Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00145
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 27, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00145
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text


mai ..... .. ..1Ime ~ iailillM n, . II II I I I mmmbm MMil demsem I I mm mml ma a


Dit blad verachijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292 Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar

Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers fl. 0.10
fl. 2.- per kwartaal bij vooruitbetaling
Drukker: B. L. Bogaers Prijs der Advertentian van 1--7 regels fl. 0.50


HEBT GIJ REEDS ERAAN GEDACHT


0a t 1 ga an, Op wel ke wij z eCi j

de op U w bed ri jfdruk kende


ZJ 9 1. RAJ .E 1J"JLA .I

kunt ver lich te ?

Wi j kun nen U daa rbi j helpe n,

6 0 g 6Ven Uden raad, onz e

VOOrwaarden voor

GOEDK00PE HANDELSCREDIETEN

880 te Vragen '

Raad leegt ons nog hed 9,

in Uw eigen belang.


HOLLANDSCHE

BANK -UNIE N.V


Ka ntoor Willem sta d.


r I I I I


I


(Een uur later. Mevrouw komt terug,
en vindt de huiskamer leeg).
Mijnheer niet hier ?
Mijaheer is uit.
Niet gezegd, wanneer hij terug zou
komen?
Neen.
Niets gezegd ?
Jawel... maar...
Wat maar ? Ik begrijp er niets van.
Ik ook niet... (gerucht in de gans).
maar ik geloof, dat ik mijnheer hoor...
Ja, hij is het.
(Mijnheer komt binnen) : Neen, Jan,
blijf nog even... Vrouw, ik moet je wat
vertellen... Ik heb gebiecht.
En daar Jan hem met grote ogen staat
aan te kijken, pakt hij hem plotseling bij
de beide schouders:
Ja, oude jongen, dat was twaalf
geleden... En met jou, hoelang is 't met
jou geleden.
Met mij ?
(Jan plukt wat aan zijn shortt.
Mijnheer: Enfin, je weet het nu.
het hek is van de dam...

U dacht immerse, dat a nog best
kbr rdiesanderearutc het vtri nt
den weg meet a dat nist ,,den.
ken". u moet 't z e ker wetenI


Na.


2833


zosuden ze ongetwijfeld boetvaardigheid
doen.

Mots e dea prete nie dl 1teibenaa t
sullen ze ook niet geloven al stond er
iemand uit de doden op."
Zelfs de rationalisten Eusibes Salver-
te en P~cant moeten het daarmee eens
zijn. En te recht. Stelden Zelfs de godver-
geten Phariseiln wonder het kruis geen
voorwaarden voor hun geloven in de
,,Zoon van God ?"

Maar laten wij nu eens aannemen, dat
Jezus zich aan de Hoge Raad wezenli-jk
vertoond had: zou deze dan de waarheid
hebben willen getuigen? Getuigde hij dan
de waarheid, toen de wachters bij Jezus'
graf, kwamen mededelen, dat daar ziju
lichaam niet meer te vinden was ? Gaf
men integendeel de soldaten geen geld
om de meest schaamteloze leugen te
versprelden? Ze hadden gezien -- nota
bene terwij1 ze volgens eigen zeggen,
sliepen dat de toen nog zo bange apos-
telen Jezus' lichaam hadden ontvoerd!
En, dat lieten die gewapende wakers
maar toe, wonder zich er tegen te ver-
zetten! En in plaats van straf voor zul-
ke schandelijk laffe plichtverzakingf,
worden ze op de koop toe nog met geld
beloond!
Maar nemen wij eens aan, dat Jezus
zich waarlijk Hij had het kunnen doen
-- aan de Hoge Rand vertoond had, wat


dian nog ? Wel zou dan 't ongeloof
hebben kunnen zeggen die verschijning
niiet echt,mh luc naie j t /ucht,

zou men 't dan met Rousseau (Multatuli
p~raat hem ergens na in 't ,,gebed van de
onwetende", als we 't ons goed herinne-
ren) niet kunnen zeggen: n'6tait-il plus
imiple, qu'il (Dieu) me parlait lui
mtlme ? Was het niet eenvoudiger, zo God
zelf tot mij sprak ?) Ja, w~aarom toont de
verrezen Christus zich dan ook niet aan
u, niet aan mij, niet aan iedereen ter
wereld en dat 20 vaak 't iedereen ver-
langt.
En als Jezus zulks wezenlijk eens wilde
doen, wat dan nog? Wel, zou men dan
w~eer kunnen vragen: ja maar is Jezus
wel wezenlijk gestorven ? Was hij wel
wezenlijk dood ? Neen, eerst most ik hem
voor mijn ogen zien sterven, eer ik kan
geloven dat een waarlijk dode, waarlijk
uit de dood is opgestaan. En zo zou het
onredelijk ongeloof telkens schuil gaan
rnder nieuwe drogredenen.
*
Onredelijk is het ongeloof, onredelijk
zal het steeds blijven. Dat was het vroe-
ger ten tijde van Jezus' verblijf op aarde
bij de Farizieebin en Saduceeidn en zo vele
anderen, dat was later bij vele heidenen,
dlat is het mli nog zo bij onze moderne
paganisten. Het ,,teken van Jonas" blijft
ook voor hen, evenals voor de tijdgenoten
van Christus, ijdel.


We hebben reeds in one blad van
Woensdag melding gemaakt van het
Pauselijk schrijven, wat 1.1. Zondag in al-
le kerken van Duitsland is voorgelemen
en waarin Z. H. de Paus de Duitse rege-
ring openlijk heeft aangeklaagd van ver-
dragschending en het brehen van het
Concordaat. Het persbericht meldde:
Deze Encycliek bevat een tamelijk
scherpe aanval op de r~egering, die er-
van wordt beschuldigd de over~eenkomst
van Juli 1933 te hebben verbroken, en
een anti-religieuse beweging te zijn be
gonnen. De Paus spreekt ale zijn wens
uit dat spoedig een betere verstandhou-
ding tussen kerk en staat in Duttaand


tot stand moge komen, en waarschuwt
dan het volk zich geen afgoden te maken.

De wereldpers is alti~jd karig in het
geven van katholieke berichten en wan-
neer ze gegeven worden, zijn ze immer
zeer beperkt van inhoud,
De volledige tekst van het Pauselijk
hrijven bezitten we nog niet en even-
r de volledige inhoud van 's Pausen
laatste ency'cliek tegen het Moderne hei-
dendom.
Enkele maanden geleden echter maak-
te de Weenise ,,Reichspost" reeds melding
van ht es verschijnen dierd en ycliek

kerkelij'ke kringen te Rome de laatste
hand werd gelegd aan een grote afweer-
orga~ni'satie, een ,,kerkelijke actie tegen
het moderne heidendom".
Onder dit begrip ,,moderne 11eidendom
zouden alle systemen worden saamgevat,
welke krachtens hun wereldbeschouwing
strijd tegen het Christendom, zoals het
ons van Christus zelf komt, voeren, en
met nanie werden daarbij genoemd: bol-
schewisme, nationaal-socialisme en vrij-
denkerij.

We vermoeden dan ook dat er wel
enig verband bestaat tussen beide Pau-
selijke brieven: n.1. dat in Duiteland de
eerste encycliek te uitsluitend werd op-
gevat als te zijn tegen het communism,
terwiji de Paus in zijn breve special voor
Duitsland heeft willen laten doorscheme-
ren, dat Duitsland zich niet de handen
moet wassen in onschuld.
We menen dit ook te mogen besluiten
uit een volgend persbericht, waar klaar-
blijkelijk de eerste encycliek slaat op die
aan de Duitse bisschoppen, de laatste
op die welke een week eerder veracheen
en aan de gehele wereld was gericht.
Dit bericht luidt:
De Osservatore Romano, het offi-
ciale orgaan van het Vaticaan, wijdt
een bespreking aan de Encycliek, die


Z.H. de Paus aan het Duitse Episco-
paat heeft gericht. Het blad zegt dat
deze Encycliek van het hoogste be-
lang moet worden geacht, en dat zij
met enthousiasme begroet sal worden
door dat gedeelte der bevolking, dat
zich niet alleen goede vaderlanders
heeft betoond, maar ook goede ver-
dedig~ers der kerk, en de lof van de
Paus dan ook alleszins verdienen. He-
laas t zeg zl het blad Trerd r, vn e

cycliek worden verworpen in de' we-
reld maar al te veel aanhang, om nog
mraar niet te spreken van de leerstel-
lingen die in Duitsland worden ver-
kondigd en aangehangen.
Een feit is zeker dat men in Duitse re-
geringskringen allesbehalve ingenomen
is met dit Schrijven.
Merkwaardig is echter, dat terwijl de
Duitse binnenlandpers 's Pausen Schrij-
ven druk commentarieert er in de Duit-
se Radio, die niet minder orgaan van de
Duitse regering is, er in alle talen over
zw jgt
Voor 't Buitenland althans schijnt
Duitsland met het geval verlegen te zit-
ten, terwijl aan de Duitsers self door
de regeringspers wordt medegedeeld, dat
men zich nanwlettend aan de bepalingen
van de kerkelijke overeenkomallt heeft ge-
houden, maar dat de Duitse kerkvorsten
aan de andere kant bij verschillende ge-
legenheden een toon hebben aangeslagen
die niet gepast kan worden genoemd.
Onze lezers zijn voldoende op de hoogte
zodat we deze leugens niet behoeven te
weerleggen. ,,Het onrecht liegt tegen zich
zelf."
Trouwens trekt in de Duiitse pers self
wel heel bijzonder de aandacht de passus,
dat ,,zelfs overeenkomsten met de Paus
niet eeuwig ziju."


Verders meent men in leidende Duitse
kringen dat deze breve een rechtstreekse
aanval is op de Duitse binnenlandse toe-
standen en men gelooft dat het de Room-
se kerk er om te doen is om aanwijzingen
te vinden, ol, ground waarvan zij zich van_
de overeenkomst ontslagen zou kunnen
achten, daarvan dan de blaam op de
Duitse politieke leider werpend.
Dit Iatt t snesadr l uvr
misleidlangda ste isntDuitn upoa tiek 1ie
ders toch evengoed als ieder ander zullen
weten dat de Pausen nog nimmer uit ei-
gen beweging een concordaat hebben op-
gezegd.
Of Duitsland echter het concordaat
heeft opgezegd, is op het ogenblik dat we
dit schrijven nog niet bekend.
Men is er zich in Vaticaankringen
echter van bewust dat als gevolg van
het voorlezen laatstleden Zondag van de
Encycliek in de Duitse kerken, men enige
tegenmaatregelen kan verwachten, of-
schoon men hoopt dat langs diploma-
tieke weg alanog overeenstemming kan
worden bereikt.
Waarin dan deze tegenmaatregelen
zullen bestaan ?
Men spreekt al van gevangenneming
van enkele priesters.
Maar we geloven niet dat de huidige
Kulturkampff deze richting in zal gaan.
De ontkerstening in het Derde Riljk is
systematisch opgezet en wordt geraffi-
neerd psychologisch uitgevoerd. Zo lang
mogelijk tracht men bruut geweld te
vermijden een methodische fout in de
K~ulturkampff van v. Bismark!
Bismarck beroofde gewelddadig het
volk van zijn geestelijke leiders;, doch dit
kweekte verzet bij het volk. De nieuwe
kerkvervolgers willen het volk van hun
geestelijke leaders vervreemden. Op
welke manier ? Niet door martelaars te


KRACHT DOOR VREUGDE! Twee bekoorlijke vertegenwoordigsters van de Duits~e ,,KraLft durch Freude"
beklimmen mset hun slds op fle schouders de heuvels om een verbatzingwekkende ,,val" te kunnen doen.


