Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00147
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 29, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00147
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text


__ L I


b


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag 12edactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292 Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers fl 0,10
fl. 2.- per kwartaal bij vooruitbetatling., H itgever: W. J. A,. Dondtersr Prijs der Advertention van 1--7 regels~fl. 0.50


terloops en in het voorbiggaan, dat de
Katholieke Kerk alle eenwen door aan
de vrouw de gelegenheid heeft gegeven
en haar heeft gewekt en aangespoord aft
liefde tot God en de Christus stch te wgj-
den aan de lidende mensheid wonder elke
vorm. Eenr gevoel van beschaming over
wat de wereld dear tegenover in veratm
is gebleven. Eersit honderd jaar galeden
een figuur als Florence Nightingale.
Een gevoel van beachaming ook over
het nog altijd voortwoekerende vooroor-
deel tegen de Katholieke K~erk en ben
die haar volgen. Honderd jaar geleden,
en er is niemand, die de Engelse~ sol-
dateni in de Krimoorlog kpn verplegen en

van dranksucht en sedelooaheid stouden
wonder de soldaten sleebts vererg~erea
Maar zegt de Engelse minister van
Oorlog: ,,de publieke opinie zou hen al6et
toestaan2 een katholieke non opdlracht to
geven." Alleen een Flrence ~Nighdagale
kan helpen.
Florence Nightingale wordt in boeeen
vereerd, in de film wordt haar nagedrseh-
tenis levend gehouden. Zij krijgt een
standbeeld ter eeuwige herinnering.
eEn ee n ter dese ene figuar,h ,aar de
op gast, duizenden en duisenden heilige
en religieuse vronwen van de Katholieke
Kerk die alle eeuwen door tot op onase
dagen toe, zich over de iijdende mensh~eid
hebben ontfermd, zieken verpleegd, on-
gelukkigen bibgestaan, melaasten ver-
zorgd, gevangenen vertroost, do alaven
hebben vrijgemaakt!
Onlangs atond 't neg in de ksrant van
een Nederlandse muster, die in de kolonie

nmeatse heev geefd, nar oM 8 ja-
ren melaats. En hoevelen hier weten,
dat in ons melaatatengesticht eenselfde
susrter leeft als sjlachtoffer v haa
naastenliefde? a ar
De master, de non, i vraast niets a
de wereld, geen eer en geen sanzien, ge
noahjr~~ g e a vr~~e5ke ritA
aich to mogen geven san de armen, de
ongielukkigen, de gebrekkigen, de mis-
kenden, de nitgestotenen.
En toch geen bewondering, geen wear
during, geen dulden bijna.
Bij honderden worden de~se schuldelose
vruen ind Spajnu m mare n od

n otest i en and tu
besebaafd en verdraagsaam Nederland
RnR n zinomat met hoogi chT eea
vuig woord worden begroett~~~~ttt~~~~tttt, seals HEenri
de Greeve nognlangls in 9"i LIichtba-
kens" voor de radio opmerkrte.
Maar over die ene vrouw van ha on-
derd jaar geleden, ontee~ejk e
grote heroieche wronw, Florenc gihtma
gale worden ontroerende bookren gen~chre-
ven, film~s gecomponeerd, alsof mtet haar
de menselgk~e barmhartigheid ende
deugd van naastealiefde voor 't ers
werd witgevonden en ontdert.
En tech dese Florence Nightingale,
voor wie wii mede alle bewondering hoes-
teren, heeft verlangd en gewenst self te
kunnen worden als de krleine magere le-
lIjke Italiaanse suster Madre Colomnba, in
wie sij een desld sanvoelde die boven
al het aardse uitging.
Vanwaar dan toch het vooroordeel, de
hoon en de hast ten opaiehte van de ka-
tholiekre religlause'?
Is het missehien endat de wereld
eigenlijk de glans van hsear deqgd niet
kan verdragen?
Uit wrevel en wroeging over eigen ge-
mis en tehorthoming.
'Wannee~r e hied fIlm gaan besoakren,
mogen we heraan wel eens denkren!

--~**p pAce~
&@84488a


peggs g


Een PHILIPS IRDIO voor een oude radio.


UW 810 iS OUG, Ru11 nem in voor een


__ I


Wenedag 29 Sept.


1 93 7


No. 2884


.


MaODERNE CHINESE BOMML~ENWER~PERS. De haasLst ongelofelghe tegeneotand van Chinas togen de
Japease lachtmanvallen is vooral 4* d~anken ann het mod~erne mait~erlaail, datt ChInIa de lantate jaren heeft ~
vervaardigcl. Wer slet men edg~e vanl de viiftig moderne vlleg~l~gen, die de Maarschalk Chliang~gr-Kat-he
door hot Chinese~ volk op, aga veijrjaardag woerden anageboden.


Van en fi. voor haar man, haar vrienden. Bet is een
Van en him en een boek milde goedheid, bloeiend als een ro~
senstruik. Maar in dese kleine magere
vrouw (Madre Colomba) leeft een goed-
haid die hoog uitigroeit boven alle rozen-
Dezer dagen is door de Bioscoopken- Christendom nooit aan enige verzorging straiken van de wereld en bloeit tussen
ringacommissie goedgekeurd de film en hulpverlening san de arme en lijden- de sterren san de hemel.
,,Whitle Angel welke waarderiing en be- de mensheid gedacht ? ,,De gedachte glijdt door haar hoofd,
wondering wokken wil voor de edele en En dan moet ons van het hart, dat dat! Richard goed is op de wijze van Se
onbaatsuchtige fignur van Florence het leven van Florence Nightingale ze- lina. Het is de andere goedheid, die zi
Nightingale, die ongereer honderd jaar ker in nog overtreffend~er trap kan wor- zou willen bereiken als atj kon. De grote
geleden haar heroisehe arbeid begon. den teruggevonden in de heldhaftlige en en onacardse, die alles opoffert."
lan deh bende en veelgelese hNeder abe fpferleanade le~ unwn r nren naoel Florencedhier iets van de boven-


dese heroom~de pionierstalerer r Eng~ele~eeeeeer ~ won en, alle eenwen door tot op onze eindelg'k haar roeping to laten vol e. Eg
* zekealverpleging. dagen, die de deugden van naarstenliefde willen haar te Parije introduceren n een
en selfrerloochening naar het voorbeeld stichting van Liefdezusters waar ze haar
Film en boek verdienen aller belang- der grotie erkende heiligen in hun eigen verdere opleiding kan krijgen. Maar La-
stelling om de hi~storische persoonlijkheid leven hebben nageleefd. dy Nightingale zegt koel* ,Ik heb mijn
die daarin op de voorgrond treedt, dochter niet so'n nitateken e oproeding


mee feg o o vrezeeen ce ee M oal ireisno pn ta e gv eegm en a mo L
king te komen van haar levensidealen. yeI a T e i naiLater als Florence teoch haar sin weet
Haar levensideaal: goed te kunnen zidn boek van Corsrari als in de film. door to setten, is 't op voorwaarde dat ze
aoor en sich tekmogen onltfermen over e vri adoee mN e oinge mmtEglet Parj Ha de nutbl Maet~ czd
en gebrekkigen. nia met muster Madre Colomba, die een Liefdezasters in een stichting van de
Florence Nightingale is de dochter uit een tehuis van verlaten kinderen Faubourg Saint Germain.
een der allereerate aristocratische Engel- begtuurt. Zij gaat vaak naar deze vrouw Dan breekt. de Krimoorlog nit. De b -
se families, voor wie heel 'n even van e arvine tnbvesdtz kende journalist William Russell slaakt
weelde en materiel geluk open en als katholiek zal worden. Dan anthroordt een noodkreet in de Engelse pers. Het
versekerd ligt. Daar adj buitengewoon Florence:,,ik zou niets lievers willen dan ontbreekt aan alles om Engelse gewon-
schoon en begaafd naar gee~t en karakter een leven zoals Madre Colomba. Hgt is den te helpen. Er zijn gfeen verbandmid-
is, dingen de eerste jongelieden van stand eenheerlijk bestaan van werkLen idealen, delen, geen dekens, geen verpleegsters.
en geboorte naar het voorrecht van haar veilig voor de verleidingen van gdelheid, De Franse geallieerden worden prachlg
hand. Maar Florence geeft; alles edel- eersucht en oneerlijkheid. Mdaar ik kan verzorgd door de ... Esatholieke musters.
moedig en heldhaftig prijs, brengt alles dat leven niet Ijden wonder tie geloven, Het Mdinisterie van Oorlog doet een be-
toch niet wonder pijn ten offer om haar wat zij gelooft. En dat kan ik niet. ~Er is ro~eP op F'lorence Nightingale...
levensideaal na te homen, zich to mogen geelitehnis als de KLatholleke K~erk, maar ,,AWeen gg' hunt mil helpen", schrijft
geven sann de armen en Iijdenden. die neemt mij niet op wonder geloof. haar de minister. Gij alleen hunt met mi
.Wat heeft onze kerk ooit gedaan voor samen werkren om een einde te maken sam
Nu na honderd jaar, datr Florence vrouwen? Ik bied onze kerk mijn hart, deze onnoemelidke ellende. De publieke
Nightingale haar leveneroeping trachtte miin gees3t en werkkracht aan en ze ver- opinle zou hem niet toestaan een ka-
to volgen, m~i in onze tijd hier en overall bant me naar de zitkamer van mijn moe- thoieke non deze oparacht to geven. De
over de wereld een leger van jonge vrou- der om er handwerkjes te maken en als heroepavrerpleegaters zijn onbeschaafd en
wen mobiel stiaat om sich met liefde en dat mij verveelt mag ik aan de tafel van med~ lha o dei de oa e an h en
toewijding ann de verplegingedienst te mija man de lieve gastvrouw apelen. sledelohtsd ,,lde ene e~l
wijden, jonge vronwen van allerlei rang Door alle eenwen ben heeft de Ka- Vijfht d a rrtrekt 7
en stand, hunnen wij ons nog maar moei- tholleke K~erk nuttg werk gegeven sann Scuta ze laeh vef tet d orence naar
10k indenken, dat 't een Florence Nigh- de vronwen, die dat ~wensten en haar er Sch S, Zij hef dertig verpleegsters bij
tnit ale soveel stlirgd moet hebben gekorst voor opgeleid.,, zi h, waaronder enige nonnen...


In haar gesprekken met de eenvoudige
Madre Colomba begfrijpt Florence Nigh-
tingalie wat een rijkdom 't is katholiek
to sidn als deze kloostersuster. ,,Florence
denkt ontroerd, hoe prachtig menseljk~e
goedheid is. Geen hathedraal is so groots,
geen landschap so heerlijk. Er is geen
kunstwerk, dat half zoveel waarde be-
si#. Hoe verachillend is dese goedheid van
die welke zgl liefheeft in Selina (haar
velendin'). Selina's hart is vol tederheid


om sich san de Ijjdende mensheid te mo-
gen geven.
Maar als dese F'lorence Nigthingale one
dan wordt voorgesteld als de energie~ke
pionierrster, als de ed~elmoedige en held-
haftige heldin, die eigenlijk pas een hon-
derd jaar geleden de grondslag heft: ge-
leg4 van een menswaardige verpleging
van armen, zieken en Ib'denden, dan sal
toch bij menigeen de Prang rjjzen: is er
dan g~edurende de negentien eenwen


Dit.allesa hebben wa even vhuchtig ann-
gestreept in het boek van Wily Corsarri.
Wb' voelden er iets in van een loyale er-
kenning voor het werk van de vrouw en
de religiemze in de K~atholiekre Kerk, en
meteen spreekt er ook een gevoel uit van
beachanming.
Een govoel, dat ook Florence Nightin-
gale self gedeeld moet hebben.
Een loyale erkentents, al is 't; maar


S.


A.


MF~~sgo "rr

Frater Petrus Innocent~ius Verriet,
van de Orde der Predikheereni,
door de genade van God en de gunst van den Apostoisc~hen Stoel,
Titalair Bisschop van Eleatherna en
Apostolisch Vicaris van Curagao,
aan de Geestelijkheid en Geloovigen van zijn Vicariaat,
Zaligheid in den Heer-

Beminde Geloovigen. Niet zonder reden heeft onze H. Vader de Paus
voortdurend aangedrongen en blijft Hijl aandringen op gebed. Het klinkt
als een smartkreet, aan zijn vaderhart ontrukt bij het aanschouwen van de
geestelijke en lichamelijke ellenden, die de wereld van thans teisteren: Bidt,
bidt toch veel. Als alle menschelijke middelen falen, dan blijft er geen an-
der over dan een vurig en nederig gebed. Want wat de mensch niet kan,
dat kan God.
Bi) herhaing heeft de H. Vader, in toespraken en rondschrijven, ge-
wezen op de gevaren van het Communisme, dat, wanneer er niet spoedig,
met inspanning van alle krachten, een dam teen wordt opgeworpen, de
geheele christelijke beschaving, het werk van zooveel eeuwen, zal te-
d~one rht n
goZijn va erhart is met brandende zorg vervuld over de toekomst van
Duitschiand, wear de overheden, met alle middelen, die hun ten dienste
staan, het volk zn .vooral~ de jeve, van Christus en de~ beleving van de
Chripe n~e beginselen trfachten af te brengen. Blijkbaar wil men niets liever
~ctn; ~li~ dat Duitschland weer heidensch wordt, zooals het was in den tijd,
toen de H. Bonifatius er het licht van het ware geloof kwam ontsteken.
Bii meerdere gelegenheden heeft onze H. Vader geschreven over de
vre selijke rampeanj hi ftburberoorlogi ftee eoreigvabroe drs tee n
dood van zoovele duizenden van zijn priesters en kinderen, over de ver-
woesting en ontheiliging van zooveel duizenden heiligdommen, -over den
diepen rouw. die over zoo ontelbaar vele huisgezinnen is gebracht.
En de Bisschioppen van Spanje en Duitschland, in het diep en helder
besef van hun goddelijke zendingl en van hun goddelijk recht, om de waar*
heid te verkondigen en te verdedigen, hebben tegen dezen, door duivelschen

hid, har blnoof an n e Crsu gpoetrd nn medh v n Go e
reld opge~roepen, om zich byj hun protest aan te sluiten. opgeroepen om
door offers en gebed, hen te steunen in dezen titanenstrijd, de zwaarate
on geedte, die wellicht de wereld ooit gekend heeft, voor het behoud
In vele deelen van de wereld heeft men reeds aan dezen oproep ge-
hoor gegeven. In het collectief schrijven van de Spaansche Bisschoppen,
waarover U onlangs in de katholieke bladen hebt kunnen lezen, betuigen
deze Bisschoppen op ontroerende wijze hunnen dank aan de Bisschoppen,
Priesters en geloovigen, nit alle werelddeelen, die in deze dagen van b~e-
proeving en vervolging hun sympathie voor en solidariteit met de Spaansche
kerk hebben betuigd.
Beminde Geloovigen. Wij mogen niet achterblijven. An in geloof en
liefde met onze lijdende en strijdende breeders in de wereld, vooral in de
landen, waar bet katholiek geloof thans zoo'n zware vervolging heeft te
onderstaan, en waar men voor geen middelen, ook niet van brunt geweld
en de meest verfijnde wreedheid, terugschrikt. om het katholiek geloof met
wvortel en al uit te roeien nit het hart van het volk, moeten wij ons bij de
Katholieken van de geheele wereld sansluiten. Gezamnenlijk met onzen H.
Vader, met de Bisschoppen en Priesters, moeten wij meebidden en meeo~ffe-
ren, dat het God, in Zijne oneindige goedheid en barmhartigheid behagen
moge, om een einde te maken, aan dezen zoo bloedigen broederstrijd, die
geheel het national bestaan van Spanje ontwricht, en aan de bloedige ver-
volging, waaraan de Kerk in verachillende landen der wereld blootstaat.
Beminde Geloovigen, De Octobermaand, de maand toegewijd aan
'Maria. de Koningin van den H, Rozenkrans, en tevens Koningin van den
yrede, is aanetasande.' WNi)weten, dat onder het pontificaat van Paus Pius V,
door het gebed van den Rozenkrans, Katholiek Europa beschermd is tegen
de macht van de Turken, die evenals thans her Communisme, dreigden de
christelijke beschavingl en het christelifk geloof, te vuur en te zwaard te
vernietigen.
Wat toen kon, moet ook than nog mogelijk zijn. De macht van
Maria, onze Moeder, is nog even groot als eeuwen geleden. De lielde van
Maria voor haar kinderen is nog even brandend en teeder. Nog steeds
b groeten 'wiMaria als de H~ulp der Christenen
Maria kan en zal de wereld redden, als allen, ~&n- in geloof en ver-
tronwen op hear moederlijke bescherming, hunne toevlucht tot Haar nemen.
Laten wij dearom gedurende de Octobermaand ons gebed vereenigen
met het gebed der Kerk en der geheele Katholieke wereld, en den hemel
een heilig geweld aandoen, opdat door de voorspraak van Mria, spoe ag
een einde moge komen aan de vervolging en den burgerkrijg, de getaren
van het Communisme, die Kerk en Maatschiappyl bedreigen, mogen worden
afgewendt, en er vrede moge zijn wonder de volken, vrede in de meatschappij

en Dop Romzeklrnzodg s alle kerken en kapellen van ons Vicariaat.
gedurende geheel den dag het Allerheiligste ter aanbidding zal zijn
ultgesteld; en dat de geloovigen zullen worden aangespoord, om zoo-
veel mogeliik te komen bidden voor den vrede: en
2. dat gedurende geheel de Octobermaand, elken dag het Rozenhoedje
zal gebeden worden roor bovengenoemde intentie.
H. Maria, Koningin van den H. Rozenkrans, bid voor ons.
H. Maria, Koningin van den vrede, bid voor ons.


En zal dit ons Herderlijk schrijven in alle kerken en openbare kapellen
van ons~ Vicariaat worden voorgelezen op den laatsten Zonday van September.
Gegeven te Curaeao, op het Feest van Kruisverheffing.
*)* FR. PETTRUS INNOCENTIUS VERRIET,
Titular Bisschop v. Eleutherna,
Apostolisch Vicaris v. Cura<;ao.


54ste Jaargang


PHILIPS


RADIO,


Zender grote onkosten. Plaats op Uw Philips een pick-up
en maak er een gramofoon van.


EL LOUVRE


-- Hieerenstraat.


gelanld, de Volkenbond te winnen voor
toepassing van economische sancties t~e-
g-en Italii5, hzetg~een hem zo men weet ge-
ilukt is. In dit opzicht bestaat er geen
verschil tussen China en Ethiopiid, beiden
slachtoffers van aanvallers, alleen is
China een meer belangrijk lid van de
Volkenbond. Indien de Volkenbond toen
genegen was bij'stand te verlenen aan
EthiopiiB, kan hij dan nu niet over de
kracht beschikken om bijstand aan Chi-
na te verlenen? Wann-eer de Volkenbond
destijds het aandurfde sancties toe te
passen tegen Italiib, dan moet hij thans
hetzelfde durven tegen Japan. Indien de
Volkenbond maatregelen durft te treffen
tegen een blank Rijk in Europa waarom
moet hij dan zwak zijn in het nemen van
maatregelen tegen een geel Rijk?
Maar helaas is het uit de besprekingen
reeds gebleken dat de Volkenbond niets
doen kan; dan, wat AustraliB voorstelde,
besprekingen openen. En wat zal dit uit-
halen ?


BUITENLAND.


De Rosenkrans, een staat~smisdrijf .
In de ,,Epoque" schrijft Vicomte de
Rodez-Benavent over zijn avonturen in
Spaanse gevangenschap. De Fransman,
die met een lijuvliegtuig van Marseille
naar Casablanca vloog, werd in Alicante
gearresteerd wonder voorwendsel dat er
een visum ontbrak aan ziju papieren. In
het arrestantenlokaal in een verwoest
huis bdrnong~ e e bdende meamle::::::: u

ters daarvan onderzochten, tot zilj een
rozenkrrans vonden, wat voldoende was
om een Indianengehuil aan te heffen. De
Politiecommissaris stelde zich over dit
,zware misdrijf" in verbinding met Va-
lencia, waarna de graaf zelf naar Valen-
cia werd overgebracht,
Hier werd hij meerdere dagen in een

s tet vor dae k ] sroe h ban Tg br
die de aatnwezigheid van de Franse con-
sul en van een tolk weigerde.
Het grootste gedeelte van de behan-
deling draaide rond de Rozenkrans; maar
men durfde het toch blijkbaar niet goed
aan de zich op doorreis bevindende bui-
tenlander te veroordelen, zodat men
hem bij gebrek aimn bewijs vrijsprak. Na
zijn in vrijheidsstelling sag de graaf in
Valencia, dat alle kerken of verwoest of
aan de eredienst onttrokken zijn. De ka-
thedraal is veranderd in een depict voor
yrachtauto's.
Zo behandelt het Derde Rijk Prof.
Dr. Schmidlin!
De bekende vroegere Universiteitapro-
fessor Dr. Schmidlin, zit sinds 7 Juli in
de gevangenis te Freiburg in Breisgau,
omdat hij de waarheid had durven zeg-
gen. Naar de ,Elsaesser" bericht, wordt
hij daar als een groot ,misdadiger" be-
handeld. Toen zijn beide broers, eveneens
gebstelijken, hemn wilden bezoeken, moes-
ten sij aa~n de ingang der gevangenis
twee uur wachten, tot zij toegelaten wer-
den. Zij konden in teg~enwoordigheid van
een beambte, die alles controleren most,
ongeveer een half uur met hem spreken.
T~oen zij drie weken later terugkwamen,
ditmaal met hun zusters, werd hen na
lang wachten medegedeeld, dat hun ver-
zoek was afgewezen, en dat hun broer
slechts om de twee maanden bezoek
mocht ontvangen. Men weet niet of Prof.
Schmidlin hiervan op de hoogte is ge-
steld en hoe hij het maakt. Zo behandelt
't Derde Rijk de grote man van de E1-
zas, die na afloop van de oorlog voor
Duitsland opkwam, daarom zijn geboor-
teland most verlaten en die jaren lang
uit eigen middelen de schooljeugd van
Breisach melk liet verstrekken.

De ,,1Modus Vivendi", tassen Equador on
de H. Steel hersteld.
Het; werk van Garcia Moreno hervat~.
Na 62 jaar lang verbroken te zijn ge-
weest, zijn de vriendschappelijke betrek-
kingen tussen Equador en de H. Stoel
weer hersteld. Onder voorzitterschap van
Garcia ~Moreno werd op 20 November
1863 een Concordaat gesloten; de moord
op Garcia Moreno in 1875 betekende het
eiinde van het Concordaat en van de
officiale diplomatieke betrekkingen met
het Vaticaan. Sinds September 1.1. heeft
Mgr. Fernando Cento, Apostolische Nun-


tius in Peru met de minister van
Buitenlandse Zaken van Equador onder-
handeld over het sluiten van een Modus
Vivendi.
De Amerikaanse gezant heeft de on-
dertekening van het document bijge-
woond. Bij de feestelijkheden, die hierop
volgden, ontving Mgr. Cento de hoogste
ondersehe~iding van Equador, het Groot-
kruis van Verdiensten.
Bij het overreiken van deze onder-
scheiding sprak de minister van Buiten-
landse Zaken van Equador over ,,de
vaderlandslievende taak, die zal bijdra-
gen tot versterking van de vrede in de
Republiek, daar Equador de rechten
erkent van de hatholieke meerderheid
van Equador, welke rechten tevens de
belangen der Republiek behartigen.
In zijn toespraak verklaarde de Apos-
-tolische Nuntius: ,,Bij het afsluiten van
de Modus Vivendi tussen de Katholieke
Kerk en de Staat Equador heeft het-
staatshoofd met vooruitziende blik bij.
gedragen tot het bevestigen van de
yrede in de republiek.
GOERING HEEFT EEN NIEUWE
UNIFORM*
.Als minister voor het Vierjarenplan.
Men zegt, dat de levensmiddelen-dic-
-tator Goering zelf niet weet, over hoe-
veel uniformen hij beschikt. Dit is een
onjuistheid. Hij draagt, sinds hij samen
met Hitler san de macht kwam, slechts
de uniformen voor de drie voornaamste
functies, die hij bekleedt. En wel de uni-
form van commandant van de rijkelucht-


I.e I ie tle 11ef-t~ gee Ksten gaspnu i on d ie ltimest
100 60hek1100 Alleika is nle1 Easter OETT"IA ~OUNU;.

IF)P~e bllielgmV\\one hoeiend ll(, knint 100I 1 i en e

ledesle en m et dez e film k omen


bemrond even.


]la ak d us a.s V vijda g, Zaterdag of


Zondag een a Vond Irril V00P RA ]WO19A.


Algemeen Nederlandsch Verbond.
SCreep Neder la nd sche Antille n.

Aan de leden wordt hierbij kennis gegeven dat op Vrijdag

1 Oct. a~s. des namiddags half vijf mn ROX Y de Jaarlijksche

Uitdeeling der Neerlandia Prijzen zal plaats vinden. Tevens

zal door leerlingern van dle Hoogste klas der M~ULOscholen

voordrachten worden gehouden waarvoor het Bestuur prijzen

heeft beschikbaar gesteld. Na afloop der Prijsuitdeeling

vertooning "van Profilti Journaals en een klucht.

De leden hebben vrije toegang waarvoor plaatsen beschik-

baar zijn op het Balcon. De benedenzaal is voor de

kinderen met begeei ers gereserveerd. Persoonlijke uit-


--,r psa~~~r~tlwo ~ s d=-~


Ook hier wordt echter vaak een ver-
gissing began. Men neemt namelijk
vaak aan, dat Goering een geweldige
smulpaap is. Zo hij het mocht wezen, veel
eten is een der weinige dingen, die hem
verboden zijn en wel door zijn dokter.
Goering leeft op diet. Het enige dlat eY
van gezegd kan worden is, dat het hem
heel swaar valt. Een jaar geleden on e-
veer meest hr at zijn untrorme~n laten
veiirmakien, om;-duti hij etttelijke kilogram-
men was afgevallen.
Als een goed Duitser houdt Goering
van bier. En zelfs als hij in een uniform
gekleed is, b.v. die van smetteloos wit en
schitterend goud, waarbij volgens de op-
vattingen, die we uit de film geleerd
hebben, slechts champagne of hoogfijne
likeur past, drinkt hij bier en met graag-
te. Hij is in stant, een groot glas in een
of twee teugen uit te drinken. Wie hem
ooit mocht ontmoeten, kan hem met zo'n
dronk gunstig stemmen. En tevens met
een bewonderende blik voor de uniform-
variatie, die hij op dat ogenblik draagt.
Dit is een korte bloemlezing, samenge-
steld uit betgeen in Duitaland zoal over
de heer Goering en z'n uiterlijke ver-
schijning wordt verteld..NEDERLAND.


HET GEBOORTECIJFER
IN NEDERLAND.

De ac~hternitgaLng in een kwart eenw.

Wij hebben reeds meermalen cijfers
vermeld over de .achteruitgang van het
geboorteeijfer in de laatste 25 jaren, bij
alle gezindten.
In de ,,Maasb." besluit de ZeerEerw.
heer P. Doens een artikel over de Ned.
geboorteeijfers als volgt:
,,Intussen beleven wij in de laatste
tientallen jaren voor alle al of niet
godedienstige richtingen van ons volk,
ook voor de hatholieken, een verontrus-
tende vermindering van het aantal ge-
boorten.
In het jaar 1935 was het getal gebo-
renen per 1000 gehuwde vrouwen bene-
den 50 jaar in vergelijking van het ge-
middeld cijfer van de jaren 1909--1910
teruggelopen voor de Protestanten van
215.95 op 133.35, voor de Katholieken
van 286.91 tot 208.83, voor de Isra81ieten
van 157.13 tot 85.20, voor ,,geen kerke-
lijke gezindte" van 231.49 tot 146.55.
Zulk een dealing van het geboortecijfer.
in ons land van bijna 37%0 gedurende
de laatste 25 jaar, wordt inderdaad zeer
ernstig. Ons gezond groeiend volksbe-
staan wordt daardoor wezenlijk bedreigd.
De Katholieken gaan hier ook niet
vrij uit. Immers zo zij allen ook prak-
tisch als liatholieken volgens de leer
van hun Ierk leefden, dan waren hun
geboor~tecijfers in Nederland veel gunsti-
ger dan thans.
Als het beate middel om het Ned. volk
zijn ongerept bestaan te verzekeren mo-
gen wel worden aanbevolen de handha-
ving en de versterking van het were
christelijk geloof en de best~rijding en
afwering van het dringend ongeloof, zo-
als H.M. de Koningin in haar laatste
troonrede heeft gezeg~d.


Dan moeten we nog melding maken
van de toenemende terrieur in Palestina,
waar Zondag bij het uitg~aan der- kerk
to Nazareth enkele hoger~e Engelse auto-
riteiten pardoes wer~den neergeschoten.
Engeland zal daartegen weer maatr~e--
g~elen moeten nemen met het zenden van
troepen en op de Volkenbondsvergade-
ring waar deze Palestijuse kwestie ter
tafel ligt, kan deze terreur ook nog wel
eens gevolgen hebben.


Op de social week, die dit jaar weer
in de bekende Nederlandse onderwijsin-
richting te Roldue gehouden werd,
plaatste Prof. Kors van de R.K. Univer-
siteit van Nijmegen een aanmerking over
het al te mechanisch onderricht in de
Katechismus.

Onze Katechismus op Curagao is he-
laas een letterlijke vertaling van de al
zeer onvolmaakte Nederlandse en de ka-
techismusmethode hier is een vrijwel vol-
maakte imitatie van de Nederlandse.
De opmerking van Prof. Kors gaf aan-
leiding tot weer andere opmerkingen in
de Nederlandse pers, die men in hoofd-
zaak vermeld vindt in een stukje va"
Pater Timmers S.J. in de Volkskrant,
Just omdat de gedachten door Pater
Timmers daar ontwikkeld ook voor Cu-
ragao zo bijzonder van toepassing zijn,
nemen we dit stukje hier over. We kun-
nen er hier groot voordeel mee doen,
Pater Timmer schrijft dan:


Mogen wij in aansluiting op hetgeet
wij reeds opmerkten naar aanleiding var.
de les van prof. Kors nog enige opmer-
kingen maken?
Twee hoofdoorzaken meenden wij te
moeten aangeven voor het treurig ver-
schijnsel, dat wij zo vele kinderen onmid-
delijk na het verlaten van de lagere
scoolverli ezenongodsdienstigheid van
vele ouders, die zelf niet meer practi-
seren, die hun eigen geloof niet kennen
en die derhalve ook geen goede opvoeders
kunnen zijn van hun kinderen, al sturen
zij deze dan t~och nog naar de katholieke
school.
Vervolgens de opvatting, die zich ook
bij vele goede kratholieke ouders heeft
vsgo eto er.d ht vcl e zorg van het
de kerk en de school kunnen overlaten,
zodat zij zich zelf daarvan bijgevolg wel
ontslagen kunnen achten.
Dit zijn in waarheid de oorzaken van
het verlies van onze kinderen, die wel
de lagere school bezocht hebben maar
later blijken niets meer van hun katho-
liciteit te hebben overgehouden. Er zijn
zeker nog andere oorzaken, maar deze
zi-jn m.i. van bijkomstige aard.
Inderdaad, onze catechismus kon hier
en daar better geredigeerd zijn geworden.
Maarr so iets is gauwer gezegd dan ge-
daan. Een eventuille verandering zal zo-
danig moeten zijn, dat zij weer voor vele
jaren in de Nederlandse bisdomnmen ,,mee
zal kunnen".
De traditie spreekt hier terecht ook
een woordje mee.
Sommige geestelijken behoorden better
de kunst te verstaan, het catechismus-
onderricht bevattelijk te geven. Ook dit
kan waarheid bevatten. Maar wie pae-
dagogisch talent ontbreekt, kan dikwijls
als de kinderen, voor wie les gegeven
wordt, in het huisgezin beschaafd en
godsdienstig opgevoed worden, hun toe-


wijding en ijver (d.i. van de g~eestelijken)
nog veel goed maken. En dat sal men
toch aan onze geestelijken niet kunnell
ontzeggen.
Van 't catechismusonderricht in de
kerk gast meer wijding uit, zo zegt men
verder. Ook dat bevat een ground van
waarheid. Maar dit nadeel, dat wij de
kinderen op school hebben, weegt niet op
tegen de voordelen, die 't godedienston-
derricht op de eigen school met zich

bren blijft niet. meer die sterke indruk
achter bij de kinderen, wanneer ze vroeg -
tijdig tot de eerste H. Communie en tot
het H-. Vormsel worden toegelaten, zoals
vroeger 't geval was. Ook dat is een op-
merking, die men wel eens hoort. Maar
wanneer de huisgezinnen goed zi'jn, dan
valt dit ook wel mee. En daarenboven,
hier hebben de pauselijke en de bisschop-
pelijke woorden de eerste rechten. Naast
alle verlies, wat wij te boeken hebben,
mogen wij de zegenrijke gevolgen van
de kerkelijke voorschriften voor ons land
toch ook niet uit het oog verliezen.
Ten slotte wijst men ons ook op de
taak der jeugdverenigingen. Inderdaad'
maar laten wij niet vergeten, dat zij even
machteloos staan als de school, wanneer
zij niet mogen veronderstellen een be-
hoorlijke gezinsopvoeding en een behoor-
lijke gezinsmedewerking intake 't gods-
dienstig onderricht. Ook al laat men de
jngre dan ng vroeger toe tot de
Al deze factoren mogen wij niet ver -
waarlozen. Wij geven het gaarne toe.
Maar dat alles raakt toch niet de kern
van de zaak. De grote oorzaak van het
verlies onzer kinderen voor de gods-
dienst ligt in het gezin. Vele daarvan
deugen, helaas, niet meer, wij krijgen
onze kinderen op de scholen en deze zijn
wenkik szoakwaa nt cMna wat rn
wat wij toch eigenlijk mogen veronder
stellen, dat is, dat zij niet komen uit
godsdienstige huishoudens! En dan is
het vaak hopeloos werk. Dat maakt de
zask voor onze scholen soms zo zwaar.
Ja, zelfs wordt datgene wat de kinderen
aan godsdienstonderricht op school krij-
gen, er this door onverschillende ,,va-
ders" of ,,moeders" weer uitgehaald, of
althans geneutraliseerd.
't Godsdienstig gezinsleven eist drin-
gend verbetering. Is dat ,,opgehaald",
dan kunnen wil in samenwerking met
school en kerk, en daarop sansluitend
ook met onze jeugdverenigingen met suc -
ces werken aan het stoppen van het lek.
Eer een g~eneratie voorbij is, zal ons
dit gelukt zij'n? Of het zover zal komen?
Het antwoord ligt bij' onze katholieke
ouders! Wi3 hopen het van harte, maar
vrezen niettemin toch wel een weinig.
Overigens souden wij ten laatste het
zoeken naar een goede oplossing gaarne
willen overlaten aan de beyoegde instan-
ties, wier aandacht ongetwtijfeldd ook wel
voortdurende op dit verschijnsel zal zijn
gevestigd.


Liwinoff


Op deze Volkenbondsvergadering heeft
de rede van Litwinoff de aandacht ge-
trokken of liever zijn felle uitval tegen
Duitsland, Italie en Japan verontwaardi-
ging verwekt. Litwinoff wil niets min-
der dsij dat men deze drie landen maar
uit de Volkenbond weglaat en ze boven-
dien nog een trap op de koop toe geeft.
Er blijkt hier ook wel uit, dat de Russi
sche ou ing tegeoe Jpn opekg um
worden; want deer dagen hebben de
Soviets ook al dreigementen gestuurd
aan Japan die verantwoordelijk zal ge-
steld worden, wanneer de Russische le-
gatie in Nangking schade leiden zou.

Het Japans--Chinese conflict blijft de
bezorgdheid gaande houden en ook dit
problem heeft de Volkenbond op het
ogenblik ter tafel.
Het is niet maar een conflict, doch cen
officii~le international oorlog, lezen wij
in de ,,Sin Po." Of dit ,,conflict" zich op
grote schaal zal uitbreiden, moet worden
afgewacht. Dit bsloedbad, dat nimmer
door China is g'ewenst, moet ten slotte
op rekening geschreven worden van Ja-
pan'
Reeds eerder is er gevraagd dat om
het oorlogsgevaar af te wenden het nood-
zakelijk zou zijn dat beide partijen zeer
spoedig zouden terugtrekken. In waar-
heid was die terugtrekking van Chinese
zijde niet zo verplichtend als van Japan'
waar de Chinese troepen toch immers
in het eigen land staan, integaendeel wa-
r~en just de Japanner~s verplicht hun
troepen uit de Chinese steden in Hopei,
waar zij waren gelegerd, terug te trek-
ken op hun oorspronkelijke basis. China
heeft ernstig naar het bewaren van de
vrede gestreefd en het gevaar van oor~
log zo lang en zo veel mogelijk trachten
te ontwvijken, zodat het er ook mee ac
coord going om zijn troepen terug te trek
ken indien Japan insgelijks zou doen'
Maar Japan wilde zijn troepen niet terug-
trekken alvorens China zijn elsen zou
hebben ingewilligd. Zoals bekend waren
de Japanse eisen van zo verstrekkende
aard dat inwilliging daarvan door China
p~ractisch gelijk zou staan met volkomen
afstand doen van zijn gezag over de pro-
vincies Hopei en Chahar, neen nog er-
ger: China most die provincies geheel
overdragen aan de marionettenregering.
Van de zijde van Japan werden die
eisen woortgebracht op de wijze alsof
China werd uitgenodigd de giftbeker te
drinken. Omdat Sung Che Yuan voor die
eisen bezweek kwam zijn leger tegen hem
in opstand en indien de central Regering
van China eveneens als Sung had gedaan,
dan waren ongetwijfeld alle provincies
in opstand gekomen. De Japanse verzoe-
ken, practisch eisen, waren van die aard
dat zij~ China alle hoop benamen en het
dwongen tot een strijd op leven en doode
Het is daarom niet veel gezegd dat van
Japanse zijde gebeurtenissen te Lukou-
chiau gretig werden uitgebuit om een
oorlog uit te lokken, het was een provo-
catie eerste klas, daar in Noord-China,
welke niemand ter wereld kan ontken-
nen.
Of deze oorlog tot een vlug einde ge-
bracht kan worden of sich in stede Maa> ~
van zal uitbreiden en zich niet zal be-
perken tot China en Japan hangt van
de ondertekenaars van het Negen-Mo-
gendheden verdrag af. Het Chinese Rijk
toch wordt thans met uiteenscheuring be-
dreigd, hetgeen in strijd is met het ver-
drag door de bekende negen mogendhe-
den ondertekend. Hier kan worden ge-
constateerd een overtreden van het Co-
venant.
Japan is door het Negen-Mogendhe-
den-verdrag gebonden en de andere lan-
den die mede-ondertekend hebben beho-
ren ter will hun eer en goede naam
thans niet werkeloos te blijven toezien.
Waar Japan zoals bekend destijds uit
de Volkenbond is getreden, is het dus
ook geen verantwoording versFchuldig4
aan dat lichaam en gaat gewoon door
met zijn agressie tegen China. Toen vroe
ger Japan Miandsjoerije bezette, durfde
de Volkenbond tegen dat toenmalige lid
niet op te treden en bepaalde zich slechts
tot mondelinge protesten en Sir John
Simon, toenmaals minister van Buiten-
landse Zaken van Engeland, bepaalde
25ch tot het spelen van de rol van ad-
vocaat voor Japan te Genkve, Doch toen
Italii@ agressief tegen Ethiopill optrad,
tr~achtte Eden, in zijn kwaliteit van Mi-
nister van Buitenlandse Zaken van En-


Snoodigingen worden NIET verzonden.
1-2


macht, officer van de stormtroepen en
van rijkshoutvester en jachtmeester. Het


Amerika selfs bereid zou zij'n tot de Vol-
kenbond toe te treden, om deze vredes-
propaganda wat effeltiever te maken; en
aldaar met voorstellen komen zal om


Overzicht.
In de wereldpolitiek is momenteel een
merkbare ontspanning ingetreden. Wel-
licht is het omdat men volle belangstel-
ling hebben wil voor wat er in Duitsland
zal gebeuren, nu Mussolini daar op be
zoek byj Hitler is.
Alle geruchten van militaire p ctn o
verdragen tussen Itaiia ehn doel an
worden tegengesproken en het dlvan
de reis schijnt alleen maar te zijn om
aan Mussolini eens te tonen de zegen
van het Nat.-socialiame, waarna Hitler
eens naar Rome reizen sal om de zegen
van het Fascisme te bewonderen.
Vooral wordt er geweldig gepronkt
met de weermacht. In Munchen most al
annstonds daarmee tennis gemaakt wor~
den: dearna werd een special reis ge-
maakt naar de bekende Krupp-fabrieken

MUSSOLINI 19 -. Mil

en dan de manoeuvres in Mecklenburg
bijgewoond.
Bovendien werden de reizen gemaskt
in gepantserde treinen en wanneer on-
derwijl Mussolini uit het raampje keek,
zag hij de soldaten selfs langs de weg
staan. 'T~dO
Erg gerust voor hun leven schijnen
dictatoren nooit te kunnen sijn.
Al dese bewonderenswaardigh eden
worden bij dergelijke pleehtige bezoeken
over de wereld witgekraamd, om aan de
goegemeente, en dat is het einddoel, te
leren, dat de dictatuur tochr eigenlijk
maarr je is'.

Mderkwaardig is dan ook zeker dat
President Roosevelt de vorige week een
grote aanval gedaan heeft op de dicta-
tuar en uitdrukkelijk heeft verklaard,
dat Amerika klaar sal staan om elke
aanval tegen de democratic at te slaan;
en ook (of Roosevelt daar een combtina-
tie inziet) elke dreigende oorlog zal
trachten te voorkomsen.
En sommigen ve7rwachten dat, naar
aanleiding van de rede van zijn secretaries
Cordell Hull,,,dat geen land ter wereld
stah In s(In laolement kran han3dhaven",


bruine hemd, dat hij byj feestelijke gele-
genheden van de partij draagt, is feiteljijk
geen uniform, in zoverre het niet vol-
doet aan Goering's prachtliefde. H~et is
veel ~te eenvoudig.
Aan de drie officidle uniformnen is
thans nog een vierde toegevoegd. Ze is
inmiddels een eenvoudig burgerpakje,
van het soort, dat de kleine man in
Duitaland moet gaan dragen, sinds Goe.
ring als minister voor het vierjarenplan
bevolen heeft, dat de wol zoveel mogelijk
voor oorlogsdoeleinden moet worden ge-
bruikt en de kledingstoffen grotendeels
uit surrogaatwol dienen te worden ver-
vaardigd. Overigens is de stijl van dit
pakje van de kleine man aangepast aan
Goering's monumental smaak. Men kan
hier niet spreken van coupe, maar alleen
van stijl.
E et is just dor de stijl, waardoor
Goering de naam heeft gekregen, zo ijdel
te z~in als een pauw en er een legio umi-
formen op na te houden. Inmiddels ver-
goedt hij het feit, dat hij sleehts drie
uniformen bezit en het pakje van de
kleine man niet veel spelling ~toelaat, door
van wat hij aan uniformen bezit allerlei
vari~teiten te lanceren.
Zijn meest geliefdkoosde uniform is die
van commandant van de rijksluchtmacht,
Hij heeft er varieties van voor regen en
zonne~schijn, voor winter, zomer en voor-
jaar. Bovendien draagt hij graag een in-
drukwekkende cape, die zijn naar Napo-
leon's model gecopicerde uniformjassen
completeert.
Wanneer hij op reis gaat, neemt hij een
hele uitzet van varieties mede en hier-
door heeft hij de schi-jn gewekt, dat hij
een ijdeltuit is. De uniform van de rijks-
luchtmacht draagt hij gewoonlijk op offi-
ciille reizen in binnen- en buitenland. Ze
is tevens in de regel zijn dagelijkse
plunje.
In zijn eerste uniform verscheen hij
voor het, eerst op de textiel-tentoonstel-
ling te Berliljn en iedereen was toen ver-
baasd, Goering te zien wonder gouddraad,
koperen knopen en een geweldige, glim-
mende koppel. Er wordt verteld, dat men
hem bijna niet herkende, maar dat sal
wel een Berlijns grapje zijn, want de heer
Goering is een imposante versehijning.


Cordel Hull.


door economische verbeteringen 'n meer
gezondere international toestand te krij-
gen.
Is het niet te mooi om waar te zijn
Toch heeft de Engelse Minister Eden
ook in een redevoering gesproken van
het opheffen van economische handels-
bet ekki engen.

Behalve het bezoek van Mussolini aan
Duiteland, hebben we nog te memoreren
de habinetscrisis die in Belgiti dreigende
is, waarbij misschien de zeer bekwame
Minister president van Zeeland heen zou
gaan-
De eigenlijke reden weten we niet,
maar we vermoeden dat het de oude
kwestie is van een maand terug, n.1. de
onthullingen door de Belgische fascisten
in make de Banque Nationale, waarbij
van Zeeland genoemd werd.

Dan houdt de Spaanse toestand nog de
gemoederen in zover bezig, dat, het ver-
zoek van Italie om met de Middellandse
see conferentie mee te mogen doen, door
Frankrijk en Engeland is aangegrepen,
om van Italie enkele concessies af te
dwingen; dat Italiti n.L. zich niet blij-
vend op de Balearen vestigen zal, noch
in de ertsgebieden van Spanje en ten
slotte de vrijwilligers uit Spanje zullen
worden teruggetrokken. Wat dit laatste
betreft, schijuen ter elfder ure weer moei-
lijkheden gemaakt te zijn door Duiteland,
waarover men echter dez~e dagen wel eens
sal geeproken hebben.


LJC 08Zlnsopvoeclmg primair


HET~ BESTUUR.


i hG E jWE EN PO blTIE1 It0VER Z IC (-iT
V ACANTIEOORD ,,PISCADERABAAI"

B e oke rs var n 14jaar enounder worden

beleefd verzocht met ingang van 1 Oc.

tober 1937 :


1) Z Ich bin nen de clublo kal en en opde
o verde kte terra sse n niet anders dan in

sta dsk leedlng te be vinde n;

2) het overige terrein niet in badcostuum

wonder daarover gesloten gedragen bad-

mantel te betreden, en


3) de scheiding der kleed- en doucheka-

mers in dames- en heerenafdeeling in
N.V. CURAGAOSCHE PETROLEUMF IND~USTRIE MIIJ.


--- -


Hollywood.

Texas Ranger.
Charlie Chan at the Race Track.
Bright Lights.
Singing Kid.
Don't turn them loose.
Wanted Jane Turner.


J~gggggg

WAl E
Geen betere WHISKY to verkrggen
MOQRRIS E. CURIEL & 30IS

Agenton.


DOOR SURINAAMSE BRIL.
De West van 10 September, schrijft het
volgende wonder de titel '
Keuring voor Curagao*
Het vorig jaar schreven wij over toe-
latmngs-eisen op Curagao, die wel wat
overdreven waren. Een jongeman uit Su-
riname, die voor eigen rekening naar Cu-
ragao was gereisd en daar reeds werk
gevonden had op de Isla, werd het ver"
der verblijf op Curaglao ontzegd, omdat
hij niet uitgezonden was. ..
Er was sprake van, dat men hierin
enige verzachting zou brengen. In hoe-
verre dat geschied is, is ons onbekend.
In de laatste tijd sijn meerdere keren
moeilijkheden ontstaan, omdat candida-
ten die reeds door het Agentsehap hier
der Curagaos~e Petroleum Mij. a~angeno-
men waren en die al hun papteren in
orde hadden, op het laatste ogenblik niet
konden vertrekken, daar sij geen lepra
certificaat konden bekomen dat aan de
strenge eisen voldoet van de medische
dienst op Curagao.
Die elsen zijn.
dat de candidaat zelf lepra vrij moet
zijn;
dat hij niet behoort tot een gezin waar-
in lepralijders voorkomen;
dat hij niet in bloedverwantachap staat
tot een lijder.
.Vooral die laatste eis gaat zover, dat
zich meermalen gevallen voordoen waar-
in de Surinaamse medici geen bezwaar
zien mn het gaan van betrokkenen, zon-
der nochtans mePt de hand op het hart
te kunnen verklaren, dat in de soms
tse~uitgebreide f ilekri g~ (b yeder-e
gee enkele lijder voorhomt.
Sriname heeft een up to dalbe lepra
dienst, die door nauwgezette registratie
over wijdvertakte dgegevens beschikt.
Just aar oor word eat vaak moeilijk
om een verklaring af te geven die voor
honderd percent voldoet aan de eisen
van Curagao.
Natuurlijk werkt onze medische dienst
gaarne samen met Curagao, om te voor.
komen, dat personen uitgezonden wor-
den van wie redelijkerwijze vermoed kan
worden, dat zij enig gevaar in de toe-
komst zouden kunnen opleveren. Maar
men zou aan het beleid van die dienst
kunnen overlaten, alle omatandigheden
in aanmerking genomen, te beoordelen
in welke gevallen een certificaat kan
worden afgegeven. Er zijn gevallen waar.
in men niet de verklaring kan afgeven
welke Curagao thans eist, maar waarin
overigens uit medisch oogpunt geen en.
kel bezwaar bestaat tegen uitzending van
betrokkene. In zulke gevallen is het on"
billik iem~and te beletten ziijn bestaan
elders te zoeken.
Zijn wij wel ingelicht, dan heeft deze
aangelegenheid de aandacht van ons
Gouvernement. Wij hopen, dat door on-
derh ngr ore ie on Hi h ingge ro f
ka odndeoblibee nd t e
komat uitaluit
Tot zover het Surinaamse blad.
We kunnen het ons indenken, dat wan-
neer men de zaa~k bekijkt van het stand-
punt ,,Surinamers tijn genoodzaakt hun
bestaan elders te zoeken", men schrijft,
zoals de West doet in het bovenstaande
artikel
Maar wanneer men de zaak beziet door
Cujragaose bril en zich de vraag stelt,
hoe houden we Curagao vrij van lepra,
dat: men dan de strenge eisen stelt, welke
door de Curagaose medische dienst ge-
ateld worden.
Volgens verklaringen van de Diree-
teur van onze openbare gezondheids-
dienst, is Curagao vrij te makren van
lepra, wanneer men nauwkeurig waken
zou voor toegang aan personen, die enigs-
zins met lepra besmet zouden kunnen
tijn. We hebben hier trouwens ook daar-
over ervaringen opgedaan.
Afgezien nog dat de meeste gevallen
van lepra hier in de laatste jaren, Suri-
namers waren, is ook gebleken, dat. b~ina
alle pati8nten met besmette vreemdelin-
gen in contact geweest zijn.
Dat men o.a. ook zeer strong is voor
personen, die bloedverwanten zijn van
leprozen, kan niet anders als goedge-
keurd worden, gezien ook dat de incuba-
tietijd der leprabacil tal van jaren (naar
ik meen 18 20 jaar) duren kan.
H et is maar door welke bril men de


saak bekijkt.
Maar ons lijkt het vooralanog het ver-
standigst dit althans hier, met een Cu-
ragnose brill te doen en dan lijken ons de
door onze gezondheidedienst genomen
maatregelen niet to streng.


De meeste menschen loopen deze dagen
Ng eed tniekt sneanpt,
Alsof er ondanks al dat ach en wee hier
Geen Z. HI. B. bier meer wordt getapt.
Zit jie som lin de zoog inndaag,
Er is bij de Z. H. B, nog even
in de brouwerij
Refrein :

Z.H.B. Bier schenktje nieuwelIevenslust;
Z.H.B. Bier lacht je toe vanuit het lust;
Laat de kraan dus maar gaan,
Schenk maar in dat geeft plezier ;
Aannemen Twee Z. H. B. Bier !

H-et schiuimend bier dat moet je
goed onithouwen.
Dat wordt gebrouwen
Tot onze vreugd;
Het geeft de JONGRE kracht om op
M51 te bouwen;
En aan de OUWEN
Eeuwige jeugd.
't Edele vocht uit gerst en graan,
Versterkt hier groot en klein,
Als je d'r maar on denkt
Dat Z. H. B BIER moet het zijn.

Een potje bier is heusch niet overbodig,
't Is dikwijls noodig
In dezen tijd.
't Verfrischt met gist je geest ;
En gist is even.
't Sterkt j' in je streven,
Staalt j' in den strijd.
Want in cultuur en levensduar
Staat Neerland bovenaan,
Een Volk dat Z. HI. B. bier drinkt
Dat is niet te verslaan.
2-1Goalpars-thee.

Van de Firma Fensohn en Co. ont-
vingen we een monster van de alom be-
kende,,Goalpara Thee", wear dese firma
uitaluitende agenten van zijn voor de
holonie Curagao.
Deze Thee is een product van Neder-
Iandsl Oost IndtiS van dubbele sterkte dan
de meeste soorten van vermeld product
welke hier te lande ingevoerd worden.
Na de proef zult U stellig overtuigd
zijn, dat ,,Goalpara Thee", het beate is
wat op dit gebied op Curagao ingevoerd
wordt terwijl de prtis zeer billijk en de
kwaliteit onovertreffelijk is.

Het nieuwe DousnekaLntoor.

Naar we vernemen zal op Maandag
4 Oct. des morgens om 10 uur het nieu
we gebonw van de administrative van fi-
nancii~n en de daarmede verbonden dien-
sten officibel door Z. E den Gouverneur
worden geopend.

Bdegen.

Gisteren heeft zich het drukkende
warme weer outlast in een flinke regen-
bui. De regenmeter op het St. Thomas-
college wees 61 m~m.


Sulri~anasms Gsc~henkl your 't Prinee~lddnd.


rio grvo ad deft tldu hezen we int
Surinaamse pers, om gelden in te zame
len voor een geschenk van de Surinaam
se bevolking aan het Prinselijk Paar is
in total een bedrag van f 1200.- bij-
eengebracht'
Voor dit geld kon een geschenk in Su-
rinaams goud uitgevoerd, worden ver-
vaardigd.
Het geschenk bestaat uit een beker,
een rammelaar, een kinderlepel en een
schuiver, ~alles smeedwerk van de heer
Abrahams; een servetring, werk van de
heer Del Castilho. Deze voorwerpen zijn
alle voorzien van 't Surinaamse wapen.
tBet etheele is eatdinoweni mahn ou

ds""'i munnelak~e, temw deekist ge-
Rosendaal, aan de Gravenstraat.
Het geheel zal vergezeld gaan van een
oorkonde, geschreven door de heer W.
Bos Verschuur.
venezolaanse Gezant.
We lezen in de Nederlandse bladen,
dat de gezant van Venezuela bij het Ne-
derlandse hof, de heer Gustavo Herrera,
Den Haag heeft verlaten, in verband
met sijn benoeming tot gezant te Ber-

IDe tegenwoordige Venezolaanse ge.
sant in Berlijn, dr. Solvestre Tovar -
Lang, is benoemd tot gezant in Den
Haag en zal zich binnykort daar ter ste-
de vestigen.
Dr. Tovar--L~ange is enige tiljd werk-
zaam geweest op het Venezolaanse depar-
tement van buitenlandse zaken en ver.
volgens benoemd tot gezant te Berlijn.

De K.L.M. in de West.
We lezen in de Maasbode van 31 Aug.,
dat de vliegtuigbestuurders G. J. Geysen-
dorffer en K. Riipplin von Keffinkon bin-
nen afzienbare tijd naar Amerika zullen
v-er'trekken. Hier zullen zij de door de
K.L.M. bestelde Lockheed Super Electra-.
toestellen over nemen. Zoals men weet,
worden in de Lockheed fabrieken te Bur-
bank in Californi@ op 't ogenblik 2 toe-
stellen van 't nieuwate type gebouwd, de
PJ-AIT ,,Tropial" en de PJ-AKP ,,Par-
kiet.". De radiotelegrafist H. Prins is
reeds naar Amerika vertrokken. Gezag-
voerder Geysendorffer zal na de over-
neming van de vliegtuigen naar Neder-
land terugkeren, terwiji zijn college Rilp-
plin von Keffikon in W~est-Indie bij de
K.L.M. zal worden opgenomen.

Jamaica en de Pan American.
Van de firma S. E. L. Maduro & Sons
ontvingen wij enkele afleveringen van
The Jamaica Bulletin en een folder van
de Pan American Airways.
]Leeshook Tropische Ziekten.
Van de uitgever W. Versduys 2e Oos-
terparkst~raat 221--223 Amsterdam, ont
vmngen we een leerleesboek voor de ho-
gere s hole cnNe O.I e e urn me
heet ,Voorkomen better dan genesen" en
is geschreven door de Surinaam~se Dr.
R. D. G. Ph. Simons.
Al is het meer speciaal geschreven
voor bovengenoemde gebiededelen, het is
toch ook voor Cura ao een zeer aardig
b oekje.
Onze Gonvernementsmiddelerd.
Aan belastingen bracht de maand
Augustus op f 385.297, hetgeen bijna een
ton meer is als in Augustus 1936. Mlaar
met dit cijfer bleven toch ruim een halve
ton beneden 1/12 der raming.
;Met de overige inkomsten waren we
een tien duizend gulden boven de inkom-
sten van Augustus 1936 en bijna 20.000
boven de raming.
De total inkomsten over de eersite 8
maanden van dit jaar bedlroegen
f 6.703.395, hetgeen bijna 4 ton meer is
als in dezelfde period van 1936 en
f 1.191.382 boven de raming.

