Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00148
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 6, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00148
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text-- 1 I I I I -I I Ilr~ I II -I LDI


I


II -3CIR~ B~--- ~ mm

Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292 Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar

Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers fl. 0,10

fl. 2.-- per kwartaal bij vooruitbetalin9* Gitgever: W. J. A. Donders. Prijs der Advertentian van 1--7 regels fl. 0.50


Vri jd ag 8, Za te rdag 9, en Zo nd ag 10 Se pt.

8.45 p.m.

fremlete VanTHE WHITE ANGEL,


Een wereldberoemde film, een monument

O pge richt voor de ver pleegster

FLORENCE NICH TIN CALE

uit de Krimooriog, die alles, rijkdom, stand,

eer en genoegens vaarwel zegde om haar

grote roeping te volgen.

BALC~ON Fis. 1.25. Beneden 0.75. Galeria 0.30.


I I I I ii


-


1937


54ste Jaargang


Woensdag 6 Oct.


No. 2886


tegenwoordig niet en dat is ook vroeger
nooit gebeurd.
M~aar afgezien daarvan, souden we van
die lasteraars wel eenls willen horen, wat
Christus eigenlijk wel bedoelde met de
woorden die Hij tot Zija apostelen
richtte we citeren volgens de Staten-
bijb~el ,,Gelikerwijs Mij de Vader
gezonden heeft, zende ik ook ulieden. En
als Hij dit gezegd had, blies H~ij op hen
en saide tot hen: Ontvangt den Heiligen
Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft,
dien worden zij vergeven; zo gi1 iemands
zonden houdt, dien zijn zij gehouden.

Zie, da ti e n kwestie van betekenis,
meer dan die betreffende mnogelijke
misbruiken bij de aflaatprediking in de
Middelecuwen.
Er staat nog een hele serie stokpaard-
je opede stal vaen sommigen zner t gen-
Ba tholomeus aet baaan Gallide iGal

sitie en nog vele andere verschrikkelijk-


beden, waaraan door sommigen nog
altijd waarde wordt toegekend. We gaan
bier thans niet verder op in. Alleen wil-
len we hierop even de aandacht vesti-
gen. Al was nu alles waar, wat over die
gebeurtenissen verteld en soms ook nu
nog geschreven wordt, dan is daarmede
de leer nog niet weerlegd, die de Katho-
lIeke Kerk nu reeds bijna tweeduizend
jaar lang verkondigd heeft, dat Christus
/An zichtbare Kerk heeft gesticht met
ten zichtbaar opperhoofd, aan welke
Kerk Hilj heeft beloofd, dat Hij met haar
zou zijn, alle dagen, tot aan de volein-

diDat de ctraMe waah id, waarvan
in laatste instantie alles afhangt. Dat is
de hoofdzaak en hierbij vergeleken zijn
al die andere dingen, waarop we hier
wezen, sleehts bijzaken.
Dat sommigen bij voorkeur hun aan-
da. htn wde oa t teel 1,jkonnti heden,

geven te verdedigen.
Dr. I. O.


We hebben verschcillende malen reeds
geschreven, hoe de Hakenkruisers zorg-
vuldig oppasten bij de Kerkvervolging
geen martelaars te maken. Hun taktiek
xbeetdaat irn met dale rm c i~k knde-
beroven van het aanzien bij het volk.
Voornamelijk met de schandaalproces-
sen hebben ze dit klaar willen spelen.
Vooral ook de schoolkwestie moet in
het licht van deze manoeuvres worden
besien
:In Ons Noorden heeft de bekende
Duitslandkrenner de Carmeliet~ Dr. A. van
der Wey enige staatjes gegeven van de
onderzoekingemethode en verdachtma-
kingscampagne der Nazi's.
bare sa aundagem nuiv kmmean oi da
toe in staat en daarom ook schrijft hij:
Alsr we plaats- en pemeoonsnamen niet
vermelden, is de enige reden hiervan -
menselijke voorzichtigheld. Het zou na-
melijk kunnen gebeuren, dat onze bericht-
gevers, die in Duitaland vertoeven, ont-
dekt zouden worden en vreselijk boeten
voor het vertellen... der waarheid. We
hebben alles echter uit de beate bron met
vermelding van alle omstandig~heden.
Uitgangapunt is een oekase van minis-
te Iutuea datereachol 1 Juli il937, eb t

wordt, dat het gehele godsdienstonder-
richt op de volkssecholen door wereld-
lijke onderwijzers zal worden gegeven.
Als reden van de uitbanning der geeste-
lilken uit dit gebied wordt opgegeven:
,,Omdat in de laatste tijd bij het geven
van godsdienatonderricht door g~eestelij"
ken, volgens schoolplan, hoe langer hoe
meer ontoelaatbare dingen tijn voorge-
komen*
Di verschillende regeringspresidenten
in de diverse districten moeten deze
zaak nader regelen en zo heeft de presi-
dent van het district Keulen 14 Juli ver'
ordend, dat reeds na de somervacantie
(Sept.) het gehele godsdienstonderricht
overgaat in de handen van leken. Als
reden g'eeft deze op: ,,0mdat het gehele
onderricht in de handen moet sijn ,,der
vom Staate berufenen und ausschliesz-
lich staatlichen Weisungen unterstehen-
den Lehrpersonen". Mochten leraren
hiertegenover bezwaar hebben, dan moe-
ten ze dit spoedig melden. De geestelij-
k n self krigen niteeinsheen kennadJe-

schop sal het bericht worden doo gg-
ven, die dan de geestelijkheid moet ver-

Op gegi houding van de circulaire

Het lijkt so onnozel deze oekase en
toch hoe gemeen en fataal is ze.


Hiermee wordt kort en bondig de
geestelijken uit de school gebannen, alle
recht ontzegd zich te mengen in het
godediensstoderricht op school en wat
nogdterger its hhet godsdienstander ij
lokenonderwij~zers, die zich enkel ver-
antwoordelijk achten aan de Staat, trouw
hebben gezworen aan Hitler en aan de
wereldbeschouwing van het national
socialiame. Wat wil dit zeggen ? Dat in de
t;eekomst enkel godadienstonderricht
mag worden gegeven door personen, ge-
schoold in Rosenberg's ideologies, onver-
enigbaar met het katholieke geloof. Wie
I1 Js zijn katholieke overtuiging respect.
Iert, zal niet in aanmerking kunnen
ime en ao sule nu ok kathm ek
onitvangen van mensen, die hun. overtui.
going ontrouw zijn geworden! Is dit niet
hemeltergend ? Nog gemener echter zijn
de voorgewende motieven en de voorbe-
reiding tot deze verordeming.

De voorgewende motieven komen neer
op een gecamoufleerde zinspeling op de
z.g. zedelijke vergrijpen der geestelijk-
held. Over die satanische comedie mn deze
processen is reeds veel geschreven, doch

be rowb rue brn, veouln iue erab t le
kend mens met afgrijzen voor deze laag-
heid.
We geven enkele gevallen.

Op een goede dag verscheen er een
Gestapo-afdeling aan de poort van een
voornaam college (naam en datum zijn
ons bekend), beheerd door breeders. De
breeders werden bij elkaar gedreven en
bewaakt. De inquisiteurs riepen de jon-
gens B6n voor 66n ter verhoor bij zich.
Waarover het verhoor going, zullen de
lezers best begrijpen, doch als we zouden
neerschrijven welke gemene vragen deze
jongens van de jongste tot de oudste
werden gesteld, dan zou men sidderen
van verontwaatrdiging. Onder ede werden
ze gedwongen niemand, ook hun ouders
niet, te vertellen, welke vragen gesteld
waren! Het kwam natuurlijk later toch
uit en ofschoon de indringers de ge_
meenste vragen stelden en de geniepig-
ste methods gebruikten, er kwam niets
voor de dag, dat bezwarend voor de
breeders kron heten. Ofschoon niemand
iets aan te brengen had, vertelden de
verhoorders aan de laatsten, dat ze maar
alles moesten bekennen, want hun voor-


die jogn r nste 3e ove g
meenheden, waaraan ze in de verste
verte zelfs nooit hadden gedacht! Zijn
dese officiale inquisiteurs geen misdadi-
gers ? Daarbij kwam nog, dat de vrouw,
die als secretaresse fungeerde, kennelijk
van minder allooi was. Dit gezelschap
moet dan op zoek naar de stand der
sedelijkheid!
Een andere keer going door de radio
en door de pers de huidruchtige mare,
dat een breeder een ,,Sexualmoord" had
began op een jongen in een bepaald
college (nadere bijzonderheden zijn ons
preeies bekend)! Daar had men het
weer, die verdierlijking in de colleges!
Wat was het geval ? Een jongen, ver-
pleegd in het ziekenhuis wegens zenuw-
ovemspanning, was uitgebroken en had
een jongen van het college vermoord.
Dus primo kwam er miet eens een broe-
der in het geding en ten tweede maakte
het officii~le gerechtelijk onderzoek uit,
dat dese moord absoluut niets met
sexualiteit te maken had, enkel op reke-
ning kwam van waanzin. Werd nu de


BUITENGEWONE VANGST. Mrs. Michael Lerner schijnt bijzonder
geluk te hebben gehad met haar va ngstl. Zijl is er trots op: twee reuze
Marr~ln, die de knapste visser jaloerr a maken.HOO Za en en 8 zen


zaak in radio en pers herroepen? Geen
kweatie van en de S.A. en Hitler-Jugend

een mdos kueek m rdmuih uit t r jt is
en sluiting af te dwingen. Er werd zelfs
een document samengeflanst en in de
krant afgedrukt, dat de schuld moest
getuigen. Nu ziet men de waarde zelfa
van schriftelijke documenten bi de
zedelijkheidsprocessen!

Op een andere pleats was een breeder
gearresteerd en aangeklaagd van zware
zedelijke delicten. De kranten weer vol
sltn. achooir e aswerd ectr s h
rend vrig'gesproken, doch geen woord in
de pers en de school bleef gesloten!

Dit is een greep uit de vele gevallen.
Waar is de Duitse gerechtigheid ? Het
liegt maar raak van een Voltaire, doet
opgeld in het Nazirijk, dat zich hemel-
hoog opblaast over de z.g. Germaanse
deugden van eer en rechtschapenheid!


Al deze gemenigheden moesten dienen
om breeders en geestelijkheid verdacht

t chk el vmn op ed g eno dur
wijs. De wolven in schaapskleren roven
de kinderen uit het geestelijk milieu weg
wonder het motto, dat dit milieu zedelijk
verpest is en brengen ze nu wonder de
hoede van afvallige, ontrouwe, maar zeer
reine leraars... wie wil dit geloven? We
willen hiermee niet insinueren, want
,Der Deutsche Weg" van 8 Augustus j.1.
brengt tegen het pochen van het orgaan
der Hitler-Jugend ,,H.J." als zou er in
de rijen der national socialistische
jeugdleidelrs een voorb~eeldige reinheid
heersen een swarte iist zedenvergrij-
pen der nieuwe jeugdleiders aan het
licht. Het blad wijst erop hoe men alle
moeite gedaan heeft dese gevallen te
verdoezelen en vraagt zich zeer terecht
af : wat zou er wel niet voor de dag
komen als de Gestapo bij de Hitler-
Jugend dezelfde inquisitie-methode zou
toepassen en ze aan een listig kruisver-
hoor zou blootstellen!


Wij, Katholieken, achten het niet in
strijd met, ons beginsel om respect te
hebben voor ieders oprechte overtuiging,
ook wanneer die overtuiging van de onze
afwijkt. Z~elfs hebben we eerbied voor
hen, die op ground van hun eerlijke over-
tuiging menen, ons met kracht te moe-
ten bestrijden. Mits dan natuurlijk eer-
lijke strijdmiddelen worden gebruikt. En
dat komt inderdaad voor.

Daarnaast zien we echter tal van
tractaatjes verschijnen of personen op-
treden, die in hun bestrijding- van
wat ze gewoonlijk ,,Rome" noemen, al
heel weinig kieskeurigheld san de dag
leggen in de keuze van hun middelen.
Terwijl men, nota bene, soms nog zover
durft te gaan, om ,,Rome" te beschuldi-
te vn ddoel te 1 Trgan het bnse ,
somige later vrdlacht aking ver-
sommdigenvaln fi en en soortgelignk mid-
dele niet te laag, wanneer het er om
gaatnde K~atholieke Kerk te bestrijden.
En het zonderlinge, we zouden ook
kunnen zeggen het tragische, is nog wel,
dat dese eigenaardige strijders zichzelf
niet zelden voor bijzondere uitverko-
renen van Christus houden, voor beyoor"
rechte werktuigen in ij'n hand tot be-
vordering van het koninkrijk Gods.

Een andere eigenaardigheld van kve e
bestryjders van de Katholieke Kerk is,
dat ze bij voorkeur hun aanvallen ric -
ten op betrekkelijke bij'zaken, op dingen,
die de dieprere vraagstukken volkomen
onberoerd laten.
Ook nu nogf han men b.v. t~elkens
lezen over een slechte Paus in de tiende

ad vr gs hi uunigG tsn punt, va
kunnen we hiertegen geen bezwaar heb-
ben. Maar wanneer men in dergelijke
dingen zij'n kracht gaat zoeken om het

Katholieisme te besetridn t a h ls h

zondeloos tijn. Het zou dan ook van onze
kant volatrekt geen zin hebben op der-


geliljke verwijten in te gaan, ware het
niet, dat eenvouldigen hierdoor worden
misleid. Voor het overige kan het parti-
culier leven van een of andere Paus uit
vroeger; eeuwen ons van apologetisch
standpunt volkomen houd laten.

Maar de vraag of Christus aan Zijn
Kerk een Hoofd heeft gegeven, die in
Zijn naam en met Zijn gezag bekleed
die Kerk bestuurt, dat achten we een
vraag van vbtstrekkende betekenis.
Deze vraag zien vele tegenstanders
van de Katholieke Kerk geheel over het
hoofd, om te gaan wroeten in enkele
duistere bladzijden van een ver verleden
en daar dingen te gaan opdiepen, die de
kern van de zaak niet raken.

Een van de grootste gruwelen die men
,,Rome" voor de voeten werpt, is de
beeldenverering. Men verwijst hierb~i
naar het eerste gebod en naar de woor-
den van Christus self, die spreekt van
eenV aanb~idding in geest en wa~arheeld.he
men zich volkomen gerechtigd acht om
een standbeeld op te richten, b.v. voor
Willem de Zwigr e its o en
vindt om dit stan b Idnib foeesttegen
gelegenheden te verlichten en met bloe-
men te versieren, terwijl men het voor
niets minder dan afgoderij uitmaakt,
wanneer wij hetzelfde doen met een
beeld van Christus, diens Moeder of van
een apostel.
Het is gemakkelijk om met enkele uit
hun verband gerukte bijbelteksten te
werken, maar het is niet gemakkelijk -
wij achten het selfs absoluut onmogelijk
- om te bew~izen, maar dan ook strict
ne bewiz n, hmetafd udijeke argmemn-
tholieke beeldenverering eigenlijk be-
staat -


Hheorhaarqde ik kan men zoenedat i e

Eerstens is dat een pertinente leugen,
dus niets minder dan laster. Dat gebeurt


Franco heeft de eerste verjaardag ge-
vierd van zijn dictatorschap in het nieu-
we Spanje en deze gevierd met het uit-
delen van decoraties aan Hitler, Musso-
lini en Koning Victor Emmanuel en zo-
als de berichten melden aan andere per-
sonen die de nieuwe Spaanse staat ter
will geweest zijn. Welke deze andere
personen waren, wordt helaas niet ver-
meld, alhoewel we just daar zeer mieuws-
gierig naar warea.
We hebben omtrent Spanje van de zij-
de van de Valenciaregering een staatje
gekregen van het aantal doden wat er
tijdens de burgeroorlog gevallen is. Deze
cijfers zouden bedragen 250.000 aan de
zijde van Franco en 110.000 aan de an-
dere zijde.
Verder vernemen we, dat in het Noor-
den de stad Gijon geheel door de Nationa-
listen omsingeld is en binnen enkele da-
gen vallen zal en dat op Valencia weer
een bommenaanval heeft plaats gehad.

Terwijl de moeilijkheden in zake de pi-
raterie mn de Middellandse Zee nog nietZeven Engelse oorlogsschepen tijn in al-
lerijl naar Cap San Antonio vertrokken
ten zuiden van Valencia om de aanval-
ler op te sporen.
Deze aanval zal zeker wel van invioed
zijn op de onderhandelingen, die nog
steeds over de control in de Mdiddelland-
se Zee gevoerd worden.
Men weet dat Engeland en Frankrijk al
een plan de champagne klaar hadden, toen
ook Italie weer mee wilde doen; er
most toen een nieuw plan in mekaar
gezet worden, waarmee Italie zich niet
verenigen kon en nog minder met de En-
gels-Franse nota, omdat hierin de sug-
gestie werd uitgesproken, alsof de te-
rugtrekking van vrijwilligers uit Span-
je primair van Italie zou afhangen.
~Met verontwaardiging heeft Italie dit
van de hand gewezen en medegedeeld
dat: Rusland alleen de oorzaak is datt de
vrijwilliger~s niet uit Spanje worden te-
rug~getrokken.
Intussen hebben de Engelse en Fran-
se vlootcommandanten te Oran een be-
langrijke conferentie gehad over de te


voeren strategic in de Middellandse Zee.
Zou de Middellandse zee-controle dan
toch doorgaan? We geloven, dat Enge-
land en Frankrijk het beste souden doen,
willen zij geen tijd verliezen of zien dat
deze aangelegenheid geheel ad calendas
graecas sal verachoven worden.

We komen thans tot de oorlog in het-
Verre Oosten. Daar heerst vanaf Zondag
de geweldigate str~id sinds het begin van
de oorlog.
De Japanners schijnen bij Shanghai
met alle geweld tot een beslissende slag
te willen komen en staan daar thans in
zwaar gevecht tegenover 100.000 Chine-
zen. De Japanners winnen wel wat ter-
rein, maar met zulke verliezen aan men-
senlevens, dat het were Purrhus-over-
wmmnngen zijn, waaraan Japan geheel sal
doodbloeden.
En~toch zal het noodzakelijk sijn voor
Japan om voor de winter een beslilssing
te krijgen; anders kunnen we gerust zeg-
gen, is dese strijd voor Japan verloren.
Daarbij komt dat de 'antipathie tegen
Jap zichn elders ter weerkeld beit t


plaats gehad om de Japanse goederen te
boycotted. Voor Japan dreigt dus een
gfrote vernnndering van inkomen. Maar
bovendien wordt de toestand met Rus-
'land zo gespannen, dat men at voorspelt,
dat dit rijk in November aan Japan de
oorlog zal verklaren.
Ook lopen er reeds geruchten, dat Ja-
pan de vrede zou willen op conditie van
de Status quo, dat wil zeggen, dat Noord
China in handen van Japan blijft; maar
zo dom zullen de Chinezen niet zj ene
Tsjang Kai Chek begrijpt heel goe dan
Pwanneer het Chinese 1ee aritc
blijft en het de strijd ke euithmo den a
pan het onderspit delven moet.
We hebben het de vorige keer reeds
geschreven, dat o.i. de mogenheden het
helemaal niet zo onaangenaam sullen
vinden dat Japan zich hier in een avon-
tuur gestoken heeft, waardoor voor jaren
het dreigende gevaar in de Pacific be-
zworen schijnt. Japan vecht zich in China
arm, als het zich daar niet dood vecht.
En vooral Engeland die in zijn optre-
den in Europa in de laatste tiid een mark-


*S.


,


Strijdmethoden tegen de Kerk

in het Derde Rijk


R hG E j7iEEN PO 61T IEY K VE Z IC S T.


Wrie de PHILIPS


RADIO kent,


denkt niet meer aan een andere.

Want de PHILIPS RADIO bledt vele mogelijkheden, men kan

Or zelfs een gramofoon van maken, door er een pick-up op
te ver binden

Ruil Uw oude radio in tegen een nieuwe, U maakt er nog
een goe de pri js van bi*


EL LOUVRE


Heerenstraat +Onze correct post. Donderdag 23
September liep op Bonaire de ,,Mi~ssissip-
pi" binnen wonder post. Toch was de
bark van uit het Waaigat vertrokken en
had dusJ gemakkelijk post mee kunnen
nemen. Al meermalen hebben we hier zo
iets ondervonden. Och ja, of de mensen
op Bonaire nu vijf of zes dagen om post
zitten te springen, wat maakt dat voor
verschil?
De volgende dag werd er weer een
bark geseind. Ha, deze keer post! Maar...
geen enkele brief uit Curagao; alleen
drukwerk. Er werd hier telegrafisch ge-
informeerd naar het geval. Per abuis
had men op Curagao een postzak voor
Bonaire op een Arubaanse bark gesme-
ten, anders niet.
Nu verwachtten we hier dat die fout
zo goed mogelijk zou hersteld worden'
door b.v. de post Vrijdag met een vlieg-
machine te laten terugkeren en ze dan
Zaterdag met de ,,Midas" mee te geven.
Zeg. wat verbeeldt men zich daar op
]Bonaire, dat armzalig eilandje, met wei-
nig handel en vertier? Extra onkosten
maken ? Die post sal vanzelf wel met een
of andere schuit terugkomen.
En ze kwam met een of andere schuit
en werd op Curaqao aan boor~d van de
,,Batimore" gebracht, die nu just niet
beroemd is om de gezwindhexd, waarmee
ze over de golven huppelt.-
Woenadag 29 September 's avonds om
seven unr kwam de luilak binnen ge-
sukkeld. Dus bijna een week vertraging!
Op Bonaire was men zo welwillend, drie
uur na sluitingstijd, het kantoor hog even
te openen en de post te bezorgen. Daar
kan Curagao een lesje aan nemen.

Regent, regen. In het begin van Sep-
tember hebben we hier in twee buien 50
m.m hemnelwater gekregen, zodat de
meeste mensen met een grondje hoop--
vol aan het planten zijn gegaan. Toen
volgden enkele weken, waa~rbij men zich
naar de Noordpool wenste, geen enkel
verfrissend buitje. Eerst dese week
Dinsdag kwam, nog vrij onverwacht, 11
m.m. op ons af. Vrijdag erop een pracht-
bui van 52 m.m. Heerlijh dat kletteren
en kloppen op de dakren met die gezellige
donkertonige donder er tussen door. Het
going crescendo en decrescendo met lange
brokkren fort en fortissimo.
E~n felle straal met gelijhtijdig rollend
geknetter deed de harten van jong en
oud even trillen; 't was 't einde van de
aangename musiek. De schooljongens
stroopten de broek en plasten uitgelaten
door de sterk stromende rooien; Sabana
staat blank. Maar de hemelkoepel bleef

aam eenges oten gis en lae eende t


Aubade. Donderdag 23 Septembey sa-
ge w m hal tl d e nges hai d

Julianaplein; het poortje van de Zuster-
school spuwde 300 meisjes het plein op;
allen stelden zich, met hun vlaggen,
viagjes en banieren, op voor de pastorie,
w~aruit spoedig Mijnheer Pastoor to
voorschijn kwam. Uit de 600 kelen klonk
enthousiast de national hymne van
Bonaire :

Waar de bonte huisjes lachen
In de blijde zonneschijn;
Waar de sterke wind bl~ift waaien
Over knoeken groot en klein;
Waar de mensen nog eenvoudig,
Vrolijk en tevreden sijn,
Daar is Bonaire, mijn Vaderland!
Nog een tweede couplet en toen het
luchtige ,,De Pastoor verjaart ...
Een woord van geluk, dank, waarde-
ring en erkenning volgde. Meer dan in
de stad voelt en beseft men hier wat een
herder voor zijn parochie betekent.
De Zeer Eerwearde Pastoor sprak een
hartelijk dankwoord en vroeg om veel
gebed. Na een ,,Hij leve lang", een yeill
en nog een extra nommertje: ,,Schoon is
de West" trokken de stoeten weer vrolijk
naar de school terug. Wat meer waarde-
ring voor het priesterwerk sal ons volk
sleehts ten goede omen.

