Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00146
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 10, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00146
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text


- ::III~~I II II III


s


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth's Gsthuis Tel. 292 Voor het Buitenland 8. 10.-- per jaar
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers 8. 0,10
fl. 2.- per kwartaal bii voornitbetaling. Uitgever: W. J. A. Donders. Prija der Advertentiian van 1--7 regels fl. 0.50


IIwe Effecten-Orders

worden door ons ter beurze te
New York, Londen en Am-
sterdam op de voordeeligste
wijze behandeld.

8aXimum Set'vice

Mmnimum Kosten


grOOte ZOOWOI als kleine orders.
Onze effecten-expert (telefoon
750) zaI U gaarne met raad
en inlichtingen dienen bij de
keuze Uwer beleggingen.


~H OLLANDSCHE

BAN K -UNIE N.V.

Kantoor Willemstad.


1.


van het Rijksdagbrandproces en de tal-
lose andere, die sijn gevoerd, en dan nog
liefst voor bijzondere gerechten? Men
stuit er op dezelfde wonderbaarlijkheden
ale de getuigenverklaringen en bekren-
tenissen in Rusland. Er is geen redeltijk
tot bordelen beyoegd mens buiten dese
landen, die daarin ook maar enig ver-
trouwen heeft.
Men kan ook wel seggen, dat de rege-
ring dusver uit pure welwillendheid
.tegenover de Kerk een vervolging heeft
achterweg'e gelaten en dat men er alleen
toe zou moeten besluiten omdat de Kerk
zelf nalatig bleef, ondanks waara~chu-
wcinen, inochete orui me vdnb teen t
Derde Rijk, die het gelooft.
De heer dr. Goebbels is ook niet ge-
lukkig met tijn bewijasgronden, dat de
regering de homos~exualiteit overall wil
airee bra w e mmdie d aar vindt. A s
executive aedner reeh splemgin van Rihm

schoten wonder vorm van proces, ookr
niet-homosexuelen, omdat agworden
geach~t saazen to spannen tsegen de rege-
ring. Adnders ware or trouwens niet s~o-
veel east bij geweest. De homosezuele
uitsrpattingen van Rt~hm en de zijnen
waren toen aan de regering reeds lang
bekend, en sij had die desondanks ge.
duld.
Ware het hier te doen omn een bestrij-
ding der homosexualiteit, dan was er
niet de minste reden om van deze geval-
len, of vermeende gevallen, een srpear*
pot te maken,
Veelsegfgend is ook, dat van de ruede
gevoerde processen, die met vrijapraak
zijn ge2inidigd omdat een veroordeling
den rechter to machtig bleek,, de publi-
catie werd vzerboden. Dese had juiet
kunnen dienen om de schijn van onpar-
tijdigheid te bewaren. Men verkoos ech-
ter de schijn van de beweerde algemeon-
heid.
Geen sterveling beweert, wat de heer
Goebbels schtint te hebben begrepen,
dat dese processen self de jeug4 in ge-
vaar zouden brengen. Wat de buitenwe-
reld niet gelooft, is, dat men hier zou
te doen hebben met ,,een planmattige,
zedelijke vernietiging van dnizenden
kinderen en zieken". En wat de butten-
wereld w41, gelooft is dit, dat de regeer-
ders zich denken te veraterken in de
strijd tegen de Kerk, die hun niet mee-
valt, door de geestelijken voor de butten-
wereld ten toon te stellen als een on-
tuhie eema Gebels slet in dese meaning
een ware beachuldiging. Dat sal hem
niem and betwisten. Maar selfa al werden

ha teoch dt oonrdeelm nt~ hben ve
derd. Het is inderdaad gelijk de heer
Goebbels zegt, het oordeel van de bui-
tenwereld tatst hem aan in stijn eer,
,,iOns regime", so seide hgj, ,,wordt be-
schuldiedd vn het v ee 1@jkste mldrij,

makeni: de openlj|ke verdrastiing van
recht en wet voor egoistische doelain-
den." Maar hier vergirst de heer Goebbels


~ajt Oud. Min. Marchc~ant ervaln zegt.

Van belang is het wel voor onze levers
kennis te nemen van wat de bekeerling
en Oud Minister Mr. H. P. Merchant in
Ons Noor'den schreef over de Duitse pro-
cessen tegen de geestelijken.

Toen dr. KortenhorsJt eenef in een Ka-
merredevoering de vraag stelde, of het
Derde Rijk kon wordlen beschonwd als
een rechtastaat, moet 'n Duits staatsman
ironisch en boos de opmerking hebben
gemaakt: jo, wir Deutschen sind Zulu's.
eeweest toendoveH n noles Irkna t zen
de opmerking had betwist.
Dit heeft men inehet oog te houde ,

men over de Duitae strafprocessen tegen

Wi w1een hierover enige opmerkingen
maken, omdat er mzogelijk Nederlanders
zj deru els a~tholiek, zich dao e
erover verheugen.
Al deze processen, hetaij sogenaamde
deviezen-processen, betzij s~trafproces-
sen wegens onzedeltike hand~elingen van
geestelijken, sija waardelook voor een
oordeel over bet sedelijk gedrag van wie
de tealasrtegelegde fei~ten souden hebben
gepleegd. (let schtint te noodmakerlijker
om dit ann to tonen, omdat somtadis
kath~olieke- personen of organen aan een
g as tedknop ddato drge 1ke ve -
~I1jpen, indien sij zijn gpleegd, erkioren
`Ieworden gestraft. De opm rkngd a
~erbodig, maar ook gevaarlijk, om at
to de mogelijkheid van het tegendeel
'doet onderstellen.
De heer Goebbels3, R~ijksminister voor
Propaganda, heeft over dese saken on-
langs een rede gehouden, die onze a e-
ling in elk opsicht is komen bevestigen.
Indien men hier, zoals de mh d t
voor de propaganda het voorst l, hd
jutte doen th nt h d n, als ambtelijk
jus e, ada-mn d armee te maken?
ropagn b-moi a leen reeds bewijst, dat
pvjhier met een propaganda-zaak te
doen hebben. Dat hij niet eerst nu op-
treedt als prpagandaman, omdat in
Amerika Kardi aal Miindelein ertegen is
opgekomen, b sijt de minister self
door de verklari g, dat hij' ambtshalve
van de dossiers heeft hennnis genomen
die, hem als zodanig niet souden aan-
g an, indien het suiver jus~titie-saken
waren*
ret ninvn d e siers mmt b za-
hangt af van die wtize, waarop de ge~tui-
genverklaringen agjn verkregen. leder
die vahn dergel~ike hroecese en ge erva-

nget zinreeds met de verklaringen van
meone d kindern Zij fantaseiren dikwijls
gezon erling ren. akken op los. Mdaar
zw dzinnige kn men el enp verklaren
wat imeny earverkiest, z ls wonder toe-
Is er 66n onbeyooroordeeld mens, die
vertroywen heeft in de instructie van
processen, in het Derde Rijk gevoerd,


a.. .


:.

leve. .~a .e me ng eQ

.ih :i .eg .e .eeik masf
san,~~~~~~~~~ d h zl eorel Ma j


De vrouwhen i e belagianen meern meat
lnozeven.Ijer wa slet en edge besng d
zich:n hij legti een zedelijkhei matsa
savan, die hnij el vreroordeelat. iNaar dn
min oraa edelij watde nar stn doordbeel
itecheinetbelang van agjn staat, d zj na
ein onzedeigk wate is tegekendatj belag.
Tuss en gen bgip ovan edeltikhelld hen
eernafgrond Wtanenee de gonderatelde

belang van zijn staat dn stn zers nar

wordt zi~n toon vals. Hti moet van sijn
gehuldigde moraal alle gevolgpn drages
Het zou een uitkomejt sijn, als hij om
die gevolgen van tijn eigen monraal
teraghwh~m. Maar dat gebeurt niet, en
dat is het ongeluk. De here eislen, dat
hun moraal door de buitenwereld wordt
gerespecteerd, en sti make sich kwaad,


N6g belangrijker dan dit feit is echter
ans.I een ander feit, nl. da~t than in de Ne-
derlandse samenleving een prnc~igale
verandering bezig is door to w~erkep,
aar eigen minstens even belangrijk als wat er bij-
t; daarom Voorbeeld door de Franse revolutie op
ered voor sociaal gebied is veranderdl.
We noemen de Franse revoluaiq, can-
e rede van dat een iedler de grote betak~enis voelt
rat eiteren van .de plotseinge sto~aetting van het
nog el:feodale systeem met annexren: in 46n
n schaaps- alag werden alle social banden (knel-
in werke- lende banden, omdat ze voor persoonlijk
Szijn". De voordeel warden ultgebutt) verbrokren.
toch liever 'Het resultaat dat daardoor werd ver-
an de bui- kregen vrijheld en gelijkheid bleek
rk g~enoeg. maatschappelijk op niet veel anders uit
echuwt hij te draaien dan op het recht van de
niet zullen sterkste.
3nd. Het is Is het te verwonderen, dat de arbei-
n ampf : ders weldra moesten zoeken door organi-
satie hun eigen kracht te vergroten, daar
van marte- er geen ander recht voor hen bestand?
Svoor geen Thans wordt men zich er steeds meer
us navolgt van bewust, dat het algemeen welzijn op
die wi~Jze miet gediend wordt. Geen eigen
H. P. Mb. kracht 'behoort de doorslag. to geven
voor eigen recht, maar ieders plicht in
het maatsachappelijk verband: naar de
functie, die een ieder in de samenleving
inneemt.
Elk rad in de maatschappeltike machi-
ne heeft zijn eigen taak en als3 het teveel
of te weinig wil doen, schaadt het de
working van het geheel.
Het han de Staat niet onverachillig la-
ten, hoe die machine ,drasit; het is een
verachil in levensvoorwaarde, da~t de maateehappij
een geeste- g~oe~d drasit. Niet het recht van de sterr-
omgeheerd. ste bij gbrakt e iets ander h

Splicht als tedie moet gewo gn wre: tego
kr begrijpt, to belangen staan er hp et sel
ent niretl- Daermede is het liberal stels~el van
jn, iet l-yrijheld en gelijkbeid principieel losge-
k en vooral laten. H~et heeft zijn onbruikbaarheid
ie het Ne- bewzn
p der jaren ewen .
n het Ne- Tot dit insichtt homen tegenwoordig
om dearop steeds meer niet alleen de arbeid~ers (die
ame dat d egningen van de ,,vrn ei" en dge-


n~ uie gever. De wetgever, die een inbreuk
moest maken op het gehele rechtssys-
teem, dat we van de Franse revolutie
hadden geelrfd, maar die daarvoor geluk.
ng, die in kig niet is teruggeschrikt,
rmaakt, dat Deze gemeenachapsgedachte is mis.
elijke wear- schien wel het sterkete tot citing geko-
men bij het hatholieke volkrsdeel 'Waar
social ge- heeft men een groter eenheid van denken
waarden in gevoniden omtrent de sociaal-econo~mische
iuiten enige vraagstakken dan just bij het toch seer
issen op so- gevarieerde hratholieke volkedeel? Het
rolgt. Maar moet voor outsiders eigenlijk een vesrba-
g dearvoor singwekkend iets sijn, dat mensen met
Ipvallen en onderling tegenertrijdige belangen, het so
hier op Cu- roerend eens agjn omtrent de oplossing
dacht voor der moeilifkheden. En dat nog wel in de
ansgrijh feit, ergete crisisjaren, die er in Nederland
n daarmede heersten! Is het niet zeer merkrwaardig,
lappelijk le- btina ongelooflijk, dat ist het depressie-
ewonderens- jaar 1935 de hatholieke workgevers en
in voorbeeld arbeiders, boeren en mriddenatanders in
andere lan- een congress bileenkwamen en zonder
et waarach- strnbbelingen een eenegezinde houding
~el self. aannamen ten aanziett van de economi-


sche structure van Nederlard ?
Let wel: aiet de economische postite,
maar de strnetuar, de opbouw der rmaat-
schappij in- sijn geledingen, met de ge-
violgen van dien, ook en met- name in
social opsicht!
SVoer doeathe1pobes~ sel i dit faoit
niet so vPeHi~ ; hoogatea is
bet. voor hen een erbasingwekkend felt,
dat Paus PiUs XI in Quadragesimo Anno
de spijker so raak op de hrop heeft ge-
tikt, zoals achteraf steeds meer blijkt.
Want ook bij andere volhasgroepen do~et
zich het verlangen naar een organische
inrichting van het openbare leven steeds
meer gevoelen. Roepen om een voor-:
beeld te noemen de socialisten niet
steeds sterker mee om ordening (dat is
wat anders als klassenstri~jd!) en vinden
we bij de Christelijk-Historischen niet
principidle ,,ordenaars" van groot for-
mast
Zou het trouwens so vreemd zijn, ale
aan de gezamenlijk'e belanghebbenden in
een tak van handel of industries een se-
kere zeggensmacht werd gegeven om bin-
nen de grenzen, door de Overheid te stel-
len, hun eigen saken te regelen en sit te
voeren ? Zou het so vreemd agdn, om aan
de gezamenijke bedrijfsgenoten (pa-
troons en arb~eiders, winkeliers en be-
dienden etc.), die hun eigen saken het
best kennen, wonder toesicht van de Over-
held een sekere autonomie en een sek~er
zelfbestaur te geven?
Ook de gemeenten en provinelees aga
onderdelen van de Staat met autonomie
en selfbestuar an sender dese decen~tra-
lisa~tie van het Overeidsegeag son het
ateb~ level in Nederland ongetwjifeld

drijseee o e a eperke bel neg-
meense ap vormen, in tegenatelling tot
gemeente en provincies. Maar dan wijzen
we op de sinds onheugelijke tijden in
Nederland bestaande w~atersebappen,
eveneens belangengemeenschap, die van
publiekrechtelghe aard aiEb an astoPnome
en selfb~estuar besitten.
Waarom nu het bedrijfaleven zich
de datste honderd jaar z terk o t-

Dak hoowakis mcanurk een sekere een-
heid nodig tussen de gezamenlikje be-
drijfsgenoten, een besef. van de g~emeen-
schappelijke belangen en gwemeenseba~ppe-
lijke plichten. Voor een prfinapii1e klas-
senstrijd is daar geen plants en voor
principicel liberaliame evenmin.

Het loont de meeite om en pageant in
het licht van het bovenstauande eene het
resultaat van het laatst gehonden ver-
kiesingen in Nederland te bedien
Het was bekend, dat de kathrolieken
weinig ingenomen waren met de liberal
politiek van de heer Coldn. En h~et was
te verwachten, dat aan die politiek door
lie verkiesingen een einde son worden
gemaakt, als er niet iets btiimnders ge-
beurde. D~at bijsondere gebeard~e: tiendui-
senden liberate kiesers lieten hunB eigan
partij in de s~teek en stemden op Colagn.
Dit pezrosonlijke success, gevoegd hgj de
rooma di~e de beer Coli~n in het Neder-
lanrdse openbare leven g~eniet, vooral in
de macht~ige libera~le pem, was voor die-
zelfde liberal pers aanleidting oam al da-


er beltang to stellen in het s~eem:
e ze~ea to kgseea,

als de buitenwereld naar hi
rhshbral. cordeelt. Dat gant nie
is het conflict met de buitenw
oplossing niet vathear~.
Om dezelfde reden klinkt dr
dr. Goebbels valsa, wear hb' ga
uit de Evangelitin. En dan
,,Hoed U voor degenen, die ir
vacht wonder U gaan, maar die
lijkheid verscheurende wolven
Evangeliikn moesten de here 1
met rust laten. De weerzin vr
tenwereld tegen hen is al ste
En terwtil hij dreigt, waat
de Kerk, dat de here zich i
laten intimideren. Dat is beke
Sheet hoogate gebod van Mei~
weest bnrtaal.
Maar de glorierijke reeks T
laren, de trote van de Kerk, is
geweld geweken. Wie Christ
is de sterkste.


af, of niet grotendeels het
toestanden een gevolg is van
lijk onderseheid in plaats van (

ledere Nederlander, die agin
lid van een koloniserend vol
behoort er dan ook ernstig na
ven om Curagao te laten delta
1 een in de materiille, maar ool
in de geesteli~ke waarden, d
derlandse volk zich in de loo]
he g se ikm waarden vs
derlandeie volk: wij sijn trots
te kunnen wijzen, al is het j
de ov ..ese_. geetnwr

1en na pa urapa dary
enige twijfel.

H~et is de volkrsontwikkeli
Nederland heeft mogelijk ge
het gehele volk van die geeste
den profiteert.
Kfan men evenwel ook op
bied spreken van teesteltike
Nederland? Ook dat staat b
twlifel, voor wie de gebeurten:
elaal gebied in Nederland vi
voor wie geen belangstelline
heeft, sal bet nanweltike o
men sal er in het algemeen i
ragao bedroefd weinig aane
hebben. Toch is het een belt
dat de sociale wetgeving, er
parallel gaande het mastsch
ven, in Nederland op een b~
waardig hoog peil staat en ee
genoemd mag worden voor
den, 66k voor Curagao, in hi
tig ~betang van dit ge~bledede


Groot is` de afatand, die Curag~o
scheidt van Nederland en groo~t, seer
groot, is ook de geestelijke afatand ta~-
s mE b rd e N 1 & d le
tuesen de toes~tanden in Neeln n
Curagao en volkomen gelgjkheid ~saler
wel nooit omen. We vragen one echuter


t>
O


54ste Jaargang


No. 2861


Zaterdag 10 Juli 1937


De 111tSe PI'OCESSCH
tegell Geestelijken


door MHr. 8. W. v~an der Meert


WIAT OPW AZ T
zal U elke gebruiker van de PHILIPS RADIO willen usededelen, dat hij volk~omns terreden is over zila

Philips Radio-Toestel.

en dat Jiij iedereen aanteah~t een PHILIPS te kopen.

Wat houdt U dan neg terug? Walarosm blijft U
tobben met een radio, die long nit de tijd is, en
die U niets dan verdriet en~narigheid geeft. Neem
een PHIL]PS, het mnoderne toestel, dat tot op
heden is bijgewerki, en d-s~t ledeereen voldoet.

BetilllaVling.Wavorwaden gemakkelijk en grote kenze.ULLO VRAE SEL +

HeetenStraat


*


M~aar niet alleen treurig. ook infaam
gemeen is~ het Duitse Nationaal Socia-
lisme.
Wie weten hoe op de redevoering~ van
Minister Goebbels teg~en de geestelijkheid
de D~uitse bisschoppen met de officible
cijfers gekomen: Er zijn 21.461 wereld-
geestelijken in Duitslandi. 49 hier-
van zijn bij de processen betrokken.
21 zijn veroordeeldt. Bij 28 is het process
nog niet afgelopen.
Dan zijn er 4174 ordepriesters. Hiervan
zi~jn 9 bij de processen betrokken. Een is
veroordeeld. Bi1j 8 is het proces nog Aiet
gei~indigd.
In het geheel zijn er in Duitsland dus
25.635 priesters, waarvan 58 bij de pro--
ccssen zi~jn betrokken, d.i. nog niet !%%.
Dit: zijn de offici~le cijfers. Minister
Goebbels noemde geen enklrP cijfermar
generaliseerde. En wat was zijn antwoord
op, deze cijfers van de bisschoppen? De
minister van propaganda heeft verboden
:aandedDais eIsladeb, ook de kathol ik,
laden, om deze cijfers van de bisschop-
p~en te publiceren.
Waarop de bisschoppen ze daarop
openlijk van de kansel hebben afgekon-
digd-
Hier proeft men de infame laagheid
vian het Duitse system.
Intussen binnen de Duitse grenzen
moeten helaas de Duitsers deze machts-
wellust van de satanische leaders nog
dulden.
Maar de beschaafde wereld buiten de
Duitse gsrenzen, zal het morele vonnis
van het Derde Rijk hier vellen. En het
Derde Rijk aan de minachting der we-
reld prijs geven.

VIOOLSNARENI
VA~N VERSCHEIDEN'E QUALITITETN
LA BONANZA
... -- -


KERKVERVOLGING IN HET DERDE
RIJK.

,,Liever gefnuilleerd als geestelijk
afgemaakt.
Pater Ruprecht Mayer die vroeger
met Hitler tesamen op vergaderingen
sp~rak tegen het Bolsjewisme is thans
het zwijgen opgelegd.
In de laatste dagen hebben zich rond
den beroemden kanselredenaar Pater
Ruprecht Mayer S.J. dingen afgespeeld,
waaruit duidelijk blijkt welk een ver-
woede ker~kvervolging er over Duitaland
is losgebroken, aldus meldt men ult
1%Iunchen aan het, K. W. P. -
Pater Ruprecht Mayer, die als aal-
moezenier tijdens de grote wereldoorlog
in hoog aanzien stond en die begaiftigd
is met het I~zeren Kruis eerste en tweede
klasse en zwaar verminkt van het front
terugkeerde, (zijn ene beaen word wes-
geschoten, zodat Pater Mayer thans een
kunstbeen dr~aagt: en slechts met mloeite
voortstromPelt) heeft altijd gegolden als
een der felste bestrijders van het.Bolsje-
w~isme. In de dag~en van de bsloedige ty-
r~annie van de beruchte communist Kurt
Eisner., heeft pater Mayer herhaalde ma~
len met Hitler op volksvergaderingen
het woord gevoerd tegen het Bolsjewis-
me. B3ij zijn zilveren priesterfeest mocht
deze onvermoeide strijder dan cok van
Hitler zelf een eigenhandig geschreven
gelukwens ontvangen. En deze verdiens-
telijke oorlogsinvalide is thans het zwij-

I edikt ieere d~ag eso~mupwehttot d ie
maal in verschillende parochies der stad
oveD de geae de hei kathdoth imeh i
rede van Miinister Goebbels had de pater
NMay)e- 01penli jk geprotesdteer leigeen kde
tholiek dr. Goebbels aan het adres der
katholieke ke'k, was gericht. Dat is hem
noodlottig geworden, want onmiddellijk
daarop volgde z jn arrestatie en than '
na zijn vrijlating is Pater Mayer het swij-
gen opgelegd. Reeds in zijn laatste predi-
catie had pater Mayer er de aaridacht
op gevestigd d~at een dergelijk verijod te-
gen hem zou worden uitgevaardigd. Pa-
ter Maye zeide dat het niet so erg voor
een prilesterkis, ~en dat de uit erking op
het vol onk niet zo verse ikelijk is'
wanneer, zoals in Spanje, gebeur~t, pries-
ter~s worden doodg~eschoten, dan wanneer
zijn eer door het: slijk wordt gehaald en
hij gee teli jk wordt aEgemaakt.zjou-
medestrijder Rijkskanselier~ Hitler, hier-
over zal zeggen.

Heldenmloed der Kathogieken in Madri.

Men meldt uit Rome:
De Vicaris-Generaal van Madrid die
ornlangs in Rome is gearriveerd om
weldra naar Spanje te vertrekken, waar
hlij als aalmoezenier in het leger van
Franco te werk gesteld zal worden,
heeft aan een Redacteur van de ,,Catho-
lic Herald" enkele belangrijke medede..
li ngen gedaan over de heldenmoed
waarmede de Spaanse Katholieken in
Madrid hun geloof beleven.
Deze geestelijke is in het bezit van een
pas van een der Zuid Amerikaanse Re.
publieken, zodat hij in het geheim zijo
H. Bediening kon uitoefenen, ofschoon
hij echter steeds in doodsg~evaar ver
keerde.
In 1Vadrid zijn op het ogenblik meer
als 1000 Religieusen en Katholieke meis-
jes werkzaam, waarvan een gedeelte
zelfs dienst genomen heeft bij de mi-
litie om het godsdienstig leven wonder de
bevolking levendig te houden. Zij spre..
ken onderling een geheime taal en bren-
gen in het geheim het Allerheiligste
naar zieken en stervenden.
Er zijn in total nog 30 priesters in
Madrid werkzaam. De H. Mis wordt in
zeer verkorte vorm opgedragen en be-
perkt zich alleen tot de wezenlijke de.


_ __


GOEDE SPAANSE GUITARS

LA BONANZA


_ _I __


De grote sensatie.
Als een 10pend vuurtje going het ge-
rucht: door Berlijn dat Leni Riefenstahl
in ongenade was gevallen.
Waarom? Hoezo? Was het dan toch
mogelijk?
De reden, die door dr. Goebbels werd op-
gegeven,* werd door niemand just ge-
acht.
sitam ilan zo maar eniemdopeens de a -
Lemi Riefenstahl plotseling ontdekken*
Erm werden deuizenden verond rteImg n
wel dat toneelregisseur Gustave Gruend'
gens een champagne tegen deze film~ster
heeft ontketend en dat hij in zijn opzet
volkomen is geslaagd. Guseave Gruend-
Duitse Theaters had vaak genoeg zijn
ongenoegen te kennen gegeven over de
al te grote invioed van Leni Riefenstahl
in de Duitse filmwereld.
De filmster zelf is op het ogenblik
pijnlijk getroffen door deze vernedering.
Zij heeft echter reeds nieuwe aanbie-
dingen gekregen uit Hollywood. Maar
dr. Goebbels zal haar blijven achter-
volgen en weigeren om haar een pas-
Doort te verlenen,
Waarschawmng.

De Kolomiaal n van-

g Of Wa 8 Schuw t hier bij

de gezamenlijke belas-
tingschuldigon wegons
Grond- en Gebruiksbe-

laSting OVer 1937, dat
her twee vierde gedeel-
t0 Van genoemde belas-

ting invorderb~aar is gle-
WOrden op 30 Juni 15
On VefZoekt hen, ieder
v00? Z00Veel hem be-

treft, de betaling daar-
Van zoo spoedig moge-

lijk to zijnen kantore
te d 000*

C111'898, (181 711.Jtil 1937.


1) zm van hde prtij eendopilossinD son

entegen zal cen steeds rijper begrip van
de huidige prob emm ni m~~z en n

herziening van het parlementaire sys-
(i'a2 o di mee aaan de bhe ten van
ganisatie der katholieken nog sterker
maken. De practische uitkomsten van
het werk der katholieke partij bewijzen
nog eens te meer de deugdelijkheid en de
waarde van de kerkelijke o vatting van
het social leven "

Dr. Coliijn a~ls een gevoelig mens.

Zoals indertijd reeds is medegedeeld
hebben de leden van het Kabinet Colijn
de premier een afacheidediner aangebo-
den in het Kurhaushotel te Schevenin-
gen.
De Haagse briefachrijver van De Tijd
verha~alt hieromtrent het volgende inci-

eMtinister van Schaik, zo vertelde men
mij, heeft de dis geopend met een ge-
voelig woord, waarin ook de vier minis-
ters, die in het Kabinet ontijdig hebben
moeten verlaten, Verachuur, Steenber
ghe, wijlen Kalff en Marchant, vriende-
lijk werden herdacht. Dr. Colijn vroeg
verlof, om op het woord van de vicevoor-
zitter van de Ministerrand eerst sann het
eind van de dis te mogen antwoorden. En
toen de leider van het Kabinet zich van
die taak going kwijten en zi~n gedachten
weiden liet over betgeen hij vier jaar
lang met sijn ambtgenoten allemaal heeft
beleefd, moet de ontroering hem zo over-
meesterd hebben, dat hij tijn toespraak
halverwege heeft moeten beBindigen.
De briefschri~jver voegt hieraan het
v41gende toe:
,,Ik ben het, met vele Katholieken,
vaak niet een~s geweest met de politiek,
die de heer Colijn in de laatate jaren
heeft gevoerd. Maar er zijn lieden, die
hem koud en gevoelloos noemen, lieden,
die hem misechien nooit gezsien hebben,
laat staan: gehoord of gesproken. Voor
dezulken is het misschien goed, dat ik in
deze brief dit document human heb
ingevoegd."

KOOPT THIBOUVILrLE-LAMY

BIJ LA BONANZA


lon. Offer~ande, Consecratie en Commu-
nie. Het dr~agen van kerkelijke gewaden
is absolunt: uitg'esloten, terwijl als li-
turgische voorwerpen gewone gebruiks-
artikelen uit het dag'elijkse leven worden
aangewend.
De bevolking liljdt groot gebrek. ledere
dag komt~ er wel cen transport levens-
mriddelen uit Valencia in de Spaanse
hoofdstad, doch deze ziljn op de eerste
plaats bestemd voor de Internationale
Br~igade.

DE FlILMSTER ]LENI RIEFENSTAHL
IN' ONGENADE.

Wat~ in D~itsland mogfelijk is.

Leni Riefenstahl de eerste vrouw uit
liet Derde Rijk, aldus vertelt de Paris
Soir, is plotseling in ongenade gevallen.
Ment zal zich nog herinneren, hoe zij in
de afgelopen zomer tijdens de Olympi-
sch sen hn ij dem Riksprla t
zij een der vrouwen was die de bijzon-
dere vriendschap van de Fiihrer mocht
oenieten.
SReeds geruime tijd was zij belast met
de ver~zorging van de offici81e filmopna-
nien en ongeveer een jaar geleden mocht
zij haar intrek nemen in de Rijkskan-
selarij, dichtbi-j de particuliere vertrek-
icen van Adolf Hitler.
En thans opeens een publiek schandaal
nu deze blonde vrouw plotseling van het
voetstuk, waarop de sympathie van de
Filhrer en het enthousiasme van het volk
11aar geplaatst hadden, naar beneden
is gehaald.

De av~ond b~i Frick.
In de weelderige vertrekken van de
Minister van Binnen1. Zaken bewogen
zich in avondtoiletten de meest voor-
aanstaande figouren van het Derde Rijk.
Plotseling weerklonk de schrille stemn
van dr. Goebbels. ,,Ik moet deze parti
verlaiten, er is iemand in ons midden
die geen Arische is."
Er viel plotseling een grote stilte. De
dansende paren gingen uiteen. Er most
wel iets buitengewoon ernstigs gebeurd
zijn. En na het moment van pijnlijke
st~ilt~e vervolgde dr. Goebbels:
,Ik heb bij me de documenten
w aruit blijkt, dat Mejuffrouw Leni Rie-
fenstahl Joodse voorouders heeft ge-
had."
Dr. Goebbels praatte weer gewoon
verder tegen zijn vrienden, alsof er niets
gebeurd was en de muziek die een ogen-
blik g-ezwegen had begon weer opnieuw,
terwijl dr. Rick Leni Riefenstahl terzij-
de nam en haar verzocht onmiddellijk
zijn woning te verlaten. De filmster die
nog geheel overstuur was tengevolge van
de plotselinge gebeurtenissen die haar
waren overvallen. volgde het bevel op
wonder de minste weerstand te bieden.
Maar de beker der ongenade was, nog
niet vol. Voor de deur van haar hamer
vond zij al haar meubels, die op eend wa .:
g~efi #kdrd'~den~ tgigadn' ;okngeedo
een afd. van de S.S. naar het dichtsbij- 1
zgnde hotel werden vervoerd: 1
,,U is niet meer beyoegd om deze ver- I
trekken te betreden" waren de laatst~e 1
woor'den die in de Rijkskanselarij tot 1
haar g~esproken waren. I


delijk te sugger~eren, dat ,,Het Neder-
landse kiezerscorps" (je moet maar dur-
ven) zich had uitgesproken voor een
voortzetting van het kabinet zoals het
was, en een voortzetting van zijn poli-
tiek, ondanks de halvering van het aan-
tal liberal kamerleden.
Dat de katholieken maar dan van
eigen aanhang een grote sprong voor-
u.it hadden gemaakt, werd niet opge-
mierkt of werd verklaard op godsdiensti-
ge gronden of door aansporing van de
geestelijkheid en dus (een goed verstaan-
der had maar een half woord nodig) te
negeren.
Inderdaad, de driven waren de heren
:e zuur.


M~aar wie bekend was met de grlote
eenheid van denken onder de katholie-
ken, niet alleen negatief ten opzichte van
het nationaal-socialisme, maar ook po-
sitief : in sociaal-economisch opzicht, zo-
als de laatste tijd herhaaldelijk bleek,
kon een eenvoudiger en meer afdoende
verklaring voor dit success g~even.
Natuurlijk is het liberal vliegertje
niet opgegaan. En de capitulatie van de
Minister-President zal waarschijnlijk zeer
eer~vol zijn.


PIL~PANOM~UZIEK
LAh BONANZA


waarmee de strafwetgever hebbe te re-
kenen bilj de bepaling zijner normen,
merkte Minister Regout 0.m. op; dat
voor hen vaststond, dat mn onze staat
de c ristelijke zedeleer zozeer de nor-
men der moraal beheer~st en b~eheersen
moet, dat van algemeen zedelijkheids-
standpunt de oplossing der vraag, of
enige daad zedellijk of onzedelijk is, g~e
lukkig vrijwel door eenieder, hetzij be-
wust, hetzij onbewust, in hoogste instan-
tie geput wordt uit de geboden van het
Christendom, terwijl hij reeds te voren de
vr~aag, of de wetgever zich door de voor-
gestelde strafbepalingen niet te ver zou
wagen op het wat hij noemde ,,ethisch
onzedelijk" terrein, ontkennend beant-.
woord had, omdat niet slechts het be-
ginsel van uitsluitende bescherming van
rechtsgoederen in het oog is gehouden en
de eisen van het algemeen de doorslag
gaven, doch bovendien de maatstaf is
aangelegd, dat de noodzakelijheid van
-dwingend ing~rijpen ondubbelzinnig in het
practisch leven moet zijn gebleken.

,In het onderartikel ,,Bestrijding van
hri Bioscoopgevaar" schrrift dezezelfde


Ten aanzien van de norm; goede zeden
of openbare orde, waaraan ook de ver
dere exploitatie van de bioscoop moet
beantwoorden, valt het volgende op te
merken.
Vooreerst, dat de hier geboden maat-
staf, blijkens de Mem, van Toelichting.
stronger moet worden opgevat dan in
de praktijk doorgaans de maatstaf
,,0penbare orde of redelijkheid" van het
tweedy lid van art. 221 der Gemeen-
tewet, al is de keuringscommissie
uiteraard gehouden aan de hand van deze
maatstaf in ieder geval afzonderlijk naar
eigen geweten te beslissen.
Juist om zich van de practijk van art.
221 der Gemeentewet los te maken en
om bet-er zijn bedoeling, dat ook keuring
voor volwassenen zich niet beperkt tot
eeni wearing van exessen uit de filmin-
dustrie weer te even, koos de wetgever
een andere formule dan die van de ge-
meentewet.


Tot zover Mr. J. W. Noteboom.
Ofachoon deze interpretatie geldt voor
de Nederlandse bioscoopwet, leek het ons
toch wel goed deze uitlating hier even
te citeren, om te doen zien in welke geest
de filmkeuring volgens inzien van velen,
ook op Curagao dient te geschieden.


In ons blad van Zaterdag 26 Juni, zijn
we in een artikel ,,De Filmkeuring op
Curagao", opgekomen tegen een artikel
van de Beurs- en N. bericht en wel hoofd-
zakelijk going ons betoog tegen de prin-
eipiidle afwijzing van de Beurs
,,dat in een land, waar de bioscoop-
.,bezoekers slechts zeer gedeeltelijk het
,,geloof aanhangen door welks morele
,re elen het legioen van eerbaarheid
,,wordt geleid, gedwongen zouden wor-
,,den alleen die films te zien, die door dit
,,instituut zijn goedgekeurd."

Volgens welke morele regelen (De
rechtswetenschap spreekt van goede ze-
den) de Beurs dan wel de keuring zou
willen zien geschieden, weten we momen-
teel echter nog niet-

Een bevestiging van ons standpunt'
dat de christelijke zedeleer alle inv10ed
mnoet kunnen doen gelden, werd ons on-
langs aan de hand gedaan, toen we in-
zage kregen van het bekende Nederland-
se Standaardwerk ,,Nederlandsch Be.
stuursrecht", waarin Mr. J. W, Note-
boom het hoofdstuk ,,goede zeden" heeft
behandeld.
En bij de bepaling van het begrip goe-
de Zeden schrijft hij:

Voorts valt er nog op te wijzen, dat
meer dan welke andere factoren ook, de
c~hristelijke religie en zedeleer hier te
lande (en op Curagao niet minder Red.
Amigoe) op het ontstaan van de goede
zeden, gelijk trouwens op de zedelijk-
heidsovertuiging van ons volk in het al-
gemeen, invloed hebben geoefend en nog
oefenen. Zelfs al is het waar, dat deze
invloed gedurende de laatste eeuw ver-
minderd is, dan moet toch ook thans
bij het gebruik der goede zeden als maat-
staf des rechts rekening gehouden wor-
den met de beginselen van de Christe-
lijke religie en zedeleer, die, wyij ze nog
altijd door de volksovertuiging als het
hoogste zedelijk goed worcben erkend en
aanvaard, ook aan de goede zeden ten
grondslag liggen en derhalve voor het
bepalen van de inhoud van het begrip
goede zeden grote betekenis hebben*
Deze gezichtspunten vooral het
laatste traden duidelijk naar voren in
de gedachtenwisseling tussen Regering
en Staten-Generaal betreffende de zede-
lijkheidswet Regout.
Ten aanzien van de in het afdelings-
verslag der Eerste Kamer gestelde
yraag, of de volksconsci~ntie dan wel de
christelijke zedeleer het criterium zij,


.~ ,,
plit c >,de Boerderij W;~alrall er t~Yee
Rtuks~ wor~den verpakt brij aill Verkiade's
koek, beschuit, biscuit, waxinehichten ?

Eerst ingeplakt kornen Ze ten volle tot hunl
I'ee h. a~~hf d us spoedig hlet alb,um
an;n; 11et is verkr~ijgh~aar hij doC v()lnornaais te
imInporteu rs.


1937,.
Maracaibo
Cristobal
P. Cabello
Aruba. Maracaibo
Maracaibo
New York
Southampton
Bonaire
Liverpool
Colombia
Haiti
P. Cabello


Ltijst van -binnenkoznende sc~hepen over Juli 1


Ned.
, '
S,

Aimk.

Eing.
Ned.
S,,
S,,

Duitsch


Atlas
Breda
Oranie-Nassau
El Libertador
Falcon
Lara
Tamaroa
Midas
Helder
Venezuela
Irene
Patricia


Maracaibo
Amsterdam
New York
M~aracaibo, Aruba
New York
Maracaibo
Jamaica
Bonaire
Cristobal
Europa
Haiti
P. Colombia


Na de betrekkelijke rust van enkele
dagen is er op de Spaanse fronten weer
een nieuwe opleving gekomen, vooral om
Madrid en van de zijde der Roden. Maar
deze aanvallen zouden allen door de Na-
tionalisten zijn afgeslagen en men
spreekt dat van de regeringszijde meer
als duizend doden zijn gevallen.
Alles wijst er op dat er aan de Spaanie
fronten uitputting heerst en wonder tus-
senkomst van de andere mogendheden
zou de oorlog in Spanje reeds lang be-
slist ziju. Maar deer dagen is Dimitroff
weer in Parijs gekomen voor onderhan-
delingen met de Franse communisten,
hoe Spanje kan geholpen worden en van
een andere zijde verluiden de berichten
dat weer twee Italiaanse divisies zijn ge-
land ten ner nog 7000 Italianen te wach-

En intussen berandslaagt te Londen
de nori-interventiecommissie hoe men
ItaliB en Duitaland weer medewerking
krijgen zal.

Terwiji de wereld in spanning was wat
er in hel Oosten zou gebeuren tussen
Japan en Rusland en hoe de verwikkelin-
g~en aan de Amurrivier zouden verlopen,
breekt daar eensklaps een strijd uit tus-
sen China en Japan. De aanleiding zou
hierin bestaan, dat volgens Japanse be-
richten Chinese troepen twee maal op
Japanners hebben geschoten. In alle ge-
val is de hoofdstad Peiping in staat van
beleg en hebben Japanse troepen posten
geplaatst voor alle zaken en woningen
van Japanners aldaar.

In de reeds jaren bestaande anthithe-
se tussen Joden en Arabieren in Pales-
tina, meent Engeland deer dagen een
oplossing te hebben gevonden in een ver-
deling van 't land. De kutsttreek is voor
de Joden, de landzijde is voor de Arabie-
ren en daartussen in ligt het Engels
mandaatgebied. Erg ingenomen is men
niet met dit Engelse voorstel aan geen
van beide zijden, daar in 1915 Engeland
het land beloofd had aan de Arabieren
en twee jaren later sann de Joden; maar
met enkele oorlogssehepen aan de kust
en swaar bewapende troepen in het land


heeft Engeland toch zijn wil doorgezet.

De Pauselijke staatssecretaris Kardi-
naal Pacelli zal binnenkort een officieel
bezoek btengen aan de Franse regering'
wvaarbij de Kardinaal. tevens het Vati-
caans paviljoen op de wereldtentoonstel-
ling sal openen en een bezoek zal brengen
aan Lisieux voor de feestelijkheden ter
ere van de H. Theresia.

.Het schijnt verders, dat er momenteel
gespannen verhoudingen bestaan tussen
Oostenrijk en Duitsland in zake het Na-
tionaal Socialisme
Enkele weken geleden hebben we reeds
geschreven over een process tegen de ple-
gers van een moordaanslag op Schuss-
nigg unz lzdrs wetN d ok Dol fuss

men begrijpt dus dat de Oostenrijkse re-
gering met dergeliljk gepeupel voorzich-
tig is. Duitsland echter ziet, heel begrij-
pelijk, niet gaarne dit muilkorven van
het nationaal-socialisme en ofschoon
het in de laatste jaren telkens de handen
weer terugtrok van Ooatenrijk om Italie,
heeft de Duitse regering thans de stou.
te schoenen aangetrokken en aan Schuss-
nigg de eis gesteld om 4 Nazis in de re-
gering te nemen, anders zal Duitaland
niet langer instaan voor het wroeten der
Nazi-beweging in Oostenrijk.
We hopen dat Schusanigg flink op de-
ze annmatiging zal weten te antwoorden
en krachtig paal en perk zal weten te
.stellen san dergelijke Duitse methods.
Het is al erg genoeg, dat in Nazidonie
overall de grootste tirannie en willek~eur
heersen kan.
We lazen er deer dagen weer een
staaltje van. De Duitae jeugdleider (de
knaap is nog geen dertig jaar) Baldur
von Schirag (van huis uit heeft de man
een heel burgerlijk naampje) heeft be-
paald dat geen enkel lid van de Hitler-
jugend wonder permmissie een reis naar
het buitenland maken mag; want in die
andere landen zou dat Duitse kind wel
eens iets kunnen zien wat zijn geloof aan
het Nationaal Socialisme in twijfel zou
brengen!!!
Is het niet diep treurig ?


De Ossservatore over de Verkiewingen.
De Osservatore Romano wijdde een
uitvoerig artikel aan de uitslag der ver-
kiezingen in Nederland, waaraan het
blad grote betekenis toekent.
Vooral stelt de Osservatore in het
licht, dat het geen zin heeft te zeggen,
dat de politieke strijd in Nederland ge-
Grond was op het dilemma: Communisme
of Nationaal-Soci alisme.
Dit gebruikelijke cliche, aldus het
blad, steunt op een maniche'istische be-
schouwing van de politieke strijd en is in
Nederland volkomen zinloos: Het extre-
iseme vnrrechtse en date van links b
ruchtige als nagligeable factor."
Verder merkt het Vaticaanse blad op,
dat het Nederlandse Nationaal-Socialis-
me belangrijk verschilt van het Italiaan-
se fascisme en dat het veeleer grote
overeenkomst heeft met het Duitse Na-
tionaal-Socialisme, ook in de kwestie van
heidense levensopvatting, die door de en-
cycliek ,,Mit brennender Sorge" door de
H. Vader werd veroordeeld.
Na de resultaten van de verkiezing
te hebben weergegeven die een vrijwa-
ring van experimenten waarborgt en ge-
zinspeeld te h~ebben op de ernstige vraag-
stukken (gouden standard, vrijhandel
en koloniaal bestuur), die de partijen
kunnen verdelen, vervolgt het Vaticaan-
se orgaan:
,,Hoe de regeringspolitiek zich wonder
de druk van de onmiddellijkre vraagstuk-
ken van de dag ook zal ori~nteren, in
elk geval moet men wijzen op dit voor-
beeld van waardigheid, eenheld ep toe-
wijding aan het landsbelang, dat de ge-
weldige katholieke kiezersmassa heeft
gegeven.
De katholieke parti~j is een van de vei-
lige bolwerken voor de stabilisatie van
het politieke leven in Nederland en voor
het behoud van de democratic. De kracht
van deze partij heeft bestaan en moet
blijven bestaan in haar eenheid.
Elk meningaverschil dat niet in de


10oscoopkeuring


BUJITENLAN D.


8 hG E)W EEN1 PO 61TIEK 0 V ER Z| G T.


N EDER LA N D.

De Heer en Merrouw

g9VeR met innig 96 "

wezen kennis van het


plotseling overlijden

Van hun behuwdzoon

MR. HG VRIJBURG


Advocaat en Procureur

te Mean NOI


Epe G Id I ad

7 Juli 1937 *


LOS 1000 s Deben

EIiminarI losbcados

El Qnice medio de que su cuerpo dis-
pone para eliminar de la sangre los
Acidos destructores de la, salud es Va-
llbndose de los nueve millones de dimi.
n cho tcuuiado c sod l s dogaor e
ris rritafrteee La debilidd elo ri-

iolad ,in~chb de loos toi ls, ng -
matismo, dolores de espalda, vertigos,
operas, viel reseca v manchadfa, acidez*
ardo-r, escozor o perdida. de vigor. iNo
arries 'd! nsiggy p ntoe a fara-
conocida con el nombre de Cystes
deai ados 100 l Weten~stbanB ag
de Londres, Inglaterra palrar erspalar
laa a italda en poo dI s, hard. que Ud.
se slents aflos m~s joyen Y pondrd ifn
sar8n sucoto a1dvaolv rs le enjab rca
rere exija cystex.
De Lima & Company, Curagao N.W.I-


rev., 6 christ. hist., 2 v.d. en 4 N.S.B.
In total zijn dit er maar 47. Wie die
drie overige zetels bezetten, daar most
men in Curagao op 29 Mei nog maar
naar gissen. De Amigoe veronderstelt,
dat de liberalen er 2 van hebben en de
Communisten of Ds. Kersten 1.
Men had dus gewoonweg vergeten de
3 zetels van de Vrijheidsbond te seinen
en hiad niiet eens gemerkt, dat men in-
plaats van 50 slechts 47 zetels doorgaf.
We weten niet, aldus het blad, wie
verantwoordeijk is voor deze berichtge-
ving van Nederland naar Curagao. Maar
dat de voorlichting van dit belangrijk
Nederlands gebiedsdeel door het Moe-
derland, meer dan ergerlijk is, dat staat
toch wel. vast.

Bazar Emmastad.

Eergisterenavond had in de Schroecder-
school de plechtige opening plaats van
de Bazar ten bate van een protestante
Kerk op de Isla.
De opening geschiedde door Ds. W.
J. van Lindonk, in tegenwoordigheid va~n
Gouverneur G. J. J. Wouters en famille.
Hedenavond is het de laatste avond.O Wereldprogramma
Via P.O.J. Golflengle 31.28
19.24 20.24 unr Curagaotjd.
Zondag, 11 Juli 1987.
1. Gramofoonmusiek.
2. De Kunst in Nederland
door H. Walstra
3. Gramofoonmuziek.
4. De Wereld in Vogelvlucht, door
Paul de Waart.
5. Van en Voor de Missiepost.
6. Vaderlandee Kroniek.
K~oloniale Ultzending van de KR.IEO.
Via de P. H. I. op Golflengte 25.57 b-
Van 9--10 unr CuraJgaoitid.
1. M~ars.
2. De Film in Nederland
door A. van Dom urg

.D~eamWe o m ieVogelvlucht, door
P 1l de W at
5. Va en Voo de Missiepoet.
6. Vaderlandse Kroniek.
Ontyreemd.
Doo de24jarge s angfte e-
daan, datuit en heem oe ernde ek f-
fer, staande in zijn woming, ee bd a
van vijftig gulden is ontyreem .
De Politie he~eft deze zaak in ondelr
zoek.
Defstal.

Als verdacht van diefstal, in dienst-
betrekking, is door de Politie aangehou-
den de 19-jarige dienstbode B. Zij is voor
onderzoek aan het Hoofdbureau van Po-
litie in bewaring gesteld-
Diefstal.

Ale verdacht van diefstal van vijftig
gulden, ten natdele van een zekere F., is
door de Politie aangehouden de 31-ja~ri-
ge M. Hij is voor onderzoek in bewarng
gesteld.


--


Benoemingen.
Door Z.H. Exc. Mgr. P. I. Verriet is
de Wel Eerw. Pater A. Volk benoemd
tot geestelijk adviser van de Sceom
(RZ.K. Kantoor- en winkelbediendenver. ),
van de R.K. Onderwijzersbond Don Bos-
co, van de Ver. der Katholieke leerl. der
Ambachtschool, alsmede tot assistant
aalmoezenier van de R.K. Padvinders.

Luchtpost.
Van de Postdirecteur op Curagao o~nt-
vingen we de volgende mededeling, dat
ingevolge ene met de Nederl. Postadmi-
nistratie aangegane overeenkomat thans
luchtpostbrieven en briefkaarten naar
Nederlands IndilS over Nederland kunnen
worden verzonden, volledig gefrankeerd
met Curagaose frankreerzegels. Het port
Nederland IndiZd is vastgesteld op 10
cent per enkele briefkaart en voor brie.
ven op 121/2 cent per 10 gram of gedeelte
van 10 gram, welk port verschuldigd is
boven het gewone port Curagao Inditi,
hetwelk bedraagt 5 cent per enkele brief-
kaart en voor brieven 6 cent voor een
gewicht tot en met 20 gram en voorts
voor elk volgend gewicht van 20 gram
of gedeelte van 20 gram 5 cent.
Voor de verzending van een brief naar
Nederlands Indii6 zal derhalve in den ver-
volge vers:chuldigd! zijn:
a. b~ij verziendling per gewone mail 6
cent voor de eerste 20 gram en
voorts 5 cent voor elk volgend ge-
"richt van 20 gram of gedeelte van
gr m
b. bij' verzending van Curagao near
Nederland per gewone mail en ver-
der van Nederland naar Indie per
luchtpost het wonder a vermelde
port, vermeerderd met 121/2 cent
gro eek gekv 0 ran 10 gram of
c. bij verzending van Curagao naar
New York per luchtpost, van New
York naar Nederland per gewone
mail en van Nederland naar Inditi
per luchtpost het wonder a vermelde
port, vermeerderd met 40 cent voor
elk gewicht van 5 gram of gedeelte
van 5 gram voor het traject Cura-
gao New York en 121/2 cent voor
elk gewicht van 10 gram of gedeelte
vn1 10d gram volor het traject Ne-
drand Id8

OFFICIELE BEKENDMARINGEN.

.Gouvernements-Secretarie.
Z.E. de Gouverneur van Curagao heeft
op een aan Z.K.H. Prins Bernhard op 29
Juni 1937 verzonden telegram luidende.
,,Prins Bernhard Den Haag.
Curagao biedt Uwer Koninklijke Hoog.
heid eerbiedig oprechte gelukwenschen
aan,
Wouters."
op diezelfde dag het volgende ant.
woord ontvangen:
,,Gouverneur Curagao.
Betuig Uwer Excellentie en ing~enete-
nen hartelijk dank voor gewaardeerde g-
lukwenschen ge
~Bernhard."

De klerk G. C. St. Quast is overge-
plaatst van het kantoor van de Koloniaal
Ontvanger naar het Postkantoor alhier.
De klerk M. J. Huith is overgeplaatst
van het Postkantoor naar het kantoor
van de Koloniaal Ontvanger en gemach-
tigd om kwitanties voor gedane betalin-
gen namens de Koloniaal Ontvanger te
tekenen. *
Aan de telefoniste op Aruba Mej. A. S.
Frigerio is twee maanden verlof buiten
bezwaar van den Lande verleend.

M~ej. P. Dorothaal is, gedurende het
aan Mej. A. S. Frigerio verleende ver-
lof, benoemd tot telefoniste op Aruba.
De Gouv ernem ents-Secretaris
GQronemeijer.

MVulo-exa~mens.

Bij de laatst afgelegde M.U.L.O.-exa-
mens van 28 Juni 3 Juli 1.1. zijn ge-
slaagd:
voor B: Mej. A. Vreugdenhil en de He-
ren R. K. Gresmann, J. Grasman en J. J.
Ebbers ;
voor A: De Dames A. de Wit, W. A.
van Lindonk en de Heer H. van der
Eem.


R. K. KERKE~N.
Parochiekerk Otrobandla:
4.45 v.m. H. Mis.
7 v.m. H. Mis (Kindermis)
8.30 v.m. Hoogmis met Holl. Preek.
Sn.m. o
ledere Woensdagavoud 7 uur Jong~em'
congregatie met H-oll. Preek.
t'arochiekerk Pietermaat:
4.30 v.m. H. Mis.
6 g .H i.
7.30 v~m. H. Mis. (kindermis, niet
voor volwassenen)
8.30 v~m Hoogmirs.
6.30 n.m. Lof.
ledere Woensdagavond 7 uur Jong~ens-
congregatie.
Parochiekerk San Mateo:
4.45 v.m. H. Mis
Sv.m. H is ( in ermis
9 v.m. Hloogmis.
7 s.m. Lof.
ledere Woensdagavond 7 uur JTong~ena-
congregatie met Holl. Preek.
Isla kerk AGslento:
5 v.m. H. Mis.
8.15 v.m. Hoogmis.
Parochlekerk Groot Kwartier:
5 unr H. Mis.
8.15 v.m. Hoogmis.
7.- n.m. Lof.
In alle kerken gelegenheid tot Biechten:
iedere Zaterdag van 4 tot 8 uur n.mn.,
en daagrs voor iedere grote feestdag.
I~ I


DRINKT HOEK S

Gepasteurisaeter an

Gestasan is eerde Mel k.

Goed voor de slanke lijn
en gezonder dan ge oo te
2- 1 Melk.


ONDERDEELEN
VAN MUZIEKINSTIRUMENTEN
LA BONANZA

MODERNE DUITSE KRANTENLEC-
TUUR.
,,Een tartende ultdlaging voor de Lim-
burgse beyonldng.,,
Het bestuur van de Limb. R.K. Werk.
liedenbond heeft zich met het volgend
schrijven tot de Raad van Ministers ge-
wend:
Dagelijks worden in Nederland en
raet name in Limburg duizenden
kranten ingevoerd.
De inhoud deer bladen is de Ilantate
tijd dikwijls van dien aard, dat zeer vele
Katholieke Nederlanders in Limburg
daardoor in hun heiligste gevoelens wor-
den ger kt eo d me rm ten o- ze

antwoord aan Kardinaal Mundelein af-
g~edrukte redevoering van de heer
Goebbels op niet nader te kwalifice-
ren wijze wordt gesuggereerd, dat de Ka-
tholieke geestelijkheid diep bedorven zou
z~in. Daarbij wordt over agn. zedelijk-
heidsprocessien e.d. in dezedibladen ge-
schreven op een manier, de op ajn
zachtst uitgedrukt, volgens Nederlandse
begrippen zeer aansto'telijk is voor eer-
baarheid en goed fatsoen.
Niet alleen wordt door de lezers deer
bladen meestal buitenlanders som-
wijlen op grievende wijze de aansoo -
gevende inhoud aan Katholieke Neder-
landers, selfs aan jeugdige personen,
m eedeeld, maar het gebeurt zelfs, dat
de e kranten met de voor de katholieken
meest vetgedrukte koppen voor de ven-
sters worden opgehangen, opdat zij door
alle voorbijgangers, zelfs door kinderen,
zouden kunnen gelezen worden.
Een groot gedeelte van onze Limburg-
sebevolking kan hierin niet anders zien
dan een tartende uitdaging. De veront-
waardiging hierover, vooral. bij/ de Ka-
tholieke arbeiders, wordt met de dag
groter al heeft ze zich tot nu toe alleen
i~n woorden geuit.
Velen hunnen niet begrijpen, waarom
straffeloos geduld moet worden dat bui-
tenlandse scribeaten ons, Katholieke Ne-
derlanders, in ons eigen land komen
grieven en honen, waarom geen paal en
perk wordt gesteld aan deze bedreiging
van de zedelijkheid der jeugd.
Daarom vragfen wij U met alle aan-
drang de mneest doeltreffende mantrege-
len te willen nemen om ons volk en on-
ze jeugd te beveiligen tegen dergelijke
misleidende `en verbitterin gwekkende
lectuur."


ss. ,,Venezuela".
Met het ss. ,, Venezuela", dat onvoor-
ziene omstandigheden voorbehonden 15
Jli t~e Cura~a zal arria rn, zullenmo.a.

Mr. S. F. van Kekum, Mrs. H. M6. van
Kekum, Miss A. C. van Kekum, Mr. A.
Martin Mr. E. H. R inater r .J
Vonck 1 ,Mrs. G. M. Voncek MM. R M
Voncken, Miss M. Voncken, Mrs. E. Dijk-
hoffz, Mr. A. B. Dijkhoffz, Mr. J. H.
Dijkhoffs, Mr. C. Faber, Mr. H. H. F.
J. Meyers, Mr. J. Hi. P. van Huizen, Miss
C. T. Pastoor, Mr. J. P. van Duffelen
Verwoerd, Mr. J. N. Liphuizen, Mr. D.
J. van Haalen, Mevr. N. Gerstenbluth,
Miss G. J. Gerstenbluth, Miss F. Ger-
stenbluth, Miss T. Altneu.


tedere automobilist kae a dedelligk
v*rtellen, hoevel kdometer per
ur zii wagen healt, mer siI
ze wel noodig Imbbrp se let
die veert to stoppeal -


aEl trabajo fisico y mental, las
preocupaciones y los excess de jan
rastro debilitante en el organis-
m a su ener aa oj ciaia rde -ae
bral y muscular hasta que sobre-
viene la extennacibn y desgaste
nervioso. Por ese encontramos
muchas majeres, y hombres tam"
biibn, que se agotan a las pocas
horas de trabajo y ejercicio o el
menor esfuerzo les fatiga. Esto no
solo es verdad entire personas de
edad avanzada; es iguanlmente clerto
eant hombres y1 nule tdqu e de-
vigor.
La Cerebrina del Dr. Ulrici es
el fortificante ideal en estos cases,
porque es an verdadero alimento
concentrado para el cerebro y ner-
vies y para corregir las deficeneneas
de hierro, f~isfore y otras sales in-
dispensables para la salud del or-
lanismo.Defienda su dinero y salud. Cuando com-
pre l Crdil Cerebrin de Ulri, ,n dig mra-
brina de Ulrici o Cerebrina. Ulricl y fiiese que
Iee Iafim dil Dr. C. .l. Ulrica en la envoltura

UL1RICI MEDICINE COMPANY
. NEW YORK, N. Y. cs-i4


Br""'
Op Maandatg j.1. is door onvoorzich-
tigheid van de Chinees D.U.W. een begin
van brand ontstaan in perceel De Ruy-
terkade No. 11a alhier, in welk pereeel
gevestigd is het restaurant van de 45i-
jarnge Chinrees W. C. P. Deze brand is
d oor de brandweer geblust met een hand-
schuim-blusapparaat. Tegen eerstvermel-
de aChinees wordt proces-verbaal opge-
ma t
De Kruisvaarders van St. Jan en het
Cura~aiOSe werkrkarnp.
Zoals onze lezers weten, is enkele
maanden geleden Overste van de Corput
hier op Curagao geweest, voor het ont-
werpen van de plannen voor het Katho-
leike Werkkamp alhier.
We lezen in de Res, bode daarover het
volgende:
,,Na de schooljaren volgt de jeugd in
Curagao in de regel 't Mulo-onderwijs of
bezoekt de ambachtschool en vindt dan
op 20-jarige leeftijd een levenspositie.
Vanzelfsprehend beschikken niet allen
voldoende intellect of zija niet financieel
krachtig genoeg om dit onderwijs te kun-
nen volgen. Dit stelt het gouvernement
voor een Fraagstuk, dat nodig oplossing
behoeft. Deze jongens van 14 tot 20 jaar
kunnen n.1. geen werk krijgen en maken
daardoor een zeer moeilijke period door.
Daarbij heeft wonder deze jeugd een men-
taliteit post gevat, dat zij met de school
ook de kerk moet verlaten. Velen, die
tijdens hun schooljaren voorbeeldige ka-
tholiekren zijn, worden daarna geruime
tijd niet meer in de kerk gezien.
Naast de Gouverneur baart deze toe-
stand dus ook grote zorg aan de geeste-
lijke overheld en in het bijzonder aan
de Bisschop, Mgr. P. I. H. Verriet O.P -
Naar een oplossing van dit vraagstuk
werd dan ook gezocht. Ze werd gevonden
in de vorm van een werkkamp. Oorspron-
kelijk dacht men de leading hiervan te
geven in handen van leken, doch just in
die dagen kwam Mgr. Verriet in nauwe
relative met het werk van de Kruisvaar-
ders van St. Jan, wier zetel te Rijalwijk
(Z.H.) is gevestigd.
Telegrafisch verzocht hij de algemeen
Overste, C. J. M. v.d. Corput, naar Cu-
ragao te komen om zijn plannen met hem
te bespreken en dit belangrijke Missie-
werk op zich te nemen.
Voor de algemneen Overste was het
aanvankelijk moeilijk op dit verzoek een
bearlissing te nemen daar dergelijke ver-
zoeken reeds uit alle delen van de we-
reld zijn gekomen en het aantal Broeders,
dat dese jonge congregatie telt, voor dit
werk te gering is.
Verschillende omstandigheden deden
Overste v.d. Corput echter beslissen aan
het verzoek: gevolg te geven en de mo-
gelijkheid van buitenlands Missie-werk
te bestuderen.
Een reis van twee maanden heeft hi
naar Curagao gemaakt en daar ougeveer
20 dagen besprekingen gevoerd."

Het gehele jeugdwerk in hacnden
der Kruisvaarders.
Weer in de stichting ,,Ora et labora,
te Rijswijk -teruggekeerd, heeft de Over-
ste v.d. Corput aan het blad een en an-
der over de plannen meegedeeld.
,,Mgr. Verriet O.P. droeg de Kruis-
vaarders niet alleen de zelfstandige lei-
ding van het werkkamp op, doch in de
toekomst, wanneer voldoende krachten
beschikbaar zullen zijn ook het gehele
jeugdwerk, dat thans nog in de kinder-
~schoenen staat. Er bestaan nog slechts
twee organisaties, n1. de padvinders en
dejonge we kman.
Het werkkamp zal worden onderge-
bracht in een ter beschikrking van de
Kruisvaarders gestelde plantage, groot
500 H.A. met een groot landhuis. Het
landhuis zal moeten worden gerestau-
reerd, daarnaast zullen een nieuwe ka-
pel en enige andere gebouwen moeten
worden opgetrokken. De jongens van 14
jaar zullen intern worden opgenomen. Bij
hen sal regelmatig werken en tucht aan-
gekweekt worden, terwijl natuurlijk ook


voor kerk en maatschappij te bewaren
en van hen goede krachten voor de toe-
komst te maken.
De plantage ligt enige K.M. buiten
Willemstad en zal in October door een
viertal Eerw. Breeders worden betrok-
ken. Een drietal maanden zullen zij be-
steden aan de laatste voorbereidingen
en hun studies van de Papiamentse taal
voltooien, waarna in Januari van het
volgend jaar dan de officiible opening
dor Mgr. Verriet volgt,
dHoewel de voertaal in het werkkamp
de Nederlandse zal zijn is het natuurlijk
ook noodzakeliljk dat de Broeders de taal
der jongens kennen.

SDe finaneiltle grondslag.

iden zijn vebijf op Curagao heeft
dealgemeen Overste ook onderhandelin-
gen gevoerd met de Gouverneur Z. Exe.
Wouters, die de komst van de Kruis
vaarders naar Oukrao ten et ise-
duher Hedw o kl n ij het problem
der d ugooek 1oosheid op ossen. Hij zeg-

Een subsidie-rmgelig iri otwore.
volgens welke het werkkamp onr dorpen,
p jongen zal worden gesteund. Hier-
ke ,rwijid financial grondshag verze-
ked ewj aurik de uig en, we -
be voor de geestelikkae verzorging als het
uit particuliere bron moeten hom 1n,
Dea gemeen Overste was enthousiast
over deze eerste buitenlandse Missie,
waarvan hij de beste verwachtingen
heede, Ie voorb~ereiding is dan ook tot
ut d inesses geschied en de kennisma-
king van de Overste v.d. Corput met de
toek oms ige leerlingen wekte ook hoop-
volle verwachtingen."

Verwachte Toeristenschepen.


Nieuwe Kerk op Jan Doret.
Deze week is men begonnen met het
bouwen van een nieuwe kerk op Jan Do-
ret. De firma Rijsdijk en Abeen heeft hot
werk aangenomen.
Personalia.
Alhier overleed de bekende Koopman
Alfredo Moron.
Onze deelneming atan de families.
VERGE~LIJEENDE STAAT
van de op het eiland Ouragno ingeklaarde
vaarrsig~en.
STOOMSCHEPEN


Aantal
458
440
2609
2615


inh in MS
2.715.133
2.521.397
15.976.455
15.716.782


inh in Ms
9.gig
14.845
72.114
72.781


Tijdvak
Juni 1937
Juni 1936
Jan, t/m Juni1937
Jan, t/m Juni 1936


ZEILSCHIEPEN


Tijdvak
J"ni rear
Juni 1936
Jan, t/m Juni 1937
Jan, t/m Juni 1936


Aantal
tax
171
894
921


Zeilvaart over de maand Juni 1937.


Binnengekomen van:
Aruba
Bonairet

La G aira
Las Piedras
La Vela De Coro
Pto. Cabello
Pto. Padre (Cuba)
Rio Hacha
St. Eustatius
San Pedro (Macoris)
Tucacas
Zee
Totaal
Vertrokken naar:
Aruba
Bonaire
Cuma~na
Guanta
Jaemel
La Guaira
Las Piedras
La Vela de Coro
Pampatar
Pto. Cabello
Ponce P. R.
Pto. Sure
Rio Hacha
St. Martin. G.
Totaal


30


7
1
3
21
1
1
1
1
25
8
134

33
26
1
2
7
16
2
10
6
36
1
2
1
1
144


Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam (rond Z. Am.)
Reliance (van Europa)
Kungsholm
Kungsholm
Kungsholm
Kungsholm
Kungsholm
Georgic
Georgic
Georgic
Georgic
Gen. von Steuben (v. Eur.)
Paris
Wilwan Kee
New York
New York
Veendam (uit N. rl.)
Veendam (uit N. Orl.)
Veendam (uit N. Orl.)
Britni
Britannic
Brittanic


26 Sept. '37


22 Dec '37
15 Jan. '38
5 Feb. '38
26 Feb. '38
2 Apr. '38
19 Mst '3
4 Feb. '38
25 Feb. '3
17 Mrt. '38
3 Apr '38
30 Jan. '38
7 Mrt. '38
1F'eb. '38
7 Feb. '38
27 Feb. '38
23 Jan. '38
14 Feb. '38
23 Jan '38
14 Feb. '38
SMrt. '38
27 Mrt. '38


Overal verkrijgbaar.
Agenten E. 8 G. MARTIJN,
Handelskade 12 (boven)
Tel. 442.


Tennis!
The final Welgelegen Tennlis Matches
will take place on Wednesday, 21st July.
According to the results of the Tour-
nament the Competitors are as follows:
WELGELEGEN CUP and Prize. Sin-
gles.: Miss A. Slockersj v. Miss B. Chat-
tlein.
2nd Prizes. Doubles:
The Misses B. Rigaud and A. Rojas v.
The Mdisses J. Senior and M. Lei
The Parents and Relations of the
Boarders are hereby invited to come and
watch the Matches.
Play begins punctually at 4 o'clock.
ONTZETTENDE HOOFDPIc&N.

Moeder's bliJdschatp over hear dochter's
genezing.
,,Vanaf haar twaalfde jaar was mijn
dochter lijdende aan ontzettende hoofd-
pijnen. Ik heb haar toen Kruschen Salts
laten gebruiken en na een paar weken
was reeds beterschap ingetreden. Eg
neemt het nu al vier jaren lang en ik
kan U berichten, dat zij door Krusehen
weer volkomen in orde is. Ik kan als
moeder mijn blijdschap niet genoeg be-
kend maken. Mijn dochter is nu ratim
achttien jaar en geheel van hoofdpijen
genezen. Ik raad alle moeders san om
haar kinderen allen Kruschen Salts te
laten gebruiken." Mej. St. te R.
De oorzaak van de meeste kwalen is
de slechte wearing der spiesverterings-
organen, waardoor Uw lichaam niet vrij
is van; giftige afvalstoffen. Verontrei-
nigd bloed is het onvermijdelijke gevolg
en de daarbij behoorende reeks van kwRa-
len: hoofdpijn, indigestie, vermoeidheid,
neerslachtigheid en rheumatiek.
De zes zouten in Kruschen Salts sijn
een zachte, natuurlij'ke doch zekrere san-
sporing voor Uw lever en nieren om re-
gelmatig te functioneeren. Uw lichaam
blijft zoodoende inwendig vrij van alle
giftige stoffen. Kruschen Salts workt
direct op Uw bloedsomloop, zoodat
frisch, quiver bloed door Uw aderen
stroomt en U nieuwe energie voelt tin-
telen tot in elke vezel van uw lichaam.
Elke oehtend een kleine hoeveelheid
zorgt voor een stralende gezondheid.
245

Slordige berichtgeving naar C~r~ag.
We lezen in ons Noorden:
De Amigoe di Curagao heeft al eens
eerder geklaagd over de slordige en vask
trage wijze, waarop dit Nederlande3 ge-
biedsdeel wordt verzorgd met het nieuws
uit het moederland.
Ook nu met de jongste verkiesingen
is het weer treurig geweest. We wezen
hierboven reeds op het feit, dat het ver-
kezmngac er van de Kath. Staatspari
meer dan 110.000 stemmen te laag is
opgegeven, terwijl just het kath, stem-
menciljfer voor dit deel van het rijk,
waarin bijna uitsluitend katholieken wo-
nen, van zeer grote betekenia is.
Op een teer slordige wijse is te Cu-
ragao ook de uitelag van de Eerste Ka.
mer verkiezingen meegedeeld. Dese z~in
in ons land gehouden op Donderd~ag 27
Mei. In de Amigoe van 29 Mei vindt men
de uitalag van deze verkiezingen, maar
ofachoon de volledige uitalag direct reeds
bekend was, kreeg men in Curagao een
uitslag,,waarbij bleekr, dat slechts 47 van
de 50 zetels bezet zijn. Men gaf aan Cu-
ragno door, dat de nienwe Eerate Kamner
telt 16 kath. zetels, 12 soe. dem., 7 ant.


Naar Aneta verneemt, sal het departe-
ment van algemene zaken, dat thans in-
gesteld sal worden en dat wonder de Mi-
nister President sal omen, de volgende
maken omvatten: Begrotingshoofdstuk-
ken 1 en 2, presidentschap van de ka-
mers, het vice-presidentschap, lidmaat-
schap en personnel van de Rand van Sta-
te en de algemene rekenkamer. Voorts
adelszakren. Wapens en ridderorden en de
regeringsp rsdienst. Hoewel de rekge-
ringspersd enst naar Agemene Zaen
overgaat, blijft het bureau van dese af-
deling gevestigd in het gebonw van het
departem-ent voor Buitenlandse Zaken.
Prins Bernhard liet zich in het psycho-
technisch laboratorium keuren voor de
vaardigheidsproef als autobestuurder. De
Prins onderging met volledig success all
le proven, de i der an er indtgev
ondergaan moe .
Naar Aneta verneemt sal Minister
Steenberghe 5 Augustus de fabriek van
de AKU te Arnhem in bedrijf stellen,
waar wol nit ondermelk vervaardigd
wordt.

Te Den H-aag had de herdenking pleats
dat de brigade grenadiers en jagers 108
jaar geleden werd opgericht. Prins Bern-
hard woonde het troependefil6 bij. Later
bood Kolonel van der Bent voor het
front van de troepen Prins Bernhard de
sabel aan, die Koning Willem m als Ko-
lonel van de grenadiers had gedragen.
Daarop bood Prins Bernhard namens
H.M. de Koningin een schilderij van Wil-
lem III aan, dat in het museum gehangen
sal worden. De Prins legde een palmtak
aan de voet van het monument, ter na-
gedachtenis van de bij Brussel gevallen
grenadiers.


In de wateren van Burma is het wrak
gevonden van het toestel, waarmede
Kingford Smith op 8 Nov. '35 in see
viel
De vrouw van Litwinoff, is, op be-
schuldigingen van haar eigen man, in
ongenade gevallen en door Lenin verban-
nen. Lenin verleende onmiddellijk echt^
se el ing.
De Ver. Staten worden momenteel ge-
troffen door een hitte golf.

UIT NEDERLAND.
Uit Gen~ve wordt gemeld dat de Ne-
derlandse deskundige in het financiille
comity van de Volkenbond, de Heer C.
Termeulen ontslag aangevraagd heeft,
op ground van het feit dat de mogelijk-
heden om nuttig arbeid te verrichten
sterk verminderd ziju.
,De 23ste dampartij tussen Raichen-
bach en Springer om het wereldkam-
pioenschap werd remise, zodat Ratchen-
bach met 25 tegen 21 partijen in het
voordeel is
De Minister van Waterstaat keurde
het ontwerp goed voor de bouw van een
verkeerstunnel wonder het Noordzeeka-
naal, nabij Velzen.
Volgens een gepubliceerd overzicht
van de Nederlandse handelsbalans be-
droeg de uitvoer in Juni 1937 ten op-
ZIchte van die van 1936 95 tegen 53 mil-
lioen gulden. De invoer steeg van 77 tot
140 million gulden. In het tijidvak Ja-
nuari Juni 1937 bedroeg de uitvoer
533 mm. tegen 316 in hetzelfde tijdvak
in 1936; de invoer was voor 1937 mm.
tegen 456 mm.


CURACAO


DE W(ERELD IN V OCEL VLUCH T*

Overgenomen nit ,,Boletan Comlercial" en ,,Bears- &E Niaeuwsbon~chte"
NOXt Sailings fromt CURACA 0:

To EUROPE, via Pto. Cabello, La Guaitra, Trinidad and
Blarbadocs:


Verwijder vergif ult uw

nieren en houdt op rnet

's nachts wakker te

worden.

Lteef gexonder en gelukk~iger. Leef langer
Wanneer U voor f 0.75 een vuildrijvend
middel en diuri~tique kunt kopen, dat
buitengewoon doeltreffend en veilig is,
dat in staat is alle vuile stoffen, vergif
en zuren te verdrijven, die U kunnen
schaden, waarom dan doorgaan met
slecht te slapen en de hele nacht door
wakkrer te worden ?
Vraagt Uw apotheker om Haarlem-
mer Olie van het merk MEDALLA DE
ORO maar let wel dat U ,,MEDALLA DE
ORO" krijgt; de ingredienten komen van-
uit Haarlem, Holland. Wanneer Uw nie-
ren zwak ziju en Uw blaas geirriteerd,
voelt U deze symptomen: Rug- en oog-
pijn, kramp aan de voeten, transpireren
in de handen, pijnlijke en brandende af-
voer.3. E. L. M~iADURO & SOdS
Scheepvaart Afdeeling.
WVijaigingren voolrbehouden.

New zeal~an on Un n


Naar: Kingston,1Panard & New


Ri_ hI H- HUB Is IKOfficiele Meded lngen
"De CuraCaose Voetbaibonld *


WEDSTRIJD-UiITSLAGEN.
Zondag, 4 Juli 1937.


Naar Santa Marta, Pto. Colombia, CartagSenae Clristobal, K~ingston, en ]Pto.
Limon:
SS. ,,VENEZUELA" Gaat niet naar K'ston 14 Jluli
SS. ,,COSTA RICA" 26 Juli
MS. ,,SIMON BOLIVAR" 9 Aug.
Naar Ptad. Cabello, La G~ualra, Trinidad, Barbadoslo, Plymout~h, Habvre, Am-
sterdamn en Hamburg:
SS. ,,COLOMBIA" 15 J~uli
SS. ,,VENEZUELA 29 Julii
SS. ,COSTA RICA" 12 Aug.
Naar Pto. Cabello en New York:
SS. ,,STUYVESANT" 12 Juli
SS. ,,COTTICA"~ 2 Aug.
Naar Psto. Cabello, La Guairdi, G~uanta, Cumrana, Pampatar, Carupano
Trinidad, Georgetown, Paramaribo, Madeira, Plymouth, Havre en Am-
.sterdam :
SS. ,,ORANJE NASSAU" 11 Juli
SS. ,STUYVESANT" 1 Aug
Naarr Ptd. Cabello en New York:ug
SS. ,,McEDEA" 16 Juli
SS. ,,ASTREA"' 23 Juli
Naar La Guaira (direct):
SS. ,,EL LIBERTADOR" 4 Aug.
SS. ,,EL LIBERTADOR" 18 Aug.
NMaar Orfstobal en Zuld Paelfe Kurt;:
SS. ,BREDA" 14 Juli
SS. BO13SKOOP" 24 Julii
Dirtct; naar Liverpool en Rotterdaml:
SS. ,,HELDER" 24 Juli
SS. ,,BODEGRAVEN" 28 Juli
Natar Maracaxbo via Aruba:
SS. ,,EL LIBERTADOR" Maandag I2 Juli 11 a~rm.
SS. ,;ASTREA" Donderdag 15 Juli 5 p~m.
SS. ,,EL LIBERTADOR" Donderdag 15 Juli 5 p.m.
SS. ,,LUNA" Woensdag 21 Juli 5 p.m.
SS. ,,EL LIBERTADOR" Vrijdag 23 Juli 11 a.m.
SS. ,,EL LIBERTADOR" Maandag- 26 Juli 11 a.m.
Naar Bonaire, St. Thomas, St. Martin, Sahar St. Euatatins en St. Kittss:
SS. ..BARALT" 17 Juli


N~aa~r: La G~uaira & Paramaribo.


9.gez. door Kees Pruis
30. Criolla linda, tango
Bernardo Alemany en zijn orkest
31. Het Pierement komt voor de grach-
ten, Wals
32. Als Oome Piet op kijn banjo goat
spelen
Bob Scholte met orkesthegeleiding
3 My moonlight Madonna, wals

Adalbert Lutter en zijn or~kest
35. Peace of Mind
36. Dream Lover, gez. door Betty ]Bol-
ton
3'7. Close your eyes, foxtrot
38. The very thought of you, foxtrot
S13.00
Sluiting, Wilhelmus.


De Vrijdenher.
In 't jaar 1787 kwamen Washington,
de garondlegger van Noord-Amerika's on-
afhankelijkheid en zijn 55 college's sa-
men om een beslissing te nemen aan-
gaande het verdere lot der Verenigde
Staten. Een der woordvoerders was de
oude F'ranklin. Hij begon zijn rede met
deze woorden: ,,Mijne heren, laten we
bidden! Ik heb reeds een hoge leeftijd
bereikt, maar hoe ouder ik word, des te
klaarder wordt het mij, dat God de din-
gen der mensen regelt. Als een mus niet
van het dak valt wonder Zijne tussen-
koma't, hoe zou dan een land kunnen
sterk worden wonder Gods hulp?" -
Neen, de menselijke waardigheid lijdt
geen schade door het geloof en zijn be-
lijdenmi4 Het geloof legt onze vrijheid
niet san banden, knot niet de vleugelen
van het wetenschappelijk en zedelijk on-
derzock. De Kerk heeft de geleerden van
vijftien eeuwen gevormd en hare zonen
hebben de groota~te ontdekkingen ge-
daan,
Als iemand zich vrijdenker noemt is
hij daarom nog geen vrije denker*
,,Wat is het geloof van uw vader?"
vroeg onlangs een onderwijzer aan zjn
leerling van 12 jaar. ,,Mijn vader is
vrijdenker, mijnheer, en ik ook!!i". --,,Ik
ben vrijdenkster" zegt de wereldse
vr~ouw, die zich los wil maken van zoge"
naarade oude vooroordelen. Maar ik
vraag: Wat zijn vrijdenkers ?
Me dunkt zo, om vrijdenker te zjn
dient men toch eerst en vooral een den-
ker te wezen. Nu laat ik de knaap van
12 jaar terzijde; hilj leerde het woord
van_ zijn vader. Ik spreek zelfs niet van
de wereldse vrouw. Waarmede toch
hloudt zij zich bezig ? Heeft atj de twist-
vragen van godgeleerden en wijsgeren
aandachtig gevolgd ? Las zij Plato, Aris-
totelesY, Thomas Aquino? Dwaze vraag!
Zij denkt aan haar toilet, aan de mode,
aan het laa'tste stuk in de schouwburg,
aan muzlek en dans! En turssen de lezing
van haar dagblad-feuilleton of haar
roman (de nieuwste natuurlijk) noemt
ziy zich vrijdenkster.
Maar de mannen dan, meer aan denken
gewoon ? Is hij een denker die werkman,
van de rnorgen tot de avond bezig om het
brood te verdienen voor sich en de z$~-
nen ? Zeker, de hedendaagse werkman
leest kranten, bezoekt vergaderingen
waar redenaars met overtaigmng spre-
ken. Doch met dagbladen, debatingelubs


_ __ ___I


'1 Sitooi FLITPOEDER in -~nc~~
hoeken en gaatjes. De
ktupe de inasa anen gaan


Als het busje 't soldaatje niet hosft, is hot Seen FLIT.


M~S. ,,PHIOENICIA"
MS. ,,CARIBIA"
SS. ,,PATRICIA"

MS. ,,PHRYGIA"
To CENTPAL ABMERICA (Pto Columbia,
tobal, Pto. Limnon, Ptos. Barrios) :

SS. ,,KYPHISSIA" (calling at Aruba)
M~S. ,,CARIBIA"

sas. .,,1RET IA" (calling at Acuba)


J~uly 14-
July 22
Aug 3
Aug. 13
Gatrtagena, Cris-


July 6
July 7

Jully-21


MUIFTI IN PALESTINA',. De M~uftil in PalestinaL, Leider van de MIoh3ammetala.-r, in l et H~eilig Land, wrordt
hier gehuldigd door zijn geloofsgenoten. In dit sei~oen eren zij hun profeten? en dat trekt vele pelgri5ms uit
alle delen van de wereld.


Tor MARACAIIBO:

SS. ,,ALEMANIA" in connection with our transatlantic

a DWIARS, HENRIQUEZ & CO., Curagao, Tel. 106
ARU.BA TRA4DINGr CO., Aruha.


PROGRAMMA VAN DE CUROM.
Znteraln, 1 ol an es.


Op~ening, Wilhelmus
7.os


8.00


Oper~ecte Pr~ogrammna:
1.. servus, wien
2. Deel I en II
Gezongen door Paul Hiirbiger met
Orkest
3. Draussen in Sievering blight schon
der Flieder
4. Friiblingsstimmen, walker
Gezongen door Erna Sack met het
Berlijns Opera Orkest
.5. Querschnitt aus der Operette ,,Die
6.CD dasfil stin"
Gezongen door Peters Anders met
Orkest
7. Rendez-vous bei Lehir
8. Deel I en II
Rauta Waara, sporaan, Peters An-
ders, tenor met Okest
9. Ouverture uit ,,Die Fiedermaus"
10. Deel I en II
Berlijns 10iharm nsch Orkest

Dansmuziek :
L.Lu~llh ofoB oadway fox tomes
Cookie, foxtrot
Peter Kreuder en zijn Orkest
3. Chasing Shadows, foxtrot
4. I'm going shopping with you, fox-
trot, Peter Kreuder en zijn Orkest
5. Cham~pagne, tango
6. Cordobecita tango
Jau Orkestta,1Wascheroni
8. Rumbas Cubanas, rumba
Ernesto Lecuona en ziljn Cubaans
Orkest a
9. Fiesta Novios, foxtrot
10. Hola Margarita, foxtrot
Ted Wallace en zijn Orkest
11. Hil-o-hoh, alter Schimmel, foxtrot
12. Guanabara, foxtrot
Hans Bund en zijn Dansorkest
13. Bijou, wals
14. Die Oase, wals
Harmonica sol door Walter P~jrsch-
mann
15. White Jazz, foxtrot
16.~ Auf W~ieder~seh'n in weiten Fernen,
slowfox, Heinz Wehner en zijn or-
kest
17. She's funny that way, foxtrot
18i. Wear a hat with a silver lining, fox-
trot
Ted Lewis en zijn Band
9.00 n.m.
Sluiting, Wilhelmus
Zondag, 11 Juli 1937.
11.00 11.05
Opening, Wilhelmus
11.05 13.00
G~emengd programma
1. Wals uit Coppelia, Delibas
2. Marzurka No. 3 id id-
Berlijns Phil. Orkest
3. Ged. uit Faust, Gounod
4. I &II
gez. door Michael Bohnen
5. Ged. uit Tannhouser, Wagner
6.Ged ui eLoS ngrn, e Al-
beniz
8. Indian Song, Dvorak, cello-soli door
Gaspar Cassado
9. Klompendans, Lortzing
10. F'uriant, Smetana
Berl.Philh. Orkest
11. The Glow worm
12. Narcissus
Maniatuur Concert Orkest
13. The guitars
14. The shadow of the past
gesp. door de A & P. Gypseis
15. Wenn einst: auf meinen rabe
16. Entdfiging
Magayari Imre
17. Sp~itzentanz
18. Romanesea
Barn~abas von Gezcy en zijn Orkest
19. Extase
20. Ich kuesse deine Lippen
Walter Fenske en zijn orkest
21. Piano Potpourri door Peter Kreu-
der
22. I & TII
Peter Kreuder aan de vleugel
23. 'k ben zo lekker verliefd
24. In de Jordaan
gez. door Willy Derby
25. T~wo trumpets toot, foxtrot
26. The Buggy song, foxtrot
Heinz Wehner en zi~jn orkest
27. Die oudjes doen 't nog best
28. Populaire feestmars


SS. ,,Iataroa"
SS. ,AM O~a


1 --129 Aug


Doet Kingston niet aan.
N'aar: ~Southampton & ]Londen.


S.S. ,,Remuera
S.S ..Akaroa"


8-9 Juli
13--14 Juli


Volharding Hollandia
J. Holland R.C.C.
Scehrph. A ieC ao

COM
A-klasse gesp.
Volharding 7

S hrpeH dvel 6
S.U.B,.T 6
R.C.C. 7
Hollandia 6
Hercules 8
Asiento 5
Transvaal 6
Rese~rve A-Klasse geslp.
R.C.C. 2 1
Volharding 2 2 1
Asiento 2 2
Jong Holland 2 3
Hercules 2 2
Transvaal 2 2
Scherpenheuvel 2 2
B-Klabsse gesp.
Feyenoord 3
Atletico 2

g ga Cura ao 3
B~e Qul k 2
Hilversum 2
'.V 2


3--1

2 "


CPETITIE-STAND


verl.

1
2
2
3
4
5
3
5
verl.1
1
1
2
verl.1

2
2
2


doelpunten
12 3
12 8
19 8
9 5
6 6
10 12
5 15
7 7
4 14
doelpunten

1 0
1 0
3 1
5 3
3 6
0 3
1 7
doelpunten


punten

8
9
7
'7
4
5
3
2
punten

2
3
2
3
1
1
0
pun ten

3
4
3
2
3
1
0


gem.
1.85
1.33
1.28
1.16
0.66
0.62
0.60
0.33
gfem.

2.-
1.50
1.
1.
0.50
0.50
0.00

g2e
1.50
1.33
1.
1
0.75
0.33
0.00


gel.
1
2
1
1

1
1
o
gel.1
1
1

gel.


2
1
2
1
0


gew.
6


3
3
2
2
1
1
gew.

1
11
1
1gew.
3
1
1
0
0
0


8 Jul,
19 Juli


S.S~ ,Sorvangen"
S.S. ,,Vestvangen'


Naar New Orleans, La.


6 Jul2
16 Aug.


S.S. ,, Lindvangen
S.S. ,,Auistvangen"


COMPETITIE-:PROGRACMMA
MUNDO NOBO
B-klasse:


A-Klasse:


11 Juli : J. Holl. 1 Hollandia 1
(F. Kranenburg)
18 Juli : S.U.B.T. 1 -- R.C.C. 1
(F. Kranenburg)
25 Juli : S.U.B.T. 1 Transvaal 1
(A. Oeblers)
1 Augs. : Volh. 1 S.U.B.T. 1
BIO CAN;ARIO.
11 Juli : Asiento 1 Volh. 1 11 Juli
(H. Elfrink)
18 Juli : Asiento '1 -- Hollandia
(0. Corsica)
25 Juli : Asiento 1 J. Holland 1
1 Augs. i Asiento 1 -- R.C.C. 1
SCHERtPENHEUVEL.


: J. Curaqao -- Hilversum '
(A. R. Ercol)


Res. A-klasse
Juli : Hercules 2 -- Scherp "
(V. B anue )
De met aangegeven wedstrijden
begmnnen om i~e unr.


11 Juli : S.U.B.T. 1 Transvaal 1 11.
(A. Ramos)
1 Augs. : Scherp. 1 -- Transvaal 1


Ingeschreven als:
Gewoon lid van Volharding: J. Braumuller
Werkend lid van Volharding: A. Elizabeth en J. Lebas.


HET BESTTJUR '


Alle inlichtingen, opgaven, e.d. worden gaarne verstrekt door den 1sten
Secretaris-competitieleider, de heer H. A. Dennert, Breedestrraat 181, telefoon 640'


en enthousiaste sprekers vormt men nog
geen zelfstandige denker. Zal hij een
warar denker zijn de politics, die opgast
in poli'tieke g~ebeurtenissen en politieke
handigheidjes, in stemnmingen en verkie-
zingen; die zijn hoofd breekt met de
vraag of zijn kansen goed of minder goed
staan ? Is hij een denkrer, deze jonge
man, die niete kent dan kroffiehuizen en
wandelplaatsen ?
Neen, om denker te zijn, en in da't den-
ken vrij, mnoet de mens wonder gevaar
voor de stoffelijke zorgen voor huis of
maatschappelijke stand, zich vrij kunnen
verheffen in de zuivere luchtstreken der
gedachten. Er wordt diepe studied ver-
eist en langdurige overweging. Doch, toe-
gegeven dat zij denkers zzajn, zi~jn ze nu
ook vrijdenkers? Hun antwoord op deze
vr~aag komt gewoonlijk hierop neer: wid
wiillen geen slaven zijn, wij nemen geen
juk op onze schouders; wij willen van
niemand afhankelijk zijn in ons d~enken,
wij zijn dus vrijdenkeres!"
Uwe vrijheid, uwe onafhankelijkheid!
't Zijn schone woorden, maar waar haalt
ge ze vandaan? Mag ik ''tU even zeggen?


Die prachtig klinkende woorden haalt ge
uit uw zogenaamde neutral, liberal of
socialistische krant, waarin ge uwe ge-
dachte kant en klaar gedrukt vindt staan
voor 5 of 10 centen. Ziedaar uw vrijheid,
uw onafhankelijkheid. Ja, met deze is het
geloof in strijd. Want het geloof verruimt
de blik en opent nieuwe werelden voor
de geest. Ik weet wel: het geloof is hin-
derlijk voor vrije beweging in het volgen
der menselijke lusten. Maar1 toch is het
geloof geen groter hinderpaal voor he't
mensalijk verstand als Amerika een hin-
derpaal is voor de vrije doortocht der
schepen. Ook de nieuw ontdekte plane-
ten belemmeren het gezich't van de ster-
renkundige, toch zou hij die ontdekkin-
gen niet graag missen. Ge hebt het niet
lang geleden kunnen lezen in de dagbla-
den: de wissel lag verkeerd bij he't sta-
tion X: daar vliegt de locomotief uit de
rails... zij is vrij, ja, helaas! Wat 'n
rui'ne! Ziedaar de zo hoog gevierde vrij-
heid, onafhankelijkheid van het mense-
lijk verstand, los van het Geloof door
Chris'tus ons gebracht, door datzelfde
verstand ons gedicteerd.


ADAMSON HEEFT ZIJ~N LUCIFERS VERGETEN.


~Dood


II UC;CEN


IT It


N8Blaak is 08111 ver-
spil Sea
Waag Uw gezondheid niet aan
namaak van Flit. Onthoud dat
er maar idn Flit bestaat. Flit
wordt alleen verkocht in 't gele
busjet me nhet soldalatje en de
kming van vervezehng ler o
niet. U kunt Flit vertrouwen om
alle huis-insecten te dooden.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs