Rugwaro rgwo kutan̳ga kunemba Cishona

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Rugwaro rgwo kutan̳ga kunemba Cishona
Physical Description:
53 p. : ill. ; 21 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Jesuit Fathers
Place of Publication:
Cishawasha
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
"Approved for school use by the Department of Native Development, S. Rhodesia."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28395431
System ID:
AA00000212:00001

Full Text
RUGWARO RGWO KUTAOGA KUNEMBA CISHONA.
PUBLISHED BY THE JESUIT FATHERS, CISHAWASHA, SALISBURY.
Approved for School use by the Department of Native Development, S. Rhodesia,
Printed at the Miion PreM, CUhawali3,
1935


1


GEORGE FORTUNE COLLECTION
RUGWARO RGWO KUTAQGA KUNEMBA CISHONA.
PUBLISHED BY THE JESUIT FATHERS. CISHAWASHA, SALISBURY.
Approved for School use by the Department of Native Development, S, Rhodesia,
Printed t the Minion Press, Cishawaslia.
1935


a e o u
oeaui euaio iouae aouei
uoiea oaoia eoeao uiuia
aaoua ieeiu eiioe uuiui
o a e u o
n
no na nu ne ni xi no a ni i ni o na i no na ni a no na na nu na o na na a ni na ni a no o na
m
mil mo mi ma me u mo ma na i mi mu no me no mu mo na ma o ma ma no a ma i mu ne mi ma o na i no oma ma t o na a na me no
V
va vu ve vi vo
i vu vu nu vi ma ne vu vu va mu vi mi
vu vu ma mu vu o-ua ma-i-ri mu-vi-uii a-no-mu-o-na i-no-vn-vu-ta vi-ma-i ne-ni a-no-vu-va
t>
vu ue vi va vo
u va i vo va na na vo vi ri ma va-no-o-na ma-na va-nu va-na-ni? va i na na h-uo va-no-vi-ma ina-i-o-na ma-vi-ri a-va va-na va-na va-na a-ma-i ua-no-o-na-na ne-mi ma-va na-o


4 W
we y/a, wi wii vfo
i we wi ra \va iaa ne we we ua ipo wa
wa ni? wa vo ma i we wa ua-na-ni? ua-ua na ma-na
mo-wa i-no-o-ma wa-na-ma mu-no ma-i-we ua-na ua-wa wa-o-na a-ma-i ua-uo a-no-o-na we-ua ua-wi-ra mo
r
ri rn re ra ro i ro ri ma re ua ru ma ma ri va ra mi ra o ra ri ni ro ne ra ri ra mu ru me ru ra ma mu ra ra re ua na ru ri mi wi ra ra ra ma vo mo ra
u-ri-mo i-ro ri-no-ru-ma a-no-o-na ma-ri a-uo, ua-ri ua-na-ni? mu mi ri re u-no-mu-re-ue-ra ne-ma u-no-ua-ua ri-ri-re-ma ma-ru-ua ma-ui-ri a-ri-mo ro-ue-re-ra i-ro a-ma-i ua-no-mi-ra
S
sa si so su se sa ra se ma su ua ne su mi sa mu si i sa ra sa a si se we ni sa si mi ra sa ru ra se-ri ma o ne sa
sa-ra i-we mu-si we ri-ma wa-re-ua ma-no-ma-no mu-no-mu-rp-me-ga o-na-i mu-ru-me a-si-na me-so u-no rasa mu-si a-ua ua-i-mi-sa sa-ru-ra-i i-vu ne-su si-ma ma-ru-ua


5 6
bi 6a 6u be bo ba ba be re bi ra bu ri ba sa be sa bu ma 6a ni bu mu bu na ba ba ma ba ru ra bo uo-
ra
ba-ba na'ma-i ua-sa-ra a-ri mu-bi-bi-bi ri-ba-ru-re ba-& ra-u H-nb-re-rh inu-no mu-n 6u-me a-no-ba i-ri mu 6a-ni 6e-re ri-no-o-na mu-vi-mi a-ne 6u-mu mu-ne'vu mu-6u-ri

du cfe cfi cTo da cfa da ci*i sa cfe m cfu ra do ro da faa dona da ma cfa re cfe mo cfi ra cfu u do we cfa ra cfe de ra cfu ri bu da cfi ro bo do cfa ro di mu ra da ui ra
ta-no-da 6a-ba bi-sa cfe-mo dd-i-e ra-ri-ra i-sa cTu-u mu-no i-cfa-ro-i na-uo cfo-we i-ri ra-o-ma i-di-mu-re ne cfe-mo bu-na cfe-ma ra-o-ni-wa na'ma-i
C
ca cu ce ci co
i oo ca na ce ma cu ru ci cfo co ra ce ra
cu mft 'i na da i Ca ni? ce na ca o ci nu
ci cfa o ci ba we ci ra ri ro ci re ma c r uo ci ue ue ci se ro
uana uanocema ane cuma cena cisero caiii? curu ce


taenia ona cao caro cera muno cicfao cauo iBum cana cawira mo uanocfana ne cicfo murume waisa cinn
mil cisefo
f
fa fe fi fo fu fa ra fe ma fu ru fo ra fa na fi ra fu fu fe me ra fa ni ra fu si ra fa na na fu mo fa-ri ra fu ro fu mu ra Bo fu cfa fi ru fu rati fu ma
fusira ne'vu uose uose uanofa Bofu rinofara inocifura ratira mo anosara mafufu furura ciBawe fumo Bata Basa iroro cforo rine furu waimufurira cfuri iri rafa raimufumura
k
ki ka ku ko ke ku re ko ka ka na ka ni? ka ma ko ra ku-na ka ra ku se ri ku ku ra ko ro mo ra ko-co no ra ka ui ri ka se mo ka mu ra ni ka ua ka se ka Bi ka sa ki sa Bu ka ce u ka o ne ka
BaBa wake wakafa uose uakakowa ciBawe cauo ane ciko-soro wakakokera uakuru kare maifara yakakoromoka Bofu rakaua no kuona kana wakama, iia mukaka kuno kacece kanocemera amai uako wakafanana na'ni ko? wa-kamusia ikoko uanofanira kumuBikira wakaceuka kauiri Bere rinoseka usiku


7
h
ho he hi ha hu ho ko ha ma ho ra ha ri hu ma ha ra hu-wj ho ma ho pe ho si he ka ni hu ru ho-60 do ha mu na ha ra ha me no ha ku na ha ka ta
hakuna huni hosi inofara haucione here? muBikire howa haana kuBa huku hoBocfo iriko here? hara ina rana vasere Bisa hura, uise uko hono inodecfera hara amai vako ane hana hecino cigaro
t
ta te ti to tu ta ma te te to ra tu sa ta ra te ma to se tu ma ta sa te ka to ta ta u ra te ta te u-ra ta ri ra te ue ra tu ri ka te te na ta ku ra tu ka ra to no ra tu tu ma to ko na tu ma-do ta Ba ta ro ta ra te ma mu te u ro
tora huni; Besa moto pa coto kunotonora kuno wakati: tevera mukomana rakaBata hove natu anotaura hake hatina Basa kunotarisana na makomo taurisa, unoruma rurimi havakatare tumira mukomana nokoko, ticamuteue-i'a waitukana na vakuru vake tinoBatana nemi runoti tutururu
P
pu po pa pi pe pe pa pi ka po ta pu ta pa si pa na po na


8
pi ma pa ma po po ta pe tu ra pu ti ka pa-ka re pa pi? u pa mi ru pi? ra pa ta pa ha pa na
pano mukomana ane tuhoue uakaipa vanopopota harawa irikupema hosi inomira po pakati pa uasikana takapiwa mari pano petenura muceka kuti uuone inopepeta, haivu-vute uanoda kutiperekera wakanonoka kupeta mutero naka tipeuo pokuuata taiuaka paari uarikupura ti-nociisa papi? ari mukuru panewe
s
gi ga ge go gu ga ua gu wa gu ru go na gu ra ge ra go-mo gu ua go ko gu mi ku gu ma go ko ra ga ri ra gu ku tu ku gu ta go do ka go ro ro gu mi na re ga ri gi ra co ga ru ga re to ga f u ga
mupe gaBa ro mukaka roga maguta here? anogona kuto-ra gumi cete gaua rakaBata huku pa musuo paiti: gogogo garai paari uose uanogomera pasi pose pakaoma goro-ro rawira mu mugocfi; rinogumina uakacera guua guru gore rakapera taigara pa gomo iro magouera ose here? tigere waregereyi kumufukidza? tiritoga; takoniwa kuBata Basa iro
y
yo ya ye yu yi
ye ra ya ko yo we ye uo yo ga ye u ka
ya ni ka ye re ka si ya a ya i yo yo vi ya


u ya pa yi? ne yi ko? Ba ya ka ti yo se yi ko? ci ra yi ro
tinociisa payi? tora yako yose ihari yani? yeuka cira-yiro ca vakuru hama yake yakafa uanosekeyi? waka-regereyi kuuya? cikoro ciya cinocfa kukoromoka uya ne mari iyoyo yanika iyi pasi hauyeuke ico here? misi ya avo uairima anocera neyiko? seyi, haumuzive sn? wayera ciBawe, cicisiya pano uanouauarira knpoya rufu uauyisa vacfiki, uanayi?
*
1
jo ja ji je ju je na ji ra ju ru ja ha jo to ji ri je ye je ca ja si ku ji ti ka ji mo ge ja ku ju ja ju ju ta
atirime mu jeke jira rakadayi rinodura tora jena, uuye naro jitika, ugouauyisa amai uanocema joto rauo rakafa haune jasi su? rega kutaura jeye kana jaha rauya, ri tu-mire ku cikoro
Z
ze zi za zu zo za no zi zi zu ua ze ro za si ze re za mu zi no za i zi ma i zo ro ra zi vi ra za ri ra
za re za re za ru ra ku zi va ku za ra mu za ri-ro mu zu ku ru ku zo ti
anozorora hake zuva rinopisa wakazotora ico zarira musuo musikana arikukama uyu ane zino wakavazi-


10
uisa anopa zano rakanaka onai mazizi matatu hari i-zere ne cfope uaiziuira kucfaro here? zeyesa mureza kuti uagouona mazai ose awira pasi uanoBata Basa uanozopiwa cipo
b d
bo bu bi be ba da di do du de
bi za bo ra ba ci bo ki si ba da ra do ro pa
di a bo re di bu do ko te ra ba ni re
baci rako rakasakara biza rako ratiza isa macira ose mu bokisi, arege kuBiwa hero bora, riroue uacamubadarisa tariBata ne dibu murume uyu anomirira dokotera porisa rakamuuyisa kudoropa arikusona banire rake
dz
dze dza dzu dzi dzo
dzi ka dza ke dzo ka dzi ua dzu ra dziro
dza ma ra dzi pa dzi no dzi ya mu ka dzi dzi-
ui ra u dza ta dza fa dza pe dzi sa
taiona idzodzo uyai ku dziua guru mupeuo dziuiriro madziro ose apera dziri kupiko? tora hari dzako dzi-mura dzedu uadzimai uauyisa uana uauo murume no mukadzi uakacata tiBikire sadza
nd
nde ndo nda ndu ndi
nda ra ndi ro nde fu ndo dzi ndu ni ndi ma
ndu me ndo ro ndi mi nda ua nda ra ma ji-


nda ndo ku ti ndi a ni vu ndu ka ri nda e-nda ta nda mu nda ta nda dza
ndiuanani auo? une ndaua ipi? nduni yake 1 hum ndakarinda hope ndiwani? hdini munda we cikoro une ndima na Uanopitipidzana kupinda hdarama inouaima unoendepi? ndimi inakarasika here? tse tinovunduka ndara ndidzo hoko here? udza mukadzi amire pano, dokotera ano-uya uaipitukidzana kuBucTa
ny
nyo nya nye nyu nyi nya nya nye re hyi ma nyu r nyo ra nya ma nyi ka nye pa ny ro nyu ci hya ya nya ra nya si nyu dza nya dza nye ra i nye dzi nya ku Ba nyo fo ua ni mo na ma pu pu ri ja nya u re ho nye mu nye pi
tainyora nezuro vane nyama ye nyati nyararisai mose enda panyasi po rukoua ttyika dzose dzine wiza nyama-pipi wakatiza ndipeuo nyere, ndinondovima mu munda make mune nyimo manyepo ako biza rakanynra mu ma-tope munotinyimireyi ?
nj nz
nje njo' nji nji* nja tiaa i i/.o n/c ii/i n/n
nje re nji ri njo dzi nji ua nje dza na nje nje-
me ra nza ra ze nze nzo pe zu nza nzi ra
nze ue nzi yi nze ndo nzo u nzi yo ku nze


12
nzu zu nzi zi ku nza i pa nze
ndakapinda mu njodzi hum yo kufa nyika canza mu murium uyu rinonjenjemera hokoyo! njiri inoruma wa-kateya njiua nzizi dzakaparadza matoro ecfu ose tinofa ne nzara Bata zenze re houe guta riya rinonzi harare ndi-mirire panze kanzi: kurumidzai takaneta ne nzendo nzou dzakawanda kuno cera ne nzope zunza hanzu dzose katiyo kari kunze
mb mv
mbo mbe mba mbi mbu mva mvu mvi mvo mve
mba cfa mbe ri mbe u mbi ra mbu dzi mba va
mbi ri mbe ua mbo ni mbu o a mbu ya mbi-
zi i mba mbe zo mbi ri mi mbe ue ue he mbe
gu mbo ka di mba mbu za mbu za ce mbe ra cfo-
mbo pa mbe ri vi mba ka mbi a mbe re ko
mba mba i ra fa mba ru mbi dza ra mba mvu ra
mvu mbi mve mve mve re mvu to mvu u mvu-
ui ro
imbai pakare rumbo ruya ane mbereko mbiri rega kuri-dza mbira enda ku cfondo ne mbezo mbeueue haitaure tinombozorora uaBata mbeua mu Bani dzimba idzi dza-kapera cembere yakafa mbizi yakafanana ne biza de-ndere ra kadimba rakanakisa mvumbi dzinouauraya kune mvuto kumba mvura iri mugaBa iro mvuu inofura pa nzizi mukadzi wakaiaa mvuuiro mugate


13
bg mbg
bge bga bgu bgo bgi mbge mbga mbgo mbgi mbgu
bga i ra i bge bge ma bge nze bgo ni bgi bgi-
nya bgi ri dza bga nya bgi ra bgo do ka ku-
bgi nya i mbga
dare iri rinobgibginya se zuua wakamuroua pa bgenze ta-
ura ne njere, rega knbgodoka uakai na mabge imbganana
inotizisa huku kana taBuda mu rima tinobgaira imbga dzinoronda cikara no bgema
bv pf
bva bve bvo bvi bvu pfu pfi pfo pfa pfe
bvi ra bve ni bvu ta i bva bvu ra bvu mai
bvu ma bvu nza pfu pa pfa ua pfe ka pfi dza
pfi nya pfi wa pfa ka za pfu du gu ra pfi ga
pfu mba pfi ra pfu mo pfu pi pfu ta pfu ti
pfu u ra pfu mvu dza pfu mbu
ndibvumire, ndiende ko gororo rakatibvutira nyama ibvai mose pano wakakuuadza mabvi o mukoma wake taifunda kubvira gore rakapera pamberi pfugamirai mambo uno-fudza usina pfumo here? ndinondopfirira dzimba dzauo mundipfauirei, ndapfidza pfekesa kakomana ne hembe pfuta, ndiwo murimo wa unocfa
ts
tso tse tsa tsu tsi


14
tsa ma tsi ka tse nza tsp ro tsi ga tsu mo tsa po tse ndo tso tso tsu ro tsi ye tse re tsa tsi tsi tso tsa pfu tsi me tsa mu ra tsi ne tso ko tso no se tsa ru tsa tsa u ka tse nu ra u tsi mu tsa mu tsi go mu tsi
tsemura huni dzecfu ticamusetea tsime irefu nzira dza. tsauka iuai ne tsika dzakanaka zadza tsapo ne miriwo ndifure, ndine tsine tsindira ne nzope ye pfumo tsano tsikai ndiyo tsere yatora uci pane tsoko pa gomo iro tsuro yakatizira ku rukoua tsaue inoperekedzera tsere
sh shw sw
shi sho she shu sha shwa shwo shwe shwi shwu swo. swu swe swi swa
sho ma sha ma shu re shu mba sho ra shi ri
sha mba sha ya shu sha sha nje sha nu sha-
ue sha ue sha ta sho sho ma she she sho na
sha ua mu shi ni ku ko sha ru sha mbga pe shwa
shu shwa i shwa swe ra swi nya swi za u swa
ta dzi swa pfu ui swa
tarisa shaueshaue iri pa ruua munondishamisa shambai maoko musati mapinda shumba yakabvuta sheshe rega kushona sekuru wako mombe shanu dza shayika ishwa dzinotapira uswa wapiswa bande rinoswinya numbi i-dzo dzakakosha, ndokuti dzakadura waiswera aciridza marimba waishoshoma uanozopinda mu rushambga


15 gw kw
gwe gwi gwo gwu gwa kwa kwi kwo kwu kwe
i gwa gwa ra gwe nzi gwa ti gwe mbe gwi-
Ba gwi ri kwi ti gwa bvu ra gwi shu ra ru gwa-
ro re gwa pfi gwa kwa ke kwe te kwi ra
kwo se kwe nya kwa na kwe ua kwi za kwa-
zi sa kwi cfi Bi ra kwe re ta se kwa si kwa
Bi kwa nyi kwa ru kwa kwe nyu
kwatura miti yose kwazisai mambo wenyu uanonzi: ua-nokwenya pa musha pecfu pane gwirikwiti kwira mugo-mo, uteme mbariro mukai: atiende, kwaedza kwidiBira hari ndainyora magwaro teuera magwara e mombe gwauaua riri pa ruware uakati uirikiti pa magwenzi wa-kagwishura nzeue yake ndakaregwa kuBucfa taimirira kuuya kwake wakati kwauari: kwete, handisiri iye mu-suo wakapfigwa
dzw mw tsw
dzwe dzwi dzwu dzwa dzwo mwe mwo mwi mwa mwu tswi tswe tswa tswo tswu
za dzwa ku dzwa fa dzwa fu dzwa me dzwa
gu gu dzwa pe dzwa ta dzwa ye dawa u dzwa
tu mwa pe mwa fe mwa gu mwa ka mwa pa-
mwa ru mwa se mwa ta mwa te mwa vi mwa
nyi mwa sha mwa ce mwa pfu mba mwe shi-


tswa se tswa tswa nya mn tswa na tswa po-tswa ru tswa tswa tu tswa nda
ndakaudzwa na sekuru mabiza arikuyedzwa naye ndino-fadzwa nemi mose tswanda izere ne micero mainyimwa nani? rega kuritswanya wakatemwa muti naniko? mu-sasuwe kukudzwa nauo gomba razadzwa na matombo a-ne mombe pfumbamwe cete pacashamwa pa musha wa-kakuuadzwa neyiko? takatumwa na uakarabge uenyu
mbw ndw
mbwa mbwe mbwo mbwu mbwi ndwi ndwu ndwa ndwe ndwo
ta ndwa e ndwa o ndwa u ndwa Ba ndwa fu-
ndwa ka ndwa ku ndwa pi ndwa po ndwa ri-
ndwa ro ndwa so ndwa te ndwa ua ndwa ti-
mbwa ua mbwa tu mbwa ui mbwa si mbwa
ta mbwa ko mbwa pfu mbwa i mbwa pfi-
mbwa
wakatandwa na uakuru kwaiendwa kupiko uasemi uaka-kundwa nesu munopindwa na ua'she uoga kuno rindwa papi? pa nandare panotambwa pano pakatimbwa na uana tsiru rakatumbwa nani? kwai imbwa kwaua mauro paka-uandwa pauiri nziyo dzinoimbwa ipapo onai pakarindwa ne shumba nezuro uakaenda paikandwa
nwa zwe
nw zw
nwe nwo nwu zwi zwa zwu
nwi zwo


17
sho nwa so nwa ce nwa nwi sa nwi wa mn-nwe ta nwa nu nwa mo nwa vu nwa ru nwa ti nwa go nwa po nwa ti zwa kwi zwa ka zwa ue zwa i zwi
ndipeuo gaBa ro kunwa ndinoshonwa nemi pasi pose pa-nocenwa ne zuua hembe inoda kusonwa pacazotinwa ma-uro mafuta anonunwa no moto uana manwiwa here? wapiswa munwe wake mazwi ako anonyadza Basa raigo-nwa na uakuru pakuvima pakatizwa na uose nyora paka-uezwa ndi nwise ndinofa ne nyota
nzw rw
nzwe nzwa nzwo nzwi nzwu rwo rwi rwa rwe rw u
ku nzwa zu nzwa nzwi ka ua nzwa bvu nzwa
fa nzwa rwa dza rwe ndo rwi yo rwu ya rwa-
nza rwa ra rwi ri ko ro uo rwa ku rwa nza-
rwo tu mi rwa rwa dzi wa go ue rwa cfi mu rwa
rwi zi ho rwe mu rwe re ta mbu rwa pfi ri rwa
kutaura kwako hakunzwike rukoua rwakafanzwa ne mvura kwaiuanzwa zuua rose hauanzwe kureua kwake uanorwa-na takaenda rwendo tenzi anorwadziwa uaka pa miri po rwizi arikuueza rwiriko aua uanorwara mazuua ose murwere arikukarofa ciyiko cakatorwa naye? pamidzira ne rwanza wakafirwa na'mai ndinonyorerwa na iye
tw sw pw t)W
two twi swa swu swe


- 18
pwa pwe too u wi vwu
ku twa u two pe twa fu twa Ba twa twu no
twa sa nu ka te twa swe ra swi nya swi za
na ki swa fa mbi swa ri pi swa ra swa u swa
e nde swa pe pwa ta pwa ra pwa kwe uwa to-
uwa ro uwa re uwa se uwa su uwa ci uwa
tukomana utwo tunobvepi? ndicaponeswa seyi? swera pano nesu tukara twoae twe nyika tunonetsa tumiti tuno hatutiseuenzere haaida kupepwa na'ni weBe asi na'mai uai-pondwa uasati uapiswa uyo wakatwasanuka swiza ino mu-tsipa murefu caraswa nani? cfouyai no uswa cakanatswa cose na uana uana ue nyika ino uaitapwa karekare pakato-uwa pa rutiui rwake na'mbuya yarouwa pakarepo na tenzi wayo
hw mh nh
hwa hwa hwa i hwe dza hwe ma mho u mhu-ka mhu mhi mhu no mho dzi mhu ri mhu ru mha ka ci me cfu ku nhu wa mhe ni mhe po mhe zi mhi ri mhe nyu mho ndo ro mhe mbge nha ka nha mo nha re nha si nha u nhe ma ti. nha nha mbge
maruua anonhuwira hwerekwere dzinocema usiku ane mhaka yeyi? mhumhi dzinorondera mhuka pa ne hwa-hwa pa nhimbe nhasi tawana maka parwizi mu hari muno rucirikadzi runo mhuno murefurefu munoona mhe-mbge ne mhene here? uacazoona nhamo huru ndiani wa-


19
kagara nhaka? ticaswera nhambge ndaona mhofu pa nha-ndare tasiya runhare pa mharadzanO
zh
zha mba zha nje zhu ni zhe nje zhi nji zhi-
zha zha nda nu ka zha mba ra ra zhu mu zhe-
ke nye dza vo zho ka zho mbge mhi zha
uakadzi uanozhamba-zhamba atidzimurire dzimba, uyai ne mazhenje tawana mazhinu mucTondo ona zhumu ro mu-cfiki unoziua here kuBika zhombge? wiza zhinji-zhinji dzakapedza minda yecfu hari yapunzika, mvura inovozhoka kana uaBata njiri, uanhu uanovozhoka uose mazhuni aya haana kuibva
no no nu nu na ni wa na u dza nu qu nji ka
nu mba nu ru nu ta na nga ngo ni ngu ua
nga ua ngo ro ngu ru ue ngo ndo nga ui ngo-
ma ngu ndu ngo zi tsa nga ngu ru ru to nga
ni nga nga ni ta nga ji nga ha nga mu ue-
ngi su nga nda nga ri ro sho nga mbo nga
nguua inoda kupera ngururu yakafanana ne mbudzi nyama ye hanga inotapira iuai ne ngoni uakanga uowira pasi nguruue dzinopamdza matoro uakanga uatenga ngo-ro mbiri regai kunununjika massaia e canclo. anyangatika qanga inooengedza uanhu wakatongerwa kuripa sunga mombe usati wakama regai kunaudza ndipeiuo cuma ndi-goshonga naco


20
ijw i]gw mi]
nwa ra pe nwa ra ngwa jo ngwe ngwa ra ti
cfa ngwe ngwe na qgwi nya su ngwa pi ngwa
ua ngwa ta ngwa ru ngwa rjgwa ra ue ngwa
nye ngwa mna na mne a mne nga mne dzi
ku mna mna ya mne ne mne ta ka mne ngo mna mu mne si mna
ua mne ne
cfangwe rakafa nezuro inzwa kukukuridza kwe jongwe cfa-yi waBa ucarangwa mnana ari kumna mnando inovuvu-tisa uanenge uanepfumbamwe uanomnaya mbeu uai-perekedzera mnenga ku musha uamnene ndiuo ami uo murume uasikana uanenge uanomneta uswa ndine snangu imne cete, imne yayo iri kupiko? mnedzi wakapera, uamne uose uakatama
i i Z& ra ?i dza z& ka i pa i ku ru a ke Zo kwa cfi ?i yo ?o ko ra ^i no me zi ku Suva zi Pfu o ^i nu z Z& ka cfa ro kwa z ru i dzo ?i si ri z mba ^i ga ro
nga tirege ku^idza uakuru gumbo raro raka^imba teere-rai ^inoreua 6aBa iye anotaura sake ndauya ndisinajo tinhira ^ipfuo ^ose kucfanga enda ^ako, uite jakadaro a-no kweija uose no rupfaue rwake ndi^o^o ?a ndareua u-nonyepa, taura ^irokwa^o musikana uyu wakajarirwa ari mucfikicfiki ?inhu i^i nde ^angu


21
d^a u a d^i nya d^e te ra d^o ua du ku d^e-
gwa cfu n?i d?i nyu nya n^i ku n^e nga ni-
dzi cTo n^o ha nja dzi mu dji ti u tu n^i
d^inyu ratizira pazasi pe cfombo uadzimai uanod^ura iyo shumba dzinonyanya knd^oua usiku tenga jira d^uku ndine biza d^a uavimi uakanga uacid^etera nzou n^idzi dzinogara pa nzizi uain^engana zuua rose han^adzi dzake dzinomucfa ^ikuru uavimi uakaue nyan^i nyakucfon^a haana kuuya
5
ta gi pa o ge gi tsa go ui gi ka gi na
a u ra gi nu ka gu gu ki dza gi pi sa go cfo go-
ra u ga gi ge tu ka gi ko gu gu ra i go gi-
ngu dza pe ge ra mho ga mhe gi
uyai, mugugure uakagika here asati afa? kwa gipa kunze ginuka, uri mu n^odzi uasikana uane maginga e huni uakagitsa zana ra uanhu wakagikopinda mumba uakagika riniko? raigetukagetuka uyu waiigocfiswa na mambo uarwi uakagingudzwa na'she
tga ira tge ne tgi mbo tgu ku u tga tgi na tge dza tga tu tgi to tga ga tgi o tge te ra tga ta tgi mbo ru me i tga tgu tgu dzi ra tgo tgo-ra ku tga


22
mba yangu yakatga wawira panotgedza uatgene uacaona Yave wauya ne tgimbo ya'she wakanga akaBatwa ne tgio Baya mombe iyi tguku tgaira oto, mu ne tgitgo zhinji tgagai ugagi wa ndakasiya pa rwizi uyo anotgetera, rega kufa-mbidzana naye
px
ku pxa i pxa pxa nya pxe re pxe ue ua ha pxa ku pxe ra pxa ti ka
ndiro yakapxanyika uanopxatika no knseka uose zuua rino-kurmnidza kupxisa mvura ndipeuo ipxa, ndi ne nzara mombe dzapxanya rutsito tsoka yake ya pxeueua nga titgage pxere yakarasika mvura yapxa yose
dya tya
ku dya fo dya dyi ro pa dyo dyi wa dya ra i dya dyi sa ku tya tyo ka i tya tyi sa tyo ra mu tyi ro
uanodya sadza no kuriseua ne nyama anoputa fodya isa sa-dza mu dyiro miriwo yaidyiwa ne mashu uya padyo pa ndiri isa uswa mu cidyiro ca mabiza musha uri padyo kana kure? padyo padyo, tagika uakanga uacidyara mupurjga ndinotya kuenda ndoga wakatyoka ruoko shumba dzino-tyisauanhu uanotyora ciBawe uyo anotyiwa na uose ua-ne cidyo cecfu here? mudyari warumwa ne nyoka anotyira mnana wako tinotya ngwena pa zambuko


23
1. Nemba ^inoteuera ose, cimne ne cimne pamne cete na nana (vowels) uashanu mumne no mumne, ndokuti: |
na, ma, va, ua......za, ba, da......mda, mva......zha, rj, nga......
ne, me, ve, ue......ze, be, de......mbe, mve......zhe, ne, nge......
2. Reua mazwi anotaurwa na i^o^o, ndokuti: nama, huni, nonokesa, shanu......
dzake, kudziidzisa, ku^ikudza......
n
m
6 cf
k
b d dz
nd ny nj nz mb
mv } >i bg mbg bv
Pf ts


shw
sw
gw
kw
dzw
mw
taw
ndw
mbw
nw
zw
nzw
rw
tw
sw
pw
vw
hw
mh
nh
zh
tg
tgw
px
dya
tya


tU___>uU
25 b^,KUf
a e i o u
A E I 0 U -t^. th~i
AIUOE EUOAI OEIAU U A I E 0 ^** inT IAEUO UOIEA UIUEA EAEA e"'>**'^^h^
A E I "^*
A mai A ni A po A mbu ya A uo A ko : >4-t~*~
E se E nda E re ra E ya E jo I ni I vu :T"
I mi I ci I mba I bva I she *~*<-<-W
Amai wakafirwa no mnana Ambuya wake wakandipa tswanda Anoenda rwendo Aua uamuuyisa kuno Atiendei Enza-nisa maEande Endai ?enyu Anonemba Evangerio Igo rakamuruma Imba yake yakoromoka Ini, ndinokuudzayi In gwe yakaparadza hwai Ishe wairayirane simba Ita i^o^o pakarepo
0 U i Uf^i
0 ga 0 ma 0 nda 0 se 0 mbe ra 0 ma ra ra ^ 0 na 0 ngo ro ra U ci U dza U ga ro U ko ""j?^^ U nga na U pa mi U ra ya U re fu U rwa j,,^ U si ku U so U ga gi U ta ti U to nga U tge- '""""^tl**. ne U ya a v,tW<
Uraya mbacfa ne pfumo niko Uci uzhinji uri mumhango ^**' k~~*>
- --- u^*~' J>Wa.
Ona Banga ra ndanonga Omesa macira Oinberayi uanyan?i^,^0toi Uyai neumamne Ose apera Unganidzai mapazi TJgaro o
urimo Ongorora mu6ako Uipi wake wakaonekwa bA.0: t*-,
'--~ V/Ckn. *iJt*i>;
- ^_lt


W'vfvit^ a-jKJ bt, tu_Xt j 2g ^-f^ / .
Bo dje ra Bi za Ba ci Bvu nza Bga i ra Bvu ta
Ba da r Bvu ma Bgi ra Bgi bgi nya
Bace rake rakasakara Biza rimne ne rimne rakapingudzwa Bvutira mnana Banga, ano^iceka Bvunza uyo, anenge anoziua Banire M rakaitwa nasekuru wangu; i lAnobvepi? Undi-bvumire ndiende angu Bveni rinotizira ku gomo Bora ra-putika E?o! Inobgibginya. 8v,k*e. {>>< 6*6. "05, -c.vj>fo
6 6
r Ba dza Be nyu Ba ta Bu ka Bo do Ba zi
u/<>. "g. ^ ge re ^a go ga ^a ga p. ro ^e
- L_f 1-j> / -
11 nzi Ba ngo Ba nzu ra Bi ra Ba ri ka Ba ri ka
><>;
t^c^ gu ^e Bu ru kai s' Bu ri tsa
; d***t<. Batsirai hama dzenyu Besa moto: mu ne cando Basa ra Ba-
+*/<. C c
Ca ndo Ce ka Ci Ba yo Ce mbe ra Ci ko mba Ci ua Ce nje ra Ci ngwa Ce nge dza Ci kwe pa Ce te Co to Ce u ka Ci ka ra Ci gino Ci na i Ci sha mi so Ci gu tsa Ci re bvu Ci pfu ua Ci ra ngo
Cera makomba matatu cete Cengeta nhumbi kudzamara ndau-


- 27 -c,
ya Cicfao cake nde co kupi? Cimbidza knnyora rngwaro Ciipe ane ciBayo Cimqe cnma cakanakisa' CiBawe cakaoma here? Cigaro ici nde ca Cinamora TJnomboita ciraqgo ca pcj^y^i^ \ wapiwa CokwacTi: Ciweshe ari ko Cirayiro citga ndico ici: C<^~>*
mucTane Cimne capupu~ cakati: ndakamuona acibva pa coto c,iiuwt Cisarahako, infndoenda ku mustia''^'^^J^^ c^T. '
D d 1 *~?/y>*
Dzi ro Dzi nga Dzi i dzi sa Dza mu ra Dzi ya dzi^x. Dzi uu ra De nde Dzi mba Dzu ku Di bu ,
Dzima moto usati wabva ko Dyara rukweza nhasi Dzokai '
- -- Wu<^> 5V*f j
zuua risati racfoka Ishe wakadzora uose Dzimbanete ane j z l bace d^uku Dziuira nzira kuti mhuru irege kutiza Dzimba ^'"-> dzake dzakati jokoto Dzimire anombodya Dzingai imbga
tguku Dzimbahwe rakauakwa na mabge kwao__. $<~z ivJL 1
Cfi ki ta Cfa yi Cfo ka Cf u ra Cfe nga (Ja ri ka "J^* (uJ[c Cfa ma Cfe nda Cfo mbo Cfu dza Cfa ui dza^^,.
Cfa mbu dzo Cfe nge nde ka Cfa nda dzi Cfe qgu cjiott Cfi ndi nwe Cfo nha Cfu mbu Cfu ku pi sa Cfi ra 8-}C . Cfu tu Cfa ni dzi ra
.t<,... (fare rarira, pinda mu cikoro Cfaqgwe aiBatidza BaBa Cfi- J^^! 1^ mura cfanda, irefu ? UnocTiyiko? Cfirira yose mu gate ^ Cfiridza miriwo ye Bindu Curamazwi,ako Cfeqguiriicfiki, ^ % uya ne guru Cfemo haripinze, tsaga rimqe Cfenda rinoura-ya ?ipfuo ?ose ^Cfayi tisiqgadyare, tiqga cfayi tisiqgazodyal^ -Cfoponesai han^adzi yaqgu v w~**/v
u *<7ir >*v>


j>*>^ y^V"> } 28 ^V*-
jt^M^a, Fa dza Fu dza Fe sa Fo dya Fa mba Fu ga *~^rrx.>^K *i ra Fu nda Fe mbe ra Fu qgi dzi ra Fu ga t-*Kn*.oksK mD* dza na Fu ndi ra Fu mu ka Fa ni ra
. Fu ri dza Fu nga
*^-*-- Fambai makarurama, munogika Fufu ramudzipa mu huro Fudza mhuru ne mbudzi Fugidza Fanekiso, kune cando Fusira gomba iro ne'vu Fumirai kuBata Basa maqgwana Ci-rikadzi inopemera fodya Fumo endesa dzose ku mafuro Fambisai, munondinonotsa Fembera; ndi neyiko mu tswa'nda?
-Jo* -^n^ h*k,f>.
Sktkit-i* 6a dza Go bvu Gu mbo Gu nde Ga qgo
^ZtZxj Go go dza Go ra Gu qgwa Gu mi na Ga ri ka
fnu^.a. Go nhi Ga rwe Ga mu ra Go me ra Ga ka nje Go ta Go ndo Ga nda
^>^- 9. GaBa rinocfonha Gomba rizere ne cfope Gore rakapera taiua
ne nzara Guta guru ra'she rakashikita Gagai anoteqga mu-
^*"^ nyu ne mhunga Gumbo re'mbga raka^imba Garai ^enyu,
~K f c---- -:
-4/,*"c} maneta Gonzo rine mqena pano Gambiqga raoniwa nani?
o^^o na Gurai Gadzira nhumbi kuti tigodzitakura Garirai shiri,
dzinodya mapfunde Gore wakanzwa gogogo pa musuo Go-
ji\v/ mo jrQ^ rjnonzi Gnruguru
- ti k^s^. ^ft^* H h -t< ^,o K^-t-f,
- Ha ka ta Ho bvu Hu te Ha ndi na He su ra
Homqe Ho ue Hu mu qa Ha mu na Hu ru qgu-hwe Hwa hwa Ho ndo Ho ko yo Ha nya


Hu mba Ha nzu Hu ua Ha nga i ua Ho mbge fc^v 9 Ho sha
Haana kuuya su? Hama dzako dzakatamire]pi? Hosi inoo-
Loiv.. mberwa na uose Huku dzangu dzine hosha; dzinofa dzose
Wt.**, Hwai iyi ya&atkwa ne citeyo ce mhuka Hamba inofamba t'^o kashoma-kashoma Hasha dzake dzakanyanya Amai uanoti -t^j#v} kuno mnana: Hombarume Enda hako. Handiseuenze newe [^^^ Huni dzapera: tgaga dzimne Houa dzizere, handiyambuke L-ihUvo*^ Hongu. Han^adzi yangu iri kumunda Hauacisiri uecfu
Hedzino mombo -" Hero! Herino biza Haambondiziua kwese
Je se Ji nga Ji ti ka Jo jo Ju ja Je nya u ra i Je ko Jo to Ji ra Je mbe re Ji nda
fij Jese rabururuka Jitika: tagika Jembere rinononoka kupi-
fv**ft* nda mu cfa nga Jira jena rakadura, tenga cfema Jongwe ri-
> WU/o--" ---~ ~
nokukuridza, zuua risati raBucfa Ibvai pajinda: pane nyoka
i*v~*5 zhinji Hari iyi inojuja, ndipeuo imne Joto akatyoka
I K k J
:
Ka nya Ka nyu ka Ka nga Ka nga nwa Ka sho ma
KAts~nv ^a ^a *a ^-a ma ^a mDa 1 ra ^a mne ^a nda
- c*X, Ka nga ni? Ku da Ko mba Ku ku tu Ku nze
-0>w*U.Ku pi? Ku zo ti Ku ti Ko tsi ra Ku nza rwo
j^^^^ Ku nya ngo ua Kwi dza Ku ua dza
Kwirai mu gomo, muteme mbariro Kuda acakusheuedzai t^voc^ jj-we^e> HaticTaro Kuuakokorodza kwakatora nguua huru zhinji kwa?o Kunyangoua ari mudiki, ane njere Kuseri


fK**^. : kfl. 3Q r
gl^l^ kwo rukoua, kune kafudzamombe Ko! Uri mukuru paneni
. ^ here? Kaseke acakokera uazhinji, kana nemi Kama mombe,
"^"^kuti tigopa sheshe mukaka Kurumidza ku6ucfa; kwedza
^1^" Kapuya waiuya, m&e katanhatu /^Knteerera ndo kwaiue kwa-: >~<~\^ _-- -*
Kwakanga kwauya Kataora, kuzomushanyira
*Kr *. '^a ke i Me nyu Mha ka Mhu ri Mne ne y0 ]y[u ce nge t jja jjji JVla, gi na Mbo ni
ji^^* jxv-Mha ra dza no Mne dzi Mu ce nje Ma ngwa na
Ma u ro Mbi a Mhe i Mi sa Mu Be re ki
Mu dzi mu Mu ka ti Ma ko ro ko to Mbi ti Me dza
tIm-S^o ^jj^ nza j^ne nje ]y[0 ne re ra ]yju ]j0 jjg pj
: Mu ka ra bge Mu ku wa sha Mvu ra Mwa ya
-. ViA/v Mu mvu ri
(LvK Munomirireyi? Munda wan gu uri padyo po rwi zi Mukadzi anocema misodzi Mupeuo mvura, anwe Mnedzi mizhinji (wrf^1 yapera, wakatuma munyai kuna mukarabge Mukora-we, uya k***n^*.' ne mutsi ne cfuri Muroyi wakatandwa na uanhu Muka^io-*^*~ na mungashame Mombe dzakanga dziri mu Bani Murume ^^^tt^ ii^a kutakurirwa mitoro yake no mumne Misoro yakaiswa
i~+M\ ngundu ye mineqga Mukoma wakauanzarika mnana mu mu-
-Pi**l* --- -"
' mvuri n
. ^^j^ Na bvu Ndi ki Ne zu ro Nha ka Ni ka Njo dzi Nu ngu Nzi mbo Na tso Ndi mi Nha mo Nji ri No nga Nwa cfa i ra Nya nga dza Nza nga N^e nga


31^* ^ ll^k,
*"
Na n?a Ne ma Ndi ro Nhe ma Nhu rjgo1""1^*
Nu hwi dza Nya ku si ka Nza i Ndinoigodisa kuenda Nyakuzomucera wakarjgaari po Nzou ^X.0
~- '- dzinotyora mapazi e miti Nyika yauo ine nzizi zhinji Nda- '
- 7*A-^
kanga ndisina kubva ko Mufundisi wakanzwa pa mnsuo 'go- H""*
--;- sfl
gogo'; pacinzi Ndini, nyakuti, ndini Nyoka dzinowanda naka
-------------- '--- uLjj
hi^o N^e^a akazonzi Ndoro Ndafuma mangwana, ndisina kudya -^,,^**
Nenioo, ^akare, ndinoigosekera Ne^o wakati: munondozorore- ^*-*
ra pa Nhema Ndiripa kufamba
D n
I]a ti sa Ijo no Ije rje na I)u mba Ija za ^J^"^
I)ga ni I]go ma Ijgu no Ija n dza Ijgwe na ^***-*
Ija i ma I}ga no I)gu wo I]u nu nji ka Ijgwa ra '
Ija nga I]gu ua Qgo ni .
Ijgoro yanyura mu matope Ijga ticenjere, pane rjgwena pa ^ft*1*^*
--" 9
zambuko IJgoma dzinorira usiku wose Ijdipeix> rjgaua: ^ rjombe dzangu dzoae dzakafa I]gwarai! irjgwe iri mu cfondo S" .
I]ono rinoruma imnhu ne ^ipfuo Ijgatiendei, zuua rinocfa kn-^^*^^
Buda I]gano^a*inosetsa Ijguru'oe dzaparadza Bindu rose
IJga'oa-ciinbidzo-te'oera no kucimbidzisa -
r P p f.jo
Pa ce na Pe ma Pfa ui ra Pi cfi gu ra Pi ndu ra
Po f u ma dza Pi ki ra Pu ku ta Pxa Pa mba
Pe pa Pe se ra Pfu dza Pa pi ko? Po sha
Pxa nya Po te re ra Pu ra Pi ma Pfi wa Pe pu ka Pa mrje


Padyo pano pa ne musha Perekedza muyenzi, uende napa Pe-
(|y^'v'94tesi Pfupa rake ratyoka, taripombera na macira Pxere wa-
kapiwa gumbeze prpi MVura yose yapxa, ngatiteke pa rwizi
\iA*A-*, ---
- Pa musha panotambwa Po kutanga pakaqga pane pfumbamwe
&i~t* Pepeta mbeu, kune mhepo ^ino Pa gomo iro, ndipapo pa ua-
notgaga matanda Pasina mvnra, taicfayi tafa tose Pfekesa
' mnana ane cando Hapacisina
lur* 'f^ijfa j ra Refu Ri rjga Ro dza Ru dyi Rwa dzi wa
^**^ Ra nga ri ra Re ma ra Ri pi sa Ro nde ra Rowra
h~*/lL*rKj{u mbga Ru tsi nga Ra ndu ri ra Re ra
bnJJi* S Ro rjge dza Ru ta dzo Ra ki dza Re ru ka Ro mbe
^4, J Ru gwa Ira Ru ku kwe /'rt-u-*
Reuesa mazwi, rega kuruma rurimi / Rukodzi rwakanga rnri pa
=. -- V '
c cfombo RucTunura mikosi, ugpzoruka patga RakareBesesa ^
1-vKa iri, tgaga pfupi Rinza pxere pa nrir^ anorwara ;ikuru /Rega
pl*A ndione marum Rucembere ruya runotumidzirwa zita rarwo '
f*'*f*' ndian? Ndi Rikita Rncfo rwake rwaiziuikanwa nani wese
-..} Regai kusundana, tose tinopinda^'^ Rukukwe nde rwarjgn
' tya --------:
- l^liJl Runesu wairamba kuceka rukweza Rimne zuua a aiijguno fa-
^iti i mba, wakasangana na uaranda m'she Rodfa Banga haripinze
T.*K~/< < ga nga na ge Je ra Sha mba dza Si mu tsa
ftjcrji,!*, Su cfu ru ka Swi za Sa si ka Se nda ma Shi rjga
itf,vJ, /< mDa ra ra ne ra u nu "g11 ra Sa ki sa Se re ka Sha nje Shu re Swe ra Su ui ra


SWdw^ uoU.^ A-^X^
Sakura pano, pane masawi Shumba shann dzapfuura^ musha ^j^J usiku uno Sheuedza uose, sadza rakora Senwa-we unondi- ^U^ytrw sekereyi? Handisiri hama yako su? Sekuru wakashaya musi, saka wakarjga asipo Sarai ^enyu, tinondoseuenza kure, kwa *~jcuq Shoniwa Shato ine simba kwa^o, uakaisunga seyi? Shaue- ^k^aJ shaue rinotpta maruua Sarutza ^a unocfa SK/k^>
>e ta gi na 3i ko go ui gu gu k dza >a du ra &~J*~o >i pi sa ge tu ka !i nu ra gi ka !u uu ra
i gi na i ki ra gu gu ka iu ti dza fsinuka, magbroro angauye >oge rinoshinga pano mukomana *-~*
MS
getesa mrjana ipxa, anoidya ISinga re huni rimne cete rasara gugurai musati mabva ku musha Sirjgo rakoromorwa na uana ^-L^**-pitsa mbeu, kuti gaBa riti tnBa Ndakagikopinda mumba^ Jj*** Iuauo uaikandira ugagi mu dziua uasijjgaBate Huku dzinogugu- << s'**w*' ka; norjga minerjga yoae K*o*ir* > j>v-u fia^ic lU^* -- b~~i*~
ma mba Te e re ra To nga Ti nha Tsa nga Tu mi dza Ta pu dza Ta ga Te nde uu ka Tsi ki- (j**^*" nu ra Tswa nda Tu nga mi ra Twu no Tyi sa J'*^J*Hyt/ Te ra Ta dza Ti zi ra To go ra ^'L R
Ticatuswa riniko? TaiBata Basa rako Taruona wakaita tsapo ye >u*< V- ^
~--- trtH-tf
ciBawe, kuti oirege kudyiwa ne mashu Tgagai tsiru riya seri j.ti< 3-
Tateguru wake wainzi Tatisa wakazonzi Tafirenyika Takatadza, ^*^v
asi ?ino tapfldza. Tiitireuo tsitsi Te^ara waicimbidza kukanda ^jL^
nhano Tapfuma akabva atarjga kurambidza uanhu kuteuedza
mafundisiro ayo Kana Tamireyi haapo, ndiye Taruuinga wai- ^ ^ ~j>v>- -ta*^ (VitwvJ &>'4^iz* L^,^ i I


IN,K*~' ***** /y*^1**1 /* s ^**^
34
tonga nb.au Takazoti tagona kutaura rurimi Tipacike hama, noknti hatigone kudya na maoko ecfu .
^w-j-o Va ka ca Ve nga Vi ki Vo mo ra Vu mu ka lutL 3 Ve nyu ka Vi ya Ve ne ke ra Vu ta vu ta Vi nza
i'Cw' ^ ka ^u vu ma
V'^*.' 1 mbudzi ugouya ne cfewe Vakaca pana BaBa wangu, acanyatso-l^/t, l-Ut^j kutambira Vemberuka mabiza, kuti arege kutyiswa Mhepo Vt^lutJut inovuta-vuta, urutsai io Ivu iri rakanakisa, ngatirime pano
here?
Hari inovinza, tora imne Vudzi rake rakacena, wakacembera
I
""^^^ 13a ta 13i gi ra 13e re qge ra Do ra 13i ri sa ^'T'7*' 13a nza ri ka 13i ri ki ti 13e za 13a mbi si sa 13a-ujR,. Jfcu mne ne 13a nda ri ra 13i ri ma 13a ua ri ra 13a ki
ra
1*1
13a qga 13a na si ka na
'-**r 13akapiwa mumne oga-oga tuso rake 13ereqga mombe, dziripo
(Tiff,- \m>v dzose here? 13akamuuiga pakauanda IDauarirai mose kusi-
e\t\ mutsa cfanda iri gobvu 13amqene uakauanzarika mucece pasi mm. t\r*AAm. ---
lWut'i c- ^aigaririra uaBatwi, kuti pashaye anoBuda pa nauo Uose uaka-rindotamba 13ari uauiri uacipxatika kuseka auo 13ose auo uaipegedzera kuponda uafundi
Wi ra Wa ni? Wi za Wo re sa Wa dza na Wa ro


Wa na na We dze ra Wi si ra Wa nza We dza n^j^^i^' Wake Whedza - *U -
Wakawa pa muti no kuwira mu dziua Wedzerai, ndi ne sho- 1 o~"~~"^^'
manana Wakanga akatongwa na'she Wiza dzisingauere-
---.- ngwe dzaBurukira mu minda Wani! Haunakuwana mnkombe y^j?
wako here? Wadzana naye pakare, kupopotedzana kunomutse- ^^^c^-i
yi? Wedza iri pa cTarjga re mombe Wakamboigocfisa uanhu
auo, wakazoua musemi wauo pashure Wairjgunotarisira kuti kt-u.
cipomnanawakeacasarudzwa ^ ^ ^tu^c K^t. j
Y y ^cJ^^xk C&-r*W
Ya ue Ye vo Ye ra Ye yi? Ya ko Ye n ka ^^*- .
Ye re sa Yo we Ya ni ka Ye re dza
Ya na na Ye ue dza
Yaue anoziua no kuona 5jose?ose Yake haina kugika, Igere Yera mapfunde. Ciyereso ciripayiko? Yananai mose uauiri Yeuo, nda nga ndicimn fund isa Yeudza uomusha wako, kuti u- ^uJaj nocfa kundiuakira imba Munopa munhu uya mhaka yeyi? Yerekana na uamne, kuti tirege kunonoka Yanika rukukwe ^j***0 ft* mu zuua Taiona iyoyo kwakareyo u ^>. ^uj^-*.
Ya nyu ra K^L^^
- f
Z adza Zo ndo Za ru ra Zi no Ze nze Za mu- ^\
ra Zhi nji Za ngo Zo ngo ro ro Zu zu ma ra K**~*3*'
Zi so Ze ue ze ue Za ri sa Zhi zha Zu ngu zi ka
Ze ye sa Zo ra Tv-Wi^^
Zadza hari ne mvura. Izere Zizi rinoBata makonzo usiku Zorodza uanhu auo, uanozoBata Basa guru ^inono Zai rimne -z,-2, awl V


{o^* ywt, 36
I cete re mhou rakaenzana na makumi mauiri e huku Cfayi Ze-#v---
'Jh^aj nda waive mumne jjake, wainge aiBatsira uipi wa Zomora Ziva-J krt dv nayi wakamuturira Basa rose ro kuceqgeta nhumbi Zuua raipisa ^j^"* ^ikuru, kudaro uanhu uaiita nyota ^izhinji Zisekuru rake rakagadzwa nhaka
a ka cfa yi ?o mbo XX ui ?u ru i mbi rwa
?a ri ra ?i ro kwa 0 i nyo ro nyo ro o ga
: dza ?a 150 ? se ?a ka i pa ?a ka d*a ro
inorema kufunda i^i ose pfuo i^o^o ^akapiswa na'she ?io ^akawanda naka akare ndinokuyambira ndoti: Rega ku-^ikudza ?ipo ^ikuru ^icaua ijenyu, kana mukaterera o-kwacfi, ciyiko? ^akanyorwa, ^icinzi: 10aindisema__pacejia ?imne ukabvunza kuti; Seyiko iye wakambotiaitira ^akanaka paku-uamba, wakazoua nrasemi wavo pashure aifatirwa na mambo kuti kurangwa kwa ?auya kuvundutse uamne. Waka^ishaya ?a ^akaqga ^apera jose, maginga akacitungidzwa no moto .


i. Mufundisi. ~.*<*vii rfefcv^^ <
1. Karekare, mumne mufundisi anonzi Paulino, wakagika ^-j>*
ku inane nyika ya rahedeni, ocfa kuuaziuisa ?a Yaue. Po kutanga : fc,, iU^M. waitaura na'she, asi iye waikonona, asingaziue a aneita. Ishe ^,^<^^ wakakokera magurukota ose-ose kuti amupe zano. *^ r,Xw>
2. Uose ndoJtupinda mumba hum; ndo kuzonzwa mafundi-_ ^A^^* siro o muyenzi. Iyeyu waiparidza nguua huru kugikira kwagipa; t*~f uose ndo kumunzwa no kunyarara. Ishe wakazoti: Imi munocfi- T*-Ay*i yi? Ticamubvumira kufundisa here, kana kumurambidza
3. Rimne gurukota, harawa, rakasimuka, rakapindura roti: ^*^''fj "I3anhu uari pasi pano, uanofananidzirwa ne shiri, mopinda mu-
mba usiku. Tinoiona irimo, tisinga ziwe kwa inobva, kana kwa v^TT" mozoenda. /
4. Nesu^o tiri pano, tisinga ziue kwa tinobva, kana kwa tica- tju. enda na pa kuzofa. Kana mufundisi uyu anga tiziuise i^o^o, Uw--f vv* ndinoti, IJga atifundise, isu na uana uedu". Ndokubva uose ue
nyika iyo uafunda; uakaua I3akristiane.
2. Mbetia \
1. Kwaiue no munhu anonzi Mudzingwa, ano musikana mumne cete. Wakati, "Handiroiiorese mnana wangu ne mombe, asi ne Basa cete". Uazhinji-zhinji uaiuya kwaari kuti uagowana musikana.
2. Mudzingwa wakati kune we ciposhi, "Mhepo inovuvuta / kwa^o pano. Gadzirira nhandare rntsito kuti mhepo irege kupi- / nda mo". Iye waiBata Basa nguua huru, asi wakakoniwa. I3ate-vedzi uake uari uazhinji, uakazotadza kudziuirira mhepo kupinda,"
3. Pokupedza kwakagika mukomana wakagadzira rutsito -^>^^ rune simba guru asi mhepo yaicipinda. Mudzingwa wakaruta-
rira nokuzoti, "Ndinokupa rimne Basa. Gadzirira munda waqgu -ia^*.*. rutsito runodzroirira mhepo kupinda". Iye ndo kuseuenza no ku- /^j^ pedza Basa rake, asi hapana kudzMrira mhepo. feu,
4. ino mukomana iyeyo wakatora mbeua mbiri, no kudzipa
kuna uambuya, aciti, "Ndineenda hangu, ndingzodzokera kiino o^g-'* mangwana. Idyai nyama asi mundicengetere mutocete. Onai ku^. tgimbo yangu inonramano. Cengetai muto mu rumanorwu". t^,^t lambuya mkati, "Ndinocengeta muto mu rumano seyi?" Asi mukomana atobva kwauari. W^a^> :
eft


' 38
5. Ne zuua re hwedza wakauya pakare, aciti, "Ndinocfa ku-dya muto wangu". VDambuya uakati, "Haucerjgete muto mu ru-mano, unotiza". Mukomana wakati, "Munogoti seyi: IDaka rutsito runodziuirira mhepo ya tisiqgaone; kana imi makatadza kucengeta mu rumano, muto wa munoona?" Ndo kuti uose, "Uyu anenjere kupfuura uamne".
6. Sa i^o^o iyeyo wakawana mukadzi, no kupiwa mutupo. Kubvira zuua iroro iye na uake uose uakazoera 'Mbeua'. 7
3. Aripo.
1. Uanhu ua^arwa, uanozogara pasi, uamrje nguua shoma, uamne nguua hum, asi uose-uose uanozofa. Kana uacigere uano-wana pasi ijose ^inouararamisa: BaBa na'mai, uanouarera: ne hama dzauo dzose: zuua rinodziyisa nyika, no kucenesa ose: asi murima, uanhu uanozorora.
2. Pano moto okuuaBikisira ^okudya, no kuuadziyisa pa ca-ndo, no kuvenekera mu rima. Pane ivu rinocfiridzwa ne mvura inobva kuuzura: ne mbeu dzinomereswa ne'vu, ne mvura, ne zuua. Pane ^ipfuo ^jnowana uswa wadzo, ne mhuka. \3ose uanoBata Basa rauo uanofara ikuru.
3. E^o! iya ose jinoraramisa uanhu, inobve pi? \3anhu uanogona ku^iuakira dzimba, nokuti uanowana pasi mapaijgo, ne'vu, no uswa. IDane ^okudya, nokuti uane simba ro kuBata Basa ro kudyara, ne ro kuceqgeta minda yauo. Asi uanoziudsa kuti, "Hatina kujisika"..
4. Hapana munhu wakaisa pasi mbeu dze ciposhi, kana niiti. kana ipfuo, kana moto, kana nzizi. VDeciposhi uakawana ijo ose SJripo; uairarama pano, nokuti uakaona pasi, pakambo uagadziri-rwa no mumne.
5. Mumne uyo ndianiko? Haasiri wa uakafa; irao uose uaiga-ra pasi kare, sesu tinocTaro nhasi, tine ose a tinocfa. Nyakuua-mbisisa ose ndianiko?
6. Ndiye Mukurukuru, Aripo no kwake. Ndiye Nyakusika ^ose a tinoona, ne a tisinga one, ne'suuo. Ndiye wakasika po kutanga, zuua ne nyenyedzi, ne nyika dzose-dzose; no kuzoisa uanhu pasi, kuti uanhu uaciona gakasikwa naye, uagoziua kuti Nyakusika, mukurukuru pana ^akasikwa naye. WakacTarouo kuti uazofunda kumuziua, no kumuda, no kumuitira, ari Tenzi wauo no Mukomboreri wauo.


39
7. Ndi'ye wakacfaro, 4. Tsuro ne Nzou ne Mvuu c.^*
1. Mumne musi, tsuro icifamba musango, yakacingurana ne
nzou. Yakati, "Kwaziwai, Nzou: munofara here?" Nzou hapana ^^f*^ ca yakacfauira. Tsuro yakati, "Ndinocfa kutamba nemi". Nzou ^^^"p^ yakati, "Ibva pano. Handitambe na oacfiki". Tsuro ikati, "Ndiri ^ t mucfiki, asi ndine simba panemi. Mangwana ticakwemna".
2. Tsuro yakabva kwairi, no kupindirira mu cfondo, no ku-gika pa rwizi. Yakaona mvuu irimo mu mvura. ?akanzi ne tsuro, "Kwaziwai, Mvuu: ndinoda kukweuana nemi". Mhuka yakati, "Handikweimne na uacece: enda hako". Tsuro yakti, "Heeka: ndineenda hangu. Asi mangwana ticakweoana". Tsuro ndo kutiza.
3. Yakazotora muksi mukobvu murefurefu, no kuend na-wo kwakare. Yakagikoti kune nzou, "Nzou, ndinokusungai
gumbo renyu". Nzou yakati, "akanaka, ndi sunge". Tsuro ika- itv<"*'<' isunga ikaciti, "Mirai kashoma; ndinomboenda mu cfondo. Kana ndazunza mukosi, endai kuuzurti, ticakweijata".
4. Tsuro ndo kupindirira mu cfondo, icienda no mukosi, ndo' w*~~j.*, kumanyira ku rwizi, ndo kugikoti, "Mvuu, ndinokusungai gumbo *v*w ^' renyu". Mvuu nd kubvuma. Tsuro ykzoti, "Mirai kashomaj' ndinomboenda ku cfondo. Kana mukosi wzunungka, endai'
kuzasi, ticakwemna", *
5. ino tsuro, ari mu cfondo yaka^r?9ngusac mukosi.' Mhuka mbiri dzose, dzisingaonane, dzakazokwevna zuua rose, kugikir' mauro: tsuro icinguno sekerera hayo.
6. Znoa ricicfa kucfoka, iye yakaceka muksi, n kukurumi-
dza kundoti kune nzou, "Nzou; wandiknda here?" Nzou yakati,'.f,',^^* "Hombarume, imi: ndinonyara hangu", nd kuBisa misodz'i. ^ ,
7. Tsuro yakandosheuedzera mvuu, iciti, "Mvuu, wandiku- ^ft^^f^ nda here?" Ikati, "E^o, mukuru wangu, mandicfukupisa. Handi- ^ cazosimudzira musoro wangu pakare". Ndo kubva yanyura mu
rwizi. PuJc^ij*
Ndo pakafira sa rungano, AJ*ii>


40
5. Pa Bethlehem.
1. ^akaitwa, na mazuua ayo, kuti cireuo cakabva pana Kesare, kuti uapasi pose uanyorwe. Uakazoenda uose kundonyorwa, mumne no mumne ku musha wo kwake.
2. Na iye Yosefe wakabva Galilea, pa musha we Nazareth, wakaenda Yudea, ku musha wa Davide, unonzi Bethlehem, nokuti waiue we'mba no rudzi rwa Davide, kuti anyorwe, pamne cete na Maria, wa akanga akawana waiua ne mimba.
3. akaitwa, uaripo, mazuua ake okupona akapera, wakapona mnanakomana wake we dangwe, ndo kumuputira ne miceka, no kumuisa mu cidyiro ce mombe, nokuti makanga musina ugaro ku-nauo mumba ma uayenzi.
4. Kwaiuapo mu nyika iyoyo na uafudzi, uacicengeta no ku-rindirira Bako rauo. Onai! angere wa Mambo wakamira pauari, kupena kwa Yaue kwakauatenderera, uakazotya jikuru. Angere wakati kwauari; Musatye, nokuti, onai! ndinokuparidzirai mufaro mukuru, ucauapo kuna uanhu uose.
5. Nokuti nhasi uno Mununuri wa^arirwe'mi mu musha wa Davide, ndi'ye Kriste Mambo. Ndicoci ciratidzo kune'mi: Mucao-na mucece wakaputirwa ne miceka, uuete mu cidyiro ce mombe.
6. Pakarepo kwaiuapo na uangere uazhinji ua mapfumo e denga uacirumbidza Yaue uaciti; Mbiri kuna Yaue kuuzuru, pasi pagarike uanhu uano moyo wakanaka.
7. Kuzoti uangere uabva pauari, no kuenda ku denga, uafudzi uacitaurirana uaciti: Atindogikai Bethlehem, tindoona izwi ra-itwa, ra tamboziuiswa na Mambo.
8. 13aka-cimbidzo-enda, ndo kuona Maria na Yosefe, no Mnana auete mu cidyiro. IDaciona uakanzwisisa ^e'zwi ra uakau-dzwa pa musoro p mnana uyo. lOose uakanzwa, uakashamiswa ne'^o za uakaziuiswa na uafudzi.
9. Asi Maria waiceqgeta mazwi aya ose, aciarangarira mu moyo make. IDafudzi uakadzoka, uacikudza no kurumbidza Yaue, pa musoro pe ose, za uakanzwa no kuona, so kuudzwa kwauo.
6. Rurjgano rwe Mhuka.
1. Rimne gore, mhuka dzakashaya ^okudya. Ishe wadzo, yaiue shumba, yakanonga muti wo mucero. Iyo yakapa cirayiro kunadzo, iciti, "Mumne oga-oga, nga arege kuenda mu muti uyu". ?ino mhuka dzose-dzose dzaiuata dzakarinda muti mazuua ose.
2. Umne usiku, tsuro yakamuka, ikakwira mu muti, ndo kudya yoga. Mangwanani, shumba yakatarira, ikamutsa dzimne, iciti, "I]ga tishopere, ndiani wakadya mucero". Tsuro yakati, "Ndini ndinoziua kushopera. Ijga timanyirane mu Bani, anenge awa, ndiye wakadya".
3. Nzou, inemumhu mukuru, ndokubva yawa. Dzimne dzakati, "ITga aurayiwe". Nzou ndokubva yaurayiwa. Tsuro ikati, "Ndinocfa kusenga musoro wayo". Mu nzira yo kuenda, tsuro yakaimba iciti, "Kuuraya nzou, ndini ndakadya". Dzimne dzikati, "Unoimba seyiko?" Iyo ikati, "Ndacfiyi hangu? Ini ndi-noti: Musoro we hzou^unorema!'.
4. Dzakagika padyo pe gomo. Tsuro ndo kukwira pa musoro paro ikaimba icisheuedzera kwajo, iciti, "Kuuraya nzou, ndini ndakadya". Shumba ikaua ne hasha, ikadzkjgjma nayo. Iyo ika-pindamuguru. Shumbaikairindirapamusuo pe guru, ndo kuBata gumbo re tsuro.
5. Tsuro ikati, "Uko kuBata mudzi". Shumba ikaregedza tsuro. Iyoikaseka iciti, Uri Benzi, unondiregedza". Shumba icifa ne shungu ne nzara, ndo kudzura vudzi rayo ro mu musoro
6. Tsuro ikasara, iciti, "Shumba iri pano". Kuzoti mhepo yaBisa vudzi re shumba, tsuro ndo kuBuda. ^ikabva ^asangana ne shumba iyoyo. Shumba ikati, "Ndiyewe tsuro iya here?" Tsuro ikati, "Handisiri ini. Ini ndiri tsuro makana".
7. Shumba ikati, "Ndinokuregera: Hausiri iwe". Tsuro ndokubva yoenda, ikacituka shumba, iciti, "Uri Benzi. Ndini ndakadya". Shumba icibva yo dzinganisa tsuro; iyo ndo kutiza.
Ndo pakafira sa rungano.
wayo; ikaenda hayo.
7. Uana IDarfiki.
1. VDakauya kuna Yesu, uana uana uacfiki, kuti Aise maoko ake pamusor' pauo, no kunamata. Asi uafundi uaciona i?o, uaka-rambidza uadzimai no kuuatuka.


2. Yesu, kuzoti auaona, wakatsamna, akasheuedza uafundi, akati kunauo, "I3ana uacfiki, nga uauye kwandiri, musaradzroise, nokuti umambo we cfenga, ndo wa uakacfayi. CokwacTi, ndinoti kwamuri: Aninani asingagamucire umambo we cfenga so mnana mucfiki, haangapinde munawo". Iye ndo kuuagumbatira no kuisa maoko pamusoro pauo, no kuuabenedika.
3. Rimne zuua, pfungwa dzakapinda mu moyo ya uafundi, dzokuti, "Ndiani wecfu acam mukuru, mu umambo we cfenga?" Yesu wakasheuedza mnana mucfiki no kumuisa pakati pauo, aka-mugumbatira, akazoti, "Cokwadi, ndinoti kwamuri, kana musinga-pinduke, mukaita sa uana uacfiki, hamunga pinde mu umambo we cfenga. Aninani ano^iita mucfiki so mnana uyu, ndiye mukuru mu umambo we cfenga".
4. "Aninani anogumbutsa mumne wa uadiki iuaua uanondi-tendera, jakanaka kwaari asungirwe guyo pa mutsipa pake, awisi-rwe mugungwa. Cenjerai kuti mu rege kujidza mumne wa oacfiki iuaua, nokuti ndinoti kunemi: Uangere todo uarikucfenga, ranotarisa misi yose uso wa BaBa wangu ari kucfenga".
8. IDasikana ne Shumba-Munhu. I.
1. 13akanga uari uamne uasikana uakatumwa na uadzimai kundocera tsenza ku matoro. \3akafamba, uakagika ku matoro kuya, vakatanga kucera tsenza dzauo, ndo kuzadza tswanda dzauo, ndo kuenda nadzo kurwizi kundodzisuka, Kana uapedza kusuka, vakatanga kurongedzera kuenda ku musha ne tsenza.
2. ?ino uakati vacifamba ne nzira yauo, uakafamba no kufa-mba; vakasangana no mumne murume wainzi, zita rake, Mupa-mbawagwera (waimuka shumba, vudzi rake raiue refu kwa^o). Kucfaro murume uya wakakumbira tsenza, ndo kupiwa imne cete ye nziye; ^ino uakafamba hauo mberi.
3. Kuzoti cauacinambge. uamne uasikana uakati, "Maiwe! nhasi hako na'mai; nokuti wapa murume tsenza; uamboti: 'Musape aninanT wose^wa munosangana nayel". Naigogo musikana uya wakacema acidzokera kwakare aciti, "Nziye yangu ya ndapa Mu-pambawagwera, ane vudzi rinenge cuma kucfimuka rotuqgirwa homo".
4. Ndo kucienda kudzamara wamuBata, no kusika paari, akaciti, "Nziye yangu ya ndakupa". Murume akaciti, "Wambo-ndipireyi?" Ndokubva oti, "Kana ucicfa nziye yako, ciendei tose


44
ku musha kwarjgu". Musikana uya akacitendera kuenda naye ku musha kwake.
5. Kana akagika kuya, wakagara hake nauo, ndo kugara ne imne cembere yo mukadzi, yaiua ne mbare ku musana kwayo; yaiue amai ua iye Mupambawagwera. Musikana waiitwa so mu-nyai. Kuciti kana aua mauro wonoyedzisa na mapere.
6. ino kana otamba na mapere, ona, cimne cipere codonhe-dza rate, cokwenya musikana uya. Hamba, iciona, y_oti, "Mnana wa uanhu cipere". ino coti, "Ha! taita seyi? Tinotamba hecfu". Uaidaro misi yose.
7. Kana oenda ku tsime, oenda no musoro wo munhu, mu-^ kombe wo ruoko, hata ye nyoka, ose i^i waiBata asiqgatye na
kashoma kose kuti ici ciyi? Kuzoti mumne musi wakabvunziwa kunzi, "ino wofunga ku musha kwako here?" Akati, "Hoqgu".
8. Kana akaqga apedza makore matatu ikoko kucfaro, Mupambawagwera wakatuma uana ^ipere na capuqgu ku minda ya uanhu, kundotgaga uana uakanaka. ino ^akauya ^ipere na uana uakaipa; capungu no wakanaka, ndo kupiwa mnana uya wakanaka kuno musikana, ndo kucimushongedza kwa^o ne cuma ne ^imqe ^ishongo ^akanaka.
9. Wakapiwauo ^imqe ^izhinji o kufadza uakura uake; ndo kupiwa cipere kumuperekedza na capuqgu. Wakataqga kufamba. Kana cipere cocfonha rate kucTa kudya musikana, capungu, cakao-na, cakasheuedzera ciciti, "Unoiteyi cipere, niqana wa uanhu?" Cipere cakati, "Hapana ca ndinoita tinofamba hecfu".
10. Kana uagika ku musha kwa BaBa, musikana wakapinda mumba ma amai. Kana uakamuona uakashama; hauana kumuziua na kashoma kose, asi akazoti ati kuna uakuru uake, "Ndini mqana wenyu wakaqga anocera tsenza ku matoro", uakafa no kufara. Wakati, "Onai uanhu uandiperekedza", ndo kupiwa mombe, ndo kuenda kwakare.
sU^t, 9. I3asikana ne Shumba-Munhu. IF.
u 0 1. IDamwe uasikana uakaue ne shanje, uakaona pfuma dza
V^vU akauya nadzo, IDakati, "Toendauo". Musikana wakati, "Uya^ nllinokuudzai ga munonoita kamagika". IDakaramba kutende-biM^^sn ra, uakapindura ne hasha, uaciti, "Haticfi kuudzwa newe. Tinoziua -bJh*A. toga".
2. Uakataqga kufamba rwendo rwauo. Kana uagika ikoko,


*.jw iv
uakaona cembere. Iyo yakauabvunza, iciti, "Ciyi cirikumusana kwaqgu?" Mumne musikana wakati, "Mbare".
3. ino kana uamqe uakaona, uakati, "Isu tinoenda ku mu-sba". Mumne wakaramba kuenda nauo. Kana akasara, murume uya wakauya; mushure ipere. Musikana waka^iseka, aciti, "l?o ^j1** ndijo ?iyi? Tarira maziromo a?o; ndiwo anopanda uanhu". t *wv
4. ino cembere yakabvunza musikana pakare yakati, "Ciro- ^*^-qgo cangu nde ceyi?" Wakati, "Zisoro ro munhu". "Mukombe
waqgu ndo weyi?" Musikana wakati, "Ruoko rwo munhu". Ya- 'vui^. kati pakare, "Ko! hata yaqgu nde yeyi?" Wakati, "Nyoka".
5. ino cembere yakamutuma kundocera mvura. Musikana wakaramba aciti, "Ndiani anoBatiswa musoro we munhu?" Ce- fluffy mbere yakati, "a usiqgarayirwe, ciendaka". ino iye wakataqga kuenda, wakagika paiue ne citafi: cikati, "Kaziwa, musikana, uno-bvepi?" Iye wakati, "Handitaure ne citafi; ndiqgacipxanye".
6. Ico cakacfauira coti, "Mira, ndikurayire zano". Cikaci-muti, "Enda ku dzimba idzo, ukagikonzi 'Pinda mumba umo\ U-rambe. Ukanzi pakare 'Pinda mune ye cipiri'. Urambe. ino ukazonzi 'Pinda mune ye citatu', Ubvume". Iye wakaramba kuteerera citafi.
7. Wakagika ku dzimba idzodzo, nokunzi, "Pinda mumba umo", Iye ndo kupinda. ino shumba yakatuma ^ipere kuti, ^v^^n* "Endai, mudye munhu uyo". yakati, "Hekani waro". ^akadaro, Cwtc^-y seja jaudzwa.
8. ?ino shumba yakatuma capuqgu kutora gumbeze rake, ^yf.^Y" rine ropa, ndo kunoriisa pa muti- waiua pakati po musha wo mu- 1>w,'lj sikana. \3akuru uacibva ku minda, no kuriona uarikure, uakati, b*tf*f "Kucfa, mupenyu". Kana uagika, uakacema kwa^o. \3amqe ua- r kati, "Nokuti mqana wenyu haacfi kuudzwa, saka adyiwa".
Ndo pa rwakafira sa ruqgano.
io. Genzi Kwaro. ^' -i*>^vn*
1. Kwaiue no mumqe mupfumi, ano munda waimuBerekera
^ikuru. Wakaraqgarira mu moyo make, aciti, "Ndicaiteyi, noku iwjakiJiii ti handina pandiqga uqganidzire ^okudya ijaqgu?". -. tu-tM^j^Lt
2. Akazoti, "Ndicaita io?i; ndicakoromora matura aqgu, k-^ ndigozouaka makuru. Munawo ndicauqganidza ^iBereko ?ose ^e ^^^^' minda, ne nhumbi dzose dzaqgu. Ndicazoti ku mqea waqgu: (fU^, Mqea, une" pfuma zhinji dzakauqganidzirwa makore mazhinji. &->>. S Zorora hako. Udye, unwe, ufare hako". "-^r^ov'a :


46
3. Asi Yave wakati kunaye, "Iwe wo urema, Benzi. TJsiku uno, uanotgagira kwanri, mnea wako. Ko! z& wakaunganidza si-cam a'ni?"
Wakacfaro uyo ano^iunganidzira pfnma, asingapfume kuna
Yave.
ii. Rumbo.
(Round: runoimbwa se 'Three Blind Mice'.)
1. Mi-a-u, Mi-a-u, Mi-a-u. Mangoyi natu, Mangoyi dzangu.
2. Mi-a-u, Mi-a-u, Mi-a-u. Dzirikutiza, Dzirikucema.
3. Dzadzingirira imbga cfuku, Yatodziruma, idzo natu. Makamboona mangoyi dzangu?
(Mi-a-u. Imba i^o ?ose pamne cete, no kukurumidza, kuti ^i fanane no kucema kwe mangoyi).
48
12. Citguku.
if/k. ra.
CU\Jwtv
1. Mumne musikana mucfiki waipfekeswa na'mai ne jira d^uku ne duku d^uku wakazonzi Citguku. Rimne zuua amai uakati, "Citguku, tora tswanda iyi ine cipapata ne uci, uende nayo kuna ambuya uanorwara ^ikuru. Cenjera urege kutsauka: ukuru-midze kufamba, usinga taure na uamne mu nzira".
2. Mucfiki ndo kutora tswanda, akaBucfa, akapfuura Bani, no kupinda mu cfondo. Acifamba mo, wakaona pa cfiui, mhumhi hum, yakati, "Kwaziwa, Citguku", asi iye wairamba acifamba hake. Mhumhi yakamnteuera no kuti pakare, "Kwaziwa, Citguku, unokurumidzireyi ? uneendepi?" Musikana wakacfauira oti, "Ndi-neenda ne cipapata no uci kuna'mbuya uanorwara". Mhumhi yakati, "Uanogarepi?" Citguku wakati, "Mumba ndiki seri kwe cfondo, pa cikomo". Ndo kusiya mhumhi iri mu nzira.
3. Asi iyo yakatizira ne hnrje nzira, no kutaqgira kugika kumba. Yakagogodza pa gonhi. Makanzi: Kweua mukosi, paca-zaruka. Ikakweua mukosi, ikazopinda, ikaciml)idzokweuera ku-nze mucembere, nokumusiya pamacfenere.
4. ?ino yakafuga gumbeze, no kupfeka ciduku ca'mbuya, no kuzorinda pa uriri. Pakarepo pakanzi pa musno 'gogogo'. Mhumhi yakati ne^zwi shoma. "Kweua mukosi, pacazaruka", ndo k^izopinda Citguku.
5. Mucfiki wakasecfera pa uriri, no kushama ikuru, aciti, "Mbuya, muna maziso makurukuru". Yakati, "Hoqguka! oku-kuonesa, muzukuru wangu". Iye akati, "Mbuya, mune nzeue ndefundefu". "Hee-ka! dzo kukunzwisisa, muzukuru waqgu".
6. "Asi, mbuya, muna mazizino mazhinji-zhinji". "Ho-ka! okukudyisa iwe". Mhumhi ndo kukwakuka, yondomuBata, asi pa nguua idzodzo makapinda mumba, uarume uauiri, uane cfeum e pfumo, ndo kuuraya, mhumhi, no kuponesa mnana.
. 7. liakazotgaga no kuwana ambuya pa macfenere, nd ku-murindisa pakare. IDose uari uana, uakadya cipapata no uci, zaita-pirisa, uose uacifarisisa ^ikurukuru.


II
13. Pa Kalvari. K**j5|to* ^k
1. I3aYuda t>akamanikidzira Pilato kutqqgera Yesu kufa. Kunyaqgqua MuBati uya waiti, ''Handione mhaka pari!" wakaizo-terera kuda kwauo, no kuisa Yesu, asina mhaka, kuna uaYuda kuti arouererwe pa cipianiso.
2. Ndokubva Yesu acitakura cipianiso cake, oBuritewa mu
C(|>i
guta Yerusaleme, no kuendeswa ku gomo rinonzi Kalvari, pa Wa- ^ ^
kamurouerera pa cipianiso, Iye aciqguno uakumbirira papa Yave,
aciti, "BaBa, muuaregere: hauaziwe ^a uaneita". &.t>-^
3. \3akarouerera pa ^ipianiso pamqe cete naye, uamne Wauiri, *\ > tiari makororo, mumne pa rutrui, mumne pa rutrui, Iye Yesu pa- kati. Mumne wauo wakazopindurwa moyo, wakati kuna Yesu, ^M^Afit. "Mambo, ndiyeukeyi, kana maua mu umambo wenyu". Yesu t^y,lwA. wakarayira wakati, "Nhasi uno ucaua neni mu Paradis".
4. Kwakanga kumire pa cipianiso ca Yesu, Amai uake no mukoma wa'mai uake, Maria wa Kleofas, na Maria Magdalena. E^o! kana Yesu aona amai uake, no mufundi wa anocfa, amire po, ^Cvv ** wakati kuna'mai uake, "IDadzimai, hoyuyi mnana wenyu". Wa- nuU.-~*w kazoti ku mufundi, "Haua amai uako". Kubvira iyoyo qguua Yctcr*. mufundi wakauatora wakauaisa kwaari. tn-l iw^
5. Cava cinambge, Yesu aciziua kuti ?ose a akarayirwa na Baba, ^akamboitwa, wakati, "apera". ino wakasheuedza ne'zwi guru oti, "BaBa, mu maoko enyu ndinoisa mqea wangu". Aca- t qgoreua i^o, akakotamisa musoro, ndo kuBuntsa mnea. v. v
QUO
6. Onai! jira guru ro mu Tempile rakaBaruka, pasi pakacfe- $l^j Z& uakarurama uakafa ^akamuka no kuzoonekwa kuna uazhinji ,9 mugutasante. "^f0 ^
7. Asi ishe wa uarwi, uaigaririra Yesu, aona kudedera kwa ^*"*^1*' 9 pasi, ne ?imqe ^akaitwa, wakaBatwa no kuvunduka, wakati "Co- r"Jt*~^ kwacfi, Iyeyu wakaqga ari Mqana wa Yave". ^ &tu*-1+J<*~
14. Hamba ne Bveni. ^ stt>
1. Rimne zuua bveni rakasaqgana ne hamba, icikweuera pasi k f^** tsapo ye nzuqgu yakasuqgirwa pa gumbo rayo. Bveni rakati, &A<~^ "Kwaziwa, shamqari, unofara here?" Jiamba yakati, "Hoqgu, c^.b^t.'J ndinofara haqgu. Munofarauo?" ^jV****
W<
2. Bveni rakati, "Ciyiko ca unokweuera ^akadayi?" Yakati,


5^ - IriiuXi u. " "Ndidzo nzuqgu dzaqgu, dza ndatoteqga kwa mhembge". Bveni *v^t.h>* -fa*.
3. Ndo kuenda ose ^iuiri. Bveni rakasikoti, "Nkosi, ha-mba yaBa nzungu dzaqgu. Onai! Inodzikweuera mu mashure ma-m^ju y0' nai^sen2e Pa Pf^dzi. Nde dzaqgu". Mutongi wakabvunza UkoO*. Dvunza' n0 kufeya feya no kuzotongera kuti, "Nde dzaro". Bveni ^^ raka-cimbidzo-tora azose no kundodya pa ruware. h^ojt 4. Mazuua matatu apera hamba yakacingurana ne bveni.
-l-iv-jc,* Yakati, "Kwaziwai, shamqari, munofara here?" Rakati, "Hoqgu i iN0.it ndinofara hangu. Unouingeyi?" Asi hamba yakati, "Shamnari, ^letfh^**-^ c^^ i0' 021 unkwe,oera mu mashure menyu?" Bveni rakace-
uka, rakati, "Ndiwo muswe wangu". j KoaJL i 5. Hamba yakati, "Nema. Hausiri wenyn. Ndo wangu.
Vkko^CL $ Kana mumne ano muswe wake, anouseqga pa pfudzi. IJga tie-Dn 6. Mutongi wakakurumidza kutoqga oti, "Cokwacfi, hariuseqge pa pfudzi. Hausiri waro. Ndo we hamba".. Hamba ndo-kutora Baqga no kugwishura muswe uya, no kutiza nawo.
u 1 15. Garwe ne Tsuro.
1. Rimqe zuua, tsuro icitamba padyo pe rwizi, yakasarjgana v*k.tfcfwvl4, ne garwe ririkuzemberesa musoro pa hombekombe, no kuce-M*-b**Jti i ma kwa^o. akanzi ne tsuro, "TJrikucemereyi kucfaro, hama?"
., icicenjera kun^eqga shaya dzaro.
t\.ilnc0, 2. Garwe rakagomera riciti, Unondiona, ndicioema matadzo
-d*%* aqgn mazhinji-zhinji". Tsuro ikati, ''Cokwacf, kutambudzika p;t Skoujjw {gl) musana pa matadzo kwakanaka".
G*u*l*u/ 'O^tui 3 Garwe rakafikura riciti, "Maiwet qguua shoma cete yape-*>^*^ffveA.* mnembge nyoro, yagika kuno, kuti igoyambnka rwizi. Yowei j^j^j^ ndabvuma kuitakura ku musana kwaqgu. Yanditenda, no kutsi-t^j kira mu maBendekete aqgu, asi hayatoqgogika rimqe cTiiri, yaue
ttu^Wdftfut kuti moyo waqgu wakaipisa wandikunda. Ndaidya". JtiitJJ^/b Tsuro yakarayidza iciti, "Ko! pa n^imbo po kucema ?a-


* ^ kapa ?a wakaita, no kujipamidza, nnofanira ku^ismbisa kusata ?akaipa fcakare, no kuomesa misodzi, kuti uone kntiza ^iito ^aka-; ClJi cfajrp".
%>40 i' *> Icitaura gakadaro, tsuro isingaziue, yakasecTera ku garwe. if &#v. Pakarepo yakaBatwa, no kutsengwa na mazeyo aro. ) 6. Garwe ndo kucema kupfnura kwakare, riciti, "E^oka!
ndatadza pakare, asi nyama ya iyouo motapira kwa^o.
16. Imbga ne Citfambakura.
Rimrje zuua, imbga icifamba mu gomo, yakasangana ne tpvr* cicTambakura. Yakati, "Iwe, unoregereyi kugara mu musha?" fyjjjr CicTambakura cakati, "Ndinotya kuurayiwa na uanhu". Imbga yakati, "Uya, tiende ku musha kwangu tinogara tose".
2. ino dzakaenda ku musha. Imbga yakagikoenda pa cfara, 1 9 uanhu uacidya sadza. Yakasecfera; uanhu ndo kuiroua ne shamu. Cicfambakura caona i^ojo cakatizira muBako ciciti, "Ha! ha! ha! iv^v na'"' ciciroa,era musoro pa raware.
... 6 17. 6ere ne Haca.
1. Bere ne haua jaishanrwaridzana. Rimne zuua haua yaka-( ^lf* ti, "Ndinoziua cfarjga re hwai, rjga tinotora nyama". Bere rakati, ^**** "Enda iwe, uuye ne nyama tigozodya pano". Yakaenda, ikagika-
y\i*t, cfarikira rutsito, no kuBata hwayana, ndo ku cimbidzo bva, mufu-_
Hrt,.,dzi asati agika; ndokudya hwayana 3. Iroro rine nam. Rakauraya zhinji, dzimne dzose <^zjci ^trttM^aw.ijprnnn rirarira. Mufudzi wakatizira kudanga. Haua yakffi pfoco, jo *'v"w"ia8i ere rabvuta imne hwai, rakatizirisa n^yo ku mrjena uya, raka-to.\yty.*- Bandidzirwa mo, nokuti rakagutis^, rikarouwa-rouwa, rikacii, r'O'^t^ "Nhasi ndafa kwago".
4. Rakazodzoker^, ku Bako no kuona haua haisipo. Kubyira usiku uwo haua haina kuvimifcpamne cete ne Bere.


KwwU,*^ t**N* Ci tvi 59' _
Rucembere.
uoim.* Rhnqe zuto mukomana, anonzi Cimwauro, wakaramba
VvvJv^ kundovima na uamqe uakomana. Wakaenda oga mu gomo. L^s^rtA Imbga dzake dzakapinda mu Bako kundoruma mbira.
^ 2. Ive ndo kupindauo, aai wakaona hari irimo yakakwicfiBi-rwa. ?ino wafunura kari, mukaBuda, rncembere runo mhuno ndefundefu, rukacinamatira 'ku musana kwake, ruciimba ruciti, <7 "Kuwana ^igere, ukafucfugura, ndiBereke; kuwana ^igere, ukafu-dugura".
3. Akacienda kumusha akacfaro. ?ino wa gika kunze, padyo po musha wake, mu mhuno yo mucembere mukaBucfa mombe, mbudzi, hwai, huku no mukadzi, dzose pfuma. Wakapfuma i-kuru, nokuti waiua murombe kwa^o. Ndo pakafira sa ruqgano.
Is I j H^" 10v Ruijgano rwe Shumba.
IsJxf^K. i * 1. Ndokuqge uari uakomana uana, uacifamba auo, asi uaka-^ l^Mj qga uaine mbira dzauo. I3akasaqgana na kacembere kacifamba ^ako. Kacembere kakauaudza kuti: "Regai kuenda ne nzira yo IvjC*- kucfunu, ina uashe, endai neyo mugaqa". Kacembere ^ino, kaka-. fv enda ako.
2. Asi uakomana-uo uakaitirana mhanda. Mumqe wakati: "Atiendei neyo mugaqa". Uamqe uatatu uakati: "Atiregei kute-yb*4> rera kacembere; tiende neyo mudunu".
^^m-I" 3. ino uakaenda neyo mucfunu; uakagika pauzuru pecfunu;
uakaona padzizere shumba. Mumqe wakati: "Onai, uakomana. Iqga! Ndambokuudzai kuti: Atiregei kuenda ne nzira yo mu-rfunu".
4. Shumba dzakafara kwa^o dziciti: "Tauiqgwa ne*nyama". ictv*- Imqe shumba yakaqga yafa ne nzara kwa^o, yakati: "Atidyei ua-^ iM4iMjjt4inhn aua". Dzimqe dzakaramba, dzakati: "Tiridzirei mbira dzenyu".
l**t"M|*' 5. Uakomana uakabvunzana rumbo rwo kuridza, uaciti:
"1w "Ndikuudzeyi ?arewa na'mbuya; anzi na'mbuya: Nzira nde ye
QjWi 6ani, yo mudunu ina uashe. Rouera matumbare, fekure; rouera Lilltvf matumbare, fekure".
6. ino shumba dzakatamba, dzicienda kurekure; ^ino uakomana-uo uaka-fano-tiza, uakamanya kwa^o kwajo. Shumba dza-


53
kadzoka, dzakaona hauacisi-po. Dzakateuera dziciuatsaga.
7. Dzakawana. akanzi ne shumba: "I^i manga maendepi-ko?" IDakacfauira Uoti: "Manga matipfumburira guruua, tanga tisingaone kuridza kwa tanga ticiita", akanzi: "Eidzai pakare", "Oakaridza pakare, dzakatamba. Dzicienda knrekure. \3aka-fano-tiza, uakaenda kumusha.
8. ino shumba dzakadzoka, dzieitamba, dzakawana uanhu uacisi-po, uaenda pamusha. ino shumba yakarjga icicTa kudya uanhu auo, yakaita hasha kwa^o kune dzimne, iciti: "Onai, ma-mbotirambidza kudya uanhu auo, ino auo uanhu uaenda", Ndi^o^o.
L
D
S


A*nIvs^/C ^^ImJ^


A31262050919926A
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00041.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P41 PHYSICAL_IMG_NR 41 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P41_TM00001 HPOS 0 VPOS 49
LeftMargin P41_LM00001 136 2245
RightMargin P41_RM00001 1568 130
BottomMargin P41_BM00001 2294 329
PrintSpace P41_PS00001 1432
TextBlock P41_TB00001
TextLine P41_TL00001 149 105 891 47
String P41_ST00001 119 CONTENT yj^u^tj WC 0.16 CC 851081088
SP P41_SP00001 268 152 31
P41_ST00002 299 108 51 ¦W 0.07
P41_SP00002 350 139 16
P41_ST00003 366 120 62 19 p-.^' 0.20 777106
P41_SP00003 428 23
P41_ST00004 451 122 6 7 0.00 10
P41_SP00004 457 129 413
P41_ST00005 870 42 4 0.50 5
P41_SP00005 912 143 22
P41_ST00006 934 32 3g 88
P41_SP00006 975
P41_ST00007 997 43 1.00
P41_TL00002 423 182 1123 44
P41_ST00008 188 29 5. 00
P41_SP00007 452 220
P41_ST00009 496 189 Ne 0.60 70
P41_SP00008 547 15
P41_ST00010 562 198 83 21 zuua 0.44 5880
P41_SP00009 645 219 14
P41_ST00011 659 35 re 0.69 60
P41_SP00010 694
P41_ST00012 709 190 hwedza 0.56 750670
P41_SP00011 845
P41_ST00013 859 161 37 wakauya 0.65 7070810
P41_SP00012 1020 226
P41_ST00014 1035 36 pakare, 0.89 0000600
P41_SP00013 1164 225
P41_ST00015 1187 86 aciti, 0.68 605700
P41_SP00014 1273 224 24
P41_ST00016 1297 181 "Ndinod'a 0.74 060430260
P41_SP00015 1478
P41_ST00017 1499 ku 0.23 68 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kudya
P41_TL00003 337 234 1209
P41_ST00018 242 65 dya 0.59 740 HypPart2
P41_SP00016 402 278 13
P41_ST00019 415 243 95 28 muto 0.47 6860
P41_SP00017 510 271 17
P41_ST00020 527 240 151 waqgu". 0.58 7085800
P41_SP00018 678 277 45
P41_ST00021 723 237 180 40 IDambuya 88002840
P41_SP00019 903
P41_ST00022 916 uakati, 0.79 8000500
P41_SP00020 1036 275
P41_ST00023 1060 235 "Hanceqgete 0.75 07080080030
P41_SP00021 1295 276
P41_ST00024 1309 94 27 0.64 5800
P41_SP00022 1403 269
P41_ST00025 1424 249 20 mu 0.36 48
P41_SP00023 1484
P41_ST00026 1505 ru rumano,
P41_TL00004 336 285 1225
P41_ST00027 301 26 mano, 50804
P41_SP00024 444 327 12
P41_ST00028 456 291 163 30 unotiza". 0.66 860507002
P41_SP00025 619 321
P41_ST00029 663 203 Mukomana 0.48 07777082
P41_SP00026 866
P41_ST00030 876 131 34 wakati, 0.70 0020474
P41_SP00027 1007 325
P41_ST00031 1030 193 "Munogoti 0.52 048858170
P41_SP00028 1223 326
P41_ST00032 1236 290 84 seyi: 0.67 30327
P41_SP00029 1320
P41_ST00033 1336 287 96 33 IDaka 0.55 88040
P41_SP00030 320
P41_ST00034 1442 rutsito 0.49 5833328
P41_TL00005 335 341 1227
P41_ST00035 342 241 runodziuirira 0.57 4770670806044
P41_SP00031 576 372
P41_ST00036 590 123 mhepo 56063
P41_SP00032 713 378
P41_ST00037 728 351 ya
P41_SP00033 770
P41_ST00038 784 197 tisiqgaone; 65208030802
P41_SP00034 981
P41_ST00039 kana 7250
P41_SP00035 1083 371
P41_ST00040 1097 imi 0.46 573
P41_SP00036 1157
P41_ST00041 1171 191 makatadza 703650870
P41_SP00037 1362
P41_ST00042 1377 185 kuceqgeta 586083074
P41_TL00006 386 1226
P41_ST00043 403 59 0.42 38
P41_SP00038 395
P41_ST00044 410 0.38 6874727
P41_SP00039 561
P41_ST00045 575 6650
P41_SP00040 669 422
P41_ST00046 684 wa 0.61
P41_SP00041 735
P41_ST00047 749 392 208 munoona" 788015000
P41_SP00042 957
P41_ST00048 980 76 Ndo 762
P41_SP00043 1056
P41_ST00049 1078 73 kuti 5822
P41_SP00044 1151 421
P41_ST00050 1174 400 87 ¦uose, 1084106
P41_SP00045 1261 426
P41_ST00051 1285 98 "Uyu 0538
P41_SP00046 1383 429
P41_ST00052 1405 393 157 anenjere 07778065
P41_TL00007 443
P41_ST00053 171 kupfuura 0.51 07168870
P41_SP00047 507 480
P41_ST00054 521 uamqe". 8078000
P41_TL00008 500 1137
P41_ST00055 6.
P41_SP00048 533
P41_ST00056 502 Sa
P41_SP00049 538 532
P41_ST00057 553 503 i^o^o 0100106
P41_SP00050 649 540
P41_ST00058 665 99 iyeyo 0.87 05000
P41_SP00051 764 539
P41_ST00059 786 wakawana 0.45 72508387
P41_SP00052 974
P41_ST00060 995 167 mukadzi, 68007506
P41_SP00053 1162 537
P41_ST00061 1185 511 no 80
P41_SP00054 1228 531
P41_ST00062 1252 134 kupiwa 0.63 084360
P41_SP00055 1386
P41_ST00063 1407 505 153 mutupo. 6877000
P41_TL00009 338 1191
P41_ST00064 147 Kubvira 7826055
P41_SP00056 485 584
P41_ST00065 zu'ua 57580
P41_SP00057 583
P41_ST00066 598 iroro 06355
P41_SP00058 685
P41_ST00067 700 55 iye 0.91 020
P41_SP00059 755
P41_ST00068 769 na 81
P41_SP00060 812
P41_ST00069 827 uake 8030
P41_SP00061 910
P41_ST00070 925 78 ¦uose 108150
P41_SP00062 1003
P41_ST00071 1018 uakazoera 803074076
P41_SP00063 1198
P41_ST00072 1211 'Mbeua'. 63208070
P41_SP00064 582
P41_ST00073 1509 0.13 8
P41_TL00010 821 690
P41_ST00074 3. 61
P41_SP00065 863 737
P41_ST00075 918 Aripo. 167025
P41_TL00011 424 793 39
P41_ST00076 795 1.
P41_SP00066 826
P41_ST00077 126 IDanhu 0.30 880778
P41_SP00067 622
P41_ST00078 646 803 158 ua^arwa, 801004506
P41_SP00068 804 832
P41_ST00079 834 201 uanozogara 8070356422
P41_SP00069 831
P41_ST00080 1057 79 pasi, 0.92 00003
P41_SP00070 1136
P41_ST00081 1159 121 uamqe 80080
P41_SP00071 1280 25
P41_ST00082 1305 109 qguua 83780
P41_SP00072 1414
P41_ST00083 1436 796 125 shoma, 771706
P41_TL00012 334 846
P41_ST00084 855
P41_SP00073 455 884
P41_ST00085 472 0.32 88880
P41_SP00074 581
P41_ST00086 595 847 huru, 0.28 77686
P41_SP00075 882
P41_ST00087 46 asi 0.95 010
P41_SP00076
P41_ST00088 771 854 170 uose-uose 802008020
P41_SP00077 941
P41_ST00089 168 uanozofa. 827037700
P41_SP00078 1125
P41_ST00090 1170 Kana 7071
P41_SP00079 1264
P41_ST00091 1286 ¦uacigere 1080002038
P41_SP00080 1437
P41_ST00092 1458 uano- 80880
P41_TL00013 896
P41_ST00093 907 wana 7050
P41_SP00081 431 928
P41_ST00094 445 898 pasi 5070
P41_SP00082 515
P41_ST00095 530 905 ^ose 10670
P41_SP00083 606 935
P41_ST00096 897 286 ^ino'uararamisa: 10070680607060500
P41_SP00084 908
P41_ST00097 BaBa 8083
P41_SP00085 1008 926
P41_ST00098 1022 na'mai, 6050001
P41_SP00086 1152 932
P41_ST00099 1169 906 211 uanouarera: 80608070335
P41_SP00087 1380 927
P41_ST00100 1395 ne 0.84
P41_SP00088 1438
P41_ST00101 1464 hama 7075
P41_TL00014 948
P41_ST00102 950 102 dzauo 47080
P41_SP00089 440 978
P41_ST00103 453 dzose: 0.73 640500
P41_SP00090
P41_ST00104 577 3280
P41_SP00091 660 11
P41_ST00105 671 200 rinodziyisa 40605307770
P41_SP00092 871 984
P41_ST00106 114 nyika, 553707
P41_SP00093 996
P41_ST00107 1011 82
P41_SP00094 1055 977
P41_ST00108 1070 kucenesa 78007040
P41_SP00095 1233
P41_ST00109 1244 955 ^ose: 100300
P41_SP00096 1332 985
P41_ST00110 1349 0.71 052
P41_SP00097
P41_ST00111 1406 155 murima, 1823001
P41_TL00015 1000
P41_ST00112 uanhu 80888
P41_SP00098 450 1029
P41_ST00113 465 209 uanozorora. 80766160702
P41_TL00016 1058
P41_ST00114 2.
P41_SP00099 1089
P41_ST00115 495 91 Pano 7180
P41_SP00100 586 1088
P41_ST00116 600 1061 93 moto 0.35 7738
P41_SP00101 693
P41_ST00117 707 246 oku'caBildsira 43838580782422
P41_SP00102 953
P41_ST00118 968 166 ^okudya, 100488226
P41_SP00103 1134 1095
P41_ST00119 1148 1067 0.26
P41_SP00104 1192
P41_ST00120 1208 214 ku'uadziyisa 0.53 682820680750
P41_SP00105 1422
P41_ST00121 1447 1068 pa
P41_SP00106 1489
P41_ST00122 1511 ca 07 cando,
P41_TL00017 1106
P41_ST00123 1111 77 ndo, 7500
P41_SP00107 1145
P41_ST00124 1119 0.39 74
P41_SP00108 475 1139
P41_ST00125 489 1110 212 kuvenekera 2877803033
P41_SP00109 701
P41_ST00126 714 1118 mn
P41_SP00110 774
P41_ST00127 789 1109 rima. 50560
P41_SP00111 883
P41_ST00128 1108 Pane 6060
P41_SP00112 1014 1138
P41_ST00129 1039 58 ivu
P41_SP00113
P41_ST00130 238 rinocfiridzwa 0.54 4030777337470
P41_SP00114 1357
P41_ST00131 1379 50
P41_SP00115
P41_ST00132 1443 mvura 03800
P41_TL00018
P41_ST00133 1161 inobva 270280
P41_SP00116 1190
P41_ST00134 471 kuuzuru: 0.29 68878880
P41_SP00117 638
P41_ST00135 654
P41_SP00118 698
P41_ST00136 712 1160 100 mbeu 0008
P41_SP00119 1189
P41_ST00137 828 256 dzinomereswa 780610030664
P41_SP00120 1084
P41_ST00138 ne'vu, 707880
P41_SP00121 1204 1194
P41_ST00139 1220
P41_SP00122 1263
P41_ST00140 1274 127 mvura, 068226
P41_SP00123 1401 1195
P41_ST00141 1413
P41_SP00124 1455
P41_ST00142 1467 zuua. 17807
P41_TL00019 296 1265
P41_ST00143 1240 ^
P41_SP00125 308 1256
P41_ST00144 89 0.62 7070
P41_SP00126 1242
P41_ST00145 439 116 ^ipfuo 1086880
P41_SP00127 555 1248
P41_ST00146 571 173 ^jnowana 108618080
P41_SP00128 744
P41_ST00147 758 uswa 7563
P41_SP00129 849 1241
P41_ST00148 124 wadzo, 0.33 808787
P41_SP00130 983 1245
P41_ST00149
P41_SP00131 1040
P41_ST00150 1051 135 mhuka. 288060
P41_SP00132 1186
P41_ST00151 1210 IDose 0.72 08040
P41_SP00133 1299
P41_ST00152 1314 160 isanoBata 883308740
P41_SP00134 1474
P41_ST00153 1487 Basa 8055
P41_TL00020 1262 397
P41_ST00154 1271 ra'DO
P41_SP00135 414 1292
P41_ST00155 156 Tianofara 880725022
P41_SP00136 585
P41_ST00156 132 ;jikuru. 78038680
P41_TL00021 1318
P41_ST00157
P41_SP00137 1352
P41_ST00158 1321 E^o! 41004
P41_SP00138 578 1359
P41_ST00159 601 iya 8020
P41_SP00139
P41_ST00160 699 1328 75 10060
P41_SP00140 1358
P41_ST00161 jinoraramisa 807670116770
P41_SP00141 1024
P41_ST00162 1045 uanhu, 0.37 876670
P41_SP00142 1168 1356
P41_ST00163 1193 142 ^inobve 10040380
P41_SP00143 1335
P41_ST00164 52 pi
P41_SP00144 1410
P41_ST00165 1434 084077
P41_TL00022 1371 1224
P41_ST00166 1381 uanogona 80807080
P41_SP00145 506 1408
P41_ST00167 1372 195 ku^iuakira 47100808077
P41_SP00146 726 1409
P41_ST00168 140 dzimba, 0.78 4500040
P41_SP00147 895
P41_ST00169 nokuti 806870
P41_SP00148
P41_ST00170 1074 imnowana 88630070
P41_SP00149 1255 1402
P41_ST00171 1284 69 4672
P41_SP00150 1353
P41_ST00172 1384 175 mapaqgo, 02008807
P41_TL00023 1419
P41_ST00173 806860
P41_SP00151 1460
P41_ST00174 460 1431
P41_SP00152 1452
P41_ST00175 519 uswa. 77500
P41_SP00153 618 1453
P41_ST00176 IDane 88060
P41_SP00154 759
P41_ST00177 100076066
P41_SP00155 940 1459
P41_ST00178 956 783750
P41_SP00156 1075
P41_ST00179 1092 ¦cane 0.31 108780
P41_SP00157 1175
P41_ST00180 107 simba 46800
P41_SP00158 1294
P41_ST00181 1304 ro
P41_SP00159 1340
P41_ST00182 kuBata 077740
P41_SP00160 1473
P41_ST00183 8058
P41_TL00024 1472
P41_ST00184 1483
P41_SP00161 1503
P41_ST00185 387 159 kudyara, 58650334
P41_SP00162 546
P41_ST00186 1482
P41_SP00163 604
P41_ST00187 628
P41_SP00164 664 1502
P41_ST00188 687 650087030
P41_SP00165 872
P41_ST00189 901 115 minda 80682
P41_SP00166 1016
P41_ST00190 1038 1481 yai. 14870
P41_SP00167 1132
P41_ST00191 1177 Asi 875
P41_SP00168 1235
P41_ST00192 1266 187 uanoziirisa 0.40 86737087780
P41_SP00169
P41_ST00193 kuti, 77507
P41_TL00025 1519 347
P41_ST00194 "Hatina 1788560
P41_SP00170 483 1557
P41_ST00195 497 1523 186 kujisika". 0.43 5886842037
P41_TL00026 420 1582 1141
P41_ST00196 4.
P41_SP00171 1613
P41_ST00197 Hapana 704370
P41_SP00172 634 1619
P41_ST00198 647 1583 munhu 0.34 08788
P41_SP00173 779 1612
P41_ST00199 794 wakaisa 7027661
P41_SP00174 936
P41_ST00200 4387
P41_SP00175 1019 1618
P41_ST00201 101 0038
P41_SP00176
P41_ST00202 1584 dze 860
P41_SP00177
P41_ST00203 ciposhi, 40508377
P41_SP00178
P41_ST00204 1376 0770
P41_SP00179 1462
P41_ST00205 miti, 60417
P41_TL00027 1630
P41_ST00206 1634 0.41 8356
P41_SP00180 1666
P41_ST00207 436 :2;ipfuo, 888002805
P41_SP00181 563 1671
P41_ST00208 579 85 6080
P41_SP00182 1663
P41_ST00209 677 1635 103 mwjto, 888007
P41_SP00183 780 1669
P41_ST00210 1633 lama 6884
P41_SP00184 880
P41_ST00211 893 97 nzizi. 878610
P41_SP00185 990
P41_ST00212 1033 IDeciposhi 8800035765
P41_SP00186 1214
P41_ST00213 1229 178 uakawana 87066050
P41_SP00187 1664
P41_ST00214 1418 53 i^o 0100
P41_SP00188 1471
P41_ST00215 1642 10065
P41_TL00028 1684
P41_ST00216 1685 ^iripo; 10870530
P41_SP00189 1723
P41_ST00217 179 uairarama 870850071
P41_SP00190 651 1715
P41_ST00218 666 1693 pano, 44877
P41_SP00191 1720
P41_ST00219 783 885873
P41_SP00192 902 1714
P41_ST00220 'uakaona 07825066
P41_SP00193 1072
P41_ST00221 72420
P41_SP00194
P41_ST00222 1196 pakambo 7763760
P41_SP00195 1721
P41_ST00223 uagadziri- 8745380770
P41_TL00029 1742
P41_ST00224 1745 rwa
P41_SP00196 404 1765
P41_ST00225 418 1744
P41_SP00197 462
P41_ST00226 477 mumqe. 582800
P41_TL00030 1792
P41_ST00227
P41_SP00198 1824
P41_ST00228 1794 Mumqe 38380
P41_SP00199 636 1830
P41_ST00229 1803 67 uyo 724
P41_SP00200 718 1832
P41_ST00230 733 ndianiko 770077370
P41_SP00201 913
P41_ST00231 1793 Haasiri 8008544
P41_SP00202 1066
P41_ST00232 1080
P41_SP00203 1131
P41_ST00233 1795 uakafa; 8852300
P41_SP00204 1275 1829
P41_ST00234 irao 2770
P41_SP00205 1345
P41_ST00235 1361 'uose 08060
P41_SP00206
P41_ST00236 106 uaiga- 804800
P41_TL00031 1841
P41_ST00237 1855 ra
P41_SP00207 374 1875
P41_ST00238 1845
P41_SP00208 1881
P41_ST00239 kare, 22116
P41_SP00209 559 1880
P41_ST00240 1853 sesu 7087
P41_SP00210
P41_ST00241 tinod'aro 607017060
P41_SP00211 820 1874
P41_ST00242 836 1844 nhasi, 884657
P41_SP00212 942 1879
P41_ST00243 965 tine 7780
P41_SP00213 1034
P41_ST00244 1050 1852
P41_SP00214 1126 1882
P41_ST00245 1149 ^a
P41_SP00215 1188
P41_ST00246 1842 tinod'a. 46507704
P41_SP00216 1338
P41_ST00247 Nyakuua- 85107801
P41_TL00032 1895
P41_ST00248 1896 mbisisa 8357780
P41_SP00217 1927
P41_ST00249 486 1903 10055
P41_SP00218 1933
P41_ST00250 858080730
P41_TL00033 1953
P41_ST00251 0.93
P41_SP00219 1984
P41_ST00252 1954 113 Ndiye 74335
P41_SP00220 609 1991
P41_ST00253 623 248 Mukurukuru, 08188858786
P41_SP00221 1990
P41_ST00254 886 Aripo 75505
P41_SP00222 991
P41_ST00255 1005 1964
P41_SP00223 1049 1985
P41_ST00256 1065 1955 128 kwake. 441700
P41_SP00224
P41_ST00257 1237 111 07520
P41_SP00225 1348
P41_ST00258 1365 196 Nyakusilca 8422876483
P41_TL00034 2004
P41_ST00259 2013 Jose 8080
P41_SP00226 2043
P41_ST00260 ja
P41_SP00227 469
P41_ST00261 2005 146 tinoona, 50847806
P41_SP00228 629 2040
P41_ST00262 643 2014
P41_SP00229 2035
P41_ST00263 702 2012 0.14
P41_SP00230 741 2042
P41_ST00264 tisiqga 7670870
P41_SP00231
P41_ST00265 one, 6806
P41_SP00232
P41_ST00266 ne'suuo. 80755800
P41_SP00233 1153
P41_ST00267 1197 77300
P41_SP00234 1308
P41_ST00268 1330 2006 165 wakasika 72006333
P41_SP00235 1495 2036
P41_ST00269 1518 2015 p 08
P41_TL00035 2055
P41_ST00270 2056 kutaqga, 57608507
P41_SP00236 2092
P41_ST00271 2064 zuasa 68880
P41_SP00237 594 2086
P41_ST00272 0.77
P41_SP00238 661 2085
P41_ST00273 686 199 nyenyedzi, 4000006835
P41_SP00239 885
P41_ST00274
P41_SP00240
P41_ST00275 nyika 72450
P41_SP00241
P41_ST00276 2057 dzose-dzose; 785605682701
P41_SP00242 2091
P41_ST00277 2065
P41_SP00243 1400
P41_ST00278 1426 kuzoisa 7882076
P41_TL00036 2106 1222
P41_ST00279
P41_SP00244 2137
P41_ST00280 473 30837
P41_SP00245 2142
P41_ST00281 3860
P41_SP00246 2136
P41_ST00282 81788
P41_SP00247
P41_ST00283 814 uaciona 8200056
P41_SP00248 949
P41_ST00284 979 jakasikwa 800087062
P41_SP00249 1166 2143
P41_ST00285 2115 naye, 60006
P41_SP00250 1283
P41_ST00286 2107 uagoziua 80608286
P41_SP00251
P41_ST00287 1486 4617
P41_TL00037 2154
P41_ST00288 2157 204 Nyakusika, 7700872056
P41_SP00252 542 2193
P41_ST00289 558 mukurukuru 4888565868
P41_SP00253 2187
P41_ST00290 808 2166 pana 6673
P41_SP00254 2192
P41_ST00291 880080360
P41_SP00255 1094 2194
P41_ST00292 1105 2165 naye. 0.86 00402
P41_SP00256 1200
P41_ST00293 229 Wakad'arouo 05075603087
P41_SP00257
P41_ST00294 lenti 58875
P41_TL00038 2204
P41_ST00295 2208 uazoftinda 8650347831
P41_SP00258 524 2237
P41_ST00296 2207 kumuziua, 280780800
P41_SP00259 2242
P41_ST00297 742 2216
P41_SP00260
P41_ST00298 802 kumud'a, 07762606
P41_SP00261 2243
P41_ST00299
P41_SP00262
P41_ST00300 kumuitira, 1378220333
P41_SP00263 1249
P41_ST00301 ari 0.82 050
P41_SP00264 1319
P41_ST00302 1342 Tenzi 00774
P41_SP00265 1444
P41_ST00303 1466 wauo 7085
P41_TL00039 2257 430
P41_ST00304 2267
P41_SP00266 383 2288
P41_ST00305 399 Mukomboreri 18102706070
P41_SP00267 648 2287
P41_ST00306 2266 104 wauo. 50800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00053.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P53 PHYSICAL_IMG_NR 53 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P53_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P53_LM00001 68 2532
RightMargin P53_RM00001 1632 66
BottomMargin P53_BM00001 2574 49
PrintSpace P53_PS00001 1564
TextBlock P53_TB00001 92 1498 1388
TextLine P53_TL00001 120 170 926 45
String P53_ST00001 184 7 8 CONTENT ' WC 0.37 CC 6
SP P53_SP00001 127 192 10
P53_ST00002 137 172 113 43 ^a^Ga^ 0.08 108108810
P53_SP00002 250 215 9
P53_ST00003 259 181 12 13 -- 0.44 55
P53_SP00003 271 194 15
P53_ST00004 286 177 114 38 CA..^^ 0.15 88671010
P53_SP00004 400 477
P53_ST00005 877 189 4 0.00
P53_SP00005 920 193 22
P53_ST00006 942 40 32 50 0.49 27
P53_SP00006 982 202 21
P53_ST00007 1003
P53_TL00002 143 229 1430 57
P53_ST00008 148 hCuJ^t,. 0.14 888810877
P53_SP00007 291 14
P53_ST00009 305 254 24 31 f 0.18
P53_SP00008 329 285 34
P53_ST00010 363 234 141 35 "Ndidzo 0.39 7885730
P53_SP00009 504 269
P53_ST00011 519 247 136 29 nzuqgu 044848
P53_SP00010 655 276
P53_ST00012 670 240 139 dzaqgu, 0.61 5308550
P53_SP00011 809 275 16
P53_ST00013 825 239 60 30 dza 0.60 560
P53_SP00012 885
P53_ST00014 899 200 36 ndatoteqga 7206060851
P53_SP00013 1099
P53_ST00015 1114 74 kwa 0.77 060
P53_SP00014 1188
P53_ST00016 1215 207 mhembge". 0.68 360737000
P53_SP00015 1422 46
P53_ST00017 1468 105 Bveni 0.43 68076
P53_TL00003 352 284 1208
P53_ST00018 290 138 rineqge 0.74 0030850
P53_SP00016 490 326
P53_ST00019 505 81 raita 0.73 60070
P53_SP00017 586 319
P53_ST00020 600 110 hasha, 0.58 805703
P53_SP00018 710 324
P53_ST00021 726 115 rakati, 0.69 7024520
P53_SP00019 841
P53_ST00022 865 "Nema. 0.87 070000
P53_SP00020 1001
P53_ST00023 1046 289 165 Hadzisiri 706107166
P53_SP00021 1211 320 17
P53_ST00024 1228 dzako. 0.67 372600
P53_SP00022 1341
P53_ST00025 1387 93 Kana 0.50 7065
P53_SP00023 1480
P53_ST00026 1501 300 59 20 mu 0.51 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mumqe
P53_TL00004 351 340 1221 37
P53_ST00027 348 mqe 680 HypPart2
P53_SP00024 432 377
P53_ST00028 447 349 61 ane 080
P53_SP00025 508 370
P53_ST00029 523 0.26 748887
P53_SP00026 659
P53_ST00030 674 dzake, 0.62 441605
P53_SP00027 787 375
P53_ST00031 801 341 219 anodziseqga 0.72 02043550800
P53_SP00028 1020
P53_ST00032 1035 41 pa 0.96 00
P53_SP00029 1076 376
P53_ST00033 1090 126 pfudzi, 0.63 4382340
P53_SP00030 1216
P53_ST00034 1232 haadzikweuere 0.59 6607460608060
P53_SP00031 371 11
P53_ST00035 1512 0.45
P53_TL00005 388 1057
P53_ST00036 391 155 mashure 0.54 2067870
P53_SP00032 506 421
P53_ST00037 521 106 make. 0.81 31400
P53_SP00033 627 420
P53_ST00038 672 390 Nde 0.65 640
P53_SP00034 746
P53_ST00039 761 dzaqgu. 5608080
P53_SP00035 900 427
P53_ST00040 945 75 I)ga 0.66 5800
P53_SP00036 429
P53_ST00041 1034 112 tiende 0.70 040156
P53_SP00037 1146
P53_ST00042 1162 47 ku 0.29 58
P53_SP00038 1209
P53_ST00043 1224 mutoqgi". 075080020
P53_TL00006 435 445 1122
P53_ST00044 449 28 3.
P53_SP00039 463 481
P53_ST00045 450 76 Ndo 0.75 520
P53_SP00040 584 480
P53_ST00046 606 132 kuenda 260050
P53_SP00041 738 479
P53_ST00047 760 457 Jose 8070
P53_SP00042 835 487 23
P53_ST00048 858 107 jiuiri. 0.71 8080200
P53_SP00043 965
P53_ST00049 1011 104 0.76 18002
P53_SP00044 1115
P53_ST00050 1137 33 rakagikoti. 55507020007
P53_SP00045 1330 483
P53_ST00051 1354 "Nkosi, 0860400
P53_SP00046 1490 485
P53_ST00052 1513 451 44 ha 77 hamba
P53_TL00007 350 500
P53_ST00053 501 mba 026
P53_SP00047 426 531
P53_ST00054 442 82 yaBa 1080
P53_SP00048 524 537
P53_ST00055 538 0.32 678818
P53_SP00049
P53_ST00056 686 0.53 3508770
P53_SP00050
P53_ST00057 870 95 Onai! 46074
P53_SP00051 18
P53_ST00058 983 Inodzikweuera 0605723708055
P53_SP00052 1252
P53_ST00059 1267 510
P53_SP00053 1325 530
P53_ST00060 1337 153 0.57 0068870
P53_SP00054
P53_ST00061 1502 511 69 ma- 403
P53_TL00008 550
P53_ST00062 561 26 yo, 0.85 004
P53_SP00055 402 587
P53_ST00063 423 551 209 haidziseqge 71058050850
P53_SP00056 632
P53_ST00064 647 0.86
P53_SP00057 688
P53_ST00065 703 125 pfudzi. 2884400
P53_SP00058 828
P53_ST00066 883 0.52 860
P53_SP00059 958 581
P53_ST00067 972 161 dzaqgu". 55387800
P53_SP00060 1133
P53_ST00068 1178 152 Mutoqgi 0.34 5854867
P53_SP00061 588
P53_ST00069 1347 552 223 wakabvunza 6047078847
P53_TL00009 347 597
P53_ST00070 602 140 bvunza, 0.36 7786805
P53_SP00062 636
P53_ST00071 610 no 71
P53_SP00063 546 631
P53_ST00072 kufeya 082050
P53_SP00064 638
P53_ST00073 699 78 feya 0.88 4000
P53_SP00065 777
P53_ST00074 791
P53_SP00066 836
P53_ST00075 851 kuzotoqgera 48804081000
P53_SP00067 1074
P53_ST00076 1089 83 kuti, 28200
P53_SP00068 1172
P53_ST00077 1190 94 "Nde 0840
P53_SP00069 1284
P53_ST00078 1301 dzaro". 8445000
P53_SP00070 1428
P53_ST00079 1464 44074
P53_TL00010 648 916
P53_ST00080 342 raka-cimbidzo-tora 708000208553038044
P53_SP00071 689 682
P53_ST00081 96 dzose 86050
P53_SP00072 799
P53_ST00082 813 661
P53_SP00073 857 681
P53_ST00083 873 653 182 kundodya 78660260
P53_SP00074 1055
P53_ST00084 1071 1.00
P53_SP00075 1111
P53_ST00085 1127 662 ruware. 0.55 3864700
P53_TL00011 711 1136
P53_ST00086 4. 80
P53_SP00076 462 741
P53_ST00087 507 Mazuua 036880
P53_SP00077 644
P53_ST00088 673 713 matatu 115018
P53_SP00078 798
P53_ST00089 720 apera 00033
P53_SP00079 909 747
P53_ST00090 938 712 0.56 60546
P53_SP00080 1058
P53_ST00091 264 yakaciqjpirana 70600088884484
P53_SP00081 1353 749
P53_ST00092 1381 721 ne
P53_SP00082 1424 742
P53_ST00093 1457 111 bveni. 0.42 480767
P53_TL00012 757 1219
P53_ST00094 762 129 Yakati, 4070410
P53_SP00083 797
P53_ST00095 208 "Kwaziwai, 0.64 0570344216
P53_SP00084 709
P53_ST00096 732 178 shamqari, 172380304
P53_SP00085 910
P53_ST00097 932 763 175 munofara 38852600
P53_SP00086 1107 792
P53_ST00098 1128 119 here" 707001
P53_SP00087 1247
P53_ST00099 1270 Rakati, 6160380
P53_SP00088 1397
P53_ST00100 1421 758 146 "Hoqgu 180878
P53_TL00013 808 1220
P53_ST00101 814 ndinofara 704837033
P53_SP00089 843 25
P53_ST00102 548 122 haqgu. 507780
P53_SP00090 849
P53_ST00103 714 253 Unouiqgeyi" 760808407125
P53_SP00091 967 850
P53_ST00104 991 Asi 750
P53_SP00092 1049
P53_ST00105 1072 05501
P53_SP00093 1191
P53_ST00106 1213 121 yakati, 0.80 3050310
P53_SP00094 1334
P53_ST00107 1359 "Shamqari, 2660080007
P53_TL00014 345 864 1222
P53_ST00108 ciyiko 0.79 204040
P53_SP00095 901
P53_ST00109 473 ico, 0100
P53_SP00096 533
P53_ST00110 549 ca 0.94
P53_SP00097 894
P53_ST00111 599 257 munokwe'oera 0.47 788067068055
P53_SP00098 856 893
P53_ST00112 0.25
P53_SP00099 929
P53_ST00113 944 154 1225850
P53_SP00100 1098
P53_ST00114 1119 166 menyu" 0.41 6565844
P53_SP00101 1285
P53_ST00115 1309 57063
P53_SP00102 1413
P53_ST00116 1436 131 rakace- 6050353
P53_TL00015 346
P53_ST00117 uka, 8600
P53_SP00103 422 950
P53_ST00118 437 915 3370334
P53_SP00104
P53_ST00119 576 "Ndiwo 483061
P53_SP00105 717
P53_ST00120 924 muswe 08470
P53_SP00106 859
P53_ST00121 874 914 waqgu". 7088707
P53_TL00016 430 969
P53_ST00122 974 5. 0.89
P53_SP00107 460 1004
P53_ST00123 Hamba 70401
P53_SP00108 633
P53_ST00124 975 5032646
P53_SP00109 783
P53_ST00125 070303
P53_SP00110 949
P53_ST00126 994 973 133 Hausiri 7073422
P53_SP00111
P53_ST00127 1157 134 wenyu. 808880
P53_SP00112 1291
P53_ST00128 1335 852
P53_SP00113 1411
P53_ST00129 1432 135 waqgu. 608887
P53_TL00017 1023 1451
P53_ST00130 1030 150 *t^kc^{^ 0.16 78108810410
P53_SP00114 1063
P53_ST00131 19 39 p 0.13
P53_SP00115 309 1069
P53_ST00132 1025 5140
P53_SP00116 438
P53_ST00133 459 1033 68580
P53_SP00117 1062
P53_ST00134 613 64 ano 076
P53_SP00118 677 1054
P53_ST00135 691 38470
P53_SP00119 818
P53_ST00136 833 1026 103 wake, 63000
P53_SP00120 936 1059
P53_ST00137 952 188 anouseqga 181650880
P53_SP00121 1140
P53_ST00138 1169
P53_SP00122 1210 1061
P53_ST00139 1239 0176737
P53_SP00123 1366
P53_ST00140 1410 IJga 0800
P53_SP00124 1484 1064
P53_ST00141 1506 tie- 6502
P53_TL00018 1065 1459
P53_ST00142 218 ff.^Kifa'^^ 78510887871010
P53_SP00125 325
P53_ST00143 344 1077 ^^^ 101010
P53_SP00126 410 1105
P53_ST00144 425 48 ^
P53_SP00127
P53_ST00145 1075 082088000
P53_SP00128 667 1112
P53_ST00146 Ejo 180
P53_SP00129 781
P53_ST00147 793 75765
P53_SP00130 912
P53_ST00148 yakapa 814062
P53_SP00131 1050
P53_ST00149 99 bveni 08060
P53_SP00132 1160
P53_ST00150 1176 mhoga 0.48 67073
P53_SP00133 1296 1113
P53_ST00151 1311 1085 87 pano 8327
P53_SP00134 1398
P53_ST00152 1412 mutoqgi 0.35 8830888
P53_TL00019 1121 1431
P53_ST00153 1139 aAh^, 888101077
P53_SP00135 241 1168 102
P53_ST00154 343 iyeyo, 808305
P53_SP00136 453 1164
P53_ST00155 469 79 iciti, 0.82 405000
P53_SP00137 1161
P53_ST00156 572 0700226
P53_SP00138 708
P53_ST00157 723 1126 89 onai! 10008
P53_SP00139 812 1156
P53_ST00158 57080
P53_SP00140 935
P53_ST00159 957 iri 038
P53_SP00141 998 1155
P53_ST00160 227 rinokweuera 54860708044
P53_SP00142
P53_ST00161 1269 0.46 57680
P53_SP00143 1395
P53_ST00162 1417 0.30 67
P53_SP00144 1475
P53_ST00163 1497 ma
P53_TL00020
P53_ST00164 shure 36870
P53_SP00145 443
P53_ST00165 472 1186 101 maro. 74500
P53_SP00146 573 1207
P53_ST00166 618 206 Hariuseqge 8222880880
P53_SP00147 824
P53_ST00167 847
P53_SP00148 888
P53_ST00168 917 128 8087817
P53_SP00149 1045
P53_ST00169 7685387
P53_SP00150 1223
P53_ST00170 1187 100 waro. 78437
P53_SP00151 1352
P53_ST00171 1394 1177 878
P53_SP00152 1473
P53_ST00172 1500 52 wa 70
P53_TL00021 1201
P53_ST00173 qgu". 83732
P53_SP00153 446 1266 -15
P53_ST00174 431 1287 6.
P53_SP00154 1317
P53_ST00175 4830802
P53_SP00155 657 1324
P53_ST00176 wakakurumidza 7132888876765
P53_SP00156 964
P53_ST00177 988 1288 147 kntoqga 7843810
P53_SP00157 1135
P53_ST00178 oti, 2127
P53_SP00158 1322
P53_ST00179 1237 1283 "Cokwad'i, 7800847643
P53_SP00159
P53_ST00180 1453 hariu 0.38 77708 hariuseqge
P53_TL00022
P53_ST00181 1346 seqge 30820
P53_SP00160 444 1375
P53_ST00182 1348
P53_SP00161 1374
P53_ST00183 515 1338 4775810
P53_SP00162
P53_ST00184 685 8074080
P53_SP00163 820 1367
P53_ST00185 834 64847
P53_SP00164
P53_ST00186 976 880
P53_SP00165 1051 1368
P53_ST00187 we
P53_SP00166 1123
P53_ST00188 hamba"^.. 7778301001
P53_SP00167
P53_ST00189 Hamlia 802888
P53_SP00168 1470
P53_ST00190 1493 1340 73 nn- 0.19 8887
P53_TL00023
P53_ST00191 1390 118 kutora 071877
P53_SP00169 461 1418
P53_ST00192 478 Baqga 87875
P53_SP00170 582 1425
P53_ST00193 596 07
P53_SP00171 641
P53_ST00194 214 kugwishura 4806058780
P53_SP00172 871
P53_ST00195 884 0.24 87858
P53_SP00173 1012
P53_ST00196 uya, 0.27 8766
P53_SP00174 1102
P53_ST00197 1116 88
P53_SP00175
P53_ST00198 1389 kutiza 280285
P53_SP00176
P53_ST00199 1305 109 nawo. 20767
Illustration P53_CB1_SUB 296 TYPE
P53_TB00002 216
P53_TB00003 1492 1082
P53_TL00024 1541
P53_ST00200 1566 90 .1
P53_SP00177 1589
P53_ST00201 428 1548
P53_SP00178 1570 249
P53_ST00202 1553 15. 470
P53_SP00179
P53_ST00203 804 Qanve 0.40 73881
P53_SP00180 1580
P53_ST00204 986 1552
P53_SP00181 1044
P53_ST00205 Tsuro. 180587
P53_TL00025 1654 1134
P53_ST00206 1.
P53_SP00182 455 1684
P53_ST00207 Rimqe 88180
P53_SP00183 622 1691
P53_ST00208 1663 zuua, 78807
P53_SP00184 1690
P53_ST00209 744 1657 91 tsuro 24880
P53_SP00185
P53_ST00210 1655 icitamba 03004001
P53_SP00186
P53_ST00211 1019 1656 padyo 62760
P53_SP00187 1125
P53_ST00212 1143 1664 pe
P53_SP00188 1182
P53_ST00213 rwizi, 787782
P53_SP00189 1689
P53_ST00214 226 yakasaqgana 88768888837
P53_TL00026 1696 1469
P53_ST00215 233 Kffk^.btfcjiivtA, 0.20 8778107887788888881
P53_SP00190 1732
P53_ST00216 1715
P53_SP00191 383 1735
P53_ST00217 413 garwe 77470
P53_SP00192 1741
P53_ST00218 553 1706 ririkuzemberesa 737708600868088
P53_SP00193 844
P53_ST00219 872 1714 musoro 787064
P53_SP00194 1005
P53_ST00220 1036
P53_SP00195
P53_ST00221 1705 hombekombe, 77708707700
P53_SP00196 1343 1740
P53_ST00222 1380 0.33
P53_SP00197
P53_ST00223 1462 kuce- 78073
P53_TL00027 97 1745
P53_ST00224 1747 65 i^i-. 8310860
P53_SP00198 162 1768
P53_ST00225 173 ta^vjtt 88108877
P53_SP00199 267 1775
P53_ST00226 280 1749 5 0.12
P53_SP00200 298 1778
P53_ST00227 1765 54
P53_SP00201 396 1786
P53_ST00228 1756 kwa^o. 5801000
P53_SP00202 536 1793
P53_ST00229 1754 pakanzi 10008873
P53_SP00203 722 1792
P53_ST00230
P53_SP00204 788 1785
P53_ST00231 810 1758 tsuro, 358664
P53_SP00205 1790
P53_ST00232 934 1750 295 '*Urikucemerej'i 7766668507058677
P53_SP00206 1229
P53_ST00233 1258 1753 kud'aro. 88238880
P53_SP00207 1399
P53_ST00234 1423 hama" 788886
P53_TL00028 1798 1132
P53_ST00235 1826 1 0.17
P53_SP00208 1843
P53_ST00236 d*^'^ 8710710
P53_SP00209 230
P53_ST00237 1832
P53_SP00210
P53_ST00238 313 1835 .
P53_SP00211
P53_ST00239 1807 174 icicenjera 6761088544
P53_SP00212 514 1842
P53_ST00240 529 kunenga 87080763
P53_SP00213 707
P53_ST00241 1806 shaya 86672
P53_SP00214 823
P53_ST00242 838 dzaro. 588820
P53_SP00215 943 1836
P53_ST00243 1241 1811 3
P53_TL00029 86 1864
P53_ST00244 1881 ^^tnoft 101088877
P53_SP00216 1909 195
P53_ST00245 424 2.
P53_SP00217 1895
P53_ST00246 499 Garwe 75630
P53_SP00218
P53_ST00247 1865 210 rakagomera 4460808066
P53_SP00219 837 1900
P53_ST00248 848 riciti, 4401087
P53_SP00220
P53_ST00249 Unondiona, 4008604780
P53_SP00221 1197 1897
P53_ST00250 ndicicema 685080888
P53_SP00222
P53_ST00251 1866 149 matadzo 8787888
P53_TL00030 1905
P53_ST00252 124 --d.^t, 7087581086
P53_SP00223 220 1955
P53_ST00253 1924 aqgu 8878
P53_SP00224 1953
P53_ST00254 1915 311 mazhinji-zhinji". 73756876068088000
P53_SP00225 755 1951
P53_ST00255 Tsuro 08865
P53_SP00226 903 1945
P53_ST00256 919 1916 ikati, 584027
P53_SP00227 1950
P53_ST00257 1910 ''Cokwacfi, 73880888837
P53_SP00228
P53_ST00258 1243 260 kutamlinflzika 78088477748878
P53_SP00229 1503 1946
P53_ST00259 1521 1926 pu 0.06
P53_TL00031 1960
P53_ST00260 S^tt-itw 0.22 8107775688
P53_SP00230 1999
P53_ST00261 235 1963 J"',' 87655
P53_SP00231 281 2004
P53_ST00262 339 1975 musana 782041
P53_SP00232 476 1996
P53_ST00263 491
P53_SP00233 532 2002
P53_ST00264 1967 6077467
P53_SP00234 695
P53_ST00265 1965 kwakanaka". 67588880726
P53_TL00032 2014 1471
P53_ST00266 c*viMf4wt 87848887888
P53_SP00235 263 2046
P53_ST00267 282 2015 56 '0|j.ji 78887688
P53_SP00236 387 2071
P53_ST00268 2024 3_ 0.23
P53_SP00237 2056
P53_ST00269 80870
P53_SP00238 614 2055
P53_ST00270 629 2025 186 rakafikura 6021446433
P53_SP00239 815
P53_ST00271 831 6002406
P53_SP00240 927 2060
P53_ST00272 2020 "Maiwe! 5167208
P53_SP00241 1104
P53_ST00273 2033 108 qguua 0.28 88684
P53_SP00242 1230 2062
P53_ST00274 1245 shoma 64770
P53_SP00243 1360
P53_ST00275 2028 cete 0070
P53_SP00244 1444
P53_ST00276 1461 2035 yape- 58565
P53_TL00033 2063
P53_ST00277 '>J>., 777788263
P53_SP00245 179 2091
P53_ST00278 jv>v-. 0.21 86868877
P53_SP00246 2105
P53_ST00279 2085
P53_SP00247 384 2111
P53_ST00280 399 2076 mhembge 0704830
P53_SP00248
P53_ST00281 590 2084 116 nyoro, 872775
P53_SP00249 706 2112
P53_ST00282 117 yagika 0.84 008000
P53_SP00250 839
P53_ST00283 2075 kuno, 68060
P53_SP00251 2110
P53_ST00284 72 kuti 0827
P53_SP00252 1041
P53_ST00285 221 igoyambuka 7824010807
P53_SP00253 1279
P53_ST00286 1294 rwizi. 880877
P53_SP00254 2106
P53_ST00287 1441 Yowe! 67888
P53_TL00034 2126 1474
P53_ST00288 2145 ry\iL-f>To 888888787888
P53_SP00255 2172
P53_ST00289 ndabvuma 86048810
P53_SP00256 2156
P53_ST00290 543 kuitakura 883400811
P53_SP00257
P53_ST00291 735
P53_SP00258 2155
P53_ST00292 2135 487460
P53_SP00259
P53_ST00293 kwaqgu. 0658884
P53_SP00260 2162
P53_ST00294 1148 Yanditenda, 32736600717
P53_SP00261
P53_ST00295 1383 02
P53_SP00262 1426
P53_ST00296 kutsi- 486702
P53_TL00035
P53_ST00297 2180 ^t^^ 108410
P53_SP00263 199 2217
P53_ST00298 337 2178 kira 7044
P53_SP00264 2207
P53_ST00299 2186
P53_SP00265 484 2206
P53_ST00300 498 2176 maBendekete 80808700000
P53_SP00266
P53_ST00301 759 2184 aqgu, 0.31 48884
P53_SP00267 2213
P53_ST00302 881 2177 asi 058
P53_SP00268
P53_ST00303 hayatoqgogika 8010208508663
P53_SP00269 1214
P53_ST00304 1234 rimqe 55380
P53_SP00270
P53_ST00305 2173 d'iui, 470827
P53_SP00271 1452 2212
P53_ST00306 2185 yaue 5086
P53_SP00272 1557
P53_ST00307 1588 '^
P53_TL00036 2226
P53_ST00308 231 ttu^^d^ifut 888810108108688
P53_SP00273 314 2262
P53_ST00309 336 2228 4800
P53_SP00274 409 2257
P53_ST00310 2234 moyo 0284
P53_SP00275 525 2263
P53_ST00311 541 waqgu 70868
P53_SP00276
P53_ST00312 2227 176 wakaipisa 806014670
P53_SP00277 853
P53_ST00313 867 wandikunda. 60872085000
P53_SP00278 2256
P53_ST00314 1147 183 Ndaidya". 660277707
P53_TL00037 85 2280
P53_ST00315 2283 167 hvuxulrt, 8888888776
P53_SP00279 252 2332 169
P53_ST00316 2285 ^'
P53_SP00280 2316
P53_ST00317 495 2286 86870
P53_SP00281
P53_ST00318 615 yakarayidza 40602215060
P53_SP00282 2322
P53_ST00319 002033
P53_SP00283 2320
P53_ST00320 951 "Ko! 0700
P53_SP00284 2315
P53_ST00321 1056 2295
P53_SP00285 1097 2321
P53_ST00322 nzimbo 8104152
P53_SP00286 1255 2323
P53_ST00323 1277 p
P53_SP00287 1320
P53_ST00324 kucema 043000
P53_SP00288 1482
P53_ST00325 1504 2293 ^a- 1070


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00030.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P30 PHYSICAL_IMG_NR 30 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P30_TM00001 HPOS 0 VPOS 60
LeftMargin P30_LM00001 74 2416
RightMargin P30_RM00001 1650 48
BottomMargin P30_BM00001 2476 147
PrintSpace P30_PS00001 1576
TextBlock P30_TB00001 192 1448 200
TextLine P30_TL00001 1447 63 93 27
String P30_ST00001 CONTENT Cecco WC 0.15 CC 88888
P30_TL00002 734 132 887 39
P30_ST00002 163 43 4 0.75 2
SP P30_SP00001 777 167 23
P30_ST00003 800 144 40 gy 0.14 88
P30_SP00002 840 171 22
P30_ST00004 862 162 5 0.27 7
P30_SP00003 905 601
P30_ST00005 1506 86 26 -^.^..iLo 0.20 71041077788
P30_SP00004 1592 158
P30_ST00006 1619 15 ; 0.48
P30_TL00003 207 204 1416 51
P30_ST00007 222 28 ya 0.68
P30_SP00005 250 85
P30_ST00008 335 210 105 34 Cid'ao 0.73 504600
P30_SP00006 440 244
P30_ST00009 462 214 80 cake 0.85 0050
P30_SP00007 542 21
P30_ST00010 563 215 67 29 nde 0.69 360
P30_SP00008 630
P30_ST00011 652 223 38 co 0.95 00
P30_SP00009 690
P30_ST00012 712 213 102 37 kupi 0.59 67240
P30_SP00010 814 95
P30_ST00013 909 212 172 31 Cimbidza 0.76 30200624
P30_SP00011 1081 243
P30_ST00014 1102 153 36 kunyora 0.63 5580033
P30_SP00012 1255
P30_ST00015 1276 149 rugwaro 0.60 4816043
P30_SP00013 1425 249 17
P30_ST00016 1442 106 ,^,^^^ 0.07 7107101010
P30_SP00014 1548 255 68
P30_ST00017 1616 220 12 ' 0.24
P30_TB00002 190 270 1456 438
P30_TL00004 279 1376
P30_ST00018 280 94 Ciipe 60350
P30_SP00015 301 318 14
P30_ST00019 315 291 62 ane 0.74 070
P30_SP00016 377 312
P30_ST00020 392 281 114 ciBayo 028040
P30_SP00017 506 319
P30_ST00021 592 119 Cimqe 00381
P30_SP00018 711
P30_ST00022 726 288 96 24 cuma 0.55 8810
P30_SP00019 822
P30_ST00023 837 cakanakisa' 00708040707
P30_SP00020 1044 311 72
P30_ST00024 1116 131 32 CiBawe 0.54 718270
P30_SP00021 1247
P30_ST00025 1273 155 cakaoma 0.80 2000173
P30_SP00022 1428
P30_ST00026 1459 289 9 0.29
P30_SP00023 1468 294
P30_ST00027 1492 91 20 ^^^'- 0.09 1010101067
P30_TL00005 342 1397 46
P30_ST00028 349 97 here 0.78 70300
P30_SP00024 304 379
P30_ST00029 390 115 Cigaro 635262
P30_SP00025 505 385
P30_ST00030 531 350 42 ici 0.96 001
P30_SP00026 573
P30_ST00031 595 0.66 370
P30_SP00027 662
P30_ST00032 683 358 ca 0.87
P30_SP00028 720
P30_ST00033 742 348 174 Cinamora 40504022
P30_SP00029 916
P30_ST00034 1012 201 Unomboita 0.61 770552430
P30_SP00030 1213
P30_ST00035 1235 133 ciraqgo 0.79 0022800
P30_SP00031 1368
P30_ST00036 1390 1.00
P30_SP00032 1426
P30_ST00037 1450 154 >^^rtL"^, 0.13 881010888868107
P30_TL00006 206 413 1338 41
P30_ST00038 418 139 wapiwa 0.70 702151
P30_SP00033 345 454 84
P30_ST00039 429 414 Cokwad'i: 400600741
P30_SP00034 603 448 18
P30_ST00040 621 417 Ciweshe 6250670
P30_SP00035 770
P30_ST00041 784 47 ari 030
P30_SP00036 831 447 16
P30_ST00042 847 ko
P30_SP00037 890 87
P30_ST00043 977 416 Cirayiro 0.65 00445345
P30_SP00038 1126 453
P30_ST00044 1148 citga 0.83 00080
P30_SP00039 1232
P30_ST00045 98 ndico 0.71 57010
P30_SP00040 1353
P30_ST00046 1369 55 ici: 0001
P30_SP00041 1424
P30_ST00047 f'*-~- P30_TL00007 479 1377
P30_ST00048 33 mud'ane 6706060
P30_SP00042 356 512 100
P30_ST00049 456 481 118 33280
P30_SP00043 574 519
P30_ST00050 596 490 142 capupu* 0028487
P30_SP00044 738 11
P30_ST00051 749 484 cakati: 3080231
P30_SP00045 867 513
P30_ST00052 894 483 234 ndakamuona 7605007060
P30_SP00046 1128 19
P30_ST00053 1147 480 acibv 0.57 002777
P30_SP00047 1262
P30_ST00054 1290 492 pa
P30_SP00048 1332
P30_ST00055 1351 486 coto 8031
P30_SP00049
P30_ST00056 1441 487 143 cSitvwt 8888888
P30_TL00008 537 1373 50
P30_ST00057 548 110 Cisara 0.42 628844
P30_SP00050 317 579 13
P30_ST00058 330 549 hako, 80645
P30_SP00051 427 585
P30_ST00059 442 219 ini'ndoenda 0.51 47478700850
P30_SP00052 661 580
P30_ST00060 674 550 ku 0.35
P30_SP00053 721
P30_ST00061 736 musha 0.36 68880
P30_SP00054 855 581
P30_ST00062 893 557 "^ 0.12 710
P30_SP00055 904 568
P30_ST00063 930 538 178 49 '"'>*^r\ 0.33 046861088
P30_SP00056 1108 587
P30_ST00064 1138 ^'^'" 0.17 1071067
P30_SP00057 1206
P30_ST00065 570 8
P30_SP00058 1239 52
P30_ST00066 1291 553
P30_SP00059 1306
P30_ST00067 1323 562 3 0.00 10
P30_SP00060 1326 569
P30_ST00068 r,^ 0.38 8010
P30_SP00061 1500
P30_ST00069 1540 539 "^^ 71010
P30_TB00003 716 684
P30_TL00009 730 687 170
P30_ST00070 D
P30_SP00062 767
P30_ST00071 872 689 d
P30_TB00004 1514 708
P30_TL00010 1515
P30_ST00072 ¦-rr- 0.25 102887
P30_TB00005 184 760 1466 998
P30_TL00011 208 1340
P30_ST00073 61 Dzi 732
P30_SP00063 269 797
P30_ST00074 ro
P30_SP00064 328
P30_ST00075 428 768 0.58 731
P30_SP00065 489 798 25
P30_ST00076 514 776 qga 700
P30_SP00066 577 805
P30_ST00077 677 650
P30_SP00067
P30_ST00078 769 i
P30_SP00068 772
P30_ST00079 787 53 dzi 640
P30_SP00069
P30_ST00080 35 sa
P30_SP00070 799 107
P30_ST00081 997 Dza
P30_SP00071 1065
P30_ST00082 1087 778 58 mu 0.56
P30_SP00072 1145
P30_ST00083 1160 779 ra
P30_SP00073 1196 101
P30_ST00084 1297 0.46 743
P30_SP00074 1360
P30_ST00085 1384 0.45 73
P30_SP00075 806
P30_ST00086 1445 773 cKz-^ 887710
P30_SP00076 1518 809
P30_ST00087 1538 793 >¦
P30_TL00012 859 1076
P30_ST00088 232
P30_SP00077 889
P30_ST00089 868 UU 0.16
P30_SP00078 337
P30_ST00090 351 869 0.64
P30_SP00079 387
P30_ST00091 472 860 De 70
P30_SP00080 522
P30_ST00092 544 861 66 0.89 300
P30_SP00081 610
P30_ST00093 696 0.34 765
P30_SP00082 757
P30_ST00094 780 77 mba 0.67 450
P30_SP00083 857 891
P30_ST00095 943 Dzu 737
P30_SP00084 1016
P30_ST00096 1038 08
P30_SP00085 1085
P30_ST00097 1172 Di
P30_SP00086 1215
P30_ST00098 45 bu
P30_TL00013 376 922 1171
P30_ST00099 ¦
P30_SP00087 947
P30_ST00100 945 ,
P30_SP00088 751 952
P30_ST00101 940
P30_SP00089 786 161
P30_ST00102 :
P30_SP00090 950
P30_ST00103 1457 65 h,..,-.. 87776666
P30_SP00091 1522
P30_ST00104 1534 942 j.
P30_TL00014 953 1244
P30_ST00105 117 Dzima 67230
P30_SP00092 324 983
P30_ST00106 338 955 90 moto 0032
P30_SP00093
P30_ST00107 443 954 usati 81101
P30_SP00094 527
P30_ST00108 wabva 70070
P30_SP00095 656
P30_ST00109 670 04
P30_SP00096 713
P30_ST00110 811 Dyara 84044
P30_SP00097 921 990
P30_ST00111 935 rukweza 2758070
P30_SP00098 1089
P30_ST00112 1104 nhasi 87565
P30_SP00099 1198 984
P30_ST00113 1299 125 Dzokai 840700
P30_SP00100
P30_ST00114 976 6
P30_TL00015 1010 1270
P30_ST00115 1029 zuua 8680
P30_SP00101 290 1050
P30_ST00116 1020 risati 0.81 605000
P30_SP00102 394
P30_ST00117 409 1017 127 racfoka 4427050
P30_SP00103 536
P30_ST00118 636 76 Ishe 0570
P30_SP00104
P30_ST00119 1021 wakadzora 604336011
P30_SP00105 929
P30_ST00120 uose 8130
P30_SP00106 1027
P30_ST00121 Dzimbanete 6141507050
P30_SP00107 1342 1051
P30_ST00122 1364 1031 0.62 083
P30_SP00108 1052
P30_ST00123 1437 1037 j 0.18
P30_SP00109
P30_ST00124 1465 '^
P30_TL00016 1086 1325
P30_ST00125 79 bace 7000
P30_SP00110 287 1117
P30_ST00126 302 d^uku 0.32 510818
P30_SP00111 1123
P30_ST00127 504 Dziuira 7548022
P30_SP00112 637
P30_ST00128 nzira 0.50 77055
P30_SP00113 741
P30_ST00129 756 kuti 0760
P30_SP00114 829
P30_ST00130 844 124 mhuru 77528
P30_SP00115 968
P30_ST00131 irege 34000
P30_SP00116 1072 1122
P30_ST00132 112 kutiza 0.82 270000
P30_SP00117 1199
P30_ST00133 1285 140 Dzimba 832611
P30_SP00118 75
P30_ST00134 1100 0.22
P30_SP00119 1513
P30_ST00135 1527 1091
P30_TL00017 1154 1223
P30_ST00136 1155 103 dzake 63040
P30_SP00120 307 1185
P30_ST00137 323 128 dzakati 5607043
P30_SP00121 451
P30_ST00138 465 jokoto 0.52 834443
P30_SP00122 1190
P30_ST00139 682 146 Dzimire 3685060
P30_SP00123 828
P30_ST00140 842 211 anombodya 370450566
P30_SP00124 1053 1191
P30_ST00141 138 Dziqgai 0148006
P30_SP00125 1293
P30_ST00142 1316 1156 111 imbga 0.77 22700
P30_TL00018 205 1222
P30_ST00143 tguku 0.39 08867
P30_SP00126 1260
P30_ST00144 398 Dzimbahwe 772500750
P30_SP00127 612 1252
P30_ST00145 626 195 rakauakwa 333080560
P30_SP00128 821 1253
P30_ST00146 835 na
P30_SP00129 878
P30_ST00147 892 116 mabge 15510
P30_SP00130 1008 1258
P30_ST00148 1024 121 kwao_ 27007
P30_TL00019 1303
P30_ST00149 1324 t.
P30_SP00131 1359
P30_ST00150 274 )^<.U 810678
P30_SP00132 1358
P30_ST00151 445 1334 54 |..o 8678
P30_SP00133 499 1361
P30_ST00152 535 1333 92 ^.^. 7107107
P30_SP00134 627 1354
P30_ST00153 693 1314 137 t3.,9^ 0.19 788768107
P30_SP00135 830 1356
P30_ST00154 883 d.....,\.^^ 8776777871010
P30_SP00136 1084
P30_ST00155 1149 1308 o^.kK 88788
P30_SP00137
P30_ST00156 1295 iu^ 6810
P30_SP00138 1380
P30_ST00157 1434 89 U P30_TL00020 1431 1410
P30_ST00158 1438 (fi 0.43 880
P30_SP00139 1472
P30_ST00159 ki 05
P30_SP00140 308 1471
P30_ST00160 1444 ta 0.53
P30_SP00141
P30_ST00161 cfa
P30_SP00142 495
P30_ST00162 517 yi 0.92
P30_SP00143 551 1477
P30_ST00163 639 CCo 080
P30_SP00144
P30_ST00164 ka
P30_SP00145 758
P30_ST00165 846 Cf 07
P30_SP00146
P30_ST00166 885 u
P30_SP00147 907
P30_ST00167 931
P30_SP00148 966 1470
P30_ST00168 Cfe
P30_SP00149
P30_ST00169 1129 1449
P30_SP00150
P30_ST00170 Cfa 071
P30_SP00151 1330
P30_ST00171 1344 ri
P30_SP00152 1372
P30_ST00172
P30_SP00153 1427
P30_ST00173 ^'^"-^ 104107710
P30_SP00154 1517 1455
P30_ST00174 1554 1461 0.49
P30_SP00155 1562
P30_ST00175 1595 .,
P30_TL00021 1516
P30_ST00176 1530 ^J. 1067
P30_SP00156 240 1542
P30_ST00177 1077
P30_SP00157
P30_ST00178 706 *J*
P30_SP00158 739 78
P30_ST00179 817 1533
P30_SP00159 825 152
P30_ST00180
P30_SP00160 1009 225
P30_ST00181 1234 *J
P30_SP00161 1266
P30_ST00182 1418 1521
P30_SP00162 1430 1526
P30_ST00183 1
P30_SP00163
P30_ST00184 1458 1523 -.vn 7688
P30_SP00164
P30_ST00185 VM....j) 8587767786
P30_TL00022
P30_ST00186 da
P30_SP00165 259 1564
P30_ST00187 1543 ma 0.98
P30_SP00166 334
P30_ST00188 1536 Cte 380
P30_SP00167 502 1563
P30_ST00189 524 1535 nda 072
P30_SP00168 589
P30_ST00190 704 Ci 010
P30_SP00169 759
P30_ST00191 781 mbo 020
P30_SP00170 858
P30_ST00192 974 59 Clu 017
P30_SP00171 1033
P30_ST00193 1056 dza 571
P30_SP00172 1115
P30_ST00194 1231 Cla 0.93
P30_SP00173
P30_ST00195 ui 0.30
P30_SP00174
P30_ST00196 1366 680
P30_SP00175
P30_ST00197 1552 k,
P30_SP00176 1569
P30_ST00198 1491 ^
P30_TL00023 1621 1327
P30_ST00199
P30_SP00177 260 1655
P30_ST00200 1625 81 mbu 507
P30_SP00178 362
P30_ST00201 1626 dzo
P30_SP00179
P30_ST00202 552
P30_SP00180 605
P30_ST00203 1633 qge 0.44
P30_SP00181 692 1662
P30_ST00204 715 051
P30_SP00182
P30_ST00205 804
P30_SP00183 845 1654
P30_ST00206 960 073
P30_SP00184 1013
P30_ST00207 1034 373
P30_SP00185
P30_ST00208 435
P30_SP00186 1174
P30_ST00209 1281 050
P30_SP00187 1335
P30_ST00210 qgu 808
P30_SP00188 1661
P30_ST00211 1629 c,-'^ 876410
P30_SP00189 1483 1649
P30_ST00212 1504 1636 >
P30_TL00024 1713 1370
P30_ST00213 cfi
P30_SP00190 253 1747
P30_ST00214 275 1717 ndi
P30_SP00191
P30_ST00215 1726 nwe 0.88
P30_SP00192 425 1746
P30_ST00216 511 Cfo
P30_SP00193 565
P30_ST00217 588 nha 040
P30_SP00194 654
P30_ST00218 57 Cfu 076
P30_SP00195
P30_ST00219 1716 82
P30_SP00196 903
P30_ST00220 989 0.47 078
P30_SP00197 1046
P30_ST00221 1070
P30_SP00198
P30_ST00222 1139 pi
P30_SP00199 1173 1753
P30_ST00223 1189
P30_SP00200 99
P30_ST00224 1322 Cfi 383
P30_SP00201
P30_ST00225 1391 1725 185 raSf;<^.M£ 448868810288
P30_TB00006 1462 164
P30_TL00025 145
P30_ST00226 _it*v* 788787
P30_SP00202
P30_ST00227 1250 0.26
P30_SP00203 1550
P30_ST00228 *^..'. 7100777
P30_TB00007 1794 1278
P30_TL00026 1804
P30_ST00229 cfu 084
P30_SP00204 264 1838
P30_ST00230 1810 tu
P30_SP00205
P30_ST00231 410
P30_SP00206 463
P30_ST00232 485 1808 ni 03
P30_SP00207 520 1837
P30_ST00233
P30_SP00208
P30_ST00234 604 1817
P30_SP00209
P30_ST00235 1839 .
P30_SP00210 1843
P30_ST00236 1435
P30_TB00008 1782
P30_TL00027 1785
P30_ST00237 1790 M
P30_SP00211 1493 1803
P30_ST00238 1503 1786 *
P30_SP00212 1509 1800
P30_ST00239 1532
P30_SP00213 1799
P30_ST00240 1553 1792
P30_TB00009 1832
P30_TL00028 1511 1836
P30_ST00241 ...¦-Ol 0.23 77710785
P30_TB00010 1886 590
P30_TL00029 1894 1414
P30_ST00242 Cfare 03550
P30_SP00214 1929
P30_ST00243 309 1898 109 rarira, 6662513
P30_SP00215 1934
P30_ST00244 pinda 15474
P30_SP00216 1935
P30_ST00245 1907
P30_SP00217 609 1928
P30_ST00246 625 1899 cikoro 427040
P30_SP00218
P30_ST00247 832 1895 151 Cfaqgwe 0808660
P30_SP00219
P30_ST00248 1007 159 aiBatidza 048070460
P30_SP00220 1166
P30_ST00249 1192 BaBa 8280
P30_SP00221 1271
P30_ST00250 Cfi- 7832
P30_SP00222
P30_ST00251 1905 J,.
P30_SP00223 1486 1937
P30_ST00252 1912 ,-'., 0.41 77075
P30_SP00224 1541 1936
P30_ST00253 1558 1908
P30_SP00225 1914
P30_ST00254 1585 '. 077
P30_TL00030 1958 1382 44
P30_ST00255 1975 mura 0.94 0200
P30_SP00226 1996
P30_ST00256 329 1962 120 d'anda, 0100405
P30_SP00227 449 2001
P30_ST00257 1966 irefu 03068
P30_SP00228 566
P30_ST00258
P30_SP00229 607 1989
P30_ST00259 685 1963 216 Unod'iyiko 60007023001
P30_SP00230 901 2002
P30_ST00260 Cfirira 3713533
P30_SP00231 1130
P30_ST00261 1159 yose 3671
P30_SP00232 1237
P30_ST00262 56
P30_SP00233
P30_ST00263 1969 gate 0254
P30_SP00234
P30_ST00264
P30_SP00235
P30_ST00265 1481 1984 .-.
P30_SP00236 1507 1995
P30_ST00266 1959 A-,
P30_TL00031 2027 1328
P30_ST00267 cfiridza 07330686
P30_SP00237 343 2062
P30_ST00268 357 2031 130 miriwo 045063
P30_SP00238 2061
P30_ST00269 503 2040 ye 06
P30_SP00239 2068
P30_ST00270 2030 Bindu 81026
P30_SP00240 664
P30_ST00271 2028 224 Cfura^Mizwi 077341080870
P30_SP00241 975 2071
P30_ST00272 988 ako
P30_SP00242
P30_ST00273 1137 123 Cfeqgu 070877
P30_SP00243
P30_ST00274 1272 2032 iri 434
P30_SP00244 1312
P30_ST00275 2029 id'iki, 2071405
P30_SP00245
P30_ST00276 2041 ^''
P30_SP00246 1463 2075
P30_ST00277 ,,^^ 771010
P30_TL00032 2094 1220
P30_ST00278 2107 iiya 8703
P30_SP00247 272 2134
P30_ST00279 286 ne 01
P30_SP00248 2128
P30_ST00280 2106 guru 7767
P30_SP00249
P30_ST00281 Cfemo 08000
P30_SP00250 624
P30_ST00282 2097 haripinze, 0.40 0784848855
P30_SP00251 818
P30_ST00283 2100 tgaga 08182
P30_SP00252 928 2135
P30_ST00284 2098 108 rimqe 22681
P30_SP00253
P30_ST00285 Cfenda 075031
P30_SP00254 1257
P30_ST00286 rinoura- 36108771
P30_TL00033 2152 1367
P30_ST00287 2173
P30_SP00255 247 2201
P30_ST00288 276 2164 ipfuo 836880
P30_SP00256 2202
P30_ST00289 423 2171 Jose 8060
P30_SP00257 497
P30_ST00290 572 113 L^-'S 0.21 81077588
P30_SP00258 2209
P30_ST00291 709 tisiqgadyare, 4081888572501
P30_SP00259 941
P30_ST00292 972 tiqga 35870
P30_SP00260 1064 2200
P30_ST00293 1090 2161 d'ayi 46004
P30_SP00261 1170
P30_ST00294 1200 239 tisiqgazodyai 0661820807008
P30_SP00262 1439
P30_ST00295 1488 2182
P30_SP00263 1494 2185
P30_ST00296 2163 f"
P30_SP00264 2190
P30_ST00297 t
P30_TL00034 2228 1392
P30_ST00298 2235
P30_SP00265 176 2241
P30_ST00299 189 Cfoponesai 0803000700
P30_SP00266 395 2268
P30_ST00300 411 2231 160 hanjadzi 61081570
P30_SP00267 2269
P30_ST00301 2239 yaqgu 07838
P30_SP00268 698 313
P30_ST00302 1011 2252
P30_SP00269 2261
P30_ST00303 1482 2259 w
P30_SP00270 1505 2274
P30_ST00304 2250
P30_TL00035 2260
P30_ST00305 2293 ... 7777
P30_SP00271 150 2316
P30_ST00306 193 2288 iac 888
P30_SP00272 2319
P30_ST00307 303 2298 126 ....-..., 777767777
P30_SP00273 2317
P30_ST00308 474 ^.... 107777
P30_SP00274 2337
P30_ST00309 649 2267 ^<,^. 1077107
P30_SP00275 2328
P30_ST00310 2266 *w,M> 78788
P30_SP00276 938 2305
P30_ST00311 1004 104 P30_SP00277
P30_ST00312 2277 ^c 0.06
P30_SP00278 2340 179
P30_ST00313 1401 64 ^^;^^- 1010810107
P30_SP00279 2330
P30_ST00314 1575


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P18_LM00001 230 2180
RightMargin P18_RM00001 1468
BottomMargin P18_BM00001 2221 402
PrintSpace P18_PS00001 1238
TextBlock P18_TB00001
TextLine P18_TL00001 771 47 170 32
String P18_ST00001 66 44 5 CONTENT WC 1.00 CC
SP P18_SP00001 815 71 22
P18_ST00002 837 40 15 0.89 01
P18_SP00002 877 79 21
P18_ST00003 898 43 4
P18_TL00002 725 112 253
P18_ST00004 122 74 37 gw 0.45 82
P18_SP00003 799 159 104
P18_ST00005 903 75 38 kw 00
P18_TL00003 505 193 702 36
P18_ST00006 202 73 27 gwe 0.60 380
P18_SP00004 578 229 85
P18_ST00007 663 65 gwi 0.76 070
P18_SP00005 728 30
P18_ST00008 758 212 7 6 0.28
P18_SP00006 765 218 49
P18_ST00009 814 gwo 560
P18_SP00007 887 86
P18_ST00010 973 77 26 gwu 0.24 768
P18_SP00008 1050 228
P18_ST00011 1135 201 72 gwa 0.68 360
P18_TL00004 487 261 717
P18_ST00012 kwa 0.75
P18_SP00009 562 291
P18_ST00013 647 68 29 kwi 0.59 353
P18_SP00010 715 290
P18_ST00014 801 76 kwo 270
P18_SP00011
P18_ST00015 963 80 kwu 0.38 278
P18_SP00012 1043
P18_ST00016 1129 kwe 0.52 680
P18_TL00005 241 1218
P18_ST00017 355 12 i 0.56
P18_SP00013 384 23
P18_ST00018 276 363 0.39 683
P18_SP00014 348 390
P18_ST00019 433 0.61 640
P18_SP00015 389
P18_ST00020 526 362 35 ra
P18_SP00016 561 383
P18_ST00021 0.48 870
P18_SP00017 719
P18_ST00022 740 55 nzi 0.66 630
P18_SP00018 795 97
P18_ST00023 892
P18_SP00019 964
P18_ST00024 985 25 ti 0.50
P18_SP00020 1010 96
P18_ST00025 1106 0.51
P18_SP00021 1177
P18_ST00026 1209 mbe 000
P18_SP00022 1285 382 95
P18_ST00027 1380 gwi- 0.65 5710
P18_TL00006 243 443 1216
P18_ST00028 31 Ba 0.62 70
P18_SP00023 283 474 84
P18_ST00029 367 445 571
P18_SP00024 480
P18_ST00030 454 28 ri
P18_SP00025 482 24
P18_ST00031 506 644
P18_SP00026 574 475
P18_ST00032 597 0.91 10
P18_SP00027 622
P18_ST00033 708 453 0.40 864
P18_SP00028 781
P18_ST00034 802 444 bvu 0.27
P18_SP00029
P18_ST00035 0.85 11
P18_SP00030 927
P18_ST00036 1013 0.63 073
P18_SP00031 1078 479
P18_ST00037 1101 64 shu 0.23 688
P18_SP00032 1165
P18_ST00038 1188 0.58
P18_SP00033 1223
P18_ST00039 1308 20 ru 0.46
P18_SP00034 1348
P18_ST00040 1374 gwa- 0.69 7400
P18_TL00007 535 1221
P18_ST00041 545 ro 0.86
P18_SP00035 277 565
P18_ST00042 372 34 re 0.88
P18_SP00036 406 566
P18_ST00043 429 770
P18_SP00037 501
P18_ST00044 598 46 pfi 300
P18_SP00038 572
P18_ST00045 675
P18_SP00039 747 98
P18_ST00046 845 536 0.73 080
P18_SP00040 919
P18_ST00047 950 42 ke
P18_SP00041 992
P18_ST00048 1089 670
P18_SP00042 1164 33
P18_ST00049 1197 538 te
P18_SP00043 1229
P18_ST00050 1325
P18_SP00044 1393
P18_ST00051 1426 0.70 05
P18_TL00008 240 626 1219
P18_ST00052 627
P18_SP00045 317 656
P18_ST00053 339 635 se
P18_SP00046 374 87
P18_ST00054 461 0.80 060
P18_SP00047
P18_ST00055 557 nya 0.57 750
P18_SP00048 625 662
P18_ST00056 710 k:\va 88850
P18_SP00049 785
P18_ST00057 807 na
P18_SP00050 849
P18_ST00058 935 0.79 032
P18_SP00051 1009
P18_ST00059 1031 u 0.37 83
P18_SP00052 1072
P18_ST00060 1158 085
P18_SP00053 1226
P18_ST00061 1249 636 za 51
P18_SP00054 1286 657
P18_ST00062 1371 88 kwa- 0.81 5200
P18_TL00009 239 714 1222
P18_ST00063 718 zi 0.41
P18_SP00055
P18_ST00064 302 726 sa 60
P18_SP00056 336
P18_ST00065 422 0.84 040
P18_SP00057 490
P18_ST00066 513 39 d'i
P18_SP00058 552
P18_ST00067 586 716 Bi
P18_SP00059 616 746
P18_ST00068 649
P18_SP00060 684
P18_ST00069 780 470
P18_SP00061 855
P18_ST00070 890 727
P18_SP00062 925
P18_ST00071 959 720 ta 0.92
P18_SP00063 990
P18_ST00072 1085
P18_SP00064 1120 748
P18_ST00073 1155
P18_SP00065 1230
P18_ST00074 si
P18_SP00066 1352
P18_ST00075 1386 0.55 273
P18_TL00010 808 858
P18_ST00076
P18_SP00067 275 838
P18_ST00077 299 809 0.72
P18_SP00068
P18_ST00078 459 59 nyi 344
P18_SP00069 518
P18_ST00079 542 570
P18_SP00070 617
P18_ST00080 703 817
P18_SP00071 742
P18_ST00081 frwa 7776
P18_SP00072 840
P18_ST00082 926 880
P18_SP00073 1002 839
P18_ST00083 1030 818 nyu 468
P18_TL00011 901
P18_ST00084 902 149 kwatura 0802870
P18_SP00074 931
P18_ST00085 410 miti 1345
P18_SP00075 484
P18_ST00086 507 910 78 yose 6040
P18_SP00076 585 938
P18_ST00087 673 151 kwazisai 0.77 08040040
P18_SP00077 824
P18_ST00088 847 132 mambo 0.78 70030
P18_SP00078 979
P18_ST00089 123 wenyu 0.54 50737
P18_SP00079 1125
P18_ST00090 1220 153 uanonzi: 83847720
P18_SP00080 1373
P18_ST00091 1405 909 54 ua- 0.71 800
P18_TL00012
P18_ST00092 968 189 nokwenya 40170620
P18_SP00081 428 1004
P18_ST00093 976 pa
P18_SP00082 554 1003
P18_ST00094 575 967 119 musha 38260
P18_SP00083 694 997
P18_ST00095 709 93 ped'u 10718
P18_SP00084
P18_ST00096 825 pane 0.83 0420
P18_SP00085 908
P18_ST00097 930 192 gwirikwiti 0.64 3710048143
P18_SP00086 1122
P18_ST00098 105 kwira 06000
P18_SP00087 1324
P18_ST00099 975 114 mugo- 07600
P18_TL00013
P18_ST00100 mo, 0.35 756
P18_SP00088 305 1069
P18_ST00101 328 1036 111 uteme 0.74 72030
P18_SP00089 439 1063
P18_ST00102 1034 143 mbariro 0.96 0000010
P18_SP00090 604
P18_ST00103 697 1033 128 mukai: 586300
P18_SP00091
P18_ST00104 856 141 atiende, 15307404
P18_SP00092 1068
P18_ST00105 1029 154 kwaedza 3700683
P18_SP00093 1183 1064
P18_ST00106 1278 180 kwid'iBira 2805668722
P18_TL00014 1102
P18_ST00107 hari 7033
P18_SP00094 310 1132 108
P18_ST00108 418 1103 183 ndainyora 502072100
P18_SP00095 601 1139
P18_ST00109 637 1111 163 magwaro 7786040
P18_SP00096 1138 107
P18_ST00110 907 1105 teuera 708233
P18_SP00097 1018
P18_ST00111 1060 162 magwara 2087555
P18_SP00098 1137
P18_ST00112 1265 e 2
P18_SP00099 1283 1131
P18_ST00113 1327 133 mombe 40860
P18_TL00015 238 1169
P18_ST00114 1178 155 gwauaua 6608087
P18_SP00100 393 1205
P18_ST00115 414 1170 58 riri 5040
P18_SP00101 472 1199
P18_ST00116 495 0.94
P18_SP00102
P18_ST00117 ruware 0.67 482040
P18_SP00103 685
P18_ST00118 110 uakati 0.49 10805235
P18_SP00104
P18_ST00119 127 uirikiti 80702022
P18_SP00105
P18_ST00120 1054 02
P18_SP00106 1095
P18_ST00121 1116 182 magwenzi 10860780
P18_SP00107 1298 1204
P18_ST00122 wa- 700
P18_TL00016 1232
P18_ST00123 1236 209 kagwishura 3156257800
P18_SP00108 448 1272
P18_ST00124 491 1245 102 nzeue 07080
P18_SP00109 593 1266
P18_ST00125 yake 5050
P18_SP00110 1273
P18_ST00126 804 217 ndakaregwa 7400050860
P18_SP00111 1021
P18_ST00127 kuBud'a 0.47 6776170
P18_SP00112
P18_ST00128 1301 1235 taimirira 0.87 132004000
P18_TL00017 1303 1203
P18_ST00129 1305 115 kuuya 37540
P18_SP00113 1341
P18_ST00130 1304 117 kwake 86700
P18_SP00114 1334
P18_ST00131 118 wakati 880044
P18_SP00115 696
P18_ST00132 157 kwauari: 07588530
P18_SP00116
P18_ST00133 kwete, 781400
P18_SP00117 1019 1339
P18_ST00134 1042 160 handisiri 277755074
P18_SP00118 1202 1333
P18_ST00135 iye 650
P18_SP00119 1287 1340 94
P18_ST00136 1381 1311 mu 0.20 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musuo
P18_TL00018 859 175
P18_ST00137 suo HypPart2
P18_SP00120 298 1401
P18_ST00138 320 214 wakapfigwa 5020100680
P18_SP00121 534 1408
P18_ST00139 608 1508 103 dzw 056
P18_SP00122 711 1546
P18_ST00140 1516 91 mw 04
P18_SP00123 906 1544
P18_ST00141 1011 1507 tsw 615
P18_TL00019 1585
P18_ST00142 1587 92 dzwe 8880
P18_SP00124 520 1617
P18_ST00143 606 1586 dzwi 8680
P18_SP00125 691 1616
P18_ST00144 786 dzvm 0.22 7788
P18_SP00126 882 1615
P18_ST00145 984 dzwa 0877
P18_SP00127 1076
P18_ST00146 1172 dzwo 3650
P18_TL00020 1653 774
P18_ST00147 1662 mwe
P18_SP00128 546 1683
P18_ST00148 634 mwo
P18_SP00129 721 1682
P18_ST00149 mwi
P18_SP00130 886
P18_ST00150 1661 mwa 400
P18_SP00131 1059
P18_ST00151 1145 90 mwu 076
P18_TL00021 469 1720 754
P18_ST00152 tswi 3861
P18_SP00132 543 1751
P18_ST00153 638 1722 tswe 6770
P18_SP00133 1750
P18_ST00154 805 1723 tswa 5846
P18_SP00134 884
P18_ST00155 970 tswo 3676
P18_SP00135 1052
P18_ST00156 tswu 0775
P18_TL00022 237 1812
P18_ST00157 1823 0.26
P18_SP00136 274 1844
P18_ST00158 295 1813 7862
P18_SP00137 388 1843 101
P18_ST00159 489 45 ku 07
P18_SP00138 1842
P18_ST00160 568 6640
P18_SP00139 660 100
P18_ST00161 760 fa 0.34
P18_SP00140 793 1841
P18_ST00162 826 0.25 8848
P18_SP00141 918 99
P18_ST00163 1017 fu 0.44
P18_SP00142 1056
P18_ST00164 1087 8670
P18_SP00143 1180
P18_ST00165 1279 1821 me 50
P18_SP00144
P18_ST00166 1364 8575
P18_TL00023 1904
P18_ST00167 1914 gu
P18_SP00145 281 1941
P18_ST00168 304
P18_SP00146 347
P18_ST00169 371 1905 0.31 4878
P18_SP00147 463 1934
P18_ST00170 1913 pe
P18_SP00148 1940
P18_ST00171 623 7866
P18_SP00149
P18_ST00172 811 1906 0.33
P18_SP00150 843 1933
P18_ST00173 865 2868
P18_SP00151 957
P18_ST00174 1912 ye
P18_SP00152
P18_ST00175 1126 dawa 5817
P18_SP00153
P18_ST00176 1312 u
P18_SP00154
P18_ST00177 1365 6877
P18_TL00024 236 1995
P18_ST00178 1998 tu
P18_SP00155 271 2027
P18_ST00179 294 2005
P18_SP00156
P18_ST00180 466 2004
P18_SP00157 2032
P18_ST00181 529 077
P18_SP00158 2025
P18_ST00182 f
P18_SP00159 733
P18_ST00183 2003 inwii 00880
P18_SP00160 842 2024
P18_ST00184 928
P18_SP00161 2029
P18_ST00185 995 038
P18_SP00162 1080
P18_ST00186 1167 ka 48
P18_SP00163 19
P18_ST00187 1228 0.43 258
P18_SP00164 1313 89
P18_ST00188 1402 52 pa- 057
P18_TL00025 2086
P18_ST00189 2096
P18_SP00165 323 2118
P18_ST00190 408
P18_SP00166 446 2117
P18_ST00191 346
P18_SP00167 556
P18_ST00192 641 2095 81
P18_SP00168 674
P18_ST00193 698 368
P18_SP00169 783 2116
P18_ST00194 869 2088 16
P18_SP00170 900
P18_ST00195 923 478
P18_SP00171
P18_ST00196 2089
P18_SP00172 2115
P18_ST00197 052
P18_SP00173 1231
P18_ST00198 1317 vi
P18_SP00174 1349
P18_ST00199 867
P18_TL00026 2178
P18_ST00200 065
P18_SP00175 2215
P18_ST00201 329 2188
P18_SP00176 415 2209
P18_ST00202 511 2179 sha
P18_SP00177
P18_ST00203 600 078
P18_SP00178 687 2208
P18_ST00204 2187 ce
P18_SP00179 819
P18_ST00205 2186
P18_SP00180 2207
P18_ST00206 1026 61 pfu 037
P18_SP00181 2214
P18_ST00207 mba 330
P18_SP00182 1186
P18_ST00208 1208
P18_SP00183 1294
P18_ST00209 1390 shi- 8762


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00057.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P57 PHYSICAL_IMG_NR 57 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P57_TM00001 HPOS 0 VPOS 552
LeftMargin P57_LM00001 390 2044
RightMargin P57_RM00001 1313 385
BottomMargin P57_BM00001 2596 27
PrintSpace P57_PS00001 923
TextBlock P57_TB00001 454 86 44
TextLine P57_TL00001 469 557 55 35
String P57_ST00001 CONTENT rvN WC 0.13 CC 888
P57_TB00002 1064 292
P57_TL00002 395 1079 912 65
P57_ST00002 1088 129 *"^^BU 77101088
SP P57_SP00001 524 1132 16
P57_ST00003 540 242 63 Akjv^^ 0.12 887781010
P57_SP00002 782 1142 60
P57_ST00004 842 1082 223 62 ^rv^- 10881077
P57_SP00003 1065 1144 47
P57_ST00005 1112 1097 195 33 *v-*-^KAv 0.19 78777610888
P57_TB00003 438 1376 510 156
P57_TL00003 453 1410 474
P57_ST00006 254 48 i_jt(l*XA.^ 0.18 858788877888710
P57_SP00004 707 1458 71
P57_ST00007 778 1427 149 46 jt**"*"^! 0.20 8877577108
P57_TB00004 1067 2549 53
P57_TL00004 1073 2555 41
P57_ST00008 ^S 107


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00036.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P36 PHYSICAL_IMG_NR 36 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P36_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P36_LM00001 52 2486
RightMargin P36_RM00001 1664 34
BottomMargin P36_BM00001 2522 101
PrintSpace P36_PS00001 1612
TextBlock P36_TB00001 80 1584
TextLine P36_TL00001 157 107 1389 66
String P36_ST00001 122 161 35 CONTENT sAxo-tiTL.. WC 0.19 CC 88887588877
SP P36_SP00001 318 42
P36_ST00002 360 125 64 25 *<. 0.16 107887
P36_SP00002 424 150 15
P36_ST00003 439 116 54 ^ 0.00 10
P36_SP00003 474 170 21
P36_ST00004 495 118 129 39 '-~<~i 710677878
P36_SP00004 624
P36_ST00005 690 108 88 56 ''"^ 0.21 67710
P36_SP00005 778 164 22
P36_ST00006 800 106 ^^*':;;^ 0.13 10107788810
P36_SP00006 906 173
P36_ST00007 927 109 87 27 '^'^ 0.27 110710
P36_SP00007 1014 136 426
P36_ST00008 1440 135 n^o^ 0.06 810810
P36_TL00002 210 198 1362 60
P36_ST00009 209 126 31 Sakura 0.46 608880
P36_SP00008 336 240
P36_ST00010 351 218 96 28 pano, 0.66 30805
P36_SP00009 447 246 26
P36_ST00011 473 219 85 pane 0.77 1070
P36_SP00010 558 247
P36_ST00012 579 134 masawi 0.64 705052
P36_SP00011 713 241
P36_ST00013 801 151 30 Shumba 0.50 587710
P36_SP00012 952
P36_ST00014 973 shanu 0.40 76068
P36_SP00013 1080 23
P36_ST00015 1103 183 37 dzapfuura 0.52 570588800
P36_SP00014 1286
P36_ST00016 1313 211 musha 18680
P36_SP00015 1431
P36_ST00017 1446 230 68 ^^, 10105
P36_SP00016 1514 258 44
P36_ST00018 1558 14 0.35 6
P36_TL00003 207 277 1420
P36_ST00019 278 100 usiku 0.44 88038
P36_SP00017 307 308
P36_ST00020 322 287 uno 860
P36_SP00018 390 86
P36_ST00021 476 168 Sheuedza 0.53 67080780
P36_SP00019 644
P36_ST00022 658 286 uose, 0.55 80705
P36_SP00020 746 313
P36_ST00023 769 279 94 29 sadza 0.65 50750
P36_SP00021 863
P36_ST00024 878 rakora 0.70 117033
P36_SP00022 994
P36_ST00025 186 Senwa-we 0.63 70760080
P36_SP00023 1266 309
P36_ST00026 1288 142 unondi- 8206400
P36_SP00024 1430
P36_ST00027 1461 281 166 *t.j^jjfruu^ 0.18 58771088788810
P36_TL00004 208 335 1360 48
P36_ST00028 345 169 sekereyi 0.73 703070700
P36_SP00025 377 382 24
P36_ST00029 401 344 Handisiri 0.56 708627070
P36_SP00026 571 375
P36_ST00030 586 97 hama 7030
P36_SP00027 683
P36_ST00031 705 346 yako 0.69 6060
P36_SP00028 791
P36_ST00032 816 57 su
P36_SP00029 873
P36_ST00033 960 133 Sekuru 0.42 606757
P36_SP00030 1093 376
P36_ST00034 1114 197 wakashaya 805066040
P36_SP00031 1311 383
P36_ST00035 1332 98 musi, 0.51 38706
P36_SP00032 381
P36_ST00036 1454 114 33 '<'"<-''-*- 7876108567477
P36_TL00005 413 1383
P36_ST00037 78 saka 0.61 6270
P36_SP00033 285 443
P36_ST00038 314 159 wakaqga 0.58 8260840
P36_SP00034 449
P36_ST00039 501 422 90 asipo 0.83 03211
P36_SP00035 591
P36_ST00040 678 Sarai 0.75 70220
P36_SP00036 768
P36_ST00041 421 ^enyu, 0.45 1007175
P36_SP00037 913 450
P36_ST00042 935 280 tinondoseuenza 10608405080880
P36_SP00038 1215
P36_ST00043 1237 414 93 kure, 0.54 68305
P36_SP00039 1330
P36_ST00044 1353 75 kwa 0.20 788
P36_SP00040 1428 58
P36_ST00045 1486 104 -voa^ 0.17 6788810
P36_TL00006 468 1400 59
P36_ST00046 479 156 Shoniwa 0.62 7705060
P36_SP00041 365 509
P36_ST00047 452 Shato 85050
P36_SP00042 550 510 16
P36_ST00048 566 480 55 ine 0.72 080
P36_SP00043 621
P36_ST00049 636 105 simba 00760
P36_SP00044 741
P36_ST00050 756 481 kwajo, 0.68 020825
P36_SP00045 882 517
P36_ST00051 905 202 uakaisuqga 8031008810
P36_SP00046 1107
P36_ST00052 1129 89 seyi 0.74 30621
P36_SP00047 1218
P36_ST00053 1305 124 Shaue- 680801
P36_SP00048 1429 511 46
P36_ST00054 1475 Vj<2Xi^ 0.12 88888810
P36_TL00007 535 49
P36_ST00055 547 shaue 77080
P36_SP00049 310 577
P36_ST00056 324 546 143 rinotpta 72825863
P36_SP00050 467 581
P36_ST00057 554 137 maruua 505884
P36_SP00051 618 61
P36_ST00058 679 565 5
P36_SP00052 684 570
P36_ST00059 Sarudza 7057880
P36_SP00053 848
P36_ST00060 862 555 40 ^a 0.09
P36_SP00054 902 584
P36_ST00061 916 545 unod'a 0.57 880170
P36_SP00055 1032 578 411
P36_ST00062 1443 119 32 Skc^ 0.15 78810
P36_TL00008 1500
P36_ST00063 110 St^MO'* 88108867
P36_SP00056 229
P36_ST00064 239 601 jka^* 888107
P36_SP00057 355 625
P36_ST00065 397 594 i^^-^^^Cj. 0.11 810107101010875
P36_SP00058 643 65
P36_ST00066 612 590 -Ciri- 4888865
P36_SP00059 712 617
P36_ST00067 749 95 Juv^; 8887108
P36_SP00060 844 77
P36_ST00068 921 180 Javu*^^-^ 888871010710
P36_SP00061 1101 622
P36_ST00069 1136 588 oA^^-mc 881010788
P36_SP00062 1258 619 195
P36_ST00070 1453 62 ^'^^^7 1071010108
P36_SP00063 1619 640 -161
P36_ST00071 1458 f 8
P36_TL00009 1404 47
P36_ST00072 761 38 Seta 8040
P36_SP00064 298 799 84
P36_ST00073 762 gi
P36_SP00065
P36_ST00074 436 773 43 na
P36_SP00066 795
P36_ST00075 564
P36_SP00067 603
P36_ST00076 765 ko 0.81
P36_SP00068 662
P36_ST00077 747 763 go
P36_SP00069 794
P36_ST00078 810 766 ui 0.41 83
P36_SP00070 843
P36_ST00079 930 764 50 gu
P36_SP00071 980
P36_ST00080 1004 775
P36_SP00072 1046 803
P36_ST00081 1062 767 ki 0.84 20
P36_SP00073 1098 796
P36_ST00082 dza 0.59 560
P36_SP00074 1173 797
P36_ST00083 1260 ga
P36_SP00075 1307
P36_ST00084 1328 776 uu
P36_SP00076 1374
P36_ST00085 1396 ra 0.49
P36_SP00077
P36_ST00086 1479 ^*^ P36_TL00010 853 1223 41
P36_ST00087 854 0.47 81
P36_SP00078 892
P36_ST00088 270 857 pi 0.71
P36_SP00079 304 893
P36_ST00089 327 865 sa 0.93
P36_SP00080 886 115
P36_ST00090 475 45 g
P36_SP00081 520 891
P36_ST00091 542 859 tu 0.37
P36_SP00082
P36_ST00092 ka 70
P36_SP00083 887
P36_ST00093 760 855
P36_SP00084
P36_ST00094 822 867 nu
P36_SP00085 869
P36_ST00095
P36_SP00086 888
P36_ST00096 1043 856
P36_SP00087 1082
P36_ST00097 1105 0.89
P36_SP00088 1147
P36_ST00098 1255 51
P36_SP00089 1306 894
P36_ST00099
P36_SP00090
P36_ST00100 1395 868 0.91 00
P36_TL00011 946 1412
P36_ST00101 947
P36_SP00091 248 984
P36_ST00102 271 949
P36_SP00092 301 986
P36_ST00103 316 958 0.60
P36_SP00093 359 979
P36_ST00104 444
P36_SP00094 483
P36_ST00105 505
P36_SP00095 541 978
P36_ST00106 556 0.88 11
P36_SP00096
P36_ST00107 676 53
P36_SP00097 729
P36_ST00108 755 957
P36_SP00098
P36_ST00109 813 950 1.00
P36_SP00099
P36_ST00110 940 0.14
P36_SP00100 989
P36_ST00111 1013 ti
P36_SP00101 1037 17
P36_ST00112 1054 951 660
P36_SP00102 1113 349
P36_ST00113 1462 'v^i^ 4810810
P36_SP00103 1569 976
P36_ST00114 1592 948 5" 0.29
P36_TL00012 1407
P36_ST00115 1038 141 ginuka, 0.76 8007000
P36_SP00104 1077
P36_ST00116 364 magbroro 00886050
P36_SP00105 534 1081
P36_ST00117 1049 aqgauye 0880680
P36_SP00106 710 1083
P36_ST00118 1039 goge 8080
P36_SP00107 883 1078
P36_ST00119 1041 193 rinoshiqga 4070550881
P36_SP00108 1099 1079
P36_ST00120 1121 1051 pano 0.86 5000
P36_SP00109 1207
P36_ST00121 1229 mukomana 0.67 07607040
P36_SP00110 1074
P36_ST00122 1467 1042 ic
P36_SP00111 1498 1072
P36_ST00123 1515 ^~<*^ 1078710
P36_TL00013
P36_ST00124 getesa 805060
P36_SP00112 323 1144
P36_ST00125 337 1116 123 mqana 08070
P36_SP00113 460 1145
P36_ST00126 ipxa, 0.80 30303
P36_SP00114
P36_ST00127 576 1108 anoidya 0700620
P36_SP00115 717
P36_ST00128 giqga 0.26 83887
P36_SP00116 909
P36_ST00129 937 1117 re
P36_SP00117 972 1138
P36_ST00130 huni 8870
P36_SP00118
P36_ST00131 1109 111 rimqe 41080
P36_SP00119 1212
P36_ST00132 1235 1112 69 cete 0000
P36_SP00120 1304 1139
P36_ST00133 1326 1119 rasara 0.82 500022
P36_SP00121 1141
P36_ST00134 1476 1124 ,u^-^ 7810310
P36_TL00014 1432
P36_ST00135 1174 gugurai 8788500
P36_SP00122 352 1213
P36_ST00136 366 121 musati 077050
P36_SP00123 487 1205
P36_ST00137 1175 mabva 55072
P36_SP00124
P36_ST00138 634 ku
P36_SP00125 680 1204
P36_ST00139 695 07760
P36_SP00126 814
P36_ST00140 899 giqgo 87801
P36_SP00127 1006
P36_ST00141 1021 1176 243 rakoromorwa 0.78 60004010480
P36_SP00128 1264 1206
P36_ST00142 1285 1186
P36_SP00129
P36_ST00143 1349 1185 uana 8073
P36_SP00130
P36_ST00144 1464 1177 5^>ia- 6107784
P36_SP00131 1562 13
P36_ST00145 1575 1187 -
P36_SP00132 1623 1198
P36_ST00146 1182 18 <
P36_TL00015 1242 1342
P36_ST00147 gitsa 80560
P36_SP00133 297 1279
P36_ST00148 325 1244 mbeu, 02070
P36_SP00134 435
P36_ST00149 465 1243 73 kuti 0.39 8843
P36_SP00135 538 1273
P36_ST00150 568 gaBa 6080
P36_SP00136 648
P36_ST00151 riti 5030
P36_SP00137 732 1272
P36_ST00152 79 tuBa 0.36 6883
P36_SP00138 840
P36_ST00153 962 300 Ndakagikopinda 88250804050533
P36_SP00139 1262 1281
P36_ST00154 1291 1245 163 mumba^ 0700010
P36_SP00140 1282
P36_ST00155 1470 1247 i-*^* 88767106
P36_TL00016 1309
P36_ST00156 luauo 08380
P36_SP00141 1341
P36_ST00157 326 1310 192 uaikandira 8005027100
P36_SP00142 518 1340
P36_ST00158 529 ugagi 0.48 88080
P36_SP00143 623 1346
P36_ST00159 638 1319 mu 0.28
P36_SP00144 696 1339
P36_ST00160 709 dziua 27080
P36_SP00145 804
P36_ST00161 815 'oaBiilgaBate 0828068808002
P36_SP00146 1023 1350 91
P36_ST00162 Huku 7538
P36_SP00147 1219 12
P36_ST00163 1231 200 dzinogugu- 7826088870
P36_SP00148 1348
P36_ST00164 (-
P36_TL00017 954 592
P36_ST00165
P36_SP00149 1359 433
P36_ST00166 <^">5'i 61078878
P36_TL00018 1368 1413
P36_ST00167 1379 ka; 500
P36_SP00150 265
P36_ST00168 1385 noqga 70880
P36_SP00151 392 1414
P36_ST00169 406 1377 158 mineqga 6500880
P36_SP00152
P36_ST00170 1386 yose 5070
P36_SP00153 656
P36_ST00171 753 172 KeYo'w* 888878777
P36_SP00154 925 1403
P36_ST00172 945 3 ¦
P36_SP00155 1391
P36_ST00173 1369 |>v-(.i 0.33 8887850
P36_SP00156 1055 1422
P36_ST00174 1067 1372 A*aJw 87888
P36_SP00157 1162
P36_ST00175 1214 1378 A:^c 8877108
P36_SP00158 1325 1406
P36_ST00176 1375 i^*>j 8810788
P36_SP00159 1401
P36_ST00177 1494 1373 t-^^^ 0.07 87101010
P36_TL00019 1586 1380
P36_ST00178 1594 ""a 471
P36_SP00160 256 1624
P36_ST00179 mba 670
P36_SP00161 354
P36_ST00180 1596 Te
P36_SP00162 515
P36_ST00181 537 1603 e 4
P36_SP00163
P36_ST00182
P36_SP00164
P36_ST00183
P36_SP00165 668
P36_ST00184 786 To
P36_SP00166 833
P36_ST00185 1601 63 qga 0.34 837
P36_SP00167 920 1630
P36_ST00186 1034 1593 Ti 0.95
P36_SP00168 1073
P36_ST00187 1096 67 nha
P36_SP00169 1163
P36_ST00188 Tsa 040
P36_SP00170 1344
P36_ST00189 1367 872
P36_SP00171
P36_ST00190 1484 '*''"'' 7705776
P36_TL00020 1685 1267
P36_ST00191 1687 Tu 07
P36_SP00172 260 1717
P36_ST00192 283 1686 mi
P36_SP00173 330 1716
P36_ST00193
P36_SP00174
P36_ST00194 491 Ta
P36_SP00175
P36_ST00195 561 1695 pu
P36_SP00176 605 1722
P36_ST00196
P36_SP00177 682
P36_ST00197 02
P36_SP00178
P36_ST00198 1694 0.25
P36_SP00179 874 1723
P36_ST00199 968
P36_SP00180 1715
P36_ST00200 1029 nde 440
P36_SP00181 1095
P36_ST00201 1111
P36_SP00182 1155
P36_ST00202 1172
P36_SP00183
P36_ST00203 Tsi 050
P36_SP00184 1365
P36_ST00204 1381 ki- 000
P36_SP00185
P36_ST00205 1471
P36_TL00021 1771 1409
P36_ST00206 1788
P36_SP00186 1808
P36_ST00207 272
P36_SP00187 1809
P36_ST00208 1777 Tswa 0680
P36_SP00188 507
P36_ST00209 528 1779 nda
P36_SP00189
P36_ST00210 694
P36_SP00190 744 1807
P36_ST00211 1785
P36_SP00191 832 1814
P36_ST00212
P36_SP00192 900
P36_ST00213 922 1786
P36_SP00193 103
P36_ST00214 1060 1776 Twu 077
P36_SP00194 1143 1806
P36_ST00215 1166 no 0.90
P36_SP00195 1210 102
P36_ST00216 1312 Tyi
P36_SP00196
P36_ST00217 1397 sa'
P36_SP00197 1450
P36_ST00218 147 \"^'^'^ 0.32 80710510110
P36_TL00022 1855 1393
P36_ST00219 1870
P36_SP00198 255 1899
P36_ST00220 1879
P36_SP00199 312
P36_ST00221 398 1869
P36_SP00200
P36_ST00222 466 0.38 575
P36_SP00201 525 1898
P36_ST00223 610 1868
P36_SP00202 649
P36_ST00224 672 zi
P36_SP00203 701
P36_ST00225 1878 0.24
P36_SP00204 752
P36_ST00226 838
P36_SP00205 885
P36_ST00227 1877
P36_SP00206 1905
P36_ST00228 963
P36_SP00207 998 489
P36_ST00229 1487 T^, 81007
P36_SP00208 1554 1901
P36_ST00230 1574 ,
P36_TL00023 1952 1408
P36_ST00231 1961 Ticatuswa 513057673
P36_SP00209 391 1991
P36_ST00232 405 1959 riniko 3050606
P36_SP00210 1989
P36_ST00233 557 1958 TaiBata 4508506
P36_SP00211
P36_ST00234 707 72 Basa 8880
P36_SP00212 779
P36_ST00235 1960 76 rako 8640
P36_SP00213
P36_ST00236 959 Taruona 1110054
P36_SP00214
P36_ST00237 1127 139 wakaita 7041560
P36_SP00215
P36_ST00238 1962 92 tsapo 16330
P36_SP00216 1996
P36_ST00239 1969 -^
P36_SP00217 2006
P36_ST00240 1451 1953 ^^h^ 0.03 1010810
P36_SP00218 1580 1987
P36_ST00241 )
P36_TL00024 2026 1394
P36_ST00242 2028 132 ciBawe, 0081750
P36_SP00219 340 2063
P36_ST00243 357 2027 1851
P36_SP00220 430 2058
P36_ST00244 454 cirege 402185
P36_SP00221 559
P36_ST00245 kudyiwa 0487056
P36_SP00222 735
P36_ST00246 759 2036 ne
P36_SP00223 2056
P36_ST00247 823 mashu 17807
P36_SP00224 941 2057
P36_ST00248 1027 Tgagai 684742
P36_SP00225 2064
P36_ST00249 1169 82 tsiru 08056
P36_SP00226 1251
P36_ST00250 1274 riya 4042
P36_SP00227 1347
P36_ST00251 seri 7260
P36_SP00228
P36_ST00252 1460 2045 ..
P36_SP00229 1489
P36_ST00253 1506 9 7
P36_SP00230
P36_ST00254 1573 2041
P36_TL00025 2083
P36_ST00255 2094 165 Tateguru 24518837
P36_SP00231 373 2129
P36_ST00256 385 wake 0.43 7860
P36_SP00232 478 2124
P36_ST00257 490 2092 117 wiiinzi 6206783
P36_SP00233 607 2123
P36_ST00258 Tatisa 077488
P36_SP00234 730
P36_ST00259 742 187 wakazonzi 886887380
P36_SP00235 929 2122
P36_ST00260 Tafirenyika 66004032208
P36_SP00236 1152
P36_ST00261 1238 191 Takatadza, 1560024884
P36_SP00237 2128
P36_ST00262 1472 ^^-ji-^ 1010588610
P36_TL00026 2159 1314
P36_ST00263 2162 asi
P36_SP00238 254 2192
P36_ST00264 2169 2
P36_SP00239 2199
P36_ST00265 293 2161 ino 402
P36_SP00240 347 2191
P36_ST00266 149 tapfldza. 081008873
P36_SP00241 513 2198
P36_ST00267 2160 Tiitireuo 703657085
P36_SP00242 715
P36_ST00268 tsitsi 480576
P36_SP00243 2190
P36_ST00269 Te^ara 0010877
P36_SP00244 1024 2197
P36_ST00270 1036 227 waicimbidza 66440072871
P36_SP00245 1263
P36_ST00271 1275 kukanda 0620586
P36_SP00246
P36_ST00272 2179 .
P36_SP00247 1480 2189
P36_ST00273 2182
P36_TL00027 2223 1441
P36_ST00274 2230 127 nhano. 770107
P36_SP00248 334 2268 71
P36_ST00275 2228 Tapfuma 2532716
P36_SP00249 569 2265
P36_ST00276 akabva 664753
P36_SP00250 2258
P36_ST00277 736 ataqga 053880
P36_SP00251 2264
P36_ST00278 876 2227 215 kurambidza 0640100681
P36_SP00252 1091
P36_ST00279 uanhu 81758
P36_SP00253 1227
P36_ST00280 1249 kuteuedza 780080470
P36_SP00254
P36_ST00281 1478 '*-'"-'-* 777710106610107101077
P36_SP00255 1615 2246
P36_ST00282 1620 2225 'v
P36_TL00028 2295
P36_ST00283 2297 221 mafundisiro 70787604270
P36_SP00256 2328
P36_ST00284 445 2306 ayo
P36_SP00257 2334
P36_ST00285 595 2296 Kana 6050
P36_SP00258 688 2327
P36_ST00286 703 Tamireyi 00503000
P36_SP00259 2333
P36_ST00287 haapo, 0.85 700100
P36_SP00260 1005
P36_ST00288 1028 ndiye 33010
P36_SP00261 1131 2332
P36_ST00289 1154 Taruuiqga 007780800
P36_SP00262
P36_ST00290 1355 wai- 8041
P36_SP00263 2326
P36_ST00291 2308 .r..', 767767
P36_SP00264 1511 2337
P36_ST00292 1544 2322 v..,^ 0.30 8077107
P36_TL00029 1537
P36_ST00293 2342 j>|->2^ 8887778710
P36_SP00265 213 2401
P36_ST00294 273 2348 120 ^-^iw^ 108710888
P36_SP00266 393 2402
P36_ST00295 oaA^ 788810
P36_SP00267 2386
P36_ST00296 613 2341 V(v^^ 888381010
P36_SP00268 2397
P36_ST00297 817 2356
P36_SP00269 2381
P36_ST00298 2366 0.22
P36_SP00270
P36_ST00299 2347 Aii* 8887
P36_SP00271 1019 2383
P36_ST00300 1066 (-....-^x^ 877773710810
P36_SP00272 1181 2387 261
P36_ST00301 1442 2375
P36_SP00273 1445 2378
P36_ST00302 1548
P36_SP00274 2390
P36_ST00303 1605 19
P36_TL00030 1528
P36_ST00304 2403 k.w^* 878107
P36_SP00275 2440
P36_ST00305 2408 ^i^^y^ 881010810
P36_SP00276 380
P36_ST00306 2432
P36_SP00277 420 2437
P36_ST00307 2409 Jfc.^w 8667108
P36_SP00278 2439
P36_ST00308 645 2398 140 f4w-^ 8887710
P36_SP00279 785 2462
P36_ST00309 2407 *^
P36_SP00280 936 2428
P36_ST00310 996 2393 "^-^^ 71071010
P36_SP00281 2424
P36_ST00311 (^ 7810
P36_SP00282 1284 2441
P36_ST00312 1322 145 ya^lv4 8810888
P36_SP00283 2416
P36_ST00313 5.
P36_SP00284 1512 2422
P36_ST00314 1536 y^ia 81088
Illustration P36_CB1_SUB 184 TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P27_LM00001 354 1474
RightMargin P27_RM00001 1342 356
BottomMargin P27_BM00001 1514 1109
PrintSpace P27_PS00001 988
TextBlock P27_TB00001 758 204 44
TextLine P27_TL00001 774 47 172 32
String P27_ST00001 65 43 6 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P27_SP00001 817 71 21
P27_ST00002 838 41 24: 0.38 746
P27_SP00002 879 79
P27_ST00003 900 46 5
P27_TB00002 196 118 1312
P27_TL00002 370 202 73 284
P27_ST00004 39 30 ah 0.16 88
P27_SP00003 409 232 -38
P27_ST00005 371 329 72 31 shw 0.17 888
P27_SP00004 443 360 -71
P27_ST00006 372 464 49 22 sw
P27_ST00007 592 53 gw 0.36 48
P27_SP00005 425 619 -52
P27_ST00008 373 709 58 kw
P27_SP00006 431 739 -57
P27_ST00009 374 837 74 29 dzw 647
P27_TL00003 973 68
P27_ST00010 mw 0.33
P27_ST00011 1094 63 28 tsw 0.34 568
P27_TL00004 1219 93 157
P27_ST00012 80 ndw 0.37 828
P27_SP00007 452 1249 -79
P27_ST00013 1346 92 mbw 0.68 108
P27_TL00005 1482 57
P27_ST00014 nw 0.18
P27_TB00003 478 832 90
P27_TL00006 481 83
P27_ST00015 839 17 33 > 0.20 8
P27_SP00008 498 872 23
P27_ST00016 521 P27_TB00004 546 1098
P27_TL00007 551 1102 25 20
P27_ST00017 u 0.13
P27_TB00005 742 208 84
P27_TL00008 210 52
P27_ST00018 zw 0.27
P27_TB00006 334 102
P27_TL00009 757 338 75
P27_ST00019 nzw 0.25 777
P27_TB00007 744 462
P27_TL00010 465 50
P27_ST00020 rw 77
P27_TB00008 580 78 38
P27_TL00011 586
P27_ST00021 tw 76
P27_TB00009 716
P27_TL00012 759 719
P27_ST00022 0.29 85
P27_TB00010 842 36
P27_TL00013 847 54
P27_ST00023 pw
P27_TB00011 972 86
P27_TL00014 975
P27_ST00024 vw 0.14
P27_TB00012 1088
P27_TL00015 756 1093
P27_ST00025 hw 0.24
P27_TB00013 1214
P27_TL00016 1220 60
P27_ST00026 mh 0.30 67
P27_TB00014
P27_TL00017 1347
P27_ST00027 nh 0.19
P27_TB00015 740 1468
P27_TL00018 1473 42
P27_ST00028 zh 0.35
P27_TB00016 854 834 64
P27_TL00019 857 56 34
P27_ST00029 836 16 0.22 7
P27_SP00009 873 868
P27_ST00030 896 <
P27_TB00017 1116 100
P27_TL00020 1138 209 158
P27_ST00031 n
P27_SP00010 1159 240 -19
P27_ST00032 1140 ne
P27_TL00021 1136 18
P27_ST00033 z
P27_TL00022 1134 584 37
P27_ST00034 Z 0.26
P27_TL00023 1132 718
P27_ST00035 nz
P27_SP00011 1175 748 -41
P27_ST00036 846 §
P27_TL00024 1131 967 288
P27_ST00037 35 t§ 0.28
P27_SP00012 1165 1002 -33
P27_ST00038 tgw
P27_SP00013 1199 1129 -64
P27_ST00039 1135 1228 px 0.86 02
P27_TL00025
P27_ST00040 dya 0.74 700
P27_TL00026 1133 1475
P27_ST00041 tya 0.69 800
P27_TB00018 1230 822
P27_TL00027 1232 59
P27_ST00042 M
P27_TB00019 1298
P27_TL00028 1302 1101 24
P27_ST00043 0.15


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00032.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P32 PHYSICAL_IMG_NR 32 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P32_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P32_LM00001 34 2270
RightMargin P32_RM00001 1662 36
BottomMargin P32_BM00001 2310 313
PrintSpace P32_PS00001 1628
TextBlock P32_TB00001
TextLine P32_TL00001 74 114 1386 38
String P32_ST00001 127 7 18 CONTENT I WC 0.32 CC 6
SP P32_SP00001 81 145 163
P32_ST00002 244 58 31 Hu 0.25 77
P32_SP00002 302 21
P32_ST00003 323 116 30 mba 0.60 272
P32_SP00003 400 146 107
P32_ST00004 507 115 53 Ha 0.61 70
P32_SP00004 560 14
P32_ST00005 574 125 65 20 nzu 0.33 657
P32_SP00005 639 109
P32_ST00006 748 56 0.38 47
P32_SP00006 804 23
P32_ST00007 827 124 41 u 0.56 80
P32_SP00007 868 98
P32_ST00008 966 0.47 64
P32_SP00008 1019 24
P32_ST00009 1043 122 63 qga 0.39 844
P32_SP00009 1106 152
P32_ST00010 1120 11 29 i 4
P32_SP00010 1131 144 16
P32_ST00011 1147 123 0.41 83
P32_SP00011 1188 99
P32_ST00012 1287 Ho 0.65
P32_SP00012 1340
P32_ST00013 1363 97 37 mbge 0.50 3780
P32_TL00002 93 206 285 43
P32_ST00014 207 L.iv 0.20 8588
P32_SP00013 237 22
P32_ST00015 185 218 9 0.14 8
P32_SP00014 249
P32_ST00016 243 54 0.66 60
P32_SP00015 297
P32_ST00017 320 sha 0.54 670
P32_TL00003 89 296 1370
P32_ST00018 324 5 0.24
P32_SP00016 94 332
P32_ST00019 314 l>-M^i, 0.26 28781086
P32_SP00017 213 337
P32_ST00020 Haana 0.69 70070
P32_SP00018 358 327 15
P32_ST00021 373 298 35 kuuya 0.64 36700
P32_SP00019 487 333
P32_ST00022 501 299 SU 0.59 470
P32_SP00020 559 328 87
P32_ST00023 646 Hama 0.70 7040
P32_SP00021 753
P32_ST00024 768 103 dzako 57320
P32_SP00022 871
P32_ST00025 894 283 dzakatamire'pi 0.51 480650876717270
P32_SP00023 1177
P32_ST00026 1264 82 Hosi 0.58 8070
P32_SP00024 1346
P32_ST00027 1368 91 inoo- 0.83 07000
P32_TL00004 55 355 1405
P32_ST00028 92 45 Lrtk'^ 0.17 8778710
P32_SP00025 147
P32_ST00029 241 365 mberwa 250570
P32_SP00026 387 395 26
P32_ST00030 413 374 42 na 0.78
P32_SP00027 455
P32_ST00031 476 78 uose 0.46 8650
P32_SP00028 554 396 100
P32_ST00032 654 105 Huku 7868
P32_SP00029 759
P32_ST00033 785 367 129 dzaqgu 0.45 880808
P32_SP00030 914 402 27
P32_ST00034 941 366 96 dzine 67070
P32_SP00031 1037
P32_ST00035 1063 hosha; 0.68 044720
P32_SP00032 1178 28
P32_ST00036 1206 133 dzinofa 0.77 1700160
P32_SP00033 1339 25
P32_ST00037 1364 368 dzose 23880
P32_TL00005 426 1357
P32_ST00038 W.k,^ 0.21 878510
P32_SP00034 219 480
P32_ST00039 432 Hwai 0.48 7705
P32_SP00035 340 463
P32_ST00040 371 434 iyi 0.79 040
P32_SP00036 418
P32_ST00041 443 433 173 yaBatkwa 0.63 30810177
P32_SP00037 616
P32_ST00042 645 ne
P32_SP00038 687
P32_ST00043 709 citeyo 006005
P32_SP00039 816
P32_ST00044 839 ce 1.00 00
P32_SP00040 875
P32_ST00045 900 mhuka 07730
P32_SP00041 1027 464
P32_ST00046 1134 Hamba 70030
P32_SP00042 1263
P32_ST00047 1292 435 168 inofamba 02543665
P32_TL00006 494 1406 51
P32_ST00048 C>
P32_SP00043 79 520
P32_ST00049 111 506 39 uj^ 0.08 8810
P32_SP00044 141 545
P32_ST00050 149 508 12 o 0.13
P32_SP00045 160
P32_ST00051 242 500 330 kashoma-kashoma 708474007386030
P32_SP00046 572 532 86
P32_ST00052 658 Hasha 0.55 70870
P32_SP00047 769
P32_ST00053 783 502 dzake 76260
P32_SP00048 886 531
P32_ST00054 908 236 dzakanyanya 66060260570
P32_SP00049 1144 538 85
P32_ST00055 1229 Amai 7522
P32_SP00050 1325 533
P32_ST00056 1348 504 uanoti 0.73 805001
P32_TL00007 558 1403 57
P32_ST00057 585 j-
P32_SP00051 71 615 13
P32_ST00058 84 {.^^ 0.30 701010
P32_SP00052 161
P32_ST00059 584 \ 0.15
P32_SP00053 182 598 61
P32_ST00060 568 kuno 0.34 7863
P32_SP00054 335
P32_ST00061 364 576 134 mqana: 683510
P32_SP00055 498 605
P32_ST00062 523 226 Hombarume 0.74 700701700
P32_SP00056 749
P32_ST00063 835 569 95 Enda 0.53 1583
P32_SP00057 930 599
P32_ST00064 951 liako. 0.81 050500
P32_SP00058 1047
P32_ST00065 1092 251 Handiseuenze 800307080670
P32_SP00059 1343
P32_ST00066 1365 579 newe 6060
P32_TL00008 628
P32_ST00067 73 r_^ 0.11 8710
P32_SP00060 130 683
P32_ST00068 148 649 17 1
P32_SP00061 156 666
P32_ST00069 635 Huni 7864
P32_SP00062 665
P32_ST00070 637 dzapera: 0.85 06020200
P32_SP00063 513 672
P32_ST00071 540 tgaga 0.52 08680
P32_SP00064 633 673
P32_ST00072 dzimqe 075680
P32_SP00065 791 108
P32_ST00073 899 636 Houa 6080
P32_SP00066 994 667
P32_ST00074 1024 135 dzizere, 66543203
P32_SP00067 1159
P32_ST00075 1189 271 handiyambuke 607558004700
P32_TL00009 50 695 1409 49
P32_ST00076 l 0.31
P32_SP00068 735
P32_ST00077 706 h-
P32_SP00069 104 738 10
P32_ST00078 707 48 '^^^ 0101010
P32_SP00070 162 734
P32_ST00079 721 <.
P32_SP00071 184
P32_ST00080 200 705
P32_SP00072 217 744
P32_ST00081 702 Hongu. 806872
P32_SP00073 377 737
P32_ST00082 701 169 Hanjadzi 0.57 50785060
P32_SP00074 602 739
P32_ST00083 710 yaqgu 00808
P32_SP00075
P32_ST00084 773 703 iri 222
P32_SP00076 814 732
P32_ST00085 845 172 kumunda 0.67 0807032
P32_SP00077 1017 139
P32_ST00086 1156 181 Hauacisiri 2080436033
P32_SP00078 1337 733
P32_ST00087 1367 700 uerfu 0.40 80776
P32_TL00010 763 1411
P32_ST00088 110 ^*^'^*' 1071071074
P32_SP00079 794
P32_ST00089 153 Hedzino 7047360
P32_SP00080 799
P32_ST00090 411 770 mombo 50772
P32_SP00081 800
P32_ST00091 '^ 0.16 610
P32_SP00082 620 787
P32_ST00092 632 102 Hero! 80405
P32_SP00083
P32_ST00093 752 126 Herino 706370
P32_SP00084 878
P32_ST00094 893 771 biza 6073
P32_SP00085
P32_ST00095 1051 282 Haambondiziua 7608027753284
P32_SP00086 1333 801
P32_ST00096 1351 772 kwese 0.71 07070
P32_TL00011 985 1221
P32_ST00097 Je 0.98
P32_SP00087
P32_ST00098 305 996 se
P32_SP00088 339
P32_ST00099 424 987 Ji 05
P32_SP00089 458
P32_ST00100 483 995 62 0.72
P32_SP00090
P32_ST00101 630 33
P32_SP00091 663
P32_ST00102 686 988 ti 0.43
P32_SP00092 711
P32_ST00103 728 ka
P32_SP00093
P32_ST00104 854 Jo 0.75
P32_SP00094 896
P32_ST00105 918 jo
P32_SP00095 952 1022
P32_ST00106 1038 Ju 07
P32_SP00096 1083
P32_ST00107 ja
P32_SP00097 1138 1023
P32_ST00108 1237
P32_SP00098 1278
P32_ST00109 1300 997 67 nya 260
P32_SP00099
P32_ST00110 1388 998 u
P32_SP00100 1410 1018
P32_ST00111 1426 ra
P32_TL00012 59 1079 1132
P32_ST00112 1093 0.27
P32_SP00101 1108 176
P32_ST00113 .Je 575
P32_SP00102 1109
P32_ST00114 1080 ko
P32_SP00103 348 1110
P32_ST00115
P32_SP00104
P32_ST00116 to
P32_SP00105
P32_ST00117 618 0.82
P32_SP00106 652
P32_ST00118 675 1089
P32_SP00107
P32_ST00119 795
P32_SP00108
P32_ST00120 857 mbe
P32_SP00109 934
P32_ST00121 949 re
P32_SP00110 984
P32_ST00122 1070
P32_SP00111 1102
P32_ST00123 1126 1081 nda 0.37
P32_TL00013 1163 46
P32_ST00124 -"^ 7710
P32_SP00112 1202 117
P32_ST00125 1171 76 Jese 0070
P32_SP00113 317
P32_ST00126 1172 rabururuka 0.62 1107475800
P32_SP00114
P32_ST00127 623 Jitika: 0054520
P32_SP00115
P32_ST00128 764 tagika 348201
P32_SP00116 872 1209
P32_ST00129 957 154 Jembere 0006040
P32_SP00117 1111 1201
P32_ST00130 1133 rinononoka 4081808160
P32_SP00118
P32_ST00131 1362 kupi- 57104
P32_TL00014 1226
P32_ST00132 i*^*^^* 8710710107
P32_SP00119 1284
P32_ST00133 1239 0.76
P32_SP00120 308 1268
P32_ST00134 322 1247 mu 68
P32_SP00121 380
P32_ST00135 1235 Jaqga 81885
P32_SP00122 1275
P32_ST00136 592 1238 Jira 0.86 0022
P32_SP00123 662
P32_ST00137 676 Jena 7080
P32_SP00124 1274
P32_ST00138 766 170 rakadura, 666067663
P32_SP00125 936 1273
P32_ST00139 1241 teqga 00840
P32_SP00126 1050
P32_ST00140 1065 1234 d'ema 27200
P32_SP00127 1165
P32_ST00141 1258 140 Joqgwe 108860
P32_SP00128 1398
P32_ST00142 1419 ri- 0.94 001
P32_TL00015 1305 1220
P32_ST00143 1307 240 nokukuridza, 605807300320
P32_SP00129 1342
P32_ST00144 510 1315 zuua 0.42 6880
P32_SP00130 593 1336
P32_ST00145 614 risati 636043
P32_SP00131
P32_ST00146 725 raBuaa 738600
P32_SP00132
P32_ST00147 961 1306 Ibvai 04704
P32_SP00133 1053
P32_ST00148 1075 pajinda: 40705040
P32_SP00134 1222
P32_ST00149 1246 pane 6180
P32_SP00135 1329
P32_ST00150 112 nyoka 86666
P32_TL00016 1366 1295
P32_ST00151 1389 £
P32_SP00136 1420 88
P32_ST00152 166 52 0.12
P32_SP00137 178 1418 66
P32_ST00153 1374 106 zhinji 754856
P32_SP00138 350
P32_ST00154 437 1373 Hari
P32_SP00139 518 1404
P32_ST00155 535 561
P32_SP00140 582
P32_ST00156 595 138 inojuja, 37048400
P32_SP00141
P32_ST00157 750 143 ndipeuo 2613080
P32_SP00142 1407
P32_ST00158 909 imqe 0880
P32_SP00143 1001 1416
P32_ST00159 1086 Joto 0053
P32_SP00144
P32_ST00160 179 rakatyoka 775030000
P32_TL00017 1590
P32_ST00161 1618 .
P32_SP00145 1623
P32_ST00162 90 1613 ..
P32_SP00146 131
P32_ST00163 247 1593 Ka
P32_SP00147
P32_ST00164 319
P32_SP00148 362
P32_ST00165 383 1595 ta 08
P32_SP00149 415
P32_ST00166 511 1591
P32_SP00150 1622
P32_ST00167 1601 ma
P32_SP00151
P32_ST00168 736
P32_SP00152 786 1621
P32_ST00169 807
P32_SP00153 884
P32_ST00170 906
P32_SP00154 916 1620
P32_ST00171 939 1600 0.29
P32_SP00155 974 101
P32_ST00172
P32_SP00156 1124
P32_ST00173 1145 1598 mqe
P32_SP00157 1225 1627
P32_ST00174 1326 72
P32_SP00158 1376
P32_ST00175 1397 1592 756
P32_TL00018 1655 1379
P32_ST00176 19
P32_SP00159 1674
P32_ST00177 1660 ^ 0.00
P32_SP00160 113
P32_ST00178 1683
P32_SP00161 1714
P32_ST00179 1692 253
P32_SP00162 1720
P32_ST00180 472 1682
P32_SP00163 522 1713
P32_ST00181 536 1691 nyu
P32_SP00164 607 1719
P32_ST00182 624
P32_SP00165 1712
P32_ST00183 751 1681
P32_SP00166 1711
P32_ST00184 818 1689 0.35 882
P32_SP00167 881 1718
P32_ST00185
P32_SP00168 1016
P32_ST00186 1033
P32_SP00169 1095
P32_ST00187 1690 75 nwa 478
P32_SP00170 1185
P32_ST00188 1270 1680
P32_SP00171 1320
P32_ST00189 1335 sho
P32_SP00172 1394
P32_ST00190
P32_TL00019 1413
P32_ST00191 150 sLtArvitz^ 78880887510
P32_SP00173 1750 -121
P32_ST00192 1767 c*it 8788
P32_SP00174 1797
P32_ST00193 248 1775
P32_SP00175 1805
P32_ST00194 1783 864
P32_SP00176 385 1812
P32_ST00195 406 ni 041
P32_SP00177 461 1804
P32_ST00196 562 1773 Ku
P32_SP00178 1803
P32_ST00197 640 1770 d'a 066
P32_SP00179 685
P32_ST00198 1772 Ko 0.90
P32_SP00180 836 1802
P32_ST00199 580
P32_SP00181
P32_ST00200 1041
P32_SP00182 1096
P32_ST00201 1119 ku
P32_SP00183 1164
P32_ST00202 1776 tu
P32_SP00184 1224
P32_ST00203
P32_SP00185
P32_ST00204 1402 1782 nze 278
P32_TL00020 1863
P32_ST00205 1867 209 Cv*.^uvv4 P32_SP00186 303 1901
P32_ST00206 326 1866 pi 120
P32_SP00187 379 1903
P32_ST00207 1864 0.36
P32_SP00188 541 1895
P32_ST00208 564 1874 zo
P32_SP00189 601 1894
P32_ST00209 1865
P32_SP00190 648
P32_ST00210 757
P32_SP00191 811
P32_ST00211 834 0.84 03
P32_SP00192 858 1893
P32_ST00212 963 0.96
P32_SP00193 1014
P32_ST00213 1036 tsi 080
P32_SP00194 1076
P32_ST00214 1100 1873 m
P32_SP00195 1135
P32_ST00215 0.22
P32_SP00196 1289
P32_ST00216 1312 nza 070
P32_SP00197 1372
P32_ST00217 rwo 866
P32_TL00021 1955
P32_ST00218 1957 "
P32_SP00198 1965
P32_ST00219 1982 ,
P32_SP00199 1996
P32_ST00220 1983
P32_SP00200
P32_ST00221 3
P32_SP00201 165 1989
P32_ST00222 199 1980
P32_SP00202 205 1990 44
P32_ST00223 1959
P32_SP00203 304
P32_ST00224 1967 643
P32_SP00204 393 1995
P32_ST00225 409 1966 qgo 870
P32_SP00205 473
P32_ST00226 485
P32_SP00206 525 1988
P32_ST00227 611 1956 Kwi
P32_SP00207 1986
P32_ST00228 dza
P32_SP00208
P32_ST00229
P32_SP00209 1985
P32_ST00230 931 1964
P32_SP00210 972
P32_ST00231 085
P32_TL00022 2042
P32_ST00232 2056 Mvr*. 0.19 88876
P32_SP00211 2080
P32_ST00233 250 2049 Kwirai 382772
P32_SP00212 2081
P32_ST00234 403 2057
P32_SP00213 2079
P32_ST00235 491 gomo, 72585
P32_SP00214 597 2084
P32_ST00236 626
P32_SP00215 659 2077
P32_ST00237 664 uteme 0.44 85660
P32_SP00216 774
P32_ST00238 802 2046 mbariro 4757256
P32_SP00217 945
P32_ST00239 1057 Kud'a 38664
P32_SP00218 2076
P32_ST00240 1186 277 acakusheuedzai 40168756848700
P32_TL00023 2102 1381
P32_ST00241 '^'^'^^ 71071071010
P32_SP00219 2130
P32_ST00242 2117 Kwete. 082700
P32_SP00220 376 2148
P32_ST00243 431 2112 Hatid'aro 766216646
P32_SP00221 2146
P32_ST00244 2113 284 Kuuakokorodza 3786645257483
P32_SP00222 993 2144
P32_ST00245 1021 187 kwakatora 575405677
P32_SP00223 1208 2143
P32_ST00246 1240 2121 qguua 87783
P32_SP00224 2150
P32_ST00247 1375 huru 7767
P32_TL00024 2177 1214
P32_ST00248 2183 734565
P32_SP00225 353 2219
P32_ST00249 378 kwa^o 064100
P32_SP00226 493
P32_ST00250 594 2180 230 Kunyaqgoua 1810587185
P32_SP00227 824 2217
P32_ST00251 ari 0.80 060
P32_SP00228 892 2210
P32_ST00252 913 mud'iki, 68065050
P32_SP00229 1061 2215
P32_ST00253 2188 ane 544
P32_SP00230 2209
P32_ST00254 1167 2179 njere 08080
P32_SP00231 1259 2214
P32_ST00255 1345 119 Kuseri 388053


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00055.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P55 PHYSICAL_IMG_NR 55 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P55_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P55_LM00001 120 2300
RightMargin P55_RM00001 1582 116
BottomMargin P55_BM00001 2342 281
PrintSpace P55_PS00001 1462
TextBlock P55_TB00001 138 310 82 202
TextLine P55_TL00001 160 327 80
String P55_ST00001 CONTENT h WC 0.12 CC 8
P55_TL00002 153 440 25 67
P55_ST00002 b 0.13
P55_TB00002 166 1416 960
P55_TL00003 264 135 782 61
P55_ST00003 144 198 47 K^wlwi,rV 0.15 87108888588
SP P55_SP00001 462 191 46
P55_ST00004 508 150 95 Or,"^ 887710
P55_SP00002 603 175 20
P55_ST00005 623 143 30 32 ¦^ 0.00 1010
P55_SP00003 653 27
P55_ST00006 680 56 39 t^ 0.07 810
P55_SP00004 736 174
P55_ST00007 874 169 43 19 _; 0.35 48
P55_SP00005 917 188 22
P55_ST00008 939 52' 0.42 277
P55_SP00006 985 196 16
P55_ST00009 1001 184 45 4 ^ 10
P55_TL00004 263 212 900
P55_ST00010 ^**^o.. 107710877
P55_SP00007 447 279
P55_ST00011 472 267 12 0.24 7
P55_SP00008 482
P55_ST00012 524 218 70 *!1. 0.29 7883
P55_SP00009 594 155
P55_ST00013 749 231 iS' 0.20 886
P55_SP00010 270 57
P55_ST00014 867 230 296 41 Rucembere. 0.64 8721060260
P55_TL00005 220 333 1345 49
P55_ST00015 354 28 ^.j^4 0.18 1038108
P55_SP00011 302 382 128
P55_ST00016 430 31 I. 0.34
P55_SP00012 460 364 44
P55_ST00017 504 334 37 Rimqe 0.41 67780
P55_SP00013 624 371
P55_ST00018 646 343 83 21 zuua 6788
P55_SP00014 729
P55_ST00019 751 335 210 35 mukomana, 0.56 660773070
P55_SP00015 961 370 23
P55_ST00020 984 336 117 anonzi 0.73 230073
P55_SP00016 1101
P55_ST00021 1132 195 36 Cimwauro, 0.67 445606002
P55_SP00017 1327
P55_ST00022 1358 207 wakaramba 0.49 607066288
P55_TL00006 216 375 1348
P55_ST00023 53 _H- 0.23 7876
P55_SP00018 269 424
P55_ST00024 399 26 1^' 8105
P55_SP00019 307 415 38
P55_ST00025 345 384 kimdovima 708608617
P55_SP00020 552
P55_ST00026 578 395 na 0.57
P55_SP00021 621 29
P55_ST00027 650 393 uamqe 0.65 80080
P55_SP00022 770 422
P55_ST00028 807 386 33 ¦uakomana. 0.47 10803078770
P55_SP00023 998 419 58
P55_ST00029 1056 385 Wakaenda 0.69 70000880
P55_SP00024 1244 416
P55_ST00030 1280 59 oga 0.78 006
P55_SP00025 1339
P55_ST00031 1367 396 mu 0.46
P55_SP00026 1426
P55_ST00032 1455 109 gomo. 07607
P55_TL00007 436 1157
P55_ST00033 454 129 ^^^.,^,¦^n. 0.14 71010771071010105
P55_SP00027 298 483
P55_ST00034 346 115 Imbga 0.66 47300
P55_SP00028 461 471 15
P55_ST00035 476 437 102 dzake 0.75 55000
P55_SP00029 466
P55_ST00036 204 dzakapinda 3000050606
P55_SP00030 798
P55_ST00037 813 446 0.33
P55_SP00031 871 18
P55_ST00038 889 Bako 0.55 8350
P55_SP00032 971
P55_ST00039 986 211 kundoruma 0.45 088576850
P55_SP00033 1197 467 14
P55_ST00040 1211 438 mbira. 573770
P55_TL00008 489 1395
P55_ST00041 515 jy,,. 0.21 88677
P55_SP00034 225 537
P55_ST00042 240 13 ' 0.38
P55_SP00035 256 521 17
P55_ST00043 273 '¦> 7108
P55_SP00036 308 517
P55_ST00044 428 495 2. 0.60
P55_SP00037 457 526
P55_ST00045 503 60 40 I^e 0.61 1100
P55_SP00038 563 535
P55_ST00046 497 ndo 870
P55_SP00039 645 525
P55_ST00047 660 496 kupindauo, 0874685822
P55_SP00040 862 532
P55_ST00048 877 asi 0.51
P55_SP00041 924
P55_ST00049 157 wakaona 0.71 8400052
P55_SP00042 1096
P55_ST00050 1110 71 hari 0.68 5070
P55_SP00043 1181
P55_ST00051 1196 98 irimo 46470
P55_SP00044 1294
P55_ST00052 1317 494 247 yakakwid'iBi- 0.58 3020555476805
P55_TL00009 543 1218
P55_ST00053 556 78 rwa. 0.25 6877
P55_SP00045 421 576
P55_ST00054 463 545 84 ino 0.40 8581
P55_SP00046 547 582
P55_ST00055 562 wafunura 0.44 70388744
P55_SP00047 737
P55_ST00056 765 34 hari, 0.50 88601
P55_SP00048 847 581
P55_ST00057 875 197 mukaBuda 0.53 28408760
P55_SP00049 1072
P55_ST00058 1099 rucembere 780054050
P55_SP00050 1290 577
P55_ST00059 1319 557 87 runo 0.31 5858
P55_SP00051 1406
P55_ST00060 1432 548 mhuno 66800
P55_TL00010 344 593 1217
P55_ST00061 222 ndefundefu, 77048840184
P55_SP00052 566 632
P55_ST00062 595 597 275 rukacinamatira 88520068616077
P55_SP00053 627
P55_ST00063 880 598 'ku 0.28 677
P55_SP00054 938 626
P55_ST00064 968 606 136 musana 482080
P55_SP00055 1104
P55_ST00065 1126 127 kwake, 0.82 080002
P55_SP00056 1253
P55_ST00066 1276 161 ruciimba 0.74 65000422
P55_SP00057 1437
P55_ST00067 1452 599 ruciti, 7601227
P55_TL00011 643 1314
P55_ST00068 644 9 0.06 108
P55_SP00058 278 685 66
P55_ST00069 170 "Kuwana 0.43 2777076
P55_SP00059 514
P55_ST00070 529 649 118 vigere, 10888604
P55_SP00060 647 684
P55_ST00071 663 248 ukafud'ugura, 8077507407330
P55_SP00061 911 683
P55_ST00072 927 193 ndiBereke; 5707070060
P55_SP00062 1120 682 24
P55_ST00073 1144 141 kuwana 088002
P55_SP00063 1285 678
P55_ST00074 1303 0.80 10000300
P55_SP00064 1421
P55_ST00075 1440 121 ukafu- 801064
P55_TL00012 341 696 1222 99
P55_ST00076 d'ugura". 277087230
P55_SP00065 502 734 -76
P55_ST00077 426 757 3.
P55_SP00066 455 789
P55_ST00078 500 759 190 Akacienda 732002860
P55_SP00067 690 788
P55_ST00079 702 758 kumusha 3877783
P55_SP00068 868
P55_ST00080 878 755 akarfaro. 170771410
P55_SP00069 1033
P55_ST00081 1078 756 8067
P55_SP00070 1162 794
P55_ST00082 1175 767 wa
P55_SP00071 1224
P55_ST00083 1236 74 gika 0.54 8540
P55_SP00072 1310 795 11
P55_ST00084 1321 119 kunze, 0.72 074400
P55_SP00073 793
P55_ST00085 760 111 padyo 0.48 80547
P55_TL00013 342 806 1220
P55_ST00086 819 p 0.92
P55_SP00074 845
P55_ST00087 400 musha 28470
P55_SP00075 518 839
P55_ST00088 533 103 wake, 70001
P55_SP00076 636 844
P55_ST00089 652 08
P55_SP00077 710 838
P55_ST00090 725 809 0.37 77880
P55_SP00078 853
P55_ST00091 882 818 yo 72
P55_SP00079 925 846
P55_ST00092 954 mucembere 470070060
P55_SP00080 1165
P55_ST00093 1193 mukaBud'a 086188032
P55_SP00081 1389
P55_ST00094 1417 145 mombe, 600707
P55_TL00014 860 1219
P55_ST00095 861 146 mbudzi, 3784830
P55_SP00082 488 895
P55_ST00096 hwai, 88060
P55_SP00083 601
P55_ST00097 617 huku 0.26 6868
P55_SP00084 712
P55_ST00098 727 869 no 50
P55_SP00085 771 890
P55_ST00099 786 mukadzi, 0.62 48705400
P55_SP00086 952
P55_ST00100 976 96 dzose 0.52 64840
P55_SP00087
P55_ST00101 1094 pfuma. 788007
P55_SP00088 896
P55_ST00102 1264 Wakapfuma 710167760
P55_SP00089 1484
P55_ST00103 1513 ^i- 1002
P55_TL00015 340
P55_ST00104 912 kuru, 48450
P55_SP00090 439 946
P55_ST00105 nokuti 601807
P55_SP00091 573 941
P55_ST00106 589 105 waiua 60681
P55_SP00092 694 940
P55_ST00107 708 murombe 0860080
P55_SP00093
P55_ST00108 kwajo. 380807
P55_TL00016 469 464
P55_ST00109 962 75 Ndo 772
P55_SP00094 544 991
P55_ST00110 560 pakafira 05800000
P55_SP00095 705
P55_ST00111 720 970 sa 62
P55_SP00096 754
P55_ST00112 769 164 ruqgano. 77802887
P55_TB00003 1084 1458 1258
P55_TL00017 189 1116
P55_ST00113 1117 i^
P55_SP00097 1153 54
P55_ST00114 1124 I
P55_SP00098
P55_ST00115 323 1137 0.22
P55_SP00099 337 1147
P55_ST00116 1135 j
P55_SP00100
P55_ST00117 398 '^ 0.11
P55_SP00101 125
P55_ST00118 1109 63 ^9' 0.17 1086
P55_SP00102 1146
P55_ST00119 717 1098 224 Ruijgano 88768485
P55_SP00103 1145
P55_ST00120 1108 92 rwe 654
P55_SP00104 1052 1136
P55_ST00121 1079 226 Sliumba. 74761007
P55_TL00018 154 1200 1391
P55_ST00122 {^fc.^i* 61077771087
P55_SP00105 320 107
P55_ST00123 427 1202 1. 1.00 00
P55_SP00106 1232
P55_ST00124 Ndokuqge 77007820
P55_SP00107 689 1239
P55_ST00125 1203 69 uari 8077
P55_SP00108 774
P55_ST00126 uakomana 0.59 80808070
P55_SP00109 973
P55_ST00127 93 uana, 85800
P55_SP00110 1237
P55_ST00128 1095 183 uacifamba 0.76 840115000
P55_SP00111 1278 1233
P55_ST00129 1293 94 ^auo, 100807
P55_SP00112 1387 1240
P55_ST00130 1399 304
P55_SP00113 1445
P55_ST00131 1461 uaka 8434 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT uakati,.,
P55_TL00019 1250 1414
P55_ST00132 1262 ti,., 0.32 108707 HypPart2
P55_SP00114 192 1299
P55_ST00133 1257 ^..-ki 1077788
P55_SP00115 282
P55_ST00134 1263 qga
P55_SP00116 405 1291
P55_ST00135 434 1254 uaine 81470
P55_SP00117 530 1284
P55_ST00136 551 mbira 08330
P55_SP00118 658 1283
P55_ST00137 dzauo. 020810
P55_SP00119 791
P55_ST00138 835 239 IDakasaqgana 880404080301
P55_SP00120 1074
P55_ST00139
P55_SP00121 1138
P55_ST00140 1159 kacembere 101000040
P55_SP00122 1352
P55_ST00141 1374 186 kacifamba 200370006
P55_TL00020 1355
P55_ST00142 1300 6 '
P55_SP00123 131
P55_ST00143 1306 ^ako. 100300
P55_SP00124 1342
P55_ST00144 479 1304 201 Kacembere 500026080
P55_SP00125 1334
P55_ST00145 695 kakauaudza 0002818632
P55_SP00126 906
P55_ST00146 928 1305 kuti: 47500
P55_SP00127 1015
P55_ST00147 1040 "Regai 740000
P55_SP00128 1160 1340
P55_ST00148 1182 134 kuenda 280670
P55_SP00129 1316
P55_ST00149 1336 1313 ne
P55_SP00130 1379
P55_ST00150 1401 91 nzira 54044
P55_SP00131 1492 1335
P55_ST00151 1514 0.30
P55_TL00021 1353
P55_ST00152 158 kud'unu, 07267780
P55_SP00132 498 1390
P55_ST00153 513 1356 ina
P55_SP00133 569 1385
P55_ST00154 583 110 uashe, 802502
P55_SP00134 693
P55_ST00155 709 endai 0.70 06701
P55_SP00135 804 1384
P55_ST00156 820 1364 neyo 6030
P55_SP00136 907
P55_ST00157 922 1354 173 mugaqa". 68008000
P55_SP00137
P55_ST00158 1140 0.84 600000070
P55_SP00138 1341
P55_ST00159 ^ino, 103400
P55_SP00139 1443 1392
P55_ST00160 1459 kaka- 0.90 00202
P55_TL00022 338 1407
P55_ST00161 85 enda 0840
P55_SP00140 423 1436
P55_ST00162
P55_TL00023 1465
P55_ST00163
P55_SP00141 452 1495
P55_ST00164 Asi 750
P55_SP00142 1496
P55_ST00165 1466 uakomana-uo 84700070080
P55_SP00143 812
P55_ST00166 uakaitirana 0.77 80004410320
P55_SP00144 1036
P55_ST00167 1064 mhanda. 4700600
P55_SP00145
P55_ST00168 139 Mumqe 58080
P55_SP00146 1402 1502
P55_ST00169 1424 wakati: 6404600
P55_TL00024 1510 1216
P55_ST00170 1511 177 "Atiendei 070208500
P55_SP00147 519 1546
P55_ST00171 534 1525 0.81 5020
P55_SP00148 1552
P55_ST00172 1515 0.79 08008000
P55_SP00149
P55_ST00173 854 1512 133 IDamqe 880780
P55_SP00150 987
P55_ST00174 1518 uatatu 812046
P55_SP00151 1112 1545
P55_ST00175 1127 1516 122 uakati: 8080140
P55_SP00152 1249
P55_ST00176 1274 "Atiregei 077240002
P55_SP00153 1551
P55_ST00177 1463 kute- 08003
P55_TL00025 339 1563
P55_ST00178 1576 rera 6022
P55_SP00154 411 1597
P55_ST00179 425 1567 206 kacembere; 6010071700
P55_SP00155 631 1601
P55_ST00180 112 tiende 230860
P55_SP00156 1596
P55_ST00181 773 1575 88 3050
P55_SP00157 1603
P55_ST00182 876 mud'unu". 570782800
P55_TL00026 1622
P55_ST00183 1625
P55_SP00158 453 1657
P55_ST00184 1624 8080
P55_SP00159 1662
P55_ST00185 1626 uakaenda 83300750
P55_SP00160 766 1655
P55_ST00186 777 1634 8040
P55_SP00161 864
P55_ST00187 879 172 mud'unu; 78707360
P55_SP00162 1051 1660
P55_ST00188 1067 uakagika 0.63 80008560
P55_SP00163 1227 1663
P55_ST00189 1241 1635 148 pauzuru 5086838
P55_SP00164
P55_ST00190 1623 156 ped'unu; 00268053
P55_TL00027 1671
P55_ST00191 1678 147 uakaona 8040050
P55_SP00165 487 1707
P55_ST00192 512 1677 padzizere 745766040
P55_SP00166 681 1713
P55_ST00193 1676 shumba. 5870700
P55_SP00167 859 1706
P55_ST00194 904 140 38380
P55_SP00168 1044
P55_ST00195 7070400
P55_SP00169 1205
P55_ST00196 1229 113 "Onai, 048020
P55_SP00170 1712
P55_ST00197 1365 uakomana. 800000620
P55_TL00028 1726 1204
P55_ST00198 1728 Iqga! 48060
P55_SP00171 433 1765
P55_ST00199 1727 Ndambokuudzai 7503806885205
P55_SP00172 762 1757
P55_ST00200 787 38730
P55_SP00173 1756
P55_ST00201 901 Atiregei 75340002
P55_SP00174 1047 1763
P55_ST00202 1073 270040
P55_SP00175 1206
P55_ST00203 1231 1737
P55_SP00176 1273
P55_ST00204 0.89 00130
P55_SP00177
P55_ST00205
P55_SP00178 1457 1764
P55_ST00206 1483
P55_TL00029 1776
P55_ST00207 130 d'unu". 6685800
P55_SP00179 1809 -47
P55_ST00208 420 1837 4. 0.27 86
P55_SP00180 1867
P55_ST00209 Shumba 788440
P55_SP00181 648 1868
P55_ST00210 dzakafara 760206070
P55_SP00182 836
P55_ST00211 850 kwajo 67080
P55_SP00183 966 1874
P55_ST00212 982 123 dziciti: 55004060
P55_SP00184 1105
P55_ST00213 1130 1832 200 "Tauiqgwa 000848480
P55_SP00185 1330
P55_ST00214 1344 1839 ne^ 3010
P55_SP00186 1394
P55_ST00215 1405 152 nyama". 7331000
P55_TL00030 149 1877 1410
P55_ST00216 97 jfeiAv*- 87718877
P55_SP00187 246 1936
P55_ST00217 1889 Imqe 0070
P55_SP00188 441 1925
P55_ST00218 456 1888 shumba 788780
P55_SP00189 1919
P55_ST00219 610 yakaqga 4080801
P55_SP00190
P55_ST00220 776 76 yafa 1260
P55_SP00191 852 1924
P55_ST00221 866 1897
P55_SP00192 909 1917
P55_ST00222 nzara 65050
P55_SP00193 1021 1918
P55_ST00223 1035 126 kwa^o, 0701000
P55_SP00194 1161
P55_ST00224 1176 124 yakati: 5062350
P55_SP00195
P55_ST00225 1324 1882 "Atidyei 05606402
P55_SP00196 1480
P55_ST00226 1504 ua- 842
P55_TL00031 1933 1422 52
P55_ST00227 1954 d
P55_SP00197 1985
P55_ST00228 187 1969 ' 107710
P55_SP00198 1983
P55_ST00229 1940 132 'i>-(.^'^ 788787710710
P55_SP00199
P55_ST00230 1938 90 aua". 88000
P55_SP00200
P55_ST00231 142 Dzimqe 760080
P55_SP00201 745 1975
P55_ST00232 dzakaramba, 65070504000
P55_SP00202 1006 1973
P55_ST00233 1043 dzakati: 67230500
P55_SP00203 1184 1968
P55_ST00234 1223 "Tiridzirei 00245743707
P55_SP00204 1415
P55_ST00235 1451 1939 40177
P55_TL00032 1989 162
P55_ST00236 dzenyu". 73066800
P55_TL00033 232 2041 1325 51
P55_ST00237 ''J*' 71876
P55_SP00205 284 2092 137
P55_ST00238 2047 5.
P55_SP00206 450 2079
P55_ST00239 2045 IDakomana 880717070
P55_SP00207 2078
P55_ST00240 721 2049 258 uakabvunzana 800056870060
P55_SP00208 979
P55_ST00241 1007 2048 rumbo 47000
P55_SP00209 1125
P55_ST00242 2057 rwo 480
P55_SP00210 1226
P55_ST00243 kuridza, 36225402
P55_SP00211 1409 2084
P55_ST00244 1446 uaciti: 8004761
P55_TL00034 2094 1372
P55_ST00245 ¦v 71078
P55_SP00212 243 2114
P55_ST00246 257 "Ndikuudzeyi 065068865064
P55_SP00213 602 2136
P55_ST00247 619 2107 ^arewa 0.39 1078073
P55_SP00214
P55_ST00248 2098 na'mbuya; 804788100
P55_SP00215 956 2135
P55_ST00249 980 ^anzi 100760
P55_SP00216
P55_ST00250 na'mbuya: 206538500
P55_SP00217
P55_ST00251 1309 Nzira 58550
P55_SP00218 1408 2128
P55_ST00252 1429 2099 nde 600
P55_SP00219 2129
P55_ST00253 1517 2108 ye
P55_TL00035 2147 1413
P55_ST00254 2156 Ci*^tvA 88610888
P55_SP00220 2192
P55_ST00255 2149 Bani, 80502
P55_SP00221 2185
P55_ST00256 443 2159
P55_SP00222 2186
P55_ST00257 501 mud'unu 4615858
P55_SP00223 661 2179
P55_ST00258 676 2150 070
P55_SP00224 732
P55_ST00259 753 uashe. 806503
P55_SP00225
P55_ST00260 2148 Rouera 708060
P55_SP00226
P55_ST00261 1054 214 matumbare, 4048000400
P55_SP00227 1268 2184
P55_ST00262 fekure; 6065300
P55_SP00228
P55_ST00263 2158 rouera 538035
P55_TL00036 163 2188
P55_ST00264 jrfLvi 7878888
P55_SP00229 268 2248
P55_ST00265 2200 215 7048770404
P55_SP00230 550 2235
P55_ST00266 564 2199 fekure". 70878000
P55_TL00037 2257
P55_ST00267 2258 6.
P55_SP00231 451 2289
P55_ST00268 8050
P55_SP00232 579 2295
P55_ST00269 2259 878470
P55_SP00233 735
P55_ST00270 dzakatamba, 46030408800
P55_SP00234 2293
P55_ST00271 988 dzicienda 243030660
P55_SP00235 1158 2288
P55_ST00272 1172 180 kurekure; 375068700
P55_SP00236
P55_ST00273 1369 77 ^ino 10360
P55_SP00237
P55_ST00274 uako 8030
P55_TL00038
P55_ST00275 2310 mana-uo 6070080
P55_SP00238 491 2331
P55_ST00276 505 2301 265 uaka-fano-tiza, 802007070336702
P55_SP00239 2336
P55_ST00277 205 uakamanya 800850760
P55_SP00240 2337
P55_ST00278 1004 kwa^o 760104
P55_SP00241 1121
P55_ST00279 1143 kwa^o. 4801000
P55_SP00242 1269
P55_ST00280 768570
P55_SP00243 2330
P55_ST00281 dza- 7502
Illustration P55_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00048.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P48 PHYSICAL_IMG_NR 48 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P48_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P48_LM00001 102 2291
RightMargin P48_RM00001 1596
BottomMargin P48_BM00001 2333 290
PrintSpace P48_PS00001 1494
TextBlock P48_TB00001 1352 246 128 54
TextLine P48_TL00001 1367 269 96 27
String P48_ST00001 CONTENT S**\V-Vt WC 0.18 CC 8778887788
P48_TB00002 1346 604 202 114
P48_TB00003 1354 846 204 26
P48_TL00002 1369 849 172 18
P48_ST00002 851 8 13 : 0.15
SP P48_SP00001 1377 864 16
P48_ST00003 1393 97 4.rV^VN 0.17 8578810888
P48_SP00002 1490 867 12
P48_ST00004 1502 852 39 15 E-V 0.19 878
P48_TB00004 2192
P48_TL00003 632 32
P48_ST00005 66 45 5 1.00
P48_SP00003 677 71 21
P48_ST00006 698 41 0.35 84
P48_SP00004 739 80 22
P48_ST00007 761 67 43 4
P48_TL00004 108 112 1219
P48_ST00008 119 148 29 uakaona 0.64 8010581
P48_SP00005 256 24
P48_ST00009 280 118 160 30 cembere. 0.70 60480300
P48_SP00006 440
P48_ST00010 485 61 36 Iyo 0.59 038
P48_SP00007 546 154
P48_ST00011 576 265 yakauabvunza, 0.57 5003810772684
P48_SP00008 841 23
P48_ST00012 79 35 iciti, 0.61 704380
P48_SP00009 943 153
P48_ST00013 967 95 "Ciyi 0.48 07754
P48_SP00010 1062 20
P48_ST00014 1082 117 245 cirikumusana 0.54 006408786076
P48_TL00005 109 163 870
P48_ST00015 169 185 37 kwaqgu" 0.43 68087860
P48_SP00011 294 206
P48_ST00016 318 168 140 38 Mumqe 0.55 08580
P48_SP00012 458 14
P48_ST00017 472 174 musikana 0.62 07307083
P48_SP00013 646 199
P48_ST00018 660 130 wakati, 6827712
P48_SP00014 790
P48_ST00019 814 165 "Mbare". 0.77 02805002
P48_TL00006 192 223 1120
P48_ST00020 227 3. 0.72 50
P48_SP00015 221 259
P48_ST00021 266 83 ^ino 10080
P48_SP00016 349
P48_ST00022 365 229 85 kana 0.92 1010
P48_SP00017 450 258
P48_ST00023 464 236 121 uamqe 0.67 80070
P48_SP00018 585
P48_ST00024 600 157 34 uakaona, 0.76 80300600
P48_SP00019 757 263
P48_ST00025 773 228 120 uakati, 0.80 8000400
P48_SP00020 893 25
P48_ST00026 918 77 "Isu 0.63 0077
P48_SP00021 995
P48_ST00027 1011 156 tinoenda 0.73 00700670
P48_SP00022 1167
P48_ST00028 1182 46 ku 07
P48_SP00023 1228 257
P48_ST00029 1253 237 59 mu 0.58 08 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musha".
P48_TL00007 278 1220
P48_ST00030 279 89 sha". 0.78 55000 HypPart2
P48_SP00024 198 309
P48_ST00031 243 07780
P48_SP00025 383 316
P48_ST00032 398 207 wakaramba 700020061
P48_SP00026 605
P48_ST00033 620 134 kuenda 0.60 080870
P48_SP00027 754 308
P48_ST00034 767 287 94 nauo. 0.66 80800
P48_SP00028 861
P48_ST00035 906 31 Kana 0.81 5100
P48_SP00029 1000
P48_ST00036 1013 akasara, 0.89 00320002
P48_SP00030 1153 314
P48_ST00037 1174 288 155 murume 0.56 087801
P48_TL00008 319 1364
P48_ST00038 339 uya 0.74 700
P48_SP00031 175 366
P48_ST00039 190 330 173 wakauya; 60005500
P48_SP00032 363
P48_ST00040 379 159 mushure 0763450
P48_SP00033 538 360
P48_ST00041 554 ^ipere. 10268300
P48_SP00034 674 367
P48_ST00042 719 329 Musikana 16700070
P48_SP00035 894
P48_ST00043 908 215 waka^iseka, 507010030600
P48_SP00036 1123
P48_ST00044 1139 aciti, 0.82 002502
P48_SP00037 1224
P48_ST00045 1249 325 "I^o 00106
P48_SP00038 1328
P48_ST00046 1382 91 'Y^*" 781067
P48_TL00009 371 1391 47
P48_ST00047 381 101 ndijo 47080
P48_SP00039 210 417
P48_ST00048 226 88 ^iyi 100400
P48_SP00040 418
P48_ST00049 338 380 Tarira 085000
P48_SP00041 410
P48_ST00050 178 maziromo 0.69 40508060
P48_SP00042 642
P48_ST00051 656 388 73 a:jo; 0.52 08870
P48_SP00043 729
P48_ST00052 745 ndiwo 64250
P48_SP00044 857 411
P48_ST00053 872 382 anopanda 07033042
P48_SP00045 1044
P48_ST00054 1058 142 uanhu". 0.51 8508840
P48_SP00046 1200 170
P48_ST00055 1370 ^ft^^.*o^ 0.16 87710777810
P48_TL00010 195 432 1230
P48_ST00056 4, 0.46 82
P48_SP00047 475 44
P48_ST00057 270 438 ino 8160
P48_SP00048 354 476
P48_ST00058 370 441 150 cembere 0.79 0037030
P48_SP00049 520 470
P48_ST00059 534 216 yakabvunza 1070376780
P48_SP00050 750 477
P48_ST00060 763 67767070
P48_SP00051 938 11
P48_ST00061 949 pakare 500350
P48_SP00052 1068
P48_ST00062 1080 yakati, 2030212
P48_SP00053 17
P48_ST00063 1217 435 110 "Ciro- 040402
P48_SP00054 1327 471
P48_ST00064 1398 ^ 0.00 10
P48_TL00011 482 1409
P48_ST00065 499 64 28 qgo 0.71 800
P48_SP00055 527
P48_ST00066 194 106 caqgu 00888
P48_SP00056 300 528
P48_ST00067 315 492 nde 0.49
P48_SP00057 521
P48_ST00068 405 491 111 ceyi" 0.88 000024
P48_SP00058 516
P48_ST00069 540 490 138 Wakati, 6010103
P48_SP00059 678 526
P48_ST00070 702 486 "Zisoro 0.86 0004140
P48_SP00060 832
P48_ST00071 862 501 ro 0.84
P48_SP00061 898
P48_ST00072 920 162 munhu". 6877700
P48_SP00062
P48_ST00073 1127 203 "Mukombe 0.53 02867580
P48_SP00063 1330 56
P48_ST00074 1386 105 ^^^O 0.03 1010108
P48_SP00064 1491 536
P48_ST00075 1505 498 a.
P48_TL00012 537 1430
P48_ST00076 550 waqgu 50857
P48_SP00065 233 578
P48_ST00077 248 543 ndo 0.75 250
P48_SP00066 572
P48_ST00078 331 542 126 weyi" 104002
P48_SP00067 457 579
P48_ST00079 481 36700064
P48_SP00068
P48_ST00080 670 7010026
P48_SP00069
P48_ST00081 824 "Ruoko 0.68 088020
P48_SP00070 962
P48_ST00082 975 551 68 rwo
P48_SP00071 1043
P48_ST00083 0.37 5888643
P48_SP00072 1221
P48_ST00084 1266 63 Ya- 504
P48_SP00073 1329 81
P48_ST00085 1410 132 "'^''-^p. 0.27 1057107561081
P48_TL00013 113 587 1109
P48_ST00086 592 kati 2070
P48_SP00074 181 622
P48_ST00087 197 593 129 pakare, 0.83 1010702
P48_SP00075 326 628
P48_ST00088 350 "Ko! 0400
P48_SP00076
P48_ST00089 452 75 hata 6170
P48_SP00077
P48_ST00090 yaqgu 30818
P48_SP00078 654 629
P48_ST00091 669 594 0.91 020
P48_SP00079 735
P48_ST00092 yeyi" 005003
P48_SP00080 868
P48_ST00093 890 139 6420001
P48_SP00081 1029
P48_ST00094 1052 "Nyoka". 07400010
P48_TL00014 650 1132
P48_ST00095 651 5. 00
P48_SP00082 682
P48_ST00096 272 10050
P48_SP00083 355 688
P48_ST00097 652 0.93 0000030
P48_SP00084
P48_ST00098 yakamutuma 1070371740
P48_SP00085 772
P48_ST00099 787 188 kundocera 0.65 088620033
P48_SP00086
P48_ST00100 985 662 mvura, 0.34 788807
P48_SP00087 1111
P48_ST00101 1156 38036650
P48_TL00015 697 1414 52
P48_ST00102 703 802070560
P48_SP00088 732
P48_ST00103 340 86 030406
P48_SP00089 426 738
P48_ST00104 143 "Ndiani 0744050
P48_SP00090
P48_ST00105 616 anoBatiswa 0808000460
P48_SP00091 813 733
P48_ST00106 842 712 133 musoro 175040
P48_SP00092
P48_ST00107 1004 51 we 70
P48_SP00093 1055
P48_ST00108 1076 171 munhu" 4887800
P48_SP00094 1247
P48_ST00109 1271 Ce- 500
P48_SP00095 76
P48_ST00110 1406 Jl**^ 0.14 887710
P48_TL00016 748 1218
P48_ST00111 753 mbere 00040
P48_SP00096 783
P48_ST00112 238 3071640
P48_SP00097 358
P48_ST00113 "a 080
P48_SP00098 448 789
P48_ST00114 462 usiqgarayirwe, 85180855506600
P48_SP00099 728
P48_ST00115 ciendaka". 1308204000
P48_SP00100 933
P48_ST00116 978 752 10040
P48_SP00101 1061
P48_ST00117 1073 55 iye
P48_SP00102 1128
P48_ST00118 755 193 wakataqga 803000810
P48_TL00017 799 1399
P48_ST00119 804 kuenda, 7807700
P48_SP00103 839
P48_ST00120 wakagika 70008111
P48_SP00104 442
P48_ST00121 456 paiue 40080
P48_SP00105 840
P48_ST00122 565 ne 60
P48_SP00106 608 834
P48_ST00123 624 99 citafi: 0.85 2110220
P48_SP00107 723
P48_ST00124 740 cikati, 0030500
P48_SP00108
P48_ST00125 876 40 "Kaziwa, 06060500
P48_SP00109 1038
P48_ST00126 1050 805 183 musikana, 185450700
P48_SP00110 1233
P48_ST00127 uno- 7000
P48_SP00111
P48_ST00128 1375 803 ff'ti^'-*' 0.28 777831046777
P48_TL00018 850 1125
P48_ST00129 855 bvepi" 5802000
P48_SP00112 251 891
P48_ST00130 275 Iye 0.96 000
P48_SP00113 335
P48_ST00131 7840016
P48_SP00114 479
P48_ST00132 503 "Handitaure 07077037330
P48_SP00115 885
P48_ST00133 743
P48_SP00116 786
P48_ST00134 802 100 citafi; 0.98 0000001
P48_SP00117 902 889
P48_ST00135 919 ndiqgacipxanye". 7407000004067000
P48_TL00019 201 909 1130
P48_ST00136 913 6.
P48_SP00118
P48_ST00137 914 Ico 007
P48_SP00119 944
P48_ST00138 352 911 33 cakadauira 1050808060
P48_SP00120 549
P48_ST00139 577 915 74 coti, 20053
P48_SP00121
P48_ST00140 675 "Mira, 0.95 030000
P48_SP00122
P48_ST00141 812 ndikurayire 02008807480
P48_SP00123 1028 950
P48_ST00142 1049 zano". 706000
P48_SP00124 1161
P48_ST00143 1205 Cikaci- 5000002
P48_TL00020 960
P48_ST00144 965 muti, 78302
P48_SP00125
P48_ST00145 115 "Enda 05600
P48_SP00126 342
P48_ST00146 356 0.42
P48_SP00127 402 994
P48_ST00147 415 dzimba 013051
P48_SP00128 545
P48_ST00148 560 idzo, 04501
P48_SP00129 999
P48_ST00149 655 ukagikonzi 8018000621
P48_SP00130 854 1002
P48_ST00150 116 'Pinda 050540
P48_SP00131 986
P48_ST00151 996 966 136 mumba 07400
P48_SP00132
P48_ST00152 1143 umo'. 85070
P48_SP00133 1242
P48_ST00153 1286 U-
P48_TL00021
P48_ST00154 1016 122 rambe. 402401
P48_SP00134 1045
P48_ST00155 281 1015 Ukanzi 560770
P48_SP00135 409 1046
P48_ST00156 431 003030
P48_SP00136
P48_ST00157 573 380560
P48_SP00137 689
P48_ST00158 1025 103 mune 0650
P48_SP00138
P48_ST00159 827 ye
P48_SP00139 869
P48_ST00160 892 cipiri'. 10363060
P48_SP00140 1007
P48_ST00161 1051 Urambe. 6508700
P48_SP00141 1204 1047
P48_ST00162 8030
P48_TL00022
P48_ST00163 1066 ukazonzi 80020750
P48_SP00142 276 1096
P48_ST00164 306 770630
P48_SP00143 422
P48_ST00165 5760
P48_SP00144 552
P48_ST00166 574
P48_SP00145 1103
P48_ST00167 645 citatu', 03084874
P48_SP00146 765 1101
P48_ST00168 810 184 Ubvume". 62671000
P48_SP00147 1097
P48_ST00169 040
P48_SP00148 1099
P48_ST00170 1129 518054000
P48_TL00023 1117 283
P48_ST00171 kuteerera 572005050
P48_SP00149 289 1147
P48_ST00172 303 citafi. 0001000
P48_TL00024 1172
P48_ST00173 1176 7.
P48_SP00150 231 1206
P48_ST00174 179 Wakagika 70008050
P48_SP00151 454 1214
P48_ST00175 1177
P48_SP00152 522
P48_ST00176 548 853000
P48_SP00153
P48_ST00177 145 idzodzo, 01101602
P48_SP00154 845 1212
P48_ST00178 nokunzi, 00080344
P48_SP00155 1211
P48_ST00179 "Pinda 000770
P48_SP00156 1175 1207
P48_ST00180 1196 1178 137 06370
P48_TL00025 1226
P48_ST00181 1227 umo", 82000
P48_SP00157 1262
P48_ST00182
P48_SP00158 332 1263
P48_ST00183 347
P48_SP00159 413 1257
P48_ST00184 158 kupinda. 07500600
P48_SP00160 596 1264
P48_ST00185 641 10060
P48_SP00161 724
P48_ST00186 746 141 shumba 758000
P48_SP00162 887 1258
P48_ST00187 177 yakatuma 05005600
P48_SP00163 1085
P48_ST00188 1114 vipere 1004060
P48_SP00164 1225 1265
P48_ST00189 1248 1229 kuti, 08235
P48_TL00026 1272 1213
P48_ST00190 "Endai, 0316002
P48_SP00165 255 1313
P48_ST00191 271 1279 125 mudye 07250
P48_SP00166 396 1315
P48_ST00192 1278 131 munhu 78767
P48_SP00167 541 1308
P48_ST00193 uyo". 80000
P48_SP00168
P48_ST00194 696 1277 124 pakati, 10035321
P48_SP00169 820 1314
P48_ST00195 843 1273 "Hekani 0.90 0700000
P48_SP00170
P48_ST00196 1008 waro". 503200
P48_SP00171 1126 1309
P48_ST00197 1150 1276 Wakad'aro, 10000370303
P48_TL00027 254
P48_ST00198 1336 seja 0.45 7086
P48_SP00172 1365
P48_ST00199 jaudzwa. 0.41 88776700
P48_TL00028
P48_ST00200 8.
P48_SP00173 232 1418
P48_ST00201 7ino 8406
P48_SP00174 359 1424
P48_ST00202 375 1388 568100
P48_SP00175 515
P48_ST00203 544 00605600
P48_SP00176 721
P48_ST00204 749 1395 capuqgu 0037858
P48_SP00177 1425
P48_ST00205 925 kutora 060466
P48_SP00178 1041
P48_ST00206 1063 gumbeze 7680060
P48_SP00179 1222 1423
P48_ST00207 1244 1389 rake, 66505
P48_TL00029 1438 1201
P48_ST00208 72 rine 4500
P48_SP00180 189 1468
P48_ST00209 1447 ropa, 41063
P48_SP00181 292 1474
P48_ST00210 1439
P48_SP00182
P48_ST00211 390 kunoriisa 565550570
P48_SP00183 559
P48_ST00212 1448 pa 02
P48_SP00184 615 1475
P48_ST00213 muti 1668
P48_SP00185 718
P48_ST00214 730 104 waiua 60080
P48_SP00186 1469
P48_ST00215 856 pakati 200527
P48_SP00187
P48_ST00216 981 p
P48_SP00188 1023
P48_ST00217 musha 28560
P48_SP00189 1165
P48_ST00218 1186 wo
P48_SP00190 1237
P48_ST00219 1259 0.47 musikana.
P48_TL00030 1486 1216
P48_ST00220 1489 123 sikana. 7003000
P48_SP00191 1519
P48_ST00221 IDakuru 8800567
P48_SP00192 424
P48_ST00222 135 uacibva 8002080
P48_SP00193 19
P48_ST00223 595 05
P48_SP00194 1518
P48_ST00224 657 minda, 0.87 003300
P48_SP00195 781 1524
P48_ST00225 798 1498 no
P48_SP00196
P48_ST00226 kuriona 0635040
P48_SP00197 1005
P48_ST00227 1026 uarikure, 830007203
P48_SP00198 1189
P48_ST00228 8000722
P48_TL00031 1535
P48_ST00229 "Kud'a, 2581710
P48_SP00199 249 1574
P48_ST00230 1539 mupenyu". 750060730
P48_SP00200 469 1576
P48_ST00231 514 93 4020
P48_SP00201 607 1570
P48_ST00232 621 1540 uagika, 8080605
P48_SP00202 1577
P48_ST00233 uakacema 80100000
P48_SP00203 936
P48_ST00234 957 kwa^o. 6801002
P48_SP00204 1083
P48_ST00235 1537 IDamqe 880580
P48_SP00205
P48_ST00236 1281 1549 ua
P48_TL00032 1586
P48_ST00237 1591 78 kati, 40503
P48_SP00206 1626
P48_ST00238 218 "Nokuti 0610740
P48_SP00207 1620
P48_ST00239 1598 mqana 38080
P48_SP00208 1627
P48_ST00240 518 1599 wenyu 70018
P48_SP00209
P48_ST00241 1587 haad'i 300670
P48_SP00210
P48_ST00242 kuudzwa, 27603606
P48_SP00211 946 1625
P48_ST00243 saka 3060
P48_SP00212 1039
P48_ST00244 1053 1590 adyiwa". 00407325
P48_TL00033 244 1640
P48_ST00245 1641 Ndo
P48_SP00213 1671
P48_ST00246 1650
P48_SP00214 1677
P48_ST00247 rwakafira 471000000
P48_SP00215
P48_ST00248 575 sa
P48_SP00216
P48_ST00249 623 1649 ruqgano. 36840700
P48_TL00034 495 1707
P48_ST00250 1758 IO. 507
P48_SP00217 556 1787 57
P48_ST00251 613 1747 Benzi 83066
P48_SP00218 1786
P48_ST00252 780 176 Kwaro. 440420
P48_SP00219 956
P48_ST00253 1059 ^'^^^ 0.05 107101010
P48_SP00220 1162 1757
P48_ST00254 1734 j^^ 0.07 810108
P48_SP00221 1282 1781
P48_ST00255 1321 1746 -i^o^.mv 68108107888
P48_TL00035 1827 1294
P48_ST00256 1.
P48_SP00222 230 1858
P48_ST00257 Kwaiue 670280
P48_SP00223
P48_ST00258 1837
P48_SP00224 1857
P48_ST00259 1835 mumqe 07080
P48_SP00225 1864
P48_ST00260 639 180 mupfumi, 67027305
P48_SP00226 819 1863
P48_ST00261 835 62 ano
P48_SP00227 897
P48_ST00262 912 1828 munda 58060
P48_SP00228
P48_ST00263 1054 waimuBerekera 4000370400055
P48_SP00229 1333 1859
P48_ST00264 1368 '^-j--*^ 0.21 7101058774710
P48_TL00036 1871
P48_ST00265 1879 ^ikuru. 10307720
P48_SP00230 1916
P48_ST00266 1878 268 Wakaraqgarira 6063448555055
P48_SP00231 1915
P48_ST00267 1887
P48_SP00232 633 1908
P48_ST00268 647 moyo 1040
P48_SP00233 747
P48_ST00269 762 make, 35121
P48_SP00234 1913
P48_ST00270 884 1877 052320
P48_SP00235 970 1912
P48_ST00271 993 1873 "Ndicaiteyi, 056000460500
P48_SP00236
P48_ST00272 noku 004810
P48_SP00237 1909
P48_ST00273 1360 225 '^f)t-\xKiizf,. 71077858877888777
P48_TL00037 1927 1473
P48_ST00274 1930 ti
P48_SP00238 1960
P48_ST00275 1929 146 handina 4071030
P48_SP00239 304
P48_ST00276 1928 166 pandiqga 13270880
P48_SP00240 1965
P48_ST00277 214 uqganidzire 68802038740
P48_SP00241 714 1966
P48_ST00278 okudya 8007400
P48_SP00242
P48_ST00279 900 ^aqgu". 100886410
P48_SP00243 1060
P48_ST00280 1407 1934 ¦'J<.u,^..^>U...t 0.26 10585787107510687238
P48_TL00038 1983
P48_ST00281 1987 2.
P48_SP00244 2018
P48_ST00282 277 Akazoti, 66671400
P48_SP00245 425 2022
P48_ST00283 449 "Ndicata 156400007
P48_SP00246 619 2017
P48_ST00284 648 1986 i^o^i; 61061006
P48_SP00247 2024
P48_ST00285 779 ndicakoromora 0044500616052
P48_SP00248
P48_ST00286 1078 1990 matura 0.31 577866
P48_SP00249
P48_ST00287 1234 1995 aqgu, 0.38 08876
P48_SP00250 2025
P48_ST00288 1358 1994 (or, 7887
P48_SP00251 1412 2019
P48_ST00289 1420 2004 0.24 7
P48_SP00252 1428 2015
P48_ST00290 2003 -v,<>-, 0.32 5876567
P48_SP00253
P48_ST00291 1513 -^ 0.12 710
P48_TL00039 2027 1463 49
P48_ST00292 2038 224 ndigozouaka 06171708061
P48_SP00254 2075
P48_ST00293 152 makuru. 2507473
P48_SP00255 2068
P48_ST00294 2037 Munawo 066037
P48_SP00256 707
P48_ST00295 722 2036 ndicauqganidza 07700883071877
P48_SP00257 2074
P48_ST00296 1027 ^Bereko 100803020
P48_SP00258
P48_ST00297 2046 ^ose
P48_SP00259 1280
P48_ST00298 1295 ^e 0.50
P48_SP00260 1334 2076
P48_ST00299 k..- 0.40 87705
P48_SP00261 1476 2057
P48_ST00300 1493 2040 f-^-'-.i 851073777
P48_TL00040 2081 1357
P48_ST00301 2089 465161
P48_SP00262 241 2124
P48_ST00302 2097
P48_SP00263 299 2118
P48_ST00303 322 2088 nhumbi 576503
P48_SP00264
P48_ST00304 dzose 57060
P48_SP00265 588
P48_ST00305 617 dzaqgu. 6718660
P48_SP00266 756
P48_ST00306 801 2087 Ndicazoti 720013044
P48_SP00267 2117
P48_ST00307 0.23
P48_SP00268
P48_ST00308 1072 2096 mqea 1800
P48_SP00269 1171 2125
P48_ST00309 waqgu: 308085
P48_SP00270 1332 2126
P48_ST00310 ^w^^. 710810102
P48_TL00041 2135
P48_ST00311 2139 Mqea, 18000
P48_SP00271 2176
P48_ST00312 une' 8300
P48_SP00272 336 2169
P48_ST00313 353 pfuma 50650
P48_SP00273 2175
P48_ST00314 2138 zhinji 870181
P48_SP00274 603
P48_ST00315 351 dzakauqganidzirwa 47000880070673760
P48_SP00275 983
P48_ST00316 makore 003040
P48_SP00276 1142
P48_ST00317 1163 mazhinji. 0.44 705876742
P48_SP00277 87
P48_ST00318 1421 l^^^. 0.13 610101087
P48_SP00278 1483 2167
P48_ST00319 1500 2136
P48_TL00042 2189
P48_ST00320 2191 Zorora 005022
P48_SP00279 2220
P48_ST00321 252 2190 hako. 60700
P48_SP00280 348
P48_ST00322 394 Udye, 57403
P48_SP00281 2226
P48_ST00323 2198 unwe, 85701
P48_SP00282 2224
P48_ST00324 ufare 86870
P48_SP00283 2219
P48_ST00325 hako". 502000
P48_SP00284 865 444
P48_ST00326 2195 -^rfoy 4108688
P48_SP00285 1434 2230
P48_ST00327 2211 a
P48_SP00286 1466 2227
P48_ST00328 1488 2213 3
P48_SP00287
P48_ST00329 1510 "^<'t 610778
Illustration P48_CB1_SUB 1356 924 234 640 TYPE
P48_TB00005 1304 2260
P48_TL00043 1310 2266 242
P48_ST00330 Ca
P48_SP00288 1339 2296
P48_ST00331 1350 2270 ¦<
P48_SP00289 1363 2287
P48_ST00332 2276 "IT 788
P48_SP00290 1402 2290 6
P48_ST00333 1408 e
P48_SP00291
P48_ST00334 1426 2278 9
P48_SP00292 1435
P48_ST00335 1492 2271 ',
P48_SP00293 1499
P48_ST00336 1508 f
P48_SP00294 1526 2288 -1
P48_ST00337 1525 -A


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00052.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P52 PHYSICAL_IMG_NR 52 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P52_TM00001 HPOS 0 VPOS 36
LeftMargin P52_LM00001 130 2534
RightMargin P52_RM00001 1628 70
BottomMargin P52_BM00001 2570 53
PrintSpace P52_PS00001 1498
TextBlock P52_TB00001 532 1080 238
TextLine P52_TL00001 548 217 1048 57
String P52_ST00001 230 61 42 CONTENT 13. WC 0.49 CC 860
SP P52_SP00001 609 272 58
P52_ST00002 667 219 66 39 Pa 0.65
P52_SP00002 733 258 20
P52_ST00003 753 220 198 Kalvari. 0.67 60800550
P52_SP00003 951 259 209
P52_ST00004 1160 271 K-vi^^Je^t 0.11 87888101088108
P52_SP00004 1431 274 80
P52_ST00005 1511 85 >-^'^ 0.12 8710710
P52_TB00002 208 310 1158
P52_TL00002 223 319 1136 44
P52_ST00006 322 27 32 1. 0.84 30
P52_SP00005 250 354
P52_ST00007 294 152 IDaYuda 0.56 8805700
P52_SP00006 446 355 29
P52_ST00008 475 323 302 34 uakamanikidzira 0.55 887288700118400
P52_SP00007 777 357
P52_ST00009 807 105 Pilato 0.64 800508
P52_SP00008 912 353 31
P52_ST00010 943 325 182 38 kutqqgera 0.57 470880044
P52_SP00009 1125 363
P52_ST00011 1154 324 88 Yesu 0.48 6068
P52_SP00010 1242 23
P52_ST00012 1265 94 37 kufa. 0.31 68577
P52_TB00003 1144 228 118
P52_TL00003 1382 295 72 48
P52_ST00013 ttA 0.15 8888
P52_TB00004 1442 318 86 54
P52_TL00004 1444 321 77 46
P52_ST00014 22 ¦JUA 0.10 10888
P52_SP00011 1521 343 -64
P52_ST00015 1457 350 5 17 I 0.17 8
P52_TB00005 1408 716 200 102
P52_TB00006 360 1540
P52_TL00005 138 364 1436
P52_ST00016 373 232 KunyaqgQua 0.41 6757080886
P52_SP00012 370 412 15
P52_ST00017 385 374 127 MuBati 0.62 088050
P52_SP00013 512 404 16
P52_ST00018 528 383 uy£^ 0.33 8376
P52_SP00014 594 410 14
P52_ST00019 608 99 waiti, 0.53 780253
P52_SP00015 707 409 24
P52_ST00020 731 369 35 ''Handione 0.58 7058704070
P52_SP00016 929
P52_ST00021 944 375 121 mhka 0.45 66860
P52_SP00017 1065 12
P52_ST00022 1077 122 piaiai-i!" 0.68 0788007000
P52_SP00018 1199 411 13
P52_ST00023 1212 145 wakazo- 0.72 8005500
P52_SP00019 1357 405 95
P52_ST00024 1452 (' 0.20 87
P52_SP00020 1468 417 26
P52_ST00025 1494 ''^''^ 0.23 77105610
P52_TL00006 135 422 1288
P52_ST00026 429 terera 305000
P52_SP00021 240 455
P52_ST00027 255 33 kud'a 38370
P52_SP00022
P52_ST00028 365 425 kwauo, 0.63 270803
P52_SP00023 492 460
P52_ST00029 508 434 21 no 0.78 40
P52_SP00024 552
P52_ST00030 567 kuisa 0.54 08086
P52_SP00025 662 454
P52_ST00031 692 98 Yesu, 00162
P52_SP00026 790 459
P52_ST00032 820 90 asina 0.85 05000
P52_SP00027 910
P52_ST00033 940 426 mhaka, 0.69 570500
P52_SP00028 1070
P52_ST00034 1101 91 kuna 0.43 0678
P52_SP00029 1192
P52_ST00035 1219 140 uaYuda 822542
P52_SP00030 1359 18
P52_ST00036 1377 447 0.24 7
P52_SP00031 1392 461
P52_ST00037 1419 4 11 1.00
P52_TL00007 523 453 1039
P52_ST00038 ... 0.94 000
P52_SP00032 621 482 756
P52_ST00039 185 Cibo.xi-iB 0.21 86868788688
P52_TL00008 139 477 1286
P52_ST00040 74 kuti 4801
P52_SP00033 213 506
P52_ST00041 485 203 arouererwe 0408050570
P52_SP00034 431
P52_ST00042 pa 0.82
P52_SP00035 488
P52_ST00043 502 168 cipianiso. 0402070700
P52_SP00036 670 749
P52_ST00044 6 ( 0.39
P52_TL00009 224 535 1170
P52_ST00045 2. 60
P52_SP00037 253 565 45
P52_ST00046 298 188 Ndokubva 0.60 65028080
P52_SP00038 486
P52_ST00047 0.46
P52_SP00039 596 25
P52_ST00048 165 acitakiira 0130868873
P52_SP00040 786
P52_ST00049 809 158 cipianiso 587428888
P52_SP00041 967 571
P52_ST00050 990 536 89 cake, 06873
P52_SP00042 1079 570
P52_ST00051 1102 177 oBuritswa 0.42 887731860
P52_SP00043 1279 566
P52_ST00052 1301 545 55 mu
P52_SP00044 1356
P52_ST00053 1374 562 9 ^ 0.00 10
P52_TL00010 136 586 1451
P52_ST00054 589 guta 8800
P52_SP00045 216 623
P52_ST00055 231 222 Yerusaleme, 50072000105
P52_SP00046
P52_ST00056 469 595 43
P52_SP00047 616
P52_ST00057 201 kuendeswa 180460470
P52_SP00048 729
P52_ST00058 743 47 ku
P52_SP00049 615
P52_ST00059 804 gomo 0.80 1231
P52_SP00050 902 622
P52_ST00060 917 587 129 rinonzi 0080363
P52_SP00051 1046
P52_ST00061 142 Kalvari, 0.75 60370001
P52_SP00052 28
P52_ST00062 1240 41 00
P52_SP00053 1281
P52_ST00063 1303 u- 864
P52_SP00054 133
P52_ST00064 1490 613
P52_SP00055 1496 71
P52_ST00065 1567 598 t
P52_TL00011 636 1223
P52_ST00066 637 254 kamurouerera 0.71 005740802033
P52_SP00056 390
P52_ST00067 407 646
P52_SP00057 673
P52_ST00068 169 cipianiso, 0.76 0021015444
P52_SP00058 629 672
P52_ST00069 645 Iye 070
P52_SP00059 705
P52_ST00070 720 aciqgnno 0.59 00088860
P52_SP00060 885 678
P52_ST00071 900 225 uakumbirira 80087805033
P52_SP00061
P52_ST00072 1147 647 pana 0076
P52_SP00062 1232
P52_ST00073 1257 Yave, 0.81 30005
P52_TL00012 683 1384
P52_ST00074 688 aciti, 0.79 720200
P52_SP00063 723
P52_ST00075 244 124 "BaBa, 081803
P52_SP00064 368 722
P52_ST00076 384 696 muuaregere: 07806270400
P52_SP00065
P52_ST00077 626 687 155 haua'^iue 0.51 60823810080
P52_SP00066 781 717
P52_ST00078 793 695 ^a 0.50 100
P52_SP00067 832 724
P52_ST00079 847 159 uaneita". 0.74 806007000
P52_SP00068 1006 718 376
P52_ST00080 via.1v><.*. 0.26 872848888677
P52_TL00013 744 1134
P52_ST00081 746 3- 0.28
P52_SP00069 782
P52_ST00082 297 248 IDakarouerera 8800040805000
P52_SP00070 778
P52_ST00083 560
P52_SP00071 601
P52_ST00084 747 161 ^ipianiso 1055007170
P52_SP00072 776 784
P52_ST00085 792 754 120 pamqe 30480
P52_SP00073 783
P52_ST00086 925 750 69 cete 0.89 4000
P52_SP00074 994
P52_ST00087 1005 757 naye, 60104
P52_SP00075 1100
P52_ST00088 1112 755 uamqe 80180
P52_SP00076
P52_ST00089 1244 748 114 Uauiri, 8080304
P52_TL00014 137 797 1207
P52_ST00090 798 \jari 88041
P52_SP00077 207 828
P52_ST00091 799 184 makororo, 0.66 402070744
P52_SP00078 833
P52_ST00092 805 mumqe 0.44 28880
P52_SP00079 561 834
P52_ST00093 577
P52_SP00080 618 839
P52_ST00094 632 112 rutiui, 4810800
P52_SP00081
P52_ST00095 761 0.52 07880
P52_SP00082
P52_ST00096 915 02
P52_SP00083 957
P52_ST00097 981 5880800
P52_SP00084 1093
P52_ST00098 1117
P52_SP00085 1177 835
P52_ST00099 1191 6057
P52_SP00086 1280
P52_ST00100 1304 808 05 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pakati.
P52_TL00015 838 1413
P52_ST00101 849 78 kati. 60320 HypPart2
P52_SP00087 879
P52_ST00102 262 848 Mumqe 07780
P52_SP00088 402 892
P52_ST00103 424 857 93 wauo 8280
P52_SP00089 517
P52_ST00104 540 309 wakazopindurwa 80006040657887
P52_SP00090 884
P52_ST00105 870 858 110 moyo, 30615
P52_SP00091 980
P52_ST00106 1010 wakati 807030
P52_SP00092 1130 878
P52_ST00107 1153 850 6860
P52_SP00093
P52_ST00108 60680
P52_SP00094
P52_ST00109 1401 6av 0.13 888
P52_SP00095 1472 880
P52_ST00110 1493 59 -V^*. 0.22 781075
P52_TL00016 889 1432
P52_ST00111 895 "Mambo, 5200701
P52_SP00096 304 934
P52_ST00112 327 899 ndiyeukeyi, 06060830514
P52_SP00097 544 935
P52_ST00113 568 kana 0.73 3070
P52_SP00098 653 928
P52_ST00114 674 907 96 maua 0.36 8880
P52_SP00099 770 932
P52_ST00115 908
P52_SP00100 856
P52_ST00116 887 154 umambo 850870
P52_SP00101 1041
P52_ST00117 1073 151 wenyu". 6078800
P52_SP00102 1224 936
P52_ST00118 1269 6088
P52_SP00103 1358 930 75
P52_ST00119 1433 919 3 -
P52_SP00104 1437 922
P52_ST00120 19
P52_SP00105 1466 927
P52_ST00121 1480 \i,j'V^ 86667810
P52_TL00017 945 1254
P52_ST00122 wakarayira 8020770055
P52_SP00106 342 986
P52_ST00123 356 wakati, 8074341
P52_SP00107 984
P52_ST00124 510 "Nhasi 0.70 076030
P52_SP00108 634
P52_ST00125 650 959 67 uno
P52_SP00109 979
P52_ST00126 958 ucaua 80084
P52_SP00110
P52_ST00127 950 79 neni 0000
P52_SP00111
P52_ST00128 960
P52_SP00112 1001
P52_ST00129 1018 183 Paradiso". 6870533020
P52_SP00113 1201
P52_ST00130 ',, 0.34
P52_TL00018 1002 1330
P52_ST00131 4.
P52_SP00114 1040
P52_ST00132 299 1009 191 Kwakaqga 47000880
P52_SP00115 490
P52_ST00133 131 kumire 151030
P52_SP00116 643
P52_ST00134 668 1019
P52_SP00117 1045
P52_ST00135 728 008575470
P52_SP00118 886
P52_ST00136 909 ca
P52_SP00119
P52_ST00137 40673
P52_SP00120 1044
P52_ST00138 1089 97 Amai 8000
P52_SP00121 1186
P52_ST00139 1208 1011 83 uake 8060
P52_SP00122 1291
P52_ST00140 1313
P52_SP00123
P52_ST00141 1395 \^ 0.07 810
P52_SP00124 1054
P52_ST00142 1505 49 :^^ 0.05 81010
P52_TL00019 1050 1376
P52_ST00143 1062 160 mukoma 684000
P52_SP00125 1091
P52_ST00144 312 1060 wa'mai 507023
P52_SP00126 439 1090
P52_ST00145 1061 uake, 85005
P52_SP00127 547 1094
P52_ST00146 103 Maria 54300
P52_SP00128
P52_ST00147 1069 50 wa 0.14
P52_SP00129 745
P52_ST00148 Kleofas, 60017070
P52_SP00130 1095
P52_ST00149 949 na
P52_SP00131 992
P52_ST00150 1023 00440
P52_SP00132
P52_ST00151 1155 Magdalena. 0045000780
P52_SP00133 1096
P52_ST00152 1410 '
P52_SP00134 1417
P52_ST00153 1455 ^M' 0.38
P52_TL00020 1426
P52_ST00154 81 E^o! 41010
P52_SP00135 221 1149
P52_ST00155 7070
P52_SP00136 1141
P52_ST00156 338 1111 6027
P52_SP00137 427
P52_ST00157 442 1120 82 aona 5020
P52_SP00138 524 1140
P52_ST00158 538 84 amai 6000
P52_SP00139
P52_ST00159 638 92 86404
P52_SP00140 730
P52_ST00160
P52_SP00141
P52_ST00161 806 mufundi 2837075
P52_SP00142 964
P52_ST00162
P52_SP00143 1031
P52_ST00163 1108 119 anod'a, 0800700
P52_SP00144 1164 1146
P52_ST00164 amire 00280
P52_SP00145
P52_ST00165 1121 p, 0.47
P52_SP00146
P52_ST00166 1378 ^''^ 0.19 1084710
P52_SP00147 1483
P52_ST00167 1519 1103 *¦ 710
P52_SP00148 1534 1118
P52_ST00168 1561 .
P52_TL00021 1156 1464
P52_ST00169 1163 602008
P52_SP00149 257 1193
P52_ST00170 1162 166 kuna'mai 38746300
P52_SP00150 440
P52_ST00171 456 80102
P52_SP00151 549 1196
P52_ST00172 573 "IDadzimai, 08803506603
P52_SP00152
P52_ST00173 hoyuyi 504775
P52_SP00153 1198
P52_ST00174 1169 mqana 08080
P52_SP00154
P52_ST00175 1086 7001800
P52_SP00155
P52_ST00176 Wa- 022
P52_SP00156
P52_ST00177 1446 " 7710
P52_SP00157 1487 1181
P52_ST00178 1509 1159
P52_SP00158 1514 1172
P52_ST00179 1574 1157 '^ 010
P52_TL00022
P52_ST00180 1214 107 kazoti 0.77 307020
P52_SP00159 247 1243
P52_ST00181 278 06
P52_SP00160
P52_ST00182 1213 mufundi, 67774343
P52_SP00161 1247
P52_ST00183 "Haua 07080
P52_SP00162 661
P52_ST00184 0.83 5000
P52_SP00163 767
P52_ST00185 115 uako". 883800
P52_SP00164 905
P52_ST00186 147 Kubvira 7706066
P52_SP00165 1098
P52_ST00187 1124 iyoyo 0.61 06750
P52_SP00166 1249
P52_ST00188 1221 108 qguua 0.29 81888
P52_SP00167
P52_ST00189 1381 1220 VCM,ra 0.16 888788
P52_TL00023 1256 1469
P52_ST00190 1264 3777730
P52_SP00168 1294
P52_ST00191 314 205 wakauatora 6004806066
P52_SP00169 519 1293
P52_ST00192 534 1263 181 wakauaisa 610080060
P52_SP00170 715
P52_ST00193 kwaari. 2705600
P52_SP00171 862 533
P52_ST00194 1267 [lU
P52_SP00172 1300
P52_ST00195 1486 123 t.^v,-i.i 87710866878
P52_TL00024 226 1322 1302
P52_ST00196 1323 5.
P52_SP00173 1354
P52_ST00197 300 Caua 6087
P52_SP00174 1353
P52_ST00198 400 180 cinambge, 048351802
P52_SP00175 580
P52_ST00199 597 5018
P52_SP00176 686 1352
P52_ST00200 701 aciziua 5063085
P52_SP00177 822
P52_ST00201 0810
P52_SP00178
P52_ST00202 933 Jose 8586
P52_SP00179 1008 1360
P52_ST00203 1033 ja
P52_SP00180 1072
P52_ST00204 akarayirwa 7068740686
P52_SP00181
P52_ST00205 1316 1332 0.18
P52_SP00182
P52_ST00206 1390 1325 Vi^n, 8810107
P52_SP00183 1481 1369
P52_ST00207 1349 a
P52_TL00025 1368 1373
P52_ST00208 1371 101 Bab, 80075
P52_SP00184 243 1409
P52_ST00209 256 jakamboitwa, 830606014314
P52_SP00185 503 1411
P52_ST00210 516 128 6478841
P52_SP00186 644 1407
P52_ST00211 173 "papera". 2100002222
P52_SP00187
P52_ST00212 881 ino
P52_SP00188
P52_ST00213 976 wakasheuedza 800860087810
P52_SP00189 1230 1403
P52_ST00214 ne'zwi 077880
P52_SP00190 76
P52_ST00215 1385 b^,,^ 81087710
P52_TL00026 1425
P52_ST00216 1435 guru 7634
P52_SP00191 1462
P52_ST00217 56 oti, 0601
P52_SP00192 296 1459
P52_ST00218 480803
P52_SP00193 441 1458
P52_ST00219 457
P52_SP00194 515 1453
P52_ST00220 1424 117 maoko 52330
P52_SP00195
P52_ST00221 677 enyu 4638
P52_SP00196 765 1460
P52_ST00222 789 1423 ndinoisa 80370750
P52_SP00197
P52_ST00223 961 mqea 0800
P52_SP00198 1461
P52_ST00224 1083 149 waqgu". 6888800
P52_SP00199
P52_ST00225 1277 Aca- 6504
P52_SP00200
P52_ST00226 1428
P52_SP00201 153
P52_ST00227 1545 ^,
P52_TL00027 144 1473 1299
P52_ST00228 1484 141 qgoreua 8603080
P52_SP00202 285 1513
P52_ST00229 1476 63 ijo, 0834
P52_SP00203 1512
P52_ST00230 379 1475 akakotamisa 00600071052
P52_SP00204
P52_ST00231 617 musoro, 6671335
P52_SP00205 758
P52_ST00232 774 ndo
P52_SP00206 840 1503
P52_ST00233 172 kuBuritsa 388655086
P52_SP00207 1029
P52_ST00234 1043 1482 106 mqea. 68040
P52_SP00208 234
P52_ST00235 1383
P52_SP00209 1399
P52_ST00236 1497 ^^
P52_TL00028 227 1533 1292
P52_ST00237 (j.
P52_SP00210 1565
P52_ST00238 Onai 2405
P52_SP00211 381 1564
P52_ST00239 389 1535 1 0.37
P52_SP00212 395 1563
P52_ST00240 62 jira 0055
P52_SP00213 474 1569
P52_ST00241 489 1542 8748
P52_SP00214
P52_ST00242 ro
P52_SP00215 625
P52_ST00243 642
P52_SP00216 697 1562
P52_ST00244 150 Tempiie 0660020
P52_SP00217 865 1570
P52_ST00245 210 rakaBaruka, 00368547060
P52_SP00218 1568
P52_ST00246 1123 pasi 8780
P52_SP00219 1190
P52_ST00247 1216 pakaa 00013
P52_SP00220 1319
P52_ST00248 1327 1543 e- 03
P52_SP00221 64
P52_ST00249 1422 1552
P52_SP00222 1579
P52_ST00250 1443 1541
P52_SP00223 1450
P52_ST00251 1551 1^
P52_TL00029 1582 1217
P52_ST00252 d'era, 560541
P52_SP00224 1620
P52_ST00253 1594 maware 034840
P52_SP00225 397 1614
P52_ST00254 423 1583 akaBanzuka, 00088175005
P52_SP00226 1618
P52_ST00255 1584 143 makuua 380783
P52_SP00227 813 1613
P52_ST00256 akazaruka, 7067877072
P52_SP00228
P52_ST00257 1032 1593 ne
P52_SP00229 1074
P52_ST00258 jituna 831708
P52_SP00230 1200 1621
P52_ST00259 jizhinji 80830064
P52_TL00030 1634 1438
P52_ST00260 1644 :ja
P52_SP00231 1673
P52_ST00261 196 1636 uakarurama 8210261187
P52_SP00232 1665
P52_ST00262 1635 uakafa 801580
P52_SP00233 1664
P52_ST00263 574 yakamuka 108880508
P52_SP00234 1671
P52_ST00264 787 1643 04
P52_SP00235 830 1663
P52_ST00265 854 kuzoonekwa 3776706510
P52_SP00236
P52_ST00266 0828
P52_SP00237
P52_ST00267 uazhinji 80675081
P52_SP00238 1670
P52_ST00268 1388 1658
P52_SP00239 1396 126
P52_ST00269 1522 ,9
P52_TL00031 1672 1447
P52_ST00270 1696
P52_SP00240 1716
P52_ST00271 1688 8808
P52_SP00241 1722
P52_ST00272 308 sante. 567100
P52_SP00242
P52_ST00273 1449 1693 ; 0.27
P52_SP00243 1454 1715
P52_ST00274 1471 1681 "
P52_SP00244 1485 1697
P52_ST00275
P52_TL00032 1733 1346
P52_ST00276 1744 7. 0.40
P52_SP00245 1775
P52_ST00277 301 Asi 740
P52_SP00246 358 1774
P52_ST00278 ishe 0330
P52_SP00247 445
P52_ST00279 1753 51
P52_SP00248 511 1773
P52_ST00280 525 111 uarwi, 823104
P52_SP00249 1779
P52_ST00281 186 uaigarirra 80276752055
P52_SP00250
P52_ST00282 1743 17885
P52_SP00251 954 1777
P52_ST00283 970 8080
P52_SP00252 1052
P52_ST00284 1740 178 kud'ed'era 5847026011
P52_SP00253 1255
P52_ST00285 1284 kwa 0.32
P52_SP00254
P52_ST00286 1386 '^'"^^f'j'-''^ 610771010858067710
P52_TL00033 1787 1387
P52_ST00287 1796 pasi, 51704
P52_SP00255 1832
P52_ST00288 237 1805 0.86
P52_SP00256 279 1825
P52_ST00289 1795 jimqe 80070
P52_SP00257
P52_ST00290 Rakaitwa, 1082007600
P52_SP00258 592
P52_ST00291 1793 199 wakaBatwa 454880682
P52_SP00259 1824
P52_ST00292 829 1803
P52_SP00260 873 1827
P52_ST00293 896 1794 kuvunduka, 0665438001
P52_SP00261 1828
P52_ST00294 1137 727040
P52_SP00262
P52_ST00295 1278 1789 "Co- 0500
P52_SP00263
P52_ST00296 """"^^ 77771010
P52_TL00034 1838
P52_ST00297 1843 kwad'i, 0720704
P52_SP00264 268 1880
P52_ST00298 286 1846 lyeyu 03577
P52_SP00265 391 1881
P52_ST00299 408 wakaqga 7000887
P52_SP00266
P52_ST00300 581 1845 ari 066
P52_SP00267 628 1874
P52_ST00301 1844 Mqana 08208
P52_SP00268 768
P52_ST00302 1854
P52_SP00269
P52_ST00303 Yave". 537000
P52_SP00270 969 264
P52_ST00304 1233 1864 .f- 576
P52_SP00271 1889
P52_ST00305 1379 ^$A*.v'2-\xk8^.^ 108877808788888710
P52_TB00007 1886 1470 396
P52_TL00035 1946 399
P52_ST00306 1963
P52_SP00272 1142 1973
P52_ST00307
P52_SP00273 1218 1983 212
P52_ST00308 1430 1969 T 0.35
P52_SP00274 1982
P52_ST00309 1959 Li
P52_SP00275 1492 1980
P52_ST00310 1966 J.
P52_TL00036 472
P52_ST00311 1991 14.
P52_SP00276 2028
P52_ST00312 1981 Hamba 0.91 21000
P52_SP00277 2018
P52_ST00313 1990
P52_SP00278
P52_ST00314 871 157 Bveni. 002050
P52_SP00279 1028 2019
P52_ST00315 1138 v^^ 0.04
P52_SP00280 1235 2021 194
P52_ST00316 1429 1993
P52_SP00281 1445 1999
P52_ST00317 1984 r-^
P52_TL00037 2020
P52_ST00318 '^Cly\A.\J\^ 31088888688710
P52_TL00038 2076 1315
P52_ST00319 2085
P52_SP00282 2115
P52_ST00320 2084 Rimqe 70680
P52_SP00283 2121
P52_ST00321 438 2092 zuua 8687
P52_SP00284 521 2114
P52_ST00322 537 bveni 70674
P52_SP00285
P52_ST00323 652 2083 rakasaqgana 33018888608
P52_SP00286 872 2119
P52_ST00324 890 2091
P52_SP00287 2112
P52_ST00325 2082 hamba, 578664
P52_SP00288 2116
P52_ST00326 icikweuera 1077378466
P52_SP00289 1282
P52_ST00327 1296 65
P52_SP00290 1361
P52_ST00328 1400 '^^ 61010
P52_SP00291 2105
P52_ST00329 *
P52_SP00292 2102
P52_ST00330 ^-*' 10577
P52_TL00039 2132
P52_ST00331 2139 tsapo 68500
P52_SP00293 2173
P52_ST00332 269 2145 ye
P52_SP00294 2172
P52_ST00333 2142 nzuqgu 0.30 287887
P52_SP00295 478
P52_ST00334 505 2134 252 yakasuqgirwa 060675884581
P52_SP00296 2171
P52_ST00335 780
P52_SP00297 2169
P52_ST00336 842 gumbo 78783
P52_SP00298 965
P52_ST00337 987 2141 i-ayo. 176051
P52_SP00299 1076
P52_ST00338 Bveni 28005
P52_SP00300 1225 2162
P52_ST00339 1248 2133 rakati, 7787521
P52_SP00301 1362 2167
P52_ST00340 2138 Cv^-u-v^. 78107878107
P52_TL00040 2178
P52_ST00341 2183 "Kwaziwa, 328780756
P52_SP00302 2221
P52_ST00342 2185 176 shamqari, 868180550
P52_SP00303 2222
P52_ST00343 575 2184 unofai-a 62065670
P52_SP00304 713 2215
P52_ST00344 742 2182 here" 705051
P52_SP00305 859 2213
P52_ST00345 ^amba 108607
P52_SP00306 1020 2220
P52_ST00346 yakati, 0008775
P52_SP00307
P52_ST00347 "Hoqgu, 0628720
P52_SP00308
P52_ST00348 2179 162 ctj.-^'ii,'! 8887710486778
P52_TL00041 2233
P52_ST00349 2237 174 ndinofara 722003033
P52_SP00309 2267
P52_ST00350 333 2236 haqgu. 308770
P52_SP00310 2273
P52_ST00351 501 Munofarauo" 174050668100
P52_SP00311 2265 627
P52_ST00352 2253
P52_TB00008 2278
P52_TL00042 2289 1135
P52_ST00353 2295
P52_SP00312 2326
P52_ST00354 08062
P52_SP00313 2325
P52_ST00355 1100654
P52_SP00314 2329
P52_ST00356 "Ciyiko 2601645
P52_SP00315 702 2331
P52_ST00357 2302
P52_SP00316 2323
P52_ST00358 769 2293 unokwe'pera 78108818177
P52_SP00317 991 2327
P52_ST00359 204 jajjad'ayi" 826800701750
P52_SP00318 1210
P52_ST00360 1234 2292 Yakati, 1070106
P52_TB00009 2260 104
P52_TL00043 2266
P52_ST00361 AA>-A 88858
P52_TB00010 2316 214
P52_TB00011 1262 2438 132


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 108
LeftMargin P9_LM00001 232 2114
RightMargin P9_RM00001 1466
BottomMargin P9_BM00001 2222 401
PrintSpace P9_PS00001 1234
TextBlock P9_TB00001
TextLine P9_TL00001 244 114 1204 33
String P9_ST00001 118 73 29 CONTENT Cina WC 0.50 CC 1684
SP P9_SP00001 317 147 99
P9_ST00002 416 126 63 20 ona 0.42 682
P9_SP00002 479 146 36
P9_ST00003 515 55 cao 0.95 010
P9_SP00003 570 37
P9_ST00004 607 125 21 caro 0.40 0887
P9_SP00004 680 110
P9_ST00005 790 cera 0.75 2070
P9_SP00005 863 32
P9_ST00006 895 103 muno 0.56 1781
P9_SP00006 998 109
P9_ST00007 1107 97 cid'ao 0.85 001114
P9_SP00007
P9_ST00008 1241 78 cauo 0.64 0580
P9_SP00008 1319
P9_ST00009 1355 116 93 30 iBum 0.45 0866
P9_TL00002 179 1216 34
P9_ST00010 192 79 cana 0.44 8444
P9_SP00009 323 213
P9_ST00011 344 183 117 cawira 0.60 007555
P9_SP00010 461 212
P9_ST00012 482 mo 46
P9_SP00011 537
P9_ST00013 634 175 uanod'ana 0.62 806057060
P9_SP00012 809 14
P9_ST00014 823 191 42 ne 0.71 50
P9_SP00013 865
P9_ST00015 cid'o 0.80 01070
P9_SP00014 973 211 96
P9_ST00016 1069 155 murume 0.51 185760
P9_SP00015 1224
P9_ST00017 1256 182 98 waisa 0.68 50082
P9_SP00016 1354
P9_ST00018 1384 76 cinu 0058
P9_TL00003 250 621 149
P9_ST00019 259 57 mu 0.20
P9_SP00017 301 279 25
P9_ST00020 326 102 cisero 0.63 057035
P9_SP00018 428 280 420
P9_ST00021 848 362 17 f 0.89 1
P9_TL00004 598 441 506 31
P9_ST00022 443 fa 0.82
P9_SP00019 632 472 84
P9_ST00023 716 444 27 te 0.57 80
P9_SP00020 750 471 87
P9_ST00024 837 22 fi 1.00 00
P9_SP00021 859 86
P9_ST00025 945 442 35 fo 0.69 60
P9_SP00022 980
P9_ST00026 1066 38 fu 0.17 88
P9_TL00005 243 533 1217
P9_ST00027 535 0.94 01
P9_SP00023 277 564 24
P9_ST00028 543 ra 0.35 66
P9_SP00024 336
P9_ST00029 422 534 f 0.77 40
P9_SP00025 455 563
P9_ST00030 484 54 ma 0.32 67
P9_SP00026 538 85
P9_ST00031 623 28 0.31 58
P9_SP00027 661 562
P9_ST00032 688 19 ru
P9_SP00028 726
P9_ST00033 813 62
P9_SP00029
P9_ST00034 878 542
P9_SP00030 913
P9_ST00035 0.23
P9_SP00031 1032
P9_ST00036 1057 na 0.26 77
P9_SP00032 1099
P9_ST00037 1185
P9_SP00033 1207
P9_ST00038 1237 0.24 68
P9_SP00034 1272
P9_ST00039 1357 48
P9_SP00035 1395 26
P9_ST00040 1421 39 0.33
P9_TL00006 242 624
P9_ST00041 626 0.59 43
P9_SP00036 276 655
P9_ST00042 298 me 0.58
P9_SP00037 352 654
P9_ST00043 374 0.87 11
P9_SP00038 409
P9_ST00044 493 625 70
P9_SP00039 527 23
P9_ST00045 550 ni 0.84 03
P9_SP00040 583
P9_ST00046
P9_SP00041 641
P9_ST00047 727
P9_SP00042 765 653
P9_ST00048 788 si
P9_SP00043 814
P9_ST00049 633 0.25
P9_SP00044 873
P9_ST00050 958
P9_SP00045 992
P9_ST00051 1017 0.67
P9_SP00046 1059
P9_ST00052 1080
P9_SP00047 1123
P9_ST00053 0.19
P9_SP00048 1246
P9_ST00054 0.55
P9_SP00049 1327
P9_ST00055 1412 0.27 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT fari
P9_TL00007 711
P9_ST00056 ri HypPart2
P9_SP00050 269 745
P9_ST00057 292 725
P9_SP00051 327
P9_ST00058 411 0.29
P9_SP00052 449
P9_ST00059 724 ro 0.48
P9_SP00053 508 744
P9_ST00060 593 0.65 07
P9_SP00054 630
P9_ST00061
P9_SP00055
P9_ST00062 734
P9_SP00056 769
P9_ST00063 856 714 Bo
P9_SP00057
P9_ST00064 917 715 0.28
P9_SP00058 956
P9_ST00065 1043 d'a 0.43 178
P9_SP00059 1089
P9_ST00066 1111
P9_SP00060 1133
P9_ST00067 1220 0.36 47
P9_SP00061 1260
P9_ST00068 1281
P9_SP00062 1320
P9_ST00069 1405 ua- 843
P9_TL00008 808 223
P9_ST00070
P9_SP00063 265
P9_ST00071 351
P9_SP00064 389 836
P9_ST00072 412 816 0.41 65
P9_TL00009 241 898 1218
P9_ST00073 899 104 fusira 587022
P9_SP00065 345 929
P9_ST00074 366 ne'vu 40688
P9_SP00066 464 928
P9_ST00075 907 uose 8080
P9_SP00067
P9_ST00076 652 0.38 8087
P9_SP00068 729
P9_ST00077 755 900 120 uanofa 870060
P9_SP00069 875
P9_ST00078 962 Bofu 8088
P9_SP00070 1041
P9_ST00079 145 rinofara 0.78 00504070
P9_SP00071 1211
P9_ST00080 1295 164 inocifnra 030407848
P9_TL00010 964
P9_ST00081 965 rafira 0.66 640054
P9_SP00072 337 995
P9_ST00082 365 974
P9_SP00073 994
P9_ST00083 134 anosara 6605040
P9_SP00074 640
P9_ST00084 675 132 mafufu 0.53 140768
P9_SP00075 807 106
P9_ST00085 forura 586750
P9_SP00076 1030
P9_ST00086 1058 122 ciBawe 348670
P9_SP00077 1180
P9_ST00087 1265 95 fumo 5870
P9_SP00078 1360
P9_ST00088 1388 Bata 0.49 8550
P9_TL00011 1029 1215
P9_ST00089 72 Basa 8377
P9_SP00079 315 1062
P9_ST00090 342 1033 iroro 0.61 27053
P9_SP00080 429
P9_ST00091 83 d'oro 56085
P9_SP00081 1061
P9_ST00092 628 rine 0002
P9_SP00082 700
P9_ST00093 furu 0756
P9_SP00083
P9_ST00094 228 waimufurira 60468685550
P9_SP00084
P9_ST00095 d'uri 06881
P9_SP00085 1296
P9_ST00096 1321 41 iri 022
P9_SP00086 1362
P9_ST00097 rafa 6078
P9_TL00012 239 174
P9_ST00098 247 uaimufumura 80008180600
P9_SP00087 486 1128 349
P9_ST00099 835 1235 k
P9_TL00013 1315 553
P9_ST00100 ki 0.47 82
P9_SP00088 604 1343
P9_ST00101 691 ka
P9_SP00089 733 1344
P9_ST00102 819 ku
P9_SP00090
P9_ST00103 952 ko
P9_SP00091
P9_ST00104 1081 ke 0.88
P9_TL00014
P9_ST00105 1407 45
P9_SP00092 285 1435
P9_ST00106 305 1415 re
P9_SP00093 340
P9_ST00107 426 1406 0.46
P9_SP00094 469 1434
P9_ST00108 492
P9_SP00095
P9_ST00109 620
P9_SP00096
P9_ST00110 681 1414 10
P9_SP00097 723
P9_ST00111 75
P9_SP00098 850
P9_ST00112 870 335
P9_SP00099 924
P9_ST00113 1011
P9_SP00100 1053 18
P9_ST00114 1071 51
P9_SP00101 1125
P9_ST00115 1210
P9_SP00102 1253 1436
P9_ST00116 1274
P9_SP00103 1310
P9_ST00117 ku-
P9_TL00015 238 1495
P9_ST00118 1505 64
P9_SP00104 1525
P9_ST00119 1496
P9_SP00105 408
P9_ST00120 436 1504
P9_SP00106
P9_ST00121 556
P9_SP00107 602
P9_ST00122 629 1503 se
P9_SP00108 663
P9_ST00123 0.79
P9_SP00109 1524
P9_ST00124 802
P9_SP00110 847
P9_ST00125
P9_SP00111 921
P9_ST00126 948
P9_SP00112 982
P9_ST00127 1067 44
P9_SP00113
P9_ST00128 1135
P9_SP00114 1172
P9_ST00129 1197 56 0.83
P9_SP00115
P9_ST00130 1277
P9_SP00116 1312
P9_ST00131 1398 ko- 415
P9_TL00016 1586
P9_ST00132 1596 co
P9_SP00117 1616
P9_ST00133 306 1595 no
P9_SP00118
P9_ST00134 379
P9_SP00119 414 94
P9_ST00135
P9_SP00120 1615
P9_ST00136 580 ui 81
P9_SP00121 613
P9_ST00137 645 0.72
P9_SP00122 672
P9_ST00138 768 0.73
P9_SP00123 810
P9_ST00139 840
P9_SP00124 874
P9_ST00140 905
P9_SP00125 960
P9_ST00141 1054
P9_SP00126 1096
P9_ST00142 1126 06
P9_SP00127 1184
P9_ST00143
P9_SP00128 1251
P9_ST00144 1345 1587
P9_SP00129 1379
P9_ST00145 1413
P9_TL00017 1674
P9_ST00146 u 0.54
P9_SP00130 278 1705
P9_ST00147 300 1676
P9_SP00131 343
P9_ST00148 427
P9_SP00132
P9_ST00149 490
P9_SP00133 532 1704
P9_ST00150 Bi 0.16
P9_SP00134 650
P9_ST00151 1675
P9_SP00135
P9_ST00152 818 sa
P9_SP00136 851
P9_ST00153 882
P9_SP00137 916
P9_ST00154 74
P9_SP00138
P9_ST00155 1078 Bu
P9_SP00139 1121
P9_ST00156 1152
P9_SP00140 1194
P9_ST00157 1290 1685 ce
P9_SP00141 1326
P9_ST00158 u 4
P9_SP00142
P9_ST00159 1677 0.93
P9_TL00018 1767 148
P9_ST00160 1776 o
P9_SP00143 257 1796
P9_ST00161
P9_SP00144 322 1795
P9_ST00162
P9_TL00019 1855 1213
P9_ST00163 BaBa 0.30 8585
P9_SP00145 320 1886
P9_ST00164 341 1856 wake 7633
P9_SP00146 434
P9_ST00165 456 128 wakafa 768526
P9_SP00147 584
P9_ST00166 668 1864 8070
P9_SP00148
P9_ST00167 767 uakakowa 84326076
P9_SP00149 946
P9_ST00168 968 121 008465
P9_SP00150
P9_ST00169 1119 cavo 0780
P9_SP00151
P9_ST00170 1282 1866 ane 363
P9_SP00152 1887
P9_ST00171 1365 1857 89 ciko- 00000
P9_TL00020 1921
P9_ST00172 1931 soro 7075
P9_SP00153 311 1952
P9_ST00173 396 1922 217 wakakokera 7286506044
P9_SP00154 1951
P9_ST00174 642 uakuru 824734
P9_SP00155 770
P9_ST00175 kare 0.76 6020
P9_SP00156 934 1950
P9_ST00176 136 maifara 5205348
P9_SP00157
P9_ST00177 1189 266 yakakoromoka 660410706047
P9_TL00021 240 1986 1214
P9_ST00178 8526
P9_SP00158 319 2017
P9_ST00179 1987 rakaua 001684
P9_SP00159 2016
P9_ST00180 510 1996
P9_SP00160
P9_ST00181 585 kuona 37055
P9_SP00161 695 105
P9_ST00182 800 kana 2386
P9_SP00162 885
P9_ST00183 914 157 wakama, 7776401
P9_SP00163 2022
P9_ST00184 1103 ila 0.52 086
P9_SP00164 1150
P9_ST00185 144 mukaka 030726
P9_SP00165 1324
P9_ST00186 1988 92 kuno 6650
P9_TL00022 2052
P9_ST00187 2054 115 kacece 173550
P9_SP00166 354 2083
P9_ST00188 377 214 kanocemera 0782330533
P9_SP00167 591
P9_ST00189 612 2053 amai 8040
P9_SP00168 696
P9_ST00190 719 vako 7100
P9_SP00169 803
P9_ST00191 890 wakafanana 6507546755
P9_SP00170
P9_ST00192 1132 na'ni 64270
P9_SP00171 1219
P9_ST00193 1244 006
P9_SP00172 1304
P9_ST00194 1390 2063 wa-
P9_TL00023 2119
P9_ST00195 2120 kamusia 5378603
P9_SP00173 388 2150
P9_ST00196 ikoko 20047
P9_SP00174 517
P9_ST00197 uanofanira 8454147077
P9_SP00175 795 2149
P9_ST00198 824 215 kumuBikira 0514806000
P9_SP00176 1039
P9_ST00199 1124 197 wakaceuka 830600816
P9_SP00177
P9_ST00200 1349 kavir 467022
P9_TL00024 2186 368
P9_ST00201 Bere 8053
P9_SP00178 2216
P9_ST00202 152 rinoseka 40637080
P9_SP00179 489
P9_ST00203 511 2187 usiku 77165


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00043.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P43 PHYSICAL_IMG_NR 43 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P43_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P43_LM00001 319 1926
RightMargin P43_RM00001 1562 136
BottomMargin P43_BM00001 1967 656
PrintSpace P43_PS00001 1243
TextBlock P43_TB00001
TextLine P43_TL00001 866 110 169 32
String P43_ST00001 129 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P43_SP00001 909 134 21
P43_ST00002 930 42 40 0.36 84
P43_SP00002 972 142 20
P43_ST00003 992
P43_TL00002 706 176 478 47
P43_ST00004 187 36 5. 0.71 50
P43_SP00003 747 223 58
P43_ST00005 805 65 38 Pa 0.73
P43_SP00004 870 214 27
P43_ST00006 897 287 Bethlehem. 0.94 0000001010
P43_TL00003 421 280 1135
P43_ST00007 30 31 1.
P43_SP00005 451 311 44
P43_ST00008 495 37 Rakaitwa, 0.69 1006004700
P43_SP00006 671 317 12
P43_ST00009 683 289 na 0.63 70
P43_SP00007 726 310
P43_ST00010 736 138 mazuua 0.53 506880
P43_SP00008 874
P43_ST00011 884 72 28 ayo, 0.88 0301
P43_SP00009 956 13
P43_ST00012 969 74 kuti 6800
P43_SP00010 1043
P43_ST00013 1055 108 cireuo 0.68 105380
P43_SP00011 1163
P43_ST00014 1176 281 29 cakabva 0000400
P43_SP00012 1318 11
P43_ST00015 1329 290 26 pana 5061
P43_SP00013 1413 316
P43_ST00016 1425 131 Kesare, 0.58 6073407
P43_TL00004 337 328 1204
P43_ST00017 332 0.77 0801
P43_SP00014 411 362 16
P43_ST00018 427 uapasi 806021
P43_SP00015 537 368
P43_ST00019 553 340 78 pose 0.85 2030
P43_SP00016 631 15
P43_ST00020 646 186 uanyorwe. 0.59 807706700
P43_SP00017 832 367 45
P43_ST00021 877 220 33 IDakazoenda 08070700740
P43_SP00018 1097 361 14
P43_ST00022 1111 77 uose 0.66 8040
P43_SP00019 1188
P43_ST00023 1203 331 262 kundonyorwa, 0.61 078508405320
P43_SP00020 1465 17
P43_ST00024 1482 341 59 mu 0.44 46 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mumqe
P43_TL00005 336 379
P43_ST00025 391 81 mqe 0.51 680 HypPart2
P43_SP00021 417 419
P43_ST00026 432 392 no
P43_SP00022 476 412
P43_ST00027 492 139 muinqe 078880
P43_SP00023
P43_ST00028 382 ku 0.39 48
P43_SP00024 693
P43_ST00029 708 119 musha 08470
P43_SP00025 827
P43_ST00030 841 52 wo 0.70
P43_SP00026 893 22
P43_ST00031 915 127 kwake. 0.86 060100
P43_TL00006 440 1137
P43_ST00032 441 2.
P43_SP00027 450 472
P43_ST00033 494 442 51 Na 0.65
P43_SP00028 545 471
P43_ST00034 560 54 iye 0.83 050
P43_SP00029 614
P43_ST00035 630 121 Yosefe 0.78 605010
P43_SP00030 751
P43_ST00036 773 158 wakabva 7060080
P43_SP00031 931
P43_ST00037 953 133 Galilea, 0.87 70000100
P43_SP00032 1086 23
P43_ST00038 1109 pa 0.81
P43_SP00033 1150 477
P43_ST00039 1172 118 0.64 08360
P43_SP00034 1290
P43_ST00040 1311 we
P43_SP00035 1362
P43_ST00041 1384 172 Nazareth, 0.60 705260447
P43_TL00007 335 491 1221
P43_ST00042 179 wakaenda 70300770
P43_SP00036 514 523
P43_ST00043 529 125 35 Yudea, 0.67 586000
P43_SP00037 654 527
P43_ST00044 0.31
P43_SP00038 718 521
P43_ST00045 733
P43_SP00039 851 522
P43_ST00046 865 501 wa 80
P43_SP00040 916
P43_ST00047 932 Davide, 3070760
P43_SP00041 1068
P43_ST00048 1081 122 unonzi 0.55 870740
P43_SP00042
P43_ST00049 1217 204 Bethlehem, 4046006302
P43_SP00043 1421
P43_ST00050 1437 493 nokuti 0.80 000560
P43_TL00008 542 1220
P43_ST00051 544 105 waiue 70080
P43_SP00044 574
P43_ST00052 456 543 we'mba 704300
P43_SP00045 595 573
P43_ST00053 608 552
P43_SP00046 653 572
P43_ST00054 668 94 rudzi 0.56 56540
P43_SP00047 762
P43_ST00055 776 69 rwa 730
P43_SP00048 845
P43_ST00056 860 7060601
P43_SP00049 996 578
P43_ST00057 1012 0.75 0810
P43_SP00050
P43_ST00058 1101 165 anyorwe, 00005504
P43_SP00051 1266 579 18
P43_ST00059 1284 551 pamqe 32080
P43_SP00052 1402
P43_ST00060 1423 546 cete 0.95 0010
P43_SP00053 1492
P43_ST00061 1514 60
P43_TL00009 593 814
P43_ST00062 594 112 Maria, 306204
P43_SP00054 448 629
P43_ST00063 464 603
P43_SP00055 516 624
P43_ST00064 530 126 akaqga 060800
P43_SP00056
P43_ST00065 670 156 akawana 0626070
P43_SP00057 826 623
P43_ST00066 104 waiua 0.62 60380
P43_SP00058 945
P43_ST00067 959 602 ne
P43_SP00059 1002
P43_ST00068 1016 mimba. 733000
P43_TL00010 652 1138
P43_ST00069 3.
P43_SP00060 446 684
P43_ST00070 175 1000007701
P43_SP00061 666 690
P43_ST00071 682 124 uaripo, 8050100
P43_SP00062 806 689
P43_ST00072 821 661 0.52 207882
P43_SP00063
P43_ST00073 973 61 ake 0.82
P43_SP00064 1034
P43_ST00074 1046 155 okupona 0.84 0170000
P43_SP00065 1201
P43_ST00075 1211 148 akapera, 00010440
P43_SP00066 1359
P43_ST00076 1375 180 wakapona 70700071
P43_TL00011 334 700
P43_ST00077 705 266 mqanakomana 58060603070
P43_SP00067 600 742
P43_ST00078 613 704 wake 0.79 8000
P43_SP00068 707 734
P43_ST00079 723 712
P43_SP00069
P43_ST00080 789 153 d'aqgwe, 0.76 10080800
P43_SP00070 942 740
P43_ST00081 957 68 ndo
P43_SP00071 1025
P43_ST00082 1048 217 kumuputira 0.57 0808674070
P43_SP00072 1265
P43_ST00083 1286 713 1.00 00
P43_SP00073
P43_ST00084 1351 137 miceka, 0.91 0000600
P43_SP00074 1488
P43_ST00085 1511 714
P43_TL00012 754
P43_ST00086 756 kumuisa 4858010
P43_SP00075 489 786
P43_ST00087 503 765 0.54 08
P43_SP00076 562 785
P43_ST00088 755 cidyiro 0.72 1074050
P43_SP00077 791
P43_ST00089 720 763 ce
P43_SP00078 784
P43_ST00090 771 143 mombe, 504000
P43_SP00079 914
P43_ST00091 407530
P43_SP00080 1049
P43_ST00092 1064 162 makaqga 7021800
P43_SP00081 1226
P43_ST00093 1240 musina 084052
P43_SP00082 1371
P43_ST00094 1382 764 100 ugaro 67040
P43_SP00083
P43_ST00095 1494 ku- 080
P43_TL00013 467
P43_ST00096 815 85 nauo 6080
P43_SP00084 837
P43_ST00097 807 mumba 08410
P43_SP00085 570 836
P43_ST00098 583 ma
P43_SP00086 637
P43_ST00099 651 uayenzi. 80707000
P43_TL00014 416 1136
P43_ST00100 4.
P43_SP00087
P43_ST00101 490 Kwaiuapo 76038230
P43_SP00088 901
P43_ST00102
P43_SP00089 744 894
P43_ST00103 758 103 nyika 45440
P43_SP00090 861
P43_ST00104 878 101 iyoyo 40040
P43_SP00091 979
P43_ST00105 994 64
P43_SP00092 1037
P43_ST00106 1051 144 uafudzi, 84272300
P43_SP00093 1195 900
P43_ST00107 1210 208 uaciceqgeta 0.74 81000085030
P43_SP00094 1418 902
P43_ST00108 1432 875
P43_SP00095 1475 896
P43_ST00109 1491 867
P43_TL00015
P43_ST00110 918 rindirira 0.48 718717470
P43_SP00096 488 948
P43_ST00111 505 917 82 Bako 7040
P43_SP00097 587 947 24
P43_ST00112 611 924 87 rauo. 55800
P43_SP00098 698 946
P43_ST00113 743 95 Onai! 08000
P43_SP00099 838
P43_ST00114 862 923 120 aqgere 082060
P43_SP00100 982 952
P43_ST00115 1004 925 0.50 63
P43_SP00101
P43_ST00116 1077 Mambo 05041
P43_SP00102
P43_ST00117 1232 177 wakamira 50302422
P43_SP00103 1409
P43_ST00118 1431 pauari, 6080115
P43_TL00016 333 967 1219
P43_ST00119 135 kupeqa 685080
P43_SP00104 468 1005
P43_ST00120 483 76 kwa 260
P43_SP00105 559 997
P43_ST00121 91 Yaue 5080
P43_SP00106 665
P43_ST00122 kwakauatenderera, 07060803064060005
P43_SP00107 1020
P43_ST00123 uakazotya 806060553
P43_SP00108 1225 1003 19
P43_ST00124 1244 jikuru. 8008670
P43_SP00109
P43_ST00125 1419 Aqgere 780030
P43_TL00017 1017 1218
P43_ST00126 wakati 807020
P43_SP00110 454 1050
P43_ST00127 469 1018 34 kwauari; 55080600
P43_SP00111 627 1052
P43_ST00128 643 Musatye, 38704200
P43_SP00112 1054
P43_ST00129 nokuti, 6038000
P43_SP00113 950
P43_ST00130 onai! 06000
P43_SP00114 1047
P43_ST00131 1070 327 ndinokuparidzirai 86480181055340551
P43_SP00115 1397
P43_ST00132 1420 132 mufaro 075040
P43_TL00018
P43_ST00133 1071 mukuru, 0.47 4818580
P43_SP00116 1105
P43_ST00134 507 145 ucauapo 7008040
P43_SP00117
P43_ST00135 667 1069 kuna 5860
P43_SP00118 1098
P43_ST00136 772 113 uanhu 0.37 80777
P43_SP00119 885
P43_ST00137 1076 86 uose. 80401
P43_TL00019 1127 1134
P43_ST00138 1129
P43_SP00120 1161
P43_ST00139 1128 128 Nokuti 706800
P43_SP00121 618 1159
P43_ST00140 633 nhasi 86060
P43_SP00122 728 1158
P43_ST00141 67 uno 0.46 880
P43_SP00123 810 1157
P43_ST00142 Mununm-i 37077870
P43_SP00124
P43_ST00143 1027 247 wa^arirwe'mi 7010550330100
P43_SP00125 1274 1165
P43_ST00144 1288 0.33
P43_SP00126 1348
P43_ST00145 1363 1130 18070
P43_SP00127 1481
P43_ST00146 1503 1139
P43_TL00020 1178 1216
P43_ST00147 1181 6070500
P43_SP00128
P43_ST00148 485 1179 ndi'ye 870040
P43_SP00129 598
P43_ST00149 Kriste 670760
P43_SP00130 1209
P43_ST00150 738 Mambo. 207000
P43_SP00131 881 1208
P43_ST00151 Ndicoci 7600000
P43_SP00132 1063
P43_ST00152 1078 ciratidzo 007740540
P43_SP00133 1231
P43_ST00153 161 kune'mi: 88707000
P43_SP00134 1405
P43_ST00154 1180 130 Mucao- 080600
P43_TL00021 1229
P43_ST00155 1242
P43_SP00135 375 1262
P43_ST00156 388 mucece 570000
P43_SP00136
P43_ST00157 236 wakaputirwa 80701832720
P43_SP00137
P43_ST00158 788 1238
P43_SP00138 830 1258
P43_ST00159 0000700
P43_SP00139 1264
P43_ST00160 998 98 uuete 78060
P43_SP00140 1096 1259
P43_ST00161 1117 1239
P43_SP00141
P43_ST00162 1199 1230 0260050
P43_SP00142 1326
P43_ST00163 1349
P43_SP00143 1260
P43_ST00164 1406 mombe. 000000
P43_TL00022 1133
P43_ST00165 6.
P43_SP00144 445 1321
P43_ST00166 168 Pakarepo 60727050
P43_SP00145 657 1325
P43_ST00167 679 171 kwaiuapo 28038030
P43_SP00146 850 1324
P43_ST00168 873 1298
P43_SP00147
P43_ST00169 936 1296 uaqgere 8084030
P43_SP00148
P43_ST00170 1099 1289 147 uazhinji 80570080
P43_SP00149 1246
P43_ST00171 1268 oja 0.42
P43_SP00150 1308 1319
P43_ST00172 1336 173 mapfumo 0026800
P43_SP00151 1509
P43_ST00173 1532 1300 e 0.90 1
P43_TL00023 330 1339
P43_ST00174 1340 39 d'eqga 430840
P43_SP00152 1379
P43_ST00175 244 uacirumbidza 800048060470
P43_SP00153
P43_ST00176 90
P43_SP00154 804 1369
P43_ST00177 819 uaciti; 8000600
P43_SP00155 929 1374
P43_ST00178 Mbiri 20440
P43_SP00156 1053
P43_ST00179 2760
P43_SP00157
P43_ST00180 4180
P43_SP00158 1271 1370
P43_ST00181 1294 1341 163 kuuzuru, 0.43 07787760
P43_SP00159 1457 1376
P43_ST00182 pasi 2080
P43_TL00024 1391 697
P43_ST00183 1393 pagarike 40505050
P43_SP00160 484 1430
P43_ST00184 499 1392 81788
P43_SP00161
P43_ST00185 626 1399 uano 8060
P43_SP00162 710
P43_ST00186 725 moyo 1060
P43_SP00163 825 1426
P43_ST00187 839 189 wakanaka. 705070500
P43_TL00025 1447 1119
P43_ST00188 1451 7.
P43_SP00164
P43_ST00189 1450 Kuzoti 576030
P43_SP00165 610
P43_ST00190 625 8085060
P43_SP00166 767 1486
P43_ST00191 782 uabva 80070
P43_SP00167 886 1479
P43_ST00192 4080605
P43_SP00168 1021 1485
P43_ST00193 1459 02
P43_SP00169
P43_ST00194 kuenda 070672
P43_SP00170 1480
P43_ST00195 06
P43_SP00171
P43_ST00196 1313 d'eqga, 7508800
P43_SP00172 1434 1487
P43_ST00197 1453 79 uafu 8277 uafudzi
P43_TL00026 1499
P43_ST00198 1504 53 dzi 230
P43_SP00173 384 1534
P43_ST00199 399 1502 237 uacitaurirana 8000108613360
P43_SP00174 636 1533
P43_ST00200 649 1500 111 uaciti: 8000700
P43_SP00175 760 1530
P43_ST00201 213 Atindogikai 75035080602
P43_SP00176 1537
P43_ST00202 1014 205 4046006015
P43_SP00177 1536
P43_ST00203 1234 1501 tindoona 70060004
P43_SP00178 1531
P43_ST00204 1412 izwi 0760
P43_SP00179
P43_ST00205 1512 ra-
P43_TL00027 1550
P43_ST00206 1555 88 twa, 45601
P43_SP00180 418 1589
P43_ST00207 433 ra
P43_SP00181 1583
P43_ST00208 482 1551 245 tamboziuiswa 020707580660
P43_SP00182 727
P43_ST00209 741 1560
P43_SP00183 1580
P43_ST00210 799 0.98 100000
P43_TL00028 1609
P43_ST00211 1612 8. 0.89
P43_SP00184 1644
P43_ST00212 IDaka-cLmbidzo-enda, 88060008710240000100
P43_SP00185 1645
P43_ST00213 905 1611
P43_SP00186 1640
P43_ST00214 kuona 06126
P43_SP00187 1114
P43_ST00215 1143 1610 Maria 30702
P43_SP00188
P43_ST00216 1620
P43_SP00189 1316
P43_ST00217 1346 Yosefe, 1050800
P43_SP00190 1476 1647
P43_ST00218 1506 1621 07
P43_TL00029 1657
P43_ST00219 1664 123 Mqana 28070
P43_SP00191 455 1701
P43_ST00220 1665 93 auete
P43_SP00192 1693
P43_ST00221 576 1671
P43_SP00193 1691
P43_ST00222 1661 cidyiro. 00775700
P43_SP00194 1697
P43_ST00223 IDaciona 88000061
P43_SP00195 980 1690
P43_ST00224 995 234 uakanzwisisa 807014606170
P43_SP00196 1692
P43_ST00225 ^e'zwi 1082760
P43_SP00197 1357
P43_ST00226 1373
P43_SP00198 1407
P43_ST00227 1429 1663 uakau- 800070
P43_TL00030 1708
P43_ST00228 1716 92 dzwa 4350
P43_SP00199 424 1745
P43_ST00229 438 1723 0.96
P43_SP00200 480 1750
P43_ST00230 1721 musoro 081050
P43_SP00201 1743
P43_ST00231 1713 p
P43_SP00202 685 1748
P43_ST00232 1719 mqana 48070
P43_SP00203
P43_ST00233 uyo. 8600
P43_SP00204 928
P43_ST00234 IDose 88060
P43_SP00205 1062 1742
P43_ST00235 1084 1712 185 uakanzwa, 830003701
P43_SP00206 1269 1747
P43_ST00236 1293 257 uakashamiswa 800087041630
P43_TL00031 1762
P43_ST00237 1765 ne'jo 00280
P43_SP00207 426 1802
P43_ST00238 1773 ^a
P43_SP00208 481
P43_ST00239 1763 uakaziuiswa 80104080870
P43_SP00209 1794
P43_ST00240 1771
P43_SP00210 768 1791
P43_ST00241 uafudzi. 85075400
P43_TL00032 1821
P43_ST00242 1823 9.
P43_SP00211 1854
P43_ST00243 Asi
P43_SP00212 549 1853
P43_ST00244 1822 10300
P43_SP00213 676 1852
P43_ST00245 696 201 waiceqgeta 7000080030
P43_SP00214 1857
P43_ST00246 117 mazwi 00710
P43_SP00215 1851
P43_ST00247 1056 1831 62 aya 053
P43_SP00216 1118 1858
P43_ST00248 1146 ose, 0700
P43_SP00217 25
P43_ST00249 1236 aciaraqgarira 0001308815358
P43_SP00218 1470 1859
P43_ST00250 1832 04
P43_TL00033 1869
P43_ST00251 1883 6070
P43_SP00219 431 1911
P43_ST00252 1874 107 make. 60300
P43_SP00220 1904
P43_ST00253 596 IDafudzi 88038660
P43_SP00221 1902
P43_ST00254 1872 198 uakadzoka, 8023370003
P43_SP00222 1907
P43_ST00255 uacikudza 800006040
P43_SP00223 1152
P43_ST00256 1881
P43_SP00224 1207
P43_ST00257 1873 219 kurumbidza 0757000561
P43_SP00225 1438 1903
P43_ST00258 Yaue, 27805
P43_TL00034 1923
P43_ST00259 1935
P43_SP00226 374 1961
P43_ST00260 1933 587050
P43_SP00227 520 1955
P43_ST00261 536 pe
P43_SP00228 577 1960
P43_ST00262 592 1931 ^ose, 100403
P43_SP00229 677
P43_ST00263 694 1930
P43_SP00230 1959
P43_ST00264 748 178 uakanzwa 80408710
P43_SP00231 926 1952
P43_ST00265 940 1932
P43_SP00232 984 1953
P43_ST00266 1000 kuona, 070600
P43_SP00233 1958
P43_ST00267 so
P43_SP00234 1170
P43_ST00268 1186 164 kuudzwa 0.45 1677870
P43_SP00235 1350
P43_ST00269 1365 1924 kwauo. 108800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00056.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P56 PHYSICAL_IMG_NR 56 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P56_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P56_LM00001 182 1005
RightMargin P56_RM00001 1516
BottomMargin P56_BM00001 1046 1577
PrintSpace P56_PS00001 1334
TextBlock P56_TB00001 804 185 43
TextLine P56_TL00001 810 47 173 31
String P56_ST00001 65 46 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P56_SP00001 856 70 19
P56_ST00002 875 53 0.20 87
P56_SP00002 918 78 22
P56_ST00003 940 66 3
P56_TB00002 110 936
P56_TL00002 280 115 1080 39
P56_ST00004 158 35 kadzoka, 0.76 60840000
P56_SP00003 438 150 17
P56_ST00005 455 166 30 dzakaona 0.62 86070080
P56_SP00004 621 145 13
P56_ST00006 634 211 36 hauacisi-po. 0.69 738240400060
P56_SP00005 845 151
P56_ST00007 891 222 Dzakateuera 72055108055
P56_SP00006 1113 146 15
P56_ST00008 1128 117 161 37 dziciuatg 0.56 573008238
P56_SP00007 1289 154 2
P56_ST00009 1291 126 69 26 aga. 0.57 4804
P56_TL00003 368 171 1141 42
P56_ST00010 174 28 7. 1.00 00
P56_SP00008 396 204 45
P56_ST00011 441 213 Dzakawana. 0.72 7300281120
P56_SP00009 654
P56_ST00012 699 142 38 pakanzi 0.63 10000870
P56_SP00010 841
P56_ST00013 858 184 20 ne 80
P56_SP00011 900 16
P56_ST00014 916 175 152 shumba: 0.43 2875708
P56_SP00012 1068 205
P56_ST00015 1094 72 "Iji 0.67 0084
P56_SP00013 1166 212
P56_ST00016 1183 119 maqga 0.74 20810
P56_SP00014 1302 11
P56_ST00017 1313 178 196 maendepi- 0.78 050060331
P56_TL00004 282 220 1228 44
P56_ST00018 224 84 ko" 7004
P56_SP00015 366 255
P56_ST00019 216 33 Wakad'auira 80203628040
P56_SP00016 612
P56_ST00020 642 226 81 29 Uoti: 0.68 82500
P56_SP00017 723 25
P56_ST00021 748 "Maqga 0.71 040804
P56_SP00018 890 262
P56_ST00022 293 matipfumburira 32070861780070
P56_SP00019 1211
P56_ST00023 1240 236 136 guruua, 0.55 0875800
P56_SP00020 1376
P56_ST00024 1413 230 97 34 taqga 00870
P56_TL00005 272 1227
P56_ST00025 276 186 tisiqgaone 8050800060
P56_SP00021 468 312
P56_ST00026 484 138 kuridza 0.52 0766740
P56_SP00022 622 305 14
P56_ST00027 636 76 kwa 463
P56_SP00023 712
P56_ST00028 727 278 98 0.64 06803
P56_SP00024 825
P56_ST00029 839 133 ticiita". 0.66 050364107
P56_SP00025 972 306
P56_ST00030 1018 275 155 pakanzi: 0.54 100318731
P56_SP00026 1173 313
P56_ST00031 1198 134 "Ridzai 0745700
P56_SP00027 1332 307 24
P56_ST00032 1356 153 pakare", 0.79 50003007
P56_TL00006 281 323 1229
P56_ST00033 190 TDakaridza 0.60 8803050570
P56_SP00028 471 356
P56_ST00034 482 327 130 pakare, 0.84 3040300
P56_SP00029 362
P56_ST00035 626 dzakatamba. 65027300807
P56_SP00030 846
P56_ST00036 893 179 Dzicienda 0.61 481078040
P56_SP00031 1072 357
P56_ST00037 1083 328 kurekure. 088807106
P56_SP00032 1262 358
P56_ST00038 1306 325 IDaka-fano- 0.73 88000060500
P56_TL00007 283 378 453
P56_ST00039 75 tiza, 0.59 87500
P56_SP00033 412
P56_ST00040 374 uakaenda 0.75 80020530
P56_SP00034 545 407
P56_ST00041 560 176 kumusha. 0.48 77466503
P56_TL00008 370 435 1137
P56_ST00042 32 8.
P56_SP00035 399 467
P56_ST00043 444 83 ino 8071
P56_SP00036 527 473
P56_ST00044 542 437 141 shumba 766080
P56_SP00037 683
P56_ST00045 705 217 dzakadzoka, 64500731052
P56_SP00038 922 472
P56_ST00046 947 203 dzicitamba, 87101003804
P56_SP00039 1150
P56_ST00047 1174 439 197 dzakawana 388077050
P56_SP00040 1371
P56_ST00048 1393 114 uanhu 0.34 83577
P56_TL00009 284 486 1226 40
P56_ST00049 488 uacisi-po, 8005250400
P56_SP00041 524
P56_ST00050 479 489 uaenda 0.58 800762
P56_SP00042 605 517
P56_ST00051 627 169 pamusha. 60078705
P56_SP00043 796
P56_ST00052 843 ^ino 810001
P56_SP00044 926 23
P56_ST00053 949 768050
P56_SP00045 1090 518
P56_ST00054 1112 yakaqga 0.49 3777810
P56_SP00046 525
P56_ST00055 1284 487 90 icid'a 320670
P56_SP00047 1374 519
P56_ST00056 1396 490 kudya 0.39 28666
P56_TL00010 287 535 1223
P56_ST00057 539 uanbu 0.35 80887
P56_SP00048 402 568
P56_ST00058 417 547 71 27 auo, 0800
P56_SP00049 574
P56_ST00059 508 538 131 yakaita 0.87 0060010
P56_SP00050 639 575
P56_ST00060 653 102 hasha 80660
P56_SP00051 755 569 21
P56_ST00061 776 116 kwa^o 460100
P56_SP00052 892
P56_ST00062 915 91 kune
P56_SP00053 1006
P56_ST00063 1028 540 143 dzimqe, 5510813
P56_SP00054 1171
P56_ST00064 1200 82 iciti: 601608
P56_SP00055 1282
P56_ST00065 "Onai, 0.77 131025
P56_SP00056 1420
P56_ST00066 1442 550 68 ma- 800
P56_TL00011 588 1222
P56_ST00067 589 mbotirambidza 0603033080400
P56_SP00057 559 619
P56_ST00068 590 0.47 08655
P56_SP00058 702 625
P56_ST00069 730 113 80878
P56_SP00059
P56_ST00070 872 598 auo. 0.53 2807
P56_SP00060 942 64
P56_ST00071 0.27 810358
P56_SP00061 1088
P56_ST00072 1118 599 60 auo 0.22 687
P56_SP00062 1178
P56_ST00073 1209 591 111 80567
P56_SP00063 1320 620
P56_ST00074 1351 uaenda".. 860083300
P56_TL00012 289 640 764 405
P56_ST00075 162 Ndi^o^o. 7201001006
P56_SP00064 451 677 290
P56_ST00076 741 1007 LOS 0.30 784


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 48
LeftMargin P8_LM00001 224 2172
RightMargin P8_RM00001 1476 222
BottomMargin P8_BM00001 2220 403
PrintSpace P8_PS00001 1252
TextBlock P8_TB00001
TextLine P8_TL00001 775 55 149 23
String P8_ST00001 65 38 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P8_SP00001 813 69 28
P8_ST00002 841 18 0.12
P8_SP00002 859 78 22
P8_ST00003 881 43
P8_TL00002 834 111 27
P8_ST00004 6 0.34
P8_TL00003 571 185 559 35
P8_ST00005 30 34 bi 0.57 80
P8_SP00003 601 219 89
P8_ST00006 690 189 31 5a 0.28 76
P8_SP00004 728 220 87
P8_ST00007 815 42 Bu 0.23
P8_SP00005 857 100
P8_ST00008 957 Be 0.45 82
P8_SP00006 995 96
P8_ST00009 1091 39 60 0.24 86
P8_TL00004 243 280 1215 32
P8_ST00010 281 Ba 0.36 84
P8_SP00007 312 24
P8_ST00011 305 37 0.35
P8_SP00008 342 311 88
P8_ST00012 430 29 0.16
P8_SP00009 467 310
P8_ST00013 490 290 20 re
P8_SP00010 524
P8_ST00014 612 6i 85
P8_SP00011 643
P8_ST00015 666 291 19 ra 0.65 33
P8_SP00012 701
P8_ST00016 788 0.33
P8_SP00013 830
P8_ST00017 853 282 ri
P8_SP00014 880
P8_ST00018 969 0.17
P8_SP00015 1007
P8_ST00019 1029 21 sa 0.46 73
P8_SP00016 1062
P8_ST00020 1158
P8_SP00017 1196
P8_ST00021 1218 0.18
P8_SP00018
P8_ST00022 1340 0.32
P8_SP00019 1382
P8_ST00023 1404 54 ma 58
P8_TL00005 371 1214
P8_ST00024 373 0.53 81
P8_SP00020
P8_ST00025 303 ni 1.00 00
P8_SP00021 337 402
P8_ST00026 426 372 0.25
P8_SP00022 468 401
P8_ST00027 492 382 57 mu 0.67 06
P8_SP00023 549
P8_ST00028 638
P8_SP00024 680
P8_ST00029 703 na 07
P8_SP00025 745
P8_ST00030 832 0.41 83
P8_SP00026 870
P8_ST00031 894
P8_SP00027 932
P8_ST00032 954 53 0.62
P8_SP00028
P8_ST00033 1096 0.19
P8_SP00029 1133 25
P8_ST00034 ru
P8_SP00030 26
P8_ST00035 1222 383 77
P8_SP00031 1255
P8_ST00036 1343 40 Bo
P8_SP00032 1383
P8_ST00037 1401 381 56 uo- 0.44
P8_TL00006 242 475
P8_ST00038
P8_SP00033 274 494 -31
P8_ST00039 555 93 Ba-Ba 0.48 87180
P8_SP00034 336 586
P8_ST00040 358 556 132 na'ma-i 0.60 0776600
P8_SP00035
P8_ST00041 513 565 139 ua-sa-ra 0.77 84040000
P8_SP00036 652
P8_ST00042 737 557 a-ri 0.79 4040
P8_SP00037 797
P8_ST00043 820 204 mu-Bi-Bi-Bi 0.63 06084080281
P8_SP00038 1024
P8_ST00044 1120 187 ri-Ba-ru-re 0.70 00070048083
P8_SP00039 1307 99
P8_ST00045 1406 51 Ba- 700
P8_TL00007 239 622 1217
P8_ST00046 625 ^a 0.08 108
P8_SP00040 273
P8_ST00047 295 91 ra-ub 0.43 44188
P8_SP00041 386 653
P8_ST00048 408 206 ri-hb-re-ih 0.50 770880500588
P8_SP00042 614
P8_ST00049 699 624 117 ittu-no 8885060
P8_SP00043 816 654
P8_ST00050 839 116 mu-n 0.69 07052
P8_SP00044 955
P8_ST00051 979 623 Bu-me 77008
P8_SP00045 1090
P8_ST00052 1177 a-no-Ba 6020088
P8_SP00046 1309 94
P8_ST00053 1403 i-ri 0.81 0033
P8_TL00008 241 689 1216
P8_ST00054
P8_SP00047 298 719
P8_ST00055 324 Ba-ni 0.58 80083
P8_SP00048 411 720
P8_ST00056 500 Be-re 0.78 80020
P8_SP00049 587
P8_ST00057 619 691 180 ri-no-o-na 0.84 4400000330
P8_SP00050 799
P8_ST00058 818 168 mu-vi-mi 77070304
P8_SP00051 986
P8_ST00059 1082 75 a-ne 0.91 2000
P8_SP00052 1157
P8_ST00060 1183 Bu-mu 0.66 84004
P8_SP00053 1299
P8_ST00061 1386 71 mu- 0.75 520
P8_TL00009 755 153
P8_ST00062 ne'vu 0.64 00755
P8_SP00054 340 785
P8_ST00063 363 756 161 mu-Bu-ri 76487122
P8_SP00055 786
P8_ST00064 836 871 (f 0.56 17
P8_TL00010 560 945 581
P8_ST00065 50 d'i! 7608
P8_SP00056 610 978
P8_ST00066 697 946 45 d'e 277
P8_SP00057 742
P8_ST00067 829 d'i 350
P8_SP00058 867
P8_ST00068 47 d'o 465
P8_SP00059 1001 95
P8_ST00069 d'a 368
P8_TL00011 244 1031
P8_ST00070 1035 46 0.47
P8_SP00060 1069
P8_ST00071 309 1049 aa
P8_SP00061 355
P8_ST00072 441 36 0.31
P8_SP00062 477
P8_ST00073 1050
P8_SP00063 533
P8_ST00074 620 750
P8_SP00064 665
P8_ST00075 686 52 0.87 02
P8_SP00065 738
P8_ST00076 825 1037 49 d'u 0.55 066
P8_SP00066 874
P8_ST00077 895 0.13
P8_SP00067 929
P8_ST00078 1016
P8_SP00068
P8_ST00079 1083 ro
P8_SP00069 1118
P8_ST00080 1205
P8_SP00070 1250 1070
P8_ST00081 1271 1041 iia 688
P8_SP00071 1311
P8_ST00082 1398 d'o- 6770
P8_TL00012 1128
P8_ST00083 1139 41 ua 0.14
P8_SP00072 284 1160
P8_ST00084 370 267
P8_SP00073 415
P8_ST00085 437 1140 0.38
P8_SP00074
P8_ST00086 576
P8_SP00075 621 1161
P8_ST00087 1141
P8_SP00076 678
P8_ST00088 764
P8_SP00077 810
P8_ST00089 mo 08
P8_SP00078 886
P8_ST00090 973 1129 060
P8_SP00079 1011
P8_ST00091 1033 0.27
P8_SP00080 1066
P8_ST00092 567
P8_SP00081 1211
P8_ST00093 1233 u 5
P8_SP00082 1254
P8_ST00094 1342 0.61
P8_SP00083 1388
P8_ST00095 1408 we 68
P8_TL00013 1219
P8_ST00096 1220 0.73 070
P8_SP00084
P8_ST00097 313 1232
P8_SP00085 347
P8_ST00098 443
P8_SP00086 488
P8_ST00099 512 0.68 360
P8_SP00087
P8_ST00100
P8_SP00088
P8_ST00101 716
P8_SP00089 766 1253
P8_ST00102 798 1224
P8_SP00090 824
P8_ST00103 924 1223 0.26
P8_SP00091 966
P8_ST00104 998 378
P8_SP00092 1043
P8_ST00105 1138
P8_SP00093 1175
P8_ST00106 1209
P8_SP00094 1243
P8_ST00107 0.59
P8_SP00095 1381
P8_ST00108 1413
P8_TL00014 245 613
P8_ST00109 0.72 061
P8_SP00096 1344
P8_ST00110 1324
P8_SP00097 348
P8_ST00111 435 0.49 364
P8_SP00098 472
P8_ST00112 495 0.30
P8_SP00099 551
P8_ST00113 573 1323
P8_SP00100 608
P8_ST00114 702 670
P8_SP00101 748
P8_ST00115 770 1315 ui
P8_SP00102 802
P8_ST00116 1319 l*a 877
P8_TL00015 1402 1213
P8_ST00117 160 iia-no-d'a 8880010152
P8_SP00103 405 1436
P8_ST00118 429 92 87088
P8_SP00104 521 97
P8_ST00119 618 Bi-a 84080
P8_SP00105
P8_ST00120 721 d'e-hio 5600877
P8_SP00106 837
P8_ST00121 933 d'-l-e 0.39 2682778
P8_SP00107 1027
P8_ST00122 1059 126 ra-ri-ra 77083177
P8_SP00108 1185 1435
P8_ST00123 1280 1405 i-sa 0076
P8_SP00109
P8_ST00124 1371 d'u-u 0.74 06500
P8_TL00016 1468
P8_ST00125 1480 mu-no 26008
P8_SP00110 361 1502
P8_ST00126 456 1469 150 i-d'a-ro-i 0047608820
P8_SP00111 606
P8_ST00127 629 1481 98 na-uo 00088
P8_SP00112 727 1503
P8_ST00128 822 113 d'o-we 577030
P8_SP00113 935
P8_ST00129 958 1473 6060
P8_SP00114
P8_ST00130 1036 136 ra-o-ma 0.52 7708117
P8_SP00115 1172
P8_ST00131 1270 i-d'i-mu-re 70270053026
P8_TL00017 1536 865
P8_ST00132 1549 ne
P8_SP00116 286 1568
P8_ST00133 115 d'e-mo 570038
P8_SP00117 424 1569
P8_ST00134 1539 Bu-na 0.37 88067
P8_SP00118
P8_ST00135 635 114 d'e-ma 466007
P8_SP00119 749
P8_ST00136 773 1540 183 ra-o-ni-wa 7808245003
P8_SP00120 956
P8_ST00137 1538 131 0470805
P8_TL00018 843 1662
P8_ST00138 C
P8_TL00019 591 1732 522
P8_ST00139 1741 ca 0.22
P8_SP00121 626 1762
P8_ST00140 712 cu
P8_SP00122 751
P8_ST00141 838 ce
P8_SP00123 875 1761
P8_ST00142 960 ci
P8_SP00124 988
P8_ST00143 1075 co
P8_TL00020 1819
P8_ST00144 1824 i
P8_SP00125 253 1853
P8_ST00145 1832 70
P8_SP00126 315
P8_ST00146 1833 0.42
P8_SP00127
P8_ST00147 459
P8_SP00128
P8_ST00148
P8_SP00129
P8_ST00149 646
P8_SP00130 696
P8_ST00150 784 0.51
P8_SP00131 823
P8_ST00151 848 0.21
P8_SP00132 884 1852
P8_ST00152 981 1823
P8_SP00133 1008
P8_ST00153 478
P8_SP00134 1080
P8_ST00154
P8_SP00135
P8_ST00155 1237 66
P8_SP00136 1269
P8_ST00156 1366 1831 0.86
P8_SP00137
P8_ST00157 1424
P8_TL00021 1912
P8_ST00158 1923
P8_SP00138 1945
P8_ST00159 307
P8_SP00139
P8_ST00160 445 1915
P8_SP00140 473 1944
P8_ST00161 498 1924
P8_SP00141 539
P8_ST00162 1922 67
P8_SP00142 660 1943
P8_ST00163 682 1914
P8_SP00143 692 1942
P8_ST00164 ct
P8_SP00144
P8_ST00165 847 768
P8_SP00145 900 1941
P8_ST00166 987 1921
P8_SP00146 1023
P8_ST00167 1045 1920 0.15
P8_SP00147 1085 107
P8_ST00168 1192 04
P8_SP00148 1228
P8_ST00169 1248 o
P8_SP00149 1267
P8_ST00170 1361 1913
P8_SP00150 1389
P8_ST00171 1412 44 nu
P8_TL00022 2001
P8_ST00172 2006
P8_SP00151 270 2035
P8_ST00173 2002 778
P8_SP00152
P8_ST00174 2015
P8_SP00153 2034
P8_ST00175 474 2005
P8_SP00154 501
P8_ST00176 528 2004
P8_SP00155
P8_ST00177 589 2013
P8_SP00156 637 2033
P8_ST00178 734 2003
P8_SP00157 761
P8_ST00179 787 2012 i-a
P8_SP00158 2032
P8_ST00180 845
P8_SP00159 868 2031
P8_ST00181
P8_SP00160
P8_ST00182 1026
P8_SP00161 1052
P8_ST00183 2011
P8_SP00162 1112
P8_ST00184 1144
P8_SP00163 1195
P8_ST00185 1291
P8_SP00164 1317
P8_ST00186 1352
P8_SP00165 1385
P8_ST00187 1416 uo
P8_TL00023 2095 385
P8_ST00188 2096
P8_SP00166 2126
P8_ST00189 294 2104 u
P8_SP00167 334 2125
P8_ST00190 357
P8_SP00168 397
P8_ST00191 483
P8_SP00169 511
P8_ST00192 535 se
P8_SP00170 568
P8_ST00193 592
P8_TL00024 2183
P8_ST00194 2196 uana 8707
P8_SP00171 325 2216
P8_ST00195 2195 176 uanocema 82071704
P8_SP00172 523
P8_ST00196 2194 61 ane
P8_SP00173 679 2215
P8_ST00197 cuma 0408
P8_SP00174 796 2214
P8_ST00198 819 2193 79 cena 0037
P8_SP00175 898 2213
P8_ST00199 101 cisero 0.29 268788
P8_SP00176
P8_ST00200 1119 cani 58257
P8_SP00177 1210
P8_ST00201 2192 curu 0837
P8_SP00178 2212
P8_ST00202 1422 2191 16


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00042.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P42 PHYSICAL_IMG_NR 42 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P42_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P42_LM00001 106 2210
RightMargin P42_RM00001 1584 114
BottomMargin P42_BM00001 2248 375
PrintSpace P42_PS00001 1478
TextBlock P42_TB00001 1252 272
TextLine P42_TL00001 648 47 170 32
String P42_ST00001 66 43 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P42_SP00001 691 70 23
P42_ST00002 714 39 0.39 65
P42_SP00002 753 79
P42_ST00003 776 67 0.00 10
P42_TL00002 208 110 1132
P42_ST00004 116 28 30 7. 0.74 50
P42_SP00003 236 146 44
P42_ST00005 280 122 37 Ndi'ye 0.57 861540
P42_SP00004 402 153 15
P42_ST00006 417 113 196 wakad'aro; 0.71 40010202577
P42_SP00005 613 152 7
P42_ST00007 620 69 Iye, 0.69 0480
P42_SP00006 689 17
P42_ST00008 706 68 36 og. 0.67
P42_SP00007 774
P42_ST00009 818 229 Wakad'arouo 0.59 87500706080
P42_SP00008 1047 148 12
P42_ST00010 1059 118 73 29 kuti 0.33 7747
P42_SP00009 147 16
P42_ST00011 1148 35 uanhu, 0.41 866580
P42_SP00010 1270
P42_ST00012 1286 126 54 21 ua- 830
P42_TL00003 164 1219 41
P42_ST00013 107 33 mud'e 0.68 07070
P42_SP00011 197 14
P42_ST00014 243 176 no 0.61
P42_SP00012 287
P42_ST00015 303 167 182 kumuitira 065803011
P42_SP00013 485
P42_ST00016 499 uacigere 0.75 80021070
P42_SP00014 647 203
P42_ST00017 661 168 pasi, 0.70 40720
P42_SP00015 740 204
P42_ST00018 756 169 201 uagozoiswa 8020600730
P42_SP00016 957
P42_ST00019 972 178 27 pa 0.82
P42_SP00017 1013 205
P42_ST00020 1027 57 ari, 0.87 0500
P42_SP00018 1084
P42_ST00021 1100 20 0.64
P42_SP00019 1144 198 26
P42_ST00022 1170 171 kumuona 0.63 0717170
P42_TL00004 218 1218
P42_ST00023 227 0.66 60
P42_SP00020 165 248
P42_ST00024 181 117 kufara 0.50 086833
P42_SP00021 298
P42_ST00025 312 85 naye 0.79 2033
P42_SP00022 397 255
P42_ST00026 411 77 misi 0.81 0070
P42_SP00023 488
P42_ST00027 514 192 isiqgapere. 0.78 05180020402
P42_SP00024 45
P42_ST00028 751 219 155 Ndiyeyo 6303083
P42_SP00025 906
P42_ST00029 935 220 anonzi' 0208705
P42_SP00026 1061 249 22
P42_ST00030 1083 100 YaU. 70880
P42_SP00027 1183
P42_ST00031 1227 Waiua 70380
P42_TL00005 269 713
P42_ST00032 278 p
P42_SP00028 306
P42_ST00033 180 na 0.80 40
P42_SP00029 223 299
P42_ST00034 237 78 kare 7070
P42_SP00030 315
P42_ST00035 330 270 88 34 kose, 53604
P42_SP00031 418 304
P42_ST00036 433 277 96 acaua 0.76 03080
P42_SP00032 529
P42_ST00037 544
P42_SP00033 586 305
P42_ST00038 601
P42_SP00034 644
P42_ST00039 658 rini
P42_SP00035 723
P42_ST00040 738 97 wose. 80800
P42_TB00002 392 938
P42_TL00006 377 401 1118
P42_ST00041 419 4.
P42_SP00036 455
P42_ST00042 471 407 145 Tsuro 00244
P42_SP00037 616 446 19
P42_ST00043 635 59 ne 0.77 04
P42_SP00038 694 445
P42_ST00044 408 127 Nzou 0000
P42_SP00039 840
P42_ST00045 861 56 0.91
P42_SP00040 917 25
P42_ST00046 942 409 142 Mvuu 0.83 6000
P42_SP00041 447
P42_ST00047 1364 131 49 Cj,^-^^ 0.10 8871071010
P42_TL00007 502 1291
P42_ST00048 511 31 1. 0.89
P42_SP00042 542
P42_ST00049 282 512 139 Mumqe 18080
P42_SP00043 421 550
P42_ST00050 436 513 musi, 08630
P42_SP00044 533 548
P42_ST00051 515 90 tsuro 0.54 47740
P42_SP00045 640 543
P42_ST00052 656 154 icifamba 31110375
P42_SP00046 810
P42_ST00053 824 521 musaqgo, 06408014
P42_SP00047 994 549
P42_ST00054 1011 265 yakaciqgurana 4000008877070
P42_SP00048 1276 551
P42_ST00055 1297 524
P42_SP00049 1340 545
P42_ST00056 1368 ^-^'-^^ 0.16 710710471010
P42_TL00008 557 1376
P42_ST00057 572 nzou. 0.86 04020
P42_SP00050 593
P42_ST00058 262 563 129 Yakati, 0.84 6000112
P42_SP00051 391 599
P42_ST00059 414 558 "Kwaziwai, 0.72 0640425004
P42_SP00052 622
P42_ST00060 645 Nzou: 74080
P42_SP00053 24
P42_ST00061 775 564 174 munofara 08700077
P42_SP00054 949
P42_ST00062 963 here" 702003
P42_SP00055 1081 594
P42_ST00063 1104 95 0.46 8607
P42_SP00056 1199
P42_ST00064 1211 559 130 liapana 8712020
P42_SP00057 1341
P42_ST00065 1390 566 ' 5
P42_SP00058 1394 573
P42_ST00066 1433 '7 0.12 7108
P42_TL00009 123 609 1439 53
P42_ST00067 623 ca 0.88
P42_SP00059 160
P42_ST00068 611 211 yakad'auira. 307006080507
P42_SP00060 385 650
P42_ST00069 429 614 104 04840
P42_SP00061
P42_ST00070 554 120 yakati, 4070020
P42_SP00062 674 651
P42_ST00071 698 "Ndinod'a 077060070
P42_SP00063 879
P42_ST00072 901 615 157 kutamba 0600201
P42_SP00064 1058
P42_ST00073 1078 nemi". 803000
P42_SP00065 1201 646
P42_ST00074 1245 94 0.48 5608
P42_SP00066 1339 55
P42_ST00075 612 115 j'^'^^'j, 0.38 801001010277
P42_SP00067 1509 662
P42_ST00076 1538 639 .# 0.20
P42_TL00010 124 654 1375
P42_ST00077 665 1060600
P42_SP00068 244 701
P42_ST00078 659 102 "Ibva 00080
P42_SP00069 367 695
P42_ST00079 381 pano. 50000
P42_SP00070 476
P42_ST00080 663 222 Handitambe 8064030080
P42_SP00071 743 11
P42_ST00081 754 71
P42_SP00072 797
P42_ST00082 808 uJarfiki". 8887712005
P42_SP00073 956
P42_ST00083 1001 103 0.52 15880
P42_SP00074
P42_ST00084 1116 666 91 ikati, 240020
P42_SP00075 1207 702
P42_ST00085 1224 "Ndiri 058271
P42_SP00076 697 75
P42_ST00086 1416 +^ 0.11 710
P42_SP00077 1471
P42_ST00087 1488 655 0.53
P42_TL00011 709 1346
P42_ST00088 712 mud'iki, 07373240
P42_SP00078
P42_ST00089 284 716 aai 080
P42_SP00079 331 746
P42_ST00090 346 ndine 0.60 66070
P42_SP00080 448 745
P42_ST00091 464 105 simba 0.40 67753
P42_SP00081 569
P42_ST00092 585 141 panemi. 5480702
P42_SP00082 726 752
P42_ST00093 771 195 Maqgwana 80807070
P42_SP00083 966
P42_ST00094 981 253 ticakweuana". 1000560806000
P42_SP00084 1234 747 224
P42_ST00095 1458 721 13 0.24
P42_TL00012 772 1133
P42_ST00096 2.
P42_SP00085 805
P42_ST00097 0.58 05870
P42_SP00086 386
P42_ST00098 yakabva 6040280
P42_SP00087 812
P42_ST00099 565 kwairi, 6500802
P42_SP00088 692
P42_ST00100 708 784
P42_SP00089 804
P42_ST00101 767 209 kupindirira 0.62 07406625044
P42_SP00090 976 811
P42_ST00102 989 785 mu 0.22
P42_SP00091 1048
P42_ST00103 1073 125 d'ondo, 2205205
P42_SP00092 1198
P42_ST00104 1220 786
P42_SP00093 1264 807
P42_ST00105 1280 777 61 ku-
P42_TL00013 825 1217
P42_ST00106 826 gika 8070
P42_SP00094 199 863
P42_ST00107 835 0.85
P42_SP00095 862
P42_ST00108 283 rwizi. 471200
P42_SP00096 855
P42_ST00109 156 Yakaona 4000050
P42_SP00097 856
P42_ST00110 606 mvuu 0.42 0778
P42_SP00098
P42_ST00111 741 irimo 24050
P42_SP00099 838
P42_ST00112 867 0.32 58
P42_SP00100 926
P42_ST00113 mvura. 078440
P42_SP00101 1082
P42_ST00114 1126 143 akanzi 8352670
P42_SP00102 1269 860
P42_ST00115 1298 837
P42_TL00014 871
P42_ST00116 101 tsuro, 0.56 348802
P42_SP00103 913
P42_ST00117 247 0660407054
P42_SP00104 912
P42_ST00118 482 876 Mvuu: 0.49 17870
P42_SP00105 600
P42_ST00119 631 873 ndinod'a 87081570
P42_SP00106 783
P42_ST00120 877 207 kukweuana 083708070
P42_SP00107 1019
P42_ST00121 121 000000
P42_SP00108 1169 907 46
P42_ST00122 1215 Mhuka 08830
P42_TL00015 922
P42_ST00123 927 3000411
P42_SP00109 964
P42_ST00124 275 293 "Handikweuane 0707618608040
P42_SP00110 568
P42_ST00125 597 936
P42_SP00111
P42_ST00126 668 128 uacece: 8000001
P42_SP00112 796
P42_ST00127 822 928 84 enda 0250
P42_SP00113
P42_ST00128 hako". 0.90 100004
P42_SP00114 1045
P42_ST00129 1094 03830
P42_SP00115 1197 958
P42_ST00130 929 2000720
P42_TL00016 974
P42_ST00131 "Heeka: 0600100
P42_SP00116 271 1009
P42_ST00132 288 978 189 ndineenda 430600860
P42_SP00117 477 1008
P42_ST00133 490 haqgu. 0.51 808282
P42_SP00118 1015
P42_ST00134 657 977 Asi
P42_SP00119
P42_ST00135 731 986 194 maqgwana 00882033
P42_SP00120 925 1014
P42_ST00136 940 0000070810100
P42_SP00121 1193
P42_ST00137 1238 979 06840
P42_TL00017 1030 93
P42_ST00138 1031 ndo 060
P42_SP00122 191 1060
P42_ST00139 206 kutiza. 0.73 0630700
P42_SP00123 327 -118
P42_ST00140 1088 3.
P42_SP00124 238 1120
P42_ST00141 1089 Yakazotora 6020602070
P42_SP00125
P42_ST00142 498 133 muksi 060715
P42_SP00126
P42_ST00143 173 mukobvu 4800778
P42_SP00127 1117
P42_ST00144 833 murefurefu, 07108880080
P42_SP00128 1052 1123
P42_ST00145 1069 1098 06
P42_SP00129 1112
P42_ST00146 kuenda 780440
P42_SP00130 1265 1119
P42_ST00147 1287 1099 na- 500
P42_TL00018 1134 1369
P42_ST00148 1150 51 wo 80
P42_SP00131 175
P42_ST00149 1140 163 kwakare. 57478400
P42_SP00132 369 1176
P42_ST00150 428 1139 Yakagikoti 5070803040
P42_SP00133 624
P42_ST00151 kune 2880
P42_SP00134 1168
P42_ST00152 nzou, 77285
P42_SP00135 880 1173
P42_ST00153 918 "Nzou, 068781
P42_SP00136 1043 1174
P42_ST00154 1072 ndinokusuqgai 0206007568805
P42_SP00137 1342 1177
P42_ST00155 1357 136 T'^'v'ie- 8710784887
P42_TL00019 1180 1409
P42_ST00156 1191 gumbo 88020
P42_SP00138 246
P42_ST00157 261 1189 renyu". 4000606
P42_SP00139 400 1226
P42_ST00158 444 0.44 7706
P42_SP00140 538
P42_ST00159 6020200
P42_SP00141 671
P42_ST00160 688 1184 "Rakanaka, 01007500005
P42_SP00142 892 1225
P42_ST00161 908 1190 ndi 350
P42_SP00143 967
P42_ST00162 134 suqge". 5588000
P42_SP00144 1113
P42_ST00163 1159 08623
P42_SP00145 1262
P42_ST00164 1274 ika- 4020
P42_SP00146
P42_ST00165 '^ 610
P42_SP00147 1420 1204
P42_ST00166 1514 1186 18 **
P42_TL00020 1235
P42_ST00167 1242 isuqga 076800
P42_SP00148 240 1278
P42_ST00168 1241 ikaciti, 00040005
P42_SP00149
P42_ST00169 "Mirai 135002
P42_SP00150 517
P42_ST00170 532 1240 kashoma, 70464085
P42_SP00151 699 1275
P42_ST00171 ndinombonda 040700002020
P42_SP00152 983
P42_ST00172 998 1250 05
P42_SP00153 1056
P42_ST00173 1080 1237 cfondo. 5703500
P42_SP00154 1271
P42_ST00174 Kana 5050
P42_TL00021 1290 890
P42_ST00175 1293 ndazunza 55076341
P42_SP00155 1322
P42_ST00176 mukosi, 0700324
P42_SP00156 449 1326
P42_ST00177 466 endai 06000
P42_SP00157 562 1321
P42_ST00178 578 1292 kuuzuru, 37777470
P42_SP00158 1325
P42_ST00179 759 254 2000760808700
P42_TB00003 1166
P42_TL00022 1347
P42_ST00180 1351
P42_SP00159 239 1381
P42_ST00181 0.65 07640
P42_SP00160 387
P42_ST00182 403 070
P42_SP00161 469 1380
P42_ST00183 1350 07232615366
P42_SP00162 1386
P42_ST00184 1359
P42_SP00163 1379
P42_ST00185 0600705
P42_SP00164 1385
P42_ST00186 924 icienda 3330450
P42_SP00165
P42_ST00187 1067 00
P42_SP00166 1110
P42_ST00188 1121 5870403
P42_SP00167 1263
P42_ST00189
P42_TB00004 1456 1356
P42_TL00023 1460 1365
P42_ST00190 3' 0.34
P42_TB00005 1490 1360
P42_TL00024 1493 1363
P42_ST00191 9 1 0.13 8
P42_SP00168 1502
P42_ST00192 1515 f. 0.18 87
P42_TB00006 108 1396 1470 852
P42_TL00025 1399 1437
P42_ST00193 1402 kumanyira 080005577
P42_SP00169 322 1438
P42_ST00194 337 ku 08
P42_SP00170 383 1431
P42_ST00195 399 1401 rwizi, 160702
P42_SP00171 1436
P42_ST00196 516 450
P42_SP00172 583 1430
P42_ST00197 1400 161 kugikot, 088010055
P42_SP00173 760
P42_ST00198 Mvuu, 37862
P42_SP00174 919 1435
P42_ST00199 5815055768602
P42_SP00175
P42_ST00200 85502
P42_SP00176
P42_ST00201 1374 ->ww 7888
P42_SP00177 1452
P42_ST00202 1473 1404 fi^..;' 88106783
P42_TL00026 1446
P42_ST00203 138 0007800
P42_SP00178 1489
P42_ST00204 307 0607
P42_SP00179 412 1482
P42_ST00205 427 1450 nd 061
P42_SP00180 494
P42_ST00206 510 1451 kubvuma. 78078500
P42_SP00181 690 1481
P42_ST00207 735 05840
P42_SP00182
P42_ST00208 854 159 ykzoti, 383860040
P42_SP00183
P42_ST00209 1038 000444
P42_SP00184 1154
P42_ST00210 kaShma, 70877532
P42_TL00027 1499
P42_ST00211 1503 050200200000
P42_SP00185 393 1533
P42_ST00212 422
P42_SP00186 468 1532
P42_ST00213 d'ondo. 0600700
P42_SP00187
P42_ST00214 669 7160
P42_SP00188 762
P42_ST00215 790 1501 132 mukosi 087062
P42_SP00189
P42_ST00216 952 263 wzunuqguka, 717606878704
P42_SP00190 1539
P42_ST00217 1246 etdai 077102
P42_TL00028 1324
P42_ST00218 1554 kuzasi, 6886731
P42_SP00191 1589
P42_ST00219 1552 ticakweuana", 6176680815543
P42_SP00192 1588 481
P42_ST00220 1537 74 V^^K^''^ 0.25 810108100210
P42_SP00193 1209 1611
P42_ST00221 1550
P42_SP00194 1249 1561
P42_ST00222 1283 1543 *"
P42_SP00195 1311 1565
P42_ST00223 1338 111 64 ^'^ 10510
P42_TL00029 1608
P42_ST00224 1612 5.
P42_SP00196 1643
P42_ST00225 83 ino 8000
P42_SP00197 366 1649
P42_ST00226 1614 028740
P42_SP00198 1647
P42_ST00227 496 48 ari
P42_SP00199 1642
P42_ST00228 1621 03
P42_SP00200 617 1641
P42_ST00229 633 d'ondo 010720
P42_SP00201 748
P42_ST00230 764 1609 yakazhrfSqgusa 0.43 40638877885730
P42_SP00202 1044 1648
P42_ST00231 mukosi. 5700200
P42_SP00203 1200
P42_ST00232 Mhu 076 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P42_TL00030 1662
P42_ST00233 1665 ka HypPart2
P42_SP00204 1694
P42_ST00234 1663 mbiri 60360
P42_SP00205
P42_ST00235 292 1664 dzose, 440700
P42_SP00206
P42_ST00236 413 dzisiqgaonane, 16470870041102
P42_SP00207 676 1699
P42_ST00237 301 dzakazokweuana 66000305608050
P42_SP00208 993 1692
P42_ST00238 1004 1671 82 zuua 5780
P42_SP00209 1086
P42_ST00239 1097 81 rose, 80300
P42_SP00210 1178 1697
P42_ST00240 kugikira, 388544466
P42_TL00031 1713 683
P42_ST00241 1723 mauro: 606114
P42_SP00211 251 1745
P42_ST00242 1716 89 26650
P42_SP00212 358 1744
P42_ST00243 374 iciqguno 00388660
P42_SP00213 1750
P42_ST00244 149 sekerera 60606033
P42_SP00214 1743
P42_ST00245 hayo. 20700
P42_TL00032 210 1769
P42_ST00246 1772 6.
P42_SP00215 1804
P42_ST00247 1773 Zuua
P42_SP00216 373 1803
P42_ST00248 ricid'a 5000378
P42_SP00217
P42_ST00249 508 kud'oka, 47560620
P42_SP00218 1808
P42_ST00250 673 iye
P42_SP00219 727
P42_ST00251 yakaceka 40202000
P42_SP00220
P42_ST00252 921 muksi, 0737035
P42_SP00221 1063 1807
P42_ST00253 1079 1776 n 0.28
P42_SP00222 1122 1802
P42_ST00254 1145 klikurmi- 3084837010
P42_TL00033 1817 1392
P42_ST00255 1826 dza 470
P42_SP00223 184 1855
P42_ST00256 1823 kundoti 5707360
P42_SP00224 340 1854
P42_ST00257 356 1707
P42_SP00225 1853
P42_ST00258 461 1831 86075
P42_SP00226 1858
P42_ST00259 580 "Nzou; 087086
P42_SP00227 705
P42_ST00260 1822 225 wandikunda 7006207040
P42_SP00228 946 1852
P42_ST00261 960 119 702050
P42_SP00229
P42_ST00262 1102 7808
P42_SP00230 1196
P42_ST00263 1222 ya,lraiti,',f 2066778046148
P42_SP00231 1393 1864 6
P42_ST00264 1829 ,^,^, 87105107
P42_SP00232
P42_ST00265 1483 1848 ^^ 1010
P42_TL00034 1870
P42_ST00266 1871 257 "Hombarume, 03047148600
P42_SP00233 382 1909
P42_ST00267 398 1873 72 imi: 0.97 1000
P42_SP00234 1903
P42_ST00268 487 ndinonyara 6736826031
P42_SP00235 1910
P42_ST00269 1872 haqgu", 4086504
P42_SP00236 851
P42_ST00270 868
P42_SP00237
P42_ST00271 951 kuBisa 087040
P42_SP00238 1068
P42_ST00272 misodzi. 0.47 74707743
P42_SP00239 1229
P42_ST00273 1901 ,
P42_SP00240 1397 1912
P42_ST00274 1419 1878 0.07 71010
P42_SP00241 1472 1921
P42_ST00275 1520 1896 0.94
P42_TL00035 212 1920 1316
P42_ST00276 1933
P42_SP00242 1964
P42_ST00277 0.55 07760
P42_SP00243 388
P42_ST00278 404 1932 349 yakandosheuedzera 44350208208075055
P42_SP00244 1970
P42_ST00279 1941 mvuu, 57672
P42_SP00245 888 1967
P42_ST00280 911 1931 iciti, 700705
P42_SP00246 990 1966
P42_ST00281 1927 "Mvuu, 104766
P42_SP00247 1968
P42_ST00282 1171 172 wandiku- 70512072
P42_SP00248 1343 1963
P42_ST00283 1949 ^^^ 101010
P42_SP00249 1434 1980
P42_ST00284 f
P42_TL00036 1978
P42_ST00285 1986 nda
P42_SP00250 2015
P42_ST00286 1983 707000
P42_SP00251 323 2014
P42_ST00287 Ikati, 005702
P42_SP00252 435 2019
P42_ST00288 452 "E^o, 351000
P42_SP00253 552 2020
P42_ST00289 mukuru 070635
P42_SP00254 715 2012
P42_ST00290 732 1990 waqgu, 0.36 758672
P42_SP00255
P42_ST00291 878 1979 294 mandid'ukupisa. 463002761674730
P42_SP00256 1172 2018
P42_ST00292 1982 Handi- 513500
P42_SP00257 2013
P42_ST00293 2009 3 .
P42_SP00258
P42_ST00294 1427 1998 ^^i 10107
P42_TL00037 2031 1216
P42_ST00295 2034 cazosimudzira 0680545688046
P42_SP00259 379 2066
P42_ST00296 2042 musoro 077050
P42_SP00260 525 2064
P42_ST00297 540 2040 waqgu 0.21 77887
P42_SP00261 660 2070
P42_ST00298 150 pakare". 57054040
P42_SP00262 2069
P42_ST00299 884 2032 Ndo
P42_SP00263 959 2062
P42_ST00300 982 kubva 08050
P42_SP00264 1092
P42_ST00301 1115 yanyura 5520550
P42_SP00265
P42_ST00302 1285
P42_TL00038 2078
P42_ST00303 2085 060730
P42_SP00266 2116
P42_ST00304 2096 -
P42_SP00267 2100
P42_ST00305 1349 2084
P42_SP00268 1361 2108
P42_ST00306 1371 wJc^pi 8881087
P42_SP00269 1474 2131
P42_ST00307 1486 2089 Ja 0.14
P42_TL00039 2124 1308
P42_ST00308 2135 76
P42_SP00270 329 2165
P42_ST00309 344 2134 144 pakafira 60000077
P42_SP00271 2171
P42_ST00310 2143 sa
P42_SP00272 2164
P42_ST00311 2141 ruqgano, 67800601
P42_SP00273 2170
P42_ST00312 -Cww**^> 08887710787
P42_TL00040 2192 274
P42_ST00313 2207
P42_SP00274 2213
P42_ST00314 1312 2202 r^..<^< 710576108
P42_SP00275 2233
P42_ST00315 1459 2214 0.37
P42_SP00276 1464 2217
P42_ST00316 A"^ 8710


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00031.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P31 PHYSICAL_IMG_NR 31 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P31_TM00001 HPOS 0 VPOS 26
LeftMargin P31_LM00001 62 2380
RightMargin P31_RM00001 1638 60
BottomMargin P31_BM00001 2406 217
PrintSpace P31_PS00001 1576
TextBlock P31_TB00001 106 1532 408
TextLine P31_TL00001 149 206 1416 64
String P31_ST00001 224 85 24 CONTENT bi-v* WC 0.18 CC 888787
SP P31_SP00001 234 248 19
P31_ST00002 253 244 4 0.29 7
P31_SP00002 257
P31_ST00003 283 218 50 52 t^j 0.09 8108
P31_SP00003 333 270 21
P31_ST00004 354 154 53 at^^^s 0.08 8881010108
P31_SP00004 508 259 39
P31_ST00005 547 107 34 y^-*- 0.24 8610577
P31_SP00005 654 258 16
P31_ST00006 670 223 17 38 ^ 0.00 10
P31_SP00006 687 261 27
P31_ST00007 714 105 41 J^(.v....i 81087877778
P31_SP00007 819
P31_ST00008 829 240 44 0.60
P31_SP00008 873 20
P31_ST00009 893 220 33 28 0.33 75
P31_SP00009 934 22
P31_ST00010 956 45 0.79 2
P31_SP00010 1001 464
P31_ST00011 1465 100 32 ^^Z*-. 0.15 10108777
P31_TL00002 122 362 1398
P31_ST00012 141 36 tV^.ica 0.16 88105888
P31_SP00011 263 398
P31_ST00013 299 365 30 Fa 0.57 70
P31_SP00012 344 395
P31_ST00014 366 29 dza 0.19 788
P31_SP00013 426
P31_ST00015 511 364 Fu 0.28 68
P31_SP00014 561 394 23
P31_ST00016 584 59 868
P31_SP00015 643 101
P31_ST00017 744 F 0.69
P31_SP00016 789
P31_ST00018 811 374 35 sa 0.76 04
P31_SP00017 846
P31_ST00019 931 46 Fo
P31_SP00018 977
P31_ST00020 1000 65 dya 0.34 756
P31_SP00019 1065 401
P31_ST00021 1165 0.68 51
P31_SP00020 1210
P31_ST00022 1231 77 mba 0.77 420
P31_SP00021 1308 99
P31_ST00023 1407 87
P31_SP00022 1457
P31_ST00024 1479 373 ga 0.22
P31_TB00002 92 1430 120
P31_TL00003 102 731 40
P31_ST00025 116 '*"^-*'* 7877107777
P31_SP00023 771 79
P31_ST00026 297 732 134 Fambai 0.64 727031
P31_SP00024 431 762
P31_ST00027 460 733 237 makarui-ama, 0.53 707157671830
P31_SP00025 697 767
P31_ST00028 727 181 munogika 0.55 08608037
P31_SP00026 908 768
P31_ST00029 1007 90 Fufu 0.30 7848
P31_SP00027 1097 761
P31_ST00030 1127 191 ramudzipa 007656064
P31_SP00028 1318
P31_ST00031 1347 741 58 mn 0.48
P31_SP00029 1405
P31_ST00032 1432 86 huro 0.36 5738
P31_TB00003 448 1474 1464
P31_TL00004 456 47
P31_ST00033 473 143 ..y^^^h^ 778101010810
P31_SP00030 233 503
P31_ST00034 298 458 25 ti 0.35
P31_SP00031 323 486
P31_ST00035 466 ra 0.41 55
P31_SP00032 380 487
P31_ST00036 457 49 57
P31_SP00033 536
P31_ST00037 559 66 nda 0.47 087
P31_SP00034 625
P31_ST00038 0.63
P31_SP00035 775
P31_ST00039 798 78 mbe 0.37 576
P31_SP00036 876
P31_ST00040 896 465 37
P31_SP00037 933
P31_ST00041 1038 48
P31_SP00038 1088
P31_ST00042 1112 qgi 882
P31_SP00039 1167 493
P31_ST00043 1191 dzi 0.39 772
P31_SP00040 1243
P31_ST00044 1266 0.42
P31_SP00041 1301
P31_ST00045
P31_SP00042 1456
P31_ST00046
P31_TL00005 114 512 121
P31_ST00047 533 6 3 0.51
P31_SP00043 12
P31_ST00048 132 519 tu 0.14 88
P31_SP00044 162 542
P31_ST00049 179 56 Kti, 8880
P31_TL00006 1414
P31_ST00050 573 11
P31_SP00045 112
P31_ST00051 153 570 14 . 0.59
P31_SP00046 167 13
P31_ST00052 180 577
P31_SP00047 192
P31_ST00053 205 556 f- 0.20
P31_SP00048 219 8
P31_ST00054 227 571 <- 0.25
P31_SP00049 243
P31_ST00055 548
P31_SP00050 343 578
P31_ST00056 549 69 mbi 0.74
P31_SP00051 434
P31_ST00057 862
P31_SP00052 517
P31_ST00058 538 558 43 na 0.97 00
P31_SP00053 581
P31_ST00059 701 08
P31_SP00054 751
P31_ST00060 781 ndi 0.52 086
P31_SP00055 839
P31_ST00061 869 557 i-a 0.54
P31_SP00056 906
P31_ST00062 1026 0.23
P31_SP00057 1075
P31_ST00063 1104 mu
P31_SP00058 1163
P31_ST00064 1193 42 ka
P31_SP00059 1235
P31_ST00065 1356 0.32 67
P31_SP00060 1401
P31_ST00066 1423 ni 0.44 73
P31_SP00061 1458
P31_ST00067 1483
P31_TL00007 640
P31_ST00068
P31_SP00062 348 669
P31_ST00069 370 641 ri
P31_SP00063
P31_ST00070 415 0.71 080
P31_SP00064 474
P31_ST00071
P31_SP00065 610
P31_ST00072 635 648 qga 883
P31_TL00008 400
P31_ST00073
P31_SP00066
P31_ST00074
P31_TL00009 1220
P31_ST00075 800 111 Fudza 88384
P31_SP00067 409
P31_ST00076 436 124 mhuru 0.46 06847
P31_SP00068 560
P31_ST00077 590 809 ne 80
P31_SP00069 632
P31_ST00078 661 136 mbudzi 0.66 307242
P31_SP00070 797 119
P31_ST00079 916 144 Fugidza 4881860
P31_SP00071 1060 834
P31_ST00080 1090 172 Fanekiso, 505071705
P31_SP00072 1262
P31_ST00081 1293 kune 2880
P31_SP00073 1383
P31_ST00082 1413 cando 00687
P31_TL00010 864 1219
P31_ST00083 866 113 Fusira 884166
P31_SP00074 411
P31_ST00084 427 867 118 gomba 0.45 87380
P31_SP00075 545 902
P31_ST00085 ir
P31_SP00076 609
P31_ST00086 621 98 ne'vu 0.38 80588
P31_SP00077 719 895
P31_ST00087 805 865 148 Fumirai 7681440
P31_SP00078 953
P31_ST00088 965 kuBata 0.50 078067
P31_SP00079 1086
P31_ST00089 1100 72 Basa 8231
P31_SP00080 1172
P31_ST00090 1183 196 maqgwana 80876080
P31_SP00081 1379
P31_ST00091 Ci-
P31_TL00011 296 1222
P31_ST00092 935 126 rikadzi 0.86 0000360
P31_SP00082 422 964
P31_ST00093 451 190 inopemera 0.88 040500000
P31_SP00083 971
P31_ST00094 fodya 76754
P31_SP00084 970
P31_ST00095 898 Fumo 7740
P31_SP00085 1004 963
P31_ST00096 1034 endesa 0.62 065163
P31_SP00086 1154
P31_ST00097 1184 96 dzose 77080
P31_SP00087 1280
P31_ST00098 1310 Ini 0.26
P31_SP00088
P31_ST00099 1386 mafuro 107713
P31_TL00012
P31_ST00100 173 Fambisai, 0.58 843804504
P31_SP00089 469 1035 15
P31_ST00101 484 304 munondinonotsa 0.56 66808808040530
P31_SP00090 1030
P31_ST00102 174 Fembera; 70550557
P31_SP00091 1047
P31_ST00103 1062 681
P31_SP00092 1120 1029
P31_ST00104 1137 123 neyiko 808330
P31_SP00093 1260 1036
P31_ST00105 1275 1010
P31_SP00094 1337
P31_ST00106 1349 tswanda 06608502
P31_TL00013 1194 212
P31_ST00107 1207 i^i\ 0.10 81088
P31_SP00095 175 1228
P31_ST00108 1223 5
P31_SP00096 195 1226
P31_ST00109 222 L.
P31_SP00097 1227
P31_ST00110 269 UjJL 8678
P31_TL00014 1242 1436
P31_ST00111 1246 137 ^Ktki^a, 101088771087
P31_SP00098 1282
P31_ST00112 265 1244 ' 0.73
P31_SP00099 1250
P31_ST00113 6a 82
P31_SP00100
P31_ST00114 1245 677
P31_SP00101 435 1274
P31_ST00115 553 Go
P31_SP00102 604
P31_ST00116 633 bvu 888
P31_SP00103 1273
P31_ST00117 823 Gu
P31_SP00104 874
P31_ST00118 905 mbo 188
P31_SP00105 984
P31_ST00119 1105
P31_SP00106 1156
P31_ST00120 1186 nde 0.65 280
P31_SP00107 1252
P31_ST00121 1373 Ga
P31_SP00108 1420
P31_ST00122 1451 qgo
P31_TL00015 1309
P31_ST00123 ^7^( 1078108
P31_SP00109 193 1353 104
P31_ST00124 1311
P31_SP00110 345 1342
P31_ST00125 367 1321 g*' 877
P31_SP00111
P31_ST00126 424 1312 *^^^ 0.07 7101010
P31_SP00112 483 1341
P31_ST00127 ^* 0.11
P31_SP00113
P31_ST00128 1320 '"^ 7110
P31_SP00114 696 1340
P31_ST00129 795 ^^
P31_SP00115
P31_ST00130 872 95 qgwa 0.17 8887
P31_SP00116 967 108
P31_ST00131
P31_SP00117 1125
P31_ST00132 1149 mi
P31_SP00118 1195
P31_ST00133 1212
P31_SP00119 1254
P31_ST00134 1361 0.61
P31_SP00120 1408
P31_ST00135 1429 0.78
P31_SP00121 18
P31_ST00136 1475 1.00
P31_TL00016 89 1376
P31_ST00137 1387 129 hA.*,^.j,. 0.31 858667107870
P31_SP00122 1425
P31_ST00138 1377 83
P31_SP00123
P31_ST00139 1378 nhi 765
P31_SP00124
P31_ST00140 528
P31_SP00125 575
P31_ST00141 596 rwe 368
P31_SP00126 663 1406
P31_ST00142 71
P31_SP00127 812
P31_ST00143 833
P31_SP00128 892
P31_ST00144 907
P31_SP00129 944
P31_ST00145 1050
P31_SP00130 1101
P31_ST00146 1121 me 0.80
P31_SP00131 1174
P31_ST00147 1190
P31_SP00132 1225
P31_ST00148 1327 74
P31_SP00133 1374
P31_ST00149 1396
P31_SP00134 1437
P31_ST00150 1459 nje 776
P31_TL00017 93 1438 754
P31_ST00151 1454 ¦
P31_SP00135 97 1460
P31_ST00152 110 SyXr3 768868
P31_SP00136 1467
P31_ST00153 1445 Qo
P31_SP00137
P31_ST00154 1448 ta
P31_SP00138
P31_ST00155 1444 0.40
P31_SP00139 535
P31_ST00156 ndo 658
P31_SP00140 626 84
P31_ST00157 710 1443
P31_SP00141 757
P31_ST00158 780
P31_TL00018 1530 1417
P31_ST00159 1534 ^ft^'- 10771077
P31_SP00142 187 1582
P31_ST00160 9.
P31_SP00143 238 1568
P31_ST00161 1536 GaBa
P31_SP00144 384 1566
P31_ST00162 1533 rinod'onha 1141360457
P31_SP00145 589
P31_ST00163 674 1535 Gomba 78770
P31_SP00146 1565
P31_ST00164 815 rizere 776057
P31_SP00147 919
P31_ST00165 1544
P31_SP00148 974 1564
P31_ST00166 987 d'ope 67007
P31_SP00149 1077 1571
P31_ST00167 Gore 8686
P31_SP00150 1249
P31_ST00168 1263 156 rakapera 0.49 55842266
P31_SP00151 1419 1572
P31_ST00169 1431 1537 taiua 13088
P31_TL00019 1595 1446
P31_ST00170 -3>>^. 58861040
P31_SP00152 201 1629
P31_ST00171 1613
P31_SP00153 340 1633
P31_ST00172 1612 nzara 77022
P31_SP00154 450
P31_ST00173 1602 Guta 8707
P31_SP00155 620 1632
P31_ST00174 guru 4867
P31_SP00156
P31_ST00175 735 ra'she 113670
P31_SP00157
P31_ST00176 854 1603 202 rakashikita 50506610000
P31_SP00158 1056
P31_ST00177 1142 Gagai 73870
P31_SP00159 1241
P31_ST00178 1255 1606 163 anoteqga 20545820
P31_SP00160 1418 1640
P31_ST00179 1614 mu- 671
P31_TL00020 125
P31_ST00180 1657 V
P31_SP00161 1668
P31_ST00181 1648 l^
P31_SP00162 203 1240
P31_ST00182 1642
P31_SP00163 1647
P31_ST00183 1641
P31_SP00164 1491 1646
P31_ST00184
P31_TL00021 1670
P31_ST00185 1681 nyn 068
P31_SP00165 1708
P31_ST00186 382 0.70
P31_SP00166 425 1701
P31_ST00187 439 1671 mhunga 048704
P31_SP00167 587 1706
P31_ST00188 673 130 Gumbo 88780
P31_SP00168 803
P31_ST00189 145 re'mbga 5065086
P31_SP00169 978
P31_ST00190 rakajimba 556280076
P31_SP00170 1707
P31_ST00191 1276 94 Garai 0.82 71000
P31_SP00171 1370
P31_ST00192 1393 1680 ^enyu, 1005177
P31_TL00022 1738
P31_ST00193 1749 -ti 683
P31_SP00172 1785
P31_ST00194 1748 '-u^ 77810
P31_SP00173 251 1784
P31_ST00195 294 1742 maneta 508070
P31_SP00174 1769
P31_ST00196 Gonzo 86645
P31_SP00175 623 1768
P31_ST00197 637 1739 rine 0.87 0050
P31_SP00176 1767
P31_ST00198 1745 mqena 08101
P31_SP00177 1774
P31_ST00199 1747 pano 2787
P31_SP00178
P31_ST00200 184 Gambiqga 80006880
P31_SP00179 1234 1775
P31_ST00201 1256 raoniwa 0.83 1100150
P31_SP00180
P31_ST00202 1740 nani 30360
P31_TL00023 76 1805 1439
P31_ST00203 1816 o 0.12
P31_SP00181 1836
P31_ST00204 1822 3i-,y 88518
P31_SP00182 164 1843
P31_ST00205 1827
P31_SP00183 1841
P31_ST00206 295
P31_SP00184 338
P31_ST00207 353 Gurai 86604
P31_SP00185 452
P31_ST00208 539 Gadzira 7857346
P31_SP00186 676 1835
P31_ST00209 690 142 nhumbi 738400
P31_SP00187 832 1834
P31_ST00210 856 Icuti 28870
P31_SP00188 929
P31_ST00211 1806 241 tigodzitakura 4182770237883
P31_SP00189 1197 1838
P31_ST00212 Garirai 8234404
P31_SP00190
P31_ST00213 1807 shiri, 717056
P31_TL00024 1868 1412
P31_ST00214 9 i 0.43
P31_SP00191 1887
P31_ST00215 1875 ¦-
P31_SP00192 1883
P31_ST00216 1869 -i, 777
P31_SP00193 1886
P31_ST00217 213 '¦- 010106
P31_SP00194 1881
P31_ST00218 1873 (j2nodya 878781650
P31_SP00195 459 1908
P31_ST00219 1872 183 mapfunde 80087550
P31_SP00196 656 1907
P31_ST00220 742 1870 Gk>re
P31_SP00197 826 1900
P31_ST00221 842 1871 wakanzwa 57068874
P31_SP00198
P31_ST00222 1043 1880 gogogo 564880
P31_SP00199
P31_ST00223 pa
P31_SP00200
P31_ST00224 musuo 08788
P31_SP00201 1365 1902
P31_ST00225 63 Go- 880
P31_TB00004 1910 1470 496
P31_TL00025 1913 534
P31_ST00226 140 ''¦t)K(A, 77108868887
P31_SP00202 1953
P31_ST00227 1940
P31_SP00203 376 1946
P31_ST00228 461
P31_SP00204 468
P31_ST00229 562
P31_SP00205 568 1945
P31_ST00230 591 1938 _,
P31_TL00026 1941
P31_ST00231 1960 0.27
P31_SP00206 103 1974
P31_ST00232 1944 '
P31_SP00207 131 1958
P31_ST00233 214 1965
P31_SP00208 1969
P31_ST00234 1949 mo
P31_SP00209
P31_ST00235 ir, 5206
P31_SP00210
P31_ST00236 443 1948 128 nnonzi 808060
P31_SP00211
P31_ST00237 588 Guruguru 88673878
P31_TL00027 2022
P31_ST00238 2027 %l>r, 88887
P31_SP00212 176 2057
P31_ST00239 2046 ^^^ 101010
P31_SP00213 388 2090
P31_ST00240 433 ot*^ 0.13 88710
P31_SP00214 522 2087
P31_ST00241 2052 (^^.y^e. 81010781087
P31_SP00215 712 2092
P31_ST00242 2039 wtKy P31_SP00216 885 2073
P31_ST00243 2038 -<
P31_SP00217 948 2074
P31_ST00244 2047 1.
P31_SP00218 1045 2063
P31_ST00245 1067 2056 .- 07
P31_SP00219 1079 2065
P31_ST00246 1087 .^
P31_SP00220 1111
P31_ST00247 1119 2034 "-
P31_SP00221 1168 2080
P31_ST00248 2033 >
P31_SP00222 1200 2064
P31_ST00249 1213
P31_SP00223 1224
P31_ST00250 1268 2025 54 K|(v.t,... 87888047777
P31_TL00028 2171 1382
P31_ST00251 ^fv-v 0.21 108838
P31_SP00224 210 2210
P31_ST00252 2181 Ha
P31_SP00225 349 2211
P31_ST00253 371 2182
P31_SP00226 413
P31_ST00254 2184 0.67
P31_SP00227 467
P31_ST00255 574 2180 Ho
P31_SP00228 627
P31_ST00256 650
P31_SP00229 716 109
P31_ST00257 825 Hu
P31_SP00230 881
P31_ST00258 904 te
P31_SP00231 936
P31_ST00259 1044
P31_SP00232 1096
P31_ST00260 1118 081
P31_SP00233 1176
P31_ST00261 2191
P31_SP00234
P31_ST00262 He
P31_SP00235 1394 2212
P31_ST00263 su
P31_SP00236 1455 2213
P31_ST00264 2192
P31_TL00029 2271 1216
P31_ST00265 2272 135 Homqe 70780
P31_SP00237 432 2308
P31_ST00266 518
P31_SP00238 2301
P31_ST00267 594 2280 u
P31_SP00239 634
P31_ST00268 721
P31_SP00240
P31_ST00269 2281
P31_SP00241 858
P31_ST00270 qa
P31_SP00242 917
P31_ST00271 1005
P31_SP00243 2302
P31_ST00272 2282
P31_SP00244 1136
P31_ST00273 1152
P31_SP00245
P31_ST00274 1294
P31_SP00246 1351
P31_ST00275 1366 2283 ru
P31_SP00247
P31_ST00276 81 qgu- 8870
P31_TL00030 2363 1217
P31_ST00277 2364 hwe 730
P31_SP00248 372 2393
P31_ST00278 488 Hwa
P31_SP00249
P31_ST00279 602 hwa 850
P31_SP00250 117
P31_ST00280 793
P31_SP00251
P31_ST00281 2365 470
P31_SP00252 943
P31_ST00282 1063
P31_SP00253 1116
P31_ST00283 1147 ko 0.92
P31_SP00254 1189 2394
P31_ST00284 2374 yo
P31_SP00255 1259 2401
P31_ST00285 1367
P31_SP00256 2395
P31_ST00286 2375 nya 287


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00059.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P59 PHYSICAL_IMG_NR 59 HEIGHT 2589 WIDTH 1735
TopMargin P59_TM00001 HPOS 0 VPOS 94
LeftMargin P59_LM00001 1360 2495
RightMargin P59_RM00001 1700 35
BottomMargin P59_BM00001
PrintSpace P59_PS00001 340
Illustration P59_CB1_SUB 858 TYPE
TextBlock P59_TB00001 1614 946 66 28
TextLine P59_TL00001 1617 948 46 21
String P59_ST00001 CONTENT v:i. WC 0.17 CC 8887
P59_TB00002 1606 1338 86 60
P59_TB00003 1510 1770 72
P59_TL00002 1524 58
P59_ST00002 ¦>'>! 0.16 107788
P59_TB00004 1476 1828 36
P59_TL00003 1481 1832 89
P59_ST00003 '-'ik-x 0.22 7778868
P59_TB00005 1508 2476 78
P59_TL00004 1523 2479 63 25
P59_ST00004 '^..'m 0.44 7102048
P59_TB00006 1388 2538 132
P59_TL00005 24
P59_ST00005 2541 16 ^- 10105
SP P59_SP00001 1434 2557 14
P59_ST00006 1448 2560 2 0.38 6
P59_SP00002 1450 2562 18
P59_ST00007 1468 52 23 %,i-i' 0.25 858787
P59_TB00007 1520 180 51
P59_TL00006
P59_ST00008 mssk 8888


5/26/2011 11:39:49 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\AA00000212_METS.xml'


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P15_LM00001 229 2118
RightMargin P15_RM00001 1469
BottomMargin P15_BM00001 2159 464
PrintSpace P15_PS00001 1240
TextBlock P15_TB00001
TextLine P15_TL00001 773 47 170 31
String P15_ST00001 65 43 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P15_SP00001 816 69 22
P15_ST00002 838 40 12 0.63 07
P15_SP00002 878 78 21
P15_ST00003 899 44 1.00
P15_TL00002 246 116 780 36
P15_ST00004 125 66 nzu 028
P15_SP00003 312 146
P15_ST00005 334 20 zu 0.44 37
P15_SP00004 375 145 85
P15_ST00006 460 54 29 nzi 0.41 556
P15_SP00005 514 23
P15_ST00007 537 zi 0.51 63
P15_SP00006 566 87
P15_ST00008 653 ku 0.18 88
P15_SP00007 700
P15_ST00009 722 124 61 nza 560
P15_SP00008 783
P15_ST00010 804 i 0.38 6
P15_SP00009 86
P15_ST00011 902 42 28 pa 0.83 30
P15_SP00010 944 152
P15_ST00012 965 nze 0.70 440
P15_TL00003 244 207 1219
P15_ST00013 208 211 ndakapinda 0.85 0400000810
P15_SP00011 455
P15_ST00014 476 217 58 mu 0.59 08
P15_SP00012 534 237
P15_ST00015 112 35 njodzi 0.60 080564
P15_SP00013 668 243
P15_ST00016 690 89 huru 0.30 7838
P15_SP00014 779
P15_ST00017 801 27 yo 0.89
P15_SP00015 844
P15_ST00018 867 82 kufa 0.57 2850
P15_SP00016 949 84
P15_ST00019 1033 105 nyika 0.49 64670
P15_SP00017 1138
P15_ST00020 1160 216 98 canza 0.69 00770
P15_SP00018 1258
P15_ST00021 1279 59 18
P15_SP00019 1338
P15_ST00022 1360 209 103 muri- 0.72 07600
P15_TL00004 245 273 1217
P15_ST00023 284 55 mo 60
P15_SP00020 300 304 26
P15_ST00024 326 283 70 uyu 0.29 848
P15_SP00021 396 310 96
P15_ST00025 492 274 280 rinonjenjemera 0.66 42008708700044
P15_SP00022 772 309 95
P15_ST00026 hokoyo! 0.65 6070604
P15_SP00023 1013
P15_ST00027 1044 79 njiri 0.42 78354
P15_SP00024 1123
P15_ST00028 1152 153 inoruma 2606740
P15_SP00025 1305 303 93
P15_ST00029 1398 64 wa- 0.75
P15_TL00005 337
P15_ST00030 342 118 kateya 604050
P15_SP00026 362 378 17
P15_ST00031 379 341 92 njiua 77080
P15_SP00027 471 377
P15_ST00032 555 nzizi 0.48 67470
P15_SP00028 640 370
P15_ST00033 663 340 241 dzakaparadza 570303411470
P15_SP00029 904 376 13
P15_ST00034 917 126 matoro 0.77 800041
P15_SP00030 1043
P15_ST00035 1064 68 33 ed'u 0.52 0567
P15_SP00031 1132
P15_ST00036 1155 348 ose 0.76 070
P15_SP00032 1210
P15_ST00037 1295 106 tinofa 0.67 614060
P15_SP00033 1401 371 19
P15_ST00038 1420 349 ne
P15_TL00006 407 1220
P15_ST00039 417 97 nzara 56022
P15_SP00034 438
P15_ST00040 419 71 Bata 7020
P15_SP00035 490
P15_ST00041 513 416 zenze 0.64 50750
P15_SP00036 609 437
P15_ST00042 631 re
P15_SP00037 666
P15_ST00043 688 houe 0.58 7080
P15_SP00038
P15_ST00044 851 409 34 guta 0830
P15_SP00039 930 443
P15_ST00045 950 73 riya 0.93 0020
P15_SP00040 1023 444
P15_ST00046 130 rinonzi 0.73 0000854
P15_SP00041 1173
P15_ST00047 1195 115 barare 0.54 856060
P15_SP00042 1310
P15_ST00048 1389 408 74 ndi- 6500
P15_TL00007 475
P15_ST00049 113 mirire 0.79 006060
P15_SP00043 356 505
P15_ST00050 484 panze 20740
P15_SP00044 499 511 104
P15_ST00051 603 110 kanzi: 607400
P15_SP00045 713 504
P15_ST00052 756 210 kurumidzai 0.47 5867425605
P15_SP00046 966
P15_ST00053 1070 takaneta 14208000
P15_SP00047 1222
P15_ST00054 1255 0.68
P15_SP00048 1298
P15_ST00055 1332 nzendo 560830
P15_TL00008 541
P15_ST00056 552 nzou 6507
P15_SP00049 328 573
P15_ST00057 543 219 dzakawanda 0.56 5746470810
P15_SP00050 568 572
P15_ST00058 590 542 kuno 0.45 6870
P15_SP00051 682
P15_ST00059 768 550 72 cera 0.84 0050
P15_SP00052 840
P15_ST00060 859 50
P15_SP00053 571
P15_ST00061 924 551 nzope 75050
P15_SP00054 1029 578
P15_ST00062 1114 zunza 37770
P15_SP00055 1218
P15_ST00063 1238 108 hanzu 0.40 70867
P15_SP00056 1346
P15_ST00064 1367 dzose 0.61 56070
P15_TL00009 611 741 176
P15_ST00065 katiyo 702240
P15_SP00057 647
P15_ST00066 kari 7040
P15_SP00058 449
P15_ST00067 472 109 kunze 08650
P15_SP00059 581 144
P15_ST00068 725 748 38 mb 00
P15_SP00060 803 786
P15_ST00069 907 759 77 mv
P15_TL00010 827 723
P15_ST00070 mbo 081
P15_SP00061 857
P15_ST00071 mbe 0.74 160
P15_SP00062 730
P15_ST00072 814 mba 510
P15_SP00063 892
P15_ST00073 976 828 mbi 604
P15_SP00064 1046
P15_ST00074 1131 mbu 078
P15_TL00011 491 895
P15_ST00075 mva 480
P15_SP00065 925
P15_ST00076 652 81 mvu 0.21 788
P15_SP00066 733
P15_ST00077 819 mvi 080
P15_SP00067 889
P15_ST00078 974 mvo
P15_SP00068 1052
P15_ST00079 1136 mve 470
P15_TL00012 982
P15_ST00080 986 670
P15_SP00069 320 1016
P15_ST00081 46 d'a 060
P15_SP00070 388
P15_ST00082 740
P15_SP00071 549
P15_ST00083 570 ri
P15_SP00072 599 1015
P15_ST00084 677
P15_SP00073 754
P15_ST00085 776 995 u 0.35
P15_SP00074 798
P15_ST00086 884 0.94 010
P15_SP00075 954
P15_ST00087 ra
P15_SP00076 1012
P15_ST00088 1089 488
P15_SP00077 1171
P15_ST00089 1193 53 dzi 382
P15_SP00078 1246
P15_ST00090 1324 000
P15_SP00079 1017
P15_ST00091 1422 996 va
P15_TL00013 1077 1203
P15_ST00092 1078
P15_SP00080 313 1108
P15_ST00093 0.86 11
P15_SP00081 363 1107
P15_ST00094 76
P15_SP00082 525
P15_ST00095 547 1086 u 80
P15_SP00083 588
P15_ST00096 672
P15_SP00084 750
P15_ST00097 ni
P15_SP00085 808
P15_ST00098 893 007
P15_SP00086 975
P15_ST00099 1002 1087 o
P15_SP00087 1021
P15_ST00100 1106 a 5
P15_SP00088 1125
P15_ST00101 1146 0.31 478
P15_SP00089 1227
P15_ST00102 1249 ya
P15_SP00090 1292
P15_ST00103 1376 052 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mbizi
P15_TL00014 1169
P15_ST00104 1170 HypPart2
P15_SP00091 271 1200
P15_ST00105 0.50
P15_SP00092 368 1199
P15_ST00106 390
P15_SP00093 467
P15_ST00107 540 770
P15_SP00094 617
P15_ST00108 639 1179 zo
P15_SP00095
P15_ST00109 762
P15_SP00096 832
P15_ST00110 854
P15_SP00097 883 1198
P15_ST00111 905 48 mi 04
P15_SP00098 953
P15_ST00112 1032 0.53
P15_SP00099 1109
P15_ST00113 1178 u
P15_SP00100
P15_ST00114 1194
P15_SP00101 1235
P15_ST00115 1319 he
P15_SP00102 1362
P15_ST00116 1384 420
P15_TL00015 1259 1205
P15_ST00117 1270 gu
P15_SP00103 285 1297
P15_ST00118 307 1262 580
P15_SP00104 385
P15_ST00119 465 ka
P15_SP00105 507 1291
P15_ST00120 529 di 0.37 75
P15_SP00106 563
P15_ST00121 585
P15_SP00107 662
P15_ST00122 747 1261 608
P15_SP00108
P15_ST00123 850 za
P15_SP00109 887
P15_ST00124 909
P15_SP00110 990
P15_ST00125
P15_SP00111 1050
P15_ST00126 1135 ce
P15_SP00112
P15_ST00127 1190 270
P15_SP00113 1267
P15_ST00128 1289 1271 0.62
P15_SP00114
P15_ST00129 1399 068 d'ambo
P15_TL00016 240 1353
P15_ST00130
P15_SP00115 318 1383
P15_ST00131 403
P15_SP00116 445
P15_ST00132
P15_SP00117 553 1382
P15_ST00133 586
P15_SP00118 614
P15_ST00134 711 vi 0.32
P15_SP00119 744
P15_ST00135 778
P15_SP00120 855
P15_ST00136 951
P15_SP00121 994
P15_ST00137 1025 165
P15_SP00122 1094
P15_ST00138 1127
P15_SP00123
P15_ST00139 1241 1354 500
P15_SP00124 1317 32
P15_ST00140 1349 1363
P15_SP00125 1385
P15_ST00141 1415 ko 0.78
P15_TL00017 1444
P15_ST00142 1445
P15_SP00126 314 1475
P15_ST00143
P15_SP00127 411 1474
P15_ST00144 432 ira 055
P15_SP00128 501 1473
P15_ST00145 fa 0.71
P15_SP00129 620
P15_ST00146 641
P15_SP00130 718
P15_ST00147 802 1453 ru 0.23
P15_SP00131 842
P15_ST00148 864 0.87 003
P15_SP00132 933 24
P15_ST00149 957 dza 260
P15_SP00133
P15_ST00150 1101
P15_SP00134
P15_ST00151 1156
P15_SP00135 1233
P15_ST00152 1318 1454 487
P15_SP00136
P15_ST00153
P15_TL00018 236 1536
P15_ST00154 1546
P15_SP00137 317 1567
P15_ST00155 339
P15_SP00138 1565
P15_ST00156 1544
P15_SP00139 564
P15_ST00157 1545
P15_SP00140 661
P15_ST00158 735
P15_SP00141 812
P15_ST00159 833
P15_SP00142 869
P15_ST00160 946 077
P15_SP00143 1028
P15_ST00161 1538 to
P15_SP00144 1083 1566
P15_ST00162 1158 0.26 777
P15_SP00145 1239
P15_ST00163 0.16 8
P15_SP00146 1284
P15_ST00164 1359 1547 mvu- 0882
P15_TL00019 239 1628
P15_ST00165 ui
P15_SP00147 1657
P15_ST00166 295 1636 ro
P15_TL00020 1719
P15_ST00167 101 imbai 46105
P15_SP00148 1749
P15_ST00168 360 120 pakare 407040
P15_SP00149 1755
P15_ST00169 502 rumbo 47060
P15_SP00150
P15_ST00170 643 1727 83 ruya 6740
P15_SP00151 726
P15_ST00171 811 1728 62 ane
P15_SP00152 873
P15_ST00172 158 mbereko 5007070
P15_SP00153 1060
P15_ST00173 mbiri 24033
P15_SP00154 1181
P15_ST00174 1268 1729 rega 3010
P15_SP00155 1343 1756
P15_ST00175 1365 1721 91 kuri- 68400
P15_TL00021 1782
P15_ST00176 1787 150
P15_SP00156 297 1816
P15_ST00177 324 1786 107 mbira 08260
P15_SP00157 431 1815
P15_ST00178 516 enda 0730
P15_SP00158 600
P15_ST00179 629 0.34
P15_SP00159 676
P15_ST00180 706 d'ondo 560740
P15_SP00160 821
P15_ST00181 1795
P15_SP00161
P15_ST00182 919 mbezo 16060
P15_SP00162 1034
P15_ST00183 1120 159 mbeueue 1108080
P15_SP00163 1817
P15_ST00184 1308 148 haitaure 72360860
P15_TL00022 235 1851
P15_ST00185 1852 262 tinombozorora 6070270407040
P15_SP00164 497 1882 99
P15_ST00186 596 uaBata 808150
P15_SP00165
P15_ST00187 mbeua 10083
P15_SP00166 1881 25
P15_ST00188 876 1861
P15_SP00167 934
P15_ST00189 959 Bani 8033
P15_SP00168
P15_ST00190 1130 1853 131 dzimba 254500
P15_SP00169 1883
P15_ST00191 1285 67 idzi 5654
P15_SP00170 1352
P15_ST00192 1854 dza- 2400
P15_TL00023 1917
P15_ST00193 1918 121 kapera 200022
P15_SP00171 358 1954
P15_ST00194 442 cembere 0.82 0070050
P15_SP00172 592 1947
P15_ST00195 yakafa 407060
P15_SP00173 734
P15_ST00196 818 0.80 00170
P15_SP00174
P15_ST00197 948 206 yakafanana 3240400000
P15_SP00175 1154
P15_ST00198 1174 1927
P15_SP00176 1948
P15_ST00199 1919 biza 2660
P15_SP00177 1311 1949
P15_ST00200 1396 rfe- 7710
P15_TL00024 1984
P15_ST00201 1985 102 ndere 72010
P15_SP00178 2014
P15_ST00202 1993
P15_SP00179 392
P15_ST00203 156 kadimba 5070430
P15_SP00180 565
P15_ST00204 193 rakanakisa 5530000170
P15_SP00181
P15_ST00205 mvumbi 566001
P15_SP00182
P15_ST00206 1037 dzinouauraya 620708055030
P15_SP00183 1280 2022
P15_ST00207 1986 90 kune 0765
P15_TL00025 2050
P15_ST00208 2053 mvuto 07765
P15_SP00184 353 2081
P15_ST00209 kumba 66300
P15_SP00185
P15_ST00210 591 2060 mvura 78800
P15_SP00186 709
P15_ST00211 737 2051 iri 050
P15_SP00187 2080
P15_ST00212 140 mugaBa 170075
P15_SP00188 2087
P15_ST00213 2052 49 ir
P15_SP00189
P15_ST00214 2061 mvuu 5788
P15_SP00190 1224 2082
P15_ST00215 1253 133 inofura 1500750
P15_SP00191 1386 2083
P15_ST00216 1414 2062
P15_TL00026 817
P15_ST00217 07064
P15_SP00192 322 2148
P15_ST00218 155 mukadzi 3860564
P15_SP00193 2147
P15_ST00219 141 wakaisa 5070580
P15_SP00194 727
P15_ST00220 mvuuiro 2678270
P15_SP00195 901
P15_ST00221 922 2120 132 mugate 0.55 085048


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P22_LM00001 230 2178
RightMargin P22_RM00001 1468
BottomMargin P22_BM00001 2219 404
PrintSpace P22_PS00001 1238
TextBlock P22_TB00001
TextLine P22_TL00001 771 47 171 31
String P22_ST00001 66 44 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P22_SP00001 815 70 23
P22_ST00002 838 39 19 0.58 08
P22_SP00002 877 78
P22_ST00003 899 43
P22_TL00002 239 113 1222
P22_ST00004 116 121 36 kagara 0.72 800044
P22_SP00003 360 152 14
P22_ST00005 374 128 30 nhaka 0.65 370800
P22_SP00004 502 146 87
P22_ST00006 589 166 29 ticaswera 0.62 560157070
P22_SP00005 755 145
P22_ST00007 777 115 165 35 nhambge 0.86 0603000
P22_SP00006 942 150 86
P22_ST00008 1028 131 ndaona 0.76 470002
P22_SP00007 1159 144 21
P22_ST00009 1180 114 120 mhofu 0.46 56077
P22_SP00008 1300
P22_ST00010 1321 123 27 pa 0.69 50
P22_SP00009 1362 18
P22_ST00011 1380 81 nha- 0.48 6805
P22_TL00003 181 765 176
P22_ST00012 183 103 ndare 0.66 83050
P22_SP00010 342 212
P22_ST00013 428 182 107 tasiya 0.73 503150
P22_SP00011 535 218
P22_ST00014 557 143 runhare 0.61 4736050
P22_SP00012 700 211
P22_ST00015 723 191 26 0.81
P22_SP00013 764 217
P22_ST00016 785 219 mharadzano 0.56 4703357481
P22_SP00014 1004 -180
P22_ST00017 824 319 58 38 Zh 62
P22_TL00004 397 37
P22_ST00018 399 63 zha 0.51 860
P22_SP00015 302 20
P22_ST00019 322 mba 0.92 200
P22_SP00016 400 83
P22_ST00020 483 0.53 670
P22_SP00017 545
P22_ST00021 567 56 nje 780
P22_SP00018 623 434 85
P22_ST00022 708 398 67 zhu 0.35 477
P22_SP00019 775 427
P22_ST00023 797 ni 0.85 11
P22_SP00020 833 97
P22_ST00024 930 zhe 0.59 660
P22_SP00021 992 24
P22_ST00025 1016 57 0.75 070
P22_SP00022 1073 433 96
P22_ST00026 1169 55 zhi 0.45
P22_SP00023 1224
P22_ST00027 1247 nji 681
P22_SP00024 1297 95
P22_ST00028 1392 69 zhi- 6700
P22_TL00005 489 1221
P22_ST00029 490 572
P22_SP00025 520
P22_ST00030 387 61 460
P22_SP00026 448
P22_ST00031 469 491 nda 0.90 030
P22_SP00027
P22_ST00032 499 nu 0.23
P22_SP00028 604
P22_ST00033 627 42 ka
P22_SP00029 669 519
P22_ST00034 653
P22_SP00030 826
P22_ST00035 848 77 0.50 355
P22_SP00031 925
P22_ST00036 946 498 ra 33
P22_SP00032 982
P22_ST00037
P22_SP00033 1039 94
P22_ST00038 1133
P22_SP00034 1200
P22_ST00039 1230 59 mu 0.60 07
P22_SP00035 1289 518
P22_ST00040 1386 74 zhe- 0.41 5764
P22_TL00006 240 580 1002
P22_ST00041 582 ke 60
P22_SP00036 284 611
P22_ST00042 306 591 nye
P22_SP00037 373 618
P22_ST00043 dza 0.29
P22_SP00038 456
P22_ST00044 542 590 vo 0.96 00
P22_SP00039 583 610
P22_ST00045 606 581 zho
P22_SP00040 668
P22_ST00046 692 0.98
P22_SP00041 733
P22_ST00047 818 270
P22_SP00042 881
P22_ST00048 904 mbge 3304
P22_SP00043 1001 616
P22_ST00049 1087 71 mhi 0.78 060
P22_SP00044 1158 609
P22_ST00050 1181 770
P22_TL00007 672
P22_ST00051 673 139 uakadzi 8070740
P22_SP00045 378 703
P22_ST00052 413 uanozhamba-zhamba 80806600100680000
P22_SP00046 791
P22_ST00053 874 226 atidzimurire 0.67 060650572230
P22_SP00047 1100 702 34
P22_ST00054 1134 dzimba, 5405620
P22_SP00048 1273 707
P22_ST00055 1307 uyai 0.52 8604
P22_SP00049 1385 709
P22_ST00056 1418 ne 0.47 73
P22_TL00008 737 1220 40
P22_ST00057 741 174 mazhenje 00570570
P22_SP00050 414
P22_ST00058 743 127 28 tawana 505080
P22_SP00051 626
P22_ST00059 648 740 158 mazhinu 0256578
P22_SP00052 806
P22_ST00060 829 mud'ondo 0.70 07100670
P22_SP00053 1005
P22_ST00061 1091 749 64 ona 080
P22_SP00054 1155
P22_ST00062 1176 126 zhumu 0.39 47818
P22_SP00055 1302
P22_ST00063 1324 ro
P22_SP00056 1361
P22_ST00064 1387 750 mu- 074
P22_TL00009 803
P22_ST00065 d'iki 0.77 26030
P22_SP00057 317 836
P22_ST00066 807 141 unoziua 8404080
P22_SP00058 555
P22_ST00067 576 here 7040
P22_SP00059 654
P22_ST00068 689 805 kuBika 028300
P22_SP00060 32
P22_ST00069 847 zhombge 77003237
P22_SP00061 842
P22_ST00070 1122 wiza 6040
P22_SP00062 1205
P22_ST00071 1234 227 zhinji-zhinji 0.54 7756600672180
P22_TL00010 870 1223
P22_ST00072 208 dzakapedza 7700000630
P22_SP00063 447 910
P22_ST00073 468 minda 01611
P22_SP00064 903
P22_ST00074 605 yed'u 50567
P22_SP00065 699
P22_ST00075 793 873 hari 7000
P22_SP00066 864
P22_ST00076 888 196 yapunzika, 2368031013
P22_SP00067 1084
P22_ST00077 1116 882 118 mvura 06855
P22_SP00068
P22_ST00078 1255 207 inovozhoka 0.71 0407016025
P22_TL00011 241 939
P22_ST00079 941 kana 0.79 0080
P22_SP00069 326 970
P22_ST00080 356 940 uaBata 807000
P22_SP00070 471
P22_ST00081 501 90 njiri, 370005
P22_SP00071 976
P22_ST00082 624 uanhu 0.34 81876
P22_SP00072
P22_ST00083 235 uanovozhoka 0.57 80707078070
P22_SP00073 1006
P22_ST00084 948 uose 8040
P22_SP00074 969
P22_ST00085 1212 157 mazhuni 4054770
P22_SP00075 1369
P22_ST00086 1400 949 aya 050
P22_TL00012 251
P22_ST00087 105 haana 80080
P22_SP00076 345 1036
P22_ST00088 367 124 kuibva 080081
P22_TL00013
P22_ST00089 1232 45 qo 0.40
P22_SP00077 286 1261
P22_ST00090 308 1233 no
P22_SP00078 352 1254 88
P22_ST00091 440 46 qu 0.36 84
P22_SP00079 486
P22_ST00092 512 0.20
P22_SP00080 558
P22_ST00093 na 0.55
P22_SP00081
P22_ST00094 711 1225 qi
P22_SP00082 744
P22_ST00095 767 52 wa
P22_SP00083 819
P22_ST00096 906 qa 80
P22_SP00084
P22_ST00097 981 u 6
P22_SP00085 1003 1253
P22_ST00098 1034 035
P22_SP00086 1094
P22_ST00099 0.22
P22_SP00087 1227
P22_ST00100 1260 1231 0.17
P22_SP00088
P22_ST00101 1338 49
P22_SP00089
P22_ST00102 1419
P22_TL00014 242 1317 1218
P22_ST00103 0.19
P22_SP00090 289 1354
P22_ST00104 312 76 516
P22_SP00091 388 1347 102
P22_ST00105 1325 0.38
P22_SP00092
P22_ST00106 1326 ru
P22_SP00093 597 1346
P22_ST00107 633
P22_SP00094 679 1353
P22_ST00108 713 1319 ta
P22_SP00095 745
P22_ST00109 0.33
P22_SP00096
P22_ST00110 921 qga 0.30 875
P22_SP00097 983
P22_ST00111 1086 qgo 0.43 880
P22_SP00098 1148
P22_ST00112 1182 10
P22_SP00099 1216
P22_ST00113 qgu 0.31 884
P22_SP00100
P22_ST00114 1420 u 0.32
P22_TL00015 1408 1217
P22_ST00115 1416 0.44
P22_SP00101 305 1445
P22_ST00116 1417
P22_SP00102 366 1438 89
P22_ST00117 455
P22_SP00103 517
P22_ST00118 537
P22_SP00104
P22_ST00119 661 851
P22_SP00105 728
P22_ST00120 751
P22_SP00106 790 1437
P22_ST00121 811 u
P22_SP00107
P22_ST00122 1415
P22_SP00108 1444
P22_ST00123 1024 ndo 000
P22_SP00109 1090
P22_ST00124 1179 887
P22_SP00110 1241
P22_ST00125 1259 ui
P22_SP00111 1291
P22_ST00126 1381 qgo- 8805
P22_TL00016 238 1499
P22_ST00127 1509 ma
P22_SP00112 293 1530
P22_ST00128 380 1507 827
P22_SP00113 1536
P22_ST00129 470 1500 68 ndu 075
P22_SP00114 538 1529
P22_ST00130 628
P22_SP00115
P22_ST00131 714 zi
P22_SP00116
P22_ST00132 830 1501 48 tsa 550
P22_SP00117 878 25
P22_ST00133 1506 0.16
P22_SP00118 965
P22_ST00134 1053 0.27
P22_SP00119 1119
P22_ST00135 1143 1508
P22_SP00120
P22_ST00136
P22_SP00121 1245
P22_ST00137 1331 to 0.74
P22_SP00122 1364
P22_ST00138 1395 0.49 832
P22_TL00017 1590
P22_ST00139 1591
P22_SP00123 274 1620
P22_ST00140 300 1598
P22_SP00124 362 1628
P22_ST00141 450 0.24 867
P22_SP00125 513 1627
P22_ST00142
P22_SP00126 569
P22_ST00143 656 1593
P22_SP00127 688
P22_ST00144 865
P22_SP00128
P22_ST00145 869 ji
P22_SP00129 894 1626
P22_ST00146 1597
P22_SP00130 106
P22_ST00147 1089 ha
P22_SP00131 1130
P22_ST00148 852
P22_SP00132
P22_ST00149 1323 1599 05
P22_SP00133 1619
P22_ST00150 1402 54 ue-
P22_TL00018 1681 1108
P22_ST00151 1682 qgi
P22_SP00134 296 1719
P22_ST00152 383 1691 su 65
P22_SP00135 421 1712
P22_ST00153 446 1690
P22_SP00136 509
P22_ST00154 595 1683 062
P22_SP00137
P22_ST00155 685 1689 885
P22_SP00138 747 1718
P22_ST00156 ri
P22_SP00139 1711
P22_ST00157 821
P22_SP00140 857 1710
P22_ST00158 943 sho
P22_SP00141
P22_ST00159
P22_SP00142 1717
P22_ST00160 1177 mbo 0.63 730
P22_SP00143
P22_ST00161 1286 850
P22_TL00019 1770 1215
P22_ST00162 1780 109 qguua 83680
P22_SP00144 349 1809
P22_ST00163 395 104 inod'a 000567
P22_SP00145 1803
P22_ST00164 547 1773 kupera 070086
P22_SP00146 671
P22_ST00165 784 149 qgururu 8878687
P22_SP00147 933
P22_ST00166 979 1772 205 yakafanana 7601277780
P22_SP00148 1184 1808
P22_ST00167 1781
P22_SP00149 1802
P22_ST00168 136 mbudzi 506431
P22_TL00020 1839
P22_ST00169 1850 nyama 75445
P22_SP00150 358 1878
P22_ST00170 ye
P22_SP00151 422
P22_ST00171 444 1841 108 haqga 60885
P22_SP00152 552
P22_ST00172 573 1840 162 inotapira 070280070
P22_SP00153 735 1877
P22_ST00173 820 iuai 1853
P22_SP00154 1870
P22_ST00174 908 1849
P22_SP00155
P22_ST00175 974 100 qgoni 88542
P22_SP00156 1074
P22_ST00176 1162 uakaqga 8736880
P22_SP00157 1311
P22_ST00177 1333 uowira 803433
P22_TL00021 237 1907
P22_ST00178 1908 pasi 0.83 0240
P22_SP00158 304 1945
P22_ST00179 393 1915 qguruue 8873785
P22_SP00159 543 1944
P22_ST00180 565 dzinoparadza 080700680778
P22_SP00160 802
P22_ST00181 823 matoro 017044
P22_SP00161 1937
P22_ST00182 1035 8807876
P22_SP00162 1943
P22_ST00183 1909 140 uateqga 8060887
P22_SP00163 1345
P22_ST00184 1379 8800
P22_TL00022 1974
P22_ST00185 1985
P22_SP00164 272 2006
P22_ST00186 1975 98 mbiri 0.64 80044
P22_SP00165 394
P22_ST00187 480 regai 0.25 88883
P22_SP00166 2011
P22_ST00188 kuququnjika 07838408178
P22_SP00167 831 2012
P22_ST00189 917 122 mazaia 0.28 588658
P22_SP00168 2005
P22_ST00190 1061 1983 17 e 7
P22_SP00169 1078 2004
P22_ST00191 1101 cando 08868
P22_SP00170
P22_ST00192 1236 1976 222 anyaqgatika 87088857207
P22_TL00023 2041 1219
P22_ST00193 2050 qaqga 88887
P22_SP00171 2080
P22_ST00194 381 2042 220 inoceqgedza 00838883888
P22_SP00172 601 2079
P22_ST00195 634 112 uanliu 868186
P22_SP00173 746 2072
P22_ST00196 843 262 wakatoqgerwa 780857884828
P22_SP00174 1105
P22_ST00197 1138 119 kuripa 058047
P22_SP00175 1257 2078
P22_ST00198 2051 suqga 68870
P22_TL00024 236 2110
P22_ST00199 2111 133 mombe 70030
P22_SP00176 369 2141
P22_ST00200 82 usati 65001
P22_SP00177
P22_ST00201 148 wakama 160002
P22_SP00178 638
P22_ST00202 724 80853
P22_SP00179 810 2145
P22_ST00203 liuqaudza 287867786
P22_SP00180 1009 2146
P22_ST00204 156 ndipeiuo 58000087
P22_SP00181
P22_ST00205 1266 2120 cuma 1741
P22_SP00182 1363
P22_ST00206 1384 2112 ndi- 4314
P22_TL00025 2177
P22_ST00207 168 goshoqga 40170810
P22_SP00183 2213
P22_ST00208 425 2185 naco 0.88 4100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00039.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P39 PHYSICAL_IMG_NR 39 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P39_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P39_LM00001 104 1982
RightMargin P39_RM00001 1596 102
BottomMargin P39_BM00001 2026 597
PrintSpace P39_PS00001 1492
TextBlock P39_TB00001 1464 1742
TextLine P39_TL00001 214 119 818 67
String P39_ST00001 132 141 54 CONTENT fiA,.-^ WC 0.26 CC 8088777710
SP P39_SP00001 355 186 62
P39_ST00002 417 137 78 48 yvvt, 0.15 88887
P39_SP00002 495 185 23
P39_ST00003 518 163 38 ^w^VM^-^ 0.07 108108810710
P39_SP00003 681 157 181
P39_ST00004 862 158 4 1.00
P39_SP00004 906 162 21
P39_ST00005 927 139 40 32 36 0.97 00
P39_SP00005 967 171
P39_ST00006 988
P39_TL00002 205 1414
P39_ST00007 213 13 28 l 0.96
P39_SP00006 150 241 180
P39_ST00008 330 211 70 cete 0.79 7010
P39_SP00007 400 239 14
P39_ST00009 414 218 re 0.62
P39_SP00008 450
P39_ST00010 464 209 30 mhou 0.56 0808
P39_SP00009 568
P39_ST00011 582 203 rakaenzana 0.60 4480077070
P39_SP00010 785
P39_ST00012 799 42 20 na 0.61
P39_SP00011 841 238 16
P39_ST00013 857 29 makumi 0.71 004840
P39_SP00012 1007 15
P39_ST00014 1022 208 118 mauiri 0.46 648470
P39_SP00013 1140
P39_ST00015 1156 217 17 e
P39_SP00014 1173 27
P39_ST00016 1200 96 huku 0.27 8748
P39_SP00015 1296 86
P39_ST00017 1382 89 Cfayi 0.68 06045
P39_SP00016 1471 244
P39_ST00018 1494 57 Ze- 0.98 000
P39_TL00003 144 275 1407 47
P39_ST00019 293 108 Ovv-^ 0.12 888710
P39_SP00017 252 322 76
P39_ST00020 328 277 66 iida 0.35 8880
P39_SP00018 394 306
P39_ST00021 407 276 105 waiue 70580
P39_SP00019 512 11
P39_ST00022 523 284 140 mumqe 0.58 28280
P39_SP00020 663 312
P39_ST00023 678 93 37 ake, 0.50 80744
P39_SP00021 771 313
P39_ST00024 786 129 waiqge 0.66 800840
P39_SP00022 915 12
P39_ST00025 31 aiBatsira 0.76 205034022
P39_SP00023 1077
P39_ST00026 1090 71 uipi 0.80 6010
P39_SP00024 1161
P39_ST00027 51 wa 50
P39_SP00025 1224 305
P39_ST00028 1235 138 Zomora 300044
P39_SP00026 1373 85
P39_ST00029 1458 Ziua- 0.69 41800
P39_TL00004 335 1400
P39_ST00030 ^ 0.00 10
P39_SP00027 166 362 9
P39_ST00031 175 348 25 k 0.13 88
P39_SP00028 373
P39_ST00032 222 345 35 d-. 0.23 877
P39_SP00029 257
P39_ST00033 327 343 80 nayi 0.53 5066
P39_SP00030 379
P39_ST00034 342 wakamuturira 0.52 806088186044
P39_SP00031 674 372
P39_ST00035 688 341 73 Basa 8080
P39_SP00032 761
P39_ST00036 350 22 rose 4030
P39_SP00033 842
P39_ST00037 853 351 ro 60
P39_SP00034 890
P39_ST00038 902 184 kuceqgeta 484080020
P39_SP00035 1086
P39_ST00039 1097 143 nhumbi 057772
P39_SP00036 1240
P39_ST00040 1326 90 Zuua 0.51 2880
P39_SP00037 1416
P39_ST00041 1430 120 raipisa 0.74 2204080
P39_TL00005 130 401 1420 45
P39_ST00042 110 ''^nlh 0.14 7710888
P39_SP00038 240 433 87
P39_ST00043 409 ^ikuru, 0.41 10077573
P39_SP00039 459 446
P39_ST00044 489 405 131 33 kud'aro 5857160
P39_SP00040 620 438
P39_ST00045 649 408 113 uanhu 0.31 1080778
P39_SP00041 762
P39_ST00046 791 100 ¦uaiita 0.63 10800133
P39_SP00042 891
P39_ST00047 919 410 nyota 0.49 78630
P39_SP00043 1021 445
P39_ST00048 1050 ^izhinji 0.42 101670685
P39_SP00044 1190
P39_ST00049 1276 Zisekuru 01704858
P39_SP00045 1438 439
P39_ST00050 1470 rake 0.67 4421
P39_TL00006 475 337
P39_ST00051 476 210 rakagadzwa 5553608482
P39_SP00046 538 511
P39_ST00052 553 112 nhaka 88072
P39_TL00007 1222 41
P39_ST00053 691 46 ^a
P39_SP00047 728
P39_ST00054 692 ka 24
P39_SP00048 436 721
P39_ST00055 458 d'a 770
P39_SP00049 504
P39_ST00056 525 yi
P39_SP00050 561 99
P39_ST00057 660 690 o
P39_SP00051 707
P39_ST00058 79 mbo 0.99
P39_SP00052 807
P39_ST00059 i
P39_SP00053 953
P39_ST00060 975 34 ui
P39_SP00054 1009
P39_ST00061 1113 ^u 0.11 107
P39_SP00055 1163
P39_ST00062 1184 702 ru
P39_SP00056 1225 722 103
P39_ST00063 1328 ^i
P39_SP00057 1367 729
P39_ST00064 1389 693 mbi 0.65 270
P39_SP00058 1459
P39_ST00065 1481 68 rwa
P39_TL00008 326 782 1223
P39_ST00066 783 a
P39_SP00059 821
P39_ST00067 393 784 ri
P39_SP00060 422 813
P39_ST00068 444 793 ra
P39_SP00061 479 814 121
P39_ST00069 600
P39_SP00062 638 820
P39_ST00070
P39_SP00063 697
P39_ST00071 712 75 kwa 370
P39_SP00064 787
P39_ST00072 809 ^o
P39_SP00065 850 122
P39_ST00073 972
P39_SP00066 1010
P39_ST00074 1033 nyo 0.54
P39_SP00067 1101
P39_ST00075 1123
P39_SP00068 1159
P39_ST00076 1186 794
P39_SP00069 1254
P39_ST00077 1283 0.73
P39_SP00070 1319 815
P39_ST00078 1440
P39_SP00071 1487
P39_ST00079 1509 ga 0.77
P39_TL00009 873 1288
P39_ST00080 881 fcl 0.19 778
P39_SP00072 8
P39_ST00081 174 880 92 txAjr^\ 88888108
P39_SP00073 266
P39_ST00082 876
P39_SP00074 366 914
P39_ST00083 388 879 59 <2a 7888
P39_SP00075 447 907
P39_ST00084 533
P39_SP00076 577 913
P39_ST00085 599 886 uo
P39_SP00077 640
P39_ST00086 727 875
P39_SP00078 773
P39_ST00087 795 885 se
P39_SP00079 829
P39_ST00088
P39_SP00080 961
P39_ST00089 982
P39_SP00081 1024
P39_ST00090 1039 3
P39_SP00082
P39_ST00091 1066 26 pa
P39_SP00083 1107 912
P39_ST00092 1192
P39_SP00084 1238
P39_ST00093 1259 43 0.85
P39_SP00085 1302
P39_ST00094 1317 0.55 570
P39_SP00086 1362
P39_ST00095 1384
P39_TL00010
P39_ST00096 968 inorema 82525000
P39_SP00087 501 1006
P39_ST00097 530 969 154 kufunda 0.43 4878640
P39_SP00088 684 999
P39_ST00098 i^i 0100
P39_SP00089 758
P39_ST00099 976 ^ose 10887
P39_SP00090 863
P39_ST00100 959 123 ipfuo 804680
P39_SP00091 1082 1005
P39_ST00101 i^o^o 4100100
P39_SP00092 1203
P39_ST00102 1229 ^akapiswa 0.59 1087020260
P39_SP00093 1415
P39_ST00103 1436 na'she 0.72 500740
P39_TL00011 1036 1220
P39_ST00104 7io 800
P39_SP00094 387 1074
P39_ST00105 402 1038 200 ^akawanda 1025270870
P39_SP00095 602 1075
P39_ST00106 615 1037 naka
P39_SP00096 701 1067
P39_ST00107 124 pakare 1003060
P39_SP00097 910 1073
P39_ST00108 925 303 ndinokuyambira 0.57 82480787071011
P39_SP00098 1228
P39_ST00109 1242 ndoti: 770600
P39_SP00099 1349
P39_ST00110 Rega 5031
P39_SP00100 1461 1072
P39_ST00111 1486 61 ku- 481
P39_TL00012 1103 1206
P39_ST00112 1105 ^ikudza 0.48 10057750
P39_SP00101 470 1142 84
P39_ST00113 554 83 ipo 8403
P39_SP00102 637 1141
P39_ST00114 652 ^ikuru 0.37 1004877
P39_SP00103 774
P39_ST00115 111 ^ica'oa 10000580
P39_SP00104 911
P39_ST00116 936 1112 ijenyu, 0.40 8807673
P39_SP00105 1057
P39_ST00117 kana 1080
P39_SP00106 1168 1135
P39_ST00118 1194 207 mukaterera 0830507011
P39_SP00107 1401 1134
P39_ST00119 Co SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Cokwad'i,
P39_TL00013 1221
P39_ST00120 1169 125 kwad'i, 3606613 HypPart2
P39_SP00108 452 1207
P39_ST00121 485 1172 ciyiko 0158500
P39_SP00109 1208
P39_ST00122 737 1170 234 ^akanyorwa, 100607205600
P39_SP00110 971
P39_ST00123 1171 ^icinzi: 103328740
P39_SP00111 1137
P39_ST00124 1174 374 IDaindis^Qa_^acena 0.44 88015267108261042084
P39_TL00014
P39_ST00125 imqe 84680
P39_SP00112
P39_ST00126 1239 196 ukabvunza 0.47 860778710
P39_SP00113 655 1269
P39_ST00127 666 kuti; 78503
P39_SP00114 752 1273
P39_ST00128 767 Seyiko 606060
P39_SP00115 889 1275
P39_ST00129 899 55 iye 040
P39_SP00116 954
P39_ST00130 965 289 wakambouaitira 71624008005855
P39_SP00117
P39_ST00131 1265 168 Rakanaka 100508050
P39_SP00118 1433
P39_ST00132 1444 paku- 10580
P39_TL00015 1304 1218
P39_ST00133 1306 126 uamba, 0.64 800624
P39_SP00119 453 1341
P39_ST00134 465 wakazo'oa 847050080
P39_SP00120 639 1336
P39_ST00135 142 musemi 187024
P39_SP00121
P39_ST00136 806 1314 wauo
P39_SP00122 1335
P39_ST00137 1305 pashure 3085830
P39_SP00123 1055 1342
P39_ST00138 74 ^aif 10006
P39_SP00124 1215
P39_ST00139 114 atirwa 060384
P39_SP00125 1329
P39_ST00140 1355 1315 0.82
P39_SP00126 1398
P39_ST00141 1412 133 mambo 0.91 40000
P39_TL00016 1370
P39_ST00142 1372 kuti 7836
P39_SP00127 1402
P39_ST00143 429 kuraqgwa 88808470
P39_SP00128 610 1408
P39_ST00144 1371
P39_SP00129 713
P39_ST00145 736 7auya 80850
P39_SP00130 848
P39_ST00146 kuvundutse 7878567380
P39_SP00131 1091
P39_ST00147 1121 1379 uamqe. 0.70 800800
P39_SP00132 1252
P39_ST00148 1309 Wakajishaya 72608076060
P39_TL00017 1093
P39_ST00149 Za, 0.29
P39_SP00133 1474
P39_ST00150 389 147 pakaqga 0.33 10655854
P39_SP00134 536 1475
P39_ST00151 550 1446 papera 0.78 1002000
P39_SP00135 668 1476
P39_ST00152 682 Jose, 80700
P39_SP00136
P39_ST00153 1439 153 magiqga 6082800
P39_SP00137 937
P39_ST00154 951 akacituqgidzwa 05000578727660
P39_SP00138
P39_ST00155 1249 1448 no
P39_SP00139 1294 1469
P39_ST00156 1308 1441 91 moto 5532
P39_SP00140 1399
P39_ST00157 1467 7 6 .
P39_TB00002 1518 1794
P39_TL00018 1520 1798
P39_ST00158 wt 0.08 1088
P39_TB00003 226 1746 232
P39_TL00019 1777
P39_ST00159 tu.%^<7- 0.25 787810683
P39_SP00141 1204 1825
P39_ST00160 1784 97 ^2 P39_SP00142 1312 1815
P39_ST00161 1358 ¦^(v- 10108887
P39_SP00143 1457 1814
P39_ST00162 1499 0.04 81010
P39_TB00004 480 1956
P39_TL00020 1969 233 53
P39_ST00163 49 K">.^ 0.18 87771087
P39_SP00144 627 2018
P39_ST00164 1988 19 s;
P39_SP00145 685 2022
P39_ST00165 1972 '^ 710
P39_TB00005 734 1990
P39_TL00021 1993
P39_ST00166 82 M,'*' 1084773
P39_SP00146 819 2014
P39_ST00167 833 2006 5


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P21_LM00001 228 2175
RightMargin P21_RM00001 1470
BottomMargin P21_BM00001 2216 407
PrintSpace P21_PS00001 1242
TextBlock P21_TB00001
TextLine P21_TL00001 770 47 166 32
String P21_ST00001 66 38 4 CONTENT WC 0.88 CC 1
SP P21_SP00001 808 70 23
P21_ST00002 831 40 18 1.00 00
P21_SP00002 871 79
P21_ST00003 892 65 44 5
P21_TL00002 492 116 710
P21_ST00004 126 75 28 pwa 0.62 380
P21_SP00003 567 154 85
P21_ST00005 652 74 27 pwe 0.70 170
P21_SP00004 726 153 86
P21_ST00006 812 125 uwo 0.44 861
P21_SP00005 887 146
P21_ST00007 972 67 30 uwi 0.26 875
P21_SP00006 1039
P21_ST00008 1124 124 78 uwu 0.19 878
P21_TL00003 238 207 1225
P21_ST00009 209 ku 0.21
P21_SP00007 285 239 22
P21_ST00010 307 212 twa 0.58 660
P21_SP00008 373
P21_ST00011 458 218 20 u 0.16 8
P21_SP00009 481
P21_ST00012 504 211 two 0.55 570
P21_SP00010
P21_ST00013 656 217 42 pe 0.92 10
P21_SP00011 698 245
P21_ST00014 719 0.78 050
P21_SP00012 785 84
P21_ST00015 869 208 39 29 fu 0.25 68
P21_SP00013 908 237
P21_ST00016 930 210 0.73 080
P21_SP00014 996 102
P21_ST00017 1098 Ba 0.51 81
P21_SP00015 1136
P21_ST00018 1158 480
P21_SP00016 1224 100
P21_ST00019 1324 71 twu 0.45 258
P21_SP00017 1395 24
P21_ST00020 1419 216 no 0.52 45
P21_TL00004 299 1226 37
P21_ST00021 302 383
P21_SP00018 303 329
P21_ST00022 325 308 34 sa 0.65
P21_SP00019 359
P21_ST00023 309 nu 0.23
P21_SP00020 427
P21_ST00024 450 300 43 ka 0.81 03
P21_SP00021 493 106
P21_ST00025 599 te
P21_SP00022 631 26
P21_ST00026 657 0.72
P21_SP00023 723
P21_ST00027 829 swe 781
P21_SP00024 896
P21_ST00028 924 36 ra 11
P21_SP00025 960
P21_ST00029 1066 59 swi 0.37 773
P21_SP00026 1125
P21_ST00030 1155 nya 0.54 813
P21_SP00027 1223 336 109
P21_ST00031 1332 63 31 0.53 670
P21_SP00028 330
P21_ST00032 1427 za 0.68 60
P21_TL00005 391
P21_ST00033 401 na 0.59 80
P21_SP00029 282 422
P21_ST00034 392 ki 73
P21_SP00030 339 421
P21_ST00035 362 400 swa 0.61
P21_SP00031 428
P21_ST00036 534 35 fa 0.64
P21_SP00032 569
P21_ST00037 590 mbi 0.82 112
P21_SP00033
P21_ST00038 683
P21_SP00034 749
P21_ST00039 855 ri 0.47
P21_SP00035 883
P21_ST00040 906 pi 0.57
P21_SP00036 940
P21_ST00041 963 0.63 550
P21_SP00037 1030 95
P21_ST00042
P21_SP00038 1161
P21_ST00043 1183 760
P21_SP00039 1250 99
P21_ST00044 1349 0.14
P21_SP00040 1372
P21_ST00045 640
P21_TL00006 240 484 1222
P21_ST00046 17 e
P21_SP00041 257 514
P21_ST00047 279 nde 0.67 630
P21_SP00042 345 513
P21_ST00048 367 680
P21_SP00043 434
P21_ST00049 519 50
P21_SP00044 560 520
P21_ST00050 582 0.28 578
P21_SP00045
P21_ST00051 742 485 ta
P21_SP00046 774 15
P21_ST00052 789 0.33 487
P21_SP00047 864
P21_ST00053 948 33
P21_SP00048 984
P21_ST00054 1004 340
P21_SP00049 1079 83
P21_ST00055 1162 77 kwe 0.46 880
P21_SP00050 1239
P21_ST00056 1254 uwa
P21_SP00051 1328
P21_ST00057 1412 486 to- 0.93 020
P21_TL00007 575 1154
P21_ST00058 584
P21_SP00052 312 605
P21_ST00059 396 ro
P21_SP00053 433
P21_ST00060 455 583 870
P21_SP00054 529
P21_ST00061 613 re
P21_SP00055 649 604
P21_ST00062 671 850
P21_SP00056 745
P21_ST00063 830 se
P21_SP00057 865
P21_ST00064 0.50 860
P21_SP00058 961
P21_ST00065 1046 su 0.41
P21_SP00059 1085
P21_ST00066 1107 0.43
P21_SP00060 1182
P21_ST00067 1267 ci
P21_SP00061 1297
P21_ST00068 1319 0.42
P21_TL00008 666 1206
P21_ST00069 668 181 tukomana 17830183
P21_SP00062 420 14
P21_ST00070 91 utwo 0.36 8485
P21_SP00063 525 16
P21_ST00071 541 202 tunobvepi 5881683500
P21_SP00064 743 703
P21_ST00072 667 253 ndicaponeswa 842743054888
P21_SP00065 1082
P21_ST00073 1103 90 seyi 0.71 70401
P21_SP00066 1193
P21_ST00074 1279 675 104 swera 67044
P21_SP00067 1383 697
P21_ST00075 1404 676 pa SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pano
P21_TL00009 734 1220
P21_ST00076 HypPart2
P21_SP00068 284 766
P21_ST00077 744 nesu 6048
P21_SP00069 382
P21_ST00078 477 735 117 tukara 586055
P21_SP00070 594 765 13
P21_ST00079 607 737 103 twoae 0.60 47070
P21_SP00071
P21_ST00080 739 twe 0.49
P21_SP00072 804
P21_ST00081 833 105 nyika 84075
P21_SP00073 938 771
P21_ST00082 965 175 tunonetsa 788080550
P21_SP00074 1140
P21_ST00083 1235 tumiti 0.75 342013
P21_SP00075 1347
P21_ST00084 1376 tuno 0.39 5783
P21_TL00010 800 1221
P21_ST00085 283 hatutiseuenzere 0.56 702855808066060
P21_SP00076 522 834
P21_ST00086 122 haaid'a 7542476
P21_SP00077 729
P21_ST00087 803 167 kupepvsra 680048880
P21_SP00078 909 839
P21_ST00088 922 802 na'ni 55070
P21_SP00079 1013
P21_ST00089 1027 811 87 wese 8070
P21_SP00080 1114
P21_ST00090 1128 46 as 461
P21_SP00081 1174 12
P21_ST00091 1186 120 na'mai 0.69 640501
P21_SP00082 1306
P21_ST00092 1391 69 uai- 8043
P21_TL00011 1219
P21_ST00093 873 142 pondwa 308580
P21_SP00083 381
P21_ST00094 394 872 uasati 10806003
P21_SP00084 496 902
P21_ST00095 511 144 uapiswa 8542880
P21_SP00085 655
P21_ST00096 uyo
P21_SP00086
P21_ST00097 822 286 wakatwasanuka 8070270807870
P21_SP00087 1108 901
P21_ST00098 98 swiza 78050
P21_SP00088 1291
P21_ST00099 1305 57 ino 0.74 150
P21_SP00089 1362
P21_ST00100 mu-
P21_TL00012 935
P21_ST00101 tsipa 04040
P21_SP00090 323 976
P21_ST00102 333 136 murefu 087047
P21_SP00091 469 969
P21_ST00103 555 139 caraswa 0050780
P21_SP00092 694 970
P21_ST00104 704 939 nani 70851
P21_SP00093
P21_ST00105 889 128 d'ouyai 7648300
P21_SP00094 1017
P21_ST00106 1029 82
P21_SP00095 1073
P21_ST00107 947 uswa 6760
P21_SP00096 1176
P21_ST00108 204 cakanatswa 5050635880
P21_TL00013 1007 1216
P21_ST00109 cose 0070
P21_SP00097 319
P21_ST00110
P21_SP00098 376 1038
P21_ST00111 390 uana 8302
P21_SP00099 474
P21_ST00112 559 1016 8840
P21_SP00100 643
P21_ST00113 u
P21_SP00101 1037
P21_ST00114 712 0.80 51020
P21_SP00102 817 1044
P21_ST00115 1008 56
P21_SP00103
P21_ST00116 161 uaitapwa 80600172
P21_SP00104 1063 1043
P21_ST00117 158 karekare 0.66 70604070
P21_SP00105 1243
P21_ST00118 1327 134 pakato- 0.79 4060400
P21_TL00014 242 1075
P21_ST00119
P21_SP00106 315 1106
P21_ST00120
P21_SP00107 371 1113
P21_ST00121 1076 rutiui 884085
P21_SP00108 495
P21_ST00122 524 111 rwake 58470
P21_SP00109 635 25
P21_ST00123 180 na'mbuya 0.48 82344845
P21_SP00110 840 1112
P21_ST00124 1083 yarouwa 1780870
P21_SP00111 1078
P21_ST00125 163 pakarepo 60707020
P21_SP00112 1270 1111
P21_ST00126 1299 1084
P21_SP00113 1342 1105
P21_ST00127 1369 89 tenzi 0.85 00700
P21_TL00015 1153 820
P21_ST00128 wayo 8030
P21_SP00114 334 1181
P21_ST00129 633 1280 hw
P21_SP00115 708
P21_ST00130 mh 0.97
P21_SP00116 891 1318
P21_ST00131 nh 0.94
P21_TL00016 1359 1205
P21_ST00132 hwa
P21_SP00117
P21_ST00133 328 76 0.34 586
P21_SP00118 404
P21_ST00134 489 664
P21_SP00119 564 1390
P21_ST00135 581 1360 i 0.89
P21_SP00120 592 1389
P21_ST00136 679 hwe 275
P21_SP00121 755
P21_ST00137 dza 256
P21_SP00122
P21_ST00138 918
P21_SP00123 994
P21_ST00139 1011 1368 55 ma
P21_SP00124
P21_ST00140 1150 mho 430
P21_SP00125 1230
P21_ST00141 0.18
P21_SP00126 1273
P21_ST00142 mha 678 mhaka
P21_TL00017 1450
P21_ST00143 1452
P21_SP00127 280 1481
P21_ST00144 364 1451 mhu 0.27 758
P21_SP00128 448
P21_ST00145 468 mhi 682
P21_SP00129 539 1483
P21_ST00146 625 0.17 888
P21_SP00130 709
P21_ST00147 1459 52
P21_SP00131 1480
P21_ST00148 858
P21_SP00132
P21_ST00149 959 dzi 365
P21_SP00133
P21_ST00150 1097 0.22 778
P21_SP00134
P21_ST00151 1201 61
P21_SP00135
P21_ST00152 1316
P21_SP00136 1399
P21_ST00153 1416 1460 ru 0.35
P21_TL00018 1539
P21_ST00154 1542 045
P21_SP00137 317 1572
P21_ST00155 338 1543 64
P21_SP00138 1573
P21_ST00156 466
P21_SP00139
P21_ST00157 517 1551 54 me
P21_SP00140 571
P21_ST00158 51 d'u 438
P21_SP00141 645 97
P21_ST00159
P21_SP00142 1571
P21_ST00160 819 nhu 0.29 857
P21_SP00143
P21_ST00161 wa 0.38
P21_SP00144 973
P21_ST00162 1070 mhe
P21_SP00145 1148
P21_ST00163 1179 ni
P21_SP00146 1214
P21_ST00164 1312 772
P21_SP00147
P21_ST00165 1413 p 53
P21_TL00019 1634
P21_ST00166
P21_SP00148 1664
P21_ST00167 zi 0.30
P21_SP00149 368 1663
P21_ST00168 454 72 587
P21_SP00150 526
P21_ST00169 548 0.90
P21_SP00151 577 1665
P21_ST00170 663 685
P21_SP00152
P21_ST00171 763 1643 nyu 828
P21_SP00153 835 1671
P21_ST00172 920
P21_SP00154 1001
P21_ST00173 1023 1635 ndo
P21_SP00155 1089
P21_ST00174
P21_SP00156
P21_ST00175 1247 370
P21_SP00157 1326
P21_ST00176 1357 mbge 7224
P21_TL00020 1724
P21_ST00177 1725 nha 565
P21_SP00158 305 1756
P21_ST00178 326
P21_SP00159 369 1755
P21_ST00179 782
P21_SP00160 521
P21_ST00180 543 1734 mo
P21_SP00161 598
P21_ST00181 684 761
P21_SP00162 752
P21_ST00182
P21_SP00163
P21_ST00183 894 0.40
P21_SP00164
P21_ST00184 982 si
P21_SP00165 1009
P21_ST00185 1095 653
P21_SP00166
P21_ST00186 1184
P21_SP00167 107
P21_ST00187 1313 1726 nhe 460
P21_SP00168 1379
P21_ST00188 1402 1735
P21_TL00021 236 1817 387
P21_ST00189 1818 ti.
P21_SP00169 269 1848
P21_ST00190
P21_SP00170 352
P21_ST00191 437 672
P21_SP00171 505 1847
P21_ST00192 8550
P21_TL00022 1907 1218
P21_ST00193 1917 137 maru'ua 6338486
P21_SP00172 1939
P21_ST00194 1908 anonhuwira 4705657500
P21_SP00173 619 96
P21_ST00195 715 224 hwerekwere 6807048074
P21_SP00174 1938
P21_ST00196 191 dzinocema 074500056
P21_SP00175 1164
P21_ST00197 1196 1909 usiku 35106
P21_SP00176 1296
P21_ST00198 1392 1919 62 ane 542
P21_TL00023 235 1975
P21_ST00199 1976 47553
P21_SP00177 357 2006
P21_ST00200 379 yeyi 40566
P21_SP00178 475 2012
P21_ST00201 573 156 mhumhi 688630
P21_SP00179 2005
P21_ST00202 dzinorondera 045754062000
P21_SP00180 991
P21_ST00203 mhuka 75846
P21_SP00181 1139
P21_ST00204 1984
P21_SP00182 1264 2013
P21_ST00205 1301 1985 ne
P21_SP00183 1343 2007
P21_ST00206 1366 88 hwa- 8660
P21_TL00024 2041 1217
P21_ST00207 2042
P21_SP00184 311 2072
P21_ST00208 341 2050 0.87
P21_SP00185 2078
P21_ST00209 413 138 nhimbe 672740
P21_SP00186 551 2071
P21_ST00210 646 94 nhasi
P21_SP00187 740
P21_ST00211 2043 127 tawana 407010
P21_SP00188 898
P21_ST00212 maka 6000
P21_SP00189
P21_ST00213 1060 133 parwizi 4037380
P21_SP00190
P21_ST00214 1290 2051 58 mu
P21_SP00191 1348
P21_ST00215 1382 hari 6044
P21_TL00025 234 2106
P21_ST00216 2116 muno 8880
P21_SP00192 2137
P21_ST00217 360 201 rucirikadzi 77007051174
P21_SP00193 561 2136
P21_ST00218 2115 runo 4880
P21_SP00194 669
P21_ST00219 691 mhuno 0.32 88781
P21_SP00195
P21_ST00220 murefurefu 7770457006
P21_SP00196 1061
P21_ST00221 1160 169 munoona 6770055
P21_SP00197 1329
P21_ST00222 2107 93 mhe- 4321
P21_TL00026 2173
P21_ST00223 0570
P21_SP00198 332 2210
P21_ST00224 353 2182
P21_SP00199 2204
P21_ST00225 418 2174 mhene 58080
P21_SP00200 540
P21_ST00226 558 here 70500
P21_SP00201 2203
P21_ST00227 2181 uacazoona 0.76 800150060
P21_SP00202 923 2205
P21_ST00228 944 nhamo 88060
P21_SP00203
P21_ST00229 1088 huru 8687
P21_SP00204 1177
P21_ST00230 1251 ndiani 400670
P21_SP00205 1367
P21_ST00231 1387 2184 wa- 700


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P24_LM00001 225 2200
RightMargin P24_RM00001 1473
BottomMargin P24_BM00001 2241 382
PrintSpace P24_PS00001 1248
TextBlock P24_TB00001
TextLine P24_TL00001 779 47 170 31
String P24_ST00001 66 43 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P24_SP00001 822 70 22
P24_ST00002 844 39 21 0.57
P24_SP00002 883 78
P24_ST00003 907 65 42 5
P24_TL00002 751 113 218 45
P24_ST00004 56 d 0.17
P24_SP00003 807 158 105
P24_ST00005 912 120 57 38 nz, 0.26 786
P24_TL00003 250 193 1217 37
P24_ST00006 194 63 36 dza. 0.24 8686
P24_SP00004 313 230
P24_ST00007 335 202 20 u 0.39 6
P24_SP00005 357 222
P24_ST00008 379 19 a 1.00
P24_SP00006 398 223 84
P24_ST00009 482 d^i 0.32 4105
P24_SP00007 538 229 23
P24_ST00010 561 27 nya 0.70 062
P24_SP00008 627 85
P24_ST00011 712 d^e 0.44 6100
P24_SP00009 775
P24_ST00012 796 195 33 te 0.89
P24_SP00010 829 18
P24_ST00013 847 ra 0.85
P24_SP00011
P24_ST00014 968 35 d^o 0.12 7108
P24_SP00012 1031
P24_ST00015 1049 200 40 u
P24_SP00013 1089
P24_ST00016 1174 67 d^u 0.18 6108
P24_SP00014 1241 17
P24_ST00017 1258 29 ku 0.33
P24_SP00015 1305 86
P24_ST00018 1391 76 d^e- 0.67 31000
P24_TL00004 249 281
P24_ST00019 293 72 26 gwa 0.50 860
P24_SP00016 321 319
P24_ST00020 407 50 d'u 317
P24_SP00017 457 314
P24_ST00021 479 285 n^i 0.29 7103
P24_SP00018 536
P24_ST00022 622 55 7100
P24_SP00019 677
P24_ST00023 699 71 nyu
P24_SP00020 770 320
P24_ST00024 856 0.52 643
P24_SP00021 923
P24_ST00025 944 284 5103
P24_SP00022 1001
P24_ST00026 1086 0.34
P24_SP00023 1133
P24_ST00027 1156 292 n^e 0100
P24_SP00024 1219
P24_ST00028 62 28 qga 0.53 850
P24_SP00025 1310
P24_ST00029 1395 n^i- 0.65 01040
P24_TL00005 248 372 1080
P24_ST00030 376 53 dzi 0.47 870
P24_SP00026 301 405 87
P24_ST00031 388 46 d'o 0.66 360
P24_SP00027 434
P24_ST00032 383 64 n^o 4100
P24_SP00028 521 412
P24_ST00033 607 375 ha 0.48
P24_SP00029 650 404
P24_ST00034 671 30 n^a 0.42 0107
P24_SP00030 735
P24_ST00035 756 52 781
P24_SP00031 808
P24_ST00036 894 384 59 mu 0.62 07
P24_SP00032 953
P24_ST00037 975 7102
P24_SP00033 1030 411
P24_ST00038 1053 25 ti 0.64
P24_SP00034 1078 95
P24_ST00039 1173 7
P24_SP00035 1195
P24_ST00040 378 tu 0.41
P24_SP00036 1253
P24_ST00041 1271 nji 682
P24_TL00006 251 464 1212
P24_ST00042 469 128 d^inyu 8105380
P24_SP00037 504
P24_ST00043 403 468 129 ratizira 0.59 44044355
P24_SP00038 532 497
P24_ST00044 554 467 104 pazasi 0.63 407073
P24_SP00039 658 503
P24_ST00045 686 476 pe 0.88
P24_SP00040 726 34
P24_ST00046 760 124 32 d'ombo 078500
P24_SP00041 884 496
P24_ST00047 971 160 uadzimai 80080515
P24_SP00042 1131
P24_ST00048 1164 190 uanod^ura 0.55 8080510800
P24_SP00043 1354
P24_ST00049 1386 77 ^iyo 10868
P24_TL00007 252 533 1210
P24_ST00050 534 141 shumba 778771
P24_SP00044 393 564
P24_ST00051 428 232 dzinonyanya 52056452128
P24_SP00045 660 569
P24_ST00052 696 154 knd^oua 48710780
P24_SP00046
P24_ST00053 882 99 usiku 56018
P24_SP00047 981 563 114
P24_ST00054 1095 535 98 teqga 50880
P24_SP00048 1193
P24_ST00055 1238 jira 7033
P24_SP00049 1301
P24_ST00056 1347 115 d^uku 0.35 210828
P24_TL00008 246 601 1214
P24_ST00057 602 103 ndine 0.73 47010
P24_SP00050 349 631
P24_ST00058 371 biza 0.76 4320
P24_SP00051 443
P24_ST00059 465 d^a 0.45
P24_SP00052 527 638
P24_ST00060 611 122 uavimi 872100
P24_SP00053 733 630
P24_ST00061 149 uakaqga 8400800
P24_SP00054 905 637
P24_ST00062 937 203 uacid^etera 840031004011
P24_SP00055 1140
P24_ST00063 1169 610 nzou 0.37 8438
P24_SP00056 1254
P24_ST00064 1349 111 n^idzi 0.58 2100453
P24_TL00009 667 1215
P24_ST00065 668 175 dzinogara 0.68 672040411
P24_SP00057 421 703
P24_ST00066 676 pa 00
P24_SP00058 483
P24_ST00067 505 nzizi 48040
P24_SP00059 589
P24_ST00068 675 226 uain^eqgana 813610080160
P24_SP00060 901 704
P24_ST00069 920 83 zuua 7680
P24_SP00061 1003
P24_ST00070 1022 rose 4770
P24_SP00062 1094 697
P24_ST00071 1179 159 hanjadzi 0.74 70080050
P24_SP00063 1338
P24_ST00072 1359 102 dzake 15140
P24_TL00010 245 731 1216
P24_ST00073 206 dzinomurfa 7500077777
P24_SP00064 451 764
P24_ST00074 484 121 jikuru 0.30 888834
P24_SP00065 605 771
P24_ST00075 707 734 123 821520
P24_SP00066 830
P24_ST00076 861 uakaue 880080
P24_SP00067 984 763
P24_ST00077 1015 nyan^i 0.49 7606100
P24_SP00068 1138 96
P24_ST00078 1234 732 227 nyakud'on^a 460080604108
P24_TL00011 802 241
P24_ST00079 haana 0.77 50303
P24_SP00069 832
P24_ST00080 803 kuuya 07850
P24_TL00012 244 1046
P24_ST00081 1055 g 80
P24_SP00070 1083
P24_ST00082 303 1048 ta 0.71 05
P24_SP00071 336 1076
P24_ST00083 422 gi 0.56
P24_SP00072 452
P24_ST00084 475
P24_SP00073 516 1082
P24_ST00085 1054 go
P24_SP00074 640
P24_ST00086 663
P24_SP00075 700
P24_ST00087 787
P24_SP00076 817
P24_ST00088 840 48 tsa 0.82 050
P24_SP00077 888 1075 97
P24_ST00089 985
P24_SP00078 1023
P24_ST00090 1045 ui
P24_SP00079
P24_ST00091 81
P24_SP00080 1204
P24_ST00092 1227 ka
P24_SP00081 1269 94
P24_ST00093 1363 82
P24_SP00082 1393
P24_ST00094 1416 1056 na
P24_TL00013 242 1136 1201
P24_ST00095 1148 ga
P24_SP00083 280 1176
P24_ST00096 0.38
P24_SP00084 324 1168
P24_ST00097 347
P24_SP00085
P24_ST00098
P24_SP00086 1175
P24_ST00099 1147 nu
P24_SP00087 567 1167
P24_ST00100 591
P24_SP00088 632
P24_ST00101 718 1146 gu
P24_SP00089 759
P24_ST00102 783 0.16 88
P24_SP00090 824
P24_ST00103 ki 0.79 04
P24_SP00091 881 1166
P24_ST00104 dza 065
P24_SP00092 964
P24_ST00105 1050
P24_SP00093
P24_ST00106 1104 1139 pi 0.72
P24_SP00094
P24_ST00107 1157 sa
P24_SP00095 1191
P24_ST00108 1276
P24_SP00096 1315
P24_ST00109 1336 075
P24_SP00097 1382
P24_ST00110 1402 0.84 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT gora
P24_TL00014 1230
P24_ST00111 HypPart2
P24_SP00098 278 1261
P24_ST00112 363 1240 8
P24_SP00099 1260
P24_ST00113 408 1239 fa 0.14
P24_SP00100 446 1267
P24_ST00114 1231
P24_SP00101 498
P24_ST00115 584
P24_SP00102 621
P24_ST00116 644 1233
P24_SP00103 680 1259
P24_ST00117 02
P24_SP00104 745
P24_ST00118
P24_SP00105
P24_ST00119 44 ko
P24_SP00106 927
P24_ST00120 1013
P24_SP00107
P24_ST00121 1077 0.20
P24_SP00108 1120
P24_ST00122 1142 0.87 11
P24_SP00109
P24_ST00123 1246 i 2
P24_SP00110 1257
P24_ST00124 1287
P24_SP00111 1325 1268
P24_ST00125 1412 1232 gi- 812
P24_TL00015 1321 810
P24_ST00126 1331 qgu 871
P24_SP00112 308 1360
P24_ST00127 332 1323 080
P24_SP00113 391 1352
P24_ST00128 477
P24_SP00114 1358
P24_ST00129 540 1330
P24_SP00115 577
P24_ST00130 600
P24_SP00116 633 1351
P24_ST00131 719 79 mho
P24_SP00117 798
P24_ST00132 820 0.27
P24_SP00118 858
P24_ST00133 922 mhe 0.46
P24_SP00119 999
P24_ST00134 1322
P24_TL00016 240 1413
P24_ST00135 1414 uyai, 46855
P24_SP00120 328 1451
P24_ST00136 351 1422 182 mugugure 0.22 57868788
P24_SP00121
P24_ST00137 618 ualcagika 882888060
P24_SP00122 778 1450
P24_ST00138 799 here 3450
P24_SP00123 877 1442
P24_ST00139 899 asati 87862
P24_SP00124 976 1443
P24_ST00140 afa 0.54 8324
P24_SP00125 1070
P24_ST00141 73 kwa 118
P24_SP00126
P24_ST00142 1250 74 gipa 8580
P24_SP00127 1324
P24_ST00143 1346 108 kunze 0.60 05580
P24_TL00017 239 1480 1213
P24_ST00144 1482 132 ginuka, 0.80 8100003
P24_SP00128 1519
P24_ST00145 416 1481 51 uri
P24_SP00129 1510
P24_ST00146 1489
P24_SP00130 562 1509
P24_ST00147 599 njodzi 087770
P24_SP00131 717 1517 101
P24_ST00148 818 uasikana 88461288
P24_SP00132 972
P24_ST00149 1008 1488 uane 0.69 8300
P24_SP00133 1091
P24_ST00150 1128 151 magiqga 4783855
P24_SP00134 1279
P24_ST00151 1490 e
P24_SP00135 1332
P24_ST00152 1368 huni 0.75 6101
P24_TL00018 238 1547
P24_ST00153 1548 164 uakagitsa 882785430
P24_SP00136 402 1585
P24_ST00154 424 1556 zana 0.40 8743
P24_SP00137 1577
P24_ST00155 525 1557 0.23
P24_SP00138 560
P24_ST00156 581 112 uanhu 88443
P24_SP00139 693
P24_ST00157 273 wakagikopinda 0.61 6444803040507
P24_SP00140 1052 1584
P24_ST00158 1074 135 mumba 03768
P24_SP00141 1209
P24_ST00159 1294 uakagika 86528000
P24_TL00019 1611
P24_ST00160 1616 riniko 3500000
P24_SP00142 369 1645
P24_ST00161 491 1614 288 raigetukagetuka 660887403806604
P24_SP00143 1652
P24_ST00162 900 1623 uyu 875
P24_SP00144 1650
P24_ST00163 997 224 waiigod'iswa 862484270370
P24_SP00145 1221 1651
P24_ST00164 1624
P24_SP00146 1295
P24_ST00165 1318 131 mambo 00636
P24_TL00020 235 1682 629 209
P24_ST00166 1684 uarwi 88240
P24_SP00147 337 1714
P24_ST00167 359 1683 279 uakagiqgudzwa 8800868861874
P24_SP00148 1720
P24_ST00168 na'she 086820
P24_SP00149 772 1713
P24_ST00169 819 1848 ts
P24_TL00021 1927
P24_ST00170 1928 tga 688
P24_SP00150 1964
P24_ST00171 306 ira 0.81 022
P24_SP00151 353 1956
P24_ST00172 447 1929 tge 287
P24_SP00152 1963
P24_ST00173 1936 ne
P24_SP00153
P24_ST00174 tgi 0.31 784
P24_SP00154
P24_ST00175 729 75 mbo
P24_SP00155 804
P24_ST00176 1930 tgu 0.51
P24_SP00156 956
P24_ST00177 988
P24_SP00157 1034 1957
P24_ST00178 1129
P24_SP00158 1150
P24_ST00179 1182 486
P24_SP00159 93
P24_ST00180 1327
P24_SP00160 1372 1965
P24_ST00181 1406 1937 0.15
P24_TL00022 231 2017
P24_ST00182 2019 588
P24_SP00161 283 2054
P24_ST00183 2018
P24_SP00162 365 2047
P24_ST00184 461 2020 0.36
P24_SP00163 513
P24_ST00185 546
P24_SP00164
P24_ST00186 679
P24_SP00165 722
P24_ST00187 755 to 68
P24_SP00166 788 2046
P24_ST00188 886
P24_SP00167
P24_ST00189 966 2026 0.13
P24_SP00168 1006 2052
P24_ST00190 1102
P24_SP00169 1145
P24_ST00191 1170 o
P24_SP00170 1188
P24_ST00192 1285 580
P24_SP00171 1337 2055
P24_ST00193 2021
P24_SP00172 1390 2048
P24_ST00194 2028
P24_TL00023 2108
P24_ST00195 2111 088
P24_SP00173 282 2145
P24_ST00196
P24_SP00174 2137
P24_ST00197 380
P24_SP00175 466
P24_ST00198 490 544
P24_SP00176
P24_ST00199 2117 ru
P24_SP00177 628
P24_ST00200 652 me 0.86
P24_SP00178 705
P24_ST00201 791
P24_SP00179 801
P24_ST00202 821 2110
P24_SP00180 873 2144
P24_ST00203 959 54 0.21
P24_SP00181
P24_ST00204 583
P24_SP00182 1090
P24_ST00205 1109
P24_SP00183 1160
P24_ST00206 1184 2118
P24_SP00184 1218 2138
P24_ST00207 1304 tgo
P24_SP00185 1357
P24_ST00208 1380 tgo- 0872
P24_TL00024 2199
P24_ST00209 2208
P24_SP00186 264 2228
P24_ST00210 liu 087
P24_SP00187 396
P24_ST00211 418 2201 587


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00040.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P40 PHYSICAL_IMG_NR 40 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P40_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P40_LM00001 106 2302
RightMargin P40_RM00001 1582 116
BottomMargin P40_BM00001 2348 275
PrintSpace P40_PS00001 1476
TextBlock P40_TB00001
TextLine P40_TL00001 660 135 906 45
String P40_ST00001 162 43 4 CONTENT WC 0.45 CC 5
SP P40_SP00001 703 166 21
P40_ST00002 724 142 41 33 37 0.31 76
P40_SP00002 765 175 22
P40_ST00003 787 0.34 6
P40_SP00003 830 314
P40_ST00004 1144 56 ^-7 0.12 1078
P40_SP00004 1200 180 152
P40_ST00005 1352 163 11 15 L 0.19 8
P40_SP00005 1363 178
P40_ST00006 1538 28 32 ^ 0.00 10
P40_TL00002 552 208 1008 42
P40_ST00007 219 I. 0.80
P40_SP00006 585 247 57
P40_ST00008 642 272 39 Mufundisi. 6060200031
P40_SP00007 914 244
P40_ST00009 1158 218 59 t--^ 0.20 87510
P40_SP00008 1217 239 19
P40_ST00010 1236 226 90 .us4( 0.16 78888
P40_SP00009 1326 88
P40_ST00011 1414 217 24 f 0.13
P40_SP00010 1422 241 17
P40_ST00012 1439 93 '^-tu 510788
P40_SP00011 1532 250
P40_ST00013 1553 216 7 26 ' 0.25
P40_TL00003 207 311 1249
P40_ST00014 31 1. 0.40 47
P40_SP00012 235 342
P40_ST00015 280 174 Karekare, 0.69 606060601
P40_SP00013 454 348 30
P40_ST00016 484 320 140 29 mumqe 0.39 68780
P40_SP00014 624 349
P40_ST00017 645 313 188 mufundisi 0.59 076786010
P40_SP00015 833 343
P40_ST00018 855 118 anonzi 0.62 060880
P40_SP00016 973
P40_ST00019 1004 312 150 Paulino, 60840730
P40_SP00017 1154 23
P40_ST00020 1177 173 wakagika 0.58 70808260
P40_SP00018 1350 351
P40_ST00021 1367 332 -
P40_SP00019 1377 337 18
P40_ST00022 1395 317 61 27 S.f) 87877
P40_TL00004 121 360
P40_ST00023 363 48 ku
P40_SP00020 169 393 14
P40_ST00024 183 92 imqe 0.66 0580
P40_SP00021 400
P40_ST00025 290 104 nyika 0.67 73050
P40_SP00022 394
P40_ST00026 409 372 ya 0.57 71
P40_SP00023 450
P40_ST00027 464 36 uahedeni, 0.70 807000802
P40_SP00024 637 399
P40_ST00028 654 67 od'a 0.72 0460
P40_SP00025 721
P40_ST00029 736 364 190 kuuaziuisa 1880608060
P40_SP00026 926
P40_ST00030 937 ja 0.56 80
P40_SP00027 977 401 16
P40_ST00031 993 99 Yaue. 0.71 50800
P40_SP00028 1092
P40_ST00032 1139 Po 60
P40_SP00029 1186 395
P40_ST00033 1202 365 148 kutaqga 0.53 7830813
P40_SP00030
P40_ST00034 1397 378 13 ¦ 1010
P40_SP00031 1404 391
P40_ST00035 1421 367 \i^ 8710
P40_SP00032 1445 404
P40_ST00036 1469 91 34 dit^\K. 86810886
P40_TL00005 414 1411
P40_ST00037 156 waitaura 80020866
P40_SP00033 277 444
P40_ST00038 305 122 35 na'she, 6868805
P40_SP00034 427 449
P40_ST00039 456 asi 080
P40_SP00035 502
P40_ST00040 525 54 iye 0.86 040
P40_SP00036 579
P40_ST00041 601 206 waikonona, 7004060604
P40_SP00037 807
P40_ST00042 836 415 186 asiqgaziue 0708105080
P40_SP00038 1022 451
P40_ST00043 1037 423
P40_SP00039 1077 452
P40_ST00044 1104 416 aneita. 0804700
P40_SP00040 1222 445
P40_ST00045 1267 77 Ishe 0.61 0870
P40_SP00041 1344 446
P40_ST00046 1362 436 170 v-,*^(v,^^ 0.17 687777108871010
P40_TL00006 123 463 1433
P40_ST00047 465 wakakokera 8000007022
P40_SP00042 341 495
P40_ST00048 355 magurukota 0068450040
P40_SP00043 573 500
P40_ST00049 588 474 124 ose-ose 0.77 2600160
P40_SP00044 712
P40_ST00050 728 466 73 kuti 0.68 3800
P40_SP00045 801
P40_ST00051 816 475 120 amupe 0.85 00700
P40_SP00046 936
P40_ST00052 957 zano. 0.75 60500
P40_SP00047 1047 496
P40_ST00053 1379 489 9 0.76 2
P40_SP00048 1385 498
P40_ST00054 1406 ''^ 0.46 0510
P40_SP00049 1441 510
P40_ST00055 1459 488 12 20 x 0.14
P40_SP00050 1471 508
P40_ST00056 1482 480 74 '¦¦-.,,..¥ 0.22 610107775778
P40_TL00007 521 1303 49
P40_ST00057 523 2. 70
P40_SP00051 237 554 44
P40_ST00058 281 IDose 88084
P40_SP00052 371
P40_ST00059 385 524 233 ndo_kupinda 83061600000
P40_SP00053 618 567
P40_ST00060 632 137 mumba 88400
P40_SP00054 769
P40_ST00061 784 101 huru; 0.49 68280
P40_SP00055 885 560
P40_ST00062 902 526 ndo 0.24 688
P40_SP00056 969 555
P40_ST00063 984 181 kuzonzwa 66873870
P40_SP00057 1165
P40_ST00064 1179 179 38 mafundi-_ 303872206
P40_SP00058 1358 564
P40_ST00065 1371 536 4^,^^, 81077101077
P40_TL00008 575 1354
P40_ST00066 576 65 Siro 4030
P40_SP00059 605
P40_ST00067 204 584 o 1.00
P40_SP00060 223
P40_ST00068 238 167 muyenzi. 0.60 08507640
P40_SP00061 405 611
P40_ST00069 108 lyeyu 05078
P40_SP00062 558
P40_ST00070 574 197 waiparidza 7023040660
P40_SP00063 771
P40_ST00071 788 583 109 qguua 0.30 88880
P40_SP00064 897 612
P40_ST00072 912 89 huru 6857
P40_SP00065 1001
P40_ST00073 1016 153 kugikira 68850044
P40_SP00066 1169 613
P40_ST00074 1183 164 kwagipa; 0.54 68083405
P40_SP00067 1347
P40_ST00075 1387 581 vU,.v.j 0.28 8877808
P40_TL00009 621 1412
P40_ST00076 634 uose 0.55 8081
P40_SP00068 198 656
P40_ST00077 213 627 770
P40_SP00069 655
P40_ST00078 295 626 201 kumunzwa 48086780
P40_SP00070
P40_ST00079 635 no
P40_SP00071
P40_ST00080 569 194 kunyarara. 2746630110
P40_SP00072 763 662
P40_ST00081 809 0.73
P40_SP00073
P40_ST00082 900 171 wakazoti: 600070000
P40_SP00074 1071 25
P40_ST00083 1096 66 Imi 0.88 030
P40_SP00075 1162
P40_ST00084 1185 161 munod'i- 58605522
P40_SP00076 1346 657
P40_ST00085 1357 176 -'^''"*^-^^* 771010777710610105
P40_TL00010 670 1375
P40_ST00086 677 yi
P40_SP00077 713
P40_ST00087 199 676 Ticamubvumira 4000276787055
P40_SP00078 706
P40_ST00088 503 kufundisa 0.51 177772360
P40_SP00079 686
P40_ST00089 700 here, 60505
P40_SP00080 789
P40_ST00090 805 86 kana 0.90 3000
P40_SP00081 891 707
P40_ST00091 678 kumurambidza 0.52 278840700674
P40_SP00082 1181
P40_ST00092 1196 673 115 Jed'u 0.50 805780
P40_SP00083 1311
P40_ST00093 1403 695 ¦
P40_SP00084 1409 701 62
P40_ST00094
P40_TL00011 727 1349
P40_ST00095 734 3. 0.48
P40_SP00085 767
P40_ST00096 282 735 Rimqe 73080
P40_SP00086 772
P40_ST00097 418 gurukota, 885700605
P40_SP00087 591
P40_ST00098 139 harawa, 0.65 7022605
P40_SP00088 752
P40_ST00099 775 rakasimuka, 0.64 44807017600
P40_SP00089
P40_ST00100 1024 737 222 rakapindura 0.63 11406064744
P40_SP00090 1246 773
P40_ST00101 1269 roti: 0.82 40400
P40_SP00091
P40_ST00102 1383 95 y*^^ 861010
P40_SP00092 1478
P40_ST00103 757 q
P40_TL00012 781 1271
P40_ST00104 146 "IDanhu 0080378
P40_SP00093 269
P40_ST00105 284 786 uari 8040
P40_SP00094 354
P40_ST00106 369 69 pasi 0.83 2040
P40_SP00095 438 822
P40_ST00107 795 94 pano, 03804
P40_SP00096 548
P40_ST00108 565 323 uanofananidzirwa 8080005060440670
P40_SP00097 888 817
P40_ST00109 909 796 ne
P40_SP00098 952
P40_ST00110 974 shiri, 570204
P40_SP00099 1065 823
P40_ST00111 1089 iilopinda 008040760
P40_SP00100 1250 824
P40_ST00112 1276 797 mu- 085
P40_SP00101
P40_ST00113 1389 810
P40_TL00013 125 827 1384 52
P40_ST00114 838 mba 750
P40_SP00102 202 868
P40_ST00115 usilni. 8817887
P40_SP00103 326
P40_ST00116 370 837 Tinoiona 00800080
P40_SP00104 532 867
P40_ST00117 546 107 irimo, 060100
P40_SP00105 653 873
P40_ST00118 tisiqga 4070832
P40_SP00106 798 874
P40_ST00119 812 ziue 3180
P40_SP00107
P40_ST00120 907 75 kwa 470
P40_SP00108 982
P40_ST00121 1003 130 inobva, 0703800
P40_SP00109 1133
P40_ST00122 1161 839 7070
P40_SP00110 1247
P40_ST00123 1275 570
P40_SP00111 869
P40_ST00124 1382 127 tV*"^*" 88771055
P40_TL00014 128 890 1259
P40_ST00125 191 inozoenda. 0.78 1605003500
P40_SP00112 319 918 1060
P40_ST00126 899 ; 0.15
P40_TL00015 209 947 1335
P40_ST00127 4.
P40_SP00113 978
P40_ST00128 283 133 Nesu^o 7077103
P40_SP00114
P40_ST00129 430 tiri 0.79
P40_SP00115 486
P40_ST00130 501 57740
P40_SP00116 596
P40_ST00131 6060870
P40_SP00117 733
P40_ST00132 747 948 2080
P40_SP00118 820
P40_ST00133 835 680
P40_SP00119 910
P40_ST00134 921 144 tinobva, 50700800
P40_SP00120 983
P40_ST00135 1082 949 85 3060
P40_SP00121 1167
P40_ST00136
P40_SP00122 1258
P40_ST00137 79 tica- 0.94 10000
P40_SP00123 1348 979
P40_ST00138 960 ..jj,^ 7778510
P40_SP00124 1472 986
P40_ST00139 1488 c-^ 0.11
P40_TL00016 998 1410
P40_ST00140 1000 enda 3770
P40_SP00125 1029
P40_ST00141 1007 na 50
P40_SP00126 266
P40_ST00142 pa 00
P40_SP00127 322 1035
P40_ST00143 350 999 kuzofa. 5763300
P40_SP00128 1028
P40_ST00144 Kana 8582
P40_SP00129 619
P40_ST00145 650 087851270
P40_SP00130
P40_ST00146 ujm 0.26 758
P40_SP00131 938
P40_ST00147 968 1006 aqga 0834
P40_SP00132 1053
P40_ST00148 129 tiziuise 60308070
P40_SP00133 1211
P40_ST00149 1241 i^ojo, 0100805
P40_SP00134 1036
P40_ST00150 1405 *-~ 777
P40_SP00135 1437 1015
P40_ST00151 1453 81 ^*.v* 107787
P40_TL00017
P40_ST00152 1050 141 ndinoti, 56070602
P40_SP00136 265 1085
P40_ST00153 288 I]ga 4880
P40_SP00137 1087
P40_ST00154 376 1049 atifundise, 04048750800
P40_SP00138 566 1084
P40_ST00155 589 isu
P40_SP00139 641 1080
P40_ST00156 1058
P40_SP00140 1079
P40_ST00157 726 84 uana 0.47 8074
P40_SP00141
P40_ST00158 831 119 uedu". 815807
P40_SP00142 950
P40_ST00159 995 187 Ndokubva 61007063
P40_SP00143 1182
P40_ST00160 1204 8070
P40_SP00144 1281
P40_ST00161 1304 1059 u
P40_TL00018 1097
P40_ST00162 1101 105 50010
P40_SP00145 232 1137
P40_ST00163 246 1100 iyo
P40_SP00146 302
P40_ST00164 159 uafunda; 80687621
P40_SP00147 476 1134
P40_ST00165 493 uakaua 807080
P40_SP00148 617 1130
P40_ST00166 IDakristiane. 8802225200707
P40_TL00019 609 1223 903 114
P40_ST00167 1251
P40_SP00149 651 1279
P40_ST00168 1240 Mbeca 70080
P40_SP00150 1278
P40_ST00169 930 1242 (\-
P40_SP00151 1298
P40_ST00170 1013 K
P40_SP00152
P40_ST00171 1069 1244 ^ 710
P40_SP00153 1110 1272
P40_ST00172 329 72 ^'hbf^.iUil^ 100886107687610
P40_SP00154 1512 1295 -170
P40_ST00173 1342 1286 149 51 (^-^ 8107710
P40_TL00020 1121
P40_ST00174 1345 0.91 01
P40_SP00155 1376
P40_ST00175 289 Kwaiue 450080
P40_SP00156 426
P40_ST00176 437
P40_SP00157 482
P40_ST00177 munhu 08738
P40_SP00158 628 1374
P40_ST00178 643 082476
P40_SP00159 761
P40_ST00179 Mudziqgwa, 1874686803
P40_SP00160
P40_ST00180 1014 63 ano 075
P40_SP00161
P40_ST00181 1090 musikana 78658043
P40_SP00162 1265
P40_ST00182 1355 mu SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P40_TL00021
P40_ST00183 mqe 580 HypPart2
P40_SP00163 1434
P40_ST00184 225 1399 cete. 00400
P40_SP00164 304 1427
P40_ST00185 1396 138 Wakati, 0.74 6000623
P40_SP00165 1431
P40_ST00186 511 1391 285 "Handiro'orese 041140400805050
P40_SP00166 1426
P40_ST00187 mqana 38060
P40_SP00167 933 1432
P40_ST00188 waqgu 0.43 50886
P40_SP00168 1068
P40_ST00189 1083
P40_SP00169 1126
P40_ST00190 1145 143 mombe, 602000
P40_SP00170 1288
P40_ST00191 070
P40_SP00171
P40_ST00192 '-'-'^'^'^ 7627710710710
P40_TL00022 1443
P40_ST00193 1456
P40_SP00172
P40_ST00194 189 1447 Basa 8080
P40_SP00173 262
P40_ST00195 1446 100 cete". 046000
P40_SP00174 377 1477
P40_ST00196 422 IDazhinji-zhinji 1807540730765484
P40_SP00175 702 1483
P40_ST00197 718 uaiuya 821600
P40_SP00176
P40_ST00198 852 kwaari 380255
P40_SP00177 975
P40_ST00199 991 4730
P40_SP00178 1064
P40_ST00200 1455 uagowana 80606070
P40_SP00179 1256
P40_ST00201 540
P40_TL00023 1499
P40_ST00202 sikana. 7760003
P40_SP00180 252 1528 1124
P40_ST00203
P40_SP00181 1393 1525
P40_ST00204 1523 0.27
P40_SP00182 1424 1529
P40_ST00205 1465
P40_TL00024 215 1552 1248
P40_ST00206 1556
P40_SP00183 243 1587
P40_ST00207 Mudziqgwa 075808871
P40_SP00184 1593
P40_ST00208 515 1555 wakati 707470
P40_SP00185 1586
P40_ST00209 kune 3703
P40_SP00186 742 1585
P40_ST00210 1565 we
P40_SP00187 814
P40_ST00211 841 136 ciposhi, 04027630
P40_SP00188 1591
P40_ST00212 1023 Mhepo 34000
P40_SP00189 1592
P40_ST00213 184 inovuvuta 710887806
P40_SP00190 1351
P40_ST00214 1401
P40_SP00191 1419 1602
P40_ST00215 1454 1560
P40_TL00025 1605 1329
P40_ST00216 1608 kwa^o 680100
P40_SP00192 245 1645
P40_ST00217 261 1616 pano. 00701
P40_SP00193 356 1643
P40_ST00218 Gadzirira 803804033
P40_SP00194 1637
P40_ST00219 582 1606 168 nhandare 87282050
P40_SP00195 1636
P40_ST00220 117 rutsito 4826130
P40_SP00196 882
P40_ST00221 898 0.41 5764
P40_SP00197 971
P40_ST00222 mhepo 78070
P40_SP00198 1116 1642
P40_ST00223 1138 irege 27070
P40_SP00199 1226
P40_ST00224 1254 98 kupi- 38400
P40_SP00200
P40_ST00225 1630 0.42
P40_SP00201 1640
P40_ST00226 1438 1622 y
P40_TL00026 1649
P40_ST00227 1659 nda
P40_SP00202 195 1688
P40_ST00228 1657 mo". 6041
P40_SP00203
P40_ST00229 340 Iye 0.97 000
P40_SP00204 1694
P40_ST00230 1656 waiBata 7007170
P40_SP00205 1687
P40_ST00231
P40_SP00206
P40_ST00232 659 1664 0.37 87780
P40_SP00207 768 1693
P40_ST00233 782 huru, 0.36 68574
P40_SP00208 881 1692
P40_ST00234 076
P40_SP00209 1686
P40_ST00235 236 wakakoniwa. 71017470407
P40_SP00210 1205
P40_ST00236 1654 IDate- 880500
P40_SP00211
P40_ST00237 1440 '^^"^ 0.09 1071010710
P40_TL00027
P40_ST00238 1709 96 uedzi 80285
P40_SP00212 224 1739
P40_ST00239 uake 8670
P40_SP00213
P40_ST00240 336 1707
P40_SP00214 406 1738
P40_ST00241 421 uazhinji, 805700604
P40_SP00215 577 1743
P40_ST00242 593 uakazotadza 80403020520
P40_SP00216 808 1737
P40_ST00243 kudziuirira 47240835344
P40_SP00217
P40_ST00244 1045 56030
P40_SP00218
P40_ST00245 1190 kupinda. 68305406
P40_SP00219
P40_ST00246 1364 1718 3 "
P40_SP00220 1372 1721
P40_ST00247 "^'illu*^ 61068888510
P40_TL00028 214 1766 1285
P40_ST00248
P40_SP00221 1799
P40_ST00249 1767 Pokupedza 700700340
P40_SP00222 485 1803
P40_ST00250 514 193 kwakagilta 2800080280
P40_SP00223
P40_ST00251 743 mukomana 76701020
P40_SP00224 945 1796
P40_ST00252 wakagadzira 81006064011
P40_SP00225 1197 1802
P40_ST00253 1232 7727010
P40_SP00226 1797
P40_ST00254 1778 -^, 087
P40_SP00227 1423
P40_ST00255 1784 --^ 7710
P40_TL00029 1816
P40_ST00256 1827 rune 5870
P40_SP00228 1849
P40_ST00257 229 1818 simba 60660
P40_SP00229 334 1848
P40_ST00258 1826 guru 7848
P40_SP00230 433 1853
P40_ST00259 447 1817
P40_SP00231 1847
P40_ST00260 67140
P40_SP00232 630
P40_ST00261 652 yaicipinda. 0.92 40000200200
P40_SP00233 850 87
P40_ST00262 385308863
P40_SP00234 1150
P40_ST00263 1170 wakaruta- 704067273
P40_SP00235 53
P40_ST00264 "--^u 7377108
P40_TL00030 1862
P40_ST00265 1870 rira 0055
P40_SP00236 1900
P40_ST00266 1868 nokuzoti, 535660275
P40_SP00237 1903
P40_ST00267 "Ndinokupa 0760537800
P40_SP00238
P40_ST00268 638 1867 110 rimqe 60480
P40_SP00239 748 1904
P40_ST00269 1866 Basa, 80207
P40_SP00240 851 1897
P40_ST00270 706803400
P40_SP00241 1063
P40_ST00271 126 munda 08770
P40_SP00242 1209
P40_ST00272 1231 1875 72847
P40_SP00243
P40_ST00273 1864 a.^c^3^ 0.10 887810810810
P40_TL00031 132 1907 1425
P40_ST00274 1920 5766060
P40_SP00244 249 1950
P40_ST00275 264 1918 240 runodziuirira 4860166826544
P40_SP00245 504 1949
P40_ST00276 518 56000
P40_SP00246 1954
P40_ST00277 1917 kupinda". 480142000
P40_SP00247
P40_ST00278 0.95 010
P40_SP00248 941
P40_ST00279 955 68
P40_SP00249 1947
P40_ST00280 1038 185 kuseuenza 387080760
P40_SP00250 1948
P40_ST00281 1234 1927 0.84
P40_SP00251
P40_ST00282 1290 ku- 383
P40_SP00252
P40_ST00283 1392 1946
P40_SP00253 1400 1959
P40_ST00284 1922
P40_SP00254 1934
P40_ST00285 1461 '^
P40_SP00255 1486 1940
P40_ST00286 1503 '-^ 7410
P40_TL00032 131 1962 1413
P40_ST00287 1971 103 pedza 60360
P40_SP00256 234 2008
P40_ST00288 251 1969 8170
P40_SP00257 324 2000
P40_ST00289 338 rake, 33500
P40_SP00258 2004
P40_ST00290 442
P40_SP00259 1999
P40_ST00291 hapana 0.44 666760
P40_SP00260 631 2005
P40_ST00292 646 1968 203 78575804233
P40_SP00261 849 1998
P40_ST00293 862 mhepo. 760666
P40_SP00262
P40_ST00294 1163
P40_SP00263 1974
P40_ST00295 1368 1967
P40_SP00264
P40_ST00296 1398 1990 .
P40_SP00265
P40_ST00297 ""
P40_SP00266 1448
P40_ST00298 1972
P40_SP00267
P40_ST00299 1536 1966
P40_TL00033 468
P40_ST00300 2015
P40_SP00268 2019
P40_ST00301 506 2014
P40_SP00269 2018
P40_ST00302 2009 0.21
P40_SP00270 2016
P40_ST00303 """ 0.29
P40_SP00271 905 2012
P40_ST00304 2007
P40_SP00272 2011 389
P40_ST00305 {\i' 4887
P40_SP00273 2029
P40_ST00306 1430 '¦- 610107
P40_SP00274 2025
P40_ST00307 1464 ^- 10105
P40_TL00034 2027 1315
P40_ST00308 2028
P40_SP00275 2059
P40_ST00309 292 83 ino 8173
P40_SP00276 375 2065
P40_ST00310 67704065
P40_SP00277 592 2058
P40_ST00311 607 iyeyo 40065
P40_SP00278 705 2064
P40_ST00312 717 wakatora 75734166
P40_SP00279 2057
P40_ST00313 895 mbeua 61084
P40_SP00280
P40_ST00314 1027 mbin, 75080
P40_SP00281 1136 2063
P40_ST00315 1152 2035
P40_SP00282
P40_ST00316 1208 145 kudzipa 7857045
P40_SP00283 1353
P40_ST00317 2048
P40_SP00284 1416 2052
P40_ST00318 2037 i-....^^ 0.38 7700771010
P40_TL00035 2072
P40_ST00319 2081 kuna 6407
P40_SP00285 2110
P40_ST00320 2078 uambuya, 83644025
P40_SP00286 2115
P40_ST00321 440 aciti, 345724
P40_SP00287 2113
P40_ST00322 550 "Ndineenda 0.81 0600200053
P40_SP00288 2108
P40_ST00323 2077 haqgu, 138063
P40_SP00289 920 2114
P40_ST00324 951 ndinozodzokera 70500745878066
P40_SP00290
P40_ST00325 kuno
P40_SP00291
P40_ST00326 1378 2086 u,)c.-k 8778768
P40_TL00036 2126 1337
P40_ST00327 2137 maqgwana. 638783770
P40_SP00292 2167
P40_ST00328 380 2128 Idyai 04060
P40_SP00293 2166
P40_ST00329 497 nyama 05055
P40_SP00294 2163
P40_ST00330 2127
P40_SP00295 692 2158
P40_ST00331 714 mundceqgetere 35316408704060
P40_SP00296 2164
P40_ST00332 2129 mmocote. 78288615
P40_SP00297 2157
P40_ST00333 1268 Onai 0000
P40_SP00298
P40_ST00334 2131 Aj.^,^ 88510710
P40_TL00037 1287
P40_ST00335 2180 tgimbo 084660
P40_SP00299 255 2218
P40_ST00336 2186 112 yaqgu 00857
P40_SP00300 397 2216
P40_ST00337 innrumano. 34888851605
P40_SP00301 2208
P40_ST00338 2177 155 Ceqgetai 60863221
P40_SP00302 2214
P40_ST00339 896 muto 0831
P40_SP00303 990 2207
P40_ST00340 1018
P40_SP00304
P40_ST00341 1107 rumanor-wu". 376050478812
P40_SP00305 2209
P40_ST00342 t^ 0.07
P40_TL00038 2223
P40_ST00343 2228 IDambuya 18053700
P40_SP00306 308 2267
P40_ST00344 2229 uakati, 8000324
P40_SP00307 2264
P40_ST00345 "Ndinoceqgeta 0542800088304
P40_SP00308 2265
P40_ST00346 780 2230 0830
P40_SP00309 2258
P40_ST00347 2237
P40_SP00310 2257
P40_ST00348 rumano 470030
P40_SP00311
P40_ST00349 2227 seyi" 402210
P40_SP00312
P40_ST00350 1291 Asi
P40_SP00313 2259
P40_ST00351 f^^'s 8101078
P40_TL00039 2274
P40_ST00352 2282 78342080
P40_SP00314 2312
P40_ST00353 345 2280 atobva 063070
P40_SP00315 462 2310
P40_ST00354 477 2279 154 kwauari. 48080851
P40_SP00316 2309 490
P40_ST00355 2276 "^
P40_SP00317 1143 2281
P40_ST00356 t,.. 0.23 8677
P40_SP00318 2298
P40_ST00357 2283 -.->... 46480717
P40_TB00002 1466 2192
P40_TL00040 2195
P40_ST00358 Bt


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P6_LM00001 218 2182
RightMargin P6_RM00001 1482 216
BottomMargin P6_BM00001 2222 401
PrintSpace P6_PS00001 1264
TextBlock P6_TB00001 230 1252 796
TextLine P6_TL00001 784 47 148 33
String P6_ST00001 68 42 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P6_SP00001 826 72 23
P6_ST00002 849 19 3 0.18 8
P6_SP00002 868 80 22
P6_ST00003 890 66
P6_TL00002 741 114 231 37
P6_ST00004 124 28 27 a 0.78 2
P6_SP00003 769 151 25
P6_ST00005 794 e 1.00
P6_SP00004 819 30
P6_ST00006 12 i 0.84 1
P6_SP00005 861
P6_ST00007 888 o
P6_SP00006 915
P6_ST00008 943 123 29 u
P6_TL00003 247 188 1218
P6_ST00009 190 233 38 oeaui 00000
P6_SP00007 480 228 97
P6_ST00010 577 235 euaio 0.90 20020
P6_SP00008 812 227
P6_ST00011 909 232 iouae 0.94 10010
P6_SP00009 1141 91
P6_ST00012 1232 aouei 0.95 00002
P6_TL00004 264 1219 39
P6_ST00013 265 uoiea
P6_SP00010 302 93
P6_ST00014 573 oaoia
P6_SP00011 806 303 98
P6_ST00015 904 274 238 eoeao 0.98 10000
P6_SP00012 1142 95
P6_ST00016 1237 229 uiuia 0.93 01010
P6_TL00005 248 339 1214
P6_ST00017 349 252 aaoua 0.97 00001
P6_SP00013 500 377 96
P6_ST00018 596 ieeiu 00110
P6_SP00014 814 376
P6_ST00019 911 214 eiioe 0.89 03002
P6_SP00015 1125 106
P6_ST00020 1231 340 uuiui 0.99
P6_TL00006 738 424 245
P6_ST00021
P6_SP00016 765 451
P6_ST00022 792
P6_SP00017 820 26
P6_ST00023 846
P6_SP00018 871
P6_ST00024 900
P6_SP00019 928
P6_ST00025 956
P6_TL00007 841 549
P6_ST00026 n 0.96
P6_TL00008 578 619 551
P6_ST00027 627 20 no 0.16 88
P6_SP00020 620 647 89
P6_ST00028 709 na 0.66 06
P6_SP00021 747
P6_ST00029 835 45 nu 0.42
P6_SP00022 880 646
P6_ST00030 969 41 ne 0.51 18
P6_SP00023 1010 87
P6_ST00031 1097 32 ni 0.32 85
P6_TL00009 244 710
P6_ST00032 720 0.20
P6_SP00024 266 739
P6_ST00033 289 43
P6_SP00025 332
P6_ST00034 438 0.30 7
P6_SP00026 456
P6_ST00035 479 34 0.60 70
P6_SP00027 513 109
P6_ST00036 622
P6_SP00028 632 24
P6_ST00037 656 00
P6_SP00029 690 108
P6_ST00038 798 719 0.23
P6_SP00030 817
P6_ST00039 840 0.22 78
P6_SP00031 882 107
P6_ST00040 989 711 0.80
P6_SP00032 997
P6_ST00041 1024 0.13
P6_SP00033 1064 110
P6_ST00042 1174
P6_SP00034
P6_ST00043 02
P6_SP00035 1270
P6_ST00044 1378
P6_SP00036 1396
P6_ST00045 1419 0.15
P6_TL00010 801 1091
P6_ST00046 811 0.48
P6_SP00037 286 831
P6_ST00047 309 0.58 08
P6_SP00038 351 830
P6_ST00048 436 810 0.64 07
P6_SP00039 481
P6_ST00049 505 0.40 56
P6_SP00040 547
P6_ST00050
P6_SP00041 651
P6_ST00051 673 21 0.72
P6_SP00042 716
P6_ST00052 737 0.34 48
P6_SP00043 779
P6_ST00053 864
P6_SP00044
P6_ST00054 905 16
P6_SP00045 939
P6_ST00055 964
P6_SP00046 1004
P6_ST00056 1026 0.24
P6_SP00047 1059 829
P6_ST00057 1146
P6_SP00048 1165
P6_ST00058 1186 44 0.29
P6_SP00049 1230
P6_ST00059 17 0.12
P6_SP00050 1271 828
P6_ST00060 1294 0.57
P6_TB00002 998 1254 1224
P6_TL00011 1002 198
P6_ST00061 mu
P6_SP00051 605 1021
P6_ST00062 693 54 mo
P6_TL00012 1085 509
P6_ST00063 1094 0.49 5
P6_SP00052 1114
P6_ST00064 0.56
P6_SP00053 343
P6_ST00065 53 ma
P6_SP00054 504
P6_ST00066 526 0.39
P6_SP00055 567
P6_ST00067 675 9
P6_SP00056 684 1113
P6_ST00068 mi 0.70
P6_TL00013 243 1185 706
P6_ST00069 0.46
P6_SP00057 285 1205
P6_ST00070 307
P6_SP00058 360 79
P6_ST00071 439 1187
P6_SP00059 457 1204
P6_ST00072
P6_SP00060 534 86
P6_ST00073
P6_SP00061
P6_ST00074 697 0.14
P6_SP00062 84
P6_ST00075 823 0.19
P6_SP00063
P6_ST00076 865 52 0.28
P6_SP00064 917
P6_ST00077 0.26
P6_TL00014 242 1267 763
P6_ST00078
P6_SP00065 1295
P6_ST00079 278 1277
P6_SP00066 319 1296
P6_ST00080 1276 73 oma 0.65 118
P6_SP00067 416
P6_ST00081 502
P6_SP00068 555
P6_ST00082
P6_SP00069 588
P6_ST00083 611
P6_SP00070 630
P6_ST00084 653
P6_SP00071 694
P6_ST00085 780
P6_SP00072
P6_ST00086 822
P6_SP00073 862
P6_ST00087 884 me
P6_SP00074 937
P6_ST00088 961
P6_TL00015 838 1391
P6_ST00089 V
P6_TL00016 582 1458 538
P6_ST00090 1468 36 va 0.47
P6_SP00075 618 1488
P6_ST00091 707 1467 vu
P6_SP00076 745 1487 92
P6_ST00092 837 ve
P6_SP00077 873
P6_ST00093 962 vi 61
P6_SP00078 991 90
P6_ST00094 1081 xo
P6_TL00017 240 1547
P6_ST00095
P6_SP00079 1575
P6_ST00096 1558 83
P6_SP00080 317 1578 111
P6_ST00097 428 0.37
P6_SP00081 468
P6_ST00098 496 1559
P6_SP00082 533 1579 105
P6_ST00099 638 1550 \i
P6_SP00083 665
P6_ST00100 691 50
P6_SP00084 103
P6_ST00101 844 0.45
P6_SP00085
P6_ST00102 910 0.67 60
P6_SP00086 951 112
P6_ST00103 1063
P6_SP00087 1101
P6_ST00104 1129 35 0.17
P6_SP00088 1164
P6_ST00105 1273 1557 ani
P6_SP00089 1329
P6_ST00106 1355 1549 04
P6_SP00090 1385
P6_ST00107 1410 71
P6_TL00018 239 1640 1217
P6_ST00108 1649
P6_SP00091 282 1668
P6_ST00109 0.63
P6_SP00092 346
P6_ST00110 370
P6_SP00093 422 1669
P6_ST00111 510 55
P6_SP00094 565
P6_ST00112 590 vii 0.61 803
P6_SP00095 629
P6_ST00113 718 77 o-ua 0.36 8088
P6_SP00096 795
P6_ST00114 815 122 ma-i-ri 0.50 7840085
P6_SP00097
P6_ST00115 1025 167 niu-vi-iui 0.41 8575834285
P6_SP00098 1192
P6_ST00116 1213 1648 a-no-mu-o-na 858807708268
P6_TL00019 1705
P6_ST00117 i-no-vu-vu-ta 0.54 3087058437028
P6_SP00099 476 1735
P6_ST00118 564 1706 125 vi-iua-i 62337835
P6_SP00100 689
P6_ST00119 714 1707 ue-ni 78085
P6_SP00101 805 101
P6_ST00120 906 1715 193 a-no-vu-va 7288077068
P6_TL00020 834 1827
P6_ST00121 t)
P6_TL00021 575 1898 543
P6_ST00122 1905 ¦UU 1080
P6_SP00102 1927
P6_ST00123 VI.' 7876
P6_SP00103 1926
P6_ST00124 832 31 0.35 75
P6_SP00104 863
P6_ST00125 952 1904 T3a
P6_SP00105
P6_ST00126 1077 151) 8808
P6_TL00022 234 1987
P6_ST00127 1998
P6_SP00106 2017
P6_ST00128 272 1995
P6_SP00107 2018
P6_ST00129 397
P6_SP00108 406
P6_ST00130 429 131) 8877
P6_SP00109 469
P6_ST00131 556 1996
P6_SP00110 595
P6_ST00132 617 1997 0.25
P6_SP00111
P6_ST00133 744 0.27 58
P6_SP00112
P6_ST00134 do
P6_SP00113 845 2016
P6_ST00135 932 1988 v' 726
P6_SP00114
P6_ST00136 ri 0.38
P6_SP00115 1013
P6_ST00137 1037 51
P6_SP00116 1088
P6_ST00138 1175 191 va-no-o-na 8838806068
P6_SP00117 1366
P6_ST00139 1386 ma- 883
P6_TL00023 2054
P6_ST00140 2063
P6_SP00118 276 2084 104
P6_ST00141 380 2062 94 ua-na 88388
P6_SP00119 474 2085
P6_ST00142 166 'oa-na-ni!' 08856808787
P6_SP00120 676
P6_ST00143 782
P6_SP00121
P6_ST00144 856
P6_SP00122 2083
P6_ST00145 901
P6_SP00123 941
P6_ST00146 984
P6_SP00124
P6_ST00147 74 a-uo
P6_SP00125 1203
P6_ST00148 1236 2055 217 ua-no-vi-ma 88148463058
P6_TL00024 2121
P6_ST00149 2122 171 ma-i-o-na 870408256
P6_SP00126 2151
P6_ST00150 432 145 ma-ui-ri 88080072
P6_SP00127
P6_ST00151 664 2129 a-ua 7188
P6_SP00128
P6_ST00152 Da-na 88408
P6_SP00129
P6_ST00153 887 88148
P6_SP00130
P6_ST00154 1009 2130 0.33 88338
P6_SP00131 1107 2150
P6_ST00155 1201 a-ma-i 831534
P6_SP00132 1313
P6_ST00156 1340 ua-no- 880183
P6_TL00025 2188 554
P6_ST00157 2196 134 o-na-na 5632140
P6_SP00133 367 2217
P6_ST00158 389 ne-mi 0.69 50036
P6_SP00134 492
P6_ST00159 580 ina-ua 686388
P6_SP00135 688
P6_ST00160 2197 76 na-o 0825
P6_TB00003 825 918 640 294
P6_TL00026 924
P6_ST00161 m 0.79
P6_TL00027 833 993 324
P6_ST00162
P6_SP00136 878
P6_ST00163 965 0.76
P6_SP00137 1018
P6_ST00164 1104
P6_TL00028 1093 350
P6_ST00165 57
P6_SP00138 920
P6_ST00166 944
P6_SP00139 986
P6_ST00167
P6_SP00140 1147
P6_ST00168 1171
P6_TL00029 1325
P6_ST00169
P6_SP00141 1381
P6_ST00170 1404 0.55
P6_TL00030 1176 402
P6_ST00171
P6_SP00142
P6_ST00172
P6_SP00143
P6_ST00173
P6_SP00144 949
P6_ST00174 1036
P6_SP00145
P6_ST00175 1118
P6_SP00146 1159
P6_ST00176 1182 0.83 03
P6_TL00031 1315 144
P6_ST00177
P6_SP00147 1367 15
P6_ST00178 1382
P6_SP00148 1402
P6_ST00179 1417


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00034.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P34 PHYSICAL_IMG_NR 34 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P34_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P34_LM00001 46 2432
RightMargin P34_RM00001 1654 44
BottomMargin P34_BM00001 2466 157
PrintSpace P34_PS00001 1608
TextBlock P34_TB00001
TextLine P34_TL00001 214 177 1336 42
String P34_ST00001 181 52 31 CONTENT Na WC 0.60 CC 70
SP P34_SP00001 266 212 28
P34_ST00002 294 189 64 30 n^a 0.48 5100
P34_SP00002 358 219 122
P34_ST00003 480 51 Ne 0.68 60
P34_SP00003 531 211
P34_ST00004 559 191 55 21 ma 1.00 00
P34_SP00004 614 118
P34_ST00005 732 67 Ndi 0.35 774
P34_SP00005 799 29
P34_ST00006 828 37 20 ro 0.70
P34_SP00006 865
P34_ST00007 983 76 Nhe 0.51 770
P34_SP00007 1059
P34_ST00008 1087
P34_SP00008 1142 117
P34_ST00009 1259 182 81 Nhu 0.31 578
P34_SP00009 1340 32
P34_ST00010 1372 190 qgo 0.72 800
P34_SP00010 1436 65
P34_ST00011 1501 207 5 9 0.66 3
P34_SP00011 1506 216 23
P34_ST00012 1529 19 0.25 7
P34_TL00002 273 1275 38
P34_ST00013 56 Nn 0.21 78
P34_SP00012 270 303 22
P34_ST00014 292 69 hwi 0.47 780
P34_SP00013 361 15
P34_ST00015 376 274 dza 740
P34_SP00014 436 86
P34_ST00016 522 75 Nya 650
P34_SP00015 597 310
P34_ST00017 618 47 ku 18
P34_SP00016 665 302 16
P34_ST00018 681 27 si 0.71 50
P34_SP00017 708
P34_ST00019 724 ka
P34_SP00018 766 85
P34_ST00020 851 Nza 0.61 830
P34_SP00019 921
P34_ST00021 942 12 i 0.69
P34_SP00020 954 520
P34_ST00022 1474 298 13 ^ 0.00 10
P34_TL00003 213 1326
P34_ST00023 364 238 Ndinoigodisa 650601807360
P34_SP00021 451 402 11
P34_ST00024 462 365 134 kuenda 282500
P34_SP00022 596 394
P34_ST00025 296 Nyakuzomucera 7203860080011
P34_SP00023 977 401 14
P34_ST00026 991 163 wakaqga 0.64 7170800
P34_SP00024 1154
P34_ST00027 1161 48 ari 0.80 033
P34_SP00025 1209 395
P34_ST00028 1221 374 43 p
P34_SP00026 1264 79
P34_ST00029 1343 95 Nzou 7408
P34_SP00027 1438 396
P34_ST00030 1460 '^^'^'^ 0.20 71010110610
P34_TL00004 323 399 1281
P34_ST00031 412 128 6
P34_SP00028 418 625
P34_ST00032 1076 139
P34_SP00029 1215 421
P34_ST00033 : 0.16 8
P34_SP00030 1220
P34_ST00034
P34_SP00031 1258 424 205
P34_ST00035 1463 141 -ti<,j(*iv 0.28 78878168768
P34_TL00005 431 1345 40
P34_ST00036 432 193 dzinotyora 7228044044
P34_SP00032 405 469
P34_ST00037 433 127 35 mapazi 0.75 006044
P34_SP00033 545 468
P34_ST00038 561 441 e
P34_SP00034 579
P34_ST00039 593 miti 1410
P34_SP00035 668 87
P34_ST00040 755 112 36 Nyika 71440
P34_SP00036 867
P34_ST00041 881 yauo 3080
P34_SP00037 966
P34_ST00042 981 57 ine 0.67 450
P34_SP00038 1038
P34_ST00043 1053 nzizi 75634
P34_SP00039 1138
P34_ST00044 107 zhinji 552882
P34_SP00040 1261
P34_ST00045 1347 91 Nda- 0.81 7000
P34_SP00041 464
P34_ST00046 1475 461 0.22
P34_SP00042 1487
P34_ST00047 1509 459 0.26
P34_SP00043 1516 471
P34_ST00048 1548 24 "
P34_TL00006 1352 217
P34_ST00049 62
P34_SP00044 1414 477
P34_ST00050 1458 111 VtA--^ 0.17 8887610
P34_TL00007 490 1363
P34_ST00051 500 108 kaqga 60800
P34_SP00045 319 537
P34_ST00052 333 132 ndisina 0.55 6427450
P34_SP00046 465 530
P34_ST00053 479 kubva 27270
P34_SP00047 590
P34_ST00054 605 ko 0.92
P34_SP00048 649
P34_ST00055 736 499 Mufundisi 0.57 280742345
P34_SP00049 925
P34_ST00056 955 501 wakanzwa 0.56 70707740
P34_SP00050 1145
P34_ST00057 1168 510 41 pa 0.76
P34_SP00051
P34_ST00058 1230 120 musuo 0.58 08480
P34_SP00052 1350 532
P34_ST00059 1373 496 'go- 6302
P34_SP00053 33
P34_ST00060 1471 ' 0.24
P34_SP00054 1476 521
P34_ST00061 1489 508 H*"^ 0.19 86710
P34_TL00008 240 528 1328
P34_ST00062 550
P34_SP00055 271 557
P34_ST00063 222
P34_SP00056 493 553
P34_ST00064 543 54
P34_SP00057 547 548
P34_ST00065
P34_SP00058 588
P34_ST00066 542 59
P34_SP00059 647
P34_ST00067 764
P34_SP00060 1432
P34_ST00068 sfili 0.18 88887
P34_TL00009 564
P34_ST00069 591 ^^ 1010
P34_SP00061 129 615
P34_ST00070 210 565 gog'; 000050
P34_SP00062 317 602
P34_ST00071 pacinzi 6010563
P34_SP00063 460
P34_ST00072 482 115 Ndini, 0.63 640740
P34_SP00064
P34_ST00073 613 566 152 nyakuti, 87177300
P34_SP00065 765 603
P34_ST00074 781 97 ndini 0.62 83060
P34_SP00066 878
P34_ST00075 965 121 Nyoka 0.53 86071
P34_SP00067 1086
P34_ST00076 1109 567 221 dzinowanda 0.59 7708070820
P34_SP00068 1330 598
P34_ST00077 1351 568 naka 7070
P34_SP00069
P34_ST00078 1472 581 26 %jjki 88888
P34_TL00010 628 1523
P34_ST00079 637 Ui\o 8588
P34_SP00070 156 675
P34_ST00080 631 116 ^d:'^a 0.29 108785100
P34_SP00071 328 674
P34_ST00081 349 634 155 akazonzi 07060655
P34_SP00072 504 664
P34_ST00082 526 633 114 Ndoro 86070
P34_SP00073 640
P34_ST00083 748 169 Ndafuma 7603800
P34_SP00074 917
P34_ST00084 938 642 maqgwana, 308870502
P34_SP00075 1143 671
P34_ST00085 1166 635 133 0.49 7557450
P34_SP00076 1299
P34_ST00086 1321 636 kudya 38640
P34_SP00077 673
P34_ST00087 1466 138 ¦:^oy7<< 10710888765
P34_TL00011 697 1392
P34_ST00088 700 Neniuo, 8060800
P34_SP00078 354
P34_ST00089 370 pakare, 10070600
P34_SP00079 497 737
P34_ST00090 513 701 ndinoigosekera 76540080600061
P34_SP00080 786
P34_ST00091 872 92 Ne^o 70100
P34_SP00081 964 738
P34_ST00092 980 wakati: 6070630
P34_SP00082 1113 731
P34_ST00093 1135 702 munondozorore- 78507716050500
P34_SP00083
P34_ST00094 ' 0.50 010
P34_SP00084 1480 720
P34_ST00095 1498 705 '^^* 510107
P34_SP00085 1565
P34_ST00096 1581
P34_TL00012 767 184
P34_ST00097 776 ra 0.52
P34_SP00086 249 797
P34_ST00098 263 0.78
P34_SP00087 305 803
P34_ST00099 131 Nhema 77040
P34_SP00088
P34_ST00100 535 140 Ndiripa 5340010
P34_SP00089 804
P34_ST00101 689 768 160 kufamba 1871050
P34_SP00090 849 -112
P34_ST00102 905 45 n 0.15
P34_SP00091 778 950
P34_ST00103 889 915 25 0.13
P34_TL00013 973 1393 63
P34_ST00104 I]a
P34_SP00092 1024
P34_ST00105 986 ti
P34_SP00093 325 1015
P34_ST00106 355 994 sa 61
P34_SP00094 389 1016
P34_ST00107 506 I]o 0.74 070
P34_SP00095
P34_ST00108 995 no 0.91
P34_SP00096
P34_ST00109 741 I]e 470
P34_SP00097 795
P34_ST00110 827 993 qe 80
P34_SP00098 868 1022
P34_ST00111 897 na 0.96
P34_SP00099 940
P34_ST00112 1047 58 I]u 0.39 288
P34_SP00100 1105
P34_ST00113 1134 77 mba
P34_SP00101 1211
P34_ST00114 1318 984 0.73 080
P34_SP00102 1376 1025
P34_ST00115 1404 996 za
P34_SP00103 1440 1017
P34_ST00116 1470 '^J^j.^^ 010810871010
P34_TL00014 1074 1382
P34_ST00117 1075 I]ga 0700
P34_SP00104 1116
P34_ST00118 315 1078 ni
P34_SP00105 352 1107
P34_ST00119 I]go 3700
P34_SP00106
P34_ST00120
P34_SP00107 611 1108
P34_ST00121 718 Ijgu 0.38 8807
P34_SP00108
P34_ST00122 819
P34_SP00109 863
P34_ST00123 971
P34_SP00110
P34_ST00124 u 0.23
P34_SP00111 1069
P34_ST00125 1092 1079
P34_SP00112 1151
P34_ST00126 1268 109 I]gwe 0.44 67760
P34_SP00113 1377
P34_ST00127 1398 1088
P34_SP00114 1441
P34_ST00128 "^"l"^^ 6107871010
P34_TL00015 218 1390
P34_ST00129 1167 580
P34_SP00115 272 1208
P34_ST00130 293 1170 4
P34_SP00116 304 1199
P34_ST00131 1179
P34_SP00117 1200
P34_ST00132 74 0.65 5800
P34_SP00118 533
P34_ST00133 554
P34_SP00119
P34_ST00134 685 I]gu 0838
P34_SP00120
P34_ST00135 wo
P34_SP00121 838
P34_ST00136 0.43
P34_SP00122 982
P34_ST00137 1007 1177 qu 0.42 83
P34_SP00123 1206
P34_ST00138 nji
P34_SP00124 1126
P34_ST00139 1149
P34_SP00125 1191
P34_ST00140 1277 I]gwa 78170
P34_SP00126 1385
P34_ST00141 1406 1180
P34_SP00127 1442
P34_ST00142 1494
P34_SP00128 1499 1175
P34_ST00143 1518 90 l^^^. 0.08 81010107
P34_TL00016 1384
P34_ST00144 0.33
P34_SP00129 246 1263 198
P34_ST00145 444
P34_SP00130 473 1270 200
P34_ST00146
P34_SP00131 699 1262 757
P34_ST00147 1456 147 Un[tLl 88877887
P34_TL00017 1419
P34_ST00148 Ija 060
P34_SP00132 1300
P34_ST00149 297 1269 qga
P34_SP00133 360 1298 84
P34_ST00150 0748
P34_SP00134 524
P34_ST00151 546 u
P34_SP00135 587 1291
P34_ST00152 672 Ijgo 0601
P34_SP00136
P34_ST00153 771
P34_SP00137 806 1290
P34_ST00154
P34_SP00138 1482 17
P34_ST00155 iLj^
P34_TL00018 220 1341
P34_ST00156 113 I]goro 280040
P34_SP00139
P34_ST00157 1362 151 yanyura 0062733
P34_SP00140
P34_ST00158 527 mu 07
P34_SP00141 585 1383
P34_ST00159 607 1356 matope 0.89 103010
P34_SP00142 1389
P34_ST00160 845 Qga
P34_SP00143 920 1391
P34_ST00161 941 167 ticenjere, 5000680705
P34_SP00144 1388
P34_ST00162 1132 pane 0000
P34_SP00145 1216
P34_ST00163 1240 1360 qgwena 805080
P34_SP00146 1379
P34_ST00164 1400
P34_SP00147
P34_ST00165 72 "5"^ 78610
P34_SP00148 1530
P34_ST00166 1568
P34_TL00019 1418
P34_ST00167 1420 zambuko 6002740
P34_SP00149 383 1451
P34_ST00168 478 130 Ijgoma 0.90 050000
P34_SP00150 608
P34_ST00169 164 dzinorira 472503333
P34_SP00151 801 1450
P34_ST00170 100 usiku 0.45 76067
P34_SP00152 930
P34_ST00171 960 1427 wose 7050
P34_SP00153 1046 1449
P34_ST00172 Ijdipeuo 00253080
P34_SP00154
P34_ST00173 1324 qgaua: 850800
P34_SP00155 1455
P34_ST00174 1457 -
P34_SP00156 1477 1448
P34_ST00175 1542 1437 ^^, 0.07 10107
P34_TL00020 223 1394
P34_ST00176 1488 qombe 80750
P34_SP00157 343 1525
P34_ST00177 359 dzaqgu 340868
P34_SP00158 488 1524
P34_ST00178 511 dzose 47060
P34_SP00159 606
P34_ST00179 629 137 dzakafa 0.82 0406100
P34_SP00160
P34_ST00180 852 1484 I]gwarai! 087702403
P34_SP00161 1019
P34_ST00181 1042 1486 iqgwe 08780
P34_SP00162 1153
P34_ST00182 iri
P34_SP00163 1515
P34_ST00183 1238 1495
P34_SP00164 1297
P34_ST00184 1483 d'ondo 060730
P34_SP00165 1517
P34_ST00185 1481 p^^ 0.04 81010
P34_SP00166 1555
P34_ST00186 1572 S" 0.30
P34_SP00167 1600 1513
P34_ST00187 1614 1512
P34_TL00021 1405
P34_ST00188 1553 99 I]ono 78040
P34_SP00168 320 1594
P34_ST00189 335 170 rinoruma 70405810
P34_SP00169 505 1585
P34_ST00190 519 uanhu 0.40 80767
P34_SP00170 632
P34_ST00191 1564 ne 0.95
P34_SP00171 690
P34_ST00192 1554 ^ipfuo 1020350
P34_SP00172 822 1592
P34_ST00193 908 1551 209 I]gatiendei, 0.79 280062001021
P34_SP00173 1117
P34_ST00194 1133 1561 zuua 7780
P34_SP00174 1583
P34_ST00195 1237 1550 rinod'a 7160070
P34_SP00175 1359 1584
P34_ST00196 1381 ku-^ 08210
P34_SP00176 1496 119
P34_ST00197 1615
P34_TL00022 224 1606
P34_ST00198 1618 Bnd'a 88050
P34_SP00177 314 1651
P34_ST00199 400 1617 I]gano 172010
P34_SP00178 1658
P34_ST00200 1607 49 lyX^inosetsa 0481002070370
P34_SP00179 753 1656
P34_ST00201 839 1616 161 I]guruue 27766680
P34_SP00180 1000 1657
P34_ST00202 1023 1620 dzaparadza 0734644065
P34_SP00181
P34_ST00203 1245 1619 103 Bindu 80637
P34_SP00182 1348 1650
P34_ST00204 1370 1629 rose 5070
P34_SP00183 39
P34_ST00205 '^ 10710
P34_TL00023 1684 1327
P34_ST00206 I] 08
P34_SP00184 250 1726
P34_ST00207 257 1686 384 gaua-cimbidzo-teuera 00800162623600508000
P34_SP00185 641 1723
P34_ST00208 656 1694 0.87 02
P34_SP00186 1715
P34_ST00209 716 1685 239 kucimbidzisa 370076567040
P34_SP00187 1716
P34_ST00210 990 1705
P34_SP00188 235
P34_ST00211 1235 1708
P34_SP00189 204
P34_ST00212 1444 rte
P34_SP00190 1500 1730
P34_ST00213 1534
P34_TL00024 1813 1479
P34_ST00214 '^
P34_SP00191 98 1841
P34_ST00215 1821 P
P34_SP00192 782 1859 105
P34_ST00216 887 1832
P34_SP00193 1869 538
P34_ST00217 1453 1816 J^>v. P34_TL00025 1897
P34_ST00218 1902 Pa
P34_SP00194 267 1934
P34_ST00219 289 1912 ce
P34_SP00195 1933
P34_ST00220 347
P34_SP00196 391
P34_ST00221 476 Pe
P34_SP00197 1932
P34_ST00222 1911
P34_SP00198
P34_ST00223 683 1901 Pfa
P34_SP00199 743
P34_ST00224 ui
P34_SP00200 798 1931
P34_ST00225 821
P34_SP00201 856
P34_ST00226 Pi
P34_SP00202
P34_ST00227 1004 1899 d'i 062
P34_SP00203
P34_ST00228 1065 gu 05
P34_SP00204 1938
P34_ST00229
P34_SP00205
P34_ST00230 1252 0.36
P34_SP00206
P34_ST00231 1313 1904 71 ndu
P34_SP00207
P34_ST00232 1407
P34_SP00208
P34_ST00233 '"^tS" 17710885
P34_TL00026 1993 1223
P34_ST00234 1994 Po
P34_SP00209 268 2026
P34_ST00235 290 1996 fu
P34_SP00210 329 2025
P34_ST00236 344 2004
P34_SP00211
P34_ST00237 425 1995
P34_SP00212 484 106
P34_ST00238
P34_SP00213 2024
P34_ST00239 652 ki 0.86
P34_SP00214 686
P34_ST00240 709 2003
P34_SP00215 744
P34_ST00241 Pu
P34_SP00216 900
P34_ST00242 924
P34_SP00217 970 2023
P34_ST00243 ta
P34_SP00218 1018
P34_ST00244 1124 Pxa 723
P34_SP00219 1193
P34_ST00245 1301 0.34
P34_SP00220 1346
P34_ST00246 1367 670
P34_TL00027 2084 1222
P34_ST00247 2085
P34_SP00221 2117
P34_ST00248 2095
P34_SP00222 331 2123
P34_ST00249
P34_SP00223 2116
P34_ST00250 2093 se
P34_SP00224
P34_ST00251 2094
P34_SP00225
P34_ST00252 735 66 Pfu
P34_SP00226 2115
P34_ST00253 824 783
P34_SP00227 883 123
P34_ST00254 1006
P34_SP00228 1051
P34_ST00255 pi
P34_SP00229 2122
P34_ST00256 1131
P34_SP00230
P34_ST00257 1316
P34_SP00231
P34_ST00258 sha
P34_TL00028 2174
P34_ST00259 2175 710
P34_SP00232 291 2207
P34_ST00260 312 2184 nya 030
P34_SP00233 379 2213
P34_ST00261
P34_SP00234 2206
P34_ST00262 2178 te
P34_SP00235 600
P34_ST00263 620 re
P34_SP00236 655
P34_ST00264 677
P34_SP00237 712
P34_ST00265 833
P34_SP00238 882
P34_ST00266 913 0.27
P34_SP00239 948
P34_ST00267
P34_SP00240
P34_ST00268 1139 2185 53
P34_SP00241 1192
P34_ST00269 Pfi
P34_SP00242
P34_ST00270 wa 73
P34_TL00029 2266 404
P34_ST00271 2267
P34_SP00243 2297
P34_ST00272 2276 pu 0.41
P34_SP00244 336 2303
P34_ST00273 351
P34_SP00245
P34_ST00274
P34_SP00246
P34_ST00275 2274 mqe
P34_TL00030 2334 1186
P34_ST00276 2341 187 Ci^O^W^ 86108108410
P34_SP00247 316 2384
P34_ST00277 390 2343 "^"^^ 0.09 71071010
P34_SP00248 485 2370
P34_ST00278 '~*^*- 7771076
P34_SP00249 2368
P34_ST00279 691 2346 (^^-UK^e.ja 8107107788108788
P34_SP00250 2381
P34_ST00280 976 2352 v^j^ 0.06 810810
P34_SP00251 1068 2380
P34_ST00281 1093 2351 89 U-, 7877
P34_SP00252 1182 2377
P34_ST00282 l^-^-r 0.14 71071078


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00038.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P38 PHYSICAL_IMG_NR 38 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P38_TM00001 HPOS 0 VPOS 36
LeftMargin P38_LM00001 164 2386
RightMargin P38_RM00001 1652 46
BottomMargin P38_BM00001 2422 201
PrintSpace P38_PS00001 1488
TextBlock P38_TB00001 184 1456 292
TextLine P38_TL00001 715 131 814 48
String P38_ST00001 166 44 5 CONTENT WC 0.33 CC 6
SP P38_SP00001 759 171 21
P38_ST00002 780 146 41 33 ag 0.14 88
P38_SP00002 821 179 22
P38_ST00003 843 43 0.28 7
P38_SP00003 886
P38_ST00004 934 149 37 W*y\M.HK 0.20 76887788
P38_SP00004 1083 168 20
P38_ST00005 1103 144 ¦ 0.00 10
P38_SP00005 1108 150 32
P38_ST00006 1140 137 69 19 **"*¦ 0.21 777610
P38_SP00006 1209 156 18
P38_ST00007 1227 132 104 30 Cry^**^ 0.19 878106610
P38_SP00007 1331 162 94
P38_ST00008 1425 28 U*.vA 0.17 87788
P38_TL00002 186 216 1390
P38_ST00009 62 Wa 0.60 70
P38_SP00008 248
P38_ST00010 267 226 45 na 0.41 73
P38_SP00009 312
P38_ST00011 331 0.54 81
P38_SP00010 376 247
P38_ST00012 470 61 31 We 0.56 71
P38_SP00011 531 23
P38_ST00013 554 217 59 dze 0.65 360
P38_SP00012 613
P38_ST00014 635 ra 0.71
P38_SP00013 671 95
P38_ST00015 766 53 Wi 0.59
P38_SP00014 819 246
P38_ST00016 841 si 0.62
P38_SP00015 869
P38_ST00017 890 225 0.45 55
P38_SP00016 926 99
P38_ST00018 1025 60 0.66
P38_SP00017 1085
P38_ST00019 1106 nza 0.31 865
P38_SP00018 1168 98
P38_ST00020 1266 0.22 87
P38_SP00019 1326
P38_ST00021 1348 218 29 dza 677
P38_SP00020 1408
P38_ST00022 1437 240 11 13
P38_SP00021 1448 253 52
P38_ST00023 1500 237 15 16 i.
P38_SP00022 1515
P38_ST00024 1567 233 9 0.13 8
P38_TB00002 1422 336 152
P38_TL00003 341 122 65
P38_ST00025 l>^a. 521087
Illustration P38_CB1_SUB 712 864 348 130 TYPE
P38_TB00003 304 2118
P38_TL00004 308 1137
P38_ST00026
P38_SP00023 339
P38_ST00027 268 309 42 ke 0.48 63
P38_SP00024 310 85
P38_ST00028 395 84 Whe 0.50 770
P38_SP00025 479 338
P38_ST00029 501 0.73 340
P38_SP00026 561 716
P38_ST00030 1277 326 17 z 0.11
P38_SP00027 1294 345
P38_ST00031 1311 327 12 ^
P38_TL00005 185 390 1433 47
P38_ST00032 400 154 Wakawa 0.42 748176
P38_SP00028 431 14
P38_ST00033 353 410 27 pa 78
P38_SP00029 437
P38_ST00034 407 401 muti 7823
P38_SP00030 495
P38_ST00035 509 409 no 0.36 75
P38_SP00031 553
P38_ST00036 574 129 kuwra 0.39 678680
P38_SP00032 703
P38_ST00037 724 mu 08
P38_SP00033 783 430
P38_ST00038 805 dziua 0.57 75080
P38_SP00034 900
P38_ST00039 985 178 Wedzerai, 0.53 606473346
P38_SP00035 1163
P38_ST00040 1185 ndi 662
P38_SP00036 1245
P38_ST00041 ne 0.58 80
P38_SP00037 1310
P38_ST00042 1332 sho- 7762
P38_SP00038 1407
P38_ST00043 1466 51 o''" 8777
P38_SP00039 1517
P38_ST00044 404
P38_SP00040 1555 413 1
P38_ST00045 1556 ^^ 1010
P38_TL00006 456 1388 50
P38_ST00046 477 141 manana 0.43 555647
P38_SP00041 325 499
P38_ST00047 419 468 Wakaqga 7070821
P38_SP00042 587 505
P38_ST00048 615 469 195 akatoqgwa 071508860
P38_SP00043 810
P38_ST00049 837 113 na'she 401770
P38_SP00044 950 96
P38_ST00050 1046 92 Wiza 7570
P38_SP00045 1138
P38_ST00051 1166 241 dzisiggauere- 4708087180600
P38_SP00046 506
P38_ST00052 1450 ^^^'2'- 1010104857
P38_TL00007 1420
P38_ST00053 538 100 35 qgw^ 85810
P38_SP00047 286 573
P38_ST00054 297 536 220 dizaBurukira 087268686000
P38_SP00048 517 567
P38_ST00055 530 546
P38_SP00049 589 566
P38_ST00056 604 115 minda 70706
P38_SP00050 719
P38_ST00057 804 108 Wani! 0.64 70820
P38_SP00051 912 25
P38_ST00058 937 535 263 Haunakuwana 75671487087
P38_SP00052 1200 24
P38_ST00059 1224 537 182 mukombe 1851080
P38_SP00053 1406 49
P38_ST00060 1455 151 -^..^.^jt^ 0.15 61067107107810
P38_TL00008 603
P38_ST00061 605 wako 7062
P38_SP00054 279
P38_ST00062 294 97 here 60800
P38_SP00055 391 86
P38_ST00063 163 Wadzana 7008070
P38_SP00056 640 634
P38_ST00064 653 naye 0.69 8201
P38_SP00057 739 641
P38_ST00065 754 pakare, 0.47 6440866
P38_SP00058 883
P38_ST00066 899 273 kupopotedzana 2820607008372
P38_SP00059 1172
P38_ST00067 1190 kunomutse- 7873684801
P38_SP00060
P38_ST00068 1426 607 >KM,j^^t 88878106107
P38_TL00009 661 1412
P38_ST00069 673 yi 0.86 004
P38_SP00061 239 710
P38_ST00070 672 120 Wedza 60554
P38_SP00062 445
P38_ST00071 455 iri 1.00 000
P38_SP00063 497 702
P38_ST00072 512 681
P38_SP00064 709
P38_ST00073 568 669 112 40 d'aqga 0.74 070800
P38_SP00065 680
P38_ST00074 700 re
P38_SP00066 736
P38_ST00075 750 134 mombe 72700
P38_SP00067 884
P38_ST00076 969 311 Wakamboigod'isa 723740508066060
P38_SP00068 1280
P38_ST00077 1293 114 'oanhu 280658
P38_SP00069
P38_ST00078 1573
P38_TL00010 183 740 1351
P38_ST00079 72 auo, 0.76 0810
P38_SP00070 255 777
P38_ST00080 270 741 174 wakazoua 70803080
P38_SP00071 444 771
P38_ST00081 142 musemi 188070
P38_SP00072 610
P38_ST00082 749 93 wauo 7080
P38_SP00073 733
P38_ST00083 762 pashure 0.51 1268780
P38_SP00074 903 776
P38_ST00084 988 315 Waiqgunotarisira 7038686436665470
P38_SP00075 1303
P38_ST00085 kuti 7800
P38_SP00076
P38_ST00086 1457 77 34 l,uu, 87886
P38_TL00011 809 1382
P38_ST00087 213 cipo^mqana 0.29 76471038777
P38_SP00077 396
P38_ST00088 wake 8667
P38_SP00078 504 839
P38_ST00089 519 224 acasarudzwa 0.35 70785783886
P38_SP00079 743 54
P38_ST00090 797 831 c^^ 51010
P38_SP00080 870
P38_ST00091 888 847 3 0.88
P38_SP00081 891 850
P38_ST00092 929 822
P38_SP00082 1006 259
P38_ST00093 1265 300 ^^.^t; 871010081088
P38_TL00012 1021 1377
P38_ST00094 1028 Ya
P38_SP00083 1058
P38_ST00095 258 1037 u 0.44 82
P38_SP00084 299
P38_ST00096 398 1027 Ye 0.70
P38_SP00085 448
P38_ST00097 1036 uo
P38_SP00086 511
P38_ST00098 611
P38_SP00087 1057
P38_ST00099 683 0.84
P38_SP00088
P38_ST00100 817
P38_SP00089 867
P38_ST00101 0.92 020
P38_SP00090 943 1064
P38_ST00102
P38_SP00091 1088
P38_ST00103 1109 ko 0.63
P38_SP00092 1153
P38_ST00104 1250 0.78
P38_SP00093 1299 1059
P38_ST00105 1321 1038 u
P38_SP00094 1344
P38_ST00106 1366 1029 ka 0.52
P38_SP00095 1409
P38_ST00107 1442 '^^'- 7101076
P38_SP00096 1539 1075
P38_ST00108 1560 1056
P38_TL00013 1118 1423
P38_ST00109 1120
P38_SP00097 1150
P38_ST00110 1129
P38_SP00098
P38_ST00111 316 1127 sa 0.34 57
P38_SP00099 350
P38_ST00112 443 Yo
P38_SP00100 1149
P38_ST00113 516 1128 we
P38_SP00101
P38_ST00114 664 1119
P38_SP00102 714
P38_ST00115 735 ni 0.68 05
P38_SP00103 1148
P38_ST00116 794 00
P38_SP00104 836
P38_ST00117 935
P38_SP00105
P38_ST00118 1007 0.75
P38_SP00106 1042
P38_ST00119 0.49
P38_SP00107 1124
P38_ST00120
P38_SP00108 1259
P38_ST00121 nyu 508
P38_SP00109 1157
P38_ST00122 1373
P38_SP00110 1151
P38_ST00123 1125 twt,.nL^^ 88677871010
P38_TL00014 1199 1445
P38_ST00124 1212
P38_SP00111 238 1243
P38_ST00125 1221
P38_SP00112 302 1242
P38_ST00126 322
P38_SP00113 366
P38_ST00127 450 1211
P38_SP00114 500 1241
P38_ST00128 522 1219
P38_SP00115 563
P38_ST00129 585 0.83
P38_SP00116 645
P38_ST00130 1476 39 "t 0.30 67
P38_SP00117 1514 1238 89
P38_ST00131 1603 1203 "^ 0.18
P38_TL00015 187 1302 1381
P38_ST00132 Yaue 4380
P38_SP00118 1334
P38_ST00133 293 anoziua 3801186
P38_SP00119
P38_ST00134 454 1312 0.72
P38_SP00120 498 1333
P38_ST00135 520 kuona 38012
P38_SP00121 632
P38_ST00136 654 155 ^ose^ose 1005010040
P38_SP00122 1341
P38_ST00137 895 Yake 7070
P38_SP00123
P38_ST00138 1009 haina 55355
P38_SP00124
P38_ST00139 133 kugika. 5880437
P38_SP00125 1270
P38_ST00140 1314 1304 Igere 0.61 76040
P38_SP00126 1340
P38_ST00141 1305 126 IXjJU^ 7888810
P38_TL00016 188 1370
P38_ST00142 1372 Yera 6033
P38_SP00127 274 1402
P38_ST00143 301 1371 194 mapfunde. 300786407
P38_SP00128
P38_ST00144 540 Ciyereso 70505050
P38_SP00129 694
P38_ST00145 203 ciripayiko 0.67 62803111550
P38_SP00130 927
P38_ST00146 1014 147 Yananai 7462660
P38_SP00131 1161
P38_ST00147 1380 mose 6043
P38_SP00132 1282
P38_ST00148 105 uauiri 838057
P38_SP00133
P38_ST00149 169 '^i'i--^u.--4t 7108787710877088
P38_TL00017 1439 1362
P38_ST00150 1440 103 Yeuo, 50805
P38_SP00134 290
P38_ST00151 306 ndaqga 305866
P38_SP00135 438
P38_ST00152 452 ndicimufundisa 50100287851053
P38_SP00136 738 1470
P38_ST00153 823 Yendza 538381
P38_SP00137 957
P38_ST00154 971 omusha 7355546
P38_SP00138 1133
P38_ST00155 1143 106 wako, 80771
P38_SP00139 1249 1475
P38_ST00156 4876
P38_SP00140 1338
P38_ST00157 1354 1444 u- 0.24 885
P38_SP00141 1471 26
P38_ST00158 1434 1446 L^j^^^si.^ 0.10 810710101087710
P38_TL00018 1495 1389
P38_ST00159 1505 nod'a 41656
P38_SP00142 280
P38_ST00160 1507 222 kundiuakira 55010800033
P38_SP00143 1537
P38_ST00161 559 imba 0416
P38_SP00144 648
P38_ST00162 1506 Munopa 286023
P38_SP00145 880 1544
P38_ST00163 908 munhu 0.23 68788
P38_SP00146 1040
P38_ST00164 1070 1516 66 uya
P38_SP00147 1136
P38_ST00165 1164 mhaka 72535
P38_SP00148 1286 1538
P38_ST00166 1508 yeji 10786
P38_SP00149 1545
P38_ST00167 ^^"^^ 0.05 101071010
P38_TL00019 1569 1392
P38_ST00168 1576 172 Yerekana 50705080
P38_SP00150 1606
P38_ST00169 381 1584 0.80
P38_SP00151 424 1605
P38_ST00170 1582 uamqe, 823800
P38_SP00152 576 1612
P38_ST00171 606 1574 5503
P38_SP00153 679 1604
P38_ST00172 102 tirege 654470
P38_SP00154 1610
P38_ST00173 826 181 kunonoka 48840243
P38_SP00155
P38_ST00174 1092 Yanika 478620
P38_SP00156 1223
P38_ST00175 1244 1575 rukukwe 4868770
P38_SP00157
P38_ST00176 1436 1583 j
P38_SP00158 1623
P38_ST00177 1511 "
P38_SP00159 1525 1589
P38_ST00178 1561
P38_TL00020 1636
P38_ST00179 1653 0.25 68
P38_SP00160 1674
P38_ST00180 261 83 zuua 4785
P38_SP00161 344 1673
P38_ST00181 429 1642 123 Taiona 030363
P38_SP00162 552
P38_ST00182 iyoyo 03071
P38_SP00163 667 1679
P38_ST00183 198 kwakareyo 773705040
P38_SP00164 881 176
P38_ST00184 1656 ,J,jt>*. 178788865
P38_SP00165 1207 1690 205
P38_ST00185 ^co-v^^. 108868101075
P38_TL00021 1853 1416
P38_ST00186 1861 Z 2
P38_SP00166 210 1891
P38_ST00187 232 adza 0550
P38_SP00167 1892
P38_ST00188 397 1860 Zo 03
P38_SP00168 441
P38_ST00189 463 ndo
P38_SP00169
P38_ST00190 617 1859 Za
P38_SP00170 660 1890
P38_ST00191 1870 ru
P38_SP00171 721
P38_ST00192 744 1869
P38_SP00172 779
P38_ST00193 Zi
P38_SP00173 1889
P38_ST00194 923
P38_SP00174 967
P38_ST00195 1054 Ze 0.96
P38_SP00175 1098
P38_ST00196 nze
P38_SP00176 1181
P38_ST00197 1267
P38_SP00177
P38_ST00198 1335 mu-
P38_SP00178
P38_ST00199 1421 *Y
P38_SP00179 1458 1894
P38_ST00200 1469 ''''*^'*'*"^ 67507107757710
P38_TL00022 1441 1898
P38_ST00201 ri^-A. 6810784
P38_SP00180 1916
P38_ST00202 1535 1901 . P38_TL00023 1940 1398
P38_ST00203 1962 0.79
P38_SP00181 1984
P38_ST00204 328 1952 Zhi 0.85 040
P38_SP00182 389 1983
P38_ST00205 411 nji 484
P38_SP00183 461 1989 107
P38_ST00206 0.97
P38_SP00184 612
P38_ST00207 636 1959 64 qgo
P38_SP00185
P38_ST00208 807 1951
P38_SP00186 851 1982
P38_ST00209 876
P38_SP00187 940
P38_ST00210 962 1961 ro
P38_SP00188 998
P38_ST00211 1020
P38_SP00189
P38_ST00212 Zu 0.46
P38_SP00190 1213
P38_ST00213 1235 zu
P38_SP00191 1276
P38_ST00214 1297 56 ma
P38_SP00192 1353
P38_ST00215
P38_SP00193
P38_ST00216 1427 ^^*^ 0.06 1010710
P38_SP00194 1510 1965
P38_ST00217 1521 '^*- 71077
P38_TL00024 2042
P38_ST00218 2044 0.77
P38_SP00195 2075
P38_ST00219 245 2053 so
P38_SP00196
P38_ST00220
P38_SP00197
P38_ST00221 432
P38_SP00198 472 2074
P38_ST00222 494 ze
P38_SP00199
P38_ST00223 2052
P38_SP00200 593
P38_ST00224 678 2043
P38_SP00201 722
P38_ST00225 ri
P38_SP00202 2073
P38_ST00226
P38_SP00203 828
P38_ST00227
P38_SP00204 974
P38_ST00228 996 zha 761
P38_SP00205
P38_ST00229
P38_SP00206
P38_ST00230 2051 qgu 866
P38_SP00207 1291 2080
P38_ST00231 1313 zi
P38_SP00208 1343
P38_ST00232
P38_SP00209
P38_ST00233 1432 ^*l.^^- 10587101067
P38_TL00025 2122 1435
P38_ST00234 2136
P38_SP00210 229 2167
P38_ST00235 252 2144 ye
P38_SP00211 2174
P38_ST00236
P38_SP00212 343
P38_ST00237 427 2135
P38_SP00213 2166
P38_ST00238 2145
P38_SP00214 529 887
P38_ST00239 204 >vvXv,^,.,..,^ 8888871077607710
P38_TL00026 2224
P38_ST00240 2226 Zadza 0.81 00044
P38_SP00215 2257
P38_ST00241 319 hari 6042
P38_SP00216 2256
P38_ST00242 421 2235
P38_SP00217
P38_ST00243 492 2234 127 mvura. 657440
P38_SP00218 619
P38_ST00244 2225 90 Izere 02060
P38_SP00219
P38_ST00245 852 Ziz 0173
P38_SP00220 919 2255
P38_ST00246 949 rnoBata 55508051
P38_SP00221
P38_ST00247 1123 makonzo 0572540
P38_SP00222 1285
P38_ST00248 1308 usiku 77038
P38_TL00027 2292
P38_ST00249 2294 Zorodza 5042076
P38_SP00223 329 2325
P38_ST00250 351 uanhu 0.38 83468
P38_SP00224 464 2324
P38_ST00251 488 2302 6800
P38_SP00225 560 2330
P38_ST00252 582 199 uanozoBata 8570408504
P38_SP00226 781
P38_ST00253 811 Basa 8170
P38_SP00227
P38_ST00254 905 2303 guru 4856
P38_SP00228 991
P38_ST00255 1013 2293 ^nono 1006061
P38_SP00229 2331
P38_ST00256 Zai
P38_SP00230
P38_ST00257 109 rimqe 44780


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P23_LM00001 222 2072
RightMargin P23_RM00001 1476
BottomMargin P23_BM00001 2112 511
PrintSpace P23_PS00001 1254
TextBlock P23_TB00001
TextLine P23_TL00001 767 48 170 32
String P23_ST00001 67 42 5 CONTENT WC 1.00 CC
SP P23_SP00001 809 72
P23_ST00002 832 20 0.29 76
P23_SP00002 872 80 22
P23_ST00003 894 66 43
P23_TL00002 618 122 461 39
P23_ST00004 123 73 38 ijw 0.47 663
P23_SP00003 691 161 105
P23_ST00005 796 124 104 37 i]gw 0.31 7685
P23_SP00004 900
P23_ST00006 1004 75 mi] 0.61 065
P23_TL00003 241 193 1215
P23_ST00007 202 74 30 qwa 875
P23_SP00005 315 232
P23_ST00008 337 204 34 21 ra 0.49 46
P23_SP00006 371 225 100
P23_ST00009 471 27 pe 0.69 60
P23_SP00007 231 35
P23_ST00010 546 203 29 870
P23_SP00008 621 94
P23_ST00011 715 36 0.60
P23_SP00009 751 224
P23_ST00012 785 95 28 qgwa 0.52 8270
P23_SP00010 880
P23_ST00013 984 195 jo 0.28 85
P23_SP00011 1018 230
P23_ST00014 1050 qg'we 0.40 88480
P23_SP00012 1145 96
P23_ST00015 1241 201 0.38 8870
P23_SP00013 1336
P23_ST00016 1366 0.56 44
P23_SP00014 1401
P23_ST00017 1431 25 31 ti 0.24 87
P23_TL00004 285 1217
P23_ST00018 45 33 d'a 0.59 064
P23_SP00015 286 318 24
P23_ST00019 310 296 qgwe 0.55 8450
P23_SP00016 405 325 98
P23_ST00020 503 0.43 8580
P23_SP00017 598
P23_ST00021 620 297 na 0.91 10
P23_SP00018 97
P23_ST00022 760 288 89 qgwi 0.41 8582
P23_SP00019 849 324
P23_ST00023 879 68 nya 0.45 844
P23_SP00020 947
P23_ST00024 1041 su 0.42 65
P23_SP00021 1079 317
P23_ST00025 1112 295 8855
P23_SP00022 1208
P23_ST00026 1303 pi 0.51
P23_SP00023 323 26
P23_ST00027 1362 0.48 8660
P23_TL00005 382
P23_ST00028 389 u 81
P23_SP00024 281 411
P23_ST00029 305 387 0.58 8080
P23_SP00025 400 416
P23_ST00030 498 ta 0.80
P23_SP00026 531 410
P23_ST00031 565 8062
P23_SP00027 661
P23_ST00032 759 388 ru 0.36
P23_SP00028 799 409
P23_ST00033 386 8084
P23_SP00029 927 102
P23_ST00034 1029 0.57
P23_SP00030 1124 415
P23_ST00035 1154 0.33
P23_SP00031 1190 408
P23_ST00036 1290 u
P23_SP00032 1330
P23_ST00037 1363 8672
P23_TL00006 243 472 1213
P23_ST00038 481 nye 740
P23_SP00033 509
P23_ST00039 345 480
P23_SP00034 441
P23_ST00040 539 mqa 680
P23_SP00035 619 508
P23_ST00041 651 0.62 70
P23_SP00036 693 502 99
P23_ST00042 792 79 mqe 0.53 580
P23_SP00037 871
P23_ST00043 903 18 a
P23_SP00038 921 501
P23_ST00044 1020 0.50
P23_SP00039 1099
P23_ST00045 1133 479 63 qga 0.35 882
P23_SP00040 1196
P23_ST00046 1292 0.72 080
P23_SP00041 1371
P23_ST00047 1404 52 dzi 0.64 460
P23_TL00007 242 564
P23_ST00048 47 ku 0.21 78
P23_SP00042 289 594
P23_ST00049 322 572 0.63 280
P23_SP00043 402 601 93
P23_ST00050 495 571
P23_SP00044 575 600
P23_ST00051 604 573 ya 0.68
P23_SP00045 648 92
P23_ST00052
P23_SP00046 819
P23_ST00053 851 ne 0.82
P23_SP00047 593
P23_ST00054 990
P23_SP00048 1070
P23_ST00055 1102 566
P23_SP00049 1135
P23_ST00056 1229 41
P23_SP00050 1270
P23_ST00057 1302
P23_SP00051 1382
P23_ST00058 1414 0.79
P23_TL00008 656 855
P23_ST00059 657 ka 0.74 50
P23_SP00052 686
P23_ST00060 307 664
P23_SP00053
P23_ST00061 474 64 qgo 800
P23_SP00054 538
P23_ST00062 560 780
P23_SP00055 640 692 84
P23_ST00063 724 665 59 mu 08
P23_SP00056 783 685
P23_ST00064 805
P23_SP00057 884 86
P23_ST00065 970 si
P23_SP00058 996
P23_ST00066 1019
P23_TL00009 745
P23_ST00067 746 143 rfaqgwe 7708370
P23_SP00059
P23_ST00068 407 749 114 rakafa 0.77 008040
P23_SP00060 521 779
P23_ST00069 757 nezuro 506850
P23_SP00061 662 778
P23_ST00070 726 748 107 inzwa 0.54 16680
P23_SP00062 833
P23_ST00071 235 kukukuridza 38773800630
P23_SP00063 1086 777 19
P23_ST00072 1105 kwe 570
P23_SP00064 1180
P23_ST00073 1201 133 joqgwe 808340
P23_SP00065 1334
P23_ST00074 1398 d'a- 0.84 0600
P23_TL00010 814 1216
P23_ST00075 816 yi
P23_SP00066 278 853
P23_ST00076 300 waBa 7080
P23_SP00067 392 845
P23_ST00077 413 822 194 ucaraqgwa 708558170
P23_SP00068 607
P23_ST00078 mqana 58070
P23_SP00069
P23_ST00079 835 815 ari 077
P23_SP00070
P23_ST00080 902 128 kumqa 38480
P23_SP00071 1030
P23_ST00081 1125 147 mqando 480770
P23_SP00072 1272
P23_ST00082 1294 164 inovuvu- 07378780
P23_TL00011
P23_ST00083 61 tisa 0.85 3020
P23_SP00073 302 913
P23_ST00084 890 149 uaneqge 8080860
P23_SP00074 536 918
P23_ST00085 558 311 uanepfumbamwe 8060267260460
P23_SP00075 869
P23_ST00086 965 208 uanomqaya 827048030
P23_SP00076 1173 919
P23_ST00087 1195 883 mbeu 0.46 7608
P23_SP00077 1295 912
P23_ST00088 1391 uai- 0.66 8004
P23_TL00012 948 1202
P23_ST00089 949 218 perekedzera 24300066000
P23_SP00078 985
P23_ST00090 956 145 mqeqga 680800
P23_SP00079 626
P23_ST00091 58
P23_SP00080 695 977
P23_ST00092 717 118 musha 27067
P23_SP00081 978
P23_ST00093 920 uamqene 8058060
P23_SP00082 1084
P23_ST00094 1106 ndiuo 0.44 76480
P23_SP00083
P23_ST00095 1230 950 ami 0.97
P23_SP00084 1296
P23_ST00096 1318 958 uo
P23_SP00085 1359 979
P23_ST00097 1386 959 0.30 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT murume
P23_TL00013 238 1016
P23_ST00098 1026 rume 6770 HypPart2
P23_SP00086 333 1047
P23_ST00099 428 156 uasikana 81703170
P23_SP00087 584 1046
P23_ST00100 614 1023 150 8680800
P23_SP00088 764 1052
P23_ST00101 786 199 uanomqeta 808078020
P23_SP00089
P23_ST00102 1007 1024 90 uswa 7754
P23_SP00090 1097 1045
P23_ST00103 1192 1017 103 ndine 76080
P23_SP00091
P23_ST00104 1327 127 shangu 174004
P23_TL00014 1083 1219
P23_ST00105 imqe 5080
P23_SP00092 331 1121
P23_ST00106 352 1085 cete, 0.90 20200
P23_SP00093 431 1118
P23_ST00107 453 1584
P23_SP00094 1119
P23_ST00108 567 1092 yayo 0.81 2050
P23_SP00095 653
P23_ST00109 674 iri 055
P23_SP00096 716
P23_ST00110 738 146 kupiko 3781412
P23_SP00097
P23_ST00111 mqedzi 080641
P23_SP00098 1103
P23_ST00112 180 wakapera, 303050330
P23_SP00099 1313 1120
P23_ST00113 121 uamqe 82580
P23_TL00015 1152 269
P23_ST00114 1162 uose 8280
P23_SP00100 1183
P23_ST00115 341 uakatama 0.70 80702060
P23_TL00016 1368
P23_ST00116 11 i 3
P23_SP00101 252 1399
P23_ST00117 275 1370 2i 0.17 88
P23_SP00102 1406
P23_ST00118 404 1375 0.14
P23_SP00103 444
P23_ST00119 465 1378 0.75
P23_SP00104 500
P23_ST00120 586 1369 ^i
P23_SP00105 1405
P23_ST00121 641 dza
P23_SP00106 700
P23_ST00122 797 1376 ^a
P23_SP00107 836
P23_ST00123 858 00
P23_SP00108
P23_ST00124 922
P23_SP00109 932
P23_ST00125 pa 0.26
P23_SP00110 997
P23_ST00126 1094 0.39
P23_SP00111
P23_ST00127 1150 07
P23_SP00112
P23_ST00128 54
P23_SP00113 1258
P23_ST00129 1356 1377 0.25
P23_SP00114 1395 1407
P23_ST00130 1418 ke
P23_TL00017 1458
P23_ST00131 1469
P23_SP00115 282 1498
P23_ST00132 304 1462 kwa 750
P23_SP00116 379 1491 15
P23_ST00133 394 d'i 470
P23_SP00117 432
P23_ST00134 519
P23_SP00118 550
P23_ST00135 1470 yo
P23_SP00119 616 1497
P23_ST00136 703 1468 zo
P23_SP00120 742
P23_ST00137 765 1461 ko
P23_SP00121 1490
P23_ST00138 831
P23_SP00122 866
P23_ST00139 951
P23_SP00123 983
P23_ST00140 no
P23_SP00124
P23_ST00141 1134 53 me
P23_SP00125 1187
P23_ST00142 1210
P23_SP00126 1242
P23_ST00143 1332 0.67 06
P23_SP00127
P23_ST00144 1397 62 ^u- 1080
P23_TL00018 1550
P23_ST00145 1561 ua
P23_SP00128 284 1583
P23_ST00146 368 1553
P23_SP00129 1589
P23_ST00147 422 Pfii 0.22 5888
P23_SP00130 485 1588
P23_ST00148 o 8
P23_SP00131 527 1582
P23_ST00149 612 1552 zi
P23_SP00132 644
P23_ST00150 667 11^ 0.10 8810
P23_SP00133 1581
P23_ST00151 801 1559
P23_SP00134 841
P23_ST00152 863 ga 0.16
P23_SP00135
P23_ST00153 989 1560 Z^ 510
P23_SP00136 1028
P23_ST00154
P23_SP00137
P23_ST00155 1115
P23_SP00138 1160
P23_ST00156 1191 1563 ro
P23_SP00139 1227
P23_ST00157 1554 270
P23_SP00140 1388
P23_ST00158
P23_TL00019 1644 928
P23_ST00159 1654
P23_SP00141 1674
P23_ST00160 1645
P23_SP00142 338 1681
P23_ST00161 361 dzo 770
P23_SP00143 421
P23_ST00162 507 83
P23_SP00144 1680
P23_ST00163 561
P23_SP00145 588 1673
P23_ST00164 611 ri
P23_SP00146 639
P23_ST00165 1651 ^o
P23_SP00147
P23_ST00166 789
P23_SP00148
P23_ST00167 77 mba 0.88 030
P23_SP00149
P23_ST00168 ji
P23_SP00150 1038
P23_ST00169 1065 1653
P23_SP00151 1679
P23_ST00170
P23_TL00020 245 1735
P23_ST00171 1744
P23_SP00152 308 1772
P23_ST00172 328 1736 tirege 033000
P23_SP00153 1770
P23_ST00173 452 ku^idza 78102060
P23_SP00154 595 1771
P23_ST00174 615 130 uakuru 807878
P23_SP00155 1765
P23_ST00175 gumbo 08200
P23_SP00156 953
P23_ST00176 975 raro 0.73 3330
P23_SP00157
P23_ST00177 1075 190 raka^imba 6660105770
P23_SP00158 1265
P23_ST00178 1738 101 teere- 0.98 100000
P23_TL00021 1801
P23_ST00179 1803 rai 440
P23_SP00159 1833
P23_ST00180 155 ^inoreua 102706080
P23_SP00160 1839
P23_ST00181 506 BaBa 8481
P23_SP00161 585 1832
P23_ST00182 677 56 iye 0.65 360
P23_SP00162 733 1838
P23_ST00183 754 1804 anotaura 00060855
P23_SP00163 910
P23_ST00184 943 82 ^ake 10240
P23_SP00164 1025
P23_ST00185 1122 132 ndauya 020840
P23_SP00165
P23_ST00186 1287 173 ndisina^o 0708008100
P23_TL00022 1866
P23_ST00187 1870 125 tinhira 0007544
P23_SP00166 1900
P23_ST00188 1869 117 ^ipfuo 1004780
P23_SP00167 1906
P23_ST00189 529 1877 ^ose 10060
P23_SP00168 605
P23_ST00190 625 160 kud'aqga 28370800
P23_SP00169 1905
P23_ST00191 enda 0.87 0050
P23_SP00170 955 1899
P23_ST00192 973 ^ako,
P23_SP00171 1066
P23_ST00193 1087 uite 0.76 7020
P23_SP00172 1155
P23_ST00194 1179 1867 165 ^akad'aro 1044016840
P23_SP00173 1344
P23_ST00195 1430 1880 a-
P23_TL00023 1937
P23_ST00196 1947 0.96
P23_SP00174 1967
P23_ST00197 1938 116 kweja 68080
P23_SP00175 426 1973
P23_ST00198 447 1945 8060
P23_SP00176 524
P23_ST00199 1946
P23_SP00177 590
P23_ST00200 139 rupfaue 4743080
P23_SP00178 1972
P23_ST00201 110 rwake 44030
P23_SP00179 887 1966
P23_ST00202 ndi^o^o 054100101
P23_SP00180 1116 1974
P23_ST00203 1139 0.09 108
P23_SP00181 1178
P23_ST00204 1197 ndareua 0304087
P23_SP00182 1340
P23_ST00205 1425 u- 0.71
P23_TL00024 244 2004
P23_ST00206 2013 163 nonyepa, 40050404
P23_SP00183 2041
P23_ST00207 434 2006 taura 00877
P23_SP00184 526 2033
P23_ST00208 559 187 ^irokwa^o 10050680100
P23_SP00185
P23_ST00209 843 174 musikana 07830000
P23_SP00186 2034
P23_ST00210 1049 69 uyu 727
P23_SP00187 2040
P23_ST00211 waka^arirwa 210010000267
P23_SP00188 1383
P23_ST00212 676
P23_TL00025 246 2067
P23_ST00213 213 mud'ikid'iki 083735424554
P23_SP00189 459 2100
P23_ST00214 2070 inhu 81367
P23_SP00190 2107
P23_ST00215 673 i^i 0.27 4107
P23_SP00191 718 2106
P23_ST00216 741 2071 nde
P23_SP00192 807
P23_ST00217 829 2077 109 ^aqgu 100817


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00044.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P44 PHYSICAL_IMG_NR 44 HEIGHT 1698 WIDTH 2623
TopMargin P44_TM00001 HPOS 0 VPOS 92
LeftMargin P44_LM00001 170 1508
RightMargin P44_RM00001 2454 169
BottomMargin P44_BM00001 1600 98
PrintSpace P44_PS00001 2284
Illustration P44_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P7_LM00001 230 2178
RightMargin P7_RM00001 1468
BottomMargin P7_BM00001 2219 404
PrintSpace P7_PS00001 1238
TextBlock P7_TB00001
TextLine P7_TL00001 779 47 148 33
String P7_ST00001 65 42 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P7_SP00001 821 69 21
P7_ST00002 842 0.15 8
P7_SP00002 863 80
P7_ST00003 884 43 5
P7_TL00002 555 191 594 35
P7_ST00004 198 50 28 \yp 0.13 888
P7_SP00003 605 226 86
P7_ST00005 691 199 51 23 wa 0.44 82
P7_SP00004 742 222 85
P7_ST00006 827 wi 73
P7_SP00005 870 219
P7_ST00007 956 200 55 26 wij 0.21 778
P7_SP00006 1011 87
P7_ST00008 1098 201 24 wo 0.18
P7_TL00003 245 279 1217 40
P7_ST00009 9 29 i 0.31 6
P7_SP00007 254 308
P7_ST00010 289 20 we 0.58
P7_SP00008 339 309 96
P7_ST00011 435 281 0.33
P7_SP00009 477 34
P7_ST00012 511 290 ra 0.14 88
P7_SP00010 545 310 105
P7_ST00013 650 0.68
P7_SP00011 700 32
P7_ST00014 732 na 0.40 66
P7_SP00012 774 94
P7_ST00015 868 ne 0.71
P7_SP00013 910 311
P7_ST00016 943 291 22 0.56
P7_SP00014 993 313
P7_ST00017 49 0.28
P7_SP00015 1147 314
P7_ST00018 1181 va, 0.23 786
P7_SP00016 1221 312 104
P7_ST00019 1325 292 54 27 rpo 880
P7_SP00017 1379 319
P7_ST00020 1411 293
P7_TL00004 244 372 1216
P7_ST00021 382 0.59
P7_SP00018 294 402 19
P7_ST00022 30 ni 0.67 630
P7_SP00019 367
P7_ST00023 432 381 0.54 71
P7_SP00020 482 401
P7_ST00024 503 380 uo 0.29
P7_SP00021 544
P7_ST00025 53 ma 0.60 70
P7_SP00022 683
P7_ST00026 702 373 11 0.96
P7_SP00023 713
P7_ST00027 736 60
P7_SP00024 787 64
P7_ST00028 851 0.78
P7_SP00025 901
P7_ST00029 920 166 ¦oa-na-ni 0.69 10800500060
P7_SP00026 1086
P7_ST00030 1173 95 TJa-ua 881080
P7_SP00027 1268 403
P7_ST00031 1288 0.97 00
P7_SP00028 1329
P7_ST00032 1348 112 ma-na 25074
P7_TL00005 243 464 1215 31
P7_ST00033 473 120 mo-wa 0.74 02370
P7_SP00029 363 493
P7_ST00034 390 174 i-no-o-ma 1.00 000000000
P7_SP00030 564
P7_ST00035 649 175 wa-na-ma 0.75 85000006
P7_SP00031 824
P7_ST00036 852 118 mu-no 0.57 17056
P7_SP00032 970
P7_ST00037 1055 465 145 ma-i-we 0.91 0000060
P7_SP00033 1200 494
P7_ST00038 1229 98 ua-na 0.72 80005
P7_SP00034 1327 25
P7_ST00039 1352 474 106 ua-wa 80060
P7_TL00006 531 1089
P7_ST00040 539 141 wa-o-na 0.77 7000080
P7_SP00035 384 560
P7_ST00041 405 113 a-ma-i 0.73 307203
P7_SP00036 518
P7_ST00042 540 97 ua-uo 0.49 80087
P7_SP00037 637 84
P7_ST00043 721 170 a-no-o-na 0.79 108000072
P7_SP00038 891
P7_ST00044 912 we-ua 0.61 60084
P7_SP00039 1018 561
P7_ST00045 1103 532 ua-wi-ra 80075350
P7_SP00040 1251
P7_ST00046 1277 541 mo 0.64
P7_TL00007 840 678
P7_ST00047 r 0.45
P7_TL00008 591 747 525
P7_ST00048 ri 0.42
P7_SP00041 619 776
P7_ST00049 706 756 38 ru 0.37 48
P7_SP00042 744
P7_ST00050 839 re
P7_SP00043 874
P7_ST00051 960
P7_SP00044 995 777
P7_ST00052 1080 757 36 ro
P7_TL00009
P7_ST00053 841
P7_SP00045 253 869
P7_ST00054 277 849 0.70
P7_SP00046
P7_ST00055 398 0.51 45
P7_SP00047 425
P7_ST00056 448 848 0.83 03
P7_SP00048 501
P7_ST00057 586 0.84
P7_SP00049 621
P7_ST00058 643 847 u
P7_SP00050
P7_ST00059 769 39 76
P7_SP00051 808
P7_ST00060 831 0.85
P7_SP00052
P7_ST00061 0.88
P7_SP00053 1024
P7_ST00062 1046 0.62
P7_SP00054 1074
P7_ST00063 1162 0.39 83
P7_SP00055 1201
P7_ST00064 1223 63
P7_SP00056 1258
P7_ST00065 1343 46 mi 13
P7_SP00057 1389
P7_ST00066 1423 77
P7_TL00010 242 930
P7_ST00067 940 18 o 0.36
P7_SP00058 260
P7_ST00068 282 0.89
P7_SP00059 317
P7_ST00069 931 0.65
P7_SP00060 429 959
P7_ST00070 452 06
P7_SP00061 486
P7_ST00071 573 939
P7_SP00062 608
P7_ST00072 631 938 u
P7_SP00063 671
P7_ST00073 693
P7_SP00064 728
P7_ST00074 814
P7_SP00065
P7_ST00075 864
P7_SP00066 900
P7_ST00076 985 59 mu 0.22 78
P7_SP00067 1044
P7_ST00077 1067 0.27 67
P7_SP00068 1106
P7_ST00078 1130 me
P7_SP00069 1183 102
P7_ST00079 1285
P7_SP00070 1323
P7_ST00080 1347
P7_SP00071 1382
P7_ST00081 1403
P7_TL00011 241 1021
P7_ST00082 1031 37
P7_SP00072 300 1051
P7_ST00083 321
P7_SP00073 356
P7_ST00084 385
P7_SP00074 421
P7_ST00085 515 1030
P7_SP00075 550 1050
P7_ST00086 572
P7_SP00076 612
P7_ST00087 642
P7_SP00077 684
P7_ST00088 790 0.35
P7_SP00078 829
P7_ST00089 860 0.47
P7_SP00079 889
P7_ST00090 921 0.63 61
P7_SP00080 967
P7_ST00091 1064 1022 44 0.66
P7_SP00081 1108
P7_ST00092 1139
P7_SP00082 1174
P7_ST00093 1270
P7_SP00083 1305
P7_ST00094 1337 0.81
P7_SP00084 1372
P7_ST00095 1402
P7_TL00012 1122
P7_ST00096 1123 vo
P7_SP00085 283 1143
P7_ST00097 305
P7_SP00086 360
P7_ST00098
P7_TL00013 1204
P7_ST00099 136 u-ri-mo 7061040
P7_SP00087 377 1234
P7_ST00100 462 i-ro 0570
P7_SP00088 1233
P7_ST00101 211 ri-no-ru-ma 43410648501
P7_SP00089 823
P7_ST00102 909 1212 005030050
P7_SP00090 1079
P7_ST00103 1099 ma-ri 00087
P7_SP00091 1196 100
P7_ST00104 1296 a-uo, 04803
P7_SP00092 1239
P7_ST00105 ua- 803
P7_TL00014 238 1271
P7_ST00106 1272 62
P7_SP00093 266 1301
P7_ST00107 288 165 ua-na-ni 803700050
P7_SP00094 453
P7_ST00108 1281 58
P7_SP00095 598 1300
P7_ST00109 0.92
P7_SP00096 667
P7_ST00110 690
P7_SP00097 716
P7_ST00111 740 1280
P7_SP00098 775
P7_ST00112 875 1279 u-no-mu-re-ue-ra 8400046043180341
P7_SP00099 1187
P7_ST00113 1209 111 ne-ma 0.80 70002
P7_SP00100 1320
P7_ST00114 1417 u- 0.41
P7_TL00015 239 1338
P7_ST00115 154 no-ua-ua 70080080
P7_SP00101 393 1368
P7_ST00116 479 1339 li-ri-re-ma 58253070600
P7_SP00102 670
P7_ST00117 770 164 ma-ru-ua 00427380
P7_SP00103 934
P7_ST00118 146 ma-ui-ri 01086010
P7_SP00104 1102 1367
P7_ST00119 1125 132 a-ri-mo 0235007
P7_SP00105 1257
P7_ST00120 1351 1346 ro-ue- 804800
P7_TL00016 240 1405 617 172
P7_ST00121 1413 re-ra 0.55 50366
P7_SP00106 326 1434
P7_ST00122 347 3432
P7_SP00107 410 1433
P7_ST00123 496 001003
P7_SP00108
P7_ST00124 212 ua-no-mi-ra 80300061320
P7_SP00109 843 -8
P7_ST00125 835 1550 S
P7_TL00017 588 1619 522
P7_ST00126 1627 sa 0.46
P7_SP00110 622 1650
P7_ST00127 708 si 0.50 72
P7_SP00111 733 1648
P7_ST00128 820 1628 so
P7_SP00112 855 1649
P7_ST00129 941 su 0.24
P7_SP00113 979
P7_ST00130 1077 se
P7_TL00018 1710
P7_ST00131 1718
P7_SP00114 274 1739
P7_ST00132 296
P7_SP00115 331
P7_ST00133 417 1719
P7_SP00116 450 1740
P7_ST00134
P7_SP00117 527
P7_ST00135 614
P7_SP00118 652
P7_ST00136 675
P7_SP00119 715
P7_ST00137 801
P7_SP00120
P7_ST00138 865 0.34 57
P7_SP00121 903
P7_ST00139 990 0.76
P7_SP00122 1035
P7_ST00140 1059
P7_SP00123 1093 93
P7_ST00141 1186 56 17
P7_SP00124 1242 1738
P7_ST00142 1267 yi 81
P7_SP00125 1292
P7_ST00143 3
P7_SP00126 1397
P7_ST00144 1422
P7_TL00019 1801
P7_ST00145 1811
P7_SP00127 1831
P7_ST00146 1810
P7_SP00128 330
P7_ST00147 414 a 0.98
P7_SP00129 433 1830
P7_ST00148 454
P7_SP00130 481
P7_ST00149 567 1809
P7_SP00131 601
P7_ST00150 623
P7_SP00132 673
P7_ST00151 759
P7_SP00133 794
P7_ST00152 817
P7_SP00134
P7_ST00153 937 75
P7_SP00135 962
P7_ST00154 986
P7_SP00136 1032 1829
P7_ST00155 1054
P7_SP00137 1088
P7_ST00156
P7_SP00138 1207
P7_ST00157
P7_SP00139
P7_ST00158 1287
P7_SP00140 1321
P7_ST00159 1407 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT seri
P7_TL00020 1892 329
P7_ST00160 HypPart2
P7_SP00141 267 1921
P7_ST00161 1901
P7_SP00142 344
P7_ST00162
P7_SP00143 447
P7_ST00163 470
P7_SP00144 512
P7_ST00164 534 1900
P7_TL00021 237 1982
P7_ST00165 1991 s^-ra 0.43 810270
P7_SP00145 2018
P7_ST00166 342 i-we 0080
P7_SP00146 419 2012
P7_ST00167 505 mu-si 57053
P7_SP00147 2011
P7_ST00168 625 1990
P7_SP00148
P7_ST00169 696 ri-ma 00360
P7_SP00149 793
P7_ST00170 879 155 wa-re-ua 40060580
P7_SP00150 1034
P7_ST00171 1056 ma-no-ma-no 50410350678
P7_SP00151 1295
P7_ST00172 mu- 063
P7_TL00022 236 2049
P7_ST00173 2057 286 no-niu-rp-me-i^ 8007684780803610
P7_SP00152 2085
P7_ST00174 618 o-na-i 008030
P7_SP00153 720 2078
P7_ST00175 743 2058 183 mu-ru-me 48644010
P7_SP00154 926 2079
P7_ST00176 947 a-si-na 0070050
P7_SP00155 1065
P7_ST00177 1092 103 me-so 00080
P7_SP00156 1195
P7_ST00178 u-no 6143
P7_SP00157 1373
P7_ST00179 0.52 rasa
P7_TL00023 2115 1219
P7_ST00180 2125
P7_SP00158 271 2146
P7_ST00181 2116 101 68081
P7_SP00159
P7_ST00182 489 2124 74 a-ua
P7_SP00160 563 2145
P7_ST00183 178 ua-i-mi-sa 8005100583
P7_SP00161 772
P7_ST00184 867 163 sa-ru-ra-i 8015654465
P7_SP00162
P7_ST00185 1063 i-vu 2087
P7_SP00163 1134
P7_ST00186 1166 ne-su 10575
P7_SP00164 1262
P7_ST00187 1359 si-ma 74423
P7_TL00024 2192
P7_ST00188 70058080


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 36
LeftMargin P28_LM00001 112 2492
RightMargin P28_RM00001 1588 110
BottomMargin P28_BM00001 2528 95
PrintSpace P28_PS00001 1476
TextBlock P28_TB00001 1272 214 78
TextLine P28_TL00001 1287 60 196 33
String P28_ST00001 76 24 6 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P28_SP00001 1311 82
P28_ST00002 15 fi 0.21
P28_SP00002 1326 93 9
P28_ST00003 1335 77 7 12 I 0.23
P28_SP00003 1342 89
P28_ST00004 1348 81 21 8 ~ 0.24
P28_SP00004 1369
P28_ST00005 1376 16 14 ^
P28_SP00005 1392 92 57
P28_ST00006 1449 72 34 18 liJ. 0.20 7887
P28_TB00002 1354 104 160 30
P28_TL00002 1357 107 141
P28_ST00007 27 23 tu 0.16 88
P28_SP00006 1384 130
P28_ST00008 122 29
P28_SP00007 1413 131
P28_ST00009 120 43 .0.0 0.18 7878
P28_SP00008 1456
P28_ST00010 1463 35 I-i 0.29 478
P28_TB00003 564 180 366 114
P28_TL00003 662 186 172 31
P28_ST00011 205 44 4
P28_SP00009 706 209 22
P28_ST00012 728 40 25 0.40 74
P28_SP00010 768 217
P28_ST00013 792 42 1.00
P28_TL00004 579 252 335 38
P28_ST00014 263 a
P28_SP00011 609 290 50
P28_ST00015 659 262 e
P28_SP00012 684 289 54
P28_ST00016 738 37 i 0.95
P28_SP00013 752 52
P28_ST00017 804 o
P28_SP00014 831
P28_ST00018 885 261 u
P28_TB00004 1500 58 64
P28_TB00005 238 2290
P28_TL00005 593 405 963 46
P28_ST00019 406 A 0.27
P28_SP00015 623 435
P28_ST00020 667 E
P28_SP00016 694 45
P28_ST00021 739
P28_SP00017 754
P28_ST00022 799 0.36
P28_SP00018 826 436
P28_ST00023 870 U
P28_SP00019 900 437
P28_ST00024 1336 413 124 19 -t...^,., 3871710770
P28_SP00020 1460 432
P28_ST00025 1478 409 tf,...j 0.35 8865078
P28_TL00006 135 476 1436 61
P28_ST00026 497 222 32 AIUOE 0.68 80420
P28_SP00021 357 529 108
P28_ST00027 465 221 EUOAI 0.63 05480
P28_SP00022 686 109
P28_ST00028 795 498 OEIAU 0.72 00085
P28_SP00023 1016 115
P28_ST00029 1131 494 297 UAIEO 0.60 570018
P28_SP00024 1428 537
P28_ST00030 1444 39 1- 877
P28_SP00025 1498 515
P28_ST00031 1510 491 "~': 0.25 7768
P28_TL00007 134 568 1412
P28_ST00032 588 lAEUO 08360
P28_SP00026 355 620
P28_ST00033 462 223 UOIEA 0.64 53008
P28_SP00027 685
P28_ST00034 589 225 UIUEA 0.59 50608
P28_SP00028 1017 101
P28_ST00035 1118 182 EAEA 0707
P28_SP00029 1300 619
P28_ST00036 1323 E'^^^tltlU. 0.19 071010108888877
P28_TL00008 643 759 928 68
P28_ST00037 776
P28_SP00030 680 814 53
P28_ST00038 733 3
P28_SP00031 767 816
P28_ST00039 825 0.28
P28_SP00032 839 533
P28_ST00040 1372 812 0.22
P28_SP00033 1388 827
P28_ST00041 1433 138 41 '"^'^ 77107410
P28_TL00009 856 1425
P28_ST00042
P28_SP00034 165
P28_ST00043 187 65 mai 0.99 000
P28_SP00035
P28_ST00044 360
P28_SP00036 390
P28_ST00045 412 857 ni 0.56 62
P28_SP00037 447
P28_ST00046 556
P28_SP00038 585 886
P28_ST00047 608 865 p 0.88 02
P28_SP00039 650 892
P28_ST00048 758
P28_SP00040 787
P28_ST00049 810 mbu 0.50 707
P28_SP00041 891
P28_ST00050 907 866 26 ya 0.97 00
P28_SP00042 948 106
P28_ST00051 1054
P28_SP00043 1084
P28_ST00052 1106 864 uo 80
P28_SP00044 1148 887
P28_ST00053 1255
P28_SP00045 1285
P28_ST00054 1308 ko
P28_SP00046 1351
P28_ST00055 1443 860 ^ 0.12 710
P28_SP00047 884 11
P28_ST00056 1489 868 71 -^-- 0.30 107100767
P28_TL00010 942 1394
P28_ST00057
P28_SP00048 162 977
P28_ST00058 185 958 20 se 0.57
P28_SP00049 219 978 85
P28_ST00059 304 949 0.48 5
P28_SP00050 331
P28_ST00060 950 nda 0.55 254
P28_SP00051 419 86
P28_ST00061 505
P28_SP00052 532
P28_ST00062 555 re
P28_SP00053
P28_ST00063 604 ra 0.45 55
P28_SP00054 640
P28_ST00064 725 0.92
P28_SP00055
P28_ST00065 0.76
P28_SP00056 985 97
P28_ST00066 913
P28_SP00057 939 979
P28_ST00067 957 jo
P28_SP00058 1003 986
P28_ST00068 1098
P28_SP00059 1113
P28_ST00069 1136 0.58
P28_SP00060 1172
P28_ST00070 1267
P28_SP00061 1283
P28_ST00071 1306 960 vu
P28_SP00062 69
P28_ST00072 1420 952 '
P28_SP00063 956
P28_ST00073 1442 87 *1*^"* 6871065
P28_TL00011 136 1033 1423
P28_ST00074 1040
P28_SP00064 151 1070
P28_ST00075 175 1042 mi
P28_SP00065 220
P28_ST00076 308 1041
P28_SP00066 323
P28_ST00077 347 ci
P28_SP00067 376
P28_ST00078 464
P28_SP00068
P28_ST00079 503 75 mba 0.49 087
P28_SP00069 578 1071
P28_ST00080 665
P28_SP00070
P28_ST00081 705 bva 0.73 080
P28_SP00071
P28_ST00082 853
P28_SP00072
P28_ST00083 she 470
P28_SP00073 1072 420
P28_ST00084 1370 121 .^^^^ 0.06 7101081010
P28_SP00074 1491 1058
P28_ST00085 1515 .*< 778
P28_TL00012 1133 1217
P28_ST00086 1134 96 Amai 0.47 7273
P28_SP00075 231 1163 17
P28_ST00087 248 wakafirwa 0.78 700000570
P28_SP00076
P28_ST00088 450 1143 no
P28_SP00077 493
P28_ST00089 508 1141 mqana 0.67 08008
P28_SP00078 630 1170
P28_ST00090 716 155 Ambuya 0.70 810800
P28_SP00079 871
P28_ST00091 94 wake 0.81 7000
P28_SP00080 980
P28_ST00092 995 wakandipa 747280662
P28_SP00081 1191
P28_ST00093 1205 1135 147 tswanda 0860700
P28_TL00013 133 1200 1218
P28_ST00094 161 Anoenda 0.52 7580037
P28_SP00082 294 1231
P28_ST00095 309 1202 rwendo 0.69 440360
P28_SP00083 444 1230
P28_ST00096 531 1201 Aua
P28_SP00084 602
P28_ST00097 617 195 uamuuyisa 840477240
P28_SP00085 1237
P28_ST00098 kuno 0.53 4770
P28_SP00086 919
P28_ST00099 1006 154 Atiendei 0.62 86006702
P28_SP00087 1160
P28_ST00100 1247 Enza- 68702
P28_TL00014 1258 48
P28_ST00101 1270 70 nisa 0.66 0066
P28_SP00088 204 1299
P28_ST00102 234 mafeande 36776450
P28_SP00089 394 1298
P28_ST00103 480 1269 105 Endai 77501
P28_SP00090
P28_ST00104 1276 111 ^enyu 100076
P28_SP00091 719
P28_ST00105 806 Anonemba 0.89 42000010
P28_SP00092 1001
P28_ST00106 1024 183 Evaqgerio 680850000
P28_SP00093 1207 1305
P28_ST00107 1293 Igo
P28_TL00015 132
P28_ST00108 1338 233 rakaniuruma 55804378806
P28_SP00094 365 1367
P28_ST00109 451 1337 Imba 0807
P28_SP00095 544 1366
P28_ST00110 567 83 yake 6720
P28_SP00096 1373
P28_ST00111 673 yakoromoka 0.75 8000340152
P28_SP00097 896
P28_ST00112 982 63 Ini, 0.77 0530
P28_SP00098 1045
P28_ST00113 1075 275 ndinokuudzayi 0420408661044
P28_TL00016 1403
P28_ST00114 1405 Iqgwe 08820
P28_SP00099 247 1441
P28_ST00115 yakaparadza 64320666786
P28_SP00100 484
P28_ST00116 500 1404 84 hwai 0664
P28_SP00101 584
P28_ST00117 672 Ishe 0.65 0805
P28_SP00102 748 1434
P28_ST00118 764 171 wairayira 774441122
P28_SP00103 935 1440
P28_ST00119 945 ne
P28_SP00104 987
P28_ST00120 999 simba 34210
P28_SP00105 1104
P28_ST00121 1190 Ita 008
P28_SP00106 1240
P28_ST00122 i^o:jo 0.41 6100882
P28_TL00017 1471
P28_ST00123 pakarepo 61388021
P28_SP00107 296 1507 354
P28_ST00124 1606 O
P28_SP00108 1644
P28_ST00125 791
P28_SP00109 1643
P28_ST00126 1406 1625
P28_SP00110 1635
P28_ST00127 1610 u,f.,^ 878471077
P28_TL00018 1684 49
P28_ST00128 1685
P28_SP00111 157 1715
P28_ST00129 1694 ga 0.17
P28_SP00112 1721
P28_ST00130 305
P28_SP00113
P28_ST00131 ma 67
P28_SP00114 408
P28_ST00132 0.87 1
P28_SP00115 520
P28_ST00133 543 1686 66 028
P28_SP00116
P28_ST00134
P28_SP00117 731
P28_ST00135 1695
P28_SP00118 788
P28_ST00136 883
P28_SP00119 909 1716
P28_ST00137 933 mbe 320
P28_SP00120 1008
P28_ST00138 1026 1696 0.26
P28_SP00121 1059
P28_ST00139 1145
P28_SP00122 1171 1717
P28_ST00140 1195
P28_SP00123 1248
P28_ST00141 1264
P28_SP00124
P28_ST00142 1313
P28_SP00125
P28_ST00143 1396 -.
P28_SP00126 1726
P28_ST00144 1422 123 ^.^Li. 10510887
P28_TL00019 1776
P28_ST00145 1778
P28_SP00127 156 1807
P28_ST00146 181 1788 na
P28_SP00128
P28_ST00147 319 1777
P28_SP00129 344 1806
P28_ST00148 370 1785 q'.,'o 0.31 857775
P28_SP00130 433 1813
P28_ST00149 449 1787 ro 0.44
P28_SP00131
P28_ST00150 1786 0.43
P28_SP00132 535
P28_ST00151 631 2
P28_SP00133 660
P28_ST00152 683
P28_SP00134 712 98
P28_ST00153
P28_SP00135 840 1808
P28_ST00154 863 dza 888
P28_SP00136 921 100
P28_ST00155 1021
P28_SP00137 1050
P28_ST00156 1074 0.14
P28_SP00138 1112 1811
P28_ST00157 1127
P28_SP00139
P28_ST00158 1249
P28_SP00140 1279 1809
P28_ST00159 1302 1779
P28_SP00141 1345
P28_ST00160 1399 1799 127 ^^jk P28_TL00020 1866 47
P28_ST00161 1869
P28_SP00142 158 1899
P28_ST00162 184 1877 qga 0.15
P28_SP00143 246 1905
P28_ST00163 268 1878 0.54
P28_SP00144 310 1898 117
P28_ST00164 427 1867
P28_SP00145 456
P28_ST00165 483 pa
P28_SP00146 1904
P28_ST00166 536 1868 0.42
P28_SP00147 580 1897 119
P28_ST00167 699 IT
P28_SP00148 729
P28_ST00168 753
P28_SP00149 786
P28_ST00169 803
P28_SP00150 843
P28_ST00170
P28_SP00151 989
P28_ST00171 1013
P28_SP00152 1047
P28_ST00172 1069 1870 fu
P28_SP00153 1107 118
P28_ST00173 1225
P28_SP00154 1900
P28_ST00174 1278 1880 rwa 0.79 041
P28_SP00155
P28_ST00175 1364 1891 ..^^ 771010
P28_SP00156 1421 1911
P28_ST00176 1462 ,:,*^ 6777610
P28_TL00021 1959 1400
P28_ST00177 1961
P28_SP00157 1991
P28_ST00178 si 0.33
P28_SP00158 207 1990
P28_ST00179 ku
P28_SP00159 269
P28_ST00180 358 1960
P28_SP00160 386
P28_ST00181 410 1969 so
P28_SP00161 1989
P28_ST00182
P28_SP00162 560
P28_ST00183 1968
P28_SP00163 621 1996
P28_ST00184 637 gi
P28_SP00164 666
P28_ST00185
P28_SP00165 783
P28_ST00186 807 1962 ta 08
P28_SP00166 838
P28_ST00187 ti
P28_SP00167
P28_ST00188 965
P28_SP00168
P28_ST00189 1018 to
P28_SP00169
P28_ST00190 1066 nga 082
P28_SP00170 1129
P28_ST00191
P28_SP00171
P28_ST00192 1963 tge- 5803
P28_SP00172 1344 1998
P28_ST00193 1976
P28_SP00173 1997
P28_ST00194 1448 1981 -.^.i.. 67107877
P28_TL00022 2047
P28_ST00195 2064
P28_SP00174 170 2083
P28_ST00196 258 2053
P28_SP00175 285 2084
P28_ST00197 312 2063
P28_SP00176 352 2089 1034
P28_ST00198 1386 .\
P28_SP00177 1426 2086
P28_ST00199 2076 .
P28_SP00178
P28_ST00200 1452 2062 n
P28_SP00179 1479 2085
P28_ST00201 2074 13
P28_SP00180 1499 2087
P28_ST00202 1508 2069 <
P28_TL00023 2096
P28_ST00203 '^¦'^j-.-t,. 710106107747870
P28_TL00024 2140
P28_ST00204 2146 Uraya 0.37 08858
P28_SP00181 235 2181
P28_ST00205 264 2142 mbad'a 188068
P28_SP00182 2175
P28_ST00206 417 2154
P28_SP00183 457 2174
P28_ST00207 489 116 pfumo 78668
P28_SP00184 605
P28_ST00208 2145 rako 8878
P28_SP00185 713
P28_ST00209 821 2144 Uci 506
P28_SP00186 881 2176
P28_ST00210 uzhinji 8801813
P28_SP00187
P28_ST00211 1065 iiri_ 00777
P28_SP00188 2190
P28_ST00212 1139 mumhaqgo 77010760
P28_SP00189 1343 2182
P28_ST00213 "'^' 7107100
P28_SP00190 1435 2166
P28_ST00214 1473 ^^""-^ 7101057710
P28_TL00025 2203 1385 56
P28_ST00215 2212 Ona 507
P28_SP00191 197 2242
P28_ST00216 103 Baqga 88788
P28_SP00192 317 2248
P28_ST00217 332 2221
P28_SP00193 367
P28_ST00218 378 2213 ndauoqga 50878888
P28_SP00194 553
P28_ST00219 653 2211 Omesa 0.46 82078
P28_SP00195 770
P28_ST00220 macira 563677
P28_SP00196 903 2241
P28_ST00221 523 Omberayiuanyan^i-o^ooioia 588077348580001056810886888
P28_TL00026 2274 1380
P28_ST00222 2279 79 Uya* 0.38 4757
P28_SP00197 206 2315
P28_ST00223 2288 145 naumam 788420
P28_SP00198 359 2309
P28_ST00224 364 2287 q
P28_SP00199 382
P28_ST00225 388 0.74
P28_SP00200 404
P28_ST00226 2278 Ose
P28_SP00201 566
P28_ST00227 582 apera 88577
P28_SP00202 677
P28_ST00228 Uqganidzai 0883008282
P28_SP00203 983
P28_ST00229 1000 2280 mapazi 465080
P28_SP00204
P28_ST00230 1235 Ugaro 87642
P28_SP00205 2316
P28_ST00231 1437 ^'' 1007
P28_SP00206 2318
P28_ST00232 1490 2276 '"
P28_TL00027 2345
P28_ST00233 2347 urimo 80010
P28_SP00207 2376
P28_ST00234 2346 168 Oqgorora 48606070
P28_SP00208 499 2383
P28_ST00235 143 muBako 178805
P28_SP00209 658
P28_ST00236 745 Uipi 0.61 4262
P28_SP00210 823 2382
P28_ST00237 836 5300
P28_SP00211 930
P28_ST00238 941 wakaonekwa 8740000180
P28_SP00212 1174 174
P28_ST00239 h^M.^. 81087107
P28_SP00213 2370
P28_ST00240 1464 2353 c<^,^*. 831071067
P28_TB00006 618 2440 808
P28_TL00028 634 2442 51
P28_ST00241 2448 227 U'^Qtvv^'^O'lu 81108867106108568
P28_SP00214 861 2493
P28_ST00242 876 2453
P28_SP00215 2456
P28_ST00243 912 2454 (-
P28_SP00216 934 2476
P28_ST00244 90 j.^-.'.--- 887107707777
P28_SP00217 1031 2481
P28_ST00245 1292 2450 129 -o^k. 5810875