Afseheld. De ,,Midasl" van 25 Septem-
ber bracht ons Pater Wolters, die hier
Pater Boradori sal vervangen. Deze sym-
pathieke priester, die we zeer node mis-
sen, deden we Zondag uitgeleide naar de
,,Fedalma" die Zijn Weleerwaarde naar 't


westerfront zou brengen te Pietermani,
waar hij wel voor hetere vuren sal komen
tehstaan dan op het rustige Bonzaire. Het
gaat U goed!
WVoensdag 29 Sept. was er 'n plechtige
vergadering in de Pasagrahan. Er werd
atfacheid genomen van Mijnheer Frigerio,
die hier negen jaren in dienet is geweest
als marconist en van Piet Siliti, de post-
bode.
;Mijnheer Ch. Helmund hield een mooi
speechje, waarin hij Mr. Frigerio schet-
ste als een altijd vriendelijke en gedien-
stige ambtenalar, altijd opgewekt en te-
vreden, al is het ook still op Bonaire,
zodat men deze Arubaan als een man
van hier was gaan beschouwen. In de
feestcommissies, waarvan Mr. Frigerio
permanent lid sheen te zijn, sal zijn be-
kwame en vriendeltike steun zeer gemist
worden. Ter herinnering werd hem een
gouden horloge met inscriptie aangebo-
den. Mr. Frigerio bedankte voor de
vriendelijke woorden en het mooie pre-
sent.
Daarna kreeg Mr. Gerharts het woord,
die van onze postbode, Piet Sillill o.a.
mededeelde, dat hij als het ware tot het
meubilair van het. postkantoor en de
D.T. was gaan behoren; 32 jaar heeft
Piet, tender coit verlof gevraagd te heb-
ben, op ziin post bij de post gestaan,
wonder dat sijn chefs of de acht gezag-
hebbers, die hij hier versleten heeft, ooit
een opmanrking hebben behoeven1 to ma-


_~__


Verwijdert het met f 0.75.
Gaat heden nog naar de apotheek en
koopt dit veilhge diuretique; het werkt
onmiddellijk vraagt ons Haarlemmer
01ie capsulen van het merk ,,M~EDALLA
DE ORO" (Gold Medal) en begint onmid-
delijk uw nieren te reinigen om de vuile
st~offen vol zuren en vergif te verwi.
deren. g
Op deze wijze- rengt men activiteit -in
de nieren, maakt men een eind aan de
irritatie aan de blaaa, die dikwijls de cor-
zaak zijn dat de afvoer weinig, pijnlijk en
brandend is en tevena van slechte nach-
ten.
Denkt er wel aan,, dat dikwijls de nie-
r~en gereinigd moeten worden evenals dat
het geval is met de ingepsranden en als
de mieren zwak zijn voelt u dese ver-
achijnseeen: Een of twee keen 's nachts
wakker worden, oogpijn, kramp san de
voeten, rugpijn en transpireren'irrde han-
dem 'Li
Let wel, dat U Haarlemmer 011e cap-
sules ontvangt van het merk ,,MEDAL;LA
DE ORO" de echte de ingredienten
omen vaniuit Hasarlem, Holland. De priJa
is laag oCf 0.75).~ U satlt do gewenste re-
sultcaten -veirkrijgentJongens, die ik voor 30, 40 jaar terug
op school had, zijn nu reeds mannen van
40, 50 jaar. Ik heb er ook al ontmoet
wier haren reeds grijs beginnen t~e wor-
den. Velen hunner hebben een goede po- ~
sitie in de maatschappij, met andere
woorden, verdienen goed hun brood en
zijn flinke mannen geworden. Zij' hebben,
muen wat ze op sdchaool Dele olutadde ,
immers niet voor de school, maar voor
't eleven. Wat je op school geleerd hebt,
moet je in je verder leven in oefening
brengen. Je hebt al zo dikwijls op school
gehoord, dat je later mannen van karak-
ter moet worden, maar omdat to worden,
moet je 't eerst op school geleerd en
gedasan hebben, wanlt als je 't later nog
.meet leren, komt er niet veel meer: van
terecht.
Om nu mear eells paar voorbeelden te
noemen van karakter en karakterloos-
heid en me nu maar alleen tot de school
t epa en.
Wat zeggen jullie van jongensr, die
goed weten, dat ze op de speelplaat~s geen
papiaments mogen praten, maar 't in 't
geheilm toch doen, want de frater hoort
't toch niet, maar zo gauw als ze mer-
ken, dat 't wel gehoord wordt, direct
hollands spreken. Dat noem ik karakter-

ooesn, a je nimto gzie f ghor w rdhtt
En nu~ kan 't wel eens gebeuren, dat je
je vergist, dat is niet so erg, als je dan
meatr weer 't voornemen maakt je best

- jongenrs u it je buurt th~ar` hui's.
Je ontmoet iemand op strait, dadelijk
kun je aan een paar jongens merken,
dat er iets te doen is. Je hoort al een
paar uitdrukkingen of woorden, die nu
just niet netjes zijn; -ze willen jou ook
in 't gesprek betrekkren, heb je dan
de moed om te zeggen: hou je mond, of,
ik doe aan sulke praat niet mee, of ook
nog, toonn je afkeuring. Kijk, jongens,
dan ben je een jongen van harakter, een
jongen van plicht, dan wordt je terme
herels, waar we later iets aan hebbeil en
die een voorbeeld sija voor anderen.
Zo had ik nog tientallen van~voorbeel-
den van jongens van karakter of van~
ftloze jong sm kunn n aeanha en, Inaar

'tValt niet mee, jongens, om overall en
altijd je plicht te doen, dat is somS moei-
lijk, maar daarvoor ben je dan op school
om 'tte leren.
Doet dlus je best jongens om je tijd op
school. goed en nuttig te gebruiken, dan
heb je er later .plezier van, maar ook
omgekeerd, verwaarloos je nu je tijd'
ben je lui op school, ~dan heb je er later
spi t van,dm a dan laatteen oud-

leerling die .me o.a. sei:- hrter Sido-
nius, ik wou, dat ik ook nog zo klein was
als3 1w jongens", alsof hij wilde zeggen.
,,wat zort ik dan mijn best doen om form
te. leren, nu ik. ondervind -wat 't ze~ggen


wil, als men de kostbare tijd van zijn
jeugd verwaarloosd heeft."


waardtige reserve in acht nam, vooral
tegenover Italie, met het oog op de toe-
stand in het verre Oosten, begint merk-
baar ruimer adem te halen en... elaat
tegenover Italie al een merkbare drei-
gender toon san. Ook Duitaland heeft
dit gezien en wil met Engeland toch
leiest op goede voet bfijven, soals nog
weer blight sit het bestoeh van Bohle aan
Engeland. Maar wordt dan de verhouding
met Itaia3 lesser? En heeft het bezoek
van Mussolini dan milsachien ookr meer
betekrenis gehad als voor ons buiten-
staanders zo op het oog lijkt ?
Want waar Duitaland thans vooral op
aanstuurt is het besit van Kolonitin. Mlis.
schien heeft het aanvankeli~k gedacht
deze te kunnen krijgen in verbond met
een machtig ~Italill. Maar Zondag 1.1.
heeft Hitler bij het oogstfeest op de
Buckeberg, waarbij ookr alle buitenlandse
diplomaten waren uitgenodigd, zijn kolo.
niale sanspraken nog weer eens zeer
duidelijk naar voren gebracht en wel op
ground van de international gerechtig-
held.
Deze rede heeft dan ok in de buiten-
landse pers seer de sandacht. Dat Hit-
lers woorden in erg goede aarde gevallen
zijn, kunnen we nu just niet zeggen.

Verder mobtenttt~~~~tttt we nog mededelen, dat
de toestand in Palestina momenteel rus-
tig is, vanwege de geweldige troepen-
macht die Engeland dear gelegerd heeft
om de orde te handhaven en de aansto-
kers van de revolte veilig naar Cyprus
te verbannen. Maar zeker is dat deze
Engelse troepen dear gelegerd zijn op
een vulkaan, die ieder ogenblik geweldig
uit kan barsten


Tenslotte werpen we nog even een
blik naar Centraal Amerika, waar tussen
Nicaragua en Honduras al een maand
eang een gesci grteze is om..ju e dor
ze el, waarop een landkaart van Nicara-
egu vo~orkomt
pHonduras heeft er tegen geprotesteerd
dat onde postzegel een gebied voorkomt'
dat twist wordt, en intrekrking van de

Dit eoic he ft thans dergelijke vor-
men aangenomen, d een o tlg dri
gende is.


BOZqekers van 14 jaa en:1 ;~' m rd'en

bel ee fd vier zoch t met ingany vae4 ~1-O-Oc

tOber 1937 :


1) Z ich ban nen de clublo ka len en op de

O verde kte te rra sse n no et anders dan to

Sta dsk Ieed ing te be vinde n;

2) het overige terrein niet in badcostuum

Zender daarover gesioten gedragen~bad-

mantel te betreden, en

3) de sc heading der kl ee d- en douc he ka-

mers in dames- en heerenafdeeling in
,' .V CURAGAOSCHE PETROLEUM INDUSTRIES MIJ.;


Prdester en leek.

Uit een artikel in De Tijd
Prieslter en leek hebben dus, in de
gk, de zyde ea enorg nime m
stig het verschil in hun wezen, op ver-
semlend terrein nitoetenen. Niet met
dlie verstande, dat dese beide terreinen
hetngeesiteligke enl wereknlrke, hermetisch
voor elkaar gesloten souden blijven, dat
de priester nitop beto gbi deerb der ld

geestelijke zorg son mogen Bomen, dc
in dese sin, dat ieder op z2 n eigen ter-
rein de eerstaitvoerende person is.
In kerkeliike, geestelijke, mo ee ann-
gelegenheden, in kwesties van zuivere
zielsorg staat de priester boven de leek,
volharmen ale superieur. Hier is de leek
hierarchisch ondergeschikt*
In wereldliqke sangelegenheden, in de
niet-kerkelijke gemeenschappen met na-
me, meet de leek de verantwo~ordelijkheid
dragen. Dat betakent niet, dat hij los
staat van de priester. Als lidmaat~ van de

Ken ka tet Esele enm eade ruit 1
de toepassring deer directieven door de
priestter, de bissehoppen en de Paus, die
als leraren over hem agjn sangesteld.
Hier op were~Jdlag terrein staat
echter de priester niet boven de leek; de
leekr handelt autonoom, voor eigen ver-
antwoorctng.
Men beachouwe als voorbeeld slechts
het gezin. Niemand sal in ernst betwis-
ten, dat de K~erk en haar bedienaren tot
de parochie-]priester toe leidling kunnen
geven en in tal van gevallen mooten ge.
ven aan de leken, die aan het hoofd van
het gesin staan. Maar evenmin kan
iemand volhouden, dat de priester de
verantwo~orde~lijke person irs in het ge-
sin, dat hij boven de buisvader staat.
Deze bligft onbetwisrt het hood van de
gemeenachap, dtie hij zelf heeft gesticht
en wrrarin hem van nature de leading
toekomt. Hg blifft autonloom; draagt self
de. verantwoordng.
Men han dese gedachtengang ook toe-
passen op andere wereldlighe gemeen-
schappen. Op de .Staat bijvoorbeeld. Zij,
die bewet~n, dat-de polities het terrein
vormt van de leek, waar de priester als
zodanig zich buiten moet houden, heb-
ben gelijk zolang zil daarmee bedoelen,
dat de leken in de politiek de verant-
woording meeten dragen, dat zij hier
autonoom unmnen handelen en dat de
priester niet boven ben sltaat, niet kan
opleggen, dat zjj zo en zo het staatabe-
lang, het. algemeen welzijn moeten die-
nen. Zij hebben echter ong~elik, wanneer
s zu xt de autonomie van de leek in de
politiek de conclusle trekken, dat hij dus
op dit terrein geheel los staat van de
Kerk. H@i 'b~iEt lidmnat, ten volle ver-
bonden met haar levend wezen en m66
voor haar hail, voor 't zieleheil der men-
se~n~ werhead op zijn terrein, dat der po-
litiek. HIgI bliit gebonden san de direc-
tieven, die de Kerkt of Episcopaat in het
belang der zielen g~eef 66k op staathun-
dig terrein.


sederc* rutome ljthuana dadbik
vertellen, hoev &#orred erer
wueinipsn waten, hoevedilal
"relndi hb u


