Tsoko nadhadha /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Tsoko nadhadha /
Physical Description:
12 p. : ill. ; 15 x 21 cm.
Language:
Shona
Creator:
Musa, Hassam A ( Hassam Arthur )
Publisher:
Rhodesia Literature Bureau (P.O. Box 8137)
Place of Publication:
Causeway, Salisbury
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Texts   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
makomiki aya anodhindiswa neRhodesia Literature Bureau ; mifanandizo nengano zvinoitwa na-Hassam Arthur Musa.
General Note:
In Shona.
General Note:
Cover title.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 46344566
System ID:
AA00000215:00001

Full Text
0o43


TSOKO NADHADHA


*ft TUNE


Tsoko aitamba, akanzwa kuchema kukuru.


UlIVERSITY OF. FLORIDA LISMRIES


~a~n"

_ ~_ __II


"Ndine nzara."Imbwa akati, "Ko, wamirirei, nhai Bhiza ?"


~--.
"Kuna Tsoko akarara mberi. "

6


r '


Vakabatsirana kutakura Tsoko,
Ngoro ichifamba,
Tsoko aikanda


Ramangwana, Dhadha akaendawo.


Bhiza akati, "Anenge mumwe waTsoko uyu;


I &


rNgaamboshapurwa."


Dhadha hapana chaaimboziva zvake.
Imbwa ndokuti, "Dhadha, watizisa
Bhiza rangu. Unototora nzvimbo
yaro dakara ndawana rimwe."


Kuna mamwezve makomiki avana vadiki anonzi, Ufuza HwaKamba, Tsuro Namakarwe
namamwe matatu omumwe mukomana anonzi Mambara.
Makomild aya anodhindiswa neRhodesia Literature Bureau, P. O. Box 8137, Causeway,
Salisbury, Rhodesia. Mamwe ari kugadzirwa. Mifananidzo nengano zvinoitwa
naHassam Arthur Musa.

------ 462 FB"50 -
1 9 03/27/01 34760


Qo----~/vl~