Nyaya

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nyaya
Series Title:
Mugab̳e readers
Physical Description:
77 p. : ill. ; 19 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Morgenster Mission
Place of Publication:
Fort Victoria, Southern Rhodesia
Publication Date:
Edition:
7th ed.

Subjects

Subjects / Keywords:
Karanga language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
In Africa alphabet.
General Note:
"The greater part of the material contained in this reader has been collected and written by the student teachers in training at Morgenster, as a class project in school method."
General Note:
"For the Dutch Reformed Church Mission."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28883124
System ID:
AA00000210:00001

Full Text

PL
8681.95
.K372
N921
1950

Ego-


14.1


4Z4


1. ,-.-L
iN .1,42
GEORGE FORTUNE GULLE-E

MUGABE READERS
NYAYA


The greater part of the material
contained in this Reader has been
collected and written by the student
teachers in training at Morgenster,
ms a class project in School Method.


For the
Dutch PReformed C(hurch Mission


Published by


the Morgenster Mission Press, 1950-
Ft. Victoria.
1950 -5038 -B 10.


UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES


Nyaya


-4- =


3 1262 05218 1434


IV V


dzedu.

NYAYA


Tsuro neDgwena Dzidzo 1.

Rimije zu- -
na tsuro
yakafu1gga
kuyambuka
rwizi. I-
cisika pa- -
rwizi yakatona garwe pazambuko. Ikati:
"Zino ndicaita zano ripi kuti ndiya-
mbuke?" Ipopo yakati: "Kwaziwa
I] gwena." Zabvunzana mufaro, tsuro
ikati ee: "Mukati imi oanarggwena,
muri uazhinji sesu here?" 1)gwena
ikati: "Isu tiri -oazhinji kupfutura
imi oanatsuro kwago."

Nai oZo garwe rakati kutsuro: "Ye-
nda undod'ana hama dzako kuti titone
kana muri uazhinji." Tsuro ikapindu-
ra ikati: "Hamunoni here *kuti ini
ndiri pano pamusha penyu? Saka
imi munofanira kutagiga kud'ana hama
dzenyu kuti ndigokuvereigai, ndiuone

NYAYA


kana imi muri oazhinji kupfutura
isu."
Garwe ndokudana hama dzaro, dzi-
kafamba dziua rose. Asi tsuro ya-
kati: "Kana muci13gofamba-famba ha-
ndingagoni kukuvererjgai, asi kana
maita mudujgwe, ndigofamba* pamsoro
penyu ndicinererjga." Zino. ijgwena
dzakaita muduijgwe, tsuro ikafamba, pa-
msoro padzo, iciti: Motsi, piri, tatu,
cinna, shanu, ........ kusikira yaoa
mhiri.
Yakati yayambuka yakaseka Zikuru.
BVUNZO
1. Furjgai urgano dzenyu dzokuti igwena yakatsma
sei.
2. Kuyambuka: zambuko. Itai mashoko akadai na-
kufuiga, kuziua, kupindura, kubvunza, mugonyora
cireuo (sentence) cimqe neshoko rimrje nerimqe ra-
maita.
i. Dgwena ino6ata Zokudya nomutouo upi ?
4. Cakanaka ndecipi, simba guru kana kucenjera ?


-L l.Bere neBurwa. Dzidzo 2.

Rimije zuta kucipisa, 6ere raka6uda
mu6ako kundofurwa nemhepo. Raka-
famba ricitevedza rwizi. Neijguua ya-
NYAYA


madziyamushana rakaqika padziva guru.
Asi padziva ipapo paigara 6urwa.
Iro rikati vo: Regai ndi6ude mu-
mvura, ndindofurwa nemhepo.
Zino 6ere riciqikapo, rakaoona 6u
rwa rivete nokudziyirwa nomushana.
Rakaswed'era cinyai, rikati: Ndoriru-
ma rinete here? Rikatariga kutya ri-
kati, Bodo, rinotyisa. Burwa ndo-
kumutswa.
Zicitarirana zakatyana Zikuru. Bere
rikafuirga zano rokutyisa 6urwa. Ne-
6urwa ndokufurjga 'o zano kutyisa
6ere. Zose ndokuwana mazano azo.
Bere rikati ku6urwa: "Ko iwe, ndi-
we ani?" Ipopo 6ere rakati: "Ndini l '
mapere perekanai, wafamba oga r)ga- X
atetenwe. Ko iwe oo ndiwe ani?" X
Burwa ndokupindura, riciti: "Ndini
mapurwa purwanai; ndakapura mapere
manna nhasi, iwe ndiwe weshanu."
Zose ndokutizana. Bere rakatya ku-
purwa; 6urwa rakatya kutetenwa. Ku-
bva zuoa irero 6ere ne6urwa zakata-
rga kutyana.

4 NYAYA
BVUNZO
1. Bere rinodyei ? Burwa rinodyei vo ?
2. Kutya: kut.qana: kutiza: kutizana. Itai mashoko aka-
dai ? anobva pa-kuuona, kupa, kufamba, kugara, kusiya,
kutaura.
3. Burwa rakasiyana pai neggwena, uuye negwauaoa ?
4. Ko Zomunotya Zikuru ndecipi. kana kuti Zinokamba-
ira kana Zikara Zomudondo?Muvimi mu6ako. Dzidzo 5.

Rimre zu)a uakomana oakandovima
mugomo raMuzuirgunike. Dacivima
nakagika pa6ako, imbga dzikapindamo.
Zino mumrje wano wainzi Murwira
ndokupinda uo, akaouraya gubge. Zi-
no mu6ako imomo maima nobgiro
bgeimrie harabga.
Wakati o6udca, 6ako rakaita duku
pamuromo waakapinda nawo. Waka-
cema arimo, akakoniwa ku6ucfa. Da-
mrie lnakomana vakaidza kumu6etsera,
iakakoniwa. Ndokundodcana Dakuru
kumusha. Uakuru inaciouya uakaidza
kumu6etsera, Zikakona.
Mumrie mukuru wakati: "Yendai ku-
uene 'oobgiro, 13azotaura nobgiro bga-
NYAYA


Do; zimije bguigaregedza meiana we-
du." Uaya vaciouya uakati: "Tipei
nzombe yeiombe, iuye mbudzi,
kuti mi)ana wenyu ago6udfa." Ivo
ndokuita Zaoakarairwa.
UakaDuraya mbudzi inakasasa' ropa
pabgiro. Ipapo mumire wakadanidzira,
aciti: "Ciregedze mriana, a6ude!"
Bako rikazaruka, kamrle Murwira a-
ka6ucfa akakotama.
Dene robgiro ndokutora trombe ya-
0o, asi mbudzi uakapedzerapo.
BVUNZO
(1) Danhu uanoti pabgiro panoyera nemhopa yeiko?
(2) Danhu oanouigwa pakadini?
(3) Dakuru oenyu uanopira uo natino? Danopira ne-
mhoa yei?Ko uamrje takarega, uakarega nemho-
qa yei?Gonzo neNzidya. Dzidzo 4

Mumire music gonzo rakariga rici-
dya makoko pabundo. Raidya mu-
shambakodzi yakasiyiwa naranhu va-
ka6ika humie yano.
NYAYA


Nzidya yakagika uo napo. Yaka-
. bvunza iciti: "Unodyeiko nhandi ha-
ma?" Gonzo rakapindura, riciti:
"Ndinodya- arjgu Zikoko Ziri muhari
ino." N idya ikatarjga kuiseka, iciti:
SC "Ko iwe hautorgod'i kurega mutouo
wako wokudya makoko here?". Go-
nzo ndokupindura: "Warena nei?"


'A
Nidya ikati: "Ndarea iozi nokuti
iwe hauzorori kudya makoko." Go-
nzo rikareua oo, riciti: "Ko iwe ta-
unosigara ucibvamburanya manonde a-

NYAYA


kauora azere namakonye mukati, nda-
kambokubvunza oo here? Asi uno---
igosiduiga paunobvidza napo kuyika '
waguta."
N idya yakapod'a, ndokubururuka ici-
tiza. Gonzo ndokusara rici i6atsira
Zaro namakoko aro.
BVUNZO
1. Neidya dzinodyei? Dzino6atsira uanhu nei?
2. Tinofanira kuitei nehari kana tadya ?
3. M akonzo anogarirei mudzimba dzauanhu?
Zakanaka here?
4. Rondedzerai Zokudzika uurimbo muci6ata nwidya.


Cima1gowe, Joigwe
neMbeoa.


Dzidzo 5.


Mumie musi cimbeua cakandomu-
tsa mumusha maoanhu. Cicigika mu-
musha cakaoona cimaigowe ciuete pa-
rumazhe. Cimbei5a cakafara kwazo
ciciimona ounyoro bgemajgowe paciso..
Cikacfa kuinda kwairi kundouona ma-
mbaua ayo akanaka nomuswe unepfunha.
Cakati codo-kuyika pedyo nemaigowc
cakauona joigwe. Zino jojgwe riya
tgua yaro yokurira yadika, rakari-
dza mapapiro aro, riciti: "Gu-gu-gu-

NYAYA


gu! Kukurigo!" Cimbeua cikatiza
nomioyo wose, ndokundocudza mai
uaco cizere mafemo, ciciti: "Mambo-
oona mai! Nhasi ndatona cinhu cino-
tyisa, cinejocororo pamusoro, tuye ze
rim:ie nyasi, rakatguka somioto. Nda-
ijga ndicidfa kundooona impe shamga-
ri inepfunha, ndokubva ndotya zinhu
irero." *

Mai necimbeta takati: "I, mia-
na'jgu-we! Nhasi wagga waparara.
Hauzivi kuti waiga ucid'a kuinda pa-
katsi inorarama nembeva, ucitotiza jo-
jgwe risii)gadyi mbeua?" Ipapo ci-
mbeoa cakahuta ciciti: "A, nhasi
nda6ucfamo!"
BVUNZO
1. Reuai mazita amarudzi ose embeua, uuye kwedzino-
gara.
2. Nyorai mucifananidzira iti Zinorebga padzidzo ino.
3. "A, nhasi ndaBudamo!" Nyorai shumo inoreua iZi.


Muvimi neGarwe. Dzidzo 6.