_


ken!! Van een fiets heeft nooit iets wil- dent Cappy, die het roer maar niet uit
len weten, nog minder in-een--auto-zit- `-de hand kan geven en zijn schoonzoon en
ten, want dat ding hon wel eens blij~ven diens personnel blijft tyranniseren met
still staan, terwijl hij van zijn been zeker zijn bezuinigingamanie; zijn rechterhand,
was dat ze hun dienst nooit zouden wei- de volmaakte Skinner, die nooit iets ver-
geren. Hem werd een spaarbankboekje~ zuimt en daardoor de complicaties niet
met honderd pop aangeboden. Piet was weinig vermeerdert; de onomkoophare
zeer ontroerd en bedankte met tranen Mlike Murphy met zijn ontatellend voca-
in de ogen. Toen werd er nog een glaasje bularium en zijn hart van goud; Terence
verschalkt op de gezondheid van de twee Reardon, die zich van top tot teen ver-
ambtenaren. Zij leven lang! We sullen- schoont v66r elke gevaarlijkse onderne-
hen niet gemakkelijk vergeten!i ming, in de hoop het properste lijk te
worden dat de makers, die hem moeten
Padvinderij. Toen twee maanden gele- afleggen, 66it van hun leven gezien heb-
Oubaas van Geffen hier onivanger werd, ben... zij zijn allen getektend met die fijne
kon men er natuurlijk op aan, dat deze geestigheid, die zin voor de polizie van
oerpadvinder minstens een poging zou het komische, die geen grove effecten,
wagen om hier verkenners en welpen in geen goedkope grollen nodig heeft. Dit
het leven te roepen. Er zijn nog al obsta- is niet &An van die ontspanningsbo~eken,
kels, b.v. er gaan veel jongens, na het: waar men, na eenmaal gelemen te heb-
verlaten der school, het zeegat uit, -om' ben, nooit meer naar terug verlangt.
elders voor hun toekomst te gaan zor- ~Integendeel 't its een boek dat men wil
gen; ook die in het want klauteren of de bezitten. Want men vergeet dit verhaal
knoek intrekken, komen niet in aanmer- cniet meer, en na een poosje gaat men
king voor dit onderdeel der jeugdbewe- zich afvragen. hoe wis 't ook weer, dat
going. Gelukkig voor de weinig gefortu- onzinnige geval met die spreekbuis, die
neerde Bonairianen kan de padvinderij heerlijke dialoog tussen Mike Murphy -en
met weinig onkosten op de been worden Terence? Dan sal men zich het genoegen
gehouden. Het landschap zelf is weer: niet willen ontzeggen, zich nog weer eens
better geschikt dan de stad, omdat vlak( -smakelijk te amuseren met het overlemen
bij de mooiste speelterreinen ter beschik- van zijn geliefdkoosde passages.
king staan. Ingenaaid f 1..-. Ge bonden f 1.50.
Nu, Oubaas van Geffen hC6ft een :po-": Vbrkrijghaar in de boekhandel en bij
going gewaagd en... het is gelukt. de uitgfevers N.Vz. Het Nedlerlansdee Bo~ek-
Het is nog maar het allereerste begin --hutsy Lazigestreat 70 POto Tillhirg.
en we moeten eerst het plantje nog bvat '
laten uitgroeien voor we kunnen oorde- :I
len; maar de oubaas is tevreden en hoop-
vol gestemd. Met het troephuis is het al? CURACAO.
voor mekaar. Succes van Geffen!


Doet dus je best jongens, ade fraters
en onderwijzers doen him besit: ook od"r
jullie zoveel mogelijk te laten leren. Doet
er je voordeel mee.
En nu jongens, wat mij zelf betreft,
ik moet zeggen, dat ik in die 40 jaren.
die ik nu op Curagno ben altijd met ple*
zier in de school gewerkt heb.
't Werk was swaar, vooral in de; eerste
jaren, toen ik zo'n grote klas had.
Moeilijkheden en teleurstellingen of
tegenvallen zijn mij ook al niet gespaard
gebleven.
Godda k, heb ik nooit de meed verlo-
ren en elke dag maar weer met nieuwe
moed begonnen.
Waar ik: die moed en lust en opgewekt-
heid vandaan haalde, jongens, -of dacht
ge misschien dat ik die in voorrand had ?
]E)ke morgen heb ik 't geluk en de
rote vreugde de H. Mis bij te wonen in
onze kapel en ook elke morgen heb ik 't
allergrootste geluk tot d8 H. Tafel te
mogen naderen en daar Jezus in mijn
hart te ontvangen. En Jezus geeft mij
moed en lust en opgewektheid om elke
dag opnieuw, dag in dag uit en dat zo al
40 jaar lang, voor jullie welsijn hier in
deze school te mogen worke~n. Jongens,
vooral gij gfrotere, mnoebt goe toch cens
wat better b equ~~edati. iie datzelfde
geluk ook elke en.~~.li2&~vn
't Is toch zo ujtig ,~IB~es datt ge
van .dese allerkoistb~aarte gaven, die ge
toch zo gemakkelijk hunt krijgen, so
weinig gebruik maakt. 't Bestaat nu
eenmaal niet, jongenis, dat ~ge 't wonder
'O.L. Heer hunt. Zo ge niet van jongsaf
geleerd hebt, door 't gebed tot Jesus te
gatan, al uw moeilijkheden shnu Hem to
zeggen, zoals- ge dat op school geleerd
hebt, later leert ge 't niet meer en 't
loopt mis.
Jongens, denk aan die woorden van
uw oud-leermeester, die miets vuriger
verlangt, dan.je hier en-hieranamals ge-

luE an jo egens, is mijn work: op school ,
bijina voorbij. Zo ge ziet, ben th al ond;
ik heb al grijze haren en zo heel latig sal
't niet meer duren.. Nog een korte tijd
en dan zegt men mij, dat. ik to oad ben
,om nog school te doen; dan nog een
korte tijd van? rtsten est..zadn roept, O.L.
HBeer me op. Met andere w~iToordenz dan
:ga ik dood en :dan meet 'ik verantwoor-
ding geven over die duisenden ktader-
zielen, die mij iier in mfjn dierbaar ge-
.worden Curagae door~God waren toe-
vertrouwd. 3
Jongens, denk aan mlj aii w~ithgp.~ebed
ook ik bid voor Jullie. .:
Ik$:eb gezegd.

Uitrelldng der Neerlandia prgzen.

Vrijdagmiddag, .heeft 1:A het Theater
Roxy de jaar~lijiae uiitreildn~g plantss ge-
had van de Neerlandia prijsen door het
ABetu m a N e rl oe V ntillen van het
De Voorzitter Dr. Desertine, wees~ op
het doel van dese prijzen n.1. het bevor- .I
deren van de Nederlandse taal.
Voor 't eerat van: dit jaar had men son
voeg bolk Pe!`o;i'
gen uit de hoogate klasse dear MCulo-
scholen.
Tenslotte bracht spr. dank sran de
autoriteiten, die dese bieenkomalt bid-
woonden, de inspecteur van het onder-
wijs, Dr. Goslinga, en de inspecteur van
het bijzonder onderwijs, Fr. :Radulphual
en een woord tran hulde~ :an het onder-
wijzend persone~el.
Hierna had de voorlesig plaats der
opstellen, welker resultaten seer seker
sruccesv~ol waren en tenslotte; de ultreik~ing
der prijzen.
Een film besloot .de fpleegtigiiheid.

Verntatinderitng invoerrbehten eark~cciazen.

In de publicatiebladen 103 en 104 van
30 September 'is afgekon~digd de~ vermin-
dering van invoeitechten op aar~dappelen
van f 2.- de 100 ExG' op f 1^- de 100
K.G. en op rijat van 8 &'-:'l 100 K.G.
op f 2.- de 100 K.G.
De alccijus op gedisrtilleerd wordlt ver-
minlderd van twee bonder~d c honderd

Beide vel'ordeningen ag~n ingegnan 1
October.

Bioscloophetir dp `Arnb.


In publicatieblad No. 107 is bepetald,
dat de -bioscoopkeur voor Aruba op 1
Oct. in working getreden isi.


PARKIETEN. Enige tijd 'geleden'~-~ VEERTIG JAAR IN DE EERSTE
werd door enige leden van de Koloniale KLIAS!
Raad de opmerking gemaakt, dat de~ Par- NdtZtra ninim rn ht
kieen ovel shad aaricten He Be veertig jarig verblijf van de Fraters Si-
stuur antwoordde, menen wij dat het donius )en Majella .was gevierd, had
nhema e asen eMaandag de Klas en de School van Fr.
yeme. Wj glove, dt ht Betuu deSidonius feest, waarbij o.a. ook de In-
zaaknie goe berijp. Ok opBonirespecteur van het Onderwije, Dr. Goslinga,
wordt veel schade aangericht door de snwezi wals nens zowhelf naen hetBe" x
Parkieten. Wanneer de kleine mais rijpt,suralnmesiczfdejblis
worden de maisvelden bestormd en wan-copeetrd*
neer er geen mais is dan moeten de divi- Heisseiloperokvndm-
dibomen het ontgelden. Wij hebben zelf' specter, dat we hier een plaats geven
kunnen constateren, dat een boom, die' aan de toes~praak, welhe Fr. Sidonius hier
andes ee zetal akkn diidiopleert tot de leerlingen hield.
anae een ezoekt van een zwermi oparieten Het is daarom een eenvoudig woord,
naen eoe kaal All ulrmprkeen maar uit het hart gegrepen, waaraan
ea gerugkta eas op de orrjp wor-- echter een essentieel elenri~nt ontbrjeekt,
paen Wangut een parket gooit zeker ht n.1. de stem die het voordroeg.
pen.Wan ee parietgoot zee~ et' Er zit echter zoveel merkwadrdigs an
tienvoudige van het aantal peulen dat I-e htbvtzoelwz es da oo
nodig is voor zijn levensonderhoud,~ onge- .ueen het bevt ovedels wije eseun, atook
bruikt op de ground. De betrokkenen .uee noveesvoa rhnvo"
moeten self maatregelen nemen, zegt de e unnde.
het estur. oe ? Dor et e/ tuw- Daarom geven wij deze woorden gaarne
tje en een stuk aas te vissen zeker. Want enpat.
de ,,betrokkenen" hebben meestal geen ..
geweren en parkieten zijn erg slim. Het Bse30gn,
is een rplicht va het Gou ernement om a e w n a aa

gaat hier niet om het belang van een e,3
klein gopmnemromhtwordt, behoeft men zo'n drukte niet te
belng an en roo geee~e vn d be maken, Wat dan? 40 Jaair crater? Ook al

Menmot 6 d bowahtes eerlaen Ik ben nu 40 jaar op Citia 80 ~~o~rsta 40 .
schieten zoals vroeger 6f men moet een aiuasscol 4 r in de zelf e o de d neen- 4
premie uitioven per dooie parkiet. Dan jari eIa ls
komt er een einde aan dese plaag. jarin de late kls it
Het Bestuur gelieve wel te bedenken, Iu ori ein s dat langel of net ?
dat de mensen die er over klagen des- marNudeet~ voorui gsin is, dat en hele tij
hundigfen sijn. Achter een lessenaar van- marn detidvobjslhttnet
daan kan men de parkieten niet zien. zo lang mj d 4 a tr on
Meerman Asmnmjvo 4 artrgzu
S gezegd hebben: over 40 jaar sta je hier
nog in dezelfde klasE, dan zou ik. toch wel
BOEKBfESPREKING* op z'n minst gedacht hebben: Lieve He-
mel, over 40 jaar ben ik al lang dood en
De multerij op de Naroissus begrairen. Toc~h is dat niet- geibeurd, zo-
als ge ziet, en ik ben Goddank nog goed
door Peter B. .Kyne gezond.
Is er eigenlijk wel een aantrekkelijker stanhd jkhe di im ee a ak oeon
soort humor dan een onvervalste, trouw- ik pas op Curagao kwamn, was onze school
hartige seemanshumor ? Er is niets ge heel wat klei~ner dan ~ze nu is, en dus
zocht-grappigs in dlese hostelijke vertel- waren er ook heel wat minder jongens op
ling van Peter Kyne; men ontmoet zel- school dan er nu zijh.
den zoiets waarachtig-komisch als deze Toen waren er maar 6 klassen, waar-
uit het leven gegrepen schildering van van er nog 1 leeg storid.~ Nu zijn er 12
lerse stijfkoppigheid en lerse trouw. klassen plus nog een school di waja, zo-
Wij willen de clou van de onbetaal- als mijn kleintjes die noemen. .*
bare geschiedenis liever niet verraden, To~en waren er maar een 250 jongens
die wel haar hoogtepunt hereikt wanneer' op school, nu ~zjjn er over de. 600. Ge
blijkt dat de eerste machinist va~n de ziet dus wel, dat in al die jaren Bn school
Narcissus, Terence Reardon, da~genlang An aantal jongens heel wat groter is ge-
onkundig is gebleven van lijet feit dat worden.
het schip geheel in handen van m~uiters Z oals jullie nu weet-, sta ik nu 40 jaar
was alleen omdcat hij z6'n verschirikke-- -in dezelfde klas: de late klas. Die klas
like Terse ruzie met stin landgenoot ka- was toeh groter dan ze nu is, maar ze
pitemn Murphy had, dat hij niet verkoos, was toen niet so mooi. Die mooie hast
met deze contact te zoeken! Maar met al die mooie dingen er in en waar
zoals kibbelende broertjes zich onmiddel- de kleintjes. zo grang naar kijken, had ik
lijk weer solidair verklaren en elkanders toen niet.
partij kiezen wanneer een buitenstaander 'Leeaboeken die ikr nu meer dan 25 srtel
een aanval waagt zo vergeten de beide heb en waar sulke mooie boekjes bjij zijn,
eerlijke zeerobben hun ,,onv;jero 'jke 'had ih toen ook triet. Ik had toen maar
vijandschap wanlneer hini m.idlrtic app~sg-~~ Wiget laookies. 'Banken, had. 1% ok at
en hun baas, de oude, eigfengereiden Cap- niet, sulke mooie .als; 8ik mi aelb.6 "f
py Ricks, grote schade dreigt door her~- Onze school was toen heel arm ext er
verlies van hun mooi schip Nardissiis, de waren nisaar weinig leermidd~elen' en toch
oogappel der directie... Waardm de mui-' most er2 geleerd worden even goed" als
terij zo uitersct gevaarlijkr was en de strijd nu. Tegenwoordig is 't voor de jongens
der twee wakkere kerels tegen de over- veel prettiger leren, omdat er nu soveel
macht schijnbaar hopeloos dat ont- mooie lerm'iddelen zijn, maar toch werd
vouwt de schrijver ~izi een feekli steeds er toen ook al ferm geleerd, maar 't was
spannender hoofdstukken. Wrie waren de veel harder werken en dat niet aileen
geheimminnige charterers, die zulk een' oindat er so weinig leermiddelen waren,
fabelachtige vrachtprija boden, en wia~ar-~ maar ook omdat mijn klas zo groot was.
om zou de kapitein de haven itran be-; 'N "u zijn er voor elk leerjaar 2 klassen,
stemming pas mogen vernemen wianneer` zedat ik in mijn klasl dikwijls bij de ;100
hij eemnaal in volle see was ? Wie zond jo6ngens had.
hem de telegrammen, die zogenaamd van De kl~eintjes, die nu pas voor 't eerst
ztijn directie afkomattig waren ? Adem- Maar school komen, zijn omtrent 6 g 7
loos-geboeid volgt de lezer de ontknoping jast, dat bras voor 30, 40 jaar terug ook
van dese rnradselen tot aan de climax: al zo niet; toen had ik jongens in mija
het tegencomplot der beide kranige~ le- klas van 12, 13, 14 jaar die nog nooit
ren, op wier afsehuw van .samenwerking op school gevire~est waren en die met de
de vijand Al te vast vertrouwd had... Hot' Idhintjes van 6, 7 jaar moesten meedoen
het schip dan eindelijk- gered -wordt en ezi dan waren' dikwijls de kleintjes nog
voor de maatachappij behouden, dat slimmer dan die g~rote kerels.
vormt nog weer een grote verrassing op 'Ik heb dus in al die 40 jaren heel wat
zichaelf. jongens op school gehad; dat getal loopt
De humor scharilt hier niet in kramp- in de duisenden. Zeer velett mijner oud-
achtig-bedachte kluchtige situaties, doch' leerlingen heb ik nog dlikwijls ontmoet,
in de meeslterlijke -tekening der type maar ook seer velen, die ik, eiindsJ zij de
zelf,*wier eigenaardigheden hen'als van- adhool verlieten, nooit meer terug gezien
self in dolle verwikkrelingen moeten be- heb. Vein hunner lan reeds manxieri op
trekken. De zogenaammd-afgetreden presi- leeftijd.


BONAIRIANA d


NEDERLANVD *


DE FILMl VAN DE WEEK

Van 1 tot en met 7 October 1987.

Roxy.
Mr. Deeds goes to town.
Romeo & Julieta.
The Devil is a Sissy.

Oinelandia.

The White Angel.
Ramona.
Armoured car (K~inderen)
All American Chump.
Second Wife
Longest Night,

Hollywood.

Walking on Air.
To Marry with Love .

'PP~e --~I
verleden de geschiedenis op uwer ver-
bintenissen. Hoevele ziljn er al losgegaan ?
Hoevele bleven er nog in de volheid harer
kracht, in de vreugde en offervaardig-
11eld harer eerste bedwelniing ? Wanneer
in de mens het geloof verzwakt, verzucht
00k de liefde, en met het verdwijnen van
het gelciof en de godpdiepgg~~ee dooft ze uit,
gaat voorbij als een nevel voor de zon.
Als zij het werk is van de tijd verdwijut
ze met de jaren van de tijd.
Hoe school en duurzaam daarentegen
is de godsdienstige liefde Hoeveel macht
en veerkracht heeft ze, welk een triomf
behaalt ze op de menselijke dingen! Door
deze lie~fde werd Christus tot stervens
toe vervoerd. Van Calvari& wierp Hij' de
wereld de wonderen zijner liefde toe.
De liefde, aan welke het geloof, op-
rechte godsdienstzin en winding gaf, gaat
nooit voorbi~j. De lagere neiginig kan
verminderen maar gaat over in een ge-
heimzinnige naastenliefde, die elkte dag,
cok te midden van de doornen des levens,
de rozen der hoop doet ontluiken. Wie
geen begrip heeft van deze liefde door
het geloofd gehethigd, is werkelijk te be-
klagen om de vruchtbaarheid van zijn
hart. Ik beklaag de gade en de kinderen,
g~etuigen, wellicht deelgenoten van zijn
smarten en van zijn nutteloze offers.
Het geloof zal de echtgenote, zal de
kinderen bestralen met de glimlach en de
vee der hemelse liefde. Zonder gods-
k enst zult gij uw vreugden zien verwel-
den, omdat gij niet begrepen hebt wat er
di ziel van is en wat de ziel is des he-
mels. Gij loopt achter het aardse en
komt nooit achter het geheim om de
weldaden der liefde, door God in uw
hart gestort, duurzaam te doen blijven.
In plaats dat door uw echtverbintenis
twee harten zija verenigd tot een, zijn
daar twee egoirsten aan elkaar gebon-
den; daarom zijt ge misdeeld wijl uw ver-
bmntents miet door God wordt gezegend.
Uw dromen en begoochelingen laten wel-
dra geen spoor meer achter.
Mog~e daarom de liefde van man en
vrouw door een waar godsdienstig leven
gehelligd blijven, dan legt God met de
liefde ook genade in het hart en altoos
nieuwe schatten voor leven en bezieling,
afbeeldsel van de eeuwige liefde.
K.
Zeer logisch.
Hollander: En hoe vindt u het kli-
maat hier. Is het goed voor vreemdelin-
gen?
Curagao naar: Zeer goed! Toen ik hier
kwam, kon ik nauwelijks op mijn voeten
staan. Kijk eens hoe krachtig en robuust
ik nu ben.
Hollander: Is U al zo lang hier ?
Curagaoenaar: Ja, ziet u, ik ben hier
geboren!


Geen betere WHISKY to vetrkrllen
wusRRs E. CUtIlEL & SONS


SYSi to ne


borbo. use /ohoyoO Wereldprogramma
19.24-20.24 aur Ouragaotjd
Via Pa.d.. Giolflengte 81.28
Zondatg 10 October 1937.
1. Gramofoonmusiek.
2. Actui~le Aetherflitsen
3. Gr~amofoonmusiek.
4. De Wereld in Vogelvlucht, door
Paul de Waart.
5. Van en Voor de Missiepost.
6. Vaderlandee Kroniek.

Koloniale Ultzending van de K.R.O.
Via de P. H. I. op Golflengte 25.7 MI.
Van 9--10 unr Curagne~tijd.
1. Mars.
2. Medische Causerie.
3. Gramofoonmuziek.
4. De Wereld in Vogelvlucht, door
Paul de Waart.
5. Van en Voor de Missiepost.
6. Vaderlandse Kroniek.


go~uvernement en onder het afsmeken van
God's zegen verklaart spr. het gebouw in
gebruik gesteld.
Daarna wordt erewijn rondgediend en
vervolgens wonder leading van de heer
van der Drift maakt het gezelschap een
rondgang,

Het interieur van het nieuwe douane-
gebouw is volgens ieders meaning buiten-
gewoon fris en praktisch, waarbij boven-
dien een zekere soberheid is bewaard.
Op het parterre bevinden zich het han-
toor van de ontvanger, van de buiten-
dienpst en de wachtkamer voor de doua-
nen.
Op de eersrte verdieping ligt de inspec-
tie van belastingen, het kantoor van de
hypotheekbewaarder en het hadaster.
Op de tweede verdieping agjn de kan-
toren van de administrative van financii~n
en ten slotte op de solder het archief en
de tekenkamer.
Toch moet ons hier iets van het hart.
Hoezeer we ook van meaning zijn, dat
een nieuw gebouw voor de financi2dle
dienst van ons gouvernement jarenlang
reeds een grote behoefte was; hoezeer
we ook de inrichting van het huidige ge-
bouw kunnen toejuichen en de onderbren-
ging van deze diverse diensten in' een
kantoor; we vinden het jammer, dat het
gebouw staat op de hoek Handelrskade en
de Ruyterkade en vinden het daar een
grote sta-in-de-weg, waaraan men ten
slotte mi~ssehien wennen sal, maar het
slotte misschien desre ruimte sal blijven
voelen. -
Dat men reeds acht jaren lang aan
het delibereren geweest is over de plaats,
waar het gebouw komen most, bewijst
wel, dat er heel wat haken en ogen was
aan deze kwestie.
Wat echter heel merkbaar in het oog
spring met de historic van dit nieuwe
gebouw en onze nieuwe gouvernements-
kantoren in 't algemeen, ook met de uit-
voering van andere gouvernementswer-
ken, is het gebrek aan continuiteit in de
leading gevende ambtenaren, die na en-
kele jaren vertrekken en opgevolgd wor-
den door anderen, die weer andere plan-
nen hebben, terwiji derden weer op vroe-
gere plannen voorthouwen.
Wat zou ons Gouvernement kapi.
talen hebben uitgespaard, indien men
zich indertijd steeds gehouden had aan
b.v. een plan Helferich, wat door opvol.
gers weer verworpen werd en door an-
deren later weer werd opgenomen. We
denken hier alleen maar aan de koopprija
van Parera.
Ook schijnt zelfs in de bouw van dit
kantoor varstheid van plan nog te heb-
ben ontbroken. Na de aanbesteding van
't aanvankelijke gebouw, werden de plan-
nen nog veranderd en de b~ouwsom met
ettelijke tienduizenden verhoogd en selfs
nu vinden we in het gebouw een lift.
koker, waarin geen lift meer komen zal
Gouverner e'eet prevoir, zegt de Frans-
man, of-te-wel besturen is vooruitzien.

Aslento -Zilveren Bal '


o~pdceelde. Het deed weer g~oedl san, d~at
de spelers in deze omstandigheden, toen
success uitbleef, 't niet gingen zoeken in
raw spel om zodoende 'n doelpunt te
forceren. 't Was 'n waardig slot van
.deze keurige serie-wedstrijden, 'n slot,
dat jammer genoeg door de duisternis
niet verlengd kon worden, zodat Trans-
vaal opnieuw met strafschoppen won en
daarmee voor 'n jaar beslag wist te leg-
gen op de werkelijk fraaie zilveren bal
van Asiento.
't Spi'jt ons eigenlijk dat de schenkster
zelf niet wat fortuinlijker geweest is in
deze laatste wedstrijd.
S. R.

Wijzlging reglement Curagaose Bank.

Door de Gouverneur is aan de Kolo-
niale Raad aangeboden een Landsveror-
dening tot wijziging van het reglement
voor de Curagaose Bank.
We lezen in de Memorie van toelich-
ting.
Volgens de wet van 23 Mei 1899
(Staatsblad No. 128; Publicatieblad No.
22), houdende nadere regeling van het
Curagaose Muntwezen, zoals deze wet
gewijzigd is, laatstelijk bij de wet van
27 Maart 1915 (Staatsblad No. 107; Pu-
blicatieblad No. 32) zijn wettig be-
taalmiddel tot onbepaald bedrag:
a. het Nederlandse gouden tien- en
vijfguldenstuk;
b. verschillende Noord-Amerikaanse,
Engelse, Franse en Venezolaanse goud-
stukken bij Koninktijk Besluit tegen be-
paalde koersen in Curag~ao gangbaar ver~
klaard.
Muntpapier is in Curagao mimmer in
omloop gebracht. Dit is toe te schrijven
aan de omstandigheid, dat de Curagaose
Bank steeds biljetten van kleine coupu-
res heeft geimitteerd (tot heden nog van
f 2,50 en fl.--).
In het vigerend reglement voor die
Bank is aangaande de biljetten der mn-
stelling bepaald, dat deze als betaalmid'
del in de openbare kassen van het ge-
biedsdeel worden toegelaten.
Daar zowel de Nederlandse als de
getarifeerde gouden munten in de om-
loop zelden of noolt voorkomen, is de
bevolking voor aan od van gered beta-
ling, gevolg door consignatie als anders-
zins, aangewezen op de Nederlandse
grove zilveren munten, welke echter me-
de ten gevolge van de toenemende bloei
van het gewest niet steeds in voldoende
hoeveelheid beschikbaar zijn. Het komt
daarom wenselijk voor, aan de biljetten
van de Curagaose Bank, welke ruim-
schoots gedekt zijn en daarenboven de
garantie van het Land hebben, de hoe-
danigheid van wettig betaalmiddel toe te
kennen.
;Voor de biljetten van de Nederlandse,
de Javase en de Surinaamse Banken is
een analoge regeling bij de wet getrof-
fen (wetten van 18 Juli 1904, Nederlands
Staatsblad No. 189; 31 Maart 1922, Ne-
derlands Staatsblad No. 160 en 2 Juli
1928, Nederlatnds Staatsblad No. 232).
Voor de Curagaose Bank, welker sa-
menstelling en werkkring bij een veror-
dening is geregeld, verdient het de voor-
keur een dergelijke regeling als hiervoren
bedoeld in haar Reglement te verwerken.
Het voorechrift opgenomen in de 2de
alinea van bovenbedoelde wijziging is, om
boven alle twijfel te stellen, dat de Cu-
ragaose Bank verplicht blijft hare biljet-
ten bij haar hoofdkantoor en hare agent-
schappen te verwisselen tegen standaard-
munt en in daartoe leidende omstandig-
heden ook tegen gouden sltandaardmunt.
Niettegenstaande de voorgeschreven
dekking der bankbiljetten ruimschoots
aanwezig is, wordt toch in verband met
de uitzetting van de circulatie het mede
wenselijk geacht het reservefonds op te
voeren tot f 300.000.-, hetgeen hierbU
wordt voorgesteld.


De sanstmaande blijde gebeurtents in het
Prinseljk Gezin*

Officiiile Mededeling.

De Staatscourant van Woensdag 8
Sept. bevatte de volgende offici81e mede-
dehng :
De behandelende geneesheren van
H. K. H. Prinses Juliana hebben met
grote voldoening kunnen vastatellen, dat
de zwangerachap, welke thans tot onge-
veer halverwege gevorderd is, een ge-


heel normal verloop heeft en dat de ge-
zondheidstoestand van H.K.H. in alle
opzichten reden tot volkomen tevreden-
held g~eeft.


wacke, ter gelegjenheidi \anl z~in huweijk
werden aangenomen, meent het Prinse-
lijk Paar, in navolging van de bereids
door H.M. Koningin kenbaar gemaakte
wens met betrekking tot de herdenking
van Haar aanstaand regeringsjubileum,
het verzoek te moeten doen met betrek-
king tot bovenvermelde heuglijke ge-
beurtenis zoveel mogelijk eenzelfde ge-
dragslijn te volgen.
De Argentijnse Voetballers.

Van de C.V.B. ontvingen wi~j het vol-
gend schrijven:
In verband met de zeer grote belang-
stelling die er voor de komst van de Ar-
gentijnse voetballers bestaat, verzoeken
wij U beleefd het volgende ter kennis van
Uwe lezers te willen brengen.
De dag na ontvangst van het voorstel
om op Curagao te spelen, deelden wij aan
de betreffende vertegenwoordiger mede,
dat wij gaarne 2 wedstrijden zouden wil-
len spelen en wel op Zaterdag en Zon-
dag; dit in verband met hun eventule
doorreis naar Maracaibo. Door ons werd
toen een gegarandeerd minimum bedrag
opgegeven.
1Vede in verband met een toegezegde
financiible steun van de C.B.L.O. kon
daarna een door hen hoger ge~ist bedrag
worden geaccepteerd; evenwel werd als
voorwaarde gesteld, dat vanuit Curagao
passage naar Valparaiso zou kunnen
worden geboekt.
Op 3 October most het elftal nog eert
laatste wedstrijd tegen Caracas spelen en
lag het in de bedoeling op de 9de d.o.v.
met de Virgilio naar Valparaiso te ver-
trekken; de wedstrijden tegen Maracaibo
zouden niet worden gespeeld.
Aangezien de K.N.S.M. de enigste ver-
binding met deze stad vormt, doch zij,
niettegenstaande de verleende medewer-
king, niet in staat is passage te ver-
strekken, werd dit naar Caracas getele-
grapheerd.
Getracht werd de spelers per K.L.M.
te laten overkomen, doch in verband met
de buitengewoon hoge kosten, most van
dit plan worden afgezien.
Teneinde de financiile voordelen zo
groot mogelijk te maken en tevens ter
aanmoediging om op andere wijze te
trachten naar Valparaiso te reizen, boden
wij de spelers Zaterdag telegraphisch
40%0 meer aan dan oorspronkelijk door
ons geaccepteerd werd, het antwoord
zi~jn wij afwachtende.

Het huwrelijk *
Tot een waar en bestendig huwelijks-
geluk is godsdienst nodig.
Waarom, zo zou men kunnen vragen,
kan het hart wonder godsdienst geen
grondslag zijn van een gelukkig huisge-
zin ? Ik antwoord: omdat een der eerste
wet~ten van het huisgezin, de liefde na-
melijk, welke in de natuur zelve haar
oorsprong vindt, niet bestand is tegen
de vergankrelijkheid, de hardheid van
het leven. Zeker, de liefde vermag veel,
kan in hevigheid toenemen, zal misschien
vlammen uite~laan, doch zilj is met niet
minder snelheid uitg~ebrand als de gods-
dienst, als het geloof haar geen voedsel
geeft. Alles wat niet voordurend omhoog
gaat, daalt neer. De jeugd met rozen en
droombeelden omkranst, gelooft het ge-
heim te bezitten van altijd beminnelijk
te zijn. Zegt aan die jonge mensen dat de
jaren en de wisselingen des levens het
hart verkoelen en de opwellingen van
het hart betomen, ziij zullen u niet gelo-
ven: hunne liefde sal nooit vergaan. En
tie, een jaar, enige maanden soms vol-
staan om de neigingen te doden, die in
de hevigate menselijke hartstochten hun
oorsprong nemnen. Roept de herinnerin-
gen wakker van uw hart. Zoekt in het


- R *-a 7 ;:. it .I


.t

.

HET DOPEN VAN EEN NIEUW VLIEGTUIG. Wanneer er een groot
nienw vliegtnigf opgenomen wordt in de route Los Angeles New York
wordt het gedoopt door de Indianen. Hier ziet men Indi~sche maagden
en helden rond de ,,grote vogel" verzamneld gedurende de plechtigheid.


Diefs~tal

Als verdacht van diefatal met brank
is door de Politie aangehouden en voor
onderzoek in bewaring gesteld, de 21 ja-
rige C.

Bed rei gingf.

Door de 44 jarige hasJtelein G.'werd
bij de Politie aangifte g~edaan van be-
dreiging, gepleegd door de 53 jarige P.
Door de Politie wordt een onderzoek
ingesteld.

Annrijding.

Op Zondag j.1. had op de weg om het
Schottegat, ter hoogte van het sportter-
rein ,,Jong Holland" een aanrijding plaats
tussen twee autobussen.
Naar de oorzaak wordt door de Politie
een onderzoek ingesteld.

Phohi-progratmma's voor het Westelgk
hatlfrond op 25.57 M.

Van 10 October tot 20 November a.s.
sullen die PHOHI-uI~itmendingen, voor het
Westelijk halfrond geschieden op een
golflengte van 25.57 Mi., in plaata van op
31.28 M.
Deze tijdelijke wijaiging staat in ver-
band met proefnemingen, teneinde de
ontvangstmogelijkheden der verschillen-
de PHOHI-zenders en golflengten te kun-
nen nagaan.
Gedurende het boven-aangegeven tijd-
perk zullen op de 31.28 M. golflengte ex-
perimentele uitzendingen met een meer
international karakter worden verzorgfd.

Opening Nienwe Donanegebouw.

Maandagmorgen had wonder grote b~e-
langstelling de opening plaats van het
nieuwe Douanegebouw op de Handelaka-
de. Precies om 10 unr geschiedde dit
door Z.E. Gouverneur Wouters, die daar
aanwezig was met echtgenote en doch-
ter.
In de parterre verdieping werd daar-
op door de Administrateur van F~inan-
ci~n, de Hr. van der Drift, het woord
gved
ge bet jaarl1929 werd de administrative
van financii~n ondergebracht in het g-
bouw, dat zo juist verlaten is en hoewel
toen werd gezegd, dat de administrative
slechts tijdelijk dat gebouw zou betrek.
ken, duurde het toch acht jaar, voordat
er verandering intrad. Andere behoeften
eisten de aandacht, bovendien bezorgde
de werelderisis oponthoud in de uitvoe-
ring van de plannen die in de loop der
tijden heel wat veranderingen ondergin-
gen en waarvan slechts een ding ,bleef,
n.1. die plaata ~waar het gebouw zon wor-
den opgetrokken. Hoewel tegen de ligging
van dit gebouw bezwaren zijn in te bren-
gen. is deze voor de in het gebouw orider-
gebrachte diensten zeer gunstig te noe-
men, terwijl spr. tevens niet kan nalaten
er op te wi~jzen hoe zeer de concentrate
van de verschillende diensten in een ge-
bouw het geheel sal bevorderen. De amb-
tenaren, die hier dan ook werksaam sign,
beginnen in dit nieuwe gebouw met op-
gewektheid hun taak.
Vervolgens gaf de Hr. van der Drift
een korte beschrijving van het gebouw en
sprak hij woorden van dank aan de Ko-
loniale Raad, Openbare Werken en ar-
chitect J. H. Werner, en wijst er op, dat
nu het gebouw geheel klaar is de publieke
meaning ten aanzien van het utterlijk wel
zeer sterk ten gunste is veranderd. Dank
ook aan de technische ambtenaar van
Openbare Werken, de Heer Beijderwellen
en aan de aannemers, de firm Rijsdijk
en Abeen, die hiermede een prachtig en-
tree op Curagao maakte. Ten~slotte
spreekt de heer van der Drift de wens
uit, dat de ambtenaren in dit gebouw
hun taak zullen vervullen, moge God ge-
ven, tot heil van Curaqao.
De Gouverneur rspreekt daarna een
kort woord van dank aan allen, die aan
de tot standhoming medewerkten en
hoopt, dat dit ge~bouw nog vele jaren
nuttig dienet moge doen ten bate van het


Uitalagen:
Asiento -- Hollandia
Hercules -- Jong Holland
Transvaal -- Scherph.
Transvaal -- Scherph.
R.C.C. -- S.U.B.T.
Volharding -- Feyenoord
R.C.C. -- Transvaal
Asiento -- Hercules
Transvaal -- Feyenoord
Asiento -- Transvaal
Transvaal winnaar.


0---0
0--0
0--0
1--0
0-1 0
2--0
0---0
0- C


Wie bovenstaande uitslagen even nader
wonder de loupe neemt, merkt al dra dat
zich bij dese zeer vlot verlopen serie-
wed~strb'den enkele ,,onregelmatigheden"
hebben voorgedaan. Dat b.v. de lij'staan-
voerder in 'n vlotte wedstrijd verliest
van Feyenoord is al heel vreemd; dat
Jong Holland het tegen Hercules niet
verder kon brengen is ook al zoiets; maar
dat tenslotte een club, die zich viermaal
van de overwinning most versekeren
met strafachoppen, de Zilveren Bal mee
naar 't ,kosthuis" zou nemen, dit sal
we' e nium eblijven inlone verttba -
voor 'n club die zich 't zwaarste deel van
de dag zag toegewezen: zij had niet min.
der dan vier wedstrijden te spelen.
Bij de wedstrijd Asiento Hereules
was 't onmiddellijk~ duidelijk, wie 't lood
je zou leggen. H~et zwoegen van Asiento
werd reeds v66r de rust met twee doel-
punten beloond, zodat deze club zich na
de pause wat inhield om krachten te
sparen voor de laatste wed~strijd. Blijk-
baar had Hercules 's morgens uit 'n an-
der vaatje getapt. We kunnen ons ten.
minute niet voorstellen, dat Jong Holland
sich door sulk slordig spel in de luren
heeft laten leggen.
Transvaal Fyenoord: 'n vrij middel-
matige partij, waarbij 't Feyenoord niet
meezat. We hebben deze tweede klasser
met genoegen aan 't werk gezien, al lijkt
ons de club-geest nog niet just up-to-
date. Getaigen de opmerkingen, die men
elkaar teewierp na b.v. een mislukte
aanval.
Transvaal viel ons in dleze wedstrijd
lidatelgk tegen en Met name de aanvals-
linie was zwak. Honderd kansen werden
door treuzelen verprust. Toen dan ook
dese wedstrijd in 'n gelijke stand eindig.
de en de Surinamers voor de derde maal
Vrouwe Fortuna aan hun zijde vonden bijj
de strafachoppen, sal menigeen reeds aan
'n eindoverwinning voor Asiento ge-
dacht hebben. 't Heeft echter niet zo mo-
gen zijn. In de finale leek 't wel of Trans-
vaal in de korte rust total van gedach-
ten veranderd was. Met de tanden op el-
kaar vochten ze voor de overwinning en
't is alleen aan 't uitatekend werk van
de Asiento-achterhoede, incluis middel-
linie, te danken (of te wijten?) dat ook
deze wedstrijd met strafsehoppen beslist
most worden. Het was overigens 'n wed-
strijd van middelmatige voorhoede en
sterke achterhoede aan beide zijden,
waarbij men eerl 'k de pech met elkaar


Ovgergeomen uit ,,Boletin Comercial"

UIT NEDERLAND.
Voor het eerst sinds de clearing tus-
sen Nederland en Duitsland ingesteld
werd wijstde clearing een Nederlandse
saldo aan. Op 30 September bedroeg~ dit
931.700 gulden. Vermoedelijk zal deze
verandering van toestand tengevolge
hebben, dat de handel tussen beide lan-
den uitgebreid kan worden'
De correspondent van Aneta in Geneve
deelt mede, dat in de vacature van de
Heer Termeulen in de financi~le volken-
bondscommissie met ingfang van 2 Octo-
ber benoemd werd de Heer H. M. S.
Crena de Jongh.

H.M. de Koningin was einde vorige
week lichtelijk ongesteld, wa~ardoor de
beibdiging van Mimister Patijn miet kon
pleats hebben.
Landsmeer werd door een geweldige
wervelstorm getroffen, waardoor de
pluimveehouders awaar benadeeld wer-
den. H.M. de Koningin zond een belang-
riljke gift.
Door het gehele land zijn inzamelingen
gehouden om deze lieden, waarvan velen
tot de bedelstaf gebracht waren, te hel-
pen.
Werd bij K.B. benoemd tot secretaries
general van het pas gevormde depar-
tement van algemeen zaken de Indische
ambtenaar de Heer T. W. Reyezeger.

Bij K.B. werd tot adjudant van Prins
Bernhard benoemd de kapitein van de
general staf J.C.H. De Roo van Alder-
wer l.

Maandag was H.M. zover hersteld, dat
Minister Patijn kon bei~digd worden.
Uit Johannesburg werd bericht ont-
vangen, dat de heer de Kok directeur van
de Shell en zijn reisgenoot, die thans een
vliegtocht naar Zuid Afrika en terug
maken 2 October van het vliegveld te
Brokenhuis opstegen om hun tocht
noordwaarts voort te zetten.


en ,,Bears- & Nicawsbesichten""

De Hr. de Kok landde op 4 Oct. reeds
in de Soedan.
Te Amsterdam werd de Nat. Socialist
Zouberg, een der betrokkenen in de
Blauwe Zand affaire, door vijf commu-
nisten ernstig mishandeld.

Volgens een semi officii81e mededeling
die Aneta ontving is de Heer B3loemers
tot voorzitter van de ANWB verkozen.

SPORT.


wines loetlare de la~tat td vee
te doen geweest is, tekende thans een
contract met de ,,Footballelub de Metz".

R.F.C. D.F.C. >2, V.S.V.
V.U.C. 3--3, Ajax Sparta 6-3, A.D.O.
- K.F.C. 2-1, D.H.Gu ~!Herme~s 3-0,
H.B.S. Feyenoord 2--1, 't Gooi -
Stormvogels 5--3, C.V.V. Blauwwit
0-2, Xerxes --- Haarlem 2-3, N.E.C.
- Wageningen 1--0, Tubantia P.E.C.
5---1, Goahead A.G.O.V. 1-1, Z.A.C.
- Enschede 1-2, Heracles Hengelo
4--0, Juliana Bleyerheide 2-3, Longat
- Willem 1---0, Eindhoven P.S.V.
1-4, M.V.V. Roermond 2-2, N.A.C,
- B.V.V. 2 -1, Achailles Be Quick
3-4, Leeuwarden Sneek 4--3, Veen-
dam Hoogezand 2-1, H.S.C. Hee-
renveen 2-0.

Uit Praag wordt gemeld, dat de voet-
balwedstrijd Tschechoslowakije tegen
Zuid Slavie met 5---4 na een vrij ruw ge-
speelde wedstrijd door de Tschechoslowa-
ken gewonnen werd.
Uit Gent wordt bericht dat de Neder-
landse Zwemster Jopie Waalb~erg haar
eigen wereldrecord verbeterde op 200
meter schoolslag en dit bracht van 2
m. 58 sees. op 2 min. 56 secs. De 200
meter rugslag voor dames was voor Rag-
nild Hyeger, die de baan in 2 m. 43.2
secs. aflegde, 100 meter borstcrawl voor
dames Hyeger in 1 min. 7.8 sees.


Dr. C. L. de Jongh.
Dr. J. De Groot
Sept. 1937.


's-Gravenhage, 8


Zeer terecht schrijft de Rijkseenheid
hierbii het volgende:
Na de ontroerend lieftallige per-
soonlijk tot heel Haar Volk gerichte -
mededeling onzer beminde Prinses, is
eigenlijk hoezeer gebruikelijk elk
ambtelijk sprehen een soort van verkil-
ling*
Desniettegenstaande, zo voegen wij
erbij, hadden wij toch gaarne gezien, dat
de berichten van Radio Holland er mede-
deling van gedaan had.

SOp deze selfde dag werd aan de Pers
,verzocht de volgende mededeling te doen,
In verband met geruchten omtrent
plannen, welke reeds thans zouden be-
staan tot het aanbieden van geschenken
naar aanleiding van de te verwachten
blijde gebeurtenis in het Prinselijk Ge-
zin, dat hoezeer ook ieder blijk van be-
langstelling en medeleven in deze zal
worden gewaardeerd, het op prijs zal
worden gesteld, indien niet opnieuw een
beroep wordt gedaan op de burgeri~j tot
het beschikbaar stellen van gelden voor
het aanbieden van kos~tbare geschenken
in groter of kleiner verband. Met grote
dankbaarheid terugdenkend aan de vele
prachtig~e en waardevolle geschenken,


DE W(ERELD IN V OCEL VLUCH T.

~lj_ ~LI^ _I~LL-~-L----ls1~1116~


_ I_


voort - een poging de goede eig-enschap-
pen van houtskool als absorbtiemiddel te
ler~en kennen, welke volgens mij nog niet:
genoeg bekendheld genieten. Ik zou hier
graag meer bekendheld willen geven aan
een n~ieuwe en toch zo eenvoudige soort
r~espir~ator (ademhalingsmiddel), die met
gepulverde houtskool is gevuld, om alle
mniasmen on aanstekende delen te absor-
beren on t~e verdelgen, welke bij gele
koorts, cholera en andere besmettelijke
ziekten, welke in de atmosfeer kunnen
hangen, te vernietigen.
,,Ik liet zulk 'n respirator vervaardi-
gen, volgens een door mij uitgedacht mo-
del. H~et masker sluit om mond en neus.
Een dekseltie, dat geopend en vast ge-
sloten kan worden, dient om er verse
houtsk~ool door te laten, dat op haar
beurt weer meet dienen als absorbtie-
middel tegepn kw~xade atmosferen. De res-
pirator wor~dt door een elastieke band
w~elke r~ond het achterhoofd loopt, op zijn
plaats gehouden."
Het masker, dat Stenhouse wonder de
naam ,,respirator" beschrijft, bezat reeds
alle nuttige onderdelen, waarvan heden
ten dag~e nog het gasmasker wordt voor-
zien. Het: Stenhouse-masker wordt zelfs
th-ans nog, absoluut ongewijzigd, ge-
bruikt in vele fabrieken, waar met ge-
vaarlijke stoffen wordt omgegaan.
Het typische is wel, dat ook Stenhouse
experimenteerde rnet gifgassen, ofsachoon

'- beschannin:g regen gifgassen te ver-
vaardligen, omdat de mensheid van 90 ja-
r~en terug de vreselijke gifgassen, waar-
van men zich mn de moderne oorlog be-
dient, gelukkig nog' niet kende. Toch
hzadden Stenhouses proven met zwavel-
waterstof, ammoniak enz. een volledig
success. En hierdoor bewees Stenhouses
masker in de ware zin des words een
,,gasmasker te zUMnTo men Ba rn eve ld ers

1 -6 FI. 30.

PLUIMVEEVOEDER

en Prlma HOllandsche

Aardappelen.


CASA HOLANDESA Otrabanda
BuII baa N. 10


Qud anderhalf jaar.

Zeer waaks.


Pare hojas buenas de bajoprecio
pida

hojas PROBAH JuniorIdeal para maiquina V'
GILLETYS o PROBAK
)~e ) B 4
.1 ..1 .


bezeeren zich dagelijks, znijden zich
vaak, vallen hun knie of elleboog
stuk, krijgen bij sport of spel dikwijls
huidbeschadigingen door een trap
of val, of verwonden hun voeten
enz. Een wijze meeder heeft daar-
om steeds een does Purol bij de
hand, warnt zif weet hoe uitatekend


_ ___ Y~U__U__aY_I


aluchrom? halleni van ee~n gouidisfiirustudi
:;innlenk!:ml die~ sal me verba;zing,, )
miet bjev!eemding va-ststclien. dat alI deze
:uimletn geeni plafonds hebb~enl dat bet

Iover zich heecl ini dc h~ougeei cle- smalle~
jr~uggeni met schijnwer'pers spiannetn.
Rlechts unl-der de zorglvuldig ver~deecide
-tr~alen v:an deze Jupiterlampen word
11et home?, schilderachtige beeld daar be-
nieden tussen de decors voor de ogen der
clamera: tot. een spel. dat hnet werkelijkre

Maai Ge moin0ste tonelen blijven diood
en leeg, als de r-equisiteur er niet: voor
ziorgt, dat ij~ cle co~sruumls en kapseis
uit verachillend~e tijdperxlen, ook de de-
c~oraties, sier~aten en gebr~uiksv:oorwerpen'
vran die tijdi aanw~ezig zrin.

wa~renhuizen vol reiquisiotenr.

Worden or opnlamein gemaakt, dan heeft
mien een staf van kappers, kleedsters en
.-choonheidsspeciaisten nodig, om de
,,make-up" der ar~tisten te verzorgen.
Plot~seling- wordt de blik van de voor-
hijgangers op een eigenaar~dig ?lnenspel
gevestigd, dat timmerlieden op een open
ple~k voor een ander paleis met planken
dicht over' de pleister vastgetimmerd


on de mngewrjden1 weten te vertellen, dat
iLinnen cenkele uren deze nuchtere, lage
hlouten banken omgetoverd worden in
groene txsusheggen, die een sprookjes-
a-chtige tuin in Barocstil3 voorstellen.
De verschillende filmb~edrijven beschik-
ken over hele warenhuizen, waarin alles
upgestapeld is, wat. maar in een film ge--
i>ruikt zoru kunnen worden. Honderden
telefoonstellen van alle systemen, en uit
a.11e landen, van het primitive muurtoo
stel met de hiandslinger tot het moderne
tafeltoestel, staan hier netjes in het ge-
lid naanst elkaar en wachten hun beurt
af. Honder~den paartjes zouden hier hun
;nvoningin richtinlg geheel compleet kun-
iitn uir zoeken.

1)ea knloop, ann het \est.

Vele. gral~te restaurants kunnen jaloer~s
zijn op, de voorr~aad glas, porcelein en
keukengerei, die hier voor het grolpen
.taat. Zelfs kinderspeelgoed behoort tot
de onontbseerlijke requisietein van een
film. Etn dan het ophergen van al die
ciuizeulden costuums met alle bijbehoren
de delen als: schoenen, degens, geweren,
parapluie's. enz.
Dit alies is: z6 systematisch en zorg'
vuldig opgeborgen, dat er zelfs geen
knoop aan een vest, geon puntje kant aan
een japon ontbreekt. Dit moet ook wel,
wvant het onver~biddelijke cog van de ca-
mera o~ntdekt zelfs de kleinste fout.
MEaar decors, schijnwerpers en requisie-
ten zijn alleen niet voidoende, om aan de
eisen van een snel wJisselend toneel der
ii1mbehandeling te voldoen. Nu eens ver-


dani weer. ;/iet de spellelael 10ch ge-
nioodzaakt, een liefdesce~ne te moetell
dr~aaien tussen de Groenlandse Usbergen,
vandaag heeft men een stadsbeeld van
New York nodig, misschien morgen een
vatn Peking. Het zijn meestal maar korte
sce~nes van e~nkele meters film.
Daarvoor een filmecxpeditie naar Oost
A~zie of naar de Noordpool uit te rusten,
zou natuurlijk to kostbaar zijn, ook hier
weet. de film zich te helpen. Slechts i&&n
camlneraman wordct er uitgezonden, om op
die p~laats der handeling, zeden en ge-
woonton op te nemen. Onafhankelijk van
11et spell wvordt op dleze manier de achter-
grond van het landschap van een film
p~edraaid. Deze ,,echte" achtergronel
w~or~dt nu hij de opnamen in de studio
gepr~ojeteerd op de r~ugzijde van het
ctoek, waa~rvoor de spelers h~un rollen
sp~elen. De achter~grondfilm wordt voor
de tweede maal door een camera op de
filrostrook vastgelegd en vormt dan een
geheel met de speelscene-
Zo werken kunst, techniek en een
vloorbeeldige organisatie samen om ieder
decor zo echt on natuurgetrouw mogelijk
le Joen zijn.


HO6E STENHOUSE HET GASMASKER


UITVOND.


HIij consjt~rueerde: de eerste respirator.

~If t gasmnasker een kind vanl de
oorlog!

Het zal binnenkort negentig jaar ge-
ieden zijn, dat de Engelse geleerde, de
cliemicus J. Stenhouse, het gasmasker in
de wereld bracht. Deze uitvinder van
h7et gasmasker, het nuttig apparaat, dat
vooral in onze tijd zo'n belangrijke rol
speelt, mag niet worden vergeten!
Toen de eerste gasaanvallen de grote
ourlog inluidden, stonden de soldaten in
panische schrik en volslagen hulpeloos-
heid tegenover het nieuwe, vreselijke wa-
pcn: het gifgas! Vochtige doeken, welke
m~en om mond en neus bond, waren de
serste poging~ het vege lijf te beacher-
men tegen het verschrikk~elijk wapen.
Dan worden de g~asmaskers ingevoerd,
zware, spookachtige toestellen, die ver-
schenen als het symbol van de ver-
schrikkelijke moderne tijd en die, wegens
hlun eigenaardige vorm, de bi~jnaam kre-
gen van ,,sigarenkistjes".
Niemand wist zich toen nog te herin--
n~eren, hoe een Brits geleerde en vorser,
ongeveer 70 jaar tevo~ren, een masker
had uitgevonden, van bijna dezelfde
vorm. En al heeft het moderne gasmas-
ker thans nog weinig van een ,,sigaren-
kistje", toch blij'ft de Brit, John Sten-
hiouse, de uitvinder van het gasmasker,
dat: in principle hetzelfde is gebleven,
als to~en Stenhouse het construeerde.


: ;~1 zief er rriei i~-e~r ~


i.
--------- ----- -
;-ri 5~:

g ;F, -~~f.


ja;t s~b\~1! --r-.-~-

j ii~~'~Yi-~Y ~
ii~4 w

I -=


khniedge cana


:i ieten ao:icke eriiL uil DAun stu v~
TieachI me. noiikc niemand. Ale on ;

..~Ti wet djen ole t! Ileeja valch ie
-ii n ca can on I aniseews word lnau-. o
I rezcs:e l n~ri 'e.t Via;k maset ende


'


r k e


opwe k -


i~t !!!c~ n ~. cC~ l 'kr; I;tIlcit d *


k,:- omt a! sp~oedig ,


i li11 Y~ li ZC1 I
ci L d01 80? W 0


Teen reeds.....

vba cweasheid heefi de wereld a| geboden!
Ze ijn begraven wonder groene zodeni,
De dragers van 't gewaad,
Dat op dit pleatje staat
NMaar in hun tijd als nu was Bols reeds ;n de mode!

a.-I 2


,,
&/l 8# ~ dG<~C3


Derrtia jaar lalctr.


i-L; Ilr ;i limzbedrijf van die tijdl dat
:Ia:1 :ilseheik voorkl~omt, is een

aizeixnden mensen hun dagelijks brood :
,;lcienen. De filmi is een cultuarfactor


il ne-glu weiji iiastell.den
am1 cIc no a van rie
zon. r


;p ter: ningeni Iservan en het cin-
Iiiin. ix j 1Kser ect:l~i n P1Cle; Iii elst111jko e koter kn. dhe
abou vuxjianiti eenz fJ~ielm en woordig

ee1- Vijftid uiiende guideleen moet
unari~~i 'l anainot ijn zoea magelijkg 10

iroir n ii \i\l! cic h ieri b ui~en onderde


enngnovrde zoui-l; i~cl ln heet hijl eche
i:jeenl macht. In elrc studio~ ecterds ka ij

P~inr~nin ane de hote ndrere an

ken a netildc fuvndi l ehod emis he idga doi :'i!t ];: der~ca com f~~im depaalde
aen doo e;aansin Le, de! huien
e .: rn~di? v:,;i heuic den plmcainno di
.-i~~~ine ra!s I-1 ~l ken. Voor dese vak ij
;der windy~il ahtir~; be~en con woor' bewe-
?e, T'ate camseia bega a het spel. De
odern~e! ofilm;"!a gebriktne~sui s nog sted d
( imnen Ionaei:vi~. ILate i de ors.voor c, aren sumn vijfeltig ofew de p
I ac h of Saate en ricaken. Hier mte le
eld~ i ,i e ct eld ouwer metdP a .ue o e


P.
a enano ane anti e .t
zie van mersleemaeia
v e n Do n 3~~ .. m u c m e n m ta t z i nvi
n.scn L vriso n wr e zu


t a 10 100 11? ;-


Beg'in er v :i vbt-i i. o not.

ApotekeE


Mlaske~r en filterl.

Stenhouse heeft echter bij zijn beschrij-
ving van het door hem? ontworpen masker
niet gedacht aan het feit, dat de mens-
heid zijn masker nog ee~ns nodig zou heb-
bon, omz zich in tijden van oorlo~g te h~e-
schermen tegen gifgasaanvallen, die be-
doeld zijn om doodi en verderf to zaaien,
Hij dacht er slechts aan het masker in de
wer'eld te br~engen, om de mensheid van
dienst te kunnen zijn in de stri-jd tegen de
bacteritn. Doch ook hierin was hij do
voorloper- van een grote idee: veel meer
nog dan in de oor~log heeft het gasmas
ker zich in de laatste jaron ontwikkeld
als een bescherming~sapparaat tegen gas
sen, welke moeten worden bestreden in
fabrieken, bij verwerking van allerlei
soort gassen, welke de volksgezondheid
kunnen bedreigen.
Het inter~essante van Stenhouse work
is misschien, dat ook hij reeds van het
principle uitgaing, dat heden ten dage nog
de g~asmasker-techniek der gehele: wer~eld
beheerst: een maskerdeel, dat de mond
en neus tegen de andere giftige --
bbuitenlucht afsluit en een filter, die in
het masker wordt geplaatst. Oak de door
Stenhouse uitgedachte soort van vulling
van de filter voorziet in wver~kelijkheid in
de method, welke bij de moderne indus.
trie- en gasmaskers wordt aangewend. Er
schuilt dus geen onwaarheid in, wanneer


de moderne meris dio nog pr~efer'eert!
,,Over de desinfecterende eigenschap-
pen van houtskool, naast 'n beschrijving
vaon een koonl-respirator, te reinigijng der
lucht door filtratie", aldus luidde het
opschrift van een in 1847 g~epubliceerd
.artiktel van de uitvinder van het waas
masker, Stenhouse. In dit artikel, thans
helaas bijna geheel vergeten, leest men
het volgende:
,,De krachtige working der houtskool,
n.1. de grof gepulver~de, in staat gassen
en dampen te absorberen, is sinds lang
bekrend. Toch oefent de houtskool nog
een andere, tot heden, volgens mijn me-
ning, nog~ niet voldoendie bestudeerde.
working uit op de zo g~ecompliceerde ver-
diervingsproducten."
,,Op de belangrijke working, welke de
houtskool als desinfecterend middel toe-
komt, werd mijn aandacht: gevr~aagd door
een mijner studievrienden, John Thurn-
hull, de bekende fabrikant van chemische
producten te Glasgow. Mr. Thurnhull
bracht voor ongeveer negen maanden het
kadaver van twee dode honden mee in
een houten kist. Dez-e kist legde hij in
slechts enkele decimeters diepe kuil, in
houtskoolpoeder gegraven, en overdekte
de kist met dezelfde substantie. Ofschoon
de kist geheel open was, was er, toen men
de kist na zes maanden weer blootleg~de,
van de ontbindingsverschijnselen niets
meer te bemerken. Men vond slechts een
aantal beenderen. Mr. Turnhull zond mij
een deel van de houtskool, welke vlak op
het kadaver had gelegen. Aan deze
houtskool was met het blote oog niets
te bemerken, doch bij nader onder~zoek
bleek het absorbtievermogen verdwe-
nen,"
,,Het doel der voorgaatnde mededelin-
gen is hoofdzakelijk zo gaat: Stenhouse


~i~

~.9;
x
-
B,
i~~?
-


a` ;C


:-i

,


A -

ZENUAS MG"'0


t' i:r j.,,i aar in ice~kk n.-n l n "


D)E GEIHEDIII I \LAN DEa~ F~IL-.r 1 1s~panrning enl de I~et.;ve-~ ine~ te :e ~';

;Inze tijdt steede ii~eer- ij ei i.tr!C;l. e
de biosco~op pke.
tpe c.iag bechloor eventhl' 1 L. I'. il '.


kiac~h: olJ onze :ir beecidin n:it
De film: m;aakt hiet clageeljkis handed i lii
rTuizEndo~n mrnOe ii'L :19! IE no a~id r liaarT nie~u~ 1n nose; i ci .~-rii
ieuebnn on i ?,ffi l dlat!:-ert do een

eenl~ leven yourji !en oncea:18:ic ";n

eni levendsot mee~nt re nier:; em ;~
G:een1 wnrrder, dar noni.! :I-i! 0.. t1 e
fairvaa hed flicusi t
jiaa1r speelt. ons talki-ns a'(~ T::s a i

venuSeCht held.
Is iiet deara:!; l ie arjp

iOpkomenl, ee~ns ee~n klijkj arme di1 ce rche
mein van het fthnled;c~iji te union C
Dat de filml zich'r tegen?- oordig~g \ wet an
ioor alI te nieuwsgier'ige blikke ver
Iiergt, clat or1 soms- de moE::ei9' sche~im
zinnigoheid w-or~dt :betr-;cix\ heri maken l1l
van de opnamen. diat meni- tweek:~ in ion- :
sterloze studiia's of ac~i:er huge~~ :Iaur'n
ciat alles heeft zijn redenen.
M/en wil de mensen nist do illusie ij
nemen, men wili dat aan der zin vain Cen
er:nstig of~ vro!ljk filmverbaal g~cn af-
br~euk wo~rdt gecizaan d-oor ijijged.ach a :


dit middel
Sin dergelijke
ge valley
helpt En de
prija is zoo
billijk.

enanle apo.

of fo.75 per
dooa.


cs

0)

a>
laO


O
O
~


3

N
(P


I
N


(g
,Q)


NCIEMANID KANl~ HIER DOOR! Bij de annkomlst in Londlen \an det Ainwtrikaanse f'ilmlster, Robert Taylor,
hidden de populaire ,,bobbies", gelijk men boven ziet, veel moteite om de Londen~sl m~eisjesi in bedwauK to r
hoonden, die een glimp van de favoriet wensten to zien,


t.


1.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs