Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00144
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 17, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00144
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text.g G-eYf5~j~ ~F ~I~P~PIIIII~BQI r r I I r


54ste Jnarargnc


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292 Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar

Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers fl. 0,10
fl. 2.- per kwartaal bij vooruitbetaling Prijs der Advertention van 1--7 regels fl. 0.50
Drukker : B. L. Bog~aers


IHithellSel sit de Jaarlijksche Mededeeling No. 50.


UITBETAALD
WEGENS O VER LIJ DEN ,. . . .... 4.167.-712,--

UITBETAAL~D AAN
POLISHOUDERS NOG IN LEVEN .. 9.476.980.

TOTAL BETAALD
AAN POLISHOUDERS .. .. . ~.. ..13.644.692,--
OPGERICHT IN 1887.

DE
.MANUFACTURERS LIFE


INSURANCE COMPANY

tiOOFDKANTOOR TORONTO CANADA

Vertegenwoordigers: MORRIS E. CURIEL BSONS


I 1 ~9 ~apr"b~ -- :~--C'-- r~ll IPbllBBBa~19ll~s~8prlCI~"~~ I I I I I


I


gezicht van de dood geschreven voor
Engeland en de Engelsen:
,,Sinds vier dagen zijn wij niet in staat
geweest de tent te verlaten. De storm
giert. Wij zijn zwak. Schrijven valt moei-
lijk. Maar ik heb geen spijt van deze
tocht, die bewezen heeft dat Engelsen
elkaar hunnen helpen en de dood tege-
moet gaan met evenveel kloekmoedigheid
als ooit in het verleden.
Wij hebben kansen genomen; wij wis-
ten dat wij ze namen. Ze hebben zich te-
gen ons gekeerd, wij hebben dus geen
reden tot klagen, maar buigen voor de
wil der Voorzienigheid, toch nog beslo-
ten tot het einde toe ons best te doen.
Zo wij bereid g~eweest ziju onze levens
te geven voor deze onderneming, die ge-
waagd werd ter ere van ons land, dan
doe ik een beroep op onze landgenoten
opdat degenen die van ons afhangen, be-
hoorlijk verzorgd worden.
Waren wij blijven leven, dan zou ik
veel te vertellen gehad hebben van de
durf, de volharding en de moed mijner
metgezellen, het hart van iedere Engels-
man zou er door ontroerd geworrden zijn.
Nu moeten deze ruwe aantekeningen
en onze dode lichamen sprehen."


Averteer in de Amigoe


Wosensdag


burgerlijkheid veelal zo ouztstellend is,
dat men na langere tijd afwezig te zijn
geweest en in patria teruggekeerd, de
eerste veertien dagen niet meer huilen of
lachen kan.
Heden ten dage wordt in Duitsland
bij een langere excursie met autoriteiten,
cle chauffeurs aan de vreemdeling, de
gast, voorgesteld en hij tit mee sann ta-
fel. Men weet niet, wat men meer moet
bewonderen de tact en de beleefdheid
waarmee hij zich b3uiten het gesprek
houdt of de wijze, waarop de aanzittende
hog~er geplaatsten voor hem zorgen en
hem behandelden. Met een handdruk
neemt men tenslotte afscheid van hem.
Indien het juiet en nuttig is ,,van de
vijand te leren wordt het hoog tijd, dat
wij eens scherp kijken naar Duitaland
en Japan, waar het maatschappelijk
leven op heden zoveel punten van


overetenstemming heeft en tal van ,,de-
mocraten van den kouden ground" zou-
den goed doen eens voor een ogenblik de
heft van de onzin vergeten, die over
beide landen gefabeld wordt door lie-
den, die er nooit een voet zetten of er
ook maar ernstig studied van maakrten.
J. pan is bovendien nog er in geslaagd
de I'eligieuze kwestie een zeer there
en een zeer moeilijke op te lessen in
een voor de Katholieke Kerk aanneme-
lijke zin. Men kan slechts hopen en bid-
den, dat het in Duitsland ook nog eens zo
ver komt.
In afwachting daarvan han het echter
zeker geen kwaad eens kennis te nemen
van de nieuwe democratic, die daar in
wording is niet een democratic van
h~orde- of beestmensen, maar een met een
zeer strenge hii~rarchie en een zeer stren-
ge tucht. Juist weer zoals de Japanse.


Ret ziet er in de wereld met de demo-
cratie op het ogenblik weinig vrolijk uit.
hljn friend de bootsman zou zo iets zeg-
&en ale: ,Mijnheer, ik geloof dat wij de
democratic wel op onze Zondagse buik
kunnen schrijven!"
Des te verblijdender is het te consta-
teren, dat alle andere verdiensten en
Schaduwzijden van het Hitler*-r~gime
buiten beschouwing gelaten er in
Duiteland een nieuw soort d~mocratie
aan het ontstaan is, waarvan men buiten
degrenzen van Nazidonid in het alge-
meen geen flauwe notie heeft.
Het feodalisme der middelecuwen
Werkte tot voor zeer kort in Duitsland
"og teer hevig na. Dit feodalisme heeft
alan goede zijden gehad, zijn ,,Schuldig-
keit getan", en de Kerk heeft het geker-
Stend en geheiligd zoveel als haar dit is
magen gelukken, gezien de zwakheden
her menselijke natuur. Dat feodalisme
esit echter een zeer ernstige fout tegen
deChristelijke beginselen gemaakt door
Sonchristelijke scheiding te brengen
ne verschillende groepen der bevol-
'" ~een fout, die zich des te heviger
~Veekte naarmate de christeli~jke begrip-
Pen en opvattingen in het hart der me-
"igte verzwakten.
De sterke zijde van het Nationaal-So-
eiaiame is nu just deze, dat het front
'naakt tegen die en andere fouten, welke
in de loop der eeuwen bij de concrete
toepassing der christelijke beginselen op
het maatschappelijk leven gemaakt zijn.
WVaardoor hiet geweldig sterk staat -
zoals ieder, die better is dan zijn beginse-
len, sterk staat tegenover ieder ander
die slechter is dan zijn beginselen.
Het feodalisme heeft zeker een zeer
onchristelijke slbeidrai! 11; g~earual .-- in
welhaast alle laden voan Eu~~ropai~ n---iet
`tie~ tussen adel en burgers (men leze
ee1 Huizinga's ,,Herfstij der M~iddel-
en lpen), maar ook tussen de wapendra-
dgers der natie bij uitnemendheid: de rid-
besen hun ruiters, lansknechten en
bootschutters. De eerste hadden hun
"eer"> de laatste niet. Tot op zekere
hoogte gold dit ook voor hun vrouwen
en dochters. De vrouwencultus der Mid-
delecuwen gold in het bijzonder de Hoog-
W~elgeboren Vrouwe! Z eer duidelijk wordt
etonchristelijk tekort op dit punt als
men even het oog slaat op het feodale
Japan, dat tot op heden nog zoveel van
Zijnl feodalicit en van zijn aartsvaderlijk-
t eid in leger en volk bewaard heeft --
otzegen van dit land. De eer van de
datio of hertog en de eer van de srjaou-
rai van twintig maten rijet was precies
dezelfde. Allen, die de twee zwaarden
droegen: hertog, graaf, hellebardier en
boogsch~utter hadden dezelfde weg te
Yolgen, dezelfde eer om te verdedigen en
de boeren, die vlak achter hen kwamen,
Stonden heel wat dichter bij hen dan de
"ritterschaftliche Bauern" der Middel-
setupen bij de kasteelbewoners. In onze
eigen taal leven de uitdrukkingen ,,schob-
bejatk", letterlijk ,,in een schubbenwam-
Ises gepantserde lichtgewapende"' en
''legel", dat is ,,man, die de dorsviegel
hanteert" nog als scheldwoorden voort
orn de afgrond te tonen, die de riders
van andere gewapenden en de boeren
scheidde.
In het later Duitaland bleef dit on-
chria~telijk standsverschil bestaan. Aan
de ene zijde standen de lieden, die ,,salon-
flihig" en ,,satisfactionflihig" waren, aan
de andere zijde de schobbejakken en de


vlegels, zij 't, dat zilj de meest verschillen-
de posities in de maatschappij konden in-
nemen van werkloze af tot zeer ge-
zeten middenstander.
In het Derde Rijk is de scheidingslijn,
welke maakte, dat er twee soorten van
Duitsers, van mensen, waren, vrijwel vol-
komen wegvallen. Zo kan een begaafd en
bekwaam soldaat of matroos off icier
worden -- just als in het Japan van he
den. Alle ongehuwde officieren zijn ge-
kazerneerd! De studenten goeddeels ook
en nadat hun aantal zeer beperkt is te
Jena studeerden op heden nog s~echts
1000 jongelieden tegenover 4000 voor en-
kele jaren! zijn ook zij samengesmol-
ten tot 66~n geheel, waarin de stand-sver-
schillen verdwenen zijn. Alle studenten
wonder onderscheid treden des morgens
om 6 uur aan en .doen dan gezamenlijk
lichamelijke oefeningen.
De boemelstudent, die jaren studeert
en uiteindelijk middels dure repetitors
zijn graad haalt om dan via relatives een
vette baan te krijgen, bestaat niet meer.
Evenals de studenten met tien tot zes-
tien man samen een chambr6 hebben, is
dit ook met de jonge, ougehuwde offi-
cieren in de kazerne het geval.
Men kan gerust zeggen, dat Duitaland
goeddeels de slappe-was-democratie, die
de Franse revolutie voortbracht ale
een berg een muis barend! overgesla-
gen heeft en nu op eenmaal een demo-
cratie voortbrengt, die vele christeli~jke
opvattingen dichter benadert.
Wij Nederlanders, (die op Curagao wo-
nen, daar ook wonder begrepen), die het
woord democraticie" gaarne in de mond
nemen en voor wie de democratic een
s~oort .ftisch" geworder~n is, ku1nrP nen me

Djuitsers iieren. Undlianks at onze? demo-
cratie mijden wij toch meestal de lieden,
die ook mraar iAne klasse lager aange-
slagen zijn in de inkomaten Belas-
ting~, of enkele guldens per maand min-
der verdienen, als de cholera en onze
kinderen de hunne. Terwijl onze klein-


NIECW-7 AFGESLOTEN
VERZEKERIN~GEN in 1936 .

TOTAL VERZEKERD
BEDRAG op 31 Dec. 1936 ..
ACTIVA ....... .


.~~~ 6.449.32~8.


. .. .. .532.5 89.708. -
. .. .148.685.519,--


Naar aanleiding van enkele opmerkin-
gen over zijn boekje, schrijft ons de Heer

WAa He Rdactie van de ,Amigoe di
Cu aao".

Nota r.
Is de R. K. Kerk St. Anna ini 1725 ge-
bouwd? 89
Amigoe di Ouragao No. 282 -
Zaterdag 13 IMaart 1937.
De R. Katholiek~e St. Anna-K~erk werd
in 1725 wonder de Pastoor Michel Gtrimon
begonnen doch hon, uit hoof de van ge-
brek aan fondsen, eerst in 1769 door de
toenmalige Pastoor Arnold Maubac vol-
tooid worden.
Curagnao en ziljne bewoners door A. F.
Brusse 1882 bldz. 22.

Oak wa~s in 1830 Anthonyr Mathey geen
rl~e~igaar. mnteer van h'et h-uis, waal thans
de club de Gezelligheid is. Sinds F~eb.
1828 was daar eigenaar Pieters Erkens.
Ami~goe di CuraCao No. 2829 Za-
terdag- 13 Maart 1937.
Het eerste of hoekhuis aan de linker-
zijde in de Breedestraat is dried verdiepin-
gen hoog; dit huis, toebehorende aan ze-


kere Mattey, een Italiaan, is door dezel-
ven voor bureau en hergplaats aan de

HDe Ne Itan pch7 Wesht-rn ische Ei-
Ianden, door H. D. Teenstra 1836 1 St. -

CuraCao, 15 Maart 1937.
W. M. Hoyer.
Om, ons te weerleggen haalt de Hr. Ho-
yer twee schrijvers aan over Curagao,
A. T. Bruise en M. D. Teenstra.
Van welke waarde deze personen zijn
voor de historie-kennis over Curagao,
daarvoor mogen we citeren de Heer J. H.
Hamelberg, de eerste geschiedschrijver
van Curagao, die gebruik maakte van
diepgaand onderzoek met raadpleging
van bronnen en archivalia.
Weinu, de Heer Hamelberg schrijft
over de door de Heer Hoyer geciteerde
personen: dat men met Brusse het tijd-
perk-.kan geeindigd achten ,,dat men een
Jjookmi ZOu kunnen vullen met het ann-
halen der onnauwkeurigheden van Cura-
Cao".
Docum. No. 103 p. 223
en Teenstra zelfs wordt ter aangehaalde
plaatse publiek van moedwillige geschied-
vervalsing beschuldigd.


De Hr. Hoyer is dus met het citeren
van zijn auteurs, op historische dwaal-
wegen: en niet erg gelukkig .
Maar nu de beide feiten.
Wat de bouw der St. Annakerk betreft,
willen wij de Heer Hoyer gaarne inzage
geven van de copian der archiefstukken,
indertijd gemaakt door onnze bekende
kerkhistoricus wijlen P. Euwens.
Hier echter willen we alleen citeren
het resultaat daalrvan, wat P.IV. ge-
schreven heeft in het Gedenkboek 1634
_ 1934 pag. 142: ,,Pater Miguel Luis
,,Grimon, een Augustijn was hier vanaf
,,het jaar 1751 vier jaar werkzaam. Hij
,.1egde de grondslagen voor de Kerk, la-
,,ter de Kathedrale Kerk, niet ver van
,,het eenvoudige bedehuisje, dat twintig
,,jaar geleden zijn Spaanse Ordebroeder
,,F~ray de Caysedo y Velasco bewesten de
,.haven had ingericht. Het was hem: ech-
,,ter niet gegeven om zijn werk te vol-
,,tooien wel in hoofdzaak uit gebrek aan
,,middelen.
,,Pater Maubach die op 14 Februari
,,1768 hier kwam en 29 September 1769
,,stierf, voltooide het kerkgebouw".
Wanneer de lezer dit even wil verge-
lijken met het door Hoyer geciteerde van
Brusse, dan kan hij zich zelf overtuigen
van de verwarring van data en personen.


gAj ly
Nu de kwestie of de Club de Gezellig-
heid in 1830 aan Mattey behoorde.
Wij hebben hier voor ons de copian der
Koopbrieven van de Socii~teit de Gezel-
ligheid van 1708 af, toen Mordechay de
Crasto, dit ,,ledigh erff ofte stuck ground"
verkocht aan ,,Emmerentia Nuyts, wed.
Willem Kerkrink" in sijo leven Directeur
deser Eyland."
Uit deze koopbrieven blijkt 0.a., dat dit
huis werd gekocht op 4 Nov. 1816 door
Gabriel da Costa Gomez voor Ps. 20.000
op 10 Juli 1820 door Anthony Mathey
voor Ps.25.250 en op 14 F~ebr. 1828 door
Pieter Erkens voor f 10.000 in wiens be-
zit het bleef tot 1849.
Dus in 1830 was het huis niet meer
van Mathey en zeker niet gelijk Teenstra
beweert in 1836.
Ook hieruit blijkt nog weer, hoe te-
recht Hamnelberg beweerde, dat de door
de Hr. Hoyer geciteerde geschiedschrij-
vers geenszins betrouwbare gidsen zijn in
de geschiedenis van Curagao.
De Heer W. M. Hoyer sal ons deze uit-
eenzetting wel niet euvel duiden: ook
voor hem zal het woord gelden van de
oude Cicero, dat bijl de geschiedschrijver
de waarheidsliefde boven alles gaat.


Het is betrekrkelijk etil in de wereldpo-
litiek. In Engeland is men san het stu-
deren over het door Duitaland en Italie
gezamelijk ingediende memorandum in
zake een herstel van het Locarnopact.
Fr~ankriijk heeft het druk met het
plaatsen van zijn defensielening welke
een success schijnt te worden en weer gro-
te~ hoeveelheden goud naar Frankrijk
terug doet stromen,


Mussolini brengt thans een bezoek aan
Lybie waar hij vooral gehuldigd wordt
als de vriend van de Islam.
En in Belgie is men in afwachting van
de komnende verkiezingen waarbij het
gaan zal tussen van Zeeland en Degrel-
le. Na heftige tonelen in de Belgische
Kamer heeft van Zeeland deze verkiezin-
gen toegestaan en we zijn belangstellend
te zien however het fascisme in Belgie is
gevorderd.


GESTRANDE GOEDEREN. D~e inwoners van Cartagena in Spanje tonen grote belangsteling voor de
grote torpedo, die man wal ge49poeld wagsi. Men gelooft, dat het gevaarlijk apparaat dat nog niet ontploft
was, van een van de oorlogsschepen van France afkomstig is.


de walvisvaarder ,,Terra Nova" vertrok
naar Kaap Evans, in de Sont van McMur-
do. Daar sloeg hij zijn winterkwartier
op.
In het voorjaar maakte Scott zelf een
tocht in Westelijke richting, terwijl de
gr~ote tocht naar de Pool in Ocob~er 1911
aangevangen werd door een groep wonder
Luit.. Evans. In November volgde Scott
met pennies en! honden. In overeenstem-
ming met het vooraf opgemaakte plan
keerden de verschillende groepen der ex-
peditie achtereenvolgens terug, aan het
eind der drie grote etappen, die tot op
korte afstand van de Pool leidden. Scott
schreed voort met de mannen wier na-
men met de zijnen zullen voortleven:
Bowers, Wilson, Oates en Evans.
Zij beyonden zich nu op een eindeloze
hoogvlakte, in een naargeestige woestijn
van droge korrelige sneeuw. Zi3 waren
daar aangekomen na zich een weg ge-
baand te hebben over een ontzagwekken-
de keten van gletsers. Toen zij deze ,,ver-
overd" hadden ,1agen nog 337 mijlen van
de sneeuwvlakte die geteiaterd werd door
ontzettende blizzards, voor hen.
Na 11 dagen over deze vlakte voortge-
trokken te sijn, richtten de vijf mannen
er de 15de Januari hun lantate dep8t op.
Scott schreef in z~in dagboek: ,,'t Is '5
heerlijke gedachte dat wi1 na twee lange


marsen aan de Pool sullen sankomen.
Wij verlieten heden ons depbt met
provihie voor negen dagen, zodat aan
ons success geen twijfel meer bestaan
kan en de enige schrikbaren de moge-
1sijkheid is, dat wij de Noorse vlag er
reeds sullen vinden. Nog maar 27 mijlen
van. de Pool nu moeten wilj 't kunnen
doen."
Maar reeds de volgende dag zagen zij
een door de Noren achtergelaten viag en
de sporen van mensen en honden. 't Was
'n verpletterende teleuratelling. In zjn
dagboek schreef Scott dat het hem speet
voor zijn trouwe metgezellen: ,,Veel ge.
dachten zijn tot ons gekomen en wij heb-
ben veel gesproken. Morgen moeten wij
verder oprukken naar de Pool ons dan
huiswaarts spoeden zo snel als wij kun-
nen. Al onze dromen veryliegen; 't zal
een droevige terugtocht hijn..."
Zij bereikten de Pool en keerden terug
met zware harten. Zij plantten ,,onze ar-
me gegriefde Union Jack", en hadden
8300 mijlen voor zich, maar werden niet
langer, gelijk op de heenweg, geschrangd
door de hoop op verwezenlijking hunner
dromien.
'Maar langzamerhand keerde de moed
terug.
,,Wij zullen, indien God 't wil, er door.
heen komen".


Zij zetten hun tocht voort te midden
van ontzettende sneeuwstormen. Door
een fout die zij maakten toen zij door de
gletserskloven trokken, geraakten zij' in
een tohu-bohu van ijs, zo erg als zij op
hun lange tocht nog niet gezien hadden.
Wilson verrekte een pees. Evans viel van
uitputting neer en stierf.
De voeten der reizigers bevroren. De
koude groeide aan tot 40 graden beneden
0. Het terrein werd steeds onbegaan-
baarder,
Oates was er 't ergst aan toe. Hij was
doodziek.
Deze mannen hadden van te voren be-
sloten dat niemand aan zichaelf zou den-
ken. Elk voor allen was hun leus. Zij ble-
ven elkaar trouw tot aan de laatste snik.
De toestand van Oates maakte de hansen
op behoud nog geringer. Maar zijn mak-
kers zouden liever met hem omkomaen
dan hem in de steek laten. Oates wfat
dit.
Tien dagen waren die drie uitgeputte
mannen en die ene doodzieke man onder-
weg geweest sinds de dood van hun
makker Evans. Er woedde een hevige
sneeuwatorm. En Oates nam het besluit
dat hem gemaakt heeft tot een der groot-
se mensen van alle tijden. Hij wist dat
het nuteloos was er nogmaale bi-j de ande.
ren op aan te dringen dat zi1 huns weegs


zouden gaan en hem san zijn lot overla.
ten. Dus trok hij er de 17de MVaart, in
een onbewaakt ogenblik, in de dichte
sneeuwatorm op uit om eenzaam te ster-
ven in de antarctische wildernis, en zijn
makkrers niet langer tot last te zijn.
Twee dagen later kwamen zij tot op 11
mijlen van hun depot. Maar een ontzet-
tende blizzard belette hun verder te gaan.
Die blizzard duurde 11 dagen,
Weldra hadden zij geen levenamiddelen
meer en geen brandstof. En geen hoop.
J9it zijn de laatste woorden die Scott in
z'n Dagboek sichreef :
,,Iedere dag hebben wij gereed gestaan
om naar ons depot te vertrekken, dat 11
mijlen hier vandaan ligt, maar buiten de
tent blijft de sneouwjacht woeden.
Ik geloof niet dat wij nog op iets beters
hopen kunnen. Wij' zullen volhouden tot
het einde toe, maar wij worden natuur-
lijk zwakker en het eind kan niet ver
meer zijn.
Het is yel jammer, maar ik geloof
niet dat ik meer schrijven han."
In Maart leefde niet een hunner meer.
Men vond hun lijken de 12de November
1912. Men vond ook brieven, geschreven
aan Mrs. Wilson en Mrs. Browers, de
echtgenoten van Scott's reisgenoten -
brieven vol tederheid en troost. Men
vond de brief( door Scott in het aan.


17 M~aart 1937


No. 2830


ell niellWe Ilem0Cratle


filStolSChle gegeVells OVef Cuta(80.


