Cipere /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Cipere /
Series Title:
Mugab̳e readers
Added title page title:
Chipere
Physical Description:
67 p. : ill. ; 19 cm.
Language:
Shona
Creator:
Barnard, T. H
Publisher:
Morgenster Mission Press
Place of Publication:
Fort Victoria, Southern Rhodesia
Publication Date:
Edition:
Rev. ed.

Subjects

Subjects / Keywords:
Karanga language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
In Africa alphabet.
General Note:
Some editions have title: Chipere.
Statement of Responsibility:
T.H. Barnard ; illustrations by Mrs. Diana Mallet- Veale and Messrs McManus.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28911074
System ID:
AA00000209:00001

Full Text

PL
8681.95
.K372
B371
19531/2


GEORGEFORTUNE L


MUGABE READERS
CIPERE
T.H.Barnard.Illustrations by
Mrs. Diana Mallet-Veale
and Messrs McManus.


1953


Morgenster Mission Press.
Fort Victoria.
20,000
Wis7: '? ? ELoCJEA4aRARIES


KunaUadzidzisi.

Heyo buku yokutaqga yeCikaraqga inorabga naoeSub. A.
Tariro yatinayo ndiyo kuti tana ven u oa6etserwe nayo
kwago pakurava rurimi rwaoo saka namashoko mashoma
anotevera tinoikumikidzira muma-ooko enyu.
1. Miana mumie nomumnie aoe nebuku yake pacake
agoraua kumusha to.
2. Kurudzira mqana mumi3e nomumge wecikoro kuti
adzidzise mumqe mqana usijgapindi. Nokudfero buku
ino icaita muBato mukuru.
3. Pakudzidzisa kumene mura)garire mashoko awa:-
(a) Gadzirai dzidzo yezura rimrje nerimrje mugozioa kwato
mutouo wamucadzidzisa nawo.
(b) Pabuku ino cinhu cikuru ;ifananidzo Zirimol saka pa-
kutagga kwedzidzo mumbotaurirana naioana pamsoro peci-
fananidzo nokuti ndopamucawana rondedzero yamauara
kana mashoko matpa anodzidzisiwa. Awa mavara namashoko
matsa akanyorwa oo namaoara makuru pamsoro pedzidzo
imrge neimle.
(c) Kana maita ito modzidzisa igo Zitpa paB.B. vana
tagozoraoa mubuku oamene.
(d) Miusaidza kupedza dzidzo yose nezuua rimqe bva
ganhurai mumene migone inokwanira vana
1st Edition
Resived Edition


1941-1944-28,000
1944-1947-44,000
1948-20,000
1949-16.000
1950-20,000
1952-20,0C0
1953-25,000


Copyright

CIPERE.


DZIDZO i.


imba
mai. iana.' imba.


BaBa.

CIPERE.


DZIDZO


mai 6a6a !


uana oa6a zai.


DZIDZO


roro. gororo.


sanhu.


go.


3

DZIDZO


a! 6a6a o

a! mai! o

gororo, o roro.

nana o go.

gororo! gororo!


gororo.
roro, o

iDana


i~ana na6a zai.


CIPERE.


5' C


zai.

na ba


roro.


DZIDZO

O0
6o
mo
no


CIPERE.


a
6a
ma-
na

ma6a
ga6a


gomo
gora
gororo


uona roua
toga romo
uora roga


a
5.


ga
ra
ra


mona gara
moga gana


DZIDZO 6.


0.
go
DO
ro

voga
oona.


mago
mano
ma6a


gama
gana
ga6a


oana
Da-von
ua6a
gororo
go
gororo
6a6a
6a6a


CIPERE.
mago.'ua-go6a.


va-go6a Da-uona
la gororo rio.
roro ra-gororo.
ra-uona uana
ra-ma-uona-mo.
ra-rova oana
na-nana va-iuona
ua-rova gororo. g


DZIDZO


gomo


Do6a


gono uomo romo
ramo moga 6a6a


na-uana 'ra-gara
ga~a raivo.
ra-iuona mai
ra-iuona vo.
ra-rova mal.


ga6a.
oga


a-uona.


ra-go6a.
gororo:
;ora ra-uona.


roro mhara


mano
avo.


gava
gara
oana,
mai
uona
gororo
gora
gororo
ra6a
mago


iPoga.

na-Dana.

CIPERE.


DZIDZO


oa6a mhoro ra6a


nhovo


nama oga


6a6a va-uona
mhoro 6a6a!
gororo, ma6a
6a6a 'a-no-rona
6a6a, o roro.
gororo, d n


ma-gona,


gororo.
mhoro gororo.
ga6a, ma-rova mai.
gororo. ua-gona uoga.


houo.


..f fo fa fora fara
mafa oafa oofa rafa -a-no-fa.

CIPERE. 8
uana, tona, gororo rafa. mai ua-no-fara.
gororo rafa, gororo rafa. fora .,ana, fora.

DZIDZO 1o.

-ibntembe


U


G~L6LQvafci LL-L-U. LL
040 Aca -L.X I ,U-UUt.t


0
6o
Smo
no
ro
go
fo


6u
tnu
nu
ru
gu
fuI I I I' iitlI~I~~II ii
I I *~1!~~~E // -
I, I //
II I I~I~4'//~,l
--~----- I
4 I-.
I-..

( 2~'~-~
x~ {~''* I I
b
~, '7
iii I~ ,:Ii

'-7 -, 7. ~1o~Iei~haJe ~

CIPERE. 10
DZIDZO ii.

munhu fuma mhuru 6ura

rufu fura mhuru gura

rafa toafa ruma fara.

6a6a na-wiana ia-no-mona citoro.

ua-no-fara.

munhu u-no-gara-mo u-no-fara 0o.
iona u-no-fara. vona fuma vo.
uana ua-no-iuona mhuru.
6a6a na-no-iona 6ura.
mai oa-no-fara naro.
DZIDZO 12.

gororo ra6a mhuru. ra6a fuma uo.
Danhu Da-mu-nona. va-fura gororo
mu-gomo. igana na-mai ia-fara.
6a6a va-fara 'no. na-gura 6ura.
munhu, o 6ura. oana, o 6ura.

11
DZIDZO 13.


CIPERE.


aoo vana va-go6a. 6a6a na-mai vavo

na-Dona citoro.

ia-Dona ga6a, fuma, mhuru, 6ura.

oa-iona munhu u-no-fara mu-citoro.

gororo ra-oona oo, ra-fara vo.


DZIDZO


mhuru. ra6a fuma oo.


gororo ra6a

CIPERE.


munhu ua-mu-uona.
mai na-mana oa-Dona 0o.
gororo ra--ona gomo. ra-ra mu-gomo.
munhu u-no-uona gororo. ua-fura.
gororo rafa mu-gomo guru.
gata ra-uona gororo. gora guru
ra-nona no.DZIDZO 15.
sa so su
sasa masoso susu

13 CIPERE.

DZIDZO 16.

sara saga mhasa musara

musana sasa masaga

nhamo musasa nonosa.

oana ia-no-ciona nhamo. ua-sasa
mhasa.
saga ra-mai ra-sara mu-musasa
mu-gomo.
gororo ra6a saga ra-mai.
6a6a ua-musara ta-mu-uona
oana' va-nonosa mai na-6a6a.

CIPERE.


DZIDZO 17.


scma masoso


sana
Gasa


susu musana


musoro muromo murara.


saru


sanhu


masusu.


susu ua-iona soma mu-gomo. i-gono.
ra-ruma susu no-muromo.
susu va-fara. ua-roua soma mu-gomo.
iona sanhu ra-ua-roua naro. ua-roua
musana no-musoro. soma ya-fa mu-
gomo.
mai sara va-sona mu-imba.
rDa-sona no-murara.

15 CIPERE.
mai sara oa-Dona susu. oa-fara.
uana ma-no-fara vo. va-noona sanhu
ra-susu ra-ua-roua naro.


DZIDZO 18.


[Dzidzo ino yose inotagga kuraviwa.
oanoedzerera.]


nda6a ga6a,
nda-mu-nona.
nda-mu-nona.
nda-mu-vona.


Pasure vaanm


saga, mhuru.


Dose : nda-mu-uona.


gororo
gava
uana
mai6a6a


gama
vana
mai
mhuru


: gororo, ]
mu-fura.
: nda-oona;
: nda-vona;
: nda-vona;
: nda-tona;


nose : nda-uona;
gororo : 6a6a, m
gomo.


soma : susu,
gomo.


ada-mu-rova,


nda-fara.
nda-fara.
nda-fara.
nda-fara.
nda-fara.


a-rova


ma-fura


soma mu-


gororo mu-


mai na-vana : nda-fara! a! a! a! a!
gaua : soma yafa! gororo rafa! u! u! u!
6a6a : nda-vona citoro, nda-roua
soma.


: nda-sona


mhasa, nda-gura


6ura, nda-fara.


uana : nda-uona


fuma,


mhuru,


munhu.
gororo : nda-6a fuma, nda-oona rufu.


CIPERE.


nda-


mai

17
gora : nda-ruma
go : nd:-mhara
imba.
oose : nda-fara!
DZIDZO


e e
a! tona iro guru.
uana ua-uona roro raro.


CIPERE.
roro no-muromo.
mu-gomo, nda-


nda-fara.
I9.


0 e
ra-uona roro.
va6a roro raro.


ri no-oua i~ana uaro.


ri-no-rooa

CIPERE.


DZIDZO 20.

r C.L


/*/

sa so su se re
ma mo mu me ge


na no


nu


nefo

ro
refu


19
fu

ru
sare


rusere nesu


mera


meso


mhene nhume


CIPERE.


fe

re
fare
fere


meno


sure
sase
6ere


musene rose.


meso, runesu na-sara va-no-


rusere na-runesu
sara u-no-rata
meso u-no-sara
runesu u-no-musem
no-musee u-no-f


va-no-gona.
nan0o uo.
sure.
e ne-fere mu-imba
ura mhene.


DZIDZO 21.


mai ua-no-fara na-vana
imba.
6aSa va-no-sona sag
gororo ra6a saga
mai na-mu-,oona.
ra6a mhasa refu
oana, ma6a zai


voagere


;a.
ra-musara.


Iza-mai
muga6a.


ra
rera
re 6a


sose
seua
rusere,
rama.


mu-


0o.

CIPERE. 20
6a6a ua-no-rota vana, oa-no-6a zai
raoo guru.
mazai a-,ora oga muimba mu-na-mai.
6a6a va-ne-fuma mu-citoro.
,a-no-fara ne-6asa ra-musara ne-ra-
rusere.
Da-ne-saga ne- 6ura guru se-fere
ra-mai va'0o.
gaia ra-ruma nzembe.
nzembe ya6a roro.
roro ra-oora.
sara na-nhamo ta-ne-susu.
susu ra-tora mu-imba ma-mai.
ia-no-seua yoga.
6a6a va-no-fara na-masusu e-nzembe.
oa-na-rufu oa-sara sure.
va-seua ne-susu re-nzembe nhasi.
a! oose uafara se-soma mu-gomo.
vana ia6a museve ne-6ura ra-mai.
ua-fura 6ere mu-gomo guru.
6ere ra-ruma mhuru ne-soma.
ra-ruma museve na-meno aro.

CIPERE.


DZIDZO 22.


nouJe-towe


i i i i i


ga go gu ge gi
ra ro ru re ri
sa so su se si
ma mo mu me mi
6a 60 6u 6e 6i
fa fo fu fe fi
na no nu ne ni
na no IOu e .0i

CIPERE.


rufu


magiga!


nanura .gi
a! mhoi,- rufu.


22
DZIDZO

Cr^


magiga
mhoro


23 CIPERE
oana naBa zai ra-mai vano.
ia-no-rova ua6a noga.
6a6a na-no-nanura vana na-mai.
magiga, gara mai a-no-rota oana
ua6a ?

e! mai -oa-sisi na-regi va-no-rova.

zai ra-ri-ri mu-imba mauo.
DZIDZO 24.


- -------
- -' -~
4 .- - -

CIPERE


murisi u-no-risa

sisa 6umhi

murisi u-no-risa


mhuru

rira

mhou


L farira

oigira

ne-mhuru


mu-gura.


gura

murisi

mu-gomc

soma.

mu-no-g

se-6ere.

nhasi

ra-ruma

6umhi

murisi

nigira

6umhi -


ril

u
ara


riri

-no-farira

iro


mu-gomo

mhou

guru


6umhi uo.


guru.

i-no-sisa.

mu-no-gara


ri-no-rira


6umhi ri-no-gara mu-gomo

soma.

iroro ri-no-ruma mhuru vo.

u-no-ri-fura no-museue.

murisi sanhu a-go-rota

naro.


Q I

25
DZIDZO 25.


CIPERE


ri-no-mera murara murefu uaimri
ma6asa asine mari murini
mumera nonosa music muri1i.
imba ino iri mugomo guru refu.
i-no-muromo murefu.
gomo rino ri-no-mera murara murefu.
mu-imba umo mu-na-nana uaoiri.
uose oa-na-ma6asa avo asine-mari.
magiga murimi, asi rusere murisi.
asi nhasi magiga u-no-sona saga

CIPERE. 26
ro-mumera. rusere u-no-sasa mu-
m era.
u-no-nonosa mai nhasi.
mai oaoo oa-no-giga mumera nomusi
imba ino i-na-mago a-no-ruma
munhu.

DZIDZO 26.h 7 .. ,


nhiai riva furi fira gavi
mira sine rina rima rega.
oanhu aua oari mu-nhivi mapto.
sisi na-rina oa-ne-riva ravo mu-nhiui.riha ra-sis:
mu-rica r
gora guru.
gora iro
mu-musoro.
ai! sisi na.
rima ma6u
oigira mai
ra-vora.
oona gora
sisi u-no-fa


i ro-mu-nhioi
a-rina re-furi


rine-sine


-rina, regai
ra a-mai
fere guru.
mu-ri-rege.
ra-fira m
ira naro


CIPERE.
ri-mire.
ma-fira


ne-gavi


refu


ria. asi
mu-nhihi.
fere iro


u-rita
nhasi.


ra-sisi.


DZIDZO 27.

musasa mhene oiga oura musana


sara, nona
mu-musasa
vona oana
gororo iri
ua-no-6a fi
na-mai.


musasa u-ri
umo mu-ne
uaro.
na-vana oaro
uma mu-imba


mu-gomo.
-gororo.


ama D'a6i.
ma-6a6a


OCERE


nhasi gororo
re-ml ene.

ri-no-fara ne

nana Daro

mhene.

6a6a uauo

no-uura.

Da-no-tiga,


ra-fura gono guru


-gono guru.
va-no-sena ne-susu


ma-no-seua no-n


usana


mu-gomo.


i-no-sara

29
DZIDZO 28.


musara far mimina


ririsa


nei


nhume i-no-lona Da
mu-musara.
uana ua-no-isa maroro
asi fari u-no-mimina
go iro ri-no-ruma
musoro nhasi.
e ra-i-ruma.
retai u-ri mu-musara
u-na-mano. u-no-rera


na


va-mire


mu-magaSa.
masese.
nhume mu-


DO.
,oana pa-mai.


CIPERE


reuai
rina.


nhume

masese


nesu

'CIPERE. 30
go ri-no-ririsa. ri-no-ruma reuai to.
renai, roua go iro ri-gofa.
ri-uore. ri-ne-gana se-gaoa. ri-feme.
rina mira sure nesu.
go ri-no-ruma nei? ri-no-ruma
ne-romo raro.

DZIDZO 29.


k


ko ku
kona ku6u
kora kura
ri-no-uira,


ki ke
keri mhike
kika naki
dafi ri-no-rira.


ka
kana
ka6e
zuoa

31 CIPERE.
ri-no-si-rira kana zunua ri-no-oira.
ka6e na-mhike ua-no-rira oo se-dfafi.
iro cfafi ra-kakora.
ri-no-si-kora kana ra-kura.
kana ri-no-kona ku-rira ri-no-ti
ku6u!


DZIDZO


faku ruka Bako 6ika
saka seka mhike kari
rnuruka rako uavimi
ousaDi.


gokoko
kabe
museue

CIPERE. 32
on a mrnhike na-faku na-ruka va-ri-
mu-gomo.
ia-ka-nona munhu mu-6ako ikoko.
rona u-no-6ika uusa-vi mu-gokoko.
u-ne-saga, saka i-gororo.
ra-ka-nona mhike na-faku na-ruka.
ra-ka-reua: nhasi, uana, nhasi.
ra-ka-seka no.
makorokoto iana!
u, vona kari na-ka6e.
u uavimi. Da-ka-vima
soma mu-gomo.
1 K va-ka-uona vana
ne-gororo ku-6ako.
kari u-no-gona
,.- ,. ku-fura no-museue.
ka6e u-ne-sanhu. gororo ra-ka-
muruka.
kari wa-ka-reva: gororo, ma-ka-6a
mhou i-no-sisa. vona *ousani.
'igira ka6e gokoko rako. rega
rana.
mike na-ruka na-faku oa-ka-fara sei.
nn-ka-seka. Da-ka-imba vo.


I 'i l l-, c '. . '' / ... .. ... K-. "'", '. . |, .l l .-'' ,, T

S .A I


mufumi 6oka mhuka kukura kana kuma kama naka

CIPERE. 34
6a6a va-magiga mufumi.
na-ne-6oka guru re-mhou. nona iro
6oka guru kukura! ra-ka-kura sei!
magiga u-ne-mhou 0no. i-no-sisa.
mhuka inosisa semhou. inhema.
kana i-no-kuma, mhuru i-no-ku-
ma no.


magiga u-no-gona
u-no-kura no-mukaka
mukaka u-no-naka.
magiga, kana u-no-ki
sa-6a6a nake.


ku-i-kama.
se-mhuru.

ira u-no-fuma


DZIDZO


Sekuru


'ioake lnaka


suka suko.


mukova seka Bika


vIusani.


nhasi mufari u-
heyo imba.
rusine na-mhike
na-ka-isa suko.
sekuru na-ka-fara


no-vona s
vana
va-ka-vaka


ekuru vake
ua-sekuru:
imba ino.


sei ne-imba... ino.

( 1 I]]


ioona sekuru va-mire mu-mukoua.
oa-no-seka no-mufaro.
ioa-no-fara ku-uona magiga nhasi.
ioa-ka-reva: mai, vona magiga.
mu-mu-6ikire ousavi.
mai oa-ka-mhorosa magiga no-mufaro.

DZIDZO 33.

nonoka ikoko mhorosa ua-ka-risa.

36


CIPERE.


I -
-I


.1


oana oa-sekuru
mhuru ku-gomo
noka ikoko.
ua-ne-rira mu-j
soma kana i-
nonoka.
a! aoo oana
ne-mhene. Da
Dusavi.
mai oa-no-fanir
vana va-go-fara
sekuru na-mai
na-vana oose.


va-magiga
nhasi.


va-ka-risa
va-ka-no-


ahivi ku-gomno.
*no-fira-mo, oa-no-si-


19a-sekuru.
.-no-'oigir a


a


iona ia-
sekuru


ku-6ika w1
na-magiga.
uano -a-ka-fara


Lsatoi


DO

CIPERE-


DZIDZO 34.


gororo ri-no-gara mu-gomo
na-iana Daro.
sekuru ra-revai na-6a6a
na-magiga mufumi oari k
oa-ka-oona gororo ri-na-meso
na-meno aro no-muromo
u-no-kara.
mhike, nhume, va-fura
no-museme seri mu-gomo gu
no-gara gororo na--ana varo.
oana 'va-ka-nonoka ku6ika.
oa-ka-fa mu-musasa.
makorokoto! gororo ra-sara

DZIDZO 35.

P


pa
papi
6a6a
pope


po pu pe
pepa pepu pope


va-ne-pipi.
na-vana


itana x
,oa-ne-pepa.


guru


va-regi
u-citoro.
makuru
murefu

nzembe
ru mu-

ikoke

roga.


pi
pipi
-ri-papi?


a-


tTJ

39 CIPERE.
DZIDZO 36.
huku papi pano punha

mapeni gumi makumi masere
huku i-ri-papi na-uana. i-ripano
ma-nhiii. riva ra-punha ri-ri-mo .oo
mu-nhimi mu-ne-6ura. huku kana
i-no-tiona 6ura mu-nhivi i-no-fira-
mo na-uana. kana i-no-fira-mo
punha u-no-ripa mapeni gumi na-
masere. u-na-mapeni a-na-makumi
maviri. 6a6a oake oa-ne-fuma.
nana 'oona dzidzo 26.DZIDZO 37.

kuoara murapi kupa pora

6opopo pasure pamha pora

poga ropa pama ropa

CIPERE. 40/

1ona murapi Da-no-kota oa-ka-

ku-nara.
mai oa-kupu oa-ka-pona.
murapi oa-ka-ua-rapa. mai va-pora.
6a6a oa-kupu oa-ka-kuoara mu-rima
ku-6opopo pa-no-rira mhepo.
mai oa-ka-,ona ropa ra-6a6a. va-
ka-karuka.
murapi ta-ka-suka ropa ne-sipo.


nhasi
murapi
fara s<
no-pamha


mai na-6
huku n
* i


i6a
e-mari.


CIPERE.
,oa-ka-oigira
oa-ka-


Kupora. pasure I
kupa murapi huku.


pano poga pa-no-murapi


na ku-rapa -anhu


DZIDZO


6ura


do


du


u-no-go-


loose.


38.


cfuro.


dura


de


di.


dada doko dusa cfema dadi


doro duku dero dira


dura deno


dana


e1


dika


dare dope

CIPERE. 42
dadi, dana nana
na-no-mira ku-dare r
dina, dira doro
imomo mu-dope.
ri-pere rose nhasi.
mai oa-no-fara asi

DZIDZO 39


-akomana vasikan
dfami maijoko
dadi, dina, diba
masikana ra-muga6e
re-duma.
nhasi oa-ka-uona
pa-davi ro-musasa


ao0
edu
iro


kana
uakuru


vadoko.
rakanaka.
rakaipa


ma-dero
6odo!


I.


la duma gudo
disa kudaro.
na-vakomana na-
,ua-ri ku-gomo


gudo guru
mukuru.


rigere
ra-ka-

43 CIPERE
6ata gudo doko mu-mauoko aro.
gucfo guru ra-ka-Dona vana vo.
ri-ka-dana gudcfo dema ra-ka-kura
sei.
iro cfema ra-ka-daoira: o! o! o!
yana ua-ka-karuka.
makudo a-no-cfisa u-ana uawo.
a-no-na-fira oo. uana oecfu, cfeno
oa-i-cfana Do kudero.
DZIDZO 40.
imi uana ionai cifananidzo ce-dzidzo


kana


ma-uona


mu-raoe


dzidzo


ne-imba


ya-im


mu-dope


iai
iro


ku-no-do kuuira
-rira k---k---k---k.
ra-iira ri-no-rega.
ri-no-pamha.


kucfa
kana
rusine
6imha
imba
ku-imba


'vecfu pa-
mu-ne-cfafi

cfafi iro ri-


kana


ri-no-kara kurira se-gudo
nzembe.
na-mudadi ua-no-rira se-
kLi-gomo. vakuru ua-no-
kana ua-no-rima.
no-ku-rira ku-no-naka sei!


ope,


ino.
pecfo
ne-cd
guru.
kana
no-si
kana
6uda

CIPERE.


cana cema cigaro


ca ce
cani cake
cakaipa


cana ici
ci-no-cemera
asi cisikana
ci-no-farira
cuma ico
cogera iri


ci
ciso


cogera
CO
coga


ceka cipo cose


cuma
cu
cumi
curu.


ci-no-cema.
cogera iyo.
ico ci-ne-cuma ci-no-fara.
cuma caco.
cipo ca-6a6a.
pa-cigaro. cani u-no-i-dfa


44
DZIDZO 41.
cogersa


cuma cagro

45 CIPERE.
mai oake va-ka-ti 6odo.
Donai ciso cake. ca-ka-dini?
a! cakaipa cose!
asi ico ci-ne-cuma ci-ne-ciso cakanaka.
ci-no-mufaro mukuru.
kuda cani u-ca-piwa baci na-mai.
ipapo u-ca-fara 1o.

DZIDZO 42.


"'I 5, 7 -. " *'


cera cisi


nuci cikuru


ciso vucena citoro curu
cada na-cisi oa-no-karira
mai oaoo -a-no-mu-farira
tuci vu-no-naka sei.
nhasi oa-ka-ou-,oona mu-c
oa-no-da ku-6ura vuci.


macena.
Iuci
uo0.


;uru


ico.


cada

CIPERE. 46
uonai, cada u-no-cera.
pasure u-ca-gara pasi cisi a-go-cera.
uene uo-uuci ia-no-rira.
Da-ca-ruma cada na-cisi nhasi.
kuda va-ca-ku'uara pa-meso na-
pa-ciso.
kana oa-6ura ouci Da-ca-isa mu-
gokoko rano va-go-pa mai Tuao.
munhu uri pa-citoro u-no-uu-cfa oo.
u-no-cfa 3ouci iuucena.
u-ca-ripa cadcfa na-cisi maria macena.
kuda u-no-va-pa marei kana baci.
DZIDZO 43.


ti to


ta te


tu.


taka
tama
tanha
d'ete


tema
teka
tera


47
tia
tinha
tiki


mutiti


tora
toga
toko


CIPERE-
tuta
tuma
tuka.


matatu


tera u-no-kakamira a-citi t---t--
u-no-da ku-tuka tamai.
mai oauo va-ka-ma-tuma kuna-5
ku-tora matemo matatu.
pa-gomo ra-muga6e 'a-ka-tema
dete ro-mutiti.
ipapo go ra-ka-ruma tera pa-cisc
tamai wa-ka-mu-seka.
tera u-ca-muro-ia nhasi.
kuda u-ca-mu-tema ne-sanhu
ku-mu-taka.
kana a-ci-rova tamai nhasi
inano oa-ca-ti toko.
ti-rege ku-seka ona-no-kakamira
nokuti -oa-ne-nhamo.

DZIDZO 44.
masikati na-katinha teka cito
mutero tape mutaro n
tima tama matafi


Sekuru

dati

cake.


kana

mai


nono
nhute
oarisi

CIPERE. 48
Ku-gomo ku-no-pisa masikati saka
oarisi ua-ka-tinha mhuru pano.
Da-ne-co-ku-teka naco -oo.
Citonono uriko na-mutero na-tape
na-mataru na-mhute.


Da-no-itei? oa-no-ti-a
Ku-tioa ku-no-naka s
ci-pisa.
regai va-fare mu-rv
ua-no-gona ku-tioa.
kana ri-ci-da ku-tira
mu-rwizi.
kana vatama ne-mh
a-ca-6ucfa. a-ca-rira.


mu-rwizi.
ei kana ku-


7izi


iru


nokuti

va-ca-6uda

matafi

49 CIPERE.
kana rima raiuapo a-ca-rega a-
go-uata to sa-uana.
asi oarisi oa-ca-kama mhou.
kudca oa-ca-tora mukaka nokuti
wakanaka.

DZIDZO 45.


CIPIWA H[AWERE


cipiwa mawere


wa


we


w
wira
wi


woga wurura.


wo


wu.


nhuwa mawere piwa guwe wa-piwa.
Cipiwa u-no-risa mhuru nhasi.

CIPERE.
tarira
cipiwa
u-nocfa
i-ca-wira
Kana
were.
kuda
ipapo
nhuwa.
piwa
wurura,


pe-iri. icawa.
u-no-tarira
ku-cema
ku-mawere.


ici-karuka
Kuda
icafa.
ica-uorera
Kana
ucafara.
mukoma


ku-mawere.
a-ci-ti mhuru


ica-wira
ica-kunara


ku-ma-
koga


mu-mawere, ika-
ici-pota ne-seri ci-


wa-cipiwa,


wasara-ko namai val
cipiwa u-no-si-risa w
wurura u-no-6atira mai
u-no-tarira moto aci
kure ne-imba.
coto kana cacena
fanira kusona.
asi cipiwa u-no-fanira
mhuru masikati ose.
no-nusiku unotata mu
wurura.
Dana aoo uoairi oa-n
cose.
Dana i'ose takanaka oa-:
Ko 6a6a oa-wurura na-c
Da-no-6atira mutero nok


e
)ga.

i-isa


uripi?
nokuti

mu-imba.
dcota


wurura uca-

kurisa


L-imba


na-


o-6a-tira mai

no-6atira mai.
ipiwa uaripi?
uti ne-cipiriIpapo ku-mupa
makudo akafara
uacirima.
no-musi wo-ku.
ka-ita guwe,
no-uusiku 6a6a
asi makudo
aka-dadira 6a6a


51 CIPERE.
oa-no-fanira
kutera.
Da-ca-piwa mari
rini? Da-no-pi-
wa nhasi. Dana
vacafara sei ku-
ioona 6a6a vato.
Kuda ua-ca--ui-
gira uana cipo
cakanaka.
Dakarima nhaka
kanhi? 6odo.
asi make oa-
karima cose.
makudo akati:
6a6aa ta-cipiwa
j..<." na-wurura va-
no-ti-rimira isu.
ta ticaguta.
cose aci-tarira 6a6a


-kohwa
makudo


vana 0
akati pa!


uaka-cema sei.
6odo! akafara.


aci-cfana. ooo


t


o! o! o!
CIPERE. 52
DZIDZO 46.
h
hari herina hooe huni
ha he hi ho hu
hata hekanhi hope huru
hama here vahosi hona.
Mugota wa-ka-6ata hote huru
ku-Bopopo nhasi.
wakapa oa-herina vahosi oa-muga6e.
hari


herin&~ koue hn


hunt


tarira ua-herina
mu-ruvoko.
pa-musoro waio
hari iripo, hone
dziripo.
Moto ucauapo
hekanhi! nhasi na
6ikira hoie.
Dano-gona ku6ika
no-gona.
ha-ta-na-hama o
iripo.
Kuda ica-cfaniwa Do
Da-no-itei ne-hona?
ne-imba.
pasure kana Dag
icati: sarai! taguta
vuno tica-Data h


9 m


here? e! ua-


here?


e! hama


ku-hari nhasi.
Ua-no-isa kure

ita uose, hama
hedu! no-uusiku
ope!


DZIDZO 47.
rukavunika kumba mubeda oucira


Uana-Farai vaka-tanha cecete n
Farai waka-wira pasi ruvoko
vunika.
Waka-kutara Zikuru aka-cema.
Dana uaka-karuka sei, Dakadana


lumuti
ruka-


6a6a


Da-ka-6ata

pane-hata
iripo,

Do.
-herina


CIPERE
hone

ne-hari.
huni


Daca-ti-

CIPERE.


6a6a taka-takura Farai oaka-mu-isa
kumba. Dusiku ha-ana kuvata.
pazuoa raka-tevera oaka-mutora kundo-


rapiwa.
Murapi wa
kanaka.
Waka-isa c
mucena.
Mazu'oa ose
Ruooko rwa
ka-gara nay
Wakati ku-
aka-mucira.
Farai akati:
handi-indi


ka-mu-isa


pa-mubeda wa-


iseketo akamonera muceka


waka-mu-tarira.
ka-kasira kupora.
e ku-hosipatara.
pora waka-inda


Mai


roa-


kumurapi


kana nda-tone nhamo
ku-hakata ?e.

CIPERE.


DZIDZO 48.


ju kipi
i rnb& yecfu


y
imba yedu kiyi yayo


y1 y,


heyo
iouya
heyo
Ine-kiy
Mukou
pa-mul
hari y
Mai
ku-kuy


I y


murouyu.
o yu.


kiyiwa guyo siyiwa
kuka yano cigayo.
imba yecfu ku-muouyu
i yayo.
a wa-ka-kiyiwa namai.
koaa pane-guyo ramai
auo ya-ka-siyiwa mu-imba
ta-ca-iuuya nayo kana


uyo.


ioedu.
yedu.
,uacida


'a.

CIPERE. 56
Mai nano-gona ku-kuya cose.
Uafumi ha-ta-kuyi tamene.
Danoti cigayo ciripo.

DZIDZO 49.


iZ~, 1j*iJ~


gw gwari pokuteta gukurume
rakaruya nokucfero mazai ro'era
kusika
Kare huku yaka-gara ne-gwari.
huku yaka-farira gwari ruye gwari
raka-farira huku.
huku ya-ka-zo-siya hama yayo icida
ku-tarira imba ya-vanhu.

57 CIPERE.
ikoko ku-imba huku yaka-wana
po-ku-teta pakanaka.
Duye yaka-vona moto vo.
huku yaka-farira sei ici-teta muye
iciguta cose.
Danhu uaka-i-farira uo.
pasure gwari raka-cfana hama yaro
riciti: gukurume-we! gukurume-we!
huku yaka-daoira iciti: ndi-ca-
mbo-goka moto gwari-we!
gwari raka-'iuya pedo ne-imba
ricidana huku no-moyo wose.
huku yaka-koniwa kutama ne-mhaka
yo-mufaro wayo.
nokudero huku yaka-gara na-uanhu
cose.
Inotipa mazai akanaka.


DZIDZO. 50.

Z


zuva
zana
zizi


nyargariro bururuka
muza zezi tiza zano.
mazai vusiku huu!


rinoda kunira.


hero zu'ua.
CIPERE.


ZUua ny&ro&riro
Nyaigariro iyo yakalona 1o kuti
zuoa rinodca kuuira saka yaka6udca.
Uona ino-bururuka.
Inorira iciti z---z---z---z.
Zuro takaoona dzino-&ika pedo ne-
zana.
6oka rose rakarira riciti z z z z z.
Zuro Muza na-Zezi oakaoona zizi.
Zizi rinameso makuru.
Nameso aro rakatarira nyaggariro iyo.
raka-i-karira, rakazo-i-6ata Do.
Nyaijgariro yakada ku-tiza zizi, ikakona
nokuti zizi ri-ne-zano rakanaka roku6ata
nyaijgariro naro.
Nyarjgariro i-no-tatira mazai here?
Bodo asi zizi rinocfero.
Zizi rinorira 'uusiku, rinoti huu, huu!

59 CIPERE.
Dana vaadoko ia-no-karuka kana ricirira
kudero.


DZIDZO 51.


Ciyo


ziyo Zake Zakanaka Zikara

Zino Ziripo haZo Zakoniwa

Zavo Zicipera Zikuru Ze.
Nhaka mukuru wa-Zezi wakarima cose.
Dona Ziyo Zake Zakanaka.
Zose i~o Zake here?
E! pano warima woga.
CIPERE. 60
hakuna-nhoro ne-Zikara Zi-no-nuya-mo
here?
e! ziripo haZo.
Misi yose oana .ua-no-fanira ku-tarira
Ziyo na-masikati.
No-ousiku oakuru iua-no-wata pano taci-
tarira.
Nokucfero Zikara Zinokoniwa kuuuya-mo.


Da-no-tarira Ziyo
ne-mhaka ipi ?
Ko va-ca-rarama
ne-mhuka ?
Duye ze oaca-w
Isu Danhu tinol
ti-no-Zi-tarira Zil


atvo no-moyo


mne
rar~
wur


wose


nei kana Zi-ci-pera

pi maria yo-mutero?
ama ne-Ziyo saka
*u no-moyo wose.


DZIDZO 52.
Ravai iZoZi munyerere, mu-go-ita.
1. ravai kuqika gumi.
2. Dasikana, garai pasi mose.
3. Dakomana, forai na-maooko.
4. Dakomana, kotamisai misoro.
5. Dasikana, imbai Zakanaka.
6. Dakomana, torai mhasa, muruke.
7. Mose garai pasi muite somunouesa
moto.
8. Zino muite samai kana uacisuka hari.

CIPERE.


9. Dasikana, itai samai kana vacikuya
ziyo.
10. Dakomana, itai sa6a6a kana vacipura.

DZIDZO 53.


V
kuvima


vu


vima


vomora


veneka


viki


viya


vunika
vuvuta


Mutero no-mukoma wake Mudadci tano-
fara nhasi.


Mutero unoceka


1)isi ne6a:gga


rake.

CIPERE. 62
Mucfadi uno-viya mhuka.
Zuro mudfacfi waka-vima mugomo
akanuraya mhene.
Zino mutero wvatanha visi aciti: nhasi
ticaguta cose.
Dose uapiri -a-ka-vomora 6arjga.
Zino tarira za-ua-no-ita.
Mutero unofarira visi mucfadcfi unofarira
mhene ya-a-ka-t: roya.-.
Neviki inouuya vacavima Ze.
Mucfadi unoda kuuuraya 6imha kana
soma kana nhoro.
Unouuta nemiseue yakanaka cose.
Uuye unogona kufura 7ikuru.
Zuro acivima miseue mioiri ya-ka-vunika.
Nhasi wakaita miuiri Ze.
Miromo yayo yaka6ata tuye ica-ruramisa.
Usa-fura nomuseue mhepo ici-vuvuta

DZIDZO 54.


jaya joko jema jira mujuru
ja jo je ji ju
jarati majoko turika jiri Dusiku
hero java! rine-joko rakanaka

63 CIPERE

joko jira>
Ju riri kugomo, rikaeza joko iro.
Pasure ricareza mauiri Ze nokuti rinoda
kurima necitanhatu.
Jaya inri rinoda fuma nokuti rinocfda
kuiaka jarati
hoyo jema-uo.
lye une-jira rakanaka.
Wakapiwa na6a6a take.
Zino unoda kuti jaya iro rioone jira
rake.
Jema unofarira jira iro Zikuru.
CIPERE. 64
Mazuua ose uno-turika rigosa-pera no-
mujuru.
Asi nouusiku unouata Zakanaka aka-
rifuka.

DZIDZO- 55.

s
Dana, maretere awa mauiri a-ka-fanana
here? 6odo a-ka-siyana.
A-ka-siyana papi? Duye mu-no-gona ku-
dana here?
6odfo hatigoni asi kana mudzidzisi ua-
ka-ti-dzidzisa.
e! mudzidzisi oa-ca-mu-dzidzisa zino.

65 CIPERE-
Zino rava awa mumene:
qoqe, sosa, sina, saka, ika, sasa, uqu i6a
ana e-r)gwe, uta, eta ueura, iqina, ikira
Zino tarira awa maniri a-no-tevuera
n r)
A-ka-fanana here?
6odo a-ka-siyana uo.
a-ka-siyana papi?
Mudzidzisi ta-ca-mu-dzidzisa ku-dcana
7ino muraue awa a-no-tevera mumene:
nama, irara, hona, horio, oaiga munu-
guna, mariono, iuiuuna.
Ogwe, hariga, 6ar)ga, manna, maia.

DZIDZO 56.
uqu utura inda ina
munuouna guguna ana rgwe
gara mudzidzisi dzidzisa
cifananidz o
Dana, tarira cifananidzo ca-pa-dzidzo 55.
Munooona ani?
Tinonona mudzidzisi wed'u u-no-ti-dzi-
dzisa mazuna ose kucikoro cedfu.
Zuiua rici6uda uana nanopiwa qusu namai.
CIPERE. 66
Kana ua-susura oanoinda kucikoro.
Ikoko mudzidzisi u-no-ua-dzidzisa kurana
zakanaka.
Dana uano-farira kurava -uye va-no-farira
masomu aoo.
Zuro mudzidzisi wakati: mu-cikoro cedu
haticfi ina cose.
Nhasi munuijuna wa-mufari waka-ouya
a-ne-mina.
Mudzidzisi oa-ci-mu-rowa iana ta-ka-r)u-
rjuna zikuru.
Sana se-rggwe qi-no-r1ara kana qi-ci-nona
hona. Dana va-no-r)ur)una oa-nofanana
ne-sana se-rgwe. Hokoyo.


DZIDZO 57.


bora


baexr


bizc3


buku


b


buku


bara


biza


bora


9

)>7 CIPERE
rouesa ticiita bururuka
mabuku
Zuro ra-i-ua zuna guru ramana 'e-cikoro
cecfu.
Dana uo-kwa-Muga6e uakauuya kurona
bora pano.
Dakomana oapano Dakasiya mabuku ano
mucikoro.
Ta-ka-inda kubora ticiita mapoka maoiri.
Mudzidzisi wedcu wakaouya to a-ka-taea
biza rake jena.
biza iro ri-no-bururuka segwari.
Kare mapere aka-ri-oona pa-ra-ka-cera.
Akadca ku-ri-ruma.
Ra-ka-a-siya kure cose.
Dana -o-kwa-Muga6e -akafara zuro ku-
ri-ioona nokuti oanhu oose ua-no-zina
guhu raro.
Dakomana nose oakaroDa bora Zikuru.
rakati bo! bo! bo! zuua rose.
$inurai wakarona no-musoro wake.
Zuua ricida kuoira ta-ka-ri-rega.
Zino mudzidzisi wakaoiuya ne-bara ri-zere
Zi6ereko.
Mudzidzisi wedcu wakanaka sei!


UNIVERSITY OF FLORIDA


3 1262 05091 8985
3 1262 05091 8985