Mumjge muvimi mukuru wakaijga
anembga zhinji. Kwakati rimne zu-

NYAYA


-oa acienda kundovima nembga dzake
wakasika parwizi. Acidca kuyambukira
mhiri garwe rakamuruma, rikamu-
nyudza mumvura asati akafa.
Zino rgwena yakati iri pasi pemvu-
ra, yakafuijga kuti munhu wafa
ndokumukweivera mumrjena wayo
wakaita se6ako. Yakandoisa munhu
paina nauana oayo, ndokudzokera shure.
Imbga dzakatetera tenzi wadzo,
ndokutika mu6ako riya riri pamhende-
rekedzo. Dzikataiga kuouraya .uana
,veggwena. Kwakati munhu Pauona
kuti uana nose uafa, wakatarjga kucera
kurutini rwaipisa kuyikira akabvonora. y,
lye nembga dzake ndoku6ud'a ndoku-
enda kumusha. Wakarjga anamauaijga
mashoma-shoma. $ikei kumusha ndo-
ku-udza vanhu Zaakaitirwa. pr,
Garwe rakati kushaiwa munhu waro
mumriena rakamutenera kumusha kwa-
ke. Rakasaijgana nananhu oazhinji,
asi rakarigoramba ricitpaka munhu uya
warakamboruma. Rakaramba ricimuro-

NYAYA


nda kuyikira
ndokumirapo.


raua
Danhu


pamukota pake
uazhinji uakasha-


miswa vaciritarira.
Dakabva Zato norinuraya.
BVUNZO
1. Dgwena dzinogara pakadini?
2. Munhu waicera napai ari mumriena?
3. Wakaregerei ku6uda napamuromo we6ako?
4. M unoti Zirokwago kuti i]gwena inoronda uanhu?
Rawurai jgano dzenyu dzergwena.
/X j


KURUMA


Dzidzo 7.


KWAKARARAMISA
DADIRI.


Gaigemukaijge isome
(7 murumqena rwakati
'J. mnena irworwu runori


dema rinogara
tote pasi. Ru-


n gana


cete kupinda noku6uda.


oge rimie
$ose iri


Ga )gemukag ge..

NYAYA


rinomleya unonhuwa Zikuru secidembo.
Nomqeya iwoyo rinozirwira paoatuei gi
varo ianoti, dikita nananhu.
d'ikita cikara cinorarama cicidya
maqone amarudzi ose. Asi kana
rikadyirana negaogemukaige, rinorutsa
risati raritseoga, nemhopa yokunhuwa
kwaro.
Dakomana nauasikana -oanoiveoga oge
iri Zikuru. Uanosirikaca kana kuri-
pxanya negumbo kana vacirioona,
uaciti rinonhuwa. Zakadaro rinoti6e-
tsera Zikuru ,ricidya. mujuru. Kana
rikawana paunomunya rinoinda kundo-
dana hama dzaro kuzoparadza mujuru.
Kare garjgemukagge rakararamisa
uanhu uaniri. Madziti aca6aya mu-
nyika ino, oarume ioaoo uaoiri oaka-
famba rwendo. Uakaziya nezhara
oakauata pedyo nenzira. Mumoe waoa-
rume ava wakarata pamsoro pomoena
wamagoge awa. Wakati aoata zishoma
wakapepuka arumia negaggemukaijge.
Acida kuriiuraya, pakarepo ndokunzwa

NYAYA


Madtiti acitaura paseri pecikomo.
Wakamutsa mumie ndokutiza, uose
oakararama.
Hakunacisikwa cisinomnu6ato waco.
BVUNZO
1. Reuai marudzi ose amagoge amunoziua.
2. Anogara pai?
3. Rondedzera Zimie 7aunoziua pamsoro porumge ru-
dzi rwamaqoqe.
4. Tijgadzidzei pamaqoge?
5. Zikumbge Zino6atwa sei?Biri. Dzid zo 8.

Munyika yaDzoro necenyasi kweNda-
riga kunegomo rinonzi Biri. dfivi
rakatarira zasi rinamawere akaipa Zikuru.
Necokumsoro kwaro idcondo roga.
Madeiti aca6aya, vanhu vaigara mugo-
mo iroro vaciananda.
Kwakati rimige zuua oanhu tomo
oa1 ga vacirjwa cforo rano pamusha
patio, pakagika Mundau aciti- Zimi)e
ndiijgapiwa no doro, zondoziya. Uaya
ouanhu ndokumutuka oakamudzir)ga.
Mundau ndokuenda kwake kuMadziti.

NYAYA


Iwo akaiga. akamijugana necenyasi
kwegomo. Akati kwaoari, "Musaoona,
henyu mawere awo, seri idondo 6edzi.", '
MadZiti ndokubvako aciteuedza rwizi
napamupata ndokuqika kuya seri.
Wanei, hijgga idondo 6edzi. Danhu
uomugomo takandosorgana nawo taka-
rwa nawo kudzikana impe mhare
yarobga nepfuti yaMadZiti. Dose
ndokutizira kwakare. Madziti ndoku-
teuera. Haiwa, yaiiggoua mhere-mhere!
Damie iakati tipinde napamupata wa-
maqiiga mauiri, anamje ndokukwakuki-
ramo tacitelera. Dazhinji uakapotesewa
seri uakafira kumawere.
Nanhasi nyeigero dzedoro dziripo.
BVUNZO --
(1) Tinogamucira uaeri nomutouo wakanaka nemhoga yei?
(2) Shumo iyi inobvirei? "Cindiro cinopfumba panobva
cimrle."
(3) Danhu iuauo uairwa nei? Ko pfuti uakadziwanepi?
(4) Tqakai mukuru padunhu renyu uijgamurondedzerai
ZaMadgiti mucikoro.


Cakasaka kuti Huku Dzidzo 9-
dzose dzitpare pasi.
Zod'ei, kare-kare huku yakakandira
mazai ayo. Gondo rakakandira oo aro
NYAYA


pedyb neehuku. Zino ryguoa yokuco-
conya. yakati kutika, Zose Zakacoconya
Zakanaka Zicinzwana Zikuru.
Pashure gondo rakauona hukwana
dzehuku dzinamanhenga, asi uana v'aro
Dasina. Rikati kuhuku: "Dana oako
oanamanhenga, oangu nasina nei?'
Huku yakati: "Handizini oo, ndino-
' ij goti mugarire wedu." Gondo raka-
tsamra, rikati: "Dana i'ako 'anodziyi-
rwa asi unaigu .uanotonhorwa necando,
Saka ndinoda kuti uueuure vana uako
Date saoangu."


Gondo rakati kuinda, huku yakatseta
cido pasi, cikafusirwa nevu.
Mazuoa mashoma akati kupera, gondo
rakauuya, rikati: "Shamiari, cindipa

NYAYA


cigo .carjgu ciya." Huku yakati: "Ha-
ndiziioi pandakaciisa." Gondo rikati.
"Haritonigobviri kuti cirashike. Kurumi-
dza Zako kundipa."
Ipapo huku yakatargga kutgara pasi,
vana uayo oacii6atsira. Pashure gondo
rakatarjga ku6ata huku nokudzidya:
Nanhasi huku dzose dzinotpaka cigo
cegondo. Kana dzaciwana dzicarega
kutqara pasi.
BVUNZO
1. Huku dzinotetirei pasi?
2. Huku negondo -akasiyana pai?
3. Marudzi amakondo ndaapi? Dzimre shiri ndzinoroua
huku ndedzipi?
4. Ndokucdini kuti: "Mqana mumije zai regondo"?
5. Tiggaitei kuti makondo asaroua huku dzedu?


Tapxi---Gurugucfu. Dzidzo 10.

Mr)ana mumie nomumire -unopiwa
dzoro kuuona kuti ndiani ucareoa
mhuka zhinji kana shiri zhinji.
Mumije unoreoa mashoko awa:-
"Tapxi -- Gurugudu,
Tapxi -- Gurugudu."
Kana wati, "Tapxi" mumije wopi-

NYAYA


ndura acireoa zita reshiri, sokuti njiua
Kana ati "Gurugudu," unopindura nezit,
remhuka. Uanopfuoura vacidaro ku-
ikira mupinduri wapxa kana kuta
wapamha acirena zita rimrje katatu.
Danokurumidza uaciteuedzana taciti:
Tapxi: Njioa;
Gurugucfu: Mhene;
Tapxi: Guijguru;
Gurugucfu: I1] ombe;
Tapxi: Capurjgu;
Gurugucfu : Mhara......
Ndokuti uyo kana ati tapxi, mumije
unofanira kureoa agere kufurjga zita
reZinhu Zose zinobururuka; kana ati
gurugudu wepiri woreoa mazita ose
emhuka dzinomuka dziciti: Gurugucfu!
Pfuimrai mucidaro, murone unorela
mazita mazhinji.


Gudo naTsuro. Uaidzo 11
Mumlje music Gudo rakairga ricitema
miti mumunda maro, ricikuhuna ma-
kwenzi. Asi rarjga rtoa' nezhara Zikuru.

NYAYA


Tsuro yakagikapo inegucu romukaka
pamafudzi ayo. Ikati: "Kwaziwai
Sekuru!" Gudco rikati: "Kwaziwa mu-
zukuru. Ko cinyi cawakatakura?" Tsuro
ikati: "Ndakatakura mukaka." Rikati:
"Mukaka, mukaka, wakakakei? Uno-
dyiwa?" Tsuro yakati: "Unonaka
zikuru." Ndokupa gudo mukaka
mushomanene. Gudo rikati:. "Ndipa-
mhidzire ze mumrie." Tsuro ikaramba
kuwedzera.
Zino gucfo

no rokunye-
Sirjgera tsuro,
,.. nokuti tsuro
yakaijga yarinudza nzira kwayakaqga i-
cienda. Rikati: "Kana wabva pano,
ucauona namije tanotema miti paseri
pegomo."
Tsuro yakati yabva, rakamhanyira
mberi neimije nzira fupi kundofano-
kuhuna. Tsuro icivikapo yakafuijga kuti
nderimije gudo. Gudo rikati ze:

NYAYA


"Kwaziwa muzukuru! Wakatakurei?"
Tsuro ikati: "Ndakatakura mukaka
war3gu." Gudo rikati Ze: Mukaka
mukaka wakakakei? Unodyiwa?"
Gudo rakapamha kudaro kusikira
mukaka wapera. Tsuro ikataxjga ku-
fuijga kuti ndinonyerjgerwa; ikaisa mu-
kaka pamaho6i egudo ricir)wa. Zino
ricienda mberi kundofana kugarira
mberi, tsuro yakagikapo. Ikati: "Kwa-
ziwai Sekuru!" Riya gudo rikati:
"Kwaziwa muzukuru! Wakatakurei?"
Tsuro ikati: "Ndakatakura mukaka
wag)gu." Gudo rikati: "Mukaka,
mukaka, wakakakei? Unodyiwa?" Tsuro
ikati: "Ko ici cinyi ciri pamaho6i
enyu?"


BVUNZO
(1] Pedzisai ruijgano urwu mucirondedzera
kuhbti tsuro yakatsiua icinyeqgera uagudfo sei.
(2) Shumo iyi inobvirei "Wakagiuonera pamhino sefodya"
"Mandicenjera ashuro akazofira nrumrjena?"
(3) Reoa mazita ose enhumbi dzokuisa mukaka kana
mvura, okutti "gucu," "hari" neZimie.
(4) Tambsi muciita setakaita uanaGudo naTsuro.

NYAYA


'sy


N-


Makwenhure. Dzidzo 12,

Hakunomijana usi)gaziui shiri idzi,
asi Zimije uanogara kumapani asine-
mvura. Dzinonyanya kugara kunemi-
cero. Shavi, maionde, nhurguru, ndito
Zokudya zamakwenhure. Pakasimija
micero yaUaruijgu haZimbobvipo. Nya-
ijgwe Zipembenene -to zinooeijgwa
Zikuru netikwenhure. Hamuna-kutiiona
Zicidya magururumba here? Ndipo pa-
Zinofadza kwaZo. Zinoti burururu - kwi;

NYAYA


Zodzokera pamuti; burururu 7e - kwi,
dzokere pamuti. Kunze kweshiri idzi
nedzimie tingapedzerwa minda-eu eu
nezipembenene.
Kana nyoka ika6uda pacena dzino-
igoerera Zikuru. Munhu kana aka-
endapo uigaiwana akaiouraya.
Kunoruiggano runoti gwenhure naci-
damukotokoto dzaina shamriari kare.
Dzakawana mushavi wadzo dzikaswera
dzirimo dzicidya dziri mbiri.
Rimqe zuoa cidamukotokoto wakawa-
na gwenhure ainda oga, ndokuteoera.
Wanei muti wose waqgoti pa! neZi-
kwenhure. Raiga rakoka hama dzose
ndokuenda nadzoko ricisiya shamiari yaro.
Cidcamukotokoto cikati: "A-a! a-a!"
somuririre waco; Zikwenhure Ziciigoka-
kai3adzana Ziciti: "Ndeyangu, fideyargu,
ndeyangu." Ico ndokukwira pamsoro
pomuti cikati: "Unegodo! unegodo!
unegodo! unegodo!"
Ndopakabva ku'engana kwe ikwenhu-
re ne idamukotokoto.

NYAYA


BVUNZO
(1) Shiri dzinodya micero ndedzipi? Ko dzinodye Ziyo?
(2) Fuggai cimqe cakanaka cinoita idzi dzose.
(3) Ko shiri dzisinemhopa cose ndedzipi ?
(4-) Cinokufadzai pashiri dzose ndecipi? *
(5) Renua mamite mazita eCicfamukotokoto.
(6) Shiri dzinorira mbiri panhupamije ndedzipi ?

Nzou naKamba. Dzidzo 15

Nzou yakagika parwizi icid'a kutiua-
mo. Ikanzwa cikamba comurwizi ciciti:
"Nzou-we! Nzou-we!" Iyo_:_ ikati:
/ "Hwe!" Cikamba cikati: "Kana tikaita
nhairgemutarjge nditjgakukurira." Nzou
ikati: "Hendei!" Kamba ndokupindura,
ikati: "Asi nhasi 6odo. Ndicambo-
mhanyira oatete oakashodoka gumbo;
asi kuswera malrgwana tisarjgane pano."

Kamba ndokufano-kokera shamrari
dzayo dzose. Ikadzimisa pamhendere-
kedzo yorwizi, iciti, apa mumr)e, apa
mumrje. Yapedza ndokudzokera paya.


Zuua rokumhanya


ricizo ik- a., iya

NYAYA


nzou parwizi vu. Ikati, "Hendei
kamba." Kamba ikati: "Hendei hedu,
tirone .watanga kuqika padzioa ra-
mvuuu."

Nzou ndokumhanya, ika irega icirgo-
pxanya miti namazikumbo ayo aneijge
maturi. Yakambomira, ikati: "Kamba-
we! Uripi?" Cimxie cikamba caijga
cambomisiwa cikapindura mberi, ciciti:
"Ndiri ouno." Ndokuti dzikiti murwizi.

Nzou ikamhanya Ze ikamira, ikati:
"Kamba-we !" Cimije cikamba cikapi-
ndura. ciri mberi, ciciti: "Ndiri uuno!"
Yakati: "Haiwa, ndakurirwa' necipuka
ici." Ndokudzokera kumusha iciq govuna
miti norunoko rwayo, yafa neshuigu.BVUNO
1. "Mazikumbo" makumbo akadcini? Nyora mamqe
mashoko anouamba na-"mazi".
2. "Cikamba" ihamba yakacfini? Taka rimue shoko
rinouamba na-"cii."
Nyorai shoko rokuti "cikamba" nemimrje mitouo
inodudzira cinhu cifoko.
3. Nzou dzakapera munyika muno nemhaka yei ?
4. Rondedzerai mugarire wekambaAI [i

Hl

NYAYA


Nzembe. Dzidzo 14

Nzembe ishiri yakaita senjioa, asi
iduku. Kunamarudzi maniri, rumje
rune6esu refu. Zita rokuti nzembe
ndiko kuti ishiri yokutama.

Kana Ugu-a yecirimo yagika tonona
nzembe pamaware. pakapurwa mhunga
dzicidya Ziyo 7akasara. Asi Zinoshamisa
sei kana ukadzioona rimie zuoa
dzicidyapo, fume maijgwana wanike
hadzicipo. Dzatama kunerimle dunhu.
Durimbo woggodzika Zako pasina.

Uakuru oanoti nzembe haidyiwi
naoaduku nokuti kana iuadya vaangazo-
tama senzembe. Kungoti pano garei
miedzi mumie, wotama Ze.

Nzembe inoda tana 'ayo somunhu.
Mumpe musi uakomana takavima shiri
negitati zaoo taka'tona iousazara
bgenzembe. Mumie mukomana waka-
kwirira tusazara ibgobgo, akaitorera
oana iuayo. Mai tadzo uacinzwa kuce-

NYAYA


ma kwanana mayo oakatuya, ikaziwisi-
ra pasi iciourukuta. Ndokubva vako-
mana voidzii)ga.
Asi haina kutiza zayo; yakaramba
icingoelggerera pamfsoro paoo. Zino
uaaika kumusha vakaisa mazana aya
mucoto. Karome mai uawo uakagika,
ndokuwira mucoto munavana vayo.
Dana namai ndokutua r-ose. Mai
takafira iuana vato.
Kubva zu-oa irero oakomana vaya
havana kuzotora ze vana oeshiri.
BVUNZO
1. Dzimije shiri dzinotama ndedzipi?
2. Dzinotamirepi?
3. Dana hauana kudya Zishiri nemhoga yei?
4. Ko dzimre shiri dzinoda uo mazana adzo here?
5. Nyorai mashoko (sentences) naawa: mazana, zana,
banana, bgana, manyana.


Dgurure, cfabga
noMudende. Dzidzo 15.

Rimije zuva ijguruoe nedcabga no-
mudende Zakafamba rwendo rwazo
kunyika iri kure. Zakadcaro hazina-
kutora mbuva.

NYAYA


Z akafamba Zikuru Zikazonzwa zhara.
Zhara yakaruma kwazo, iZo ndokuzo-
&ika pamuoonde mukuru. Zicitarira
mumuti Zakauona mukoko wakaturikwa
padcavi guru.


p.
6 ~- C,.
4


*'~ A


I) guruve yakati: "d'abga, kwirira
,ouci." d'abga rakakwira, rikaedza
rikaukoniwa. Rikati: "Mudende r)ga-
akwire, 'nokuti ndiye mukuru." Mudende
akati: "Ini ndiri mucfukwane, handi-
goni kundosimudza mukoko. Kurinani
iwe, nguruue mukuru, ukwire, ugo-

NYAYA


ndosundidzira pano pasi." Dzose ndo-
kusundidzira iguruue kudzikana ya-
qika pamukoko.

Ipapo yakapinza muromo wayo
mumukoko, ikasundidzira nesimba rose.
Mukoko ndokubva, naiyo 1o ikatse- q
demuka ndokuwira pasi kamije nomu-
romo. Muromo wayo ucindorooera
pasi wakapamhama ndokutarira kumsoro.

d'abga ricioona muromo weiguruue, t
rakaseka kwaZo, muromo waro ndoku-
tsemuka kusikira munzetie. Mudende
Vo ucioona kuti muromo wedcabga
watsemuka nokuseka, wakaseka ucidzioira
muromo. Uciseka kud'aro muromo
wakatutuka ndokure6a sezokoro. Ndo-
kubva kwagopo Zatsamrjirana.

Ndipo pakabva ourema bgato.
BVUNZO
Zinodya ouci ndecipi ?
Hakunarumrie ruggano runoreua Zoourema bgeijgu-
ruue here ?
3. Nyorai mazita amarudzi ose embeua.
Dzinogarepi ?
4. Kupinda:-kupinza; kuseka:...; kuqika:...
Shandurai awa mashoko serokutagga mugonyora
Zireuo (sentences) nawo.

NYAYA


Shezhu neNyuci. Dzidzo 16.

Shezhu ishiri inodanidzira vanhu
nyuci, ouye zimije Zineoge nyoka
nemhuka, kana otacivima. Damije
Danhu 'ianoti tsenzi.
Kare-kare rimie zuoa shezhu yaka-
gga icivima, ndokuouraya mhuka yayo.
Ndokubva yoisiya yamboisosa namashi-
zha, nokuti yakajga yakonewa kuiviya
yoga. Ndokundodcana hama dzayo.

'-
f' .- f- .Icidzokako yakawana mhuka yoviyiwa
nenyuci. Ipapo shezhu yakabvunza iciti.
'Waviyirei mhuka yaggu?" Nyuci ika-
pindura ikati: "Ndeyaigu!" Ndoku-
itirana nharo kudzikana Zod'o-kurwa


28 *

NYAYA


Zino dzimne nyuci dzakati: "He-
ndei kunashe kundotonga mhosa iyeyi."
Shezhu ikati: "Hendei!"
Zicisika panashe iye wakabvunza,
aciti: "Iwe shezhu, unoti mhuka
ndeyako, waifura nomutouo upi?"
Shezhu ikati: "Ndaiti, shezhu! kushe-
zhura makanda."
Ishe akati Ze kunyuci: "Ko iwe,
waifura nomuto1-o upi?" Nyuci ikati:
"Ndaiti, pfure! kupfurira m1oyo."
Ishe akati: "Mhuka ndeyanyuci.
Nokuti iwe, shezhu, waqigoshezhura
makanda kwoga, asi nyuci wakati
pfure, kupfurira mioyo."
Kubva zuta irero ndopaZakauepgana.
Saka nhasi shezhu kana icidona nyuci
inodanidzira vanhu, iciti: "Cere-cere-
cere! Muonejgi wajgu wakanditorera
mhuka yaigu."
BVUNZO
1. Muno6ura ouci sei ? Kuuuraya nyuci Zakanaka here ?
2. Reuai Zimxje _omunoziua pamsoro pomugarire wenyuci.
3. Mutouo wakanaka wokuvima ndoupi?
4. Nemhaka yei ticidziuiswa namadzishe allarur)gu
kuuuraya mhuka qguua dzose ?
5. Nyorai bvunzo dzose dziri mudzidzo ino.

NYAYA


Rugwaro rwaUDerganai.


cikoro nokuti
kati: "Damije
kutikoro, ini
musevenzo."
mumoyo make,
wano, oakati :
hako."


Dzidzo. 17.


