Shumo /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Shumo /
Series Title:
Mugab̳e readers
Physical Description:
167 p. : ill. ; 19 cm.
Language:
Shona
Creator:
Brand, C. J. J
Publisher:
Morgenster Mission Press
Place of Publication:
S.l
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Karanga language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
compiled by C.J.J Brand and teachers in training ; illustrations by Mrs. Diana Mallet-Veale and Mr. C. Moller.
General Note:
"For the Dutch Reformed Church Mission."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28911079
System ID:
AA00000204:00001

Full Text
MDGAEE READERS
^ GEORGE.....FQRTUNE COLLECTION
^ -.-,-
o i--------------...............- .......
r
<^ .
SHUMO
Compiled by Mr.C.J.J. Brand and
Teachers in training.
Illustrations by Mrs. Diana Mallet Veale and Mr. C. Moller
For the
Dutch Reformed Church Mission
Printed and Publisked by the Morgenster Mission Press,
1956 UNWSRSITY CF FLCRIDA'tlBRARIES


lst Impression 4,000-1942
2nd 11 2,000-1944
3rd 11 4,000-1945
4th m 4,000-1946
5th n 6 000-1949
6th > 4,000-1950
7th 6,000-1950
9th m 12,000-1952
lOth 6,000-1954
Copyright


Victoria Falls Mapopopo eZambezi


SHUMO 1
Dzidzo i. KUVIMA MURUTA.
Kana cat)e-cirimo oose uapedza kupura, kusisina^iyo zjri mutsapi mi-ye mudara kana pamatanho, oakuru oedu mnga oanetsika yokupisa 6undo. Pakapiswa pakadai panonzi ruta.
Ruts.a cinhu caifadza ^ose zjkuru oarume naoakadzi, uana mduku nezj-pfuwo ttuye zjkuru mbga dzaoo. Asi koga zjkara nemhuka dze6undo, izo hazjna-kufadzwa noruts.a, kwete. ^ama^o-kwadi nhasi mnoyo wangu unorwadza kana ndicioDona kuti mufaro watakaoona kare hapacina.
Ndiciri kakomana kaduku korisa, nda-kagara pamusha wainzi Cicfepe pakanga pakakwirira kwa^o. Taigona kuoona ^iri kure pamatmi ose, camhembe namaoo-dzanyemba, ouye mabvazuoa namaoirira.
Rimrje zuoa madekwana, tabva kundo-kota ^ipfuwo, ticipfige-cirugu cembudzi, ndaiua nerimrje 6enzi rainzi Mutata. Tikasioona tmbvazuoa seri kwerimrje go-mo rinonzi "Oora, makore ashandurwa nomnoto arjgoti kutuka piro seropa. Shonhai akasiti, "Makuniwe-e!" Ini ndikati: "Hwe-e!" ndicidaoira. Akati: "Tarira seri kweUora, ugoceuuka wooo-


2
SHUMO
na ^iri Mapfura kucamhembe!" Ini ndikati: "Kuneiko?" Iye akati: "Ko ruta urwo haurwuooni here?"
Tisati tapedza i^o^o tikasroona uakuru oorjgoita nhetsutetsu kuzotarira xo. Mbga dzikati e-e napedyo kuoukura. Mbga hadzidi kunzwa mnhu kuita ruzha. Ndikasmona 6a6amunini uangu Doridza hwamanda oaciridze-mhere, mciti, "Ma-ngwana tiende kucaradza Mapfura!" Pakarepo ndakaiDona oanambuya uaciri-dze-mhururu. Ndikasiti, "Cinyiko?" Kukai namai cinyai, "Ko hauzioi kuti jukwa ra6a6amunini mko mudzimba mukuru here?" Ndikati, "Saka mbga dzaiDO dzicigona kuoanga?" Uakati, "Horjo."
Notmsiku ibgobgo ndakacemera pana-mai kuenda kucaradza naoamne ma-ngwana. Ndokutenderwa hangu.
Cifumi camangwana oose ndokukoro-mbgedzana pamana ra6a6a oangu kuzorarjgana kwaoanoenda.
Takati tapedza kus.us.ura, oakuru oakadane-mbga dzauo. Mukuru mumrje nomumne warjga anesanhu pafudzi ra-ke, akangoti kad^e, cizarura munrooko, ouye pfumo. Jaya rimne nerimne rakanga rinecizarura noouta nemiseoe
4
SHUMO
Isu tukomana twuduku takanga tinezj-tende zjnembgirembgire kana mungai, ouye tutsimbo twedu oo.
Nomutooo wokuvima takafamba takaita runda. ino isu oaduku takangopfekera pakati paoakuru oedu. Ini ndakafamba pedyo na6a6amunini oangu.
Zuoa iroro takaoata tasjka muruts.a. Pamisasa yose takafara ticirawurirwa rjgano dzaoavimi oekare. Majaya ma-kuru akanga agere aciviya tana nna, nokubvura tsuro ?anga ^aourawa panzira.
Fume mangwana tose takavima panhupamne. Takafamba ticis.aya muzu-ru 7Jsina-kut$a, ndokuouraya mhene ouye mhembge huru. ikuru ts.ana netsuro ^akanyanyisa ku6atwa nembga, ouye kurobga nets.im.bo. Zuoa irero ini nda-ka6ayiwa nokuoanga, nokuti ndakanga ndakasenga ts.ana yemhara yakarjga yaru-mna nembga yangu yainzi Taitioanhu.
Pakuoira kwezuoa takadzokera kumu-sha tose. Takati tasjka parwizi rwai-nzi Gats.ura oaduku tose takagooerwa mumne nomumne caangandotururwa na-mai oake. Takati vu, ndokugamucirwa nemhururu yamadzimai acipembera. Ioo ndokuturura mhuka dzatanga takasenga.
Ciro cikuru cakandifadza candisi-


SHUMO 5
rjgakangarjwi, ndico kufara kwamadzi-mai acigamucira oana oauo, oaciti, "Uadzimba!" isu ticirjgosekerera m-citurura nyama, oacioucira nokuoorjga.
Bvunzo: 1. Nemhos.a yei madzishe acidzioisa oanhu nemirairo yawo kuouraya mhuka ?
2. Makuni waifambirei aciteoera 6a6amunini oake ?
3. "Cifumi camagwana." Nyorai mimrje mi-torjo yokureoa i0o ^erjguoa yamangwana-ni-ngwanani.
4. Tingaita sei kuti mhuka dzirege kupera muhyika yedu ?
Dzidzo2. "WAMAPIWA SHAMHU
DZAQGU."
Panecimrje cikoro oana Daitambudza zjkuru. Uadzidzisi oakasirjgogara rjguua cfuku pacikoro iceci nemhos.a yokune-tsa kwaoana.
Ndi^o mumrje musi kwakasjka mu-dzidzisi raingooa jaya. Uakuru oa-kadzurjgudza misoro, oaciti, "Ucacimbi-dzika kubva, nokuti ucanetswa ^ikuru naoana zaari mucfuku hake." Asi iye wakatsurjgirira kwazo.
Musi wokutarjga wakati kuoana, "Ua-na, ndinocfa kuti imi mumene mufa-mbise cikoro, nokuti ini handicfi. Mu-rjgacfa henyu here?" Uakati, "Horjo."


6
SHUMO
ikanzi,, "Citarjgai kutema mirairo ye-nyu yecikoro. Reoai mumene, ini ndi-cinyora kumadziro." Mumrje wakatanga aciti, "Tisanonoka pacikoro." Uamrje oakawedzera mimne mirau yokuti: Ti-sa6a cinhu; tisarjgogara kumusha kusi-nemhaka; kudzimana mirau yakawanda. Ipopo mudzidzisi wakati, "Ko ticaitei nomnana unodarika mirairo iyi?" Uose oakati, "Unofanira kurobga." Mumrje akawedzera akati, "Unofanira kurobga rusere neshamhu;" oose ndokutenda.
Cikoro ndokutanga. Mudzidzisi naoa-na oaka6ata oose ^akanaka, nokuti oana haoana-kudarika mirau yaoakatema oa-mene. Asi mumne musi, mumne mu-komana wainzi Runesu wakanyunyuta aciti, "Pana-wa6a cokudya cangu." Mudzidzisi akati, "Uferefete umene kuti ndiani wa6a cokudya cako.". Ru-nesu akazoti ndico cikomana cicfuku cinonzi Ndaramo. Mudzidzisi akacfana Ndaramo, ndokumubvunza. Ndaramo wakatanga kucema, aciti, "Horjo, ndi-ni ndatora cokudya caRunesu nokuti ndanga ndicinzwe-nzara. Mai oangu oarombo icirikadzi, haoane^okudya zo-kundipa." Uose oakamunzwira tsitsi nokuti TDakaoona kuti gokufuka ?;ake zsl-kasakara. Mnoyo womudzidzisi waka-


SHUMO
7
rwadza sikuru; nyarjgwe ^akacfaro wakacfanira Ndaramo kwaari, akati, "Ndaramo, u-nozioa kuti wadarika murau, saka acafanira kurobga." Mudzidzisi waka-tora shamhu, akati, "Uuya ouno, ndikurooe." Asi Runesu wakasimuka, akati, "Ciregai henyu. Hazjne-mhoa kuti watora ^okudya ^arjgu." Asi mudzidzisi wakati, "Kwete imi mumene makaita mirau, mukati, unodarika uno-robga neshamhu. Ndi^o ndicafanira kumurooa." Uose oakarjgoti rjwiro ku-dzimana Runesu akasimuka ^e, akati, CNdirooei hangu. Ini ndiri mukuru, asi iye muduku." Mudzidzisi ndokuta-nga kurooa Runesu misodzi ici6uda pameso ake. Asi Runesu wakaramba anyerere kunyange acirobga. Acirobga rweshanu Ndaramo wakaoangira kwaari acicema, aciti, "Runesu ndaoonga! Ndi-notenda nomoyo wose kuti unopiwa' shamhu dzangu. Nokusingaperi handi? ngakanganwi ^awandiitira, /ouye handb ca6i ze." ::
Runesu ndokusimudza cikomana
ciduku mumaooko ake, ndokugara
pasi naye. Uana oose oakatarira Runesu, oakashama.
PaShoko raMnari tinoraoa 00 ma-shoko awa : Asi wakakuoadziwa nokucfa


8
SHUMO
kwokucfarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwe^akaipa secfu; kurobga kwakatioigira ru-gare kwakarjga kuri pamsoro pake, taka-poneswa namaoanga ake. Isaya 53:5.
Bvunzo: 1. Mashoko okupereredza akarebga pamsoro pani?
2. akanaka kuti oana rjafambise cikoro ne-
mitemo yauo here ?
3. Ko kana munhu acirjge akatadza, ^akanaka
kumukanganwira kana kumuroua here ?
4. Ko mudzidzisi wakanatsa acida kurooa
kana kakanzwisa uurumbo kakadai ?
5. Pamazita maoiri okuti "Runesu" na-"Ndaramo" rakanaka nderipi ? Nyorai ma-mamrje mazita akanaka eCikararjga omurjga-da ku^itsaurira.
Dzidzo 3. KUUUYA KWEHUKU
PAUANHU.
Shiri dzose neharjga nehuku nama-kwari dzakanga dzicigara panhupamrje pacfondo. Panguoa yecando zakanzwa cando ^ikuru-kuru kudzikana ^a^ofurjga zano rokupona.
Gondo rakati, "Ndianiko ungatsunga kundotitorera mnoto paoanhu?" Shiri dzose ndokuramba dziciti, tinotya oanhu. ino huku yakazoti, "Ini nda6ayiwa necando, ndoenda hangu." Hanga ya-kati, "Hama, waguta oupenyu; nhasi


SHUMO 9
wandofa, Nokuti oanhu oari pacirindo ico pamunda paoo uatopupa nenhomba cose. Nhasi haundodzoki, ndingapika namai oangu oanoyera gudo." Huku ikati, "Kurinani kua hangu; asi zjpi ndizo ^imne ^e nokufa necando? Asi kana ndadzoka ndiri mupenyu, haku-namumne wenyu unozomudziya asi mambo woga." Huku ndokuenda.
Iciika pacirindo pamunda paya wanei ^iyo ^akangoti pasi cakata. Ndokuzjnu-ngira ^iyo zjya, ikakanganwa mnoto uya. Wanei zmo yaoa mu7yo, zuoa ndokuoira. Uanhu haoana-kuidzinga no-


10
SHUMO
kuti uakatoti tawana shiri yecfu ino-tidyira ^iyo i?J zjnowira pasi. Ikaoa-ta'po.
Rurjgwanani gondo rakazoti, "cfanai huku!" Ndokutumrja harjga kuicfana. Ikakwira pabge, ikacfana iciti, "Kuku-we, kuku-we, kuku-we!" Huku icinzwa kucfana, yakwira oo pamusoro pe-ciruou cecirindo ciya, ikacfaoira, "Ndi-cambogoka mrjoto harjgu-we!"
Pasure icinonoka, gwari rakatumrja kuicfana, rikati, "Huku, huku, hu...
ku, hu..... ku!" ino yakacfaoira iciti,
"Taoa ooouno iwe! Taoa ooouno iwe!" Huku ikapiwa zita iri rokuti "huku" rayakacfaniwa naro.
Nanhasi harjga negwari ^inocfana, nehuku oo inodaoira icikwira paciruou marjgwanani mamrje namamrje.
Bvunzo: 1. 7inoyera ndezjpi ? Cinoyera Cinonzirjwi ?
2. Reoai maBasa matatu eminhenga nama-
mbaoa eshiri padziri. Ko paoanhu vjo ?
3. Nyorai izwi (sentence) rimrje neshoko ri-
mrje nerimrje :
- daoira, daoidza ; teoera. teoedza ; kwira, kwidza; fembera, fembedza.
4. Nyorai marudzi ose eshiri dzinopfuiwa
naoanhu.


SHUMO
11
Dzidzo 4. KUREDZA KWAQGU
HOUE.
Ndiciri cikomana ciduku ndakasioona oakomana oakuru oaciouya nehooe kumusha, madzimai aoo acioaoonga zjkuru. Ini ndakada 00 zjkuru kute-ndiwa namai oangu, asi ndakarjga ndisingazioi kuti oamne oai6ata hooe sei. Pasure ndikazobvunza oakuru mutooo wokuredza.
Rimrje zuoa 6a6a oangu oakandigadzi-rira ciredzo oacicisungirira citu6a. Ndakafarisa kwa^o naco, ndokuenda naoamne oakomana oomusha wedu ku-ndoredza.
Ticienda kundoredza taioa nemirairo yatakarairirana: Kana taoona cfafi kana gakanje kana hamba, hakuna-waitende-rwa kureoa mazita iwawo. Kana wa-oona dafi unorjgoti, "Heyo nabgi." Kunyangwe waoona hamba, unongoti, "Heyo rjgoro!"
IJguoa iyoyo ticifamba ticienda ku-rwizi takarooa zjtota tose. Asi ini handina-kuzioa kuti ndicando7j6ayira paciredzo sei. Tasjka parwizi mumne wakandiraira mutooo wokuisa citota paciredzo, aciti, "Gura cfundu urashe, ugotungira cfumbu recitota paciredzo."


12
SHUMO
Mukomana uyo ucangobva'po, nda-kaita i^o^o. Ndokuoona oamne oacirooa mvura norutanda, "oaciti, "Mnana wa-rambe-derere, acicemera kooe-kooe rwomuto mucena." ino ooisa ciredzo mudzioa. Ini ndokuita oo sai^o^o. Asi hakunahooe yakacfodyira. Pasure takazozioa kuti hooe dzinodyira mu-madzioa makuru, ouye kuti hadzidyiri parjguoa yecando.
Cirimo cicis.ika ndakaenda ^e naoa-mne kundoredza, ndika6ata zimhatye guru-guru. Uamne oakandigodora zjkuru nokuti ndakanga ndaoakurira. Uakafu-nga kuti haoandotendwi namadzimai.
Ndicis.ika kumusha, mai oangu oa-


SHUMO 13
cioona hooe huru, oakagamucira, oaciti "Ma^iita 6ambo oangu; mazjita Cirandu Gono rerjombe, mushaya cirashwa; mu-kaka tinodya, mafuta tinozora!" 'hi ndakafara kwa^o zuoa irero, ndokubva ndoramba ndicienda kundoredza.
Bvunzo: 1. Revjai marudzi ehovje dzomunozivja, vmye kuti akapesana pai.
2. Hooe dzinodyiwa nei munzizi ? Shiri dzi-
pi dzinodzidya ?
3. Idzo shiri dzino6ata houe dzakasiyana pai
nedzimrje ?
4. Nemhos.a yei rjana vjasiqgadi kurevja mazita
edafi nehamba neg-kanje ?
5. Nyora cidavjo cose corudzi rwako.
Dzidzo 5. UUQGANO YE^INOKA-
MBAIRA.
Kare-kare rjgwena yakadana ^ose zi-nokambaira kuti zjshare ishe unofanira kuousa pamusoro pazp. Ikatuma shoko panyika dzose, iciti, "Nyoka nama-kwaoaoa rjga^iouye pamrje cete neshato, mukuru wa^o." Nyoka dzamarudzi ose dzikaouya, nehooe namazura namadze-tse, nehamba nehambakubvu, ne6urwa panhupamne nengwena, kuzoshara ishe wazp ucanzi Ishe weinokambaira.
Uakacfarjwa oakati oaourjgana, rjgwena ikareoa shoko, iciti, "Hama dzangu,


14 SHUMO
ndakaoona kuti isu hatinasimba noku-ti hatinashe semhuka dzinashe wadzo, Nzou, ouye ^ikara zmashe wa^o, Shumba. Saka ngatishare oo ishe wedu."
Ipapo oamrje oakati, shato ngaaoe ishe nokuti ndiye wakaoona ^ooushe; oamne oakati ngwena ngaaoe ishe. 2akati ^icatonga shoko iri muvimi ndo-kuouya 'po. Acinzwa ruzha rukuru rwe-zjkara, akati, "Nhasi oaroyi ndaoawana oanodzinga mbira kana dzicida kuzo-dya pasi pegomo kwandinogona kudzi-ouraya nembga, ouye nyoka dzinoruma mbga dzarjgu kana dzicipinda mu6ako. Nhasi ndicadziouraya nomnoto. Muvimi ndokutora mnoto akaoaoira acikombere-dza zjkara, nokuti ?aioa pa6undo guru. Ndi^o zjkara 7,ose ndokuti panda zjciti-za mnoto.


SHUMO
15
IJgwena yakatiza iciti, "Hendei ku-rwizi, hendei kurwizi! Nditeoerei!" Hooe namapurwa ndokuteoera nehambakubvu nezjmne. Hamba nenyoka namazura ne-d^inyu namakwaoaoa ^akatizira oo kuna-mamne matioi. ose ndokuita mapoka maoiri, romumvura nerokunze.
^ose-^ose akats.a zjkuru nomrjoto. Nengwena ndokuts.a makwande, ikati, "Handicadi kuoona munhu pazambuko. Ndicamu6ata nokumuouraya. ikuru mbga dzake handicadzikanganwiri." Saka ngwena namakarwe zkroenga oanhu ne^ipfuwo ^aoo.
Hooe dzikata makumbo, kwadzo ndokumera ^imbi. Cidambakura ndo-kuts.a musoro, sare wats.uka somnoto. Dzokei cogara mumuti nomumabge. Hamba ndokunyudza musoro wayo mu-cifuoa icitya kuputika meso, ouye ma-kumbo, icitya kugurika nzara dzayo. Saka icioona munhu, inopinza musoro namakumbo icifunga kuti mateteguru akararama nenzira iyeyo.
Shato yakaruma mnoto, outuru ndo-kuts.a, ikati, "Ndicavuna mbga dzake." Mhungu ikati, "Ndicagara mucuru ndi-goruma rjombe dzaoanhu." Mazura aka-pinda mumvura, mamne mumnena. A-ya akapinda mumnena akagara'mo ku-


16 SHUMO
dzimana mvura yanaya, aka6udisa musoro, yazadza mrjena, acioorjga mvura aciti, "Hoo, hoo, hoo, hoo!" Akapinda mu-mvura akacfaoidza aciti, "Njererere!" makuru aciti, "Hoo, hoo, hoo!" oo.
Ndiko kuguma kweourjgano yezjno-kambaira, ouye nazjno ha^inashe.
Bvunzo: 1. Nyorai mazita ose ezjnokam aira ^iri mu-nyika yenyu.
2. Oudza uamrje z/junoziua pamsoro pecimrje
ca^o.
3. Cakaipa ndecipi, nyoka kana qgwena ?
4. Nyora mufansnidzo wecimne cinokambaira,
ugobva ucinyora mazwi (?entences) masha-nu pamsoro paco.
Dzidzo 6. NHAI3 GEMUTAI] GE YA-
MABGE NEMITI.
Kare-kare kwakarjga kusinamakomo namatondo se^atinooona nhasi. Mabge nemiti ^aioa pose-pose panguoa iyeyo.
Asi ^inhu ^ose ^aigara ^iciita nha-rjgemutarjge, ^inoti mhuka, shiri, hooe ne^ipembenene. Asi i?i ^inoti mabge nemiti ^akanga ^isirjgaiti nhangemutange iyeyo.
Rimne zuoa mhuka neshiri dzakasjka panerimne bge, dzikati, "Imi, oanama-bge, muri matera. Makanguoa maka-


SHUMO 17
gara panhupamrje nguoa nenguoa; ku-mbofamba oo, 6odo, kumbooanga oo, 6ocfo! Hamuiti oo nhangemutange dzino-ita oamne here?"
Bge, iro ricinatso-fungisisa kwa^o-kwazp, rakaoona kuti hono, nde^ama-^irokwa^o. Rikabva'po riciamba riciko-kera mamne mabge, riciti, "Hama dzarjgu, tinoda kuita oo nhangemutange dzinoita oamne." Mamne akafarira shoko iro cose, aciti, "Hekani cinununa, hekani cishoma, ticanakirwa, ticaoone-rera!" Akafara nokuti yakanga iri nha-ngemutange yokutanga yawo. Iro ra-kafamba ricikokera, rakakokera matunhu maoiri kana matatu.
Akati aoungana, riya rakakokera rakamuruka ricireoa riciti, "Madzi6a-mbo namadzimbuya, nemi 7Jhan?;anzi ne^inununa, hama dzangu mose-mose, mucindioona ndakadai handigoni no-
kufema kose. Ndakatukwa, ndakasekwa ndakadadirwa ^ikuru naoanamhuka na-oanashiri. Kwai, imi oanamabge muri matera, hamuoangi oo nei? Saka ndati, ngatiite oo nhangemutange yedu."
Ose akatenda, akati, "Kana unotanga kus.ika patinotarirana, unopiwei?" Ndo-kutenderana aciti, "Munooona kuti


18
SHUMO
mumrje nomumrje wecfu waigara oga acingopiswa nezuoa; asi zjno kana unenge atanga kus.ika, ucaoa mambo ucagara pakati asingatsj nezuoa.
Kamne akatanga acicfana, aciti.' "Nhangemutange iwee! Wasara wasara!', Ndokukunguruka acingooanga kwa^o, Rimne ndokutanga kus.ika. Mamne ose akariteoera akas.ika acingorikomberedza, mamne akaouya pamusoro paro aci-ngodurikidzana; mamne akazoteoera akarjgoramba acidurikidzana kusjka cfutu guru-guru rakaoa'po. Okupedzisira ndi-wo aya atinooona ari pamusoro-soro, mamne kumatioi.
Ndiwo mutangire wegomo. Ishe wa-wo uri pasi pakati.


SHUMO 19
ino rimne zuoa oo hooe nezjpe-mbenene ^akaenda kunomumne muti, zjciti, "Nhamo yaoanamiti oo, haiwa! Pakanguoa pamirwa ndipapo nandipa-po. Ko uko kuoanga kunoita oamne munoti kwakacfiniko? Nhangemutange iyo hamuiti oo?"
Miti ikakokerana oo ikatarirana pokusjka; ouye yati, "Uonai, kana uno.tanga kusjka ucagara pakati-pa-kati takamukomberedza, kuti arege kuta nezuoa. Uuye unogara pakati haacimbidziki kuwoma."
Yakatanga icimhanya icizjkwe-oa, icicfaoidzana, "Ba6a muti iwe ngarivunike ndiise rimne, ndombofa ndaedza!" Icimhanya icicfaro, mumrje wakatanga kusjkira paya, ndoku-mira pakati. Wasika ndokuti tote; wasjka ndokuti tote, tote, tote! kudzikana yose yaoa'po. Yakateoe-ra ndiyo yatinooona nhasi nokunze kwedondo. Yakacfaro kusjkira cfondo guru rakaoapo. Ndiwo mutangire wakaita matondo.
Nhangemutange yamabge nemiti yakaramba iciitwa kudzimana oanhu oasjka. ino mabge nemiti ^akati, "Uecfu, kana tikacfai tingakuoadza oanhu! I)gaticimborega oanhu : oagoti


20
SHUMO
oaenda." Kusjkira zmo ^akamirira kuti oanhu oaende. Isu taenda zj-nosara ^otanga nhangemutange ya7p.
Bvunzo: 1. Marudzi amabge anokosha kupfuoura ose ndaapi ?
2. Marudzi ose amabge omunozirja ndaapi ? Uuyal kucikoro naose omurjgawana mu-
goanyora mazita.
3. Muti womurjgati ishe wemiti yose ndoupi?
4. Nyorai mazita emiti namarudzi ayo.
5. Ko kana mukatarira makomo, munoti aka-rjamba sei ?
Dzidzo7. NYAYA YOUUTUI]GA
NENHUNZI
Nhunzi yakanga igere panyama yakasasikwa mumba mamai. Haineti nomunhuwi wayo.
Aoa madekwana outunga bgakapinda oo mumba. Bgakandomhara pedyo nenhunzi bgucitarira muoiri wakanaka wecana caioa pamaooko amai oakadziya mnoto. Uutunga bgakanga bgusingazioi kuti nhunzi iri'po; ndokunzwa iyo iciti, "Kwaziwa^e mnana mukati!"
"Outunga bgukakaruka, bguciti, "Ai-ze, kwaziwai sekuru! Gara3 muri pano oo?"
Nhunzi ndokutij "E-e, ndiri pano pandinotambudza oanhu. Iye uno-


SHUMO
21
zjkudza ^ikuru acifurjga kuti wakanaka kupfuoura zpse. Uuye nei-mrje nguoa unongotiouraya nobgoni tisinemhaka." Uutunga ndokuti, "Haiwa3 ko munombofunga kuti mungatambudza munhu here? Munongomhara pazp-kudya zake napameso aoana oake. Uanotonzwei? Ini muduku ndinogona kumuouraya kwazp. Tarira kunamai aoa oakapindiwa necando; ndakaoaruma kamne kwoga paondo yakapera, zjno oanonzwa muoiri wose. Kana ndika-ruma cana caoo kamne kwoga made-kwani ano, ungazofa rufu cairwo. Haiwa, ropa rake ndicariputisa"
Nhunzi ikapindura iciti3 "Horjo ^akoj oanhu oanondimhura oo sewe


22
SHUMO
ribkuti haoazioi kuti rufu runo-nyanyiswa neni. Uanoti inhunzi hayo. lzo hosha dzandinopomera oanhu dzinoouraya oazhinji-zhinji ku-darika iwe outunga. Kudeno iwe ucifamba masikati waideno waizioa kuti kunaoana oazhinji mumusha uno oanonzwa meso ouye oane-dzibga ouye oanonzwa hosha dzakawanda dzomudumbu. Uamne oanondoshopera oacinzi nenanga oapire mashaoi, ^akacfaro ndiri'ni ndinooapa hosha."
ino mai oakasimuka, outunga bguka-vunduka kwa^o bgukatizira kumne. Mai


SHUMO
23
ndokutora mushonga waoakapiwa naoa-rapi, ndokunwa. Uakatora oo cana caoo ndokundooatisa oacicidzikira mumbure wakaturikwa muderjga.
Nhunzi ndokuti pacayo, tokowaro asi kundifunga ini, 6odo. Mangwana ndicandomhara pazpkudya ^aoo ^aoa-singafunhiri.
BvunZO: 1. Mai oakanwa mushorjga wei?
2. Nhunzi dzinoBerekera pai ? Ko outurjga?
3. Cakanaka ndecipi : Kurjwa mushorjga ka-
na ndicirwara, kana kuisa mumbure kuti ndirege kurumrja norjutunga ?
4. Nhunzi dzinosrjga hosha nomutovjo upi ?
Ko vjuturjga ?
5. Nyorai hosha dzinonyanya pakati pavjanhu, Duye kuti dzinopomerwa nei.
Dzidzo 8. ERU-'RU-ERU. Eru-'ru eru,
Mrjana wenyu worira oakoma; Acirira mai oakaenda: Oakaende-guru matendera Matendera kwaCidya-mupurjga Cidya-mupunga makake ooora; Ooorere-mhiri kwaMungezi: KwaMungezi kune6anga jena Eanga jena rokuceke-nyama; Nyama kwayo ndeya paruware: Yapasi inozara mavu.


24 SHUMO
Eru'ru eru!
Uasikana mandikangaidza; Mandikwidza muti uneshwau; Mandioona ndiciukonewa. Uonai njioa'yo'ru; Yocfooaira'ru Icioirjgo-mrjana 'ru, Mrjana usisi-wayo 'ru; Mrjana we6okoto 'ru, Eokoto marirjwa 'ru.
Dzidzop. RURIMI CINHU CAKA-
cTINI?
Panyika yaUagereki kare pakarjga panamambo waioa nomuranda wake, mutapxa, wakasimuperekera zpkudya, wakarjga acidikarjwa zikuru. Paku6ika sokudya pakarjga panomumne, iye ari muperekeri.
Rimne zuoa pakasjka oaeni paimba, tenzi wake akati, "Enda panoterjgeserwa undotenga cinhu cakanaka kucfarika ^ose, cipi necipi cawawana cakanaka." Mura-nda akaenda ndokundotenga ndimi dzakawanda ndokuzopa mu6iki. Akamu-raira kuti a6ike ^akanaka.
Oguoa yokudya ndokusjka iye wa-kandotora ^okudya kuzopa tenzi agodya


SHUMO 25
naoaeni oake. Tenzi acioona ^okudya zjciouya wakatarisisa, akaoona kuti indimi dziri mundiro. Akamuvunza acitij "Ko} ndo^andakakuraira here kuti undotenga?" Iye akati, "Kunecinhu cakanaka here kupfuoura rurimi? "Oanhu oanoparidza Shoko rorudo rwaMnari narwo; oanoousa nyika narwo; oanoku-dzana narwo; oanoreoa narwo ^inofadza nokunyaradza mnoyo. Murjgareoa sei kuti ndimi dzakashata?" Tenzi waka-pxiswa ndokuts.ake-zano raarjgapxisa mu-perekeri naro. Akati ^e, "Enda undoterjga cinhu cakaipa kucfarika ^ose."
Muranda wakaenda ^e ndokundotenga ndimi, akaouya nadzo ndokupa mu6iki. Uakataurirana, mu6iki akati, "Unozioa here kuti tenzi ucakatsamna na^ino? Wandotenga ^e ndimi dzaakamboramba? Nhasi muno ricaoa 6uruousi; kana ukakona kurobga hatizi oo."
Ijguoa yokudya yasjka wakaenda ne?o-kudya zjya nendimi mundiro. Tenzi aci-^ioona wakavunduka kwa^o, akati, "Ndi-oudze ^akanaka, nemhos.a yei wandotenga ^e ndimi?" Muranda nokuda kwokuce-njera kwake, wakati, "Hakunecinhu caka-ipa kupfuoura rurimi panyika. "Oanhu oanotukana nokurwa narwo; oanooe-rjgana nokutsamnisana, oanoparadzana


26
SHUMO
nokureoa nhema nesinos.i6isa oamne rtokuoashaisa rufaro, ^ose nemho^a ykutaura ^akaipa norurimi. Saka mu-rjgareoa sei kuti ndimi dzakanaka! Hamurjgawani cakaipa kupfuoura rurimi." Tenzi acirarjgarira oo ndokuoona ndigogo, akapxiswa ^e rwepiri. Haana-kuzocfaoira; zano rake rakapfutirwa.
Muranda wakareoa ^ama^irokwa^o. Saka Shoko raMrjari riciti, "Rurimi mrjoto, hakunamunhu ungarupingudza, ndico cakaipa cisingadzorwi, cizere outuru bgunoouraya." Uuye, "rurimi rune-simba pamusoro pooupenyu norufu; oanorucfa oacadya zj6ereko ?arwo. Aninani unocerjgeta muromo wake .norurimi rwake, unocengeta mrjeya wake pamadambudziko."
Bvunzo: 1. Tirjgakudza Mnari nemitorjo ipi namarimiedu?
2. Ko tirjgaBatsira oamrje namarimi edu sei?
3. Dombe irjgadzorwa norwauro; ko rurimi
tirjgarudzora nei ?
Dzidzo io. TSURO NEKAMBA.
Kwaioa nenzara huru. Rimrje zuoa kakamba kakafurjga zano kundoshuzha zpkudya kunomumne musha waioa namaguta.


SHUMO 27
Kakatora homrje yako, pakarepo kakafamba munzira yako. Kwakati kaika pamusha uya wakaioaoarira, kakati, "Ndinocfa oo kushuzha zjyo pauri." Uanhu oakakatengesera
zaoo oacizadza homrje yako.
Iko kakatora rurjgoyi kaka-
sunga samba pamuromo, rurjgoyi ru-mrje kakasungira pagumbo rako kuti kagokweoa kasamba. Kakafamba ^ako munzira kacienda kwako, homrje icite-oerera shure icikwebga.
ino panzira tsuro yakasika shure kwako, ikati, "Tumba, ndanonga homne yangu oo!" Ikadambura rungoyi rwaka-sunga homne yeci6arwe. Kakamba kakati, "Wanonga sei, ^airi yangu! Asi unopenga kanhi! Hauooni kuti ndabva kundoshuzha here?" Tsuro ikati, "Kwete, deno iri yako waicfeno watakura pamusoro." /^ikaramba ^icirjgokakaoadzana; tsuro iciti, nderangu randanorjga harjgu shure kwako kwawab va.''


28
SHUMO
Pashure ^aneta negakaoa z,akaenda kumutongi gaoa kundotorjgerwa mhos.a yazp. Gaoa rakabvunza tsuro, "Ko iwe, tsuro, waigodambura homrje sei? Wakarjga usirjgaooni kuti yanga yasu-rjgirwa nehamba pagumbo rake here?" Tsuro ikashandura ikati, "Ini, mambo, ndakafunga kuti ndanonga nokuti ndakaoona kasamba kacikweoa
pasi. Asi cfeno waitakura pamusoro kana pafudzi." Gaoa rikati kunatsuro, "a-kanaka, wakanorjga hako." Mutongi aka-gura mhoa iyi aciti kunahamba, "Ho-mne ndeyatsuro; wakanorjga ^ake shure kwako." ikaparadzana ^o tsuro icitora nhaoa iya yekamba.
Fume mangwana kakamba kakaenda kundomutsa tsuro kumusha kwayo. Kakasjka'po, kakafamba mumashure kwatsuro kakanatso-nyanga ^inyoro-nyoro kacienda pamuswe watsuro; ndiye ndi! Kakati, "Tumba, nhasi ndanonga muswe warjgu oo,!
Tsuro ikatanga kushama, iciti, "Asi unopenga kanhi! Hauooni kuti muswe warjgu here, wakamera pamuoiri pangu?" Nokuti nenguoa idzedzo tsuro yakarjga icinomuswe murefu segwizo. Kamba kakati, "cfeno uri wako waicfeno usi-ngakweoi pasi mumashure mako. ?3ino


SHUMO
29
munozioa hamba hairegedzi payaruma; saka ^akatarjga kuita gakaoa, kamba icingofuridza mashoko ayo napameno, ouye tsuro icirjgopupira nokupopota. Tsuro yakarooa kamba, asi haina-ku-rwadziwa.
Pashure ^aneta kukakaoadzana kamba yakakweoa muswe ikada kuenda nawo, tsuro ikarwadziwa ikaramba icirjgopo-pota. aneta. norutaya urwo ^akaenda kumutongi Gaoa ^e, akagura mhos.a iyo aciti, "Muswe ndowakamba, enda undotora munondo. Gaoa rikatora mu-nondo uya, rikagura muswe watsuro. Kamba yakaenda yatsioa ^ayaka-mboitirwa zuoa riya.
Saka nhasi muswe watsuro mupfupi hawo.
Bvunzo: 1 Kutsroa kwakanaka here ?
2. Nzira yakanakisa yokugumisa mhos.a ndeyei ? 3. Nyorai mufananidzo waKamba aciruma muswe waTsuro.
Dzidzon. TSURO NEGUcfO.
Gudo raioa neshamnari yaro, tsuro, yaraicfa ^ikuru; asi tsuro s.akarjga s.isinarudo.
Tsuro s.aka6ike-cforo re6ira, mipeta


30 SHUMO
mishanu, sjkakokera Gucfo, sjkati: "Uouye kucforo, ukokere mamrje makucfo oo. Mutambo ucaoa'po neCinna." Gucfo rikati, "Heya."
"NeCitatu tsuro wakapise-6undo kuko-mberedza musha wose. Fume marjgwa-na makudo akati vu mumusha, tsuro ikati: "Heya madzisekuru, ticambotarjga kudya nyama yandakapira mudzimu wa6ambo oarjgu. Asi nyama iyi ino-dyiwa naoakangura maooko. Ndioone maooko enyu." Akati: "A, akasj6a! Cimboendai kundongura kurwizi kwa-Ciredzi."
Makudo ndokundongura, sarei oa-natsuro nehama dzaoo oacidya nyama. Makudo akati acidzoka ndokufamba naparuts.a rwuya maooko awo wa-nei angoti ^i! Tsuro ikati, "Ndioone maooko enyu. A, hinga, akati ^i! Dzokerai kwakare." Makucfo wanei ongoti kongonya-kongonya acienda kurwizi.
Acizodzoka wanei cforo rapera. Tsuro yakaseka kuqikira ya6aiwa necinhu. Makucfo akabgirira acipunyaira acingoti misoro dzungu-dzungu.
Gudo, shamrjari yatsuro, yakazokoka oanatsuro oo, rikati, "Ndakanyika mipe-


SHUMO 31
ta mipfumbamne yokupira 6a6a oarjgu; ndinokumbira imi mugoouya namahosi naoose-oose neCitanhatu."
Musi weCitanhatu oanatsuro pfaca, oanhu oapedza kuus.ura. Uakawanabguri ougadza-ougadza bgecforo. Tsuro ikati, "Uehama, nhasi ticarakwa." Uahosi oegudo oakasjpa masese, wanei, haiwa simne oo. Ikandoti kunedzimne tsuro, "Haiwa, icforo here?" Gudo rikati,


32
SHUMO
"Madzimai serjgerai cforo kuhosi ya-rjgu iri mumuti." Uakaserjgera doro muimba iya, oakati, "Cikwirai henyu." Gucfo rikati, "Eambo oakaramba ku-pirirwa pasi, nokuti oairjgogara oari mumuti, saka cikwirai." Makucfo ose ndokukwira, sare t>anatsuro oakarjgoti deno, meso bgai-bgai oari pasi.
Makudo ndokumrja. Kana oanatsuro oacitarira mumuti oodirwa masese kumeso.
ino kwaioa neimne cembere yaGu-cfo yakati yadakwa, yakamuruka ika-dzana, rimne riciridze-rjgoma, mhururu icingoti co. Cembere iya ikawira pa-msoro petsuro, shamrjari yaGucfo; endei mutsipa waoa padioi.
Bvunzo: 1. Reuai mashoko ose anocfudzira kufamba nokuuaqga kwamakudo, okuti; "Anoti koqgonya koqgonya" namamqe akadai. 2. Shumo iyi inoti kudini : "Carorjedzera ca-rovjedzera, gudo rakafamba kumawere kwa-S.i6a?"
3. Nyorai mufananidzo wamakudo netsuro.
Dzidzoi2. TSURO NEcfAFI.
Kare-kare tsuro nadafi ^aigara mumu-sha mumne nokuti oakanga oakawana oana oomurume mumrje. Rimne zuoa


SHUMO
33
oakatora masanhu aoo ndokuenda
kundotema miti mumunda mambuya-
washa. Mumne nomumrje wakapiwa paanokuhuna.
Uakati vu pamunda, tsuro ndokutema miti mishanu ndokudzokera kumusha aoa masikati. cfafi ndokuswera kumu-nda asina-kutema miti nokuti waioa munhu woousimbe. Uakadaro mazuoa mazhinji tsuro acirjgotema miti mishanu wodzoka ^ake. Mbuya oaya oacioona tsuro acidzoka misi yose kumusha, oakati kumukadzi watsuro, "Iwe waka-wanikwa nesimbe. Handicadi kumupa zpkudya ^izhiji, ndinorjgotamba ez,o-kudya ^angu ndicipa simbe,"


34
SHUMO
Nerimrje ramazuoa iwawo mbuya oa-kati kuoanasikana oaoo, "Nhasi, handei tindooona kunotema oarume oenyu miti." "Oakatanga nokunacfafi. Uaciti pfaca panacfafi wanei wangoti tote kumira munyasi momuti mukuru. Mbu-ya oacioona cfafi akarjgoti mirididi kumira, oakas.ocfa ndokubva kwaoo.
Uakapfuoura kuenda kunatsuro. Ua-citi vu oakanzwa oirioiri zhi! kuwa kwomuti mukuru. Uacitarira wanei cfondo rarjgooe-6ani, miti yapera ku-rizhwa natsuro.
Mukadzi watsuro acioona kuwonda kwomurume wake, ouye ^e acioona ku6ata kwake, ndokurangarira kuti murume wake wainyimna ^okudya, wakati kunamai oake, "Nhasi muno-fungei pamusoro pomurume warjgu wamainyima z^okudya, muciti isimbe? Nhasi munowana cfondo rangooe-6ani. cfafi wamaitsitsa sadza wakora noku-musana, i^o ndiye simbe huru. Mai oakarjgoramba oati nwii kunyarara no-kuti oakashaiwa caoarjgapindudza ku-mgana waoo.
"Oakuwasha oakafano-tungamira kumu-sha, madzimai acafufudzira huni. Mu-karabga acioona oakuwasha oacibva kumunda wakandooatorera nzungu


SHUMO 35
kuti oabvure nokuti oanga oafa nenzara. Uakati oacidya nzungu dziya madzimai ndokusjka. Mbuya ndokuti kuoanakomana oaoo, "Musatongopa dafi cokudya, iDuye kurinani mumudzinge, nokuti haana-kutongotema miti kumu-nda. Tsuro wakatopedza kutema."
cTafi acinzwa izpzp wakacfa kutiza, akasinzwa zavu kurobga netsjmbo ya-mavundurira. Akasiti nomusana shanya kuwa, cfumbu ndokuti pxeshe, musa-na ndokuti fundundu kuita bgenze. Ricibva'po ndokuti kwaro cfabgi-cfabgi kukwakuka ricitiza. Ricisjka padzioa ndokuti kwaro kubvu kuwira'mo.
Ndiro zuoa rakatanga cfafi kugara mu-dzioa, ouye kuita bgenze necfumbu guru.
Bvunzo: 1. "Mbuya mkati rjwii.". "cfumbu ndokuti pxeshe".
Sharai mamrje mashoko ose mudzidzo ino anodaro mugobva mucishandura nomu-mne mutoiDo, sokuti: "Mbuya rjakati nwii:" Mbuya oakanyarara." 2. Nyorai mifananidzo yetsuro neyedafi 7,ir muminda ya?o.
Dzidzo 13. TSURO NESHUMBA.
Rimrje zuoa turo yakanga icifa-mba mugomo, ndokuoona nyuci mu-


36
SHUMO
mharjgo yomuti. akabva ha$o ndo-kuenda. Kuzoti rimrje zuoa sjcifamba
i --- -l. 1 v im.:.iJ..'..w...J.i''JT.Mi'TiiM 1 1 "" 1
. o-n-n-n.r/Mi,
sakasangana negonzo, sjkati kweriri: "Nhaiwe shamrjari! Hende tindo6ura nyuci dzandakaoona." Gonzo rikati: "Wakadzioona kupiko?" Is.o sjkati: "Pacikomo ico." Gonzo ndokutenda.
akafamba runhambo ndokusangana nemarjgowe. ikanzi natsuro: "Hende tindo6ura nyuci dzandakaoona kuci-komo ico." Marjgowe ndokutenda-. Asi sino gonzo ricioona mangowe, rakatya, rikati kunatsuro: "Ini ndo-cidzoka hangu, nokuti ndorwara." ikanzi namangowe: "Heya, wodzo-ka nokuti wandioona. Inhema dzako, haungadzoki. Famba, hende ikozmo." Gonzo ndokutungamidzwa mberi namangowe.
akafamba ?e ndokusangana ne-mhembge. ikanzi natsuro: "Hende,


SHUMO 37
ndo6ura nyuci dzandakaoona paci-komo ico!" Iyo ndokutenda. aka-famba runhambo ndokusangana nengwe. Tsuro ndokuikokera zp kundo6ura nyuci. ino mhembge icioona ingwe, yakati kunatsuro: "Ini ndodzoka ha-ngu nokuti ndorwara." Ingwe ikati: "Heya, nokuti waoone-ini? Famba tiende." Ndokutungamidzwa mberi.
^ikafamba zp runhambo, ndokusa-ngana nenhoro, ndokuikokera oo. akafamba hazp. Pasure ndokusangana neshumba, ndokuikokera. ino nhoro icioona shumba yakati kunatsuro: "Ini ndodzoka nokuti gumbo rangu rorwa-dza." Shumba ikati: "Inhema dzako; tungamira, tifambe, zkakanaka."
ino ^akafamba hazp zpse ndokusj-ka panyuci; tsuro ndoku6ura hasp.


38 SHUMO
akati apedza ku6ura s.akagooera oa-mrje: akatora zirjga rimrje roouci sjkati: O, katsi, udye nagonzo. i-katora rimne sjkapa ingwe sjkati, "O, irjgwe, udye namhembge." Ndokutora rimrje ^e, sjkati: "O, oasekuru Shu-mba, mudye nanhoro." Marjgowe ya-kati kudya ouci yakadya ^ose nagonzo. Ingwe ikati oo: "Mhembge, ouya tidye." Icidya, yakadya z,ose namhe-mbge. ino shumba yakati: "Nhoro, swecfera ^e, tidye." Nhoro ikati: "A, isu kwecfu hatizjzioi kudya kamrje naoakuru. Uakuru oanombodya ?aoo ooga, isu pxere tiri seri kwecikomo. ino kana oapedza, ooticfana, tozodya ^aoasiya." Shumba ikati: "Ha, horjo, ^akanaka! Cienda seri kwecikomo ndi-mbodya ndigokucfana kana ndapedza." Nhoro ndokuenda.
ino yaoe-seri yakatiza. Tsuro ikati: "Nhasi shumba, wanyengerwa, nhoro yatiza." Shumba ndokuteoera. Nhoro yakati kutiza yakandowira mudzioa maigara imrje tsuro yaka-cenjera. Shumba ndokusjka ikabvunza tsuro; iyo ikati: "Handina-kumuoona nhoro." Shumba icioona nyarjga dze-nhoro dzaka6ucfa panze, yakati: "Ko ci cinyi?
ikanzi: "Magoko angu okuteya


SHUMO 39
hooe." ikanzi nashumba: "Zunungu-sa ndioone." Iyo ikati: "0,o,o-haz,i-bviri, 7,aka6ata." Shumba ndokupfu-oura.
Tsuro ikati: "Nhoro, ci6ucfa utize. Kana wooanga, shumba acikudzinga, ukwakuke cose napamusoro pehuzha yandakacera'papo." Nhoro ndokutenda.
ino nhoro icitiza tsuro akati: "Sekuru! Sekuru! Hamunzwi here? Hoyo nhoro wotiza! Uangisai! Uyo, waoa pa6ani!" Shumba ndokuoarjga zjkuru iciteoera. Nhoro icisjka paya pahuzha yakakwakuka. Shumba icisjka isingazioi, ndokuti buoa! Ndokuwira-mo. Tsuro icisjka yakaiouraya, nhoro ndokupona.
Bvunzo : 1. Tinorjurayirei mbeoa ?
2. Murairo weGavumende unotenda kuti mu-nhu aouraye mhembge kana nhoro here?
3. Gavumende inorambidzirei oanhu kuti t>a-vjuraye mhuka ?
4. Mhuka neshiri dzisirjgaourawi cose nde-dzipi ?
Dzidzoi4 UUFJGA
Madzi6a6a ecfu akagara acirwa na-oaoengi oaoo, oanoti zjkara ^amaru-dzi, makororo, Mambgende, ouye Ma-


40
SHUMO
dzjti. Pakutarjga oaimborwa namapfumo ouye outa nemiseoe namasanhu. Pa-sure kwakazoouya oamne oazungu (Maputukezi) oaishambadzira oacitaka nyanga dzenzou ouye ndarama. l)a-kaouya oacitengesa ^aoo zjnoti mice-ka, mapanga, cuma, nepfuti. "Dakuru oacioona cinhu ici cinonzi pfuti ino-nyanya kuouraya zjkuru, oakadziterjga' zjkuru.
Uakagara nadzo ndokuzoshaya cose ounga bgokuridza nabgo. Ipopo mu-mne wainzi Cishaya wakamboenda kunonzi Sena, kwaigara oanhu naoa-zungu oakazioa kuita ounga. Iye ndokurondedzerwa'po muitirwe wa-bgo.
Dzoke kumusha wakaenda kunonzi muringa munogara mbira dzakawanda. Akatora vu jena padzinowanza kugara acirikwerjgera muzigari guru. ikei kumusha ndokucfira mvura muzigari riya, ikaoata irimo. Fume mangwana wakaisa mvura iya musurudzo. Pazasi paro pakaiswa zigari guru makad-nhera mvura iya, kusjka yakapera'mo. Ipapo wakadira mvura iya mugango, ndokuriisa pamnoto mukuru, akaioidza kudzimana yapxa cose. Yakati kupera wakakwenga ne6anga kucena kwose


SHUMO 41
aciisa munecimrje caerjga. l7.o?o zj-nonzi tsooero, dzakaita somunyu we-6are. Cishaya ndokuicengeta.
ino wakaenda kucfondo kutaka cipindura. Kunemiti mioiri inodikwa, mumne mudyaoarungu, mumrje rufa-ndicimuka. Wakati acipisa miti iyoyi, akatora matsito akakuya kwa^o.
Ipapo wakakuya oo tsooero dziya dzakaoota samazimbe aya, ndokubva ovenganisa mazimbe akakuyiwa netso-oero. ?j.no ndokutora oushoma ndo-kuwomesa, aciti ndioone kana ^ari-ngana ^akanaka. Akatora mnoto norutanda runopfuta, ndokunongedza pamusoro pabgo, oukati va! Ndiye pxititi, ruoutsi mudenga, togo! Apedza kucfaro wakazioa kuti bgakanaka. A-kaouisa mugonanombe rake.
Wakazopaka pfuti yake, akaenda kundovima. Aciti kuridza yakarira ?akanaka. Nomutooo wakacfaro waka-6atsira oazhinji.
Bvunzo: 1. IDazungu ndirjanani? IDakasiyana nalDa-rurjgu here ?
2. Pavjavjiri arja ndioanani vjakatarjga kuou-ya muhyika ino ? IDanobvepi ?
3. Uakaqga mcits.akei muno ? IDakuru v>aka-wanei pavjari ?
4. Pfuti dziya dzakasiyana pai nedzamazuua
5. IDazungu oaidirei ndarama ? [ano


42
SHUMO
Dzidzo 15. GUI]GUUU naMASHOHORI.
Rimne zuoa gunguou rakaenda ku-dzitseou kundoounganidza nzungu dzaro. Rakawana nzupgu zhinji, rika-ndooiga mu6ani pazioaoaourwi. ino ricizoenda kundodya nzungu dziya, rakakanganwa parakaisa. Pakarepo ra-kaoona mashohori acifararira mu6ani3 rikandobvunza kana ari iwo akadya nzungu dzaro.
Gunguou rakandomhara pacivuru pe-dyo nawo3 rikati: "Kwaziwai oakuru!" ricirjgokotamisa musoro waro pasi. Mashohori akamira, akati: "Kwaziwai Uasanyika!" ikabva ^ooucirana. Gu-nguou ndokuti: "Ko makacfooona waka-dya nzungu dzangu dzandakaoiga mu6ani muno here?"


SHUMO 43
S. : "Kwete, isu ticarjgosjka zjno ti-cibva kwedu."
G. : "Ko kwenyu kwomunobva ndo-kupiko?"
S. : "Takabva kumsoro-soro, mhiri
kwegungwa guru-guru nespndo yaka-pfuoura mberi, tikasjka ouno zuro?"
G. : "Makaita mazuoa marjgana
kusjka pano?" S. : "Takafamba mazuoa anegumi
namashanu, rwendo rurefu kwa?o rwomusin gazioi."
G. : "Maiwe! Munesimba rokufamba mukacfai! Makabva muri moga here?
S. : "Kwete, dzimrje hama dzecfu dzakasara sure padzakaoona mushana ne^okudya. Dzimne dzakaenda mberi padzaisitamira makore akapfuoura."
G. : "Kwa-a3 kwa-a, rwe-rwe! Kuno ndiko kuzere mushana ne^okudya here?"
S. : "Kwecfu caoe cando, saka hati-cafaririko."
G. : "Kuno kwamakaouya makanzwa kuti hakunecando here?
S. : "Ciri kuno hatica6atwi naco, no-kuti tinenge tabgirira kwecfu."


44
SHUMO
G. : "Mucazioa nei kuti kwenyu hakucinacando?"
S. : "Hauzioi here kuti madzi6ambo edu aisifamba nyika idzedzi dzose makore ose here? Akatidzidzisa njere dzamarudzi ose."
G. : "Heya. Gara, ndiwo mugaririre wenyu mose?"
S. : "Horjo! Hautizioi here?"
G. : "A, kwete! Ini ndaka6erekwa makei imi mabva. Cindori ciri pagumbo royuyu ndeceiko?"
S. : "Ndecaakaisirwa nomururjgu wake.
Cakanyorwa zita romusha wake. Uca-zobgirira'ko ze. Nokuti oarurjgu ookwe-du oanotida zjkuru, oaciticerjgeta nokutigadzirira pokugara padzimba dzaoo. Kana iye anenge adzoka, murun gu ucamuzi o urura.'' G. : "Heya oo! Asi ouno oarurjgu haoanzwani nesu. inonzwisa tsitsi mutooo waoanotidzinga nokutinyima ^okudya oacitityisa muminda nemizu-ngure namadukununu.
Asi nhasi ndanzwa shoko rakanaka sei!
?^ino ndinorangarira oo rungano rwandakataurirwa nambuya oangu pa-msoro pomumne wenyu."


SHUMO
45
S. : G. :
"Ndorwupiko?" "Ndicamutaurira.
SHOHORI neGAUA.
Rimrje zuoa gaoa rakakumbira sha-mrjari yaro, Shohori, kuti izodya naro kumusha kwaro.
Shohori yakabururuka marjgwanana ndokusjka pamusha pegaoa oacioete. Gaoa ndokumuka, rikaoesa mrjoto, ndokudziya zkitaurirana. Gaoa rikatora cirorjgo ndokuenda kutsime. Ricidzoka rakaouraya huku yaro yarakando6a kucirugu comururjgu ousiku ibgobgo, ndokui6ika ^akanaka. Rikaisa shamba-kodzi ndokutora mupunga wakakuyiwa zakanaka.
Shohori ricioona 7,0o rakafara, kuti nhasi ticaputisa. Shambakodzi yakati kuoira rakatora oupfu bguya bgomu-punga rikatanga kusika. Asi bguciri ous.us.u rakatora ndiro yakanika ndo-kudira, ous.us.u bgukapandakara nendiro. Rikadana shamnari rambodira muto pamusoro pabgo, rikati kushamnari, "Ijgatidyei." Shohori nomuromo waro murefu rakarjgoramba rakati tuzu no-kuti rakaidza muromo ukaramba uci-rjgoruma ndiro.


46
SHUMO
Ndi^o shohori rakafa neshurjgu. ndo-kuwonekana rinenzara yaro. Gaoa ndokukaa ^aro ricifara kuti ndamuwo-rora ^aanosidooaira mu6ani rose seriri rake, ^akadaro uri mrjeni.
Kwakapera mnedzi mioiri shohori ndokupiwa zjyo nasekuru oaro, rika-6ika cforo raro, ndokukoka gaoa. Gaoa ricisjka, shohori raka6aya nombe yaro, iro gaoa rikafara ^ikuru. Sho-hori rika6ika mawanwa, kukashaikwa cakagociwa. Nyama yakati yaibva, masadza aka6ikwa, asi cishamiso, ihari dzashohori dzairjgooa pfuko dzoga kunyange ndiro oo. Rakati rapedza kupakura rakaisa mupfuko, ousaoi mupfuko, necforo rakaoa mupfuko oo.
Gaoa rikaedza kudya hari dzose dzikakona kupinza muromo waro. Ri-kapunyaira neshungu, nokuti nyangwe nyama yaraka6atsira kuviya nokutakura, harina-kutorjgotora kunyange cimne ca^o. Shohori ndokupinza muromo waro murefu rikadya ricifara.
Gurjguou rapedza rungano rwaro Mashohori ose akaseka cikwehe, riya rimrje ndokutaura ^e, riciti, "E-e oanenge oari teteguru oedu oakacfaro. Rungano urwu ndorwecfu, rwakaouya kuno naoarungu. Asi ?ino ndofunga


SHUMO
47
oo rurjgano rwandakataurirwa namai oangu oakafira kunyika yaUanyanja makei. NdorweGurjguou neGaoa.
GUIJGUUU NEGAUA.
Rimne zuoa mumrje mukadzi waka-nga akaoedzenga nyama yake ndoku-nika pacfenga reimba yake. Nomutooo wamakunguou kusifambira misha yaoa-nhu kutaka cokudya, rimne gunguou rakaika'po. Ricioona nyama iyi raka-ikarira kwazp rikashirjgaira kuitora. Ricioona kuti mukadzi haacipo raka-bururuka rikas.ika padenga panenyama ndokuitora, ndokutiza, rikandomhara mumuti raka6ata nyama mumuromo maro.
Gaoa rakapfuoura napo rikaoona gu-nguou ra6ate-nyama, rakapera nomno-yo, rikataka mano okutorera gunguou. Ricifunga izpzp rakawana zano. Rika-famba cinyai ndoku$.ika pedyo nomuti muya makamharwa negunguou. Gaoa rikakwazisa gunguou, rikatanga kutaura riciti: "Haiwa, handina-kumbooona mu-nhu wakanaka kucfai sewe. Muromo wako kunaka! wakais.o-re6erera; muhuro mako mucena kuti weke! Asi mukati, muoiri wakanaka kudai, ko nzwi rako harizi rakanaka oo here? cfai ndinga-


48
SHUMO
nzwa nzwi rako ndingaoa neropa rakanaka. Ndinoshuoa sei kunzwa nzwi rako."
Gurjguou ricinzwa i^o^o raka6ayiwa namanyawi risirjgararjgariri zjcariwira mberi. ino ricirjgoti ndifadze gaoa, ndokuti ricingoti rwe, kamne nya-ma yakawira pasi. Gaoa harina-ku-mbomirira kunzwa nzwi riya raraishu-oa. Gunguou kucfozoteoera wanei gaoa ratopedza nyama. Hazjna-kumbozooo-nana 7je; gaoa rakaenda cose.
Rakapedza kutaurira shoko iri ma-mne mashohori akaseka cikwehe kwa?o aciti kwaku-kwaku, acirooa mapapiro. Ganguou rikabva risati rareoa shoko.
Bvunzo: 1. Nyeperai ^akarjona mashohori acifamba rwendo rwawo.
2. Mamrje mashohori akaiswa ^indori nei?
3. Uudzai shoko rakandonyepera gurjgurm riya hama dzaro.
4. Ko mashohori anobva kupi musi waano-tamira kuno nenguoa yomunakamqe ?
5. Kwaaciqge abva kwakadini nenguoa iyeyo? Odzokera kwawo e riini ?
Dzidzo 16. KUCERA MBEUA
Ndiciri muduku ndakasioona oamne oana oakaisa mazakwata embeoa mu-mitimni yaoo. ino ini ndakanga


SHUMO
49
ndisingazioi mucererwe wadzo. Ndika-bvunza sekuru oarjgu oaduku oainzi
Mukazi, kuti, "Nhai, mbeoa dzino-cerwa sei, sekuru?" Ioo oakati, "Nyarara hako, muzukuru, tinondocera oo dzedu marjgwana."
Aoa mangwanani ndakacimbidzika kundomutsa sekuru kuti, "Hendei e, sekuru." Sekuru oakamuka, ti-katora nhaoa, ne6adza, nedika, nemi-nheoa, ndokuenda naoamne oana. Tiri munzira sekuru oakandiraira kuti kana ndaoona cfutu kana mnena yamapanya inopfumba, ndigooanyepera hangu.
?Iino ini ndakaoangira mberi, ndi-citarira pose-pose, ndicida kutangira oamrje kuwana cfutu. Mujinga me-dzinzinzi ndakaoona dutu guru rino-pfumba kwa^o, ndikacfana sekuru ndiciseka ndakafugama pasi. Sekuru oakamhanya ne6adza oaciouya oaci-kwakuka makwenzi. Uakas.ika oakati, "Icfutu re6anya, muzukuru, asi cienda mberi apo pamnezha udzike munheoa rigowira kana rinenge ra6uda; iwe ugogarira oo norumuti kuti kana radunha nokumbudyo ugorooa."
Sekuru oacicera oakaita mhare mbiri ndoku6udisa marise (mambusa) e6anya.


50 SHUMO
Uakati, "Muzukuru ouya uoone ma-rise ezi6anya riri muno!" Ini ndo-kuouya kamne-kamne. Ticitarira marise aya takanzwa kuti pfokoco muouswa! Ipopo sekuru oakaoarjgira kuya oa-citij "Banya riya radunha, muzukuru." Pakutarjga ini ndakambovunduka kwa-zp-kwazp, pasure ndakazofara ndaoona sekuru oane6anya riya muruooko, oaciti, "Haiwa, ndarooesa ndikaputisira nooura bgose." Uakariisa munhaoa yedu yandakapakatira nomufaro.
ino takaenda kunoruts.a pasinemhova noouswa, ndokuoona zp rimne dutu, sekuru oakati, "Cicera oo rino iwe umene, asi ungorangarira kusarasha bgendedzo, ouye kana waoona marise ucicenjera." Ndikati, "Heoo." ino ndakatanga kucera oo, mrjena ukara-mba ucienda pasi. Sekuru ndokuti, "Cigwinya kuita mhare, mnena uca-kwira zp." Ndizp ndicicera, mnena wakakwirira cose, ndikataurira sekuru kuti oacicenjera cokwira-kwira codo kucfunha. Ndicangoreoa 6anya rakacfu-nha nomumakumbo asekuru, oakarirooa norumuti. Sekuru oakati, "Harizi 6a-nya kwaro wehe!" Nokuti musoro waro necfundu raioe-6anya kwaro, asi zjdya nomuswe rwanga rwaoa rwaivi.


SHUMO 51
Sekuru oakati, "Eoo, kubva nhasi
haticadi kuzodya mapanya nokuti ano-
shanduka kuita rwaivi." ino oakati,
"Cirasha hako, neriya rokutarjga." Ini ndokurasha.
Takandotaurira mai nambuya, naioo mai oakati, "Neni oo handicadi ku-dzidya asi kana iri nhomba yaouraya hayo." Asi mbuya oakati, "Eoo,- ini ndaoa mucembere, handingatongoregi kudya mbeoa, nyangwe mapanya aci-shanduka hawo."
Kubva zuoa iro hatina-kuda kuzo-dya mbeoa dzose, asi taisicerera mbuya oaidzida ooga.
Bvunzo: 1. Rerai marudzi ose embeua dzinodyiwa ne-dzisiqgadyiwi.
2. Nyorai shumo inorerja ^embeoa, nedudzi-ro yayo oo.
3. Munotenda kuti mhuka iqgashanduka ika-ita imqe mhuka yorumrje rudzi ?
4. Nyorai rondedzero yamazwi anegumi pa-msoro peMberaa.
Dzidzo 17. MASIMBA-NDOGA naMA-SIMBA-GUMI.
Kare munyika yaZiki kwaioa no-mumne munhu wainzi Masimba-Ndoga. Munhu uyu wakakurira pamusha pake


52
SHUMO
anesimba zjkuru. Waiti kana acipi-rjgudza nombe waingo6ata gumbo mnene sembudzi, akasunga pageja.
Rimne gore wakandots.aka 6asa, akariwana panomumne murungu waigara papurazi rake pakati pamatondo. Murumbi wakafara ^ikuru noku6ata kwake asi kudya kwake raioe-cfambu-dzo guru, nokuti waidya zjmoshamisa. Pazuoa rimne wakadya masaga matatu ooupfu, ouye wais.uta fodya zjisamba ^amakumi manomne. Murumbi waka-mupa mari shoma nokuda kwokudyisa kwake.
Apedza mnedzi mitatu yoga paku-seoenza murumbi uyo wakats.aka zano rokumu6ucfisa pa6asa.
Tenzi wake wakanzwa ^omumrje munhu wainzi unesimba guru kuenza-na naMasimba-Ndoga, zita rake rainzi Masimba-Gumi. Akamucfana kuti aouye kutyisa Masimba-Ndoga. Ndokuouya kwake, akaratidzwa paioa naMasimba-Ndoga. Iye wakanga acigadzira tyaoa yenombe dzake mujinga mengoro. Masimba-Ndoga wakabvunza, aciti, "Uripiko munhu wenyu?" Uakati, "Uri pangoro" Akas.ikapo paari, akati, "Ndinocfa kuita sokubvunza nzira inoenda kwaCipxanyaoanhu." Masimba-


SHUMO 53
Gumi ndokutora rjgoro yakarjga iripo inamasaga makumi matatu, ndokumu-tendekera kwaanoenda nayo akaimuru-dzira kuderjga. Masimba-Ndoga acioona i^o ndokubva'po acitiza acimutya.
Murumbi ndokuita rimrje zano: akadana Masimba-Gumi akamuraira kuti asurjge rjgoro andotora huni kunerimrje dunhu kunorura shumba. Akaraira mukokeri pakaoanda aciti, "Kana masunungura nombe, ousiku maoata, ugotinha nombe dzoga, umu-nyeruke, agodyiwa neshumba."
ino oakaenda ^aoo oari oaoiri, ndokusjka paya paoakanga oatumrja kundotora matanda. Mukokeri ndoku-nyeruka ousiku, akatiza ndokudzokera kumusha nenombe dzake. Pakati po-ousiku Masimba-Gumi acipepuka, wa-kaoona shumba zhinji dzakamukomba, akati hakuneimne nzira asi kudyi-wa koga. Nesimba rake waka6ata shumba imne neimne akasunga mbiri-mbiri pamajoko kusjka dzakaringana, dzaoa gumi nenhanhatu. ^ino iye ndokukwira pangoro acirooa serjombe kus.ika pamusha. Uanhu oaci^ioona oakavunduka, oose oakatiza. Iye ndo-kusunungura dzose ndokudziisa muimba yamabiza. Murumbi ndokuouya ndo-


54
SHUMO
kutora pfuti yake, akaduoura dzose. Murumbi ndokumuripa mari zhinji kuti aende; ndokubva kwake akaenda kunamamne madorobo.
ino mumrje murumbi wake paaka-zoseoenzera akanzwa saMasimba-Ndoga akacfa kuenzanisa masimba aoaoiri aoa. Wakaoacfana mudorobo pamasorjganirano enjanji dzecitima. Akaraira Masimba-Ndoga kuti amise z^itima zjoiri cimne cicibva kurimrje cfioi, cimrje kunerimrje cfioi. Iye akamira pakati penjanji akamisa 7hima, asi ^akamira panjanji. Asi dzoro raMasimba-Gumi rakasjka wakaita soku^imurudza muderjga, cimrje kunorumrje ruooko cimrje kunorumrje. Uarumbi oakafara oakamupa pondo zhinji dzemari, akadzokera kumusha kwake kwaZiki.
Bvunzo: 1. ino6etsei kurja nesimba guru pamuoiri ?
2. Munhu urjga6etsera oamrje zjkuru ndiani, unesimba guru, kana unenjere huru?
3. Kunogozha ndokupi kurwa nomunhu u-nokutsamqisa kana ku^idzora ?
4. Cipenyu cinesimba kudarika ^ose ndecipi ? Rawurai rjgano dzokuitirana simba.
Dzidzo 18. SHAMIDARI NNA.
Kare-kare kwakarjga kunomumrje munhu wakarjga ari murwi. Pakurwa kwake pamapfumo wakarjga akapiwa


SHUMO 55
dorjgi. Iro dorjgi rakagara paari makore mazhinji kusjka rakwegura cose, oatenzi oaro oasati oacarida nyangwe napacfoko pose.
ino akats.aka kuti aciriouraya ^ake, ^arakwegura rikacfai. Dorjgi riya ndo-kunyimna, ndokutiza haro ricitya kuti rirjgazoourawa. Rikaenda kunomumne musha kunogara 6oka raoaimbi, ricida kuti rindooa oo mumne waoaimbi.
Risati rafamba nhambo huru rakasa-rjgana nezijembere rembga, rikati: "Ko wakangongwarangwanduka ukacfai, unombonzwei? wakaoonei?" Zijembere rembga rakati, "Haiwa hama, tenzi vvangu haacafari neni cose, nokuti ini ndakwegura. Handicaendi kundovi-ma kwaanoenda. Ko nhandi shamnari, ndicawanepi ^okudya?" Dongi rikati: "Ciouya, unditeoere. Ini ndinoenda kundoimba mu6oka raoaimbi. okwacfi ndingawana pandingararama napo kana ndinooa muimbi. Uuye ini ndingari-dza rucfimbga iwe uciridza cigubu." Ndokubva ^ose ^oenda.
Dakati kufamba oakasangana necima-ngowe cakanga cakangoshuwa-shuwa. Dongi rikati: "akaita ^okucfini, 7,a-wangoti mbembe kucena?" Cikatsi


56
SHUMO
cikati: ccokwadi, nemi mungashuwa nenhamo yangu. anzi natenzi warjgu: Wacembera iwe, hauca6ati makonzo mumba mangu, saka zmo ndokuou-raya hangu. ino kwandicando-gara handicazioi cose, oehama."
Dongi rakati: "Hendei nesu, isu tinoenda kundoimba mu6oka raoaimbi kumusha uyo. Uuye iwe unogona kuimba kwa^o somuimbire wounosiita ousiku. Unofanira kuti uoe mumne we6oka recfu."
ccHaiwa, ndi^o ^andanga ndicida co-se!" Ndo^akaita cimangowe.
Dongi, mbga, mangowe ^ikafamba ^ose, ndokus.ika panerimrje suoo paka-nga panejongwe rakanga ricikukuridza nomnoyo waro wose nokutsungirira. Dongi rikati: ccKo nhandi, unomboite-iko?" Jorjgwe rikati: "Haiwa, nda-nzwa kutaura kwatenzi warjgu kanhi! Wati musoro warjgu ucagurwa kuti ndigoseoesa sadza raoo mangwana pakus.us.ura, nhandi! Saka ndinofanira kukukuridza zikuru nhasi, musoro wangu ucigere kugurwa." Dongi rika-ti: ccokwadi, unenzwi rakanaka sei! Tose tiri oanna tingaimba rwiyo runonaka cose. Nokuimba kwecfu tingawana zpkudya."


SHUMO
57
Ndokufamba kwa^o zjcingocfumba-ira, ndokusjka paimba yamakororo akarjga agadzira ndiro dzesadza ouye ^imrje, odo-kuti ticirayira. Dorjgi ndokucforjgorera naparutioi, rikaoona hari nendiro dze^okudya zjzhinji. Mbga ndokukwira pamsoro pedongi, cimarjgowe pamsoro pembga, jorjgwe pamsoro pecimarjgowe tika, kuti ^ose zjgooona zjri mumba.
J>io.no.ftal[il'\/*.le
Kamrje ?ose zjnna ^ikatarjga kui-mba panhupamrje, cimne necimne ne-nzwi raco. Makororo acinzwa manzwi awo akavunduka, ndokusjya zpse acitiza.
ino shamnari nna dzakatambudzi-ka nokukwegura kwadzo dzakapinda


58
SHUMO
mumba muya, ndokudya ^ose 7,a-ioe'mo. Dzakati, "Isu taimba ^akanaka zjkuru." Makororo akati, tawirwa nepfumo guru rinopamba musba wedu.
Bvunzo: 1. Tirjgafanira kuti tiitei kana cimrje cipfuwo cecfu cisirjgadyiwi cicicembera cisicakagona kuti6atira ?
2. Itai muciedzerera manzwi e^ipfuwo i?,i ^inna.
3. Nyorai mazita ezjkara z,ose nemhuka dzose 7_akafanana ne^itatu 7,i :
Dorjgi ; maijgowe ; mbga.
4. Nyorai mufananidzo wecimrje ca^o.
Dzidzo 19.
Muoambi
Mubvumiri Muo. Mubv. Muo.
Mubv.
Muo.
Mubv.
Muo.
Mubv.
Muo.
SIMAI3GO MUSIYIWA.
Haoo oanhu, haoo oa-
nhu'we! Uaripiko, oaripiko-we? Uari mugwanza'mo ^e! Uaneiko, oaneiko-we? Uaneshezha, oaneshezha-we!
Kumbira tipiwe 00!
Hatiroyiwi here?
Cimne cikati, ouroyi
hurupai. Uuri mucfukuduri! cTukuduri wakafa. Haungarwi nhaka-su?


SHUMO 59
Mubv. : Kuito-mugarire?
Muo. : Puru-tende, puru-tnde-
we!
Mubv. : Paseri pomuoaoa
Muo. : Pakafe-nyenze mbiri-
Mubv. : Yecinna icigere.
Muo. : Cipadza ndipe outa,
Mubv. : Ndifure kashiri'ko!
Muo. : Kanoti, cfodoricfo-cfo-do!
Dzidzo. 20. MUNYU.
Shuzhai acidzoka kucitoro namai, wakanga akatakura cfengwana romunyu pamusoro wake. Uakati kufamba, aka-bvunza mai kuti kare oanhu oa-irurjga ousaoi nemirioo yaoo nei. Mai oakati, "Nomunyu-ze." Akati, "Wei?" Mai oakabva oomurondedzera zpse, oaciti, "We6are, ouye womutakata, ouye mamne marudzi oo."
"Munyu we6are unowanikwa munzizi maunoparwa. Zita rokuti 6are rinobva pakupara nokuti oakaupara ne6adza. Kana oacienda kundopara oanotora nhumbi idzi dzinoti 6adza, cfende, hari, tswanda, ouye surudzo.
"Uas.ika pa6are oakadzi oanooesa mnoto, oarume oacipara. Uakadzi oa-


60
SHUMO
noritora oaciisa mutswanda dzaoo, ndokundoisa musurudzo dzakaiswa pamusoro pehari, ndokucfira mvura. Ipopo uno6omha nguoa huru oaciura-oira kunzwa kana ucaoaoa. Hari dziya mawaka6omhera dzinogadzikwa pamnoto paunofanira kuvaira rjguoa huru kudzikana mvura yaoa shoma-nene, yoita sokutsukuruka. ino oa-nodzi6ura ndokugadzika pacando. Kana dzagara nguoa, ipopo mvura icagwa-mba kuita munyu pamusoro payo. Uanotora 6anga ndokupara oaciuisa mudende; ndokuramba oacingodaro kudzimana zuoa raoira.
"Munyu iwoyu waigozha kwa^o ku-ti munhu azadze cirungiro. /^imrje kucfa kungazara masaga masere e6are kuti munhu azadze cirungiro cake. Nanhasi unowanikwa murwizi muna-Saoe naoanhu, nokuti hakunaoarungu oazhinji. Pakuoonekwa kwawo unoita sowecirungu womene.
"Asi munyu womutakata kana mu-shangidze unogara mujinga morwizi nomumapani nomumakura akaita soru-senya. Cimuti cinamashizha macfu-ku-cfuku anobginya. Kana oanhu oacicfa kuita munyu uyu oanoenda pan^imbo paunomera mangwanani-ngwa-


SHUMO
61
nani cfooa riciko kuti oaite nyore., yokudzura, nokuti masikati unozos.aoa : nezuoa. 77
"Uanotanga kuoesa mrjoto, ipopo oodzura haoo. Kana oaoona kuti ta-neta, oosunga oaciita isumbu-7jsumbu kuenda paya paoambooesa mnoto. Uanoisa pamusoro pomnoto kuti ute,' kudzikana waita secfota. ?jno oanotora macfota ndokuaisa musurudzo. Surudzo inocfirwa mvura yamboiswa pahari. Mvura iyi inodonhera muhari iciti cfo-cfo-cfo kudzimana yakawanda.
"Pedza i^e^o ooita ze sezp nowe6are. Hari iya oanongoigadzika pamnoto mvura igovaira kucfakara yopxa icits.u-kuruka. Naizpzp ndokui6urira pasi ndokugara kusjkira munyu wagwamba; ndokuupara ne6anga oaciuisa muciru-ngiro."
Mai oakati kupedza kurondedzera, Shuzhai wakati, "Asi raioa 6asa gu-ru kwazp! akacfaro oanhu oakacenjera op. Asi oarurjgu oanouwanepi muzhi-nji wakacfai mucena-cena?" "Oakati, "Ndakanzwa kuti naioo oanopara oo."
Shuzhai akazonzwa nomudzidzisi kuti pamne oarungu oanoupara pagurjgwa, pamrje zp pakati penyika panamakawa


62
SHUMO
namakarjgwa anemvura inooaoa inoita munyu. Asi kunedzimne nyika. unoce-rwa pasi mumigodi mnene secinda kana mhangura. Mumigodi iyeyo mu-nonzi makanaka sei! Makaita somuna-makamuri makurusa matioi Pse aka-ngoti mbembe kucena. /jkru kana mucitungidzwa mnoto makanakisa kuti bgi-bgi kupenya, kudarika mumba mamambo mukuru kana ceci huru-huru.
Mhiri kwaUembe paTransvaal mu-nerimne dzioa guru rakadai pakati pamakomo rinoita munyu, saka ma-komo anonzi Soutpansberge, ndokuti makomo egawa romunyu. Pedyo na-Pretoria ^e panecimne cikomo cinita gomba gurusa pamusoro paro. Imomo kana mvura yanaya inobva yogwamba yoita munyu; oarungu oopara masaga mazhinji ooterjgisa. NapaFree State napamne panamakawa akadai oo.
Bvunzo: 1. Nyorai mazita ose enhumbi dzauanp6ata nadzo pakuita munyu we6are.
Kutguka: kutpukuruka; kucena: kuce-neruka; kuziya: kuziyinuka; kuperjga: kupengenuka. Nyorai mazwi (sentences) namashoko awa ose.
4.
3.


SHUMO 63
Dzidzo 21. MURUME WAITAKA
MBUDZI.
Kwakanga kunomumne murume wa-karjga akarashikirwa nembudzi dzake. Rimrje zuoa wakandodzits.ak. Wakati acifamba wakatanga kunzwe-nzara zjku-ru. Ndokuramba acifamba zake., ndo-kuzoti kwake vu panomumrje munhu wakanga wotanga kudya; asi acioona; mneni uyo wakarega kudya3 ndokura-mbidzira ruooko rwake mugapu, acizeza kuti kana akaru6udisa munhu uyo ungazoouya wodya naye. Mneni; ndokuti, "Ndicaitei kuti ndipiwe zp-kudya?" Ndokuti kwake, "Ndinobvu-nza nzira yangu oo." Uya akati} "Inoendpi?" Akati, "KwaGunwemu-gapu." Uya akati: "Iyo inoenda naparuware; ucafamba nayo; waoa mberi ucasjka panomumrje musha unonzi waUnecakehaabvunzwi."
ino: munhu uyo ndokupfuoura zake, aoona kuti' wanyimna zpkudya. Wakati afambe-cinhambo ndokuti kwake pfaca panomumne musha. Acisjka'po waka-enda padare paioa nashe womusha wakanga acidya mbgire-mbgire yooupfu bgeci*6arwe.
Munhu uyo ndokugara pasi ^ake. Ishe ndokunokora oupfu bguya, ndo-


64
SHUMO
kuti kwake bgire mumukarjwa. Munhu uya acirjona kuti ishe waoa nooupfu mumukanwa, wakati, "Makacfooona mbudzi dzangu oo here?" Ishe ndo-kuramba akanyarara acifunga kuti kana akabgereketa un gakarirj gwa nooup fu. Munhu uya akati, "Mukagoramba
makanyarara sei? Asi ndimi munadzo kanhi?" Ishe acimedza oupfu bguya wakatora citswanda cinooupfu, ndokupa munhu uya. Iye ndokuti kwake ga-ga-ga kuoucira ndokugamucira -oupfu bguya. Wakanokora ndokuti kwake mumukanwa pu. ?^ino ishe wakati,


SHUMO 65
"Unondibvunza kuti makaoona mbudzi dzangu ucindipumha ku6a5 ko unofu-nga kuti ndica6a mbudzi dzako here?" Iye ndokuramba anyerere acize-za kudzipxa nooupfu. ikanzi5 "U-nogoramba wanyarara sei? Haupinduri here?" Ndokuramba anyerere hake. Ishe ndokutora mubada ndokurooa munhu uyo. Iye ndokuwuruka, ndo-kutiza acidzokera kumusha kwake.
Bvunzo: 1. Nyorai mashoko anonyorwa ne-x, sokuti-"dzipxa".
2. Nyorai mashoko anonyorwa ne-h, sokuti "kupumha."
3. IDataurirane ^arjakauona pakutaka 7,ipfu-wo ^akarashika.
Dzidzo 22. MUZIRIKAZI
GOKO RAMADITI.
Kugara nokugara hondo ndoyobgo. Kubva pakutanga kwokusikwa kwaoa-nhu yakangoramba. iri paoanhu. Paru-dzi rwupi norwupi oakangogara oacirwa.
Hondo yakakurumbira paoanhu oenyika ino ndeyaMadzjti. Uamne oairwa oo ^aoo, asi Madzki ndiwo atinozioa oumhare bgaoo pahondo. Akarwa nendudzi dzose dzaakasangana nawo, oacena naoatema.


66
SHUMO
Madzjti haazati akaoamba dziri mhare. Sirjgwi-sirjgwi yawo yokutsurj ga no-oumhare, no-kuita rudzi ru-nesimba, ^aka-bva panaCaka, mambo waMa-zuru. Caka wa-karjga asina-oukama bgu-noenda kure. Waioa mhare huru-huru ya-karjga yakaka-sharara kwa^o, ouye wakace-njera zjkuru. Kunyangwe oa-rwi oake oai-muterera noku-kunda paoaka-tumna, izp wa-kanga acioaitira ^akaipa aciouraya oamrje. Nooukasha bgake Caka wakaparadza ndudzi zhinji, akatora nhapxa acioai-ta rudzi rwake kuti rudzi rwake rwaMazuru rukure. Asi nokuda kwa-


SHUMO 67
mapfumo ake kwakaoambga oo ma-mrje marudzi mata. Rumrje rudzi rwakacfai rwakaoambga naMuzirikazi, rumrje ^e rwakaoambga naSoshangana, ouye rumrje ^e nawangenda6a.
Muzirikazi, mnana waMashobana, ishe waoaKumalo, waioa gota guru raCaka. Waioa mhare huru yokurwa, ouye akacenjera kwazp oo.
Wakasiwanza kutumiwa kundorwa namamne marudzi. ino rimne zuoa ndokutumna ?e kundodya rumrje rudzi rwainzi rwal3as.utu.
Akabva'po naoarwi oake .ndokundo-pamba misha yaoanhu oaya, ndokutora rjombe dzine^uru ^amazana. Dzokei, akabva oti, "Handicaendi nadzo dzose kunamambo; ndogara neimne fuma yangu yandakazjwanira." Mambo ndo-kunzwa, ndokutuma oanyai kuti Mu-zirikazi akasire kutuma fuma yose yamambo yaaka6a. Iye Muzirikazi aka-oanyadza nokuoaninipisa acioatorera zjshongo ^aoo, ngundu dzaoo neminhe-nga, akaoadzinga.
Ipapo Caka wakatsamna zjkuru akatuma imbi ndokuti hondo, kuti idye muranda wake unozjkudza, igo-tora fuma noku6ata iye Muzirikazi.


68
SHUMO
ikei oakapxisiwa kwazp nomrjana waMashobana, oakabgirira oasinenombe kunyange mutadzi. Ndizp Muzirikazi wakazioa kuti kucatumiwa hondo huru kuzorwa naye, saka wakatizira mugomo maioa nenhare dzake dzaka6ata. Ho-ndo yaCaka yakamboshaya mano oku-mupxisa nawo, ndokukomba nhare iyeyo mazuoa, kudzimana oaKumalo oakapandukirwa nomumne waoo. Mu-zirikazi naoamne oake ndokupukunyu-ka, oakatiza.
Oakatiza oacienda kumaoirira neco-kumsoro kunyika yakazonzi Transvaal. Asi oari panzira oakaparadza marudzi maduku mazhinji aoakasan gana nawo, oacianyengedzera namano aoo. Kana oas.ika pamuzinda oaimbosidemba oa-cicfudzira ourombo bgaoo, nokukumbira ^okudya ouye pokuoata. Nai^o^o pa-kati poousiku oakawira oanhu ioaoo, oakaouraya oarume, oakapamba nombe naoakadzi, ndokupisa musha. Nenzira iyeyo oanhu oaMuzirikazi oakakurumi-dza kuwanda.
Uakadzimana oakandooaka muzinda waoo pacfunhu pakazooakwa muzinda waoarurjgu unonzi Pretoria. Ipapo oa-karwa namarudzi ose akaoapoteredza akanga ari pedyo neari kure. uDi-ngane, mambo muts.a waUazuru, wa-


SHUMO
69
katuma oo hondo dzake kuzorwa naye dzicibva Natal. Ndokubva'po e oakandooaka muzinda muta kumaoi-rira eTransvaal pakanzi Musika.
Uarungu oacisjka munyika iyeyo akaoaoamba acioaoarira kuoaparadza kwa^o. Nerimrje zuoa pfumo raMu-zirikazi rakasangana ne6oka raoavimi oaDarurjgu rikaoaouraya oose. Mashure me^o hondo yake yakabva yondodya Majena-cena iwawo pakati penyika yeOrange Free State paoakarjga oari.
Uakandooawana 6oka duku raoo rinengoro dzaoo nezjpfuwo ^aoo. Ma-bunu akatora rjgoro ndokuita dan-ga guru nadzo oacisunganidza namatare ndokusosa pakati namataoi emiourjga. Ndiyo yaioa nhare yaoo. Uakagara pakati pedenderedzi iri oaciposha ne-pfuti dzaoo. Uanhurume oakarwa oakanga oari makumi manna oga} mapfumo aMuzirikazi aioa ^uru ^ama-zana aoarume. Mabunu aka6atsirwa akaoakunda: kwakaourawa Madzjti ,ma-zana manna anamakumi matatu. Asi ioo oarungu oakatorerwa fuma yaoo yose: mabiza ioo, nombe 4,600, ma-kwai 50,000. Mapfumo akanongwa pakati pecfenderedzi rengoro akasjka 1,137. Mabunu akaourawa oaoiri.


70
SHUMO
Asi 6oka guru raMabunu rakazo-enda kundotsioa, oakakunda hondo yaMuzirikazi, oakatora rjombe zhinji nedziya dzaoo. Dakadzimana oakaenda rwecipiri, Muzirikazi akapxiswa kwa-7,0, akapisa muzinda akatamira ku-msoro kuno. Ndi^o ^akasaka kuti oakaouya munyika ino. Nokuti oaya-mbukira Uembe oakasjka munyika yakanaka yapaMatopo3 ndokugara'po cose.
Mambo Muzirikazi afa wakateoerwa nomnana wake Ruberjgura. Muzinda wake wakaoakwa panonzi Burawayo, ndokuti panoourawa. imrje oakara-rjgarira kuourawa kwaoakaitwa paoa-kabva. Ne^irokwa^o naiye Rubengura wakagara aciouraya oanhu oamarudzi ose munyika yedu kusjkira oarurjgu oakazoouya muno. Muzirikazi wakasjka muno negore 1840, oarungu oakasjka nera-1890. Nai?00 Uakaranga oakata-mbudzwa naMadzjti makore makumi mashanu.
Bvunzo: 1. Uatema oanogara Natal oanonziyi ? Ko oanogara Transvaal uo?
2. Rondedzera kuti rugwaro rwako rwouno-nyorera Pretoria rucafamba sei uuye napai ?
3. cfudzira kuti Mabunu akazjrwira paMadj-ti sei, rjuye kuti Uakararjga trakaitei uo.
4. 7akatamisa Muzirikazi kose-kose zjnyi ?


SHUMO 71
Dzidzo23. SOSHAIDGANA KANA MANUKUZA: Goko raMacarjgana.
Soshangana oo wakatiza munyika yake nemhoa yokupisa kwamapfumo3 nokuti rudzi rwake rweNdandwe rwa-kakundiwa naMazuru. Wakabva akata-mira kumsoro kunyika yaUazungu pedyo negungwa. Apo wakasorjgana naoamne oarurjgu oaakaoaoarira kuou-raya, zjkakona.
Ari ipapo paUembe Caka wakatu-ma hondo yake kundodya Soshongana. Asi oarwi oaCaka oakaperera munzira nooukosha. Sosharjgana wakati azjnzwa, wakafurjga kuti injodzi kugara paUe-mbe, saka wakatama z,e ndokuzogara kwaSaoe pamigano yenyika yaUaka-ranga. Ndipo pakatanga nhamo yaoo huru yakabva mabvazuoa, imne icibva oo kumaoirazuoa naMuzirikazi.
Ari ipapo kwakasjka rimne 6oka raMazuru rawangendaba rakabva ku-nyika yaoo nenguoa imne pamne cete nawo. Nokuti oose oakatiza oukasha bgaCaka. ino makono akabatana a-karwa mazuoa matatu zmotyisa, ndo-kutaoisana. ino /3wangenda6a wa-


72 SHUMO
kabva akaenda kuouoirira pedyo naBurawayo kunyika yaUarozj.
NaSoshongana oo wakadzokera shure akandogara necezasi kwaSaoe. ino wakapfuoura mberi kupambara Oaka-ranga. Kunyange Uazungu, waka-ndorwa naoo oo Sena, akaouraya oamne, oamne oakatiza.
Soshangana afa wakateoerwa na-Muzira, iye akazoteoerwa nal]gu-ngunyana. Mazuru iwawo akawanana naUathonga namamne marudzi, oaka-zonzi rudzi rwaMacangana.
Bvunzo: 1. Macarjgana anogara kupi munyika yecfu ?
2. Reoai marudzi ose anogara kumabvazuoa enyika yecfu.
3. Kupambara; kuoarjgarara; kukasharara; ku-komarara.
Nyorai mamrje mashoko matanhatu ano-guma ne rara, mugonyora mazwi (sentences) nawo.
Dzidzo 24. ZWANGENDABA Goko raDangoni
Zwangendaba wakabva kunyika yake nenguoa imne panhupamne naSosha-ngana. Dose oaoiri oakakurirwa pa-mrje cete namambo waoo Zwide musi waoakarwa naMazuru.


SHUMO 73
Naiye oo wakatamira kumsoro ku-Uembe munyika yaMaputukezi. Waka-gara'po mamrje makore acinetsa Uazungu, acirwa naoo, kudzimana akazoteoera oo gwara raSoshangana acienda kumsoro kwaSaoe paakandosa-ngana naye, oakarwidzana se^atanzwa. Zwangendaba ndokubva'po ndokuenda Mbererjgwa kwakagara mambo waUa-rozj wainzi Cirisamhuru kana Sa6u-ngu.
Iye mambo Cirisamhuru wakambo-mhur Mrjari aciti hakunaMnari, manyepo amanyusa 6edzi. ino kunonzi rimne zuoa mambo agere munyumba maoo wakanzwa inzwi raMnari ricibva mucfenga reimba ricimuraira. Mambo akatsamna, akapi-sa imba aciti ndigopisa Mnari kana aripo. Asi mashure mei?oz,o Mnari akazomutuka 7,e ari mumuti mecioara, mambo akatema muti aciti Mnari agopunzira pasi. ikakona. Shure kwai^o^i Mnari wakazotaura naye zq padombo, rikafusirwa; akataura ^e muouswa bgukapiswa; ze muhando, ikaourawa.
Inzwi rakagara ricimunetsa kwose-kwose, iye acingooaoarira kuriouraya, kudzimana rakamuti: Wakaramba ku-


74 SHUMO
nditerera, ukataka kundiouraya nenzira dzose uciti Mnari munhu unopa-radzwa. Saka zioai kuti kubvira zmo handicanzwi kucema kwako. Asi ndi-catuma kwauri oarwi oanenhooo nama-pfumondioo oacataura newe zjnotyisa.
Ndi^o Zwangendaba acisika'po oanhu oakati ndiyo shamhu yaMnari yaakamboreoa. Zwangendaba akawira hondo yamambo paQkwekwizi akari-kunda kwa^o. Mambo akatiza mugomo mumas.ingo, aka6atwa'po, akaviyiwa, akasundidzirwa kumawere aciri mu-penyu.
Zwangendaba akabva'po akamboenda zasi paakandorwa naUavezha mhiri kwa~Oem.be. Ibvei'po zq ndokugura nomunyika yoUukaranga, sjke Zambe-zi. ino oakanga oasingazioi muya-mbukire, saka ishe ndokudana nanga yake. janga Citusi akatora ts.imbo yake yakarapxa, akati aciirooa, mvura ndokuti panda, hondo yose ikaya-mbukira mhiri icifamba pakawoma. Asi izj zjcaitika zuoa rikaoora ^aro, hosi yashe ikaz^ara mnanakomana.
Ibvei'po z.e oakaenda kumsoro kunyika yaUanyanja naUatumbuka paoakandopambara nokudya marudzi somuitire waCaka amene. Uakapedza


SHUMO
75
makore mazhinji oacicfaro panyika dzaka6atana namagwanza makuru e-Nyasa naTanganyika kudzimana kwa-kasjka Uangezi oakaita rugare.
Nanhasi rudzi urwo rwaDangoni runogara kurutioi rwamabvazuoa pa-gwanza reNyasa.
Bvunzo: 1. Nyorai mazita enyika nendudzi dzadzo dzinogara kumsoro kweZambezi.
2. Shoko iro rokuyambuka Zambezi rakaBa-tana neripi muShoko raMrjari ?
3. cfudzira ^omunozioa pamsoro paUaroy.
Dzidzo25. KUTAPXA KWASIZIWA.
Siziwa wakarjga ari musikana woMu-kararjga warjga asinaoa6ereki. Ba6a oake oakarjga oa6ayiwa acirwa na-Madzjti, ndokufa; namai oo oakatapxa naMadzjti iye aciri mnana.
Rimrje zuoa wakanga anaoakuru padoro, nharirire ndokushooedzera iciti: "Mad^iti-we!"
Akaoonekwa atooa pedyo. Danhu oose ndokutizira mu^ikomo maoaindo-oanda. Naiye Siziwa wakatiza oo ari oga. Wakati asjka pakapako akati gurugucfu! Ndokutora kahwende-fa ndokuti duma pamukooa, ndoku-ramba akacfuka'mo.


76 SHUMO
Kwakati arjanda muya-muya muka-pako, kambga komumba mawairerwa, kakateoera kakagara pamsoro pe6ako maakarjga ari. Madzki akaoona ka-mbga kaishwinya kari pamsoro pe6a-ko maakarjga ari, akaouya'po ndokuti gofii netsjmbo, hwendefa yaakanga akapfiga nayo ridokuti bewu! Wanei musikana wangoti oundundu. l^ikanzi: "Bucfa hako, handikuourayi." Aka6ucfa acingocema, ndokuendwa naye iye naoamne oakatapxa oo^
Wakagara akacengetwa nguoa dzose nomunhu wakamuwana ari mu6ako. Panzira ousiku waneta akati mhu mu6ukuta rerjombe dzaitinhiwa, ndo-kuoonekwa. /^ikanzi: "Muka!" Noku-ti waioa noourombo naye, ouye kaioa kasikana kamakore mashoma.
Mad^iti akati asjka Burawayo, kasikana kakaiswa muimba yomumne mukuru maakarerwa. Akatumidzwa zita rokuti Siziwa nokuti musi wo-kutapiwa kwake waioa mucfuku wai-fanira ku6atsirwa. Wakagara acicema acishuoa kunyika yake kudzikana ri-mrje zuoa akasangana namamne ma-dzimai aUakaranga akanga akatapiwa oo. "Damne mai ndokumutarisa ndo-kuti: "Ha-a, maiwe, mnana wangu!"


SHUMO 77
Ndokumbunda Siziwa, oacingocema nokufarisisa. Siziwa wakanga asirjgazioi mai oake, nokuti oakatapiwa aciri mu-cfuku cose.
Kubva rjguoa iyeyo waisindomutsa mai kumusha kwaoo. Iye wakarerwa mumba momukuru uya kudzikana aoa mhandara, ndokuzowanikwa ikoko. Warjga azorooera ?oko, nyangwe ru-rimi rwokutaura wakarjgoita saioo ooko.
Mai oafa, oarurjgu oakasjka iye ndokuzodzoka kuzioa hama dzake, atooa naoana oake mhandara nama-jaya.
Bvunzo: 1. Zita rokuti "Siziwa" rinobvirei ?
2. Nyorai oo mamqe mashoko eCid^iti omu-noBata nawo.
3. Mrjana : oana. Nyorai sai^o:-cana rwana kana cisikana kasikana musikana
4. Nyorai mazita ose omunozioa anogumira ne "ana", okuti : mqanana ; murumbga-na; cferjgwana.
Wedzerai mamrje.
Ko mutooo iwoyu wokugumisira shoko u-noti kucfini.


78 SHUMO
Dzidzo 26. KUPONA KWASHE
CIPINDA.
Mambo Cipinda waioa nomuranda wake Mutsare wakagarira mukunda wake makore manna. Makore iwawa apera wakareoa kupiwa mukadzi wake, ishe ndokuramba.
Mutsare akatsamrja akaenda kundo-cfana Mad^iti aNyamande aigara pedyo norwizi Saoe. Aciouya nharirire dza-karidzira dzimrje nyika dziri mberi. Nomutooo wakacfero nyeoero yawo yakanzikwa munyika yeCipinda ma-zuoa masere aciri mberi pakus.ika kwawo. Cipinda wakazioa Mad^iti anoouya kwaari, saka akaraira 6uri rake kurongedza zpkudya ne-mvura saoo, ne^e^ipfuwo. Wakagadzira i^o ^ose mugomo Marjguma, maioa nenhare zhinji.
Mad^iti as.ika akakomberedza gomo rose, akareoa kuti aouya kuzoouraya ishe nomnanasikana wake, ouye kutora makumi matatu erjombe 6edzi. Kana oaitirwa i^o^o ooenda haoo.
ino oaka6urusa nombe dzaoakareoa. Uaka6urusa 00 musikana uya wai6a-tirwa naMutsare, ndokuourawa. Aka_


SHUMO 79
mirira zjno kuti mambo a6uruswe oagomuouraya. Bva nanhu oakaramba kuparadzana nashe waoo kuti afe. Uakaraira mumne mucinda kuti aende paougaro bgake, akafuka sashe. Ua-karamba kumuouraya nokuti Mutsare wakati haazi mambo.
Kwakapfuoura viki nhatu oaciedza kuti mambo ararame, asi oakashaiwa mutooo. Paviki yetatu mambo waka-oona kuti mhuri yake nezjpfuwo zofa nenzara ouye nyota. Akashonga ku-6uruka kundofa, mhuri ikacema zi-kuru. Asi acida ku6uruka kamne cfenga rakazara makore, mvura ikana-ya, oanhu ndokuwana mvura yokunwa neyoku6ikisa. Ishe nemhuri yake ndokurarama.
Madzki akatsamna ^ikuru akaouraya Mutsare, aciti: "dai waitirega ticiou^ raya macinda. ino tashaiwa ciro cikuru cawakaticfanira."
Bvunzo: 1. Mutsare wakapandukirirei mambo wake?
2. deno uri iwe waiitei ?
3. Nyorai mazita amadzishe makuru ose omu-noziua, sokuti :- Cipinda, Cindamora.
4. IDamrje uanoti "ishe", oamqe "she". Nyo-rai mamne mashoko aqgadaro acroamba na "i."


80 SHUMO
Dzidzo 27. KUPONA KWAMU-
SHADA.
Mukuru uya Mushaoa uciri mupenyu na^ino. Rimne gore Madzjti acarura, hondo yal)gungunyana yakaouya ^e nokupamba nenguoa yecirimo, nzizi dzisisinemvura, agowana pokupinda napo.
Mushaoa waioa mucfunhu raMupata. Mad^iti acisjka ndokutanga kusjka kunhare, oanhu oazhinji ndokudzioiri-rwa kuminda. Iye akati, ndocitizira kunhare, ndiye puruouru mukati mawo. Ndokutiza kwake acibgirira kwaambobva. I?oso waidzingwa na-majaya matatu. Acimhanya kucfaro ndokupinda mucfondo maioa namakwe-nzi mazhinji. Aoa imomo wakan^e-nga aya majaya matatu. 17,07,0 mucfondo imomo maioa noruware rwakaita sokukwira TJshomanene. Mu-seri moruware maioa namakonye-ma-konye aMadTJti ai6ika nokuzorora acifara.
Mushaoa acingoti pamusoro neku, ndokuoona kwake kuti hurii kusi6a kwaMad^iti. Aciceouka sure kuna-aya aimudzinga wanei osjka paruware


SHUMO
81
paarjga ari. Mushaoa ndokushaya kwo-kuenda, ^ino wakombga pakati. Izp munozioa zuoa reCirimo kupisa kwa-ro, noruware sorwaoeserwa mrjoto. Mushaoa ndokutsioama pamsoro parwo. Aya Mad^iti eseri kumuoona 6ocfo, esure oo ^oos.ika paruware, mamrje neseri mamrje neseri kwarwo, onye-nyeredza ruware asingakwiri napamusoro parwo. Aya arjga acidzirjga kumbozo-furjga kuti munhu uya waendepi, 6ocfo.
Mushaoa ndokuramba arjgoti kwa6a mnene sorukwamadombo ruri pa6ako rarwo. Mad^iti ose ndokusarjgana museri maioa namamne. Ndokugara kusrka apedza kudya ose naaya aka-nga acangos.ika oo. Ndiye ose ndo-kuenda hawo. Mushaoa ^aakatsioama


82 SHUMO
kudarOj akaoona kuti ruware runo-pisa zjkuru. Asi wakati kana nda-simuka ndaourawa, ndokungoramba akacfaro.
Kuzoti Madzjti aenda ndokusimuka ndokuoona kuti cfiti rake rose rasj-6a nokupisa kworuware. ino cfiti rake rakasj6a musi iwoyo waakatsioa-ma paruware.
Bvunzo: 1. Shandurai mucinyora mashoko awa nomu-mrje mutorjo : j(a) Ndiye purumiru mukati mawo.
(b) Museri marwo maioa namakonye-makonye aMadziti.
(c) Ndokuoona kuti hurii kusj6a kwa-Mad^iti.
(d) Ndokuramba orjgoti kwa6a mrjene sorukwaroadombo.
2. Kutsit>ama. Nyorai mashoko masere ano-guma nomutooo iwoyo kuti -ama. Mugo-ita mazwi (sentence) nawo.
3. MadiMti akarwa nei ?
Dzidzo 28. DUMHARE BGAMUTU-
MI3APAUI.
Mad^iti aipedza kuouraya matetegu-ru ecfu nokuti oakanga oasinacirwi-rangwe. Kunyangwe ^akacfaro pakarjga panaoamne oakarjga oakashirjga. Mu-mrje waoo unozikanwa ndiGaramrjise


SHUMO
83
kana Mutumnapaoi. Iye waimbogara kwaGutu, pedza ozotamira munyika yaCipinda.
Mutumnapaoi wakasienda panashe Gutu acikumbira oarume oangamu6e-tsera kuita hondo yokurwa naMadzhi, bva ishe waishaiwa oarume oaka-tsurjga. Saka zjno wakaita mumne murwire wake woga. Waisiti kana aoona Madzjti apinda munyika paci-nhambo cokutizira mumakomo saoa-mrje, iye waimateoerera naparutioi paasingaoonekwi, kusjkira paanooata. Paousiku kana aoona kuti aoata ose, waipinda pakati pawo acia6aya ne-pfumo rake raioa noouturu. Waiou-raya mazhinji kwa?o, apo mamrje akaoona kuti tapera. Ipapo wai-bva oo nenhumbi zhinji dzokurwa nadzo. Wakazodakara aoa nemikutu gumi izere miseoe, ouye pfuti nhatu, namapfumo makumi maoiri, ne^imne oo ^inhumbi ^izhinji.
Rimne zuoa hondo yaljgungunyana yakaoata paRupiri yabva mukuparadza nyika. ^aoakanga oozioa kuti dunhu irero rinenhu6u, oamne oaoo haoa-na-kuoata. Mutumnapaoi wakati ndi-ciita 6asa rarjgu, ndokunzwa acekwa


84
SHUMO
nomuseoe napashafu. Uarwi oatatu oakamukwitimisa oacimuposha nepfuti namapfumo, bva oakamukonewa.
Kwakati rimrje zuoa acibva kwa-Gutu acienda Cipinda wakasongana nehondo yaSashonganyana (Soshangana) pagomo raMhara. Aci6ucfira pacipani wakaoona Madzki orunduka napamu-pata acienda kumusasa wawo waioa mberi kwaipfuoura nenzira yake. Wakanzwa 6opoto guru paipfunga ruoutsi mberi kwake, ouye zaoirira raaya akanga o6ucfa napamupata sure kwake. Pacipani iceco pakanga pa-ourawa oanhu oazhinji nawo. Mutu-mnapaoi acirjona kuti hakucina-kwa-angaenda wakaoiga nhumbi dzake ndokuzjzodza-zodza ropa muoiri wose. Wakaoata pakati pemitumbu akacenama sowakafa oo. Uarwi oaya oomupata oacizos.ika t)akati: "Zuoa z^orooira, ouyai tikweoere mimne mitumbu pedyo nomusasa kuti irege kudyiwa nooucfembo, tigozoceka-ceka mitezo yayo ticiturika mumiti mangwana. Uakas.uoura makaoi ndokusunga ma-kumbo emitumbu naMutumnapaoi oo, ndokuikweoera pedyo nomusasa. Mu-tumnapaoi wakanzwa kutamba nokuta-ura kwaoo kwose, ouye munhuwi


SHUMO 85
wenyama. igarambabvu ^akaisa mazai mumuromo nomuoiri wake wose.
Pakati poousiku oaoata kuti cfi, wakamuka akawana kuti rutioi rwose rwas.uouka. Wakadzokera sure kuya kwaakarjga aoiga nhumbi dzake. A-dzitora wakadzokera ^e kumusasa. ikei paya wakatarjga kutaura neCi-dzjti aciti: "Ini ndapera nenzara." Rimrje Dzjti ricifurjga kuti ihama yaro, rakati: "Unobvunzirei, haunyu-ruri nyama iri muhari pamnoto, ukadya?" Iye wakatora nyama akadya kus.ika aguta. Apo aguta wakatora pfumo rake roouturu akatarjga kuma-6aya acirjgoita pfumo rimrje pamunhu pfumo rimrje pamunhu. Acizopidzi-muka iye wakatiza acienda Cipinda. Rutioi rwuya rweiyi mhare haruna-kuzoita ganda kwaro asi rakacene-ruka.
Mhare iyi yakazofira munyika yeCipinda negore rai935 aoa rurjgwe-rjgwezha kwa^o-kwa^o.
Bvunzo: 1. Nyorai mamrje mashoko ose omunozioa anodudzira mashoko awa.: Kupidzimuka; rurjgwerjgwezha ; zauirira.
2. Madziti aSoshorjgana akabvepi ?
3. Nyorai bvunzo 10 pan sor ptc:' ; ino mugozonyora dauidzo


86
SHUMO
Dzidzo 29. SHIRI DZOMUNZIZI.
Kwakati nerimrje zuoa ruoangu rucivima, rwakawana nzou yakafa. Gore iroro kwaioa nenzara huru pakati peshiri dzose. ino ruoangu rwakaedza kutumbura, muromo ndo-kufonyoka. Ndokutanga kuimba ruciti,
"Te-te-tega, yowei; te-te-tega, oanjioa-wei, munocfaniwa naoaruoarjgu! Heino nzou, te-te-tega, yowei, rjgaitumburwe."
Njioa yakaouya, ikaedza kutumbura iciti, "Cerere-cerere" kuti cfu-cfu-cfu-dudu, muromo pucfu. Ruoarjgu ndokupfuoura rucicfana, ruciti,
"Te-te-tega yowei, yowei! Uagondo-wei, munocfaniwa naoaruoarjgu! Heino nzou, rjgaitumburwe."
Gondo ndokuouya, rikati, 6u6u-6u6u, kuti cfocfo-cfocfo, muromo pucfu! Maiwei, maiwei!
Rukapfuoura ruciti, "Uacapurjgu-we-e, munocfaniwa! Heino nzou, ngaitumbu-rwe." Ndokuramba rucicfana nomuto-00 iwoyu kusjkira shiri dzose dza-


SHUMO 87
rjurjgana. Dzikakonewa kutumbura nzou, dzikacema dzose, kudzamarara kondo rwakanzwa kucema kwadzo, rukaouya, ndokubvunza, ruciti, "Ko ruzha ndorwei?" Dzikati, "Takonewa kutumbura nzou." Kondo ndokuseka, ndokuwa neziso, ziso ndokutsatika. (Nhasi oanhu oanoti runeziso rimrje. Kana munhu acitukwa acinzi ziso rimrje rinenge rakondo, unotsamna kwa^o.) Kondo rukati, "Ciimbai, ndiedze oo kiitumbura." Ruoangu ndo-kuimba, ruciti, "Te-te-tega, yowei, yowei, te-te-tega! Dakondo-we! mu-nodaniwa." Kondo rukati, "Comutiri ndecemhazha: comudzimu ndecawacfa-nirwa. Ndinofa ndaedza kutumbura nzou iyi." Ndokuti, de-cfecfe-d'edede, kuti dzatu- dzatu- dzatu- dzatu- dzaturu-dzatu; maoura bvuju! Shiri dzose ndokufara dzicikudza kondo. Dzikati, "Kondo munhu waita 6asa guru, tirjgamupei?" Dzikati, "FJgaaitwe mu-kuru worwizi kuti arege kuts.a nezuoa, nokuti watiitira ^akanaka." Dzimne dzikati, "Isu ticaoa macinda ake, tigondogara naye kurwizi."
Dakuru oanoti ndipo pakatanga kugara shiri, murwizi dzicidya hooe. Pakutanga dzose dzakagara mumatondo


88
SHUMO
nomumakomo dzicidya mhashu nenya-ma yezjkara, asi kondo rwaifarira murwizi.
Bvunzo: 1. Reuai mhesano nna pakati peshiri dzomu-rwizi neshiri dzomudondo.
2. Shumo yokuti, "Comutiri ndecemhazha- -
-....." inoti kudini ? Kondo yakai-
reoerei ?
3. Shiri yakanakisa kudarika dzose ndeipi ? Ko yakaipisa?
4. Edzai muciedzerera kurira kweshiri, oamrje uacifembera kuti ndeipi inodaro.
Dzidzo 30. NYAYA YAMAPADZA.
Badza recibakera rakanga ricizjkudza ricirjgotema midzi ye6undo rose-rose? nokubvanyangura ivu. Rakazonzwa kuti kunomumne unogona kucekenyura midzi nokutsindikira ivu kupfuoura iye. Rikati mumoyo5 "Ndinocfa ku-muoona munhu uyoyo."
Ndi^o rimne zuoa tenzi waro wa-kaenda kucitoro ndokundotenga 6adza rerjombe. Acibgirira, aoa pedyo no-musha, wakasongana namai oakatakura 6adza riya pafudzi. Dose oakaisa mapadza aoo pasi ndokuoucirana. Dacataurirana 6adza rakatarira geja risipgarizioi, rikati, "Kwaziwai moto-kari!" Geja rikati, "Ini handizati


SHUMO
89
ndiri motokari, asi ndini geja." Ipa-po 6adza rakavunduka ricitya kutore-rwa "oukurUj ndokubvunza riciti, "Ko ndiwe wandinonzwa kuti unogona kugura midzi yemiti here? Unoita ^okudini?"
Geja: "Ndinongopinda napasi pevu ndicingovundunyura zpse." Badza: "Ko unoita 0?o nomutooo upi? Geja: "Kana ndicirima unoko-newa kunzwisisa cose, nokuti panofa-nira kuoa naoanhu oazhinji kuti ndigogona kuita 6asa rarjgu." Badza: "Ko oanogoita ^okucfini?" Geja: "Ini ndinoBatsirana naoo tici-pedza munda wose nezuoa rimne.


90 SHUMO
Paunerjge ucirima mazuoa anegumi ini ndinopedza zuoa risati rasjka pamasi-kati makuru, nemhos.a yokuti oaranda oazhinji."
Badza: ccKo oaranda ndioanani?" Geja: ccKo hauzioi oanhu oakacenjera, ouye rjombe dzinesimba kufambisa ini here?"
Badza: "Saka ndiwe hama yengoroka? Ko kusakura unogona oo here?" Geja: "Ndinosakura oo dzimrje rjguoa kana ma6arwe akakaoirwa kuita misara-misara3 ouye asati akura zjkuru. Asi oanhu haoawanzi kuzioa kusaku-ra neni muminda yaoo."
6. ccAsi ini ndinocerjgeta munda wose kubva ucioundiwa kudzimana yo zaibva. Saka ndini mucengeti weminda yaoanhu."
G. cc^akadaro haoawani zjyo ^izhinji muminda mako, nokuti iwe unorjgo-para napamsoro pevu."
6. ccKo iwe usati was.ika oanhu oairarama nei?"
G. cc13anenge oairarama namashuku nobgowa!"
6. ccUnondimhura kanhi! Hauzioi kuti ndini wobgo, iwe uri mutorwa? Ba6a oarjgu ndiMhangura oanogara Hwedza ouye panyika yeHarawe mugomo reNyuni.


SHUMO 91
G. "Kunyangwe ndiri mutorwa ^angu, ndinoyera oo Mhangura. Saka tinoou-kama; ouye ini ndakatengwa natenzi wako kuti ndi6atsirane newe pami-nda yake."
6. Heya! Saka isu tinenge tiri hama, kunyange iwe ucibva kuneimne nyi-ka? A, hono, tica6atsirana. Ndotogo-zherwa pamne zjkuru nemidzi yemiti, ouye muromo wangu wopera."
G. "Asi makato6ata kwaz,o, z,enyu. Ndaoona makororjga nemipanje muji-nga megomo ndiciouya."
B. ccKu6ata ndaka6ata hangu kwazp, asi 7,ino ndafara newe. ino ndi-cagara ndicingosakura, iwe ucindi6a-tsira ne^imne."
G. "Hono, zjno ndaoa woouno; tica6atsirana hecfu. Kuwanda kwaka-naka, nokuti mbeoa imne haipfumbi-dzi mnezha."
Ndi0 mukadzi wakatakura 7,e 6adza pafudzi, ndokuenda kumatoro pakata-nga kukaoirwa ma6arwe nemirioo. Murume ndokupfuourira mberi. Aci-s.ika kumusha wakasendeka geja rake dz,a kumadziro pajinga pe6akwa, aci-rifarira zjkuru, aciti, ccino handica-tambudzild musana ucipisa ndicirima ne6adza recibakera."


92 SHUMO
Bvunzo: 1. Ko uakuru uakapfura mapadza nomutouo upi?
2. Ko mapadza omuzjtoro anobvepi ? Anouu-ya pano nei ?
3. Cakanaka ndecipi: Kuti Uakaranga rjate-nge ^ose muz,itoro uacirjgorima, kana kuti ua^ipfurire mapadza noku^ipfumire rjguoo?
4. Nyorai mashoko ose ari mudzidzo ino ano-rerja zokurima muvu, mugowedzera mamrje okuti, kurima, kuuunda, kuvundunura, namamne.
Dzidzo 31. IQGWE, GADA DUYE
MUNHU.
Irjgwe yakateyiwa mucizarira, ikaedza nemitooo yose ku6ucfa naparuzhowa, ikakonewa. Yakanga yafa neshungu, icingooumburuka nokunjeesa meno.
ino mumne munhu wakanga ano-mnoyo munyoro ^ikuru, wakafanira kuti apfuoure napo. Iya ingwe ndokumudana, iciti: "Nhandi oo imi oomnoyo munyoro, dondizarurira pano ndigo6uda." Iye ndokushandurai noou-nyoro, aciti: "Kwete shamnari, nokuti kana wa6ucfa ucandiruma nokundiou-raya." Ikati: "Eodo ^ikuru! Ndinga-goouraya wandiraramisa here? Asi ka-
na mucinditendera ndingazooa muranda wenyu oupenyu bgangu bgose, ndici-


SHUMO
93
tenda ounyoro bgenyu." Munhu aka-dzungudza musoro.
Ipopo ingwe yakaridza mapika no-kupfikaira nokucema misodzi, kusjkira akainzwira nyasha. Akaizarurira, kamrje yaka6ucfa icimrjenuka, iciti: "Hekani-we! ino ndingarega kukudya here? andakambozarirwa'mo rjguoa refu yakacfai, haufurjgi kuti ini ndinenzara ?ikuru here?" Munhu akanyengetera kuti irege kumuruma asi kunyengetera kwake kwaioa pasina. Akazoti: "Ndi-tendere kuti ndimbobvunza oamne kuti oanoti kudini pamusoro peshoko iri. Ndicakumbira panaoatatu ookuta-nga oandinosan gana naoo kuti oatonge mhaka iyeyi pakati pedu." Ingwe ikatenda iciti: "Bvunza hako oatatu ookutanga oounooona."
Munhu wakatanga kundobvunza muti womushuku ^ounofunga, kana ^akanaka kuti ingwe iouraye muraramisi wayo. Mushuku ndokuti: "Munonyunyutirei? Nokuti nyangwe ini ndinooigira oanhu oana oangu, ouye mumumvuri marjgu munogara oanopfuoura kana oaneta nokufamba muzuoa. Asi hakunauno-ndioonga. Uanongondiguma namabge oacikuoadza gumbo rangu. Saka iwe oo usazeza, tsunga hako."


94
SHUMO
Munhu akati kuenda mberi neshu-ngu, wakarjona mhou yerjombe ino-sisurjgwa pa6adza nedzimne rjombe, ndokubvunza sapakare. Bva nyangwe naiyo, wanga asinga6etserwi nayo. Yakati: "Usaita sedatanana ucits.aka kuoongiwa ne^akarungama panyika. Hapana. Uona ini: I]guoa yandinoka-miwa ndinopa oanhu mukaka wangu. Asi kana ndarumura oanondisunga panhupamne nenzombe pa6adza."
ino munhu wakanyanya kunzwe-shu-ngu nokushaiwa ngoni. Ndokubvunza nzira ^ainofunga. Iyo ndokuti: "Sha-mnari, usatarira kuti ucaitirwa ^akana-ka pano panyika. Unoita se6enzi. Ini oo ndino6atsira oose, kunyarjgwe ^akadaro oose, 'oafumi naoarombo, oakuru naoacfuku, oanongonditsika oacindipa mateko emicero oga nama-sjs.inwa epxa."
Munhu akadzokera acishuwa zjkuru. Panzira ndokusangana negaoa. Ri-kadana riciti: "Unonzwei-ko? Asi unorwara kanhi?" ino ndokutauri-rwa zpse ^aakaitirwa.
Munhu wakati apedza neshoko ra-ke, gaoa rakati, "A, izj ^inokanga-idza kwa?.o! Cipamhai zp mucicfudzira, nokuti zpse handicatongozinzwisisi ^a-


SHUMO
95
kanaka, 6odb." Munhu ndokupamhidza ^e. Bva gaoa rakarj godzurj gudza mu-soro, rikafeya oupenzi bgokusanzwisi-sa. Rikati, "Hazjnzwikwi! /jnenge zjnonzwisa musoro. Kurinani ticienda paya pa^akaitwa. imne ipapo pa-mene ndingagona kuzjoona nokunzwa, ndigozioa kutonga mhaka iyi." Ndo-kudzoka ha^o kucizarira.
Ingwe yakasara icisano-kurodza meno nenzara dzay, icigarira mu-nhu. Munhu asrka, yakaoomba ne-hasha, ikati: "Wanga waenda nguoa huru iwe! ino tingatanga hecfu kus.us.ura." Munhu akadaoidza noku-huta, aciti: "cTombondipai kanguoa, tenzi, kokucfudzira mashoko iwawa kunagaoa. Ranga risingabvidzi ku-nzwisisa." Ingwe ikatenda. Munhu ndokupamhidza acirondedzera shoko rose.
Gaoa rikati, "Yowe, musoro wa-rjgu! Unenge wakawoma cose. Regai ndioone: cIwe munhu, ndiwe wanga uri mucizarira kanhi, ingwe ndoku-
pfuoura?....." Ingwe ikati: "a, ga-
oa, uri 6enzi kanhi? Inzwai: Ini ndanga ndiri mucizarira." Gaoa ndokureoa ricifeya kutya, riciti: cCHorjo, zino ndanzwa. Ndini ndaioa


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00041.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P41 PHYSICAL_IMG_NR 41 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P41_TM00001 HPOS 0 VPOS 20
LeftMargin P41_LM00001 104 1957
RightMargin P41_RM00001 1313 106
BottomMargin P41_BM00001 1977 24
PrintSpace P41_PS00001 1209
TextBlock P41_TB00001 703 21 55 46
TextLine P41_TL00001 709 27 43 34
String P41_ST00001 CONTENT 36 WC 0.69 CC 06
P41_TB00002 1078 182
P41_TL00002 1084 26 170
P41_ST00002 SHUMO 0.90 13000
P41_TB00003 120 1204 129
P41_TL00003 113 126 1164 58
P41_ST00003 127 211 57 mhaqgo 0.85 000800
SP P41_SP00001 324 184 60
P41_ST00004 384 203 yomuti. 0.87 0003005
P41_SP00002 587 81
P41_ST00005 668 217 56 §akabva 7000002
P41_SP00003 885 183 64
P41_ST00006 949 114 hao 0.77 0080
P41_SP00004 1063 116
P41_ST00007 1179 128 98 45 ndo 1.00 000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndokuenda.
P41_TL00004 110 186 1192
P41_ST00008 187 47 kuenda. 0.89 0500100 HypPart2
P41_SP00005 321 234 68
P41_ST00009 389 180 Kuzoti 0.97 010000
P41_SP00006 569
P41_ST00010 633 157 rimqe 0.83 00080
P41_SP00007 790 243 69
P41_ST00011 859 201 125 33 zuDa 0.68 0281
P41_SP00008 984 70
P41_ST00012 1054 248 iclfamba 0.74 800803002
Illustration P41_CB1_SUB 123 260 1184 513 TYPE
P41_TB00004 137 788 1176 1189
P41_TL00005 144 794 1157
P41_ST00013 802 329 akasaqgana 0.79 82000280000
P41_SP00009 473 858 74
P41_ST00014 547 813 231 44 negonzo, 0.88 00001007
P41_SP00010 778 857 84
P41_ST00015 862 798 145 ikati 0.84 800000
P41_SP00011 1007 855 87
P41_ST00016 1094 207 51 kwerlri: 0.75 00008207
P41_TL00006 1158
P41_ST00017 235 48 "Nhaiwe 0.92 0121000
P41_SP00012 380 907 61
P41_ST00018 441 259 shamqari! 000080004
P41_SP00013 700 916
P41_ST00019 784 173 Hende 30010
P41_SP00014 957 905 83
P41_ST00020 1040 263 tindoBura 0.80 000008530
P41_TL00007 143 917 1159 59
P41_ST00021 920 142 nyuci 80400
P41_SP00015 285 976 77
P41_ST00022 362 919 439 dzandakaDona." 20000200800000
P41_SP00016 801 967
P41_ST00023 918 167 Gonzo 01000
P41_SP00017 1052 964 88
P41_ST00024 1140 162 rikati: 0.86 2002005
P41_TL00008
P41_ST00025 979 403 "WakadzlDona 0.82 003000088000
P41_SP00018 548 1027
P41_ST00026 631 978 254 kuplko" 0.72 04580040
P41_SP00019 1035
P41_ST00027 973 78 54 I§o 0.67
P41_SP00020 1051 1033 90
P41_ST00028 1141 161 §ikati: 8001004
P41_TL00009 146 1037 1152 49
P41_ST00029 1039 295 "Paclkomo 052080002
P41_SP00021 1086
P41_ST00030 502 1038 ico." 00000
P41_SP00022 629 85
P41_ST00031 714 0.94 00200
P41_SP00023 884 1085
P41_ST00032 961 337 ndokutenda. 0.95 00000000006
P41_TL00010 204 1121 1099
P41_ST00033 1123 293 Rakafamba 1010000004
P41_SP00024 497 1180 75
P41_ST00034 572 270 runhambo 13304050
P41_SP00025 842 1169 72
P41_ST00035 914 1122 ndokusaqgana 002040180101
P41_TL00011 1181 1161
P41_ST00036 1197 323 nemaqgowe. 0.81 0002802006
P41_SP00026 468 1240 82
P41_ST00037 550 1182 ^Ikanzi 0.62 10844000
P41_SP00027 754 1237 66
P41_ST00038 820 1191 210 37 natsuro: 00003005
P41_SP00028 1030 1228
P41_ST00039 "Hende 0.91 050000
P41_TL00012 1155
P41_ST00040 1242 262 002018004
P41_SP00029 408 1289 63
P41_ST00041 471 1241
P41_SP00030 616 1298
P41_ST00042 693 385 dzandakaDona 003002008003
P41_SP00031 1288
P41_ST00043 1162 139 kucl- 0.73 00085
P41_TL00013 147 1300 1153
P41_ST00044 1303 komo 0000
P41_SP00032 291 1348 97
P41_ST00045 388 1301 0.96
P41_SP00033 515 1347
P41_ST00046 599 Maqgowe 0180000
P41_SP00034 853 1357
P41_ST00047 966 334 ndokutenda-. 000000000260
P41_TL00014 148 1359
P41_ST00048 1361 Asi
P41_SP00035 230 1407
P41_ST00049 314 109 i^ino 0.63 810000
P41_SP00036 423 1416 91
P41_ST00050 514 1374 150 gonzo 0.98
P41_SP00037 664 1417 94
P41_ST00051 758 219 rlclDona 48088000
P41_SP00038 977 65
P41_ST00052 1042 1372 maqgowe, 00800007
P41_TL00015 149 1418
P41_ST00053 1421 215 rakatya, 0.76 30000527
P41_SP00039 364 1477 71
P41_ST00054 435 rikati 100300
P41_SP00040 580 1466
P41_ST00055 644 284 kunatsuro: 0102004505
P41_SP00041 928
P41_ST00056 1006 "Ini
P41_SP00042 1116 1465
P41_ST00057 122 ndo- 0004
P41_TL00016 1478 1156
P41_ST00058 1480 cldzoka 0800000
P41_SP00043 351 1526
P41_ST00059 429 1479 haqgu, 418007
P41_SP00044 612 1536 105
P41_ST00060 717 172 nokuti 000500
P41_SP00045 889 1525
P41_ST00061 1005 301 ndorwara." 0000013050
P41_TL00017 1128
P41_ST00062 1538 200 ;^ikanzi 810002000
P41_SP00046 350 1595 80
P41_ST00063 430 1551 325 namaqgowe: 0001800002
P41_SP00047 755
P41_ST00064 852 "Heya, 020047
P41_SP00048 1594
P41_ST00065 1113 165 wodzo wodzoka
P41_TL00018 151 1596 50
P41_ST00066 1599 ka 01
P41_SP00049 1646 132
P41_ST00067 342 1597 169 120200
P41_SP00050 511 1644
P41_ST00068 659 308 wandlDona. 0400880010
P41_SP00051 140
P41_ST00069 1107 197 Inhema 000002
P41_TL00019 153 1655 1154
P41_ST00070 1657 dzako, 003007
P41_SP00052 1713
P41_ST00071 412 358 hauqgadzokl. 000802000080
P41_SP00053 770 101
P41_ST00072 871 195 Famba, 010027
P41_SP00054 1066 1712 86
P41_ST00073 155 hende 00010
P41_TL00020 1715 1151
P41_ST00074 1717 iko^ino." 0001002061
P41_SP00055 399 1772 107
P41_ST00075 506 1716 02000
P41_SP00056 676 1763 96
P41_ST00076 772 530 ndokutuqgamidzwa 0000014801003002
P41_TL00021 1776 534
P41_ST00077 mberi
P41_SP00057 299 1823
P41_ST00078 1789 namaqgowe. 0000800000
P41_TL00022 227 1857 1076
P41_ST00079 1859 1040000000
P41_SP00058 518 1916
P41_ST00080 601 1874 53 ^e 0.50 100
P41_SP00059 654 1915 95
P41_ST00081 749 387 002010080000
P41_SP00060 1136
P41_ST00082 1221 31 ne- 304
P41_TL00023 1918
P41_ST00083 1920 265 mhembge. 07000000
P41_SP00061 414 1976
P41_ST00084 1919 ^ikanzi 10003000
P41_SP00062 1974
P41_ST00085 787 1928 209 00004005
P41_SP00063 996 1965
P41_ST00086 1083 224 "Hende, 0000007


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00053.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P53 PHYSICAL_IMG_NR 53 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P53_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P53_LM00001 115 1936
RightMargin P53_RM00001 1304
BottomMargin P53_BM00001 1966 35
PrintSpace P53_PS00001 1189
TextBlock P53_TB00001 669 31 56 45
TextLine P53_TL00001 675 37 44 33
String P53_ST00001 CONTENT 48 WC 0.59 CC 08
P53_TB00002 1057 185
P53_TL00002 1063 36 173
P53_ST00002 SHUMO 0.90 00103
P53_TB00003 129 1186 1430
P53_TL00003 121 135 1161 57
P53_ST00003 151 32 nzwa 0.96 1000
SP P53_SP00001 250 183
P53_ST00004 282 120 49 nzwi 0.89 4000
P53_SP00002 402 184 22
P53_ST00005 424 136 112 rako 0.94 0200
P53_SP00003 536 181
P53_ST00006 568 238 ndiqgaDa 0.75 00080280
P53_SP00004 806 192
P53_ST00007 828 149 172 43 neropa 0.92 000040
P53_SP00005
P53_ST00008 1032 47 rakanaka. 100100000
P53_TL00004 182 194 1104
P53_ST00009 195 323 NdinoshuDa 0.84 0000000283
P53_SP00006 505 242 61
P53_ST00010 566 65 46 sel 0.71 008
P53_SP00007 631 241 66
P53_ST00011 697 199 kunzwa 000004
P53_SP00008 896
P53_ST00012 939 1.00 0000
P53_SP00009 1059 63
P53_ST00013 1122 164 rako." 020030
P53_TL00005 186 279 1102 58
P53_ST00014 281 251 GuqgUDU 0.69 0480080
P53_SP00010 437 337 86
P53_ST00015 523 280 221 ricinzwa 20001005
P53_SP00011 744 326
P53_ST00016 789 133 inono 0.41 08586
P53_SP00012 922 335 76
P53_ST00017 998 290 rakaBayiwa 0.85 1000800103
P53_TL00006 128 339
P53_ST00018 285 namanyawi 0.88 610200000
P53_SP00013 413 395 102
P53_ST00019 515 408 risiqgarapgariri 0.79 0000802138002032
P53_SP00014 923 405 107
P53_ST00020 1030 259 55 nicarlwira 0.66 8880080000
P53_TL00007 398 1158
P53_ST00021 399 162 mberi. 0.83 400006
P53_SP00015 291 445 59
P53_ST00022 350 123 ^i^o 0.09 107108
P53_SP00016 473 455 62
P53_ST00023 535 219 riciqgoti 0.86 300080000
P53_SP00017 754 454 77
P53_ST00024 831 222 ndifadze 0.98 00001000
P53_SP00018 1053 104
P53_ST00025 1157 130 42 gaDa, 0.67 00807
P53_TL00008 458 1131
P53_ST00026 208 ndokuti 0000000
P53_SP00019 336
P53_ST00027 228 000080000
P53_SP00020 641
P53_ST00028 707 472 41 rwe, 0.74 3007
P53_SP00021 814 513 94
P53_ST00029 908 174 kamqe 00080
P53_SP00022 1082 514
P53_ST00030 1168 91 nya 000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nyama
P53_TL00009 516 1155
P53_ST00031 533 ma 00 HypPart2
P53_SP00023 206 565 73
P53_ST00032 518 233 yal^awira 0.78 0241000002
P53_SP00024 512 574
P53_ST00033 588 pasi. 33005
P53_SP00025 700 573 71
P53_ST00034 771 517 GaDa 0381
P53_SP00026 904 563
P53_ST00035 286 harina-ku- 0.91 0000015002
P53_TL00010 576
P53_ST00036 577 276 mbomlrlra 000081801
P53_SP00027 624
P53_ST00037 467 020000
P53_SP00028 666 623
P53_ST00038 727 nzwl 0008
P53_SP00029 850
P53_ST00039 915 103 riya
P53_SP00030 1018 634
P53_ST00040 1049 235 raraishu- 030600243
P53_TL00011 635
P53_ST00041 652 Da. 0.68 800
P53_SP00031 683
P53_ST00042 270 637 246 0080183
P53_SP00032 693
P53_ST00043 582 636 348 kudozoteDera 0.81 008010208001
P53_SP00033 930 682
P53_ST00044 992 148 wanei 00000
P53_SP00034 1140
P53_ST00045 1172 117 40 gaDa 0180
P53_TL00012 695
P53_ST00046 ratopedza 000360000
P53_SP00035 379 753 87
P53_ST00047 466 710 180 nyama. 004020
P53_SP00036 646 752 93
P53_ST00048 739 547 Hanina-kumbozoDO- 0.80 01802310000100804
P53_TL00013 901
P53_ST00049 770 nana 0321
P53_SP00037 802
P53_ST00050 69 n^j 0.08 8108
P53_SP00038 811
P53_ST00051 0.38 5881
P53_SP00039 552
P53_ST00052 615 234 rakaenda 22010001
P53_SP00040 849 801
P53_ST00053 911 769 119 cose. 00005
P53_TL00014 839 1100
P53_ST00054 840 288 Rakapedza 020020001
P53_SP00041 474 897
P53_ST00055 245 kutaurlra 020042850
P53_SP00042 781 886
P53_ST00056 842 shoko
P53_SP00043 990
P53_ST00057 1052 iri
P53_SP00044 1111 885
P53_ST00058 1187 855 99 ma- 003
P53_TL00015 126 898 1166
P53_ST00059 109 52 mpe 080
P53_SP00045 967
P53_ST00060 298 899 267 mashohori 000000050
P53_SP00046 946
P53_ST00061 630 200 akaseka 0.93 0000004
P53_SP00047 830 945
P53_ST00062 876 212 cikwehe 0.95 0000030
P53_SP00048 1088
P53_ST00063 1132 160 kwano 00081
P53_TL00016 127 958
P53_ST00064 959 108 aciti
P53_SP00049 1006
P53_ST00065 300 397 kwaku-kwaku, 000044000007
P53_SP00050 1015
P53_ST00066 774 188 aclroDa 0080084
P53_SP00051 962 1005 60
P53_ST00067 1022 263 mapapiro. 0.73 042160810
P53_TL00017
P53_ST00068 1019 253 0.47 1880484
P53_SP00052 381 1075
P53_ST00069 447 rikabva 0001003
P53_SP00053 647 1065 64
P53_ST00070 711 131 risati 130200
P53_SP00054 1064 67
P53_ST00071 909 1033 rareDa 314081
P53_SP00055 1073
P53_ST00072 1118 167 shoko. 032020
P53_TL00018 1103 1167
P53_ST00073 38 Bvunzo: 0.45 5527765
P53_SP00056 299 1141 50
P53_ST00074 349 1106 1.
P53_SP00057 380 1137
P53_ST00075 435 171 Nyeperai 0.77 30000165
P53_SP00058 606 1148
P53_ST00076 649 178 ^akauona 0.63 105008050
P53_SP00059 827 1145
P53_ST00077 865 198 100100003
P53_SP00060
P53_ST00078 175 acifamba 00300001
P53_TL00019 432 302 34
P53_ST00079 138 rwendo 0.87 100500
P53_SP00061 570 25
P53_ST00080 595 139 21 rwawo. 000000
P53_TL00020 346 1206
P53_ST00081 1207 2.
P53_SP00062 376 1240
P53_ST00082 Mamqe 00380
P53_SP00063 580 1249
P53_ST00083 612 010401004
P53_SP00064 810
P53_ST00084 843 akaiswa 0023000
P53_SP00065 991 1239 26
P53_ST00085 1017 i^indori 810420010
P53_SP00066 1156 1248
P53_ST00086 1178 72 nei 0023
P53_TL00021 344 1256 948
P53_ST00087 1259 3.
P53_SP00067 377 1291
P53_ST00088 429 1257 Uudzai 803015
P53_SP00068 1290
P53_ST00089 609 02000
P53_SP00069 717
P53_ST00090 763 309 rakandonyepera 33034003000000
P53_SP00070 1072 1300 54
P53_ST00091 1126 1269 166 guqguuu 0.76 0080080
P53_TL00022 430 1309
P53_ST00092 75 0.58 6603
P53_SP00071 1351
P53_ST00093 540 hama 4001
P53_SP00072 643 1340
P53_ST00094 664 110 dzaro. 005000
P53_TL00023 1359 949
P53_ST00095 4. 11
P53_SP00073 1392
P53_ST00096 434 1360 Ko
P53_SP00074 488 29
P53_ST00097 196 010000026
P53_SP00075 713
P53_ST00098 anobva 0.99
P53_SP00076 872
P53_ST00099 83 kupi 0006
P53_SP00077 1402
P53_ST00100 1026 89 musi 0.97 0001
P53_SP00078 1115
P53_ST00101 1151 1370 142 waano- 0.62 433704
P53_TL00024 431 1409 765
P53_ST00102 1410 124 tamira
P53_SP00079 555 1443
P53_ST00103 581 kuno 0040
P53_SP00080 672 1442
P53_ST00104 702 1421 155 neqguua 0.70 2080081
P53_SP00081 857 1453
P53_ST00105 890 306 yomunakamqe 200054220805
P53_TL00025 345 1460 950
P53_ST00106 1462 5. 05
P53_SP00082 1494
P53_ST00107 1461 217 Kwaaciqge 000402800
P53_SP00083 1504
P53_ST00108 692 84 abva 2304
P53_SP00084 776
P53_ST00109 797 189 kwakadini 306018054
P53_SP00085 986 1493 18
P53_ST00110 1004 1472 1080580
P53_SP00086 1164 20
P53_ST00111 1184 111 iyeyo 050003
P53_TL00026 438 1511 532
P53_ST00112 1512 Odzokera 03100000
P53_SP00087 619 1545
P53_ST00113 655 kwawo 02010
P53_SP00088 786
P53_ST00114 808 1524 ^e 0.50 100
P53_SP00089 845 1553
P53_ST00115 867 riini 30001
P53_SP00090 944 16
P53_ST00116 960 10 2
P53_TB00004 1664 1177
P53_TL00027 1670 974
P53_ST00117 1671 193 Dzidzo 010500
P53_SP00091 1719
P53_ST00118 356 1673 70 i6. 004
P53_SP00092 426 1717
P53_ST00119 556 275 KUCERA 001060
P53_SP00093 1718
P53_ST00120 MBEUA 01080
P53_TL00028 1788 1105
P53_ST00121 1790 190 Ndiciri 1000002
P53_SP00094 383 1837
P53_ST00122 1789 218 muduku 018100
P53_SP00095 665
P53_ST00123 324 ndakasiDona 00300028003
P53_SP00096 1051
P53_ST00124 1123 1803 Damqe 0.65 80080
P53_TL00029 1848
P53_ST00125 1864 118 Dana 8330
P53_SP00097 254 1895
P53_ST00126 315 1849 Dakaisa 8102000
P53_SP00098 504 1896 82
P53_ST00127 586 1850 283 mazakwata 020000005
P53_SP00099 869
P53_ST00128 931 embeDa 000080
P53_SP00100 1894
P53_ST00129 1863 mu- 002
P53_TL00030 1907
P53_ST00130 1908 207 mitlmql 0008088
P53_SP00101 1964
P53_ST00131 450 1923 134 yaDO. 0.82 00800
P53_SP00102 584 98
P53_ST00132 ^ino 0.64 10040
P53_SP00103 803 78
P53_ST00133 881 ini 050
P53_SP00104 1954
P53_ST00134 1041 256 ndakaqga 00000801


