Rugwaro rwe ciposhi

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Rugwaro rwe ciposhi
Uncontrolled:
Reader no. 1
Reader number one
Physical Description:
23 p. : ; 21 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Jesuit Fathers
Place of Publication:
Chishawasha
Publication Date:
Edition:
6th ed.

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
On cover: Reader no. 1.
General Note:
In Africa alphabet.
General Note:
"Approved for school use by the Department."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28314502
System ID:
AA00000217:00001

Full Text
A.M.D.G.
GEORGE FQRTUNE__COLLECTION
RUGWARO RWE CIPOSHI
//////////////////////////////////////////////////////////
published by the jesuit fathers, ch1shawasha.
Apjiroved for School use by the Department.
Printed at the Mission Press, CMshaiVasha. 194S.
UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES


First Edition Second Edition Third Edition Fourth Edition Fifth Edition Sixth Edition
1935. (5000)
1938. (2500)
1939. (3000)
1940. (4000) 1943. (2000) 1943. (2000)
3 1262 05092 0734 3 1262 05092 0734
THIS VOL^^if UWEKSrn OF FLORID*
A31262050920734A


a e i o u
oeaui euaio iouae aouei
uoiea oaoia eoeao uiuia
aaoua ieeiu eiioe uuiui
o a e u o
n
no na nu ne ni u no a ni i ni o na i no na ni a no na na nu na o na na a ni na ni a no o na
m
mu mo mi ma me u mo ma na i mi mu no me no mu mo na ma o ma ma no a ma i mu ne mi ma o na i no o ma ma i o na a ne me no
v
va vu ve vi vo i vu vu na vi ma ne vu vu vu ma vu va mu vi mi mu vu o-na ma-i-ri mu-vimi a-no-mu-o-na i-no-vu-vu-ta vi-mari ne-ni a-no-vu-va
IS
du we vi t>a do a Da i do Da na na do d ri ma Da-no-o-na ma-na Da-na Da-na-ni? Da i na na a-do Da-no-vi-ma a-ma-i Da-no-o-na-na nemi


4
ma-i-o-na ma-Di-ri a-Da Da-na Da-na Da-na
raa-va na-o
w
we wa wi wu wo i we wi ra wa na ne we we Da mo wa wa ni? wa do Da-Da na ma-na ma i we wa-na na-ni? wa-na-ma mu-no
ma-i-we Da-na na-wa wa-o-na a-ma-i Da-Do
a-no-o-na we-Da Da-wi-ra mo
r
ri ru re ra ro
i ro ri ma re Da ru ma ma ri Da ra
mi ra o ra ri ni ro De ra ri ra
mu ru me ru ra ma mu ra ra re Da na
ru ri mi wi ra ra ra ma vo mo ra
u-ri-mo i-ro ri-no-ru-ma a-no-ona mari
aDO, na-ri i3a-na-ni? mu-mi-ri-re u-no-mu-re-De-ra ne-ma u-no-Da-Da ri-ri-re-ma ma-ru-Da ma-Di-ri a-ri-mo ro-De-re-ra i-ro a-ma-i Da,no-mi-ra mo-wa ri-ri-ku-o-ma
s
sa si so su se
sa ra se ma su Da ne su mi sa
mu si i sa ra sa a si se we ni sa
si mi ra sa ru ra se ri ma o ne sa
sa-ra i-we mu-si we ri-ma ma-re-pa ma-no-ma-no mu-no-mu-re-me-sa o-na-i mu-ru-me a-si-na me-so u-no ra-sa mu-si a-na Da-i-mi-sa sa-ru-ra-i i-vu ne-su si-ma ma-ru-Da


6i 6a 6u Be Bo
6a 6a 6e re 6i ra 6u ri 6a sa Be sa ^T^^
6u ma 6a ni 6u mu 6u na Ba 6a ma 6*a* ^J9
6a ru ra 60 o ra f
6a-6a n'ama-i x>a-sa-ra Ba-sa ra-DO ri-no-rema vtf)t
a-ri mu-Bi-6i-6i ri-Ba-ru-re mu-no mu-ne 6u-me a-no-6a i-ri mu 6a-ni a-ne 6u-mu 6e-re ri-no-o-na mu-vi-mi mu 6u-ri mu-ne-vu
cf
cfu cfe cfi cfo cfa faa cfa cfa cfi sa cfe ma cfu ra do ro cfa na cfo va cfa ma cfa re cfe mo ^
cfi ra cfu u do we da ra de cfe ra du ri 6u da di ro 60 do da rofj^jj^. di mu ra da vi ra 6*U
rja-no-da 6a-6a 6i-sa de-mo da-re ra-ri-ra ****f
i-sa du-u mu-no da-ro-i na-no do-we i-ri ra-
o-ma i-di-mu-re ne cfemo 6u-na de-ma ra-o- .-eUfe ni-wa na'ma-i itK C
ca. cu ce ci co
i co ca na ce ma cu ru ci do co ra
ce ra cu ma ci na ca i ca ni? ce na
ca o ci nu ci da o ci 6a we ci ra ri ro ^''i
ci re ma ci re vo ci ve ve ci se ro Cw.y4*i*.
wana nanocema ane cuma cicena cisero cani? ^^nr curu ce cina ona cao caro cera muno fl***^.
cidao catjo i6umi cana cawira mo Danodana afa* ne cido murume waisa cinu mu cisero :*v

6 f
fa fe fi fo fu fa ra fe ma fu ru fo ra fa na fi ra fu fu fe me ra fa ni ra fu si ra
fa na na fu mo fa ri ra fu ro fu mu ra 60 fu cfa fi ru fu na fi fu ma
fusira nevu inocifura furura ci6awe rine furu naimufumura
nose nose nanofa ~6ofu rinofara rafira mo anosara mafufu
fumo 6ata 6asa iroro dbro waimufurira cfuri iri rafa
k
ki ka ku ko ke ku re ko ko ka na ka ni? ka ma ko ra ku na ka ra ku se ri ku ku ra ko ro mo ra ko co no ra ka ni ri ka se mo ka mu ra ni ka na ka se ka 6i ka sa ki sa 6u ka ce u ka o ne ka
6a6a wake wakafa nose nakakowa ci6awe cano ane cikosoro wakakokera nakuru kare maifara yakakoromoka 6ofu rakana no kuona kana wakama, isa mukaka kuno kacece kanocemera amai nako wakafanana nani ko? wakamuisa ikoko nanofanira kumu6ikira wakaceuka kaniri Bere rinoseka usiku


ho he hi ha hu
ho ko ha ma ho na ha ri hu ma
ha ra hu wi ho ma ho pe ho si
he ka ni hu ru ho 60 do ha mu na
ha na ha me no ha ku na ha ka ta
hakuna huni hosi inofara haucione here? muBikire howa haana ku6a huku hoBodo iriko here? hana ina nana nasere Bisa hura, uise uko hono iri kudedera hana amai nako ane hana hecino cigaro
t
ta te ti to tu
ta ma te te to ra tu sa ta ra te ma
to se tu ma ta sa te ka to ta
ta u ra te ta te u ra ta ri ra te ne ra
tu ri ka te te na ta ku ra tu ka ra
to no ra tu tu ma to ko na tu ma do ta
6a ta ro ta na te ma mu te u ro
tora huni; fiesa moto pa coto kunotonora kuno wakati: tenera mukomana naka6ata hone nhatu anotaura taura hatina 6asa kunotarisana na makomo taurisa, unoruma rurimi tumira mukomana nokoko, ticamutenera waitukana na nakuru nake tino6atana nemi runoti tutururu
P
pu po pa pi pe pe pa pi ka po ta pu ta pa si pa na po na pi ma pa ma po po ta


pe tu ra pu ti ka pa ka re pa pi?
u pa mi ru pi? ra pa ta pa ha pa na
pano mukomana ane tuhone nakaipa nanopo-pota harawa iri kupema hosi inomira po pakati pa nasikana takapiwa mari pano pete-nura muceka kuti uuone inopepeta, haivuvute nanocfa kutiperekera wakanonoka kupeta mUtero naka tipeno po kunata tainaka paari nari kupura tinociisa papi? ari mukuru panewe
. S
gi ga ge go gu
ga na gu wa gu ru go na gu ra ge ra
go mo gu na go ko gu mi ku gu ma
go ko ra ga ri ra gu ku tu ku gu ta
go do ra go ro ro gu mi na re ga
ri gi ra co ga ru ga re to ga fu ga i go
mupe gaBa ro mukaka roga maguta here?
anogona kutora gumi cete gana raka6ata huku pa musuo paiti: gogogo garai paari nose nanogomera pasi pose pakaoma gororo rawira mu mugodi; rinogumina nakacera guna guru gore rakapera taigara pa gomo iro
magonera ose here? tigere waregereyi kumu-fugidza? tiritoga; takaoniwa kuBata 6asa iro
y
yo ya ye yu yi ye ra ya ko yo we ye no yo ga ye u ka ya ni ka ye re ka si ya a ya yo yo vi ya u ya pa yi? ne yi ko? 6a ya ka ti yo se yi ko? ci ra yi ro


9
tinociisa payi? tora yako yose hari yani? yeuka cirayiro ca nakuru hama yake yakafa nanosekeyi? wakaregereyi kuuya? cikoro ciye cinocfa kukoromoka uya ne mari iyoyo
yanika iyi pasi hauyeuke ico here? misi ya ano nairima anocera neyiko? seyi, harauzine su? kana wayera ci6awe, cisiya pano nano-nanarira kupoya.rufu nauyisa nacfiki, nanayi!
j
jo ja ji je ju je na ji ra ju ru ja ha jo co ji ri je ye je ca ja si ku ji ti ka ji mo ge ja ku ju ja ju ju ta
atirime mu jeke jira rakacfayi rinocfura tora jena, uuye naro jitika, ugonauyisa amai na-nocema joto rano rakafa hauna jasi su? rega kutaura jeye kana jaha rauya, ritumire ku cikoro
z
ze zi za zu zo za no zi zi zu na ze ro za si ze re za mu zi no za i zi ma i zo ro ra zi ni ra za ri ra za re za re za ru ra ku zi na ku za ra mu za ri ro mu zu-ku ru ko zo ti
anozorora zuna rinopisa wakazotora ico zarira musuo musikana ari kukama uyu ane zino wakanazinisa anopa zano rakanaka onai mazizi matatu hari izere ne dope
naizinira kudaro here? zeyesa mureza kuti
nagouona mazai ose awira pasi nanoBata 6asa nanozopiwa cipo


10
b d
bo bu bi be ba
da di do du de
bi za bo ra ba ci bo ki si ba da ra
do ro pa di a bo re di bu do ko te ra
baci rako rakasakara biza rako ratiza isa macira ose mu bokisi, arege ku6iwa hero bora, rirone nacamubadarisa tari6ata ne dibu murume uyu anomirira dokotera porisa raka-muuyisa kudoropa arikusona baci rake
dz
dze dza dzu dzi dzo
dzi ka dza ke dzo' ka dzi na dzu ra
dzi ro dza ma ra dzi pa dzi no
dzi ya mu ka dzi dzi ni ra u dza
ta dza fa dza pe dzi sa
taiona idzodzo uyai kudzina guru mupeno dziniriro madziro ose apera dziri kupiko? tora hari dzako dzimura dzedu nadzimai nauyisa nana nano murume no mukadzi naka-cata tiBikire sadza
nd
nde ndo nda ndu ndi nda ra ndi ro nde fu ndo dzi ndu ni ndi ma ndu me ndo ra ndi mi nda na nda ra ma ji nda ndo ku ti ndi a ni vu ndu ka ri nda e nda ta nda mu-nda ta nda dza


11
ndino nanani? nduni yake i hum ndaka-rinda hope ndiwani? ndini munda we cikoro une ndima na nanopitipidzana kupinda nda-rama inonaima unoendepi? ndimi makarasika here? tose tinovunduka ndara ndidzo hoko here? udza mukadzi amire pano, dokotera
anouya naipitukidzana kuBuda
ny
nyo nya nye nyu nyi
nya nya nye re nyi ma nyu ra nyo ra
nya ma nyi ka nye pa nyo ro nyu ci
nya ya nya ra nya si nyu dza nya-
dza nye re re nye nye dzi nya ku 6a
nyo ro na nyi mo nya ma pu pu ri
ja nya u ra ho nyi mu nye pi
tainyora nezuro nane nyama ye nyati nya-rarisai mose enda panyasi po rukona nyika dzose dzine wiza nyamapipi wakatiza ndipeno nyere, ndinondovima mu munda make mune nyimo manyepo ako biza rakanyura mu matope munotinyimireyi?
nj nz
nje njo nji nju nja
nza nzo nze nzi nzu
nje re nji ri njo dzi nji na nje dza na
nje nje me ra nza ra ze nze nzo pe
zu nza nzi ra nze ne nzi yi nze ndo
nzo u nzi yo ku nze nzu zu nzi zi ku nza i pa nze


12
ndakapinda mu njodzi hum yo kufa nyika canza mu murimo uyu rinonjenjemera hokoyo! njiri inoruma wakateya njina nzizi dzaka-paradza matoro ecfu ose tinofa ne nzara
6ata zenze re hone guta riye rinonzi harare ndimirire panze kanzi: kurumidzai taneta ne nzendo nzou dzakawanda kuno cera ne nzope zunza hanzu dzose katiyo kari kunze
mb mv
mbo mbe mba mbi mbu
mva mvu mvi mvo mve
mba cfa mberi mbe u mbi ra mbu dzi mba na mbi ri mbe na mbo ni mbu o
a mbu ya mbi zi i mba mbe zo
mbi rimi mbe ne ne he mbe gu mbo
ka di mba mbu za mbu za ce mbe ra
cfo mbo pa mbe ri ni mba ka mbi a
mbe re ko mba mba ira fa mba
ru mbi dza ra mba mvu ra mvu mbi
mve mve mve re mvu to mvu u mvu ni ro
imbai pakare rumbo ruye ane mbereko mbiri rega kuridza mbira enda kucfoncfo ne mbezo mbenene haitaure tinombozorora na6ata mbena mu 6ani dzimba idzi dzakapera
cembere yakafa mbizi yakafanana ne biza
cfendere ra kadimba rakanakisa mvumbi dzi-nonauraya kune mvuto kumba mvura iri mu ga6a mvuu inofura pa nzizi mukadzi wakaisa mvuniro mu gate


13
bg mbg
bge bga bgu bgo bgi
mbge mbga mbgo mbgi mbgu
bga i ra i bge bge nze bgo ni
bgi bgi nya bgi ri dza bga nya bgi ra
bgo cfo ka ku bgi nya mu ka ra bge
i mbga ta mbga ko mbga si mbga
na mbga tu mbga fa mbga ti mbga
dare iri rinobgibginya se zuna wakamurona pa bgenze taura ne njere, rega kubgodoka nakai na mabge imbganana inotizisa huku kana ta6uda mu rima tinobgaira imbga dzinoronda cikara pa nhandare panotambga kwakaimbga kwana mauro pano pakatimbga na nana
kambganana katumbga nani? kwaifamba ikoko dzakaumbga namai
bv pf
bva bve bvo bvi bvu
pfu pfi pfo pfa pfe
bvi ra bve ni bvu ta i bva bvu ra
bvu ma i bvu ma bvu nza pfu pa pfa na
pfe ka pfi dza pfi nya pfi wa pfa ka za
pfu du gu ra pfi ga pfu mba pfi ra
pfu mo pfu pi pfu ta pfu ti pfu u ra
pfu mvu dza pfu mbu pfi mbga pfu mbga
ndibvumire, ndiende ko gororo rakatibvutira nyama ibvai mose pano wakakunadza mabvi o mukomana wake taifunda kubvira gore raka-pera pamberi pfugamirai mambo unofudza usina pfumo here? ndinondopfirira dzimba


11
dzano mundipfanire, ndapfidza pfekesa ka-komana hembe pfuta, ndiwo murimo wa unoda
ts
tso tse tsa tsu tsi
tsa ma tsi ka tse nza tso ro tsi ga
tsu mo tsa po tse ndo tso tso tsu ro
tsi ye tse re tsa tsi tsi tso tsa pfu
tsi me tsa mu ra tsi ne tso ko tso no
se tsa ru tsa tsa u ka tse nu ra u tsi
mu tsa mu tsi go mu tsi tso tso ra
tsemura huni dzedu ticamusetsa tsime irefu nzira dzatsauka inai ne tsika dzakanaka zadza tsapo ne miriwo ndifure, ndine tsine tsindira ne nzope ye pfumo tsano tsikai ndiyo tsere yatora uci pane tsoko pa gomo iro tsuro
yakatizira ku rukona tsane inoperekedzera tsere
sh
sho shwo
sh w
she shwe
sw
shu sha shwi shwu swi swa shu mba sho ra
shi shwa
swo swu swe sho ma sha ma shu re shi ri sha mba sha ya shu sha sha nje sha nu shu shwa sha ne sha ne sha ta sho sho ma shi sha she she sho na sha na mu ni ku ko sha ru sha mbga pe shwa shu shwa i shwa swe ra swi nya swi za u swa ta dzi-
swa pfu ni swa


tarisa shaneshane iri pa rux>a munodishamisa shambai maoko musati mapinda shumba yaka-bvuta sheshe rega kushona sekuru wako
mombe shanu dzashayika ishwa dzinotapira
uswa wapiswa bandi rinoswinya waiswera aciridza marimba waishoshoma nanozopinda mu rushambga
gw kw
gwe gwi gwo gwu gwa
kwa kwi kwo kwu kwe
i gwa gwa ra gwe nzi gwa ti gwe mbe
gwi 6a gwi ri kwi ti gwa bvu ra gwi-
shu ra ru gwa ro re gwa pfi gwa kwa ke
kwe te kwi ra kwo se kwe nya kwa na
kwe na kwi za kwa zi sa kwi di 6 ra
kwe re ta se kwa si kwa 6i kwa
nyi kwa ru kwa kwe nyu
kwatura miti yose kwazisai mambo wenyu
nanonzi: nanokwenya pa musha pedu pane gwi-rikwiti kwira mugomo, uteme mbariro mukai: atiende, kwaedza kwidi6ira hari ndainyora magwaro tenera magwara e mombe gwanana riri pa ruware nakati nirikiti pa magwenzi
wakagwishura nzene yake ndakaregwa ku6uda taimirira kuuya kwake wakati kwanari: kwete, handisiri iye musuo wakapfigwa
nw hw nwa nwe nwo nwu nwi hwa hwi hwu hwo hwe i nwa sho nwa so nwa nwi sa mu nwe


16
nwi wa ta nwa mo nwa vu nwa ru nwa ti nwa go nwa po nwa hwa i nu hwa hwa hwa hwe dza hwe ma
rega kunwa mvurayo ndiri kushonwa nemi
hembe inoda kusonwa pacazotinwa mauro
nana naye, nana manwiwa here? 6asa raigonwa na nakuru ndinwise, ndiri kufa ne nyota hwere-kwere dzinocema usiku pane hwahwa pa musha maruna anonuhwira hwedza mucaona mombe dzedu
rw tw
rwa rwo rwe rwi rwu two twa twu twe twi rwe ndo rwi yo rwu ye rwa nza rwa ra rwi ri ko ro o rwa ku rwa nza rwo tu mi rwa rwa dzi wa go ne rwa di mu rwa rwi zi ho rwe mu rwe re ta mbu rwa pfi ri rwa u two pe twa fu twa 6a twa pfu ku twa twu no twa sa nu ka te twa
nanorwara takaenda rgwendo tenzi ari ku-rwadziwa naka pa rwizi ari kuneza rwiriko ana nanorwara mazuna ose murwere ari kuka-rofa ciyiko cakatorwa naye? rakadimurwa gumbo pamidzira ne rwanza wakafirwa namai ndinonyorerwa na iye tukomana utwo tunobvepi? tukara twose twe nyika tunotinetsa tumiti twuno hatutisenenzere uyo wakatwasanuka


17
sw zw
swe swo swu swa swi
zwo zwa zwi zwe zwu
swe ra swi nya swi za na ki swa
e nde swa fa mbi swa ri pi swa ra swa
u swa i zwi ti zwa kwi zwa ne zwa
pacaponeswa seyi? swera pano panesu cara-swa nani? nakarowa nasati napiswa swiza inomutsipa murefu douyai no uswa wapiswa munwe wake pakatizwa na nadiki mazwi ake ose akapfana nyora pakanezwa
tsw dzw
tswa tswo tswu tswe
dzwi dzwu dzwa dzwo
tswa nya mu tswa na tswa
tswi dzwe se tswa
po tswa ru tswa
za dzwa ku dzwa
fu dzwa me dzwa
ta dzwa ye dzwa
pakanatswa kare taisetswa naco izere ne micero rega kuritswanya kudzwa na narume mabiza ari kuyedzwa naye
tswa nda shi ki ti tswa ku ku dzwa fa dzwa gu gu dzwa pe dzwa u dzwa
tswanda pari kuku-ndakaudzwa na sekuru ndinofadzwa nemi mose musasune kukudzwa nano gomba
razadzwa na matombo wakakunadzwa neyiko?
ndw nzw
ndwi ndwe ndwo ndwa ndwu
nzwu nzwi nzwa nzwo nzwe
ta ndwa e ndwa o ndwa u ndwa
6a ndwa fu ndwa ka ndwa pi ndwa


18
ri ndwa so ndwa na ndwa ku ndwa
po ndwa ro ndwa ku nzwa zu nzwa
nzwi ka na nzwa bvu nzwa fa dzwa
wakatandwa na nakuru kwaiendwa kupiko?
nasemi nakakundwa nesu munopindwa na nashe noga panorindwa papi? pakaendwa pano-kandwa onai pakarindwa ne shumba nezuro
kutaura kwako hakunzwike kwainanzwa zuna rose hananzwe kurena kwake
mh nh
mha ka mhi ko mhe re mho u mhu ka mhu mhi mhu no mho dzi mhu ri mhu ru ci mhe du mhe ni mhe po mhe zi mhi ri mhe nyu mho ndo ro mhe mbge nha ka nha mo nha re nha si nha u nhe ma ti nha nha mbge ci nhu
mu nhu do nha nhi re
ane mhaka yeyi? mhumhi dzinorondera mhuka nhasi tawana maka pa rwizi mu hari muno
rucirikadzi rune mhuno ndefu ndefu munoona mhembge ne mhene here? nacazoona nhamo
huru ndiani wakagara nhaka? ticaswera nhambge ndaona mhofu pa nhandare tasiya runhare pa mharadzano Ba6a ndiye muridzi
we mhuri nhunzi dzinomhara pa maronda
pane hwahwa pa nhimbe
zh
zha mba zha nje zhu ni zhe nje
zhi nji zhi zha zha nda nu ka zha mba ra ra zhu mu zhe ke nye dza vo zho ka zho mbge mhi zha


nakadzi nanozhamba-zhamba atidzimurire dzi-mba, uyai ne mazhenje tawana mazhuni mu-
cfondo ona zhumu ro mudiki unozina here ku6ika zhombge? hwiza zhinji-zhinji dzakapedza minda yedu hari yapunzika, mvura iri kuvozho-ka kan a na6ata njiri, nanhu nanovozhoka nose mazhuni aya haana kuibva mhondoro dzine
pazhinji
0 02
no no no nu rju na na u dza rju nu zhi ka
nu mba nu ru rju ta na rjga rjgo n
rjgu na nga na rjgo ro rjgu ru ne ngo-
ndo nga ni rjgo ma rjgu ndu rjgo zi
tsa rjga ngu ru ru to rjga ni nga rjga ni
ta nga ji nga ha nga mu ne rjgi su nga
nda nga ri ro sho rjga mbo rjga mhu nga
nguna inoda kupera rjgururu yakafanana ne
mbudzi nyama yi harjga inotapira inai ne rjgoni nakanga nowira pasi rjgurune dzino-paradza matoro nakanga naterjga ngoro mbiri regai kurjurjuzhika mazaia e cando anyangatika rjarjga inocerjgedza nanhu wakatorjgerwa kuripa surjga mombe usati wakama regai kurjaudza
ndipeino cuma ndigoshonga naco tsuro makarja, i ndiki
ra ngwa rjgwe na na ngwa ne ngwa
i]gw
jo rjgwe rjgwi nya ta ngwa
mi]
ngwa ra ti su ngwa ru rjgwa
da rjgwe pi rjgwa ngwa ra
nye rjgwa mrja na mne ya mne nga


20
rnrje dzi ku ya mrja mrja ya mrje ne
mne ta na mrje ne ka mne ngo mna
mu mrje si mna sha mna ri
cfarjgwe rakafa nezuro inzwa kukukuridza kwe jongwe d*ayi wa6a ucararjgwa mrjana ari kuyamrja mrjando inovuvutisa nanenge nane pfumbamrje nanomnaya mbeu naiperekedzera mnerjga ku musha namrjene ndino amai no
murume nasikana nanenge nanomrjeta uswa
ndine sharjgu imrje cete, imne yayo iri kupiko? mrjedzi wakapera, namne nose nakatama mombe dzakamrja here?
7.
i zi ra zi dza za ka i pa zj ku ru
za ke zp kwa cfi zi yo zp ko ra i no me zi ku zu na zi pfu wo zi nhu
za ka cfa ro kwa zp ru z.i dzo zi si ri zp zi mba zi ga ro
rjga tirege kuzidza nakuru gumbo raro raka-
zimba teererai zmorena 6a6a iye anotaura z,ake ndauya ndisinazp tinhira z.ipfuo zpse kudarjga enda zako, uite zakadaro anokwez,a nose no rupfane rwake ndizpzp zandarena unonyepa, taura z,irokwazp musikana uyu wakazarirwa ari mudikidiki zinhu izi nde zangu
dz. n?
dz,a u a dzi nya dz, te ra dzo na dz,u ku dze gwa du nzi dzi nyu nya nz,i
ku nze nga nz,i dzi do nzp ha nza dzi mu dzi ti u tu nzi


21
d^inyu ratizira pazasi pe cfombo nadzimai nano-dzura ziyo shumba dzinonyanya kudzpua usiku terjga jira dmku ndine biza dz,a nzidzi dzinogara pa nzizi nainzengana zuna rose
hanzadzi dzake dzinomuda zikuru navimi nakane nyanz,i nyakudonza haana kuuya
S
e ta i pa go ge i tsa go ni gi ka si na a u ra si nu ka gu gu ki dza ,i pi sa o do go ra u a i e tu ka si ko gu gu ra i go i rjgu dza pe ge ra mho ga mhe gi
uyai, mugugure nakagika here asati afa? kwa-sipa kunze ginuka, uri mu njodzi nasikana *oane magirjga e huni nakagitsa zana ra nanhu wakagikopinda mumba nakagika riniko? rai-setukagetuka uyu waiigocfiswa na mambo narwi rcakagingudzwa na'she nakatadza kudzigotora
tga i ra tge ne tgi mbo tgu ku u tga tgi na tge dza tga tu tga ga tgi o tge te ra tga ta tgi mbo ru me i tga tgu tgu dzi ra ku tga
imba yangu yakatga wawira panotgedza na-tgene nacaona Yane wauya ne tgimbo ya'she
wakanga aBatwa ne tgiyo Baya mombe iyi tguku tgaira coto mune tsito zhinji. tgagai usagi wanda-kasiya pa rwizi uyo anotgetera, rega kufambi-dzana naye mombe itga iriko


_22_
px
ku pxa i pxa pxa nya pxe re pxe ne na ha pxa ku pxe ra pxa ti ka pe pxa ta pxa ra pxa pxe ra
ndiro yakapxanyika nanopxatika nokuseka nose zuna rinokurumidza kupxisa mvura ndipeno ipxa, ndi ne nzara mombe dzapxanya rutsito
tsoka yake yapxenena rjga titgage pxere yaka-rasika mvura yapxa yose haaida kupepxa nani wose, asi namai nana ne nyika ino,
naitapxa karekare
dya tya
ku dya fo dya dyi ro pa dyo dyi wa dya ra i dya dyi sa da tya ku tya tyo ka i tya tyi sa tyo ra mu tyi ro tya i ra dyu rjga ru dyi ci dya
nanodya sadza no kurisena ne nyama anoputa fodya isa sadza mu dyiro miriwo yaidyiwa ne mashu uya padyo pandiri isa uswa mu cidyiro ca mabiza musha uri padyo kana kure here?
padyo padyo, tagika nakanga nacidyara mupurjga ndinotya kuenda ndiri ndoga wakatyoka ruoko shumba dzinotyisa nanhu nanotyora ci6awe
uyo anotyiwa na nose nane cidyo cedu here?
mudyari warumna ne nyoka anotyira mnana
wako tinotya ngwena pa zambuko


1. Nemba zmotenera zpse, cimrje ne cimne pamrje cete na nana (vowels) nashanu mumrje no mumne, ndokuti :--
na, ma, va, na.......za, ba, da.......mba, mva.......zha,
rja, nga.......
ne, me, ve, ne.......ze, be, de.......mbe, mve.......zhe,
rje, nge.......
2. Rena mazwi anotaurwa no i^o^o, ndokuti:--n: nama, huni, nonokesa, shanu .......
dz: dzake, kudziidzisa, kuzikudza .......
n i
m
v | a
n l e
w ^
r o
s lu
6
cf
gw kw
nwi-
hw
rw
tw
sw ie
zw
tsw ^ If
dzw 1 u
ndw
nzw
mh
nh
zh


ABBCDcfEFG HIJ K L M N O O P Q R S g TUVIDWXYZ?
abBcdcfefghij klmni]opqrss
tuvwwxyz?
1234567890
! ?
THIS VOLUME HAS BEEN MICROFILMED W THE
UNIVElOT OF FLORIDA LIBRARIES


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P18_LM00001 129 2185
RightMargin P18_RM00001 1363 128
BottomMargin P18_BM00001 2226 256
PrintSpace P18_PS00001 1234
TextBlock P18_TB00001 667 167
TextLine P18_TL00001 673 47 155 29
String P18_ST00001 66 40 2 CONTENT WC 1.00 CC
SP P18_SP00001 713 68 20
P18_ST00002 733 37 16 0.23
P18_SP00002 770 76
P18_ST00003 786 42
P18_TB00002 1231 676
P18_TL00002 135 134 1219 38
P18_ST00004 82 nwi 0.81 302
P18_SP00003 217 172
P18_ST00005 255 146 65 26 wa 0.86
P18_SP00004 320 81
P18_ST00006 401 140 31 ta 30
P18_SP00005 443 171 36
P18_ST00007 479 95 25 nwa 0.78 600
P18_SP00006 574
P18_ST00008 650 145 71 mo 00
P18_SP00007 721
P18_ST00009 739 96 0.85 400
P18_SP00008 835 170
P18_ST00010 917 56 vu 0.59 08
P18_SP00009 973 35
P18_ST00011 1008 0.72 800
P18_SP00010 1103 72
P18_ST00012 1175 49 ru 0.51
P18_SP00011 1224
P18_ST00013 1259 144 0.67 630
P18_TL00003 137 205 1215
P18_ST00014 208 ti
P18_SP00012 168 245
P18_ST00015 220
P18_SP00013 301 88
P18_ST00016 389 219 54 go 0.41
P18_SP00014 254
P18_ST00017 478 000
P18_SP00015 573 85
P18_ST00018 658 34 po
P18_SP00016 714 253
P18_ST00019 750
P18_SP00017 845 244
P18_ST00020 941 206 hwa 0.76 700
P18_SP00018 1036
P18_ST00021 1066 207 14 i
P18_SP00019 1080 243 87
P18_ST00022 1167 58 nu 0.61
P18_SP00020 1225
P18_ST00023 1256
P18_TL00004 138 280 837 39
P18_ST00024 282 0.92 200
P18_SP00021 233 319
P18_ST00025 268 281 0.79
P18_SP00022 363 103
P18_ST00026 466 92 hwe 0.96 100
P18_SP00023 558 318
P18_ST00027 595 78 dza 0.84
P18_SP00024 102
P18_ST00028 775 93 0.73
P18_SP00025 868
P18_ST00029 904 293 ma
P18_TL00005 139 1214 50
P18_ST00030 416 rega 5030
P18_SP00026 239 451 27
P18_ST00031 266 403 kunwa 0.64 36700
P18_SP00027 421 441
P18_ST00032 447 415 204 mvurayo 2083002
P18_SP00028 651 449 187
P18_ST00033 838 402 112 ndiri 0.82 35000
P18_SP00029 950 440
P18_ST00034 976 235 kushonwa 54030000
P18_SP00030 1211
P18_ST00035 1238 115 nemi 7000
P18_TL00006 461
P18_ST00036 462 153 hembe 40040
P18_SP00031 291 500
P18_ST00037 132 inoda 0.68 07080
P18_SP00032 450
P18_ST00038 476 kusonwa 0503200
P18_SP00033 680 499 203
P18_ST00039 883 286 pacazotinwa 60000054000
P18_SP00034 1169 508
P18_ST00040 1204 473 149 mauro 0.80 10044
P18_TL00007 519
P18_ST00041 534 111 nana 0.66 8005
P18_SP00035 250 560
P18_ST00042 275 119 naye, 0.69 80006
P18_SP00036 394 568
P18_ST00043 533 8070
P18_SP00037 532 559
P18_ST00044 521 222 manwiwa 0.90 4000200
P18_SP00038 780
P18_ST00045 806 124 here 70600
P18_SP00039 930
P18_ST00046 1012 520 101 Basa 8000
P18_SP00040 1113
P18_ST00047 1139 215 raigonwa 0.89 00530000
P18_TL00008 579
P18_ST00048 593 na
P18_SP00041 194 619
P18_ST00049 580 164 nakuru 0.48 805654
P18_SP00042 384 62
P18_ST00050 446 45 ndinwise, 0.93 000200102
P18_SP00043 666 625
P18_ST00051 686 0.60 74042
P18_SP00044 797 617 19
P18_ST00052 816 kufa 3600
P18_SP00045
P18_ST00053 936 592 53 ne 0.97
P18_SP00046 989
P18_ST00054 1009 586 nyota 10030
P18_SP00047 1138 626
P18_ST00055 1200 154 hwere- 000203
P18_TL00009 637 1216
P18_ST00056 640 kwere 00000
P18_SP00048 678 28
P18_ST00057 303 dzinocema 0.83 500800001
P18_SP00049 547 677
P18_ST00058 638 127 usiku 40005
P18_SP00050 89
P18_ST00059 789 110 pane 5020
P18_SP00051 899
P18_ST00060 918 191 hwahwa 500600
P18_SP00052 1109
P18_ST00061 1127 55 pa
P18_SP00053 1182 685 17
P18_ST00062 1199 musha 05030
P18_TL00010 694 1213
P18_ST00063 709 174 maruna 000780
P18_SP00054 312 735
P18_ST00064 340 696 277 anonuhwira 0804430060
P18_SP00055 734 130
P18_ST00065 747 695 173 hwedza 0.87 800000
P18_SP00056 920
P18_ST00066 947 708 mucaona 0400080
P18_SP00057 1155
P18_ST00067 1181 mombe 0.99
P18_TL00011 755 141 43
P18_ST00068 dzedu 0.44 83086
P18_TB00003 133 1020 1230 1206
P18_TL00012 1026 232
P18_ST00069 1035 64 rw 70
P18_SP00058 1062
P18_ST00070 tw
P18_TL00013 329 1122 831
P18_ST00071 1135 86 rwa 0.49 544
P18_SP00059 1161
P18_ST00072 517 1134 rwo
P18_SP00060 605
P18_ST00073 706 84 rwe 300
P18_SP00061 790
P18_ST00074 893 75 rwi 003
P18_SP00062 968
P18_ST00075 1071 1133 rwu 0.58 704
P18_TL00014 344 1197 815
P18_ST00076 two
P18_SP00063 428 1235
P18_ST00077 531 twa 0.74
P18_SP00064 613
P18_ST00078 716 twu 0.65 505
P18_SP00065 801
P18_ST00079 903 1203 twe
P18_SP00066 984 104
P18_ST00080 1088 twi
P18_TL00015 1272
P18_ST00081 1286
P18_SP00067 223 1311
P18_ST00082 ndo 0.63 055
P18_SP00068 336 1310
P18_ST00083 422
P18_SP00069 497
P18_ST00084 522 1285 yo
P18_SP00070 577 1319
P18_ST00085 664 005
P18_SP00071 751
P18_ST00086 779 51 33 ye
P18_SP00072 830 1318
P18_ST00087 1284
P18_SP00073 1003 1309
P18_ST00088 1030 79 24 nza 803
P18_SP00074
P18_ST00089 1196
P18_SP00075 1280
P18_ST00090 1308 1283 46 ra 0.29 77
P18_TL00016 1347
P18_ST00091 1349 020
P18_SP00076 216 1387
P18_ST00092 242 ri 61
P18_SP00077 278 1386
P18_ST00093 1348 ko
P18_SP00078 361
P18_ST00094 507 1360 ro
P18_SP00079 554
P18_ST00095 581 1361 o 1
P18_SP00080 607
P18_ST00096 633
P18_SP00081 718 1385
P18_ST00097 855 ku 0.77 04
P18_SP00082 913
P18_ST00098 939
P18_SP00083 1025
P18_ST00099 1162
P18_SP00084 1240
P18_ST00100 1268
P18_TL00017 1420 48
P18_ST00101 1430 tu 0.40
P18_SP00085 186 1460
P18_ST00102 1422 59 mi
P18_SP00086 263 1459
P18_ST00103 1434
P18_SP00087 368
P18_ST00104 445 1433 0.55 715
P18_SP00088
P18_ST00105 550 1421 67 dzi
P18_SP00089
P18_ST00106 635
P18_SP00090 699
P18_ST00107 795
P18_SP00091 848 1468
P18_ST00108 866 52 0.56 80
P18_SP00092
P18_ST00109 002
P18_SP00093 1021
P18_ST00110 di 0.47
P18_SP00094 1158
P18_ST00111 1178 mu 23
P18_SP00095 1250
P18_ST00112
P18_TL00018 1495
P18_ST00113 1497 74
P18_SP00096 1535
P18_ST00114 1496 zi 02
P18_SP00097 1534
P18_ST00115 399 57 ho
P18_SP00098 456 1533
P18_ST00116 483 1508
P18_SP00099 567
P18_ST00117 15
P18_SP00100 767
P18_ST00118 794 83
P18_SP00101 877
P18_ST00119 906 44 re
P18_SP00102 121
P18_ST00120 1502
P18_SP00103
P18_ST00121 1140 mbu
P18_SP00104 1242
P18_ST00122 1269 1509 0.98
P18_TL00019 1570
P18_ST00123 pfi 044
P18_SP00105 199 1618
P18_ST00124 224 1571
P18_SP00106 260 1608
P18_ST00125 287 1583
P18_SP00107 373
P18_ST00126 468 u 5
P18_SP00108 496
P18_ST00127 523 1578
P18_SP00109 606 94
P18_ST00128 pe 0.71
P18_SP00110 754
P18_ST00129 784 0.95
P18_SP00111 1609
P18_ST00130 961 fu
P18_SP00112 1005
P18_ST00131 1032
P18_SP00113 1114
P18_ST00132 1195 Ba
P18_SP00114 1246
P18_ST00133 1273
P18_TL00020 1644
P18_ST00134 1645 pfu 0.54 085
P18_SP00115 1692
P18_ST00135
P18_SP00116 1682
P18_ST00136 327 1651
P18_SP00117 409 105
P18_ST00137 514 1652 106
P18_SP00118 598 1683
P18_ST00138 1657 no
P18_SP00119 683
P18_ST00139
P18_SP00120 867
P18_ST00140 896 1658 sa
P18_SP00121 943
P18_ST00141 970 0.70 06
P18_SP00122 1029
P18_ST00142 1055 ka
P18_SP00123 1110
P18_ST00143 te
P18_SP00124 1253
P18_ST00144 32
P18_TL00021 143 1765
P18_ST00145 1779 246 nanorwara 807040030
P18_SP00125 1806 117
P18_ST00146 506 211 takaenda 0.94 10000004
P18_SP00126 717 1804
P18_ST00147 744 1766 201 rgwendo 3000400
P18_SP00127 945 1813 113
P18_ST00148 1058 1768 tenzi 50000
P18_SP00128 1170 1805
P18_ST00149 ari 271
P18_SP00129
P18_ST00150 ku- 043
P18_TL00022 142 1825
P18_ST00151 1826 rwadziwa 00050000
P18_SP00130 362 1865
P18_ST00152 477 109 naka
P18_SP00131 1863
P18_ST00153 1837
P18_SP00132 668 1872
P18_ST00154 rwizi 20101
P18_SP00133 807
P18_ST00155 911 060
P18_SP00134 972
P18_ST00156 999 161 kuneza 528000
P18_SP00135 1160 1864
P18_ST00157 1187 169 rwiriko 0001000
P18_TL00023 1885
P18_ST00158 1898 ana 080
P18_SP00136 1923
P18_ST00159 247 1896 0.75 805070000
P18_SP00137 492
P18_ST00160 176 mazuna 000682
P18_SP00138 1922
P18_ST00161 722 ose
P18_SP00139 796 114
P18_ST00162 910 1897 murwere 0550000
P18_SP00140
P18_ST00163 1142 1886 60
P18_SP00141 1202
P18_ST00164 1229 kuka- 05000
P18_TL00024 1943
P18_ST00165 1944 91 rofa 3020
P18_SP00142 1982
P18_ST00166 354 ciyiko 002000
P18_SP00143 1990
P18_ST00167 237 cakatorwa 002000500
P18_SP00144 759 1981
P18_ST00168 131 naye
P18_SP00145
P18_ST00169 1044 rakadimurwa 30008004500
P18_TL00025 2001 1212
P18_ST00170 2002 157 gumbo 03306
P18_SP00146 2051
P18_ST00171 385 231 pamidzira 0.91 000230020
P18_SP00147 616 2049
P18_ST00172 2015
P18_SP00148 689 2040
P18_ST00173 2014 166 rwanza 000503
P18_SP00149 874
P18_ST00174 957 wakafirwa 000000200
P18_SP00150 1194 2041
P18_ST00175 2005 namai 30001
P18_TL00026 2060
P18_ST00176 2062 ndinonyorerwa 2002070000000
P18_SP00151 2108
P18_ST00177 515 2073
P18_SP00152 571 2098
P18_ST00178 590 2061 iye
P18_SP00153 656 2107
P18_ST00179 230 tukomana 02004000
P18_SP00154 951 2099
P18_ST00180 2068 utwo 4000
P18_SP00155 1082
P18_ST00181 1102 tunobvepi 0530000300
P18_TL00027 2119
P18_ST00182 2121 150 tukara 0.88 050020
P18_SP00156 2159
P18_ST00183 321 2127 twose
P18_SP00157 2158
P18_ST00184 2126
P18_SP00158 2157
P18_ST00185 587 nyika 30000
P18_SP00159 2166
P18_ST00186 2120 tunotinetsa 44506000000
P18_SP00160 1007 209
P18_ST00187 2122 tumiti 260212
P18_TL00028 2178 1118
P18_ST00188 2188 twuno 30650
P18_SP00161 284 2218
P18_ST00189 311 365 hatutisenenzere 500500008000000
P18_SP00162 2217
P18_ST00190 778 2191 uyo
P18_SP00163 862 2225
P18_ST00191 890 370 wakatwasanuka 0000300002000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2503 WIDTH 1645
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P27_LM00001
RightMargin P27_RM00001
BottomMargin P27_BM00001
PrintSpace P27_PS00001
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 135
LeftMargin P9_LM00001 131 2109
RightMargin P9_RM00001 1361 130
BottomMargin P9_BM00001 2244 238
PrintSpace P9_PS00001 1230
TextBlock P9_TB00001
TextLine P9_TL00001 748 141 26 35
String P9_ST00001 CONTENT h WC 0.74 CC 2
P9_TL00002 410 214 681 38
P9_ST00002 215 56 37 ho 0.91 10
SP P9_SP00001 466 252 104
P9_ST00003 570 52 he 0.94
P9_SP00002 622 105
P9_ST00004 727 45 hi 0.77 40
P9_SP00003 772 251 103
P9_ST00005 875 ha 0.81 30
P9_SP00004 931 102
P9_ST00006 1033 58 hu 0.39 65
P9_TL00003 142 289 1213
P9_ST00007 0.76 31
P9_SP00005 198 327 28
P9_ST00008 226 55 ko 1.00 00
P9_SP00006 281 121
P9_ST00009 402 290 0.95
P9_SP00007 457
P9_ST00010 485 302 68 24 ma
P9_SP00008 553 326 132
P9_ST00011 685 0.68 60
P9_SP00009 741 27
P9_ST00012 768 25 na 0.31 85
P9_SP00010 820 133
P9_ST00013 953 0.70 50
P9_SP00011 1008
P9_ST00014 1036 36 ri 0.92
P9_SP00012 1071
P9_ST00015 1202 0.42
P9_SP00013 1260
P9_ST00016 1287 0.53
P9_TL00004 364 1212 47
P9_ST00017 365 54
P9_SP00014 196
P9_ST00018 224 378 ra
P9_SP00015 269 140
P9_ST00019 409 0.66 41
P9_SP00016 467 401
P9_ST00020 495 53 wi
P9_SP00017 548 138
P9_ST00021 686
P9_SP00018 742
P9_ST00022 770 377 69
P9_SP00019 839
P9_ST00023 977 0.72
P9_SP00020
P9_ST00024 1061 34 pe
P9_SP00021 1113 411
P9_ST00025 1234 0.71
P9_SP00022 1290 403
P9_ST00026 1318 366 si
P9_TL00005 439 39
P9_ST00027 440
P9_SP00023 194 477
P9_ST00028 222 ka
P9_SP00024 276 478
P9_ST00029 306 441 43 ni 0.75
P9_SP00025 349
P9_ST00030 479 0.35 75
P9_SP00026 537
P9_ST00031 564 453 49 ru 0.51
P9_SP00027 613
P9_ST00032 754
P9_SP00028 809
P9_ST00033 51 Bo 0.59 80
P9_SP00029 890 29
P9_ST00034 919 57 do 0.57
P9_SP00030 976
P9_ST00035 1118 0.69
P9_SP00031 1174
P9_ST00036 1199 73 mu 05
P9_SP00032 1272
P9_ST00037 1299
P9_TL00006 513 1104
P9_ST00038
P9_SP00033 195 551
P9_ST00039 526 0.56
P9_SP00034 275 552
P9_ST00040
P9_SP00035 433
P9_ST00041 461 66 me 0.84
P9_SP00036 527
P9_ST00042 556 no 0.93
P9_SP00037 611
P9_ST00043 715 514
P9_SP00038 771
P9_ST00044 797 ku 06
P9_SP00039 855
P9_ST00045 882
P9_SP00040 937
P9_ST00046 1040 0.79
P9_SP00041 1095
P9_ST00047 1122
P9_SP00042 1177
P9_ST00048 1203 521 ta
P9_TL00007 588 1209
P9_ST00049 172 hakuna 0.82 300420
P9_SP00043 313 627
P9_ST00050 340 589 huni 7500
P9_SP00044 445 129
P9_ST00051 574 95 hosi 0.85 5000
P9_SP00045 669
P9_ST00052 697 590 162 inofara 1850655
P9_SP00046 859 134
P9_ST00053 993 207 haucione 0.86 60400000
P9_SP00047 1200
P9_ST00054 1228 122 here 60500
P9_TL00008 648 1211
P9_ST00055 206 muBikire 06800010
P9_SP00048 346
P9_ST00056 375 howa 0000
P9_SP00049 496
P9_ST00057 629 haana 60020
P9_SP00050 767
P9_ST00058 795 112 kuBa 0.64 0680
P9_SP00051 907
P9_ST00059 934 117 huku 2303
P9_SP00052 1051
P9_ST00060 1181 170 hoBodo 0.58 418082
P9_TL00009 707 1208 46
P9_ST00061 708 107 iriko 00130
P9_SP00053 249 745
P9_ST00062 278 30600
P9_SP00054 400
P9_ST00063 504 109 hana 7080
P9_SP00055
P9_ST00064 641 71 ina 350
P9_SP00056 712
P9_ST00065 739 721 110 nana 8170
P9_SP00057 849
P9_ST00066 720 147 nasere 800060
P9_SP00058 1022 96
P9_ST00067 89 Bisa 8003
P9_SP00059 1207
P9_ST00068 116 hura, 61300
P9_TL00010 766 1210
P9_ST00069 92 uise 6000
P9_SP00060 234 804 20
P9_ST00070 254 84 uko 0.78 600
P9_SP00061 338
P9_ST00071 442 114 hono 6040
P9_SP00062
P9_ST00072 583 iri 0.83
P9_SP00063 634
P9_ST00073 662 221 kudedera 0.62 06808060
P9_SP00064 883
P9_ST00074 987 0.60
P9_SP00065 1097 19
P9_ST00075 1116 amai 0.99
P9_SP00066 1226 18
P9_ST00076 1244 108 nako 8030
P9_TL00011 139 826 644 160
P9_ST00077 838 79 ane 0.97 010
P9_SP00067 218 863
P9_ST00078 246
P9_SP00068 358
P9_ST00079 462 151 hecino 700020
P9_SP00069 864
P9_ST00080 642 cigaro 0.90 000005
P9_SP00070 783 873 -51
P9_ST00081 732 950 21 t
P9_TL00012 617
P9_ST00082 1029 42
P9_SP00071 482 1059
P9_ST00083 585 1028 te
P9_SP00072 626
P9_ST00084 730 32 ti 01
P9_SP00073 762
P9_ST00085 866 to 0.89
P9_SP00074 1060
P9_ST00086 1012 tu 0.73 14
P9_TL00013 1105
P9_ST00087
P9_SP00075 181 1136
P9_ST00088 208 1111
P9_SP00076
P9_ST00089 381 1106
P9_SP00077 421
P9_ST00090 451
P9_SP00078 491 97
P9_ST00091
P9_SP00079 630
P9_ST00092 658
P9_SP00080 704 94
P9_ST00093 798 0.67
P9_SP00081 844
P9_ST00094 872 sa
P9_SP00082 918
P9_ST00095
P9_SP00083 1054
P9_ST00096 1081
P9_SP00084 1127 87
P9_ST00097 1214
P9_SP00085 1255
P9_ST00098 1284
P9_TL00014
P9_ST00099
P9_SP00086
P9_ST00100 211 1187 44 se
P9_SP00087 255 149
P9_ST00101 404 1180
P9_SP00088 450
P9_ST00102 1186
P9_SP00089 546 146
P9_ST00103 692
P9_SP00090 735
P9_ST00104 763 02
P9_SP00091 810 145
P9_ST00105 955 0.88
P9_SP00092 995
P9_ST00106 1023
P9_SP00093 1077
P9_ST00107 1239
P9_SP00094 1282
P9_ST00108 1310
P9_TL00015 1250
P9_ST00109 1258
P9_SP00095 183
P9_ST00110 210 1263 u 0.41 5
P9_SP00096 237
P9_ST00111 265 1262
P9_SP00097 311
P9_ST00112 406 1257
P9_SP00098 446
P9_ST00113 474
P9_SP00099 516
P9_ST00114 1256 0.96
P9_SP00100 651
P9_ST00115 679 4
P9_SP00101
P9_ST00116
P9_SP00102 780
P9_ST00117 876
P9_SP00103
P9_ST00118 946
P9_SP00104 980
P9_ST00119 1007 11
P9_SP00105 1052
P9_ST00120 1159
P9_SP00106
P9_ST00121 1227 ne
P9_SP00107 1277
P9_ST00122 1305 23
P9_TL00016 1326
P9_ST00123 1335 0.65
P9_SP00108 184 1364
P9_ST00124 1327 12
P9_SP00109 245 1363
P9_ST00125 273 03
P9_SP00110 148
P9_ST00126 1333
P9_SP00111
P9_ST00127 542 1332
P9_SP00112 582
P9_ST00128 1339
P9_SP00113 665
P9_ST00129
P9_SP00114 840
P9_ST00130 868
P9_SP00115 924
P9_ST00131 951 1338
P9_SP00116 996 155
P9_ST00132 1151
P9_SP00117 1197
P9_ST00133 1223
P9_SP00118
P9_ST00134
P9_TL00017 1400
P9_ST00135 1408
P9_SP00119 1438
P9_ST00136 202 1414
P9_SP00120 256
P9_ST00137
P9_SP00121 320
P9_ST00138 424 1406 0.50
P9_SP00122 470 1437
P9_ST00139 489
P9_SP00123 533
P9_ST00140 1412
P9_SP00124 621
P9_ST00141 725
P9_SP00125
P9_ST00142 788
P9_SP00126 842
P9_ST00143 1413 70
P9_SP00127 988
P9_ST00144 1407
P9_SP00128 1053 91
P9_ST00145 1144
P9_SP00129
P9_ST00146 1232
P9_SP00130 1289
P9_ST00147 1308
P9_TL00018 1477
P9_ST00148 Ba 0.55
P9_SP00131 189 1515
P9_ST00149 1484
P9_SP00132 260 1514
P9_ST00150 1489 ro
P9_SP00133
P9_ST00151 438 1482
P9_SP00134 480 1513
P9_ST00152 1488 0.40 83
P9_SP00135 635
P9_ST00153 664
P9_SP00136 703
P9_ST00154
P9_SP00137 800
P9_ST00155 904 72
P9_SP00138
P9_ST00156 1003 1483
P9_SP00139 1042
P9_ST00157 0.61 3
P9_SP00140 1099
P9_ST00158 1126
P9_TL00019 1550
P9_ST00159 1559 tora 0.80 0043
P9_SP00141 232 1589
P9_ST00160 259 huni; 12000
P9_SP00142 1594
P9_ST00161 106 fesa 44000
P9_SP00143 510 1588
P9_ST00162 539 1557 moto
P9_SP00144 653 1587
P9_ST00163 1563 33 pa
P9_SP00145 1596
P9_ST00164 coto 0010
P9_SP00146 858
P9_ST00165 949 266 kunotonora 0000100000
P9_SP00147 1215
P9_ST00166 1236 1551 113 kuno
P9_TL00020 1609
P9_ST00167 1610 164 wakati: 0200020
P9_SP00148 305 1648
P9_ST00168 335 1616 teera 008050
P9_SP00149 475 1646
P9_ST00169 503 257 mukomana 0.87 32000030
P9_SP00150 760 1647
P9_ST00170 nakaBata 84038000
P9_SP00151 1070
P9_ST00171 1089 hone 0080
P9_SP00152
P9_ST00172 1217 nhatu 21000
P9_TL00021 1667
P9_ST00173 1676 204 anotaura 00005600
P9_SP00153 345 1707
P9_ST00174 374 1675 118 taura 00432
P9_SP00154 492 1705
P9_ST00175 595 1668 hatina 600704
P9_SP00155
P9_ST00176 100 Basa 8000
P9_SP00156 862
P9_ST00177 966 303 kunotarisana 007020000020
P9_SP00157 1269 1706
P9_ST00178 1295 1682 04
P9_TL00022 1727
P9_ST00179 1728 makomo 030002
P9_SP00158 334 1765 143
P9_ST00180 169 taurisa, 30211002
P9_SP00159 646 1771
P9_ST00181 675 1739 unoruma 4000500
P9_SP00160 1764
P9_ST00182 910 rurimi 020400
P9_SP00161 1055
P9_ST00183 1195 153 tumira 430010
P9_TL00023 1785
P9_ST00184 1786 05080040
P9_SP00162 394 1824
P9_ST00185 423 180 nokoko, 0300000
P9_SP00163 603 1830
P9_ST00186 632 299 ticamutenera 000001008010
P9_SP00164 1823
P9_ST00187 1034 240 waitukana 001000000
P9_SP00165 1274
P9_ST00188 1294 1799
P9_TL00024 137 1844
P9_ST00189 1846 163 nakuru 800550
P9_SP00166 300 1884
P9_ST00190 1845 nake
P9_SP00167 1882
P9_ST00191 tinoBatana 0000811620
P9_SP00168
P9_ST00192 801 nemi 5042
P9_SP00169 914 1881
P9_ST00193 994 runoti 030006
P9_SP00170 1133
P9_ST00194 1154 1852 193 tutururu 03223205
P9_TL00025 1978
P9_ST00195 P 0.33 6
P9_TL00026 405 2041
P9_ST00196 2052 pu 0.16 88
P9_SP00171 460 2088
P9_ST00197 566 po 0.54
P9_SP00172 620
P9_ST00198 2054 0.19
P9_SP00173 776 2087
P9_ST00199 pi 0.28 76
P9_SP00174 921
P9_ST00200 0.24
P9_TL00027 2115
P9_ST00201 2129
P9_SP00175 190 2164
P9_ST00202 219 2130
P9_SP00176 272 2163 156
P9_ST00203 428
P9_SP00177 469 2162
P9_ST00204 499
P9_SP00178 2153
P9_ST00205 689 2128
P9_SP00179 743
P9_ST00206 2123 0.63 07
P9_SP00180 812
P9_ST00207 959
P9_SP00181 1013
P9_ST00208
P9_SP00182 1083
P9_ST00209
P9_SP00183 1286
P9_ST00210 1316 2116
P9_TL00028 2190 48
P9_ST00211 2204
P9_SP00184 2238
P9_ST00212
P9_SP00185 2228
P9_ST00213 380 2202
P9_SP00186 434 2236
P9_ST00214 464
P9_SP00187 517 2226 111
P9_ST00215 628
P9_SP00188 671
P9_ST00216 698 2201 0.38
P9_SP00189 115
P9_ST00217 881 2203 63
P9_SP00190
P9_ST00218 962
P9_SP00191 1030 2227
P9_ST00219 1145
P9_SP00192 2237
P9_ST00220
P9_SP00193
P9_ST00221 2197


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 48
LeftMargin P8_LM00001 132 2168
RightMargin P8_RM00001 1358 133
BottomMargin P8_BM00001 2216 266
PrintSpace P8_PS00001 1226
TextBlock P8_TB00001 872
TextLine P8_TL00001 681 54 30
String P8_ST00001 72 40 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P8_SP00001 721 75 18
P8_ST00002 739 17 i; 0.59 16
P8_SP00002 756 84
P8_ST00003 774 73
P8_TL00002 738 142 37
P8_ST00004 f 0.33 6
P8_TL00003 435 241 612 39
P8_ST00005 242 42 fa 0.94
P8_SP00003 477 279 103
P8_ST00006 580 fe 1.00 00
P8_SP00004 620 104
P8_ST00007 724 28 fi 0.54 44
P8_SP00005 752 280
P8_ST00008 856 38 fo
P8_SP00006 898
P8_ST00009 1002 243 45 fu 0.35 57
P8_TL00004 140 316 1212
P8_ST00010 41
P8_SP00007 181 354
P8_ST00011 209 330 24 ra
P8_SP00008 254 106
P8_ST00012 360 317
P8_SP00009 399
P8_ST00013 427 69 25 ma
P8_SP00010 496 355 96
P8_ST00014 592 0.37 66
P8_SP00011 636
P8_ST00015 664 49 ru 0.77 04
P8_SP00012 713
P8_ST00016 809 318
P8_SP00013 851 356
P8_ST00017 879 331 46
P8_SP00014 925 95
P8_ST00018 1020 0.97
P8_SP00015 1061
P8_ST00019 1089 55 na 0.56 61
P8_SP00016 1144 107
P8_ST00020 1251 0.66 33
P8_SP00017 1279
P8_ST00021 1307 0.95
P8_TL00005 390
P8_ST00022 0.40 65
P8_SP00018 184
P8_ST00023 212 0.34
P8_SP00019 256 428 172
P8_ST00024 391 0.84
P8_SP00020 467
P8_ST00025 495 404 me
P8_SP00021 561 29
P8_ST00026 590 13
P8_SP00022 634 173
P8_ST00027 807
P8_SP00023 848 429
P8_ST00028 877 392 36 ni 21
P8_SP00024 919
P8_ST00029 947 0.82
P8_SP00025 993 177
P8_ST00030 1170 0.68
P8_SP00026 1215 27
P8_ST00031 1242 si 0.90 20
P8_SP00027 1278
P8_ST00032 1306 0.96
P8_TL00006 139 465
P8_ST00033 0.86 11
P8_SP00028 180 502
P8_ST00034 208 478
P8_SP00029 263
P8_ST00035 290
P8_SP00030 345 89
P8_ST00036 434 0.30 67
P8_SP00031 503
P8_ST00037 505 mo
P8_SP00032 574 92
P8_ST00038 666 466
P8_SP00033 707
P8_ST00039 734 35 ri 22
P8_SP00034 769
P8_ST00040 796 479 47
P8_SP00035 843 88
P8_ST00041 931 0.73 05
P8_SP00036 976 504 26
P8_ST00042 ro
P8_SP00037 1048 87
P8_ST00043 1135 0.64
P8_SP00038 1179
P8_ST00044 1207 71 mu 0.81 03
P8_SP00039
P8_ST00045 0.89
P8_TL00007 141 540 1016
P8_ST00046 51 Bo 0.57 80
P8_SP00040 192 578
P8_ST00047 220 541 0.47
P8_SP00041 265
P8_ST00048 369 da
P8_SP00042 426 579
P8_ST00049 452
P8_SP00043
P8_ST00050 583 554 53
P8_SP00044 632
P8_ST00051 659 0.78
P8_SP00045 703
P8_ST00052 806
P8_SP00046 859
P8_ST00053 886 542
P8_SP00047 914
P8_ST00054 1017
P8_SP00048 1062
P8_ST00055 1088 555
P8_TL00008 638 1209
P8_ST00056 131 fusira 0.85 030040
P8_SP00049 272 676
P8_ST00057 299 652 111 nevu 0006
P8_SP00050 410 677
P8_ST00058 513 101 nose 8000
P8_SP00051 614
P8_ST00059 641 102
P8_SP00052 743
P8_ST00060 770 640 155 nanofa 0.83 801000
P8_SP00053 90
P8_ST00061 1015 125 "Bofu 78058
P8_SP00054 1140 678
P8_ST00062 1166 rinofara 0.79 30804010
P8_TL00009 698 1210
P8_ST00063 207 inocifura 300025400
P8_SP00055 347 736 203
P8_ST00064 550 123 rafira 500030
P8_SP00056 673
P8_ST00065 700 711 60
P8_SP00057 214
P8_ST00066 983 712 179 anosara 0.99 0000000
P8_SP00058 1162 737
P8_ST00067 1188 699 162 mafufu 0.72 202235
P8_TL00010 138 757
P8_ST00068 furura 0.71 025530
P8_SP00059 794
P8_ST00069 308 ciBawe 008000
P8_SP00060 463 795
P8_ST00070 601 116 fumo 1360
P8_SP00061 717
P8_ST00071 746 Bata 8020
P8_SP00062 841
P8_ST00072 870 758 100 Basa
P8_SP00063 970
P8_ST00073 998 759 110 iroro 04000
P8_SP00064 1108 135
P8_ST00074 1243 105 doro 0.69 8030
P8_TL00011 816
P8_ST00075 rie 0050
P8_SP00065 230 853
P8_ST00076 259 furu 5804
P8_SP00066 854 205
P8_ST00077 559 817 286 waimufurira 0.80 00017570000
P8_SP00067 845 855 215
P8_ST00078 1060 97 duri 8620
P8_SP00068 1157
P8_ST00079 1184 818 50 iri 000
P8_SP00069 1234
P8_ST00080 1261 rafa 0.92 0030
P8_TL00012 876 311
P8_ST00081 naimufumura 80206550600
P8_TB00002 1240
P8_TL00013 1246
P8_ST00082 k
P8_TL00014 1343
P8_ST00083 1345 43 ki 01
P8_SP00070 447 1384
P8_ST00084 1346 ka
P8_SP00071 605
P8_ST00085 708 58 ku 0.62
P8_SP00072 766 1383
P8_ST00086 869 1344 ko
P8_SP00073 924
P8_ST00087 1028 52 ke
P8_TL00015 1419
P8_ST00088 56
P8_SP00074 194 1460
P8_ST00089 221 1436 re
P8_SP00075
P8_ST00090 1423
P8_SP00076 445
P8_ST00091 471 02
P8_SP00077 527 128
P8_ST00092 655 1422
P8_SP00078 710
P8_ST00093 1434 0.58
P8_SP00079 792 1459 130
P8_ST00094 922 1421
P8_SP00080 975 1458
P8_ST00095 1004
P8_SP00081 1070
P8_ST00096 1200 1420
P8_SP00082 1254
P8_ST00097 1283 1431
P8_TL00016 1496
P8_ST00098 1499
P8_SP00083 191 1535
P8_ST00099 219 1511
P8_SP00084 264
P8_ST00100 1498 06
P8_SP00085
P8_ST00101 453 1507 0.25 68
P8_SP00086 508
P8_ST00102 611
P8_SP00087
P8_ST00103 693 1508 0.63 70
P8_SP00088 1534
P8_ST00104 842 08
P8_SP00089 900
P8_ST00105 928 se
P8_SP00090 972
P8_ST00106 1001 1497 34
P8_SP00091 1035 1533
P8_ST00107 1137
P8_SP00092 1194
P8_ST00108 1222
P8_SP00093
P8_ST00109 1305 1509
P8_TL00017 1571
P8_ST00110 1574
P8_SP00094 1610
P8_ST00111 211 1585
P8_SP00095 257 19
P8_ST00112 276 1586
P8_SP00096
P8_ST00113 365
P8_SP00097
P8_ST00114 507 1573 0.88
P8_SP00098
P8_ST00115 582 co
P8_SP00099 630
P8_ST00116 650 no 0.70
P8_SP00100 705
P8_ST00117 725
P8_SP00101 771 1609
P8_ST00118 878 1572
P8_SP00102 932
P8_ST00119 951
P8_SP00103
P8_ST00120 1012
P8_SP00104 1047
P8_ST00121 1143
P8_SP00105 1197
P8_ST00122 1217 1584
P8_SP00106 1262
P8_ST00123 1282 0.76
P8_TL00018 1646 1211
P8_ST00124 1648
P8_SP00107 1685
P8_ST00125 1660
P8_SP00108
P8_ST00126
P8_SP00109 363 1684 121
P8_ST00127 484 1647
P8_SP00110 528
P8_ST00128
P8_SP00111 609 120
P8_ST00129 729 1657
P8_SP00112 782
P8_ST00130
P8_SP00113 863 122
P8_ST00131 985 1658
P8_SP00114 1029
P8_ST00132 1057
P8_SP00115 1111 118
P8_ST00133 1229 Bi 0.50 81
P8_SP00116 1269
P8_ST00134 1297
P8_TL00019 1720 1013
P8_ST00135 1735 sa
P8_SP00117 185 1759
P8_ST00136 1722
P8_SP00118 255
P8_ST00137 284 1734
P8_SP00119
P8_ST00138 437 1721 Bu
P8_SP00120 490
P8_ST00139 518
P8_SP00121 571 1758
P8_ST00140 ce
P8_SP00122 722
P8_ST00141 u
P8_SP00123 779
P8_ST00142
P8_SP00124 860
P8_ST00143 965 o 0.19
P8_SP00125 992
P8_ST00144 1018 ne
P8_SP00126
P8_ST00145 1099
P8_TL00020 1819
P8_ST00146 BaBa 8080
P8_SP00127 244 1858
P8_ST00147 271 117 wake 0000
P8_SP00128 388 1857
P8_ST00148 417 163 wakafa 000046
P8_SP00129
P8_ST00149 684 1832
P8_SP00130 784
P8_ST00150 813 nakakowa 80000000
P8_SP00131 1043
P8_ST00151 1063 018000
P8_SP00132 1218
P8_ST00152 1248 cano 0080
P8_TL00021 1878
P8_ST00153 1892 78 ane 030
P8_SP00133 216 1916
P8_ST00154 237 1879 193 cikosoro 0.93 02000020
P8_SP00134 430
P8_ST00155 510 wakakokera 0000003024
P8_SP00135 789
P8_ST00156 nakuru 800200
P8_SP00136 971 83
P8_ST00157 1054 99 kare 0010
P8_SP00137 1153
P8_ST00158 1174 174 maifara 0.74 0044260
P8_TL00022 1937
P8_ST00159 342 yakakoromoka 000010301000
P8_SP00138 482 1984
P8_ST00160 587 98 Bofu 0.53 8144
P8_SP00139 685 1974
P8_ST00161 rakana 500080
P8_SP00140 868
P8_ST00162 896 1950
P8_SP00141 1975
P8_ST00163 979 kuona 05005
P8_SP00142 1120
P8_ST00164 1241 kana 0.87
P8_TL00023 1996
P8_ST00165 201 wakama,
P8_SP00143 339 2041
P8_ST00166 1997 63 isa 300
P8_SP00144 432 2033
P8_ST00167 459 mukaka 540032
P8_SP00145 644
P8_ST00168 671 115 kuno 0510
P8_SP00146 786
P8_ST00169 890 149 kacece 000006
P8_SP00147 1039 2034
P8_ST00170 1072 277 kanocemera 0020000030
P8_TL00024 2055
P8_ST00171 2056 109 amai 0.91 0300
P8_SP00148 247 2093
P8_ST00172 274 nako
P8_SP00149 383 2092
P8_ST00173 488 wakafanana 0000001060
P8_SP00150 765
P8_ST00174 793 nani 6006
P8_SP00151 893
P8_ST00175 921 77
P8_SP00152 93
P8_ST00176 1091 258 wakamuisa 000001120
P8_TL00025 2112
P8_ST00177 2114 127 ikoko 10201
P8_SP00153 2152
P8_ST00178 406 2113 248 nanofanira 8000002020
P8_SP00154 654 2151
P8_ST00179 682 268 kumuBikira 0.75 0402820060
P8_SP00155 950 146
P8_ST00180 1096 wakaceuka 000000007
P8_TL00026 2172 714
P8_ST00181 2173 134 kaniri 008033
P8_SP00156 2210
P8_ST00182 378 Bere
P8_SP00157 473
P8_ST00183 197 rinoseka 20011000
P8_SP00158
P8_ST00184 727 usiku 40206


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P15_LM00001 132 2163
RightMargin P15_RM00001 1360 131
BottomMargin P15_BM00001 2204 278
PrintSpace P15_PS00001 1228
TextBlock P15_TB00001 658 166 42
TextLine P15_TL00001 664 47 154 30
String P15_ST00001 65 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P15_SP00001 706 68 19
P15_ST00002 725 37 13 0.65 07
P15_SP00002 762 77 16
P15_ST00003 778 40 4
P15_TB00002 128 2076
P15_TL00002 605 134 271 45
P15_ST00004 59 bg 0.57 08
P15_SP00003 179 105
P15_ST00005 769 107 mbg 0.71 008
P15_TL00003 334 208 822 48
P15_ST00006 209 83 bge 0.96 010
P15_SP00004 417 256 102
P15_ST00007 519 85 bga 0.72 800
P15_SP00005 604
P15_ST00008 88 bgu 315
P15_SP00006 794 101
P15_ST00009 895 bgo 700
P15_SP00007 980
P15_ST00010 1082 74 bgi 0.68 810
P15_TL00004 221 283 1045
P15_ST00011 126 mbge 0.83 0420
P15_SP00008 347 331 103
P15_ST00012 450 129 mbga 0.86 5000
P15_SP00009 579 330
P15_ST00013 680 mbgo 0.87 2020
P15_SP00010 809
P15_ST00014 912 119 mbgi 0.90 1002
P15_SP00011 1031
P15_ST00015 1132 mbgu 0.63 6205
P15_TL00005 138 357 1212
P15_ST00016 358 0.91 200
P15_SP00012 405 36
P15_ST00017 257 359 14 i 1.00
P15_SP00013 396 34
P15_ST00018 305 371 25 ra 70
P15_SP00014 352 165
P15_ST00019 517 0.46 5
P15_SP00015 533 395 35
P15_ST00020 568 81 0.92 020
P15_SP00016 649 170
P15_ST00021 819 0.74
P15_SP00017 902
P15_ST00022 938 370 nze
P15_SP00018 1015 169
P15_ST00023 1184 0.55 705
P15_SP00019 1269
P15_ST00024 1304 46 ni 0.66 60
P15_TL00006 431
P15_ST00025 73 0.82 050
P15_SP00020 211 479
P15_ST00026 247 432 72 0.73 043
P15_SP00021 319 27
P15_ST00027 346 444 nya 0.95
P15_SP00022
P15_ST00028 532 75
P15_SP00023 607
P15_ST00029 643 433 ri
P15_SP00024 678 470
P15_ST00030 715 38 dza 0.76 420
P15_SP00025 792
P15_ST00031 894 0.77
P15_SP00026 979
P15_ST00032 445 84
P15_SP00027 1099
P15_ST00033 1200 000
P15_SP00028 1273 31
P15_ST00034 24 0.79
P15_TL00007 506 1211 49
P15_ST00035 507 0.81 500
P15_SP00029 223 554
P15_ST00036 259 508 61 do 0.56 80
P15_SP00030 320 545
P15_ST00037 356 55 ka
P15_SP00031 411 544 150
P15_ST00038 561 ku 06
P15_SP00032 620
P15_ST00039 654 0.62 802
P15_SP00033 728 555
P15_ST00040 764 520 400
P15_SP00034 849 141
P15_ST00041 990 mu 0.67
P15_SP00035 1063
P15_ST00042 1097 0.69
P15_SP00036 1152
P15_ST00043 1187 50
P15_SP00037 1234
P15_ST00044 1268 600
P15_TL00008 139 582
P15_ST00045 583
P15_SP00038
P15_ST00046 173 127 0010
P15_SP00039 300 630 135
P15_ST00047 435 590 ta
P15_SP00040 481 621
P15_ST00048 516 0.80 0800
P15_SP00041
P15_ST00049 781 ko 00
P15_SP00042 836
P15_ST00050 871
P15_SP00043 1000 151
P15_ST00051 1151 si 0.89 02
P15_SP00044 1188
P15_ST00052 1223 3001
P15_TL00009 659 1137
P15_ST00053 673 na
P15_SP00045 193 698
P15_ST00054 227 0.99 0000
P15_SP00046 355 707
P15_ST00055 457 667 tu 0.50 54
P15_SP00047 504 697
P15_ST00056 538 1620
P15_SP00048 666
P15_ST00057 768 660 44 fa 0.75
P15_SP00049 812
P15_ST00058 847 0.97
P15_SP00050 976
P15_ST00059 1078 ti
P15_SP00051 1112
P15_ST00060 1147 3000
P15_TL00010 735 1214
P15_ST00061 dar 8010
P15_SP00052 243 773 28
P15_ST00062 736 iri
P15_SP00053 321 772
P15_ST00063 349 327 rinobgibginya 0.85 1000510001800
P15_SP00054 676 783 26
P15_ST00064 702 748 se
P15_SP00055
P15_ST00065 776 zuna 0680
P15_SP00056 881
P15_ST00066 983 297 wakamurona 0.70 0000544680
P15_SP00057 1280
P15_ST00067 1296 747 56 pa
P15_TL00011
P15_ST00068 162 bgenze 0.84 810000
P15_SP00058 301 842 78
P15_ST00069 379 801 121 taura 10550
P15_SP00059 832
P15_ST00070 526 807 ne 0.61
P15_SP00060 580
P15_ST00071 608 795 njere, 430206
P15_SP00061 841
P15_ST00072 763 rega
P15_SP00062 864
P15_ST00073 891 260 kubgodoka 162208040
P15_SP00063
P15_ST00074 1226 nakai 80000
P15_TL00012 140 853 1213
P15_ST00075 866 57 0.88 20
P15_SP00064 197
P15_ST00076 152 mabge 20610
P15_SP00065 375 901 120
P15_ST00077 495 imbganana 300002070
P15_SP00066 755
P15_ST00078 780 854 inotizisa 380000100
P15_SP00067 977 892
P15_ST00079 1003 huku 0745
P15_SP00068 1122
P15_ST00080 1241 112 kana 0080
P15_TL00013
P15_ST00081 161 taBuda 0.48 708680
P15_SP00069 950
P15_ST00082 326 925
P15_SP00070 398
P15_ST00083 425 913 rima 2010
P15_SP00071
P15_ST00084 559 239 tinobgaira 0020600230
P15_SP00072 798 960 123
P15_ST00085 921 145 imbga 04800
P15_SP00073 1066
P15_ST00086 1093 39 dzinoronda 4007030700
P15_TL00014 971
P15_ST00087 143 cikara 000040
P15_SP00074 1009 79
P15_ST00088 362 984
P15_SP00075 418 1019
P15_ST00089 220 nhandare 44060030
P15_SP00076
P15_ST00090 690 972 288 panotambga 6000700010
P15_SP00077 978
P15_ST00091 1058 295 kwakaimbga 0000030000
P15_TL00015
P15_ST00092 kwana 60080
P15_SP00078 289 1069 29
P15_ST00093 318 1044 144 mauro 00600
P15_SP00079 462 258
P15_ST00094 720 1043 113 pao 0.93 2000
P15_SP00080 833
P15_ST00095 859 275 pakatimbga 6030200500
P15_SP00081 1134
P15_ST00096 1161
P15_SP00082 1217 1068
P15_ST00097 1243 110 nana 8080
P15_TL00016 1089
P15_ST00098 kambganana 0040000000
P15_SP00083 439
P15_ST00099 465 1090 232 katumbga 00340010
P15_SP00084
P15_ST00100 723 125 nani 50600
P15_SP00085 848 1128 94
P15_ST00101 942 kwaifamba 400340800
P15_SP00086 1198
P15_ST00102 1224 ikoko 03014
P15_TL00017 1148 718 146
P15_ST00103 294 dzakaumbga 5000060600
P15_SP00087 434 1196
P15_ST00104 460 1149 namai 30007
P15_SP00088 603
P15_ST00105 1249 bv
P15_SP00089 1286
P15_ST00106 808 1248 pf
P15_TL00018 345 1322 816
P15_ST00107 bva
P15_SP00090 428
P15_ST00108 530 bve
P15_SP00091 611 1361 104
P15_ST00109 82 bvo 0.94 100
P15_SP00092 797
P15_ST00110 900 bvi 201
P15_SP00093
P15_ST00111 1073 1323 bvu 0.27
P15_TL00019 368 1399 759
P15_ST00112 76 pfu
P15_SP00094 1446
P15_ST00113 pfi
P15_SP00095
P15_ST00114 pfo 250
P15_SP00096 779
P15_ST00115 882 pfa 440
P15_SP00097 955
P15_ST00116 1056 71 pfe
P15_TL00020 1474
P15_ST00117 303
P15_SP00098 213 1513
P15_ST00118 240 1487 0.78
P15_SP00099 286 1512
P15_ST00119
P15_SP00100 485
P15_ST00120 514
P15_SP00101 558 1511
P15_ST00121 86
P15_SP00102
P15_ST00122 790 1481
P15_SP00103 834
P15_ST00123 953 1475 0.60
P15_SP00104 968
P15_ST00124 995
P15_SP00105 1077
P15_ST00125
P15_SP00106 1282
P15_ST00126 1309 1488 11
P15_TL00021 1548
P15_ST00127
P15_SP00107 1586
P15_ST00128 253 1560 69 ma
P15_SP00108 322 1585
P15_ST00129
P15_SP00109 363
P15_ST00130 442 003
P15_SP00110 527
P15_ST00131
P15_SP00111 623
P15_ST00132 701 002
P15_SP00112 786
P15_ST00133 814 1561 nza
P15_SP00113
P15_ST00134 969 1549 456
P15_SP00114 1596
P15_ST00135 1071
P15_SP00115 1126
P15_ST00136 1203 510
P15_SP00116 1275
P15_ST00137 1302 1562 52 0.45
P15_TL00022 1623
P15_ST00138
P15_SP00117 1670
P15_ST00139
P15_SP00118 293 1661
P15_ST00140 376 0.49
P15_SP00119
P15_ST00141 464 1624
P15_SP00120 540 89
P15_ST00142 629
P15_SP00121 686 1671
P15_ST00143 714 1637 070
P15_SP00122 90
P15_ST00144 887 58
P15_SP00123 945
P15_ST00145 64 wa
P15_SP00124 1036 1662
P15_ST00146 1125
P15_SP00125 1197
P15_ST00147 1625 0.64
P15_SP00126 1279
P15_ST00148 1306 1638 za 04
P15_TL00023 1698
P15_ST00149 564
P15_SP00127 216 1745
P15_ST00150 244 du
P15_SP00128 1736
P15_ST00151 332 1711 gu
P15_SP00129 387
P15_ST00152 414
P15_SP00130 459
P15_ST00153 1699
P15_SP00131 662
P15_ST00154 691 ga
P15_SP00132 743 1746
P15_ST00155 889 0.53
P15_SP00133 964
P15_ST00156 991 99 mba
P15_SP00134 1737
P15_ST00157 1222
P15_SP00135 1281 1747
P15_ST00158 1308 1712
P15_TL00024 1773
P15_ST00159 1774 0.51 068
P15_SP00136 1821
P15_ST00160 242 1787 mo
P15_SP00137 312 1812
P15_ST00161 0.44 448
P15_SP00138 490
P15_ST00162 pi
P15_SP00139 560
P15_ST00163 454
P15_SP00140 738 1820
P15_ST00164 765 1780
P15_SP00141 1811
P15_ST00165 911 157
P15_SP00142 985
P15_ST00166 1012 32 21
P15_SP00143
P15_ST00167 503
P15_SP00144
P15_ST00168 1253 u
P15_SP00145
P15_ST00169 1307
P15_TL00025 1848
P15_ST00170 1850 0.43 447
P15_SP00146 1897
P15_ST00171 1862 mvu
P15_SP00147 342 1888
P15_ST00172 1849
P15_SP00148 446 1887
P15_ST00173 534 pfi 2085
P15_SP00149 609 1896
P15_ST00174 638 mbu 007
P15_SP00150 737
P15_ST00175 827 511
P15_SP00151 885
P15_ST00176 914 0030
P15_SP00152 1040
P15_ST00177 0.58 443
P15_SP00153
P15_ST00178 nabga 0.59 78030
P15_TL00026 1923
P15_ST00179 279 ndibvumire, 50000503000
P15_SP00154 419 1969
P15_ST00180 449 183 ndiende 4000200
P15_SP00155 632 1961
P15_ST00181 661
P15_SP00156 155
P15_ST00182 870 1935 gororo 201030
P15_SP00157 1022 1970
P15_ST00183 1050 304 rakatibvutira 1000300040010
P15_TL00027 1981
P15_ST00184 1995 156 nyama 70000
P15_SP00158 2029
P15_ST00185 1982 ibvai 50000
P15_SP00159 489
P15_ST00186 118 mose
P15_SP00160 634
P15_ST00187 663 1994 111
P15_SP00161 774 95
P15_ST00188 869 wakakunadza 00000080020
P15_SP00162
P15_ST00189 1210 1983 mabvi 03002
P15_TL00028 2038 1202
P15_ST00190 2052 o
P15_SP00163 2077
P15_ST00191 2039 mukomana 10003010
P15_SP00164
P15_ST00192 477 117 wake
P15_SP00165 594 92
P15_ST00193 192 taifunda 00100100
P15_SP00166 878
P15_ST00194 905 178 kubvira 0200020
P15_SP00167 1083
P15_ST00195 1110 2051 gore
P15_SP00168 2086
P15_ST00196 1239 raka 6000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT rakapera
P15_TL00029 2097
P15_ST00197 2110 pera 6060 HypPart2
P15_SP00169 241 2145
P15_ST00198 268 2098 190 pamberi 0000016
P15_SP00170 458 115
P15_ST00199 573 254 pfugamirai 0201064500
P15_SP00171 2144
P15_ST00200 855 mambo 00800
P15_SP00172 1025 2135 116
P15_ST00201 1141 212 unofudza 53022000
P15_TL00030 2155
P15_ST00202 2157 124 usina 00660
P15_SP00173 264 2194
P15_ST00203 291 pfumo 00234
P15_SP00174 437 2203
P15_ST00204 466 2156 122 here 00000
P15_SP00175 588 206
P15_ST00205 365 ndinondopfirira 100100000000250
P15_SP00176 1159
P15_ST00206 dzimba 000300


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P22_LM00001 131 2188
RightMargin P22_RM00001 1361 130
BottomMargin P22_BM00001 2229 253
PrintSpace P22_PS00001 1230
TextBlock P22_TB00001 670 165 42
TextLine P22_TL00001 676 47 153 30
String P22_ST00001 67 3 CONTENT WC 1.00 CC
SP P22_SP00001 717 70 16
P22_ST00002 733 39 20 0.18 78
P22_SP00002 772 77
P22_ST00003 788 66
P22_TB00002 129 2100
P22_TL00002 141 135 1214 48
P22_ST00004 149 95 34 mge 0.71 080
P22_SP00003 236 183 29
P22_ST00005 265 38 dzi 0.80 500
P22_SP00004 332 173 142
P22_ST00006 474 58 37 ku 0.66 15
P22_SP00005 532 172 27
P22_ST00007 559 148 53 33 ya 00
P22_SP00006 612 181
P22_ST00008 639 147 98 mga 0.63 280
P22_SP00007 737 133
P22_ST00009 870 97 35 0.47 780
P22_SP00008 967 182
P22_ST00010 994 54
P22_SP00009 1048
P22_ST00011 1178 0.53 580
P22_SP00010 1273
P22_ST00012 1302 26 ne 0.88
P22_TL00003 209 49
P22_ST00013 223 96
P22_SP00011 237 258
P22_ST00014 263 217 44 31 ta
P22_SP00012 307 248
P22_ST00015 437 52 25 na 0.56 80
P22_SP00013 489
P22_ST00016 516 222 0.51 680
P22_SP00014 257 28
P22_ST00017 640 55 0.83
P22_SP00015 695 137
P22_ST00018 832 ka
P22_SP00016 886 247
P22_ST00019 913 0.57 480
P22_SP00017 1009 256
P22_ST00020 1146 84 ggo 800
P22_SP00018
P22_ST00021 1256 99
P22_TL00004 140 285 830
P22_ST00022 299 73 mu 0.45
P22_SP00019 213 324
P22_ST00023 239 298
P22_SP00020 336 333 104
P22_ST00024 440 286 36 si
P22_SP00021 476 323
P22_ST00025 503 297
P22_SP00022 601
P22_ST00026 705 sha 0.76 070
P22_SP00023 783
P22_ST00027 810
P22_SP00024 908
P22_ST00028 935 ri 0.78 04
P22_TL00005 359 1212
P22_ST00029 361 178 daggwe 0.68 808100
P22_SP00025 320 408
P22_ST00030 348 360 146 rakafa 600030
P22_SP00026 494 398
P22_ST00031 522 373 156 nezuro 0.87 000601
P22_SP00027 678
P22_ST00032 782 inzwa 00000
P22_SP00028 915
P22_ST00033 942 294 kukukuridza 04040300100
P22_SP00029 1236
P22_ST00034 1262 92 kwe 000
P22_TL00006 138 418 1216
P22_ST00035 420 joggwe 0.74 308300
P22_SP00030 303 467
P22_ST00036 441 419 102 dayi 8000
P22_SP00031 543 466
P22_ST00037 570 118 waBa 0080
P22_SP00032 688 457
P22_ST00038 715 431 250 ucaraggwa 502008300
P22_SP00033 965 145
P22_ST00039 1110 432 mgana 08000
P22_SP00034 1266
P22_ST00040 1293 61 ari
P22_TL00007 139 478
P22_ST00041 479 212 kuyamga 0500380
P22_SP00035 351 526
P22_ST00042 455 186 mgando 080032
P22_SP00036 641 525 18
P22_ST00043 659 271 inovuvutisa 0.73 00003053662
P22_SP00037 930 517
P22_ST00044 1034 490 190 nanegge 8520800
P22_SP00038 1224
P22_ST00045 1244 491 109 nane
P22_TL00008 536 1215
P22_ST00046 538 273 pfumbamge 068050080
P22_SP00039 412 585
P22_ST00047 507 549 267 nanomgaya 803008000
P22_SP00040 774 583
P22_ST00048 792 537 127 mbeu 0007
P22_SP00041 919 575 83
P22_ST00049 1002 352 naiperekedzera 0.90 80000100040000
P22_TL00009 596
P22_ST00050 609 mgegga 0.70 080800
P22_SP00042 644
P22_ST00051 346 597 0.54
P22_SP00043 404 634
P22_ST00052 430 musha 55160
P22_SP00044 188
P22_ST00053 771 206 namgene 0.75 8008000
P22_SP00045 977 643
P22_ST00054 1005 ndino 0.82 00080
P22_SP00046 1134
P22_ST00055 1162 111 amai 0000
P22_SP00047
P22_ST00056 1300 no 0.35
P22_TL00010 655
P22_ST00057 669 193 murume 063000
P22_SP00048 171
P22_ST00058 504 nasikana 0.79 80000070
P22_SP00049 710 693
P22_ST00059 736 667 191 8050820
P22_SP00050 927 702
P22_ST00060 955 662 254 40 nanomgeta 806058000
P22_SP00051 1209
P22_ST00061 668 uswa 0.84 6000
P22_TL00011 714
P22_ST00062 ndine 0.48 72770
P22_SP00052 270 753
P22_ST00063 314 166 shaggu 060884
P22_SP00053 762 43
P22_ST00064 523 112 46 imge 0580
P22_SP00054 635 761
P22_ST00065 683 721 cete, 0.91 00004
P22_SP00055 785 760
P22_ST00066 815 1080
P22_SP00056
P22_ST00067 727 yayo 0.86 0005
P22_SP00057 1064
P22_ST00068 1092 51 iri 0.55 363
P22_SP00058 1143 752
P22_ST00069 1170 184 kupiko 0.85 0250100
P22_TL00012 773
P22_ST00070 mgedzi 280003
P22_SP00059 304 822
P22_ST00071 322 235 wakapera, 004050080
P22_SP00060 557 821
P22_ST00072 577 786 150 namge 0.58 80380
P22_SP00061
P22_ST00073 747 101 nose
P22_SP00062 848 811
P22_ST00074 868 226 nakatama 80000000
P22_SP00063 1094 89
P22_ST00075 1183 170 mombe 10260
P22_TL00013 833 383
P22_ST00076 233 dzakamga 0.60 70850080
P22_SP00064 881
P22_ST00077 400 123 here 0.77 80300
P22_TL00014
P22_ST00078 1036 i
P22_SP00065 152 1073
P22_ST00079 ^i 0.30 103
P22_SP00066 220 1082
P22_ST00080 1046 ^a
P22_SP00067 370 1081
P22_ST00081 401 ra 0.81
P22_SP00068 447 1072
P22_ST00082 551 0.42
P22_SP00069 587
P22_ST00083 617 76 dza 0.94 001
P22_SP00070 1071
P22_ST00084 797 0.50 100
P22_SP00071 844
P22_ST00085 873 0.67 24
P22_SP00072 926
P22_ST00086 959 14 0.62
P22_SP00073 973
P22_ST00087 pa
P22_SP00074 1056
P22_ST00088 1160 0.14 107
P22_SP00075 1195
P22_ST00089 1223 57
P22_SP00076 1280
P22_ST00090 1304 1047 ru 0.59
P22_TL00015 1109
P22_ST00091 1123 0.27
P22_SP00077 185 1158
P22_ST00092 210 ke
P22_SP00078 1148
P22_ST00093 367 zo 0.12 88
P22_SP00079 415 1157
P22_ST00094 kwa 700
P22_SP00080 1147
P22_ST00095 563 di 81
P22_SP00081
P22_ST00096 713 zi 0.17 87
P22_SP00082 749 1153
P22_ST00097 776 1122 yo
P22_SP00083 831 1156 94
P22_ST00098 925 ^o
P22_SP00084
P22_ST00099 999 56 ko 10
P22_SP00085 1055
P22_ST00100 0.69 60
P22_SP00086 1128
P22_ST00101 1231 1111 0.16
P22_SP00087 1267
P22_ST00102 1295 50
P22_TL00016
P22_ST00103 1197 69 me
P22_SP00088 1222
P22_ST00104 232 1184 7 0.21
P22_SP00089 269 1226
P22_ST00105 422 07
P22_SP00090 1221
P22_ST00106 1196 ^ 0.00
P22_SP00091 558
P22_ST00107 584 82
P22_SP00092 636 167
P22_ST00108 803 :^i 0.39 8100
P22_SP00093 839
P22_ST00109 866 pfu 604
P22_SP00094
P22_ST00110 968 wo 03
P22_SP00095
P22_ST00111 1199 0.13
P22_SP00096 1235
P22_ST00112 1263 90 nhu
P22_TL00017 1257
P22_ST00113 1272 za
P22_SP00097 1297 19
P22_ST00114 203 1258
P22_SP00098 1296
P22_ST00115 277 da
P22_SP00099 334
P22_ST00116 1271 ro 32
P22_SP00100
P22_ST00117 509 200
P22_SP00101 603
P22_ST00118 106
P22_SP00102 684 1305
P22_ST00119 0.41 64
P22_SP00103 835
P22_ST00120 865
P22_SP00104 901
P22_ST00121 932 79 dzo 0.52 706
P22_SP00105 1011
P22_ST00122 1115 0.33
P22_SP00106 1151
P22_ST00123 1179 01
P22_SP00107
P22_ST00124 1242 1259 0.96
P22_SP00108 1277
P22_ST00125
P22_TL00018 1332 482
P22_ST00126 1334 0.26 86
P22_SP00109 174 1378
P22_ST00127 mba
P22_SP00110 309 1370
P22_ST00128 411
P22_SP00111 1374
P22_ST00129 483 1343 ga 17
P22_SP00112 1379
P22_ST00130 571 1344
P22_TL00019 1405 1213
P22_ST00131 1418 gga 0.72
P22_SP00113 1453
P22_ST00132 241 1406 132 tirege 505020
P22_SP00114
P22_ST00133 392 176 kuridza 04100400
P22_SP00115 568 1452
P22_ST00134 586 163 nakuru 800004
P22_SP00116 1443 201
P22_ST00135 950 gumbo 84100
P22_SP00117 1106
P22_ST00136 1126 93 raro 5050
P22_SP00118 1219
P22_ST00137 1239 115 raka- 72003
P22_TL00020 1463
P22_ST00138 1464 ^imba 100000
P22_SP00119 1512
P22_ST00139 356 177 teererai 20000000
P22_SP00120 533 1502
P22_ST00140 196 ^inorena 100000080
P22_SP00121 1510
P22_ST00141 767 105 BaBa 8081
P22_SP00122 872
P22_ST00142 1465 iye
P22_SP00123 1008 1511 21
P22_ST00143 1029 1471 anotaura 0.89 00010510
P22_SP00124 1232
P22_ST00144 1251 ^ake 10000
P22_TL00021 1523
P22_ST00145 1524 ndauya 000620
P22_SP00125 1571
P22_ST00146 328 ndisina^o 0500000100
P22_SP00126 548 1570
P22_ST00147 157 tinhira 2441300
P22_SP00127 857 1560
P22_ST00148 876 ^ipfuo 0.65 1004600
P22_SP00128 1016
P22_ST00149 1536 :^ose 0.64 810000
P22_SP00129 1131
P22_ST00150 kudagga 0582820
P22_TL00022 1581
P22_ST00151 1583 110 enda 0431
P22_SP00130 1621
P22_ST00152 1582 116 ^ako, 100007
P22_SP00131 1629
P22_ST00153 436 uite 7010
P22_SP00132 1620
P22_ST00154 560 :;akadaro 8880048037
P22_SP00133 154
P22_ST00155 225 anokwe;a 000000860
P22_SP00134 1152
P22_ST00156 1176 1595 8030
P22_SP00135
P22_ST00157 1298 1596
P22_TL00023 1640
P22_ST00158 1641 rupfane 0742080
P22_SP00136 1689
P22_ST00159 340 rwake 50010
P22_SP00137 1679
P22_ST00160 582 175 ndi^o^o 103100100
P22_SP00138 757 1688
P22_ST00161 ^andarena 1001503080
P22_SP00139
P22_ST00162 1114 1654 240 unonyepa, 401000606
P22_TL00024 1700
P22_ST00163 1708 121 taura 00620
P22_SP00140 261 1739
P22_ST00164 279 230 :^irokwa^o 710060000100
P22_SP00141 1747 120
P22_ST00165 629 227 musikana 0.92 06000000
P22_SP00142 856 1738
P22_ST00166 874 1713 uyu 606
P22_SP00143 960
P22_ST00167 979 waka^arirwa 000210000000
P22_SP00144
P22_ST00168 1702 207
P22_TL00025 1759 819
P22_ST00169 mudikidiki 0582058000
P22_SP00145 1797
P22_ST00170 ;^inhu 0.49 8100164
P22_SP00146 631 1806
P22_ST00171 650 i^i 3100
P22_SP00147
P22_ST00172 722 nde 030
P22_SP00148 804
P22_ST00173 825 1772 134 :^aggu 8100805
P22_TL00026 645 1884
P22_ST00174 d 08
P22_SP00149 699 1928
P22_ST00175 806 1891 n 0.31
P22_TL00027 1955
P22_ST00176 1959 75 d^a 0100
P22_SP00150 216 2005
P22_ST00177 234 1970 u 5
P22_SP00151 1995
P22_ST00178 283 1968 a 0.24 7
P22_SP00152
P22_ST00179 1956 65 d^i 0.29 4106
P22_SP00153 477 2003
P22_ST00180 496 1969 nya 302
P22_SP00154 108
P22_ST00181 d^ 0.32 310
P22_SP00155 738 2002
P22_ST00182 1963 te
P22_SP00156 1993
P22_ST00183 818 45 0.98
P22_SP00157 863
P22_ST00184 964 d^o 2103
P22_SP00158 1040 2004
P22_ST00185 1059 85
P22_SP00159
P22_ST00186 d;^u 77104
P22_SP00160
P22_ST00187 1957
P22_TL00028 2031 1211
P22_ST00188 2032 74 d^e 4100
P22_SP00161 2079
P22_ST00189 2044 91 gwa
P22_SP00162 344
P22_ST00190 498 du
P22_SP00163 2069
P22_ST00191 595 n^i 0.43 7100
P22_SP00164 661 2078 164
P22_ST00192
P22_SP00165 890
P22_ST00193 nyu 015
P22_SP00166 1013 155
P22_ST00194 1168 2045
P22_SP00167
P22_ST00195 1287 2034 0105
P22_TL00029 2106
P22_ST00196 2108
P22_SP00168 199 2146
P22_ST00197 2120 n^e 0.40
P22_SP00169 2154
P22_ST00198 2119 0.44 816
P22_SP00170 428
P22_ST00199 531 2107
P22_SP00171 598 2153
P22_ST00200 0.95
P22_SP00172 701 2143
P22_ST00201 do
P22_SP00173 2144
P22_ST00202 900 n:([o 0.37 68781
P22_SP00174
P22_ST00203 ha
P22_SP00175 1137 2145
P22_ST00204 1174 2121 n;a 7870
P22_SP00176
P22_ST00205 1288 305
P22_TL00030 2181 553
P22_ST00206 2195 72
P22_SP00177 214 2220
P22_ST00207
P22_SP00178 316 2228
P22_ST00208 2182 ti
P22_SP00179 2219
P22_ST00209 487 2194 2
P22_SP00180 514 2218
P22_ST00210 546 tu 05
P22_SP00181 592
P22_ST00211 627 68


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P21_LM00001 131 2202
RightMargin P21_RM00001 1361 130
BottomMargin P21_BM00001 2247 235
PrintSpace P21_PS00001 1230
TextBlock P21_TB00001
TextLine P21_TL00001 137 136 1199 38
String P21_ST00001 177 CONTENT nakadzi WC 0.66 CC 8002480
SP P21_SP00001 314 174 19
P21_ST00002 333 485 nanozhamba-zhamba 0.71 80302753120070070
P21_SP00002 818 146
P21_ST00003 964 285 atidzimurire 0.70 601643155020
P21_SP00003 1249
P21_ST00004 1270 66 37 dzi 0.79 600 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT dzimba,
P21_TL00002 138 195 1211 47
P21_ST00005 111 mba, 0.80 0601 HypPart2
P21_SP00004 249 240 20
P21_ST00006 269 98 46 uyai 4404
P21_SP00005 367 241
P21_ST00007 387 208 52 24 ne 0.89
P21_SP00006 439 232
P21_ST00008 458 219 mazhenje 0.81 00010850
P21_SP00007 677 242 184
P21_ST00009 861 203 166 30 tavv^ana 0.55 434810400
P21_SP00008 1027 233
P21_ST00010 1046 199 mazhuni 0.59 5407046
P21_SP00009 1245
P21_ST00011 1265 84 mu- 063
P21_TL00003 254 1210
P21_ST00012 dondo 80426
P21_SP00010 284 292 121
P21_ST00013 405 267 25 ona 0.82 220
P21_SP00011 489 18
P21_ST00014 507 156 zhumu 0.67 20706
P21_SP00012 663
P21_ST00015 682 ro 0.85
P21_SP00013 728
P21_ST00016 748 255 mudiki 0.56 858022
P21_SP00014 914 135
P21_ST00017 1049 181 unozina 0.68 6400280
P21_SP00015
P21_ST00018 99 here 0.83 6000
P21_TL00004 312 1213 49
P21_ST00019 313 158 kuBika 028000
P21_SP00016 296 351
P21_ST00020 315 229 48 zhombge 0.84 07005000
P21_SP00017 544 360 95
P21_ST00021 639 133 hwiza 70024
P21_SP00018 772
P21_ST00022 792 272 zhinji-zhinji 0.64 0627240014764
P21_SP00019 1064 361
P21_ST00023 1084 dzakapedza 0.88 3000030401
P21_TL00005 372
P21_ST00024 minda 0.61 60750
P21_SP00020 410
P21_ST00025 303 373 yedu 0067
P21_SP00021 414 419 113
P21_ST00026 527 93 hari 8050
P21_SP00022 620
P21_ST00027 250 yapunzika, 0.74 0543001055
P21_SP00023 889 420
P21_ST00028 909 386 mvura 0.75 10730
P21_SP00024 1055 411
P21_ST00029 1075 51 iri 0.86 040
P21_SP00025 1126
P21_ST00030 1144 207 39 kuvozho- 26141600
P21_TL00006 431
P21_ST00031 432 55 ka 1.00 00
P21_SP00026 193 469
P21_ST00032 330 kan 000
P21_SP00027 10
P21_ST00033 424 445 23 a 0.31 6
P21_SP00028 447
P21_ST00034 465 151 naBata 0.72 807000
P21_SP00029 616
P21_ST00035 635 108 njiri, 671100
P21_SP00030 743 478
P21_ST00036 761 433 147 nanhu 0.51 80185
P21_SP00031 908 470
P21_ST00037 927 304 nanovozhoka 80100004000
P21_SP00032 1231
P21_ST00038 1250 444 101 nose 0.78 8000
P21_TL00007 490
P21_ST00039 491 200 1004400
P21_SP00033 338 528
P21_ST00040 358 503 78 34 aya 0.94 010
P21_SP00034 436 537
P21_ST00041 455 139 haana 60000
P21_SP00035 594
P21_ST00042 612 157 kuibva 042200
P21_SP00036 769 529 187
P21_ST00043 956 237 mhondoro 47020000
P21_SP00037 1193
P21_ST00044 dzine 04020
P21_TL00008 548 703 165
P21_ST00045 186 pazhinji 70070006
P21_SP00038 324 597 326
P21_ST00046 650 678 n 0.13 8
P21_SP00039 674 712 110
P21_ST00047 784 57 35 ng 0.14 88
P21_TL00009 140 765 1214
P21_ST00048 779 33 T)o 0.45 880
P21_SP00040 812 27
P21_ST00049 222 no
P21_SP00041 279 804
P21_ST00050 306 778
P21_SP00042 803
P21_ST00051 r)u 0.26 767
P21_SP00043 496
P21_ST00052 521 59 t)u 0.46 825
P21_SP00044 580
P21_ST00053 607 54 na
P21_SP00045 661 77
P21_ST00054 738 rja
P21_SP00046 793 813 26
P21_ST00055 819 780 28 u 0.33
P21_SP00047 847
P21_ST00056 875 dza 300
P21_SP00048 952 87
P21_ST00057 1039 56 32 0.47 456
P21_SP00049 1095
P21_ST00058 1121 606
P21_SP00050 1178
P21_ST00059 1206 766 68 zhi 064
P21_SP00051 1274
P21_ST00060 1298 50
P21_TL00010 840
P21_ST00061 853 r)U 0.39 764
P21_SP00052 886 36
P21_ST00062 mba
P21_SP00053 334 878 122
P21_ST00063 gu 0.19
P21_SP00054 513 887
P21_ST00064 ru
P21_SP00055
P21_ST00065 633 854 qu 0.27 86
P21_SP00056 690 888
P21_ST00066 723 848 31 ta
P21_SP00057 768 879
P21_ST00067 903 865
P21_SP00058 959
P21_ST00068 994 83 r)ga 0.90 2010
P21_SP00059 1077 118
P21_ST00069 1195 r)go 0.63 8600
P21_SP00060 1283
P21_ST00070 1322 0.65 3
P21_TL00011 141
P21_ST00071 928 r)gu 8006
P21_SP00061 962
P21_ST00072 80
P21_SP00062 308 953 102
P21_ST00073 81 5000
P21_SP00063
P21_ST00074 518 53
P21_SP00064 571
P21_ST00075 672 929 85 T)go 0.60 8700
P21_SP00065 757 963
P21_ST00076 785 0.95
P21_SP00066 831 94
P21_ST00077 925 0.42 8086
P21_SP00067 1012
P21_ST00078 0.52
P21_SP00068 1088
P21_ST00079 1112
P21_SP00069 1164
P21_ST00080 1259 96 rjgo- 0.49 76065
P21_TL00012 990
P21_ST00081 90 ndo 0.57
P21_SP00070 231 1028 120
P21_ST00082 1003 8210
P21_SP00071 434 1037
P21_ST00083 461 991 41 ni
P21_SP00072 502
P21_ST00084 604 rjgo 0.53 8702
P21_SP00073 688
P21_ST00085 713 71 ma 70
P21_SP00074
P21_ST00086 1002 6024
P21_SP00075 971
P21_ST00087 999 ndu 0.62 407
P21_SP00076 1087
P21_ST00088 1205 0.76 8001
P21_SP00077 1289
P21_ST00089 1319 zi
P21_TL00013 1066
P21_ST00090 1072 69 tsa 0.77
P21_SP00078 210 1103
P21_ST00091 qga 0.41
P21_SP00079 318
P21_ST00092 396 5316
P21_SP00080 482
P21_ST00093 509 1078 0.58 44
P21_SP00081 559 1102
P21_ST00094 585 0.54
P21_SP00082 634 92
P21_ST00095 726 to 60
P21_SP00083 771
P21_ST00096 798 3ga 8800
P21_SP00084 881
P21_ST00097 968 40
P21_SP00085 1013
P21_ST00098 1040 6500
P21_SP00086 1123
P21_ST00099 1200 gga 800
P21_SP00087
P21_ST00100 1311 43
P21_TL00014 1139
P21_ST00101 1147
P21_SP00088 185 1177
P21_ST00102 212 1152 4845
P21_SP00089 293 1186
P21_ST00103 377 1140 ji
P21_SP00090 408 1185
P21_ST00104 1151 82 3046
P21_SP00091
P21_ST00105 605 ha
P21_SP00092
P21_ST00106 5630
P21_SP00093 770
P21_ST00107 856 73 mu 0.37
P21_SP00094
P21_ST00108 955
P21_SP00095 1006
P21_ST00109 1034 qgi 0.48 870
P21_SP00096 1105
P21_ST00110 su 06
P21_SP00097
P21_ST00111 1271 0.30 838
P21_TL00015 143
P21_ST00112 1215 nda
P21_SP00098 228 1252
P21_ST00113 1226
P21_SP00099 336 1261
P21_ST00114 364 ri
P21_SP00100 398 1251 29
P21_ST00115 427 1227
P21_SP00101 472
P21_ST00116 574 sho 860
P21_SP00102 655
P21_ST00117 683 810
P21_SP00103
P21_ST00118 100 mbo 0.98
P21_SP00104 947
P21_ST00119 974
P21_SP00105 1056
P21_ST00120 103 mhu 0.50 077
P21_SP00106 1247
P21_ST00121
P21_TL00016 1212
P21_ST00122 1302 gguna 80480
P21_SP00107 283 1337
P21_ST00123 inoda 00085
P21_SP00108 1327
P21_ST00124 471 160 kupera 266000
P21_SP00109 631 1336 163
P21_ST00125 794 188 ggururu 0.44 8473464
P21_SP00110 982
P21_ST00126 1008 yakafanana 0200000010
P21_SP00111 1275
P21_ST00127
P21_TL00017 1349 1208
P21_ST00128 171 mbudzi 003200
P21_SP00112 317 1386 129
P21_ST00129 446 153 nyama 00000
P21_SP00113 599 1395
P21_ST00130 626 yi 05
P21_SP00114 669
P21_ST00131 695 hagga 0.73 40800
P21_SP00115 834 1396
P21_ST00132 209 inotapira 0.93 000101200
P21_SP00116 1070
P21_ST00133 1191 inai 3810
P21_SP00117
P21_ST00134
P21_TL00018 1407 1209
P21_ST00135 1408 ggoni 80000
P21_SP00118 275 1455 114
P21_ST00136 389 191 nakagga 8000820
P21_SP00119 1454
P21_ST00137 608 155 nowira 800050
P21_SP00120 763 1445
P21_ST00138 790 pasi 0.99 0000
P21_SP00121 883
P21_ST00139 1419 ggurune 8300180
P21_SP00122
P21_ST00140 1219 dzino- 300000
P21_TL00019 142 1466
P21_ST00141 183 paradza 6030002
P21_SP00123 325 1513
P21_ST00142 352 1473 162 matoro 206000
P21_SP00124 514 1504
P21_ST00143 647 8000810
P21_SP00125
P21_ST00144 866 1474 179 nategga 8030830
P21_SP00126 1045
P21_ST00145 1478 ggoro 81000
P21_SP00127 1202
P21_ST00146 124 mbiri 06001
P21_TL00020 144 1525
P21_ST00147 1526 115 regai 50002
P21_SP00128 259 1573
P21_ST00148 287 298 kuguguzhika 00808001000
P21_SP00129 1572
P21_ST00149 693 161 mazaia 300020
P21_SP00130 1563
P21_ST00150 873 1538 22 e
P21_SP00131 895
P21_ST00151 cando 40060
P21_SP00132 1051
P21_ST00152 1071 anyangatika 00002021001
P21_TL00021 1584
P21_ST00153 1597 gagga 80800
P21_SP00133 282 1632
P21_ST00154 302 inoceggedza 30000800300
P21_SP00134 1631
P21_ST00155 603 80103
P21_SP00135 746 1622 105
P21_ST00156 851 wakatoggerwa 004301800500
P21_SP00136 1187
P21_ST00157 149 kuripa 024020
P21_TL00022 1642
P21_ST00158 1656 134 sugga 05840
P21_SP00137 278 1690
P21_ST00159 168 mombe
P21_SP00138 1681
P21_ST00160 501 1644 usati 0.97
P21_SP00139 611
P21_ST00161 1643 190 wakama 000000
P21_SP00140 829
P21_ST00162 116 0.87
P21_SP00141 1107
P21_ST00163 1136 kugaudza 04804400
P21_TL00023 1701
P21_ST00164 1702 ndipeino 50050080
P21_SP00142 343 1749
P21_ST00165 1715 cuma 0105
P21_SP00143 494 1739
P21_ST00166 295 ndigoshogga 72010050800
P21_SP00144 808
P21_ST00167 835 1714 106 naco
P21_SP00145 941
P21_ST00168 1029 1708 tsuro 41000
P21_SP00146 1145
P21_ST00169 1165 makaga, 0000807
P21_TL00024 1761 742
P21_ST00170 1762 16 i 0.28 7
P21_SP00147 1798
P21_ST00171 119 ndiki 20007
P21_SP00148 1799
P21_ST00172 602 1880 ngw 0.25 885
P21_SP00149 1917
P21_ST00173 811 72 mo 0.38
P21_TL00025 1967
P21_ST00174 1982 ra
P21_SP00150 189 2007
P21_ST00175 217 1981 ggwa 8100
P21_SP00151 337 2017
P21_ST00176 jo
P21_SP00152 2015
P21_ST00177 542 1980 117 ggwe
P21_SP00153 659
P21_ST00178 8002
P21_SP00154 901
P21_ST00179
P21_SP00155 2006
P21_ST00180 1968 ti
P21_SP00156 1032
P21_ST00181 1154 1972 da
P21_SP00157
P21_ST00182 1238 8300
P21_TL00026 2044
P21_ST00183 2057
P21_SP00158 261 2092
P21_ST00184 291
P21_SP00159 2082
P21_ST00185 483 ggwi 8406
P21_SP00160 2091
P21_ST00186 622 2056 nya
P21_SP00161 704 2090
P21_ST00187
P21_SP00162 884
P21_ST00188 911 2055 8106
P21_SP00163 1030
P21_ST00189 pi
P21_SP00164
P21_ST00190 1236 8200
P21_TL00027 2126
P21_ST00191 2133
P21_SP00165 2158
P21_ST00192 2131
P21_SP00166 342 2167 154
P21_ST00193
P21_SP00167 539 2156
P21_ST00194 566 8207
P21_SP00168 2166
P21_ST00195 823 2132
P21_SP00169 869
P21_ST00196 899
P21_SP00170 1019
P21_ST00197 1162
P21_SP00171 1282 2165
P21_ST00198 1312
P21_TL00028 2205
P21_ST00199 2207
P21_SP00172 194 2232
P21_ST00200 214 2206 8108
P21_SP00173 2241
P21_ST00201 406 nye 0.69 450
P21_SP00174 488 2240
P21_ST00202 508
P21_SP00175 627
P21_ST00203 698 mga 383
P21_SP00176
P21_ST00204 816 75
P21_SP00177 2230
P21_ST00205 940 mge
P21_SP00178 1035 2239
P21_ST00206 1054 ya
P21_SP00179
P21_ST00207 1160 380
P21_SP00180 1255
P21_ST00208


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P24_LM00001 133 1941
RightMargin P24_RM00001 1359 132
BottomMargin P24_BM00001 1986 496
PrintSpace P24_PS00001 1226
TextBlock P24_TB00001 665 166 33
TextLine P24_TL00001 671 51 154 21
String P24_ST00001 69 40 3 CONTENT WC 0.22 CC 7
SP P24_SP00001 711 72 18
P24_ST00002 729 38 20 99 0.14 88
P24_SP00002 767 71
P24_ST00003 785 0.23
P24_TB00002 143 1843
P24_TL00002 716 149 55 35
P24_ST00004 px 1.00 00
P24_TL00003 139 237 1213 47
P24_ST00005 57 37 ku 0.69 23
P24_SP00003 196 274 26
P24_ST00006 222 250 83 34 pxa 0.97 000
P24_SP00004 305 284
P24_ST00007 393 13 i
P24_SP00005 406 27
P24_ST00008 433 82 0.83 401
P24_SP00006 515
P24_ST00009 603 249 0.90 200
P24_SP00007 685 283 28
P24_ST00010 713 84 nya 0.99
P24_SP00008 797 85
P24_ST00011 882 81 pxe 0.93
P24_SP00009 963
P24_ST00012 991 44 25 re 0.91 10
P24_SP00010 1035 77
P24_ST00013 1112 500
P24_SP00011 1193
P24_ST00014 1221 50 ne 0.56 80
P24_SP00012 1271 275
P24_ST00015 1299 53 na
P24_TL00004 310 48
P24_ST00016 311 54 36 ha
P24_SP00013 193 347
P24_ST00017 220 323 86 0.84 103
P24_SP00014 306 357 134
P24_ST00018 440 0.98
P24_SP00015 497 348
P24_ST00019 524 0.86 400
P24_SP00016 605 358
P24_ST00020 633 ra
P24_SP00017 680
P24_ST00021 829
P24_SP00018 912
P24_ST00022 939 32 ti 0.88
P24_SP00019 971
P24_ST00023 997 ka
P24_SP00020 1052 136
P24_ST00024 1188 pe 60
P24_SP00021 1241
P24_ST00025 1269
P24_TL00005
P24_ST00026 41 30 ta 0.80 04
P24_SP00022 180 423
P24_ST00027 210 399
P24_SP00023 293
P24_ST00028 396 46 0.71
P24_SP00024 442
P24_ST00029 477 0.77 303
P24_SP00025 560 104
P24_ST00030 664 398 0.92
P24_SP00026 745 432
P24_ST00031 778 0.72
P24_TL00006 484 1211
P24_ST00032 485 123 ndiro 0.67 02445
P24_SP00027 262 522 17
P24_ST00033 279 325 yakapxanyika 100020000500
P24_SP00028 604 531
P24_ST00034 707 nanopxatika 0.81 80400003300
P24_SP00029 19
P24_ST00035 1010 39 nokuseka 0.85 60140000
P24_SP00030 1230 523
P24_ST00036 1249 101 nose 0.76 8010
P24_TL00007 543
P24_ST00037 556 zuna 0080
P24_SP00031 243 581
P24_ST00038 343 rinokurumidza 0.79 5070023601000
P24_SP00032
P24_ST00039 623 181 kupxisa 0.94 0400000
P24_SP00033 804 590
P24_ST00040 824 147 mvura 0.74 00750
P24_SP00034
P24_ST00041 1167 544 185 ndipeno 0.78 0100085
P24_TL00008 140 602 1212
P24_ST00042 109 ipxa, 05000
P24_SP00035 649
P24_ST00043 270 73 ndi 403
P24_SP00036 640
P24_ST00044 363 615 52 0.64 70
P24_SP00037 415
P24_ST00045 435 126 nzara 60030
P24_SP00038 561 182
P24_ST00046 743 169 mombe 00000
P24_SP00039
P24_ST00047 932 248 dzapxanya 300600002
P24_SP00040 1180 650
P24_ST00048 1199 153 rutsito 0.62 4330507
P24_TL00009 141 661 1207
P24_ST00049 662 tsoka 10000
P24_SP00041 264 699
P24_ST00050 107 yake 0020
P24_SP00042 390 708
P24_ST00051 409 674 244 yapxenena 003008080
P24_SP00043 653
P24_ST00052 806 gga 800
P24_SP00044 888 709
P24_ST00053 907 151 titgage 0.73 3428000
P24_SP00045 1058
P24_ST00054 1077 675 128 pxere 01000
P24_SP00046 1205
P24_ST00055 1225 663 yaka-
P24_TL00010 720 1210
P24_ST00056 rasika 000000
P24_SP00047 281 758 137
P24_ST00057 418 733 30520
P24_SP00048 565
P24_ST00058 584 138 yapxa 0.87 00600
P24_SP00049 722
P24_ST00059 741 102 yose 0000
P24_SP00050 843 135
P24_ST00060 978 156 haaida 700181
P24_SP00051 1134
P24_ST00061 1153 721 197 kupepxa 0240406
P24_TL00011 780
P24_ST00062 nani 0.58 3183
P24_SP00052 241 817
P24_ST00063 276 792 125 wose, 00004
P24_SP00053 825
P24_ST00064 439 61 asi 006
P24_SP00054
P24_ST00065 537 namai 10003
P24_SP00055 189
P24_ST00066 869 nana 8020
P24_SP00056
P24_ST00067 1014 793
P24_SP00057 1064
P24_ST00068 1100 131 nyika 00100
P24_SP00058 1231 826
P24_ST00069 1266 ino,
P24_TL00012 839 744 195
P24_ST00070 naitapxa 0.75 80200503
P24_SP00059 336 886
P24_ST00071 371 203 karekare 00000160
P24_SP00060 574 876
P24_ST00072 613 988 87 dya. 0.50 1476
P24_SP00061 700 1033
P24_ST00073 802 989 tya 0.52 068
P24_TL00013 1084
P24_ST00074 1085 56 0.44
P24_SP00062 1123
P24_ST00075 224 dya 202
P24_SP00063 1132
P24_ST00076 fo
P24_SP00064 450 29
P24_ST00077 479 0.55 165
P24_SP00065
P24_ST00078 dyi 0.65
P24_SP00066 735 1131
P24_ST00079 761 1097 49 ro 0.34
P24_SP00067 810 1122
P24_ST00080 911 1096 pa 0.63
P24_SP00068 966
P24_ST00081 994 dyo 108
P24_SP00069 1078 110
P24_ST00082 105
P24_SP00070 1259
P24_ST00083 1287 65 wa 0.95 01
P24_TL00014 1159
P24_ST00084 1161
P24_SP00071
P24_ST00085 1173
P24_SP00072 295 1198 120
P24_ST00086 1160 1
P24_SP00073 428 1197
P24_ST00087 456
P24_SP00074 539 1206
P24_ST00088 659
P24_SP00075 730
P24_ST00089 759 1172 sa
P24_SP00076 805
P24_ST00090 931 da
P24_SP00077 992
P24_ST00091 1018 1166
P24_SP00078 1090
P24_ST00092 07
P24_SP00079 1250
P24_ST00093 1278
P24_TL00015 1235
P24_ST00094 1243 tyo 600
P24_SP00080 211 1282
P24_ST00095 238 0.70
P24_SP00081 294 1273
P24_ST00096 1236 14
P24_SP00082 410 1272
P24_ST00097 437 1242 106
P24_SP00083 508 1281
P24_ST00098 611 tyi 0.82
P24_SP00084 672
P24_ST00099 1247
P24_SP00085 746 112
P24_ST00100 858
P24_SP00086 929
P24_ST00101 956
P24_SP00087 1002 115
P24_ST00102 1117 mu 0.60
P24_SP00088 1189
P24_ST00103 1216
P24_SP00089 1277
P24_ST00104 1304 0.66 06
P24_TL00016 1309 987
P24_ST00105 1318 007
P24_SP00090 1357
P24_ST00106 235 1311 0.30
P24_SP00091 1348
P24_ST00107 1324
P24_SP00092 324
P24_ST00108 426 1310 dyu 704
P24_SP00093 511
P24_ST00109 1322 0.48 870
P24_SP00094 620
P24_ST00110 723 ru 0.41
P24_SP00095 772 1347
P24_ST00111 702
P24_SP00096 874 1356
P24_ST00112 ci
P24_SP00097 1015
P24_ST00113 1044
P24_TL00017 1407
P24_ST00114 nanodya 8061230
P24_SP00098 335 1454
P24_ST00115 355 sadza 00500
P24_SP00099 480 1445
P24_ST00116 1421 no 67
P24_SP00100 557
P24_ST00117 1408 kurisena 02050080
P24_SP00101 771 1446
P24_ST00118 790
P24_SP00102 844
P24_ST00119 864 1420 152 nyama 10624
P24_SP00103 1016
P24_ST00120 1165 1415 188 anoputa 2405300
P24_TL00018 1466
P24_ST00121 127 fodya 40210
P24_SP00104 268 1513
P24_ST00122 1467 63 isa
P24_SP00105 1504
P24_ST00123 438 0.96 00200
P24_SP00106 564
P24_ST00124 583 1480
P24_SP00107 655
P24_ST00125 121 dyiro 00057
P24_SP00108 795 94
P24_ST00126 889 162 miriwo 337000
P24_SP00109 1051
P24_ST00127 1070 208 yaidyiwa 00000200
P24_SP00110
P24_ST00128 1297
P24_TL00019 1523
P24_ST00129 1525 mashu 40025
P24_SP00111 1563 76
P24_ST00130 1538 uya
P24_SP00112 454 1571
P24_ST00131 471 142 padyo 71008
P24_SP00113 1572
P24_ST00132 630 167 pandiri 3035230
P24_SP00114
P24_ST00133 1526 100
P24_SP00115 945
P24_ST00134 964 116 uswa 5200
P24_SP00116 1080
P24_ST00135 1099
P24_SP00117 1170
P24_ST00136 1191 cidyiro 0343447
P24_TL00020 1583
P24_ST00137 1597 ca 03
P24_SP00118 1621
P24_ST00138 164 mabiza 000002
P24_SP00119 372 187
P24_ST00139 559 1584 musha 07450
P24_SP00120 1622
P24_ST00140 1585 uri 0.54 670
P24_SP00121
P24_ST00141 814 40400
P24_SP00122 954 1631
P24_ST00142 973 111 kana 0050
P24_SP00123
P24_ST00143 1104 kure 0540
P24_SP00124
P24_ST00144 1227 here 70201
P24_TL00021 1643
P24_ST00145 21706
P24_SP00125 1689
P24_ST00146 298 padyo, 112061
P24_SP00126 449 1690
P24_ST00147 470 tagika 0.68 408006
P24_SP00127 78
P24_ST00148 682 1644 192 nakagga 8000800
P24_SP00128
P24_ST00149 892 225 nacidyara 820030040
P24_SP00129
P24_ST00150 1136 1656 217 mupugga 0543800
P24_TL00022 1701
P24_ST00151 205 ndinotya 0.89 35000000
P24_SP00130 346 1748
P24_ST00152 364 1702 kuenda 010700
P24_SP00131 533 1739
P24_ST00153 553 ndiri 00625
P24_SP00132 1740
P24_ST00154 ndoga 07010
P24_SP00133 823 1749
P24_ST00155 951 wakatyoka 000000004
P24_SP00134 1200
P24_ST00156 1219 1703 ruoko 56007
P24_TL00023 1760
P24_ST00157 shumba 064400
P24_SP00135 1798
P24_ST00158 dzinotyisa 0044000000
P24_SP00136 578 1807
P24_ST00159 597 1761 nanhu 80561
P24_SP00137 740 1799
P24_ST00160 936 1768 232 nanotyora 805201030
P24_SP00138 1168 1808
P24_ST00161 1196 157 ciBawe 058203
P24_TL00024 1820
P24_ST00162 1832 uyo 507
P24_SP00139 226 1866
P24_ST00163 245 209 anotyiwa 08000200
P24_SP00140
P24_ST00164 473 1833
P24_SP00141 528 1857
P24_ST00165 546 8000
P24_SP00142 1858 183
P24_ST00166 832 nane 8070
P24_SP00143
P24_ST00167 960 cidyo
P24_SP00144 1083 1867
P24_ST00168 1103 cedu 0006
P24_SP00145 1209
P24_ST00169 1228 60003
P24_TL00025 1878
P24_ST00170 mudyari 6500000
P24_SP00146 334 1925
P24_ST00171 353 1892 213 warumga 0055080
P24_SP00147 566 1926
P24_ST00172 585
P24_SP00148 638 1917
P24_ST00173 658 1879 nyoka 20530
P24_SP00149 798
P24_ST00174 979 1880 anotyira 00000310
P24_SP00150 1171
P24_ST00175 mgana 08004
P24_TL00026 1937 881
P24_ST00176 119 wako 0045
P24_SP00151 261 1975
P24_ST00177 365 1938 tinotya 0372200
P24_SP00152 527 1984
P24_ST00178 1951 177 ggwena 810000
P24_SP00153 1985
P24_ST00179
P24_SP00154
P24_ST00180 815 zambuko 5070000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 123
LeftMargin P6_LM00001 217 2236
RightMargin P6_RM00001 1450 41
BottomMargin P6_BM00001 2359
PrintSpace P6_PS00001 1233
TextBlock P6_TB00001
TextLine P6_TL00001 229 134 1212 40
String P6_ST00001 208 CONTENT ma-i-o-na WC 0.66 CC 702610280
SP P6_SP00001 437 174 28
P6_ST00002 465 175 ma-oi-ri 0.62 66083050
P6_SP00002 640 265
P6_ST00003 905 145 89 a-na 0.38 8087
P6_SP00003 994 173 27
P6_ST00004 1021 122 na-na 0.61 85050
P6_SP00004 1143
P6_ST00005 1170 82070
P6_SP00005 1292 172
P6_ST00006 1319 0.69 80060
P6_TL00002 231 221 629 125
P6_ST00007 135 ma-na 0.42 82287
P6_SP00006 366 249
P6_ST00008 393 95 na-o 6115
P6_SP00007 488 331
P6_ST00009 819 321 25 w 1.00
P6_TL00003 473 385 724 38
P6_ST00010 398 61 24 we 00
P6_SP00008 534 422 105
P6_ST00011 639 397 63 wa
P6_SP00009 702 104
P6_ST00012 806 53 37 wi 0.98
P6_SP00010 859
P6_ST00013 963 67 wu 0.81 03
P6_SP00011 1030 103
P6_ST00014 1133 64 wo
P6_TL00004 232 460 1210
P6_ST00015 461 12 36 i 0.70 3
P6_SP00012 244 497 29
P6_ST00016 273 472
P6_SP00013 334 147
P6_ST00017 481
P6_SP00014
P6_ST00018 562 45 ra 0.94 10
P6_SP00015 607 129
P6_ST00019 736 0.95
P6_SP00016 800
P6_ST00020 827 56 na 0.67 60
P6_SP00017 883
P6_ST00021 1012 ne
P6_SP00018 1065
P6_ST00022 1093 62
P6_SP00019 1155 498 146
P6_ST00023 1301
P6_SP00020 1363
P6_ST00024 1390 52 0.16 88
P6_TL00005 39
P6_ST00025 547 68 mo 0.73 50
P6_SP00021 300 572
P6_ST00026 329
P6_SP00022 128
P6_ST00027 521
P6_SP00023 584
P6_ST00028 611 ni 0.80 600
P6_SP00024 678 133
P6_ST00029 811 548 0.78
P6_SP00025 872 573 26
P6_ST00030 898 54 no 0.56 80
P6_SP00026 952
P6_ST00031 1077 119 0.64 80080
P6_SP00027 1196
P6_ST00032 1223 55 30
P6_SP00028 1278
P6_ST00033 1306 546 138 0.93 00030
P6_TL00006 609 1213
P6_ST00034 622 69 ma
P6_SP00029 647
P6_ST00035 328 610 13
P6_SP00030 341 646
P6_ST00036 369
P6_SP00031 431 164
P6_ST00037 595 131 wa-na 00180
P6_SP00032 726 648
P6_ST00038 754 137 na-ni 0.91 300100
P6_SP00033 891 166
P6_ST00039 1057 216 wa-na-ma 0.88 00270000
P6_SP00034 1273
P6_ST00040 1302 142 mu-no 0.75 06014
P6_TL00007 683
P6_ST00041 ma-i-we 0.97 2000000
P6_SP00035 404 720
P6_ST00042 696 0.82 80000
P6_SP00036 554 721
P6_ST00043 581 na-wa 0.83
P6_SP00037 712 247
P6_ST00044 959 wa-o-na 0000000
P6_SP00038 1134 722
P6_ST00045 1162 684 136 a-ma-i 004000
P6_SP00039 1298
P6_ST00046 1324 695 120 na-no 0.54 80085
P6_TL00008 759 742
P6_ST00047 769 204 a-no-o-na 106000070
P6_SP00040 436 795
P6_ST00048 463 770 we-na 00280
P6_SP00041 592 796
P6_ST00049 181 na-wi-ra 80100030
P6_SP00042 877
P6_ST00050 904 771 70
P6_TL00009 829 869 21
P6_ST00051 r 0.35
P6_TL00010 519 931 636
P6_ST00052 35 ri 0.87 02
P6_SP00043 967
P6_ST00053 658 943 49 ru 04
P6_SP00044 707 968
P6_ST00054 44 re
P6_SP00045 855
P6_ST00055 944 47
P6_SP00046 1006 969 102
P6_ST00056 1108 945 ro
P6_TL00011 1005
P6_ST00057
P6_SP00047 1042
P6_ST00058 272 1018
P6_SP00048 319 1043
P6_ST00059 414
P6_SP00049 449
P6_ST00060 476 1017
P6_SP00050 545
P6_ST00061
P6_SP00051
P6_ST00062 711
P6_SP00052 765 94
P6_ST00063 05
P6_SP00053 908
P6_ST00064 935 0.72
P6_SP00054
P6_ST00065 1099 1019
P6_SP00055 1168 1044
P6_ST00066 1194 1007
P6_SP00056 1229 90
P6_ST00067
P6_SP00057 1371
P6_ST00068 1398 46 0.84 20
P6_TL00012 1080 1211
P6_ST00069 58 mi
P6_SP00058 290 1117
P6_ST00070 317
P6_SP00059 362 1118
P6_ST00071 509 o
P6_SP00060 533
P6_ST00072 561 1092 0.65
P6_SP00061 606
P6_ST00073 752 1081
P6_SP00062 787
P6_ST00074 815 0.63
P6_SP00063 861 139
P6_ST00075 1000 1094
P6_SP00064 1046 1119
P6_ST00076 1073
P6_SP00065 1123
P6_ST00077 1152
P6_SP00066 1197
P6_ST00078 1335 42
P6_SP00067 1370
P6_ST00079
P6_TL00013 233 1167
P6_ST00080 73 mu 06
P6_SP00068 306 1191
P6_ST00081 333 48
P6_SP00069 381
P6_ST00082 408 me
P6_SP00070
P6_ST00083 580 0.59
P6_SP00071
P6_ST00084 656 0.96
P6_SP00072 1192
P6_ST00085 729
P6_SP00073 798
P6_ST00086 902 72 0.79
P6_SP00074 974 1193
P6_ST00087 1002 0.92 01
P6_SP00075 1048
P6_ST00088 1075
P6_SP00076 1121 116
P6_ST00089 1237 43
P6_SP00077 1280
P6_ST00090 1308 51
P6_SP00078 1359
P6_ST00091 1388
P6_TL00014 1227 1072
P6_ST00092 1240
P6_SP00079 281 1265
P6_ST00093 308 1228
P6_SP00080 343 1264
P6_ST00094 59
P6_SP00081 428
P6_ST00095 532
P6_SP00082
P6_ST00096 612 1241 0.68
P6_SP00083 657
P6_ST00097 761
P6_SP00084 807 1266
P6_ST00098 835
P6_SP00085 880
P6_ST00099 907
P6_SP00086 977
P6_ST00100 vo
P6_SP00087
P6_ST00101 1161 1242 0.90
P6_SP00088 1231
P6_ST00102 1259
P6_TL00015 234
P6_ST00103 161 u-ri-mo 3050040
P6_SP00089 395 1338 180
P6_ST00104 575 75 i-ro 0000
P6_SP00090 650 1339
P6_ST00105 254 ri-no-ru-ma 32450056000
P6_SP00091 932 1340 187
P6_ST00106 1315 191 a-no-ona 00000000
P6_SP00092 1310
P6_ST00107 1337 1303 107 mari 0001
P6_TL00016 1360
P6_ST00108 1372 32 ano, 0800
P6_SP00093 323 1404
P6_ST00109 351 na-ri 80034
P6_SP00094 454 1397 19
P6_ST00110 205 na-na-ni 800002620
P6_SP00095
P6_ST00111 748 1361 mu-mi-ri-re 51000000000
P6_SP00096 1399 71
P6_ST00112 1374 370 u-no-mu-re-ne-ra 5000006010083002
P6_TL00017 1421
P6_ST00113 1431 ne-ma 40000
P6_SP00097 1456
P6_ST00114 1432 u-no-na-na 0.71 3000080186
P6_SP00098 730 1457
P6_ST00115 876 ri-ri-re-ma 00000030100
P6_SP00099 1105 1458
P6_ST00116 1244 1433 198 ma-ru-na 0.74 00056080
P6_TL00018 1476
P6_ST00117 ma-ni-ri 07081163
P6_SP00100 406 1513
P6_ST00118 434 158 a-ri-mo 0060000
P6_SP00101 1514
P6_ST00119 1489 ro-ne-re-ra 30480100000
P6_SP00102 928 1515
P6_ST00120 956 1477 74
P6_SP00103
P6_ST00121 1146 1478 000000
P6_SP00104 1281
P6_ST00122 1490 na,no- 800230
P6_TL00019 1534
P6_ST00123 mi-ra 00000
P6_SP00105 350 1571
P6_ST00124 453 1547 148 mo-wa 20000
P6_SP00106 601 1573
P6_ST00125 628 1535 ri-ri-ku-o-ma 0000000520000
P6_SP00107 909 1574 -80
P6_ST00126 1648 s
P6_TL00020 510 1710 642
P6_ST00127 1721 sa 0.28
P6_SP00108 557 1749
P6_ST00128 661 si 0.77 31
P6_SP00109 1748 106
P6_ST00129 802 1723 so
P6_SP00110 848
P6_ST00130 954 su
P6_SP00111 1003
P6_ST00131 se
P6_TL00021 1786
P6_ST00132 1797
P6_SP00112 278 1824
P6_ST00133 305 1798
P6_SP00113
P6_ST00134 499 1799
P6_SP00114 544 1823
P6_ST00135
P6_SP00115 641
P6_ST00136 789
P6_SP00116 839
P6_ST00137 867 oa
P6_SP00117 918
P6_ST00138 1049
P6_SP00118 1102
P6_ST00139 1131
P6_SP00119 1181
P6_ST00140 57
P6_SP00120 1367
P6_ST00141 1396
P6_TL00022 230 1860
P6_ST00142 1874 0.40
P6_SP00121 302 1898
P6_ST00143 330 1861
P6_SP00122
P6_ST00144 471 14
P6_SP00123 485 1897
P6_ST00145 514 1873 0.99
P6_SP00124 560
P6_ST00146 665 1872
P6_SP00125 710
P6_ST00147 738
P6_SP00126 785
P6_ST00148 890 23 a
P6_SP00127 913
P6_ST00149 942 0.76
P6_SP00128
P6_ST00150 1084
P6_SP00129 1128
P6_ST00151 1157
P6_SP00130 1218
P6_ST00152
P6_SP00131
P6_ST00153
P6_TL00023 1934 1088
P6_ST00154 1935
P6_SP00132 267 1972
P6_ST00155 294
P6_SP00133 352 1971
P6_ST00156 380 1946 0.86 11
P6_SP00134 426
P6_ST00157 531
P6_SP00135 577
P6_ST00158 605
P6_SP00136 654
P6_ST00159 681
P6_SP00137 727
P6_ST00160 832
P6_SP00138
P6_ST00161 34
P6_SP00139 939 1970
P6_ST00162
P6_SP00140 1035
P6_ST00163 1140 1947
P6_SP00141 1164
P6_ST00164
P6_SP00142
P6_ST00165 1274
P6_TL00024 2009
P6_ST00166 2022 sa-ra 00100
P6_SP00143 338 2047
P6_ST00167 91 i-we
P6_SP00144 457 2046
P6_ST00168 579 mu-si 05200
P6_SP00145 704 2045
P6_ST00169 732 2021
P6_SP00146 793
P6_ST00170 822 ri-ma 00104
P6_SP00147 941 127
P6_ST00171 1068 195 ma-re-na 20300080
P6_SP00148 1263
P6_ST00172 1290 153 ma-no- 000270
P6_TL00025 2068
P6_ST00173 2080 ma-no 00460
P6_SP00149 367 2106 130
P6_ST00174 435 mu-no-mu-re-me-sa 05170004300000000
P6_SP00150 2105
P6_ST00175 1074 o-na-i 020020
P6_SP00151
P6_ST00176 1224 mu-ru-me 02103200
P6_TL00026 2126
P6_ST00177 2128 a-si-na 0001000
P6_SP00152 375 2165
P6_ST00178 402 2139 me-so 0.85 40300
P6_SP00153 2164
P6_ST00179 637 99 u-no 5180
P6_SP00154
P6_ST00180 2134 108 rd-sa 28000
P6_SP00155 873
P6_ST00181 2127 02001
P6_SP00156 1024 85
P6_ST00182 1109 0080
P6_SP00157 1199
P6_ST00183 1226 na-i-mi-sa 8000202204
P6_TL00027 2177 1209
P6_ST00184 2186 sa-ru-ra-i 0045704000
P6_SP00158 429 2224
P6_ST00185 83 i-vu 0005
P6_SP00159 540 2223
P6_ST00186 568 2197 ne-su 50004
P6_SP00160 687 2222
P6_ST00187 792 2185 si-ma 02020
P6_SP00161 912
P6_ST00188 2198 199 00015080
P6_SP00162 1138 292
P6_ST00189 1430 ' 0.24 7


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P23_LM00001 125 2187
RightMargin P23_RM00001 1367 124
BottomMargin P23_BM00001 2228 254
PrintSpace P23_PS00001 1242
TextBlock P23_TB00001 655 166
TextLine P23_TL00001 661 47 154 29
String P23_ST00001 64 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P23_SP00001 702 68 17
P23_ST00002 719 38 21 0.23 77
P23_SP00002 757 76
P23_ST00003 774 1.00
P23_TB00002 126 2102
P23_TL00002 131 132 1211
P23_ST00004 155 d^inyu 0.51 4100708
P23_SP00003 286 179 19
P23_ST00005 305 ratizira 0.99 00000000
P23_SP00004 471 170 18
P23_ST00006 489 144 pazasi 0.87 200005
P23_SP00005 633
P23_ST00007 651 53 35 pe 0.71 50
P23_SP00006 704 20
P23_ST00008 724 158 dombo 0.64 80602
P23_SP00007 882 104
P23_ST00009 986 208 nadzimai 0.68 84005501
P23_SP00008 1194 25
P23_ST00010 1219 143 123 26 nano- 0.54 84701
P23_TL00003 134 190 1210 49
P23_ST00011 192 128 d^ura 0.67 010140
P23_SP00009 262 239
P23_ST00012 280 92 46 ^iyo 0.61 10500
P23_SP00010 372 238 121
P23_ST00013 493 181 39 shumba 0.81 036010
P23_SP00011 674 229
P23_ST00014 694 295 48 dzinonyanya 0.91 00200000600
P23_SP00012 989
P23_ST00015 1008 191 kud:^ona 0.59 005710180
P23_SP00013 1199
P23_ST00016 1217 127 usiku 0.72 60015
P23_TL00004 136 249 1213
P23_ST00017 259 tegga 0.75 20810
P23_SP00014 261 298 33
P23_ST00018 294 251 79 jira 0.70 3350
P23_SP00015 373 297 37
P23_ST00019 410 250 138 d^uku 0.56 010507
P23_SP00016 548
P23_ST00020 686 129 ndine 0.89 02200
P23_SP00017 815 288 36
P23_ST00021 851 94 biza 0.85 5000
P23_SP00018 945 289
P23_ST00022 982 d^a 0100
P23_SP00019 1059
P23_ST00023 1214 135 n^idzi 3100201
P23_TL00005 309 1212
P23_ST00024 311 230 dzinogara 801700000
P23_SP00020 366 357
P23_ST00025 401 322 55 34 pa 0.78 40
P23_SP00021 456 356
P23_ST00026 491 107 nzizi 0.92 40000
P23_SP00022 598 346
P23_ST00027 789 310 nain:;eggana 0.62 8011787081020
P23_SP00023 1077
P23_ST00028 1113 321 105 zuna 0280
P23_SP00024 1218 347
P23_ST00029 1254 rose 0.84 6000
P23_TL00006 367
P23_ST00030 369 204 han^adzi 806100600
P23_SP00025 340 416
P23_ST00031 360 368 130 dzake
P23_SP00026 490 406
P23_ST00032 511 258 dzinomuda 0.73 200403480
P23_SP00027 769
P23_ST00033 787 147 ^ikuru 1010506
P23_SP00028 934 415 78
P23_ST00034 1012 157 navimi 800004
P23_SP00029 1169
P23_ST00035 1187 160 nakane 800080
P23_TL00007 423 862
P23_ST00036 425 nyan^i 2003100
P23_SP00030 290
P23_ST00037 395 283 nyakudon^a 00003807100
P23_SP00031 678
P23_ST00038 697 424 139 haana 50000
P23_SP00032 836 462
P23_ST00039 855 kuuya 0.80 05400
P23_TL00008 137 671
P23_ST00040 685 §e 0.58 80
P23_SP00033 187
P23_ST00041 224 679 43 30 ta
P23_SP00034 267 709 85
P23_ST00042 352 672 §i 0.26 86
P23_SP00035 389 718
P23_ST00043 684 56 0.69 60
P23_SP00036 480 84
P23_ST00044 564 §o
P23_SP00037 614
P23_ST00045 650 44
P23_SP00038 100
P23_ST00046 794 0.60
P23_SP00039 830
P23_ST00047 866 680 66 tsa 017
P23_SP00040 932
P23_ST00048 1018
P23_SP00041 1065
P23_ST00049 1099 ni 0.17 87
P23_SP00042 1143
P23_ST00050 1229 0.35
P23_SP00043 1265
P23_ST00051 1300 54 ka 00
P23_TL00009 745
P23_ST00052 747 0.57
P23_SP00044 178 793
P23_ST00053 207 759 24 na 0.97
P23_SP00045 783 142
P23_ST00054 403 758 §a
P23_SP00046 450 792
P23_ST00055 476 u 0.20 8
P23_SP00047 505
P23_ST00056 531 ra
P23_SP00048 578
P23_ST00057 746 :§i 0.46 870
P23_SP00049 750
P23_ST00058 776 61 nu 0.28
P23_SP00050 837
P23_ST00059 863
P23_SP00051 918
P23_ST00060 1054 51 §u 0.33 75
P23_SP00052 1105
P23_ST00061 1130 0.47 82
P23_SP00053 1180
P23_ST00062 1205 ki
P23_SP00054 1251 782 27
P23_ST00063 1278 dza 300
P23_TL00010 820
P23_ST00064 822 .§i 0.40
P23_SP00055 868
P23_ST00065 202 pi 0.50 72
P23_SP00056
P23_ST00066 276 834 sa
P23_SP00057 324 859 117
P23_ST00067 441 833 0.63 70
P23_SP00058 867 28
P23_ST00068 518 57 do
P23_SP00059 575 858
P23_ST00069 604 52 go 0.94 01
P23_SP00060 656
P23_ST00070 0.66
P23_SP00061 730
P23_ST00071 0.52
P23_SP00062 896
P23_ST00072 919
P23_SP00063 969
P23_ST00073 994 821 0.53
P23_SP00064 1031 122
P23_ST00074 1153
P23_SP00065 1201
P23_ST00075 1228 827 31 tu 0.41 74
P23_SP00066 1274
P23_ST00076 1301
P23_TL00011 141
P23_ST00077 898
P23_SP00067 944 22
P23_ST00078 201 897 59 k:o 0.39 871
P23_SP00068 260 935 101
P23_ST00079 361 909
P23_SP00069 413 943
P23_ST00080 431 0.27
P23_SP00070 481
P23_ST00081 498 0.77
P23_SP00071 545 99
P23_ST00082 644 i
P23_SP00072 662 933
P23_ST00083 908 0.44
P23_SP00073 734 97
P23_ST00084 831 42 ,§i 0.48 780
P23_SP00074 873 942
P23_ST00085 891 ggu 0.38
P23_SP00075 976
P23_ST00086 995 0.95
P23_SP00076 1071 103
P23_ST00087 1174
P23_SP00077 1227
P23_ST00088 1246 ge
P23_SP00078 1290
P23_ST00089 1310 45
P23_TL00012 971 440
P23_ST00090 972 mho 861
P23_SP00079 244 1010
P23_ST00091 271 985 ga
P23_SP00080 318 102
P23_ST00092 420 98 mhe
P23_SP00081 1009
P23_ST00093 gi
P23_TL00013 1047 1216
P23_ST00094 1048 114 uyai, 70035
P23_SP00082 255 1093
P23_ST00095 275 219 mugugure 05838640
P23_SP00083 494
P23_ST00096 595 205 nakagika 0.65 80108080
P23_SP00084 800 1094 15
P23_ST00097 here 0.79 8000
P23_SP00085 1085
P23_ST00098 938 108 asati 0.90 10030
P23_SP00086 1046
P23_ST00099 90 afa 0000
P23_SP00087 1155 95
P23_ST00100 1250 kwa- 0004
P23_TL00014
P23_ST00101 1106 §ipa
P23_SP00088 235
P23_ST00102 kunze 04000
P23_SP00089 1144
P23_ST00103 525 165 ginuka, 8242005
P23_SP00090 690 1152
P23_ST00104 710 65 uri
P23_SP00091 775
P23_ST00105 1119 mu
P23_SP00092
P23_ST00106 884 140 njodzi 100303
P23_SP00093 1024
P23_ST00107 1151 206 nasikana 80003012
P23_TL00015 1165
P23_ST00108 1178 112 t)ane 87000
P23_SP00094 252 1203
P23_ST00109 270 magigga 0080805
P23_SP00095 461
P23_ST00110 e
P23_SP00096 502 1202
P23_ST00111 521 106 huni 5405
P23_SP00097 627 151
P23_ST00112 778 215 nakagitsa 800080000
P23_SP00098 993
P23_ST00113 1020 zana 0010
P23_SP00099 1125
P23_ST00114 1149 0.82
P23_SP00100 1195
P23_ST00115 nanhu 80066
P23_TL00016 1223
P23_ST00116 1224 350 wakagikopinda 4010803030600
P23_SP00101 1271
P23_ST00117 513 173 mumba 0.76 05060
P23_SP00102 1262
P23_ST00118 80068000
P23_SP00103 991
P23_ST00119 1017 162 riniko 3400000
P23_SP00104 1179
P23_ST00120 1284 1225 rai- 3000
P23_TL00017 1282
P23_ST00121 304 §etukagetuka 800310805401
P23_SP00105 444 1330 69
P23_ST00122 1296 uyu 624
P23_SP00106 600 1329
P23_ST00123 618 1283 282 waiigodiswa 00018083000
P23_SP00107 900
P23_ST00124 921
P23_SP00108 974 1321
P23_ST00125 169 mambo 00000
P23_SP00109 1163
P23_ST00126 narwi 80008
P23_TL00018 1342 1142
P23_ST00127 355 nakagiggudzwa 88000808055000
P23_SP00110 496 1389
P23_ST00128 515 146 na'she 0.96 200000
P23_SP00111 1380
P23_ST00129 764 233 nakatadza 800000100
P23_SP00112 997
P23_ST00130 1015 268 kudzigotora 03300800070
P23_TL00019 728 1492
P23_ST00131 ts
P23_TL00020 1586
P23_ST00132 1595 67 tga 880
P23_SP00113 211 1634
P23_ST00133 237 1588 7
P23_SP00114 1624
P23_ST00134 1600 14
P23_SP00115 328 1625
P23_ST00135 1594 62 tge
P23_SP00116 1633
P23_ST00136 520 ne
P23_SP00117 574 113
P23_ST00137 687 tgi 0.36
P23_SP00118 744
P23_ST00138 772 1587 mbo 002
P23_SP00119 116
P23_ST00139 987 tgu 0.42 582
P23_SP00120 1055
P23_ST00140 1082 ku 04
P23_SP00121 1139
P23_ST00141 1601 5
P23_SP00122 1270
P23_ST00142 1297 63 586
P23_TL00021 1662
P23_ST00143 1663 0.30 883
P23_SP00123 200 1709
P23_ST00144 227 1675
P23_SP00124 1700
P23_ST00145 412 1669 080
P23_SP00125 474
P23_ST00146 501 0.74 700
P23_SP00126 580 133
P23_ST00147 713 0.43
P23_SP00127 781 1708
P23_ST00148 807
P23_SP00128 854 1699
P23_ST00149 990 0.49
P23_SP00129
P23_ST00150 1083
P23_SP00130 1135 1710 120
P23_ST00151 1255 683
P23_SP00131 1308
P23_ST00152 1335 1676 o
P23_TL00022 1735
P23_ST00153 1744 0.19 887
P23_SP00132 209 1783
P23_ST00154 1743 te
P23_SP00133 279 1774
P23_ST00155 306 1749
P23_SP00134 353
P23_ST00156 504
P23_SP00135 570 1782
P23_ST00157 03
P23_SP00136 640 1773
P23_ST00158 1736 0.34
P23_SP00137 1781
P23_ST00159 864 060
P23_SP00138 963
P23_ST00160 1748 ru
P23_SP00139 1039
P23_ST00161 1064 me
P23_SP00140 1133
P23_ST00162 1253 1737
P23_SP00141 1268
P23_ST00163 180
P23_TL00023 145 1811 585
P23_ST00164 1819
P23_SP00142 214 1858
P23_ST00165 243 785
P23_SP00143 1859
P23_ST00166 335 1812 dzi
P23_SP00144 404 1849
P23_ST00167 1824 32
P23_SP00145
P23_ST00168
P23_SP00146 638
P23_ST00169 666 1818
P23_TL00024 1885
P23_ST00170 1886 imba 0.55 7046
P23_SP00147 1924
P23_ST00171 1898 yaggu 00824
P23_SP00148 1933
P23_ST00172 439 175 yakatga 0005080
P23_SP00149 1932
P23_ST00173 1887 wawira 0.86 000520
P23_SP00150
P23_ST00174 256 panotgedza 4000680006
P23_SP00151 1175 1934
P23_ST00175 1295 1901 na- 805
P23_TL00025 1945
P23_ST00176 1952 tgene 78040
P23_SP00152 266 1991
P23_ST00177 285 1957 nacaona 0.83 8003000
P23_SP00153 472 1983
P23_ST00178 Yane 0080
P23_SP00154 608 1982 193
P23_ST00179 801 1958 148 wauya 00200
P23_SP00155 949 1992
P23_ST00180 970 1959
P23_SP00156 1021 1984
P23_ST00181 1042 1946 153 tgimbo 080000
P23_SP00157
P23_ST00182 1948 ya'she 0.88 007000
P23_TL00026 2004
P23_ST00183 wakagga 0203815
P23_SP00158 2051
P23_ST00184 aBatwa
P23_SP00159 530 2042
P23_ST00185 550 2016
P23_SP00160 602 2041
P23_ST00186 tgiyo 28200
P23_SP00161 731
P23_ST00187 835 Baya 8080
P23_SP00162
P23_ST00188 2005 168 mombe
P23_SP00163 1137 2043
P23_ST00189 1157 iyi 001
P23_SP00164
P23_ST00190 1234 2006 tguku 18000
P23_TL00027 2063 1215
P23_ST00191 tgaira 684307
P23_SP00165 273 2109
P23_ST00192 2070 coto 8060
P23_SP00166 387 2101
P23_ST00193 405 2075 mue 2400
P23_SP00167 533 2100
P23_ST00194 554 tsito 20540
P23_SP00168 654
P23_ST00195 zhinji. 0000622
P23_SP00169 814
P23_ST00196 912 2064 tgagai 480500
P23_SP00170 2111
P23_ST00197 ugagi 08080
P23_SP00171 1177 2110
P23_ST00198 2065 wanda- 002005
P23_TL00028 2122
P23_ST00199 kasiya 033106
P23_SP00172 2168
P23_ST00200 312 2134
P23_SP00173
P23_ST00201 386 rwizi 10006
P23_SP00174 499 2159
P23_ST00202 613 83 uyo 667
P23_SP00175 696 2167
P23_ST00203 733 2128 anotgetera, 30108070507
P23_SP00176 983
P23_ST00204 rega 4030
P23_SP00177 2169
P23_ST00205 1154 kufambi- 05006056
P23_TL00029 2179 777
P23_ST00206 2181 dzana 20750
P23_SP00178 2218
P23_ST00207 2193 naye 1040
P23_SP00179 426 2226
P23_ST00208 00020
P23_SP00180 699
P23_ST00209 itga 5083
P23_SP00181 799 2227
P23_ST00210 817 2180 iriko 46004


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P7_LM00001 12 2400
RightMargin P7_RM00001 1482 9
BottomMargin P7_BM00001 2440 42
PrintSpace P7_PS00001 1470
TextBlock P7_TB00001 252 186 781 198
TextLine P7_TL00001 636 192 25 37
String P7_ST00001 CONTENT 6 WC 0.35 CC
P7_TL00002 304 266 38
P7_ST00002 Bi 0.36 84
P7_TL00003 449 265 363
P7_ST00003 50 Ba 0.58 80
SP P7_SP00001 499 303 105
P7_ST00004 604 54 Bu 0.28 86
P7_SP00002 658 106
P7_ST00005 764 48 Be 0.59
P7_TL00004 916 58
P7_ST00006 6o 0.57
P7_TL00005 258 340 120
P7_ST00007 49 0.60 70
P7_SP00003 307 378 28
P7_ST00008 335 353 43 re 0.87 20
P7_TL00006 476 328
P7_ST00009 41
P7_SP00004 517
P7_ST00010 545 45 ra 1.00 00
P7_SP00005 590 98
P7_ST00011 688 0.33
P7_SP00006 742 27
P7_ST00012 769 341 35 36 ri 0.94 01
P7_TL00007 901 126
P7_ST00013 51
P7_SP00007 952
P7_ST00014 980 47 sa
P7_TB00002 14 1468 744
P7_TL00008 30 1392 71
P7_ST00015 339
P7_SP00008 79 377 32
P7_ST00016 111 39
P7_SP00009 162 96
P7_ST00017
P7_SP00010
P7_ST00018 0.86
P7_SP00011
P7_ST00019
P7_SP00012
P7_ST00020
P7_SP00013
P7_ST00021 0.32 85
P7_SP00014
P7_ST00022 0.91
P7_SP00015 804 97
P7_ST00023
P7_SP00016
P7_ST00024
P7_SP00017 1027 93
P7_ST00025 1120
P7_SP00018 1168 29
P7_ST00026 1197 0.97
P7_SP00019 1244 22
P7_ST00027 1266 337 8 '
P7_SP00020 1272 345
P7_ST00028 1292 107 ^vj(f 0.14 108788
P7_SP00021 1399 399 16
P7_ST00029 1415 380 0.78 2
P7_TL00009 411 1430 61
P7_ST00030 412 55 0.34
P7_SP00022 87 451
P7_ST00031 114 426 69 ma 0.85
P7_SP00023 183 104
P7_ST00032 287 413
P7_SP00024 338
P7_ST00033 366 414 44 ni
P7_SP00025 410
P7_ST00034 515 0.55
P7_SP00026 569 452
P7_ST00035 596 72 26 mu 0.69 06
P7_SP00027 668
P7_ST00036 773 0.27
P7_SP00028 827
P7_ST00037 854 na 0.61
P7_SP00029 909 108
P7_ST00038 1017
P7_SP00030 1068
P7_ST00039 1096
P7_SP00031 1147
P7_ST00040 1174 427 68 0.73
P7_SP00032 1242 33
P7_ST00041 1275 6i*a*' 0.40 717874
P7_SP00033 1368 17
P7_ST00042 1385 416 77 56 ^I 0.20 771077
P7_TL00010 477 1424 62
P7_ST00043 488 0.46 82
P7_SP00034 81 525
P7_ST00044 501 ru 0.64 34
P7_SP00035 157 526
P7_ST00045 184 46 0.92 10
P7_SP00036 230
P7_ST00046 Bo
P7_SP00037 386
P7_ST00047 415 502 24 o
P7_SP00038 439 527
P7_ST00048 468 0.83
P7_SP00039 513 738
P7_ST00049 1251 144 ,,,"* 0.21 7777710
P7_SP00040 1395 539
P7_ST00050 1434 519 r 0.12
P7_TL00011 562 1336
P7_ST00051 118 6a-Ba 0.68 70080
P7_SP00041 148 601
P7_ST00052 175 564 167 n'ama-i 0001000
P7_SP00042 342 18
P7_ST00053 360 577 176 na-sa-ra 80003000
P7_SP00043 536 602 185
P7_ST00054 721 Ba-sa 0.53 88240
P7_SP00044 835 606
P7_ST00055 862 113 ra-no 0.74 40080
P7_SP00045 975
P7_ST00056 1003 565 237 ri-no-rema 0.88 1014004000
P7_SP00046 1240
P7_ST00057 1281 572 vflt 0.19 88778
P7_TL00012 622 1211
P7_ST00058 75 a-ri 0350
P7_SP00047 659
P7_ST00059 132 241 mu-Bi-Bi-Bi 0.54 07385581280
P7_SP00048 373 661 92
P7_ST00060 465 623 224 ri-Ba-ru-re 0.79 00180027300
P7_SP00049 689 78
P7_ST00061 767 143 mu-no 0.84 06010
P7_SP00050 910
P7_ST00062 937 141 mu-ne 06000
P7_SP00051 1078
P7_ST00063 1107 134 Bu-me 0.71 86000
P7_TL00013 681 1212
P7_ST00064 163 a-no-Ba 0.81 3000080
P7_SP00052 190 719
P7_ST00065 308 682 63 i-ri 0.90 0030
P7_SP00053 371
P7_ST00066 695
P7_SP00054 471 720
P7_ST00067 110 Ba-ni 0.80 80100
P7_SP00055 609 130
P7_ST00068 739 a-ne 0.95 0010
P7_SP00056 831
P7_ST00069 861 Bu-mu 0.63 85013
P7_SP00057 1002 129
P7_ST00070 1131 Be-re 80220
P7_TL00014 740 991
P7_ST00071 217 ri-no-o-na 1006000070
P7_SP00058 245 778
P7_ST00072 272 200 mu-vi-mi 05303001
P7_SP00059 472 779
P7_ST00073 576 754 0.70
P7_SP00060 648
P7_ST00074 677 741 103 Bu-ri 0.66 83032
P7_SP00061 780
P7_ST00075 808 211 mu-ne-vu 04040000
P7_TB00003 837 1451 1222
P7_TL00015 294 913 59
P7_ST00076 du
P7_TL00016 843
P7_ST00077 rf 0.39 66
P7_TL00017 458 914 209
P7_ST00078 de
P7_SP00062 512 953
P7_ST00079 618 915 di 0.41 83
P7_TL00018 771 573
P7_ST00080 57 P7_SP00063 828
P7_ST00081 932 da 0.38
P7_SP00064 989 280
P7_ST00082 1269 928 ^^ 0.09 871010
P7_TL00019 145
P7_ST00083 0.45
P7_SP00065
P7_ST00084 112 990 60 0.56
P7_TL00020 301 121
P7_ST00085 0.47
P7_SP00066 347 1028
P7_ST00086
P7_TL00021 553 151
P7_ST00087
P7_SP00067 607
P7_ST00088
P7_TL00022 845
P7_ST00089
P7_SP00068 906
P7_ST00090 934
P7_SP00069 979
P7_ST00091 1109 do
P7_SP00070 1166
P7_ST00092 1194 ro 0.76
P7_SP00071
P7_ST00093 1260 164 '^*'*-*^* 101051077777106
P7_SP00072 1014 15
P7_ST00094 1439 0.00
P7_TL00023 1066
P7_ST00095
P7_SP00073 89 1103
P7_ST00096 116
P7_TL00024 292 1065 137
P7_ST00097
P7_SP00074 349 1104
P7_ST00098 1079 52
P7_TL00025 550 153
P7_ST00099
P7_SP00075
P7_ST00100 635
P7_TL00026 838 1036 614
P7_ST00101
P7_SP00076 895
P7_ST00102 922
P7_SP00077 965 123
P7_ST00103 1088
P7_SP00078 1142
P7_ST00104 1170 mo 53
P7_SP00079 1239 19
P7_ST00105 1258 74 V
P7_SP00080 1332 1116
P7_ST00106 1357 1044 95 T^' 0.24 8104
P7_TL00027 774 546
P7_ST00107
P7_SP00081 1177
P7_ST00108 859 1152
P7_SP00082 904
P7_ST00109 1024
P7_SP00083
P7_ST00110 1108
P7_SP00084 1167
P7_ST00111 1195 0.75
P7_SP00085
P7_ST00112 1280 ", 0.23
P7_TL00028 1198 90
P7_ST00113 1213
P7_SP00086 879
P7_ST00114 907
P7_SP00087 964 142
P7_ST00115 1106
P7_SP00088 1164 1250
P7_ST00116 1192 1226
P7_SP00089 1237 21
P7_ST00117 .^"[^U^^. 0.25 0102810810107
P7_TL00029 1140
P7_ST00118
P7_SP00090 1178
P7_ST00119 102 0.99
P7_TL00030 122
P7_ST00120
P7_SP00091
P7_ST00121 1214
P7_TL00031 268 1139
P7_ST00122
P7_SP00092 329
P7_ST00123 355 1153 u
P7_TL00032 289 138
P7_ST00124
P7_SP00093 343
P7_ST00125
P7_TL00033 505 146
P7_ST00126
P7_SP00094
P7_ST00127 589 we
P7_TL00034 119
P7_ST00128
P7_SP00095 615
P7_ST00129 643
P7_TL00035 1288
P7_ST00130
P7_SP00096 1327
P7_ST00131 99 1301 0.77 04
P7_TL00036 1289 210
P7_ST00132
P7_SP00097 244
P7_ST00133 348
P7_TL00037 435
P7_ST00134 88
P7_SP00098 1330
P7_ST00135 504 0.96
P7_TL00038 1362
P7_ST00136 1363 196 na-no-da 80010080
P7_SP00099 220 1401
P7_ST00137 248 Ba-Ba 0.65 80080
P7_TL00039 1352 956
P7_ST00138 Bi-sa 84000
P7_SP00100
P7_ST00139 642 139 de-mo 80140
P7_SP00101 1402 155
P7_ST00140 936 da-re 80000
P7_SP00102 1052
P7_ST00141 1082 154 ra-ri-ra 50033310
P7_SP00103 1236
P7_ST00142
P7_SP00104 1276 1381
P7_ST00143 1295 §'*' 0.18 877710
P7_SP00105 1373 1413
P7_ST00144 1356 67 *^' 6104
P7_TL00040 1422
P7_ST00145 1423 76 i-sa 0.93 2000
P7_SP00106 1461
P7_ST00146
P7_TL00041 1435
P7_ST00147 -u 02
P7_SP00107 232 1460
P7_ST00148 260 34020
P7_TL00042 506 836
P7_ST00149 147 da-ro-i 8005000
P7_SP00108 653
P7_ST00150 na-no 0.82 00080
P7_SP00109
P7_ST00151 926 do-we
P7_SP00110 1060
P7_ST00152 1090 6240
P7_SP00111
P7_ST00153 1180 ra- 000
P7_SP00112 1238
P7_ST00154 1427 ^¡^^^ 0.04 108101010
P7_TL00043 1494 109
P7_ST00155 o-ma 5010
P7_TL00044 239 1481 457
P7_ST00156 i-di-mu-re 0083134100
P7_SP00113 459 1519
P7_ST00157 ne
P7_SP00114 540
P7_ST00158 570 1485 demo 6002
P7_TL00045 819
P7_ST00159 124 bu-na 03120
P7_SP00115 943
P7_ST00160 972 de-ma 40002
P7_SP00116 1111 1518
P7_ST00161 ra-o- 00062
P7_SP00117 23
P7_ST00162 1261 1486 .-cUf,, 0.29 7668775
P7_TL00046 1540 316
P7_ST00163 1541 ni-wa 60000
P7_SP00118 149 1578
P7_ST00164 178 165 na'ma-i 0210005
P7_TL00047 1651
P7_ST00165 c
P7_TL00048 310 1726
P7_ST00166 ca 03
P7_TL00049 462 201
P7_ST00167 cu
P7_SP00119 1752
P7_ST00168 617 ce
P7_TL00050 1713 189
P7_ST00169 ci
P7_SP00120 805 1751
P7_ST00170 911 1725 co
P7_TL00051 1790
P7_ST00171 i 0.48 5
P7_SP00121 1826
P7_ST00172 1801
P7_TL00052 1799
P7_ST00173
P7_SP00122
P7_ST00174
P7_TL00053 436 1800
P7_ST00175
P7_SP00123 481
P7_ST00176 510
P7_SP00124 578
P7_ST00177 674
P7_TL00054 1780
P7_ST00178
P7_SP00125 801 1825
P7_ST00179 897 1788
P7_SP00126 933
P7_ST00180 962
P7_SP00127 1018
P7_ST00181 1115
P7_SP00128 1163
P7_ST00182 0.52
P7_SP00129
P7_ST00183 ^^^ 101010
P7_TL00055 1877
P7_ST00184
P7_SP00130 1902
P7_ST00185 100
P7_TL00056 240 1876
P7_ST00186
P7_SP00131 1901
P7_ST00187 319
P7_TL00057 483 1865 257
P7_ST00188
P7_SP00132 520
P7_ST00189 549
P7_SP00133 91
P7_ST00190 693
P7_TL00058 1863 593
P7_ST00191 1864
P7_SP00134 1900
P7_ST00192 873
P7_SP00135 921
P7_ST00193 950
P7_SP00136 1016
P7_ST00194
P7_SP00137 1154
P7_ST00195 1183
P7_SP00138
P7_ST00196 1891 ^^ 0.06 81010
P7_TL00059 1953
P7_ST00197
P7_SP00139 1978
P7_ST00198 1
P7_TL00060 1940
P7_ST00199
P7_SP00140 1977
P7_ST00200 284 1952 nu
P7_TL00061 437 1938 299
P7_ST00201
P7_SP00141 474
P7_ST00202
P7_SP00142 558
P7_ST00203 586
P7_SP00143 610 1976
P7_ST00204 698 1939 05
P7_TL00062 1929 654
P7_ST00205
P7_SP00144 814
P7_ST00206 842
P7_SP00145 903
P7_ST00207
P7_SP00146
P7_ST00208 1057
P7_SP00147 1100
P7_ST00209 1129
P7_SP00148
P7_ST00210 1191
P7_SP00149
P7_ST00211 1268 150 ¦^'"' 0.11 101010107778
P7_TL00063 2014
P7_ST00212 2016
P7_SP00150 2053
P7_ST00213 2027 0.98
P7_SP00151 133 2052
P7_ST00214 2026
P7_SP00152
P7_ST00215
P7_SP00153 2051
P7_ST00216 400 rt 0.42
P7_TL00064
P7_ST00217 ;
P7_SP00154 442 2050
P7_ST00218 no
P7_SP00155 523
P7_ST00219 629
P7_SP00156 665
P7_ST00220
P7_TL00065 2003 683
P7_ST00221
P7_SP00157 820
P7_ST00222 2013
P7_SP00158 963
P7_ST00223 992 se
P7_SP00159
P7_ST00224 0.62
P7_SP00160 1110
P7_ST00225 1254 Cfco.A**. 0.30 87780878576
P7_TB00004 2066 1436 374
P7_TL00066 2086 1350
P7_ST00226 2100 oana 8620
P7_SP00161 2125
P7_ST00227 161 2099 231 nanocema 85600000
P7_SP00162 392
P7_ST00228 ane
P7_SP00163 551 2124
P7_ST00229 581 2098 cuma 0000
P7_SP00164 701
P7_ST00230 730 cicena 0.72 000088
P7_SP00165 875
P7_ST00231 960 cisero 000057
P7_SP00166 1093 2123
P7_ST00232 1123 cani 00810
P7_SP00167
P7_ST00233 1315 2087 2<^ 8810
P7_TL00067 2134 1408
P7_ST00234 2159 curu 0500
P7_SP00168 2184
P7_ST00235 2158
P7_SP00169 2183
P7_ST00236 221 2146 94 cia
P7_SP00170 315 181
P7_ST00237 496 2157 ona 060
P7_SP00171 2182
P7_ST00238 cao 057
P7_SP00172 680
P7_ST00239 709 caro 0020
P7_SP00173
P7_ST00240 986 cera 0034
P7_SP00174 1080
P7_ST00241 muo 0045
P7_SP00175
P7_ST00242 1308 rJ^ 0.15 87710
P7_TL00068 2195 1348
P7_ST00243 2205 cidao 02800
P7_SP00176 2243
P7_ST00244 177 2217 cano 0080
P7_SP00177 279 2242
P7_ST00245 2204 iBumi 08641
P7_SP00178 438
P7_ST00246 535 2216 cana
P7_SP00179 639
P7_ST00247 cawira 010460
P7_SP00180 818 2241
P7_ST00248 847
P7_SP00181
P7_ST00249 1011 228 nanodana 82408051
P7_SP00182
P7_ST00250 a^om 810710
P7_TL00069 2263 1414
P7_ST00251 2277
P7_SP00183 2302
P7_ST00252 2264 cido
P7_SP00184 204
P7_ST00253 2276 191 murume 010200
P7_SP00185 2301
P7_ST00254 528 waisa 00000
P7_SP00186 657 2300
P7_ST00255 cinu 0564
P7_SP00187 775
P7_ST00256 803 73
P7_SP00188 874
P7_ST00257 902 000020
P7_SP00189 247
P7_ST00258 1283 2271 156 .>vtA^, 71088888107
P7_TL00070 397 2318
P7_ST00259 2339 Vrvtw 788888
P7_SP00190 492 2368
P7_ST00260 2348 : 3
P7_SP00191 518 2365
P7_ST00261 554 2327 e*>^M^ 0.17 867610810
P7_SP00192 746 2367
P7_ST00262 848 127 ^'*^ 0.26 1034108
P7_SP00193 2377
P7_ST00263 1186 ^^^"^ 0.05 101010710
P7_SP00194 1299 2355
P7_ST00264 2362 ,, 0.67


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2553 WIDTH 1717
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P28_LM00001
RightMargin P28_RM00001
BottomMargin P28_BM00001
PrintSpace P28_PS00001


UNIVERSITY OF FLORIDA
1262 05093 4982
A31262050934982A


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P16_LM00001 128 2190
RightMargin P16_RM00001 1362 129
BottomMargin P16_BM00001 2231 251
PrintSpace P16_PS00001 1234
TextBlock P16_TB00001 673 104 39
TextLine P16_TL00001 679 47 92 27
String P16_ST00001 64 3 CONTENT WC 0.86 CC 1
SP P16_SP00001 718 67 24
P16_ST00002 742 5 0.22 7
P16_SP00002 747 74 19
P16_ST00003 766 I 0.74 2
P16_TB00002 124 2107
P16_TL00002 143 130 1213
P16_ST00004 131 38 dzano 0.69 00086
P16_SP00003 274 169 117
P16_ST00005 391 322 mundipfanire, 0.75 0700042085300
P16_SP00004 713 177 30
P16_ST00006 743 223 ndapfidza 300533304
P16_SP00005 966 120
P16_ST00007 1086 175 pfekesa 0.95 2100000
P16_SP00006 1261 28
P16_ST00008 1289 ka- 040
P16_TL00003 189 1212
P16_ST00009 191 183 37 komana 0.80 600050
P16_SP00007 326 228 29
P16_ST00010 355 190 152 hembe 60140
P16_SP00008 507 227
P16_ST00011 611 pfuta, 0.82 406000
P16_SP00009 741 236
P16_ST00012 768 141 ndiwo 0.91 20200
P16_SP00010 909
P16_ST00013 928 180 murimo 0.85 051100
P16_SP00011 1108 20
P16_ST00014 1128 202 63 25 wa 1.00 00
P16_SP00012 1191
P16_ST00015 1211 144 unoda 04080
P16_TL00004 730 315 43 35
P16_ST00016 ts 0.84 03
P16_TL00005 383 389 732
P16_ST00017 395 31 tso 0.58
P16_SP00013 450 426 103
P16_ST00018 553 tse 400
P16_SP00014 616
P16_ST00019 720 65 tsa 000
P16_SP00015 785
P16_ST00020 889 68 tsu 004
P16_SP00016 957
P16_ST00021 1061 54 tsi 205
P16_TL00006 462 1210 48
P16_ST00022 471 62 0.89 300
P16_SP00017 501
P16_ST00023 234 476 ma 0.56
P16_SP00018 302 121
P16_ST00024 423 464 0.81 212
P16_SP00019 477
P16_ST00025 505 ka 0.79 04
P16_SP00020 559 122
P16_ST00026 681 057
P16_SP00021 744
P16_ST00027 773 78 nza
P16_SP00022 851
P16_ST00028 973 0.72 412
P16_SP00023 1038
P16_ST00029 1068 45 ro 0.35 57
P16_SP00024 1113 105
P16_ST00030 1218 0.43
P16_SP00025 1272
P16_ST00031 1301 474 52 36 ga 0.55 26
P16_TL00007 140 539 1214
P16_ST00032 547
P16_SP00026 207 577
P16_ST00033 235 552 70 mo 0.71 05
P16_SP00027 305
P16_ST00034 409 022
P16_SP00028
P16_ST00035 504 55 34 po 0.65 42
P16_SP00029 586
P16_ST00036 664
P16_SP00030 727
P16_ST00037 757 85 ndo
P16_SP00031 842 576 106
P16_ST00038 948 546 0.96 001
P16_SP00032 1013
P16_ST00039 1041 005
P16_SP00033
P16_ST00040 0.76 007
P16_SP00034 1279
P16_ST00041 1309 551
P16_TL00008 613
P16_ST00042 615 0.97
P16_SP00035 194 652
P16_ST00043 221 628 33 ye 0.93 10
P16_SP00036 273 661 114
P16_ST00044 387 623 0.99
P16_SP00037 653
P16_ST00045 479 44 re
P16_SP00038 523
P16_ST00046 645 622
P16_SP00039 710
P16_ST00047 738 0.88 102
P16_SP00040 793 125
P16_ST00048 918 403
P16_SP00041 972
P16_ST00049 1000 006
P16_SP00042 1065
P16_ST00050 1187 621
P16_SP00043 1252 651
P16_ST00051 75 pfu 0.68 153
P16_TL00009 690
P16_ST00052 691
P16_SP00044 192 728
P16_ST00053 704 me
P16_SP00045 289
P16_ST00054 393 698
P16_SP00046 458 729
P16_ST00055 486 71 mu 06
P16_SP00047 557
P16_ST00056 585 ra 0.73 50
P16_SP00048 630
P16_ST00057 734 692
P16_SP00049 788
P16_ST00058 808 703 ne 0.90
P16_SP00050 862
P16_ST00059 697 66 003
P16_SP00051 1032
P16_ST00060 1052 ko 02
P16_SP00052 1106
P16_ST00061 002
P16_SP00053 1275
P16_ST00062 1295 56 no 32
P16_TL00010 765
P16_ST00063 779 se 0.51 18
P16_SP00054 185 803
P16_ST00064 214 0.59
P16_SP00055 279 804
P16_ST00065 384 780 ru 0.45
P16_SP00056 432
P16_ST00066 461 774
P16_SP00057 108
P16_ST00067 631
P16_SP00058 696
P16_ST00068 722 u 0.32 6
P16_SP00059 751
P16_ST00069 778 53 17
P16_SP00060 831
P16_ST00070 937
P16_SP00061
P16_ST00071 1029 58 nu 0.67
P16_SP00062 1087
P16_ST00072 1114
P16_SP00063 1159 82
P16_ST00073 1241 0.31
P16_SP00064 1269 802
P16_ST00074 1296
P16_TL00011 138 841 1098 46
P16_ST00075 852 72 0.63
P16_SP00065 210 877
P16_ST00076 237 847 500
P16_SP00066 303 878
P16_ST00077 405 853 0.77
P16_SP00067
P16_ST00078 503
P16_SP00068 558
P16_ST00079 587 go
P16_SP00069 641 887
P16_ST00080 0.70
P16_SP00070 815
P16_ST00081 843 0.61 605
P16_SP00071 898
P16_ST00082 1003 0.83
P16_SP00072 1070
P16_ST00083 1096 0.92 200
P16_SP00073 1163
P16_ST00084 1192
P16_TL00012 914 1208
P16_ST00085 921 tsemura 0008610
P16_SP00074 328 952
P16_ST00086 347 huni 0.48 6760
P16_SP00075 452
P16_ST00087 472 915 134 dzedu 00036
P16_SP00076 606
P16_ST00088 709 272 ticamusetsa 04050700030
P16_SP00077 981
P16_ST00089 1101 123 tsime 00060
P16_SP00078 1224
P16_ST00090 1243 irefu 0.66 04048
P16_TL00013 974 1204
P16_ST00091 115 nzira 00240
P16_SP00079 256 1011
P16_ST00092 275 229 dzatsauka 202002303
P16_SP00080 1012
P16_ST00093 83 inai 3803
P16_SP00081 669
P16_ST00094 688 987
P16_SP00082
P16_ST00095 760 111 tsika 0.44 80567
P16_SP00083 871
P16_ST00096 890 246 dzakanaka 0.52 526058840
P16_SP00084 1136
P16_ST00097 1219 126 zadza 00000
P16_TL00014 142 1033
P16_ST00098 1039 tsapo 00040
P16_SP00085 263 1080
P16_ST00099 282 1046 40
P16_SP00086 335
P16_ST00100 354 1034 162 miriwo 012200
P16_SP00087 516 1071 109
P16_ST00101 625 178 ndifure, 71404000
P16_SP00088 1078
P16_ST00102 823 ndine 41330
P16_SP00089
P16_ST00103 tsine 50110
P16_SP00090 1083 86
P16_ST00104 1169 tsindira 50304323
P16_TL00015 139 1092 1207
P16_ST00105 1105 80
P16_SP00091 1129
P16_ST00106 211 1104 132 nzope 50220
P16_SP00092 343 1139
P16_ST00107 362 51
P16_SP00093 413 1138
P16_ST00108 147 pfumo 0.47 46708
P16_SP00094 579 119
P16_ST00109 1099 tsano 52027
P16_SP00095 822 1130
P16_ST00110 1093 tsikai 130507
P16_SP00096
P16_ST00111 ndiyo 10000
P16_SP00097 1216
P16_ST00112 1235 tsere 00020
P16_TL00016 137 1152
P16_ST00113 1158 146 yatora 000030
P16_SP00098 283 1197
P16_ST00114 69 uci 600
P16_SP00099 369 1189
P16_ST00115 522 1164 pane 5010
P16_SP00100 1198
P16_ST00116 tsoko 60201
P16_SP00101
P16_ST00117 pa
P16_SP00102
P16_ST00118 867 gomo 3001
P16_SP00103 991
P16_ST00119 1010 iro 025
P16_SP00104 1072 155
P16_ST00120 1227 118 tsuro 10407
P16_TL00017 1206
P16_ST00121 yakatizira 0000100002
P16_SP00105 367 1256
P16_ST00122 385 ku
P16_SP00106 442 1248
P16_ST00123 161 rukona 020480
P16_SP00107
P16_ST00124 724 1217 tsane 00080
P16_SP00108 21
P16_ST00125 352 inoperekedzera 01050000030050
P16_SP00109 1257
P16_ST00126 110 0.87
P16_TL00018 536 1359 425
P16_ST00127 sh
P16_SP00110 589 1395
P16_ST00128 693 1360 98 shw
P16_SP00111 791
P16_ST00129 896 1370 sw 0.98
P16_TL00019 339 1433 798
P16_ST00130 shi 081
P16_SP00112 407 1471
P16_ST00131 511 79 sho 008
P16_SP00113 590
P16_ST00132 694 1434 she
P16_SP00114 769
P16_ST00133 875 shu 042
P16_SP00115 955
P16_ST00134 76 sha 054
P16_TL00020 247 1507 992
P16_ST00135 shwa 0700
P16_SP00116 365 1546
P16_ST00136 467 1508 shwo 0107
P16_SP00117 1545
P16_ST00137 689 shwe
P16_SP00118
P16_ST00138 910 shwi 2202
P16_SP00119 1014
P16_ST00139 1120 1509 shwu 0005
P16_TL00021 323 1588 838
P16_ST00140 1599 89 SWQ
P16_SP00120 1627
P16_ST00141 514 90 swu
P16_SP00121 604 1624
P16_ST00142 708 swe
P16_SP00122
P16_ST00143 897 swi
P16_SP00123
P16_ST00144 1076 1600 swa
P16_TL00022 136 1662
P16_ST00145 1663 77
P16_SP00124 213 1700
P16_ST00146 249 1675
P16_SP00125 318 1699
P16_ST00147 388 181
P16_SP00126
P16_ST00148 502
P16_SP00127 570
P16_ST00149 647
P16_SP00128
P16_ST00150 763
P16_SP00129 807 84
P16_ST00151 891 81
P16_SP00130
P16_ST00152 1007 99 mba
P16_SP00131
P16_ST00153 1186
P16_SP00132 1264 1701
P16_ST00154 1676
P16_TL00023 1734
P16_ST00155 050
P16_SP00133 1772
P16_ST00156 238 1735 ri 01
P16_SP00134 1771
P16_ST00157 356
P16_SP00135 434
P16_ST00158 469 0.78
P16_SP00136 567
P16_ST00159 030
P16_SP00137
P16_ST00160 764 1748 ya
P16_SP00138 817 1781
P16_ST00161 1736
P16_SP00139 978 1773
P16_ST00162 020
P16_SP00140
P16_ST00163 1166
P16_SP00141
P16_ST00164 1737 nje
P16_TL00024 135 1809
P16_ST00165 1810 060
P16_SP00142 1847
P16_ST00166 248 1823 59 0.60
P16_SP00143 307
P16_ST00167 411 084
P16_SP00144 491
P16_ST00168 517
P16_SP00145 634 1848
P16_ST00169
P16_SP00146
P16_ST00170 1824 49
P16_SP00147 900
P16_ST00171 939 1811
P16_SP00148 1016
P16_ST00172 1051
P16_SP00149 1849
P16_ST00173 1812 0.94 010
P16_SP00150 1284
P16_ST00174 1304 1820 ta
P16_TL00025 1884
P16_ST00175 1885 080
P16_SP00151 1923
P16_ST00176 250 0.54
P16_SP00152
P16_ST00177 363 1898 60
P16_SP00153 431 1922
P16_ST00178 554 170
P16_SP00154 619
P16_ST00179 657
P16_SP00155
P16_ST00180 866 1886 0.64 370
P16_SP00156 942
P16_ST00181 979
P16_SP00157 1054 1924
P16_ST00182 1176 1887
P16_SP00158 1253 1925
P16_ST00183 1291 1901 na
P16_TL00026 1960
P16_ST00184 070
P16_SP00159 1997
P16_ST00185 239 1973
P16_SP00160 291
P16_ST00186 394 73
P16_SP00161
P16_ST00187 487 1961 "rhi 7801
P16_SP00162 22
P16_ST00188 575 ni
P16_SP00163
P16_ST00189 723
P16_SP00164 1998
P16_ST00190
P16_SP00165
P16_ST00191 873
P16_SP00166 951
P16_ST00192 1975
P16_SP00167 1103 1999
P16_ST00193 1123 1963
P16_SP00168 1200 2000
P16_ST00194 1220 1962 127 mbga 0000
P16_TL00027 2035
P16_ST00195 2047 pe
P16_SP00169 186 2081
P16_ST00196 0202
P16_SP00170 342 2072 151
P16_ST00197 493 036
P16_SP00171 573
P16_ST00198 116 0600
P16_SP00172
P16_ST00199 2037 12 i
P16_SP00173
P16_ST00200 916 2036
P16_SP00174 2074 149
P16_ST00201 1181 2050
P16_SP00175 2075
P16_ST00202 1302
P16_TL00028 2110
P16_ST00203
P16_SP00176 208 2147
P16_ST00204 244 2123 nya
P16_SP00177 327 2156
P16_ST00205 562 2111
P16_SP00178 635 2148
P16_ST00206 za
P16_SP00179
P16_ST00207 881 2124
P16_SP00180 908
P16_ST00208 946
P16_SP00181 1031 2149 157
P16_ST00209 1188 2119
P16_SP00182 1229
P16_ST00210 1267 2112 dzi- 0015
P16_TL00029 2184 465
P16_ST00211 2197
P16_SP00183 220 2221
P16_ST00212 0.57 435
P16_SP00184 397 2230
P16_ST00213 2185 0.29
P16_SP00185 475 2222
P16_ST00214 513


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P17_LM00001 133 2174
RightMargin P17_RM00001 1359 132
BottomMargin P17_BM00001 2220 262
PrintSpace P17_PS00001 1226
TextBlock P17_TB00001 661 163 42
TextLine P17_TL00001 667 52 151 30
String P17_ST00001 70 39 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P17_SP00001 706 73 22
P17_ST00002 728 33 15 0.57 08
P17_SP00002 761 82 18
P17_ST00003 779 71 -- 0.23 77
P17_TB00002 130 2090
P17_TL00002 139 136 1211 48
P17_ST00004 137 128 37 tarisa 0.80 600005
P17_SP00003 267 174 20
P17_ST00005 287 264 shaneshane 0.69 0508007080
P17_SP00004 551 175
P17_ST00006 571 138 51 36 iri 1.00 000
P17_SP00005 622
P17_ST00007 640 150 55 34 pa 0.84
P17_SP00006 695 184
P17_ST00008 713 103 25 runa 0.60 2480
P17_SP00007 816 176 166
P17_ST00009 982 368 munodishamisa 0.67 5680500725200
P17_TL00003 140 195 1210 49
P17_ST00010 194 shambai 0.79 3504001
P17_SP00008 334 234
P17_ST00011 352 196 153 38 maoko 0.99 00000
P17_SP00009 505 19
P17_ST00012 524 197 156 musati 0.85 052001
P17_SP00010 680
P17_ST00013 698 202 47 mapinda 0000000
P17_SP00011 900 244 127
P17_ST00014 1027 182 shumba 0.72 056400
P17_SP00012 1209 235
P17_ST00015 1227 123 yaka-
P17_TL00004 253 50
P17_ST00016 129 bvuta 0.81 10700
P17_SP00013 269 292
P17_ST00017 289 255 155 sheshe 050060
P17_SP00014 444 293 277
P17_ST00018 721 268 100 35 rega 8000
P17_SP00015 821 303
P17_ST00019 839 256 kushona 0.63 2507450
P17_SP00016 1036 294
P17_ST00020 1056 sekuru 000647
P17_SP00017 1212
P17_ST00021 1230 120 wako 0.92 0003
P17_TL00005 314
P17_ST00022 169 mombe 00040
P17_SP00018 309 21
P17_ST00023 330 315 shanu 03006
P17_SP00019 468 353
P17_ST00024 487 258 dzashayika 3005300040
P17_SP00020 745 362 189
P17_ST00025 934 316 135 ishwa 0.78 40700
P17_SP00021 1069 354
P17_ST00026 1088 dzinotapira 0.77 32060401700
P17_TL00006 375
P17_ST00027 386 117 uswa 7000
P17_SP00022 257 411
P17_ST00028 275 199 wapiswa 0.94 0040000
P17_SP00023 474 421
P17_ST00029 609 bandi 0.86 40002
P17_SP00024 741 412
P17_ST00030 759 376 259 rinoswinya 4321000200
P17_SP00025 1018 422 119
P17_ST00031 1137 215 waiswera 00000000
P17_TL00007 142 432
P17_ST00032 181 aciridza 0.93 00050000
P17_SP00026 323 471
P17_ST00033 340 433 207 marimba 0013240
P17_SP00027 547 472 101
P17_ST00034 648 434 waishoshoma 0.83 00005045020
P17_SP00028 963 94
P17_ST00035 1057 295 nanozopinda 80800064740
P17_TL00008 491
P17_ST00036 503 74 26 mu 0.50 54
P17_SP00029 214 529
P17_ST00037 231 rushambga 0.76 070511410
P17_SP00030 489 540 141
P17_ST00038 630 631 gw 80
P17_SP00031 703 666 105
P17_ST00039 808 kw 60
P17_TL00009 319 694 864
P17_ST00040 89 gwe 0.87 300
P17_SP00032 408
P17_ST00041 513 81 gwi 0.89 200
P17_SP00033 594 104
P17_ST00042 93 gwo
P17_SP00034 791
P17_ST00043 896 707 95 gwu 007
P17_SP00035 991 742
P17_ST00044 1094 gwa
P17_TL00010 311 766 874 40
P17_ST00045 kwa
P17_SP00036 405 804
P17_ST00046 508 83 kwi 001
P17_SP00037 591
P17_ST00047 96 kwo 210
P17_SP00038 790 805
P17_ST00048 893 768 98 kwu 507
P17_SP00039 806 102
P17_ST00049 1093 92 kwe
P17_TL00011 149 838 1204 53
P17_ST00050 14 i 0.19 8
P17_SP00040 875
P17_ST00051 205 855 86 gw 108
P17_SP00041 291 889 69
P17_ST00052 360 851 88 008
P17_SP00042 448 886
P17_ST00053 486 24 ra 0.61
P17_SP00043 533 879 84
P17_ST00054 617
P17_SP00044 705
P17_ST00055 843 67 nzi 404
P17_SP00045 809 880
P17_ST00056 898 856 0.56
P17_SP00046 992 891
P17_ST00057 1028 845 31 ti 0.88 02
P17_SP00047 1059 881
P17_ST00058 1145 90
P17_SP00048 1235
P17_ST00059 1253 mbe 0.47 780
P17_TL00012 918 1202
P17_ST00060 603
P17_SP00049 966 32
P17_ST00061 263 Ba 0.58
P17_SP00050 956
P17_ST00062 419 600
P17_SP00051 499 965
P17_ST00063 535 ri
P17_SP00052 570 955
P17_ST00064 605
P17_SP00053 688
P17_ST00065 724 919 00
P17_SP00054 756
P17_ST00066 860 931 0.98
P17_SP00055 953
P17_ST00067 989 87 bvu 006
P17_SP00056 1076 957
P17_ST00068 1106 932
P17_SP00057 1152
P17_ST00069 1260 gwi- 5000
P17_TL00013 143 993
P17_ST00070 994 shu 022
P17_SP00058 224 1033
P17_ST00071 242 1007
P17_SP00059 288 1032
P17_ST00072 1006 ru 0.53 44
P17_SP00060 424
P17_ST00073 443 1005 91
P17_SP00061 534 1041
P17_ST00074 552 ro
P17_SP00062 598 1031
P17_ST00075 686 re
P17_SP00063 730
P17_ST00076 750 0.95
P17_SP00064 842
P17_ST00077 929 57 pfi 400
P17_SP00065 986
P17_ST00078
P17_SP00066 1097
P17_ST00079 1187
P17_SP00067 1282
P17_ST00080 1300 ke
P17_TL00014
P17_ST00081 1070
P17_SP00068 1109
P17_ST00082 41 te
P17_SP00069 1108
P17_ST00083 398 302
P17_SP00070 481
P17_ST00084 1082
P17_SP00071 545
P17_ST00085 645
P17_SP00072 739
P17_ST00086 1083 45 se
P17_SP00073
P17_ST00087
P17_SP00074 984
P17_ST00088 1004 nya 0.75 430
P17_SP00075 1087 1116
P17_ST00089 1185
P17_SP00076 1279 1107
P17_ST00090 1298 na
P17_TL00015 1142
P17_ST00091 1144 500
P17_SP00077 1182
P17_ST00092 270 1156
P17_SP00078
P17_ST00093 204
P17_SP00079 1181
P17_ST00094 544 za
P17_SP00080
P17_ST00095 693 1143
P17_SP00081 787
P17_ST00096 zi
P17_SP00082 859 1180
P17_ST00097 895 sa
P17_SP00083 943
P17_ST00098 1045
P17_SP00084 1129
P17_ST00099 1160 di 0.38
P17_SP00085 1205
P17_ST00100 1237 Bi 0.41
P17_SP00086 1278 29
P17_ST00101 1307 1155
P17_TL00016 1217
P17_ST00102 1219 0.82
P17_SP00087 233 1257
P17_ST00103 1231
P17_SP00088 1256
P17_ST00104 350 1225 43 ta 0.71
P17_SP00089 393
P17_ST00105 546
P17_SP00090 592
P17_ST00106 629 1218
P17_SP00091 722 1255
P17_ST00107 877 si
P17_SP00092 914
P17_ST00108 949 203
P17_SP00093 1044
P17_ST00109 6i 0.48 72
P17_SP00094
P17_ST00110
P17_TL00017 144 1292 798
P17_ST00111 1293 nyi 700
P17_SP00095 218 1340
P17_ST00112
P17_SP00096 346 1331
P17_ST00113 450 1306
P17_SP00097 498 1330
P17_ST00114 530 004
P17_SP00098 623 1329
P17_ST00115 727
P17_SP00099 818
P17_ST00116 1305 n3ai 0.22 6887
P17_TL00018 1367
P17_ST00117 1368 190 kwatura 0.73 0202670
P17_SP00100 333 1407
P17_ST00118 351 miti 0.54 1456
P17_SP00101 1405
P17_ST00119 463 1380 yose 0.97 0010
P17_SP00102 564 1414 230
P17_ST00120 794 198 kwazisai 0.35 67807858
P17_SP00103 1406
P17_ST00121 1012 170 mambo 72088
P17_SP00104
P17_ST00122 1201 wenjm 00578
P17_TL00019 1426
P17_ST00123 1427 193 nanonzi: 0.64 80207036
P17_SP00105 335 1467
P17_ST00124 356 nanokvenya 82000880600
P17_SP00106 1473
P17_ST00125 748 1440
P17_SP00107 803
P17_ST00126 823 152 musha 07650
P17_SP00108 975 1465
P17_ST00127 116 pedu 0.66 3081
P17_SP00109 1110 1474
P17_ST00128 1130 pane 4340
P17_SP00110 1238
P17_ST00129 1259 5010
P17_TL00020 1485 1208
P17_ST00130 1486 154 rikwiti 0300133
P17_SP00111 297 1524
P17_ST00131 383 kwira
P17_SP00112 23
P17_ST00132 536 1498 mugomo, 4500000
P17_SP00113 743 1533
P17_ST00133 765 1493 uteme
P17_SP00114 904
P17_ST00134 924 185 mbariro 0680636
P17_SP00115 1523
P17_ST00135 1196 m.ukai: 0.59 8730017
P17_TL00021 1544
P17_ST00136 atiende, 20401501
P17_SP00116 324 1590
P17_ST00137 344 kwaedza
P17_SP00117 542 1582 121
P17_ST00138 663 kwidiBira 005838828
P17_SP00118 887
P17_ST00139 907 1545 hari 2015
P17_SP00119 998 122
P17_ST00140 1120 ndainyora 0.68 130672150
P17_TL00022 1603
P17_ST00141 1616 211 magwaro 0.91 0020201
P17_SP00120 1651
P17_ST00142 456 1610 teera 008000
P17_SP00121 1641
P17_ST00143 615 1615 magwara 7200020
P17_SP00122 826 1650
P17_ST00144 847 1617 e
P17_SP00123 868
P17_ST00145 888 167 10530
P17_SP00124 1055 99
P17_ST00146 1154 gwanana 0008080
P17_TL00023 1663
P17_ST00147 riri 8043
P17_SP00125 1701
P17_ST00148 1675
P17_SP00126 1710
P17_ST00149 307 160 ruware 060040
P17_SP00127 467
P17_ST00150 711 nakati 820506
P17_SP00128 854 1700
P17_ST00151 871 159 nirikiti 85740060
P17_SP00129 1030
P17_ST00152 1049 0.34
P17_SP00130 1104 1709
P17_ST00153 1122 magwenzi
P17_TL00024 1720
P17_ST00154 1721 wakagwishura 0.90 000000802000
P17_SP00131 476 1768
P17_ST00155 495 1734 nzene 00080
P17_SP00132 624 1759
P17_ST00156 644 106 yake 0800
P17_SP00133 1767 131
P17_ST00157 280 ndakaregwa 2551550603
P17_SP00134 1161
P17_ST00158 1179 173 kuBuda 038080
P17_TL00025 1779
P17_ST00159 1781 206 taimirira 0.70 605333030
P17_SP00135 345 1818
P17_ST00160 364 1780 kuuya 07400
P17_SP00136 1826
P17_ST00161 523 148 kwake 00707
P17_SP00137 671
P17_ST00162 815 wakati 000414
P17_SP00138 969
P17_ST00163 kwanari: 05785020
P17_SP00139 1817
P17_ST00164 146 kwete, 000005
P17_TL00026 1839 840
P17_ST00165 208 handisiri 707000400
P17_SP00140 347 1877
P17_ST00166 366 1840 iye 410
P17_SP00141 1885
P17_ST00167 1852 musuo 76061
P17_SP00142
P17_ST00168 708 271 wakapfigwa 5303100005
P17_TL00027 618 1964 250
P17_ST00169 1973 nw 0.46
P17_SP00143 691 1997
P17_ST00170 797 hw 0.33 85
P17_TL00028 306 2035 873
P17_ST00171 2048 nwa 0.43
P17_SP00144 2072
P17_ST00172 nwe 800
P17_SP00145 595
P17_ST00173 nwo 836
P17_SP00146
P17_ST00174 nwu 606
P17_SP00147 111
P17_ST00175 1102 nwi 0.52
P17_TL00029 310 2108
P17_ST00176 hwa
P17_SP00148 403 2145
P17_ST00177 hwi 0.74 015
P17_SP00149 589
P17_ST00178 hwu
P17_SP00150 789
P17_ST00179 hwo 0.51
P17_SP00151 988 2146
P17_ST00180 2109 hwe
P17_TL00030 2182 1207
P17_ST00181 2183 12 2
P17_SP00152 2219
P17_ST00182 187 2194
P17_SP00153 281
P17_ST00183 sho 053
P17_SP00154 429
P17_ST00184 466
P17_SP00155 560
P17_ST00185 643 so
P17_SP00156 690
P17_ST00186
P17_SP00157 820
P17_ST00187 901
P17_SP00158 983
P17_ST00188 1021 07
P17_SP00159 1066
P17_ST00189 1149
P17_SP00160 1221 2218
P17_ST00190


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P19_LM00001 129 2216
RightMargin P19_RM00001 1363 128
BottomMargin P19_BM00001 2258 224
PrintSpace P19_PS00001 1234
TextBlock P19_TB00001 656 167 41
TextLine P19_TL00001 662 48 155 29
String P19_ST00001 66 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P19_SP00001 704 70 17
P19_ST00002 721 38 0.57 53
P19_SP00002 759 77
P19_ST00003 778 39 0.00 10
P19_TB00002 140 2118
P19_TL00002 626 146 241 26
P19_ST00004 67 SW 0.67
P19_SP00003 693 172 105
P19_ST00005 798 69 ZW 0.75 22
P19_TL00003 330 211 842
P19_ST00006 85 25 swe 000
P19_SP00004 415 249
P19_ST00007 520 88 swo
P19_SP00005 608 103
P19_ST00008 711 91 swu 0.64 307
P19_SP00006 802
P19_ST00009 905 87 swa 070
P19_SP00007 992
P19_ST00010 1095 swi 0.66 342
P19_TL00004 332 285 841
P19_ST00011 298 zwo
P19_SP00008 419 323 104
P19_ST00012 523 zwa
P19_SP00009 610 102
P19_ST00013 712 37 zwi 0.72 305
P19_SP00010 789 322
P19_ST00014 893 zwe
P19_SP00011 978
P19_ST00015 1082 zwu 0.84 004
P19_TL00005 136 359 1215
P19_ST00016 373 86 0.97
P19_SP00012 222 398 34
P19_ST00017 256 47 ra
P19_SP00013 303 151
P19_ST00018 454 361 76 0.99
P19_SP00014 530 36
P19_ST00019 566 nya 0.83 500
P19_SP00015 651 407 138
P19_ST00020 0.86
P19_SP00016 865 399
P19_ST00021 901 za 00
P19_SP00017 949 145
P19_ST00022 1094 56 na 30
P19_SP00018 1150 35
P19_ST00023 1185 44 ki 0.80 04
P19_SP00019 1229 397
P19_ST00024 1266 372
P19_TL00006 135 435 1217
P19_ST00025 448 24 0.16 8
P19_SP00020 160 472
P19_ST00026 197 83 nde 0.78 420
P19_SP00021 280 473
P19_ST00027 316 449
P19_SP00022 403 474
P19_ST00028 490 fa 0.93
P19_SP00023 532
P19_ST00029 567 89 mbi 0.98
P19_SP00024
P19_ST00030 031
P19_SP00025 779
P19_ST00031 864 437 ri 0.23
P19_SP00026 902
P19_ST00032 938 436 pi 0.65 33
P19_SP00027 982 483
P19_ST00033 1018
P19_SP00028 1105
P19_ST00034 1182 447 0.45 64
P19_SP00029
P19_ST00035 1264 400
P19_TL00007 511
P19_ST00036 524 u 0.42 5
P19_SP00030 166 549
P19_ST00037 201
P19_SP00031 288
P19_ST00038 390 513 14 i 0.56
P19_SP00032 404
P19_ST00039 441 512 75 0.92 002
P19_SP00033 516 550
P19_ST00040 619 ti 0.63 52
P19_SP00034 652
P19_ST00041 689 525
P19_SP00035 775
P19_ST00042 878 kwi 301
P19_SP00036 963
P19_ST00043 999
P19_SP00037 1086
P19_ST00044 1177 ne 80
P19_SP00038 1230
P19_ST00045 1267
P19_TL00008 137 586 1214
P19_ST00046 598 pacaponeswa 0.96 00000040000
P19_SP00039 444 633 20
P19_ST00047 464 112 seyi 0.95 00020
P19_SP00040 576 114
P19_ST00048 690 599 133 swera 00000
P19_SP00041 823 625
P19_ST00049 840 113 pao 0.91 3000
P19_SP00042 953 634
P19_ST00050 973 164 panesu 0.70 406006
P19_SP00043 1137
P19_ST00051 1241 110 cara-
P19_TL00009 646
P19_ST00052 658
P19_SP00044 223 683
P19_ST00053 242 124 nani 0.82 00530
P19_SP00045 366 684
P19_ST00054 503 nakarowa 0.89 80000000
P19_SP00046 726 18
P19_ST00055 744 647 nasati 0.85 800000
P19_SP00047 880 685
P19_ST00056 915 188 46 napiswa 0.81 8013000
P19_SP00048 1103 123
P19_ST00057 1226 126 swiza 00100
P19_TL00010 705
P19_ST00058 262 inomutsipa 4600430010
P19_SP00049 752
P19_ST00059 416 165 murefu 012053
P19_SP00050 581 743 100
P19_ST00060 681 159 douyai 805002
P19_SP00051
P19_ST00061 859 718 no 0.59 08
P19_SP00052
P19_ST00062 934 117 uswa 6200
P19_SP00053 1051
P19_ST00063 1153 200 wapiswa 0.79 7042000
P19_TL00011 764 1216
P19_ST00064 776 169 munwe 0.61 66060
P19_SP00054
P19_ST00065 327 118 wake 0000
P19_SP00055 445 150
P19_ST00066 595 234 pakatizwa 0.90 600020000
P19_SP00056 829 812
P19_ST00067 848 777 55
P19_SP00057 903
P19_ST00068 920 149 nadiki 0.58 808205
P19_SP00058 1069 134
P19_ST00069 1203 mazwi 40807
P19_TL00012 822 910 49
P19_ST00070 82 ake 0.69 720
P19_SP00059 220 860
P19_ST00071 238 836 ose 700
P19_SP00060 313 861
P19_ST00072 331 209 akapfana 21054080
P19_SP00061 540 870
P19_ST00073 642 837 nyora 02007
P19_SP00062
P19_ST00074 794 254 pakanezwa 244080500
P19_TL00013 606 925 295
P19_ST00075 926 tsw
P19_SP00063 695 960
P19_ST00076 799 dzw 630
P19_TL00014 283 998
P19_ST00077 96 tswi 0.71 5006
P19_SP00064 379 1035
P19_ST00078 481 1005 106 31 tswa 6000
P19_SP00065 587 1036
P19_ST00079 108 tswo 7000
P19_SP00066 797
P19_ST00080 109 tswu 0.77 0026
P19_SP00067 1011
P19_ST00081 1113 tswe 5000
P19_TL00015 255 1073 989
P19_ST00082 dzwe
P19_SP00068 369 1112
P19_ST00083 1074 dzwi 0.68 7005
P19_SP00069 579
P19_ST00084 682 121 dzwu 0.55 4255
P19_SP00070 803
P19_ST00085 dzwa 0.73 7300
P19_SP00071 1023
P19_ST00086 1126 dzwo 1000
P19_TL00016 142 1152
P19_ST00087 1160 se
P19_SP00072 189 32
P19_ST00088 221 1154
P19_SP00073 132
P19_ST00089 459 1155 4000
P19_SP00074 565
P19_ST00090 601
P19_SP00075 1194
P19_ST00091 817 74 mu 0.52 63
P19_SP00076 891
P19_ST00092 927
P19_SP00077 1032
P19_ST00093 1161 1158
P19_SP00078 1183
P19_ST00094 1251
P19_TL00017 141 1221
P19_ST00095 57 po 0.76 40
P19_SP00079 198 1268
P19_ST00096
P19_SP00080 340 1260 84
P19_ST00097 424 1235 ru 0.34
P19_SP00081 476
P19_ST00098
P19_SP00082 616
P19_ST00099
P19_SP00083 809
P19_ST00100 845 nda 730
P19_SP00084 930 1259
P19_ST00101 shi 065
P19_SP00085 1067
P19_ST00102 1101 0.62
P19_SP00086 1147 1258
P19_ST00103 1184 01
P19_SP00087
P19_ST00104 1227 0.88
P19_TL00018 143 1295
P19_ST00105 1309 50
P19_SP00088 191 1334
P19_ST00106 227 1297 116
P19_SP00089 343
P19_ST00107 59 ku 07
P19_SP00090 504
P19_ST00108 115
P19_SP00091 655
P19_ST00109 758 1296 58 06
P19_SP00092 816
P19_ST00110 852
P19_SP00093 909
P19_ST00111 945 0.94 2000
P19_SP00094 1061
P19_ST00112 43
P19_SP00095 1204 1333
P19_ST00113 1240
P19_TL00019 1370
P19_ST00114 fu
P19_SP00096 1408
P19_ST00115 5400
P19_SP00097 341 93
P19_ST00116 434 1383 me 0.60
P19_SP00098
P19_ST00117 541 1371
P19_SP00099 657
P19_ST00118 750 gu
P19_SP00100 808 1418
P19_ST00119 0.41
P19_SP00101 900
P19_ST00120 936 0010
P19_SP00102 1052 98
P19_ST00121 1382 pe 60
P19_SP00103 1205 1417
P19_ST00122 1242
P19_TL00020 1446 787
P19_ST00123 1454 45 ta
P19_SP00104 187 1484
P19_ST00124
P19_SP00105 338
P19_ST00125 440 1460 ye
P19_SP00106 493 1493
P19_ST00126 1447
P19_SP00107 1485 101
P19_ST00127 747 0.33 6
P19_SP00108
P19_ST00128 813 5205
P19_TL00021 1520 1211
P19_ST00129 274 pakanatswa 2000500000
P19_SP00109 1567
P19_ST00130 439 1521 kare
P19_SP00110 539 1559 148
P19_ST00131 687 215 taisetswa 001000000
P19_SP00111
P19_ST00132 922 1533 107 naco 8000
P19_SP00112 1029 1558
P19_ST00133 1165 192 tswanda 0.74 5000570
P19_TL00022 1579
P19_ST00134 1580 111 izere 72050
P19_SP00113 1618
P19_ST00135 1592
P19_SP00114 326 1617
P19_ST00136 346 156 micero 200010
P19_SP00115 502
P19_ST00137 rega 3020
P19_SP00116 707 1627
P19_ST00138 kuritswanya 05200000200
P19_SP00117 1014 1626
P19_ST00139 1117 pari 6003
P19_SP00118 1210 1624
P19_ST00140 1228 kuku- 02003
P19_TL00023 1638 1212
P19_ST00141 176 kudzwa 0.87 700000
P19_SP00119 321 1676
P19_ST00142 1651
P19_SP00120 395
P19_ST00143 414 171 narume 800200
P19_SP00121 585 1677 232
P19_ST00144 291 ndakaudzwa 7000040000
P19_SP00122 1108
P19_ST00145 1128 54 02
P19_SP00123
P19_ST00146 1202 sekuru 001250
P19_TL00024 1697
P19_ST00147 mabiza 600100
P19_SP00124 309 1735
P19_ST00148 328 1698 ari 022
P19_SP00125 388
P19_ST00149 230 kuyedzwa 00001000
P19_SP00126 637 1744
P19_ST00150 1710 naye
P19_SP00127 1745
P19_ST00151 ndinofadzwa 03400400000
P19_SP00128 1225
P19_ST00152 1243 nemi 0004
P19_TL00025 1756
P19_ST00153 1769 120 mose
P19_SP00129 263 1794
P19_ST00154 428 225 musasune 10000480
P19_SP00130 653 1795
P19_ST00155 673 236 kukudzwa 55018000
P19_SP00131
P19_ST00156 928 nano 0080
P19_SP00132 1037
P19_ST00157 154 gomba
P19_TL00026 144 1814 1180
P19_ST00158 1815 214 razadzwa 60003000
P19_SP00133 358 1853
P19_ST00159 378 1828
P19_SP00134 432
P19_ST00160 451 matombo 3000000
P19_SP00135 666 1854
P19_ST00161 770 355 wakakunadzwa 003004802000
P19_SP00136 1125
P19_ST00162 1145 179 neyiko 4007000
P19_TL00027 607 1916 312
P19_ST00163 ndw
P19_SP00137 1951
P19_ST00164 818 1924 27 nzw 0.53 670
P19_TL00028 246 1987 1027
P19_ST00165 1988 ndwi 8401
P19_SP00138 2025
P19_ST00166 ndwe 3300
P19_SP00139 2026
P19_ST00167 125 ndwo
P19_SP00140 814
P19_ST00168 919 ndwa
P19_SP00141 1043
P19_ST00169 1146 127 ndwu
P19_TL00029 260 2062 996
P19_ST00170 2075 nzwu
P19_SP00142 381 2100
P19_ST00171 485 nzwi
P19_SP00143 591
P19_ST00172 696 2074 nzwa 7400
P19_SP00144
P19_ST00173 917 119 nzwo
P19_SP00145 2099
P19_ST00174 1140 nzwe
P19_TL00030 2135
P19_ST00175 2144
P19_SP00146 2174
P19_ST00176
P19_SP00147 2173
P19_ST00177 497 2148 e
P19_SP00148 519
P19_ST00178 556
P19_SP00149 679 2172 153
P19_ST00179 832 2147 o
P19_SP00150 858
P19_ST00180 894 5002
P19_SP00151
P19_ST00181 1172 2149
P19_SP00152 1199
P19_ST00182 2136 122
P19_TL00031 2209 1208
P19_ST00183 2210 Ba
P19_SP00153 199 2248
P19_ST00184 235 2200
P19_SP00154
P19_ST00185 479
P19_SP00155 2247
P19_ST00186 560 0300
P19_SP00156
P19_ST00187 821 ka
P19_SP00157 875
P19_ST00188 911
P19_SP00158
P19_ST00189
P19_SP00159 2257
P19_ST00190


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P13_LM00001 131 2198
RightMargin P13_RM00001 1361 130
BottomMargin P13_BM00001 2239 243
PrintSpace P13_PS00001 1230
TextBlock P13_TB00001
TextLine P13_TL00001 677 47 153 28
String P13_ST00001 65 40 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P13_SP00001 717 68 22
P13_ST00002 739 II 0.36 66
P13_SP00002 767 75 23
P13_ST00003 790 2
P13_TL00002 145 1210 48
P13_ST00004 128 38 ndino 0.60 70083
P13_SP00003 273 169 37
P13_ST00005 310 132 178 nanani 0.68 8042700
P13_SP00004 488 106
P13_ST00006 594 133 nduni 0.74 30603
P13_SP00005 727 170
P13_ST00007 764 107 46 yake 1.00 0000
P13_SP00006 871 179 39
P13_ST00008 910 i 0.76
P13_SP00007 923
P13_ST00009 960 110 huru 0.43 7455
P13_SP00008 1070
P13_ST00010 1203 152 ndaka- 000000
P13_TL00003 143 190 1212
P13_ST00011 122 rinda 0.89 50000
P13_SP00009 265 228 36
P13_ST00012 301 109 hope 0.72 4060
P13_SP00010 410 238 82
P13_ST00013 492 191 208 ndiwani 0.97 20000000
P13_SP00011 700 229
P13_ST00014 736 192 121 ndini 0.67 50640
P13_SP00012 857
P13_ST00015 932 158 munda 05000
P13_SP00013 1090 30
P13_ST00016 1120 204 61 25 we 00
P13_SP00014 1181 32
P13_ST00017 1213 142 cikoro 0.95 030000
P13_TL00004 250
P13_ST00018 262 83 une 750
P13_SP00015 226 287
P13_ST00019 264 ndima 0.69 56400
P13_SP00016 406 288
P13_ST00020 444 263 54 24 na
P13_SP00017 498 80
P13_ST00021 578 251 372 nanopitipidzana 0.84 806000201210000
P13_SP00018 950 298
P13_ST00022 986 189 kupinda 0.75 0460600
P13_SP00019 1175 297
P13_ST00023 1257 98 nda- 2000
P13_TL00005 144
P13_ST00024 321 116 rama 0.80 6010
P13_SP00020 260 346
P13_ST00025 296 212 inonaima 0.86 00080002
P13_SP00021 508 347 73
P13_ST00026 581 unoendepi 0.83 4300060100
P13_SP00022 846 357 71
P13_ST00027 917 134 ndimi 06100
P13_SP00023 1051
P13_ST00028 1087 267 makarasika 0.87 3120050100
P13_TL00006 368
P13_ST00029 here 0.73 70500
P13_SP00024 405 105
P13_ST00030 369 375 91 31 tose
P13_SP00025 460
P13_ST00031 293 tinovunduka 0.78 03600500610
P13_SP00026 781 407
P13_ST00032 809 ndara 02022
P13_SP00027 941 117
P13_ST00033 1058 ndidzo 0.96 100000
P13_SP00028 1211 29
P13_ST00034 1240 112 hoko 0.82 7000
P13_TL00007 141 427
P13_ST00035 123 0.77 70400
P13_SP00029 464 217
P13_ST00036 481 428 udza 5000
P13_SP00030 588 466 27
P13_ST00037 615 197 mukadzi 1703105
P13_SP00031 812
P13_ST00038 840 429 129 amire 00020
P13_SP00032 969 465
P13_ST00039 998 440 34 pao, 0.94 00200
P13_SP00033 1121 474
P13_ST00040 1152 201 dokotera 0.85 50000013
P13_TL00008 487 815
P13_ST00041 499 167 33 anouya 110500
P13_SP00034 532 104
P13_ST00042 414 344 naipitukidzana 0.70 82312440030253
P13_SP00035 758 533
P13_ST00043 785 173 kuBuda 0.58 048380
P13_TL00009 723 645 57
P13_ST00044 ny 0.57
P13_TL00010 336 709 825
P13_ST00045 721 nyo 0.71 503
P13_SP00036 419 755
P13_ST00046 524 722 nya 0.92 020
P13_SP00037 607 756
P13_ST00047 711 nye 0.65 720
P13_SP00038 793
P13_ST00048 898 86 nyu 0.54 724
P13_SP00039 984
P13_ST00049 1089 72 nyi
P13_TL00011 139 784
P13_ST00050 794 84 0.81 500
P13_SP00040 223 828
P13_ST00051 795 300
P13_SP00041 332 829
P13_ST00052 430 797
P13_SP00042 510 830
P13_ST00053 540 42 re
P13_SP00043 582 821
P13_ST00054 680 002
P13_SP00044 753
P13_ST00055 780 796 69 ma
P13_SP00045 849 95
P13_ST00056 944 87 003
P13_SP00046 1031
P13_ST00057 ra
P13_SP00047 1104 90
P13_ST00058 1194 202
P13_SP00048 1278
P13_ST00059 1307 45
P13_TL00012 858
P13_ST00060 870 400
P13_SP00049 904
P13_ST00061 869 26
P13_SP00050 318 895
P13_ST00062 413 859 610
P13_SP00051 486 905
P13_ST00063 512 ka
P13_SP00052 566 896
P13_ST00064 670
P13_SP00053 752
P13_ST00065 779 55 pa
P13_SP00054 834
P13_ST00066 938 85 000
P13_SP00055 1023
P13_ST00067 ro
P13_SP00056 1097 103
P13_ST00068 1200 0.79
P13_SP00057 1287
P13_ST00069 1315 ci
P13_TL00013 933
P13_ST00070 35
P13_SP00058 222 979
P13_ST00071 945 52 ya
P13_SP00059 302 115
P13_ST00072 417 946 100
P13_SP00060 980
P13_ST00073 527 0.90 20
P13_SP00061 572 971
P13_ST00074 693 0.61 740
P13_SP00062 777
P13_ST00075 805 934 si 02
P13_SP00063 841 120
P13_ST00076 961 203
P13_SP00064 1048
P13_ST00077 1075 77 dza
P13_SP00065 970
P13_ST00078 1255 nya- 5004
P13_TL00014 140 1007 1209
P13_ST00079 76
P13_SP00066 216 1045
P13_ST00080 337 1021 81
P13_SP00067 418 1055
P13_ST00081 447 43 0.99
P13_SP00068 490 1046
P13_ST00082 519 1020
P13_SP00069 562
P13_ST00083 684
P13_SP00070 765
P13_ST00084
P13_SP00071 876 1054
P13_ST00085 906 1008 64 dzi
P13_SP00072
P13_ST00086 1103
P13_SP00073 1187
P13_ST00087 1217 53 ku
P13_SP00074 1270
P13_ST00088 1300 49 Ba 0.46
P13_TL00015 1081 1207
P13_ST00089 1094
P13_SP00075 224 1128
P13_ST00090 253 1095 03
P13_SP00076
P13_ST00091 326 0.56
P13_SP00077 378 188
P13_ST00092 005
P13_SP00078 638
P13_ST00093 666 mo
P13_SP00079 735 1119 206
P13_ST00094 001
P13_SP00080 1129
P13_ST00095
P13_SP00081
P13_ST00096 1146 pu
P13_SP00082
P13_ST00097 04
P13_SP00083
P13_ST00098 ri
P13_TL00016 137 1156 894
P13_ST00099 ja 60
P13_SP00084 1201
P13_ST00100 207 1169
P13_SP00085 290
P13_ST00101 1170 u 0.39 6
P13_SP00086 345
P13_ST00102 50
P13_SP00087
P13_ST00103 520 56 ho
P13_SP00088 576
P13_ST00104 602
P13_SP00089 675
P13_ST00105 778 74 mu
P13_SP00090 852
P13_ST00106 879
P13_SP00091
P13_ST00107 988 1157 pi 05
P13_TL00017 1232
P13_ST00108 195 tainyora 00001360
P13_SP00092 334 1277
P13_ST00109 363 1243 nezuro 000530
P13_SP00093 516 1269
P13_ST00110 636 1244 108 nane 8000
P13_SP00094 744
P13_ST00111 772 154 nyama 60010
P13_SP00095 926
P13_ST00112 953 ye 0.93
P13_SP00096 1003
P13_ST00113 1032 nyati 10000
P13_SP00097 1148
P13_ST00114 1253 6000
P13_TL00018 1289 1206
P13_ST00115 1291 147 rarisai 0.98 1000000
P13_SP00098 1328
P13_ST00116 316 1303 mose 3000
P13_SP00099 433
P13_ST00117 538 enda
P13_SP00100 647
P13_ST00118 673 panyasi 2040404
P13_SP00101 1337
P13_ST00119 po
P13_SP00102 1338
P13_ST00120 1290 rukona 540085
P13_SP00103
P13_ST00121 1219 nyika 03300
P13_TL00019 1349 1204
P13_ST00122 125 dzose 00000
P13_SP00104 266 1387 21
P13_ST00123 1350 dzine
P13_SP00105
P13_ST00124 102 wiza
P13_SP00106 529
P13_ST00125 619 244 nyamapipi 400001100
P13_SP00107 863 1396
P13_ST00126 885 200 wakatiza 00000200
P13_SP00108 1085 78
P13_ST00127 1163 182 ndipeno 0031080
P13_TL00020 1405
P13_ST00128 1419 nyere,
P13_SP00109 280 1453
P13_ST00129 333 ndinondovima 000003100200
P13_SP00110 643 1444
P13_ST00130 70
P13_SP00111 854
P13_ST00131 883 1406 157
P13_SP00112 1040
P13_ST00132 1068 make
P13_SP00113 1190 1443
P13_ST00133 1218 1418 126 mue 0300
P13_TL00021 1465
P13_ST00134 1466 nyimo
P13_SP00114 283 1512
P13_ST00135 420 1478 209 manyepo 0010000
P13_SP00115 629
P13_ST00136 657 79 ako 010
P13_SP00116 1503
P13_ST00137 881 92 biza 0510
P13_SP00117 973 1502
P13_ST00138 1002 rakanyura 000000000
P13_SP00118 1510
P13_ST00139 1276 1477
P13_TL00022 1524 703
P13_ST00140 1531 matope 000050
P13_SP00119 308 1571
P13_ST00141 412 munotinyimireyi 0240044110000000
P13_SP00120 1570 -188
P13_ST00142 637 1670 44 nj 0.24
P13_SP00121 681 1715
P13_ST00143 1680 nz 0.33
P13_TL00023 367 1742
P13_ST00144 1743 67 nje
P13_SP00122 434 1789
P13_ST00145 njo
P13_SP00123 609
P13_ST00146 714 58 nji
P13_SP00124
P13_ST00147 nju 600
P13_SP00125 948
P13_ST00148 1052 nja 0.91
P13_TL00024 340 1818 798
P13_ST00149 1831 nza
P13_SP00126 1855
P13_ST00150 1830 nzo
P13_SP00127 599
P13_ST00151 nze
P13_SP00128
P13_ST00152 886 nzi
P13_SP00129 952
P13_ST00153 1057 nzu
P13_TL00025 1889
P13_ST00154 1891 0.88
P13_SP00130 1938
P13_ST00155 242 1904
P13_SP00131 284 1929 88
P13_ST00156 421
P13_SP00132 1937
P13_ST00157 467 1892 14
P13_SP00133 1928
P13_ST00158 584 401
P13_SP00134 653
P13_ST00159 690
P13_SP00135
P13_ST00160 843
P13_SP00136 901 1936
P13_ST00161 937 1902
P13_SP00137 989 1927
P13_ST00162 1077 1890
P13_SP00138 1143 1935
P13_ST00163
P13_SP00139
P13_ST00164 1294 1903
P13_TL00026 138 1966
P13_ST00165 1967
P13_SP00140 2013
P13_ST00166
P13_SP00141 2012
P13_ST00167 1978 me
P13_SP00142 2003
P13_ST00168 449
P13_SP00143 493 2002
P13_ST00169 616
P13_SP00144
P13_ST00170 731
P13_SP00145 774
P13_ST00171 ze
P13_SP00146
P13_ST00172 985 1977
P13_SP00147 1059
P13_ST00173 1182
P13_SP00148 1259
P13_ST00174 1296 51 pe
P13_TL00027 2039
P13_ST00175 2054 zu
P13_SP00149 186 2078
P13_ST00176 2053 0.62 307
P13_SP00150
P13_ST00177 2040 0.63 531
P13_SP00151 470 2077
P13_ST00178 2052
P13_SP00152 551
P13_ST00179 705
P13_SP00153 718
P13_ST00180 ne 0.53
P13_SP00154 804 97
P13_ST00181 676
P13_SP00155 966 2076
P13_ST00182 1004 yi 0.64
P13_SP00156 1043 2085
P13_ST00183 1151
P13_SP00157 1226
P13_ST00184 1264 ndo 015
P13_TL00028 2113
P13_ST00185 2128 0.55 255
P13_SP00158 215 2152
P13_ST00186
P13_SP00159 278
P13_ST00187 385 2114 0.52 760
P13_SP00160 450 2151
P13_ST00188 489 2126 yo
P13_SP00161 542 2160
P13_ST00189
P13_SP00162
P13_ST00190 737 2125 030
P13_SP00163
P13_ST00191 919 tizu 0.25 8866
P13_SP00164 999 2150
P13_ST00192 1037
P13_SP00165 1086
P13_ST00193 1208
P13_SP00166 1275
P13_ST00194 1313 zi
P13_TL00029 2189
P13_ST00195
P13_SP00167 193 2226
P13_ST00196 230 2201
P13_SP00168 2225
P13_ST00197
P13_SP00169 355 2224
P13_ST00198 463 2200
P13_SP00170 2233
P13_ST00199 555


5/26/2011 10:38:10 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\AA00000217_METS.xml'


24
CHIWORORO
Vamwe vairwara zvirwere zvatinoziva. Mum we waipisa mu-viri mumwe waibuda ropa, mumwezve wakanga akafa makumbo namaoko. Vamwe vakanga vatofa rufu, Asi Jesu wakaporisa vose. Wakati: Tendai koga, zvose zvinobvira pano unotenda.
Jesu wakasarudza vadzidzi vake. Kuwanda kwavo 12. Mumwe wainzi Petrosi mumwezve Judasi. Petrosi waida Jesu kwazvo asi rimwe zuva wakatya vanhu akati handizivi Jesu. Wa-kazochema. Judasi ndiye wakandodana vavengi vakasunga Jesu. Asi Judasi wakazvidya mwoyo akazvisungirira.
Zvino vavengi vaya vakatora Jesu vakamurovera padanda. Danda rinonzi muchinjikwa. Matanda maviri akachinjikana. Jesu wakafirapo pamuchinjikwa. Wakafira vatadzi. Wakatifirawo isu. Vose vanotenda kwaari unovagamuchira. Ropa rajesu rino-suka zvivi zvedu zvose. Mwoyo womunhu wakasvibiswa nezvi-vi asi ropa rajesu rinogona kuuchenesa.
Jesu wakavigwa asi nezuva retatu wakamuka akambofambazve panyika. Kwapera mazuva 40 wakakwira kudenga achionekwa


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 548
LeftMargin P26_LM00001 196 1842
RightMargin P26_RM00001 1296 195
BottomMargin P26_BM00001 2390 92
PrintSpace P26_PS00001 1100
TextBlock P26_TB00001 1038 1042
TextLine P26_TL00001 212 558 1006 40
String P26_ST00001 753 CONTENT ABGCDcfEFG WC 0.40 CC 6287475476
SP P26_SP00001 965 598 67
P26_ST00002 1032 186 38 HIJ 0.45 762
P26_TL00002 250 658 941 143
P26_ST00003 46 KLMNOOPQRS^ 0.49 646086504210
P26_SP00002 1191 704 -862
P26_ST00004 329 756 772 45 TVIDWXVZ 0.61 4400801748
P26_TL00003 278 951 878 247
P26_ST00005 49 abBcdrfefghij 0.59 0080166278048
P26_SP00003 1156 1000 -859
P26_ST00006 297 1053 833 47 klmnqopqrs^ 0.68 120480106010
P26_SP00004 1130 -755
P26_ST00007 375 1153 676 tuvnwxyz 0.67 060802308
P26_TL00004 347 1349 745 237
P26_ST00008 1234567890 0.33 6843786687
P26_SP00005 1092 1398 -555
P26_ST00009 537 1577 9 0.00 10
P26_SP00006 546 1586 59
P26_ST00010 605 11
P26_SP00007 616 57
P26_ST00011 673 1576
P26_SP00008 682 1585
P26_ST00012 739 8
P26_SP00009 747 61
P26_ST00013 808 1570 15 i 0.17
P26_SP00010 816 60
P26_ST00014 876
P26_TB00002 794 2134 502 256
P26_TL00005 813 2164 440 63
P26_ST00015 2185 90 42 THIS 0.19 8888
P26_SP00011 903 2227 23
P26_ST00016 926 2176 127 44 VOLUHE 0.18 887888
P26_SP00012 2220
P26_ST00017 1079 2170 64 41 HAS 0.20 887
P26_SP00013 1143 2211 25
P26_ST00018 1168 85 BEEN 0.21 8886
P26_TL00006 820 392
P26_ST00019 2230 240 WlCROFlLMtO 0.23 82787887888
P26_SP00014 1060 2279 24
P26_ST00020 1084 2226 37 36 Vi 0.28 86
P26_SP00015 1121 2262
P26_ST00021 1147 65 THE 888
P26_TL00007 825 2269 455
P26_ST00022 2284 211 48 UNIVERSTT 7888887888
P26_SP00016 1036 2332 29
P26_ST00023 1065 2278 Of 87
P26_SP00017 1103 2316
P26_ST00024 1132 148 43 FLORIDA 8788888
P26_TL00008 830 2335 192
P26_ST00025 LIBRARIES 587788885


THIS VOLUME HAS BEEN MICROFILMED BY THE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES *


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P3_LM00001 336 2281
RightMargin P3_RM00001 1423 68
BottomMargin P3_BM00001 2322 160
PrintSpace P3_PS00001 1087
TextBlock P3_TB00001 732 222 54
TextLine P3_TL00001 738 47 210 42
String P3_ST00001 CONTENT A.M.D.G. WC 0.74 CC 50134310
P3_TB00002 196 1062 244
P3_TL00002 389 209 992 62
P3_ST00002 213 228 57 GEQRGE 0.39 871855
SP P3_SP00001 617 270 52
P3_ST00003 669 211 269 60 FORTUNE 0.48 5860483
P3_SP00002 938 271
P3_ST00004 990 391 61 COLLECTION 0.49 6650405578
P3_TL00003 350 283 1008 153
P3_ST00005 346 396 90 RUGWARO 0.50 3555636
P3_SP00003 746 436 67
P3_ST00006 813 172 81 RWE 0.45 726
P3_SP00004 985 417 71
P3_ST00007 1056 302 125 CIPoThI 0.47 2725837
P3_TB00003 344 694 1048 268
P3_TL00004 360 705 1027
P3_ST00008 737 30 PUBLISHED 0.24 787787667
P3_SP00005 569 767 21
P3_ST00009 590 733 45 25 BY 0.64 07
P3_SP00006 635 758 20
P3_ST00010 655 730 76 THE 0.37
P3_SP00007 731 755
P3_ST00011 751 723 124 29 JESUIT 0.40 850858
P3_SP00008 875 752
P3_ST00012 895 716 179 FATHERS, 0.31 57786864
P3_SP00009 1074 19
P3_ST00013 1093 294 33 CHISHAWASHA. 0.43 036647776476
P3_TL00005 452 893 842 64
P3_ST00014 917 168 40 Apj>n>rrd 0.26 688783878
P3_SP00010 620 957 26
P3_ST00015 646 918 49 Inr 0.22 688
P3_SP00011 695 947
P3_ST00016 720 909 108 32 -Srhuol 0.20 7887885
P3_SP00012 828 941 28
P3_ST00017 856 916 51 u.c 0.16 878
P3_SP00013 907 935
P3_ST00018 932 905 38 34 hy 0.15 88
P3_SP00014 970 939 27
P3_ST00019 997 901 48 Un- 0.18 887
P3_SP00015 1045 930 24
P3_ST00020 1069 225 39 DeparlmniL 8888888888
P3_TB00004 482 2000 860 142
P3_TL00006 497 2003 839 56
P3_ST00021 2026 137 l'riiih'd 0.30 658388868
P3_SP00016 634 2059
P3_ST00022 659 al 0.25 86
P3_SP00017 692 2052
P3_ST00023 719 2022 Ihr 588
P3_SP00018 2050
P3_ST00024 794 2017 134 31 Mi^xi'^ 0.19 8610867710
P3_SP00019 928 2048
P3_ST00025 960 2014 101 ''¦"...., 0.36 87710737370
P3_SP00020 1061 2044
P3_ST00026 1089 247 36 Cln^hnwa^hd. 83810788810882
P3_TL00007 876 2109 87
P3_ST00027 1943. 0.80 00071
P3_TB00005 799 2248 624 74
P3_TL00008 2254 618
P3_ST00028 2255 207 fiVERSlTY 0.32 777774467
P3_SP00021 1006 2316
P3_ST00029 1026 2263 OF 77
P3_SP00022 1066 2302
P3_ST00030 1086 2259 140 FLORIDA 0.44 6671763
P3_SP00023 1226 2300 18
P3_ST00031 1244 173 44 LIBRARIES 378300768


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P12_LM00001 132 2187
RightMargin P12_RM00001 1360 131
BottomMargin P12_BM00001 2228 254
PrintSpace P12_PS00001 1228
TextBlock P12_TB00001 658 164 39
TextLine P12_TL00001 664 47 152 27
String P12_ST00001 65 2 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P12_SP00001 703 67 22
P12_ST00002 725 35 0.16 88
P12_SP00002 760 74 18
P12_ST00003 778 38
P12_TB00002 128 2100
P12_TL00002 661 134 155 36
P12_ST00004 25 b 1.00
P12_SP00003 686 170 105
P12_ST00005 791 135 34 d 0.70 3
P12_TL00003 406 209 676
P12_ST00006 55 bo 00
P12_SP00004 461 247 103
P12_ST00007 564 58 37 bu 0.82 03
P12_SP00005 622 246 102
P12_ST00008 724 44 bi 0.97
P12_SP00006 768
P12_ST00009 871 52 be 0.74 50
P12_SP00007 923
P12_ST00010 1028 54 ba
P12_TL00004 407 284 673
P12_ST00011 da
P12_SP00008 321
P12_ST00012 42 di 02
P12_SP00009 606 322
P12_ST00013 711 53 do
P12_SP00010 764
P12_ST00014 869 57 du 0.66 15
P12_SP00011 926 104
P12_ST00015 1030 de 0.83 30
P12_TL00005 138 358 1209
P12_ST00016 0.68 33
P12_SP00012 179 395 19
P12_ST00017 198 371 48 24 za
P12_SP00013
P12_ST00018 349
P12_SP00014 403 396
P12_ST00019 422 ra
P12_SP00015 469
P12_ST00020 571
P12_SP00016 625
P12_ST00021 662 359 ci 0.94 01
P12_SP00017 699
P12_ST00022 803
P12_SP00018 858
P12_ST00023 894 43 ki 0.93
P12_SP00019 937
P12_ST00024 975 si 0.77 04
P12_SP00020 1011 112
P12_ST00025 1123
P12_SP00021 1176
P12_ST00026 1212 0.80 40
P12_SP00022 1265
P12_ST00027 1302 45
P12_TL00006 434 1207
P12_ST00028 0.65
P12_SP00023 191 472
P12_ST00029 228 447 ro 0.95
P12_SP00024 273
P12_ST00030 309 pa 0.71
P12_SP00025 363 481
P12_ST00031 467 435 0.86 20
P12_SP00026 510
P12_ST00032 546 448 23 a 0.72
P12_SP00027 569
P12_ST00033 605
P12_SP00028 660
P12_ST00034 696 re
P12_SP00029 739 106
P12_ST00035 845 0.81
P12_SP00030 888 471
P12_ST00036 06
P12_SP00031 981 115
P12_ST00037 1096 0.84
P12_SP00032 1149
P12_ST00038 1168 ko
P12_SP00033 1222
P12_ST00039 1242 441 te 0.88
P12_SP00034 1281 21
P12_ST00040 0.33 75
P12_TL00007 507 1211
P12_ST00041 95 baci 0000
P12_SP00035 233 545
P12_ST00042 269 508 rako 4400
P12_SP00036
P12_ST00043 404 255 rakasakara 0.92 4200000010
P12_SP00037 659 126
P12_ST00044 785 94 biza
P12_SP00038 879
P12_ST00045 915 0.91 3000
P12_SP00039 1017
P12_ST00046 1053 129 ratiza 530610
P12_SP00040 1182
P12_ST00047 1286 509 63 isa 0.96 010
P12_TL00008 139 567
P12_ST00048 568 157 macira 000300
P12_SP00041 296
P12_ST00049 315 580 72 ose 000
P12_SP00042 387
P12_ST00050 408 71 mu 05
P12_SP00043 479
P12_ST00051 497 bokisi, 0.89 3000030
P12_SP00044 649 612
P12_ST00052 670 123 arege 03000
P12_SP00045 793 614
P12_ST00053 815 167 kuBiwa 0.85 008000
P12_SP00046 982 113
P12_ST00054 1095 hero 5040
P12_SP00047 1197 604
P12_ST00055 1233 bora, 0.63 04832
P12_TL00009 626
P12_ST00056 627 136 rirone 000080
P12_SP00048 274 144
P12_ST00057 418 377 nacamubadarisa 80003400000040
P12_SP00049 795 149
P12_ST00058 944 177 tariBata 0.78 00408040
P12_SP00050 1121
P12_ST00059 1157 639 ne 0.98
P12_SP00051 1210
P12_ST00060 1248 101 dibu 5003
P12_TL00010
P12_ST00061 190 murume 261560
P12_SP00052 329
P12_ST00062 365 700 86 uyu 0.58
P12_SP00053 451 733
P12_ST00063 487 687 227 anomirira 031543450
P12_SP00054 714
P12_ST00064 751 204 dokotera 10000070
P12_SP00055 955
P12_ST00065 1061 142 46 porisa 0.76 306400
P12_SP00056 1203 32
P12_ST00066 1235 raka- 60403
P12_TL00011 745 1048
P12_ST00067 746 194 muuyisa 2540000
P12_SP00057 333
P12_ST00068 369 219 kudoropa 05006040
P12_SP00058 588
P12_ST00069 692 arikusona 0.79 054252000
P12_SP00059 920 783
P12_ST00070 956 2000
P12_SP00060 1051
P12_ST00071 1087 100 rake 0.90
P12_TL00012 897
P12_ST00072 dz
P12_TL00013 344 969 792
P12_ST00073 971 dze
P12_SP00061 1008
P12_ST00074 524 970 76 dza 600
P12_SP00062
P12_ST00075 705 80 dzu 005
P12_SP00063 1007
P12_ST00076 890 dzi 401
P12_SP00064
P12_ST00077 1060 dzo 300
P12_TL00014 141
P12_ST00078 001
P12_SP00065 206 1089
P12_ST00079 242 1052 ka
P12_SP00066
P12_ST00080 302
P12_SP00067 476
P12_ST00081 512 ke
P12_SP00068
P12_ST00082 669
P12_SP00069
P12_ST00083 782
P12_SP00070 836 1088
P12_ST00084 942
P12_SP00071
P12_ST00085 1043 1064 na 0.56
P12_SP00072
P12_ST00086 1199 78
P12_SP00073 1277 31
P12_ST00087 1308
P12_TL00015 1126
P12_ST00088 1127 66 301
P12_SP00074 207 1164
P12_ST00089 243 1140 0.64 60
P12_SP00075 289
P12_ST00090 444
P12_SP00076 520 1163
P12_ST00091 556 1139 69 ma
P12_SP00077
P12_ST00092
P12_SP00078 166
P12_ST00093 002
P12_SP00079
P12_ST00094 973 0.61 07
P12_SP00080 1027 1173 168
P12_ST00095 1195
P12_SP00081 1260
P12_ST00096 1296 no
P12_TL00016 1201
P12_ST00097 1202 303
P12_SP00082 1240
P12_ST00098 1215 ya
P12_SP00083 295 150
P12_ST00099 445 1214
P12_SP00084 517 1239
P12_ST00100 553
P12_SP00085 607
P12_ST00101 644 504
P12_SP00086 709 140
P12_ST00102 849
P12_SP00087 914
P12_ST00103 950 ni
P12_SP00088 992
P12_ST00104
P12_SP00089 1073 137
P12_ST00105 28 u 0.34 6
P12_SP00090 1238
P12_ST00106 1275 77 0.87
P12_TL00017 1276 755
P12_ST00107 1285 ta
P12_SP00091 182 1315
P12_ST00108 220 400
P12_SP00092
P12_ST00109 399 fa
P12_SP00093 439 1314
P12_ST00110
P12_SP00094
P12_ST00111 656 1289 pe 0.69
P12_SP00095 708 1323
P12_ST00112 003
P12_SP00096 811
P12_ST00113 1290 sa
P12_TL00018 1351
P12_ST00114 1352 143 taiona 000030
P12_SP00097 285 1389
P12_ST00115 173 idzodzo 8004200
P12_SP00098 494 1388 116
P12_ST00116 610 99 uyai 0.59 8034
P12_SP00099 1397
P12_ST00117 180 kudzina 0700080
P12_SP00100 925
P12_ST00118 962 1364 gur 0.53 4625
P12_SP00101 1068 1398
P12_ST00119 1171 181 mupeno 061080
P12_TL00019 1410 1208
P12_ST00120 dziniriro 000802330
P12_SP00102 337 1448
P12_ST00121 449 186 madziro 0050050
P12_SP00103 635 1447
P12_ST00122 672 1423 200
P12_SP00104 744
P12_ST00123 apera 00000
P12_SP00105 909 1456 121
P12_ST00124 1411 dziri 00060
P12_SP00106 1132
P12_ST00125 1169 kupiko 0.75 0516040
P12_TL00020 1468
P12_ST00126 1477 91 tora
P12_SP00107 1507
P12_ST00127 1469 92 hari 5001
P12_SP00108 361 1506
P12_ST00128 398 133 dzako
P12_SP00109 531
P12_ST00129 654 dzimura 6000400
P12_SP00110 840
P12_ST00130 878 dzedu 00084
P12_SP00111 1015
P12_ST00131 1146 nadzimai 85002740
P12_TL00021 1528
P12_ST00132 176 nauyisa 8040000
P12_SP00112 317 1574
P12_ST00133 348 1540 109 nana 8000
P12_SP00113 457 1565
P12_ST00134 492 nano 8080
P12_SP00114 598
P12_ST00135 702 1541 192 0.67 051650
P12_SP00115
P12_ST00136 931
P12_SP00116 986 1566 26
P12_ST00137 1012 196 mukadzi 3500230
P12_SP00117
P12_ST00138 1231 1529 naka- 82000
P12_TL00022 1586 632 187
P12_ST00139 1594 cata
P12_SP00118 234 1625
P12_ST00140 tiBikire 00800020
P12_SP00119 503 1624
P12_ST00141 541 125 sadza 0.99
P12_SP00120 666 51
P12_ST00142 717 1736 nd
P12_TL00023 338 1810 829
P12_ST00143 1811 82 nde 0.55 850
P12_SP00121 420 1849
P12_ST00144 525 84 ndo 110
P12_SP00122 609 1848
P12_ST00145 nda
P12_SP00123 798
P12_ST00146 903 87 ndu
P12_SP00124 990
P12_ST00147 1094 73 ndi
P12_TL00024 1884
P12_ST00148 83 0.47 870
P12_SP00125 225 1925
P12_ST00149 251 1899
P12_SP00126 297 1924
P12_ST00150 1885 0.60 830
P12_SP00127 474 1923
P12_ST00151 1898
P12_SP00128 550
P12_ST00152 500
P12_SP00129 737 1922
P12_ST00153 767 fu
P12_SP00130 812
P12_ST00154 916 85 060
P12_SP00131 1001
P12_ST00155 1032 1886 052
P12_SP00132 1098
P12_ST00156
P12_SP00133
P12_ST00157 1309 1887
P12_TL00025 1958
P12_ST00158 1960 0.54
P12_SP00134 215 1997
P12_ST00159 1972
P12_SP00135 320 1996
P12_ST00160 0.73 304
P12_SP00136
P12_ST00161 530 1970 me
P12_SP00137 596
P12_ST00162 683 730
P12_SP00138 769 1995
P12_ST00163 805 1971
P12_SP00139
P12_ST00164
P12_SP00140
P12_ST00165 1047 1959 mi
P12_SP00141 1104
P12_ST00166 1181
P12_SP00142
P12_ST00167 1301 0.36
P12_TL00026 2031
P12_ST00168 2033
P12_SP00143 2070
P12_ST00169 265 2045
P12_SP00144 310 2069
P12_ST00170 346 68
P12_SP00145 414
P12_ST00171 515 2032 ji
P12_SP00146 2078
P12_ST00172 583 421
P12_SP00147 667 2068 122
P12_ST00173 789
P12_SP00148 873
P12_ST00174 910 56 ku
P12_SP00149 966
P12_ST00175 1003 ti
P12_SP00150 1033
P12_ST00176 1138 800
P12_SP00151
P12_ST00177 1249
P12_SP00152 1271
P12_ST00178
P12_TL00027 2106
P12_ST00179 2121 vu
P12_SP00153 197 2145
P12_ST00180 216 2108 456
P12_SP00154
P12_ST00181 323 2107
P12_SP00155 376
P12_ST00182 498 ri
P12_SP00156 532 2144
P12_ST00183
P12_SP00157 652
P12_ST00184 757 2119 e
P12_SP00158 2143
P12_ST00185 816
P12_SP00159 899
P12_ST00186 2113
P12_SP00160 1045
P12_ST00187 1081
P12_SP00161 1165
P12_ST00188 1270 2120 mu-
P12_TL00028 146 2181 431
P12_ST00189 2182
P12_SP00162 230 2220
P12_ST00190 334 2189
P12_SP00163 2219
P12_ST00191
P12_SP00164 480
P12_ST00192


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 43
LeftMargin P20_LM00001 133 2207
RightMargin P20_RM00001 1359 132
BottomMargin P20_BM00001 2250 232
PrintSpace P20_PS00001 1226
TextBlock P20_TB00001
TextLine P20_TL00001 673 49 151 28
String P20_ST00001 67 37 2 CONTENT WC 0.88 CC 1
SP P20_SP00001 710 69 22
P20_ST00002 732 36 18 0.14 88
P20_SP00002 768 77
P20_ST00003 790 66 34 3 ^ 0.00 10
P20_TL00002 141 1212 39
P20_ST00004 135 ri 0.36
P20_SP00003 175 172 38
P20_ST00005 213 124 ndwa 0.80 4102
P20_SP00004 337 138
P20_ST00006 475 147 47 25 so 1.00 00
P20_SP00005 522
P20_ST00007 559 134 123 0.79 3005
P20_SP00006 682 171 121
P20_ST00008 803 146 52 na 0.56 80
P20_SP00007 855
P20_ST00009 892 0.90 1200
P20_SP00008 1015
P20_ST00010 1136 57 ku 0.69 06
P20_SP00009 1193
P20_ST00011 1229 0.91 3000
P20_TL00003 139 208 1214
P20_ST00012 223 56 po
P20_SP00010 195 257
P20_ST00013 231 210 125 0.95 0200
P20_SP00011 356 247 120
P20_ST00014 476 222 45 24 ro 0.68 23
P20_SP00012 521 246
P20_ST00015 209 0.92
P20_SP00013 683
P20_ST00016 816
P20_SP00014 873
P20_ST00017 910 221 117 nzwa 4000
P20_SP00015 1027
P20_ST00018 1148 51 zu 0.73 05
P20_SP00016 1199
P20_ST00019 1235 118 0.74 4006
P20_TL00004 282 1141 40
P20_ST00020 284 106 nzwi 0.82 7000
P20_SP00017 322 32
P20_ST00021 279 53 ka
P20_SP00018 332 321 104
P20_ST00022 436 296
P20_SP00019 488
P20_ST00023 524 0.93 0003
P20_SP00020 641 320
P20_ST00024 745 85 bvu 005
P20_SP00021 830
P20_ST00025 866 295 0.84 4200
P20_SP00022 984
P20_ST00026 1088 283 42 fa
P20_SP00023 1130
P20_ST00027 1166 116 dzwa 0000
P20_TL00005 140 355 1210 48
P20_ST00028 357 290 wakatandwa 0.94 0000000500
P20_SP00024 430 395 27
P20_ST00029 457 370 55
P20_SP00025 512 394
P20_ST00030 539 162 nakuru 0.57 800636
P20_SP00026 701 180
P20_ST00031 881 260 kwaiendwa 000000000
P20_SP00027
P20_ST00032 1168 182 kupiko 0310000
P20_TL00006 415 1211
P20_ST00033 417 161 nasemi 800000
P20_SP00028 301 455 19
P20_ST00034 416 293 nakakundwa 0.81 8003041000
P20_SP00029 613 454
P20_ST00035 632 429 107 nesu 0.86 0005
P20_SP00030 739 86
P20_ST00036 825 302 46 munopindwa 0.89 0230013000
P20_SP00031 1127 462
P20_ST00037 1146 428
P20_SP00032 1201 453
P20_ST00038 1219 nashe 0.75 80030
P20_TL00007 143 474 1209
P20_ST00039 105 35 ooga 0.63 8303
P20_SP00033 248 523 127
P20_ST00040 375 276 panorindwa 2050020000
P20_SP00034 651 26
P20_ST00041 677 papi 40000
P20_SP00035 800
P20_ST00042 939 261 pakaendwa 201000000
P20_SP00036
P20_ST00043 1227 486 pano- 71104
P20_TL00008 533 1213
P20_ST00044 535 kandwa 104000
P20_SP00037 572 160
P20_ST00045 480 98 onai 0.85 0600
P20_SP00038 578
P20_ST00046 605 534 274 pakarindwa 3000135000
P20_SP00039 879 581
P20_ST00047 906 547 54 ne 0.64 70
P20_SP00040 960 571 29
P20_ST00048 989 181 shumba 0.78 075000
P20_SP00041 1170
P20_ST00049 1197 545 156 nezuro 300633
P20_TL00009 593
P20_ST00050 594 179 kutaura 0322030
P20_SP00042 631
P20_ST00051 347 149 kwako 30000
P20_SP00043 496
P20_ST00052 hakunzwike 0.71 6535500200
P20_SP00044
P20_ST00053 936 kwainanzwa 0.72 6013804003
P20_SP00045
P20_ST00054 1248 604 zuna 0.65 0580
P20_TL00010 652 785
P20_ST00055 666 94 rose 4400
P20_SP00046 234 691
P20_ST00056 338 653 226 hananzwe 70804000
P20_SP00047 564 690
P20_ST00057 157 kurena 260080
P20_SP00048 750
P20_ST00058 778 kwake 0.98 10000
P20_TL00011 623 752 243
P20_ST00059 mh 21
P20_SP00049 700 788
P20_ST00060 806 753 60 nh 50
P20_TL00012 801
P20_ST00061 802 99 mha 070
P20_SP00050 238 840
P20_ST00062 264
P20_SP00051 319 91
P20_ST00063 410 90 mhi 0.87 030
P20_SP00052 500 839
P20_ST00064 527 ko
P20_SP00053 582 87
P20_ST00065 669 mhe 060
P20_SP00054 767 838
P20_ST00066 796 814 re
P20_SP00055
P20_ST00067 927 100 mho 061
P20_SP00056
P20_ST00068 1055 815 u 0.39 6
P20_SP00057 1082
P20_ST00069 103 mhu 066
P20_SP00058 1271
P20_ST00070 1297 02
P20_TL00013 877
P20_ST00071 878 102 0.62 541
P20_SP00059 241 915
P20_ST00072 267 072
P20_SP00060
P20_ST00073 506 0.66 037
P20_SP00061 609
P20_ST00074 636 890 no 0.38 84
P20_SP00062 914
P20_ST00075 842 0.58 660
P20_SP00063 942
P20_ST00076 971 65 dzi 207
P20_SP00064 1036
P20_ST00077 1187 0.60 065
P20_SP00065 1289
P20_ST00078 1316 0.50
P20_TL00014 954
P20_ST00079 955 067
P20_SP00066 993
P20_ST00080 259 967 ru
P20_SP00067 308 992
P20_ST00081 385 ci 03
P20_SP00068 423
P20_ST00082 441 97 040
P20_SP00069 538
P20_ST00083 558 61 du 0.29
P20_SP00070 619
P20_ST00084 688
P20_SP00071
P20_ST00085 805 ni 0.34
P20_SP00072 850
P20_ST00086 0.76
P20_SP00073 1033
P20_ST00087 1052
P20_SP00074 1107 1002
P20_ST00088 1194 020
P20_SP00075 1291
P20_ST00089 1312 zi 04
P20_TL00015 1029
P20_ST00090 1030 050
P20_SP00076 1066
P20_ST00091 253 31
P20_SP00077 289
P20_ST00092 392
P20_SP00078 490
P20_ST00093 518 1042 33 nyu 0.61
P20_SP00079 1075
P20_ST00094 708
P20_SP00080 808 1067
P20_ST00095 836 ndo 300
P20_SP00081 921
P20_ST00096 948 0.55 17
P20_SP00082 996
P20_ST00097 1099 0.83
P20_SP00083
P20_ST00098 1225 mbge 0.97 0010
P20_TL00016 1103
P20_ST00099 1104 nha 0.52 760
P20_SP00084 224
P20_ST00100 250
P20_SP00085 306
P20_ST00101 409 0.77
P20_SP00086 494 1140
P20_ST00102 1116 mo
P20_SP00087 590
P20_ST00103 696 170
P20_SP00088 781
P20_ST00104 44
P20_SP00089 852
P20_ST00105 957 080
P20_SP00090
P20_ST00106 1070 si
P20_SP00091 1106
P20_ST00107 562
P20_SP00092 1296
P20_ST00108 1323 7
P20_TL00017 1178
P20_ST00109 1179 83 nhe
P20_SP00093 1217
P20_ST00110 249 1191 74 ma 0.59 08
P20_SP00094 323 1216 163
P20_ST00111 ti 01
P20_SP00095
P20_ST00112 570
P20_SP00096
P20_ST00113
P20_SP00097 888
P20_ST00114 126 0020
P20_SP00098 1041
P20_ST00115
P20_SP00099
P20_ST00116 1262 nhu 0.53 076
P20_TL00018 1253 713
P20_ST00117 1266 72 mu
P20_SP00100 211
P20_ST00118 056
P20_SP00101 328 1290
P20_ST00119 431 do
P20_SP00102
P20_ST00120 515
P20_SP00103 602
P20_ST00121 705 75 nhi 0.44 862
P20_SP00104 780
P20_ST00122 807 0.70
P20_TL00019 142 1327
P20_ST00123 1341 79 ane
P20_SP00105 1366
P20_ST00124 154 mhaka 03040
P20_SP00106 403 1365
P20_ST00125 119 yeyi 00000
P20_SP00107 550 1374
P20_ST00126 655 1328 193 mhumhi 0.51 567234
P20_SP00108 848
P20_ST00127 868 307 dzinorondera 000510150000
P20_SP00109 1175
P20_ST00128 159 mhuka 01503
P20_TL00020 1386
P20_ST00129 1387 nhasi 75001
P20_SP00110 266 1425
P20_ST00130 294 1393 164 tawana 000070
P20_SP00111 458 1424
P20_ST00131 485 maka
P20_SP00112 611
P20_ST00132 637 1399 pa
P20_SP00113 692 1433
P20_ST00133 719 114 rwizi 00301
P20_SP00114 833
P20_ST00134 1003 1400
P20_SP00115
P20_ST00135 hari
P20_SP00116
P20_ST00136 1222 130 muo 0463
P20_TL00021 1445
P20_ST00137 rucirikadzi 45024200200
P20_SP00117 389 1483
P20_ST00138 1458 rue 0300
P20_SP00118 520
P20_ST00139 549 mhuno 03550
P20_SP00119 709
P20_ST00140 737 1446 ndefu 30006
P20_SP00120 867
P20_ST00141 895 80004
P20_SP00121 1025 1484 113
P20_ST00142 1138 1459 215 munoona 3503061
P20_TL00022 1504
P20_ST00143 mhembge 1600000
P20_SP00122 363 1551
P20_ST00144 391 1517
P20_SP00123 444 1541
P20_ST00145 472 153 mhene 06010
P20_SP00124 625
P20_ST00146 122 here 50000
P20_SP00125 775 1542 155
P20_ST00147 930 237 nacazoona 810610052
P20_SP00126 1167
P20_ST00148 1195 1505 158 nhamo 50005
P20_TL00023 1563
P20_ST00149 1564 109 huru 6363
P20_SP00127 1601 148
P20_ST00150 396 ndiani 010010
P20_SP00128 543 1600
P20_ST00151 wakagara 02000010
P20_SP00129 793 1610
P20_ST00152 820 nhaka 550000
P20_SP00130 150
P20_ST00153 1134 1565 219 ticaswera 000000020
P20_TL00024 1622
P20_ST00154 nhambge 0700000
P20_SP00131 353 1669 112
P20_ST00155 465 169 ndaona 600060
P20_SP00132 634 1660
P20_ST00156 mhofu 02004
P20_SP00133
P20_ST00157 819 1635
P20_SP00134
P20_ST00158 893 1623 217 nhandare 21060060
P20_SP00135 1110 1661
P20_ST00159 1215 136 tasiya 000300
P20_TL00025 144 1681
P20_ST00160 runhare 0.67 4516040
P20_SP00136 325 1719
P20_ST00161 1694
P20_SP00137 408 1728
P20_ST00162 435 mharadzano 0600020000
P20_SP00138 718
P20_ST00163 887 1682 BaBa 8080
P20_SP00139 991 1720
P20_ST00164 1019 1683 ndiye 0.99
P20_SP00140 1729
P20_ST00165 178 muridzi 0332001
P20_TL00026 1740
P20_ST00166 1753 we
P20_SP00141 202 1778
P20_ST00167 1741 mhuri 05501
P20_SP00142 206
P20_ST00168 576 nhunzi 553003
P20_SP00143 734 30
P20_ST00169 764 273 dzinomhara 0001004010
P20_SP00144 1037
P20_ST00170 1065 1754
P20_SP00145 1119 1788
P20_ST00171 1147 maronda 0051500
P20_TL00027 1799 640
P20_ST00172 1812 pane 5010
P20_SP00146 1846
P20_ST00173 277 190 hwahwa 400600
P20_SP00147 467 1837
P20_ST00174
P20_SP00148
P20_ST00175 575 174 nhimbe 002000
P20_SP00149 749 -26
P20_ST00176 723 1902 zh 0.25 78
P20_TL00028 1974
P20_ST00177 zha
P20_SP00150 2011
P20_ST00178 mba
P20_SP00151 346
P20_ST00179 516
P20_SP00152 2012
P20_ST00180 621 1975 nje
P20_SP00153 2021 173
P20_ST00181 861 1976 zhu
P20_SP00154 941 2013
P20_ST00182 969
P20_SP00155 1013 168
P20_ST00183 1181 1977 76 zhe 670
P20_SP00156 1257 2014
P20_ST00184 1285 68
P20_TL00029 2049 1205
P20_ST00185 zhi
P20_SP00157 2085
P20_ST00186 236 59 nji 000
P20_SP00158 2095
P20_ST00187 399
P20_SP00159 466 2086
P20_ST00188 495
P20_SP00160 574
P20_ST00189 678 240
P20_SP00161 755
P20_ST00190 783 2050 nda 402
P20_SP00162 2087
P20_ST00191 896 2063 58 nu
P20_SP00163 2088
P20_ST00192 981 2051
P20_SP00164 1035
P20_ST00193 010
P20_SP00165
P20_ST00194
P20_TL00030 2123
P20_ST00195 2135 ra
P20_SP00166 188 2160
P20_ST00196
P20_SP00167 2159
P20_ST00197 364 81
P20_SP00168 445
P20_ST00198 2136
P20_SP00169 544
P20_ST00199 648
P20_SP00170 724 2161
P20_ST00200 2124 ke
P20_SP00171
P20_ST00201 828 2137 nye 610
P20_SP00172 909 2171
P20_ST00202 2125 dza
P20_SP00173 2162
P20_ST00203 vo
P20_SP00174 1172
P20_ST00204 1196 zho 220
P20_SP00175 1274
P20_ST00205 1299
P20_TL00031 2197 546
P20_ST00206 2198 360
P20_SP00176 2234
P20_ST00207 0100
P20_SP00177 382 2244
P20_ST00208
P20_SP00178
P20_ST00209 2199 470


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2521 WIDTH 1675
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS 916
LeftMargin P2_LM00001 120 398
RightMargin P2_RM00001 1670 5
BottomMargin P2_BM00001 1314 1207
PrintSpace P2_PS00001 1550
TextBlock P2_TB00001 1204 84 110
TextLine P2_TL00001 136 1224 52
String P2_ST00001 CONTENT ^ WC 0.00 CC 10
P2_TB00002 1606 64 156
P2_TL00002 1620 944 32
P2_ST00002 { 0.14 8


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P10_LM00001 131 2201
RightMargin P10_RM00001 1361 130
BottomMargin P10_BM00001 2242 240
PrintSpace P10_PS00001 1230
TextBlock P10_TB00001 668 146
TextLine P10_TL00001 674 47 134 29
String P10_ST00001 65 40 3 CONTENT WC 0.00 CC
SP P10_SP00001 714 68 18
P10_ST00002 732 8 0.13
P10_SP00002 750 76 17
P10_ST00003 767
P10_TB00002 127 2115
P10_TL00002 137 133 1212 49
P10_ST00004 148 52 34 pe 0.83 30
P10_SP00003 189 182 27
P10_ST00005 216 141 46 31 tu 0.69 06
P10_SP00004 262 172 28
P10_ST00006 290 147 45 25 ra 0.97 00
P10_SP00005 335 153
P10_ST00007 488 58 pu 0.54 26
P10_SP00006 546 181
P10_ST00008 573 32 37 ti 1.00
P10_SP00007 605 171
P10_ST00009 633 53 38 ka
P10_SP00008 686 154
P10_ST00010 840 55 pa 0.87 20
P10_SP00009 895 180
P10_ST00011 921 54 0.92
P10_SP00010 975
P10_ST00012 1002 44 24 re 0.72 50
P10_SP00011 1046
P10_ST00013 1200 35 60
P10_SP00012 1255
P10_ST00014 1282 67 pi 200
P10_TL00003 138 208 1213 48
P10_ST00015 223 u 0.73 2
P10_SP00013 165 247
P10_ST00016 192 222 0.81
P10_SP00014 246 256
P10_ST00017 273 209 mi
P10_SP00015 331 104
P10_ST00018 435 221 ru 0.76 13
P10_SP00016 483
P10_ST00019 510 0.98 000
P10_SP00017 577 255 105
P10_ST00020 682 220
P10_SP00018 728
P10_ST00021 754 0.86
P10_SP00019 809
P10_ST00022 913 215 43 ta
P10_SP00020 956
P10_ST00023 982
P10_SP00021 1037 103
P10_ST00024 1140 56 ha 0.84
P10_SP00022 1196
P10_ST00025 1221
P10_SP00023 1276 19
P10_ST00026 1295 na 0.68
P10_TL00004 139 282
P10_ST00027 296 113 pao 0.70 2045
P10_SP00024 252 330
P10_ST00028 278 258 mukomana 0.88 06000100
P10_SP00025 536 320
P10_ST00029 564 295 79 ane 070
P10_SP00026 643
P10_ST00030 672 157 tuhone 0.65 254080
P10_SP00027 829
P10_ST00031 963 nakaipa 0.79 8000050
P10_SP00028 1143 329
P10_ST00032 1170 294 nanopo- 8070200
P10_TL00005 140 341
P10_ST00033 350 99 39 pota 0000
P10_SP00029 239 389
P10_ST00034 370 342 169 harawa 0.85 602000
P10_SP00030 539 379
P10_ST00035 567 51 iri 054
P10_SP00031 618
P10_ST00036 645 184 kupema 0.71 073060
P10_SP00032 388
P10_ST00037 966 96 hosi 0.80 5002
P10_SP00033 1062 380
P10_ST00038 1089 inomira 0.78 0702310
P10_SP00034 1270
P10_ST00039 1296 353 po
P10_TL00006 400 1215
P10_ST00040 402 144 pakati 020032
P10_SP00035 283 449
P10_ST00041 310 414
P10_SP00036 364 448
P10_ST00042 391 205 nasikana 80011050
P10_SP00037 596 439 78
P10_ST00043 211 takapiwa 20006000
P10_SP00038 885
P10_ST00044 912 401 106 mari 0.91 0300
P10_SP00039 1018 438
P10_ST00045 1045 413 4000
P10_SP00040 1158 85
P10_ST00046 1243 406 111 pete- 0.95 00002
P10_TL00007 459
P10_ST00047 473 nura 0.60 5640
P10_SP00041 498
P10_ST00048 272 460 178 muceka 0.82 370000
P10_SP00042 450
P10_ST00049 477 91 kuti 0005
P10_SP00043 568 497
P10_ST00050 597 472 uuone 0.74 66000
P10_SP00044 738 119
P10_ST00051 857 238 inopepeta, 0.93 0003000300
P10_SP00045 1095 507
P10_ST00052 1124 228 haivuvute 0.64 500078730
P10_TL00008 519 1214
P10_ST00053 520 170 nanoda 0.59 806080
P10_SP00046 309 558
P10_ST00054 327 kutiperekera 163000000040
P10_SP00047 623 566
P10_ST00055 701 wakanonoka 0020000000
P10_SP00048 995 557
P10_ST00056 1014 156 kupeta 021030
P10_SP00049
P10_ST00057 1189 525 164 mtero 480001
P10_TL00009
P10_ST00058 578 naka 5330
P10_SP00050 251 616
P10_ST00059 378 579 142 tipeno 004080
P10_SP00051 625
P10_ST00060 547 591 0.94
P10_SP00052 602
P10_ST00061 629 kunata 068020
P10_SP00053 786
P10_ST00062 924 tainaka 0008010
P10_SP00054 1093
P10_ST00063 1119 paari 0.96
P10_SP00055 1238
P10_ST00064 1264 90 nari 8000
P10_TL00010 637
P10_ST00065 638 kupura 041400
P10_SP00056 304
P10_ST00066 417 197 tinociisa 0.90 104000200
P10_SP00057 614 675
P10_ST00067 640 123 papi 0.75 30530
P10_SP00058 763 684
P10_ST00068 882 61 ari 0.77 051
P10_SP00059 943
P10_ST00069 970 mukuru 0.61 250544
P10_SP00060 1152
P10_ST00070 1179 649 174 panewe 006000
P10_TL00011 772 89
P10_ST00071 797 4 .
P10_SP00061 678 801
P10_ST00072 734 S 0.16
P10_TL00012 836
P10_ST00073 gi
P10_SP00062 454 883
P10_ST00074 848 ga
P10_SP00063 610
P10_ST00075 715 ge
P10_SP00064 766
P10_ST00076 871 go
P10_SP00065
P10_ST00077 1029 gu 0.34
P10_TL00013 143 922 1211 36
P10_ST00078 923
P10_SP00066 195 958
P10_ST00079 0.56 80
P10_SP00067 274 948
P10_ST00080 359 0.67 15
P10_SP00068 957
P10_ST00081 440 wa 04
P10_SP00069 505 947 84
P10_ST00082 589 05
P10_SP00070 644
P10_ST00083 671 0.46
P10_SP00071 721 83
P10_ST00084 804 0.89
P10_SP00072
P10_ST00085
P10_SP00073 940 81
P10_ST00086 1021
P10_SP00074 1077
P10_ST00087 1104
P10_SP00075 1150
P10_ST00088
P10_SP00076 1280
P10_ST00089 1308
P10_TL00014 984 1209
P10_ST00090 998
P10_SP00077 1033
P10_ST00091 999 70 mo
P10_SP00078 292 1023
P10_ST00092 397
P10_SP00079 453
P10_ST00093 479
P10_SP00080 531
P10_ST00094 997
P10_SP00081 689 1032
P10_ST00095 717 ko
P10_SP00082
P10_ST00096 878 0.66
P10_SP00083 934
P10_ST00097 960 986 59 01
P10_SP00084 1019 1022
P10_ST00098 1122 985 ku
P10_SP00085 1180 23
P10_ST00099 1203 16
P10_SP00086 1259
P10_ST00100 1283 69 ma
P10_TL00015 1058
P10_ST00101 1072
P10_SP00087 1107
P10_ST00102 1059
P10_SP00088 277 1097
P10_ST00103 308
P10_SP00089 354
P10_ST00104 458 1071
P10_SP00090 1106
P10_ST00105 537 1060 ri 0.99
P10_SP00091 1096
P10_ST00106 609
P10_SP00092 654 122
P10_ST00107 776 0.47
P10_SP00093 832
P10_ST00108 867 02
P10_SP00094 925
P10_ST00109 961 1066 0.55
P10_SP00095 1007 120
P10_ST00110 1127
P10_SP00096 1185
P10_ST00111
P10_SP00097
P10_ST00112 1311
P10_TL00016 1134 1210
P10_ST00113 1147
P10_SP00098 196 1181
P10_ST00114 234 do 0.57
P10_SP00099 1172
P10_ST00115 326
P10_SP00100 371 1171
P10_ST00116 508 1146
P10_SP00101 561
P10_ST00117 ro
P10_SP00102
P10_ST00118 680
P10_SP00103 726
P10_ST00119 860
P10_SP00104 915
P10_ST00120 951
P10_SP00105 1009
P10_ST00121
P10_SP00106 1101
P10_ST00122 1220
P10_SP00107 1265
P10_ST00123 1302
P10_TL00017 1208
P10_ST00124
P10_SP00108 177 1245
P10_ST00125 42
P10_SP00109
P10_ST00126
P10_SP00110 302 82
P10_ST00127 384 co
P10_SP00111 432
P10_ST00128 452
P10_SP00112 504 1254 86
P10_ST00129 590 11
P10_SP00113 639
P10_ST00130 658 1219
P10_SP00114 711
P10_ST00131 730
P10_SP00115 774 87
P10_ST00132 861 to
P10_SP00116 904 21
P10_ST00133
P10_SP00117 977
P10_ST00134 1063 fu 0.23
P10_SP00118 1109
P10_ST00135 1128
P10_SP00119
P10_ST00136 1266 14 i 0.63
P10_SP00120
P10_ST00137 1300
P10_TL00018 1281 1207
P10_ST00138 1294 125 mupe 0.58 3660
P10_SP00121 269 1329 33
P10_ST00139 107 gaBa 0080
P10_SP00122 409 1328
P10_ST00140 444
P10_SP00123 490 1319
P10_ST00141 526 mukaka 050000
P10_SP00124 710
P10_ST00142 746 102 roga 5000
P10_SP00125
P10_ST00143 1288 173 maguta 300500
P10_SP00126 1192
P10_ST00144 1227 124 here 20000
P10_TL00019 1340
P10_ST00145 1353 194 anogona 0703130
P10_SP00127 338 1388
P10_ST00146 373 151 kutora 040010
P10_SP00128 524 1378
P10_ST00147 551 1341 116 gumi 2200
P10_SP00129 667 1387
P10_ST00148 699 1347 cete
P10_SP00130 788
P10_ST00149 893 gana
P10_SP00131 1000
P10_ST00150 201 rakaBata 30008050
P10_SP00132
P10_ST00151 1237 118 huku 5605
P10_TL00020 1400
P10_ST00152 1412
P10_SP00133 198 1447
P10_ST00153 232 152 musuo 43010
P10_SP00134 1437
P10_ST00154 420 115 paiti: 000300
P10_SP00135 535 1446
P10_ST00155 574 1411 gogogo 100000
P10_SP00136 739
P10_ST00156 garai 00703
P10_SP00137
P10_ST00157 1013 20031
P10_SP00138 1132
P10_ST00158 1252 1413 101 nose
P10_TL00021 1459
P10_ST00159 1471 nanogomera 8000000000
P10_SP00139 426 1506 150
P10_ST00160 576 93 pasi
P10_SP00140 669 1505
P10_ST00161 705 1472 pose
P10_SP00141 807
P10_ST00162 846 210 pakaoma 1000004
P10_SP00142 1056
P10_ST00163 1204 gororo 100010
P10_TL00022 1517
P10_ST00164 1518 rawira
P10_SP00143 289 1555
P10_ST00165 324 1530 72 mu
P10_SP00144 396
P10_ST00166 427 186 mugodi; 5700031
P10_SP00145 613 1565
P10_ST00167 650 270 rinogumina 6300000370
P10_SP00146 920
P10_ST00168 207 nakacera 85000030
P10_SP00147 1226 1556
P10_ST00169 109 guna 0680
P10_TL00023 1576
P10_ST00170 1589 gur 0.36 8655
P10_SP00148 248 1624 204
P10_ST00171 gore 0200
P10_SP00149 1623
P10_ST00172 587 206 rakapera 10001050
P10_SP00150 793
P10_ST00173 830 1577 161 taigara 0040050
P10_SP00151 991
P10_ST00174 1027
P10_SP00152 1081
P10_ST00175 1125 gomo
P10_SP00153 1249
P10_ST00176 1292 62 iro
P10_TL00024 1635
P10_ST00177 1648 225 magonera 30008013
P10_SP00154 365 1683
P10_ST00178 73 ose 030
P10_SP00155 474 1673
P10_ST00179 40200
P10_SP00156 634
P10_ST00180 1636 132 tigere 140030
P10_SP00157 803
P10_ST00181 918 257 waregereyi 0050003000
P10_SP00158 1175
P10_ST00182 145 kumu- 05050
P10_TL00025 1694 1162
P10_ST00183 190 fugidza 56001000
P10_SP00159 1742
P10_ST00184 434 1695 tiritoga; 204100000
P10_SP00160 615
P10_ST00185 635 takaoniwa 000100000
P10_SP00161 874 1732
P10_ST00186 910 kuBata 038220
P10_SP00162 1733
P10_ST00187 100 Basa
P10_SP00163
P10_ST00188 1240 1696 300
P10_TL00026 1828
P10_ST00189 y 0.48 5
P10_TL00027 411 1892 673
P10_ST00190 1905 yo
P10_SP00164 465 1940
P10_ST00191 569 1904 ya
P10_SP00165 622 1939
P10_ST00192 ye
P10_SP00166 777
P10_ST00193 881 57 yu 03
P10_SP00167 938 1938
P10_ST00194 1041 yi
P10_TL00028 1969
P10_ST00195 1981
P10_SP00168 2017
P10_ST00196 227
P10_SP00169 2007 121
P10_ST00197 393 1982
P10_SP00170 446 2015
P10_ST00198 482
P10_SP00171 2005
P10_ST00199 1980
P10_SP00172 712 2014
P10_ST00200 748 we
P10_SP00173 810
P10_ST00201 1979
P10_SP00174 2013
P10_ST00202 1024 no
P10_SP00175
P10_ST00203
P10_SP00176
P10_ST00204
P10_TL00029 2042
P10_ST00205 2059
P10_SP00177 2092
P10_ST00206 0.35 6
P10_SP00178 249 2083
P10_ST00207 281 2044
P10_SP00179 2082
P10_ST00208 2057
P10_SP00180 493 2090
P10_ST00209 513 2043 ni
P10_SP00181 2080
P10_ST00210
P10_SP00182 631
P10_ST00211 737 2055
P10_SP00183 2089
P10_ST00212 808
P10_SP00184 852
P10_ST00213 872
P10_SP00185 926
P10_ST00214 si
P10_SP00186 1067 2081
P10_ST00215 1087
P10_SP00187
P10_ST00216 1244 2056 a
P10_SP00188 1268
P10_ST00217
P10_TL00030 2117
P10_ST00218 2133
P10_SP00189 2167
P10_ST00219 261 2132
P10_SP00190 314 2166
P10_ST00220 419 2119 vi
P10_SP00191 2156
P10_ST00221 496 2131
P10_SP00192 549 2164
P10_ST00222 653 2130
P10_SP00193 681 2155
P10_ST00223
P10_SP00194 770
P10_ST00224 890
P10_SP00195 944
P10_ST00225 010
P10_SP00196 1028 112
P10_ST00226 ne
P10_SP00197 1193
P10_ST00227 2118
P10_SP00198
P10_ST00228 1274 77 006
P10_TL00031 2191
P10_ST00229 2196 Ba 0.42
P10_SP00199 2234
P10_ST00230 226 2208
P10_SP00200 2241
P10_ST00231 2193
P10_SP00201 2231
P10_ST00232 475
P10_SP00202 2230
P10_ST00233 542 2205
P10_SP00203 595 2238
P10_ST00234 2204 se
P10_SP00204 757 2229
P10_ST00235 795 2192
P10_SP00205
P10_ST00236
P10_SP00206 950
P10_ST00237 ci
P10_SP00207
P10_ST00238
P10_SP00208 1191
P10_ST00239
P10_SP00209 1269
P10_ST00240 1305


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 646
LeftMargin P4_LM00001 176 1134
RightMargin P4_RM00001 1318 173
BottomMargin P4_BM00001 1780 702
PrintSpace P4_PS00001 1142
TextBlock P4_TB00001 386 650 318 496
TextLine P4_TL00001 400 656 294 30
String P4_ST00001 86 CONTENT First WC 0.34 CC 85676
SP P4_SP00001 486 686 22
P4_ST00002 508 134 29 Edition 0.72 5403600
P4_SP00002 642 685 46
P4_ST00003 688 679 6 1.00
P4_TL00002 403 748 284
P4_ST00004 749 125 28 Second 0.80 700031
P4_SP00003 528 777 25
P4_ST00005 553 0.56 5604076
P4_TL00003 402 839 262
P4_ST00006 103 Third 0.50 28076
P4_SP00004 505 868 24
P4_ST00007 529 135 0.76 3017003
P4_TL00004 929 283
P4_ST00008 Fourth 0.48 705467
P4_SP00005 527 958
P4_ST00009 551 930 0.65 5603027
P4_TL00005 404 1020 248
P4_ST00010 91 Fifth 0.73 20208
P4_SP00006 495 1049
P4_ST00011 519 1021 133 0.71 0605007
P4_TL00006 405 1113 251
P4_ST00012 94 Sixth 0.64 80207
P4_SP00007 499 1141
P4_ST00013 523 0.66 0265603
P4_TB00002 1034 506
P4_TL00007 1057 654 244 36
P4_ST00014 655 90 31 1935. 0.38 28874
P4_SP00008 1147 45
P4_ST00015 1192 109 (.5000) 0.21 8787886
P4_TL00008 1050 744 245 37
P4_ST00016 747 1938. 08871
P4_SP00009 1140
P4_ST00017 1186 (2500) 0.25 767787
P4_TL00009 836 246
P4_ST00018 837 1939. 17780
P4_SP00010 1139
P4_ST00019 1185 110 mm 0.14 88
P4_TL00010 1048 927 247
P4_ST00020 1940. 0.44 38680
P4_SP00011 1138 960 47
P4_ST00021 (4000) 0.55 368160
P4_TL00011 1018
P4_ST00022 1943. 0.43 28756
P4_SP00012 1052
P4_ST00023 (20<)(.)) 0.42 087728735
P4_TL00012 1110
P4_ST00024 89 0.47
P4_SP00013 1143
P4_ST00025 (2000) 278570
P4_TB00003 610 1326 476 122
P4_TL00013 625 441 48
P4_ST00026 1341 33 3
P4_SP00014 647 1374 42
P4_ST00027 689 1336 35 1262 0.86 5000
P4_SP00015 779 1371 41
P4_ST00028 820 1330 115 05092 00000
P4_SP00016 935 1366 40
P4_ST00029 975 34 0734 0000
P4_TL00014 628 1396
P4_ST00030 1412 32
P4_SP00017 1444
P4_ST00031 692 1407 0.89 4000
P4_SP00018 782 1441
P4_ST00032 822 1401
P4_SP00019 937 1437
P4_ST00033 978
P4_TB00004 1534 502
P4_TL00015 191 1542 436 70
P4_ST00034 1577 THIS 0.16 8888
P4_SP00020 279 1612 23
P4_ST00035 302 1562 127 VOLWE 0.19 87788
P4_SP00021 429 1608
P4_ST00036 454 1553 64 HAS 0.15 888
P4_SP00022 518 1594
P4_ST00037 543 84 68 Sy:'' 888668
P4_TL00016 197 1600 391 61
P4_ST00038 1631 63 f 0.20 78
P4_SP00023 260 1661
P4_ST00039 266 1625 59 aof 0.18 887
P4_SP00024 325
P4_ST00040 331 1615 106 44 iLeo 77788
P4_SP00025 437 1659
P4_ST00041 460 38 ^ 0.00 10
P4_SP00026 498 1645 26
P4_ST00042 524 '^^¦ 0.08 6101010
P4_TL00017 210 1720 194 56
P4_ST00043 LIBRA^IES 0.17 7878810886
P4_TB00005 776 1484
P4_TB00006 578 1230 104


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 50
LeftMargin P5_LM00001 118 2072
RightMargin P5_RM00001 1372 119
BottomMargin P5_BM00001 2122 360
PrintSpace P5_PS00001 1254
TextBlock P5_TB00001
TextLine P5_TL00001 642 56 231 26
String P5_ST00001 27 CONTENT a WC 1.00 CC
SP P5_SP00001 669 82 28
P5_ST00002 697 22 25 e
P5_SP00002 719 81 32
P5_ST00003 751 9 1 0.52 4
P5_SP00003 760
P5_ST00004 792 24 o
P5_SP00004 816 31
P5_ST00005 847 u 0.68 3
P5_TL00002 141 120 1214 36
P5_ST00006 35 oeaui 0.85 50001
P5_SP00005 372 155 100
P5_ST00007 472 121 233 euaio 0.90 00013
P5_SP00006 705 156 99
P5_ST00008 804 230 iouae 0.81 53000
P5_SP00007 1034 91
P5_ST00009 1125 aouei 0.67 04435
P5_TL00003 142 195 37
P5_ST00010 uoiea 0.75 05601
P5_SP00008 373 96
P5_ST00011 469 197 232 oaoia 0.76 20540
P5_SP00009 701 97
P5_ST00012 798 206 237 eoeao 00000
P5_SP00010 1035 94
P5_ST00013 1129 227 uiuia 0.95 01000
P5_TL00004 269 1211 38
P5_ST00014 279 248 aaoua 0.93 00300
P5_SP00011 389 306
P5_ST00015 486 271 214 eeiu 0.83 03300
P5_SP00012 700 307
P5_ST00016 800 272 211 eiioe 0.66 40335
P5_SP00013 1011 111
P5_ST00017 1122 uuiui 00002
P5_TL00005 622 356 245
P5_ST00018
P5_SP00014 647 381 29
P5_ST00019 676 357
P5_SP00015 702 382
P5_ST00020 730 23
P5_SP00016 753
P5_ST00021 785
P5_SP00017 811
P5_ST00022 842 0.46
P5_TL00006 735 455
P5_ST00023 n
P5_TL00007 406 519 682
P5_ST00024 530 no 00
P5_SP00018 462 556 104
P5_ST00025 566 531 55 na 0.69 60
P5_SP00019 621 103
P5_ST00026 724 58 nu 0.41 83
P5_SP00020 782
P5_ST00027 886 53 ne
P5_SP00021 939 105
P5_ST00028 1044 44 ni 0.84 30
P5_TL00008 139 593 1212
P5_ST00029 602 0.61
P5_SP00022 167 627
P5_ST00030 194 0.94 10
P5_SP00023 250 628 122
P5_ST00031 604
P5_SP00024 395 629
P5_ST00032 423
P5_SP00025 467
P5_ST00033 589 14 i
P5_SP00026 603 630
P5_ST00034 45
P5_SP00027 674
P5_ST00035 796 605
P5_SP00028 820
P5_ST00036 848 0.64 70
P5_SP00029 904
P5_ST00037 1025 2
P5_SP00030 1039
P5_ST00038 1066
P5_SP00031 1121
P5_ST00039 1226 54
P5_SP00032 1280
P5_ST00040 1308 595 43
P5_TL00009 666
P5_ST00041
P5_SP00033 163
P5_ST00042 190 677
P5_SP00034 246
P5_ST00043 351 678 0.78 40
P5_SP00035 405 703
P5_ST00044 432 0.63
P5_SP00036 487
P5_ST00045 591 679 05
P5_SP00037 649
P5_ST00046
P5_SP00038 732
P5_ST00047 836
P5_SP00039 860
P5_ST00048 888
P5_SP00040 943
P5_ST00049 970 0.70
P5_SP00041 1026 704
P5_ST00050
P5_SP00042 1153 19
P5_ST00051 1172
P5_SP00043 1216
P5_ST00052 1235
P5_SP00044 1290 18
P5_ST00053 667
P5_TL00010 626 128
P5_ST00054
P5_SP00045 165 776
P5_ST00055 192 0.59 80
P5_SP00046
P5_ST00056 277
P5_SP00047 301 777
P5_ST00057 329 752 21
P5_SP00048 384 340
P5_ST00058 853 m
P5_TL00011 375 916 749
P5_ST00059 926 72 mu
P5_SP00049 447 952
P5_ST00060 550 927 mo
P5_SP00050 620 953
P5_ST00061 723 mi 0.86 20
P5_SP00051 781
P5_ST00062 884 928 69 ma
P5_SP00052
P5_ST00063 1056 68 me 0.92
P5_TL00012 989 1210
P5_ST00064 999
P5_SP00053 1024
P5_ST00065
P5_SP00054 264 134
P5_ST00066 398 1001
P5_SP00055
P5_ST00067 494
P5_SP00056 549 133
P5_ST00068
P5_SP00057 696
P5_ST00069
P5_SP00058 132
P5_ST00070 913 0.88 02
P5_SP00059 985
P5_ST00071
P5_SP00060 1067
P5_ST00072 1200 67
P5_SP00061 1267
P5_ST00073 1295
P5_TL00013 1064
P5_ST00074 1075
P5_SP00062 1100
P5_ST00075 238
P5_SP00063
P5_ST00076 429 1076
P5_SP00064 484 1101
P5_ST00077 510 0.56
P5_SP00065 579
P5_ST00078
P5_SP00066 707
P5_ST00079 734 0.79
P5_SP00067 803 115
P5_ST00080 918
P5_SP00068 987
P5_ST00081 1014
P5_SP00069 1069
P5_ST00082 1190
P5_SP00070
P5_ST00083 1241
P5_SP00071 1309
P5_ST00084 1337 12 0.38 6
P5_TL00014 1137 1209
P5_ST00085 1149 04
P5_SP00072 213 1173
P5_ST00086 241
P5_SP00073 294 1174
P5_ST00087 322
P5_SP00074 380
P5_ST00088
P5_SP00075 553
P5_ST00089 573
P5_SP00076 597
P5_ST00090 616
P5_SP00077 672
P5_ST00091 0.58
P5_SP00078 790
P5_ST00092 817
P5_SP00079 873
P5_ST00093 901
P5_SP00080 925
P5_ST00094
P5_SP00081 1021
P5_ST00095 1132
P5_SP00082 1201
P5_ST00096 1220 13
P5_SP00083 1233
P5_ST00097 1252
P5_SP00084 1277
P5_ST00098 1297 0.98
P5_TL00015 140 1224 619 124
P5_ST00099
P5_SP00085 164 1248
P5_ST00100 193
P5_SP00086 1249
P5_ST00101 273
P5_SP00087 341
P5_ST00102 368
P5_SP00088 424 309
P5_ST00103 733 1322 v
P5_TL00016 408 1385
P5_ST00104 1397 52 va
P5_SP00089 460 1423 102
P5_ST00105 562 vu 0.73
P5_SP00090 618
P5_ST00106 721 51 ve
P5_SP00091 772
P5_ST00107 877 42 vi
P5_SP00092 919
P5_ST00108 vo
P5_TL00017 136 1460 1213
P5_ST00109 1461 0.53
P5_SP00093 148 1497
P5_ST00110 178 1472
P5_SP00094 1498
P5_ST00111 352 1473 0.91 01
P5_SP00095 407
P5_ST00112 435 0.71
P5_SP00096 489
P5_ST00113 609 41 0.82 03
P5_SP00097 650
P5_ST00114
P5_SP00098 746
P5_ST00115 867 0.62
P5_SP00099 920
P5_ST00116 948
P5_SP00100 1003 113
P5_ST00117 1116
P5_SP00101 1171
P5_ST00118 1198 0.77
P5_SP00102
P5_ST00119 1281 naa 0.43 880
P5_TL00018 135 1534
P5_ST00120 1547
P5_SP00103 191 1572
P5_ST00121 219
P5_SP00104 270
P5_ST00122 409 71
P5_SP00105 480
P5_ST00123 508
P5_SP00106
P5_ST00124 576 1535 57
P5_SP00107 633 1571
P5_ST00125 0.72
P5_SP00108 852
P5_ST00126 879 1546
P5_SP00109 935 146
P5_ST00127 1081 95 o-na 0400
P5_SP00110 1176
P5_ST00128 1203 ma-i-ri 0004010
P5_TL00019 1610
P5_ST00129 1611 188 mu-vimi 2420606
P5_SP00111 1648
P5_ST00130 1623 290 a-no-mu-o-na 0.96 000000000400
P5_SP00112 641
P5_ST00131 283 i-no-vu-vu-ta 3000203100000
P5_SP00113 1059 1647
P5_ST00132 1195 152 vi-mari 0100085
P5_TL00020 137 1685
P5_ST00133 114 ne-ni 0.89 40001
P5_SP00114 251 1722 106
P5_ST00134 1696 a-no-vu-va 1020004400
P5_SP00115 588
P5_ST00135 729 1791 V) 0.26 77
P5_TL00021 1856
P5_ST00136 1868
P5_SP00116 461 1894
P5_ST00137 565 1867
P5_SP00117 615
P5_ST00138 0.35 84
P5_SP00118 1893
P5_ST00139 865 0.28 85
P5_SP00119 917
P5_ST00140 1020
P5_TL00022 1930 39
P5_ST00141 1944 0.33
P5_SP00120 157 1969
P5_ST00142 186 1943
P5_SP00121 239 143
P5_ST00143 1932
P5_SP00122 1968
P5_ST00144 422 0.45
P5_SP00123 475 129
P5_ST00145 1942
P5_SP00124 655
P5_ST00146 686
P5_SP00125 739 131
P5_ST00147 870
P5_SP00126 924
P5_ST00148
P5_SP00127 1004 145
P5_ST00149 1931
P5_SP00128
P5_ST00150 1219 34 ri
P5_SP00129 1253
P5_ST00151 1282 66
P5_TL00023 2003
P5_ST00152 2017 na-no-o-na 8030050620
P5_SP00130 367 2043
P5_ST00153 397 2016 ma-na 00020
P5_SP00131 534 2042
P5_ST00154 639 2015 na-na 80300
P5_SP00132 761 2041
P5_ST00155 780 204 na-na-ni 814013000
P5_SP00133 984
P5_ST00156 1090
P5_SP00134 1141
P5_ST00157 1170 2005
P5_SP00135 1182
P5_ST00158
P5_SP00136 1265
P5_ST00159 1294
P5_TL00024 2079
P5_ST00160 2093 92 a-no 7080
P5_SP00137 226 2118
P5_ST00161 254 2080 262 na-no-vi-ma 0.87 80000000140
P5_SP00138 516 224
P5_ST00162 740 a-ma-i 104004
P5_SP00139 875 2116
P5_ST00163 903 2091 304 na-no-o-na-na 8007000040000
P5_SP00140 1207 2117
P5_ST00164 2081 112 nemi


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P11_LM00001 130 2186
RightMargin P11_RM00001 1363 128
BottomMargin P11_BM00001 2230 252
PrintSpace P11_PS00001 1233
TextBlock P11_TB00001 678 145 40
TextLine P11_TL00001 684 50 133 28
String P11_ST00001 68 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P11_SP00001 724 71 18
P11_ST00002 742 17 9 0.13 8
P11_SP00002 759 78
P11_ST00003 776 41
P11_TB00002 129 2101
P11_TL00002 143 135 1213 48
P11_ST00004 136 196 38 tinociisa 0.92 020001200
P11_SP00003 339 174 36
P11_ST00005 375 121 47 payi 0.91 00030
P11_SP00004 496 183 104
P11_ST00006 600 92 31 tora 0.94 0020
P11_SP00005 692 27
P11_ST00007 719 109 yako 1.00 0000
P11_SP00006 828
P11_ST00008 856 148 102 35 yose
P11_SP00007 958 114
P11_ST00009 1072 15 37 i 0.87 1
P11_SP00008 1087 173
P11_ST00010 1114 93 hari 0.88 1030
P11_SP00009 1207 26
P11_ST00011 123 46 yani 0.89 00005
P11_TL00003 142 194 1215
P11_ST00012 195 138 yeuka 0.90 00400
P11_SP00010 280 241
P11_ST00013 308 178 cirayiro 00200040
P11_SP00011 486 242
P11_ST00014 514 208 49 25 ca 00
P11_SP00012 563 233
P11_ST00015 589 163 nakuru 0.64 800354
P11_SP00013 752 154
P11_ST00016 906 127 hama 3000
P11_SP00014 1033
P11_ST00017 1068 107 yake
P11_SP00015 1175
P11_ST00018 1203 yakafa 000030
P11_TL00004 141 253 1214
P11_ST00019 254 282 nanosekeyi 80200000000
P11_SP00016 423 301
P11_ST00020 552 313 wakaregereyi 001040004000
P11_SP00017 865 302
P11_ST00021 901 165 kuuya 0.84 072000
P11_SP00018 1066 147
P11_ST00022 39 cikoro 000000
P11_TL00005
P11_ST00023 314 91 ciye
P11_SP00019 360 30
P11_ST00024 263 155 cinoda 0.79 004080
P11_SP00020 418 351
P11_ST00025 445 292 kukoromoka 0.86 0020504020
P11_SP00021 737 167
P11_ST00026 904 327 83 33 uya 0.68 603
P11_SP00022 987
P11_ST00027 1015 326 54 ne 0.59 80
P11_SP00023 1069
P11_ST00028 1096 mari
P11_SP00024
P11_ST00029 1229 126 iyoyo 0.97 00000
P11_TL00006 372
P11_ST00030 156 yanika 0.98
P11_SP00025 297 419
P11_ST00031 324 373 58 iyi 0.85 400
P11_SP00026 382
P11_ST00032 409 94 pasi
P11_SP00027 503 103
P11_ST00033 606 223 hauyeuke 60400100
P11_SP00028 829
P11_ST00034 857 65 ico 000
P11_SP00029 922 410
P11_ST00035 950 here 0.76 60600
P11_SP00030 1073
P11_ST00036 1177 98 misi 6100
P11_SP00031 1275 411
P11_ST00037 1302 385 53 ya
P11_TL00007 431
P11_ST00038 444 ano 0.71 080
P11_SP00032 219 469
P11_ST00039 246 432 177 nairima 0.73 8005040
P11_SP00033
P11_ST00040 527 176 anocera 0.96 0000020
P11_SP00034 703 470
P11_ST00041 729 neyiko 0.93 3001000
P11_SP00035 907 478 106
P11_ST00042 1013 101 seyi, 0.82 60010
P11_SP00036 20
P11_ST00043 1134 220 hamuzine 0.61 40860380
P11_TL00008 491
P11_ST00044 72 su
P11_SP00037 213 529
P11_ST00045 317 112 kana 0.83 1050
P11_SP00038 429
P11_ST00046 456 504 166 34 wayera 000040
P11_SP00039 622 538 29
P11_ST00047 651 492 45 ciBawe, 0080000
P11_SP00040 818 537
P11_ST00048 849 132 cisiya 000400
P11_SP00041 981
P11_ST00049 1008 pao 0010
P11_SP00042 1120 111
P11_ST00050 1231 124 nano- 0.75 80102
P11_TL00009 140 551 1171
P11_ST00051 192 nanarira 0.77 80800000
P11_SP00043 332
P11_ST00052 359 kupoya.rufu 05000045056
P11_SP00044 598
P11_ST00053 754 nauyisa 0.70 8050600
P11_SP00045 932
P11_ST00054 959 159 nadiki, 0.65 8080024
P11_SP00046 1118 596
P11_ST00055 1145 nanayi! 0.80 8000005
P11_TL00010 741 650 13
P11_ST00056 j 0.21 7
P11_TL00011 442
P11_ST00057 42 jo 0.47 55
P11_SP00047 484 770
P11_ST00058 585 43 ja 0.56
P11_SP00048 628 771 100
P11_ST00059 728 32 ji
P11_SP00049 760
P11_ST00060 860 je
P11_SP00050
P11_ST00061 1001 ju 14
P11_TL00012 799 1219
P11_ST00062
P11_SP00051 845
P11_ST00063 205 812 na
P11_SP00052 260 837
P11_ST00064 361 800 01
P11_SP00053 392 846
P11_ST00065 811 ra 60
P11_SP00054 465
P11_ST00066 566
P11_SP00055 612
P11_ST00067 639 24 ru 02
P11_SP00056 688 836
P11_ST00068 790
P11_SP00057 833
P11_ST00069 56 ha
P11_SP00058 916 115
P11_ST00070 1031
P11_SP00059 1074
P11_ST00071 1105 co 0.57
P11_SP00060 1144 118
P11_ST00072 1262
P11_SP00061 1294
P11_ST00073 1321 ri
P11_TL00013 873 1217
P11_ST00074 874
P11_SP00062 920
P11_ST00075 204 887 51 ye
P11_SP00063 255
P11_ST00076 390
P11_SP00064 430 921
P11_ST00077 459 886
P11_SP00065 507 912 117
P11_ST00078 624
P11_SP00066 667
P11_ST00079 695 si
P11_SP00067 731
P11_ST00080 852 57 ku 04
P11_SP00068 909 911
P11_ST00081 934
P11_SP00069 965
P11_ST00082 993 ti 0.81 03
P11_SP00070 1025
P11_ST00083 1052 ka
P11_SP00071 1106
P11_ST00084 1224
P11_SP00072 1256
P11_ST00085 1284 69 mo
P11_TL00014 949 700
P11_ST00086 962 ge
P11_SP00073 191 996
P11_ST00087 216
P11_SP00074 259
P11_ST00088 06
P11_SP00075
P11_ST00089 443 0.54
P11_SP00076 489
P11_ST00090 513
P11_SP00077 555
P11_ST00091 656 0.58
P11_SP00078 702 995 23
P11_ST00092 725 0.66
P11_SP00079 772
P11_ST00093 956 ta
P11_TL00015 1022
P11_ST00094 1023 atirime 0500000
P11_SP00080 305 1061
P11_ST00095 333 1036 mu 05
P11_SP00081 405
P11_ST00096 95 jeke
P11_SP00082 524 1070
P11_ST00097 626 79 jira 1110
P11_SP00083 705
P11_ST00098 733 206 rakadayi 00008003
P11_SP00084 939
P11_ST00099 203 rinodura 30408540
P11_SP00085 1162
P11_ST00100 1265 1029
P11_TL00016 137 1082 1205
P11_ST00101 1084 110 jena, 10400
P11_SP00086 247 1129
P11_ST00102 274 uuye 5400
P11_SP00087 1130
P11_ST00103 415 naro
P11_SP00088 518 1121
P11_ST00104 621 jitika, 2230000
P11_SP00089
P11_ST00105 782 ugonauyisa 4108000000
P11_SP00090 1045
P11_ST00106 1151 1083 amai 0004
P11_SP00091
P11_ST00107 1289 1095 0.44 82 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nanocema
P11_TL00017 1142 1212
P11_ST00108 1155 nocema HypPart2
P11_SP00092 1180
P11_ST00109 341 88 joto
P11_SP00093 1188
P11_ST00110 458 99 rano 0.78 0080
P11_SP00094 557
P11_ST00111 146 rakafa
P11_SP00095
P11_ST00112 826 hauna 00300
P11_SP00096 968
P11_ST00113 992 81 jasi 0.74 6400
P11_SP00097
P11_ST00114 1102 040
P11_SP00098 1174
P11_ST00115 1254 1154 rega 5020
P11_TL00018 1200
P11_ST00116 1202 kutaura 0600600
P11_SP00099 318 1239 16
P11_ST00117 334 1201 jeye 1000
P11_SP00100 428 1248 86
P11_ST00118
P11_SP00101
P11_ST00119 642 jaha 0030
P11_SP00102 1247
P11_ST00120 762 rauya, 004100
P11_SP00103 903 21
P11_ST00121 924 189 ritumire 04050100
P11_SP00104 1113 19
P11_ST00122 1132 59
P11_SP00105 1191
P11_ST00123 1209 144 010000
P11_TL00019 1320 22
P11_ST00124 z
P11_TL00020 1384 646
P11_ST00125 1396 ze
P11_SP00106 1422 105
P11_ST00126 570 zi
P11_SP00107
P11_ST00127 711 1397 za
P11_SP00108 758
P11_ST00128 863 zu
P11_SP00109
P11_ST00129 1017 zo
P11_TL00021 139 1457
P11_ST00130 1470
P11_SP00110 186 1496
P11_ST00131 214 no
P11_SP00111 269
P11_ST00132 374 1458
P11_SP00112 1495
P11_ST00133 439
P11_SP00113 475
P11_ST00134 581 1471
P11_SP00114 630
P11_ST00135 658 52
P11_SP00115 710
P11_ST00136 815
P11_SP00116
P11_ST00137 889 ro
P11_SP00117
P11_ST00138 1038
P11_SP00118 1085
P11_ST00139
P11_SP00119 1141
P11_ST00140 1245
P11_SP00120 1291
P11_ST00141 1311 1469 re
P11_TL00022 1533
P11_ST00142 1546
P11_SP00121 1571
P11_ST00143
P11_SP00122 285
P11_ST00144 406
P11_SP00123 1570
P11_ST00145 471 1545 0.67
P11_SP00124
P11_ST00146 655
P11_SP00125
P11_ST00147
P11_SP00126 1569
P11_ST00148
P11_SP00127
P11_ST00149 929 ma
P11_SP00128 998
P11_ST00150 1026 12 0.36 6
P11_SP00129 122
P11_ST00151 1160
P11_SP00130 1208
P11_ST00152 1235
P11_SP00131 1281
P11_ST00153 1309 0.95
P11_TL00023 1608
P11_ST00154
P11_SP00132 175 1645
P11_ST00155 202 ni
P11_SP00133 244
P11_ST00156 272 1620
P11_SP00134 134
P11_ST00157 451
P11_SP00135 498
P11_ST00158
P11_SP00136 561 1644
P11_ST00159
P11_SP00137 634
P11_ST00160 769
P11_SP00138
P11_ST00161 844 1619
P11_SP00139
P11_ST00162
P11_SP00140
P11_ST00163 991
P11_SP00141 1034
P11_ST00164 1157
P11_SP00142 1204
P11_ST00165 1232
P11_SP00143 1280
P11_ST00166 1308
P11_TL00024 1680
P11_ST00167 1682
P11_SP00144 1719
P11_ST00168 224 1681
P11_SP00145 1718
P11_ST00169 287 1694
P11_SP00146 338
P11_ST00170 460
P11_SP00147 517
P11_ST00171 544 1693
P11_SP00148 592
P11_ST00172 620
P11_SP00149 665
P11_ST00173 786
P11_SP00150
P11_ST00174
P11_SP00151 933
P11_ST00175 961
P11_SP00152 1717
P11_ST00176
P11_SP00153
P11_ST00177
P11_SP00154 1263
P11_ST00178 63 zu-
P11_TL00025 1755
P11_ST00179 1756
P11_SP00155 197 1793
P11_ST00180 1768
P11_SP00156 273
P11_ST00181 378 ko
P11_SP00157 1792
P11_ST00182 1767
P11_SP00158 508
P11_ST00183
P11_TL00026 1830
P11_ST00184 1842 229 anozorora 040001020
P11_SP00159 369 1868
P11_ST00185 1843 zuna 0480
P11_SP00160 1867
P11_ST00186 188 rinopisa 22402302
P11_SP00161 1877 153
P11_ST00187 997 264 wakazotora 0100000010
P11_SP00162 1261
P11_ST00188 1290
P11_TL00027 1889
P11_ST00189 1890 zarira 005070
P11_SP00163 1927
P11_ST00190 1901 151 musuo 01040
P11_SP00164 452
P11_ST00191 musikana 03040000
P11_SP00165
P11_ST00192 ari 062
P11_SP00166 1926
P11_ST00193 946 184 kukama 040000
P11_SP00167
P11_ST00194 1271 1902 85 uyu
P11_TL00028 1947
P11_ST00195 1961 ane 020
P11_SP00168 1986
P11_ST00196 1949 zino
P11_SP00169
P11_ST00197 306 wakanazinisa 001082008030
P11_SP00170 751
P11_ST00198 anopa
P11_SP00171 1995
P11_ST00199 1014 zano 0040
P11_SP00172 1119 1985
P11_ST00200 1140 215 rakanaka 10003001
P11_TL00029 2006
P11_ST00201 2008 onai 0700
P11_SP00173 240 2045
P11_ST00202 284 2007 mazizi 000104
P11_SP00174 2044
P11_ST00203 476 2013 160 matatu 100000
P11_SP00175 636
P11_ST00204 896 90 0044
P11_SP00176 986
P11_ST00205 1016 108 izere 13030
P11_SP00177 1124
P11_ST00206 2019
P11_SP00178 1206
P11_ST00207 1244 dope 8000
P11_TL00030 2064
P11_ST00208 2066 198 naizinira 800008040
P11_SP00179 2104
P11_ST00209 376 2065 164 kudaro 008030
P11_SP00180 540 2103
P11_ST00210 578
P11_SP00181
P11_ST00211 2078 150 zeyesa
P11_SP00182 1024 2112
P11_ST00212 1062 168 mureza 002060
P11_SP00183 1230
P11_ST00213 1267 89 kuti
P11_TL00031 2123 1216
P11_ST00214 2136 nagouona 80203006
P11_SP00184 364 2172
P11_ST00215 485 2124 mazai 02113
P11_SP00185 618 2161
P11_ST00216 2137 73 ose
P11_SP00186
P11_ST00217 768 awira 40150
P11_SP00187 894
P11_ST00218 931 2125 3202
P11_SP00188 2170
P11_ST00219 1149 nanoBata 80008000
P11_TL00032 2183
P11_ST00220 Basa
P11_SP00189 2221
P11_ST00221 279 nanozopiwa 8003000300
P11_SP00190 2229
P11_ST00222 cipo 0013


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P14_LM00001 132 2170
RightMargin P14_RM00001 1359
BottomMargin P14_BM00001 2211 271
PrintSpace P14_PS00001 1227
TextBlock P14_TB00001 661 166
TextLine P14_TL00001 667 47 154 29
String P14_ST00001 65 40 3 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P14_SP00001 707 68 20
P14_ST00002 727 36 12 0.34 48
P14_SP00002 763 76 17
P14_ST00003 780
P14_TB00002 133 126 1226 474
P14_TL00002 140 1212
P14_ST00004 ndakapinda 0.80 4001003505
P14_SP00003 411 180
P14_ST00005 447 146 73 24 mu 0.72 05
P14_SP00004 520 170 35
P14_ST00006 555 njodzi 0.74 600502
P14_SP00005 695 179
P14_ST00007 731 109 38 huru 0.53 5336
P14_SP00006 840
P14_ST00008 876 54 33 yo 1.00 00
P14_SP00007 930
P14_ST00009 966 101 kufa 0000
P14_SP00008 1067 171
P14_ST00010 1221 131 nyika 0.89 50000
P14_TL00003 139 192
P14_ST00011 204 129 26 canza 0.96 01000
P14_SP00009 268 230 19
P14_ST00012 287 205 72 25 0.67 06
P14_SP00010 359
P14_ST00013 378 181 murimo 0.81 250003
P14_SP00011 559 18
P14_ST00014 577 87 uyu 0.66 504
P14_SP00012 664 238 86
P14_ST00015 750 353 rinonjenjemera 0.90 31004000000030
P14_SP00013 1103 239 66
P14_ST00016 1169 182 hokoyo! 0.82 6000006
P14_TL00004 251 1213
P14_ST00017 95 46 njiri 0.68 05073
P14_SP00014 235 297 32
P14_ST00018 267 252 194 37 inoruma 0.63 4706600
P14_SP00015 461 289 114
P14_ST00019 575 219 wakateya 0.94 00004000
P14_SP00016 794
P14_ST00020 829 njina 05080
P14_SP00017 943 298 120
P14_ST00021 1063 107 nzizi 00200
P14_SP00018 1170
P14_ST00022 1206 147 dzaka- 000003
P14_TL00005 310
P14_ST00023 311 paradza 0.95 0020010
P14_SP00019 321 357
P14_ST00024 317 163 31 matoro 300030
P14_SP00020 348
P14_ST00025 557 edu 0.56 084
P14_SP00021 643
P14_ST00026 678 323 ose 000
P14_SP00022 751
P14_ST00027 1002 tinofa 0.91 022000
P14_SP00023 1134 349
P14_ST00028 1153 53 ne
P14_SP00024
P14_ST00029 nzara 00050
P14_TL00006 142 369 1210
P14_ST00030 Bata 8040
P14_SP00025 237 407
P14_ST00031 273 382 zenze
P14_SP00026 399
P14_ST00032 435 44 re
P14_SP00027 479
P14_ST00033 516 370 108 hone 0.54 7180
P14_SP00028 624 118
P14_ST00034 742 376 100 guta 0.75 1430
P14_SP00029 842 416
P14_ST00035 878 89 riye 0.84 6000
P14_SP00030 967
P14_ST00036 1003 164 rinonzi 0000000
P14_SP00031 1167 408
P14_ST00037 1203 149 39 harare 202050
P14_TL00007 141 428
P14_ST00038 217 ndimirire 0.83 462010100
P14_SP00032 358 466
P14_ST00039 394 441 134 panze 10700
P14_SP00033 528 476 123
P14_ST00040 651 135 kanzi: 000006
P14_SP00034 786
P14_ST00041 823 265 kurumidzai 0.88 0620012000
P14_SP00035 1088 121
P14_ST00042 1209 436 144 taneta 0.70 335050
P14_TL00008 487 1211
P14_ST00043 501 0.61 70
P14_SP00036 525
P14_ST00044 213 488 165 nzendo 100020
P14_SP00037 526 103
P14_ST00045 481 110 nzou 5006
P14_SP00038 591
P14_ST00046 628 286 dzakawanda 4000000040
P14_SP00039 914
P14_ST00047 949 116 kuno 1600
P14_SP00040 1065 104
P14_ST00048 94 cera
P14_SP00041 1263
P14_ST00049 1299
P14_TL00009 547 1185
P14_ST00050 560 34 nzope 0.87 20040
P14_SP00042 274 594
P14_ST00051 zunza 04000
P14_SP00043 510 585
P14_ST00052 hanzu 50306
P14_SP00044 668
P14_ST00053 688 125 dzose 00000
P14_SP00045 813
P14_ST00054 917 katiyo 0.98 000100
P14_SP00046 1061
P14_ST00055 1080 91 kari 0034
P14_SP00047 1171
P14_ST00056 1189 137 kunze 0.78 15400
P14_TB00003 739 1472
P14_TL00010 619 745 257
P14_ST00057 mb
P14_SP00048 781 106
P14_ST00058 801 755 75 mv
P14_TL00011 293 841 902
P14_ST00059 mbo
P14_SP00049 393 880 105
P14_ST00060 498 97 mbe
P14_SP00050 595
P14_ST00061 699 mba
P14_SP00051 799 102
P14_ST00062 901 mbi
P14_SP00052 990 879
P14_ST00063 1093 mbu 001
P14_TL00012 303 922 887
P14_ST00064 934 mva
P14_SP00053 400 959
P14_ST00065 502 mvu 0.92 002
P14_SP00054 602
P14_ST00066 705 mvi 0.99
P14_SP00055 791
P14_ST00067 895 mvo
P14_SP00056 992
P14_ST00068 1095 933 mve
P14_TL00013 996
P14_ST00069 997 99
P14_SP00057 1035
P14_ST00070 56 da 0.57 80
P14_SP00058 330
P14_ST00071 mberi 13000
P14_SP00059 551 85
P14_ST00072 636 030
P14_SP00060 733 1034
P14_ST00073 769 1010 u 0.45 5
P14_SP00061 798
P14_ST00074 884 006
P14_SP00062 973 1037
P14_ST00075 1008 ra 02
P14_SP00063 1054 93
P14_ST00076 1147 0.64 505
P14_SP00064 1249
P14_ST00077 1285 dzi 200
P14_TL00014 1072
P14_ST00078 1073 98
P14_SP00065 240 1110
P14_ST00079 275 1086 na
P14_SP00066 328 1111
P14_ST00080 413 88 302
P14_SP00067
P14_ST00081 532 ri 30
P14_SP00068 567
P14_ST00082 654 0.85
P14_SP00069
P14_ST00083 782 1085 oa
P14_SP00070 835
P14_ST00084 0.62 460
P14_SP00071 1022
P14_ST00085 1058 ni
P14_SP00072 1102 1109
P14_ST00086 1190 005
P14_SP00073 1292
P14_ST00087 1327 o 0.93
P14_TL00015 143 1148
P14_ST00088 1161 23 a
P14_SP00074 1186
P14_ST00089 201 0.55 615
P14_SP00075
P14_ST00090 338 ya
P14_SP00076 392 1195 153
P14_ST00091 545 300
P14_SP00077 633
P14_ST00092 669 zi 01
P14_SP00078 706 155
P14_ST00093 861 13 i
P14_SP00079 874
P14_ST00094 905
P14_SP00080 1004 167
P14_ST00095 96
P14_SP00081 1267
P14_ST00096 1304 1162 49 zo
P14_TL00016 1222
P14_ST00097 1223 0.79 014
P14_SP00082 1260
P14_ST00098 rimi 1100
P14_SP00083 361
P14_ST00099 464 050
P14_SP00084 561
P14_ST00100 597 1235 50
P14_SP00085 647
P14_ST00101 683 51
P14_SP00086 734
P14_ST00102 855 he
P14_SP00087 909
P14_ST00103 945 020
P14_SP00088 1042
P14_ST00104 1163 gu 43
P14_SP00089 1219 1270
P14_ST00105 1254
P14_TL00017 1296
P14_ST00106 1297 55 ka
P14_SP00090 197 1335
P14_ST00107 229 di 0.73
P14_SP00091 272 1334
P14_ST00108 660
P14_SP00092 401 152
P14_ST00109 553
P14_SP00093 655
P14_ST00110 690 1309 za
P14_SP00094 738
P14_ST00111 773 206
P14_SP00095 875
P14_ST00112 911
P14_SP00096 958
P14_ST00113 1097 1310 ce
P14_SP00097 1143
P14_ST00114 1179
P14_SP00098 1275
P14_ST00115 1307 1311 45
P14_TL00018 1370
P14_ST00116 1371 58 do
P14_SP00099 1409
P14_ST00117 236
P14_SP00100 335
P14_ST00118 439 1383 pa 0.86
P14_SP00101 494 1417
P14_ST00119 530
P14_SP00102 626 1408
P14_ST00120 663
P14_SP00103 698
P14_ST00121 818 1372 42
P14_SP00104 860
P14_ST00122 896 040
P14_SP00105 995
P14_ST00123 1115
P14_SP00106
P14_ST00124 1205
P14_SP00107
P14_ST00125 1329 1385
P14_TL00019 1445
P14_ST00126
P14_SP00108 1483
P14_ST00127 1458
P14_SP00109 318
P14_ST00128 354 ko
P14_SP00110 409 222
P14_ST00129 631
P14_SP00111 729 1482
P14_ST00130 765
P14_SP00112 863
P14_ST00131 899 1446 62 ira
P14_SP00113 961
P14_ST00132 1178 fa
P14_SP00114 1484
P14_ST00133
P14_TL00020 1520
P14_ST00134 1534 ru 0.50 64
P14_SP00115 191 1558
P14_ST00135 227
P14_SP00116 314
P14_ST00136 351 1521 dza
P14_SP00117 427
P14_ST00137 531 1533
P14_SP00118 576
P14_ST00138 613
P14_SP00119 712
P14_ST00139 828 0.65 604
P14_SP00120 928 1559
P14_ST00140 964 60
P14_SP00121 1009
P14_ST00141 1130
P14_SP00122 1229
P14_ST00142 1264 1522 600
P14_TL00021 1598
P14_ST00143 1609
P14_SP00123 1634
P14_ST00144 255
P14_SP00124 71
P14_ST00145 420
P14_SP00125 513
P14_ST00146 533
P14_SP00126
P14_ST00147 656 003
P14_SP00127 756
P14_ST00148 775 1603 to
P14_SP00128 817 84
P14_ST00149 004
P14_SP00129 1000
P14_ST00150 1019 1610 28 0.41
P14_SP00130 1047
P14_ST00151 1127
P14_SP00131 1635
P14_ST00152 1245
P14_SP00132 1286
P14_ST00153 1305 ro
P14_TL00022 1694
P14_ST00154 130 imbai 43004
P14_SP00133 270 1733
P14_ST00155 306 156 pakare 400040
P14_SP00134 462 1742
P14_ST00156 499 150 rumbo 0.76 24400
P14_SP00135 649 1732
P14_ST00157 685 1707 ruye 5000
P14_SP00136 787 1741
P14_ST00158 907 1708 79 ane
P14_SP00137 986 21
P14_ST00159 1007 1695 mbereko 4000000
P14_SP00138 1208
P14_ST00160 124 mbiri 20312
P14_TL00023 1753
P14_ST00161 1766 rega 3010
P14_SP00139 1801
P14_ST00162 174 kuridza 0342000
P14_SP00140 448 1792
P14_ST00163 483 136 mbira
P14_SP00141 1791
P14_ST00164 724 1754 enda
P14_SP00142 834
P14_ST00165 870 208 kudondo 0080080
P14_SP00143 1078
P14_ST00166 1767 52
P14_SP00144
P14_ST00167 1204 148 mbezo
P14_TL00024 1812
P14_ST00168 1813 202 mbenene 0008080
P14_SP00145 341 1851
P14_ST00169 190 haitaure 70050420
P14_SP00146 568 1850
P14_ST00170 708 339 tinombozorora 0000100000000
P14_SP00147
P14_ST00171 1201 151 naBata 0.71 808000
P14_TL00025 138 1871
P14_ST00172 1872 mbena 00080
P14_SP00148 290 1910
P14_ST00173 325 1884 0.58 07
P14_SP00149 398 1909
P14_ST00174 Bani 8050
P14_SP00150
P14_ST00175 dzimba 002000
P14_SP00151 965
P14_ST00176 998 81 idzi
P14_SP00152 1079
P14_ST00177 1117 234 dzakapera 000000002
P14_TL00026 1931
P14_ST00178 cembere 0060030
P14_SP00153 1970
P14_ST00179 367 yakafa 204040
P14_SP00154 519 1977
P14_ST00180 701 127 mbizi 30000
P14_SP00155 1968
P14_ST00181 864 yakafanana 0000320020
P14_SP00156 1132 1978
P14_ST00182 1168 1944
P14_SP00157 1969
P14_ST00183 1258 biza 0100
P14_TL00027 1987
P14_ST00184 1988 dendere 0.77 8002040
P14_SP00158 329 2026
P14_ST00185 366 2001
P14_SP00159 412
P14_ST00186 kadimba 0044500
P14_SP00160 2025
P14_ST00187 686 256 rakanakisa 0000100300
P14_SP00161 942
P14_ST00188 1046 188 mvumbi 006001
P14_SP00162 1234
P14_ST00189 1272 dzi- 0031
P14_TL00028 2047
P14_ST00190 2060 242 nonauraya 708040000
P14_SP00163 381 2094
P14_ST00191 508 112 kune 0450
P14_SP00164 620 2084
P14_ST00192 657 2054 145 mvuto 00640
P14_SP00165 802
P14_ST00193 839 157 kumba
P14_SP00166
P14_ST00194 mvura
P14_SP00167 2085
P14_ST00195 1300 2048 iri
P14_TL00029 2105
P14_ST00196 2118
P14_SP00168 210 2144
P14_ST00197 246 2106 gaBa 0080
P14_SP00169 2153
P14_ST00198 467 2117 128 mvuu 7046
P14_SP00170 2143
P14_ST00199 inofura 0500300
P14_SP00171
P14_ST00200
P14_SP00172 889 2152
P14_ST00201 925 51200
P14_SP00173 1032
P14_ST00202 196 mukadzi 1400204
P14_TL00030 2165 637
P14_ST00203 185 wakaisa
P14_SP00174 2203
P14_ST00204 343 mvuniro 1048010
P14_SP00175 535 2202
P14_ST00205 572 2176
P14_SP00176 2201
P14_ST00206 681 2171 gate 0010


CHAVAKURU
25
navanhu. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti Jesu uchadzokazve. Unodzokera vanhu vake vakamutenda. Kana imi muchida Jesu muchazvigadzirira kudzoka kwake. Murege kuwanikwa muvete. Tenda kuna Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako.
Okupedzisira.
Zvino mapedza kudzidza kurava mavara echiKaranga, asi ku-gona kurava muchichimbidzika, kwete. Kana muchida kurava zvinofadza, mutsvake imwe buku, nyangwe Testemende yamu-ngarava misi yose. Kana munhu akasarava zuva rimwe nerimwe ungadzokera sure akazorashikirwa nameso aakapiwa.
Buku ino yamadzidza nayo yakanyorerwa vakuru. Takateve-dzera mumwe murungu unonzi Laubach wakatanga kufunga zano iri rokutsvaka kiyi pakudzidzisa vakuru rurimi rwavo. Wa-kaona zvichinzwisa urombo kuti vakuru vanongogara havo va-singagoni kuvaraidzwa namabuku savamwe. Wakabetserwa navai-ziva ndimi dzavo akagadzira mabuku okurava mumarimi avanhu anodarika 160.
Asi iye muchenjeri Laubach une shumo inoti: "Mumwe adzidzise mumwe." Heyo shumo kwamuriwo. Mungapfuurira mberi zvikuru kana chomogona kurava muchidzidzisa vamwewo.


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2482 WIDTH 1491
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 122
LeftMargin P25_LM00001 124 2014
RightMargin P25_RM00001 1366 125
BottomMargin P25_BM00001 2136 346
PrintSpace P25_PS00001 1242
TextBlock P25_TB00001 718
TextLine P25_TL00001 244 131 1104 47
String P25_ST00001 133 32 36 CONTENT 1. WC 1.00 CC 00
SP P25_SP00001 276 169 104
P25_ST00002 380 166 38 Nemba 0.96 00200
P25_SP00002 546 27
P25_ST00003 573 132 239 46 ^inotenera 0.81 10000008000
P25_SP00003 812 178
P25_ST00004 839 144 108 34 ^ose, 0.76 100002
P25_SP00004 947 22
P25_ST00005 969 134 cimge 0.83 00080
P25_SP00005 1103 29
P25_ST00006 1132 53 ne
P25_SP00006 1185
P25_ST00007 1214
P25_TL00002 140 189 1209 49
P25_ST00008 202 151 35 pamge 0.80 10080
P25_SP00007 291 237
P25_ST00009 320 197 90 31 cete 0000
P25_SP00008 410 228 28
P25_ST00010 438 203 55 na 0.75 50
P25_SP00009 493 26
P25_ST00011 519 111 nana 0.70 8030
P25_SP00010 630
P25_ST00012 657 192 (vowels) 0.95 10000200
P25_SP00011 849 238
P25_ST00013 877 190 194 nashanu 0.68 8006024
P25_SP00012 1071
P25_ST00014 1097 mumge 0.72 05080
P25_SP00013 1266
P25_ST00015 1295 54 no
P25_TL00003 247 454
P25_ST00016 260 181 mumge, 0.69 050804
P25_SP00014 321 294
P25_ST00017 348 ndokuti 4004260
P25_SP00015 526 285 21
P25_ST00018 547 : 0.50 010
P25_TL00004 355 1210
P25_ST00019 367 67 33 na, 0.73 602
P25_SP00016 207 400
P25_ST00020 233 368 80 ma, 000
P25_SP00017 313 401
P25_ST00021 339 64 va, 0.78 006
P25_SP00018 403
P25_ST00022 439 0.56
P25_SP00019 492 393 3
P25_ST00023 495 385 84 8 0.22 7
P25_SP00020 579 4
P25_ST00024 583 59 za, 0.86 004
P25_SP00021 642 37
P25_ST00025 679 65 45 ba,
P25_SP00022 744 39
P25_ST00026 783 da
P25_SP00023 836
P25_ST00027 840 386 83
P25_SP00024 923
P25_ST00028 927 109 mba,
P25_SP00025 1036
P25_ST00029 1074 96 24 mva 0.94 100
P25_SP00026 1170 392
P25_ST00030 1174 82 6
P25_SP00027 1256
P25_ST00031 1262 88 zha, 0.99
P25_TL00005 418 262
P25_ST00032 rja, 0.48 7660
P25_SP00028 204 452
P25_ST00033 gga
P25_SP00029 316 453
P25_ST00034 319 436
P25_TL00006 513
P25_ST00035 525 ne, 0.88 300
P25_SP00030 205 559
P25_ST00036 me, 003
P25_SP00031 558
P25_ST00037 340 63 ve,
P25_SP00032
P25_ST00038 431
P25_SP00033 481 551 5
P25_ST00039 486 543
P25_SP00034 570
P25_ST00040 574 58 ze, 007
P25_SP00035 632
P25_ST00041 664 be, 0.79
P25_SP00036 729
P25_ST00042 775 254 de..,....mbe, 0.91 0000700000004
P25_SP00037 1029
P25_ST00043 95 mve
P25_SP00038 1169
P25_ST00044 1173
P25_SP00039 1257
P25_ST00045 1261 zhe, 0600
P25_TL00007 576 259
P25_ST00046 qe, 0.55
P25_SP00040 610
P25_ST00047 231 gge 0.46 870
P25_SP00041 311
P25_ST00048 594
P25_TL00008 242 671 1110
P25_ST00049 672 2.
P25_SP00042 277 708 87
P25_ST00050 364 115 Rena 0.77 0080
P25_SP00043 479 709 14
P25_ST00051 148 razwi 730304
P25_SP00044 641 19
P25_ST00052 660 678 anotaurwa 0.74 070705300
P25_SP00045 904
P25_ST00053 918 684 56 0.89 20
P25_SP00046 974
P25_ST00054 994 i^o:jo, 0.61 01008800
P25_SP00047 1119 17
P25_ST00055 1136 216 ndokuti:- 0.85 000040007
P25_TL00009 141 892
P25_ST00056 742 40 n: 0.92 10
P25_SP00048 767 30
P25_ST00057 211 137 ama, 00002
P25_SP00049
P25_ST00058 377 117 huni, 0.63 16406
P25_SP00050 494 776
P25_ST00059 523 730 230 nonokesa, 0.84 007010006
P25_SP00051 753
P25_ST00060 782 139 shanu 05006
P25_SP00052 921 768
P25_ST00061 949 761
P25_TL00010 142 788 916 48
P25_ST00062 789 dz: 0.87 210
P25_SP00053 826
P25_ST00063 235 143 dzake, 100003
P25_SP00054 378 834
P25_ST00064 406 274 kudziidzisa, 540004302007
P25_SP00055 680 835
P25_ST00065 ku:^ikudza 0.60 05810156030
P25_SP00056 945
P25_ST00066 820
Illustration P25_CB1_SUB 366 948 TYPE
P25_CB2_SUB 670 130 450
P25_CB3_SUB 956 950 180 434
P25_CB4_SUB 308 1544 196 582
P25_TB00002 638 1524 138 604
P25_TL00011 685 1531 146
P25_ST00067 41 hwi 0.53 508
P25_SP00057 772 1572 -78
P25_ST00068 694 1573 78 rwi
P25_SP00058 1620 -75
P25_ST00069 697 1639 tw
P25_SP00059 1670 15
P25_ST00070 1631 I 0.23
P25_TL00012 689 1695 76
P25_ST00071 62 sw
P25_SP00060 751 1721 -61
P25_ST00072 690 1746 zw
P25_TL00013 1790 79
P25_ST00073 tsw
P25_TL00014 661 1834 91
P25_ST00074 dzw
P25_TL00015 654 1884 98
P25_ST00075 97 ndw
P25_SP00061 1922 -90
P25_ST00076 1948 nzw 0.93 200
P25_SP00062 752 1973 -74
P25_ST00077 1985 74 mh 0.97
P25_SP00063 2023 -60
P25_ST00078 692 2035 nh 0.26 77
P25_TL00016 676 2085 51
P25_ST00079 zh
P25_TB00003 982 1536 600
P25_TL00017 1064 1543
P25_ST00080 1)1 0.16 888
P25_TL00018 1594
P25_ST00081 qg
P25_TL00019 996 1644 135
P25_ST00082 ggw 0.42 871
P25_SP00064 1093 1679 -72
P25_ST00083 1021 69 mg 0.37
P25_SP00065 1090 1729 -18
P25_ST00084 1072 0.12
P25_TL00020 1041 1783 52
P25_ST00085 d 0.14
P25_ST00086 1846 n
P25_SP00066 1094 1880 -20
P25_ST00087 1896 §
P25_TL00021 1057 1940
P25_ST00088 tg 0.24 68
P25_TL00022 1038 1997
P25_ST00089 57 px
P25_SP00067 1095 2032 -56
P25_ST00090 1039 2034 dy 0.57
P25_SP00068 1096 2081 -45
P25_ST00091 1051 2091 tyJ
P25_TB00004 1106 1714 102 236
P25_TL00023 1163 1719 75
P25_ST00092 a
P25_SP00069 1187 1744 -23
P25_ST00093 1164 1769 e
P25_TL00024 1806
P25_ST00094 44 Mi 0.43
P25_SP00070 1177 1850 -13
P25_ST00095 1870 o
P25_ST00096 1921 u


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000217\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2545 WIDTH 1740
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 244
LeftMargin P1_LM00001 42 2036
RightMargin P1_RM00001 1486 254
BottomMargin P1_BM00001 2280 265
PrintSpace P1_PS00001 1444
TextBlock P1_TB00001 1534 58 56
TextLine P1_TL00001 36 54
String P1_ST00001 CONTENT . WC 0.24 CC 886
Illustration P1_CB1_SUB 126 1360 1900 TYPE
P1_TB00002 462 2172 696 108
P1_TL00002 478 2190 664 86
P1_ST00002 308 80 READER 0.68 724112
SP P1_SP00001 786 2270 140
P1_ST00003 926 2196 114 No. 0.57 480
P1_SP00002 1040 2276 46
P1_ST00004 1086 2202 74 1. 0.85 20