Kurima kwape-
ra UDerganai Wa-
a kararigarira Zoku-
musevenzo. Wa-
Sga asiijgapindi
wakashaiwa maria. A-
uanondotpaka Zamakiwa
ndicandogiwana oo ku-
Akauudza 6a6a a iri
io ndokufurga mutero
"Heya, ndiZoZo. Cienda


Kuzoti abva mijedzi


mumrje,


rimije


zuua munuriuna wake, Taruoona, ndo-
kupiwa rugwaro nomudzidzisi pacikoro.
lye akafara Zikuru, akaiisa munhaua
yake, akainda nayo kumusha. Panzira
wa1lanatsa kuizarura, akara'a.
co J. White,
P.O.Box 27,
Gwelo.
Marici23, 1937.

NYAYA


KuMunuguna waggu,
Ndapedza ondo mbiri ndaoa
pano. Ndakawana 6asa mucitoro
coMuruijgu. Ndinopiwa cumi necisha-
nu pamiedzi. Saka kana ndapedza
miedzi mitatu ndicazowana mari yo-
kutegga jira ra6a6a uuye ramai.
Ipapo ndozotenga baci rako.
Mhike wakajga akarovera kumuseiue-
nzo, ndakamuwana ari muno. Marudzi
namarudzi atanhu omuno haarebgi,
okuti, Masami, Makarati, MadZiti,
Macao gana, Uasutu, uuye mamije
andisitgaziui, naUaru0gu -takawandisa.
Dose uanoigotaura Ciruijgu neCiroro.
Ndinoigogara ndicitaura uto ndimi
idzodzo.
Zuro ndakaijga ndatsikwa nemotokari,
muruijgu akandituka Zakaipa.
Ko mumunda maggu Ziyo Zirimo
here? Ko iombe yalgu iya njenjema
yaka6ereka here? Undinyorere oo.
Uti pana6a6a namai ku6uda. Cisara
hako.

NYAYA
/


Ndini mukuru wako,
Degganai Shoko.
BVUNZO
1. Nyorai mamie mashoko anobvira: Museuenzo,
makiwa, rugwaro, ndimi, marudzi.
2. Nyorai marudzi ose auanhu naaUaruigu amakambouona.
3. Iwawa marudzi anegge anobvepi?
4. Nyorai mazita eriombe dzomunokama.Shanduro yaTarunona. Dzidzo 18.

Taruvona akandocoudza 6a6a namai
Zose acifara Zikuru. hIo uakaBata uo
rugwaro oaciitarira nokufara. Fume
maqgwana ndokukumbira panamudzi-
dzisi Zokunyora, akashandura.
Madzioire,
P.O.Buhera, S.R.
Apreri 4, 1937.

KuMukoma warggu,
Ndakafara zikuru
ndicigamucire-ijwadi yako. Zose za-
wakareia ndakaZinzwa harjgu. Ba6a
namai oakafara zikuru kunzwa kuti
wakasika zakanaka ikoko, vuye kuti

NYAYA


wakawana 6asa.


Uacazonyanya


kana wavaterigera gawakarena.
Munda wako unorukweza runosha-


misa kwago.
pacuru ciya ce:


Idzo pxa hadzo dziri
zasi. Asi makudo


anotambudza zikuru. Ini ndinofumi-
ra ikoko mazuna ose kundorinda.
Masikati kana ndapedza kudya ndi-
noinda kucikoro, nokuti ndinocifarira
zikuru. Mazuua ano takapiwa mu-
dzidzisi fmutua, zita rake Jona. Ra-
meke wakabva.
Kana" uneitnari unditumire io. Ndi-
nocfa kuinda kucikoro capamishoni
make kundodzidza. Uuye 6a6a ha-
uanamutero, saka oakateggesa iombe
yako Caruveki. Asi 7ino oasarirwa
neimge cumi. Saka kana unayo u-
vatumire cumi yomutero wavo, nowa-
0gu uo. Ndijgaoojga kwaZo.
.Sarai henyu.
Ndini munuiuna wenyu,
Taruvona Shoko.


kufara

NYAYA


BVUNZO
1. Iyi owadi yaTaruuona inerjge yakafamba qguua
yakacfini kuqikira paGweru.
2. Yakafamba nei ?
3. Rondedzerai Zose Zomunosiita misi yomucirge mu-
cirinida minda.
4. Nyorai mazita eiombe dzomunorima nadzo.
Makwai. Dzidzo 19.

-- Kubva ka-
S- re nakare
-'uanhu a-
''--- kapfuwa
makwai.
.^ Mazuoa ano
oapfuwi ua-
kuru uanamakwai oku6aya uuye ma-
kwai anamamvere. Munyika ino tino-
nyanyo-rona rudzi runo6ayiwa, runoti
rwavatema ouye rwePersia. Kunyi-
ka yezasi mupfuwi mumie uqgava
nezuru zamazana amakwai anama-
mvere akare6a,. Gwai rinotonekwa
seguru, Zakad'aro mamvere anorikudza.
Kana r)guva yagika yokuveoura ma-
mvere, makwai anotenherwa muimba

NYAYA


huru yokurenura.
nerimie rino6atwa
no caro, raka6atwa
ne. Harito)gocemi
gona canokurumidza
oura necigero cikuri
rave-cfuku rakaqgoti


Zino gwai rimie
ricigariswa neciou-
nomuneuuri ame-
kamlge. Dano-
kupedza kuri)e-


Kana
mbembe


rabvamo
kucena,


nokuti mamvere omukati haaneqina.

Mamvere ose anopfumirwa mumasa-
ga makuru acitumirwa kumicini ku-
ndokoshiwa. Zino rwonzi rwadfeya
kukoshiwa rworukisa miceka namaci-
ra. Jira ramamvere amakwai raka-
6ata kwazo, asi rinodura kupfunura
jira rakarukwa necinda. Pamge tino-
rvona -oasikana Dacitergga mamvere iwa-
wo akaiggokoshwa, oaciruka irguoo
dzaoo oamene. I)guoo dzakadai dzi-
namaovara akanaka sei, ouye dzinodzi-
yisa muoiri Zakanaka -kwaZo.

BVUNZO
1. Shoko raMiari rinoreuei pamsoio pamakwai?
2. Cinda yarebga inobva pai? ,
3. Ko iogudo dzatibopfeka dzinoyanza kubva kunyika dzipi?
4. Hazu nemiceka namacira anokoshiwa nokUrukwa nei?

NYAYA


Kuvererjga.


Dzidzo 20.


Awa mashoko anotenera ndookurere-
Uga gumi. Dambai muciimba mudu-
ggwe wokutagga unonzi (a), ndokupfu-
oura muciimba inotevera. Kana mapedza
muierei)ge uo muciimba nemimg e mitono
yomunozira.


(a)
Motsiro
Dendere
Wagara
Mashaggo
Pirimbizha,
Pamuromo
Wegati
Garira
Cindori
Ginmiravw'a


(b)
Kapotsa
Kategge
Teogende
Neciro
Cokutfa
'Makuni
Kunike
d'criro
Kubaga
'Ktine-e


(c)
Cakapotsa
Cikapiri
Nyamutema
Toridondo
Cizambi
Cinamarwo
Nyambozi
Pembera
'Ndaremba
-Prepetya.


Motsi, Kupotsa miseb'e;
Piri, kupira vadzimu;
Tatu, ku,1t#, mambur,,..
Cinna, kucinha mapfma
' Shanu,'. Usiyu~enmlianje^ *'


I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.


{

NYAYA


;T.anhatu, kutanha muri o;
Cinomije, kunomia makonzoc
Rusere, kusera mumera;
Pfumbamie, kupfumba kwenzira;
Gumi, kuguma mashuku.


.-'- ~*~*~I; -

- -~
g -~
7--

L


Kondo.. Dzidzo 21.

Konido ishiri iya ine6umu kugotsi.
Saka musoro wayo wkaita senyundo
kana secfemo. Damije uanoti inezi-
so rimije roga. Asi shoko iri i-
nhema hadzo.

NYAYA


Pamugarire wayo inoita seisiiggafari.
Inorjgomira pantimbo imie cete i-
nyerere ijgaua refu. Nyarjgwe ici-
bururuka haiiti rtizha. Asi iZegi
inzira yomuraramire wayo. Nokuti
inotya kudziijga Zipenyu ,omumvura
Zainodya. Inodya hooe nama6urumu-
ru, : ninazura, ninuijeiyi, nanakanye,
zainotora mumadziiua munyasi me-
nhope. Saka cfai yaimira mumvura
icipfakanyika somuanana, ijgacfai isiiga-
6ati nyaigwe cinhu cimire.

Inouaka imba yayo huru pamsoro
pamatombo niakuru ari mumvura, kana
mumiti >iri pajijga pemvura. Ino-
uaka. asix0gasikiri shoko navanihu.
Asi 'nyarjgwe Ziciqika Ziijgakoniwa. u-
&ika pamuromo wedfumba rayo, no-
kuti muromo unoitwa 'pasiggabviri ku-
ikirwa. .Mukati maro makadzudzurwa
aamatope, saka risiigacdonhi napadfo-
ko. Rinedzimba mbiri mukati 'fiarb
dzakadfurikidzana. Bgaria ounoiswa
mnuneyokumsoro.

NYAYA


Kondo inokandira mazai matatu
kana, mashanu macena. Asi anouo-
nekwa saari matema nemhaka yama- "
tope. Nokuti kana yabva mudzi-
ya mainotqaka houe, ino6udca mrku-
mbo ai)goti tapa-tapa nenhope.
Kondo ishiri isinemhoqa pauanhu,
saka haivurawi.
BVUNZO
1. Kondo yakasiyana pai nedzimnge shiri dzinorarama
mrumvura ?
2. Dzimge shiri dzinqqeqgeta maz~qa adzo nemitoo
ipi ?
3. Shiri ndedzipi dzinovakira matendere adzo pedyo
nemvura?
4. Dzimre shiri dzino6ata Zokudya Zidzo ruipryura ne.-
mitouo ipi ?


Dgwena. Dzidzo 22

1 ,anaSarai
naMhike,.
--ioakasundi.ra
Zipfuwo Za-
oo kurwizi
"oaciti tin do-
gu r u, tiaeg. Paia
nedzima guru raka)ga rinergwena-

NYAYA


Dakauona igwena mbiri dzicisha-
nira pamhenderekedzo. 14dokutaiga
kuiwisa zipfuwo Zato nokumsoro.
Ndokubya 'oondotina pacidzina pa-
gga pasisinanjodzi. Dakatamba va-
ci ifarira Zikuru ndokukajgaowa )ombe.
Dakati 'nacitamba mujeca. kamrje ndo-
kunzwa mhuru iciuonora.
,t iDakamhanyirapo wanike garwe ra-
ruma gondoro ra6a6amunini uaMhike.
Yakari6ata gumbo rokumsoro iciri-
kweuera mumvura. UanaMhike ndo-
kuridza-mhere Dacirouera pasi nama-
shizha, ikaregedza. Mhuru yakaku-
nadzwa Zikuru ika6udca icikamhina.
Uakuru kumusha takaramba kuirapa.
Hinzi kana tikai6ata tiggaroyiwa. Da-
royi oanoshamtgaridzana neigwena. Da-
kad'ana :jajga-- irdokupiwa muti, va-
kadya. Ndoklibva uorapa mhuru iya.
Mhike wakati kuna6a6amunini: Ko
matgwana hamucando-ourayi garwe ri-
ya, here? D Uakati: Sa, haiourawi,

NYAYA


hai6atwi. Inopa maronda. Inesimba
roouroyi. Inofamba naoaroyi 'usiku
nacitpaka nvaanoda kuouraya.
Madeko Mhike wakandooata acitya
Zikuru nokuti waka6ata mhuru. A-
karota Zeqgwena zhinji dzicidziggana
naye dzicidca kumu6ata. Fume ma-
0gwana akati kunaSarai: "Kwanzi
ticaroyiwa, taka6ata mhuru yakarumpa
nerggwena. Ndakarota zeggwena tusi-
ku." Sarai akati: "Inhema. Za-
ndakai6ata no, Zakadfro handizati nda-
karota wani?"
BVUNZO
1- Ndiani wakareoa Zokwadi. Mhike kana Sarai?
2. Kurota kwaMhike kwaidiniko?
3. Kuruma: Kurumiwa kana kurumrna.
Ku6ata: .. ... ... .....
Kukuuara: ... ... .. .. ...
KCudzit3ga: ... ... ...
Kuregedza: ... .. ....
4. -Wakambooona mitroyi, here? ,Mazizi matatu. Dzidzb 23;

.Taklaiga otiri vatatu. .Taigara mudfe:'


nhere mujli~gpt--/mpecikp _o; ed.. l~fU


P.Cdyw-,,., nom. ur.
NYAYA


sha waMuza. Takasiyana nedzim13e
shiri dzinofamba masikati. Isu tinofa-
St mba nusiku ticivima. Meso edu
anotonesesa murima.
Uusiku a um1ie
r A nosumi)e kana oa-
lk nhu vagete isu ti-
nnorinda musha.
Tinooata tici6ata
makonzo nembeia
dzomumusha. Ti-
nozigarira iguva
refu nokuti hakuna
unotitambudza. Asi
masikati kana tici-
< oonekwa netimoe
'" Zishiri, Zinotinetsa
icitiseka. Kudfa tupenzi bgato. Zimoe
Zinoti hatizi shiri nemhopa yenzete
d~zedu dzakaita sedzemaijgowe. Zimoe
zinegodfo.
Cidonzwa 6asa recfu guru kuoanhu.
Mumie nomumije wedu uno6ata- gonzo
rimie ousiku oumie novumge. Zino

NYAYA 43
negore rose mumqe wecfu ucanuraya
mangana? Ko i~i Zikara hariparadzi
Ziyo Zavanhu here? HaZiuapomeri ho-
sha dzakaipa here?
Dzimie rguua ndinogara pacirunu
ceimba ckmai-Punha ndicitarira makonzo
omuimba. Kana ndiciaoonapo ma-
zhinji, ndinosidana shamriari yaggu,
ndiciti, "Hu-u! Hu-u!" Zakadaro
uampe vanoti tiri nhume dzanaroyi.
Asi ndinoti, makonzo ndidzo nhume
dzorufu rwatinoshura.
Uakomana nakatioona paya panZimbo
yedu mudenhere. Rimtije zuoa ndoku-
tinyanga canoouta nemiseve. Mumue
akafura dajgwe redu rakanzi Rutugga-
mbeioa, rikafa. Takawirwa nenhamo
yakadai tisinemhopa. Dana haiaraiga-
iri.
Zino tasara tiri iaaoiri uoga. Ma-
konzo anopenga kuwanda. Tino6ata
Zikuru ticiti, Zimi)e tirigakarigarjwa
shui)gu dzedu.

NYAYA


BVUNZO
1, Ko aizi rimire ri3gauuraya makonzo kana mbeca
rjgani pagore ?
2. Uanhu oanoti mazizi anoshura kana acirira mumusha
nemhoqa yei ?
3. Zimire inoshura nde ipi ?
4. Rawurai rigano dzenyu dzokuti nemhosa yei mazzi
acineigwa nedzim3e- shiri.


ZiirnbO 7avana.


Dzidzo 24.


(a)
Mai oako vandituka,
Daciti: Zisoro rinerjge rebge.
Meso piriviri nokucema,
Ndicicema danda -rinodzora
Mbudzi dzaUatorjga. ,
Ndotorwa- nerume' gurui, :randitora
- ..Rasiya randikanda mubvokoco!

(b)
Cigwamura makwande, cide,......
Cidouaira, cide,.......
Negadzi raco,' cide,.....
Pa6ani resambasi, cide......
Kur-r-r-r, cagwinya, cide......
Kur-r-r-r, cagwinya, cide!

NYAYA


Kumusevenzo I. Dzidzo 25.

Musara wakanyerjgerwa nomukuru
wake, akatiza cikoro. Wakandosika
dorobo acindotpaka 6asa.
Zokufuka warjga asina, asi cigokisi 99 )
coga cakasiya cfumbu pacena. Wakati:
Kana ndapiwa 6asa, nyaqgwe rokufudza
)ombe, ndiirgafara. Ndicakupuka sashe,
ndigoteiga maburuku nehembe shaoa
nebasikoro seromudzidzisi, nefurete seiya
yakabva naSarai. Dasikana oecikoro
'iose ndicavateijgera maduku; mudzidzisi
ndigomuiigira kepisi.
Musara wakafamba acifara Zikuru.
ndokusika mudorobo. Wanei motokari
dzorjgoti uiri-oiri kwose. Acitarira
sure imi)e yobva mberi yocfa kumu-
tsika. Ndokubva otizira kumuceto
kunedzimba. Sikei panavanhu tanouaka
imba nomuruiggu wavo, uakomana
Dakati: "Ko Mushaya-maburuku unoreoei?"
Akati: "Musetenzo." Mururjgu akati:
"Basa rei?" lye akati: "Nyangwe qombe

NYAYA


ndiirgafudza."
Dakomana uose ndokuseka oakaZirega
lye ndokuinda Zake aciti nhasi ndino-
robga.
BVUNZO
(1) Dakomana uanosiinda kumadorobo nemihoqa yei?
(2) Ma6asa auanondoita ko ndaapi ?
(3) Zakanaka nderipi : Kundoscuenza kana kugara kumu-
sha? Sei?
(4) Cinhu cikuru counouiliga ndecipi: mari, kana. njere
kana cinyi Ze ?KumuseDenzo II. Dzidzo 6

_ino Musara wakasaggana ne ikomana
7ezero rake Zinosunda Ziigoro. Waiti,
* imje ndorumrle rudzi rwamabasikoro.
Akatoratrgarira kuti, ndicaZitejgera rim0e
rakadaro.
Acipika pedyo ndokuwana munapana
oalDarutjgu, akati: "Kwaziwai ishe."
Zikomana zikamuseka oo. lye Musara
wakati: Ndiinde Zarigu, ndirigarobga.
Asi cimrie cikomana cakati: "Unouiggeiko
muno?" lye ndokurondedzera Zokutsaka
6asa kwaanoita. Cikomana ciya cika,

NYAYA


munzwira tsitsi, cikamupa ka6udura
kumba kwaco. Cikati: "Basa ulgari-
wana hako rokurera mana. Muno
hamuneiombe dzinofudziwa. Asi tora
ka6ucfura usane kusimira, ugokurumidza
kuwana 6asa. Kana wazotambira mari
unondipa ziwitsi." Ndokufamba oar
naairi, hacienda kumba kwomloana.
Musara wakafamba acinakidzwa
neciigoro. Akati ndiZo Zandinoda kwazo.
Wakazowana 6asa paimba yomuuaki
uya. Pa1jga panomgana mumije, ciko-
mana cinevudzi rakacena sendebvu
dzembudzi. Dakatenderana kuti ucapiwa
cishanu nomqedzi. Ndokupiwa sipo
naMisisi kuti andoijgura pambombi
yarjga iri paruuazhe.
Mu6iki wakamusunu0igurira mvura
ikati pfa-a ku6ud'a.
BVUNZO
(1) Dguuo dzinopfeka Zikomana Zokumisha ndedzipi ?
Ko dzauakuru ndedzipi ?
(2) Zokufuka ZaUarutgu Zakanaka kupfuuura Zauakuru sei ?
(3) Tqakai mazita enhumbi dzose dzinorebga padzidzo
iyi, dzakauuya naDarugrgu.
(4) Cikomana : kakomana : : ikomana : twukomana
Cirjgoro : : : : ,
Cikari : ,, : : ,, : ,,
Cimbudzi : : : : ,
NYAYA


Kumusevenzo III.


Izidzo 27.


Musara wakapedza mazuta matatu
acirera miana Zakanaka. Waiceggeta
miana mucirigoro cinamaviri anoti tai-
tai kana acifamba. Zuoa retatu waka-
wanikwa namisisi acipa m1iana
mbambaira -vacidya oose nari oaviri.
Ndokutukwa akapiwa mbama, akatiza
aka6ata rushaya. Pacake wamboti:
Asi Misisi ag13gu oag1ga vaciti ndino-
dya mbambaira yomriana kani?
Rimije zuia ze wakarega mijana
aciwa akaqutuka muromo. Misisi
uakamutuka Ze Zikuru,, iye akada
kudzokera Zake kumusha kwake.
Waigodzokera sei ikoko akaqgopfeka
rusokisi rwuya!
MUedzi ucizopera ndokuwana tikiti
rake radyiwa akaigopiwa matatu oga.
Wakapedza maria acitegga ka6udcura
neziwitsi zouya mukomana.
0t Musara wakabva odzidza zakwe ku-
6ata zakanaka, asi 6asa rake raimu-
nzwisa ousimbe. Waifarira Zomudorobo,

NYAYA


akatarjga kubeja to nauakomana, akato-
rerwa mashereni maoiri. Ziwitsi ndito
Zaiworora cikwama cake, kudzikana
akaneta aka6uda pa6asa rake.
Kumusha wakagika neqimbo necihomrge
cidcuku cine okufuka, nefurete yaakasiya
oteijga nemari yokupedzisira.
BVUNZO
(1) Basa remari nderipi ? Tinei3ge tinofanira ku6ata nayo
sei igoti6etsera?
(2) Kubeja kwakaipa sei ? Mimrie mitouo yakanaka
yokuwedzera maria yako ndeipi ?
(3) Rondedzerai Zamunofutiga Zakareua Musara aciqika
kumusha.
A-,Rwiyo rwauafudzi. Dzidzo 28.
Kana vana oacifudza 1ombe vari
uatiri kana oatatu oanoimba vaciita
madzoro oaciti:

NYAYA


Cinyamutondo, 6a6a oa6aye iombe
yashe; *
Cinyamutondo, oakasiye mharapara
yoga;
Cinyamutondo, mharapara yapara
mumera washe;
Cinyamutondo, tyiku-ndyaiga, vasi-
Sgarugoni,
Uacinya kashece wadambure-swa dza-
9gu;
Ndoerera mudzimu wakandiwana
ndiri pavamne.
Heuo, iwe, ita no ndiite uo. ... ...
--+-+-__


RWIYO RWOKUKA)GA MAPUTI.
Shaiga yaggu yawa, hii!
Yagonongwa nani, hii!
Namushaya dende, hii!
Wagoiisepi? hii!
Kurwizi rukuru, hii!
Runodyiwa shavi nenheggetegge
Camupicfigori maridza 0goma;
Huku inomngogo mucidodo,
Kwiyo, goko!
NYAYA


Shezhu. (Tsenzi) Dzidzo 29.