Een preek voor zichzelf.
(Naar Pierre l'Ermite).
Ren burgerlijke huiskamer, na het
eten.
Blijkbaar heeft men haastig gegeten.
Bet dessert is onaangeroerd, drie ser-
Vetten hangen over drie lege stolen; ze
Zijn er blijkbaar op gegooid terwij1 de
besitters ervan zich hebben weggespoed.
Alleen de heer des huizes is overgeble-
yen; hiji zit te knabbelen op een be-
Behuitje.
Da's 'n gek gevoel, zo heel alleen na
het eten.
(Hij raadpleegt zijn horloge).
't Is pas acht uur... Maar mijn vrouw
is altijd bang, dat zij te laat komt. En
mij kinderen ook. Dat hebben ze van
unIoeder.
,CHij neemt een tweede beschuitje).
bt Is waar, op dit uur hoort men
diecht.-- Tenminste... in mijn tijdl was
ikat t. ar' sln eeesns

9,(Stilte).
~Ja, hoe lang is dat al geleden?... Vijf-
3 es jaar?.. Hoe oud is Max nu? 15
nhij was 3, toen hij zo hevig de
ge donk had... Dan is~ 't twaalf jaar
gel en. Ah, wat was ik toen bang voor
hi jongen. Hij was pas drie jaar en


zo'n lekkere krullebol.
(Weer een beschuitje).
Gek, dat mijn vrouw me nooit 's wat
zegt. Nooit 'n enkel woord. Wel houdt
ze mij in de gaten... ze kan me soms
minute lang zitten aankijken. En ze
blij'ft 's ochtends langer in de ke-k. dan
gewoon. Maar ze laat me vrij... Wat zou
ze van me denken ?... Och, ze weet, dat
ik, als 't erop aankomt, niet aarzelen
zal. Op mijn sterfbed een priester, daar
zal ik voor zorgen. Nu heb ik nog de
tijd... Pas twee-en-veertig... Nog tijd
tot...
(Stilte. Hij steekt de hand uit om n~g
'n beschuitje te nemen).
Tijd tot... HiA, geen beschuitjes meer.
Ik heb alles opgegeten, wonder het to
merken... Niets anders voor me om op
te knabbelen? Neen.
(Hij' staat op, en wandelt door de ka-
mer, terwilj1 hij z'n servet opvouwt).
...Tja, zulke dingen gebeuren,.. Verle-
den week abbe Ragon, die me nog 't
Grieks geleerd heeft... Vorig jaar mijn
broer te Bordeaux... Eigenlijk. loop ik
dezelfde kans3: zo gezond, zo dood... En
als ik logisch doordacht en deed...
(Hij legt zijn servet op tafel en denkt
na).
N\een, dit jaar niet.
(Starende met de ogen).


Neen, ik ben niet helemaal zeker... te
veel twijfelingen... te veel tegenwerpin-
gen.
(Hij steekt beide handen in de brock-
zakken en staat still) :
Wat 'n berg van tegenwerpingen tegen
de godsdienst bestaat er. Kolossaal.
(Hij zoekt) :
De inquisitie, Galilei... och, eigenlijk
zijn die oude histories al honderdmaal
weerlegd. Maar er zijn toch nieuwe ook ?
Maar welke?
(Hij begint weer op en neer te lopen) :
...De wetenschap ? Och, die weten-
schap. Kan zij ons zeggen, waar we van-
daan komen en waar we heen gaan na
dit even? Hebben de dokters iets kunnen
doen tegen de dood ?
Loisy ? Ik heb van hem wat gelemen.
Een nieuwe uitgave van Renan. Al dat
gepeuter met die bijbeltekrsten. Zag die
man raijn koopmansboeken, hij ontdekte
er bepaald valse teksten of misschien
wel valse cijfers in. Neen, dat maakt geen
indruk op me. Daar heb ik trouwens ook
te weinig verstand van.
(Hij gaat tegen de muur staan, de han-
den in de broekzakken, de ogen zoekend) :
...Kijk, z6 stel ik miji de dingen voor.
Er moet een God zijn. Wat ik ook doe,
ik moet aan hem geloven... Als ik een
tandenstoker in de woest~in vind, dan zeg


ik: hier is iemand uit de beschaafde we-
reld voorbij gehomen, Geen gevolg zon-
der oorzaak. Geen leven, wonder oor-
sprong, wonder onderhouder... En dan, ik
heb een ziel, ik voel het, te weergfa, want
ik vecht tegen haar... Mien vecht niet al-
leen, maar met z'n tweein... Tus~sen God
en de ziel bestaat een verhouding, die
men godsdienst noemt... En van alle
godsdiensten staat de katholieke mij het
best aan... trouwens ikI noem mij nog
steeds katholiek...
(Hij herneemt zijn wandering).
Donders, wat haal ik mij in 't hoofd...
Muizenissen... Neen, dit jaar nog niet.
(Hij staat weer still) :
Maar toch is 't heel juist,wat ikr daar
straks met m~ezelf redeneerde.
(Hij gaat weer zittenr.
Ja, ik ben katholiek. Maar ik doe er
niet naar... Eigenlijk is mijn toestand
niet logisch... Een vrijmetselaar is een
vrijmetselaar, een jood een jood, een pro-
testant een protestant... Ik ben katholiek
en niet katholiek.
...Want een katholiek, die zijn Pasen
niet houdt, is een kerk wonder altaar,
(Hij staat ploteleling op).
Eigenlijk ben ik een idioot. Een seer
gezien man voor de wereld, met 'n lintje
in mijn knoopsgat, maar een, die ten
lotte heel weinig logisch leeft.


(En dan, heel ernstig) :
Zou ik nog bang zijn bovendien? Voor
de wereld, voor mijn vrienden? Heb ik
vroeger niet gelachen om Petrus, die
bang was voor de keukenmeid van Ca'-
phas ? En zou ik nu zelf bang zijn ?... Dat
ware erg. Jongen, dan zou je je moeten
schamen.
(Na een ogenblik denkens) :
Toch is 't wel een beetje waar. Ik ben
heus een beetje bang. Maar dan moet
ik dadelijk de koe bij de horens vatten...
Hoe meer ik erover denk, hoe duidelijker
mij de zaak wordt... Ja, ik zal werkelijk
'n beetje gegeneerd zijn, als ik ga biech-
ten... Mijn twee jongens, dat is wat an-
ders. Die zija van de nieuwe tijd. Maar ik
ben nog van de tijd van Gambetta.
(Hij loopt op en neer. Slaat een mug
van de lamp af. Legt de servetten van de
stolen op tafel. Opent eindelijk de deur
en trekt zijn jas aan. Jan schiet toe om
te helpen).
Gaat mijnheer nog uit ?
-- Ja, en als mevrouw eerder this
komt dan ik. zeg haar dan, dat zij niet
ongerust behoeft te ziju, want ik ben
gaan biechten.
HA ? ??...
(Hij, de stoep afgaande): Jongen, dat
werd tijd. Het heeft me werkelijk moeite
gekost, om dit aan Jan te zeggen.


Zaterda~g 27 MTaart 1937


54ste Jaargang


liffeXit. Ve:

'CDe gronden, waarop de waarheid van
C8ltUs' ver~rijzenis steunt, zijn zo re-
del jik en zo soiled als onzinnig en voos
at art tegen dit feit in de loop der tijden
is opgeworpen.
O.ra. leert dit ook de ommekeer van de
bekende geschiedschrijver Gfrijrer. Naar
deze zelf getuigt, had hij evenals zo vele
auderen aan de universiteit, van zijn on-
gelovige hoogleraren niets anders van
11et Christendom geleer~d, dan dat deze
godedienst was een mengelmoes van wijs-
gerig jodendom, van joodse orthodoxies,
Verbonden met griekse philosophie en
nlythologie, daaruit opgegr~oeid langs de
'leest natuurlijk~e weg.
De knappe, ernstige Gfr'Brer verkoos
echter niet in te dommelen bij deze anti-
ridstelijke voorstellingen. Dat liet hij
eer over aan zoveel andere ,,denkers"
die >,in naam der wetenschap" (!) bij de
yerkondiging van allerhande ongelovige
oogata's -- want die zijn er, zelfs in rijke
\e~rloed -- terstond bereid gevonden
~orPden een eerbiedige ,,ja" en ,,amen"
Uit to galmen, zelfs het anathema van
O0Rozelheid ja erger, neer te bliksemen
Over wie het daarmee niet eens kunnen

Glirer wilde door eigen ernstig on-
derzoek tot klaarheid komen, om alzo
bvredigend te kunnen antwoorden op
asz hoogst gewichtige vraag: heb ik me
te 8toren aan de voorschriften van het
Christendom: ja dan neen ?
Vast stond het bij deze wi~ldenkende
en w41willende man: kom ik door mijn
W~etenschappelijkr onderzoek over 't ont-
staan van 't christendom tot de kennis
tVan onomstotelijke, vastataande feiten,
dan sal ik die aannemen en er nederig,
gelijk plicht is, 't hoofd voor buigen -
of ze dan met de overtuigfingen, die tot
bu toe der mijue wa!re, ;troke~n o~f !;iet

DNatas zeker een eerlijk, een redelijk
en tee zedelijk voornemen.
Toell toog hij met alle ijver aan 't
Wlerk. Alle berichten over 't ontstaan van
de Christen godsdienst onderwierp hij


rrezen is Hii!

aan een zeer scherp, aan een uiterst
nauwkeurig, strong wetenschappelijk on-
derztock.
En1 't gevolg ? De tot het beoordelen
van geschiedkundige feiten zo beyoegde
Gfrtirer zag zich na dat wetenschappelijk
onderzoek (dikwijls heel wat anders dan
professorelijk gepraat) gedwongen volop
te erkennen: de opstanding van Jezus
van Nazareth is een ontwiljfelbaar bewe-
zen geschiedkundig feit. Neem ik al-
dus Ofrairer verder -- dit niet aan op
getuigenissen die er voor pleiten, dan
heb ik geen recht om welk geschiedkun.
dig feit ook, als genoegzaam bewezen
aan te nemen; want geen enkel feit kan,
wat de onwraakbaarheid der getuigenis-
sen betreft, waarop het berust, met die
opstanding van Jezus vergeleken wor-
den.
De rechtschapen Gfriirer boog dan ook
voortaan nederig het hoofd voor 't Chris-
tendom en van ong~elovige door gezag (en
hoe groot is deer getal!) werd hij ge-
lovig door... wetenschappeli~jk onder-
zoek!

Hoevelen wonder de ongelovigen, die
blind voor het historische feit van Chris-
tus' verrijzenis, achter allerhande drog-
redenen schuil willen gaan, opdat 't blijde
Surrexi~t: Hij is verrezen, niet over hun
lippen behoeve te komen. Zo vraagt b.v.
in Lessing's ,,Firagmenten" de ,,Onbe-
kende" zet daarvoor maar gerust Les-
sing :maar waarom heeft Christus
zich na zijn verrijzenis niet aan de Hoge
Raad vertoond ?
Ja, waarom niet ? Waarom, herr Les-
sing, ook nog niet aan Herodes ? Niet aan
zijn beulen ? Niet aan de Romeinse kei-
zer? Enz., enz.
Hadde Lessing ietw-at nagedacht en
zilch 't evangelie vatn de rijke vrek voor
de geestl geroepeni, dan zou hem deze vrij
naieve vraag zeker in de pen gebleven
ziju. Ook de rijke vrek (Lue. XVI) wilde
God voorschrijven, wat hijl te doen had
tot heil zijner bloedverwanten: zo iemand
uit de doden tot hen kwam, o ja, dan


De Kerkehiike toestand io Duitshldandl.