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P16_LM00001 232 2180
RightMargin P16_RM00001 1466
BottomMargin P16_BM00001 2221 402
PrintSpace P16_PS00001 1234
TextBlock P16_TB00001
TextLine P16_TL00001 773 47 172 32
String P16_ST00001 67 43 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P16_SP00001 816 71 24
P16_ST00002 840 40 13 0.73 05
P16_SP00002 880 79 22
P16_ST00003 902 66 5
P16_TL00002 725 112 272
P16_ST00004 113 60 46 bg 0.44 28
P16_SP00003 785 159 104
P16_ST00005 889 108 mbg 0.46 258
P16_TL00003 530 191 650 37
P16_ST00006 192 62 36 bge 000
P16_SP00004 592 228 85
P16_ST00007 677 63 35 bga 0.80 310
P16_SP00005 740 227 84
P16_ST00008 824 bgu 0.68 018
P16_SP00006 891 86
P16_ST00009 977 bgo 0.99
P16_SP00007 1040
P16_ST00010 1126 54 bgi 0.69 063
P16_TL00004 441 829
P16_ST00011 98 mbge 0.90 0040
P16_SP00008 539 294
P16_ST00012 624 mbga 0530
P16_SP00009 722
P16_ST00013 807 99 mbgo 0000
P16_SP00010 906
P16_ST00014 991 90 mbgi 0.96 0001
P16_SP00011 1081 293
P16_ST00015 1167 103 mbgu 0.53 3087
P16_TL00005 244 350 1216
P16_ST00016
P16_SP00012 307 385 21
P16_ST00017 328 69 30 ira 0.72 044
P16_SP00013 397 380
P16_ST00018 481 351 11 29 i
P16_SP00014 492 23
P16_ST00019 515 61 0.55 660
P16_SP00015 576 386
P16_ST00020 662 0.81 050
P16_SP00016 724
P16_ST00021 745 359 ma 0.66
P16_SP00017 799 78
P16_ST00022 877
P16_SP00018 938
P16_ST00023 961 nze 404
P16_SP00019 1021
P16_ST00024 1107 0.87 040
P16_SP00020 1169
P16_ST00025 1192 ni 0.70 42
P16_SP00021 1227 379 87
P16_ST00026 1314 53 0.41 782
P16_SP00022 1367 25
P16_ST00027 1392 68 bgi- 0.95 0100
P16_TL00006 245 437 1215
P16_ST00028 450 27 nya 0.71 440
P16_SP00023 312 477
P16_ST00029 396 55 170
P16_SP00024 451 26
P16_ST00030 ri 20
P16_SP00025 505 470
P16_ST00031 528 442 59 dza 0.65 702
P16_SP00026 587
P16_ST00032 671 0.49 734
P16_SP00027 476
P16_ST00033 762 0.78 060
P16_SP00028
P16_ST00034 913 0.88 102
P16_SP00029 968
P16_ST00035 449 ra 0.74
P16_SP00030 1026
P16_ST00036 1111 070
P16_SP00031 1173
P16_ST00037 1203 33 d'o 270
P16_SP00032 1250
P16_ST00038 1273 ka 0.67 51
P16_SP00033 1315 471
P16_ST00039 1400 ku- 0.62 371
P16_TL00007 532 362
P16_ST00040 57 0.61 155
P16_SP00034 302 568
P16_ST00041 324 541 620
P16_SP00035 391 569
P16_ST00042 475 533 12 0.82 1
P16_SP00036 487 562
P16_ST00043 510 97 4332
P16_TL00008 242
P16_ST00044 83 d'are 56040
P16_SP00037 325 653 18
P16_ST00045 343 iri 0.86 400
P16_SP00038 384
P16_ST00046 406 255 rinobgibginya 0.56 5010685483570
P16_SP00039 661 17
P16_ST00047 678 632 34 se 0.64 70
P16_SP00040 712 654
P16_ST00048 735 zuua 0.43 7581
P16_SP00041 818 77
P16_ST00049 895 231 wakamuroua 6300185080
P16_SP00042
P16_ST00050 1148 633 pa 0.85
P16_SP00043 1190
P16_ST00051 1211 124 bgenze 010870
P16_SP00044 1335
P16_ST00052 1413 627 45 ta-
P16_TL00009 243 688 1217
P16_ST00053 701 ura 700
P16_SP00045 19
P16_ST00054 321 ne 50
P16_SP00046 363 721
P16_ST00055 382 692 njere, 0.60 680602
P16_SP00047 484 727
P16_ST00056 504 76 rega 0.84 6000
P16_SP00048 580
P16_ST00057 599 204 39 kubgod'oka 2804046040
P16_SP00049 803 82
P16_ST00058 885 95 uakai 80400
P16_SP00050 980
P16_ST00059 1000 na
P16_SP00051 1043
P16_ST00060 1062 115 mabge 00000
P16_SP00052 1177 728
P16_ST00061 1263 197 imbganana 001008020
P16_TL00010 755 1218
P16_ST00062 759 152 inotizisa 410446160
P16_SP00053 394 789
P16_ST00063 421 96 huku 0.30 7757
P16_SP00054 517 788
P16_ST00064 613 kana 6070
P16_SP00055 698
P16_ST00065 726 126 taBud'a 4088267
P16_SP00056 852
P16_ST00066 768 58 mu 07
P16_SP00057
P16_ST00067 963 rima 5540
P16_SP00058 1047
P16_ST00068 1075 182 tinobgaira 0.77 3161400022
P16_SP00059 1257 795 93
P16_ST00069 1350 760 110 imbga 36207
P16_TL00011 827 713 183
P16_ST00070 203 dzinoronda 7307040040
P16_SP00060 446 857
P16_ST00071 468 109 cikara 0.91 005000
P16_SP00061 577
P16_ST00072 603 836 no 0.75
P16_SP00062 646 856
P16_ST00073 668 117 bgema 0.79 40060
P16_SP00063 862 -40
P16_ST00074 964 38 bv 00
P16_SP00064 1002
P16_ST00075 pf
P16_TL00012 522 656 31
P16_ST00076 bva
P16_SP00065 585 1074
P16_ST00077 670 bve
P16_SP00066 733 1073
P16_ST00078 819 1044 64 bvo 0.76
P16_SP00067 883
P16_ST00079 56 bvi 0.47 474
P16_SP00068 1024
P16_ST00080 1110 bvu 0.54 364
P16_TL00013 537 626
P16_ST00081 1112 pfu 0.58
P16_SP00069 598 1147
P16_ST00082 685 49 pfi
P16_SP00070
P16_ST00083 821 pfo
P16_SP00071 879
P16_ST00084 965 pfa
P16_SP00072 1022
P16_ST00085 pfe 0.98
P16_TL00014 241
P16_ST00086 b'vi 0380
P16_SP00073 296 1233
P16_ST00087 327 1213
P16_SP00074
P16_ST00088 447
P16_SP00075
P16_ST00089 536
P16_SP00076 571 1232
P16_ST00090 666 025
P16_SP00077
P16_ST00091 1205 ta
P16_SP00078
P16_ST00092
P16_SP00079
P16_ST00093 921
P16_SP00080 983
P16_ST00094 1078 0.36 837
P16_SP00081 1145
P16_ST00095 1175
P16_SP00082 1209
P16_ST00096 1296 065
P16_SP00083 1363
P16_ST00097 1204 65 mai 051
P16_TL00015 240 1293
P16_ST00098 1295 0.42 178
P16_SP00084 308 1324
P16_ST00099 331 1303
P16_SP00085
P16_ST00100 469 1294 0.51 076
P16_SP00086
P16_ST00101 560 nza 673
P16_SP00087 1323
P16_ST00102 706 0.57 345
P16_SP00088 767 1330
P16_ST00103 791 06
P16_SP00089 831 1329
P16_ST00104 918
P16_SP00090 973
P16_ST00105 998 1301 u 0.48 81
P16_SP00091 1039
P16_ST00106 1125
P16_SP00092 1180
P16_ST00107
P16_SP00093 1245
P16_ST00108 1331 144
P16_SP00094 1376
P16_ST00109 1399
P16_TL00016 1381
P16_ST00110 1386
P16_SP00095 284 1422
P16_ST00111 315 1396 0.92 002
P16_SP00096 1423
P16_ST00112 44 033
P16_SP00097 513
P16_ST00113 543 1395 wa
P16_SP00098 593 1415
P16_ST00114
P16_SP00099 744 1421
P16_ST00115 770 1385
P16_SP00100 811
P16_ST00116 za 73
P16_SP00101 876
P16_ST00117 971 047
P16_SP00102 1032
P16_ST00118 1061 d'u 0.37
P16_SP00103
P16_ST00119 1141 1394 gu 0.25
P16_SP00104 1184
P16_ST00120 1214
P16_SP00105 1248
P16_ST00121 1343
P16_SP00106 1388
P16_ST00122 1418 ga
P16_TL00017 239 1476
P16_ST00123 1478 003
P16_SP00107 300 1515
P16_ST00124 329 mba 005
P16_SP00108 1507
P16_ST00125
P16_SP00109 1513
P16_ST00126 567 1486 0.45
P16_SP00110 602
P16_ST00127 1477
P16_SP00111 749 1512
P16_ST00128 779 mo
P16_SP00112 833 1506 88
P16_ST00129 006
P16_SP00113 978
P16_ST00130 1012 pi
P16_SP00114
P16_ST00131 1132
P16_SP00115
P16_ST00132 1222 1480 0.34
P16_SP00116 1254
P16_ST00133 1341 068
P16_SP00117 1401
P16_ST00134 1431 ti
P16_TL00018 1569 750
P16_ST00135 1571 356
P16_SP00118 301 1607
P16_ST00136 323 1579 u 0.17 8
P16_SP00119 346 1599
P16_ST00137 368 1578
P16_SP00120
P16_ST00138 490 1570 026
P16_SP00121 550 1605
P16_ST00139 572 mvu 616
P16_SP00122
P16_ST00140 675
P16_SP00123 1598
P16_ST00141 820 506
P16_SP00124 881
P16_ST00142 911 mbu 075
P16_TL00019 238 1660
P16_ST00143 1661 222 ndibvumire, 03037535200
P16_SP00125 460 1696
P16_ST00144 483 ndiende 0400780
P16_SP00126 1690
P16_ST00145 ko
P16_SP00127 693
P16_ST00146 772 1668 gororo 404520
P16_SP00128 887 1695
P16_ST00147 909 236 rakatibvutira 1147250870100
P16_SP00129
P16_ST00148 1166 1669 121 nyama 67060
P16_SP00130 1287
P16_ST00149 1366 ibvai 06604
P16_TL00020 1727
P16_ST00150 1737 mose 5070
P16_SP00131 330 1759
P16_ST00151 pano 0705
P16_SP00132 435 1764
P16_ST00152 521 1728 wakakuuadza 62602780132
P16_SP00133 764 1757
P16_ST00153 783 mabvi 0.63 60470
P16_SP00134 893
P16_ST00154 914 1736 o
P16_SP00135 932 1756
P16_ST00155 953 158 mukoma 586100
P16_SP00136
P16_ST00156 1130 wake 7007
P16_SP00137 1223
P16_ST00157 1305 151 taifunda 08617060
P16_TL00021 1795
P16_ST00158 1796 141 kubvira 5346100
P16_SP00138 1826
P16_ST00159 1804 gore 5030
P16_SP00139 1831
P16_ST00160 156 rakapera 0.59 66622044
P16_SP00140
P16_ST00161 695 145 pamberi 5658084
P16_SP00141 1830
P16_ST00162 928 196 pfugamirai 8078723662
P16_SP00142 1124
P16_ST00163 1154 132 mambo 0.35 38586
P16_SP00143 1286 1824
P16_ST00164 1374 1805 uno- 8000
P16_TL00022 1861
P16_ST00165 1864 100 fudza 06780
P16_SP00144 339 1893
P16_ST00166 1863 usina 87010
P16_SP00145 466
P16_ST00167 498 pfumo 40660
P16_SP00146 615 1899
P16_ST00168 659 1862 here 10800
P16_SP00147 1892
P16_ST00169 863 286 ndinondopfirira 062477801331787
P16_SP00148 1149 1898
P16_ST00170 1182 130 dzimba 884017
P16_SP00149 1312
P16_ST00171 1353 dzauo 68380
P16_TL00023 1928
P16_ST00172 1929 mundipfauirei, 04042408836030
P16_SP00150 509 1967
P16_ST00173 554 174 ndapfidza 000022682
P16_SP00151 1966
P16_ST00174 133 pfekesa 5400688
P16_SP00152 1965
P16_ST00175 1020 184 kakomana 0.50 38870804
P16_SP00153 1959
P16_ST00176 1249 1939 02
P16_SP00154 1291
P16_ST00177 1336 1930 119 hembe 37770
P16_TL00024 1992 153
P16_ST00178 1997 pfuta, 634442
P16_SP00155 344 2033
P16_ST00179 367 1996 ndiwo 00270
P16_SP00156 479 2026
P16_ST00180 502 murimo 054300
P16_SP00157
P16_ST00181 2005
P16_SP00158 719 2025
P16_ST00182 743 114 unnd'a 608477
P16_SP00159 -30
P16_ST00183 2108 ts
P16_TL00025 557 2185 581
P16_ST00184 2187 tso
P16_SP00160 606 2215
P16_ST00185 48 tse
P16_SP00161
P16_ST00186 826 tsa 684
P16_SP00162 874
P16_ST00187 960 52 tsu 657
P16_SP00163
P16_ST00188 1098 tsi


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P17_LM00001 222 2162
RightMargin P17_RM00001 1478 220
BottomMargin P17_BM00001 2204 419
PrintSpace P17_PS00001 1256
TextBlock P17_TB00001
TextLine P17_TL00001 761 47 169 30
String P17_ST00001 64 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P17_SP00001 803 69 23
P17_ST00002 826 40 14 0.35 66
P17_SP00002 866 77 25
P17_ST00003 891 39
P17_TL00002 237 115 1223 35
P17_ST00004 118 49 28 tsa 0.88 020
P17_SP00003 286 146 21
P17_ST00005 307 125 54 20 ma 0.58 61
P17_SP00004 361 145 93
P17_ST00006 454 116 41 29 tsi 0.50 356
P17_SP00005 495
P17_ST00007 518 ka 0.63 70
P17_SP00006 560 96
P17_ST00008 656 48 tse 0.65 370
P17_SP00007 704 33
P17_ST00009 737 124 63 nza 0.46 880
P17_SP00008 800 95
P17_ST00010 895 117 tsp 0.43 628
P17_SP00009 944 150
P17_ST00011 977 37 ro 0.71 50
P17_SP00010 1014
P17_ST00012 1109 0.56 435
P17_SP00011 1150
P17_ST00013 1183 26 ga 0.84 03
P17_SP00012
P17_ST00014 1318 53 27 tsu 0.41 538
P17_SP00013 1371 144 32
P17_ST00015 1403 57 mo 0.85
P17_TL00003 238 207
P17_ST00016 210 0.79 240
P17_SP00014 22
P17_ST00017 308 217 43 p
P17_SP00015 351 244 94
P17_ST00018 445 0.62 650
P17_SP00016 493 31
P17_ST00019 524 208 67 ndo 0.59 372
P17_SP00017 591
P17_ST00020 687 tso 0.98 000
P17_SP00018
P17_ST00021 767 209 0.60
P17_SP00019 817
P17_ST00022 913 0.49 708
P17_SP00020 966
P17_ST00023 999 216 36 0.74
P17_SP00021 1035
P17_ST00024 1129 140
P17_SP00022 1171 236
P17_ST00025 1204 ye 0.76
P17_SP00023 1246 243 97
P17_ST00026 1343 040
P17_SP00024 1391
P17_ST00027 1423 38 re 0.55 71
P17_TL00004 299 1222
P17_ST00028 302 0.87 120
P17_SP00025 329
P17_ST00029 300 0.70 611
P17_SP00026 349 86
P17_ST00030 0.82 230
P17_SP00027 476
P17_ST00031 499 301 0.77 330
P17_SP00028 549
P17_ST00032 635 0.66 730
P17_SP00029 684
P17_ST00033 pfu 038
P17_SP00030 335
P17_ST00034 862 0.48 563
P17_SP00031 903
P17_ST00035 926 me 00
P17_SP00032 979 328
P17_ST00036 1073 250
P17_SP00033 1122
P17_ST00037 1144 58 mu 0.29
P17_SP00034 1202
P17_ST00038 1225 ra
P17_SP00035 1260
P17_ST00039 1353 0.61 154
P17_SP00036 1394
P17_ST00040 1416 44 ne
P17_TL00005 239 391
P17_ST00041 393 0.51 680
P17_SP00037 288 421
P17_ST00042 311 ko 0.72
P17_SP00038 355 420 85
P17_ST00043 440 030
P17_SP00039 490
P17_ST00044 512 400 no 0.91 01
P17_SP00040 556
P17_ST00045 642 399 34 se
P17_SP00041 676
P17_ST00046 698 430
P17_SP00042 747 84
P17_ST00047 831 ru
P17_SP00043 871
P17_ST00048 893 0.75 042
P17_SP00044 942
P17_ST00049 1036 0.78
P17_SP00045 1085
P17_ST00050 1106 u 0.16 8
P17_SP00046
P17_ST00051 1152 0.64
P17_SP00047 1194
P17_ST00052 1287 060
P17_SP00048 1336
P17_ST00053 1358 nu 0.57 08
P17_SP00049 1405 19
P17_ST00054 1424
P17_TL00006 483 782
P17_ST00055
P17_SP00050 260
P17_ST00056 283 031
P17_SP00051 324 513
P17_ST00057 410 492 59
P17_SP00052 469
P17_ST00058 491 485 0.68 540
P17_SP00053
P17_ST00059 624 60
P17_SP00054
P17_ST00060 706 542
P17_SP00055 748
P17_ST00061 770 go
P17_SP00056 811
P17_ST00062 897
P17_SP00057 956
P17_ST00063 978
P17_TL00007 571 1224
P17_ST00064 577 tsemura 0.67 0700870
P17_SP00058 382 604
P17_ST00065 403 575 huni 0.38 7762
P17_SP00059 487
P17_ST00066 510 111 dzed'u 340127
P17_SP00060 621 80
P17_ST00067 701 ticamusetsa 70006860280
P17_SP00061 909 605 78
P17_ST00068 987 tsime 74020
P17_SP00062 1083 606
P17_ST00069 89 irefu 54068
P17_SP00063 1195
P17_ST00070 1273 576 91 nzira 11144
P17_SP00064 1364
P17_ST00071 1387 74 dza. 6107
P17_TL00008
P17_ST00072 643 tsauka 540870
P17_SP00065 353 673
P17_ST00073 448 iuai 4803
P17_SP00066 514 672
P17_ST00074 545 651
P17_SP00067 588
P17_ST00075 609 tsika 17070
P17_SP00068 695
P17_ST00076 729 189 dzakanaka 270604080
P17_SP00069 918
P17_ST00077 644 98 zadza 40780
P17_SP00070 1112
P17_ST00078 1133 645 92 tsapo 05010
P17_SP00071 679
P17_ST00079 652
P17_SP00072 1299
P17_ST00080 1330 130 miriwo 0.54 744470
P17_TL00009 710 1221
P17_ST00081 711 ndifure, 73578800
P17_SP00073 384 746
P17_ST00082 407 103 ndine 54080
P17_SP00074 740
P17_ST00083 532 tsine 24180
P17_SP00075 618
P17_ST00084 703 tsindira 06087344
P17_SP00076 843
P17_ST00085 872 719
P17_SP00077 915
P17_ST00086 947 720 105 nzope 54030
P17_SP00078 1052
P17_ST00087 1082
P17_SP00079 1125
P17_ST00088 1155 pfumo 05800
P17_SP00080
P17_ST00089 1366 713 tsano 64053
P17_TL00010 777
P17_ST00090 tsikai 0.69 341701
P17_SP00081 336 807
P17_ST00091 431 104 ndiyo 63760
P17_SP00082 535 813
P17_ST00092 565 778 tsere 04050
P17_SP00083 806
P17_ST00093 681 779 113 yatora 500022
P17_SP00084 794
P17_ST00094 823 uci
P17_SP00085 877
P17_ST00095 973 786 pane 4071
P17_SP00086 1057
P17_ST00096 1087 tsoko 14050
P17_SP00087 1182
P17_ST00097 1212 pa 0.86
P17_SP00088 1254 814
P17_ST00098 1283 gomo 0080
P17_SP00089 1380
P17_ST00099 1410 ir
P17_TL00011 1093
P17_ST00100 847 90 tsuro 06880
P17_SP00090 874
P17_ST00101 180 yakatizira 6070500500
P17_SP00091 533
P17_ST00102 554 ku 0.25 68
P17_SP00092 602
P17_ST00103 623 128 rukoua 780080
P17_SP00093 751 873
P17_ST00104 837 845 tsaue 72080
P17_SP00094
P17_ST00105 951 844 276 inoperekedzera 47040700048033
P17_SP00095 1227 879
P17_ST00106 1248 846 27020
P17_TL00012 639 981
P17_ST00107 982 55 sii 086
P17_SP00096 694 1019
P17_ST00108 799 100 shw
P17_SP00097 899 102
P17_ST00109 1001 992 sw 0.89
P17_TL00013 1061
P17_ST00110 shi 0.47
P17_SP00098 585 1091 87
P17_ST00111 sho
P17_SP00099 732
P17_ST00112 818 she 270
P17_SP00100
P17_ST00113 962 shu 388
P17_SP00101 1026
P17_ST00114 1111 sha
P17_TL00014 452 1128 795
P17_ST00115 shwa 0.44 6880
P17_SP00102 543 1158
P17_ST00116 627 shwo 7760
P17_SP00103 1159
P17_ST00117 shwe 2760
P17_SP00104
P17_ST00118 983 83 shwi 3774
P17_SP00105 1066
P17_ST00119 shwu 0.28 4788
P17_TL00015 511 675
P17_ST00120 1203 swo 380
P17_SP00106 578
P17_ST00121 664 swu 078
P17_SP00107 735
P17_ST00122 821 swe
P17_SP00108 887
P17_ST00123 974 swi 141
P17_SP00109 1033
P17_ST00124 1120 swa
P17_TL00016 1285 1219
P17_ST00125 1286
P17_SP00110 1316
P17_ST00126 321 1294 0.73
P17_SP00111 375 1315
P17_ST00127 460 570
P17_SP00112 519
P17_ST00128 1295
P17_SP00113 595
P17_ST00129
P17_SP00114 744
P17_ST00130 766
P17_SP00115 802
P17_ST00131 888
P17_SP00116
P17_ST00132 mba 052
P17_SP00117 1050
P17_ST00133 1146 860
P17_SP00118 1205
P17_ST00134 1228 06
P17_SP00119 1263
P17_ST00135 1356 51
P17_SP00120 1407
P17_ST00136 1429 ri 62
P17_TL00017 1375 1220
P17_ST00137 1376 870
P17_SP00121 297 1406
P17_ST00138 317 1377
P17_SP00122 394
P17_ST00139 479
P17_SP00123 537
P17_ST00140 558 1385 ya
P17_SP00124 601 1412
P17_ST00141 685 0.34 756
P17_SP00125
P17_ST00142 775 0.52 670
P17_SP00126 833
P17_ST00143 660
P17_SP00127 985
P17_ST00144 1006 56 nje
P17_SP00128 1062
P17_ST00145 0.80 500
P17_SP00129 1217
P17_ST00146 1238 1386 07
P17_SP00130
P17_ST00147 1378 72 sha- 5700
P17_TL00018 1467
P17_ST00148 1475 ue
P17_SP00131 279 1497
P17_ST00149 280
P17_SP00132 360
P17_ST00150 381 1476 u
P17_SP00133 422
P17_ST00151 522
P17_SP00134 580
P17_ST00152 612 1469 ta
P17_SP00135 99
P17_ST00153
P17_SP00136 804
P17_ST00154 780
P17_SP00137
P17_ST00155 911 1483 3 13 : 0.15
P17_SP00138 914 1496 15
P17_ST00156 929
P17_SP00139 984
P17_ST00157 1468
P17_SP00140 1141 1498
P17_ST00158 1172 170
P17_SP00141 1230
P17_ST00159
P17_SP00142 1389
P17_ST00160 1415 na
P17_TL00019 1558
P17_ST00161 1559
P17_SP00143 298 1588
P17_ST00162 320 1568 u 81
P17_SP00144
P17_ST00163
P17_SP00145 504
P17_ST00164 526 0.36 674
P17_SP00146 1589 18
P17_ST00165 ni 1.00
P17_SP00147 631
P17_ST00166 717
P17_SP00148 765
P17_ST00167 783
P17_SP00149
P17_ST00168
P17_SP00150
P17_ST00169 988 0.33
P17_SP00151 1028
P17_ST00170 1046
P17_SP00152 1105
P17_ST00171 1123 mbga 0600
P17_SP00153 1595
P17_ST00172 1307 1569 pe
P17_SP00154 1347 1596
P17_ST00173 1367 1560 4521
P17_TL00020 1651
P17_ST00174 1652 0.22
P17_SP00155 304 1682
P17_ST00175 326 6670
P17_SP00156 417
P17_ST00176 501 11 i 0.99
P17_SP00157 1680
P17_ST00177 7750
P17_SP00158 626 1681
P17_ST00178 712 1659 760
P17_SP00159
P17_ST00179 796
P17_SP00160
P17_ST00180 916 0.31
P17_SP00161 975
P17_ST00181 994 1660 nya 750
P17_SP00162 1060 1687
P17_ST00182 1145
P17_SP00163
P17_ST00183 1661 za 0.53
P17_SP00164 1261
P17_ST00184 7
P17_SP00165 1368
P17_ST00185 480
P17_TL00021 1742 488
P17_ST00186 1745
P17_SP00166 273 1772
P17_ST00187 295 52 dzi 700
P17_SP00167 347
P17_ST00188 1751
P17_SP00168 436
P17_ST00189 521 0.40 368
P17_SP00169 583 1778
P17_ST00190 ui
P17_SP00170 638 1771 24
P17_ST00191 662 1750 850
P17_TL00022 241 1832 1215
P17_ST00192 1833 tarisa 705380
P17_SP00171 338 1863
P17_ST00193 359 200 shaueshaue 6788088080
P17_SP00172 559
P17_ST00194 587 iri 450
P17_SP00173 1861
P17_ST00195 659 1841
P17_SP00174 1868
P17_ST00196 731 1840 82 ruua 5881
P17_SP00175
P17_ST00197 908 306 munondishamisa 07305507600370
P17_SP00176 1214
P17_ST00198 1309 147 shambai 2705504
P17_TL00023 1899 1216
P17_ST00199 1900 119 maoko 60000
P17_SP00177 1930
P17_ST00200 musati 088050
P17_SP00178 1929
P17_ST00201 523 157 mapinda 0052830
P17_SP00179 1935
P17_ST00202 shumba 267060
P17_SP00180
P17_ST00203 949 186 yakabvuta 005017807
P17_SP00181 1135 1936
P17_ST00204 1167 sheshe 360870
P17_SP00182
P17_ST00205 1381 1909 76 rega 5000
P17_TL00024 1965
P17_ST00206 1966 152 kushona 1886010
P17_SP00183 1996
P17_ST00207 414 123 sekuru 605808
P17_SP00184
P17_ST00208 wako 4060
P17_SP00185 654 1995
P17_ST00209 132 mombe 0.95 10000
P17_SP00186
P17_ST00210 894 106 shanu 77008
P17_SP00187 1000
P17_ST00211 1032 dza
P17_SP00188
P17_ST00212 1121 138 shayika 7404230
P17_SP00189 1259 2003
P17_ST00213 1352 ishwa 17537
P17_TL00025 2032
P17_ST00214 2033 204 dzinotapira 76270300422
P17_SP00190 2069
P17_ST00215 529 2040 uswa 8450
P17_SP00191 620 2062
P17_ST00216 wapiswa 2064830
P17_SP00192 793 2068
P17_ST00217 878 107 bande 00060
P17_SP00193
P17_ST00218 1003 202 rinoswinya 5600744523
P17_SP00194
P17_ST00219 1290 numbi 06000
P17_SP00195
P17_ST00220 1430 i-
P17_TL00026 242 2097 1198
P17_ST00221 2101 dzo
P17_SP00196 2129
P17_ST00222 325 2098 215 dzakakosha, 43060506700
P17_SP00197 2133
P17_ST00223 562 142 ndokuti 7604640
P17_SP00198 2128
P17_ST00224 728 185 dzakadura 160006700
P17_SP00199
P17_ST00225 998 167 waiswera 70474060
P17_SP00200 1165
P17_ST00226 1187 aciridza 00042570
P17_SP00201 1327
P17_ST00227 mari 0760 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT marimba
P17_TL00027 2164 1011
P17_ST00228 2165 HypPart2
P17_SP00202 318 2195
P17_ST00229 402 waishoshoma 80377077020
P17_SP00203
P17_ST00230 727 226 uanozopinda 80005050040
P17_SP00204 953 2200
P17_ST00231 2173
P17_SP00205 2193
P17_ST00232 1054 198 rushambga 786806700


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P19_LM00001 231 2172
RightMargin P19_RM00001 1467
BottomMargin P19_BM00001 2213 410
PrintSpace P19_PS00001 1236
TextBlock P19_TB00001
TextLine P19_TL00001 765 47 170 31
String P19_ST00001 65 42 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P19_SP00001 807 70 24
P19_ST00002 831 39 16 0.75 05
P19_SP00002 870 78 22
P19_ST00003 892 43 4 1.00
P19_TL00002 239 116 1222 36
P19_ST00004 119 81 28 tswa 0.51 4870
P19_SP00003 320 147 85
P19_ST00005 405 124 34 23 se 0.67 60
P19_SP00004 439 21
P19_ST00006 460 118 0.44 8274
P19_SP00005 541 146 95
P19_ST00007 636 82 0.55 2870
P19_SP00006 718
P19_ST00008 740 67 nya 0.63 730
P19_SP00007 152 96
P19_ST00009 903 58 20 mu 0.32
P19_SP00008 961 144 33
P19_ST00010 994 117 0.82 2400
P19_SP00009 1076 145
P19_ST00011 1161 123 na 0.45 83
P19_SP00010 1204
P19_ST00012 1225 0.58 3660
P19_SP00011 1308
P19_ST00013 1403 27 po- 0.69 603
P19_TL00003 207 786 30
P19_ST00014 210 0.64 2470
P19_SP00012 321 237 84
P19_ST00015 216 40 ru 66
P19_SP00013 445 236
P19_ST00016 472 209 0.54 5480
P19_SP00014 553
P19_ST00017 638 0.56 3580
P19_SP00015 719
P19_ST00018 738 37 26 tu 0.43 38
P19_SP00016 775 86
P19_ST00019 861 0.65 4350
P19_SP00017 942 17
P19_ST00020 959 29 nda 0.60 470
P19_TL00004 298
P19_ST00021 299 229 ndakaudzwa 7308382270
P19_SP00018 468 329
P19_ST00022 490 308 0.76
P19_SP00019 532
P19_ST00023 554 122 sekuru 0.46 406857
P19_SP00020 676 87
P19_ST00024 763 127 mabiza 565050
P19_SP00021 890 328
P19_ST00025 911 234 arikuyedzwa 0.57 35258007680
P19_SP00022 1145 335 25
P19_ST00026 1170 307 naye 8021
P19_SP00023 1256
P19_ST00027 1341 120 ndino- 0.61 570505
P19_TL00005 238 365 1223
P19_ST00028 366 128 fadzwa 606460
P19_SP00024 396
P19_ST00029 388 91 nemi 0.80 5002
P19_SP00025 479
P19_ST00030 501 375 mose 0.78 5020
P19_SP00026 592
P19_ST00031 678 367 148 tswanda 3760740
P19_SP00027 826
P19_ST00032 847 izere 0.77 42040
P19_SP00028 933
P19_ST00033 956 374 ne 0.70
P19_SP00029 998 395
P19_ST00034 1027 micero 450052
P19_SP00030 1151 93
P19_ST00035 1244 217 mainyimwa 0.53 782704650
P19_TL00006 432 1221
P19_ST00036 433 98 nani 0.66 80600
P19_SP00031 337 462
P19_ST00037 422 441 77 rega 6101
P19_SP00032 499
P19_ST00038 516 226 kuritswanya 0.59 28333772500
P19_SP00033 742 469
P19_ST00039 819 215 32 wakatemwa 853430660
P19_SP00034 1034 465 18
P19_ST00040 1052 muti 0.47 6860
P19_SP00035 1139
P19_ST00041 1157 143 naniko 7317670
P19_SP00036 1300
P19_ST00042 1386 440 74 mu- 480
P19_TL00007 498 1220
P19_ST00043 507 126 sasuwe 0.68 302570
P19_SP00037 528
P19_ST00044 387 189 kukudzwa 18280660
P19_SP00038 576
P19_ST00045 597 nauo 0.48 8380
P19_SP00039 682
P19_ST00046 769 gomba 70071
P19_SP00040 888 535
P19_ST00047 909 166 razadzwa 52700880
P19_SP00041 1075
P19_ST00048 1104 44 80
P19_SP00042 1148
P19_ST00049 1175 167 matombo 5450550
P19_SP00043 1342
P19_ST00050 1427 506 a- 00
P19_TL00008 240 565 1219
P19_ST00051 575 0.72 50
P19_SP00044 282 595
P19_ST00052 304 566 133 mombe 0.91 40000
P19_SP00045 437
P19_ST00053 458 227 pfumbamwe 088080770
P19_SP00046 685 602
P19_ST00054 708 568 cete 0000
P19_SP00047 778 596
P19_ST00055 863 pacashamwa 0.73 4000670070
P19_SP00048 1089
P19_ST00056 1116 pa
P19_SP00049 1158
P19_ST00057 1180 musha 08170
P19_SP00050 1299
P19_ST00058 1394 574 wa- 801
P19_TL00009 632 1083
P19_ST00059 225 kakuuadzwa 8018805670
P19_SP00051 662
P19_ST00060 485 633 neyiko 8064700
P19_SP00052 629 669
P19_ST00061 715 202 takatumwa 107008470
P19_SP00053 917 663
P19_ST00062 938 641
P19_SP00054 981
P19_ST00063 1002 183 uakarabge 806044000
P19_SP00055 1185 668
P19_ST00064 1210 640 113 uenyu 0.52 80806
P19_TL00010 683
P19_ST00065 mbw 0.87 003
P19_SP00056 103
P19_ST00066 910 770 108 ndw 054
P19_TL00011 399 849 898
P19_ST00067 850 110 mbwa 7780
P19_SP00057 509 880
P19_ST00068 604 mbwe 5270
P19_SP00058 714 879
P19_ST00069 799 111 mbwo 3681
P19_SP00059
P19_ST00070 995 115 mbwu 0.28 4788
P19_SP00060 1110
P19_ST00071 1194 mbwi 6075
P19_TL00012 835
P19_ST00072 918 92 ndwi 0.41 5476
P19_SP00061 525 947
P19_ST00073 611 104 ndwu 0.29 7488
P19_SP00062 946
P19_ST00074 800 99 ndwa
P19_SP00063 899
P19_ST00075 984 ndwe 7370
P19_SP00064
P19_ST00076 1168 100 ndwo 8480
P19_TL00013 241 1009
P19_ST00077 1013 ta 0.71
P19_SP00065 274 1042
P19_ST00078 295 1012 6380
P19_SP00066 394 1041
P19_ST00079 1019 e
P19_SP00067 497 1040
P19_ST00080 518 1011 0.49
P19_SP00068 618
P19_ST00081 703 o
P19_SP00069 722
P19_ST00082 744 7770
P19_SP00070 843
P19_ST00083 928 u 0.14 8
P19_SP00071 951 1039
P19_ST00084 978 6370
P19_SP00072 1077
P19_ST00085 1164 Ba
P19_SP00073 1202
P19_ST00086 8780
P19_SP00074 1322
P19_ST00087 1406 54 fu- 570
P19_TL00014 1102
P19_ST00088 4571
P19_SP00075 339 1133
P19_ST00089 424 ka 75
P19_SP00076 467 1132
P19_ST00090 488 1103 5450
P19_SP00077 587
P19_ST00091 671 49 ku 0.16 88
P19_SP00078 720
P19_ST00092 741 0.50 5571
P19_SP00079 840
P19_ST00093 925 35 pi 0.92 01
P19_SP00080 960 1138
P19_ST00094 987 6672
P19_SP00081 1086
P19_ST00095 1171 1111 p
P19_SP00082 1213
P19_ST00096 1233 6360
P19_SP00083 1331
P19_ST00097 1416 ri SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT rindwa
P19_TL00015 1218
P19_ST00098 1196 7680 HypPart2
P19_SP00084
P19_ST00099 423 ro 0.86
P19_SP00085 1224
P19_ST00100 482 1195 4680
P19_SP00086 581
P19_ST00101 666 so
P19_SP00087 702
P19_ST00102 724 6650
P19_SP00088 823
P19_ST00103 916 te 0.93
P19_SP00089 949
P19_ST00104 970 4570
P19_SP00090 1069
P19_ST00105 1154 u
P19_SP00091
P19_ST00106 2750
P19_SP00092 1323 94
P19_ST00107 1417 ti- 612
P19_TL00016 1286
P19_ST00108 1287 2083
P19_SP00093 350 1317 107
P19_ST00109 457 1294
P19_SP00094 1316
P19_ST00110 527
P19_SP00095 637 125
P19_ST00111 762 1288
P19_SP00096
P19_ST00112 822 109 0080
P19_SP00097 931
P19_ST00113 1026 ui 0.36
P19_SP00098 1058 1315
P19_ST00114 1082 5080
P19_SP00099 1192
P19_ST00115 1302 si 73
P19_SP00100 1328
P19_ST00116 1351 0760
P19_TL00017 1378
P19_ST00117 1381 0.97
P19_SP00101 273 1408
P19_ST00118 294 1379 4150
P19_SP00102 404
P19_ST00119 513 ko 0.81
P19_SP00103 557
P19_ST00120 590 7660
P19_SP00104 701
P19_ST00121 62 pfu
P19_SP00105 1415
P19_ST00122
P19_SP00106 1021
P19_ST00123 1131 11 i
P19_SP00107 1142
P19_ST00124
P19_SP00108 1279
P19_ST00125 1399 61 pfi- 3000
P19_TL00018 1469
P19_ST00126 0670
P19_TL00019 1560
P19_ST00127 1561 wakatandwa 8060606440
P19_SP00109 1590
P19_ST00128 487 1569
P19_SP00110 529
P19_ST00129 551 130 uakiu-u 8000878
P19_SP00111 681
P19_ST00130 767 kwaiendwa 050105574
P19_SP00112 974
P19_ST00131 1003 129 kupiko 372500
P19_SP00113 1597
P19_ST00132 1217 uaaemi 808000
P19_SP00114 1340 1591
P19_ST00133 1362 uaka- 0.83 80000
P19_TL00020 1625
P19_ST00134 1627 kundwa 787084
P19_SP00115 384 1656
P19_ST00135 1635 nesu 5087
P19_SP00116 1657
P19_ST00136 580 1626 munopindwa 3780567760
P19_SP00117 820 1663
P19_ST00137 842
P19_SP00118 885
P19_ST00138 906 ua'she 804870
P19_SP00119 1016
P19_ST00139 1038 1634 uoga 8050
P19_SP00120 1121 1662
P19_ST00140 1214 kuno 4733
P19_SP00121 1306
P19_ST00141 220540
P19_TL00021 1694
P19_ST00142 papi 00540
P19_SP00122 336 1731
P19_ST00143 1703
P19_SP00123 463 1730
P19_ST00144 1695 nandare 0073050
P19_SP00124 630 1724
P19_ST00145 652 panotambwa 5350200150
P19_SP00125 881
P19_ST00146 966 pano 0.79 1070
P19_SP00126
P19_ST00147 1074 221 pakatimbwa 1060547070
P19_SP00127 1295
P19_ST00148 1314 1704 0.84
P19_SP00128 1356
P19_ST00149 uana 8000
P19_TL00022 1760
P19_ST00150 1762 tsiru 0.42 35478
P19_SP00129 322 1791
P19_ST00151 344 1761 228 rakatumbwa 7762281050
P19_SP00130 572
P19_ST00152 594 30730
P19_SP00131 692
P19_ST00153 kwai 7804
P19_SP00132 865 1790
P19_ST00154 883 imbwa 0.74 07140
P19_SP00133 1006
P19_ST00155 1028 kwaua 47080
P19_SP00134 1143
P19_ST00156 1163 1770 114 mauro 00870
P19_SP00135 1277
P19_ST00157 1363 97 paka- 0.96 10000
P19_TL00023 1827
P19_ST00158 1828 140 uandwa 806350
P19_SP00136 379 1857
P19_ST00159 400 pauiri 008055
P19_SP00137 1864
P19_ST00160 nziyo 0.62 55440
P19_SP00138 693
P19_ST00161 716 222 dzinoimbwa 3435006050
P19_SP00139
P19_ST00162 958 ipapo 45010
P19_SP00140 1056
P19_ST00163 1152 onai 0.88 0003
P19_SP00141
P19_ST00164 1248 213 pakarindwa 5020400350
P19_TL00024 1895 824
P19_ST00165 1904
P19_SP00142 1924
P19_ST00166 303 141 shumba 678070
P19_SP00143 444 1925
P19_ST00167 1903 nezuro 005860
P19_SP00144 588
P19_ST00168 674 uakaenda 80700240
P19_SP00145 844
P19_ST00169 867 196 paikandwa 105506060
P19_TL00025 727 2040 252
P19_ST00170 2041 nw 13
P19_SP00146 804 2069
P19_ST00171 907 72 zw
P19_TL00026 2110
P19_ST00172 2118 76 nwa 372
P19_SP00147 2139
P19_ST00173 651 nwe 360
P19_SP00148 726
P19_ST00174 812 2119 nwo 650
P19_SP00149
P19_ST00175 nwu 546
P19_SP00150 1054
P19_ST00176 1140 68 nwi 631
P19_TL00027 2178 690
P19_ST00177 2186 71 zwe
P19_SP00151 2207
P19_ST00178 667 zwi 0.35
P19_SP00152 729
P19_ST00179 815 69 zwa 370
P19_SP00153 884
P19_ST00180 969 2187 zwu 358
P19_SP00154 1043
P19_ST00181 1128 zwo


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00054.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P54 PHYSICAL_IMG_NR 54 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P54_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P54_LM00001 16 2444
RightMargin P54_RM00001 1682
BottomMargin P54_BM00001 2486 137
PrintSpace P54_PS00001 1666
TextBlock P54_TB00001 22 1660 998
TextLine P54_TL00001 50 229 1390
String P54_ST00001 243 6 18 CONTENT ( WC 0.20 CC 8
SP P54_SP00001 56 261 162
P54_ST00002 218 99 37 kapa 0.38 73855
P54_SP00002 317 266 14
P54_ST00003 331 236 41 31 a 0.56 80
P54_SP00003 372 267 12
P54_ST00004 384 150 wakaita, 0.45 88763360
P54_SP00004 534 15
P54_ST00005 549 239 45 21 no 0.64 70
P54_SP00005 594 260
P54_ST00006 609 230 Ku^ipamdza, 0.53 8810036730700
P54_SP00006 852 271
P54_ST00007 874 231 178 unofanira 0.48 882805860
P54_SP00007 1052 262
P54_ST00008 1070 232 220 38 ku^isimbsa 0.34 881045818466
P54_SP00008 1290 270 19
P54_ST00009 1309 234 131 30 kusalta 0.60 8810810
P54_TL00002 47 269 1393 53
P54_ST00010 281 '-¦ 0.19 7610
P54_SP00009 68 295 49
P54_ST00011 117 5 0.14 88
P54_SP00010 319
P54_ST00012 280 139 akaipa 0.50 8878200
P54_SP00011 357 318
P54_ST00013 371 128 ;;akare, 0.39 88780653
P54_SP00012 499
P54_ST00014 513 289 0.51 81
P54_SP00013 558 311
P54_ST00015 573 159 kuomesa 0.62 7805050
P54_SP00014 732
P54_ST00016 746 149 36 misodzi, 0.47 36807762
P54_SP00015 895
P54_ST00017 911 282 74 kuti 4862
P54_SP00016 985 312
P54_ST00018 1000 291 none 0.37 8880
P54_SP00017 1088
P54_ST00019 1103 283 112 kutiza 0.57 087640
P54_SP00018 1215 313 25
P54_ST00020 1240 284 ^iito 0.52 104152
P54_SP00019 1321 321 23
P54_ST00021 1344 285 96 ;;aka- 0.35 785665
P54_TL00003 87 248
P54_ST00022 89 35 C'-^ 87710
P54_SP00020 176 354
P54_ST00023 217 327 118 cfarp". 8888802
P54_TL00004 388
P54_ST00024 402 33 ¦MO 0.10 10888
P54_SP00021 136 435 29
P54_ST00025 165 395 32 6' 0.22
P54_SP00022 197 433 104
P54_ST00026 301 34 ^- 107
P54_SP00023 334 422 44
P54_ST00027 378 390 142 Icitaura 0.73 00400880
P54_SP00024 520 421
P54_ST00028 391 171 ^akadaro, 1082554700
P54_SP00025 705 429
P54_ST00029 721 393 91 tsuro 05880
P54_SP00026 812
P54_ST00030 826 392 191 isiqgaziue, 0.41 77487166805
P54_SP00027 1017
P54_ST00031 1033 203 39 yakased'era 85807004033
P54_SP00028 1236
P54_ST00032 1251 394 ku 0.24
P54_SP00029 1298 424 24
P54_ST00033 1322 403 27 garwe. 0.67 002844
P54_TL00005 441 1127
P54_ST00034 448 61 40 l,r 0.26 768
P54_SP00030 488
P54_ST00035 120 443 (CtU^ 0.15 688810
P54_SP00031 209 11
P54_ST00036 168 Pakarepo 61824068
P54_SP00032 478
P54_ST00037 404 202 yakaBatwa, 4870608804
P54_SP00033 606
P54_ST00038 622 451
P54_SP00034 666 472
P54_ST00039 681 442 kutseqgwa 787708080
P54_SP00035 878 479 13
P54_ST00040 891 452 na 0.71
P54_SP00036 935 473
P54_ST00041 948 28 mazeyo 0.54 786031
P54_SP00037 1085 480
P54_ST00042 1099 453 66 aro. 0.63 8600
P54_TL00006 491 1360 51
P54_ST00043 J 0.13
P54_SP00038 95 529
P54_ST00044 304 6.
P54_SP00039 335 531
P54_ST00045 379 500 116 Garwe 74680
P54_SP00040 495
P54_ST00046 502 ndo 0.58 750
P54_SP00041 588
P54_ST00047 610 501 kucema 780000
P54_SP00042 752
P54_ST00048 780 kupfuura 78338855
P54_SP00043 951 538
P54_ST00049 980 503 163 kwakare, 0.61 88040306
P54_SP00044 1143 539
P54_ST00050 1172 504 98 riciti, 0.88 0000241
P54_SP00045 1270 540
P54_ST00051 1294 146 43 "Ejoka! 0.59 0480708
P54_TL00007 219 552 993
P54_ST00052 161 ndatadza 86667472
P54_SP00046 380 582
P54_ST00053 130 pakare, 6777723
P54_SP00047 524 589
P54_ST00054 537 asi 580
P54_SP00048 586 583
P54_ST00055 602 561 122 nyama 80250
P54_SP00049 724
P54_ST00056 738 ya 1.00 00
P54_SP00050 781
P54_ST00057 795 553 100 iyowo 0.70 20380
P54_SP00051 590
P54_ST00058 910 554 motapira 70851322
P54_SP00052 1072
P54_ST00059 127 kwa^o. 4701000
P54_TL00008 462 740 48
P54_ST00060 741 65 i6. 0.72
P54_SP00053 527 779 57
P54_ST00061 584 Imbga 0.65 71080
P54_SP00054 788
P54_ST00062 765 ne 0.81
P54_SP00055 822
P54_ST00063 843 Citfambakursi. 0.69 60660004101880
P54_TL00009 76 833 1366
P54_ST00064 ^*' 1050
P54_SP00056 860
P54_ST00065 198 f
P54_SP00057 214 59
P54_ST00066 273 848 7 ' 0.27
P54_SP00058 869
P54_ST00067 307 844 L
P54_SP00059 875
P54_ST00068 Rimqe 52280
P54_SP00060 881
P54_ST00069 515 853 92 zuua, 58806
P54_SP00061 607 880
P54_ST00070 629 845 110 imbga 27720
P54_SP00062 739
P54_ST00071 761 157 icifamba 40075440
P54_SP00063 918 20
P54_ST00072 938 854 mu 08
P54_SP00064 997
P54_ST00073 1019 gomo, 0.76 20602
P54_SP00065 1126
P54_ST00074 1148 846 yakasaqgana 40608083060
P54_SP00066 1377 883
P54_ST00075 1398 855
P54_TL00010 222 889 1219
P54_ST00076 893 247 cid'ambakura. 0516006028440
P54_SP00067 469 926
P54_ST00077 129 Yakati, 5010161
P54_SP00068 642 931
P54_ST00078 669 "Iwe, 00706
P54_SP00069
P54_ST00079 798 897 216 unoregereyi 86660607046
P54_SP00070 1014 933
P54_ST00080 1044 124 kugara 282255
P54_SP00071 1168 932 26
P54_ST00081 1194 906
P54_SP00072 1255
P54_ST00082 1283 896 158 musha" 3877002
P54_TL00011 941 1372
P54_ST00083 962 j,^ 8410
P54_SP00073 995
P54_ST00084 144 960 * 710
P54_SP00074 975 58
P54_ST00085 944 249 Cid'ambakura 0.66 804512505700
P54_SP00075 978
P54_ST00086 490 947 115 cakati, 0.78 0060062
P54_SP00076 605 982
P54_ST00087 192 "Ndinotya 076370760
P54_SP00077 821 983
P54_ST00088 849 196 kuurayiwa 0.49 388706470
P54_SP00078 1045 984
P54_ST00089 1065 956
P54_SP00079 1109 977
P54_ST00090 1137 uanhu", 0.40 8088807
P54_SP00080 1281
P54_ST00091 1325 64705
P54_TL00012 221 992 1008
P54_ST00092 123 yakati, 7030136
P54_SP00081 344 1035
P54_ST00093 367 "Uya, 0.80 05004
P54_SP00082 471 1034
P54_ST00094 487 tiende 610810
P54_SP00083 599 1027
P54_ST00095 613 0.16
P54_SP00084 661
P54_ST00096 676 musha 0.31 58784
P54_SP00085 794
P54_ST00097 809 145 kwaqgu 661807
P54_SP00086 954
P54_ST00098 968 147 tinogara 0.75 50706000
P54_SP00087 1115
P54_ST00099 1128 101 tose". 108006
P54_TB00002
P54_TL00013 914
P54_ST00100 flc'.^* 88807106
P54_TB00003 46
P54_TL00014 1036
P54_ST00101 '.. 0.46 8507
P54_TB00004 78
P54_TL00015 1048
P54_ST00102 .&^^^,A^ 761010107810
P54_TB00005 1416
P54_TL00016 308 1055 1132
P54_ST00103 1056 2.
P54_SP00088 337
P54_ST00104 381 84 ino 8370
P54_SP00089 465 1094
P54_ST00105 1057 188 dzakaenda 053340406
P54_SP00090 668 1087 10
P54_ST00106 678 0.28
P54_SP00091 726 1086
P54_ST00107 737 musha. 286600
P54_SP00092 864
P54_ST00108 909 04760
P54_SP00093 1025 1093
P54_ST00109 1038 250 yakagikoenda 604080000852
P54_SP00094 1288 9
P54_ST00110 1297 1066 pa
P54_SP00095 1340
P54_ST00111 1350 90 d'ara, 672660
P54_TL00017 1098 1382
P54_ST00112 '" 0.23 77
P54_SP00096 1119
P54_ST00113 1105 1 0.25
P54_SP00097 1136 72
P54_ST00114 113 uanhu 80788
P54_SP00098 1139
P54_ST00115 350 1108 138 uacidya 8001330
P54_SP00099 1145
P54_ST00116 sadza. 407620
P54_SP00100 1138
P54_ST00117 650 1104 223 Yakased'era; 0.74 506070270002
P54_SP00101 873 1142
P54_ST00118 0.29 83788
P54_SP00102 1002
P54_ST00119 1016 632
P54_SP00103 1084
P54_ST00120 140 kuiro'oa 38250080
P54_SP00104 1239
P54_ST00121 1252 1117
P54_SP00105 1295
P54_ST00122 1313 shamu. 171387
P54_TL00018 1153 1397
P54_ST00123 1163 lL 0.21 887
P54_SP00106 1199
P54_ST00124 1156 251 815707702850
P54_SP00107 470 1190
P54_ST00125 484 1167 caona 05082
P54_SP00108 1188
P54_ST00126 1158 i^ojo 310080
P54_SP00109 700 1195
P54_ST00127 723 173 cakatizira 0.83 0000514311
P54_SP00110
P54_ST00128 916 muBako 688030
P54_SP00111 1061
P54_ST00129 1090 ciciti, 0004876
P54_SP00112
P54_ST00130 1211 "Ha! 0804
P54_SP00113 1189
P54_ST00131 1159 ha! 800
P54_SP00114 1369
P54_ST00132 1385 55 802
P54_TL00019 1210 638
P54_ST00133 ha!", 0.87 50000
P54_SP00115 1246 17
P54_ST00134 328 177 cicirouera 0045308011
P54_SP00116 505
P54_ST00135 519 1217 134 musoro 776050
P54_SP00117 653
P54_ST00136 62
P54_SP00118 1244
P54_ST00137 1216 ruware. 5880707
P54_TB00006 1214
P54_TL00020 63 1223 75
P54_ST00138 -U
P54_TB00007 94
P54_TL00021 93
P54_ST00139 Ui^A, 881087
P54_TB00008
P54_TL00022 1431
P54_ST00140 1433 kcL^a- 8881084
P54_SP00119 204 1476
P54_ST00141 240 \
P54_TB00009 272 810
P54_TL00023 1395 762
P54_ST00142 1428 ,
P54_SP00120 1441
P54_ST00143 355 1422
P54_SP00121 365
P54_ST00144 397 1417 cv
P54_SP00122 415 1438 180
P54_ST00145 595 1406 17. 070
P54_SP00123 656 1434
P54_ST00146 715 6ere 0.79 8000
P54_SP00124 825
P54_ST00147 1405
P54_SP00125 903
P54_ST00148 924 Haca. 40803
P54_TB00010 1492 1432
P54_TL00024 310 1496 1133
P54_ST00149 1499
P54_SP00126 339 1531
P54_ST00150 Bere 8020
P54_SP00127
P54_ST00151 481 1509
P54_SP00128 1530
P54_ST00152 535 1500 haua 0.44 6780
P54_SP00129 619
P54_ST00153 630 338 ^aishamwaridzana. 0.68 100367267000350000
P54_SP00130 1537
P54_ST00154 1013 1498 121 50680
P54_SP00131 1134 1536
P54_ST00155 1149 1507 83 zuua 5880
P54_SP00132 1232 1529
P54_ST00156 1245 85 8080
P54_SP00133 1330
P54_ST00157 yaka- 50700
P54_TL00025 97 1540 1346
P54_ST00158 ^ 0.00
P54_SP00134 1572
P54_ST00159 133 1561 tf
P54_SP00135 1578 79
P54_ST00160 225 1552 ti, 320
P54_SP00136 1587
P54_ST00161 1546 206 "Ndinoziua 0630303080
P54_SP00137 1582
P54_ST00162 d'aqga 770854
P54_SP00138 617
P54_ST00163 1559 re 0.77
P54_SP00139 665 1580
P54_ST00164 680 1550 hwai, 78071
P54_SP00140 777 1585
P54_ST00165 796 1557 qga 842
P54_SP00141 859 1586
P54_ST00166 872 1549 tinotora 05803411
P54_SP00142
P54_ST00167 1028 152 nyama". 0.84 8200000
P54_SP00143 1180
P54_ST00168 1225 1545 8060
P54_SP00144
P54_ST00169 1327 rakati, 0050206
P54_TL00026 73 1592
P54_ST00170 \wa. 0.18 87887
P54_SP00145 164 1616
P54_ST00171 1597 "Enda 0.42 77608
P54_SP00146 340 1632
P54_ST00172 1602 iwe, 0800
P54_SP00147 427 1637
P54_ST00173 1610 uuye 7650
P54_SP00148 533 1638
P54_ST00174 547
P54_SP00149 1631
P54_ST00175 1609 20350
P54_SP00150
P54_ST00176 1600 174 tigozodya 118040554
P54_SP00151 913
P54_ST00177 934 1599 pano". 604000
P54_SP00152
P54_ST00178 187 Yakaenda, 526007300
P54_SP00153 1636
P54_ST00179 ikagika- 40084171
P54_TL00027 1647 1410
P54_ST00180 i^
P54_SP00154 67 1690
P54_ST00181 1658 (U,ii<.f- 0.32 886086787
P54_SP00155 1687
P54_ST00182 224 1650 d'arikira 660600333
P54_SP00156 374 1683
P54_ST00183 387 1652 rptsito, 68455407
P54_SP00157 1694
P54_ST00184 1661
P54_SP00158 574 1681
P54_ST00185 kuBata 678030
P54_SP00159 711
P54_ST00186 725 1651 170 hwayana, 76060614
P54_SP00160 1688
P54_ST00187 919 720
P54_SP00161 986 1680
P54_ST00188 1001
P54_SP00162
P54_ST00189 1064 cimbidzo 15773770
P54_SP00163 1227
P54_ST00190 1241 bva, 7703
P54_SP00164 1314 1686
P54_ST00191 mufu-_ 753846
P54_TL00028 1701 1020
P54_ST00192 1703 446 i^^^^i^^dzia^ti^fika; 81010101081010860010861080736
P54_SP00165 1752
P54_ST00193 516 1702 183 ndokudya 02048750
P54_SP00166 699 1738
P54_ST00194 713 hwayana 0.43 5873465
P54_SP00167
P54_ST00195 888 ^iri 10600
P54_SP00168 950
P54_ST00196 967 jiuiri. 8380007
P54_TL00029 1754 1401
P54_ST00197 1768 69 y^lj 81068
P54_SP00169 1807
P54_ST00198 135 1776 r
P54_SP00170 151 1795
P54_ST00199 309 1761 2,
P54_SP00171 1793
P54_ST00200 383 1762 52 No
P54_SP00172 1792
P54_ST00201 450 1769 umqe 8680
P54_SP00173 1799
P54_ST00202 568 usiku 85088
P54_SP00174 1791
P54_ST00203 695 1760
P54_SP00175 769 1790
P54_ST00204 791 4413346
P54_SP00176 1796
P54_ST00205 929 "Haua, 070800
P54_SP00177 1053
P54_ST00206 1076 wakauya 7010700
P54_SP00178 1237
P54_ST00207 1258 60
P54_SP00179 1300
P54_ST00208 70080
P54_TL00030 64 1809 1380
P54_ST00209 1815 Uv^tc 0.11 881088
P54_SP00180 153 1854
P54_ST00210 1814 126 shoma. 840730
P54_SP00181 348 1844
P54_ST00211 1813 103 Nhasi 77060
P54_SP00182 496 1843
P54_ST00212 525 1812 189 ndineenda 500800587
P54_SP00183 714 1845
P54_ST00213 743 1820 newe. 60606
P54_SP00184 847 1841
P54_ST00214 1810 Handei". 72450570
P54_SP00185 1054 1840
P54_ST00215 ^akagika, 1003085300
P54_SP00186 1272 1850
P54_ST00216 1811
P54_SP00187
P54_ST00217 7030
P54_TL00031 1858 1220
P54_ST00218 1864 169 r^koniwa 0.36 510608685
P54_SP00188 1902
P54_ST00219 407 1859 kud'arikira 58744007178
P54_SP00189 604 1896
P54_ST00220 1862 rutsito, 48550405
P54_SP00190 1897
P54_ST00221 1861 252 rakapoteredza 0.55 6660760660560
P54_SP00191 1898
P54_ST00222 d'aqga, 6608805
P54_SP00192 1901
P54_ST00223 1170 166 rikawana 00508170
P54_SP00193 1336 1893
P54_ST00224 1869 mqe- 3801
P54_TL00032 1906
P54_ST00225 71 "'^''^ 47107710
P54_SP00194 155 1934
P54_ST00226 1924 na, 300
P54_SP00195 276 1950
P54_ST00227 1914 rikapinda 652000812
P54_SP00196 467
P54_ST00228 482 1922
P54_SP00197 523
P54_ST00229 105 navo. 80800
P54_TL00033 1959 1386
P54_ST00230 ^"~^ 107610
P54_SP00198 1986 172
P54_ST00231 1972 3.
P54_SP00199 2004
P54_ST00232 Itoto 38770
P54_SP00200 475 2002
P54_ST00233 497 rine 6070
P54_SP00201 569
P54_ST00234 1971 nafu. 81186
P54_SP00202 686
P54_ST00235 193 Rakauraya 800087730
P54_SP00203 925 2007
P54_ST00236 946 1970 zhinji, 7765625
P54_SP00204 1062 2006
P54_ST00237 dzimqe 386280
P54_SP00205 1218
P54_ST00238 dzose
P54_SP00206 1337 2001
P54_ST00239 dzici 16306
P54_TL00034 2010 1384
P54_ST00240 2038 4 .
P54_SP00207 2042
P54_ST00241 263 (^ft'v.cz P54_SP00208 2064
P54_ST00242 351 2023 rirarira. 777866660
P54_SP00209 2051
P54_ST00243 2022 lyEufudzi 888665264
P54_SP00210 688 2059
P54_ST00244 702 2021 wakatizira 5840767155
P54_SP00211
P54_ST00245 900 2017 kud'aqga. 476608800
P54_SP00212 1069 2058
P54_ST00246 2020 Haua 3084
P54_SP00213 1201 2050
P54_ST00247 1212 111 yalcatj 5748858
P54_SP00214 1323 2067
P54_ST00248 pfoco, 615073
P54_TL00035 2061 1387
P54_ST00249 2075 j" 86
P54_SP00215 2113
P54_ST00250 102 '^'"'^^asi 7100761010183
P54_SP00216 2105
P54_ST00251 288 2073 8054
P54_SP00217 362
P54_ST00252 377 rabvuta 5557776
P54_SP00218 514
P54_ST00253 528 imqe 2082
P54_SP00219 621 2109
P54_ST00254 636 2072 48824
P54_SP00220 733 2107
P54_ST00255 749 2071 201 rakatizirisa 775573865175
P54_SP00221 2106
P54_ST00256 965 2080 nayo 0520
P54_SP00222 2108
P54_ST00257
P54_SP00223 1111 2100
P54_ST00258 2078 mqena 28167
P54_SP00224 1250
P54_ST00259 1261 uya, 7673
P54_SP00225
P54_ST00260 1352 raka- 0.33 77584
P54_TL00036 2121
P54_ST00261 2130 119 rvi,.\. 8888857866
P54_SP00226 2153
P54_ST00262 228 2124 Bandidzirwa 86444587073
P54_SP00227 2155
P54_ST00263 2132 mo,
P54_SP00228 544 2158
P54_ST00264 2122 nolenti 05610862
P54_SP00229 692 2162
P54_ST00265 194 rakagutisa, 0.30 77648775687
P54_SP00230 920 2157
P54_ST00266 953 ril^rouwa-rouvm, 60710378740308883
P54_SP00231 1271
P54_ST00267 1304 rikaciti, 204007412
P54_TL00037 2167
P54_ST00268 ^ak^*- 108841077
P54_SP00232 2200
P54_ST00269 2171 "Nhaa 578183
P54_SP00233 2206
P54_ST00270 2173 ndafa 60034
P54_SP00234 2204
P54_ST00271 2172 kwa;o". 7728010
P54_TL00038 2230
P54_ST00272 2233 4.
P54_SP00235 2264
P54_ST00273 2232 Rakazodzoker^ 70206007030510
P54_SP00236 655 2274
P54_ST00274 671 07
P54_SP00237 717 2261
P54_ST00275 735 82 Bako 8086
P54_SP00238 817 2265
P54_ST00276 832 2240
P54_SP00239 876 2260
P54_ST00277 2231 kuona 67000
P54_SP00240
P54_ST00278 7080
P54_SP00241 1101
P54_ST00279 1112 haisipo. 86000700
P54_SP00242 1249 2267
P54_ST00280 Kubvira 88810877
P54_TL00039 226 2280 927
P54_ST00281 2285 65478
P54_SP00243 326 2316
P54_ST00282 2292 uwo
P54_SP00244 416 2314
P54_ST00283 431 2283
P54_SP00245 2313
P54_ST00284 2282 haina 61180
P54_SP00246 628
P54_ST00285 kuvimi^pamqe 0780471087480
P54_SP00247 2318
P54_ST00286 cete
P54_SP00248 994 2315
P54_ST00287 1009 2290
P54_SP00249 2310
P54_ST00288 Bere. 80402
P54_TB00011 258 2434
P54_TL00040 274 2437 200
P54_ST00289 2438 C P54_SP00250 413 2473
P54_ST00290 Li
P54_TB00012 2404
P54_TL00041 486 2407
P54_ST00291 2451
P54_SP00251 494 2470
P54_ST00292 521 2461
P54_SP00252 526 2466
P54_ST00293 563 2427 2U.cS. 887887
P54_SP00253 2465
P54_ST00294 801 2423 141 P54_SP00254 942 2481
P54_ST00295 2441 ¦
P54_SP00255 971 2445
P54_ST00296 s^^jf^ 810103810


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00049.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P49 PHYSICAL_IMG_NR 49 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P49_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P49_LM00001 232 1450
RightMargin P49_RM00001 1466
BottomMargin P49_BM00001 1491 1132
PrintSpace P49_PS00001 1234
TextBlock P49_TB00001 979 281
TextLine P49_TL00001 985 47 269 43
String P49_ST00001 61 110 23 CONTENT ln£*..fl WC 0.29 CC 88870777
SP P49_SP00001 1095 84 55
P49_ST00002 1150 104 ^It^^ 0.09 10681010
P49_TB00002 138 1353
P49_TL00002 766 144 171 32
P49_ST00003 163 5 1.00
P49_SP00002 809 168 21
P49_ST00004 830 46 0.51 81
P49_SP00003 871 176
P49_ST00005 892 45 4
P49_TL00003 322 208 1137 42
P49_ST00006 212 29 33 3. 0.71 50
P49_SP00004 351 245 48
P49_ST00007 399 213 60 31 Asi 0.54 760
P49_SP00005 459 244 15
P49_ST00008 474 91 Yave 0.72 5050
P49_SP00006 565 14
P49_ST00009 579 214 121 30 wakati 0.60 807062
P49_SP00007 700 16
P49_ST00010 716 143 36 kunaye, 0.63 4830406
P49_SP00008 859 250
P49_ST00011 882 89 35 "Iwe 0.83 0060
P49_SP00009 971 243
P49_ST00012 986 222 52 wo
P49_SP00010 1038
P49_ST00013 1053 123 27 urema, 0.61 870610
P49_SP00011 1176 249
P49_ST00014 1203 103 Benzi. 0.70 805400
P49_SP00012 1306
P49_ST00015 1351 108 Usiku 0.20 78788
P49_TL00004 264 1214 38
P49_ST00016 274 78 26 uno, 0.79 8000
P49_SP00013 300
P49_ST00017 338 265 207 37 uanotgagira 0.64 80502801733
P49_SP00014 545 302
P49_ST00018 560 137 kwauri, 0.50 2818770
P49_SP00015 697 299
P49_ST00019 712 272 100 mqea 0800
P49_SP00016 812 301 13
P49_ST00020 825 105 wako. 0.77 70030
P49_SP00017 930 294 44
P49_ST00021 974 64 Ko! 0.74
P49_SP00018 17
P49_ST00022 1055 39 ^a
P49_SP00019 1094
P49_ST00023 1108 wakauqganidza 8070680055360
P49_SP00020 1389
P49_ST00024 1410 z\- 0.34
P49_TL00005 238 315 1222 88
P49_ST00025 324 22 caua 0.58 0088
P49_SP00021 316 346
P49_ST00026 330 126 ^a'ni" 0.66 10056100
P49_SP00022 456 353 -90
P49_ST00027 366 363 187 Wakad'aro 0.68 716017030
P49_SP00023 553 396
P49_ST00028 570 375 68 28 uyo 0.57 840
P49_SP00024 638 403
P49_ST00029 655 anojiuqganidzira 0.65 0708068005054044
P49_SP00025
P49_ST00030 pfuma, 148702
P49_SP00026 1111 402
P49_ST00031 1126 230 asiqgapfume 0.62 05086052840
P49_SP00027 1356
P49_ST00032 1371 367 kuna 0.47 2665
P49_TL00006 408 762 183
P49_ST00033 101 Yave. 0.67 50703
P49_SP00028 339 439
P49_ST00034 690 58 II. 0.98 000
P49_SP00029 748 588 59
P49_ST00035 807 549 193 Rumbo. 0.89 600000
P49_TL00007 420 650 815
P49_ST00036 651 148 40 (Round: 0.52 1688080
P49_SP00030 568 691 24
P49_ST00037 592 656 runoimbwa 480000070
P49_SP00031 800 685
P49_ST00038 664 34 se
P49_SP00032 849 686
P49_ST00039 865 117 'Three 507703
P49_SP00033 982
P49_ST00040 997 Blind 50086
P49_SP00034 1098
P49_ST00041 1113 122 Mice'.) 0.80 2200044
P49_TL00008 320 775 495
P49_ST00042 1. 0.75
P49_SP00035 350 806
P49_ST00043 129 Mi-a-u, 0.73 2700080
P49_SP00036 525 810
P49_ST00044 541 130 2400086
P49_SP00037 671
P49_ST00045 Mi-a-u. 0.81 3300050
P49_TL00009 395 826
P49_ST00046 159 Maqgos 0.56 4080088
P49_SP00038 554 863
P49_ST00047 828 natu, 0.44 70686
P49_TL00010 877 313
P49_ST00048 158 Maqgoyi 3080355
P49_SP00039 914
P49_ST00049 140 dzaqgu. 0.49 7708480
P49_TL00011 319 969 710
P49_ST00050 970 2. 0.27 86
P49_SP00040 1002 259
P49_ST00051 609 0.84 0300061
P49_SP00041 739 1006
P49_ST00052 754 4301086
P49_SP00042 884 1005
P49_ST00053 899 0.76 2300082
P49_TL00012 607 1021
P49_ST00054 Dzirikutiza, 833556843626
P49_SP00043 821 1056 -213
P49_ST00055 608 1072 242 Dzirikucema. 760674830300
P49_TL00013 1162 572
P49_ST00056 1165 70
P49_SP00044 1197
P49_ST00057 394 1166 Dzadziqgirra 5751718606573
P49_SP00045 643 1202
P49_ST00058 658 nbga 0.38 85754
P49_SP00046 768 1201
P49_ST00059 783 109 d'uku, 0.40 478780
P49_TL00014 1216
P49_ST00060 1217 Yatodziruma, 605056078420
P49_SP00047 1251
P49_ST00061 654 74 idzo 1580
P49_SP00048 728 1246
P49_ST00062 742 1218 natu. 0.59 60580
P49_TL00015 398 1267 576
P49_ST00063 241 Makamboona 4060060080
P49_SP00049 639 1298
P49_ST00064 653 157 maqgoyi 6082011
P49_SP00050 1304
P49_ST00065 dzaqgu 5808080
P49_TL00016 280 1391
P49_ST00066 145 (Mi-a-u. 82210080
P49_SP00051 425 1430
P49_ST00067 470 1394 94 Imba 0015
P49_SP00052 564 1425
P49_ST00068 54 i^o 0100
P49_SP00053 633 1432
P49_ST00069 648 1402 76 ^ose 10070
P49_SP00054 724 1431
P49_ST00070 pamqe 30680
P49_SP00055 860
P49_ST00071 1397 79 cete, 0.93 00101
P49_SP00056 961 1429
P49_ST00072 984 1403 no 0.78
P49_SP00057 1027 1424
P49_ST00073 1050 255 kukurumidza, 070758576505
P49_SP00058 1305
P49_ST00074 1328 1395 73 kuti 0856
P49_SP00059 1401
P49_ST00075 1396 ^i 0.07
P49_TL00017 471 1449 626
P49_ST00076 1454 fanane 608050
P49_SP00060 1484
P49_ST00077 1462 0.53 63
P49_SP00061 652 1483
P49_ST00078 668 141 kucema 380030
P49_SP00062
P49_ST00079 1453 kwe 060
P49_SP00063
P49_ST00080 maqgoyi). 508005002


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00046.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P46 PHYSICAL_IMG_NR 46 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P46_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P46_LM00001 107 2178
RightMargin P46_RM00001 1357 341
BottomMargin P46_BM00001 2219 404
PrintSpace P46_PS00001 1250
TextBlock P46_TB00001
TextLine P46_TL00001 654 47 171 33
String P46_ST00001 64 43 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P46_SP00001 697 69 22
P46_ST00002 719 42 0.33 85
P46_SP00002 761 80
P46_ST00003 783 66 1.00
P46_TL00002 198 114 1148 39
P46_ST00004 29 31 2. 0.69 60
P46_SP00003 227 145 45
P46_ST00005 272 115 98 35 Yesu, 0.55 50673
P46_SP00004 370 150 24
P46_ST00006 394 113 30 kuzoti 0.68 077040
P46_SP00005 507
P46_ST00007 529 124 133 26 auaona, 0870743
P46_SP00006 662 25
P46_ST00008 687 117 235 36 wakatsamqa, 0.70 60510720800
P46_SP00007 922 153
P46_ST00009 946 226 akasheuedza 0.72 00048080620
P46_SP00008 1172 147 21
P46_ST00010 1193 uafundi, 0.51 80680706
P46_TL00003 161 1229
P46_ST00011 167 88 akati 0.61 45350
P46_SP00009 201 197 16
P46_ST00012 217 142 34 kunauo, 0.66 0770800
P46_SP00010 359
P46_ST00013 383 "IDana 0.56 088062
P46_SP00011 500 196
P46_ST00014 516 164 129 38 uad'iki, 0.63 80060535
P46_SP00012 645 202 18
P46_ST00015 663 175 qga 800
P46_SP00013 727 204 15
P46_ST00016 742 176 108 28 uauye 0.54 80850
P46_SP00014 850
P46_ST00017 872 168 174 kwandiri, 180560600
P46_SP00015 1046 203 23
P46_ST00018 1069 273 musauadziuise, 0.57 57508038082504
P46_TL00004 214 1227
P46_ST00019 119 nokuti 0.64 800850
P46_SP00016 233 247
P46_ST00020 249 218 155 umambo 860410
P46_SP00017
P46_ST00021 420 50 20 we 70
P46_SP00018 470
P46_ST00022 486 121 40 d'eqga, 0.60 6708140
P46_SP00019 607 254
P46_ST00023 635 219 67 ndo 0.62 560
P46_SP00020 702 248
P46_ST00024 726 228 wa 0.71
P46_SP00021 776
P46_ST00025 798 215 uakad'ayi. 8202370700
P46_SP00022 974 255
P46_ST00026 1019 216 172 Cokwad'i, 0.75 501503510
P46_SP00023 1191 17
P46_ST00027 1208 ndinoti 6748061
P46_TL00005 267 1232
P46_ST00028 268 177 kwamuri: 0.52 57376700
P46_SP00024 294 298
P46_ST00029 318 Aninani 7807070
P46_SP00025 465
P46_ST00030 480 269 281 asiqgagamucire 0.76 06087000070030
P46_SP00026 305
P46_ST00031 777 270 156 830504
P46_SP00027 933 299
P46_ST00032 955 279 51
P46_SP00028 1006
P46_ST00033 1029 d'eqga 0.59 550841
P46_SP00029 1142 306
P46_ST00034 1168 278 so 0.65
P46_SP00030 1203 300
P46_ST00035 1225 277 mqana 0.50 08385
P46_TL00006 316 1226
P46_ST00036 mud'iki, 77060400
P46_SP00031 262 354
P46_ST00037 319 37 haaqgapinde 70584000750
P46_SP00032 356 14
P46_ST00038 521 186 munawo". 77707000
P46_SP00033 707 350
P46_ST00039 753 320 Iye 0.79 060
P46_SP00034 813 357 11
P46_ST00040 824 321 250
P46_SP00035 891 13
P46_ST00041 904 274 kuuagumbatira 0.74 3780080005000
P46_SP00036 1178
P46_ST00042 1188 330 44 no
P46_SP00037
P46_ST00043 1245 96 kuisa 38070
P46_TL00007 371 760
P46_ST00044 maoko 0.92 00040
P46_SP00038 236 400
P46_ST00045 251 379 pamusor 50874020
P46_SP00039 425 407
P46_ST00046 441 94 pauo, 30800
P46_SP00040 535
P46_ST00047 555 380
P46_SP00041 599
P46_ST00048 615 kuuabenedika, 1880216021507
P46_TL00008 428 1143
P46_ST00049 32 3. 0.77
P46_SP00042 460
P46_ST00050 429 Rimqe 0.41 68670
P46_SP00043 399 467
P46_ST00051 414 438 91 zuua, 0.45 67803
P46_SP00044 505 464
P46_ST00052 523 430 159 pfuqgwa 0588470
P46_SP00045 682
P46_ST00053 431 205 dzakapinda 0875460705
P46_SP00046 902
P46_ST00054 926 440 57 mu
P46_SP00047 983
P46_ST00055 1005 100 moyo 7160
P46_SP00048 1105 468
P46_ST00056 1128 ya
P46_SP00049 1170
P46_ST00057 1192 154 80587302
P46_TL00009 118 475
P46_ST00058 481 146 dzokuti, 76057400
P46_SP00050 264
P46_ST00059 288 144 "Ndiani 0660070
P46_SP00051 432 510
P46_ST00060 447 476 103 wed'u 0.39 80777
P46_SP00052 550 511
P46_ST00061 564 489 acaua 0.82 00080
P46_SP00053
P46_ST00062 675 482 158 mukuru, 0.48 0868570
P46_SP00054 833
P46_ST00063 856 491 0.49
P46_SP00055 916
P46_ST00064 938 800620
P46_SP00056 1094 512
P46_ST00065 1117 0.73
P46_SP00057
P46_ST00066 479 152 d'eqga" 0.78 06080020
P46_TL00010 120 1223
P46_ST00067 531 89 Yesu 0.46 5088
P46_SP00058 209 561
P46_ST00068 224 532 wakasheuedza 800037280083
P46_SP00059 562
P46_ST00069 492 539 08460
P46_SP00060 616 568
P46_ST00070 629 137 mud'iki 0725050
P46_SP00061 766
P46_ST00071 782 542
P46_SP00062 826
P46_ST00072 842 533 kumuisa 3827030
P46_SP00063 996 563
P46_ST00073 1018 111 pakati 106040
P46_SP00064 1129 569
P46_ST00074 1151 541 10805
P46_SP00065
P46_ST00075 1267 76 aka- 3320
P46_TL00011 577
P46_ST00076 583 mugumbatira, 880861052221
P46_SP00066 372 618
P46_ST00077 387 582 136 akazoti, 05070004
P46_SP00067 617
P46_ST00078 548 187 "Cokwadi, 080160400
P46_SP00068 735
P46_ST00079 748 131 7702040
P46_SP00069 879 613
P46_ST00080 892 584 kwamuri, 0.67 75007500
P46_SP00070 1066 619
P46_ST00081 1079 585 86 kana 2370
P46_SP00071 1165
P46_ST00082 1176 musiqga- 26448000
P46_TL00012 630 1222
P46_ST00083 633 pinduke, 0.53 10867706
P46_SP00072 280 669
P46_ST00084 295 148 mukaita 7850000
P46_SP00073 443
P46_ST00085 457 642 sa
P46_SP00074
P46_ST00086 506 83 uana 8083
P46_SP00075 589
P46_ST00087 603 80070501
P46_SP00076 732 670
P46_ST00088 634 hamuqga 6028881
P46_SP00077 671
P46_ST00089 932 102 pinde 70750
P46_SP00078 1034
P46_ST00090 1048 644 08
P46_SP00079 1108 664
P46_ST00091 1123 810200
P46_SP00080 1279
P46_ST00092 1292
P46_TL00013 1224
P46_ST00093 d'eqga. 7708800
P46_SP00081 242 721
P46_ST00094 287 683 8806080
P46_SP00082 434 714
P46_ST00095 448 684 ano^iita 070100010
P46_SP00083 592
P46_ST00096 606 681 5847000
P46_SP00084 743
P46_ST00097 764 693
P46_SP00085 799 715
P46_ST00098 822 123 07080
P46_SP00086 945 722
P46_ST00099 966 695 81 27 uyu, 8680
P46_SP00087 1047
P46_ST00100 1070 686 ndiye 85150
P46_SP00088 1173
P46_ST00101 1195 mukuru 0.35 574577
P46_TL00014 125 731 456
P46_ST00102 744
P46_SP00089 185
P46_ST00103 740050
P46_SP00090 765
P46_ST00104
P46_SP00091 422
P46_ST00105 143 d'eqga". 30082000
P46_TL00015 208 789 1139
P46_ST00106 794 4. 0.22 87
P46_SP00092 239 825
P46_ST00107 284 "Aninani 0.47 08728780
P46_SP00093 451
P46_ST00108 466 795 240 anogumbutsa 08018748130
P46_SP00094 706 830
P46_ST00109 720 803 140 mumqe 58380
P46_SP00095 860 832
P46_ST00110 875 805
P46_SP00096
P46_ST00111 940 793 uacfiki 8087040
P46_SP00097 1058
P46_ST00112 1074 796 iuaua 08080
P46_SP00098 19
P46_ST00113 1187 160 uanondi- 80707503
P46_TL00016 845
P46_ST00114 846 tendera, 60430330
P46_SP00099 880
P46_ST00115 jakanaka 80407060
P46_SP00100 455 882
P46_ST00116 122 kwaari 0.58 060844
P46_SP00101
P46_ST00117 608 asuqgirwe 067804560
P46_SP00102
P46_ST00118 809 855 guyo 7830
P46_SP00103 897 883
P46_ST00119 913 pa
P46_SP00104 954
P46_ST00120 968 847 mutsipa 0821510
P46_SP00105 1113
P46_ST00121 1126 pake, 0.91 00400
P46_SP00106 1220
P46_ST00122 1241 106 awisi- 082610
P46_TL00017 895
P46_ST00123 906 68 rwe 580
P46_SP00107 192
P46_ST00124 221 212 muguqgwa. 0.36 788883607
P46_SP00108 433
P46_ST00125 478 151 Cenjerai 60780220
P46_SP00109 931
P46_ST00126 659 74 kuti 4860
P46_SP00110 733
P46_ST00127 763 59
P46_SP00111
P46_ST00128 852 75 rege 0.93 1010
P46_SP00112 927
P46_ST00129 957 kujidza 5880450
P46_SP00113 1100 934
P46_ST00130 905 139 08680
P46_SP00114
P46_ST00131 1297 907 63
P46_TL00018 944
P46_ST00132 uad'iki 8545060
P46_SP00115 977 12
P46_ST00133 947 iuaua, 080800
P46_SP00116 982
P46_ST00134 620850
P46_SP00117 976
P46_ST00135 502 7506050
P46_SP00118
P46_ST00136 646 kunemi: 0580000
P46_SP00119 797
P46_ST00137 IDaqgere 88085030
P46_SP00120 997 984
P46_ST00138 1009 uauo 8082
P46_SP00121 1092 978
P46_ST00139 1104 241 uarikud'eqga, 8022280408811
P46_TL00019 993
P46_ST00140 183 uanotarisa 8070404260
P46_SP00122 307 1028
P46_ST00141 misi 6050
P46_SP00123 397 1027
P46_ST00142 413 78 yose 7080
P46_SP00124
P46_ST00143 uso
P46_SP00125
P46_ST00144 1007
P46_SP00126 631
P46_ST00145 92 BaBa 8185
P46_SP00127 738
P46_ST00146 waqgu 73808
P46_SP00128 874 1035
P46_ST00147 889 999 ari 042
P46_SP00129 936
P46_ST00148 953 995 190 kud'eqga". 0465080000
P46_TL00020 1133 972
P46_ST00149 1135 8. 61
P46_SP00130 296 58
P46_ST00150 1134 237 Oasikana 0.84 80001020
P46_SP00131 591
P46_ST00151 623 1145 ne 00
P46_SP00132 680
P46_ST00152 Shumba-Munhu. 6202005700005
P46_SP00133 1138
P46_ST00153 1196 I. 54
P46_TL00021 213 1236
P46_ST00154 1238 1.
P46_SP00134 1269
P46_ST00155 286 IDakanga 88040820
P46_SP00135 446 1275
P46_ST00156 1239 uari 8040
P46_SP00136
P46_ST00157 544 1246 uamqe 82080
P46_SP00137 665
P46_ST00158 uasikana 80805050
P46_SP00138 849
P46_ST00159 877 uakatumwa 806038080
P46_SP00139 1086 1268
P46_ST00160 1114 1247 na
P46_SP00140 1157
P46_ST00161 1186 uadzimai 80550061
P46_TL00022 127 1286 1221
P46_ST00162 1290 189 kundocera 680400044
P46_SP00141 1320
P46_ST00163 1293 tsenza 440660
P46_SP00142
P46_ST00164 ku 0.20
P46_SP00143 1319
P46_ST00165 530 matoro. 0.89 0030400
P46_SP00144 666
P46_ST00166 710 IDakafamba, 88050601037
P46_SP00145 1324
P46_ST00167 1289 uakagika 80308000
P46_SP00146 1116 1326
P46_ST00168
P46_SP00147 1318
P46_ST00169 1291 matoro 430066
P46_TL00023 128 1340 1219
P46_ST00170 1341 kuya, 0.38 57764
P46_SP00148 1378
P46_ST00171 244 181 uakataqga 840020860
P46_SP00149 1377
P46_ST00172 439 kucera 283055
P46_SP00150 1370
P46_ST00173 573 1343 500350
P46_SP00151
P46_ST00174 699 dzauo, 040800
P46_SP00152 810 1374
P46_ST00175 033
P46_SP00153 893 1369
P46_ST00176 908 kuzadza 1850780
P46_SP00154 1053
P46_ST00177 tswanda 0585610
P46_SP00155
P46_ST00178 270825
P46_TL00024 1389 1218
P46_ST00179 1393 0.97 010
P46_SP00156 194 1421
P46_ST00180 210 1392 kuenda 260472
P46_SP00157 343 1422
P46_ST00181 105 nadzo 40260
P46_SP00158 461
P46_ST00182 1390 kurwizi 2748470
P46_SP00159 1420
P46_ST00183 632 261 kundodzisuka, 0882037078507
P46_SP00160
P46_ST00184 93 Kana 7180
P46_SP00161 1031
P46_ST00185 1045 uapedza 8200678
P46_SP00162 1189 1426
P46_ST00186 1204 141 kusuka, 2768065
P46_TL00025 126 1441
P46_ST00187 1443 871355862
P46_SP00163 309 1479
P46_ST00188 323 1442 kuroqgedzera 441186047000
P46_SP00164 570
P46_ST00189 134 670807
P46_SP00165 718 1471
P46_ST00190 0.34 48
P46_SP00166 779
P46_ST00191 musha 46456
P46_SP00167 912
P46_ST00192 1449
P46_SP00168 969 1470
P46_ST00193 tsenza. 5507276
P46_TL00026 1499 1119
P46_ST00194 1500
P46_SP00169 1531
P46_ST00195 290 ino 8010
P46_SP00170 373 1537
P46_ST00196 388 109 uakati 800210
P46_SP00171 497
P46_ST00197 513 uacifamba 800053200
P46_SP00172 696 1530
P46_ST00198 1509
P46_SP00173 752
P46_ST00199 769 nzira 06066
P46_SP00174
P46_ST00200 1508 95 yauo, 67824
P46_SP00175 1536
P46_ST00201 195 uakafcunba 8250778500
P46_SP00176 1179 1529
P46_ST00202
P46_SP00177 1237
P46_ST00203 1253 82 kufa 0760 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kufamba;
P46_TL00027 130 1550
P46_ST00204 1553 mba; 4303 HypPart2
P46_SP00178 1587
P46_ST00205 uakasaqgana 80005086000
P46_SP00179 463 1588
P46_ST00206 477 1560
P46_SP00180 1581
P46_ST00207 547 1558 06080
P46_SP00181
P46_ST00208 709 1559 murume 182740
P46_SP00182 864 1580
P46_ST00209 886 wainzi, 8027843
P46_SP00183 1014 1585
P46_ST00210 1037 zita 7040
P46_SP00184 1101
P46_ST00211 1122 rake, 33800
P46_SP00185 1209
P46_ST00212 1233 Mnpa- 38010
P46_TL00028 1596
P46_ST00213 1604 mbawagwera 0006046033
P46_SP00186 366 1638
P46_ST00214 1598 180 (waimuka 06050510
P46_SP00187 574 1637
P46_ST00215 596 1601 shumba, 8745006
P46_SP00188 746
P46_ST00216 vudzi 88330
P46_SP00189 869 1630
P46_ST00217 79 rake 4400
P46_SP00190 970 1631
P46_ST00218 992 1600 raiue 44480
P46_SP00191 1081
P46_ST00219 1102 1602 refu 4007
P46_SP00192 1177
P46_ST00220 kwa^o). 07010470
P46_TL00029 1650
P46_ST00221 KncTaro 0.42 6848380
P46_SP00193 1684
P46_ST00222 285 1662 185500
P46_SP00194 1683
P46_ST00223 454 1661 uya 0.44 771
P46_SP00195 520 1689
P46_ST00224 1652 wakakumbira 52506840033
P46_SP00196 784 1682
P46_ST00225 1655 tsenza, 3601604
P46_SP00197 1687
P46_ST00226 000
P46_SP00198 1000 1681
P46_ST00227 1016 1651 kupiwa 775164
P46_SP00199 1150
P46_ST00228 imqe 0080
P46_SP00200 1264 1688
P46_ST00229 cete 0.90 0004
P46_TL00030 1702 704
P46_ST00230 1714 ye
P46_SP00201 1741
P46_ST00231 1704 nziye; 670000
P46_SP00202
P46_ST00232 315 77 jino 8060
P46_SP00203 392
P46_ST00233 1703 uakafamba 807050020
P46_SP00204 601 1733
P46_ST00234 84 hauo 5380
P46_SP00205 700
P46_ST00235 717 mberi. 630402
P46_TL00031 1756 1132
P46_ST00236 1762 0.80
P46_SP00206 245 1794
P46_ST00237 291 Kuzoti 775050
P46_SP00207 411 1793
P46_ST00238 437 259 cauacinambee. 0081208054816
P46_SP00208 1792
P46_ST00239 1769 80080
P46_SP00209 1798
P46_ST00240 1761 80600550
P46_SP00210 1024 1791
P46_ST00241 uakati, 8062105
P46_SP00211 1796
P46_ST00242 "Maiwe! 0.81 0400503
P46_TL00032 1807
P46_ST00243 1814 nhasi 05050
P46_SP00212 1844
P46_ST00244 hako
P46_SP00213 327
P46_ST00245 342 1813 na'mai; 8505100
P46_SP00214 1847
P46_ST00246 1812 606861
P46_SP00215 610 1843
P46_ST00247 622 1821 wapa 8030
P46_SP00216 1849 9
P46_ST00248 724 0.40 576780
P46_SP00217 1842
P46_ST00249 tsenza; 5608706
P46_SP00218 1846
P46_ST00250 uamboti: 83780604
P46_SP00219 1185
P46_ST00251 'Musape 2375003
P46_TL00033 1856
P46_ST00252 aninani 0885060
P46_SP00220 265 1896
P46_ST00253 1857 163 wose"w 6050778
P46_SP00221 450 1894
P46_ST00254 471 1871 munosaqgana 07304087000
P46_SP00222 1900
P46_ST00255 1862 135 ^ajeL". 10081800
P46_SP00223 866 1906
P46_ST00256 911 Naiijo^o 600880100
P46_SP00224
P46_ST00257 1087 musikana 17626560
P46_SP00225 1261 1893
P46_ST00258 1283 1872
P46_TL00034 1908
P46_ST00259 1916 wakacema 80001071
P46_SP00226 1946
P46_ST00260 329 1914 191 acidzokera 0006701011
P46_SP00227 1945
P46_ST00261 534 kwakare 0.85 2200040
P46_SP00228 1944
P46_ST00262 701 1913 aciti, 000724
P46_SP00229 787 1949
P46_ST00263 811 "Nziye 058000
P46_SP00230 937 1950
P46_ST00264 952 1921 112 yaqgu 0.30 65886
P46_SP00231 1064
P46_ST00265 1080 1923
P46_SP00232
P46_ST00266 1144 ndapa 82546
P46_SP00233 1252
P46_ST00267 73 Mn- 182
P46_TL00035 132 1961
P46_ST00268 1966 pambawagwera, 1500445762507
P46_SP00234 418 2003
P46_ST00269 1974 ane
P46_SP00235 508 1995
P46_ST00270 1964 27382
P46_SP00236 1994
P46_ST00271 656 138 rineqge 4070880
P46_SP00237 2001
P46_ST00272 816 1973 cuma 1707
P46_SP00238
P46_ST00273 kud'imuka 550655705
P46_SP00239 1125
P46_ST00274 1146 rotuqgirwa 2077861570
P46_TL00036 2015 1217
P46_ST00275 homo". 403014
P46_SP00240 2047 -47
P46_ST00276 2074
P46_SP00241 2105
P46_ST00277 292 Ndo 003
P46_SP00242 367
P46_ST00278 396 kucenda 07013525
P46_SP00243 559 2104
P46_ST00279 kudzamara 070763566
P46_SP00244 786
P46_ST00280 2072 wamuBata, 767870304
P46_SP00245 1008 2108
P46_ST00281 1039 2082
P46_SP00246 1082 2103
P46_ST00282 1106 2073 kugika 078014
P46_SP00247 2110
P46_ST00283 1251 paari, 158275
P46_TL00037 2118
P46_ST00284 2125 akaciti, 00065702
P46_SP00248 260 2161
P46_ST00285 2120 276000
P46_SP00249 410 2162
P46_ST00286 426 2132 110 30866
P46_SP00250 536
P46_ST00287 553 2133
P46_SP00251 595
P46_ST00288 609 2123 ndakupa". 750482747
P46_SP00252 2160
P46_ST00289 841 2124 Murume 283600
P46_SP00253 2154
P46_ST00290 akacti, 04340511
P46_SP00254 1147 2159
P46_ST00291 "Wambo- 0701701
P46_TL00038 2169
P46_ST00292 2175 ndpreyi" 76031800100
P46_SP00255 340 2213
P46_ST00293 363 188 Ndokubva 76077470
P46_SP00256 551 2206
P46_ST00294 566 56 oti, 4450
P46_SP00257 2210
P46_ST00295 647 "Kana 06010
P46_SP00258 2204
P46_ST00296 52 uci 740
P46_SP00259 829 3
P46_ST00297 2171 d'a
P46_SP00260 878
P46_ST00298 2174 nziye 86040
P46_SP00261 991 2211
P46_ST00299 1013 yako, 50000
P46_SP00262
P46_ST00300 1131 ciendei 0403501
P46_SP00263 1260
P46_ST00301 1281 2177 tose 2372


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00051.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P51 PHYSICAL_IMG_NR 51 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P51_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P51_LM00001 56 2472
RightMargin P51_RM00001 1543 155
BottomMargin P51_BM00001 2518 105
PrintSpace P51_PS00001 1487
TextBlock P51_TB00001 84 76 384 150
TextLine P51_TL00001 102 103 357
String P51_ST00001 114 97 45 CONTENT hkfir. WC 0.21 CC 787787
SP P51_SP00001 199 159 47
P51_ST00002 246 108 52 d'O.liO 0.20 8687788
P51_SP00002 354 16
P51_ST00003 370 106 89 -Sd. 0.37 48845
P51_TB00002 116 258 1150
P51_TL00002 810 184 23
P51_ST00004 98 Uu~t, 0.23 878784
P51_SP00003 187 833 60
P51_ST00005 247 818 26 14 f- 0.56 80
P51_TB00003 242 360 148
P51_TL00003 270 170 164 34
P51_ST00006 176 22 l'i 0.42 808
P51_SP00004 292 202 7
P51_ST00007 299 183 30 19 S^ 0.07
P51_SP00005 329 9
P51_ST00008 338 41 t^v 0.09 8108
P51_SP00006 379 204
P51_ST00009 386 182 48 21 iC-F 0.17 8878
P51_TB00004 626 346 132
P51_TL00004 695 93 257 81
P51_ST00010 12 fi 0.24 77
P51_SP00007 707 127 141
P51_ST00011 848 162 42 3 0.00 10
P51_SP00008 890 165
P51_ST00012 912 142 40 32 0.28 85
P51_TB00005 750 198 58
P51_TL00005 765 208 330 44
P51_ST00013 219 27 12. 0.78 240
P51_SP00009 825
P51_ST00014 883 212 Citguku. 0.65 605100302
P51_TB00006 62 1238 222 934
P51_TL00006 99 1350 82
P51_ST00015 peni. 0.45 881000
P51_TL00007 1404 130
P51_ST00016 tl>'t^, 0.33 8178281057
P51_TL00008 74 1455 137
P51_ST00017 1476 8
P51_SP00010 1488
P51_ST00018 94 117 U'!'..rvJ" 0.32 8680678876
P51_TL00009 79 2123 154
P51_ST00019 2135 r
P51_SP00011 88 2147 72
P51_ST00020 160 15 "
P51_SP00012 175 2133
P51_ST00021 185 4 11 j
P51_SP00013 189 2146 38
P51_ST00022 227 2136 6 13 I
P51_TB00007 128 2186 90
P51_TL00010 2193 73 36
P51_ST00023 ^nAa 0.10 10888
P51_TB00008 2248
P51_TL00011 91 2252 163
P51_ST00024 '^c P51_TB00009 266 2306
P51_TL00012 280 2310 104
P51_ST00025 ^' 0.13 107
P51_TB00010 2308 402 210
P51_TL00013 2366 156 24
P51_ST00026 0.14
P51_SP00014 2390
P51_ST00027 2367 95 5...v P51_SP00015 211
P51_ST00028 2371 V
P51_TB00011 300 302 1243 2058
P51_TL00014 403 309 1133
P51_ST00029 311 28 1. 1.00 00
P51_SP00016 431 341
P51_ST00030 477 312 138 Mumqe 0.43 56780
P51_SP00017 615 348
P51_ST00031 637 174 musikana 0.50 66400578
P51_SP00018 811 342 29
P51_ST00032 840 136 mud'iki 0.73 0557000
P51_SP00019 976
P51_ST00033 1006 313 231 35 waipfekeswa 0.57 48038000778
P51_SP00020 1237
P51_ST00034 1267 119 na'mai 0.55 660355
P51_SP00021 1386 343
P51_ST00035 1416 323 20 ne 0.61 70
P51_SP00022 1458
P51_ST00036 1474 314 jira 8377
P51_TL00015 319 363 1217
P51_ST00037 364 djuku 0.36 88707
P51_SP00023 433 400
P51_ST00038 460 372 0.41
P51_SP00024 502 392
P51_ST00039 525 duku 8858
P51_SP00025 616
P51_ST00040 642 d^uku 0.29 710728
P51_SP00026 756 399
P51_ST00041 779 186 wakazonzi 0.64 700560840
P51_SP00027 965 31
P51_ST00042 996 37 0.49 63687080
P51_SP00028
P51_ST00043 1196 120 Rimqe 0.70 50180
P51_SP00029 1316 401
P51_ST00044 1346 373 zuua 6680
P51_SP00030 1428 394
P51_ST00045 1450 365 86 amai 0.69 4025
P51_TL00016 317 409 1220
P51_ST00046 414 uakati, 8646500
P51_SP00031 436 448 25
P51_ST00047 461 "Citguku, 0.52 060388384
P51_SP00032 635 450 17
P51_ST00048 652 416 69 tora 6587
P51_SP00033 721 443
P51_ST00049 736 415 146 tswanda 3370785
P51_SP00034 882
P51_ST00050 898 ij'i 0745
P51_SP00035 944
P51_ST00051 961 54 ine 0.81 500
P51_SP00036 1015
P51_ST00052 1031 147 cipapata 00866238
P51_SP00037 1178
P51_ST00053 1193 424 0.62
P51_SP00038 1235 444
P51_ST00054 1251 63 uci, 0.66 6016
P51_SP00039 1314
P51_ST00055 1330 uende 0.60 60580
P51_SP00040 1438
P51_ST00056 87 nayo 4307
P51_TL00017 464 1216
P51_ST00057 465 kuna 2773
P51_SP00041 494
P51_ST00058 423 143 ambuya 013685
P51_SP00042 566
P51_ST00059 581 473 188 uanorwara 888808800
P51_SP00043 769
P51_ST00060 784 131 jikuru. 8027870
P51_SP00044 915 501
P51_ST00061 960 Cenjera 6560066
P51_SP00045 1098
P51_ST00062 1110 474 urege 88080
P51_SP00046 1208
P51_ST00063 1221 466 173 kutsauka: 480307455
P51_SP00047 1394 495
P51_ST00064 1409 126 ukuru- 0.54 607580
P51_TL00018 318 515 932
P51_ST00065 516 midze 0.47 85750
P51_SP00048 426 545
P51_ST00066 442 167 33 kufamba, 08504880
P51_SP00049 609 549
P51_ST00067 usiqga 0.39 580886
P51_SP00050 742 551
P51_ST00068 757 518 taure 08870
P51_SP00051
P51_ST00069 864 524 na
P51_SP00052 906 544
P51_ST00070 920 523 uamqe 0.51 86080
P51_SP00053 1040 552
P51_ST00071 1055 mu 07
P51_SP00054 1113
P51_ST00072 1129 121 nzira". 0.59 4727700
P51_TL00019 572 1135 39
P51_ST00073 574 2.
P51_SP00055 430 605
P51_ST00074 475 Mud'iki 3827010
P51_SP00056 612 604
P51_ST00075 628 576 67 ndo 860
P51_SP00057
P51_ST00076 711 575 kutora 0.68 070055
P51_SP00058 828
P51_ST00077 842 tswanda, 40568670
P51_SP00059 998
P51_ST00078 akaBud'a, 0.63 312871602
P51_SP00060 1177 608
P51_ST00079 1194 akapfuura 000378777
P51_SP00061 1378 611
P51_ST00080 1395 Bani, 0.46 77803
P51_SP00062 1479 610
P51_ST00081 1492 585 no
P51_TL00020 622
P51_ST00082 625 kupinda 0.67 1713710
P51_SP00063 467 661
P51_ST00083 488 57
P51_SP00064 546 655
P51_ST00084 570 124 d'ondo. 1401800
P51_SP00065 694
P51_ST00085 739 Acifamba 0.85 71110000
P51_SP00066
P51_ST00086 937 64 mo, 014
P51_SP00067 1001 659
P51_ST00087 1028 157 wakaona 7804026
P51_SP00068 1185
P51_ST00088 1210 pa
P51_SP00069 1248
P51_ST00089 1271 623 d'iui, 170802
P51_SP00070 1355 660
P51_ST00090 1379 627 mhumhi 268055
P51_TL00021 671 1203
P51_ST00091 677 huru, 37381
P51_SP00071
P51_ST00092 429 676 yakati, 0.76 3022305
P51_SP00072 712
P51_ST00093 194 "Kwaziwa, 058550702
P51_SP00073 760 710
P51_ST00094 773 675 Citguku", 520876801
P51_SP00074 948 713
P51_ST00095 971 asi 0.77 060
P51_SP00075 1017 705
P51_ST00096 1033 iye 0.83 050
P51_SP00076 1087
P51_ST00097 1102 wairamba 70082613
P51_SP00077 1278 706
P51_ST00098 1303 161 acifamba 0.71 00040647
P51_SP00078 1464
P51_ST00099 1478 ha SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT hake.
P51_TL00022 316 722 1218
P51_ST00100 728 ke. 0.80 600 HypPart2
P51_SP00079 367
P51_ST00101 727 Mhumhi 0.44 647662
P51_SP00080
P51_ST00102 587 253 yakamuteuera 605868008077
P51_SP00081 763
P51_ST00103 854
P51_SP00082
P51_ST00104 914 kuti 1704
P51_SP00083 987
P51_ST00105 1003 129 pakare, 1026600
P51_SP00084 1132 762
P51_ST00106 1156 195 047043802
P51_SP00085 1351
P51_ST00107 Citguku, 82788280
P51_TL00023
P51_ST00108 778 332 unokurumidzireyi 8800858405717083
P51_SP00086 648 814
P51_ST00109 0.34
P51_SP00087 667 807
P51_ST00110 688 777 uneendepi" 88008605004
P51_SP00088 813
P51_ST00111 939 Musikana 48414070
P51_SP00089
P51_ST00112 1128 775 wakad'auira 53300708233
P51_SP00090 1338
P51_ST00113 1353 oti, 2305
P51_SP00091
P51_ST00114 1432 "Ndi 0771 "Ndineenda
P51_TL00024 315 829
P51_ST00115 830 neenda 201843
P51_SP00092 859
P51_ST00116 838 0.86
P51_SP00093 507
P51_ST00117 537 0.79 00314700
P51_SP00094 684 865
P51_ST00118
P51_SP00095 858
P51_ST00119 786 53 uci
P51_SP00096 839
P51_ST00120 866 225 kuna'mbuya 0780246780
P51_SP00097 1091
P51_ST00121 uanorwara". 0.58 88803704400
P51_SP00098 1332
P51_ST00122 1377 468056
P51_TL00025 874 1219
P51_ST00123 880 8802710
P51_SP00099 916
P51_ST00124 875 268 "IDanogarepi" 58830620707054
P51_SP00100
P51_ST00125 752 879 Citguku 8068818
P51_SP00101 895
P51_ST00126 922 wakati, 0.53 7328236
P51_SP00102 1052
P51_ST00127 1076 "Mumba 137560
P51_SP00103 1233 909
P51_ST00128 1255 ndiki 57225
P51_SP00104
P51_ST00129 1373 seri 3056
P51_SP00105 1436 910
P51_ST00130 1460 881 75 kwe
P51_TL00026 928
P51_ST00131 d'ondo, 5770800
P51_SP00106 441 966
P51_ST00132 458 940 02
P51_SP00107 498 967
P51_ST00133 514 931 cikomo". 0.99 00000000
P51_SP00108
P51_ST00134 720 930 Ndo
P51_SP00109 794
P51_ST00135 kusiya 0.38 688085
P51_SP00110 929
P51_ST00136 943 368360
P51_SP00111 1099
P51_ST00137 1115 iri 682
P51_SP00112 1155
P51_ST00138 1170 59
P51_SP00113 1229
P51_ST00139 1245 100 nzira. 860113
P51_TL00027 989
P51_ST00140 3.
P51_SP00114 1021
P51_ST00141 990 Asi
P51_SP00115 533 1020
P51_ST00142 554 991 55 iyo 0.74 070
P51_SP00116 1027
P51_ST00143 633 177 yakatizira 7000437044
P51_SP00117 1026
P51_ST00144 831 999 43
P51_SP00118 1019
P51_ST00145 897 imqe 0880
P51_SP00119
P51_ST00146 1010 101 nzira, 764337
P51_SP00120 1111 1024
P51_ST00147
P51_SP00121
P51_ST00148 1207 kutaqgira 070888044
P51_SP00122 1381
P51_ST00149 1411 123 kugika 058408
P51_TL00028 1204
P51_ST00150 1042 134 kumba. 771503
P51_SP00123 449 1071
P51_ST00151 493 1041 237 Yakagogodza 64518080753
P51_SP00124 730 1075
P51_ST00152 745 1050
P51_SP00125 785 1082
P51_ST00153 800 112 gonhi. 778700
P51_SP00126
P51_ST00154 957 151 Makanzi 0.48 3654870
P51_SP00127 1108 1070
P51_ST00155 1053 5 :
P51_SP00128 1120
P51_ST00156 1146 Kwe'oa 380286
P51_SP00129 1269
P51_ST00157 1284 mukosi, 0710862
P51_SP00130 1425 18
P51_ST00158 1443 1051 paca 0.96 0100 pacazaruka.
P51_TL00029 1092 1202
P51_ST00159 1093 zaruka. 8478100
P51_SP00131 1122
P51_ST00160 489 Ikakweua 06078780
P51_SP00132 666
P51_ST00161 685 0855774
P51_SP00133 827 1126
P51_ST00162 851 205 ikazopinda, 04580318855
P51_SP00134 1056 1127
P51_ST00163 1086 371 ikacimbidzokweuera 007072827880508000
P51_SP00135 1457
P51_ST00164 1472 ku kunze
P51_TL00030 1140 782
P51_ST00165 1153 nze
P51_SP00136 376 1173
P51_ST00166 391 1143 mucembere, 6600470800
P51_SP00137
P51_ST00167 nokumusiya 8018086588
P51_SP00138 1179
P51_ST00168 pamarfenere. 440077011807
P51_TL00031 1201
P51_ST00169 4.
P51_SP00139 1232
P51_ST00170 83 ^ino 10160
P51_SP00140 560
P51_ST00171 yakafuga 50004844
P51_SP00141 740
P51_ST00172 755 169 gumbeze, 88770805
P51_SP00142 924
P51_ST00173 1211 78
P51_SP00143 983 1231
P51_ST00174 kupfeka 0.40 2735876
P51_SP00144 1144
P51_ST00175 ciduku 077006
P51_SP00145 1281
P51_ST00176 1294 180 ca'mbuya, 004088671
P51_SP00146
P51_ST00177 1212 08
P51_TL00032
P51_ST00178 1254 kuzorinda 886040560
P51_SP00147 1283
P51_ST00179 513 1262
P51_SP00148 1289
P51_ST00180 569 1253 uriri. 781700
P51_SP00149 1282
P51_ST00181 1252 Pakarepo 55625060
P51_SP00150 872 1288
P51_ST00182 888 pakanzi 5850774
P51_SP00151 1287
P51_ST00183
P51_SP00152
P51_ST00184 1096 1261 musuo 58480
P51_SP00153 1215
P51_ST00185 1234 'gogogo'. 785808860
P51_SP00154 1388
P51_ST00186 1434 Mhu 536
P51_TL00033 1298
P51_ST00187 1304 mhi
P51_SP00155 388 1334
P51_ST00188 417 111 yakati 706465
P51_SP00156 528 1340
P51_ST00189 557 ne^wi 0.35 801076
P51_SP00157 673 1345
P51_ST00190 704 shoma. 685406
P51_SP00158
P51_ST00191 144 "Kweua 317088
P51_SP00159 1002 1333
P51_ST00192 6606577
P51_SP00160 1175
P51_ST00193 229 pacazaruka", 633087876502
P51_SP00161 1339
P51_ST00194 1305 088
P51_TL00034 1354
P51_ST00195 knzopinda 767035560
P51_SP00162 505 1391
P51_ST00196 520 71287687
P51_TL00035 1410
P51_ST00197 1414 5.
P51_SP00163 1444
P51_ST00198 0.72 2807010
P51_SP00164
P51_ST00199 v.'ikased'era 80788074077000
P51_SP00165 844
P51_ST00200 1423 0.89
P51_SP00166 907 1449
P51_ST00201 1413 uriri, 852803
P51_SP00167 1447
P51_ST00202 1044 65
P51_SP00168 1442
P51_ST00203 kushama 0847830
P51_SP00169
P51_ST00204 1291 ^^ikura, 1010006777
P51_SP00170
P51_ST00205 1446 aciti, 507317
P51_TL00036 1459
P51_ST00206 1461 "Mbuya, 2386855
P51_SP00171 470 1501
P51_ST00207 muna 6374
P51_SP00172 595 1494
P51_ST00208 maziso 308750
P51_SP00173
P51_ST00209 758 264 makurukuru". 000747475603
P51_SP00174 1022 1493
P51_ST00210 1067 Yakati, 2500607
P51_SP00175 1498
P51_ST00211 "Hoqguka! 087887585
P51_SP00176 1420 1500
P51_ST00212 1465 oku- 0050
P51_TL00037 1509
P51_ST00213 1517 laionesa, 588870530
P51_SP00177 1551
P51_ST00214 499 1516 191 muzukuru 08710848
P51_SP00178 690 1544
P51_ST00215 714 1514 waqgu". 7486800
P51_SP00179
P51_ST00216 911 1515 Iye
P51_SP00180 969
P51_ST00217 akati, 000575
P51_SP00181 1550
P51_ST00218 1119 1308657
P51_SP00182 1276
P51_ST00219 1524 mune 0.84 2030
P51_SP00183 1406
P51_ST00220 1430 nzeue 87088
P51_TL00038 1561 1183
P51_ST00221 1566 243 ndefundefu". 180788700700
P51_SP00184 556 1596
P51_ST00222 601 '"Hee-ka! 568000233
P51_SP00185 1595
P51_ST00223 788 dzo
P51_SP00186
P51_ST00224 255 kukunzwisisa, 0808578755605
P51_SP00187 1599
P51_ST00225 190 0.30 48880888
P51_SP00188 1325 1594
P51_ST00226 1343 153 6087600
P51_TL00039 1620 1131
P51_ST00227 1625 6.
P51_SP00189 1656
P51_ST00228 1621 "As, 38871
P51_SP00190 563 1660
P51_ST00229 579 1626 135 mbuya, 008306
P51_SP00191 1661
P51_ST00230 1634 0881
P51_SP00192 1654
P51_ST00231 845 mazizino 00757370
P51_SP00193 1005
P51_ST00232 1624 mazhinji-zhnji". 12865874080767130
P51_SP00194
P51_ST00233 1384 "Ho-ka! 0580057
P51_TL00040 1675
P51_ST00234 1677 okukudyisa 8488686400
P51_SP00195 1712
P51_ST00235 540 1676 iwe". 0.93 03000
P51_SP00196 634 1705
P51_ST00236 679 167684
P51_SP00197 835
P51_ST00237
P51_SP00198 925
P51_ST00238 954 224 kukwakuka, 1806018542
P51_SP00199 1710
P51_ST00239 yondomuBata, 260600885320
P51_SP00200 1711
P51_ST00240 1484 036
P51_TL00041 1723
P51_ST00241 1737
P51_SP00201 356 1764
P51_ST00242 1736 110 qguua 81580
P51_SP00202 482
P51_ST00243 497 1727 idzodzo 7730666
P51_SP00203 1756
P51_ST00244 647 makapinda 707153850
P51_SP00204 846 1762
P51_ST00245 1726 145 mumba, 480061
P51_SP00205 1761
P51_ST00246 1735 uarume 805601
P51_SP00206 1164
P51_ST00247 uauiri, 8683823
P51_SP00207 1299 1759
P51_ST00248 1322 1734 uane 8848
P51_SP00208 1405 1755
P51_ST00249 1429 d'eino 370588
P51_TL00042 1777 1014
P51_ST00250 iie~pfumo, 8705888150
P51_SP00209 1814
P51_ST00251 1782 0.75
P51_SP00210 583 1807
P51_ST00252 599 158 kuuraya, 88844605
P51_SP00211 1813
P51_ST00253 mhumhi, 0780602
P51_SP00212 938 1811
P51_ST00254 1786
P51_SP00213 997 1806
P51_ST00255 1013 kuponesa 08465080
P51_SP00214 1182 1812
P51_ST00256 1784 mqana. 080470
P51_TL00043 369 1833 1160
P51_ST00257 1864 0.26
P51_SP00215 375 1869
P51_ST00258 1837 7.
P51_SP00216 428 1866
P51_ST00259 1834 IDakazotgaga 882108048011
P51_SP00217 700 1874
P51_ST00260 1846 50
P51_SP00218
P51_ST00261 kuwana 085070
P51_SP00219
P51_ST00262 000740
P51_SP00220 1872
P51_ST00263 1104 1845
P51_SP00221 1145
P51_ST00264 1167 mad'enere, 3726000300
P51_SP00222 1870
P51_ST00265 1838 66 487
P51_SP00223 1445 1865
P51_ST00266 1468 61 ku- 0.91 020
P51_TL00044 1884
P51_ST00267 1888 murindisa 784067070
P51_SP00224 1918
P51_ST00268 pakare. 7040600
P51_SP00225 1923
P51_ST00269 IDose 88060
P51_SP00226 774 1917
P51_ST00270 789 'oari 38655
P51_SP00227
P51_ST00271 1896 92 uana, 87040
P51_SP00228 1921
P51_ST00272 982 1887 149 uakadya 8023500
P51_SP00229
P51_ST00273 1142 05033330
P51_SP00230
P51_ST00274 1300
P51_SP00231 1916
P51_ST00275 8666
P51_SP00232 1419
P51_ST00276 96 zaita- 805480
P51_TL00045 1938 651
P51_ST00277 1939 109 pirisa, 7200732
P51_SP00233 1976
P51_ST00278 438 1947 ijose 86040
P51_SP00234 1968
P51_ST00279 530 ¦uacifarisisa 10802132007070
P51_SP00235 729
P51_ST00280 744 221 ^ikurukuru. 103675886280
P51_TL00046 469 2200 295
P51_ST00281 Bl^-t.^K. 848107871081
P51_SP00236 2228
P51_ST00282 603 2218
P51_SP00237 606 2226
P51_ST00283 644 2203 estive 0.12 1071088888
P51_TB00012 2188 168
P51_TB00013 638
P51_TB00014 2400
P51_TL00047 368 2406
P51_ST00284 ^'afji-,1 1058887778


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P13_LM00001 237 2184
RightMargin P13_RM00001 1466 232
BottomMargin P13_BM00001 2225 398
PrintSpace P13_PS00001 1229
TextBlock P13_TB00001 238 1222 1806
TextLine P13_TL00001 765 47 169 31
String P13_ST00001 65 42 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P13_SP00001 807 70 22
P13_ST00002 829 0.69 06
P13_SP00002 870 78 21
P13_ST00003 891 43
P13_TL00002 115 1215 36
P13_ST00004 116 68 29 uisa 0.59 8043
P13_SP00003 306 145 84
P13_ST00005 390 125 106 26 anopa 0.56 34643
P13_SP00004 496 151
P13_ST00006 517 124 81 zano 0.50 6471
P13_SP00005 598 20
P13_ST00007 618 165 30 rakanaka 0.61 52545260
P13_SP00006 783 146 85
P13_ST00008 868 74 onai 0.57 0663
P13_SP00007 942 23
P13_ST00009 965 mazizi 0.68 236060
P13_SP00008 1080
P13_ST00010 1106 117 matatu 0.27 777588
P13_SP00009 1231 103
P13_ST00011 1334 71 hari 0.63 5422
P13_SP00010 1405
P13_ST00012 1426 27 i- 53
P13_TL00003 179 1214 40
P13_ST00013 192 72 zere 7040
P13_SP00011 310 212
P13_ST00014 331 ne 0.70 50
P13_SP00012 374
P13_ST00015 397 89 d'ope 56030
P13_SP00013 486 219 86
P13_ST00016 572 183 155 uaiziuira 801508530
P13_SP00014 727
P13_ST00017 749 180 130 32 kud'aro 0.60 2766040
P13_SP00015 879
P13_ST00018 901 98 here 0.79 70200
P13_SP00016 999
P13_ST00019 1085 191 28 zeyesa 605042
P13_SP00017 1200 18
P13_ST00020 1218 134 mureza 0.65 376030
P13_SP00018 1352 213
P13_ST00021 1379 184 73 kuti 0.67 3810
P13_TL00004 250 1216 37
P13_ST00022 259 uagouona 80708000
P13_SP00019 407 287
P13_ST00023 491 251 mazai 54634
P13_SP00020 594 281
P13_ST00024 617 54 ose 0.81 050
P13_SP00021 671
P13_ST00025 692 100 awira 0.91 02011
P13_SP00022 792
P13_ST00026 813 69 pasi 0.76 1070
P13_SP00023 882
P13_ST00027 968 159 uanoBata 80808000
P13_SP00024 1127 280 24
P13_ST00028 1151 Basa 0.64 7060
P13_SP00025 1223 19
P13_ST00029 1242 uanozopiwa 8020605480
P13_TL00005 239 316 691 153
P13_ST00030 38 cipo 0.85 0320
P13_SP00026 313 354 457
P13_ST00031 770 430 39 b 0.43
P13_SP00027 799 469
P13_ST00032 902 432 d 1.00
P13_TL00006 579 510 546
P13_ST00033 511 bo 0.72
P13_SP00028 621 541
P13_ST00034 706 bu 0.20 87
P13_SP00029 753 540
P13_ST00035 837 35 bi
P13_SP00030 872
P13_ST00036 959 be 00
P13_SP00031
P13_ST00037 1084 ba 60
P13_TL00007 567 578 550
P13_ST00038 da
P13_SP00032 609 608
P13_ST00039 694 34 di 0.46
P13_SP00033 728 607
P13_ST00040 815 do
P13_SP00034 857
P13_ST00041 944 45 du 0.35 48
P13_SP00035 989
P13_ST00042 1076 de 0.94
P13_TL00008 672 1217
P13_ST00043 673 0.41
P13_SP00036 274 703
P13_ST00044 296 682 za 0.78
P13_SP00037 333
P13_ST00045 417 0.58 80
P13_SP00038 460 702
P13_ST00046 482 681 ra 0.49 55
P13_SP00039
P13_ST00047 602 0.77
P13_SP00040 643
P13_ST00048 665 ci 15
P13_SP00041 701 94
P13_ST00049 788
P13_SP00042 830
P13_ST00050 853 ki
P13_SP00043 889
P13_ST00051 911 si
P13_SP00044 938 97
P13_ST00052 1035
P13_SP00045 1077
P13_ST00053 1098 0.66
P13_SP00046 1140
P13_ST00054 1161
P13_SP00047 1196 96
P13_ST00055 1292 0.62
P13_SP00048
P13_ST00056 1355 ro
P13_SP00049 1393
P13_ST00057 1415 pa
P13_TL00009 763 932
P13_ST00058 0.89
P13_SP00050 273 793
P13_ST00059 295 773 a 0.44
P13_SP00051 314 794
P13_ST00060 336 764
P13_SP00052 378
P13_ST00061 400 re 0.33 58
P13_SP00053 436
P13_ST00062 521 0.48 63
P13_SP00054 556
P13_ST00063 577 46 0.23
P13_SP00055 623
P13_ST00064 710
P13_SP00056 752
P13_ST00065 775 ko
P13_SP00057 818
P13_ST00066 840 766 33 te 0.84
P13_SP00058 873
P13_ST00067 894 772
P13_SP00059 931
P13_ST00068 1016 0.95
P13_SP00060 1057
P13_ST00069 ni 0.34 75
P13_SP00061 1113
P13_ST00070 1135
P13_TL00010 855 1219
P13_ST00071 856 baci 7000
P13_SP00062 309 885
P13_ST00072 332 79 rako 0.86 0050
P13_SP00063 411
P13_ST00073 193 rakasakara 6061707022
P13_SP00064 625
P13_ST00074 biza 0.83 0060
P13_SP00065
P13_ST00075 803 4450
P13_SP00066 883
P13_ST00076 905 ratiza 0.75 006350
P13_SP00067 1005
P13_ST00077 1090 isa 470
P13_SP00068 1138 884
P13_ST00078 1159 122 macira 701522
P13_SP00069 1281
P13_ST00079 1314 862 0.74 070
P13_SP00070 1367
P13_ST00080 1398 863 59 mu 0.29
P13_TL00011 921 1220
P13_ST00081 923 118 bokisi, 8371540
P13_SP00071 356 957
P13_ST00082 379 arege 06000
P13_SP00072 473
P13_ST00083 506 kuBiwa 188060
P13_SP00073 640 951 95
P13_ST00084 735 922 hero 7070
P13_SP00074
P13_ST00085 846 88 bora, 00331
P13_SP00075 934
P13_ST00086 967 110 riroue 006080
P13_SP00076
P13_ST00087 1173 285 uacamubadarisa 0.71 80000850004470
P13_TL00012 988
P13_ST00088 136 tariBata 27006144
P13_SP00077 1020
P13_ST00089 395 998
P13_SP00078 438 1018
P13_ST00090 990 82 dibu 0.51 1278
P13_SP00079 542 1019
P13_ST00091 627 154 murume 087700
P13_SP00080 781
P13_ST00092 uyu
P13_SP00081 874 1025
P13_ST00093 897 178 anomirira 070141180
P13_SP00082 1075
P13_ST00094 1096 157 dokotera 0.73 74203011
P13_SP00083 1253
P13_ST00095 1349 108 porisa 531150
P13_TL00013 1055 927
P13_ST00096 1056 233 rakamuuyisa 44030870650
P13_SP00084 472 1092
P13_ST00097 493 172 kudoropa 58507010
P13_SP00085 1091 83
P13_ST00098 748 177 arikusona 122487140
P13_SP00086 925
P13_ST00099 954 113 banire 007240
P13_SP00087 1067
P13_ST00100 1087 rake 1100
P13_TL00014 822 1169 56
P13_ST00101 dz 05
P13_TL00015 525 1247 649
P13_ST00102 1248 dze 650
P13_SP00088 585 1277
P13_ST00103 670 dza 0.54 760
P13_SP00089 730
P13_ST00104 64 dzu 527
P13_SP00090 1276
P13_ST00105 966 52 dzi 425
P13_SP00091
P13_ST00106 1114 dzo 260
P13_TL00016 1339
P13_ST00107 661
P13_SP00092 291 1369
P13_ST00108 323 ka
P13_SP00093 366 92
P13_ST00109 458 61
P13_SP00094 519
P13_ST00110 548 ke
P13_SP00095 591
P13_ST00111 686 1340
P13_SP00096 747 1368
P13_ST00112 778 0.82
P13_SP00097 820
P13_ST00113 916 0.38 683
P13_SP00098
P13_ST00114 1002 1347 u
P13_SP00099 1042
P13_ST00115 0.36 566
P13_SP00100 1202
P13_ST00116 1235 1348 44
P13_SP00101 1270
P13_ST00117 91 dziro 04442
P13_TL00017 1429
P13_ST00118 1431
P13_SP00102 298 1460
P13_ST00119 318 1439 ma
P13_SP00103 373 16
P13_ST00120 389 11
P13_SP00104 424
P13_ST00121 509 1430 744
P13_SP00105 561 1459
P13_ST00122 580
P13_SP00106
P13_ST00123 0.30 776
P13_SP00107 758
P13_ST00124 777 no
P13_SP00108 821
P13_ST00125 907
P13_SP00109
P13_ST00126 980 1438 ya
P13_SP00110 1023
P13_ST00127 1107 0.40
P13_SP00111 1165
P13_ST00128 1187
P13_SP00112
P13_ST00129 342
P13_SP00113 1300
P13_ST00130 1388 dzi- 0.55 6613
P13_TL00018 1521
P13_ST00131 1522 ui
P13_SP00114 1550
P13_ST00132 1530
P13_SP00115 1551
P13_ST00133 415 u 0.18 8
P13_SP00116 439
P13_ST00134 461 247
P13_SP00117 520
P13_ST00135 604 1523 ta
P13_SP00118 637
P13_ST00136 659 164
P13_SP00119 719
P13_ST00137 fa 02
P13_SP00120 838
P13_ST00138 859 674
P13_SP00121 919
P13_ST00139 1004 pe
P13_SP00122 1045 1557
P13_ST00140 1068 51
P13_SP00123 1119
P13_ST00141 1143 sa 0.39
P13_TL00019 1612
P13_ST00142 109 taiona 0.80 300080
P13_SP00124 347 1642
P13_ST00143 377 137 idzodzo 2550436
P13_SP00125 514
P13_ST00144 610 77 uyai 7302
P13_SP00126 687 1648
P13_ST00145 722 ku 07
P13_SP00127 769 1641
P13_ST00146 802 dziua 37381
P13_SP00128
P13_ST00147 933 1621 guru 0617
P13_SP00129 1647 102
P13_ST00148 1120 1620 mupeuo 184080
P13_SP00130 1266
P13_ST00149 1302 1613 156 dziuiriro 383804500
P13_TL00020 1677
P13_ST00150 1679 madziro 0.52 8663170
P13_SP00131 384 1708
P13_ST00151 406 1686
P13_SP00132
P13_ST00152 481 apera 0.88 00050
P13_SP00133 1714
P13_ST00153 663 dziri 46411
P13_SP00134 745 1707
P13_ST00154 768 148 kupiko 1740300
P13_SP00135 1713
P13_ST00155 1003 1680 tora 5020
P13_SP00136 1073
P13_ST00156 1095 1678 3050
P13_SP00137
P13_ST00157 1189 dzako 67141
P13_SP00138
P13_ST00158 1389 5533
P13_TL00021 1745 1213
P13_ST00159 1754 mura 6760
P13_SP00139 334 1774
P13_ST00160 365 107 dzedu 0.47 66048
P13_SP00140
P13_ST00161 160 uadzimai 80433301
P13_SP00141
P13_ST00162 761 1752 135 uausnsa 8058872
P13_SP00142 896 1781
P13_ST00163 926 1753 uana 8200
P13_SP00143 1009
P13_ST00164 uauo 8380
P13_SP00144 1124
P13_ST00165 1221 083760
P13_SP00145 1375 1775
P13_ST00166 1408
P13_TL00022 240 1810 676
P13_ST00167 1811 mukadzi 7764054
P13_SP00146 1841
P13_ST00168 418 uakacata 83650486
P13_SP00147 1840
P13_ST00169 658 tiBikire 64836441
P13_SP00148
P13_ST00170 sadza 54067
P13_TB00002 1997 370 224
P13_TL00023 516 2003 67
P13_ST00171 nde 780
P13_TL00024 244 2093 324
P13_ST00172 2094 66 nda
P13_SP00149 2124
P13_ST00173 330 2103
P13_SP00150 2123
P13_ST00174 451 ndi
P13_SP00151 2122
P13_ST00175 532 2102
P13_TL00025 243 2186 358
P13_ST00176 ndu 648
P13_SP00152 315 2215
P13_ST00177 2194 me 0.53
P13_SP00153 391
P13_ST00178 475 ndo 630
P13_SP00154 543 2214
P13_ST00179 564 2193
P13_TB00003 1917 399 303
P13_TL00026 823 1923
P13_ST00180 nd 01
P13_TL00027 668
P13_ST00181 360
P13_SP00155 2032
P13_ST00182 060
P13_SP00156 886
P13_ST00183 971 2004 067
P13_TL00028 654
P13_ST00184
P13_SP00157 720
P13_ST00185 741 fu
P13_SP00158
P13_ST00186 867 0.92 020
P13_SP00159
P13_ST00187 956 0.42 385
P13_TL00029
P13_ST00188
P13_SP00160 746 2213
P13_ST00189 mi
P13_SP00161
P13_ST00190
P13_SP00162
P13_ST00191 2192
P13_TB00004 1089 1999 226
P13_TL00030 2005
P13_ST00192 464
P13_TL00031
P13_ST00193 2095 337
P13_SP00163 1164
P13_ST00194 1185
P13_SP00164
P13_ST00195 1317 052
P13_SP00165 2125
P13_ST00196 1406
P13_TL00032 2185 346
P13_ST00197 0.87 040
P13_SP00166 1180
P13_ST00198 1209
P13_SP00167 1245 25
P13_ST00199
P13_SP00168 1325
P13_ST00200 1420 ji-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P26_LM00001 222 2070
RightMargin P26_RM00001 1478 220
BottomMargin P26_BM00001 2116 507
PrintSpace P26_PS00001 1256
TextBlock P26_TB00001 546
TextLine P26_TL00001 771 54 170 32
String P26_ST00001 73 43 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P26_SP00001 814 77 22
P26_ST00002 836 40 23 0.47 37
P26_SP00002 876 86
P26_ST00003 898
P26_TL00002 241 123 1220
P26_ST00004 29 31 1. 0.71 50
P26_SP00003 270 154 87
P26_ST00005 357 129 Nembia 0.40 706668
P26_SP00004 486 14
P26_ST00006 500 188 jinoteuera 0.60 8780408000
P26_SP00005 688 160 16
P26_ST00007 704 130 84 30 Jose, 0.44 86705
P26_SP00006 788 18
P26_ST00008 806 124 111 36 cimqe 0.66 10770
P26_SP00007 917 15
P26_ST00009 932 133 20 ne 0.59 80
P26_SP00008 975 153
P26_ST00010 990 110 0.83 00080
P26_SP00009 1100 12
P26_ST00011 1112 131 121 pamqe 0.65 30580
P26_SP00010 1233
P26_ST00012 1245 126 69 28 cete 0.79 0008
P26_SP00011 1314
P26_ST00013 1326 42 21 na 0.94 10
P26_SP00012 1368
P26_ST00014 1378 132 83 uana 8070
P26_TL00003 239 187 985 41
P26_ST00015 151 (vowels) 0.67 76040160
P26_SP00013 390 227
P26_ST00016 405 191 147 uashanu 8657006
P26_SP00014 552
P26_ST00017 567 200 139 mumqe 0.51 58280
P26_SP00015 706 228
P26_ST00018 721 201 44 no 0.86
P26_SP00016 765 221
P26_ST00019 781 199 148 mumqe, 087701
P26_SP00017 929
P26_ST00020 945 192 155 ndokuti: 0.74 06205050
P26_SP00018 2
P26_ST00021 1102 209 5 0.00
P26_SP00019 1145 214 76
P26_ST00022 1221 3 11 ,
P26_TL00004 238 259 1155 38
P26_ST00023 269 53 na, 0.62 702
P26_SP00020 291 295
P26_ST00024 307 63 25 ma, 004
P26_SP00021 370
P26_ST00025 386 49 va, 0.73 700
P26_SP00022 435 296
P26_ST00026 451 268 u 0.56
P26_SP00023 492 290
P26_ST00027 496 282 8 0.22 7
P26_SP00024 572
P26_ST00028 577 45 za, 822
P26_SP00025 622
P26_ST00029 638 260 35 ba, 0.82 050
P26_SP00026 687 17
P26_ST00030 261 da 0.50 72
P26_SP00027 745
P26_ST00031 750 281 75 9
P26_SP00028 825
P26_ST00032 830 33 mda, 0.58 7404
P26_SP00029 916 294
P26_ST00033 933 mva 0.53 670
P26_SP00030 1009
P26_ST00034 1014
P26_SP00031 1089
P26_ST00035 1094 70 zha, 0.52 7803
P26_SP00032 1164
P26_ST00036 1182 51 q, 0.42 880
P26_SP00033 297
P26_ST00037 1250 64 qga 0.43
P26_SP00034
P26_ST00038 1318 283
P26_TL00005 327 1156
P26_ST00039 336 52 ne, 0.72 205
P26_SP00035 362
P26_ST00040 308 me, 304
P26_SP00036 371
P26_ST00041 387 27 ve,
P26_SP00037 437 363 13
P26_ST00042 450 335 u
P26_SP00038 490
P26_ST00043 495 349
P26_SP00039 571
P26_ST00044 576 ze, 0.57 705
P26_SP00040
P26_ST00045 be, 0.97 000
P26_SP00041
P26_ST00046 328 de 0.61
P26_SP00042 356 6
P26_ST00047 751
P26_SP00043 826
P26_ST00048 832 85 mbe, 0703
P26_SP00044
P26_ST00049 mve 0.75 070
P26_SP00045
P26_ST00050 1015
P26_SP00046 1090
P26_ST00051 1095 34 zhe, 6700
P26_SP00047 1165
P26_ST00052 1183 qe, 800
P26_SP00048 1234 364
P26_ST00053 1252 62 qge 0.70
P26_SP00049
P26_ST00054 1319 350
P26_TL00006 416 931
P26_ST00055 2. 0.63
P26_SP00050 448
P26_ST00056 418 89 Reua 2080
P26_SP00051 445
P26_ST00057 459 419 116 mazwi 41730
P26_SP00052 575
P26_ST00058 590 421 anotaurwa 610705550
P26_SP00053 778 449
P26_ST00059 793 428 0.95 01
P26_SP00054 835
P26_ST00060 849 105 ijojo, 086800
P26_SP00055 954 456
P26_ST00061 970 0.64 63018520
P26_SP00056 1124
P26_ST00062 1126
P26_TL00007 484 612
P26_ST00063 493 107 nama, 0.90 10030
P26_SP00057 345 519
P26_ST00064 361 94 huni, 0.48 77252
P26_SP00058 455 520
P26_ST00065 470 177 nonokesa, 807060066
P26_SP00059 647
P26_ST00066 663 485 118 shanu. 570480
P26_SP00060 514
P26_ST00067 787
P26_TL00008 550 628
P26_ST00068 113 dzake, 860504
P26_SP00061 351 585
P26_ST00069 368 212 kudziidzisa, 074431464503
P26_SP00062 580
P26_ST00070 596 551 190 kujikudza 288508360
P26_SP00063 786 587
P26_ST00071 791 573
P26_TB00002 348 780
P26_TL00009 783
P26_ST00072 n
P26_TB00003 346 906 60
P26_TL00010 910
P26_ST00073 m
P26_TB00004 1288 58
P26_TL00011 1291
P26_ST00074 w 0.35
P26_TB00005 342 1654
P26_TL00012 360 1662
P26_ST00075
P26_TL00013 358 1786
P26_ST00076 d'
P26_TB00006 1412
P26_TL00014 55
P26_ST00077 > 0.19 610
P26_SP00064 434 1438
P26_ST00078 ¦< 0.17 106
P26_TB00007 720 770 166
P26_TL00015 737 775
P26_ST00079 k
P26_TL00016 736 902 24
P26_ST00080 h
P26_TB00008 710 1912
P26_TL00017 724 1918
P26_ST00081 d 0.29
P26_SP00065 746 1947 -21
P26_ST00082 725 2044 39 dz 88
P26_TB00009 774
P26_TL00018 1116 48
P26_ST00083 nd 0.32
P26_TB00010 912
P26_TL00019 1114
P26_ST00084 ny 0.34
P26_TB00011 1098 1040 68
P26_TL00020 1113 1045
P26_ST00085 nj 0.15
P26_TB00012 1168
P26_TL00021 1172
P26_ST00086 nz 0.30
P26_TB00013 1286 206 676
P26_TL00022 1109 1290
P26_ST00087 mb
P26_TL00023 1108 183
P26_ST00088 1426 mv 07
P26_SP00066 1166 1446
P26_ST00089 1210 ^
P26_SP00067 1226 1448
P26_ST00090 ¦^i 10105
P26_TL00024 1107 1543 82 163
P26_ST00091 bg
P26_SP00068 1151 1579 -42
P26_ST00092 1670 mbg 0.27 768
P26_TL00025 1106 1795
P26_ST00093 bv 0.33
P26_SP00069 1152 1825 -45
P26_ST00094 1922 pf 0.23 78
P26_TB00014 1276
P26_TL00026 1282 1170 19
P26_ST00095 a 0.20
P26_TB00015 1280 1292
P26_TL00027 1283 1296
P26_ST00096 e
P26_TB00016 1088 2046
P26_TL00028 1103 2051
P26_ST00097 ts 0.21
P26_TB00017 1178 2078
P26_TL00029 1192 2084
P26_ST00098 J


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00050.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P50 PHYSICAL_IMG_NR 50 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P50_TM00001 HPOS 0 VPOS 64
LeftMargin P50_LM00001 132 2108
RightMargin P50_RM00001 1530 168
BottomMargin P50_BM00001 2172 451
PrintSpace P50_PS00001 1398
Illustration P50_CB1_SUB 1396 1772 TYPE
TextBlock P50_TB00001 1198 1564 332 150
P50_TB00002 470 2082 130 90
TextLine P50_TL00001 485 2096 111 71
String P50_ST00001 CONTENT ol>'m WC 0.22 CC 87768
P50_TB00003 602 1992 704 172
P50_TL00002 754 2001 212 45
P50_ST00002 Cit9uku. 0.67 76181000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 222
LeftMargin P3_LM00001 88 424
RightMargin P3_RM00001 232 1466
BottomMargin P3_BM00001 646 1977
PrintSpace P3_PS00001 144
TextBlock P3_TB00001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P12_LM00001 234 2176
RightMargin P12_RM00001 1464
BottomMargin P12_BM00001 2217 406
PrintSpace P12_PS00001 1230
TextBlock P12_TB00001
TextLine P12_TL00001 775 47 148 30
String P12_ST00001 65 42 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P12_SP00001 817 69 24
P12_ST00002 841 17 9 0.16 8
P12_SP00002 858 77 22
P12_ST00003 880 64 43 5
P12_TL00002 241 114 1215 40
P12_ST00004 126 23 21 u 0.15
P12_SP00003 264 147 19
P12_ST00005 283 28 ya 0.69 60
P12_SP00004 326 154 87
P12_ST00006 413 39 27 pa 0.84
P12_SP00005 452 153
P12_ST00007 471 116 53 37 yi 0.62 650
P12_SP00006 524 79
P12_ST00008 603 125 20 ne 70
P12_SP00007 646 145
P12_ST00009 666 35 36 0.71 50
P12_SP00008 701 152
P12_ST00010 721 62 ko 0.92 020
P12_SP00009 783 146 88
P12_ST00011 871 38 Ba
P12_SP00010 909 144
P12_ST00012 928 123 0.72
P12_SP00011 971 151
P12_ST00013 1048 ka 0.67 51
P12_SP00012 1090
P12_ST00014 1110 26 29 ti 0.53 72
P12_SP00013 1136 143
P12_ST00015 1156 yo 0.61 61
P12_SP00014 1199 150 86
P12_ST00016 1285 122 34 se
P12_SP00015 1319
P12_ST00017 1338 0.42
P12_SP00016 1374
P12_ST00018 1394 1.00 000
P12_TL00003 240 210 202
P12_ST00019 ci 00
P12_SP00017 270 239
P12_ST00020 292 219 ra 0.50 55
P12_SP00018 327
P12_ST00021 349 0.65
P12_SP00019 384 245
P12_ST00022 218 ro
P12_TL00004 299 1216
P12_ST00023 149 tinociisa 0.76 507003040
P12_SP00020 389 328
P12_ST00024 411 96 payi 40660
P12_SP00021 507 335
P12_ST00025 593 301 tora 0.70 6022
P12_SP00022 663 329
P12_ST00026 685 300 yako 0.81 0060
P12_SP00023 771 336
P12_ST00027 793 308 yose
P12_SP00024 872 84
P12_ST00028 956 ihari 68000
P12_SP00025 1040
P12_ST00029 1063 97 yani 0.89 00050
P12_SP00026 1160
P12_ST00030 1246 109 yeuka 00860
P12_SP00027 1355
P12_ST00031 1377 cira- 0.78 00550
P12_TL00005 366
P12_ST00032 yiro 5050
P12_SP00028 313 402
P12_ST00033 375 ca 0.94
P12_SP00029 373 395
P12_ST00034 394 367 129 uakuru 0.54 800846
P12_SP00030 523 396
P12_ST00035 609 hama 0.52 7038
P12_SP00031 706
P12_ST00036 727 85 yake 2040
P12_SP00032 812 403
P12_ST00037 842 119 yakafa 0.68 407070
P12_SP00033 961
P12_ST00038 1045 uanosekeyi 82706020450
P12_SP00034 1263
P12_ST00039 1349 107 waka- 60500
P12_TL00006 431
P12_ST00040 434 regereyi 50003050
P12_SP00035 387 469
P12_ST00041 132 kuuya 0.66 278200
P12_SP00036 543 470
P12_ST00042 629 113 cikoro 0.77 206040
P12_SP00037 742 463
P12_ST00043 765 73 ciya 0.88 0040
P12_SP00038 838
P12_ST00044 866 33 cinod'a 0.58 0474560
P12_SP00039 988 464
P12_ST00045 1010 229 kukoromoka 0760703070
P12_SP00040 1239
P12_ST00046 1323 442 67 uya 800
P12_SP00041 1390
P12_ST00047 1414
P12_TL00007 499
P12_ST00048 500 82 mari 0000
P12_SP00042 322 530
P12_ST00049 352 100 iyoyo 0.80 25020
P12_SP00043 537
P12_ST00050 539 501 121 yanika 106270
P12_SP00044 660
P12_ST00051 689 48 iyi 042
P12_SP00045 737
P12_ST00052 767 68 pasi 3070
P12_SP00046 835
P12_ST00053 920 176 hauyeuke 0.57 70830870
P12_SP00047 1096
P12_ST00054 1124 ico 0.98
P12_SP00048 1175
P12_ST00055 1197 here 70600
P12_SP00049 1294
P12_ST00056 1379 76 31 misi 5010
P12_TL00008 568 1214
P12_ST00057 577
P12_SP00050 282 604
P12_ST00058 312 576 auo 080
P12_SP00051 598
P12_ST00059 409 138 uairima 8067100
P12_SP00052 547 94
P12_ST00060 641 anocera 0.83 0600022
P12_SP00053 779 599
P12_ST00061 816 569 neyiko 3064500
P12_SP00054 959 605
P12_ST00062 1055 81 seyi, 0.64 80702
P12_SP00055
P12_ST00063 1167 198 haumuziue 708458080
P12_SP00056 1365 32
P12_ST00064 1397 57 su 580
P12_TL00009 634
P12_ST00065 644 wayera 0.79 605000
P12_SP00057 369 671
P12_ST00066 400 ciBawe, 0380800
P12_SP00058 532 670
P12_ST00067 636 133 cicisiya 00047110
P12_SP00059 702 672
P12_ST00068 734 pano 5510
P12_SP00060 819 105
P12_ST00069 924 233 uanouauarira 0.60 837081807011
P12_SP00061 1157 665 49
P12_ST00070 1206 635 134 kupoya 085072
P12_SP00062 1340
P12_ST00071 1375 80 rufu 0.37 4747
P12_TL00010 699 613 163
P12_ST00072 135 uauyisa 0.56 8084530
P12_SP00063 738
P12_ST00073 127 uad'iki, 80363044
P12_SP00064
P12_ST00074 546 703 uanayi 8020300
P12_SP00065 684 739
P12_ST00075 814 15 J 0.28 7
P12_TL00011 597 895
P12_ST00076 896 jo
P12_SP00066 631 930
P12_ST00077 716 ja
P12_SP00067 749 931
P12_ST00078 833 ji
P12_SP00068 859
P12_ST00079 944 je 71
P12_SP00069 976
P12_ST00080 1062 ju
P12_TL00012 987
P12_ST00081
P12_SP00070 274 1023
P12_ST00082 296 996 na
P12_SP00071 339 1017
P12_ST00083 423 25 0.45
P12_SP00072 448
P12_ST00084
P12_SP00073 506
P12_ST00085 590 0.17
P12_SP00074 627
P12_ST00086 ru 0.34
P12_SP00075 1016
P12_ST00087 0.63
P12_SP00076 1022
P12_ST00088 846 ha
P12_SP00077 888 93
P12_ST00089 981
P12_SP00078 1015
P12_ST00090 989 to
P12_SP00079 1079
P12_ST00091 1172
P12_SP00080 1198
P12_ST00092 1229 ri
P12_SP00081 1257
P12_ST00093 1351 0.59
P12_SP00082 1383
P12_ST00094 ye 0.73 13
P12_TL00013 242 1078
P12_ST00095 1080
P12_SP00083 276 1114
P12_ST00096 1087
P12_SP00084 1108
P12_ST00097 420
P12_SP00085 453
P12_ST00098 474 si
P12_SP00086
P12_ST00099 596 46 ku 07
P12_SP00087 642 1107
P12_ST00100 664 0.48
P12_SP00088 690 1113
P12_ST00101 712 08
P12_SP00089
P12_ST00102 761
P12_SP00090 803
P12_ST00103 887
P12_SP00091 913
P12_ST00104 943 mo
P12_SP00092 998
P12_ST00105 1094 g 0.85
P12_SP00093 1133
P12_ST00106 1163
P12_SP00094 1196
P12_ST00107 1289
P12_SP00095 1335
P12_ST00108 1357 0.29
P12_SP00096 1395
P12_ST00109 1425
P12_TL00014 1171
P12_ST00110
P12_SP00097 280 1205
P12_ST00111 0.27
P12_SP00098 338
P12_ST00112 360 ta
P12_TL00015 243 1259
P12_ST00113 atirime 0546000
P12_SP00099 372 1293
P12_ST00114 1271 58 mu
P12_SP00100 1292
P12_ST00115 476 jeke 0.82 7000
P12_SP00101 552 1298 95
P12_ST00116 647 1262 jira 0.75 8000
P12_SP00102 709
P12_ST00117 731 159 rakad'ayi 0.40 555516877
P12_SP00103 890 1299
P12_ST00118 157 rinodura 22607844
P12_SP00104 1070
P12_ST00119 1166 1264 1144
P12_SP00105 1237
P12_ST00120 1258 Jena, 0.43 87625
P12_SP00106 1344
P12_ST00121 1368 1272 89 uuye 0.55 5750
P12_TL00016 244 1328
P12_ST00122 1337 naro 8072
P12_SP00107 323 1358
P12_ST00123 419 106 jitika, 7365505
P12_SP00108 525 1364
P12_ST00124 548 201 ugouauyisa 5808271522
P12_SP00109
P12_ST00125 amai 0.74 7010
P12_SP00110 927
P12_ST00126 950 1336 177 uanocema 80200003
P12_SP00111 1127
P12_ST00127 1148 1329 joto 6040
P12_SP00112
P12_ST00128 1247 rauo 3380
P12_SP00113 1324
P12_ST00129 1346 112 rakafa 220045
P12_TL00017 1396 1213
P12_ST00130 haune 00800
P12_SP00114 353 1427
P12_ST00131 jasi 8060
P12_SP00115 435 1433
P12_ST00132 458 0.41 782
P12_SP00116 515
P12_ST00133 601 1405 75 rega 4083
P12_SP00117 676 1431
P12_ST00134 698 140 kutaura 4803555
P12_SP00118 1426
P12_ST00135 865 jeye 7040
P12_SP00119 941 1432
P12_ST00136 1027 kana 0050
P12_SP00120 1112
P12_ST00137 1132 jaha 0.46 8067
P12_SP00121 1208
P12_ST00138 110 rauya, 448360
P12_SP00122
P12_ST00139
P12_SP00123 1384
P12_ST00140 1406 1398 tu- 0.49 752
P12_TL00018 620
P12_ST00141 83 mire 8430
P12_SP00124 1494
P12_ST00142 348
P12_SP00125 1493
P12_ST00143 417 361686
P12_SP00126
P12_ST00144 1584 Z 0.97
P12_TL00019 589 1654 520
P12_ST00145 1663 ze
P12_SP00127 624 1684
P12_ST00146 710 zi 0.39 74
P12_SP00128 1683
P12_ST00147 825 1664 za
P12_SP00129 861
P12_ST00148 946 zu 0.33
P12_SP00130 986
P12_ST00149 1072 zo
P12_TL00020 1745 1211
P12_ST00150 1755
P12_SP00131 1776
P12_ST00151 44 no
P12_SP00132 345 1775
P12_ST00152 430 1746
P12_SP00133 459
P12_ST00153 482 0.35
P12_SP00134 511
P12_ST00154
P12_SP00135 638
P12_ST00155 661 u
P12_SP00136
P12_ST00156 787 1756
P12_SP00137 822
P12_ST00157 845
P12_SP00138 881
P12_ST00158 975 0.26
P12_SP00139 1011
P12_ST00159 1033 0.30
P12_SP00140 1059
P12_ST00160 1146
P12_SP00141 1182
P12_ST00161 1204 re
P12_SP00142
P12_ST00162 1332
P12_SP00143 1369
P12_ST00163
P12_TL00021 1835 1212
P12_ST00164 1837
P12_SP00144 272 1867
P12_ST00165 295 1846 0.99
P12_SP00145 1866
P12_ST00166 424
P12_SP00146 460
P12_ST00167 i
P12_SP00147 492 1865
P12_ST00168 579
P12_SP00148 608
P12_ST00169 1845 54 ma
P12_SP00149
P12_ST00170
P12_SP00150 715 1864
P12_ST00171 804 1844
P12_SP00151 840
P12_ST00172 863
P12_SP00152 899
P12_ST00173 922
P12_SP00153 128
P12_ST00174 1084 1836
P12_SP00154
P12_ST00175 ui
P12_SP00155 1168
P12_ST00176 1192
P12_SP00156 1227
P12_ST00177 1312 0.47 63
P12_SP00157 1347
P12_ST00178 01
P12_SP00158
P12_ST00179 1421 1847
P12_TL00022 1926
P12_ST00180 1938
P12_SP00159 279 1958
P12_ST00181 1937
P12_SP00160
P12_ST00182 358
P12_SP00161 1957
P12_ST00183 415 1936
P12_SP00162 449
P12_ST00184 535
P12_SP00163 572
P12_ST00185
P12_SP00164 632 1956
P12_ST00186 655
P12_SP00165
P12_ST00187
P12_SP00166 821 1955
P12_ST00188 844 0.25
P12_SP00167 873
P12_ST00189 1934 0.22
P12_SP00168 936
P12_ST00190 45
P12_SP00169 1067
P12_ST00191 1092
P12_SP00170 1126
P12_ST00192 1149 66
P12_SP00171 1183
P12_ST00193 1269 05
P12_SP00172 1326
P12_ST00194 1354
P12_SP00173
P12_ST00195 1412 1929 ri- 542
P12_TL00023 2017 611
P12_ST00196 2028
P12_SP00174 277 2049
P12_ST00197 364 2027
P12_SP00175 421 2048
P12_ST00198 444 0.36
P12_SP00176 484 2047
P12_ST00199 2018
P12_SP00177 553
P12_ST00200 56
P12_SP00178 615
P12_ST00201 06
P12_SP00179 747
P12_ST00202 770 2026
P12_SP00180 807 2046
P12_ST00203 830
P12_TL00024 2108
P12_ST00204 2118 anozorora 003873055
P12_SP00181 2140
P12_ST00205 438 2109 hake 0.93 0200
P12_SP00182 2139
P12_ST00206 2116 zuua 0.24 8488
P12_SP00183
P12_ST00207 735 i-inopisa 770004608
P12_SP00184 879 2145
P12_ST00208 974 203 wakazotora 7003801077
P12_SP00185 1177
P12_ST00209 607
P12_SP00186 1256
P12_ST00210 1353 101 zarira 804433
P12_TL00025 1210
P12_ST00211 2185 118 musuo 08480
P12_SP00187 361 2206
P12_ST00212 446 173 musikana 05206001
P12_SP00188 619
P12_ST00213 193 arikukama 052555270
P12_SP00189 834
P12_ST00214 2184 uyu 868
P12_SP00190 1000 2211
P12_ST00215 ane 070
P12_SP00191 1083 2205
P12_ST00216 1105 zino 6260
P12_SP00192 1179
P12_ST00217 1276 wakauazi- 607480331


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00047.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P47 PHYSICAL_IMG_NR 47 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P47_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P47_LM00001 343 2180
RightMargin P47_RM00001 1579 119
BottomMargin P47_BM00001 2221 402
PrintSpace P47_PS00001 1236
TextBlock P47_TB00001 876 183 43
TextLine P47_TL00001 882 171 31
String P47_ST00001 66 42 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P47_SP00001 924 70 22
P47_ST00002 946 44 0.24 77
P47_SP00002 987 78
P47_ST00003 1009
P47_TB00002 111 2110
P47_TL00002 354 117 1218 37
P47_ST00004 29 ku 0.16 88
P47_SP00003 401 148 15
P47_ST00005 416 118 30 musha 0.35 38576
P47_SP00004 534 16
P47_ST00006 550 175 kwaqgu". 0.41 88687700
P47_SP00005 725 154 45
P47_ST00007 770 174 Musikana 0.44 68808670
P47_SP00006 944 146
P47_ST00008 959 126 27 uya 0.20 877
P47_SP00007 1025 153 14
P47_ST00009 1039 228 akacitendera 0.61 050066056077
P47_SP00008 1267
P47_ST00010 1282 132 kuenda 0.47 880780
P47_SP00009 1414 147
P47_ST00011 1429 84 28 naye 0.64 6070
P47_SP00010 1513 13
P47_ST00012 1526 46 0.60 08
P47_TL00003 355 169 260
P47_ST00013 170 0.51 07547
P47_SP00011 473 199
P47_ST00014 488 127 kwake. 773050
P47_TL00004 439 227 1133 38
P47_ST00015 5. 0.97 00
P47_SP00012 467 258
P47_ST00016 514 93 Kana 0.53 6362
P47_SP00013 607
P47_ST00017 622 137 akagika 0.55 2638064
P47_SP00014 759 265
P47_ST00018 774 98 35 kuya, 0.45 78740
P47_SP00015 872 263
P47_ST00019 888 36 wakagara 0.48 86367044
P47_SP00016 1057
P47_ST00020 1072 hake 0.86 5000
P47_SP00017 1156 257 23
P47_ST00021 1179 236 94 26 nauo, 0.54 56802
P47_SP00018 1273 262
P47_ST00022 1296 67 ndo 0.63 730
P47_SP00019 1363
P47_ST00023 1386 122 kugara 0.74 380011
P47_SP00020 1508
P47_ST00024 1530 237 20 ne 1.00
P47_TL00005 357 278 1214
P47_ST00025 279 92 imqe 0.77 0080
P47_SP00021 449 316
P47_ST00026 471 280 149 cembere 0067040
P47_SP00022 620 309
P47_ST00027 642 287 yo 0.68 60
P47_SP00023 686 315
P47_ST00028 708 165 mukadzi, 07446770
P47_SP00024 873 313
P47_ST00029 896 96 yaiua 82083
P47_SP00025 992 314 21
P47_ST00030 1013
P47_SP00026 1056 307
P47_ST00031 1078 112 mbare 0.70 53150
P47_SP00027 1190
P47_ST00032 1212 0.56
P47_SP00028 1257
P47_ST00033 1280 musana 086474
P47_SP00029 1417 308
P47_ST00034 1439 kwayo; 0.82 180100
P47_TL00006 328 1203
P47_ST00035 330 95 j'aiue 0.57 574080
P47_SP00030 366
P47_ST00036 464 85 amai 0.80 0232
P47_SP00031 549 360
P47_ST00037 564 338 u
P47_SP00032 605 359
P47_ST00038 54 iye 0.87 040
P47_SP00033 674 17
P47_ST00039 691 329 347 Mupambawagwera. 465015016887550
P47_SP00034 1038 365
P47_ST00040 1084 0.78 38310000
P47_SP00035 1258
P47_ST00041 1279 141 waiitwa 7000060
P47_SP00036 1420
P47_ST00042 1442 so 50
P47_SP00037 1477
P47_ST00043 1499 339 58 mu 0.36 57 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT munyai.
P47_TL00007 353 379
P47_ST00044 381 nyai. 0.85 42000 HypPart2
P47_SP00038 441 417
P47_ST00045 380 Kuciti 480330
P47_SP00039 600 410
P47_ST00046 615 87 kana 7080
P47_SP00040 702
P47_ST00047 716 388 59 aua 0.71 080
P47_SP00041 775 409
P47_ST00048 790 114 mauro 04850
P47_SP00042 904
P47_ST00049 919 230 wonoyedzisa 70038004250
P47_SP00043 1149
P47_ST00050 1164 na 0.93 01
P47_SP00044 1206
P47_ST00051 1220 142 mapere. 0.75 6050500
P47_TL00008 436 1132 40
P47_ST00052 438 32 6. 0.79
P47_SP00045 470
P47_ST00053 512 ^ino 10370
P47_SP00046 596 476
P47_ST00054 612 440 6064
P47_SP00047 697 469
P47_ST00055 712 129 otamba 0.72 006064
P47_SP00048 841 468
P47_ST00056 855 447
P47_SP00049 898
P47_ST00057 912 mapere, 0.42 7682780
P47_SP00050 1054 474
P47_ST00058 1071 71 ona, 0.91 3000
P47_SP00051 1142
P47_ST00059 1159 109 cimqe 0.62 05580
P47_SP00052 1268 475
P47_ST00060 1284 108 cipere 000070
P47_SP00053 1392 11
P47_ST00061 1403 168 33 corfonhe- 007700800
P47_TL00009 484 1219
P47_ST00062 492 dza 640
P47_SP00054 413 520
P47_ST00063 426 493 83 rute, 0.65 77002
P47_SP00055 509 525
P47_ST00064 526 491 181 cokwenya 0.66 01580650
P47_SP00056 707
P47_ST00065 721 490 musikana 0.59 28403670
P47_SP00057 519
P47_ST00066 910 498 75 uya. 8350
P47_SP00058 985
P47_ST00067 1031 489 Hamba, 706001
P47_SP00059 1168 524 24
P47_ST00068 1192 116 iciona, 4003300
P47_SP00060 1308
P47_ST00069 1324 80 jxiti, 0.52 888200
P47_SP00061 1404 530
P47_ST00070 1428 144 "Mqana 138004
P47_TL00010 535
P47_ST00071 551 51 wa
P47_SP00062 405 571
P47_ST00072 420 541 uanhu 0.38 80678
P47_SP00063 532
P47_ST00073 548 540 139 cipere". 0.89 02004010
P47_SP00064 687 577
P47_ST00074 733 539 ino 8134
P47_SP00065 816 576
P47_ST00075 832 73 coti, 31701
P47_SP00066 905 575 25
P47_ST00076 930 34 "Ha! 0720
P47_SP00067 1015 569
P47_ST00077 79 taita 30000
P47_SP00068 1110 570
P47_ST00078 1124 89 seyi 75400
P47_SP00069 1213
P47_ST00079 195 Tinotamba 001273770
P47_SP00070 1431
P47_ST00080 1445 538 hed'u". 8047805
P47_TL00011 352 589 342 39
P47_ST00081 IDaid'aro 886043050
P47_SP00071 501
P47_ST00082 515 592 76 misi 5061
P47_SP00072 591
P47_ST00083 608 86 yosg. 80140
P47_TL00012 651 1118
P47_ST00084 7. 0.76
P47_SP00073 681
P47_ST00085 511 0.50 7065
P47_SP00074
P47_ST00086 652 105 oenda 0.67 30750
P47_SP00075 680
P47_ST00087 740 07
P47_SP00076 787
P47_ST00088 802 107 tsime, 010705
P47_SP00077 909 685
P47_ST00089 932 00650
P47_SP00078 1037
P47_ST00090 1051 660 no 0.58
P47_SP00079 1095
P47_ST00091 659 133 musoro 063032
P47_SP00080 1243
P47_ST00092 1259 wo
P47_SP00081 1310
P47_ST00093 1333 munhu, 0.46 185880
P47_SP00082 1474
P47_ST00094 1497 661 0.34 mukombe
P47_TL00013 701
P47_ST00095 703 121 kombe 80020
P47_SP00083 732
P47_ST00096 495 711 52 81
P47_SP00084 547 731
P47_ST00097 115 ruoko, 860600
P47_SP00085 684 737
P47_ST00098 hata 0.40 7708
P47_SP00086 783
P47_ST00099 805 ye 0.18
P47_SP00087 846 738
P47_ST00100 869 120 nyoka, 050700
P47_SP00088 989
P47_ST00101 709 ^ose 10070
P47_SP00089 1089
P47_ST00102 1111 i^i 4100
P47_SP00090
P47_ST00103 1178 138 waiBata 8007010
P47_SP00091 1316
P47_ST00104 1337 asiqgatye 030860070
P47_SP00092 1506 739
P47_ST00105 1528
P47_TL00014 752 1217
P47_ST00106 754 157 kashoma 5336050
P47_SP00093
P47_ST00107 kose 0050
P47_SP00094 604
P47_ST00108 753 kuti 0840
P47_SP00095 693 782
P47_ST00109 ici
P47_SP00096
P47_ST00110 ciyi 0.83 00800
P47_SP00097 859 789
P47_ST00111 Kuzoti 782060
P47_SP00098 1003
P47_ST00112 760 mumqe 0.49 17780
P47_SP00099
P47_ST00113 1185 musi 0.73 0820
P47_SP00100
P47_ST00114 1302 269 wakabvunziwa 707078675073
P47_TL00015 799 1216
P47_ST00115 804 kunzi, 0.43 888503
P47_SP00101 466 839
P47_ST00116 104 "ino 08174
P47_SP00102 594 840
P47_ST00117 609 158 wofuqga 8078847
P47_SP00103 767
P47_ST00118 06
P47_SP00104 828 833
P47_ST00119 843 57370
P47_SP00105 962
P47_ST00120 977 kwako 47000
P47_SP00106
P47_ST00121 803 here" 704000
P47_SP00107
P47_ST00122 110 Akati, 700300
P47_SP00108 1369
P47_ST00123 1393 177 "Hoqgu". 07082800
P47_TL00016 437 861
P47_ST00124 862 8.
P47_SP00109 465 894
P47_ST00125 863 Blana 88070
P47_SP00110 893
P47_ST00126 618 864 128 akaqga 070866
P47_SP00111 746 900
P47_ST00127 apedza 330650
P47_SP00112 881 899
P47_ST00128 895 134 makore 725045
P47_SP00113 1029 892
P47_ST00129 1044 865 124 matatu 043667
P47_SP00114
P47_ST00130 1183 101 ikoko 45080
P47_SP00115 12
P47_ST00131 kud'aro, 38070607
P47_SP00116 1438
P47_ST00132 1453 102 Mupa 4800 Mupambawagwera
P47_TL00017 914
P47_ST00133 915 mbawagwera 0.69 0707035033
P47_SP00117 590 950
P47_ST00134 186 wakatuma 70606882
P47_SP00118
P47_ST00135 922 uana 0.37 8375
P47_SP00119 943
P47_ST00136 903 vipere 1014030
P47_SP00120 951
P47_ST00137 923
P47_SP00121
P47_ST00138 1087 152 capuqgu 0638867
P47_SP00122 1239
P47_ST00139 1255
P47_SP00123 1301
P47_ST00140 1317 minda 35220
P47_SP00124
P47_ST00141 1452 ya 61
P47_SP00125 1494
P47_ST00142 1516 ua uanhu,
P47_TL00018 350 963
P47_ST00143 966 82 nhu, 8772
P47_SP00126 432 1001
P47_ST00144 455 209 kundotgaga 7877008020
P47_SP00127 664 1002
P47_ST00145 678 974 8004
P47_SP00128 761 994
P47_ST00146 965 179 "uakanaka. 5844088030
P47_SP00129 968
P47_ST00147 1012 10050
P47_SP00130
P47_ST00148 ^akauya 10006850
P47_SP00131
P47_ST00149 1288 1033050
P47_SP00132 1400
P47_ST00150 1421 975
P47_SP00133 1464 995
P47_ST00151 1486 8043
P47_TL00019 1016
P47_ST00152 1017 151 uakaipa; 80601500
P47_SP00134 503 1052
P47_ST00153 1024 0248818
P47_SP00135 673
P47_ST00154 688
P47_SP00136 1045
P47_ST00155 747 189 wakanaka, 813186600
P47_SP00137 936
P47_ST00156 952
P47_SP00138 1019
P47_ST00157 1035 135 kupiwa 081080
P47_SP00139 1170
P47_ST00158 1180 123 mqana 08000
P47_SP00140 1303 1053
P47_ST00159 1313 1026 800
P47_SP00141 1379
P47_ST00160 180 wakanaka 30008205
P47_TL00020 1067
P47_ST00161 1068 kuno 0.39 1886
P47_SP00142 444 1097
P47_ST00162 459 musikana, 784071410
P47_SP00143 1101
P47_ST00163 658 68 066
P47_SP00144 726 1096
P47_ST00164 741 325 kucimushoqgedza 081468487886808
P47_SP00145 1066 1103
P47_ST00165 1081 kwa^o 060100
P47_SP00146 1197 1104
P47_ST00166 1076
P47_SP00147
P47_ST00167 1270 cuma 0860
P47_SP00148 1366
P47_ST00168 1387 1077
P47_SP00149
P47_ST00169 1456 ^Lmqe 0.29 108582
P47_TL00021 351
P47_ST00170 161 ^ishoqgo 100170805
P47_SP00150 1155
P47_ST00171 529 176 Rakanaka. 1016686670
P47_TL00022 1176
P47_ST00172 9. 0.81
P47_SP00151 1207
P47_ST00173 510 1177 231 Wakapiwauo 8082858680
P47_SP00152
P47_ST00174 757 113 ^imqe 100880
P47_SP00153 870
P47_ST00175 885 ^izhinji 101671271
P47_SP00154
P47_ST00176 1040 ^o
P47_SP00155 1080
P47_ST00177 1093 kufadza 3860770
P47_SP00156 1234
P47_ST00178 1245 uakuru 10805858
P47_SP00157 1374
P47_ST00179 1388 uake; 80500
P47_SP00158 1484 18
P47_ST00180 1502 69 0.19 878
P47_TL00023 1228
P47_ST00181 136 868660
P47_SP00159 486 1264
P47_ST00182 500 600680
P47_SP00160
P47_ST00183 623 289 kumnperekedza 0788107400884
P47_SP00161 1263
P47_ST00184 926 1237
P47_SP00162 969
P47_ST00185 980 164 capuqgu. 05868870
P47_SP00163 1144
P47_ST00186 1187 204 Wakataqga 500000848
P47_SP00164 1391 1265 8
P47_ST00187 1399 1229 kufamba. 06413700
P47_TL00024 1276
P47_ST00188 8268
P47_SP00165 445 1309
P47_ST00189 460 044060
P47_SP00166 568 1314
P47_ST00190 583 cod'onha 00570852
P47_SP00167
P47_ST00191 rute 8751
P47_SP00168 825
P47_ST00192 kud'a 26270
P47_SP00169 934
P47_ST00193 949 kudya 0.32 38886
P47_SP00170 1062
P47_ST00194 182 068057721
P47_SP00171
P47_ST00195 1289 162 capungu, 27386380
P47_SP00172 1315
P47_ST00196 1455 1281 cakao- 487080
P47_TL00025
P47_ST00197 1339 na,
P47_SP00173 1365
P47_ST00198 433 1330 277 cakasheuedzera 00164808018077
P47_SP00174 710 1359
P47_ST00199 1329 97 ciciti, 4000635
P47_SP00175 834 1364
P47_ST00200 858 "Unoiteyi 016735388
P47_SP00176 19
P47_ST00201 1059 cipere, 8580600
P47_SP00177
P47_ST00202 1200 1338 78076
P47_SP00178 1322
P47_ST00203 1343 1340
P47_SP00179 1394 1360
P47_ST00204 1415 1331 155 uanhu" 8200387
P47_TL00026 1375 990
P47_ST00205 1380 Cipere 0.88 300030
P47_SP00180
P47_ST00206 485 cakati, 0020404
P47_SP00181 601
P47_ST00207 624 "Hapana 0404770
P47_SP00182 1416
P47_ST00208 797 1389 ca 0.96
P47_SP00183 1410
P47_ST00209 847 ndinoita 48070006
P47_SP00184 998
P47_ST00210 1381 tinofamba 804060488
P47_SP00185 1201
P47_ST00211 1378 0007507
P47_TL00027
P47_ST00212 10. 000
P47_SP00186 1470
P47_ST00213 5041
P47_SP00187 629 1469
P47_ST00214 643 uagika 808560
P47_SP00188 1476
P47_ST00215 1440
P47_SP00189 817
P47_ST00216 836 27754
P47_SP00190 955
P47_ST00217 kwa 070
P47_SP00191
P47_ST00218 1069 BaBa, 80806
P47_SP00192 1157 1475
P47_ST00219 08748061
P47_SP00193 1354 1471
P47_ST00220 1441 196 wakapinda 725537461
P47_TL00028 1490
P47_ST00221 1491 mumba 57270
P47_SP00194 1520
P47_ST00222 1500 ma
P47_SP00195 557
P47_ST00223 amai. 05001
P47_SP00196 667
P47_ST00224 6080
P47_SP00197
P47_ST00225 814 207 uakamuona 830018870
P47_SP00198 1021
P47_ST00226 1032 208 uakashama; 8200771000
P47_SP00199 1240 1525
P47_ST00227 1254 125 hauana 408580
P47_SP00200 1521
P47_ST00228 1492 178 kumuziua 78168384
P47_TL00029 1537
P47_ST00229 1551
P47_SP00201 395 1572
P47_ST00230 1541 7848850
P47_SP00202 567 1571
P47_ST00231 582 1542 kose, 30300
P47_SP00203 670 1576
P47_ST00232 asi
P47_SP00204
P47_ST00233 akazoti 3703050
P47_SP00205
P47_ST00234 ati 012
P47_SP00206 933
P47_ST00235 948 91 kuna 4870
P47_SP00207
P47_ST00236 uakuru 840868
P47_SP00208 1182
P47_ST00237 1194 uake, 80600
P47_SP00209 1287 1577
P47_ST00238 1311 "Ndini 056040
P47_SP00210 1436 1573
P47_ST00239 1447 78008
P47_TL00030 1592
P47_ST00240 1602 wenyu 80848
P47_SP00211 1629
P47_ST00241 497 160 wakaqga 7020800
P47_SP00212 657 1628
P47_ST00242 1601 anocera 2700060
P47_SP00213 821 1621
P47_ST00243 849 1594 tsenza 075878
P47_SP00214
P47_ST00244 981 1593
P47_SP00215 1028
P47_ST00245 1050 matoro", 20705006
P47_SP00216 1627
P47_ST00246 uakafa 805400
P47_SP00217 1348 1623
P47_ST00247 1368 1603
P47_SP00218 1412
P47_ST00248 130 kufara. 0650677
P47_TL00031 1637
P47_ST00249 1643 Wakati, 7070736
P47_SP00219 1678
P47_ST00250 "Onai 06800
P47_SP00220 1673
P47_ST00251 633 80778
P47_SP00221 1672
P47_ST00252 1642 uandiperekedza", 8266070800085243
P47_SP00222 1074
P47_ST00253 1090 1644 638
P47_SP00223
P47_ST00254 1181 685086
P47_SP00224 1679
P47_ST00255 1645 145 mombe, 681707
P47_SP00225 1482 1680
P47_ST00256 1646 808
P47_TL00032 1694 310
P47_ST00257 780670
P47_SP00226 1723
P47_ST00258 499 163 kwakare. 25020500
P47_TL00033 472 1808
P47_ST00259 1820 Q.
P47_SP00227 513 1855
P47_ST00260 239 Oasikana 80051040
P47_SP00228 810 1846
P47_ST00261 1819
P47_SP00229 886
P47_ST00262 Shumba-Munhu. 6700407800636
P47_SP00230 1849
P47_ST00263 1395 1810 Ih
P47_TL00034 1911
P47_ST00264 1914 1.
P47_SP00231 1944
P47_ST00265 140 IDamwe 886070
P47_SP00232 649
P47_ST00266 663 1915 156 uasikana 80720070
P47_SP00233 819
P47_ST00267 uakaue 807580
P47_SP00234 964
P47_ST00268 1924
P47_SP00235 1945
P47_ST00269 shanje, 8668806
P47_SP00236 1951
P47_ST00270 1916 uakaona 8770200
P47_SP00237 1946
P47_ST00271 1371 1917 pfuma 00876
P47_SP00238 1487 1952
P47_ST00272 1918 748
P47_TL00035 1960
P47_ST00273 1966 akauya 130830
P47_SP00239 479 2002
P47_ST00274 nadzo, 804405
P47_SP00240 619 2000
P47_ST00275 662 1962 IDakati, 08060147
P47_SP00241 795
P47_ST00276 824 "Toendauo". 01206208020
P47_SP00242 1995
P47_ST00277 16600280
P47_SP00243 1996
P47_ST00278 1298 1967 131 wakati, 8066657
P47_SP00244 2003
P47_ST00279 1472 Uyai, 44077
P47_TL00036 2013
P47_ST00280 2016 249 ndinokuudzai 634707882603
P47_SP00245 2046
P47_ST00281 616 2023 ga
P47_SP00246 655 2052
P47_ST00282 669 munonoita 181000420
P47_SP00247
P47_ST00283 880 0010
P47_SP00248
P47_ST00284 978 magika". 20840200
P47_SP00249 1138 2053
P47_ST00285 IDakaramba 8800054405
P47_SP00250 1390 2048
P47_ST00286 1408 2018 kutende- 07201002
P47_TL00037 349 2061
P47_ST00287 2076 ra,
P47_SP00251 394 2103
P47_ST00288 2066 ¦uakapindura 1081706077855
P47_SP00252 632 2102
P47_ST00289 2075
P47_SP00253 2096
P47_ST00290 696 hasha, 805804
P47_SP00254 807 2101
P47_ST00291 2067 uaciti, 8421126
P47_SP00255 927
P47_ST00292 "Hatid'i 05060060
P47_SP00256 1083 2097
P47_ST00293 kuudzwa 0675855
P47_SP00257 1260
P47_ST00294 2077 103 newe. 00250
P47_SP00258 1373 2098
P47_ST00295 1411 2068 Tinoziua 07708087
P47_TL00038 2114 1211
P47_ST00296 2117 106 toga". 440100
P47_SP00259 2153 976
P47_ST00297 2121 5 0.30 7
P47_SP00260 2126
P47_ST00298 1529 "'
P47_TL00039 2173 1129
P47_ST00299 2175 2.
P47_SP00261 2206
P47_ST00300 194 IDakataqga 8807004800
P47_SP00262 704 2212
P47_ST00301 719 2176 kufamba 0850270
P47_SP00263
P47_ST00302 2177 rwendo 270230
P47_SP00264 1023
P47_ST00303 2185 rwauo. 460800
P47_SP00265 1154 2207
P47_ST00304 1199 7070
P47_SP00266 1293
P47_ST00305 808070
P47_SP00267 1430 2214
P47_ST00306 1454 2178 ikoko. 360530


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P20_LM00001 228 2198
RightMargin P20_RM00001 1470
BottomMargin P20_BM00001 2239 384
PrintSpace P20_PS00001 1242
TextBlock P20_TB00001
TextLine P20_TL00001 773 47 171 31
String P20_ST00001 66 44 5 CONTENT WC 1.00 CC
SP P20_SP00001 817 71 23
P20_ST00002 840 39 17 0.81 03
P20_SP00002 879 78 22
P20_ST00003 901 67 43 4
P20_TL00002 240 117 1209
P20_ST00004 62 30 sho 0.46 870
P20_SP00003 302 147
P20_ST00005 324 125 75 21 nwa 0.38 782
P20_SP00004 399 146 85
P20_ST00006 484 35 so 0.68 60
P20_SP00005 519
P20_ST00007 549 76 0.55 570
P20_SP00006 625
P20_ST00008 710 36 ce 00
P20_SP00007 746
P20_ST00009 777 126 0.53 760
P20_SP00008 852
P20_ST00010 937 118 68 29 nwi 0.37 755
P20_SP00009 1005
P20_ST00011 1036 sa 0.60 70
P20_SP00010 1071
P20_ST00012 1156 0.57 533
P20_SP00011 1224
P20_ST00013 1255 127 51 wa 0.61
P20_SP00012 1306 148 84
P20_ST00014 1390 59 mu 08 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT munwe
P20_TL00003 241 212 1223
P20_ST00015 219 nwe 0.70 260 HypPart2
P20_SP00013 317
P20_ST00016 402 33 28 ta 0.82
P20_SP00014 435
P20_ST00017 457 0.48 780
P20_SP00015 532
P20_ST00018 617 nu 0.32 58
P20_SP00016 664 239
P20_ST00019 694 0.49 770
P20_SP00017
P20_ST00020 854 55 mo 0.69
P20_SP00018 909
P20_ST00021 932 0.29 884
P20_SP00019 1007 86
P20_ST00022 1093 220 vu 0.26
P20_SP00020 1137
P20_ST00023 1168 74 750
P20_SP00021
P20_ST00024 1327 40 ru 77
P20_SP00022 1367
P20_ST00025 1389 560
P20_TL00004 303 1221
P20_ST00026 25 ti
P20_SP00023 266 332
P20_ST00027 289 312 650
P20_SP00024 365 333
P20_ST00028 449 27 go 0.67
P20_SP00025 490 339
P20_ST00029 510 0.44 474
P20_SP00026 586
P20_ST00030 42 p 0.96
P20_SP00027 706
P20_ST00031 729 0.58 372
P20_SP00028 804
P20_ST00032 882 304 26 0.72 50
P20_SP00029 908
P20_ST00033 930 zwa 555
P20_SP00030 1000
P20_ST00034 1085 kwi 065
P20_SP00031 1153
P20_ST00035 1176 313 0.66 550
P20_SP00032 1246 334
P20_ST00036 1331 ka
P20_SP00033 1373
P20_ST00037 1393 69 0.40 745
P20_TL00005 395 316
P20_ST00038 403 u 0.56 80
P20_SP00034 281 424
P20_ST00039 404 660
P20_SP00035 373
P20_ST00040 458 11 i 0.71 2
P20_SP00036 469 24
P20_ST00041 493 63 zwi 353
P20_TL00006 486 1219
P20_ST00042 487 145 ndipeuo 7730080
P20_SP00037 385 523
P20_ST00043 406 81 37 gaBa 0.73 2080
P20_SP00038
P20_ST00044 508 497 ro
P20_SP00039 545 518
P20_ST00045 567 488 124 kunwa 28470
P20_SP00040 691
P20_ST00046 776 242 ndinoshonwa 0.63 34070460670
P20_SP00041 1018
P20_ST00047 1039 489 90 nemi 0.47 8066
P20_SP00042 1129 88
P20_ST00048 1217 pasi 0.78 0080
P20_SP00043 1285 524
P20_ST00049 pose 0000
P20_SP00044 1383 525
P20_ST00050 1405 54 pa- 0.79 401
P20_TL00007 553 1208
P20_ST00051 564 158 nocenwa 0.83 0040051
P20_SP00045 397 585
P20_ST00052 419 ne
P20_SP00046 461
P20_ST00053 483 83 zuua 0780
P20_SP00047 566
P20_ST00054 644 120 hembe 75070
P20_SP00048 764
P20_ST00055 784 105 inod'a 0.75 301360
P20_SP00049 889 19
P20_ST00056 556 161 Imsonwa 7860350
P20_SP00050 1069
P20_ST00057 1154 557 pacazotinwa 20003013570
P20_SP00051 1374 593
P20_ST00058 565 ma mauro
P20_TL00008 620 1220
P20_ST00059 629 uro 0.50
P20_SP00052 300 96
P20_ST00060 396 mafuta 006740
P20_SP00053 522 32
P20_ST00061 554 187 anonunwa 0.62 07074460
P20_SP00054 741
P20_ST00062 no
P20_SP00055 821
P20_ST00063 622 moto
P20_SP00056 944 97
P20_ST00064 1041 uana 8021
P20_SP00057 1124
P20_ST00065 175 manwiwa 0035580
P20_SP00058 1328 649
P20_ST00066 1363 here 0.80 50400
P20_TL00009 687
P20_ST00067 688 155 wapiswa 7040180
P20_SP00059 394 724
P20_ST00068 414 697 135 0.51 47670
P20_SP00060 718
P20_ST00069 571 94 wake 7070
P20_SP00061 665
P20_ST00070 mazwi 0.59 20655
P20_SP00062 867
P20_ST00071 890 ako 140
P20_SP00063 952 717
P20_ST00072 982 191 anonyadza 001660650
P20_SP00064 1173 89
P20_ST00073 1262 73 Basa 0.64 8060
P20_SP00065 1335
P20_ST00074 1356 103 raigo- 227700
P20_TL00010 754
P20_ST00075 763
P20_SP00066 315
P20_ST00076 na
P20_SP00067 376
P20_ST00077 129 uakuru 0.36 804878
P20_SP00068
P20_ST00078 610 180 pakuvima 40888550
P20_SP00069 790 791
P20_ST00079 810 182 paliatizwa 0078030380
P20_SP00070 992
P20_ST00080 1013
P20_SP00071 1055
P20_ST00081 1076 uose 8270
P20_SP00072
P20_ST00082 1239 104 nyora 0.77 55000
P20_SP00073 1343
P20_ST00083 1362 paka- 30600
P20_TL00011 238 736
P20_ST00084 829 112 uezwa 0.54 82560
P20_SP00074 350 851
P20_ST00085 434 ndi 375
P20_SP00075
P20_ST00086 516 nwise 67541
P20_SP00076
P20_ST00087 642 ndinofa 5037010
P20_SP00077
P20_ST00088 807 830
P20_SP00078 850
P20_ST00089 872 823 102 34 nyota 65050
P20_TL00012 711 968 274
P20_ST00090 nzw 064
P20_SP00079 815 998
P20_ST00091 918 969 rw
P20_TL00013 443
P20_ST00092 1047 93 nzwe 6540
P20_SP00080 536
P20_ST00093 1048 nzwa 5770
P20_SP00081 716 1068
P20_ST00094 802 nzwo 5762
P20_SP00082 896
P20_ST00095 87 nzwi 0.45 6752
P20_SP00083
P20_ST00096 1155 98 nzwu 0.22 6888
P20_TL00014 504 1105 700
P20_ST00097 1114 rwo 0.52 670
P20_SP00084 573 1135
P20_ST00098 659 61 rwi
P20_SP00085 720 1134
P20_ST00099 rwa
P20_SP00086 876
P20_ST00100 960 rwe
P20_SP00087 1028
P20_ST00101 49
P20_SP00088 1163 18
P20_ST00102 1181 u 0.16 8
P20_TL00015 236 1196
P20_ST00103 1198 ku
P20_SP00089 283 1227
P20_ST00104 314 1206 7770
P20_SP00090 407
P20_ST00105 zu
P20_SP00091 534 1226
P20_ST00106 5570
P20_SP00092 95
P20_ST00107 1197 7463
P20_SP00093
P20_ST00108 0.94 01
P20_SP00094 914
P20_ST00109 1008 1205 u
P20_SP00095 1049
P20_ST00110 1079 6570
P20_SP00096 1172
P20_ST00111 1266 bvu 268
P20_SP00097 1333
P20_ST00112 1364 0573
P20_TL00016 1288
P20_ST00113 1289 fa
P20_SP00098 271 1319
P20_ST00114 292 1297 6670
P20_SP00099 1318
P20_ST00115 470 370
P20_SP00100 538
P20_ST00116 dza 083
P20_SP00101 619 1317
P20_ST00117 704 1296 360
P20_SP00102 771
P20_ST00118 796 ndo 060
P20_SP00103 863
P20_ST00119 949 465
P20_SP00104
P20_ST00120 1032 yo
P20_SP00105 1075 1324 79
P20_ST00121 72 rwu 347
P20_SP00106
P20_ST00122 1249 ya
P20_SP00107 1290
P20_ST00123 1375 150 rwanza
P20_TL00017 1379 1218
P20_ST00124 nza 073
P20_SP00108 297 1411
P20_ST00125 382 380
P20_SP00109 450 1410
P20_ST00126 472 ra
P20_SP00110 507
P20_ST00127 592 1380 0.39 656
P20_SP00111 653
P20_ST00128 678 ri
P20_SP00112 705 1409
P20_ST00129 ko
P20_SP00113 772
P20_ST00130 858
P20_SP00114 894
P20_ST00131 925 1387 uo
P20_SP00115 967
P20_ST00132 1388 075
P20_SP00116 1065
P20_ST00133 1150
P20_SP00117
P20_ST00134 1228 0.31 676
P20_SP00118
P20_ST00135 nza- 0610
P20_TL00018 234 1468
P20_ST00136 1482
P20_SP00119 1503
P20_ST00137 388 1474 38 tu 57
P20_SP00120 426 1502
P20_ST00138 448 1473 46 mi
P20_SP00121 494
P20_ST00139 517 1481
P20_SP00122 1501
P20_ST00140 1480 455
P20_SP00123 737
P20_ST00141 759 1472 52 dzi 0.86 210
P20_SP00124 811
P20_ST00142 835
P20_SP00125
P20_ST00143 970
P20_SP00126 1011 1507
P20_ST00144 1033 1479
P20_SP00127 1074
P20_ST00145 1097 341
P20_SP00128 1164
P20_ST00146 1243 d'i
P20_SP00129 1281 1500
P20_ST00147 1305
P20_SP00130
P20_ST00148 1386 0.65 072
P20_TL00019 235 1562
P20_ST00149 1565 432
P20_SP00131 296 1594
P20_ST00150 318 1564 zi
P20_SP00132 348
P20_ST00151 ho
P20_SP00133 477
P20_ST00152 500 1573 630
P20_SP00134 1593
P20_ST00153 654
P20_SP00135
P20_ST00154 738 1572
P20_SP00136 805
P20_ST00155 827 re 0.84
P20_SP00137 862
P20_ST00156 1566
P20_SP00138 981
P20_ST00157 1010 1563 mbu 077
P20_SP00139 1091 1592
P20_ST00158 070
P20_SP00140
P20_ST00159 1268 pfi
P20_SP00141 1312 1598
P20_ST00160 1336 0.76
P20_SP00142
P20_ST00161
P20_TL00020 1653
P20_ST00162 1655 141 kutaura 2718711
P20_SP00143 1684
P20_ST00163 119 kwako 58000
P20_SP00144 1683
P20_ST00164 546 222 hakunzwike 6537857500
P20_SP00145 768
P20_ST00165 1654 ruko'ua 2770080
P20_SP00146 980
P20_ST00166 rwakafanzwa 57068000470
P20_SP00147 1244
P20_ST00167 1271 1663
P20_SP00148 1314
P20_ST00168 1664 mvura 06755
P20_TL00021 1720
P20_ST00169 1721 223 kwaiuanzwa 2730805780
P20_SP00149 1751
P20_ST00170 479 1728 6580
P20_SP00150 563 1750
P20_ST00171 584 rose 4080
P20_SP00151
P20_ST00172 742 177 hauanzwe 56872040
P20_SP00152 919
P20_ST00173 942 kureua 073080
P20_SP00153 1066
P20_ST00174 1087 kwake 06030
P20_SP00154
P20_ST00175 1286 1729 166 uanorwa- 81707760
P20_TL00022 1788
P20_ST00176 1798
P20_SP00155 278 1819
P20_ST00177 362 takaenda 01100550
P20_SP00156 1818
P20_ST00178 136 rwendo 630410
P20_SP00157 681 1817
P20_ST00179 767 tenzi 50180
P20_SP00158
P20_ST00180 237 anorwadziwa 57006235080
P20_SP00159 1121
P20_ST00181 uaka 8050
P20_SP00160
P20_ST00182 1313 1797 pa
P20_SP00161 1353 1824
P20_ST00183 1376 1789 miri 0240
P20_TL00023 1853
P20_ST00184 1864 10
P20_SP00162 277 1891
P20_ST00185 308 1854 91 rwizi 37072
P20_SP00163 1884
P20_ST00186 485 arikuueza 051068040
P20_SP00164
P20_ST00187 rwiriko 2724354
P20_SP00165 826 1883
P20_ST00188 923 1862 aua 280
P20_SP00166
P20_ST00189 1012 190 uanorwara 807446022
P20_SP00167 1202
P20_ST00190 1232 137 mazuua 066680
P20_SP00168 1369
P20_ST00191 1399 1863 ose
P20_TL00024 1919
P20_ST00192 1929 164 murwere 0416040
P20_SP00169 398 1950 14
P20_ST00193 412 1920 211 arikukarofa 0.74 05401075013
P20_SP00170 623
P20_ST00194 708 111 ciyiko 065400
P20_SP00171 819 1956 16
P20_ST00195 cakatorwa 020052567
P20_SP00172 1017 1949
P20_ST00196 1031 naye 03502
P20_SP00173
P20_ST00197 1222 231 pamidzirane 01024704428
P20_TL00025 1986
P20_ST00198 1997 365580
P20_SP00174 364 2019
P20_ST00199 451 1987 wakafirwa 570300665
P20_SP00175 638 2018 15
P20_ST00200 na'mai 057845
P20_SP00176 2017
P20_ST00201 859 ndinonyorerwa 2410050070477
P20_SP00177 2024
P20_ST00202 1152 1996
P20_SP00178 1194
P20_ST00203 iye 0.93 020
P20_TL00026 551 2124 588
P20_ST00204 tw 13
P20_SP00179 2162
P20_ST00205 2133 SW
P20_SP00180 787 2161
P20_ST00206 891 2132 pw 04
P20_SP00181 964 2170
P20_ST00207 1067 r)w
P20_TL00027 509 2204 673
P20_ST00208 2206 two 0.41 674
P20_SP00182 575 2233
P20_ST00209 661 twi 254
P20_SP00183 719
P20_ST00210 806 2212 swa
P20_SP00184 873
P20_ST00211 959 swu 0.21 778
P20_SP00185 1030
P20_ST00212 1115 swe


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2580 WIDTH 1688
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P2_LM00001 1636
RightMargin P2_RM00001 1346 342
BottomMargin P2_BM00001 944
PrintSpace P2_PS00001
Illustration P2_CB1_SUB 882 464 252 TYPE
TextBlock P2_TB00001 1606 62 30
TextLine P2_TL00001 29 1609 17 25
String P2_ST00001 CONTENT J: WC 0.14 CC 88


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00029.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P29 PHYSICAL_IMG_NR 29 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P29_TM00001 HPOS 0 VPOS 52
LeftMargin P29_LM00001 50 2404
RightMargin P29_RM00001 1608 90
BottomMargin P29_BM00001 2456 167
PrintSpace P29_PS00001 1558
TextBlock P29_TB00001 95 68 777 241
TextLine P29_TL00001 101 74 22
String P29_ST00001 CONTENT CP: WC 0.13 CC 888
P29_TL00002 153 79 38 20
P29_ST00002 12 Z 0.15 8
SP P29_SP00001 165 99 11
P29_ST00003 176 81 15 16 l 0.19
P29_TL00003 78 35 18
P29_ST00004 '-0- 0.33 7387
P29_TL00004 276 70 206 25
P29_ST00005 72 32 23 ...i 0.42 0778
P29_SP00002 308
P29_ST00006 333 1 17 ¦-. 0.64 073
P29_SP00003 334 89
P29_ST00007 359 123 S^ivi,.> 0.24 810888078
P29_TL00005 528 84
P29_ST00008 5 0.14
P29_SP00004 533 94
P29_ST00009 545 6 14 f
P29_SP00005 551
P29_ST00010 580 80 3 4 ¦ 0.00 10
P29_SP00006 583 9
P29_ST00011 592 ;., 0.35 774
P29_TL00006 622 97 27
P29_ST00012 ^- 0.30 103
P29_SP00007 640 62
P29_ST00013 702 .'¦ 0.29 3710
P29_TL00007 782
P29_ST00014 >¦¦ 0.10 71010
P29_TL00008 800 71 19
P29_ST00015 88 2 1.00
P29_SP00008 801
P29_ST00016 806 7
P29_SP00009 808 91
P29_ST00017 813 A 0.12
P29_SP00010 829
P29_ST00018 835 76 v
P29_SP00011 851 93
P29_ST00019 857 82 ,^ 710
P29_TL00009 108 111 36 31
P29_ST00020 W, 0.18 87
P29_TL00010 154 128 47
P29_ST00021 W-> 0.39 845
P29_SP00012 183 140
P29_ST00022 193 130 V
P29_TL00011 209 127 40
P29_ST00023 at.r^ 887810
P29_TL00012 304 208 26
P29_ST00024 118 65 :V.K 0.16 8878
P29_SP00013 369 137 21
P29_ST00025 390
P29_SP00014 394 33
P29_ST00026 427 85 C--.-J 0.21 8877778
P29_TL00013 517 122 55
P29_ST00027 ^
P29_SP00015 538 131
P29_ST00028 547
P29_SP00016 555 135
P29_ST00029 564 .; 0.20
P29_TL00014 615 112
P29_ST00030 132 0.70
P29_SP00017 617
P29_ST00031 635 73 A..I 887787
P29_TL00015 739
P29_ST00032
P29_TL00016 171 41
P29_ST00033 .-¦' 76107
P29_SP00018 181
P29_ST00034 133 173 -;
P29_SP00019 144 187
P29_ST00035 151 174
P29_TL00017 172
P29_ST00036 i.'X 0.23 8758
P29_TL00018 253 162 24
P29_ST00037 fc 0.25 77
P29_TL00019 148 236 37
P29_ST00038 49 ^ii 1088
P29_SP00020 325 185
P29_ST00039 358 28 )
P29_SP00021 364 179
P29_ST00040 388 155 '--¦¦'-> 0.32 57501077710
P29_SP00022 453
P29_ST00041 470 42 -<
P29_TL00020 520 92
P29_ST00042 166 -. 0.55 670
P29_SP00023 536 178
P29_ST00043 591 t-
P29_TL00021 624 158 106
P29_ST00044 168 34 v^ 0.06 810
P29_SP00024 658 177
P29_ST00045 678 r; 0.17
P29_SP00025 698
P29_ST00046 715 161 !,
P29_TL00022 737 159
P29_ST00047 169
P29_SP00026 740 170
P29_ST00048 749 '**' 7777
P29_TL00023 109 44
P29_ST00049 i'^' 86107
P29_TL00024 210 218
P29_ST00050 <"^ 0.37 16710
P29_TL00025 296 198 211
P29_ST00051 104 *^-A 71078
P29_SP00027 400 235
P29_ST00052 422 202 30 -^.-Ji 3107788
P29_SP00028 484 232
P29_ST00053 504 ' 0.98
P29_TL00026 514 203
P29_ST00054 r>- 108587
P29_SP00029 593 229
P29_ST00055 607 i
P29_TL00027 207 115
P29_ST00056
P29_SP00030 620 220
P29_ST00057 629 212 13 !i
P29_SP00031 645 225
P29_ST00058 655 *. 0.63
P29_SP00032 671 223
P29_ST00059 707 >
P29_SP00033 718 219
P29_ST00060 727
P29_TL00028 730 204 67
P29_ST00061 !
P29_SP00034 732 222
P29_ST00062 738 -
P29_SP00035 741
P29_ST00063 748 U 0.22 86
P29_SP00036 775
P29_ST00064 784 il 0.28
P29_TL00029 802 189 64
P29_ST00065 P29_TL00030 302 267
P29_ST00066 48 Bo 0.58
P29_SP00037 350 297
P29_ST00067 372 268 dje 0.69
P29_SP00038 303
P29_ST00068 442 277 ra 0.76
P29_TL00031 563 39
P29_ST00069 Bi 0.48
P29_TL00032 625
P29_ST00070 za:
P29_TL00033 45
P29_ST00071 Ba 0.67 60
P29_TL00034 815 264
P29_ST00072 ci 0.77 04
P29_TB00002 880 676
P29_TB00003 944 136 54
P29_TL00035 66 953 116
P29_ST00073 -&.*,, 667775
P29_TB00004 849 752
P29_TL00036 856
P29_ST00074
P29_TL00037 965 855
P29_ST00075
P29_TL00038 780 933 105
P29_ST00076 51 0.57
P29_SP00039 831 968
P29_ST00077 852 940 ta 0.75
P29_TL00039 985 121
P29_ST00078 Bu
P29_SP00040 1040 967
P29_ST00079 1063 938 43 ka 0.44 83
P29_TL00040 1192 327
P29_ST00080 934
P29_SP00041 1243
P29_ST00081 1267 939 do 75
P29_SP00042 1310 107
P29_ST00082 1417
P29_SP00043 1468
P29_ST00083 1489 zi
P29_TL00041 1037
P29_ST00084 1038 DO 0.56
P29_SP00044 1058
P29_ST00085 839 63 qga 0.60 830
P29_TL00042 999 1024
P29_ST00086
P29_SP00045 1051 1059
P29_ST00087 1073 ya 0.71
P29_TL00043 1211 309
P29_ST00088
P29_SP00046 1262
P29_ST00089 1284 1029 pi 0.68
P29_SP00047 1318 1065
P29_ST00090 1333 ro 0.46
P29_SP00048 1370
P29_ST00091 1467 53 Be
P29_TL00044 1130 117
P29_ST00092 nzu 548
P29_SP00049 846 1150
P29_ST00093 861
P29_TL00045 1004 1117
P29_ST00094
P29_SP00050 1048
P29_ST00095 1070
P29_TL00046 1203 316
P29_ST00096
P29_SP00051 1255 1151
P29_ST00097 1276 1121 ri
P29_SP00052 1304
P29_ST00098 1321 1122 06
P29_SP00053 1363
P29_ST00099 1380 1120
P29_SP00054 1418
P29_ST00100 1432
P29_SP00055 1460
P29_ST00101 1476 0.47
P29_TB00005 1544 2302
P29_TL00047 931
P29_ST00102 Bvu 488
P29_SP00056 1003
P29_ST00103 1026 61 nza 0.74
P29_SP00057 1087 298
P29_ST00104 1173 Bga 0.87
P29_SP00058 1240
P29_ST00105 1254 269 0.88
P29_SP00059 1265
P29_ST00106 1280 278 0.83
P29_SP00060 1316 299
P29_ST00107 1402 468
P29_SP00061 1474
P29_ST00108 271
P29_TL00048 902
P29_ST00109 46
P29_SP00062 348 389
P29_ST00110 370 da 0.85
P29_SP00063 411
P29_ST00111 425 r
P29_SP00064 461
P29_ST00112 546
P29_SP00065 619
P29_ST00113 641 368 ma 0.61
P29_SP00066 695
P29_ST00114 781 360 59 Bgi 605
P29_SP00067 840 395
P29_ST00115 863
P29_SP00068 899
P29_ST00116 984 420
P29_SP00069 1044 396
P29_ST00117 1067 361 bgi
P29_SP00070
P29_ST00118 1137 uya
P29_TL00049 450 1221
P29_ST00119 Bace 0.90 3000
P29_SP00071 385 481
P29_ST00120 413 451 rake 6062
P29_SP00072 492
P29_ST00121 522 191 rakasakara 3342304011
P29_SP00073 713
P29_ST00122 818 Biza 0761
P29_SP00074 895
P29_ST00123 916 110 rimqe 0.53 55580
P29_SP00075
P29_ST00124 ne
P29_SP00076 1090 482
P29_ST00125 1112 452 33680
P29_SP00077 1222
P29_ST00126 280 rakapiqgudzwa 7000058784662
P29_TL00050 301 516 1220
P29_ST00127 Bvutira 0.62 0586122
P29_SP00078 437
P29_ST00128 525 mqana 0.66 68020
P29_SP00079 574 554
P29_ST00129 Baqga, 828014
P29_SP00080 703
P29_ST00130 714 518 ano^icejoi 07010120880
P29_SP00081 893
P29_ST00131 909
P29_SP00082 913 549
P29_ST00132 978 Bvunza 668750
P29_SP00083 1114
P29_ST00133 1135 527 uyo, 7406
P29_SP00084 1213 556
P29_ST00134 1235 526 aneqge 0.49 060868
P29_SP00085
P29_ST00135 1385 519 anoziua 0.65 0703580
P29_TL00051 582
P29_ST00136 119 Banire 208171
P29_SP00086 421 613
P29_ST00137 441 584 iri 870
P29_SP00087
P29_ST00138 505 157 rakaitwa 11404680
P29_SP00088 662 614
P29_ST00139 683 na' 0.45 807
P29_SP00089 736
P29_ST00140 747 124 sekuru 601888
P29_SP00090 871
P29_ST00141 waqgu 80848
P29_SP00091 1016 621
P29_ST00142 597
P29_SP00092 1072
P29_ST00143 194 Anobvepi 780780110
P29_SP00093 1315 100
P29_ST00144 1415 Undi- 0.59 78400
P29_TL00052 650
P29_ST00145 bvumire 4780030
P29_SP00094 454 680
P29_ST00146 146 ndiende 8500820
P29_SP00095
P29_ST00147 630 ^angu 100847
P29_SP00096 687
P29_ST00148 825 Bveni 06060
P29_SP00097 930 681
P29_ST00149 652 rinotizira 3380007311
P29_SP00098 1113
P29_ST00150 1127 ku 0.34
P29_SP00099 1175
P29_ST00151 1190 660 gomo 0000
P29_SP00100 1287
P29_ST00152 1374 651 Bora 4255
P29_SP00101 1457
P29_ST00153 1471 ra- 0.78
P29_TL00053 708 1305 56
P29_ST00154 piitika 0280300
P29_SP00102 419 753
P29_ST00155 717 E^o! 0.54 51003
P29_SP00103 587 755
P29_ST00156 611 260 Inobgibginya. 0800713127007
P29_SP00104
P29_ST00157 917 711 147 8v*,k*<:. 4877870677
P29_SP00105 1064
P29_ST00158 I*. 0.26 8776777
P29_SP00106 1163
P29_ST00159 1188 6.6. 0.51 870850
P29_SP00107 1269 745
P29_ST00160 1285 723 i)5 10710778827
P29_SP00108 1394 759
P29_ST00161 1405
P29_SP00109 1411 751
P29_ST00162 1426 182 -c<.'vj>r 7684706886886
P29_TL00054 932 376
P29_ST00163
P29_SP00110 353
P29_ST00164 375 dza
P29_SP00111 434
P29_ST00165 534
P29_SP00112 586
P29_ST00166 946 nyn 0.36 828
P29_TL00055 834
P29_ST00167 1046 _r
P29_SP00113 1069
P29_ST00168 1061
P29_SP00114 139
P29_ST00169
P29_SP00115 346
P29_ST00170
P29_SP00116
P29_ST00171 497
P29_SP00117
P29_ST00172 569 re
P29_SP00118
P29_ST00173 0.73
P29_SP00119
P29_ST00174 763
P29_SP00120
P29_ST00175
P29_TL00056 1116
P29_ST00176 1141
P29_SP00121 102
P29_ST00177 1125
P29_SP00122 1132
P29_ST00178 nzi
P29_SP00123 354
P29_ST00179 462
P29_SP00124 513
P29_ST00180 1128 qgo 803
P29_SP00125 601 1157
P29_ST00181
P29_TL00057
P29_ST00182 h
P29_SP00126 1177
P29_ST00183 -r,
P29_SP00127 1184
P29_ST00184 1165
P29_SP00128 1168
P29_ST00185 1167 o
P29_SP00129 1182
P29_ST00186 196 1174 ;
P29_TL00058 152 1208
P29_ST00187 1215 0"
P29_SP00130
P29_ST00188 "^
P29_SP00131 230 1225 69
P29_ST00189
P29_SP00132 355 1242
P29_ST00190 377 te 0.91
P29_SP00133 410
P29_ST00191 496 B
P29_SP00134
P29_ST00192 573 ru
P29_SP00135
P29_ST00193
P29_SP00136
P29_ST00194 757 1209
P29_SP00137
P29_ST00195
P29_SP00138 867
P29_ST00196 878 1216 tsa 0.82 050
P29_TL00059 138 1294
P29_ST00197 d-^i. 771077
P29_SP00139 221 1322
P29_ST00198 234 1297 ~t 778
P29_SP00140 1319
P29_ST00199 1300 141 gatsirai 88030224
P29_SP00141 440 1335
P29_ST00200 456 hama 0.80 7000
P29_SP00142 553
P29_ST00201 568 1306 dzenyu 550048
P29_SP00143 699 1341
P29_ST00202 786 Besa 8060
P29_SP00144 872 1334
P29_ST00203 886 1307 moto: 60600
P29_SP00145 989
P29_ST00204 1006 1314 58 mu
P29_SP00146
P29_ST00205 1076
P29_SP00147 1118
P29_ST00206 cando 0.81 00360
P29_SP00148 1234
P29_ST00207 1301 Basa 8070
P29_SP00149 1406
P29_ST00208 0.79
P29_SP00150 1452
P29_ST00209 1466 Ba-
P29_TL00060 1367 1403
P29_ST00210 r"^ 8610
P29_SP00151 1414
P29_ST00211
P29_SP00152 217
P29_ST00212 300 qgopera. 80050786
P29_SP00153 465 1408
P29_ST00213 530 1368 Badza 80760
P29_SP00154 642
P29_ST00214 657 1369 d'iki 06200
P29_SP00155 1401
P29_ST00215 1372 57 riri 3420
P29_SP00156
P29_ST00216 kupiko 5812020
P29_SP00157 961
P29_ST00217 1049 120 Boqgo 80800
P29_SP00158 1169 1409
P29_ST00218 150 rinogara 00800010
P29_SP00159 1407
P29_ST00219 1345 1381
P29_SP00160 1404
P29_ST00220 1416 saqgo 60807
P29_TL00061 1435
P29_ST00221 1446 -ti.. 78877
P29_SP00161 134 1478
P29_ST00222 1441 4w~. 88677
P29_SP00162
P29_ST00223 Buritsa 8833080
P29_SP00163 433 1469
P29_ST00224 447 1440 mombe 50400
P29_SP00164 579
P29_ST00225 602 96 dzose 38070
P29_SP00165 1470
P29_ST00226 720 1436 murfanga 67770401
P29_SP00166 890 1475
P29_ST00227 991 Bura 8660
P29_SP00167 1083
P29_ST00228 1105 1439 hari 0864
P29_SP00168
P29_ST00229 1200 kuti 0700
P29_SP00169 1272
P29_ST00230 1295 sadza 10062
P29_SP00170 1390
P29_ST00231 rirege 504000
P29_TL00062 1501
P29_ST00232 160 -tsf.ft.v^ 7888777687710
P29_SP00171 226 1540
P29_ST00233 1506 kutga 08080
P29_SP00172 397 1542
P29_ST00234 483 BaBa 8080
P29_SP00173 575 1536
P29_ST00235 590 1505 na'mai 500305
P29_SP00174
P29_ST00236 724 uaitsamqa 800060680
P29_SP00175 906
P29_ST00237 921 ^ikuru 1006876
P29_SP00176 1043
P29_ST00238 Bota, 80605
P29_SP00177 1541
P29_ST00239 1241 ndico 04100
P29_SP00178 1340
P29_ST00240 1364 cokudya 0068400
P29_TL00063 824 1736
P29_ST00241 C
P29_SP00179 858 1775
P29_ST00242 1747 e
P29_TL00064 1813 1219
P29_ST00243 1814 Ca
P29_SP00180 342 1847
P29_ST00244 363 ndo 0.72 250
P29_SP00181 430 1846
P29_ST00245 Ce
P29_SP00182
P29_ST00246
P29_SP00183 647 1845
P29_ST00247 Ci
P29_SP00184 791
P29_ST00248 817
P29_SP00185
P29_ST00249 869 1824 yo
P29_SP00186 1851
P29_ST00250 1020
P29_SP00187
P29_ST00251 mbe 060
P29_SP00188
P29_ST00252 1178
P29_SP00189
P29_ST00253 1320
P29_SP00190 1357
P29_ST00254 1815 ko 00
P29_SP00191 1424
P29_ST00255 mba 000
P29_TL00065 1905
P29_ST00256 1909
P29_SP00192 1939
P29_ST00257 357 1917 u 0.38
P29_SP00193 398
P29_ST00258 1907
P29_SP00194 542
P29_ST00259 nje 0.50 770
P29_SP00195 1944
P29_ST00260
P29_SP00196 1938
P29_ST00261 765 1906
P29_SP00197
P29_ST00262 1914 qgwa 8050
P29_SP00198 923
P29_ST00263 1019
P29_SP00199 1937
P29_ST00264 qge
P29_SP00200 1943
P29_ST00265 1166
P29_SP00201
P29_ST00266 1324
P29_SP00202 1361
P29_ST00267 1384 kwe
P29_SP00203 1459
P29_ST00268 1916 pa 0.96
P29_TL00066 1997
P29_ST00269 2000
P29_SP00204 2031
P29_ST00270 2003
P29_SP00205 2030
P29_ST00271 1999 Co
P29_SP00206
P29_ST00272 550 2001 to
P29_SP00207
P29_ST00273 1998
P29_SP00208 2029
P29_ST00274 2008 u
P29_SP00209 2028
P29_ST00275
P29_SP00210
P29_ST00276
P29_SP00211
P29_ST00277 962
P29_SP00212 1005
P29_ST00278
P29_SP00213 1054
P29_ST00279
P29_SP00214 1187
P29_ST00280 1212 gino 8200
P29_SP00215 2035
P29_ST00281
P29_SP00216 1421
P29_ST00282 1447 2006 qa
P29_SP00217 1488
P29_ST00283 1502
P29_TL00067 2089 1217
P29_ST00284 2090
P29_SP00218 2122
P29_ST00285 2091 sha 750
P29_SP00219 416
P29_ST00286 429 mi
P29_SP00220 477 2121
P29_ST00287 2099 so
P29_SP00221
P29_ST00288
P29_SP00222
P29_ST00289 675 gu
P29_SP00223 2126
P29_ST00290 734 2093 080
P29_SP00224 783
P29_ST00291
P29_SP00225 2120
P29_ST00292 929
P29_SP00226 964
P29_ST00293 979 bvu 577
P29_SP00227 1047
P29_ST00294 1144
P29_SP00228 1181
P29_ST00295 1205 pfu 006
P29_SP00229 1266
P29_ST00296 1282 2098
P29_SP00230 1323
P29_ST00297 1419
P29_SP00231 1456
P29_ST00298 1479
P29_TL00068 2190
P29_ST00299 0.27
P29_TL00069 2271
P29_ST00300 2275 Cera 6055
P29_SP00232 378 2306
P29_ST00301 392 2273 makomba 7240240
P29_SP00233 2305
P29_ST00302 2276 matatu 704008
P29_SP00234 705
P29_ST00303 721 cete 0060
P29_SP00235 2304
P29_ST00304 816 2296 <
P29_SP00236 2311
P29_ST00305 876 2272 Ceqgeta 7082008
P29_SP00237
P29_ST00306 1034 142 nhumbi 667603
P29_SP00238 1176 2303
P29_ST00307 kudzamara 574705070
P29_SP00239
P29_ST00308 ndau- 71071


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P10_LM00001 230 2202
RightMargin P10_RM00001 1468
BottomMargin P10_BM00001 2243 380
PrintSpace P10_PS00001 1238
TextBlock P10_TB00001
TextLine P10_TL00001 781 48 149 31
String P10_ST00001 67 44 5 CONTENT WC 0.33 CC 6
SP P10_SP00001 825 72 22
P10_ST00002 847 17 7 0.37
P10_SP00002 864 79 23
P10_ST00003 887 66 43 0.00
P10_TL00002 836 114 29 37
P10_ST00004 h 1.00
P10_TL00003 577 191 553 32
P10_ST00005 193 45 30 ho 0.60 70
P10_SP00003 622 223 85
P10_ST00006 707 192 he 0.61
P10_SP00004 750 222 86
P10_ST00007 34 hi 52
P10_SP00005 870 221
P10_ST00008 956 ha
P10_SP00006 999 84
P10_ST00009 1083 47 hu 0.42 74
P10_TL00004 245 282 1217
P10_ST00010 284 0.63
P10_SP00007 289 314
P10_ST00011 311 ko 0.80 40
P10_SP00008 355
P10_ST00012 441 283 0.68 60
P10_SP00009 482 313
P10_ST00013 504 293 55 20 ma 00
P10_SP00010 559
P10_ST00014 643 0.71 50
P10_SP00011 686
P10_ST00015 708 292 21 u 0.56 80
P10_SP00012 749
P10_ST00016 834 0.78
P10_SP00013 877
P10_ST00017 898 28 ri 0.77
P10_SP00014 926 312
P10_ST00018 1012 0.36 75
P10_SP00015 1059
P10_ST00019 1080 53
P10_SP00016 1133
P10_ST00020 1218 42 0.40 65
P10_SP00017 1260
P10_ST00021 1282 35 ra 0.88 11
P10_SP00018 1317
P10_ST00022 1402 hu- 0.62 560
P10_TL00005 243 372 1219 38
P10_ST00023 374 wi
P10_SP00019 288 404
P10_ST00024 373
P10_SP00020 417 403
P10_ST00025 439 383 54 0.65 33
P10_SP00021 493
P10_ST00026 578 0.66
P10_SP00022 621
P10_ST00027 644 27 pe 0.83
P10_SP00023 685 410
P10_ST00028 771 0.64
P10_SP00024 814
P10_ST00029 si 0.59
P10_SP00025
P10_ST00030 950
P10_SP00026 992 26
P10_ST00031 1018 ka 0.81
P10_SP00027 1060
P10_ST00032 1081 36 ni 0.67
P10_SP00028 1117 402
P10_ST00033 1203 0.39
P10_SP00029 1250
P10_ST00034 1278 382 ru 0.28
P10_SP00030 1319
P10_ST00035 1404 58 ho- 0.70 702
P10_TL00006 244 462
P10_ST00036 464 Bo 0.34
P10_SP00031 285 495
P10_ST00037 d'o 570
P10_SP00032 361 94
P10_ST00038 455 466 0.52 62
P10_SP00033 498 496
P10_ST00039 530 475 mu 0.58 08
P10_SP00034 588
P10_ST00040 620 na
P10_SP00035 663 93
P10_ST00041 756 465 73
P10_SP00036 799
P10_ST00042 830 474
P10_SP00037 871 96
P10_ST00043 967
P10_SP00038 1010
P10_ST00044 1039 me 0.69
P10_SP00039 1093
P10_ST00045 1126 no 0.79 04
P10_SP00040 1170 494
P10_ST00046 1264 0.35
P10_SP00041 1307
P10_ST00047 1340 46 ku 0.96
P10_SP00042 1386
P10_ST00048 1419 0.29
P10_TL00007 246 557 161
P10_ST00049 0.48
P10_SP00043 586
P10_ST00050 310 0.47
P10_SP00044 353
P10_ST00051 558 ta 0.41 83
P10_TL00008 645
P10_ST00052 646 135 hakuna 802770
P10_SP00045 379 676
P10_ST00053 407 huni 8780
P10_SP00046 491 679 97
P10_ST00054 hosi 7050
P10_SP00047 660
P10_ST00055 689 647 128 inofara 0.86 0301022
P10_SP00048 817
P10_ST00056 913 haucione 60701080
P10_SP00049 1074 677
P10_ST00057 1102 here 0.72 70600
P10_SP00050 1199
P10_ST00058 1295 166 muBikire 0.54 18717640
P10_TL00009 710
P10_ST00059 713 howa 7070
P10_SP00051 340 743
P10_ST00060 424 105 haana 70760
P10_SP00052 529
P10_ST00061 550 89 kuBa 7880
P10_SP00053 639 25
P10_ST00062 664 95 huku 7738
P10_SP00054 759 87
P10_ST00063 846 hoBod'o 8070350
P10_SP00055 981 744
P10_ST00064 714 iriko 0.85 30030
P10_SP00056 1096
P10_ST00065 1119 0.74 60600
P10_SP00057 1215
P10_ST00066 1302 haua 7083
P10_SP00058
P10_ST00067 1406 56 ina 287
P10_TL00010 778 1205
P10_ST00068 789 uana 8080
P10_SP00059 327 811
P10_ST00069 352 111 uasere 0.51 808047
P10_SP00060 463
P10_ST00070 Bisa 0.57
P10_SP00061 617 812
P10_ST00071 92 hura, 0.46 78550
P10_SP00062 737 816
P10_ST00072 763 782 uise 7730
P10_SP00063 833
P10_ST00073 862 68 uko 800
P10_SP00064 930
P10_ST00074 1016 88 hono 7080
P10_SP00065 1104
P10_ST00075 188 inod'ed'era 28007036044
P10_SP00066 1321
P10_ST00076 1405 0.38 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P10_TL00011 848 844
P10_ST00077 856 ua 81 HypPart2
P10_SP00067 878
P10_ST00078 305 amai 3200
P10_SP00068 389
P10_ST00079 412 849 uako 8040
P10_SP00069
P10_ST00080 581 857 61 ane 060
P10_SP00070 642
P10_ST00081 hana 7060
P10_SP00071
P10_ST00082 835 118 hecino 700080
P10_SP00072 953
P10_ST00083 980 107 cigaro 0.82 002080
P10_TL00012 839 961
P10_ST00084 t
P10_TL00013 601 1040
P10_ST00085 1041
P10_SP00073 634 1069
P10_ST00086 719 1042 te
P10_SP00074 751
P10_ST00087 837 ti
P10_SP00075
P10_ST00088 949 to 0.76
P10_SP00076 982 1068
P10_ST00089 tu 0.30 76
P10_TL00014 242
P10_ST00090
P10_SP00077 275 1161
P10_ST00091 300 1140
P10_SP00078 354 1160
P10_ST00092 438
P10_SP00079 471
P10_ST00093 500
P10_SP00080 532
P10_ST00094 1134
P10_SP00081 650
P10_ST00095 0.87
P10_SP00082 711
P10_ST00096 797
P10_SP00083
P10_ST00097 1139 sa
P10_SP00084
P10_ST00098
P10_SP00085 1015
P10_ST00099 1043
P10_SP00086 1079
P10_ST00100 1163
P10_SP00087 1196
P10_ST00101 1225 1141
P10_SP00088 1279
P10_ST00102 1364 0.94
P10_SP00089 1397
P10_ST00103 1426 se 0.75
P10_TL00015 240 1222
P10_ST00104 1226
P10_SP00090 277 1254
P10_ST00105 1231
P10_SP00091 1252
P10_ST00106 1224 0.90
P10_SP00092 1251
P10_ST00107 492 01
P10_SP00093 526
P10_ST00108 611
P10_SP00094
P10_ST00109 669
P10_SP00095
P10_ST00110 796
P10_SP00096 829
P10_ST00111 851 0.91
P10_SP00097 884
P10_ST00112 969
P10_SP00098 1002 24
P10_ST00113 1026 u 0.18 8
P10_SP00099 1049
P10_ST00114 1071
P10_SP00100 1107
P10_ST00115 1192
P10_SP00101
P10_ST00116 06
P10_SP00102
P10_ST00117 1366
P10_SP00103 1399 1253
P10_ST00118 1421 1232 u-
P10_TL00016 241 1313
P10_ST00119 1322 0.43
P10_SP00104 1344
P10_ST00120 1316
P10_SP00105 394
P10_ST00121 415 1314
P10_SP00106 443 1343
P10_ST00122 1323
P10_SP00107 501
P10_ST00123 1315
P10_SP00108 618
P10_ST00124 640 u
P10_SP00109 681
P10_ST00125 703
P10_SP00110 738
P10_ST00126 823
P10_SP00111 860
P10_ST00127 882
P10_SP00112 910
P10_ST00128 933
P10_SP00113 975
P10_ST00129 0.99
P10_SP00114 1092
P10_ST00130 0.84
P10_SP00115 1150
P10_ST00131 1172 0.73 05
P10_SP00116 1214
P10_ST00132 1301
P10_SP00117 1333
P10_ST00133 1355 0.25
P10_SP00118
P10_ST00134 1425 0.55
P10_TL00017
P10_ST00135 57
P10_SP00119 278 1435
P10_ST00136
P10_SP00120 342 1434
P10_ST00137 363 1413
P10_SP00121 399
P10_ST00138 484 1407
P10_SP00122 517
P10_ST00139 540
P10_SP00123 583
P10_ST00140 614
P10_SP00124 648
P10_ST00141 735 0.49
P10_SP00125 770
P10_ST00142 793
P10_SP00126
P10_ST00143 861
P10_SP00127 915
P10_ST00144 1000
P10_SP00128 1033
P10_ST00145 1066
P10_SP00129 1108
P10_ST00146 1195 1414
P10_SP00130
P10_ST00147 1268
P10_SP00131 1303
P10_ST00148 1391 ma- 080
P10_TL00018 1492 1011
P10_ST00149 670
P10_SP00132 1525
P10_ST00150 309 1498
P10_SP00133
P10_ST00151 429 1493 Ba
P10_SP00134 467
P10_ST00152 488 1497
P10_SP00135 520 1524
P10_ST00153 605 1504 ro
P10_SP00136 641
P10_ST00154
P10_SP00137 695
P10_ST00155 780 1503
P10_SP00138 821
P10_ST00156 842
P10_SP00139 874
P10_ST00157 896
P10_SP00140
P10_ST00158 1035 59
P10_SP00141 1094
P10_ST00159
P10_SP00142 1148
P10_ST00160 1171
P10_SP00143 1193
P10_ST00161
P10_TL00019 238 1585
P10_ST00162 1589 71 tora 5011
P10_SP00144 1617
P10_ST00163 334 huni; 68736
P10_SP00145 430 1620
P10_ST00164 460 Besa
P10_SP00146 533 1615
P10_ST00165 1588 90 moto 7010
P10_SP00147
P10_ST00166 1594 pa
P10_SP00148 718 1622
P10_ST00167 coto 0041
P10_SP00149 815
P10_ST00168 1586 207 kunotonora 0480302011
P10_SP00150
P10_ST00169 1145 kuno 8871
P10_SP00151 1237 1619
P10_ST00170 132 wakati: 6204101
P10_TL00020 239 1651 1216
P10_ST00171 1655 teucra 708800
P10_SP00152 350 1683
P10_ST00172 388 1652 201 mukomana 0.50 77007476
P10_SP00153 589 1682
P10_ST00173 694 157 uakaBata 83458350
P10_SP00154
P10_ST00174 879 houe 3080
P10_SP00155 964
P10_ST00175 998 1654 natu 2767
P10_SP00156 1077 104
P10_ST00176 1181 156 anotaura 16075100
P10_SP00157 1337
P10_ST00177 1371 1653 hake 6201
P10_TL00021 1718
P10_ST00178 1719 113 hatina 0.44 746572
P10_SP00158 351 1750
P10_ST00179 381 Basa 8474
P10_SP00159 454 1749
P10_ST00180 232 kunotarisana 0.53 625886607023
P10_SP00160 1752
P10_ST00181 810 1728
P10_SP00161 853 1748
P10_ST00182 881 154 makomo 550140
P10_SP00162 99
P10_ST00183 1720 129 taurisa, 76500510
P10_SP00163 1263 1754
P10_ST00184 1294 163 unoruma 1803857
P10_TL00022 237 1785
P10_ST00185 1786 rurimi 451111
P10_SP00164 1816
P10_ST00186 194 hauakatare 7684007030
P10_SP00165 635 78
P10_ST00187 122 tumira 055022
P10_SP00166 1815
P10_ST00188 66000002
P10_SP00167 1058
P10_ST00189 143 nokoko, 0500000
P10_SP00168 1223 1821
P10_ST00190 1246 210 ticamuteue- 62000770800
P10_TL00023 1850
P10_ST00191 1857 82
P10_SP00169 273 1881
P10_ST00192 358 waitukana 701781000
P10_SP00170 546
P10_ST00193 567 1859
P10_SP00171 610 1880
P10_ST00194 631 1851 uakuru 840617
P10_SP00172 760
P10_ST00195 790 uake 8000
P10_SP00173 873
P10_ST00196 959 189 tinoBatana 2000875051
P10_SP00174
P10_ST00197 nemi 0.93 0003
P10_SP00175 1259
P10_ST00198 1345 1852 110 runoti 747500
P10_TL00024 1920
P10_ST00199 tutururu 57475735
P10_SP00176 393 1948 436
P10_ST00200 2039 P 4
P10_TL00025 2108 547
P10_ST00201 2116 pu
P10_SP00177 2144
P10_ST00202 700 2117 p
P10_SP00178 741
P10_ST00203 827
P10_SP00179 868
P10_ST00204 954 pi 14
P10_SP00180 987
P10_ST00205 0.89
P10_TL00026 236 2199 1220
P10_ST00206 2207
P10_SP00181 276 2234
P10_ST00207 298 2208
P10_SP00182 339 2235
P10_ST00208
P10_SP00183 459
P10_ST00209 64
P10_SP00184 524 2229
P10_ST00210 609
P10_SP00185 652 2236
P10_ST00211 674
P10_SP00186 706
P10_ST00212 792
P10_SP00187 838
P10_ST00213 859 2201
P10_SP00188 892
P10_ST00214 979
P10_SP00189 1020
P10_ST00215 2200 77
P10_SP00190 1070 2230
P10_ST00216 1159 2209
P10_SP00191 1201
P10_ST00217 0.16
P10_SP00192 1266
P10_ST00218 1350
P10_SP00193 1393 2237
P10_ST00219 1415 2210


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00035.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P35 PHYSICAL_IMG_NR 35 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P35_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P35_LM00001 28 2388
RightMargin P35_RM00001 1662 36
BottomMargin P35_BM00001 2430 193
PrintSpace P35_PS00001 1634
TextBlock P35_TB00001 128 1404 224
TextLine P35_TL00001 221 119 731 59
String P35_ST00001 122 210 38 CONTENT '.^>wvyLo^l WC 0.20 CC 7878888888102
SP P35_SP00001 431 160 69
P35_ST00002 500 165 45 M.*>~<{c- 87787888866
P35_SP00002 665 164 116
P35_ST00003 781 174 43 4 0.27 7
P35_SP00003 824 178 23
P35_ST00004 847 154 12 0.34 66
P35_SP00004 885 166
P35_ST00005 908 44 0.24
P35_TL00002 252 223 1219
P35_ST00006 225 113 32 Padyo 0.58 70670
P35_SP00005 365 257 16
P35_ST00007 381 234 84 pano 0.61 7250
P35_SP00006 465
P35_ST00008 481 41 pa 0.54 71
P35_SP00007 522 14
P35_ST00009 536 20 ne 81
P35_SP00008 578 254 15
P35_ST00010 593 118 30 musha 0.57 68060
P35_SP00009 711 86
P35_ST00011 797 185 Perekedza 0.65 804010664
P35_SP00010 982 11
P35_ST00012 993 muyenzi, 57502640
P35_SP00011 1159 261 17
P35_ST00013 1176 108 29 uende 0.56 80760
P35_SP00012 1284 21
P35_ST00014 1305 233 85 27 napa 0.72 4070
P35_SP00013 1390 260
P35_ST00015 1411 60 31 Pe- 0.67 702
P35_TB00002 34 250 1586 1204
P35_TL00003 61 280 1408 56
P35_ST00016 298 9 { 0.18 8
P35_SP00014 70 336 10
P35_ST00017 80 63 53 J^'*^ 0.13 8107710
P35_SP00015 143 333 72
P35_ST00018 215 283 98 39 '*tesi 0.53 7878001
P35_SP00016 313 322
P35_ST00019 399 291 Pfupa 56740
P35_SP00017 507 327
P35_ST00020 521 78 ralce 0.43 77580
P35_SP00018 599 321
P35_ST00021 614 146 ratyolia, 0.69 330156800
P35_SP00019 760
P35_ST00022 776 290 220 tai'ipombera 267725050055
P35_SP00020 996 326
P35_ST00023 1010 299 na
P35_SP00021 1052 320
P35_ST00024 1067 121 macira 0.64 701344
P35_SP00022 1188
P35_ST00025 1274 104 Pxere 0.81 31050
P35_SP00023 1378
P35_ST00026 1405 64 wa- 0.88 300
P35_TL00004 357 1217
P35_ST00027 358 129 37 kapiwa 545050
P35_SP00024 395
P35_ST00028 159 gumbeze 0.62 0855060
P35_SP00025 554 394
P35_ST00029 569 pfupi 0.44 70873
P35_SP00026 667 87
P35_ST00030 754 Mvura 0.35 78844
P35_SP00027 872 387 13
P35_ST00031 366 79 yose 7070
P35_SP00028 964 22
P35_ST00032 986 367 yapxa, 0.85 000321
P35_SP00029 1102 25
P35_ST00033 1127 qgatiteke 0.90 800000000
P35_SP00030 1293
P35_ST00034 1314
P35_SP00031 1356
P35_ST00035 1377 92 rwizi 77070
P35_TL00005 65 388 1222
P35_ST00036 112 b^tv^ 0.08 8108810
P35_SP00032 177 424 967
P35_ST00037 1144 403 1.00
P35_SP00033 1272 411
P35_ST00038 401 ~ 0.28
P35_TL00006 422 1406
P35_ST00039 5 24 '
P35_SP00034 446 18
P35_ST00040 88 3 1
P35_SP00035 95 449
P35_ST00041 106 0.25
P35_SP00036 111 440
P35_ST00042 142 443 6 ¦ 0.00
P35_SP00037 148 447
P35_ST00043 425 Pa
P35_SP00038 296 455
P35_ST00044 311 0.68 08070
P35_SP00039 429
P35_ST00045 230 panotambwa 0.73 1062007170
P35_SP00040 673 461
P35_ST00046 758 Po
P35_SP00041 803 454
P35_ST00047 819 kutaqga 0.51 5800883
P35_SP00042 965 460
P35_ST00048 980 149 pakaqga 0.63 3140870
P35_SP00043 1129
P35_ST00049 433 pane 6660
P35_SP00044 1228
P35_ST00050 1244 227 pfumbamwe 168620760
P35_TL00007 62 489 48
P35_ST00051 495 93 ^^^^ 10101010
P35_SP00045 155 537
P35_ST00052 490 Pepeta 0.71 820070
P35_SP00046 372 527
P35_ST00053 386 491 mbeu, 0.59 07075
P35_SP00047 497 526
P35_ST00054 513 90 kune 0780
P35_SP00048 603 520
P35_ST00055 618 mhepo 0.77 07040
P35_SP00049 740
P35_ST00056 756 77 ^ino 10780
P35_SP00050 833
P35_ST00057 919 46 0.60
P35_SP00051
P35_ST00058 979 499 97 26 gomo 0.99 0000
P35_SP00052 1076 525
P35_ST00059 1097 ir, 5410
P35_SP00053 1157
P35_ST00060 1181 145 ndipapo 0.84 3301030
P35_SP00054 1326
P35_ST00061 1348 0.70 50
P35_SP00055
P35_ST00062 1414 498 ua-
P35_TL00008 553
P35_ST00063 -^ P35_SP00056 585
P35_ST00064 561 137 notgaga 0.76 7008000
P35_SP00057 595
P35_ST00065 410 558 153 matanda 0018770
P35_SP00058 563 587
P35_ST00066 649 556 117 Pasina 708061
P35_SP00059 766
P35_ST00067 787 566 127 mvura, 0.49 378605
P35_SP00060 914 592
P35_ST00068 936 taiJayi 0.79 3008020
P35_SP00061 1065
P35_ST00069 1086 557 68 tafa 5040
P35_SP00062 1154
P35_ST00070 1174 559 tose 0.78 2060
P35_SP00063
P35_ST00071 1330 140 Pfekesa 5700033
P35_TL00009
P35_ST00072 625 0.30
P35_SP00064 631
P35_ST00073 99 fc>. 00577887
P35_SP00065 187 639
P35_ST00074 251 633 123 mqana 0.46 88233
P35_SP00066 374 662
P35_ST00075 634 ane 000
P35_SP00067 450 655
P35_ST00076 cando 21860
P35_SP00068 654
P35_ST00077 656 624 197 Hapacisina 0.74 7050104070
P35_TL00010 658 434 47
P35_ST00078 '^ 0.17 610
P35_SP00069 150 705
P35_ST00079 167 675
P35_SP00070 172 680
P35_ST00080 267 52
P35_SP00071 319 679
P35_ST00081 219 0.22
P35_TL00011 836 1417 51
P35_ST00082 843 -\uxa- 0.23 678887
P35_SP00072 136 864
P35_ST00083 162 i^ 0.16
P35_SP00073 882
P35_ST00084 839 135 ^Raira 1061054
P35_SP00074 369 881
P35_ST00085 448 850 Re
P35_SP00075 496
P35_ST00086 506 851 fu 07
P35_SP00076 545 880
P35_ST00087 40 Ri
P35_SP00077 671
P35_ST00088 689 858 qga 830
P35_SP00078 751 886
P35_ST00089 837 849 Ro
P35_SP00079
P35_ST00090 902 dza 480
P35_SP00080 961
P35_ST00091 1040 Ru 0.41
P35_SP00081 1092
P35_ST00092 1108 58 dyi 670
P35_SP00082 1166 887
P35_ST00093 1253 Rwa 560
P35_SP00083 1332
P35_ST00094 1347 dzi 0.52 661
P35_SP00084 1400 879
P35_ST00095 1415 859 wa 0.36 75
P35_TL00012 83 942 1383
P35_ST00096 946 r
P35_SP00085 972
P35_ST00097 248 943 Ra
P35_SP00086 295 973
P35_ST00098 952
P35_SP00087 382
P35_ST00099 396 ri 0.66
P35_SP00088
P35_ST00100 439 ra 0.45 55
P35_SP00089 475
P35_ST00101
P35_SP00090 607
P35_ST00102 628 951 ma
P35_SP00091 683
P35_ST00103 697
P35_SP00092 732
P35_ST00104
P35_SP00093
P35_ST00105 874 pi
P35_SP00094 978
P35_ST00106 924 sa 00
P35_SP00095 958
P35_ST00107 1044 49
P35_SP00096 1093
P35_ST00108 944 nde
P35_SP00097
P35_ST00109
P35_SP00098 1224
P35_ST00110 1310
P35_SP00099 1357
P35_ST00111 1373 uo
P35_SP00100
P35_ST00112 1430
P35_TL00013 1025
P35_ST00113 1031 *>-> 0.21 7778688
P35_SP00101 147 1060
P35_ST00114 33 U^lc 0.11 881088
P35_SP00102 238 1058
P35_ST00115 247 1035 gu 0.14
P35_SP00103 1066
P35_ST00116 329 1036 s]ia 8688
P35_SP00104
P35_ST00117 415 mbga 0407
P35_SP00105 514 1070 120
P35_ST00118 1034
P35_SP00106 686 1064
P35_ST00119 714 tsi 0.96 010
P35_SP00107 757
P35_ST00120 788 1042 0.55
P35_SP00108
P35_ST00121 968
P35_SP00109 1015
P35_ST00122 1043 ndu 0.26
P35_SP00110 1113
P35_ST00123 1143 0.83
P35_SP00111 1172 1063
P35_ST00124 1201
P35_SP00112 1236
P35_ST00125 1353
P35_SP00113
P35_ST00126 0.87
P35_TL00014 1125 1396
P35_ST00127 1128 125 hvsJJitr^ 8888888810
P35_SP00114 1160
P35_ST00128 208 5* 0.19
P35_SP00115 1158
P35_ST00129
P35_SP00116
P35_ST00130 1136 qge 820
P35_SP00117 384 1165
P35_ST00131 0.40 755
P35_SP00118 458
P35_ST00132
P35_SP00119
P35_ST00133 1130 ta
P35_SP00120 643
P35_ST00134 dzo 750
P35_SP00121 718 1156
P35_ST00135 805 1126
P35_SP00122 852
P35_ST00136 873 ki
P35_SP00123 910 1155
P35_ST00137 772
P35_SP00124 984
P35_ST00138
P35_SP00125 1117
P35_ST00139 1139 ru
P35_SP00126 1179
P35_ST00140 1195 ka 06
P35_SP00127 1237
P35_ST00141 1323
P35_SP00128 1372
P35_ST00142 1387 mbe 600
P35_TL00015 1214
P35_ST00143 105 :tBA 88688
P35_SP00129 1260
P35_ST00144 190
P35_SP00130 1256
P35_ST00145 1220 ^^
P35_SP00131 1250
P35_ST00146 1229 gwa 080
P35_SP00132
P35_ST00147 409 ku 08
P35_SP00133 1249
P35_ST00148 542
P35_SP00134
P35_ST00149 616
P35_SP00135 1248
P35_ST00150 677 76 kwe 660
P35_SP00136 753
P35_ST00151 -Cxr- 78887
P35_TL00016 1300 1418
P35_ST00152 1303 ^-*"^"** 10777710776
P35_SP00137
P35_ST00153 249 1312 124 Reuesa 308070
P35_SP00138 373 1342
P35_ST00154 1311 mazwi, 614750
P35_SP00139 1346
P35_ST00155 529 1320 rega 4015
P35_SP00140 604
P35_ST00156 619 kuruma 887872
P35_SP00141 762 1340
P35_ST00157 rurimi 686464
P35_SP00142 893
P35_ST00158 905
P35_SP00143 932
P35_ST00159 151 Rukodzi 7760703
P35_SP00144 1131
P35_ST00160 1146 176 rwakaqga 64200820
P35_SP00145 1322
P35_ST00161 1339 rari 6600
P35_SP00146 1409 1341
P35_ST00162 1424 1321 0.86
P35_TL00017 1374 1494
P35_ST00163 1381 Su.^ 78710
P35_SP00147 194 54
P35_ST00164 d'ombo 0.75 070060
P35_SP00148 1410
P35_ST00165 1375 188 Rud'unura 0.38 674767644
P35_SP00149
P35_ST00166 131 mikosi, 0040071
P35_SP00150 808 1413
P35_ST00167 838 u^zoruka 0.42 810804841
P35_SP00151 1026 1421
P35_ST00168 1049 patga 02480
P35_SP00152 1142 1416
P35_ST00169 1379 Rakai-eBesesa 5504772707076
P35_SP00153 1467
P35_ST00170 1495 1398 .^
P35_SP00154 1511 1425
P35_ST00171 1550 1394 ,^), 71077
P35_TL00018 970 1428
P35_ST00172 2
P35_SP00155 976 1432 550
P35_ST00173 1526 e
P35_TB00003 1602 134
P35_TL00019 1444 1560
P35_ST00174 1448 <-~K.^. 87787107
P35_SP00156 156 1477
P35_ST00175 246 1447 iri, 6200
P35_SP00157 297 1479
P35_ST00176 1449 tgaga 08031
P35_SP00158 405 1483
P35_ST00177 416 1445 56800
P35_SP00159 1481
P35_ST00178 602 103 Rinza 30550
P35_SP00160 1475
P35_ST00179 717 1454 pxere 03040
P35_SP00161 816
P35_ST00180 829
P35_SP00162 869
P35_ST00181 884 91 uriri, 830660
P35_SP00163 975 1480
P35_ST00182 991 anorwara 26047277
P35_SP00164
P35_ST00183 1169 1446 ^ikuru 1000868
P35_SP00165 1291
P35_ST00184 1362 Re^ 0.12 88710
P35_SP00166 1466 1482
P35_ST00185 1536 1453 s
P35_SP00167 1548 1471
P35_ST00186 1558 ^'b 1048
P35_TL00020 1520 1490 74
P35_ST00187 19 -i 0.39 737
P35_SP00168 1562 1514
P35_ST00188
P35_TB00004 1468 1608
P35_TL00021 1501 1587
P35_ST00189 |sfA+ 885787
P35_SP00169 1546
P35_ST00190 1513 ndione 570070
P35_SP00170 370 1543
P35_ST00191 392 maruua 0.47 306785
P35_SP00171 1542
P35_ST00192 615 203 Rucembere 070100060
P35_SP00172 818 1541
P35_ST00193 1521 ruya 5530
P35_SP00173 930
P35_ST00194 1512 294 runotumidzirwa 68207712240367
P35_SP00174 1246
P35_ST00195 1268 zita 7140
P35_SP00175 1331
P35_ST00196 1360 1522 rarwo 40468
P35_SP00176
P35_ST00197 1515 Uy
P35_SP00177 1552
P35_ST00198 1583 ,
P35_SP00178
P35_ST00199 1637 *
P35_TB00005 878
P35_TL00022 1568 1419
P35_ST00200 1572 r*'
P35_SP00179 89
P35_ST00201 110 ^"^ 10710
P35_SP00180 158 1621
P35_ST00202 244 1579 ndiani 7630770
P35_SP00181 379 1609
P35_ST00203 402 1578 67 Ndi 773
P35_SP00182 469
P35_ST00204 Rikita 534800
P35_SP00183 611 96
P35_ST00205 707 1575 101 Rnd'o 58270
P35_SP00184
P35_ST00206 rwake 45700
P35_SP00185 948 1607
P35_ST00207 977 266 rwaiziorikanwa 84803587718562
P35_SP00186 1243
P35_ST00208 1580 nani 0650
P35_SP00187 1350
P35_ST00209 1380 1590 wese 5067
P35_TL00023 1612 1392
P35_ST00210 1627
P35_SP00188 73 1631
P35_ST00211 r>Mju.K 8687878
P35_SP00189 184 1639
P35_ST00212 202 1632 0.32
P35_SP00190 209
P35_ST00213 1617
P35_SP00191 360 1625
P35_ST00214
P35_SP00192 969 1636 316
P35_ST00215 1285 1620
P35_TL00024
P35_ST00216 1671 0.31
P35_SP00193 1676
P35_ST00217 1664
P35_SP00194 1682
P35_ST00218 1647 Regai 50006
P35_SP00195 345 1683
P35_ST00219 376 206 kusundana, 6817800520
P35_SP00196 582 1681
P35_ST00220 612 1648 0.80 0070
P35_SP00197 681
P35_ST00221 tinopind^,.^''^ 256035661027105710
P35_SP00198 963 1686
P35_ST00222 1014 1646 Rukukwe 3805280
P35_SP00199 1190 1677
P35_ST00223 1226 0.48 780
P35_SP00200
P35_ST00224 1327 1657 138 i-waqgu 4770858
P35_TL00025 1712
P35_ST00225 1738
P35_SP00201 1742
P35_ST00226 94 1713 109 4o^A 881058
P35_SP00202 1756
P35_ST00227 Runesu 888668
P35_SP00203 1743
P35_ST00228 wairamba 80052550
P35_SP00204 572
P35_ST00229 586 kuceka 581000
P35_SP00205 715
P35_ST00230 729 rukweza 5708063
P35_SP00206
P35_ST00231 Rimqe 70080
P35_SP00207 1090 1749
P35_ST00232 1106 1722 82 zuua 8780
P35_SP00208
P35_ST00233 1203 1721 ^a 0.50 100
P35_SP00209 1242 1750
P35_ST00234 1714 aiqguno 0083710
P35_SP00210 1402 1751
P35_ST00235 1716 fa- 800
P35_TL00026 1773
P35_ST00236 1791 t^-i,j, 871068787
P35_SP00211 1820
P35_ST00237 1780 mba, 3711
P35_SP00212 330 1814
P35_ST00238 1779 237 wakasaqgana 72502080040
P35_SP00213
P35_ST00239 596 1787
P35_SP00214 1808
P35_ST00240 653 uaranda 8050870
P35_SP00215 795
P35_ST00241 810 1778 ua'she 804880
P35_SP00216
P35_ST00242 1007 Rodfa 70680
P35_SP00217 1119 1819
P35_ST00243 Baqga 80850
P35_SP00218 1239 1816
P35_ST00244 169 haripinze 804051140
P35_TL00027 1434
P35_ST00245 1810 ^'SU.-. 10488677
P35_SP00219 207 1876
P35_ST00246 232 1846 j>U*c 57878
P35_SP00220 315 1894
P35_ST00247 385 1838 U^^ 0.04 81010
P35_SP00221 505 1874
P35_ST00248 574 I^\U 81088
P35_SP00222 684 1871
P35_ST00249 770 1830 115 -<.-i- 5877877
P35_SP00223 1861
P35_ST00250 ^
P35_SP00224
P35_ST00251 1003 1822 '^^ 0.09 71010
P35_SP00225 1889
P35_ST00252 1826 ^"^^* 0.10 10710107
P35_SP00226 1851
P35_ST00253
P35_SP00227 1365 1888
P35_ST00254 1395 "^^^ 0.07 7101010
P35_TL00028 2003
P35_ST00255 T..j<^^<. 82688101087
P35_SP00228 2033
P35_ST00256 2014 Sa
P35_SP00229 285 2044
P35_ST00257 2021 860
P35_SP00230 378 2050
P35_ST00258 406 2023
P35_SP00231 2043
P35_ST00259 577 2013 Se
P35_SP00232
P35_ST00260 648 2010 d'e
P35_SP00233 693
P35_ST00261 723
P35_SP00234
P35_ST00262 Sha
P35_SP00235
P35_ST00263 2015 mba
P35_SP00236 1057
P35_ST00264 2016 888
P35_SP00237 1145
P35_ST00265 1267 Si
P35_SP00238 1302 2046
P35_ST00266 1324 2026 mu
P35_SP00239 1382
P35_ST00267 2019 tsa 286
P35_TL00029 2197
P35_ST00268 2205 la-iJliK 88788778
P35_SP00240 2244
P35_ST00269 180 2218 i<
P35_SP00241 2245
P35_ST00270 245
P35_SP00242 279 2227
P35_ST00271 301 ^^^ 0.06
P35_SP00243 2226
P35_ST00272 2206
P35_SP00244 442
P35_ST00273 470
P35_SP00245
P35_ST00274 613 So
P35_SP00246
P35_ST00275 685
P35_SP00247 727
P35_ST00276
P35_SP00248 792
P35_ST00277 900 Su
P35_SP00249
P35_ST00278 2207 nu
P35_SP00250 1021
P35_ST00279 1054 qgu 877
P35_SP00251 1120 2234
P35_ST00280 1150
P35_SP00252 1185 107
P35_ST00281 1292 2198
P35_SP00253 1333 2228
P35_ST00282 1363 04
P35_SP00254 1397
P35_ST00283 1427 57
P35_TL00030 2288
P35_ST00284 2298 \i
P35_SP00255 2320
P35_ST00285 2289
P35_SP00256 2319
P35_ST00286 307 2297 re
P35_SP00257 342 2318
P35_ST00287
P35_SP00258 400
P35_ST00288 487
P35_SP00259 551
P35_ST00289 nje 380
P35_SP00260 629 2323
P35_ST00290 Shu
P35_SP00261 786
P35_ST00291 807
P35_SP00262 842
P35_ST00292 929 Swe
P35_SP00263
P35_ST00293
P35_SP00264
P35_ST00294
P35_SP00265 1192
P35_ST00295 1213 ui
P35_SP00266
P35_ST00296 1263 0.98