Mumre musi Mhike wakarasha mhou
yasekuru vake. Iyo mhou yainzy
Zinyeredzi. Misi yose waira mutouo
wayo wokunyeruka mumadzoro.

Sekuru oaMhike naiye uakarigofumo-
roue nhetserwa. lDaua -mudcondo Mhike
wakanzwa tsenzi icirira iciti: "Cika,
cika, cika!" Mhike akati: "Sekuru, ishi-
riyi inorira kudcaro?" Sekuru nake
uakati: "Tsenzi. Uuya tiridze muridzo
igondotiratidza nyuci." Uaciiridzirira ya-
katarjga kurira iciti: "Tsere, tsere, tsere,
tsere." Ndokundogara pamucakata wai-
-apo. Ipopo ndipo paina nenyuci.
Ikatajga kurira, iciti: "Tyeke, tyeke,
tyeke." Sekuru oaMhike takati: "Ya-
dziya, mai uairgu uamukaro. Mhanya
undotora zumbani novuswa ouuye sika,
tizosika mjoto." Nyuci dzakaijga dzici-
pinda mumhaijgo yomucakata.
Sekuru oaMhike ,'apedza kuslka:
mooto, uakatora sanhu, uakatema muti.

NYAYA


Mhike acinesa mioto wakakaqgaqwa
kuti shiri iya yakarinda ioudzimba 6ga-
yo. Sekuru oake oapedza kutema,
oakamona pfe notuswa nezumbani pa-
nhupamie.

Dapfuigidzira nyuci mumhaijgo dzi-
katizira mberi. Pakutaiga iakauona
mondo pasure iuci. Pakati pemhaigo
pait)gonoa namazana. oga. Dapedza ku-
6ura oakadzimira mhatjgo nebge.
Dakaisa zi1]ga ramazana pasi, tsenzi
ikadzira ikadya.

Mhike akati: "Ko sekuru, munogopa
shiri muci sei?" Sekuru oakati: "Ko
hauzivi here kuti ndiyo yatiratidza
nuci? Saka, mugomberi wemhuru uno-
dya mutuvi."BVUNZO
1. Rondedzerai kuti mooto unosikwa sei. Idzai uo
.kusika miroto.
2. *Kunedzimie shiri dzinoratidza uanhu Zimue
senyoka here?
3. Kana mbga yativimira shuro tinoipa uo nyama here?

NYAYA


Mapumhi. Dzidzo 30'
Mapumhi akafanana nembga, asi ma-
kuru Zishoma. Anamauara akashata
matema namatsuku naakacenuruka.
Muromo womuswe mucena,' ouye rine-
nzene huru dzakati peku. Anogara
mumakomo ouye pamasargo pasinaDanhu,
aciita mapoka-mapoka. Pa,6oka rimrje
nerimrje panogara gumi kana kupfuoura.
Mapumhi anodya nyama yoga nemha-
shu. Saka anogara acivima mhuka neZi-
pfuwo. Kana amutsa mhuka anodzirigana
nayo kuyikira ai6ata. Hinzi, haadi ku-
dya kana mhuka yawira pasi. Asi

NYAYA


anodya acimhanya kuqika aigosara ma-
pfupa oga. Kana yawira pasi orega zawo.
Asi kucfa ndiko kukaourira 7ako kasho-
ma.
Anomhanya pamie cete ose aka6a-
'tana. Nyangwe rimige ricimhanyira
mberi rino6atwa Ze namamge. Kana
ari panhupamie akadaro haatyi ciro.
Dushamnari bgawo bgaka6ata Zikuru.
;-z Kana Timje rikapurawa naoanhu, mampe
anovata acicema zinotyisa. Anodaro
acitpaka' shamiari yawo.
Ruzhinji anosiuuya ousiku mumisha
kuzoruma makwai nembudzi. Nyangwe
imbga dzikaavona hadziadziiggi, 'nokuti
ndirwo rudzi rumie. Uakuru oanoti,
kana imbga dzikadya nyama ye6umhi
dzinomuka Zigeuegga. Kucinzi rimpe
zuva imbga -dzakadya nyama yaro, dzi-
kabva dzoruma mbudzi namakwai
dzicidya miene samapumhi.
BVUNZO
(1) Bumhi rakasiyana pai nembga ?
(2) lmbga yakamuka Zigeuegga inoita sei ?
(3) Mukati imbga dzakataigga kugara nauanhu sei ?
(4) Kugara pamge cete samapumhi kwakanaka ne-
mhoqa yei? Zimrie Zinodaro ndetipi ?

NYAYA


Gora neDgwe.


Ijgwe yakanata ousiku icivima, ika-
dzokera pa6ako rayo zuoa ra6uda.
Yakati, ndomborega kuitata, muniri
unopinde-cando. Ndombomirira mushana
ndakati dzi pa6ako rajgu.


Gare-gare gora ndokuaikapo, rikamhara
pacfandi. Rakazuza manhejga aro ndo-
kutarira kunai)gwe. Ijgwe ikati:


Dlidzo 31.

NYAYA


"Kwaziwai 6a6a!" Iro rikati: "Kwaziwai!"
Zikambobvunzana mufaro. Gora rikati:
"Haiwa, takatarira zedfu, asi nhamo yo-
ousavi ndiyo yati6aya nandi." Iigwe
ikati: "Ndidzo nhamo dziri muno mu-
makomo no. Kare taiigoti fambe
Zishoma, tosoigana nemhuka, todya,
ticitata ticirira. Ndicaigoqika pano iko-
Zino. Ndar goZitambudza ndicifambire-
nhema. Danhu oatipedzera mhuka
nembga dzaoo. -Dozara nyika. Hakucina-
Mad iti acava6aya. Uorindiwa neZipurisa
aDUarurjgu."

Dagora ndokupindura uo, vaciti: "Ko
zamunonditorera shoko rangu ze. Ndi-


dzo njodzi dzandiouyisa k


wamuri.


Shameari dzaqgu dzakandisiya dzicitevera
uanashumba na6ere kumapani kwakati-
zira mhuka. Ini ndargoti tika ndiri


ndoga, ndiciti handid
amadziteteguru aijgu.


kwamuri


kuzogara


fi kusiya magirjga
Ndikati, ndoouya
nemi ndicixuriuna


mapfupa omunosiya."

NYAYA


Ijgwe ikati: "Garai henyu muno,
6a6a, asi ticarjgofa those nezhara." Gora
rakauoirga, rikati: "Tafa tafa hedu, cero
tisiqgafi tiri toga." Zikara ndokugara
Ziri Ziviri, i1Ugwe icirumira gora nyama.
BVUNZO
(1) Magora anodyei ?
(2) Akabva panyiku dzino nemhoqa yei ?
(3) Wauuya : Camuuuyisa cinyi ?
Watiza : Camutizisa cinyi ?
W agara : ...............
Wa:ika :
W apinda : ..........
W adya : ............
(4) Nyorai: : "Taigoti fambe."
"Ndarigoti tika".
"Rakandoti mha pasi"Uakomana manna. Dzidzo 32.

Kwakaoiga kunomurume nomukadzi
wake -a kaijga vasinatana. Zino muka-
dzi .iyeyo wakaparga mazai zikuru-
k uru. Kunyaigwe zakadcaro oakariga
uasinehuku mumba mauo.
Saka rimire zuua murume wakainda
mudondo kundotpaka mazai. Ndokuyika
rmujilga megomo ndoku)ona ruwa
vamazai muzasi medombo. Akaato-
NYAYA


ra, ndokuinda nawo ndokundopa mu-
kadzi wake. lye ndoku6ika ndokudya,
akaada Zikuru.
Murume haana kuzioa kuti mazai
ndeei, saka wakasiinda zuta rimie neri-
mije kundoatora.
Rimie zuta murume wakati ndici-
ndotora ze, ndokuko6orwa nerova-
mbira. Mujiiga megomo imomo maiga
munebgagigi bgedzioa; murume uyu
ndokuwira mumvura akafiramo.
Mukadzi wakatarira kuti murume
ucaouya, ndokusavonekwa napadoko.
Zino iye afa mukadzi ndokupona oa-
nakomana anna. Wokutai)ga wakanzi
Mafembere, wecipiri Mapindire, wecita-
tu Mauuijganidze, wecinna Mamutse.


Dana ava al
kunowedaigwe:
pakainda 6a6a."
ndoku'aratidza,
papa neroioambira,
napapa." Dakati
ndira 6a6a." M


"Mafembere, tiratidze
lye ndokutuijgamirira
akati: "Dakarumirwa
uakawira mudzioa
kunowecipiri: "Cipi-
apindire ndokupindira
NYAYA


ndoku6ucfisa mapfupa ose. Uakati
kunowecitatu: "Cioujganidza mapfupa
a6a6a Zawo." lye Maruirganidze ndo-
kuouiganidza mapfupa ose, rimje
nerimije panZimbo yaro. Ndokuti
kunowecinna: "Cimutsa Ba6a." Mamu-
tse ndokuti: "Ba6a, cimukai! Maka-
-atirei?" Ba6a ndokumuka.

Ko Zino imi munofuijga 1kuti
paoana ioava ucava mukuru ndiani?
BVUNZO
1 Nyora mamrje mazita matanhatu eciKaragga ouno-
fuiga akanakisa.
2. Munofugga kuti mazai aya akagga ari ei ?
3. Zita rokuti "rouambira" rinobvirei ?
Dzimrie nyoka dzinouuraya Zikuru ndedzipi ?
4. Munhu warumua nenyoki urjgarapxa nei? Ko kana
-ri oga uigaitei- ?Zizi ishe weShiri. Dzidzo 33.

Shiri dzose kare dzaioa nashe
wadzo, Zizi. Dzose, huru nedukwane,
dzaitya zizi. Kucinzi rinenyaiga. No-
kuti raiwanza kunyeggera dzimie shiri,
riciti: "Kana musiiganditereri ndijga- ,]
kutuigai nenyajga dzaD gu." Saka -l
NYAYA


shiri dzose dzakanyanya kutya.
Mu6ato washe kwaiggooa kugara
6edzi. Cokudya cashe caifanira kutpa-
kwa nedzimrje shiri. Dzakaita madzoro
kundotpaka kuti ishe arege kushaiwa
cokudya. Madzoro iwawa akafanira
kutajga acibva kutiakuru, ndokuti oua-
namhou naluanamatendera, kusikira
marudzi makuru ose akarir)gana
kuita 6asa iri. Kana dzapera dzo-
se, dzokutagga dzotagga Ze.
Mu6ato weshiri dukwane dzose
kwaina kushara inda mumusoro mashe.
Misi yose dzakaita .madzoro okusha-
ra inda. Dzoro renhengurie ndokusika.
Yakati icitsaka inda, ishe wakako-
tsira nokuti ishe iyeyu waiga
asilgatani kunata. Nhejgure icitona
kuti ishe unokotsira, yakatsaka inda
pedyo nenyagga dzake. Yakaiga .icida
kutona nyagga dzashe kuti dzaka-
dcini. She anata Zikuru nheigure
waka6ata nyaiga dzimene ndokutona
kuti hapananyagga asi nzeue huru

NYAYA


dzoga. She acizoijnura, nheijgure
yakanzi, "Cienda hako nokuti wape-
dza zuua rako." Iyo ndokuisa
mumioyo mayo zose zayavona.
Nheggure icizopiwa Ze dzoro rayo
pa6asa iri, yakaramba. Zizi ricinona
izozi, rakatsamra ndokut'aka kuitu-
r ga. Ikatsamniirana nazizi, iciti,
"Waigun'a watinyeigera, uciti ndine-
nyaiga, ucitinyerggedzera namazinzeue
ako makuru." Ikatarga kuruma zizi.


7ino shiri
dzaii gonyei gerwa
miira Zikuru,
dzicizidzijganisa.


dzose dzakatona kuti
nazizi. Dzikaritsa-
ndokutaiga kuriruma
Nanhasi shiri dzose


hadzidfi kuuona zizi. Kana dzariuona,
naro kuriruma. Saka Zino roijgofamba
iusiku ricitya kurtimia neshiri. 7i-
kuru nheigure inonyanya kutejga
zizi.
BVUNZO
(1) Ko imi munoti ishe weshiri ndiani ? Nemho.a yei ?
(2) Shiri dzinofamba uusiku ndedzipi ? )zakasiyana pai
nedzimrje shiri? Dzinodyei ?
(3) Shiri yakanaka panedzose ndeivi?
(4) Zizi: mazizi. Nyorai mazhinji paneZiti: zino, ziso,
zura, zai, zuua, zaua-zaua, zokoro.
(5) Nyorai mazita eshiri huru dzose.

NYAYA


Datasi. Dzidzo 34.

DanaSa-
rai taka-
vona ma-
S dzikoma
avo acita-
. -" a nzombe
dzano uaciita nhaiogemutaijge. Dari
kumafuro uakataiga oo kudziigana ne-
rimije gondoro raoaida kupioigudza.
Uakambodza kurikomba, ndokurikoni-
wa. Ndokubva iuodziigana naro va-
cida kurinyadza. Dakaridziiga kudzi-
kana mumge akari6ata muswe, ndo-
kukakata nesimba iro riciuooora.
Dakabva oorisuljgira gaoi mumuromo,
Mhike ndokukwira. Daka6ata oakarire-
gedza rikapficura, Mhike ndokuti bu
pasi namanhede. DanaSarai oakatevera
uaciseka Zikuru. Uakari6ata iye ndoku-
tara ze. Akakorekera makumbo ake mu-
dumbu rayo, asi akarikoniwa Ze. Waka-
rigwa Ze akawira mugwenzi romuiounga.

NYAYA


Aka6ayiwa nokukwizirwa Zikuru, asi wa-
kitsugga. Apedza kutumbura minzwa,
nakari6ata mumie ndokukwira. Asi
Zino rakafamba 7inzeoe Zaigoti rembe-
rembe. Rakagga raneta kwaZo. Mumje
wakatsa vo ndokuiona kuti radamba.
Dacagjgoriregedza oakanzwa mukuru
acidanidzira, aciti: "Dakomana-we!"
Dakati: "Hwe-e!" Akati: "1]ombe dze-
nyu dziri mumunda!" Akabva ovatuka
kwa7o. Dakamhanyira ndokuwana dzi-
mie dzavamo. 'Wanike mhuiga yoku-
muceto yakatumbuka yatopera. Uakati,
vakuru uanosireua zamazirokwazo uaciti:
Cirgoma ciririsi ndico ciparuki.
BVUNZO
1. Mukati nakabva uondoreuei kumusha?
2. Ko kukakata muswe wemhuru Zakaipa nemopa yei?
3. Kunyara: kunyadza; kuneta ...; kupera; ...;
kufara: ...; kukura:...
4. "Ciigoma ciririsi ndico ciparuki." Nyorai imqe shumo
younoraijgarira.


Muvimi neBge. Dzidzo 35

Kwakaoga kunomumie muvimi wai-
nzi Cidindi. Rimge zuua wakakwira
NYAYA


mugomo rinonzi Gombe ari oga,
acivima mbira.
Amamo wakauona nyuci dzakanga
dzicipinda mu6ako. Wakati acida ku6u-
ra 'uci, nyuci dzakamuruma zikuru.
Akati: "Shu!" akabva ombotiza, ndo-
kudzoka Ze. Akati: "Mazinyuci omu-
gomo muno anopeiga; aneige asinomiuci."
Uasamatunhu uakanzwa izozi, ndokuti
midzimu yedunhu .irero.

Wakati akunda ku6ura nyuci dziya,
wakawana nuci tuzhinji, vumue ndo-
kudya zake. Zuua rakati kudeouka
wakad'a kuinda kumusha kwake. Aci-
dzira gomo waka6ata pamne paina
negwangwadza ramabge maviri akad'u-
rikidzana. Acango6ata paya, mabge
awa akaswederana ndokumanikwa miiwe
mioiri nawo. Wakati kumanikwa
wakakweoa ruuoko nesimba rose, ndo-
kukonewa. Akaidza nemitomo yose
ndokukonewa kwazo.
Sino zuua rodo kuuira, wakafuiga
zano rokuti handi1jganati muno ndika-

NYAYA


pona. Ipapo wakatora 6aiga rake
mumuhara waro, ndokugura mi jwe
miniri yakagga yamanikwa. Acaiggope-
dza kugura, mabge. aya maoiri aka-
paradzana Ze sekare.

Kubva zuua irero munhu uyo
haana kuzoreoa mashoko okumhura cipi
necipi caakasaigana naco.
BVUNZO
1. Kumusha Cidindi wakandoreuei pamsoro pokukuuara
kwake?
2. 'Kuswedera: kuswedcerana! kuturika': ...; kunwa: ...;
kufamba: ...; kuparara: ...; kumanika: ...;
3. Rondedzerai r7akazoitika nemiirwe miuiri iya mugomo.
4. Unomhura cinhu comudunhu rounofamba ucanziqiwi?


Rutaya rwoMjoto
neMvura.


Dzidzo 36.


Rimj e zuoa mukadzi wakagadza
hari nemvura pamqoto. Mqoto nemvu-
ra ndokutaqga kutaurirana.
Mqoto wakati: "Kwaziwai shamrjari!
Unooiijggei Ze pano? Nhasi ndicakupisa
kuyika uciatika semhashu inodziqgwa
nehuku,"
NYAYA


Mvura ndokuti: "Hoio, iwe unondi-
tambudza nokuti ndiri mu6atsiri
womunhu."
Mnoto ukati: "Manyawi- ako! Ndino-
mu6etsera kupfuoura iwe. Ndinodziyisa
muniri wake; ndino6ika 7okudya Zake.
Haatjgararami kunze kwaigu."
Mvura ikati: "Bva ndinomu6etsera
kupfuuurisa. Ndinonatsa muoiri wake;
ndinosuka igguuo dzake; ndinopedza
nyota yake. Nzizi dzajgu dzinomufadza;
dzinoqwisa Zipfuwo take; dzinomupa
hone. Ndino6ud'a mumatsime kuti
ndizadze Ziroirgo take. Zikuru ndino-
meresa Ziyo muminda yake. Asi iwe
kana ukatsamga unopeijga kwazo.
Unoparadza Zose nav'anhu."
Mijoto ukapindura ukati: "Hoio Ze,
bva nyaijgwe iwe ioo, unomuparadza !"
Mvura ikati: "Ndijgagomuparadza sei?"
Mnoto ndokuti: "Mauri muzere auturu
kwazo. Kana ukad'a uigamuparadza
nehosha zhinji dzinobva mauri, nya-
ugwe kumukukura munzizi."

NYAYA


Zicataura, mai oaya Dakapinda. Ua-
katora mvura yaoiga youira oakagadzika
hari pad'ifi. Ea6a uacibva mumunda
uakatgaka mvura yokuriwa, mai ndoku-
papa mvura yakaoiriswa isisineqina.
-------- (Adapted from Listen.)
BVUNZO
1. Zino imi munod kufini, mu6etseri mukuru womunhu
ndiani pane~iuiri iti?
2. Nyorai 6etsero dzose dzemvura namashoko
(sentences) kwawo.
3. Pfuourai mberi noruggano urwu muciti: "Mai uaci-
kotamira pamrloto gguuo yakataijga kupfuta. ...."


Pfuko yaKuranji. Dzidzo 37.

Rimie zuva Matambe wakandovima
nembga dzake kugomo raMupfurawasha.
Acivima wakagika pacipako maakaoona
pfuko yakashamisa. Yatjga ine ikumbo
zinna yakanyorwa mitsetsa-mitsetsa yaka-
cinjikana.
Zino matiione ake akamupinzisa
runoko rwake mupfuko kutora zirimo
mukati. Ndokurumra. Wakaidza ku6u-
cfisa rumoko, akakoniwa. Ndokubva
airowera paruware, bu-bu-bu! kuti
ipamuke, Ikaramba.
NYAYA


Ipopo wakaiisa pafudzi akaitakura ku-
musha. Dari kumusha oakamuoona
-oakashamiswa, uaciti: "A, wavuya
nehari! Waiwanepiko?" lye akati: "Nda-
rumi3a." Mukadzi wakambogamucira
aciti, Zimre inobva, asi iyo yakaramba.

NYAYA


Z7ino wakadzoka wodana hama dzake.
Hama dzaouya, dzikati: "A, warumga
nei?" Akati: "Ipfuko yandiruma, asi
Zino haibviri kubva." Ivo -oakamubvu-
nza vaciti: "Wakandorumirwepi?" Akati:
"Kugomo raMupfurawasha pandandovima.
Ndudzi dzehama dzake dzaakadana paimba
yake dzakati: "Torai matemo mute-
me!" Uakatema vakakoniwa kuipamura.
Uakati: "Takoniwa. Ticaita sei? Kuri-
nani ticigura ruooko napagokora." Ndo-
kugura Zavo.
Uya munhu wakadzoka ofa. Waka-
ti afa, vokwake takati: "1]gatiende
ticindomupiga ku6ako." Uakandomufusira
ndokupedza. Iya pfuko ndokusara yote-
uera.
Ama maijgwana uamie vakati: "j]gati-
cindotarira pakavigwa hama yedu." $i-
keipo, wanei pfuko yakati dzi pamsoro
pobgiro.
BVUNZO
1. Dakararjga uakare uakauiga uakafa uauo papi?
Mitumbu yakauigwa sei?
2. Norai mazita amarudzi ose ehari.
3. Ma6asa ehari dzose ndaapi?

NYAYA


4. Rudzi rumre : ndudzi zhinji, kana, marudzi mazhinj
Rurimi ...... ......
Ruuoko ...... ......
Rutanda ...... ......
Rukuni ...... ......
Mupanje mum)e: ......


Cembere Nhatu. Dzidzo 38.

Kwakajga kunedzimie cembere nhatu
dzaisigadzira misoro yadzo dziciisa mu-
kura. Zino vudzi robva roita mhotsi.
Dzakasifara nevudzi radzo tiguta dzose.
Rimije zuma MadZiti akaouya,
cembere dziya nhatu ndokundouanda
nomurume wadzo. Imije neimije
ndokumanda pacikwenzi cayo; nomurume
wakauanda to.
MadZiti acipika akatarga kuvona ce-
mbere yanga iri kumuceto. Rimje
Dziti rikati: "Duyai, mumone mhotsi
dzecembere iri pano kunaka!" Cembere
iya ikati: "Motomboreua dzaigu, ko'
dzambuya oaMucigere takavanda apo?"
Iya mbuya icinzwa kurumbidzwa,
yakati: "Ko Zino ndiripi?" Imqe
yetatu icinzwa dzimie dzicitaurirana, -

NYAYA


yakati: "Kuzidanidzira ndiwo mano
here? Ini ndakangoti zaugu jwiro!"
Murume acinzwa kuti uakadzi vose
notaura, wakati: "Haiwa, zokuvanda
nanakadzi -oo hazo, 6odo!"
MadZiti ndokunuraya oanhu ianam
Dose nari oatatu.
BVUNZO
1. Danhu naisioanda Madtiti pai?
2. Kwakanakisa ndokupi, kutaura kana kunyarara?
3. Nemhopa yei uana uacida madzimbuya uo zi-
kuru?
4. Tinokudzirei uanhu uakacembera?
5. Nyorai uo r)gano dzenyu dzaMadeiti, mugoraua.Ku inuka. Dzidzo 59

Mumire musikana waka6atira tenzi
wake acishandira mumba. Rimie zuta
tenzi ndokuouraya kondo. Wakati
kupinda mumba yoku6ikira wtkapa
mu6iki kondo iya kuti ai6ike, nokuti
waida kuidya. Musikana wakati a6ika
nyama iya, wanei kunhuwira! Adoti
nanZe, gotsi ndokuti papata nokuzipa
kwayo.
NYAYA


Zino musikana ndokudya rimije gu-
mbo reshiri iya. Kuzoti tenrzi amudana
kuti aTuye neZokudya, musikana waka-
uuya neshiri iya inegumbo rimnje raa-
siya. Z Zino tenzi akatsam3a kwaZo,
akati: "Ko gumbo reshiri raindepi
Zararlgoua rimrie?" Musikana wakati,
Ko nhai tenzi, hamuzioi here kuti
kondo inegumbo rimnle? Kana mucid'a
maljgwana, mucandowona parwizi dzimire
negumbo rimije-rimie."

Zino madziyamushana oakainda couu-
oiri bga-to. Dacisika parwizi oakawana
kondo dzimire dzose negumbo rimije-
rimije. Musikana akati: "Tarirai tenzi
walgu, ndakamboti kudcini madeko;
asi gumbo rimrje-ze?"

Zino tenzi wakaoucira manoko,
aciti' nomuromo: "5uu, suu!" Nokuci-
mbidzika shiri imrje neimije yakatsika
pasi namakumbo maoiri ndokubururuka.
Akati: "Tarira, tarira! Unondimutsa mu-
cunjuru n6ou1Uwa bgako bgounotaura!
Haazi makumbo mauiri awo?"

NYAYA


Mu6iki wakati: "A, kuda halo
dai makauombera ma6oko enyu madeko
muciti to, .uu! iirgadai yaka6udisa
makumbo maiuiri ikabururuka, pashure
maizonata mucij goti pafembga-pafembga
nezhara, nokuti iirgadai yakainda musati
maidya."
BViJNZO
(1) "Unondimutsa mucunjuru nocuuwa bgako": Ndokuci
Unonditsamiisa nenhema dzako. Nyorai uo kuti ndiko
kucfini kuti, "muciggoti pafembga.pafembga nezhara;"
"couuuiri bgauo;" "gotsi ndokuti papata."
(2) Kondo haidyiwi nauanhu nei ?
(3) Dzimge shiri dzisinemhoqa ndedzipi? Ko munodziuu-
raya here ?
(4) Tpakai bvunzo dzose dziri mudzidzo inm, mugo-
dzinyora.


Miti.


Dzidzo 40.


Kare-kare kwaioa nomunhu waina
nomoanasikana wake. Wakati kana
mrjana wake aciwanikwa, haacfi kuti
arouorwe. Asi kuro'orwa kwake ndi-
koku. "Kana ndikaposha museue
warigu muder)ga, munhu akareoa
mazita ose emiti iri munyika, musete
usati wawira pasi, ndiye ucawana
mjana warigu."

NYAYA


Zino uanhu uakatuya, uakatariga
kureva mazita emiti yose iri munyika.
Dakamambirwa nomijanasikana wake mu-
dukuf, aciti: d'e 'de zeirgere. uyo mutiyi?
Muwani woti: Mutondo serUguridze
paya tqe.
d'e d'e zeigere uyo mutiyi?
Mupfuti serjguridze paya tge.
Danhu oazhinji oaka-uya oaciidza
kureua mazita emiti, bva taitajgirwa
nomuseve iasati iapedza kurera miti.
Pasure kwakazoouya mumi)e munhu.
Akati: "Handidi kuti ndiuambirwe
nomijanasikana wako." Akati: "Cika-
ndai henyu museve mudejga, ini
ndicareua mazita emiti, yose." lye
ndokuposha museve mud'eiga. lye
ndokureDa mazita, emiti aciti: "Mutse-
ijgadudyu, munyakata, mud'ambacidyiwa,
mudanambakuzemberwa."
Acirena kudai, wakapedza mazita
emiti yose iri munyika. Saka 6a6a
nomusikana oakapxiswa, ndokubva iye
owana mirana wauo.
NYAYA


BVUNZO
1. Mutseggadudyu, ndiyo miti inoqiqinwa.
Munyakata miti isijgaqiginwi.
Mucfambacidyiwa, miti isinei6ereko.
Mudfambakuzemberwa, miti ineminzwa.
2. Ko murgati marudzi emiti ndaapi?
3. Tambai uo mutambo wenyu wokureua mazita mazhi-
nji emiti, kana avanhu, kana amakomo, kunyaigwe
nimge.Kuvamba kweCikoro. Dzidzo 41.

UanaPequ nakagara mumba Dacidziya
mioto. Mai tuagga uacikubvura sadza
nomugoti uacicemuka-ceuuka nemhoga
yo'Outsi.
Macfekwana iwawo mvura yakana
kwago. Mai uakati: "Majgwana tica-
taiga kuseuura gombo riya pamupata."
Sarai akati: "Ticafanira kuti tipedzise
nokukurumidza nokuti cikoro codo-
ku-oamba. Kwasara mazuua maniri oga.
Kurima kunonakidza, asi cikoro cino-
fadza uo. Mai ndokuti: "Hoio oo;
cino6etsera dunhu rose. Mucapinda
henyu. Ndinosirarigarira mazuua aya oku-
tamba kwecikoro cedu ndicirupxere." -'
Dafundisi oatiri uaka'uya pano pana-

NYAYA


she. Uakati: Tinocfa ku6atsira rudzi
rwenyu necikoro nomudzidzisi weshoko
raMijari. Ishe akapindura akati: "Mu-
gozondiraira uo kurasha takadzi toaigu
necforo kani? Kwete, handitendi. Dakai-
ta nharo naye, bva haana kutenda.
Mumije mufundisi ndokuzora Shoko
raMiari akaraua mashoko aJesu. Akati
kuyika panerimje shoko rinoti: 'Aninani
kana acikupxadura padama romudyi,
umurinzire rimie oto,' ishe akati: 'Imbo-
regai! d'o rauai Ze iro shoko!' Iuo ndo-
kura-ua.
Ishe akabva oriroua napadama rimrje,
ndokuroua Ze panerimje, akambofuiga.
Akati, ndiwo murairo mukuru pane-
yose yandakambonzwa. Nokuti ndiwo
mutoto mumie 6edzi wokugumisa ku-
,uejgana nokurwa. Kana riri shoko
raJesu iri, ndinoridca! Akatenda kut
cikoro citambiwe.
UanaSarai ndokubvunza mai Za-aidzi-
dza neZomudzidzisi waoo wokutaijga.
Doda kudya. mai uakanyei getera,

NYAYA


ndokuooijga' )o pamsoro pecikoro caro.
BVUNZO
(1) "Gombo" ndokuti munda. Nyora mamxje mashoko
anoreoa munda.
(s) Nyorai Zireuo (sentences) namashoko awa: Kuseuura,
kusakura, kurima, kuuunda.
(3) Cikoro cenyu ndecani ? Cegavumende, kana cauafu-
ndisi, kana cashe, kana cauanhu ?
(4) Ko Zikoro Zakauambiwa nokuda kwaani ?


Rwiyo rweZhezha. DzIdzo 42.

ANo ndiani? NdioaHuta.
Danotironei? Zitota.
Danotidya nani? NaoaHuta.
Huta mutogodco, Togodcora.
Ciya caggu cakataira mumba, Mumba muya
Morukadzikadzi Rwamauende
Rwokufemba pasi Panemidzi;
Midzi mitanhatu Yaoe minna.
T~imbo dzaUaroZi Dzapiririgana
Pamusha panheigu, Nheggu maroara,
Mariara eMbizi NeMharapara.
Kururu kucerjgu, Ternera nyoka,
Ndikupe mutangaridzo Kukuta
Mutorino cikomba, Ndecomutarara.
Nzii-nzii nya:rgari Ndakateiga
KuIi igoma Inecikamba.


1st. Edition
2nd. ,.
3rd. ,,
4th. ,,
5th. ,,
6th. ,,
7th. ,,

Copyright


1939-8,000
1940-8,000
1943-4 000
1945-4,000
1947-8,000
1949-10,000
1950-16,000NK

ki
ji


4 1

Tx 3,_4,W -
S'A

F 4'0k 4y", V V,

t4,' 1"",:Vp


WzZ,A"MCC

11'1 "VI ,T
'1, 4 1 X

y J

'I J
I I 2'i