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00103.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P103 PHYSICAL_IMG_NR 103 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P103_TM00001 HPOS 0 VPOS 36
LeftMargin P103_LM00001 112 1924
RightMargin P103_RM00001 1306 113
BottomMargin P103_BM00001 1960 41
PrintSpace P103_PS00001 1194
TextBlock P103_TB00001 658 54 45
TextLine P103_TL00001 664 42 33
String P103_ST00001 CONTENT 98 WC 1.00 CC 00
P103_TB00002 1069 187 46
P103_TL00002 1075 175 34
P103_ST00002 SHUMO 0.83 34000
P103_TB00003 340 137 966 261
P103_TL00003 348 143 950 44
P103_ST00003 144 32 4. 0.86 20
SP P103_SP00001 380 176 56
P103_ST00004 436 224 43 Tiqgafanira 0.74 22803100450
P103_SP00002 660 186
P103_ST00005 702 126 kurega 0.94 001002
P103_SP00003 828 28
P103_ST00006 856 174 kuBatsira 0.68 008320257
P103_SP00004 1030 177 25
P103_ST00007 1055 73 uari 0.61 8024
P103_SP00005 1128 27
P103_ST00008 1155 munjo- 0.90 010201
P103_TL00004 195 182
P103_ST00009 dzi 0.87 102
P103_SP00006 490 227
P103_ST00010 510 78 hre 0000
P103_SP00007 588 19
P103_ST00011 607 11 31 0.93
P103_TL00005 346 246 748
P103_ST00012 29 5.
P103_SP00008 375 278 58
P103_ST00013 433 57 Ko
P103_SP00009 24
P103_ST00014 514 257 156 ruqgano 0.84 1080100
P103_SP00010 670 289
P103_ST00015 695 96 22 urwu
P103_SP00011 791 279
P103_ST00016 819 275 runodzidzisei 0.73 81400000740055
P103_TL00006 347 297 953
P103_ST00017 6.
P103_SP00012 376 329
P103_ST00018 53 01
P103_SP00013 486
P103_ST00019 108 shoko 0.89 05000
P103_SP00014 618 330
P103_ST00020 649 raMqari 0508085
P103_SP00015 805
P103_ST00021 846 rinoti 020003
P103_SP00016 948
P103_ST00022 979 121 kudini 0.78 008130
P103_SP00017 1100 39
P103_ST00023 1139 309 161 pamsoro 0400011
P103_TL00007 434
P103_ST00024 pauaueqgi 0.56 018580806
P103_SP00018 620 392
P103_ST00025 645 349 89 uedu 0.49 8083
P103_SP00019 734 381
P103_ST00026 753 1
P103_TB00004 503 1188 1457
P103_TL00008 128 509 1015
P103_ST00027 47 Dzidzo 0.77 110505
P103_SP00020 315 556
P103_ST00028 522 72 32. 0.58 516
P103_SP00021 421 566 129
P103_ST00029 550 181 BOFU 0.76 8010
P103_SP00022 731 555
P103_ST00030 762 NECIREMA. 0.96 100000010
P103_TL00009 185 627 1107
P103_ST00031 629 355 55 Munomumqe 000003080
P103_SP00023 540 684 65
P103_ST00032 605 173 48 musha 02001
P103_SP00024 778 675 64
P103_ST00033 842 628 153 malDa 0.62 01880
P103_SP00025 995 674 74
P103_ST00034 223 naDanhu 2180000
P103_TL00010 125 687 1140
P103_ST00035 208 Dazhinji 82000070
P103_SP00026 333 745 62
P103_ST00036 395 703 124 40 Duye 8000
P103_SP00027 519 743 69
P103_ST00037 Bofu 0.70 8101
P103_SP00028 696 66
P103_ST00038 256 neclrema. 0.82 000800015
P103_SP00029 1018
P103_ST00039 1087 688 178 Neqgu 00802 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT NeqguDa
P103_TL00011 746 1170
P103_ST00040 763 30 Da 80 HypPart2
P103_SP00030 793 76
P103_ST00041 139 iyoyo 00003
P103_SP00031 396 804 82
P103_ST00042 478 265 kwaka^ika 0.80 0030310000
P103_SP00032 803 85
P103_ST00043 747 199 Madniti 0.81 0308000
P103_SP00033 1027 87
P103_ST00044 1114 180 akabva 0.91 100003
P103_TL00012 806 1169
P103_ST00045 228 49 kumsoro 0.95 0200000
P103_SP00034 353 855
P103_ST00046 456 264 kwenyika. 000010034
P103_SP00035 720 863 109
P103_ST00047 829 807 251 Nharirire 040000004
P103_SP00036 1080 854
P103_ST00048 1176 823 118 yaDO 0080
P103_TL00013 866 1165
P103_ST00049 338 yakaDaDudza 03038280001
P103_SP00037 462 923 122
P103_ST00050 584 111 aciri 0.88 20021
P103_SP00038 913 7
P103_ST00051 86 dze 000
P103_SP00039 788
P103_ST00052 795 306 -hwamanda 430300000
P103_SP00040 1101
P103_ST00053 1225 868 ari
P103_TL00014 123 925 1049
P103_ST00054 926 328 pakakwirira, 0.85 300300010027
P103_SP00041 451 983 67
P103_ST00055 518 aciti, 100107
P103_SP00042 644 981 83
P103_ST00056 727 259 "Madniti- 700580004
P103_SP00043 986 982 8
P103_ST00057 994 we-e!" 000000
P103_TL00015 1024 1110
P103_ST00058 1025 Uose
P103_SP00044 311 1072
P103_ST00059 236 Domusha 8004040
P103_SP00045 632 1071 81
P103_ST00060 713 DakaBuda 0.63 80018280
P103_SP00046 964
P103_ST00061 1038 254 Dakatizira 8401000102
P103_TL00016 1083
P103_ST00062 1084 kumakomo 04310300
P103_SP00047 410 1132 61
P103_ST00063 471 502 kwaDaindoraramlra 0.79 00483000041000822
P103_SP00048 973 1130 63
P103_ST00064 1036 1098 250 mumapa- 0100204
P103_TL00017 1142
P103_ST00065 1144 ko.
P103_SP00049 1190
P103_ST00066 Mal 0.53
P103_SP00050 362
P103_ST00067 427 1159 De
P103_SP00051 484 10
P103_ST00068 494 1143
P103_SP00052 602 75
P103_ST00069 677 238 Dakaedza 82000002
P103_SP00053 915
P103_ST00070 978 313 kurisesedza 00000000003
P103_TL00018 1202
P103_ST00071 1203 382 ndokukonewa, 001060000027
P103_SP00054 1259 116
P103_ST00072 619 ndokurislya, 000001008027
P103_SP00055 952
P103_ST00073 1070 221 Dakatora 0.75 83040002
P103_TL00019 1276 450
P103_ST00074 1278 Dana 8440
P103_SP00056 243 1310
P103_ST00075 DanoDona. 810080040
P103_TL00020 179 1342 1106
P103_ST00076 1344 168 Namai 22050
P103_SP00057 1390
P103_ST00077 1343 235 Decirema 81001000
P103_SP00058
P103_ST00078 706 85010000
P103_SP00059 944 77
P103_ST00079 1021 1357 do
P103_SP00060 1078 1389
P103_ST00080 141 kuci- 00002
P103_TL00021 1402 1135
P103_ST00081 1403 Bereka, 8010037
P103_SP00061 1459
P103_ST00082 394 245 DakaDona 81008056
P103_SP00062 639 1449
P103_ST00083 kuti 0200
P103_SP00063
P103_ST00084 904 hanibviri 028000000
P103_SP00064 1131
P103_ST00085 1198 1417 no nokuti
P103_TL00022 1462 1168
P103_ST00086
P103_SP00065 1509
P103_ST00087 325 220 wakaqga 0400804
P103_SP00066 545 1518
P103_ST00088 647 166 akura; 101148
P103_SP00067 813
P103_ST00089 931 358 ndokumusiya 00004000002
P103_TL00023 120 1520 1163
P103_ST00090 1522 213 Damuisa 8000002
P103_SP00068 1569
P103_ST00091 397 196 mumba 00012
P103_SP00069 593 1568
P103_ST00092 656 1535 maDO 0180
P103_SP00070 1567
P103_ST00093 1521 209 mukoDa 020083
P103_SP00071 1065
P103_ST00094 1127 waka-
P103_TL00024 1582 1162 140
P103_ST00095 shama. 010010
P103_SP00072 294 1629 -115
P103_ST00096 1667 PaDa 0.57 3281
P103_SP00073 302 1712
P103_ST00097 364 1665 154 pakati 330300
P103_SP00074 1722
P103_ST00098 1664 poDuslku 20810800
P103_SP00075 830 1720
P103_ST00099 919 0.72 8002
P103_SP00076
P103_ST00100 1103 152 rakari 100100
P103_SP00077 1255 1713
P103_ST00101 1262 1695 0.52 4
P103_TL00025 1724
P103_ST00102 1726 282 dze-mhere 040000000
P103_SP00078 403 1772
P103_ST00103 470 riciti, 4004207
P103_SP00079 610 1781
P103_ST00104 691 316 "Ndogodyei 0000000000
P103_SP00080 1007
P103_ST00105 1105 DO-we! 803000
P103_TL00026 1784 1167
P103_ST00106 414 Hamunomunhu 42053001000
P103_SP00081 534 1832
P103_ST00107 598 1798
P103_SP00082 1829
P103_ST00108 723 0040
P103_SP00083 834 1831
P103_ST00109 900 273 uqgandlpa 080000800
P103_SP00084 1173 1840
P103_ST00110 1226 1799
P103_TL00027 1842
P103_ST00111 1844 nokudya" 840000130
P103_SP00085 1900 155
P103_ST00112 551 Hakuna-wakadaDlra, 0.66 311340402018188037
P103_SP00086 1102 1899
P103_ST00113 1218 68 asi 0.92 200
P103_TL00028 119 1901 1164
P103_ST00114 1903 171 cirema 003003
P103_SP00087 290 1950
P103_ST00115 373 1902 cakanlnzwa, 01008810047
P103_SP00088 1958
P103_ST00116 cikati, 0000007
P103_SP00089 914 90
P103_ST00117 1004 "Nyaqgwe 60328000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00117.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P117 PHYSICAL_IMG_NR 117 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P117_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P117_LM00001 1940
RightMargin P117_RM00001 1301 118
BottomMargin P117_BM00001 1969 32
PrintSpace P117_PS00001 1184
TextBlock P117_TB00001 674 76 45
TextLine P117_TL00001 680 35 64 33
String P117_ST00001 CONTENT 112 WC 0.84 CC 004
P117_TB00002 1064 186
P117_TL00002 1070 174
P117_ST00002 SHUMO 0.74 74000
P117_TB00003 129 1840
P117_TL00003 127 135 1161 58
P117_ST00003 199 46 neslmbl 0.76 0008008
SP P117_SP00001 326 181 125
P117_ST00004 451 145 230 47 yamatare 0.98 00000010
P117_SP00002 681 192 92
P117_ST00005 773 120 kana 0.95 0002
P117_SP00003 893 182 121
P117_ST00006 1014 136 274 57 mhaqgura. 0.83 000800220
P117_TL00004 128 194 1167
P117_ST00007 195 165 56 Zlpasa 0.50 884700
P117_SP00004 293 251 63
P117_ST00008 356 nemlseDe 0.46 88880080
P117_SP00005 586 250
P117_ST00009 649 209 123 41 yaDO 0.73 0280
P117_SP00006 772 62
P117_ST00010 834 134 55 nalDa 0.30 88880
P117_SP00007 968 51
P117_ST00011 1019 276 namapfupa 0.63 887240010
P117_TL00005 253 59
P117_ST00012 254 nenlbge 0.68 0088500
P117_SP00008 322 310
P117_ST00013 384 294 nakaDeziwa 0.64 8841800002
P117_SP00009 678
P117_ST00014 742 249 nakanaka. 0.62 888403000
P117_SP00010 991 69
P117_ST00015 1060 255 235 Nenlmqe 0.59 2088080
P117_TL00006 313 1168
P117_ST00016 314 133 nlbge 88100
P117_SP00011 260 371 91
P117_ST00017 351 290 8861800002
P117_SP00012 641 369 102
P117_ST00018 743 328 do 0.56 80
P117_SP00013 806 360 73
P117_ST00019 879 48 kuita 0.87 05001
P117_SP00014 1007 361
P117_ST00020 1098 197 nipaqga 0.39 8728806
P117_TL00007 373
P117_ST00021 241 nokuceka 0.85 80030000
P117_SP00015 368 429
P117_ST00022 432 388 132 nano, 01817
P117_SP00016 564 96
P117_ST00023 660 Duye 0.78 8000
P117_SP00017 783 75
P117_ST00024 858 191 kupara. 0.77 0514030
P117_SP00018 1049 430 70
P117_ST00025 1119 374 175 Rimqe 00080
P117_TL00008 431 1166
P117_ST00026 434 88 54 bge 0.94 100
P117_SP00019 215 488 61
P117_ST00027 433 198 DalDeza 0.51 8388004
P117_SP00020 474 480
P117_ST00028 535 284 kudzimana 0.97 000000200
P117_SP00021 819 479
P117_ST00029 881 412 rakaDuruqgana, 0.75 02028300800017
P117_TL00009 492
P117_ST00030 493 106 nino 8043
P117_SP00022 233 548
P117_ST00031 507 275 roDururwa 0.80 008151000
P117_SP00023 569 539 60
P117_ST00032 629 229 napakati. 023000000
P117_SP00024
P117_ST00033 927 183 Akadai 103810
P117_SP00025 1110 540
P117_ST00034 1174 114 ano- 0.88 0004
P117_TL00010 552 566
P117_ST00035 Donekwa 0.86 8000001
P117_SP00026 599
P117_ST00036 421 565 272 44 pose-pose. 4000010000
P117_TL00011 185 636 1108 49
P117_ST00037 638 Uarume 832200
P117_SP00027 394 684
P117_ST00038 456 224 haDafukl 00800408
P117_SP00028 683
P117_ST00039 637 hazu 0200
P117_SP00029 862
P117_ST00040 924 232 namacira 0.91 22000020
P117_SP00030 1156 72
P117_ST00041 1228 65 asi 0.99 000
P117_TL00012 696
P117_ST00042 698 244 mugwada 0.79 2000280
P117_SP00031 754
P117_ST00043 712 144 woga; 00028
P117_SP00032 576 753 67
P117_ST00044 643 0.92 200
P117_SP00033 707
P117_ST00045 769 Dakadzl 8000008
P117_SP00034
P117_ST00046 1040 248 42 Daneqgu- 82008013
P117_TL00013 755
P117_ST00047 Do
P117_SP00035 189 804
P117_ST00048 281 756 139 doko. 0.72 82030
P117_SP00036 420 803 111
P117_ST00049 531 164 Cando 01000
P117_SP00037 695 802 93
P117_ST00050 788 243 haDanzwi 0.81 00833000
P117_SP00038 1031
P117_ST00051 1123 757 169 nikuru 0.45 886405
P117_TL00014 126 815
P117_ST00052 816 163 nokuti 000520
P117_SP00039 289 863 81
P117_ST00053 370 Danonyanyo-zodza 8200003000300010
P117_SP00040 873 90
P117_ST00054 948 160 mlDlri 088800
P117_SP00041 66
P117_ST00055 831 119 4280
P117_TL00015 875 1162
P117_ST00056 231 namafuta 02020301
P117_SP00042 923
P117_ST00057 416 358 Daclveqganlsa 8108008020803
P117_SP00043 774 931
P117_ST00058 865 876 nemiti, 0002007
P117_SP00044 1046 932 86
P117_ST00059 1132 155 noku- 00003
P117_TL00016 935
P117_ST00060 936 343 domboqgura, 82000802007
P117_SP00045 469 992
P117_ST00061 138 Bodo! 80800
P117_SP00046 677 981
P117_ST00062 744 124 Kare 0100
P117_SP00047 868
P117_ST00063 929 177 Daitora 0.71 8520020
P117_SP00048 1106 983 82
P117_ST00064 1188 952 99 31 ma- 015
P117_TL00017 994 1135
P117_ST00065 995 153 temhe 0.96 10000
P117_SP00049 277 1041
P117_ST00066 339 amazai 205010
P117_SP00050 513
P117_ST00067 173 emhou 00020
P117_SP00051 749
P117_ST00068 810 273 DaclDezera 0.67 8108800040
P117_SP00052 1083 1042 74
P117_ST00069 1157 996 Daci SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Daciita
P117_TL00018 1052 1139
P117_ST00070 1056 ita 042 HypPart2
P117_SP00053 1101
P117_ST00071 1053 nindoro, 88860007
P117_SP00054 453
P117_ST00072 519 ndokutuqga 0.89 0000000801
P117_SP00055 829
P117_ST00073 890 1054 179 Dacilsa 8000803
P117_SP00056 1069 1102
P117_ST00074 1111 151 muhu 0500 muhuro
P117_TL00019 1112
P117_ST00075 1130 50 ro 0.66
P117_SP00057
P117_ST00076 222 382 napamakumbo 00200300000
P117_SP00058 604 1171
P117_ST00077 650 1114 365 nomumaDoko. 10020380026
P117_SP00059 1015 68
P117_ST00078 1116 MazuDa 020081
P117_TL00020 1173
P117_ST00079 ano
P117_SP00060 212 1220
P117_ST00080 348 1187 Danogara 80000201
P117_SP00061 577
P117_ST00081 713 mumisasa 00000300
P117_SP00062 967
P117_ST00082 1088 204 miduku 008300
P117_TL00021 1232
P117_ST00083 301 yaDanoDaka 0.69 2383008201
P117_SP00063 425 1290
P117_ST00084 516 300 namashlzha 0200008005
P117_SP00064 1279
P117_ST00085 907 1233 emiti 1.00 00000
P117_SP00065 1033 1278
P117_ST00086 1125 1248 nama- 01220
P117_TL00022 1291
P117_ST00087 1293 kwenzl 000008
P117_SP00066 303 1339
P117_ST00088 396 1307 noDuswa, 00840007
P117_SP00067 1348 95
P117_ST00089 732 168 000400
P117_SP00068 900 1338 83
P117_ST00090 307 43 mumasaqgo 010100800
P117_TL00023 1352
P117_ST00091 1366 306 maDanogara 0080000001
P117_SP00069 1408 109
P117_ST00092 538 1365 238 muneqge 0.82 0300800
P117_SP00070 776 1407 105
P117_ST00093 403 musinamapako. 0100400020002
P117_TL00024 1410
P117_ST00094 1411 KuzlDa 010880
P117_SP00071 309 1458
P117_ST00095 188 kuDaka 048302
P117_SP00072 559 1457
P117_ST00096 imba
P117_SP00073 767
P117_ST00097 859 178 kwayo, 004007
P117_SP00074 1037 1467
P117_ST00098 kwete;
P117_TL00025 1469
P117_ST00099 1471 203 kunama 030302
P117_SP00075 327 1518
P117_ST00100 401 285 nokuDuwa, 000086037
P117_SP00076 686 1526 87
P117_ST00101 162
P117_SP00077
P117_ST00102 1023 1470 262 kupfurlra, 0.60 0208838007
P117_TL00026 1530 1165
P117_ST00103
P117_SP00078 286 1585
P117_ST00104 1544 guDa, 0.53 04827
P117_SP00079
P117_ST00105 609 kwete. 000000
P117_SP00080 771 1575
P117_ST00106 894 1531 141 Imqe 0080
P117_SP00081 1035 1586
P117_ST00107 1126 mhoa
P117_TL00027 1587
P117_ST00108 1603 yaDaneqge 018200800
P117_SP00082 399 1647
P117_ST00109 461 1588 146 Dasatl 820208
P117_SP00083 607 1635
P117_ST00110 669 Dadzldza 82008004
P117_SP00084 899
P117_ST00111 979 1589 inoni, 0.38 086847
P117_SP00085 1646
P117_ST00112 1179 ndi ndiyo
P117_TL00028
P117_ST00113 1664 yo 00
P117_SP00086 1706
P117_ST00114 266 1648 98 kuti 0.93 0101
P117_SP00087 364 1695
P117_ST00115 470 217 haDagarl 0.65 50830208
P117_SP00088 687 1703
P117_ST00116 792 pannimbo 43080300
P117_SP00089 1704 113
P117_ST00117 1159 1649 imqe
P117_TL00029 1707 1163
P117_ST00118 1723 qgUDa 0.61 80180
P117_SP00090 1765
P117_ST00119 366 refu. 00030
P117_SP00091 478 1753
P117_ST00120 578 1708 171 Mvura
P117_SP00092 1754
P117_ST00121 Danoteka 81000000
P117_SP00093
P117_ST00122 1724 107 mu- 035
P117_TL00030 1766 1164
P117_ST00123 1767 matemhe 0000020
P117_SP00094 353 1814
P117_ST00124 002000
P117_SP00095 587 1813
P117_ST00125
P117_SP00096 822 1812
P117_ST00126 904 DaclqgODurura 8008800800000
P117_TL00031 1826 408
P117_ST00127 1827 clDuri 088010
P117_SP00097 1874
P117_ST00128 338 ciduku. 0080040
P117_TL00032 1910 1074
P117_ST00129 1912 245 Uanogara 80000002
P117_SP00098 457 1967
P117_ST00130 Dakalta 8040800
P117_SP00099 721 1957
P117_ST00131 814 mapoka 000001
P117_SP00100 1968
P117_ST00132 1076 210 maduku 008003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00030.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P30 PHYSICAL_IMG_NR 30 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P30_TM00001 HPOS 0 VPOS 35
LeftMargin P30_LM00001 117 1931
RightMargin P30_RM00001 1301 118
BottomMargin P30_BM00001 1966
PrintSpace P30_PS00001 1184
TextBlock P30_TB00001 177 183 46
TextLine P30_TL00001 41 171 34
String P30_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.92 CC 03000
P30_TB00002 676 53
P30_TL00002 682
P30_ST00002 25 1.00 00
P30_TB00003 131 1835
P30_TL00003 137 1159 57
P30_ST00003 139 198 naDaeni 0.85 0081000
SP P30_SP00001 329 185 62
P30_ST00004 391 133 47 Dake. 0.79 80001
P30_SP00002 524 186 87
P30_ST00005 611 140 148 Tenzi 00000
P30_SP00003 759 63
P30_ST00006 822 192 aciDona 0.81 2008100
P30_SP00004 1014 61
P30_ST00007 1075 215 cokudya 0.80 10002100
P30_TL00004 130 196 68
P30_ST00008 197 214 67 ^iciDuya 0.68 100008402
P30_SP00005 344 264 115
P30_ST00009 459 199 327 56 wakatarisisa, 0.89 0004010000007
P30_SP00006 786 255 102
P30_ST00010 888 211 akaDona 2008020
P30_SP00007 1099 245 90
P30_ST00011 1189 100 kuti 0000
P30_TL00005 256 1160 49
P30_ST00012 48 indimi 0.93 040000
P30_SP00008 301 304 74
P30_ST00013 375 257 dziri 0.98 00001
P30_SP00009 492 305
P30_ST00014 592 258 236 mundiro. 0.86 06300010
P30_SP00010 828 123
P30_ST00015 951 339 Akamuvunza 0000405201
P30_TL00006 316 1155
P30_ST00016 aciti, 0.88 000007
P30_SP00011 249 373 66
P30_ST00017 315 317 127 "Ko, 0007
P30_SP00012 442
P30_ST00018 495 498 ndoi^andakakuraira 0008102001000801001
P30_SP00013 993 51
P30_ST00019 1044 109 hre
P30_SP00014 1153 364 36
P30_ST00020 97 0.73 0406
P30_TL00007 1158 58
P30_ST00021 328 undoteqga" 0.83 30000080204
P30_SP00015 433 108
P30_ST00022 567 378 81 55 Iye 0.99 000
P30_SP00016 648 73
P30_ST00023 721 376 135 akati, 110007
P30_SP00017 856
P30_ST00024 964 325 "Kunecinhu 0020000022
P30_TL00008 435
P30_ST00025 233 cakanaka 02010001
P30_SP00018 482
P30_ST00026 415 0.91 3000
P30_SP00019 483 32
P30_ST00027 556 271 kupfuDura 0.76 001038240
P30_SP00020 827 491 50
P30_ST00028 877 436 191 rurimi 0230001
P30_SP00021 1068
P30_ST00029 1116 173 Uanhu 0.72 80203
P30_TL00009 129 494
P30_ST00030 Danoparidza 0.87 80003200000
P30_SP00022 446 551 86
P30_ST00031 532 158 Shoko
P30_SP00023 690 542 85
P30_ST00032 775 496 175 rorudo 000382
P30_SP00024 950
P30_ST00033 1036 252 rwaMqari 0.82 00148000
P30_TL00010 553
P30_ST00034 568 43 narwo; 0.71 302038
P30_SP00025 303
P30_ST00035 356 241 33 DanoDusa 0.65 83008402
P30_SP00026 597 601
P30_ST00036 643 554 143 nyika
P30_SP00027
P30_ST00037 837 172 0.78 210007
P30_SP00028 1009
P30_ST00038 1072 216 Danoku- 0.84 8000002
P30_TL00011 59
P30_ST00039 612 147 dzana 0.95 00002
P30_SP00029 278 659
P30_ST00040 627 174 430018
P30_SP00030 513 670 52
P30_ST00041 565 628 237 DanoreDa 80003082
P30_SP00031 802 661
P30_ST00042 834 156 narwo 02501
P30_SP00032 990
P30_ST00043 1051 238 :^inofadza 61000000000
P30_TL00012 672
P30_ST00044 366 nokunyaradza 000460230020
P30_SP00033 729 80
P30_ST00045 575 688 187 42 mqoyo. 0.70 280006
P30_SP00034 762 730 99
P30_ST00046 861 674 291 MuqgareDa 0.66 048004083
P30_SP00035 1152 72
P30_ST00047 1224 65 sei
P30_TL00013
P30_ST00048 0030
P30_SP00036 229 778
P30_ST00049 731 151 ndimi
P30_SP00037 70
P30_ST00050 512 732 336 dzakashata" 001010000026
P30_SP00038 848 779
P30_ST00051 913
P30_SP00039 1061
P30_ST00052 1135 154 waka- 02012
P30_TL00014 791 1137
P30_ST00053 792 176 54 pxiswa 000000
P30_SP00040 846
P30_ST00054 355 439 ndokut^ake-zano 4000301030010200
P30_SP00041 794
P30_ST00055 raaqgapxisa 03280160001
P30_SP00042 1150 849
P30_ST00056 1183 805 83 31 mu 03 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT muperekeri
P30_TL00015 850 1165
P30_ST00057 851 212 perekeri 0.94 40000001 HypPart2
P30_SP00043 907
P30_ST00058 372 867 125 naro.
P30_SP00044 497 898
P30_ST00059 550 Akati
P30_SP00045 687
P30_ST00060 719 866 :^e, 0.40 71007
P30_SP00046 787 908 38
P30_ST00061 825 168 "Enda
P30_SP00047
P30_ST00062 1024 268 undoteqga 200000800
P30_TL00016 128 910 862
P30_ST00063 144 cinhu
P30_SP00048 272 957
P30_ST00064 334 cakaipa 0103023
P30_SP00049 525 966
P30_ST00065 kudarika 0.74 05830003
P30_SP00050 785 958
P30_ST00066 831 911 159 ^ose." 1000002
P30_TL00017 994 1108
P30_ST00067 234 Muranda 0500302
P30_SP00051 421 1042
P30_ST00068 251 wakaenda 05030002
P30_SP00052 734
P30_ST00069 795 1010 ^e 0.50
P30_SP00053 847
P30_ST00070 397 ndokundotepga 0000000700800
P30_TL00018 1053 1163
P30_ST00071 ndimi,
P30_SP00054 298 1110
P30_ST00072 347 1054 akaDuya 1008202
P30_SP00055 559
P30_ST00073 610 1055 150 nadzo 06000
P30_SP00056 760 1101
P30_ST00074 812 ndokupa 5400133
P30_SP00057 1041
P30_ST00075 1092 muBiki. 0080033
P30_TL00019 1112 1168
P30_ST00076 1113 381 Uakataurirana, 83020240001007
P30_SP00058 508 1169 69
P30_ST00077 577 184 muBiki 008000
P30_SP00059 761
P30_ST00078 835 0.77 302007
P30_SP00060 970 1170 77
P30_ST00079 1047 248 "UnoziDa 20000080
P30_TL00020 126 1172
P30_ST00080 110 2000
P30_SP00061 1219
P30_ST00081 1173 0200
P30_SP00062 398
P30_ST00082 460 1174 45 tenzi
P30_SP00063 583 107
P30_ST00083 ucakatsamqa 10000002081
P30_SP00064 1019 1229
P30_ST00084 1100 194 na^ino 01100000
P30_TL00021 1231
P30_ST00085 321 Wandoteqga 0000000801
P30_SP00065 447 1289
P30_ST00086 499 1247 z^ 0.09 810
P30_SP00066 552 1288
P30_ST00087 613 1232
P30_SP00067 764 1278
P30_ST00088 820 474 dzaakamboramba 303003000300000
P30_TL00022 1290
P30_ST00089 1291 149 Nhasi 0.97 01000
P30_SP00068 274 1338
P30_ST00090 1306 muno 0002
P30_SP00069 520
P30_ST00091 588 155 ricaDa 010182
P30_SP00070 743
P30_ST00092 858 244 BuruDUsi; 806080008
P30_SP00071 1102 1346
P30_ST00093 1175 119 kana 0300
P30_TL00023 1350 904
P30_ST00094 219 ukakona 0.96 0010000
P30_SP00072 345 1397
P30_ST00095 419 kurobga 0340000
P30_SP00073 630 1405 84
P30_ST00096 714 138 hatizi 020200
P30_SP00074 852 1396
P30_ST00097 914 1351 116 do." 8100
P30_TL00024 1432 1109
P30_ST00098 1434 QgUDa 0.58 80181
P30_SP00075 1490
P30_ST00099 406 1433 221 yokudya 0002000
P30_SP00076
P30_ST00100 678 ya^ika 0310001
P30_SP00077 836
P30_ST00101 868 253 02000400
P30_SP00078 1121 1481
P30_ST00102 1447 ne^o- 001003
P30_TL00025 1492 1166
P30_ST00103 157 kudya 04000
P30_SP00079 282 1549
P30_ST00104 313 1493 ^iya 10010
P30_SP00080 413 1550
P30_ST00105 462 213 nendimi 0000000
P30_SP00081 675 1539
P30_ST00106 727 235 00000300
P30_SP00082 962 1540
P30_ST00107 1016 146
P30_SP00083 1162
P30_ST00108 1195 96 aci- 0025
P30_TL00026 124 1551
P30_ST00109 1553 ^iDona 1008000
P30_SP00084 292 1608
P30_ST00110 323 1552 359 wakavunduka 06020300205
P30_SP00085 1600 44
P30_ST00111 726 kwa:;o, 0.57 00278717
P30_SP00086 900
P30_ST00112 944 201007
P30_SP00087 1081 1609
P30_ST00113 1129 161 "Ndi- 20055
P30_TL00027 1610
P30_ST00114 1611 Dudze 80000
P30_SP00088 277 1658
P30_ST00115 319 1612 250 :;akanaka, 38700030037
P30_SP00089 569 1668
P30_ST00116 618 223 nemhosa 00350101
P30_SP00090 841 1667
P30_ST00117 872 71 yei 002
P30_SP00091 943
P30_ST00118 989 wandoteqga 0200000800
P30_TL00028 1670
P30_ST00119 1686 ZQ' 0.28 885
P30_SP00092 1727
P30_ST00120 226 ndimi" 7000041
P30_SP00093 441 1717
P30_ST00121 0000002
P30_SP00094 742
P30_ST00122 nokuda 000180
P30_SP00095 978 1718
P30_ST00123 1039 kwokuce- 00200004
P30_TL00029 1729 1139
P30_ST00124 1730 njera
P30_SP00096 1786
P30_ST00125 285 178 kwake, 003007
P30_SP00097 463
P30_ST00126 wakati, 0100067
P30_SP00098
P30_ST00127 385 "Hakunecinhu 000050002000
P30_SP00099 1115 1777
P30_ST00128 1148 caka 0303
P30_TL00030 1788 1167
P30_ST00129 1790 ipa 010
P30_SP00100 204 1845 64
P30_ST00130 1789 270 0.75 042038110
P30_SP00101 538
P30_ST00131 603 170 100000
P30_SP00102 773 1836
P30_ST00132 panyika. 54100030
P30_SP00103 1057 1846
P30_ST00133 80002
P30_TL00031 1848
P30_ST00134 302 Danotukana 8001000300
P30_SP00104 426 1896 93
P30_ST00135 519 225 nokurwa 0002503
P30_SP00105 744 1895
P30_ST00136 1864 40 030007
P30_SP00106 1001 1904 76
P30_ST00137 1077 1861 210 DanoDe- 0.69 8000803
P30_TL00032 1906
P30_ST00138 1923 qgana 80212
P30_SP00107 287 1965 75
P30_ST00139 362 1907 nokutsamqisana, 000400208002017
P30_SP00108 803 1964 92
P30_ST00140 895 396 Danoparadzana 8030200000000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00071.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P71 PHYSICAL_IMG_NR 71 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P71_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P71_LM00001 122 1918
RightMargin P71_RM00001 1298 121
BottomMargin P71_BM00001 1957 44
PrintSpace P71_PS00001 1176
TextBlock P71_TB00001 658 55 46
TextLine P71_TL00001 664 45 43 34
String P71_ST00001 CONTENT 66 WC 0.57 CC 17
P71_TB00002 1068 41 185
P71_TL00002 1074 47 173
P71_ST00002 SHUMO 0.88 14000
Illustration P71_CB1_SUB 560 156 680 1484 TYPE
P71_TB00003 172 1785
P71_TL00003 139 189 402 56
P71_ST00003 198 Madniti 0.72 2308201
SP P71_SP00001 337 245 28
P71_ST00004 365 190 176 48 haazati 0.92 0011100
P71_TL00004 137 249 401
P71_ST00005 264 akaDamba 0.79 03083000
P71_SP00002 296 18
P71_ST00006 419 251 119 dziri 00005
P71_TL00005 138 307 59
P71_ST00007 mhare. 0.71 053305
P71_SP00003 311 355 22
P71_ST00008 333 309 207 57 Slqgwi- 0.69 0880004
P71_TL00006 367 403
P71_ST00009 164 slqgwi 088001
P71_SP00004 302 423 111
P71_ST00010 413 384 128 40 yawo 0.94 0200
P71_TL00007 427
P71_ST00011 231 yokutsuq 0.73 00026048
P71_SP00005 369 483 11
P71_ST00012 380 442 ga 0.99 00
P71_SP00006 435 482
P71_ST00013 452 444 87 31 no- 0.59 803
P71_TL00008 487
P71_ST00014 246 Dumhare, 0.74 81020007
P71_SP00007 383 543 65
P71_ST00015 448 503 90 0.64 604
P71_TL00009 544 50
P71_ST00016 131 kuita 00000
P71_SP00008 269 591 33
P71_ST00017 547 134 rudzi 0.89 23000
P71_SP00009 436 593 24
P71_ST00018 460 563 80 ru- 0.80 014
P71_TL00010 605
P71_ST00019 230 nesimba, 00000017
P71_SP00010 661 35
P71_ST00020 606 naka- 0.54 88112
P71_TL00011 58
P71_ST00021 92 bva 001
P71_SP00011 229 710 38
P71_ST00022 267 666 273 panaCaka, 120320007
P71_TL00012 725 399
P71_ST00023 mambo 0.96 01000
P71_SP00012 326 770
P71_ST00024 360 726 waMa- 00013
P71_TL00013 783 378
P71_ST00025 796 135 zuru. 02001
P71_SP00013 272 829
P71_ST00026 132 Caka 1100
P71_SP00014 428 830
P71_ST00027 445 800 70 wa 0.93 01 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT wakaqga
P71_TL00014 841
P71_ST00028 152 kaqga 0.67 01806 HypPart2
P71_SP00015 290 899 98
P71_ST00029 388 843 asina- 600024
P71_TL00015 902 400
P71_ST00030 200 Dukama 0.75 801002
P71_SP00016 948 77
P71_ST00031 414 904 123 54 bgu- 0003
P71_TL00016 961
P71_ST00032 184 noenda 000020
P71_SP00017 321 1008 88
P71_ST00033 409 129 kure. 0.87 06000
P71_TL00017 1021
P71_ST00034 167 WaiDa 0.56 04384
P71_SP00018 305 1067 74
P71_ST00035 379 161 mhare 00200
P71_TL00018 1078 372
P71_ST00036 279 49 huru-huru 513136310
P71_SP00019 417 1127
P71_ST00037 456 1096 ya 32 yakaqga
P71_TL00019 1138 404
P71_ST00038 153 0.78 01800
P71_SP00020 288 1195 51
P71_ST00039 339 1140 yakaka- 0.86 2000014
P71_TL00020 1198
P71_ST00040 187 sharara 0010150
P71_SP00021 324 1245
P71_ST00041 359 1199 181 kwano, 0.61 300827
P71_TL00021 1258
P71_ST00042 1272 Duye 8300
P71_SP00022 258 1312 73
P71_ST00043 331 208 wakace- 0.85 0513000
P71_TL00022 136 1315
P71_ST00044 130 njera 06003
P71_SP00023 266 1370 83
P71_ST00045 349 1318 188 nikuru. 0.47 8875105
P71_TL00023 1375 405
P71_ST00046 201 Kunyaq 040008
P71_SP00024 336 1432 10
P71_ST00047 346 1390 gwe 1.00 000
P71_SP00025 1431 13
P71_ST00048 457 1392 Da- 0.42 835
P71_TL00024 133 1434 407
P71_ST00049 82 rwi 0.97
P71_SP00026 215 1480
P71_ST00050 270 118 Dake 8020
P71_SP00027 1481
P71_ST00051 438 1436 102 Dai- 0.62 8006
P71_TL00025 1495 406
P71_ST00052 1504 36 muterera 00002020
P71_SP00028 362 1540
P71_ST00053 155 noku- 0.84 10023
P71_TL00026 1552 408
P71_ST00054 kunda 0.95 00002
P71_SP00029 1600
P71_ST00055 335 1555 202 paDaka- 0.77 3082010
P71_TL00027 1613 389
P71_ST00056 1622 179 tumqa, 158807
P71_SP00030 308 1669
P71_ST00057 340 ino 080
P71_SP00031 1668
P71_ST00058 449 1629 69 02
P71_TL00028 1671 1156
P71_ST00059 150 0.68 04803
P71_SP00032 280 1727
P71_ST00060 312 1673 235 aclDaitlra 4088200832
P71_SP00033 1719
P71_ST00061 580 nakalpa 0.45 8833850
P71_SP00034
P71_ST00062 828 244 aclDuraya 208864100
P71_SP00035 1072
P71_ST00063 1104 1685 182 Damqe. 0.70 800800
P71_TL00029 1729 1163
P71_ST00064 1730 294 NoDukasha 208034010
P71_SP00036 1778
P71_ST00065 505 149 bgake 50020
P71_SP00037 654 1788
P71_ST00066 742 1731 127 1102
P71_SP00038 869 1777 95
P71_ST00067 964 328 wakaparadza 03006002000
P71_TL00030 1789 1158
P71_ST00068 1790 180 ndudzi 202002
P71_SP00039 310 1836 97
P71_ST00069 1791 162 zhlnji, 0080707
P71_SP00040 569 1847 116
P71_ST00070 685 183 akatora 0030075
P71_SP00041 868 1837 30
P71_ST00071 898 nhapxa 041002
P71_SP00042 1082 1846 37
P71_ST00072 1119 169 aclDai- 0088004
P71_TL00031 1848 1161
P71_ST00073 1858 ta
P71_SP00043 174 1894
P71_ST00074 210 1849 40100
P71_SP00044 343 1895 108
P71_ST00075 451 1851 151 rwake 20100
P71_SP00045 602 1897
P71_ST00076 704 99 kuti 0.82 0240
P71_SP00046 1896
P71_ST00077 880 1850 00070
P71_SP00047 1012 125
P71_ST00078 1137 0.91 00400
P71_TL00032 1909 1159
P71_ST00079 293 rwaMazuru 004530006
P71_SP00048 420 1955 67
P71_ST00080 186 rukure. 0306000
P71_SP00049 673 1956
P71_ST00081 740 81 Asi
P71_SP00050 821 53
P71_ST00082 874 192 nokuda 000080
P71_SP00051 1066
P71_ST00083 kwa- 1001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P18_LM00001 114 1934
RightMargin P18_RM00001 1304 115
BottomMargin P18_BM00001 1965 36
PrintSpace P18_PS00001 1190
TextBlock P18_TB00001 176 184 45
TextLine P18_TL00001 182 37 172 33
String P18_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.85 CC 42000
P18_TB00002 701 32 53 44
P18_TL00002 707 38 41
P18_ST00002 13 0.81 03
P18_TB00003 121 129 1183 850
P18_TL00003 130 135 1168 58
P18_ST00003 166 47 ciDona 008002
SP P18_SP00001 296 63
P18_ST00004 359 137 122 hoDe 0.78 0080
P18_SP00002 481 34
P18_ST00005 515 136 139 56 huru, 0.72 01217
P18_SP00003 654 192 64
P18_ST00006 718 373 57 Dakagamucira, 0.73 8200000400727
P18_SP00004 1091 193 73
P18_ST00007 1164 134 Daciti 820002
P18_TL00004 128 194
P18_ST00008 195 223 "Ma^iita 0.76 201100040
P18_SP00005 351 251
P18_ST00009 396 169 Bambo 82000
P18_SP00006 565 242
P18_ST00010 610 210 173 42 Daggu; 0.51 828018
P18_SP00007 783 252
P18_ST00011 846 197 186 55 ma^iita 0.82 01100001
P18_SP00008 1032
P18_ST00012 1087 209 48 Cirandu 0.80 0011406
P18_TL00005 254 1165
P18_ST00013 Gono 1.00 0000
P18_SP00009 266 301 62
P18_ST00014 328 retombe, 0.77 101000007
P18_SP00010 570 311 60
P18_ST00015 630 255 225 mushaya 0.88 0300202
P18_SP00011 855 310
P18_ST00016 917 237 cirashwa; 033100017
P18_SP00012 1154 35
P18_ST00017 1189 269 106 mu- 0.87 004
P18_TL00006 127 309
P18_ST00018 315 120 46 kaka 0.96 0100
P18_SP00013 247 361 90
P18_ST00019 337 314 207 tinodya, 0.89 00000017
P18_SP00014 544 371 84
P18_ST00020 628 171 mafuta 020104
P18_SP00015 799 79
P18_ST00021 878 258 tinozora!" 0.90 0000004031
P18_SP00016 1136
P18_ST00022 1209 86 50 Tni 0.66 801
P18_TL00007
P18_ST00023 374 250 ndakafara 000040130
P18_SP00017 377 421 61
P18_ST00024 438 159 kwa^o 003101
P18_SP00018 597 429
P18_ST00025 660 389 zuDa 0.68 0083
P18_SP00019 780
P18_ST00026 842 375 irero, 100107
P18_SP00020 978 431
P18_ST00027 1042 253 ndokubva 0.93 00003002
P18_TL00008 433 976
P18_ST00028 259 ndoramba 00202003
P18_SP00021 386 480 75
P18_ST00029 461 257 ndicienda 000000300
P18_SP00022
P18_ST00030 323 kundoredza. 0.98 00000000020
P18_TL00009 519 1169
P18_ST00031 162 Bvunzo 0.48 246764
P18_SP00023 289 557 16
P18_ST00032 305 533 8 23 : 0.55 4
P18_SP00024 313 556
P18_ST00033 349 521 1. 0.61
P18_SP00025 380 553
P18_ST00034 437 520 Reuai 0.83 00800
P18_SP00026 543
P18_ST00035 589 155 marudzi 1300005
P18_SP00027 744 554 26
P18_ST00036 770 522 108 ehooe 0.65 00880
P18_SP00028
P18_ST00037 928 261 dzomunoziua, 0.84 000005000840
P18_SP00029 559 21
P18_ST00038 1210 532 ¦ouye 0.46 108260
P18_TL00010 455 571 399
P18_ST00039 72 kuti
P18_SP00030 527 604
P18_ST00040 563 572 199 akapesana 000102401
P18_SP00031 762 616
P18_ST00041 788 66 pai. 0.86 0040
P18_TL00011 353 622 943
P18_ST00042 623 2. 0.79 40
P18_SP00032 656
P18_ST00043 436 99 Hooe
P18_SP00033 535 655 28
P18_ST00044 216 dzinodyiwa 0400002301
P18_SP00034 779 666
P18_ST00045 811 54 nei 0.69
P18_SP00035 865 657
P18_ST00046 897 149 munzizi 0000303
P18_SP00036 1046
P18_ST00047 1069 11 1
P18_SP00037 1080
P18_ST00048 1113 Shiri 21701
P18_SP00038 1203 25
P18_ST00049 1228 68 dzi- 0102
P18_TL00012 453 674 320 43
P18_ST00050 pi
P18_SP00039 487 717 30
P18_ST00051 517 228 dzinodzidya 03210006004
P18_SP00040 745 17
P18_ST00052 675
P18_TL00013 725 942
P18_ST00053 726 3. 00
P18_SP00041 385 758 22
P18_ST00054 407 741 5 ¦ 0.00 10
P18_SP00042 412 746 19
P18_ST00055 82 Idzo
P18_SP00043 513 757
P18_ST00056 548 80 shiri 10103
P18_SP00044
P18_ST00057 664 dzinoBata 027108200
P18_SP00045 759
P18_ST00058 872 89 houe 0.70 3080
P18_SP00046 961 24
P18_ST00059 985 224 dzakasiyana 0.91 01000060001
P18_SP00047 768
P18_ST00060 1237 pai 014
P18_TL00014 776 211
P18_ST00061 178 nedzimqe 10004080
P18_SP00048 633 819
P18_ST00062 777
P18_TL00015 354 826 939
P18_ST00063 828 4.
P18_SP00049 387 860
P18_ST00064 827 177 Nemhosa 00003100
P18_SP00050 606 868
P18_ST00065 636 yei 205
P18_SP00051 691 871
P18_ST00066 710 838 85 uana 8362
P18_SP00052 795
P18_ST00067 816 casiqgadi 830680384
P18_SP00053 994 870
P18_ST00068 1019 126 kureua 000084
P18_SP00054 1145 27
P18_ST00069 1172 mazita 0.74 052403
P18_TL00016 456
P18_ST00070 edafi 0.63 08306
P18_SP00055 546 911
P18_ST00071 879 165 nehamba 0002000
P18_SP00056 736
P18_ST00072 negckanje 000802040
P18_SP00057 952 922
P18_ST00073 965 12
P18_TL00017 363 929 760
P18_ST00074 930 5.
P18_SP00058 395 962
P18_ST00075 117 Nyora 00005
P18_SP00059 973
P18_ST00076 583 119 cidauo 008280
P18_SP00060 702 963
P18_ST00077 733 941 74 cose
P18_SP00061 807
P18_ST00078 833 corudzi 0000034
P18_SP00062 969
P18_ST00079 999 124 rwako. 301000
P18_TB00004 1055 910
P18_TL00018 1061 1106 59
P18_ST00080 1064 Dzidzo 0.92 010002
P18_SP00063 321 1111
P18_ST00081 1075 0.60
P18_SP00064 1118 97
P18_ST00082 486 1062 UUrjGANO 80284000
P18_SP00065 823 1119
P18_ST00083 857 YE^INOKA- 0010030004
P18_TL00019 637 1147 275
P18_ST00084 MBAIRA. 0.97 0000200
P18_TL00020 183 1231 1107
P18_ST00085 265 Kare-kare 010030032
P18_SP00066 448 1279
P18_ST00086 510 1246 qgwena 800001
P18_SP00067 703 1288
P18_ST00087 764 240 yakadana 00008104
P18_SP00068 1004 1287
P18_ST00088 ^ose 10202
P18_SP00069 1170 1286
P18_ST00089 1223 67 ^i-
P18_TL00021 1290 1167
P18_ST00090 1291 nokambaira 0002000001
P18_SP00070 425 1339
P18_ST00091 0.99
P18_SP00071 586 1337
P18_ST00092 648 ^ishare 10100200
P18_SP00072 825 1346
P18_ST00093 886 ishe 0050
P18_SP00073 65
P18_ST00094 1050 241 unofanira 301020130
P18_TL00022 123 1349
P18_ST00095 1353 kuDUsa 028202
P18_SP00074 307 1398
P18_ST00096 368 1363 249 pamusoro 13000100
P18_SP00075 617 1407
P18_ST00097 679 1364 pai^o. 0.58 3281010
P18_SP00076 808 1406
P18_ST00098 890 1350 Ikatuma 0000001
P18_SP00077 1100 1396
P18_ST00099 1142 shoko 00000
P18_TL00023 1408
P18_ST00100 1409 203 panyika 0.94 0000003
P18_SP00078 325 1468
P18_ST00101 388 153 dzose, 000007
P18_SP00079 541 1465 92
P18_ST00102 110 iciti,
P18_SP00080 743 96
P18_ST00103 839 202 "Nyoka 300004
P18_SP00081 1041
P18_ST00104 1130 1423 nama- 02014
P18_TL00024 1467
P18_ST00105 1471 221 kwaDaDa 0028280
P18_SP00082 343 1518
P18_ST00106 405 1469 256 r)ga:^iDuye 780271008200
P18_SP00083 661 1525
P18_ST00107 722 1483 170 pamqe 12080
P18_SP00084 892 1524
P18_ST00108 1479 94 cete
P18_SP00085 1033 1515
P18_ST00109 1083 206 neshato, 00042027
P18_TL00025 1527
P18_ST00110 1530 mukuru 030400
P18_SP00086 329 1577
P18_ST00111 390 1528 wa^o." 0.75 0310001
P18_SP00087 566 1583
P18_ST00112 631 Nyoka 10000
P18_SP00088 800
P18_ST00113 862 297 dzamarudzi 1040343001
P18_SP00089 1159 1574
P18_ST00114 1214 1542 77 ose 000
P18_TL00026 1586
P18_ST00115 1589 277 dzikaDuya, 0000081007
P18_SP00090 400 1643
P18_ST00116 463 1588 nehoDe 000080
P18_SP00091 646 1633
P18_ST00117 1601 namazura 13130001
P18_SP00092 967 1634
P18_ST00118 namadze- 22000003
P18_TL00027 1645
P18_ST00119 1660 tse, 0007
P18_SP00093 1705
P18_ST00120 276 235 0052000
P18_SP00094 511 1693
P18_ST00121 417 nehambakubvu, 0051001000007
P18_SP00095 989 1702 78
P18_ST00122 1067 1646 222 neBurwa 0080002
P18_TL00028
P18_ST00123 1707 334 panhupamge 1300604080
P18_SP00096 1766
P18_ST00124 518 1720 272 neggwena, 008000007
P18_SP00097 790 1762 76
P18_ST00125 866 262 kuzoshara 020000260
P18_SP00098 1128 1752
P18_ST00126 1706 100
P18_TL00029 1765 1036
P18_ST00127 1781 wa^o 00100
P18_SP00099 1823
P18_ST00128 308 ucanzi 200000
P18_SP00100 473 1812
P18_ST00129 539 Ishe
P18_SP00101 647 1811
P18_ST00130 709 wei^inokambaira. 00810000030021040
P18_TL00030 200 1849 1090
P18_ST00131 1850 Uakadagwa 840382800
P18_SP00102 501 1906
P18_ST00132 152 Dakati 803300
P18_SP00103 715 1895
P18_ST00133 747 1863 294 DaDuqgana, 0.59 8180800146
P18_SP00104 1904
P18_ST00134 1097 ggwena 800031
P18_TL00031 1908
P18_ST00135 1912 188 ikareDa 0230080
P18_SP00105 1958
P18_ST00136 392 1909 164 shoko, 003007
P18_SP00106 1964
P18_ST00137 634 icid, 0.67 00087
P18_SP00107
P18_ST00138 822 "Hama 54000
P18_SP00108 1005 1954
P18_ST00139 201 dzaqgu. 0008027


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00084.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P84 PHYSICAL_IMG_NR 84 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P84_TM00001 HPOS 0 VPOS 47
LeftMargin P84_LM00001 117 1908
RightMargin P84_RM00001 1301 118
BottomMargin P84_BM00001 1955 46
PrintSpace P84_PS00001 1184
TextBlock P84_TB00001
TextLine P84_TL00001 183 53 551 34
String P84_ST00001 180 CONTENT SHUMO WC 0.91 CC 02100
SP P84_SP00001 363 87 331
P84_ST00002 694 54 40 33 79 0.94 10
P84_TL00002 131 153 1162 56
P84_ST00003 162 mlrlra 0.68 080801
P84_SP00002 293 199 76
P84_ST00004 369 154 109 55 nino 0.37 8780
P84_SP00003 478 209 91
P84_ST00005 569 99 kuti 0.96 0100
P84_SP00004 668 200 100
P84_ST00006 768 188 mambo 02000
P84_SP00005 956 94
P84_ST00007 1050 243 aBuruswe 0.71 08042500
P84_TL00003 130 213 1161 57
P84_ST00008 228 392 42 DagomuDuraya. 8400058403020
P84_SP00006 522 270 81
P84_ST00009 603 215 97 45 Bva 0.84 004
P84_SP00007 700 260
P84_ST00010 776 160 Danhu 0.74 82001
P84_SP00008 936 259
P84_ST00011 1012 279 Dakaramba 0.79 820000700
P84_TL00004 272 1155
P84_ST00012 273 326 kuparadzana 0.89 00331100200
P84_SP00009 456 329
P84_ST00013 547 143 48 nashe 0.87 05000
P84_SP00010 690 320 95
P84_ST00014 785 288 31 waDO 0.67 0281
P84_SP00011 916 319
P84_ST00015 1011 0300
P84_SP00012 1110
P84_ST00016 1201 afe. 1.00 0000
P84_TL00005 1158
P84_ST00017 255 Uakaraira 0.77 850200103
P84_SP00013 385 378 61
P84_ST00018 446 347 196 41 mumqe 0.83 00080
P84_SP00014 642 388 65
P84_ST00019 707 333 224 mucinda 0.93 0200002
P84_SP00015 931 379 62
P84_ST00020 993 332 103 0401
P84_SP00016 1096 43
P84_ST00021 1139 149 aende 0.97 10000
P84_TL00006 128 390 58
P84_ST00022 406 236 paDUgaro 52800201
P84_SP00017 364 448
P84_ST00023 168 bgake, 0.86 000007
P84_SP00018 616 82
P84_ST00024 698 391 197 akafuka 0.88 3000103
P84_SP00019 895 437 77
P84_ST00025 972 150 sashe. 020000
P84_SP00020 1122 438 69
P84_ST00026 1191 98 Ua- 0.50 842
P84_TL00007 129 450 1159
P84_ST00027 451 219 karamba 0.73 0644003
P84_SP00021 348 497
P84_ST00028 425 kumuDuraya 3002853005
P84_SP00022 751 507
P84_ST00029 827 171 nokuti 021300
P84_SP00023 998
P84_ST00030 1079 Mutsare 3100300
P84_TL00008 509 632
P84_ST00031 510 wakati 0.92 010300
P84_SP00024 290 557 67
P84_ST00032 357 127 haazl 0.60 52308
P84_SP00025 484 556 71
P84_ST00033 555 205 mambo. 320010
P84_TL00009 189 606 1102
P84_ST00034 KwakapfuDura 002085078104
P84_SP00026 574 663
P84_ST00035 650 vikl 0008
P84_SP00027 753 654 80
P84_ST00036 833 144 nhatu 02302
P84_SP00028 977 653
P84_ST00037 1068 607 223 Daciedza 0.80 84010002
P84_TL00010 665
P84_ST00038 666 0.95
P84_SP00029 712
P84_ST00039 310 190 01000
P84_SP00030 500
P84_ST00040 579 681 221 ararame, 0.82 30200007
P84_SP00031 800 722
P84_ST00041 867 asi 300
P84_SP00032 932 713
P84_ST00042 997 Dakashalwa 8102000800
P84_TL00011 725 1135
P84_ST00043 736 36 mutODO. 0.78 0011812
P84_SP00033 342 772
P84_ST00044 413 165 Pavikl 040008
P84_SP00034 578 771
P84_ST00045 643 yetatu 000301
P84_SP00035 803 781
P84_ST00046 880 191
P84_SP00036 1071 64
P84_ST00047 waka SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT wakaDona
P84_TL00012 784 1163
P84_ST00048 32 Dona 0.75 8001 HypPart2
P84_SP00037 256 832
P84_ST00049 318
P84_SP00038 417 66
P84_ST00050 483 157 mhurl 0.81 01008
P84_SP00039 640 831
P84_ST00051 705 115 yake 0.90 0201
P84_SP00040 820 840
P84_ST00052 885 nenlpfuwo 0.65 108822800
P84_SP00041 841 35
P84_ST00053 1190 101 nofa 0.47 8713
P84_TL00013 843
P84_ST00054 859 201 nenzara 0000267
P84_SP00042 328 891 75
P84_ST00055 403 123 Duye 8400
P84_SP00043 526 900
P84_ST00056 855 nyota. 001060
P84_SP00044 759 85
P84_ST00057 844 284 Akashoqga 201000805
P84_SP00045 1128 899 72
P84_ST00058 1200 845 ku 0.63 15 kuBuruka
P84_TL00014 903 1133
P84_ST00059 904 Buruka 830204
P84_SP00046 951 78
P84_ST00060 227 kundofa, 03002017
P84_SP00047 615 959
P84_ST00061 0.57 05348
P84_SP00048 851 950
P84_ST00062 214 ikacema 0010004
P84_SP00049 1145
P84_ST00063 1220 ni 0.20 nikuru.
P84_TL00015 962
P84_ST00064 963 137 kuru. 05210
P84_SP00050 264 1009
P84_ST00065 83 Asi 000
P84_SP00051
P84_ST00066 541 134 acida 20081
P84_SP00052 675
P84_ST00067 766 251 00852105
P84_SP00053 1017
P84_ST00068 1120 169 kamqe 02080
P84_TL00016 126 1021 1164
P84_ST00069 1022 deqga 0.61 80802
P84_SP00054 280 1078
P84_ST00070 341 212 rakazara 45000202
P84_SP00055 553
P84_ST00071 614 210 makore, 0200007
P84_SP00056 824
P84_ST00072 1037 161 mvura 00003
P84_SP00057 1065 1069
P84_ST00073 1126 164 ikana- 600004
P84_TL00017 125 1081 1169
P84_ST00074 1097 70 ya, 0.69 017
P84_SP00058 195 1138
P84_ST00075 80504
P84_SP00059 420 60
P84_ST00076 480 296 ndokuwana 000010333
P84_SP00060
P84_ST00077 836
P84_SP00061 59
P84_ST00078 1057 1082 237 yokuqwa 0000800
P84_TL00018 1140 1167
P84_ST00079 neyokuBlkisa. 0001018800004
P84_SP00062 488 1197
P84_ST00080 586 111 Ishe
P84_SP00063 697 1187
P84_ST00081 1141 220 nemhurl 0000358
P84_SP00064 1047
P84_ST00082 1176 116 0.98
P84_TL00019
P84_ST00083 366 ndokurarama. 000000202040
P84_SP00065 491 1247 -308
P84_ST00084 1297 Madniti 0.85 0108000
P84_SP00066 1352
P84_ST00085 445 269 akatsamqa 204004083
P84_SP00067 714 1353 63
P84_ST00086 777 nikuru 0.51 866501
P84_SP00068 948
P84_ST00087 1025 263 akaDuraya 001803500
P84_TL00020 1355 1157
P84_ST00088 1357 Mutsare, 31000207
P84_SP00069 352 1412
P84_ST00089 419 1356 124 aciti: 000006
P84_SP00070 543 1402 74
P84_ST00090 617 "dal 0.38 7808
P84_SP00071 741 1401
P84_ST00091 808 233 waitirega 000003002
P84_SP00072 1041 1411
P84_ST00092 1103 179 ticlDu- 0008813
P84_TL00021 1414
P84_ST00093 1431 105 raya 4103
P84_SP00073 229 1471 93
P84_ST00094 322 1415 231 maclnda. 02080031
P84_SP00074 1461
P84_ST00095 121 Zino 0.29 8783
P84_SP00075 774 1470
P84_ST00096 869 tashaiwa 04000002
P84_SP00076 1093 92
P84_ST00097 1185 ciro 0030
P84_TL00022 1473 704
P84_ST00098 1475 173 cikuru 001521
P84_SP00077 297 1520
P84_ST00099 376 452 cawakatidanlra." 4100030084080200
P84_TL00023 1560 1172
P84_ST00100 1561 174 37 Bvunzo: 0.48 5268770
P84_SP00078 1598 49
P84_ST00101 346 1562 27 1. 03
P84_SP00079 373 1594 50
P84_ST00102 423 0040200
P84_SP00080 580 1593
P84_ST00103 wakapandukirirei 7000050500500506
P84_SP00081 961 1603 30
P84_ST00104 991 140 03000
P84_SP00082 1131 1592
P84_ST00105 1178 wake. 010008
P84_TL00024 337 1619 524
P84_ST00106 1621 2. 00
P84_SP00083 1653
P84_ST00107 1620 86 deno 0.76 8010
P84_SP00084 511 1652 23
P84_ST00108 534 uri 0.59 057
P84_SP00085 583
P84_ST00109 610 iwe 670
P84_SP00086 669
P84_ST00110 703 waiitei 2031000
P84_SP00087 17
P84_ST00111 849 12
P84_TL00025 338 1678 934 44
P84_ST00112 1680 3.
P84_SP00088 1712
P84_ST00113 427 1679 Nyorai 010033
P84_SP00089 1722
P84_ST00114 mazita 030503
P84_SP00090 709 1711 21
P84_ST00115 730 amadzishe 203015000
P84_SP00091
P84_ST00116 952 147 makuru 030000
P84_SP00092 1099
P84_ST00117 1116 1690 ose 010
P84_SP00093 1174
P84_ST00118 omu omunoziua,
P84_TL00026 429 1737 782
P84_ST00119 1738 39 noziua, 5027820
P84_SP00094 560 1777 29
P84_ST00120 589 1739 sokuti 000023
P84_SP00095 1771
P84_ST00121 727 1750 26 :-
P84_SP00096
P84_ST00122 787 170 Cipinda, 11043000
P84_SP00097 957 1781
P84_ST00123 984 Cindamora. 0400200010
P84_TL00027 1794 933
P84_ST00124 1798 4. 11
P84_SP00098 374 1831
P84_ST00125 430 1795 l')amqe 0.58 5720480
P84_SP00099 567 1840 20
P84_ST00126 587 uanoti 840014
P84_SP00100 1830
P84_ST00127 739 "ishe", 0.72 4014035
P84_SP00101 870 1833 22
P84_ST00128 892 1808 122 uamqe 0.66 80080
P84_SP00102 1014 1839
P84_ST00129 1044 120 "she". 530050
P84_SP00103 1829
P84_ST00130 1194 1797 Nyo 030
P84_TL00028 1855 865
P84_ST00131 1857 rai
P84_SP00104 477 1888
P84_ST00132 521 1868 139 mamqe 01082
P84_SP00105 660 1899
P84_ST00133 702 1856 163 mashoko 3000000
P84_SP00106 1889
P84_ST00134 906 172 aqgadaro 0.64 58048001
P84_SP00107
P84_ST00135 1118 177 aciuamba 00688300
P84_TL00029 434 1910
P84_ST00136 1927 na 06
P84_SP00108 476 1949
P84_ST00137 38 "i." 0.41 7527


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00149.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P149 PHYSICAL_IMG_NR 149 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P149_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P149_LM00001 119 1940
RightMargin P149_RM00001 1300
BottomMargin P149_BM00001 1971 30
PrintSpace P149_PS00001 1181
TextBlock P149_TB00001
TextLine P149_TL00001 701 37 536 35
String P149_ST00001 64 34 CONTENT 144 WC 0.72 CC 080
SP P149_SP00001 765 71 295
P149_ST00002 1060 177 SHUMO 0.97 01000
P149_TL00002 125 134 1162 59
P149_ST00003 492 50 ndokuramblra'mo. 0.85 0000105008015010
P149_SP00002 617 184
P149_ST00004 742 135 101 47 Mai 1.00 000
P149_SP00003 843 182
P149_ST00005 977 310 58 ndokutaqga 0.76 1200402812
P149_TL00003 126 193
P149_ST00006 195 337 48 kumushaiwa 0.87 0304000004
P149_SP00004 463 243 153
P149_ST00007 616 221 madeko, 0.66 0580027
P149_SP00005 837 251 152
P149_ST00008 989 194 299 49 ndokucema 0.99 000000001
P149_TL00004 254 1138 57
P149_ST00009 255 DacizlDa 0.64 82000880
P149_SP00006 347 302 94
P149_ST00010 441 46 kuti 0.90 0400
P149_SP00007 542 300 65
P149_ST00011 607 268 369 43 wanyeqgerwa. 0.89 020008000002
P149_SP00008 976 311 98
P149_ST00012 1074 190 Ndoku 00004 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Ndokuzoti
P149_TL00005 313 55
P149_ST00013 314 91 zoti 0.81 0033 HypPart2
P149_SP00009 217 361 95
P149_ST00014 312 154 54 rimqe 0.83 00080
P149_SP00010 466 368
P149_ST00015 557 328 32 zuDa 0.61 0383
P149_SP00011 682 360 92
P149_ST00016 774 351 ndokufumira 0.91 00002040101
P149_SP00012 1125 72
P149_ST00017 1197 315 ku- 0.77 024
P149_TL00006 373 1161 56
P149_ST00018 259 ndotarira, 0.78 0000060437
P149_SP00013 385 429
P149_ST00019 480 ndokuDona 0.86 000038000
P149_SP00014 782 420 93
P149_ST00020 875 387 172 41 mqana 08002
P149_SP00015 1047 428 105
P149_ST00021 1152 389 waDO 0080
P149_TL00007 431
P149_ST00022 432 224 paDaDlri 0.59 30818800
P149_SP00016 350 490
P149_ST00023 414 447 132 Daya. 0.70 83020
P149_SP00017 546 488 67
P149_ST00024 613 183 Ua^ika 0.63 8310000
P149_SP00018 796 487
P149_ST00025 860 233 Daslkana 0.69 80080403
P149_SP00019 1093 479 77
P149_ST00026 1170 448 117 Daya 0.32 8178
P149_TL00008 491
P149_ST00027 273 ndokutlza. 0000008040
P149_SP00020 399 539 -212
P149_ST00028 187 584 128 Inoni 0.52 08581
P149_SP00021 640
P149_ST00029 406 227 nakaitwa 88230001
P149_SP00022 633
P149_ST00030 724 599 204 33 mazuDa 000483
P149_SP00023 928 632 110
P149_ST00031 1038 586 249 mazhinji, 000000707
P149_TL00009 643 1163 60
P149_ST00032 405 Daclmukoniwa, 8108020020007
P149_SP00024 531 700
P149_ST00033 685 291 kudzimana 0.98 020000000
P149_SP00025 691 145
P149_ST00034 1121 646 168 Daripa 0.79 800021
P149_TL00010 703 1164
P149_ST00035 192 qombe, 0.73 800007
P149_SP00026 317 761
P149_ST00036 442 ndokuzomuBata. 00003000383000
P149_SP00027 884 751
P149_ST00037 979 704 85 Asi
P149_SP00028 1064 106
P149_ST00038 721 42 0.71 8002
P149_TL00011 763
P149_ST00039 764 230 Dakasara 83030001
P149_SP00029 355 811 185
P149_ST00040 540 neshuqgu 0.75 00053802
P149_SP00030 794 820 164
P149_ST00041 958 330 dzeshamqari 00003008300
P149_TL00012 839
P149_ST00042 139 yaDO. 04800
P149_SP00031 265 881 -81
P149_ST00043 917 178 Mqana 18400
P149_SP00032 362 973
P149_ST00044 422 932 97 40 uyu 005
P149_SP00033 519 972
P149_ST00045 611 916 344 wakaDaDudza 02028082000
P149_SP00034 955 963
P149_ST00046 1026 261 naakando- 884040404
P149_TL00013 975 1165
P149_ST00047 206 Dona'ko 8203400
P149_SP00035 332 1023
P149_ST00048 423 990 127 Duye 8200
P149_SP00036 550 1031
P149_ST00049 582 do 0.56 80
P149_SP00037 1022
P149_ST00050 738 aclDaratldza 118800008002
P149_SP00038 1050 107
P149_ST00051 1157 992 cuma 0.94 0200
P149_TL00014 1035
P149_ST00052 1036 calDa 01881
P149_SP00039 1082 61
P149_ST00053 322 208 muhuro 0.95 000200
P149_SP00040 530 62
P149_ST00054 592 148 make. 02000
P149_SP00041 740 1081 69
P149_ST00055 809 Pasure 010250
P149_SP00042 981
P149_ST00056 1028 264 pamazuDa 40043083
P149_TL00015 1094 1160
P149_ST00057 1096 mashoma 0000102
P149_SP00043 1142 122
P149_ST00058 297 wakatumqa 030303080
P149_SP00044 788 1150 136
P149_ST00059 924 205 kutsime 0000000
P149_SP00045 1129 1141
P149_ST00060 1220 1111 66 ne. 0.24 885
P149_TL00016 1154
P149_ST00061 237 Acipinza 0.84 10040402
P149_SP00046 364 1211
P149_ST00062 426 ruDoko 038001
P149_SP00047 1200 63
P149_ST00063 676 239 mutslme, 03008007
P149_SP00048 915 1210 96
P149_ST00064 1011 280 wakaBatwa 000082001
P149_TL00017 1213 1159
P149_ST00065 1229 179 naDaya 038103
P149_SP00049 306 1271
P149_ST00066 367 245 Daslkana, 800801007
P149_SP00050 612 1269
P149_ST00067 649 288 ndokuenda 000050000
P149_SP00051 937 1260
P149_ST00068 1000 1228 cose 0000
P149_SP00052 1105 52
P149_ST00069 129 naye.
P149_TL00018 214 1296 1077
P149_ST00070 326 UaMakumbi 810000000
P149_SP00053 1345 124
P149_ST00071 664 1297 ndokusara 0.92 040000200
P149_SP00054 929 1344 121
P149_ST00072 1298 241 munjodzi 05030000
P149_TL00019 1356
P149_ST00073 1357 nokuda 000181
P149_SP00055 1404
P149_ST00074 kwenlqga 00008802
P149_SP00056 634 1413
P149_ST00075 696 333 yakaDatorera 010280000000
P149_SP00057 1029
P149_ST00076 1101 1374 186 mqana. 082000
P149_TL00020 1416
P149_ST00077 1418 137 Uuye 0.74 8100
P149_SP00058 1472
P149_ST00078 357 138 tsime 00000
P149_SP00059 495 1462
P149_ST00079 iri
P149_SP00060 615
P149_ST00080 711 469 harina-kuzocerwa 0350033030000100
P149_SP00061 1180 1464
P149_ST00081 1242 1433 51 ne 0.14 88
P149_TL00021 1475
P149_ST00082 1476 216 kuikira 03800000
P149_SP00062 343 1533
P149_ST00083 407 150 niqga 00804
P149_SP00063 1531
P149_ST00084 620 1485 yatama. 0003000
P149_TL00022 130 1566 1145
P149_ST00085 156 38 Bvunzo 0.62 026740
P149_SP00064 286 1604 19
P149_ST00086 305 1578 6 21 : 0.60 4
P149_SP00065 1599
P149_ST00087 363 27 1. 0.30 76
P149_SP00066 390 1598
P149_ST00088 433 Nyorai 200370
P149_SP00067 569 1609
P149_ST00089 609 160 marudzi 0200003
P149_SP00068 769
P149_ST00090 176 amashaui 23000085
P149_SP00069 987 1600
P149_ST00091 1034 1568 aoakuru 1800600
P149_SP00070 1188 1602 44
P149_ST00092 1232 1582 na namauara
P149_TL00023 1627 266 22
P149_ST00093 133 mauara 258000
P149_SP00071 566 1649
P149_ST00094 1628 90 awo.
P149_TL00024 353 1667 940
P149_ST00095 1668 29 2. 00
P149_SP00072 382 1702
P149_ST00096 104 Shaui 0.67 20283
P149_SP00073 1700
P149_ST00097 587 1678 229 romumvura 0.96 000000003
P149_SP00074 816
P149_ST00098 874 nderipi 00040010
P149_SP00075 1712
P149_ST00099 1098 1670 Unopirwa 03001000
P149_TL00025 430 1718
P149_ST00100 sei
P149_TL00026 1769 45
P149_ST00101 1770 3.
P149_SP00076 1802
P149_ST00102 166 ninogara 0.38 888851000
P149_SP00077 1811
P149_ST00103 674 1780 mumvura 0000010
P149_SP00078 859
P149_ST00104 919 163 ndecipi 300101063
P149_SP00079 1814 74
P149_ST00105 1156 1773 Munhu 0.82 02600
P149_TL00027 1820 517
P149_ST00106 1831 uqgagara 38000000
P149_SP00080 1862
P149_ST00107 642 188 0101011
P149_SP00081 830 1853
P149_ST00108 hre 0.80 00504
P149_TL00028 349 1870
P149_ST00109 1871 4.
P149_SP00082 378 1903 68
P149_ST00110 446 Ko
P149_SP00083 501
P149_ST00111 123 uanhu 83510
P149_SP00084 654
P149_ST00112 211 uanofamba 0.88 820000000
P149_SP00085 896
P149_ST00113 941 1882 pamsoro 0010000
P149_SP00086 1104 1914
P149_ST00114 1147 1886 pemvu 00060 pemvura
P149_TL00029 445 1920 338
P149_ST00115 1932 ra
P149_SP00087 477 1954
P149_ST00116 509 1921 nemitouo 00000080
P149_SP00088 687 1953
P149_ST00117 717 ipi 0.50 707
P149_SP00089 762 1965 10
P149_ST00118 772 1922 11


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00057.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P57 PHYSICAL_IMG_NR 57 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P57_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P57_LM00001 113 1940
RightMargin P57_RM00001 1305 114
BottomMargin P57_BM00001 1969 32
PrintSpace P57_PS00001 1192
TextBlock P57_TB00001 670 31 56 45
TextLine P57_TL00001 676 37 44 33
String P57_ST00001 CONTENT 52 WC 0.66 CC 24
P57_TB00002 1049 187 46
P57_TL00002 1055 35 175 34
P57_ST00002 SHUMO 0.79 06102
P57_TB00003 130 1839
P57_TL00003 119 136 1158 58
P57_ST00003 138 244 47 aneslmba 0.86 00008002
SP P57_SP00001 363 185 76
P57_ST00004 439 137 183 nikuru. 0.51 8775050
P57_SP00002 622 193 81
P57_ST00005 703 142 48 Walti 0.77 02800
P57_SP00003 845 78
P57_ST00006 923 120 kana 0.92 0102
P57_SP00004 1043 184 86
P57_ST00007 1129 148 aclpl- 0.50 308583
P57_TL00004 196 1164
P57_ST00008 198 188 qgudza 0.74 803300
P57_SP00005 307 254 117
P57_ST00009 424 197 177 qombe 0.83 80000
P57_SP00006 601 106
P57_ST00010 707 294 walqgoBata 0.72 0288008000
P57_SP00007 1001 103
P57_ST00011 1104 179 gumbo 03000
P57_TL00005 255 1010 59
P57_ST00012 272 170 41 mqene 0.82 08000
P57_SP00008 290 313 61
P57_ST00013 351 256 263 sembudzl, 000042087
P57_SP00009 614 65
P57_ST00014 679 257 akasuqga 0.78 10304800
P57_SP00010 30
P57_ST00015 953 pageja. 0.76 1200732
P57_TL00006 200 340 1083
P57_ST00016 341 174 Rimqe 00080
P57_SP00011 374 397 112
P57_ST00017 486 355 109 43 gore 0.90 0030
P57_SP00012 595 398 115
P57_ST00018 710 368 wakandot^aka 0.85 0202000010200
P57_SP00013 1078 396
P57_ST00019 1156 127 Basa, 0.62 81017
P57_TL00007 121 401 1163
P57_ST00020 260 akarlwana 302080203
P57_SP00014 381 448 63
P57_ST00021 444 414 322 panomumqe 0.80 200006080
P57_SP00015 766 457
P57_ST00022 809 415 245 42 muruqgu 0.84 0000802
P57_SP00016 1054
P57_ST00023 1086 waigara 0.96 0200000
P57_TL00008 122 459 1157
P57_ST00024 461 224 papurazi 13332200
P57_SP00017 346 518
P57_ST00025 482 rake 1.00 0000
P57_SP00018 507
P57_ST00026 157 pakati 0.88 600000
P57_SP00019 864 516
P57_ST00027 977 302 55 pamatondo. 4000030004
P57_TL00009 124 519 1161
P57_ST00028 246 Murumbl 0203008
P57_SP00020 370 567
P57_ST00029 435 231 wakafara 0.95 00000010
P57_SP00021 666 88
P57_ST00030 754 nikuru 0.58 885200
P57_SP00022 929 574
P57_ST00031 1048 237 nokuBata 00028000
P57_TL00010 123 578 1162
P57_ST00032 579 163 kwake 0.97 00100
P57_SP00023 286 626
P57_ST00033 349 64 asi 300
P57_SP00024 413
P57_ST00034 478 161 kudya 0.89 00203
P57_SP00025 639 635
P57_ST00035 164 0.91 10200
P57_SP00026 867 625
P57_ST00036 362 rame-dambu- 0.75 20801810003
P57_TL00011 638
P57_ST00037 dzo 000
P57_SP00027 212 685 62
P57_ST00038 274 655 guru, 0.73 00147
P57_SP00028 410 696
P57_ST00039 474 167 nokuti 0.99 000000
P57_SP00029 641
P57_ST00040 706 waidya
P57_SP00030 890 694
P57_ST00041 951 329 ninoshamlsa. 0.69 888000008030
P57_TL00012 125 697
P57_ST00042 700 PazuDa 310080
P57_SP00031 310 745
P57_ST00043 372 699 154 rimqe 50080
P57_SP00032 526
P57_ST00044 587 229 wakadya 0400300
P57_SP00033 816
P57_ST00045 877 712 masaga 0.93 000202
P57_SP00034 1060 753
P57_ST00046 1107 709 180 matatu 0.81 024004
P57_TL00013 757
P57_ST00047 758 ODupfu, 0.60 0804077
P57_SP00035 323 815
P57_ST00048 387 773 Duye 0.70 8300
P57_SP00036 511 814
P57_ST00049 195 waiuta 0048000
P57_SP00037 782 813
P57_ST00050 858 145 fodya 00000
P57_SP00038 1003 77
P57_ST00051 1080 208 nisamba 0.57 8866000
P57_TL00014 817
P57_ST00052 264 namakumi 83030000
P57_SP00039 388 874 66
P57_ST00053 454 831 266 manomqe. 03000806
P57_SP00040 720 872 83
P57_ST00054 803 249 0005208
P57_SP00041 1052 80
P57_ST00055 1132 waka- 00003
P57_TL00015 126 875
P57_ST00056 893 143 mupa 0035
P57_SP00042 269 934
P57_ST00057 331 mari 0200
P57_SP00043 446
P57_ST00058 512 shoma
P57_SP00044 675
P57_ST00059 737 nokuda 000083
P57_SP00045 930
P57_ST00060 876 312 kwokudyisa 0020000002
P57_TL00016 937 129
P57_ST00061 kwake. 002002
P57_SP00046 306 984 -120
P57_ST00062 186 1007 194 Apedza 430001
P57_SP00047 380 1066
P57_ST00063 442 1008 191 mqedzi 080000
P57_SP00048 633 1064
P57_ST00064 169 mltatu 080014
P57_SP00049 868
P57_ST00065 931 1023 yoga 1000
P57_SP00050
P57_ST00066 1136 1009 152 paku- 20053
P57_TL00017 128 1165
P57_ST00067 1084 seDenza 0080002
P57_SP00051 328 1116
P57_ST00068 389 242 49 murumbl 0300008
P57_SP00052 631 1115
P57_ST00069 95 uyo
P57_SP00053 791 1125
P57_ST00070 852 1068 wakat^aka 0000010121
P57_SP00054 1124
P57_ST00071 1177 116 zano 0010
P57_TL00018 1127 628
P57_ST00072 382 rokumuBudisa 100005808001
P57_SP00055 510 1175
P57_ST00073 571 paBasa. 4182040
P57_TL00019 1198 60
P57_ST00074 1200 151 Tenzi
P57_SP00056 339 1247 90
P57_ST00075 429 wake 0.94
P57_SP00057 559 1245
P57_ST00076 672 1199 261 wakanzwa 01000001
P57_SP00058 933 1246 108
P57_ST00077 1041 1214 251 nomumqe 0.56 8804080
P57_TL00020 1257
P57_ST00078 1258 munhu 00002
P57_SP00059 1306
P57_ST00079 375 wainzi 0.98
P57_SP00060 545
P57_ST00080 610 248 uneslmba 30008030
P57_SP00061
P57_ST00081 920 1273 guru
P57_SP00062 1039 1314
P57_ST00082 1087 1259 205 kuenza- 0201022
P57_TL00021 131 1317 1160
P57_ST00083 1334 na 01
P57_SP00063 190 1365
P57_ST00084 514 naMaslmba-Ndoga, 0002080043000047
P57_SP00064 765 1374
P57_ST00085 1318 92 zita 0002
P57_SP00065 1364
P57_ST00086 986 110 2100
P57_SP00066 1096
P57_ST00087 1143 1320 rainzi
P57_TL00022 133 1376
P57_ST00088 1377 427 Masimba-Gumi. 0300001005000
P57_SP00067 560 1424 69
P57_ST00089 629 Akamudana 000038300
P57_SP00068 942
P57_ST00090 1005 1378 104 kuti 0300
P57_SP00069 1109
P57_ST00091 1144 1395 149 aDuye
P57_TL00023 1435 1159
P57_ST00092 1438 kutyisa 0400004
P57_SP00070 324 1493
P57_ST00093 455 Maslmba-Ndoga. 00080024200010
P57_SP00071 894
P57_ST00094 982 1437 NdokuDuya 000008402
P57_TL00024 134 1496
P57_ST00095 181 kwake, 000007
P57_SP00072 315 1553 67
P57_ST00096 akaratidzwa 10005000003
P57_SP00073 1542 72
P57_ST00097 769 140 palDa 0.45 42883
P57_SP00074 909 1552
P57_ST00098 972 1498 naMaslmba- 3200080034
P57_TL00025 1554
P57_ST00099 1556 Ndoga. 021010
P57_SP00075 317 1613 71
P57_ST00100 1557 54 Iye
P57_SP00076 471 1611
P57_ST00101 532 221 wakaqga 0201802
P57_SP00077
P57_ST00102 1555 acigadzira 0.87 1000220032
P57_SP00078 1075 1612 87
P57_ST00103 1569 tyaDa 00180
P57_TL00026 1614
P57_ST00104 232 yeqombe 0080000
P57_SP00079 366 1672
P57_ST00105 456 1615 147 dzake
P57_SP00080 603 1661
P57_ST00106 713 mujlqga 0028800
P57_SP00081 925 1671
P57_ST00107 1053 1631 meqgoro. 00800022
P57_TL00027 1673
P57_ST00108 1674 434 Masimba-Ndoga 2100001300003
P57_SP00082 570 1729
P57_ST00109 690 335 wakabvunza, 03030040047
P57_SP00083 1025 1731 139
P57_ST00110 1678 aciti, 300007
P57_TL00028 1733
P57_ST00111 "Uriplko 00001800
P57_SP00084 1791 97
P57_ST00112 479 03003
P57_SP00085 665 1778
P57_ST00113 777 1735 226 wenyu" 0021220
P57_SP00086 1789
P57_ST00114 1106 1737 Uakati, 0.71 8220007
P57_TL00029
P57_ST00115 1794 "Uri
P57_SP00087 1840
P57_ST00116 321 1793 240 paqgoro" 20800000
P57_SP00088 561 1850 73
P57_ST00117 634 Aka^ikapo 0001000040
P57_SP00089 908
P57_ST00118 969 1795 146 paari, 330037
P57_SP00090 1852 36
P57_ST00119 1151 1796 144 akati, 200007
P57_TL00030 1851
P57_ST00120 1853 "Ndinoda 60000082
P57_SP00091 408 1900
P57_ST00121 kuita 02000
P57_SP00092 645 1899
P57_ST00122 sokubvunza 0000000001
P57_SP00093 1071
P57_ST00123 1168 1857 nzira
P57_TL00031 141 1911
P57_ST00124 1913 204 inoenda 0000000
P57_SP00094 345 1960
P57_ST00125 564 kwaClpxanyaDanhu." 001080000208000600
P57_SP00095 1968
P57_ST00126 1036 1914 262 50 Masimba- 60001023


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00036.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P36 PHYSICAL_IMG_NR 36 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P36_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P36_LM00001 26 1938
RightMargin P36_RM00001 1390 29
BottomMargin P36_BM00001 1970 31
PrintSpace P36_PS00001 1364
TextBlock P36_TB00001 105 623 45
TextLine P36_TL00001 111 38 611 33
String P36_ST00001 180 CONTENT SHUMO WC 0.92 CC 03000
SP P36_SP00001 291 71 391
P36_ST00002 682 40 1.00 00
P36_TB00002 124 129 1193
P36_TL00002 134 135 1177 68
P36_ST00003 146 44 ta
P36_SP00002 178 182 63
P36_ST00004 241 379 mipfumbampe 0.77 00202031580
P36_SP00003 620 203 43
P36_ST00005 663 137 236 56 yokupira 0.82 21024003
P36_SP00004 899 193 48
P36_ST00006 947 138 122 46 BaBa 0.57 8080
P36_SP00005 1069 184 61
P36_ST00007 1130 153 181 42 Daqgu; 0.50 808128
P36_TL00003 130 195 1151 59
P36_ST00008 374 47 ndinokumbira 0.93 200100400000
P36_SP00006 504 242 60
P36_ST00009 564 196 87 imi 0.83 004
P36_SP00007 651
P36_ST00010 714 210 277 mugODuya 0.71 05018204
P36_SP00008 991 254 51
P36_ST00011 1042 198 239 namahosi 0.91 01005000
P36_TL00004 150 256 767
P36_ST00012 269 323 naDose-DOse 0.78 00820038000
P36_SP00009 473 302
P36_ST00013 533 384 neCltanhatu." 5008020010243
Illustration P36_CB1_SUB 314 1180 TYPE
P36_TB00003 118 1545 1176 425
P36_TL00005 191 1551 1089
P36_ST00014 1553 126 Musi 0.72 6500
P36_SP00010 317 1599 64
P36_ST00015 381 1552 334 weCitanhatu 0.90 00003200302
P36_SP00011 715 104
P36_ST00016 819 1562 255 Danatsuro 0.70 840000352
P36_SP00012 1074 1598
P36_ST00017 1135 145 pfaca, 300007
P36_TL00006 131 1610 1152 58
P36_ST00018 1613 160 Danhu 0.74 82001
P36_SP00013 1659
P36_ST00019 1611 209 57 Dapedza 0.86 8100000
P36_SP00014 532 1668
P36_ST00020 565 244 55 ku^u^ura. 0.65 05105100010
P36_SP00015 809 1666
P36_ST00021 877 406 Uakawanabgurl 0.75 8010000500528
P36_TL00007 1670 1153
P36_ST00022 1671 461 Dugadza-Dugadza 830300108003002
P36_SP00016 590 1728 53
P36_ST00023 643 223 bgedoro. 0.87 00082000
P36_SP00017 866 1727
P36_ST00024 930 Tsuro 0.88 10040
P36_SP00018 1083 1717 62
P36_ST00025 1145 ikati, 000007
P36_TL00008 1729 1161
P36_ST00026 1730 260 "Uehama, 08002007
P36_SP00019 386 1787
P36_ST00027 450 133 nhasi 03200
P36_SP00020 583 1776
P36_ST00028 705 298 ticarakwa." 40024000002
P36_SP00021 1003
P36_ST00029 1107 Uahosi 800000
P36_TL00009 1159
P36_ST00030 1791 54 Degudo 0.62 800580
P36_SP00022 320 1845
P36_ST00031 380 1789 230 Daka^ipa 0.67 830010012
P36_SP00023 610
P36_ST00032 673 1803 masese, 0200007
P36_SP00024 869
P36_ST00033 905 1788 168 wanei, 020037
P36_SP00025 1073 1844 67
P36_ST00034 1140 148 haiwa 43005
P36_TL00010 1847 1147
P36_ST00035 1850 156 i^imqe 0.55 8100080
P36_SP00026 280 1904
P36_ST00036 326 1864 78 do. 800
P36_SP00027 404 1895
P36_ST00037 475 1848 225 Ikandoti 0.98 00100000
P36_SP00028 700 37
P36_ST00038 737 kunedzlmqe 0.76 0700008080
P36_SP00029 1060 1903 66
P36_ST00039 1126 1858 tsuro, 0.73 002607
P36_TL00011 127 1906 1156
P36_ST00040 1909 221 "Haiwa, 2000007
P36_SP00030 348 1964 82
P36_ST00041 430 1907 140 idoro 08300
P36_SP00031 570 1953
P36_ST00042 632 171 hre" 405022
P36_SP00032 803 84
P36_ST00043 887 147 Gudo 0280
P36_SP00033 1034 91
P36_ST00044 1125 158 rikati, 0001027


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00100.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P100 PHYSICAL_IMG_NR 100 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P100_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P100_LM00001 118 1937
RightMargin P100_RM00001 1301
BottomMargin P100_BM00001 1967 34
PrintSpace P100_PS00001 1183
TextBlock P100_TB00001 170 32 186 46
TextLine P100_TL00001 176 38 174
String P100_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.89 CC 14000
P100_TB00002 665 53
P100_TL00002 671 36 41
P100_ST00002 95 0.73 50
P100_TB00003 130 1837
P100_TL00003 124 136 1162 57
P100_ST00003 137 210 56 kanaka, 0.77 0304017
SP P100_SP00001 334 193 68
P100_ST00004 402 173 48 Bodo." 0.61 808060
P100_SP00002 575 184 35
P100_ST00005 610 194 Munhu 0.86 01004
P100_SP00003 804 183 52
P100_ST00006 856 430 ndokupamhidza 0000422050003
P100_TL00004 1135 59
P100_ST00007 212 65 40 ne. 0.71 800
P100_SP00004 189 252 69
P100_ST00008 258 199 101 45 Bva 300
P100_SP00005 359 244 64
P100_ST00009 423 117 gaDa 0.65 0282
P100_SP00006 540 253 66
P100_ST00010 606 498 58 rakaqgodzuqgudza 0.84 0300800002801000
P100_SP00007 1104 74
P100_ST00011 1178 213 81 mu 0.98 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT musoro,
P100_TL00005 125 254 60
P100_ST00012 270 121 43 soro, 00607 HypPart2
P100_SP00008 246 313 67
P100_ST00013 257 209 rlkafeya 0.72 18047000
P100_SP00009 522 314
P100_ST00014 591 256 208 Dupenzi 0.66 8450500
P100_SP00010 799 312 76
P100_ST00015 875 412 bgokusanzwlsi- 00000010008005
P100_TL00006 315 1163
P100_ST00016 331 33 sa. 0.93 002
P100_SP00011 190 364 99
P100_ST00017 289 316 180 Rikati, 0.83 0004007
P100_SP00012 469 372 98
P100_ST00018 567 398 55 "Haninzwlkwi! 0328440080004
P100_SP00013 965 370 108
P100_ST00019 1073 215 Zineqge 0.51 8880800
P100_TL00007 126 374 1160
P100_ST00020 375 ninonzwlsa 0.80 8000000802
P100_SP00014 415 431
P100_ST00021 479 388 204 musoro. 0500111
P100_SP00015 683 421
P100_ST00022 764 245 47 Kurinani 02000002
P100_SP00016 1009
P100_ST00023 1075 376 211 ticienda 0.97 02000000
P100_TL00008 434 1158
P100_ST00024 450 42 paya 2003
P100_SP00017 250 492 63
P100_ST00025 306 panakaitwa. 65860200020
P100_SP00018 619 491
P100_ST00026 688 Zimqe 0.34 87880
P100_SP00019 861 490 92
P100_ST00027 953 150 ipapo 0.75 03530
P100_SP00020 1103
P100_ST00028 1195 452 89 pa- 351
P100_TL00009 127 493 1159
P100_ST00029 508 138 mene 1.00 0000
P100_SP00021 265 541 62
P100_ST00030 327 304 ndiqgagona 0.87 0008020001
P100_SP00022 631 550
P100_ST00031 694 240 kuniDona 03808000
P100_SP00023 934 548
P100_ST00032 999 494 287 nokunzwa, 000502007
P100_TL00010 552 1157
P100_ST00033 553 ndigozlDa 0.79 000000881
P100_SP00024 380 609
P100_ST00034 445 207 kutoqga 0500802
P100_SP00025 652
P100_ST00035 726 mhaka 05402
P100_SP00026 900 599
P100_ST00036 964 iyi." 00000
P100_SP00027 1085 608
P100_ST00037 1148 Ndo- 0.92 0003
P100_TL00011 128 612 749
P100_ST00038 613 221 kudzoka 0000002
P100_SP00028 349 660
P100_ST00039 414 hano 0.59 4181
P100_SP00029 531 668
P100_ST00040 594 283 kuclzarlra. 0.74 02080028032
P100_TL00012 220 696 1069
P100_ST00041 698 160 Iqgwe 08000
P100_SP00030 755
P100_ST00042 501 697 229 yakasara 0.94 00000301
P100_SP00031 730
P100_ST00043 854 435 51 iclsano-kurodza 0.85 008000430000301
P100_TL00013 131 1131
P100_ST00044 773 142 meno
P100_SP00032 273 805 61
P100_ST00045 772 nenzara 0.88 0001213
P100_SP00033 538
P100_ST00046 166 dzayo, 0.81 001017
P100_SP00034 785 813 96
P100_ST00047 881 756 icigarlra 0.82 000040803
P100_SP00035 1101 811 79
P100_ST00048 1180 82 04 munhu.
P100_TL00014 814 1156
P100_ST00049 818 nhu.
P100_SP00036 247 865
P100_ST00050 346 817 00004
P100_SP00037 539 863
P100_ST00051 601 815 151 aika, 0.60 380047
P100_SP00038 752 872 83
P100_ST00052 835 301 yakaDomba 020380001
P100_SP00039 1136
P100_ST00053 1201 833 85 ne- 000
P100_TL00015 132 876
P100_ST00054 877 165 hasha, 020237
P100_SP00040 297 933
P100_ST00055 363 133 ikati: 001005
P100_SP00041 496 923 72
P100_ST00056 568 54 "Waqga 002801
P100_SP00042 783 930
P100_ST00057 864 201 waenda 0.90 030002
P100_SP00043 1065
P100_ST00058 1130 892 159 qguDa 0.55 80282
P100_TL00016
P100_ST00059 937 huru 0403
P100_SP00044 984
P100_ST00060 343 936 104 iwe! 0006
P100_SP00045 447 982 111
P100_ST00061 558 935 Zino 0.31 8783
P100_SP00046 991 103
P100_ST00062 786 271 dqgataqga 0.62 880230802
P100_SP00047 1057 107
P100_ST00063 1164 129 hedu 0.64 5080
P100_TL00017 993
P100_ST00064 996 ku§u§ura." 0085834500
P100_SP00048 419 1052
P100_ST00065 504 0.70 03442
P100_SP00049 1041
P100_ST00066 760 akadaDidza 0.76 2008280001
P100_SP00050 1064
P100_ST00067 1128 997 158 noku-
P100_TL00018 1155
P100_ST00068 1055 huta, 00007
P100_SP00051 267 1112
P100_ST00069 333 1054 aciti: 400004
P100_SP00052 459 1102
P100_ST00070 560 394 "dombondlpai 080002008710
P100_SP00053 954 1109 97
P100_ST00071 1051 1053 kaqguDa, 0.58 02804827
P100_TL00019 1111
P100_ST00072 1115 145 tenzi, 000007
P100_SP00054 275 1171
P100_ST00073 371 332 kokududzira 00048220034
P100_SP00055 703 109
P100_ST00074 812 mashoko 0305000
P100_SP00056
P100_ST00075 1133 1114 161 iwawa 00603
P100_TL00020 1170
P100_ST00076 1174 kunagaDa. 002201840
P100_SP00057 1231
P100_ST00077 497 1172 Raqga 22800
P100_SP00058 663 1227 94
P100_ST00078 757 347 risiqgabvidzi 0.91 0002801000000
P100_SP00059 1228
P100_ST00079 1198 1173 ku kunzwisisa."
P100_TL00021 1229
P100_ST00080 1234 276 nzwisisa." 0000000000
P100_SP00060 405 1281
P100_ST00081 502
P100_SP00061 662 1288
P100_ST00082 754 238 49 ikatenda. 001300000
P100_SP00062 992 1278
P100_ST00083 1100 1232 01040
P100_TL00022 1289 1165
P100_ST00084 1291 2000122010003
P100_SP00063 1349
P100_ST00085 655 367 acirondedzera 1002010000002
P100_SP00064 1022 1337 120
P100_ST00086 1142 1292 152 shoko 0.96 01000
P100_TL00023 1367 1134 123
P100_ST00087 119 rose.
P100_SP00065 1399 -29
P100_ST00088 1436 GaDa 0085
P100_SP00066 354 1484
P100_ST00089 436 1434 rikati, 4000007
P100_SP00067 596 1490
P100_ST00090 664 "Yowe,
P100_SP00068 857
P100_ST00091 925 1448 191 musoro 010040
P100_SP00069 1116 1481 80
P100_ST00092 1196 1451 wa waqgu!
P100_TL00024 1492
P100_ST00093 1496 114 qgu! 8020
P100_SP00070 1553
P100_ST00094 326 1495 Uneqge 000800
P100_SP00071 527 1550
P100_ST00095 603 285 wakawoma 00000001
P100_SP00072 888 1540
P100_ST00096 955 1506 cose.
P100_SP00073 70
P100_ST00097 1145 146 Regai 00022
P100_TL00025 1551 1161
P100_ST00098 1555 237 ndlDone: 00880004
P100_SP00074 368 1603 73
P100_ST00099 441 1552 Twe
P100_SP00075 1599
P100_ST00100 615 munhu,
P100_SP00076 819 1608 77
P100_ST00101 896 ndiwe
P100_SP00077
P100_ST00102 1127 1568 44 waqga 00801
P100_TL00026 1610
P100_ST00103 1615 uri
P100_SP00078 205 1662
P100_ST00104 272 1612 281 mucizarira 0000021003
P100_SP00079 1660
P100_ST00105 618 169 kanhi,
P100_SP00080 787 1668
P100_ST00106 869 1611 154 iqgwe
P100_SP00081 1023
P100_ST00107 1099 1613 ndoku 0.95 00002 ndokupfuDura
P100_TL00027 1670 1132
P100_ST00108 1674 241 pfuDura 20780022
P100_SP00082 1731 9
P100_ST00109 381 1709 90 0.22 7
P100_SP00083 471 1718 12
P100_ST00110 483 1672 27 20 "
P100_SP00084 510 1692 78
P100_ST00111 588 68000
P100_SP00085 1727
P100_ST00112 134 ikad: 00187
P100_SP00086 946 1717 71
P100_ST00113 1017 1671 110 "§a, 0807
P100_SP00087 1728
P100_ST00114 1209 1689 ga 03 gaDa,
P100_TL00028
P100_ST00115 1749 Da, 0.40
P100_SP00088 206 1790
P100_ST00116 317 1732
P100_SP00089 389 1778
P100_ST00117 458 1730 Benzi 80100
P100_SP00090 1777
P100_ST00118 693 kanhi 020404
P100_SP00091 873 1776
P100_ST00119 941 1729 Inzwai: 0000001
P100_SP00092 84
P100_ST00120 1219 1733 Ini 200
P100_TL00029 1788
P100_ST00121 1792 ndaqga 000801
P100_SP00093 319 1848
P100_ST00122 429 1789 ndiri 0.99
P100_SP00094 559
P100_ST00123 340 mucizarira." 020000004160
P100_SP00095 1037 1835
P100_ST00124 1791 0082
P100_TL00030 1847
P100_ST00125 1851 ndokureDa 100030084
P100_SP00096 416 1899
P100_ST00126 197 riclfeya 00080003
P100_SP00097 737 1905
P100_ST00127 kutya, 0.78 000237
P100_SP00098 1029 1904
P100_ST00128 1152 1850 139 riciti: 0000004
P100_TL00031 135 1906
P100_ST00129 1911 198 *^'Hoqo, 0.48 710700807
P100_SP00099 1966
P100_ST00130 400 1909 112 nino 0.32 8782
P100_SP00100 512 1963
P100_ST00131 576 1908 248 ndanzwa. 00200000
P100_SP00101 824 1954
P100_ST00132 893 157 Ndini 20000
P100_SP00102 1050
P100_ST00133 1910 179 ndalDa 400881


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 35
LeftMargin P27_LM00001 109 1927
RightMargin P27_RM00001 1311 108
BottomMargin P27_BM00001 1962 39
PrintSpace P27_PS00001 1202
TextBlock P27_TB00001 675 38 55 44
TextLine P27_TL00001 681 43 32
String P27_ST00001 CONTENT 22 WC 0.57 CC 34
P27_TB00002 1069 184 46
P27_TL00002 1075 41 172
P27_ST00002 SHUMO 0.93 03000
P27_TB00003 136 773
P27_TL00003 115 142 1178 47
P27_ST00003 143 166 nokuti 0.88 120210
SP P27_SP00001 281 189 135
P27_ST00004 416 218 haDaziDi 0.73 00830080
P27_SP00002 634 188 92
P27_ST00005 726 101 kuti 1.00 0000
P27_SP00003 827 87
P27_ST00006 914 107 rufu 0200
P27_SP00004 1021 127
P27_ST00007 1148 155 145 runo- 0.71 41034
P27_TL00004 200 1182 58
P27_ST00008 202 270 56 nyanyiswa 0.95 004000000
P27_SP00005 385 258 160
P27_ST00009 545 201 126 neni. 0.99 00000
P27_SP00006 671 248 137
P27_ST00010 808 Uanoti 0.82 820000
P27_SP00007 980 247 120
P27_ST00011 1100 197 inhunzi 0.92 0013000
P27_TL00005 118 260 1180 57
P27_ST00012 133 hayo. 0.81 04005
P27_SP00008 251 317 103
P27_ST00013 354 261 80 1^0 0.67 0100
P27_SP00009 434 151
P27_ST00014 585 147 hosha 01002
P27_SP00010 732 307 134
P27_ST00015 866 432 dzandinopomera 0.91 20100000500002
P27_TL00006 117 319 1177
P27_ST00016 321 161 Danhu 80000
P27_SP00011 278 367 76
P27_ST00017 320 315 dzinoDuraya 00004825404
P27_SP00012 669 375 74
P27_ST00018 743 390 Dazhinji-zhinji 0.79 820300203030060
P27_SP00013 1133 71
P27_ST00019 1204 90 ku- 0.87 040
P27_TL00007 119 379 67
P27_ST00020 380 164 darika 0.74 833000
P27_SP00014 283 426
P27_ST00021 384 iwe 000
P27_SP00015 474 73
P27_ST00022 547 226 Dutupga. 0.61 80018047
P27_SP00016 446 106
P27_ST00023 879 211 45 Kudeno 0.83 018000
P27_SP00017 1090 425 121
P27_ST00024 1211 88 0.90 300
P27_TL00008 438 48
P27_ST00025 439 232 ucifamba 30000003
P27_SP00018 352 486 113
P27_ST00026 465 216 masikati 00000301
P27_SP00019 485 86
P27_ST00027 767 215 waideno 0.85 0008000
P27_SP00020 982
P27_ST00028 1108 192 waiziDa 0.80 0200082
P27_TL00009 497
P27_ST00029 499 100 0.94
P27_SP00021 220 84
P27_ST00030 304 498 kunaDana 00008040
P27_SP00022 552 122
P27_ST00031 674 206 Dazhinji 0.68 83050070
P27_SP00023 880 553 163
P27_ST00032 1043 257 mumusha 0401011
P27_TL00010 572 1175
P27_ST00033 96 uno 500
P27_SP00024 606 104
P27_ST00034 256 Danonzwa 0.84 80001002
P27_SP00025 576 604 130
P27_ST00035 706 meso
P27_SP00026 836
P27_ST00036 937 Duye 0.69 8300
P27_SP00027 1063 613
P27_ST00037 1149 146 31 Dane- 0.72 82002
P27_TL00011 616 1181
P27_ST00038 617 168 dzibga 0.89 050000
P27_SP00028 290 673 139
P27_ST00039 429 632 125 0.58 8240
P27_SP00029 554
P27_ST00040 755 631 82002003
P27_SP00030 1013 662 141
P27_ST00041 1154 149 00002
P27_TL00012 123 1179
P27_ST00042 676 314 dzakawanda 0.98 0000001000
P27_SP00031 437 724
P27_ST00043 588 376 dzomudumbu. 00103830020
P27_SP00032 964 723 152
P27_ST00044 1116 186 66 Uampe 82080
P27_TL00013 735 1183
P27_ST00045 424 Danondoshopera 81000000003033
P27_SP00033 546 791 61
P27_ST00046 607 736 181 Dacinzi 8202000
P27_SP00034 788 782 79
P27_ST00047 867 750 52 nepaqga 0083802
P27_SP00035 1087 802
P27_ST00048 1144 Dapire 0.75 824000
P27_TL00014 794
P27_ST00049 797 227 mashaDi, 07071807
P27_SP00036 350 852
P27_ST00050 795 228 :^akadaro 0.62 6103018300
P27_SP00037 850 83
P27_ST00051 745 ndiri 00201
P27_SP00038 870 842 11
P27_ST00052 881 'ni 540
P27_SP00039 948 841
P27_ST00053 1035 ndinoDapa 010508351
P27_TL00015 124 856 198
P27_ST00054 hosha." 2000115
Illustration P27_CB1_SUB 114 940 1186 882 TYPE
P27_TB00004 112 1839 1199
P27_TL00016 175 1845 1129
P27_ST00055 1846 ^ino 10000
P27_SP00040 295 1903
P27_ST00056 339 91 mai 022
P27_SP00041 430 1892
P27_ST00057 482 323 Dakasimuka, 81020005027
P27_SP00042 805 1902 68
P27_ST00058 873 1857 208 Dutuqga 8301800
P27_SP00043 1081 42
P27_ST00059 1123 1848 54 bguka- 0.86 004020
P27_TL00017 1904 1187
P27_ST00060 1905 vunduka 0200301
P27_SP00044 345 1953
P27_ST00061 391 kwa^o 000100
P27_SP00045 1960
P27_ST00062 595 286 bgukatizira 00000000000
P27_SP00046
P27_ST00063 928 1906 193 kumqe. 020800
P27_SP00047 1121 1961
P27_ST00064 1209 1907 Mai 011


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00124.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P124 PHYSICAL_IMG_NR 124 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P124_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P124_LM00001 115 1937
RightMargin P124_RM00001 1303 116
BottomMargin P124_BM00001 1967 34
PrintSpace P124_PS00001 1188
TextBlock P124_TB00001 163 185 47
TextLine P124_TL00001 169 36 173 35
String P124_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.91 CC 03000
P124_TB00002 685 31 76
P124_TL00002 691 37 64
P124_ST00002 119 0.79 005
P124_TB00003 1848
P124_TL00003 121 125 1161 57
P124_ST00003 229 nhumara 0.77 3520201
SP P124_SP00001 350 172 62
P124_ST00004 412 347 ndokutarlsisa 0.87 0000302080001
P124_SP00002 759 60
P124_ST00005 819 184 kukura 0.86 040103
P124_SP00003 1003 52
P124_ST00006 1055 227 kweguta. 1.00 00000000
P124_TL00004 123 1138
P124_ST00007 187 96 46 Bva 0.93 002
P124_SP00004 219 233 63
P124_ST00008 282 137 hauzl 0.76 02008
P124_SP00005 419 231
P124_ST00009 481 171 48 musha 0.84 03003
P124_SP00006 652 232 66
P124_ST00010 718 142 56 Bodo; 0.49 80808
P124_SP00007 860 241 65
P124_ST00011 925 175 inyika. 0.94 4000000
P124_SP00008 1100 71
P124_ST00012 1171 186 90 Dzi 001 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Dzimba
P124_TL00005 122 244 1165
P124_ST00013 245 108 mba 0.81 023 HypPart2
P124_SP00009 230 291
P124_ST00014 293 377 dzlnoDonekwa 008008000004
P124_SP00010 670
P124_ST00015 732 343 dzlclqgoenda 0.78 008088000000
P124_SP00011 1075 301 73
P124_ST00016 1148 139 kure- 0.97 01000
P124_TL00006 303 1159
P124_ST00017 304 129 kure. 0.92
P124_SP00012 252
P124_ST00018 323 223 Kunonzi 0020000
P124_SP00013 546
P124_ST00019 611 164 Danhu 0.67 84003
P124_SP00014 775 351 61
P124_ST00020 836 318 33 DOse 0.70 8300
P124_SP00015 952 41
P124_ST00021 993 289 naUakara-. 0.83 0082000040
P124_TL00007 363 1162
P124_ST00022 378 89 qga 0.71 800
P124_SP00016 212
P124_ST00023 242 379 DO 0.47 81
P124_SP00017 307 410 51
P124_ST00024 358 DanoseDenza'ko 0.80 81000080002500
P124_SP00018 770
P124_ST00025 821 364 55 Dano^ika 0.73 800010101
P124_SP00019 1050 22
P124_ST00026 1072 376 213 44 300,000. 50070027
P124_TL00008 422
P124_ST00027 200 Uandau 810034
P124_SP00020 324 469
P124_ST00028 405 436 8000
P124_SP00021 520 82
P124_ST00029 602 443 haDana-kuwanda 01800130001000
P124_SP00022 1045
P124_ST00030 1126 424 157 kudai. 008201
P124_TL00009 1163 58
P124_ST00031 483 269 Kunyaqge 0.82 03002800
P124_SP00023 394 539
P124_ST00032 455 482 243 Uazezuru 0.75 81000405
P124_SP00024 698 529
P124_ST00033 771 348 Danokurirwa; 800003011018
P124_SP00025 1119 537 86
P124_ST00034 1205 498 83 na-
P124_TL00010 126 540
P124_ST00035 541 278 Uakaraqga 830200801
P124_SP00026 404 598
P124_ST00036 465 Dashoma 8302000
P124_SP00027 692 588
P124_ST00037 733 556 78 32 do. 0.48 806
P124_TL00011 215 625 49
P124_ST00038 626 148 Fume
P124_SP00028 673
P124_ST00039 425 257 neCimotsi 0.98 001000000
P124_SP00029 682
P124_ST00040 744 381 Dakawonekana 0.89 800300000000
P124_SP00030 1125 674
P124_ST00041 1207 641 ne 00 nehama
P124_TL00012 684 1158
P124_ST00042 686 135 hama 3002
P124_SP00031 261
P124_ST00043 151 dzaDO 00280
P124_SP00032 475 92
P124_ST00044 567 322 ndokufamba 0010304004
P124_SP00033 889
P124_ST00045 949 701 40 0.14 88
P124_SP00034 1001 741 102
P124_ST00046 1103 181 nikuru. 0.55 8764040
P124_TL00013
P124_ST00047 745 Uakataqga 802300800
P124_SP00035 395 802
P124_ST00048 476 302 kuyambuka 044100301
P124_SP00036 778 801 101
P124_ST00049 879 746 rwizi 10030
P124_SP00037 1008 793
P124_ST00050 1110 rukuru 320530
P124_TL00014 803 1164
P124_ST00051 805 114 Vaal 0210
P124_SP00038 240 852
P124_ST00052 362 297 ndokuenda 000030002
P124_SP00039 659
P124_ST00053 783 804 235 munyika 0100003
P124_SP00040 1018 861
P124_ST00054 inonzi 010000
P124_TL00015 864
P124_ST00055 866 45 Free 0000
P124_SP00041 911
P124_ST00056 280 131 State. 0.88 043000
P124_SP00042 411
P124_ST00057 865 152
P124_SP00043 634
P124_ST00058 726 ndokuyambuka 0.85 001060500005
P124_SP00044 1136 920
P124_ST00059 1238 880 0.13
P124_TL00016 127 922
P124_ST00060 128 0.99 00000
P124_SP00045 255 971 103
P124_ST00061 924 207 runonzi 4300000
P124_SP00046 565 118
P124_ST00062 683 204 Orange, 0000007
P124_SP00047 887 979 84
P124_ST00063 923 321 ndokupinda 0000750004
P124_TL00017 130 983
P124_ST00064 0013003
P124_SP00048 360 1039
P124_ST00065 421 168 000000
P124_SP00049 589 1030 54
P124_ST00066 643 997 286 naDarupgu 0.69 058103800
P124_SP00050 929 1049
P124_ST00067 144 Cape. 30502
P124_SP00051 1137 1038 68
P124_ST00068 87 Asi 000
P124_TL00018 1042
P124_ST00069 1044 147 kulpa 02830
P124_SP00052 275
P124_ST00070 338 176 kwayo! 001000
P124_SP00053 514 1098
P124_ST00071 580 Makumbi 1301000
P124_SP00054 837 1089
P124_ST00072 900 1043 waiq 0308
P124_SP00055 1016 1099 10
P124_ST00073 1026 93 goti 0140
P124_SP00056 85
P124_ST00074 1204 1059 Da 0.50
P124_TL00019 1101
P124_ST00075 nhu 0.90
P124_SP00057 1150
P124_ST00076 292 1116 DanoDesa 80108000
P124_SP00058 532 1149 74
P124_ST00077 606 1112 mqoto 08000
P124_SP00059 769
P124_ST00078 831 nei
P124_SP00060 909
P124_ST00079 994 1102 nokusislna- 87040008014
P124_TL00020 1160
P124_ST00080 miti.
P124_SP00061 248 1209
P124_ST00081 316 Nyaqgwe 0028000
P124_SP00062 561 1218
P124_ST00082 642 1176 DUSwa 83000
P124_SP00063
P124_ST00083 888 191 hakuna 020122
P124_SP00064 1079 1208
P124_ST00084 1175 bgo- 0004
P124_TL00021 1220
P124_ST00085 1221 kupfurira 000000001
P124_SP00065 372 1278
P124_ST00086 427 189 dzimba
P124_SP00066 616 1267
P124_ST00087 668 nabgo. 460000
P124_SP00067 1276 70
P124_ST00088 906 384 Kunenlkwenzi 042088000000
P124_TL00022 1279 59
P124_ST00089 1296 134 42 noga- 80030
P124_SP00068 263 1338 9
P124_ST00090 272 1295 noga. 0.74 84000
P124_SP00069 396 1337 120
P124_ST00091 516 1280 Uaruqgu 8003801
P124_SP00070 749 1335
P124_ST00092 842 1292 141 Domo
P124_SP00071 1325
P124_ST00093 1084 Dapfuwi 0.62 8513700
P124_TL00023
P124_ST00094 1340 281 Damakwai. 820200000
P124_SP00072 409 1387 69
P124_ST00095 478 1339 246 Muruqgu 0400804
P124_SP00073 724 1395
P124_ST00096 786 162 wakati 010200
P124_SP00074 948 1384
P124_ST00097 1014 kana 0005
P124_SP00075 1386
P124_ST00098 1354 Da- 0.58
P124_TL00024 1397
P124_ST00099 1399 cishaiwa 00002001
P124_SP00076 349 1446
P124_ST00100 huni 1400
P124_SP00077 531 1444
P124_ST00101 596 1412 83008000
P124_SP00078
P124_ST00102 891 1407 08001
P124_SP00079 1053 1454
P124_ST00103 1105 1398 nendo- 103000
P124_TL00025 1456
P124_ST00104 1460 bga. 0040
P124_SP00080 1516
P124_ST00105 300 1458 211 0.95 000003
P124_SP00081 511 1504 72
P124_ST00106 583 311 Danopfurlra 83032010822
P124_SP00082 894 1513
P124_ST00107 976 namashapga 0401000800
P124_TL00026 1515
P124_ST00108 1518 194 egorosi. 0.96 00101000
P124_SP00083 1575
P124_ST00109 392 1517 Zimqe 0.31 88880
P124_SP00084 564 1573
P124_ST00110 ni 0.19
P124_SP00085 666 1571 5
P124_ST00111 671 161 tumba 78000
P124_SP00086 832 1562
P124_ST00112 892 nakaq 0.34 88518
P124_SP00087 1034 1572
P124_ST00113 250 gODuyiwa 00800102
P124_TL00027
P124_ST00114 1578 153 deqga 80801
P124_SP00088 1634
P124_ST00115 1591 nevu; 00008
P124_SP00089 487 1631 105
P124_ST00116 592 166 nokuti 100000
P124_SP00090 758 1622 95
P124_ST00117 853 1590 165 mvura 00301
P124_SP00091
P124_ST00118 1576 192 hainayi 0000300
P124_TL00028 1635 391
P124_ST00119 1636 145 ikoko
P124_SP00092 1683
P124_ST00120 337 0.52 8665015
P124_TL00029 188 1732
P124_ST00121 1735 203 NezuDa 000082
P124_SP00093 1781
P124_ST00122 452 1742 retatu 200000
P124_SP00094 593 1778
P124_ST00123 657 201 Dacibva 8200003
P124_SP00095 858 1779 91
P124_ST00124 109 Joni
P124_SP00096 1058 1787
P124_ST00125 1142 1733 149 Daka- 80021
P124_TL00030 1790 1166
P124_ST00126 1794 pinda 10000
P124_SP00097 283 1851
P124_ST00127 369 nomumakomo 0003020000
P124_SP00098 753 1839
P124_ST00128 854 1791 marefu, 0110017
P124_SP00099 1847
P124_ST00129 1792 nyika
P124_TL00031 132 1849
P124_ST00130 ndokuita 00200002
P124_SP00100 365 1900
P124_ST00131 447 1850 seyonaka 00000201
P124_SP00101 680 1906
P124_ST00132 782 1864 ne. 883
P124_SP00102 846 1904
P124_ST00133 954 277 Ndokuzoti 0000300100
P124_SP00103 1231 1907 8
P124_ST00134 1239 ka
P124_TL00032 1908
P124_ST00135 1912 kwaDO
P124_SP00104 1958
P124_ST00136 1909 paDabereki 1080501000
P124_SP00105 645 1966
P124_ST00137 709 Damai. 800000
P124_SP00106 1955
P124_ST00138 Haiwa 01001
P124_SP00107 1113
P124_ST00139 1186 1911 Ma- 012


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00032.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P32 PHYSICAL_IMG_NR 32 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P32_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P32_LM00001 85 1911
RightMargin P32_RM00001 1326 93
BottomMargin P32_BM00001 1953 48
PrintSpace P32_PS00001 1241
TextBlock P32_TB00001 136 44 185 46
TextLine P32_TL00001 142 50 173 34
String P32_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.92 CC 03000
P32_TB00002 642 55 47
P32_TL00002 648 43 35
P32_ST00002 27 0.74
P32_TB00003 1177 723
P32_TL00003 171 148 1082 68
P32_ST00003 151 241 Kakatora 0.83 01020233
SP P32_SP00001 412 197 94
P32_ST00004 506 179 hompe 0.79 00081
P32_SP00002 685 216 91
P32_ST00005 776 143 58 yako, 0.69 52007
P32_SP00003 919 206
P32_ST00006 1012 pakarepo 62000020
P32_TL00004 209 1164 57
P32_ST00007 285 kakafamba 000402000
P32_SP00004 376 257 92
P32_ST00008 468 217 munzira 0150042
P32_SP00005 255
P32_ST00009 778 139 yako. 03001
P32_SP00006 917 266 119
P32_ST00010 1036 219 Kwakati 0.94 0000130
P32_TL00005 268 1162
P32_ST00011 166 ka^ika 0110011
P32_SP00007 258 325
P32_ST00012 352 232 56 pamusha 0.89 3101010
P32_SP00008 584 324 84
P32_ST00013 668 284 41 uya 302
P32_SP00009 760 104
P32_ST00014 864 390 wakaiDaDarira, 04030828001007
P32_TL00006 327 1161
P32_ST00015 328 172 kakati, 0.81 0005007
P32_SP00010 265 385 98
P32_ST00016 363 267 "Ndinoda 0.88 00000081
P32_SP00011 630 374 63
P32_ST00017 693 342 62 do 0.51 81
P32_SP00012 755 65
P32_ST00018 820 249 kushuzha 03005210
P32_SP00013 1069 375 79
P32_ST00019 1148 106 ^iyo 0.75 10000
P32_TL00007 386
P32_ST00020 388 191 pauri." 2210001
P32_SP00014 283 444 204
P32_ST00021 487 177 Uanhu 80002
P32_SP00015 664 433 175
P32_ST00022 839 387 417 Dakakateqgesera 0.80 840101008000031
P32_TL00008 445 1157
P32_ST00023 462 115 40 ^aDO 0.43 10380
P32_SP00016 207 502 123
P32_ST00024 330 251 Dacizadza 830004006
P32_SP00017 581 492 194
P32_ST00025 775 homqe 0.72 50080
P32_SP00018 950 501 159
P32_ST00026 1109 446 140 0.85 04003
P32_TL00009 504 1158 59
P32_ST00027 87 Iko 1.00 000
P32_SP00019 181 553
P32_ST00028 220 kakatora 0.86 02040102
P32_SP00020 544 551 218
P32_ST00029 762 202 ruqgoyi 4480000
P32_SP00021 964 563 145
P32_ST00030 kaka- 00012
P32_TL00010 564 1163
P32_ST00031 580 147 suqga 0.70 05801
P32_SP00022 240 622
P32_ST00032 160 samba 0.96 00002
P32_SP00023 611
P32_ST00033 546 579 299 pamuromo, 650430007
P32_SP00024 845 621 64
P32_ST00034 909 565 205 0380002
P32_SP00025 1114
P32_ST00035 1176 80 31 ru- 512
P32_TL00011 623
P32_ST00036 640 112 mqe 0.61 380
P32_SP00026 682
P32_ST00037 624 315 kakasuqgira 0.82 00030380012
P32_SP00027 583 680 72
P32_ST00038 655 625 239 pagumbo 5104001
P32_SP00028 894 681 83
P32_ST00039 977 113 rako 0200
P32_SP00029 1090 670
P32_ST00040 1154 102 kuti 0320
P32_TL00012 683
P32_ST00041 684 286 kagokweDa 0.84 020000083
P32_SP00030 741 74
P32_ST00042 454 234 kasamba. 01010000
P32_SP00031 688 729
P32_ST00043 768 291 Kakafamba 0.93 010103000
P32_SP00032 1059 730
P32_ST00044 1138 117 ^ako
P32_TL00013
P32_ST00045 743 0.98 0000010
P32_SP00033 309 791
P32_ST00046 371 230 kacienda 00000100
P32_SP00034 601 789 61
P32_ST00047 662 742 187 kwako, 001007
P32_SP00035 849 799
P32_ST00048 914 744 178 0.76 30080
P32_SP00036 1092
P32_ST00049 1124 131 icite- 000004
P32_TL00014 801 694
P32_ST00050 818 162 Derera 800030
P32_SP00037 850
P32_ST00051 317 802 shure 03500
P32_SP00038 457
P32_ST00052 518 269 icikwebga. 0.97 0000000020
Illustration P32_CB1_SUB 120 908 1206 287 TYPE
P32_TB00004 88 1244 1185 709
P32_TL00015 144 1250 1115 60
P32_ST00053 1254 121 ^ino 10002
P32_SP00039 1309
P32_ST00054 329 1252 panzira 4400002
P32_SP00040 520 1310
P32_ST00055 607 1262 127 36 tsuro 00250
P32_SP00041 734 1298
P32_ST00056 817 222 yaka^ika 000210100
P32_SP00042 1039 1308
P32_ST00057 1118 141 0.91 00220
P32_TL00016 95
P32_ST00058 1313 184 002007
P32_SP00043 279 1369
P32_ST00059 313 1311 126 ikati, 003007
P32_SP00044 439 1367
P32_ST00060 486 236 "Tumba, 0041007
P32_SP00045 722 1366
P32_ST00061 786 ndanoqga 00440802
P32_SP00046 1041
P32_ST00062 1083 176 00080
P32_TL00017
P32_ST00063 1388 yaqgu 03800
P32_SP00047 253 1430 22
P32_ST00064 275 1372 do!" 8131
P32_SP00048 1418 67
P32_ST00065 1370 314 Ikadambura 0008300301
P32_SP00049 771 1417 71
P32_ST00066 842 0280000
P32_SP00050 1047 1426 33
P32_ST00067 1080 rwaka- 001005
P32_TL00018 96 1428
P32_ST00068 1446 03802
P32_SP00051 247 1488
P32_ST00069 392 1431
P32_SP00052 571 1486
P32_ST00070 651 272 yeclBarwe. 0008803000
P32_SP00053 923 90
P32_ST00071 1013 245 Kakamba 0002020
P32_TL00019 97
P32_ST00072 1490 0201007
P32_SP00054 1546
P32_ST00073 "Wanoqga 02000801
P32_SP00055 1545 70
P32_ST00074 695 sei, 0007
P32_SP00056 1543 107
P32_ST00075 883 108 ^airi 100102
P32_SP00057 991 1542
P32_ST00076 yaqgu! 0.73 008070
P32_TL00020
P32_ST00077 1550 Asi
P32_SP00058 1596
P32_ST00078 1563 unopeqga 0.71 30060804
P32_SP00059 495 1605 103
P32_ST00079 598 1547 kanhi! 032400
P32_SP00060 757 1593
P32_ST00080 861 227 HauDoni 2208000
P32_SP00061 1088
P32_ST00081 1160 99 0.95
P32_TL00021
P32_ST00082 1608 ndabva 001002
P32_SP00062 281 1655
P32_ST00083 394 1606 344 kundoshuzha 0.87 00400041003
P32_SP00063 738 1654
P32_ST00084 829 hre" 000000
P32_SP00064 1002 1653
P32_ST00085 1108 1607 153 Tsuro 10601
P32_TL00022 1665
P32_ST00086 1669 135 000007
P32_SP00065 1724
P32_ST00087 303 1666 "Kwete, 6000007
P32_SP00066 521 1723
P32_ST00088 1667 125 45 deno 8000
P32_SP00067 704 1712
P32_ST00089 774 iri
P32_SP00068 834 1711
P32_ST00090 878 yako
P32_SP00069 1001 1722
P32_ST00091 waideno 0238000
P32_TL00023
P32_ST00092 1728 237 watakura 04020502
P32_SP00070 334 1775 190
P32_ST00093 524 1725 308 pamusoro." 2103000002
P32_SP00071 832 1782
P32_ST00094 ^ikaramba 1000312000
P32_TL00024 1784
P32_ST00095 ^IciqgokakaDadzana; 10800800000183040008
P32_SP00072 1843
P32_ST00096 826 1794 30230
P32_SP00073 957 1830 182
P32_ST00097 1139 iciti,
P32_TL00025 1841 1171
P32_ST00098 1845 250 nderaqgu 00001800
P32_SP00074 346 1902
P32_ST00099 458 1842 301 randanoqga 0400200802
P32_SP00075 759 1899 101
P32_ST00100 860 161 haqgu 0.56 00884
P32_SP00076 1021 1897 105
P32_ST00101 1126 1844 02000
P32_TL00026
P32_ST00102 1905 167 kwako 0.99 00000
P32_SP00077 264 1952 110
P32_ST00103 1903 kwawabva. 000020035
P32_SP00078 1950 11
P32_ST00104 666 10 19 ' 0.39 6
P32_SP00079 676 1921 9
P32_ST00105 18


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00055.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P55 PHYSICAL_IMG_NR 55 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P55_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P55_LM00001 120 1910
RightMargin P55_RM00001 1298 121
BottomMargin P55_BM00001 1954 47
PrintSpace P55_PS00001 1178
TextBlock P55_TB00001 669 46 57
TextLine P55_TL00001 675 52 45 32
String P55_ST00001 CONTENT 50 WC 0.64 CC 25
P55_TB00002 1052 187
P55_TL00002 1058 175 33
P55_ST00002 SHUMO 0.93 00003
P55_TB00003 130 1824
P55_TL00003 129 136 1127 59
P55_ST00003 184 Uakati, 0.69 8500007
SP P55_SP00001 313 195 68
P55_ST00004 381 137 "Muzukuru 0.84 004050300
P55_SP00002 694 62
P55_ST00005 756 152 124 42 Duya 8013
P55_SP00003 880 194 61
P55_ST00006 941 159 UDone 0.71 58000
P55_SP00004 1100 82
P55_ST00007 1182 74 ma 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT marise
P55_TL00004 126 196 1155
P55_ST00008 197 89 rise 0000 HypPart2
P55_SP00005 215 244
P55_ST00009 297 224 56 ezlBanya 0.74 00883000
P55_SP00006 521 253
P55_ST00010 582 81 riri 0.86 2200
P55_SP00007 663 243
P55_ST00011 725 198 48 muno!" 0.97 000010
P55_SP00008 923 98
P55_ST00012 1021 75 Ini 100
P55_SP00009 1096 63
P55_ST00013 1159 122 ndo- 0.72 7003
P55_TL00005 128 256 1158
P55_ST00014 189 kuDuya 0.75 028101
P55_SP00010 317
P55_ST00015 364 kamqe- 010800
P55_SP00011 560 9
P55_ST00016 569 186 kamqe. 0.80 030800
P55_SP00012 755
P55_ST00017 823 246 Ticitarlra 0.88 0000020810
P55_SP00013 1069 303
P55_ST00018 1121 165 0.99 000000
P55_TL00006 314
P55_ST00019 332 41 aya 211
P55_SP00014 209 373
P55_ST00020 271 takanzwa 0.91 03020002
P55_SP00015 514 363
P55_ST00021 575 316 102 kuti
P55_SP00016 677 362
P55_ST00022 740 315 58 pfokoco 0.90 5010000
P55_SP00017 949
P55_ST00023 1024 259 muDuswa! 02810024
P55_TL00007 375 1130
P55_ST00024 376 151 Ipopo 0.87 02002
P55_SP00018 280 431
P55_ST00025 401 sekuru 000454
P55_SP00019 576 422
P55_ST00026 637 DakaDaqglra 0.59 81038080840
P55_SP00020 952
P55_ST00027 1013 kuya 0.89 0400
P55_SP00021 1139 432
P55_ST00028 1200 391 30 Da 0.46 Daciti,
P55_TL00008 434
P55_ST00029 91 citi, 0.85 00007
P55_SP00022 220 491 65
P55_ST00030 285 435 "Banya 0.82 082000
P55_SP00023 474 54
P55_ST00031 528 96 riya
P55_SP00024 624 490
P55_ST00032 668 231 radunha, 0.76 01800107
P55_SP00025 899
P55_ST00033 962 322 muzukuru." 0.92 0301030000
P55_TL00009 492 1129
P55_ST00034 493 268 Pakutaqga 100100803
P55_SP00026 397 551
P55_ST00035 459 66 ini 0.95 010
P55_SP00027 525 540
P55_ST00036 588 496 ndakambovunduka 000010030200000
P55_SP00028 1084 73
P55_ST00037 1157 101 kwa 000 kwano-
P55_TL00010 552
P55_ST00038 567 78 43 no- 0.50 814
P55_SP00029 206 610
P55_ST00039 553 174 kwano, 0.66 001827
P55_SP00030 389 609
P55_ST00040 452 568 167 pasure 400400
P55_SP00031 619
P55_ST00041 692 306 ndakazofara 00001000012
P55_SP00032 998 599
P55_ST00042 1071 216 ndaDona 0.83 0008110
P55_TL00011 612
P55_ST00043 613 000402
P55_SP00033 660 109
P55_ST00044 412 628 119 31 Dane 8200
P55_SP00034 531 659 7
P55_ST00045 538 145 Banya 80000
P55_SP00035 683 113
P55_ST00046 796 0041
P55_SP00036 892 112
P55_ST00047 1004 282 muruDoko, 0.77 001380007
P55_TL00012 671 1160
P55_ST00048 672 8100007
P55_SP00037 281 728
P55_ST00049 347 210 "Haiwa, 0.70 6120027
P55_SP00038 557
P55_ST00050 620 258 ndaroDesa 000318000
P55_SP00039 878 718
P55_ST00051 951 338 ndikaputlsira 0000034080010
P55_TL00013 731 1161
P55_ST00052 746 180 noDura 008000
P55_SP00040 308 779
P55_ST00053 404 192 bgose." 0000000
P55_SP00041 596 789
P55_ST00054 709 239 Uakariisa 0.81 800040003
P55_SP00042 948 778 106
P55_ST00055 1054 235 munhaDa 0.79 0301080
P55_TL00014 790
P55_ST00056 791 125 yedu 0.65 0085
P55_SP00043 255 848
P55_ST00057 418 yandakapakatlra 030000050020801
P55_SP00044 735 847
P55_ST00058 257 nomufaro. 000500001
P55_TL00015 887 1102
P55_ST00059 889 Zino 0.51 8460
P55_SP00045 945
P55_ST00060 350 226 takaenda 0.94 00000102
P55_SP00046 935
P55_ST00061 638 888 kunoruta 050000081
P55_SP00047 894 944
P55_ST00062 956 pasinemhova 11000034000
P55_TL00016 947
P55_ST00063 238 noDuswa, 00840007
P55_SP00048 366 1005 83
P55_ST00064 449 289 ndokuDona 000018002
P55_SP00049 738 995 71
P55_ST00065 809 ne 0.14 88
P55_SP00050 861 1003
P55_ST00066 149 rimqe 0.73 40080
P55_SP00051 1072
P55_ST00067 1154 134 dutu, 80027
P55_TL00017 127 1007 1163
P55_ST00068 1008 000102
P55_SP00052 301 1055 86
P55_ST00069 387 172 Dakati, 8401007
P55_SP00053 559 1064
P55_ST00070 645 "Cicera 5000000
P55_SP00054 841
P55_ST00071 916 do 0.56 80
P55_SP00055 977
P55_ST00072 1040 103 rino 4000
P55_SP00056 1143
P55_ST00073 1204 iwe
P55_TL00018 1066 1162
P55_ST00074 1082 umene, 000007
P55_SP00057 312 1124 95
P55_ST00075 407 1068 64 asi
P55_SP00058 471 1114
P55_ST00076 580 1067 361 uqgoraqgarlra 2800418012800
P55_SP00059 99
P55_ST00077 250 kusarasha 0.98 000000002
P55_TL00019 1126
P55_ST00078 290 bgendedzo, 0000000007
P55_SP00060 419 1183
P55_ST00079 1141 Duye 0.68 8210
P55_SP00061 615
P55_ST00080 678 kana 0131
P55_SP00062 797 1173
P55_ST00081 860 1140 waDona 048000
P55_SP00063 72
P55_ST00082 020100
P55_TL00020 1185
P55_ST00083 1186 ucicenjera." 200000703000
P55_SP00064 438 1242
P55_ST00084 541 Ndikati, 00002007
P55_SP00065 752
P55_ST00085 865 223 "HeDO." 0.78 5108000
P55_SP00066 1088 1232
P55_ST00086 1171 0.36 8880
P55_TL00021 1245 1135
P55_ST00087 ndakataqga 0000200800
P55_SP00067 1303
P55_ST00088 170 kucera 030032
P55_SP00068 1291
P55_ST00089 722 1260 77 do, 0.45 807
P55_SP00069 799 1301 67
P55_ST00090 866 1259 mqena 08001
P55_SP00070 1036 1302
P55_ST00091 1119 144 ukara 50001 ukaramba
P55_TL00022 1304
P55_ST00092 110 mba 003
P55_SP00071 1351
P55_ST00093 300 200 ucienda 1000004
P55_SP00072 500 1352
P55_ST00094 114 pasi. 42000
P55_SP00073 1361
P55_ST00095 795 182 Sekuru
P55_SP00074
P55_ST00096 1077 214 ndokuti, 40003007
P55_TL00023 132 1363
P55_ST00097 1364 276 "Clgwlnya 508008302
P55_SP00075 408 1420
P55_ST00098 489 kuita 04002
P55_SP00076 617 1411
P55_ST00099 697 178 mhare,
P55_SP00077 875 1421
P55_ST00100 942 1379 173 08000
P55_SP00078 1115
P55_ST00101 1176 1378 uca- 3003
P55_TL00024 131 1422
P55_ST00102 1423 143 kwira 00010
P55_SP00079 274 1470
P55_ST00103 355 1424 ne." 0.57 8800
P55_SP00080 458 1478 93
P55_ST00104 156 Ndlno 00880
P55_SP00081 707 1479
P55_ST00105 788 247 ndicicera, 3000000007
P55_SP00082 1035 85
P55_ST00106 1120 1437 171
P55_TL00025 1482
P55_ST00107 wakakwirira 02020004101
P55_SP00083 446 1530
P55_ST00108 520 1497 cose,
P55_SP00084 639 1539
P55_ST00109 ndlkataurira 008030155024
P55_SP00085 1529
P55_ST00110 1118 000333
P55_TL00026 1541
P55_ST00111 1542 0460
P55_SP00086 230 1588
P55_ST00112 321 Dacicenjera 80000043002
P55_SP00087 606 1597 97
P55_ST00113 703 cokwira-kwlra 0000001000840
P55_SP00088 1078 1589 94
P55_ST00114 1172 codo 0080
P55_TL00027 1600 1156
P55_ST00115 1601 kudunha. 05850120
P55_SP00089 1649
P55_ST00116 443 358 NdicaqgoreDa 200018000081
P55_SP00090 801 1658
P55_ST00117 867 80002
P55_SP00091 1011 1657
P55_ST00118 203 rakadu- 0.62 3102864
P55_TL00028 1660
P55_ST00119 92 nha 0.60
P55_SP00092 222 1707 51
P55_ST00120 273 nomumakumbo 30030005000
P55_SP00093 680
P55_ST00121 asekuru, 30004107
P55_SP00094 1717
P55_ST00122 DakariroDa 8100031082
P55_TL00029 1719 1132
P55_ST00123 1720 252 norumutl. 210300080
P55_SP00095 382 1766
P55_ST00124 453 183 000101
P55_SP00096 636 1767
P55_ST00125 169 8000007
P55_SP00097 1776
P55_ST00126 191 "Harizi 4121000
P55_SP00098
P55_ST00127 1210 Ba 0.40
P55_TL00030 1778
P55_ST00128 1794 nya 002
P55_SP00099 218 1835
P55_ST00129 309 1779 kwaro 00200
P55_SP00100 465 1826
P55_ST00130 179 wehe!"
P55_SP00101 747
P55_ST00131 830 Nokuti 000200
P55_SP00102 1009
P55_ST00132 1101 1792 34 musoro
P55_TL00031 1838
P55_ST00133 1853 waro 0120
P55_SP00103 1885
P55_ST00134 nedundu 0082082
P55_SP00104 548
P55_ST00135 1839 ralDe- 108805
P55_SP00105 759 13
P55_ST00136 772 85000
P55_SP00106 917 1895
P55_ST00137 980 kwaro, 002107
P55_SP00107 1151
P55_ST00138 1226
P55_TL00032 1897
P55_ST00139 nldya 0.49 88403
P55_SP00108 261 1953
P55_ST00140 333 1912 242 nomuswe 0004000
P55_SP00109 1944
P55_ST00141 rwaqga 002802
P55_SP00110 819
P55_ST00142 1913 rwaDa 00083
P55_SP00111 1043
P55_ST00143 1116 1898 rwalvi. 3008000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00048.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P48 PHYSICAL_IMG_NR 48 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P48_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P48_LM00001 119 1926
RightMargin P48_RM00001 1299 120
BottomMargin P48_BM00001 1964 37
PrintSpace P48_PS00001 1180
TextBlock P48_TB00001
TextLine P48_TL00001 181 44 528 36
String P48_ST00001 174 35 CONTENT SHUMO WC 0.78 CC 54000
SP P48_SP00001 355 79 310
P48_ST00002 665 45 43 0.92 10
P48_TL00002 131 132 1157 58
P48_ST00003 134 42 47 S. 1.00 00
P48_SP00002 173 40
P48_ST00004 213 149 9 31 : 0.63 3
P48_SP00003 222 180 68
P48_ST00005 290 215 56 "Kwete, 0.89 0000007
P48_SP00004 505 190 66
P48_ST00006 571 75 46 isu 0.91 002
P48_SP00005 646 61
P48_ST00007 707 295 ticaqgo^ika 0.83 000080010000
P48_SP00006 1002
P48_ST00008 1063 106 57 ^ino 0.24 10783
P48_SP00007 1169 189
P48_ST00009 1225 63 ti- 0.87 003
P48_TL00003 330 192 426 49
P48_ST00010 135 clbva 08000
P48_SP00008 465 241 62
P48_ST00011 527 193 kwedu. 0.81 000830
P48_SP00009 717 240 12
P48_ST00012 729 27 19 0.90 1
P48_TL00004 130 276 1158
P48_ST00013 278 59 G.
P48_SP00010 325
P48_ST00014 245 292 8 0.56 4
P48_SP00011 253 323 69
P48_ST00015 322 111 "Ko 000
P48_SP00012 433 324 32
P48_ST00016 205 kwenyu 000005
P48_SP00013 670 333 73
P48_ST00017 743 277 347 kwomunobva 0.93 0000400001
P48_SP00014 1090 78
P48_ST00018 1168 ndo- 0.82 0033
P48_TL00005 336 248
P48_ST00019 kupiko" 05500000
P48_TL00006 395
P48_ST00020 396 0.66 06
P48_SP00015 443 70
P48_ST00021 243 411 0.49 5
P48_SP00016 252 442
P48_ST00022 320 263 "Takabva 0.94 01003000
P48_SP00017 583
P48_ST00023 656 380 kumsoro-soro, 0.88 0000000300047
P48_SP00018 1036 452 109
P48_ST00024 1145 144 mhiri 03000
P48_TL00007 129 467 1159
P48_ST00025 468 312 kweguqgwa 0.85 000048000
P48_SP00019 441 526
P48_ST00026 503 482 271 41 guru-guru 020040000
P48_SP00020 774 523 86
P48_ST00027 860 210 ne^ondo 0.86 00100000
P48_SP00021 1070 524 77
P48_ST00028 1147 141 yaka- 00004
P48_TL00008 1103
P48_ST00029 209 pfuDura 0.68 5058002
P48_SP00022 338 585 60
P48_ST00030 398 175 mberi, 000007
P48_SP00023 573 584
P48_ST00031 652 199 tikaika 0.84 00008004
P48_SP00024 851
P48_ST00032 897 541 33 Duno 8000
P48_SP00025 1029 574
P48_ST00033 1062 170 zuro" 002010
P48_TL00009 612 1163
P48_ST00034 0.77 04
P48_SP00026 185 660 71
P48_ST00035 256 628 0.48
P48_SP00027 265
P48_ST00036 374 242 "Makaita 01201022
P48_SP00028 616 659 95
P48_ST00037 711 627 201 mazuDa 000080
P48_SP00029 912 150
P48_ST00038 230 maqgana 0080001
P48_TL00010 400 671 417
P48_ST00039 kuika 0.75 048001
P48_SP00030 727
P48_ST00040 633 672 184 pano" 300010
P48_TL00011 731 1161 55
P48_ST00041 732
P48_SP00031 172 779 87
P48_ST00042 259 746 0.99
P48_SP00032 268 97
P48_ST00043 365 "Takafamba 0000501000
P48_SP00033 685 778 98
P48_ST00044 783 198 0.67 010385
P48_SP00034 981 93
P48_ST00045 1074 216 54 anegumi 3200300
P48_TL00012 126 803 1167
P48_ST00046 804 303 namashanu, 0001001067
P48_SP00035 429
P48_ST00047 535 rwendo 000000
P48_SP00036 725 850 114
P48_ST00048 839 157 rurefu 0.72 165003
P48_SP00037 996 136
P48_ST00049 1132 161 kwa^o 0.80 000100
P48_TL00013 127 863 474
P48_ST00050 254 rwomusiq 30000008
P48_SP00038 381 920
P48_ST00051 391 155 gaziDi
P48_SP00039 546 921
P48_ST00052 555 901 .
P48_SP00040 563 909 11
P48_ST00053 864
P48_TL00014 946
P48_ST00054 947
P48_SP00041 995
P48_ST00055 226 963
P48_SP00042 234 994
P48_ST00056 302 "Maiwe! 0000000
P48_SP00043 96
P48_ST00057 620 Muneslmba 030008000
P48_SP00044 923 993 89
P48_ST00058 1012 280 rokufamba 500400000
P48_TL00015 1006 1043
P48_ST00059 1007 mukadai! 03008003
P48_SP00045 370 1054 65
P48_ST00060 435 237 Makabva 0208003
P48_SP00046 1053
P48_ST00061 704 123 mri 0200
P48_SP00047 827
P48_ST00062 1021 138 moga 0.95 0001
P48_SP00048 1001
P48_ST00063 1034 hre 0.97 00001
P48_TL00016 1091
P48_ST00064 1092
P48_SP00049 1139
P48_ST00065 214 1107 0.73 2
P48_SP00050 1138 84
P48_ST00066 306 0000307
P48_SP00051 521
P48_ST00067 632 196 dzimqe
P48_SP00052 828 81
P48_ST00068 137 hama 3200
P48_SP00053 1046 1137 90
P48_ST00069 1136 156 dzedu 0.65 50083
P48_TL00017 128 1150 1164
P48_ST00070 1152 dzakasara 000020040
P48_SP00054 1198
P48_ST00071 457 1165 105 sure 0400
P48_SP00055 562
P48_ST00072 640 342 padzakaDona 30002008000
P48_SP00056 982 1207 76
P48_ST00073 1058 1151 mushana 0000203
P48_TL00018 1209 1160
P48_ST00074 1210 294 ne^okudya. 00100030002
P48_SP00057 422 1266
P48_ST00075 491 212 Dzimqe
P48_SP00058 703 1265
P48_ST00076 dzakaenda 002020000
P48_SP00059 1049 1256
P48_ST00077 152 mberi 00002
P48_TL00019 1267
P48_ST00078 1269 387 padzaisitamira 30000000020040
P48_SP00060 515 1327
P48_ST00079 578 1268 makore 0.96 000020
P48_SP00061 771 1316
P48_ST00080 832 354 akapfuDura." 000100800100
P48_TL00020 1352
P48_ST00081 1355
P48_SP00062 188 1402
P48_ST00082 228 1369 0.35 6
P48_SP00063 1400
P48_ST00083 305 1354 224 "Kwa-a, 0.71 0003547
P48_SP00064 529 1409
P48_ST00084 567 kwa-a, 000037
P48_SP00065 740 1408 107
P48_ST00085 847 229 rwe-rwe! 00030000
P48_SP00066 1076 1399 67
P48_ST00086 1143 1353 147 Kuno 0300
P48_TL00021 1412
P48_ST00087 ndiko 50000
P48_SP00067 1461
P48_ST00088 1413 kuzere
P48_SP00068 543 1459 101
P48_ST00089 644 232 0005104
P48_SP00069 876 1458
P48_ST00090 1010 279 ne^okudya 0010202001
P48_TL00022 1473 1156
P48_ST00091 167 hre" 102000
P48_SP00070 293 1520 -165
P48_ST00092 1558 0.79
P48_SP00071 171 1605 74
P48_ST00093 1571
P48_SP00072 255 1603
P48_ST00094 326 1555 221 "Kwedu 600080
P48_SP00073 547 1602 64
P48_ST00095 611 113 caDe 0380
P48_SP00074 724
P48_ST00096 787 164 cando, 030007
P48_SP00075 951 1611
P48_ST00097 988 saka 0100
P48_SP00076 1097 1601
P48_ST00098 122 hati-
P48_TL00023 375 1615
P48_ST00099 cafaririko." 000000330000
P48_TL00024 1699
P48_ST00100 1701
P48_SP00077 186 1748
P48_ST00101 1715 0.98
P48_SP00078 235 1747
P48_ST00102 1700 179 "Kuno 00300
P48_SP00079 1746
P48_ST00103 545 kwamakaDuya 00302008400
P48_SP00080 1754
P48_ST00104 264 makanzwa 03000001
P48_TL00025 1758 712 50
P48_ST00105 1760 kuti 0000
P48_SP00081 1808
P48_ST00106 298 344 hakunecando 02000000002
P48_SP00082 642 1806
P48_ST00107 705 133 40000
P48_TL00026 1841 1131
P48_ST00108 1844
P48_SP00083 169 1891
P48_ST00109 1858 0.46
P48_SP00084 218 1889
P48_ST00110 286 1842 "Ciri
P48_SP00085 423 1890
P48_ST00111 489 kuno 0061
P48_SP00086 622 1888
P48_ST00112 684 297 haticaBatwi 00000180000
P48_SP00087
P48_ST00113 1031 1855 naco, 10007
P48_SP00088 1897 34
P48_ST00114 1195 1857 no SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nokuti
P48_TL00027 125 1900
P48_ST00115 1903 1420 HypPart2
P48_SP00089 231 1951
P48_ST00116 296 1902 tineqge 0000800
P48_SP00090 488 1958
P48_ST00117 532 1901 225 tabglrira 110080001
P48_SP00091 757 1955
P48_ST00118 820 kwedu." 0008350


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00165.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P165 PHYSICAL_IMG_NR 165 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P165_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P165_LM00001 115 1939
RightMargin P165_RM00001 1303 116
BottomMargin P165_BM00001 1968 33
PrintSpace P165_PS00001 1188
TextBlock P165_TB00001 630 77 47
TextLine P165_TL00001 636 35 65
String P165_ST00001 CONTENT 160 WC 0.91 CC 002
P165_TB00002 1068 187
P165_TL00002 1074 175
P165_ST00002 SHUMO 0.86 20400
P165_TB00003 129 1220
P165_TL00003 124 135 1173 58
P165_ST00003 299 clmbldzlka 0.69 0800821801
SP P165_SP00001 423 182 63
P165_ST00004 486 274 kudzokera 0.97 020000000
P165_SP00002 760
P165_ST00005 823 151 121 32 sure, 0.79 02007
P165_SP00003 944 183 106
P165_ST00006 1050 136 247 57 Zakadaro 0.57 88418200
P165_TL00004 122 195 1175
P165_ST00007 209 110 43 ropa 0.88 3010
P165_SP00004 232 252 62
P165_ST00008 294 323 romufundisi 0.83 00030370103
P165_SP00005 617 242 67
P165_ST00009 684 de 1.00 00
P165_SP00006 742 87
P165_ST00010 829 196 205 Silvelra 0.84 01000802
P165_SP00007 1034 243 91
P165_ST00011 1125 172 rakaua 0.74 500080
P165_TL00005 255 56
P165_ST00012 322 somupfudze 0104203000
P165_SP00008 443 311
P165_ST00013 506 235 55 munyika 0.92 0203000
P165_SP00009 741 310 61
P165_ST00014 802 99 ino, 0.81 0007
P165_SP00010 901
P165_ST00015 988 104 kuti 0.93 0200
P165_SP00011 1092 302
P165_ST00016 1157 137 mbe- 0.95 0002
P165_TL00006 313 959
P165_ST00017 330 75 31 wu 02
P165_SP00012 197 361
P165_ST00018 259 dzeshoko 00000006
P165_SP00013 502 360
P165_ST00019 567 314 208 raMqari 0.80 0008040
P165_SP00014 775 369 80
P165_ST00020 855 226 dzimere. 00000005
P165_TL00007 181 398 1110
P165_ST00021 399 167 46 Uushe 81000
P165_SP00015 348 445
P165_ST00022 409 481 bgaMunhumutapa 00100053060031
P165_SP00016 890 456 94
P165_ST00023 984 307 bgakazopu- 0.82 0020300443
P165_TL00008 459 1176
P165_ST00024 tsiwa 60000
P165_SP00017 250 505 140
P165_ST00025 390 472 118 cose. 00002
P165_SP00018 508 504 162
P165_ST00026 670 179 Qguua 0.43 82681
P165_SP00019 849 515 168
P165_ST00027 1017 280 yakazo^ika 03000010000
P165_TL00009 516 1174 59
P165_ST00028 532 217 42 uaruqgu 0.61 8312802
P165_SP00020 339 574 82
P165_ST00029 421 531 123 pano 0.77 4202
P165_SP00021 544 573
P165_ST00030 606 203 49 uacibva 8100001
P165_SP00022 809 565 73
P165_ST00031 882 518 114 zasi, 11007
P165_SP00023 996 85
P165_ST00032 1081 215 pakaqga 0.75 5102800
P165_TL00010 576 1172
P165_ST00033 363 pasinamambo 32030403000
P165_SP00024 634 142
P165_ST00034 628 wakadai, 0.71 01048207
P165_SP00025 860 633
P165_ST00035 1041 577 254 kunyaqge 0.85 00003800
P165_TL00011 1147
P165_ST00036 282 kuzikaqwa 010043801
P165_SP00026 405 693
P165_ST00037 487 93 zita 0.87 0032
P165_SP00027 580 682 83
P165_ST00038 663 rakadai. 0.73 05028310
P165_SP00028 868 683
P165_ST00039 935 637 Uaroni 0.67 800082
P165_SP00029 101
P165_ST00040 1211 652 na SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT naMadniti
P165_TL00012 695
P165_ST00041 696 Madniti 0.66 3108450 HypPart2
P165_SP00030 325 753
P165_ST00042 387 153 ndiuo 10082
P165_SP00031 540 92
P165_ST00043 632 345 48 uakadzimana 83000010200
P165_SP00032 977 743
P165_ST00044 1070 225 DakaBata 80018111
P165_TL00013 755 569
P165_ST00045 756 144 nyika 0.98 00000
P165_SP00033 268 812
P165_ST00046 yoUukaraqga, 0.70 008301038047
P165_TL00014 125 840 1170 38
P165_ST00047 170 Bvunzo: 0.54 2368650
P165_SP00034 295 878
P165_ST00048 353 843 1. 40
P165_SP00035 384 875
P165_ST00049 433 842 103 Reuai 00816
P165_SP00036 536 34
P165_ST00050 570 mazita 050504
P165_SP00037 694 874 41
P165_ST00051 735 276 amadzimambo 00200501000
P165_SP00038 1011 876
P165_ST00052 1045 854 21 ose 000
P165_SP00039 1101
P165_ST00053 1150 844 145 makuru 000040
P165_TL00015 425 893 44
P165_ST00054 auanhu 184000
P165_SP00040 562 926
P165_ST00055 593 0050007
P165_SP00041 937 36
P165_ST00056 791 ino. 7000
P165_TL00016 343 951
P165_ST00057 945 2.
P165_SP00042 375
P165_ST00058 UaArabia 85001064
P165_SP00043 600 976
P165_ST00059 640 uakabvepi 8000050374
P165_SP00044 45
P165_ST00060 894 133 Uamqe 0.64 81080
P165_SP00045 1027 987
P165_ST00061 1059 957 90 uauo 0.52 7380
P165_SP00046 1149 978 39
P165_ST00062 uaciri 800605
P165_TL00017 426 994
P165_ST00063 1007
P165_SP00047 519 1038 28
P165_ST00064 547 hre 00006
P165_TL00018 1046 831
P165_ST00065 3. 10
P165_SP00048 374 1079
P165_ST00066 432 1047 Ko
P165_SP00049 488 1078
P165_ST00067 523 uakashambadzira 850100300100004
P165_SP00050 862
P165_ST00068 900 53 nei
P165_SP00051 953
P165_ST00069 1048 180 nauanhu 32850302
P165_TL00019 340 1097
P165_ST00070 1098 30 4. 12
P165_SP00052 370 1130
P165_ST00071 Kubva 00004
P165_SP00053 549
P165_ST00072 591 148 kwenyu 000100
P165_SP00054 739 1140
P165_ST00073 787 munhu 00010
P165_SP00055 923
P165_ST00074 980 216 uqgafamba 0.89 080100000
P165_SP00056 1196 1141
P165_ST00075 1242 1099 sei 001
P165_TL00020 427 381
P165_ST00076 1148 72 0005
P165_SP00057 499 1180
P165_ST00077 528 a^ike 0.76 210000
P165_SP00058 618 1189
P165_ST00078 649 159 Darwin 0320500
P165_TL00021 1198 949
P165_ST00079 1200 5.
P165_SP00059 377 1232
P165_ST00080 157 Mishoni 0.94 0040000
P165_SP00060 590
P165_ST00081 yokutaqga 100004802
P165_SP00061 52
P165_ST00082 883 236 yakauambga 0400810003
P165_SP00062 1119
P165_ST00083 pakati 001007
P165_TL00022 1250
P165_ST00084 147 penyika 0000702
P165_SP00063 1294
P165_ST00085 616 1262 yenyu 0.96
P165_SP00064 726 1293
P165_ST00086 778 139 ndeipi 3000052
P165_SP00065 917 74
P165_ST00087 991 1252 54
P165_SP00066 1283
P165_ST00088 1251 193 mufundisi 400000201
P165_TL00023 428 1300 468
P165_ST00089 1301 wokutaqga 000103803
P165_SP00067 1343
P165_ST00090 673 112 waiua 04580
P165_SP00068 785 1333
P165_ST00091 820 76 ani
P165_TB00004 1429 1181 539
P165_TL00024 1435
P165_ST00092 1436 192 Dzidzo 001001
P165_SP00069 315 1483 23
P165_ST00093 338 1437 46. 0.78 006
P165_SP00070 410 1492 128
P165_ST00094 538 258 QGUUA. 810801
P165_TL00025 1553 1080
P165_ST00095 1555 176 0.53 80481
P165_SP00071 385 1611
P165_ST00096 507 1554 dzedu 00083
P165_SP00072 666 1600
P165_ST00097 789 109 clpo 0852
P165_SP00073 898 1609 108
P165_ST00098 1006 283 catinopiwa 0400004003
P165_TL00026 1612 1167
P165_ST00099 1614 100
P165_SP00074 222 1660 64
P165_ST00100 286 tlBate 0.65 088301
P165_SP00075
P165_ST00101 492 1627 naco 0100
P165_SP00076 608 1659
P165_ST00102 669 281 nakafanlra, 88020108025
P165_SP00077 950 1667 66
P165_ST00103 1016 273 Yomumqe 0003080
P165_TL00027 1672 1168
P165_ST00104 1673 ipfupl: 0.62 0602386
P165_SP00078 301 1730 98
P165_ST00105 unofa 20003
P165_SP00079 541 1718
P165_ST00106 603 113 aciri 10000
P165_SP00080 716 1717
P165_ST00107 752 1686 mqana; 081024
P165_SP00081 939 1727
P165_ST00108 1032 1688 257 yomumqe
P165_TL00028 1731 1166
P165_ST00109 134 irefu: 210026
P165_SP00082 1778
P165_ST00110 324 1745 204 unogara 6000305
P165_SP00083 1788
P165_ST00111 589 1746 127
P165_SP00084 1787
P165_ST00112 748 panyika 3500000
P165_SP00085 956
P165_ST00113 999 290 kudzimana 050000211
P165_TL00029 1790
P165_ST00114 acembera, 000000027
P165_SP00086 1838
P165_ST00115 473 1791 Munhu 04000
P165_SP00087 665 1837
P165_ST00116 727 1804 mumqe 01080
P165_SP00088 1846 105
P165_ST00117 1028 262 nomumqe 0000080
P165_TL00030 1849 1163
P165_ST00118 1851 246 unofanira 300020032
P165_SP00089 1897 102
P165_ST00119 471 227 kukudza 0404003
P165_SP00090 698 1896
P165_ST00120 759 185 Musiki 000200
P165_SP00091
P165_ST00121 1067 1865 219 pamsoro 0200000
P165_TL00031 1908 615
P165_ST00122 1924 223 peqguua 2080282
P165_SP00092 347 1967
P165_ST00123 yaakaererwa. 020020400023


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00076.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P76 PHYSICAL_IMG_NR 76 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P76_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P76_LM00001 119 1916
RightMargin P76_RM00001 1300
BottomMargin P76_BM00001 1956 45
PrintSpace P76_PS00001 1181
TextBlock P76_TB00001 183 46
TextLine P76_TL00001 189 171 34
String P76_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.88 CC 23000
P76_TB00002 694 41 51
P76_TL00002 700 47 39 33
P76_ST00002 71 0.92 01
P76_TB00003 136 1820
P76_TL00003 142 1095 60
P76_ST00003 49 Dzidzo 0.87 200103
SP P76_SP00001 319 191 23
P76_ST00004 342 157 42 23. 0.40 376
P76_SP00002 413 199 116
P76_ST00005 529 145 458 57 SOSHAQGANA 0.79 0003082050
P76_SP00003 987 202
P76_ST00006 1044 144 187 KANA 0053
P76_TL00004 222 255 1069 55
P76_ST00007 406 48 MANUKUZA: 0.94 003000010
P76_SP00004 628 303 81
P76_ST00008 709 Goko 0004
P76_SP00005 853 82
P76_ST00009 935 256 356 54 raMacaqgana. 0.72 040302803233
P76_TL00005 386 1071
P76_ST00010 296 Soshaqgana 0.86 0000180101
P76_SP00006 518 443 91
P76_ST00011 609 402 32 do 0.47
P76_SP00007 669 434 74
P76_ST00012 743 387 220 wakatlza 0.75 00050814
P76_SP00008 963 435 105
P76_ST00013 1068 225 56 munyika 0030002
P76_TL00006 131 446 1159 58
P76_ST00014 yake 0200
P76_SP00009 247 502 77
P76_ST00015 324 223 nemho^a 0.73 00050103
P76_SP00010 547 503
P76_ST00016 623 447 229 yol<:upisa 0.70 0068622003
P76_SP00011 852 504
P76_ST00017 929 361 kwamapfumo, 00100202007
P76_TL00007 505 1161
P76_ST00018 506 164 nokuti 0.91 000500
P76_SP00012 295 552 63
P76_ST00019 358 132 rudzi 33000
P76_SP00013 490 553 64
P76_ST00020 554 153 rwake 0.99 00000
P76_SP00014 707 62
P76_ST00021 769 346 rweNdandwe 0.98 0000010000
P76_SP00015 1115
P76_ST00022 1177 521 115 31 rwa- 0.80 2013
P76_TL00008 564 1135 50
P76_ST00023 286 kakundiwa 0.93 020030000
P76_SP00016 417 613
P76_ST00024 479 567 274 naMazuru. 0.81 000206501
P76_SP00017 753 614 79
P76_ST00025 832 565 242 Wakabva 0.84 0303004
P76_SP00018 1074 61
P76_ST00026 akata 0.82 50102 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT akatamlra
P76_TL00009 625 1163
P76_ST00027 mlra 0.76 0801 HypPart2
P76_SP00019 672 126
P76_ST00028 373 224 kumsoro 0400002
P76_SP00020 597
P76_ST00029 702 210 kunylka 0300802
P76_SP00021 912 682
P76_ST00030 1003 291 yaUazuqgu 0.65 018404805
P76_TL00010 685 1162
P76_ST00031 161 pedyo 0.97 10000
P76_SP00022 292 741 92
P76_ST00032 384 699 270 43 neguqgwa. 000080010
P76_SP00023 654 742 100
P76_ST00033 754 109 Apo 032
P76_SP00024 863
P76_ST00034 955 338 wakasoqgana 03030080400
P76_TL00011 128 744
P76_ST00035 758 230 naDamqe 0.71 0181080
P76_SP00025 799
P76_ST00036 419 759 215 Daruqgu 0.66 8300802
P76_SP00026 634 802
P76_ST00037 695 745 363 DaakaDaDarira 0.63 8161283803002
P76_SP00027 1058 792
P76_ST00038 1129 158 kuDU- 03823
P76_TL00012 129 804 430
P76_ST00039 818 121 raya, 0.74 02027
P76_SP00028 250 860 67
P76_ST00040 317 nikakona. 0.68 876200002
P76_TL00013 900 1104
P76_ST00041 Ari 1.00 000
P76_SP00029 269 947
P76_ST00042 330 901 147 ipapo 04013
P76_SP00030 477 958
P76_ST00043 paUembe 0.83 3080000
P76_SP00031 800
P76_ST00044 877 902 134 Caka 0.89 0003
P76_SP00032 1011 948 75
P76_ST00045 1086 205 wakatu- 0300014
P76_TL00014 127 959 1158
P76_ST00046 975 ma 0.78 04
P76_SP00033 203 1006
P76_ST00047 266 162 hondo
P76_SP00034 428 1007
P76_ST00048 486 961 0.96 0100
P76_SP00035 602 1017 52
P76_ST00049 kundodya 00000001
P76_SP00036 910
P76_ST00050 973 960 312 Soshoqgana. 00002802050
P76_TL00015 1019 1164
P76_ST00051 Asi
P76_SP00037 208 1066
P76_ST00052 1020 Darwi 0.77 80200
P76_SP00038 412 1067
P76_ST00053 474 195 DaCaka 810000
P76_SP00039
P76_ST00054 729 281 Dakaperera 8101600001
P76_SP00040 1010 1077
P76_ST00055 1081 munzira 0500000
P76_TL00016 1079
P76_ST00056 293 noDukosha. 1083000030
P76_SP00041 1126
P76_ST00057 297 Soshapgana 0005480201
P76_SP00042 787 1146
P76_ST00058 845 1080 166 wakati 050130
P76_SP00043
P76_ST00059 216 aninzwa, 0.69 28040017
P76_TL00017 1138 1133
P76_ST00060 1139 275 wakafuqga 010000800
P76_SP00044 403 1195
P76_ST00061 480 98 kud 0.62 028
P76_SP00045 578 1185
P76_ST00062 641 177 Injodzi 8060400
P76_SP00046 1194
P76_ST00063 881 173 kugara 030201
P76_SP00047 1054 72
P76_ST00064 135 paUe 0.59 5280 paUembe,
P76_TL00018 1197
P76_ST00065 124 mbe, 0007
P76_SP00048 251 1254 87
P76_ST00066 1199 108 saka 0301
P76_SP00049 1245
P76_ST00067 523 1198 wakatama 04001002
P76_SP00050 773
P76_ST00068 834 1213 ne 0.14 88
P76_SP00051 886 1253
P76_ST00069 962 329 ndokuzogara 16100000103
P76_TL00019 1257 1156
P76_ST00070 kwaSaDe 0030280
P76_SP00052 351 1304
P76_ST00071 433 1258 pamigano 60000000
P76_SP00053 683 1314 101
P76_ST00072 784 yenyika 0000000
P76_SP00054 986 1313
P76_ST00073 217 yaUaka- 0285000
P76_TL00020 1316
P76_ST00074 1331 152 raqga. 138010
P76_SP00055 278 1372 80
P76_ST00075 165 Ndipo 10010
P76_SP00056 1373
P76_ST00076 586 1317 pakataqga 210200800
P76_SP00057 842
P76_ST00077 917 174 nhamo
P76_SP00058 1091 1363
P76_ST00078 1168 1329 44 yaDO 0280
P76_TL00021 1374
P76_ST00079 1375 123 huru 5042
P76_SP00059 1422
P76_ST00080 yakabva 0000004
P76_SP00060 522 1432
P76_ST00081 583 302 mabvazuDa, 0200002817
P76_SP00061 885 65
P76_ST00082 950 1376 imqe 0080
P76_SP00062 1431
P76_ST00083 icibva 100602
P76_TL00022 125 1434 911
P76_ST00084 1449 DO 0.56
P76_SP00063 186 1481
P76_ST00085 1435 368 kumaDlrazuDa 000388230180
P76_SP00064 618 1482
P76_ST00086 681 355 naMuzirikazi. 0103000000002
P76_TL00023 198 1543 1094
P76_ST00087 1544 83
P76_SP00065 1591
P76_ST00088 362 141 04330
P76_SP00066 1601
P76_ST00089 268 kwaka^lka 0.67 0030210804
P76_SP00067 854 1600
P76_ST00090 936 151 rimqe 00080
P76_SP00068 1087
P76_ST00091 1174 118 Boka 0.64 8302
P76_TL00024 1603
P76_ST00092 1605 raMazuru 01020300
P76_SP00069 379 1651 78
P76_ST00093 457 raZwaqgendaba 0080380004302
P76_SP00070 870 1660
P76_ST00094 931 201 rakabva 1503002
P76_SP00071 1132 1649
P76_ST00095 1193 68 ku 06
P76_TL00025 1664 1167
P76_ST00096 nylka 00800
P76_SP00072 1719
P76_ST00097 327 1677 117
P76_SP00073 444
P76_ST00098 491 1678 neqgUDa 3080182
P76_SP00074 711
P76_ST00099 772
P76_SP00075 1718
P76_ST00100 1676 pamqe 45080
P76_SP00076 1720
P76_ST00101 1672 95 36 cete 0000
P76_TL00026 1721 1166
P76_ST00102 1738 nawo. 0.95 02000
P76_SP00077 273 1769 69
P76_ST00103 1722 181 Nokuti 100000
P76_SP00078
P76_ST00104 1737 111 Dose 8000
P76_SP00079 697
P76_ST00105 779 Dakatiza 83020001
P76_SP00080 1768
P76_ST00106 213 Dukasha 8101010
P76_TL00027 1780
P76_ST00107 1781 236 bgaCaka. 00201020
P76_SP00081 1837
P76_ST00108 460 1782 Zino 0.32 8782
P76_SP00082 581
P76_ST00109 643 makono 000002
P76_SP00083 1828
P76_ST00110 926 252 akabatana 201000100
P76_SP00084 1178 1827
P76_ST00111 1238 1796 30 a-
P76_TL00028 1839
P76_ST00112 1842 karwa 00071
P76_SP00085 283 1888
P76_ST00113 344 1855 196 mazuDa 030082
P76_SP00086 540 1887
P76_ST00114 1851 169 matatu 030220
P76_SP00087
P76_ST00115 864 1840 237 ninotyisa, 8881000017
P76_SP00088 1101 1896
P76_ST00116 ndo-
P76_TL00029 130 1898
P76_ST00117 1899 288 kutaDlsana. 05428802021
P76_SP00089 418 1948
P76_ST00118 537 120 0.28 8883
P76_SP00090 657 1955
P76_ST00119 755 359 ZwaqgendaBa 81180000282
P76_SP00091 1114 86
P76_ST00120 1200 1915 93 wa- 012


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00073.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P73 PHYSICAL_IMG_NR 73 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P73_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P73_LM00001 119 1921
RightMargin P73_RM00001 1298 121
BottomMargin P73_BM00001 1959 42
PrintSpace P73_PS00001 1179
TextBlock P73_TB00001 677 39 56 45
TextLine P73_TL00001 683 44 33
String P73_ST00001 CONTENT 68 WC 0.77 CC 40
P73_TB00002 1054 187 46
P73_TL00002 1060 175 34
P73_ST00002 SHUMO 0.86 15000
P73_TB00003 113 1846
P73_TL00003 128 1161 57
P73_ST00003 126 55 §lkel 0.51 78008
SP P73_SP00001 254 174 125
P73_ST00004 379 323 Dakapxlslwa 0.65 84021080804
P73_SP00002 702 176 141
P73_ST00005 843 162 kwano 0.66 00286
P73_SP00003 1005
P73_ST00006 1049 134 240 nomqana 0.78 0008302
P73_TL00004 178
P73_ST00007 180 377 waMashobana, 0.85 020100001047
P73_SP00004 503 236 67
P73_ST00008 570 306 58 Dakabglrlra 82010085800
P73_SP00005 876 72
P73_ST00009 948 179 339 Daslnepombe 0.73 82081080000
P73_TL00005 237 1157
P73_ST00010 239 247 66 kunyapge 0.76 25001800
P73_SP00006 375 305 77
P73_ST00011 452 222 mutadzl. 00020080
P73_SP00007 674 285 81
P73_ST00012 755 160 Ndlno 00880
P73_SP00008 915 294 86
P73_ST00013 1001 238 284 47 Muzirikazi 0.95 0000100300
P73_TL00006 127 298 1160
P73_ST00014 wakazlDa 0.71 01000883
P73_SP00009 366 345 62
P73_ST00015 428 100 kuti 0.91 0300
P73_SP00010 528 344
P73_ST00016 595 313 kucatumiwa 0.89 0301000105
P73_SP00011 908 63
P73_ST00017 971 159 hondo 00004
P73_SP00012 1130 35
P73_ST00018 1165 299 122 huru 0401
P73_TL00007 357
P73_ST00019 217 kuzorwa 0.83 0600006
P73_SP00013 403 61
P73_ST00020 405 372 131 naye, 21007
P73_SP00014 536 414
P73_ST00021 603 358 112 saka 0.84 0212
P73_SP00015 715 404
P73_ST00022 759 265 wakatizira 0.93 0300000002
P73_SP00016 1024 43
P73_ST00023 1067 371 221 mugomo 030000
P73_TL00008 416 1136
P73_ST00024 418 154 malDa 0.50 03884
P73_SP00017 280 463
P73_ST00025 342 204 nenhare 0004230
P73_SP00018 546
P73_ST00026 609 152 dzake 00200
P73_SP00019 761 78
P73_ST00027 839 417 dzakaBata. 0001182020
P73_SP00020 1104 80
P73_ST00028 1184 Ho 20 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Hondo
P73_TL00009 476 1162
P73_ST00029 477 98 ndo 0.99 000 HypPart2
P73_SP00021 223 523
P73_ST00030 190 yaCaka 0.94 010002
P73_SP00022 474 532
P73_ST00031 374 yakamboshaya 030400000000
P73_SP00023 910 533
P73_ST00032 972 491 138 32 mano 0100
P73_SP00024 1110
P73_ST00033 1168 oku- 0001
P73_TL00010 535 1163
P73_ST00034 220 mupxlsa 0.74 2230802
P73_SP00025 346 592 102
P73_ST00035 448 551 149 41 nawo, 03007
P73_SP00026 597 107
P73_ST00036 704 348 48 ndokukomba 0010100074
P73_SP00027 1052 583 93
P73_ST00037 1145 144 nhare
P73_TL00011
P73_ST00038 596 iyeyo 00002
P73_SP00028 260 651 89
P73_ST00039 349 610 211 mazuDa, 0.68 0202817
P73_SP00029 560 652 79
P73_ST00040 639 290 kudzimana 0.88 020010303
P73_SP00030 929 642 88
P73_ST00041 1017 272 DaKumalo 81010100
P73_TL00012 654 1137
P73_ST00042 435 Dakapanduklrwa 0.82 83021100008000
P73_SP00031 711
P73_ST00043 622 670 261 nomumqe 3003080
P73_SP00032 883
P73_ST00044 944 31 waDO. 0.58 03844
P73_SP00033 1093 701
P73_ST00045 1174 655 Mu 0.92 01
P73_TL00013 713
P73_ST00046 714 193 zirikazi 0.98 00000100
P73_SP00034 319
P73_ST00047 385 729 230 naDamqe 0.75 0080080
P73_SP00035 615 770
P73_ST00048 Dake 8200
P73_SP00036 796 760
P73_ST00049 858 430 ndokupukunyu- 0000043226013
P73_TL00014 773 365
P73_ST00050 775 76 ka, 027
P73_SP00037 202 830
P73_ST00051 268 Dakatiza. 840000110
P73_TL00015 185 832 1103
P73_ST00052 833 227 Uakatlza 81020800
P73_SP00038 412 879
P73_ST00053 473 Dacienda 83040001
P73_SP00039 700 880 96
P73_ST00054 291 kumaDlrira 0304880003
P73_SP00040 1087 60
P73_ST00055 1147 847 neco- 00000
P73_TL00016 892 1155
P73_ST00056 894 228 kumsoro 0.97 0200000
P73_SP00041 356 940
P73_ST00057 893 215 kunylka 0200801
P73_SP00042 633 949
P73_ST00058 695 252 yakazonzl 020100008
P73_SP00043 947
P73_ST00059 1013 270 Transvaal. 0040004204
P73_TL00017 952
P73_ST00060 953 85 Asi 1.00
P73_SP00044 999 64
P73_ST00061 275 99 Dari 8040
P73_SP00045 65
P73_ST00062 439 panzira 4200002
P73_SP00046 629 1009
P73_ST00063 690 321 Dakaparadza 82003013011
P73_SP00047 1011
P73_ST00064 1073 214 marudzi 0.96 0100001
P73_TL00018
P73_ST00065 1012 maduku 0.79 008400
P73_SP00048 338 1059
P73_ST00066 401 mazhinji 0.70 02060760
P73_SP00049 624 1068
P73_ST00067 353 aDakasaqgana 482000280203
P73_SP00050 1055 1069
P73_ST00068 1140 1026 147 04057
P73_TL00019 1071 1164
P73_ST00069 457 Daclanyeqgedzera 8308300080000003
P73_SP00051 584 1127 75
P73_ST00070 659 1085 200 namano 130200
P73_SP00052 859 1118 92
P73_ST00071 951 103 aDO. 2820
P73_SP00053
P73_ST00072 1153 Kana
P73_TL00020 1129
P73_ST00073 163 Daika 0.60 838012
P73_SP00054 1186 82
P73_ST00074 287 pamuzinda 540100001
P73_SP00055 1187
P73_ST00075 720 Dalmbosldemba 8280000880003
P73_SP00056 1134 1178
P73_ST00076 1206 1146 83 Da- 0.54 822
P73_TL00021 1189
P73_ST00077 245 cidudzlra 008000802
P73_SP00057 373 1236
P73_ST00078 234 Durombo 8130003
P73_SP00058 669
P73_ST00079 732 168 bgaDO, 0.67 002807
P73_SP00059 900 1247 36
P73_ST00080 936 1190 355 nokukumblra 00000300825
P73_TL00022 1248
P73_ST00081 nokudya 8502000
P73_SP00060 1305
P73_ST00082 420 1264 123 Duye 0.72
P73_SP00061 543 74
P73_ST00083 617 1250 251 pokuData. 610083026
P73_SP00062 868 1306
P73_ST00084 209 Nainono 0.57 0308384
P73_SP00063
P73_ST00085 1265 59 pa 30 pakati
P73_TL00023 129 1308 1158
P73_ST00086 1309 kati
P73_SP00064 1355
P73_ST00087 poDuslku 20820800
P73_SP00065 1365
P73_ST00088 594 Dakawlra 0.64 83050802
P73_SP00066
P73_ST00089 895 1310 Danhu 83032
P73_SP00067
P73_ST00090 157 iDaDO, 0.48 082837
P73_TL00024 1367
P73_ST00091 295 DakaDuraya 8303841202
P73_SP00068 424 1423
P73_ST00092 486 1382 Darume, 8300007
P73_SP00069 697 1424
P73_ST00093 292 Dakapamba 820252000
P73_SP00070 1053
P73_ST00094 1117 qombe 80000
P73_TL00025 1426
P73_ST00095 1427 279 naDakadzl, 0484610087
P73_SP00071 408 1483
P73_ST00096 472 271 ndokuplsa 030033805
P73_SP00072 743
P73_ST00097 817 1428 182 musha. 030030
P73_SP00073 1474 84
P73_ST00098 1083 208 Nenzira 0000023
P73_TL00026 1486
P73_ST00099 1487 135
P73_SP00074 264 1542
P73_ST00100 326 161 0.56 81038
P73_SP00075 487 1533
P73_ST00101 549 DaMuzlrikazi 830408400000
P73_SP00076 898 51
P73_ST00102 340 Dakakuruml- 80000404080
P73_TL00027 1544 395 49
P73_ST00103 1547 dza
P73_SP00077 212 1593
P73_ST00104 277 246 kuwanda. 01040000
P73_TL00028 188 1604
P73_ST00105 1605 350 Uakadzlmana 82020080001
P73_SP00078 538 1651
P73_ST00106 623 DakandoDaka 81210008405
P73_SP00079 967 101
P73_ST00107 224 muzlnda 0008043
P73_TL00029 1664
P73_ST00108 1679 130 waDO 0.61 0580
P73_SP00080 259 1711
P73_ST00109 335 1665 235 padunhu 5083000
P73_SP00081 1720
P73_ST00110 647 347 pakazoDakwa 0.80 62000082002
P73_SP00082 994 1721
P73_ST00111 muzinda 0200005
P73_TL00030 1724
P73_ST00112 1738 286 waDaruqgu 038201801
P73_SP00083 413 1779
P73_ST00113 475 173 unonzi 000000
P73_SP00084 648 1769
P73_ST00114 Pretoria. 500000000
P73_SP00085 931 1770 71
P73_ST00115 1002 1725 Ipapo 02420
P73_SP00086 1156 1780
P73_ST00116 1207 1739 0.41 844
P73_TL00031 1782
P73_ST00117 1784 karwa 0.87 01004
P73_SP00087 283 1829
P73_ST00118 1783 namarudzi 0.90 010340000
P73_SP00088 643
P73_ST00119 723 1796 ose
P73_SP00089 801 97
P73_ST00120 394 akaDapoteredza 10382200000000
P73_TL00032 1842
P73_ST00121 1843 akaqga 003802
P73_SP00090 309 1898
P73_ST00122 351 ari
P73_SP00091 1887
P73_ST00123 496 pedyo 10800
P73_SP00092
P73_ST00124 728 nearl 30208
P73_SP00093 854 1889
P73_ST00125 132 kure.
P73_SP00094 1079 1888
P73_ST00126 uDl- 0084
P73_TL00033 1901
P73_ST00127 1915 167 qgane, 800007
P73_SP00095 296 1958
P73_ST00128 mambo 01000
P73_SP00096 564 1947
P73_ST00129 640 1912 150 mut^a 001101
P73_SP00097 790 1957
P73_ST00130 851 waUazuru, 0.69 028202317
P73_SP00098 1131
P73_ST00131 1197 1917 wa- 014


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00052.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P52 PHYSICAL_IMG_NR 52 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P52_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P52_LM00001 116 1921
RightMargin P52_RM00001 1302 117
BottomMargin P52_BM00001 1959 42
PrintSpace P52_PS00001 1186
TextBlock P52_TB00001 168 185 45
TextLine P52_TL00001 174 44 173 33
String P52_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.81 CC 14003
P52_TB00002 690 41 56 43
P52_TL00002 696 47 31
P52_ST00002 0.68 60
P52_TB00003 126 1833
P52_TL00003 122 132 1170
P52_ST00003 144 61 32 DO 0.56 80
SP P52_SP00001 183 176 92
P52_ST00004 275 146 215 ruqgano 0.80 0180201
P52_SP00002 490 188
P52_ST00005 582 133 472 rwandakataurlrwa 0.84 3050050100208000
P52_SP00003 1054 180 86
P52_ST00006 1140 152 namai 0.86 04200
P52_TL00004 191 1171 57
P52_ST00007 205 162 Daqgu 0.59 83800
P52_SP00004 284 247
P52_ST00008 376 192 213 Dakaflra 0.69 80040802
P52_SP00005 589 239 102
P52_ST00009 691 212 kunylka 0.75 0112803
P52_SP00006 903 248 90
P52_ST00010 993 300 yaUanyanja 0381403071
P52_TL00005 123 249 987 59
P52_ST00011 171 makei. 0.96 020000
P52_SP00007 294 296 81
P52_ST00012 375 252 463 NdorweGuqguDu 0.76 0000000580482
P52_SP00008 838 308 63
P52_ST00013 901 209 46 neGaDa. 0.78 0001813
P52_TL00006 316 370 722
P52_ST00014 136 GUI] 0.64 0068
P52_SP00009 452 426 15
P52_ST00015 467 186 GUUU 0080
P52_SP00010 653 416 87
P52_ST00016 740 371 298 NEGAUA. 0.83 3000800
P52_TL00007 125 453 1143 58
P52_ST00017 178 Rimqe 00080
P52_SP00011 303 510 91
P52_ST00018 394 469 120 zuDa 0.50 4482
P52_SP00012 514 500 73
P52_ST00019 587 195 mumqe 0.74 04080
P52_SP00013 782 511 62
P52_ST00020 844 455 224 mukadzi 0.89 0205000
P52_SP00014 1068 501 70
P52_ST00021 1138 454 130 waka 0.88 0103 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT wakaqga
P52_TL00008 512
P52_ST00022 527 qga 0.71 800 HypPart2
P52_SP00015 568
P52_ST00023 274 329 akaDedzeqga 0.79 00480000800
P52_SP00016 603 570 72
P52_ST00024 675 529 166 nyama 0.91 00102
P52_SP00017 841
P52_ST00025 115 55 yake 0400
P52_SP00018 1018 569 83
P52_ST00026 1101 513 ndoku- 400034
P52_TL00009 573 1173
P52_ST00027 nika 0301
P52_SP00019 619
P52_ST00028 216 padeqga 0.62 5180802
P52_SP00020 516 629
P52_ST00029 577 179 relmba 0.77 308002
P52_SP00021 756 620
P52_ST00030 829 129 yake. 0.95 01000
P52_SP00022 958 630
P52_ST00031 1019 277 NomutODO 0.87 00000081
P52_TL00010 124 632 1166
P52_ST00032 388 wamakuqgUDU 03020080181
P52_SP00023 689 64
P52_ST00033 576 307 kuslfamblra 00080003801
P52_SP00024 883 679
P52_ST00034 956 154 mlsha 08001
P52_SP00025 1110
P52_ST00035 1152 647 138 40 yaDa- 0.57 04826
P52_TL00011 1172
P52_ST00036 101 nhu 003
P52_SP00026 738 65
P52_ST00037 289 200 kut^aka 00010000
P52_SP00027 489 747
P52_ST00038 552 692 231 cokudya, 00000037
P52_SP00028 783 748 89
P52_ST00039 872 rimqe 0.82
P52_SP00029 1024
P52_ST00040 1069 706 226 guqguDu 0.60 0480382
P52_TL00012 750 1164
P52_ST00041 315 rakaika'po. 630280023320
P52_SP00030 440 808 71
P52_ST00042 751 233 RlclDona 08088202
P52_SP00031 744 798
P52_ST00043 806 766 167 00301
P52_SP00032 973 807
P52_ST00044 1033 iyi 0.93
P52_SP00033 1096
P52_ST00045 1154 135 raka- 0.70 53042
P52_TL00013 810 67
P52_ST00046 175 ikarlra 0002804
P52_SP00034 299 856 78
P52_ST00047 377 811 163 kwano 00280
P52_SP00035 540 866
P52_ST00048 641 346 rikashlpgalra 0001008802815
P52_SP00036 877 103
P52_ST00049 1090 198 kuitora. 03000041
P52_TL00014 870 1168
P52_ST00050 RiclDona 0.73 00088003
P52_SP00037 359 915
P52_ST00051 421 108 kuti 0800
P52_SP00038 917 77
P52_ST00052 606 0300000
P52_SP00039 832
P52_ST00053 896 haaclpo 0400830
P52_SP00040 1091 926
P52_ST00054 140 24030
P52_TL00015 928
P52_ST00055 bururuka 0.90 03020200
P52_SP00041 975
P52_ST00056 433 929 rikaBlka 300610804
P52_SP00042 642 984
P52_ST00057 704 930 0.58 4380804
P52_SP00043 920 986
P52_ST00058 1001 943 293 panenyama 520010300
P52_TL00016 988
P52_ST00059 302 ndokuitora, 03022000027
P52_SP00044 427 1045
P52_ST00060 989 273 ndokutlza, 0000408027
P52_SP00045 802 127
P52_ST00061 364 rlkandomhara 380300000000
P52_TL00017 1047
P52_ST00062 1048 206 mumuti 040202
P52_SP00046 332 1094 96
P52_ST00063 428 219 48 rakaBata 32038403
P52_SP00047 1095
P52_ST00064 739 1063 30203
P52_SP00048 906 1103
P52_ST00065 1061 mumuromo 03043000
P52_TL00018 131 1122
P52_ST00066 145 maro. 05000
P52_SP00049 276 1153 -119
P52_ST00067 157 1192 134 GaDa 0483
P52_SP00050 291 1238
P52_ST00068 353 1191 320 rakapfuDura 33004038801
P52_SP00051 673 1247
P52_ST00069 736 1206 napo 0040
P52_SP00052 861 1248
P52_ST00070 924 228 rlkaDona 0.66 18028005
P52_SP00053
P52_ST00071 1198 gu- 034
P52_TL00019 1251 1156
P52_ST00072 1266 qguDu 0.48 80582
P52_SP00054 1308
P52_ST00073 358 1252 374 raBate-nyama, 0285500002017
P52_SP00055 732 1307
P52_ST00074 796 225 rakapera 33033033
P52_SP00056 1021
P52_ST00075 1083 nomqo- 000802
P52_TL00020 1310 1157
P52_ST00076 1324 74 yo, 007
P52_SP00057 1366
P52_ST00077 264 1311 241 rikat^aka 0003010203
P52_SP00058 505
P52_ST00078 538 1325 139 mano 0.94 0200
P52_SP00059 677 1356
P52_ST00079 okutorera 001600010
P52_SP00060 1357
P52_ST00080 1035 guqguDu. 0.65 02804840
P52_TL00021 1369 1158
P52_ST00081 Ricifuqga 000003800
P52_SP00061 379 1425
P52_ST00082 439 1370 54 inono 0.42 08684
P52_SP00062 571 1424
P52_ST00083 633 rakawana 30040001
P52_SP00063 874 1416
P52_ST00084 935 1383 zano. 00101
P52_SP00064 1064 1415 69
P52_ST00085 1133 Rika- 00020
P52_TL00022 1427 1163
P52_ST00086 1428 155 famba 82000
P52_SP00065 281 1474
P52_ST00087 343 1429 148 cinyai
P52_SP00066 491 1483
P52_ST00088 555 272 ndoku^ika 0000310001
P52_SP00067 827 1484
P52_ST00089 888 pedyo 0.85 40002
P52_SP00068 1043 1485
P52_ST00090 1106 nomuti 0.98 000100
P52_TL00023 1488
P52_ST00091 1503 muya 0503
P52_SP00069 266 1543
P52_ST00092 328 345 makamharwa 0.92 0002002003
P52_SP00070 1534
P52_ST00093 1502 311 neguqguDU. 0002800836
P52_SP00071 1545
P52_ST00094
P52_TL00024 1547 1162
P52_ST00095 rikakwazisa 10000030002
P52_SP00072 435 1593
P52_ST00096 496 1562 253 guqguDu, 06805837
P52_SP00073 749 1603 35
P52_ST00097 784 rikataqga 100105801
P52_SP00074 1025
P52_ST00098 1089 kutaura 0.72 0505521
P52_TL00025 128 1605 1130
P52_ST00099 1606 riciti: 3000005
P52_SP00075 1653 53
P52_ST00100 319 214 "Haiwa, 0403047
P52_SP00076 533 1661
P52_ST00101 598 546 handina-kumboDona 00000024020008300
P52_SP00077 1144 1652
P52_ST00102 1177 1621 mu 00 munhu
P52_TL00026 1665 1161
P52_ST00103 100
P52_SP00078 1712
P52_ST00104 290 258 wakanaka 02040101
P52_SP00079 548
P52_ST00105 625 kudai 0.67 03812
P52_SP00080 771 1711
P52_ST00106 849 1680 sewe. 1.00 00000
P52_SP00081 980 85
P52_ST00107 1065 1666 Muromo 032000
P52_TL00027 1724
P52_ST00108 1725 wako 0000
P52_SP00082 262 1772
P52_ST00109 324 207 kunaka! 0001010
P52_SP00083 531 1771
P52_ST00110 578 459 wakai^o-reBerera; 000401025008040208
P52_SP00084 1037 1780
P52_ST00111 1084 muhuro 031240
P52_TL00028 1784
P52_ST00112 mako
P52_SP00085 267 1829
P52_ST00113 1798 197 mucena 000000
P52_SP00086 525 1830
P52_ST00114 106 0420
P52_SP00087 693
P52_ST00115 758 weke!
P52_SP00088 904 66
P52_ST00116 970 84 Asi 000
P52_SP00089 36
P52_ST00117 199 mukati, 0000007
P52_TL00029 1842 1160
P52_ST00118 1843 muDlri 048802
P52_SP00090 304 1889 110
P52_ST00119 414 254 03020004
P52_SP00091 668
P52_ST00120 759 kudai, 018107
P52_SP00092 925 1898
P52_ST00121 1017 ko
P52_SP00093 1081
P52_ST00122 nzwl 0008
P52_TL00030 1901 1155
P52_ST00123 1902 112 rako
P52_SP00094 242 1949
P52_ST00124 142 harizi 303100
P52_SP00095 417 1948 26
P52_ST00125 443 234 rakanaka 51010010
P52_SP00096 20
P52_ST00126 697 1917 do
P52_SP00097
P52_ST00127 790 hre
P52_SP00098
P52_ST00128 960 dal
P52_SP00099
P52_ST00129 204 ndiqga- 2408004


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P9_LM00001 120 1918
RightMargin P9_RM00001 1298 121
BottomMargin P9_BM00001 1957 44
PrintSpace P9_PS00001 1178
TextBlock P9_TB00001 682 40 32 41
TextLine P9_TL00001 688 46 20 29
String P9_ST00001 CONTENT 4 WC 1.00 CC
P9_TB00002 1060 184
P9_TL00002 1066 45 172 34
P9_ST00002 SHUMO 0.94 02000
P9_TB00003 138 1819
P9_TL00003 135 144 1148 57
P9_ST00003 145 74 48 Isu 0.77 501
SP P9_SP00001 209 193 51
P9_ST00004 260 254 47 tukomana 0.87 05000005
P9_SP00002 514 192 60
P9_ST00005 574 233 twuduku 0.69 0058123
P9_SP00003 807 190 62
P9_ST00006 869 197 takaqga 0.75 0203803
P9_SP00004 201
P9_ST00007 1123 160 56 tine^i- 0.81 00001003
P9_TL00004 126 202 1162 59
P9_ST00008 203 139 tende 00000
P9_SP00005 265 251 73
P9_ST00009 338 476 58 ^inembgirembgire 10000000000000000
P9_SP00006 814 75
P9_ST00010 889 204 119 kana 0.88 0202
P9_SP00007 1008 250 72
P9_ST00011 1080 219 112 mur) 0.62 0284
P9_SP00008 1192
P9_ST00012 1201 205 87 gai, 0107
P9_TL00005 262 784
P9_ST00013 279 124 Duye 0.72 8200
P9_SP00009 320
P9_ST00014 322 230 tut^imbo 0.82 020100001
P9_SP00010 552 319
P9_ST00015 614 263 158 twedu 0.79 00082
P9_SP00011 772 309 63
P9_ST00016 835 278 31 do. 0.70 800
P9_TL00006 186 347 1102
P9_ST00017 348 274 NomutODO 10030080
P9_SP00012 460 395
P9_ST00018 504 266 wokuvima 0.96 00000003
P9_SP00013 770 393
P9_ST00019 821 takafamba 0.89 030101002
P9_SP00014 1083
P9_ST00020 1124 349 164 takaita 0.92 0003002
P9_TL00007 406 1163
P9_ST00021 407 166 49 runda. 040000
P9_SP00015 292 456 65
P9_ST00022 357 i^ino 0.57 810020
P9_SP00016 477 463 61
P9_ST00023 538 isu 004
P9_SP00017 611 454
P9_ST00024 643 195 Daduku 0.56 808404
P9_SP00018 838 452
P9_ST00025 900 389 takaggopfekera 03008005000000
P9_TL00008 465
P9_ST00026 467 157 pakati 0.93 120000
P9_SP00019 283 525
P9_ST00027 346 245 paDakuru 0.74 14810301
P9_SP00020 591 523
P9_ST00028 652 466 143 Dedu. 0.60 80820
P9_SP00021 795 512 67
P9_ST00029 862 Ini 000
P9_SP00022 935 43
P9_ST00030 978 311 ndakafamba 0.91 0030202000
P9_TL00009 822
P9_ST00031 526 pedyo 20101
P9_SP00023 585
P9_ST00032 345 368 naBaBamunini 0.71 018382005040
P9_SP00024 713 572
P9_ST00033 775 540 173 42 Daggu. 0.64 828010
P9_TL00010 187 609 1097
P9_ST00034 612 131 ZuDa 0.61 0481
P9_SP00025 318 658
P9_ST00035 390 610 122 iroro 00026
P9_SP00026 656 66
P9_ST00036 578 takaData 0.68 04038503
P9_SP00027 787 64
P9_ST00037 851 146 ta^ika 0310201
P9_SP00028 997 666
P9_ST00038 1062 622 222 muruta. 00000800
P9_TL00011 130 669 1161
P9_ST00039 671 Pamisasa 32000000
P9_SP00029 360 718
P9_ST00040 425 683 110 yose 0000
P9_SP00030 535 726 107
P9_ST00041 642 199 takafara 0.85 02020402
P9_SP00031 841 716 109
P9_ST00042 950 341 ticirawurirwa 0000210223300
P9_TL00012 729 1160
P9_ST00043 744 150 qgano 0.73 80040
P9_SP00032 280 788
P9_ST00044 353 dzaDavimi 002820000
P9_SP00033 613 776 76
P9_ST00045 689 185 Dekare. 8105500
P9_SP00034 874
P9_ST00046 Majaya 015305
P9_SP00035 1134 786
P9_ST00047 1190 746 100 ma- 033
P9_TL00013 132 1158
P9_ST00048 791 kuru 0.66 8104
P9_SP00036 77
P9_ST00049 328 789 180 akar)ga 4006800
P9_SP00037 508 846
P9_ST00050 570 803 agere 0.80 30060
P9_SP00038 702 843
P9_ST00051 174 aciviya 0.97 2000000
P9_SP00039 845
P9_ST00052 1001 129 t^ana 010203
P9_SP00040 1130
P9_ST00053 1181 806 nna, 0.78 0017
P9_TL00014 849 1156
P9_ST00054 275 nokubvura 705000352
P9_SP00041 898 21
P9_ST00055 428 859 128 36 tsuro 00400
P9_SP00042 556 895
P9_ST00056 618 863 ^ar)ga 1046003
P9_SP00043 764 905
P9_ST00057 804 242 ^aDurawa 0.58 102841401
P9_SP00044 1046 903
P9_ST00058 1087 850 55 panzira. 0.86 10500040
P9_TL00015 189 934 54
P9_ST00059 936 Fume 0.95 1000
P9_SP00045 339 981
P9_ST00060 451 948 105 mai) 0286
P9_SP00046 988
P9_ST00061 565 947 gwana 00203
P9_SP00047 725 987 152
P9_ST00062 877 944 96 35 tose 0.98
P9_SP00048 973 979 91
P9_ST00063 1064 227 takavima 03020002
P9_TL00016 991
P9_ST00064 995 351 panhupamge. 50006610800
P9_SP00049 480 1053
P9_ST00065 545 285 Takafamba 020304002
P9_SP00050 830 1038
P9_ST00066 890 993 tici^aya 000310204
P9_SP00051 1074 1048
P9_ST00067 1120 1009 muku 01101 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mukuru
P9_TL00017 1051
P9_ST00068 1070 33 ru HypPart2
P9_SP00052 188 1103
P9_ST00069 326 ^isina-kut§a, 10100052010827
P9_SP00053 1109
P9_ST00070 340 ndokuDuraya 0.84 00002820102
P9_SP00054 931 1108
P9_ST00071 962 170 mhene 03000
P9_SP00055 1132 1099 37
P9_ST00072 1169 1069 8002
P9_TL00018 1111
P9_ST00073 mhembge 2200000
P9_SP00056 384
P9_ST00074 447 huru. 13050
P9_SP00057
P9_ST00075 661 183 i^ikuru 81000305
P9_SP00058 844 1166
P9_ST00076 906 1122 t§ana 0.76 08200
P9_SP00059 1035 1167 71
P9_ST00077 1106 38 netsuro 0000404
P9_TL00019 1170
P9_ST00078 336 ^akanyanyisa 1000000000003
P9_SP00060 1230 84
P9_ST00079 551 214 kuBatwa 0485000
P9_SP00061 765 1217 106
P9_ST00080 871 1171 216 nembga, 0000037
P9_SP00062 1228 82
P9_ST00081 1188 8300
P9_TL00020 1153
P9_ST00082 1231 213 kurobga 0022001
P9_SP00063 1286
P9_ST00083 247 netimbo. 0.83 000800500
P9_SP00064 653 1285
P9_ST00084 720 0682
P9_SP00065 852 1276
P9_ST00085 913 irero
P9_SP00066 1033
P9_ST00086 1065 ini
P9_SP00067 1277
P9_ST00087 116 nda- 0022
P9_TL00021 133 1289 1157
P9_ST00088 1291 241 kaBayiwa 00820000
P9_SP00068 374 1347 70
P9_ST00089 444 299 nokuDar)ga, 0.63 00048178027
P9_SP00069 743 1345
P9_ST00090 819 165 nokuti 000300
P9_SP00070 984 1335
P9_ST00091 1290 244 ndakagga 00500803
P9_TL00022 134 1349
P9_ST00092 1351 301 53 ndakaseqga 0000200802
P9_SP00071 435 1404
P9_ST00093 1359 010204
P9_SP00072 595
P9_ST00094 220 yemhara 0000105
P9_SP00073 876
P9_ST00095 907 212 yakagga 0305803
P9_SP00074 1119 1406
P9_ST00096 1150 1366 137 yaru- 0.90 00013
P9_TL00023 141 1408 1147
P9_ST00097 1426 mga 0.43 880
P9_SP00075 246 1467
P9_ST00098 307 nembga 000000
P9_SP00076 509 1464
P9_ST00099 1423 154 yaggu 03802
P9_SP00077 724
P9_ST00100 767 1409 151 yainzi 330000
P9_SP00078 918 1463
P9_ST00101 992 296 TaitiDanhu. 02000833420
P9_TL00024 1479 1092
P9_ST00102 1480 236 PakuDira 42028000
P9_SP00079 1528
P9_ST00103 497 226 kwezuDa 0000582
P9_SP00080 723 1527
P9_ST00104 754 310 takadzokera 02350020003
P9_SP00081
P9_ST00105 1117 1482 kumu- 00112
P9_TL00025 1539
P9_ST00106 1544 sha 020
P9_SP00082 1590 69
P9_ST00107 289 1551 111 tose.
P9_SP00083 400 1586
P9_ST00108 167 Takati 000200
P9_SP00084 634 1585
P9_ST00109 696 ta§ika 038002
P9_SP00085 840 1595
P9_ST00110 1540 parwizi 4140000
P9_SP00086
P9_ST00111 1154 1543 rwai- 25304
P9_TL00026 1598
P9_ST00112 1602 nzi
P9_SP00087 1649
P9_ST00113 1600 196 Gatura 0038200
P9_SP00088 1654
P9_ST00114 536 0.55 838104
P9_SP00089 733 1644 80
P9_ST00115 813 1609 97
P9_SP00090 910
P9_ST00116 972 takagODerwa 02050180003
P9_TL00027 1658 1128
P9_ST00117 1674 mumqe 00080
P9_SP00091 334 1716
P9_ST00118 365 1672 nomumge 2202080
P9_SP00092 625 1713
P9_ST00119 475 caarjgandotururwa 02068020013411002
P9_SP00093 1714
P9_ST00120 1207 1676 na 03 namai
P9_TL00028
P9_ST00121 1720 93 mai
P9_SP00094 232 1768
P9_ST00122 294 1717 Dake. 81005
P9_SP00095 427 1765
P9_ST00123 493 163 010400
P9_SP00096 1763
P9_ST00124 721 1732 vu, 007
P9_SP00097 798 1773
P9_ST00125 448 ndokugamucirwa 00102000300201
P9_TL00029 1776 1151
P9_ST00126 1779 293 nemhururu 000043313
P9_SP00098 434 1827
P9_ST00127 495 306 yamadzimai 0201000000
P9_SP00099 801 1832
P9_ST00128 308 acipembera. 20050000026
P9_SP00100 1833 52
P9_ST00129 1206 86 Ido 080
P9_TL00030 140 1834
P9_ST00130 1837 327 50 ndokuturura 01004000302
P9_SP00101 1887
P9_ST00131 528 178 mhuka 00301
P9_SP00102 706 1882
P9_ST00132 759 dzatanga 00204003
P9_SP00103 1892
P9_ST00133 1026 1836 takasenga. 0022004050
P9_TL00031 1906 1091
P9_ST00134 1910 113 Ciro 0150
P9_SP00104 314 1956 92
P9_ST00135 1907 168 cikuru 000110
P9_SP00105 1954 103
P9_ST00136 677 329 cakandifadza 030200006000
P9_SP00106 1006
P9_ST00137 1090 1908 candisi-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00174.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P174 PHYSICAL_IMG_NR 174 HEIGHT 2221 WIDTH 1562
TopMargin P174_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P174_LM00001 40 2200
RightMargin P174_RM00001
BottomMargin P174_BM00001 21
PrintSpace P174_PS00001 1522
Illustration P174_CB1_SUB 1280 282 102 TYPE
P174_CB2_SUB 348 528 668
P174_CB3_SUB 700 904 292 310
TextBlock P174_TB00001 804 1170 206 44
TextLine P174_TL00001 872 1192 121 18
String P174_ST00001 1197 32 3 CONTENT WC 0.21 CC 7
SP P174_SP00001 1200 2
P174_ST00002 906 87 anim 0.13 108888
P174_CB4_SUB 54 1730 740 470
P174_CB5_SUB 1004 1626 420 156
P174_TB00002 1270 1582 128
P174_TB00003 1000 1878 230 66


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00043.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P43 PHYSICAL_IMG_NR 43 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P43_TM00001 HPOS 0 VPOS 19
LeftMargin P43_LM00001 120 1960
RightMargin P43_RM00001 1297 122
BottomMargin P43_BM00001 1979 22
PrintSpace P43_PS00001 1177
TextBlock P43_TB00001 678 20 55 46
TextLine P43_TL00001 684 26 34
String P43_ST00001 CONTENT 38 WC 1.00 CC 00
P43_TB00002 1059 185
P43_TL00002 1065 25 173
P43_ST00002 SHUMO 0.83 20103
P43_TB00003 118 1861
P43_TL00003 160 124 1099 58
P43_ST00003 125 47 akati 0.99 00000
SP P43_SP00001 285 172 67
P43_ST00004 352 202 57 apedza 0.75 8350000
P43_SP00002 554 182 51
P43_ST00005 605 196 48 kuBura 0.50 058456
P43_SP00003 801 59
P43_ST00006 860 289 §akagODera 0.80 8000008002
P43_SP00004 1149
P43_ST00007 1200 139 30 Da 0.36 83 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Damqe:
P43_TL00004 126 183 1160
P43_ST00008 199 42 mqe: 0.64 1804 HypPart2
P43_SP00005 252 241 88
P43_ST00009 340 218 56 Sakatora 0.86 81000001
P43_SP00006 558 239 100
P43_ST00010 658 184 143 zlqga 0.66 08800
P43_SP00007 81
P43_ST00011 882 157 rimqe 0.71 50080
P43_SP00008 1039
P43_ST00012 1120 166 roDucl 0.65 008308
P43_TL00005 127 242 1132
P43_ST00013 244 156 ikati: 8000001
P43_SP00009 283 300
P43_ST00014 350 64 O, 0.63 07
P43_SP00010 414 301 65
P43_ST00015 479 137 katsi, 0.88 000007
P43_SP00011 616 66
P43_ST00016 682 132 udye 0.92 3000
P43_SP00012 814 82
P43_ST00017 896 257 225 44 nagonzo. 0.98 01000000
P43_SP00013 1121 92
P43_ST00018 1213 Ri 0.56 80 Rikatora
P43_TL00006 302 1159
P43_ST00019 304 163 katora 000000
P43_SP00014 61
P43_ST00020 303 00080
P43_SP00015 506 360
P43_ST00021 550 §lkapa 880230
P43_SP00016 716
P43_ST00022 762 159 iqgwe 08000
P43_SP00017 921 361 53
P43_ST00023 974 ikati, 0.77 8000007
P43_SP00018 1131
P43_ST00024 1188 97 "O, 007
P43_TL00007 362 1163
P43_ST00025 363 174 iqgwe, 0.73 080007
P43_SP00019 421
P43_ST00026 367 131 0000
P43_SP00020 498
P43_ST00027 559 366 namhembge." 0.94 00040020000
P43_SP00021 925 420 74
P43_ST00028 999 290 Ndokutora 000000000
P43_TL00008 1130
P43_ST00029 423 0.81
P43_SP00022 284 60
P43_ST00030 344 437 69 ^e, 0.41 1007
P43_SP00023 413 77
P43_ST00031 490 422 §ikatl: 0.67 8001084
P43_SP00024 646 478
P43_ST00032 713
P43_SP00025 810
P43_ST00033 863 Dasekuru 0.79 82000302
P43_SP00026 1102 469
P43_ST00034 98 Shu 0.89 012 Shumba,
P43_TL00009 128 482 1157
P43_ST00035 mba, 0.69 0047
P43_SP00027 253 538
P43_ST00036 317 mudye 01000
P43_SP00028 501 539 63
P43_ST00037 564 269 nanhoro." 0.96 001000110
P43_SP00029 833 530
P43_ST00038 246 Maqgowe 0380000
P43_SP00030 1142
P43_ST00039 1202 496 ya- 004
P43_TL00010 541
P43_ST00040 542 99 kati 0.93 0020
P43_SP00031 226 589
P43_ST00041 270 kudya
P43_SP00032 436 599 41
P43_ST00042 477 556 33 du
P43_SP00033 543 6
P43_ST00043 549 ci
P43_SP00034 590 587
P43_ST00044 643 217 yakadya 0103050
P43_SP00035 45
P43_ST00045 905 555 109 ^ose 10000
P43_SP00036 1014 597
P43_ST00046 1055 229 10000003
P43_TL00011 129 600 1161
P43_ST00047 603 167 Iqgwe
P43_SP00037 296 659
P43_ST00048 377 117 ikati
P43_SP00038 494 647
P43_ST00049 591 615 do: 0.68 800
P43_SP00039 668 648
P43_ST00050 756 311 "Mhembge, 020000007
P43_SP00040 1067 94
P43_ST00051 Duya 8012
P43_TL00012 1133
P43_ST00052 661 188 tidye." 0000000
P43_SP00041 316 719
P43_ST00053 382 660 186 Icidya, 0.78 0006017
P43_SP00042 568 718
P43_ST00054 633 216
P43_SP00043 849
P43_ST00055 910 674
P43_SP00044 1019 71
P43_ST00056 1090 171 namhe namhembge.
P43_TL00013
P43_ST00057 720 155 mbge. 00001
P43_SP00045 778 87
P43_ST00058 371 ^ino
P43_SP00046 495 776
P43_ST00059 561 203 49 shumba 0.90 040001
P43_SP00047 764 767
P43_ST00060 825 yakatl: 0200083
P43_SP00048 777 40
P43_ST00061 759 3 5 0.82 1
P43_SP00049 1042
P43_ST00062 219 "Nhoro, 0000007
P43_TL00014
P43_ST00063 780 206 swedera 0008042
P43_SP00050 335 827
P43_ST00064 386 794 0.42
P43_SP00051 455 836
P43_ST00065 779 1000020
P43_SP00052 694 837
P43_ST00066 758 Nhoro 00010
P43_SP00053
P43_ST00067 990 135 ikati: 010000
P43_SP00054 1125 826 68
P43_ST00068 1193 93 "A,
P43_TL00015 839 1162
P43_ST00069 840 76 isu 003
P43_SP00055 205 887
P43_ST00070 175 kwedu 0.74 00084
P43_SP00056 445 84
P43_ST00071 529 245 hati^izlDi 40001001880
P43_SP00057 774 894 85
P43_ST00072 859 169
P43_SP00058 1028
P43_ST00073 1111 180 kamqe
P43_TL00016 898
P43_ST00074 899 268 naDakuru. 308001040
P43_SP00059 397 946
P43_ST00075 481 Uakuru 820000
P43_SP00060 687
P43_ST00076 Danombodya 8010000000
P43_SP00061 1104 956 72
P43_ST00077 1176 913 115 ^aDO 0.48 10180
P43_TL00017 957
P43_ST00078 972 138 DOga, 0.60 80037
P43_SP00062 267 1016
P43_ST00079 332 958
P43_SP00063 408 1006
P43_ST00080 474 973 pxere 50030
P43_SP00064 617 1015 62
P43_ST00081 679 tiri
P43_SP00065 1004 70
P43_ST00082 829 89 seri 0040
P43_SP00066 918 1005
P43_ST00083 315 kweclkomo. 0000800000
P43_TL00018 130 1017
P43_ST00084 1018 !^lno 0.46 810800
P43_SP00067 254 1074
P43_ST00085 298 kana 0001
P43_SP00068 418 1064
P43_ST00086 231 Dapedza, 81206007
P43_SP00069 710 1075
P43_ST00087 775 247 DOtidana, 800080007
P43_SP00070 1022
P43_ST00088 1088 tozodya
P43_TL00019 1076 1158
P43_ST00089 1077 271 :^aDasiya." 710080000041
P43_SP00071 402 1135
P43_ST00090 213 Shumba 024000
P43_SP00072 1124
P43_ST00091 743 000003
P43_SP00073 878
P43_ST00092 947 "Ha, 5427
P43_SP00074 1134
P43_ST00093 1141 148 hoqo, 00807
P43_TL00020 1136
P43_ST00094 cakanaka! 0.87 1000020000
P43_SP00075 384
P43_ST00095 451 Cienda 0.91 000040
P43_SP00076 639 1184
P43_ST00096 690 1137
P43_SP00077 1183
P43_ST00097 834 299 kwecikomo
P43_SP00078
P43_ST00098 1175 114 ndi- 0004
P43_TL00021 1195
P43_ST00099 1197 212 mbodya 000400
P43_SP00079 342 1254
P43_ST00100 401 ndigokudana 00000008100
P43_SP00080 751 52
P43_ST00101 803 119
P43_SP00081 922 1243
P43_ST00102 985 ndapedza." 0203010000
P43_TL00022 1255 544
P43_ST00103 1256 10011
P43_SP00082 1304
P43_ST00104 310 ndokuenda. 0000000000
P43_TL00023 238 1327 1052
P43_ST00105 i^ino 0.62 810000
P43_SP00083 1383
P43_ST00106 442 yaDe-serl 018040008
P43_SP00084 686 1385 96
P43_ST00107 782 yakatiza.
P43_SP00085 1008 123
P43_ST00108 1329 Tsuro 00400
P43_TL00024 1156
P43_ST00109 1387 001005
P43_SP00086 1434
P43_ST00110 334 1386 187 "Nhasi 011000
P43_SP00087 521
P43_ST00111 221 shumba, 0000017
P43_SP00088 1443 90
P43_ST00112 916 1401 370 wanyeqgerwa, 020008000017
P43_TL00025 1445 1155
P43_ST00113 1446 149 nhoro
P43_SP00089 278 1494
P43_ST00114 204 yatiza." 00000000
P43_SP00090 566 1504
P43_ST00115 651
P43_SP00091 864 1493 75
P43_ST00116 939 345 ndokuteDera. 030050180401
P43_TL00026 1505
P43_ST00117 1506 170
P43_SP00092 1554
P43_ST00118 388 yakatl 000008
P43_SP00093 545 1563
P43_ST00119 670 164 kutiza 030000
P43_SP00094 1553 113
P43_ST00120 yakandowira 02000000010
P43_TL00027 1564
P43_ST00121 1565 233 mudziDa 0.85 0010080
P43_SP00095 1613
P43_ST00122 434 malgara 0080130
P43_SP00096 1622
P43_ST00123 699 134 imqe 0080
P43_SP00097
P43_ST00124 1575 133 tsuro 00020
P43_SP00098 1038 103
P43_ST00125 1566 144 yaka- 02003
P43_TL00028
P43_ST00126 1623 cenjera. 00020000
P43_SP00099 326 1680
P43_ST00127 211 001000
P43_SP00100 619 1671
P43_ST00128 680 1624 282 ndokuika 000048000
P43_SP00101 962
P43_ST00129 1023 ikabvunza 000003100
P43_TL00029 1682
P43_ST00130 1695 150 tsuro; 000308
P43_SP00102 1740
P43_ST00131 354 1683 78 iyo 000
P43_SP00103 432 1739
P43_ST00132 003000
P43_SP00104 631 1730
P43_ST00133 711 1684 580 "Handina-kumuDona 01102000203018002
P43_TL00030 1741
P43_ST00134 1743 207 nhoro."
P43_SP00105 1791
P43_ST00135 002000
P43_SP00106 613 1790
P43_ST00136 673 1742 193 iclDona 0088000
P43_SP00107 866
P43_ST00137 926 1759 nyaqga 000800
P43_SP00108 1110 1801
P43_ST00138 1174 1744 112 dze- 0005
P43_TL00031
P43_ST00139 1802 151 0.97
P43_SP00109 280 1851
P43_ST00140 347 287 dzakaBuda 000008380
P43_SP00110 634 1849
P43_ST00141 1817 panze, 310007
P43_SP00111 861 1859
P43_ST00142 928 0203083
P43_SP00112 1097 1858 79
P43_ST00143 "Ko
P43_TL00032
P43_ST00144 1863 ici
P43_SP00113 190 1909
P43_ST00145 cinyi"
P43_TL00033 1920
P43_ST00146 1921 ^ikanzi: 100000007
P43_SP00114 446 1977
P43_ST00147 526 249 "Magoko 0010000
P43_SP00115 1978
P43_ST00148 868 1937 aqgu 0800
P43_SP00116 997
P43_ST00149 1081 209 okuteya


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00110.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P110 PHYSICAL_IMG_NR 110 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P110_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P110_LM00001 115 1942
RightMargin P110_RM00001 1303 116
BottomMargin P110_BM00001 1971 30
PrintSpace P110_PS00001 1188
TextBlock P110_TB00001 118 1184 395
TextLine P110_TL00001 126 35 580 34
String P110_ST00001 180 CONTENT SHUMO WC 0.92 CC 02100
SP P110_SP00001 306 69 336
P110_ST00002 642 36 64 33 105 1.00 000
P110_TL00002 124 133 1167 59
P110_ST00003 342 57 Macaqgana!" 0.76 00048003260
P110_SP00002 466 190 66
P110_ST00004 532 134 47 CaDa 0.78 0080
P110_SP00003 665 181 73
P110_ST00005 738 348 58 pedyo-pedyo 0.84 40020140400
P110_SP00004 1086 192 63
P110_ST00006 1149 136 142 caka- 0.91 00021
P110_TL00003 193 1170 56
P110_ST00007 130 46 ridza 0.94 30000
P110_SP00005 254 239 62
P110_ST00008 316 207 165 42 nyere, 0.79 100307
P110_SP00006 481 249 82
P110_ST00009 563 141 ciciti: 0000005
P110_SP00007 704 240 83
P110_ST00010 787 194 507 49 "Kwe-kwe-e-e-e!' 0000200020000045
P110_TL00004 125 252 1165
P110_ST00011 301 ciclswedera 00080008000
P110_SP00008 426 299 120
P110_ST00012 546 253 162 paDari 308000
P110_SP00009 708 309 97
P110_ST00013 805 208 noruzha 0002020
P110_SP00010 1013 300 76
P110_ST00014 1089 255 201 rukuru. 0.85 1000035
P110_TL00005 311 1171
P110_ST00015 216 Caqganl 0.73 0180008
P110_SP00011 341 368 61
P110_ST00016 402 367 48 wakavunduka 0.93 04000000003
P110_SP00012 769 359
P110_ST00017 826 327 107 cose 0000
P110_SP00013 933 360
P110_ST00018 999 314 297 akadzokera 0.97 0000000002
P110_TL00006 371 731
P110_ST00019 149 Shure 0.82 02600
P110_SP00014 274 418
P110_ST00020 343 310 akandomira 0.88 1022000013
P110_SP00015 653 74
P110_ST00021 727 372 129 kure. 00000
Illustration P110_CB1_SUB 127 456 1168 796 TYPE
P110_TB00002 1274 296
P110_TL00007 1280 1110
P110_ST00022 266 UakaDona 0.64 85028400
P110_SP00016 447 1328
P110_ST00023 511 1295 172 41 Damqe 80080
P110_SP00017 683 1336 65
P110_ST00024 748 258 Dacikwlra 820000800
P110_SP00018 1006 1327
P110_ST00025 1071 220 napami- 0431005
P110_TL00008 123 1339
P110_ST00026 1341 128 45 koDa 0.67 0084
P110_SP00019 251 1386
P110_ST00027 313 1354 yaco. 02004
P110_SP00020 443 1396 99
P110_ST00028 542 89 Ido 0.70 080
P110_SP00021 631
P110_ST00029 707 305 ndokutaqga 0.90 0000000801
P110_SP00022 1012
P110_ST00030 1076 217 kukwira 0300043
P110_TL00009 121 1398 1169
P110_ST00031 1415 80 31 DO. 800
P110_SP00023 1446 71
P110_ST00032 272 170 Uakati 800200
P110_SP00024 442 1445
P110_ST00033 505 1399 212 Daplnda 8038000
P110_SP00025 717 1455 79
P110_ST00034 0.68 3080108
P110_SP00026 96
P110_ST00035 1108 182 wakati: 0000104
P110_TL00010 1457 1137
P110_ST00036 1458 226 "Maiwe! 0023000
P110_SP00027 355 1505
P110_ST00037 Somucltoro 0.87 0001080030
P110_SP00028 723 1504
P110_ST00038 788 374 caFumandiwe 0.95 00050000000
P110_SP00029 1162
P110_ST00039 1197 ku 0.77 04 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kunaka!"
P110_TL00011 1517 174
P110_ST00040 naka!" 0.89 150000 HypPart2
P110_TB00003 1607 1187 364
P110_TL00012 1613 1117
P110_ST00041 1614 Zino 0.48 8470
P110_SP00030 1670
P110_ST00042 250 mupurisa 0.83 03330200
P110_SP00031 621
P110_ST00043 703 234 wecitlma 00000802
P110_SP00032 937 1661 93
P110_ST00044 1030 267 wakatarira 0000000000
P110_TL00013 122 1672
P110_ST00045 1673 206 niqwadi 0.75 8080000
P110_SP00033 328 1729
P110_ST00046 411 1687 nat^o 0.24 888101
P110_SP00034 526 1728
P110_ST00047 592 388 ndokupfuDura. 0.81 0000010784001
P110_SP00035 980
P110_ST00048 1090 1674 203 55 Mumqe 31080
P110_TL00014 1731
P110_ST00049 1747 218 32 murume 035300
P110_SP00036 340 1779 95
P110_ST00050 435 1732 walDa'mo 00880000
P110_SP00037 684 1778
P110_ST00051 779 wakaisa 0000002
P110_SP00038 982
P110_ST00052 1105 188 citende 0000000
P110_TL00015 1790 1166
P110_ST00053 1805 114 caDO 0.65 0382
P110_SP00039 237 1838
P110_ST00054 1791 102 ciya 0005
P110_SP00040 403 1847
P110_ST00055 467 132 calDa 0.49 02885
P110_SP00041 599
P110_ST00056 664 260 nomufote, 400601007
P110_SP00042 924
P110_ST00057 987 302 pokuturlka. 0.86 30000308000
P110_TL00016 1849 1172
P110_ST00058 1851 177 Cltima 080002
P110_SP00043 1898 86
P110_ST00059 387 1850 2000000800
P110_SP00044 693 1906
P110_ST00060 756 221 kufamba 0000001
P110_SP00045 977 1896 91
P110_ST00061 1068 228 nokurira 00040301
P110_TL00017 1910 139
P110_ST00062 kuya. 01113


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00069.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P69 PHYSICAL_IMG_NR 69 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P69_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P69_LM00001 113 1929
RightMargin P69_RM00001 1312 107
BottomMargin P69_BM00001 1963 38
PrintSpace P69_PS00001 1199
TextBlock P69_TB00001 694 571 46
TextLine P69_TL00001 700 40 559
String P69_ST00001 42 32 CONTENT 64 WC 0.82 CC 30
SP P69_SP00001 740 74 342
P69_ST00002 1082 177 SHUMO 0.78 04105
P69_TB00002 134 133 1178 425
P69_TL00002 140 139 1165 57
P69_ST00003 100 47 kuti 1.00 0000
P69_SP00002 240 187 66
P69_ST00004 306 163 kwake 00000
P69_SP00003 469 63
P69_ST00005 532 56 bgire
P69_SP00004 665 195 61
P69_ST00006 726 349 mumukaqwa. 0.84 0500028000
P69_SP00005 1075 196 39
P69_ST00007 1114 191 Munhu 00025
P69_TL00003 198 1166 58
P69_ST00008 216 90 uya 501
P69_SP00006 230 256 62
P69_ST00009 292 200 aclDona 0.74 0088000
P69_SP00007 487 246 53
P69_ST00010 540 199 99
P69_SP00008 639 65
P69_ST00011 704 104 ishe
P69_SP00009 808
P69_ST00012 869 214 130 31 waDa 0.73 0180
P69_SP00010 999 245 91
P69_ST00013 1090 noDupfu 0080207
P69_TL00004 141 257
P69_ST00014 259 351 mumukaqwa, 0.75 0008008007
P69_SP00011 492 315 115
P69_ST00015 607 183 wakati, 0.88 0000007
P69_SP00012 790 145
P69_ST00016 935 371 48 "MakadoDona 70102808000
P69_TL00005 317 1137
P69_ST00017 318 mbudzl 002008
P69_SP00013 336 365 67
P69_ST00018 403 319 54 dzaqgu 200801
P69_SP00014 586 373
P69_ST00019 647 333 do 0.56 80
P69_SP00015 710 364
P69_ST00020 772 169 hre" 0.79 206040
P69_SP00016 941
P69_ST00021 1007 112 Ishe 0.97 1000
P69_SP00017 1119
P69_ST00022 1182 96 ndo 0.92 020 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndokuramba
P69_TL00006 142 376 1164
P69_ST00023 377 228 kuramba 0.86 0054000 HypPart2
P69_SP00018 370 60
P69_ST00024 430 280 akanyarara 0.89 0044000100
P69_SP00019 433
P69_ST00025 acifuqga 0.81 20003801
P69_SP00020 986
P69_ST00026 1049 101 0040
P69_SP00021 1150 423 36
P69_ST00027 1186 120 kana 0.77 0341
P69_TL00007 436 1158
P69_ST00028 335 akabgereketa 0.99 000000000001
P69_SP00022 476 114
P69_ST00029 590 367 uqgakariqgwa 580200008000
P69_SP00023 957 493 111
P69_ST00030 1068 231 noDupfu. 00851004
P69_TL00008 143 494 1161
P69_ST00031 496 190 03401
P69_SP00024 543 93
P69_ST00032 426 511 89 41 303
P69_SP00025 515 552
P69_ST00033 627 akati, 203007
P69_SP00026 766 131
P69_ST00034 897 407 "Mukagoramba 0.91 603000000010
Illustration P69_CB1_SUB 574 1188 912 TYPE
P69_TB00003 118 1543 420
P69_TL00009 1549
P69_ST00035 330 makanyarara 0.95 00030000010
P69_SP00027 460 1605
P69_ST00036 522 95 sei 0.93 0003
P69_SP00028 617 1596
P69_ST00037 678 1550 87 Asi 000
P69_SP00029 765 1597
P69_ST00038 830 154 ndimi
P69_SP00030 984 76
P69_ST00039 1060 234 munadzo 0302000
P69_TL00010 1607 1162 59
P69_ST00040 204 kanhi" 0.83 0325000
P69_SP00031 1655
P69_ST00041 401 1608 0.87 0050
P69_SP00032 508 92
P69_ST00042 600 1609 238 acimedza 0.98 00100000
P69_SP00033 838 1656 70
P69_ST00043 908 155 Dupfu 0.67 82302
P69_SP00034 1063 1666 79
P69_ST00044 1142 151 bguya
P69_TL00011 129 1667
P69_ST00045 227 wakatora 02020002
P69_SP00035 356 1714
P69_ST00046 419 1668 252 citswanda 000000000
P69_SP00036 671 1715
P69_ST00047 732 278 cinoDupfu, 0000802007
P69_SP00037 1010 1725
P69_ST00048 1066 ndokupa 0000005
P69_TL00012 128 1726
P69_ST00049 1728 184 munhu 0.63 05606
P69_SP00038 312 1774
P69_ST00050 404 1743 102 uya.
P69_SP00039 506 1783
P69_ST00051 636 1729 83 Iye
P69_SP00040 719
P69_ST00052 811 1727 ndokuti 0000430
P69_SP00041 1009
P69_ST00053 1127 165
P69_TL00013 127 1786
P69_ST00054 1801 219 ga-ga-ga 30403002
P69_SP00042 346 1843
P69_ST00055 408 kuDucira 01850030
P69_SP00043 1833
P69_ST00056 ndokugamucira 0010301030230
P69_SP00044 1103 1844
P69_ST00057 1135 153 0.80 80100
P69_TL00014 126 1845
P69_ST00058 164 bguya. 000020
P69_SP00045 290 1902 109
P69_ST00059 399 328 Wakanokora 1001040000
P69_SP00046 727 1893 103
P69_ST00060 1846 6020520
P69_SP00047 1028
P69_ST00061 1124
P69_TL00015 124 1904
P69_ST00062 mumukaqwa 030101800
P69_SP00048 457 1960 81
P69_ST00063 538 1921 82 pu. 0.90 300
P69_SP00049 620 1962
P69_ST00064 707 1905 Zino 0.31 8782
P69_SP00050 831 1961
P69_ST00065 0033
P69_SP00051 1016 1952
P69_ST00066 1099 0000047


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00135.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P135 PHYSICAL_IMG_NR 135 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P135_TM00001 HPOS 0 VPOS 49
LeftMargin P135_LM00001 118 1899
RightMargin P135_RM00001 1299 120
BottomMargin P135_BM00001 1948 53
PrintSpace P135_PS00001 1181
TextBlock P135_TB00001 678 76 45
TextLine P135_TL00001 684 55 64 33
String P135_ST00001 CONTENT 130 WC 0.83 CC 013
P135_TB00002 1066 183
P135_TL00002 1072 171
P135_ST00002 SHUMO 0.78 46000
P135_TB00003 147 1801
P135_TL00003 132 153 1160 48
P135_ST00003 304 samakomba 0.91 020100003
SP P135_SP00001 436 201 97
P135_ST00004 533 154 213 46 makuru. 0.82 0112510
P135_SP00002 746 200 90
P135_ST00005 836 155 Ivu 0.65 306
P135_SP00003 926 81
P135_ST00006 1007 285 47 rikabviswa 0.96 0002000001
P135_TL00004 133 212 1135 57
P135_ST00007 214 95 'mo 0.88 300
P135_SP00004 228 260 62
P135_ST00008 290 302 rakatutlrwa 0.80 03040008203
P135_SP00005 592 261
P135_ST00009 654 258 kumatiDi, 0.71 040203807
P135_SP00006 912 269 86
P135_ST00010 998 124 41 Duye 0.61 8330
P135_SP00007 1122 63
P135_ST00011 1185 227 83 31 mu 0.90 02 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mukati
P135_TL00005 271 1154 58
P135_ST00012 273 92 kati 0.94 0200 HypPart2
P135_SP00008 224 319 79
P135_ST00013 303 272 331 makaroqgwa 0.79 0303008005
P135_SP00009 634 329 88
P135_ST00014 722 169 mabge 0.95 02000
P135_SP00010 891 328 102
P135_ST00015 993 293 kumadziro. 0200420000
P135_TL00006 332 1161 56
P135_ST00016 333 283 Kunenzlra 000000840
P135_SP00011 415 379 100
P135_ST00017 515 216 inoBuda 0108382
P135_SP00012 731 101
P135_ST00018 832 padaqga 0.54 5283802
P135_SP00013 1048 388 93
P135_ST00019 1141 152 rimqe 00080
P135_TL00007 131 391 1155
P135_ST00020 392 218 nerimqe 0000080
P135_SP00014 349 449 61
P135_ST00021 410 icikwira 0.99 00000001
P135_SP00015 622 439 105
P135_ST00022 727 230 kumsoro 0.93 0000040
P135_SP00016 957
P135_ST00023 1059 405 43 paDanze. 0.73 41810004
P135_TL00008 450
P135_ST00024 451 146 Nzira 10012
P135_SP00017 277 498 65
P135_ST00025 342 186 idzedzi 1.00 0000000
P135_SP00018 528 497 94
P135_ST00026 424 dzakadzlDlrlrwa 0.68 104041088808002
P135_SP00019 1046 78
P135_ST00027 1124 465 167 nama- 0.77 32022
P135_TL00009 509
P135_ST00028 241 gwendefa 0.92 00000014
P135_SP00020 371 566
P135_ST00029 447 511 204 makuru 0.81 030503
P135_SP00021 651 558 91
P135_ST00030 742 263 kumlsuDO 0.70 02080381
P135_SP00022 1005 560 77
P135_ST00031 1082 510 208 kunopi- 0000104
P135_TL00010 570
P135_ST00032 139 ndwa 3001
P135_SP00023 618 136
P135_ST00033 571 254 54 mudaqga. 0.67 06828000
P135_SP00024 659 625 128
P135_ST00034 787 217 Mataqga 0.72 0334800
P135_SP00025 1004 626 123
P135_ST00035 1127 164 iwawo 0.97 00001
P135_TL00011 629 1159
P135_ST00036 namaiqgo 0.75 400080800
P135_SP00026 402 685
P135_ST00037 630 251 akaDakwa 0.74 30183003
P135_SP00027 716 677
P135_ST00038 793 295 nokumsoro 500100000
P135_SP00028 1088 72
P135_ST00039 kwa- 0033
P135_TL00012 129 689
P135_ST00040 690 225 makomo 000000
P135_SP00029 354 736
P135_ST00041 417 211 kurutiDi 00010088
P135_SP00030 628 96
P135_ST00042 724 412 rwamaDirazuDa 1020180240081
P135_SP00031 1136
P135_ST00043 1200 705 89 no- 0.87
P135_TL00013 748 1162
P135_ST00044 749 544 rwamaDodzanyemba. 0.84 20201800060000130
P135_SP00032 673 806 70
P135_ST00045 743 192 Pajlqga 0.51 5248804
P135_SP00033 935 73
P135_ST00046 1008 pamakomo 30010200
P135_TL00014 808
P135_ST00047 809 398 pal^aenzaniswa 010103000300001
P135_SP00034 527 866 35
P135_ST00048 562 824 vu 04
P135_SP00035 623 855
P135_ST00049 671 kuita 01002
P135_SP00036 801
P135_ST00050 863 166 ndima 00002
P135_SP00037 1029 75
P135_ST00051 1104 185 dzemi- 0.89 300002
P135_TL00015 867
P135_ST00052 869 nda 042
P135_SP00038 916
P135_ST00053 287 489 dzakadurlkldzana. 00103845808004050
P135_SP00039 776 915
P135_ST00054 846 142 Uuye 8000
P135_SP00040 988 925
P135_ST00055 1061 868 kunemi- 0.85 0320003
P135_TL00016 59
P135_ST00056 943 108 gero 0000
P135_SP00041 236 984
P135_ST00057 327 928 223 mlzhinji 08000150
P135_SP00042 550 985
P135_ST00058 642 927 246 yakanaka 03000403
P135_SP00043 888
P135_ST00059 974 316 yokudirldza 00008308001
P135_TL00017 986
P135_ST00060 miti. 00000
P135_SP00044 248 1034 69
P135_ST00061 317 Migero 0.98
P135_SP00045 502 1043
P135_ST00062 564 311 yakaroqgwa 0303008001
P135_SP00046 875 1044
P135_ST00063 937 987
P135_SP00047 1103 1042
P135_ST00064 1002 127 42 8100
P135_TL00018 1045
P135_ST00065 00004
P135_SP00048 294 1094
P135_ST00066 385 32 do 0.56 80
P135_SP00049 446 1093
P135_ST00067 581 340 dzakaroqgwa 03203008002
P135_SP00050 921 1102 151
P135_ST00068 madzlro 0100800
P135_TL00019 1106
P135_ST00069 kurudDi 0220880
P135_SP00051 341 1153
P135_ST00070 480 1107 244 rwenyasl. 0.86 100001080
P135_SP00052 1163 143
P135_ST00071 Mimqe
P135_SP00053 1053
P135_ST00072 104 miti
P135_TL00020 125 1165
P135_ST00073 1166 399 inoDonekwa'po 0608020000250
P135_SP00054 524 1222
P135_ST00074 604 106 isatl 00008
P135_SP00055 710 1213
P135_ST00075 774 iri 000
P135_SP00056 1212
P135_ST00076 922 yenyika
P135_SP00057 1126 60
P135_ST00077 1186 99 ino, 0007
P135_TL00021 126 1224
P135_ST00078 1226 inoti, 000007
P135_SP00058 265 1281
P135_ST00079 357 1225 374 mizambiriqga, 0.76 0003010408057
P135_SP00059 1282
P135_ST00080 828 308 nemiranjisi, 000040620007
P135_SP00060 66
P135_ST00081 1202 1241 84 30 ne- 004
P135_TL00022 1284 745
P135_ST00082 259 mivuvura, 100000017
P135_SP00061 386 1340
P135_ST00083 422 namasamhanda. 0003010010010
P135_TL00023 1357 1073
P135_ST00084 Asi
P135_SP00062 1404
P135_ST00085 366 ma^iqgo 02100800
P135_SP00063 582 1413
P135_ST00086 eZimbabwe 000001100
P135_SP00064 976
P135_ST00087 1067 220 kwaMu- 002025
P135_TL00024 1416 1164
P135_ST00088 gaBe, 01807
P135_SP00065 256 1472
P135_ST00089 321 159 pedyo 30000
P135_SP00066 1473
P135_ST00090 176 neFort
P135_SP00067 1463
P135_ST00091 837 Victoria, 030004007
P135_SP00068 1055
P135_ST00092 1131 158 ndiwo
P135_TL00025 1475
P135_ST00093 020300
P135_SP00069 326 1522
P135_ST00094 1490
P135_SP00070 514 1531
P135_ST00095 575 akanaka 2030212
P135_SP00071 783
P135_ST00096 874 kukunda
P135_SP00072 82
P135_ST00097 ose. 0004
P135_TL00026 1534
P135_ST00098 1535 234 Muzinda
P135_SP00073 360 1582
P135_ST00099 421 235 waDanhu 0183043
P135_SP00074 656 1581
P135_ST00100 718 145 iDaDO 0.45 68380
P135_SP00075
P135_ST00101 924 173 Dakare 830000
P135_SP00076 1097
P135_ST00102 1158 1551 40
P135_TL00027 1594
P135_ST00103 144 nhare 04000
P135_SP00077 1640
P135_ST00104 1608 122 yaDO 0280
P135_SP00078 1650
P135_ST00105 605 huru 2400
P135_SP00079 729 1641
P135_ST00106 790 Ineqge 800800
P135_SP00080 963
P135_ST00107 233 yalDa'po. 008855010
P135_TL00028 1652
P135_ST00108 221 Yakaqga 0202804
P135_SP00081 346 1709
P135_ST00109 407 1654 020
P135_SP00082 466 1699
P135_ST00110 1668 180 nzaqga 100802
P135_SP00083 740 1710
P135_ST00111 1653 kwano 10281
P135_SP00084 991
P135_ST00112 1669 paneqge 3000800
P135_TL00029 1712
P135_ST00113 226 pakagara 31020402
P135_SP00085 351 1768
P135_ST00114 404 1713 189 mambo 02003
P135_SP00086 593 1759 44
P135_ST00115 637 mul<:uru. 0.69 041884000
P135_SP00087 858 71
P135_ST00116 929 355 Kazazambura 02022000001
P135_TL00030 1771
P135_ST00117 1772 275 kwaDaDakl 0.60 005828108
P135_SP00088 400 1819
P135_ST00118 464 1777 52 Dyo 0.62 8600
P135_SP00089 588 1829
P135_ST00119 649 1786 8300
P135_SP00090 775 1828
P135_ST00120 muDakirwe 008400200
P135_SP00091 1130
P135_ST00121 1788 121 uno- 4003
P135_TL00031 1831 1156
P135_ST00122 1832 209 shamisa 0130004
P135_SP00092 1879
P135_ST00123 394 184 nikuru. 0.58 8754210
P135_SP00093 578 1886
P135_ST00124 647 296 MuDakirwe 048000000
P135_SP00094 1878 87
P135_ST00125 1030 250 haufanani 002010000
P135_TL00032 1890 1157
P135_ST00126 1891 nowaDanhu 000381005
P135_SP00095 1938
P135_ST00127 486 kunyaqge 01002800
P135_SP00096 1946
P135_ST00128 842 weclruqgu, 0008508007
P135_SP00097 1129 1947
P135_ST00129 1195 1907 005


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00056.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P56 PHYSICAL_IMG_NR 56 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P56_TM00001 HPOS 0 VPOS 26
LeftMargin P56_LM00001 119 1951
RightMargin P56_RM00001 1298 121
BottomMargin P56_BM00001 1977 24
PrintSpace P56_PS00001 1179
TextBlock P56_TB00001 1483
TextLine P56_TL00001 177 32 536 34
String P56_ST00001 175 CONTENT SHUMO WC 0.87 CC 24000
SP P56_SP00001 352 66 319
P56_ST00002 671 33 42 51 1.00 00
P56_TL00002 126 131 1158 58
P56_ST00003 132 182 47 Sekuru 0.81 000343
P56_SP00002 308 179 87
P56_ST00004 395 168 Dakati, 0.70 8103007
P56_SP00003 563 189 97
P56_ST00005 660 149 57 "Edo, 0.54 60807
P56_SP00004 809 94
P56_ST00006 903 156 48 kubva 0.92 02000
P56_SP00005 1059 92
P56_ST00007 1151 133 nhasi 0.88 03200
P56_TL00003 125 191 1154
P56_ST00008 192 200 haticadi 0.82 30000280
P56_SP00006 325 239 62
P56_ST00009 387 214 kuzodya 0.90 0200005
P56_SP00007 601 248
P56_ST00010 663 206 227 mapanya 0.83 0260002
P56_SP00008 890 61
P56_ST00011 951 164 nokuti 010400
P56_SP00009 1115 52
P56_ST00012 1167 207 112 ano- 0.79 2014
P56_TL00004 251 1159
P56_ST00013 246 shanduka 0.93 00300200
P56_SP00010 371 299
P56_ST00014 432 128 kuita 0.97 01000
P56_SP00011 560 72
P56_ST00015 632 252 209 rwalvi." 0.75 00480060
P56_SP00012 841 78
P56_ST00016 919 120 Zino 0.30 8783
P56_SP00013 1039 307 75
P56_ST00017 1114 170 0.69
P56_TL00005 310
P56_ST00018 312 226 46 "Cirasha 60010000
P56_SP00014 358 108
P56_ST00019 460 311 138 hako, 0.77 00047
P56_SP00015 598 367 113
P56_ST00020 711 neriya 0.95 000002
P56_SP00016 867 109
P56_ST00021 976 rokutaqga." 00025180000
P56_TL00006 370 450
P56_ST00022 74 Ini 000
P56_SP00017 417
P56_ST00023 262 314 ndokurasha. 00000310000
P56_TL00007 210 454 1075
P56_ST00024 398 49 Takandotaurira 0.94 00010000120002
P56_SP00018 608 503
P56_ST00025 670 455 mai
P56_SP00019 762 501
P56_ST00026 824 456 256 nambuya, 0.86 00003007
P56_SP00020 1080 512 65
P56_ST00027 1145 140 nalDO 0.58 04880
P56_TL00008 514 1156
P56_ST00028 516 91 020
P56_SP00021 216 562 63
P56_ST00029 279 515 167 0.73 8001007
P56_SP00022 446 572
P56_ST00030 158 "Neni 0.84 71000
P56_SP00023
P56_ST00031 733 530 31 do 0.42 82
P56_SP00024 794 561
P56_ST00032 856 handicadi 0.80 100100283
P56_SP00025 1108 83
P56_ST00033 1191 90 ku- 0.91 002
P56_TL00009 573 1160
P56_ST00034 574 dzldya 008004
P56_SP00026 293 631 36
P56_ST00035 329 asi 300
P56_SP00027 394 621
P56_ST00036 486 kana 0.89 0201
P56_SP00028 606
P56_ST00037 667 iri 030
P56_SP00029 723 620
P56_ST00038 785 208 nhomba 0.98 000000
P56_SP00030 993
P56_ST00039 1054 590 232 41 yaDuraya 03800404
P56_TL00010 633
P56_ST00040 634 hayo."
P56_SP00031 296 691
P56_ST00041 390 Asi
P56_SP00032 472 681
P56_ST00042 534 173 55 mbuya 00405
P56_SP00033 707 689
P56_ST00043 769 0.71 8200007
P56_SP00034 939 690 67
P56_ST00044 1006 150 0.53 70807
P56_SP00035
P56_ST00045 1219 635 ini
P56_TL00011 692 1162
P56_ST00046 693 153 ndaDa 10080
P56_SP00036 278 741 116
P56_ST00047 mucembere, 0000000007
P56_SP00037 706 749
P56_ST00048 815 handiqgatoqgoregi 03000800008010001
P56_TL00012 752 1157
P56_ST00049 753 157 kudya 00000
P56_SP00038 282 810
P56_ST00050 344 184 mbeDa, 000817
P56_SP00039 528
P56_ST00051 767 223 nyaqgwe 0.78 4028000
P56_SP00040 829
P56_ST00052 901 768 0031001
P56_SP00041 1128
P56_ST00053 1190 755 45 aci-
P56_TL00013 812 492
P56_ST00054 247 00000203
P56_SP00042 372 861
P56_ST00055 434 183 hawo." 0.96 100000
P56_TL00014 186 896 1073 50
P56_ST00056 899 171 Kubva 05000
P56_SP00043 357 946 77
P56_ST00057 913 zuDa 0082
P56_SP00044 553 945
P56_ST00058 614 898 69 iro
P56_SP00045 683 943
P56_ST00059 746 313 hatina-kuda 01021000083
P56_SP00046 944
P56_ST00060 1137 122 kuzo 0000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P56_TL00015 956 59
P56_ST00061 958 dya 005 HypPart2
P56_SP00047 215 1015
P56_ST00062 959 mbeDa 00082
P56_SP00048 430 1005
P56_ST00063 489 dzose, 300017
P56_SP00049 642 1013 60
P56_ST00064 702 957 64 500
P56_SP00050 766 1003
P56_ST00065 813 254 talslcerera 00808003001
P56_SP00051 1067
P56_ST00066 176 00002
P56_TL00016 1017 410
P56_ST00067 218 Daidzida 80000080
P56_SP00052 1065
P56_ST00068 405 1031 DOga. 80050
P56_TL00017 1103 1164 44
P56_ST00069 1104 37 Bvunzo: 5247675
P56_SP00053 301 1141
P56_ST00070 351 1106 30 1. 0.47 73
P56_SP00054 381
P56_ST00071 437 102 Reuai 0.68 00852
P56_SP00055 539 1136 23
P56_ST00072 165 marudzi 1300000
P56_SP00056 727 22
P56_ST00073 ose
P56_SP00057 805 19
P56_ST00074 145 embeua 000081
P56_SP00058 969
P56_ST00075 991 221 43 dzinodyiwa 5000003504
P56_SP00059 1212 1147 20
P56_ST00076 1232 1116 21 ne-
P56_TL00018 439 1153 269
P56_ST00077 dzisiqgadyiwi. 00601800000450
P56_TL00019 356 1204 935
P56_ST00078 1207 2. 01
P56_SP00060 386 1239
P56_ST00079 442 1205 137 Nyorai 000100
P56_SP00061 579 1249
P56_ST00080 615 shumo 0.74 01470
P56_SP00062 737 1238
P56_ST00081 758 141 inoreua 0.76 5001081
P56_SP00063 28
P56_ST00082 927 174 :jembeua, 0.72 880000800
P56_SP00064 1101 1246
P56_ST00083 1122 1206 169 nedudzi- 0.85 00800010
P56_TL00020 438 1267
P56_ST00084 1268 38 ro
P56_SP00065 476 1289
P56_ST00085 89 yayo 2040
P56_SP00066 1300
P56_ST00086 623 54 uo. 800
P56_TL00021 1306 941
P56_ST00087 1308 3.
P56_SP00067 383 1341
P56_ST00088 1307 Munotenda 002000003
P56_SP00068 646 1340
P56_ST00089 666 kuti 0004
P56_SP00069 738 1339
P56_ST00090 771 mhuka
P56_SP00070
P56_ST00091 930 266 iqgashanduka 080000200000
P56_SP00071 1196 1349
P56_ST00092 1218 ika- 0041
P56_TL00022 433 1357 655
P56_ST00093 1359 ita
P56_SP00072 481 1391
P56_ST00094 95 imqe 4080
P56_SP00073 596 1401
P56_ST00095 624 130 00001
P56_SP00074 754 1390
P56_ST00096 775 1368 yorumqe 0030080
P56_SP00075 1400
P56_ST00097 965 rudzi 40034
P56_SP00076 1060 17
P56_ST00098 1077 11 2
P56_TL00023 348 1409 924
P56_ST00099 4.
P56_SP00077 1442
P56_ST00100 000102
P56_SP00078 570 1452 29
P56_ST00101 599 211 rondedzero 0000001000
P56_SP00079
P56_ST00102 830 yamazwi 0000000
P56_SP00080 1000
P56_ST00103 1034 anegumi 0300003
P56_SP00081 1203 1451 25
P56_ST00104 1228 1421 pa pamsoro
P56_TL00024 435 1460 336
P56_ST00105 1471 117 msoro 00030
P56_SP00082 552 1492
P56_ST00106 589 peMbeua. 30000802
P56_TB00002 124 1586 1172 391
P56_TL00025 1592 1155
P56_ST00107 1595 Dzidzo 200013
P56_SP00083 324 1642 27
P56_ST00108 1607 17.
P56_SP00084 418 1648
P56_ST00109 482 578 MASIMBA-NDOGA 0200001320000
P56_SP00085 1639
P56_ST00110 1102 1593 naMA- 35001
P56_TL00026 1676 427
P56_ST00111 SIMBA-GUMI. 00003310001
P56_TL00027 1795 1072
P56_ST00112 1799 Kare 0100
P56_SP00086 1844
P56_ST00113 375 228 munyika 0000005
P56_SP00087 603 1852
P56_ST00114 698 1796 yaZiki 020000
P56_SP00088 871
P56_ST00115 187 kwalDa 0.59 005882
P56_SP00089 1152 1842
P56_ST00116 1199 1811 no 02 nomumqe
P56_TL00028 1855
P56_ST00117 1871 197 mumqe 00080
P56_SP00090 328 1913
P56_ST00118 1856 munhu 04002
P56_SP00091 1902
P56_ST00119 636 wainzi 010000
P56_SP00092
P56_ST00120 836 448 Maslmba-Ndoga. 00080044000033
P56_TL00029 1914
P56_ST00121 1917 Munhu 20000
P56_SP00093 322 1963
P56_ST00122 388 1930 100 uyu
P56_SP00094 488 1971
P56_ST00123 549 295 wakakurira 0100000002
P56_SP00095 844 1961
P56_ST00124 905 231 pamusha 6000002
P56_SP00096
P56_ST00125 1170 1916 pake 2600


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00126.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P126 PHYSICAL_IMG_NR 126 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P126_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P126_LM00001 113 1933
RightMargin P126_RM00001 1305 114
BottomMargin P126_BM00001 1965 36
PrintSpace P126_PS00001 1192
TextBlock P126_TB00001 163 188 47
TextLine P126_TL00001 169 38 176 35
String P126_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.87 CC 23000
P126_TB00002 647 71 45
P126_TL00002 653 59 33
P126_ST00002 121 0.83 050
P126_TB00003 132 1833
P126_TL00003 119 138 1141 56
P126_ST00003 299 48 akashumba 221005000
SP P126_SP00001 418 186 61
P126_ST00004 479 212 kurutsa; 0.76 05401008
P126_SP00002 691 194 66
P126_ST00005 757 95 mai 003
P126_SP00003 852 185 76
P126_ST00006 928 153 190 34 naDana 0.73 028102
P126_SP00004 1118 187 83
P126_ST00007 1201 156 31 Da 0.46 82 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT DakaBata
P126_TL00004 120 197 1139
P126_ST00008 199 172 46 kaBata 0.82 028000 HypPart2
P126_SP00005 292 245
P126_ST00009 353 177 54 ni'wuno 8748800
P126_SP00006 530 253 52
P126_ST00010 582 239 Daciseka. 0.86 810000010
P126_SP00007 821 70
P126_ST00011 891 Kud 0.70 008
P126_SP00008 1004 6
P126_ST00012 1010 200 103 aDa! 0.68 1820
P126_SP00009 1113 246
P126_ST00013 1161 201 98 Ndi 0.97 000 Ndiwo
P126_TL00005 257 1142 57
P126_ST00014 270 wo 1.00 00
P126_SP00010 189 305 62
P126_ST00015 251 272 42 munyu. 0.93 000030
P126_SP00011 448 314 68
P126_ST00016 516 Walti, 0.63 338007
P126_SP00012 679 313
P126_ST00017 747 109 "Ko 0.94 001
P126_SP00013 856 303
P126_ST00018 918 124 hoDe 0.78 0080
P126_SP00014 1042 304 74
P126_ST00019 1116 260 145 dzino 0.96 01000 dzinogara
P126_TL00006 316 978
P126_ST00020 332 107 41 gara 0000
P126_SP00015 227 373 60
P126_ST00021 287 330 275 munoDaDa 00008180
P126_SP00016 562 364 64
P126_ST00022 626 220 mukadai 0003800
P126_SP00017 846 363
P126_ST00023 882 317 sei
P126_SP00018 952
P126_ST00024 986 112 do!" 8000
P126_TL00007 211 386 1079
P126_ST00025 389 139 Kana 0.85 0311
P126_SP00019 350 434
P126_ST00026 412 388 118 dziri 00000
P126_SP00020 86
P126_ST00027 616 141 58 hoDe, 0.62 20807
P126_SP00021 444
P126_ST00028 864 haiwa, 0.75 210027
P126_SP00022 1033 445 73
P126_ST00029 1106 390 184 mhatye 000001
P126_TL00008 122 446 1168
P126_ST00030 55 nlpuruDuru. 0.64 88430480010
P126_SP00023 435 503 108
P126_ST00031 543 Makumbi 0.91 0302000
P126_SP00024 796 493 130
P126_ST00032 926 49 wakamboenda 0.98 01000000000
P126_TL00009 506 1169
P126_ST00033 521 DO 0.51 81
P126_SP00025 554
P126_ST00034 247 228 pano^ika 101010000
P126_SP00026 475 563
P126_ST00035 601 178 magwa 01003
P126_SP00027 779 123
P126_ST00036 902 507 paclteqgeserwa 0.80 40080080000103
P126_TL00010 565 1165 51
P126_ST00037 566 125 0.74 0180
P126_SP00028 248 613
P126_ST00038 310 349 dzinoredzlwa 000000000800
P126_SP00029 659
P126_ST00039 719 183 Dusiku 800302
P126_SP00030
P126_ST00040 968 320 50 kwakadzika. 0.90 00104010020
P126_TL00011 623
P126_ST00041 627 137 HoDe 6080
P126_SP00031 261 673 85
P126_ST00042 346 232 kuwanda 0000000
P126_SP00032 578 672 101
P126_ST00043 625 nimqe 0.33 87880
P126_SP00033 835 680
P126_ST00044 896 641 75 do. 0.53 813
P126_SP00034 971
P126_ST00045 628 213 Dzimqe 010080
P126_TL00012 684 1163
P126_ST00046 685 182 IshaDa, 0.58 8001837
P126_SP00035 307 741 67
P126_ST00047 374 dzimqe 000080
P126_SP00036 564 65
P126_ST00048 629 149 icena; 000018
P126_SP00037 778 740
P126_ST00049 192
P126_SP00038 1038 742 72
P126_ST00050 1110 687 ipfupl, 0.61 0105587
P126_TL00013 127 743 1164
P126_ST00051 745
P126_SP00039 321 801
P126_ST00052 422 744 134 irefu. 0.81 000055
P126_SP00040 556 791 110
P126_ST00053 666 Asi
P126_SP00041 751 135
P126_ST00054 886 rimqe 0.79 20080
P126_SP00042 94
P126_ST00055 1136 155 zljaDa 0.57 086081
P126_TL00014 805
P126_ST00056 rakazoteqgwa 410101008004
P126_SP00043 477 860 133
P126_ST00057 610 817 43 nomuruqgu 400103801
P126_SP00044 920
P126_ST00058 807 wehotera, 0.89 000000027
P126_TL00015 862 1166
P126_ST00059 166 100027
P126_SP00045 293
P126_ST00060 361 calDa 00885
P126_SP00046 495 910
P126_ST00061 557 863 cldna. 080875
P126_SP00047 706 89
P126_ST00062 795 295 Mukomana 22100205
P126_SP00048 1090 911
P126_ST00063 866 wake 0200
P126_TL00016 922 977
P126_ST00064 wakabva'po 2301002510
P126_SP00049 437 63
P126_ST00065 500 417 aciqgODUtsurira 400800800000000
P126_SP00050 917 979
P126_ST00066 939 128 naro. 04000
P126_TL00017 999 1062
P126_ST00067 1002 Guq 028
P126_SP00051 338 1058 10
P126_ST00068 348 1017 99 40 gwa
P126_SP00052 447 1057
P126_ST00069 568 rakambotyisa 330200000003
P126_SP00053
P126_ST00070 252 0203000
P126_TL00018 129 1059 1138
P126_ST00071 1076 223 nemvura 0.77 6000504
P126_SP00054 352 1108
P126_ST00072 474 icipgODumburuka 000800820004003
P126_SP00055 1127
P126_ST00073 962 sorwlzi 0.88 0000800
P126_SP00056 1147
P126_ST00074 1212 1078 30 ru rukuru
P126_TL00019 1119
P126_ST00075 1121 kuru 0003
P126_SP00057
P126_ST00076 1120 243 runodlra. 0.67 014188022
P126_SP00058 1167
P126_ST00077 646 478 Pamhenderekedzo 0.92 350000004000000
P126_SP00059 1124
P126_ST00078 1185 1122 ino- 1000
P126_TL00020 1178
P126_ST00079 1181 §lka 0.54 8801
P126_SP00060 231 1236
P126_ST00080 1179 icllta 0.71 008800
P126_SP00061 1226
P126_ST00081 484 236 sokuwira 00040000
P126_SP00062 720
P126_ST00082 762 mberi 00030
P126_SP00063 1224
P126_ST00083 976 1195 319 samapopopo 0003503040
P126_TL00021 1237
P126_ST00084 1239 269 anotinhira 2100002023
P126_SP00064 399 1286
P126_ST00085 520 nikuru. 8774400
P126_SP00065 704 1293 147
P126_ST00086 851 1238
P126_SP00066 936 1285 136
P126_ST00087 1072 1255 Daruqgu 8100800
P126_TL00022 131 1297 1135
P126_ST00088 haDambotyl. 01800000080
P126_SP00067 452 1354
P126_ST00089 541 309 Uanosimlra 8000000803
P126_SP00068 850 1344
P126_ST00090 923 nokufuka 88020001
P126_SP00069 1162 1352
P126_ST00091 1301 ni 0.21 87 nishoma
P126_TL00023 1356 1158
P126_ST00092 1358 165 shoma
P126_SP00070 297 1406
P126_ST00093 372 DOpinda'mo 8350000300
P126_SP00071 681 1412
P126_ST00094 756 Dacishamblra. 8200003008521
P126_SP00072 1404
P126_ST00095 1187 1360 Ne- 002
P126_TL00024 1414
P126_ST00096 1432 175 nanana 820100
P126_SP00073 306 1473
P126_ST00097 358 268 ninotamba 0.65 878200012
P126_SP00074 1471
P126_ST00098 689 1415 425 kuslna-kudzika. 0.84 020822200003010
P126_SP00075 1114 1463
P126_ST00099 1182 1420 84 Ma
P126_TL00025 1474
P126_ST00100 1476 170 kumbi
P126_SP00076 302 1523
P126_ST00101 366 593 wakazoshamqarldzana 0301000520820800005
P126_SP00077 959 1530
P126_ST00102 1035 1489 nomumqe 0000080
P126_TL00026 1533
P126_ST00103 1536 250 musikana 32000003
P126_SP00078 383 1583
P126_ST00104 466 1580 7 3 0.24
P126_SP00079 473
P126_ST00105 504 331 woMukarati, 00000002007
P126_SP00080 1589 140
P126_ST00106 975 1535 DakandotiDa 81020000080
P126_TL00027 1609
P126_ST00107 DOse. 80030
P126_SP00081 263 1643 -30
P126_ST00108 233 1674
P126_SP00082 1721 104
P126_ST00109 424 1672 271 wakanyara 010000120
P126_SP00083 695 1728 100
P126_ST00110 1673 264 neclshuDO 400802080
P126_SP00084 1720
P126_ST00111 1172 1690 cose, 00007
P126_TL00028 1731
P126_ST00112 1733 akambocema 3010000002
P126_SP00085 464 1781
P126_ST00113 527 acishaiwa 100001002
P126_SP00086 772 1779
P126_ST00114 834 1732 munhu 03011
P126_SP00087 1021
P126_ST00115 1095 1746 203 mutema
P126_TL00029 1792
P126_ST00116 457 waaqgadye-nyaya 621802000300000
P126_SP00088 592 1850
P126_ST00117 718 1807 naye. 43000
P126_SP00089 1847 142
P126_ST00118 998 301 Wakazofara 0202070030
P126_TL00030
P126_ST00119 1853 nlkuru 881540
P126_SP00090 1909
P126_ST00120 379 1866 zuDa 0081
P126_SP00091 1898 90
P126_ST00121 594 407 raDakaroqgedza 03800002800000
P126_SP00092 1001 1907
P126_ST00122 1852 nhumbi 001000
P126_TL00031 1908 780
P126_ST00123 oacidzokera 82000000000
P126_SP00093 450 1959
P126_ST00124 513 215 kunyika
P126_SP00094 728 1964
P126_ST00125 789 yake.


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00097.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P97 PHYSICAL_IMG_NR 97 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P97_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P97_LM00001 118 1937
RightMargin P97_RM00001 1302 117
BottomMargin P97_BM00001 1967 34
PrintSpace P97_PS00001 1184
TextBlock P97_TB00001 694 32 55 45
TextLine P97_TL00001 700 38 43 33
String P97_ST00001 CONTENT 92 WC 1.00 CC 00
P97_TB00002 1068 187 47
P97_TL00002 1074 36 175 35
P97_ST00002 SHUMO 0.89 03200
P97_TB00003 128 566
P97_TL00003 129 133 1167
P97_ST00003 166 39 Bvunzo: 0.53 0177753
SP P97_SP00001 295 172 50
P97_ST00004 345 138 29 31 1.
P97_SP00002 374 169 52
P97_ST00005 426 Ko 0.67 60
P97_SP00003 478 27
P97_ST00006 505 137 139 uakuru 0.76 850000
P97_SP00004 644
P97_ST00007 680 191 42 uakapfura 0.71 820140602
P97_SP00005 871 179
P97_ST00008 909 168 mapadza 0400461
P97_SP00006 1077 180
P97_ST00009 1107 143 189 26 nomutouo 0.87 10000080
P97_TL00004 430 82 44
P97_ST00010 upi 0.78 0053
P97_TL00005 346 238 928
P97_ST00011 240 2. 0.81
P97_SP00007 379 274 56
P97_ST00012 435 54 0.97
P97_SP00008 489 272
P97_ST00013 516 162 6406015
P97_SP00009 678 282 24
P97_ST00014 702 239 190 41 omu^itoro 0.84 0401000000
P97_SP00010 892 280 28
P97_ST00015 920 170 anobvepi 46000006
P97_SP00011 1090 19
P97_ST00016 1109 11 0.79 2
P97_SP00012 1120 271
P97_ST00017 1148 126 Anouu 00180 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Anouuya
P97_TL00006 290 273
P97_ST00018 302 ya 0.88 02 HypPart2
P97_SP00013 469 333 25
P97_ST00019 494 pano 0400
P97_SP00014 586
P97_ST00020 616 57 nei 000
P97_SP00015 673 322
P97_ST00021 692
P97_TL00007 343 340 949
P97_ST00022 341 3.
P97_SP00016 376
P97_ST00023 433 182 Cakanaka 07002504
P97_SP00017 615
P97_ST00024 642 158 ndecipi: 0.90 20001040
P97_SP00018 800 384 40
P97_ST00025 840 86 Kuti 0.80 0205
P97_SP00019 926 373
P97_ST00026 966 198 Uakaraqga 0.61 860302804
P97_SP00020 1164 383
P97_ST00027 1197 95 uate- 81000
P97_TL00008 390 864
P97_ST00028 404 65 qge
P97_SP00021 495
P97_ST00029 524 403 75 ^ose 0.75 10000
P97_SP00022 599
P97_ST00030 629 392 173 mu^itoro 001040000
P97_SP00023 802 432
P97_ST00031 827 391 247 uaciqgorima, 0.74 840080003050
P97_SP00024 434
P97_ST00032 1102 89 kana 0.73 0460
P97_SP00025 1191 424
P97_ST00033 1218 76 kuti 0.85 0005
P97_TL00009 427 442 866
P97_ST00034 217 ua^ipfurire 0.69 801000070430
P97_SP00026 486
P97_ST00035 663 444 164 0100320
P97_SP00027
P97_ST00036 856 279 noku^ipfumire 00501000000000
P97_SP00028 1135 22
P97_ST00037 1157 136 qguuo 800802
P97_TL00010 344 948
P97_ST00038 4. 05
P97_SP00029 526
P97_ST00039 Nyorai 020031
P97_SP00030 561 536
P97_ST00040 585 mashoko 0.92 2300000
P97_SP00031 754 527
P97_ST00041 776 58 21 ose
P97_SP00032 834 20
P97_ST00042 854 ari 0.94 001
P97_SP00033 904
P97_ST00043 923 mudzidzo 64505030
P97_SP00034 1110
P97_ST00044 1131 ino 610
P97_SP00035 1186 18
P97_ST00045 1204 88 ano- 0.86 5000
P97_TL00011 428 545
P97_ST00046 557 78 reua 0080
P97_SP00036 506 578
P97_ST00047 525 176 ^okurima 0.77 100000503
P97_SP00037 701
P97_ST00048 727 muvu, 00600
P97_SP00038 844 583
P97_ST00049 mugowedzera 00650000001
P97_SP00039 588
P97_ST00050 1156 556 mamqe 0.63 04481
P97_TL00012 431 593 863
P97_ST00051 596 103 okuti, 200070
P97_SP00040 534 635
P97_ST00052 562 594 156 kurima, 0.68 5550023
P97_SP00041 718 637
P97_ST00053 750 201 kuuunda, 0.65 40802804
P97_SP00042 951
P97_ST00054 992 kuvundunura, 300337340325
P97_TL00013 429 659 193
P97_ST00055 namamqe. 02430805
P97_TB00004 772 1195
P97_TL00014 127 784 59
P97_ST00056 186 48 Dzidzo 400007
P97_SP00043 313 832 46
P97_ST00057 359 69 31. 620
P97_SP00044 842 71
P97_ST00058 499 787 Il] 0.46
P97_SP00045 564 843 16
P97_ST00059 580 786 GWE, 0607
P97_SP00046 744 98
P97_ST00060 GAUA
P97_SP00047 1021 833 94
P97_ST00061 1115 785 UUYE 8000
P97_TL00015 656 872 270
P97_ST00062 MUNHU. 004003
P97_TL00016 185 981 1108
P97_ST00063 983 159 Iqgwe 0.83 08000
P97_SP00048 1037 62
P97_ST00064 406 yakateyiwa 0241000002
P97_SP00049 688 1039
P97_ST00065 982 287 mucizarira, 02000530217
P97_SP00050
P97_ST00066 1096 197 il^aedza 061030001
P97_TL00017 1040 1162
P97_ST00067 1041 236 nemltoDo 30080080
P97_SP00051 362 1087
P97_ST00068 459 1056 109 yose 3300
P97_SP00052 568 1097
P97_ST00069 650 196 kuBuda 028483
P97_SP00053 846 1088
P97_ST00070 360 naparuzhowa, 035503000027
P97_TL00018 125 1099 1163
P97_ST00071 1100 284 ikakonewa. 0050010025
P97_SP00054 409 1147
P97_ST00072 1101 222 Yakaqga 0001804
P97_SP00055 749
P97_ST00073 831 99 yafa 0.93 0300
P97_SP00056 930 91
P97_ST00074 267 neshuqgu, 000638037
P97_TL00019 123 1159 1027
P97_ST00075 465 IclqgODumburuka 0.64 808800830020337
P97_SP00057 1216 63
P97_ST00076 651 1160 286 nokunjeesa 5001070000
P97_SP00058 937 1215
P97_ST00077 997 1174 153 meno. 00324
P97_TL00020 1245
P97_ST00078 120 Zino 0.47 8273
P97_SP00059 1300
P97_ST00079 364 1260 195 mumqe 03080
P97_SP00060 559 1301
P97_ST00080 621 184 munhu 03002
P97_SP00061 805 1292
P97_ST00081 868 223 wakaqga 0002802
P97_SP00062 1091 81
P97_ST00082 1172 1259 112 2044
P97_TL00021 1304 1166
P97_ST00083 1318 171 mqoyo 18200
P97_SP00063 296 1360
P97_ST00084 393 1319 230 munyoro 0300100
P97_SP00064 623
P97_ST00085 726 nikuru, 0.44 8666027
P97_SP00065 912 1361 101
P97_ST00086 1013 278 wakafanira 0202000031
P97_TL00022 1363 1165
P97_ST00087
P97_SP00066 224 1409
P97_ST00088 327 1364 apfuDure 0.66 32088400
P97_SP00067 1420 111
P97_ST00089 668 1378 napo. 00410
P97_SP00068 807 1421 141
P97_ST00090 1365 79 Iya 0.91 002
P97_SP00069
P97_ST00091 1138 152 iqgwe
P97_TL00023 124 1422
P97_ST00092 1423 385 ndokumudana, 000050183017
P97_SP00070 509 1479 66
P97_ST00093 575 iciti: 400004
P97_SP00071 684 1470 104
P97_ST00094 788 234 "Nhandi 7131000
P97_SP00072 1022 1469
P97_ST00095 1084 1437 61 do 0.36 83
P97_SP00073 1145 1468
P97_ST00096 1207 imi
P97_TL00024 1483
P97_ST00097 1496 235 Domqoyo 8008100
P97_SP00074 358 1538
P97_ST00098 420 munyoro, 02000007
P97_SP00075 667 1539 68
P97_ST00099 735 354 dondlzarurlra 8000801031803
P97_SP00076 1089 1529 77
P97_ST00100 1497 122 2200
P97_TL00025 1540 1158
P97_ST00101 323 ndigoBuda." 01001858560
P97_SP00077 448 1598 67
P97_ST00102 515 1543 80 Iye
P97_SP00078 595 1597
P97_ST00103 657 1541 ndokushandurai 00201002006000
P97_SP00079 1083 1588
P97_ST00104 1129 1555 154 noDU- 0.70 00814
P97_TL00026 1600
P97_ST00105 1615 nyoro, 000007
P97_SP00080 283 1657
P97_ST00106 350 1602 aciti: 503005
P97_SP00081 470 1647 74
P97_ST00107 544 1601 199 "Kwete 600003
P97_SP00082 743 1648
P97_ST00108 804 253 shamqari, 002086007
P97_SP00083 1057
P97_ST00109 1124 nokuti 000565
P97_TL00027 1659
P97_ST00110 1660 0401
P97_SP00084 242 1707
P97_ST00111 303 waBuda 0.60 038182
P97_SP00085 500 73
P97_ST00112 573 1661 309 ucandiruma 3020001102
P97_SP00086 882
P97_ST00113 974 308 nokundlDu- 0005008820
P97_TL00028 1719
P97_ST00114 1720 155 raya." 710200
P97_SP00087 1775
P97_ST00115 132 Ikati: 300003
P97_SP00088 477 1766
P97_ST00116 551 "Bodo 0.49 78080
P97_SP00089 720
P97_ST00117 183 nikuru! 0.54 8674030
P97_SP00090 985
P97_ST00118 1066 215 Ndlqga- 0.62 0188043
P97_TL00029 1778 1133
P97_ST00119 1791 232 gODUraya 00883200
P97_SP00091 356 1835
P97_ST00120 416 wandiraramlsa 0220022630802
P97_SP00092 790 1825
P97_ST00121 853 134 hre 40002
P97_SP00093 987 1826
P97_ST00122 1053 Asi
P97_SP00094 1136 1824
P97_ST00123 1198 1779 ka 0.82 03
P97_TL00030 1849
P97_ST00124 1866 na
P97_SP00095 181 1897
P97_ST00125 1850 muclndltendera 01080080010001
P97_SP00096 645
P97_ST00126 707 292 ndlqgazoDa 0088020381
P97_SP00097 999 1907
P97_ST00127 1061 225 muranda 0201000
P97_TL00031 1909 1155
P97_ST00128 1924 165 wenyu 00003
P97_SP00098 1965
P97_ST00129 353 Dupenyu 0.59 8364005
P97_SP00099 577 1966
P97_ST00130 640 1910 bgaqgu 002800
P97_SP00100 64
P97_ST00131 891 157 bgose,
P97_SP00101 1048
P97_ST00132 1126 ndicl- 100082


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00170.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P170 PHYSICAL_IMG_NR 170 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P170_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P170_LM00001 120 1921
RightMargin P170_RM00001 1300 119
BottomMargin P170_BM00001 1959 42
PrintSpace P170_PS00001 1180
TextBlock P170_TB00001 171 190 46
TextLine P170_TL00001 177 44 178 34
String P170_ST00001 CONTENT SHUMO WC 1.00 CC 00000
P170_TB00002 721 77 45
P170_TL00002 727 65 33
P170_ST00002 165 0.72
P170_TB00003 126 1833
P170_TL00003 125 132 1157 56
P170_ST00003 147 32 rwawo 0.75 82100
SP P170_SP00001 290 179 64
P170_ST00004 354 423 rwokupoteredza 0.91 00100500010003
P170_SP00002 777 188 78
P170_ST00005 855 206 panyika 0.88 3010003
P170_SP00003 1061 63
P170_ST00006 1124 148 158 31 nama- 0.90 01002
P170_TL00004 1160 48
P170_ST00007 207 zuua 0.54 1681
P170_SP00004 245 238
P170_ST00008 308 191 163 iwawo 0.96 00200
P170_SP00005 471 237
P170_ST00009 534 215 47 makumi 0.93 000300
P170_SP00006 749
P170_ST00010 814 174 mauiri 048003
P170_SP00007 988
P170_ST00011 1035 250 namasere. 0.82 030100505
P170_TL00005 127 1158
P170_ST00012 251 121 Saka 0.87 0202
P170_SP00008 248 298 123
P170_ST00013 371 264 108 gore 0.84 1130
P170_SP00009 479 306 122
P170_ST00014 601 255 rinofanira 0001031001
P170_SP00010 856 296
P170_ST00015 977 102 kuti 0.97 0100
P170_SP00011 1079 106
P170_ST00016 1185 100 riue 0.78 0080
P170_TL00006 309 792 57
P170_ST00017 310 253 nemqedzi 0.89 00080000
P170_SP00012 379 366 97
P170_ST00018 476 135 gumi 0003
P170_SP00013 611 365 66
P170_ST00019 677 241 nemitatu. 000300040
P170_TL00007 368 664
P170_ST00020 369 195 55 Mqedzi 0.85 080000
P170_SP00014 322 424
P170_ST00021 388 224 yauanhu 0.74 0382002
P170_SP00015 612 425
P170_ST00022 678 113 inoti 0.95 00020
P170_TL00008 131 439 58
P170_ST00023 456 39 I, 03
P170_SP00016 488
P170_ST00024 236 157 49 Ndlra 00804
P170_SP00017 393 470
P170_ST00025 863 454 40 41 7. 00
P170_SP00018 903 495 69
P170_ST00026 972 441 Kuqguru 0280232
P170_TL00009 128 512
P170_ST00027 527 2. 0.98
P170_SP00019 168 559 68
P170_ST00028 Kukadzi 0.92 0202000
P170_SP00020 460 558 406
P170_ST00029 866 515 43 8. 0.81 30
P170_SP00021 905
P170_ST00030 971 514 314 Nyamavuvu 001000303
P170_TL00010 967 584 320
P170_ST00031 kana 0300
P170_SP00022 1087 631 22
P170_ST00032 1109 586 WoBe- 00802
P170_TL00011 130 656 1099
P170_ST00033 670 3, 0.38
P170_SP00023 169 713
P170_ST00034 657 220 Kurume 040000
P170_SP00024 457 703
P170_ST00035 520 0303
P170_SP00025 640 702
P170_ST00036 960 269 dzamhepo 0.86 01400040
P170_TL00012 728 963
P170_ST00037 348 Ndadanlrwei 00080380000
P170_SP00026 585 775 285
P170_ST00038 870 742 9. 0.83
P170_SP00027 909 784 59
P170_ST00039 968 729 232 Gunyana 0301304
P170_TL00013 799 1112
P170_ST00040 4, 0.64 07
P170_SP00028 173 858 71
P170_ST00041 244 222 Ciuabvu 0.61 3383405
P170_SP00029 466 848
P170_ST00042 800 0004
P170_SP00030 607 846
P170_ST00043 801 211 Bandwe 0.79 840000
P170_SP00031 851 847 21
P170_ST00044 872 815 10
P170_SP00032 929
P170_ST00045 274 Gumiguru 01000203
P170_TL00014 871 1037
P170_ST00046 884 5, 0.56 17
P170_SP00033 172 927
P170_ST00047 Kubvumbi 04004000
P170_SP00034 522 919 337
P170_ST00048 859 887 52 11
P170_SP00035 911 54
P170_ST00049 965 204 Mbudzi 004000
P170_TL00015 133 943 946
P170_ST00050 948 6, 0.65
P170_SP00036 991
P170_ST00051 199 Clkumi 0.80 082001
P170_SP00037 436
P170_ST00052 861 958 12 0.67 06
P170_SP00038 916
P170_ST00053 962 944 117 Zita, 0.19 88787
P170_TL00016 1016 1161
P170_ST00054 1017 273 Nomqedzi
P170_SP00039 404 1071 154
P170_ST00055 302 weGunyana 000400200
P170_SP00040 860
P170_ST00056 1023 muCirimo 02012200
P170_TL00017 1075 1162
P170_ST00057 1077 164 uanhu 0.73 81003
P170_SP00041 294 1123 92
P170_ST00058 386 1085 260 uanotaqga 810000801
P170_SP00042 646 1131 91
P170_ST00059 737 kucaca 050300
P170_SP00043 914 1122
P170_ST00060 1040 1076 252 mashaqga 05033801
P170_TL00018 1134 1135
P170_ST00061 334 uaclbvukuta, 0.77 800800002007
P170_SP00044 465 1183
P170_ST00062 530 353 NeGumiguru 0.94 0000000203
P170_SP00045 883 1191 60
P170_ST00063 1145 176 36 watoua 020080
P170_SP00046 1119 1181
P170_ST00064 1179 87 Mu SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Munakamqe,
P170_TL00019 1193
P170_ST00065 1194 249 nakamqe, 00010807 HypPart2
P170_SP00047 380 1250
P170_ST00066 443 312 uodzoqgera, 80000800007
P170_SP00048 755 1248
P170_ST00067 787 NeMbudzi 00023000
P170_SP00049 1072 1240
P170_ST00068 1127 neZita 008500
P170_TL00020 1252
P170_ST00069 1253 297 uoshanyura 8000110451
P170_SP00050 428 1309 90
P170_ST00070 518 makura; 0000008
P170_SP00051 1308 96
P170_ST00071 825 193 Zhezha 000044
P170_SP00052 1018 1299 62
P170_ST00072 1080 1254 208 raua'po. 04815405
P170_TL00021 1312 1156
P170_ST00073 1313 240 NeNdira 1000010
P170_SP00053 372 1360
P170_ST00074 493 nit^a 0.14 887108
P170_SP00054 610 1368
P170_ST00075 1322 197 notaqga 0.59 8802800
P170_SP00055 926
P170_ST00076 1047 kudyiwa; 02000008
P170_TL00022 1370 1155
P170_ST00077 1372 asi 500
P170_SP00056 198
P170_ST00078 1371 175 nikuru 0.36 887642
P170_SP00057 1428
P170_ST00079 587 272 ninodylwa 0.48 888600806
P170_SP00058
P170_ST00080 990 neKukadzl, 0005010085
P170_TL00023 1432
P170_ST00081 216 033000
P170_SP00059 349 1478 61
P170_ST00082 410 1445 84 aua 0.63 181
P170_SP00060 494 1476
P170_ST00083 555 1440 218 masutso, 02030007
P170_SP00061 773 1485
P170_ST00084 836 1444 225 nyaqgwe 0018000
P170_SP00062 1486
P170_ST00085 1151 116 uaru 0.69 8110 uarume
P170_TL00024 1489
P170_ST00086 1505 79 me
P170_SP00063 1537
P170_ST00087 271 1504 282 uoqgovuna 808000000
P170_SP00064 553 1545
P170_ST00088 617 maBarwe 0283300
P170_SP00065 853 1535
P170_ST00089 1499 uoguta 800304
P170_SP00066 1084 1544
P170_ST00090 1144 1503 144 nawo, 00017
P170_TL00025 134 1548 1154
P170_ST00091 1551 Kana 0101
P170_SP00067 267 1596 140
P170_ST00092 407 278 uodanirwa 808200004
P170_SP00068 685 1595 136
P170_ST00093 821 1549 139 sadza 04310
P170_SP00069 1594
P170_ST00094 uoqgotl, 0.55 81801087
P170_TL00026 1607
P170_ST00095 1608 397 "Tadanlrwei" 0028508000000
P170_SP00070 532 1655
P170_ST00096 595 304 NeCiuabvu 000080002
P170_SP00071 899 1654
P170_ST00097 961 hwena 10000
P170_SP00072
P170_ST00098 1186 1609 105 dzi- 0002
P170_TL00027 1666
P170_ST00099 1667 notuqgira, 0006801007
P170_SP00073 402 1723 67
P170_ST00100 469 152 cando 02000
P170_SP00074 621 1713 53
P170_ST00101 674 1676 258 cototaqga, 0000048017
P170_SP00075 932 1722 76
P170_ST00102 1008 283 NeKubvu- 00000004
P170_TL00028 1725
P170_ST00103 1726 mbl 0.68 018
P170_SP00076 233 1772 94
P170_ST00104 327 1736 259 800011802
P170_SP00077 1782
P170_ST00105 699 kuceka; 0100008
P170_SP00078 898 1781
P170_ST00106 266 neCikumi 00000000
P170_TL00029 1784 1159
P170_ST00107 1787 109 niyo 0.34 8718
P170_SP00079 243 1843
P170_ST00108 1799 299 noseqgerwa 8830800002
P170_SP00080 603 1842
P170_ST00109 665 205 kutsapi; 04000508
P170_SP00081 1841
P170_ST00110 1785 112 nino 0.23 8885
P170_SP00082 1060 1840 82
P170_ST00111 1142 1786 151
P170_TL00030 1844
P170_ST00112 281 copfuuura, 0000385306
P170_SP00083 415 1902
P170_ST00113 563 277
P170_SP00084 840 1899 145
P170_ST00114 985 307 waKuqguru 010580006
P170_TL00031 138
P170_ST00115 1904 270 Danorudza 800000000
P170_SP00085 408 1951 111
P170_ST00116 519 1903 107 8708
P170_SP00086 626 1958
P170_ST00117 748 1917 pamaware; 130000208
P170_SP00087 1022 89
P170_ST00118 1111 183 Cirimo 000003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00106.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P106 PHYSICAL_IMG_NR 106 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P106_TM00001 HPOS 0 VPOS 46
LeftMargin P106_LM00001 112 1905
RightMargin P106_RM00001 1307
BottomMargin P106_BM00001 1951 50
PrintSpace P106_PS00001 1195
TextBlock P106_TB00001 190 188 45
TextLine P106_TL00001 196 52 176 33
String P106_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.89 CC 04000
P106_TB00002 650 47 71 44
P106_TL00002 656 53 59 32
P106_ST00002 101 0.66 630
P106_TB00003 146 1805
P106_TL00003 144 152 1156 57
P106_ST00003 474 wakapare-mhaka, 020022001000006
SP P106_SP00001 618 209 102
P106_ST00004 720 163 294 uqgatsuqga 0.68 7804002800
P106_SP00002 1014 76
P106_ST00005 1090 210 48 kutenda 0.93 0000031
P106_TL00004 142 211
P106_ST00006 kuti 0.91 0300
P106_SP00003 248 258 65
P106_ST00007 313 212 55 ndiye. 400000
P106_SP00004 476 267 69
P106_ST00008 545 249 Zakadaro 0.58 88018302
P106_SP00005 794 268 82
P106_ST00009 876 270 kunofadza 0.94 020002000
P106_SP00006 1146 259 85
P106_ST00010 1231 67 sei 1.00 000
P106_TL00005 141 269 1159
P106_ST00011 125 49 kana 0.95 0020
P106_SP00007 266 318 64
P106_ST00012 330 286 177 41 mqana 0.77 08300
P106_SP00008 507 327 63
P106_ST00013 570 271 448 wakapare-mho^a 0.85 000042000021100
P106_SP00009 1018 328
P106_ST00014 1082 218 acltenda 0.84 00800003
P106_TL00006 329 1158 58
P106_ST00015 kud 0.67 018
P106_SP00010 243 377 105
P106_ST00016 348 331 56 0.98 000100
P106_SP00011 511 387 70
P106_ST00017 581 332 182 54 Mqana 08101
P106_SP00012 763 386 84
P106_ST00018 847 161 unoda 0.75 40080
P106_SP00013 1008 378 75
P106_ST00019 1083 216 nokwadi 0.62 8800081
P106_TL00007 140 388
P106_ST00020 148 kudai 0.73 00840
P106_SP00014 288 436 86
P106_ST00021 374 389 413 haaqgazoshalwl 02380000002808
P106_SP00015 787 446
P106_ST00022 854 390 149 cinhu 0.99 00000
P106_SP00016 1003 437
P106_ST00023 1078 403 paDupe- 0.69 3880000
P106_TL00008 138
P106_ST00024 463 100 nyu 021
P106_SP00017 238 504
P106_ST00025 301 168 bgake. 601006
P106_SP00018 469 505
P106_ST00026 538 450 291 Ucatendwa 0.92 001500001
P106_SP00019 829 497
P106_ST00027 893 234 naDanhu 0.81 0080004
P106_SP00020 1127 496 81
P106_ST00028 1208 462 88 34 no- 0.86 004
P106_TL00009 139 506 1160
P106_ST00029 304 kukudziwa. 0000000000
P106_SP00021 443 556
P106_ST00030 510 508 181 Nokuti 200020
P106_SP00022 691 555 66
P106_ST00031 757 509 213 8700400
P106_SP00023 970 564
P106_ST00032 1036 263 inoBereka 0.87 300800000
P106_TL00010 567 841
P106_ST00033 227 nlBereko 88800000
P106_SP00024 365 622 61
P106_ST00034 426 241 nomufaro 0.76 87020010
P106_SP00025 667 623
P106_ST00035 728 582 251 norugare. 0.83 306201001
P106_TL00011 198 652 1074
P106_ST00036 217 Panyika 3200000
P106_SP00026 415 709 104
P106_ST00037 519 653 290 yaAmerika 000001001
P106_SP00027 809
P106_ST00038 913 654 palDa 0.47 40884
P106_SP00028 1059 710
P106_ST00039 1123 666 nomu SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nomumqe
P106_TL00012 136 711 1163
P106_ST00040 726 109 40 mqe 0.71 080 HypPart2
P106_SP00029 245 766 103
P106_ST00041 192 mambo 0.96 01000
P106_SP00030 540 759 62
P106_ST00042 602 713 208 mukuru 030040
P106_SP00031 810 72
P106_ST00043 882 712 417 wakakurumblra 0400030000804
P106_TL00013 134 771 1164
P106_ST00044 185 nikuru. 8202002
P106_SP00032 319 826
P106_ST00045 407 772 172 WaiDa 01080
P106_SP00033 579 819 96
P106_ST00046 675 munhu 0.88 04001
P106_SP00034 863 818 92
P106_ST00047 955 343 wakarurama, 0.90 00000200007
P106_TL00014 830
P106_ST00048 325 wakatendwa 0100000004
P106_SP00035 459 878
P106_ST00049 831 333 nokukudzwa 5000000000
P106_SP00036 174
P106_ST00050 1129 nikuru 0.41 877433
P106_TL00015 889
P106_ST00051 233 0084000
P106_SP00037 367 936
P106_ST00052 528 890 147 Dake, 84007
P106_SP00038 947
P106_ST00053 800 905 126 Duye 0.78 8000
P106_SP00039 926 946
P106_ST00054 1070 228 wakaqga 0100800
P106_TL00016 132 948 1140
P106_ST00055 anomukurumblra 15004050000840
P106_SP00040 594 997
P106_ST00056 658 949 kunedzlmqe 0000008080
P106_SP00041 977 1004 36
P106_ST00057 1013 nyika 00104
P106_SP00042 26
P106_ST00058 1185 87 dzo dzose.
P106_TL00017 131 1138
P106_ST00059 1022 se.
P106_SP00043 1055
P106_ST00060 1009 Zita 0003
P106_SP00044 370
P106_ST00061 435 rake 1400
P106_SP00045 547
P106_ST00062 612 rakanzl 0.82 0200018
P106_SP00046 1056
P106_ST00063 906 189 George 000000
P106_SP00047 1095 1063
P106_ST00064 1181 Wa 0.97 00 Washington.
P106_TL00018 130 1067 1170
P106_ST00065 240 shington. 000000005
P106_SP00048 68
P106_ST00066 438 207 Uukuru 800343
P106_SP00049 645 1114 121
P106_ST00067 153 bgake
P106_SP00050 919 137
P106_ST00068 244 bgakabva 00100001
P106_TL00019 129 593
P106_ST00069 pakuda 220481
P106_SP00051 1183
P106_ST00070 391 166 kwake 00300
P106_SP00052 557 1174
P106_ST00071 632 90 idl. 0.57 0880
P106_TL00020 191 1219
P106_ST00072 1221 83 Iye
P106_SP00053 274 1275
P106_ST00073 339 1220 115 aciri
P106_SP00054 454 1266
P106_ST00074 1235 pxere, 300407
P106_SP00055 680 1276 91
P106_ST00075 114 BaBa 0.44 8283
P106_SP00056 885 1265 60
P106_ST00076 945 122 Dake 0.70 8300
P106_SP00057
P106_ST00077 1148 Daka 0.64 8301 Dakaqga
P106_TL00021 128 1279 1143
P106_ST00078 1293 qga 801
P106_SP00058 1334
P106_ST00079 282 314 Danomunda 800004000
P106_SP00059 596 1326
P106_ST00080 657 312 wenlBereko. 00888000000
P106_SP00060 969 1333
P106_ST00081 1097 1280 Mumu 0.79 0404 Mumunda
P106_TL00022 127 1337
P106_ST00082 1338 97 nda
P106_SP00061 224 1384 78
P106_ST00083 302 imomo
P106_SP00062 483 1385
P106_ST00084 558 malDa 0.55 00884
P106_SP00063 719 95
P106_ST00085 814 1352 262 0000080
P106_SP00064 1076 1392
P106_ST00086 1182 muti 0101
P106_TL00023 1395 1172
P106_ST00087 293 wakadikwa 000180000
P106_SP00065 421 1443
P106_ST00088 481 1396 173 0.48 877600
P106_SP00066 1453
P106_ST00089 715 1411 naDO. 0.56 34804
P106_SP00067 859 1444 186
P106_ST00090 1045 255 Uakaraira 840000054
P106_TL00024 1455
P106_ST00091 1456 Daranda 0.72 8034003
P106_SP00068 337 1502
P106_ST00092 398 1470 175 naDOse 008000
P106_SP00069 573 1503
P106_ST00093 638 0000
P106_SP00070 738
P106_ST00094 802 1471 170 Darege 825000
P106_SP00071 972 1512
P106_ST00095 kucinyira 030253040
P106_TL00025 124 1514 1173
P106_ST00096 1515 0400
P106_SP00072 1562
P106_ST00097 308 155 iwoyo
P106_SP00073 1571
P106_ST00098 1525 37 nomutODO 30030080
P106_SP00074 820
P106_ST00099 932 upi 0.60 560
P106_SP00075 1572 113
P106_ST00100 1131 noupi. 001530
P106_TL00026 1573
P106_ST00101 Unofanira 000000000
P106_SP00076 393 1622 180
P106_ST00102 1574 kukura 0.80 020531
P106_SP00077 758 1620 171
P106_ST00103 929 369 wakaceqgetwa 000000800000
P106_TL00027 123 1633 1147
P106_ST00104 kwano. 002800
P106_SP00078 298 1689 -118
P106_ST00105 1717 Zino 8010
P106_SP00079 307 1772
P106_ST00106 372 rimqe 31080
P106_SP00080 524 1771
P106_ST00107 589 1732 31 zuDa 0380
P106_SP00081 1763 98
P106_ST00108 1716 iye 200
P106_SP00082 884
P106_ST00109 002000
P106_SP00083 1155
P106_ST00110 1201 1731 wa 02 wakatora
P106_TL00028 1775
P106_ST00111 164 katora 020001
P106_SP00084 285 1823
P106_ST00112 361 1776 158 dmo, 80007
P106_SP00085 1832
P106_ST00113 585 226 akataqga 00200803
P106_SP00086 811 1831
P106_ST00114 920 kutema 000002
P106_SP00087 1110 1821
P106_ST00115 1193 mld 0.42 088
P106_TL00029 119 1834 1176
P106_ST00116 1835 284 namatanda 300205002
P106_SP00088 1882
P106_ST00117 467 1845 00040080
P106_SP00089 734 1881 93
P106_ST00118 827 1849 waDana. 0580020
P106_SP00090 1037
P106_ST00119 1087 Aka^ika 00310001
P106_TL00030 118 1892
P106_ST00120 1909 DO 80
P106_SP00091 1940
P106_ST00121 1894 panomuti 13000410
P106_SP00092 514 1950
P106_ST00122 600 111 uyo, 0007
P106_SP00093 1949
P106_ST00123 777 1893 akautema 20340004
P106_SP00094 1025
P106_ST00124 1107 183 8875000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00157.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P157 PHYSICAL_IMG_NR 157 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P157_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P157_LM00001 121 1933
RightMargin P157_RM00001 1297 122
BottomMargin P157_BM00001 1965 36
PrintSpace P157_PS00001 1176
TextBlock P157_TB00001 642 33 74 44
TextLine P157_TL00001 648 39 62
String P157_ST00001 CONTENT 152 WC 0.81 CC 005
P157_TB00002 1062 185 46
P157_TL00002 1068 38 173 34
P157_ST00002 SHUMO 0.83 05003
P157_TB00003 131 1834
P157_TL00003 128 137 1163 58
P157_ST00003 140 159 55 kwano 0.62 50281
SP P157_SP00001 287 195
P157_ST00004 349 138 102 45 kuti 0.90 0120
P157_SP00002 451 183 66
P157_ST00005 517 153 226 41 nyaqgwe 0028000
P157_SP00003 743 194
P157_ST00006 784 248 48 nomunhu 0.74 0204055
P157_SP00004 1032
P157_ST00007 1094 197 42 mumqe 01082
P157_TL00004 130 198 1159
P157_ST00008 322 47 haazakazlDa. 0.69 012020308835
P157_SP00005 452 245 -267
P157_ST00009 279 188 Ari'mo 000500
P157_SP00006 373 325 63
P157_ST00010 436 278 mudondo 0.84 0280000
P157_SP00007 684
P157_ST00011 746 296 wakazoneta 0.95 0004000000
P157_SP00008 1042 54
P157_ST00012 1096 193 57 nikuru, 0.44 8876007
P157_TL00005 337 1162
P157_ST00013 339 315 ndokuBatwa 5000082001
P157_SP00009 443 385 81
P157_ST00014 524 352 214 nenzara. 0.86 00005330
P157_SP00010 738 384 88
P157_ST00015 826 338 210 Aka^ika 0.77 00210003
P157_SP00011 1036 393 72
P157_ST00016 1108 182 paBako 0.75 318001
P157_TL00006 129 397
P157_ST00017 398 318 56 ndokupinda 4000620003
P157_SP00012 447 454 99
P157_ST00018 546 179 mukati 0.91 030200
P157_SP00013 725 104
P157_ST00019 829 411 132 maro 0400
P157_SP00014 961 82
P157_ST00020 1043 akazorora 303630145
P157_TL00007 456 1161
P157_ST00021 458 hake, 0.76 10037
P157_SP00015 260 513 103
P157_ST00022 363 457 235 pakarepo 42000065
P157_SP00016 598 512 83
P157_ST00023 681 0.82 4000082003
P157_SP00017 1003 503 96
P157_ST00024 1099 191 nehope 0.80 104240
P157_TL00008 516 1158
P157_ST00025 171 kwano. 302800
P157_SP00018 300 573 68
P157_ST00026 368 256 Gare-gare 0.85 040030130
P157_SP00019 624 572
P157_ST00027 686 328 wakamutswa 0.92 0302000001
P157_SP00020 1014 563 92
P157_ST00028 1106 181 nenzwi 1.00 000000
P157_TL00009 575
P157_ST00029 591 118 guru 0.97 0000
P157_SP00021 246 633
P157_ST00030 308 268 raakanzwa 312120000
P157_SP00022 576 622 101
P157_ST00031 677 ricirlra. 0.87 030008000
P157_SP00023 874 86
P157_ST00032 960 326 Akamuruka, 0010330027
P157_TL00010 127 635 1160
P157_ST00033 636 148 akada 0.58 03582
P157_SP00024 275 682 111
P157_ST00034 386 203 kuBuda 118282
P157_SP00025 589 113
P157_ST00035 702 650 166 panze; 450008
P157_SP00026 868 692 136
P157_ST00036 1004 283 pamuromo 42002200
P157_TL00011 694 1164
P157_ST00037 695 369 ndokusaqgana 300020380200
P157_SP00027 496 751
P157_ST00038 558 267 neshumba 0.93 00021000
P157_SP00028 825 741 71
P157_ST00039 896 123 huru 0302
P157_SP00029 1019 61
P157_ST00040 1080 211 yakaqga 0301800
P157_TL00012 753
P157_ST00041 755 230 imlre'po. 0.71 008605410
P157_SP00030 358 811
P157_ST00042 424 754 415 Ndokusabvidza 0000402000003
P157_SP00031 839 801
P157_ST00043 922 kupukunytika 022002008002
P157_TL00013 813
P157_ST00044 napose, 0.79 1230007
P157_SP00032 870
P157_ST00045 381 814 65 asi
P157_SP00033 446 860
P157_ST00046 509 192 wakaDa 0.70 020481
P157_SP00034 701
P157_ST00047 763 200 netarlro 00000860
P157_SP00035 963
P157_ST00048 1045 242 yokubva- 0.89 00030013
P157_TL00014 872
P157_ST00049 209 mburwa 003104
P157_SP00036 921
P157_ST00050 438 873 231 necikara. 100001525
P157_SP00037 669 920 106
P157_ST00051 775 208 Aclhuta 0.78 0083002
P157_SP00038 983
P157_ST00052 1084 205 nokutya 0.94 0001002
P157_TL00015 932
P157_ST00053 933 290 wakashama 030301102
P157_SP00039 417 980
P157_ST00054 491 sel 008
P157_SP00040 556 979
P157_ST00055 aclDOna 0.63 5088003
P157_SP00041 822
P157_ST00056 883 202 shumba 005201
P157_SP00042 1085
P157_ST00057 1147 yaka- 01000
P157_TL00016 992
P157_ST00058 994 168 wonda 01002
P157_SP00043 295 1040
P157_ST00059 357 993 161 0.68 00284
P157_SP00044 518 1049
P157_ST00060 619 1007 Duye 8600
P157_SP00045 742 1048
P157_ST00061 804 IclDuya 8088201
P157_SP00046 998 100
P157_ST00062 1098 187 kwaari. 0030000
P157_TL00017 1051
P157_ST00063 1055 84 53 Iyo
P157_SP00047 212
P157_ST00064 274 1066 146 yaqga 04802
P157_SP00048 420
P157_ST00065 521 310 icikamhina, 00006000017
P157_SP00049 831 117
P157_ST00066 948 340 ikaslmudzira 203080300004
P157_TL00018 1111 1157
P157_ST00067 1112 rutsoka 0200304
P157_SP00050 314
P157_ST00068 375 1125 rwayo 00500
P157_SP00051 527 1166
P157_ST00069 590 kwaari 003300
P157_SP00052 761
P157_ST00070 827 icitaka 00008002
P157_SP00053 1022 1167 78
P157_ST00071 1100 184 Batsiro. 0.73 84000305
P157_TL00019 1170
P157_ST00072 1172 Zakadaro 84038030
P157_SP00054 372 1228
P157_ST00073 418 330 Andurukoro 0004010012
P157_SP00055 748 1217
P157_ST00074 780 1171 222 wakaqga 0003802
P157_SP00056 1002 1227
P157_ST00075 1035 251 anamaka- 20103023
P157_TL00020 1229
P157_ST00076 1231 215 ru-karu. 40403016
P157_SP00057 342 1277
P157_ST00077 407 261 Akanatso- 005020003
P157_SP00058 668 1276 13
P157_ST00078 1230 Bta 8102
P157_SP00059
P157_ST00079 861 176 gumbo 00001
P157_SP00060 1037 1286
P157_ST00080 1119 167 reshu- 000124
P157_TL00021 1289 1133
P157_ST00081 1291 107 mba 020
P157_SP00061 1336
P157_ST00082 297 273 muruDoko 05028000
P157_SP00062 570
P157_ST00083 632 rwake 00200
P157_SP00063
P157_ST00084 849 akaDona 2028002
P157_SP00064 1063
P157_ST00085 1135 1300 126 rutso 44000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P157_TL00022 1347
P157_ST00086 1350 ka 0.67 HypPart2
P157_SP00065 1395
P157_ST00087 rwakanlmba 0020288701
P157_SP00066 560 1405 91
P157_ST00088 651 1348 nokuda 0.72 101382
P157_SP00067 843
P157_ST00089 966 1349 kwomunzwa 100004001
P157_TL00023 1407
P157_ST00090 1408 walDa 0.53 03882
P157_SP00068 1455
P157_ST00091 334 154 pakati 430000
P157_SP00069 488 1464 64
P157_ST00092 552 1422 169 parwo. 330010
P157_SP00070 721 1463
P157_ST00093 789 Asi 001
P157_SP00071 877
P157_ST00094 943 346 haana-kutana 420023000230
P157_TL00024 1466
P157_ST00095 1467 333 kuutumbura, 54000003427
P157_SP00072 460 1523
P157_ST00096 526 ndokurapa 000036343
P157_SP00073 1524
P157_ST00097 866 0.96 0000002
P157_SP00074 1054 1514 60
P157_ST00098 1114 1482 175 mqene 08000
P157_TL00025 1526 812
P157_ST00099 1527 238 somurapl 03012218
P157_SP00075 365 1583 67
P157_ST00100 432 186 aclrapa 0.65 2080245
P157_SP00076 618
P157_ST00101 680 1528 259 uneronda. 100000011
P157_TL00026 1610 1101
P157_ST00102 1612 Shumba 000002
P157_SP00077 402 1659 59
P157_ST00103 461 yabvlslrwa 0200808103
P157_SP00078 740 1667
P157_ST00104 1626 232 munzwa, 0100037
P157_SP00079 1033 1668
P157_ST00105 177 00003
P157_TL00027 1670
P157_ST00106 396 rakakurumldza 6200030108003
P157_SP00080 1718
P157_ST00107 586 kupora; 0620048
P157_SP00081 786 1726
P157_ST00108 851 1671 yakada 020283
P157_SP00082 1727 73
P157_ST00109 kurati- 0202002
P157_TL00028 1729
P157_ST00110 1733 87 dza 003
P157_SP00083 1778
P157_ST00111 276 0005040122
P157_SP00084 602 1776
P157_ST00112 685 1730 0300
P157_SP00085 1775 85
P157_ST00113 869 155 yafara 020221
P157_SP00086 1024 1787
P157_ST00114 1086 1731 199 nol^ute- 001100003
P157_TL00029 1788 1153
P157_ST00115 1792 95 nda 404
P157_SP00087 223 1837
P157_ST00116 286 1789 nayakaltlrwa. 0.61 8807048080030
P157_SP00088 628 1846 69
P157_ST00117 697 Saka 0323
P157_SP00089 818 1836
P157_ST00118 899 382 yakakwakuka- 230300102022
P157_TL00030 1848
P157_ST00119 1849 kwakuka 0040002
P157_SP00090 359 1896
P157_ST00120 440 335 nokut^ikidza 0204010000003
P157_SP00091 1903
P157_ST00121 857 1864 muswe 0.99 00000
P157_SP00092 97
P157_ST00122 1137 1865 145 wayo, 00007
P157_TL00031 1907 1095
P157_ST00123 1908 280 nokunanna 700303082
P157_SP00093 408 1964
P157_ST00124 468 206 maDoko 018100
P157_SP00094 674 1954
P157_ST00125 namakumbo 042000000
P157_SP00095 1073 52
P157_ST00126 1909 98 ake. 2007


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00143.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P143 PHYSICAL_IMG_NR 143 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P143_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P143_LM00001 119 1934
RightMargin P143_RM00001 1299 120
BottomMargin P143_BM00001 1968 33
PrintSpace P143_PS00001 1180
TextBlock P143_TB00001
TextLine P143_TL00001 686 40 555
String P143_ST00001 67 CONTENT 138 WC 0.95 CC 010
SP P143_SP00001 753 74 316
P143_ST00002 1069 172 SHUMO 0.75 07005
P143_TL00002 216 139 1071 58
P143_ST00003 142 314 55 Kunyaqgwe 0.88 000018000
P143_SP00002 530 197 62
P143_ST00004 592 56 Dacirega 0.85 83000000
P143_SP00003 808 195 64
P143_ST00005 872 154 121 naDO 0.26 8883
P143_SP00004 993 194 77
P143_ST00006 1070 140 217 46 kuenda- 0.86 0300024
P143_TL00003 127 199 1162
P143_ST00007 200 60 ko 0.80 30
P143_SP00005 187 246 123
P143_ST00008 310 268 kundoplra 0.76 041006801
P143_SP00006 578 255
P143_ST00009 732 179 Mqari, 0.69 081007
P143_SP00007 911
P143_ST00010 1050 239 nakadaro 0.59 88028030
P143_TL00004 259 1161 57
P143_ST00011 274 223 42 Daruqgu 8331802
P143_SP00008 350
P143_ST00012 412 260 233 naDanhu 0480002
P143_SP00009 645 306 82
P143_ST00013 727 273 116 31 DOse 0.73 8001
P143_SP00010 843 304
P143_ST00014 925 363 haDaqgazore- 0.78 028080500000
P143_TL00005 126 317
P143_ST00015 319 43 gi 1.00 00
P143_SP00011 169 374
P143_ST00016 231 275 48 kuenda'ko 0.77 120203621
P143_SP00012 506 365 151
P143_ST00017 657 294 kundoDona 0.81 230008003
P143_SP00013 951 149
P143_ST00018 1100 188 47 kunaka 0.89 020300
P143_TL00006 377 1163
P143_ST00019 kwenyika 00000003
P143_SP00014 373 433
P143_ST00020 437 278 yakaslkwa 0.79 040108004
P143_SP00015 715 435 95
P143_ST00021 810 237 naMqarl, 0.64 00083087
P143_SP00016 1047 115
P143_ST00022 391 128 Duye 0.67 8400
P143_TL00007 436
P143_ST00023 311 kumuDoqga 010280802
P143_SP00017 438 493
P143_ST00024 449 222 44 pamsoro 5300001
P143_SP00018 814
P143_ST00025 965 325 pomuDambi 200582001
P143_TL00008 495
P143_ST00026 497 130 Cecil 0.98 00000
P143_SP00019 258 544 96
P143_ST00027 354 201 Rhodes 0.93 040000
P143_SP00020 543 93
P143_ST00028 648 243 wakaitira 030200032
P143_SP00021 891 542
P143_ST00029 986 144 nyika 0.94 00002
P143_SP00022 1130 551 80
P143_ST00030 1210 496 ino 001
P143_TL00009 520
P143_ST00031 556 244 nakanaka 0.71 85041102
P143_SP00023 370 612 65
P143_ST00032 211 nizhlnji. 0.53 867380600
P143_TL00010 652 1045
P143_ST00033 656 54 Ipapo 14050
P143_SP00024 371 710 111
P143_ST00034 482 281 pakaDlgwa 410388005
P143_SP00025 763 709
P143_ST00035 797 667 32 do 0.56
P143_SP00026 861 699 92
P143_ST00036 953 668 173 41 Damqe 0.52 83280
P143_SP00027 1126
P143_ST00037 1203 59 Da 0.41 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P143_TL00011 711 1164
P143_ST00038 728 ruqgu 00801 HypPart2
P143_SP00028 280 770
P143_ST00039 342 712 122 Daka 0.68 8021
P143_SP00029 464 760 9
P143_ST00040 473 147 Btira 810030
P143_SP00030 620 759 63
P143_ST00041 683 145 0.97 00001
P143_SP00031 828 768
P143_ST00042 921 129 yedu 0.61 0086
P143_SP00032 769 72
P143_ST00043 1122 168 nikuru 0.48 877502
P143_TL00012 771
P143_ST00044 773 254 nokuiitira 0.87 0100002124
P143_SP00033 380 819
P143_ST00045 443 nakanaka. 0.74 880203000
P143_SP00034 702 827 69
P143_ST00046 772 206 Mumqe 03080
P143_SP00035 977
P143_ST00047 221 ndlStarr 0.65 00807254
P143_TL00013 125 831
P143_ST00048 833 Jameson, 0.90 00000007
P143_SP00036 364 889 85
P143_ST00049 845 mumqe 00080
P143_SP00037 650 887
P143_ST00050 713 198 mambo 0.96 02000
P143_SP00038 877
P143_ST00051 1003 284 wokutaqga 000504803
P143_TL00014 890
P143_ST00052 303 wakatumqa 040204082
P143_SP00039 429 948
P143_ST00053 905 pano 5003
P143_SP00040 947 91
P143_ST00054 naRhodes, 410510007
P143_SP00041 991 938 97
P143_ST00055 1088 202 0.72 14080
P143_TL00015 949 1165
P143_ST00056 295 ndiCharles 0000400000
P143_SP00042 420 998 94
P143_ST00057 514 Coghlan, 00000307
P143_SP00043 1005
P143_ST00058 816 209 mukuru 040304
P143_SP00044 1025 996 103
P143_ST00059 1128 162 waDa- 0.66 02823
P143_TL00016 1009 1159
P143_ST00060 1011 100 Bati 0.57 8305
P143_SP00045 229 1058 98
P143_ST00061 327 207 Denyika 0.84 8000001
P143_SP00046 534 1065
P143_ST00062 655 ino; 0008
P143_SP00047 755
P143_ST00063 882 8100
P143_SP00048 1007 105
P143_ST00064 1112 176 84080
P143_TL00017 1068
P143_ST00065 193 DcBoka 0.55 888001
P143_SP00049 321 1117
P143_ST00066 447 raDarwi 0382000
P143_SP00050 644 1116
P143_ST00067 203 raAllan 0303060
P143_SP00051 963
P143_ST00068 1085 205 Wilson, 0200007
P143_TL00018
P143_ST00069 1129 332 DakaDurawa 0.62 8302835302
P143_SP00052 458 1177
P143_ST00070 580 267 naMadniti 040408020
P143_SP00053 847 1183 113
P143_ST00071 960 paShaqgani. 0.83 02050801010
P143_TL00019 1187
P143_ST00072 1191 45 Ido 080
P143_SP00054 1236 61
P143_ST00073 282 1188 214 DaAllan 0.70 8304120
P143_SP00055 1235
P143_ST00074 591 191 Wilson 000000
P143_SP00056 782 1234 108
P143_ST00075 399 DakamboDigwa 820100080000
P143_TL00020 1246
P143_ST00076 1248 300 Zimbabwe, 000050007
P143_SP00057 426 1303
P143_ST00077 576 ndokuzondoDlgwa'ko 500000050588000300
P143_SP00058 1301
P143_ST00078 1263 pama- 23041
P143_TL00021 1305 49
P143_ST00079 1308 141 rinda 52004
P143_SP00059 1354
P143_ST00080 359 1307 249 aRhodes. 60500000
P143_SP00060 608 1353
P143_ST00081 677 Cikomo 0.99
P143_SP00061 884 1352
P143_ST00082 946 1306 76 ico
P143_SP00062 1022
P143_ST00083 1099 189 cinonzi 0300100
P143_TL00022 1366 405
P143_ST00084 Marindidzimu. 0.92 0002100000014
P143_ST00085 1490 37 Bvunzo: 0.58 0167762
P143_SP00063 1527 50
P143_ST00086 353 1491 1. 0.82
P143_SP00064 384 1523
P143_ST00087 432 00010
P143_SP00065 528 1522
P143_ST00088 559 002000
P143_SP00066 703 36
P143_ST00089 739 1489 wakaBetsera 02038000010
P143_SP00067 970
P143_ST00090 1006 104 00042
P143_SP00068 1110 1533 20
P143_ST00091 005
P143_SP00069 1189 1524 21
P143_ST00092 52 sei
P143_SP00070 1262
P143_ST00093 1283 1492 10 4
P143_TL00023 351 1553 942
P143_ST00094 1554 29 2.
P143_SP00071 1586
P143_ST00095 Mqari 08024
P143_SP00072 548 1596
P143_ST00096 577 waMabge 0000000
P143_SP00073 764
P143_ST00097 812 230 06028000005
P143_SP00074 1042 1587
P143_ST00098 1089 01000
P143_SP00075 1192 1597
P143_ST00099 1555 inc- 0.28 6687
P143_TL00024 439 1613
P143_ST00100 0043
P143_TL00025 1674 941
P143_ST00101 1677 28 3.
P143_SP00076 379 1709
P143_ST00102 Uamqe 80080
P143_SP00077 579 1718
P143_ST00103 611 1676 204 uakauigwa 820083000
P143_SP00078 815 1719
P143_ST00104 844 kuMatopo 00020000
P143_SP00079 1044 1720
P143_ST00105 1678 ndiuanani 5048101000
P143_TL00026 1734 329
P143_ST00106 Uakauigirwei'po 8003840230015000
P143_TL00027 345 1799
P143_ST00107 1801 4.
P143_SP00080 375 1833
P143_ST00108 425 208 Mudzidzisi 0000400605
P143_SP00081 633 1831
P143_ST00109 680 1800 amuuudze 40080300
P143_SP00082 874 1832
P143_ST00110 935 ^auarumbi 1008000006
P143_SP00083 1136 1841
P143_ST00111 1182 110 iuauo, 181801
P143_TL00028 1859 859
P143_ST00112 312 mugondobvunza 0000000000005
P143_SP00084 744 1900 25
P143_ST00113 1869 22 uo
P143_SP00085 1891 38
P143_ST00114 853 131 uakuru 841000
P143_SP00086 984
P143_ST00115 1017 1871 166 3400000
P143_SP00087 1902
P143_ST00116 1228 1872 pa- 003
P143_TL00029 1917 783
P143_ST00117 080001
P143_SP00088 558 1960
P143_ST00118 1918 225 ne^okuuuya 00100008002
P143_SP00089 817 1961
P143_ST00119 850 228 kwauaruqgu 0058000800
P143_SP00090 1078
P143_ST00120 1107 1931 pano. 04001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00085.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P85 PHYSICAL_IMG_NR 85 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P85_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P85_LM00001 119 1917
RightMargin P85_RM00001 1303 116
BottomMargin P85_BM00001 1957 44
PrintSpace P85_PS00001 1184
TextBlock P85_TB00001 692 53 45
TextLine P85_TL00001 698 46 41 33
String P85_ST00001 CONTENT 80 WC 0.75 CC 04
P85_TB00002 1061 188
P85_TL00002 1067 176
P85_ST00002 SHUMO 0.79 35001
P85_TB00003 138 1819
P85_TL00003 129 144 1089 58
P85_ST00003 189 48 Dzidzo 0.98 000100
SP P85_SP00001 318 192
P85_ST00004 364 158 71 27. 0.92 200
P85_SP00002 435 202 166
P85_ST00005 601 274 49 KUPONA 0.83 007030
P85_SP00003 875 193 56
P85_ST00006 931 145 287 KWAMU- 0.88 050001
P85_TL00004 622 255 230
P85_ST00007 SHAUA. 0.66 042804
P85_TL00005 190 366 1105 57
P85_ST00008 367 214 47 Mukuru 0.78 030432
P85_SP00004 404 414 63
P85_ST00009 467 382 90 uya 003
P85_SP00005 557 423 64
P85_ST00010 621 234 MushaDa 0.80 0202080
P85_SP00006 855 413
P85_ST00011 896 121 uciri 0.89 20110
P85_SP00007 1017 34
P85_ST00012 1051 244 mupenyu 0320005
P85_TL00006 131 426 1162
P85_ST00013 186 55 nanino. 0.82 0080300
P85_SP00008 317 481 70
P85_ST00014 387 177 Rimqe 00080
P85_SP00009 564 482 65
P85_ST00015 629 441 111 42 gore 0.95 1000
P85_SP00010 740 483
P85_ST00016 804 201 Madniti 0.71 1308311
P85_SP00011 1005 82
P85_ST00017 1087 442 206 acarura, 0.86 20000007
P85_TL00007 132 485
P85_ST00018 162 hondo 0.99 00000
P85_SP00012 294 532 94
P85_ST00019 388 486 99 yal) 0.60 0078
P85_SP00013 487 543 13
P85_ST00020 500 92 guq 0.63 018
P85_SP00014 592 541 8
P85_ST00021 600 215 gunyana 0100000
P85_SP00015 815 542 105
P85_ST00022 920 246 yakaDuya 0.84 00008200
P85_SP00016 1166 76
P85_ST00023 1242 52 ne 0.14 88
P85_TL00008 1163 59
P85_ST00024 302 nokupamba 200130000
P85_SP00017 433 602 61
P85_ST00025 494 559 222 neqgUDa 0.70 0080380
P85_SP00018 716 115
P85_ST00026 831 545 yecirlmo, 0.77 000408007
P85_SP00019 1077
P85_ST00027 1171 544 123 nzizi 1.00
P85_TL00009 603 1165
P85_ST00028 604 412 dzlsislnemvura, 008000800001007
P85_SP00020 661 127
P85_ST00029 671 619 220 agowana 0000000
P85_SP00021 891 122
P85_ST00030 1013 284 pokupinda 100440000
P85_TL00010 679 1159 126
P85_ST00031 napo. 0.74 40403
P85_SP00022 269 721 -80
P85_ST00032 746 0000080
P85_SP00023 794 62
P85_ST00033 747 149 walDa 0.65 00880
P85_SP00024 634 795
P85_ST00034 695 748 257 mudunhu 0081000
P85_SP00025 952 78
P85_ST00035 1030 749 260 raMupata. 0.90 001130010
P85_TL00011 806 1164
P85_ST00036 807 196 4008000
P85_SP00026 328 862 96
P85_ST00037 424 178 aciika 1008210
P85_SP00027 863 110
P85_ST00038 712 306 ndokutaqga 0.85 0000500800
P85_SP00028 1018 864 107
P85_ST00039 1125 171 kuika 038000
P85_TL00012 865
P85_ST00040 229 kunhare, 0.81 10201307
P85_SP00029 361 922
P85_ST00041 866 Danhu 80000
P85_SP00030 586 913
P85_ST00042 647 210 Dazhinji 80001030
P85_SP00031 857 66
P85_ST00043 923 372 ndokudzlDiri- 0000200880003
P85_TL00013 925
P85_ST00044 940 93 32 rwa 300
P85_SP00032 224 972
P85_ST00045 245 kuminda. 0.94 03001000
P85_SP00033 86
P85_ST00046 631 928 54 Iye 000
P85_SP00034 713 982
P85_ST00047 793 139 akati, 0.72 300407
P85_SP00035 932 983 81
P85_ST00048 283 ndocitizira 0.93 00002000040
P85_TL00014 984
P85_ST00049 0.91 00000007
P85_SP00036 1042
P85_ST00050 488 985 ndiye 0.97 01000
P85_SP00037 632 1041 113
P85_ST00051 745 250 puruDuru 23008101
P85_SP00038 995 120
P85_ST00052 1115 mukati 040020
P85_TL00015 1044
P85_ST00053 1059 164 mawo. 00005
P85_SP00039 295 1091 112
P85_ST00054 407 1045 276 Ndokutlza 0.87 000020800
P85_SP00040 683 91
P85_ST00055 774 167 kwake
P85_SP00041 941 1092
P85_ST00056 1046 acibgirlra 0000000800
P85_TL00016 1102 1160
P85_ST00057 349 kwaambobva. 20030007015
P85_SP00042 480 1150 100
P85_ST00058 580 1106 142 Inono 0.45 08584
P85_SP00043 722 95
P85_ST00059 817 1104 304 waidziqgwa 0001008003
P85_SP00044 1121 1161 87
P85_ST00060 1208 1119 83 31 na- 002
P85_TL00017 130
P85_ST00061 majaya 027000
P85_SP00045 308 1219 106
P85_ST00062 1173 184 36 matatu. 0030020
P85_SP00046 598 1209 114
P85_ST00063 292 Acimhanya 001013000
P85_SP00047 1004 1218
P85_ST00064 1111 183 kudaro 018370
P85_TL00018 1222
P85_ST00065 315 ndokupinda 0080200500
P85_SP00048 446 1279
P85_ST00066 511 1223 mudondo 0.76 0480040
P85_SP00049 761 1269
P85_ST00067 825 156 malDa 00881
P85_SP00050 981
P85_ST00068 1027 268 namakwe- 01000003
P85_TL00019 1281
P85_ST00069 74 nzi
P85_SP00051 205 1328
P85_ST00070 281 243 mazhinji. 500200705
P85_SP00052 524 1337
P85_ST00071 606 103 ADa 080
P85_SP00053 709
P85_ST00072 799 1282 imomo 30000
P85_SP00054
P85_ST00073 wakanne- 0.73 00008804
P85_TL00020 1341
P85_ST00074 1355 qga 810
P85_SP00055 223 1397
P85_ST00075 339 1356 aya
P85_SP00056 421 1396
P85_ST00076 015200
P85_SP00057 718 1398
P85_ST00077 839 1351 0000030
P85_SP00058 1022 1387
P85_ST00078 1152 1343 0.42 08684
P85_TL00021 133 1399
P85_ST00079 1080000
P85_SP00059 379 1446 108
P85_ST00080 1400 182 00100
P85_SP00060 669
P85_ST00081 777 155 0.64
P85_SP00061 118
P85_ST00082 1050 1415 noruware 0.96 00010200
P85_TL00022 134 1459
P85_ST00083 219 rwakaita 10000000
P85_SP00062 353 1506
P85_ST00084 415 1460 272 sokukwlra 000100800
P85_SP00063 687
P85_ST00085 354 nishomanene. 877600100300
P85_SP00064 1515 79
P85_ST00086 1181 Mu- 0.67 045
P85_TL00023 1518
P85_ST00087 seri 0000
P85_SP00065 225 1565
P85_ST00088 319 1534 moruware 00020000
P85_SP00066 579 1566
P85_ST00089 642 1519 0.55 10883
P85_SP00067 798 72
P85_ST00090 870 425 namakonye-ma- 0000001004005
P85_TL00024 1576
P85_ST00091 konye 02000
P85_SP00068 289 1633 109
P85_ST00092 398 1578 aMadniti 03008000
P85_SP00069
P85_ST00093 733 1577 alBlka 0.57 088800
P85_SP00070 889 1624
P85_ST00094 301 nokuzorora 0000001030
P85_TL00025 1636 1158
P85_ST00095 acifara. 10000040
P85_SP00071 312 1683 -118
P85_ST00096 194 1720 235 1401380
P85_SP00072 429 1768
P85_ST00097 521 1721 aciqgoti 20080000
P85_SP00073 723 1777
P85_ST00098 818 1736 253 pamusoro 20040000
P85_SP00074 1071 1778 75
P85_ST00099 1146 146 neku, 00017
P85_TL00026 136 1779
P85_ST00100 ndokuDona 000008050
P85_SP00075 428 1827
P85_ST00101 506 1780
P85_SP00076 672
P85_ST00102 752 kuti
P85_SP00077 852
P85_ST00103 918 1781 hurii
P85_SP00078
P85_ST00104 169 51 kusiBa 008080
P85_TL00027 1839
P85_ST00105 316 kwaMadniti. 30240080005
P85_SP00079 452 1895
P85_ST00106 535 AciceDuka 100008001
P85_SP00080 811 1887
P85_ST00107 872 1854 sure 0130
P85_SP00081 978
P85_ST00108 1057 238 kuna-aya 01004204
P85_TL00028 135 1899
P85_ST00109 305 aimudzlqga 7700008802
P85_SP00082 440 1956
P85_ST00110 546 150 wanei
P85_SP00083 696 1946
P85_ST00111 805 oika 08000
P85_SP00084 1955
P85_ST00112 1913 43 paruware 31300000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 1341 WIDTH 2047
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 44
LeftMargin P8_LM00001 20 1297
RightMargin P8_RM00001
BottomMargin P8_BM00001
PrintSpace P8_PS00001 2027
Illustration P8_CB1_SUB TYPE


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00173.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P173 PHYSICAL_IMG_NR 173 HEIGHT 2210 WIDTH 1512
TopMargin P173_TM00001 HPOS 0 VPOS 2
LeftMargin P173_LM00001 238 2034
RightMargin P173_RM00001 1476 36
BottomMargin P173_BM00001 2036 174
PrintSpace P173_PS00001 1238
Illustration P173_CB1_SUB 1440 TYPE
TextBlock P173_TB00001 590 1650 636 134
TextLine P173_TL00001 600 1654 608 128
String P173_ST00001 CONTENT '*^^^^^m,... WC 0.14 CC 7710101010107787777
P173_TB00002 684 2000 120
P173_TL00002 699 2001 105 35
P173_ST00002 2005 14 19 ^ 0.00 10
SP P173_SP00001 713 2024 26
P173_ST00003 739 2026 6 0.22 7
P173_SP00002 745 40
P173_ST00004 785 31 r 0.12 8
P173_TB00003 690 187 522 129


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00131.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P131 PHYSICAL_IMG_NR 131 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P131_TM00001 HPOS 0 VPOS 52
LeftMargin P131_LM00001 99 1893
RightMargin P131_RM00001 1326 93
BottomMargin P131_BM00001 1945 56
PrintSpace P131_PS00001 1227
TextBlock P131_TB00001 658 54 75 45
TextLine P131_TL00001 664 60 63 33
String P131_ST00001 CONTENT 126 WC 0.82 CC 130
P131_TB00002 1091 186 47
P131_TL00002 1097 58 174 35
P131_ST00002 SHUMO 0.90 04000
P131_TB00003 141 150 1185 190
P131_TL00003 147 156 1173 59
P131_ST00003 142 57 nyika 0.89 00202
SP P131_SP00001 289 213 64
P131_ST00004 353 151 48 dzose. 0.95 300000
P131_SP00002 504 204 71
P131_ST00005 575 157 117 Saka 0.83 0303
P131_SP00003 692
P131_ST00006 755 173 218 41 Daruqgu 0.63 8106800
P131_SP00004 973 214
P131_ST00007 1048 272 Dapanylka 0.70 823200800
P131_TL00004 153 216 1167
P131_ST00008 137 46 dzose 1.00 00000
P131_SP00005 290 262 120
P131_ST00009 410 217 300 DanoslDuya 0.66 8202088002
P131_SP00006 710 274 92
P131_ST00010 802 233 42 pano 0.85 5000
P131_SP00007 928 275 144
P131_ST00011 1072 248 kuzoDona 0.84 12008000
P131_TL00005 162 276 607
P131_ST00012 255 cishamlso 0.87 000300800
P131_SP00008 417 323
P131_ST00013 480 277 85 ciri 0000
P131_SP00009 565
P131_ST00014 629 292 140 pano.
Illustration P131_CB1_SUB 372 1186 1176 TYPE
P131_TB00004 1594 1160 351
P131_TL00006 205 1600 1088
P131_ST00015 1601 Rwizi 00200
P131_SP00010 356 1648 94
P131_ST00016 450 316 rweZambezi 4000000000
P131_SP00011 766 1647 96
P131_ST00017 862 180 rukuru 600003
P131_SP00012 1042 103
P131_ST00018 1145 1615 148 pane- 0.86 20004
P131_TL00007 1658 1146
P131_ST00019 0.92 40000
P131_SP00013 285 1706 82
P131_ST00020 367 1659 297 dzapanylka 0065330806
P131_SP00014 1717 74
P131_ST00021 738 1660 95 ino.
P131_SP00015 833 107
P131_ST00022 940 1661 354 Runoganhura 0.78 05000105415
P131_TL00008 146 1142
P131_ST00023 1718 00004
P131_SP00016 1775
P131_ST00024 349 299 yeRhodesla 0000000081
P131_SP00017 648 1776 72
P131_ST00025 720 282 yokumsoro 010300200
P131_SP00018 1002 61
P131_ST00026 1063 225 neyezasi. 0.97 000002000
P131_TL00009 1778
P131_ST00027 1779 178 Kufara 0.94 000003
P131_SP00019 324 1825 89
P131_ST00028 413 235 kworwizi 00000000
P131_SP00020 1826 84
P131_ST00029 732 221 kumsoro 0.91 0500001
P131_SP00021 953 80
P131_ST00030 1033 259 kwamaclti 000010840
P131_TL00010 1837 1143
P131_ST00031 296 kunodarika 0000800003
P131_SP00022 442 1884 62
P131_ST00032 1838 145 malra 0.80 01800
P131_SP00023 649
P131_ST00033 709 143 55 imqe. 0.81 10800
P131_SP00024 852 68
P131_ST00034 920 161 Macltl 0.69 010808
P131_SP00025 1081
P131_ST00035 1180 109 aka- 0.93 0101
P131_TL00011 1896
P131_ST00036 319 dzika-dzlka. 001033008020
P131_SP00026 466 1943
P131_ST00037 546 1898 172 Mvura 00402
P131_SP00027 718 1944 31
P131_ST00038 749 1897 195 inowlra 0.79 0200803
P131_SP00028 944
P131_ST00039 1006 287 mumukaha 02040312


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00064.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P64 PHYSICAL_IMG_NR 64 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P64_TM00001 HPOS 0 VPOS 26
LeftMargin P64_LM00001 114 1940
RightMargin P64_RM00001 1291 128
BottomMargin P64_BM00001 1966 35
PrintSpace P64_PS00001 1177
TextBlock P64_TB00001 168 189 47
TextLine P64_TL00001 174 32 177
String P64_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.90 CC 04000
P64_TB00002 674 30 54 45
P64_TL00002 680 36 42 33
P64_ST00002 59 0.87 02
P64_TB00003 501 130 790 544
P64_TL00003 508 136 512 57
P64_ST00003 151 9 31 : 0.47 5
SP P64_SP00001 517 182 68
P64_ST00004 585 435 Kuito-mugarlre 0.84 000304040308000
P64_TL00004 507 196 778 58
P64_ST00005 209 10 1.00
P64_SP00002 242 66
P64_ST00006 583 197 152 Puru- 0.83 23020
P64_SP00003 735 7
P64_ST00007 742 153 tende, 0.86 000007
P64_SP00004 895 253 74
P64_ST00008 969 198 316 56 puru-teride- 0.78 110400066005
P64_TL00005 256 81
P64_ST00009 we! 000
P64_TL00006 509 315 572
P64_ST00010 328 8 0.51 4
P64_SP00005 360
P64_ST00011 154 46 Paseri 0.94 110010
P64_SP00006 739 361 76
P64_ST00012 815 330 266 41 pomuDaDa 00008080
P64_TL00007 510 373 777
P64_ST00013 388 0.63 3
P64_SP00007 518 420 67
P64_ST00014 192 48 Pakafe- 0.91 3011000
P64_SP00008 421
P64_ST00015 786 390 176 nyenze 000000
P64_SP00009 962 431 88
P64_ST00016 1050 375 237 mbiri 0.68 000201010
P64_TL00008 511 433 537
P64_ST00017 447 0.72 2
P64_SP00010 520 479
P64_ST00018 586 210 Yeclnna 0.85 0008100
P64_SP00011 796 480 72
P64_ST00019 868 434 180 icigere. 00100500
P64_TL00009 492 678
P64_ST00020 0.81 1
P64_SP00012 538
P64_ST00021 207 Clpadza 0833000
P64_SP00013 793 549 61
P64_ST00022 854 493 145 ndipe 0.82 60020
P64_SP00014 999
P64_ST00023 1063 505 125 Duta, 0.60 83007
P64_TL00010 551 606
P64_ST00024 566
P64_SP00015 519 597
P64_ST00025 202 Ndifure 0.92 0000500
P64_SP00016 787 599 63
P64_ST00026 850 552 267 kashlrl'ko! 0.77 03008085000
P64_TL00011 612 766
P64_ST00027 626 0.54
P64_SP00017 527 657
P64_ST00028 594 187 Kanotl, 0.74 0200087
P64_SP00018 781 668 50
P64_ST00029 831 453 49 dodorldo-do-do! 0.61 808008802802800
P64_TB00004 783 1176 1183
P64_TL00012 121 789 700
P64_ST00030 201 Dzidzo. 0.93 0000004
P64_SP00019 322 836
P64_ST00031 368 803 70 20. 240
P64_SP00020 438 126
P64_ST00032 564 257 MUNYU. 003000
P64_TL00013 221 907
P64_ST00033 203 Shuzhai 0220500
P64_SP00021 424 955 62
P64_ST00034 486 220 acidzoka 0.89 40000012
P64_SP00022 706 102
P64_ST00035 808 908 211 kucitoro 04000043
P64_SP00023 1019 956 97
P64_ST00036 1116 910 namai, 0.76 040307
P64_TL00014 966 1163 60
P64_ST00037 967 wakaqga 0000800
P64_SP00024 342 1024
P64_ST00038 404 249 akatakura 0.79 201430331
P64_SP00025 653 1014
P64_ST00039 715 deqgwana 0.71 80800302
P64_SP00026 972
P64_ST00040 1048 982 236 44 romunyu 4005003
P64_TL00015 120 1026
P64_ST00041 1041 255 pamusoro 0.88 40040000
P64_SP00027 1083
P64_ST00042 436 144 wake. 01006
P64_SP00028 580 1073
P64_ST00043 648 166 Uakati 802200
P64_SP00029 814
P64_ST00044 880 kufamba, 02020027
P64_SP00030 1117 1084
P64_ST00045 1173 1028 110 aka- 1003
P64_TL00016 1085 1161
P64_ST00046 1086 184 bvunza
P64_SP00031 305 1134 77
P64_ST00047 382 94 mai 020
P64_SP00032 476 1133 92
P64_ST00048 568 100 kuti 0400
P64_SP00033
P64_ST00049 734 108 kare 0200
P64_SP00034 842 1132 106
P64_ST00050 948 160 Danhu 0.56 82064
P64_SP00035 1108
P64_ST00051 1200 1103 82 Da- 0.52 805
P64_TL00017 1144
P64_ST00052 1146 165 iruqga 025800
P64_SP00036 285 1203
P64_ST00053 346 1145 169 DUsaDl 800088
P64_SP00037 515 1193
P64_ST00054 569 231 nemirlDO 00000880
P64_SP00038 800 1192
P64_ST00055 845 1159 119 43 yaDO 0080
P64_SP00039 964 1202
P64_ST00056 nei. 0000
P64_SP00040 1118
P64_ST00057 1186 1147 Mai 0.99
P64_TL00018 1204 1162
P64_ST00058 1205 170 Dakati, 0.73 8002007
P64_SP00041 290 1262 87
P64_ST00059 377 425 "Nomunyu-ne." 0030722238000
P64_SP00042 802 1261
P64_ST00060 866 155 Akati, 001007
P64_SP00043 1021
P64_ST00061 1080 1206 "Wei" 000050
P64_TL00019 1263 1158
P64_ST00062 1265 98 300
P64_SP00044 219 1313 107
P64_ST00063 326 212 Dakabva 8000001
P64_SP00045 1310 90
P64_ST00064 628 1264 437 Domurondedzera 80016100000001
P64_SP00046 1065 1311
P64_ST00065 1157 1279 122 nose, 88007
P64_TL00020 1322
P64_ST00066 1324 Daciti, 8000007
P64_SP00047 274 1381 111
P64_ST00067 385 247 "WeBare, 01081007
P64_SP00048 632 1379 109
P64_ST00068 741 1337 124 Duye 8200
P64_SP00049 865
P64_ST00069 1323 324 womutakata, 00040002007
P64_TL00021 1382 825
P64_ST00070 1398 8000
P64_SP00050 245 1440
P64_ST00071 1397 mamqe 0.80 01080
P64_SP00051 1438
P64_ST00072 553 217 marudzi 0212200
P64_SP00052 770 1429
P64_ST00073 832 1383 113 do." 0.62 8050
P64_TL00022 1465 1096
P64_ST00074 1468 218 55 "Munyu 004051
P64_SP00053 400 1523
P64_ST00075 178 weBare 008000
P64_SP00054 625 1514
P64_ST00076 687 323 unowanlkwa 0000008000
P64_SP00055 1010 1513
P64_ST00077 1070 1467 208 munzizi 0.95 0000300
P64_TL00023 1524 1160
P64_ST00078 1541 341 maunoparwa. 00310300010
P64_SP00056 462 1583 69
P64_ST00079 531 1526 Zita
P64_SP00057 629 1572
P64_ST00080 693 1525 rokuti
P64_SP00058 846 1571
P64_ST00081 913 105 Bare 0.69 8030
P64_SP00059 1018
P64_ST00082 rinobva 2300000
P64_TL00024 1584 1156
P64_ST00083 1585 238 pakupara 30002241
P64_SP00060 358 1643
P64_ST00084 439 164 nokuti
P64_SP00061 603 1631 93
P64_ST00085 696 264 Dakaupara 800052150
P64_SP00062 960 1641 91
P64_ST00086 1051 225 neBadza. 00822001
P64_TL00025
P64_ST00087 1646 135 Kana
P64_SP00063 1693
P64_ST00088 343 224 Dacienda 81020002
P64_SP00064 567 1691 104
P64_ST00089 671 1644 281 kundopara 000005011
P64_SP00065 952 1700
P64_ST00090 1061 1654 38 Danotora 80000020
P64_TL00026 1703
P64_ST00091 200 nhumbi 0.75 740030
P64_SP00066 320 1752
P64_ST00092 411 idzi
P64_SP00067 504 1750
P64_ST00093 581 173 dzlnoti 0080000
P64_SP00068 754 99
P64_ST00094 853 1704 167 Badza, 0.59 850037
P64_SP00069 1020 1759
P64_ST00095 1101 dende, 800007
P64_TL00027 1762 900
P64_ST00096 1764 115 hari, 05207
P64_SP00070 235 1821
P64_ST00097 223 tswanda, 00000007
P64_SP00071 1819 65
P64_ST00098 616 1777 123
P64_SP00072
P64_ST00099 801 1763 surudzo. 0.98 00100000
P64_TL00028 1846 1100
P64_ST00100 1848 "Uaika 0808000
P64_SP00073 389 1904
P64_ST00101 481 171 paBare 428000
P64_SP00074 652 1903
P64_ST00102 743 206 Dakadzl 8000008
P64_SP00075 949 1894 96
P64_ST00103 1045 1861 34 DanoDesa 82218000
P64_TL00029 1905
P64_ST00104 1918 172 mqoto, 680007
P64_SP00076 292 1965
P64_ST00105 355 1921 193 Darume 800000
P64_SP00077 548 1952
P64_ST00106 609 226 Dacipara. 800142004
P64_SP00078 835 1962
P64_ST00107 903 216 Uakadzi 8002000
P64_SP00079 1119
P64_ST00108 1195 1922 83 0.58
P64_TB00005 133 529
P64_TL00030
P64_ST00109 Mubv. 01004
P64_ST00110 194 137 Mud. 0.53 4580
P64_TL00031 312
P64_ST00111 36003
P64_TL00032 372
P64_ST00112 0285
P64_SP00080 258 419 -136
P64_ST00113 430 05003
P64_ST00114 491 134 0.66 1380
P64_ST00115 02100
P64_TL00033 610
P64_ST00116 0280


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00042.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P42 PHYSICAL_IMG_NR 42 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P42_TM00001 HPOS 0 VPOS 27
LeftMargin P42_LM00001 117 1943
RightMargin P42_RM00001 1301 118
BottomMargin P42_BM00001 1970 31
PrintSpace P42_PS00001 1184
TextBlock P42_TB00001 160 561 46
TextLine P42_TL00001 166 33 549 34
String P42_ST00001 172 CONTENT SHUMO WC 0.83 CC 24001
SP P42_SP00001 338 67 336
P42_ST00002 674 41 37 0.84 30
Illustration P42_CB1_SUB 129 141 1167 624 TYPE
P42_TB00002 787 1183
P42_TL00002 149 793 1115 58
P42_ST00003 224 48 ndoBura 0008002
P42_SP00002 373 841 88
P42_ST00004 461 794 148 57 nyuci 0.87 00500
P42_SP00003 609 851 89
P42_ST00005 698 390 dzandakaDona 0.85 002000028102
P42_SP00004 1088 64
P42_ST00006 1152 795 112 56 pacl 0.68 2108 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT paclkomo
P42_TL00003 123 1144 69
P42_ST00007 853 komo 0.97 0000 HypPart2
P42_SP00005 271 899 77
P42_ST00008 348 852 130 49 ico!" 0.94 00030
P42_SP00006 478 901 86
P42_ST00009 564 855 55 Iyo 0.95 001
P42_SP00007 653 910
P42_ST00010 717 333 ndokutenda. 00002000030
P42_SP00008 1050
P42_ST00011 1138 68 Raka 0.57 10304 Rakafamba
P42_TL00004 911 1169 59
P42_ST00012 161 famba 0.96 00001
P42_SP00009 284 960 45
P42_ST00013 329 912 277 runhambo 0.91 30002001
P42_SP00010 606
P42_ST00014 648 913 389 ndokusaqgana 001020380202
P42_SP00011 1037 970
P42_ST00015 1082 928 210 neqgwe. 0.78 0080006
P42_TL00005 972 1172
P42_ST00016 973 162 Tsuro
P42_SP00012 285 1019 114
P42_ST00017 399 47 ndokuikokera 000040000001
P42_SP00013 772 85
P42_ST00018 857 987 52 ^e 0.50 100
P42_SP00014 909 1028 92
P42_ST00019 1001 294 kundoBura 0.82 031008002
P42_TL00006 126 1032 1166
P42_ST00020 nyuci. 012000
P42_SP00015 288
P42_ST00021 357 ^ino 0.75 10000
P42_SP00016 480
P42_ST00022 532 253 mhembge 1.00 0000000
P42_SP00017 785 1089 61
P42_ST00023 846 192 iclDOna 0.73 0088001
P42_SP00018 1038 1079 82
P42_ST00024 1120 iqgwe, 0.69 280007
P42_TL00007 125 1090
P42_ST00025 yakatl 0.77 210108
P42_SP00019 287 1148 65
P42_ST00026 352 1091 282 kunatsuro: 0.89 0300003005
P42_SP00020 634 1139
P42_ST00027 702 111 "Ini
P42_SP00021 813
P42_ST00028 874 256 ndodzoka 63020000
P42_SP00022 1130 74
P42_ST00029 1204 1092 ha 0.74 40 haqgu
P42_TL00008 1150 1164
P42_ST00030 101 qgu 0.67 801
P42_SP00023 227 1207
P42_ST00031 292 169 nokuti 0.93 000004
P42_SP00024 1198
P42_ST00032 522 1151 301 ndorwara." 0.88 0000024210
P42_SP00025 823
P42_ST00033 1153 165 Iqgwe 08000
P42_SP00026 1074 1208 80
P42_ST00034 1154 136 ikati: 002004
P42_TL00009 128 1209 1161
P42_ST00035 1210 190 "Heya, 040017
P42_SP00027 318 1267 107
P42_ST00036 425 171 000042
P42_SP00028 596 1257
P42_ST00037 681 waDone-ini 0.81 05800040100
P42_SP00029 1014 98
P42_ST00038 1112 1211 177 Famba 01010
P42_TL00010 127 1269
P42_ST00039 215 tiende." 00000000
P42_SP00030 342 1316 84
P42_ST00040 426 545 Ndokutuqgamidzwa 0.92 0000000802000002
P42_SP00031 971 1327 79
P42_ST00041 mberi. 000100
P42_TL00011 199 1352 1060
P42_ST00042 280 ^ikafamba 1020400041
P42_SP00032 479 1409 63
P42_ST00043 542 1368
P42_SP00033 594 1408 62
P42_ST00044 656 1353 286 runhambo, 000000007
P42_SP00034 942 97
P42_ST00045 1039 220 ndokusa 0000300
P42_TL00012 1411 1156
P42_ST00046 1428 158 qgana 0.80 80100
P42_SP00035 1469 124
P42_ST00047 409 226 nenhoro, 00600007
P42_SP00036 635 106
P42_ST00048 741 367 000000000022
P42_SP00037 1108 1460
P42_ST00049 1205 78 do. 0.62 820
P42_TL00013 1459 70
P42_ST00050 283 i^akafamba 81000001010
P42_SP00038 410 1527
P42_ST00051 472 1472 ha^o. 001001
P42_SP00039 600
P42_ST00052 670 Pasure 320140
P42_SP00040 847 1518
P42_ST00053 1471 379 040000080000
P42_TL00014 1530 1159
P42_ST00054 1531 neshumba, 0.90 000010007
P42_SP00041 1587
P42_ST00055 486 382 ndokuikokera. 0000200000040
P42_SP00042 868 1578 83
P42_ST00056 951 i^ino 810000
P42_SP00043 1586
P42_ST00057 1136 1532 150 nhoro 00002
P42_TL00015 1590
P42_ST00058 iclDona 0088000
P42_SP00044 316 1637
P42_ST00059 371 1591 202 shumba 000003
P42_SP00045 573
P42_ST00060 615 155 020408
P42_SP00046 770 1647
P42_ST00061 828 0401000206
P42_SP00047 1105 1638
P42_ST00062 1174
P42_TL00016 1649 1132
P42_ST00063 257 00000001
P42_SP00048 384 1697
P42_ST00064 445 176 000300
P42_SP00049 621
P42_ST00065 669 1650 181 gumbo
P42_SP00050 850 1707
P42_ST00066 907 1665 151 raqgu 01802
P42_SP00051 1058 51
P42_ST00067 1109 50 32 ro 00
P42_SP00052 7
P42_ST00068 1666 93 rwa 003 rwadza."
P42_TL00017 1708 1155
P42_ST00069 1709 139 dza." 00010
P42_SP00053 268 1755 66
P42_ST00070 334 211 Shumba 002002
P42_SP00054 1756
P42_ST00071 607 133
P42_SP00055 740
P42_ST00072 819 232 "Inhema 0006000
P42_SP00056 1051
P42_ST00073 1114 1710 170 dzako; 003008
P42_TL00018 1768 965
P42_ST00074 tuqgamira, 0180100007
P42_SP00057 420 1825
P42_ST00075 484 207 tifambe, 10000007
P42_SP00058 691 1824
P42_ST00076 757 ^1 0.07 108
P42_SP00059 798 1823 8
P42_ST00077 806 cakanaka." 0101000000
P42_TL00019 186 1851 1097
P42_ST00078 1853 ;jino 0.65 88000
P42_SP00060 310 1908 60
P42_ST00079 370 266 1000000000
P42_SP00061 636
P42_ST00080 1852 115 ha^o 02100
P42_SP00062
P42_ST00081 1867 ^ose
P42_SP00063 981 1907
P42_ST00082 1043 240 ndokui- 0.76 50000804
P42_TL00020 1912
P42_ST00083 ka
P42_SP00064 187 1959
P42_ST00084 261 229 panyucl; 22000088
P42_SP00065 490 1969
P42_ST00085 582 1923 36 tsuro 00000
P42_SP00066 710
P42_ST00086 788 ndokuBura 000018000
P42_SP00067
P42_ST00087 1913 ha§o. 20803


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00118.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P118 PHYSICAL_IMG_NR 118 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P118_TM00001 HPOS 0 VPOS 37
LeftMargin P118_LM00001 116 1927
RightMargin P118_RM00001 1299 120
BottomMargin P118_BM00001 1964
PrintSpace P118_PS00001 1183
TextBlock P118_TB00001
TextLine P118_TL00001 174 43 594 33
String P118_ST00001 172 CONTENT SHUMO WC 0.77 CC 44002
SP P118_SP00001 346 76 363
P118_ST00002 709 59 32 113 0.90 003
P118_TL00002 122 142 1167
P118_ST00003 524 48 Daslnamadzimambo. 0.89 80080000000000000
P118_SP00002 646 190 108
P118_ST00004 754 85 47 Asi 1.00 000
P118_SP00003 839 189 86
P118_ST00005 925 102 Burl 0.48 8308
P118_SP00004 1027 112
P118_ST00006 1139 144 150 57 rimqe 20080
P118_TL00003 123 202 1141 58
P118_ST00007 212 nerimqe 0.88 0000080
P118_SP00005 335 260 61
P118_ST00008 396 314 rlnomukuru 0.83 0800030102
P118_SP00006 710 249
P118_ST00009 771 217 135 waro. 0.94 01100
P118_SP00007 906 100
P118_ST00010 1006 203 134 Kana 0102
P118_SP00008 1140 250 63
P118_ST00011 1203 220 31 Da 0.39 83 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Dakomana
P118_TL00004 124 1162 60
P118_ST00012 263 199 46 komana 400002 HypPart2
P118_SP00009 323 309
P118_ST00013 383 261 187 Dakuru 0.73 800502
P118_SP00010 570 62
P118_ST00014 632 248 49 Danoenda 0.87 80010000
P118_SP00011 880 81
P118_ST00015 961 262 325 kumurundu, 0.84 0000040047
P118_TL00005 320 69
P118_ST00016 336 88 apo 0.79
P118_SP00012 211 379
P118_ST00017 272 321 347 56 Danonylmiwa 0.81 81000080001
P118_SP00013 619 377 80
P118_ST00018 699 216 nokudya 0.71 8701001
P118_SP00014 915
P118_ST00019 998 292 66 nenokupwa 0.72 008204800
P118_TL00006 380 1168
P118_ST00020 355 Daclqgodzana 800880000000
P118_SP00015 478 438 101
P118_ST00021 579 zuDa 0.63 0481
P118_SP00016 701 427 121
P118_ST00022 822 41 rose, 0.85 00007
P118_SP00017 940 437 97
P118_ST00023 1037 382 254 nokuvima 00010002
P118_TL00007 440
P118_ST00024 456 64 DO 0.56
P118_SP00018 488
P118_ST00025 441 183 nikuru, 0.57 8741007
P118_SP00019 431 497 87
P118_ST00026 518 193 kuDona 008000
P118_SP00020 711 487
P118_ST00027 823 119 kana 0.91
P118_SP00021 942
P118_ST00028 1042 Dakukutu 82010000
P118_TL00008 498 1166
P118_ST00029 500 kwano. 000810
P118_SP00022 295 556 89
P118_ST00030 384 284 UaBuda'po 0.53 808382450
P118_SP00023 668
P118_ST00031 730 0.98 0000
P118_SP00024 850 546 72
P118_ST00032 922 499 mqedzi 080000
P118_SP00025 1112
P118_ST00033 1197 517 92 wa- 004
P118_TL00009 559 1165
P118_ST00034 575 129 42 pera, 0.75 00407
P118_SP00026 252 617 95
P118_ST00035 DaDa 0.47 8181
P118_SP00027 471 606
P118_ST00036 552 574 210 Darume. 8300000
P118_SP00028 762
P118_ST00037 863 109 Jaya 0.78 1403
P118_SP00029 972 615
P118_ST00038 1055 233 50 rinowana 0.93 40000001
P118_TL00010 618
P118_ST00039 221 mukadzi 0.97 0002000
P118_SP00030 344 666
P118_ST00040 429 125 34 waro 0100
P118_SP00031 554 82
P118_ST00041 636 110 risiq 20008
P118_SP00032 746 675 10
P118_ST00042 756 231 garoDori, 003080207
P118_SP00033 987
P118_ST00043 1053 620 asi
P118_SP00034 1117
P118_ST00044 1199 90 ku-
P118_TL00011 677 1161
P118_ST00045 692 157 44 qgopa 0.80 80100
P118_SP00035 280 736
P118_ST00046 360 678 286 Dakuwasha 800500000
P118_SP00036 725
P118_ST00047 727 224 mafundo 0000001
P118_SP00037 951 724 93
P118_ST00048 1044 689 240 38 ratowana. 020000005
P118_TL00012 763 1084
P118_ST00049 169 Masiri 000040
P118_SP00038 371 811 65
P118_ST00050 436 779 aDa 0.62
P118_SP00039 810
P118_ST00051 596 241 mashoma 0.96 0000002
P118_SP00040 837
P118_ST00052 901 778 mazuDa 000080
P118_SP00041 1100
P118_ST00053 1182 780 104 ano, 0.76 2007
P118_TL00013 821
P118_ST00054 838 Duye 0.69 8210
P118_SP00042 879
P118_ST00055 310 pamqe 0.68 34080
P118_SP00043 482
P118_ST00056 544 Danogara 81040050
P118_SP00044 775 878
P118_ST00057 836 154 pedyo 0.92 40000
P118_SP00045 990
P118_ST00058 1066 826 45 naDanhu 0382000
P118_TL00014 882
P118_ST00059 883 Dacinzwanana 810000000100
P118_SP00046 930
P118_ST00060 543 897 137 naDO. 0.66 52800
P118_SP00047 680 929
P118_ST00061 749 HaDacaDurawi 048200820500
P118_SP00048 1128 74
P118_ST00062 1202 898 no- 103
P118_TL00015
P118_ST00063 941 395 kutambudziwa, 0000000000037
P118_SP00049
P118_ST00064 662 230 nakadaro 0.59 88208201
P118_SP00050 892 997
P118_ST00065 973 318 kudzidzlswa 0.86 02010008002
P118_TL00016 1000
P118_ST00066 408 nokuparidzlrwa 00006200208001
P118_SP00051 531 1059 68
P118_ST00067 599 159 Shoko 0.99 00000
P118_SP00052 758 1047
P118_ST00068 820 1001 209 raMqari 0408000
P118_SP00053 1029 1057 73
P118_ST00069 1102 1003 186 Dacige- 8500000
P118_TL00017 785
P118_ST00070 1077 re.
P118_SP00054 185 1108
P118_ST00071 253 1061 215 Nanhasi 0.95 0003000
P118_SP00055 468
P118_ST00072 548 361 hanimbobvlri. 0084000008005
P118_TL00018 1145 1088
P118_ST00073 1147 55 Twumqe
P118_SP00056 435
P118_ST00074 218 tuDanhu 0.82 0280000
P118_SP00057 716 1192
P118_ST00075 818 twuri'po 00000330
P118_SP00058 1035 1201
P118_ST00076 1135 155 pakad 0.70 40028
P118_TL00019
P118_ST00077 1205 200 penyika 3020000
P118_SP00059 1263
P118_ST00078 388 yeAfrika 00000003
P118_SP00060 1260
P118_ST00079 707 304 mumatondo 030200000
P118_SP00061 1011 1250
P118_ST00080 1091 makuru 000000
P118_TL00020
P118_ST00081 1266 eKoqgo. 0008000
P118_SP00062 1322 99
P118_ST00082 443 Mumhu 00003
P118_SP00063 655 1310
P118_ST00083 717 1272 watwo
P118_SP00064 876 1309 111
P118_ST00084 1264 wakaenzana 0102000101
P118_TL00021
P118_ST00085 1323 nowaMaslri, 00000308007
P118_SP00065 444 1379
P118_ST00086 509
P118_SP00066 1369
P118_ST00087 1332 36 Datema 800000
P118_SP00067 819 1368
P118_ST00088 893 paganda 3000000
P118_SP00068 1104 1378 94
P118_ST00089 1198 1324
P118_TL00022 1381
P118_ST00090 1383 204 pfuDura 1048201
P118_SP00069 327 1441 91
P118_ST00091 418 1382 iwo, 0007
P118_SP00070 526 1438
P118_ST00092 1396 8000
P118_SP00071 747 105
P118_ST00093 852 Dakasiyana 8200000200
P118_SP00072 1136 1439
P118_ST00094 1226 1398 do 0.50
P118_TL00023 1440
P118_ST00095 1442 315 pamugarire. 40030000003
P118_SP00073 1500
P118_ST00096 520 448 Uanowanzo-Daka 80000170048000
P118_SP00074 968 1488
P118_ST00097 1048 1443 243 matumba
P118_TL00024 1499 1160
P118_ST00098 1516 aDO 080
P118_SP00075 1549
P118_ST00099 276 mumiti 010000
P118_SP00076 466 1548
P118_ST00100 540 195 mlkuru 0.74 080025
P118_SP00077 735 1546
P118_ST00101 801 127 kuita
P118_SP00078 928
P118_ST00102 1010 1502 274 semitanho. 0000000000
P118_TL00025 1559
P118_ST00103 1562 Zimqe 0.43 83780
P118_SP00079 297 1618 114
P118_ST00104 411 214 ndlDaDO 0088380
P118_SP00080 625 1607
P118_ST00105 1560 Danonzi 8100000
P118_SP00081 938 1606 106
P118_ST00106 247 naDakuru 02800010
P118_TL00026 1617
P118_ST00107 1621 kud 008
P118_SP00082 1668
P118_ST00108 288 464 "nimakurandete", 0800005020000007
P118_SP00083 752 1675
P118_ST00109 817 ninoData 0.49 87848100
P118_SP00084 1674
P118_ST00110 1622 205 mumud 00008
P118_TL00027 1676 934
P118_ST00111 1681 ni
P118_SP00085 166 1736 7
P118_ST00112 173 1680 clq 088
P118_SP00086 246
P118_ST00113 256 1679 goti 0030
P118_SP00087 348
P118_ST00114 410 1677 308 ndete-ndete 00000300000
P118_SP00088 718 1725
P118_ST00115 279 kunlturlka. 0.65 00880138006
P118_TL00028 126 1764 868
P118_ST00116 1765 Bvunzo: 0166568
P118_SP00089 1803
P118_ST00117 354 1766 1. 06
P118_SP00090 385 1798
P118_ST00118 430 147 Uakuru 820000
P118_SP00091 577 24
P118_ST00119 601 1776 uenyu 80330
P118_SP00092 1808 29
P118_ST00120 uaivima 8000000
P118_SP00093 900 1797 25
P118_ST00121 nei 0024
P118_TL00029 1815 944
P118_ST00122 1817 2. 20
P118_SP00094 1850
P118_ST00123 54 Ko 00
P118_SP00095 481 1849
P118_ST00124 1821 27 uuturu 800501
P118_SP00096 644 1848
P118_ST00125 693 bgokuisa 10320400
P118_SP00097 865 1858 40
P118_ST00126 905 176 pamiseue 00030080
P118_SP00098 1081
P118_ST00127 1113 1818 177 uunoitwa 80001000
P118_TL00030 1866
P118_ST00128
P118_SP00099 486 1899 23
P118_ST00129 1867 11 5
P118_TL00031 349 1916
P118_ST00130 1918 3. 01
P118_SP00100 381 1951
P118_ST00131 428 35 000214
P118_SP00101 551
P118_ST00132 587 1928 207 22 anorarama 070005204
P118_SP00102 794 1950
P118_ST00133 816 1917 602
P118_SP00103 872 1949 30
P118_ST00134 902 139 cikuru 0.64 10500026


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00096.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P96 PHYSICAL_IMG_NR 96 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P96_TM00001 HPOS 0 VPOS 35
LeftMargin P96_LM00001 120 1926
RightMargin P96_RM00001 1297 122
BottomMargin P96_BM00001 1961 40
PrintSpace P96_PS00001 1177
TextBlock P96_TB00001 173 187 45
TextLine P96_TL00001 179 41 175 33
String P96_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.76 CC 46100
P96_TB00002 684 55
P96_TL00002 690 43
P96_ST00002 91 0.69
P96_TB00003 134 1827
P96_TL00003 128 140 1160 57
P96_ST00003 141 59 46 G. 1.00 00
SP P96_SP00001 74
P96_ST00004 261 345 "Kunyaqgwe 0.78 6020038000
P96_SP00002 606 197 65
P96_ST00005 671 127 47 ndiri 0.92 00030
P96_SP00003 798
P96_ST00006 855 150 223 36 mutorwa 0.96 0000002
P96_SP00004 1078 186
P96_ST00007 1121 154 167 42 naqgu, 0.36 888047
P96_TL00004 199 58
P96_ST00008 200 259 56 ndinoyera 0.87 800000012
P96_SP00005 386 256 61
P96_ST00009 447 215 32 do 0.56 80
P96_SP00006 508 247 62
P96_ST00010 570 201 281 Mhaqgura. 0.77 042802010
P96_SP00007 851 257 52
P96_ST00011 903 117 Saka 0.91 0003
P96_SP00008 1020 246 73
P96_ST00012 1093 194 tlnoDU- 0.73 0800801
P96_TL00005 258
P96_ST00013 153 kama; 0.72 02038
P96_SP00009 316 66
P96_ST00014 347 275 Duye 0.63 8600
P96_SP00010 469 315 84
P96_ST00015 553 48 ini 000
P96_SP00011 619 307
P96_ST00016 685 260 338 ndakateqgwa 0.84 00202008004
P96_SP00012 1023 82
P96_ST00017 1105 183 natenzi 0200000
P96_TL00006 318
P96_ST00018 319 131 wako 0.94 0100
P96_SP00013 366 83
P96_ST00019 341 320 102 kuti 0.86 0500
P96_SP00014 443
P96_ST00020 526 323 ndlBatsirane 008805002300
P96_SP00015 849 367 85
P96_ST00021 934 334 133 newe 0000
P96_SP00016 1067
P96_ST00022 1132 155 pami- 42003
P96_TL00007 136 379 326
P96_ST00023 94 nda 0.89 030
P96_SP00017 230 425
P96_ST00024 291 171 yake." 000000
P96_TL00008 130 450 1159
P96_ST00025 B. 0.57
P96_SP00018 170 496 69
P96_ST00026 239 149 Heya! 0.88 00014
P96_SP00019 388 507 67
P96_ST00027 455 0.98
P96_SP00020 572 498
P96_ST00028 637 451 77 isu 0.67 702
P96_SP00021 714
P96_ST00029 776 193 tineqge 0000800
P96_SP00022 969 506 63
P96_ST00030 1032 78 tiri 0.99
P96_SP00023 1110 27
P96_ST00031 1137 152 hama, 0.82 00017
P96_TL00009 509 1135
P96_ST00032 248 kunyaqge 0.79 02401800
P96_SP00024 375 567
P96_ST00033 440 510 88 iwe
P96_SP00025 528 557 76
P96_ST00034 604 ucibva 300002
P96_SP00026 774 558
P96_ST00035 856 262 kuneimqe 04200380
P96_SP00027 1118 566
P96_ST00036 1183 79 nyi SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nyika
P96_TL00010 568 1163
P96_ST00037 ka 002 HypPart2
P96_SP00028 210 616
P96_ST00038 273 569 A, 0.61 07
P96_SP00029 330 626
P96_ST00039 397 142 hoqo, 0.60 30807
P96_SP00030 539
P96_ST00040 624 335 tlcaBatsirana. 0.80 08008000403010
P96_SP00031 959 617 87
P96_ST00041 1046 244 Ndotogo- 02000003
P96_TL00011 129 628
P96_ST00042 zherwa 0.83 050201
P96_SP00032 312 676
P96_ST00043 374 644 pamqe 60080
P96_SP00033 544
P96_ST00044 609 630 nikuru 0.43 874345
P96_SP00034 782 64
P96_ST00045 846 629 211 nemidzi 0.97 0000020
P96_SP00035 1057
P96_ST00046 1104 184 yemiti, 0000017
P96_TL00012 689 943
P96_ST00047 703 124 0.70 8300
P96_SP00036 251 744
P96_ST00048 217 muromo 014000
P96_SP00037 533 735
P96_ST00049 595 704 168 waqgu 0.74 03801
P96_SP00038 763 746
P96_ST00050 826 wopera." 00501200
P96_TL00013 760 1157
P96_ST00051 761
P96_SP00039 188 808
P96_ST00052 282 121 49 "Asi 7000
P96_SP00040 403 809
P96_ST00053 488 makatoBata 0005008004
P96_SP00041 779
P96_ST00054 862 178 kwano, 001867
P96_SP00042 1040 817
P96_ST00055 1120 775 166 nenyu. 0.49 886106
P96_TL00014 819 1133
P96_ST00056 820 232 NdaDona 0008011
P96_SP00043 359 867
P96_ST00057 421 285 makoroqga 020000804
P96_SP00044 706 877
P96_ST00058 788 268 nemlpanje 000830070
P96_SP00045 1056 86
P96_ST00059 1142 118 mujl 0038 mujlqga
P96_TL00015 881 749
P96_ST00060 895 90 qga 803
P96_SP00046 219 936
P96_ST00061 218 megomo
P96_SP00047 499 937
P96_ST00062 560 ndiclDuya." 03008810000
P96_TL00016 951 1161
P96_ST00063 952 50
P96_SP00048 998 75
P96_ST00064 253 225 "KuBata 0.62 7048401
P96_SP00049 478 999
P96_ST00065 540 ndakaBata 103038102
P96_SP00050
P96_ST00066 872 157 haqgu 0.64 03803
P96_SP00051 1029 1008
P96_ST00067 1114 000827
P96_TL00017 1011 1129
P96_ST00068 68 asi 300
P96_SP00052 198 1058
P96_ST00069 283 1012 109 nino 0.27 8784
P96_SP00053 392 81
P96_ST00070 473 ndafara 0000303
P96_SP00054 660
P96_ST00071 742 1026 148 newe. 00000
P96_SP00055 890
P96_ST00072 978 Zino 0.23 8885
P96_SP00056 1100
P96_ST00073 1178 ndi 005 ndicagara
P96_TL00018 1070
P96_ST00074 1085 cagara 0.85 020140
P96_SP00057 1127
P96_ST00075 412 ndlclqgosakura, 008088000202117
P96_SP00058 759 97
P96_ST00076 1071 89
P96_SP00059 945 1117
P96_ST00077 255 ucindlBa- 000108850
P96_TL00019 1130
P96_ST00078 119 tslra 00803
P96_SP00060
P96_ST00079 308 1131 274 nenlmqe." 008868000
P96_TL00020 1201
P96_ST00080 1202 60 05
P96_SP00061 1248 111
P96_ST00081 299 191 "Hoqo, 0.58 620807
P96_SP00062 490 1258 105
P96_ST00082 1203 106 54 8785
P96_SP00063 701 1257 101
P96_ST00083 802 ndaDa 00084
P96_SP00064 954 112
P96_ST00084 1066 1216 222 woDuno; 0181318
P96_TL00021 126 1260
P96_ST00085 1261 322 tlcaBatsirana 0803822000200
P96_SP00065 448 1309
P96_ST00086 530 146 hedu. 33811
P96_SP00066 1308
P96_ST00087 766 1262 252 Kuwanda 0602005
P96_SP00067 1018
P96_ST00088 163 kwaka 00002 kwakanaka,
P96_TL00022 1319 1158
P96_ST00089 1320 135 naka, 0.68 01077
P96_SP00068 263 1377
P96_ST00090 329 nokuti 200140
P96_SP00069 1367
P96_ST00091 1321 172 mbeDa 04082
P96_SP00070 732 1368
P96_ST00092 794 imqe 0080
P96_SP00071 924
P96_ST00093 990 296 halpfumbl- 0381010083
P96_TL00023 132 1379 395
P96_ST00094 dzl 048
P96_SP00072 208 1426
P96_ST00095 272 1380 mqezha." 08005200
P96_TL00024 1438
P96_ST00096 1439 156 Ndlno 0.65 00880
P96_SP00073 342 1494
P96_ST00097 406 mukadzi 0002000
P96_SP00074 1486
P96_ST00098 691 297 wakatakura 0201600103
P96_SP00075 988
P96_ST00099 1050 1454 ne 0.14
P96_SP00076 1495
P96_ST00100 1150 Badza 83001
P96_TL00025 1498 1136
P96_ST00101 207 pafudzi, 50000007
P96_SP00077 1555
P96_ST00102 398 292 ndokuenda 000020003
P96_SP00078 1545
P96_ST00103 771 kumatoro 02020240
P96_SP00079 1019
P96_ST00104 1499 pakata 220601 pakataqga
P96_TL00026 1557
P96_ST00105 1572
P96_SP00080 1614 103
P96_ST00106 279 kukaDlrwa 0.71 000588001
P96_SP00081 599 1604
P96_ST00107 1558 229 maBarwe 0382000
P96_SP00082 930 1605
P96_ST00108 1035 250 nemirlDO. 000208800
P96_TL00027 1617
P96_ST00109 Murume 0.90 020300
P96_SP00083 357 1664
P96_ST00110 419 ndoku
P96_SP00084 582 6
P96_ST00111 588 pfu 0.46 438
P96_SP00085 1673
P96_ST00112 677 1632 du 0.33
P96_SP00086 741 7
P96_ST00113 748 1618 rira
P96_SP00087 838 1663
P96_ST00114 919 169 mberi. 030700
P96_SP00088 1088
P96_ST00115 Acl-
P96_TL00028 1675 1162
P96_ST00116 99 §lka 0.45 8804
P96_SP00089 228 1732
P96_ST00117 290 240 kumusha 0001013
P96_SP00090 1724
P96_ST00118 591 1676 346 wakasendeka 0.93 02020000003
P96_SP00091 1723
P96_ST00119 1677 geja 0042
P96_SP00092 1101
P96_ST00120 1182 rake 0.95
P96_TL00029 1735
P96_ST00121 1736 dna 084
P96_SP00093 1790
P96_ST00122 294 280 kumadziro 000201000
P96_SP00094 574 1782
P96_ST00123 635 pajlqga 0.54 4278800
P96_SP00095 823 1792
P96_ST00124 885 peBakwa, 60820037
P96_SP00096 1125
P96_ST00125 1192 95 acl-
P96_TL00030 1794
P96_ST00126 1795 176 rlfarlra 58000832
P96_SP00097 304 1841
P96_ST00127 nikuru, 0.48 8665027
P96_SP00098 561 1851
P96_ST00128 acid, 40187
P96_SP00099 750 72
P96_ST00129 822 159 "Zino 0.41 68580
P96_SP00100 981 1850
P96_ST00130 1064 1796 handica- 0.81 03005041
P96_TL00031 1853 1165
P96_ST00131 295 tambudzikl 0002000008
P96_SP00101 1901
P96_ST00132 1869 musana 050102
P96_SP00102 705
P96_ST00133 787 1854 ucipisa 5004002
P96_SP00103 975 1910
P96_ST00134 1038 1855 ndicirima 800000000
P96_TL00032 1913 607
P96_ST00135 neBadza 0081202
P96_SP00104 336 1960
P96_ST00136 411 324 recibakera." 000000000200


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00151.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P151 PHYSICAL_IMG_NR 151 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P151_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P151_LM00001 106 1934
RightMargin P151_RM00001 1304 115
BottomMargin P151_BM00001 1965 36
PrintSpace P151_PS00001 1198
TextBlock P151_TB00001 664 74 44
TextLine P151_TL00001 670 37 62 32
String P151_ST00001 CONTENT 146 WC 0.81 CC 310
P151_TB00002 1087 186 46
P151_TL00002 1093 38 174 34
P151_ST00002 SHUMO 0.91 00400
Illustration P151_CB1_SUB 124 160 1180 782 TYPE
P151_TB00003 108 1006 1182 265
P151_TL00003 1012 1166 58
P151_ST00003 1017 241 45 Matunhu 0.90 0001013
SP P151_SP00001 356 1062 63
P151_ST00004 419 1029 81 ose 1.00 000
P151_SP00002 500 1061 61
P151_ST00005 561 240 ndaaqgu, 0.71 00208047
P151_SP00003 801 1070 66
P151_ST00006 867 1015 168 47 nokuti 000333
P151_SP00004 1035 65
P151_ST00007 1100 181 49 ndlno- 0.79 008004
P151_TL00004 114 1073 1170 59
P151_ST00008 1075 154 famba 0.89 03002
P151_SP00005 268 1122
P151_ST00009 329 56 nyika 0.93 00002
P151_SP00006 475 1129 72
P151_ST00010 547 127 42 yose. 0.95 01000
P151_SP00007 674 64
P151_ST00011 738 1074 156 Nhasi 00200
P151_SP00008 894 1121 95
P151_ST00012 989 295 ndaseqgera 0.83 0530080000
P151_TL00005 1134 601
P151_ST00013 1135 tenzi 0.99 00000
P151_SP00009
P151_ST00014 306 1149 169 41 waqgu 0.76 00802
P151_SP00010 1190
P151_ST00015 538 177 55 pano." 0.88 330000
P151_TL00006 1204 690 60
P151_ST00016 1208 I]. 0.54 580
P151_SP00011 1264 68
P151_ST00017 245 1207 112 "Ko 0.94 001
P151_SP00012 357 1252
P151_ST00018 161 ndiwe 50000
P151_SP00013 1251 82
P151_ST00019 662 1205 143 anl" 0.70 30830
P151_TB00004 1270 1177 695
P151_TL00007 1276 1161
P151_ST00020 1280 M. 0.86 20
P151_SP00014 1325
P151_ST00021 249 189 48 "Ndini 0.98 010000
P151_SP00015 438 1324
P151_ST00022 503 1277 247 motokarl, 0.67 030103487
P151_SP00016 750 1333 57
P151_ST00023 807 162 mudyl 01008
P151_SP00017 969 1334
P151_ST00024 1027 1291 womqoto. 00080000
P151_TL00008 116 1337
P151_ST00025 1341 Iwe
P151_SP00018 211 1385 93
P151_ST00026 304 1350 325 unoqgovuna 0.74 5018010503
P151_SP00019 629 1392
P151_ST00027 735 179 shaqga 0.60 074803
P151_SP00020 914 1394 92
P151_ST00028 1340 271 murwizi", 000020007
P151_TL00009 1397 1162
P151_ST00029 1399 r). 0.31 883
P151_SP00021 1454 107
P151_ST00030 284 200 "Mqoto 0.77 008400
P151_SP00022 484 1452
P151_ST00031 596 1410 263 wouneqge 0.85 02000800
P151_SP00023 859
P151_ST00032 952 170 ucidya 0.69 801602
P151_SP00024
P151_ST00033 1400 uri 0.58 435
P151_TL00010 1457 139
P151_ST00034 pai" 65142
P151_TL00011 113 1552 1164
P151_ST00035 1556 00
P151_SP00025 1600
P151_ST00036 312 "Mudumbu 60285002
P151_SP00026 559 1599
P151_ST00037 619 1567 175 maqgu 03808
P151_SP00027 794 1608
P151_ST00038 857 1568 muzere 0.96 000002
P151_SP00028 1046
P151_ST00039 1108 1555 mafuta 0.84 010303
P151_TL00012 1611
P151_ST00040 1613 222 anopfuta 20041702
P151_SP00029 335 1668 110
P151_ST00041 445 1621 mqoto 08002
P151_SP00030 607 1667
P151_ST00042 719 122 kana 0303
P151_SP00031 841 1658
P151_ST00043 934 341 ndlclfamba." 008080000200
P151_TL00013 1670 1163
P151_ST00044 1674 0.38 872
P151_SP00032 1729 97
P151_ST00045 274 1672 239 "Uneqge 0000800
P151_SP00033 513 1727
P151_ST00046 623 313 unozodylwa 2010000803
P151_SP00034 936 1726 111
P151_ST00047 1047 1684 229 nomqoto 0.78 1108040
P151_TL00014
P151_ST00048 1730 336 wounoDlmba 0053288001
P151_SP00035 448 1778 91
P151_ST00049 539 1744 149 nawo. 12000
P151_SP00036 688 1776 86
P151_ST00050 774 176 Uuswa 0.73 85000
P151_SP00037 950 1777
P151_ST00051 1060 1731 215 ndobga- 0000003
P151_TL00015 1787
P151_ST00052 1805 qgu; 8008
P151_SP00038 227 1847
P151_ST00053 293 Dunokudza 830003003
P151_SP00039 588 1836
P151_ST00054 650 301 nokukodza. 0202000000
P151_SP00040 951
P151_ST00055 1019 1791 79 Ko
P151_SP00041 1098 1837 83
P151_ST00056 1181 1807 wa- 0.72 043
P151_TL00016
P151_ST00057 1850 142 bvepl 0.56 80058
P151_SP00042 254 1906
P151_ST00058 368 1848 287 noDukasha 008503002
P151_SP00043 655 1894
P151_ST00059 737 153 bgako
P151_SP00044 890 1902
P151_ST00060 982 292 bgokupfuta 0010360000
P151_TL00017 1907 458
P151_ST00061 1920 08300
P151_SP00045 272 1964
P151_ST00062 334 236 ukadai" 20480000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00031.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P31 PHYSICAL_IMG_NR 31 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P31_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P31_LM00001 112 1933
RightMargin P31_RM00001 1306 113
BottomMargin P31_BM00001 1967
PrintSpace P31_PS00001 1194
TextBlock P31_TB00001
TextLine P31_TL00001 697 40 552 33
String P31_ST00001 41 CONTENT 26 WC 0.26 CC 68
SP P31_SP00001 738 72 340
P31_ST00002 1078 171 SHUMO 0.84 25000
P31_TL00002 123 139 1177 57
P31_ST00003 140 242 47 nokureDa 0.80 40002080
P31_SP00002 365 187 73
P31_ST00004 438 174 48 nhema 1.00 00000
P31_SP00003 612 188 75
P31_ST00005 687 318 ne^inoiBisa 0.71 0010000808304
P31_SP00004 1005 196 118
P31_ST00006 1123 154 177 42 Damqe 0.65 80080
P31_TL00003 125 198 1172 58
P31_ST00007 199 353 nokuDashaisa 0.86 030180010000
P31_SP00005 478 247
P31_ST00008 591 173 rufaro, 0002007
P31_SP00006 764 256 121
P31_ST00009 885 213 106 i^ose 0.56 810300
P31_SP00007 991 255 82
P31_ST00010 1073 224 56 nemhosa 0.82 00000101
P31_TL00004 124 259 1173
P31_ST00011 265 yokutaura 300601100
P31_SP00008 389 317 54
P31_ST00012 443 cakaipa 10300000
P31_SP00009 641 316 65
P31_ST00013 706 251 norurimi. 0.96 003000000
P31_SP00010 957 306 61
P31_ST00014 1018 120 Saka 0.91 0300
P31_SP00011 1138 49
P31_ST00015 1187 275 110 30 mu- 0.83 005
P31_TL00005 1170
P31_ST00016 333 204 qgareDa 0.75 8000080
P31_SP00012 329 375 104
P31_ST00017 433 319 46 sei 000
P31_SP00013 498 63
P31_ST00018 561 100 kuti 0.85 0320
P31_SP00014 661 366 87
P31_ST00019 748 156 ndimi 00100
P31_SP00015 904 98
P31_ST00020 1002 293 dzakanaka! 0.93 0000032000
P31_TL00006 377 1171
P31_ST00021 378 387 Hamuqgawani 0.87 00038000100
P31_SP00016 512 435 128
P31_ST00022 640 0000040
P31_SP00017 839
P31_ST00023 1027 269 kupfuDura 0.72 003048340
P31_TL00007 436
P31_ST00024 219 rurimi." 53000060
P31_SP00018 344 484 94
P31_ST00025 437 150 Tenzi
P31_SP00019 588 131
P31_ST00026 719 320 aciraqgarira 400308020002
P31_SP00020 1039 494
P31_ST00027 1237 450 do 80
P31_TL00008 126 495
P31_ST00028 496 288 ndokuDona 0.77 020338001
P31_SP00021 414 544
P31_ST00029 535 215 ndi^o^o, 0.66 0001001007
P31_SP00022 750
P31_ST00030 890 akapxiswa 0.89 401300000
P31_SP00023 1155 553 92
P31_ST00031 1247 511 51 ^e 0.50
P31_TL00009 554
P31_ST00032 556 201 rwepiri. 30050005
P31_SP00024 327
P31_ST00033 514 Haana-kuzodaDira; 41013510008081308
P31_SP00025 892 88
P31_ST00034 980 571 32 zano 0000
P31_SP00026 1100 603 85
P31_ST00035 1185 555 rake 0.95 0100
P31_TL00010 615 1169 152
P31_ST00036 347 rakapfutirwa. 0.92 0100401000011
P31_SP00027 473 671 -317
P31_ST00037 699 239 Muranda 0.97 0020000
P31_SP00028 395 747
P31_ST00038 428 249 wakareDa 01000085
P31_SP00029 677
P31_ST00039 711 421 ^ama:;irokwa^o. 0.69 102024870000031000
P31_SP00030 1132 767
P31_ST00040 1174 700 0412
P31_TL00011 129 759 1164
P31_ST00041 160 Shoko
P31_SP00031 289 806 55
P31_ST00042 760 214 raMqari 0.78 2308000
P31_SP00032 558 816 45
P31_ST00043 riciti, 0101107
P31_SP00033 742 77
P31_ST00044 819 222 "Rurimi 0053000
P31_SP00034 1041 64
P31_ST00045 1105 770 mqoto, 080007
P31_TL00012 818 1167 59
P31_ST00046 382 hakunamunhu 40052201000
P31_SP00035 510 867 111
P31_ST00047 621 457 uqgarupiqgudza, 0.70 380043118020027
P31_SP00036 877
P31_ST00048 1153 142 ndico 20000
P31_TL00013 1168
P31_ST00049 878 197 0003040
P31_SP00037 326 934 74
P31_ST00050 400 cisiqgadzorwi, 00008010000007
P31_SP00038 782 936
P31_ST00051 876 879 cizere 0.99 000000
P31_SP00039 1028 926
P31_ST00052 1120 888 37 Duturu 800030
P31_TL00014 937
P31_ST00053 938 403 60 bgunoDuraya." 0100186000101
P31_SP00040 532 998
P31_ST00054 638 Uuye, 0.67 80007
P31_SP00041 792 995 86
P31_ST00055 "rurimi 0045000
P31_SP00042 1076 985
P31_ST00056 953 143 rune- 01001
P31_TL00015 130 997 1162
P31_ST00057 151 simba
P31_SP00043 281 1045
P31_ST00058 356 1013 261 pamusoro 42040000
P31_SP00044 617 1054
P31_ST00059 1012 298 43 poDupenyu 0.76 408310003
P31_SP00045 1009 1055 91
P31_ST00060 192 norufu; 1003007
P31_TL00016 1161
P31_ST00061 1056 248 Danoruda 80400081
P31_SP00046 1104
P31_ST00062 472 Dacadya 8100001
P31_SP00047 686 1114
P31_ST00063 809 220 ^iBereko 100801000
P31_SP00048 1029 1113 93
P31_ST00064 1122 1072 169 ^arwo. 0.59 1034006
P31_TL00017 132 1115
P31_ST00065 212 Aninani 0000200
P31_SP00049 1163
P31_ST00066 456 1126 295 unoceqgeta 3000080001
P31_SP00050 751 108
P31_ST00067 859 1131 muromo
P31_SP00051 84
P31_ST00068 1116 134 wake
P31_TL00018 1175 1178
P31_ST00069 246 .norurimi 040000002
P31_SP00052 364 1222
P31_ST00070 394 rwake, 300007
P31_SP00053 567 1231 35
P31_ST00071 602 297 4300080001
P31_SP00054 899 1233
P31_ST00072 948 1191 176 mqeya 08031
P31_SP00055 1124 39
P31_ST00073 1176 133
P31_TL00019 1234
P31_ST00074 491 pamadambudziko. 0.88 100083000400000
P31_SP00056 624 1291 12
P31_ST00075 636 1236 29 19 "
P31_TL00020 137 1320 1160
P31_ST00076 38 Bvunzo: 0.35 0588778
P31_SP00057 310 1358 16
P31_ST00077 1323 1. 0.81
P31_SP00058 357 1354 36
P31_ST00078 393 1321 223 Tiqgakudza 0285003000
P31_SP00059 616 1364 13
P31_ST00079 629 1322 Mqari 08004
P31_SP00060 1365 11
P31_ST00080 758 nemitouo 00036080
P31_SP00061 929
P31_ST00081 959 ipi 405
P31_SP00062 17
P31_ST00082 1022 namarimiedu 0.79 015004030801
P31_TL00021 368 1371 931 44
P31_ST00083 1373 2. 0.94 01
P31_SP00063 401 1405
P31_ST00084 Ko 00
P31_SP00064
P31_ST00085 529 1372 tiqgaBatsira 008008000400
P31_SP00065 1415 23
P31_ST00086 774 1384 uamqe 0.64 81080
P31_SP00066 898 27
P31_ST00087 925 184 namarimi 50300502
P31_SP00067 1109
P31_ST00088 1143 67 edu 080
P31_SP00068 1210 20
P31_ST00089 1230
P31_SP00069 1276
P31_ST00090 1288
P31_TL00022 1418
P31_ST00091 1424 3.
P31_SP00070 1457
P31_ST00092 141 Dombe 0.74 84000
P31_SP00071 578 1460
P31_ST00093 619 1423 218 iqgadzorwa 5800060001
P31_SP00072 837 1466 28
P31_ST00094 865 1434 norwauro; 000004200
P31_SP00073 1061 1462
P31_ST00095 1103 ko
P31_SP00074 1146 1455
P31_ST00096 1181 1422 116 rurimi 000001
P31_TL00023 460 1473 355
P31_ST00097 tiqgarudzora 078031000040
P31_SP00075 702 1518
P31_ST00098 732 1474 nei 0.55
P31_SP00076 789 1507 15
P31_ST00099 804 1475
P31_TL00024 136 1606 1024
P31_ST00100 1607 190 Dzidzo 001001
P31_SP00077 1655
P31_ST00101 362 1621 10. 006
P31_SP00078 429 1654
P31_ST00102 TSURO 0.98
P31_SP00079 771 52
P31_ST00103 823 337 NEKAMBA. 40000001
P31_TL00025 1725 1098
P31_ST00104 1726 KwaiDa 001080
P31_SP00080 1773
P31_ST00105 427 1740 203 nenzara 0040300
P31_SP00081 630
P31_ST00106 724 huru. 00232
P31_SP00082 861 1772
P31_ST00107 915 Rimqe 00080
P31_SP00083 1088 1781 89
P31_ST00108 117 zuDa 0.63 0580
P31_TL00026 138 1783 1156
P31_ST00109 1784 235 kakamba 0000002
P31_SP00084 373 1833
P31_ST00110 1785 274 kakafuqga 000000801
P31_SP00085 1842
P31_ST00111 775 1799
P31_SP00086 896 1832
P31_ST00112 942 352 kundoshuzha 02020002000
P31_TL00027 1843 1157
P31_ST00113 1844 cokudya 10004002
P31_SP00087 1902 103
P31_ST00114 1845 332 kunomumqe 020003080
P31_SP00088 1899 90
P31_ST00115 882 musha 01002
P31_SP00089 1051 1891
P31_ST00116 1145 149 waiDa
P31_TL00028 1913 267
P31_ST00117 namaguta. 740203000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00123.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P123 PHYSICAL_IMG_NR 123 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P123_TM00001 HPOS 0 VPOS 37
LeftMargin P123_LM00001 119 1923
RightMargin P123_RM00001 1299 120
BottomMargin P123_BM00001 1960 41
PrintSpace P123_PS00001 1180
TextBlock P123_TB00001 704 73 45
TextLine P123_TL00001 710 43 61 33
String P123_ST00001 CONTENT 118 WC 0.89 CC 002
P123_TB00002 1058 186
P123_TL00002 1064 174
P123_ST00002 SHUMO 0.85 25000
P123_TB00003 1837
P123_TL00003 126 129 1160 58
P123_ST00003 47 dzl 0.71 008
SP P123_SP00001 199 176 64
P123_ST00004 263 130 238 57 mazhinji, 0.81 020000707
P123_SP00002 501 187 66
P123_ST00005 567 144 115 DOse 0.78 8000
P123_SP00003 682 177 91
P123_ST00006 773 131 372 56 Daslqganzwiki 0.73 8208804010000
P123_SP00004 1145
P123_ST00007 1211 146 75 40 na- 0.29 883
P123_TL00004 125 200 1139
P123_ST00008 266 36 Danotaura. 0.83 8100000240
P123_SP00005 391 236 -204
P123_ST00009 185 Imomo 1.00 00000
P123_SP00006 308
P123_ST00010 433 193 muJonI 0.76 032008
P123_SP00007 626 319 63
P123_ST00011 689 277 245 muruqgu 0402801
P123_SP00008 934 320 93
P123_ST00012 1027 262 walq 0.35 0888
P123_SP00009 11
P123_ST00013 1156 276 108 42 gora 0.87 0202 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT goramba
P123_TL00005 321 1158
P123_ST00014 46 mba 0.97 001 HypPart2
P123_SP00010 234 367
P123_ST00015 307 190 aclmisa 1080003
P123_SP00011 497 368 80
P123_ST00016 577 322 230 motokari 0.91 01000130
P123_SP00012 807 104
P123_ST00017 911 373 sapaslnacinhii. 006008000100833
P123_TL00006 380 1165
P123_ST00018 83 Asi 0.98 000
P123_SP00013 209 426
P123_ST00019 272 381 92 mai 0.94 010
P123_SP00014 364
P123_ST00020 439 323 Dakadudzlra 80008200801
P123_SP00015 762 428
P123_ST00021 855 160 Daciti, 8000007
P123_SP00016 1015 438 85
P123_ST00022 1100 191 mqenje 0.74 080060
P123_TL00007 1138
P123_ST00023 74 iya
P123_SP00017 495
P123_ST00024 261 440 269 InamaDara 831008000
P123_SP00018 530 487 62
P123_ST00025 592 441 117 inoti 0.88 03200
P123_SP00019 709 486 65
P123_ST00026 774 68 55 ga!
P123_SP00020 842 496
P123_ST00027 927 196 iclpfuta 00820303
P123_SP00021 1123 82
P123_ST00028 1205 455 59 pa 00 panogurana
P123_TL00008 499
P123_ST00029 514 237 nogurana 0.79 00043602
P123_SP00022 362 555 101
P123_ST00030 463 500 290 migwagwa, 010000007
P123_SP00023 753 556 107
P123_ST00031 860 ndiyo 0.86 00051
P123_SP00024 1006 81
P123_ST00032 1087 203 inomisa 0.96 0000002
P123_TL00009 558
P123_ST00033 kana 0001
P123_SP00025 604
P123_ST00034 327 265 kufambisa 0.95 020000002
P123_SP00026 605
P123_ST00035 667 574 128 32 DOse. 0.82 80000
P123_SP00027 795 606 90
P123_ST00036 885 560 135 Kana 0104
P123_SP00028 1020
P123_ST00037 559 080340
P123_TL00010 617 1163
P123_ST00038 226 ukapfuta 0.90 00230001
P123_SP00029 352 675
P123_ST00039 413 619 uri 400
P123_SP00030 665
P123_ST00040 240 mut^uku, 0.65 000104057
P123_SP00031 800 86
P123_ST00041 886 618 403 hapana-uqgate- 0.84 31000321800001
P123_TL00011 127 677 1164
P123_ST00042 678 nderwa 000301
P123_SP00032 318 724
P123_ST00043 233 kufamba. 03020020
P123_SP00033 633 725 69
P123_ST00044 702 679
P123_SP00034 788
P123_ST00045 854
P123_SP00035 973
P123_ST00046 1055 wakaiba 00008000
P123_TL00012 736 1159
P123_ST00047 326 48 seBumhudza 0080033003
P123_SP00036 452 784
P123_ST00048 513 738 ukatl 0.67 40308
P123_SP00037 639
P123_ST00049 698 739 0.92 020
P123_SP00038 766
P123_ST00050 832 301 woqgonzwa 008000002
P123_SP00039 1133 794
P123_ST00051 1196 737 89 ku- 014
P123_TL00013
P123_ST00052 dnhira, 0.63 8500137
P123_SP00040 311 853 95
P123_ST00053 406 796 228 00100100
P123_SP00041 634 843
P123_ST00054 741 797 179 dzaqga 202801
P123_SP00042 920
P123_ST00055 1024 267 dzamlslwa 0.80 001080800
P123_TL00014
P123_ST00056 243 dzofamba 0.93 00001003
P123_SP00043 370 902 102
P123_ST00057 472 871 ne. 0.19
P123_SP00044 537 912
P123_ST00058 857 Ini 0.25 588
P123_SP00045 99
P123_ST00059 835 ninoltirwa 0.62 8780800202
P123_SP00046 1097
P123_ST00060 1190 100 kuti 0100
P123_TL00015 915
P123_ST00061 916 229 40020030
P123_SP00047 355 962
P123_ST00062 421 345 dzlnosaqgana 008000080202
P123_SP00048
P123_ST00063 828 930 298 0300001201
P123_SP00049 1126 972
P123_ST00064 1199 917 mi migwagwa
P123_TL00016 975 1166
P123_ST00065 990 gwagwa 000004
P123_SP00050 325 1031
P123_ST00066 427 976 137 dziite 010200
P123_SP00051 564 1022 71
P123_ST00067 635 219 madzoro 0200400
P123_SP00052 103
P123_ST00068 957 334 okuyambuka 0020300201
P123_TL00017 1034 1161 142
P123_ST00069 470 dzlgosaBonderana. 00800038022044030
P123_SP00053 598 1091 -413
P123_ST00070 1118 287 Uakafamba 810103002
P123_SP00054
P123_ST00071 533 1120 183 Darlmo 0.66 820800
P123_SP00055 716
P123_ST00072 778 1130 muguta 020201
P123_SP00056 971 1175
P123_ST00073 1056 Daciqgo- 80008003
P123_TL00018 1178
P123_ST00074 178 mislwa 000802
P123_SP00057 304 1225
P123_ST00075 366 1179 317 67 nenlmpenje, 0.61 00880802607
P123_SP00058 683 1246
P123_ST00076 749 253 Makumbi 0003001
P123_SP00059 1002 1226
P123_ST00077 1065 224 akambo- 0000012
P123_TL00019 1238
P123_ST00078 31 d 0.13 8
P123_SP00060 156 1283
P123_ST00079 1252 nzaqga 0.77 002802
P123_SP00061 398 1294
P123_ST00080 460 halguml. 0.70 41801080
P123_SP00062 684 1295
P123_ST00081 351 Uakadzlmana 84020380021
P123_SP00063 1124 1285
P123_ST00082 1254 Da- 820
P123_TL00020 1297
P123_ST00083 159 kaika 008000
P123_SP00064 286 1352
P123_ST00084 349 283 kunerlmqe 000008080
P123_SP00065 632 1354 51
P123_ST00085 1313 140 mana 0300
P123_SP00066 823 1344
P123_ST00086 874 panogara 23000110
P123_SP00067 1104 53
P123_ST00087 1157 134 hama 2200
P123_TL00021 1356 545
P123_ST00088 dziya 00001
P123_SP00068 259 1411
P123_ST00089 1357 30 3
P123_SP00069 1403 6
P123_ST00090 358 1371 227 zomuruq 0000048
P123_SP00070 585 1413 10
P123_ST00091 595 1373 gu 03
P123_SP00071 656 9
P123_ST00092 1395 .
P123_TL00022 1428 1106
P123_ST00093 CalDa 0.57 01882
P123_SP00072 333 1475
P123_ST00094 396 Cltanhatu, 0.60 2802760047
P123_SP00073 662 1486 79
P123_ST00095 §ondo 70200
P123_SP00074 900 1485
P123_ST00096 981 1429 312 ndokuswera 0.99 0000000000
P123_TL00023 1487
P123_ST00097 1488 168 kwaDO 00283
P123_SP00075 295 1534
P123_ST00098 346 1489 Dacizorora'po. 81020002020504
P123_SP00076 1545 70
P123_ST00099 244 49 Kuciedza 04000001
P123_SP00077 1018 1536
P123_ST00100 1071 222 ne§ondo 4083000
P123_TL00024 1547
P123_ST00101 250 0000000
P123_SP00078 376 1594 141
P123_ST00102 517 382 wakashamlswa 020201008003
P123_SP00079 899 1595
P123_ST00103 1019 nenizhlnjl. 0.69 00800080780
P123_TL00025 1606
P123_ST00104 Ndunduma 10200302
P123_SP00080 1653
P123_ST00105 524 1607 284 dzemlgodi, 1000800007
P123_SP00081 808 1663
P123_ST00106 161 haiwa, 321037
P123_SP00082 1076
P123_ST00107 1162 1617 atoDa 10080
P123_TL00026 1666
P123_ST00108 makomo. 0100000
P123_SP00083 363 1712
P123_ST00109 471 181 Nokuti 000640
P123_SP00084 652 1713
P123_ST00110 147 ndipo 00041
P123_SP00085 1722
P123_ST00111 987 1667 panemlgodl 0250080108
P123_TL00027 1724
P123_ST00112 1725 mikuru 000302
P123_SP00086 1772
P123_ST00113 424 281 yendarama 000010101
P123_SP00087 705 1780
P123_ST00114 787 1726 232 kudarika 02800301
P123_SP00088
P123_ST00115 1112 180 mlgodi 080100
P123_TL00028 1784
P123_ST00116 1785 yenyika 2000002
P123_SP00089 1840
P123_ST00117 410 151 dzose. 000000
P123_SP00090 561 1831
P123_ST00118 651 303 00000800
P123_SP00091 954 1832
P123_ST00119 1037 dzapaMa- 00301132
P123_TL00029 1842
P123_ST00120 1843 145 shaDa 00386
P123_SP00092 1890
P123_ST00121 306 dzakaqgolta 00404800802
P123_SP00093 661 1901
P123_ST00122 743 1845 194 54 senltutu 00880003
P123_SP00094 937 1899
P123_ST00123 999 nenhukusa. 8853100000
P123_TL00030 1902
P123_ST00124 291 800104003
P123_SP00095 1950
P123_ST00125 502 1903 208 nishoma 0.56 8765300
P123_SP00096 1958
P123_ST00126 791 Daka^ika 810010240
P123_SP00097 1959
P123_ST00127 1096 pakatu- 0003040


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00094.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P94 PHYSICAL_IMG_NR 94 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P94_TM00001 HPOS 0 VPOS 22
LeftMargin P94_LM00001 109 1953
RightMargin P94_RM00001 1314 105
BottomMargin P94_BM00001 1975 26
PrintSpace P94_PS00001 1205
TextBlock P94_TB00001 142 186 46
TextLine P94_TL00001 148 28 174 34
String P94_ST00001 CONTENT SHUMO WC 1.00 CC 00000
P94_TB00002 632 24 55
P94_TL00002 638 30 43
P94_ST00002 89 0.33 58
P94_TB00003 131 124 1183 365
P94_TL00003 137 130 1142
P94_ST00003 125 47 ndiri 0.96 20000
SP P94_SP00001 262 177 65
P94_ST00004 327 247 57 motokarl, 0.78 000101087
P94_SP00002 574 187 66
P94_ST00005 640 132 68 asi 100
P94_SP00003 708 179
P94_ST00006 773 139 ndini 0.92 30000
P94_SP00004 912 178 64
P94_ST00007 976 155 geja." 0.79 006320
P94_SP00005 1131 188 60
P94_ST00008 1191 134 88 54 Ipa 002 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Ipapo
P94_TL00004 189 1167
P94_ST00009 203 62 41 po 0.83 HypPart2
P94_SP00006 199 244
P94_ST00010 265 Badza 0.73 84000
P94_SP00007 407 236
P94_ST00011 469 191 340 rakavunduka 0.87 00000160301
P94_SP00008 809 237 63
P94_ST00012 872 161 56 ricitya 3000002
P94_SP00009 1033 76
P94_ST00013 1109 195 kutore- 0.93 0200002
P94_TL00005 138 249 1170
P94_ST00014 264 92 32 rwa 0.99 000
P94_SP00010 230 296
P94_ST00015 290 208 Dukuru, 0.68 8004017
P94_SP00011 498 306 77
P94_ST00016 575 250 350 ndokubvunza 10203000000
P94_SP00012 925 297 61
P94_ST00017 986 riciti, 1000007
P94_SP00013 1123 307 71
P94_ST00018 1194 114 "Ko 600
P94_TL00006 141 308 1158
P94_ST00019 48 ndiwe 0.90 40000
P94_SP00014 356
P94_ST00020 373 309 357 wandinonzwa 0.98 00000000001
P94_SP00015 730 115
P94_ST00021 845 310 101 kuti 0.89 0400
P94_SP00016 946 127
P94_ST00022 1073 323 226 unogona 0.82 4400201
P94_TL00007 143 367 1165
P94_ST00023 180 kugura 030303
P94_SP00017 423 86
P94_ST00024 409 369 146 mldzi 0.80 08001
P94_SP00018 555 415
P94_ST00025 641 163 yemiti 000000
P94_SP00019 804 425
P94_ST00026 892 370 140 hre
P94_SP00020 1032 416 103
P94_ST00027 1135 173 Unoita
P94_TL00008 427
P94_ST00028 nokudini" 0.77 8400800000
Illustration P94_CB1_SUB 507 1186 859 TYPE
P94_TB00004 119 1375
P94_TL00009 1381 1099
P94_ST00029 1382 Geja: 0.86 00202
P94_SP00021 293 1438
P94_ST00030 467 440 "Ndlnoqgoplnda 0.74 50080080048000
P94_SP00022 907 192
P94_ST00031 1383 napasi 0.91 004000
P94_TL00010 1441 1156
P94_ST00032 1457 42 pevu 3003
P94_SP00023 1499 152
P94_ST00033 401 542 ndiciqgovundunyura 000008010300500001
P94_SP00024 943 1497
P94_ST00034 1117 164 nose." 0.52 870065
P94_TL00011 1500
P94_ST00035 1502 Badza: 0.72 830004
P94_SP00025 1548
P94_ST00036 390 1501 108
P94_SP00026 1547
P94_ST00037 560 157 unoita 0.94 000002
P94_SP00027 717 1546 91
P94_ST00038 808 128 inono 0.40 08685
P94_SP00028 936 1555
P94_ST00039 1027 1512 256 35 nomutODO 0.84 00000380
P94_TL00012 1558 1150 59
P94_ST00040 1562 upi 0.81 0204
P94_SP00029 235 1617
P94_ST00041 300 1559 133 00325
P94_SP00030 433 1615 83
P94_ST00042 516 "Kana 70002
P94_SP00031 689 1606 81
P94_ST00043 770 ndicirima 000001400
P94_SP00032 1019 1605 73
P94_ST00044 1092 1560 185 unoko- 200003
P94_TL00013 1618 1153
P94_ST00045 1636 newa
P94_SP00033 258 1668
P94_ST00046 320 1619 291 kunzwisisa 0100000000
P94_SP00034 611 1666
P94_ST00047 674 1633 123 cose, 0.85 00007
P94_SP00035 797 1674
P94_ST00048 861 nokuti
P94_SP00036 1025 1664
P94_ST00049 1088 1620 panofa- 4000004
P94_TL00014 1677 1151
P94_ST00050 1680 104 nira
P94_SP00037 231 1726
P94_ST00051 322 1678 126 kuDa 0080
P94_SP00038 448 1725
P94_ST00052 221 naDanhu 0482003
P94_SP00039 763 1723
P94_ST00053 854 204 Dazhinji 83000010
P94_SP00040 1058 1732 120
P94_ST00054 1178 1679 0.95 0001
P94_TL00015 1736 893
P94_ST00055 1739 267 ndigogona 040000003
P94_SP00041 395 1795
P94_ST00056 457 129 kuita 01201
P94_SP00042 586 1783
P94_ST00057 652 1737 Basa 0.67 8202
P94_SP00043 760 1784
P94_ST00058 822 raqgu." 5280000
P94_TL00016
P94_ST00059 1798 165 800005
P94_SP00044 294 1844
P94_ST00060 1796 116 0.76 700
P94_SP00045 483 1842
P94_ST00061 559 Danogoita 810000001
P94_SP00046 806 1850
P94_ST00062 868 0.70 8602810020
P94_TL00017 1854 1147
P94_ST00063 1858 00615
P94_SP00047 1913
P94_ST00064 333 "Ini 0.69 7103
P94_SP00048 447 1902 87
P94_ST00065 534 383 ndinoBatsirana 0.88 02000810001102
P94_SP00049 917
P94_ST00066 990 1868 121 naDO 1080
P94_SP00050 1111 1900
P94_ST00067 1172 1856 tici- 00004
P94_TL00018 1914 1148
P94_ST00068 1916 149 pedza 10503
P94_SP00051 277 1974 85
P94_ST00069 362 munda 02001
P94_SP00052 539 1960
P94_ST00070 624 1927 wose 0000
P94_SP00053 748 1961
P94_ST00071 836 184 33 nezuDa 000280
P94_SP00054 1020
P94_ST00072 1106 170 rimqe. 002804


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00136.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P136 PHYSICAL_IMG_NR 136 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P136_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P136_LM00001 111 1938
RightMargin P136_RM00001 1307 112
BottomMargin P136_BM00001 1968 33
PrintSpace P136_PS00001 1196
TextBlock P136_TB00001 120 189 45
TextLine P136_TL00001 126 36 177
String P136_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.83 CC 04300
P136_TB00002 675 72
P136_TL00002 681 39 60
P136_ST00002 131 1.00 000
P136_TB00003 129 1178 362
P136_TL00003 127 135 1165
P136_ST00003 100 46 kuti 0.92 0201
SP P136_SP00001 227 181 94
P136_ST00004 321 279 57 akaroqgwa 0.75 340208002
P136_SP00002 600 193
P136_ST00005 694 138 230 namabge 0.90 0041000
P136_SP00003 924 195
P136_ST00006 1044 139 248 48 akaDCzwa 0.66 20288202
P136_TL00004 1162 59
P136_ST00007 262 47 akaenzana 0.82 202005401
P136_SP00004 388 242 93
P136_ST00008 481 196 251 nakanaka, 0.59 882302027
P136_SP00005 732 253 109
P136_ST00009 841 199 447 55 asiqgaBatanldzwi 0.76 3008028003080002
P136_TL00005 255 1140
P136_ST00010 56 nedope. 0.81 0083100
P136_SP00006 325 311 128
P136_ST00011 453 256 197 Mamqe 00080
P136_SP00007 650 312 122
P136_ST00012 772 259 216 ma^iqgo 0.72 01100800
P136_SP00008 988 314 63
P136_ST00013 1051 65 ari 0.85 210
P136_SP00009 1116 305 91
P136_ST00014 1207 274 40 pa 0.69 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pamsoro
P136_TL00006 315
P136_ST00015 328 157 msoro 00000 HypPart2
P136_SP00010 283 361 62
P136_ST00016 345 269 peclkomo, 0.71 600801017
P136_SP00011 614 371 123
P136_ST00017 737 331 190 41 mamqe 0.74 04080
P136_SP00012 927 372 148
P136_ST00018 1075 319 213 necezasl 0.86 00000208
P136_TL00007 373 1138
P136_ST00019 214 mujlqga 0.56 0268802
P136_SP00013 341 430
P136_ST00020 432 389 31 maco 0.93 0300
P136_SP00014 568 420
P136_ST00021 661 387 264 pamupata. 201521010
P136_SP00015 925 96
P136_ST00022 1021 378 89 Asi
P136_SP00016 1110 425 76
P136_ST00023 1186 394 79 ma 02 mazhinji
P136_TL00008 433 967 52
P136_ST00024 151 zhinji 040760
P136_SP00017 277 485 66
P136_ST00025 343 445 35 omumuoata 0.67 005438232
P136_SP00018 648 480 81
P136_ST00026 729 435 364 akakoromoka. 303040000040
Illustration P136_CB1_SUB 520 784 TYPE
P136_TB00004 1372 1172 596
P136_TL00009 218 1378 1071
P136_ST00027 183 Rimqe
P136_SP00019 401 1434
P136_ST00028 495 1379 137 §iqgo 0.58 80803
P136_SP00020 632 1435 102
P136_ST00029 734 1394 268 guru-guru 030440002
P136_SP00021 1002 121
P136_ST00030 1123 166 riri'po 0.88 0000330
P136_TL00010 1437 1153
P136_ST00031 1448 250 pamupata 10051103
P136_SP00022 379 1493 64
P136_ST00032 443 348 kucamhembe 0.87 0403050000
P136_SP00023 791 1485 74
P136_ST00033 865 417 pakatunhumara. 0.84 22000400203330
P136_TL00011 130 1496 1159
P136_ST00034 198 Rakalta 0401803
P136_SP00024 1542
P136_ST00035 450 1497 daqga 0.55 84800
P136_SP00025 601 1553 152
P136_ST00036 753 1512 172 mqene 08000
P136_SP00026 134
P136_ST00037 1059 1498 seziimba 00000014
P136_TL00012 1556
P136_ST00038 169 ziguru 0.95 000120
P136_SP00027 299 1612
P136_ST00039 392 rlsinedeqga. 080000808040
P136_SP00028 713 1613 97
P136_ST00040 810 Madzlro 0.77 0500820
P136_SP00029 1028 1603 77
P136_ST00041 1105 1557 184 marefu 031000
P136_TL00013 1615 1158
P136_ST00042 159 kwano 0.68 00483
P136_SP00030 288 1670
P136_ST00043 351 1630 132 42 Duye 8400
P136_SP00031 483 1672
P136_ST00044 574 239 makobvu 0.96 0000101
P136_SP00032 813 1662
P136_ST00045 907 1616 142 calno. 008870
P136_SP00033 1049 1671 78
P136_ST00046 1127 160 Paku- 0.80 23004
P136_TL00014 1673 1156 58
P136_ST00047 191 kwirlra 0000803
P136_SP00034 1720
P136_ST00048 384 1674 176 kwawo 00305
P136_SP00035 560 1721
P136_ST00049 653 1676 194 ano^ika 10010004
P136_SP00036 847 1731
P136_ST00050 909 133 tsoka 50102
P136_SP00037 1042 1722
P136_ST00051 1120 1675 dzlna- 0.73 008033
P136_TL00015 1733
P136_ST00052 makuml 030308
P136_SP00038 342 1779
P136_ST00053 438 1744 171 matatu 0.91 020200
P136_SP00039 609 1780
P136_ST00054 731 1749 namanna, 00000207
P136_SP00040 979 1790 105
P136_ST00055 1084 1734 201 ndokuti 0000000
P136_TL00016 1792
P136_ST00056 235 kudarika 01806001
P136_SP00041 365 1839 92
P136_ST00057 457 madziro 0030200
P136_SP00042 671 1840
P136_ST00058 764 1793 elmba 0.78 08002
P136_SP00043 923
P136_ST00059 1025 1794 263 yeclruqgu 000803800
P136_TL00017 1851
P136_ST00060 katatu. 2302000
P136_SP00044 300 1898
P136_ST00061 1852 Uuye 8200
P136_SP00045 1907 125
P136_ST00062 699 1853 291 paDukobvu 608701002
P136_SP00046 990 1908
P136_ST00063 162 bgawo 10203
P136_TL00018 1910 1154
P136_ST00064 anolka 0.62 4018803
P136_SP00047 324 1965
P136_ST00065 400 1911 00003
P136_SP00048 533 1958
P136_ST00066 607 272 dzinegumi 0.94 002000300
P136_SP00049 879 1966 86
P136_ST00067 965 320 nenhanhatu. 00001004627


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00113.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P113 PHYSICAL_IMG_NR 113 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P113_TM00001 HPOS 0 VPOS 27
LeftMargin P113_LM00001 115 1944
RightMargin P113_RM00001 1310 109
BottomMargin P113_BM00001 1971 30
PrintSpace P113_PS00001 1195
TextBlock P113_TB00001 650 77 46
TextLine P113_TL00001 656 33 65 34
String P113_ST00001 CONTENT 108 WC 0.79 CC 042
P113_TB00002 1077 185 45
P113_TL00002 1083 173
P113_ST00002 SHUMO 0.87 12002
P113_TB00003 127 102 1183 485
P113_TL00003 136 1167 57
P113_ST00003 221 nerepl" 0.80 20002820
SP P113_SP00001 357 165
P113_ST00004 422 134 Kana 0.76 0134
P113_SP00002 556 154 44
P113_ST00005 600 139 56 akati, 0.78 202007
P113_SP00003 739 164 66
P113_ST00006 805 356 47 "NdakuDonal 0.72 00040381118
P113_SP00004 1161 155 36
P113_ST00007 1197 123 106 31 mu- 0.73 044
P113_TL00004 166 1166 58
P113_ST00008 169 85 ciri 0.85 0060
P113_SP00005 215 63
P113_ST00009 284 167 116 kure 0500
P113_SP00006 400 213 62
P113_ST00010 462 168 150 uko," 10070
P113_SP00007 612 224
P113_ST00011 677 kotenda. 0.99 00000010
P113_SP00008 892 214 79
P113_ST00012 971 49 Ndiko 0.88 06000
P113_SP00009 1139
P113_ST00013 1202 100 kuti 1.00 0000
P113_TL00005 226 1168
P113_ST00014 228 72 uri 0.94
P113_SP00010 208 274
P113_ST00015 270 187 munhu 0.86 02012
P113_SP00011 457 273 80
P113_ST00016 537 225 55 mukuru, 0007037
P113_SP00012 762 283 64
P113_ST00017 826 227 110 saka
P113_SP00013 936 82
P113_ST00018 1018 286 ndakuDona 0.84 300008200
P113_TL00006 1140
P113_ST00019 112 48 uciri 70000
P113_SP00014 251 334
P113_ST00020 314 128 kure. 02300
P113_SP00015 442 333 68
P113_ST00021 510 287 86 Asi 000
P113_SP00016 596
P113_ST00022 629 120 kana 0.97 0100
P113_SP00017 749 332 42
P113_ST00023 791 135 103007
P113_SP00018 926 343 78
P113_ST00024 1004 275 "NdakuDo 01000580 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P113_TL00007 346 1169
P113_ST00025 347 nal 0.53 058 HypPart2
P113_SP00019 211 393 40
P113_ST00026 267 muri'papa 0.77 005044240
P113_SP00020 518 403
P113_ST00027 580 205 pedyo," 2000070
P113_SP00021 785
P113_ST00028 850 260 kotsamqa, 000000817
P113_SP00022 1110 107
P113_ST00029 1217 ko- 500
P113_TL00008 405 1170
P113_ST00030 421 272 41 muDuraya. 0.81 008230010
P113_SP00023 406
P113_ST00031 181 Nokuti 030400
P113_SP00024 699 453 92
P113_ST00032 300 wakamhura 0.89 000100510
P113_SP00025 1091
P113_ST00033 1199 105 aciti 00000
P113_TL00009 464 59
P113_ST00034 209 kapfupi. 04601300
P113_SP00026 523 103
P113_ST00035 446 465 160 Ndino 00083
P113_SP00027 606 520 95
P113_ST00036 701 twakatumldzwa 0000103080000
P113_SP00028 1106 512
P113_ST00037 1218 zita 0.98
P113_TL00010 133 524 874
P113_ST00038 525 iri 040
P113_SP00029 189 572
P113_ST00039 252 153 rokuti 000000
P113_SP00030 571
P113_ST00040 470 "ZimandlDonerepi." 081710288000000000
Illustration P113_CB1_SUB 593 1187 649 TYPE
P113_TB00004 125 1253 1182 718
P113_TL00011 186 1259 1113
P113_ST00041 Tinoti
P113_SP00031 1305 60
P113_ST00042 1269 twuneqge 00000800
P113_SP00032 657 1317 81
P113_ST00043 738 1261 twuri
P113_SP00033 873 1307
P113_ST00044 958 1270 37 utwo 0.91 3000
P113_SP00034
P113_ST00045 1163 35 tUDa- 0.75 00803
P113_TL00012 132
P113_ST00046 nhu 012
P113_SP00035 235 1365 61
P113_ST00047 296 1319 236 twunonzi 00000000
P113_SP00036 532 1366
P113_ST00048 595 1320 338 Mabuumani 0200840000
P113_SP00037 933 1376
P113_ST00049 999
P113_SP00038 1119
P113_ST00050 1191 Ma- 002
P113_TL00013 1377
P113_ST00051 101 sirl, 0.62 00387
P113_SP00039 233 1433
P113_ST00052 315 1378 285 twakataqga 0.83 0020101803
P113_SP00040 1435 74
P113_ST00053 674 1379 174 kugara
P113_SP00041 848 1434
P113_ST00054 929 230 munyika 0.96 0000001
P113_SP00042 1159
P113_ST00055 1220 ino
P113_TL00014 131 1437
P113_ST00056 161 Danhu 80001
P113_SP00043 292 1483
P113_ST00057 373 1438 143 Dasatl 0.61 810408
P113_SP00044 516 1485
P113_ST00058 597 1439 Daika 0.65 828000
P113_SP00045 757 1494
P113_ST00059 819 kuno. 05001
P113_SP00046 962 1486 98
P113_ST00060 1060 241 Twalgara 00280000
P113_TL00015 1497
P113_ST00061 289 mumapako 00034200
P113_SP00047 420 1554 130
P113_ST00062 550 1498 306 matlnoDona 0208018000
P113_SP00048 856 1545
P113_ST00063 987 mifananidzo 00000300000
P113_TL00016 1556
P113_ST00064 353 yatwakanyora 050030200002
P113_SP00049 484 1613 93
P113_ST00065 577 281 pamadzlro. 2201008000
P113_SP00050 858
P113_ST00066 974 326 Mifananidzo 00003000000
P113_TL00017 1615
P113_ST00067 142 iyeyo 20000
P113_SP00051 1672
P113_ST00068 1616 inoshamlsa 1000320802
P113_SP00052 618 1663
P113_ST00069 679 1631 DOse, 0.67 80007
P113_SP00053 810 1673
P113_ST00070 nokuti 0.95 000200
P113_SP00054 1039
P113_ST00071 1121 178 mimqe 00080
P113_TL00018 1674 1165
P113_ST00072 yakanaka 03010302
P113_SP00055 372 1730 94
P113_ST00073 466 1676 175 kwano, 0.59 001867
P113_SP00056 641 1732
P113_ST00074 744 1691 Duye 8400
P113_SP00057 871
P113_ST00075 953 117 muti
P113_SP00058 1070 1723 75
P113_ST00076 1145 151 waya- 01001
P113_TL00019 1734
P113_ST00077 Inyorwa 8000301
P113_SP00059 339 1791
P113_ST00078 402 1749 32 nawo
P113_SP00060 534 1781
P113_ST00079 1736 walDa 0.52 04882
P113_SP00061 1782
P113_ST00080 811 1750 250 namaDara 0.69 01038252
P113_SP00062 1061
P113_ST00081 1143 akasi- 004003
P113_TL00020 1793
P113_ST00082 1808 yana, 02027
P113_SP00063 1850 121
P113_ST00083 388 1809 0.68
P113_SP00064 1851
P113_ST00084 598 1794 190 haubvl. 1030080
P113_SP00065 788 1842 124
P113_ST00085 912 386 Pamifananidzo 0.93 1100000100030
P113_TL00021 1852
P113_ST00086 1853 140 01000
P113_SP00066 1910
P113_ST00087 tinoDona 00108001
P113_SP00067 557 1900
P113_ST00088 619 177 mhuka 0.92 01200
P113_SP00068 796
P113_ST00089 137 dzose
P113_SP00069 1008
P113_ST00090 1082 dzlnovl- 00800081
P113_TL00022 1912
P113_ST00091 miwa, 00027
P113_SP00070 1968
P113_ST00092 381 nemhou, 0.82 0000047
P113_SP00071 1970
P113_ST00093 672 229 naDanhu 0280005
P113_SP00072 901 1960
P113_ST00094 1913 335 Danomhanya 8640000400


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00059.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P59 PHYSICAL_IMG_NR 59 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P59_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P59_LM00001 115 1938
RightMargin P59_RM00001 1302 117
BottomMargin P59_BM00001 1968 33
PrintSpace P59_PS00001 1187
TextBlock P59_TB00001 688 55 45
TextLine P59_TL00001 694 36 43
String P59_ST00001 CONTENT 54 WC 1.00 CC 00
P59_TB00002 1067 31 185 46
P59_TL00002 1073 37 173 34
P59_ST00002 SHUMO 0.80 25101
P59_TB00003 119 104 1183 1521
P59_TL00003 131 110 1158 58
P59_ST00003 112 168 47 kutora 0.84 040004
SP P59_SP00001 299 159 76
P59_ST00004 375 111 121 57 pfuti 0.85 60100
P59_SP00002 496 79
P59_ST00005 575 133 yake, 0.81 01007
P59_SP00003 708 167 65
P59_ST00006 773 273 48 akaduDura 0.82 200038100
P59_SP00004 1046 158 89
P59_ST00007 1135 113 154 dzose. 0.89 200004
P59_TL00004 170 1161
P59_ST00008 247 49 Murumbi 0.91 2003000
P59_SP00005 378 219 98
P59_ST00009 476 356 ndokumurlpa 0.83 20004000830
P59_SP00006 832 227 87
P59_ST00010 919 171 mari 0.99 0000
P59_SP00007 1034 218
P59_ST00011 1144 148 56 zhlnji 0.74 008070
P59_TL00005 229 1165
P59_ST00012 231 102 kuti 0300
P59_SP00008 233 278
P59_ST00013 298 163 aende; 200018
P59_SP00009 461 287 67
P59_ST00014 528 261 ndokubva 0.87 00204004
P59_SP00010 789 277 66
P59_ST00015 855 230 kwake 00000
P59_SP00011 1022 63
P59_ST00016 1085 232 211 akaenda 0000000
P59_TL00006 289 652
P59_ST00017 291 315 kunamamqe 030100080
P59_SP00012 446 347
P59_ST00018 512 271 madorobo. 030000004
P59_TL00007 187 361 1106
P59_ST00019 363 123 Zino 0.55 8270
P59_SP00013 310 419 62
P59_ST00020 372 377 194 41 mumqe 0.75 03080
P59_SP00014 566 418
P59_ST00021 629 243 murumbi 0.90 0204000
P59_SP00015 872 408
P59_ST00022 937 wake
P59_SP00016 1070 409
P59_ST00023 1115 178 paaka- 0.78 420014
P59_TL00008 129 421
P59_ST00024 436 307 zoseDenzera 00008040022
P59_SP00017 470
P59_ST00025 498 422 akanzwa 0.94 0000004
P59_SP00018 717 468
P59_ST00026 804 490 naMaslmba-Ndoga 882108000300004
P59_TL00009 127 480
P59_ST00027 483 akada 20180
P59_SP00019 275 529
P59_ST00028 337 481 286 kuenzanisa 0.95 0000000004
P59_SP00020 623
P59_ST00029 masimba 0.97 0001001
P59_SP00021 918
P59_ST00030 963 482 179 aDaDlri 0.53 3808830
P59_SP00022 1142
P59_ST00031 1190 aDa. 1800
P59_TL00010 130 541 1162
P59_ST00032 335 WakaDadana 0.73 0101808402
P59_SP00023 465 589 61
P59_ST00033 526 265 mudorobo 0.86 04000060
P59_SP00024 791 587
P59_ST00034 839 453 pamasoqganirano 200000800120000
P59_TL00011 128 600 1163
P59_ST00035 601 172 enjanji 0.77 0071070
P59_SP00025 300 657
P59_ST00036 367 266 dzecitima. 0.98 0000000010
P59_SP00026 633 648 69
P59_ST00037 702 236 Akaralra 00201800
P59_SP00027 938 647 90
P59_ST00038 1028 263 Maslmba- 00080524
P59_TL00012 126 660 1168
P59_ST00039 661 169 Ndoga 0.92 10002
P59_SP00028 295 718
P59_ST00040 357
P59_SP00029 707
P59_ST00041 527 145 amise
P59_SP00030 672 706
P59_ST00042 735 nhima 0.41 88371
P59_SP00031 898 715
P59_ST00043 959 142 ni'wiri 0.46 8738270
P59_SP00032 1101 716
P59_ST00044 1138 156 cimqe 00080
P59_TL00013 719 1166
P59_ST00045 720 182 cicibva 0.96
P59_SP00033 309 767
P59_ST00046 222 kurlmqe 0.70 0308080
P59_SP00034 594 776
P59_ST00047 dlDi, 0.33 88807
P59_SP00035 785
P59_ST00048 819 clmqe 0.65 08080
P59_SP00036 975 775 32
P59_ST00049 1007 kunerlmqe 020018080
P59_TL00014 125 779 1164
P59_ST00050 781 diDl. 0.40 80884
P59_SP00037 248 827
P59_ST00051 782 84 Iye 000
P59_SP00038 837 77
P59_ST00052 207 akamira 0000032
P59_SP00039 703 826
P59_ST00053 816 165 pakati 310200
P59_SP00040 981 836 101
P59_ST00054 1082 780 penjanji 00011060
P59_TL00015 1160
P59_ST00055 840 akamlsa 0.76 1020804
P59_SP00041 887
P59_ST00056 400 180 nitima, 0.38 8756707
P59_SP00042 580 896
P59_ST00057 616 asi
P59_SP00043 682 885 78
P59_ST00058 760 238 nakamira 0.72 88110001
P59_SP00044 998 895 64
P59_ST00059 1062 224 panjanji. 201700505
P59_TL00016 897
P59_ST00060 900 85 Asi
P59_SP00045 210 947
P59_ST00061 dzoro 00031
P59_SP00046 946
P59_ST00062 511 460 raMasimba-Gumi 00010000300300
P59_SP00047 971 106
P59_ST00063 1077 216 raka^ika 020310000
P59_TL00017 958
P59_ST00064 198 wakaita 0000001
P59_SP00048 324
P59_ST00065 386 sokunlmurudza 0004881320000
P59_SP00049 786 1014
P59_ST00066 847 253 mudeqga, 0.64 04808007
P59_SP00050 1100 1015 35
P59_ST00067 157
P59_TL00018 1018
P59_ST00068 1019 305 kunorumqe 040001080
P59_SP00051 431 1075
P59_ST00069 493 ruDoko 128100
P59_SP00052 675 1065
P59_ST00070 739
P59_SP00053 1074 75
P59_ST00071 970 316 kunorumqe. 0310000804
P59_TL00019
P59_ST00072 Uarumbi 0.88 8000000
P59_SP00054 358 1125
P59_ST00073 462 Dakafara 81010000
P59_SP00055 680
P59_ST00074 778 264 Dakamupa 0.79 82010400
P59_SP00056 1042 1134
P59_ST00075 1131 1079 161 pondo 10000
P59_TL00020 1137
P59_ST00076 zhinji 300080
P59_SP00057 274 1194 82
P59_ST00077 223 dzemari, 00001107
P59_SP00058 579 1193
P59_ST00078 669 akadzokera 0035010010
P59_SP00059 97
P59_ST00079 1055 237 kumusha 0003001
P59_TL00021 1197
P59_ST00080
P59_SP00060 288 1244
P59_ST00081 349 241 kwaZiki. 00000504
P59_TL00022 1270 1143 44
P59_ST00082 1272 162 Bvunzo: 0.66 1077502
P59_SP00061 1306
P59_ST00083 346 1.
P59_SP00062 1304
P59_ST00084 425 200 nii^o^^^sei 0.19 888108101010805
P59_SP00063 625 1313
P59_ST00085 1271 88 kuua 0081
P59_SP00064 745 1303 25
P59_ST00086 770 nesimba 5005400
P59_SP00065 926 26
P59_ST00087 952 1281 guru
P59_SP00066 1040
P59_ST00088 1066 42 pamuuiri 00308500
P59_SP00067 1239 1314 17
P59_ST00089 1256 12 0.52 4
P59_TL00023 344 1321 949
P59_ST00090 2.
P59_SP00068 1355
P59_ST00091 423 139 Munhu 00700
P59_SP00069 562 1354
P59_ST00092 596 uqgaBetsera 08048000000
P59_SP00070 1364 40
P59_ST00093 866 1332 uamqe 80080
P59_SP00071 994 23
P59_ST00094 1017 cikuru 0.67 1021050
P59_SP00072 1140 1362 20
P59_ST00095 1323 ndiani, 0000566
P59_TL00024 426 1372 784
P59_ST00096 unesimba 07000400
P59_SP00073 613 1405
P59_ST00097 646 1383 guru, 01000
P59_SP00074 744 1415
P59_ST00098 1373 kana 0010
P59_SP00075 869
P59_ST00099 unenjere 04043000
P59_SP00076 1063 1416
P59_ST00100 1374 huru 00203
P59_TL00025 339 1423 950
P59_ST00101 1424 3.
P59_SP00077 1456
P59_ST00102 Kunogozha 000000112
P59_SP00078 637 1466
P59_ST00103 671 ndokupi 0.93 3000001
P59_SP00079 22
P59_ST00104 849 1443 14 5 -
P59_SP00080 863 1448
P59_ST00105 886 kurwa 00103
P59_SP00081 1003
P59_ST00106 1038 1425 nomunhu 4000200
P59_SP00082 1225 1458
P59_ST00107 1248 1438 21 u- 02
P59_TL00026 427 1474 634
P59_ST00108 nokutsamqisa 300000008000
P59_SP00083 693 1517
P59_ST00109 0031
P59_SP00084 807 1507
P59_ST00110 190 ku^idzora 0010010000
P59_SP00085 1029 1515
P59_ST00111 1050 1475 11 0.39 6
P59_TL00027 338 1524
P59_ST00112 1525 4. 01
P59_SP00086 371 1559
P59_ST00113 Cipenyu 0500000
P59_SP00087 585 1569
P59_ST00114 611 188 cinesimba 053003000
P59_SP00088 799 1558 27
P59_ST00115 kudarika 00800301
P59_SP00089 993
P59_ST00116 1016 1537 ijose 88000
P59_SP00090 1095 1567
P59_ST00117 1120 1526 141 ndecipi 2000500
P59_SP00091 1261 1571 18
P59_ST00118 1279 1528
P59_TL00028 429 1576 711
P59_ST00119 Rawurai 0000003
P59_SP00092 590 1609 28
P59_ST00120 618 1587 qgano 80230
P59_SP00093 728 1619
P59_ST00121 756 dzokuitirana 000005020141
P59_SP00094 992 24
P59_ST00122 124 simba. 010000
P59_TB00004 1699 1180 269
P59_TL00029 1705 920
P59_ST00123 1706 193 Dzidzo 300400
P59_SP00095 317 1753
P59_ST00124 1708 71 i8. 0.68 251
P59_SP00096 86
P59_ST00125 504 SHAMIjARI 002488000
P59_SP00097 853 1761
P59_ST00126 889 155 NNA. 0611
P59_TL00030 181 1789 1108 60
P59_ST00127 1791 Kare-kare 022000050
P59_SP00098 445 1837
P59_ST00128 574 1790 262 kwakaqga 00000800
P59_SP00099 1846
P59_ST00129 330 kunomumqe 000000080
P59_TL00031 1849
P59_ST00130 183 munhu 06000
P59_SP00100 304 1897
P59_ST00131 1850 225 wakaqga 0000800
P59_SP00101 592 1905
P59_ST00132 655 ari
P59_SP00102 1896
P59_ST00133 184 murwi. 000001
P59_SP00103 969
P59_ST00134 1851 Pakurwa 0002000
P59_TL00032 1909
P59_ST00135
P59_SP00104 283 1956
P59_ST00136 360 308 pamapfumo 300000201
P59_SP00105 668 1966
P59_ST00137 0200800
P59_SP00106 980 1965 91
P59_ST00138 1071 1910 214 akapiwa


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00082.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P82 PHYSICAL_IMG_NR 82 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P82_TM00001 HPOS 0 VPOS 60
LeftMargin P82_LM00001 110 1878
RightMargin P82_RM00001 1310 109
BottomMargin P82_BM00001 1938 63
PrintSpace P82_PS00001 1200
TextBlock P82_TB00001
TextLine P82_TL00001 177 68 542 34
String P82_ST00001 69 178 33 CONTENT SHUMO WC 0.76 CC 56000
SP P82_SP00001 355 102 322
P82_ST00002 677 42 77 1.00 00
P82_TL00002 125 167 1160 59
P82_ST00003 394 50 Ndokumbunda 0.89 10003005100
P82_SP00002 519 217
P82_ST00004 644 169 181 56 Siziwa, 0000007
P82_SP00003 825 225 126
P82_ST00005 951 334 57 Daclqgocema 0.70 83088000201
P82_TL00003 228 1159
P82_ST00006 229 326 47 nokufarisisa. 1005000000006
P82_SP00004 451 276 71
P82_ST00007 522 168 48 Siziwa 0.96 000200
P82_SP00005 690 61
P82_ST00008 751 222 wakaqga 0.88 0000800
P82_SP00006 973 285 53
P82_ST00009 1026 99 asiq 0.72 2008
P82_SP00007 1125 8
P82_ST00010 1133 151 gaziDi 0.78 020280
P82_TL00004 287 1136 58
P82_ST00011 288 90 mai 0.98 000
P82_SP00008 216 335 64
P82_ST00012 280 136 Dake, 0.68 80007
P82_SP00009 416 345 66
P82_ST00013 482 163 nokuti 0.95
P82_SP00010 645
P82_ST00014 709 292 Dakatapiwa 8000002000
P82_SP00011 1001 344
P82_ST00015 1034 111 46 aciri 0.99 00000
P82_SP00012 1145 35
P82_ST00016 1180 302 32 mu 0.94 01 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT muduku
P82_TL00005 347 316
P82_ST00017 137 duku 0.62 8402 HypPart2
P82_SP00013 262 395 62
P82_ST00018 324 361 117 cose.
P82_TL00006 186 432 1103
P82_ST00019 Kubva 0.97 01000
P82_SP00014 364 480 76
P82_ST00020 440 447 157 qguDa 0.63 80080
P82_SP00015 597 489 97
P82_ST00021 694 135 iyeyo
P82_SP00016 829
P82_ST00022 906 383 waislndomutsa 0000800006000
P82_TL00007 491 1164
P82_ST00023 492 91
P82_SP00017 539 65
P82_ST00024 282 235 kumusha 0004000
P82_SP00018 517 538
P82_ST00025 593 kwaDO. 0.85 000800
P82_SP00019 771 70
P82_ST00026 841 493 85 55 Iye
P82_SP00020 926 548
P82_ST00027 1016 274 wakarerwa 000100300
P82_TL00008 127 550 1162
P82_ST00028 193 mumba 31100
P82_SP00021 320 598
P82_ST00029 381 289 momukuru 0.83 00030405
P82_SP00022 670
P82_ST00030 732 565 uya 0.77 600
P82_SP00023 822 607
P82_ST00031 883 551 kudzikana 000000002
P82_SP00024 1157
P82_ST00032 1205 566 84 aDa 080
P82_TL00009 609 1156
P82_ST00033 273 mhandara, 0.81 020500107
P82_SP00025 400 667 138
P82_ST00034 453 ndokuzowanlkwa 0.93 00000000108000
P82_SP00026 991 657 132
P82_ST00035 1123 160 ikoko. 000000
P82_TL00010 669 1138
P82_ST00036 671 180 Waqga 0.82 00800
P82_SP00027 307 727
P82_ST00037 368 683 247 azoroDera 0.86 000008030
P82_SP00028 615 717 79
P82_ST00038 noko, 0.51 87007
P82_SP00029 830 726 81
P82_ST00039 911 684 41 nyaqgwe 0.84 2008000
P82_SP00030 725 73
P82_ST00040 1209 685 31 ru 03 rurimi
P82_TL00011 728
P82_ST00041 730 107 rimi 3030
P82_SP00031 234 777
P82_ST00042 298 rwokutaura 1000300000
P82_SP00032 642
P82_ST00043 wakaqgoita 0200800004
P82_SP00033 1043 786
P82_ST00044 729 131 salDO 0.65 00880
P82_TL00012 789 224
P82_ST00045 140 Doko. 80000
P82_SP00034 267 836 75
P82_ST00046 342 815 9 10 ' 1
P82_TL00013 185 873 1107 67
P82_ST00047 874 98 Mai
P82_SP00035 283 921 93
P82_ST00048 376 120 Dafa, 0.67
P82_SP00036 496 930 95
P82_ST00049 591 887 Darupgu 8004802
P82_SP00037 808 940 89
P82_ST00050 897 Daka^ika 800010000
P82_SP00038 1126 929
P82_ST00051 1216 iye
P82_TL00014 931 1165
P82_ST00052 932 379 49 ndokuzodzoka 100001020000
P82_SP00039 505 981 106
P82_ST00053 611 174 kuzlDa 0.66 030880
P82_SP00040 785 979
P82_ST00054 894 hama 0.90 0220
P82_SP00041 1030 978
P82_ST00055 1127 164 dzake, 504007
P82_TL00015 990 1166
P82_ST00056 1003 37 atODa 0.80 00081
P82_SP00042 261 1040
P82_ST00057 321 1007 naDana 008000
P82_SP00043 502 1039
P82_ST00058 563 Dake 8300
P82_SP00044 1038
P82_ST00059 774 255 mhandara 00000001
P82_SP00045 1029
P82_ST00060 1128 nama- 03004
P82_TL00016 1053 967 123
P82_ST00061 112 jaya. 40200
P82_SP00046 237 1109 -111
P82_ST00062 175 38 Bvunzo: 0.58 0357750
P82_SP00047 301 1176 51
P82_ST00063 352 1139 27 1. 40
P82_SP00048 1172
P82_ST00064 434 Zita 0.71 5500
P82_SP00049 507 1171
P82_ST00065 534 1137 116 rokuti 0.91 000104
P82_SP00050 650 29
P82_ST00066 679 1135 36 "Siziwa" 0.73 10335007
P82_SP00051 848 28
P82_ST00067 876 rinobvirei 0300025405
P82_SP00052 1062 1170 18
P82_ST00068 1080 12 0.59 4
P82_TL00017 1188 947 44
P82_ST00069 1191 2.
P82_SP00053 378 1224
P82_ST00070 1189 128 43 Nyorai 050300
P82_SP00054 562 1232 21
P82_ST00071 583 1201 uo 0.57 80
P82_SP00055 626 1222
P82_ST00072 mamqe 0.74 40080
P82_SP00056 781
P82_ST00073 816 mashoko 0000000
P82_SP00057 985 23
P82_ST00074 1008 eCid^iti 004010514
P82_SP00058 1230
P82_ST00075 1187 1199 105 22 omu- 0.87 0500
P82_TL00018 431 1240 272
P82_ST00076 129 noBata
P82_SP00059 560 1273
P82_ST00077 588 1251 115 nawo. 10000
P82_TL00019 343 1290 885
P82_ST00078 1292 3.
P82_SP00060 375 1325
P82_ST00079 424 1291 134 Mqana 08040
P82_SP00061 558 1334
P82_ST00080 1302 7 : 3
P82_SP00062 697 1323 45
P82_ST00081 742 1301 96 uana.
P82_SP00063 838
P82_ST00082 888 133 000404
P82_SP00064 1021 1333
P82_ST00083 1054 sai^o^o 001100100
P82_SP00065 1332 15
P82_ST00084 1202 26 :-
P82_TL00020 429 1352 119 124
P82_ST00085 cana 0052
P82_SP00066 513 1375 -83
P82_ST00086 430 1404 118 rwana 20040
P82_SP00067 1426 -116
P82_ST00087 1444 88 kana 3450
P82_TL00021 1494
P82_ST00088 148 cisikana 54121040
P82_SP00068 578 1528 -147
P82_ST00089 1544 154 kasikana 40052240
P82_SP00069 585 1578 -153
P82_ST00090 1595 183 musikana 14030000
P82_TL00022 1644
P82_ST00091 1648 4. 0.75
P82_SP00070 377 1682
P82_ST00092 433 1646 0.92 400000
P82_SP00071 1690 30
P82_ST00093 592 1645 mazita 002300
P82_SP00072 716 1679
P82_ST00094 743 1656 ose 010
P82_SP00073 801
P82_ST00095 844 206 omunoziua 0.79 000601280
P82_SP00074 1050 1678 39
P82_ST00096 1089 1647 205 anogumira 003001560
P82_TL00023 427 1694 865
P82_ST00097 1709 ne
P82_SP00075 468 1731 20
P82_ST00098 488 1717 13 0.52
P82_SP00076 501 1724 24
P82_ST00099 525 "ana", 405020
P82_SP00077 649 1737
P82_ST00100 672 1695 okuti 00005
P82_SP00078 767 1729 17
P82_ST00101 784 1708
P82_SP00079 791 1730
P82_ST00102 1707 mqanana 4800000
P82_SP00080 1739
P82_ST00103 ;
P82_SP00081 1033 1736
P82_ST00104 1068 1697 murumbga- 000008000
P82_TL00024 1749 291
P82_ST00105 1760 na;
P82_SP00082 490 1788
P82_ST00106 523 200 deqgwana. 808000620
P82_TL00025 1799 360
P82_ST00107 Wedzerai 00010401
P82_SP00083 612 1832
P82_ST00108 1809 150 mamqe. 103800
P82_TL00026 1848 863
P82_ST00109 1849 Ko
P82_SP00084 1883
P82_ST00110 1857 142 mutouo 210080
P82_SP00085 659
P82_ST00111 iwoyu 30004
P82_SP00086 788 1892
P82_ST00112 wokugumisira 000000000210
P82_SP00087 1097 1891
P82_ST00113 shoko 00002
P82_SP00088 1231 1882
P82_ST00114 1255 1861 u- 02
P82_TL00027 1900 257
P82_ST00115 1901 noti
P82_SP00089 504 1934
P82_ST00116 kudini. 2580300


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 73
LeftMargin P15_LM00001 120 1850
RightMargin P15_RM00001 1298 121
BottomMargin P15_BM00001 1923 78
PrintSpace P15_PS00001 1178
TextBlock P15_TB00001 662 74 53 43
TextLine P15_TL00001 668 80 41 31
String P15_ST00001 CONTENT 10 WC 0.28 CC 76
P15_TB00002 1059 189 46
P15_TL00002 1065 79 177 34
P15_ST00002 SHUMO 0.89 05000
P15_TB00003 171 1752
P15_TL00003 131 1156 58
P15_ST00003 96 47 kuti 0.82 6000
SP P15_SP00001 227 224 82
P15_ST00004 309 178 199 Dakatoti 0.76 83040003
P15_SP00002 508 225 71
P15_ST00005 579 188 175 37 tawana 0.91 020200
P15_SP00003 754 70
P15_ST00006 824 114 shiri 0.84 00141
P15_SP00004 938
P15_ST00007 1009 179 123 56 yedu 0.72 0082
P15_SP00005 1132 235 51
P15_ST00008 1183 104 ino- 2004
P15_TL00004 130 236 1162
P15_ST00009 162 ddyira 0.80 800102
P15_SP00006 292 72
P15_ST00010 364 238 102 i^iyo 0.60 810100
P15_SP00007 466 294 64
P15_ST00011 530 237 60 i:^i 0.56 07100
P15_SP00008 590 293 62
P15_ST00012 652 219 55 ^inowira 101000020
P15_SP00009 871 59
P15_ST00013 930 239 115 pasi. 0.88 21020
P15_SP00010 1045 77
P15_ST00014 1122 170 IkaDa- 0.79 000803
P15_TL00005 127 297 1164 153
P15_ST00015 134 ta'po. 0.67 606501
P15_SP00011 261 352 -54
P15_ST00016 207 395 326 54 Ruqgwanani 0.87 0080000300
P15_SP00012 533 449 83
P15_ST00017 616 393 156 gondo 1.00 00000
P15_SP00013 772
P15_ST00018 834 394 217 rakazoti, 0.85 210100007
P15_SP00014 1051 450
P15_ST00019 1106 185 48 "danai 0.74 084011
P15_TL00006 133 453 57
P15_ST00020 180 huku!" 0.75 700213
P15_SP00015 313 500
P15_ST00021 417 345 Ndokutumga 0.83 0040002081
P15_SP00016 762 509
P15_ST00022 842 454 152 hagga 01800
P15_SP00017 994 510
P15_ST00023 1068 221 kuidana. 0.78 00082500
P15_TL00007 512 1161
P15_ST00024 231 Ikakwira 0.86 50400001
P15_SP00018 361 559
P15_ST00025 402 513 167 pabge, 0.77 230007
P15_SP00019 569 44
P15_ST00026 613 201 ikadana 0.70 3028303
P15_SP00020 814 23
P15_ST00027 837 110 iciti, 000027
P15_SP00021 947
P15_ST00028 "Kuku-we, 005034007
P15_TL00008 572
P15_ST00029 246 kuku-we, 01004007
P15_SP00022 373 628 108
P15_ST00030 481 282 kuku-we!" 0.94 000300001
P15_SP00023 763 619 105
P15_ST00031 868 150 Huku 0300
P15_SP00024 1018 81
P15_ST00032 1099 573 192 icinzwa 0000000
P15_TL00009 632 1163
P15_ST00033 202 kudana, 0.63 0383037
P15_SP00025 329 688
P15_ST00034 yakwira 0400040
P15_SP00026 109
P15_ST00035 761 646 32 do
P15_SP00027 823 678 61
P15_ST00036 884 645 250 pamusoro 31050000
P15_SP00028 1134 689
P15_ST00037 1206 84 pe-
P15_TL00010 690
P15_ST00038 692 166 45 ciruDu 000083
P15_SP00029 737
P15_ST00039 354 691 234 cecirindo 000010800
P15_SP00030 588 738
P15_ST00040 113 ciya, 00027
P15_SP00031 745 748 63
P15_ST00041 808 257 ikadaDira, 0008180027
P15_SP00032 68
P15_ST00042 1133 157 49 "Ndi- 0.90 01002
P15_TL00011 126 750
P15_ST00043 283 cambogoka 040040002
P15_SP00033 409 807
P15_ST00044 470 159 mr)Oto 068000
P15_SP00034 629 806
P15_ST00045 751 307 har)gu-we!" 12760000001
P15_TL00012 206 848 1085
P15_ST00046 849 Pasure 020600
P15_SP00035 377 895
P15_ST00047 264 icinonoka, 0000030017
P15_SP00036 714 905
P15_ST00048 798 138 gwari 00053
P15_SP00037 936
P15_ST00049 1019 272 rakatumga 000100080
P15_TL00013 129 907 1158
P15_ST00050 218 kuidana, 0.61 70482007
P15_SP00038 347 964
P15_ST00051 451 149 rikati, 0002007
P15_SP00039 600 119
P15_ST00052 719 908 "Huku, 0.65 026057
P15_SP00040 920 965
P15_ST00053 977 huku, 63047
P15_SP00041 1127
P15_ST00054 1174 hu... 01520
P15_TL00014 967 1159
P15_ST00055 968 ku, 0.35 657
P15_SP00042 1023 65
P15_ST00056 969 hu
P15_SP00043 337 1014 6
P15_ST00057 343 1004 9 0.22 7
P15_SP00044 421 1013
P15_ST00058 467 ku!" 0207
P15_SP00045 587
P15_ST00059 661 ^ino 0.62 10130
P15_SP00046 782
P15_ST00060 844 281 yakadaDira 0000808001
P15_SP00047 1125 1024 52
P15_ST00061 1177 112 0.81 003007
P15_TL00015 128 1027 1160
P15_ST00062 161 "TaDa 30382
P15_SP00048 289 1073 40
P15_ST00063 1041 193 33 DODuno 808201
P15_SP00049 522 1074
P15_ST00064 100 iwe! 0.92 0003
P15_SP00050 669
P15_ST00065 713 1028 TaDa 0382
P15_SP00051
P15_ST00066 903 1040 195 doduuo 808080
P15_SP00052 1098
P15_ST00067 1150 iwe!" 00002
P15_TL00016 1086
P15_ST00068 145 0.66 8104
P15_SP00053 275
P15_ST00069 327 ikapiwa 2043103
P15_SP00054 526 1143
P15_ST00070 1087 88 zita 0.71 0424
P15_SP00055 676
P15_ST00071 iri 000
P15_SP00056 793
P15_ST00072 857 155 rokuti 100300
P15_SP00057 1012
P15_ST00073 203 "huku" 010042
P15_TL00017 1146 540
P15_ST00074 349 rayakadaniwa 0.73 740102840003
P15_SP00058 480 1201
P15_ST00075 543 naro. 0.99
P15_TL00018 205 1243
P15_ST00076 210 Nanhasi 0201002
P15_SP00059 415 1290 85
P15_ST00077 02802
P15_SP00060 650 1300
P15_ST00078 755 negwari 0.96 0000200
P15_SP00061 957
P15_ST00079 1042 248 ^inodana, 1000080007
P15_TL00019 1302
P15_ST00080 191 nehuku 804105
P15_SP00062 321 1349
P15_ST00081 379 1318 0.54
P15_SP00063 441
P15_ST00082 502 1303 inodaDira 000838203
P15_SP00064 1350
P15_ST00083 800 icikwira 00000000
P15_SP00065 1007
P15_ST00084 1063 paciruDU 10003082
P15_TL00020 1363 912
P15_ST00085 318 mar)gwanani 70670020000
P15_SP00066
P15_ST00086 521 1377 42 mamge 03080
P15_SP00067 709
P15_ST00087 780 263 namamge. 00000805
P15_TL00021 1480
P15_ST00088 38 Bvunzo: 0.42 6578840
P15_SP00068 308 1518 50
P15_ST00089 358 1483 30 1. 0.41
P15_SP00069 388 1515
P15_ST00090 426 1482 164 Zinoyera 73600000
P15_SP00070 1524
P15_ST00091 640 1481 nderipi 100100240
P15_SP00071 801 1526 39
P15_ST00092 840 173 Cinoyera 02000022
P15_SP00072 35
P15_ST00093 1048 244 Cinonziqwi 01301468042
P15_TL00022 360 1533
P15_ST00094 1534 2. 00
P15_SP00073 1566
P15_ST00095 427 Reuai 00855
P15_SP00074 529
P15_ST00096 139 maBasa 006200
P15_SP00075 718
P15_ST00097 753 1540 26 matatu 040000
P15_SP00076
P15_ST00098 931 200 eminheqga 003510800
P15_SP00077 1131 1576
P15_ST00099 1544 116 22 nama- 30002
P15_TL00023 458 1584
P15_ST00100 1586 mbaua 0.50 85280
P15_SP00078 1617 27
P15_ST00101 606 eshiri 000555
P15_SP00079 706 36
P15_ST00102 742 1585 142 padziri. 01003413
P15_SP00080 1627
P15_ST00103 928 Ko
P15_SP00081 985 25
P15_ST00104 1010 pa'oanhu 03081612
P15_SP00082 1166 1628 16
P15_ST00105 1182 1595 vo 0.29
P15_SP00083 1226 21
P15_ST00106 1247 12 0.98
P15_TL00024 356 1633 932
P15_ST00107 1635 3.
P15_SP00084 1668
P15_ST00108 433 Nyorai 000843
P15_SP00085 1678
P15_ST00109 589 izwi 0.64 5214
P15_SP00086
P15_ST00110 694 187 (sentence) 2005000000
P15_SP00087 881 1681 29
P15_ST00111 910 rimqe 04080
P15_SP00088 1679
P15_ST00112 1055 1634 151 neshoko 0001000
P15_SP00089
P15_ST00113 ri- 061
P15_TL00025 457 1687 284
P15_ST00114 1697 mqe 080
P15_SP00090 537 1728
P15_ST00115 562 nerimqe 2007080
P15_SP00091 717 17
P15_ST00116 734 1698 :
P15_TL00026 1736 832
P15_ST00117 1756 13 5 1
P15_SP00092 471 1761
P15_ST00118 496 1737 dauira, 8080000
P15_SP00093 622 1777
P15_ST00119 658 1757
P15_SP00094 671 1762
P15_ST00120 687 daoidza 0.68 8085000
P15_SP00095 826 1770
P15_ST00121 1749 8 28 ;
P15_SP00096 856
P15_ST00122 904 2
P15_SP00097 917
P15_ST00123 1744 teoera. 0080004
P15_SP00098 1056 1771
P15_ST00124 1097 14
P15_SP00099 1111
P15_ST00125 1126 teoedza 0080260
P15_SP00100 1265
P15_ST00126 1282 1748
P15_TL00027 455 1787 783
P15_ST00127 111 kwira, 005000
P15_SP00101 566 1827
P15_ST00128 597 1788 -kwidza; 46000130
P15_SP00102 775
P15_ST00129 804 -fembera, 010100004
P15_SP00103 996
P15_ST00130 1025 213 -fembedza. 0000000001
P15_TL00028 355 1838 933
P15_ST00131 1839 4.
P15_SP00104 386 1871
P15_ST00132 434 230023
P15_SP00105 564 1881
P15_ST00133 623 1840 marudzi 0200204
P15_SP00106 776 1872
P15_ST00134 812 1851 ose
P15_SP00107
P15_ST00135 000300
P15_SP00108 1016
P15_ST00136 1058 230 dzinopfuiwa 05010001630
P15_TL00029 1890
P15_ST00137 nauanhu. 50840100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00066.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P66 PHYSICAL_IMG_NR 66 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P66_TM00001 HPOS 0 VPOS 58
LeftMargin P66_LM00001 100 1880
RightMargin P66_RM00001 1315 104
BottomMargin P66_BM00001 1938 63
PrintSpace P66_PS00001 1215
TextBlock P66_TB00001 163 188 47
TextLine P66_TL00001 169 64 176 35
String P66_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.99 CC 00000
P66_TB00002 691 59 53
P66_TL00002 697 65 41
P66_ST00002 61 1.00 00
P66_TB00003 159 1779
P66_TL00003 116 165 1193
P66_ST00003 107 nani 0.92 0300
SP P66_SP00001 223 212 84
P66_ST00004 307 123 48 doDa 0.56 8080
P66_SP00002 430 213 71
P66_ST00005 501 147 riciko 000000
P66_SP00003 648 92
P66_ST00006 740 kuti 0.86 0500
P66_SP00004 840 91
P66_ST00007 931 167 121 46 Daite 0.81 80000
P66_SP00005 1052 90
P66_ST00008 1142 180 44 nyore. 0.69 040507
P66_TL00004 224 1167
P66_ST00009 289 yokudzura, 0.83 3005000007
P66_SP00006 405 282 82
P66_ST00010 487 225 164 nokuti 0.89 100500
P66_SP00007 651 273 77
P66_ST00011 728 211 masikati 00000000
P66_SP00008 939
P66_ST00012 1021 240 262 42 unozoaDa 0.71 500028080
P66_TL00005 114 298 128
P66_ST00013 192 33 nezuDa. 0002810
P66_SP00009 306 331 -107
P66_ST00014 199 367 309 "Uanotaqga 6804011800
P66_SP00010 508 425 81
P66_ST00015 589 368 183 kuDesa 048005
P66_SP00011 772 416 79
P66_ST00016 851 379 mqoto, 0.73 080007
P66_SP00012 1027 426
P66_ST00017 1131 370 150 56 ipopo 0.87 04020
P66_TL00006 115 428 1163
P66_ST00018 208 Dodzura 0.77 8100013
P66_SP00013 323 474 62
P66_ST00019 385 136 haDO. 00805
P66_SP00014 521 475 70
P66_ST00020 591 429 135 Kana 0400
P66_SP00015 726 60
P66_ST00021 786 442 DaDona 0.67 808010
P66_SP00016 969
P66_ST00022 1030 0202
P66_SP00017 1130
P66_ST00023 1211 439 67 36 ta- 005
P66_TL00007 1161 57
P66_ST00024 497 neta, 0.85 00007
P66_SP00018 237 544
P66_ST00025 301 214 DOsuqga 8004800
P66_SP00019 515 543
P66_ST00026 575 168 Daciita 8000100
P66_SP00020 743 534
P66_ST00027 805 472 nisumbu-nsumbu 0.62 877400448800002
P66_TL00008 546 1160
P66_ST00028 189 kuenda 0.97 000100
P66_SP00021 304 593 110
P66_ST00029 414 562 paya 4001
P66_SP00022 530 604 111
P66_ST00030 641 548 344 paDamboDesa 0.79 50800008000
P66_SP00023 985
P66_ST00031 1095 558 mqoto. 081003
P66_TL00009 605
P66_ST00032 203 Uanoisa 8300000
P66_SP00024 318 653
P66_ST00033 378 620 251 43 pamusoro 0.84 30050040
P66_SP00025 629 663
P66_ST00034 616 226 pomqoto 0.80 5008000
P66_SP00026 917
P66_ST00035 979 606 103 0.96 1000
P66_SP00027 1082
P66_ST00036 617 ut§e, 0.68 00807
P66_TL00010 664 1162
P66_ST00037 269 kudzikana 0.91 003030100
P66_SP00028 383 712
P66_ST00038 443 666 130 waita 01000
P66_SP00029 573
P66_ST00039 636 170 sedota. 0080004
P66_SP00030 806
P66_ST00040 876 665 118 Zino 0.22 8885
P66_SP00031 994 722
P66_ST00041 1056 676 220 37 Danotora 81003002
P66_TL00011 724
P66_ST00042 725 185 madota 028001
P66_SP00032 299 771
P66_ST00043 360 ndokuaisa 100050002
P66_SP00033 622
P66_ST00044 683 musurudzo. 0601000000
P66_SP00034 990 73
P66_ST00045 1063 Surudzo 0.98 0100000
P66_TL00012 112 783 1156
P66_ST00046 784 233 inodirwa 0.82 03080002
P66_SP00035 345 831 89
P66_ST00047 434 799 32 mvura 00331
P66_SP00036 598 106
P66_ST00048 704 283 yamboiswa 000000003
P66_SP00037 987
P66_ST00049 1093 175 pahari. 2000111
P66_TL00013 842
P66_ST00050 845 Mvura 00340
P66_SP00038 281 891
P66_ST00051 371 843 55 iyi 000
P66_SP00039 433 898 95
P66_ST00052 528 292 inodonhera 0008010002
P66_SP00040 820 890
P66_ST00053 915 49 muhari 0.78 033031
P66_SP00041 1098 80
P66_ST00054 1178 844 iciti
P66_TL00014 113 902 946
P66_ST00055 903 243 do-do-do 0.63 80080380
P66_SP00042 356 951
P66_ST00056 421 284 kudzimana 0.95 040000000
P66_SP00043 705 950
P66_ST00057 764 295 yakawanda. 0000020500
P66_TL00015 961 1091
P66_ST00058 962 "Pedza 710000
P66_SP00044 1009
P66_ST00059 408 126 ineno 0.43 08486
P66_SP00045 1018
P66_ST00060 582 963 122 45 Dolta 0.58 81802
P66_SP00046 1008
P66_ST00061 750 976 52 ne 0.13 88
P66_SP00047 802 1017 51
P66_ST00062 853 seno 0082
P66_SP00048 957 54
P66_ST00063 1011 255 noweBare. 0.90 000080000
P66_TL00016
P66_ST00064 1022 Hari 5000
P66_SP00049 1069
P66_ST00065 333 74 iya
P66_SP00050 407 1078 105
P66_ST00066 512 432 Danoqgoigadzika 810080200300000
P66_SP00051 944 1077
P66_ST00067 1049 1033 pamqoto 4008200
P66_TL00017 1079 1159
P66_ST00068 1097 162 31 0.93 00300
P66_SP00052 1128
P66_ST00069 335 1081 200 igovaira 00102003
P66_SP00053 535 1136
P66_ST00070 596 239 kudakara 0.88 00800000
P66_SP00054 835 1126
P66_ST00071 896 1094 153 yopxa 00301
P66_SP00055 1137
P66_ST00072 1110 1080 160 icitu- 0.75 0000844
P66_TL00018 1139
P66_ST00073 1140 201 kuruka. 0131000
P66_SP00056 312 1188 146
P66_ST00074 458 207 Nainono 0.57 0108585
P66_SP00057 1195
P66_ST00075 746 ndokulBurira 000038820100
P66_SP00058 1090 1187 78
P66_ST00076 1168 102 pasi 3000
P66_TL00019 1198 1157
P66_ST00077 1200 278 ndokugara 000000000
P66_SP00059 388 1255
P66_ST00078 450 209 kuikira 05800000
P66_SP00060 659
P66_ST00079 720 1213 munyu 40005
P66_SP00061 900 1254
P66_ST00080 973 1201 294 wagwamba; 000020005
P66_TL00020 1257
P66_ST00081 1258 315 ndokuupara 2000003102
P66_SP00062 1316
P66_ST00082 507 neBaqga 0080800
P66_SP00063 716 1313
P66_ST00083 794 204 Daciuisa 80001005
P66_SP00064 998 1304
P66_ST00084 1058 muclru- 0.74 0308103
P66_TL00021 1319
P66_ST00085 190 qgiro." 0.72 8107020
P66_SP00065 302 1376 -133
P66_ST00086 1378 96 Mal 0.60 028
P66_SP00066 265 1425
P66_ST00087 339 Dakati 800000
P66_SP00067 492 1423
P66_ST00088 584 1374 217 kupedza 0210002
P66_SP00068 801 1432 93
P66_ST00089 894 374 kurondedzera, 0500000000007
P66_TL00022 1434 1135
P66_ST00090 1436 50 Shuzhai 0500000
P66_SP00069 314 1486
P66_ST00091 395 1435 179 wakati, 0000007
P66_SP00070 574 1490
P66_ST00092 640 "Asi
P66_SP00071 755 1481
P66_ST00093 817 ralDa 0.65 00880
P66_SP00072 943
P66_ST00094 Basa 8303
P66_SP00073 1112 72
P66_ST00095 1184 1450 40 gu SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT guru
P66_TL00023 1493 1165
P66_ST00096 1512 ru 0.76 04 HypPart2
P66_SP00074 1545
P66_ST00097 216 1494 171 kwano! 000831
P66_SP00075 387 1551
P66_ST00098 453 238 Zakadaro 0.52 88318400
P66_SP00076 1550
P66_ST00099 752 Danhu 0.66 82005
P66_SP00077 912 1540
P66_ST00100 Dakacenjera 80000035000
P66_TL00024 1553
P66_ST00101 1571 DO. 0.24 885
P66_SP00078 1608
P66_ST00102 252 1555 Asi
P66_SP00079 334 1602
P66_ST00103 398 1567 Daruqgu 8011802
P66_SP00080 612 1609
P66_ST00104 673 340 Danouwanepi 80006011010
P66_SP00081 1013
P66_ST00105 1085 184 muzhi- 060003
P66_TL00025 1612
P66_ST00106 1616 nji 080
P66_SP00082 172 1672
P66_ST00107 268 wakadai 0000800
P66_SP00083 1661 97
P66_ST00108 572 1613 mucena-cena" 0000002001120
P66_SP00084 970 1659
P66_ST00109 186 Uakati, 8000007
P66_TL00026 109 1671
P66_ST00110 1675 "Ndakanzwa 6000000000
P66_SP00085 448 1723
P66_ST00111 510 99 0001
P66_SP00086 609 1717
P66_ST00112 672 138 nalDO
P66_SP00087 810
P66_ST00113 861 1685 235 Danopara 82201200
P66_SP00088 1096 1728
P66_ST00114 1673 do." 8000
P66_TL00027 1755 1107
P66_ST00115 1758 202 0020500
P66_SP00089 1808
P66_ST00116 272 akazonzwa 000005000
P66_SP00090 701 1802
P66_ST00117 762 1756 347 nomudzidzisi 000020000000
P66_SP00091 1109
P66_ST00118 1172 0006
P66_TL00028 1827
P66_ST00119 1832 174 pamqe 20080
P66_SP00092 280 1878
P66_ST00120 372 1829 215 8225803
P66_SP00093 587 1870
P66_ST00121 649 Danoupara 800003000
P66_SP00094 75
P66_ST00122 992 274 paguqgwa, 020180007
P66_TL00029 1872
P66_ST00123 1891 10180
P66_SP00095 1937
P66_ST00124 1889
P66_SP00096 397 1930
P66_ST00125 459 pakati 050500
P66_SP00097
P66_ST00126 674 penyika 2000000
P66_SP00098 877 1929
P66_ST00127 938 1874 330 panamakawa 2023030002


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00107.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P107 PHYSICAL_IMG_NR 107 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P107_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P107_LM00001 111 1937
RightMargin P107_RM00001 1306 113
BottomMargin P107_BM00001 1967 34
PrintSpace P107_PS00001 1195
TextBlock P107_TB00001 700 32 79 45
TextLine P107_TL00001 706 38 67 33
String P107_ST00001 CONTENT 102 WC 0.74 CC 043
P107_TB00002 1066 189
P107_TL00002 1072 36 177
P107_ST00002 SHUMO 0.88 14000
P107_TB00003 128 1839
P107_TL00003 124 134 1176 56
P107_ST00003 127 47 BaBa 0.54 8180
SP P107_SP00001 251 181 61
P107_ST00004 312 317 48 DakazoDona 0.77 8001008110
P107_SP00002 629 182 115
P107_ST00005 744 135 116 46 muti 0.89 0103
P107_SP00003 860 76
P107_ST00006 936 364 wakaclnylrwa 0.78 030008008203
P107_TL00004 122 193 1173 58
P107_ST00007 143 57 calno, 0.50 008847
P107_SP00004 265 250 66
P107_ST00008 331 194 308 Dakatsamqa 0.76 8102002080
P107_SP00005 639
P107_ST00009 763 195 173 55 kwano. 0.72 003850
P107_SP00006 92
P107_ST00010 1028 267 Uakadana 0.69 82018310
P107_TL00005 121 252 1172 49
P107_ST00011 253 215 Daranda 8152002
P107_SP00007 336 300 62
P107_ST00012 398 269 DOse 8000
P107_SP00008 513 301
P107_ST00013 589 270 196 31 naDana 0.80 008003
P107_SP00009 785 77
P107_ST00014 862 191 Dakuru 0.57 830552
P107_SP00010 1053 91
P107_ST00015 1144 149 Daka- 0.51 84532
P107_TL00006 311 1170 50
P107_ST00016 Dabvunza 0.85 80000002
P107_SP00011 374 360 65
P107_ST00017 439 313 99 kuti 0500
P107_SP00012 538
P107_ST00018 604 170 ndiani 0.91 200300
P107_SP00013 774 361
P107_ST00019 839 258 wakatema 0.93 00020002
P107_SP00014 1097
P107_ST00020 1158 133 muti. 02100
P107_TL00007 371 1171
P107_ST00021 372 84 Asi 0.86 202
P107_SP00015 205 418
P107_ST00022 271 kwakaqga 0.82 00104800
P107_SP00016 529 429
P107_ST00023 591 198 kusina- 0400104
P107_SP00017 789 420 8
P107_ST00024 797 255 wakazlDa. 0.67 070008813
P107_SP00018 1052 419 101
P107_ST00025 1153 139 Ndo- 0.90 0011
P107_TL00008 430 1142 59
P107_ST00026 431 254 kuzodana 0.84 01008300
P107_SP00019 375 478 63
P107_ST00027 438 447 do 0.56 80
P107_SP00020 503
P107_ST00028 569 432 208 George, 0.83 0004007
P107_SP00021 777 489 93
P107_ST00029 870 168 nokuti 100400
P107_SP00022 1038 98
P107_ST00030 1136 waka 0.81 0304 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT wakaqga
P107_TL00009
P107_ST00031 504 89 42 qga 0.63 802 HypPart2
P107_SP00023 210 546
P107_ST00032 294 491 114 aciri 0.97 10000
P107_SP00024 408 537 85
P107_ST00033 493 237 muduku, 0.75 0080007
P107_SP00025 730 548
P107_ST00034 829 465 ndokumubvunza, 00100025040047
P107_TL00010 120 549 1175
P107_ST00035 163 Daciti, 0.68 8400027
P107_SP00026 283 606 71
P107_ST00036 354 "Ko 600
P107_SP00027 470 597 106
P107_ST00037 576 551 207 0001007
P107_SP00028 783 607 140
P107_ST00038 923 550 hauzlDl 0.60 2000888
P107_SP00029 1116
P107_ST00039 1231 563 64 0.48 81
P107_TL00011 608
P107_ST00040 01010004
P107_SP00030 373 657
P107_ST00041 449 610 1.00 0000
P107_SP00031 565 96
P107_ST00042 661 626 172 41 waqgu 03804
P107_SP00032 833 667 104
P107_ST00043 937 625 90 uya
P107_SP00033 1027 666
P107_ST00044 1120 609 176 hre" 005120
P107_TL00012 693
P107_ST00045 694 George 0.96 000200
P107_SP00034 310 749
P107_ST00046 412 369 wakambomlra 02010000805
P107_SP00035 781 742
P107_ST00047 877 695 225 akatarira 0.87 102050011
P107_SP00036 1102 741 78
P107_ST00048 1180 0.55 8080
P107_TL00013 753
P107_ST00049 165 kuclso 0.71 040803
P107_SP00037 286 800
P107_ST00050 769 117 caDO 0380
P107_SP00038 488 801 105
P107_ST00051 593 755 acitya 000000
P107_SP00039 810
P107_ST00052 857 188 nikuru, 0.47 8776007
P107_SP00040 1045 811
P107_ST00053 1151 142 akati, 104007
P107_TL00014 812 1168
P107_ST00054 178 "Hoqo 0.59 74080
P107_SP00041 302 869 109
P107_ST00055 411 814 132 BaBa, 0.36 84837
P107_SP00042 543
P107_ST00056 650 353 handiqgareDl 0.70 032008030088
P107_SP00043 1003 871 97
P107_ST00057 1100 192 nhema, 000007
P107_TL00015 119 872 1145
P107_ST00058 ndini 0.99 00000
P107_SP00044 919
P107_ST00059 363 873 219 ndatema 0.95 0020001
P107_SP00045 582 920
P107_ST00060 644 874 04024
P107_SP00046 778
P107_ST00061 858 303 MundlroDe 0.66 320085180
P107_SP00047 1161
P107_ST00062 1207 he 10 henyu."
P107_TL00016 932
P107_ST00063 933 152 nyu."
P107_SP00048 988
P107_ST00064 144 0.45 80827
P107_SP00049 480 989 86
P107_ST00065 566 226 Dakatora 80030101
P107_SP00050 792 980 82
P107_ST00066 948 174 40 mqana 08000
P107_SP00051 1048 87
P107_ST00067 1135 947 156 waDO, 00807
P107_TL00017 990 1178
P107_ST00068 Dakati, 0.65 8212007
P107_SP00052 293
P107_ST00069 384 991 348 "Ndandicida 0.79 70000300380
P107_SP00053 732 1039
P107_ST00070 816 993 185 kuroDa 023084
P107_SP00054 1001 108
P107_ST00071 1109 186 munhu 01002
P107_TL00018 118 1050
P107_ST00072 199 wakaita 0100111
P107_SP00055 1098
P107_ST00073 421 1051 inoni 0.40 18685
P107_SP00056 1107
P107_ST00074 648 kwano; 0.53 404828
P107_SP00057 826
P107_ST00075 912 asi 100
P107_SP00058 979
P107_ST00076 1096 nokuda 000082
P107_TL00019
P107_ST00077 kwokutl 0000008
P107_SP00059 328 1156
P107_ST00078 433 1121 235 watsuqga 02005800
P107_SP00060 668 1166
P107_ST00079 766 1111 kureDa 043083
P107_SP00061
P107_ST00080 1058 cokwadi, 02000807
P107_TL00020 1174
P107_ST00081 1169 75 ino 081
P107_SP00062 1224
P107_ST00082 ucizlDa 4000881
P107_SP00063 462 1216
P107_ST00083 103 0200
P107_SP00064 646
P107_ST00084 713 273 ndlcakupa 008000510
P107_SP00065 986 1226
P107_ST00085 shamhu, 0030517
P107_TL00021 1227
P107_ST00086 110 saka 0.94
P107_SP00066 227 1274
P107_ST00087 309 1229 ndlcarega 008000000
P107_SP00067 562 1285
P107_ST00088 664 haqgu. 0.64 248060
P107_SP00068 834 1286
P107_ST00089 000
P107_SP00069 1015 1275
P107_ST00090 1101 doDona 808022
P107_TL00022 1287 68
P107_ST00091 1289 mqana'qgu: 1800048043
P107_SP00070 1344
P107_ST00092 520 125 Muti 0305
P107_SP00071 645 1335
P107_ST00093 731 157 nimpe 0.33 87880
P107_SP00072 888 1355
P107_ST00094 972 319 uqgazokura, 28030001007
P107_TL00023 1346
P107_ST00095 231 nakadaro 0.61 85128500
P107_SP00073 1401
P107_ST00096 1362 230 maDaqga 0081805
P107_SP00074 663 1403
P107_ST00097 726 1348 245 acaslylwa 002082805
P107_SP00075 971 1404 74
P107_ST00098 244 54 aslqgazo- 208805002
P107_TL00024
P107_ST00099 95 bvl. 0086
P107_SP00076 213 1452
P107_ST00100 324 1407 Sainono 0208080
P107_SP00077 516 1462
P107_ST00101 624 1406 cakaipa 0103031
P107_SP00078 818 1463 130
P107_ST00102 cipi 0030
P107_SP00079 1043
P107_ST00103 1128 necipi 200030
P107_TL00025 1465
P107_ST00104 214 caunoita 00200300
P107_SP00080 332 1511
P107_ST00105 427 1466 487 ciqgakaqgaqwirwa 0080100804802202
P107_SP00081 914 1522
P107_ST00106 1007 1481 Duye 8500
P107_SP00082 1134 88
P107_ST00107 1222 ci- 003
P107_TL00026 1524
P107_ST00108 qgakaqganlkwa, 80102802080007
P107_SP00083 536 1581
P107_ST00109 632 1526 203
P107_SP00084 697 1571
P107_ST00110 804 1525 cinosiya 0.98 00000001
P107_SP00085 1018
P107_ST00111 1539 151 Daqga 83802
P107_TL00027 1583
P107_ST00112 190 rakaipa 6001030
P107_SP00086 1640
P107_ST00113 1584 risiqgadzimi 000080200000
P107_SP00087 699
P107_ST00114 761 1600 paDupenyu 408260004
P107_SP00088 1054 1641 83
P107_ST00115 1137 1599 napa- 02444
P107_TL00028 1643 386
P107_ST00116 1657 180 mqoyo
P107_SP00089 298 1699
P107_ST00117 pako.
P107_TL00029 1731
P107_ST00118 Zimqe 0.37 86880
P107_SP00090 352 1787
P107_ST00119 417 1733 0.92 02001
P107_SP00091 603 1778
P107_ST00120 1732 345 uqgaBatsirwa 380080000000
P107_SP00092 1002 1789
P107_ST00121 1065 228 kashoma 0000002
P107_TL00030 1790 1165
P107_ST00122 1791 246 nenhema 1003000
P107_SP00093 368 1837
P107_ST00123 164 dzake, 002007
P107_SP00094 596 1848
P107_ST00124 662 1792 200
P107_SP00095 728 1838
P107_ST00125 292 ucazoBatwa 2010080000
P107_SP00096 52
P107_ST00126 1118 169 nadzo. 010000
P107_TL00031 1850
P107_ST00127 Batslro 8200800
P107_SP00097 304 1897
P107_ST00128 370 1865 242 yaaneqge 00000800
P107_SP00098 612 1907
P107_ST00129 678 337 akambowana 2030000303
P107_SP00099 43
P107_ST00130 1851 1005000
P107_TL00032 1909 1164
P107_ST00131 162 302007
P107_SP00100 1965
P107_ST00132 inozoplsa 000003803
P107_SP00101 1966
P107_ST00133 739 1920 236 somqoto; 01080008
P107_SP00102 975
P107_ST00134 1078 kazhlnjl 00028078


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00121.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P121 PHYSICAL_IMG_NR 121 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P121_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P121_LM00001 119 1930
RightMargin P121_RM00001 1298
BottomMargin P121_BM00001 1964 37
PrintSpace P121_PS00001 1179
TextBlock P121_TB00001 697 35 73 44
TextLine P121_TL00001 703 41 61 32
String P121_ST00001 CONTENT 116 WC 0.83 CC 005
P121_TB00002 1058 188 45
P121_TL00002 1064 40 176 33
P121_ST00002 SHUMO 0.81 03005
P121_TB00003 108 1856
P121_TL00003 126 114 1165 57
P121_ST00003 130 163 31 mvura 0.89 00301
SP P121_SP00001 289 161 120
P121_ST00004 409 115 298 56 icishiqgaira 0.87 000000802031
P121_SP00002 707 171
P121_ST00005 828 183 55 kunaya 020103
P121_SP00003 1011 170 104
P121_ST00006 1115 47 Dusiku 810000
P121_TL00004 125 173 1166 58
P121_ST00007 216 ibgobgo. 0.96 02000000
P121_SP00004 341 230 129
P121_ST00008 470 174 184 Uakati, 0.65 8502007
P121_SP00005 654 231
P121_ST00009 780 175 280 qgaticlData 0.76 80000088000
P121_SP00006 1060 102
P121_ST00010 1162 46 hedu 0.60 3083
P121_TL00005 233 1164
P121_ST00011 248 140 42 pano, 0.73 32007
P121_SP00007 266 290 67
P121_ST00012 333 234 88 bva 0.80 203
P121_SP00008 421
P121_ST00013 482 181 800100
P121_SP00009 663 281
P121_ST00014 736 151 Dakaq 0.61 80018
P121_SP00010 887 8
P121_ST00015 895 245 165 gOData 0.79 008102
P121_SP00011 84
P121_ST00016 1144 146 Daka- 0.62 83024
P121_TL00006 127 293 1163
P121_ST00017 156 §inura 0.75 800032
P121_SP00012 283 349 93
P121_ST00018 376 179 neziya, 0000047
P121_SP00013 555 96
P121_ST00019 651 308 123 Dana 0.66 8112
P121_SP00014 774 340 101
P121_ST00020 875 415 DaciqgODumbu- 0.68 8200800820045
P121_TL00007 351 48
P121_ST00021 117 ruka 0.94 0100
P121_SP00015 243 399 90
P121_ST00022 353 252 Daclcema. 810800010
P121_SP00016 585 105
P121_ST00023 690 250 Makumbi 0.91 0303000
P121_SP00017 940
P121_ST00024 1065 352 227 wakarota 02030002
P121_TL00008 411
P121_ST00025 412 224 ninotyisa 0.82 804000003
P121_SP00018 468
P121_ST00026 422 nokuwlra 88000802
P121_SP00019 656 467 62
P121_ST00027 718 329 kwemotokari 0.97 00000000300
P121_SP00020 1047 459 76
P121_ST00028 1123 167 kuma- 0.84 02014
P121_TL00009 471 1160 128
P121_ST00029 196 piripiti. 100030030
P121_SP00021 322 528 -136
P121_ST00030 186 544 147 Fume 0.93 0200
P121_SP00022 589 122
P121_ST00031 455 558 270 maqgwana 0.85 00800300
P121_SP00023 725 599 91
P121_ST00032 816 543 321 ndokufamba 0000003003
P121_SP00024 1137 82
P121_ST00033 1219 557 ne, 0.17
P121_TL00010 602
P121_ST00034 618 240 muruqgu 0204802
P121_SP00025 366 659
P121_ST00035 603 135 akati, 0.78 302007
P121_SP00026 594 98
P121_ST00036 692 380 "Kwetinoenda 0.98 000000000002
P121_SP00027 1072 650 81
P121_ST00037 1153 136 nhasi 20200
P121_TL00011 662 1161
P121_ST00038 347 kwai<:aenzana 0.77 0005871000104
P121_SP00028 474 710 95
P121_ST00039 569 214 sokubva 0002202
P121_SP00029 783 92
P121_ST00040 54 Bulawayo 0.90 03020200
P121_SP00030 1125 717
P121_ST00041 1187 uci- 1004
P121_TL00012 721
P121_ST00042 334 ndoyambuka 1000200401
P121_SP00031 460 778 145
P121_ST00043 605 722 118 SaDe 0.71 0280
P121_SP00032 723 768 152
P121_ST00044 413 kumabvazuDa." 0503002018500
P121_TL00013 781
P121_ST00045 251 0000000
P121_SP00033 378 64
P121_ST00046 442 344 waiqgoshama 00080100202
P121_SP00034 786 838 63
P121_ST00047 849 aciti, 304007
P121_SP00035 971
P121_ST00048 1079 210 hatlqga- 01188024
P121_TL00014 840 1138
P121_ST00049 284 ndo^iki'ko. 000100005020
P121_SP00036 896 -225
P121_ST00050 909 206 Uacibva 8200302
P121_SP00037 392 955
P121_ST00051 483 908 207 Messina 0000001
P121_SP00038 956
P121_ST00052 754 278 Dakafamba 800102001
P121_SP00039 1032
P121_ST00053 1096 907 169 Dakata 0.70 820501 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Dakatarira
P121_TL00015 966 49
P121_ST00054 968 rira 0003 HypPart2
P121_SP00040 220 1014
P121_ST00055 311 967 221 makomo 045000
P121_SP00041 532 1015
P121_ST00056 624 66 ari 200
P121_SP00042
P121_ST00057 785 mberi. 000005
P121_SP00043 952 110
P121_ST00058 1062 229 Uakabva 0.74 8402002
P121_TL00016 1026
P121_ST00059 1027 DOplnda 8038002
P121_SP00044 1084 131
P121_ST00060 1037 316 napamupata 0131012400
P121_SP00045 787
P121_ST00061 383 wakamanlkana 000001480203
P121_TL00017 1086
P121_ST00062 1101 294 unamawere 0.86 302050010
P121_SP00046 420 1134
P121_ST00063 541 1087 anotylsa 60000802
P121_SP00047 751 1142
P121_ST00064 856 kwano; 0.63 003818
P121_SP00048 1143 138
P121_ST00065 1175 ikei 80000
P121_TL00018 1146
P121_ST00066 204 pagomo 440300
P121_SP00049 330 1202
P121_ST00067 godl. 00880
P121_SP00050 519 1201 68
P121_ST00068 587 Ndiwo 00002
P121_SP00051 763 1192
P121_ST00069 824 223 0.88 020040
P121_SP00052 1193 74
P121_ST00070 1121 168 anonzi 1.00 000000
P121_TL00019 1204 1155
P121_ST00071 1206 Soutpansberge 0313310000200
P121_SP00053 507 1262 141
P121_ST00072 648 1220 255 munogara 04000400
P121_SP00054 903 144
P121_ST00073 237 Uavenda. 82000000
P121_TL00020 1264
P121_ST00074 Zino 0.51 8640
P121_SP00055 246 1320
P121_ST00075 367 1265 199 Dacibva 8100002
P121_SP00056 566 1312 132
P121_ST00076 698 1279 201 220000
P121_SP00057 899 1321
P121_ST00077 1020 271 Dakadzaka 850001002
P121_TL00021 1323
P121_ST00078 228 Dakaika 0.64 84038003
P121_SP00058 354 1379
P121_ST00079 1324 253 mumusha 0403004
P121_SP00059 727 1370
P121_ST00080 848 unonzi 300000
P121_SP00060 1022
P121_ST00081 Louis 30300
P121_TL00022 1381
P121_ST00082 1382 249 Trlchardt 008002000
P121_SP00061 374 1430 22
P121_ST00083 396 1383 160 ndiwo 00001
P121_SP00062 556 1429 25
P121_ST00084 581 Rostri. 0000010
P121_SP00063 757 19
P121_ST00085 776 0.92 0203000
P121_SP00064 1024 23
P121_ST00086 239 wakasha- 03000334
P121_TL00023 1441
P121_ST00087 1442 159 mlswa 08003
P121_SP00065 286 1489 65
P121_ST00088 nekereke 00000000
P121_SP00066 582 1488
P121_ST00089 614 1456 43 yapo 0030
P121_SP00067 737 1499
P121_ST00090 784 IneciruDU 800000185
P121_SP00068 1034 83
P121_ST00091 1117 cakalta 0.72 0302840
P121_TL00024 1501
P121_ST00092 1516 269 somunzwa 00010003
P121_SP00069 1548
P121_ST00093 457 1502 wakatarira 0200344002
P121_SP00070
P121_ST00094 788 kudeqga 0380803
P121_SP00071 1012 1558
P121_ST00095 1077 211 murefu- 0300883
P121_TL00025 1560
P121_ST00096 112 refu. 00000
P121_SP00072 1606 100
P121_ST00097 339 1562 259 Pamusoro 22010150
P121_SP00073 598 1608 106
P121_ST00098 704 1561 peclruDU 30080280
P121_SP00074 938 1617
P121_ST00099 1050 241 pakaiswa 40020003
P121_TL00026 1619
P121_ST00100 gukurume 00033100
P121_SP00075 393 1674
P121_ST00101 1631 219 ramatare 02010000
P121_SP00076 674 1666
P121_ST00102 766 1620 254 rlnondeya 580000002
P121_SP00077 1675
P121_ST00103 1093 rlciratl- 080002084
P121_TL00027 1679
P121_ST00104 dza 003
P121_SP00078 212 1725
P121_ST00105 304 kunobva 0400002
P121_SP00079 523 1726
P121_ST00106 615 mhepo. 020500
P121_SP00080 803 1736 70
P121_ST00107 873 195 Uatema 800002
P121_SP00081 1068 72
P121_ST00108 1140 1695 148 30 DaDa- 0.53 83820
P121_TL00028 1738
P121_ST00109 238 nhukadzl 00102008
P121_SP00082 365 1784
P121_ST00110 458 Denyika 8000000
P121_SP00083 668 1794
P121_ST00111 759 133 iyeyo 0.99
P121_SP00084 892
P121_ST00112 984 306 Danoshoqga 8100063800
P121_TL00029 1796
P121_ST00113 1798 142 slmbi 08001
P121_SP00085 1844 154
P121_ST00114 423 1797 dzakapombga 00200500000
P121_SP00086 1854
P121_ST00115 927 355 mumakumbo. 0401010000
P121_TL00030
P121_ST00116 1857 287 HaDambotl 238400008
P121_SP00087 414 1904
P121_ST00117 509 1858 335 tinoremerwa. 030000001020
P121_SP00088 844
P121_ST00118 914 Kana 0052
P121_SP00089 1052 1902
P121_ST00119 1124 ukafa- 401044
P121_TL00031 1915 918
P121_ST00120 1916 mba 004
P121_SP00090 1962
P121_ST00121 301 1917 139 usina 30101
P121_SP00091 440 1963
P121_ST00122 503 hauzatl 5020308
P121_SP00092 687
P121_ST00123 749 uri 010
P121_SP00093 821
P121_ST00124 885 cinhu. 000054


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P22_LM00001 118 1935
RightMargin P22_RM00001 1299 120
BottomMargin P22_BM00001 1966 35
PrintSpace P22_PS00001 1181
TextBlock P22_TB00001 160 188 45
TextLine P22_TL00001 166 37 176 33
String P22_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.88 CC 21002
P22_TB00002 698 51 44
P22_TL00002 704 39 32
P22_ST00002 17 1.00 00
P22_TB00003 128 1838
P22_TL00003 131 134 1162 59
P22_ST00003 149 108 40 gara 0.84 0302
SP P22_SP00001 239 189 54
P22_ST00004 293 136 346 57 panhupamge 0.73 5100262080
P22_SP00002 639 193 53
P22_ST00005 692 151 gguDa 0.56 80183
P22_SP00003 852 191
P22_ST00006 906 150 240 41 negguDa; 0.61 00800848
P22_SP00004 1146
P22_ST00007 1203 90 47 ku- 0.92 001
P22_TL00004 194
P22_ST00008 195 274 mbofamba 00003003
P22_SP00005 405 242 55
P22_ST00009 460 211 84 do, 0.45 807
P22_SP00006 544 251
P22_ST00010 603 146 Bodo, 0.43 80837
P22_SP00007 749 250 64
P22_ST00011 813 344 kumboDaqga 0.64 0405284800
P22_SP00008 1157
P22_ST00012 1210 210 83
P22_TL00005 253 1131
P22_ST00013 254 143 Bodo! 0.60 80820
P22_SP00009 277 301 46
P22_ST00014 323 255 217 Hamuiti 0.91 2102000
P22_SP00010 540 302
P22_ST00015 573 270 61 do 80
P22_SP00011 634 34
P22_ST00016 668 412 nhaqgemutagge 0.72 6158000104800
P22_SP00012 1080 310 42
P22_ST00017 1122 48 dzino 0.93 00021 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT dzinoita
P22_TL00006 313 534
P22_ST00018 ita 0.90 002 HypPart2
P22_SP00013 190 360 65
P22_ST00019 329 Damge 0.62 81080
P22_SP00014 431 370 63
P22_ST00020 494 314 171 hre" 002033
P22_TL00007 406 1098 58
P22_ST00021 Bge, 0.75 2007
P22_SP00015 299 463
P22_ST00022 362 408 69 iro 0.80 032
P22_SP00016 454 94
P22_ST00023 525 407 481 ricinatso-fuqgisisa 0000230023008000002
P22_SP00017 1006 464
P22_ST00024 1100 kwa^o- 0.69 0031004
P22_TL00008 465 1161 67
P22_ST00025 466 180 kwa^o, 0.63 0001047
P22_SP00018 311 523 73
P22_ST00026 384 467 246 rakaDona 04018303
P22_SP00019 630 514
P22_ST00027 685 99 kuti 0541
P22_SP00020 784 512
P22_ST00028 837 468 147 hoqo, 02837
P22_SP00021 984 522
P22_ST00029 1037 nde^ama- 400104003
P22_TL00009 130
P22_ST00030 526 278 :;irokwa^o. 0.71 6870000021000
P22_SP00022 581
P22_ST00031 303 Rikabva'po 0.81 0012003450
P22_SP00023 770 583
P22_ST00032 825 244 ricifamba 0.87 040002005
P22_SP00024 1069
P22_ST00033 1113 148 riciko 0.95 200000 ricikokera
P22_TL00010 585 1160
P22_ST00034 kera 0011
P22_SP00025 633
P22_ST00035 322 601 mamge 0.78 02080
P22_SP00026 642 81
P22_ST00036 593 587 183 mabge, 050007
P22_SP00027 776 95
P22_ST00037 871 135 56 ricid, 0.67 300087
P22_SP00028 641
P22_ST00038 1101 "Hama 04301
P22_TL00011 132 644
P22_ST00039 205 dzaggu, 0008027
P22_SP00029 337 702 49
P22_ST00040 386 645 161 tinoda 000082
P22_SP00030 547
P22_ST00041 646 kuita 0.96 01000
P22_SP00031 729
P22_ST00042 774 661
P22_SP00032
P22_ST00043 882 411 nhaqgemutaqge 0518010402800
P22_TL00012 1159
P22_ST00044 705 207 0.98 00000001
P22_SP00033 338 752 103
P22_ST00045 441 706 229 Damqe." 0.65 8308004
P22_SP00034 670 761 106
P22_ST00046 196 Mamqe 14080
P22_SP00035 972 86
P22_ST00047 1058 232 akafarira 0.83 401040004
P22_TL00013 763
P22_ST00048 764 152 shoko 0.86 06000
P22_SP00036 282 811
P22_ST00049 326 765 040
P22_SP00037 395
P22_ST00050 779 125 cose, 0.85 00007
P22_SP00038 566 821 36
P22_ST00051 602 123 aciti, 200017
P22_SP00039 725 820
P22_ST00052 771 225 "Hekani 0.89 0304000
P22_SP00040 996
P22_ST00053 1029 261 cinuguna, 030480347
P22_TL00014 823
P22_ST00054 824 hekani 0.94 000200
P22_SP00041
P22_ST00055 366 231 cishoma, 00000027
P22_SP00042 597 880
P22_ST00056 660 321 ticanakirwa, 000133010007
P22_SP00043 981 879 62
P22_ST00057 1043 ticaDone- 000480004
P22_TL00015 883 1154
P22_ST00058 rera!" 400513
P22_SP00044 283 931
P22_ST00059 348 208 Akafara 0050204
P22_SP00045 556
P22_ST00060 884 167 nokuti 040300
P22_SP00046 769 930
P22_ST00061 822 215 yakaqga 0.77 0300803
P22_SP00047 940
P22_ST00062 1086 iri 000
P22_SP00048 1142 929 24
P22_ST00063 1166 119 nha- 1130
P22_TL00016 943
P22_ST00064 954 ggemutagge 8000304800
P22_SP00049 1000
P22_ST00065 504 267 yokutaqga 0.79 000204802
P22_SP00050
P22_ST00066 834 958 yawo. 00000
P22_SP00051 999 85
P22_ST00067 944 79 Iro
P22_SP00052 1148 989
P22_ST00068 1213 75 ra- 0.99
P22_TL00017 1002
P22_ST00069 219 kafamba 0303003
P22_SP00053 349 1050
P22_ST00070 385 280 ricikokera, 00000000437
P22_SP00054 665 1059
P22_ST00071 721 294 rakakokera 2002000001
P22_SP00055 1015
P22_ST00072 1060 matunhu 0.76 0523022
P22_TL00018 129 1062 610
P22_ST00073 172 maDiri 028020
P22_SP00056 1110
P22_ST00074 363 kana 0102
P22_SP00057 486 1109
P22_ST00075 549 1072 matatu. 0401040
P22_TL00019 209 1144
P22_ST00076 1147 140 Akati 0.82 50300
P22_SP00058 1194 93
P22_ST00077 442 271 aDuqgana, 282805047
P22_SP00059 713 104
P22_ST00078 817 riya 0214
P22_SP00060 912 1201
P22_ST00079 0403000000
P22_TL00020 1204 1156
P22_ST00080 1206 316 rakamuruka 0203050104
P22_SP00061 445 1254
P22_ST00081 509 1207 201 ricircDa 01000883
P22_SP00062 710
P22_ST00082 775 riciti, 0000007
P22_SP00063 911 1261
P22_ST00083 997 288 "MadziBa- 412000840
P22_TL00021 127 1263 1163
P22_ST00084 1267 112 mbo
P22_SP00064 1313
P22_ST00085 1265 416 namadzimbuya, 0400000000057
P22_SP00065 730 1321 82
P22_ST00086 812 126 nemi 0000
P22_SP00066 938 1310 74
P22_ST00087 1012 ::ihan7anzi 688001083240
P22_TL00022 1324 1165
P22_ST00088 1326 320 ne^inuquna, 001000185026
P22_SP00067 446 1381
P22_ST00089 138 hama 1303
P22_SP00068 647 1372
P22_ST00090 732 187 dzaqgu 006801
P22_SP00069 919 1379 66
P22_ST00091 985 1338 306 mose-mose, 0200300007
P22_TL00023 1383
P22_ST00092 1384 mucindiDona 02000008012
P22_SP00070 470 1432
P22_ST00093 565 ndakadai 0.66 10336830
P22_SP00071 805 1431
P22_ST00094 878 260 handigoni 220000100
P22_SP00072 1138 1438
P22_ST00095 1398 88 no- 003
P22_TL00024 1466
P22_ST00096 1470 kufema 040003
P22_SP00073 1516
P22_ST00097 371 kose. 10000
P22_SP00074 500
P22_ST00098 561 1468 352 Ndakatukwa, 00302040057
P22_SP00075 913 1523
P22_ST00099 967 318 ndakasekwa 0040500003
P22_TL00025 1527 68
P22_ST00100 1529 376 ndakadadirwa 404048480302
P22_SP00076 501 1576
P22_ST00101 564 1528 169 i^ikuru 0.55 81000542
P22_SP00077 733 1595
P22_ST00102 374 naDanamhuka 06820506503
P22_SP00078 1158 1574
P22_ST00103 1202 1543 na- 0.74 034
P22_TL00026 124 1586
P22_ST00104 1588 257 Danashiri. 8273000002
P22_SP00079 381 1636 71
P22_ST00105 452 156 Kwai, 00407
P22_SP00080 608 1643
P22_ST00106 671 1587 imi
P22_SP00081 754 1633
P22_ST00107 815 300 Danamabge 840405000
P22_SP00082 1115 52
P22_ST00108 1167 122 mri 0610
P22_TL00027 1645
P22_ST00109 1659 matera, 0200067
P22_SP00083 315 1703
P22_ST00110 1646 hamuDaqgi 0.68 140084800
P22_SP00084 664
P22_ST00111 1662 0.54
P22_SP00085 1693
P22_ST00112 809 102 nei 0004
P22_SP00086 1692
P22_ST00113 977 Saka 0503
P22_SP00087 1097
P22_ST00114 ndati, 202007
P22_TL00028 1706 1007
P22_ST00115 1707 ggatiite 80200000
P22_SP00088 1764
P22_ST00116 1722 0.41
P22_SP00089 1753
P22_ST00117 410 0308000002800
P22_SP00090 1762
P22_ST00118 951 yedu." 028502
P22_TL00029 182 1789 1108
P22_ST00119 1791 Ose
P22_SP00091
P22_ST00120 248 akatenda, 204000007
P22_SP00092 577 1846
P22_ST00121 640 1790 akati, 622007
P22_SP00093 780
P22_ST00122 831 175 "Kana 20205
P22_SP00094 1836
P22_ST00123 1051 1800 unotaqga 31102803
P22_TL00030 1848
P22_ST00124 1851 ku^ika 0210001
P22_SP00095 291 1907
P22_ST00125 345 1850 389 patinotarirana, 510200023045337
P22_SP00096 734
P22_ST00126 789 1849 unopiwei" 0226300345
P22_SP00097 1090 1906
P22_ST00127 Ndo- 2011
P22_TL00031 1908
P22_ST00128 1910 kutenderana 71002000000
P22_SP00098 1957
P22_ST00129 531 1909 200007
P22_SP00099 656 1965
P22_ST00130 783 "MunoDona 0.70 303508031
P22_SP00100 1106 1956
P22_ST00131 1190 100 0612


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00145.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P145 PHYSICAL_IMG_NR 145 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P145_TM00001 HPOS 0 VPOS 49
LeftMargin P145_LM00001 117 1898
RightMargin P145_RM00001 1300 119
BottomMargin P145_BM00001 1947 54
PrintSpace P145_PS00001 1183
TextBlock P145_TB00001 668 79 47
TextLine P145_TL00001 674 55 67 35
String P145_ST00001 CONTENT 140 WC 0.79 CC 220
P145_TB00002 1049 188 46
P145_TL00002 1055 176 34
P145_ST00002 SHUMO 0.90 05000
P145_TB00003 147 1800
P145_TL00003 124 153 1169 58
P145_ST00003 169 macira 0.91 000050
SP P145_SP00001 293 199 60
P145_ST00004 353 86 41 ayo 200
P145_SP00002 439 210 61
P145_ST00005 500 154 155 kunze 0.92 04000
P145_SP00003 655
P145_ST00006 715 230 42 paDUswa 2080003
P145_SP00004 945 211 98
P145_ST00007 1043 250 56 kunyaqge 0.83 04000800
P145_TL00004 212 1168
P145_ST00008 227 241 paruware 0.89 01340000
P145_SP00005 365 268 92
P145_ST00009 457 213 kana 0.98 0000
P145_SP00006 576 260
P145_ST00010 180 57 ruripo. 0004100
P145_SP00007 848 270 97
P145_ST00011 125 Zino 0.31 8782
P145_SP00008 1070 269 102
P145_ST00012 1172 120 0130
P145_TL00005 1167
P145_ST00013 273 187 45 munhu 0.99 00000
P145_SP00009 311 318 62
P145_ST00014 373 271 48 akaenda 0.93 0010101
P145_SP00010 584 319 90
P145_ST00015 205 kutsime 0600000
P145_SP00011 879 115
P145_ST00016 994 144 ikoko 1.00
P145_SP00012 1138 63
P145_ST00017 1201 ku- 0.71 053
P145_TL00006 330 59
P145_ST00018 345 189 noDuya 508002
P145_SP00013 313 387
P145_ST00019 376 332 314 camupupuri 0000333230
P145_SP00014 690 389
P145_ST00020 753 331 kuzopinza 000052000
P145_SP00015 1022
P145_ST00021 1120 173 000000
P145_TL00007 392 632
P145_ST00022 404 87 43 000
P145_SP00016 447
P145_ST00023 272 258 mumusha 0.82 0204060
P145_SP00017 530 438 74
P145_ST00024 604 405 152 44 mayo. 0.94 00020
P145_TL00008 185 474 1109
P145_ST00025 134 Kana 0300
P145_SP00018 521
P145_ST00026 379 476 191
P145_SP00019 570 523
P145_ST00027 633 475 aka^ika 0.85 00010000
P145_SP00020 822 531
P145_ST00028 912 158 pedyo
P145_SP00021 533 101
P145_ST00029 1171 489 123 iiayo 44000
P145_TL00009
P145_ST00030 264 inomutora 0.95 000030100
P145_SP00022 581
P145_ST00031 446 536 337 yomunyudza 0007000000
P145_SP00023 783 593
P145_ST00032 873 535 106 pasi 2000
P145_SP00024 979 592 128
P145_ST00033 1107 maino- 010004
P145_TL00010
P145_ST00034 607 118 gara.
P145_SP00025 242 648 130
P145_ST00035 372 595 275 InemitODO 0.84 050000080
P145_SP00026 647 641
P145_ST00036 766 174 mitaju 0.80 000083
P145_SP00027 940
P145_ST00037 1058 234 yokuBata 00008000
P145_TL00011 653
P145_ST00038 177 Danhu. 0.70 800106
P145_SP00028 301 700 95
P145_ST00039 396 654 274 Nedzimqe 00400080
P145_SP00029 670 710 121
P145_ST00040 791 669 161 qgUDa 0.53 80580
P145_SP00030 952 711
P145_ST00041 1082 iqgatora 0.88 08000000
P145_TL00012 126 1164
P145_ST00042 713 0.76 14006
P145_SP00031 759
P145_ST00043 432 714 383 necamupupuri 000103510420
P145_SP00032 815 771 136
P145_ST00044 951 339 ndokumuka- 0000002003
P145_TL00013
P145_ST00045 772 ndira
P145_SP00033 263 818
P145_ST00046 323 774 243 mudziDa; 00000828
P145_SP00034 566 829 65
P145_ST00047 631 788 127 Duye 0.78 8000
P145_SP00035 758
P145_ST00048 0402
P145_SP00036 941 820
P145_ST00049 1067 225 DanotlDa 0.64 82000880
P145_TL00014 831
P145_ST00050 296 mudlDlnho 0.60 008888001
P145_SP00037 420 878
P145_ST00051 480 832 292 iqgamutora 0.77 1804031300
P145_SP00038 889
P145_ST00052 830 846 76 33 do. 800
P145_SP00039 906 110
P145_ST00053 1016 00000080
P145_TL00015 891 1165
P145_ST00054 905 qguDa 0.59 80083
P145_SP00040 283 947
P145_ST00055 344 52 ne 0.13 88
P145_SP00041
P145_ST00056 488 3005
P145_SP00042 609 938
P145_ST00057 699 893 01024
P145_SP00043 887 939 107
P145_ST00058 66 ari 020
P145_SP00044 1060 937
P145_ST00059 1136 60800
P145_TL00016 950 1162
P145_ST00060 206 nedzlDa 0.68 0000884
P145_SP00045 997
P145_ST00061 390 kunoDuya 0.81 03008100
P145_SP00046 650 1008
P145_ST00062 149 cinhu 0.74 10820
P145_SP00047 862 999 78
P145_ST00063 179 cakalta 0.86 0100800
P145_SP00048 1119 998 91
P145_ST00064 1210 963 se- 0.96 001
P145_TL00017 1009 1140
P145_ST00065 citanda 0102004
P145_SP00049 312 1056
P145_ST00066 435 1011 198 cecinda 0.97 0000002
P145_SP00050 1057
P145_ST00067 725 clnomunheqga 080004000801
P145_SP00051 1108
P145_ST00068 1195 69 we 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT wemhou,
P145_TL00018 1069
P145_ST00069 168 mhou, 01007 HypPart2
P145_SP00052 1125
P145_ST00070 358 ndokupombera 510052000002
P145_SP00053 762 1126
P145_ST00071 853 1084 231 paguqwe 5003800
P145_SP00054
P145_ST00072 1083 guru 0105
P145_TL00019 1128
P145_ST00073 244 regumbo, 00030007
P145_SP00055 367 1185
P145_ST00074 1129 109 zino 0.36 8781
P145_SP00056 541 1176
P145_ST00075 603 352 comukweDera 00030008003
P145_SP00057 955
P145_ST00076 1045 mudziDa. 01000820
P145_TL00020 1188
P145_ST00077 133 0203
P145_SP00058 1233
P145_ST00078 1189 06050
P145_SP00059 510 1235
P145_ST00079 602 1199 36 watorwa 5000501
P145_SP00060 813
P145_ST00080 64 300
P145_SP00061 969
P145_ST00081 1064 mut§uku 0.69 0408404
P145_TL00021 1247
P145_ST00082 unodyiwa, 210007027
P145_SP00062 397 1304
P145_ST00083 464 1248 asi
P145_SP00063 529 1294
P145_ST00084 591 1259 mutema 730002
P145_SP00064 796
P145_ST00085 858 170 haidyi 000010
P145_SP00065 1028 1305
P145_ST00086 1118 nokuti 000400
P145_TL00022 1306
P145_ST00087 njuzu 0.61 56006
P145_SP00066 1362
P145_ST00088 imene
P145_SP00067 484 1353
P145_ST00089 545 1307 163 inonzi 500001
P145_SP00068 708
P145_ST00090 411 inhema-nhema. 0010000500015
P145_TL00023 182 1390
P145_ST00091 1391 ADa 0.55 084
P145_SP00069 288 1436
P145_ST00092 407 mukati 050100
P145_SP00070 1437
P145_ST00093 1406 32 memvura
P145_SP00071 1438 122
P145_ST00094 1074 215 unoiswa 0000000
P145_TL00024 1449
P145_ST00095 1450 193 mumba 04002
P145_SP00072 1496
P145_ST00096 1464 mayo, 01017
P145_SP00073 1507
P145_ST00097 717 298 ndokupiwa 100014000
P145_SP00074 1015
P145_ST00098 183 mlceka 080000
P145_TL00025 1508
P145_ST00099 308 yokuslmira, 0.73 30010807107
P145_SP00075 433 1566
P145_ST00100 499 1509 204 nesadza
P145_SP00076 703 1557 73
P145_ST00101 776 1510 280 rinehonye. 5010400000
P145_SP00077
P145_ST00102 1154
P145_TL00026 1568
P145_ST00103 akadya 300002
P145_SP00078 304 1624
P145_ST00104 426 1569 musi 0400
P145_SP00079 549 1615
P145_ST00105 675 iwoyo, 000007
P145_SP00080 844 1625
P145_ST00106 942 347 haacazoBudi; 000020080807
P145_TL00027 1628 1139
P145_ST00107 wondoiswa 003000000
P145_SP00081 412 1674
P145_ST00108 472 kum.uzlnda 0.62 0487608003
P145_SP00082 773 1675
P145_ST00109 865 1629 167 wadzo 01000
P145_SP00083 1032
P145_ST00110 1124 1642 139 pama pamadiro
P145_TL00028 1687 685
P145_ST00111 diro 8201
P145_SP00084 233 1733
P145_ST00112 1688 aSaDe 0.75 00380
P145_SP00085 448 1734
P145_ST00113 1689 299 naadeDure. 3348086500
P145_TL00029 1771
P145_ST00114 1772 0.87 0320
P145_SP00086 349 1818
P145_ST00115 456 249 akaramba 21000001
P145_SP00087 705 1819
P145_ST00116 827 1773 sadza 01001
P145_SP00088 967
P145_ST00117 1090 197 wopiwa 003002
P145_TL00030 1830 1163
P145_ST00118 1831 171 nhope. 020206
P145_SP00089 1887
P145_ST00119 363 135 Adya 0001
P145_SP00090 498
P145_ST00120 572 inoni 0.52 08680
P145_SP00091 691
P145_ST00121 756 1845 maqgwana 02800000
P145_SP00092 1029
P145_ST00122 004000
P145_TL00031 1889 1155
P145_ST00123 1890 00002
P145_SP00093 1936
P145_ST00124 325 214 ku^ikira 051000030
P145_SP00094 539 1946
P145_ST00125 600 1891 aBuda, 0.43 485807
P145_SP00095
P145_ST00126 833 nino 8880
P145_SP00096 1945
P145_ST00127 1003 276 hanicayeri. 00811000200


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00155.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P155 PHYSICAL_IMG_NR 155 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P155_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P155_LM00001 120 1919
RightMargin P155_RM00001 1299
BottomMargin P155_BM00001 1958 43
PrintSpace P155_PS00001 1179
TextBlock P155_TB00001 679 40 74 44
TextLine P155_TL00001 685 46 62 32
String P155_ST00001 CONTENT 150 WC 0.71 CC 800
P155_TB00002 1056 189
P155_TL00002 1062 45 177
P155_ST00002 SHUMO 0.67 04534
P155_TB00003 136 1822
P155_TL00003 132 142 1155 57
P155_ST00003 143 231 namafuta 0.76 25010053
SP P155_SP00001 363 85
P155_ST00004 448 159 aqgu, 0.53 68017
P155_SP00002 590 199 99
P155_ST00005 689 271 nomukaka 0.77 20070404
P155_SP00003 960 188 83
P155_ST00006 1043 244 41 nenyama, 0.75 50100507
P155_TL00004 130 200 1159
P155_ST00007 203 164 necizi. 0.83 0003026
P155_SP00004 294 249 72
P155_ST00008 366 76 Inl 008
P155_SP00005 442 248 64
P155_ST00009 506 204 198 nehama 0.87 000403
P155_SP00006 704 66
P155_ST00010 770 54 dzaqgu 0.73 005801
P155_SP00007 959 257
P155_ST00011 1042 247 tlnoDaBa- 0.56 282184802
P155_TL00005 128 259 59
P155_ST00012 262 113 tslra 0.78 00811
P155_SP00008 241 308 86
P155_ST00013 327 276 295 42 pauupenyu 0.70 238450002
P155_SP00009 622 318
P155_ST00014 705 156 bgaDO 0.82 00080
P155_SP00010 861 316 93
P155_ST00015 954 55 bgose; 0.84 000008
P155_SP00011 1118 317 65
P155_ST00016 1183 104 56 imi, 4007
P155_TL00006 319 1162
P155_ST00017 321 370 Danamotokarl, 0.59 8506053205087
P155_SP00012 498 376
P155_ST00018 562 320 491 munoqgomhanylsa 0.72 010680301401806
P155_SP00013 1053 84
P155_ST00019 1137 153 mucl- 01084
P155_TL00007 381 694
P155_ST00020 263 Dapedzera 0.66 850008034
P155_SP00014 391 436
P155_ST00021 453 fuma 0.80 0205
P155_SP00015 583 427
P155_ST00022 648 174 yaDO." 258102
P155_TL00008 450 1158 58
P155_ST00023 M. 12
P155_SP00016 194 111
P155_ST00024 305 454 112 "Ko 0.99 000
P155_SP00017 417 121
P155_ST00025 538 452 486 Danombotiteqgerel 84000050100800008
P155_SP00018 1024 508
P155_ST00026 1110 178 47 nemarl 400318
P155_TL00009 129 510
P155_ST00027 512 187 inonika 10110003
P155_SP00019 567
P155_ST00028 459 528 195 30 mazana 040201
P155_SP00020 654 558
P155_ST00029 818 epondo 0.88 020202
P155_SP00021 1007 162
P155_ST00030 1169 122 kana 0312
P155_TL00010 570
P155_ST00031 571 260 tisinaBasa 6000068005
P155_SP00022 388 618 63
P155_ST00032 451 586 118 guru 0303
P155_SP00023 569 626
P155_ST00033 632 163 paDari 0.64 238402
P155_SP00024 795 627
P155_ST00034 852 230 kudarika 06811004
P155_SP00025 1082 617
P155_ST00035 1144 146 imi" 0.98 00000
P155_TL00011 629
P155_ST00036 r). 0.39 872
P155_SP00026 191 686 92
P155_ST00037 283 630 268 48 "Kukosha 40104034
P155_SP00027 551 678
P155_ST00038 636 250 unokosha 41401014
P155_SP00028 886 677 82
P155_ST00039 968 soDukomba, 0080030407
P155_TL00012 688 49
P155_ST00040 691 70 asi 500
P155_SP00029 737 67
P155_ST00041 266 280 hauneBasa 512308400
P155_SP00030 546
P155_ST00042 608 kuenzana 0.68 02040665
P155_SP00031 855 736
P155_ST00043 920 690 126 neni. 00600
P155_SP00032 1046 734
P155_ST00044 1113 Noku- 00043
P155_TL00013 748
P155_ST00045 751 201 53 mhanya 244004
P155_SP00033 331 804 94
P155_ST00046 425 750 169 kwako 0.85 00303
P155_SP00034 594 796
P155_ST00047 698 749 kounonikudza 004408200001
P155_SP00035 1061 803
P155_ST00048 1146 nako, 01117
P155_TL00014 807
P155_ST00049 812 301 52 unomhanya 0.81 050013006
P155_SP00036 431 864 77
P155_ST00050 810 73 uri 700
P155_SP00037 581 105
P155_ST00051 823 oga
P155_SP00038 769 863 96
P155_ST00052 865 809 137 hre 00105
P155_SP00039 1002 97
P155_ST00053 1099 190 Hendei 0.96 200000
P155_TL00015 868
P155_ST00054 869 312 tiDaqgirane! 778580054301
P155_SP00040 441 925 106
P155_ST00055 547 87 Asi 0.91
P155_SP00041 634 915
P155_ST00056 731 215 unomlra 2000844
P155_SP00042 946 914 95
P155_ST00057 1041 225 panhupa 4400262 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT panhupamqe
P155_TL00016 928 1164
P155_ST00058 943 108 mqe 080 HypPart2
P155_SP00043 236 983
P155_ST00059 358 170 sowafa 0.79 040206
P155_SP00044 975 117
P155_ST00060 645 214 ku§lklra 0.61 03880801
P155_SP00045 859 982
P155_ST00061 964 937 328 36 wazomutswa 0.90 0303000003
P155_TL00017 986
P155_ST00062 988 180 natenzi 4500000
P155_SP00046 309 1034 79
P155_ST00063 987 389 unokufamblsa! 3340004028040
P155_SP00047 777
P155_ST00064 843 186 Mukati 710250
P155_SP00048 1029 1033
P155_ST00065 1108 183 ndlbgo 408204
P155_TL00018 127 1045 1163
P155_ST00066 227 DUpenyu 0.57 8653023
P155_SP00049 354 1103
P155_ST00067 418 1047 167 calbgo 038002
P155_SP00050 585 1101
P155_ST00068 1048 30101
P155_SP00051 784 1093 69
P155_ST00069 853 Iwe 0.95 100
P155_SP00052 948 1092
P155_ST00070 1010 405
P155_SP00053 1091
P155_ST00071 1148 cIdu- 0.44 08854
P155_TL00019 1105 1160
P155_ST00072 1107 139 mbga 4004
P155_SP00054
P155_ST00073 comunhu, 00030067
P155_SP00055
P155_ST00074 1106
P155_SP00056 724 1153
P155_ST00075 789 ini 0.63 324
P155_SP00057 858 1151
P155_ST00076 924 ndiri
P155_SP00058 38
P155_ST00077 cislkwa 0.74 0108403
P155_TL00020 1165 1161
P155_ST00078 1166 229 caMqari. 0.69 05080423
P155_SP00059 1221 68
P155_ST00079 426 1168 1.00
P155_SP00060 522 1212
P155_ST00080 341 wakapfuriwa 04025030005
P155_SP00061 927 1222
P155_ST00081 992 298 nemhaqgu- 000038034
P155_TL00021 1223
P155_ST00082 1241 29 ra 03
P155_SP00062 1270
P155_ST00083 1225 Inobva 803003
P155_SP00063 410 1271
P155_ST00084 487 pasi, 32027
P155_SP00064 1281 61
P155_ST00085 669
P155_SP00065 738 60
P155_ST00086 798 ndakaslkwa 5040208402
P155_SP00066
P155_ST00087 1175 1224 114 ndi- 0010
P155_TL00022 1285 1139
P155_ST00088 342 noDUpenyu." 32851000100
P155_SP00067 469 1340 -341
P155_ST00089 1357 0.86 20
P155_SP00068 1402
P155_ST00090 267 168 "Hoyo 12002
P155_SP00069 435 1412
P155_ST00091 497 tenzi 00500
P155_SP00070
P155_ST00092 683 1355 179 waqgu! 028034
P155_SP00071 862 1411
P155_ST00093 930 1356 Cltobva 0804003
P155_SP00072 1128
P155_ST00094 1204 1370 no 0.94 10 nokuti
P155_TL00023 1414 1131
P155_ST00095 1415 kuti 0500
P155_SP00073 1461
P155_ST00096 313 1416 upgatsikwa. 08020012020
P155_SP00074 621 1481
P155_ST00097 1417 Kana 6406
P155_SP00075 825 1462
P155_ST00098 890 315 ndlkakuDaq 0.62 0083005838
P155_SP00076 1205 1469 7
P155_ST00099 gi 00 gira
P155_TL00024 1474
P155_ST00100 1490 31 35
P155_SP00077 1521 109
P155_ST00101 ndlcakuti 308110100
P155_SP00078 531
P155_ST00102 635 1475 223 bga-bga, 00540047
P155_SP00079 1531
P155_ST00103 995 ndokuenda 001030003
P155_TL00025 1533
P155_ST00104 1548 148 naqgu 0.52 82804
P155_SP00080 275 1588
P155_ST00105 338 1534 0.93
P155_SP00081 408 1579
P155_ST00106 474 580 ndlslna-neclmbonje." 00808030000800105000
P155_TL00026 1580
P155_ST00107 f). 0.48 870
P155_SP00082 1649 71
P155_ST00108 1593 "ClfuDa 1080284
P155_SP00083 1640
P155_ST00109 579 1594 184 cakalta 0401804
P155_SP00084 763 1641
P155_ST00110 806 dende. 800002
P155_SP00085 976 1639 88
P155_ST00111 1064 1592 226 Nhandi, 0620027
P155_TL00027 1653
P155_ST00112 216 hauDoni 0328030
P155_SP00086 343 1699 98
P155_ST00113 Dunlna 0.60 860800
P155_SP00087 625
P155_ST00114 707 bgenyaqga 000005805
P155_SP00088 1709
P155_ST00115 1073 0048031
P155_TL00028 1711
P155_ST00116 349 Ucabgereketa 603000400003
P155_SP00089 481 1768
P155_ST00117 1712 273 ndatODona 003028013
P155_SP00090 1758
P155_ST00118 972 nlgana 0.40 887820
P155_SP00091 1135 1766
P155_ST00119 1218 1725 re- 0.89 003
P155_TL00029 1770
P155_ST00120 1771 310 ndlqgaqgotl 0.58 40880480208
P155_SP00092 437 1826
P155_ST00121 503 kwlpu, 408137
P155_SP00093 682
P155_ST00122 746 172 kamqe 04080
P155_SP00094 918 1825
P155_ST00123 979 ucalta 503802
P155_SP00095 1129 1817
P155_ST00124 1194 1785 ma- 034
P155_TL00030 1831 1167
P155_ST00125 160 51 jada." 0.41 458662
P155_SP00096 286 1882 -157
P155_ST00126 1904
P155_SP00097 1948
P155_ST00127 1902 277 "ClDiqgwi 108808005
P155_SP00098 553 1957
P155_ST00128 1903 kuseka 020005
P155_SP00099 1949
P155_ST00129 884 1900 Bere! 80203
P155_SP00100 1001 1947 80
P155_ST00130 1081 212 Ibgobgo 0003037


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00081.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P81 PHYSICAL_IMG_NR 81 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P81_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P81_LM00001 120 1940
RightMargin P81_RM00001 1303 116
BottomMargin P81_BM00001 1971 30
PrintSpace P81_PS00001 1183
TextBlock P81_TB00001
TextLine P81_TL00001 698 37 538 36
String P81_ST00001 43 35 CONTENT 76 WC 0.73 CC 50
SP P81_SP00001 741 72 321
P81_ST00002 1062 39 174 34 SHUMO 0.81 27000
P81_TL00002 187 137 1100 56
P81_ST00003 138 222 47 Kwakati 0.84 0060400
P81_SP00002 409 185 65
P81_ST00004 474 189 48 aDanda 0.76 180400
P81_SP00003 663 64
P81_ST00005 727 151 311 42 muya-muya 0.88 000220120
P81_SP00004 1038 193 78
P81_ST00006 1116 171 muka- 0.78 03015
P81_TL00003 128 196 1157 58
P81_ST00007 197 142 pako, 0.79 30007
P81_SP00005 270 253 67
P81_ST00008 337 204 kambga 0.98 000000
P81_SP00006 541 254
P81_ST00009 605 263 komumba 0.96 0100000
P81_SP00007 868 243 79
P81_ST00010 947 338 mawairerwa, 0.90 00002000007
P81_TL00004 256 1161 57
P81_ST00011 283 kakateDera 0004008024
P81_SP00008 411 303
P81_ST00012 490 257 239 55 kakagara 0.87 03020202
P81_SP00009 729 312
P81_ST00013 808 269 219 pamsoro 0.85 5400000
P81_SP00010 1027 77
P81_ST00014 1104 peBako 0.74 208202
P81_TL00005 314 1133
P81_ST00015 316 264 maakaqga 05100804
P81_SP00011 392 372
P81_ST00016 457 84 46 ari. 0500
P81_SP00012 362 69
P81_ST00017 610 199 Madniti 0.77 0308030
P81_SP00013 809 370 80
P81_ST00018 889 315 akaDona 0.75 2028003
P81_SP00014 1108 95
P81_ST00019 1203 ka 0.92 01 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P81_TL00006 374
P81_ST00020 139 mbga 0003 HypPart2
P81_SP00015 267 431
P81_ST00021 332 295 kaishwlnya 0.83 0200408002
P81_SP00016 627
P81_ST00022 691 102 karl 0008
P81_SP00017 793 421
P81_ST00023 858 389 0.95 2100000
P81_SP00018 1080 61
P81_ST00024 1141 375 peBa 0.66 3081
P81_TL00007 129 433 1162
P81_ST00025 434 60 ko 00
P81_SP00019 480 136
P81_ST00026 325 265 06101803
P81_SP00020 590
P81_ST00027 87 ari, 0.62 4307
P81_SP00021 816
P81_ST00028 990 301 akaDuya'po 0.70 2018203261
P81_TL00008 492
P81_ST00029 493 198 ndokuti 0.80 4040500
P81_SP00022 326 540 124
P81_ST00030 450 108 gofu 0.58 0078
P81_SP00023 558 549 117
P81_ST00031 675 249 netimbo, 0.82 000800007
P81_SP00024 924 123
P81_ST00032 1047 242 49 hwendefa 0.94 10000011
P81_TL00009 127 551
P81_ST00033 552 245 68 yaakapga 00001802
P81_SP00025 620
P81_ST00034 436 220 akapflga 00240804
P81_SP00026 656 608
P81_ST00035 720 566 122 nayo 0.97 0000
P81_SP00027 842 609 62
P81_ST00036 904 3000000
P81_SP00028 1102 599
P81_ST00037 1137 553 bewu! 00010
P81_TL00010 611 1156
P81_ST00038 612 169 Wanei 0.91 13000
P81_SP00029 297 659
P81_ST00039 376 252 musikana 04000202
P81_SP00030 628
P81_ST00040 708 200 waqgoti 0380030
P81_SP00031 908 668 89
P81_ST00041 997 287 Dundundu. 810043031
P81_TL00011 670 1160 59
P81_ST00042 672 Zikanzl: 0.59 85020086
P81_SP00032 349 71
P81_ST00043 420 170 "Buda 0.48 08386
P81_SP00033 718
P81_ST00044 640 671 141 hako, 10007
P81_SP00034 781
P81_ST00045 848 441 handikuDurayi." 000300285020000
P81_TL00012 730 1164
P81_ST00046 731 234 AkaBuda 0.57 3038283
P81_SP00035 361 778 63
P81_ST00047 424 319 aclqgocema, 30880000017
P81_SP00036 743 788 66
P81_ST00048 329 ndokuendwa 0000101002
P81_SP00037 1138 779
P81_ST00049 1172 746 119 41 naye 3300
P81_TL00013 790 840
P81_ST00050 792 75 lye 0.60 830
P81_SP00038 847
P81_ST00051 266 805 naDamqe 0380080
P81_SP00039 505
P81_ST00052 Dakatapxa 830203100
P81_SP00040
P81_ST00053 894 32 do. 0.54 804
P81_TL00014 875 1106
P81_ST00054 Wakagara 00040370
P81_SP00041 451 932
P81_ST00055 516 327 akaceqgetwa 30000800002
P81_SP00042 843 931
P81_ST00056 890 161 qguDa 0.44 80585
P81_SP00043 1069 82
P81_ST00057 1151 140 dzose 04000
P81_TL00015 126 933
P81_ST00058 934 248 nomunhu 0204105
P81_SP00044 981 91
P81_ST00059 465 356 wakamuwana 0100010500
P81_SP00045 821
P81_ST00060 901 935 ari 040
P81_SP00046 969 94
P81_ST00061 1063 223 muBako. 0081002
P81_TL00016 993 1165
P81_ST00062 994 Panzira 0.86 1300031
P81_SP00047 1042 93
P81_ST00063 419 179 Duslku 0.63 800804
P81_SP00048 598 1040 92
P81_ST00064 690 1004 176 waneta 030002
P81_SP00049 866 1041
P81_ST00065 960 akati 20210
P81_SP00050 1086
P81_ST00066 1177 995 mhu 001
P81_TL00017 1052
P81_ST00067 1053 262 muBukuta 0.69 03840501
P81_SP00051 1101
P81_ST00068 483 225 reqombe 0080000
P81_SP00052 1110
P81_ST00069 801 322 dzaitlnhiwa, 000308100057
P81_SP00053 1123
P81_ST00070 1171 1055 121 45 ndo- 1003
P81_TL00018 1112 1139
P81_ST00071 1113 kuDonekwa. 0580000033
P81_SP00054 439
P81_ST00072 508 0.49 87621086
P81_SP00055 1168
P81_ST00073 "Muka!" 0040100
P81_SP00056
P81_ST00074 1117 150 Noku 1.00 Nokuti
P81_TL00019 1163
P81_ST00075 1173 ti
P81_SP00057 159 1218
P81_ST00076 224 153 walDa 0.51 04882
P81_SP00058 377 1219
P81_ST00077 299 noDurombo 208200000
P81_SP00059 740
P81_ST00078 802 1187 naye, 01007
P81_SP00060 938 1228 52
P81_ST00079 1188 Duye 8000
P81_SP00061 1229 33
P81_ST00080 1149 kalDa 00881
P81_TL00020 1230 864
P81_ST00081 1231 230 kaslkana 00080040
P81_SP00062 359 1279
P81_ST00082 423 kamakore 01042020
P81_SP00063 679 1278
P81_ST00083 742 251 mashoma. 0.93 02000030
P81_TL00021 201 1316 1091
P81_ST00084 0108000
P81_SP00064 400 1371
P81_ST00085 523 125 10200
P81_SP00065 648 1363 110
P81_ST00086 758 132 aika 38003
P81_SP00066
P81_ST00087 1014 1317 278 Burawayo, 210400007
P81_TL00022 130 1374 1167
P81_ST00088 1375 229 03080000
P81_SP00067 1423
P81_ST00089 237 kakaiswa 00030002
P81_SP00068 1422
P81_ST00090 750 213 muimba 010003
P81_SP00069 963
P81_ST00091 1390 yomumqe 0000080
P81_TL00023 1434
P81_ST00092 1435 206 mukuru 020424
P81_SP00070 1482
P81_ST00093 459 maakarerwa. 00100300040
P81_SP00071 791 1481
P81_ST00094 Akatumidzwa 00401000000
P81_TL00024 133 1492
P81_ST00095 1495 zita 0002
P81_SP00072 1541
P81_ST00096 286 1493 155 rokuti 400030
P81_SP00073 1540
P81_ST00097 1494 166 Siziwa 000001
P81_SP00074 689
P81_ST00098 765 165 nokuti 700200
P81_SP00075 930
P81_ST00099 1010 musi 0.89 0400
P81_SP00076
P81_ST00100 1198 1504 96 wo- 023
P81_TL00025 134 1552 1158
P81_ST00101 1554 236 kutapiwa 04004104
P81_SP00077 1610
P81_ST00102 435 kwake 00000
P81_SP00078 601 1600
P81_ST00103 1553 0.50 03884
P81_SP00079
P81_ST00104 895 221 muduku 008200
P81_SP00080 1599
P81_ST00105 1178 1555 114 wai- 0206
P81_TL00026 1612
P81_ST00106 1613 148 fanira 000003
P81_SP00081 281 1660
P81_ST00107 360 300 kuBatslrwa. 04820080030
P81_SP00082 660 1659
P81_ST00108 744 13020301
P81_SP00083 1667
P81_ST00109 1090 205 acicema 3030000
P81_TL00027 1671
P81_ST00110 1672 acishuDa 00002381
P81_SP00084 363 1720
P81_ST00111 425 212 kunyika 0300204
P81_SP00085 637 1727
P81_ST00112 700 yake
P81_SP00086 820
P81_ST00113 909 272 kudzikana 030300202
P81_SP00087 1181 1719
P81_ST00114 1674 38 ri rimqe
P81_TL00028 135 1731
P81_ST00115 1746 mqe 0.67 180
P81_SP00088 1788
P81_ST00116 306 zuDa 0.64 0480
P81_SP00089 1778
P81_ST00117 290 akasaqgana 4030480003
P81_SP00090 795 1787
P81_ST00118 1745 namamqe 0203080
P81_SP00091 1131
P81_ST00119 1193 1747 ma 06 madzimai
P81_TL00029 1789
P81_ST00120 1790 dzimai
P81_SP00092 310 1837
P81_ST00121 390 aUakaraqga 2810411804
P81_SP00093 704 1846
P81_ST00122 178 akaqga 404801
P81_SP00094 959
P81_ST00123 1036 261 akatapiwa 002004004
P81_TL00030 1847
P81_ST00124 1864 73 DO. 0.71 800
P81_SP00095 1897
P81_ST00125 275 1850 186 54 Uamqe 80080
P81_SP00096 461 1904
P81_ST00126 525 mai 010
P81_SP00097 617 1895
P81_ST00127 693 ndokumutarisa 0000103020000
P81_SP00098 1083 1896
P81_ST00128 1174 1851 97 ndo ndokuti:
P81_TL00031 1908
P81_ST00129 1909 kuti: 34004
P81_SP00099 1957
P81_ST00130 330 "Ha-a, 654247
P81_SP00100 515 1964
P81_ST00131 582 maiwe, 011007
P81_SP00101 762
P81_ST00132 829 1923 mqana 08202
P81_SP00102 1000
P81_ST00133 1910 216 waqgu!" 0080005


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00162.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P162 PHYSICAL_IMG_NR 162 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P162_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P162_LM00001 116 1917
RightMargin P162_RM00001 1303
BottomMargin P162_BM00001 1957 44
PrintSpace P162_PS00001 1187
TextBlock P162_TB00001 171 184 45
TextLine P162_TL00001 177 46 172 33
String P162_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.87 CC 03003
P162_TB00002 713 42 75
P162_TL00002 719 48 63 32
P162_ST00002 157 0.76 016
P162_TB00003 126 1831
P162_TL00003 122 132 1175 66
P162_ST00003 146 90 52 pge 0.71 800
SP P162_SP00001 212 198 91
P162_ST00004 303 135 55 nalDa 0.24 88882
P162_SP00002 438 187
P162_ST00005 529 133 263 muminda. 0.92 05010000
P162_SP00003 792 179 101
P162_ST00006 893 53 Mqoto 0.82 08000
P162_SP00004 1064 188 81
P162_ST00007 1145 143 152 mut^a 0.77 000101
P162_TL00004 124 191 1172 56
P162_ST00008 151 iwoyo 0.97 00001
P162_SP00005 275 246 92
P162_ST00009 367 192 154 47 waiua 0.69 03082
P162_SP00006 521 239 62
P162_ST00010 583 193 218 nesimba 0.90 0000024
P162_SP00007 801 76
P162_ST00011 877 194 89 dna 0.47 087
P162_SP00008 966 247 60
P162_ST00012 1026 270 rokutaulra 0.79 0001018800
P162_TL00005 249 1170 59
P162_ST00013 160 njodzi 0.88 070000
P162_SP00009 284 305 65
P162_ST00014 349 251 zhinji 0.86 000080
P162_SP00010 501 306
P162_ST00015 567 253 dzehosha 0.95 00000003
P162_SP00011 814 299 61
P162_ST00016 875 256 57 nenakalpa 0.63 208301853
P162_SP00012 1131 308
P162_ST00017 1212 266 82 41 pa- 0.68 350
P162_TL00006 125 310 368
P162_ST00018 nyika 0.99 00000
P162_SP00013 271 365 64
P162_ST00019 335 311 158 dzose, 0.81 301006
P162_TL00007 182 393 1107
P162_ST00020 85 Asi 001
P162_SP00014 267 441
P162_ST00021 332 395 156 uushe 0.72 80040
P162_SP00015 488 442
P162_ST00022 550 394 207 58 ibgobgo 0.96 1000001
P162_SP00016 757 452
P162_ST00023 839 uukuru 800100
P162_SP00017 1032 84
P162_ST00024 1116 173 54 bgaka- 001030
P162_TL00008 453 1139
P162_ST00025 313 zokamurwa, 0.91 0000010007
P162_SP00018 509 106
P162_ST00026 544 455 165 nokuti 020200
P162_SP00019 709 108
P162_ST00027 817 469 mamqe 0.74 04080
P162_SP00020 1004 510 104
P162_ST00028 1108 454 madzi 0.94 02000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT madzishe
P162_TL00009 512 1166
P162_ST00029 513 87 she 1.00 000 HypPart2
P162_SP00021 213 559
P162_ST00030 345 223 akataqga 50203802
P162_SP00022 568 569 131
P162_ST00031 699 514 257 kumuklra 0.84 10010800
P162_SP00023 956 560 130
P162_ST00032 1086 206 mambo, 000007
P162_TL00010 127 571 1168
P162_ST00033 Kunonzi 0500000
P162_SP00024 618
P162_ST00034 413 573 100 kuti 0.89 0300
P162_SP00025
P162_ST00035 578 panyika 4300304
P162_SP00026 784 629
P162_ST00036 845 yaManika 01030004
P162_SP00027 1101
P162_ST00037 1153 142 paiua 0.66 53080
P162_TL00011 632 1171
P162_ST00038 149 nashe 03050
P162_SP00028 274 678
P162_ST00039 366 164 wainzi 0.93 020001
P162_SP00029 530 109
P162_ST00040 639 230 Cikaqga, 0.73 00018037
P162_SP00030 869 689 96
P162_ST00041 965 633 akaua 0.55 52183
P162_SP00031 1114 679 94
P162_ST00042 1208 88
P162_TL00012 691 1167
P162_ST00043 692 255 unouushe 00283000
P162_SP00032 380 738
P162_ST00044 461 840300
P162_SP00033 655
P162_ST00045 717 707 80 uo, 0.35 837
P162_SP00034 797 748 43
P162_ST00046 840 706 Duye 0.70 8300
P162_SP00035 967
P162_ST00047 1029 akasimba, 302000637
P162_TL00013 750
P162_ST00048 244 Zakadaro 0.60 88028300
P162_SP00036 370 806 112
P162_ST00049 482 751 137 naiye 03000
P162_SP00037 619
P162_ST00050 725 767 31 uo 0.54
P162_SP00038 789 798 105
P162_ST00051 894 752 153 0.64 02085
P162_SP00039 1047
P162_ST00052 1193 761 gota 0.98 0000
P162_TL00014 809
P162_ST00053 810 240 ramambo 0202000
P162_SP00040 856
P162_ST00054 430 811 399 Munhumutapa. 0.83 050020300620
P162_SP00041 829 867 70
P162_ST00055 899 Zino 0.23 8885
P162_SP00042 1025 74
P162_ST00056 1099 195 mambo 01601
P162_TL00015 868
P162_ST00057 277 wakamuda 03030482
P162_SP00043 402 915 161
P162_ST00058 563 170 nikuru 0.46 876252
P162_SP00044 733 924
P162_ST00059 921 374 nokumukudza 00010103000
P162_TL00016 927 1162
P162_ST00060 232 kudarika 00832400
P162_SP00045 358 975 174
P162_ST00061 532 943 186 01080
P162_SP00046 718 984 121
P162_ST00062 929 makota 020004
P162_SP00047 166
P162_ST00063 1191 928 97 ake. 4000
P162_TL00017 987
P162_ST00064 163 Ndlno 0.51 10886
P162_SP00048 287 1042
P162_ST00065 388 1003 03080
P162_SP00049 575 1044
P162_ST00066 696 988 03400000
P162_SP00050 947 1035
P162_ST00067 1069 222 40301803
P162_TL00018 1046
P162_ST00068 346 kumugodora, 00030080037
P162_SP00051 471 1103
P162_ST00069 614 akamuitira 0.80 3050600202
P162_SP00052 898 1094 140
P162_ST00070 1038 makuhwa 0204003
P162_TL00019 1105
P162_ST00071 okuti 00101
P162_SP00053 1152
P162_ST00072 360 202 muroyi, 0.75 0540007
P162_SP00054 562
P162_ST00073 688 1121 uuye 8400
P162_SP00055 813 103
P162_ST00074 916 1106 99 0310
P162_SP00056 1015 118
P162_ST00075 1133 unoda 40085
P162_TL00020 1165
P162_ST00076 245 kuuuraya 08830103
P162_SP00057 371 1221
P162_ST00077 432 203 mambo. 010000
P162_SP00058 635
P162_ST00078 701 Mambo 01000
P162_SP00059 896 83
P162_ST00079 979 312 ndokutenda 0000100051
P162_TL00021 1224
P162_ST00080 shoko 01203
P162_SP00060 282 1271
P162_ST00081 342 1225 iri, 0307
P162_SP00061 418 1280
P162_ST00082 484 ndokutumlra 00202060832
P162_SP00062
P162_ST00083 216 Cikaqga 0000803
P162_SP00063 1109
P162_ST00084 muti 0401
P162_TL00022 1283
P162_ST00085 1284 unouuroyi 200840100
P162_SP00064 392 1339 67
P162_ST00086 459
P162_SP00065 558 1329
P162_ST00087 650 1298 aqwe.
P162_SP00066
P162_ST00088 900
P162_SP00067 1330 86
P162_ST00089 1074 4002802
P162_TL00023 1342 1144
P162_ST00090 376 haazakabvuma 020020100302
P162_SP00068 1389
P162_ST00091 582 kuqwa 01803
P162_SP00069 753 1398
P162_ST00092 1343 134 muti, 00007
P162_SP00070 963
P162_ST00093 1049 220 ndokutu 0000301
P162_TL00024 1401
P162_ST00094 1402 120 mlra 0830
P162_SP00071 1448
P162_ST00095 344 189
P162_SP00072 533 115
P162_ST00096 648 175 qombe 80000
P162_SP00073 823 1457
P162_ST00097 917 052010
P162_SP00074 1456
P162_ST00098 1500
P162_TL00025 1460
P162_ST00099 1476 262 aponeswe. 230030000
P162_SP00075 387 1517 145
P162_ST00100 1461 Munhumutapa 23033050544
P162_SP00076 920 1516
P162_ST00101 1060 235 aciramba 0.85 10004302
P162_TL00026 1519
P162_ST00102 1520 254 kugashira 010206002
P162_SP00077 1576
P162_ST00103 qombe, 800007
P162_SP00078 690
P162_ST00104 0004801
P162_SP00079 1033 1575 95
P162_ST00105 1128 wakati 000100
P162_TL00027 1578 1143
P162_ST00106 1580 ndinlrwire, 0.61 03188601307
P162_SP00080 412 1635
P162_ST00107 477 1579 210 akaenda 5020001
P162_SP00081 687 1625
P162_ST00108 768 300 Dzimbabge 005012100
P162_SP00082 1068
P162_ST00109 neho 0120 nehondo
P162_TL00028 1637
P162_ST00110 1639 ndo 002
P162_SP00083 224 1685
P162_ST00111 328 1640 huru, 0.78 10017
P162_SP00084 1694
P162_ST00112 577 1638 ndokundowira 002020000403
P162_SP00085 964
P162_ST00113 1084 010007
P162_TL00029 1696
P162_ST00114 1697 449 ndokumuuuraya. 00000058302030
P162_SP00086 574 1754
P162_ST00115 219 0003802
P162_SP00087 113
P162_ST00116 258 ndokubva 00003302
P162_TL00030 1755
P162_ST00117 1771 ouuraya 0841202
P162_SP00088 1813
P162_ST00118 1757 221 maclnda 0008001
P162_SP00089 615 1803
P162_ST00119 ose
P162_SP00090 759 1804
P162_ST00120 820 215 amambo 300002
P162_SP00091
P162_ST00121 1110 183 nauana 028002
P162_TL00031 1814 986
P162_ST00122 1816 139 uake, 83007
P162_SP00092 1872
P162_ST00123 1815 276 ndokuBata 020048102
P162_SP00093 608 1862 102
P162_ST00124 710
P162_SP00094 871 1863
P162_ST00125 953 bgose. 700007
P162_TL00032 1899 1091
P162_ST00126 1900
P162_SP00095 286 1947 123
P162_ST00127 409 1915 munare 008200
P162_SP00096 596 1955
P162_ST00128 716 1914 mumqe 00080
P162_SP00097 910 1956
P162_ST00129 1031 wamambo 0101000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00039.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P39 PHYSICAL_IMG_NR 39 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P39_TM00001 HPOS 0 VPOS 37
LeftMargin P39_LM00001 117 1922
RightMargin P39_RM00001 1300 119
BottomMargin P39_BM00001 1959 42
PrintSpace P39_PS00001 1183
TextBlock P39_TB00001 639 38 55 45
TextLine P39_TL00001 645 44 43 33
String P39_ST00001 CONTENT 34 WC 0.81 CC 03
P39_TB00002 1076 183
P39_TL00002 1082 171
P39_ST00002 SHUMO 0.93 01002
P39_TB00003 137 1822
P39_TL00003 181 143 57
P39_ST00003 230 Nerimqe 0.86 0000080
SP P39_SP00001 411 200 63
P39_ST00004 474 158 246 32 ramazuDa 0.82 10000182
P39_SP00002 720 190 61
P39_ST00005 781 144 160 46 iwawo 0.89 00302
P39_SP00003 941 53
P39_ST00006 994 174 54 mbuya 0.87 00105
P39_SP00004 1168 197 30
P39_ST00007 1198 157 59 31 Da 0.56 80 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Dakati
P39_TL00004 124 201 1163
P39_ST00008 203 99 kati 4000 HypPart2
P39_SP00005 223 249
P39_ST00009 286 359 kuDanasikana 0.88 048000000000
P39_SP00006
P39_ST00010 677 217 139 41 DaDO, 0.46 81807
P39_SP00007 816 258 50
P39_ST00011 866 202 209 56 "Nhasi, 0000007
P39_SP00008 1075
P39_ST00012 1113 47 handel 0.74 130208
P39_TL00005 123 262 1162
P39_ST00013 259 tlndoDona 0.71 380408001
P39_SP00009 382 308 92
P39_ST00014 263 kunotema 02000003
P39_SP00010 733 309 107
P39_ST00015 840 276 195 Darume 0.78 803000
P39_SP00011 1035
P39_ST00016 1127 Denyu 0.72 80202
P39_TL00006 320 1164
P39_ST00017 321 155 miti." 1.00 000000
P39_SP00012 278 367 79
P39_ST00018 357 279 58 Uakataqga 0.73 810100803
P39_SP00013 636 379 91
P39_ST00019 727 nokunadafl. 00030385080
P39_SP00014 1036 368 97
P39_ST00020 1133 154 Uaclti 0.65 840800
P39_TL00007 380 1165
P39_ST00021 132 pfaca 20300
P39_SP00015 255 437 90
P39_ST00022 345 381 panadafi 11028404
P39_SP00016 568 93
P39_ST00023 661 146 48 wanei 0.84 03300
P39_SP00017 807 428
P39_ST00024 899 204 waqgoti 0280000
P39_SP00018 1103
P39_ST00025 1194 390 94 36 tote 0000
P39_TL00008 439 1136
P39_ST00026 kumlra 0.79 000803
P39_SP00019 306 486 62
P39_ST00027 441 212 munyasi 0.92 0300200
P39_SP00020 580 496
P39_ST00028 642 199 momuti 0.94 000300
P39_SP00021 841
P39_ST00029 873 225 mukuru. 0001252
P39_SP00022 1098
P39_ST00030 1137 440 122 Mbu 025 Mbuya
P39_TL00009 498
P39_ST00031 514 40 ya 02
P39_SP00023 179 554 60
P39_ST00032 239 499 226 DaclDona 0.62 80088003
P39_SP00024 465 546 83
P39_ST00033 548 98 dafi 8100
P39_SP00025 646 112
P39_ST00034 758 500 222 akaqgoti 30280000
P39_SP00026 980 557
P39_ST00035 1072 mirididi 0.76 00208080
P39_TL00010 126 558 1037
P39_ST00036 kumlra, 0008027
P39_SP00027 327 615 65
P39_ST00037 392 Dakaoda 0.61 82008082
P39_SP00028 631 614
P39_ST00038 692 260 ndokubva 10005004
P39_SP00029 952 606
P39_ST00039 984 kwaDO. 0.68 003823
P39_TL00011 185 618
P39_ST00040 343 UakapfuDura 80001078203
P39_SP00030 528 675
P39_ST00041 591 189 kuenda 0.95 010001
P39_SP00031 780 665
P39_ST00042 842 274 kunatsuro. 0102005007
P39_SP00032 1116 69
P39_ST00043 1185 75 Ua 0.59 Uaciti
P39_TL00012
P39_ST00044 78 citi
P39_SP00033 724
P39_ST00045 248 693 vu
P39_SP00034 310 76
P39_ST00046 386 678 Dakanzwa 82010000
P39_SP00035 641 725
P39_ST00047 716 184 DirlDlri 0.48 82488800
P39_SP00036 900
P39_ST00048 983 zhi!
P39_SP00037 1073 81
P39_ST00049 1154 kuwa 0300
P39_TL00013 736
P39_ST00050 737 kwomutl 0.85 0000208
P39_SP00038 356 783 111
P39_ST00051 467 220 0043130
P39_SP00039 687 784 96
P39_ST00052 738 257 Uacitarlra 8101060801
P39_SP00040 1040 103
P39_ST00053 1143 147 0.99 00000
P39_TL00014 127 797
P39_ST00054 163 dondo 0.77 80030
P39_SP00041 290 843
P39_ST00055 353 370 raqgODe-Bani, 0.66 0080080283027
P39_SP00042 723 854 64
P39_ST00056 787 miti 0.96 0100
P39_SP00043 890 77
P39_ST00057 967 811 170 yapera 0.83 132002
P39_SP00044 853
P39_ST00058 1199 ku- 0.64 055
P39_TL00015 128 855 442
P39_ST00059 rizhwa 000004
P39_SP00045 302 903
P39_ST00060 364 867 206 35 natsuro. 0.97 02000000
P39_TL00016 940 1090
P39_ST00061 232 Mukadzi 0203000
P39_SP00046 434 987
P39_ST00062 512 951 watsuro 0000200
P39_SP00047 712
P39_ST00063 789 955 193 acmona 608100
P39_SP00048 982 74
P39_ST00064 1056 236 kuwonda 0403004
P39_TL00017 129 1000
P39_ST00065 325 kwomurume 000014400
P39_SP00049 454 1046
P39_ST00066 544 wake, 01007
P39_SP00050 690
P39_ST00067 1015 Duye 8300
P39_SP00051 904
P39_ST00068 960 52 ^e 0.50 100
P39_SP00052 1012 1055 88
P39_ST00069 1100 aclDona 0.75 0088000
P39_TL00018 130 1058 1161
P39_ST00070 1059 kuBata 058000
P39_SP00053 1105 101
P39_ST00071 410 kwake, 203007
P39_SP00054 589 1115 105
P39_ST00072 694 409 ndokuraqgarlra 0.80 00004218030800
P39_SP00055 1117 86
P39_ST00073 1189 102 kuti 0.98
P39_TL00019
P39_ST00074 215 murume 020100
P39_SP00056 344 110
P39_ST00075 1119 wake 0200
P39_SP00057 583
P39_ST00076 671 283 wainyimqa 022400081
P39_SP00058 954 1175
P39_ST00077 234 i^okudya, 8100002027
P39_TL00020 1177 1158
P39_ST00078 wakati 000400
P39_SP00059 299 1224
P39_ST00079 362 kunamai 0500040
P39_SP00060 584
P39_ST00080 1178 Dake, 0.63 82007
P39_SP00061 785 1235
P39_ST00081 "Nhasi
P39_SP00062 1039 1225
P39_ST00082 1192 muno- 03020
P39_TL00021 1236
P39_ST00083 168 fuqgei 0.70 178000
P39_SP00063 296 1294 82
P39_ST00084 378 1251 253 pamusoro 43000100
P39_SP00064
P39_ST00085 1252 285 pomurume 30000100
P39_SP00065 109
P39_ST00086 1121 1253 172 waqgu 03801
P39_TL00022 1295 1160
P39_ST00087 323 wamalnylma 0201800802
P39_SP00066 453 1352
P39_ST00088 527 1296 cokudya, 100002047
P39_SP00067 757 1353
P39_ST00089 847 167 muciti 000200
P39_SP00068 1014 1344
P39_ST00090 1095 islmbe 0080004
P39_TL00023 1354 1157
P39_ST00091 152 Nhasi 00300
P39_SP00069 282 1402
P39_ST00092 346 1370 munowana 01000301
P39_SP00070 624
P39_ST00093 686 1356 80000
P39_SP00071 849 72
P39_ST00094 921 366 raqgODe-Bani. 1280080282000
P39_TL00024 1414
P39_ST00095 8301
P39_SP00072 241 1460
P39_ST00096 304 298 wamaitsitsa 0.91 00030004002
P39_SP00073 602 1462 73
P39_ST00097 1415 sadza 02001
P39_SP00074 812
P39_ST00098 888 186 wakora 020022
P39_SP00075 1074
P39_ST00099 1131 noku- 01023
P39_TL00025 1473
P39_ST00100 1488 musana, 0300027
P39_SP00076 1530 66
P39_ST00101 1474 1:^0 0.41 85100
P39_SP00077 487 1531
P39_ST00102 550 142 ndiye 10000
P39_SP00078
P39_ST00103 150 slmbe 08000
P39_SP00079 908 1521
P39_ST00104 972 huru. 23020
P39_SP00080 1109 1520 84
P39_ST00105 1193 Mai 0.90 030
P39_TL00026 1532
P39_ST00106 Dakaqgoramba 800080101000
P39_SP00081 516 1589
P39_ST00107 1534 Datl 0.42 8508
P39_SP00082 1580
P39_ST00108 1533 qwii 8040
P39_SP00083 837 1590
P39_ST00109 kunyarara 000003203
P39_SP00084 1159 1591
P39_ST00110 1204 1548 no 00 nokuti
P39_TL00027 131
P39_ST00111
P39_SP00085 233 1638
P39_ST00112 295 292 Dakashalwa 0.69 8300033803
P39_SP00086 587 1639
P39_ST00113 650 1593 458 caDaqgaplndudza 028480458003002
P39_SP00087 1108 1650
P39_ST00114 1201 89 051
P39_TL00028 1665
P39_ST00115 1666 173 mqana 08603
P39_SP00088 303 1707
P39_ST00116 waDO. 02820
P39_TL00029 191 1722
P39_ST00117 1723 300 Uakuwasha 830100006
P39_SP00089 491 1770
P39_ST00118 552 532 Dakafano-tuqgamlra 840203002008010811
P39_SP00090 1084 1781
P39_ST00119 kumu kumusha,
P39_TL00030 1782
P39_ST00120 sha, 0007
P39_SP00091 1839
P39_ST00121 1783 247 madzimai 00000020
P39_SP00092 543 1829
P39_ST00122 608 314 acafufudzira 302060000033
P39_SP00093 922 1830
P39_ST00123 huni. 02000
P39_SP00094 1114
P39_ST00124 1179 1784 Mu- 065
P39_TL00031 133 1841
P39_ST00125 karabga 3003001
P39_SP00095 332 1898
P39_ST00126 421 1842 3088000
P39_SP00096 1889
P39_ST00127 706 287 Dakuwasha 810302005
P39_SP00097 993
P39_ST00128 1096 198 Dacibva 8000000
P39_TL00032 135 1900
P39_ST00129 245 kumunda 3305001
P39_SP00098 1947 121
P39_ST00130 501 1901 445 wakandoDatorera 030100082000003
P39_SP00099 946 1948
P39_ST00131 1093 1917 nzuqgu 400800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00122.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P122 PHYSICAL_IMG_NR 122 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P122_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P122_LM00001 119 1932
RightMargin P122_RM00001 1299 120
BottomMargin P122_BM00001 1964 37
PrintSpace P122_PS00001 1180
TextBlock P122_TB00001 175 187 46
TextLine P122_TL00001 181 38 34
String P122_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.62 CC 75005
P122_TB00002 647 74 45
P122_TL00002 653 40 62 33
P122_ST00002 117 0.93 200
P122_TB00003 130 1834
P122_TL00003 136 1104 58
P122_ST00003 138 47 ZuDa 0.78 0080
SP P122_SP00001 325 183 51
P122_ST00004 376 126 irero 0.90 03000
P122_SP00002 502
P122_ST00005 564 151 105 rose 0.94 0200
P122_SP00003 669 184 63
P122_ST00006 732 224 56 rakapera 0.84 10023014
P122_SP00004 956 194 65
P122_ST00007 1021 137 102 Dari 0.69 8300
P122_SP00005 1123
P122_ST00008 1186 150 31 mu- 031
P122_TL00004 1165 50
P122_ST00009 139 48 zhira. 0.99 000000
P122_SP00006 265 242 125
P122_ST00010 390 196 PaDanoBuruka 0.73 018024810104
P122_SP00007 766 244 118
P122_ST00011 884 407 Danoclmbldzlka 0.70 80020800802801
P122_TL00005 127 254 59
P122_ST00012 156 kudya 0.89 05000
P122_SP00008 283 310
P122_ST00013 315 255 kuti 1.00 0000
P122_SP00009 417 302
P122_ST00014 479 270 320 43 Dasapererwa 0.74 82014030403
P122_SP00010 799 313 61
P122_ST00015 860 271 221 41 neqgUDa 0.72 0080280
P122_SP00011 1081 312 60
P122_ST00016 1141 yoku- 0.88 00023
P122_TL00006 1140
P122_ST00017 166 famba. 030020
P122_SP00012 292 360 68
P122_ST00018 314 227 Uakabva 8301002
P122_SP00013 587 362
P122_ST00019 316 169 DO^ika 0.65 8010002
P122_SP00014 816 372
P122_ST00020 877 230 57 pamusha 0.87 5002000
P122_SP00015 1107 76
P122_ST00021 1183 330 83 mu 0.75 05 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mukuru
P122_TL00007
P122_ST00022 kuru 0.98 HypPart2
P122_SP00016 249 419
P122_ST00023 323 374 Pietersburg, 0.85 020000034007
P122_SP00017 633 431 95
P122_ST00024 728 368 ndokupfuDura 002027048400
P122_SP00018 1096 432 73
P122_ST00025 1169 123 haDO 0.63 2380
P122_TL00008 1166
P122_ST00026 Daclmhanya 8008032101
P122_SP00019 435 489
P122_ST00027 497 434 167 55 nikuru 0.46 876432
P122_SP00020 664 81
P122_ST00028 745 220 Daclgura 80080300
P122_SP00021 965 490 80
P122_ST00029 1045 246 nomumi- 0003003
P122_TL00009 492 1167
P122_ST00030 506 112 42 mqe 0.71 080
P122_SP00022 238 548
P122_ST00031 298 157 misha 00030
P122_SP00023 455 539
P122_ST00032 516 268 kudzikana 0.97 000000002
P122_SP00024 784 540
P122_ST00033 845 493 Dakaika 0.66 83028002
P122_SP00025 1066 549
P122_ST00034 1127 503 paguta 550202
P122_TL00010 552 1134
P122_ST00035 566 guru 0.91 0003
P122_SP00026 608
P122_ST00036 307 182 rinonzi 0.92 0200300
P122_SP00027 599 94
P122_ST00037 583 553 217 Pretoria. 000003030
P122_SP00028 800 600 98
P122_ST00038 898 174 Ndiwo 0.80 05400
P122_SP00029 1072
P122_ST00039 muzl 0308 muzlnda
P122_TL00011 610
P122_ST00040 93 nda 000
P122_SP00030 219 657 100
P122_ST00041 319 611 308 pakaDaklwa 0002830802
P122_SP00031 627 668 97
P122_ST00042 724 612 189 dzimba 001002
P122_SP00032 913 659 104
P122_ST00043 1017 275 huru-huru 130220525
P122_TL00012 670
P122_ST00044 269 paclkomo. 000800000
P122_SP00033 394 727 143
P122_ST00045 537 671 Idzo
P122_SP00034 654 718
P122_ST00046 756 192 0.96 000002
P122_SP00035 948 134
P122_ST00047 1082 210 dzakaita 00302002
P122_TL00013 729 1168
P122_ST00048 245 seclkomo 00080000
P122_SP00036 370 777
P122_ST00049 730 195 kukura. 0004022
P122_SP00037 778
P122_ST00050 708 Muruqgu 0401806
P122_SP00038 952 788
P122_ST00051 1026 267 wakateqga 0.81 000301802
P122_TL00014 789
P122_ST00052 803 52 ne 0.40
P122_SP00039 177 844 101
P122_ST00053 278 172 mafuta 000003
P122_SP00040 450 836 82
P122_ST00054 532 790 274 emotokarl, 0000000087
P122_SP00041 806 847 128
P122_ST00055 934 358 ndokubva'mo 00004000300
P122_TL00015 849
P122_ST00056 863 53 0.29 85
P122_SP00042 178 903
P122_ST00057 295 0.79 8308000000
P122_SP00043 603 907 96
P122_ST00058 699 850 170 0.55 867003
P122_SP00044 869 905
P122_ST00059 969 321 DaclDaDarlra 0.58 830881800801
P122_TL00016 832
P122_ST00060 908 Jonl, 0.68 00087
P122_SP00045 252 964 67
P122_ST00061 198 ndokuti 0.95 0010200
P122_SP00046 517 955 64
P122_ST00062 581 Johannesburg. 2132000001000
P122_TL00017 185 993 1098
P122_ST00063 0.61 0383
P122_SP00047 1039
P122_ST00064 385 113 roda 2080
P122_SP00048 498
P122_ST00065 266 kundoDlra 050008803
P122_SP00049 819 1041 54
P122_ST00066 873 994 226 Daka^ika 830010204
P122_SP00050 1099 1049
P122_ST00067 1161 Jonl. 21085
P122_TL00018 1052 1162
P122_ST00068 Ualda 0.41 82882
P122_SP00051
P122_ST00069 365 kundoData 000008304
P122_SP00052 636
P122_ST00070 736 panedzlmqe 3220008080
P122_SP00053 1057 1110
P122_ST00071 1152 hama 0.86 0500
P122_TL00019 1111
P122_ST00072 dzaDO 0.82 00080
P122_SP00054 277 1158
P122_ST00073 342 dzinogara'ko. 0004000024016
P122_SP00055 702 89
P122_ST00074 791 1112 Uaciika 0.76 80008002
P122_SP00056 1008
P122_ST00075 1108 180 mukati 040300
P122_TL00020 1170 1137
P122_ST00076 momusha 0105002
P122_SP00057 379 1217
P122_ST00077 443 1172 250 Makumbi 5003000
P122_SP00058 693 1218 66
P122_ST00078 759 1171 355 wakanyanylsa 000000300802
P122_SP00059 1114 1228
P122_ST00079 1197 ku 04 kushama.
P122_TL00021 1229 1160
P122_ST00080 176 shama.
P122_SP00060 1276 71
P122_ST00081 373 1232 Iye
P122_SP00061 1285
P122_ST00082 1245 naDana 108103
P122_SP00062 700 1277
P122_ST00083 762 1231 361 Dopgorwlrana 808000080103
P122_SP00063 1297
P122_ST00084 1184 ma- 021
P122_TL00022 1288 49
P122_ST00085 hwindi
P122_SP00064 303 1335
P122_ST00086 1290 emotokarl 000000308
P122_SP00065 1336
P122_ST00087 696 1291 145 Daciti 810030
P122_SP00066 841 1337 84
P122_ST00088 925 tlDone. 0880000
P122_SP00067 1100
P122_ST00089 116
P122_TL00023 1347
P122_ST00090 193
P122_SP00068 1395 124
P122_ST00091 1348 148 hadzo 01300
P122_SP00069 591
P122_ST00092 644 1349 240 refu-refu! 0003500000
P122_SP00070 129
P122_ST00093 1013 Kumusoro 00010011
P122_TL00024 1406 1159
P122_ST00094 kwadzo
P122_SP00071 318 1454
P122_ST00095 384 1407 454 kunoqgODonekwa 02008008000001
P122_SP00072 838 1464 72
P122_ST00096 910 munhu 0.83 03004
P122_SP00073 1097
P122_ST00097 115 aBu- 0.54 3850
P122_TL00025 1467
P122_ST00098 103 disa 8100
P122_SP00074 1512
P122_ST00099 291 1481 musoro 050000
P122_SP00075 480 1513
P122_ST00100 554 napahwlndi 0311208001
P122_SP00076 856 1524
P122_ST00101 922 1468 135 amba 3004
P122_SP00077
P122_ST00102 1138 1482 30 avuna 40500
P122_TL00026 1526 483
P122_ST00103 202 mutsipa 0000010
P122_SP00078 329 1581
P122_ST00104 391 1527 acitarira. 4000203001
P122_TL00027 1609
P122_ST00105 1610 Asi
P122_SP00079 1656
P122_ST00106 335 109 idzo 0001
P122_SP00080 444 1657
P122_ST00107 1611 motokari 01020100
P122_SP00081 733
P122_ST00108 44000
P122_SP00082 950 1658
P122_ST00109 1034 kuwanda; 03040067
P122_TL00028 1669 1157
P122_ST00110 142 nalDO 00880
P122_SP00083 1716
P122_ST00111 332 163 Danhu 82000
P122_SP00084 495
P122_ST00112 558 1670 140 haDO, 0.47 54807
P122_SP00085 698 1726
P122_ST00113 765 165 haiwa, 010037
P122_SP00086 930 75
P122_ST00114 1005 280 mlduqgwe 08828000
P122_TL00029 1729 1133
P122_ST00115 yoga-yoga! 0002300010
P122_SP00087 400 1785 87
P122_ST00116 487 PaDuqgano 048080000
P122_SP00088
P122_ST00117 861 dzlnoltwa 0.77 008308000
P122_SP00089 1103 1775
P122_ST00118 1744 pa 0.51
P122_TL00030 1786 1156
P122_ST00119 musha 00000
P122_SP00090 294 1833
P122_ST00120 375 1788 waMakumbl 000202708
P122_SP00091 1835 86
P122_ST00121 331 napamlshonl 00100804008
P122_SP00092 1115 1844
P122_ST00122 1201 1787 ha- 032
P122_TL00031 1845
P122_ST00123 1846 293 kumboDuyl 020008008
P122_SP00093 420 1902
P122_ST00124 485 1848 Danhu. 820000
P122_SP00094 665 1894 69
P122_ST00125 734 216 Marudzi 0244000
P122_SP00095
P122_ST00126 1033 kuwanda: 03000010
P122_TL00032 1906
P122_ST00127 248 Uaruqgu, 80008017
P122_SP00096 1962 106
P122_ST00128 481 1907 Masaml, 0000087
P122_SP00097 701 1963 107
P122_ST00129 808 1918 35 Datema 800000
P122_SP00098 990 1953
P122_ST00130 1921 Damaru- 8103014


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 26
LeftMargin P21_LM00001 104 1946
RightMargin P21_RM00001 1314 105
BottomMargin P21_BM00001 1972 29
PrintSpace P21_PS00001 1210
TextBlock P21_TB00001 988
TextLine P21_TL00001 678 34 570 35
String P21_ST00001 36 40 33 CONTENT 16 WC 1.00 CC 00
SP P21_SP00001 718 69 358
P21_ST00002 1076 172 SHUMO 0.95 00002
P21_TL00002 120 136 1170 56
P21_ST00003 212 47 dzimana 0.89 0300400
P21_SP00002 332 183 31
P21_ST00004 363 151 163 32 mvura 0.94
P21_SP00003 526
P21_ST00005 558 189 41 yanaya, 0.85 0003007
P21_SP00004 747 192 44
P21_ST00006 791 261 akaBudisa 0.73 011808002
P21_SP00005 1052
P21_ST00007 1084 148 206 musoro, 0.76 0400227
P21_TL00003 194 1171 58
P21_ST00008 196 yazadza 0.83 2102005
P21_SP00006 316 252 71
P21_ST00009 387 211 187 mqena, 0.65 080047
P21_SP00007 574 86
P21_ST00010 660 223 aciDoqga 0.71 00280803
P21_SP00008 883 62
P21_ST00011 945 164 0.92 00102
P21_SP00009 1109 242 61
P21_ST00012 121 55 aciti, 0.84 100007
P21_TL00004 255 1148 57
P21_ST00013 257 155 "Hoo, 0.77 21007
P21_SP00010 275 312 84
P21_ST00014 359 106 hoo, 0.66 5007
P21_SP00011 465 64
P21_ST00015 529 256 5017
P21_SP00012 635 311
P21_ST00016 699 143 hoo!" 0.88 10103
P21_SP00013 842 302 65
P21_ST00017 907 249 Akapinda 00120101
P21_SP00014 1156 30
P21_ST00018 1186 269 82 mu 0.90 02 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mumvura
P21_TL00005 313
P21_ST00019 330 161 0.68 20435 HypPart2
P21_SP00015 282 362 99
P21_ST00020 381 314 285 48 akadaDidza 0.70 8038080000
P21_SP00016 666
P21_ST00021 748 315 118 200007
P21_SP00017 866 371 96
P21_ST00022 962 329 "Njererere!" 027030000066
P21_TL00006 122 374 1116
P21_ST00023 376 199 46 makuru 001301
P21_SP00018 321 422
P21_ST00024 383 119 acid, 0.59 40087
P21_SP00019 502 430 67
P21_ST00025 569 375 154 00007
P21_SP00020 723
P21_ST00026 788 108 0217
P21_SP00021 896
P21_ST00027 961 139 04000
P21_SP00022 1100 420
P21_ST00028 1164 388 74 do. 800
P21_TL00007 210 458 1081
P21_ST00029 459 Ndiko
P21_SP00023 506
P21_ST00030 436 207 kuguma 040302
P21_SP00024 643 515
P21_ST00031 705 326 kwcDuggano 0.72 0088280000
P21_SP00025 1031 516 72
P21_ST00032 1103 188 ye^ino- 0.78 00100005
P21_TL00008 518 992
P21_ST00033 520 253 kambaira, 620030037
P21_SP00026 576
P21_ST00034 439 534 Duye 8100
P21_SP00027 561 575
P21_ST00035 622 519 168 na^ino 0310000
P21_SP00028 790
P21_ST00036 852 262 ha:^inashe. 337100020000
P21_TL00009 125 604 1151
P21_ST00037 605 38 Bvunzo: 0.62 0057652
P21_SP00029 308
P21_ST00038 365 607 1. 0.80
P21_SP00030 395 639
P21_ST00039 606 127 42 Nyorai 0.81 000046
P21_SP00031 563 648
P21_ST00040 592 mazita 024400
P21_SP00032 712
P21_ST00041 617 22 ose 000
P21_SP00033 804 23
P21_ST00042 827 174 e^inokam 010700040
P21_SP00034 1001
P21_ST00043 1030 aira 0.69 3601
P21_SP00035 1099
P21_ST00044 1132 ^iri 0.38 10643
P21_SP00036 1193
P21_ST00045 1219 20 munyika
P21_TL00010 455 657 250
P21_ST00046 102 nyika 04301
P21_SP00037 557 701
P21_ST00047 583 668 yenyu. 303000
P21_TL00011 707 931 45
P21_ST00048 710 2. 10
P21_SP00038 396 742
P21_ST00049 434 709 Oudza 0.82 80000
P21_SP00039 555 27
P21_ST00050 582 720 uamqe 80080
P21_SP00040 751 28
P21_ST00051 735 190 ^ounoziua 1000503480
P21_SP00041 925 749
P21_ST00052 954 719 pamsoro 0.87 2020030
P21_SP00042 1115 752
P21_ST00053 1138 708 156 43 pecimqe 0.75 3006080
P21_TL00012 449 771 91
P21_ST00054 ca^o. 001000
P21_TL00013 360 810 859
P21_ST00055 812 3.
P21_SP00043 393 844
P21_ST00056 433 811 147 Cakaipa 0303700
P21_SP00044 580 854
P21_ST00057 609 ndecipi, 05506230
P21_SP00045 756 25
P21_ST00058 781 112 nyoka 0.53 36453
P21_SP00046 893 853
P21_ST00059 927 93 kana 4010
P21_SP00047 1020 843
P21_ST00060 1051 822 140 qgwena 0.57 800286
P21_SP00048 1191 17
P21_ST00061 1208 11 3
P21_TL00014 861 938
P21_ST00062 863 4. 0.91
P21_SP00049 895
P21_ST00063 428 115 Nyora 0.97 00001
P21_SP00050 543 905
P21_ST00064 579 240 mufananidzo 00007862000
P21_SP00051 819
P21_ST00065 862 165 wecimqe 0308081
P21_SP00052 1009
P21_ST00066 1040 258 39 cinokambaira, 0.67 1060078166230
P21_TL00015 448 910 847
P21_ST00067 916 130 ugobva 100400
P21_SP00053 578 956
P21_ST00068 913 162 ucinyora 0.86 21220010
P21_SP00054 769
P21_ST00069 914 117 mazwi 07016
P21_SP00055 947
P21_ST00070 930 201 (entences) 08020230040
P21_SP00056 1131 950
P21_ST00071 masha- 400200
P21_TL00016 446 975
P21_ST00072 976 nu 50
P21_SP00057 492 997
P21_ST00073 528 0040030
P21_SP00058 684
P21_ST00074 722 95 paco. 60010
P21_TB00002 1086 1200 886
P21_TL00017 129 1097 1104
P21_ST00075 191 Dzidzo 550406
P21_SP00059 320 1145
P21_ST00076 343 1101 6.
P21_SP00060 384 80
P21_ST00077 464 1098 NHAI] 0.63 12068
P21_SP00061 652 1155 14
P21_ST00078 GEMUTAI) 0.79 10000086
P21_SP00062 1154
P21_ST00079 1006 83 GE
P21_SP00063 1089 1144
P21_ST00080 1121 YA- 004
P21_TL00018 1182 540
P21_ST00081 225 MABGE 00000
P21_SP00064 794 1230
P21_ST00082 838 1183 271 NEMITI. 3001000
P21_TL00019 217 1267 1079
P21_ST00083 264 Kare-kare 030040200
P21_SP00065 481
P21_ST00084 kwakar)ga 002007802
P21_SP00066 839 1323
P21_ST00085 901 kusinamakomo 000300030000
P21_TL00020 1327 1168
P21_ST00086 283 namatondo 700001000
P21_SP00067 412 1373
P21_ST00087 486 327 se^atinoDona 0010200008080
P21_SP00068 813 1382
P21_ST00088 887 1328 150 nhasi. 300020
P21_SP00069 1037 1374 88
P21_ST00089 1125 Mabge 03700
P21_TL00021 1387 1161
P21_ST00090 nemiti 300000
P21_SP00070 290 1433 63
P21_ST00091 353 ^aiDa 0.50 102083
P21_SP00071 482 1442
P21_ST00092 544 1401 pose-pose 600045000
P21_SP00072 808 1444
P21_ST00093 869 1402 227 paqgUDa 4380080
P21_SP00073 1096
P21_ST00094 1141 149 iyeyo.
P21_TL00022 205 1470
P21_ST00095 85 Asi
P21_SP00074 1517
P21_ST00096 352 1471 ^inhu 100024
P21_SP00075 500 1526
P21_ST00097 562 1485 ^ose 10000
P21_SP00076 667
P21_ST00098 729 i^aigara 810200202
P21_SP00077 912 1528 54
P21_ST00099 966 ^iciita 10000001
P21_SP00078 1117
P21_ST00100 1472 nha- 0034
P21_TL00023 1530 1167
P21_ST00101 1541 328 i]gemutar)ge, 6800000358007
P21_SP00079 457 1587
P21_ST00102 524 144 ^inoti 1000001
P21_SP00080 1585
P21_ST00103 197 mhuka, 020007
P21_SP00081
P21_ST00104 971 1531 132 shiri, 000107
P21_SP00082
P21_ST00105 128 hoDe 0080
P21_TL00024 1590 1166
P21_ST00106 1591 415 nei^ipembenene. 7081001000000000
P21_SP00083 545 1646 98
P21_ST00107
P21_SP00084 728 1636
P21_ST00108 59 i:;i 0.56 06870
P21_SP00085 849 1645
P21_ST00109 1000000
P21_SP00086 1056 75
P21_ST00110 mabge
P21_TL00025 1649
P21_ST00111 159 000000
P21_SP00087 287 1695
P21_ST00112 341 1650 ^akagga 10402802
P21_SP00088 553 1705
P21_ST00113 610 230 ^isiqgaiti 10004802000
P21_SP00089 840
P21_ST00114 413 nhaggemutaqge 0018000200800
P21_TL00026 1710
P21_ST00115
P21_SP00090 276 1765 -69
P21_ST00116 1794 Rimqe 01080
P21_SP00091 1849
P21_ST00117 424 1809 126 zuDa 0283
P21_SP00092 550 1840
P21_ST00118 594 1793 179 mhuka 00313
P21_SP00093 773
P21_ST00119 818 neshiri 0003200
P21_SP00094
P21_ST00120 1036 dzakaika 003008001
P21_TL00027 1852 1162
P21_ST00121 1853 279 panerimge 330000080
P21_SP00095 407 1909
P21_ST00122 451 103 bge, 0007
P21_SP00096 554
P21_ST00123 193 dzikati, 00100027
P21_SP00097 802 1908 66
P21_ST00124 868 "Imi,
P21_SP00098 1012
P21_ST00125 1057 1868 233 Danama- 0.74 8202012
P21_TL00028 1911 1158
P21_ST00126 1912 0207
P21_SP00099 232 1968
P21_ST00127 286 123 mri 0220
P21_SP00100 409 1958 73
P21_ST00128 1921 matera. 0500030
P21_SP00101 671 1959
P21_ST00129 745 MakagguDa 0.64 020280682
P21_SP00102 1058
P21_ST00130 1122 166 maka- 00003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 45
LeftMargin P24_LM00001 118 1912
RightMargin P24_RM00001 1299 120
BottomMargin P24_BM00001 1957 44
PrintSpace P24_PS00001 1181
TextBlock P24_TB00001
TextLine P24_TL00001 159 51 549 35
String P24_ST00001 173 34 CONTENT SHUMO WC 0.91 CC 13000
SP P24_SP00001 332 85 335
P24_ST00002 667 53 41 33 19 1.00 00
P24_TL00002 217 150 1071 59
P24_ST00003 125 56 ^ino 0.75 10000
P24_SP00002 342 206 65
P24_ST00004 407 151 158 57 rimqe 0.74 30080
P24_SP00003 565 208 60
P24_ST00005 625 166 127 zuDa 0.66 0183
P24_SP00004 752 199 39
P24_ST00006 791 167 64 31 do 0.56 80
P24_SP00005 855 198
P24_ST00007 908 152 124 46 hoDe 0.69 3080
P24_SP00006 1032 62
P24_ST00008 1094 194 ne^ipe- 0.71 30100303
P24_TL00003 129 1161
P24_ST00009 231 48 mbenene 0.97 0002000
P24_SP00007 360 256 72
P24_ST00010 432 211 251 55 ^akaenda 0.87 100000000
P24_SP00008 683 266
P24_ST00011 748 339 kunomumqe 0.86 000003080
P24_SP00009 1087 267
P24_ST00012 1147 143 muti, 0.76 04007
P24_TL00004 128 268 1162
P24_ST00013 148 ^iciti, 0.73 10000107
P24_SP00010 276 325 68
P24_ST00014 344 269 227 49 "Nhamo 0.95 000000
P24_SP00011 571 318
P24_ST00015 616 270 300 58 yaDanamiti 0.88 0080200000
P24_SP00012 916 328
P24_ST00016 976 285 83 do, 0.44 807
P24_SP00013 1059 326 61
P24_ST00017 1120 170 haiwa! 100000
P24_TL00005 1159
P24_ST00018 303 PakaqguDa 0.64 450080380
P24_SP00014 385
P24_ST00019 476 330 233 pamirwa 0.89 2000103
P24_SP00015 709 386
P24_ST00020 764 224 ndipapo 0.77 3005150
P24_SP00016 988 387
P24_ST00021 1044 329 244 nandipa- 10600406
P24_TL00006 1166
P24_ST00022 402 81 po.
P24_SP00017 443 71
P24_ST00023 279 76 47 Ko
P24_SP00018 355 434
P24_ST00024 399 388 101 uko 0.80 501
P24_SP00019 500 436
P24_ST00025 560 389 236 kuDaqga 0.65 0283800
P24_SP00020 796 447
P24_ST00026 851 207 kunoita 0300000
P24_SP00021 1058
P24_ST00027 1114 403 179 43 Damqe 80080
P24_TL00007 1165
P24_ST00028 185 munoti 0.90 002003
P24_SP00022 313 494 84
P24_ST00029 397 448 380 kwakadiniko 000008000002
P24_SP00023 777 496 75
P24_ST00030 852 441 Nhaqgemutaqge 0.79 4008010300800
P24_TL00008 126 505 526
P24_ST00031 iyo 701
P24_SP00024 563
P24_ST00032 506 205 hamuiti 0035000
P24_SP00025 471 554
P24_ST00033 524 507 do" 8000
P24_TL00009 222 578 1070
P24_ST00034 114 Miti 1020
P24_SP00026 336
P24_ST00035 419 579 ikakokerana 0.98 00000000200
P24_SP00027 754 626
P24_ST00036 839 594 32
P24_SP00028 904 93
P24_ST00037 997 295 ikatarirana 00023230003
P24_TL00010 637 1164
P24_ST00038 poku^ika; 0.68 6004100008
P24_SP00029 694
P24_ST00039 454 652 131 Duye 0.78
P24_SP00030 585 696 67
P24_ST00040 639 yati, 0.85 00007
P24_SP00031 770 79
P24_ST00041 849 638 210 "Uonai, 0806207
P24_SP00032 695 107
P24_ST00042 kana 0000
P24_TL00011 697
P24_ST00043 707 246 unotaqga 10201801
P24_SP00033 375
P24_ST00044 460 698 180 kuika 0.83 008001
P24_SP00034 640 753
P24_ST00045 715 712 ucagara 0.93 1000201
P24_SP00035 920 755 74
P24_ST00046 994 294 pakati-pa- 2000003003
P24_TL00012 756
P24_ST00047 102 kati 0500
P24_SP00036 230 804 94
P24_ST00048 324 543 takamukomberedza, 00030400000000007
P24_SP00037 867 814
P24_ST00049 968 757 110 kuti 0010
P24_SP00038 1078
P24_ST00050 1154 771 139 arege 0.92 40000
P24_TL00013 815
P24_ST00051 kut^a 010101
P24_SP00039 271 871
P24_ST00052 346 830 202 nezuDa. 0.84 0000801
P24_SP00040 548 864 77
P24_ST00053 817 144 Uuye 8100
P24_SP00041 769 874
P24_ST00054 831 213 unogara 0.96 3000000
P24_SP00042
P24_ST00055 816 169 pakati
P24_TL00014 875
P24_ST00056 haacimbidziki 0030000300002
P24_SP00043 509 922
P24_ST00057 550 876 280 kuwoma." 03000030
P24_TL00015 239 947 1049
P24_ST00058 286 Yakataqga 040513800
P24_SP00044 525 1004
P24_ST00059 643 273 icimhanya 000303001
P24_SP00045
P24_ST00060 1040 248 ici^ikwe- 3001000005
P24_TL00016 140 1006 1148
P24_ST00061 1022 40 Da, 0.35 837
P24_SP00046 220 1062 66
P24_ST00062 362 icidaDidzana, 0.81 0008080000007
P24_SP00047 648 1063
P24_ST00063 722 1007 168 "BaBa 0.62 08082
P24_SP00048 890 1054 89
P24_ST00064 979 122 muti 0200
P24_SP00049 1101 1053 97
P24_ST00065 1198 90 iwe 000
P24_TL00017 1064 69
P24_ST00066 1065 327 qgarivunike 80000001000
P24_SP00050 453 1123
P24_ST00067 538 1066 161 ndiise 010000
P24_SP00051 699 1113 73
P24_ST00068 772 rimpe, 000807
P24_SP00052 945 1133
P24_ST00069 1024 263 ndombofa 50000100
P24_TL00018 1124
P24_ST00070 1125 ndaedza!" 000000000
P24_SP00053 395 1172
P24_ST00071 472 281 Icimhanya 300051400
P24_SP00054 1182
P24_ST00072 icidaro, 00080007
P24_SP00055 1016
P24_ST00073 1091 1139 42 mumqe 04080
P24_TL00019 1184 1160
P24_ST00074 1185 wakataqga 0.82 000002804
P24_SP00056 409 1241 103
P24_ST00075 512 kuikira 03800000
P24_SP00057 736 1240 96
P24_ST00076 832 1200 paya, 20007
P24_SP00058 975 112
P24_ST00077 197 ndoku- 000062
P24_TL00020 1243
P24_ST00078 1244 mira
P24_SP00059 245 1290
P24_ST00079 338 pakati. 3001000
P24_SP00060 523 1300 78
P24_ST00080 601 200 Wa^ika 1010000
P24_SP00061 801
P24_ST00081 885 ndokuti 3000430
P24_SP00062 1096 1291
P24_ST00082 1171 1253 113 tote; 00008
P24_TL00021 1302
P24_ST00083 1303 wa^ika 0310001
P24_SP00063 307 1358 100
P24_ST00084 0000000
P24_SP00064 618 1349 115
P24_ST00085 733 1313 tote, 50007
P24_SP00065 847
P24_ST00086 959 1312
P24_SP00066 1073
P24_ST00087 1176 111 tote! 0.99 00000
P24_TL00022 1360 1157
P24_ST00088 1362 282 kudzikana 0.94 030000002
P24_SP00067 410 1409
P24_ST00089 493 1375 yose
P24_SP00068 605
P24_ST00090 676 229 yaDa'po. 00813600
P24_SP00069 905
P24_ST00091 1015 YakateDe- 000300804
P24_TL00023 1420 1163
P24_ST00092 1437 ra 10
P24_SP00070 177 1469 63
P24_ST00093 240 1421 153 ndiyo
P24_SP00071 393 1478
P24_ST00094 474 yatinoDona 5110018000
P24_SP00072 768 1476
P24_ST00095 846 136 nhasi
P24_SP00073 982 1467
P24_ST00096 225 nokunze 0000100
P24_TL00024 1479
P24_ST00097 1480 292 kwedondo. 100800504
P24_SP00074 421 1528
P24_ST00098 489 260 Yakadaro 00018100
P24_SP00075 749 1527
P24_ST00099 824 04820020
P24_SP00076 1535
P24_ST00100 dondo 80000
P24_TL00025 1539
P24_ST00101 1556 123 guru 0001
P24_SP00077 252 1597
P24_ST00102 352 rakaDapo. 040380000
P24_SP00078 621 1596 121
P24_ST00103 742 176 Ndiwo 20000
P24_SP00079 918 1586 95
P24_ST00104 1013 278 mutaqgire 020180000
P24_TL00026 1598 537
P24_ST00105 wakaia 0003073
P24_SP00080 334 1646 86
P24_ST00106 420 1599 matondo. 00000000
P24_TL00027 1656 1077
P24_ST00107 1658 2108000100830
P24_SP00081 654 1715 119
P24_ST00108 773 234 yamabge 0001000
P24_SP00082 1714
P24_ST00109 1127 163 nemiti
P24_TL00028
P24_ST00110 1716 yakaramba 000010001
P24_SP00083 1775
P24_ST00111 iciitwa
P24_SP00084 671 1763
P24_ST00112 735 297 kudzimana 010000000
P24_SP00085 91
P24_ST00113 Danhu 80003
P24_TL00029 1774
P24_ST00114 1776 188 Da^ika. 80100004
P24_SP00086 315 1832 88
P24_ST00115 10001
P24_SP00087 1831
P24_ST00116 610 172 mabge
P24_SP00088 782
P24_ST00117 863
P24_SP00089 1030 1821
P24_ST00118 178 pakati, 10000307
P24_TL00030 1834
P24_ST00119 1836 54 "Uedu, 0.59 080807
P24_SP00090 1890
P24_ST00120 427 1835 0103
P24_SP00091 553 1881
P24_ST00121 636 190 tikadai 0002800
P24_SP00092 826
P24_ST00122 921 370 tiqgakuDadza 008000280400
P24_TL00031 130 1893
P24_ST00123 1894 182 Danhu! 0.67 840042
P24_SP00093 312 1942
P24_ST00124 426 Qgaticimborega 80400010000001
P24_SP00094 819 1950
P24_ST00125 882 162 0.46 80377
P24_SP00095 1940
P24_ST00126 Dagoti 800001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00040.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P40 PHYSICAL_IMG_NR 40 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P40_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P40_LM00001 116 1938
RightMargin P40_RM00001 1301 118
BottomMargin P40_BM00001 1968 33
PrintSpace P40_PS00001 1185
TextBlock P40_TB00001 179 186 46
TextLine P40_TL00001 185 36 174 34
String P40_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.84 CC 24000
P40_TB00002 672 31 53 45
P40_TL00002 678 37 41
P40_ST00002 35 1.00 00
P40_TB00003 122 126 1179 1490
P40_TL00003 133 132 1161 59
P40_ST00003 102 48 kuti 0.97 1000
SP P40_SP00001 235 180 76
P40_ST00004 311 134 212 47 Dabvure 0.83 8200000
P40_SP00002 523 181 123
P40_ST00005 646 168 nokuti 0.99 000000
P40_SP00003 814 105
P40_ST00006 919 149 158 42 Daqga 0.59 80803
P40_SP00004 1077 191 109
P40_ST00007 1186 108 49 Dafa 0.78 8000
P40_TL00004 192 1158
P40_ST00008 207 214 nenzara. 40000255
P40_SP00005 346 240 68
P40_ST00009 414 178 Uakati 0.86 800000
P40_SP00006 592 241 61
P40_ST00010 653 194 202 56 Dacidya 8000003
P40_SP00007 855 250 64
P40_ST00011 208 201 43 nzuqgu 000801
P40_SP00008 1120 251
P40_ST00012 1154 193 136 57 dzlya 0.76 00803
P40_TL00005 252 1159 58
P40_ST00013 253 madzimai 0.89 01400030
P40_SP00009 386 300 74
P40_ST00014 460 283 ndokuika. 0.81 0020280006
P40_SP00010 743 309 81
P40_ST00015 824 254 Mbuya 0.87 00500
P40_SP00011 1003 310 88
P40_ST00016 1091 ndokuti 0.82 0420500
P40_TL00006 1163 60
P40_ST00017 396 kuDanakomana 0.91 008001000000
P40_SP00012 528 360
P40_ST00018 574 326 141 DaDO, 0.49 80807
P40_SP00013 715 369 50
P40_ST00019 765 313 382 "Musatoqgopa 0.85 004000080040
P40_SP00014 1147 370
P40_ST00020 1194 101 dafi 0.69 8300
P40_TL00007 371 1156
P40_ST00021 230 cokudya, 00040027
P40_SP00015 363 428 80
P40_ST00022 443 387 Duye
P40_SP00016 569 429
P40_ST00023 630 372 221 kurinani 00000000
P40_SP00017 851 419 77
P40_ST00024 928 361 mumudziqge, 03030008007
P40_TL00008 431 1130
P40_ST00025 167
P40_SP00018 299 477 75
P40_ST00026 374 526 haana-kutoqgotema 00003103108000000
P40_SP00019 900 489
P40_ST00027 961 432 103 miti 0000
P40_SP00020 1064 478
P40_ST00028 1109 153 kumu 0.72 0505 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kumunda.
P40_TL00009 131 490 1048
P40_ST00029 nda. HypPart2
P40_SP00021 538
P40_ST00030 308 492 156 Tsuro 0.94 00030
P40_SP00022 464 537
P40_ST00031 525 491 339 wakatopedza 00000000000
P40_SP00023 864 548 72
P40_ST00032 936 243 kutema." 0.92 02000300
P40_TL00010 190 575 1098
P40_ST00033 0.67 8003
P40_SP00024 622
P40_ST00034 359 204 acinzwa 0000000
P40_SP00025 563 623
P40_ST00035 576 i^o^o 0.60 0100100
P40_SP00026 754 632
P40_ST00036 842 195 wakada 0.62 000885
P40_SP00027 1037 626
P40_ST00037 1113 175 kutiza, 0012007
P40_TL00011 130 633
P40_ST00038 259 akaslnzwa 201080042
P40_SP00028 389 682 62
P40_ST00039 451 650 119 zavu
P40_SP00029 570 683
P40_ST00040 636 217 kurobga 0340000
P40_SP00030 849 693
P40_ST00041 910 237 55 netimbo 00080000
P40_SP00031 691
P40_ST00042 1208 651 ya- 003
P40_TL00012 694 1162
P40_ST00043 348 mavundurira. 000400010400
P40_SP00032 742 69
P40_ST00044 547 695 189 Akasiti 0.96 0020000
P40_SP00033 736
P40_ST00045 798 709 nomusana 00030300
P40_SP00034 1057
P40_ST00046 1119 173 shanya 0.90 022001
P40_TL00013 129
P40_ST00047 152 kuwa, 0.70 04037
P40_SP00035 281 811 82
P40_ST00048 dumbu 0.74 80004
P40_SP00036 549 801
P40_ST00049 610 3400300
P40_SP00037 63
P40_ST00050 874 pxeshe, 0000007
P40_SP00038 1066 66
P40_ST00051 1132 769 32 musa- 0.80 01034
P40_TL00014 813 1157
P40_ST00052 829 na
P40_SP00039 188 860 84
P40_ST00053 272 0000200
P40_SP00040 476
P40_ST00054 553 255 fundundu 0.98 00000001
P40_SP00041 808 861
P40_ST00055 868 815 kuita 00001
P40_SP00042 1001 91
P40_ST00056 1092 bgenze. 2000000
P40_TL00015 872
P40_ST00057 282 Ricibva'po 0000400540
P40_SP00043 412 931
P40_ST00058 475 203 0.88 8000000
P40_SP00044 920
P40_ST00059 741 873 kwaro 00000
P40_SP00045 899
P40_ST00060 974 317 dabgi-dabgi 80001381000
P40_TL00016 932
P40_ST00061 305 kukwakuka 000000000
P40_SP00046 435 980
P40_ST00062 510 933 rlcitiza. 080000000
P40_SP00047 699 94
P40_ST00063 793 211 Riciika 00008000
P40_SP00048 1004 989 86
P40_ST00064 1090 padzlDa 3300883
P40_TL00017 128 992
P40_ST00065 206 0000300
P40_SP00049 334 1039
P40_ST00066 993 159 00020
P40_SP00050 555 92
P40_ST00067 647 kubvu 0.93 03000
P40_SP00051 1040
P40_ST00068 877 kuwira'mo. 0600143033
P40_TL00018 1076
P40_ST00069 154 Ndiro
P40_SP00052 340 1111
P40_ST00070 1079 zuDa 0.61 0680
P40_SP00053 494
P40_ST00071 rakataqga 000203800
P40_SP00054 777 1121
P40_ST00072 809 0.79
P40_SP00055 911
P40_ST00073 944 1065 kugara 020201
P40_SP00056
P40_ST00074 1182 mu 0.75 05 mudziDa,
P40_TL00019 1123
P40_ST00075 1124 dziDa, 000807
P40_SP00057 288 1180
P40_ST00076 335 1139 0.68
P40_SP00058 458
P40_ST00077 501 01002
P40_SP00059 1171
P40_ST00078 665 1125 176 bgenze 000310
P40_SP00060 841
P40_ST00079 247 nedumbu 0081060
P40_SP00061
P40_ST00080 1153 1138 guru. 0.95 00002
P40_TL00020
P40_ST00081 39 Bvunzo: 0.51 4248860
P40_SP00062 1247
P40_ST00082 1212 1. 20
P40_SP00063 401 1244 44
P40_ST00083 445 1211 "Mbuya 600000
P40_SP00064 598 1254 19
P40_ST00084 617 1210 113 uakati
P40_SP00065 730
P40_ST00085 766 qwii.". 8031010
P40_SP00066 898
P40_ST00086 954 166 "d'umbu 0670000
P40_SP00067 25
P40_ST00087 1145 146 4000006
P40_TL00021 444 1255 848 100
P40_ST00088 172 pxeshe". 00002032
P40_SP00068 616 1304 -171
P40_ST00089 1312 Sharai 000204
P40_SP00069 567 1345
P40_ST00090 1323 143 mamqe 00180
P40_SP00070 1355
P40_ST00091 761 165 mashoko 0303000
P40_SP00071 926 21
P40_ST00092 947 ose 000
P40_SP00072 1344
P40_ST00093 1023 187 mudzidzo 10020000
P40_SP00073 24
P40_ST00094 1234 ino
P40_TL00022 446 1362 823
P40_ST00095 1363 anodaro 0118000
P40_SP00074 595 1396
P40_ST00096 mugobva
P40_SP00075 1405 38
P40_ST00097 839 280 mucishandura 000002100020
P40_SP00076 1395
P40_ST00098 1373 111 22 nomu 2000 nomumqe
P40_TL00023 447 1413
P40_ST00099 1425 mqe 0.71 080
P40_SP00077 527 1457
P40_ST00100 1420 157 mutouo, 0000806
P40_SP00078 733 1453
P40_ST00101 783 1414 sokuti: 0000003
P40_SP00079 913 1447
P40_ST00102 972 162 000121
P40_SP00080 1134
P40_ST00103 800002
P40_TL00024 1458 581
P40_ST00104 1462 qwii:" 804500
P40_SP00081 559 1507
P40_ST00105 1464
P40_SP00082 725 1508 29
P40_ST00106 273 uakanyarara." 8600010000001
P40_TL00025 356 1514 918
P40_ST00107 1515 2.
P40_SP00083 1548 52
P40_ST00108 438 Nyorai 010100
P40_SP00084 1559
P40_ST00109 611 mifananidzo 06002103020
P40_SP00085 846 27
P40_ST00110 1522 138 yetsuro
P40_SP00086 1011 1558
P40_ST00111 1042 163 neyedafi 10008003
P40_SP00087 1205
P40_ST00112 1226 ^ir 1050
P40_TL00026 1566 316
P40_ST00113 muminda 6005000
P40_SP00088 1599
P40_ST00114 664 1577 97 ya^o. 001000
P40_TB00004 1716 1174
P40_TL00027 1732 1087
P40_ST00115 1734 196 Dzidzo
P40_SP00089 319 1781
P40_ST00116 355 1745 13. 050
P40_SP00090 427 1788
P40_ST00117 540 220 TSURO
P40_SP00091 760 1779
P40_ST00118 822 388 NESHUMBA. 000200400
P40_TL00028 200 1851 1084
P40_ST00119 1852 Rimqe 00080
P40_SP00092 378 1908
P40_ST00120 453 1866 125 0081
P40_SP00093 578 1898
P40_ST00121 641 1861 t§uro 08000
P40_SP00094 772 1906 65
P40_ST00122 837 225 yakaqga 0105801
P40_SP00095 1062 83
P40_ST00123 139 iclfa- 008023
P40_TL00029 1910
P40_ST00124 1912 mba
P40_SP00096 1959
P40_ST00125 295 1924 244 mugomo,
P40_SP00097 539 1967 54
P40_ST00126 593 1911 301 ndokuDOna 000028003
P40_SP00098 894 1957
P40_ST00127 958 145 nyuci
P40_SP00099 1103 1966 67
P40_ST00128 1170 1925 mu- 004


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00089.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P89 PHYSICAL_IMG_NR 89 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P89_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P89_LM00001 119 1933
RightMargin P89_RM00001 1299 120
BottomMargin P89_BM00001 1965 36
PrintSpace P89_PS00001 1180
TextBlock P89_TB00001 653 33 53 45
TextLine P89_TL00001 659 39 41
String P89_ST00001 CONTENT 84 WC 1.00 CC 00
P89_TB00002 1063 182
P89_TL00002 1069 38 170
P89_ST00002 SHUMO 0.81 06003
P89_TB00003 131 1834
P89_TL00003 126 137 1164 57
P89_ST00003 151 268 34 nomuseDe 0.88 00000080
SP P89_SP00001 394 185 94
P89_ST00004 488 271 napashafu. 0040000006
P89_SP00002 759 194 109
P89_ST00005 868 159 46 Uarwi 0.73 81300
P89_SP00003 1027 183 111
P89_ST00006 1138 145 152 37 Datatu 0.70 830203
P89_TL00004 195 1161
P89_ST00007 196 470 48 Dakamukwitlmlsa 0.79 810201000080800
P89_SP00004 596 244 64
P89_ST00008 660 351 Dacimuposha 0.75 81000050073
P89_SP00005 1011 252
P89_ST00009 1105 56 nepfuti 0.90 0020310
P89_TL00005 255 962
P89_ST00010 256 322 namapfumo, 0.77 0400504017
P89_SP00006 448 312 65
P89_ST00011 513 bva 0.94 001
P89_SP00007 602 303
P89_ST00012 667 421 Dakamukonewa. 8003030000000
P89_TL00006 187 364 1078
P89_ST00013 216 Kwakati 0.95 0020000
P89_SP00008 403 412 95
P89_ST00014 498 365 154 rimqe 0.80 10080
P89_SP00009 652 75
P89_ST00015 727 380 31 zuDa 0.68 0380
P89_SP00010 847 411 92
P89_ST00016 939 162 acibva 200004
P89_SP00011 1101 62
P89_ST00017 1163 102 47 kwa 0.92 002 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kwaGutu
P89_TL00007 129 424 58
P89_ST00018 425 Gutu 0002 HypPart2
P89_SP00012 260 471 91
P89_ST00019 197 acienda 0.93 4000000
P89_SP00013 548 472 93
P89_ST00020 641 213 Cipinda 0.91 1120000
P89_SP00014 854 482 90
P89_ST00021 944 348 55 wakasoqgana 0.86 00010380200
P89_TL00008 125 1162 59
P89_ST00022 483 227 nehondo 0002002
P89_SP00015 352 531 63
P89_ST00023 415 459 yaSashoqganyana 0.85 030202080400001
P89_SP00016 874 541
P89_ST00024 929 358 (Soshaqgana) 0.84 400011802000
P89_TL00009 127 543
P89_ST00025 558 204 pagomo 000000
P89_SP00017 331 599 79
P89_ST00026 410 233 raMhara. 0.76 30001355
P89_SP00018 643 590 83
P89_ST00027 726 267 AclBudira 0.60 008848005
P89_SP00019 993 71
P89_ST00028 1064 224 paclpani 51080100
P89_TL00010 1137
P89_ST00029 603 258 wakaDona 03008000
P89_SP00020 385 650
P89_ST00030 198 Madniti 0.67 0308550
P89_SP00021 646 658 80
P89_ST00031 orunduka 05002001
P89_SP00022 981 76
P89_ST00032 1057 617 207 42 napamu 032101 napamupata
P89_TL00011 662 1166
P89_ST00033 673 106 pata 1400
P89_SP00023 232 719
P89_ST00034 311 663 2000500
P89_SP00024 507 710
P89_ST00035 583 kumusasa 02030000
P89_SP00025 839 77
P89_ST00036 916 678 wawo 0003
P89_SP00026 1061 78
P89_ST00037 1139 153 waiDa 03080
P89_TL00012 128 721 1157
P89_ST00038 mberi 00040
P89_SP00027 281 769
P89_ST00039 406 328 kwalpfuDura 0.66 00086078230
P89_SP00028 734 778
P89_ST00040 843 722 nenzira 0000000
P89_SP00029 1039
P89_ST00041 1148 yake. 0.96 01000
P89_TL00013 781
P89_ST00042 283 Wakanzwa 00020005
P89_SP00030 828
P89_ST00043 505 173 Bopoto 801000
P89_SP00031 838
P89_ST00044 787 796 guru 0021
P89_SP00032 906 121
P89_ST00045 263 paipfuqga 000200800
P89_TL00014 130 840
P89_ST00046 841 ruDutsi 0180000
P89_SP00033 313 888
P89_ST00047 393 0.99 00000
P89_SP00034 546 81
P89_ST00048 627 kwake, 0.87 000007
P89_SP00035 812 897
P89_ST00049 890 856 123 40 Duye 8400
P89_SP00036 1013 896
P89_ST00050 1089 203 zaDlrira 00880001
P89_TL00015 900 1159
P89_ST00051 132 raaya 72000
P89_SP00037 956
P89_ST00052 178 akaqga 0.83 100800
P89_SP00038 506
P89_ST00053 571 161 oBuda 0.48 08385
P89_SP00039 732 947 61
P89_ST00054 793 910 315 0105002520
P89_SP00040 1108 73
P89_ST00055 1181 915 sure 0500
P89_TL00016 959
P89_ST00056 181 kwake. 003006
P89_SP00041 1006 86
P89_ST00057 397 960 226 Paclpani 01084200
P89_SP00042 623 1015
P89_ST00058 704 iceco
P89_SP00043 836 1007
P89_ST00059 pakaqga 2201801
P89_SP00044 1128 1016
P89_ST00060 1205 974 pa- 113
P89_TL00017 1019
P89_ST00061 1033 188 Durawa 0.74 822001
P89_SP00045 316 1065
P89_ST00062 396 1020 Danhu 81014
P89_SP00046 1066
P89_ST00063 620 211 Dazhinji 80000470
P89_SP00047 831 1074 66
P89_ST00064 1034 149 nawo. 0.98 00010
P89_SP00048 1046
P89_ST00065 1126 141 Mutu 0203 MutumqapaDl
P89_TL00018 1077
P89_ST00066 219 mqapaDl 0.58 0801188
P89_SP00049 349 1135 85
P89_ST00067 434 1079 aciDona 1008000
P89_SP00050 632 1125 82
P89_ST00068 714 99 kuti 0000
P89_SP00051 813
P89_ST00069 899 392 hakucina-kwa- 1001000210014
P89_TL00019 1160
P89_ST00070 242 aqgaenda 08000000
P89_SP00052 371 1194
P89_ST00071 473 241 wakaDlga 00008800
P89_SP00053 1193 116
P89_ST00072 830 nhumbi 002000
P89_SP00054 1184 110
P89_ST00073 1144 dzake 00200
P89_TL00020 1196 1156 68
P89_ST00074 536 ndokunlzodza-zodza 0.82 000018800002440001
P89_SP00055 666 1252
P89_ST00075 728 1212 115 52 ropa 0.71 0083
P89_SP00056 1264
P89_ST00076 1197 180 muDlri 0.59 048830
P89_SP00057 1086 1243
P89_ST00077 1141 wose. 02006
P89_TL00021 1256
P89_ST00078 254 WakaData 00008300
P89_SP00058 384 1303
P89_ST00079 445 1257 pakati 310000
P89_SP00059 1312
P89_ST00080 665 304 pemitumbu 0.89 200002004
P89_SP00060 969 1313 43
P89_ST00081 1012 280 akacenama 100000001
P89_TL00022 1315
P89_ST00082 234 sowakafa 00000004
P89_SP00061 363 1363
P89_ST00083 1331 do.
P89_SP00062 501 1362 69
P89_ST00084 570 1316 0.72 80500
P89_SP00063 729
P89_ST00085 Daya 0.65 8104
P89_SP00064 1371
P89_ST00086 1326 253 Domupata 80033402
P89_TL00023 1374
P89_ST00087 269 Dacizo^ika 80000010000
P89_SP00065 398 1430 100
P89_ST00088 171 Dakati: 8100052
P89_SP00066 669 1421
P89_ST00089 789 1375 "ZuDa 00080
P89_SP00067
P89_ST00090 1053 235 noroDira, 0.51 885080057
P89_TL00024 1433 67
P89_ST00091 1434 140 Duyai 84000
P89_SP00068 1489 103
P89_ST00092 372 tikweDere 000008000
P89_SP00069 628 1481 124
P89_ST00093 752 179 mimpe
P89_SP00070 931 1500
P89_ST00094 1055 237 mltumbu 0803000
P89_TL00025 1493
P89_ST00095 pedyo
P89_SP00071 284 1549
P89_ST00096 368 1508 nomusasa 00000200
P89_SP00072 624 1541
P89_ST00097
P89_SP00073 803 1540
P89_ST00098 irege
P89_SP00074 996 1548
P89_ST00099 1071 222 kudylwa 0300802
P89_TL00026 1552
P89_ST00100 noDudembo, 0080800007
P89_SP00075 462 1608
P89_ST00101 tigozoceka-ceka 0.97 000000000040000
P89_SP00076 1004 112
P89_ST00102 1116 1553 174 mltezo 080000
P89_TL00027 1611 1155
P89_ST00103 1626 yayo
P89_SP00077 246 1667
P89_ST00104 239 ticlturlka 0008001800
P89_SP00078 587 1658
P89_ST00105 699 mumiti 050000
P89_SP00079 886 114
P89_ST00106 1000 1625 285 maqgwana. 008000020
P89_TL00028 133 1670 1133
P89_ST00107 307 UakauDura 0.63 8000828503
P89_SP00080 440 1726
P89_ST00108 522 1671 makaDl 000088
P89_SP00081 707 1717
P89_ST00109 792 319 ndokusuqga 0000301803
P89_SP00082 1111
P89_ST00110 1192 1685 74 ma makumbo
P89_TL00029 1729 1158
P89_ST00111 kumbo 05000
P89_SP00083 309 1776
P89_ST00112 373 1730 emltumbu 0.69 00820067
P89_SP00084 640 1777
P89_ST00113 1731 277 naMutumq 70232008
P89_SP00085 991 1786 8
P89_ST00114 999 135 apaDi 02180
P89_SP00086 1134
P89_ST00115 1208 1745 do, 0.45 807
P89_TL00030 1788
P89_ST00116 407 ndokuikweDera 5000200008003
P89_SP00087 538 1836
P89_ST00117 1789 157
P89_SP00088 756 1845
P89_ST00118 820 1804 nomusasa. 320200000
P89_SP00089
P89_ST00119 1179 1790 Mu
P89_TL00031 1847
P89_ST00120 1849 tumqapaDl 0.56 020854188
P89_SP00090 1905
P89_ST00121 468 1848 261 wakanzwa 01010000
P89_SP00091 1895
P89_ST00122 223 kutamba 2411001
P89_SP00092
P89_ST00123 1088 202 nokuta- 0002012
P89_TL00032 134 1908 1154
P89_ST00124 1922 ura 701
P89_SP00093 212 1953
P89_ST00125 164 kwaDO 0.78 00280
P89_SP00094 1954
P89_ST00126 563 kwose,
P89_SP00095 743 1964
P89_ST00127 827 8000
P89_SP00096 950 1962
P89_ST00128 1045 243 munhuwi 2000302


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P6_LM00001 124 1919
RightMargin P6_RM00001 1294 125
BottomMargin P6_BM00001 1958 43
PrintSpace P6_PS00001 1170
TextBlock P6_TB00001 179 183 45
TextLine P6_TL00001 185 171 33
String P6_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.80 CC 05300
P6_TB00002 692 40 29 44
P6_TL00002 698 46 17 32
P6_ST00002 1 1.00
P6_TB00003 135 1823
P6_TL00003 141 1021 55
P6_ST00003 186 Dzidzo 0.78 010631
SP P6_SP00001 321 187 42
P6_ST00004 363 156 37 I. 0.69 06
P6_SP00002 400 188 101
P6_ST00005 501 142 265 47 KUVIMA 000000
P6_SP00003 766 189 54
P6_ST00006 820 336 MURUT§A. 0.82 00000805
P6_TL00004 234 259 1051 56
P6_ST00007 260 134 Kana 0.94 0200
P6_SP00004 368 306 94
P6_ST00008 462 304 caiDe-cirimo 0.79 038804000000
P6_SP00005 307 110
P6_ST00009 876 274 112 iDOse 0.65 88000
P6_SP00006 988 92
P6_ST00010 1080 205 iDapedza 88340001
P6_TL00005 136 318 1146 58
P6_ST00011 198 57 kupura, 2040337
P6_SP00007 334 375 64
P6_ST00012 398 320 kusisina^iyo 0.84 0400000310000
P6_SP00008 716 376
P6_ST00013 780 84 ^iri 0.61 10400
P6_SP00009 864 374 62
P6_ST00014 926 319 203 mutsapi 0.87 0200150
P6_SP00010 1129 66
P6_ST00015 1195 87 31 idu- 0.51 8802
P6_TL00006 378 1152
P6_ST00016 393 ye 0.76 22
P6_SP00011 432 73
P6_ST00017 261 379 mudara 008003
P6_SP00012 459 425 74
P6_ST00018 533 120 kana 0.86 0203
P6_SP00013 653 88
P6_ST00019 741 295 pamatanho, 6302030007
P6_SP00014 1036 435
P6_ST00020 1100 -oakuru 7800420
P6_TL00007 436 1149
P6_ST00021 437 Dedu 0.56 8080
P6_SP00015 484
P6_ST00022 453 150 41 iDanga 0.71 880000
P6_SP00016 471 494 61
P6_ST00023 532 438 240 iDanetsika 8830000000
P6_SP00017 772
P6_ST00024 838 232 yokupisa 00334004
P6_SP00018 1070
P6_ST00025 1112 172 Bundo. 0.81 820000
P6_TL00008 495 1000
P6_ST00026 269 Pakapiswa 030052000
P6_SP00019 405 552 72
P6_ST00027 477 497 199 pakadai 0.70 3202840
P6_SP00020 676 52
P6_ST00028 728 201 panonzi 0.89 4200000
P6_SP00021 929 68
P6_ST00029 997 507 139 rut^a. 2201011
P6_TL00009 193 593 1093
P6_ST00030 594 146 Rut^a 0.66 040102
P6_SP00022 339 649 63
P6_ST00031 402 143 cinhu 0.90 00202
P6_SP00023 545 640
P6_ST00032 609 200 caifadza 01000004
P6_SP00024 809 82
P6_ST00033 891 608 105 :^ose 0.68 510000
P6_SP00025 996
P6_ST00034 1039 168 ^ikuru 1000000
P6_SP00026 1207 34
P6_ST00035 1241 618 5 0.00 10
P6_TL00010 652 1150
P6_ST00036 667 192 iDarume 0.58 8842301
P6_SP00027 327
P6_ST00037 naioakadzi, 03883020007
P6_SP00028 674 709 70
P6_ST00038 744 668 119 iDana 0.59 88002
P6_SP00029 863 699
P6_ST00039 904 iDaduku 0.57 8808003
P6_SP00030 1104 700
P6_ST00040 1160 ne^i- 0.63 401030
P6_TL00011 711 1151
P6_ST00041 155 pfuwo 0.93 10200
P6_SP00031 290 767
P6_ST00042 362 727 123 iDuye 0.64
P6_SP00032 485 768 71
P6_ST00043 556 712 0.62 1000542
P6_SP00033 724
P6_ST00044 776 140 mbga 0.97 0001
P6_SP00034 916
P6_ST00045 971 161 48 dzaiDO. 1008810
P6_SP00035 1132 759 76
P6_ST00046 1208 78 Asi 006
P6_TL00012 770
P6_ST00047 771 116 koga
P6_SP00036 252 827 60
P6_ST00048 312 153 ^ikara 0.75 1000203
P6_SP00037 465 826 91
P6_ST00049 238 nemhuka 0.83 0006500
P6_SP00038 794 818
P6_ST00050 868 dzeBundo, 0.77 000840007
P6_SP00039 1133 85
P6_ST00051 1218 i^o 0102
P6_TL00013 829
P6_ST00052 429 ha^ina-kufadzwa 0010003302010001
P6_SP00040 565 885 50
P6_ST00053 615 841 noruta, 00410807
P6_SP00041 886
P6_ST00054 861 831 159 kwete.
P6_SP00042 1020 877
P6_ST00055 1065 221 ^ama:^o- 0.60 1010461000
P6_TL00014 888
P6_ST00056 889 kwadi 00080
P6_SP00043 291 935
P6_ST00057 352 133 nhasi 20300
P6_SP00044 936
P6_ST00058 549 903 173 mgoyo 08000
P6_SP00045 722 946
P6_ST00059 905 167 war)gu 037801
P6_SP00046 961
P6_ST00060 1013 273 unorwadza 400000005
P6_TL00015 948
P6_ST00061 117 0.92 0002
P6_SP00047 994
P6_ST00062 314 251 ndiciiDona 0010088003
P6_SP00048 995
P6_ST00063 617 949 100 kuti 0400
P6_SP00049 717 53
P6_ST00064 178 mufaro 020200
P6_SP00050
P6_ST00065 292 watakaDona 0000028006
P6_TL00016 1007 384
P6_ST00066 106 kare 5040
P6_SP00051 241 1053
P6_ST00067 283 1008 236 hapacina. 023000000
P6_TL00017 191 1094
P6_ST00068 Ndiciri 0000005
P6_SP00052
P6_ST00069 417 1105 kakomana 00000302
P6_SP00053
P6_ST00070 710 kaduku 0.72 018123
P6_SP00054 908
P6_ST00071 953 korisa, 2000017
P6_SP00055 1121 1161 51
P6_ST00072 1172 113 nda- 0.88 0022
P6_TL00018 1163
P6_ST00073 1164 163 kagara 400004
P6_SP00056 299
P6_ST00074 227 pamusha 3202000
P6_SP00057 579
P6_ST00075 636 1165 wainzi 003004
P6_SP00058 799 1210
P6_ST00076 855 Cidepe 028010
P6_SP00059 1034 1219
P6_ST00077 207 pakaqga 1202806
P6_TL00019 1222
P6_ST00078 1223 pakakwirira 11020030000
P6_SP00060 441 1278
P6_ST00079 486 kwa^o. 0031000
P6_SP00061 658 65
P6_ST00080 723 1224 206 Taigona 0200303
P6_SP00062 49
P6_ST00081 978 kuiDona 0088400
P6_SP00063 1269
P6_ST00082 10002
P6_TL00020 1281
P6_ST00083 1282 kure 4420
P6_SP00064 249 1328
P6_ST00084 296 222 pamatiiDi 520200880
P6_SP00065 518 1337
P6_ST00085 560 1296 ose, 0007
P6_SP00066 654 1338
P6_ST00086 714 camhembe 0.96 00000200
P6_SP00067 1327 75
P6_ST00087 1063 223 namaiDO- 03018802
P6_TL00021 138 1340 1145
P6_ST00088 1341 dzanyemba, 4030020007
P6_SP00068 434 1396
P6_ST00089 487 1356 88402
P6_SP00069 611
P6_ST00090 673 1342 288 mabvazuioa 0400204881
P6_SP00070 1387 35
P6_ST00091 287 namat)irira. 020183000120
P6_TL00022 1428 1089
P6_ST00092 1430 Rimpe
P6_SP00071 366 1494
P6_ST00093 407 1444 zuioa 00882
P6_SP00072 527 1475
P6_ST00094 568 1429 madekwana, 0.73 0380002047
P6_SP00073 1484
P6_ST00095 921 tabva 02601
P6_SP00074 1054
P6_ST00096 1096 kundo- 0.85 020303
P6_TL00023 132 1487 1155
P6_ST00097 1488 130 kot^a 000101
P6_SP00075 262 1543
P6_ST00098 293 218 ^ipfuwo, 100503027
P6_SP00076 511 1544
P6_ST00099 566 406 ticipfige-cirugu 0.91 3000300003030000
P6_SP00077 972
P6_ST00100 1025 cembudzi, 000030107
P6_TL00024 1546
P6_ST00101 1547 ndaiiDa 3010884
P6_SP00078 303 1593
P6_ST00102 364 212 nerimge 0003080
P6_SP00079 576 1602
P6_ST00103 Benzi 80500
P6_SP00080 788
P6_ST00104 870 rainzi 0.74 040704
P6_SP00081 1012 1592
P6_ST00105 Mutata. 0.95 0101000
P6_TL00025 1605 1154
P6_ST00106 1606 TikasiiDona 00070088100
P6_SP00082 415 1652
P6_ST00107 460 1608 278 iDubvazuDa 0.67 8830020180
P6_SP00083 738
P6_ST00108 seri 0.98 0000
P6_SP00084 858
P6_ST00109 256 kwerimqe 00001080
P6_SP00085 1159 1660
P6_ST00110 1205 1620 81 go- 035
P6_TL00026 1663 1156
P6_ST00111 1679 30 mo 01
P6_SP00086 1709
P6_ST00112 271 1665 180 rinonzi 0000000
P6_SP00087 451 1711
P6_ST00113 512 Uora, 81007
P6_SP00088 1720
P6_ST00114 makore
P6_SP00089 1710
P6_ST00115 985 ashandurwa 4070000002
P6_TL00027 131 1724 1148
P6_ST00116 1734 nomrjoto 20056111
P6_SP00090 1779
P6_ST00117 404 152 aqgoti 280200
P6_SP00091
P6_ST00118 629 kutuka 0418520
P6_SP00092 830 93
P6_ST00119 923 102 piro 2000
P6_SP00093 1778
P6_ST00120 1106 1738 seropa. 0007220
P6_TL00028 1782
P6_ST00121 1783 Shonhai 0013000
P6_SP00094 1829
P6_ST00122 414 176 akasiti, 10000002
P6_SP00095 590 1837
P6_ST00123 691 411 "Makuniwe-e!" 6130100003003
P6_SP00096 1102
P6_ST00124 1214 Ini 040
P6_TL00029 1841
P6_ST00125 ndikati: 00002002
P6_SP00097 1888
P6_ST00126 389 254 "Hwe-e!" 50002003
P6_SP00098 643
P6_ST00127 735 301 ndicidamra. 70000828220
P6_SP00099 1889
P6_ST00128 1136 149 Akati: 005003
P6_TL00030 1900
P6_ST00129 1901 "Tarira 0120001
P6_SP00100 323 1948
P6_ST00130 355
P6_SP00101 442 1947
P6_ST00131 kweUora^ 20080018
P6_SP00102
P6_ST00132 785 270 ugoceiDuka 0040088324
P6_SP00103 1055 1956 79
P6_ST00133 1134 1915 154 woido- 0.50 308854


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00171.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P171 PHYSICAL_IMG_NR 171 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P171_TM00001 HPOS 0 VPOS 49
LeftMargin P171_LM00001 123 1898
RightMargin P171_RM00001 1296
BottomMargin P171_BM00001 1947 54
PrintSpace P171_PS00001 1173
TextBlock P171_TB00001 636 74 45
TextLine P171_TL00001 642 55 62 33
String P171_ST00001 CONTENT 166 WC 0.88 CC 030
P171_TB00002 1059 184
P171_TL00002 1065 172
P171_ST00002 SHUMO 0.84 04101
P171_TB00003 138 1809
P171_TL00003 134 144 1155 56
P171_ST00003 215 caDa'po; 0.61 00843508
SP P171_SP00001 349 200 79
P171_ST00004 428 153 157 36 teDere 0.82 108000
P171_SP00002 585 189 73
P171_ST00005 658 332 Nyamavuvu, 0.83 0022200036
P171_SP00003 990 198 61
P171_ST00006 1051 238 Neqguua 0.74 0080080
P171_TL00004 201 1130 58
P171_ST00007 203 125 iyeyi 1.00 00000
P171_SP00004 259 66
P171_ST00008 325 mhepo 0.80 06020
P171_SP00005 497 75
P171_ST00009 572 202 269 57 inonyanya 0.89 100004003
P171_SP00006 841
P171_ST00010 902 182 kurira; 0.72 0103338
P171_SP00007 1084 258 97
P171_ST00011 1181 83 46 ino 0.97 000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT inonzi
P171_TL00005 133 261 1151 48
P171_ST00012 262 nzi 500 HypPart2
P171_SP00008 208 308 108
P171_ST00013 316 391 Hukura-windi 010153303000
P171_SP00009 707 95
P171_ST00014 802 120 47 kana 0.79 0313
P171_SP00010 922
P171_ST00015 1017 263 267 Ruwanza- 05030013
P171_TL00006 132 1156 147
P171_ST00016 187 matare, 0200307
P171_SP00011 319 368 -116
P171_ST00017 423 89 Asi
P171_SP00012 292 470 76
P171_ST00018 437 216 42 uaruqgu 0.59 8332801
P171_SP00013 584 479
P171_ST00019 646 32 uamazuua 0.63 82030283
P171_SP00014 905 469
P171_ST00020 966 31 ano 0.78 320
P171_SP00015 1055 468
P171_ST00021 1087 424 hauaca- 0384002
P171_TL00007 481
P171_ST00022 482 126 tariri 004040
P171_SP00016 529 106
P171_ST00023 364 317 kushanduka 0100300302
P171_SP00017 681 528 94
P171_ST00024 775 296 kwomqedzl 0.81 000080008
P171_SP00018 1071 538 65
P171_ST00025 1136 152 paku- 0.76 61021
P171_TL00008 540
P171_ST00026 556 uereqga 0.71 8000802
P171_SP00019 336 598
P171_ST00027 398 541 170 kwauo 00480
P171_SP00020 568 588
P171_ST00028 629 213 41 mazuua, 0.73 0000827
P171_SP00021 842 597 64
P171_ST00029 906 110 saka 0204
P171_SP00022 1016
P171_ST00030 1047 242 uakadeya 0.66 82048003
P171_TL00009 601 1152
P171_ST00031 312 kushandura 3404400003
P171_SP00023 446 648
P171_ST00032 508 195 mqedzi 0.86 080000
P171_SP00024 703 657
P171_ST00033 768 141 uaciq 0.57 84008
P171_SP00025 909 9
P171_ST00034 918 616 174 goraua 0.70 005182
P171_SP00026 1092
P171_ST00035 130 gumi 0400
P171_TL00010 660 1129
P171_ST00036 661 243 nemiulri. 0.77 000088003
P171_SP00027 375 708 67
P171_ST00037 442 162 Ndino 0.67 00087
P171_SP00028 604 716 63
P171_ST00038 667 193 0.85
P171_SP00029 860 717
P171_ST00039 943 675 mumqe 05080
P171_SP00030 1138
P171_ST00040 1199 674 no 00 nomumqe
P171_TL00011 720 1158
P171_ST00041 735 194 03080
P171_SP00031 326 777 102
P171_ST00042 734 unamazuua 0.75 003050381
P171_SP00032 724 767 103
P171_ST00043 827 212 makumi 031200
P171_SP00033 1039
P171_ST00044 1118 729 37 matatu 040101
P171_TL00012 779
P171_ST00045 781 121 1205
P171_SP00034 255 826
P171_ST00046 420500
P171_SP00035 531
P171_ST00047 790 024101
P171_SP00036 771
P171_ST00048 847 780 230 nerimqe, 00300804
P171_SP00037 1077 836 68
P171_ST00049 1145 118 Mqe 080 Mqedzi
P171_TL00013 838 1131
P171_ST00050 840 dzi 0.96
P171_SP00038 887
P171_ST00051 274 853 43 unogouerwa 2000080003
P171_SP00039 590 896 60
P171_ST00052 650 101 vikl 0008
P171_SP00040 751 885 86
P171_ST00053 837 289 dzamazuua 003000380
P171_SP00041 1126 886
P171_ST00054 1187 854 ma 0.95 01 manomqe
P171_TL00014 898 1153
P171_ST00055 914 173 nomqe 52080
P171_SP00042 305 955
P171_ST00056 142 anoti, 202007
P171_SP00043 510
P171_ST00057 578 181 §ondo, 700007
P171_SP00044 759
P171_ST00058 899 226 Cimotsi, 00020007
P171_SP00045 1053 51
P171_ST00059 1104 Clpiri, 0830307
P171_TL00015 958
P171_ST00060 959 180 Citatu, 0002007
P171_SP00046 1014
P171_ST00061 420 175 Cinna, 000037
P171_SP00047 595 87
P171_ST00062 682 237 Cishanu, 00050017
P171_SP00048 919 1015
P171_ST00063 1008 277 Cltanhatu, 0801004056
P171_TL00016 131
P171_ST00064 1019 600
P171_SP00049 214
P171_ST00065 280 1028 196 mutouo 031380
P171_SP00050 476 1064
P171_ST00066 1033 98 40 uyu
P171_SP00051 1073
P171_ST00067 698 wakasiyana 0302000202
P171_SP00052 1075
P171_ST00068 197 nowaua 020482 nowauanhu,
P171_TL00017 1079
P171_ST00069 114 nhu, 0447
P171_SP00053 245 1125 5
P171_ST00070 250 1180 136 Kana 0342
P171_SP00054 386 1226 91
P171_ST00071 477 1178 273 ticibvunza 2003005002
P171_SP00055 750
P171_ST00072 813 206 harabga 2205401
P171_SP00056 1236 117
P171_ST00073 1194 150 nouu- 0.37 87824
P171_TL00018 1238
P171_ST00074 duku 8404
P171_SP00057 264 1285 104
P171_ST00075 149 bgake 0.93 00300
P171_SP00058 517 1295
P171_ST00076 620 146 unotl, 400087
P171_SP00059 766 80
P171_ST00077 846 1239 283 ndinoniraq 0000080238
P171_SP00060 10
P171_ST00078 1139 garira 010204
P171_TL00019 1298
P171_ST00079 270 senakaltwa 0082028001
P171_SP00061 400 1353
P171_ST00080 521 228 zuroriya. 040000327
P171_SP00062 749 1354
P171_ST00081 Qguua 0.51 80383
P171_SP00063 1020 115
P171_ST00082 1135 dzedu 00080
P171_TL00020 1356
P171_ST00083 1357 dzinokasira 0.92 00010020031
P171_SP00064 427 1404
P171_ST00084 489 kupera, 0320427
P171_SP00065 683 1414
P171_ST00085 1359 109 0.90 0003
P171_SP00066 858 92
P171_ST00086 950 339 tlfume-muka 08030030303
P171_TL00021 1416
P171_ST00087 1427 244 somutouo 00040081
P171_SP00067 374 1464
P171_ST00088 454 271 wauakuru, 008400027
P171_SP00068 725 1473
P171_ST00089 843 tlgoBata 08008203
P171_SP00069 1043
P171_ST00090 1105 183 maBasa 028302
P171_TL00022 129 1476
P171_ST00091 1492 186 eqguua 0.64 080281
P171_SP00070 315 1533
P171_ST00092 377 imqe 0080
P171_SP00071 507 1532
P171_ST00093 580 neimqe, 0042807
P171_SP00072 788 78
P171_ST00094 866 1477 233 Tirego-ti 004000300
P171_SP00073 1099 77
P171_ST00095 1176 111 ndi- 0001
P171_TL00023 1534 59
P171_ST00096 1536 151 casiya 020004
P171_SP00074 282 1592
P171_ST00097 345 kuildra 0.56 02803883
P171_SP00075 561 1591 82
P171_ST00098 643 1551 290 maqgwana, 038003007
P171_SP00076 933 1593
P171_ST00099 1022 1535 0304
P171_SP00077 1142 1582
P171_ST00100 1204 riri 0000
P171_TL00024 135 1595
P171_ST00101 Basa 8202
P171_SP00078 1641
P171_ST00102 210 ranhasi. 03041007
P171_SP00079 530 1642 85
P171_ST00103 615 1596 343 Zamaqgwana 0.54 8873800313
P171_SP00080 1651
P171_ST00104 234 hanizika- 028040014
P171_TL00025 1654 1157
P171_ST00105 1655 pwi: 8003
P171_SP00081 241 1722 69
P171_ST00106 310 Zimqe 0.17 87887
P171_SP00082 483 1711
P171_ST00107 558 265 hanlzoitwi 0.69 2388601000
P171_SP00083 823 1709
P171_ST00108 901 1669 119 cose. 00007
P171_SP00084 1701
P171_ST00109 1097 192 Uusiku 830003
P171_TL00026 1713
P171_ST00110 1715 igore. 0.91 001003
P171_SP00085 1770
P171_ST00111 340 820004
P171_SP00086 1760
P171_ST00112 599 1714 ndiyo
P171_SP00087 1769
P171_ST00113 812 1728 qguua 0.53 80382
P171_SP00088 974
P171_ST00114 1036 249 yokuuata. 000082027
P171_TL00027 1772 1154
P171_ST00115 1774 306 Tirego-uata 00000308304
P171_SP00089 1830
P171_ST00116 519 239 ticitamba 000002001
P171_SP00090 758 1819
P171_ST00117 1773 nokuita 0003002
P171_SP00091
P171_ST00118 1122 1788 163 nyaya. 004037
P171_TL00028 1831
P171_ST00119 1834 191 Munhu 0.68 54014
P171_SP00092 322 1879
P171_ST00120 383 unokaslra 200040802
P171_SP00093 638
P171_ST00121 711 1832 kundouata 020008500
P171_SP00094 985
P171_ST00122 1041 1833 ucafumo- 0.94 10002000
P171_TL00029 1890 705
P171_ST00123 1891 muka 2101
P171_SP00095 1938
P171_ST00124 335 240 akasimba 30300001
P171_SP00096 575 1937
P171_ST00125 666 kwano. 004810


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00034.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P34 PHYSICAL_IMG_NR 34 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P34_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P34_LM00001 119 1934
RightMargin P34_RM00001 1298 121
BottomMargin P34_BM00001 1966 35
PrintSpace P34_PS00001 1179
TextBlock P34_TB00001 133 184 45
TextLine P34_TL00001 139 38 172 33
String P34_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.88 CC 05001
P34_TB00002 706 54
P34_TL00002 712 42
P34_ST00002 29 0.72 13
P34_TB00003 132 1176 1344
P34_TL00003 126 138 1155 58
P34_ST00003 255 46 munozlDa 0.71 01010883
SP P34_SP00001 381
P34_ST00004 439 169 47 hamba 0.66 05074
P34_SP00002 608 185 75
P34_ST00005 683 264 57 hairegedzi 0.96 0200000000
P34_SP00003 947 195 65
P34_ST00006 1012 154 269 payaruma; 0.82 500100008
P34_TL00004 125 197 1158
P34_ST00007 198 112 saka 0.84 0302
P34_SP00004 237 245 68
P34_ST00008 305 261 yakataqga 0.69 1020301802
P34_SP00005 566 63
P34_ST00009 629 kuita 0.90 00013
P34_SP00006 761 244 81
P34_ST00010 842 gakaDa, 0300807
P34_SP00007 1039
P34_ST00011 1114 48 kamba 01000
P34_TL00005 1154 60
P34_ST00012 352 iciqgofuridza 0028000502000
P34_SP00008 478 315 61
P34_ST00013 539 256 226 mashoko 0.98 0100000
P34_SP00009 765 304 71
P34_ST00014 836 273 85 41 ayo 0.95 001
P34_SP00010 921 314 82
P34_ST00015 1003 272 277 43 napameno, 0.83 014000107
P34_TL00006 316 1153
P34_ST00016 331 Duye 8200
P34_SP00011 251 372 74
P34_ST00017 325 327 130 36 tsuro 1.00 00000
P34_SP00012 455 363 84
P34_ST00018 339 iciqgopupira 0.85 000800302011
P34_SP00013 878 374 80
P34_ST00019 958 317 321 nokupopota. 20052000000
P34_TL00007 376 1152 56
P34_ST00020 377 155 Tsuro 0.86 10500
P34_SP00014 281 422 66
P34_ST00021 347 yakaroDa 0.81 00004081
P34_SP00015 584 432 51
P34_ST00022 635 kamba, 000037
P34_SP00016 819
P34_ST00023 876 64 asi 300
P34_SP00017 940 77
P34_ST00024 1017 haina-ku- 020004052
P34_TL00008 127 434 1156 141
P34_ST00025 rwadziwa. 0.94 300000010
P34_SP00018 382 482 -194
P34_ST00026 188 520 209 Pashure 3000310
P34_SP00019 397 567 53
P34_ST00027 450 530 165 ^aneta 0.73 1011003
P34_SP00020 615 575
P34_ST00028 661 519 408 49 kukakaDadzana 0402008000300
P34_SP00021 1069 568
P34_ST00029 0.87 01022
P34_TL00009 578
P34_ST00030 579 285 yakakweDa 020000081
P34_SP00022 412 636 62
P34_ST00031 474 593 178 muswe 03000
P34_SP00023 652 626 52
P34_ST00032 704 145 ikada 0.77 00082
P34_SP00024 849
P34_ST00033 912 190 kuenda 0.92 040000
P34_SP00025 1102 31
P34_ST00034 1133 149 nawo, 0.79 30007
P34_TL00010 637 1151
P34_ST00035 650 00200
P34_SP00026 257 686
P34_ST00036 318 ikarwadziwa 00000300003
P34_SP00027 645 685 86
P34_ST00037 731 638 242 ikaramba 0.91 00200030
P34_SP00028 973
P34_ST00038 1025 639 253 iciqgopo- 000800405
P34_TL00011 698
P34_ST00039 709 122 pota. 20020
P34_SP00029 249 755
P34_ST00040 307 174 C^neta 0.48 8108003
P34_SP00030 481 754 72
P34_ST00041 553 708 230 norutaya 40000005
P34_SP00031 783
P34_ST00042 834 713 131 urwo 2000
P34_SP00032 965 745
P34_ST00043 1046 235 yakaenda 100000100
P34_TL00012 756 59
P34_ST00044 757 289 kumutoqgi 020500800
P34_SP00033 416 814
P34_ST00045 502 GaDa 0.59 0482
P34_SP00034 640 804 70
P34_ST00046 710 772 69 ^e, 0.42 1007
P34_SP00035 779
P34_ST00047 853 206 akagura 0020310
P34_SP00036 1059 815
P34_ST00048 1120 162 mho§a 00080
P34_TL00013 816
P34_ST00049 818 55 iyo 000
P34_SP00037 204 873
P34_ST00050 265 817 aciti, 300007
P34_SP00038 391
P34_ST00051 459 220 "Muswe 004000
P34_SP00039 679 863
P34_ST00052 740 356 ndowakamba, 42000000007
P34_SP00040 1096 874
P34_ST00053 1161 enda 0000
P34_TL00014 875 1131
P34_ST00054 232 undotora 0.93 40000000
P34_SP00041 359 923
P34_ST00055 421 260 munondo. 01000020
P34_SP00042 681 922
P34_ST00056 729 136 0.55 0584
P34_SP00043 865
P34_ST00057 917 rikatora 00000000
P34_SP00044 1126 924 50
P34_ST00058 891 mu 01 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT munondo
P34_TL00015 934
P34_ST00059 935 nondo HypPart2
P34_SP00045 982
P34_ST00060 350 950 106 uya, 3007
P34_SP00046 456 991 76
P34_ST00061 532 227 rikagura 07000231
P34_SP00047 759 992
P34_ST00062 840
P34_SP00048 1018
P34_ST00063 1070 946 212 37 watsuro. 04001000
P34_TL00016 128 994
P34_ST00064 996 189 Kamba 00003
P34_SP00049 1043 113
P34_ST00065 430 239 03020002
P34_SP00050 669 1050
P34_ST00066 791 995 yatslDa 0300880
P34_SP00051 975 1051 111
P34_ST00067 1086 i^ayaka- 0.67 810003003
P34_TL00017 1054 606
P34_ST00068 mboitlrwa 001008003
P34_SP00052 403
P34_ST00069 1068 124 zuDa 0.60
P34_SP00053 574 1100
P34_ST00070 riya. 20000
P34_TL00018 1138 1095
P34_ST00071 1139 118 Saka
P34_SP00054 1186
P34_ST00072 368 134 nhasi 00503
P34_SP00055 1184
P34_ST00073 176 0.89 05000
P34_SP00056 743 1185
P34_ST00074 1149 200 watsuro 0200010
P34_SP00057 1004
P34_ST00075 1065 219 mupfupi 0220000
P34_TL00019 1199 146
P34_ST00076 hawo. 00020
P34_TL00020 129 1283 832
P34_ST00077 183 Bvunzo: 2068760
P34_SP00058 312 1321
P34_ST00078 361 1285 28 1. 0.64 15
P34_SP00059 389 1316
P34_ST00079 424 147 Kutsiua 0000480
P34_SP00060 571 40
P34_ST00080 611 1284 208 kwakanaka 200005000
P34_SP00061
P34_ST00081 852 109 hre 0.75 30504
P34_TL00021 353 1334 44
P34_ST00082 1335 2. 00
P34_SP00062 386 1367
P34_ST00083 105 Nzira
P34_SP00063 526 1368
P34_ST00084 541 201 yakanakisa 0000050000
P34_SP00064 742 1378 16
P34_ST00085 758 yokugumisa 0.97 0000000002
P34_SP00065 978 1377 17
P34_ST00086 117 mho^a 000101
P34_SP00066 1112 1375 23
P34_ST00087 1135 ndeyei 210000
P34_SP00067 1256 21
P34_ST00088 1277 11 0.40 6
P34_TL00022 1385
P34_ST00089 1386 3. 20
P34_SP00068 401
P34_ST00090 433 Nyorai 0.80 020413
P34_SP00069 558 1429
P34_ST00091 250 mufananidzo 00000040060
P34_SP00070 879 1418
P34_ST00092 waKamba 0000006
P34_SP00071 1109 30
P34_ST00093 150 aciruma 1000030
P34_TL00023 1437 338
P34_ST00094 1447 22 00500
P34_SP00072 559 1469
P34_ST00095 592 waTsuro. 14010100
P34_TB00004 1532 1177
P34_TL00024 1580 951
P34_ST00096 1582 Dzidzo 000003
P34_SP00073 1631 25
P34_ST00097 340 1595 II.
P34_SP00074 406 1629
P34_ST00098 531 217 TSURO
P34_SP00075 748 1628
P34_ST00099 1581 287 NEGUdO. 3140805
P34_TL00025 179 1700 1108
P34_ST00100 1702 Gudo 0080
P34_SP00076 328 1749
P34_ST00101 390 137 ralDa 0.57 00883
P34_SP00077 527 1747
P34_ST00102 589 306 neshamqari 0000008020
P34_SP00078 895 1756
P34_ST00103 959 1714 yaro, 0.78 03007
P34_SP00079 1093 1757
P34_ST00104 1141 1711 tsuro, 000007
P34_TL00026 1759 1162
P34_ST00105 1761 yaraida 0.70 5012082
P34_SP00080 324 1819 104
P34_ST00106 428 cikuru; 10002008
P34_SP00081 618 1815 99
P34_ST00107 717
P34_SP00082 782 1806
P34_ST00108 847 1770 30200
P34_SP00083 977
P34_ST00109 1083 1760 pakaqga 10103800
P34_TL00027 1820
P34_ST00110 290 ^isinarudo. 100000000802
P34_SP00084 1876 -235
P34_ST00111 186 1906 157 00520
P34_SP00085 343 1951
P34_ST00112 419 1902 akaBike-doro 8000800008010
P34_SP00086 793 1958 92
P34_ST00113 885 168 reBira, 2080007
P34_SP00087 1053 1959
P34_ST00114 1117 1903 175 mipeta 003030


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00078.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P78 PHYSICAL_IMG_NR 78 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P78_TM00001 HPOS 0 VPOS 41
LeftMargin P78_LM00001 114 1915
RightMargin P78_RM00001 1303 116
BottomMargin P78_BM00001 1956 45
PrintSpace P78_PS00001 1189
TextBlock P78_TB00001 181 185
TextLine P78_TL00001 187 47 173 33
String P78_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.83 CC 07000
P78_TB00002 669 54 46
P78_TL00002 675 42 34
P78_ST00002 73 0.92 01
P78_TB00003 129 1827
P78_TL00003 192 135 1103 55
P78_ST00003 153 Naiye 0.91 04000
SP P78_SP00001 345 190 62
P78_ST00004 407 151 64 31 do 0.56 80
P78_SP00002 471 182
P78_ST00005 533 294 48 wakatamira 0100020004
P78_SP00003 827 183 91
P78_ST00006 918 223 kumsoro 0.96 0000101
P78_SP00004 1141 61
P78_ST00007 1202 93 ku- 0.85 040
P78_TL00004 194 1160 58
P78_ST00008 184 Uembe 0.84 80000
P78_SP00005 319 241
P78_ST00009 381 195 228 56 munyika 0.90 1200003
P78_SP00006 609 251 63
P78_ST00010 672 57 yaMaputukezl. 0.74 0205600200485
P78_SP00007 1053 252 69
P78_ST00011 1122 Waka- 0.82 02024
P78_TL00005 133 254 1163
P78_ST00012 255 gara'po 0.78 0204340
P78_SP00008 327 311 123
P78_ST00013 450 269 189 mamqe 0.76 03080
P78_SP00009 639 121
P78_ST00014 760 makore 030420
P78_SP00010 949 301 145
P78_ST00015 1094 202 aclnetsa 30800000
P78_TL00006 313 1164
P78_ST00016 314 249 Uazuqgu, 0.58 81058027
P78_SP00011 382 370 110
P78_ST00017 492 165 acirwa 200204
P78_SP00012 657 361 106
P78_ST00018 763 329 137 naDO, 0.59 04807
P78_SP00013 900 371 113
P78_ST00019 1013 284 kudzimana 030000245
P78_TL00007 373
P78_ST00020 299 akazoteDera 50400008000
P78_SP00014 432 420
P78_ST00021 523 388 32
P78_SP00015 587 103
P78_ST00022 690 389 148 gwara 00040
P78_SP00016 838 430
P78_ST00023 948 349 raSoshaqgana 020000380301
P78_TL00008 134 431 59
P78_ST00024 196 acienda 0.98 1000000
P78_SP00017 330 479
P78_ST00025 393 226 0.94 0100011
P78_SP00018 619
P78_ST00026 681 433 227 kwaSaDe 0.80 0020280
P78_SP00019 908 481
P78_ST00027 969 325 paakandosa- 25330201014
P78_TL00009 132 493 1158
P78_ST00028 507 155 qgana 0.65 80331
P78_SP00020 287 548 65
P78_ST00029 352 naye, 00007
P78_SP00021 484 549 68
P78_ST00030 552 366 Dakarwldzana 0.77 820100800202
P78_SP00022 540
P78_ST00031 998 503 292 senatanzwa. 00860300033
P78_TL00010 551
P78_ST00032 368 Zwaqgendaba 00380000304
P78_SP00023 500 608 76
P78_ST00033 576 339 ndokubva'po 00003003522
P78_SP00024 915 92
P78_ST00034 1007 288 ndokuenda 0.95 000010002
P78_TL00011 610
P78_ST00035 302 Mbereqgwa 0.89 100008000
P78_SP00025 437 667
P78_ST00036 498 611 270 kwakagara 0.87 002020033
P78_SP00026 768 668 77
P78_ST00037 845 612 188 mambo
P78_SP00027 1033 658
P78_ST00038 1126 169 waUa- 0.63 03824
P78_TL00012 131 670
P78_ST00039 roni 0.68 4080
P78_SP00028 224 725
P78_ST00040 289 671 166 wainzi 0.97 010000
P78_SP00029 455 717 67
P78_ST00041 522 333 Clrisamhuru 08000302363
P78_SP00030 855 718
P78_ST00042 947 118 kana 0162
P78_SP00031 1065
P78_ST00043 1142 149 SaBu- 0.70 03803
P78_TL00013 744 1161 127
P78_ST00044 109 qgu. 0.45 8580
P78_SP00032 785 -51
P78_ST00045 817 83 Iye 010
P78_SP00033 273 871
P78_ST00046 336 814 0.86 01050
P78_SP00034 524 861
P78_ST00047 602 08400200000
P78_SP00035 935 862
P78_ST00048 1026 267 wakambo- 0.93 00020001
P78_TL00014 874
P78_ST00049 875 mhura 0.88 00302
P78_SP00036 920 111
P78_ST00050 405 156 Mqari 08200
P78_SP00037 561 931
P78_ST00051 105 aciti 30000
P78_SP00038 776 922 146
P78_ST00052 hakunaMqari, 300001083107
P78_TL00015 933 791
P78_ST00053 233 manyepo 0000040
P78_SP00039 362 990
P78_ST00054 439 253 amanyusa 30100001
P78_SP00040 692 991
P78_ST00055 772 Bedzi. 800000
P78_TL00016 128 993
P78_ST00056 125 Zino 0.47 8570
P78_SP00041 1049 96
P78_ST00057 208 kunonzi 1.00 0000000
P78_SP00042 557 1040 95
P78_ST00058 652 994 rimqe 30080
P78_SP00043 805 1050
P78_ST00059 1009 122 zuDa 0.66 0480
P78_SP00044 1022 1041
P78_ST00060 1100 191 01002
P78_TL00017 1052
P78_ST00061 1067 agere
P78_SP00045 261 1109
P78_ST00062 383 293 munyumba 03000003
P78_SP00046 676 104
P78_ST00063 780 1068 141 maDO 0.67 0281
P78_SP00047 921 1099
P78_ST00064 1027 262 wakanzwa
P78_TL00018 126 1112 1162
P78_ST00065 140 inzwi 00000
P78_SP00048 266 1159
P78_ST00066 328 1113 207 raMqari 0.72 0408320
P78_SP00049 535 1168 66
P78_ST00067 601 179 rlclbva 0.61 5808004
P78_SP00050
P78_ST00068 842 239 mudeqga 0.64 0580803
P78_SP00051 1081 1169
P78_ST00069 176 reimba 500102
P78_TL00019 1171 1130
P78_ST00070 309 ricimuralra. 000000358040
P78_SP00052 436 1218 70
P78_ST00071 506 1172 Mambo 03000
P78_SP00053 700
P78_ST00072 283 akatsamqa, 0.73 2010020847
P78_SP00054 1051 1228
P78_ST00073 1118 139 akapl 30248 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT akaplsa
P78_TL00020 1230
P78_ST00074 1246 sa 0.81 03 HypPart2
P78_SP00055 174 1277
P78_ST00075 236 1231 imba 1004
P78_SP00056 363
P78_ST00076 425 108 20000
P78_SP00057 86
P78_ST00077 1232 ndlgoplsa 0.75 008000803
P78_SP00058 1288
P78_ST00078 158 08310
P78_SP00059 1105 1286
P78_ST00079 1167 119 0300
P78_TL00021 1290
P78_ST00080 arlpo. 0.69 108530
P78_SP00060 1346 100
P78_ST00081 1291 84 Asi 300
P78_SP00061 454 1337
P78_ST00082 517 216 mashure 0002430
P78_SP00062 733
P78_ST00083 828 melnono 0.51 0088087
P78_SP00063 1036 1345
P78_ST00084 1128 08340
P78_TL00022 1350 1156
P78_ST00085 344 akazomutuka 20100030302
P78_SP00064 469 1396
P78_ST00086 531 1365 52 40 ne 0.14 88
P78_SP00065 583 1405
P78_ST00087 629 ari 600
P78_SP00066 695
P78_ST00088 761 201 mumuti 020400
P78_SP00067 962 1395
P78_ST00089 meclDara, 0.55 070881337
P78_TL00023 124 1409 1157
P78_ST00090 02003
P78_SP00068 312 1455
P78_ST00091 404 1410 211 akatema 1030100
P78_SP00069 615 1456
P78_ST00092 706 115 muti 0000
P78_SP00070 821
P78_ST00093 914 30040
P78_SP00071 1019
P78_ST00094 1124 157 18300
P78_TL00024 1467
P78_ST00095 1468 agopunzlra 2002304802
P78_SP00072 410 1524
P78_ST00096 501 1469 pasi. 33000
P78_SP00073 617
P78_ST00097 746 257 Zikakona. 888401010
P78_SP00074 1003
P78_ST00098 1134 Shure 00340
P78_TL00025 1526
P78_ST00099 218 kwalnonl 0.48 10488088
P78_SP00075 342 1582
P78_ST00100 468 1528 08330
P78_SP00076 623 1583
P78_ST00101 729 316 wakazotaura 01030003301
P78_SP00077 1045 1574
P78_ST00102 1542 naye 0100
P78_TL00026 1586
P78_ST00103 1601
P78_SP00078 1641
P78_ST00104 238 padombo, 43810017
P78_SP00079 1643
P78_ST00105 560 1587 rikafuslrwa; 302200082018
P78_SP00080
P78_ST00106 950 akataura 00103004
P78_SP00081 1166 1633
P78_ST00107 51
P78_TL00027 1645
P78_ST00108 1660 247 muDuswa 0182002
P78_SP00082 1692
P78_ST00109 491 322 bgukaplswa; 10201380028
P78_SP00083 813 1702
P78_ST00110 879 1661
P78_SP00084 930 1701 90
P78_ST00111 1020 1646 muhando, 04010007
P78_TL00028 1704 1145
P78_ST00112 286 IkaDurawa. 8138303030
P78_SP00085 1752 -227
P78_ST00113 180 1790 147 Inzwi 01000
P78_SP00086 1836
P78_ST00114 1789 215 rakagara 43220202
P78_SP00087 1845
P78_ST00115 303 rlcimunetsa 08000000004
P78_SP00088 974
P78_ST00116 kwose- 000007
P78_TL00029 120 1848
P78_ST00117 175 kwose,
P78_SP00089 295 1904
P78_ST00118 1849 lye 810
P78_SP00090 438 1906
P78_ST00119 505 aclqgoDaDarira 30880487814002
P78_SP00091 893 1905 87
P78_ST00120 980 kurlDuraya, 10388123537
P78_TL00030 1907
P78_ST00121 281 020000041
P78_SP00092 402 1954
P78_ST00122 465 1908 243 rakamutl: 510101080
P78_SP00093 708
P78_ST00123 798 Wakaramba 040233006
P78_SP00094 1110
P78_ST00124 1193 045


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00038.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P38 PHYSICAL_IMG_NR 38 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P38_TM00001 HPOS 0 VPOS 48
LeftMargin P38_LM00001 102 1900
RightMargin P38_RM00001 1302 117
BottomMargin P38_BM00001 1948 53
PrintSpace P38_PS00001 1200
TextBlock P38_TB00001 153 183 46
TextLine P38_TL00001 159 54 171 34
String P38_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.79 CC 05004
P38_TB00002 723 50 44
P38_TL00002 729 56 41 32
P38_ST00002 33 0.67 24
P38_TB00003 145 1184 249
P38_TL00003 108 151 1166 49
P38_ST00003 154 224 45 Dakatora 0.70 80034024
SP P38_SP00001 332 199 100
P38_ST00004 432 230 masanhu 0.86 0302003
P38_SP00002 662 200 112
P38_ST00005 774 167 87 aDO 0.58 380
P38_SP00003 861 124
P38_ST00006 985 289 ndokuenda 0.96 000020001
P38_TL00004 110 212 1157
P38_ST00007 291 47 kundotema 0.92 011000003
P38_SP00004 401 259 61
P38_ST00008 462 miti 1.00 0000
P38_SP00005 564 258 78
P38_ST00009 642 213 262 mumunda 0.76 4405001
P38_SP00006 904 260 89
P38_ST00010 993 274 mambuya- 0.88 00002025
P38_TL00005 111 271 1169 58
P38_ST00011 272 washa. 0.85 020410
P38_SP00007 278 319 130
P38_ST00012 408 273 202 Mumqe 0.68 32081
P38_SP00008 610 329 62
P38_ST00013 672 286 42 nomumqe 0.87 0000080
P38_SP00009 931 328 91
P38_ST00014 1022 57 wakaplwa 0.71 03015804
P38_TL00006 331 372
P38_ST00015 paanokuhuna. 422010000110
Illustration P38_CB1_SUB 416 1191 792 TYPE
P38_TB00004 103 1233 1187 715
P38_TL00007 168 1239 1116
P38_ST00016 1240 173 Uakati 820200
P38_SP00010 341 1286
P38_ST00017 374 1255 30 vu 0.84 03
P38_SP00011 435 1285
P38_ST00018 492 253 55 pamunda, 32041037
P38_SP00012 745 1295
P38_ST00019 807 1250 129 35 tsuro 00402
P38_SP00013 936
P38_ST00020 994 290 ndokutema 201040002
P38_TL00008 1298 1170
P38_ST00021 1299 106
P38_SP00014 217 1345 65
P38_ST00022 282 223 mlshanu 0.72 3800601
P38_SP00015 505 82
P38_ST00023 587 373 ndokudzokera 0.89 003240020000
P38_SP00016 960 1344 81
P38_ST00024 1041 240 kumusha 0.94 0001011
P38_TL00009 109 1357 1165
P38_ST00025 1373 31 aDa 0.52 382
P38_SP00017 196 1404 63
P38_ST00026 228 masikati. 200101200
P38_SP00018 487 71
P38_ST00027 558 1358 dafi 8200
P38_SP00019 668 1403 64
P38_ST00028 732 316 ndokuswera 0.91 0000600002
P38_SP00020 1048
P38_ST00029 1095 179 kumu- 0.93 00020
P38_TL00010 1416
P38_ST00030 1417 93 nda 002
P38_SP00021 203 1463
P38_ST00031 266 1418 150 asina- 0.81 100036
P38_SP00022 9
P38_ST00032 425 197 kutema 0.90 030100
P38_SP00023 622
P38_ST00033 700 0.97 0100
P38_SP00024 802 1462 79
P38_ST00034 881 170 nokuti 020400
P38_SP00025 1051
P38_ST00035 1133 147 walDa 0.56 02882
P38_TL00011 1475 1168
P38_ST00036 1477 186 munhu 00323
P38_SP00026 297 1523
P38_ST00037 360 1476 309 woDuslmbe. 0.78 0084080000
P38_SP00027 669 85
P38_ST00038 754 Uakadaro 80028302
P38_SP00028 1007 1521 72
P38_ST00039 1079 1489 mazuDa 000181
P38_TL00012 1534
P38_ST00040 1535 225 mazhlnjl 0.73 00008038
P38_SP00029 335 1590
P38_ST00041 399 1546 128 00400
P38_SP00030 527 1581
P38_ST00042 591 1536 300 aclqgotema 3088010002
P38_SP00031 891 1591
P38_ST00043 922 0.99
P38_SP00032 1024 1580
P38_ST00044 1058 220 0804302
P38_TL00013 1593
P38_ST00045 1595 wodzoka 0000000
P38_SP00033 338 1641 76
P38_ST00046 414 1594 125 ^ake. 0.75 102000
P38_SP00034 539 1649 69
P38_ST00047 608 182 Mbuya 00202
P38_SP00035 790 1650
P38_ST00048 851 1609 116 39 Daya 0.60 8205
P38_SP00036 967 1648 80
P38_ST00049 1047 232 DaclDona 0.57 82088004
P38_TL00014 1651 1163
P38_ST00050 1665
P38_SP00037 239 1700 95
P38_ST00051 334 1653 acidzoka 0.83 40020005
P38_SP00038
P38_ST00052 647 mlsl 0808
P38_SP00039 753 1699 73
P38_ST00053 826 1666 43 yose 0300
P38_SP00040 937 1709 86
P38_ST00054 1023 250 kumusha, 01020537
P38_TL00015 1711 1160
P38_ST00055 1713 157 Dakati 831400
P38_SP00041 268 1759
P38_ST00056 1712 kumukadzl 0.74 050304108
P38_SP00042 621
P38_ST00057 684 1723 watsuro, 0.77 02005037
P38_SP00043 901 1767 37
P38_ST00058 938 "Iwe
P38_SP00044 1066 1758 52
P38_ST00059 1118 waka- 04001
P38_TL00016 1771
P38_ST00060 1772 wanlkwa 0.80 0308002
P38_SP00045 336 1818
P38_ST00061 398 nesimbe. 00000000
P38_SP00046 628 70
P38_ST00062 698 Handicadi 210000080
P38_SP00047 970 1817
P38_ST00063 1059 218 kumupa 010354
P38_TL00017 1830 1159
P38_ST00064 1831 222 :;okudya 387102002
P38_SP00048 1887
P38_ST00065 405 174 :;lzhljl, 0.37 7878308287
P38_SP00049 579 1886 67
P38_ST00066 646 404 ndinoqgotamba 0003480104004
P38_SP00050 1050 114
P38_ST00067 1164 1843 105 e^o- 01007
P38_TL00018 1889 934
P38_ST00068 1890 162 kudya 02001
P38_SP00051 1947 97
P38_ST00069 370 1905 ^aqgu 0.48 103804
P38_SP00052 524
P38_ST00070 192 ndicipa 0500023
P38_SP00053 779
P38_ST00071 841 204 slmbe." 0800560


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00161.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P161 PHYSICAL_IMG_NR 161 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P161_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P161_LM00001 117 1918
RightMargin P161_RM00001 1302
BottomMargin P161_BM00001 1958 43
PrintSpace P161_PS00001 1185
TextBlock P161_TB00001 626 42 76 45
TextLine P161_TL00001 632 48 64 33
String P161_ST00001 CONTENT 156 WC 0.87 CC 003
P161_TB00002 1061 187 46
P161_TL00002 1067 175 34
P161_ST00002 SHUMO 0.72 44004
P161_TB00003 148 1810
P161_TL00003 127 154 937 58
P161_ST00003 155 185 47 Dzidzo 0.76 400323
SP P161_SP00001 312 202 62
P161_ST00004 374 169 75 45. 0.75 007
P161_SP00002 449 212 67
P161_ST00005 516 548 50 MUNHUMUTAPA, 0.90 003000000017
P161_TL00004 181 272 1113 60
P161_ST00006 275 232 55 Uazuqgu 0.65 8303800
P161_SP00003 413 330
P161_ST00007 475 210 57 uaciika 0.68 85008002
P161_SP00004 685 332
P161_ST00008 749 274 230 munyika 0.97 0010001
P161_SP00005 979 331
P161_ST00009 1041 82 ino 0.99 000
P161_SP00006 1123 320
P161_ST00010 109 kare 1.00 0000
P161_TL00005 126 333 1142
P161_ST00011 348 166 negore 0.79 700050
P161_SP00007 292 388
P161_ST00012 354 347 186 44 rai505, 0.78 4300007
P161_SP00008 540 391 68
P161_ST00013 608 335 kwaiua 000083
P161_SP00009 793 382
P161_ST00014 855 250 namambo 0.91 0401000
P161_SP00010 1105 380 81
P161_ST00015 1186 32 mu 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT mukuru
P161_TL00006 124 392 1169 59
P161_ST00016 122 kuru 1502 HypPart2
P161_SP00011 246 438 61
P161_ST00017 307 394 waUakaraqga 0.73 02830203800
P161_SP00012 655 451
P161_ST00018 716 208 wakanzi 0.96 0200000
P161_SP00013 924 441 65
P161_ST00019 989 393 304 Munhumu- 0.69 05352034
P161_TL00007 123
P161_ST00020 464 tapa. 0.51 52627
P161_SP00014 240 509 66
P161_ST00021 306 453 254 WakaBata 03028202
P161_SP00015 560 500
P161_ST00022 622 455 158 uushe 80010
P161_SP00016 780 501
P161_ST00023 861 452 193 uukuru 0.77 830001
P161_SP00017 1054
P161_ST00024 1116 176 kwano. 0.71 000807
P161_TL00008 511 1166
P161_ST00025 513 190 Mamqe 42080
P161_SP00018 317 568
P161_ST00026 514 madzishe 0.85 02403000
P161_SP00019 643 561
P161_ST00027 725 528 ose 100
P161_SP00020 806 83
P161_ST00028 889 259 omunylka 0.80 00210803
P161_SP00021 1148
P161_ST00029 1210 0.92 001
P161_TL00009 572 1165
P161_ST00030 586 110 yose 0.83 6000
P161_SP00022 237 63
P161_ST00031 300 105 aioa 0080
P161_SP00023 405 619
P161_ST00032 466 573 104 56 pasi 4205
P161_SP00024 570 629
P161_ST00033 636 137 pake, 0.74 50007
P161_SP00025 773
P161_ST00034 840 226 macinda 0.89 0400002
P161_SP00026 1066 618
P161_ST00035 1129 585 163 nama- 0.81 30041
P161_TL00010 1163
P161_ST00036 641 98 gota 6002
P161_SP00027 225 686 101
P161_ST00037 326 ake. 0.94 2000
P161_SP00028 427 678 118
P161_ST00038 545 633 234 Muzinda 0.95 0000003
P161_SP00029 779 679
P161_ST00039 883 630 130 wake 0.93 0200
P161_SP00030 1013 677 111
P161_ST00040 1124 wainzi 050000
P161_TL00011 689 1136
P161_ST00041 690 Dzimbabge, 4000016007
P161_SP00031 436 747 77
P161_ST00042 691 299 wakauakwa 030480005
P161_SP00032 812 739
P161_ST00043 893 703 pagomo 340000
P161_SP00033 1095 748
P161_ST00044 1157 raka 0310 rakanzl
P161_TL00012 128 1160
P161_ST00045 750 72 nzl 0.45 808
P161_SP00034 200 796
P161_ST00046 318 752 141 Fura, 01017
P161_SP00035 459 807 96
P161_ST00047 555 140 ndiro 0.84 01402
P161_SP00036 695 798
P161_ST00048 778 765 gomo 0402
P161_SP00037 919
P161_ST00049 1020 268 reDarwin, 0.82 000230027
P161_TL00013 129 810 584
P161_ST00050 kumsoro 0.86 8000001
P161_SP00038 856
P161_ST00051 416 811 297 kweHarare, 0004303107
P161_TL00014 184 1101
P161_ST00052 894 198 Mambo 03032
P161_SP00039 940
P161_ST00053 444 895 136 iyeyo 00000
P161_SP00040 580 951 78
P161_ST00054 658 wakakurumblra 0205000400834
P161_SP00041 1071 941
P161_ST00055 1146 139 niku- 0.35 87644
P161_TL00015 952 1161
P161_ST00056 953 192 rukuru, 7200027
P161_SP00042 1010
P161_ST00057 385 968 125 uuye 8000
P161_SP00043 510
P161_ST00058 uumambo 8200000
P161_SP00044 831 1000
P161_ST00059 150 bgake 0.98 00100
P161_SP00045 1043 1009 74
P161_ST00060 1117 172 bgaka- 004035
P161_TL00016 1011
P161_ST00061 1012 131 tyiwa 80400
P161_SP00046 260
P161_ST00062 323 160 kwano 00480
P161_SP00047 483 1068
P161_ST00063 1014 228 nemhosa 00041102
P161_SP00048 1069
P161_ST00064 854 216 yeslmba 0008001
P161_SP00049 1070 92
P161_ST00065 1162 rake. 03027
P161_TL00017 1072 1137
P161_ST00066 252 Madzishe 0.88 81000000
P161_SP00050 1119
P161_ST00067 218 maduku 028403
P161_SP00051 662
P161_ST00068 718 412 akasindotera'ko 103000012011400
P161_SP00052 1130 1120
P161_ST00069 1191 1086 31 ma 04 makore
P161_TL00018 1132 1164
P161_ST00070 108 kore
P161_SP00053 1176
P161_ST00071 329 1145 ose, 0007
P161_SP00054 425 1187
P161_ST00072 523 acitora 0000001
P161_SP00055 1179
P161_ST00073 183 41 nyaqga 000803
P161_SP00056
P161_ST00074 1081 dzenzou 0000015
P161_TL00019 1189 1134
P161_ST00075 281 nendarama 800031301
P161_SP00057 410 1237
P161_ST00076 491 1192 270 54 namatebge 040500002
P161_SP00058 761 1246 103
P161_ST00077 864 49 eshumba 0005002
P161_SP00059 1098 1238
P161_ST00078 1190 102 nenl 0.57 0088 nenlmqe
P161_TL00020 1249
P161_ST00079 1265 mqe 0.43 880
P161_SP00060 1305
P161_ST00080 1250 311 nauaishuma 0.64 8882001401
P161_SP00061 610
P161_ST00081 671 nano. 02820
P161_SP00062 800 1306 87
P161_ST00082 887 195 03001
P161_SP00063 1082 1296 95
P161_ST00083 1177 113 wal- 0.67 0084
P161_TL00021 1308
P161_ST00084 213 fumiswa 7100002
P161_SP00064 340 1356
P161_ST00085 414 1309 170 nikuru 875610
P161_SP00065 1364
P161_ST00086 647 1310 261 aclteqgesa 4080080002
P161_SP00066 908 1365
P161_ST00087 969 fuma 0301
P161_SP00067 1099 1354
P161_ST00088 1141 zhinji 000020
P161_TL00022 1367
P161_ST00089 293 kuUazuqgu 868302801
P161_SP00068 423 1424
P161_ST00090 485 1369 309 naueArabia. 33800520040
P161_SP00069 794 1415 89
P161_ST00091 142 Uuye 8100
P161_SP00070 1025 1425
P161_ST00092 1106 188 030000
P161_TL00023 1426
P161_ST00093 1441 700
P161_SP00071 207 1474
P161_ST00094 269 1428 shoko 01221
P161_SP00072 424
P161_ST00095 239 ramambo 1503022
P161_SP00073
P161_ST00096 816 rakafamba 000203002
P161_SP00074 1085
P161_ST00097 146 nyika 00002
P161_TL00024 1486
P161_ST00098 1501 144 yose,. 0.62 700077
P161_SP00075 273 1542 80
P161_ST00099 353 rokuti 000230
P161_SP00076 1533
P161_ST00100 605 1487 120 kana 1004
P161_SP00077 91
P161_ST00101 mpedzl 080008
P161_SP00078 1008 1553
P161_ST00102 178 wagara 040314
P161_TL00025 1545
P161_ST00103 1560 ze 0.16 88
P161_SP00079 1593
P161_ST00104 1556 159 mqoto 08301
P161_SP00080 418 1600
P161_ST00105 499 0300
P161_SP00081 612 1602
P161_ST00106 704 1546 235 inofanlra 002330802
P161_SP00082 939 1592
P161_ST00107 1031 263 kudzlmqa 21408480
P161_TL00026 1605 1140
P161_ST00108 pamlzlnda 240808004
P161_SP00083 400 1660
P161_ST00109 460 1621
P161_SP00084 1661
P161_ST00110 635 1606 napamisha 005300052
P161_SP00085 916 1662
P161_ST00111 978 1619 yose.
P161_SP00086 1107
P161_ST00112 1188 Uu 0.53
P161_TL00027 1664
P161_ST00113 1679 39 ye 0.59
P161_SP00087 180 1718
P161_ST00114 242 544 hakuna-waitenderwa 130002102000000004
P161_SP00088 786 1712
P161_ST00115 848 1665 kuuesa 0.63 638002
P161_SP00089 1028
P161_ST00116 1090 ne, 0.17
P161_SP00090 1158 1720
P161_ST00117 1225 asi
P161_TL00028 1722
P161_ST00118 1723 116 7001
P161_SP00091 247 1769
P161_ST00119 342 1724 71 uri 313
P161_SP00092 1770 106
P161_ST00120 519 1735 162 08003
P161_SP00093 681 1780
P161_ST00121 782 1734 mut^a 000102
P161_SP00094 932 1779
P161_ST00122 282 wakaslkwa 030008002
P161_TL00029 132 1782
P161_ST00123 7306000
P161_SP00095 1828 114
P161_ST00124 496 1798 amen 40000
P161_SP00096 1830 93
P161_ST00125 751 1783 291 pamuzinda 310000003
P161_SP00097 1042 1839
P161_ST00126 1147 145 wake. 02000
P161_TL00030 1841
P161_ST00127 Oose
P161_SP00098 256 1888
P161_ST00128 1842 Dakafanira 8401023032
P161_SP00099 598 1889
P161_ST00129 680 kundogoka'ko, 0200000045027
P161_SP00100 1065 1898 86
P161_ST00130 1151 1856 143 uago- 80004
P161_TL00031 1900
P161_ST00131 1902 211 ndoDesa 8008002
P161_SP00101 341 1948
P161_ST00132 402 1913 08100
P161_SP00102 564 1957
P161_ST00133 656 255 wokuBika 01048000
P161_SP00103 911
P161_ST00134 992 1901 nit^a 0.18 866108
P161_SP00104 1956
P161_ST00135 nine- 88811


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00102.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P102 PHYSICAL_IMG_NR 102 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P102_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P102_LM00001 116 1938
RightMargin P102_RM00001 1302 117
BottomMargin P102_BM00001 1967 34
PrintSpace P102_PS00001 1186
TextBlock P102_TB00001 168 187 45
TextLine P102_TL00001 174 35 175 33
String P102_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.84 CC 05002
P102_TB00002 696 54 47
P102_TL00002 702 42
P102_ST00002 97 0.79 40
P102_TB00003 129 1838
P102_TL00003 124 135 1157 48
P102_ST00003 215 ndokuti: 0.90 00002014
SP P102_SP00001 339 183 130
P102_ST00004 469 136 100 46 "Ici 1.00 0000
P102_SP00002 569 182 141
P102_ST00005 710 240 cizarira." 0.86 0213300300
P102_SP00003 950 157
P102_ST00006 1107 Rikati: 0.81 0703003
P102_TL00004 196 1161 56
P102_ST00007 192 "Ishe." 0.93 0000040
P102_SP00004 316 242 79
P102_ST00008 395 197 162 55 Iqgwe 0.73 48000
P102_SP00005 557 252 112
P102_ST00009 669 276 ikasimblsa 0040000800
P102_SP00006 945 113
P102_ST00010 1058 227 mashoko 0.87 0305000
P102_TL00005 123 254 1160 58
P102_ST00011 269 87 43 ayo 200
P102_SP00007 210 312 62
P102_ST00012 272 255 131 ikati: 0.63 303644
P102_SP00008 403 301 52
P102_ST00013 455 173 57 "Uuye 08200
P102_SP00009 628 37
P102_ST00014 665 76 iye 000
P102_SP00010 741 22
P102_ST00015 763 256 91 ini, 0007
P102_SP00011 854 67
P102_ST00016 921 188 ndaqga 004803
P102_SP00012 1109 44
P102_ST00017 1153 ndiri 0.91 00022
P102_TL00006 122 314 1165
P102_ST00018 315 284 mucizarira 0.89 0300022003
P102_SP00013 406 362
P102_ST00019 506 ici." 00000
P102_SP00014 623 360 104
P102_ST00020 727 332 Wanlnzwa" 0.71 0388600100
P102_SP00015 1059 370 99
P102_ST00021 1158 GaDa 0.67 0084
P102_TL00007 373 1159
P102_ST00022 00002003
P102_SP00016 338 421 82
P102_ST00023 420 342 "Handlnihwi 0.77 05000880100
P102_SP00017 762 429 66
P102_ST00024 828 374 172 kwano. 001860
P102_SP00018 1000
P102_ST00025 1082 Mundl- 040082
P102_TL00008 433 1166
P102_ST00026 itirel 000008
P102_SP00019 245 480 81
P102_ST00027 326 447 142 moyo 0.94 0002
P102_SP00020 468 490 80
P102_ST00028 548 201 murefu, 0220047
P102_SP00021 749 105
P102_ST00029 152 ishe." 000000
P102_SP00022 1006
P102_ST00030 1130 434 158 0.83 08000
P102_TL00009 492
P102_ST00031 494 ikad: 0.70 00085
P102_SP00023 540 71
P102_ST00032 323 493 179 "GaDa, 0.68 001817
P102_SP00024 502 549
P102_ST00033 568 428 nousiqganzwisisi 8750080200000000
P102_SP00025 996 65
P102_ST00034 1061 221 ndenlpi- 0.61 20088504
P102_TL00010 551 1163
P102_ST00035 553 ko" 0.95 0010
P102_SP00026 246 600
P102_ST00036 313 554 Iro 010
P102_SP00027 392 599 63
P102_ST00037 150 rikati: 0.80 0005106
P102_SP00028 605 598 72
P102_ST00038 677 "Asi
P102_SP00029 793
P102_ST00039 859 204 mambo, 000007
P102_SP00030 1063 609
P102_ST00040 1121 166 41 maqga 0.76 00803
P102_TL00011 611
P102_ST00041 283 muciplnda 0.82 000038201
P102_SP00031 407 83
P102_ST00042 612 128 sel" 00800
P102_SP00032 618 659
P102_ST00043 685 614 161
P102_SP00033 846 668
P102_ST00044 959 yakatoqguDa 04020080081
P102_TL00012 670 59
P102_ST00045 682 yaneta 022004
P102_SP00034 291 729 61
P102_ST00046 352 671 neshoko 0000102
P102_SP00035 567 718
P102_ST00047 85 iro,
P102_SP00036 713 728
P102_ST00048 780 275 ndokureDa 000020084
P102_SP00037 1055 717
P102_ST00049 1127 155 noDu- 0.75 00830
P102_TL00013
P102_ST00050 731 kasha: 0.88 020400
P102_SP00038 281 778
P102_ST00051 730 372 "Kupindaka! 000520000202
P102_SP00039 724 787
P102_ST00052 800 233 Ndakalta 10104804
P102_SP00040 1033 777 86
P102_ST00053 1119 163 senati- 0.72 0083034
P102_TL00014 789 1164
P102_ST00054 791 nosiita 0.96 0000002
P102_SP00041 292 838
P102_ST00055 358 805 qguDa 0.47 80385
P102_SP00042 515
P102_ST00056 577 dzose-dzose!" 0.97 0000000000020
P102_SP00043 935 837
P102_ST00057 981 790 Gaioa 0.46 04885
P102_SP00044 1110
P102_ST00058 1152 rikati 0.92 003100
P102_TL00015 125 849
P102_ST00059 851 ricihuta: 000063223
P102_SP00045 340 899
P102_ST00060 462 "Nhasi 0.78 703200
P102_SP00046 645 896
P102_ST00061 769 850 164 naqgu! 0.42 888170
P102_SP00047 933 906
P102_ST00062 1037 Ndotaqga 00002803
P102_TL00016 127 909 1133
P102_ST00063 910 435 kunzwe-dzuqgu 0100003001802
P102_SP00048 562 965 73
P102_ST00064 635 924 ne 0.14 88
P102_SP00049 687 964
P102_ST00065 378 ndiclgozherwa 0.85 3000800040002
P102_SP00050
P102_ST00066 1198 925 30 na 03 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT namashoko
P102_TL00017 126 968 49
P102_ST00067 969 228 0200202 HypPart2
P102_SP00051 354 1017 92
P102_ST00068 446 239 makobvu 0100005
P102_SP00052 1015
P102_ST00069 768 181 akadai. 0.69 1028206
P102_SP00053 949 84
P102_ST00070 251 Musandl- 01040080
P102_TL00018 1027
P102_ST00071 1029 222 tsamqira 60208022
P102_SP00054 348 1084
P102_ST00072 410 1031 henyu, 001027
P102_SP00055 585 1085
P102_ST00073 202 mambo. 050000
P102_SP00056 873 1074
P102_ST00074 954 335 dondltaurlra 800080040803
P102_TL00019 1086
P102_ST00075 1103 DO
P102_SP00057 1136
P102_ST00076 250 1089 101 kuti 0.99
P102_SP00058 351 1135
P102_ST00077 416 1097 193 36 mutODO 000080
P102_SP00059
P102_ST00078 413 womunosipinda 0000000065002
P102_SP00060 1144
P102_ST00079 1102 133 32 nawo
P102_TL00020 1146
P102_ST00080 1147 ndoupi" 00004010
P102_SP00061 1204 64
P102_ST00081 437 120 Zino 0.22 8885
P102_SP00062 1202 75
P102_ST00082 632 156 iqgwe
P102_SP00063 788 1203
P102_ST00083 224 yakaneta 01000102
P102_SP00064 90
P102_ST00084 cose, 02007
P102_TL00021 1205
P102_ST00085 441 ndokukwakuklra 00001001030821
P102_SP00065 1254
P102_ST00086 630 1206 mucizarira, 03000010030
P102_SP00066 1260
P102_ST00087 984 114 iciti: 000004
P102_SP00067 1098 1252 96
P102_ST00088 1194 "O, 007
P102_TL00022 1264
P102_ST00089 1266 231 ndlcldal! 0.57 008088381
P102_SP00068 1314
P102_ST00090 424 264 Wanlnzwa 00880104
P102_SP00069 688 1320
P102_ST00091 750 1265 107 nino 0.28 8883
P102_SP00070 857
P102_ST00092 170 hre" 003040
P102_TL00023 1360 1100 68
P102_ST00093 1365 0.60 1382
P102_SP00071 317 1411
P102_ST00094 379 1362 ndokukaslra, 030020208007
P102_SP00072 714 1418
P102_ST00095 1361 171 kampe 02080
P102_SP00073 951 1428
P102_ST00096 1003 ndokulpfi- 0000384002
P102_TL00024 1421
P102_ST00097 1425 209 glra'mo, 08023007
P102_SP00074 337 1482 147
P102_ST00098 484 472 rikaqgomqekurlra 0301801080030843
P102_SP00075 956 1478 194
P102_ST00099 1150 139 riciti; 0000008
P102_TL00025 1479
P102_ST00100 321 "Ndanlnzwa 0.74 0201881202
P102_SP00076 450 1537 51
P102_ST00101 501 1480 kwano! 001850
P102_SP00077 674 1536
P102_ST00102 738 Ndino 20080
P102_SP00078 1535 77
P102_ST00103 973 hano.
P102_SP00079 1101 69
P102_ST00104 1170 0.21 8886
P102_TL00026 1539 60
P102_ST00105 1542 229 tlqgaslya 0.64 088010805
P102_SP00080 357 1599
P102_ST00106 458 1553 106 nose 0.58 8800
P102_SP00081 564 1595 111
P102_ST00107 675 230 nakadaro 88238000
P102_SP00082 905 1594
P102_ST00108 sapakare." 0053040000
P102_TL00027 1598
P102_ST00109 270 Ndokubva 00001002
P102_SP00083 398 1648
P102_ST00110 460 1614 naro 0.39 8870
P102_SP00084 565 1654
P102_ST00111 626 248 nomunhu 1000001
P102_SP00085 874 1646
P102_ST00112 936 223 ricienda. 000600001
P102_TL00028 1702 746
P102_ST00113 1705 177 Bvunzo: 0038574
P102_SP00086 307 1742
P102_ST00114 353 1704 31 1- 0.53 26
P102_SP00087 384 1735 50
P102_ST00115 145 Cizarira 00050540
P102_SP00088 579 1736
P102_ST00116 1703 cinoitwa 05201700
P102_SP00089
P102_ST00117 801 sei 0033
P102_TL00029 350 1757 831
P102_ST00118 1759 2. 00
P102_SP00090 382 1791
P102_ST00119 432 1758 169 Kuguma 000003
P102_SP00091 601 1800 28
P102_ST00120 629 mashuku 0000000
P102_SP00092 798 1790
P102_ST00121 827 219 kunemho^a 0030000105
P102_SP00093 1046 1798
P102_ST00122 1077 hre
P102_SP00094 1154 1789 16
P102_ST00123 11
P102_TL00030 1807 948
P102_ST00124 1814 3. 01
P102_SP00095 380 1847
P102_ST00125 89 Reua 0.66 0085
P102_SP00096 518 1845
P102_ST00126 1824 mamqe 00080
P102_SP00097 701 1855
P102_ST00127 744 1812 mazita 033404
P102_SP00098 866
P102_ST00128 895 39 anoti, 000250
P102_SP00099 1002 1851
P102_ST00129 1047 249 "datanana"; 08000020461
P102_TL00031 430 1867 864
P102_ST00130 1879 uuye 8010
P102_SP00100 517 1911
P102_ST00131 547 138
P102_SP00101 18
P102_ST00132 703 ^e 0.50
P102_SP00102 740 1909 19
P102_ST00133 759 21 anoreua 2000080
P102_SP00103 1900 20
P102_ST00134 929 munhu
P102_SP00104 1060
P102_ST00135 1081 1868 213 wakacenje- 0004000200
P102_TL00032 1917 498
P102_ST00136 1934 resa,
P102_SP00105 513 1963
P102_ST00137 535 1923 sokuti 010004
P102_SP00106 647 1956
P102_ST00138 "godoBoro." 00080800003


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00088.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P88 PHYSICAL_IMG_NR 88 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P88_TM00001 HPOS 0 VPOS 63
LeftMargin P88_LM00001 123 1872
RightMargin P88_RM00001 1298 121
BottomMargin P88_BM00001 1935 66
PrintSpace P88_PS00001 1175
TextBlock P88_TB00001 178 187 45
TextLine P88_TL00001 184 69 175 33
String P88_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.86 CC 03003
P88_TB00002 707 64 53
P88_TL00002 713 70 41
P88_ST00002 83 0.61 52
P88_TB00003 163 1772
P88_TL00003 131 169 1158 58
P88_ST00003 122 47 kana 0.94 0100
SP P88_SP00001 253 216 79
P88_ST00004 332 170 386 57 MutumqapaDl. 0.65 040208323880
P88_SP00002 718 227 86
P88_ST00005 804 172 54 Iye 0.76 070
P88_SP00003 887 226 81
P88_ST00006 968 321 waimbogara 0.96 0100000001
P88_TL00004 228
P88_ST00007 kwaGutu, 0.82 00300037
P88_SP00004 384 285 78
P88_ST00008 462 230 150 56 pedza 10005
P88_SP00005 612 286 80
P88_ST00009 692 259 ozotamira 0.97 000030000
P88_SP00006 951 277 106
P88_ST00010 1057 229 232 munyika 0.91 0600000
P88_TL00005 288 1157 151
P88_ST00011 291 yaCipinda. 0.90 2000300003
P88_SP00007 422 345 -232
P88_ST00012 190 373 371 MutumpapaDl 0.68 02010820288
P88_SP00008 561 439 94
P88_ST00013 655 309 wakaslenda 0.81 0502080001
P88_SP00009 964 420 105
P88_ST00014 1069 219 panashe 0.84 0204030
P88_TL00006 132 432 1155
P88_ST00015 46 Gutu 1.00 0000
P88_SP00010 263 478 62
P88_ST00016 325 299 48 acikumbira 0.95 0000400000
P88_SP00011 624 480
P88_ST00017 687 448 196 32 Darume 0.80 810100
P88_SP00012 883 75
P88_ST00018 958 433 329 DaqgamuBe- 8080005802
P88_TL00007 491
P88_ST00019 501 38 tsera 00000
P88_SP00013 254 539 65
P88_ST00020 319 130 kuita 04000
P88_SP00014 449
P88_ST00021 514 165 hondo 00500
P88_SP00015 679
P88_ST00022 743 492 225 yokurwa 0005300
P88_SP00016 548 35
P88_ST00023 1003 naMadniti, 0400281007
P88_TL00008 549 1159 50
P88_ST00024 bva 0.88 003
P88_SP00017 220 597 93
P88_ST00025 313 550 49 ishe 0010
P88_SP00018 419 599
P88_ST00026 513 272 waishalwa 0.75 031050802
P88_SP00019 785 598
P88_ST00027 879 566 199 840200
P88_SP00020 1078
P88_ST00028 1142 552 149 Daka- 0.62 81044
P88_TL00009 610
P88_ST00029 620 186 tsuqga. 0.70 0008056
P88_SP00021 316 666 100
P88_ST00030 416 Saka 0.93 0200
P88_SP00022 537 658 92
P88_ST00031 629 611 113 55 nino 0.38 8780
P88_SP00023 742
P88_ST00032 817 wakaita 0.89 0202002
P88_SP00024 1016
P88_ST00033 1096 625 193 42 mumqe 0.73 05080
P88_TL00010 669
P88_ST00034 221 murwlre 0.78 1400800
P88_SP00025 353 717
P88_ST00035 670 133 wake
P88_SP00026 565
P88_ST00036 644 684 147 woga. 00001
P88_SP00027 791 725 84
P88_ST00037 875 Waisltl 0000808
P88_SP00028 1068 97
P88_ST00038 1165 124
P88_TL00011 729
P88_ST00039 744 156 aDona 38102
P88_SP00029 289 776 61
P88_ST00040 350 198 Madniti 0108030
P88_SP00030 784
P88_ST00041 628 180 aplnda 028403
P88_SP00031 808 786 76
P88_ST00042 884 0.87 0400003
P88_SP00032 1114 44
P88_ST00043 pacl- 0.66 22083
P88_TL00012 787
P88_ST00044 210 nhambo 500000
P88_SP00033 342 835
P88_ST00045 436 788 260 cokutizlra 0.77 0200600842
P88_SP00034 696 836
P88_ST00046 760 789 mumakomo 05030000
P88_SP00035
P88_ST00047 1149 803 142 saDa- 0.64 03814
P88_TL00013 847
P88_ST00048 861 128 43 mqe, 0.59 0807
P88_SP00036 904
P88_ST00049 339 848 iye 000
P88_SP00037 414 903 108
P88_ST00050 522 walmateDerera 0080300802024
P88_SP00038 908 895
P88_ST00051 273 naparutlDi 0121450881
P88_TL00014 907 1154
P88_ST00052 476 paasiqgaDonekwi, 0060080180200047
P88_SP00039 607 963
P88_ST00053 700 215 kuikira 01800003
P88_SP00040 915 962 89
P88_ST00054 1004 917 281 paanoData. 0.79 3030080014
P88_TL00015 966
P88_ST00055 250 PaDUsiku 00800003
P88_SP00041 383 1014
P88_ST00056 444 125 0.92 0003
P88_SP00042 569
P88_ST00057 633 982 154 31 58013
P88_SP00043 1013
P88_ST00058 852 99 kuti
P88_SP00044
P88_ST00059 1017 976 134 37 aData 0.74 08300
P88_SP00045 1151
P88_ST00060 1186 981 102 ose, 0007
P88_TL00016 1025 1133
P88_ST00061 1026 245 walpinda 0.83 00820001
P88_SP00046 376 1082
P88_ST00062 158 pakati 130300
P88_SP00047
P88_ST00063 691 1041 135 pawo 5202
P88_SP00048 826
P88_ST00064 906 aclaBaya 50838301
P88_SP00049 1126 1080
P88_ST00065 1206 ne 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nepfumo
P88_TL00017 1084 1156
P88_ST00066 pfumo 30200 HypPart2
P88_SP00050 296
P88_ST00067 361 1085 112 rake
P88_SP00051 473 1132
P88_ST00068 553 129 ralDa 0.46 21884
P88_SP00052 682
P88_ST00069 747 1095 36 noDUturu. 0.67 038502800
P88_SP00053 1001 1131 85
P88_ST00070 1086 201 WalDu- 0.52 028843
P88_TL00018 1143
P88_ST00071 1160 40 raya 0.98
P88_SP00054 236 1200 91
P88_ST00072 327 mazhinji 01012040
P88_SP00055 557 1199 96
P88_ST00073 653 1144 kwano, 002817
P88_SP00056 833
P88_ST00074 916 apo
P88_SP00057 1007 95
P88_ST00075 1102 188 mamqe 03080
P88_TL00019 1203 1161
P88_ST00076 1204 214 akaDona 3008002
P88_SP00058 1251
P88_ST00077 0400
P88_SP00059 1250 120
P88_ST00078 659 1214 tapera. 0030000
P88_SP00060 831 1260
P88_ST00079 919 1205 Ipapo 0.72 06340
P88_SP00061 1259 107
P88_ST00080 1176 116 wal- 0.60 0384
P88_TL00020 1262
P88_ST00081
P88_SP00062 1309
P88_ST00082 265 1278 DO 0.56
P88_SP00063
P88_ST00083 270 nenhumbi 00000000
P88_SP00064 690
P88_ST00084 zhlnji 408030
P88_SP00065 933 1317
P88_ST00085 1039 251 dzokurwa 00002001
P88_TL00021 1321
P88_ST00086 1322 168 nadzo. 000000
P88_SP00066 1369
P88_ST00087 393 394 Wakazodakara 000100820134
P88_SP00067
P88_ST00088 878 1337 aDa 0.49 482
P88_SP00068 1368 77
P88_ST00089 nemikutu
P88_TL00022 1379
P88_ST00090 1381 gumi
P88_SP00069 1437
P88_ST00091 324 izere 00200
P88_SP00070 1427
P88_ST00092 203 mlseDe, 0800807
P88_SP00071 716 1436
P88_ST00093 781 1396 Duye 8100
P88_SP00072 905
P88_ST00094 969 117 pfuti 22700
P88_SP00073
P88_ST00095 159 nhatu, 052007
P88_TL00023 1439
P88_ST00096 1440 307 namapfumo 000230400
P88_SP00074 438 1497
P88_ST00097 makuml 020408
P88_SP00075 723 1485
P88_ST00098 maDiri, 0180007
P88_SP00076 1005 1495
P88_ST00099 nenlmqe 0.53 0088680
P88_TL00024 1498 649
P88_ST00100 1515
P88_SP00077 192 1546
P88_ST00101 256 248 ninhumbi 88800000
P88_SP00078 504 1554
P88_ST00102 nizhlnji. 0.47 877382405
P88_TL00025 1583 1097
P88_ST00103 176 Rimqe 00080
P88_SP00079 368 1639
P88_ST00104 1598 zuDa 0582
P88_SP00080 555 1630
P88_ST00105 618 166 01020
P88_SP00081 1629
P88_ST00106 864 yal] 0048
P88_SP00082 13
P88_ST00107 1597 guq 018
P88_SP00083 1067 1638 8
P88_ST00108 1075 gunyana 0400172
P88_TL00026 1641
P88_ST00109 1643 223 yakaData 21108100
P88_SP00084 355 1698
P88_ST00110 1642 239 paRupiri 15000001
P88_SP00085
P88_ST00111 148 yabva 00004
P88_SP00086 873
P88_ST00112 935 356 mukuparadza 03054211000
P88_TL00027 1700
P88_ST00113 1702 160 nyika. 000020
P88_SP00087 1758
P88_ST00114 1701 283 ZaDakaqga 0.57 888101800
P88_SP00088 1757
P88_ST00115 708 173 DozlDa 0.54 800881
P88_SP00089 881 1748
P88_ST00116 944 0.85 0410
P88_SP00090 1043 1746
P88_ST00117 1124 dunhu 82042
P88_TL00028 1759
P88_ST00118 1761 irero 0.99
P88_SP00091 255 1808
P88_ST00119 334 293 rlnenhuBu, 4800004827
P88_SP00092 627 1817
P88_ST00120 1775 Damqe 84080
P88_SP00093 1816
P88_ST00121 945 DaDO 0.45 8480
P88_SP00094 1806
P88_ST00122 1146 143 haDa- 01842
P88_TL00029 1818
P88_ST00123 1820 276 na-kuData. 2440080045
P88_SP00095 407 1867
P88_ST00124 363 MutumqapaDl 00030801088
P88_SP00096 854 1876
P88_ST00125 934 wakati 002300
P88_SP00097 1100 1866
P88_ST00126 1819 ndl- 0080
P88_TL00030 1878 1162
P88_ST00127 1879 ciita
P88_SP00098 237 1926 68
P88_ST00128 305 Basa 8101
P88_SP00099 412
P88_ST00129 1893 raqgu, 708007
P88_SP00100 1934
P88_ST00130 735 ndokunzwa 000000001
P88_SP00101 1031 1924 73
P88_ST00131 1104 acekwa 700001


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P23_LM00001 112 1929
RightMargin P23_RM00001 1312 107
BottomMargin P23_BM00001 1963 38
PrintSpace P23_PS00001 1200
TextBlock P23_TB00001 681 53 45
TextLine P23_TL00001 687 40 41 33
String P23_ST00001 CONTENT 18 WC 1.00 CC 00
P23_TB00002 1081 35 184
P23_TL00002 1087 172
P23_ST00002 SHUMO 0.89 05000
P23_TB00003 133 135 1177 247
P23_TL00003 140 141 1163 56
P23_ST00003 153 193 42 mumge 0.81 00080
SP P23_SP00001 333 195 73
P23_ST00004 406 154 260 nomumge 0.77 0004083
P23_SP00002 666 74
P23_ST00005 740 138 46 wedu 0.79 0080
P23_SP00003 878 187 75
P23_ST00006 953 200 waigara 0.74 0600434
P23_SP00004 1153 197 65
P23_ST00007 1218 156 85 oga 000
P23_TL00004 198 1164 58
P23_ST00008 322 57 acirjgopiswa 300580220002
P23_SP00005 462 255
P23_ST00009 547 214 205 nezuDa; 0.61 2103828
P23_SP00006 752 256 87
P23_ST00010 839 68 47 asi 0.94 100
P23_SP00007 907 82
P23_ST00011 989 55 ^ino 0.75 10000
P23_SP00008 1096
P23_ST00012 1181 123 49 kana 0.86 0121
P23_TL00005 259 1141
P23_ST00013 273 uneqge 0.84 000800
P23_SP00009 324 314 62
P23_ST00014 386 268 166 atar)ga 0.65 1046803
P23_SP00010 552 64
P23_ST00015 616 185 kusika, 0.64 03100037
P23_SP00011 801 315
P23_ST00016 875 274 151 ucaDa 20180
P23_SP00012 1026 307
P23_ST00017 1090 191 48 mambo 0.91 01011
P23_TL00006 139 317 979 59
P23_ST00018 331 203 ucagara 0.83 5030001
P23_SP00013 342 372
P23_ST00019 165 pakati 000300
P23_SP00014 571 374
P23_ST00020 633 318 222 asiggati 002801080
P23_SP00015 855 376 61
P23_ST00021 916 202 nezuDa. 1003810
Illustration P23_CB1_SUB 393 1179 780 TYPE
P23_TB00004 121 1173 1191 790
P23_TL00007 182 1121
P23_ST00022 192 Kamge
P23_SP00016 1237
P23_ST00023 474 230 akatagga 0.73 40302802
P23_SP00017 704 110
P23_ST00024 814 219 acidana, 0.63 40085047
P23_SP00018 1033 1236
P23_ST00025 1156 147 aciti.' 0.90 0000006
P23_TL00008 129 1238
P23_ST00026 1240 "Nhar)gemutar)ge 0114680000017800
P23_SP00019 591 1297 50
P23_ST00027 641 128 iwee! 0.92 30000
P23_SP00020 769 1287
P23_ST00028 834 1241 196 Wasara 110200
P23_SP00021 1030 44
P23_ST00029 1074 232 wasara!', 0.69 030115267
P23_TL00009 130 1299 1176
P23_ST00030 477 Ndokukuqguruka 30600048013302
P23_SP00022 607 1356 98
P23_ST00031 705 1300 323 aciqgoDaqga 0.71 30080080802
P23_SP00023 1028
P23_ST00032 1128 178 kwa^o, 0.68 0011007
P23_TL00010 1359 67
P23_ST00033 173 66 Rimpe
P23_SP00024 301 1425
P23_ST00034 362 304 ndokutapga 0.80 3000102804
P23_SP00025 1426 71
P23_ST00035 737 kusika. 04101020
P23_SP00026 921 69
P23_ST00036 990 194 Mamqe 0.78 02080
P23_SP00027 1184 1414
P23_ST00037 1225 1372 80 32 ose
P23_TL00011 1416
P23_ST00038 1418 282 akaritCDcra 0.58 50202788802
P23_SP00028 410 1464
P23_ST00039 483 188 aka^ika 30210002
P23_SP00029 671 1474
P23_ST00040 753 551 aciggorikomberedza, 0.87 3038000100000000007
P23_TL00012 1477 1174
P23_ST00041 1492 mamqe 0.57 53380
P23_SP00030 1532
P23_ST00042 390 213 akaDuya 0.70 1028404
P23_SP00031 603 1533 81
P23_ST00043 684 1493 pamusoro 51020334
P23_SP00032 944 1534 77
P23_ST00044 1021 117 paro 5240
P23_SP00033 1138
P23_ST00045 1206 aci- 3002
P23_TL00013 1536 1178
P23_ST00046 431 qgodurikidzana; 801840100003008
P23_SP00034 559 1593 116
P23_ST00047 675 1552 mamge 05080
P23_SP00035 863 132
P23_ST00048 995 311 akazoteDcra 30102008811
P23_TL00014 127 1595
P23_ST00049 1596 349 akaqgoramba 0.76 41180041004
P23_SP00036 476 1652 51
P23_ST00050 527 391 acidurikidzana 50084000000165
P23_SP00037 918 1643
P23_ST00051 971 168 kusika 0010003
P23_SP00038 1139 1651
P23_ST00052 1186 119 dutu 8402
P23_TL00015 1654 1145
P23_ST00053 1671 270 guru-guru 0.88 000020323
P23_SP00039 397 1712 63
P23_ST00054 460 1655 275 rakaDa'po. 0.67 0400836306
P23_SP00040 735
P23_ST00055 775 357 Okupedzisira 000600010022
P23_SP00041 1132
P23_ST00056 1190 ndi 0.96 001 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndiwo
P23_TL00016 1715
P23_ST00057 1731 70 31 wo 0.85 02 HypPart2
P23_SP00042 1762
P23_ST00058 264 39 aya 105
P23_SP00043 346 1770
P23_ST00059 409 atinoDona 202038101
P23_SP00044 665 1761
P23_ST00060 739 ari
P23_SP00045 804 78
P23_ST00061 882 1729 420 pamusoro-soro, 12030000400007
P23_TL00017 1774 496
P23_ST00062 1789 186 04080
P23_SP00046 1830
P23_ST00063 378 246 kumatiDi. 010530800
P23_TL00018 1846 1098
P23_ST00064 Ndiwo 00000
P23_SP00047 1893
P23_ST00065 441 mutaqgire 060280000
P23_SP00048 701 1902 52
P23_ST00066 1861 228 wegomo. 0000000
P23_SP00049 981
P23_ST00067 1052 Ishe 0000
P23_SP00050 1162 1892 43
P23_ST00068 1205 1860 96 wa- 051
P23_TL00019 1905 638
P23_ST00069 1921
P23_SP00051 1953
P23_ST00070 263 1906 uri 400
P23_SP00052 338 1952
P23_ST00071 404 pasi 5300
P23_SP00053 511 1961
P23_ST00072 579 pakati. 2402000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00119.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P119 PHYSICAL_IMG_NR 119 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P119_TM00001 HPOS 0 VPOS 30
LeftMargin P119_LM00001 115 1936
RightMargin P119_RM00001 1302 117
BottomMargin P119_BM00001 1966 35
PrintSpace P119_PS00001 1187
TextBlock P119_TB00001 652 74 44
TextLine P119_TL00001 658 36 62 32
String P119_ST00001 CONTENT 114 WC 0.81 CC 005
P119_TB00002 1063 189 46
P119_TL00002 1069 177 34
P119_ST00002 SHUMO 0.82 26000
P119_TB00003 343 141 959 158
P119_TL00003 350 147 946 42
P119_ST00003 148 31 33 4. 0.89 11
SP P119_SP00001 381 181 47
P119_ST00004 428 52 Ko 1.00 00
P119_SP00002 480 180
P119_ST00005 512 uanhu 0.71 80410
P119_SP00003 631
P119_ST00006 663 55 28 uo, 0.72 800
P119_SP00004 718 186
P119_ST00007 752 262 uanoBetserwa 0.80 841080000010
P119_SP00005 1014 39
P119_ST00008 1053 nei 0.87 300
P119_SP00006 1108 51
P119_ST00009 1159 137 41 cikuru, 0.76 10600000
P119_TL00004 436 198 695
P119_ST00010 187 nokurima 0.93 00000041
P119_SP00007 623 231
P119_ST00011 657 118 minda 03002
P119_SP00008 775
P119_ST00012 808 86 kana 0000
P119_SP00009 894 23
P119_ST00013 917 214 ne:^ipfuwo 308103000600
P119_TL00005 349 249 845
P119_ST00014 251 5. 0.95
P119_SP00010 282
P119_ST00015 161 Kalahari 0.90 01200004
P119_SP00011 597 40
P119_ST00016 637 179 ndokupi 0.84 30000035
P119_SP00012 816 293 54
P119_ST00017 870 Inyika 0.83 232001
P119_SP00013 989 27
P119_ST00018 1016 178 yakadini 0.68 000187433
P119_TB00004 377 1589
P119_TL00006 130 383 1103 58
P119_ST00019 386 188 Dzidzo 112006
P119_SP00014 318 432
P119_ST00020 351 398 70 43 37. 0.65 306
P119_SP00015 421 441 68
P119_ST00021 489 321 MAKUMBI 3000010
P119_SP00016 810 430 49
P119_ST00022 859 384 374 48 UNOFAMBA 0.86 04000401
P119_TL00007 708 469 317
P119_ST00023 RWENDO. 0514100
P119_TL00008 588
P119_ST00024 254 Makumbi 0.98 0100000
P119_SP00017 636 95
P119_ST00025 536 144 ndiye 0.96 01100
P119_SP00018 680 643
P119_ST00026 754 191 wairera 0320001
P119_SP00019 945 635
P119_ST00027 1007 604 120 Dana 0.61 8204
P119_SP00020 1127
P119_ST00028 1201 89 do- 0.59 803
P119_TL00009 128 647 1167
P119_ST00029 664 236 muruqgu 0.77 0400803
P119_SP00021 364 705
P119_ST00030 426 649 145 wake, 01007
P119_SP00022 571 704 64
P119_ST00031 662 113 nana 0.32 8872
P119_SP00023 748 703
P119_ST00032 152 57 ni^iri, 0.16 87108877
P119_SP00024 962 91
P119_ST00033 648 242 cikomana 00000000
P119_TL00010 126 707 1170 59
P119_ST00034 710 56 cedaqgwe 00818000
P119_SP00025 766
P119_ST00035 492 284 neclsikana. 00080002000
P119_SP00026 776 755 100
P119_ST00036 876 122 Zino 0.28 8783
P119_SP00027 998 764 107
P119_ST00037 1105 709 neimqe 800080
P119_TL00011 767 1169
P119_ST00038 785 qguDa 0.58 80083
P119_SP00028 826
P119_ST00039 346 782 238 0203800
P119_SP00029 584 824
P119_ST00040 362 wakaraqgarlra 0.75 0000418012840
P119_SP00030 1020 822
P119_ST00041 1106 768 kuenda 0.85 340100
P119_TL00012 1168
P119_ST00042 829 zasi 0400
P119_SP00031 217 875
P119_ST00043 339 828 294 kundoDona 010008003
P119_SP00032 633 874 124
P119_ST00044 757 156 niriyo. 0.41 8787080
P119_SP00033 913 882 110
P119_ST00045 1023 271 Wakaplwa 00010800
P119_TL00013 125 886 1165 60
P119_ST00046 901 209 rugwaro 0400100
P119_SP00034 334 92
P119_ST00047 887 namambo 0.94 0002000
P119_SP00035 675 933
P119_ST00048 792 213 wehofisi 00600400
P119_SP00036 1005
P119_ST00049 1120 889 170 runoti, 2200007
P119_TL00014
P119_ST00050 947 250 0.91 0203000
P119_SP00037 375 994 93
P119_ST00051 468 279 uqgafamba 080005003
P119_SP00038 747 1002
P119_ST00052 842 hake 0.88 3100
P119_SP00039 961 993 76
P119_ST00053 1037 256 kuneimqe 02000080
P119_TL00015
P119_ST00054 nyika, 0.79 500007
P119_SP00040 1064 67
P119_ST00055 1006 237 agodzoka 20000005
P119_SP00041 586 61
P119_ST00056 65 ne. 0.43 880
P119_SP00042 712 1061 83
P119_ST00057 795 138 45 Kana 0.92 0110
P119_SP00043 1052
P119_ST00058 1025 268 akasara'ko 0000000502
P119_TL00016 1065
P119_ST00059 1081 0133802
P119_SP00044 1123
P119_ST00060 208 wakanzl 0002008
P119_SP00045 634 1112
P119_ST00061 727 337 uqgarlpislwa 0.70 080118600801
P119_SP00046 1122
P119_ST00062 1126 1067 165 pondo 50000
P119_TL00017 1125 415
P119_ST00063 127 gumi 0300
P119_SP00047 253 1182 63
P119_ST00064 316 225 neshanu. 02001030
P119_TL00018 184 1184 1102
P119_ST00065 1186 134 ZuDa 0581
P119_SP00048 1232 111
P119_ST00066 429 1200 guru
P119_SP00049 548 1241
P119_ST00067 640 241 rokuenda 00020001
P119_SP00050 881 1230
P119_ST00068 281 rakazoika. 00010080030
P119_TL00019 1243 1163
P119_ST00069 1244 233 Motokari 00000320
P119_SP00051 358 1291 94
P119_ST00070 452 297 yakatutlrwa 00000408000
P119_SP00052 749 1300
P119_ST00071 841 203 nhumbi 003000
P119_SP00053 1044 81
P119_ST00072 1245 163 zhinji; 0.78 0000708
P119_TL00020
P119_ST00073 1304 Danhu 0.74 83100
P119_SP00054 287 1351
P119_ST00074 368 Dakashamlswa 810102108001
P119_SP00055 717 1350
P119_ST00075 1303 157 Daciti, 8100007
P119_SP00056 906 1359
P119_ST00076 1051 1318 240 0020800
P119_TL00021 1362 1164
P119_ST00077 1375 207 wotama, 0030027
P119_SP00057 332 66
P119_ST00078 haacadzoki. 03401000000
P119_SP00058 692 1409
P119_ST00079 760 0204010
P119_SP00059 1010
P119_ST00080 1363 wakaDU- 0100804
P119_TL00022 1421
P119_ST00081 1439 ya 0.60
P119_SP00060 1479
P119_ST00082 1437 DO 0.44 82
P119_SP00061 305 1470 90
P119_ST00083 395 1422 347 nomukwende 1002000000
P119_SP00062 742 1469
P119_ST00084 833 129 wake
P119_SP00063
P119_ST00085 1057 1423 234 maakaisa 02001001
P119_TL00023 121 1481 1140
P119_ST00086 nokufuka 0.63 80048800
P119_SP00064 357 1538
P119_ST00087 447 nake 0.54 8810
P119_SP00065 560 1537
P119_ST00088 684 1482 360 neTestemente 000000000000
P119_SP00066 1528 80
P119_ST00089 1124 1483 nedzi 00300 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nedzimqe
P119_TL00024 1540 1139
P119_ST00090 1557 108 mqe 080 HypPart2
P119_SP00067 232 1597
P119_ST00091 1541 199 tsamba, 0020007
P119_SP00068
P119_ST00092 558 1555 DOse 8000
P119_SP00069 672 1587
P119_ST00093 724 325 ndokukwira: 00004000004
P119_SP00070 1049 1588
P119_ST00094 1117 1542 146 Muru 2000 Muruqgu
P119_TL00025 123 1600 1162
P119_ST00095 1617 98 qgu 0.66 801
P119_SP00071 221 1658
P119_ST00096 1616 183 naDana 018002
P119_SP00072 464 1647
P119_ST00097 525 1601 159 DaDlrl 0.37 838808
P119_SP00073
P119_ST00098 153 namai 0.97 00010
P119_SP00074 1646
P119_ST00099 957 328 naMakumbi; 0000001308
P119_TL00026 1659
P119_ST00100 motokari 02021200
P119_SP00075 1707
P119_ST00101 1660 73 iya 004
P119_SP00076 514 1715
P119_ST00102 605 ndokudlnhurwa. 10101880403000
P119_SP00077 1706
P119_ST00103 1148 1662 Heyo 4000
P119_TL00027 1718
P119_ST00104 1719 304 ndokuenda; 0000000018
P119_SP00078 1775
P119_ST00105 493 226 Daslkana 81080300
P119_SP00079 719 1766
P119_ST00106 780 Daclsara 81080302
P119_SP00080 987 1765
P119_ST00107 1060 1721 Daciqgo- 0.67 83008014
P119_TL00028 1778 1160
P119_ST00108 1779 239 danidzira 810000001
P119_SP00081 1826
P119_ST00109 455 0.73 8200007
P119_SP00082 612 1834
P119_ST00110 211 "Haiwa, 0120027
P119_SP00083 930
P119_ST00111 1019 1781 266 togosarirel 00000260108
P119_TL00029 1836 1054
P119_ST00112 1839 77 Do! 0.62 802
P119_SP00084 200 1886
P119_ST00113 265 1837 0300000
P119_SP00085 515 1884
P119_ST00114 579 133 hake! 00000
P119_SP00086
P119_ST00115 777 171 Dagoni 800120
P119_SP00087 948 1894
P119_ST00116 167 naDo!" 0.50 888030
P119_TL00030 182 1909 1104
P119_ST00117 273 Uacizo^ika 80002010010
P119_SP00088 1965 151
P119_ST00118 606 1923 mumugwagwa 0100002003
P119_SP00089 974 1964
P119_ST00119 wetara


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00112.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P112 PHYSICAL_IMG_NR 112 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P112_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P112_LM00001 121 1919
RightMargin P112_RM00001 1296 123
BottomMargin P112_BM00001 1958 43
PrintSpace P112_PS00001 1175
TextBlock P112_TB00001 175 189 45
TextLine P112_TL00001 181 177 33
String P112_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.95 CC 00002
P112_TB00002 680 78 44
P112_TL00002 686 66 32
P112_ST00002 107 0.93 020
P112_TB00003 125 1173 1336
P112_TL00003 131 947 58
P112_ST00003 132 185 47 Dzidzo 200001
SP P112_SP00001 316 179 36
P112_ST00004 352 145 70 35. 0.80 500
P112_SP00002 422
P112_ST00005 492 PANO 0.72 6040
P112_SP00003 677
P112_ST00006 735 343 PAMUSHA. 0.96 10000001
P112_TL00004 194 249 1093
P112_ST00007 252 157 55 (Kana 0.88 20003
P112_SP00004 351 307 62
P112_ST00008 413 251 164 48 ndima 02000
P112_SP00005 577 299 81
P112_ST00009 658 250 97 idzi 1.00 0000
P112_SP00006 755 297 84
P112_ST00010 839 278 57 dziclrebga, 0.84 00008000027
P112_SP00007 1117 306 82
P112_ST00011 1199 88 ku- 0.86 004
P112_TL00005 130 310 1157 56
P112_ST00012 311 207 nofanlra 0.78 20020840
P112_SP00008 337 358
P112_ST00013 419 101 46 kuti 0.91 0300
P112_SP00009 520 357 92
P112_ST00014 612 kuDe 0.66 0480
P112_SP00010 737
P112_ST00015 819 324 258 42 nomumqe 0.81 0004080
P112_SP00011 1077 366
P112_ST00016 1169 118 uno- 0.83 0213
P112_TL00006 368 981 59
P112_ST00017 371 234 bvumlra, 0.65 30008437
P112_SP00012 364 427 64
P112_ST00018 428 119 aciti: 000002
P112_SP00013 547 417 67
P112_ST00019 614 61 de 0.57 80
P112_SP00014 675 7
P112_ST00020 682 398 79 0.00 10
P112_SP00015 761 405 6
P112_ST00021 767 370 0.58
P112_SP00016 826 416 5
P112_ST00022 831
P112_SP00017 910 404 9
P112_ST00023 919 369
P112_SP00018 978 415
P112_ST00024 983 397
P112_SP00019 1062 11
P112_ST00025 1073 38 .) 0.62 24
P112_TL00007 468 690
P112_ST00026 469 127 Pano 0.92 3000
P112_SP00020 515
P112_ST00027 322 230 pamusha 0.82 6004001
P112_SP00021 552 525
P112_ST00028 patlgere 41080000
P112_TL00008 527 670
P112_ST00029 528 237 Panecita 0.85 200000082
P112_SP00022 584
P112_ST00030 432 camudomboti, 000180001007
P112_TL00009 586 722
P112_ST00031 587 Cislq 00088
P112_SP00023 261 644
P112_ST00032 271 134 gadzl 0.73 04008
P112_SP00024
P112_ST00033 412 miwi
P112_SP00025 539 634
P112_ST00034 603 cikanzwa: 040200025
P112_TL00010 647 814
P112_ST00035 287 Cinodzlmq 0.75 000050808
P112_SP00026 418 704
P112_ST00036 429 663 30 a
P112_SP00027 453 693
P112_ST00037 648 319 naDaMbereq 0281030308
P112_SP00028 834 12
P112_ST00038 846 661 99 41 gwa 0.90 003
P112_TL00011 744
P112_ST00039 745 Kondo 0.89 00140
P112_SP00029 792 63
P112_ST00040 159 kondo 00000
P112_SP00030 529
P112_ST00041 591 355 rwakaendepi 000010000501
P112_TL00012 804 771
P112_ST00042 805 302 Rwakaenda 001000002
P112_SP00031 434 852
P112_ST00043 495 408 kwajlrlmhanda: 00508680000005
P112_TL00013 864
P112_ST00044 865 293 Jirlmhanda 0008060000
P112_SP00032 423 921 60
P112_ST00045 483 291 wakarupei 0300021010
P112_TL00014 129 924 706
P112_ST00046 516 Wakarupe-ciqgoma 0.79 4003542030080000
P112_SP00033 645
P112_ST00047 708 cake, 02007
P112_TL00015 984 636
P112_ST00048 158 Cinoti 0.99 000000
P112_SP00034 288 1030
P112_ST00049 kurira 040002
P112_SP00035 508 1031
P112_ST00050 570 196 hudini 3084001
P112_TL00016 1102 1159
P112_ST00051 347 Kwandaqgwa 0020028001
P112_SP00036 476 1158 51
P112_ST00052 1103 mubvumlra 040000822
P112_SP00037 1150
P112_ST00053 869 napaShezherere, 240200000030007
P112_TL00017 128 1162 1100
P112_ST00054 359 pacikombana, 500000001017
P112_SP00038 487 1219
P112_ST00055 549 367 pamuiinhwa 0.70 430580800005
P112_SP00039 916
P112_ST00056 963 1163 265 wenjerere; 0007000208
P112_TL00018 1222 718
P112_ST00057 1223 282 Pakadyiwa 310000001
P112_SP00040 411 1280
P112_ST00058 473 374 necikwenhure: 0.87 0004000024105
P112_TL00019 1281 698
P112_ST00059 321 Cikwenhure 0000000300
P112_SP00041 450 1329
P112_ST00060 512 315 wakamupel 0.77 0302052081
P112_TL00020 1340 667
P112_ST00061 1341 298 Wakamupa 10240244
P112_SP00042 425 1398
P112_ST00062 486 308 Dukozokoto: 83000000063
P112_TL00021 1399 829
P112_ST00063 1400 309 Uukozokoto 8000000000
P112_SP00043 438 1447
P112_ST00064 1401 106 Duri 8600
P112_SP00044 606
P112_ST00065 669 289 bgeBumhu. 500800010
P112_TB00004 1539
P112_TL00022 1545 1101
P112_ST00066 000504
P112_SP00045 313 1592 22
P112_ST00067 335 1547 53 36. 0.52 652
P112_SP00046 1600
P112_ST00068 569 660 "MANDIUONEREPI" 0103008042002340
P112_TL00023 187 1663
P112_ST00069 Uakuru 813002
P112_SP00047 383 1710
P112_ST00070 489 1664 155 Danoti 800000
P112_SP00048
P112_ST00071 756 245 kare-kare 020040030
P112_SP00049 1001 108
P112_ST00072 1109 kwalDa 0.56 008880
P112_TL00024 1723
P112_ST00073 1724 276 notuDanhu 000581031
P112_SP00050 403 1769 124
P112_ST00074 twupfupl-pfupi 00320028310010
P112_SP00051 925 1780 135
P112_ST00075 1060 226 twakanzi 00404000
P112_TL00025 1781 1134
P112_ST00076 523 "ZimandlDonerepi". 084821088020104000
P112_SP00052 1839
P112_ST00077 751 1783 Kwanzl 000008
P112_SP00053 945 1829
P112_ST00078 1011 kana 0304
P112_SP00054 1130 1828 75
P112_ST00079 1205 1782 ka 03 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kamqe
P112_TL00026 1842
P112_ST00080 1856 40 mqe 0.71 080 HypPart2
P112_SP00055 235 1896
P112_ST00081 327 148 katwo
P112_SP00056 475 1888
P112_ST00082 kakasaqgana 00020080402
P112_SP00057 909 1898 111
P112_ST00083 1020 264 nomunhu, 0.76 00002447
P112_TL00027 1899 1155
P112_ST00084 1900 kanotaqga 000002804
P112_SP00058 386 1957
P112_ST00085 448 kubvunza 0.98 01000000
P112_SP00059 699 1947
P112_ST00086 1901 152 kacltl, 0.63 0108087
P112_SP00060 913
P112_ST00087 993 290 "WandlDO- 002008803


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00044.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P44 PHYSICAL_IMG_NR 44 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P44_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P44_LM00001 120 1918
RightMargin P44_RM00001 1298 121
BottomMargin P44_BM00001 1957
PrintSpace P44_PS00001 1178
TextBlock P44_TB00001 173 186 48
TextLine P44_TL00001 179 45 174 36
String P44_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.82 CC 15002
P44_TB00002 671 41 54 46
P44_TL00002 677 47 42 34
P44_ST00002 0.79 04
P44_TB00003 115 1451
P44_TL00003 128 1154 58
P44_ST00003 122 176 hoDe." 0.80 028000
SP P44_SP00001 304 169 63
P44_ST00004 367 199 57 ^Ikanzi 0.62 10800700
P44_SP00002 566 178 55
P44_ST00005 621 279 nashumba: 0.88 010040005
P44_SP00003 900 170 68
P44_ST00006 968 123 314 56 "Zunuqgu- 0.86 000008101
P44_TL00004 181 1153
P44_ST00007 196 32 sa 1.00 00
P44_SP00004 228 62
P44_ST00008 238 182 271 ndlDone." 0.75 018800030
P44_SP00005 509 229 66
P44_ST00009 575 184 87 Iyo 000
P44_SP00006 662 64
P44_ST00010 726 135 ikati: 0.98 000001
P44_SP00007 861
P44_ST00011 929 352 "0,o,o-hani- 007070300801
P44_TL00005 129 240
P44_ST00012 142 bviri, 200027
P44_SP00008 298 86
P44_ST00013 357 241 278 ^akaBata." 10000820040
P44_SP00009 635 297
P44_ST00014 722 211 Shumba 000000
P44_SP00010 933 289 61
P44_ST00015 994 ndokupfu- 0.91 010001024
P44_TL00006 315 127
P44_ST00016 132 33 Dura. 80010
P44_SP00011 260 348 -72
P44_ST00017 188 386 159 Tsuro 0.78 00711
P44_SP00012 347 433
P44_ST00018 405 385 134 0.92 003001
P44_SP00013 539
P44_ST00019 607 222 "Nhoro, 0.85 0300007
P44_SP00014 829 442 67
P44_ST00020 896 ciBuda 0.59 008482
P44_SP00015 1077
P44_ST00021 1138 144 utlze. 208001
P44_TL00007 131 444 1155
P44_ST00022 446 Kana 0.95 0200
P44_SP00016 265 491 60
P44_ST00023 325 460 249 woDaqga, 0.66 00808027
P44_SP00017 574 502
P44_ST00024 660 204 shumba
P44_SP00018 864 492 80
P44_ST00025 944 342 acikudziqga, 000052028007
P44_TL00008 130 503 1159 59
P44_ST00026 504 274 ukwakuke 00000300
P44_SP00019 404 551 76
P44_ST00027 480 519 108 cose 0000
P44_SP00020 588
P44_ST00028 668 320 43 napamusoro 0000000000
P44_SP00021 988 562
P44_ST00029 1068 221 pehuzha 4000100
P44_TL00009 563
P44_ST00030 528 yandakacera'papo." 200000002406305000
P44_SP00022 657
P44_ST00031 721 49 Nhoro 00021
P44_SP00023 891 612
P44_ST00032 945 564 339 ndokutenda. 0.94 00006000000
P44_TL00010 215 648 1071
P44_ST00033 649 ^ino 10000
P44_SP00024 337 705 91
P44_ST00034 428 154 nhoro 01003
P44_SP00025 582 697 74
P44_ST00035 656 icltiza 0080000
P44_SP00026 815 696
P44_ST00036 895 659 133 38 tsuro 00201
P44_SP00027 1028 95
P44_ST00037 1123 163 pakati: 10000003
P44_TL00011 707 1158
P44_ST00038 236 "Sekuru! 0.90 00000043
P44_SP00028 368 756 97
P44_ST00039 465 708 206 Sekuru! 0000003
P44_SP00029 105
P44_ST00040 776 283 Hamunzwi 00050000
P44_SP00030 1059
P44_ST00041 136 hre 0.87 00302
P44_TL00012 766 1157
P44_ST00042 768 140 Hoyo 2000
P44_SP00031 270 824
P44_ST00043 350 153 00050
P44_SP00032 79
P44_ST00044 wotlza! 0008000
P44_SP00033 763
P44_ST00045 252 Uaqgisai! 808000101
P44_SP00034 1081 826 82
P44_ST00046 1163 767 124 Uyo, 0007
P44_TL00013 827 1160
P44_ST00047 842 waDa 0.70 0380
P44_SP00035 874
P44_ST00048 336 230 paBani!" 0.72 22803130
P44_SP00036 885
P44_ST00049 663 213 060000
P44_SP00037 876 875
P44_ST00050 956 828 334 ndokuDaqga 0.77 0000580800
P44_TL00014 886 1161
P44_ST00051 ::ikuru 0.74 48800000
P44_SP00038 942
P44_ST00052 887 IciteDera. 0.81 8000080001
P44_SP00039 606 934 88
P44_ST00053 694 166 03050
P44_SP00040 860 935 65
P44_ST00054 925 iciika 0008010
P44_SP00041 1095 943
P44_ST00055 1171 902 paya 1080
P44_TL00015
P44_ST00056 pahuzha 4000022
P44_SP00042 351 1003
P44_ST00057 410 373 yakakwakuka. 000000002000
P44_SP00043 783 71
P44_ST00058 854 946 005000
P44_SP00044 1065
P44_ST00059 1121 171 ici^ika 50010000
P44_TL00016 1005
P44_ST00060 1006 92 isiq 0.56 0808
P44_SP00045 1062 10
P44_ST00061 231 175 gaziDi, 0.76 0000807
P44_SP00046 406 1063
P44_ST00062 472 212 ndokuti 0.99 0000000
P44_SP00047 684 1053
P44_ST00063 749 143 buDa! 00801
P44_SP00048 892
P44_ST00064 957 329 Ndokuwira- 0.89 0000400005
P44_TL00017
P44_ST00065 1079 94 mo.
P44_SP00049 1113
P44_ST00066 290 1066 158 0.97 00100
P44_SP00050 448
P44_ST00067 511
P44_SP00051 681
P44_ST00068 741 333 yakalDuraya, 130088000007
P44_SP00052 1074 1122
P44_ST00069 1139 150 50 20000
P44_TL00018 1124 321
P44_ST00070 ndokupona. 0.93 0000040010
P44_TL00019 1209 764
P44_ST00071 Bvunzo: 0.55 0438833
P44_SP00053 312 1248
P44_ST00072 361 1212 31 1.
P44_SP00054 392 1244 40
P44_ST00073 432 1210 267 Tinouurayirei 0600801035003
P44_SP00055 699 1254
P44_ST00074 730 1211 126 mbeoa 30080
P44_SP00056 856 24
P44_ST00075 880 12
P44_TL00020 355 1261 916 35
P44_ST00076 1263 2.
P44_SP00057 1296
P44_ST00077 435 1262 160 Murairo 0030230
P44_SP00058 595 19
P44_ST00078 614 288 weGavumende 00000000500
P44_SP00059 20
P44_ST00079 922 unotenda 10000002
P44_SP00060 1103 1295
P44_ST00080 72 kuti 0.83 0303
P44_SP00061 1194 1294 17
P44_ST00081 1272 22 mu SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT munhu
P44_TL00021 443 1312 848
P44_ST00082 70 nhu 020 HypPart2
P44_SP00062 513 1346
P44_ST00083 546 1323 147 auuraye 3800000
P44_SP00063 693 1356 28
P44_ST00084 192 mhembge 0300000
P44_SP00064 913
P44_ST00085 941 85 kana 0060
P44_SP00065 1026 1345 27
P44_ST00086 1313 111
P44_SP00066 1164
P44_ST00087 1192 99 00000
P44_TL00022 349 1362
P44_ST00088 1364 3. 01
P44_SP00067 382 1398
P44_ST00089 441 224 Gavumende 000008300
P44_SP00068 665 1400 23
P44_ST00090 688 inorambidzirei 03050004005001
P44_SP00069 971 1397 29
P44_ST00091 1000 1363 113 uanhu 80200
P44_SP00070 1396
P44_ST00092 1136 2003
P44_SP00071 1208 18
P44_ST00093 1226 1374 oa- 0.60 802
P44_TL00023 1415
P44_ST00094 1426 uuraye 840000
P44_SP00072 1458
P44_ST00095 602 mhuka
P44_SP00073 729 1448 15
P44_ST00096 744
P44_TL00024 345 1464
P44_ST00097 1465 4.
P44_SP00074 378 1499
P44_ST00098 445 141 Mhuka 05401
P44_SP00075 586
P44_ST00099 618 neshiri 1002010
P44_SP00076 750
P44_ST00100 782 286 dzisiqgauurawi 0.71 03616800800006
P44_SP00077 1508
P44_ST00101 1100 1476 75
P44_SP00078 1175 1498 26
P44_ST00102 1201 nde- 3000
P44_TL00025 1516
P44_ST00103 90 dzipi 20507
P44_SP00079 532 1560
P44_ST00104 1517
P44_TB00004 1655 1168 302
P44_TL00026 1661 713
P44_ST00105 1662 191 Dzidzo 400004
P44_SP00080 1709
P44_ST00106 1674 14
P44_SP00081 1718 198
P44_ST00107 603 UUr)GA 0.68 803700
P44_TL00027 189 1780 1096
P44_ST00108 293 MadzlBaBa 010088080
P44_SP00082 482 1827
P44_ST00109 542 1781 93 edu 083
P44_SP00083
P44_ST00110 711 akagara 0000050
P44_SP00084 910 1837
P44_ST00111 168 acirwa 100400
P44_SP00085 1828
P44_ST00112 1795 84 na- 002
P44_TL00028 1839 1127
P44_ST00113 1840 202 DaDeqgi 0.57 8480800
P44_SP00086 332 1897
P44_ST00114 397 1854 DaDO, 0.46 81807
P44_SP00087 537 1896
P44_ST00115 164 Danoti 0.84 800000
P44_SP00088 1887
P44_ST00116 830 i^ikara 0.65 81000230
P44_SP00089 990 1895 81
P44_ST00117 namaru namarudzi,
P44_TL00029
P44_ST00118 1899 dzi, 1007
P44_SP00090 1955
P44_ST00119 1898 makororo, 000030207
P44_SP00091 553
P44_ST00120 608 340 Mambgende, 0001000007
P44_SP00092 948 1956
P44_ST00121 1913 Duye 8000
P44_SP00093 1129
P44_ST00122 1177 1900 109 Ma-


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 34
LeftMargin P7_LM00001 117 1930
RightMargin P7_RM00001 1300 119
BottomMargin P7_BM00001 1964 37
PrintSpace P7_PS00001 1183
TextBlock P7_TB00001 677 36 45
TextLine P7_TL00001 683 42 22 33
String P7_ST00001 CONTENT 2 WC 0.37 CC 6
P7_TB00002 1057 183
P7_TL00002 1063 40 171
P7_ST00002 SHUMO 0.87 22001
P7_TB00003 116 1848
P7_TL00003 123 122 1160 58
P7_ST00003 137 31 na 0.58 44
SP P7_SP00001 181 168 81
P7_ST00004 262 84 56 ^iri 0.75 10000
P7_SP00002 346 178 93
P7_ST00005 439 218 Mapfura 0.84 0240003
P7_SP00003 657 180 83
P7_ST00006 740 401 47 kucamhembe!" 0.91 010203000003
P7_SP00004 1141 170 70
P7_ST00007 1211 72 Ini 0.95 100
P7_TL00004
P7_ST00008 193 49 ndikati: 0.78 00401506
P7_SP00005 316 229 53
P7_ST00009 369 320 46 "Kuneiko" 0.83 0051031130
P7_SP00006 689 39
P7_ST00010 728 80 55 lye 0.88 012
P7_SP00007 808 238 38
P7_ST00011 846 135 akati: 0.72 503016
P7_SP00008 981
P7_ST00012 1019 110 "Ko 1.00 000
P7_SP00009 1129 228
P7_ST00013 1162 121 rut^a 0.69 030102
P7_TL00005 124 241 731 48
P7_ST00014 255 127 urwo 0000
P7_SP00010 251 288 63
P7_ST00015 314 309 haurwuuoni 0.76 5112028200
P7_SP00011 623 289 62
P7_ST00016 685 243 hre" 0.85 004012
P7_TL00006 326 1101
P7_ST00017 144 Tisati 000000
P7_SP00012 327 372
P7_ST00018 390 tapedza 0560021
P7_SP00013 583 382
P7_ST00019 619 130 i^o^o 0.57 0101100
P7_SP00014 749
P7_ST00020 797 263 tikasiiDona 0.73 00050088006
P7_SP00015 1060 374 41
P7_ST00021 iDakuru 0.56 8830323
P7_TL00007 126 386 1158 66
P7_ST00022 387 217 65 Dopgoita 0.71 80802003
P7_SP00016 343 452
P7_ST00023 376 287 nhetsutetsu 0.90 06000200002
P7_SP00017 663 433
P7_ST00024 707 261 laizotarira 08800030003
P7_SP00018 968 432
P7_ST00025 999 75 ido. 0.55 8800
P7_SP00019 1074 67
P7_ST00026 143 Mbga
P7_TL00008 128 445 1156 57
P7_ST00027 446 169 dzikati 0.92 0000500
P7_SP00020 297 491
P7_ST00028 362 462 79 30 e-e 030
P7_SP00021 441 492 52
P7_ST00029 493 216 napedyo 0010800
P7_SP00022 709 502 73
P7_ST00030 782 275 kuiDukura. 0388300010
P7_SP00023
P7_ST00031 1140 0.93 2000
P7_TL00009 504
P7_ST00032 192 hadzidi 0.67 6300084
P7_SP00024 318 551 78
P7_ST00033 396 506 199 kunzwa 000004
P7_SP00025 595 552
P7_ST00034 676 505 160 iDanhu 0.53 883034
P7_SP00026 836 82
P7_ST00035 918 129 kuita 03003
P7_SP00027 1047 77
P7_ST00036 1124 158 ruzha. 0.86 022030
P7_TL00010 563
P7_ST00037 564 325 NdikasiiDona 0.79 100100088202
P7_SP00028 451 611
P7_ST00038 507 565 304 BaBamunini 8381045000
P7_SP00029 811 612 64
P7_ST00039 875 579 iDaggu 0.46 882803
P7_SP00030 1033 621 61
P7_ST00040 1094 iDoridza 88000000
P7_TL00011 624
P7_ST00041 277 hwamanda 00400001
P7_SP00031 404 671
P7_ST00042 450 uaciridze-mhere, 8200020004000007
P7_SP00032 889 681
P7_ST00043 934 625 156 iDaciti, 0.65 88300007
P7_SP00033 1090 680
P7_ST00044 1147 138 "Ma- 0025
P7_TL00012 682 1155 59
P7_ST00045 700 26 g 0.15 8
P7_SP00034 154
P7_ST00046 162 699 gwana 00403
P7_SP00035 322 741
P7_ST00047 422 684 tiende 0.97 000100
P7_SP00036 578 97
P7_ST00048 675 260 kucaradza 040211001
P7_SP00037 935
P7_ST00049 1015 268 Mapfura!" 025010252
P7_TL00013 131 743 1151
P7_ST00050 240 Pakarepo 0.60 55644041
P7_SP00038 371 799
P7_ST00051 282 ndakaiDona 0020388002
P7_SP00039 715 790
P7_ST00052 761 302 iDanambuya 0.68 8820300305
P7_SP00040 51
P7_ST00053 1114 Daciri- 0.81 8000031
P7_TL00014 802
P7_ST00054 803 364 dze-mhururu. 000200204410
P7_SP00041 850 95
P7_ST00055 588 Ndikasiti, 0.89 0000300007
P7_SP00042 843 859
P7_ST00056 970 "Cinyiko" 0000000120
P7_TL00015 862
P7_ST00057 Kukai 0.74 04043
P7_SP00043 909
P7_ST00058 340 863 152 namai 03020
P7_SP00044
P7_ST00059 556 165 cinyai, 0010107
P7_SP00045 721 919
P7_ST00060 788 864 111 200
P7_SP00046 899
P7_ST00061 947 188 hauziiDi 0.64 16200881
P7_SP00047 1135
P7_ST00062 1187 kuti 0300
P7_TL00016 921
P7_ST00063 922 153 54 jukwa 46003
P7_SP00048 976
P7_ST00064 375 923 358 raBaBamunini 568483020000
P7_SP00049 733 969
P7_ST00065 796 loako 0.52 88303
P7_SP00050 920
P7_ST00066 272 mudzimba 04001000
P7_TL00017
P7_ST00067 207 mukuru 400401
P7_SP00051 337 1028
P7_ST00068 391 983 172 000054
P7_SP00052 1029
P7_ST00069 630 213 Ndikati, 10000007
P7_SP00053 1038 87
P7_ST00070 930 157 "Saka
P7_SP00054 1087
P7_ST00071 1150 mbga 0.96 0001
P7_TL00018 1040
P7_ST00072 146 dzaiDO 002882
P7_SP00055 276 113
P7_ST00073 389 1041 244 dzicigona 0.94 003000002
P7_SP00056 633 1097
P7_ST00074 726 kuiDarjga" 04880680402
P7_SP00057 1008 1098
P7_ST00075 1105 Uakati, 8302007
P7_TL00019 132 150
P7_ST00076 "Hor)o." 25566505
P7_SP00058 361 -173
P7_ST00077 1194 NoiDusiku 0.66 008860005
P7_SP00059 443 1241
P7_ST00078 205 ibgobgo 0.99 0000001
P7_SP00060 710 1251
P7_ST00079 ndakacemera 00002000022
P7_SP00061 1081 1240
P7_ST00080 1142 1209 145 pana- 43044
P7_TL00020 1252
P7_ST00081 1253 89 mai 0.77 042
P7_SP00062 220 1299 94
P7_ST00082 kuenda 0.82 030403
P7_SP00063 74
P7_ST00083 576 1254 257 020413402
P7_SP00064 833 1301
P7_ST00084 905 1268 232 naiDamge 33880080
P7_SP00065 1137 1309
P7_ST00085 1189 98 ma- 023
P7_TL00021 1312
P7_ST00086 1328 24 0.12
P7_SP00066 1367 9
P7_ST00087 1327 173 gwana. 002017
P7_SP00067 338 1368
P7_ST00088 402 417 Ndokutenderwa 0020400000001
P7_SP00068 819 1360
P7_ST00089 881 1314 harjgu. 0.59 1568042
P7_TL00022 1397 1071
P7_ST00090 175 Cifumi 000300
P7_SP00069 395 1444
P7_ST00091 442 1413 camar) 0.70 000467
P7_SP00070 599 1454
P7_ST00092 608 00200
P7_SP00071 768
P7_ST00093 820 1414 iDose 0.62 88001
P7_SP00072 931 1445
P7_ST00094 984 307 ndokukoro- 1000220103
P7_TL00023 133 1455 1159
P7_ST00095 285 mbgedzana 700003402
P7_SP00073 418 1513
P7_ST00096 570 1473 197 pamana 310501
P7_SP00074 767 112
P7_ST00097 879 1459 167 raBaBa 028383
P7_SP00075 1046 1505 91
P7_ST00098 1472 155 uarigu 822805
P7_TL00024 1517 762
P7_ST00099 kuzorar)gana 730143780200
P7_SP00076 458 1572
P7_ST00100 531 kwaiDanoenda. 1048840200040
P7_TL00025 226 1609 1066
P7_ST00101 163 Takati 040301
P7_SP00077 1656 104
P7_ST00102 191 0.80 0342003
P7_SP00078 1666
P7_ST00103 758 1611 248 ku^u^ura, 0.51 01106104407
P7_SP00079 1006
P7_ST00104 1110 1610 182 8830000
P7_TL00026 1669
P7_ST00105 409 Dakadane-mbga 8223800000004
P7_SP00080 541 1725
P7_ST00106 605 1670 161 dzaDO. 005800
P7_SP00081 766 1716
P7_ST00107 Mukuru
P7_SP00082 1050 1717
P7_ST00108 1099 1684 195 mumrje 040680
P7_TL00027 134 1728
P7_ST00109 1744 nomumge 7000380
P7_SP00083 1785
P7_ST00110 wagga 01802
P7_SP00084 604
P7_ST00111 667 1730 anesanhu 40006041
P7_SP00085 1775
P7_ST00112 958 pafudzi 3203000
P7_SP00086 1146 1786
P7_ST00113 1220 1745 ra- 004
P7_TL00028 1788
P7_ST00114 ke, 0.54 607
P7_SP00087 206 1845
P7_ST00115 271 215 akaggoti 20380000
P7_SP00088 486 1844
P7_ST00116 535 kad^e, 0.63 0401007
P7_SP00089 698
P7_ST00117 753 1789 204 cizarura 00022432
P7_SP00090 957 1836
P7_ST00118 284 muruDoko, 020080007
P7_TL00029
P7_ST00119 1863 Duye 8500
P7_SP00091 1903
P7_ST00120 pfumo. 402040
P7_SP00092 526
P7_ST00121 1849 Jaya 0204
P7_SP00093 1904
P7_ST00122 847 rimge 44080
P7_SP00094
P7_ST00123 1082 211 nerimge 0000080
P7_TL00030 1906
P7_ST00124 1907 198 rakagga 6504802
P7_SP00095 332 1963
P7_ST00125 414 306 rinecizarura 330000040305
P7_SP00096 720 1953 76
P7_ST00126 1917 nODUta 038303
P7_SP00097
P7_ST00127 1058 236 nemiseue 00000380


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00163.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P163 PHYSICAL_IMG_NR 163 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P163_TM00001 HPOS 0 VPOS 49
LeftMargin P163_LM00001 119 1899
RightMargin P163_RM00001 1300
BottomMargin P163_BM00001 1948 53
PrintSpace P163_PS00001 1181
TextBlock P163_TB00001 634 75 46
TextLine P163_TL00001 640 55 63 34
String P163_ST00001 CONTENT 158 WC 1.00 CC 000
P163_TB00002 1057 188 44
P163_TL00002 1063 176 32
P163_ST00002 SHUMO 0.82 30004
P163_TB00003 146 1802
P163_TL00003 127 152 1136 58
P163_ST00003 165 wainzi 0.93 040000
SP P163_SP00001 292 198 67
P163_ST00004 359 154 303 56 Kesarinuto, 0.81 02002102037
P163_SP00002 662 210 26
P163_ST00005 688 153 428 wakapukunyuka 0300530600104
P163_SP00003 1116 209 61
P163_ST00006 1177 86 aka 0.65 505 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT akatlza.
P163_TL00004 126 211 1162
P163_ST00007 101 47 tlza. 0.64 58040 HypPart2
P163_SP00004 227 258 69
P163_ST00008 296 213 196 Makore 0.90 020021
P163_SP00005 492 259 62
P163_ST00009 554 228 171 manna 0.87 02012
P163_SP00006 725 260
P163_ST00010 788 214 120 akati 0.89 50000
P163_SP00007 908 66
P163_ST00011 974 178 kupera 0.77 025031
P163_SP00008 1152 269
P163_ST00012 1214 74 54 iye
P163_TL00005 272 57
P163_ST00013 286 184 40 munare 0.70 168100
P163_SP00009 311 326
P163_ST00014 374 239 akadzoka 00140002
P163_SP00010 613 319 43
P163_ST00015 656 288 41 ne, 0.17 887
P163_SP00011 723 329 107
P163_ST00016 830 212 akakoka 0.85 2200013
P163_SP00012 1042 81
P163_ST00017 1123 273 166 hondo 64141
P163_TL00006 331 1163
P163_ST00018 141 huru, 06007
P163_SP00013 268 386
P163_ST00019 394 332 358 ndokumuklra 0.78 00303050801
P163_SP00014 752 379 122
P163_ST00020 874 231 Cikaqga. 0.74 00018027
P163_SP00015 1105 387
P163_ST00021 1206 333 84 Iye
P163_TL00007 389 1164 59
P163_ST00022 187 mambo 0.92 03000
P163_SP00016 313 435 64
P163_ST00023 377 391 234 Cikaqga, 00108047
P163_SP00017 611 448
P163_ST00024 737 293 ndokukoka 100040001
P163_SP00018 1030 437 95
P163_ST00025 1125 50130
P163_TL00008 125 449 1159
P163_ST00026 130 yake, 00007
P163_SP00019 255
P163_ST00027 321 450 mapfumo 0.86 0150200
P163_SP00020 560 506
P163_ST00028 621 451 mauiri 018001
P163_SP00021 792 497 78
P163_ST00029 870 414 48 ndokuuambana. 0000286004030
P163_TL00009 507 1138
P163_ST00030 225 Uakarwa 0.76 8102004
P163_SP00022 352 555
P163_ST00031 415 525 200 31 mazuua 0.63 020486
P163_SP00023 615 556
P163_ST00032 677 186 manna, 010037
P163_SP00024 863 566
P163_ST00033 947 510 109 ishe 0.98 0000
P163_SP00025 1056 557
P163_ST00034 1140 509 Cika 0004 Cikaqga
P163_TL00010 568
P163_ST00035 582 90 qga 0.59 803
P163_SP00026 215 623
P163_ST00036 277 378 ndokuuurawa. 0.79 200008514020
P163_SP00027 655 616 68
P163_ST00037 569 102 Uya 003
P163_SP00028 825 626
P163_ST00038 888 584 193 42 0.68 008152
P163_SP00029 1081 83
P163_ST00039 ndo- 0002
P163_TL00011 1157
P163_ST00040 281 kugadziwa 210200012
P163_SP00030 408 684
P163_ST00041 628 kuti 0.88 0400
P163_SP00031 674 85
P163_ST00042 696 645 87 aue 0.60 380
P163_SP00032 783 676 103
P163_ST00043 886 630 398 Munhumutapa. 050010205340
P163_TL00012 687
P163_ST00044 164 Ndino 00086
P163_SP00033 291 742 80
P163_ST00045 371 704 174 mqana 08262
P163_SP00034 545 744
P163_ST00046 waClkaqga 001802805
P163_SP00035 919
P163_ST00047 999 wakateuera 0504008012
P163_TL00013 747 1166
P163_ST00048 748 218 pauushe 3281000
P163_SP00036 345 802 105
P163_ST00049 208 bgaBaBa 0.72 0008082
P163_SP00037 658 804
P163_ST00050 778 uake 0.69 8300
P163_SP00038 898 794
P163_ST00051 1000 wakaramba 000242003
P163_TL00014 128 805
P163_ST00052 kunilsa 0.66 1280802
P163_SP00039 314 861
P163_ST00053 356 807 100 pasi 0.75 6300
P163_SP00040 456
P163_ST00054 522 806 pamambo 4203012
P163_SP00041 777 864
P163_ST00055 819 818 167 mut^a, 0.56 0201067
P163_SP00042 986
P163_ST00056 1028 262 ndokubva 0.94 00002001
P163_TL00015 866 1071
P163_ST00057 879 uogara 800602
P163_SP00043 920
P163_ST00058 354 396 uaciuomberana 8500800001504
P163_SP00044 750 914
P163_ST00059 812 385 nokurwldzana. 0.84 0304208000020
P163_TL00016 185 951 1107
P163_ST00060 189 Negore 0.97 100000
P163_SP00045 1006
P163_ST00061 436 967 rai 040
P163_SP00046 998 11
P163_ST00062 521 954
P163_SP00047 607 1007
P163_ST00063 669 968 pazuua 420483
P163_SP00048 857 1008 77
P163_ST00064 934 952 rokuraqgarira 0011538000304
P163_TL00017 129 1009 1161
P163_ST00065 256 kuponiwa 41520005
P163_SP00049 1066
P163_ST00066 1010 309 kwaKrlsitu, 00200800027
P163_SP00050 757 1068
P163_ST00067 823 1011 mufundisl 0.80 040400008
P163_SP00051 1092 1058 98
P163_ST00068 1190 Go- 0.71 044
P163_TL00018 1070 1165
P163_ST00069 137 ncalo 0.91 00201
P163_SP00052 265
P163_ST00070 328 60 45 de 20
P163_SP00053 388
P163_ST00071 452 202 Silvelra 00100841
P163_SP00054 654 1117
P163_ST00072 715 235 waka^ika 060210003
P163_SP00055 950 1126
P163_ST00073 1003 290 pamuzinda 320300002
P163_TL00019 1128
P163_ST00074 263 wamambo 0302030
P163_SP00056 390 65
P163_ST00075 455 1129 362 waUakaraqga. 038300028000
P163_SP00057 817 1187
P163_ST00076 903 1130 Ndiye 00000
P163_SP00058 1186 73
P163_ST00077 1139 waka 0103 wakaqga
P163_TL00020 1189
P163_ST00078 1203 0.52
P163_SP00059 217 1244
P163_ST00079 318 ari 300
P163_SP00060 381 1234
P163_ST00080 466 270 000200008
P163_SP00061 736 1236 113
P163_ST00081 849 444 wokutaqga-taqga 020200811100801
P163_TL00021 1246
P163_ST00082 wakauuya 03008403
P163_SP00062 1304
P163_ST00083 1248 307 kuparidzlra 03523040804
P163_SP00063 756 1303
P163_ST00084 275 Uakaraqga 800200802
P163_SP00064 1093
P163_ST00085 1137 1249 155 shoko 00220
P163_TL00022 1307
P163_ST00086 1308 rajesu. 1020040
P163_SP00065 304 1362 76
P163_ST00087 278 Mufundlsi 010400800
P163_SP00066 1355
P163_ST00088 133 lyeye 82000
P163_SP00067 856 1364
P163_ST00089 918 1309 waiua 00082
P163_SP00068 1354
P163_ST00090 1133 weke- 00004
P163_TL00023 1366
P163_ST00091 reke
P163_SP00069 1411
P163_ST00092 335 1367 yeRoma. 0000036
P163_SP00070 1423
P163_ST00093 647 1368 194 Mambo 04001
P163_SP00071 841 1413
P163_ST00094 922 wakagamucira 030304030004
P163_TL00024 1424
P163_ST00095 110000008
P163_SP00072 1472 104
P163_ST00096 500 1427 251 nakanaka, 0.58 882331017
P163_SP00073 751 1482
P163_ST00097 855 1426 147 akada 00281
P163_SP00074 1002 1473
P163_ST00098 1083 kumupa 000444
P163_TL00025 1484 1141
P163_ST00099 108 nipo 8035
P163_SP00075 1540
P163_ST00100 1485 nendarama 887020136
P163_SP00076 573
P163_ST00101 236 neqombe 0080040
P163_SP00077 1541
P163_ST00102 1500 123 uuye 8400
P163_SP00078 1073
P163_ST00103 1146 1486 uaka 8204 uakadzi,
P163_TL00026
P163_ST00104 93 dzi, 3007
P163_SP00079 221 1600 145
P163_ST00105 366 1544 aciti 0.95 20000
P163_SP00080 470 1591 124
P163_ST00106 594 1545 191 munyai 030020
P163_SP00081 785 1601 94
P163_ST00107 0402100
P163_SP00082
P163_ST00108 1200 1560 92 wa- 0.83 014
P163_TL00027 1602
P163_ST00109 245 Uazuqgu. 0.73 82008010
P163_SP00083 1659
P163_ST00110 441 1603 Mufundisl 030300008
P163_SP00084 713 1651
P163_ST00111 798 294 030303003
P163_SP00085 1650
P163_ST00112 1185 1604 0.23 8768
P163_TL00028 1662
P163_ST00113 aciti, 300307
P163_SP00086 254 1718
P163_ST00114 341 1663 480 handina-kuuuyira 6301062403830000
P163_SP00087 821 1719
P163_ST00115 881 fuma 0003
P163_SP00088 1709
P163_ST00116 yenyika, 00100027
P163_TL00029 1721
P163_ST00117 asi
P163_SP00089 1768
P163_ST00118 1722 ndiri 0.96 00020
P163_SP00090
P163_ST00119 473 1723 179 nhume 05500
P163_SP00091 652 1769
P163_ST00120 732 252 yaMambo 0203000
P163_SP00092 984 1778 82
P163_ST00121 226 wokude- 0004803
P163_TL00030 1781
P163_ST00122 1796
P163_SP00093 1837
P163_ST00123 302 1782 180 napasi, 4433007
P163_SP00094 482
P163_ST00124 1797 0.67
P163_SP00095 1838
P163_ST00125 ndineshoko 0000005000
P163_SP00096 1089 1829
P163_ST00126 1184 rake 0200
P163_TL00031 1840
P163_ST00127 kunashe. 42030000
P163_SP00097 360 1887 70
P163_ST00128 430 1841 Munhumutapa 02001040344
P163_SP00098 1896
P163_ST00129 395 wakakatyamara 0100040020102
P163_TL00032
P163_ST00130 aciuona 1018001
P163_SP00099 324 1945
P163_ST00131 419 0030
P163_SP00100 1946
P163_ST00132 1900 mufundlsi 050500800
P163_SP00101 1947
P163_ST00133 010341033


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00120.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P120 PHYSICAL_IMG_NR 120 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P120_TM00001 HPOS 0 VPOS 37
LeftMargin P120_LM00001 115 1922
RightMargin P120_RM00001 1302 117
BottomMargin P120_BM00001 1959 42
PrintSpace P120_PS00001 1187
TextBlock P120_TB00001 167 190 45
TextLine P120_TL00001 173 43 178 33
String P120_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.90 CC 04000
P120_TB00002 634 39 73
P120_TL00002 640 61
P120_ST00002 1.00 000
P120_TB00003 124 1835
P120_TL00003 121 130 1167 60
P120_ST00003 148 47 wanei 00000
SP P120_SP00001 269 177 94
P120_ST00004 363 131 146 57 ndiyo 0.89 05000
P120_SP00002 509 188 122
P120_ST00005 631 132 189 58 mhepo! 000600
P120_SP00003 820 95
P120_ST00006 915 102 Dari 0.69 8201
P120_SP00004 1017 179 105
P120_ST00007 1122 166 56 mberi, 0.79 100307
P120_TL00004 1165 59
P120_ST00008 247 kunyaqge 0.86 02000800
P120_SP00005 368
P120_ST00009 499 191 265 Dakomana 0.72 83040005
P120_SP00006 764 238 151
P120_ST00010 371 DanoDunainai, 0.76 8000830000207
P120_TL00005 249 1168
P120_ST00011 353 Danoqgotizlra 0.71 8140800000850
P120_SP00007 474 306 91
P120_ST00012 565 251 263 muBundo. 0.63 05842205
P120_SP00008 828 298 90
P120_ST00013 918 184 Uamqe 0.66 80080
P120_SP00009 1102 307
P120_ST00014 1197 92 mal 008
P120_TL00006 308 1170
P120_ST00015 213 Dakaqga 0.60 8204804
P120_SP00010 334 366
P120_ST00016 455 311 312 55 Daregedzera 0.88 80400000000
P120_SP00011 767 104
P120_ST00017 871 208 46 tswanda 0003104
P120_SP00012 1079 357
P120_ST00018 1169 325 41 yaDO 0.78 0080
P120_TL00007 123 369
P120_ST00019 382 367 mumugwagwa 0.95 0202000000
P120_SP00013 490 425 63
P120_ST00020 553 385 194 32 Danzwa 0.84 800000
P120_SP00014 747 417
P120_ST00021 810 370 212 kukuma 0.91 000400
P120_SP00015 1022 416
P120_ST00022 1085 205 kwemo- 000022
P120_TL00008 426 145
P120_ST00023 164 48 tokari. 0.92 0100301
P120_SP00016 286 -104
P120_ST00024 182 511 162 Uabva 80200
P120_SP00017 344 559 101
P120_ST00025 445 514 292 muVictoria 0.97 0000000020
P120_SP00018 737 562
P120_ST00026 800 515 259 Dakataqga 800200800
P120_SP00019 1059 571 84
P120_ST00027 1143 147 kuya- 0.77 04222
P120_TL00009
P120_ST00028 181 mbuka 00002
P120_SP00020 303 618 62
P120_ST00029 365 572 126 rwizi 40000
P120_SP00021 491
P120_ST00030 564 574 275 rwaTurwl; 300100087
P120_SP00022 839 630 85
P120_ST00031 924 mhanye-mha- 00100020030
P120_TL00010 1164
P120_ST00032 645 89 nye
P120_SP00023 687 127
P120_ST00033 339 224 49 kashoma 0002004
P120_SP00024 563 679
P120_ST00034 685 633 119 ikei 0.81 80000
P120_SP00025 804 689 144
P120_ST00035 948 munaRunde, 0.85 0013020007
P120_TL00011 692
P120_ST00036 701 teDere 008000
P120_SP00026 285 738
P120_ST00037 346 705 53 ne 0.14 88
P120_SP00027 399 746
P120_ST00038 459 693 236 54 Mqenezl. 08045080
P120_SP00028 695 99
P120_ST00039 794 Haiwa, 030027
P120_SP00029 976 749 97
P120_ST00040 1073 218 makomo 000000
P120_TL00012
P120_ST00041 ndokusara 000030103
P120_SP00030 387 797
P120_ST00042 449 766 sure, 03007
P120_SP00031 570 808 64
P120_ST00043 752 150 mberi 0.99
P120_SP00032 784 798
P120_ST00044 847 180 aqgODa 0.58 280183
P120_SP00033 1027 807 75
P120_ST00045 751 mapani 0.87 023200
P120_TL00013
P120_ST00046 823 211 oga-oga. 00200000
P120_SP00034 335 866 110
P120_ST00047 811 116 Bani 8100
P120_SP00035 561 857 93
P120_ST00048 654 336 rakanyanyisa 050300300000
P120_SP00036 990 868
P120_ST00049 1112 kureBa 050081
P120_TL00014 869
P120_ST00050 137 ndiro 50000
P120_SP00037 261
P120_ST00051 323 195 rinobva 0020004
P120_SP00038 518 916
P120_ST00052 581 870 310 munaUubgi 0.82 020183000
P120_SP00039 891 927
P120_ST00053 ricindogumira 0000001030432
P120_TL00015
P120_ST00054 pazambuko 100007000
P120_SP00040 422 984
P120_ST00055 467 944 guru 0252
P120_SP00041 586 985
P120_ST00056 619 942 297 panorumqe 0.80 520200080
P120_SP00042 987 23
P120_ST00057 939 930 0.94 00300
P120_SP00043 1065 977 44
P120_ST00058 1109 929 rukuru 161110
P120_TL00016 988
P120_ST00059 197 runonzi 2300002
P120_SP00044 321 1035 86
P120_ST00060 407 Uembe
P120_SP00045 589 82
P120_ST00061 671 989 kana 0.83 0501
P120_SP00046 791
P120_ST00062 852 243 Llmpopo 0804062
P120_SP00047 1095 1046 80
P120_ST00063 1175 0202
P120_TL00017 125
P120_ST00064 328 Korokodera. 00010030000
P120_SP00048 453 1094
P120_ST00065 543 1049 Pazambuko 010201100
P120_SP00049 841 81
P120_ST00066 922 irero
P120_SP00050
P120_ST00067 1139 1047 154 reBeit
P120_TL00018 1107
P120_ST00068 ndipo 00010
P120_SP00051 1163 71
P120_ST00069 1108 panogarirwa 40000002201
P120_SP00052 667
P120_ST00070 756 1123 114 DOse 8000
P120_SP00053 1155
P120_ST00071 934 187 Danoda 0.65 810082
P120_SP00054 1121 1154
P120_ST00072 1203 ku- 015
P120_TL00019 1166
P120_ST00073 258 yambuka, 0.56 52056807
P120_SP00055 383 1223 156
P120_ST00074 539 nokuti 004500
P120_SP00056 703 1214
P120_ST00075 826 ndiwo 03100
P120_SP00057 982 1213
P120_ST00076 1128 1181 163 muga- 03004
P120_TL00020 1226
P120_ST00077 100 nho 030
P120_SP00058 1272 65
P120_ST00078 289 329 weRhodesla. 60000000805
P120_SP00059 1273 68
P120_ST00079 686 Mhiri 06040
P120_SP00060 833
P120_ST00080 895 392 yaDcTransvaal. 00880030001200
P120_TL00021 1283
P120_ST00081 1284 216 Pahofisi 30000706
P120_SP00061 342 1332
P120_ST00082 415 1286 dziri 10203
P120_SP00062 530
P120_ST00083 612 1285 necapamhiri 00002200001
P120_SP00063 933 1342 111
P120_ST00084 1044 250 Makumbi 0.98 0100000
P120_TL00022 1343
P120_ST00085 wakaBuruswa, 020282110007
P120_SP00064 496 1401 66
P120_ST00086 1344 296 akatslklswa 21200808002
P120_SP00065 858 1392
P120_ST00087 175 miqwe 0.73 04800
P120_SP00066 1114 1400
P120_ST00088 118 yake 0.96 0100
P120_TL00023 1403
P120_ST00089 1417 109 yose 0000
P120_SP00067 235 1458
P120_ST00090 1418 203 nenanza 0080002
P120_SP00068 500 1459
P120_ST00091 1404 113 nake 0.49 8830
P120_SP00069 675
P120_ST00092 748 paqwadi, 40802007
P120_SP00070 983 1460 67
P120_ST00093 1050 244 Dambolsa 0.74 80000802
P120_TL00024 1461
P120_ST00094 1462 iqgi. 08000
P120_SP00071 1519
P120_ST00095 324 1464 Magwaro 0300203
P120_SP00072 1518
P120_ST00096 655 1477 140 aDOse 0.75 38000
P120_SP00073 795 1509 106
P120_ST00097 901 norwemotokari 0200000000421
P120_TL00025 1521 1172
P120_ST00098 408 ndokugadzlrwa, 00000020080037
P120_SP00074 531 1578 87
P120_ST00099 Dakazarurlrwa 8102000108500
P120_SP00075 1569
P120_ST00100 1090 1535 musuDO 000580
P120_TL00026 1580 715
P120_ST00101 1582 225 nepurisa 00403000
P120_SP00076 350 1638
P120_ST00102 ndokufamba 0000001001
P120_SP00077 740 1627
P120_ST00103 773 1596 40 ne. 0.33 883
P120_TL00027 185 1664 1111
P120_ST00104 1666 260 Uakaqgoti 800380000
P120_SP00078 1722
P120_ST00105 575 1665 340 fambe-fambe 01002302000
P120_SP00079 1713
P120_ST00106 1071 0106000
P120_TL00028 1724
P120_ST00107
P120_SP00080 246 1781 83
P120_ST00108 1735 170 paguta 500000
P120_SP00081 1783
P120_ST00109 591 1725 183 rinonzi 0040000
P120_SP00082 774 1771
P120_ST00110 206 Messina 0000002
P120_SP00083 1072 76
P120_ST00111 1148 paka- 30020
P120_TL00029 128
P120_ST00112 1784 315 mboseDenza 0000080002
P120_SP00084 443 1831
P120_ST00113 505 hananzi 0.67 4084500
P120_SP00085 694 1839
P120_ST00114 yaMakumbi 010001000
P120_SP00086 1064 74
P120_ST00115 1138 153 pami- 30004
P120_TL00030 1842
P120_ST00116 1844 108 godi
P120_SP00087 1900
P120_ST00117 300 1843 yendarlra. 0002038410
P120_SP00088
P120_ST00118 Idzo
P120_SP00089 744 1890
P120_ST00119 227 komboni 0400000
P120_SP00090 1034 1888
P120_ST00120 186 dziriko 0040001
P120_TL00031 129 1901 1161
P120_ST00121 1902 201 kukura! 3001737
P120_SP00091 330 1950 107
P120_ST00122 437 1904 138 ZuDa
P120_SP00092 1949
P120_ST00123 696 214 rakaDlra 02018800
P120_SP00093 910 1948
P120_ST00124 1021 Do^ika'po, 0.61 80100015507


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 27
LeftMargin P28_LM00001 118 1948
RightMargin P28_RM00001 1300 119
BottomMargin P28_BM00001 1975 26
PrintSpace P28_PS00001 1182
TextBlock P28_TB00001 1091
TextLine P28_TL00001 174 33 573 35
String P28_ST00001 172 34 CONTENT SHUMO WC 0.89 CC 05000
SP P28_SP00001 346 67 359
P28_ST00002 705 42 23 0.79 40
P28_TL00002 124 132 1156 58
P28_ST00003 263 48 ndokutora 0.91 001000203
P28_SP00002 387 180 62
P28_ST00004 449 133 264 57 mushoqga 0.80 01001804
P28_SP00003 713 190 45
P28_ST00005 758 134 317 55 waDakapiwa 0080024101
P28_SP00004 1075 189
P28_ST00006 1137 149 143 31 naDa- 0.70 00815
P28_TL00003 125 192 1160
P28_ST00007 193 115 rapi, 0.74 30107
P28_SP00005 240 248 84
P28_ST00008 324 288 ndokuqwa. 002038035
P28_SP00006 612 250 105
P28_ST00009 717 235 Uakatora 0.76 82043000
P28_SP00007 952 81
P28_ST00010 1033 208 63 32 do 0.56 80
P28_SP00008 1096 77
P28_ST00011 1173 209 112 cana 1.00 0000
P28_TL00004 252 1162
P28_ST00012 266 113 caDO 0.78 0080
P28_SP00009 238 298
P28_ST00013 261 410 ndokundoDatisa 00003000800000
P28_SP00010 671 300 21
P28_ST00014 692 253 328 47 Dacicidziklra 0.82 8500000000800
P28_SP00011 1020 16
P28_ST00015 1036 251 mumbure 0.99 0000000
P28_TL00005 126 312 643 56
P28_ST00016 330 46 wakaturikwa 0.87 03030300004
P28_SP00012 456 358 61
P28_ST00017 517 mudeqga. 00808020
P28_TL00006 184 396 1106
P28_ST00018 195 Nhunzi 0.93 003000
P28_SP00013 379 443 52
P28_ST00019 431 201 ndokuti 0000400
P28_SP00014 632 79
P28_ST00020 711 412 41 pacayo, 1301007
P28_SP00015 901 453 155
P28_ST00021 1056 397 234 tokowaro 0.95 00000040
P28_TL00007 454 1165
P28_ST00022 455 64 asi
P28_SP00016 501 75
P28_ST00023 kundi 00000
P28_SP00017 413 502 7
P28_ST00024 420 142 fuqga 0.73 02802
P28_SP00018 562 512
P28_ST00025 618 ini, 0007
P28_SP00019 702 88
P28_ST00026 790 139 Bodo. 0.61 82800
P28_SP00020 929
P28_ST00027 1009 457 281 54 Maqgwana 62800060
P28_TL00008 514 1163
P28_ST00028 400 ndicandomhara 0000310000002
P28_SP00021 526 73
P28_ST00029 599 278 pa^okudya 0.71 2210313002
P28_SP00022 877 571 82
P28_ST00030 959 529 120 i^aDO 0.41 810081
P28_SP00023 1079 74
P28_ST00031 1153 530 136 i^aDa- 0.49 8100802
P28_TL00009 574 905 130
P28_ST00032 325 siqgafunhiri. 0.84 0080200030013
P28_SP00024 451 630 -323
P28_ST00033 128 660 181 37 Bvunzo: 2478864
P28_SP00025 309 697
P28_ST00034 366 661 1.
P28_SP00026 693 38
P28_ST00035 435 71 Mai 026
P28_SP00027 506 22
P28_ST00036 528 167 uakaqwa 0.63 8004805
P28_SP00028 695 703 29
P28_ST00037 724 663 0.83 00000805
P28_SP00029 919 704
P28_ST00038 950 wei 0051
P28_TL00010 362 930 44
P28_ST00039 712 2. 0.75 50
P28_SP00030 395 745 39
P28_ST00040 434 141 0.86 000800
P28_SP00031 575
P28_ST00041 616 dzinoBerekera 3050880000002
P28_SP00032 882 746
P28_ST00042 pai 052
P28_SP00033 975 755 15
P28_ST00043 990 10 0.53 4
P28_SP00034 1000 744
P28_ST00044 1045 Ko 0.97 00
P28_SP00035 1101
P28_ST00045 1123 169 outuqga 0.69 80038004
P28_TL00011 361 762 911
P28_ST00046 763 3. 01
P28_SP00036 394 796
P28_ST00047 436 Cakanaka 0.81 03030503
P28_SP00037 620
P28_ST00048 653 140 43 ndecipi 0.85 0000630
P28_SP00038 793 806 18
P28_ST00049 811 775 :
P28_SP00039 818
P28_ST00050 847 Kuqwa 0.66 00826
P28_SP00040 988 805
P28_ST00051 07000800
P28_SP00041 1209
P28_ST00052 1232 ka SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kana
P28_TL00012 813 837
P28_ST00053 826 na 0.68 51 HypPart2
P28_SP00042 497 24
P28_ST00054 521 814 214 ndicirwara, 10605404000
P28_SP00043 735 853
P28_ST00055 764 86 0436
P28_SP00044 850
P28_ST00056 888 92 kuisa 37505
P28_SP00045 980 846 30
P28_ST00057 1010 815 185 0.90 0000510
P28_SP00046 1195
P28_ST00058 1219 72 kuti 0.88 0004
P28_TL00013 460 864 603
P28_ST00059 ndirege 0.92 0050000
P28_SP00047 907
P28_ST00060 637 865 kurumqa 0.62 0826080
P28_SP00048 809
P28_ST00061 839 872 197 36 nouutuqga 028060800
P28_SP00049 908
P28_ST00062 1052 11
P28_TL00014 914 935
P28_ST00063 916 4.
P28_SP00050 390 949
P28_ST00064 426 915 100005
P28_SP00051 569
P28_ST00065 598 204 dzinos^qga 0.64 00530010862
P28_SP00052 802
P28_ST00066 838 hosha 30030
P28_SP00053 943
P28_ST00067 922 nomutouo 0.77 40040080
P28_SP00054 1170
P28_ST00068 1203 59 upi 007
P28_SP00055 1262 958
P28_ST00069 1283 0.59
P28_TL00015 486 967 271
P28_ST00070 968 0.94
P28_SP00056 540 999
P28_ST00071 974 153 uutuqga 0.72 8000802
P28_SP00057 726
P28_ST00072 747 1
P28_TL00016 367 1016 927
P28_ST00073 5.
P28_SP00058 1050
P28_ST00074 1018 Nyorai 000020
P28_SP00059 564 1061
P28_ST00075 582 104 00044
P28_SP00060 686 1051
P28_ST00076 1019 237 dzinonyanya 00200852500
P28_SP00061 20
P28_ST00077 969 1017 pakati 050114
P28_SP00062 1088 1060
P28_ST00078 1116 178 pauanhu, 00801540
P28_TL00017 345 1069 611
P28_ST00079 1081 uuye 8030
P28_SP00063 433 1112
P28_ST00080 472
P28_SP00064 545 1102
P28_ST00081 279 dzinopomerwa 206000000004
P28_SP00065
P28_ST00082 887 69 nei. 0030
P28_TB00002 129 1196 1070 779
P28_TL00018 135 1202 946
P28_ST00083 Dzidzo 620003
P28_SP00066 319 1249
P28_ST00084 381 1205 8.
P28_SP00067
P28_ST00085 628 ERU-'RU-ERU. 010330030004
P28_TL00019 1321 340
P28_ST00086 198 Eru-'ru 0024420
P28_SP00068 448 1367
P28_ST00087 491 1336 99 eru, 0307
P28_TL00020 1378 909
P28_ST00088 1381 175 Mqana 0.58 48141
P28_SP00069 1436
P28_ST00089 489 1394 wenyu 00002
P28_SP00070 656 1434
P28_ST00090 718 1379 164 worira 0.96 002000
P28_SP00071 1425
P28_ST00091 944 216 Dakoma; 8000008
P28_TL00021 249 1437 49
P28_ST00092 1439 177 Acirira 0000033
P28_SP00072 1485 102
P28_ST00093 1438 90 mai 010
P28_SP00073 1484 122
P28_ST00094 740 254 Dakaenda: 800100033
P28_TL00022 242 1496 829
P28_ST00095 403 Uakaende-guru 8000000000503
P28_SP00074 645 1554
P28_ST00096 719 269 matendera 020000003
P28_SP00075 1543
P28_ST00097 1021 1521 6 0.00
P28_TL00023 1555
P28_ST00098 1556 Matendera 410000022
P28_SP00076 523 1604
P28_ST00099 577 531 kwaCidya-mupuqga 0020001140014801
P28_SP00077 1108 1612
P28_ST00100 1129 1581 5
P28_TL00024 1616 923
P28_ST00101 424 Cidya-mupuqga 0000140545800
P28_SP00078 675 1672 70
P28_ST00102 makake 400000
P28_SP00079 942 1661
P28_ST00103 1629 158 ODora; 080138
P28_TL00025 1674 823
P28_ST00104 1675 382 ODorere-mhiri 0801000403050
P28_SP00080 1723 95
P28_ST00105 727 kwaMuqgezi: 00103800006
P28_TL00026 1734 939
P28_ST00106 1735 342 KwaMuqgezi 0020680000
P28_SP00081 1790
P28_ST00107 kuneBaqga 120082800
P28_SP00082
P28_ST00108 996 jena 5001
P28_SP00083 1098
P28_ST00109 1758
P28_TL00027 1793 871
P28_ST00110 1796 159 Baqga 0.60
P28_SP00084 407 1850 87
P28_ST00111 494 3000
P28_SP00085 596 1848
P28_ST00112 444 rokuceke-nyama; 200000002400008
P28_TL00028 1852 945
P28_ST00113 1854 182 Nyama 00203
P28_SP00086 430 1909
P28_ST00114 493 1853 162 kwayo 00400
P28_SP00087 655 1908
P28_ST00115 722 151 ndeya
P28_SP00088 873 66
P28_ST00116 1866 paruware; 344400518
P28_TL00029 285 1912 654
P28_ST00117 1913 Yapasi 000000
P28_SP00089 1969
P28_ST00118 inozara 1700002
P28_SP00090 715 1958
P28_ST00119 787 1926 152 mavu. 03020


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00095.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P95 PHYSICAL_IMG_NR 95 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P95_TM00001 HPOS 0 VPOS 37
LeftMargin P95_LM00001 119 1923
RightMargin P95_RM00001 1299 120
BottomMargin P95_BM00001 1960 41
PrintSpace P95_PS00001 1180
TextBlock P95_TB00001 709 56 46
TextLine P95_TL00001 715 43 44 34
String P95_ST00001 CONTENT 90 WC 0.54 CC 71
P95_TB00002 1059 38 190 47
P95_TL00002 1065 178 35
P95_ST00002 SHUMO 0.84 04003
P95_TB00003 113 1847
P95_TL00003 127 1161 57
P95_ST00003 121 253 55 Pauneqge 0.86 01000800
SP P95_SP00001 380 176 65
P95_ST00004 445 198 uclrima 0.75 5080004
P95_SP00002 643 166 62
P95_ST00005 705 133 199 32 mazuDa 0.80 000081
P95_SP00003 904 165 61
P95_ST00006 965 220 anegumi 0.97 1000000
P95_SP00004 1185 175
P95_ST00007 1222 66 ini 1.00 000
P95_TL00004 125 1162 58
P95_ST00008 180 299 ndinopedza 0.79 2403050004
P95_SP00005 424 236
P95_ST00009 485 194 118 31 zuDa 0.59 0483
P95_SP00006 603 225
P95_ST00010 665 126 48 risati 0.93 000210
P95_SP00007 791 226
P95_ST00011 856 153 raika 008001
P95_SP00008 1009 234 72
P95_ST00012 1081 206 pamasi- 0.83 2000044
P95_TL00005 237 1165
P95_ST00013 239 93 kad 0.68 008
P95_SP00009 219 285 146
P95_ST00014 365 218 makuru, 0.88 0001007
P95_SP00010 583 294 163
P95_ST00015 746 238 nemhosa 0.85 00000100
P95_SP00011 972 293 159
P95_ST00016 1131 160 yokuti 000000
P95_TL00006 297 531
P95_ST00017 298 205 Daranda 8000031
P95_SP00012 331 345
P95_ST00018 393 264 Dazhinji." 8200005030
P95_TL00007 185 356 1101
P95_ST00019 357 Badza: 0.66 803025
P95_SP00013 350 404
P95_ST00020 421 111 "Ko 600
P95_SP00014 532 403 22
P95_ST00021 554 204 0.76 8000501
P95_SP00015 758 402
P95_ST00022 802 315 ndlDanani" 00881000040
P95_SP00016 1117 36
P95_ST00023 1153 Geja: 0.82 00404
P95_TL00008 130 415 1159
P95_ST00024 416 116 700
P95_SP00017 246 463
P95_ST00025 308 189 hauzlDl 0.56 0130888
P95_SP00018 497 462 78
P95_ST00026 575 Danhu 0.69 83020
P95_SP00019 735 23
P95_ST00027 323 Dakacenjera, 0.78 820000050207
P95_SP00020 472 86
P95_ST00028 1167 431 122 Duye 8000
P95_TL00009 474 1166
P95_ST00029 475 qombe 80000
P95_SP00021 300
P95_ST00030 378 301 dzlneslmba 0080008000
P95_SP00022 679 522 33
P95_ST00031 712 267 kufambisa 0.90 140200001
P95_SP00023 979 29
P95_ST00032 1008 69 0.81 031
P95_SP00024 1077 40
P95_ST00033 476 174 hre" 0.96 000020
P95_TL00010 184 534 1109
P95_ST00034 535 800023
P95_SP00025 349 582
P95_ST00035 151 "Saka 70000
P95_SP00026 572 581
P95_ST00036 633 156 ndiwe 00000
P95_SP00027 789
P95_ST00037 821 136 hama 1200
P95_SP00028 957
P95_ST00038 998 295 yeqgoroka 2080040004
P95_TL00011 593
P95_ST00039 596 79 Ko 0.89 02
P95_SP00029 642 99
P95_ST00040 304 49 kusakura 0.94 02000200
P95_SP00030 542 104
P95_ST00041 646 607 216 unogona 3001054
P95_SP00031 862 650 97
P95_ST00042 959 608 do 80
P95_SP00032 1020 640 98
P95_ST00043 1118 595 000010
P95_TL00012 652
P95_ST00044 654 132 0.77 00704
P95_SP00033 259 710 73
P95_ST00045 332 374 "Ndlnosakura 0.72 710860000251
P95_SP00034 706 701
P95_ST00046 768 667
P95_SP00035 829 699
P95_ST00047 891 653 dzimqe 000080
P95_SP00036 1080
P95_ST00048 1137 669 155 qguDa 0.65 80080
P95_TL00013
P95_ST00049 714 kana 0300
P95_SP00037 244 760
P95_ST00050 713 230 maBarwe 0281000
P95_SP00038 604 140
P95_ST00051 744 akakaDlrwa 0.73 0040388001
P95_SP00039 1038 124
P95_ST00052 131 kuita 0.95 00002
P95_TL00014 772 1160
P95_ST00053 773 389 misara-misara, 03014020601047
P95_SP00040 515
P95_ST00054 787 123 8200
P95_SP00041 716 828
P95_ST00055 781 112 asatl 00108
P95_SP00042 893 820
P95_ST00056 927 144 akura 00010
P95_SP00043 1071 819 30
P95_ST00057 nikuru. 0.44 8765046
P95_TL00015 831 50
P95_ST00058 833 83 Asi
P95_SP00044 209 881 63
P95_ST00059 272 834 45 0.60 80064
P95_SP00045 432 879
P95_ST00060 494 haDawanzl 0.64 518400038
P95_SP00046 761 878 67
P95_ST00061 172 kuzlDa 0.62 020882
P95_SP00047 1000 76
P95_ST00062 1076 187 kusaku SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT
P95_TL00016 128 774
P95_ST00063 909 ra 00 HypPart2
P95_SP00048 177 940
P95_ST00064 240 892 115 neni 0000
P95_SP00049 355 939
P95_ST00065 422 248 muminda 0000000
P95_SP00050 670 938
P95_ST00066 731 171 yaDO." 008200
P95_TL00017 129 963 1163
P95_ST00067 B. 0.39
P95_SP00051 169 1011 102
P95_ST00068 271 964 "Asi 7000
P95_SP00052 391 89
P95_ST00069 480 70 inl 038
P95_SP00053 550 1010 108
P95_ST00070 658 346 ndlnoceqgeta 308000080000
P95_SP00054 1004
P95_ST00071 1115 munda 06002
P95_TL00018 1022
P95_ST00072 wose
P95_SP00055 250 110
P95_ST00073 360 157 kubva 01000
P95_SP00056 517 1069 92
P95_ST00074 609 1023 306 uclDundiwa 7088320000
P95_SP00057 915
P95_ST00075 288 kudzimana 000010001
P95_TL00019 59
P95_ST00076 1083 105 niyo
P95_SP00058 231 1139 88
P95_ST00077 319 1082 179 nalbva. 8887050
P95_SP00059 498 1138
P95_ST00078 597 Saka 0001
P95_SP00060 1129
P95_ST00079 792 137 ndini 0.87 00023
P95_SP00061 929
P95_ST00080 1021 1084 muceqgeti 000081000
P95_TL00020 1141 570
P95_ST00081 1142 235 wemlnda 0008001
P95_SP00062 363 1189
P95_ST00082 425 273 yaDanhu." 018106200
P95_TL00021 1213
P95_ST00083 1215 G.
P95_SP00063 186 1261
P95_ST00084 279 "Zakadaro 786018330
P95_SP00064 538 1269
P95_ST00085 617 241 haDawani 10830240
P95_SP00065 858 1260 68
P95_ST00086 926 0.38 8816
P95_SP00066 1031 1268
P95_ST00087 1093 1214 ni 0.17 87
P95_SP00067 1133 7
P95_ST00088 1140 148 zhinji 0.63 770060
P95_TL00022 1272
P95_ST00089 1273 0702000
P95_SP00068 1320
P95_ST00090 435 154 mako, 02007
P95_SP00069 589 1328 85
P95_ST00091 674 nokuti 000502
P95_SP00070 840 1319
P95_ST00092 905 iwe
P95_SP00071 994 77
P95_ST00093 1287 215 unoqgo- 0008003
P95_TL00023 1332 696
P95_ST00094 1347 109 para 1002
P95_SP00072 1388
P95_ST00095 1346 283 napamsoro 0.92 042000000
P95_SP00073 584 1389
P95_ST00096 647 pevu." 500020
P95_TL00024 1403
P95_ST00097 1405
P95_SP00074 1451 114
P95_ST00098 1404 500
P95_SP00075 396 100
P95_ST00099 496
P95_SP00076 585
P95_ST00100 usad 0028
P95_SP00077 790
P95_ST00101 875 wa^ika 0210000
P95_SP00078 1049 1459
P95_ST00102 1128 161 80002
P95_TL00025 1464
P95_ST00103 260 Dalrarama 0.74 828000002
P95_SP00079 388 1510
P95_ST00104 449 142 nei" 00020
P95_TL00026 1535
P95_ST00105 1536
P95_SP00080 1583
P95_ST00106 266 "Uaneqge 78300800
P95_SP00081 545 1592 84
P95_ST00107 629 0.71 818031001
P95_SP00082 889 1581
P95_ST00108 991 namashuku 000002000
P95_TL00027 1595
P95_ST00109 276 nobgowa!" 100000230
P95_SP00083 1652 -274
P95_ST00110 1667 0.43 82
P95_SP00084 170 1713 74
P95_ST00111 1666 401 "Unondlmhura 600020800231
P95_SP00085 645
P95_ST00112 707 kanhi! 001000
P95_SP00086 868
P95_ST00113 933 HauzlDl 5000888
P95_SP00087
P95_ST00114 1187 kuti
P95_TL00028 1725
P95_ST00115 1726 30000
P95_SP00088 265 1772
P95_ST00116 330 181 wobgo, 000017
P95_SP00089 511 1782 64
P95_ST00117 1727
P95_SP00090 663 1773
P95_ST00118 729 uri 200
P95_SP00091 801
P95_ST00119 863 mutorwa 03000044
P95_SP00092 1113
P95_ST00120 1168 BaBa 0.57 8080
P95_TL00029 1784
P95_ST00121 1801 Daqgu 80802
P95_SP00093 1841
P95_ST00122 370 358 ndlMhaqgura 20820280100
P95_SP00094 728
P95_ST00123 810 1798 229 Danogara 80000000
P95_SP00095 1039 42
P95_ST00124 1785 210 Hwedza 200000
P95_TL00030 1844
P95_ST00125 1860 8100
P95_SP00096 1900 134
P95_ST00126 384 panyika 2300002
P95_SP00097 588 1901
P95_ST00127 yeHarawe 00004000
P95_SP00098 953 1899
P95_ST00128 1858 222 mugomo 0.99
P95_TL00031 1903 233
P95_ST00129 reNyuni. 00001000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 33
LeftMargin P16_LM00001 121 1932
RightMargin P16_RM00001 1297 122
BottomMargin P16_BM00001 1965 36
PrintSpace P16_PS00001 1176
TextBlock P16_TB00001 171 186 45
TextLine P16_TL00001 177 39 174
String P16_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.74 CC 06700
P16_TB00002 700 35 50 43
P16_TL00002 706 41 38 31
P16_ST00002 11 1.00 00
P16_TB00003 132 1833
P16_TL00003 127 138 1044 58
P16_ST00003 185 48 Dzidzo 0.59 333516
SP P16_SP00001 312
P16_ST00004 345 151 4. 0.65 07
P16_SP00002 383 194 100
P16_ST00005 483 324 47 KUREDZA 0.96 0003000
P16_SP00003 807 65
P16_ST00006 872 139 299 57 KWAQGU 0.70 050803
P16_TL00004 664 223 193
P16_ST00007 HOUE. 0.72 20821
P16_TL00005 308 1104 49
P16_ST00008 184 Ndiciri 0.97 0000010
P16_SP00004 369 356 64
P16_ST00009 433 244 cikomana 0.91 00000303
P16_SP00005 677 355
P16_ST00010 741 178 ciduku 008204
P16_SP00006 919 54
P16_ST00011 973 316 ndakasiDona 0.78 00312008007
P16_TL00006 368 1162 56
P16_ST00012 260 Dakomana 83000005
P16_SP00007 387 416 104
P16_ST00013 491 46 Dakuru 0.67 820413
P16_SP00008 676 414
P16_ST00014 780 228 DaciDuya 0.68 82008112
P16_SP00009 1008 424 101
P16_ST00015 1109 180 nehoDe 0.62 507082
P16_TL00007 426 1164 59
P16_ST00016 429 251 55 kumusha, 0.87 00020007
P16_SP00010 378 484 106
P16_ST00017 248 madzimai 03000030
P16_SP00011 732 473 85
P16_ST00018 817 442 88 32 aDO 0.55 381
P16_SP00012 905 474 102
P16_ST00019 1007 427 284 aciDaDogga 0.66 3008080803
P16_TL00008 486 1163 68
P16_ST00020 488 182 cikuru. 0.83 10000020
P16_SP00013 309 543 87
P16_ST00021 396 487 77 Ini 0.95
P16_SP00014 534 62
P16_ST00022 535 216 ndakada 0.82 0020080
P16_SP00015 751 533
P16_ST00023 813 501 61 do 0.56 80
P16_SP00016 874 532
P16_ST00024 936 168 cikuru 1000252
P16_SP00017 554 53
P16_ST00025 1157 133 kute- 0.89 01004
P16_TL00009 128 546
P16_ST00026 547 152 ndiwa 0.90 02002
P16_SP00018 280 594 105
P16_ST00027 385 153 namai 0.81 13040
P16_SP00019 538 593 94
P16_ST00028 632 560 173 42 Daqgu, 0.52 828007
P16_SP00020 805 602
P16_ST00029 890 asi 500
P16_SP00021 955
P16_ST00030 1049 242 ndakagga 0.75 00302804
P16_TL00010 605
P16_ST00031 607 154 ndisir) 0100023
P16_SP00022 282 661 8
P16_ST00032 290 606 147 gaziDi 0.80 030080
P16_SP00023 437 662 79
P16_ST00033 516 kuti 0.94 0002
P16_SP00024 616 651
P16_ST00034 680 620 170 40 Damr)e 0.54 830780
P16_SP00025 850 660
P16_ST00035 930 181 DaiBata 0.58 8308025
P16_SP00026 1111 653
P16_ST00036 1172 608 119 hoDC 0088
P16_TL00011 1160
P16_ST00037 667 sei. 0005
P16_SP00027 208 714
P16_ST00038 313 Pasure 0.86 430000
P16_SP00028 712 114
P16_ST00039 600 388 ndikazobvunza 0020000000000
P16_SP00029 988
P16_ST00040 179 830006
P16_TL00012 131 724 550
P16_ST00041 737 192 mutODO 0.61 046083
P16_SP00030 323 772
P16_ST00042 384 297 wokuredza. 0004000004
P16_TL00013 809 1100
P16_ST00043 812 Rimge 00080
P16_SP00031 357 866
P16_ST00044 419 824 zuDa 0.73 0081
P16_SP00032 856 34
P16_ST00045 572 BaBa 0.45 8282
P16_SP00033 686 855
P16_ST00046 727 156 Daggu 83800
P16_SP00034 883 865
P16_ST00047 925 361 Dakandigadzi- 8202000020410
P16_TL00014 129 868 1155
P16_ST00048 rira 1000
P16_SP00035 217 113
P16_ST00049 330 183 ciredzo 0.98 0010000
P16_SP00036 513 915 111
P16_ST00050 624 382 Dacicisuqgirira 0.84 820000008010001
P16_SP00037 1006
P16_ST00051 1120 870 164 cituBa. 0000845
P16_TL00015 927 1158
P16_ST00052 929 305 51 Ndakafarisa 00404011005
P16_SP00038 980 92
P16_ST00053 525 928 160 kwa^o 003100
P16_SP00039 685 983 93
P16_ST00054 778 942 naco, 02007
P16_SP00040 909 984 95
P16_ST00055 1004 ndokuenda 000000407
P16_TL00016 987 1132
P16_ST00056 naDamqe 0.60 6480080
P16_SP00041 1045 60
P16_ST00057 417 261 0.77 82000123
P16_SP00042 678 1034
P16_ST00058 729 229 Domusha 0.79 8005000
P16_SP00043 958 63
P16_ST00059 1021 989 135 wedu 0084
P16_SP00044 1156 1035
P16_ST00060 1198 990 ku 0.93 10 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kundoredza.
P16_TL00017 130 1048
P16_ST00061 247 ndoredza. 0.88 200000053 HypPart2
P16_SP00045 377 1098 -172
P16_ST00062 205 1118 227 Ticienda 00000003
P16_SP00046 432 1169
P16_ST00063 493 1117 303 kundoredza 0801110004
P16_SP00047 796 1165
P16_ST00064 857 1119 taiDa 02083
P16_SP00048 978
P16_ST00065 1040 1121 245 nemirairo 000074028
P16_TL00018 1179 1154
P16_ST00066 1180 390 yatakarairirana: 0.85 5200030200012005
P16_SP00049 520 1240
P16_ST00067 588 Kana 0203
P16_SP00050 721 1224
P16_ST00068 783 1189 166 taDona 0.69 038303
P16_SP00051 949
P16_ST00069 1012 97 dafi 8403
P16_SP00052
P16_ST00070 1170 kana 0417
P16_TL00019 1236
P16_ST00071 191 gakanje 0002170
P16_SP00053 320 1300
P16_ST00072 1238 0000
P16_SP00054 1284
P16_ST00073 563 hamba, 000037
P16_SP00055 747 1293 75
P16_ST00074 822 461 hakuna-waitende- 3401024010400004
P16_TL00020 1296 1153
P16_ST00075 1318 91 rwa 0.92
P16_SP00056 220 1349
P16_ST00076 281 kureDa 033084
P16_SP00057 460 1346
P16_ST00077 511 165 mazita 020000
P16_SP00058 1342
P16_ST00078 iwawo. 002010
P16_SP00059 911 1343 86
P16_ST00079 997 134
P16_SP00060 1131 1344
P16_ST00080 1193 1314 89 30 wa- 033
P16_TL00021 1355
P16_ST00081 1376 Dona 8004
P16_SP00061 249 1408
P16_ST00082 341 1356 99 8105
P16_SP00062 440 1403
P16_ST00083 238 unoggoti, 000800007
P16_SP00063 770 1411 66
P16_ST00084 836 167 "Heyo 03000
P16_SP00064 1003
P16_ST00085 1095 189 nabgi." 0.71 0350217
P16_TL00022 1415
P16_ST00086 1423 307 52 Kunyaqgwe 022108000
P16_SP00065 436 1475
P16_ST00087 1430 waDona 028004
P16_SP00066 703 1461 82
P16_ST00088 785 030547
P16_SP00067 970 1471
P16_ST00089 1418 0.76 100800037
P16_TL00023 1474
P16_ST00090 1481 169 22000
P16_SP00068 298 1535
P16_ST00091 360 196 r)goro!" 65020002
P16_TL00024 1545 1096
P16_ST00092 1552 r)guDa 0.48 880481
P16_SP00069 1607
P16_ST00093 418 1547 iyoyo 00100
P16_SP00070 553 1603
P16_ST00094 614 234 ticifamba 000002023
P16_SP00071 848 1591
P16_ST00095 202 ticienda
P16_SP00072 1592
P16_ST00096 1194 1549 ku- 004
P16_TL00025 1604 1152
P16_ST00097 1610 125 rwizi 30000
P16_SP00073 254 1659 81
P16_ST00098 335 1606 takaroDa 01040082
P16_SP00074 552 1653
P16_ST00099 633 :^itota 71000001
P16_SP00075 767
P16_ST00100 847 1614 110 37 tose. 00000
P16_SP00076 957 1651
P16_ST00101 1042 1605 Asi
P16_SP00077 1124 1652
P16_ST00102 1217 1609 ini 403
P16_TL00026 1663
P16_ST00103 1665 409 handina-kuziDa 33000020050083
P16_SP00078 1718
P16_ST00104 640 1664 0410
P16_SP00079 1709 103
P16_ST00105 844 438 ndicando^iBayira 00102500100820024
P16_TL00027 1722
P16_ST00106 1726 paciredzo 100000002
P16_SP00080 372 1788
P16_ST00107 434 1724 0001
P16_SP00081 515 1771
P16_ST00108 579 Ta^ika 0310000
P16_SP00082 750 1778 72
P16_ST00109 1723 187 parwizi 0100001
P16_SP00083 1009 1779 83
P16_ST00110 1092 1739 mumqe
P16_TL00028 1782
P16_ST00111 1785 331 wakandiraira 030230010001
P16_SP00084 459 1837
P16_ST00112 1793 000280
P16_SP00085 752 1828
P16_ST00113 863 206 wokuisa 0000003
P16_SP00086 1069
P16_ST00114 1786 citota 030073
P16_TL00029 1841
P16_ST00115 1844 paciredzo, 4200100007
P16_SP00087 1907
P16_ST00116 452 1842 aciti, 200107
P16_SP00088 571 1897
P16_ST00117 636 162 "Gura 00004
P16_SP00089 798 1887
P16_ST00118 860 dundu 80001
P16_SP00090 1028 1888 74
P16_ST00119 1102 1846 urashe, 0350107
P16_TL00030 1899
P16_ST00120 1904 273 ugotuqgira 0020080640
P16_SP00091 400 1964
P16_ST00121 482 dumbu 80000
P16_SP00092 666 1948
P16_ST00122 749 1900 recitota 40004030
P16_SP00093 1945
P16_ST00123 991 1902 292 paciredzo." 88003000107


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00098.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P98 PHYSICAL_IMG_NR 98 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P98_TM00001 HPOS 0 VPOS 33
LeftMargin P98_LM00001 119 1932
RightMargin P98_RM00001 1298 121
BottomMargin P98_BM00001 1965 36
PrintSpace P98_PS00001 1179
TextBlock P98_TB00001 168 187 45
TextLine P98_TL00001 174 39 175
String P98_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.88 CC 32000
P98_TB00002 675 34 54
P98_TL00002 681 40 42
P98_ST00002 93 0.79 04
P98_TB00003 131 1834
P98_TL00003 125 137 1163 57
P98_ST00003 139 142 46 tenda 0.92 00004
SP P98_SP00001 267 185 60
P98_ST00004 327 152 213 Dunyoro 0.76 8400002
P98_SP00002 540 194 63
P98_ST00005 603 239 55 bgenyu." 0.84 00001640
P98_SP00003 842 64
P98_ST00006 906 190 48 Munhu 0.90 00040
P98_SP00004 1096 80
P98_ST00007 1176 112 aka- 0.71 2143
P98_TL00004 197 547
P98_ST00008 282 dzuqgudza 000801000
P98_SP00005 407 254 61
P98_ST00009 468 204 32 musoro. 0300700
P98_TL00005 186 278 1104 58
P98_ST00010 279 154 Ipopo 0.72 05250
P98_SP00006 340 336
P98_ST00011 401 155 iqgwe 0.77 28000
P98_SP00007 556
P98_ST00012 617 248 56 yakarldza 0.81 010308004
P98_SP00008 865 335 82
P98_ST00013 947 mapika 0.86 041002
P98_SP00009 1133 72
P98_ST00014 1205 293 85 30 no- 203
P98_TL00006 126 1165 59
P98_ST00015 338 265 kupfikalra 0.80 0130104801
P98_SP00010 391 395
P98_ST00016 452 261 47 nokucema 0.89 02020004
P98_SP00011 713 385 90
P98_ST00017 803 339 216 misodzi, 00010017
P98_SP00012 1019 66
P98_ST00018 1085 206 ku^ikira 0.83 021000001
P98_TL00007 397 1166
P98_ST00019 275 akalnzwlra 2018000801
P98_SP00013 445
P98_ST00020 462 398 nyasha. 0010041
P98_SP00014 649 454 70
P98_ST00021 719 Akaizarurira, 0.85 0030020301017
P98_SP00015 1057 67
P98_ST00022 1124 kamqe 01080
P98_TL00008 456 1164
P98_ST00023 457 yakaBuda 0.66 13008282
P98_SP00016 374 513 73
P98_ST00024 447 317 iclmqenuka, 0.74 00808004007
P98_SP00017 764 514
P98_ST00025 830 458 110 iciti: 000005
P98_SP00018 940 504 103
P98_ST00026 1043 247 "Hekanl- 70004083
P98_TL00009 127 515 1161
P98_ST00027 517 we! 0.99 000
P98_SP00019 209 563 95
P98_ST00028 304 120 Zino 0.28 8684
P98_SP00020 424 572
P98_ST00029 506 516 ndlqgarega 0088050001
P98_SP00021 788 574
P98_ST00030 851 229 kukudya 0505003
P98_SP00022 1080 573 75
P98_ST00031 1155 133 hre 40000
P98_TL00010 69
P98_ST00032 576 626 Zandakambozarlrwa'mo 86004040000008002501
P98_SP00023 752 632 124
P98_ST00033 876 591 161 52 pguDa 0.51 80680
P98_SP00024 1037 643
P98_ST00034 1191 refu 0.95 0002
P98_TL00011 634
P98_ST00035 637 214 yakadai, 0.68 01028407
P98_SP00025 693
P98_ST00036 635 228 haufuqgl 0.59 63203808
P98_SP00026 83
P98_ST00037 718 100 kuti 0240
P98_SP00027 818 683 62
P98_ST00038 880 ini 1.00
P98_SP00028 682
P98_ST00039 1010 49 ndlnenzara 0.78 0080004305
P98_TL00012 695
P98_ST00040 169 nlkuru 0.58 882302
P98_SP00029 296 751
P98_ST00041 378 170 hre" 0.96 000020
P98_SP00030 548 743 84
P98_ST00042 696 189 02005
P98_SP00031 821 742 107
P98_ST00043 928 205 akanyeq 5030008
P98_SP00032 10
P98_ST00044 1143 705 148 getera 000002
P98_TL00013 129 755
P98_ST00045 756 101 0160
P98_SP00033 230 802
P98_ST00046 291 irege 0.98 00000
P98_SP00034 415 810 53
P98_ST00047 284 kumuruma 03035001
P98_SP00035
P98_ST00048 815 asi 300
P98_SP00036 879
P98_ST00049 943 349 kunyeqgetera 030008000004
P98_TL00014 814 1157
P98_ST00050 163 kwake 0.97
P98_SP00037 292 862
P98_ST00051 354 179 kwama 0.69 00284
P98_SP00038 533
P98_ST00052 594 816 173 pasina. 6200030
P98_SP00039 767 872
P98_ST00053 836 Akazoti: 01241001
P98_SP00040 1045
P98_ST00054 1125 "Ndl- 60080
P98_TL00015 128 874
P98_ST00055 875 193 tendere 0000000
P98_SP00041 321 921
P98_ST00056 414 99 0300
P98_SP00042
P98_ST00057 625 383 ndlmbobvunza 008002004000
P98_SP00043 1008 111
P98_ST00058 1119 888 172 41 Damqe 0.53 86080
P98_TL00016 130 932
P98_ST00059 934 0.93 0200
P98_SP00044 980
P98_ST00060 160 Danoti 842020
P98_SP00045 453 981
P98_ST00061 933 kudini 358001
P98_SP00046 688
P98_ST00062 770 948 249 43 pamusoro 12010000
P98_SP00047 991
P98_ST00063 1081 210 peshoko 5004000
P98_TL00017 992 1160
P98_ST00064 993 iri. 0000
P98_SP00048 201 1040 68
P98_ST00065 269 376 Ndlcakumblra 008000500813
P98_SP00049 645 77
P98_ST00066 722 1004 panaDatatu 0.63 3403832306
P98_SP00050 1001 1050
P98_ST00067 1091 198 Dokuta- 0.75 8003022
P98_TL00018 1052
P98_ST00068 1069 92 qga 0.60
P98_SP00051 222 1110
P98_ST00069 283 288 Dandlnosaq 8200801038
P98_SP00052 571 1109 11
P98_ST00070 582 1067 115 gana 0104
P98_SP00053 697 1108
P98_ST00071 758 1068 naDO 0380
P98_SP00054 1100
P98_ST00072 942 3300
P98_SP00055 1041 1099 51
P98_ST00073 1092 1062 199 Datoqge 8200802
P98_TL00019 1112 1162
P98_ST00074 1113 mhaka 0.87 03200
P98_SP00056 299 1159
P98_ST00075 389 iyeyi 00001
P98_SP00057 508 1168
P98_ST00076 600 153 pakati 0.67 540350
P98_SP00058 753 1169
P98_ST00077 845 181 pedu." 318430
P98_SP00059 1026 106
P98_ST00078 1132 159 Iqgwe 08000
P98_TL00020 1171
P98_ST00079 1172 219 ikatenda 00000003
P98_SP00060 348 1218
P98_ST00080 409
P98_SP00061
P98_ST00081 225 "Bvunza 7400003
P98_SP00062 860
P98_ST00082 893 122 hako 0600
P98_SP00063 1015 123
P98_ST00083 1138 1181 Datatu 821302
P98_TL00021 1232 670
P98_ST00084 Dokutaq 0.73 8000008
P98_SP00064 1287
P98_ST00085 346 1247 ga 0.91 01
P98_SP00065
P98_ST00086 1245 DOunoDona. 8210080320
P98_SP00066 761 1277 13
P98_ST00087 774 26 19 1
P98_TL00022 1314
P98_ST00088 1315 192 20033
P98_SP00067 381 1363
P98_ST00089 442 1316 wakataqga 020000803
P98_SP00068 709 1372
P98_ST00090 771 356 kundobvunza 00002001003
P98_SP00069 1127 1362
P98_ST00091 1174 muti 0100
P98_TL00023 1373
P98_ST00092 1375 315 womushuku 000200302
P98_SP00070 446 1422
P98_ST00093 312 nounofuqga, 0.55 88500048067
P98_SP00071 820 1432
P98_ST00094 877 118 kana 0202
P98_SP00072 995 1421
P98_ST00095 234 nakanaka 88340201
P98_TL00024 1434 1152
P98_ST00096 1435 0301
P98_SP00073 1481
P98_ST00097
P98_SP00074 444 1491
P98_ST00098 505 iDuraye 0820000
P98_SP00075
P98_ST00099 779 289 muraramlsl 0143020808
P98_SP00076 1480 74
P98_ST00100 1142 1447 141 wayo. 00030
P98_TL00025 132 1492 1153
P98_ST00101 1493 Mushuku 1402001
P98_SP00077 1540
P98_ST00102 463 212 ndokuti: 0.82 00034005
P98_SP00078 1539
P98_ST00103 776 509 "Munonyunyutlrel 00500002003084082
P98_TL00026 1551 1158
P98_ST00104 1553 Nokuti 000100
P98_SP00079 1600
P98_ST00105 1567 226 nyaqgwe 0028000
P98_SP00080 1609
P98_ST00106 661 010
P98_SP00081 727 1598
P98_ST00107 1552 295 ndlnoDlglra 00800880836
P98_SP00082 1608
P98_ST00108 1129 Danhu 82054
P98_TL00027 1613
P98_ST00109 1627 Dana 8100
P98_SP00083 250 1659
P98_ST00110 310 Daqgu, 0.46 838037
P98_SP00084 484 1669 65
P98_ST00111 549 Duye 8200
P98_SP00085 671 1667
P98_ST00112 732 320 mumumvurl 000300408
P98_SP00086
P98_ST00113 1115 1626 maqgu 03800
P98_TL00028 1671
P98_ST00114 1685 253 munogara 01000200
P98_SP00087 384 1728 104
P98_ST00115 488 324 DanopfuDura 81003188002
P98_SP00088 812 1727 105
P98_ST00116 917 3510
P98_SP00089 1036 1717 91
P98_ST00117 1681 Daneta 830002
P98_TL00029 1730
P98_ST00118 nokufamba 000100000
P98_SP00090 416 1777 87
P98_ST00119 503 1746 215 31 muzuDa. 0204850
P98_SP00091
P98_ST00120 798 Asi
P98_SP00092 882
P98_ST00121 975 309 hakunauno- 0020222016
P98_TL00030 1789 1156
P98_ST00122 1791 257 ndlDoqga. 008808020
P98_SP00093 1846
P98_ST00123 1790 466 Uanoqgondiguma 82028001200001
P98_SP00094 970
P98_ST00124 namabge 1100000
P98_TL00031 1848
P98_ST00125 DacikuDadza 83000080002
P98_SP00095 449 1896
P98_ST00126 510 176 gumbo 10000
P98_SP00096 686 1905
P98_ST00127 763 1864 162 raqgu. 018010
P98_SP00097 925 86
P98_ST00128 1011 1849 117 Saka
P98_SP00098 1128 1895 76
P98_ST00129 1204 iwe
P98_TL00032 1907 795
P98_ST00130 1923 DO 0.56
P98_SP00099 1956
P98_ST00131 255 usazeza, 20100007
P98_SP00100 459 1964
P98_ST00132 524 1919 167 tsuqga 002802
P98_SP00101 691
P98_ST00133 754 hako." 520300


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P17_LM00001 114 1940
RightMargin P17_RM00001 1310 109
BottomMargin P17_BM00001 1969 32
PrintSpace P17_PS00001 1196
TextBlock P17_TB00001 704 31 53 45
TextLine P17_TL00001 710 37 41 33
String P17_ST00001 CONTENT 12 WC 0.96 CC 00
P17_TB00002 1117 193
P17_TL00002 1123 35 181
P17_ST00002 SHUMO 0.95 10000
Illustration P17_CB1_SUB 152 1188 777 TYPE
P17_TB00003 128 981 1179 988
P17_TL00003 209 987 1090 58
P17_ST00003 292 46 Mukomana 0.85 05020201
SP P17_SP00001 501 1034 61
P17_ST00004 562 1001 93 42 uyo 0.90 200
P17_SP00002 655 1043 62
P17_ST00005 717 370 ucaqgobva'po, 0.69 4048000025407
P17_SP00003 1087 1045 95
P17_ST00006 1182 117 nda- 0.82 0024
P17_TL00004 134 1047 1167 57
P17_ST00007 1049 kaita 63005
P17_SP00004 251 1094
P17_ST00008 312 145 54 i:;o:^o. 0.61 0587021000
P17_SP00005 457 1103 65
P17_ST00009 522 306 47 NdokuDona 0.79 000068003
P17_SP00006 828
P17_ST00010 870 1063 172 Damge 0.59 83080
P17_SP00007 1042 1104
P17_ST00011 1083 1048 218 DaciroDa 0.67 82005080
P17_TL00005 135 1106 1163
P17_ST00012 159 mvura 0.76 70004
P17_SP00008 294 1154
P17_ST00013 355 278 norutanda, 0.74 0062013047
P17_SP00009 633
P17_ST00014 698 1108 156 55 Daciti, 0.73 8200007
P17_SP00010 854 67
P17_ST00015 921 211 "Mr)ana 0.72 0047402
P17_SP00011 1132 1162 73
P17_ST00016 1205 1124 30 wa- 0.97 010
P17_TL00006 136 1166 56
P17_ST00017 360 rambe-derere, 7300048000207
P17_SP00012 496 1222 137
P17_ST00018 252 acicemera 0.86 200000504
P17_SP00013 885 1212 142
P17_ST00019 1027 272 koDC-koDe 0.62 008850082
P17_TL00007 1226
P17_ST00020 1236 222 rwomuto 0.83 7000400
P17_SP00014 359 1273
P17_ST00021 421 250 mucena." 0.89 02000402
P17_SP00015 671 1272 66
P17_ST00022 737 123 ^ino 0.68 10300
P17_SP00016 860 1281
P17_ST00023 922 130 Doisa 0.78 80200
P17_SP00017 1052 63
P17_ST00024 1115 184 ciredzo 1.00 0000000
P17_TL00008 1284 1160
P17_ST00025 1285 231 mudziDa. 60000810
P17_SP00018 367 1331
P17_ST00026 476 76 Ini 000
P17_SP00019 552 94
P17_ST00027 646 229 ndokuita 00000002
P17_SP00020 875
P17_ST00028 948 1299 60 do 0.56 80
P17_SP00021 1008
P17_ST00029 1102 1286 194 sai^o^o. 0.71 0301001000
P17_TL00009 1343 1164
P17_ST00030 1345 78 Asi 0.77 700
P17_SP00022 214 1392
P17_ST00031 307 1344 311 hakunahoDe 0103030380
P17_SP00023 618 1390 92
P17_ST00032 327 yakadodyira. 0.84 010282000030
P17_SP00024 1037 1400 90
P17_ST00033 1127 1346 173 Pasure 030020
P17_TL00010 1403
P17_ST00034 1404 261 takazoziDa 7402040083
P17_SP00025 396 1450 97
P17_ST00035 493 99 kuti 0.75 4230
P17_SP00026 592 1449
P17_ST00036 121 hoDe 0080
P17_SP00027 776 50
P17_ST00037 826 271 dzinodyira 0.92 0002200101
P17_SP00028 1097 1460
P17_ST00038 1190 107 mu- 0.94 001
P17_TL00011 1462
P17_ST00039 madziDa 2000085
P17_SP00029 346 1509
P17_ST00040 406 216 makuru, 0.80 0105007
P17_SP00030 622 1518
P17_ST00041 684 1478 Duye 0.70 8300
P17_SP00031 807 1519
P17_ST00042 869 1463 100 0000
P17_SP00032 969 1510
P17_ST00043 257 hadzidyiri 0140000000
P17_TL00012 1521 495 59
P17_ST00044 1538 213 pagguDa 0.55 2280484
P17_SP00033 350 1580
P17_ST00045 411 221 yecando. 00030000
P17_TL00013 196 1601 1100
P17_ST00046 1603 179 Cirimo 000002
P17_SP00034 375 1649
P17_ST00047 438 1602 188 ciciika 00008003
P17_SP00035 626 1658
P17_ST00048 689 48 ndakaenda 0.93 002030000
P17_SP00036 967
P17_ST00049 1028 1618 52 40 :^e 0.42 7100
P17_SP00037 1080 72
P17_ST00050 1152 1617 144 naDa- 03821
P17_TL00014 139 1660
P17_ST00051 1677 106 mr)e 0.48 4880
P17_SP00038 245 1718
P17_ST00052 337 319 kundoredza, 01002000047
P17_SP00039 656 1717 84
P17_ST00053 740 1661 249 ndikaBata 0.88 000028000
P17_SP00040 989 1708 81
P17_ST00054 1070 1662 zimhatye 0.99 00001000
P17_TL00015 138 1720
P17_ST00055 1736 guru-guru. 1361004030
P17_SP00041 416 1778
P17_ST00056 482 1721 182 Uamqe 85080
P17_SP00042 664 1775
P17_ST00057 706 382 Dakandigodora 8202300008020
P17_SP00043 1088 1776
P17_ST00058 1129 169 cikuru 1000025
P17_TL00016 1779 1158
P17_ST00059 1781 161 nokuti 330300
P17_SP00044 299 1827
P17_ST00060 372 ndakagga 00101802
P17_SP00045 617 1836
P17_ST00061 678 326 ndaDakurira. 004821303340
P17_SP00046 1004 86
P17_ST00062 1780 206 Uakafu- 8000001
P17_TL00017 140 1838 1085
P17_ST00063 1856 85 gga 802
P17_SP00047 225 1897
P17_ST00064 286 1840 0.87 0400
P17_SP00048 386 1885
P17_ST00065 449 391 haDandotendwi 0180001302000
P17_SP00049 840 1886
P17_ST00066 903 1839 322 namadzimai. 00030000103
P17_TL00018 215 1911 1081
P17_ST00067 247 Ndiciika 000038000
P17_SP00050 462 1966
P17_ST00068 524 kumusha, 02000007
P17_SP00051 774 1967 64
P17_ST00069 838 1912 91 mai
P17_SP00052 929 1958
P17_ST00070 991 1926 155 Daggu 80803
P17_SP00053 1146 1968 69
P17_ST00071 1215 1927 Da- 842


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P19_LM00001 68 1921
RightMargin P19_RM00001 1351
BottomMargin P19_BM00001 1959 42
PrintSpace P19_PS00001 1283
TextBlock P19_TB00001 635 52 45
TextLine P19_TL00001 641 44 40 33
String P19_ST00001 CONTENT 14 WC 1.00 CC 00
P19_TB00002 1124 39 184
P19_TL00002 1130 172
P19_ST00002 SHUMO 0.83 33001
P19_TB00003 120 136 1177 248
P19_TL00003 126 142 1137 49
P19_ST00003 277 47 ndakaDOna 0.79 005108003
SP P19_SP00001 403 189 63
P19_ST00004 466 144 101 46 kuti 0.92 0110
P19_SP00002 567 190 61
P19_ST00005 628 75 isu 0.90 002
P19_SP00003 703 62
P19_ST00006 765 143 306 hatinasimba 0.91 22100000012
P19_SP00004 1071
P19_ST00007 1133 145 130 noku 0.89 1002 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nokuti
P19_TL00004 129 202 1162 58
P19_ST00008 32 ti HypPart2
P19_SP00005 161
P19_ST00009 213 242 hatinashe 0.86 520003000
P19_SP00006 455 249 73
P19_ST00010 528 230 semhuka 0.98 0000001
P19_SP00007 758 74
P19_ST00011 832 221 48 dzinashe 0.95 00021000
P19_SP00008 1053 250
P19_ST00012 1115 203 176 57 wadzo, 0.81 030007
P19_TL00005 262
P19_ST00013 155 56 Nzou, 0.85 00007
P19_SP00009 284 318 106
P19_ST00014 390 123 Duye 0.73 8100
P19_SP00010 513 317
P19_ST00015 614 ^ikara 0.75 1000031
P19_SP00011 769 90
P19_ST00016 859 263 188 55 ^inashe 10000000
P19_SP00012 1047 103
P19_ST00017 1150 141 wa^o, 0.59 031007
P19_TL00006 133 320 1157
P19_ST00018 223 Shumba. 0000030
P19_SP00013 356 368
P19_ST00019 394 321 117 Saka 0604
P19_SP00014 511
P19_ST00020 573 258 ggatishare 8000000010
P19_SP00015 831 378 23
P19_ST00021 854 337 31 do 0.56 80
P19_SP00016 915
P19_ST00022 946 100 ishe 0000
P19_SP00017 1046
P19_ST00023 1101 323 wedu." 008213
Illustration P19_CB1_SUB 416 623 TYPE
P19_TB00004 122 1063 1183 896
P19_TL00007 1069 1099 60
P19_ST00024 148 Ipapo 01160
P19_SP00018 338 1129
P19_ST00025 400 1085 Damr)e 0.58 800780
P19_SP00019 572 1125
P19_ST00026 647 173 Dakati, 8002007
P19_SP00020 820
P19_ST00027 895 1070 132 shato 0.84 05100
P19_SP00021 1027 1116 83
P19_ST00028 1110 179 41 qgaaDe 0.61 803280
P19_TL00008 128 1128 1165
P19_ST00029 1132
P19_SP00022 229 1178
P19_ST00030 291 165 000420
P19_SP00023 456
P19_ST00031 519 ndiye 00000
P19_SP00024 660 1185 72
P19_ST00032 732 256 wakaDona 00018001
P19_SP00025 988 1175 81
P19_ST00033 1131 224 ^ODUshe; 102810008
P19_TL00009 1189 1163
P19_ST00034 1205 171 0.60 800770
P19_SP00026 300 1245
P19_ST00035 381 1190 154 Dakati 830300
P19_SP00027 535 1236 98
P19_ST00036 633 1203 194 qgwena 800000
P19_SP00028 827 1244
P19_ST00037 908 178 ggaaDe 0.64 802280
P19_SP00029 1086 92
P19_ST00038 114 ishe. 0.97 00100
P19_TL00010 134 1247 59
P19_ST00039 1249 159 2akati 850200
P19_SP00030 293 1306
P19_ST00040 335 239 :^icator)ga 0.69 410004006601
P19_SP00031 574 1304
P19_ST00041 636 152 shoko
P19_SP00032 788 1294 43
P19_ST00042 1248 iri 000
P19_SP00033 888 1293
P19_ST00043 933 198 muvimi 050000
P19_SP00034
P19_ST00044 1164 127 ndo- 0005
P19_TL00011 1307 1161
P19_ST00045 1310 191 kuDuya 0.74 028301
P19_SP00035 1365 24
P19_ST00046 345 1309 94 'po. 0.77 5400
P19_SP00036 439 64
P19_ST00047 503 219 Acinzwa 0.96 0000002
P19_SP00037 722 1354
P19_ST00048 ruzha 0.88 00050
P19_SP00038 909 1353
P19_ST00049 952 181 rukuru 301304
P19_SP00039
P19_ST00050 1323 116 rwe- 0.87 2003
P19_TL00012 1366
P19_ST00051 1369 170 ^ikara, 0.66 10003017
P19_SP00040 1425
P19_ST00052 363 137 akati, 001007
P19_SP00041 500 1422
P19_ST00053 568 185 "Nhasi 000200
P19_SP00042 753 1413
P19_ST00054 796 162 Daroyi 0.72 832010
P19_SP00043 958 1421 51
P19_ST00055 1009 285 ndaDawana 0.82 022800002
P19_TL00013 1167
P19_ST00056 1426 296 Danodziqga 0.70 8343000801
P19_SP00044 425 1483
P19_ST00057 486 mbira 02010
P19_SP00045 638 1472
P19_ST00058 699 kana 0212
P19_SP00046 819 1471
P19_ST00059 894 dzicida 0000080
P19_SP00047 1075
P19_ST00060 1149 147 kuzo- 00015
P19_TL00014
P19_ST00061 1487 88 dya
P19_SP00048 220 1544
P19_ST00062 280 1485 99 pasi 5100
P19_SP00049 379 1543
P19_ST00063 440 1498 pegomo 0.94 300000
P19_SP00050 1542
P19_ST00064 690 374 kwandinogona 0.99 001000000000
P19_SP00051 1064 1540
P19_ST00065 169 kudzi- 030000
P19_TL00015
P19_ST00066 1561 174 Duraya 800404
P19_SP00052 1602
P19_ST00067 367 215 nembga, 0000027
P19_SP00053 582 1600 53
P19_ST00068 1558 0.78 8000
P19_SP00054 757
P19_ST00069 808 153 nyoka 00005
P19_SP00055 961 1599
P19_ST00070 1024 275 dzinoruma 001010003
P19_TL00016
P19_ST00071 1606 139 mbga 0002
P19_SP00056 273 1661
P19_ST00072 326 1603 183 dzaqgu 000800
P19_SP00057 509 1659
P19_ST00073 561 0003
P19_SP00058 681 1649 65
P19_ST00074 746 267 dzicipinda 0000050023
P19_SP00059 1013
P19_ST00075 1605 muBako. 0180002
P19_TL00017
P19_ST00076 1665 150 Nhasi 30200
P19_SP00060 1714
P19_ST00077 346 392 ndicadziDuraya 00002000812100
P19_SP00061 738 1719
P19_ST00078 800 1673 237 nomr)oto. 000670000
P19_SP00062 1037 1718
P19_ST00079 1095 1664 Muvimi 100200
P19_TL00018 1722 1160
P19_ST00080 1725 264 ndokutora 0.93 000010004
P19_SP00063 1772
P19_ST00081 460 1732 mqoto 08001
P19_SP00064 619 1777
P19_ST00082 akaDaDira 002848105
P19_SP00065 930 1768
P19_ST00083 977 319 acikombere- 00200000303
P19_TL00019 1780 1159
P19_ST00084 1786 85 dza
P19_SP00066 222 1833 50
P19_ST00085 272 1782 i^ikara, 810000027
P19_SP00067 441 1838
P19_ST00086 163
P19_SP00068 666 1827
P19_ST00087 717 1781 ^aiDa 0.57 100082
P19_SP00069 847 1836
P19_ST00088 907 paBundo 4080000
P19_SP00070 1837
P19_ST00089 1798 guru. 00030
P19_TL00020 1840
P19_ST00090 1844 157 Ndi^o 330102
P19_SP00071 1899
P19_ST00091 1841 1000210
P19_SP00072 477 1897
P19_ST00092 539 1854 105 ^ose 10000
P19_SP00073 644 1896
P19_ST00093 705 ndokuti 0000100
P19_SP00074 903 1887
P19_ST00094 966 panda 30201
P19_SP00075 1119
P19_ST00095 1151 1843 146 54 :<;iciti- 388001003
P19_TL00021 135 1912
P19_ST00096 1923 30 za
P19_SP00076 187 1953
P19_ST00097 218 175 mr)Oto. 5770000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00147.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P147 PHYSICAL_IMG_NR 147 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P147_TM00001 HPOS 0 VPOS 35
LeftMargin P147_LM00001 120 1927
RightMargin P147_RM00001 1299
BottomMargin P147_BM00001 1962 39
PrintSpace P147_PS00001 1179
TextBlock P147_TB00001 697 78 45
TextLine P147_TL00001 703 41 66 33
String P147_ST00001 CONTENT 142 WC 0.89 CC 110
P147_TB00002 1063 36 183
P147_TL00002 1069 42 171
P147_ST00002 SHUHO 0.80 04050
P147_TB00003 133 1829
P147_TL00003 188 139 1099 57
P147_ST00003 140 290 56 Panerlmqe 0.72 230008280
SP P147_SP00001 478 196 64
P147_ST00004 542 172 46 dunhu 80005
P147_SP00002 714 186 63
P147_ST00005 777 222 pakaqga 0.62 6340803
P147_SP00003 999 98
P147_ST00006 1097 190 55 paneci- 0.85 5000021
P147_TL00004 128 199 1158
P147_ST00007 119 tuBu 0.47 0587
P147_SP00004 247 245
P147_ST00008 310 200 136 calDa 0.63 00881
P147_SP00005 446 246 92
P147_ST00009 538 212 mujlqga 0.56 0368803
P147_SP00006 750 255
P147_ST00010 814 231 megomo; 0000028
P147_SP00007 1045 254
P147_ST00011 1143 215 143 40 caqga 0.76 02800
P147_TL00005 129 258 1157
P147_ST00012 284 cisiqgapxi. 0.79 02038060003
P147_SP00008 413 315 -195
P147_ST00013 218 344 210 Patslme 0510800
P147_SP00009 428 390
P147_ST00014 520 359 91 apa 0.66 243
P147_SP00010 611 400 124
P147_ST00015 735 343 paifumira 524022133
P147_SP00011 993 123
P147_ST00016 1116 170 47 Dahosl 0.55 836008
P147_TL00006 401 1161 49
P147_ST00017 272 kundocera 0.93 010000022
P147_SP00012 450
P147_ST00018 523 417 178 32 mvura. 0.86 004030
P147_SP00013 701 449
P147_ST00019 829 403 Kunze 0.98 00000
P147_SP00014 1000 122
P147_ST00020 1122 167 kwaDO 00380
P147_TL00007 461 1162 58
P147_ST00021 kwaqga 0.77 002802
P147_SP00015 324 518 135
P147_ST00022 459 462 436 kuslna-unotaqga 0.73 410803330003803
P147_SP00016 895
P147_ST00023 1034 256 ku^ika'po 0.74 0010004440
P147_TL00008 1135
P147_ST00024 192 48 nokuda 0.67 410481
P147_SP00017 320 568
P147_ST00025 386 522 kwenlqga 00008802
P147_SP00018 633 577
P147_ST00026 iyo. 1.00 0000
P147_SP00019 788 67
P147_ST00027 855 521 184 Uahosi 0.75 840002
P147_SP00020 1039 79
P147_ST00028 1118 535 145 Domu 8004 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Domusha
P147_TL00009 580 949
P147_ST00029 581 83 sha 060 HypPart2
P147_SP00021 627
P147_ST00030 278 596 96 uyu 0.90 100
P147_SP00022 374 637 62
P147_ST00031 240 Daildzwa 83080001
P147_SP00023 676 628
P147_ST00032 740 338 DaMakumbl. 0.71 8402040080
P147_TL00010 691 1100
P147_ST00033 Rimqe 03080
P147_SP00024 371 747
P147_ST00034 434 707 125 31 zuDa 0.70 0082
P147_SP00025 559 738 65
P147_ST00035 624 322 DaMakumbl 830503008
P147_SP00026 946 37
P147_ST00036 983 305 Dakafumira 8503040001
P147_TL00011 749 1159
P147_ST00037 207 kutsime 0.91 5000000
P147_SP00027 336 797
P147_ST00038 458 751 409 mambakwedza, 020050000007
P147_SP00028 867 807 126
P147_ST00039 295 ndokuDona 001048003
P147_TL00012 127 809
P147_ST00040 229 Daslkana 83080203
P147_SP00029 356 857 94
P147_ST00041 810 158 DaDlrl 0.37 828808
P147_SP00030 608
P147_ST00042 744 824 153 Daqga 0.57 84800
P147_SP00031 897 865
P147_ST00043 1036 253 Dakanaka 0.69 82043202
P147_TL00013 869 1160
P147_ST00044 nlkuru. 0.60 8832110
P147_SP00032 311 924
P147_ST00045 438 870 316 UaclDaDona 0.53 8008858150
P147_SP00033 754 917 95
P147_ST00046 849 193 Dakada 0.52 821581
P147_SP00034 1042 916
P147_ST00047 1107 181 kutiza, 0400167
P147_TL00014 929
P147_ST00048 930 230 0.59 86080503
P147_SP00035 357 976
P147_ST00049 452 ndokuti, 0.87 00003007
P147_SP00036 674 985 97
P147_ST00050 771 "Uuyai 085040
P147_SP00037 964 984 111
P147_ST00051 1075 214 henyu." 0.96 0000200
P147_TL00015 988
P147_ST00052 Ndoku^ika 0.78 0000410003
P147_SP00038 1044
P147_ST00053 512 989
P147_SP00039 683 1035 103
P147_ST00054 786 299 ndokuwana 0.83 001050403
P147_SP00040 1085 104
P147_ST00055 1189 kuti 0.95
P147_TL00016 1048 1163
P147_ST00056 Dana 8404
P147_SP00041 249 1095
P147_ST00057 156 81805
P147_SP00042 499 1104
P147_ST00058 593 Dakanlshoqgedza, 0.68 8303880008000017
P147_SP00043 1071 82
P147_ST00059 1153 137 cuma 2500
P147_TL00017 1106
P147_ST00060 1108 ciri 0030
P147_SP00044 211
P147_ST00061 307 1109 208 muhuro 0.81 002411
P147_SP00045 515 1154
P147_ST00062 609 308 cakatuqgwa 0405048004
P147_SP00046 107
P147_ST00063 1024 262 nakanaka. 0.65 880205040
P147_TL00018 1166
P147_ST00064 1167 Zino 0.43 8472
P147_SP00047 251 1223 121
P147_ST00065 372 833008
P147_SP00048 543 1214
P147_ST00066 679 1183 30 aDa 0.42 484
P147_SP00049 770 1213 109
P147_ST00067 879 410 ndokugwadama 001130058203
P147_TL00019 1225
P147_ST00068 1226 297 DaclDuclra, 84088308027
P147_SP00050 424 1282
P147_ST00069 233 83080201
P147_SP00051 1273
P147_ST00070 848 1242 Daya 8504
P147_SP00052 971 1281
P147_ST00071 1066 223 54 00102006
P147_TL00020 1285
P147_ST00072 "Murukal 21500058
P147_SP00053 387 1332 68
P147_ST00073 455 1286 0210301
P147_TL00021 1381
P147_ST00074 Uakabva 8500003
P147_SP00054 415 1428
P147_ST00075 479 1382 252 Dobvunza 80003004
P147_SP00055 731
P147_ST00076 796 mai 0.92 020
P147_SP00056 887 1427
P147_ST00077 953 1397 90 0.44 483
P147_SP00057 1043
P147_ST00078 1393 194 mutODO 060080
P147_TL00022 1441
P147_ST00079 1455 306 waDanogara 0.82 0480000102
P147_SP00058 433 1497
P147_ST00080 nawo 0100
P147_SP00059 658 1488
P147_ST00081 769 mumusha 0204050
P147_SP00060 1027 1487 102
P147_ST00082 1129 157 maDO. 03800
P147_TL00023 1499
P147_ST00083 1500 Pasure 030150
P147_SP00061 1546
P147_ST00084 312 Dakabvunza 8203010104
P147_SP00062 702 1547
P147_ST00085 765 1514 do 80
P147_SP00063 828
P147_ST00086 890 kana 0205
P147_SP00064 1009 87
P147_ST00087 1096 1501 191 Daslna- 0.64 8208023
P147_TL00024 1559
P147_ST00088 1574 mqana 08101
P147_SP00065 298 1615
P147_ST00089 339 womuslkana, 00040801027
P147_SP00066 748 108
P147_ST00090 856 mal 0.61 038
P147_SP00067 948 1605
P147_ST00091 1028 259 ndokuDa- 00006824
P147_TL00025 1619
P147_ST00092 1620 163 Dudza 85003
P147_SP00068 291 1666 93
P147_ST00093 384 101 4400
P147_SP00069 485 1665
P147_ST00094 1633 180 Danaye 830400
P147_SP00070 761 1674
P147_ST00095 900 195 mumqe 00080
P147_SP00071
P147_ST00096 1186 oga. 0023
P147_TL00026 1677 1133
P147_ST00097 1678 241 Uasikana 80002342
P147_SP00072 370 1725
P147_ST00098 1693 aDO 0.46 482
P147_SP00073 493
P147_ST00099 ndokuti 0030400
P147_SP00074 766
P147_ST00100 862 239 kunamai: 02030000
P147_SP00075 1101 1724 71
P147_ST00101 1172 "Ti 000 "Tinoda
P147_TL00027 1737
P147_ST00102 1738 noda 6080
P147_SP00076 1783
P147_ST00103 318 197 kuDona 038004
P147_SP00077 1784
P147_ST00104 1752 173 08402
P147_SP00078 1793
P147_ST00105 812 1751 uyo
P147_SP00079 906 1792
P147_ST00106 289 52 mapgwana, 028004117
P147_TL00028 1795
P147_ST00107 1797 168 tinoda 300384
P147_SP00080 296 1843
P147_ST00108 358 224 kutamba 0004000
P147_SP00081 582 1842
P147_ST00109 615 1811
P147_SP00082 678 1844
P147_ST00110 naye." 020001
P147_SP00083 912 1851
P147_ST00111 992 1796 Mal 0.48
P147_SP00084 1090
P147_ST00112 1155 134 Daci- 83063
P147_TL00029 1855
P147_ST00113 1871 Dona 8016
P147_SP00085 1902
P147_ST00114 1856 250 kufadzwa 01030002
P147_SP00086 565
P147_ST00115 00280
P147_SP00087 1903
P147_ST00116 864 288 naDaslkana 0281085551
P147_SP00088 1152
P147_ST00117 1184 aDa, 0807
P147_TL00030 1915 326
P147_ST00118 ndokutenda. 00003000010


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00104.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P104 PHYSICAL_IMG_NR 104 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P104_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P104_LM00001 121 1914
RightMargin P104_RM00001 1297 122
BottomMargin P104_BM00001 1956 45
PrintSpace P104_PS00001 1176
TextBlock P104_TB00001 172 43 185 44
TextLine P104_TL00001 178 49 173 32
String P104_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.82 CC 26000
P104_TB00002 640 54
P104_TL00002 646 48 33
P104_ST00002 99 0.89 20
P104_TB00003 141 1815
P104_TL00003 127 147 1160 58
P104_ST00003 327 57 ndikadaDlra, 0.59 602018088057
SP P104_SP00001 454 204 66
P104_ST00004 520 594 ndlnogondomusesedza 0.93 0080000000030000002
P104_SP00002 1114 205
P104_ST00005 1157 148 130 55 hre, 0.85 00007
P104_TL00004 206 1163
P104_ST00006 207 229 nakadaro 0.74 81018000
P104_SP00003 356 262 100
P104_ST00007 456 208 254 56 handigoni 0.92 300010200
P104_SP00004 710 264 102
P104_ST00008 812 285 kufamba" 0.91 020300100
P104_SP00005 1097 255 106
P104_ST00009 1203 87 Asi 0.97 000
P104_TL00005 131 265 68
P104_ST00010 266 108 Bofu 0.73 8002
P104_SP00006 239 314 65
P104_ST00011 304 273 47 rakaramba 000000001
P104_SP00007 577 313 62
P104_ST00012 639 267 37 46 ri 02
P104_SP00008 676 6
P104_ST00013 682 40 cl 0.58 08
P104_SP00009 722 7
P104_ST00014 729 38 0.94 01
P104_SP00010 767
P104_ST00015 774 282 dze-mhere 0.96 000000030
P104_SP00011 1056
P104_ST00016 1121 167 kusika 0.70 0510002
P104_TL00006 325 1156
P104_ST00017 326 171 cirema 0.95 002000
P104_SP00012 301 373 63
P104_ST00018 364 292 cakadaDlra; 0.66 01008088028
P104_SP00013 656 382
P104_ST00019 329 ndokuramba 0000003004
P104_SP00014 1051 64
P104_ST00020 1115 clclda- 0.60 0808810
P104_TL00007 385 1158
P104_ST00021 Dira 8100
P104_SP00015 432
P104_ST00022 286 kudzimana 003000200
P104_SP00016 642 433 101
P104_ST00023 743 153 ra^ika 0310001
P104_SP00017 896 442 79
P104_ST00024 975 386 310 paneclrema. 0.79 42000840003
P104_TL00008 128 444
P104_ST00025 445 158 Ndino 0.72 00085
P104_SP00018 500 72
P104_ST00026 358 Dakataurirana 8210020001401
P104_SP00019 714 492 61
P104_ST00027 775 159 Daciti, 0.76 8000007
P104_SP00020 934 501 69
P104_ST00028 1003 "Ticagora- 0.86 6000300021
P104_TL00009 129 503 1155
P104_ST00029 519 126 rama 1.00 0000
P104_SP00021 551
P104_ST00030 316 neiko 0.98 00000
P104_SP00022 463 552
P104_ST00031 525 150 muno
P104_SP00023 675
P104_ST00032 737 505 260 mumusha 0200005
P104_SP00024 997 73
P104_ST00033 1070 504 214 musina- 0.84 0400221
P104_TL00010 562 59
P104_ST00034 563 226 Danhu" 0.77 8000340
P104_SP00025 354 611
P104_ST00035 420 564 344 KuclpfuDura 0.68 04085018203
P104_SP00026 764 621 125
P104_ST00036 889 579 160 41 qguDa 0.53 80481
P104_SP00027 1049 620
P104_ST00037 1151 137 duku 8402
P104_TL00011 622
P104_ST00038 331 pakapfuDura 30004038530
P104_SP00028 459 680
P104_ST00039 580 623 118 shiri 00020
P104_SP00029 698 671
P104_ST00040 804 135 dzlya 00803
P104_SP00030 939 679
P104_ST00041 1061 230 dzlnodya 03830001
P104_TL00012 1161
P104_ST00042 196 mhuka. 003001
P104_SP00031 730 71
P104_ST00043 396 683 192 Cirema 000002
P104_SP00032 588
P104_ST00044 651 164 cakati, 0.83 0022007
P104_SP00033 815 738 60
P104_ST00045 875 "deno 08030
P104_SP00034 1048
P104_ST00046 1089 201 tlclgona 28080200
P104_TL00013 741
P104_ST00047 225 kufamba 1000002
P104_SP00035 355 789 80
P104_ST00048 435 742 222 taitcDera 000088042
P104_SP00036 657 83
P104_ST00049 740 117 03000
P104_SP00037 857 790 82
P104_ST00050 109 idzo 0010
P104_SP00038 788
P104_ST00051 nokuti 000400
P104_TL00014 799 1154
P104_ST00052 802 336 padzinoenda 04000000130
P104_SP00039 467
P104_ST00053 527 801 308 panemhuka 230002200
P104_SP00040 835 858
P104_ST00054 899 213 yakafa." 03010100
P104_SP00041 1112 856
P104_ST00055 1168 800 0.69 8004
P104_TL00015 132 860
P104_ST00056 157 rikati, 3011007
P104_SP00042 289 917 89
P104_ST00057 378 221 "Handei 0230006
P104_SP00043 599 908 88
P104_ST00058 687 861 hedu." 308320
P104_SP00044 872 90
P104_ST00059 962 Uya 033
P104_SP00045 1064 916
P104_ST00060 1146 142 akati, 302007
P104_TL00016 134 918
P104_ST00061 919 "Togofamba 0.87 6000004002
P104_SP00046 977
P104_ST00062 491 920 nei" 00030
P104_SP00047 633 968
P104_ST00063 699 120 0.71 8003
P104_SP00048 819 967
P104_ST00064 884 155 1001007
P104_SP00049 1039
P104_ST00065 1111 "Uuya 0.52 68403
P104_TL00017 978 1159
P104_ST00066 979 352 ndikuBereke, 0.78 300028040007
P104_SP00050 482 1036 152
P104_ST00067 634 980 iwe 200
P104_SP00051 723 1026
P104_ST00068 786 unoqgondltarldzlra 010800208020800842
P104_TL00018 769
P104_ST00069 311 nomudonno 000280383
P104_SP00052 440 1094 74
P104_ST00070 514 384 kwadnoenda." 0.88 001800000200
P104_TL00019 210 1134 1076
P104_ST00071 1135 01085
P104_SP00053 370 1191
P104_ST00072 476 8200
P104_SP00054 584 1182
P104_ST00073 690 287 rakaBereka 0.81 1202802002
P104_SP00055
P104_ST00074 1099 187 cirema, 0200017
P104_TL00020 1197
P104_ST00075 1198 274 Dakafamba 830001025
P104_SP00056 406 1245 93
P104_ST00076 499 268 runhambo 00405001
P104_SP00057 81
P104_ST00077 848 263 DaclteDera 0.63 8508008031
P104_SP00058
P104_ST00078 1174 114
P104_TL00021 1262
P104_ST00079 149 dziya. 0.99 000000
P104_SP00059 280 1318 110
P104_ST00080 390 1263 177 Pasure 030400
P104_SP00060 567 1309
P104_ST00081 Daka^ika 840210000
P104_SP00061 892 1317 112
P104_ST00082 1004 1276 278 pamawere. 540200000
P104_TL00022 1327 1153
P104_ST00083 1330 193 100001
P104_SP00062 1377
P104_ST00084 427 1328 156 cikad, 000287
P104_SP00063 583 1386 111
P104_ST00085 694 1329 176 "Mira, 700047
P104_SP00064 870 1385 98
P104_ST00086 317 ndimboDona 0000008006
P104_TL00023 1397 1147 151
P104_ST00087 380 kwatinoenda." 0020000000200
P104_SP00065 515 1444 -324
P104_ST00088 191 1493 Cakatarlra 0200023851
P104_SP00066 458 1541
P104_ST00089 1494 cikaDona 00028001
P104_SP00067 749 1539
P104_ST00090 00003
P104_SP00068 930 1540 67
P104_ST00091 136 00802
P104_SP00069 1133 1548 22
P104_ST00092 pasi- 10001
P104_TL00024 1551
P104_ST00093 1553 103 pasi 0.80 3300
P104_SP00070 233 1610
P104_ST00094 298 1568 276 530100000
P104_SP00071 574
P104_ST00095 645 1552 174 Cikati, 0001017
P104_SP00072 1607
P104_ST00096 891 "Uedu, 0.42 780837
P104_SP00073 1092 1608 85
P104_ST00097 1177 107 iwe, 0007
P104_TL00025 1611
P104_ST00098 1613 216 ndaDona 0008002
P104_SP00074 345 1659
P104_ST00099 116 04130
P104_SP00075 543
P104_ST00100 606 1612 115 dziri 02020
P104_SP00076 721 1658
P104_ST00101 pamutumbu 330300003
P104_SP00077 1103 1667 84
P104_ST00102 1187 1626 96 we- 003
P104_TL00026 1669
P104_ST00103 1671 002010
P104_SP00078 322 1718
P104_ST00104 1670 218 Clfamba 0812003
P104_SP00079 650
P104_ST00105 731 nokurudDl 002404888
P104_SP00080 1013 1717
P104_ST00106 1095 190 urwu." 300300
P104_TL00027 1728
P104_ST00107 1731 Cikad 30008
P104_SP00081 1777
P104_ST00108 351 1745 ne, 0.24 867
P104_SP00082 1786
P104_ST00109 509 "Natsa 020001
P104_SP00083 76
P104_ST00110 763 kufamba!" 030200300
P104_SP00084 1776
P104_ST00111 1100 1729 183 Nokuti 200200
P104_TL00028 133 1788 1125
P104_ST00112 1790
P104_SP00085 242 1837 86
P104_ST00113 328 1789 rakaqga 0140800
P104_SP00086 529 1845
P104_ST00114 610 247 roDaqgira 018280022
P104_SP00087
P104_ST00115 938 194 kuenda
P104_SP00088 1132 1835
P104_ST00116 1193 ku 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kundodya.
P104_TL00029 1847
P104_ST00117 1849 ndodya. 0000030 HypPart2
P104_SP00089 1905
P104_ST00118 418
P104_SP00090 502 1896
P104_ST00119 587 1863 170 pasure 400030
P104_SP00091 757 97
P104_ST00120 854 161 0002007
P104_SP00092 1015 1904
P104_ST00121 1102 1848 181 "Nhasi 016200
P104_TL00030 1906
P104_ST00122 1910 kana 3003
P104_SP00093 1955
P104_ST00123 348 wafamba 0000060
P104_SP00094 570 1954
P104_ST00124 1907 ucldai 0.64 308800
P104_SP00095 829 1952
P104_ST00125 943 144 tinofa 000001
P104_SP00096 1087
P104_ST00126 1917 36 tose


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00054.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P54 PHYSICAL_IMG_NR 54 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P54_TM00001 HPOS 0 VPOS 36
LeftMargin P54_LM00001 121 1925
RightMargin P54_RM00001 1298
BottomMargin P54_BM00001 1961 40
PrintSpace P54_PS00001 1177
TextBlock P54_TB00001 179 186 45
TextLine P54_TL00001 185 42 174 33
String P54_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.83 CC 01402
P54_TB00002 686 38 55
P54_TL00002 692 44 43
P54_ST00002 49 0.50
P54_TB00003 135 1826
P54_TL00003 134 141 1153 59
P54_ST00003 320 ndlslqgazlDl 0.54 008088020888
SP P54_SP00001 454 200 63
P54_ST00004 517 158 281 mucererwe 1.00 000000000
P54_SP00002 798 191 61
P54_ST00005 859 145 175 46 wadzo. 0.95 020000
P54_SP00003 1034 69
P54_ST00006 1103 142 184 48 Ndika- 0.84 000054
P54_TL00004 201 1157 60
P54_ST00007 182 47 bvunza 0.88 000132
P54_SP00004 316 248 75
P54_ST00008 391 202 173 sekuru 0.75 000851
P54_SP00005 564 249 74
P54_ST00009 638 219 162 Daqgu 0.56 81802
P54_SP00006 800 261 62
P54_ST00010 862 204 195 Daduku 0.55 808603
P54_SP00007 1057 250 81
P54_ST00011 1138 153 Dainzl 0.65 830008
P54_TL00005 133 273 1154
P54_ST00012 209 58 Mukazl, 0.73 0003087
P54_SP00008 342 331 91
P54_ST00013 433 274 119 kuti, 0.79 03007
P54_SP00009 552 332
P54_ST00014 633 275 56 "Nhal, 0.68 000387
P54_SP00010 808
P54_ST00015 889 169 mbeDa 0.74 10082
P54_SP00011 1058 321
P54_ST00016 1121 138 dzino 00000
P54_SP00012 1259 9
P54_ST00017 1268 302 19 7 3
P54_TL00006 333 1155 57
P54_ST00018 346 144 34 cerwa 0.99
P54_SP00013 277 380
P54_ST00019 398 335 82 sel, 0.60 0087
P54_SP00014 480 390 107
P54_ST00020 587 334 236 sekuru" 00320020
P54_SP00015 823 382 120
P54_ST00021 943 337 88 Ido 0.61 280
P54_SP00016 1031 84
P54_ST00022 1115 Dakati, 0.71 8300007
P54_TL00007 392 1159
P54_ST00023 237 "Nyarara 00020252
P54_SP00017 370 448
P54_ST00024 393 137 hako, 0.69 34007
P54_SP00018 570 450 67
P54_ST00025 637 395 285 muzukuru, 0.81 040101017
P54_SP00019 922 66
P54_ST00026 988 394 304 tlnondocera 0.82 38003000003
P54_TL00008 131 452 671
P54_ST00027 466 32 DO 80
P54_SP00020 192 498
P54_ST00028 258 154 dzedu 00080
P54_SP00021 412 499
P54_ST00029 474 455 328 maqgwana." 0180020000
P54_TL00009 238 536 1054
P54_ST00030 102 ADa 080
P54_SP00022 340 584 93
P54_ST00031 539 326 maqgwananl 0380000318
P54_SP00023 759 596
P54_ST00032 852 537 440 ndakaclmbldzlka 002010800800801
P54_TL00010 595 1160
P54_ST00033 322 kundomutsa 0.93 0000003300
P54_SP00024 453 644
P54_ST00034 544 598 176 0.90 000301
P54_SP00025 720 645
P54_ST00035 841 0.85 00007
P54_SP00026 960 654
P54_ST00036 1067 597 224 "Hendei 2304000
P54_TL00011 130 655
P54_ST00037 669 68 ne, 0.45 807
P54_SP00027 198 711
P54_ST00038 264 225 sekuru." 0.89 00050300
P54_SP00028 489 703 96
P54_ST00039 585 657 181 Sekuru 000302
P54_SP00029 766 704 94
P54_ST00040 860 656 282 Dal^amul^a, 0.47 8221020071047
P54_SP00030 1142 713 87
P54_ST00041 1229 ti- 000
P54_TL00012 714
P54_ST00042 161 katora 0.98 000001
P54_SP00031 292 762
P54_ST00043 354 717 168 nhaDa, 004807
P54_SP00032 522 773
P54_ST00044 589 neBadza, 00820067
P54_SP00033 814
P54_ST00045 880 716 190 nedlka, 0.64 0088007
P54_SP00034 1070
P54_ST00046 1136 150 neml- 0.67 70080
P54_TL00013 775
P54_ST00047 172 nhcDa, 008827
P54_SP00035 831
P54_ST00048 368 290 ndokuenda 0.97 000000002
P54_SP00036 658
P54_ST00049 701 791 235 41 naDamqe 2280080
P54_SP00037 936 832 51
P54_ST00050 987 132 31 Dana. 0.80 80000
P54_SP00038 1119 822
P54_ST00051 1188 Tiri 0.91 0021
P54_TL00014 834 1161
P54_ST00052 211 munzira 0.87 0300023
P54_SP00039 341
P54_ST00053 403 835 000303
P54_SP00040 578 881
P54_ST00054 640 324 Dakandlralra 830000802850
P54_SP00041 964 882
P54_ST00055 1015 104 kuti 0.94 0200
P54_SP00042 53
P54_ST00056 1172 kana
P54_TL00015 129 894
P54_ST00057 222 ndaDona 0028002
P54_SP00043 351 940
P54_ST00058 414 895 dutu 0.59 8403
P54_SP00044 534 941
P54_ST00059 0.96 0001
P54_SP00045
P54_ST00060 779 910 mqena 0.77 08003
P54_SP00046 952 951 50
P54_ST00061 1002 909 288 yamapanya 000351000
P54_TL00016 1036
P54_ST00062 299 Inopfumba, 0.76 8003010037
P54_SP00047 428 1010
P54_ST00063 495 954 413 ndlgoDanyepera 00801830005013
P54_SP00048 908 1011 83
P54_ST00064 991 haqgu. 0.70 418030
P54_TL00017 217 1037
P54_ST00065 122 Zino 0.58 8080
P54_SP00049 339 1093 65
P54_ST00066 404 1038 ini 010
P54_SP00050 470 1085
P54_ST00067 532 352 ndakaDaqgira 003008280004
P54_SP00051 884 1096
P54_ST00068 945 165 mberi, 000007
P54_SP00052 1110 1094
P54_ST00069 ndi- 0004
P54_TL00018 1097
P54_ST00070 citarlra 00032812
P54_SP00053 312 1143
P54_ST00071 1112 284 pose-pose, 0000150007
P54_SP00054 678
P54_ST00072 765 1098 193 ndlclda 0080882
P54_SP00055 958 1145
P54_ST00073 1040 kutaqglra 0.66 032280804
P54_TL00019 1156
P54_ST00074 1171 Damqe 83080
P54_SP00056 1213
P54_ST00075 365 197 kuwana 040204
P54_SP00057 562 1204
P54_ST00076 1158 136 dutu. 81010
P54_SP00058 780 1203 99
P54_ST00077 879 220 Mujlqga 0578800
P54_SP00059 1099 1214
P54_ST00078 1182 101 me-
P54_TL00020 1215
P54_ST00079 230 dzinzlnzl 000108008
P54_SP00060 360 1262 64
P54_ST00080 424 1216 283 ndakaDona 002058002
P54_SP00061 707 1264
P54_ST00081 770 1217 0.62 8402
P54_SP00062 890
P54_ST00082 1231 guru
P54_SP00063 1073 1273
P54_ST00083 128 rino- 60011
P54_TL00021 1274
P54_ST00084 pfumba 0.92 003001
P54_SP00064 325 1331 113
P54_ST00085 438 1276 kwano, 001817
P54_SP00065 614 1332 111
P54_ST00086 725 1275 265 ndlkadana 008028102
P54_SP00066 990 1322 125
P54_ST00087 000400
P54_TL00022 1333
P54_ST00088 1334 242 ndiciseka 000000001
P54_SP00067 1381
P54_ST00089 451 344 ndakafugama 00301000304
P54_SP00068 795 1391 92
P54_ST00090 887 116 pasi. 52000
P54_SP00069 1003
P54_ST00091 1104 000004
P54_TL00023 127
P54_ST00092 1392 Dakamhanya 8300003003
P54_SP00070 1449
P54_ST00093 541 1394 208 neBadza 0.78 0083003
P54_SP00071 749 1440
P54_ST00094 830 1393 229 DaclDuya 0.53 83088503
P54_SP00072 1059 1448
P54_ST00095 Daci- 80014
P54_TL00024 1451
P54_ST00096 232 kwakuka 0010420
P54_SP00073 361 1499
P54_ST00097 442 1453 271 makwenzi.
P54_SP00074
P54_ST00098 801 1452 233 Uaka^ika 0.63 820310500
P54_SP00075 1507 72
P54_ST00099 1106 8200007
P54_TL00025 1510
P54_ST00100 1511 "Idutu 018304
P54_SP00076 1558
P54_ST00101 379 1512 reBanya, 30830037
P54_SP00077 1568
P54_ST00102 664 286 040300047
P54_SP00078 950
P54_ST00103 1016 asi
P54_SP00079 1080 1557
P54_ST00104 1124 cienda 000003
P54_TL00026 1569
P54_ST00105 149 mberi 00003
P54_SP00080 1617
P54_ST00106 1586 90 apo 240
P54_SP00081 430 1627
P54_ST00107 496 1572 263 pamqezha 41080005
P54_SP00082
P54_ST00108 820 1571 udzlke 500800
P54_SP00083 994 1616
P54_ST00109 1052 munheDa 0023080
P54_TL00027 1629
P54_ST00110 214 rlgowlra 38000803
P54_SP00084 1686
P54_ST00111 486 1630 118
P54_SP00085 604 1676
P54_ST00112 734 rlneqge 0800800
P54_SP00086 929 1687 160
P54_ST00113 1089 raBuda; 0480838
P54_TL00028 1688
P54_ST00114 1689 iwe
P54_SP00087 1735 114
P54_ST00115 1690 246 ugogarlra 130004800
P54_SP00088 571 1746
P54_ST00116 663 1704 do
P54_SP00089 724 1736 115
P54_ST00117 839 norumutl 00030308
P54_SP00090 1079
P54_ST00118 1181 0.86 0301
P54_TL00029 1747
P54_ST00119
P54_SP00091 247 1794
P54_ST00120 309 1748 215 radunha 2384012
P54_SP00092 524 1795
P54_ST00121 607 nokumbudyo 0004013000
P54_SP00093 949 1804 73
P54_ST00122 1022 1749 ugoroDa." 101008300
P54_TL00030 188 1843
P54_ST00123 1844 000102
P54_SP00094 369 1890
P54_ST00124 212 Daclcera 84080013
P54_SP00095 642 1892
P54_ST00125 693 Dakalta 8300800
P54_SP00096 875 52
P54_ST00126 927 159 mhare 05200
P54_SP00097 1086 1889
P54_ST00127 1147 mbiri 00002
P54_TL00031 1902
P54_ST00128 1903 ndokuBudisa 0.72 00012838500
P54_SP00098 1952
P54_ST00129 528 164 marise 000000
P54_SP00099 1951 70
P54_ST00130 287 (mambusa) 400002004
P54_SP00100 1049 1959
P54_ST00131 1090 1904 eBanya. 0820020


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00049.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P49 PHYSICAL_IMG_NR 49 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P49_TM00001 HPOS 0 VPOS 33
LeftMargin P49_LM00001 114 1932
RightMargin P49_RM00001 1304 115
BottomMargin P49_BM00001 1965 36
PrintSpace P49_PS00001 1190
TextBlock P49_TB00001 688 56 47
TextLine P49_TL00001 694 39 44 35
String P49_ST00001 CONTENT WC 0.35 CC 84
P49_TB00002 1051 188 46
P49_TL00002 1057 176 34
P49_ST00002 SHUMO 0.87 31000
P49_TB00003 133 1832
P49_TL00003 121 139 1164
P49_ST00003 58 G. 0.67 60
SP P49_SP00001 179 53
P49_ST00004 232 156 9 31 : 0.41 5
P49_SP00002 241 187 95
P49_ST00005 336 142 287 "MucazlDa 0.74 100000884
P49_SP00003 623 93
P49_ST00006 716 141 75 45 nei 1.00 000
P49_SP00004 791 186 79
P49_ST00007 870 140 103 kuti 0.83 0510
P49_SP00005 973 107
P49_ST00008 1080 205 55 kwenyu 0.98 000001
P49_TL00004 120 200 1166 132
P49_ST00009 447 48 hakuclnacando" 0.84 050208000200040
P49_SP00006 567 248 -445
P49_ST00010 122 285 42 S. 00
P49_SP00007 164 331 41
P49_ST00011 299 0.34 6
P49_SP00008 214 330 68
P49_ST00012 282 249 "HauzlDl 0.55 03240888
P49_SP00009 531 332 65
P49_ST00013 596 110 hre 0.91 3000
P49_SP00010 706 62
P49_ST00014 768 106 0.70 6500
P49_SP00011 874 80
P49_ST00015 954 283 madziBambo 0.89 0000082000
P49_TL00005 343
P49_ST00016 345 edu 0.69 080
P49_SP00012 216 390 74
P49_ST00017 290 247 alslfamba 0.76 080804000
P49_SP00013 537 391 85
P49_ST00018 622 344 146 nyika 0.94 00003
P49_SP00014 399 90
P49_ST00019 858 192 idzedzi 0000000
P49_SP00015 1050
P49_ST00020 1143 144 dzose 00000
P49_TL00006 401
P49_ST00021 404 makore 0.95 020000
P49_SP00016 313 450 63
P49_ST00022 376 419 78 ose
P49_SP00017 454
P49_ST00023 517 137 0.79 60202
P49_SP00018 654 451 66
P49_ST00024 720 402 364 Akatidzidzisa 0002000000005
P49_SP00019 1084 449 76
P49_ST00025 1160 127 njere 07000
P49_TL00007 463 498
P49_ST00026 302 dzamarudzi 0.88 0020404000
P49_SP00020 424 510
P49_ST00027 490 130 ose." 0.85 10042
P49_TL00008 545
P49_ST00028 548 59
P49_SP00021 181 594
P49_ST00029 256 562 8 0.42
P49_SP00022 264 593 69
P49_ST00030 333 "Heya. 0.93 000030
P49_SP00023 512 603 71
P49_ST00031 583 547 Gara, 0.73 03027
P49_SP00024 722 602 67
P49_ST00032 789 160 ndiwo 0.99
P49_SP00025 949 592
P49_ST00033 1011 277 57 mugaririre 0000000000
P49_TL00009 607 418
P49_ST00034 621 170 wenyu
P49_SP00026 291 663 61
P49_ST00035 352 mose" 000040
P49_TL00010 125 689 900
P49_ST00036 691
P49_SP00027 166 737
P49_ST00037 208 707 0.86 1
P49_SP00028 738
P49_ST00038 "Hoqo! 040810
P49_SP00029 477 747
P49_ST00039 542 690 HautizlDl 0.63 033000888
P49_SP00030
P49_ST00040 167 hre" 0.92 400000
P49_TL00011 774
P49_ST00041 777
P49_SP00031 184 823
P49_ST00042 255 0.47
P49_SP00032 263 822
P49_ST00043 776 "A, 0.75 007
P49_SP00033 425 831
P49_ST00044 505 775 169 kwete! 000504
P49_SP00034 674 82
P49_ST00045 756 77 Ini
P49_SP00035 833
P49_ST00046 909 380 ndakaBerekwa 003038010002
P49_TL00012 123
P49_ST00047 835 152 makei 50000
P49_SP00036 275 882
P49_ST00048 imi
P49_SP00037 487 881
P49_ST00049 610 185 mabva. 030050
P49_SP00038 795
P49_ST00050 910 834 199 Clndori 0800000
P49_SP00039 1109 880
P49_ST00051 1204 ciri 0.78 0241
P49_TL00013 894 838
P49_ST00052 895 239 pagumbo 0.82 4205000
P49_SP00040 362 953
P49_ST00053 908 182 43 royuyu 000524
P49_SP00041 606 951
P49_ST00054 667 294 ndecelko" 0000080020
P49_TL00014 965 1161
P49_ST00055 967 06
P49_SP00042 168 1014
P49_ST00056 209 982 2
P49_SP00043 217 1013
P49_ST00057 286 443 "Ndecaakaisirwa 000002101000002
P49_SP00044 729
P49_ST00058 980 306 nomuruqgu 200300804
P49_SP00045 1097 1023
P49_ST00059 1139 966 147 wake. 0.96 02000
P49_TL00015 126 1038 1162
P49_ST00060 1039 320 Cakanyorwa 0102010005
P49_SP00046 446 1094
P49_ST00061 507 96 zita 0.90 0021
P49_SP00047 1085
P49_ST00062 665 220 romusha 0302063
P49_SP00048 885
P49_ST00063 946 149 03001
P49_SP00049 1095 70
P49_ST00064 1165 Uca- 0014
P49_TL00016
P49_ST00065 315 zobgirlra'ko 000000802400
P49_SP00050 441 1155
P49_ST00066 485 1113 40 ne. 0.31 883
P49_SP00051 550 1153
P49_ST00067 619 1098 Nokuti 100000
P49_SP00052 807 1144
P49_ST00068 843 1112 223 Daruqgu 0.56 8321806
P49_SP00053 1066 1154 30
P49_ST00069 1096 191 Dokwe- 800002
P49_TL00017 1157
P49_ST00070 1159 du
P49_SP00054 195 1205 97
P49_ST00071 292 1158 231 Danotlda 0.59 82300881
P49_SP00055 523
P49_ST00072 643 190 nikuru, 0.44 8633447
P49_SP00056 1213 117
P49_ST00073 950 Daclticepgeta 8508000080000
P49_TL00018 128 1217
P49_ST00074 408 nokutigadzlrira 000400020080002
P49_SP00057 536 1274
P49_ST00075 661 pokugara 50010405
P49_SP00058 1273
P49_ST00076 254 padzimba 52000000
P49_TL00019 129 1276
P49_ST00077 1277 dzaDO. 001800
P49_SP00059 1324 109
P49_ST00078 134 Kana 0402
P49_SP00060 1323 89
P49_ST00079 631 iye
P49_SP00061 1332 101
P49_ST00080 808 1290 178 aneqge 400801
P49_SP00062 986
P49_ST00081 1093 197 adzoka, 0.77 3002037
P49_TL00020 1336 753
P49_ST00082 1350 242 muruqgu 0.80 0300801
P49_SP00063 371 1392
P49_ST00083 433 ucamuzlDurura." 504030884310100
P49_TL00021 131 1407 1163
P49_ST00084 1409
P49_SP00064 1456
P49_ST00085 1423
P49_SP00065 1454 83
P49_ST00086 324 1408 165 "Heya 03004
P49_SP00066 489 1463
P49_ST00087 566 do! 800
P49_SP00067 641 1453
P49_ST00088 719 86 Asi
P49_SP00068 805 64
P49_ST00089 869 1421 32 Duno 0.72 8200
P49_SP00069 1002
P49_ST00090 1077 1422 0.57 8603803
P49_TL00022 1467
P49_ST00091 301 haDanzwanl 0180000118
P49_SP00070 1514 94
P49_ST00092 527 1481 nesu. 00040
P49_SP00071 656 1513 99
P49_ST00093 755 300 ^Inonzwisa 10850000002
P49_SP00072 1055 1522
P49_ST00094 1170 tsitsi 000005
P49_TL00023 1526
P49_ST00095 1538 198 mutODO 0.81 020080
P49_SP00073 1573 91
P49_ST00096 421 1542 waD 0.54 048
P49_SP00074 522 7
P49_ST00097 529 anoti 33040
P49_SP00075 1572
P49_ST00098 175 dzlqga 0.60 008806
P49_SP00076 836 1582 124
P49_ST00099 960 nokutinyma 04022020802
P49_TL00024 1585
P49_ST00100 1587 221 nokudya 8105000
P49_SP00077 353 1642
P49_ST00101 413 1586 271 54 Dacltltylsa 82080800803
P49_SP00078 684 1640
P49_ST00102 763 250 muminda 0430001
P49_SP00079 1632
P49_ST00103 1076 215 nemlzu- 0008025
P49_TL00025 1645 642
P49_ST00104 1660 153 qgure 80100
P49_SP00080 1703
P49_ST00105 347 428 namadukununu. 0301840205020
P49_TL00026 1715 50
P49_ST00106 1718
P49_SP00081 218 1765
P49_ST00107 1717 nhasi 01300
P49_SP00082 417 1764
P49_ST00108 482 224 ndanzwa 0040000
P49_SP00083
P49_ST00109 770 148 shoko 00100
P49_SP00084 918 1762
P49_ST00110 1716 rakanaka 41000003
P49_SP00085 1181 1763
P49_ST00111 sel! 0080
P49_TL00027 1788 1089
P49_ST00112 1789 ^ino 10000
P49_SP00086 1844
P49_ST00113 234 ndlnoraq 00800138
P49_SP00087 681
P49_ST00114 151 garira 030004
P49_SP00088 840
P49_ST00115 1802 do 0.48 81
P49_SP00089 974 1834 113
P49_ST00116 1087 1803 211 ruqgano 0380200
P49_TL00028 1847 1134
P49_ST00117 474 rwandakataurlrwa 0000020142168002
P49_SP00090 611 1896
P49_ST00118 687 1848 235 nambuya 1107202
P49_SP00091 922 1903
P49_ST00119 1863 163 Daqgu 0.52 82803
P49_SP00092
P49_ST00120 1210 1864 pa 0.65 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT pamsoro
P49_TL00029 138 1908 766
P49_ST00121 1922 155 msoro HypPart2
P49_SP00093 293 1955
P49_ST00122 355 267 pomumqe 4003080
P49_SP00094 1964
P49_ST00123 wenyu."


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00046.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P46 PHYSICAL_IMG_NR 46 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P46_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P46_LM00001 121 1938
RightMargin P46_RM00001 1297 122
BottomMargin P46_BM00001 1967 34
PrintSpace P46_PS00001 1176
TextBlock P46_TB00001 175 185
TextLine P46_TL00001 181 35 173
String P46_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.90 CC 04000
P46_TB00002 675 54
P46_TL00002 681 42
P46_ST00002 41 0.85 02
P46_TB00003 129 1838
P46_TL00003 130 135 1131 59
P46_ST00003 136 47 acllsa 0.68 108800
SP P46_SP00001 266 182 78
P46_ST00004 344 302 57 munecimqe 000000080
P46_SP00002 646 193 82
P46_ST00005 728 151 187 43 caeqga. 0.82 0108020
P46_SP00003 915 194 98
P46_ST00006 1013 139 142 I^o^o 0.36 0106105
P46_SP00004 1155 65
P46_ST00007 1220 137 56 ci 0.12 107 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT cinonzi
P46_TL00004 195 1156
P46_ST00008 48 nonzi 1.00 00000 HypPart2
P46_SP00005 272 243 69
P46_ST00009 341 206 210 tsoDero, 0.73 00080507
P46_SP00006 551 252
P46_ST00010 616 214 dzakaita 0.92 00203000
P46_SP00007 830 242 62
P46_ST00011 892 211 239 somunyu 0100004
P46_SP00008
P46_ST00012 1193 212 93 32 we- 003
P46_TL00005 255 861 58
P46_ST00013 256 Bare. 0.83 80000
P46_SP00009 258 70
P46_ST00014 328 204 Cishaya 0.96 0000200
P46_SP00010 532 312 61
P46_ST00015 593 404 ndokulceqgeta. 0.87 00000800800010
P46_TL00006 203 326 1088 68
P46_ST00016 119 ^ino 0.75 10000
P46_SP00011 322 394 95
P46_ST00017 417 251 wakaenda 0.94 01000300
P46_SP00012 668 373 94
P46_ST00018 762 327 237 kudondo 0380000
P46_SP00013 999 375
P46_ST00019 1094 197 kut^aka 0.77 03010200
P46_TL00007 132 385
P46_ST00020 264 clplndura. 0.66 0848000705
P46_SP00014 396 443
P46_ST00021 466 386 246 Kunemltl 04000808
P46_SP00015 712 432 81
P46_ST00022 793 156 mlDlri 0.57 088800
P46_SP00016 949 433 77
P46_ST00023 1026 387 261 inodlkwa, 0.69 000880027
P46_TL00008 131 445 1154
P46_ST00024 460 mumqe 02080
P46_SP00017 502
P46_ST00025 416 mudyaDaruqgu, 0.72 0400081108047
P46_SP00018 803 503
P46_ST00026 884 0.78
P46_SP00019 1081
P46_ST00027 1162 447 123 rufa- 03004
P46_TL00009 505
P46_ST00028 294 ndlclmuka. 0080805050
P46_SP00020 424 552
P46_ST00029 492 186 Wakati 000100
P46_SP00021 678 63
P46_ST00030 741 177 aciplsa 0.80 0005800
P46_SP00022 918 562
P46_ST00031 979 506 101 miti 0000
P46_SP00023 1080
P46_ST00032 1142 144 iyoyi, 0.84 200007
P46_TL00010 564 952
P46_ST00033 189 akatora 0010040
P46_SP00024 319 612 60
P46_ST00034 379 565 188 matslto 0.88 0000800
P46_SP00025 567 64
P46_ST00035 631 akakuya 0.89 1000311
P46_SP00026 845 620
P46_ST00036 907 kwa^o. 0.81 0011000
P46_TL00011 635 1100
P46_ST00037 638 155 55 Ipapo 02022
P46_SP00027 693
P46_ST00038 425 wakakuya 00020300
P46_SP00028 692
P46_ST00039 742 652 31 do 0.56 80
P46_SP00029 806 683
P46_ST00040 871 647 199 37 tsoDero 0008041
P46_SP00030 1070 684 83
P46_ST00041 1153 637 dziya 0.98
P46_TL00012 695 1159
P46_ST00042 696 260 dzakaDOta 0.86 000008002
P46_SP00031 390 743 92
P46_ST00043 482 279 samazlmbe 0.91 000008000
P46_SP00032 761
P46_ST00044 843 711 97 aya, 0.74 3007
P46_SP00033 940 752 87
P46_ST00045 1027 262 49 ndokubva 0.93 00010003
P46_TL00013 128 754 1157
P46_ST00046 755 287 oveqganlsa 0.79 0208000800
P46_SP00034 415 813
P46_ST00047 477 230 mazimbe 0.97 0200000
P46_SP00035 707 802
P46_ST00048 772 276 akakuylwa 000000803
P46_SP00036 1048 811 76
P46_ST00049 1124 766 161 netso- 000004
P46_TL00014 814
P46_ST00050 829 Dero.
P46_SP00037
P46_ST00051 329 815
P46_SP00038 448 73
P46_ST00052 521 275 ndokutora 400000014
P46_SP00039 796 862
P46_ST00053 860 DUshoma 8500000
P46_SP00040 1099
P46_ST00054 1160 816 125 ndo-
P46_TL00015 874
P46_ST00055 286 kuwomesa, 020000017
P46_SP00041 931 85
P46_ST00056 500 109 aciti
P46_SP00042 609 922
P46_ST00057 686 875 217 ndlDone 0088000
P46_SP00043 903
P46_ST00058 986 kana 0203
P46_SP00044 1109 921
P46_ST00059 1171 117 nari- 0.29 88871
P46_TL00016 933
P46_ST00060 154 qgana 0.76 80201
P46_SP00045 282 991
P46_ST00061 426 934 cakanaka. 1082012000
P46_SP00046 677 989
P46_ST00062 800 205 Akatora 1010030
P46_SP00047 1005 981 115
P46_ST00063 1120 945 167 mqoto 08000
P46_TL00017 992
P46_ST00064 994 norutanda 001200004
P46_SP00048 395 1041 91
P46_ST00065 486 273 runopfuta, 3303300207
P46_SP00049 759 1050 111
P46_ST00066 870 993 421 ndokunoqgedza 0000000800500
P46_TL00018 1053 1161
P46_ST00067 1067 254 pamusoro 11020000
P46_SP00050 383
P46_ST00068 468 179 pabgo, 430007
P46_SP00051 1110
P46_ST00069 170 Dukati 800300
P46_SP00052 912
P46_ST00070 997 va! 010
P46_SP00053 1065
P46_ST00071 1130 160 Ndiye 30000
P46_TL00019 1111
P46_ST00072 1112 171 pxititi, 10000607
P46_SP00054 299 1169 51
P46_ST00073 350 ruDutsl 0084008
P46_SP00055 536 52
P46_ST00074 588 mudeqga, 0.59 05808027
P46_SP00056 844
P46_ST00075 900 togo! 00003
P46_SP00057 1029 66
P46_ST00076 1095 Apedza 050000
P46_TL00020
P46_ST00077 1172 183 kudaro 038000
P46_SP00058 1219
P46_ST00078 376 238 wakazma 0002081
P46_SP00059 614
P46_ST00079 103 kuti 0440
P46_SP00060 778 1218
P46_ST00080 854 bgakanaka. 0030100000
P46_SP00061 1148 1228
P46_ST00081 1217 A- 0.99 00
P46_TL00021 1230
P46_ST00082 1231 kaDuisa 0280000
P46_SP00062 324 1278
P46_ST00083 389 mugonaqombe 00000280000
P46_SP00063 774 1288
P46_ST00084 836 rake. 02000
P46_TL00022 208 1314
P46_ST00085 1315 332 Wakazopaka 0.95 0000004000
P46_SP00064 540 1373
P46_ST00086 632 pfuti
P46_SP00065 1372
P46_ST00087 848 yake, 01007
P46_SP00066 980 1371
P46_ST00088 1077 akaenda 3030502
P46_TL00023 127 1374
P46_ST00089 1375 311 kundovima. 0000000000
P46_SP00067 438 1423 126
P46_ST00090 Aciti 50000
P46_SP00068 685 1421
P46_ST00091 780 kurldza 0038003
P46_SP00069 984 90
P46_ST00092 1074 yakarlra 00000841
P46_TL00024 1434 1151
P46_ST00093 247 nakanaka. 830000000
P46_SP00070 374 1489
P46_ST00094 456 278 NomutODO 30000080
P46_SP00071 734 1481
P46_ST00095 799 250 wakadaro 02018100
P46_SP00072 1049
P46_ST00096 1125 153 waka- 00024
P46_TL00025 1493 450
P46_ST00097 1494 165 Batsira 8100000
P46_SP00073 296 1540
P46_ST00098 356 225 Dazhinji. 800500500
P46_TL00026 1564
P46_ST00099 1565 39 Bvunzo: 0.53 5058750
P46_SP00074 300 1604
P46_ST00100 347 1568 33 1. 30
P46_SP00075 1601
P46_ST00101 444 45 IDazuqgu 0.61 88200802
P46_SP00076 625 1610
P46_ST00102 662 1567 ndiuanani 4008400100
P46_SP00077 868 1600
P46_ST00103 215 IDakasiyana 88400050016
P46_SP00078
P46_ST00104 1165 38 nalDa- 048820
P46_TL00027 446 1618 257
P46_ST00105 1629 ruqgu 00800
P46_SP00079 557 1661
P46_ST00106 hre 0030
P46_SP00080 669 1651 23
P46_ST00107 11 3
P46_TL00028 346 1668 941 44
P46_ST00108 1670 2.
P46_SP00081 1702
P46_ST00109 Pauauiri 50818060
P46_SP00082 597 1703
P46_ST00110 630 1680 22 aua 0.64
P46_SP00083
P46_ST00111 723 005801600
P46_SP00084 911
P46_ST00112 1669 uakataqga 800402800
P46_SP00085 1137 1712
P46_ST00113 kuuu- 00804
P46_TL00029 441 1717
P46_ST00114 1731 ya
P46_SP00086 483 1762
P46_ST00115 515 1719 163 munyika 0020600
P46_SP00087 1763
P46_ST00116 1718 ino 0.62
P46_SP00088 769 1752
P46_ST00117 791 0.50 5
P46_SP00089
P46_ST00118 849 213 Danobvepi 810001004
P46_SP00090 1062 15
P46_ST00119 1720
P46_TL00030 348 1768
P46_ST00120 1771 3.
P46_SP00091 380 1804
P46_ST00121 1770 Uakaqga 8000800
P46_SP00092 603 1814 18
P46_ST00122 621 uacit^akei 0.65 81030102205
P46_SP00093 804 1811 36
P46_ST00123 840 1782 106 20 muno
P46_SP00094 946 1802
P46_ST00124 961 12
P46_SP00095 973 1803
P46_ST00125 1002 143 Dakuru 800000
P46_SP00096 1145 1806
P46_ST00126 1177 uaka- 84043
P46_TL00031 1821 283
P46_ST00127 114 wanei 00600
P46_SP00097 558 1854 27
P46_ST00128 585 pauari 008330
P46_SP00098 699 1865 17
P46_ST00129 716
P46_TL00032 345 1872
P46_ST00130 1873 4. 40
P46_SP00099 1906
P46_ST00131 Pfuti 70004
P46_SP00100 531 1905 26
P46_ST00132 01500
P46_SP00101 654 1915
P46_ST00133 700 dzakasiyana 02100043002
P46_SP00102 925
P46_ST00134 pai 000
P46_SP00103 1004
P46_ST00135 1036 nedzamazuua 70000003080
P46_TL00033 355 1920
P46_ST00136 1922 5.
P46_SP00104 384 1955
P46_ST00137 Dazuqgu 0.44 8730882
P46_SP00105 619 1966
P46_ST00138 656 uaidirei 0.54 81383406
P46_SP00106 795 1956
P46_ST00139 825 1923 ndarama 5000000
P46_SP00107 990
P46_ST00140 1007
P46_SP00108 1018
P46_ST00141 1211 [ano 7000


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00075.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P75 PHYSICAL_IMG_NR 75 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P75_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P75_LM00001 118 1914
RightMargin P75_RM00001 1300 119
BottomMargin P75_BM00001 1956 45
PrintSpace P75_PS00001 1182
TextBlock P75_TB00001 687 54
TextLine P75_TL00001 693 48 33
String P75_ST00001 CONTENT 70 WC 0.54 CC
P75_TB00002 1064 185
P75_TL00002 1070 173
P75_ST00002 SHUMO 0.83 34000
P75_TB00003 142 1814
P75_TL00003 148 1106 56
P75_ST00003 150 85 46 Asi 0.98 000
SP P75_SP00001 270 196 84
P75_ST00004 354 149 120 47 Boka 0.68 8004
P75_SP00002 474
P75_ST00005 549 164 40 guru 0.90 0201
P75_SP00003 669 204 77
P75_ST00006 746 269 raMabunu 0.89 01020202
P75_SP00004 1015 195 86
P75_ST00007 1101 190 rakazo- 0401001
P75_TL00004 126 207 1167 58
P75_ST00008 210 122 enda 0.79 0214
P75_SP00005 248 255 90
P75_ST00009 338 209 300 kundotslDa, 0.70 02100008837
P75_SP00006 638 265 95
P75_ST00010 733 289 Dakakunda 0.81 820004001
P75_SP00007 1022 111
P75_ST00011 1133 160 hondo 0.91 40000
P75_TL00005 267 1164
P75_ST00012 268 360 57 yaMuzirikazi, 0.88 0201001001007
P75_SP00008 486 325 81
P75_ST00013 567 216 Dakatora 0.80 82011002
P75_SP00009 783 314
P75_ST00014 869 55 qombe 80000
P75_SP00010 1042 323 99
P75_ST00015 1141 zhlnji 0.65 208063
P75_TL00006 125 327 1169
P75_ST00016 328 201 nedzlya 0.87 0000800
P75_SP00011 326 384
P75_ST00017 403 161 dzaDO. 0.77 000813
P75_SP00012 564 374 69
P75_ST00018 633 358 Uakadzimana 82010000200
P75_SP00013 991 60
P75_ST00019 1051 243 Dakaenda 0.86 80000001
P75_TL00007 386 1140
P75_ST00020 387 252 rweclplri, 0.71 2000828007
P75_SP00014 377 444 65
P75_ST00021 442 284 Muzirikazi 0400000400
P75_SP00015 726 434 108
P75_ST00022 834 266 akapxiswa 001300004
P75_SP00016 1100 62
P75_ST00023 1162 103 kwa 1.00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kwano,
P75_TL00008 446
P75_ST00024 461 71 no, 0.45 807 HypPart2
P75_SP00017 503 66
P75_ST00025 262 194 akaplsa 1014804
P75_SP00018 456
P75_ST00026 542 229 muzlnda 0.66 0508603
P75_SP00019 771 493
P75_ST00027 857 akatamlra 0.84 002010801
P75_SP00020 1119 78
P75_ST00028 1197 ku- 0.78 033
P75_TL00009 505 1165
P75_ST00029 521 154 31 msoro 00001
P75_SP00021 279 552
P75_ST00030 369 506 143 kuno. 0.96 02000
P75_SP00022 512 107
P75_ST00031 619 Ndino 0.74 00084
P75_SP00023 780 561 89
P75_ST00032 224 nakasaka 0.64 88040501
P75_SP00024 1093 97
P75_ST00033 1190 100 kuti 0420
P75_TL00010
P75_ST00034 565 244 DakaDuya 82008203
P75_SP00025 621 63
P75_ST00035 432 230 munyika 0101000
P75_SP00026 662 620
P75_ST00036 725 ino. 0.95 0010
P75_SP00027 820 611
P75_ST00037 889 183 Nokuti 100400
P75_SP00028 1072 612
P75_ST00038 1149 580 Daya- 80033
P75_TL00011 124 623 59
P75_ST00039 625 223 mbuklra 0000803
P75_SP00029 347 671 104
P75_ST00040 451 187 Uembe 80001
P75_SP00030 130
P75_ST00041 768 225 Daka^ika 810310004
P75_SP00031 993 680
P75_ST00042 0.85 0200503
P75_TL00012 683 1161
P75_ST00043 684 241 yakanaka 12000002
P75_SP00032 367 741
P75_ST00044 400 685 yapaMatopo, 03200100507
P75_SP00033 738 742
P75_ST00045 356 ndokugara'po 610040100570
P75_SP00034 1136 34
P75_ST00046 1170 698 117 cose. 00000
P75_TL00013 1110
P75_ST00047 Mambo 04000
P75_SP00035 379 828 74
P75_ST00048 453 781 286 0201300300
P75_SP00036 739
P75_ST00049 804 afa 101
P75_SP00037 873
P75_ST00050 962 331 wakateDerwa 00030080001
P75_TL00014 840
P75_ST00051 856 237 nomqana 0.82 0008300
P75_SP00038 362 898 79
P75_ST00052 441 841 131 wake 0.92 0300
P75_SP00039 572 888
P75_ST00053 658 306 Rubeqgura. 0200800020
P75_SP00040 964 897 96
P75_ST00054 1060 232 Muzinda
P75_TL00015 900
P75_ST00055 901 0.94 0200
P75_SP00041 254 947
P75_ST00056 299 wakaDakwa 020282000
P75_SP00042 630 948
P75_ST00057 715 203 panonzi 3400600
P75_SP00043 918 957
P75_ST00058 1014 274 Burawayo, 340202007
P75_TL00016 960 1166
P75_ST00059 961 200 ndokuti 0000300
P75_SP00044 324 1007
P75_ST00060 427 974 330 43 panoDurawa. 0.73 14408522000
P75_SP00045 757 1017
P75_ST00061 865 167 Zimqe 0.19 87886
P75_SP00046 1032 1016 61
P75_ST00062 197 Dakara- 8000000
P75_TL00017 1018
P75_ST00063 1036 27 q 0.14 8
P75_SP00047 151 1076 10
P75_ST00064 1020 153 garira 030104
P75_SP00048 1075
P75_ST00065 376 257 kuDurawa 00850200
P75_SP00049 1066
P75_ST00066 722 343 kwaDakaltwa 00081008401
P75_SP00050 1065
P75_ST00067 1144 1035 145 41 paDa- 0.55 43824
P75_TL00018 1078
P75_ST00068 1079 162 kabva. 022000
P75_SP00051 1126 68
P75_ST00069 337 Nenlrokwano 30885000183
P75_SP00052 691 1135
P75_ST00070 772 136 naiye
P75_SP00053 908 1134 93
P75_ST00071 1001 287 Rubeqgura 020080002
P75_TL00019 1137 1163
P75_ST00072 1139 236 wakagara 05040304
P75_SP00054 1194
P75_ST00073 247 aclDuraya 0.60 608840403
P75_SP00055 681 76
P75_ST00074 165 Danhu 0.67 81103
P75_SP00056 922 1185 91
P75_ST00075 1013 1138 Damarudzl 800003008
P75_TL00020
P75_ST00076 1213 ose
P75_SP00057 1244 73
P75_ST00077 276 1198 231 0300002
P75_SP00058 507 1254
P75_ST00078 yedu 0082
P75_SP00059 705 1253
P75_ST00079 218 ku^ikira 021010002
P75_SP00060 999
P75_ST00080 Daruqgu 0.72 8200800
P75_TL00021 1256
P75_ST00081 1257 DakazoDuya 8303008101
P75_SP00061 423 1313
P75_ST00082 485 1272 159 32 muno. 03200
P75_SP00062 644 1304
P75_ST00083 713 285 0.93 0400002000
P75_SP00063 998 1303
P75_ST00084 1056 233 wakaika 01018000
P75_TL00022 1316
P75_ST00085 1331 146 muno 0.97 0001
P75_SP00064 1362
P75_ST00086 1330 169 negore 000230
P75_SP00065 500 1371
P75_ST00087 566 1319 133 53 1840, 02007
P75_SP00066 699 1372
P75_ST00088 765 217 8103800
P75_SP00067 982
P75_ST00089 1059 228 Dakaika 83008000
P75_TL00023 1374
P75_ST00090 1377 273 nera-1890. 0004304000
P75_SP00068 397 1432
P75_ST00091 465 1376 213 Nainono 0.51 1608286
P75_SP00069 678 1431
P75_ST00092 740 Uakaraqga 822200802
P75_SP00070 1025
P75_ST00093 1098 189 Dakata- 0.76 8001024
P75_TL00024 1434
P75_ST00094 1436 250 mbudzwa 0010000
P75_SP00071 1481
P75_ST00095 259 naMadniti 003208102
P75_SP00072 724 1490
P75_ST00096 803 1435 makore 020000
P75_SP00073 997 1480
P75_ST00097 makumi 000202
P75_TL00025 1495 242
P75_ST00098 mashanu. 00000020
P75_ST00099 1605 37 Bvunzo 0.40 374676
P75_SP00074 1642 14
P75_ST00100 1618 7 23 : 0.63 3
P75_SP00075 1641 49
P75_ST00101 355 1607 28 1. 04
P75_SP00076 383 1639
P75_ST00102 431 1606 152 Uatema 800000
P75_SP00077 583 1638
P75_ST00103 1616 175 uanogara 80010600
P75_SP00078 798 1647
P75_ST00104 106 Natal 00045
P75_SP00079 38
P75_ST00105 985 178 44 uanonziyi 840001625
P75_SP00080 1650 18
P75_ST00106 1181 11 1
P75_SP00081 1192
P75_ST00107 1235 1608 Ko 00
P75_TL00026 1656
P75_ST00108 1668 80800000
P75_SP00082 588 1699
P75_ST00109 616 Transvaal 120000240
P75_SP00083 806 1689 19
P75_ST00110 825 1657 uo 801
P75_TL00027 342 1707 946
P75_ST00111 1708 2.
P75_SP00084 1741
P75_ST00112 Rondedzera 0030000010
P75_SP00085 661 1740
P75_ST00113 689 0003
P75_SP00086 759 30
P75_ST00114 789 1718 rugwaro 0.99 0000100
P75_SP00087 950 1750
P75_ST00115 980 116 rwako 00600
P75_SP00088 1096
P75_ST00116 1720 22 rwouno- 5000301
P75_TL00028 426 1757 862
P75_ST00117 1769 144 nyorera 2100000
P75_SP00089 570 1800
P75_ST00118 592 1758 Pretoria 50000025
P75_SP00090 1791 21
P75_ST00119 rucafamba 000020005
P75_SP00091 1790
P75_ST00120 981 sei 005
P75_SP00092 1030 25
P75_ST00121 1055 1771 uuye 8400
P75_SP00093 1146 1802
P75_ST00122 1761 102 napai 10025
P75_SP00094 1266 1804 12
P75_ST00123 1278 1762 0.48 5
P75_TL00029 346 1808 940
P75_ST00124 1809 3.
P75_SP00095 1843
P75_ST00125 d'udzira 77000500
P75_SP00096 579 1842 17
P75_ST00126 596 0002
P75_SP00097 674 26
P75_ST00127 700 Mabunu 030020
P75_SP00098
P75_ST00128 883 aka^irwira 00010540600
P75_SP00099 1083 1850 20
P75_ST00129 1103 1811 paMad^i- 010001030
P75_TL00030 425 1859 810
P75_ST00130 24 ti 03
P75_SP00100 449 1892 29
P75_ST00131 478 sei, 0031
P75_SP00101 535 1899
P75_ST00132 560 1871 88 8600
P75_SP00102 648 1902 36
P75_ST00133 1860 0006
P75_SP00103
P75_ST00134 784 800006800
P75_SP00104 978
P75_ST00135 1008 1861 147 uakaitei 80000004
P75_SP00105 1155 1893
P75_ST00136 1177 1874 uo. 800
P75_TL00031 1910
P75_ST00137 1911 4.
P75_SP00106 371 1943
P75_ST00138 424 n^katamisa 0.58 81082000173
P75_SP00107 642 1953
P75_ST00139 667 208 0100200026
P75_SP00108 875
P75_ST00140 903 kose-kose 000000000
P75_SP00109 1081
P75_ST00141 1109 1912 87 ^inyi 104027
P75_SP00110 1196 1955
P75_ST00142 1216


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00061.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P61 PHYSICAL_IMG_NR 61 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P61_TM00001 HPOS 0 VPOS 29
LeftMargin P61_LM00001 115 1940
RightMargin P61_RM00001 1302 117
BottomMargin P61_BM00001 1969 32
PrintSpace P61_PS00001 1187
TextBlock P61_TB00001 667 30 55 45
TextLine P61_TL00001 673 36 43 33
String P61_ST00001 CONTENT 56 WC 0.97 CC 00
P61_TB00002 1052 188
P61_TL00002 1058 35 176
P61_ST00002 SHUMO 0.95 02000
P61_TB00003 128 1841
P61_TL00003 122 134 1163 59
P61_ST00003 135 158 47 clkatl: 0.68 0810084
SP P61_SP00001 280 182 87
P61_ST00004 367 283 58 "Zokwadi, 0.58 786003037
P61_SP00002 650 193 88
P61_ST00005 738 136 126 46 nemi 1.00 0000
P61_SP00003 864 85
P61_ST00006 949 336 muqgashuwa 0.83 0080104100
P61_TL00004 121 194 1162
P61_ST00007 235 48 nenhamo 0000002
P61_SP00004 356 242
P61_ST00008 417 211 172 41 yaqgu. 0.72 008026
P61_SP00005 589 252 69
P61_ST00009 658 196 143 Zanzi 0.54 88500
P61_SP00006 801 68
P61_ST00010 869 195 185 natenzi 0.93 4000000
P61_SP00007 1054
P61_ST00011 1102 208 181 waqgu: 0.74 018005
P61_TL00005 123 254 1164
P61_ST00012 303 Wacembera 0.91 320000002
P61_SP00008 426 301 82
P61_ST00013 508 256 105 iwe, 0.81 0007
P61_SP00009 613 312 94
P61_ST00014 707 243 haucaBati 0.80 023008200
P61_SP00010 950 302 104
P61_ST00015 233 makonzo 0000000
P61_TL00006 313 1135
P61_ST00016 314 mumba 0.88 03002
P61_SP00011 318 362 83
P61_ST00017 401 329 190 maqgu, 008007
P61_SP00012 591 372 77
P61_ST00018 668 315 113 saka 0124
P61_SP00013 781 74
P61_ST00019 855 109 54 nino 0.39 8780
P61_SP00014 964 369
P61_ST00020 1025 ndokuDu 0.65 4010782 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT ndokuDuraya
P61_TL00007 125 1157
P61_ST00021 389 40 raya 0.86 0203 HypPart2
P61_SP00015 230 429 131
P61_ST00022 361 373 haqgu. 328010
P61_SP00016 533
P61_ST00023 656 374 124 Zino 0.36 8781
P61_SP00017 780 430
P61_ST00024 914 368 49 kwandlcando- 0.89 000008000004
P61_TL00008 432 1161
P61_ST00025 449 gara 0.84 0032
P61_SP00018 234 490
P61_ST00026 433 handlcazlDl 0.62 00008006888
P61_SP00019 659 480 127
P61_ST00027 786 447 120 42 cose, 00007
P61_SP00020 906 489 130
P61_ST00028 1036 250 Dehama." 80600000
P61_TL00009 516
P61_ST00029 518 163 Doqgi 00800
P61_SP00021 289 574
P61_ST00030 394 166 rakati: 0200044
P61_SP00022 560 564 111
P61_ST00031 671 223 "Hendei 0.77 7200302
P61_SP00023 894 563
P61_ST00032 979 532 nesu, 0.85
P61_SP00024 1113 99
P61_ST00033 1212 76 isu 000
P61_TL00010 576 1160
P61_ST00034 577 226 tlnoenda 08030100
P61_SP00025 352 624 63
P61_ST00035 415 295 kundoimba 0.82 032003070
P61_SP00026 710 62
P61_ST00036 772 207 muBoka 018000
P61_SP00027 623
P61_ST00037 1053 raDalmbi 0.61 43828030
P61_TL00011 636
P61_ST00038 kumusha 0100003
P61_SP00028 683
P61_ST00039 444 651 106 uyo. 2030
P61_SP00029 550 693 108
P61_ST00040 637 142 57 Uuye 8220
P61_SP00030 800 694 81
P61_ST00041 881 90 iwe
P61_SP00031 971 682 101
P61_ST00042 1072 218 unogona 4000002
P61_TL00012 696
P61_ST00043 198 kulmba 018001
P61_SP00032 325 743
P61_ST00044 387 159 kwano 0.70 00085
P61_SP00033 546 752 73
P61_ST00045 619 310 somulmblre 0.76 0003800820
P61_SP00034 929 742
P61_ST00046 1011 279 wounosllta 0.75 0330008801
P61_TL00013 755
P61_ST00047 191 DUsiku. 8201000
P61_SP00035 317 803
P61_ST00048 407 260 Unofanira 0.87 020020032
P61_SP00036 84
P61_ST00049 751 756 kuti 0400
P61_SP00037 802
P61_ST00050 940 771 92 31 UDe 0.59 380
P61_SP00038 1032
P61_ST00051 1095 mumqe 02080
P61_TL00014 816 434
P61_ST00052 weBoka 008002
P61_SP00039 322 863 65
P61_ST00053 173 redu." 008300
P61_TL00015 875 1133
P61_ST00054 "Haiwa, 0.67 7420017
P61_SP00040 354 932 67
P61_ST00055 421 876 147 ndlno 0.56 10883
P61_SP00041 568 930
P61_ST00056 629 249 nandaqga 88500801
P61_SP00042 878 931
P61_ST00057 943 200 ndlclda 0.57 0080883
P61_SP00043 1143 922
P61_ST00058 1210 890 co cose!"
P61_TL00016 934 833
P61_ST00059 935 98 se!" 0010
P61_SP00044 982
P61_ST00060 286 Ndonakalta 0418200801
P61_SP00045 990
P61_ST00061 654 304 clmaqgowe. 0805800000
P61_TL00017 1019 1103
P61_ST00062 1020 Doqgi, 0.73 008105
P61_SP00046 370 1077 66
P61_ST00063 436 mbga, 0.78 00037
P61_SP00047 595 1076 86
P61_ST00064 681 1033 244 maqgowe 0280000
P61_SP00048 925
P61_ST00065 1017 271 nikafamba 866201003
P61_TL00018 1079 1137
P61_ST00066 nose, 80007
P61_SP00049 246 1136
P61_ST00067 273 ndoku^ika 0000110000
P61_SP00050 585 64
P61_ST00068 649 1080 278 panerlmqe 010048080
P61_SP00051 927
P61_ST00069 118 sudo 0080
P61_SP00052 1108 1126
P61_ST00070 1139 paka 4000 pakaqga
P61_TL00019 1138
P61_ST00071 1154 89 qga 0.60
P61_SP00053 216 1196
P61_ST00072 309 panejoqgwe 3200308000
P61_SP00054
P61_ST00073 210 rakaqga 0000804
P61_SP00055 861
P61_ST00074 926 363 ricikukuridza 0.96 0000010100010
P61_TL00020 1198 1158
P61_ST00075 1214 238 nomqoyo 4008200
P61_SP00056 366 1255 80
P61_ST00076 446 waro 0020
P61_SP00057 572 1245
P61_ST00077 653 1213 wose
P61_SP00058 777 100
P61_ST00078 877 409 nokutsuqglrlra. 200500380828105
P61_TL00021 129 1257
P61_ST00079 1259 Doqgl 31808
P61_SP00059 292 1314
P61_ST00080 357 1258 160 rikati: 0000006
P61_SP00060 517 1305 72
P61_ST00081 "Ko 700
P61_SP00061 706 1304
P61_ST00082 737 205 nhandi, 0.79 0120207
P61_SP00062 942
P61_ST00083 991 299 unomboite- 3000001003
P61_TL00022 1317
P61_ST00084 1318 144 iko" 00020
P61_SP00063 1364 97
P61_ST00085 Joqgwe 008000
P61_SP00064 565 1375
P61_ST00086 647 162 0.92 0002003
P61_SP00065 809
P61_ST00087 6300007
P61_SP00066 1101 1374
P61_ST00088 1167 nda ndanzwa
P61_TL00023
P61_ST00089 1392 nzwa 7000
P61_SP00067 259 1424
P61_ST00090 323 1376 kutaura 0002402
P61_SP00068 523
P61_ST00091 588 kwatenzi 00200000
P61_SP00069 818 1423
P61_ST00092 883 1391 169 waqgu 02801
P61_SP00070 1433
P61_ST00093 165 kanhi! 0.99 000000
P61_TL00024 1436
P61_ST00094 Watl 0418
P61_SP00071 1483
P61_ST00095 324 1451 192 musoro 050000
P61_SP00072 1482
P61_ST00096 597 174 00803
P61_SP00073 1493
P61_ST00097 854 247 ucagurwa 00200403
P61_SP00074 1491
P61_ST00098 1186 0.98
P61_TL00025 1496
P61_ST00099 319 ndlgoseDesa 00800008001
P61_SP00075 1553
P61_ST00100 547 sadza 00003
P61_SP00076 689 1542
P61_ST00101 794 1511 114 raDO 1380
P61_SP00077 908 1543
P61_ST00102 1009 282 maqgwana 03800001
P61_TL00026 1554
P61_ST00103 1556 paku^uura, 0.55 630310383207
P61_SP00078 1611
P61_ST00104 201 nhandi! 0020000
P61_SP00079 717 1602
P61_ST00105 785 1555 Saka 0.94 0100
P61_SP00080 78
P61_ST00106 984 307 ndlnofanlra 00800026800
P61_TL00027 1614
P61_ST00107 343 kukukurldza 02130208030
P61_SP00081 474 1661
P61_ST00108 587 170 nikuru 0.47 875421
P61_SP00082 757 1669
P61_ST00109 838 155 nhasi, 000057
P61_SP00083 993 1670
P61_ST00110 1106 1628 189 000040
P61_TL00028 132 1673
P61_ST00111 1689 171 01803
P61_SP00084 1730
P61_ST00112 365 1674 187 uclgere 1080020
P61_SP00085 552 1729
P61_ST00113 607 kugurwa." 040400200
P61_SP00086 886 1731
P61_ST00114 962 10808
P61_SP00087 1124
P61_ST00115 1159 rika 0001
P61_TL00029 1732
P61_ST00116 1733 51 ti: 0.90 002
P61_SP00088 183 1780 71
P61_ST00117 785001007
P61_SP00089 543 1789
P61_ST00118 609 215 unenzwi 3200000
P61_SP00090 824
P61_ST00119 889 rakanaka 00020000
P61_SP00091 1132 1781
P61_ST00120 1209 sei!
P61_TL00030 133 1793
P61_ST00121 1794 Tose
P61_SP00092 258 1839
P61_ST00122 359 tiri
P61_SP00093 437 1838
P61_ST00123 521 1807 157 Danna 0.71 81004
P61_SP00094 678 1840 103
P61_ST00124 265 tlqgalmba 088018000
P61_SP00095 1046 1849
P61_ST00125 1150 146 rwiyo 30011
P61_TL00031 1852
P61_ST00126 runonaka 32000301
P61_SP00096 1899
P61_ST00127 485 1865 cose. 00000
P61_SP00097 602 1898
P61_ST00128 729 277 Nokuimba 00040002
P61_SP00098 1006
P61_ST00129 1121 kwedu 00080
P61_TL00032 1911 605
P61_ST00130 1912 268 tlqgawana 088000003
P61_SP00099 1968
P61_ST00131 466 272 nokudya." 873503100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00051.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P51 PHYSICAL_IMG_NR 51 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P51_TM00001 HPOS 0 VPOS 32
LeftMargin P51_LM00001 115 1932
RightMargin P51_RM00001 1303 116
BottomMargin P51_BM00001 1964 37
PrintSpace P51_PS00001 1188
TextBlock P51_TB00001 667 33 58 46
TextLine P51_TL00001 673 39 34
String P51_ST00001 CONTENT WC 0.70 CC 23
P51_TB00002 1062 180
P51_TL00002 1068 38 168
P51_ST00002 SHUMO 0.67 05208
P51_TB00003 120 1844
P51_TL00003 181 126 1103 56
P51_ST00003 127 160 55 Ndlno 0.52 20884
SP P51_SP00001 341 182 62
P51_ST00004 403 191 47 shohorl 0.75 0511108
P51_SP00002 594 173 66
P51_ST00005 660 153 rakafa 0.81 050203
P51_SP00003 813 174 44
P51_ST00006 857 265 neshuqgu. 100068050
P51_SP00004 1122 36
P51_ST00007 1158 128 45 ndo- 0.90 0003
P51_TL00004 123 186 1166
P51_ST00008 326 kuwonekana 0.99 0000000100
P51_SP00005 449 233 109
P51_ST00009 558 187 244 rinenzara 0.87 130000303
P51_SP00006 802
P51_ST00010 911 200 122 42 yaro. 0.96 01000
P51_SP00007 1033 242
P51_ST00011 1155 134 GaDa 0.69 0181
P51_TL00005 121 246 1163
P51_ST00012 279 ndokukaa 0.82 000000383
P51_SP00008 400 301 61
P51_ST00013 461 260 105 41 naro 0.48 8820
P51_SP00009 566
P51_ST00014 628 185 rlclfara 0.71 08080302
P51_SP00010 292
P51_ST00015 858 kuti 0.89 0201
P51_SP00011 963
P51_ST00016 1008 249 276 43 ndamuwo- 02100003
P51_TL00006 305
P51_ST00017 319 101 rora 0.88 5000
P51_SP00012 224 352
P51_ST00018 285 306 387 naanosidoDalra 0.54 88700028382805
P51_SP00013 672 361 60
P51_ST00019 732 196 muBani 0.72 008402
P51_SP00014 928 76
P51_ST00020 1004 rose 0.91 0300
P51_SP00015 1105 351
P51_ST00021 1152 serirl 003058
P51_TL00007 365 803
P51_ST00022 rake, 0.77 22007
P51_SP00016 250 420 65
P51_ST00023 315 234 nakadaro 88338300
P51_SP00017 549
P51_ST00024 611 72 uri
P51_SP00018 683 411
P51_ST00025 748 178 mqenl. 080080
P51_TL00008 194 1092 57
P51_ST00026 296 Kwakapera 000024004
P51_SP00019 490 506
P51_ST00027 562 192 mqedzi 0.76 080060
P51_SP00020 754 505 95
P51_ST00028 849 166 mlDlrl 0.42 088808
P51_SP00021 1015 495 81
P51_ST00029 1096 190 0.78 0400028
P51_TL00009 508 1137
P51_ST00030 509 ndokupiwa 0.80 002064004
P51_SP00022 419 565
P51_ST00031 480 106 niyo 0.40 8707
P51_SP00023 586 564
P51_ST00032 648 240 nasekuru 52000002
P51_SP00024 888 555
P51_ST00033 950 522 130 Daro, 0.53 82407
P51_SP00025 1080
P51_ST00034 1156 104 rika 0.83 0402 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT rikaBlka
P51_TL00010 567 1157
P51_ST00035 568 Blka 8801 HypPart2
P51_SP00026 241 614 89
P51_ST00036 330 569 118 doro 0.74 8010
P51_SP00027 448 87
P51_ST00037 535 582 117 raro, 0.65 23307
P51_SP00028 652 623 108
P51_ST00038 760 297 ndokukoka 003000202
P51_SP00029 1057 98
P51_ST00039 584 40 gaDa. 00830
P51_TL00011 124 626
P51_ST00040 136 0.73 0081
P51_SP00030 674
P51_ST00041 321 210 rici^ika, 3000100047
P51_SP00031 531
P51_ST00042 596 48 shohori 0.86 0400003
P51_SP00032 787
P51_ST00043 852 627 231 rakaBaya 02048301
P51_SP00033 1083 31
P51_ST00044 1114 629 176 qombe 83000
P51_TL00012 686 1140
P51_ST00045 701 yaro, 00407
P51_SP00034 743 63
P51_ST00046 309 687 74 iro 600
P51_SP00035 383 733
P51_ST00047 444 702 gaDa 0.66 0282
P51_SP00036
P51_ST00048 rlkafara 08000202
P51_SP00037 823
P51_ST00049 885 nlkuru. 0.55 8863210
P51_SP00038 1072 742 96
P51_ST00050 1168 94 Sho 003 Shohori
P51_TL00013 745 1169
P51_ST00051 747 102 hori 2020
P51_SP00039 793 78
P51_ST00052 302 746 223 20018802
P51_SP00040 525 77
P51_ST00053 602 761 268 mawaqwa, 02038057
P51_SP00041 870
P51_ST00054 947 344 49 kukashalkwa 03020028002
P51_TL00014 806
P51_ST00055 303 cakagociwa. 00010004040
P51_SP00042 426 861
P51_ST00056 546 807 54 Nyama 00406
P51_SP00043
P51_ST00057 837 157 yakatl 0.79 010208
P51_SP00044 994 862
P51_ST00058 yalbva, 1380037
P51_TL00015 865
P51_ST00059 866 216 masadza 2105002
P51_SP00045 338 912
P51_ST00060 264 akaBlkwa, 0.62 422880007
P51_SP00046 647 921
P51_ST00061 712 64 asi 401
P51_SP00047 776
P51_ST00062 840 269 cishamlso, 0401308037
P51_SP00048 1109 922 59
P51_ST00063 iharl 00208
P51_TL00016 924
P51_ST00064 925 280 dzashohorl 0010700058
P51_SP00049 972
P51_ST00065 523 137 dzaiq 00408
P51_SP00050 981 10
P51_ST00066 670 939 gODa 0.57 0385
P51_SP00051 794 982 91
P51_ST00067 152 pful^o 0.59 5053100
P51_SP00052 1037
P51_ST00068 1143 926 148 dzoga 00004
P51_TL00017 984 1170
P51_ST00069 986 255 kunyaqge 04003800
P51_SP00053 377 1041
P51_ST00070 475 141 ndiro 00510
P51_SP00054 616 1031
P51_ST00071 664 998 do. 810
P51_SP00055 741 82
P51_ST00072 171 Rakati 0.94 000300
P51_SP00056 1030
P51_ST00073 1090 202 rapedza 0140003
P51_TL00018 1044
P51_ST00074 252 kupakura 00420204
P51_SP00057 374 1101 86
P51_ST00075 460 184 rakalsa 0203802
P51_SP00058 644
P51_ST00076 254 mupfuko, 05201007
P51_SP00059 996 1100 119
P51_ST00077 1115 1045 DusaDl 0.46 840188
P51_TL00019 1102 1125
P51_ST00078 02401007
P51_SP00060 371 1160
P51_ST00079 436 1104 nedoro 408001
P51_SP00061 1150
P51_ST00080 677 rakaDa 010283
P51_SP00062 850
P51_ST00081 890 236 mupfuko 0.84 0550000
P51_SP00063 1126
P51_ST00082 1119 800
P51_TL00020 1179 1098
P51_ST00083 133 0180
P51_SP00064 327 1226
P51_ST00084 1180 222 rlkaedza 28030002
P51_SP00065
P51_ST00085 697 161 kudya 03603
P51_SP00066 1235
P51_ST00086 935 99 harl 0.68 0128
P51_SP00067 1034
P51_ST00087 1154 1181 138 dzose 1.00 00000
P51_TL00021 1238
P51_ST00088 1239 dzlkakona 0.85 008040001
P51_SP00068 1286
P51_ST00089 208 kuplnza 0248002
P51_SP00069 657 1294
P51_ST00090 717 1253 muromo 023004
P51_SP00070 933 1285
P51_ST00091 1014 135 waro. 0.95 00200
P51_SP00071 1149 52
P51_ST00092 1201 1240 Ri- 005
P51_TL00022 1298 67
P51_ST00093 kapunyalra 0013001804
P51_SP00072 415 1355
P51_ST00094 1300 neshupgu, 000028027
P51_SP00073 1365
P51_ST00095 808 1299 nokuti 000330
P51_SP00074 979 1345
P51_ST00096 1313 225 nyaqgwe 0018000
P51_TL00023 1357
P51_ST00097 1373 nyama 0.92 00202
P51_SP00075 289 1414
P51_ST00098 350 342 yarakaBatslra 0402028000834
P51_SP00076 692
P51_ST00099 1358 kuvlya 020807
P51_SP00077 1413
P51_ST00100 973 1359 320 nokutakura, 00008212037
P51_TL00024 125 1417 1162
P51_ST00101 harina-kutoqgotora 232011401138000011
P51_SP00078 633 1473
P51_ST00102 253 01005800
P51_SP00079 930
P51_ST00103 964 158 clmqe 08080
P51_SP00080 1474
P51_ST00104 1165 1433 cano. 02830
P51_TL00025 1476 1107
P51_ST00105 199 0505001
P51_SP00081 1523
P51_ST00106 417 310 ndokupinza 2000150002
P51_SP00082 727 1532
P51_ST00107 789 1486 217 000203
P51_SP00083 1006 1522
P51_ST00108 1112 1493 waro 5110
P51_TL00026 1535 700
P51_ST00109 183 murefu 000105
P51_SP00084 1583
P51_ST00110 1536 rikadya 0002004
P51_SP00085 570 1591
P51_ST00111 631 195 rlclfara. 380802030
P51_TL00027 201 1608 1094
P51_ST00112 GuqgUDU 0580184
P51_SP00086 450 1663
P51_ST00113 539 203 0540001
P51_SP00087 1664
P51_ST00114 833 1623 212 ruqgano 4480303
P51_SP00088
P51_ST00115 1625 146 rwaro 0.93 00300
P51_TL00028 1666
P51_ST00116 270 Mashohori 130406030
P51_SP00089 397 1713
P51_ST00117 434 1681 ose
P51_SP00090 511
P51_ST00118 576 akaseka 2040005
P51_SP00091 779 1714 103
P51_ST00119 882 227 cikwehe, 00000307
P51_SP00092 1724
P51_ST00120 1198 1669 riya 4200
P51_TL00029 1725
P51_ST00121 1727 154 rimqe 10080
P51_SP00093 281 1783
P51_ST00122 372 298 ndokutaura 0020102033
P51_SP00094 1773
P51_ST00123 730 1741 68 ne, 0.17 887
P51_SP00095 798 1782
P51_ST00124 914 144 riciti, 2001007
P51_SP00096 1058
P51_ST00125 1728 129 "E-e 0010
P51_TL00030 1785
P51_ST00126 1800 Daneqge 8000800
P51_SP00097 336 1842
P51_ST00127 Dari 8000
P51_SP00098 496 1831
P51_ST00128 560 1796 215 teteguru 00000003
P51_SP00099 775 1841
P51_ST00129 1786 Dedu 0.44 8085
P51_SP00100 966 1832 71
P51_ST00130 50 Dakadaro. 840080200
P51_TL00031 1845
P51_ST00131 1846 237 Ruqgano 0480502
P51_SP00101 367 1902
P51_ST00132 428 1860 urwu 4000
P51_SP00102 561 1891
P51_ST00133 635 ndorwedu, 000400837
P51_SP00103 1900
P51_ST00134 1009 286 rwakaDuya 203028000
P51_TL00032 1904
P51_ST00135 1906 132 kuno 0000
P51_SP00104 261 1951
P51_ST00136 323 1919 291 naDaruqgu. 0084008003
P51_SP00105 1959 69
P51_ST00137 83 Asi 002
P51_SP00106 766 1950
P51_ST00138 nino 0.20 8787
P51_SP00107 941 1958 114
P51_ST00139 1055 1905 ndofuqga 00000800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00166.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P166 PHYSICAL_IMG_NR 166 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P166_TM00001 HPOS 0 VPOS 38
LeftMargin P166_LM00001 120 1921
RightMargin P166_RM00001 1298 121
BottomMargin P166_BM00001 1959 42
PrintSpace P166_PS00001 1178
TextBlock P166_TB00001 172 185 45
TextLine P166_TL00001 178 44 173 33
String P166_ST00001 CONTENT SHUMO WC 1.00 CC 00000
P166_TB00002 708 77
P166_TL00002 714 65
P166_ST00002 161 0.98 000
P166_TB00003 125 1834
P166_TL00003 131 1101 56
P166_ST00003 132 227 55 Uazhlnji 0.68 82038030
SP P166_SP00001 412 187 66
P166_ST00004 478 47 hauazlui 0.54 14830880
P166_SP00002 705 64
P166_ST00005 769 218 kukosha 0.85 0400023
P166_SP00003 987 41
P166_ST00006 1028 258 kweqguua 0.67 00080286
P166_TL00004 127 190 1156 57
P166_ST00007 192 46 dzauo. 0.69 004806
P166_SP00004 293 238 67
P166_ST00008 360 209 Mazuua 0.70 010483
P166_SP00005 569 61
P166_ST00009 630 228 mazhinji 0.86 03000070
P166_SP00006 858 246 103
P166_ST00010 961 206 322 uanoqgogara 81208000427
P166_TL00005 126 250 1158
P166_ST00011 278 mudzimba 0.90 03000004
P166_SP00007 404 297 63
P166_ST00012 467 151 dzauo 00383
P166_SP00008 618 62
P166_ST00013 680 119 kana 0221
P166_SP00009 799 296
P166_ST00014 862 231 paciuara, 0.65 260281037
P166_SP00010 1093 307
P166_ST00015 251 uaci- 0.79 82000
P166_TL00006 128 309 1155
P166_ST00016 441 qgokurukurirana 0.78 800010013430603
P166_SP00011 365 104
P166_ST00017 673 310 292 uasineBasa. 0.81 84000080000
P166_SP00012 965 356 111
P166_ST00018 1076 207 Hauara- 0.77 0383000
P166_TL00007 369
P166_ST00019 370 179 qgariri 8050000
P166_SP00013 426
P166_ST00020 372 100 kuti 0403
P166_SP00014 472 415
P166_ST00021 538 384 162 qguua 0.50 80284
P166_SP00015 700 425
P166_ST00022 761 269 yapfuuura 0.72 033038500
P166_SP00016 1030
P166_ST00023 1091 193 yaenda, 0200007
P166_TL00008 129 428 326
P166_ST00024 224 haidzokl 01000108
P166_SP00017 353 475 37
P166_ST00025 390 443 ne. 0.17 887
P166_TL00009 232 513 1056
P166_ST00026 239 UaGlriki 0.73 84080000
P166_SP00018 471 559
P166_ST00027 597 414 uakafananidzira 0.82 800402040040002
P166_SP00019 1011 122
P166_ST00028 1133 528 155 0.45 80387
P166_TL00010 573 1134
P166_ST00029 574 252 nomunhu 0.96 0000002
P166_SP00020 381 619 93
P166_ST00030 474 unotiza 0.94 0000004
P166_SP00021 666 92
P166_ST00031 758 324 acimhanyisa 40000500303
P166_SP00022 1082 629 80
P166_ST00032 1162 101 nesi 0000 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT nesimba
P166_TL00011 632
P166_ST00033 109 mba 002 HypPart2
P166_SP00023 678
P166_ST00034 300 647 137 guru, 03227
P166_SP00024 437 689 82
P166_ST00035 519 asiqgaceuuki, 3008040083007
P166_SP00025 872 688 97
P166_ST00036 969 318 asiqgadzokl, 300803000087
P166_TL00012 691 1161 58
P166_ST00037 692 273 asiqgagoni 1008020012
P166_SP00026 402 748
P166_ST00038 529 kuBatwa. 0.64 04840046
P166_SP00027 757 738
P166_ST00039 854 219 Pahuma 410200
P166_SP00028 1073 102
P166_ST00040 1175 693 115 yake 0100
P166_TL00013 130 751 1159
P166_ST00041 752 317 paneBumhu 121080030
P166_SP00029 447 808 123
P166_ST00042 570 210 revudzl; 00040088
P166_SP00030 780 806 95
P166_ST00043 875 765 musoro 000000
P166_SP00031 1067 798
P166_ST00044 1170 767 32 wose 0.87 0302
P166_TL00014 810 1157
P166_ST00045 811 243 imhazha, 10030137
P166_SP00032 374 73
P166_ST00046 328 Napamuuiri 0.80 0221048000
P166_SP00033 775 867
P166_ST00047 840 825
P166_SP00034 857
P166_ST00048 1027 261 hapacina- 044300031
P166_TL00015 869
P166_ST00049 871 cinhu 00353
P166_SP00035 282 917 94
P166_ST00050 376 870 ciqgaBatwa, 0.71 00800820047
P166_SP00036 686 926
P166_ST00051 812 249 kunyaqge 0.83 01002800
P166_SP00037 1061 927 107
P166_ST00052 1168 hazu 0247
P166_TL00016 929 1135
P166_ST00053 48
P166_SP00038 255 977
P166_ST00054 943 53 pguuo, 0.52 803806
P166_SP00039 495 996 69
P166_ST00055 564 Unoqgogona 0008000003
P166_SP00040 890 985
P166_ST00056 955 220 kuBatwa 0283000
P166_SP00041 976
P166_ST00057 1207 945 60 31 ne 00 nenzira
P166_TL00017 133
P166_ST00058 990 nzira 0.95 00002
P166_SP00042 263 1036
P166_ST00059 989 135 imqe 0080
P166_SP00043 459 1045
P166_ST00060 552 999 112 cete, 00007
P166_SP00044 664
P166_ST00061 731 150 ndiko
P166_SP00045 881 1034 84
P166_ST00062 988 0.88 0202
P166_SP00046 1065 85
P166_ST00063 1150 139 uBate 58305
P166_TL00018 1044 1149
P166_ST00064 1049 186 Bumhu 0.58 81055
P166_SP00047 321 1095
P166_ST00065 50 revudzl 5008038
P166_SP00048 605 1094 98
P166_ST00066 703 1047 a§ika 18004
P166_SP00049 835 1103
P166_ST00067 1048 pauri, 0.74 421007
P166_SP00050 1084 1104 68
P166_ST00068 1152 Kana 0417
P166_TL00019 1106 1154
P166_ST00069 1108 234 apfuuura 05038205
P166_SP00051 367 1163
P166_ST00070 432 1107 pauri 0.75 11432
P166_SP00052 571 1164 86
P166_ST00071 657 464 hanlcadombobvlri 1288038000010830
P166_SP00053 1121
P166_ST00072 1201 ku- 0.92
P166_TL00020 134 1166 1153
P166_ST00073 189 muBata 028103
P166_SP00054 323 1214
P166_ST00074 389 1182 0.23 885
P166_SP00055 458 1223
P166_ST00075 527 124 Saka 0104
P166_SP00056 651 1213
P166_ST00076 712 118 uaiti 84031
P166_SP00057 830 1212
P166_ST00077 898 1204
P166_SP00058 1018
P166_ST00078 183 munhu
P166_TL00021 1225
P166_ST00079 1227 acida 40084
P166_SP00059 272 1274
P166_ST00080 339 287 kuBatsirwa 0182000006
P166_SP00060 626 1273
P166_ST00081 721 1239 237 neqguua, 0.62 00802827
P166_SP00061 958 1281
P166_ST00082 1040 1226 unofanira 000050006
P166_TL00022 1284
P166_ST00083 1285 kulBata 0.56 2488302
P166_SP00062 327 1332
P166_ST00084 422 neBumhu 0081003
P166_SP00063 1331
P166_ST00085 795 54 icluuya 0088412
P166_SP00064 1339
P166_ST00086 194 kwouri. 0.89 0000007
P166_TL00023 1343
P166_ST00087 1346 0.76 2132
P166_SP00065 253 1391 91
P166_ST00088 344 1344 033008002
P166_SP00066 616 1401
P166_ST00089 710 hauqgalBati, 222800883027
P166_SP00067 1031 1398
P166_ST00090 1126 1345 Wara- 0.57 05671
P166_TL00024 1402
P166_ST00091 1404 226 shiklrwa 04008003
P166_SP00068 1451
P166_ST00092 455 1417 43 nayo, 03006
P166_SP00069 594 1460
P166_ST00093 Ndokuti 0020000
P166_SP00070 910 1449 96
P166_ST00094 1006 0324
P166_SP00071 1128 1450
P166_ST00095 1192 1405 tisl- 51082
P166_TL00025 136 1462
P166_ST00096 1463 188 qgaBati 8038220
P166_SP00072 1520
P166_ST00097 1477 223 neqguua 0080384
P166_SP00073 612 1519
P166_ST00098 677 dzedu 00282
P166_SP00074 832 1508
P166_ST00099 939 352 hatiqgazodzl- 0004802000081
P166_TL00026 1521
P166_ST00100 1522 222 dzoserwi 00000000
P166_SP00075 358 1569
P166_ST00101 482 1536 40 ne,
P166_SP00076 547 1576 149
P166_ST00102 696 0.91 0102
P166_SP00077 833 1568 164
P166_ST00103 997 dzapfuuura 2035008406
P166_TL00027 1580
P166_ST00104 1582 dzaenda 0050300
P166_SP00078 346 1629
P166_ST00105 418 nokusiqgagumi. 00050080400000
P166_SP00079 855 1637
P166_ST00106 921 Warasha 0312001
P166_SP00080 1627
P166_ST00107 1211 1581 79 ka- 053
P166_TL00028 1639 59
P166_ST00108 1656 159 0.49 80384
P166_SP00081 295 1698
P166_ST00109 1641 kamqe 01080
P166_SP00082 1696
P166_ST00110 623 1640 242 wamhura 0.84 0300205
P166_SP00083 865 1686
P166_ST00111 931 clpo 0811
P166_SP00084 1695
P166_ST00112 165 cikuru 010404
P166_TL00029 1700
P166_ST00113 clslqgadzokl 080880200008
P166_SP00085 1757 36
P166_ST00114 1713 0.33 882
P166_TL00030 1783 1066
P166_ST00115 348 Takagouerwa 00000180004
P166_SP00086 1839
P166_ST00116 694 1798 160
P166_SP00087
P166_ST00117 949 00080
P166_SP00088 1100 1829
P166_ST00118 1195 1784 0628
P166_TL00031 138 1842 1132 49
P166_ST00119 1845 tlBetserwe 5880700001
P166_SP00089 401 1891
P166_ST00120 494 174 kuBata 048200
P166_SP00090 668 1889
P166_ST00121 764 nadzo. 010300
P166_SP00091 925 1888 70
P166_ST00122 995 1843 Zuua 0481
P166_SP00092 83
P166_ST00123 1209 1857 no nomqedzi
P166_TL00032 1902 1151
P166_ST00124 1903 mqedzi 180000
P166_SP00093 1958 148
P166_ST00125 470 ninotara 87830252
P166_SP00094 679 1957 144
P166_ST00126 823 1915 171 qguua. 0.59 804820
P166_SP00095 994 1956
P166_ST00127 0185


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00134.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P134 PHYSICAL_IMG_NR 134 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P134_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P134_LM00001 121 1936
RightMargin P134_RM00001 1297 122
BottomMargin P134_BM00001 1967 34
PrintSpace P134_PS00001 1176
TextBlock P134_TB00001 168 183 46
TextLine P134_TL00001 174 37 171
String P134_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.87 CC 33000
P134_TB00002 656 32 72
P134_TL00002 662 38 60
P134_ST00002 129 102
P134_TB00003 130 1837
P134_TL00003 133 136 768 58
P134_ST00003 190 48 Dzidzo 1.00 000000
SP P134_SP00001 323 184 30
P134_ST00004 353 150 44 40. 0.86 004
P134_SP00002 425 194 70
P134_ST00005 495 140 50 45 II 0.88 20
P134_SP00003 545 185 67
P134_ST00006 612 289 Zimbabwe. 0.97 000020000
P134_TL00004 189 256 1102 56
P134_ST00007 66 47 Iri 000
P134_SP00004 255 303 94
P134_ST00008 349 89 zita 0000
P134_SP00005 438 90
P134_ST00009 528 257 196 rinobva 0000700
P134_SP00006 724 304
P134_ST00010 826 209 pashoko 0.89 3004000
P134_SP00007 1035 312 103
P134_ST00011 1138 258 153 rokud 0.59 60048
P134_TL00005 315 1159 57
P134_ST00012 316 388 "Dzimbabge," 0.90 000200200070
P134_SP00008 518 372 93
P134_ST00013 611 199 49 ndokuti 3100400
P134_SP00009 810 364 76
P134_ST00014 886 222 "dzimba 0000000
P134_SP00010 1108 363
P134_ST00015 1180 317 109 dza- 0004
P134_TL00006 128 375 1137
P134_ST00016 221 mabge." 0.93 0400000
P134_SP00011 432 63
P134_ST00017 412 355 Madzimambo 0.96 0300000000
P134_SP00012 767 422 62
P134_ST00018 829 135 akare 0.92 20010
P134_SP00013 964 119
P134_ST00019 1083 376 182 Uakara 0.77 810003 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Uakaraqga
P134_TL00007 433 1163
P134_ST00020 450 41 qga 0.71 800 HypPart2
P134_SP00014 217 491
P134_ST00021 320 435 232 55 naUaroni 0.74 01820080
P134_SP00015 552 490 126
P134_ST00022 678 294 akatumidza 0.94 2000000003
P134_SP00016 972 482 111
P134_ST00023 208 mizinda
P134_TL00008 494 1161
P134_ST00024 508 42 yawo 0.95 2000
P134_SP00017 550
P134_ST00025 379 88 0003
P134_SP00018 467 540
P134_ST00026 589 iri. 0100
P134_SP00019 665
P134_ST00027 793 Ma^iqgo 0.73 00100800
P134_SP00020 1015 113
P134_ST00028 1128 162 iwawo 00200
P134_TL00009 553 1156
P134_ST00029 554 322 anoDonekwa 0008000003
P134_SP00021 452 600 61
P134_ST00030 513 237 kumatiDi 00000080
P134_SP00022 750
P134_ST00031 813 568 78 ose 0.98
P134_SP00023 891
P134_ST00032 953 169 enyika
P134_SP00024 1122 610
P134_ST00033 1185 555 101 ino, 0.81 0007
P134_TL00010
P134_ST00034 296 anopfuDura 0.82 3000018300
P134_SP00025 668
P134_ST00035 515 628 mazana 0.84 030204
P134_SP00026 709 660
P134_ST00036 770 614 229 mashanu 0300000
P134_SP00027 999
P134_ST00037 1062 613 226 nokuwa- 0003003
P134_TL00011 127 671 1140
P134_ST00038 674 95 nda 003
P134_SP00028 719
P134_ST00039 284 672 187 kwawo.
P134_SP00029 471 68
P134_ST00040 539 195 Madniti 0.80 1308000
P134_SP00030 734 728
P134_ST00041 797 673 acaBaya, 0.68 14082007
P134_SP00031 1005 729
P134_ST00042 1081 186 810100
P134_TL00012 731 1162
P134_ST00043 746
P134_SP00032 218 788
P134_ST00044 340 266 Dakaroqga 830000800
P134_SP00033 606 789 92
P134_ST00045 698 747 do 0.56 80
P134_SP00034 761 778
P134_ST00046 882 732 216 ma^iqgo 01100800
P134_SP00035 1098
P134_ST00047 1201 748 aDO 380
P134_TL00013 790 1160
P134_ST00048 791 205 panhare 4000120
P134_SP00036 333 847 82
P134_ST00049 415 160 dzaDo. 001830
P134_SP00037 575 838 99
P134_ST00050 85 Asi
P134_SP00038 759
P134_ST00051 853 00300
P134_SP00039 104
P134_ST00052 1119 haana- 0.91 011020
P134_TL00014 850
P134_ST00053 420 kunatso-roqgwa 00020010408000
P134_SP00040 548 907
P134_ST00054 640 kwano 0.65 00484
P134_SP00041 906
P134_ST00055 893 865 saaya 01103
P134_SP00042 1027
P134_ST00056 1099 866 191 mamqe 00080
P134_TL00015 910 627
P134_ST00057 154 akare, 0.83 002007
P134_SP00043 282 967 65
P134_ST00058 347 925 125 40 Duye 0.78 8000
P134_SP00044 472 965
P134_ST00059 534 madoko. 0.85 0080010
P134_TL00016 994 1056
P134_ST00060 995 241 Nalwawo 0.76 3380100
P134_SP00045 473 1042
P134_ST00061 139
P134_SP00046 707 1041 75
P134_ST00062 782 366 haazakaDakwa 004020582002
P134_SP00047 1148
P134_ST00063 1210 1011 0.99
P134_TL00017 1053
P134_ST00064 1069 neqgUDa 0.72 0080181
P134_SP00048 350 1110
P134_ST00065 410 1054 imqe, 0.67 00807
P134_SP00049 560 1111
P134_ST00066 kwete.
P134_SP00050 1101 69
P134_ST00067 858 1055 193 54 Mamqe 02080
P134_SP00051 1051 1109 73
P134_ST00068 1124 164 okuta- 000004
P134_TL00018 1114
P134_ST00069 1129 91
P134_SP00052 219 1170
P134_ST00070 280 271 akaroqgwa 000008000
P134_SP00053 551 1169 81
P134_ST00071 632 1127 233 43 norumqe 0050080
P134_SP00054 105
P134_ST00072 970 rudzi 00000
P134_SP00055 1105
P134_ST00073 rwo-
P134_TL00019 1172
P134_ST00074 262 Dumhizha 80000020
P134_SP00056 390 1220
P134_ST00075 239 bgukuru, 00000217
P134_SP00057 1229
P134_ST00076 845 1187
P134_SP00058 980 1228
P134_ST00077 1071 1174 0.70 02100800
P134_TL00020 1232 1158
P134_ST00078 206 makuru 010241
P134_SP00059 334 1279
P134_ST00079 396 ari 302
P134_SP00060 461 1278 96
P134_ST00080 557 292 Zimbabwe, 030020007
P134_SP00061 849 1289
P134_ST00081 974 neTati 001010
P134_SP00062
P134_ST00082 1203 1247 83 ne-
P134_TL00021 1291
P134_ST00083 1293 220 Inyaqga, 00008007
P134_SP00063 1348
P134_ST00084 442 naeDhlodhlo 02000000000
P134_SP00064 1338
P134_ST00085 873 234 painsiza. 220000000
P134_SP00065 1107 1347
P134_ST00086 1175 1292 Mu- 032
P134_TL00022 1350
P134_ST00087 1366 masure 020200
P134_SP00066 311 1398
P134_ST00088 402 242 malwawo 0280100
P134_SP00067 644 1397
P134_ST00089 735 1364
P134_SP00068 921 1405 115
P134_ST00090 1036 252 akaDakwa 30381001
P134_TL00023 1409 1133
P134_ST00091 1410 naDanhu 0280000
P134_SP00069 1457
P134_ST00092 434 Dasinenjere, 800000020007
P134_SP00070 754 1466
P134_ST00093 Dakaedza 80000000
P134_SP00071 1077 1456
P134_ST00094 1168 kue kuedzerera
P134_TL00024 1468 1153
P134_ST00095 dzerera 0000022
P134_SP00072 314 1515
P134_ST00096 389 1469 nzira
P134_SP00073
P134_ST00097 608 yaDaDambl, 0.62 0081820087
P134_SP00074 1525 106
P134_ST00098 1016 Dakatadza. 8401020020
P134_TL00025 1527
P134_ST00099 1530 198 0.69 00680
P134_SP00075 326 1585
P134_ST00100 417 akadai 200820
P134_SP00076 585 1574
P134_ST00101 679 ndaapaRunde, 031012050107
P134_SP00077 1584 107
P134_ST00102 1544
P134_TL00026 1586
P134_ST00103 328 kwaKuBiku, 0040580007
P134_SP00078 457 1643 123
P134_ST00104 580 naeKhami 00000300
P134_SP00079 851 1633
P134_ST00105 945 155 pedyo 10020
P134_SP00080 1100
P134_ST00106 1202 1603 na-
P134_TL00027 1646
P134_ST00107 1649 36 B 0.61 3
P134_SP00081 165 1694 8
P134_ST00108 173 ulawayo, 00101007
P134_SP00082 395 1703 116
P134_ST00109 511 360 naaMatendere 000020000000
P134_SP00083 871 1693
P134_ST00110 992 1647 295 neeCiroqga 0001000800
P134_TL00028 1704
P134_ST00111 1706 362 kwaNyashanu 00000100000
P134_SP00084 492 1762
P134_ST00112
P134_SP00085 708
P134_ST00113 781 naSaDe. 0.79 0203800
P134_TL00029 1790
P134_ST00114 1791 86
P134_SP00086
P134_ST00115 368 215 maiqgo 0280800
P134_SP00087 583 1846
P134_ST00116 645 307 apainyaqga 2220200803
P134_SP00088 952
P134_ST00117 1037 249 paMutare 02040100
P134_TL00030 1848 1131
P134_ST00118 1850 akasiyana 000000003
P134_SP00089 385 1906
P134_ST00119 486 1864 267 namamqe. 01000800
P134_SP00090 753 1905
P134_ST00120 180 Nokuti 302400
P134_SP00091 941 1896
P134_ST00121 1052 1849 207 kunama 004000 kunamamqe
P134_TL00031 1908
P134_ST00122 1924 114 mqe 080
P134_SP00092 1966 71
P134_ST00123 313 1919 mataqga 0000800
P134_SP00093 532 1964
P134_ST00124 235 akacerwa 20000000
P134_SP00094 1955
P134_ST00125 930 pasi, 00007
P134_SP00095 84
P134_ST00126 1139 1910 149 akalta 000800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00115.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P115 PHYSICAL_IMG_NR 115 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P115_TM00001 HPOS 0 VPOS 31
LeftMargin P115_LM00001 114 1935
RightMargin P115_RM00001 1303 116
BottomMargin P115_BM00001 1966 35
PrintSpace P115_PS00001 1189
TextBlock P115_TB00001 692 74 45
TextLine P115_TL00001 698 37 62 33
String P115_ST00001 CONTENT 110 WC 0.77 CC 060
P115_TB00002 1061 186
P115_TL00002 1067 174
P115_ST00002 SHUMO 0.86 12003
P115_TB00003 118 1848
P115_TL00003 128 124 1162 57
P115_ST00003 160 55 Ndlno 0.47 30886
SP P115_SP00001 288 179
P115_ST00004 350 139 219 42 Daruqgu 0.62 8530800
P115_SP00002 569 181 76
P115_ST00005 645 125 424 56 DalqgODaDuraya 0.56 81880282814104
P115_SP00003 1069
P115_ST00006 1143 140 147 41 paDa- 0.54 33834
P115_TL00004 129 182 575 49
P115_ST00007 373 48 katambudziwa 0.89 010300203300
P115_SP00004 502 230
P115_ST00008 564 198 naDO. 0.71 31800
P115_TL00005 187 267 1106
P115_ST00009 268 429 Uacimanikidzwa 0.88 81000510000000
P115_SP00005 616 316
P115_ST00010 671 183 47 kudaro 0.84 008000
P115_SP00006 854 315 64
P115_ST00011 918 375 Dakambotlzira 0.82 8102001080000
P115_TL00006 127 327 1165
P115_ST00012 294 kumatunhu 0.91 021100002
P115_SP00007 421 374
P115_ST00013 483 328 307 aslnaDanhu. 0.72 30862800000
P115_SP00008 790 80
P115_ST00014 870 329 172 46 Pasure 0.87 320100
P115_SP00009 1042 61
P115_ST00015 1103 189 ndoku- 0.95 000002
P115_TL00007 126 387 1167
P115_ST00016 sarlrwa 0408002
P115_SP00010 309 433 90
P115_ST00017 399 280 nenlwunde 0.74 008805000
P115_SP00011 679 443 81
P115_ST00018 760 402 112 noga 0.46 8804
P115_SP00012 872 101
P115_ST00019 973 320 nisiqgagarwl 0.48 887680801408
P115_TL00008 446 1164
P115_ST00020 236 naDanhu. 0.78 00820410
P115_SP00013 364 493 68
P115_ST00021 432 448 150 Nhasi 05100
P115_SP00014 582 494
P115_ST00022 663 447 Danotamira 8000000013
P115_SP00015 957 82
P115_ST00023 1039 253 kose-kose 000040000
P115_TL00009 505
P115_ST00024 506 289 mumarenje 000060040
P115_SP00016 415 561 151
P115_ST00025 566 278 0.75 008803100
P115_SP00017 844 562 153
P115_ST00026 997 291 neKalahari. 0.73 88000200305
P115_TL00010 565 1163 58
P115_ST00027 274 Kumlgano 03080302
P115_SP00018 622
P115_ST00028 476 580 121 43 yaDO 0.68 0281
P115_SP00019 597 623
P115_ST00029 659 292 Dakabatana 0.79 8103030020
P115_SP00020 951 613 78
P115_ST00030 1029 262 naUacwa- 52820004
P115_TL00011 625 1166
P115_ST00031 640 73 na, 0.67 027
P115_SP00021 200 681 103
P115_ST00032 303 Duye 0.70 8300
P115_SP00022 431 683 152
P115_ST00033 583 626 251 naUambo 0.83 0181000
P115_SP00023 834 673 162
P115_ST00034 996 297 naUaherero 0.81 6280000010
P115_TL00012 684 59
P115_ST00035 224 kumsoro 0.93 0000030
P115_SP00024 351 732
P115_ST00036 685 358 nokumaDlrlra 000101880802
P115_SP00025 791 733
P115_ST00037 864 699 104 aDO. 1800
P115_SP00026 968 89
P115_ST00038 1057 237 Munyika 0250001
P115_TL00013 745 1168
P115_ST00039 758 0380
P115_SP00027 249 801
P115_ST00040 311 175 imomo 0.96 00200
P115_SP00028 486 63
P115_ST00041 549 242 hamugari 02010100
P115_SP00029 800
P115_ST00042 853 759 176 Damqe 0.63 80080
P115_SP00030
P115_ST00043 1130 163 Danhu 80004
P115_TL00014 803 1169
P115_ST00044 223 nemhosa 10050105
P115_SP00031 348 860 94
P115_ST00045 442 804 276 yokuwoma 00050003
P115_SP00032 718 102
P115_ST00046 820 260 kwenyika. 0.98 000000010
P115_SP00033 1080 862 123
P115_ST00047 1203 806 91 Ido 0.64 082
P115_TL00015 863
P115_ST00048 kana 0500
P115_SP00034 244 910 122
P115_ST00049 366 879 266 Dapererwa 847040004
P115_SP00035 632 920 119
P115_ST00050 751 177 pamqe 32080
P115_SP00036 928 921
P115_ST00051 1050 241 nemvura, 00000027
P115_TL00016 923 488
P115_ST00052 231 DOtamira 0.76 80000351
P115_SP00037 357 970
P115_ST00053 420 924 194 kumqe. 0.80 030800
P115_TL00017 1051 1105
P115_ST00054 PamuDlrl 41058808
P115_SP00038 430 1098
P115_ST00055 492 napamugarlre 135202010830
P115_SP00039 850
P115_ST00056 911 1066 143 32 wawo 0100
P115_SP00040 1054
P115_ST00057 1127 164 Masiri 050000
P115_TL00018 1110 1170
P115_ST00058 252 akasiyana 500010302
P115_SP00041 376
P115_ST00059 478 1112 00800210
P115_SP00042 722 1158
P115_ST00060 836 1111 205 Uumlro 810810
P115_SP00043 1041
P115_ST00061 1132 bgawo
P115_TL00019 1172
P115_ST00062 Dupfupl, 80417287
P115_SP00044 347 1226 67
P115_ST00063 414 215 bgakalta 00102800
P115_SP00045 629 1225 51
P115_ST00064 680 131 tsoka 00003
P115_SP00046 811 1217 113
P115_ST00065 1171 156 shanu 01504
P115_SP00047 92
P115_ST00066 0301
P115_TL00020 1229
P115_ST00067 229 kudarika 00840303
P115_SP00048 354 1275
P115_ST00068 445 360 kashomanene. 0.92 030000400000
P115_SP00049 805 1276 130
P115_ST00069 935 171 Ganda 0.90 05000
P115_SP00050 1277 72
P115_ST00070 1178 1243 117 raDO 0.69 2180
P115_TL00021 1288
P115_ST00071 IjaDa 0.40 86382
P115_SP00051 245 1343
P115_ST00072 1304 8400
P115_SP00052 436 1345
P115_ST00073 528 391 rinocimbldzika 00000000800002
P115_SP00053 919 1336
P115_ST00074 1289 kuwonyana 040000240
P115_TL00022 1347
P115_ST00075 1348 146 Dasatl 0.65 820108
P115_SP00054 269 1395 66
P115_ST00076 335 Dacembera. 8200000241
P115_SP00055 1396 120
P115_ST00077 749 154 Vudzl 05008
P115_SP00056 903 1394 44
P115_ST00078 947 346 rlnofundana- 380328000034
P115_TL00023 1406
P115_ST00079 1407 211 fundana 0800003
P115_SP00057 332 1455
P115_ST00080 472 1408 kuita 03035
P115_SP00058 599
P115_ST00081 742 195 nifnndo 0.49 8778021
P115_SP00059 937 1464 168
P115_ST00082 188 nizhlnji 87708071
P115_TL00024 1466 714
P115_ST00083 380 nakaparadzana 8002244200104
P115_SP00060 504 1523
P115_ST00084 567 1481 271 pamusoro. 310600300
P115_TL00025 212 1551 1077
P115_ST00085 1552 255 HaDarimi 21830000
P115_SP00061 467 1599 77
P115_ST00086 544 0.85 0104
P115_SP00062 664 1598
P115_ST00087 756 kupfuwa 0020000
P115_SP00063 980 1609
P115_ST00088 1071 218 nipfnwo. 0.57 87458000
P115_TL00026 1611
P115_ST00089 Uanorarama 8000200303
P115_SP00064 439 1658
P115_ST00090 512 1626 232 nenyama 0000300
P115_SP00065 744 1668 85
P115_ST00091 829 yaDanowana 0283000101
P115_SP00066 1149 1669
P115_ST00092 1211 1627 83 40 pa-
P115_TL00027 1670
P115_ST00093 190 kuvlma 040804
P115_SP00067 314 1718 65
P115_ST00094 379 1671 kwaDO, 002807
P115_SP00068 1727
P115_ST00095 631 1686 8500
P115_SP00069 1728
P115_ST00096 842 281 nenlBereko 0088800000
P115_SP00070 1123 1726
P115_ST00097 1212 1685 ne- 003
P115_TL00028 1730 1175
P115_ST00098 1744 285 naDanocera 8480400002
P115_SP00071 407 1785
P115_ST00099 521 pasi. 42005
P115_SP00072 635 1787 100
P115_ST00100 735 261 Uanovima 83000001
P115_SP00073 1776
P115_ST00101 1119 1740 178 36 noDuta 018000
P115_TL00029 1789
P115_ST00102 1790 nemlseDe 00080080
P115_SP00074 363 1836
P115_ST00103 yakalswa 05038001
P115_SP00075 656 1846 52
P115_ST00104 708 1799 193 DUturu. 8002205
P115_SP00076 901 69
P115_ST00105 Uanonyaqga 8100002800
P115_TL00030 1847 1177
P115_ST00106 mhuka 02500
P115_SP00077 1895
P115_ST00107 413 ku^ikira 001000102
P115_SP00078 624 1904 95
P115_ST00108 719 1864 DaDa 0.45 8281
P115_SP00079 845 1896
P115_ST00109 925 169 pedyo, 200027
P115_SP00080 1094 1905 98
P115_ST00110 1192 105 nino 0.39 8780
P115_TL00031 1906
P115_ST00111 1908 Dofura. 8004010
P115_SP00081 298 1955 70
P115_ST00112 368 1910 Ipopo 16050
P115_SP00082 1965
P115_ST00113 612 1907 DOteDedzera 80008000023
P115_SP00083 927
P115_ST00114 988 Daclmhanya 8208002100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00086.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P86 PHYSICAL_IMG_NR 86 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P86_TM00001 HPOS 0 VPOS 40
LeftMargin P86_LM00001 109 1916
RightMargin P86_RM00001 1303 116
BottomMargin P86_BM00001 1956 45
PrintSpace P86_PS00001 1194
TextBlock P86_TB00001 145 184
TextLine P86_TL00001 151 46 172 33
String P86_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.89 CC 13000
P86_TB00002 648 42 53
P86_TL00002 654 48 41
P86_ST00002 81 1.00 00
P86_TB00003 115 1179 712
P86_TL00003 121 1166 57
P86_ST00003 136 180 paaqga 0.76 401800
SP P86_SP00001 295 178 35
P86_ST00004 330 122 ari. 0.91 3000
P86_SP00002 411 168 72
P86_ST00005 483 232 47 MushaDa 0.78 0300082
P86_SP00003 715 169 62
P86_ST00006 777 309 56 ndokushaya 0.96 0000000101
P86_SP00004 1086 63
P86_ST00007 1149 132 kwo- 0.90 0004
P86_TL00004 181 1163 58
P86_ST00008 209 kuenda, 0.84 0200017
P86_SP00005 325 238 88
P86_ST00009 413 182 55 nino 0.34 8781
P86_SP00006 522 237
P86_ST00010 603 276 wakombga 0.94 02000001
P86_SP00007 879 239 80
P86_ST00011 959 170 pakati. 6300005
P86_SP00008 1129 68
P86_ST00012 1197 183 82 Ino 0.71 080
P86_TL00005 117 240 1136
P86_ST00013 241 258 munozlDa 0.56 50540882
P86_SP00009 375 287 61
P86_ST00014 436 256 123 32 zuDa 0.52 3581
P86_SP00010 559 288
P86_ST00015 621 242 244 reClrlmo 0.79 00080800
P86_SP00011 865 64
P86_ST00016 929 174 kupisa 0.83 025002
P86_SP00012 1103 298
P86_ST00017 104 kwa 002 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT kwaro,
P86_TL00006 310 1158
P86_ST00018 315 69 ro, 0.61 407 HypPart2
P86_SP00013 186 356 96
P86_ST00019 282 noruware 0.95 00000220
P86_SP00014 526 347 95
P86_ST00020 316 359 sorwaDeserwa 010038000000
P86_SP00015 980 348
P86_ST00021 1096 179 mqoto. 0.86 080000
P86_TL00007 358 1154 59
P86_ST00022 229 7000080
P86_SP00016 350 405
P86_ST00023 412 360 368 ndol^utslDama 0.70 00051050088000
P86_SP00017 780
P86_ST00024 841 219 pamsoro 6000000
P86_SP00018 1060 417 44
P86_ST00025 1104 171 parwo. 0.81 632000
P86_TL00008 418 1161
P86_ST00026 99 Aya 001
P86_SP00019 216 473 83
P86_ST00027 299 419 196 Madniti 0.74 1308310
P86_SP00020 495 474 85
P86_ST00028 580 420 eserl 00008
P86_SP00021 697 466 66
P86_ST00029 763 278 kumuDona 00038000
P86_SP00022 1041
P86_ST00030 142 Bodo, 0.51 80807
P86_TL00009 478
P86_ST00031 492 esure 0.93 00030
P86_SP00023 252 524
P86_ST00032 321 493 31 do 0.40
P86_SP00024 383 79
P86_ST00033 462 193 noo^ika 0.50 88410003
P86_SP00025 655 534 78
P86_ST00034 733 494 paruware, 0.82 200300207
P86_SP00026 989 535 105
P86_ST00035 1094 185 mamqe 02080
P86_TL00010 118 537 1162
P86_ST00036 157 neseri 000000
P86_SP00027 275 583
P86_ST00037 552 187 0.77 03080
P86_SP00028 545 594 65
P86_ST00038 610 539 156
P86_SP00029 766 585
P86_ST00039 831 220 kwarwo, 0.80 0006007
P86_SP00030 1051
P86_ST00040 1132 148 onye- 04003
P86_TL00011 119 596
P86_ST00041 235 nyeredza 0.92 10020030
P86_SP00031 354 651
P86_ST00042 416 612 177 ruware 0.87 010410
P86_SP00032 593 644 34
P86_ST00043 627 597 302 aslqgakwlrl 0.59 30880610808
P86_SP00033 37
P86_ST00044 966 611 napamusoro 0123030000
P86_TL00012 656 1160
P86_ST00045 670 0.88 411000
P86_SP00034 289 74
P86_ST00046 363 000
P86_SP00035
P86_ST00047 672 aqga 0.65 4801
P86_SP00036 640 713
P86_ST00048 702 657 246 acldzlqga 0.63 508008801
P86_SP00037 948
P86_ST00049 1011 268 kumbozo- 03000002
P86_TL00013 1164
P86_ST00050 143 fuqga 0.69 06800
P86_SP00038 261 771 84
P86_ST00051 345 716 100 kuti 0030
P86_SP00039 445 762 107
P86_ST00052 munhu 00403
P86_SP00040 737
P86_ST00053 820 732 89 uya 300
P86_SP00041 909 772 106
P86_ST00054 1015 267 waendepi, 0.85 010000307
P86_TL00014 774
P86_ST00055 Bodo. 0.66 80800
Illustration P86_CB1_SUB 875 1187 616 TYPE
P86_TB00004 1539 1176
P86_TL00015 1545 1101
P86_ST00056 1547 234 0.67 1303184
P86_SP00042 421 1594
P86_ST00057 1546 329 ndokuramba 0050303005
P86_SP00043 812 1593 77
P86_ST00058 889 aqgoti 380000
P86_SP00044 1045 1602
P86_ST00059 1126 162 kwaBa 00287
P86_TL00016 128 1605 1159
P86_ST00060 1622 173 mqene 08000
P86_SP00045 301 1663
P86_ST00061 378 475 sorukwamadombo 00103030180401
P86_SP00046 853 1653 75
P86_ST00062 928 97 ruri 1301
P86_SP00047 1025 1652
P86_ST00063 1102 paBako 458200
P86_TL00017 1664
P86_ST00064 1681 161 rarwo. 310000
P86_SP00048 1713 129
P86_ST00065 1666 195 0308000
P86_SP00049 613 1721 110
P86_ST00066 723 1680 ose
P86_SP00050 800 1712
P86_ST00067 917 370 ndokusaqgana 000050080101
P86_TL00018 127 1722
P86_ST00068 1725 museri 0.99
P86_SP00051 304 1772 92
P86_ST00069 396 159 malDa 0.57 03881
P86_SP00052 555 1771 90
P86_ST00070 645 1739 263 namamqe. 04020800
P86_SP00053 908 1780
P86_ST00071 997 291 Ndokugara 0.97 000020000
P86_TL00019 1782 1134
P86_ST00072 1784 kusika 0210000
P86_SP00054 1840
P86_ST00073 apedza 410002
P86_SP00055 536
P86_ST00074 598 1783 158 kudya 03000
P86_SP00056 756 1839
P86_ST00075 817 1798
P86_SP00057 897 1830
P86_ST00076 963 naaya
P86_SP00058 1105 1838 73
P86_ST00077 1178 aka akaqga
P86_TL00020 1841
P86_ST00078 1858 91 qga
P86_SP00059 218 1900
P86_ST00079 279 1842 acaqgo^ika 40080110001
P86_SP00060 558 1899
P86_ST00080 619 1857 do.
P86_SP00061 693 1888 67
P86_ST00081 760 Ndiye 00000
P86_SP00062 919 1898
P86_ST00082 1014 1855
P86_SP00063 1091 1889
P86_ST00083 ndo ndokuenda
P86_TL00021
P86_ST00084 1902 190 kuenda 030000
P86_SP00064 317 1950 87
P86_ST00085 404 147 hawo. 00026
P86_SP00065 551 1949
P86_ST00086 49 .MushaDa 0.60 07500584
P86_SP00066 883
P86_ST00087 955 1901 336 54 naakatslDama 883100088200


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00101.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P101 PHYSICAL_IMG_NR 101 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P101_TM00001 HPOS 0 VPOS 33
LeftMargin P101_LM00001 116 1932
RightMargin P101_RM00001 1305 114
BottomMargin P101_BM00001 1965 36
PrintSpace P101_PS00001 1189
TextBlock P101_TB00001 690 55 45
TextLine P101_TL00001 696 39 43
String P101_ST00001 CONTENT 96 WC 0.58 CC 16
P101_TB00002 1069 183
P101_TL00002 1075 171
P101_ST00002 SHUMO 0.87 42000
P101_TB00003 119 133 1186 486
P101_TL00003 128 139 1136 56
P101_ST00003 140 283 47 mucizarira 0.88 0000002233
SP P101_SP00001 411 187 8
P101_ST00004 419 178 90 0.22 7
P101_SP00002 509 186 71
P101_ST00005 580 244 KweteBa! 0.75 00000846
P101_SP00003 824 77
P101_ST00006 901 192 Maiwe, 0.82 030007
P101_SP00004 1093 195
P101_ST00007 154 75 32 ma 1.00 00 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT malwe!
P101_TL00004 127 198 1166 58
P101_ST00008 200 102 lwe! 0.79 8000 HypPart2
P101_SP00005 229 247 81
P101_ST00009 310 336 Muraqgariro 0.77 00258031020
P101_SP00006 646 256
P101_ST00010 723 214 41 waqgu 0.68 03803
P101_SP00007 894 255 85
P101_ST00011 979 199 137 waita 0.93 01001
P101_SP00008 1116 246 94
P101_ST00012 1210 83 sel! 0.73 0082
P101_TL00005 258 1160 57
P101_ST00013 259 Nokuti 000000
P101_SP00009 306 65
P101_ST00014 375 ndaqga 0.71 032802
P101_SP00010 567 315 66
P101_ST00015 633 ndlslpo. 00808510
P101_SP00011 847 314
P101_ST00016 928 149 Regai 0.94 00020
P101_SP00012 1077 93
P101_ST00017 1170 117 46 ndi- 0004
P101_TL00006 317 1165
P101_ST00018 319 54 clldza-ne: 0.59 0880041853
P101_SP00013 383 373 111
P101_ST00019 494 161 Iqgwe 0.78 28000
P101_SP00014 655 374 109
P101_ST00020 764 318 141 yalDa 0.49 03884
P101_SP00015 905 99
P101_ST00021 1004 289 mumunhu, 02520127
P101_TL00007 377 1167
P101_ST00022 378 193 clzarlra 0.74 08030800
P101_SP00016 320 425
P101_ST00023 385 301 ciclpfuDura 0.72 00084048102
P101_SP00017 686 434
P101_ST00024 751 197 nenzira 0.91 0000032
P101_SP00018 948 424 9
P101_ST00025 957 415 110
P101_SP00019 1067 423
P101_ST00026 1152 142 Bodo, 0.51 80807
P101_TL00008 126 436 1142
P101_ST00027 437 238 48 ndatadza 00104003
P101_SP00020 364 485 67
P101_ST00028 431 452 40 ne- 0.18 887
P101_SP00021 496 492 69
P101_ST00029 565 438 Asi 600
P101_SP00022 650 483
P101_ST00030 717 172 ciregai 0.97 0000020
P101_SP00023 889 68
P101_ST00031 179 henyu, 0.81 000037
P101_SP00024
P101_ST00032 1202 ku kurinani
P101_TL00009 125 495 1173
P101_ST00033 497 159 rinani 300000
P101_SP00025 284 544 95
P101_ST00034 379 103 kuti 0.90 0300
P101_SP00026 482 543
P101_ST00035 577 222 ucltaqga 0.62 30804804
P101_SP00027 799 553
P101_ST00036 163 kudya 03001
P101_SP00028 1057
P101_ST00037 hako 0.83 2400
P101_TL00010 556 1174
P101_ST00038 166 nokuti 100500
P101_SP00029 291 604
P101_ST00039 432 607 handicatoqgorinzwisisi 0500204008000000000000
P101_SP00030 1039 613 105
P101_ST00040 1144 155 shoko 00000
Illustration P101_CB1_SUB 617 866 TYPE
P101_TB00004 1527 1177 298
P101_TL00011 194 1533 1102
P101_ST00041 1534 121 Zino 0.50 8541
P101_SP00031 1590
P101_ST00042 398 iqgwe 08000
P101_SP00032 552 1589
P101_ST00043 1550 27 y 0.57 4
P101_SP00033 660 1591
P101_ST00044 667 240 akatsamq 50100008
P101_SP00034 907 10
P101_ST00045 917 70 ira 012
P101_SP00035 987 1581
P101_ST00046 1090 206 Dupenzi 8250000
P101_TL00012 135 1592 1164
P101_ST00047 1594 225 bgegaDa, 0.70 00003837
P101_SP00036 360 1650 106
P101_ST00048 466 1593 134 ikati: 002005
P101_SP00037 1640 104
P101_ST00049 704 "Benzi 680000
P101_SP00038 883 1639
P101_ST00050 968 iwe, 0007
P101_SP00039 1073
P101_ST00051 1158 tarira 030002
P101_TL00013 1652
P101_ST00052 1653 pano! 32042
P101_SP00040 274 1710
P101_ST00053 341 Clnzwai. 08000230
P101_SP00041 566 1698
P101_ST00054 637 76 Inl 008
P101_SP00042 713 1699
P101_ST00055 790 ndlcakurondedzera 0.89 00803050000000000
P101_TL00014 1712 1162
P101_ST00056 1714 kwano 0.64 00484
P101_SP00043 294 1768 61
P101_ST00057 355 nino. 0.42 86850
P101_SP00044 480 1767
P101_ST00058 549 151 Uona: 80022
P101_SP00045 700 1758 51
P101_ST00059 Inl, 0087
P101_SP00046
P101_ST00060 ndiri 0.96 00010
P101_SP00047 1038 1759
P101_ST00061 1092 1713 205 iqgwe!" 0800060
P101_TL00015 136 1770 462 49
P101_ST00062 1772 Rlkad: 280481
P101_SP00048 1819
P101_ST00063 404 "Ishe." 3005062
P101_TB00005 1849 1175
P101_TL00016 1855 1155
P101_ST00064 1858 160
P101_SP00049 297 1913 113
P101_ST00065 410 371 ndol^upfuDura 00011032078101
P101_SP00050 781 1911
P101_ST00066 898 1856 118 iciti: 200016
P101_SP00051 1016 1902
P101_ST00067 1130 162 "Uyu, 0.63 70047
P101_TL00017 1914 1163 50
P101_ST00068 324 ndlmunhu!" 0080300000
P101_SP00052 458 1963 87
P101_ST00069 545 177 Rikati: 0.92 0010003
P101_SP00053 722 1961
P101_ST00070 812 196 0000040
P101_SP00054 1008 1962 129
P101_ST00071 1137 1916 0.65 08800


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 39
LeftMargin P13_LM00001 116 1918
RightMargin P13_RM00001 1301 118
BottomMargin P13_BM00001 1957 44
PrintSpace P13_PS00001 1185
TextBlock P13_TB00001 659 33 45
TextLine P13_TL00001 665 21
String P13_ST00001 CONTENT 8 WC 0.85 CC 1
P13_TB00002 1063 40 184
P13_TL00002 1069 46 172
P13_ST00002 SHUMO 0.81 26000
P13_TB00003 138 1819
P13_TL00003 122 144 1169 57
P13_ST00003 145 339 48 kwokudarika 0.89 00000800002
SP P13_SP00001 461 193 31
P13_ST00004 492 189 kwedu, 0.65 000847
P13_SP00002 681 201 18
P13_ST00005 699 377 47 wakarwadziwa 0.97 000100000001
P13_SP00003 1076 192 22
P13_ST00006 1098 146 nokuda 0.80 000082
P13_TL00004 204 1167 59
P13_ST00007 205 298 58 kwei^akaipa 0.76 000810000240
P13_SP00004 420 263
P13_ST00008 441 140 ^edu; 0.47 100807
P13_SP00005 581 262 26
P13_ST00009 607 210 54 kurobga 0.96 0200000
P13_SP00006 817 259
P13_ST00010 848 345 kwakatiDigira 0.84 0000000850132
P13_SP00007 1193 261 17
P13_ST00011 1210 220 79 ru- 0.69 054
P13_TL00005 60
P13_ST00012 280 108 43 gare 0.94 0020
P13_SP00008 230 323 37
P13_ST00013 267 265 257 56 kwakagga 00101800
P13_SP00009 524 321
P13_ST00014 570 kuri 1.00 0000
P13_SP00010 678 310 49
P13_ST00015 727 277 216 pamsoro 0.98 1000000
P13_SP00011 943 320
P13_ST00016 990 264 136 pake, 00007
P13_SP00012 1126
P13_ST00017 1163 126 taka- 0.93 00003
P13_TL00006 325 1046
P13_ST00018 338 217 poneswa 0020000
P13_SP00013 382
P13_ST00019 383 337 288 41 namaDar)ga 0.73 2000806701
P13_SP00014 671 378
P13_ST00020 708 97 ake.
P13_SP00015 805 369 69
P13_ST00021 874 134 55 Isaya 00001
P13_SP00016 1008 380 38
P13_ST00022 335 53:5. 0.91 03000
P13_TL00007 123 418
P13_ST00023 174 Bvunzo: 0.55 6167502
P13_SP00017 297 455
P13_ST00024 354 1.
P13_SP00018 385 453
P13_ST00025 430 173 Mashoko 0.83 0064000
P13_SP00019 603 451 42
P13_ST00026 645 249 okupereredza 000000000000
P13_SP00020 894 462 32
P13_ST00027 926 164 akarebga 0.82 20400204
P13_SP00021 1090
P13_ST00028 1134 158 0.88 0500200
P13_TL00008 468 99
P13_ST00029 pani 00501
P13_TL00009 352 518 941
P13_ST00030 521 2. 00
P13_SP00022 554
P13_ST00031 427 183 Rakanaka 102001104
P13_SP00023 610 564
P13_ST00032 652 519 70 kuti 0004
P13_SP00024 722 552
P13_ST00033 753 530 86 uana 0.64 8113
P13_SP00025 839 34
P13_ST00034 873 ¦cafambise 0.75 10800100300
P13_SP00026 1065 553 27
P13_ST00035 1092 520 113 cikoro 010000
P13_SP00027 1205
P13_ST00036 1236 532 ne- 000
P13_TL00010 448
P13_ST00037 571 141 mitemo 030000
P13_SP00028 589 605 25
P13_ST00038 614 582 85 ya'oo 0.77 00280
P13_SP00029
P13_ST00039 726 hre 2000
P13_SP00030 14
P13_ST00040 819 11 2
P13_TL00011 348 621 946
P13_ST00041 622 3. 20
P13_SP00031 379 655
P13_ST00042 424 623 Ko
P13_SP00032 482
P13_ST00043 514 87 kana 0150
P13_SP00033 601 23
P13_ST00044 624 131 munhu 0.90 10030
P13_SP00034 755 654 28
P13_ST00045 783 115 aciqge 005800
P13_SP00035 898
P13_ST00046 920 176 akatadza, 402040010
P13_SP00036 1096 660
P13_ST00047 1127 167 ^akanaka 0.67 103060401
P13_TL00012 672 789
P13_ST00048 kumukaqgaqwira 03530380380501
P13_SP00037 774 716
P13_ST00049 807 673 84
P13_SP00038 891 706 29
P13_ST00050 188 kumuroua 0.87 20000080
P13_SP00039 1108
P13_ST00051 1136 6020
P13_SP00040 1215 16
P13_ST00052 1231
P13_TL00013 723 35
P13_ST00053 725 4.
P13_SP00041 381 758
P13_ST00054
P13_SP00042 486 757
P13_ST00055 531 mudzidzisi 0.92 0000100007
P13_SP00043 735
P13_ST00056 792 724 wakanatsa 000154000
P13_SP00044 984
P13_ST00057 1033 92 acida 0.60 20484
P13_SP00045 1125
P13_ST00058 1168 kuroua 0.79 000084
P13_TL00014 446 733
P13_ST00059 776 0304
P13_SP00046 533 808
P13_ST00060 559 775 kakanzwisa 0000005600
P13_SP00047 769 24
P13_ST00061 793 uurumbo 8000400
P13_SP00048 967 809
P13_ST00062 1007 143 kakadai 0000803
P13_SP00049 1150
P13_ST00063 12
P13_TL00015 356 823 936
P13_ST00064 827 5.
P13_SP00050 388 860
P13_ST00065 437 826 Pamazita 00300220
P13_SP00051 859
P13_ST00066 650 825 maoiri 208100
P13_SP00052 773
P13_ST00067 810 okuti 0.78 00046
P13_SP00053 902 64
P13_ST00068 966 191 "Runesu" 40010007
P13_SP00054 1157 72
P13_ST00069 1229 837 63 na- 0.68 450
P13_TL00016 875 865
P13_ST00070 223 36 "Ndaramo" 021002004
P13_SP00055 911
P13_ST00071 877 rakanaka 0.86 30023300
P13_SP00056 842 910
P13_ST00072 869 133 nderipi 4000302
P13_SP00057 1002 921 19
P13_ST00073 1021
P13_SP00058 1032 909
P13_ST00074 128 Nyorai 004010
P13_SP00059
P13_ST00075 1220 889 ma-
P13_TL00017 425 928 867
P13_ST00076 940 mamqe 0.70 20480
P13_SP00060 561 972
P13_ST00077 578 929 119 mazita 000600
P13_SP00061 697 962
P13_ST00078 719 148 akanaka 0000003
P13_SP00062 961
P13_ST00079 209 eCikaragga 0050100800
P13_SP00063 1100 971
P13_ST00080 1122 170 omuqga- 0008002
P13_TL00018 979 319
P13_ST00081 980 da 0.43 82
P13_SP00064 1013
P13_ST00082 501 243 ku^itsaurira. 00105000007310
P13_TL00019 130 1112 1091
P13_ST00083 Dzidzo 000001
P13_SP00065 318 1160
P13_ST00084 351 0.59 71
P13_SP00066 392
P13_ST00085 522 276 KUUUYA 008000
P13_SP00067 798
P13_ST00086 1113 344 KWEHUKU 0500000
P13_TL00020 663 1198
P13_ST00087 PAUANHU. 20800400
P13_TL00021 1281 1104 68
P13_ST00088 Shiri 0.95 02000
P13_SP00068 1329 65
P13_ST00089 375 dzose 00000
P13_SP00069 513 1328
P13_ST00090 585 1283 214 66 nehapga 0002801
P13_SP00070 799 1349
P13_ST00091 870 1282 197 nehuku 000000
P13_SP00071 1067 62
P13_ST00092 1129 1297 163 nama- 00005
P13_TL00022 1340
P13_ST00093 1341 kwari 00310
P13_SP00072 271 1388
P13_ST00094 353 239 dzakagga 00001802
P13_SP00073 592 1397
P13_ST00095 dzicigara 001000010
P13_SP00074 880 77
P13_ST00096 957 1342 panhupamge 4530450080
P13_TL00023 127 1398
P13_ST00097 235 padondo. 20800006
P13_SP00075 362 1456 102
P13_ST00098 464 1402 224 PaqguDa 0.62 6180081
P13_SP00076 688 1457
P13_ST00099 750 1399 yecando 0001040
P13_SP00077 959 91
P13_ST00100 1050 1401 244 :^akanzwa 7100040002
P13_TL00024 1459
P13_ST00101 150 cando 00100
P13_SP00078 1507 61
P13_ST00102 ^ikuru-kuru 100040420600
P13_SP00079 1515
P13_ST00103 270 kudzikana 010000000
P13_SP00080 997 1506
P13_ST00104 1040 1460 255 :;a^ofur)ga 0.56 6870100038800
P13_TL00025 1518 431
P13_ST00105 1532 zano
P13_SP00081 245 1566
P13_ST00106 302 rokupona. 500560020
P13_TL00026 206 1602 1088
P13_ST00107 Gondo
P13_SP00082 376 1650
P13_ST00108 434 1603 160 rakati, 0100007
P13_SP00083 594 1659
P13_ST00109 662 278 "Ndianiko 000030000
P13_SP00084
P13_ST00110 998 1614 296 uggatsugga 1802003800
P13_TL00027 1662 1166
P13_ST00111 kundotitorera 1324000000000
P13_SP00085 475 1709 80
P13_ST00112 555 1673 161 mgoto 08000
P13_SP00086 1719
P13_ST00113 803 1663 283 paDanhu" 108300311
P13_SP00087 1086 1718
P13_ST00114 1172 121 04002
P13_TL00028 1720 1164
P13_ST00115 137
P13_SP00088 1769
P13_ST00116 306 1721 326 ndokuramba 0000003000
P13_SP00089 632
P13_ST00117 674 dziciti, 00000007
P13_SP00090 844 1778
P13_ST00118 1723 tinotya 0000001
P13_SP00091 1070
P13_ST00119 178 Danhu. 820010
P13_TL00029 125 1781
P13_ST00120 120 ^ino 10010
P13_SP00092 1837 73
P13_ST00121 huku 0300
P13_SP00093 452 1828
P13_ST00122 529 yakazoti, 000000007
P13_SP00094 752 89
P13_ST00123 841 109 "Ini 6000
P13_SP00095 950 1827 67
P13_ST00124 1017 ndaBayiwa 000800001
P13_TL00030 1839
P13_ST00125 227 necando, 20005007
P13_SP00096 1897
P13_ST00126 416 219 ndoenda
P13_SP00097 635 1887
P13_ST00127 1840 207 haggu." 0280002
P13_SP00098 906 1896
P13_ST00128 992 1841 Har)ga 427804
P13_SP00099 1159 52
P13_ST00129 1211 1856 ya-
P13_TL00031 1899
P13_ST00130 1900 107 kati, 00107
P13_SP00100 233 1954
P13_ST00131 "Hama, 040027
P13_SP00101 1956 94
P13_ST00132 1910 177 waguta 030022
P13_SP00102 791 1955
P13_ST00133 854 1914 246 Dupenyu; 82100058
P13_SP00103
P13_ST00134 1158 132 nhasi 00102


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00154.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P154 PHYSICAL_IMG_NR 154 HEIGHT 2001 WIDTH 1419
TopMargin P154_TM00001 HPOS 0 VPOS 42
LeftMargin P154_LM00001 120 1912
RightMargin P154_RM00001 1298 121
BottomMargin P154_BM00001 1954 47
PrintSpace P154_PS00001 1178
TextBlock P154_TB00001 189 185 46
TextLine P154_TL00001 195 48 173 34
String P154_ST00001 CONTENT SHUMO WC 0.87 CC 05001
P154_TB00002 738 44 78 45
P154_TL00002 744 50 66 33
P154_ST00002 149 0.86 003
P154_TB00003 140 1814
P154_TL00003 130 146 1161 62
P154_ST00003 229 49 Batslrana 0.70 800083202
SP P154_SP00001 359 61
P154_ST00004 420 165 63 32 do 0.54 80
P154_SP00002 483 197
P154_ST00005 545 166 235 naDamqe 0.63 0484080
P154_SP00003 780 208
P154_ST00006 841 167 160 40 Daqgu 0.57 83800
P154_SP00004 1001 207
P154_ST00007 1064 227 kukweDa 0.75 0310083
P154_TL00004 128 210 1135 55
P154_ST00008 222 41 qgoro 0.71 80040
P154_SP00005 274 263
P154_ST00009 335 225 125 Duye 0.73 8200
P154_SP00006 460 265
P154_ST00010 522 211 186 kurima 0.77 030405
P154_SP00007 708 258
P154_ST00011 769 170 minda 0.97 00001
P154_SP00008 939 257 82
P154_ST00012 1021 99 kuti 0.83 0402
P154_SP00009 1120 255 84
P154_ST00013 1204 224 59 30 Da 0.42 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT Danhu
P154_TL00005 127 268 1160
P154_ST00014 103 nhu 0.90 HypPart2
P154_SP00010 230 313
P154_ST00015 291 284 Dawane 850100
P154_SP00011 486 316
P154_ST00016 548 271 175 56 kudya. 020050
P154_SP00012 723 327 68
P154_ST00017 791 238 UnoDona 0.80 0308001
P154_SP00013 1029 81
P154_ST00018 1110 177 munda 05025
P154_TL00006 1159
P154_ST00019 341 93 37 uyo 660
P154_SP00014 220 378 101
P154_ST00020 321 330 203 53 panhlDl 0.51 3003888
P154_SP00015 524 383 138
P154_ST00021 662 329 322 unamaBarwe 0.85 4000180000
P154_SP00016 984 376 95
P154_ST00022 1079 akanaka 0.78 4010206
P154_TL00007 386
P154_ST00023 hre 0.92 00003
P154_SP00017 434 89
P154_ST00024 354 389 77 Ini 1.00 000
P154_SP00018 431 65
P154_ST00025 496 391 200 nehama 000105
P154_SP00019 696 436 85
P154_ST00026 781 390 dzaqgu 002802
P154_SP00020 970 445
P154_ST00027 1032 387 256 takaurlma 0.74 600130803
P154_TL00008 447 58
P154_ST00028 pamq 3008
P154_SP00021 502 10
P154_ST00029 275 105 edzi 0.88 0040
P154_SP00022 380 493 64
P154_ST00030 444 448 57 wakapfuDura. 0.64 030640382445
P154_SP00023 798 505 70
P154_ST00031 868 450 Ko 0.94
P154_SP00024 946 494 74
P154_ST00032 1020 449 88 iwe 500
P154_SP00025 1108
P154_ST00033 1170 461 118 31 uno- 5002
P154_TL00009 1138
P154_ST00034 kwcDa 00884
P154_SP00026 293 553
P154_ST00035 356 521 DO 0.56
P154_SP00027 21
P154_ST00036 441 506 144 Badza 80000
P154_SP00028 585 554
P154_ST00037 646 509 136 20300
P154_SP00029 782 555
P154_ST00038 848 508 139 Uuye 8600
P154_SP00030 987 563
P154_ST00039 1049 507 91 mai 0.84 031
P154_SP00031 1140 552
P154_ST00040 0.43
P154_TL00010 126 567 1163
P154_ST00041 579 qgu 800
P154_SP00032 620
P154_ST00042 307 581 86 aDa 0.44
P154_SP00033 393 613
P154_ST00043 475 372 Danoslkamiwa 830008130002
P154_SP00034 847 615 104
P154_ST00044 951 582 198 mazuDa 050083
P154_SP00035 1149
P154_ST00045 1211 ose 600
P154_TL00011 624
P154_ST00046 100 0.98 0000
P154_SP00036 670
P154_ST00047 288 626 tenzi 0.95 00020
P154_SP00037 409 672
P154_ST00048 473 641 168 waqgu 00802
P154_SP00038 683
P154_ST00049 703 642 158 awane
P154_SP00039 861 674
P154_ST00050 922 218 nokudya 0.68 8701004
P154_SP00040 682 72
P154_ST00051 1212 39 na 0.14 nake
P154_TL00012
P154_ST00052 ke 00
P154_SP00041 187 729
P154_ST00053 250 699 241 nenaDana 0.65 00848203
P154_SP00042 491 740
P154_ST00054 687 137 Dake. 84001
P154_SP00043 689 733
P154_ST00055 773 686 Kunonzi 0.91 0203000
P154_SP00044 1002 124
P154_ST00056 1126 162 nama- 05013
P154_TL00013 743 1137
P154_ST00057 246 kodoBoro 0.76 02808000
P154_SP00045 374 790
P154_ST00058 437 760 181 eqaqga 0.59 084802
P154_SP00046 618 802
P154_ST00059 684 747 324 54 dzaDaruqgu, 00284038217
P154_SP00047 1008 801 67
P154_ST00060 1075 745 190 hakune 520000 hakuneclmqe
P154_TL00014 129 803 1158
P154_ST00061 clmqe 0.66 08080
P154_SP00048 287 860
P154_ST00062 351 805 221 cokudya 0004101
P154_SP00049 572 862
P154_ST00063 693 239 cakanaka 0.81 03040104
P154_SP00050 932 852 122
P154_ST00064 1054 804 233 kudarika 07820026
P154_TL00015 863
P154_ST00065 mukaka. 0.72 0324044
P154_SP00051 349 911 28
P154_ST00066 377 866 79
P154_SP00052 456 910
P154_ST00067 489 865 iwe, 0007
P154_SP00053 594 921
P154_ST00068 640 unopei 0.93 102000
P154_SP00054 813 920 38
P154_ST00069 851 864 119 00000
P154_SP00055
P154_ST00070 1015 wako 04121
P154_SP00056 1175 26
P154_ST00071 1201 Asi 002
P154_TL00016
P154_ST00072 936 305 unoqgogara 0.82 0008000152
P154_SP00057 981
P154_ST00073 499 925 aciteqga 0.69 30800804
P154_SP00058 706 980
P154_ST00074 770 924 mafuta 000404
P154_SP00059 940 971
P154_ST00075 1005 okukuqwl- 001048083
P154_TL00017 982 1162
P154_ST00076 997 sa, 017
P154_SP00060 194 1038 83
P154_ST00077 277 983 164 nokuti 000333
P154_SP00061 1030
P154_ST00078 526 216 haugutl. 42402080
P154_SP00062 742 1041
P154_ST00079 830 Ndonand 0008430
P154_SP00063 1069 8
P154_ST00080 1077 213 akanzwa 3021004
P154_TL00018
P154_ST00081 1056 pamusoro 0.89 01040200
P154_SP00064 382 1098 114
P154_ST00082 1043 pako. 44010
P154_SP00065 634 1099
P154_ST00083 762 1042 Pakudya 0013010
P154_SP00066
P154_ST00084 1092 kwaqgu 000805
P154_TL00019 1101 1164
P154_ST00085 0.96 10000
P154_SP00067 1147
P154_ST00086 308 1117 172 43 02802
P154_SP00068 480
P154_ST00087 543 1103 188 haarlpl 3320848
P154_SP00069 731
P154_ST00088 808 cinhu, 000217
P154_SP00070
P154_ST00089 nakadaro 0.50 88348113
P154_TL00020
P154_ST00090 298 ndlnomupa 508000024
P154_SP00071 425 1218
P154_ST00091 490 mari 0100
P154_SP00072 608 1209
P154_ST00092 671 384 ndicimurimira 0200000000002
P154_SP00073 1055 1208 69
P154_ST00093 1124
P154_TL00021 1220 1157
P154_ST00094 yake. 02000
P154_SP00074 1276
P154_ST00095 345 1221 270 Kunyaqge 00000801
P154_SP00075 1278
P154_ST00096 710 1222 ndlkateqgeswa 0082510800006
P154_SP00076 1277
P154_ST00097 1167 1233 0001
P154_TL00022 1280
P154_ST00098 1281 295 wane-marl; 0300301088
P154_SP00077 423 1336
P154_ST00099 1296
P154_SP00078 676 1337
P154_ST00100 kana 0504
P154_SP00079 859 1326
P154_ST00101 947 340 ndlkaDurawa 00802840104
P154_TL00023
P154_ST00102 1354 unowane-nyama. 35002002001020
P154_SP00080 569 1396 98
P154_ST00103 667 1341 75 03
P154_SP00081 1385
P154_ST00104 1340 0303
P154_SP00082 1386
P154_ST00105 1339
P154_SP00083 1070
P154_ST00106 1132 157 ukafa, 303047
P154_TL00024 1397
P154_ST00107 1399 Danowanei 8400010003
P154_SP00084 435 1446 115
P154_ST00108 550
P154_SP00085 638
P154_ST00109 3200
P154_SP00086 1445
P154_ST00110 880 411 Danorashlklrwa 83000200838000
P154_TL00025 1456
P154_ST00111 1459 nemarl 300308
P154_SP00087 302 1504 106
P154_ST00112 408 1458 147 zhlnji 008060
P154_SP00088 1513
P154_ST00113 366 pakugadzlrwa 300205308000
P154_SP00089 1026 1514
P154_ST00114 180 kvako, 0.58 0880047
P154_TL00026 1518 248
P154_ST00115 nhandi" 0.79 06200053
P154_TL00027 1601
P154_ST00116 M.
P154_SP00090 1647
P154_ST00117 262 "Hoqo, 020807
P154_SP00091 452 1658
P154_ST00118 519 1602 001400
P154_SP00092 1648
P154_ST00119 748 364 ndlnokosha." 008222207300
P154_TL00028 1659
P154_ST00120 1661 r). 0.35 873
P154_SP00093 193 1716 111
P154_ST00121 304 1662 108 "Ko
P154_SP00094 412 1707
P154_ST00122 513 inl 0.67
P154_SP00095 1706
P154_ST00123 688 419 handikoshl-ka 35020000082003
P154_SP00096 1107 107
P154_ST00124 1214 1660 01
P154_TL00029 1718
P154_ST00125 1720 355 Danemotokari 830002000302
P154_SP00097 484 1767
P154_ST00126 301 Dakaenzana 8200000103
P154_SP00098
P154_ST00127 928 naDaneqombe 02803082000
P154_TL00030 1778
P154_ST00128 1779 237 kuwanda 0001003
P154_SP00099 367 1826
P154_ST00129 1781 00004
P154_SP00100 591
P154_ST00130 697 Uafuml 840008
P154_SP00101 895 1825
P154_ST00131 naDarombo, 0282002007
P154_TL00031 1838
P154_ST00132 1852 DOse 8000
P154_SP00102 247 1885
P154_ST00133 328 297 Danondlda. 8202008820
P154_SP00103 625
P154_ST00134 714 1839 272 00005800
P154_SP00104 986 1894
P154_ST00135 1067 223 Daruqgu 0.61 8106802
P154_TL00032 1896
P154_ST00136 1897 352 830000000200
P154_SP00105 1944
P154_ST00137 566 haDaqgafarl 00808000258
P154_SP00106 879 1953 87
P154_ST00138 966 0203
P154_SP00107 1091 1943
P154_ST00139 1155 134 Dasl- 87083


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000204\00001\\00127.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technol