DON QUIJOTE RESUCITA.
Don Quichote de la Mancha, hidalgo
senior del tiempo de las caballetrias, re-
srucita shora en el siglo XX a continuar
su valiente labor de defensor de los dC-
biles y desfacedor de agravios. Acompa-
flado de su leal escudero Sancho Panza,


nustr ilustr cballerorgespr
dele o isa nes craos lecotoregrs para s
aventuras y hazafias ~en un mundo que
encuentra muy distinto de aquellos tiem-
pos heroicos.
La estacibn radiodifusora YV5RA de
Caracas presentaril todos los viernes a
las 7.30 1~m 1 oezreo de otub e
una seri d in mesan ese pr greama bre
sados en las aventuras de Don Quichote
y Sancho Panza en nuestros tiempos ac-
tuales. ,Don Quichote Vive Otra Vez"
ha de conventirse pronto en uno de los
programs favorites del pdblico, por lo
novedoso del tema y la series ininterrum-
pida de situaciones chiistodisimas que
ocurren cuando el ingenioso hidalgo y
su fiel compafiero se ven envueltos en las
complejidades de la vida en nuestra civi-
lizaci6n present.
Muy a prop6sito a su cardrter de so.
corredor de los d~biles, Don Quichote se
present bajo los auspicios de COCO-
MALT, bebida saludable y alimenticia
que deade hace aiios se consume entire
nuestro pdblico con creciente aceptaci6n.
La firm H. Salas & Co., Inc., distribui-
dores exclusives de COCOMALT, ofrece
este rato semanal de esparcimiento para
chicos y grandes ya que COCOMALT es
la bebida favorite de losJ pequefluelos y
de gr~an beneficios para todo el mundo.
Auguramos un gxito complete a este
nuevo program que presentar& la esta-
cidn YV5RA de Caracas todos los viernes
a las 7.30 p.m?. y congratulamos a los
Sres. H. Salas & Co., Inc., distribuidores
de COCOMALICT en Curaglao, por su acer-
tada selecei6n de ,,Don Quichote Vive
Otra Ves;",


Merkwsardig Jalbil.

nZaterda a sa miern dd ~atez] 4 3d
geleden op Curagao kwamen en daarmee
40 jaren hun krachten hebben besteed
aan het Katholieke onderwijs.
Nog niet zoveel merkwaardigs zit in
d~eze gegevens.
Frater Majella heeft in die 40 jaren
zijn krachten besteed aan verschillende
scholen op verschillende eilanden.
Maar F'rater Sidonius heeft 40 jaa~r
lang op dezelfde school gestaan, niet al-
leen, maar in dezelfde klas en in het-
zelfde lokaal. 40 Jaar lang heeft Fr. Si-
donius de kinderen van de St. Vincen-
tiusschool ingeleid binnen het eerste jaar
van hun schoolleven.
Wat dit betekent 40 jaren lang in de
eerste klas gestaan te hebben? Slechts
een onderwijzer die dat enkele jaren zelf
heeft meegemaakt, weet er van to spre-
ken.
En wie nu overdag eens naar het hos-

pet Imaattmnadneernsh eve een blkba
binnen slaan, met welk een toewijding
Fr. Sidonius nog deze kleinsten in het
leven inwe~dt.
Ook zou Fr. Sidonius, so deelde een
pas oor ons mede 40 jaren lang deze
kleinen he en voorbereid voor de eerste

We geloven echter, dat dit wat over-
dreven is, daar eerst 10 jaren nadat Fr.
Sidonius op Curagao was, het decreet
der Kindercommunie verscheen en toen
eerst in 1908 de kleinen op deze leefti~jd
tot de H. Communie werden toegelaten.
Maar wie een eerste Communie mee-
maakt, weet, wat Fr. Sidonius met zijn
bezielende leading daarvan te maken
weet. Daarbij is hij organist in de kin-
dermis, foster op het St. Thomascollege
en een behulpzame confrater voor allen
die iets van hem nodig hebben.
Aan b~eide jubilarissen onze hartelijke
gelukwensen en nog vele jaren van ver-
dienste voor ons Katholiek bijzonder on-
derwijs.
Prof. V~enng Meines.
Prof. Vening Meinez, die in 1926 reeds
Curagao bezocht op de K 13, zal bmnnen-
kort weer naar Curagno omen, om dan
met de O 12 weer te vertrekken en aan
boord daarvan zij'n slingerproeven te
doen.
Prof. Vening Meinez heeft reeds tal
van deze proven gedaan op de Atlanti-
sche Oceaan en op tochten waarvan en-
k~ele beroemd geworden zijn,; o.a. de
18
M~uziekuftvoering a.s. Zondag: 8 unr n.m.
Brionplein.
K~orps Santa Cecilia.
1. Wilhelmus
2. ]Freu um Freu (Mars)
3. La Fille du Regiment (fant.) Do-
nizetti
4. Ensuefio Seductor (vals~e), J. Rosas
5. Te Adoro (Danza), Campos
PAUZE
6. Loreley (Paraphrase), J. Nesvadb~a
7. Tempelweihe Festt. Ouvert.), Kbler-

8. La Grazine (Mazurks russe), La
Ganne


Charlie Chan at the
To Marry with Love.
Romeo & Juliet.


Race Track


held om de strijd aan te binden tegen de
bedienaren van de godsdienst, die als het
ware beladen werden met de haat tegen
heel het oude regiem, dat de schuld kreeg
van alles.
Toen begon een der bloedigate vervol-
gingen die de wereld ooit heeft gekend:
duizenden en tienduizenden werden dood-
g~epijnigd. Systematisch werd de godslas-
terlijke propaganda der ,,strijdende god-
lozen" ingezret.
In 1929 werd iedere godsdienstige
propaganda verboden, terwijl de anti_
God-actie vrij baan kreeg en vooral de
jeugd going beinv10eden. Godsdienstigheid
en vijandschap tegen de staat worden op
46n lijn gesteld: wie godsdienstig was,
had geen kans om werk te krijgen en
zijn brood te verdienen. De kerken wer-
den zo zwaar belast, dat de geiiiste be-
dragen niet op te brengen waren, o~f-
schoon de gelovigen zelfs fantastisch
klinkende sommen wisten bijeen te bren-
gen om hun kerk te behouden.
De tienduizenden kerken, die Rusland
telt, kan men in drie groepen verdelen:
1. De betrekkelijk weinige kathedra~-
len, die architectonische en hunstwaarde
hebben. Zij worden door de staat in mu-
sea veranderd, geheel gerestaureerd en
dienen thans als bezienswaardigheden
voor toeristen.
2. De gewone parochiekerken, die bijna
alle onteigend zi~n, werden in bioscopen,
elubhuizen of fjakhuizen veranderd. In
1935 bedroeg dit aantal onteigende ker-
ken reeds meer dan 15.000. Sindsdien
is dit cijfer nog belangrijk gestegen. Voi-
g~ens het derds vijfjarenplan (1938-
1942)j zullen ver~der 2900 krken worden
afgebroken, ,,omdat ze in bouwvallige
staat verkeren".
3. Tenslotte heeft men nog de kleine
kerkjes en kapellen, die meestal tussen
de huizen in straatjes en steegjes ver-
scholen liggen, en die eveneens gedoemd
ziljn om te verdwijnen.
De invloed der godlozen op de jeugd is
ontzettend. In officiidle kringen beweert
men, dat er wonder de mannelijke jeugd
slechts 1.5 percent en wonder de vrouwe-
lijke jeugd nog elechts 13 procent is, die
nog tot de praktizerende gelovigen gere-
kend kunnen worden.
De jeugd stelt zoveel belang in tech-
niek en economic, dat slechts weinige
heel beyoorrechte jongens en meisjes nog
de weg naar God vinden.
Er is natuurlijk ook een keerzijde aan
de medaille. Want er leeft nog geloof in
Rusland, al wordt de toe-stand vaak te
optimistisch beoordeeld. In offici~le krin-
gen beklaagt men zich dan ook over de
mislukking van de antigodsdienstige
propaganda, en herhaaldelij'k kan men
lezen, dat leden van de partij of van de
communistische jeugdorganisaties wor-
den uitgestoten omdat ze ,,godsdienstig
gezind zljn".
De plattelandabevolking is g-rotendeels
gelovig gebleven. Daarom heeft Woro-
chiloff destijds een order moeten uitvaar-
digen, dat de propaganda-actie tegen de
hoge feestdagen als Pasen en Kerstmis
st-op gezet diende te worden, daar deze
maatreg~elen bij de soldaten, die voor
het grootste gedeelte van het platteland
omen, ernstig verzet hadden uitgelokt.
Het kerkbezoek op deze hoge feestdagen
is zo drukr, dat de politie in Moskou er
dit jaar aan te pas most komen om het
ver~keer der duizenden gelovigen te re-
gelen, die zich rond de weinige kleine
kerkjes verdrongen.
Er wordt ook een nieuwe geestelijkheid
gevormd. Weliswaar is hun aantal ge
rmng, maar zUj onderacheiden zich in gun-
stige zin van de orthodoxen van voor de
oorlog. Want toen werd dit heroep ver-
kozen, omdat het een bestaan g~arandeer-
de, terwijl nu priester-wordell gelijk staat
met martelaar-zijn. Daarom is de inv10ed
der geestelijkheid belangrijk gestegen.
Godsdienstige g~eschriften worden op rui-
me schaal verspreid en met belangstel-
ling gelezen. Er zouden zelfs nog tal van
kloosters bestaan in de vorm van een
collectief landbouwbedrijf; menige kol
choze is miets anders dan een strong ge-
organiseerde godsdienstige gemeente.
Pater Mlekuz besluit zijn interessant
artik~el met een citaat uit een boek van
Brian-Chaninoff: ,,De tijden, die Rusland
than beleeft, zijn niet vreselijker dan de
period van drie eeuwen geleden, toen
tijdens de troebelen, na de dood van Boris
Godunoff, het land van Moshovic met
bloed doorddrenkt werd, of nog vroeger
ten tijde der invallen der Mongolen. Zo-


als er destijds een redder gevonden werd,
zal er ook een komen opdagen.
Maasb.


WAAROM: DE KERK IN RUSLAND
TEN GRONDE G;ING.

TH nauwet banden tasfsen Kerk ~n
Stant.

Thans wordt~ een nienwe orth doxe
geestelijkheid gevormd'
Wanneer men de verschillende uitin-
gen van het godsdienstig leven van de
overgrote meerdlerheid van het Russische
volk van voor de oorlog beschouwt, dan
stelt, men zich onwillekeurig de vraagf,
hoe het mogelijk is dat in een dergelirjk
diep religious land, betrekkelijk plotse-
lin zo'n geweldige haat tegen alles wat
go adienst is kan losbarsten.
In het bekende tijdsehrift der Pater~s
Benedictijnen van Beuron ,,Benedictini-
sches Monatschrift" geeft Pater Miichael
Mlekuz een duideliljk overzicht van de
'toestanden, die er in Rusland heersten
op godsdienstig gebied, terwiji hij tevens
de oorzaken van het betrekkelijk: welsla-
gen van de actie der godlozen nagaat,
Wij laten hier de voornaamste passages
van bedoeld ar~tikel volgen:
Bij het beschouwen van de oorzaken,
welke er toe geleid hebben, dat de bol-
schewiki bij hun godloze hervormingen
geen algemeen verzet ontmoetten, moet
men vooral in het oog houden, hoe de
toestand was in de orthodox-Russische
ek, (die reeds eeuwen wa9 afgeschei-
de van Rome) en die tevens de officia-
le Russische staatskerk was, waartoe
verrow~eg bet o~vergrlote deel vanl het
Riusi:-;cne io~lk. behou de. ~i
Vooreerst leed de orthodox kerk van
Rusland aan een grote zelfoverschatting,
De Russische schismatieken meenden tot
taak te hebben ,,om aan het Westen",
dat in verval was en in zedenbederf
dreigde onder te gaan" de Christus te
brengen en daarmee de redding uit de
nood
Bovendien was heel het godedienstig
leven in Rusland verstard in uiterlijk-
heden: Prachtvolle liturgische diensten,
waarbij diep ontroerende gezangen wer-
den uitgevoerd. De zuiver beschouwende
orden, die zich geheel op de wederkomst
van Christus voorbereidden, doch voor
de cultuur van land en volk weinig; voel-
den; monniken die total vervreemd wa-
ren van de wereld, gehzeel opgingen in
hun mystieke overpeinzingen en die zich
nu eens aan de meest wilde excessen
overgaven, om later weer in zelfvernie-
tigende boetvaardigheid een plotselinge
bekering te bewerken,
Het was een gewoonte zowel in krin-
gen van intellectublen als ongeletterden
om lange gesprekken te voeren over al-
lerlei godedienstige onderwerpen. Bij het
ontbreken van ieder leergezag verviel
men natuurlijk gemakkelijk tot allerlei
afdwalingen, te meer daar het gods-
dienstonderwijs zeer gebrekkig, en du~s de
religieuse ontwikkeling zeer gering was.
Doch alles bij elkaar genomen was
bet Russische volk, ondanks alle fouten
en gebrehen der orthodox kerk, toch
diep godsdienstig, kinderlijk vroom en
vol vertrouwen op God..
De diepste oorzaak van de geweldige
ommekeer, waardoor heel de natie aan
de gruwelen der godloosheid wordt over-
geleverd, is dan ook wel te zoeken in de
al te nauwe banden tussen de orthoxe
kerk en de st-aat en het tsarisme. Toen
de tsaar gehaat werd, most ook de kerk
in die vloek delen, omdat zij al te zeer
tot het gehate system behoorde. Boven-
dien onthrak iedere degelijke godsdiensti-
ge opleiding of vorming, en zelfs in de
beste kringen der orthodox kerk gaf
men zich geen rekenschap van de wer-
kelijke ontwikkeling der dingen.
Wanneer de kerk getracht had om me-
de te werken aan de opbouw der bescha-
ving in de wereld en had laten zien, dat
zij ook in staat was om de problemen van
de tijd te beheersen; wanneer de ortho-
doxe kerk op de bres had gestaan, om
selfs tegenover de staat de armen en ver-
drukten te helpen en te verdedigen; wan-
neer er echte zielzorg was uitgeoefend
en men de outwikkeling van het volk
bevorderd had dan zou het niet zo
gemakkelijk sijn geweest om deze kerk te
verpletteren. De zuiver uiterlijke machts-
positie der orthodoxie als staatskerk was
echter niet in staat om dat alles te ver-
vangen: met deze ,macht" kon het bol-
schewisme gemakkelijk afrehenen.
Zodra de roden aan de macht kwamen,
werd de scheiding van Kerk en Staat


geproclamneerd. De burgeroorlog en de
grote hongersnood van 1921 waren voor
de communisten een wpelkome gelegen-


E RO
O Wereldprogramma ,
19.24-2~0.24 nur Ouragaotijd
Via P.O.J. Golflengte 31.28
3 October 1987.
1. Gtramofoonmusiek.
2. Actui61e Aetherflitsen
3. Gramofoonmuziek.
4. De Wereld in Vogelvlucht,
Paul de Waart.
5. Van en Voor de Missiepost.
6. Vaderlandse Kroniek.


door


Koloniale Ultzending van de K.R.O.
Via de P. H. I. op Golfengte 25.57 H.
Van 9--10 unr Curagaotijd.
1. Mars,
2. Wat in Nederland veracheen
door Anton van Duinkerken.
3. Gramofoonmuziek.
4. De Wereld in Vogelvlucht, door
Paul de W~aart.
5. Van en Voor de Missiepost.
6. Vaderlandse Kroniek.


Over~genomen aft ,,Boletln Comercial"

Van 16 tot 19 December sal Koning
Leopold een bezoek brengen aan Enge-
land.

De Zuidkust van Java werd getroffen
doorheen aardbeving De eerste berichten
zoe a rmoemtend bine omen zgjn nie

NEDE~RLAND.
H~et Bestuur van A.N.W.B. deelde me-
de dat het bericht moebt ontvangen dat
Prins Bernhard het ere voorzittersehap
van- de bond aanvaard heeft '
Prins Bernhard bezocht vergezeld van
zijn breeder Prine Aschwin, de tentoon-
stelling te Patrijs, waar het tentoonstel-
lings-commit6 hen 's middags een thee
aanbood. De Prins vertoefde geruime tijd
in het Nederlandse paviljoen.
Professor Vening Meinesz yroeg rege-
ringstoestemming om het de onderzee-
boot O 12, die thans te Curagao gesta-
tionneerd is, te mogen meereizen, in de
loop van December, teneinde metingen
te kunnen uitvoeren betreffende de
scheepsbewegingen gedurende het onder-
water varen.
Enkele geheel nieuwe, naar ontwer-
pen van den pro essor gecons reede
metingsinstrumenten zullen bij deze
proefnemingen gebruikt worden.
Te Den Haag is de contactcommissie
geinnstalleerd voor de voorgenomen eco-
nomische werelduitzendingen van de


en ,,Bears- i& Nienwsbediebten"

PHOHI. Daar M~inister van Boeyen ten-
gevolg~e van zijn ziekte niet aanwezig
kon zijn, hield professor Gerbrandy een
redevoering, waarinn o.a. ge2;egd werd
dat ,terwijg tuitenland grote atctiviteit
in de aether san de dag legt, en in som-
mige gevallen zich zelfa van de Neder-
latndse taal bedient, Nederland niet wer-
heloos kan blijven toezien. Alles sal
echter uitgeschakeld moeten worden om
dat wat mocht swemen naar het stellen
van een feit accompli op de voorgroud
te plaatsen. In de vergadering die na de
installatie volgde werd o.a. te berde ge-
bracht dat door de verschenen persbe-
richten de indruk kon worden gewekt
alsof de PHOHI een grotere taak was
toegewezen dan door den minister van
binnenlandse saken bedoeld was. Hierop
antwoordde een vertegenwoordiger van
de PHOHI dat hij de toezegging kon
doen dat alle reeds ingezette activiteit
opgeschort zou worden totdat de con-
teetcommissie het juiste standpunt be-
paald had.

Minister Van Boeyen, die voor enkele
weken een ernstige operate ondergaan
heeft, na een langdurige ziekte, sal 29
September het ziekenhuis verlaten,
waarna hij nog een strenge rustkuur zal
moeten onderrgaan.
De Deense swemester Hveger, die in
een swemwedstrijd to Londen uitkwamf
wist het record van Rie Mastenbroek op
150 yards rugalag te verbeteren en dit
te brengen op 1 mzinuut 49 4/5 se.


DE FILM VAN DE WEEK

R~ovy.


MARCH.


CURACAO.


DE W(ERELD IN V OC EL VLUCH T.

__ I ___


Een Ster l

SZ Ond held

VOOr mo900f


87
opge bou w de n

O ftderhOvden met Kal zan

Zoo'n Kalzan-gearoudheid wonder kwashtjes. Kwaaltjes,
die men als een noodzakeli~jk k waad beschouwt, msaar die
bet aiet zijn. Slechte landen, slap in plotselinge groei-
perioden, gemakkelijke vatbaarhieid voor verkoudheden,
geregekt terugkreerende hoofdpijnen, en nog andere
kinchten. dit alles heeft meestal g~een ander~le oorzaak dan
**n gebrek san mineralen.
Boiuw een krachtige gezondheid op bij Uw kindecen eD
behoudl self Uw jeugdige veerkraocht met Kalzan. Kalzan
verechaft het lichaam de noodzakelijke miner~alen, die de
kwealtjes verre houden,


WEDSTRIJD-UITSLAGEN.
Zondag, 26 September 1987.


RUGPIJN.
VERWIJDE~RT VUILE STOFFEN
VERGfIF EN ZUREN UIT UW NIERE
ENr MAAKT EEN EIND ALAN -
'S NACHTS WAKKER WORD)EN.
Het kost u slechts f 0.75.
Watnneer Uw nieren slecht function-
neren, uw blaas geirriteerd en de afvoer
weinig en zeer dikwijls pijnlijk en bran-
dend is, moet u Haarlemmer Olie cap-
suales aanschaffen van het merk ,,ME-
DALLA DE ORO" (Gold Medal), een
opwekkrend middel en diur~tique, dat
geen gevaar oplevert en altijd gunstig
resutaat heeft.
Het is een goede en veilige manier om
gezode working in uw nieren en blaas
te hlerkrijgen en U zult de gehele nacht
goed s apel.
Let wel, dat u ,,MEDALLA DE ORO,,
krijgt de ingrediianten komen vanuit
Haarlem, Holland.
Gunstig resultaat zal niet uitblijven!
De symptomen van zwakke nieren en
geirriteerde blaas ziju: Rug- en oogpija,
krampen aan de voeten en transpirerenblijft ondertussen de moeder kwelen.
Maar... best mamaatje, wat verkeerd is,
blijft verkeerd, en mag nimmuer of nookt
als aardig gepresen worden, hoe klein
dat verkeerde ook zij.

dieVe k nkeneemat kein td e. Goe
bedriegers eerst kleine leugenaars. Gro-
te bengels eerst kleine bengels.
,,Jongens zijn altijd stout." Met deze
valse leuze troost zich mama als ze hare
Willy geen baas kan. Met de meisjes
wI et nog al lukken, maar met die
jongen... l'$aJ
Eigen schuld. Treedt ernatiger op, en
doe met de nodige wilskracht uw gezag
eerbiedigen. Gij ziljt moeder, en hij is uw
kind; zelfs nog een vrij klein kind.
Jongens hunnen zo goed gehoorzaam
zijn als meisjes. Kijk maar naar de sol-
daten, allen mannen. En toch, welke ge-
hoorzaamheid. Zelfs tot de dood. Maar
daarvoor dient het gezag hoog gehouden
en verstandig toegepast.
Jammer, dat dit bij zo vele moeders te
wensen over laat. Volgens one ook uit
gemaksucht, uit gebrek aan de nodige
energie. En dan gaat men zich zelf nog
op domme manier misleiden met de ver-
derfelijke leuse: ,,jongens zijn altijd
stout." Ja, maar dan toch op de eer~ste
plaats omdat hun ou~ders niet deugen.
Lord Repington verhaalt in de Tablet
het volgende van Clemenceau.
Deze woonde naast de Jezuieten. Een
grote boom in hun tuin strekte sijn tak-
ken uit tot voor Climenceau's raam en
benam hem het daglicht. Hij schreef de
E. P. Rector een beleefd briefje: dat de
boom der Jezuieten hem het licht out-
nam, en hij dearom verzocht, diens tak-
ken wat te snoeien. En kwam een briefje
terug: Niet alleen de taken, do hele
boom sal omgehakt worden om mons.
Cle~menceau al hiet lichit des hemels to
doen geworden. Toen kwam weer een
briefje van Climenceau aan Pater Rec-
tor: Ik dank U, mon P~re; immers met
volle recht mag ikr U nu ,,mtin vader"
noemen, dsaar gi) mij het daglicht hebt
doen zien.
Week-end.
Wanneer je een hele week min of meer
hebt moeten werken, dan ben je blyj zodra
des Zaterdags de klok twaalf uur slaat.
Want met die slag wordt je week-end in-
geluid. Over het algemeen zijn wij niet
happig op slagen, maar in dit geval ne-
men wij de uitzondering gaarne sabn.
Een week-end brengt je nooit aan het
eind van je latijn, integendeel, het is het
begin van de grammatical der ontspan-
ning. Voor de een beginuen de declina-
ties met het timmeren van een kippenhok
en een ander conjugeert het afweken en
opplakken van postzegels. Degenen, die
al tot de syntaxis gekomen zijn, hetgeen
zoveel wil zeggen, als dat ze op de maat-
schappelijke ladder reeds de eerste spor-
ten genomen hebben, gaan naar een bad_
plaats of ander lustoord, dat comfort
bledt om zich te prepareren voor de ko-
mende werkdagen "
Dit prepareren kan men het beate ver-
gelijken met het opzetten van vogels. Ook
deze zien er na de behandeling weer fris


en fleurig uit, waartoe de verzorging van
het inwendige niet het minste heeft bij-
gedragen.
Hetgeen die Amsterdammer drudelijk
demonstreerde, die in een dwarsatrtat
woonde, drie hoog. Ook had hij er op een
Zaterdagmiddag behoefte aan gekregen
om eens wat anders te zien dan de dak-
pannen van tijn naaste buarman. Due h j
was naar Zandvoort getrokken, hetgeen
met een fiets niet zo'n onoverkomelij'k
beswaar is.
Toen het die middag etenatijd was ge-
worden, going hij een restaurant binnen.
Daar de zeelucht altijd meewerkt op de
vitale belangen ten opzichte van maag en
spijaverteringsorganen besloot hij eens
een, stevige maaltijd te nemen.
-- Wat wens u? yroeg de krellner, het
diner van de dag of B la carte ?
Niks van dat alles! sprak de dak-
pannenbekijker, maar breng mij een ste-
vige portie bot en een schaal gebakken
aardappelen!Broed eiercen.

Tomen Barnevelders
1--6 FlI. 30.
PLUIMVEEVOEDER
en Prima Hollandsche

Aardappelen.
\. Maat
CASA HOLANDESA Otrabanda


De vereniging Atletico is beboet met een gulden wegens het niet tijdig in-
zenden van de wedstri~jd- en ruilformulieren.


Alle inlichtingen, opgaven, e.d. worden gaarne verstrekt door den laten
Secretaris-competitieleider, de beer H. A. D~ennert, Breedestraat 181, telefoon 640.
HEIT BESTUUR.


I .HET CALCI UM -NATRIV UV OEDSEL I

Schepenlijst over de maand September 1937.


Deze gehele, enorm ware, constructie
wordt door middel van lier~en gedraaid.
Rlondom de railbaan zouden dus borden
kunnen worden geplaatst, waarop ver-
meld staat, wat de juiste stand is voor
bepaalde landstreken... Ergens zou dus
een bord staan ,,Buenos-Aires", een eind-
je verder ,,Kaspstad enz.
Door deze constructie zal het mogelijk
blijken, de energie van de Zender in een
zeer scherp gerichte straal op een ge-
wenste landstreek te richten, 26 scherp
geconcentreerd, dat het nuttig effect van
deze gender in de richting, waarin deze
ziljn energie ,,spuit", geli~jk staat met de
output van een normal antenne, die
werkt met een energie van 2000 k.w. Het
maximum vermogen door enige gender
bereikt, was tot dusverre 500 k.w.


Papaatjes en mamastjes.
Fransje is waarlijk een aardig brock-
mannetje. Van jongsaf vol guitenetre-
ken. Vaak proesten pa en ma het uit van
pret, ook als hun jongen zich minder ge-
paste grappen tegenover bedienden ver-
oorlooft.
,,Toch maar een aardige boy," heeft de
moeder al meer dan eens gejubeld tegen-
over kennissen. Fransje heeft dat ge-
hoord en in zijn oren geknoopt. Voor hem
een krachtige spoorslag om steeds meer
te durven.
Wie echter minder enthousiast zijn
over Fransje's optreden, zijn de jongens
en baboe's, al verbergen ze hun onge-
noegen achter oosterse kalmte.
,,Een aardige boy toch ons Fransje",


_ __ __


0--4
niet doorgegaan
niet doorgegaan
3--0
wordt nader bekend gemaa~kt.


S.U.B.T. -- Transvaal
Arsiento -- R.C.C*
Scherpenheuvel -- Hercules
Jong Holland2 -- Volharding 2
Atl etico -- Jong CuraCao


Badkamrer-Eczeem.
Deze ellendlge kweal, die tusschen
de reenen optreedt, wear de huid
ten gevolge van het vele baden en
transpireeren geneigd is om stuk
re gaan, wordr gekenmerkt door
de vorming van een santal kleine
blaarties. Hun ontwlkkehing gaat ge.
paard met versc~hrikkehljke 3enk en
men is geneigd am ze te krabben
of te wrijven, waardoor ze stuk
gaan en hevig schri~nen. De stuk
gegane huid words dearbij nog
voorldurend geprikkeld door her
Itanspjreeren. Er vormen zich korst-
jes en schilfers. wearonder een
roode huid.
Neemt men nier bijrijds zijn maat
regelen, dan breldt de ontsteking
zic-h voorldurend uit en kan de
kwaal een chronisch karakter aan-

Li ers aan ecreem behooren rorg
to djragen voor een goede spijs-
ttPrterm~g, toe te Fren op vo omen
reinheid en in ruime male Purol-
poeder toe te passen. Droog na
het mandie~n Uw voeten zorgvuldig
en vooral tusschen de teenen door
drukken met een ruwe handdock
en bestrooi dearna Uw voeten,
tusschen de teenen en aan de on-
derzi3de rijkelijk met Purolpoeder.
Dit powder is samen~gesteld vic ge-
nee~skrachtige stoffen, ioodat niet
alleen de huid koel en droog ge-
houden wordt, doch evens vol-
komen gezond en gaaf wordt ge-
nezen. Bij stukgegane blaren wrijve
men dleze voor het poederen in
met Purol.Bu...n yan 90 on ... 1 1.so.


Doos 40 en 75 ct 4 -
rjr.cR
haid


I ~ k~~ Itne


COMHPETITIE-STAND


A-klasse


gegp.
11
11
10
11
10
10
11
10
10


gel .
1


2
1
1
1
0
1


gew.

8
4
5
3
3
3
3
2


verl. doelpunten


punten
21


12
7
7
6
5

punten
6
7
2
3
3
2
1


gem.
1.90


1.09
0.70
0.70
0.66
0.60
0.50

gem.
2.-
1.40
1.-
1 -
0.75


0.33

gem.
1.60
1.50
1.33
1.25

0.80
0.25
0.00


Volharding
Jong Holland
Scherpenheuvel
S.UI.B.T.
R.C.C.
Asiento
Hercules
Hollandia
Transvaal
Reservel A-Klamie
S.U.B.T. 2
Jng H~olland 2

Yolharding 2
T~ransvaal 2
Scherpenheuvel
Asiento 2
Hercules 2
B-Kla6sse

Feyenoord
Atletico
D.C.C.
Jong Curaqao
D.D.V.O.
Be Quick
Hilversum
p.g V


ges~p. gecw. get. verl. doelpunten
3 3 0 0 10 3
5 3 1 1 11 4
2 1 0 1 1 1
3 1 11 1 3
4 1 1 2 2 6
3 1 0 2 2 7
3 1 0 2 3
3 0 1 2 3 7


gesp. gew. g~el.


verl. doelpunten punten


C. Trujillo.
P. Cabello
Aruba, Maracaibo
P. Cabell0.


Friday Horn
Caribia
Luna
Barmbek


Duitsch

Njed
Duitsch


Plata
Colombia
Cabello
Colombia


ASIENTO ZILVEREN BAL WEDSTRIJDEN.
1 October 1987
5.00 5.80 num.


RADIOZENDMASTEN OP WIELEN.

Huizen krijgt, wat A~merika niet
sandurtt.

~Nttig effect van 3000 kIlowatt'.
Sinds enige tijd hebben in de dagbladen
geruchten gelopen over de bouw van een
nieuwe sendermast op het terrein van de
Phohi kortegolfzenders te Huizen, maar
de bijzonderheden zijn zorgvuldig geheim
gehouden, zodat niemand wist, wat er
eigenlijk gaande was.
'Phans kan worden gemeld, dat het
hier gaat om de bouw van een tweetal
zendmasten volgens een constrict e, ont-
worpen in het Philips laboratorium, wel-
ke tot dusver nergens ter wereld werd
toegepast, n.1. die der draaiende zend-
masten.
Het mag als bekend worden aangeno-
men, dat het mogelijk is, de straling van
een zendantenne door een z.g. ,,beam"-
inrichting in een bepaalde richting te
,spuiten", zodat de sendenergie niet over
het gehele sendveld wordt verdeeld. Op
dese wijze is het b.v. mogelijk, een ge-
bied te bereiken, dat anders de gender
in het geheel niet, of slechts zeer zwak
zou horen.
Dit principle is op het ogenblitc al oud
en wordt door de meeste kortegolfzenders
ter wereld gebruikt, de B.B.C. be~strijkt
op dese wijze het gehele Britae rijk. Aan
dese method is echter een groot nadeel
verbonden en wel, dat het nodig blijkt,
voor elk gebied, waarheen men met ge-
richte golven wil nitzenden, een special
stel sendmasten te hebben, hetgeen zeer
kosttbaar is. D~aarbig komt, dat als men
niet voor elke afzonderlijke landstreek
een dergelijk stel masten wil plaatsen,
men nooit de stralingshoek zeer scherp
kan maken en dus niet volledig gebruik
kan maken van de voot~delen, welke een


beam-constructie biedt.
In Ameerika heeft men deze bezwaren
reeds lang ingezien en daar werd dan ook
voor enige tijd het denkbeeld geopperd,
een tweetal zendmasten to plaattsen op
een cirkelvormige railbaan, zodat de an-
tenne op elk gewenst deel van de aardbol
zou kunnen worden gericht. Men heeft
het denkbeeld echter opgegeven als at te
fantastisch en niet te verwezenlijken...
Op het terrein van de Phohi kortegolf-
zenders PHI en PCJ te Huizen wordt
thans diezelfde idee verwezenlijkt. Met
sped wordt gewerkt, om deze construct
tie gereed te hebben tegen het moment,
dat de lenders paraat moeten zijn voor
de verzorging van de in voorbereiding
zijnde Nederlandse werelduitzendingen.
Een stel op beton gemonteerde rails is
op 'n cirkelvorm geconstrueerd, zodat 'n
wagei, daarop geplaats3t, dus geheel in
het rond zou kunnen rijden. Het verschil
met een normal railbaan is alleen, dat
de afstand tussen de twee rails veel
groter is dan bij een normal spoorbaan
het geval zou zijn. Op deze rails lopen
nu twee op wielen gebouwde stalen ge-
vaarten, die de onderstellen vormen voor
de daarop te bouwen zendmasten. Deze
twee onderstellen zija verbonden door een
stalen brug die in het middelpunt der 2
railcirkels kan draaien om een betonnen
as, welkce in een betonblok is vastge-
set.
Het is natuurlijk noodzakelijk, de twee
zendmasten door een brug te verbinden,
daar anders bij een stevige wind beide
masten over de rails zouden gaan rij en>
tot ze elkaar ontmoeten, hetgeen nu niet
direct in de bedoeling ligt.
De onderstellen der twee torens met
deze brug vormen dus 46n geheel, dat,
over de rails rollend, om een middelpunt
kan draaien. De tussen de twee masten
opgehangen antenne kan dus op elke
gewenste windetreek worden gericht.


Asiento
Hollandia


at L. Willems


8 October 1987
9.00 9.80 vJ1m.


S.U.B .T
R.C.C.


:: O, Corisica


9.35 10.05 Vml
Transvaal
Scherpenheuvel
10.10 10.40 v.m.
Hercules
J. Holland


o F. Kranenburg


d A. Jesurun


10.45 11.15 v.m.


Volharding
Feyenoord
11.20 11.50 v~m.


e L. Dljk


Winnaar b
Winnaar c


Winnaar a
Winnaar d


E A. Gehlers


b45 4.15


g R. Janedn


4.20 -- 4.5i0 n.m.


Winnaar f
Wiunaar e


h F. Kranenburg


5.00 -L 5.40 n.m.
Winnaar g
Wnnaar


H. Elfrink


ASIENTO ZILVEREN BAL


WEDSTRIJDEN.


1 October 1987


ASIENTO


5.00............ ,~)


3.4~5 ........ )

) 5.00


4.20 .........)


HOLLANDIA


3 Otober 1987

HERCULES

J. HOLLAND


10.10.. ... ..... ......~..)9.35".....,

) 11.25......)

10.45.... .......................)


TRANSVAAL

SCHERPENHEUVEL


S.U.B.'.


R.C.C.


VOLHARDING

FEYENOORD


HET BESTUUR.


DUITSE OOGISTDIENST. In het Oosten van Pruisen, dearr waar de beeren met veel moelte werkkrach~ten
kaonnen krilgen, heeft men een z.g. oogdienst opgericht. Met motoren helpt men de boeren van de ver-
achilleade delen van het land gedurende de oogsttijd. Men slet de ,,oogdIenst" noa het werk.


SPORT R UBRIEK


Offi~ciale Mededeling~en"D 117898038 VOetbalbond.


:r .


1.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs