 wakambooaitira 00003408200040
P14_TL00017 991
P14_ST00119 992 217 ^akanaka 100024550
P14_SP00103 400 1038
P14_ST00120 282 pakunamba, 0000804040
P14_SP00104 1039
P14_ST00121 721 225 wakazona 30050080
P14_SP00105 946 1030
P14_ST00122 965 musemi 030080
P14_SP00106
P14_ST00123 1003 119 27 wano 0080
P14_SP00107 1302
P14_ST00124 1333 pashure.
P14_TL00018 1043
P14_ST00125 139 shure. 060503
P14_SP00108 322 1080 107
P14_ST00126 429 ^aifatirwa 10085005100
P14_SP00109 666 1090
P14_ST00127 685 1056
P14_SP00110 740 1081
P14_ST00128 manbo 33800
P14_SP00111 929
P14_ST00129 949 92 kuti 0152
P14_SP00112 1041
P14_ST00130 1059 230 kuraggwa 17408000
P14_SP00113 1289
P14_ST00131 0.98
P14_TL00019 1093
P14_ST00132 140 ^auya 100200
P14_SP00114 1140
P14_ST00133 344 1094 kuvundutse 3707817010
P14_SP00115 1133
P14_ST00134 1107 namge. 800800
P14_SP00116 795 1141
P14_ST00135 Waka:^ishaya. 0.76 00538101010100
P14_SP00117 1241
P14_ST00136 1347
P14_TL00020 1144
P14_ST00137 ;^akagga 610000810
P14_SP00118 371 1192
P14_ST00138 401 1158 yapera 1000000
P14_SP00119 1193
P14_ST00139 582 i^ose, 8100002
P14_SP00120
P14_ST00140 728 1145 191 ma:;igga 108860810
P14_SP00121
P14_ST00141 957 360 akacituggidzwa 00204038021000
P14_SP00122 1317
P14_ST00142 1345 1156
P14_TL00021 184 1202
P14_ST00143 moto. 00006


5/26/2011 10:26:10 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\AA00000218_METS.xml'


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2458 WIDTH 1582
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 49
LeftMargin P25_LM00001 175 2185
RightMargin P25_RM00001 1407
BottomMargin P25_BM00001 2234 224
PrintSpace P25_PS00001 1232
Illustration P25_CB1_SUB 182 1216 1224 TYPE
TextBlock P25_TB00001 1331 903
TextLine P25_TL00001 237 1337 1159 47
String P25_ST00001 1340 33 37 CONTENT 2, WC 0.69 CC 06
SP P25_SP00001 270 1377 56
P25_ST00002 326 1338 166 38 Mudiki 0.60 528006
P25_SP00002 492 1376 21
P25_ST00003 513 85 ndo 0.97 000
P25_SP00003 598 19
P25_ST00004 617 151 39 kutora 1.00 000000
P25_SP00004 768
P25_ST00005 787 203 46 tswanda, 0.77 40008006
P25_SP00005 990 1384 16
P25_ST00006 1006 207 45 akaBuda, 0.71 00086800
P25_SP00006 1213 1383
P25_ST00007 1229 167 akapfu- 0.87 0006020
P25_TL00002 187 1388 1209 48
P25_ST00008 1401 73 26 ura 0.70 260
P25_SP00007 1427
P25_ST00009 298 1389 109 Bani, 0.76 80003
P25_SP00008 407 1435 28
P25_ST00010 435 1402 no 40
P25_SP00009 491 36
P25_ST00011 527 191 kupinda 0.90 0000600
P25_SP00010 718 1436
P25_ST00012 755 mu 0.63 52
P25_SP00011 828 1428 27
P25_ST00013 855 156 dondo. 0.68 807300
P25_SP00012 1011 55
P25_ST00014 1066 222 Acifamba 00140200
P25_SP00013 1288
P25_ST00015 1314 1400 82 mo, 503
P25_TL00003 185 1439 1211
P25_ST00016 1440 205 wakaona 0.91 3000030
P25_SP00014 390 1478
P25_ST00017 417 1452 34 pa 00
P25_SP00015 472 1486
P25_ST00018 500 102 dini, 0.53 80806
P25_SP00016 602
P25_ST00019 641 194 mhumhi 0.94 000002
P25_SP00017 835 20
P25_ST00020 121 huru, 0.67 54302
P25_SP00018 976 1485
P25_ST00021 1004 155 yakati: 0000100
P25_SP00019 30
P25_ST00022 1189 44 "Kaziwa, 0.98 00000000
P25_TL00004 1489
P25_ST00023 1491 215 Citguku," 0.78 000840240
P25_SP00020 400 1537
P25_ST00024 421 63 asi
P25_SP00021 484 1529
P25_ST00025 504 1492 66 iye 0.85 220
P25_SP00022 570 1538
P25_ST00026 591 228 wairamba 0.83 40503000
P25_SP00023 819 15
P25_ST00027 834 1490 210 acifamba 00200510
P25_SP00024 1044 14
P25_ST00028 1058 113 ^ake, 100006
P25_SP00025 1171 29
P25_ST00029 1200 196 Mhumhi 050331
P25_TL00005 1540
P25_ST00030 1543 329 yakamutenera 0.86 000002208020
P25_SP00026 514 1588
P25_ST00031 540 1554 0.89
P25_SP00027 596 1579
P25_ST00032 623 1542 91 kuti 0.61 0186
P25_SP00028 714
P25_ST00033 742 168 pakare: 0.88 3000400
P25_SP00029 910
P25_ST00034 957 206 0.96 00000002
P25_SP00030 1163 1586
P25_ST00035 Citguku, 04281570
P25_TL00006 1591 1212
P25_ST00036 1592 429 unokurumidzireyi, 0.75 04303013566060000
P25_SP00031 614 1639
P25_ST00037 634 289 uneendepi" 0.80 33004004203
P25_SP00032 923
P25_ST00038 952 227 Musikana 0.84 03010080
P25_SP00033 1179 1630
P25_ST00039 1205 192 wakada- 0.81 0000803
P25_TL00007 184 1642
P25_ST00040 1644 90 nira 8070
P25_SP00034 274 1682
P25_ST00041 293 1645 71 oti: 0.72 0262
P25_SP00035 364
P25_ST00042 385 1643 281 "Ndinoenda 0020800000
P25_SP00036 666 1681
P25_ST00043 686 1655 53 ne
P25_SP00037 739
P25_ST00044 767 cipapata 02200200
P25_SP00038 961 1690
P25_ST00045 994 60
P25_SP00039 1050 1680 18
P25_ST00046 1068 69 uci
P25_SP00040 1137
P25_ST00047 1155 241 kana'mbu- 004031002
P25_TL00008 183 1692 1201
P25_ST00048 1707 54 ya
P25_SP00041 1741
P25_ST00049 255 1695 284 nanorwara." 81205303000
P25_SP00042 539 1733
P25_ST00050 585 1694 000531
P25_SP00043 781 1731
P25_ST00051 800 2100501
P25_SP00044 956 1740
P25_ST00052 977 338 "Uanogarepi" 0806010002000
P25_SP00045 1315
P25_ST00053 1336 1693 Ci 02 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Citguku
P25_TL00009 1743 1214
P25_ST00054 1745 127 tguku 0.49 88305 HypPart2
P25_SP00046 310 1792 17
P25_ST00055 327 wakati: 0.73 0030347
P25_SP00047 495 1783
P25_ST00056 516 1744 201 "Mumba 0.92 000400
P25_SP00048 717 1782
P25_ST00057 737 119 ndiki 30200
P25_SP00049 856
P25_ST00058 876 83 seri 0.62 3038
P25_SP00050 959 1785
P25_ST00059 92 kwe 100
P25_SP00051 1069
P25_ST00060 1096 158 dondo, 800006
P25_SP00052 1254 1789
P25_ST00061 1273 1756
P25_SP00053 1328 1790
P25_ST00062 1347 50 ci- 0.82 013
P25_TL00010 1795 984
P25_ST00063 1796 165 komo." 104000
P25_SP00054 348 1835
P25_ST00064 377 96 Ndo
P25_SP00055 473 1834
P25_ST00065 493 153 kusiya 240000
P25_SP00056 646 1842
P25_ST00066 665 152612
P25_SP00057 859 1833
P25_ST00067 878 iri 050
P25_SP00058 930
P25_ST00068 948 1808 0.54
P25_SP00059 1021
P25_ST00069 1039 128 nzira. 000445
P25_TL00011 233 1861
P25_ST00070 1865 3. 01
P25_SP00060 269 1902
P25_ST00071 322 1863 78 Asi
P25_SP00061 1901
P25_ST00072 419 70 iyo 001
P25_SP00062 489 1909
P25_ST00073 508 1862 232 yakatizira 0003051000
P25_SP00063 740
P25_ST00074 759 1875 10
P25_SP00064 812 1900
P25_ST00075 832 112 imge 0.65 0480
P25_SP00065 944
P25_ST00076 963 nzira, 004000
P25_SP00066 1091 1907
P25_ST00077 1107 1874
P25_SP00067 1161
P25_ST00078 1175 221 kutaggira 030082051
P25_TL00012 1911
P25_ST00079 1913 kugika 0.64 328600
P25_SP00068 334 1961
P25_ST00080 353 170 kumba. 008000
P25_SP00069 523 1951
P25_ST00081 578 312 Yakagogodza 03041300200
P25_SP00070 890 1960
P25_ST00082 908 1925 35
P25_SP00071
P25_ST00083 991 1912 142 gonhi. 010440
P25_SP00072 1133
P25_ST00084 1187 Makanzi; 00804000
P25_TL00013 1962
P25_ST00085 1966 159 Kwena 00080
P25_SP00073 341 2003
P25_ST00086 360 1964 181 mukosi, 1000027
P25_SP00074 541 2004
P25_ST00087 561 273 pacazaruka. 00008040020
P25_SP00075 2011
P25_ST00088 872 1963 Ikakwena 40300080
P25_SP00076 1094 2001
P25_ST00089 1114 0700010
P25_SP00077 1295 2007
P25_ST00090 ika- 0010
P25_TL00014 2013 1217
P25_ST00091 2015 zopinda, 40204103
P25_SP00078 375 2063
P25_ST00092 395 2014 477 ikacimbidzokweoera 004060800000008030
P25_SP00079 2053
P25_ST00093 891 136 kunze 00600
P25_SP00080 1027 2052
P25_ST00094 1043 280 mucembere, 5000600106
P25_SP00081 1323 2058
P25_ST00095 1342 2025 0.48 72
P25_TL00015 2064 532
P25_ST00096 2066 kumuisa
P25_SP00082 378 2105
P25_ST00097 398 2078
P25_SP00083 453 2113
P25_ST00098 471 243 madenere, 008060204
P25_TL00016 2128 1167
P25_ST00099 2134 4.
P25_SP00084 267 2169
P25_ST00100 320 2131 103 !^ino 0.51 810410
P25_SP00085 423 2178
P25_ST00101 449 2130 213 yakafuga 00000540
P25_SP00086 662 2177
P25_ST00102 691 217 gumbeze, 0.95 01000002
P25_SP00087 31
P25_ST00103 939 2142 80
P25_SP00088 992 2167
P25_ST00104 1025 186 kupfeka 0501000
P25_SP00089 2176
P25_ST00105 1239 160 ciduku 008535
P25_TL00017 2179 1219
P25_ST00106 2181 ca'mbuya, 004434200
P25_SP00090 414 2228
P25_ST00107 443 2194 0.59
P25_SP00091 498 2219
P25_ST00108 526 2180 235 kuzorinda 030003430
P25_SP00092 761
P25_ST00109 788 2193
P25_SP00093 843
P25_ST00110 871 114 uriri. 010400
P25_SP00094 985
P25_ST00111 219 Pakarepo 32256040
P25_SP00095 1258 2227
P25_ST00112 1276 125 paka- 50503


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000218\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2549 WIDTH 1628
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 88
LeftMargin P1_LM00001 2461
RightMargin P1_RM00001 1428 200
BottomMargin P1_BM00001
PrintSpace P1_PS00001
TextBlock P1_TB00001 136 142
Illustration P1_CB1_SUB 258 2291 TYPE