~~o~:,~~~~7 1~~b. .. ...,. ,. -

.: ae 6
WERELD-KAMPIOEN IN;: S.l^D~ De 16JrieCetn oleg, i
onans etEuopeshapiencapvor rowe wnisdegrt
hoop"r"'. van :~; Engln voo dei homnd Weed ponca in fguu
sch' ';I:tantsen ;,:: .,..~-:


onlangs naar de Spaanse wateren werd
gedirigeerd, zijn thans de O 13 en O 15
uit Nieuwediep vertrokken, om dienst te
doen ter bescherming van de Nederland-
se koopvaarders in de Spaanse wateren.
Over de strijd in Spanje zelf valt mee
te delen, dat het zover de verwarde be-
richten een oordeel toelaten, het de Na-
tionalisten miet voor de wmnd schijnt te
gaan, ondanks de geweldige hulp door
de Italianen verstrekt.
Mogen we de berichten geloven, dan
zouden er in de laatste week 150 auto's,
1000 granaten, 50 stuks veldartillerie,
150O machinegeweren en 1300 krijgsge-
vangenen, alle van Italiaanse origmne, in
handen der Roden gevallen majn.

Voor het voornaamste nieuws uit Duits-
land verwijzen wij naar ons 2de artikel
in dit blad.
Na de opstand in Parija en Clichy,
wist Blum in de Franse Kamer toch nog
een motie van vertronwen te krijgen, al
was het da~nniet met een overweldigende
meerderheid.
Premier Blum beloofde dat degenen

hadedn, esotft zdullnnC wden, ogah
of zij politie-agenten of fascist-zijn. Een
voorstel om d ranse socia e par ij, de
door de fasci t sche ider, koltoen ndbi

den, werd door de kamer van afgevaar-
digden verworpen.

ontdaekkRnva eernesmen wering nuh
de Oekraine, waarbi3 500 personen ge-
va~ngen zijn genomen, waaronder vele mi-

Er rolijk ziet het Paasfeest er niet
uit voor E uropa.

BUITENLAN D.

HOE DE LONEN DAALDEN.
Een nieuwre state btekr van het intern.

Het international arbeidsbureau heeft
een mieuwe loonstatistiek openbaar ge-
maakt, die betrekking heeft op het to-
tale arbeidsloon, dat in verschillende lan-
den aan de gehele arbeidende bevolking
per jaar wordt uitbetaald.
Een dergelijke statistiek werd van ver-
schillende zijden verlangd, omdat hier-
nit de koopkracht der arbeidende klassen
der verschillende landen blijken kan en
tevens daaruit kan worden afgeleid, hoe
groot het aandeel der arbeidslonen in het
gehele national inkomen is en van welk
belang de arbeidslanen voor de pro-
ductiekosten zijn.
De eerste statistiek van deze aard be-
treft de arbeidslonen in de jaren 1929---
1935. Zij omvat de 20 volgende landen:
Austrahe~, Canada, Duitsland, Engeland,
Estland, F~inland, Frankrijk, Hongarije,
lerland, Letland, Nederland, N.-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenii,
Tsjec~ho-Slowakije, :de*'erefrigd~e Sta~ten
van Amerika, Zuid-Afrika en Zweden.
Voor de meeste landen ontbreken- ech-
ter vele eijfers betreffende de niet met
de handen, doch met de geest verrichte
arbeid, zodat de statistieken dier landen
slechts de totaal-arbeidslonen in de in-
dustrie vermelden.
Voor vier der grootste landen, n.1.
Duitsla~nd, Engeland, Frankrijkr en de
Verenigde Staten van Amerika, waren
echter cijfers over de uithetaalde lonen
twellectou edarha~nden rbeid l voobr i
baar.
Interessant is, dat ult een vergelijking
der in 1929 en in 1935 uitbetaalde geld-
sommen.blijkt, dat in dese landen (voor
Engeland waren echter slechts gegevens
tot en met het jaar 1932 beschikbeaar)
in bebaed ddzet demwereldedrisig e so ai
ongeveer gelijke mate was verminderd:
In Duitaland, waar mn 1929 nog 43 mil-
liard rijksmark aan arbeidsloon was uit-
betaald was dit bedrag in 1935 gezonken
tot 31 milliard. In Frankrijk going de da-
ling van 115 milliard Franse franes in
1929 tot 87 milliard in 1935; in de Ver-
enigde Staten van Amerika daalde het
total bedrag der aan arbeidsloon uitbe-
taalde dollars van 51 milhiard in 1929 tot
36 milliard in 1935.


Ha~rwicke Alison Skiipwvorth -- Ntgel Brucein de hoofdrollen,.Entr~ee: Ballccn Fi.12.Benedetn 0.75. Ga~leria 0.30.

G~eeni kindcleren t ortgela ten.

In ons r-oor~prc g r~amnnlia eein New;s Reel en een aa-rdlige shor~t.


Voo 00 et Y8RSCHfeeSt.


5, Ti jd is ge Id ", z egg en de Ameri ka ne n.

Daarom geen tijd verloren want tijd ver-

i e en is geld ver lie ze n. Dus haa st U en

bezoekt nog heden ,C AS A C OHE N"

On koopt wat U noodig hebt voor het

Paaschfeest,

Onze artikelen zijn spotgoedkoop.


,,CASA COHEN"' wenscht aan al zijn"

k la nte neen Cel uk kig Paa sc hfeest.HO an SCHE S1garenen 19801 OS 8 f lek

WenSt in relative te tr eden met

Prlma Im Orteur 880 W18D ZIj

haar be lang en voor WES T-

INDIE kan toever trouwen.


BrneVen met uitvoerig e inlichtin-


I 3-3


SIN VITAT IE! IN VITAT IE!

d Ti 1.1 ebrben de eer het Cluraigosche Publie~k ult te noodigen t~t. bijwoningr \-Hn ren
d:emonstra;tie inl onze Shoiwroom van dle zooljui t ontvalilonll niieuwP
Philips Radio-Toestellen. ~t

i Ew bezoek bij ons zal o~p zeer booge prijs worden gesteld. UJ zult o.n. keninis maklen
met het nieuw~e NBIVIO EL 378 A, eeni toestel met tien lampeni en inigebouwvde gr:1mn.
Sfoon, dait iedeprs iewanditerinig :Ifdwingt. De 378 A is een bij uitstek geslhikte Redli a vocii
&m deze gewresten, daar. het sp-eciaial voor rlie tropen~ is geh~ouwd van Cnuensius; mothholut.
~cw ltOnze deskundligen staan ger-eed amn U dlit meesterstak te demonstr~eren ien~ U a;lle
goest nktngnte: vers~eha ffe ni. T: zult vertetStld straan door de vele nieuwe
uitvinldingen we~rimee J it nijeuwe toestel tot de vilm~aakste Radio ir opgfevaerd.

Elkena clag demtonstraties.i ledereen is wNelkom. 9


PAL~AIS R 0YAL Heerenstraat 23. Tel. 537. ~


S. N. ECURY Araba.


K. I; ERKEN


.' .

.. .


.E

I5 ~ ~ .~X


~ti~


. .
~~~ ~ ~ . ') i


;r


mnaken, doch misdadigers, door schan- le blatden, die het gedrukt hadden.
daalprocessen, door de geestelijke leaders, Suggesties van een verzoening tussen
zo gauw ze opkomen voor de rechten de Kerk en het Nazi-gouvernement be.
van de ker~k voor te stellen als oude cen- hoeft men niet ernstig op te nemen, zo-
trumsmannen, als beoefenaars van het latng de Nazis niet geleerd hebben de
politiek Katholicisme. menselijke vrijheid te respecteren. Vier
De goeniepige Duitse kerkvervolging, jaar lang heeft Von Papen met zijn ,,Or_
aiie zich angstvallig verbergt in het kleed ganisatie van Duitse Katholieken" ge-
van patriottische ijver, van Duits fabri- probeerd, Hitlerisme en Katholicisme tot
kaat. heeft in de laatste maanden haar een vergelijk te brengen, en heeft gefaald.
aanval special gericht tegen de Katho- Een vooraanstaand lid van deze orga-
lieke scholen, in weerwil van het feit, nisatie was de dichter Brombacher, die
dat luidens de bewoordingen van het onlangs met Emil Ritter het beruchte
Concordaat met de H. Stoel, Duitsland stuk uitgaf: ,,Manifest der Duitse Ka-
zijn erewfoord erop gegeven heeft, dat tholieken aan hun mede-Duitsers en me-
hlet aan die scholen vrijheid zou ver- de-Katholieken", en dat zij beweerden on_
lenen. In streken als Beieren en het Rijn- dertekend te hebben ,,namens een groep
land gaebruikt men intimidate, om de godgeleerden en leken". Dit kostelijk do-
ouders te beletten, kinderen naar Katho- cument verkondigde, dat de Katholieken
like scholen te sturen, en wie in staats- geen begrip haddlen va~n de ,theolnogisclhe
of gemeentedienst zijn, wordt dit wonder betekenis van de Duitse Revolutie", en
straffe van ontslag formeel verboden. dat het onderscheid maakte tussen ,,cle-
Tengevolge van de Nazi-politiek, die ricale" en nationalal" Katholieken. Waar
de dagbladen gebruikt, om er propaganda de auteurs van het Manifest zich voor-
mee te voeren, in plaats van betrouw- doen als Katholieken, maken ze zich
bare berichten te publiceren, zien de schuldig aan een tweede geval van ty
Katholieke bladen, die nog niet gesuppri- pische Nazi-oneerlijkheid. Brombacher
meerd zijn, zich genoodzaakt om wonder is geen Katholiek meer, want hij' heeft
commentaar mededelingen te publiceren de Kerk verlaten, en zich aangesloten bij
van het Departement van Propaganda. een ,,Beweging voor een Nationale
Zo werden deze bladen enige tijd terug Kerk." Hij is nu medewerker van ,,Der
gedwongen, een artikel af te drukken, Romfreie Hatholik", (wat iede Nazi-taal
waarin de Duitae bisschoppen werden toch soepel om nonsense uit te drukken!),
aangevallen over hun steun aan parochie- het orgaan van een der talloze Duitse
scholen, ofschoon die aanval de beschul- .,godsdiensten" en hij is ,,beroemd" zowel
schuldiging inhield, dat de Duitse bis- om zijn aanvallen tegen het Pausdom,
schoppen geen selling hadden genomen als om ziju total verloochening van alle
tegen de vervolging der Katholieken in Katholiek geloof.
Spanje. En deze weg zijn opgegaan alle Katho-
Datr. ligt in deze beschuldigg~g lets lieken,'die met het Nationaal-Socialisme
ongemeen laaghartigs, en wat wel type- ziju blijven heulen. Himmler, Streicher,
rendl ~i voor het Nazi-sys~teem: want de Giibbels, Hitler en zoveel mindere god-
Duitse b~isschoppen hadden in Augustus heden in het huidige Duitse Rijk, zijn al-
j.I. een Hierderli~jk schrijven uiltgevaar- len renegaten, van wie een verzoening
digd, dat just over Spanje handelde, met de Kerk allerminst te verwachten
maar het Duitse government verboodl is-
de publicatie, en confiskeerde tevens al-


5 hGE iEEli P061TIEY 0 V ERZIC MT.


Parochiekerk ()trobanda:

ledere Woensdagavond '7 uur Jongens-
congregatie met Holl. Preek.
Parochiekerk Pietermaal:


7.:0 .HHI-. Ms. (kindermis, niet
voor volwassenen)
8.30 v.m Hoogmis.
6.30 n.m. Lof.
ledere Woensdagavond 7 uur Jongeni-
congregatie.
Parochiekerk San Mateo.
4.45 v.m. H. Mis.
7 v.m. H. Mis (Kindermis)
9 uur: de plechtige Hoogmis.
7 uur: Plechtig Lof.
Passmaandag:
half even: gezongen H. Mis.
ledere Woenadagfavond 7 uur Jongens-
congregatie met Holl. Preek.
Parochiekerk Groot Kwartier:

8.i'" 'secti H. Mis.
7.-- n.m. Lof.7.45 Plechtig~e H. Mis.
In alle kerken gelegenheid tot Biechten:
iedere Zaterdag van 4 tot 8 uur n.m.;
en daags voor iedere grote feestdag.Het bedrag der arbeidslonen in 1929
op 100 stellend is dit cijfer dus in 1935
geslonken tot 74 in Duitsland, tot 76 in
Frankrijk en tot 70 in de Ver. Staten
van Amerika.
Het international arbeidabureau heeft
aan deze vergelijkende cijfers nog een
andere reeks toegevoegd, die zuiverder
in het licht stelt, hoe groot de betekenis,
van deze dealing van de total inkomsten
uit de arbeid geweest is voor de koop-
kracht der arbeidende klassen der ver-
schillende landen. In aanmerking ne-
mend de gelijktijdig ingetreden dealing
der goederenprijzen, is het international
arbeidabureau tot de berekeninlg geko-
men, dat de werkelijke waardet der uit-
betaalde arbeidslonen gezonken is van
100 in 1929 tot 93 in tot 86 in de Ver-
enigde Staten van Amerika,

Droevig Verschignsel in de Anglicannlse
Kerk.

Onlangs verwierp het Hogerhuis met
overweldigende meerderheid van stem-
inen een resolutie, waarin werd voorge
ste'ld ,personen zija gescheiden her-
trouwen, van de Communie uit to slui-
ten. Slechts twee bissehoppen, de bia-
schop van St. Albans en de bisschop van
E y, stemden voor.
Veelzeggende opmerkingen worden ge-
maakt door de bieschoppen van Londen
en van Birmingham. Eerstgenoemde zei-
de: ,,Ik kan deze mensen niet geestelijk
ter dood veroordelen," terwiji de bis-
schop van Birmingham opmerkte: ,,Wij
kunnen niet schermen voor het altaar,"

De lezers hebben natuurlijk reeds be-
grepen, da i dit telegb m sepchts sprak;

geen enkele Katholieke, dus ware, Bis-
schop zal er zulke heiligschennende
ideeiin op na houden. leder Katholiek
trouwens weet dat een huwelijk alleen
door de dood wordt onthonden en deaar-
aan heeft de ware Kerk, door Christus
gesticht, zich altijd gehouden. Zij heeft
daardoor zoals nog kort geleden in dit
blad werd vermeld zelfs heel Engeland
verloren. Zij kan nu eeumaal niet anders
omdat God het niet anders wil en de
waarheid niet met zich laat transigeren.
De Heren van het Engelse H3ogerhuis
mogen hun Biljbel, special wat deze ma-
terie betreft, wel eens grondig bestude-
r~en. St. Paulus zegt, om maar 66n ding
te noemen, duidelijk dat iemand die een
gescheiden vrouw tot zich neemt, over-
spel pleegt. Datzelfde geldt ook voor de
vrouwen. Die het dus t6ch doen, leven,


al zijn zij ook voor de burgerli~jke wet
getrouwd, in concubinaat enr wie in con-
puinaat leeft, kan, solang hij of sij daar-
M: blt voortleven, niet de H. Sacra-
menten van Biecht err H. Communie ont-
vangen. Bovendien heeft het Hogerhuis,
al schrijft de Engelse wet zulks voor,
niets met die zaak te maken, noch met
andere zuiver Kerkelijke aangelegenhe-
den. Daar zullen wij, Katholieken, njimn-
mer in toestemmen en dat deden evenmin
de Katholieken van vroeger eeuwen. Wij
denken hier aan mannen als de H. Tho-
reas More, de H. Kardinaal Fisher en
anderen, die er evenzo over dachten en
dearom hun leven op het schavot moes-

Voor ons Katholieken is de zaak heel
duidelijk: dergelijke meneen hebben zich
zelf van de H. Sacramenten uitgealoten.
Daar behoeft niet voor geschermd te
worden voor het altaar, hoe theatraal die
woorden dan ook mogen klinken. Zolang
i~n dler bed lihtgenoten niet isage tr
de Paus niets san veranderen.
Daar is vooral het vorige jaar in Ka-
tholieke bladen en tijdschriften bijzonder
veel over geschreven, mede aan de hand
der Pauselijke Encycliek Casta Connu-
bji~. Hebben de Anglicanen daar dan he-
lemaal geen kennis van genomen ? Mcaar
het is waar ookr, bij vele andelrsdenken
geldt nog steeds het Catholica non legun-
ter, of vrij vertaald: geen kennis nemen
van Katholieke lectuur.


Cedariin


met Mliriam~ Ho >kcins --- Fr'1anc~es Deei -- Billie Bu~rk1


officieren, hoofdzakelijk gezagvoerders
en stuurlieden, komen hiervoor in aan-
merking. Door bemiddeling van de heren
van Dulm en Olivjer, de twee Neder-
landse marine-autoriteiten die thans het
practice werk in Londen leiden, heeft
de marinestaf alle medewerking toege-
zegd en zullen Kolonel Heeres en de re-
serve-overste Wieringa het plan nader
'iwrkn Een got aatal gadigd n
uxeetwerd reens ger oade b scikba e
posten aangemeld. Uit de sollicitanten
zal een voordracht opgemaakt worden
welke ter beoordeling naar Londen op.
gezonden wordt. Het ligt in de bedoeling
om deze neutral ,,observing officers

dleen, O tatzj len snaat zijn geheee o a
hankelijk hun bevindingen mede te delen.
Nederland is echter ook op minder aan-
goename manier deer dagen in de Spaan-
se kwestie betrokken.
De autoriteiten in Spaans Marokko
hebben de Nederlandse vertegenwoordi,
ger in Tanger er op gewezen dat de ac-
tiviteit van HI.M.'s Hertog Hendrik moei.
lijkheden van ernstige aard kan opleve-
ren, indien het vaartuig bescherming
biedt aan schepen die zich bezig houden
met het vervoeren van oorlogsmateriaal.
In verband hiermede heeft de Neder.
landse regering haar Gezant te Tanger
thans medegedeeld dat zij aan de Neder.
landse oorlogsbodems van de aanvang
efda dt stsrp te hSeas aereen vr
schepen bescherming te verlenen welke
wapens, munitie of vrijwilligers vervoer.
d en.
Aneta verneemt nader dat instructie
aan de Hertog Hendrik gegeven is om
zich afzijdig te houden van eschepen be-

eea deef neaamV Rerdb .e tjd ge e
den door nationalisten naar Ceuta op-
goebracht, waar het een gedeelte van de
lading heeft moeten lessen.
Deze laatste Maatschappij schijnt er
een te zijn, zoals we er ook wonder de
grote oorlog gekend hebben, die op min-
der fijne wijze, de Nederlandse vlag over
de zeeiin voer~t.
In plaats van de O 16, die met Prof.
Vening Meinesz voor wetenschappelik~e
doeleinden in de Oceaan opereerde, maar


Italid is deer dagen weer de knuppel
in het hoenderhok
Onder hoenderhok bedoelen we dan
salva reverentia de non-interventiecom-
missie
Het zenden van Italiaanse soldaten
mnet ammunitie schij'nt maar door te
gaan. Zowel Engeland, als Rusland en
Frankrijk hebben daartegen bezwaren
gma~akt, en de Russ tche kge ant Mailsly

om vast te stellen hoeveel Italiaanse
vrijwilligers in Spanje geland waren,
sinds de overeenkomst op 20 Febr, in
working trad. De Italiaanse gezant
Grandi, keurde dat verzoek af en gaf de
wiaare hug ng da~t dewItaliaans z ernr
bereiden
Verder zouden de Franse en Engelse
officials de mogelijkheid bespro-
ken hebben van een blokkade voor het
houden van de Italiaanse soldaten buiten
Spanje en te voorkomen dat de Italianen
die in de gelederen der rebellen strijden
voorraden uit Rome zouden kunnen ont-

aMues olini heeft Zaterdag een rede ge-
houden en ook de aanwezigheid bespro.
ken van de Italianen in Spanje en daarbij
geze d dat Italie nimmer toe zal staan
dat Spanje een communis3tische republiek
wordt en dat er dan ook geen Italiaan
uit Spanje weg zal gaan alvorens daar de

co es e ave euteradaw e roken!
Maar deze rede van Mussolini heeft
bovendien in Engeland zulk een grote
actie verwekt, dat men de verhouding
tussen Engeland en Italie slechter acht
als ooit geweest.
De twee rivalen in de Middellandse
ne orme ko danger hoe scherper te-
Behalve voor deze grote moeilijkheid,
staat de non-i nterventiec ommissi e v oor
11et vraagstuk der goudtransporten van
Valencia
En tenslotte dan de regeling van de
blokkade.
Hiervoor heeft deze commissie opgave
uit Nederland gevraagd voor het aan-
stellen van ,,controlling officers" bij de
non-interventie-dienst die ter zee zal uit-
g~eoefend worden. Een 30-tal hoopvaardj-


2^ 1


CIIVE~HI~DI *


Zaterdag 27


-Zondag 28 Maandag 29 Mlaart

Omn 8.45 P.M.


3 E C Ky


MArPir


yermis der IJdelheid*

Cfeheel in natuurlijke kileuro~n volgens~ hoit Oilerniotuwejte s-jysteem !


gen Odet No.

blad+


SVan lt~

Met 'ijn vele kleine vertrokjes, dr~ai-
trappen en verbdrgen gang~en, waarlangs
de dienstdoende pastoor ten allen t jde
een good heenkomen hon zoeken, geeft
het schuilkerkje een duideljlk beeld, hoe
onze voorvaderen in die moeilijke dabgen
hun gefoof moesten beleven.
Door de goede sorgen van de heer
C. W. H. Baard is het K~erkje geheel
in de atmosfeer van het verleden be-
houden. Elkr ogenblik ale het ware kan
de prirester weer aan het altaar verachij-
nen, soals thans ook inderdaad nog 66n
morgen zal geschieden. Bij de gezongen
H. Mis, die 30 Maart te half tien sal
worden gelemen, sullen de alleroudsten
der St. Nicolaasparochie, die nog in
hun jeugd in ,het Haantje' 'ter herkre
gingen, togenwoordig sijn. Voor~ts ver-
nemen wij, dat de K.R.O. dese szitsonder-
lijke piechtigheid die morgen sal nit-
senden.Wij hebben de naasstenliefde to be-
oefenen ook ten opzichte van onze te-
genstanders op social terrein, special
due ook ten opzichte van ,de socialisten
en communisten. Dirwgids gebeurt de
bestrijding van het socialisme 26, dat se
meer kwaad dan good doet. M8enigmaal
krggen ons~e arbefders de Indruk, dat


gvlen van etmscaim voo d
bezitters, dan voor sun verwoesting in de
mensenzielen. Dat zij meer tegen het
socialiame zijn nit liefde voor de Mdarm-
mon, dan uit liefde voor Christusr.
Daarom hunnen we hen, die seggen
tegenstander van de socialisten te sijn,
alleen als bondgenoten begroe~ten indien
s e bligk geven ookr het tijdelijk geluk der
arbeiders te willen en daarom het socia-
liame afw~eren. We mogen het socialiame
alleen bestrilden nit naastentefieeeeeeeeeeeeeeee de
liefde tot lonse evenmens meet het mo-
toef agn~, wearom wbij' het soelaliasme be-
strijden, want tia we~ten a~Pen nit ervo-
rmng, dat het socialiamre, aoelit hst- tij4e-
lijk geluk der arbeiders niet bevpordert,
maar afbreekrt.
PATER JACOBS M.S.C.

verbijijndin onze dagen getuige van een
veb ijeh verschijnsel. de mensheid
whgint zich meer te oriiinteren naar het
rigilenze, bet gee~stelijke. Veel meer dan
een kwart eeuw geleden homt de mens
tot het besef, dat hij niet sleebts staf is,
niet slechts een combinate van stoffe-
lijke krachten, maar dat hij in zich

daamM, en bgne etwelk omet ntd
stof kan verklaard worden, een on-
stoffelgk selfatandig pridiep, toegerust
met onstoffelgke vermogens, waardoor
hij te hoog staat boven het stoffaljke.
En na zich cenmaal van dat stoffelgke
en geestelijkre in sieh to agan be~waat g~e-
worden, begint hfi meer en meer to ge-
voelen de schrijnende leegte, die het
stoffelijke, nete~g n~as de al 'n ~eer-

xihnamachtendt verlangen naar de
eerste Geest, de over-rijkeli~jk welleade
bron van al het geestelijke en stoff6115kbe.
Dropen~baarrt sich wonder de measheid
een drang naar religiositeit en mys8tiek.
In dezelfde kringen waar then 25 jaar
geleden, het religienze met de geringste
aandacht waardig kenrde enalle religio-
siteit beschouwde ale een teken van
achterlijkheid. In dieselfde kringien
wordt het nu mode, religieuse opvattia-
gen en praktijken voor te staan.
DR. H. VAN LIESHOUT.
Serst near (101$4
dasn near ;RECHTS
altkijken v6r
everste*Id, en.,..
even uw kpert sh
wachtea. (Neemlit
ver een lkatr tram
elan.. de auto vae
den ,,Earate Help
dinst".)


Reing uw nlieren Van V8 11E-
ten eB hOudt op met 's nacht-
wakker te wordeni
Leidt een gfezonder, gelulddger on
langer leven.
Duisenden mannen en vrouwen vragen
Zich af waarom rugpijn hen lastig valt,
waarom zij 's nachts dikwijls naar de
privB moeten, wearom de afvoer weinig,
SOme pijnlijk en brandend is.
leder van dese symptomen betekent
dat uw nieren en blaas aandacht nodig
hebben, voordat dese krleine verschijn-
sele~n zich ontwikkelen in ernstige ge-
volgen.
Om suren en vergiftige stoffen uit uw
gieren te verwijderen, om de prikkelingen
van blaas en nieren te verzachten en hen
in gezonde working te sitellen, koopt een
dooaje ,,Medalla de Oro" (Gold Medal)
Naarlemmr capsulesJ voor f 0.75 en ge-
bruikt ze als aangegeven.
Deze onschadelijke, beproefde en zeke-
re medicijn heeft altijd een goed gevolg.
iial zich binnen enkele dagen better ge-
1 len, omdat dese diuritique buitenge-
succeslvol is, kij de nieren ver-
~0at en uit uw lichaam alle excessen
P4 urine-suren verwijdert, dig dikwijle
de corzask zijn van pijn en reumathiek

(Cond Mea Halm r Ie ve ko
ZHaarlem, Nederland.
Alle goede dingen worden nagemaakt.CCOU RA A ,

OFFIiICIELE BEKENDMAKINGEN.
Beschikkingen.

deet ingang van de late April .1937 is
deer, J. H. Sprockel benoemd tot lid
ale Pe Raad van Toezicht op de Kolo-
~Ql ostspaarbank*
-P Heer Egon D. Baiz is tot prakti-
:'bij het Hof van Justitie in Curagao
d.
Cleskend to sijn ingegaan de 1~3de
Idart 1937 is aan de Commies X. H. C.
"rugers, werkzaam ten kantore van
de Gesaghebber van Aruba, drie maan-
de rijatelling van dienst om andere re-
denen dan ziekte verleend.
Met inagvnde 6de M 1937 is de
EReer G J Fe gusan, substs aut go fier

verlof van de G~riftier, belast met de
Waarneming der betrekkin: v~an Griffirer,
van het Hof van Justitie.
~Met irrgang van de Ode M6ei 1937 is- de
Heer J. H. P;. SchrilsJ, Commies ter Grif-
fie van het H~olIvan Justitie, gedurende
de weairneming van de Subtituut Grif-
fier van het Hof van Justitie belast met
de waarneming der betrekking van Sub-
ut-Griffier van het Hof Justitie.
tingang van de 6de Mei 1937 is tot
k. 31 Mei 1937 aan de Inspecteur
ei Onderwiijs, H-. J. A. Schroeder,
,, ,e A ndere redenen dan ziekt~e vrij-
&l~~~ van dienst verleend, en in aanz-
s'luitt hieraan is op zij~n versoek en
ender dankbetuiging voor de als zodanig
81 or hem, bewezen diensten, eervol ont-
lag nit 's Lands diensit verleend.
iGereke t i igan de 17d
abart 193 is de nmmmie Jh. deeBranw
a ctiviteit hersteld en werkzaam ge-
~d ten kantore van de Gezaghebber
3 Aruba
Met ingang van de late April 1937 is
M4~ej. M. A. de Jongh, klerk werksatam
1sp antore van de Burgerlijke Stand al-
eP haar verzoek eervol ontalag nit
ansdienst verleelld.
De Gouvernementsr-Secretaris
Gronemeyer.
PiSpe krachten voor 't R. K.; Onderwijs.
Xir de Congregatie van de ~Fraters
B; Tilbarg, die zich reeds zo verdien-
.tt~fcgemaakt hebben voor het R. K.
Oaderwija, niet meer in staat is, de ge-
Stadi ~e groei van het onderwija bij te


Er zu len maar welnig menschen zyjn op de wereld, die
niet reeds van nabij hebben kennis gemaakt met deP~~1IkIP* ADO

ledereen zal kunnen getuigen dat de PHILlRS RADIO
door g9een an der toes tel ksn worden geevenlaar d.
DE PHILIPS RADIO geeft U een natuarlijk gelui~d, een

juiste WOergaVe On een zuivere en, sonore toon,
Kom U zelf eens overtuigen, en U zulit begrijpen, dat de
PHILIPS ook in Uw salon een plaate moet hebben.

Wij geven U graag. alle gewenste inlichtingen en prija-
opgaven, wonder dat U zech tot sets beh~oeft to verplichten.


SEen uitgebreide en gesmorgt~eee voorraad staat -in ons ~iln


DE WERELD INP VOGEL;VLUCHT.


Vanal heden verkrijgbaar


' Iarnempelksche Pap

Iet GOft

KOE LHUIS ~HOEK

Te I 56


Nieuwe In~stllatle voorschriften.
BUj bessehikking van 4 Maart 1937
(Publicatieblad N~o. 15) agjn verachillen-
de wijzigingen gemaakt in de insttallaltie-
trooreschriften voor electrache inrichtin-
gen binn~en de gebouwen, welke aan de
netleidingen worden aangesloten.
Bezoldiging Gouvernementsveearts.
Bij besluit van 22 Februari 1937 is
de bezoldiging vali de Gouvernements-
veearts van f 7032 9384 verhoogd tot
f` 7500 10.080..A n de R dctieO vnE d Amigoe di

Beleefd verzoekt onderstaande opne-
minjag voor het volgienda
In de Memorie van Antwoord op de
suppletoire begroting, komt leukweg de
m~ededeling voor, dat lands~kinderen niet
deugen voor de Militaire Politie.
Voor mij ligt de Curagnosche Courant
van 4 Januari 1935, waarih ender de Of-
,ficiille Mededelingen voorkromt, de begif-
tiging san twee CuragaosJe ~Militaire Po-
liticagenten met een m~edaille in de Orde
van Oranje Nassau met de zwaarden
Sindsdien zijn blijkbaar de landshinde-
ren ongeschilrt geworden, want onder-
sch'eidingen worden toch niet san onge-
schikte persgonen uitgereikt.
In de sitting van de Koloniale Reand
.van 21 Juli 1936, zei de Procurear-Ge-
nersal, als g~emachtigde van het Bestuar
So.m.: ,,Sedert 1932 heeft het Bestuur be-
schermd en de handel en de inheemse
arbeider, omndat het Bestuur die beacher-
ming nodig acht. Het Bestuar wil, de
gelegenheid om de arbeider enige srteun
te verlenen, hoe klein die misechien ook
modcht blijken, niet ongebruikt voorbij la-
.tnganen bd et d oe bewut Wr r
e'n niet van de politicatgent. Hapert het
slleen er sann dat een landskind geen po-
ilitiediensten kan vervullen?
Zija de hoofden van politie, dan zulke
bgsiondere experts ?
Moeten wij nu aannemien, dat de twee
hiervoren bedoelde politicagenten een
uitzondering maakten, of was destijds de
leider van. de- Militasirs ~Poltitetopen een
andere teegedsadn, da~n het toegenwoordig
Bestuar ?
MedZedeling van enderacheidingen aan
H~Iollandae ~Politie Militairen op Curagao
.staan ons niert ten dienate.
De -landiskind~eren, die de Politiedienst
in ongunstige sin beinvloeden' sindie
reeds ontslagen t Of leat het ~eiur
nog Isteeds de orde en rust en de publieke
veiligheid door hen in gevaar brengen ?
Gruno

lets, over de Rotarlik:sbewleging.
Ik blijf buiten de, trouwens reeds ge.
sloten, discussie van de B.C. en de A.d.C.
intake de Rotarii~rs.
Alleen wil ik de selling: opwerpen,
dat geen belijdend Orthodox Protestant
lid. kaP eijn van dese beweging.
Alle verenigingen, bonden, genoot-
schappen, die hun statuten niet funderen
op het .beginsel van de Orthodox Pro-
testantse Godadienst, d.w.z. met Chris-
tus, de Zoon Gods, als middelpunt, tijn
niet toelaathaar voor toetreding van
Protestaqnten, die hun Christendom vol.
gens -hunne' belijdenis en belofte meeten
uttdragen in de wereld,
WCie niet v66r myr is, is tegen mij,
heeft iChristus geaegd.
Christus v66r allee,.
Hierdoor is samenwerrlag met niet-
Christeneni practisch al onsmogelghk.
***";.i Protesttant.


CTlta:ruco ~IEUWS.


NOG~ic EENMAAL EEN; IL: MI BIly
O. L;. HEER QP ZOLDER.

dam r- Bn eenkele dag seal n Ams er
haar historiscbhe uorm b~leef bewaard -
hear oude beatemming 'herrijgen.
Met bijzondere toestemming van Z.
H. Eztc. Mbgr-. Huibers, Bissehop van
H~aarlem, sal op 30 Mabart a.s. nog een-
""""""""""' albe H b8in offer moe a lden o
,>e3t Haantje" san de O. E. Voorburgwal,
meer bekend als ,,Onze Lieve Heer op

Dea dag tec .s bet 5 s gld
schuilkerkje bewaard en ver~eerd, werd
overgebratcht naar de nieuwe, monumen-
tale St. Nicolaaskrerk, welke met haar
"A ,,a en mmeap sa et A..terdams

SOp de atvond van de 30ste Mkaart 1887
veramelden zich te Amsterdam op de
O.Z. Achterburg al bj' de Heintje Hoek-
steeg groepjes Katholieken, wier aantal
speoedig tot een vrij grote menigte san-
groeide. Er werd weinig gesproken on-
der de mlensen. Men stond daar swljgend
en zag op naar de bovenverdieping van


t I ---- .I
ICI


men. Veel trairien thuis, met knopen en
saluut en niet opgeven als het niet gauw
goed gaat. De aanhouder wint Free, ge-
loof me gferust. Bijeenkomaten als ge-
woonlijk.
Toekomstige Welpen.
YALAHI.IJI......... Djib, djib, djib,
djib.
De Oude Wolf wordt doof van jullie ge-
schreeuw.
Sterke longen die jonge Welpen,
En wie heeft die wedstrijd in hard-
lopen gewonnen. En ik sag die nummer
vier uit het Rode Nest boven op de Ou-
baas zijn rug... Je zou zeggen so'n dap.
pere W'elp.
Wij Doen Ons Best.
PIJN IN DE RUG EN STIslFHEID.
Verdwenen.. en voor goed. .
,,Drie jaren lang leed ik erg aan pijnezi
in het laagste deel van mijn rug. Ik pro-
beerde alle mogelijke middelen wonder
eenig success. .
Wanneer mijn beenen te lang in dezelf-
de houding -bleven (b.v. wanneer ik
sliep), waren zij zoo stijf, dat het be-
wegen mij tot een marteling was. Nu .en
dan waren de pijnen wat minder, maar
dat was de eenige verbetering, die ik kon
bespeuren. Tenslotte raadde een vriend
mij aan het eens~ met Kruschen Salts7 to
probeeren. Tot .mijn groote Verrassing


pijn, maar toch neem ik nog iederen mor-
gen de ,,kleine dagelij'ksehe dosis" in mijn
eerste kop thee of koffie. Ik ben nu een
goede vijftiger en doe weer wonder eenig
bezwaar mijn wer'k. Ik ben U inderdaad
zeer dankbaar voor dit uiterst werkszame
en eenvoudige middel. Steeds sal ik aan
mijn vrienden vertellen hoe enorm veel
goed Kruschen Salts mij gedsan heeft."
A.W. to ]L .
Rheiimatische pijnen en pijnlijke- s/ .
heid, welke laatete maar al te dikwijls
een voorbode van rheumatiek is, vinden
bij'na altijd hun oorzaak in het voorkomen
van opg~ehoopt urinezuur in het bloed.
Hiersit vcormen zich scherphanqtige urine-
suur-kristallen, die in Uw spieren, weef.
sels en gewr~ichlten geraken en de o~ndra.
gelijke rheumatiache p~inen veroorzaken.
Krusechen Salts bestaat sit tes verachil.
lende zouten, die lever, nier~en en inges-
wanden aansporen tot krachtiger wer-
king, waardoor de giftiige aifvalstloffen
volkomen worden verwijderd. De pijnen
nemen af en ge blijft 'gevrijwhard van
rheumatisk.
No. 256.
Mussekulke~cering as. Zondag 8 war :
B irloaplai Eaorps LSanta, GeI~eoa 28.'87*
i. Wihelmus,
2. Auster'lits (mars)
3. Dichter und Bauer (Onvert.), J
Supp6. *
4. La Belle Roumaine ,(waltzes)
J. Ivanovici ''
5. Tru imagen (danza)',J. M. Camnpos
SPAUZE
i Hein khensr Bkte (Valse), J..P. Bos-
kalj n
7. -Fant~ our Elixir de Amor (Doni-
Eetti) .
8. Een JToli fe ~t:'`ptp) '. P Mos al
kaljon g e pt., -


stears, nog hield Chrirstus or verblyf in
agjn Heilig Satcrament, maar het ogen-
bli~k kwam nader, dat H voor goed dit
huis sou verlaten.

Het carillonspel van de Oudekerks-
toren, van de historische St. Nicolans,
welke eets in al haar glorie de Kioning
der Koningen tot tempel had gestrekt,
tot op dat rampsalig unr van 1578 de
herder der Oude Zijde, vervolgd en op-
gejaagd, het Allerheiligate most weg-
voeren en verbergen; het klokkrenspel
klinkt uit over de oude daken, de small
burgwallen van Amsterdam. Zes maal
doet de uuralag zich horen.
Een rijtuig komnt aanrollen. De men-
sen wijken niteen ontbloten eerbiedig
het hoofd. Ult de dear van het huis-
kerkje treedt een priester naar buitten,
daalt af van de hoge stoep en reikt het
Allerheiiligate over san de herder der
parochie, pastoor Van Born. Dan trekt
een swijgende, maar diep indrukwekken-
de stoet ac'hter het riftuig sann, langs de
avondlijke gracht en de smalle straten,
naar de mieuwe grote parochiekerk.
Daar wacht v66r de ingang de gee~-
telijkheid en een talrijke menigte de
komat yan het H. Sacrament. Als pas-
toor Van Born de herk btetreeBdt wor-
.den de lich~thfi~~pit oken, do achellen
g~eluid. Dan nemen allen hun plsatsen


odr eken rted kw o5 vao pastor
Van Born, besluit de plechtigheid. De
mieuwe St. Nico0laars, welke reeds de
7Ide F~ebruari was gewgid, heeft thans
de task van haar beide vo~organgsters,
de oude St. Nicolaas van v66r de Re-
formatie en het nederig schuilkerkje uit
eeuwen der verdrukking, overgenomen.
Fier heft sij haar torens ten hemel
en ieder, die de hoofdtad binnenkomt,
kent haar profiel, dat in het onde wea-
Sterfront der stad domineert.
Vijftig jaar sija voorbijgegaan. De zeer-
eerw. heer P. J. Aarts is thans pastoor
van de St. Nicolaas binnen de Veste.
Onder sign bezielende leading sal het gon-
den jubileum op grootse wijze worden g~e-
vierd. Zo sal op Zondag Beloken Pasen
(4 April) Z. H. Exc. Mlgr. J.~ P. Hui~ers
de pontificale Hoogmis in de jubilerende
kerk opdragen. Maar ook het: oude herk-
je wordt niet vergeten. Op 30 Mb~aart, de
historis~che datum, sal Christus er, on-
der het II. Misoffer, nog eenmaal neer-
dalen en won~en binnen de muren, die
zoveel heldhaftig en trouw g~eloof in tij-
den van zorg eni druk hebben aan-
schouwtd.

bu ffal, he Hientj Hekst~e g, V r
volgens officiille gegevens in 1663 ls s
zodanig ingericht. De overlevering echter
wil, dat de parochianen der Oude Zijde
reeds kort nadat zij in 1578 uit hun kerk'
de oude St. Nicolaas, werden verdreven,
er hun toevlucht name. Het huis, dat
reeds in 1683 was te vinden op de lijst
Svan ,,paepsche vergaerderplaat~sen"', werd
pas -in 1845 eigendom der palrachie;. De
Svoorgevel typeert het eenvoudf~g koop-
miasthuib uit de tijd van HEiendrir ide
Keyser. ,Alleen de top is~ op nuchtere
wiize vernieuwd, tender dat san het ka-
rakter van het geheel ernatig afbreak
werd gedaan.
Nog alles in oade staat.
Zoals bekrend, werdl hort na de slui-
ting, in het herkje gevestigd het Mdu-
seum Amstelkring, dat het voor Katho-
liek Amsterdam en geheel Rooms Neder-
land so waardevol initererieur zorgvuldig
heeft geconsferveerd en aangevuld. Op de
benedenverdieping liggen de vroegere
hal en woonvertrekken. Op de bovenver-
dieping bevindt zich de oude kerkr. De
soldering van enkrele verdiepingen werd
eenvoudig door geslagen en de uitge-
spaarde bovenverdiepingen dienden als
gaanderijen,
Men vindt er het schilderij van de
laatsite pasrtoor der Oude K~erk, Jacob
Buyek, bekend uit de dagen der alteratie.
Verder tal van curlositeiten;-hoe het
Sspreekstoeltje op vernuftige wijze aan
het oog kon worden onttrokklen, als de
Sschout en sijn rakkers plotseling kwamen
opdagen; een silveren doolsje met tewge
aarde, welke bij het begraven der katfhO-
Slieke doden op de stadek~erkhovenheime-~
14&k werd uttgestroold ena.


liouden, en de daarvoor vereiste krachten
te leveren, heeft de Apostolisch Vicaris
moeten uitzien naar een andere onder-
wijscongregatie voor de mannelijke
jeugd. Bij een paar Congregaties in Ne-
derland is aangeklopt om hulp, doch te
vergeef s.
God zij dank, hebben de Broeders van
de Christelijke Scholen zich zeer gearne
hereid verklaard, de Missie van Curagao
te komen helpen. De Congregatie van de
Breeders der Christelijke Scholen is een
Stichting van de H. Jean Ba~ptist de La
Salle en over de gehele wereld verspreid.
Ook in Zuid-Amertika, 0.a. dn Venezuela,
hebben zij verschillende scholen.
In Nederland bezitten zij 8 huizen. Of-
schoon een en ander nog niet officieel
,geregbid is, is toch reeds in principe
aangenomen, dat er op het einde van
dit jaar tien Broeders sullen uithomen
om op Aruba de Fraters, zowel van Oran-
jestad als van S. Nicolars te omen ver-
vangen en het onderwijs van dese over
to nemen. Daardoor sal het mogelijk tijn,
om begin 1938 een fraterschool tie openen
op Wishi en in de buurt van de Salinja.
Een prachtige sanwinst voor Curagao
en Araba, waarmede we de Missie wel
van h~arte geluk mogen wensen.
B~nnenkort wordt de Visitator van de
Congregatie uit Venezurela hier verwacht
om een en ander officieel te regelen.
Afdeling Voort~rekkers,
Willen we voortdurend beantwoorden
aan het ideaal VOORTREKKER, dan is
het absoluut nodig dat wij dikwijle de
vragen van de Avondwake in grote ernst
overwegen. De dagelijkse sleur neemt zo
gemakkelijk onze eerste ijver voor de
goede zaak die wijl voorstaan weg. Mdeer
bijzonder is dit nodig in tijden dat de
liturgie van onze Moeder de H. Kerk
op de hoogte-punten kom~t.
In verband met de liturgische dagen
van de Goede Week en het hoogfeest van
Pasen b.v.: Streef ik naar een bewust
inwendig leven ? Besef ik de waarde van
het H. Misoffer, ook wonder m~in dagelijhs
werk ? Begri~jp ik de betekenis van de H.
Communie voor mijn dagelijks levei?
Hoe bid ik ?
Herinner je je mierschien niet eens
meer dat het je plicht is geweest voor
de installatie V.T. dese en andere vrage?
te overwiegen ? VOORTREKKER, RICHT
JE IEDERE DAG NAAR JE IDEAAj~:
CHRISTUS, OF MAAK PLAATS......
Verkenners van Troop I*
Maada SO Mag: Ver~samlen o a
8.30. W~ie,atiet op tgid hoEmt, komt te laak,
dat is logisch, mear de rest...
PWel, we trekken er op uit, Sein-wed-
strejd.
Strjng-burning contest. Dat is En-
gels en als 3e miet weet wat het bete-
kent, zoek het dan op in een woorden-
boek (engels). ..
Van die wagen-race, die seintoren, on
de rest vertel ik maar niet.
Elke Patrouille zorgt voor: 66n deken,
een bijl, twee seinvlaggen, en gips.
Elke Verkenner zorgt voor: sweqa-
costuum, touw kampshirt, veldfles, zak'
bookje en de rest...
Om ongeveer 5 uur weer this.
Dinsdag 30 M~a~artaaa~~~ Van 4 tot 5 voor
Houtduiven en Reigerss.
Vrijdag 2 April: Van 4 tot 5; voor
Snippen en Zwaluwen.
Zondag 4 April: 10.30 Studie-patrouil-
le met een of twee welkome gasten.
VERKENNERS VAN TROEP I, OP
PAIASDAG IS HET JUST EEN JAAR
GELEDEN DAT 13 VAN JULLIE GE-
INSTALLEERD WERDEN. 'N MOOIE
DAG OM NOG EEN\S M~ETl VOLLE
ERNST DE ]BEL~OFTE TE HERNIEU-
WEN EN TROUW TE BELOVEN AAN
DE WET.
NiVeuwelinfe van Troep H
Jullie, breeders meenthbet ernstig met
je spel. ledereen han dat zien, als hij niet
blind is. Jullie homt er als je volhoudt
maar denk er aan, dat gotat niet in een
dag en niet in een jaar.
Lanzaam maar seker voornit, en zorgt
dat je de eisen kent dat je ze kunt dro-


WVereldproramma
Via P.O.J G~olflengle $1.38
19).24-20.24Q ur Ourragrotgd.
Zondag 28 Mfaart*


i .


I r
K RO 1
O


1. Gramofoonmusiek.
2. De Wereld in Vogelvlucht, door
Paul de~ Waart.
3. Van en Voor de Miseleiposrt
4. Gramotoonrmusiek '
5. Zalig ~Pasen, -
6. Vtaderlandee K~roniek "
K~olomaale Ultzending van de K.BO.
Via P. H. I. op Gtolflenge 5.57 MI.
Van 9-10 aur Ouarageotgd.
1. Mars.
2. Zalig Pasen!
3. Gramotolonmus~iek.
4. De Wereld in Vogelvlucht, door
Paul de WCaart. r:
5. Van en Voor de Missiepos~t.
6, Vaderlandee KronieE.


De grote nieutrle vliegboot van de Im-
perial Airwa~ys, die dienat most doen
op het Europa-Indie-Au~stralie traject, is
on de...rfste reis.`ea verongernet. e.
Ca docornies,mdie van bSouthh mpton v s

personen en een Pronwelijke passeagier,
rankte na~bij Lyon in een sneenwsto r
en vloog zich tegen een ber~ghelling to
letter. Vier leden van de benanning
wer~den op slag gedood, de passagier en
de radiotelegratist zswaar gewond.
De beroomde Engelse dichter, John
Drinkwater, overleed op 55-~ jarige leet-

.UT NEDERLA~ND.
Bij K~oninkltigk Besluit werd bekenzd ge-
maskt dat san de n~abestaanden van wii-
len de ratdiotelegrafist M., J. Uytermerk,
di e een vtert'G'". bi deauitofen e
s.s. Van der Wijek der KCPM, 20 October
1936, een golden erepenning voor mens-
lievend hulpbetoon, benevens een loffe-
lijk getuigachrift sal uitgerelikt wo~rden.
Zoals wij indertijd berichtten kenterde
de van der Wijek 's yachts om twee nur,
enkele uren na vertrek aft Soerabaja
door tot nu toe onbekende oorsaak. De
'radiotelegrafist slaagde er voor de on-


heid kronden brengen. Uytermerk liet door
dese niterste plichtebetrachting echter ile
kans voorbijgaan zich in veiligheld te
brenge en was vrjel bet en..se ld ay
de 6tat major dat als vermist werd opge-

Binnenkort is een landbouw-ordening-
wet te verwachten d~ie spoedig bij het
Parlement ingediend sal worden. Hierba
sal voorgest~eld worden om een groot
~deegal de teak van de o erheld man or-

dragen.

Volgens wekta aan dn Ne-
agentschappen met 1,93; beleningen op
kfetn dalen mmT 2, mlie It

he tRij t me 13m 1 mmen li van
andren daalde met 15.45 million gul-

Het Prinselijk paar vertoefde de last-
ste` dagen van dese week in Rome. Het
zal vermoedelijk 5 April naar Nederland
terugkeren.


Woenedag versleg Oxford Cambridg~e
in de 88ste klassieke roeiwedstrijd tus-


PHILIPS RADIO b/ JE LL 0UYRE S.A.


-- Heerenstraat

~~Officlele Wlededehingen

2-jl~U ---cPbg D Url'8080se Voetbalbond."Het Bestuur van de C.V.B. is samengesteld uit de volgende Heren:
Mr. L. C. Kwartsz, Voorzitter
J. P. Gouw, Vice Voorzitter
H. A. Dennert, le Secretaris (Breedestraat 181, Telefoon 640.)
G. M. Beltram, 2de Secretaris (Bergstraat 17)
H3. A. Maduro, Penningmeester, Penstraat 126
Mr. M. F. da Costa Gomez, lid
A. Lieder, Lid
G. P. Meurs, lid (terrein-commissaris)
J. Smids, lid
DE VERENIGI;NGEN WORDEN NOGfMAALS IN KENNIS GESTELD, DAT
DE VRIJE TOEGANGSKAARTEN BIJ DE 1STE SECRETARIES VERKRIJG-
BAAR ZIJN. DE OUDE ZIJN MIET INGANG VAN HEDEN INGETROKKEN.

COMIPETITIE-PRO GRA MMA


S. E. L. MADURO & SONS
Scheepvaart Afteeling.
WIJZIGINGEN YGOR8EH0UDE#f.

New Zealand & Shaw

Savill & Albion Lijnen.
$38? KiBUS10II, PBanam & NeW
Zealalli
S.S. .AKAROA" 30--31 Maart

S S. ,REIMUERA"* 19-20 Apr il
doet Kingston nret man.
$83? : s011111a 11101 & 088 11 Loda
S.S. TAMAROA"' 24--25 Maart

S.S .ROTORUA" 30--31 MalartNaar La Guaira & Paramaribe.
S.S. ,, NO RDV ANGEN 15 Mtiart
S.S. ,,LINDVANGEN"' 29 ,Maart
Naar New Orleans, Ls.
S S. ,LINDVANGEN" 12 April
SS. ,AUSTVANGEN" 24 Mel

totdat de brug klaar is. Twee lange ij'en
van stokken, kruisgewij'ze, waartussen
de sterke touwen open, verbonden met
mastws i edteark aemm2rte b ven.
maken de oeververbindingen en spoedig
hangt de ,,monkeybrigde" een paar me-
ter boven het bospad.
Zie daar gaan ze een voor een over de
brug... een ware sensatie. De leider is er
't eerst overgegaan met zijn zwaar ge-
wicht en nou volgt de hele bende... ple-
zier genoeg en 't is fijn als je weet, hoe
een brug te bouwen.
Veel te vlug gaat die middag weer
voorbij... gelukkig~ maar dat 't Dinsdag
weer verzamelen is bij 't clubhuis St.
Johns.
Saba, 10 Maart 1937.
MI. van der Maarel Jr.

Esperanto voor de verbreiding van het
Katholieke Geloo~f.
Vindt U het niet vreemd dat er ware
missionarissen zijn in Nederland die hun
vaderland miet verlaten en toch werken
voor de verspreiding van het Geloof?
Zij werken wonder niet-katholieken, hun
igatechumenen, verspreid over veertig
landen in de wereld!
Hoe dit mogelijk is? Wel, tussen deze
priesters en hun geestelijke kinderen
wordt verb and verkregen en bewaard al-
leen door middel van brieven en lectuur.
En dit in een vreemde taal l En dit nog
wel in Esperanto! Misschien zullen velen
het niet geloven maar het is de eenvou-
dige wearheid en geen idealistische theo-
nie.


Alle inlichtingen, opgaven, e.d. worden gaarne verstrekt door den laten
Secretaris-competitieleider, de heer H. A. Deunert, BreedestraLst 181 tele-
foon 640.


Aank. en vertr. der schepen in de maand Maart 1937.


SS ALEMANIA" in connectioni with our transatlantic
steamers,

E~DWARDS, HENRIQUEZ &~ CO., Curagao, Tel. 106.
ARUBA TRADING CO., Aruba.


_ __ _1 I


~AtVaas~Q tenVasn d S rrea p F O

N ar Santa M ltrta, Pto. Colombia, rattagella, cristchal, IKingst n
80 Pt0 Lilll01
S S. SI MON BO LIVAR 24 M ar:
SS. CRI) NSSEN 7 April
M1S. ,COLOMBIA"' 19 April
Naaf Pt0. Cabell81, La Gilaira, Trin'dad, Barbados, Plymouth, IHayre,
AmsIerdam on Hamburg:
SS. COSTAA RI CA 25 Msari
MS. .51MON~ BOLIVAR"' 8 Ap~ril
SS. CR IJ NSSEN 22 A pril
W83? POft all Prince on Nlew York:
SS. ,,ORANJE "'ASSAU' 5 Apiil
SS. ,,SlUYVESANT" 26 April
Naar Pto. Cabello, La Guaira, Guarrta, Cumana, Pampatar, Carupano,
TFinidad, G80fg810Wo, Paramaribo, Mladetra, Plymaouth. Havre
on Amsterdam:
SS. ,,VAN RENSSELAER"' 4 April
SS. ,,ORANJE, NASSAU" 25 Maart
Naaf Pt0. Cabello en New York:
SS. IAMAZONE" 26 Maait
SS. ,, MEDE A 2 Apr >
fta ^ La Gila f 8 (dif 01) :
SS. ,,EL LIBERTADOR" 31 Maart
SS ,,EL LIBERTADOR" 14 April
N88fr OflsIoial on Zuld P cific Kust:
,SS. ,, BO K OO P 3 IMaart
SS. ,ALKMAAR" 14 Apr.]
Direct naar Liverpool on Rotterdam :
SS. ,,BOD>EGRAVEN" 26 Ma art
SS. ,,BENEKO~M" 9 April
Naar Sto. Domingo on Hlaitl:
SS~ S.,RIS" 26 Maar l
N88F MaYBCaillo Via Aruba:
SS. ,.EL LIBERTADOR" Maandag 22 Maart 2 p.mn.
S S.,, ME DE A Woie sd;g 24 M-tert 5 p.m.
SS. ,,EL LIBERTADOR" Do::derdarg 25 Maart 5 p).m.
SS. ,,FLORA" Woensdaig 31 Maart 5pm
SS. ,,EL LIBERTADOR" Vrijda~g 2 April 1 p. n
N88? 80081?0, St. 7110588, St. Mal'til, Salia, St. Eustatius on St.
glt :
SS. ,,8ARALT"' 27 Maart


---"copY'ight P. I. B. Box 6 Copenhagen


~


af, hehbben de kath-olieke Esper~antisten
h~un best gedaan om die wereldtaal
dienstbaar te maken voor de verbreiding
en verdediging van de Katholieke Kerk.
Dit doel is het argument voor hun pro-
paganda, en zijn werden hierin gesteund
door de zegen van Zijn Heiligheid de
Paus die getuigde, dat Esperanto in de
toekomst belangrijke diensten aan de
Kerk zou bewijzen.
Waarlijk, sinds de enkele jaren dat de-
ze wereld-missionarissen hun georgani-
seerde missie-actie begonnen hebben zij
reeds veel goed gedaan. De central van
deze actie is de I.K.L.,'n afkorting van:
,,Internacia Katolika Informejo", d.w.z,
bureau."
De Nederlandse Esperantisten kennen
I.K.I. al lang, daarbuiten echter zijn er
maar weinig, veel te weinig, die I.K.I.
kennen en daarom ook niet steunen!
Hier kan iedere Katholiek, die aposto.
lisch wil zijn, de plicht van liefde vervul-
len, hier wordt ook alle hulp, gebed en
steun met dankbaarheid aanvaard ''
I.K.I. plaatste advertenties in niet-ka-
tholieke bladen. Het antwoord erop was
verschillend: sommigen stuurden slechts
brieven met verwijten en hatelijkheden
tegen onze Godsdienst. Voor dezen moet
bijzonder gebeden worden! Maar er zijn
er die door I.K.I. het ware Geloof ge-
vnid1 hebbe D Eerwa Secretariskkan
lingen verstrekken, w~aarover missehien
later. Gods genade gaat soms lang-s smal.,
le wegen van ziel tot ziel, ja ook per
brief, ook door Esperanto; wanneer er
maar door mensen geofferd en gebeden
wordt wanneer zij slechts middelen ge-
bruiken die God geeft dan is bij Hem
alles mogelijk!
Het eerste doel echter van het ,,Inter-
nacia Katolika Informejo" is eigenlijk
niet het bekeren zelf, maar het bekend
maken van het Katholieke Geloof, n.1.
de onjuiste en valse begrippen omtrent
de ware geloofs en zedenleer, de vooroor-
delen over de gebruiken van de Kerk
weg te nemen en zo de weg vrij te maken
voor andere priesters, En, God zij dank,
dit werk gaf reeds goede resultaten. Op
het ogenblik is de I.K.I. in corresponden-
tie met 538 personen uit 42 landen. Maan-
delijks houden priester-esperantisten ra-
diolezingen over apologetische vraag-
stukkingen, waarvoor bij velen niet-ka-
tholieken 'n grote belangstelling bestaat.
Dit jaar begon I.K.I. met de uitgave van
een klein ~tijdschrift wonder de naam:
,,Vojo, Vero, Vivo" d.w.z. ,,Weg, Waar-
heid, Leven". Allen die inlichtingen vra-
gen ontvangen ook dit tijdschrift gratis
en kunnen vragen stellen die daarin dan
beantwoord worden tot voordeel ook van
andere lezers. Van verschillende actue~le
kwesties is nu een uitvoerige behande-
ling mogelijk en bovendien betekent deze
uitgave 'n mooie verri-jking van onze
apologetische lectuur in Esperanto.
Menig lezer zal nu denken: maar hoe
is een dergeijke missie-actie financieel
mogelijk? Een drukke correspondentie,
het plaatsen van advertenties in niet.
katholieke Esperanto-tijdschriften, boe-
ken die gratis aan de verschillende adres-
sen gezonden worden, dat kost toch veel
geld! Dankbaar wordt daarom de hulp
van de katholieke Esperantisten her-
dacht, die op iedere Esperantoclub-verga-
dering elk Cba cent geven, want hierdoor
is men in staat 'n groot deel van de kos-
tenl te dekken. Gelukkig komt er ook
laulp van niet-esperantisten!
Zrij die meevoelen met dit ,Internacia
Katolika Informejo"' kunnen verdere in-
lichtingen bekomen in Esperanto van de
Eerw. Frater M. Monulfus, Instituut St.
Nicolaas, Oss, Nederland.
I.K.I. werkt hard met de mogelijkheden
die Esperanto geeft; haar vruchten to_
nen Gods zegen, haar zorgen vragen Uw
steun~ ~~, enmdlvn
steun en me Trmidad-Esperantist.


A-Klasse:


B-klasse:


EEN HA1CHEIJKCE POSITIE. Het is zeker niet anngenasm zich in een lecuwenkooi te bevinden, als die
dieren de lecuwventemmer beginnen ann te vallen. De photo toont de beroemde Amerikaans~e temmer, die
met een steel voor zich wit houdend en een zwaard de woeste leenw tracht te temmen.


MUNDO NOBO


28 Maart : R.C.C`. 1 Volhar~ding 1
(A. Jesurun)
29 Maart : J. Holland 1 Transy. 1
(0. Corsica)
Res. A-Klasse

4 April : Hollandia 1 S.U.B.T. 1
(F. Kranenburgg
Res. A-klasse

11 April : J. Holland 1- S.U.B.T. 1
(0. Corsica)
18 April : R.C.C. 1. Hercules 1
(F. Kranenburg)


28 Maar~rt : Atletico


R e Quick
(A. Oehlers)


S.U.B.T. 2 Hercules 2
(B. L. Dijk)


J. Holland 2 R.C.C. 2
(I. Dania)
11 April: DL.C.C. H-ilversum
(L. Ramos)
18 April : :P.S.V. -- J. Curagao *
( F. Kranenburg)


RIO OANUARIO.


28 Maar~t : Asiento 1 Hollanzdia 1
(0. Corsica)


4 April : Asiento 1 Transvaal 1
(H. Koeiman)
11 April : Hollandia 1 Hercules 1
(FE. Kranenburg)
Res. A-klasse

18 April : Res. A- klasse


29 Maart : P.S.V. Feig'enoord
(H. Koeiman)
4 April : D.D.V.O. J. Curagao *
(G. de Rooy)


Asiento 2- Volharding 2
(A. D. Joens)
Asiento 2 Volharding 2
(J. L. C. Pengel)


Barbados
SS. ,,SESOSTRIS"
MS. ,CARIBIA"
MS. ,PHOENICIA"
MS. PATRICIA"


Mar. 28
Apr. 4
Apr, 9
pgr. %22


SCITERPENHEUVEL.


-r ^I-h-)-------


2


~8 Maart : Scherph. 1. -- Hercules 1
(L. E. ~Willemse)
4 April : Scherpenh. 1 Volh. 1
BR. L D~k)
.8 April : Scherpenh. 1 ---- Holl. 1
( E. R. Jansen)


MS. ,PATRICIA"' (Calling at Arulba)
SS. ,,KIEL"
MS. ,CORDILLERA"
MI;. ,PHRYGIA" (Cail og at Aruba)
TO MIARACdlBO:


Mar. 28
Apr. 9
Apr. 14
Apr. 25


1


De met aangegeven wedstrijden
beginnen om dr~ie uur.


Datum


Du't
N. d


'En
Du t


NVaom v/h. schip Herkomnst


Bestemzming
Prt Colomnbia
Mairacaibo
Pri Cabello

Pa raim ri ba
Aru ban- Ma ra
La Guaira
Cristobarl
J am nli c;


Heir2z Horn
Lar I
Falcon
Patric n
L; nIdy \I; g e n
Ph ra ;
LibeCrtedor
Boscann :
Ak r o:
Miin Horn


Prt Cabello
Pit C bell
Mirac~ila
Pat Cabtello
C odad Truj 110
Prt. C biello
M 7rF?- Amb 11;
A r st r1d~un ~
So uth rn I- x n
Prt Clo embia


DE NLEDERLANiDSCHE PADVINDERS
VERENIGING.
AFDELING SABA (N.W.I.)

APRIL POGRAMMA 1937.

Spoorteken: Volhrouden.
Als je een werkje begint, houdt vol
tot het 100% af is.
Als alles je tegenloopt en ieder zegt:
,,Het is mislukt" weet dan, dat je dan
just pas gaat beginnen met winnen,
Nog iets: zeg nooit ik ben ziek, denk...
ik ben gezond.
Zegt nooit: ik ga dood... voordat je
werkelijk dood bent.
Zondag, 4 April: 2 uur verzamelen bi
Peter Johnson's shop-Hell's gate.
Troepspel: De zeerovers-
Dinsdag, 6 AprS : Verzamelen clubhuis
St. Johns om half vijf.
Patrouille-training-zangles, le hulples,
semnen.
Zaterdag, 10 April: 4 uur namiddag
verzamelen bij de Bunk-Bottom.
Zwemmen aan de Fortbasi--kampvuur
Tentbaai. 10 uur this.
Zondag, 11 April: Kerkgang voor allen
in uniform-
Dnisdag, 13 April: Om half vijf appel-
clubhuis St. Johns.
Pionieren, kookles, spoorpuzzles.
Zondag, 18 April: Om 2 uur verzame-
len Bananegut.
Troepspel: De indianen-oorlog.

ST. JORIS-DAG
23 April 1937. (Vrijdag)
De gehele dag in uniform met rode
Roos.
ledere scout is verplicht op deze dag
een extra goede daad te doen.
OmM4 uur vertredk naarmCoverpeuetie
troep-patrouilles'
BIVAK SHEEP-HOLE.
Terug van Bivak op Zondag, 25 April
9 uur vm.m'
Dinsdag, 27 April: Om half vijf ap-
pel clu huis Sty oonstrte ln-

studie.

DONDERDAGEN 8 en 22 komen de
Jongens, welke met mij mij naart de Jam-
boree zallen gaatn, ann mtin woning van
6 tot 8 unr voor instructle,
TROEPRAAD:
Voor P.L.'s en A.P.L.'s Donderdag 15
April aan mijn huis van 6--8 uur.
Good scouting and smiling;
De hopman.


BRIEVEN UIT SABA (N.W.I.)

Een Zondagmiddag in de Sabaanse
bergen
Eerst wordt het plan besproken in de
woonkamer van grootmoe Anclyn op de
Winwardside. De stolen zijn in de an-
diere kamer geschoven en rustig zitten
de scouts rond de eiken tafel op de
ground.
Twee indianengroepen zullen het
spoor door de rimboe volgen naar de
,,1ewill" van Booby-hill en een oorlog op
leven en dood zal het einde ziljn. Een
monkey-brigde"' sal het volgende experi-
mlent zijnsert datev oralledoet1 alle jon at -

over je eig~enmaakte brug lopen en dan
nog wel op Saba...
...de lange lijn beweegt zich voort.
Voorop de vlag, welke nu op alle toch-
ten vrolijk voor de troep uitwappert, ge-
dragen door de gelukkige boy die trots is,
voor deze week de ,,vlagdienst" te heb.
bsen.
In het midden der Rimboe verzamelen
allen rondom de scoutmaster en na de in-
deling gaat aan groep indianen op het
oorlogspad, hare geheime tekens in de
bossen achterlatende, daarna halverwege
terugkerende op het spoor... in hinder-
laag.
Geen takje kraakt... een enkrele vogel
sjilpt en zoekt een andere boomtak...
verder is alles voor een tijdje still en ruist
sleehts de wind door de bladeren.
Ginds komt een andere groep indianen.
Twee spoorzoekers voorop, spiedend
links en rechts, op gevaar beducht...
achter hen ,,Vliegende Pijl" met zijn ge-
trouwen. De spoorzoekers stoppen plot-
seling, hun waakzaam oor heef t een
licht geritsel gehoord, 't kan ook van een
vluchtende slang zijn.
De roep van een ,,chicken-eagle" klinkt
vanuit de boarand (het afgesproken
sein) en plots springen vanuit de strui-
ken de wrede roodhuiden op hun nog
wredere vijanden. De strijd is vinnlig,
vele scalpen (dassen) worden veroverd
en hangen aan de gordels, totdat de
groe op oorlogspad volledig is uitge-

Een korte rust doet alle doden weer
zo fris als een hoentje opleven en het
,,Post-pakket en telegramspel" verandert
hen in een ogenblik in een vroliljke jon-
gensgroep, welke vol aandacht dit her-
sen- en ogentrainingspel volgen.
Het spel wordt gestopt en er zal nu
voor 't eerst op Saba een brug gebouwd
worden, 900 voet boven de Zeespiegel en
iedere scout heeft er ziju werk aan te
doen. Zie ze maar eens bezig daar met
die knopentouwen en padvinderstokken,


steeds


Altijd, al van het begin van Esperanto


of ,^, \ .,

.i i Ify a.P . .


ADAIMSON ZET EEN K(ORENSOHOOF VOOR DE VOGCELS.


Next sailing s from CURACA0:
To EUJROPE, via Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad and


TO CENTRAL AMERICA (Pto Colombla, Grartagena, Cris'
tobal, Pto Llmon, Pto. Limon, Pio. Barrios):


Adverteer


in de Amigoe.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs