Ufuza hwakamba /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Ufuza hwakamba /
Physical Description:
12 p. : ill. ; 15 x 21 cm.
Language:
Shona
Creator:
Musa, Hassam A ( Hassam Arthur )
Publisher:
Rhodesia Literature Bureau (P.O. Box 8137)
Place of Publication:
Causeway, Salisbury
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Texts   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
mifananidzo Hassam Arthur Musa, ndiyezve akafunga rungano.
General Note:
In Shona.
General Note:
Cover title.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 46344438
System ID:
AA00000216:00001

Full Text
UFUZA


HWAKAMBA
0 .r. 6-k .


UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES

akafamba


Nzara ndokutanga kuruma.


~"W"~~
Vakatandanisa zigotora zihombe,


I I


I


ndokurisunga vorizvuva.

6


___Vakariuraya ndokuvhiya.


Vakambokotsira nyama
ichiibva.


Pakudya hapana aitaura.


W///n/iilllllllllllWll/I/Jr I//b ,,,.,,, L^ES
Ndokugara votaura nyaya.
/l/I//// / II(llllll'ullll tl u IIiu'III(Y llflrmI1 aft/
"Unenge uchataura iwe.' "vanaKamba.


Ju~A~


462 F8P"?75oig-,
03/27/01 347B


Iri ibhuku ravana vadiki. Kune mamwezve matatu aMambara.
Mabhuku aya anodhindiswa neRhodesia Literature Bureau.
P.O. Box 8137, Causeway, Salisbury, Rhodesia.
Mifananpizo Hassam Arthur Musa, Ndiyezve akafnga rungano.


;~


I I