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 52
LeftMargin P4_LM00001 174 2342
RightMargin P4_RM00001 1526 172
BottomMargin P4_BM00001 2394 229
PrintSpace P4_PS00001 1352
Illustration P4_CB1_SUB 1906 TYPE
TextBlock P4_TB00001 872 1908 356 42
TextLine P4_TL00001 903 1914 325 32
String P4_ST00001 80 28 CONTENT ^'*''^'" WC 0.24 CC 61077771037
SP P4_SP00001 983 1942 51
P4_ST00002 1034 1916 194 30 P4_TB00002 392 2142 778 96
P4_TL00002 399 2153 767 71
P4_ST00003 2176 203 29 '^¦'^^^.t-l 0.21 38106108105878
P4_SP00002 602 2205 49
P4_ST00004 651 2170 54 Iht-^ 0.23 488610
P4_SP00003 705 2224 56
P4_ST00005 761 2162 83 41 h^'^' 8105104
P4_SP00004 844 2203 35
P4_ST00006 879 15 I 0.19 8
P4_SP00005 894 2207 27
P4_ST00007 921 2183 6 ¦ 0.00 10
P4_SP00006 927 2189
P4_ST00008 956 2159 210 57 h^^^'-^l'^^ 0.12 81010107510871010
P4_TB00003 440 2246 372 78
P4_TL00003 456 2251 44
P4_ST00009 2255 7
P4_SP00007 483 2285
P4_ST00010 532 2253 154 S-v-f^. 0.25 85878104
P4_SP00008 686 2295 68
P4_ST00011 754 58 f^,t- 610787
P4_TB00004 816 2250 214 60
P4_TL00004 2264 193 24
P4_ST00012 2271 65 17 -->.--( 0.40 710565606
P4_SP00009 881 2288 14
P4_ST00013 895 2266 11 22 ,4 0.56 08
P4_SP00010 906 21
P4_ST00014 2274 16 CI 0.17 88
P4_SP00011 943 19
P4_ST00015 962 47 23 C"C 0.28 848
P4_TB00005 480 2348 128 34
P4_TL00005 482 2354 116
P4_ST00016 P4_SP00012 506 2371
P4_ST00017 520 2356 ^-. 0.18 1067
P4_SP00013 539 2372 20
P4_ST00018 559 2359 39 18 .-u- 0.34 2787
P4_TB00006 716 2328 66 48
P4_TL00006 731 2331
P4_ST00019 J 0.13
P4_TB00007 788 158
P4_TL00007 791 2352 151
P4_ST00020 2355 33 H-. 0.15 1077
P4_SP00014 824
P4_ST00021 12 f
P4_SP00015 860 2373 53
P4_ST00022 913 P*- 0.26 876
P4_TB00008 950 2332 192 40
P4_TL00008 951 2337 175 31
P4_ST00023 2344 -f- 677
P4_SP00016 986 2367
P4_ST00024 1044 A" 0.20
P4_SP00017 1091 2368
P4_ST00025 1122 5 0.29
P4_TB00009 1240 106 50
P4_TL00009 2349 89
P4_ST00026 y"^^ 0.08 871010


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P5_LM00001 236 2262
RightMargin P5_RM00001 1446 252
BottomMargin P5_BM00001 2296 327
PrintSpace P5_PS00001 1210
TextBlock P5_TB00001 388 1030 78
TextLine P5_TL00001 403 47 999 62
String P5_ST00001 49 233 59 CONTENT GEORGE WC 0.29 CC 777784
SP P5_SP00001 636 108 52
P5_ST00002 688 271 FORTUNE 0.42 4884284
P5_SP00002 959 109 50
P5_ST00003 1009 393 61 COLLECTION 0.50 3851430778
P5_TB00002 940 112 158 20
P5_TL00002 115 156 12
P5_ST00004 56 10 -*¦ 0.17 77107
P5_SP00003 996 125
P5_ST00005 60 ¦Un 7751010
P5_SP00004 1056 127 9
P5_ST00006 1065 116 31 11 iiL.. 0.46 66813
P5_TB00003 456 268 632 274
P5_TL00003 641 282 291 53
P5_ST00007 RUQWARO 0.45 7672680
P5_TL00004 526 378 504
P5_ST00008 174 45 RQWO 0.39 8554
P5_SP00005 700 423
P5_ST00009 747 387 283 KUTAOQA 0.49 5725860
P5_TL00005 472 475 600 63
P5_ST00010 293 KUNEMBA 7856742
P5_SP00006 765 525 46
P5_ST00011 811 490 261 48 CISHONA. 27665247
P5_TB00004 382 894 748 128
P5_TL00006 398 906 716 57
P5_ST00012 213 35 PUBUSHED 0.54 86580007
P5_SP00007 611 941 17
P5_ST00013 628 917 27 BY 0.33 67
P5_SP00008 678 944
P5_ST00014 695 919 77 29 THE 0.81 401
P5_SP00009 772 948
P5_ST00015 789 923 JESUIT 0.64 100775
P5_SP00010 954
P5_ST00016 934 928 180 FATHERS 0.44 7751358
P5_TL00007 494 971 516
P5_ST00017 266 42 CISHAWASH 0.65 4400575008
P5_SP00011 760 1013
P5_ST00018 795 983 215 SAUSBURY. 358046677
P5_TB00005 1456 968 176
P5_TL00008 430 1487 596
P5_ST00019 175 40 Approved 0.68 47800050
P5_SP00012 605 1527
P5_ST00020 617 1496 36 Jbr 0.52
P5_SP00013 1532 21
P5_ST00021 699 1498 School 0.57 652550
P5_SP00014
P5_ST00022 832 1513 22 use 0.35 675
P5_SP00015 889 1535
P5_ST00023 911 1506 41 38 hy 0.63 70
P5_SP00016 952 1544 23
P5_ST00024 975 1510 51 the 0.84 400
P5_TL00009 255 1545 933 71
P5_ST00025 221 Department 0.28 8888557882
P5_SP00017 476 1586
P5_ST00026 497 1558 39 rtf 0.71 800
P5_SP00018 536 1593 15
P5_ST00027 551 1559 126 Native 0.51 656037
P5_SP00019 677 1594
P5_ST00028 697 1564 237 Dei,el,>pment, 0.30 88858874888607
P5_SP00020 1610
P5_ST00029 957 1575 32 S. 0.23
P5_SP00021 991 1607 24
P5_ST00030 1015 1578 173 Rhodesia. 188788087
P5_TB00006 390 1964 590 110
P5_TL00010 406 1971 574
P5_ST00031 94 Prinled 0.34 7858088
P5_SP00022 500 2003 18
P5_ST00032 518 1983 al 0.25 86
P5_SP00023 541 2004
P5_ST00033 559 1978 28 758
P5_SP00024 598 2006
P5_ST00034 615 99 Mwion 58188
P5_SP00025 714 2012
P5_ST00035 732 1984 76 Pr,. 0.37 38757
P5_SP00026 808 2019
P5_ST00036 826 1987 154 Ci,h.wa.ha 2528788788
P5_TL00011 670 2041 30
P5_ST00037 1935 2564
P5_TB00007 2170 336 98
P5_TB00008 1274 2224 172 72


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00058.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P58 PHYSICAL_IMG_NR 58 HEIGHT 2580 WIDTH 1706
TopMargin P58_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P58_LM00001 50
RightMargin P58_RM00001 1490 216
BottomMargin P58_BM00001
PrintSpace P58_PS00001 1440
TextBlock P58_TB00001 148 64
TextLine P58_TL00001 143
String P58_ST00001 CONTENT mm. WC 0.26 CC 885
Illustration P58_CB1_SUB 516 2 420 260 TYPE
P58_TB00002 478 656 66 34
P58_TL00002 493 661 39 29
P58_ST00002 S; 0.11 10888
P58_TB00003 1112 136 286 28
P58_TL00003 1127 140 255 19
P58_ST00003 123 17 UNIVERSITY 0.45 6754670087
SP P58_SP00001 1250 157 7
P58_ST00004 1257 141 OF 0.47 36
P58_SP00002 1286 158 6
P58_ST00005 1292 90 18 FLORIDA 0.67 8005116
P58_TB00004 1014 252 476 498
P58_TL00004 1031 256 442 38
P58_ST00006 21 33 3 1.00
P58_SP00003 1052 289 43
P58_ST00007 1095 257 89 1262 0.92 3000
P58_SP00004 1184 290 42
P58_ST00008 1226 259 108 05091 0.95 00200
P58_SP00005 1334 292 47
P58_ST00009 1381 261 92 9926 0000
P58_TL00005 1030 327
P58_ST00010 22
P58_SP00006 360
P58_ST00011 1094 329
P58_SP00007 362 41
P58_ST00012 1225 330 00000
P58_SP00008 1333 363 48
P58_ST00013 332 91
P58_TL00006 1108 406 184 338
P58_ST00014 98 74 ri 0.17 87
P58_SP00009 1206 480 -82
P58_ST00015 1124 686 168 ,l'35 0.41 720888
P58_TB00005 76 1236 84
P58_TL00007 134 1240
P58_ST00016 li 77 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT libi
P58_TL00008 1297 70 23
P58_ST00017 bi 0.14 88 HypPart2
P58_SP00010 1320 9
P58_ST00018 107 1298 AS> 888
P58_TB00006 1864 142 56
P58_TB00007 82 2154 118
P58_TL00009 99 2191 110 44
P58_ST00019 .:0--''" 0.37 78876407
P58_TB00008 810 1996 638
P58_TL00010 826 2001 606 62
P58_ST00020 200 UNIV^RSitY 0.39 84801017686
P58_SP00011 1026 2063
P58_ST00021 1044 2010
P58_SP00012 1087 2054 16
P58_ST00022 1103 2007 46 0.55 7573052
P58_SP00013 1243 2053
P58_ST00023 170 LIBRAWB 0.60 5023088
P58_CB2_SUB 150 2346 300 234


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P11_LM00001 232 2183
RightMargin P11_RM00001 1466
BottomMargin P11_BM00001 2224 399
PrintSpace P11_PS00001 1234
TextBlock P11_TB00001
TextLine P11_TL00001 774 47 148 34
String P11_ST00001 68 43 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P11_SP00001 817 73 22
P11_ST00002 839 19 8 0.28 7
P11_SP00002 858 81
P11_ST00003 880 42 4
P11_TL00002 242 117 1217 38
P11_ST00004 37 pi 0.41 56
P11_SP00003 276 154 26
P11_ST00005 302 126 54 ma 0.98 00
P11_SP00004 356 85
P11_ST00006 441 127 27 pa 0.78 40
P11_SP00005 482 25
P11_ST00007 507 21 0.99
P11_SP00006 561
P11_ST00008 646 128 p 0.95
P11_SP00007 688
P11_ST00009 715 0.85 30
P11_SP00008 757
P11_ST00010 787 121 32 ta 03
P11_SP00009 819 86
P11_ST00011 905 pe 1.00
P11_SP00010 945
P11_ST00012 971 36 tu 0.65 15
P11_SP00011 1007
P11_ST00013 1034 35 20 i-a 0.45 771
P11_SP00012 1069
P11_ST00014 1154 129 45 pu 0.54 18
P11_SP00013 1199 155
P11_ST00015 1225 119 ti 0.76
P11_SP00014 1250 149
P11_ST00016 1277 ka 0.73 50
P11_SP00015 1319
P11_ST00017 1404 55 pa- 0.61 370
P11_TL00003 209 1216
P11_ST00018 0.63 70
P11_SP00016 284 239 28
P11_ST00019 312 218 re 0.66 60
P11_SP00017 348
P11_ST00020 433 219 0.64
P11_SP00018 474 245
P11_ST00021 506 210 53 0.89 300
P11_SP00019 559 246 97
P11_ST00022 656 u 0.17
P11_SP00020 677
P11_ST00023 712 0.68
P11_SP00021 753
P11_ST00024 785 29 mi 0.93
P11_SP00022 832
P11_ST00025 929 ru 0.32 76
P11_SP00023 969 33
P11_ST00026 1002 211 0.88 030
P11_SP00024 1055 96
P11_ST00027 1151 220 ra 0.38
P11_SP00025 1186 240
P11_ST00028 1218
P11_SP00026 1260 92
P11_ST00029 1352 213 0.40
P11_SP00027 1384
P11_ST00030 1416 0.81
P11_TL00004 243 170
P11_ST00031 ha
P11_SP00028 285 332 23
P11_ST00032 308 311
P11_SP00029 338
P11_ST00033 na 0.77
P11_TL00005 238 394 1219
P11_ST00034 403 84 pano 0.75 3060
P11_SP00030 322 430
P11_ST00035 347 201 mukomana 0.57 48607080
P11_SP00031 548 424 24
P11_ST00036 572 61 ane 660
P11_SP00032 633
P11_ST00037 659 123 tuhoue 0.50 677080
P11_SP00033 782
P11_ST00038 867 395 138 uakaipa 0.69 8206030
P11_SP00034 1005 431
P11_ST00039 398 206 uanopopota 8060305140
P11_SP00035 1240
P11_ST00040 1326 131 harawa 504050
P11_TL00006 241 461
P11_ST00041 187 irikupema 0.60 181072257
P11_SP00036 428 497
P11_ST00042 512 72 hosi 0.71 7040
P11_SP00037 584 491
P11_ST00043 611 462 142 inomira 0.53 1706465
P11_SP00038
P11_ST00044 781 471 0.84
P11_SP00039 824 498
P11_ST00045 850 110 pakati 0.49 713673
P11_SP00040 960
P11_ST00046 990 51
P11_SP00041 1031
P11_ST00047 1056 156 uasikana 0.52 85705560
P11_SP00042 1212 492 83
P11_ST00048 1295 163 takapiwa 0.51 73707580
P11_TL00007 529
P11_ST00049 82 mari 0.46 6860
P11_SP00043 321 558
P11_ST00050 341 537 7076
P11_SP00044 427 564
P11_ST00051 511 531 159 petenura 0.55 40608780
P11_SP00045 670
P11_ST00052 141 muceka 0.56 375072
P11_SP00046 829
P11_ST00053 848 kuti 0753
P11_SP00047 921
P11_ST00054 944 538 111 uuone 87070
P11_SP00048 78
P11_ST00055 1133 185 inopepeta, 0.74 3604130205
P11_SP00049 1318 565
P11_ST00056 1342 115 haivu- 700782
P11_TL00008 591
P11_ST00057 597 79 vute 0.44 8850
P11_SP00050 319 624 102
P11_ST00058 421 132 uanod'a 8080160
P11_SP00051 553
P11_ST00059 585 595 kutiperekera 075060704050
P11_SP00052 631 94
P11_ST00060 911 228 wakanonoka 0.70 7040707020
P11_SP00053 1139 625
P11_ST00061 1171 596 124 kupeta 073070
P11_SP00054
P11_ST00062 1327 130 muter 0.47 675550
P11_TL00009 662 1215
P11_ST00063 663 naka 4080
P11_SP00055 328 692
P11_ST00064 411 tipeuo 125080
P11_SP00056 522 698
P11_ST00065 551 166 poku'uata 602738020
P11_SP00057 717
P11_ST00066 801 taiuaka 6008050
P11_SP00058 930
P11_ST00067 958 88 paari 60400
P11_SP00059 1046 699
P11_ST00068 1132 202 uarikupura 8044486870
P11_SP00060 1334
P11_ST00069 1417 ti-
P11_TL00010 244 729 701 160
P11_ST00070 31 nociisa 0.62 8002482
P11_SP00061 367 760
P11_ST00071 388 papi 0.83 50300
P11_SP00062 484 766
P11_ST00072 569 ari 070
P11_SP00063 616 759
P11_ST00073 638 mukuru 0.22 786878
P11_SP00064 786
P11_ST00074 808 738 137 panewe 0.67 408043
P11_SP00065 765 -105
P11_ST00075 840 853 s 0.18
P11_TL00011 586
P11_ST00076 gi
P11_SP00066 619 957
P11_ST00077 704 ga
P11_SP00067 744
P11_ST00078 828 g
P11_SP00068 868
P11_ST00079 953 go 0.87
P11_SP00069 994
P11_ST00080 1079 44 gu 0.15
P11_TL00012 1022 1200
P11_ST00081 1023 05
P11_SP00070 286 1051
P11_ST00082 310 u 80
P11_SP00071 351 1044
P11_ST00083 435 0.16
P11_SP00072 479 1049
P11_ST00084 504 wa
P11_SP00073 555 1043
P11_ST00085 07
P11_SP00074 682
P11_ST00086 707 0.35 75
P11_SP00075 747 1042
P11_ST00087
P11_SP00076 873
P11_ST00088 902 63
P11_SP00077
P11_ST00089 1028
P11_SP00078 1072
P11_ST00090 1097
P11_SP00079
P11_ST00091 39
P11_SP00080 1257
P11_ST00092 1285 74
P11_SP00081 1322
P11_ST00093 1405 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT gomo
P11_TL00013 1105 1214
P11_ST00094 1116 mo HypPart2
P11_SP00082 1136
P11_ST00095 387 1115 58
P11_SP00083 1142
P11_ST00096 453 1114
P11_SP00084 493 1135
P11_ST00097 577 0.79
P11_SP00085 618 1141
P11_ST00098 641 ko
P11_SP00086 686
P11_ST00099 770
P11_SP00087 814
P11_ST00100 02
P11_SP00088 887 1134
P11_ST00101 984 ku 06
P11_SP00089
P11_ST00102
P11_SP00090 1101
P11_ST00103
P11_SP00091 1187 95
P11_ST00104 1282
P11_SP00092 1323
P11_ST00105 1349 1106 0.96
P11_SP00093 1392
P11_ST00106 1425
P11_TL00014 1194
P11_ST00107 1208
P11_SP00094 1235
P11_ST00108 ri
P11_SP00095 339 1228
P11_ST00109 361 1207
P11_SP00096 396
P11_ST00110 480 08
P11_SP00097 524 1233
P11_ST00111 1198 0.21 87
P11_SP00098 602 1227
P11_ST00112 630 0.34 57
P11_SP00099 667 1226
P11_ST00113 763 1197 0.23
P11_SP00100 810
P11_ST00114 1206 77
P11_SP00101 883 1232
P11_ST00115 0.90
P11_SP00102 938
P11_ST00116 1033
P11_SP00103 1074
P11_ST00117 d'o 0.82 050
P11_SP00104 1144
P11_ST00118 1174
P11_SP00105
P11_ST00119 1301
P11_SP00106 1341
P11_ST00120 1365 ro
P11_SP00107 1401
P11_ST00121 1423
P11_TL00015 1288
P11_ST00122 1299
P11_SP00108 290
P11_ST00123 1290
P11_SP00109 366 1320
P11_ST00124 1298
P11_SP00110 432 93
P11_ST00125 525
P11_SP00111
P11_ST00126 582 1297
P11_SP00112 622 1324
P11_ST00127 714
P11_SP00113 742
P11_ST00128 764 1289 0.48
P11_SP00114 797
P11_ST00129
P11_SP00115 854
P11_ST00130 939 co 0.80 04
P11_SP00116 977
P11_ST00131 998
P11_SP00117 1038
P11_ST00132 1122 0.30 67
P11_SP00118 1163
P11_ST00133 1184
P11_SP00119 1224 1325
P11_ST00134 1245
P11_SP00120 1281
P11_ST00135 1291 to
P11_SP00121 1399
P11_ST00136 1421
P11_TL00016 1383
P11_ST00137 fu 0.24
P11_SP00122 1413
P11_ST00138 1391
P11_TL00017 1471 1213
P11_ST00139 1481 mupe 0.58 5811
P11_SP00123 1509
P11_ST00140 368 gaBa 0080
P11_SP00124 448 1508
P11_ST00141 469
P11_SP00125 505 1501
P11_ST00142 527 145 mukaka 0.86 080000
P11_SP00126 672
P11_ST00143 693 1480 roga 6004
P11_SP00127 769 1507
P11_ST00144 1474 maguta 600710
P11_SP00128 985
P11_ST00145 1010 1472 98 here 72310
P11_SP00129 1108 1502
P11_ST00146 1193 anogona 3300070
P11_SP00130
P11_ST00147 1363 1473 kuto- 05410
P11_TL00018 1538
P11_ST00148 1550
P11_SP00131 280 1571
P11_ST00149 301 1540 gumi 0800
P11_SP00132 393 1576
P11_ST00150 415 1542 69 cete 0.92 0030
P11_SP00133 1569
P11_ST00151 1548 gaua
P11_SP00134 649 1575
P11_ST00152 669 151 rakaBata 22608060
P11_SP00135 820
P11_ST00153 841 1539 huku 0.42 6718
P11_SP00136 936
P11_ST00154 1549
P11_SP00137 1063
P11_ST00155 1084 musuo 67750
P11_SP00138 1203
P11_ST00156 paiti: 201350
P11_SP00139 1317 17
P11_ST00157 gogogo 304000
P11_TL00019 1607
P11_ST00158 1608 garai 40701
P11_SP00140 331 1644
P11_ST00159 353 70033
P11_SP00141 1643
P11_ST00160 526 1614 uose 8050
P11_SP00142 603 1636
P11_ST00161 216 uanogomera 8030010000
P11_SP00143 1641
P11_ST00162 926 pasi
P11_SP00144 993 1642
P11_ST00163 1016 1615 pose 5070
P11_SP00145 1094
P11_ST00164 1120 pakaoma 0.91 4100000
P11_SP00146 1279
P11_ST00165 1364 1616 goro- 03600
P11_TL00020 1670 1211
P11_ST00166 1685
P11_SP00147 279 1706
P11_ST00167 1675 rawira 605100
P11_SP00148 417 1705
P11_ST00168 1684 mu
P11_SP00149 1704
P11_ST00169 549 153 mugod'i; 07005301
P11_SP00150 702 1710
P11_ST00170 740 1674 rinogumina 6384065076
P11_SP00151 949 1709 106
P11_ST00171 uakacera 80545031
P11_SP00152
P11_ST00172 1246 1682 guua 0680
P11_SP00153 1332
P11_ST00173 1368 guru 1628
P11_TL00021 1742
P11_ST00174 1753 gore 0071
P11_SP00154 1780
P11_ST00175 340 1743 rakapera 33705022
P11_SP00155 496 1779
P11_ST00176 514 120 taigara 3000060
P11_SP00156 634 1777
P11_ST00177 655 1750
P11_SP00157 696 1778
P11_ST00178 0000
P11_SP00158 811
P11_ST00179 833 49 ir
P11_SP00159 882 1772
P11_ST00180 967 1751 172 magouera 0.72 60408020
P11_SP00160
P11_ST00181 1161 ose 080
P11_SP00161
P11_ST00182 70241
P11_SP00162 1331
P11_ST00183 1354 103 tigere 743040
P11_TL00022 1808
P11_ST00184 1809 198 waregereyi 7030004055
P11_SP00163 444 1845
P11_ST00185 467 262 kumufukidza 584778305200
P11_SP00164 1838
P11_ST00186 823 tiritoga; 756020002
P11_SP00165 965 1844
P11_ST00187 165 takoniwa 41700040
P11_SP00166 1149 1839
P11_ST00188 kuBata 478101
P11_SP00167 1292
P11_ST00189 1316 Basa 8080
P11_SP00168 1388
P11_ST00190 1408 1810 460
P11_TL00023 835 1929
P11_ST00191 y 6
P11_TL00024 581 1997
P11_ST00192 2006 yo
P11_SP00169 2034
P11_ST00193 709 ya
P11_SP00170 751
P11_ST00194 2005 ye
P11_SP00171 878 2033
P11_ST00195 962 46 yu
P11_SP00172 1008
P11_ST00196 yi
P11_TL00025 247 2089
P11_ST00197 2099 48
P11_SP00173 289 2127
P11_ST00198
P11_SP00174 346 2120
P11_ST00199 2098
P11_SP00175 473 2126
P11_ST00200
P11_SP00176 2119
P11_ST00201 644
P11_SP00177 687 2125
P11_ST00202 720 2097 we
P11_SP00178 2118
P11_ST00203 866
P11_SP00179 908
P11_ST00204 940 uo
P11_SP00180 982
P11_ST00205 1078
P11_SP00181 1121
P11_ST00206 1153
P11_SP00182
P11_ST00207
P11_SP00183 1329
P11_ST00208 1362
P11_SP00184 1385
P11_ST00209 1418
P11_TL00026 2180
P11_ST00210 2190 0.94
P11_SP00185 288 2218
P11_ST00211 309 2181 ni
P11_SP00186 345 2211
P11_ST00212
P11_SP00187 410
P11_ST00213 494 2189
P11_SP00188 536 2217
P11_ST00214 2188
P11_SP00189 2210
P11_ST00215
P11_SP00190 661
P11_ST00216 746 si
P11_SP00191 772 2209
P11_ST00217 798
P11_SP00192 2216
P11_ST00218 924 a 1
P11_SP00193 943
P11_ST00219 973
P11_SP00194 1015
P11_ST00220 i
P11_SP00195 1118
P11_ST00221
P11_SP00196
P11_ST00222
P11_SP00197 1259
P11_ST00223 1353 vi
P11_SP00198 1387
P11_ST00224


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P14_LM00001 231 2206
RightMargin P14_RM00001 1467
BottomMargin P14_BM00001 2247 376
PrintSpace P14_PS00001 1236
TextBlock P14_TB00001
TextLine P14_TL00001 772 47 105 31
String P14_ST00001 66 44 5 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P14_SP00001 816 71 22
P14_ST00002 838 39 li 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT linda
P14_TL00002 242 116 1218 32
P14_ST00003 119 69 29 nda 0.72 800 HypPart2
P14_SP00002 311 148 84
P14_ST00004 395 67 28 ndo 0.62 740
P14_SP00003 462 147 24
P14_ST00005 486 118 46 ku 0.59 08
P14_SP00004 532 21
P14_ST00006 553 26 ti 0.84 03
P14_SP00005 579 85
P14_ST00007 664 117 59 ndi 0.53 670
P14_SP00006 723 146
P14_ST00008 745 126 20 a
P14_SP00007 765
P14_ST00009 785 36 ni 0.41 74
P14_SP00008 821 86
P14_ST00010 907 125 vu 0.20 78
P14_SP00009 953
P14_ST00011 974 ndu 0.21 877
P14_SP00010 1045
P14_ST00012 1067 43 30 ka 0.69 60
P14_SP00011 1110 94
P14_ST00013 1204 ri 0.50 55
P14_SP00012 1234 145 33
P14_ST00014 1267 0.71 530
P14_SP00013 1333 96
P14_ST00015 1429 e-
P14_TL00003 246 208
P14_ST00016 210 0.58 750
P14_SP00014 312 239
P14_ST00017 396 212 27 ta 50
P14_SP00015 429
P14_ST00018 451 209 65 340
P14_SP00016 516 238
P14_ST00019 601 217 58 mu 0.22 87
P14_SP00017 659 23
P14_ST00020 682 0.89 110
P14_SP00018 748
P14_ST00021 832 0.78 40
P14_SP00019 865 237
P14_ST00022 886 0.65 720
P14_SP00020 952
P14_ST00023 972 dza
P14_TL00004 245 298 1216 37
P14_ST00024 300 180 ndiuanani 0.57 054806138
P14_SP00021 425 329
P14_ST00025 461 79 auo 0850
P14_SP00022 540 112
P14_ST00026 652 308 une 0.43 880
P14_SP00023 718 34
P14_ST00027 752 299 ndaua 87080
P14_SP00024 862 328 35
P14_ST00028 897 ipi 0.90 0030
P14_SP00025 963 334 99
P14_ST00029 1062 109 nduni 80882
P14_SP00026 1171 38
P14_ST00030 1209 yake 0.97 1000
P14_SP00027 1293 335
P14_ST00031 1322 15 i 0.15 8
P14_SP00028 1337
P14_ST00032 1371 90 hura 0.23 8777
P14_TL00005 244 362 1214
P14_ST00033 367 205 ndakarinda 0.63 7603011870
P14_SP00029 449 397
P14_ST00034 470 hope 0.80 6010
P14_SP00030 556 403
P14_ST00035 641 166 niwani 0.46 88860460
P14_SP00031 807 19
P14_ST00036 826 hdini 0.33 83884
P14_SP00032 925
P14_ST00037 1011 munda 0.45 58660
P14_SP00033 1136
P14_ST00038 1168 375 51 we 0.66
P14_SP00034 1219
P14_ST00039 1250 111 cikoro 0.64 363350
P14_SP00035 1361
P14_ST00040 1392 0.47 870
P14_TL00006 434
P14_ST00041 115 ndima 0.76 64001
P14_SP00036 360 463
P14_ST00042 443 42 na 0.48 72
P14_SP00037 438
P14_ST00043 537 289 uainopltipidzana 8086017100527080
P14_SP00038
P14_ST00044 859 150 kupinda 0.60 2750480
P14_SP00039 1009 469
P14_ST00045 1108 156 tidarama 87717750
P14_SP00040 1264
P14_ST00046 1296 165 inouaima 06080060
P14_TL00007 495 1217
P14_ST00047 500 unoendepi 0.67 8700670030
P14_SP00041 452 536
P14_ST00048 475 107 ndimi 34087
P14_SP00042 582 529
P14_ST00049 603 ttikaraska 777880307770
P14_SP00043 808
P14_ST00050 829 98 here 0.70 70600
P14_SP00044 927
P14_ST00051 1013 502 70 tose 4870
P14_SP00045 1083 16
P14_ST00052 1099 234 tinovunduka 30707770862
P14_SP00046
P14_ST00053 1360 501 101 ndara 0.77 42022
P14_TL00008 563
P14_ST00054 567 122 ndidzo 0.49 861770
P14_SP00047 366 597
P14_ST00055 388 89 hoko 0.35 7863
P14_SP00048 477
P14_ST00056 499 564 97 ht 0.37 87870
P14_SP00049 596
P14_ST00057 683 83 udza 0.55 8360
P14_SP00050 766
P14_ST00058 788 155 mukadzi 0887460
P14_SP00051 943
P14_ST00059 965 103 amite 05080
P14_SP00052 1068
P14_ST00060 1089 575 95 pano, 50500
P14_SP00053 1184
P14_ST00061 1206 157 dokotera 0.56 25638044
P14_SP00054 1363
P14_ST00062 1384 76 ano- 0.79 0800
P14_TL00009 632 639 162
P14_ST00063 643 uya 0.52 850
P14_SP00055 671
P14_ST00064 635 269 uaipitukidzana 0.61 81000776077070
P14_SP00056
P14_ST00065 686 141 kuBurfa 0.38 4788770
P14_SP00057 827 -4
P14_ST00066 823 757 61 ny
P14_TL00010 518 828 675
P14_ST00067 nyo 861
P14_SP00058 587
P14_ST00068 673 836 nya
P14_SP00059
P14_ST00069 825 837 nye 844
P14_SP00060 891 864
P14_ST00070 977 nyu 868
P14_SP00061 1048
P14_ST00071 1132 nyi 0.32
P14_TL00011 241 921
P14_ST00072 928 68 760
P14_SP00062 309 956 18
P14_ST00073 327 929 562
P14_SP00063 394 957
P14_ST00074 478 930
P14_SP00064 546
P14_ST00075 566 re 80
P14_SP00065 602 950
P14_ST00076 687 hyi 830
P14_SP00066 746
P14_ST00077 767 53 ma
P14_SP00067 820 75
P14_ST00078 895
P14_SP00068 966
P14_ST00079 988 ra 06
P14_SP00069 1023 949
P14_ST00080 0.68
P14_SP00070 1176
P14_ST00081 1198
P14_SP00071 1233
P14_ST00082 1319 0.75 070
P14_SP00072 1385
P14_ST00083 1406 54
P14_TL00012
P14_ST00084 0.44
P14_SP00073 302 1047
P14_ST00085 325 1012 52
P14_SP00074 1041
P14_ST00086 1022
P14_SP00075 1049
P14_ST00087 541 1021 pa
P14_SP00076 93
P14_ST00088 1015 ny
P14_SP00077 743
P14_ST00089 ro
P14_SP00078 801 1042
P14_ST00090 896
P14_SP00079 967
P14_ST00091 990 ci
P14_SP00080 1019
P14_ST00092 1114 1017 Uya 860
P14_SP00081 1180
P14_ST00093 1202 ya
P14_SP00082 1244
P14_ST00094 1018
P14_SP00083 1404
P14_ST00095 1425 1020
P14_TL00013 1102
P14_ST00096 1111 580
P14_SP00084 1138
P14_ST00097 341 si
P14_SP00085 368
P14_ST00098 465 1112
P14_SP00086 1139
P14_ST00099 569 1104 472
P14_SP00087 628 1133
P14_ST00100 660
P14_SP00088 790 1140
P14_ST00101 822 550
P14_SP00089 882
P14_ST00102 780
P14_SP00090 1043
P14_ST00103 1076 1113
P14_SP00091
P14_ST00104 1207 1105 iye 7688
P14_SP00092 1273
P14_ST00105 1307 778
P14_SP00093 1372
P14_ST00106 dzi
P14_TL00014 1194
P14_ST00107 1203
P14_SP00094 1231
P14_ST00108 330 1195 0.28
P14_SP00095 377 1224
P14_ST00109 405 Ba
P14_SP00096
P14_ST00110 354
P14_SP00097 606
P14_ST00111 640 1201 l'o 672
P14_SP00098
P14_ST00112 708 u
P14_SP00099 1225
P14_ST00113 885
P14_SP00100 903
P14_ST00114 936 mo
P14_SP00101 991
P14_ST00115 1088 0.74
P14_SP00102 1155
P14_ST00116 1187 1205 0.87
P14_SP00103 1241
P14_ST00117 45 pu 25
P14_SP00104 1318
P14_ST00118 1353
P14_SP00105 1397 1232
P14_ST00119 1431 1196 0.73
P14_TL00015 1286 731
P14_ST00120 1289 ja 81
P14_SP00106 275 1323
P14_ST00121 296
P14_SP00107 1324
P14_ST00122 384 u
P14_SP00108 406 1317
P14_ST00123 428
P14_SP00109 464
P14_ST00124 ho
P14_SP00110 592
P14_ST00125 615 1297
P14_SP00111 681
P14_ST00126
P14_SP00112 824 1316
P14_ST00127 0.24 858
P14_SP00113 917
P14_ST00128 940 1287 pi
P14_TL00016 1380
P14_ST00129 tainyora 78706033
P14_SP00114 391 1417
P14_ST00130 420 1388 121 nezuro 007761
P14_SP00115 1410
P14_ST00131 646 1387 uane 8600
P14_SP00116 729 1409
P14_ST00132 755 120 nyam 00708
P14_SP00117 875 1416
P14_ST00133 905 1386 ye
P14_SP00118 945
P14_ST00134 91 nyati 71030
P14_SP00119 1063
P14_ST00135 1161 177 nyararisai 0820014700
P14_SP00120 1338
P14_ST00136 1369 1389 mose 0076
P14_TL00017 1446
P14_ST00137 1448 enda 0.51 5850
P14_SP00121 1477
P14_ST00138 353 1447 133 panyasi 4010065
P14_SP00122 1483
P14_ST00139 511 1455 p 0.88 02
P14_SP00123 552 1482
P14_ST00140 578 127 rukoua 270087
P14_SP00124 705
P14_ST00141 789 ilyika 570106
P14_SP00125 892
P14_ST00142 918 dzose 15070
P14_SP00126 1014 1476
P14_ST00143 1039 dzine 18100
P14_SP00127 1135
P14_ST00144 1158 82 wiza 0.30 7587
P14_SP00128 1240
P14_ST00145 134 nyama- 400570
P14_TL00018 1513
P14_ST00146 1514 pipi 5310
P14_SP00129 1550
P14_ST00147 wakatiza 72300287
P14_SP00130 498 1543
P14_ST00148 583 144 ndipeuo 0700080
P14_SP00131 727 1549
P14_ST00149 1522 nyere, 040804
P14_SP00132
P14_ST00150 899 262 ndinondovima 715000700002
P14_SP00133 1542
P14_ST00151 1246 1523 56
P14_SP00134 1302
P14_ST00152 1334 1516 124 manda 38058
P14_TL00019 240 1581
P14_ST00153 1582 make 6130
P14_SP00135 337 1612
P14_ST00154 359 1590 102 mune 3770
P14_SP00136 1611
P14_ST00155 481 nyimo 04100
P14_SP00137 1617
P14_ST00156 1589 164 manyepo 4108000
P14_SP00138 846
P14_ST00157 63 ako 0.96 100
P14_SP00139 1610
P14_ST00158 biza 3783
P14_SP00140 1086
P14_ST00159 185 rakanyura 530008888
P14_SP00141 1290
P14_ST00160 1310 1591 57
P14_SP00142 1367
P14_ST00161 1391 1592 ma- 060
P14_TL00020 1646 714 183
P14_ST00162 1649 77 tope 0040
P14_SP00143 316 1684
P14_ST00163 401 310 munotinyimireyi 173040435030046
P14_SP00144 711 1683
P14_ST00164 719 1647 12 0.40 6
P14_SP00145 1676
P14_ST00165 1782 nj
P14_SP00146 1829 106
P14_ST00166 1792 nz 13
P14_TL00021 535 1862 623
P14_ST00167 1863 nje 770
P14_SP00147 591 1898
P14_ST00168 677 62 njo' 3807
P14_SP00148 739
P14_ST00169 48 iiji 7870
P14_SP00149 869
P14_ST00170 nj
P14_SP00150
P14_ST00171 1103 1864 iija 0.19 8878
P14_TL00022 524 1929
P14_ST00172 1939 nza 0.26
P14_SP00151 585 1960
P14_ST00173 1938 nzo 0.17 887
P14_SP00152 1959
P14_ST00174 817 1936 nze
P14_SP00153
P14_ST00175 964 msi> 0.29 8837
P14_SP00154
P14_ST00176 nzu 0.18
P14_TL00023 2021
P14_ST00177 2023 072
P14_SP00155 293 2059
P14_ST00178 313 2031
P14_SP00156 348 2052
P14_ST00179 2022 nji 080
P14_SP00157 482 2058
P14_ST00180 504
P14_SP00158 2051 88
P14_ST00181 618 njo
P14_SP00159 2057
P14_ST00182 695
P14_SP00160 747
P14_ST00183 833
P14_SP00161
P14_ST00184 901 2029 0.14
P14_SP00162 941
P14_ST00185 1027 0.54
P14_SP00163 1082
P14_ST00186 0.16 888
P14_SP00164 1162
P14_ST00187 1183
P14_SP00165
P14_ST00188
P14_SP00166 1365
P14_ST00189 nje- 0806
P14_TL00024 2114
P14_ST00190 2122 me 0.82
P14_SP00167 291 2143
P14_ST00191 320
P14_SP00168 356
P14_ST00192
P14_SP00169 509
P14_ST00193 531
P14_SP00170 2142
P14_ST00194 661 ze
P14_SP00171 697
P14_ST00195 728 2121 0.34 883
P14_SP00172 787
P14_ST00196
P14_SP00173 944
P14_ST00197 975 pe
P14_SP00174 2149
P14_ST00198 zu
P14_SP00175
P14_ST00199 1182 0.27
P14_SP00176 1243
P14_ST00200 nzi
P14_SP00177 1395
P14_ST00201 1422 2124
P14_TL00025 2204
P14_ST00202 2213 260
P14_SP00178 2234
P14_ST00203 US
P14_SP00179
P14_ST00204 454 2205
P14_SP00180 507
P14_ST00205 539 yi
P14_SP00181 572 2241
P14_ST00206 2214
P14_SP00182
P14_ST00207 840
P14_SP00183
P14_ST00208
P14_SP00184 2233
P14_ST00209 995
P14_SP00185
P14_ST00210 450
P14_SP00186 1157
P14_ST00211 1188 yo
P14_SP00187 1230
P14_ST00212 1320
P14_SP00188
P14_ST00213 1396


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00045.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P45 PHYSICAL_IMG_NR 45 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P45_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P45_LM00001 138 2306
RightMargin P45_RM00001 1482 216
BottomMargin P45_BM00001 2340 283
PrintSpace P45_PS00001 1344
TextBlock P45_TB00001 210 96
TextLine P45_TL00001 51 193 76
String P45_ST00001 72 70 43 CONTENT 'S' WC 0.20 CC 7887
SP P45_SP00001 208 115 59
P45_ST00002 267 64 f-^ 0.15 8710
P45_TB00002 54 74
P45_TL00002 149 1712 26 56
P45_ST00003 8
P45_TB00003 230 128 1252 1870
P45_TL00003 785 153 665 40
P45_ST00004 179 42 4 1.00
P45_SP00002 827 183 22
P45_ST00005 849 161 41 31 0.34 85
P45_SP00003 890 192
P45_ST00006 912 180 0.00 10
P45_SP00004 954 184 315
P45_ST00007 1269 181 iK^Ly 7810888
P45_TL00004 535 224 640 48
P45_ST00008 39 6. 0.76 04
P45_SP00005 575 263
P45_ST00009 634 225 221 47 Ruijgano 0.48 62778404
P45_SP00006 855 272 19
P45_ST00010 874 236 92 28 rwe 0.80 320
P45_SP00007 966 264
P45_ST00011 985 226 190 Mhuica. 0.64 7008800
P45_TL00005 341 328 1131
P45_ST00012 1. 0.97 00
P45_SP00008 369 359
P45_ST00013 414 329 121 37 Rimqe 0.60 41580
P45_SP00009 366
P45_ST00014 557 339 86 gore, 0.88 00500
P45_SP00010 643 365 24
P45_ST00015 667 330 127 29 mhuka 0.69 26700
P45_SP00011 794
P45_ST00016 816 331 204 36 dzakashaya 0.57 7661457040
P45_SP00012 1020 367
P45_ST00017 1042 164 ^okudya. 100387200
P45_SP00013 1206 368
P45_ST00018 1251 30 Ishe 0.75 0180
P45_SP00014 1327 361
P45_ST00019 1349 333 123 33 wadzo, 0.53 608706
P45_TL00006 255 380 1217
P45_ST00020 95 yaiue 0.74 40080
P45_SP00015 350 416 15
P45_ST00021 35 shumba, 0.62 5680403
P45_SP00016 514 415 17
P45_ST00022 531 381 194 yakanoqga 0.67 801640810
P45_SP00017 725 417 13
P45_ST00023 738 muti 0.37 6755
P45_SP00018 824 410
P45_ST00024 839 390 52 20 wo 0.66 60
P45_SP00019 891
P45_ST00025 913 143 21 mucero. 0.79 0800510
P45_SP00020 1056 411
P45_ST00026 1101 62 Iyo 0.83 050
P45_SP00021 1163 418
P45_ST00027 1185 382 126 yakapa 0.78 505010
P45_SP00022 1311 419
P45_ST00028 1333 139 cirayiro 0.91 00002040
P45_TL00007 254 426 1219
P45_ST00029 430 kunadzo, 0.56 58815600
P45_SP00023 466
P45_ST00030 432 431 78 iciti, 0.84 010700
P45_SP00024 510
P45_ST00031 534 160 "Mumqe 0.71 008080
P45_SP00025 694 468 16
P45_ST00032 710 440 142 27 oga-oga, 02230050
P45_SP00026 852 467
P45_ST00033 869 439 qga 0.52 850
P45_SP00027 933 469
P45_ST00034 946 441 arege 45000
P45_SP00028 1041 14
P45_ST00035 1055 134 kuenda 0.29 886872
P45_SP00029 1189
P45_ST00036 1202 442 mu 07
P45_SP00030 1262 462
P45_ST00037 1272 433 0.59 3750
P45_SP00031 1358 12
P45_ST00038 1370 103 uyu". 0.54 87700
P45_TL00008 480 1150
P45_ST00039 83 ^ino 0.46 810080
P45_SP00032 337 517
P45_ST00040 352 482 0.49 27861
P45_SP00033 479 511
P45_ST00041 494 483 206 dzose-dzose 0.77 65000073010
P45_SP00034 700 512
P45_ST00042 716 145 dzaiuata 0.68 86008010
P45_SP00035 861
P45_ST00043 877 197 dzakarinda 2707060881
P45_SP00036 1074 516
P45_ST00044 1088 0.30 7884
P45_SP00037 1173 513
P45_ST00045 492 136 mazuua 0.50 607880
P45_SP00038 1325
P45_ST00046 1341 63 ose. 0000
P45_TL00009 340 540 1132
P45_ST00047 2.
P45_SP00039 571
P45_ST00048 413 541 111 Umqe 7480
P45_SP00040 524 578
P45_ST00049 546 109 usiku, 850460
P45_SP00041 655 576 23
P45_ST00050 678 543 91 tsuro 0.61 20880
P45_SP00042 769
P45_ST00051 791 542 yakamuka, 865538000
P45_SP00043 988 581
P45_ST00052 1011 ikakwira 10088066
P45_SP00044 1171
P45_ST00053 1193 551 58 0.23 68
P45_SP00045 572
P45_ST00054 1280 muti, 77400
P45_SP00046 1375
P45_ST00055 1405 544 67 ndo 0.51 860
P45_TL00010 592 38
P45_ST00056 114 kudya 08431
P45_SP00047 628
P45_ST00057 384 601 yoga. 40000
P45_SP00048 476
P45_ST00058 521 242 Maqgwanani, 33827062000
P45_SP00049 763
P45_ST00059 779 140 shumba 078640
P45_SP00050 919 622
P45_ST00060 934 593 yakatarira, 00000055700
P45_SP00051 1126 629 25
P45_ST00061 1151 163 ikamutsa 07038003
P45_SP00052 1314 623
P45_ST00062 1329 dzimqe, 0.63 4607800
P45_TL00011 638
P45_ST00063 79 0.87 000303
P45_SP00053 679 18
P45_ST00064 351 "I]ga 0.65 02806
P45_SP00054 446 680
P45_ST00065 176 tishopere, 4036000200
P45_SP00055 644
P45_ST00066 673 ndiani 570073
P45_SP00056 788 672
P45_ST00067 818 wakadya 7000730
P45_SP00057 978
P45_ST00068 1006 165 mucero". 0.81 08105000
P45_SP00058
P45_ST00069 1216 104 Tsuro 04880
P45_SP00059 1320 674
P45_ST00070 1350 yakati, 4402202
P45_TL00012 256 689 1218
P45_ST00071 125 "Ndini 082250
P45_SP00060 724
P45_ST00072 396 177 ndinoziua 742104080
P45_SP00061 573 723
P45_ST00073 589 kushopera. 2738050330
P45_SP00062 783 729
P45_ST00074 828 691 75 Qga 0.32 883
P45_SP00063 903 730
P45_ST00075 917 220 tnan^'^irane 0.45 088161061006670
P45_SP00064 1137
P45_ST00076 1152 704 0.43
P45_SP00065 1210
P45_ST00077 1239 84 Bani, 80453
P45_SP00066 1323
P45_ST00078 1346 702 aneqge 780881
P45_TL00013 253 744 401
P45_ST00079 754 awa, 0700
P45_SP00067 780
P45_ST00080 347 745 ndiye 13150
P45_SP00068 450 781
P45_ST00081 465 189 wakadya". 700076100
P45_TL00014 803 1134
P45_ST00082 32 3.
P45_SP00069 835 44
P45_ST00083 412 804 105 Nzou, 0.47 76182
P45_SP00070 840
P45_ST00084 55 ine 0.73 080
P45_SP00071 595 833
P45_ST00085 616 mumhu 0.26 48778
P45_SP00072 759 834
P45_ST00086 158 mukuru, 0806380
P45_SP00073
P45_ST00087 976 805 ndokubva 65058380
P45_SP00074 1155
P45_ST00088 1184 814 101 yawa. 70700
P45_SP00075 1285 46
P45_ST00089 1331 Dzimqe 570580
P45_TL00015
P45_ST00090 856 dzakati, 55070303
P45_SP00076 392
P45_ST00091 "Dga 0.41 2883
P45_SP00077 887
P45_ST00092 539 854 aurayiwe". 2844707040
P45_SP00078 736
P45_ST00093 94 Nzou 7407
P45_SP00079 875 884
P45_ST00094 904 06068480
P45_SP00080 1084 885
P45_ST00095 1114 198 yaurayiwa. 7084400600
P45_SP00081 1312 892
P45_ST00096 1367 00750
P45_TL00016 901
P45_ST00097 907 ikati, 060600
P45_SP00082 346 942
P45_ST00098 370 "Ndinod'a 087070060
P45_SP00083 936
P45_ST00099 906 148 kuseqga 0850805
P45_SP00084 720 943
P45_ST00100 741 914 132 musoro 585020
P45_SP00085 873 935
P45_ST00101 899 905 wayo". 878000
P45_SP00086 1025 941
P45_ST00102 1070 Mu
P45_SP00087 1129
P45_ST00103 nzira 74066
P45_SP00088 1242
P45_ST00104 1263 915 yo
P45_SP00089 1306
P45_ST00105 Iruenda, 18808500
P45_TL00017 252 951
P45_ST00106 961 90 34760
P45_SP00090 342
P45_ST00107 357 957 175 yakaimba 0.86 24000400
P45_SP00091 532 994
P45_ST00108 547 0.98 000100
P45_SP00092 626 992
P45_ST00109 650 178 "Kuuraya 07870000
P45_SP00093 993
P45_ST00110 842 nzou, 85080
P45_SP00094 938 991
P45_ST00111 97 ndini 85372
P45_SP00095 1058 986
P45_ST00112 1079 ndakadya". 0.70 1657045000
P45_SP00096
P45_ST00113 638580
P45_TL00018 1002 1204
P45_ST00114 1009 dzikati, 54001520
P45_SP00097 385 1044
P45_ST00115 409 1003 186 "Unoimba 04710370
P45_SP00098 1038
P45_ST00116 609 1007 155 seyiko" 30602000
P45_SP00099 764
P45_ST00117 61 040
P45_SP00100
P45_ST00118 864 1008 166503
P45_SP00101 955
P45_ST00119 979 319 "^^^_hafl^gu 0.24 081010107887710870
P45_SP00102 1298 1054
P45_ST00120 1321 Ini 000
P45_SP00103 1037
P45_ST00121 1397 ndi 060 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndinoti:
P45_TL00019 605
P45_ST00122 1060 noti: 00000 HypPart2
P45_SP00104 335 1089
P45_ST00123 353 1059 133 Musoro 481050
P45_SP00105 486
P45_ST00124 501 1068 we 80
P45_SP00106 552
P45_ST00125 567 nzou 0408
P45_SP00107 653
P45_ST00126 668 unorema!'. 7804068860
P45_TL00020 1118 1121
P45_ST00127 4.
P45_SP00108 364 1149
P45_ST00128 Dzakagika 0.58 560808161
P45_SP00109 596
P45_ST00129 611 1119 108 padyo 00770
P45_SP00110 719 1154
P45_ST00130 734 1127 pe
P45_SP00111 775
P45_ST00131 789 107 gomo. 0.93 00300
P45_SP00112 896 1153
P45_ST00132 0.55 07860
P45_SP00113 1148
P45_ST00133 400
P45_SP00114 1147
P45_ST00134 1142 kukwira 2607711
P45_SP00115 1295 11
P45_ST00135 pa
P45_SP00116 1347
P45_ST00136 1361 muso 0670
P45_TL00021 250 1220
P45_ST00137 1180 ro 50
P45_SP00117 287 1200
P45_ST00138 302 paro 6360
P45_SP00118
P45_ST00139 395 1170 ikaimba 4527820
P45_SP00119 1199
P45_ST00140 555 1169 240 icisheuedzera 0002708007040
P45_SP00120 795
P45_ST00141 809 kwajo, 070800
P45_SP00121 1205
P45_ST00142 950 0.99 000000
P45_SP00122 1029 1203
P45_ST00143 1053 06760050
P45_SP00123 1232
P45_ST00144 1254 1178 27070
P45_SP00124
P45_ST00145 1374 08362
P45_TL00022 249
P45_ST00146 205 8604043000
P45_SP00125 454 1258
P45_ST00147 499 Shumba 688060
P45_SP00126 648 1250
P45_ST00148 662 ikaua 07080
P45_SP00127 758 1249
P45_ST00149 771 1228 ne
P45_SP00128
P45_ST00150 hasha, 701003
P45_SP00129 939
P45_ST00151 218 ikadzirjgana 044760688281
P45_SP00130 1265
P45_ST00152 1187 1229 nayo. 80500
P45_SP00131 1283 1256
P45_ST00153 1328 030
P45_SP00132 1389
P45_ST00154 1402 ika- 1000
P45_TL00023 251 1270
P45_ST00155 1273 102 pinda 20640
P45_SP00133 1309
P45_ST00156 363 1281 muguru. 0808880
P45_SP00134 518 1307
P45_ST00157 561 1271 678420
P45_SP00135 709 1301
P45_ST00158 ikairindira 00026035063
P45_SP00136 1300
P45_ST00159 924 1279 03
P45_SP00137 965
P45_ST00160 975 119 mu^uo 081070
P45_SP00138 1094 1305
P45_ST00161 1108
P45_SP00139
P45_ST00162 1162 guru, 07780
P45_SP00140 1257
P45_ST00163 740
P45_SP00141 1337
P45_ST00164 kuBata 277230
P45_TL00024 1324 288
P45_ST00165 122 gumbo 67070
P45_SP00142 374 1359
P45_ST00166 389 1332 re
P45_SP00143 425 1352
P45_ST00167 tsuro. 328700
P45_TL00025
P45_ST00168 1381 5.
P45_SP00144 1413
P45_ST00169 1382 06740
P45_SP00145 1412
P45_ST00170 536 000040
P45_SP00146 1416
P45_ST00171 651 "Uko 0540
P45_SP00147 746 1411
P45_ST00172 776 1380 587162
P45_SP00148 897 1410
P45_ST00173 918 144 mudzi". 6878050
P45_SP00149 1062
P45_ST00174 1109 147 774520
P45_SP00150
P45_ST00175 1278 191 ikaregedza 1306080582
P45_TL00026 1426
P45_ST00176 1437 127700
P45_SP00151 1464
P45_ST00177 394 1433 0.82
P45_SP00152 455 1470
P45_ST00178 471 iSseia 0.42 088088
P45_SP00153 604 1462
P45_ST00179 625 1431 iciti. 400500
P45_SP00154 1466
P45_ST00180 755 Uri
P45_SP00155 815
P45_ST00181 847 1430 Benzi, 801630
P45_SP00156
P45_ST00182 980 295 unondiregedza". 574660306067010
P45_SP00157 1275
P45_ST00183 738087
P45_TL00027
P45_ST00184 1485 icifa 0.96 10000
P45_SP00158 1515
P45_ST00185 1493
P45_SP00159 1514
P45_ST00186 1484 311 shuq^ujaejizara, 0.39 57881088808750317
P45_SP00160 711 1524
P45_ST00187 727 1483
P45_SP00161 1511
P45_ST00188 817 kudzura 1637700
P45_SP00162
P45_ST00189 987 99 vudzi 0.36 88780
P45_SP00163 1086
P45_ST00190 1491 rayo 3344
P45_SP00164 1188 1518
P45_ST00191
P45_SP00165 1247
P45_ST00192 1261
P45_SP00166
P45_ST00193 1335 056065
P45_TL00028 1521 981
P45_ST00194 1544 wayo; 80010
P45_SP00167 1572
P45_ST00195 375 1535 141 ikaenda 0100510
P45_SP00168 1564
P45_ST00196 529 1534 hayo. 0.72
P45_SP00169 1569
P45_ST00197 983 1536 fy^^o-^t, 0.13 781010871087
P45_SP00170 1144 1573
P45_ST00198 1181 h 0.19
P45_SP00171
P45_ST00199 1222 ' 0.27 7
P45_TL00029 1587 1133
P45_ST00200 1593
P45_SP00172 1624
P45_ST00201 408 1594 02830
P45_SP00173 1623
P45_ST00202 527 ikasara, 10042334
P45_SP00174 660 1626
P45_ST00203 686 1592 000400
P45_SP00175
P45_ST00204 169 "Shumba 0837770
P45_SP00176 1622
P45_ST00205 iri 260
P45_SP00177 1019 1621
P45_ST00206 1591 pano". 501000
P45_SP00178 1158 1627
P45_ST00207 120 Kuzoti 584050
P45_SP00179
P45_ST00208 1345 mhepo 07086
P45_TL00030 246 1639 1221
P45_ST00209 1645 112 yaBisa 588030
P45_SP00180 358 1683
P45_ST00210 372 1644 100 78340
P45_SP00181 472 1674
P45_ST00211 1653
P45_SP00182 1673
P45_ST00212 1643 4782000
P45_SP00183 685 1678
P45_ST00213 701 04770
P45_SP00184 792 1672
P45_ST00214 802
P45_SP00185 870
P45_ST00215 881 kuBud'a. 28882600
P45_SP00186 1030
P45_ST00216 1076 1641 146 ^ikabva 10402041
P45_SP00187
P45_ST00217 1650 182 ^asaqgana 1087180256
P45_SP00188 1414 1679
P45_ST00218 1425 1652
P45_TL00031 1688
P45_ST00219 1697 378500
P45_SP00189 387 1728
P45_ST00220 1696 iyoyo. 071700
P45_SP00190 1732
P45_ST00221 556 1694 878633
P45_SP00191 1724
P45_ST00222 718 1693 0.92
P45_SP00192
P45_ST00223 832 "Ndiyewe 04603050
P45_SP00193 1016 1729
P45_ST00224 0.38 47764
P45_SP00194 1723
P45_ST00225 1143 iya
P45_SP00195 1197
P45_ST00226 117 here" 704000
P45_SP00196 1336
P45_ST00227 38160
P45_TL00032 248 1741
P45_ST00228 1747 0.89 032000
P45_SP00197 1782
P45_ST00229 "Handisiri 0706704040
P45_SP00198 554 1776
P45_ST00230 570 1744 ini. 0400
P45_SP00199 1774
P45_ST00231 53
P45_SP00200 726 1773
P45_ST00232 89 ndiri 23020
P45_SP00201 830
P45_ST00233 845 06860
P45_SP00202
P45_ST00234 1743 171 makaqa". 43658340
P45_TL00033 332 1798
P45_ST00235 1805 7.
P45_SP00203 1836
P45_ST00236 406 1804 778540
P45_SP00204 1835
P45_ST00237 582 1803 044706
P45_SP00205 1838
P45_ST00238 306 "Ndinokuregera: 057000540060200
P45_SP00206 1839
P45_ST00239 1802 Hausiri 7074430
P45_SP00207 1833
P45_ST00240 iwe". 34000
P45_SP00208 1315
P45_ST00241 1360 28660
P45_TL00034 1848
P45_ST00242 1857 87067070
P45_SP00209 1888
P45_ST00243 436 1856 yoenda, 5004301
P45_SP00210 1892
P45_ST00244 587 1854 167 ikacituka 000006874
P45_SP00211 1884
P45_ST00245 5760600
P45_SP00212 1889
P45_ST00246 926 0.94 000200
P45_SP00213 1005
P45_ST00247 "Uri 0375
P45_SP00214
P45_ST00248 1123 1853 Benzi. 800700
P45_SP00215 1225
P45_ST00249 Ndini 67000
P45_SP00216
P45_ST00250 1387 1855 65 nda
P45_TL00035 1904 1122
P45_ST00251 1907 kadya". 3074000
P45_SP00217 1944
P45_ST00252 429 1905 778330
P45_SP00218 577 1936
P45_ST00253 591 icibva 000370
P45_SP00219 698 1935
P45_ST00254 713 1914
P45_SP00220 756 1941
P45_ST00255 dziqganisa 3708518070
P45_SP00221 962 1943
P45_ST00256 tsuro; 356500
P45_SP00222 1078 1939
P45_ST00257 1095 iyo
P45_SP00223
P45_ST00258 1166 550
P45_SP00224 1233 1934
P45_ST00259 kutiza. 0630720
P45_TL00036 376 1956
P45_ST00260 1958 Ndo
P45_SP00225 452 1987
P45_ST00261 pakafira 40602200
P45_SP00226 612 1993
P45_ST00262 1964 sa
P45_SP00227 657 1985
P45_ST00263 671 1963 ruqgano. 47810500
P45_TB00004 2080
P45_TL00037 2092 444
P45_ST00264 2103
P45_SP00228 670 2139
P45_ST00265 728 2093 Oana 8000
P45_SP00229 862 2129
P45_ST00266 Oacfiki. 85801111
P45_TL00038 2192
P45_ST00267 2196
P45_SP00230 362 2229
P45_ST00268 405 2194 162 IDakauya 88000850
P45_SP00231 2233
P45_ST00269 2197 kuna 2710
P45_SP00232 2226
P45_ST00270 2195 Yesu, 60470
P45_SP00233 2230
P45_ST00271 801 2204 uana 8005
P45_SP00234 2225
P45_ST00272 8500
P45_SP00235 982
P45_ST00273 996 uad'iki, 80170050
P45_SP00236 1124
P45_ST00274 kuti 0545
P45_SP00237 2224
P45_ST00275 1244 Aise 8070
P45_SP00238 1322
P45_ST00276 maoko 04000
P45_TL00039 2245
P45_ST00277 2249 ake
P45_SP00239 308 2279
P45_ST00278 322 2252 pamusor 60076068
P45_SP00240 2284
P45_ST00279 2255 93 pauo, 20804
P45_SP00241 2283
P45_ST00280 619 2256 no
P45_SP00242 663 2276
P45_ST00281 2247 kunamata. 080030300
P45_SP00243 865
P45_ST00282 909 Asi
P45_SP00244 967 2275
P45_ST00283 uafundi 8057460
P45_SP00245
P45_ST00284 1138 uaciona 8000000
P45_SP00246
P45_ST00285 1287 i^o, 21002
P45_SP00247 2282
P45_ST00286 1366 uaka- 84000
P45_TL00040 2297 594
P45_ST00287 2299 166 rambidza 22371350
P45_SP00248 2329
P45_ST00288 2298 uadzimai 80550000
P45_SP00249 2328
P45_ST00289 606
P45_SP00250
P45_ST00290 kijuatuka. 0688058500


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00033.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P33 PHYSICAL_IMG_NR 33 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P33_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P33_LM00001 28 2296
RightMargin P33_RM00001 1654
BottomMargin P33_BM00001 2340 283
PrintSpace P33_PS00001 1626
TextBlock P33_TB00001 140 1468 206
TextLine P33_TL00001 165 130 1330 34
String P33_ST00001 134 124 21 CONTENT 'v>-'vA WC 0.26 CC 78787188
SP P33_SP00001 289 155 65
P33_ST00002 354 94 26 A-^A-Cv 0.13 87108788
P33_SP00002 448 156 342
P33_ST00003 790 159 43 4 0.36 6
P33_SP00003 833 163 23
P33_ST00004 856 40 20 an 0.14 88
P33_SP00004 896 160
P33_ST00005 917 5 0.34
P33_SP00005 960 164 424
P33_ST00006 1384 152 111 12 __^^ 0.15 761010
P33_TL00002 262 209 1217 37
P33_ST00007 211 76 29 kwo 0.51 860
P33_SP00006 338 240 22
P33_ST00008 360 210 136 35 rukoua, 0.62 5722800
P33_SP00007 496 245
P33_ST00009 519 90 kune 0.42 8860
P33_SP00008 609 239
P33_ST00010 632 275 30 kafudzamombe 0.66 602873060600
P33_SP00009 907 100
P33_ST00011 1007 64 Ko! 730
P33_SP00010 1071
P33_ST00012 1106 59 31 Uri 0.54 544
P33_SP00011 1165
P33_ST00013 1188 148 mukuru 0.32 486857
P33_SP00012 1336
P33_ST00014 1359 120 paneni 0.63 706070
P33_TB00002 60 222 1436 118
P33_TL00003 81 1398 46
P33_ST00015 300 8 17 : 0.25 7
P33_SP00013 89 317 19
P33_ST00016 108 291 (P 68
P33_SP00014 137 14
P33_ST00017 151 293 57 h-,^ 0.16 87710
P33_SP00015 208 321 48
P33_ST00018 256 277 97 here 0.75 80300
P33_SP00016 353 306 87
P33_ST00019 440 276 129 Kaseke 0.68 606320
P33_SP00017 569 10
P33_ST00020 579 179 acakokera 0.67 520434055
P33_SP00018 758 11
P33_ST00021 769 uazhinji, 0.49 806476740
P33_SP00019 925 311
P33_ST00022 942 85 kana 6070
P33_SP00020 1027
P33_ST00023 1038 91 nemi 8072
P33_SP00021 1129
P33_ST00024 1220 105 Kama 0.79 7000
P33_SP00022 1325
P33_ST00025 1335 144 mombe. 400706
P33_TB00003 50 324 1446 146
P33_TL00004 172 332 1308 47
P33_ST00026 '¦"^kuti 7107108860
P33_SP00023 331 372
P33_ST00027 343 110 36 tigopa 0.85 500120
P33_SP00024 470 379
P33_ST00028 498 sheshe 0.56 670380
P33_SP00025 616 373
P33_ST00029 645 mukaka 0.55 378070
P33_SP00026 791 114
P33_ST00030 905 341 Kurtimidza 7878055680
P33_SP00027 1111
P33_ST00031 1139 339 154 39 kuBud'a; 0.50 48870703
P33_SP00028 1293 378 32
P33_ST00032 kwaedza 0.58 7700770
P33_TB00004 54 374 1428 84
P33_TL00005 263 400 52
P33_ST00033 411 Kapuya 0.59 550850
P33_SP00029 403 447
P33_ST00034 417 139 waiuya, 0.69 7008500
P33_SP00030 556
P33_ST00035 573 ^im^e 0.46 1060100
P33_SP00031 693 452 15
P33_ST00036 708 409 180 katanhatn 0.44 628887008
P33_SP00032 888 51
P33_ST00037 939 (f 0.12
P33_SP00033 975 450
P33_ST00038 410 Kuteerera 786067044
P33_SP00034 1155
P33_ST00039 70 ndo 0.22 886
P33_SP00035 1235 13
P33_ST00040 1248 128 kwaiue 887580
P33_SP00036 1376 441
P33_ST00041 1391 kwa- 0.57 7810
P33_TB00005 682 116
P33_TL00006 74 685
P33_ST00042 VKl-ll 0.43 888008
P33_TB00006 688 1392
P33_TL00007 692 1145
P33_ST00043 695 42 ke 0.64
P33_SP00037 724
P33_ST00044 388 i 0.41
P33_SP00038 399 122
P33_ST00045 521 Me
P33_SP00039 575 723
P33_ST00046 597 703 72 nyu 0.37 458
P33_SP00040 669 729 121
P33_ST00047 79 Mha
P33_SP00041 869 722
P33_ST00048 891 ka 0.76 04
P33_SP00042 934
P33_ST00049 1055 Mhu 487
P33_SP00043
P33_ST00050 1168 694 ri
P33_SP00044 1196 127
P33_ST00051 1323 80 Mqe 280
P33_SP00045 1403
P33_ST00052 1432 704 ne
P33_TB00007 1890
P33_TL00008 258 471 968
P33_ST00053 38 £)
P33_SP00046 312 509 77
P33_ST00054 389 477 191 Kwakaqga 0.61 47073800
P33_SP00047 580 513
P33_ST00055 595 142 kwauya 766840
P33_SP00048 737
P33_ST00056 751 476 150 Kataora, 74063004
P33_SP00049 901 512
P33_ST00057 923 303 kuzomushanyira 0.48 38501857075667
P33_TL00009 510 1221
P33_ST00058 99 h^.. 81077
P33_SP00050 173 547
P33_ST00059 215 522 j^w,b 0.19 510878
P33_SP00051 325 566 62
P33_ST00060 387 535 131 ¦Jnnvjt 0.11 10888888
P33_SP00052 518 578 73
P33_ST00061 591 526 bi^KJ)]. 0.20 781088677
P33_SP00053 742
P33_ST00062 826 516 166 bW\.l^: 0.17 88877108
P33_SP00054 992 559
P33_ST00063 1022 t^iu.^ 81078710
P33_SP00055 1150 562
P33_ST00064 525 k
P33_SP00056 1182 555
P33_ST00065 1193 554 ^ 0.00
P33_SP00057 1197 567 16
P33_ST00066 1213 524 82 56 ifL^ 88810
P33_TL00010 270 613 698
P33_ST00067 95 ^1 107
P33_SP00058 365 656 404
P33_ST00068 M 0.23
P33_SP00059 817 651 106
P33_ST00069 625 45 m 1.00
P33_TL00011 255 784 1222
P33_ST00070 786 Mo 0.78
P33_SP00060 816
P33_ST00071 334 795 27 yo 0.35 66
P33_SP00061 822
P33_ST00072 484 Mu
P33_SP00062 543 814
P33_ST00073 793 ce 00
P33_SP00063 602
P33_ST00074 618 63 qge 880
P33_SP00064 681 821
P33_ST00075 696 ti
P33_SP00065
P33_ST00076 829 785 55 Ma 0.65
P33_SP00066 884
P33_ST00077 mi
P33_SP00067 953
P33_ST00078 1063
P33_SP00068 1117 815
P33_ST00079 gi
P33_SP00069 1170
P33_ST00080 1186 na 0.40 83
P33_SP00070 1228 112
P33_ST00081 1340 Mbo
P33_SP00071 1419
P33_ST00082 1441 787 ni
P33_TL00012 874 1407
P33_ST00083 mJvj 888887
P33_SP00072 175
P33_ST00084 878 p P33_SP00073 333
P33_ST00085 355 887 ra
P33_SP00074 390 908
P33_ST00086 418 dza 0.30 866
P33_SP00075 478
P33_ST00087 505 no
P33_SP00076 551
P33_ST00088 876 082
P33_SP00077 913
P33_ST00089 759 877 dzi 0.33 676
P33_SP00078 811 906
P33_ST00090 0.45
P33_SP00079 983
P33_ST00091 1005 0.90
P33_SP00080 1041
P33_ST00092 58 nje 684
P33_SP00081
P33_ST00093 0.92
P33_SP00082 1290 24
P33_ST00094 1314 885 96 qgwa 8580
P33_SP00083 1410 914
P33_ST00095 0.47
P33_TL00013 969 1409
P33_ST00096 978 ¦^v.iz, 101087687
P33_SP00084 162 1013
P33_ST00097 253 971 53
P33_SP00085 308 1001
P33_ST00098 329 980 u 0.24
P33_SP00086 1000
P33_ST00099 ro
P33_SP00087 412
P33_ST00100 528 Mbi 0.70 260
P33_SP00088 598 999
P33_ST00101 620 979 a
P33_SP00089 640 117
P33_ST00102 757 78 Mhe 570
P33_SP00090 835
P33_ST00103 858 970
P33_SP00091 889 1006
P33_ST00104 Mi 0.52
P33_SP00092 1054
P33_ST00105 1077 sa
P33_SP00093 1112
P33_ST00106 1233
P33_SP00094
P33_ST00107 1317 Be
P33_SP00095 1355
P33_ST00108 1377 re
P33_SP00096 1413
P33_ST00109 1435 972 ki 0.89 01
P33_TL00014 1033 104
P33_ST00110 -
P33_SP00097 1037
P33_ST00111 l-vit-v. 86888787
P33_TL00015 67 1061 1411
P33_ST00112 1086 18 f^ 710
P33_SP00098 1104 170
P33_ST00113 254 07
P33_SP00099 313 1093
P33_ST00114 843
P33_SP00100 381 1092
P33_ST00115 396 1072 mu
P33_SP00101 455 86
P33_ST00116 541
P33_SP00102 601 1091
P33_ST00117 1062
P33_SP00103 660
P33_ST00118 673 25
P33_SP00104
P33_ST00119 0.94
P33_SP00105 840
P33_ST00120 861 ko
P33_SP00106
P33_ST00121 919 0.60
P33_SP00107 957
P33_ST00122
P33_SP00108 1015
P33_ST00123 1029 1064 to 0.71 05
P33_SP00109
P33_ST00124 1151 69 451
P33_SP00110
P33_ST00125 1236
P33_SP00111 1262
P33_ST00126 1351 0.83
P33_SP00112 1405
P33_ST00127 1417 1065 61 243
P33_TL00016 1140
P33_ST00128 125 "5)-^o 677887108
P33_SP00113 192 1190
P33_ST00129 j^j^a, 81081080
P33_SP00114 335 1185
P33_ST00130 356 1164 nza 754
P33_SP00115 1184 126
P33_ST00131 1154
P33_SP00116 624
P33_ST00132 647 0.28
P33_SP00117 705 1189
P33_ST00133 832 1153 0.74
P33_SP00118 1183
P33_ST00134 910 1162
P33_SP00119 954
P33_ST00135 982
P33_SP00120 1018
P33_ST00136 1047 1163 0.97
P33_SP00121 1083
P33_ST00137 1214
P33_SP00122 1274
P33_ST00138 1304
P33_SP00123 1348
P33_ST00139 1156 k^ 010
P33_SP00124 1198
P33_ST00140 1448 1159
P33_TL00017 1244 1394
P33_ST00141 1267 ¦
P33_SP00125 1271
P33_ST00142 113 wi^,j[> 0.29 82103888
P33_SP00126 194 1291
P33_ST00143 1247 Tklu 8887
P33_SP00127 314 1278
P33_ST00144 0.81
P33_SP00128 1276
P33_ST00145 406 1255
P33_SP00129
P33_ST00146 469 1246 bge 030
P33_SP00130 533 1281
P33_ST00147 639 1245 0.53
P33_SP00131 700 1275
P33_ST00148 728 ku 06
P33_SP00132 775
P33_ST00149 803 1254 wa
P33_SP00133 855
P33_ST00150 882 sha
P33_SP00134 943
P33_ST00151 1059 Mvu 367
P33_SP00135 1142
P33_ST00152 1171
P33_SP00136 1206 109
P33_ST00153 1315 Mwa 380
P33_SP00137 1402 1277
P33_ST00154 1256 ya
P33_TL00018 1338
P33_ST00155 1370 3 ,
P33_SP00138 1373
P33_ST00156 Vlvv 8888
P33_SP00139 185 1378
P33_ST00157 198 1
P33_SP00140 202
P33_ST00158
P33_SP00141 1368
P33_ST00159 mvu 088
P33_SP00142 416
P33_ST00160 431
P33_TL00019 1389 49
P33_ST00161 101 (U''J<^ 68678610
P33_SP00143 186 1477
P33_ST00162 1429 273 Munomirireyi 0660510020380
P33_SP00144 1466
P33_ST00163 614 Munda 48760
P33_SP00145 741 1459
P33_ST00164 755 1437 waqgu 30888
P33_SP00146
P33_ST00165 892 1430 uri 745
P33_SP00147
P33_ST00166 959 1431 padyo 42742
P33_SP00148 1068
P33_ST00167 1079 1439 p
P33_SP00149 1123
P33_ST00168 1137 92 rwizi 0.38 54677
P33_SP00150 1229 1460
P33_ST00169 157 Mukadzi 5800851
P33_TL00020 1496 1412
P33_ST00170 1503 158 ^^A^,r,w, 61088100086846
P33_SP00151 221 1530
P33_ST00171 252 1506 anocema 6800000
P33_SP00152 408 1527
P33_ST00172 428 1497 misodzi 5070750
P33_SP00153
P33_ST00173 664 145 Mupeojo 1720880
P33_SP00154 809 1533
P33_ST00174 831 mvura, 268113
P33_SP00155 958 1532
P33_ST00175 anwe 0650
P33_SP00156 1074
P33_ST00176 133 Mqedzi 080875
P33_SP00157 1297 1535
P33_ST00177 1321 1500 mizhinji 55752081
P33_TL00021 1553
P33_ST00178 fk^oJ^ 68108810
P33_SP00158 205 1610
P33_ST00179 1573 yapera, 3350500
P33_SP00159 382 1601
P33_ST00180 397 1563 wakatuma 70403863
P33_SP00160 583 1593
P33_ST00181 munyai 074004
P33_SP00161 735 1599
P33_ST00182 kuna 0870
P33_SP00162 842
P33_ST00183 867 1564 200 mukarabge 170000476
P33_SP00163 1067 102
P33_ST00184 1169 Mukora-we, 1606220400
P33_SP00164
P33_ST00185 1408 1576 uya 750
P33_TL00022 1628 1422
P33_ST00186 1637 41 KM.n^fU 0.21 88381078
P33_SP00165 204 1678
P33_ST00187 1641
P33_SP00166 294 1662
P33_ST00188 309 1632 mutsi 08234
P33_SP00167 1661
P33_ST00189 426 1640 0.95
P33_SP00168 468
P33_ST00190 d'uri 07800
P33_SP00169 564 1660
P33_ST00191 650 1631 Muroyi 074040
P33_SP00170 783 1667
P33_ST00192 798 227 waTtatandwa 60880257420
P33_SP00171 1025
P33_ST00193 1040 75
P33_SP00172 1082
P33_ST00194 1100 uanhu 0.31 1080688
P33_SP00173
P33_ST00195 1302 1633 Muka^io- 472010000
P33_TL00023 1691 1353
P33_ST00196
P33_SP00174 132 1703
P33_ST00197 1692 "^^ 0.09 71010
P33_SP00175 224 1728
P33_ST00198 1708
P33_SP00176 295 1729
P33_ST00199 muqgashame 7880278050
P33_SP00177 1735
P33_ST00200 635 Mombe 0.73 40440
P33_SP00178 768
P33_ST00201 1699 168 dzakaqga 37455800
P33_SP00179 952
P33_ST00202 967 dziri 76044
P33_SP00180 1049
P33_ST00203
P33_SP00181 1130
P33_ST00204 Bani 8871
P33_SP00182 1232 1730
P33_ST00205 1316 1700 Murume 484537
P33_TL00024 1757
P33_ST00206 1790 vv
P33_SP00183 1805
P33_ST00207 1787 -IO. 0.18 7887
P33_SP00184 135 1807
P33_ST00208 147 itjA- 78686
P33_SP00185 228 1811
P33_ST00209 1761 ^^^^^ 1010101010
P33_SP00186 1795
P33_ST00210 370 1765 226 kutakurirwa 38300800460
P33_SP00187 596 1794
P33_ST00211 623 mitoro 406243
P33_SP00188 744
P33_ST00212 767 yake 0.80 1600
P33_SP00189 852 1801
P33_ST00213 1773 0.96
P33_SP00190 918
P33_ST00214 mumqe 18080
P33_SP00191 1802
P33_ST00215 1766 Misoro 757070
P33_SP00192 1796
P33_ST00216 1312 1768 yakaiswa 20603556
P33_TL00025 1830
P33_ST00217 1832 ivN-A-i 88887878
P33_SP00193 1859
P33_ST00218 141 1841 j
P33_SP00194 1860
P33_ST00219 1844 I
P33_SP00195 167
P33_ST00220 1831 qgundu 837437
P33_SP00196 394 1867
P33_ST00221 1840 ye
P33_SP00197
P33_ST00222 465 mineqga 6200810
P33_SP00198 1866
P33_ST00223 161 Mukoma 376051
P33_SP00199
P33_ST00224 267 wakauanzarika 5044800506030
P33_SP00200 1180 1862
P33_ST00225 1194 123 mqana 38000
P33_SP00201 1869
P33_ST00226 1332 1843
P33_SP00202 1863
P33_ST00227 mu- 770
P33_TL00026 1873
P33_ST00228 -.Pv>*lju 078886778
P33_SP00203 1904 71
P33_ST00229 265 1881
P33_SP00204 359 1887
P33_ST00230 1884
P33_SP00205 366 1905
P33_ST00231 244
P33_SP00206 610 1889 713
P33_ST00232 1874
P33_TL00027 1900 1204
P33_ST00233 ' 0.27
P33_SP00207 1918
P33_ST00234 1908 mvun 5788
P33_SP00208 368 1928 850
P33_ST00235 1218 1914 n
P33_SP00209
P33_ST00236 1295 1929
P33_TL00028 2029 1567
P33_ST00237 2037 201 vwvj^^j. 10888810810877
P33_SP00210 272 2080
P33_ST00238 2065
P33_SP00211 298 2068
P33_ST00239 330 2033 .ufCcv 8588888
P33_SP00212 2073
P33_ST00240 500 2043 O'^^-^K- 87101061087
P33_SP00213 2071
P33_ST00241 668 2048
P33_SP00214 672 2051
P33_ST00242 2030 '^aJ 710888
P33_SP00215 2067
P33_ST00243 781 2035 N-
P33_SP00216 837 2074
P33_ST00244 853 2036 *'"*^n 7777106
P33_SP00217
P33_ST00245 1023 2038 '^**\^ 71064810
P33_SP00218 1113 2064
P33_ST00246 1120 2045 *¦-'- 51075710
P33_SP00219 2062
P33_ST00247
P33_SP00220 1225
P33_ST00248 1242 2061
P33_SP00221 2066
P33_ST00249 aLj
P33_SP00222 1342
P33_ST00250 1380 2031 '^iy.\^^U. 5108878101087
P33_SP00223 1501 2076
P33_ST00251 L-
P33_SP00224 1578
P33_ST00252 1590 .yf^ 38610
P33_TL00029 2113
P33_ST00253 2141
P33_SP00225 2146
P33_ST00254 2133 gvj
P33_SP00226 169 2162
P33_ST00255 Na
P33_SP00227 2143
P33_ST00256 2114 bvu
P33_SP00228 392
P33_ST00257 Ndi 870
P33_SP00229
P33_ST00258 561 k 03
P33_SP00230
P33_ST00259 Ne
P33_SP00231 732
P33_ST00260 748 2123 zu
P33_SP00232 789
P33_ST00261 805
P33_SP00233 841 2144
P33_ST00262 928 Nha
P33_SP00234 1003
P33_ST00263
P33_SP00235 1060
P33_ST00264 1146 Ni
P33_SP00236 2145
P33_ST00265 2115
P33_SP00237
P33_ST00266 1334 Njo 871
P33_SP00238 1401 2148
P33_ST00267 778
P33_TL00030 2205
P33_ST00268 Nu
P33_SP00239 310 2235
P33_ST00269 327 2213 qgu 808
P33_SP00240 395 2241
P33_ST00270 481 Nzi
P33_SP00241
P33_ST00271 558 mbo 007
P33_SP00242 637
P33_ST00272
P33_SP00243 774
P33_ST00273 2209 tso
P33_SP00244 838 2236
P33_ST00274 926 460
P33_SP00245 993
P33_ST00275 1008 2206
P33_SP00246
P33_ST00276 1143
P33_SP00247
P33_ST00277 2216 mo
P33_SP00248 1288 2237
P33_ST00278 1374 Nji 680
P33_SP00249 2243
P33_ST00279 2207
P33_TL00031 2293 1223
P33_ST00280 No
P33_SP00250 307 2326
P33_ST00281 2304 qga 800
P33_SP00251 2332
P33_ST00282 472 Nwa
P33_SP00252
P33_ST00283 571 d'a 261
P33_SP00253 617
P33_ST00284 629
P33_SP00254 2325
P33_ST00285 655 2305
P33_SP00255 690
P33_ST00286 777 Nya
P33_SP00256 2333
P33_ST00287
P33_SP00257 932
P33_ST00288 947 2298
P33_SP00258 2327
P33_ST00289 2297 Nza
P33_SP00259 1160
P33_ST00290 1177 820
P33_SP00260 1240
P33_ST00291 N^e 6106
P33_SP00261 2335
P33_ST00292 2307 nga


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P25_LM00001 230 1946
RightMargin P25_RM00001 1468
BottomMargin P25_BM00001 1987 636
PrintSpace P25_PS00001 1238
TextBlock P25_TB00001
TextLine P25_TL00001 768 47 171 31
String P25_ST00001 65 43 4 CONTENT WC 0.00 CC 10
SP P25_SP00001 811 69 21
P25_ST00002 832 40 22 0.22 78
P25_SP00002 872 23
P25_ST00003 895 44 1.00
P25_TL00002 238 116 1223 37
P25_ST00004 89 30 imba 0.20 8887
P25_SP00003 327 146
P25_ST00005 348 124 112 29 yaqgu 0.60 30807
P25_SP00004 460 153
P25_ST00006 482 117 138 36 yakatga 0.61 1272380
P25_SP00005 620 85
P25_ST00007 705 132 wawira 0.58 717160
P25_SP00006 837 145
P25_ST00008 862 200 panotgedza 0.47 5370680578
P25_SP00007 1062 152 86
P25_ST00009 1148 118 137 34 ojatgene 0.48 87078080
P25_SP00008 1285 32
P25_ST00010 1317 125 144 uacaona 0.50 8040858
P25_TL00003 240 183 1222 38
P25_ST00011 90 Yave 0.63 6080
P25_SP00009 330 214 111
P25_ST00012 441 193 27 wauya 0.59 70840
P25_SP00010 558 220 35
P25_ST00013 593 ne 0.64 70
P25_SP00011
P25_ST00014 672 184 126 tgimbo 384080
P25_SP00012 798 221 33
P25_ST00015 831 ya'she 0.65 036460
P25_SP00013 943 94
P25_ST00016 1037 160 wakaqga 7060803
P25_SP00014 1197
P25_ST00017 1227 168 akaBatwa 0.73 00080570
P25_SP00015 1395
P25_ST00018 1417 194 45 20 0.28 67
P25_TL00004 239 252
P25_ST00019 253 66 tgio 0.55 4850
P25_SP00016 305 289
P25_ST00020 394 80 Baya 0.70 8030
P25_SP00017 474 14
P25_ST00021 488 133 mombe 0.71 20570
P25_SP00018 621 282 15
P25_ST00022 48 iyi 254
P25_SP00019 684
P25_ST00023 699 106 tguku 0.34 08778
P25_SP00020 805
P25_ST00024 890 102 tgaira 181322
P25_SP00021 992 16
P25_ST00025 1008 255 joto, 0.79 80100
P25_SP00022 1093
P25_ST00026 1109 262 59 mu 08
P25_SP00023 1168 12
P25_ST00027 1180 261
P25_SP00024
P25_ST00028 101 tgitgo 481080
P25_SP00025 1339
P25_ST00029 1354 107 zhinji 0.43 470786
P25_TL00005 319
P25_ST00030 104 tgagai 381003
P25_SP00026 343 355
P25_ST00031 359 ugagi 0.49 88080
P25_SP00027 453 356
P25_ST00032 468 328 51 wa 0.39
P25_SP00028 519
P25_ST00033 533 181 ndakasiya 875038065
P25_SP00029 714
P25_ST00034 728 42 28 pa 50
P25_SP00030 770
P25_ST00035 784 93 rwizi 67570
P25_SP00031 877
P25_ST00036 963 uyo 740
P25_SP00032 1030
P25_ST00037 1045 321 199 anotgetera, 03228044647
P25_SP00033 1244
P25_ST00038 1265 76 26 rega 0.80 4003
P25_SP00034 1341 354
P25_ST00039 1364 320 97 kufa- 08503
P25_TL00006 242 385 641 185
P25_ST00040 174 mbidzana 67376081
P25_SP00035 416 415
P25_ST00041 430 393 87 naye 3066
P25_SP00036 517 421 309
P25_ST00042 826 57 px 0.99 00
P25_TL00007 241 603 1221
P25_ST00043 ku 0.17 88
P25_SP00037 288 633
P25_ST00044 303 612 pxa 570
P25_SP00038 368 640 84
P25_ST00045 452 i 0.23 7
P25_SP00039 464
P25_ST00046 480 64 565
P25_SP00040 544 639
P25_ST00047 629 0.66
P25_SP00041 693
P25_ST00048 708 nya 803
P25_SP00042 774
P25_ST00049 859 pxe 0.77 420
P25_SP00043 926 13
P25_ST00050 939 613 re
P25_SP00044 976
P25_ST00051 1060 331
P25_SP00045 1124
P25_ST00052 1139 u 0.57
P25_SP00046 1179
P25_ST00053 1205 -oa, 0.44 7860
P25_SP00047 1246
P25_ST00054 1331 604 ha
P25_SP00048 1374 634
P25_ST00055 1396 008
P25_TL00008 694 426
P25_ST00056 0.15
P25_SP00049 725
P25_ST00057 304 704 0.76 070
P25_SP00050 370 732
P25_ST00058 384 ra
P25_SP00051
P25_ST00059 504 0.62 550
P25_SP00052 569
P25_ST00060 583 696 ti 0.67 06
P25_SP00053 609
P25_ST00061 625 ka
P25_TL00009 786
P25_ST00062 787 98 ndiro 82360
P25_SP00054 339 817
P25_ST00063 353 yakapxanyika 0.72 407000045560
P25_SP00055 607 824
P25_ST00064 692 uanopxatika 80803606180
P25_SP00056 913 823
P25_ST00065 923 797 no
P25_SP00057 967
P25_ST00066 979 788 kuseka 0.51 488080
P25_SP00058 1105 818 11
P25_ST00067 1116 796 uose 8050
P25_SP00059 1194
P25_ST00068 1279 82 zuua 2880
P25_SP00060 1361
P25_ST00069 1372 789 rino- 33003
P25_TL00010 855 1204
P25_ST00070 198 kurumidza 0.46 386872820
P25_SP00061 439 885
P25_ST00071 142 kupxisa 0.56 3806650
P25_SP00062 595 891
P25_ST00072 608 864 mvura 08855
P25_SP00063 726
P25_ST00073 856 147 ndipeuo 7730080
P25_SP00064 958 892
P25_ST00074 973 ipxa, 46403
P25_SP00065
P25_ST00075 1076 ndi 563
P25_SP00066 1135
P25_ST00076 1151 865 0.93
P25_SP00067
P25_ST00077 1209 96 nzara 0.78 01044
P25_SP00068 1305
P25_ST00078 1390 55 mo 60 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P25_TL00011 921 39
P25_ST00079 922 77 mbe 660 HypPart2
P25_SP00069 317 952
P25_ST00080 332 192 dzapxanya 080540852
P25_SP00070 524
P25_ST00081 537 rutsito 0.53 6865330
P25_SP00071 655 951
P25_ST00082 tsoka 37042
P25_SP00072 834
P25_ST00083 yake 3550
P25_SP00073 941
P25_ST00084 957 931 ya 0.68
P25_SP00074 999
P25_ST00085 1020 930 149 pxeueua 3008082
P25_SP00075 1169
P25_ST00086 1255 63 qga
P25_SP00076 1318 959
P25_ST00087 122 titgage 4328004
P25_TL00012 989
P25_ST00088 998 100 pxere 06070
P25_SP00077 341 1026
P25_ST00089 yakarasika 4060335210
P25_SP00078 548
P25_ST00090 17822
P25_SP00079 751 1019
P25_ST00091 767 yapxa 70540
P25_SP00080 873 1025
P25_ST00092 888 997 79 yose 4780
P25_TL00013 718 1126 273
P25_ST00093 dya 0.75
P25_SP00081 807 1173
P25_ST00094 908 83 46 tya 0.96 010
P25_TL00014
P25_ST00095 1206
P25_SP00082 285 1236
P25_ST00096 301
P25_SP00083 366 1242
P25_ST00097 450 f
P25_SP00084 466 1235 1
P25_ST00098 467 1214 18 o
P25_SP00085 485
P25_ST00099 515
P25_SP00086 580
P25_ST00100 665 58 dyi 440
P25_SP00087 723 1241
P25_ST00101 752 ro 0.36
P25_SP00088 1234
P25_ST00102 874
P25_SP00089 916 1240
P25_ST00103 945 dyo 567
P25_SP00090 1012
P25_ST00104 1106 0.42
P25_SP00091 1163
P25_ST00105 1195 1215
P25_SP00092
P25_ST00106 1207 630
P25_SP00093 1243
P25_ST00107 1424 1216
P25_TL00015 236 1297 1224
P25_ST00108 1298 2
P25_SP00094 249 1328
P25_ST00109 265 1299
P25_SP00095 1335
P25_ST00110 408
P25_SP00096 1334
P25_ST00111 481 sa
P25_SP00097 516
P25_ST00112 600
P25_SP00098 647 1326
P25_ST00113 661 0.84 400
P25_SP00099 719 1333
P25_ST00114 802 tyo 115
P25_SP00100 861
P25_ST00115 875
P25_SP00101 918 1327
P25_ST00116 1003 3
P25_SP00102 1014
P25_ST00117 1029 1300 0.82
P25_SP00103 1086
P25_ST00118 1170 49 tyi 024
P25_SP00104 1219 17
P25_ST00119 1307 24
P25_SP00105 1269
P25_ST00120 1301
P25_SP00106 1412
P25_ST00121 1308
P25_TL00016 1391 176
P25_ST00122 1399
P25_SP00107 297 1420
P25_ST00123 313 043
P25_SP00108 363 1426
P25_ST00124 378 0.81
P25_TL00017 1481
P25_ST00125 uanodya 8051550
P25_SP00109 391 1518
P25_ST00126 405 1482 sadza 70175
P25_SP00110 499 1512
P25_ST00127 513 1490 0.69
P25_SP00111 557 1511
P25_ST00128 573 kuriseua 0.52 68717080
P25_SP00112
P25_ST00129 741 1489
P25_SP00113 783 1510
P25_ST00130 121 nyama 80104
P25_SP00114 919 1517
P25_ST00131 1004 1484 anoputa 0006730
P25_SP00115
P25_ST00132 1162 103 fodya 40707
P25_SP00116
P25_ST00133 1349 1483 isa 560
P25_SP00117
P25_ST00134 1411 1491
P25_TL00018 1547 1220
P25_ST00135 1549 dza 470
P25_SP00118 299 1578
P25_ST00136 1557
P25_SP00119 380 1577
P25_ST00137 402 1548 dyiro 0.54 65550
P25_SP00120 498 1584
P25_ST00138 130 miriwo 510050
P25_SP00121 713
P25_ST00139 736 166 yaidyiwa 30355370
P25_SP00122 902 1583
P25_ST00140 927 0.87
P25_SP00123 969
P25_ST00141 991 mashu 20768
P25_SP00124
P25_ST00142 uya 840
P25_SP00125 1261
P25_ST00143 1286 108 padyo 30550
P25_SP00126 1394 1585
P25_ST00144 1418 1558
P25_TL00019 1615
P25_ST00145 1616 udiri 85366
P25_SP00127 1646
P25_ST00146 412
P25_SP00128 459
P25_ST00147 1623 uswa 7430
P25_SP00129 564
P25_ST00148 578 1624
P25_SP00130 637 1645
P25_ST00149 652 128 cidyiro 0246560
P25_SP00131 780 1651
P25_ST00150 795 ca
P25_SP00132
P25_ST00151 846 127 mabiza 606070
P25_SP00133
P25_ST00152 1058 musha 08670
P25_SP00134 1176
P25_ST00153 1188 1617 uri 720
P25_SP00135 1239
P25_ST00154 1252 61560
P25_SP00136 1360 1653
P25_ST00155 1373 kana 0.89 0040
P25_TL00020 1681
P25_ST00156 1682 kure 68700
P25_SP00137 1712
P25_ST00157 50800
P25_SP00138 486 1718
P25_ST00158 523 padyo, 407000
P25_SP00139 1717
P25_ST00159 678 109 tagika 708050
P25_SP00140
P25_ST00160 894 uakaqga 8051800
P25_SP00141 1043
P25_ST00161 1078 173 uacidyara 801355000
P25_SP00142 1251
P25_ST00162 1691 mupuqga 1647800
P25_TL00021 1747 1218
P25_ST00163 1748 162 ndinotya 66080443
P25_SP00143 1784
P25_ST00164 134 kuenda 680670
P25_SP00144 1777
P25_ST00165 581 ndoga 74000
P25_SP00145 689 1783
P25_ST00166 197 wakatyoka 0.88 601001010
P25_SP00146 971
P25_ST00167 ruoko 56360
P25_SP00147 1098
P25_ST00168 1184 140 shumba 665000
P25_SP00148 1324 1778
P25_ST00169 1346 1749 dzino- 271400
P25_TL00022 1812
P25_ST00170 1813 tyisa 14470
P25_SP00149 324 1850
P25_ST00171 335 uanhu 0.33 80888
P25_SP00150 447 1843
P25_ST00172 1815 180 uanotyora 804075000
P25_SP00151 1849
P25_ST00173 724 123 ciBawe 048250
P25_SP00152 847 1842
P25_ST00174 933 1822 670
P25_SP00153 1000
P25_ST00175 1814 165 anotyiwa 06064750
P25_SP00154 1177
P25_ST00176 1823 na
P25_SP00155 1231 1844
P25_ST00177 8040
P25_SP00156
P25_ST00178 1404 ua uane
P25_TL00023 1876
P25_ST00179 1889
P25_SP00157 281 1910
P25_ST00180 306 1880 cidyo 06640
P25_SP00158 404 1916
P25_ST00181 424 cerfu 00778
P25_SP00159 512 1909
P25_ST00182 1879 here 66500
P25_SP00160
P25_ST00183 707 154 mudyari 0864040
P25_SP00161
P25_ST00184 1888 179 warumwa 8016560
P25_SP00162 1052
P25_ST00185 1063
P25_SP00163
P25_ST00186 1118 nyoka 54060
P25_SP00164 1229
P25_ST00187 1881 150 anotyira 40053240
P25_TL00024 1945 833
P25_ST00188 1953 mqana 38060
P25_SP00165 364 1981
P25_ST00189 377 95 wako 7070
P25_SP00166 472 1975
P25_ST00190 tinotya 2150510
P25_SP00167 685
P25_ST00191 702 139 qgwena 864040
P25_SP00168 841
P25_ST00192 1954
P25_SP00169 897
P25_ST00193 910 164 zambuko 6016770


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00037.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P37 PHYSICAL_IMG_NR 37 HEIGHT 2623 WIDTH 1698
TopMargin P37_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P37_LM00001 28 2428
RightMargin P37_RM00001 1504 194
BottomMargin P37_BM00001 2458 165
PrintSpace P37_PS00001 1476
TextBlock P37_TB00001 34 1470 1692
TextLine P37_TL00001 795 182 170 32
String P37_ST00001 201 43 4 CONTENT WC 1.00 CC
SP P37_SP00001 838 205 22
P37_ST00002 860 41 0.32 58
P37_SP00002 901 214 20
P37_ST00003 921 200 44 5
P37_TL00002 264 250 1220 39
P37_ST00004 255 100 toqga 0.66 50821
P37_SP00003 364 289 15
P37_ST00005 379 252 90 nhau 0.40 7708
P37_SP00004 469 282 86
P37_ST00006 555 251 154 31 Takazoti 0.78 01406050
P37_SP00005 709
P37_ST00007 724 254 117 33 tagona 0.67 703080
P37_SP00006 841 287
P37_ST00008 856 140 kutaura 0.63 4850800
P37_SP00007 996 281 10
P37_ST00009 1006 119 29 rurimi 0.60 684005
P37_SP00008 1125 280 85
P37_ST00010 1210 156 36 Tipacike 0.79 00600360
P37_SP00009 1366 286 11
P37_ST00011 1377 107 hama, 0.82 80000
P37_TL00003 265 316 726 40
P37_ST00012 320 nokuti 0.68 601820
P37_SP00010 384 350
P37_ST00013 399 hatigone 0.72 60760100
P37_SP00011 553 356 16
P37_ST00014 569 114 kudya 0.52 67540
P37_SP00012 683
P37_ST00015 698 328 42 21 na 0.59 71
P37_SP00013 740 349
P37_ST00016 755 319 maoko 0.65 70440
P37_SP00014 874 17
P37_ST00017 891 70 ed'u 0.55 0278
P37_SP00015 961 25
P37_ST00018 986 343 6 .
P37_TL00004 68 533 1415
P37_ST00019 536 120 ^^tM-o 0.09 1010108878
P37_SP00016 188 572 77
P37_ST00020 535 48 Va 0.42 83
P37_SP00017 313 566
P37_ST00021 335 ka 0.69 60
P37_SP00018 377 565
P37_ST00022 544 ca 06
P37_SP00019 436 105
P37_ST00023 541 49 Ve 0.58 80
P37_SP00020 590 24
P37_ST00024 614 543 63 qga 0.73 800
P37_SP00021 677 571
P37_ST00025 784 534 Vi
P37_SP00022 826 564
P37_ST00026 848 ki 00
P37_SP00023 884
P37_ST00027 991 50 Vo
P37_SP00024 1041
P37_ST00028 1063 56 mo 0.70
P37_SP00025 1119
P37_ST00029 1141 ra
P37_SP00026 1177 106
P37_ST00030 1283 53 Vu 0.17 88
P37_SP00027 1336
P37_ST00031 1358 mu 0.33 67
P37_SP00028 1418
P37_ST00032 1440 07
P37_TL00005 625 1413
P37_ST00033 630 Wdr. 0.16 8887
P37_SP00029 147 663
P37_ST00034 163 631 3 8
P37_SP00030 178 668
P37_ST00035 627 0.57
P37_SP00031 312 657
P37_ST00036 334 636 27 nyu 748
P37_SP00032 405
P37_ST00037 421
P37_SP00033 463
P37_ST00038 548 626
P37_SP00034 589 656 23
P37_ST00039 612 635 ya 0.85
P37_SP00035 655
P37_ST00040
P37_SP00036 789
P37_ST00041 811 ne
P37_SP00037 855
P37_ST00042 876 ke
P37_SP00038 918
P37_ST00043 933 0.43 74
P37_SP00039 970 84
P37_ST00044 1054 0.29 76
P37_SP00040 1107
P37_ST00045 1129 629 ta
P37_SP00041 1162
P37_ST00046 vu 0.41
P37_SP00042 1221
P37_ST00047 1237
P37_SP00043 1270
P37_ST00048 1354
P37_SP00044 1396
P37_ST00049 1419 64 nza 0.74 430
P37_TL00006 62 718 665 38
P37_ST00050 0.28 7
P37_SP00045 751
P37_ST00051 78 734 I
P37_SP00046 756
P37_ST00052 719
P37_SP00047 314 749
P37_ST00053 337 zho 466
P37_SP00048 400
P37_ST00054 415 720 61
P37_SP00049 457
P37_ST00055
P37_SP00050 596
P37_ST00056 728 45 19 0.20
P37_SP00051 747
P37_ST00057 672 727 55 ma 0.94
P37_TL00007 804 1425
P37_ST00058 807 '^.- 0.36 6710067
P37_SP00052 145 849 18
P37_ST00059 <., 787107
P37_SP00053 221 831
P37_ST00060 263 810 79 Yiijj 0.14 88888
P37_SP00054 342 840
P37_ST00061 359 162 yakapera 70504533
P37_SP00055 521 847 13
P37_ST00062 809 235 ndaishanyira 783228080300
P37_SP00056 769 846
P37_ST00063 98 hama 8270
P37_SP00057 882 839
P37_ST00064 895 132 35 dzaqgu 0.48 522838
P37_SP00058 1027 845
P37_ST00065 1113 808 171 Venekesa 80106050
P37_SP00059 1284
P37_ST00066 1295 136 mumba 58081
P37_SP00060 1431
P37_ST00067 1442 818 no 0.44
P37_TL00008 864
P37_ST00068 82 dUj^l 0.12 888108
P37_SP00061 137 904
P37_ST00069 158 866 S'
P37_SP00062 176 893 87
P37_ST00070 879 mqenje 380770
P37_SP00063 914
P37_ST00071 486 877 109 Vimai 0.62 83800
P37_SP00064 595 907
P37_ST00072 617 885 91 mose 0000
P37_SP00065 708 906
P37_ST00073 730 104 nhasi, 0.64 870600
P37_SP00066 834 911
P37_ST00074 857 174 tinoshaya 108057150
P37_SP00067 1031 912
P37_ST00075 1053 122 nyama 0.90 04000
P37_SP00068 1175
P37_ST00076 1197 116 kwa^o 670100
P37_SP00069 1313 913
P37_ST00077 1399 Viya 0.75 8010
P37_TL00009 110 1376
P37_ST00078 ^' 0.45 101
P37_SP00070 134 964
P37_ST00079 197 934 *' 0.31
P37_SP00071 213 955
P37_ST00080 262 946 mbudzi 0.49 067780
P37_SP00072 975 14
P37_ST00081 413 954 ugouya 754840
P37_SP00073 545 981
P37_ST00082 559
P37_SP00074 602
P37_ST00083 619 942 d'ewe 0.71 07070
P37_SP00075 717 974
P37_ST00084 802 944 130 Vakaca 806400
P37_SP00076 932
P37_ST00085 947 953 pana 4160
P37_SP00077 980
P37_ST00086 1048 943 BaBa 7060
P37_SP00078 1127 973
P37_ST00087 1142 952 131 waqgu, 808681
P37_SP00079 1273 26
P37_ST00088 1299 187 acanyatso- 0.80 0007005700
P37_TL00010 977 1430 81
P37_ST00089 118 \tjr.t,i.(t 0.30 888828780787
P37_SP00080 173 1011 -115
P37_ST00090 1026 59 \^ji^ 8100610
P37_SP00081 1058
P37_ST00091 133 1025 99 t^ P37_SP00082 232
P37_ST00092 1013 kutambira 888805155
P37_SP00083 451 1043
P37_ST00093 1012 211 Vemberuka 805104710
P37_SP00084 1042
P37_ST00094 761 mabiza, 0.76 0232601
P37_SP00085 897 1046
P37_ST00095 73 kuti 0.54 8820
P37_SP00086 987
P37_ST00096 1002 1020 94 arege 0.91
P37_SP00087 1096 1047
P37_ST00097 1109 167 kutyiswa 08650670
P37_SP00088 1276
P37_ST00098 1361 124 Mhepo 07020
P37_TL00011 52 1077 1435
P37_ST00099 179 Vt-U-vuJi* 0.18 8878788867
P37_SP00089 231 1118
P37_ST00100 1081 239 inovuta-vuta, 0.61 3507730088301
P37_SP00090 502 1115
P37_ST00101 1080 urutsai 0.51 7286702
P37_SP00091 1110
P37_ST00102 681 ^io
P37_SP00092 1117
P37_ST00103 822 1079 Ivu 0.47 078
P37_SP00093
P37_ST00104 iri 0.89 030
P37_SP00094 948 1108
P37_ST00105 203 rakanakisa, 22600031600
P37_SP00095 1173 1114
P37_ST00106 1204 qgatirime 820005504
P37_SP00096 1378 1116
P37_ST00107 1400 1089 pano 1055
P37_TL00012 1140 1423 51
P37_ST00108 1176 0.24
P37_SP00097 1191
P37_ST00109 ''^ 7710
P37_SP00098 146 1165
P37_ST00110 1148 Hari 7030
P37_SP00099 1178
P37_ST00111 358 164 inovinza, 320728200
P37_SP00100 522 1183
P37_ST00112 1150 tora 5500
P37_SP00101 616
P37_ST00113 637 92 imqe 0180
P37_SP00102 729 1184
P37_ST00114 815 1146 Vudzi 88480
P37_SP00103 922
P37_ST00115 945 1147 rake 0.93 0020
P37_SP00104 1023
P37_ST00116 1045 168 rakacena, 007520000
P37_SP00105 1213 1182
P37_ST00117 1236 247 wakacembera 73600000054
P37_TL00013 1308 65
P37_ST00118 218 \T'\^'-'^ 88681057710
P37_SP00106 270 1373 524
P37_ST00119 794 1326 0.56 08
P37_SP00107 833 1363
P37_ST00120 938 t)
P37_TL00014 1401 1225
P37_ST00121 1402 I3a 081
P37_SP00108
P37_ST00122 1408
P37_SP00109 370
P37_ST00123 476 IDi 180
P37_SP00110 1434
P37_ST00124 1405 gi 0.46 46
P37_SP00111 576
P37_ST00125 599 1414 0.86
P37_SP00112 634 108
P37_ST00126 742 I3e
P37_SP00113
P37_ST00127 re
P37_SP00114 852
P37_ST00128 1412 qge
P37_SP00115 940
P37_ST00129 963
P37_SP00116 998
P37_ST00130 1105 l3o
P37_SP00117 1158
P37_ST00131 1181
P37_SP00118 1217
P37_ST00132 1334
P37_SP00119 1379
P37_ST00133 1406 ri
P37_SP00120
P37_ST00134 1453 sa
P37_TL00015 1488 1397
P37_ST00135 1490 T'
P37_SP00121 1532
P37_ST00136 139 *¦ 0.13 710
P37_SP00122 157 1511
P37_ST00137 1494 IDa 880
P37_SP00123 1527
P37_ST00138 338 1506 870
P37_SP00124 398
P37_ST00139 416 1497
P37_SP00125 444
P37_ST00140 0.98
P37_SP00126 509
P37_ST00141 080
P37_SP00127 641 1526
P37_ST00142
P37_SP00128 692
P37_ST00143 715
P37_SP00129 750
P37_ST00144 773 ti
P37_SP00130 798
P37_ST00145 De
P37_SP00131
P37_ST00146 za
P37_SP00132 997
P37_ST00147 1084 1493 084
P37_SP00133 1136
P37_ST00148 mbi 060
P37_SP00134 1228
P37_ST00149 1250 si 0.77
P37_SP00135 1278
P37_ST00150 1301
P37_SP00136
P37_ST00151 1420 IDa- 1800
P37_TL00016 1585 1439
P37_ST00152 1593 V.i 87868
P37_SP00137 135 1628
P37_ST00153 1599 J^-v< 810688
P37_SP00138 229 1637
P37_ST00154 1597 mqe
P37_SP00139 1625
P37_ST00155 357 1598
P37_SP00140 1619
P37_ST00156 485 1586
P37_SP00141 538
P37_ST00157 1590 66 nda 650
P37_SP00142 1618
P37_ST00158 632 1589
P37_SP00143 661
P37_ST00159
P37_SP00144 712
P37_ST00160 797
P37_SP00145 843
P37_ST00161 859
P37_SP00146 888
P37_ST00162 903 54
P37_SP00147 957
P37_ST00163
P37_SP00148 1095
P37_ST00164 u
P37_SP00149
P37_ST00165 1168
P37_SP00150 1196 1620
P37_ST00166 1212
P37_SP00151 1247
P37_ST00167 1333
P37_SP00152 1386
P37_ST00168
P37_SP00153 1436
P37_ST00169 1452
P37_TL00017 1668 620
P37_ST00170 1682 ¦ 0.00
P37_SP00154 150 1687
P37_ST00171 57 f*^ 0.15 8710
P37_SP00155 220 1714
P37_ST00172 1677
P37_SP00156 317 1710
P37_ST00173 341 1688
P37_SP00157 1717
P37_ST00174 490
P37_SP00158 542
P37_ST00175 1689
P37_SP00159 606
P37_ST00176 621 1681
P37_SP00160 648
P37_ST00177 664 1680
P37_SP00161 707
P37_ST00178 723
P37_TB00002 1190 292
P37_TL00018 1216 97
P37_ST00179 here 70300
P37_TB00003 1732
P37_TL00019 1769 1426
P37_ST00180 1785 -£M*%;r 0.19 78787878
P37_SP00162 1817
P37_ST00181 183 ^kapiwa 10887580
P37_SP00163 447 1809
P37_ST00182 462 1781 mumqe 0.50 08780
P37_SP00164 601
P37_ST00183 1782 oga-oga 0.87 0000044
P37_SP00165 1808
P37_ST00184 764 1775 75 tuso 0.35 7755
P37_SP00166 1803
P37_ST00185 853 1774 6600
P37_SP00167 931
P37_ST00186 1018 1770 Dereqga 8050880
P37_SP00168 1172 1810
P37_ST00187 1194 142 mombe, 000000
P37_SP00169
P37_ST00188 1360 127 dziripo 2630027
P37_TL00020 1835
P37_ST00189 1845 (TiCf. 885880
P37_SP00170 126 1872
P37_ST00190 159 k>i. 0.37 8807
P37_SP00171 230 1871
P37_ST00191 1842 96 dzose 43030
P37_SP00172 361
P37_ST00192 375 1841 70400
P37_SP00173 473 1870
P37_ST00193 560 1837 IDakamuuiga 88000288300
P37_SP00174 791 1876
P37_ST00194 814 191 pakauanda 204080670
P37_SP00175 1005 1877
P37_ST00195 1091 1838 IDauarirai 8808142222
P37_SP00176 1261
P37_ST00196 1850 3070
P37_SP00177 1374
P37_ST00197 89 kusi- 06701
P37_TL00021 72 1900
P37_ST00198 1932
P37_SP00178 1938
P37_ST00199 112 1902 ,*' 055
P37_SP00179 1944
P37_ST00200 208 .* 0.25
P37_SP00180
P37_ST00201 1911 mutsa 07250
P37_SP00181 373 1939
P37_ST00202 395 1905 d'anda 170440
P37_SP00182 507
P37_ST00203 1909
P37_SP00183
P37_ST00204 587 gobvu 80068
P37_SP00184 696
P37_ST00205 783 IDamqene 88048020
P37_SP00185 959
P37_ST00206 259 uaka'oanzarika 80003800513000
P37_SP00186 1240
P37_ST00207 1918 mucece 673040
P37_SP00187 1395
P37_ST00208 1910 69 pasi 4020
P37_TL00022 1973
P37_ST00209 1998 I^CsaT 0108888
P37_SP00188 2023
P37_ST00210 2009 0.23
P37_SP00189 2019
P37_ST00211 2006 A.
P37_SP00190
P37_ST00212 266 oaigaririra 108030404311
P37_SP00191 2012
P37_ST00213 481 1976 uaBatwi, 80701740
P37_SP00192 2011
P37_ST00214 1977 0870
P37_SP00193 721
P37_ST00215 738 143 pashaye 0057140
P37_SP00194 881 2013
P37_ST00216 896 1974 anoBud'a 05087070
P37_SP00195
P37_ST00217 1068 1986 pa
P37_SP00196
P37_ST00218 1120 1985 nauo 2280
P37_SP00197
P37_ST00219 1291 IDose 88070
P37_SP00198 2007 12
P37_ST00220 1391 1978 'uaka- 085410
P37_TL00023 2037 1449
P37_ST00221 125 (vMi*^! 0.21 88837108
P37_SP00199 2088
P37_ST00222 2044 rindotamba 6077360400
P37_SP00200 472 2074
P37_ST00223 556 2041 IDari 0.53 88050
P37_SP00201 638
P37_ST00224 654 uauiri 808040
P37_SP00202 758
P37_ST00225 774 209 uacipxatika 80003007060
P37_SP00203 983 2080
P37_ST00226 2045 kuseka 578010
P37_SP00204 1123 2075
P37_ST00227 2052 ^auo 10487
P37_SP00205 1231 2082
P37_ST00228 1316 2042 08070
P37_SP00206
P37_ST00229 1427 2054 auo 082
P37_TL00024 196 2112
P37_ST00230
P37_SP00207 2141
P37_ST00231 uaipegedzera 800008067000
P37_SP00208 496 2149
P37_ST00232 510 kuponda 0820060
P37_SP00209 2147
P37_ST00233 uafundi 8007021
P37_TL00025 2327
P37_ST00234 Wi
P37_SP00210 2358
P37_ST00235 331 2337
P37_SP00211 367
P37_ST00236 452 2328 Wa
P37_SP00212 511
P37_ST00237 525 ni 0.97 000
P37_SP00213 580
P37_ST00238 666
P37_SP00214
P37_ST00239 735 2338
P37_SP00215 771
P37_ST00240 819 2356 9
P37_SP00216 828 2361
P37_ST00241 Wo
P37_SP00217 917
P37_ST00242 0.84
P37_SP00218 967
P37_ST00243 982
P37_SP00219 1016 2359
P37_ST00244 1101
P37_SP00220 1161
P37_ST00245 2330 dza 760
P37_SP00221 1235
P37_ST00246 0.88
P37_SP00222 1292
P37_ST00247
P37_SP00223 1437
P37_ST00248 ro


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000212\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2591 WIDTH 1725
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 374
LeftMargin P1_LM00001 424 2196
RightMargin P1_RM00001 1424 301
BottomMargin P1_BM00001 2570 21
PrintSpace P1_PS00001 1000
TextBlock P1_TB00001 564 632 258
TextLine P1_TL00001 736 384 294 43
String P1_ST00001 CONTENT RUQW^ARO WC 0.44 CC 844810045
P1_TL00002 628 483 503 46
P1_ST00002 486 173 RQWO 0.55 6605
SP P1_SP00001 801 529
P1_ST00003 847 284 45 KUTAI3GA 0.52 18218870
P1_TL00003 580 582 599
P1_ST00004 586 290 42 KUNEMBA 0.53 7705705
P1_SP00002 870
P1_ST00005 915 264 CISHONA. 0.59 66865000
P1_TB00002 518 958 740 106
P1_TL00004 532 964 718 39
P1_ST00006 971 210 32 PUBLISHED 0.48 880760538
P1_SP00003 742 1003 19
P1_ST00007 761 48 26 BY 1.00 00
P1_SP00004 809 997 18
P1_ST00008 827 969 77 THE 0.93 020
P1_SP00005 904 995
P1_ST00009 923 967 126 27 JESUIT 630673
P1_SP00006 1049 994 20
P1_ST00010 1069 181 30 FATHERS, 0.66 56202306
P1_TL00005 631 1016 44
P1_ST00011 267 CISHAWASH, 0.71 04058060080
P1_SP00007 898 1060 36
P1_ST00012 934 1025 215 29 SAUSBURY. 0.76 048005011
P1_TB00003 1314 942 128
P1_TL00006 517 1323 671
P1_ST00013 1338 34 23 P1_SP00008 551 1361
P1_ST00014 593 1330 A-pproved. 0.47 6687240664
P1_SP00009 766 1369 16
P1_ST00015 782 57 35 for 0.61 083
P1_SP00010 839 1365 22
P1_ST00016 861 111 School 0.58 516532
P1_SP00011 972 1359
P1_ST00017 993 1334 58 use 680
P1_SP00012 1051 1356
P1_ST00018 1073 1325 41 hy 80
P1_SP00013 1114
P1_ST00019 1137 1324 51 the 0.20 788
P1_TL00007 1381 936
P1_ST00020 1400 220 38 Department 78704511033
P1_SP00014 644 1438
P1_ST00021 665 1398 of 0.49 72
P1_SP00015 701 1434
P1_ST00022 719 1396 125 Native 315062
P1_SP00016 844 1428
P1_ST00023 865 239 49 )eveloptnent, 0.64 70007427808210
P1_SP00017 1104 1430
P1_ST00024 1127 1390 S, 0.72 05
P1_SP00018 1161 1422
P1_ST00025 1184 1389 176 31 Rhodesia. 678006085
P1_TB00004 594 2070 614 104
P1_TL00008 609 2078 37
P1_ST00026 2085 94 Prinled 0.45 5667068
P1_SP00019 703 2115
P1_ST00027 721 2092 al 60
P1_SP00020 744 2113
P1_ST00028 760 2084 28 0.43 187
P1_SP00021 2112 17
P1_ST00029 818 2083 98 Mision 0.63 0086162
P1_SP00022 916 2111
P1_ST00030 Prea, 0.34 48783
P1_SP00023 1011
P1_ST00031 1029 162 ChawMha. 0.31 087758886
P1_TL00009 872 2141 62
P1_ST00032 1935 0.35 6747
Illustration P1_CB1_SUB 878 2370 546 200 TYPE