Chiwororo chavakuru

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Chiwororo chavakuru buku yokuravisa Vakuru
Uncontrolled:
Ciwororo cavakuru
Physical Description:
25 p. : ill. ; 19 cm.
Language:
Shona
Creator:
Jackson, S. K
Publisher:
Morgenster Mission
Place of Publication:
Fort Victoria, Southern Rhodesia
Publication Date:
Edition:
Revised ed.

Subjects

Subjects / Keywords:
Karanga language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
by S.K. Jackson.
General Note:
Title on earlier edition: Ciwororo cavakuru.
General Note:
"A reader for adults in Chikaranga."
General Note:
In Africa alphabet.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28512861
System ID:
AA00000214:00001

Full Text
CMWORORO


THIS VOLUME HAS BEEN HfCROFILXSJ 8Y THE UNlVtSSITif -OF FLORIDA LIBRARIES


CHIWORORO
CHAVAKURU
Buku yokuravisa Vakuru.
A Reader for Adults in Chikaranga. Revised Edition.
%
Morgenster Mission Press, Fort Victoria, S.Rhodesia. January 1962.
WMTY GF FiQ?JDft>LJ8RARIES


I


KUVARAV
3 1262 05093 4982
Buku ino yakanyorerwa vakuru saka ino mutoo wayowo woku-dzidzisa vakuru kurava. Laubach, muvambi wenzira iyi, unoti: "Handina kumboshongana nomukuru usingagoni kudzidza kurava." Uye kwanzi munyika yedu yeAfrika, madzimai anokarira kudzidza kurava zvikuru.
Zvino kana muchida kuravisa vamwe:
1. Idzai kungoravisa mumwe kana chipoka chidoko nenguva imwe.
2. Usaodza mwoyo womuravi. Urambe uchimukudza. Pamuno-dzidza pave nomufaro.
3. Uchaona kuti dzidzo hum dzokutanga dzina mashoko ano-tumidzwa kiyi. Kiyi inokiyinura mukova. Kana ndikaziva kiyi dze-buku iyi, ndingagona kuzarura mukova worurimi rwechiKaranga. Kiyi idzi dzakasharwa nokuti maretere (mavara) adzo ndiwo ano-nyanyisa kunzwikwa pachiKaranga. Kana muravi akwanisa mavara ekiyi zvakanaka, mamwe mavara ungaidza kuzvibetsera nawo achife-mbera hake kana kuudziwa zvishoma navamwe. Kiyi imwe neimwe ine chifananidzo chayo.
4. Kana mosvika kudzidzo dzokuravisa, natsa kuterera zvamu-norayirwa. Nokuti chinhu chikuru kuti munhu adzidzise nomu-too kwawo. Mashoko iwawo akanyorerwa varavisi haafaniri kuravirwa vadzidzi. Ndeavaravisi chete.
5. Zvikuruwo chenjera kuti dzidzo dzirege kudzidziwa nomu-soro sorwiyo. Ndicho chinhu chikuru chinokonesa muravi kuenda mberi. Uyeudzire muravi kuti ananganidze mavara kwazvo.
6. Kana muravi adzidza chimwe umuudze kundoedza kudzidzi-sa mumwewo usingazivi nokuti kana akadzidzisa vamwe, iye ucha-nyanyisa kugona.
7. Usapedza nguva refusa uchidzidzisa, nokuti muravi unganya-ra akashatirwa nazvo.
8. Zvinobetserawo kunyora pavu kana papepa, maretere anodzi-dziwa. Ndiko kutangawo kumudzidzisa kunyora.
9. Matikiti ana maretere ("Flash cards") anobetserawo zvikuru.


A
M Chiwororo Chavakuru
X- ____
DZIDZO 1. Tanga mataurira varavi kuti takapiwa kiyi ina hum dzatinofanira kudzidza. Kiyi idzi wrfz'-Vakaranga, Chandanamata, Zvawashambadza uye Yamwa pasaga.
Taura nomuravi uchidai wakatendeka kiyi yokutanga uchiti: "Iyi ndiyo kiyiyokutanga mo?m'Vakaranga. Pazasi payo yakanyorwazve asi zvino yakanyorwa mapandi ayo tnana" (izvozvi uchitendekazve mapa-ndi mana muravi achirevauoo mapandi hvawo.) Umuratidze kuti bandi rimwe nerimwe rinoguma nomwana a. Usaedza kudzidzisa maretere v k r ng oga asina vana. Unongodzidzisa akabatana navana vawo chete. Asi vangadzidzisiwa vari vogawo.
Zvino pfuura uratidze va imire yoga ugovunza kuti chipandi ichi chinonzi ani ? Iti atarire kwakanyorwa kiyi. Kana asingazivi umube-tsere, ugomuudza kuti zvino toda kuumba mamwe mashoko tichitora mapandi ekiyi yedu oga. Saka tichitanga nechipandi ichi chokutanga va.
Zvino chiti muravi ati va kaviri achichimbidzika. Uchanonoka pakutanga bva pashure kana ati va-va kaviri ugomuvunza chaareva. Zvimwe uchaziva kuti ndati vava, kana ungamubetserazve. Iye uchafara zvino kuti waona munyorerwe wavava kubvira kuvava kwechinhu chi-novava samatunduru.
Kana misara miviriyapera woudza muravi kuti zvino tobata nezvipandi zvose tichizvibatanidza tichiita zvipandi zviviri-zviviri kana zvitatu-zvitatu, tigoona chiKaranga chinobudamo.
Rangarira nguva dzose kuti usangoudza muravi kuti iri shoko ndingana. Rega aidze amene. Iti atarire kumusoro kukiyi agoedza kuziva shoko oga.
Zvikuru udzidzise muravi kucherekedza mavara achiareva. Asa-tarira-tarira kumwe achireva shoko.
CHAVAKURU 3 I.
Vakaranga
va-ka-ra-nga a a a a
va vava ka kaka
ra rara nga nga-nga-nga
vaka kava va-vaka ka-kava
kara ra-kara. ka-kava ka-rara.
ra-nga nga-ra vanga ngava
kakava kavanga.
kanga nganganga. rava vara.
vakaranga varava vara, a.a.a.
CHAVAKURU 5
DZIDZO 2 KUSVIKIRA 5.
Padzidzo idzi ucharatidza muravi kuti tinopinza vamwe vana vatsva, kiyi isingashanduki chose. Tinotanga kubatisa a kwotevera o kuchitevera u nae. Kana dzidzo 5 yapera ugomuudza kuti zvino woziva vana ava vose. Hakuchina vamwe.
2.
vakaronga
va -ka-ro-nga
a a o a -
va ka ra nga
vo ko ro ngo
varo rova vako ronga ngoro
onga ora roora ngo-ngo-ngo!
rova kakava ako. kakava kakora. onga
roro rako. karoro aka kaora o! raua vara rako. vakaranga varava vara ravo. vakaranga vakaroora. vakavanga
vaonga roro rakaora.
CH A VAKURU
7
vakaringa
va~ka-ri-nga
a a i a ka ra ko ro ki ri
va vo vi
viva vira
ravi
kaki
nga ngo ngi
rira riri
ringa rori vinga ranga-rira
Riri ringira kakava. Kika kakava. Roorai kangira Riri kakava kako. Kakava korira, koringira Roorai.
Vakaranga vakaringira rori, rori ikarira, ivo vaka-ivangira.
Nganganga raRavi rakaora, rangarira. Roro ringaora, rangarira.
Vakaranga vakaronga vakaringa.
CHAVAKURU 9
4-
Vakarunga
va ka ru nga
a a VL a
va ka ra nga
vo ko ro ngo
vi ki ri ngi
vu ku ru ngu
i u Aa Oo Ii
runga unga kunga Kunguru ngururu vangu nguo uu ruva ururu ukura
Uu rakaurura Vavi. Vavi uri kukaruka.
Kakava, kakura kari kurira. Karuru uri
kukurira Vavi kurava. U-u-u! Vakuru
vokarira ururu. ururu huri kunguo.
Runga ururu Roorai. Varungu vakavanga vakakunguruka. I-i-i!
Ngururu iri kuvanga.
Kori iri kuukurira ngururu!


01
CHIWORORO
5-
Vaverenge
va ve -re nge
a c c c
va ka ra nga
vo ko ro ngo
vi ki ri ngi
vu ku ru ngu
ve ke re nge
aA eE il oO
Rera reva ke-ke-ke kenga renge


CHAVAKURU 11
kereke kure venga vei verenga. Vakuru vakavaverenga vakaringira varungu, Varungu vakavangira kukereke vakakungu-ruka. Kukereke kuri kure. Vakuru voverenga varungu vari kukereke.
Roorai uri kurera Revai. Vari kukereke* Revai uri kuringa-ringa. Uri kukarira ruva. Uri kuvenga renge. Ravira renge Revai. O!
DZIDZO 6
Dzidzisa mafigiri awa kusvika 10. Umudzidzise uchireva nechiKaranga Pasure ungamuudzawo chiEnglish chazvo. Panoti Kereke I muravi unofanira kuti: "Kereke imwe."
6.
i 2345678 9 io Kereke 1. Ukuku5. Rori4. Uruva io. Ngururu 3. Vakuru 6. Ngoro7. Ruva i.
CHAVAKURU
13
DZIDZO 7
Kiyi iyi yepiri yakanyorwa mapandi ayo uye vana vose. Rava mapandi muchiburusa uye kuchinjikawo.
7
chandanamata
a cha nda na ma ta
e che nde ne me te
l chi ndi ni mi ti
o cho ndo no mo to
u chu ndu nu mu tu
chacha chacho chichi chei ndonda Nduru Ndira neni chana chena nacho ndiro ndicho Naki changu
Chana chaRiri chakanaka. Chino-ndo-rara kucuru. Chino-ndonda chi chi-enda neni kunda-ra. chino-karira kuona ndiro. Ndiro ine nduru. Nduru inovava.
Chenda ine ronda. Iri kundara. Chenda inokarira kuchera kure nechirindo chava-Ndere. Chirindo chiri kuchuru, kunorara chana changu nechaRiri. VaNdere vangirai chenda, inokara. Inovavarira kuenda nechana chaRiri. Kana kaenda nechana icho ndinga-i-rova nekuru.


14 CHIWORORO
8
Chandanamata tama chema chuma tuma mate teta tuta munda chata chitacha manda tanda tarira mirira tanga tungira
Tamai una matama makuru. Meno ake kukura rukono. Unokarira manda. Manda inonakira vakuru.
Vakuru vanorima mumunda mavaNdere. Tendai unotunga chuma chake achitarira chana chamai vake Tamai.
Tendai uchachata mukereke naMutema. Mutema uchamutengera ndiro chena. Kana va-chata vachatama. Vachaenda Chikato.
VaRiri vakatema nga-nga-nga rakatanda
mumunda. VaNdere ndokuvatuka. Tendai akati Mavatukirei? Ndini ndavatuma."


CHAUAKURU
15
9-
Zvawashambadza
a zva wa sha mba dza
e zve we she mbe dze
i zvi wi shi mbi dzi
0 zvo wo sho mbo dzo
u zvu wu shu mbu dzu


16 CHIWORORO
zvazvo zvuma zvawo wazvo zviwi
zvei ishe shuwa shawi shoro shuro Mashura shanda shindi woma wawo
Mashura wawa nezvuma zvake. Wochema zvakashata. Zvino wamuruka, wotuma Wurura kuna mai vake kundotora ndiro. Unoti ndinonge zvuma zvawira mumashawi. xMundiro munenge mune shoro nokuti mai vanonoka kuituma. Wurura wati mai voshanda zvino, ndiro vachatuma naMashindi. Mashura ndokuchemazve, akandotora ndiro amene, akarashira shoro mumashawi. Zvino mai ndokumurova, vakati: "Zvivi zvako zvichaku-ranga ukashayiwa zvokurarama nazvo."


CHAVAKURU 17 10.
Zvawashambadza
shamba mbe-mbe shumba zvimbi
mbeu zvambura chimbo zvadzo
dzidzo mbudzi dzudzura dzimbira
mudzamba dzei
Mbavarira chimbi-dzika nembeu tidziku-she mumunda maDzokai. Mbudzi dzako dzichatambudza zvikuru. Udzi-dzingire kuru-ware dzimbo-cherako. Kana wadzoka u-dzidze kurava uciti: Zvawashambadza. A! unoramba uciti dzidzo idzi ndedza-vakuru? Dzidzo idzi dzakaita sembambo. Kana uka-dzi-rovera dzinoramba dzichidzira makadzika. Kana ukawana nguva dzokudzidza ungareva-wo uciti: Izvi zvandiworora. Kukoniwa kuona mavara kunoenda nenguva shoma-shoma.


CHIWORORO
II.
yamwa pasaga
a ya -mwa pa-sa-ga
e ye mwe pe se ge
i yi mwi pi si gi
0 yo mwo po so go
u yu mwu pu su gu


CHAVAKURU 19
yayo uyu mwana mweya mwena mwoyo mweni uya yapo pi pi pepuka popota pamwe pai shomwe poto yadzo yei imwe yamwa rumwa
Mwedzi wakapera mweni wakauya pai-mba yamai vaPote akamupa pipi. Mai vakashumba kumutuka vakatora pipi iya va-kairashira kumawere. Zvino imwe nguva Pote wakati achitamba, shomwe dzake dza-kakunguruka kumawerewo. Wakatevera shomwe nomwe dzake akawana pipi yake. Mai ndokupopota vakaiputira mupepa vakapa mbuya vaMapiye kuti vape mwene wayo. Mbuya vakaikandira mumwoto zvavo.
Mweya wepipi wakashata. Unokakata mwoyo.
12.
Yamwa pasaga Yose mwise simwa pasi rupasa saga gupuro chigayo Gaki gororo sisa siya gumbo semwa siyai Sosana go Pisirai suma


20
CHIWORORO
Gaki usaisa shuga paguyo. Sosana unga-itambisa. Rega Pisirai aiise musaga. Iwe naMagiga chiendai mundotora soso mugo-mwisi-dzira mbudzana pasaga kana ma-dzoka. Asi mwise wembudzi musaukakata nokuti inga-kutungai mukawira pasi mu-kadzimbira gokora raMagiga. Chimbosiya maisunga negashu kana gavi mugoi-sunu-ngura mawane soso kugomo. Musagarisa-ko3 mungarumwa nezvikara.
13.
I 2 3456789 IO IO 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101 126 183 502 961 1000 1004
Raua Mateo ganhuro 26 ndima-4i. Imba rwiyo 192 tmye 248. Idzi vo ndiani?
36 25 48 15 67
i9 50 77 82 95
13 34 63 29 4i
523 671 338 434 in
Pondo mbiri 2; mashereni mana
tiki 3d; mashereni masere namapeni gumi 8/10. Pondo gumi nembiri namashereni ma-tatu ane tiki 12. 3. 3d.


CHAVAKURU 21
Vadzidzi zvino mogona kurava chiKaranga chakawanda, asi mamwe mavara asara atisinga-verengi zvikuru. Muadzidzewo mugorega kutambudzika kana muchirava.
Hh
Homera hona huku heya hakata hohodza pahuro hinga hokoyo vahosi hendei hari.
Homera une humbu pahuro. Unohuta kana hama dzake dzoshopera nehakata. Kuhora mari. Kusona neharani.
d d
dera dura doro dikita rudo dendera diridza pedo dapi
Rudo unorima doro rake. Zviyo uchaisa mudura.
Nh nh
Nhasi nhoro nhendo Manheru! nharo nhuhwidza nhandi nhevedzano nhume nhema
Z z Zuva zero mazizi ziya zuza Zaka Kw Kwedu kwazvo kwidza kuonekwa
kwangu. Kwangware unokwakuka. B b Baba bura bete bira paburiro kubuda F f Fuma mafemo fira ndakafara chifuva
kufora


22
CHIWORORO
Ny Nyika nyoka nyere kwenya nyasha nyudza
Zh Shizha zhinji mashizha ruzhowa
Nzw Nzwa nzwi nzwira vanzwa
Rw Rwendo rwedu rwakona. Varwira
rwana murwizi. rwonzi rwarwo rwakada-
mbuka
Dy Dya dyisa fodya madyo chidyo hudyu Ty Tya tyisa tyava kutyaka tyityidzira Bv Bvi bvoora bvisa kubvunda bvarura Vv Vai vudzi vuvuta viya yavuva Mh Mhoro mhuru mhepo mhapa semhere
mhino mhute Nz Nzungu nzira nzara nzendo nziyo
Runzirai nzunza nzanga
Ngw Ngwe ngwena watungwa watongwa Hw Hwedza hwamanda hwiro
hwema hwose hwowa rohwa rehwa BM Ibwe, bwizana Mabwazara bwereketa Sv Sva! svazva svatika svisva svinga rusvingo Dd Daura dada dida chimudu-du-du.
(Iyi d yakasiyana neiya yavanapedo.) Pf Pfiga kupfachuka pfeka pfocho pfuura Sw Swera uswa swanda swedera Dzw Udzwa kudzwa ridzwa dzidzwa Jj Joni jira jena juru jakata Chijaka Nj Njanja njerere Njenjema njenjemera Ng Ngombe mangono kunanganidza banga Nwa Kunwa nwiro mufonwe Mv Mvura mvere mvuu mvuto zvimviriri


CHAVAKURU
23
Bb Bachi buruku Bobo babanura
(Iyi b yakasiyana neb yavanababa.)
Mbw Mbwa mhembwe chambwadzira rambwa
Ts Tsuro tsiva tseu kutsira tsinzo utsi
Tsv Tsvaira tsvara tsvo tsviyo-tsviyo tsveta
Dzv Dzvova dzvuku dzvitsvirori dzvenge-tsvenge
Pw Pwa pwisa pwadura pwititika pwere
Zvajesu Kristu.
Jesu wakaponiwa namai vake Maria. Wakaponiwa mumusha weBetrehema. Murume waMaria wainzi Josefa, asi Jesu unonzi Mwana waMwari.
Wakakurira muNazareta achibetsera baba vake kuveza.
Ava namakore 30 wakabapatidzwa najohane murwizi rwa-Jorodani. Mweya Mutsvene waMwari wakauya pamusoro pake, wakaita senjiva.
Zvino Jesu wakaenda murenje musingagari vanhu akaedzwa naSatani. Satani wakada kuti aite kuda kwake. Asi Jesu waka-ramba kuterera Satani, akakunda miedzo yose. Satani unotya Jesu. Kana munhu achivimba najesu unogona kukunda Satani.
Jesu wakabva murenje muya akandoparidza. Wakati ushe hwokudenga hwaswedere pedyo, citendeukai. Ko imi makate-ndeuka here? Kufuratira zvakaipa muchitenda kuna Jesu ndiko kutendeuka.
Jesu wakaporesa vanhu vazhinji vairwara. Vamwe vakanga vakabatwa nemweya yakaipa. Mweya yakaipa inobva kuna Satani. Asi Jesu wakadzinga mweya iyi mumwoyo yavanhu. Jesu unoda kuti Mweya Mutsvene agare mumwoyo yavanhu. Ko mumwoyo menyu munogara aniko?


24
CHIWORORO
Vamwe vairwara zvirwere zvatinoziva. Mum we waipisa mu-viri mumwe waibuda ropa, mumwezve wakanga akafa makumbo namaoko. Vamwe vakanga vatofa rufu, Asi Jesu wakaporisa vose. Wakati: Tendai koga, zvose zvinobvira pano unotenda.
Jesu wakasarudza vadzidzi vake. Kuwanda kwavo 12. Mumwe wainzi Petrosi mumwezve Judasi. Petrosi waida Jesu kwazvo asi rimwe zuva wakatya vanhu akati handizivi Jesu. Wa-kazochema. Judasi ndiye wakandodana vavengi vakasunga Jesu. Asi Judasi wakazvidya mwoyo akazvisungirira.
Zvino vavengi vaya vakatora Jesu vakamurovera padanda. Danda rinonzi muchinjikwa. Matanda maviri akachinjikana. Jesu wakafirapo pamuchinjikwa. Wakafira vatadzi. Wakatifirawo isu. Vose vanotenda kwaari unovagamuchira. Ropa rajesu rino-suka zvivi zvedu zvose. Mwoyo womunhu wakasvibiswa nezvi-vi asi ropa rajesu rinogona kuuchenesa.
Jesu wakavigwa asi nezuva retatu wakamuka akambofambazve panyika. Kwapera mazuva 40 wakakwira kudenga achionekwa


CHAVAKURU
25
navanhu. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti Jesu uchadzokazve. Unodzokera vanhu vake vakamutenda. Kana imi muchida Jesu muchazvigadzirira kudzoka kwake. Murege kuwanikwa muvete. Tenda kuna Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako.
Okupedzisira.
Zvino mapedza kudzidza kurava mavara echiKaranga, asi ku-gona kurava muchichimbidzika, kwete. Kana muchida kurava zvinofadza, mutsvake imwe buku, nyangwe Testemende yamu-ngarava misi yose. Kana munhu akasarava zuva rimwe nerimwe ungadzokera sure akazorashikirwa nameso aakapiwa.
Buku ino yamadzidza nayo yakanyorerwa vakuru. Takateve-dzera mumwe murungu unonzi Laubach wakatanga kufunga zano iri rokutsvaka kiyi pakudzidzisa vakuru rurimi rwavo. Wa-kaona zvichinzwisa urombo kuti vakuru vanongogara havo va-singagoni kuvaraidzwa namabuku savamwe. Wakabetserwa navai-ziva ndimi dzavo akagadzira mabuku okurava mumarimi avanhu anodarika 160.
Asi iye muchenjeri Laubach une shumo inoti: "Mumwe adzidzise mumwe." Heyo shumo kwamuriwo. Mungapfuurira mberi zvikuru kana chomogona kurava muchidzidzisa vamwewo.


THIS VOLUME HAS BEEN MICROFILMED BY THE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES *


UNIVERSITY OF FLORIDA
1262 05093 4982
A31262050934982A
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00030.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P30 PHYSICAL_IMG_NR 30 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P30_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P30_LM00001 119 1206
RightMargin P30_RM00001 1397
BottomMargin P30_BM00001 1248 850
PrintSpace P30_PS00001 1278
TextBlock P30_TB00001 555 324 45
TextLine P30_TL00001 561 48 312 33
String P30_ST00001 CONTENT CHAVAKURU WC 0.89 CC 050030002
P30_TB00002 1299 43 53
P30_TL00002 1305 49 41
P30_ST00002 25 0.86 20
P30_TB00003 122 1275 208
P30_TL00003 128 124 1262
P30_ST00003 125 163 navanhu. 06031000
SP P30_SP00001 291 158 32
P30_ST00004 323 112 Shoko 0.97 10000
P30_SP00002 435 157 28
P30_ST00005 463 raMwari 0.95 3000000
P30_SP00003 621 27
P30_ST00006 648 249 rinotidzidzisa 0.91 50100000301000
P30_SP00004 897 24
P30_ST00007 921 71 kuti 0.85 0005
P30_SP00005 992
P30_ST00008 1017 126 79 40 Jesu 0.80 4003
P30_SP00006 1096 166 34
P30_ST00009 1130 260 uchadzokazve. 0.93 1014000020000
P30_TL00004 129 176
P30_ST00010 221 Unodzokera 0.90 0003000006
P30_SP00007 350 209
P30_ST00011 382 vanhu 03003
P30_SP00008 494
P30_ST00012 522 82 vake 0.98 0000
P30_SP00009 604
P30_ST00013 629 253 vakamutenda. 0.92 000110000024
P30_SP00010 882
P30_ST00014 914 177 96 Kana 0.72 0505
P30_SP00011 1010
P30_ST00015 1035 60 imi 0.78 500
P30_SP00012 1095
P30_ST00016 1122 muchida 0.84 0006202
P30_SP00013 1280 210
P30_ST00017 1312 178 0.81 2004
P30_TL00005 227 1259
P30_ST00018 334 muchazvigadzirira 40005004020100000
P30_SP00014 270 39
P30_ST00019 502 151 kudzoka 1.00 0000000
P30_SP00015 653 259 36
P30_ST00020 689 kwake. 001000
P30_SP00016 811
P30_ST00021 845 228 142 Murege
P30_SP00017 987
P30_ST00022 1014 203 kuwanikwa 0.94 000000005
P30_SP00018 1217 29
P30_ST00023 1246 235 26 muvete. 0200000
P30_TL00006 191 278 937
P30_ST00024 120 Tenda 00013
P30_SP00019 311
P30_ST00025 331 89 kuna 0.79 0034
P30_SP00020 420 15
P30_ST00026 279 80 2001
P30_SP00021 515 318 21
P30_ST00027 536 289 224 ugoponeswa 0.99 0000000000
P30_SP00022 760 321 18
P30_ST00028 778 62 iwe 000
P30_SP00023 840 310
P30_ST00029 860 156 nemhuri 0002314
P30_SP00024 1016
P30_ST00030 1036 92 yako. 0.88 05000
P30_TB00004 432 816
P30_TL00007 586 438 287
P30_ST00031 Okupedzisira. 0004200202700
P30_TL00008 171 489 1203
P30_ST00032 490 106 Zvino 00000
P30_SP00025 277 523 23
P30_ST00033 300 491 162 mapedza 0300004
P30_SP00026 462 534
P30_ST00034 488 164 kudzidza 00000003
P30_SP00027 652
P30_ST00035 678 kurava 0.75 033304
P30_SP00028 802
P30_ST00036 827 501 133 22 mavara 0.73 120507
P30_SP00029 960
P30_ST00037 986 492 238 echiKaranga, 000101544040
P30_SP00030 1224
P30_ST00038 1253 asi 004
P30_SP00031 1301 524
P30_ST00039 1328 46 ku 10 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kugona
P30_TL00009 540 1263
P30_ST00040 553 85 gona 0004 HypPart2
P30_SP00032 213 585
P30_ST00041 240 542 0.82 020503
P30_SP00033 364 574
P30_ST00042 389 541 353 38 muchichimbidzika, 01015003006053002
P30_SP00034 742 579
P30_ST00043 771 115 kwete. 000000
P30_SP00035 886 573 47
P30_ST00044 933 543 0.69 0325
P30_SP00036 1029 575
P30_ST00045 1070 161 0.83 2004003
P30_SP00037 1231 37
P30_ST00046 1268 123 000403
P30_TL00010 127 591
P30_ST00047 592 206 zvinofadza, 10000220700
P30_SP00038 333 632
P30_ST00048 357 593 mutsvake 01000400
P30_SP00039 533 625
P30_ST00049 99 imwe 0360
P30_SP00040 654
P30_ST00050 676 104 buku,
P30_SP00041 780 631
P30_ST00051 813 603 nyangwe 0000010
P30_SP00042 974 635
P30_ST00052 1013 594 226 Testemende 3000000100
P30_SP00043 1239 626
P30_ST00053 1272 605 118 31 yamu- 02010
P30_TL00011 642
P30_ST00054 655 141 ngarava 6003000
P30_SP00044 269 687
P30_ST00055 290 644 77 misi 0.87 0500
P30_SP00045 367
P30_ST00056 390 yose.
P30_SP00046 479 686
P30_ST00057 509 645 98 0303
P30_SP00047 607 677
P30_ST00058 628 643 131 munhu 14230
P30_SP00048 759
P30_ST00059 782 173 akasarava 0.77 202050503
P30_SP00049 955
P30_ST00060 976 84 zuva
P30_SP00050 1060
P30_ST00061 1081 rimwe 12010
P30_SP00051 1196
P30_ST00062 1233 nerimwe 0030000
P30_TL00012 694 1001
P30_ST00063 695 230 ungadzokera 03030000002
P30_SP00052 358 738
P30_ST00064 381 706 76 sure
P30_SP00053 457 728
P30_ST00065 480 295 akazorashikirwa 403000705500003
P30_SP00054 775
P30_ST00066 797 705 135 nameso 060000
P30_SP00055 932
P30_ST00067 696 174 aakapiwa. 060002220
P30_TL00013 170 745 1220
P30_ST00068 746 97 Buku 4300
P30_SP00056 267 779
P30_ST00069 57 ino 400
P30_SP00057 347
P30_ST00070 370 215 yamadzidza 0414000000
P30_SP00058 788 44
P30_ST00071 757 87 nayo 2400
P30_SP00059 716
P30_ST00072 753 252 yakanyorerwa 020200000004
P30_SP00060 1005
P30_ST00073 747 137 vakuru.
P30_SP00061 1172
P30_ST00074 1205 185 Takateve- 220410003
P30_TL00014 795 1261
P30_ST00075 798 dzera
P30_SP00062 225 830
P30_ST00076 264 809 148 mumwe 01000
P30_SP00063 412
P30_ST00077 451 murungu 0201303
P30_SP00064 624
P30_ST00078 649 unonzi 020303
P30_SP00065 774 829
P30_ST00079 804 796 160 Laubach 0400503
P30_SP00066 964
P30_ST00080 1008 wakatanga 040605004
P30_SP00067 1199 841
P30_ST00081 1238 152 kufunga
P30_TL00015 846
P30_ST00082 zano 0310
P30_SP00068 881
P30_ST00083 236 848 iri 005
P30_SP00069 276 880
P30_ST00084 301 198 rokutsvaka 0000000700
P30_SP00070 499
P30_ST00085 521 67 kiyi 0202
P30_SP00071 588 891
P30_ST00086 612 239 pakudzidzisa 260100100402
P30_SP00072 851
P30_ST00087 872 vakuru 010000
P30_SP00073 1000
P30_ST00088 1024 rurimi 004500
P30_SP00074 1142
P30_ST00089 1166 859 rwavo. 032000
P30_SP00075 1286
P30_ST00090 1311 849 78 Wa- 060
P30_TL00016
P30_ST00091 900 105 kaona 02005
P30_SP00076 232
P30_ST00092 254 899 zvichinzwisa 000006500506
P30_SP00077
P30_ST00093 510 898 144 urombo 480000
P30_SP00078
P30_ST00094 72 0030
P30_SP00079 750 930
P30_ST00095 050050
P30_SP00080 903 931
P30_ST00096 926 911 233 vanongogara 07004000436
P30_SP00081 1159 943
P30_ST00097 86 havo 0100
P30_SP00082 1285
P30_ST00098 1332 56 va- 061
P30_TL00017 949
P30_ST00099 950 172 singagoni 020020040
P30_SP00083 298 994
P30_ST00100 kuvaraidzwa 00010606000
P30_SP00084 551 983 17
P30_ST00101 568 193 namabuku 46030000
P30_SP00085 761
P30_ST00102 savamwe. 00020200
P30_SP00086 954
P30_ST00103 972 266 Wakabetserwa 020000000022
P30_SP00087
P30_ST00104 1274 951 114 navai- 040002
P30_TL00018 999
P30_ST00105 ziva
P30_SP00088 197
P30_ST00106 107 ndimi 40000
P30_SP00089 322 1034
P30_ST00107 1002 dzavo 00300
P30_SP00090 454
P30_ST00108 482 192 akagadzira 0040500450
P30_SP00091 674 1045
P30_ST00109 701 149 mabuku 0.96 200000
P30_SP00092 1032
P30_ST00110 okurava 0022000
P30_SP00093
P30_ST00111 1042 195 mumarimi 00002000
P30_SP00094 1237
P30_ST00112 1254 134 avanhu 205400
P30_TL00019 1052
P30_ST00113 179 anodarika 300020003
P30_SP00095 306 1086
P30_ST00114 1053 73 160. 0020
P30_TL00020 167 1101 1222
P30_ST00115 1104 59 Asi
P30_SP00096 1136
P30_ST00116 1103 52 iye
P30_SP00097 1146
P30_ST00117 348 muchenjeri 0002010000
P30_SP00098 556 35
P30_ST00118 0010000
P30_SP00099
P30_ST00119 1113 une
P30_SP00100 847 1134
P30_ST00120 121 shumo
P30_SP00101 1003
P30_ST00121 1055 inoti: 100045
P30_SP00102 1154 50
P30_ST00122 1204 1102 "Mumwe 700000
P30_TL00021 1152 1264
P30_ST00123 adzidzise 500100500
P30_SP00103 288 1187
P30_ST00124 181 mumwe." 0000007
P30_SP00104 504
P30_ST00125 1155 Heyo
P30_SP00105 636 1197
P30_ST00126 1153
P30_SP00106 799 1185
P30_ST00127 kwamuriwo. 3030002000
P30_SP00107
P30_ST00128 293 Mungapfuurira 0020420000203
P30_TL00022
P30_ST00129 mberi 00020
P30_SP00108 231
P30_ST00130 138 zvikuru 0020000
P30_SP00109 408
P30_ST00131 428 kana 0503
P30_SP00110 512
P30_ST00132 530 chomogona 000000000
P30_SP00111 740 1247
P30_ST00133 758 000405
P30_SP00112 19
P30_ST00134 265 muchidzidzisa 0000500400002
P30_SP00113 1164
P30_ST00135 1195 1215 vamwewo. 00010500


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P18_LM00001 112 1963
RightMargin P18_RM00001 1405 111
BottomMargin P18_BM00001 2007 91
PrintSpace P18_PS00001 1293
TextBlock P18_TB00001 601 312 45
TextLine P18_TL00001 607 50 300 33
String P18_ST00001 CONTENT CHAVAKURU WC 0.87 CC 044020000
P18_TB00002 1301 53
P18_TL00002 1307 51 41 32
P18_ST00002 13 0.81 12
P18_TB00003 125 121 1134 840
P18_TL00003 131 127 231 34
P18_ST00003 128 177 DZIDZO 0.98 000000
SP P18_SP00001 308 161
P18_ST00004 341 21 7 1.00
P18_TL00004 132 203 271 39
P18_ST00005 77 Kiyi 0.82 3003
P18_SP00002 209 242
P18_ST00006 230 iyi 000
P18_SP00003 274 27
P18_ST00007 301 102 yepiri 0.88 100402
P18_TL00005 245 282
P18_ST00008 246 93 31 Rava 0000
P18_SP00004 224 277
P18_ST00009 257 156 mapandi 0.72 0003744
P18_TL00006 426 202 782
P18_ST00010 219 yakanyorwa 0.85 0000407004
P18_SP00005 645 241
P18_ST00011 666 38 rnapandi 0.79 08520000
P18_SP00006 822 240 23
P18_ST00012 845 211 61 29 ayo 0.95
P18_SP00007 906 25
P18_ST00013 931 60 28 uye
P18_SP00008 991 239 24
P18_ST00014 1015 83 vana 0.83 0060
P18_SP00009 1098 232
P18_ST00015 1121 210 87 22 vose. 00002
P18_TL00007 435 243 633 40
P18_ST00016 244 234 muchiburusa 0.75 00053003806
P18_SP00010 669 276 43
P18_ST00017 712 253 30 0.96 010
P18_SP00011 773 283 42
P18_ST00018 815 kuchinjikawo. 0.89 0060060010000
P18_TL00008 753 303 54
P18_ST00019 0.28
P18_TL00009 564 386 457 56
P18_ST00020 chandanamata 0.69 054203341523
P18_TL00010 344 511
P18_ST00021 a 0.57 4
P18_TL00011 503 490 486
P18_ST00022 107 cha 023
P18_SP00012 610 544 20
P18_ST00023 630 523 6 0.74 2
P18_SP00013 651 529 26
P18_ST00024 677 116 nda 005
P18_SP00014 793
P18_ST00025 814 0.63 3
P18_SP00015 836
P18_ST00026 867 509 73 35 na 0.70 06
P18_SP00016 940
P18_ST00027 968 0.73
P18_TL00012 1019 500
P18_ST00028 96 ma 0.78 04
P18_SP00017 1115
P18_ST00029 1143 0.77
P18_SP00018 1164
P18_ST00030 1197 ta 0.80
P18_TL00013 338 613
P18_ST00031 e
P18_TL00014 491 592 440
P18_ST00032 593 106 55 che 0.86 040
P18_SP00019 597 648 74
P18_ST00033 671 nde 100
P18_SP00020 787 71
P18_ST00034 858 612 36 ne 11
P18_TL00015 1016 603 229
P18_ST00035 95 me 0.94 01
P18_SP00021 1111 82
P18_ST00036 1193 52 te
P18_TL00016 696 17
P18_ST00037 i 0.53
P18_TL00017 495 695 425
P18_ST00038 92 chi 0.64 073
P18_SP00022 587 750
P18_ST00039 ndi 0.92 002
P18_SP00023 771 89
P18_ST00040 860 ni 0.84
P18_TL00018 1011
P18_ST00041 80 mi 02
P18_SP00024 1091 749
P18_ST00042 1182 ti 03
P18_TL00019 335 817
P18_ST00043 o
P18_TL00020 502 797
P18_ST00044 109 cho 050
P18_SP00025 611 851 67
P18_ST00045 678 118 ndo 0.97
P18_SP00026 796 70
P18_ST00046 866 816 76 no
P18_TL00021 808
P18_ST00047 99 mo 00
P18_SP00027 1114
P18_ST00048 1191 to
P18_TL00022 921
P18_ST00049 u 0.65
P18_TL00023 505 900 437
P18_ST00050 114 chu
P18_SP00028 619 954
P18_ST00051 673 124 ndu 006
P18_SP00029 64
P18_ST00052 861 919 81 nu 0.58
P18_TL00024 1018 910 235
P18_ST00053 104 mu 05
P18_SP00030 1122 953
P18_ST00054 1192 tu
P18_TB00004 988
P18_TL00025 130 998 1269 58
P18_ST00055 57 chacha 073023
P18_SP00031 349 1055
P18_ST00056 448 1000 223 chacho 032050
P18_SP00032
P18_ST00057 727 191 chichi 073022
P18_SP00033 918 1056 49
P18_ST00058 967 126 chei 0300
P18_SP00034 1093 68
P18_ST00059 1161 238 ndonda 000101
P18_TL00026 1103 1157
P18_ST00060 214 Nduru 0.67 30515
P18_SP00035 1159
P18_ST00061 393 186 Ndira 00154
P18_SP00036 579 1158
P18_ST00062 653 135 neni 0040
P18_SP00037 788
P18_ST00063 869 183 chana 05203
P18_SP00038 1052
P18_ST00064 1106 1104 181 chena 00004
P18_TL00027 133 1204 1265
P18_ST00065 1205 187 nacho 32001
P18_SP00039 320 1259
P18_ST00066 420 170 ndiro 0.91 20020
P18_SP00040 590 85
P18_ST00067 675 217 ndicho
P18_SP00041 892
P18_ST00068 942 153 Naki 0405
P18_SP00042 1095 1261
P18_ST00069 1169 changu 031001
P18_TL00028 190 1306 1209 48
P18_ST00070 166 47 Chana 01000
P18_SP00043 356 1354
P18_ST00071 403 197 chaRiri 0010053
P18_SP00044 600 37
P18_ST00072 637 281 chakanaka. 0.90 0004200020
P18_SP00045 1353
P18_ST00073 982 417 Chino-ndo-rara 00061100042000
P18_TL00029 1378 1245
P18_ST00074 196 kucuru. 0.66 3503406
P18_SP00046 324 1425 19
P18_ST00075 343 Chino-ndonda 020005000301
P18_SP00047 729
P18_ST00076 748 438 chichi-endaneni 010000400100004
P18_SP00048 1186
P18_ST00077 1211 162 46 kunda 53000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kundara.
P18_TL00030 1449 1270
P18_ST00078 1466 ra. 530 HypPart2
P18_SP00049 1497
P18_ST00079 228 1450 321 chino-karira 000026000000
P18_SP00050 549
P18_ST00080 572 157 kuona 0.99 00000
P18_SP00051 1496
P18_ST00081 754 149 ndiro. 000405
P18_SP00052 903
P18_ST00082 160 Ndiro 40400
P18_SP00053
P18_ST00083 1116 ine
P18_SP00054 1196
P18_ST00084 1221 175 nduru. 100024
P18_TL00031 129 1522 409
P18_ST00085 164 00341
P18_SP00055 293 1569
P18_ST00086 333 205 inovava. 30024000
P18_TL00032 1592 1217
P18_ST00087 1594 Chenda 040501
P18_SP00056 383 1640
P18_ST00088 432
P18_SP00057 515 1641
P18_ST00089 558 ronda. 020023
P18_SP00058 719 66
P18_ST00090 785 63 Iri 020
P18_SP00059 848
P18_ST00091 889 226 00005030
P18_SP00060 86
P18_ST00092 1201 000020
P18_TL00033 1664
P18_ST00093 1665 236 inoi^arira 00061025041
P18_SP00061 362 1712
P18_ST00094 401 330 kucherakure 01050410260
P18_SP00062 731
P18_ST00095 641 nechirindochava-Ndere. 0000001000002203300000
P18_TL00034 1736
P18_ST00096 1737 Chirindo 20040042
P18_SP00063 363 1784
P18_ST00097 381 120 chiri
P18_SP00064 501
P18_ST00098 525 233 kuchuru, 00002407
P18_SP00065 758 1794
P18_ST00099 kunorara 01000050
P18_SP00066 1013
P18_ST00100 1039 1738 147 03202
P18_SP00067
P18_ST00101 1212 182
P18_TL00035 1807
P18_ST00102 1809 268 nechaRiri. 5001200500
P18_SP00068 1855
P18_ST00103 430 VaNdere 0140010
P18_SP00069 660 1856
P18_ST00104 691 1808 vangirai 80000340
P18_SP00070 901 1865
P18_ST00105 956 198 chenda, 0001007
P18_SP00071 1154
P18_ST00106 inokara. 00001125
P18_TL00036 1879 1274
P18_ST00107 1880 Inovavarira 16013604003
P18_SP00072 1927
P18_ST00108 506 192 kuenda 030000
P18_SP00073 698
P18_ST00109 751 208 nechana 6003000
P18_SP00074 959 1926
P18_ST00110 1004 chaRiri. 02000110
P18_SP00075 1207
P18_ST00111 1882 Kana
P18_TL00037 117 1950 1227
P18_ST00112 kaenda 000050
P18_SP00076 1998
P18_ST00113 351 0.93 0003000
P18_SP00077 560 1999
P18_ST00114 591 1952 icho
P18_SP00078
P18_ST00115 1951 365 ndinga-i-rova 0401003230000
P18_SP00079 2006
P18_ST00116 1148 1953 nekuru. 0000022


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P27_LM00001 119 2010
RightMargin P27_RM00001 1397
BottomMargin P27_BM00001 2051 47
PrintSpace P27_PS00001 1278
TextBlock P27_TB00001 172 57 46
TextLine P27_TL00001 178 45 34
String P27_ST00001 CONTENT 22 WC 0.46 CC 55
P27_TB00002 672 309
P27_TL00002 678 297 33
P27_ST00002 CHIWORORO 0.96 000000002
P27_TB00003 108 1943
P27_TL00003 126 114 1259 58
P27_ST00003 115 79 Ny 0.92 01
SP P27_SP00001 205 82
P27_ST00004 287 160 56 Nyika 1.00 00000
P27_SP00002 447 171 75
P27_ST00005 522 154 nyoka 0.97 00010
P27_SP00003 676 65
P27_ST00006 741 129 138 42 nyere 10000
P27_SP00004 879 70
P27_ST00007 949 193 kwenya 0.88 000024
P27_SP00005 1142
P27_ST00008 1212 173 nyasha 002000
P27_TL00004 294 181 184
P27_ST00009 nyudza 0.90 000500
P27_TL00005 127 246 1143
P27_ST00010 74 Zh 0.79 04
P27_SP00006 201 292 95
P27_ST00011 296 170 Shizha 002300
P27_SP00007 466 293 69
P27_ST00012 535 247 148 zhinji 0.77 022170
P27_SP00008 683 304 68
P27_ST00013 751 240 mashizha 0.86 01012022
P27_SP00009 991 62
P27_ST00014 1053 217 ruzhowa 0.89 1201001
P27_TL00006 314 971
P27_ST00015 Nzw 000
P27_SP00010 245 360
P27_ST00016 291 315 149 Nzwa 0102
P27_SP00011 440 361 48
P27_ST00017 488 nzwi 5000
P27_SP00012 607 66
P27_ST00018 673 nzwira 000050
P27_SP00013 846 63
P27_ST00019 909 329 188 32 vanzwa 0.80 810002
P27_TL00007 379 1168 49
P27_ST00020 380 90 Rw 00
P27_SP00014 426 73
P27_ST00021 290 212 Rwendo 0.99 000000
P27_SP00015 502 427
P27_ST00022 559 381 rwedu 0.91 00004
P27_SP00016 719
P27_ST00023 792 229 rwakona. 0.93 00100030
P27_SP00017 1021 67
P27_ST00024 1088 207 Varwira 0300040
P27_TL00008 444 1096 50
P27_ST00025 461 152 31 rwana 20411
P27_SP00018 442 492 20
P27_ST00026 462 446 228 murwizi. 00003000
P27_SP00019 690 493 37
P27_ST00027 727 174 rwonzi
P27_SP00020 901 23
P27_ST00028 924 190 rwarwo 000001
P27_SP00021 1114 494
P27_ST00029 1146 rwakada- 00003004
P27_TL00009 514 180
P27_ST00030 mbuka 00300
P27_TL00010 572 1262
P27_ST00031 573 80 Dy 02
P27_SP00022 628 92
P27_ST00032 299 574 107 54 Dya 0.95
P27_SP00023 406 39
P27_ST00033 445 132 dyisa 00003
P27_SP00024 577 629
P27_ST00034 610 137 fodya 03000
P27_SP00025 747
P27_ST00035 780 169 madyo
P27_SP00026 52
P27_ST00036 1001 chidyo
P27_SP00027 1172 630
P27_ST00037 1224 165 hudyu 43012
P27_TL00011 638 1195
P27_ST00038 71 Ty
P27_SP00028 197 694 91
P27_ST00039 288 639 100 Tya 002
P27_SP00029 388 695 60
P27_ST00040 448 121 tyisa 30002
P27_SP00030 569
P27_ST00041 650 tyava
P27_SP00031 761
P27_ST00042 827 kutyaka 0401000
P27_SP00032 1032 696
P27_ST00043 1063 258 tyityidzira 00002000011
P27_TL00012 705 1264
P27_ST00044 Bv
P27_SP00033
P27_ST00045 Bvi 0.82 302
P27_SP00034 378 752
P27_ST00046 430 bvoora 000020
P27_SP00035 602 61
P27_ST00047 663 133 bvisa
P27_SP00036 796
P27_ST00048 837 262 kubvunda 0.94 04000000
P27_SP00037 1099 753
P27_ST00049 1190 bvarura 0010020
P27_TL00013 769 1106 59
P27_ST00050 72 Vv
P27_SP00038 199 816
P27_ST00051 289 771 88 Vai 020
P27_SP00039 377 818
P27_ST00052 434 144 vudzi 02000
P27_SP00040 578
P27_ST00053 643 781 vuvuta 010300
P27_SP00041 814
P27_ST00054 869 105 viya 0.87 0021
P27_SP00042 974 828
P27_ST00055 1049 785 yavuva
P27_TL00014 835 1265
P27_ST00056 836 Mh 0.69 05
P27_SP00043 216 882
P27_ST00057 Mhoro
P27_SP00044 883 51
P27_ST00058 513 mhuru 0.74 01424
P27_SP00045 686 884 53
P27_ST00059 739 mhepo 0.81 05040
P27_SP00046 911 894
P27_ST00060 953 mhapa 0.78 00163
P27_SP00047 1127
P27_ST00061 1181 210 semhere 0002020
P27_TL00015 902 408
P27_ST00062 168 mhino
P27_SP00048 465
P27_ST00063 544 903 161 mhute 01400
P27_TL00016 965 1263
P27_ST00064 967 Nz
P27_SP00049 1014 93
P27_ST00065 298 968 211 Nzungu 000005
P27_SP00050 509 1025
P27_ST00066 584 nzira 00102
P27_SP00051 713 1015
P27_ST00067 763 983 nzara 20150
P27_SP00052 900
P27_ST00068 970 969 187 nzendo 000151
P27_SP00053 1157 96
P27_ST00069 1253 136 nziyo 00020
P27_TL00017 305 1033 708
P27_ST00070 226 Runzirai 01010010
P27_SP00054 531 1081
P27_ST00071 592 182 nzunza 005000
P27_SP00055 774
P27_ST00072 nzanga 0.98 000100
P27_TL00018 1100
P27_ST00073 Ngw
P27_SP00056 253 1156
P27_ST00074 308 1101 Ngwe 0000
P27_SP00057 460 1158
P27_ST00075 533 1117 ngwena 0.85 400022
P27_SP00058 730 1159
P27_ST00076 799 1112 257 watungwa 02010000
P27_SP00059 1056 76
P27_ST00077 1132 1111 watongwa 02000003
P27_TL00019 1161 1256
P27_ST00078 40 Hw
P27_SP00060 213 1201 101
P27_ST00079 Hwedza 500600
P27_SP00061 495 1202
P27_ST00080 735 1162 hwamanda 00003040
P27_SP00062 975 1203 280
P27_ST00081 1255 134 hwiro 50001
P27_TL00020 1220 1086
P27_ST00082 1221 hwema
P27_SP00063 464 81
P27_ST00083 545 1222 140 hwose 23400
P27_SP00064 685
P27_ST00084 773 162 hwowa 40302
P27_SP00065 935
P27_ST00085 1028 143 rohwa 04401
P27_SP00066 1171
P27_ST00086 rehwa 0.68 70601
P27_TL00021 1285
P27_ST00087 BM
P27_SP00067 221 1331
P27_ST00088 303 Ibwe, 02403
P27_SP00068 1341
P27_ST00089 1286 bwizana 0010012
P27_SP00069 702 1334
P27_ST00090 768 1287 Mabwazara 110000020
P27_SP00070 1062
P27_ST00091 1125 263 bwereketa 000100300
P27_TL00022 1350
P27_ST00092 Sv
P27_SP00071 113
P27_ST00093 301 1351 Sva! 0.73 0550
P27_SP00072 402 1398 18
P27_ST00094 420 1368 163 svazva 003000
P27_SP00073 583 1399
P27_ST00095 603 1352 177 svatika 0034001
P27_SP00074 19
P27_ST00096 1353 svisva
P27_SP00075 948 1400
P27_ST00097 svinga 061000
P27_SP00076 1131 1407 29
P27_ST00098 1160 rusvingo 30000200
P27_TL00023 1415 1197
P27_ST00099 Dd 0.70 14
P27_SP00077 206 1463
P27_ST00100 1418 Daura
P27_SP00078 1464
P27_ST00101 532 dada 0300
P27_SP00079 651
P27_ST00102 717 110 dida 0050
P27_SP00080 1465
P27_ST00103 890 1417 chimudu-du-du. 0.84 00000043022035
P27_TL00024 1481 1031
P27_ST00104 1483 (Iyi
P27_SP00081 401 1539
P27_ST00105 463 1484 d
P27_SP00082 1530
P27_ST00106 526 276 yakasiyana 0200000030
P27_SP00083 802 1540
P27_ST00107 833 neiya 00002
P27_SP00084 30
P27_ST00108 997 342 yavanapedo.) 100000300000
P27_TL00025 128 1260
P27_ST00109 Pf
P27_SP00085 189 1587 109
P27_ST00110 1542 Pfiga 50203
P27_SP00086 438 1597
P27_ST00111 kupfachuka 0410000500
P27_SP00087 767 1599
P27_ST00112 808 1543 pfeka 50020
P27_SP00088 946 1600 44
P27_ST00113 990 pfocho 600000
P27_SP00089
P27_ST00114 1215 pfuura 002600
P27_TL00026 1606
P27_ST00115 Sw
P27_SP00090 203 1653 94
P27_ST00116 1608 150 Swera
P27_SP00091 1655
P27_ST00117 508 1623 uswa
P27_SP00092 634
P27_ST00118 1609 swanda 004100
P27_SP00093 1656
P27_ST00119 945 swedera 0000070
P27_TL00027 1672 1122
P27_ST00120 1673 Dzw
P27_SP00094 249 1718
P27_ST00121 167 Udzwa 20002
P27_SP00095 1721
P27_ST00122 507 198 kudzwa 030000
P27_SP00096
P27_ST00123 787 1674 ridzwa 200000
P27_SP00097 958
P27_ST00124 1040 dzidzwa 0000000
P27_TL00028 125 1737
P27_ST00125 Jj 0.62 07
P27_SP00098 166 1795 124
P27_ST00126 1739 Joni 0030
P27_SP00099 399 1796 78
P27_ST00127 477 86 jira 3003
P27_SP00100 563
P27_ST00128 1740 103 Jena 3000
P27_SP00101 737
P27_ST00129 798 111 juru 2170
P27_SP00102
P27_ST00130 976 jakata 500000
P27_SP00103 1124
P27_ST00131 1187 202 Chijaka 1003030
P27_TL00029 1804
P27_ST00132 Nj 0.71
P27_SP00104 191 1860 99
P27_ST00133 1805 Njanja 0.76 260032
P27_SP00105 1861
P27_ST00134 525 176 njerere 5200000
P27_SP00106 701
P27_ST00135 248 Njenjema 07051000
P27_SP00107 1019 83
P27_ST00136 1102 njenjemera 0400600000
P27_TL00030 1869
P27_ST00137 Ng 0.67
P27_SP00108 1926 85
P27_ST00138 1870 220 Ngombe
P27_SP00109 510
P27_ST00139 547 1885 232 mangono 0100330
P27_SP00110 779 1927
P27_ST00140 825 362 kunanganidza 020200000000
P27_SP00111
P27_ST00141 1237 banga
P27_TL00031 1935 853
P27_ST00142 118 Nwa
P27_SP00112 1982
P27_ST00143 285 1936 Kunwa 00101
P27_SP00113 473 1983
P27_ST00144 534 nwiro 0.83 50002
P27_SP00114 682
P27_ST00145 743 238 mufonwe 0100000
P27_TL00032 130 2000 1244
P27_ST00146 Mv
P27_SP00115 2047
P27_ST00147 2002 Mvura 00210
P27_SP00116 2049
P27_ST00148 497 2016 158 mvere
P27_SP00117 655
P27_ST00149 689 147 mvuu 0013
P27_SP00118 36
P27_ST00150 872 159 mvuto 00400
P27_SP00119 2050
P27_ST00151 zvimviriri 0500002063


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00032.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P32 PHYSICAL_IMG_NR 32 HEIGHT 2203 WIDTH 1442
TopMargin P32_TM00001 HPOS 0 VPOS 98
LeftMargin P32_LM00001 786 160
RightMargin P32_RM00001 1307 135
BottomMargin P32_BM00001 258 1945
PrintSpace P32_PS00001 521
TextBlock P32_TB00001 908 286 26
TextLine P32_TL00001 923 102 256 18
String P32_ST00001 103 124 17 CONTENT UNIVERSITY WC 0.71 CC 6100250508
SP P32_SP00001 1047 120 7
P32_ST00002 1054 28 OF 0.73 05
P32_SP00002 1082 119
P32_ST00003 1089 90 FLOHIDA 0.65 0608143
P32_TB00002 814 212 474 46
P32_TL00002 830 220 441 33
P32_ST00004 221 21 3 1.00
P32_SP00003 851 253 43
P32_ST00005 894 89 1262 0000
P32_SP00004 983 41
P32_ST00006 1024 115 05093 00000
P32_SP00005 1139 40
P32_ST00007 1179 92 4982
P32_TB00003 126 87


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 1516 WIDTH 2098
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P9_LM00001 50 1450
RightMargin P9_RM00001 2039 59
BottomMargin P9_BM00001 1479 37
PrintSpace P9_PS00001 1989
TextBlock P9_TB00001 552 122
TextLine P9_TL00001 75 557 97 43
String P9_ST00001 CONTENT -.-r-^ WC 0.29 CC 7748410
Illustration P9_CB1_SUB 146 456 154 404 TYPE
P9_TB00002 1038 134 128
P9_TB00003 786 502 64 40
P9_TL00002 791 507 55 35
P9_ST00002 <-^ 0.13 8710
P9_TB00004 648 548 292 44
P9_TL00003
P9_ST00003 .^^g^:^,^^^-: 0.11 71010810710710101068
P9_TB00005 882 1164 150 38
P9_TL00004 1169 145 33
P9_ST00004 28 -^ 0.17 610
SP P9_SP00001 915 1197 54
P9_ST00005 969 1176 58 26 .-. 0.31 775
P9_TB00006 1032 1007
P9_TL00005 1272 322 115 32
P9_ST00006 68 v^^ 0.08 71010
P9_SP00002 1340 354 2
P9_ST00007 1342 335 45 19 mS 0.15 888
P9_TL00006 1276 348 107 42
P9_ST00008 w"^r 0.16 85108
P9_TL00007 1594 330 123 88
P9_ST00009 ^M 0.06 108
P9_TL00008 394
P9_ST00010 JiS^BK 8881088
P9_TL00009 1427 415 25 17
P9_ST00011 Sw 0.14
P9_TL00010 1581
P9_ST00012 ^JTO^^S. 10755101087
P9_TL00011 574 181
P9_ST00013 m"' 0.19 877
P9_TL00012 516 141 216
P9_ST00014 p 8
P9_TL00013 1568 432 166 256
P9_ST00015 B
P9_TL00014 1734 518
P9_ST00016 '*' 0.25 777
P9_TL00015 1790 616 238 110
P9_ST00017 rz^ 8810
P9_TL00016 718 79 46
P9_ST00018 ^^r 0.22 10103
P9_TL00017 1434 738
P9_ST00019 Im 0.23 87
P9_TL00018 1580
P9_ST00020 ji] 0.20 868
P9_SP00003 1620 764 15
P9_ST00021 1635 16 K
P9_SP00004 1651 755
P9_ST00022 1668 734 66 30 iiw 87678
P9_TL00019
P9_ST00023 i
P9_TL00020 1819 730 194
P9_ST00024 739 12 3 7
P9_SP00005 1831 742
P9_ST00025 1871 31 0.00 10
P9_SP00006 1902 741 1
P9_ST00026 1903 745 -- 77
P9_SP00007 1934 753
P9_ST00027 1949 736 ." 0.69 06
P9_SP00008 1958
P9_ST00028 1968 21 --" 0.30 757
P9_TL00021 750 178 41
P9_ST00029 62 im" 887
P9_SP00009 1094 776 63
P9_ST00030 1157 785 53 6 __ 0.36
P9_TL00022 1232 189
P9_ST00031 ^^fc^Tv 1010771088
P9_TL00023 1433 787
P9_ST00032 m.
P9_TL00024
P9_ST00033 -jlfil'ffl 0.21 78877868777
P9_TL00025 779 20
P9_ST00034 f
P9_TL00026 1893 761 131
P9_ST00035 _---^-_-- 0.35 3771106777
P9_TL00027 1101 809 95
P9_ST00036 *¦' 0.42 7100
P9_SP00010 1118 818
P9_ST00037 1143 710
P9_SP00011 825 23
P9_ST00038 1192 817 4 ,
P9_TL00028 1235 802 185
P9_ST00039 5
P9_SP00012 1255 823
P9_ST00040 1281 74 Ell\r 0.39 804688
P9_SP00013 1355 828
P9_ST00041 1385 808 "^
P9_TL00029 1258 814 169 56
P9_ST00042 -l^St^ 0.12 78108810
P9_TL00030 1432 820
P9_ST00043 ^.¦^1 10510108
P9_TL00031 159
P9_ST00044 ^ P9_TL00032 1737 832
P9_ST00045 j\^
P9_TL00033 1782 235
P9_ST00046 ^jK^'*^' 1078106457107
P9_TL00034 1086 880 127 48
P9_ST00047 _,_.< 0.28 74777
P9_TL00035 1218 1026 204
P9_ST00048 IVVV^^jL^^t 788810108810108
P9_TL00036 1000
P9_ST00049 m
P9_TL00037 858 161 86
P9_ST00050 ^T^ 0.04 10810
P9_TL00038 114
P9_ST00051 ^
P9_SP00014 903 -44
P9_ST00052 1738 918
P9_TL00039 958 106
P9_ST00053
P9_TL00040 1036 936 177 164
P9_ST00054 i^-\ 71068
P9_TL00041 916 120
P9_ST00055 s
P9_TL00042 1155 1124 22
P9_ST00056 JiUk\ 0.26 84778
P9_TL00043 1102 142
P9_ST00057 S
P9_TL00044 184
P9_ST00058
P9_TL00045 1126
P9_ST00059 t
P9_TL00046 246 208
P9_ST00060 ^B
P9_TL00047 1269 158
P9_ST00061 0.32
P9_SP00015 1275 1286
P9_ST00062 1279 148 \(^uHife.i.\Ui>^ 881088777786887810
P9_TL00048 1208 112
P9_ST00063 s^ 0.07 810
P9_TL00049 1200
P9_ST00064 ^s
P9_TL00050 244
P9_ST00065 ^"^ 10710
P9_TL00051 1317 70
P9_ST00066 .
P9_SP00016 1162 1321
P9_ST00067 1165
P9_SP00017 1198
P9_ST00068 1201 1319 _
P9_TL00052 1228 1316 168 13
P9_ST00069 27
P9_SP00018 1329
P9_ST00070 ^'
P9_SP00019 1298
P9_ST00071 11 ¦ 1010
P9_TL00053 1304
P9_ST00072 nroni^ 8778810
P9_TL00054
P9_ST00073 3v^^^ 888101010
P9_TL00055 1303
P9_ST00074 H^
P9_TL00056 1787
P9_ST00075 iBHV^^^'^i^^ 0.24 088810101001051010
P9_TL00057 1140 1348 57 18
P9_ST00076 1351 "ts-- 68867
P9_SP00020 1177 1366
P9_ST00077 1193 0.60
P9_TL00058 1217 1346 144 14
P9_ST00078 0.27
P9_SP00021 1221 1360
P9_ST00079 1353
P9_SP00022 1248 1357
P9_ST00080 1327 0.18
P9_SP00023 1349
P9_ST00081 1354 1.00
P9_TL00059 1444
P9_ST00082 1445 ^.
P9_SP00024 1587 1465
P9_ST00083 1598 1463
P9_SP00025 1602 1472
P9_ST00084 1612 BtOiOa- 8788887
P9_TL00060 1438
P9_ST00085 idfl 8877
P9_TL00061 1794 1439 225
P9_ST00086 170 (fh\i,ifr 78888887888
P9_SP00026 1964 1467
P9_ST00087 1985 1460 34 ,_. 0.85 004
P9_TL00062 1041 1370 139 49
P9_ST00088 &e^ 7810
P9_TL00063 1034
P9_ST00089 80 ,>-* 7877
P9_SP00027 1114 1478
P9_ST00090 1462 39 0.45
P9_TL00064 1419
P9_ST00091 1436 '
P9_SP00028
P9_ST00092 1466 102 -^iS^ 7108810


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P8_LM00001 140 1904
RightMargin P8_RM00001 1376
BottomMargin P8_BM00001 1945 153
PrintSpace P8_PS00001 1236
TextBlock P8_TB00001
TextLine P8_TL00001 581 47 789 39
String P8_ST00001 306 36 CONTENT CHAVAKURU WC 0.86 CC 007012001
SP P8_SP00001 887 83 462
P8_ST00002 1349 52 21 34 3 0.72 2
P8_TL00002 706 168 37
P8_ST00003 I. 1.00 00
P8_TL00003 554 313 427 351
P8_ST00004 342 74 Vakaranga 0.78 200720700
P8_SP00002 896 387 -340
P8_ST00005 556 480 425 73 va-ka-ra-nga 0.69 015014560506
P8_SP00003 981 553 -386
P8_ST00006 595 627 32 a 0.84 1
P8_SP00004 663 75
P8_ST00007 702 0.46 5
P8_SP00005 734 61
P8_ST00008 795 628 31 0.28 7
P8_SP00006 826 664 122
P8_ST00009 948 0.89
P8_TL00004 154 773 825 57
P8_ST00010 792 68 va 0.63 42
P8_SP00007 222 828 105
P8_ST00011 327 793 141 vava 0.98 0000
P8_SP00008 468 829 179
P8_ST00012 647 56 ka 06
P8_SP00009 722
P8_ST00013 827 152 kaka 0400
P8_TL00005 150 958 1102 55
P8_ST00014 ra 0.66 33
P8_SP00010 211 995 116
P8_ST00015 125 rara 0.90 1002
P8_SP00011 452
P8_ST00016 620 959 111 53 nga 0.93 002
P8_SP00012 731 1012 113
P8_ST00017 844 408 54 nga-nga-nga 00320054001
P8_TL00006 1100 1096
P8_ST00018 146 vaka 0003
P8_SP00013 296 1156 95
P8_ST00019 391 1101 147 kava 0201
P8_SP00014 538 104
P8_ST00020 642 253 va-vaka 0.82 0240104
P8_SP00015 895 1157
P8_ST00021 990 256 ka-kava 0.83 0240005
P8_TL00007 1261 1189
P8_ST00022 136 kara 0.75 0135
P8_SP00016 282 1317
P8_ST00023 386 251 ra-kara. 0.77 42203220
P8_SP00017 637 1318 117
P8_ST00024 754 0150004
P8_SP00018 1010
P8_ST00025 1084 1262 ka-rara. 0.67 03454530
P8_TL00008 149 1463 1116
P8_ST00026 200 ra-nga 435103
P8_SP00019 349 1517 85
P8_ST00027 434 1464 210 nga-ra 0.79 004204
P8_SP00020 644
P8_ST00028 798 185 vanga 05003
P8_SP00021 983 99
P8_ST00029 1082 183 ngava 00000
P8_TL00009 1591 607
P8_ST00030 223 kakava 0.70 050705
P8_SP00022 372 1648
P8_ST00031 477 279 kavanga. 05030040
P8_TL00010 1726 1177
P8_ST00032 189 kanga 02001
P8_SP00023 338 1800 139
P8_ST00033 1747 359 nganganga. 0.92 0010040010
P8_SP00024 836 1801 106
P8_ST00034 942 1746 rava 6230
P8_SP00025 1078 1783 97
P8_ST00035 1175 151 vara. 00040
P8_TL00011 1866 1080
P8_ST00036 326 vakaranga 0.80 050450002
P8_SP00026 478 1939 94
P8_ST00037 572 1886 208 varava 0.73 034504
P8_SP00027 780 1923 89
P8_ST00038 869 1885 38 05560
P8_SP00028 1021 51
P8_ST00039 1072 160 a.a.a. 0.85 404000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00031.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P31 PHYSICAL_IMG_NR 31 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P31_TM00001 HPOS 0 VPOS 766
LeftMargin P31_LM00001 292 264
RightMargin P31_RM00001 790 726
BottomMargin P31_BM00001 1030 1068
PrintSpace P31_PS00001 498
TextBlock P31_TB00001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P15_LM00001 144 1953
RightMargin P15_RM00001 1396 120
BottomMargin P15_BM00001 1994 104
PrintSpace P15_PS00001 1252
TextBlock P15_TB00001 166 48 55 45
TextLine P15_TL00001 172 54 43 33
String P15_ST00001 CONTENT Ol WC 0.42 CC 46
P15_TB00002 672 305
P15_TL00002 678 47 293 36
P15_ST00002 CHIWORORO 0.89 043000200
Illustration P15_CB1_SUB 295 256 1051 796 TYPE
P15_TB00003 1077 1078 271 38
P15_TL00003 1083 1084 259 26
P15_ST00003 244 Olo.^.JuMoJIet-.Vio.U 0.26 8887107888847886088808
SP P15_SP00001 1327 1110 8
P15_ST00004 1335 1100 7 5 1.00
P15_TB00004 582 1166 350 149
P15_TL00004 765 1172 53
P15_ST00005 5- 0.34 67
P15_TL00005 588 1241 338 68
P15_ST00006 Vaverenge 0.81 370240000
P15_TB00005 875 584
P15_TL00006 512 209 35
P15_ST00007 1337 va 0.67 14
P15_SP00002 580 1370 27
P15_ST00008 607 1350 20
P15_SP00003 627 1355
P15_ST00009 654 ve 00
P15_TL00007 743 1333 282 52
P15_ST00010 1349 21 6
P15_SP00004 764 28
P15_ST00011 792 1334 58 re 0.85
P15_SP00005 850 1369
P15_ST00012 871 1347 0.56 4
P15_SP00006 892 1354 22
P15_ST00013 914 111 nge 0.91 002
P15_TL00008 534 1413 173 37
P15_ST00014 29 a 0.35
P15_SP00007 563 1446 110
P15_ST00015 673 1414 34 c 0.14
P15_TL00009 810 1412
P15_ST00016 e 0.44
P15_SP00008 844 1450 106
P15_ST00017 950
P15_TL00010 301 1490 70
P15_ST00018 0.64
P15_TL00011 576 1488 73
P15_ST00019 .^a 0.46 0106
P15_TL00012 823 1484 315
P15_ST00020 1486 61 ra 0.77 04
P15_SP00009 884 1521 142
P15_ST00021 1026 112 nga 0.69 602
P15_TL00013 303 1566 71
P15_ST00022 vo 0.93 10
P15_TL00014 1544 76
P15_ST00023 ko 0.99
P15_TL00015 832 1560 312
P15_ST00024 1562 62 ro 0.94
P15_SP00010 894 1597 137
P15_ST00025 1031 113 ngo 100
P15_TL00016 318 1622
P15_ST00026 vi 0.73 05
P15_TL00017 604 1640
P15_ST00027 n
P15_TL00018 843 1637 291 51
P15_ST00028 1638 ri 60
P15_SP00011 888 1673
P15_ST00029 1037 97 ngi 000
P15_TL00019 323 1719
P15_ST00030 vu 0.61 25
P15_TL00020 592 1717 82
P15_ST00031 .^u 0.20 5108
P15_TL00021 841 1713
P15_ST00032 1715 ru
P15_SP00012 908 1749
P15_ST00033 1045 119 ngu 200
P15_TL00022 1794
P15_ST00034 0.79
P15_TL00023 1772 56
P15_ST00035 ke 0.92 01
P15_TL00024 840 1789 308
P15_ST00036 1791 0.63
P15_SP00013 898 1826 139
P15_ST00037 0.90
P15_TL00025 313 1852 85
P15_ST00038 aA 0.49 64
P15_TL00026 523 1851
P15_ST00039 eE 0.59
P15_TL00027 752 1846 286
P15_ST00040 1847 il 0.68 23
P15_SP00014 800 1902 148
P15_ST00041 948 90 oO 0.71 50
P15_TB00006 1916 78
P15_TL00028 150 1922 1240
P15_ST00042 1930 Rera 0.78 0053
P15_SP00015 298 1984 80
P15_ST00043 378 1945 129 reva 0.76 4005
P15_SP00016 507 1982 79
P15_ST00044 586 1923 292 57 ke-ke-ke 00100300
P15_SP00017 878 1980
P15_ST00045 958 188 kenga 00004
P15_SP00018 1146 1993
P15_ST00046 1216 1940 174 renge 0.72 30406


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P22_LM00001 116 1984
RightMargin P22_RM00001 1401 115
BottomMargin P22_BM00001 2025 73
PrintSpace P22_PS00001 1285
TextBlock P22_TB00001
TextLine P22_TL00001 581 47 755 33
String P22_ST00001 309 CONTENT CHAVAKURU WC 0.87 CC 034120000
SP P22_SP00001 890 80 404
P22_ST00002 1294 48 42 32 17 1.00 00
P22_TL00002 688 163 83 36
P22_ST00003 IG. 0.64 082
P22_TL00003 474 269 568 57
P22_ST00004 Zvawashambadza 0.81 10403024000034
P22_TL00004 124 392 1262
P22_ST00005 393 242 54 shamba 0.68 254007
P22_SP00002 366 447 95
P22_ST00006 461 312 56 mbe-mbe 0.94 0004000
P22_SP00003 773 448 71
P22_ST00007 844 251 55 shumba 012004
P22_SP00004 1095 78
P22_ST00008 1173 213 zvimbi 0.86 211003
P22_TL00005 122 516 1266 58
P22_ST00009 517 178 mbeu 0.91 0030
P22_SP00005 300 572 107
P22_ST00010 407 315 zvambura 0.83 00200603
P22_SP00006 722 574 109
P22_ST00011 831 237 chimbo 030000
P22_SP00007 1068 106
P22_ST00012 1174 214 zvadzo 0.89 006000
P22_TL00006 642
P22_ST00013 643 206 dzidzo 0.92 001020
P22_SP00008 330 699
P22_ST00014 403 mbudzi 004021
P22_SP00009 645 90
P22_ST00015 735 298 dzudzura 00000014
P22_SP00010 1033 72
P22_ST00016 1105 281 dzimbira 0.76 04302405
P22_TL00007 123 769 561
P22_ST00017 770 354 mudzamba 0.80 06032200
P22_SP00011 477 825 81
P22_ST00018 558 126 dzei 0.97 0001
P22_TL00008 181 880 1205
P22_ST00019 268 Mbavarira 0.82 052040003
P22_SP00012 449 928 62
P22_ST00020 511 881 344 46 chimbi-dzika 050000100000
P22_SP00013 855 927 50
P22_ST00021 905 202 nembeu 0.98 000000
P22_SP00014 1107
P22_ST00022 1180 tidziku- 0.88 03200003
P22_TL00009 988 1269
P22_ST00023 82 she 0.90 030
P22_SP00015 204 1035
P22_ST00024 266 990 mumunda 0.93 0500000
P22_SP00016 532 1036 60
P22_ST00025 592 278 maDzokai. 0.96 010000020
P22_SP00017 870 84
P22_ST00026 954 Mbudzi 105001
P22_SP00018 1156
P22_ST00027 1240 151 dzako 00100
P22_TL00010 1098 1264
P22_ST00028 413 dzichatambudza 00000402001000
P22_SP00019 537 1145 30
P22_ST00029 567 217 zvikuru. 00002000
P22_SP00020 784 37
P22_ST00030 821 Udzi-dzingire 0000020000000
P22_SP00021 1187
P22_ST00031 1242 1099 146 kuru- 05003
P22_TL00011 1207
P22_ST00032 1223 118 ware 0220
P22_SP00022 1255 63
P22_ST00033 305 434 dzimbo-cherako. 000000400040016
P22_SP00023 739 1254 69
P22_ST00034 808 1208 134 Kana 0111
P22_SP00024 942 77
P22_ST00035 1019 220 wadzoka 0200002
P22_SP00025 1239 91
P22_ST00036 1330 1225 u- 0.55 44
P22_TL00012 1315 1263
P22_ST00037 1316 165 dzidze 000100
P22_SP00026 291 1363
P22_ST00038 353 176 kurava 0.78 040062
P22_SP00027 529 1362
P22_ST00039 612 uciti: 000005
P22_SP00028 738 67
P22_ST00040 805 Zvawashambadza. 001000200000100
P22_SP00029
P22_ST00041 1335 1317 45 A!
P22_TL00013 1421 52
P22_ST00042 1422 259 51 unoramba 40002000
P22_SP00030 382 1473
P22_ST00043 427 uciti 0.95 00020
P22_SP00031 536 1468 38
P22_ST00044 168 000001
P22_SP00032 742 64
P22_ST00045 806 96 idzi 0000
P22_SP00033 902 65
P22_ST00046 967 ndedza- 0000011
P22_SP00034 8
P22_ST00047 1181 208 vakuru 0.79 0323202
P22_TL00014 1530 1267
P22_ST00048 1532 185 Dzidzo
P22_SP00035 1578 34
P22_ST00049 343 1531 93 1000
P22_SP00036 436 1577
P22_ST00050 493 210 dzakaita 00000001
P22_SP00037 703 53
P22_ST00051 756 283 sembambo. 000020000
P22_SP00038 1039
P22_ST00052 1087 0105
P22_SP00039 1221
P22_ST00053 1272 119 uka- 0.53 5255
P22_TL00015 125 1638 1265
P22_ST00054 1640 274 dzi-rovera 0001500021
P22_SP00040 399 1688
P22_ST00055 443 304 dzinoramba 0000020000
P22_SP00041 747 1686 23
P22_ST00056 285 dzichidzira 00106040020
P22_SP00042 1055
P22_ST00057 1639 makadzika. 0100001000
P22_TL00016 1744
P22_ST00058 1746 0210
P22_SP00043 258 1792
P22_ST00059 290 1745 224 ukawana 0000000
P22_SP00044 514
P22_ST00060 546 1759 157 43 nguva 00310
P22_SP00045 1802
P22_ST00061 337 49 dzokudzidza 40202000000
P22_SP00046 1084 1793
P22_ST00062 1140 1760 253 ungareva- 300100213
P22_TL00017 137 1853 1258
P22_ST00063 1868 wo
P22_SP00047 1901
P22_ST00064 245 1855 132 000206
P22_SP00048 377
P22_ST00065 421 1854 99 Izvi
P22_SP00049 520
P22_ST00066 542 363 zvandiworora. 4131400040004
P22_SP00050 1902 28
P22_ST00067 933 Kukoniwa 0.99 00000000
P22_SP00051 1201 31
P22_ST00068 1232 1856 kuona 05000
P22_TL00018 1961 1167
P22_ST00069 1977 182 mavara 000050
P22_SP00052 306 2010
P22_ST00070 358 kunoenda 00000002
P22_SP00053 617 2009
P22_ST00071 659 nenguva
P22_SP00054 873 2019
P22_ST00072 909 shoma-shoma. 020034000005


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P21_LM00001 118 1976
RightMargin P21_RM00001 1397 119
BottomMargin P21_BM00001 2018 80
PrintSpace P21_PS00001 1279
TextBlock P21_TB00001
TextLine P21_TL00001 180 48 757 32
String P21_ST00001 40 CONTENT 16 WC 1.00 CC 00
SP P21_SP00001 220 418
P21_ST00002 638 299 CHIWORORO 0.90 080000000
P21_TL00002 127 145 1256 58
P21_ST00003 164 208 38 zvazvo 0.81 204400
P21_SP00002 335 202 91
P21_ST00004 426 165 207 37 zvuma 0.78 01305
P21_SP00003 633 65
P21_ST00005 698 193 zvawo 0.84 31300
P21_SP00004 891 56
P21_ST00006 947 wazvo 0.86 04200
P21_SP00005 1140 81
P21_ST00007 1221 162 zviwi 0.96 00002
P21_TL00003 126 319 1258 57
P21_ST00008 320 120 zvei 0.87 3001
P21_SP00006 246 376 102
P21_ST00009 348 125 55 ishe 0.77 3050
P21_SP00007 473 375 116
P21_ST00010 589 200 shuwa 0.70 05405
P21_SP00008 789 103
P21_ST00011 892 176 shawi 15404
P21_SP00009 1068 374 144
P21_ST00012 1212 172 shoro 0.85 05010
P21_TL00004 492 1260
P21_ST00013 493 177 shuro 05310
P21_SP00010 302 548
P21_ST00014 383 278 Mashura 0.72 0204623
P21_SP00011 661 46
P21_ST00015 707 221 shanda 0.71 051703
P21_SP00012 928
P21_ST00016 974 194 shindi 0.75 061303
P21_SP00013 1168 29
P21_ST00017 1197 512 188 36 woma 0.94 0002
P21_TL00005 131 688 1257 204
P21_ST00018 179 35 wawo 0.93 0200
P21_SP00014 310 723 -126
P21_ST00019 184 845 223 0104003
P21_SP00015 407 41
P21_ST00020 448 861 139 31 wawa 0003
P21_SP00016 587 43
P21_ST00021 630 860 228 nezvuma 1020221
P21_SP00017 858 53
P21_ST00022 911 158 47 zvake. 0.89 021003
P21_SP00018 1069 68
P21_ST00023 1137 251 Wochema 0107002
P21_TL00006 124 964 1265
P21_ST00024 282 zvakashata. 0.83 00632002040
P21_SP00019 406 1012
P21_ST00025 443 965 151 Zvino 0.92 00210
P21_SP00020 594 1011
P21_ST00026 626 288 wamuruka, 000200007
P21_SP00021 914 1022 34
P21_ST00027 948 975 205 wotuma 000202
P21_SP00022 1153
P21_ST00028 1184 966 Wurura 0.80 200243
P21_TL00007 1079 1259 50
P21_ST00029 128 kuna 2124
P21_SP00023 255 1127 66
P21_ST00030 321 1081 mai 040
P21_SP00024 412 97
P21_ST00031 509 1082 vake 0500
P21_SP00025 625 1128
P21_ST00032 690 265 kundotora 040000002
P21_SP00026 955 1129
P21_ST00033 1003 152 ndiro. 000206
P21_SP00027 1155 85
P21_ST00034 1240 146 Unoti 00007
P21_TL00008 1188 1262 59
P21_ST00035 243 ndinonge 60001300
P21_SP00028 368 1247 30
P21_ST00036 398 1207 167 56003
P21_SP00029 565 1237 15
P21_ST00037 580 1191 196 zvawira 0020003
P21_SP00030 776 1238
P21_ST00038 797 1192 mumashawi. 0000063000
P21_SP00031 1117
P21_ST00039 234 xMundiro 0.67 88180000
P21_TL00009 1297 1267
P21_ST00040 1310 233 munenge 0350000
P21_SP00032 357 1352 54
P21_ST00041 411 1312 143 mune 0.76 0360
P21_SP00033 554 1344
P21_ST00042 613 1299 05020
P21_SP00034 1345
P21_ST00043 799 nokuti 200300
P21_SP00035 24
P21_ST00044 990 1298
P21_SP00036
P21_ST00045 1147 244 vanonoka 72000001
P21_TL00010 1406
P21_ST00046 kuituma. 0.74 65003041
P21_SP00037 350 1454 63
P21_ST00047 413 1410 45 052123
P21_SP00038 618 1455 27
P21_ST00048 645 1461 7 3 0.23
P21_SP00039 652 1464
P21_ST00049 679 1409 wati 0120
P21_SP00040 782
P21_ST00050 817 94 020
P21_SP00041 1456
P21_ST00051 1408 voshanda 52001001
P21_SP00042
P21_ST00052 1231 156 zvino, 0.82 000307
P21_TL00011 1517 1261 49
P21_ST00053 137 ndiro 00040
P21_SP00043 1563 113
P21_ST00054 378 1519 277 vachatuma 010020205
P21_SP00044 655 1566 74
P21_ST00055 729 1518 naMashindi. 0.95 00020200000
P21_SP00045 1049 108
P21_ST00056 1157 232 0007200
P21_TL00012 1627
P21_ST00057 425 ndokuchemazve, 12000020000007
P21_SP00046 550 1685
P21_ST00058 1628 283 akandotora 4003000004
P21_SP00047 913 1676 61
P21_ST00059 140 10030
P21_SP00048 1114 95
P21_ST00060 1209 1643 178 amene, 0.73 200607
P21_TL00013 1735
P21_ST00061 262 akarashira 0000304043
P21_SP00049 389 1782 76
P21_ST00062 465 1737 138
P21_SP00050 603 1783 93
P21_ST00063 696 1736 0000000006
P21_SP00051 1017 1784 67
P21_ST00064 1084 149 00000
P21_SP00052 1233
P21_ST00065 1296 90 000
P21_TL00014 129 1842 60
P21_ST00066 1844 385 ndokumurova, 010000300007
P21_SP00053 514 1902
P21_ST00067 557 1845 168 vakati: 8004003
P21_SP00054 725 1892
P21_ST00068 773 169 "Zvivi 000020
P21_SP00055 942 26
P21_ST00069 968 zvako 08100
P21_SP00056 1113 23
P21_ST00070 1136 zvichaku- 000071003
P21_TL00015 1955 1194
P21_ST00071 1969 ranga 20000
P21_SP00057 268 2010 77
P21_ST00072 345 ukashayiwa 5000100003
P21_SP00058 647 2012
P21_ST00073 708 338 zvokurarama 01001003000
P21_SP00059 1046 2003
P21_ST00074 195 nazvo." 0000000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P24_LM00001 119 1974
RightMargin P24_RM00001 1397
BottomMargin P24_BM00001 2016 82
PrintSpace P24_PS00001 1278
TextBlock P24_TB00001 598 316 45
TextLine P24_TL00001 604 48 304 33
String P24_ST00001 CONTENT CHAVAKURU WC 0.90 CC 041020000
P24_TB00002 1282 43 54
P24_TL00002 1288 49
P24_ST00002 19 0.88 02
P24_TB00003 142 1874
P24_TL00003 126 148 1256 55
P24_ST00003 yayo 0.79 3500
SP P24_SP00001 268 202 103
P24_ST00004 371 149 52 uyu 0.72 800
P24_SP00002 490 201
P24_ST00005 544 228 36 mwana 0.73 00570
P24_SP00003 772 185 84
P24_ST00006 856 223 mweya 0.87 00024
P24_SP00004 1079 203 78
P24_ST00007 1157 150 225 37 mwena 0.83 00034
P24_TL00004 125 231 1250 75
P24_ST00008 250 229 53 mwoyo 0.93 00003
P24_SP00005 354 303 106
P24_ST00009 460 210 56 mweni 0.74 00066
P24_SP00006 670 287 107
P24_ST00010 777 252 112 uya 003
P24_SP00007 889 120
P24_ST00011 1009 yapo 0.81 0700
P24_SP00008 1158 305 93
P24_ST00012 1251 233 124 73 pipi 0.68 0344
P24_TL00005 127 331
P24_ST00013 232 72 pepuka 0.80 001603
P24_SP00009 359 403 46
P24_ST00014 405 342 212 61 popota 0.82 101142
P24_SP00010 617 47
P24_ST00015 664 351 226 pamwe 0.84 34000
P24_SP00011 890 64
P24_ST00016 954 333 92 71 pai 0.70 053
P24_SP00012 1046 404 76
P24_ST00017 1122 332 261 57 shomwe 060000
P24_TL00006 434 1257
P24_ST00018 445 135 60 poto 0.91 3000
P24_SP00013 262 505
P24_ST00019 308 183 yadzo 03010
P24_SP00014 491 506
P24_ST00020 537 90 yei 0.92 002
P24_SP00015 627
P24_ST00021 674 172 imwe 0.99 0000
P24_SP00016 846
P24_ST00022 882 454 224 yamwa 03004
P24_SP00017 1106
P24_ST00023 1162 455 222 35 rumwa 42006
P24_TL00007 536 1198 58
P24_ST00024 Mwedzi 0.98 000100
P24_SP00018 388 584 50
P24_ST00025 438 241 wakapera 00042060
P24_SP00019 679 594
P24_ST00026 743 173 00000
P24_SP00020 916 83
P24_ST00027 999 wakauya 0103553
P24_SP00021 1221 590
P24_ST00028 538 101 pai- 2202
P24_TL00008 616
P24_ST00029 618 109 mba 0.96 001
P24_SP00022 234 65
P24_ST00030 299 147 yamai 02030
P24_SP00023 446 673 79
P24_ST00031 525 619 vaPote 821000
P24_SP00024 697 62
P24_ST00032 759 akamupa 3000153
P24_SP00025 990 91
P24_ST00033 1081 116 pipi. 0.85 10500
P24_SP00026 1197 85
P24_ST00034 100 Mai 000
P24_TL00009 59
P24_ST00035 314 vakashumba 1401015004
P24_SP00027 441 745
P24_ST00036 502 698 kumutuka 0.75 05050602
P24_SP00028 763 744 31
P24_ST00037 794 215 vakatora 64000011
P24_SP00029
P24_ST00038 0.67 6050
P24_SP00030 1152 755 34
P24_ST00039 1186 699 iya
P24_SP00031 1265 756 41
P24_ST00040 1306 715 30 va- 012
P24_TL00010 778 1261
P24_ST00041 kairashira 0100302021
P24_SP00032 375 825
P24_ST00042 467 273 kumawere. 030300000
P24_SP00033 740
P24_ST00043 822 151 Zvino 00400
P24_SP00034 973
P24_ST00044 1034 139 0.94 2000
P24_SP00035 1173
P24_ST00045 1233 793 153 nguva 0.78 00631
P24_TL00011 858 1258
P24_ST00046 860 114 Pote 1.00
P24_SP00036 905
P24_ST00047 271 164 wakati 000400
P24_SP00037 435
P24_ST00048 280 achitamba, 0.89 0020000007
P24_SP00038 770 915 51
P24_ST00049 821 859 208 030000
P24_SP00039 1029
P24_ST00050 1082 144 dzake 0.97 00100
P24_SP00040 1226
P24_ST00051 1276 dza- 0004
P24_TL00012 938 1234
P24_ST00052 kakunguruka 00040030000
P24_SP00041 469 995
P24_ST00053 500 939 347 kumawerewo. 04020000006
P24_SP00042 847 985
P24_ST00054 911 296 Wakatevera 0510000000
P24_SP00043 1207 986 69
P24_ST00055 940 sho SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P24_TL00013 1018
P24_ST00056 1035 mwe 030 HypPart2
P24_SP00044 246 1066 80
P24_ST00057 326 182 32 nomwe 30000
P24_SP00045 508
P24_ST00058 586 1020 00500
P24_SP00046 734 1065
P24_ST00059 781 216 akawana 0000104
P24_SP00047 997 86
P24_ST00060 1083 1019 3030
P24_SP00048 1184 1075
P24_ST00061 1255 yake. 01000
P24_TL00014 128 1099
P24_ST00062 1100 96
P24_SP00049 1146 123
P24_ST00063 ndokupopota 00005624200
P24_SP00050 689 1156 113
P24_ST00064 802 292 vakaiputira 02010150000
P24_SP00051 1094 1155
P24_ST00065 1185 1115 198 mupepa 004025
P24_TL00015 130 1179 1254
P24_ST00066 175 vakapa 010015
P24_SP00052 1236
P24_ST00067 377 1180 mbuya 00001
P24_SP00053 550 1235
P24_ST00068 607 vaMapiye 0.95 00011000
P24_SP00054 857 38
P24_ST00069 895 kuti 1200
P24_SP00055 998 1225
P24_ST00070 1045 1194 vape
P24_SP00056 1161
P24_ST00071 1208 176 mwene 60005
P24_TL00016 1259 1232
P24_ST00072 1274 145 wayo. 02000
P24_SP00057 1317 67
P24_ST00073 340 1260 180 Mbuya 03131
P24_SP00058 520 1315
P24_ST00074 551 337 vakaikandira 0.86 000200405050
P24_SP00059 888
P24_ST00075 919 1270 256 mumwoto 0100000
P24_SP00060 1175
P24_ST00076 1206 154 zvavo. 000000
P24_TL00017 1338 1199
P24_ST00077 1341 Mweya 00013
P24_SP00061 367 1396 21
P24_ST00078 1340 wepipi 000010
P24_SP00062 561 18
P24_ST00079 579 wakashata. 0110030010
P24_SP00063 1386
P24_ST00080 885 1339 278 Unokakata 000000001
P24_SP00064 1163 25
P24_ST00081 1188 1353 196 mwoyo. 001000
P24_TL00018 681 1460
P24_ST00082 12. 0.56 165
P24_TL00019 391 1545 494
P24_ST00083 239 Yamwa 01001
P24_SP00065 630 1600
P24_ST00084 675 1564 pasaga 350402
P24_TL00020 136 1643 1253 74
P24_ST00085 1646 Yose 7000
P24_SP00066 283 1700
P24_ST00086 379 mwise 02100
P24_SP00067 580
P24_ST00087 671 199 simwa 01002
P24_SP00068 870 1699
P24_ST00088 960 1644 122 pasi 1500
P24_SP00069 1716
P24_ST00089 1182 1664 207 rupasa 000200
P24_TL00021 1744
P24_ST00090 1765 133 saga 0406
P24_SP00070 263 1817
P24_ST00091 335 1764 230 gupuro 000001
P24_SP00071 565
P24_ST00092 613 243 chigayo 0000300
P24_SP00072
P24_ST00093 948 1745 Gaki 0202
P24_SP00073 1098 1801 81
P24_ST00094 1766 gororo 000130
P24_TL00022 132 1843
P24_ST00095 1846 110 sisa 2004
P24_SP00074 242 1902 111
P24_ST00096 353 siya 0003
P24_SP00075 473 1916
P24_ST00097 603 gumbo 04004
P24_SP00076 1914 115
P24_ST00098 1863 semwa 00005
P24_SP00077 1900 98
P24_ST00099 1845 138 siyai 01150
P24_TL00023 134 1944
P24_ST00100 1949 218 Sosana 0.69 800315
P24_SP00078 352 2003 214
P24_ST00101 566 1962 go
P24_SP00079 639 2015 193
P24_ST00102 832 Pisirai 0503260
P24_SP00080 1033 192
P24_ST00103 1968 166 suma 0106


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 136
LeftMargin P6_LM00001 114 1609
RightMargin P6_RM00001 1416 100
BottomMargin P6_BM00001 1745 353
PrintSpace P6_PS00001 1302
TextBlock P6_TB00001 348 830 68
TextLine P6_TL00001 354 142 818 56
String P6_ST00001 368 55 CONTENT Chiwororo WC 0.84 CC 042003030
SP P6_SP00001 722 197 86
P6_ST00002 808 143 364 Chavakuru 0.80 850200020
P6_TB00002 367 1378
P6_TL00002 125 373 1279 45
P6_ST00003 180 33 DZIDZO 1.00 000000
P6_SP00002 305 406 25
P6_ST00004 330 28 1. 0.82 30
P6_SP00003 358 50
P6_ST00005 408 374 111 42 Tanga 0.98 00010
P6_SP00004 519 416 20
P6_ST00006 539 177 32 mataurira 0.93 000000050
P6_SP00005 716
P6_ST00007 741 115 varavi
P6_SP00006 856 22
P6_ST00008 878 70 kuti 0000
P6_SP00007 948 407
P6_ST00009 970 164 44 takapiwa 0.79 03006060
P6_SP00008 1134 418
P6_ST00010 1154 72 43 kiyi 0002
P6_SP00009 1226 417 18
P6_ST00011 1244 59 34 ina 0.76 403
P6_SP00010 1303 19
P6_ST00012 1322 82 huru
P6_TL00003 124 424 1277
P6_ST00013 239 dzatinofanira 0.95 0600000000000
P6_SP00011 363 466
P6_ST00014 395 172 kudzidza. 0.78 000600605
P6_SP00012 567 457
P6_ST00015 601 83 Kiyi
P6_SP00013 684 467 29
P6_ST00016 713 idzi 0.86 0050
P6_SP00014 783
P6_ST00017 813 425 273 41 wtz-Vakaranga, 0.62 888805201002820
P6_SP00015 1086 35
P6_ST00018 1121 280 38 Chandanamata, 0634002004023
P6_TL00004 476 707
P6_ST00019 324 Zvawashambadza 0.87 00001027000203
P6_SP00016 449 509 17
P6_ST00020 487 60 uye 0.96 001
P6_SP00017 526
P6_ST00021 546 138 Yamwa 0.81 03014
P6_SP00018
P6_ST00022 702 130 pasaga. 3304020
P6_TL00005 212 1195
P6_ST00023 528 108 Taura 0.90 31000
P6_SP00019 320 560
P6_ST00024 345 527 168 nomuravi 05005000
P6_SP00020 513 13
P6_ST00025 uchidai 0.88 0000080
P6_SP00021 656 14
P6_ST00026 670 229 wakatendeka 0.74 50203500740
P6_SP00022 899 562
P6_ST00027 916 0.89 4000
P6_SP00023 984 571 12
P6_ST00028 996 188 yokutanga 004000000
P6_SP00024 1184
P6_ST00029 1196 116 uchiti: 2300001
P6_SP00025 1312 561
P6_ST00030 1331 76 "Iyi
P6_TL00006 122 577 1286 46
P6_ST00031 578 95 ndiyo 0.92 00004
P6_SP00026 217 621 9
P6_ST00032 226 69
P6_SP00027 295 4
P6_ST00033 299 186 000000000
P6_SP00028 485 623 15
P6_ST00034 500 589 109 23 moMt 0.14 88888
P6_SP00029 609 612 10
P6_ST00035 619 579 200 Vakaranga. 0.75 6052441000
P6_SP00030 819 622
P6_ST00036 844 580 121 Pazasi 0.64 806070
P6_SP00031 965 613 5
P6_ST00037 587 87 36 payo 8000
P6_SP00032 1057
P6_ST00038 1063 278 yakanyorwazve 0010005660404
P6_SP00033 1341
P6_ST00039 1359 49 asi 0.99 000
P6_TL00007 629 1268
P6_ST00040 96 zvino 50000
P6_SP00034 218 663 8
P6_ST00041 630 220 yakanyorwa 0040000450
P6_SP00035 446 673
P6_ST00042 458 151 mapandi 0080000
P6_SP00036 674
P6_ST00043 641 61 ayo 002
P6_SP00037 683
P6_ST00044 695 mana" 00006
P6_SP00038 811 27
P6_ST00045 838 144 39 {izvozvi 70300500
P6_SP00039 982 668 24
P6_ST00046 1006 267 uchitendekazve 00005001430300
P6_SP00040 1273 664
P6_ST00047 1292 637 98 mapa 0070 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P6_TL00008 679
P6_ST00048 681 58 ndi HypPart2
P6_SP00041
P6_ST00049 203 692 mana
P6_SP00042 714 11
P6_ST00050 310 126 muravi 0.94 003000
P6_SP00043 436
P6_ST00051 461 achirevawo 0010150032
P6_SP00044 658 715
P6_ST00052 682 152
P6_SP00045 822 725
P6_ST00053 834 izvawo.) 07006005
P6_SP00046 723 31
P6_ST00054 1001 209 Umuratidze 0201000061
P6_SP00047 1210
P6_ST00055 1225 680
P6_SP00048 1295
P6_ST00056 1309 99 bandi 00000
P6_TL00009 123 732 1284
P6_ST00057 105 rimwe 20051
P6_SP00049 228 765
P6_ST00058 250 733 nerimwe 0210053
P6_SP00050 394 766
P6_ST00059 163 rinoguma 50050000
P6_SP00051 777
P6_ST00060 600 743 166 nomwana 0406003
P6_SP00052 767
P6_ST00061 786 745 21 a. 00
P6_SP00053 54
P6_ST00062 867 147 Usaedza 6000060
P6_SP00054 1014
P6_ST00063 1035 190 kudzidzisa 0004004000
P6_SP00055
P6_ST00064 1255 737 maretere 0.70 00312547
P6_TL00010 1282
P6_ST00065 795 v
P6_SP00056 816
P6_ST00066 k
P6_SP00057 187
P6_ST00067 210 16 r
P6_SP00058 815
P6_ST00068 248 ng
P6_SP00059 293 827
P6_ST00069 313 oga 0.85 400
P6_SP00060 372
P6_ST00070 392 784 91 asina
P6_SP00061 483 817
P6_ST00071 504 93 vana, 00206
P6_SP00062 597 52
P6_ST00072 649 277 Unongodzidzisa 50200005005010
P6_SP00063 926
P6_ST00073 949 184 akabatana 050705000
P6_SP00064 1133
P6_ST00074 1152 794 navana
P6_SP00065
P6_ST00075 1316 89 vawo 0052
P6_TL00011
P6_ST00076 chete. 000103
P6_SP00066 868
P6_ST00077 247 835 Asi
P6_SP00067 308
P6_ST00078 292 vangadzidzisiwa 0.91 000000400400040
P6_SP00068 879
P6_ST00079 625 71 vari 0020
P6_SP00069 696 869
P6_ST00080 709 847 vogawo. 0300100
P6_TL00012 208 884 1202
P6_ST00081 886 101 Zvino
P6_SP00070 309 919
P6_ST00082 887 pfuura 610000
P6_SP00071 445 930
P6_ST00083 145 uratidze 0.83 02040052
P6_SP00072 920
P6_ST00084 634 40 va 0.72 05
P6_SP00073
P6_ST00085 693 88 imire 00005
P6_SP00074 781
P6_ST00086 799 898 85 yoga 0.97 0100
P6_SP00075
P6_ST00087 903 897 ugovunza 00220050
P6_SP00076 1071
P6_ST00088 1091
P6_SP00077 1161
P6_ST00089 1180 885 chipandi 04070000
P6_SP00078
P6_ST00090 1345 65 ichi
P6_TL00013 937 1281
P6_ST00091 150 chinonzi 00006070
P6_SP00079 971
P6_ST00092 288 938 ani
P6_SP00080 344
P6_ST00093
P6_SP00081
P6_ST00094 47 Iti
P6_SP00082 442
P6_ST00095 119 atarire 0002013
P6_SP00083 576 972
P6_ST00096 594 244 kwakanyorwa 03000000160
P6_SP00084 981
P6_ST00097 853 kiyi.
P6_SP00085 929
P6_ST00098 939 Kana
P6_SP00086 1066
P6_ST00099 1081 181 asingazivi 0200064000
P6_SP00087 1262
P6_ST00100 1278 umube- 0.68 000864
P6_TL00014 988
P6_ST00101 994 tsere, 030001
P6_SP00088 211 1027
P6_ST00102 255 989 199 ugomuudza 001000050
P6_SP00089 454 1033
P6_ST00103 492 990
P6_SP00090 1023
P6_ST00104 602 991
P6_SP00091
P6_ST00105 711 75 toda
P6_SP00092
P6_ST00106 802 kiiumba 0240000
P6_SP00093 1022
P6_ST00107 954 1000 128 mamwe 00050
P6_SP00094 1082
P6_ST00108 1098 148 mashoko 0030102
P6_SP00095 1246
P6_ST00109 1263 tichitora
P6_TL00015 1040 1280
P6_ST00110 153 0040000
P6_SP00096 1084
P6_ST00111 1041 84 ekiyi 0.73 10803
P6_SP00097 7
P6_ST00112 379 yedu 0003
P6_SP00098 463 1083
P6_ST00113 475 1052 oga, 2025
P6_SP00099 543
P6_ST00114 572 Saka
P6_SP00100 1075
P6_ST00115 675 tichitanga 0000000000
P6_SP00101 1085
P6_ST00116 858 nechipandi 0000030000
P6_SP00102 1046
P6_ST00117 63
P6_SP00103 1120 1073
P6_ST00118 1132 chokutanga 0000000002
P6_SP00104
P6_ST00119 1355 1050 va. 030
P6_TL00016 1089 1198 37
P6_ST00120 102
P6_SP00105 312 1125
P6_ST00121 333 79 chiti
P6_SP00106 412 1124
P6_ST00122 434 1093
P6_SP00107
P6_ST00123 582 1092 ati
P6_SP00108 631
P6_ST00124 652 1103 04
P6_SP00109
P6_ST00125 106 kaviri 000010
P6_SP00110 820
P6_ST00126 842 achichimbidzika, 0020350070040605
P6_SP00111 1135 1126
P6_ST00127 1193 215 Uchanonoka 7000031610
P6_TL00017 120 1142 1283
P6_ST00128 189 pakutanga 200000000
P6_SP00112 1186
P6_ST00129 329 1143 bva
P6_SP00113 390 1175
P6_ST00130 137 pashure 2000000
P6_SP00114
P6_ST00131 563 1144 kana
P6_SP00115 648 1177
P6_ST00132 676
P6_SP00116
P6_ST00133 744 va-va 00404
P6_SP00117 843 1176
P6_ST00134 863 200031
P6_SP00118 968
P6_ST00135 1153 ugomuvunza 1110710060
P6_SP00119 1215
P6_ST00136 1234 169 chaareva. 000030004
P6_TL00018
P6_ST00137 1194 Zvimwe 000050
P6_SP00120 261 1227
P6_ST00138 159 uchaziva 00005000
P6_SP00121 432
P6_ST00139
P6_SP00122
P6_ST00140 522 ndati
P6_SP00123 615 1228
P6_ST00141 1205 vava, 04030
P6_SP00124 1233
P6_ST00142 731
P6_SP00125
P6_ST00143 826 ungamubetserazve, 0.57 75101282856307066
P6_SP00126 1156 1238 26
P6_ST00144 1182 57 Iye 604
P6_SP00127 1239 1237
P6_ST00145 1248 157 uchafara 50306060
P6_TL00019
P6_ST00146 1245 97 50001
P6_SP00128 221
P6_ST00147
P6_SP00129
P6_ST00148 327 1257 112 waona 50300
P6_SP00130 439
P6_ST00149 456 munyorcrwe 0000308351
P6_SP00131 666 1289
P6_ST00150 686 wavava 0.69 880100
P6_SP00132
P6_ST00151 133 kubvira 0050050
P6_SP00133
P6_ST00152 129 kuvava 150000
P6_SP00134 1118
P6_ST00153 1136 182 kwechinhu 130040000
P6_SP00135 1318
P6_ST00154 1339 66 chi-
P6_TL00020 1296 380
P6_ST00155 1307 127 novava
P6_SP00136 253 1330
P6_ST00156 266 240 samatunduru, 200000000006
P6_TL00021 1347
P6_ST00157 1348
P6_SP00137 227 1380
P6_ST00158 238 117 misara 024700
P6_SP00138 355
P6_ST00159 369 miviri
P6_SP00139
P6_ST00160 481 yapera
P6_SP00140 1391
P6_ST00161 616 woudza 470040
P6_SP00141 749 1381
P6_ST00162 761 100060
P6_SP00142
P6_ST00163 901 0520
P6_SP00143 1382
P6_ST00164 70000
P6_SP00144 1078
P6_ST00165 1090 tobata
P6_SP00145 1199
P6_ST00166 1211 196 nezvipandi 0060210012
P6_TL00022 1397
P6_ST00167 1410 zvose 50043
P6_SP00146 1431
P6_ST00168 241 304 fichtzvibatanidza 04437603020000050
P6_SP00147 545 1432
P6_ST00169 564 1398 tichiita 00000000
P6_SP00148
P6_ST00170 1399 155 zvipandi 60020000
P6_SP00149 862 1443
P6_ST00171 882 zviviri-zviviri 700000045400000
P6_SP00150 1137
P6_ST00172 1158
P6_SP00151 1243
P6_ST00173 1261 zvitatu- 60000004
P6_TL00023 1449 760
P6_ST00174 zvitatu, 60210000
P6_SP00152 263 1488
P6_ST00175 285 tigoona 0700400
P6_SP00153 410 1493
P6_ST00176 426 1450 chiKaranga
P6_SP00154 635 1494
P6_ST00177 651 235 chinobudamo, 020022000005
P6_TL00024 1500 1189
P6_ST00178 Rangarira
P6_SP00155 397 1543
P6_ST00179 423 1512 nguva
P6_SP00156 1544
P6_ST00180 553 1501 92 dzose 06020
P6_SP00157 645 1534
P6_ST00181 672 3020
P6_SP00158 1535
P6_ST00182 204 usangoudza 0100001060
P6_SP00159 1545
P6_ST00183 995 1502 004000
P6_SP00160
P6_ST00184 1147
P6_SP00161 1217
P6_ST00185 1242 iri 040
P6_SP00162 1533
P6_ST00186 1308 shoko 00001
P6_TL00025 1551
P6_ST00187 170 ndingana, 000000043
P6_SP00163 1594
P6_ST00188 1553 Rega
P6_SP00164 433
P6_ST00189 1552 aidze 00060
P6_SP00165 1585
P6_ST00190 569 1563 amene, 000016
P6_SP00166 685 48
P6_ST00191 020
P6_SP00167 780
P6_ST00192 801 0000041
P6_SP00168 918 1586
P6_ST00193 942 165 kumusoro 20603611
P6_SP00169 1107 1587
P6_ST00194 1128 kukiyi 600000
P6_SP00170 1596
P6_ST00195 agoedza 0050040
P6_TL00026 1602
P6_ST00196 kuziva 006000
P6_SP00171 246 1635
P6_ST00197 260 20000
P6_SP00172 356
P6_ST00198 1614 0005
P6_TL00027 1653 1201
P6_ST00199 Zvikuru 0000040
P6_SP00173 350 1687
P6_ST00200 381 1654 161 udzidzise 004005040
P6_SP00174 542
P6_ST00201
P6_SP00175 688
P6_ST00202 705 232 kucherekedza 010004000050
P6_SP00176 1688
P6_ST00203 955 1666 132 mavara 070020
P6_SP00177 1087
P6_ST00204 1106 1655 achiareva, 0100000107
P6_SP00178
P6_ST00205 1324 Asa- 0402
P6_TL00028 1705 642
P6_ST00206 225 tarira-tarira 0000002004010
P6_SP00179 352 1737
P6_ST00207 kumwe 60050
P6_SP00180 488 1738
P6_ST00208 505 achireva 00001000
P6_SP00181
P6_ST00209 665 104 shoko. 004030


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P23_LM00001 169 1886
RightMargin P23_RM00001 1341 175
BottomMargin P23_BM00001 1927 171
PrintSpace P23_PS00001 1172
TextBlock P23_TB00001 762 51
TextLine P23_TL00001 47 750 39
String P23_ST00001 49 42 37 CONTENT 18 WC 0.67 CC 60
SP P23_SP00001 217 86 413
P23_ST00002 630 295 34 CHIWORORO 0.99 000000000
Illustration P23_CB1_SUB 220 125 1121 1029 TYPE
P23_TB00002 461 1237 610 65
P23_TL00002 467 1243 598 53
P23_ST00003 1244 222 52 yamwa 0.85 02004
P23_SP00002 689 1296 168
P23_ST00004 857 208 pasaga 0.90 020003
P23_TB00003 215 1359 830 568
P23_TL00003 233 1368 30
P23_ST00005 a 0.71 2
P23_TL00004 380 1365 259
P23_ST00006 ya-mwa 040004
P23_TL00005 764 275
P23_ST00007 pa-sa-ga 0.89 01012003
P23_TL00006 240 1492 36
P23_ST00008 e 1.00
P23_TL00007 383 1491 255
P23_ST00009 69 ye 0.77 04
P23_SP00003 452 1544
P23_ST00010 489 149 mwe 000
P23_TL00008 774 1490 252
P23_ST00011 58 De 0.56 80
P23_SP00004 832 1527
P23_ST00012 869 59 se 0.80
P23_SP00005 928 1526 29
P23_ST00013 957 ge 00
P23_TL00009 241 1599 17 54
P23_ST00014 i 1
P23_TL00010 384 1598 248 73
P23_ST00015 56 yi 0.92 01
P23_SP00006 440 1671
P23_ST00016 496 136 55 mwi
P23_TL00011 780 1597 258
P23_ST00017 45 Di 0.53
P23_SP00007 825 1652 57
P23_ST00018 882 si 0.94
P23_SP00008 927
P23_ST00019 982 gi
P23_TL00012 223 1745 32
P23_ST00020 0.98
P23_TL00013 356 1743 266
P23_ST00021 yo 02
P23_SP00009 429 1796 38
P23_ST00022 155 mwo
P23_TL00014 1742 276
P23_ST00023 62 0.35 84
P23_SP00010 812 1778
P23_ST00024 853 35 so 10
P23_SP00011 915
P23_ST00025 953 go
P23_TL00015 221 1871 33
P23_ST00026 u 0.50 5
P23_TL00016 357 1868 269
P23_ST00027 1869 78 yu 0.76
P23_SP00012 435 1921 31
P23_ST00028 466 160 mwu 0.75 033
P23_TL00017 756 280
P23_ST00029 67 DU 0.30 85
P23_SP00013 823 1904
P23_ST00030 855 su 0.91
P23_SP00014 922 1903
P23_ST00031 960 76 gu


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 1516 WIDTH 2098
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 70
LeftMargin P7_LM00001 156 1380
RightMargin P7_RM00001 2052 46
BottomMargin P7_BM00001 1450 66
PrintSpace P7_PS00001 1896
Illustration P7_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P28_LM00001 120 1969
RightMargin P28_RM00001 1397 119
BottomMargin P28_BM00001 2010 88
PrintSpace P28_PS00001 1277
TextBlock P28_TB00001 605 307 45
TextLine P28_TL00001 611 47 295 33
String P28_ST00001 CONTENT CHAVAKURU WC 0.88 CC 043020000
P28_TB00002 1297 54
P28_TL00002 1303 42
P28_ST00002 23 0.61 61
P28_TB00003 116 1894
P28_TL00003 135 122 989 43
P28_ST00003 124 55 Bb 0.57 16
SP P28_SP00001 190 165 82
P28_ST00004 272 Bachi 0.96 10000
P28_SP00002 388 163 84
P28_ST00005 472 123 40 buruku 000303
P28_SP00003 635 85
P28_ST00006 720 114 Bobo 0.77 1222
P28_SP00004 834
P28_ST00007 916 208 babanura 0.70 34630203
P28_TL00004 130 228 1241 60
P28_ST00008 233 (Iyi 0.76 0360
P28_SP00005 214 288 138
P28_ST00009 352 b 0.58 4
P28_SP00006 375 273 132
P28_ST00010 507 240 yakasiyana 0.85 6000016000
P28_SP00007 747 287 137
P28_ST00011 884 76 neb 0.83 005
P28_SP00008 960 117
P28_ST00012 1077 294 58 yavanababa.) 0.79 600000204047
P28_TL00005 185 343 1203 44
P28_ST00013 110 Mbw 0.54 670
P28_SP00009 383 32
P28_ST00014 327 134 Mbwa 0.75 6020
P28_SP00010 461
P28_ST00015 519 230 mhembwe 0.97 0000100
P28_SP00011 749 57
P28_ST00016 806 329 chambwadzira 0.87 101020240002
P28_SP00012 1135 73
P28_ST00017 1208 344 180 rambwa 0.86 000520
P28_TL00006 129 453 1258
P28_ST00018 51 Ts 0.91 01
P28_SP00013 493 107
P28_ST00019 Tsuro 00302
P28_SP00014 422 106
P28_ST00020 528 457 36 tsiva 32010
P28_SP00015 634 53
P28_ST00021 687 462 91 31 tseu 0.81 5200
P28_SP00016 778 113
P28_ST00022 891 158 kutsira 0060300
P28_SP00017 1049 494
P28_ST00023 1102 458 tsinzo 502014
P28_SP00018 1239 69
P28_ST00024 1308 460 79 37 utsi 0.69 0722
P28_TL00007 563 1259
P28_ST00025 77 Tsv 000
P28_SP00019 207 603
P28_ST00026 284 Tsvaira 0100000
P28_SP00020 449 81
P28_ST00027 530 572 tsvara 510002
P28_SP00021 668 604
P28_ST00028 722 96 tsvo 5033
P28_SP00022 818 70
P28_ST00029 888 568 50 tsviyo-tsviyo 6000642520075
P28_SP00023 1183 618
P28_ST00030 1252 573 34 tsveta 532060
P28_TL00008 133 673 1254
P28_ST00031 674 86 Dzv 1.00
P28_SP00024 219 714
P28_ST00032 277 166 Dzvova 0.95 000300
P28_SP00025 443
P28_ST00033 498 162 dzvuku 400203
P28_SP00026 660
P28_ST00034 693 262 dzvitsvirori 300052100400
P28_SP00027 955 59
P28_ST00035 1014 373 dzvenge-tsvenge 0.78 500207054000070
P28_TL00009 784 1256
P28_ST00036 66 Pw 00
P28_SP00028 198 824 68
P28_ST00037 266 89 Pwa
P28_SP00029 355
P28_ST00038 465 789 126 49 pwisa 70005
P28_SP00030 591 838
P28_ST00039 649 196 pwadura 0.72 3155300
P28_SP00031 845
P28_ST00040 785 pwititika 010215000
P28_SP00032 1162
P28_ST00041 1246 798 142 pwere 0.89 40001
P28_TL00010 893 511
P28_ST00042 257 Zvajesu 3020402
P28_SP00033 750 961
P28_ST00043 786 218 56 Kristu. 0.94 0000120
P28_TL00011 215 996 1174
P28_ST00044 997 39 Jesu 0.99 0000
P28_SP00034 1036 27
P28_ST00045 321 225 wakaponiwa 0200000200
P28_SP00035 546 1039 24
P28_ST00046 570 111 namai 20236
P28_SP00036 681 1030
P28_ST00047 705 vake 0.92 0200
P28_SP00037
P28_ST00048 809 Maria. 052000
P28_SP00038 929 22
P28_ST00049 951 237 Wakaponiwa 0101001200
P28_SP00039 1188 1040 20
P28_ST00050 999 181 mumusha 0000004
P28_TL00012 1048
P28_ST00051 259 weBetrehema. 006002000031
P28_SP00040 391 1080
P28_ST00052 419 Murume 000010
P28_SP00041 582 1081 26
P28_ST00053 608 waMaria 0.80 2401005
P28_SP00042 770
P28_ST00054 794 118 wainzi 0.84 016200
P28_SP00043 912
P28_ST00055 936 Josefa, 2000000
P28_SP00044 1060 1088
P28_ST00056 1087 48 asi 400
P28_SP00045
P28_ST00057 1159 80 5000
P28_SP00046 1089
P28_ST00058 1265 125 unonzi 000503
P28_TL00013 1099
P28_ST00059 Mwana 00240
P28_SP00047 270 1131
P28_ST00060 292 waMwari. 04005010
P28_TL00014 217 1149 1078 35
P28_ST00061 Wakakurira 0342003020
P28_SP00048 434
P28_ST00062 1151 226 muNazareta 0000200000
P28_SP00049 684 1184 25
P28_ST00063 709 1150 achibetsera 30020030050
P28_SP00050
P28_ST00064 941 baba 0003
P28_SP00051 1027
P28_ST00065 1050 0400
P28_SP00052 1132
P28_ST00066 136 kuveza. 0000050
P28_TL00015 216 1201 1170
P28_ST00067 74 Ava 0.98
P28_SP00053 290 1234
P28_ST00068 315 178 namakore 00000030
P28_SP00054 29
P28_ST00069 522 1202 30 06
P28_SP00055 565 21
P28_ST00070 586 301 wakabapatidzwa 31000004060200
P28_SP00056 887 1245
P28_ST00071 170 najohane 20000000
P28_SP00057 1082 1242
P28_ST00072 1116 152 murwizi 0.90 0050010
P28_SP00058 1268
P28_ST00073 1302 1213 rwa-
P28_TL00016 1260
P28_ST00074 168 Jorodani. 300002400
P28_SP00059 297 1292
P28_ST00075 326 Mweya 00000
P28_SP00060 1295
P28_ST00076 486 1253 183 Mutsvene 00010000
P28_SP00061 669 1286
P28_ST00077 696 172 waMwari 4000023
P28_SP00062 868 1285
P28_ST00078 894 157 wakauya 0000000
P28_SP00063 1051
P28_ST00079 1075 1263 pamusoro 06000000
P28_SP00064 38
P28_ST00080 1294 95 pake, 04000
P28_TL00017 305
P28_ST00081 wakaita 0005503
P28_SP00065 268 1335
P28_ST00082 300 senjiva. 00204030
P28_TL00018 1354 1173
P28_ST00083 Zvino 00230
P28_SP00066 324 1387
P28_ST00084 349 3000
P28_SP00067 429 1394
P28_ST00085 456 177 wakaenda 04020000
P28_SP00068 633
P28_ST00086 657 murenje 0.93 0000400
P28_SP00069
P28_ST00087 835 224 musingagari 00000000000
P28_SP00070 1059 1398
P28_ST00088 1086 1355 vanhu
P28_SP00071 1196
P28_ST00089 1218 173 akaedzwa 60300024
P28_TL00019 131 1404
P28_ST00090 1405 naSatani. 550100140
P28_SP00072 299 1438
P28_ST00091 330 112 Satani 028300
P28_SP00073 442 1441
P28_ST00092 470 1406 wakada 000400
P28_SP00074
P28_ST00093 630 kuti 0004
P28_SP00075 704
P28_ST00094 730 63 aite
P28_SP00076 793
P28_ST00095 819 kuda
P28_SP00077 910
P28_ST00096 934 kwake. 000000
P28_SP00078 1057
P28_ST00097 1084 Asi 010
P28_SP00079 1143 1437
P28_ST00098 1168 4002
P28_SP00080 1247 1445
P28_ST00099 1282 waka- 0.74 25004
P28_TL00020 1456 1257
P28_ST00100 ramba 01013
P28_SP00081 247 1489 19
P28_ST00101 155 kuterera 00000000
P28_SP00082 421 14
P28_ST00102 435 Satani, 1400500
P28_SP00083 558 1496 15
P28_ST00103 175 akakunda 40300200
P28_SP00084 748
P28_ST00104 773 miedzo 060000
P28_SP00085 906 12
P28_ST00105 918 1467 yose.
P28_SP00086 1007 1498 18
P28_ST00106 1025 030420
P28_SP00087 1137
P28_ST00107 1153 1463 unotya 000100
P28_SP00088 1278 1499
P28_ST00108 1298 1457 90 Jesu. 20003
P28_TL00021 1507 1136
P28_ST00109 97 Kana 0646
P28_SP00089 1540
P28_ST00110 255 munhu 00200
P28_SP00090 387 1539
P28_ST00111 413 188 achivimba 000002200
P28_SP00091 601
P28_ST00112 625 najesu 005000
P28_SP00092 1547
P28_ST00113 1518 unogona 2400010
P28_SP00093 930 1550
P28_ST00114 957 159 kukunda 0000331
P28_SP00094
P28_ST00115 1146 Satani.
P28_TL00022 1558 1176
P28_ST00116 7000
P28_SP00095 1598
P28_ST00117 wakabva 0200000
P28_SP00096 478 1592
P28_ST00118 504 1559 154
P28_SP00097 658 1601
P28_ST00119 683 1569 101 muya 0101
P28_SP00098
P28_ST00120 815 akandoparidza. 40010000100040
P28_SP00099 1092
P28_ST00121 1127 Wakati 020000
P28_SP00100 1591
P28_ST00122 1305 ushe 0010
P28_TL00023 1608
P28_ST00123 hwokudenga 3875000000
P28_SP00101 363 1652
P28_ST00124 1610 221 hwaswedere 0010000000
P28_SP00102 609 1643
P28_ST00125 pedyo,
P28_SP00103 756 1653
P28_ST00126 803 1609 citendeukai. 000000000030
P28_SP00104 1022 1642
P28_ST00127 Ko
P28_SP00105 1114
P28_ST00128 1148 imi 0.63 622
P28_SP00106
P28_ST00129 148 makate- 0003000
P28_TL00024 1659
P28_ST00130 ndeuka
P28_SP00107 1694
P28_ST00131 1660 78 here 0030
P28_SP00108 366 1693
P28_ST00132 378 11
P28_SP00109 389
P28_ST00133 418 197 Kufuratira 0000020100
P28_SP00110 615
P28_ST00134 641 zvakaipa 30201200
P28_SP00111 1704
P28_ST00135 823 muchitenda 0000400000
P28_SP00112 1041
P28_ST00136 1065 kuna
P28_SP00113 1154
P28_ST00137 1180 1661 1000
P28_SP00114 1701
P28_ST00138 103 ndiko
P28_TL00025 1711 94
P28_ST00139 kutendeuka. 03206000000
P28_SP00115 353 1745 -139
P28_ST00140 1762
P28_SP00116 1802
P28_ST00141 210 wakaporesa 0103000007
P28_SP00117 531 1803
P28_ST00142 555 1763 08000
P28_SP00118 666 1796
P28_ST00143 145 vazhinji 05207005
P28_SP00119 1805
P28_ST00144 863 167 vairwara. 004300045
P28_SP00120 1795
P28_ST00145 1066 Vamwe 03000
P28_SP00121 1204
P28_ST00146 149 vakanga 0030701
P28_TL00026 128 1812
P28_ST00147 192 vakabatwa 000445004
P28_SP00122 320 1846
P28_ST00148 345 1825 nemweya 0000002
P28_SP00123 517 1856
P28_ST00149 537 1814 yakaipa. 03342000
P28_SP00124 685 1857
P28_ST00150 00005
P28_SP00125 846
P28_ST00151 861 1813 yakaipa 0401410
P28_SP00126
P28_ST00152 1015 inobva 510070
P28_SP00127 1138
P28_ST00153 0100
P28_SP00128 1845
P28_ST00154 1264 0403302
P28_TL00027 127 1863
P28_ST00155 311
P28_SP00129 186 1896
P28_ST00156 1864 0002
P28_SP00130 289 1904
P28_ST00157 317 213 wakadzinga 0.71 0004072417
P28_SP00131 1908
P28_ST00158 545 1876 mweya 20006
P28_SP00132 672 1907
P28_ST00159 700 iyi 0.68
P28_SP00133 742
P28_ST00160 769 1875 194 mumwoyo 0001000
P28_SP00134 963
P28_ST00161 988 yavanhu. 01000303
P28_SP00135 1906
P28_ST00162
P28_SP00136
P28_ST00163 unoda 00002
P28_TL00028 1914
P28_ST00164 71 0.66 0713
P28_SP00137 1947
P28_ST00165 1915
P28_SP00138 357 1955
P28_ST00166 382 1916 00000550
P28_SP00139 1949
P28_ST00167 1926 98 agarc 0.59 50428
P28_SP00140 689 1958
P28_ST00168 713 0020000
P28_SP00141 907 1957
P28_ST00169 932 164 03000000
P28_SP00142 1096
P28_ST00170
P28_SP00143 1948
P28_ST00171 0010000
P28_TL00029 1966 482
P28_ST00172 1977 menyu
P28_SP00144 251 2009
P28_ST00173 278 184 munogara 10000000
P28_SP00145
P28_ST00174 488 121 aniko 651015


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P16_LM00001 104 1937
RightMargin P16_RM00001 1412
BottomMargin P16_BM00001 1978 120
PrintSpace P16_PS00001 1308
TextBlock P16_TB00001
TextLine P16_TL00001 623 47 742 37
String P16_ST00001 301 34 CONTENT CHAVAKURU WC 0.85 CC 050032200
SP P16_SP00001 924 81 400
P16_ST00002 1324 52 32 11 0.88 02
P16_TL00002 110 141 1282 78
P16_ST00003 212 59 kereke 0.89 032000
P16_SP00002 322 200 95
P16_ST00004 417 144 145 55 kure 0.81 0430
P16_SP00003 562 199 103
P16_ST00005 665 164 180 53 venga 0.75 20603
P16_SP00004 845 217 116
P16_ST00006 961 146 87 56 vei 0.79 023
P16_SP00005 1048 202 84
P16_ST00007 1132 166 260 verenga. 0.82 04105011
P16_TL00003 121 269 1275
P16_ST00008 195 48 Vakuru 0.80 031042
P16_SP00006 316 317 51
P16_ST00009 367 271 374 57 vakavaverenga 0.90 0302011010001
P16_SP00007 741 328
P16_ST00010 794 272 290 vakaringira 0.87 03032100013
P16_SP00008 1084 327 82
P16_ST00011 1166 286 230 42 varungu, 32020047
P16_TL00004 379 1260 58
P16_ST00012 227 Varungu 0.74 0141406
P16_SP00009 337 437 65
P16_ST00013 402 381 303 vakavangira 00330250264
P16_SP00010 705
P16_ST00014 786 239 kukereke 00030050
P16_SP00011 1025 428 63
P16_ST00015 1088 282 vakakungu 0.72 063004606 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT vakakunguruka.
P16_TL00005 114 486
P16_ST00016 131 49 ruka. 0.73 62120 HypPart2
P16_SP00012 245 535 158
P16_ST00017 403 489 254 Kukereke 0.95 03000000
P16_SP00013 657 536 122
P16_ST00018 779 105 kuri 0.77 0125
P16_SP00014 884
P16_ST00019 962 491 128 46 kure. 05600
P16_SP00015 1090 537 109
P16_ST00020 1199 197 020450
P16_TL00006 113 597 1074
P16_ST00021 613 257 voverenga 0.94 000000004
P16_SP00016 370 655
P16_ST00022 416 612 213 varungu 0402000
P16_SP00017 629 653 111
P16_ST00023 740 599 94 45 vari 6300
P16_SP00018 834 644 106
P16_ST00024 940 247 kukereke. 140030000
P16_TL00007 175 704 1220
P16_ST00025 173 Roorai 0.98 000000
P16_SP00019 348 751
P16_ST00026 426 706 72 uri 0.78 150
P16_SP00020 498 752
P16_ST00027 546 165 kurera 0.83 050013
P16_SP00021 711
P16_ST00028 764 161 Revai. 0.97 001000
P16_SP00022 925 77
P16_ST00029 1002 Vari 0241
P16_SP00023 1111 753
P16_ST00030 1145 250 kukereke 020030005
P16_TL00008 815 1224
P16_ST00031 816 Revai 0.86 00060
P16_SP00024 321 863 160
P16_ST00032 481 220
P16_SP00025 553 184
P16_ST00033 737 380 kuringa-ringa. 06403000000030
P16_SP00026 1117 872 196
P16_ST00034 1313 86 Uri 0.96 010
P16_TL00009 115 1285
P16_ST00035 kukarira 0.65 21663322
P16_SP00027 332 972 73
P16_ST00036 405 941 123 31 ruva. 03030
P16_SP00028 528 68
P16_ST00037 596 1.00 000
P16_SP00029 683 971 67
P16_ST00038 750 209 kuvenga 0720302
P16_SP00030 959 979
P16_ST00039 1001 939 151 renge. 100000
P16_SP00031 1152 980 75
P16_ST00040 1227 Ravira 020240
P16_TL00010 117 1032 499
P16_ST00041 138 40 renge 00000
P16_SP00032 255 62
P16_ST00042 006400
P16_SP00033 478 1078
P16_ST00043 555 61 O! 00
P16_TL00011 1243 236 33
P16_ST00044 178 DZIDZO 0.91 400100
P16_SP00034 295 1276
P16_ST00045 21 6 2
P16_TL00012 1290 1289
P16_ST00046 1291 155 Dzidzisa 0.76 13004801
P16_SP00035 1322 15
P16_ST00047 287 mafigiri 04060200
P16_SP00036 1331
P16_ST00048 443 1300 69 22 awa 0.51
P16_SP00037 512
P16_ST00049 136 kusvika 2200005
P16_SP00038 664 1323
P16_ST00050 685 1292 43 30 10. 003
P16_SP00039 728
P16_ST00051 744 232 Umudzidzisc 10000107248
P16_SP00040 976
P16_ST00052 991 uchireva 30006107
P16_SP00041 1141 14
P16_ST00053 1155 251 38 necliiKaranga 0201800400000
P16_TL00013 1340 798 39
P16_ST00054 Pasure
P16_SP00042 238 1371 25
P16_ST00055 263 ungamuudzawo 204000004000
P16_SP00043 545 1379 23
P16_ST00056 568 191 chiEnglish 0008000230
P16_SP00044 759
P16_ST00057 780 1341 135 chazvo. 0075000
P16_TL00014 157 1381 1110
P16_ST00058 1382 118 Panoti 060000
P16_SP00045 275 1414
P16_ST00059 298 Kereke 700000
P16_SP00046
P16_ST00060 447 1383 I
P16_SP00047 462 1413
P16_ST00061 484 126 muravi 000700
P16_SP00048 610 24
P16_ST00062 634 176 unofanira 0.92 100600000
P16_SP00049 810
P16_ST00063 833 kuti: 00831
P16_SP00050 917
P16_ST00064 965 153 "Kereke 1000010
P16_SP00051 1118
P16_ST00065 imwe." 030010
P16_TL00015 758 1480
P16_ST00066 6. 0.39 83
P16_TL00016 1649 1279
P16_ST00067 1668 20 35
P16_SP00052 143 1703 127
P16_ST00068 270 955 23456789 84271536
P16_SP00053 1225 1721
P16_ST00069 1339 1669 36 IG 0.50 27
P16_TL00017 1774 71
P16_ST00070 1775 0.84 042200
P16_SP00054 344 1831
P16_ST00071 1793 I. 01
P16_SP00055 412 1829
P16_ST00072 480 278 Ukuku5. 0000154
P16_SP00056 1845
P16_ST00073 811 201 Rori4. 023000
P16_SP00057 1012
P16_ST00074 190 Uruva 15203
P16_SP00058 1280 1830
P16_ST00075 1317 ig. 0.69
P16_TL00018 1900
P16_ST00076 1902 283 70 Ngururu 0003340
P16_SP00059 398 1972
P16_ST00077 418 1919 50 3. 06
P16_SP00060 468 1971 29
P16_ST00078 497 244 54 060080
P16_SP00061 1954 19
P16_ST00079 760
P16_SP00062 809 1955
P16_ST00080 852 1901 Ngoroy. 0000084
P16_SP00063 1122
P16_ST00081 1153 Ruva 0000
P16_SP00064 1318 1956
P16_ST00082 1356 44 i.


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 1516 WIDTH 2098
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 72
LeftMargin P17_LM00001 150 1374
RightMargin P17_RM00001 2066 32
BottomMargin P17_BM00001 1446 70
PrintSpace P17_PS00001 1916
Illustration P17_CB1_SUB 1822 TYPE
TextBlock P17_TB00001 2000 122 64 28
TextLine P17_TL00001 2016 125 21
String P17_ST00001 CONTENT Ki WC 0.15 CC 88
P17_TB00002 2002 590 306
P17_TL00002 2017 595 84
P17_ST00002 27 o 0.13 8
SP P17_SP00001 2049 622 -31
P17_ST00003 2018 665 3 14 I 0.34 6
P17_SP00002 2021 679
P17_ST00004 669 25 5 0.00 10
P17_SP00003 2046 674
P17_ST00005 0.36
P17_TL00003 730 33 95
P17_ST00006 30 0.41
P17_SP00004 2050 760 -32
P17_ST00007 795 0.22 7
P17_TL00004 861
P17_ST00008 0.31


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P19_LM00001 117 1894
RightMargin P19_RM00001 1399
BottomMargin P19_BM00001 1935 163
PrintSpace P19_PS00001 1282
TextBlock P19_TB00001
TextLine P19_TL00001 178 47 775 111
String P19_ST00001 39 30 CONTENT 14 WC 0.52 CC 27
SP P19_SP00001 217 77 435
P19_ST00002 652 301 33 CHIWORORO 0.90 050010300
P19_SP00002 953 80 -213
P19_ST00003 740 104 54 8 0.71 2
P19_TL00002 542 229 472 56
P19_ST00004 Chandanamata 0.81 022003140602
P19_TL00003 123 354 1262 58
P19_ST00005 363 149 45 tama 0.73 0406
P19_SP00003 272 408 69
P19_ST00006 341 201 chema 0.88 02030
P19_SP00004 410 50
P19_ST00007 592 212 57 chuma 0.80 04203
P19_SP00005 804 411 40
P19_ST00008 844 367 159 44 tuma 0.91 0020
P19_SP00006 1003 65
P19_ST00009 1068 368 150 mate 0210
P19_SP00007 1218 412 61
P19_ST00010 1279 106 teta 0.79 0206
P19_TL00004 124 481 1263
P19_ST00011 490 116 tuta 0.75 0405
P19_SP00008 240 535 73
P19_ST00012 313 222 55 munda 0.78 03304
P19_SP00009 536 67
P19_ST00013 602 162 chata 0.58 06545
P19_SP00010 764 537
P19_ST00014 837 482 255 chitacha 0.76 03103037
P19_SP00011 1092 83
P19_ST00015 1175 manda 02503
P19_TL00005 125 607 74
P19_ST00016 609 171 52 tanda 0.77 06023
P19_SP00012 296 661
P19_ST00017 376 168 tarira 0.67 044135
P19_SP00013 544 662 108
P19_ST00018 608 198 mirira 005133
P19_SP00014 850 664
P19_ST00019 894 621 167 60 tanga 02105
P19_SP00015 1061 681 100
P19_ST00020 1161 227 72 tungira 4620414
P19_TL00006 182 733 1207
P19_ST00021 160 48 Tamai 0.92 00030
P19_SP00016 342 781
P19_ST00022 414 750 95 32 una 300
P19_SP00017 509 782
P19_ST00023 559 747 36 matama 0.83 034100
P19_SP00018 760 783
P19_ST00024 810 735 216 makuru. 0.89 0000230
P19_SP00019 1026 68
P19_ST00025 1094 737 146 Meno 0.96 0000
P19_SP00020 1240 64
P19_ST00026 1304 85 ake 500
P19_TL00007 126 842 51
P19_ST00027 181 49 kukura 530401
P19_SP00021 307 891
P19_ST00028 352 846 195 46 rukono. 0.93 2002000
P19_SP00022 547 892
P19_ST00029 619 262 Unokarira 012051044
P19_SP00023 881 893 75
P19_ST00030 956 manda. 030042
P19_SP00024 1138 76
P19_ST00031 1214 175 Manda 0.66 04362
P19_TL00008 952 483
P19_ST00032 242 inonakira 0.84 800020002
P19_SP00025 366 999
P19_ST00033 193 vakuru. 8203020
P19_TL00009 183 1060 1205 59
P19_ST00034 Vakuru 0.72 030742
P19_SP00026 1108
P19_ST00035 450 1062 vanorima 02000000
P19_SP00027 692
P19_ST00036 753 263 mumunda 0504235
P19_SP00028 1016
P19_ST00037 1081 mavaNdere. 0410020147
P19_TL00010 1170 1269
P19_ST00038 1171 Tendai 200040
P19_SP00029 302 1217 26
P19_ST00039 328 1181 237 unotunga 00300301
P19_SP00030 565 1225
P19_ST00040 591 169 00300
P19_SP00031 35
P19_ST00041 795 144 chake 01400
P19_SP00032 939
P19_ST00042 971 241 achitarira 4001223883
P19_SP00033 1212
P19_ST00043 1248 145 chana 14310
P19_TL00011 1280
P19_ST00044 176 chamai 060010
P19_SP00034 1327 43
P19_ST00045 344 1281 115 vake 4200
P19_SP00035 459
P19_ST00046 511 173 Tamai. 0.86 050002
P19_TL00012 1390 1209
P19_ST00047 184 000310
P19_SP00036 365 1437 63
P19_ST00048 428 1391 253 uchachata 305200502
P19_SP00037 1438 71
P19_ST00049 752 256 mukereke 0.98 01000000
P19_SP00038 1008 102
P19_ST00050 1110 280 naMutema. 650500010
P19_TL00013 129 1497 1261
P19_ST00051 1499 Mutema 432001
P19_SP00039 1544 22
P19_ST00052 1498 392 uchamutengera 2010010000003
P19_SP00040 755 1554
P19_ST00053 777 140 ndiro 00024
P19_SP00041 917
P19_ST00054 950 158 chena. 1.00 000000
P19_SP00042 28
P19_ST00055 1136 134 Kana 0200
P19_SP00043 1270 1543 42
P19_ST00056 1312 1511 78 31 va- 324
P19_TL00014 127 1606 1034
P19_ST00057 1608 128 05004
P19_SP00044 1654
P19_ST00058 288 1609 269 vachatama. 7200100063
P19_SP00045 557
P19_ST00059 612 1607 278 Vachaenda 000533015
P19_SP00046 890 1656
P19_ST00060 944 Chikato. 0.94 04000000
P19_TL00015 185 1712 1206
P19_ST00061 1717 VaRiri 0.97 010000
P19_SP00047 360 1764
P19_ST00062 425 235 vakatema 03022001
P19_SP00048 660
P19_ST00063 711 1731 nga-nga-nga 10446010003
P19_SP00049 1039 1773 101
P19_ST00064 1140 251 rakatanda 010202040
P19_TL00016 1821 1257
P19_ST00065 1823 273 mumunda. 04040015
P19_SP00050 401 1870 25
P19_ST00066 426 1822 230 VaNdere 0.95 0120000
P19_SP00051 656 1871 21
P19_ST00067 677 347 ndokuvatuka. 0.82 000006255000
P19_SP00052 1024
P19_ST00068 1050
P19_SP00053 1233 1869 34
P19_ST00069 1267 118 akati 0.87 10400
P19_TL00017 1882 920
P19_ST00070 Mavatukirei 033001005000
P19_SP00054 470 1929 53
P19_ST00071 523 1883 Ndini 05000
P19_SP00055 37
P19_ST00072 718 330 ndavatuma." 02300000060


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P13_LM00001 118 1707
RightMargin P13_RM00001 889 627
BottomMargin P13_BM00001 1748 350
PrintSpace P13_PS00001 771
TextBlock P13_TB00001 143 46 35 44
TextLine P13_TL00001 149 52 23 32
String P13_ST00001 CONTENT 8 WC 1.00 CC
P13_TB00002 583 306 45
P13_TL00002 589 47 294 33
P13_ST00002 CHIWORORO 0.64 470018180
Illustration P13_CB1_SUB 842 650 906 TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P26_LM00001 119 1897
RightMargin P26_RM00001 1397
BottomMargin P26_BM00001 1939 159
PrintSpace P26_PS00001 1278
TextBlock P26_TB00001 579 43 311 45
TextLine P26_TL00001 585 49 299 33
String P26_ST00001 CONTENT CHAVAKURU WC 0.92 CC 030012000
P26_TB00002 1287 54 44
P26_TL00002 1293 48 32
P26_ST00002 21 0.95 00
P26_TB00003 147 1792
P26_TL00003 180 235 939 56
P26_ST00003 225 Vadzidzi 02030000
SP P26_SP00001 405 283 71
P26_ST00004 476 236 139 47 zvino 0.97 00001
P26_SP00002 615 72
P26_ST00005 687 249 199 mogona 000310
P26_SP00003 886 291 57
P26_ST00006 943 176 kurava 0.85 035000
P26_TL00004 128 295 1075
P26_ST00007 287 chiKaranga 0.83 6000602100
P26_SP00004 415 352 76
P26_ST00008 491 325 chakawanda, 01301000017
P26_SP00005 816 351 63
P26_ST00009 879 64 asi 0.96 100
P26_SP00006 342 65
P26_ST00010 1008 195 31 mamwe 0.98 01000
P26_TL00005 125 354 1261
P26_ST00011 369 184 mavara 0.77 036021
P26_SP00007 309 401 107
P26_ST00012 416 370 asara 20240
P26_SP00008 541 96
P26_ST00013 637 412 atisinga-verengi 0.94 0000300120020000
P26_SP00009 1049 411 123
P26_ST00014 1172 214 zvikuru. 00004340
P26_TL00006 126 413 1265
P26_ST00015 364 Muadzidzewo 0.86 33200050000
P26_SP00010 490 460 52
P26_ST00016 542 427 254 mugorega 0.87 04000006
P26_SP00011 796 470 50
P26_ST00017 846 414 372 46 kutambudzika 0.90 020400400000
P26_SP00012 1218
P26_ST00018 1272 kana 0000
P26_TL00007 472 701 127
P26_ST00019 muchirava. 0302040006
P26_SP00013 408 519 314
P26_ST00020 722 554 104 Hh 0.61 34
P26_TL00008 186 632 1204
P26_ST00021 206 Homera 0.99 000000
P26_SP00014 392 679 121
P26_ST00022 513 634 hona 0.88 2002
P26_SP00015 636 680 122
P26_ST00023 758 633 134 huku 5004
P26_SP00016 892
P26_ST00024 1013 635 heya
P26_SP00017 1132 689 91
P26_ST00025 1223 167 hakata 030200
P26_TL00009 692 1262
P26_ST00026 222 hohodza 0000102
P26_SP00018 350 739 163
P26_ST00027 693 pahuro 0.79 600203
P26_SP00019 699 749
P26_ST00028 753 142 hinga 0.89 20002
P26_SP00020 895 110
P26_ST00029 1005 187 hokoyo 200000
P26_SP00021 1192
P26_ST00030 1224 166 vahosi 0.82 611001
P26_TL00010 750 495
P26_ST00031 173 hendei
P26_SP00022 300 798 211
P26_ST00032 511 752 111 hari. 0.91 20001
P26_TL00011 183 811
P26_ST00033 500050
P26_SP00023 389 857 93
P26_ST00034 482 825 92 une 1.00 000
P26_SP00024 574 51
P26_ST00035 625 humbu 51003
P26_SP00025 858 62
P26_ST00036 873 812 198 pahuro. 3120400
P26_SP00026 1071 868 89
P26_ST00037 1160 227 Unohuta 0003201
P26_TL00012 869 1200 58
P26_ST00038 0202
P26_SP00027 245 916
P26_ST00039 308 871 137 hama 0303
P26_SP00028 445
P26_ST00040 507 870 145 dzake 0.93 00300
P26_SP00029 652 84
P26_ST00041 736 293 dzoshopera 0000006011
P26_SP00030 1029 927 60
P26_ST00042 1089 237 nehakata. 0.80 002303034
P26_TL00013 930 850
P26_ST00043 196 Kuhora 0.68 044035
P26_SP00031 322 976 30
P26_ST00044 mari. 01404
P26_SP00032 480 35
P26_ST00045 515 Kusona 040002
P26_SP00033 710
P26_ST00046 741 neharani. 207012001
P26_TL00014 663 1001 151
P26_ST00047 d
P26_SP00034 694 1047
P26_ST00048 783 1002
P26_TL00015 1081 847
P26_ST00049 1082 108 dera
P26_SP00035 1128 73
P26_ST00050 116 dura 0.70 0533
P26_SP00036 425
P26_ST00051 doro 0.84 0230
P26_SP00037 598
P26_ST00052 655 dikita 000035
P26_SP00038 800
P26_ST00053 856 rudo 0400
P26_TL00016 129 1140 841
P26_ST00054 1141 205 dendera 0040040
P26_SP00039 334 1187 53
P26_ST00055 387 182 diridza 1000000
P26_SP00040 569
P26_ST00056 665 124 pedo 3000
P26_SP00041 789 1197
P26_ST00057 861 109 dapi 0510
P26_TL00017 1198 1205
P26_ST00058 Rudo
P26_SP00042 328 1246 55
P26_ST00059 383 215 unorima 4003100
P26_SP00043 1247
P26_ST00060 647 115
P26_SP00044 762
P26_ST00061 rake. 02000
P26_SP00045 946 67
P26_ST00062 146 Zviyo 01040
P26_SP00046 1159 1255 39
P26_ST00063 1199 190 uchaisa 6041200
P26_TL00018 1259 720
P26_ST00064 218 mudura. 0.75 0404404
P26_SP00047 344 1305 290
P26_ST00065 1339 82 Nh 0.60 16
P26_SP00048 716 1385
P26_ST00066 780 66 nh 0.65
P26_TL00019 1417
P26_ST00067 1418 156 Nhasi 00000
P26_SP00049 1465 83
P26_ST00068 1419 152 nhoro 05030
P26_SP00050 577 74
P26_ST00069 651 191 nhendo 060701
P26_SP00051 842 1464 69
P26_ST00070 911 250 Manheru! 00050412
P26_SP00052 1161 85
P26_ST00071 nharo 00340
P26_TL00020 1476 1263
P26_ST00072 1477 289 nhuhwidza 040001000
P26_SP00053 417 1524 37
P26_ST00073 454 1478 178 nhandi 030300
P26_SP00054
P26_ST00074 676 nhevedzano 1008030000
P26_SP00055
P26_ST00075 1015 177 nhume 03400
P26_SP00056 1523
P26_ST00076 168 nhema
P26_TL00021 1595
P26_ST00077 1597 Z
P26_SP00057 1642 41
P26_ST00078 204 1611 24 29 z 1
P26_SP00058 228 1640
P26_ST00079 1596 Zuva 0.66 7402
P26_SP00059
P26_ST00080 487 1610 zero 0030
P26_SP00060 591 1643
P26_ST00081 656 mazizi
P26_SP00061 822
P26_ST00082 904 ziya 0022
P26_SP00062 1004 1651
P26_ST00083 1061 1609 113 zuza 0200
P26_SP00063 1174 1641
P26_ST00084 Zaka
P26_TL00022 1654 1264
P26_ST00085 1656 90 Kw
P26_SP00064 217 1701 78
P26_ST00086 185 Kwedu
P26_SP00065
P26_ST00087 571 1655 kwazvo 001000
P26_SP00066 1702 87
P26_ST00088 849 kwidza
P26_SP00067 1031 1700 98
P26_ST00089 1129 262 kuonekwa 02000000
P26_TL00023 1713 947
P26_ST00090 1714 kwangu. 0000006
P26_SP00068 502 1771 36
P26_ST00091 538 1715 303 Kwangware 000000010
P26_SP00069 1770
P26_ST00092 887 347 unokwakuka. 00000001000
P26_TL00024
P26_ST00093 1773 B
P26_SP00070 1818
P26_ST00094 1774 b
P26_SP00071 1820
P26_ST00095 Baba 0002
P26_SP00072
P26_ST00096 463 118 bura
P26_SP00073 581 1819
P26_ST00097 617 103 bete
P26_SP00074
P26_ST00098 773 1772 102 bira 0240
P26_SP00075 875
P26_ST00099 925 paburiro 41030110
P26_SP00076 1150 1829
P26_ST00100 kubuda 044000
P26_TL00025 1830 1260
P26_ST00101 1831 F
P26_SP00077 165 1876
P26_ST00102 1832 23 f
P26_SP00078 209 1878
P26_ST00103 1833 150 Fuma 0001
P26_SP00079 443
P26_ST00104 494 mafemo 020000
P26_SP00080
P26_ST00105 756 fira 0020
P26_SP00081 845
P26_ST00106 901 247 ndakafara 000020000
P26_SP00082 1148 1877
P26_ST00107 1202 chifuva 0500202
P26_TL00026 1890
P26_ST00108 kufora 061040


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P3_LM00001 1353 70
RightMargin P3_RM00001 1400 116
BottomMargin P3_BM00001 114 1984
PrintSpace P3_PS00001 47
TextBlock P3_TB00001
TextLine P3_TL00001 1359 21 38
String P3_ST00001 CONTENT b WC 0.15 CC 8


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P12_LM00001 115 1979
RightMargin P12_RM00001 1401
BottomMargin P12_BM00001 2020 78
PrintSpace P12_PS00001 1286
TextBlock P12_TB00001
TextLine P12_TL00001 632 47 722 33
String P12_ST00001 301 32 CONTENT CHAVAKURU WC 0.89 CC 040130000
SP P12_SP00001 933 79 400
P12_ST00002 1333 48 21 7 1.00
P12_TL00002 750 166 50 52
P12_ST00003 3- 0.44 37
P12_TL00003 594 273 313 71
P12_ST00004 vakaringa 0.73 000433507
P12_TL00004 564 399 412 161
P12_ST00005 72 va~ka-ri-nga 0.69 036035022506
P12_SP00002 976 471 -387
P12_ST00006 589 521 30 34 a 0.31 6
P12_SP00003 619 555 80
P12_ST00007 699 522 0.25
P12_SP00004 729 556 67
P12_ST00008 796 504 20 56 i
P12_SP00005 816 560 125
P12_ST00009 941 0.38
P12_TL00005 577 962 73
P12_ST00010 597 70 35 va 0.71 05
P12_SP00006 343 232
P12_ST00011 575 55 ka 0.81 03
P12_SP00007 648 208
P12_ST00012 856 598 59 ra 0.82
P12_SP00008 915 633 209
P12_ST00013 1124 111 nga 0.60 704
P12_TL00006 272 653 964 74
P12_ST00014 673 vo 0.92 01
P12_SP00009 345 708 224
P12_ST00015 569 77 ko 00
P12_SP00010 646 211
P12_ST00016 857 674 62 ro
P12_SP00011 919 709 201
P12_ST00017 1120 675 116 ngo
P12_TL00007 267 945 75
P12_ST00018 731 57 54 vi 0.84
P12_SP00012 324 785 242
P12_ST00019 566 ki 0.80 04
P12_SP00013 625 229
P12_ST00020 854 730 45 ri
P12_SP00014 899 784 216
P12_ST00021 1115 97 ngi 0.95 001
P12_TL00008 127 894 1262
P12_ST00022 895 129 viva 0.98 0000
P12_SP00015 256 951 99
P12_ST00023 355 120 vira 0.85 0113
P12_SP00016 475 950 96
P12_ST00024 571 114 ravi 0.70 0605
P12_SP00017 685 124
P12_ST00025 809 136 kaki 0.83 0501
P12_SP00018 118
P12_ST00026 1063 112 rira 0021
P12_SP00019 1175
P12_ST00027 1295 898 94 53 riri 0.76 6030
P12_TL00009 1047 1021
P12_ST00028 1048 162 ringa 0.96 00002
P12_SP00020 289
P12_ST00029 367 rori 3000
P12_SP00021 481 1102 102
P12_ST00030 583 173 vinga 02000
P12_SP00022 756 1119 68
P12_ST00031 824 ranga-rira 0.87 1300020022
P12_TL00010 1187 1267
P12_ST00032 1189 107 Riri
P12_SP00023 231 1236 95
P12_ST00033 326 1188 176 58 ringira 4000032
P12_SP00024 502 1246
P12_ST00034 617 190 kakava. 0.91 0040010
P12_SP00025 807 1235 160
P12_ST00035 967 Kika 0.97 0001
P12_SP00026 1092 1234
P12_ST00036 1204 187 0000010
P12_TL00011 121 1296 1248
P12_ST00037 1299 169 46 Roorai 000000
P12_SP00027 290 1345 63
P12_ST00038 353 1297 193 kangira 0200060
P12_SP00028 546 1354
P12_ST00039 608 1298 101 0040
P12_SP00029 1344
P12_ST00040 743 175 kakava 000100
P12_SP00030 918
P12_ST00041 980 133 kako. 00004
P12_SP00031 1113
P12_ST00042 1180 189 49 Kakava
P12_TL00012 1408 727
P12_ST00043 172 korira, 0000007
P12_SP00032 297 1465 64
P12_ST00044 361 239 koringira 006000000
P12_SP00033 600 1464
P12_ST00045 664 188 Roorai. 0000000
P12_TL00013 183 1517 1212
P12_ST00046 1518 271 Vakaranga 0.93 000031000
P12_SP00034 454 1574 61
P12_ST00047 515 292 vakaringira 0.90 00103000302
P12_SP00035 1572
P12_ST00048 870 rori, 30007
P12_SP00036 981
P12_ST00049 1055 91 1000
P12_SP00037 1146 1564
P12_ST00050 1210 185 ikarira, 0.77 00170027
P12_TL00014 138 1628 506
P12_ST00051 1630 ivo 080
P12_SP00038 213 1676
P12_ST00052 276 368 vaka-ivangira. 0.79 63101082000230
P12_TL00015 181 1736
P12_ST00053 1739 291 Nganganga 200001201
P12_SP00039 472 1795
P12_ST00054 586 1737 168 raRavi 400080
P12_SP00040 754 1784
P12_ST00055 851 205 rakaora, 40000237
P12_SP00041 1056 1794
P12_ST00056 1153 1740 240 rangarira. 6200170032
P12_TL00016 122 1847 724
P12_ST00057 1849 Roro 0020
P12_SP00042 249 1895
P12_ST00058 312 1848 227 ringaora, 400000117
P12_SP00043 539 1904
P12_ST00059 603 243 0.72 5050061620
P12_TL00017 1956 912
P12_ST00060 1958 000031004
P12_SP00044 446 2014
P12_ST00061 508 258 vakaronga 400230000
P12_SP00045 766 2012
P12_ST00062 827 260 vakaringa. 0001001000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P20_LM00001 140 1955
RightMargin P20_RM00001 1392 124
BottomMargin P20_BM00001 1996 102
PrintSpace P20_PS00001 1252
TextBlock P20_TB00001 573 754 47
TextLine P20_TL00001 579 742 35
String P20_ST00001 301 CONTENT CHAUAKURU WC 0.60 CC 085840170
SP P20_SP00001 880 82 400
P20_ST00002 1280 50 31 15 1.00 00
Illustration P20_CB1_SUB 246 1236 854 TYPE
P20_TB00002 1172 822 220 84
P20_TL00002 1174 202 80
P20_ST00003 \ak^ 0.10 88810
P20_TB00003 474 1088 154 42
P20_TL00003 1090 149 36
P20_ST00004 -,-.,^-: 0.36 706371078
P20_TB00004 594 1038 548 78
P20_TL00004 624 1053 245 19
P20_ST00005 1061 7 0.24
P20_SP00002 631 1068 34
P20_ST00006 665 1059 6 4 0.00 10
P20_SP00003 671 1063 30
P20_ST00007 701 1054 12 ' 0.14 710
P20_SP00004 713
P20_ST00008 1058 29
P20_SP00005 1062 5
P20_ST00009 747 1060
P20_SP00006 752 1066 43
P20_ST00010 795 11 I 0.16 8
P20_SP00007 801 1064
P20_ST00011 812 1056 \
P20_SP00008 817 1067 18
P20_ST00012 835 3
P20_SP00009 838 1072
P20_ST00013 850 13 nl 0.13 88
P20_TB00005 1086 1096 274 32
P20_TL00005 1089 1099 255 25
P20_ST00014 79 ¦DTSno. 0.15 10788887
P20_SP00010 1168 1124
P20_ST00015 1178 1100 155 24 jTXI!lEf.V'a.Ii 0.25 8886788808778488
P20_SP00011 1333
P20_ST00016 1340 1116 ¦
P20_TB00006 1194 1012 802
P20_TL00006 726 1206 52 53
P20_ST00017 9- 0.28 77
P20_TL00007 430 1310 562 57
P20_ST00018 Zvawashambadza 0.76 41504014008004
P20_TL00008 265 1437 956 56
P20_ST00019 1457 a 0.41
P20_SP00012 295 1491 54
P20_ST00020 349 1456 101 37 zva 0.81 005
P20_SP00013 450 1493
P20_ST00021 479 1470 -
P20_SP00014 499 1477 26
P20_ST00022 525 86 wa 03
P20_SP00015 611 1492 38
P20_ST00023 649 1471 21
P20_SP00016 670
P20_ST00024 705 55 sha 0.75 051
P20_SP00017 807
P20_ST00025 839 0.55
P20_SP00018 860 39
P20_ST00026 899 136 mba 0.85 004
P20_SP00019 1035 28
P20_ST00027 22 0.98
P20_SP00020 1085
P20_ST00028 1115 106 dza 0.83
P20_TL00009 261 1560 946
P20_ST00029 1580 e
P20_SP00021 292 1616
P20_ST00030 345 1579 zve 0.86
P20_SP00022 446 1617 70
P20_ST00031 516 we
P20_SP00023 602 94
P20_ST00032 696 she 0.77
P20_SP00024 798 1615 96
P20_ST00033 894 135 mbe 000
P20_SP00025 1029 73
P20_ST00034 1102 105 dze 0.93 020
P20_TL00010 282 1686 933
P20_ST00035 1687 17 i 0.72 2
P20_SP00026 299 1741 68
P20_ST00036 367 zvi 0.95 010
P20_SP00027 453 1743 90
P20_ST00037 543 71 wi
P20_SP00028 614 113
P20_ST00038 727 87 shi 0.84 040
P20_SP00029 814 1742 108
P20_ST00039 922 123 mbi 0.97
P20_SP00030 1045
P20_ST00040 1123 92 dzi 0.87
P20_TL00011 276 1811
P20_ST00041 1831 33 o
P20_SP00031 309 1866
P20_ST00042 356 104 zvo 0.96 100
P20_SP00032 460 1868
P20_ST00043 530 89 wo 01
P20_SP00033 619 1867
P20_ST00044 sho 0.71 350
P20_SP00034
P20_ST00045 906 1812 mbo
P20_SP00035 1046
P20_ST00046 109 dzo 0.89 030
P20_TL00012 264 1938 978
P20_ST00047 1958 u
P20_SP00036 1992
P20_ST00048 1957 107 zvu
P20_SP00037 463 1995
P20_ST00049 536 wu 02
P20_SP00038 630 1993 91
P20_ST00050 721 shu
P20_SP00039 830 81
P20_ST00051 911 1939 145 mbu 0.82
P20_SP00040 1994 74
P20_ST00052 1130 112 dzu 002


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2200 WIDTH 1490
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS 940
LeftMargin P2_LM00001 262 208
RightMargin P2_RM00001 740 750
BottomMargin P2_BM00001 1148 1052
PrintSpace P2_PS00001 478
TextBlock P2_TB00001
TextLine P2_TL00001 265 942 436 45
String P2_ST00001 948 87 39 CONTENT THIS WC 0.33 CC 5758
SP P2_SP00001 352 987 24
P2_ST00002 376 947 126 38 VOLHE 0.34 378488
P2_SP00002 502 985 27
P2_ST00003 529 944 62 40 HAS 0.25 876
P2_SP00003 591 984 25
P2_ST00004 616 85 ^H 0.07 108
P2_TL00002 268 998 388 42
P2_ST00005 1001 237 nK!¥f:lKn 0.18 8888888488
P2_SP00004 505 1040
P2_ST00006 530 999 37 SY 0.17 88
P2_SP00005 567 1036 26
P2_ST00007 593 63 36 THE 0.26 588
P2_TL00003 269 1048 455 44
P2_ST00008 1053 210 U^lVft6iT\ 0.14 81088888888
P2_SP00006 479 1092
P2_ST00009 503 1051 .OF 0.38 287
P2_SP00007 548 1088
P2_ST00010 575 149 FLORIDA 7588786
P2_TL00004 271 1103 192
P2_ST00011 LIBRARIES 0.29 868878582


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00029.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P29 PHYSICAL_IMG_NR 29 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P29_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P29_LM00001 112 1911
RightMargin P29_RM00001 1400 116
BottomMargin P29_BM00001 1955 143
PrintSpace P29_PS00001 1288
TextBlock P29_TB00001 160 55 45
TextLine P29_TL00001 166 50 43 33
String P29_ST00001 CONTENT 24 WC 0.49 CC 54
P29_TB00002 611 301
P29_TL00002 617 289
P29_ST00002 CHIWORORO 0.96 000001020
P29_TB00003 120 1283 770
P29_TL00003 209 126 1171 42
P29_ST00003 137 32 Vamwe 0.85 25000
SP P29_SP00001 346 158 26
P29_ST00004 372 127 157 vairwara 0.81 01500402
P29_SP00002 529 159
P29_ST00005 555 zvirwere 0.91 00070000
P29_SP00003 712 27
P29_ST00006 739 215 zvatinoziva. 105012014501
P29_SP00004 954 30
P29_ST00007 984 152 31 Mumwe 0.99 00000
P29_SP00005 1136 14
P29_ST00008 1150 134 waipisa 0.82 0700500
P29_SP00006 1284 168 21
P29_ST00009 1305 75 mu- 0.88 300
P29_TL00004 123 176 1265
P29_ST00010 177 63 viri 0.63 0086
P29_SP00007 186 210 28
P29_ST00011 214 188 147 mumwe 1.00
P29_SP00008 361 22
P29_ST00012 383 154 waibuda 0.90 2030000
P29_SP00009 537
P29_ST00013 561 91 ropa, 0.94 00020
P29_SP00010 652 219 23
P29_ST00014 675 189 207 20 mumwezve 00000000
P29_SP00011 882
P29_ST00015 904 wakanga 0.77 5202103
P29_SP00012 1061 220
P29_ST00016 1082 95 akafa 0.74 50502
P29_SP00013 1177
P29_ST00017 1206 182 makumbo 0.93 0200002
P29_TL00005 122 227 1264
P29_ST00018 228 180 namaoko. 00330000
P29_SP00014 302 261
P29_ST00019 330 136 34 0.83
P29_SP00015 466
P29_ST00020 492 148 vakanga 0003002
P29_SP00016 640 271
P29_ST00021 666 110 vatofa 0.67 270332
P29_SP00017 776
P29_ST00022 803 90 39 rufu, 0.97 10000
P29_SP00018 893 266 16
P29_ST00023 909 61 Asi 003
P29_SP00019 970 260 12
P29_ST00024 982 81 40 Jesu 0.86 5000
P29_SP00020 1063 268 13
P29_ST00025 1076 206 wakaporisa 3003200502
P29_SP00021 1282
P29_ST00026 1296 238 vose,
P29_TL00006 278 1124
P29_ST00027 279 Wakati: 0.80 0403022
P29_SP00022 274 311
P29_ST00028 314 133 Tendai 002000
P29_SP00023 447 312 25
P29_ST00029 472 koga,
P29_SP00024 567 322
P29_ST00030 597 290 99 zvose 20000
P29_SP00025 696
P29_ST00031 729 194 zvinobvira 4150000002
P29_SP00026 923
P29_ST00032 948 pano 0400
P29_SP00027 1039 321
P29_ST00033 1065 181 unotenda. 000002030
P29_TL00007 212 329 1158 41
P29_ST00034 80 1000
P29_SP00028 292 370
P29_ST00035 318 234 wakasarudza 12000020001
P29_SP00029 552 362 35
P29_ST00036 587 vadzidzi 07004040
P29_SP00030
P29_ST00037 764 92 vake. 04000
P29_SP00031 856
P29_ST00038 898 Kuwanda 0008201
P29_SP00032 1075
P29_ST00039 1099 117 kwavo 0.89 00500
P29_SP00033 1216
P29_ST00040 1238 51 12. 0.84 030
P29_SP00034 1289
P29_ST00041 65 Mu 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P29_TL00008 121 380 1267
P29_ST00042 392 86 mwe 010 HypPart2
P29_SP00035 413 48
P29_ST00043 255 wainzi 0.69 042046
P29_SP00036
P29_ST00044 414 381 Petrosi 0.92 0000005
P29_SP00037 541
P29_ST00045 575 208 00050000
P29_SP00038 783
P29_ST00046 816 Judasi. 5001000
P29_SP00039 942 421 69
P29_ST00047 1011 128 2000000
P29_SP00040 1139
P29_ST00048 1172 106 waida 00303
P29_SP00041 1278
P29_ST00049 1309 79 2000
P29_TL00009 431 1268
P29_ST00050 432 kwazvo 001000
P29_SP00042 256 464
P29_ST00051 280 49 asi 004
P29_SP00043
P29_ST00052 355 114 rimwe 0.87 60000
P29_SP00044 469
P29_ST00053 495 443 zuva 0006
P29_SP00045
P29_ST00054 595 wakatya 0003003
P29_SP00046 742 474
P29_ST00055 767 433 113 vanhu 03004
P29_SP00047 880 15
P29_ST00056 895 85 akati 0.76 20413
P29_SP00048 980 465
P29_ST00057 995 handizivi 040000001
P29_SP00049 1163
P29_ST00058 1184 Jesu. 20002
P29_SP00050 1274 471 36
P29_ST00059 1310 78 Wa- 002
P29_TL00010 481 1269
P29_ST00060 482 kazochema. 0300000003
P29_SP00051 515
P29_ST00061 353 483 118 Judasi 320003
P29_SP00052 522
P29_ST00062 487 100 ndiye 0.95
P29_SP00053 525
P29_ST00063 601 247 wakandodana 03000010104
P29_SP00054 848
P29_ST00064 861 141 vavengi 0370104
P29_SP00055 1002 526
P29_ST00065 1014 vakasunga 030400401
P29_SP00056 1202
P29_ST00066 1214 89 50020
P29_SP00057 1303
P29_ST00067 1328
P29_TL00011 533 840
P29_ST00068 534 340002
P29_SP00058 236 574
P29_ST00069 275 wakazvidya 0403004004
P29_SP00059 485 576
P29_ST00070 509 546 131 mwoyo
P29_SP00060
P29_ST00071 akazvisungirira. 1010000400003060
P29_TL00012 584 1180
P29_ST00072 Zvino 00530
P29_SP00061 313 618
P29_ST00073 343 585 0300100
P29_SP00062 484 628
P29_ST00074 512 596 82 vaya 0300
P29_SP00063 594 627 37
P29_ST00075 631 vakatora 02350001
P29_SP00064 785
P29_ST00076 818 586 3040
P29_SP00065 897 625
P29_ST00077 928 262 vakamurovera 050400010000
P29_SP00066 1190
P29_ST00078 1221 padanda. 04022040
P29_TL00013 635 1252
P29_ST00079 636 Danda 41105
P29_SP00067 242 668
P29_ST00080 130 rinonzi 0000000
P29_SP00068 669
P29_ST00081 418 muchinjikwa. 010432005001
P29_SP00069 665 678
P29_ST00082 699 637 161 Matanda 0200700
P29_SP00070 860
P29_ST00083 887 119 maviri 410000
P29_SP00071 1006
P29_ST00084 1041 257 akachinjikana. 40202500413730
P29_SP00072 1298
P29_ST00085 1333 Je
P29_TL00014 685 1270
P29_ST00086 698 su
P29_SP00073 719
P29_ST00087 185 686 202 wakafirapo 0500000100
P29_SP00074 387 730
P29_ST00088 688 288 pamuchinjikwa. 06120005000030
P29_SP00075 702
P29_ST00089 731 687 169 Wakafira 04001404
P29_SP00076 900 720
P29_ST00090 934 142 vatadzi. 05040000
P29_SP00077
P29_ST00091 1137 251 Wakatifirawo 020603251000
P29_TL00015 737
P29_ST00092 isu. 0000
P29_SP00078
P29_ST00093 217 738 88 Vose
P29_SP00079 305 771
P29_ST00094 332 187 vanotenda 060000006
P29_SP00080 519
P29_ST00095 550 kwaari 002300
P29_SP00081 671
P29_ST00096 unovagamuchira. 050010500012080
P29_SP00082 1012 782
P29_ST00097 1035 93 Ropa 0011
P29_SP00083 1128 778
P29_ST00098 1154 rajesu 042003
P29_SP00084 777
P29_ST00099 1297 rino- 05000
P29_TL00016 787
P29_ST00100 789 suka
P29_SP00085 199 821
P29_ST00101 226 87 zvivi 0.79 00405
P29_SP00086
P29_ST00102 340 790 109 zvedu 00003
P29_SP00087 449 822
P29_ST00103 800 zvose. 000005
P29_SP00088 593
P29_ST00104 623 791 139 Mwoyo
P29_SP00089 762 832
P29_ST00105 183 womunhu 3000100
P29_SP00090 973
P29_ST00106 788 wakasvibiswa 000000300005
P29_SP00091 1249
P29_ST00107 1277 111 nezvi- 000042
P29_TL00017 839 802
P29_ST00108 vi 0.60
P29_SP00092 150 872
P29_ST00109 46 0.68 306
P29_SP00093 223
P29_ST00110 851 ropa 1013
P29_SP00094 342 883
P29_ST00111 841 002003
P29_SP00095 881
P29_ST00112 511 rinogona 01600001
P29_SP00096 884
P29_ST00113 222 kuuchenesa. 00200060020
Illustration P29_CB1_SUB 395 925 724 842 TYPE
P29_TB00004 1853 1287 102
P29_TL00018 192 1859
P29_ST00114 0.75 5040
P29_SP00097 1899
P29_ST00115 294 wakavigwa 0.78 061606000
P29_SP00098 493 1902
P29_ST00116 513 1860 47
P29_SP00099 560 1892
P29_ST00117 1871 nezuva 000306
P29_SP00100 1893
P29_ST00118 734 1866 105 retatu 100500
P29_SP00101
P29_ST00119 862 193 wakamuka 00040130
P29_SP00102 1055
P29_ST00120 319 akambofambazve 00508006604724
P29_TL00019 1909 1275
P29_ST00121 panyika. 04001040
P29_SP00103 1953
P29_ST00122 Kwapera 0030021
P29_SP00104 1954
P29_ST00123 518 1922 140 mazuva
P29_SP00105 658 1944
P29_ST00124 03
P29_SP00106
P29_ST00125 765 195 wakakwira 020000002
P29_SP00107 960
P29_ST00126 990 kudenga 0000604
P29_SP00108 1144 38
P29_ST00127 1182 achionekwa 0003070035


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P10_LM00001 107 1931
RightMargin P10_RM00001 1408 108
BottomMargin P10_BM00001 1973 125
PrintSpace P10_PS00001 1301
TextBlock P10_TB00001 119 1284 496
TextLine P10_TL00001 579 48 765 34
String P10_ST00001 302 32 CONTENT CHAVAKURU WC 0.34 CC 687677177
SP P10_SP00001 881 80 441
P10_ST00002 1322 22 5 0.19 8
P10_TL00002 128 150 622
P10_ST00003 151 190 31 DZIDZO 0.86 403000
P10_SP00002 318 182 29
P10_ST00004 347 23 2 0.23 7
P10_SP00003 370 24
P10_ST00005 394 293 KUSVIKIRA 0.77 020040165
P10_SP00004 687 27
P10_ST00006 714 36 5. 0.98 00
P10_TL00003 203 201 1180 41
P10_ST00007 185 Padzidzo 0.70 70700710
P10_SP00005 388 232 26
P10_ST00008 414 74 idzi 2720
P10_SP00006 488 28
P10_ST00009 516 254 ucharatidza 0.59 70706060762
P10_SP00007 770
P10_ST00010 798 202 149 muravi 0.62 775200
P10_SP00008 947 233
P10_ST00011 975 89 kuti 0.42 7780
P10_SP00009 1064
P10_ST00012 1092 199 40 tinopinza 0.71 703040720
P10_SP00010 1291 242
P10_ST00013 1333 211 50 va 1.00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT vamwe
P10_TL00004 252 1272
P10_ST00014 261 92 mwe 0.73 800 HypPart2
P10_SP00011 217 283
P10_ST00015 239 102 vana 0.67 0264
P10_SP00012 341 284 25
P10_ST00016 366 256 33 vatsva, 0.69 0276050
P10_SP00013 517 289
P10_ST00017 545 kiyi 0.85 0050
P10_SP00014 625
P10_ST00018 650 329 isingashanduki 31018057377500
P10_SP00015 979
P10_ST00019 1005 253 chose. 0.82 080200
P10_SP00016 1130 47
P10_ST00020 1177 220 Tinotanga 0.57 007074585
P10_TL00005 303 1268
P10_ST00021 187 kubatisa 16826033
P10_SP00017 312 334 18
P10_ST00022 330 311 a
P10_SP00018 355 17
P10_ST00023 372 304 216 30 kwotevera 0.80 200800060
P10_SP00019 588
P10_ST00024 606 o
P10_SP00020 630
P10_ST00025 663 kuchitevera 0.72 17070800041
P10_SP00021 917 16
P10_ST00026 933 u 0.22
P10_SP00022 963
P10_ST00027 91 nae. 8206
P10_SP00023 1070 335 19
P10_ST00028 1089 114 Kana 0.54 7072
P10_SP00024 1203
P10_ST00029 1221 132 dzidzo 0.66 722700
P10_SP00025 1353
P10_ST00030 1372 21 3
P10_TL00006 354 1270
P10_ST00031 363 142 yapera 215060
P10_SP00026 267 39
P10_ST00032 306 244 ugomuudza 0.49 670677530
P10_SP00027 550
P10_ST00033 589 88 3770
P10_SP00028 677 385
P10_ST00034 717 109 zvino 50360
P10_SP00029 826
P10_ST00035 866 woziva 0.75 007033
P10_SP00030 1008
P10_ST00036 1047 0000
P10_SP00031 1149 386
P10_ST00037 1189 73 ava 0.76 213
P10_SP00032 1262
P10_ST00038 1293 364 vose. 0.92 00301
P10_TL00007 126 405 707 127
P10_ST00039 234 Hakuchina 0.60 706507170
P10_SP00033 360 436
P10_ST00040 378 413 153 vamwe. 007100
P10_SP00034 531
P10_ST00041 783 2. 04
P10_TB00002 477 601 446 297
P10_TL00008 522 607 69
P10_ST00042 vakaronga 040650202
P10_TL00009 483 734 434 158
P10_ST00043 68 va-ka-ro-nga 062030433302
P10_SP00035 802 -405
P10_ST00044 512 852 35 0.51 4
P10_SP00036 543 887
P10_ST00045 631 0.81 1
P10_SP00037 661 67
P10_ST00046 728 855 37
P10_SP00038 767 892
P10_ST00047 875 0.43
P10_TB00003 958 1015
P10_TL00010 982
P10_ST00048 0.79
P10_TL00011 408 964 53
P10_ST00049 ka 0.65 06
P10_TL00012 692 980 60
P10_ST00050 ra 0.56
P10_TL00013 996 112 52
P10_ST00051 nga 0.45 268
P10_TL00014 1108
P10_ST00052 vo
P10_TL00015 420 1091
P10_ST00053 ko 0.97
P10_TL00016 686 1107 62
P10_ST00054 ro
P10_TL00017 992 1106
P10_ST00055 ngo 0.74
P10_TL00018 134 1235 133
P10_ST00056 varo 0510
P10_TL00019 403 1234 123
P10_ST00057 rova 0008
P10_TL00020 526 1217 54
P10_ST00058 9 L 0.21
P10_SP00039 535 1269 115
P10_ST00059 144 vako 4700
P10_TL00021 934 1233 462
P10_ST00060 177 ronga 0.90 00004
P10_SP00040 1111 1285 103
P10_ST00061 1214 51 ngoro 0.89 00050
P10_TL00022 1362
P10_ST00062 onga 0402
P10_TL00023 1361 99
P10_ST00063 ora 001
P10_TL00024 652 1360 165
P10_ST00064 roora 20003
P10_TL00025 955 1342 438 71
P10_ST00065 1359 0.78 402
P10_SP00041 1069 1412
P10_ST00066 1077 -ngo 0.99
P10_SP00042
P10_ST00067 1230 163 -ngo! 0.83 00008
P10_TL00026 1486 110
P10_ST00068 0.93 0003
P10_TL00027 1470 175 46
P10_ST00069 kakava 022102
P10_TL00028 562 1467 349
P10_ST00070 1468 ako. 3040
P10_SP00043 1514 70
P10_ST00071 731 180 010301
P10_TL00029 988 409 58
P10_ST00072 kakora. 0000300
P10_SP00044 1173 1515
P10_ST00073 1276 1482 121 44 0.94 0002
P10_TL00030 1594
P10_ST00074 roro 0350
P10_TL00031 300 1580 226
P10_ST00075 rako. 03000
P10_SP00045 423 1626 98
P10_ST00076 521 43 ]
P10_TL00032 1577 337
P10_ST00077 1579 160 karoro 713160
P10_SP00046 1625
P10_ST00078 778 85 al^a 0.48 26102
P10_TL00033 452 49
P10_ST00079 139 kaora 01003
P10_SP00047 1086 1624 81
P10_ST00080 1167 o! 0.95 01
P10_SP00048 1207
P10_ST00081 1292 raua 0450
P10_TL00034 1706 104
P10_ST00082 vara 0233
P10_TL00035 294 1690
P10_ST00083
P10_TL00036 530 1688 867 55
P10_ST00084 258 vakaranga 630344003
P10_SP00049 788 1743
P10_ST00085 869 1703 161 varava 0.87 510000
P10_SP00050 1030 1735 65
P10_ST00086 1095 1704 105 0220
P10_SP00051 1200 77
P10_ST00087 1277 120 ravo.
P10_TL00037 1800 255
P10_ST00088 220233003
P10_TL00038 1797
P10_ST00089 vakaroora. 0001400010
P10_TL00039 1138 264
P10_ST00090 vakavanga 500101000
P10_TL00040 113 1926 176
P10_ST00091 vaonga 000000
P10_TL00041 415 1923
P10_ST00092 0.91 0012
P10_TL00042 593 1907 204
P10_ST00093 rakaora. 01050500


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P4_LM00001 113 1750
RightMargin P4_RM00001 1310 206
BottomMargin P4_BM00001 1792 306
PrintSpace P4_PS00001 1197
TextBlock P4_TB00001
TextLine P4_TL00001 152 48 1152 118
String P4_ST00001 CONTENT CHIWORORO WC 0.62 CC 475023252
P4_TL00002 140 374 1138 442
P4_ST00002 116 CHAVAKURU 0.75 360000435
SP P4_SP00001 1278 490 -943
P4_ST00003 335 760 142 47 Buku 0.81 0403
P4_SP00002 477 807 45
P4_ST00004 522 759 277 57 yokuravisa 0.89 2032000300
P4_SP00003 799 816 31
P4_ST00005 830 210 Vakuru. 0.85 0204300
P4_TL00003 187 995 997 58
P4_ST00006 43 46 A 1.00
P4_SP00004 230 1043 29
P4_ST00007 259 183 Reader 0.88 006000
P4_SP00005
P4_ST00008 473 996 72 for 000
P4_SP00006 545 1042 32
P4_ST00009 577 170 Adults 0.87 003400
P4_SP00007 747 35
P4_ST00010 782 50 in 0.94 10
P4_SP00008 832
P4_ST00011 867 317 Chikaranga. 0.91 00002111020
P4_TL00004 489 1055 438
P4_ST00012 201 Revised 0.99 0000001
P4_SP00009 690 1102 34
P4_ST00013 724 203 Edition. 00003005
P4_TL00005 119 1521
P4_ST00014 1525 213 41 Morgenster 0.84 0040000047
P4_SP00010 332 1566 26
P4_ST00015 358 1523 144 Mission 0000504
P4_SP00011 502 1557 28
P4_ST00016 530 107 39 Press, 0.77 700006
P4_SP00012 637 1564 101
P4_ST00017 738 84 33 Fort 0.98 0000
P4_SP00013 822 1556 27
P4_ST00018 849 155 Victoria, 030002301
P4_SP00014 1004 37
P4_ST00019 1041 216 36 S.Rhodesia. 20140000300
P4_TL00006 521 1623 284
P4_ST00020 1625 147 44 January 0.49 3763732
P4_SP00015 668 1669
P4_ST00021 709 96 1962. 0.70 70140


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 36
LeftMargin P5_LM00001 74 1932
RightMargin P5_RM00001 1392 124
BottomMargin P5_BM00001 1968 130
PrintSpace P5_PS00001 1318
TextBlock P5_TB00001
TextLine P5_TL00001 158 251 1187 58
String P5_ST00001 116 CONTENT K-fn WC 0.16 CC 8788
SP P5_SP00001 274 309 631
P5_ST00002 905 262 21 32 3 1.00
P5_SP00002 926 294 43
P5_ST00003 969 264 89 1262 0000
P5_SP00003 1058 296 42
P5_ST00004 1100 265 114 34 05093 0.91 20100
P5_SP00004 1214 299 40
P5_ST00005 1254 268 91 33 4982
P5_TL00002 136 330 1236 46
P5_ST00006 334 98 Buku 0.82 7000
P5_SP00005 234 367 23
P5_ST00007 257 57 ino 0.67 720
P5_SP00006 314
P5_ST00008 337 333 255 yakanyorerwa 0.87 000060000042
P5_SP00007 592 376 22
P5_ST00009 614 332 127 vakuru 0.90 000230
P5_SP00008 741 364 25
P5_ST00010 766 75 saka 0.94 0002
P5_SP00009 841
P5_ST00011 864 331 55 0.86 400
P5_SP00010 919 24
P5_ST00012 943 339 mutoo 00300
P5_SP00011 1059
P5_ST00013 1082 342 146 wayowo 0.89 130010
P5_SP00012 1228 374
P5_ST00014 1260 112 woku- 00000
P5_TL00003 92 382 1280
P5_ST00015 385 147 dzidzisa 00120003
P5_SP00013 239 418 26
P5_ST00016 384 0.92 002010
P5_SP00014 392 27
P5_ST00017 419 132 kurava. 0601010
P5_SP00015 551 417 56
P5_ST00018 607 383 171 38 Laubach, 0.81 23200230
P5_SP00016 778 421 31
P5_ST00019 809 173 muvambi 2400000
P5_SP00017 982 416 29
P5_ST00020 1011 141 wenzira 0.83 0030503
P5_SP00018 1152 415
P5_ST00021 1178 54 iyi, 0140
P5_SP00019 1232 425
P5_ST00022 1263 unoti 06026
P5_SP00020 1354 12
P5_ST00023 1366 394 6 : 0.80 2
P5_TL00004 93 433 1276 45
P5_ST00024 436 183 "Handina 0.85 40100024
P5_SP00021 276 469 19
P5_ST00025 295 435 303 kumboshongana 0200007010450
P5_SP00022 598 478 16
P5_ST00026 434 192 nomukuru 10100034
P5_SP00023 806 467 14
P5_ST00027 820 198 usingagoni 0003020010
P5_SP00024 1018 477
P5_ST00028 1034 163 kudzidza 01005006
P5_SP00025 1197 466 13
P5_ST00029 1210 159 kurava." 0.76 11050117
P5_TL00005 484 1283
P5_ST00030 488 76 Uye 000
P5_SP00026 168 530 20
P5_ST00031 188 487 128 kwanzi 0.97 010000
P5_SP00027 316 520
P5_ST00032 340 munyika 0.69 5530403
P5_SP00028 498 529
P5_ST00033 519 486 yedu
P5_SP00029 608
P5_ST00034 628 485 167 yeAfrika, 101006030
P5_SP00030 795 528
P5_ST00035 177 madzimai 0.72 04018025
P5_SP00031 997 518
P5_ST00036 1020 anokarira 000040506
P5_SP00032 1191 517
P5_ST00037 1211 164 0.79 03004124
P5_TL00006 538 292
P5_ST00038 539 123 kurava 022003
P5_SP00033 215 571
P5_ST00039 150 zvikuru. 00003021
P5_TL00007 181 588 703
P5_ST00040 589 108 Zvino
P5_SP00034 289 622
P5_ST00041 590 85 kana 0201
P5_SP00035 388 621
P5_ST00042 402 161 muchida 0.73 0406502
P5_SP00036 563
P5_ST00043 576 153 kuravisa 01030203
P5_SP00037 729 620
P5_ST00044 599 143 vamwe: 070105
P5_TL00008 638 1278
P5_ST00045 641 1.
P5_SP00038 122 673 49
P5_ST00046 640 95 Idzai 00050
P5_SP00039 266 18
P5_ST00047 284 220 kungoravisa 0.88 00300330002
P5_SP00040 504 683 15
P5_ST00048 651 mumwe 0.77 20430
P5_SP00041 665
P5_ST00049 680 84 0404
P5_SP00042 764 672
P5_ST00050 780 639 chipoka 0.84 0040032
P5_SP00043 921 682
P5_ST00051 936 chidoko 0.95 0300000
P5_SP00044 1079 671
P5_ST00052 1095 650 154 nenguva 0000202
P5_SP00045 1249 681
P5_ST00053 1265 106 imwe. 50000
P5_TL00009 690 1281
P5_ST00054 692 2. 10
P5_SP00046 725
P5_ST00055 157 Usaodza 0050002
P5_SP00047 328
P5_ST00056 347 mwoyo 02000
P5_SP00048 479 735
P5_ST00057 497 194 womuravi. 600305620
P5_SP00049 691 724 44
P5_ST00058 Urambe 400000
P5_SP00050 885 723
P5_ST00059 uchimukudza. 0.93 001102000300
P5_SP00051 1162
P5_ST00060 1205 Pamuno- 0.75 7400500
P5_TL00010 743 428
P5_ST00061 118 dzidza 000000
P5_SP00052 211 776
P5_ST00062 229 754 pave 0300
P5_SP00053 313 786
P5_ST00063 nomufaro. 004003100
P5_TL00011 793
P5_ST00064 30 3. 00
P5_SP00054 827
P5_ST00065 794 165 Uchaona 0.78 0050045
P5_SP00055 336
P5_ST00066 365 72 kuti 0003
P5_SP00056 437
P5_ST00067 470 dzidzo 007000
P5_SP00057 826
P5_ST00068 619 87 huru 0.98
P5_SP00058 706
P5_ST00069 737 208 dzokutanga 0000002700
P5_SP00059 945 836
P5_ST00070 977 96 dzina 00357
P5_SP00060 1073
P5_ST00071 1104 mashoko 0405000
P5_SP00061
P5_ST00072 1293 804 79 ano- 6000
P5_TL00012 844
P5_ST00073 845 185 tumidzwa 00030022
P5_SP00062 878
P5_ST00074 286 77 kiyi. 03400
P5_SP00063 363 888
P5_ST00075 407 81 Kiyi 0004
P5_SP00064
P5_ST00076 501 209 inokiyinura 0.63 52027345502
P5_SP00065 710
P5_ST00077 151 mukova. 0200020
P5_SP00066 876 877
P5_ST00078 918 94 Kana 0005
P5_SP00067 1012
P5_ST00079 1033 172 ndikaziva 401020601
P5_SP00068
P5_ST00080 1218 66 kiyi 0053
P5_SP00069 1284 887
P5_ST00081 1298 dze- 0.96 0100
P5_TL00013 896 1279
P5_ST00082 buku 0030
P5_SP00070 930
P5_ST00083 210 2050
P5_SP00071 939
P5_ST00084 212 ndingagona 5021000022
P5_SP00072 508 940
P5_ST00085 532 kuzarura 00030305
P5_SP00073 693 929
P5_ST00086 719 mukova 300004
P5_SP00074 862 928
P5_ST00087 886 170 worurimi 60210000
P5_SP00075 1056
P5_ST00088 1085 rwechiKaranga. 00001030003001
P5_TL00014 947
P5_ST00089 80 4004
P5_SP00076 990
P5_ST00090 197 68 idzi 0.66 8005
P5_SP00077 980
P5_ST00091 291 231 dzakasharwa 00402002004
P5_SP00078 522 981
P5_ST00092 544 117 nokuti 601304
P5_SP00079 661
P5_ST00093 686 954 160 maretere 14000000
P5_SP00080 846
P5_ST00094 867 948 (mavara) 00604032
P5_SP00081 1026
P5_ST00095 1052 82 adzo 2030
P5_SP00082 1134
P5_ST00096 1157 ndiwo 00310
P5_SP00083 1269
P5_ST00097 1292 958 3000
P5_TL00015 998
P5_ST00098 999 nyanyisa 10050002
P5_SP00084 1041
P5_ST00099 271 204 kunzwikwa 010135500
P5_SP00085 475 1032
P5_ST00100 493 263 pachiKaranga. 3005200003060
P5_SP00086 756 1042 41
P5_ST00101 797 1000 97 0541
P5_SP00087 894
P5_ST00102 912 129 muravi 000002
P5_SP00088
P5_ST00103 1061 akwanisa 50003400
P5_SP00089 1225 1031
P5_ST00104 1243 1010 mavara 000200
P5_TL00016 1049
P5_ST00105 86 ekiyi 00100
P5_SP00090 178 1093 17
P5_ST00106 195 1050 zvakanaka, 0000002630
P5_SP00091 390 1088
P5_ST00107 mamwe
P5_SP00092 557 1083
P5_ST00108 572 1062 131 150403
P5_SP00093
P5_ST00109 718 ungaidza 00045005
P5_SP00094 881
P5_ST00110 895 kuzvibetsera 003000030024
P5_SP00095 1124
P5_ST00111 1140 nawo 0430
P5_SP00096 1234 1084
P5_ST00112 1250 121 achife- 2040000
P5_TL00017 1101
P5_ST00113 mbera 00003
P5_SP00097
P5_ST00114 224 hake 4400
P5_SP00098 308
P5_ST00115 323 0.99
P5_SP00099
P5_ST00116 422 175 kuudziwa 03000002
P5_SP00100 597 1135
P5_ST00117 612 169 zvishoma 00000002
P5_SP00101 781
P5_ST00118 1113 180 navamwe. 04000000
P5_SP00102 37
P5_ST00119 1014 1102 0050
P5_SP00103 1144
P5_ST00120 1112 imwe 0.74 4050
P5_SP00104 1208
P5_ST00121 1233 140 neimwe 605000
P5_TL00018 1151
P5_ST00122 ine 0.52 670
P5_SP00105 149 1185
P5_ST00123 162 chifananidzo 025005306000
P5_SP00106 396
P5_ST00124 410 1153 chayo. 000001
P5_TL00019 1203
P5_ST00125 4. 0.70 60
P5_SP00107 48
P5_ST00126 1204 0604
P5_SP00108 269
P5_ST00127 298 mosvika 1000101
P5_SP00109 447 1237
P5_ST00128 476 kudzidzo 00004201
P5_SP00110 643
P5_ST00129 674 227 39 dzokuravisa, 000033000015
P5_SP00111 901
P5_ST00130 935 1212 natsa 04004
P5_SP00112 1027
P5_ST00131 1057 kuterera 02002030
P5_SP00113
P5_ST00132 1216 134 zvamu-
P5_TL00020
P5_ST00133 norayirwa. 3010027250
P5_SP00114 287 1297 50
P5_ST00134 Nokuti 000020
P5_SP00115 1288
P5_ST00135 490 126 chinhu 005340
P5_SP00116 616
P5_ST00136 1255 chikuru 0400141
P5_SP00117 782 1289
P5_ST00137 1256
P5_SP00118
P5_ST00138 900 1257 35 munhu 21028
P5_SP00119
P5_ST00139 1051 166 adzidzise 200200100
P5_SP00120 1217
P5_ST00140 1239 1267 nomu- 60000
P5_TL00021 1304
P5_ST00141 1309 63 28 too
P5_SP00121 155 1337
P5_ST00142 156 kwawo. 440400
P5_SP00122 1339
P5_ST00143 423 1306 Mashoko 0102000
P5_SP00123
P5_ST00144 iwawo 40100
P5_SP00124
P5_ST00145 774 1307 akanyorerwa 40231030101
P5_SP00125 1003 1349
P5_ST00146 1308 138 varavisi 05000000
P5_SP00126 1170 1340
P5_ST00147 1215 haafaniri 001003003
P5_TL00022 1355
P5_ST00148 kuravirwa 000004020
P5_SP00127 278 1389
P5_ST00149 1356 vadzidzi. 083060032
P5_SP00128 458 1390
P5_ST00150 502 1357 240 Ndeavaravisi 020314030606
P5_SP00129 742 1391
P5_ST00151 763 1359 chete. 060000
P5_TL00023 1407
P5_ST00152 5.
P5_SP00130 1440
P5_ST00153 202 Zvikuruwo 000000000
P5_SP00131 373 1441
P5_ST00154 406 1408 chenjera 00000004
P5_SP00132 560 1451
P5_ST00155 594 71 0206
P5_SP00133 1442
P5_ST00156 702 1409
P5_SP00134
P5_ST00157 854 dzirege 0050000
P5_SP00135 984 1453
P5_ST00158 1016 1410 205 kudzidziwa 0000060044
P5_SP00136 1221 1443
P5_ST00159 1253 1422 00002
P5_TL00024 1458
P5_ST00160 1469 soro 0010
P5_SP00137 1490
P5_ST00161 sorwiyo. 00503000
P5_SP00138 1501
P5_ST00162 1459 135 Ndicho 004000
P5_SP00139 1492
P5_ST00163 125 061250
P5_SP00140 663 1493
P5_ST00164 1460 142 0000000
P5_SP00141 825
P5_ST00165 1461 chinokonesa 01200000001
P5_SP00142 1069 1494
P5_ST00166 1462 005002
P5_SP00143 1495
P5_ST00167 1240 kuenda 000014
P5_TL00025 1508 1147 47
P5_ST00168 mberi. 500660
P5_SP00144 1542
P5_ST00169 1510 190 Uyeudzire 000300400
P5_SP00145 456 1552
P5_ST00170 472 1511 0.64 104806
P5_SP00146 1543
P5_ST00171 69
P5_SP00147 1544
P5_ST00172 700 ananganidze 22340077000
P5_SP00148 927 1555
P5_ST00173 941 1524 133 010040
P5_SP00149 1074 1545
P5_ST00174 1094 1513 145 kwazvo. 0073000
P5_TL00026 1559 1275
P5_ST00175 6, 0.71 05
P5_SP00150 1593
P5_ST00176 1561 0510
P5_SP00151
P5_ST00177 000400
P5_SP00152 1594
P5_ST00178 451 1562 adzidza 7003013
P5_SP00153 587
P5_ST00179 1563 chimwe 006070
P5_SP00154 753 1595
P5_ST00180 1564 umuudze 0020330
P5_SP00155 949 1596
P5_ST00181 975 kundoedza
P5_SP00156 1173 1597
P5_ST00182 1198 kudzidzi- 000000550
P5_TL00027 1612 1274
P5_ST00183 1621 sa
P5_SP00157 1643
P5_ST00184 1622 199 mumwewo
P5_SP00158 354 1644
P5_ST00185 375 usingazivi 0.68 0051055383
P5_SP00159 556 1655
P5_ST00186 580 1614 600040
P5_SP00160 696 1646
P5_ST00187 0403
P5_SP00161 801 1647
P5_ST00188 822 206 akadzidzisa 20000400534
P5_SP00162 1028
P5_ST00189 1626 vamwe, 010200
P5_SP00163 1188 1654
P5_ST00190 1616 51 iye 300
P5_SP00164 1658
P5_ST00191 1268 100 ucha-
P5_TL00028 1662
P5_ST00192 00220300
P5_SP00165 252 1704
P5_ST00193 kugona. 0001020
P5_TL00029 1711
P5_ST00194 7.
P5_SP00166 1745
P5_ST00195 1713 Usapedza 00300000
P5_SP00167 346 1757
P5_ST00196 370 1726 110 nguva 06000
P5_SP00168 480 1758
P5_ST00197 505 1715 refusa 200003
P5_SP00169 613 1748
P5_ST00198 1716 uchidzidzisa, 4010001001020
P5_SP00170 874 1756
P5_ST00199 904 1717 000104
P5_SP00171 1750
P5_ST00200 1718 104506
P5_SP00172 1175 1751
P5_ST00201 1729 unganya- 00000032
P5_TL00030 1763
P5_ST00202 1774 ra
P5_SP00173 1796
P5_ST00203 216 akashatirwa 10005304400
P5_SP00174 361 1798
P5_ST00204 379 1777 nazvo. 001000
P5_TL00031 1814
P5_ST00205 8.
P5_SP00175 1847
P5_ST00206 1815 237 Zvinobetsera 004200000023
P5_SP00176 1849
P5_ST00207 412 1828 wo 0.57
P5_SP00177 459 1850
P5_ST00208 1817 kunyora 0000001
P5_SP00178 633 1860
P5_ST00209 660 1830 pavu
P5_SP00179 747 1861
P5_ST00210 775 1819 83 0304
P5_SP00180 858 1851
P5_ST00211 883 1831 139 papepa, 0020000
P5_SP00181 1022 1863
P5_ST00212 1827 03000000
P5_SP00182 1853
P5_ST00213 1238 1820 anodzi- 3200140
P5_TL00032 1865
P5_ST00214 dziwa.
P5_SP00183 207 1898
P5_ST00215 293 1867 115 Ndiko 00400
P5_SP00184 408 1901
P5_ST00216 449 1868 kutangawo 000700300
P5_SP00185 647 1911
P5_ST00217 1869 kumudzidzisa 000006603500
P5_SP00186 944 1903
P5_ST00218 1871 kunyora. 00000050
P5_TL00033 90 1916
P5_ST00219 9.
P5_SP00187 1950
P5_ST00220 1917 148 Matikiti 00013401
P5_SP00188 317
P5_ST00221 335 1929 ana
P5_SP00189 398 1952
P5_ST00222 414 1926 20200000
P5_SP00190 574
P5_ST00223 1920 ("Flash 0606600
P5_SP00191 726 1964
P5_ST00224 746 1921 cards") 0600150
P5_SP00192
P5_ST00225 915 1922 247 anobetserawo 350000000600
P5_SP00193 1956
P5_ST00226 1179 1924 00100100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 1516 WIDTH 2098
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 146
LeftMargin P11_LM00001 156 1208
RightMargin P11_RM00001 1954 144
BottomMargin P11_BM00001 1354 162
PrintSpace P11_PS00001 1798
Illustration P11_CB1_SUB 1726 1180 TYPE
TextBlock P11_TB00001 1550 1306 404 48
TextLine P11_TL00001 1553 1310 395 39
String P11_ST00001 1324 128 25 CONTENT J).o,r.a WC 0.22 CC 88783878
SP P11_SP00001 1681 1349 16
P11_ST00002 1697 251 35 rfa.UeL\*le. 0.25 87878886767287


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P14_LM00001 116 1976
RightMargin P14_RM00001 1400
BottomMargin P14_BM00001 2018 80
PrintSpace P14_PS00001 1284
TextBlock P14_TB00001 604 45 313
TextLine P14_TL00001 610 51 301 33
String P14_ST00001 CONTENT CHAVAKURU WC 0.81 CC 071016000
P14_TB00002 1317
P14_TL00002 1323 48 21
P14_ST00002 9 0.62 3
P14_TB00003 180 163 943 879
P14_TL00003 760 169 53
P14_ST00003 4- 0.64 07
P14_TL00004 603 251 348 73
P14_ST00004 Vakarunga 0.60 450355307
P14_TL00005 375 350 147 35
P14_ST00005 69 va 0.73 04
SP P14_SP00001 444 385 56
P14_ST00006 500 363 22 6 0.85 1
P14_TL00006 581 331 74 52
P14_ST00007 :^a 0.18 8106
P14_TL00007 713 230
P14_ST00008 362 0.92
P14_SP00002 734 368 60
P14_ST00009 794 68 ru 0.47 54
P14_SP00003 862 383
P14_ST00010 922 0.86
P14_TL00008 1003 347 111
P14_ST00011 nga 0.74 115
P14_TL00009 402 425 31
P14_ST00012 a 0.83
P14_TL00010 608
P14_ST00013 0.51 4
P14_TL00011 800 426 41 38
P14_ST00014 u 0.15 8
P14_TL00012 1039 424
P14_ST00015
P14_TL00013 380 553 66 36
P14_ST00016 0.63
P14_TL00014 598 552 59
P14_ST00017 r:a 0.29 8882
P14_TL00015 797 34
P14_ST00018 ra 0.39
P14_TL00016 1004 550 113
P14_ST00019 0.52 364
P14_TL00017 381 629 71
P14_ST00020 vo 0.79
P14_TL00018 628 61 37
P14_ST00021 P14_TL00019 802 627 62
P14_ST00022 ro 0.99 00
P14_TL00020 996
P14_ST00023 ngo 0.71 052
P14_TL00021 395 685 57
P14_ST00024 vi 02
P14_TL00022 592
P14_ST00025 ki 0.84 03
P14_TL00023 804 684 46 55
P14_ST00026 ri 0.56 44
P14_TL00024 989 683 98 72
P14_ST00027 ngi 0.72 413
P14_TL00025 782 75
P14_ST00028 vu 0.68 06
P14_TL00026 578 761 82
P14_ST00029 ku 0.36
P14_TL00027 801 780
P14_ST00030 0.55
P14_TL00028 975 120
P14_ST00031 ngu 0.46 356
P14_TL00029 212 883 118
P14_ST00032 884 0.49 5
P14_SP00004 243 918
P14_ST00033 297 1.00
P14_TL00030 863 103
P14_ST00034 18 i 0.50
P14_SP00005 398 917 47
P14_ST00035 445 0.37
P14_TL00031 567 87
P14_ST00036 Aa 0.67
P14_TL00032 743 92
P14_ST00037 Oo 0.90 20
P14_TL00033 969
P14_ST00038 li
P14_TL00034 186 994 150
P14_ST00039 runga 14001
P14_TL00035 409 995 129
P14_ST00040 unga 4105
P14_TL00036 645 978 467
P14_ST00041 157 kunga 0.95 02000
P14_SP00006 1032
P14_ST00042 877 235 Kunguru 0401404
P14_TB00004 1190 852 126 70
P14_TL00037 1205 96
P14_ST00043 Uu
P14_TB00005 1074 944
P14_TL00038 184 1085 1207
P14_ST00044 1102 154 40 vangu 0.76 03205
P14_SP00007 338 1142 79
P14_ST00045 417 1101 nguo 0051
P14_SP00008 543 1141 86
P14_ST00046 1103 65 30 uu 0.54
P14_SP00009 694 1133 95
P14_ST00047 789 ruva 0.91 0101
P14_SP00010 902
P14_ST00048 988 1100 32 ururu 52403
P14_SP00011 1135 1132 105
P14_ST00049 1240 151 ukura 0.66 40532
P14_TL00039 125 1193 1260 49
P14_ST00050 1197 77 05
P14_SP00012 202 1242
P14_ST00051 282 1194 249 rakaurura 523034131
P14_SP00013 531 1241
P14_ST00052 590 1195 130 Vavi. 32750
P14_SP00014 720 83
P14_ST00053 803 Vavi 0253
P14_SP00015 919
P14_ST00054 uri 420
P14_SP00016 1046
P14_ST00055 1125 260 l<:ul<:aruka. 1880487000003
P14_TL00040 124 1302 1265
P14_ST00056 1305 205 Kakava, 0.75 0302047
P14_SP00017 329 1362 63
P14_ST00057 392 1304 177 kakura 000055
P14_SP00018 569 1351
P14_ST00058 631 kari 0320
P14_SP00019 729 1350 78
P14_ST00059 807 171 kurira. 0250010
P14_SP00020 1349
P14_ST00060 1303 191 Karuru 0.78 045002
P14_SP00021 1237
P14_ST00061 1316 510
P14_TL00041 1412 1267 50
P14_ST00062 1415 I<:ukurira 7874052044
P14_SP00022 355 1462
P14_ST00063 430 0305
P14_SP00023
P14_ST00064 621 1414 183 kurava. 0050130
P14_SP00024 1459 117
P14_ST00065 921 178 U-u-u! 0.82 031410
P14_SP00025 1099 1458
P14_ST00066 198 Vakuru 030230
P14_TL00042 123 1521 1264
P14_ST00067 209 vokarira 42033012
P14_SP00026 332 1568 85
P14_ST00068 1537 160 ururu. 203036
P14_SP00027 577 1569 90
P14_ST00069 667 42240
P14_SP00028 818 131
P14_ST00070 949 1522 110 huri 0.89 2020
P14_SP00029 1059
P14_ST00071 1177 210 58 l<:unguo. 0.65 487440300
P14_TL00043 1632 644
P14_ST00072 170 Runga 04002
P14_SP00030 296 1688
P14_ST00073 359 1647 04043
P14_SP00031 1679
P14_ST00074 573 197 Roorai. 0054200
P14_TL00044 182 1739
P14_ST00075 1741 224 Varungu 0300102
P14_SP00032 406 1798
P14_ST00076 455 265 vakavanga 340221000
P14_SP00033
P14_ST00077 771 421 vakakungurul^a. 0000000010051036
P14_SP00034 1192 1794 64
P14_ST00078 1256 133 I-i-i! 030500
P14_TL00045 122 1850
P14_ST00079 1851 Ngururu 1033241
P14_SP00035 352 1905 84
P14_ST00080 436 iri 0.97 000
P14_SP00036 494 1896 67
P14_ST00081 561 228 kuvanga. 01022001
P14_TL00046 1959 869
P14_ST00082 Kori 0040
P14_SP00037 241 2006
P14_ST00083 304 040
P14_SP00038 360 76
P14_ST00084 kuukurira 033014052
P14_SP00039 701
P14_ST00085 762 1960 231 ngururu! 10552420


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00033.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P33 PHYSICAL_IMG_NR 33 HEIGHT 2213 WIDTH 1496
TopMargin P33_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P33_LM00001
RightMargin P33_RM00001
BottomMargin P33_BM00001
PrintSpace P33_PS00001


5/26/2011 10:54:35 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\AA00000214_METS.xml'


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2098 WIDTH 1516
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P25_LM00001 115 1978
RightMargin P25_RM00001 1401
BottomMargin P25_BM00001 2019 79
PrintSpace P25_PS00001 1286
TextBlock P25_TB00001 177 55 45
TextLine P25_TL00001 183 47 43 33
String P25_ST00001 CONTENT 20 WC 0.59 CC 16
P25_TB00002 577 42 309 46
P25_TL00002 583 48 297 34
P25_ST00002 CHIWORORO 1.00 000000000
P25_TB00003 118 1901
P25_TL00003 192 124 1202 57
P25_ST00003 123 Gaki 0.90 0400
SP P25_SP00001 315 172 70
P25_ST00004 385 154 usaisa 302000
P25_SP00002 539 63
P25_ST00005 602 146 56 shuga 0.85 00402
P25_SP00003 748 180 60
P25_ST00006 808 137 196 paguyo. 0.88 1400100
P25_SP00004 1004 38
P25_ST00007 1042 125 173 Sosana 0.97 000002
P25_SP00005 1215 171 32
P25_ST00008 1247 140 147 unga- 0.81 11024
P25_TL00004 129 195 1266
P25_ST00009 227 itambisa. 103001030
P25_SP00006 356 244 67
P25_ST00010 423 197 127 Rega 0.94 0002
P25_SP00007 550 252
P25_ST00011 613 168 Pisirai 0300000
P25_SP00008 781 242 62
P25_ST00012 843 112 aiise 0.99 00000
P25_SP00009 955 77
P25_ST00013 1032 211 199 musaga. 0402030
P25_SP00010 1231 68
P25_ST00014 1299 96 Iwe 000
P25_TL00005 131 267 1257 59
P25_ST00015 269 247 naMagiga 0.86 52000003
P25_SP00011 378 325
P25_ST00016 440 218 chiendai 0.93 01000040
P25_SP00012 658 51
P25_ST00017 709 281 mundotora 0.92 000010022
P25_SP00013 990 314
P25_ST00018 1053 282 104 soso 0.96 0001
P25_SP00014 1157
P25_ST00019 1220 283 mugo- 05004
P25_TL00006 130 338
P25_ST00020 340 317 mwisi-dzira 20000100062
P25_SP00015 447 387
P25_ST00021 507 mbudzana 0.95 00200002
P25_SP00016 776 386 75
P25_ST00022 851 354 170 pasaga 230005
P25_SP00017 1021 395 81
P25_ST00023 1102 339 120 kana 0.98 0000
P25_SP00018 1222 64
P25_ST00024 357 101 30 ma- 0.73 043
P25_TL00007 411 1265
P25_ST00025 412 159 dzoka. 000021
P25_SP00019 288 459 76
P25_ST00026 364 82 Asi
P25_SP00020 446 458 44
P25_ST00027 490 161 mwise 00200
P25_SP00021 651 457
P25_ST00028 711 266 wembudzi 00005000
P25_SP00022 977 80
P25_ST00029 1057 337 musaukakata 0.87 00042030201
P25_TL00008 126 482
P25_ST00030 484 163 nokuti 200400
P25_SP00023 289 531 65
P25_ST00031 358 inga-kutungai 0.80 0406302044010
P25_SP00024 712
P25_ST00032 788 258 mukawira 02030203
P25_SP00025 1046 529
P25_ST00033 1116 483 98 pasi 0200
P25_SP00026 1214 72
P25_ST00034 500 106 31 mu- 053
P25_TL00009 554 1269 58
P25_ST00035 555 290 kadzimbira 0000000202
P25_SP00027 416 603
P25_ST00036 488 174 gokora
P25_SP00028 662 612 105
P25_ST00037 767 249 raMagiga. 050100000
P25_SP00029 1016 611
P25_ST00038 1084 311 Chimbosiya 0000000005
P25_TL00010 626 1261
P25_ST00039 628 241 maisunga 04002004
P25_SP00030 368 683
P25_ST00040 424 627 207 54 negashu 0002014
P25_SP00031 631 681 66
P25_ST00041 697 0.76 0405
P25_SP00032 817 672
P25_ST00042 879 gavi 0.83 0105
P25_SP00033 983
P25_ST00043 1041 mugoi 00003
P25_SP00034 8
P25_ST00044 1210 642 178 -sunu- 0.69 404044
P25_TL00011 698 1263
P25_ST00045 714 151 ngura 0.71 00563
P25_SP00035 277 757
P25_ST00046 331 206 mawane 0.91 030200
P25_SP00036 537 745 61
P25_ST00047 598 103
P25_SP00037 701 744 73
P25_ST00048 774 222 kugomo. 0000000
P25_SP00038 996 754 78
P25_ST00049 1074 699 Musagarisa- 04030420004
P25_TL00012 770 169
P25_ST00050 772 ko, 0.68 027
P25_SP00039 828
P25_ST00051 257 785 363 mungarumwa 0550217002
P25_SP00040 620
P25_ST00052 684 262 nezvikara. 0000000543
P25_SP00041 946 -222
P25_ST00053 724 886 83 53 13- 0.44
P25_TL00013 133 968 1256
P25_ST00054 988 12 0.42
P25_SP00042 302 1026 111
P25_ST00055 413 3456789 0.66 3040715
P25_SP00043 1201
P25_ST00056 1325 989 35 IG 0.61 07
P25_TL00014 1255
P25_ST00057 1078 10 00
P25_SP00044 1112
P25_ST00058 1077 37 2G 0.25
P25_SP00045 328 1114
P25_ST00059 389 52 0.84 11
P25_SP00046 1129
P25_ST00060 526 40 21
P25_SP00047 599 1130
P25_ST00061 50
P25_SP00048 730
P25_ST00062 783 6g 0.60 08
P25_SP00049 853
P25_ST00063 921 0.53
P25_SP00050 993
P25_ST00064 1034 8g 0.55 17
P25_SP00051 1104 1113
P25_ST00065 1151 71 90
P25_SP00052
P25_ST00066 1284 36 IGO 0.70
P25_TL00015 132 1146 74
P25_ST00067 1166 IGI 080
P25_SP00053 228
P25_ST00068 310 1147 070
P25_SP00054 1203
P25_ST00069 479 99 001
P25_SP00055 578 1218
P25_ST00070 653 1163 107 502 408
P25_SP00056 760
P25_ST00071 961 0.89 003
P25_SP00057 931 1219
P25_ST00072 1013 142 IGGG 0.46 0677
P25_SP00058 1155 92
P25_ST00073 IGG4 0770
P25_TL00016 1245 1036
P25_ST00074 1246 RaiDa 0.52 04882
P25_SP00059 307 1291
P25_ST00075 Mateo 01000
P25_SP00060 522
P25_ST00076 584 214 ganhuro 0206500
P25_SP00061 798 1301
P25_ST00077 841 26
P25_SP00062 901
P25_ST00078 958 164 ndima
P25_SP00063 1122 19
P25_ST00079 1141 1258 69 41.
P25_TL00017 1316 849
P25_ST00080 1317 Imba
P25_SP00064 264 1363
P25_ST00081 327 rwiyo 00002
P25_SP00065 474 1372
P25_ST00082 541 1330 88 005
P25_SP00066 629
P25_ST00083 690 1331 louye 0.58 88300
P25_SP00067 814
P25_ST00084 872 1319 248. 0.78 4040
P25_TL00018 1388 475
P25_ST00085 1389 102 Idzi
P25_SP00068 1436
P25_ST00086 286 1403 vo
P25_SP00069 345 1435
P25_ST00087 414 186 ndiani 0.82 2503000
P25_TL00019 128 1463 1096
P25_ST00088 0.57
P25_SP00070 1520 181
P25_ST00089 1472 0.75
P25_SP00071 422 1515 202
P25_ST00090 624 02
P25_SP00072 680
P25_ST00091 891 15
P25_SP00073 942 223
P25_ST00092 1165
P25_TL00020 1534 1091
P25_ST00093 1546 0.56
P25_SP00074 182 1589 185
P25_ST00094 367 1544 0.54
P25_SP00075 1587
P25_ST00095 625 1545
P25_SP00076 682 1588
P25_ST00096 881 0.34 84
P25_SP00077 939 1578 225
P25_ST00097 1164 95 0.79 04
P25_TL00021 1606 1081
P25_ST00098 1617 13 0.35
P25_SP00078 176 1660 194
P25_ST00099 370 1616 0.65
P25_SP00079 427 1659 205
P25_ST00100 632
P25_SP00080 687
P25_ST00101 29
P25_SP00081 930 220
P25_ST00102 1150
P25_TL00022 1678 1105
P25_ST00103 1688 523 024
P25_SP00082 1732
P25_ST00104 369 85 671
P25_SP00083 454
P25_ST00105 0.36 558
P25_SP00084 716 157
P25_ST00106 873 91 434 0.77 060
P25_SP00085 964 1731
P25_ST00107 1689 III 0.28
P25_TL00023 122 1746 1262
P25_ST00108 1748 167 Pondo 20200
P25_SP00086 1795
P25_ST00109 mbiri 00350
P25_SP00087 503 1793
P25_ST00110 569 1747 86 ^2\ 0.09 1088
P25_SP00088 655 1803
P25_ST00111 735 mashereni 030200030
P25_SP00089 997 1794
P25_ST00112 1762 135 mana 0003
P25_SP00090 1223
P25_ST00113 1285 1755 4-; 0338
P25_TL00024 1818 1259
P25_ST00114 1819 tiki 3000
P25_SP00091 204 1865
P25_ST00115 3d; 208
P25_SP00092 326 1876
P25_ST00116 351 259 000401000
P25_SP00093 610
P25_ST00117 692 1834 masere 030000
P25_SP00094 868
P25_ST00118 924 245 namapeni 02020030
P25_SP00095 1169 1875
P25_ST00119 1253 gumi
P25_TL00025 1890
P25_ST00120 1893 810. 44000
P25_SP00096 1937
P25_ST00121 294 41000
P25_SP00097 461
P25_ST00122 0300
P25_SP00098 634 1947
P25_ST00123 677 200 nembiri
P25_SP00099 877 1936
P25_ST00124 919 319 namashereni 00030500000
P25_SP00100 1238
P25_ST00125 1281 1906 014
P25_TL00026 121 1962 689
P25_ST00126 1972 tatu 0404
P25_SP00101 217 2009
P25_ST00127 1977 ane
P25_SP00102 2008
P25_ST00128 400
P25_SP00103
P25_ST00129 524 ^ 0.00
P25_SP00104 562 2018
P25_ST00130 581 1974 12. 300
P25_SP00105 647 23
P25_ST00131 670 39 3.
P25_SP00106 2016
P25_ST00132 738 3d. 320


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000214\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2216 WIDTH 1479
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 2
LeftMargin P1_LM00001 2214
RightMargin P1_RM00001
BottomMargin P1_BM00001
PrintSpace P1_PS00001
Illustration P1_CB1_SUB 2212 TYPE
TextBlock P1_TB00001 1312 2160 167 56
TextLine P1_TL00001 1316 163 38
String P1_ST00001 CONTENT ;;5.'i"S'v.jffl WC 0.29 CC 5868718783878777
P1_TB00002 755 196 636 140