RLrhEIYIEEPJ POhlTIE( OVERZICHT.


Bober t Falcon Scot t.

Onlangs was het 25 jaren geleden dat
kapt. Scott de Zuidpool bereikte.
IHij en zijn dappere metgezellen be-
taalden hun poging met hun leven.
lDe waarde van hun ontdekkingen en
exploraties is twijfelachtig. Bovendien
bleek hun, tot hun niet geringe t~el~eur-
Stelling, toen zij de 17de Januari 1912
de Zuidpool bereikten, dat Roald Amund-
Sen hun ternauwernood een maand voor
geweest was. Zij keerden dus terug en op
de terugtocht kwamen zij om, de een na
ander. Maar door hun leven en sterven
be~ezen zij, zoals Scott in zijn laatste
boodschap aan 't publiek schreef, ,,dat
Engelsen ontheringen kunnen verduren,
elkaar kunnen helpen en de dood tege-
moet gaan met evenveel kloekmoedigheid
ala ooit in 't verleden."
Toen twee en een half jaar later de
grote oorlog uitgebroken was, bleek uit
de brieven van Britae militairen in
Frankrijk hoezeer het voorbeeld, door
Scott gegeven bij het uitvoeren van een
vredeswerk, hen van moed en vertrouwen
vervulde.
It Was Scott's tweede en laatete Pool-
expeditie. In 1910 reisde hij van Enge-
land n~ar Nieuw Zeeland, vanwaar hij in* rTaden U aan voor dat U Uw inkoopen gaat doen, ons
Seen bezoek. te brengen om onze enormesoeri
REIS FF RS die wifj zoojuist ontvangen heb~ben, te komensrein
bewonderen. Deze KOFFERS zlj'n zoo laag mogelijk geprijsd,
sroodat U nergens in Curageo een KOFFER va~n dezelfde kwa-
liteit VOor lagere prijs kunt verkrijgen.


0 m ra ar VooF UW g eld te k nilg en.
I-ea restatra at IS Telet. 460,
Voor swe Vergaderingen, Recepties
~en Feestanaaltijden
is liet


tatald, mulled Lrrchillende partijtjes,
groepjes en eenlingen, die vroeger op
goed geluk en onder alle mogelijke leusen
de straat op trokken, zich nog wel eens
bedenken, alvorens met zo'n hoge inset
aan het kanslose verkiezingsspel deel to
nemen.
We mogen verwaehten, dat het stem-
biljet een meer normal vorm sal krijgen
wonder de talrijke lijsten, waarop ,,his.
torische" namen als Lampetje, Tries-
scheijn, Wolswinkel en andere hervor-
mers der maatschappij reclame voor hun
standje maken. Wij krijgen geen opwek-
kingen meer onze stem te geven san een
bond van belastingbetalers, een volks-
,welvaartpartij, een v~erbond voor arbei-
dersbelangen ,eenl huurdersorganisatie,
een anti-crisispartij, een vereniging voor
ophouw en verbroedering en andere fraai
getitelde groepjes en kliekjesr, waarvan
men nooit tevoren hoorde en dig by
verkiezingen opschoten als paddeatoeles
uxt vochtige ground*
Nu een candidatenlijst geld gaat kos-
ten, verstommen vele leuzen! We ver-
wachten, dat na de 54 listen van 1983,
het stembiljet bij de sanstaansde Twveede
Kamervvrkiieinfgen nsg nMet door Be
halft van dit aantal govuld sal wortixen'
Volle kiesdelr voor 66a motel
Een derde wijniging in de Kieswret,
welke deze zomner voot; het eerst wordt
toegepast, is de bepaling, dat voor toe-
henning van een zetel niet in aanmerking
komein ljijsten, wier stemcijfer iaggg is
dan de kieadeler,
Vroeger wer8 75 percent van do kies.
deler als minimum-eis gesteld om bij de
verdeling van de z.g. rest- of overschot-
zetels nog in aanmerking to komen. In
het vervolg vallen de listen, welke niet
de volle kiesdeler halen, direct af.
Wanneer deze eis ook in 1.933 ware ge-
steld, dan had de Heryv. Ger. St~aatepa~rtij
(ds. Lingbeek) noch het Verbond Natio-
naal Herstel (mr. Westerman) een a~f-
geveardigde in de Tweede Kamer ge-
kregen.


lens van wraakr opzichtens de momentele van het Centraal Stembureau genum-
terreur geladen en een lokale burgeroor- merd in de volgorde, door het lot annlge-
log in CataloniB zou het grote Spaanse wezen. Thanks geldt een andere retgeling.
drama misachien aanzienlijk bekorten. Volgens de gewtjzigde tekzst der Kies-
Door heel dese verwarring heen spreelt wet hunnen leen of meer der sitting heb.
ook nog een rassenetrijd, die welswaar bender leden van het lichaam, voor het-
nog niet duideijk zichtbaar, maar des- welk de verkiezing geldt (in canu de le-
ondanks toch aanwezig is. Barcelona zit den der icTweede Kamer) bij het Centraal
van oudsher propvol met niet-Catalanen Stembureau een schriftelijke, door hem
en deze worden op de duur geas~simileerd ondertekende verklaring inleveren, wvaar-
of men leeft er in alle gevallen in vrede bij sij een groep van listen, een stel ge.
mee. Maar met de immigfranten nit Mur- lijkluidende lijaten of een op zichaelf
cia en Almeria hari geen Catalaan over- staande lijst voor een voorkeurnummer
weg en dat geldt ook in omgekeerde orde. aanbevelen. leder lid mag slechts 66n zos
W~ij zullen dit zeer bijzondere verschijn- danige verklaring ondertekenen.
sel hier niet verder sitspinnen, maar al- Ingeval van outbinding van de Tweede
leen op de onverzoenlijke en minder te Kamer han die verklaring worden inge-
overwinnen tegenstelling tussen Murcia- leverd door de leaden, die tengevolge van
nen en andere zuiderlingen wijzen, een die ontbinding zijn afgetreden.
tegenatelling, die ook voor de naar In de sitting van het Centraal Stent..
Frankrijk geimmigreerde bewoners uit bureau worden nu allereerst genummerd
de genoemde steden geldt. -de listen, welke voor een voorkenrnum.
Deze swervers worden door bitter ar- mer zija aan~bevolen. Aan dese lijaten
meede uit hun woonsteden verdreven en worden onderscheidealijk do 4ummersc 1
leveren in dese vorm al een soort grond- en volgende toegekend in de Volgorde van
stof voor de siterste vormen van het het aantal leden, hetwelk een lijst heeft
marxisme. In Barcelona gearriveerd, aanbevolen, met dien verstande, dat aan
.worden ze aidaar goed bewerkt door de .,de lj'st, door het groot~st a~antal ledea of
raddraaiers, welke overigens geea-moeite fLfgetreden leden aanbervolen, het num.
hebben, de latente haat der M~urcianew Inler 1 wordt.toegekend,
. tegen de welvarend~e Catalane gp 8 gloeir Bij gelij'kheid van het aantal aanbeve-
temperatuur te houden. En toea~e ipan endede leden of aangetreden leden beslist
ten slotte gekomen, wat komen most, de het lot.
immigranten uEit Almeria en ~Murai,t Mise ri Hierna worden, met de numtmersJ, fol-
26 sterk in de anarchis~tische federatie gende op het leatste krachtens bordii-
vertegenwoordigd warenz, hebben zich, staande wijze toegekende nummer, ge-
via deze organisatie, van de teugels van nummrerd de overige groepsen verbonden
het behind over Catalonie meester ge- lijsten en stellen gelijkluidende lijeten to
maakt. de volgorde door het lot aangewezen,
Aldus moeten de Catalanen ook nog de Tenslotte worden ten aanzien van ielde-
heerschappij van lieden verdragen, op- re kieskring aan de op zich zelf stbanade
zichtens welke zij nagenoeg dezelfde ge- listen eveneenls bij loting toegekend de in
voelens koes3teren als een vlijtig lezer van die kieskring nog niet aan andere lijaten
de ,,Stiirmer" ten opzichte van de Joden. toegekende nummers.
Uit bovenstaande volgt dus, dat de
.. aterkste fractie in de huidige Tweede
~l~e-Kamer, dear sij de meeste verklaringen
voor een voorkeurnummer kan inleve-
ren, dus de R. K. Staatispartij met 28- le-
den, het in haar macht heeft, nummer
66n voor haar candidatenlijst op te eisen.
F~ra hois bena de rai prcioAldus son de S,A.D.P. met 22 leden
?8 0ashunesdbajoredo recht kunnen doen gelden op lijetaipn-
pida mer 2, de Anti-Revolutionnairen met 14
hOjas PROBAK Junior leden numzmer 3, de Chriateliik-Histori-
schen met 10 leden op lijstnummer 4, -de
Vrijheidsbond met 7 leden op lijstnm-
4P0? ,. 5 mer 5, de Vrijainnig-democraten met 6
Ideal pere maiquine leden op lijistnummer 6, de comnmunisten
bKLEfTE: o PROBAK met 4 leden op lijstnumm~er 7, de Staatsk.
pp p Ger. Partij met 3 leden op lijstnummer.
'f 8,g terwjl do overig@ Dartijen, die in de
e Tweede Kamer elk bBin vertag~enrwoopEi-
' -ger hebben, souden moeten loten voor :de
verdere volgorde.


CUR ACAO.


Kiardia. Faulhaber toegen de regering.
Enkele wKeken geleden hebb wo me-
ding gemankkt van een pek van Kad,
Fanthabes*,er -~iol~~~ 4 o e-Butter
regermg~ be~schaldigde van Siohtirat-
breur.
Eea kort uittreksel van dese predikatie
nemen we over uit de Nederandse ble~-
den.
,,Het concordsat,,dat tuesen Duitaland
en de Katholieke. KCerk -in 1933 onder-
tekend is, is e~en verdrag, dat vrij en vrj-
willig g~eteketid is. Men haRn kAB doe nist
veracheatren,: noch bet schenddn, tender
een vergrijp te plegen tegen de eer.
ledereen angt; thans, dast men het con-
cord~at allean` getekend heeft, om tijd te
winnen en om later, als de weg vrij zou
zijn, alle invloed der Kerk te hunnen ver.
nietigen.
De be~staurders van de Kerk vragen
zich wanhopig af: Met het concordaat
zullen wij het hoofd verliezen, wonder het
concordaat sullen wij onthoofd worden en
over de straathreien. geislep worden.
Wat is het verachil? .
De kardinaal protesteeird6 tegen de
talrijkIe schendingen van het_ concordaat
door de nationaal-socialistische regering.
,,Men c~nfisrkeert herderlb'ke brieven's
zo zeide hij. ,,Men legt beslag op chris-'
telijke scholen, men heett prienters ge.
a'rresteerd, inen sequestreert goederen
der Kerk, zendt hatholieke religiousen
en onderwijzers heen, verbiedt processies,
verspreidt een vlobedgolf van laster tegen
de hoogete dignitarissen der Kerk".

ver rekig v bto ormla be, d v r
trouwen der vreemde naties, die zich be.
bjveren te geloven in het weard van
Duitaland, ernst~ig zon schokkren.,,
Bj' het verlarten van de hathedraal
juichte .de mnenigte de Ihar~dinatal tee,


NEDERLANDI~, a l :i

Een eacehtmerrie voor de Dondnees r
Kersten, ean 1ngbeek. .
De Telegraaf -weet te berichten, dat
Prinses Juliana, voor sij de Hongaarse
hoofdstad verliet, even een bezoek heeft
gebracht san de beroemde Mariagrot op
de Gellerthberg in de nalbijheid van Bu-
dapest. Deze M~ariagrot is een verma~arde
bedevaartplaats ter ere van de H. baa~gd
Maria ~en bij de Hongaren die iodee
Mariavereerdters sijn, teer geliefd* .
Een paar Hongaarrse vrouwen die in
de hapel aanwesig waren om te bidden,
ontdekten de Prinses en beloofd~en Haar
tot Maria te bidden. voor een biizondere
segen en bescherming door de Moeder-
maagd. .
Ale de dominees K~ersten en Lingbeek
dit leden, krijgen ze beslist een nacht- -
merry.
De Nieuiwe Eleswet bij de homearde
Svestledngenr.
Bij de a.s. verksiezingen in Juni sal de
nieuwe Kieswet in werking treden, waar~-
in belangrijke veranderingen agin opge-
nomen.
Bij yroegere verkiezingen wAerd~en de
canditatenigasten in een openbare sitting


AL GEMEEN NEDER LAN DSCH VER BOND
G~ROEP NEDERLANDSCHE ANTILLEN


BlleScoopvoo Psetl Ing VeO0 1418defen

VRIJDAG 19 IIAART A.S. INJ ,,ROXY AANVANG 5 unr n~m.
Vertooning der Rolprenten


Dan in Spanje houdt het droevtig pleit
aan,
De no~n-interventie-controle heeft thans
een leading in de Nederlandse Marine-
officieren van Dulm en Olivier; de blok-
hade kran nu beginnen en binnen afzien-
bare tijd zullen we de resultaten wel kun-
nen mien
In de Nederlandse pers heerst grote
voldoening over het feit, dat twee Ne-
derlandse marine autortiteitn~benoemd
werden tot hoge functies bii de prak-
tische uitvoering van de seecontrole door
de non-interventiecommissie. Men be-
schouwt dit algemeen als een compliment
aan de geschikrtheid en competentie van
de Nederlandse deskundigen en teveis
voor een opmerkelijk bewijs van het feit
hoe men in het buitenland op de fairheid
van de Nederlandse vertegenzwoordiger
vertrouwt. Het wordt dan ook in de ge-
hele buitenlandse pers toegegeven, dat
het allerbelangrijkste voor de leading de
seecontrole is, een sztrikte onparti~digheid
en een grote soepelheid aan te wenden.
H~et schijnt dat met het oog op de
blokkrade de strijd zich de laattste weken
heeft veracherpt. --
Ondanks het slechte weer wordt er nu
ook nrog geweldig gevochrten vooral~ in de
omgeving van Madrid waar de. Roden in
het offenrsief sijn en volgensr haDerich-
ten grote overwinningen behFlen en vol.
gens de berichtepn van de nrationalisten
worden afgealagen.
Konden we alle kilometers bij elkaar
tellen die reeds aan terreinwinst zijn ge-
meld, we souden al dagreizen ver_ uit
Spanje verwi'jderd zijn.

Dat de nationalisten aan de verliesende
hand zijn zouden we ook kunnen afleiden
aan de onenigheld in het hamp der Ro-
den waarvan de berichten weer melding
maken.a Er schijnt selfs een regeringseri-
sis op handen te sijn waarvoor de Spaan-
se gezant to Parija naar Valencia is ver-
trokklsen.
B1) dit geharrewar zijn twee bewegin-
g~en uit elkaar te houden. De eerste gaat
van de F.A.I. (Federacion Anarchistica
Iberica) nit en heeft niet meer of min.
der ten doel dan het Frente Popular op
te ruimen. Gelijk -dat elders ook waar te
nemaen valt, willen de Catalaanse anar-
chtsten absolunt en totalitarir heer en
measter in C3atalonle sijn en op ground
daarvan alle overige bestaande partijen
ontbinden en opruimen. Hun orgaan ,,La
So~idaridad Obrera" gaat nog een stuk
verder en wil Spanje school schip met
het partijwezrenI maken.
~Wat Catalonie betreft, souden bij het
door voeren van dese plannen de volgen-
de partijen wonder de valbiji komen: de
Partit d'unificacio marrrista* de Accio
Catalana.; de Eistat Cartala; de Esquera
republicans de Catalunya; en de Partit
Socialista unificat de Catalunya. Als
syndicaat zou de socialiticsche organisa-
tie, de U..G.T. mnogen voor~tbestaan, want
dese durft men nog niet gan. Inmiddels
begrijpen a'ket-anarchistinche soarxsten
in Spanje w~elp~ dag ook de U.G.T. ha~ztr
beurtlgast kriigen, sodra do nieuwe sta~t
van makren eenmaal een beetle besonken
sal wesen.
Daar het leven van vele bonlderden en
honderden van rmesen met het doorvoe
ren van dese transactie in de meest let-
terlijhe sin des words gemoeid is, stoot
het voornamen van de F.AJ. negal op
verzet, Hierhtj doen echter ook nog an-
dere motieven opgeld. MVocht de F.AI.
n~ml. haar voornemen, tegen alle waar-
schuwingen in, t6ch doorsetten, dan valt
het laatste stakje van de doorzichtige
skier, die mannen als Elden en Bluml over
Spanje gespreid houden, en slotte toch
helemaal weg*
Dan bliff~t er voor buitenstaanders op-
zichtens SpanjFe workelijk geen andere
keus meer over, dan die tussen de meet t
absolute ea~meest brutale anarchie en ge-
nersal France.
Dan meeten socialisten en liberalen,
communisten en de democratie Erleur be
hennen. Dan krtigt de neutraliteit een
geheel andere gedaante. Dan vervalt ook
het laatste, gezochte excuusje, om het
toch maar mret ,,de regering" in Mdadrid
te houden tegen de boze ,,oplstandeing"
m Salamanca.
Wij willen niet ontkennen, dat de toe-
stand reeds na tot desze hneuze leidt. Ech-
ter, zolang het Freate Popular nog be-
s aan~ anf de .cij w mn d ePo te
anarchic, niet alleen de facto maar ook


nog de fore het in handen neemnt, breekt
de were stand der dingen toch met on-
wearataanbaar gerneld.door; K~nennel@
leent een deel der anarchisten san dese
argumlentering, zij het dtan~een onwB~l~g
oor. En om der wille van wparheid en
klahi vait cM to betrenrn,.
De tweede beweging, die scherpe op.
markers in Caitaonie gade heten te elaan,
gaat van een ganls ander milieu uit. Het
varlt natuarigh, ook in pikdonkere nacht
te voelen en te tasten, dat een overatel-
pende meerderheid van de Catalaanse
btevolking niets8 hoegenaamd vahn de apa-
chen weten wpil, die momenteel het roer
van hunl stant hantera.
Dat goldt aljet alleeia van de Speans
georienteerde F~,ranco-aanhangers, maar ~1
eveneeas van do se~paritiaten van do
home rulers en van de locale patriotten
van elke kleurachakrering,. Er hoeft
siechtrs aan herianerd te worden, dat de
gan~ee groop, die nog so hrort geleden
random MYacia stond, no witgemoord of
voortviachtig is,
Dese oat~evreden Catalanen hebben geen
on~derling verbsan; zij sija geheel ver-
splinterd on bovendien onglewapend. Zi
betekreaen dus Datlets Mar sij pr~oberen
nu blj al die groepen in een goed blandje
to omen, die door de anarchisten be"
dreigd wRorden en dat agon de communis-
tiache en de soulalieistlahe organisaties,
want alle andere age altgeareeid. Kunaen
dese zeer heterogene Catalanen het 26
ver brengen, dat st) wapDenIe in hun vin-
gers krriggen, dan hebben aij de vooaarnem
Iste sachrede op de goede weg afgelegd.
Want ail agin tot baratens too met goevoo.


H AINOKOFFEIRS u iterst m odern ui tgerust zeer
sterk en gemaakt van het
beate material
HU'I'KOFFERS in verschillende mateni, keu-
rig en stevig, vanaf
HANDKOFFERS van echt; leel. Pas aangeko-
men nit China, 5 ver~schil-
lende maten, met special
slot en veel ruimte, vanaf
VALIEZECN van composite leer. keurig
a fgewerk t 3 verschillende
~maten, vanaf -
W~EEK-EIIN D VA lIEZ ENI i n fra aie bla uwe
kleur in 3 verschillende
la ten -
HOE~DENYDOOZEN in swarte kleur, 2 ver-
schillen~de maten, tegen
specialen prijs -
SPECIALE HO)ElDENDL)OOZ~ EN
van goede kwaliteit fibre


f 36.--

f 13.50f 7.50


f 3.50


f 2.50


f 2.50

f 7.30


Propagandistische voordelaen.


Het ligt voor de hand, dat de R. 3K.
Staatapartij van dese facilitait sal prodfi-
teren, daar zijn grote propagandistische Het katelkussen voor Prinses Juliana.
voordelen biedt. Dan immers han et
parcerl sijn: ,,Kiest nummer g6n vas We h~ebb3e~l. n e~indetj van~I Curaqaole
sleat. pb


ne uey a erdne s P s~ deKer
gebrulikg wp,
Omtrent de pubhicatie daarvan ontvin-
gen we de volgende rectificatie.

Geachte Redactie,
Beleefd verzoek ik U van het volgen-
de goede nota te willen:
In de Amigoe van 13 Januari 1937 komt
wonder de titel ,,N~og een Curagaosch ge-
schenk voor Prinses Juliana" het bericht
voor, dat het knielkussen voor Prinses
Ju~lippy yan fgnL~ Curagaosch naaldwork
was gemnarkt en1- ang HC~Iar ~I~ggiqklgjke
Hoogheid door mij werd geschonken. Ext
bericht nu is fonatlef. De feiten, tijn als
volgt: De Vereniging Arbeit Adelt ver-
leende mij de eervolle opdracht om het
knielkuasen te vervaardigen, doch dlit.
Russen werd n~iet door mij, maar door de
Vereniging Arbeid Adelt sann K. H.
Prinses J~uliana geschonkren. Bovendien.
was het kussen niet van fijn Curagaosleh
naaldwark veraardigd, doch was het een
spaCi~ gglwpeqdf~ordpnarl.
Ik verseeir U dozg Fctificgtip so spe.
dijg mog~eltik in Uw blad te willen opne-
men.
Met de meesrte hoogaebhting,
M~e).- Romenia Maduro Lopez*
'adres: Anemoonstr. 24
Den Haag.
De G~ouvxerments~middelen.
Onls ovenlight oygr Janutari omtrent die
Gouvernementainkonastea was letwgt in)
mineurstemming.
Veel reden om over Fiebruari een meer
optimistisch geluid te laten heren is er
-nog niet. Alhoewel we er aanntonds aan
teevoegen, dat wfe allerminst' van ~een
sorgwrekkendBj~tesans 9B~~5i &@&ei~In.''
De inkomsten sann belasiting~en waren
iets meer als in Februari 1936, mga~r ble-
yen toch cen kleine 140 duizend.kbond
1/12 de van raming.
~Aan total is er in de eerste te
maanden f 1.326.170. Aan totaarl isyr in
de eerste twee maanden van 1937 ontvan-
g -en f 1.083.341 tegen f 1.774.947 in 1936
terwigl de raming roor deze eerste 2
ana~audeo osf 132)6.170 een goede er0 di

a e aandeP in > en
Ontyreemd.
Uit een werkkeet, staande big de mieuw-
Sbouw van een huis san het einde van de
Scharloweg, zijn ten nadele weorklieden
P., Rt. en 8. verachillends hun teebeho"
rende gemeenachappen ~ontyreemd*
Do B444r wor~dt door de Politip g -
socht*
Aaargelag.
In de Breedestraat (P) is het 3-jarig
jongetje L. (Joor een luxe-auto, bestuard
door de 32-jarige K. aangereden. Het
kind bekwam hierbij geen waarneembaar
letsel en is met sijn grootmoeder, die het
orlge~vel .heft zien gqbeuren, daarna naar
huis gegaan. De Politip heef een onder-
zoek ingestekld,


Aanbevkelnd,

L. AI LEIMIMENSS
Prinsenstreat 86.
Telefoon 214.


Zij lost ook yele meleilijkhadeR 8p,
waarvoor de hiezer bij vorige geleggn-
heden werd gesteld. Het sal niet meer
nodig sijn, in het stemhokje uit de pl1-
rijke listen en nlamen de g~ewenste katho-
lieke candidaat op fe zoeken, hij ligt nu
voor het grijpen als het ware!
Het wordt overbodig ondeskundige en
zenuwachtige kiezeressen en hiesers in te
pomples hoe tij het stembiljet op de juis-
te wijze dienen to ha~tgren;. alles is pu
duidelijk: neem de eerate naam yan de
eerste lijst, van de rest boehoeft men giba
notitie te nersen!
Geen vrees meer voor vergi~ssingend~an
kiezers, die, zoals vroeger in h~et Bra-
bantse wel gebeurde, het hohje achter' in
de plaats van voor de naam van hun'iit-
verkoren candidaat. gebruikrten. Thins
weet het ieder: het llereerste hokje
roo~d maken en men heeft agjn plieht -
daand
Op deze wtize kunaen aek ag8g stemnren
vergaard worden va a overachiige Ria-
zers, die wonder zichn tot een politike
partij te rekenen, door de stemplicht sjn
gedreven, geen ke~us wensen to doen suit
de massa namen en gemakshalve de
eerate de best candidaat rood maken

Bet aeanltakIggcm.

wEeen anderkobm aln g~vs ad Ki
kiezingen voor het eerst in toepass q
homt, heeft ten doel het aantal caindi aa-
tenlijsten te beperkenm.
H~et aant~al candidatenlije~ten in j1 33
bedroeg .in ,tptaal niet minder, dan 4' Q
Het grotfbtit s antal lijetenm in 66th ~fi.
was mn 1929 26 ('s3-Gra8venhaigel-ea se' r
19333 M ~ (A ted h t kleinse ~~
tal in 66n hieskrring in 1929 17 (Leenwar'
den), in 1933 22 (M~iddelbuzrg). IVoor de
100 tetels meldden zich in 1929 aan 646
Scandidaten, in 1933 824..
Th~ane moet een der ondertekendht's
van een candidatealijet bij do indiening
een som, van f 250 Is de consignatie-lras
Sstorzten, No. de vastatelling van doe uigag
der verkiezing door het Centraal Stipa-
bureau kriggt hij dit bedrag sleebts te-
rugC, indien het stemaijfer van die ~Ijst
of van de 1iistengroep of het stel gefgh' ~
luidende listen, waarvan zi)n liist d~eel
uitmaakt, gettjkr is of hoger dan 75 pro-
cent van de kriesdeler. Is dit stemciji'er
lager dan 75 procent van de k~iesdeler,
dan vervallen de f 250 nann de Staat.
Bij de verkiezingen in 1933 bedropg de ~
kiesdeler 37218; 75 lirocent h~ieran, i
rond 2800).
Van de 54 candidatenlijeten, wiho
Stoenz door evenveel partijen en prartiltjes .
waren~ ingediend, kwlpamen s~leebts 11 ~bo-
ven drie kwart van de kiesdeler 'uit.. Er
werenz selfs 21 lijaten, die het nog niet
tot duk~end stemmen wisten te brengent
De niewe maatragel, weale een ga-
rantie 'eisit, sal ongetwijfeld iadi~ening
van tal van candidatealtisten yoorkoirra,
Nu men geld op tatel moet loggen en bij
voorbaat de overtaiging kan hebBe6n dat
van die f 250 g~een cent krtist te~rube


22 z


No. 1. Horse Laff

No. 2. Interestn e kie~jes


Gekleurde Teekeofilm

Iri~tell ctfitm


No. 3 Nederla-ndsch Nieuws met o.a. De VoetboalweTdstrijd
Nederland--Noorwegen en ~de toebht van de Kon.
$amilie met den Helder.


No. 4. De Bedelknaap Prins
No. 5. De Opscheppers


Sproonje in 5 acten
Kluchit in 2 acten


TOBGANG;SPRIJZEN


VOOr kin SYSB
voor VolwasstR


$+$ir


,,6,36


Haiti, de Heer Ernesto Mdasirtg, lid. van

De Hr. Martijn salvaHainarol
land vertrekkenl, van wearuit hij over en-.
kele maanden met tijn gesin naalr Cura-
gao hoopt terug to, kerep,


O Wereldprogramma
Via P.OJ6. tolflengte 81.2
10.34---20.34 aur Our tgd8t.
Zondag 21 Masart ~.
1. Gramofoonrmsiek.
2. WaVt in NoF~rland versebeen, door
Anton van Duinkcerken.
3. Van en Voor de Misele oat,
4. Gramofoomnmuiek.
5. Nederland en de LuohbtesrchedninGi
door Ir. C. J. Oastethlolt :-;'.
6. Vaderlandse Kroniek.
Kolentale Ultzendbag van .de KB.0 -
Via P. H. I. op Goltlang~etei 85.87 M.
Van 9-10 aur Ourageotg4.

2. ~edische Causerle.
Dombrug.
3. Gramofoonmnsiek.,
4. De W~ereld in Vogelvincht, door
`Paul de Watart.
5. Van en Voor de ~Miisqipoet.
6. Vaderlandsel Kroniek.


Dielfstal.
De 58-jarirl "F. e~eft sangifte chaan, I
dat uit een dges1 n kitje, ~raad on-
der de sitting van stin auto, die hiji enige
dagen in rpa~tie had gegeven in een an-
toherstelplasts alhier, enige goud~en en
double sieraden ter total waarde van
ongeveer f 85.- sijn ontyreemd.
Het kistje bleek opengebroken. Hij .
heeft tegen niemand vermaoeden.
Een onderzoek wordt ingesteld.
3trand.
In een t~eerookeyep staaede so4 49
weg nab~ij Mborgenster is Zondag, door
tot heden onbekende oorzaak brand nit-
gebroken. De Polifie-brandweer heeft de
brand geblust met chemislche brandblus-
aparaten.
De door brand ontatane s~chade is
zeer gering.
iEen onderzoek naar de oorzaak van de
brand wordt ingesteld.
Inspecteu~r Onde p. FI
Naar we vernemen sal over enkl~e
maanden de tegenlwcordige inspecteur
van Onderwiis, de Hr. Schroeder, de
dfienst verlaten.
Goede ~eris.
Met het as. van Renselaer is Maandag
paar Haiti vertrokken de Consul van


Schoenf

Van Engels fabrikaat.
V00f' H9fr*


CASA COHEN


P


RESTAURANT
uw aangewezen adres.

Ben gezellig zitje in een beschaafd milieu wonder
tropische palmen, een heerlij~k diner en de fijnste
afg~ekoqelde. dranken brengen n in d~e meest aan-
"-'I; e~;ir34Q i~EdMl ; ;-rz~~f ,,.,,-"


BUITENLAIVD.


Balc~on f. Q.t30! Benee of

Chealandia.
Great Ziegfeld.
Postal Inspector.
San Francisco.
Hard Roch Harrigan (Kinderen).

Th IHollyw~ood.
The bie comm home.
Two in a crowd.
Paddy O'day

MMi los inthe air.
B. Oaderstmands Films beratten go
d~eltes die sastioot kmnrame gElVe, wo-
gens geweagde toespelagn, gretheaem,
mieeiarde voorseli8 van slar
gebrok san kheshed. Deas films wearas
alet poditet good- soohr~r~r~ mear

tUNE VOLWASBBIBE ENEN
Ben baeeer rsh dese films knmer we
in 't dalgeman nist sanbevelem
Hollywood.
Bordertown.

Vaart well
Met het a~s. van Renselaer vertrok voor
den rei narNdew Hork de co mandant
Heden vertrekt voor een reis naar Su-
riname Hr. M. Johan Maurits van Nas-
sau tot het doen van opme~tingen aan de
kusten van Guyana.
.Met Pasen sal het schip in Psazramarbo
agin.
Btet geoveg van twist.
Tijdens een twist op Zaterdag j.1. heeft
een zekere van K. een zekere F. emige
niet ernatige messteken toegebracht. Het
mes werd in beslag genomen. Nadat pro-
ces-verbaal tegen de verdachte was op-
gemaakt is hij op yrije voeten gesteld.
Verwead.
In de nacht van Zaterdag op Zondag
j.1. werd door Politie in een der Punds
straten aangetroffen de 38-jarig~e WG. die
bloedend aan sijn hoofd verwond was.
De man was dronken en kon niet ver-
klaren hoe hij nan die wonde was ge-
komen.
Een endersoek wordt ingesteld.


DE WNERELD IN VOCELVLUCHT.
O~#clrsane Me: ,Bb~~~ ~~1~~ E, ane #rrrra- --eatwebeeee


G~EMWENOD 'NIEUWVS "

Bii het sterfbed.
,,Beh~inere Eukunft" eiteert een citaat
van ~de beroemde ehirurg, profesor
Sauerbruch, over de zielsorg san het
ziekbed.
,,Ied~ere echte geneesheer, schreef
prof. $ in ,d;ie Reformation", sal de
overtuiging hebben, dat er wonder diepe
en negerige band met God geen genees"
hunsit agni kan. Wa~t de arte wensen moet
is de begenadigde zielsorger san het
siekbed. Bet resultaat van ware sielsorg
wordt getoetst in het laatste levensunr.
De laaste dienst aan de stervende moet
van 4ien aard zijn, dat sterven niet en
marte iig, maar een bevrijding en ver-
lossiing wordt. De hoofdzaak han in ster-
kre mate van de toestand der slel afhan-
gen. Een silekte has ook tot nieuw siele-
leven helpen. Er ag'n mensen, die van het
siekbed2 opstaan met een wil voor een
.volkome~n nieuwe levenwijae. Lichaam en
siel itaken -elkaar so inniig, dat men zeg-
gen hian: ,,hij, die een goed genees~heer
is, geeft ook zielekracht en wie iielsor-
gen terCleen~t, helpt ook liehamelijk".
SEri ~de bekende L~on Dauidet, die self


arts was en niet practiserenld Katholiek

adco g b ac e at harind i kenhanizen
kunde bestuderend, die een grote .kunst
hs een gewichtige en heerlijke weten-
Ik heb honderden mannen, vrouwen en
Minderen zien sterven. Welnu, verre van
myj te verharden, hebben die tonelen mij
neergeslagen. De dood in hret ziekenhuis
in vredestijd is niet minder stom en lelijk
dan in de oorlog. EMsseltien is hij het m
hogere mate. Die afachuwelijke taferelen
van arme duivels, die op granwe bedden
de doodstrijd voeren, verwrongen van
smarten of vernietigd, beroofd van de
bijatand van godedienst door een domme
en barbaarse wetgeving, komen mij nog
vaak venrolgen en de ontzaglijke klacht
van de stervenden in de vrede lijken mij
niet minder wreed dan. die van de slter-
venden in de prikkeldrand van de oor-

De ,,N. T. Crt." voegt daaraan toe:
Het sal de lezer gaan gelijk het ons
verging toen wij dat lazen. Een sterke
indruk van de misdaad der kerkvervol-
gers, die de zusters uit de ziekenhuisen
joegen, de kraisbeelden van de muur ruk-
ten maar d@ burme zieken overgarven san
de gfIQneijkste pijniging, die denkbaar
is. De pijnigingen van de ziel die wonder
bijstand en troost de ~eewigheid wordt
ingejaagd door de vlegele van wetgevers,
die zich misschien op hun moderniteit
verheffen, maar die gemener ijdn dan chi-
nese beulen, die alleen maar de lichamen
kwellen*
;Als wii ons geloof kennen, dan sullen
wij ons van self niet tegenover anders-
denkenden generen, dart we katholiek
zi .r nkro '?unwij schuw ei
gek vinden? Wij hebben meer recht om
rgek to vinden, dat de anderen niet
Rooms tan. Dit betekent niet dat we
andersdenk~ekden meeten vervelen door
te pas en to onpas over gelootazake~n to
;sprehen. Ma~ar, s~o lange onze newls e~g
,kunnen wig'toeh dlkwglis iets seggen, dat
de anderen tot itadenken brengt Heel
dikwijs bereilken wig dear iets mee, om-
dat bfd zo velen elk logissh denken op
dit gebt~ed wreg 18. De ordening van het
mantachappelg~k leven, waar so vele an-
deradenkrenden om vragen, Floeit bij one
katholieken voort sit onze levenabe-

me sheid 18s 6 gro hotn 1ne li
ding van sekrr ada ijn zo nodig
onze katholieke standsorga~nisaties. Zo-
ver noodzakelijk is afsondering nodig,
doch overigens drage een ieder die ka-
tholieke maatschappij-gedachte naar
bruten. We kwatmen tot een toestand van
volmaaktheid, indien ze werd verwezen-
18jkt.
Mr. Marehant.


Donderdtag, 18 Maat 1987.

Openg Wlhelmus.
7.3-7.16.
bee rdn d TaM IBaro n, sa e I rugn
speelt de volgende viool-soli:
a) Humrareake, Dvorak
b) Salut d'Amour, Edward Elgar.
c) Spring Song, Mendels~sonh, Bar-
tholdi
Tussen het tweede en derde nummer
speelt Mej. Moron:
Si~ebestraum, Liszt.


zangeres Mary Blake (Jeanette Maedo-

na oh is Father Mullin in ,,San Fran-
csic
"
de central de hoofdfiguur welke


v
bee
linr


Wat de Heer Roth verder deed op het
rest gnd antwoor e n de is ho .

g over laten.

,aathet boesanee ved gsh
Commercial van gisterenavond, was
schildknaap weer mn dezelfde geest
n wapens laat zien, en nu komt aan-
a~gen met Kanunnik Crooy uit Belgie.
W~anneer de Hr. redacteur van de Bo-
in ons van antwoord dienen sal, met
n te geven, welke bedoeling hij heeft
rt dergelijke stukjes, sullen we hem
order van antwoord dienen.
Hij mag als Rotarian de Hr. Schone-
vel in zijn openingerede nazegfgen:
,,Het is dan ook ons aller innige hoop,
at het katholieke deel der bevolking
og eenmaal vrijheld sal vinden met ons
an dit streven deel te nemen !!

righilemn tgve nheeft,K i eth eern
lijk ge Boalhie o ercial thane doet
etht citeren ivan mmsehriften en uit-
rke a Katholieken, uit landen
lar toestanden, en v lb ui lednt he

deshign, o ekhooo v n de Hr. Schone-
vel t~e :verwezenlijken.

;. K. PAD~yl~NDERSVErBIPN@TGING, .

OUJRA AO.

Voortrekkers.
And what about training for the Jam ?
Denk eraan dat jullie 'n hele Groep
bt e vrtgenoodign.N e'n les e
bt te vrertegnenwooD tijd madert d t
nO bas. eWaanh je klstar als Voor-
ekkers ?
Verkenners Treep I.
Patrouille-bijeenkomarten gewone tijd!
Zaterdag 20 Mrt Extra bijeenkomat
,or alle solort werk.
8-10 Zwaluwen.
10--12 Reigers.
1---- Q: Snippen.
P.t.'s, d~enk aan je program.
Om1; half seven, en geen second later,
rrzamelen de P.L.'s (van de Snippen de
co-P.L.) voor het Bivak, Inspectie, en
et zo suinig!!
NiJenwelingen Troep I.
Zaterdag 4-68 unr. met 'n fagn progr~m.
En nu onze nienwate en jongste afde-
ng:- de WELPENHOR&DE!
Ak~eel sa~l e @egges newanneer'je bij
kaai* homt. 't HoIrdehol is nog miet
aar, maar dat liqmt ia. orde. Er is veel
erk.
Welpen, doet je best!!
Greepaleider '
v. G.

M~ishy# ~in p E
Door 31-jarige H. werd bij de Politie
angifte gedaan van vermoedetljk mis-
andeling van agjn hond. Een onderzoek
rordt ingesteld.
Uit het raam gevallen.en bovenhuis gevallen. Door een dokter
~erd geconstateerd dat hij geen noemes-
laardig letsel had bekomen. De man ver-
:eerde in beschonken toes~tand. Door de
roii io 8tt een onderzoek naar het ge-

Vlerwond.
In de nacht van Zondag op Maandag
.1. is de 45-jarige vrouw W., terwfl ;aj
n haar woning te Seroe R~oelanda lag te
lapen, door een tot heden toe onbekend
:ebleven manspersoon een saenal messte.

eNaard deriwodrdt dor de litie
ten or~ngloek ingesteld.

Progrramma van OUROM i
Woensagd 17 Maart 1987.
7.00 7.03:
Opening WilhelmuJ.
7.03 7.15:
Mlarimbal en ~Guitaars: -


a) Am1apola, Slow Fr~ox.
b) In a little Spanish, TowKn-Wllts.b) Kitten on the Keys, Fox
7.22"' 8.00:
HXurtai~dden Egin band.
a) 11 Baicio
b) Song of Songs.
c) Heavensl are telling.
8,001-- 8.15:
LARGO Orgel Solo Handel.
Angelus Orgel Solo Massenet
8.15 8.30:
Gramafoon platen gezongen door Co-
me ianAHaR o it

b) Hof Serenade
Gramafoon platen gezongen door Mills
Brothers
a) Kinie House Blenes
b) Sweeter than Sugaer.
8.30 9.00: .
Hurtado en sijn Band.
7 de Enero en Aruba, Mars
Lovely Lady, Fox
Beye Beye Baby, Fox
Aura, Waltz
You are my lucky Star, Fox
Morena, Paso Doble gezongen door V.
Pellicier
Mama tene mi na cas, Thmqha

9? 00: Sluiting:
Wilhelmu~.


JAAR~LJKSE: ALGEMENE
VERG DEHRINOGEVANA DEBO, CADAO-


Onder de uit tekende leidin van de geeldr~~lert
h trd andaVoa iter CDr Desertine geo petu r zels 1 zez ch vez fh
wone jaarlijkse a~lgemene vergadering. menselijke en echt-katholieke kant be- tn
Na kor ineided wordj, warin zien, dat wij volkomen begrijpen, dat hetde
de Voorzitter de redenen uiteenzette, bekende ,Legion of Decency" in Ameri- zijI
waarom hij als zodanigf genoodzaakt was kadz vrgn o orne-ah-drE
at te treden (tijdgebrek gaf daarbij de like en niet-christelijke filmeriti'ci zeer lt
doorolag) kregen de vertegenwoordigers gerezen film met bijzondere belangstel- ale
der verachillende clubs enkele verslagen lin en sma thie heft ontvangen. aa
te horen over vroegere vergaderingen en Gelijk w i een schrijven van het Na- met
het Afgelopen verenigingsjaar. De Voor- tia IL gon of Decency" (de officii~le v
Hitter kon daarbij enkele zeer (sij het nkaerkee k geautoris~eerde instantie op
Ininder opwekkende) bizonderbeden aan- fimgebied) 1 zen, verkreeg ,,San Fran- ge'
stipen uit de brief wisselingen Curagao cisco" niet alleen op de lijst van het Le- I. ,
Suriname en Curagao Aruba. glon ,,the highest Classification", maar d
.De kwestie Curagao Suriname is lrd ook op de meest enthousiaste wiljze n
eigenlijk al 'n oud ,,beestje", maar zo bij ontvangen door de leden van de geeste-,a
bojs, enbeetjes omen we erdtochmeen lijkheid, die bij de keuring tegenwoordig lei
bet Bestuur van de S.V.B. allesbehalve In aansluiting daarop werd de ,,Sa~n kel
la r gehandeld heeft, noch twee 3aar gfe- Francisco" ook bij de fillabeI~lreking \ranme
Ise, toen we onze beroemde trip naar het Legion over zes en ~twintig Ameri- m
Suiame gemaakt hebben, noch verleden kaanse radio-stations in hoge mate ge- sp]
Wa
sea~ten hebben! We willen er hier niet Gezie~n de belangstelling voor het werk a~n
.e4 o.p ingaan, al is het feiten-mate- van het Legion, menen wij, dat de leser g
raal dat de C.V.B. Maandagavond de zich zal interesseren, voor wat, in dit ~e'
YBer iering voor meende te moeten leg- verbandi in dese radio-uitzending werd
gen, groot genoeg om er enkele kolom- geproken. JP
then aan te wijdeni ,,Zelderr, aldus de letterlijke tekst van
.Lafit one intussen hopen, dat mran'eit: .dese Kthplake~ filabespreking, .mien ~wij
in der minne kan schlikken. Wze weiden een pke~ister zo menselijk en zo begrijpe-
tch al niet verwend op international lijk uitgebeeld. Het is een vreugde de
~e~Tih~ontwtkkeling van dit karakter op de film
Daarnaast liggen echter ook op onze na te gatan. Al maakt een levenslange
Aederlandse Antillen zelf voetangels en vriendschap hem tot een vriend van
ena~men. En dat is dubbel jammer. Men Blackie, die hem begrijpt, toch weet een h
is 1. reeds sinds jaar en dag trachtende ieder, dat Father Mullin voortdurend h
De eb~eie teovr- opt sijzn beke ing. En wannee dese d
sZetel op Cz1ragno zou he'bben maar voor wel voor de priester als voor Blackie. In t
)t overige de verachillende eilanden zo- deze rol toont Spencer Tracy weer welk
ueel mogelijk de vrije hand zou laten. De een fijne speler hij is."
Voordelen hieraan verbonden liggen voor- Een der Katholieke Amerikaanee bla -, I
al op .financieefferrIein, en van dese voor- den schreef dan ook van ,,San Fi~ncis-
delen souden naar evenredigheid-alle ei- co"*: ,This is one more of the many fine Vo
landenR genieten. Waarom er nu b.v. van films made possible by: the~ Legion of De-
4ba so weinig medewerking voor dit cency"
.Pand eryonden mocht worden, dit is N ~ie~t, alleen in Am~erike is de film zo
oni~~iet recht duidelijk. Men vergete ontvangen, ook in Europa heeft men
dar shxsen niet, dat ook de C.V.B. bij aangevoeld, in welke geest een film als
doo soering van dese plannen enkhele of- ,San Francisco"' was geweest. v
ier sal moeten brengen. Laat ons ook Zo schreef de Duitae ,,Gerlmania": lo
hier hopen, dat het nieuwe verenigings- Het is lang geleden, dat in een film ni
arB de gelukkige oplossingf sal brengen. een katholieke geestelijke niet alleen zo
Ht aat natuurlijk niet aan hier de sympa~thiek werd voorgesteld, maar te-
agenda van deze zeer lange vergadering gelijkertijd zo modern en toch so door en
p devoet to volgen. We moeten volstaan door chriatelijk, so zakelijk en so natuur-
test het aanstippen van enkele horte lijk in ga~n wes~en en in agng werken werd lil
Puties. werkegveren Dese Partthrer Mullin maakt .
Daar was op de eerste pidats? het ver~ er veel goed, wfat levaoren in @olly- bl:
2ook van ,,Hollandia" om in de! A-kldase wood bedorrven wRerd. Wg1~ sien in ldese kl
to Inogen uitkomen; oanmi~ddlljk govelgd~ film het eerstb positive resultant van de we
door betzelfde versoek van M.Y.V.B. Te- Amerikaanse Liga tegen de slechte film.
reeht. merkte ,,Ilollain~dia"' p: ,,Zie naar Dat men hier de moed gevonden -heeft'
ohze dadenl" Ji4t~ snreendeel der afge- wonder pathos en wonder gekunsteldheid,
vaar ~~ crdeelde cian ooks, gesien de de ripens, die aan niets meer geloofd~e, tot
Y~rjL~ngn H; dat ze te sterk is voor een echte Godserkenning te brengen, dlat
de 'Bklassers. betekenrt wat".
geval M.Y.O.B. stondl heel .wat Wij meenden goed te doen, on wear de
.ad Op de eerste planat~s -weet men.' film San Francisco thans ook in Curagao
Verrichtingen van deze club nog loopt, geheel in de lijn van de actie van a;
4. Bovendien -deed de afgevaar- het Legion of Decency ook ogi dese kant hi
a iId, just geen goede zet met er een van de film nog eens afzonderlijk het w
sanal'pelers bUj te sleuren, die dan nodige licht te doen vallen.
et ?in ernationaal" ]Ialiber souden all"' De Schildnaasp van de Botar.r*


14t,, ilt at n we iql de, tropen. Ik hoop, We hebben er niets ten dt e el
dg kme vergis, maaar... dit mui~sje zou W ebnr it p tegen wa e
nog wel eens 'u staartje kunnen hebben. blad mededeling doet van de eersute sit-
Odtde school-competitie kwam ter tingfsavond, Zat~erld g 1.1. in hotel Ame- k

dellijk ble dt~e d aget o bewear WeZo h echter wel gan geen de T
aa erbonden zijn. We hopen echter bedoeling weten van het blad, wanneer
ait let nieuwgekozen bestuur de betrok. het daaronder volgen laat, dat in de OC-
Feh instanties sal zien te bewegen hun tober aflevering van Realta, het maand-
~de~kewrng to verlenen; tevens dat men blad van het 46ate Rotary district, erj
t9a~t geven en nemen tot 'n geschikte een interessant overzicht staat van de i
s~~~n al komen, dit vooral wat be. Katholieke peratentoonsbtelling in de Va-
tr~de leeftijdsgrensr Dei Ztlerddag. is ico.aoan d. re geoek da Irt niee g

g~s8el ~-@i ~oe~r ok ou'npre Boletin ktennisanlem~en v n'td btano v

ag 's soort ,Jeugddag") kunnen zicht geschreven is door de Rotarian
,-geren; 'ii dag waarop de vertegen- Graaf Francisco Ratti (lid van de' Rotary
~i~a~ene elftallen der scholen b.v. op club te Milaan), een neef van E. H. de
-Sc Pnheuvel bjjeen zouden kromen om Paus.
er ock-out-wedstrijden te spelen. Er wordt nog verder bij vermeld dat
PDe omen hierop later nog terug als dese Graaf Ministerpresident van de Va-
d aak water meer in kannen en kruiken ticaan tad is di laet mak de be

Pe sluiten hiermnede ons versla ge felachtig. De Vaticannse (staat kent im-
g~~dzee vruchtbare vergaderingf van de mers geen ministers.
C.V 8. We souden nog kunnen wijzen op Maar het is best mogelijk, dat de neef
denrede eorengrchan tvaq de Paus rotarian is. We hlebben trou-


r n e si in one atg vn 2aed~ag~89do
sal ;:yan de Boletin gaaIt) r~eeds g~ebed, dat
houdn, id n dj relie detoe er in andere landen verschillende Katho-
2egging deed bij andere instanties de be- lieken lid van de Rotary zijn En
lngen van de Bond steeds te blij'ven uit de nr~otivering, waarom het door som-tsl
- 4loretaart. mige bisechoppen verboden is, hsunnen .
Tranavaal-afgevaardigde tenelotte ontwilkkede levers begrijpen, dat orider
8 de oergdering als 'n nachtkaars katholiekes Rotarians, het feviaar vast
ttgan. ethical wonder godsdienst, niet so groot
Zer goed gesien overigens daar we 't sal zijn als in gemengde clubs.
rsiddernachtelijk ~uur reeds gepasseerd Evenmin bestaat er in Italie, waar de
~aren. vrijmetselarii verboden is, gevaar van
S. R, magonnieke invloed, zoalsr in Spanje
en Zuid-Amerika: dit was immersr een
SPRIESTER IN ,,SAN FRANO~ISCO". andere reden van het verbod.
1es Maar wat bedoelt de Boletin dan met
pracht-oretle van Spene~r Tracy. zijn stukjie.
Al wie dieser dage de indrukwekkende Hij wil toch niet de indrnk wekken,
-a G. id* thm ,,San Francisco" van W, S, dat de bissehop hier verheerd gehandel~d
RR D dke gesien heft of neg~ lial zien heeft ? Of dat de bieschop hier tegen de ~
1 de: m.-aooie film verdient dese wensen van de Paus zou ingaan?
bnstelling ten volle sal vooral ge. Het is misechien goed, dat we eens
trpen sta door de prachtig~e creatie van even er de aandacht op vestigen, dat in
Spencer 'A'acy, een uitteelding, so sterk het bestuur der Kerk dese selfde Paus
al w 1)b4 ni~jmmer z~Sgeti van dese acteur de gelovigfen herhaaldelijk voorhoudt:
fSpeneet; 'Tra69-Beelt in ,,San Fran- ,,Nil sine episcopo" Niets te doen zolyder
cso" gle rol Vzi een priester, Father de bissehop: wat trouwens in .de H.
W thKq die wij in de film als een krach. Schrift (Hand. 20 28) met ronde
tge persoonlijgheid van seer nobele. a~ard woorden geschreven staa~t: ,,De H. Geest
2ien uittebeeld. ,,heeft de bisschoppen anngesteld, om de
1an aijal pereoonlijk leven wijdt de ,,Kerk Gods te besturen."
PB niet de aandacht als asai dat van de Dit wetend beeft ook de Katholieke
t hboodpet'sonen in het filmverhaal: Heer James Roth, Knight of Columbus
d odrergeten Blachie Norton, .(Clark bij onze bisachop sangeklopt om te Fra-
Gble) eige af Wan ee nachtlokaal san gen of hij beswaren had, dat Katholieken
deCast ea de sachte, maar ooks swakke lid werderi van de Rotary.


Great Ziegffeld.
Flitation WTalk.
Modern Times.


Ph. de Haseth (met
~ding) zingt.


guitar begelei-


7.25 8.00:
Een programma van lichte klassieke
en opperette musiek.
a) UltI Fau~t eluno )- Invocation

by ~Uit Faust: Gounod -Sere-
nade of Mdistopheles (IV)
c) Uit: La Boheme, Puccini Rac-
conti di Rodolfo (I)
d) 'Ah, fuyes, douce Image (II)
e) Uit: F'riedrike (Fr. Lebar Oh
Miidehen, me in M~dchen
f Sac: in Knab ein R~oenslin stehn
(Richard T'auber)
8.00 8.10:
Ph. de HIas~eth singt:
8.10 9.00.
Vijftig minute Amusementamus;iek.
a) If I had a million dollars, fox trot
b)Para Vigo me voy, Paso dobletrt
c) ~Lng ago and ar away, fox to
d) The moon was yellow (ges. door

e) Bieta, oRs)ba.
f) The Waltz in Swing Time, Wale
~g) ten liefdestragedie in drie minute
h5 There's gonna be a wedding in the
'bimd fox trot
i) Mulatica
k) San Fracisco, fox trot
1) 'The very thought of you (ges. door
'Bing Crosby) fox trot
m) :By my side side, fox trot
n) A fine Romance
o) hns Nichts (gez. door Willy
9.O) luiiging, WlhelmuJ.
Vrgdagg, 19 M~aart 1987.
7.00 --- 7.03:
Wiihelm Oeius, Op nng. .

Kind~taurtje
8.00 8.15:
IL;;5. A. Programme:
. a) ~Indian, Love Call.
b) Thr Wunldersehoenen Frauen ges.
daoor Rich Tauber
eg _Nur wer die Frauen nie gefragt
door Rich. Tauber (Oper~rete-mu-
ziek).
d)Indian Love Call .
8.1g 8 80:
SPiahosoli (r.)
a) eNbt rne in E-mol Opus 9 No. 2

b) 19[asurka in Cis kl. terts Op. 63 No
3, Chopin
c)I Hongaarse Rhapsodie Liszipold Godowsky
830 -- 9.00 -
Gemengd programme:
a) eria (ei von deru Haktelle Pot
Willy Fritseh
b) Mraili Lan Lilli (Hawa~ian band)
c) Roselnai (H~awain band)
d) .Lei Lani (Hawaian band)
e)( Sweet Kalua (Hawaian band)
f)l Granny, Orkest
g) A night in Madrid, Orkest
h). do~ihlght Mdadnests, Ted Lewris A

90and Good Night, idem
9.0: Sluiting, Wilhelmue.
Vertrek Comm. van den Donker.
Mdet het sa. van Renselaer vertro

van Ir, Msg J han Mmurt vammNans a
De Hear van den Donker was een see
geziettje pr~3soointheikhaid di wiit ;tiden
z~in vdrbyijij alhier talripke vrienden heef

v~eT.s thans de 2de maal dat Curag *
vaH e~ze cominandant afscheid neemt
de eerste keer was het als commandam
van de Arend. ...
D9ital'Alle go~ede dlingjen dr~ie zaga sulle
we mb'r seggen: tot weemzieni!


De Engelse poi~tious Austin Ch~amber-
lin gisterenavond overleden.
Aossiln Okamberln.

De Zweedae Minist~er Sandler bracht
een bezoek san Engeland tot nadere ver-
binding met de Scandinavische Staten
(Waar b~ijft de Osloonferenttie?)
New Yorks burgermeester L Guardia
deed wee~ aenwre beedig~ende afvtwalen
-tegen MEIP
Tengerolge van de u~itsetting van 45
communisten is er in Venezuela een 24
umr staking nitgebroken,
De Cunard White Star lIjn sal van de
. Engelse regering 5i million pond ent"
'. vangen voor de bouwK van een sustereachip
van de Queen MarLy.
Een DaittsTiegtutg van de Zutid Ame-
rika-dienst is bi Bathrurst neergestort.
De bemanning werd gewond: de piloot
gedood.
De bekende schrijster Kobningin Ms.
ria van Roemenia (Carmen Sylvia) is
ernstig ziek.
Het 'Engelse Motorsehip Siver Larch
verbrandde in de omgeving vyan Hawai.
Passagiers en bemanning werden gerxed
door de Amerikaanse Marine.

Bij een bezook sann het oorlogasehiP
Schlesien, wat enkele weken geleden en
bezook bracht san Curagao, en thansr to
Halifax ligt, ontplofte een motorboot,
waardoor 6 personen werden gedood*
Er hebben weder ernstige stormen 8 -
woed aan de F'ranse Atlantische en Mdid-
dellandse seekrust. *

De toestand van Z.H. de Paus was be-
Sgin deer week weer minder goed door
een asthma-nanval.

UIT NEDERLAND. -
Uit Cannes wordt gemeld dait overle-
Sden is de H~eer Henry van den Bergh,
de bekende kunstbesecherme en filan-
troop, die eens de grootate margarinefa-


briek van Nederland was. Hij heeft de
leeftiid van 85 jaar bereikt.
Het Departement van Buitenlandse es-
ken heeft bericht ontvangen, dat het se.
Trion van de K.N.S.ML, dat door Natio-
nalistische oorlogesschepen aangehoudenechter geconfiskeerd worden, daar desoe
pogns opva tig van d aven- utri-

deBugrorog vanm8 Jnur l wa
bij iedere handel met de v'(jand verboden

H.M. de K~oningin schonk 1000 gulden
als bijdrage voor de verwarmings-instal-
latie die in verband met het huwelghP
van Prinses Juliana in de Grote K~erk
werd aangelegd.
De Billion mantachappij heeft drie
.rvkentinb dgermolene ~b@Nederlandee
Het is te verwachtenr dat de beatelde
molens3 eerst over anderhalf a twee jear
greed s~ulen agn, waarna so near IndiaB
g~etransporteerd sulleB worden.
Er wear offidiea afg~ekoedigd dat de
s~omlertgjd dit Sear 22 Mabi sal beginner en
3 October sal eindigen.
Naar Anot~a verneemt tan de ender-
handelingen tassen de Bank ~Assoelatie
en de Incassobank sover gevorde~rd dat
als seker mag worden aangenomen dat
bide bankinst elln gefus~nmeer zu-

saak bet bedt~jf van de Banikas~sociatie
sal opnemen.

Uit Dortmund worrdt bericht dat op
het international concours-hippi~que
Luitenant Greter bij bet number jaecht-
apringen de eerste prije behaalde door
het gehele paracours wonder een enkele
fout at te leggen,
Volgens een madedeling van de Begi-
sche Voetbalbond sal de Interlanden
Wedstriid Be~lgia--Nederlande op 4 April
toch te Antwerpexn gespeeld worden. Men
is breeds beoNge met de vorverkoop
getting, sodat de wedstri~d in omre g-
speeld son worden grote moeiijkhe en
met zich gebracht. Ook in Nederlanmdse:
Voetbalkringen werd drang uitgeoefend
dat de wedstriid in Antwerpen gespeeld
son wlorden.
SOp de FIFA vergadernig word vastge-
steld dat indien de wedatrijd West-Euro-
pa tegen Midden-Europa doorgaat, dese
math 20 Juli te Amaterdam gespeeld sal
worden. De FIFA wee~s verder de groie-
pen san die in de voorwedatriijden om het
werald voetbalkampioenarchap togen el-
kclaar mooten nithomen1, waarbQ vastge-
steld is dat Japan tegen N~ede~rlandls ladl
in het strijdperk %sl treden en Nederland
de kamp s~al anbinden teg~en een Bel-
glch-Lutemburgea elftal.


DE FILM V AN DE WEEK
Van 12 tot en met 18 Maart 1987.
A. Onaserstaand M~ini kmnano be-
soho wdl wordon bals aiat amtotelikl on

I-C'UYLlli -~L~~_~g_ ~ YYIIIII~L -_1 L-.__)liPii~~L~--OUZI- rl ^- 111-)-lsllsllla-~.~--


W___ I I_ ____ ___ __I__~~_ _r C__ L_


B31roed eleren

Witte Leghor-ns 15 ct.

BarnOVelders 25 ct.

PLU M ilV EEVO EDER Faen bi

WV. Maat

.CASA H~OLANDESA"', Otraband7.

1); econonrische toestand van Polen.

DeBanlk Gospodlarstwa Krajoweg~o
schestst do economische toestand van Po-
icn in 1936 als volgt:
Het jaar 1936 bracht in de eerste
piaats een besliste opleving in de indus-
trie en een verbetering van de financiZ1e
situatie van de landbouw. Het index
cijfer voor de industries steeg meer dan
in 1935. De verbetering in industries was
voornamelijk aan de grotere afname van
haar producten in het binnenland, zo
mede door de investeringen in publieke
wrerken en bouwindustrie, zo mede door
le investeringen in de industrie zelf en
de landbouw. Verschillende taken der
industries zagen hun export naar het bui
cenland toenemen.
De gr~otere w~erkverruiming ontstand
in die taken der industries, die materia-
len voor de binnenlandse investeringen
leverden, 0.a. in de hoogovenindustrie.
metaalindustrie, hout- en mineralenin-
dustrie. In een betere situatie beyond
zich ook de levensmiddelenindustrie. De
koop~kracht van de bevolking zowel in de
stad als op het platteland nam toe, waa.-
door het platteland een betere afnemer,
wa;s: van, de industr~ie. De inkornsten van
de lanldbouwuer namlenn toe dank zij de
gra~tere afxet van ziju producten en de
iDet ere pr~ijzen. daarvoor verkregen. De
waarde van de export van de voornaam-
ste landbouwproducten en veeteeltpro-
dlucten was in het jaar 1936 ca. 100 mil-
lioen zlotys hoger dan in het voorafgaan-
de iaar

IDeter~ing brach-t in de productive en omzet
kwam toch het gelder~ediet niet vrij vlan
de Lijdelijke moeilijkheden, voornamelijk
veroorzaakt dooir de niet stabilisering
vaLn de wer~eldvaluta. Het vasthouden aan
cle koer~s van de Poolse zloty was oorzaak
dat Polen deviezenbeperkingen in most
voer-en eni in verbhand hier~mede een nauw-
keur~ige control op het goederenverkeer
met het buitenland. Deze beperkingen
hiddent eet" invldop dnevearmndeing
den., Deze goederenomzet toonden just
een sterkie stijging, voor~namelijk door de
groter-e invaer van gr~ondstoffen,
D~ank zij deze veror~dening~en is de si-
tuat~ie van de Poolse valuta krlachtiger
gewo~rden.. en de in de herfst door de
iandenr vtan het goudblok ingevaerde de-
valuatie had geen ongunstige inv10ed op
de Poolse financi61e verhoudingen, die
cind December 1936 een sterke consoli-
oiatie toonde. De tijdelijke afyloeiing van
de inleggelden bij de Poolse banken was
ca. 100 mrillioen zlotys hoger dan een
juari ge eden. De credietverlening door de
bianken~ toojnt een kleinere stijging~, ve-
clurzaakt door~dat de industriile instellin-
,enl huni Iehloeften dekten uit eigen r~e-
servc.
G unsig~i voor de geldmarkt was de ver..
ibeteLrip vatn de financieile situatie van
:Ic, raik dat geenl middelen nodig had van
dezze market voor de rijksuitgaven dank zij
hoet in evenwicht hiouden van het budget,
De g2unistige tendentie van de geldmarkt
kwam;ln het maeest tot uiting in December
1936i. De inleggelden bij de financidle in-
stel1ingen toonden in die maand een ster-
ke teename. De igetaalkracht van de han-
del on industries, onldanks de grotere be-
talingen aan het einde van het jaar was
gunstig-. Voor de credietver~lening maak-
tenl de banken gebruik van hun eigen re-
yerv~es en panden bij de Bank Polski.
Dank zij het goede weer duurde in De-
cember j.1. de opleving in de 'couwbedrij-
vear voor't. De algemene situ~atie in de in-
idustrie onder~ging een in verhouding klei-


nie seizoen-achteruitgang en slechts in be-
p~aalde taken. In aindere taken der in-
dlustrie bleef de werkgelegenheid onver,
:!nder~d. In de petroleum- en zinkindustrie
trad een stijging der pr~oductie in. Het
aantatl industriearbeiders was in 1936
iroter dan een jaar geleden.
De graanprijzen gingen nog steeds om-
h~oog, bij een grotere afzet in het binnen..
land en een kleine vermindering van de
export,
De goederecomzet met het buitenland
hlandhaafde zich In December j.1. op het-
zelfde niveau als van de andere maanden,
hot overschot van de export op de import
niam toe. De omzet van de handel steeg.
D~e goederenprijzen tonderln speciaal aan
h~e eind van hlet jaar een sterke stijging.
3et index-cijfer voor de groothandel, dat
beg~on te stijgen van het tweede kwartaal,
steeg in December tot 56,9 tegenover De.
cember 1935 52,9 1928 100.
In mindere mate eteeg het index-cijfer
voor de kosten van ouderhoud, dat voor


_ s __


-~-C~-C---------I~---


_ ___~ ___ ~UU~~I_


-~-~Y1 u--t-dllr--~ IIIC--


spreiden, bijzonder~e opmerkzaambeid
ver~dient. H~et werk, van de hand van de
Oostenrijkse Jezuiet J- N. Lenz, trok

... ~ ~ a :;J1i"cigevoerde Neder-

ti endel Frne, e oce Porreu eeesee Cli
Heeoe, ,algelse, laoe ene,D lpase,
landse uitgave wor~d echter, in tegenstel-
ling met hiJvoorb~eeld de oorspronkelijke
Oostenr~ijkse, breed opgezet, en gepresen-
teerd op root, klock format, van een
aanltal pra~chtig-g:edrukte hemelfoto's
volz mlnis van zon, maan en sterren,

en h t veelzijditsdr~amatisch hemelgebeu-
nigeocn die iot-wat beangst was lot nu toe
omdat de stof wel ,,droog" en mueilij
zoui zijn, zall met oprlechte verbsazing uxt
clit book bemerken hoe geen enkele ro-
rrlan broeiender kan zijn. Ja, men mag.
'perust zeggen dat de feiten in hun onop-
g~esmlukte volg~orde velen met stomheid
aull slaan. H~et isals eenris pe toau-
met~ zo vluchtix miet zo weinig diepgaand
als een bigth-seeino gew~oonlijk is.
O)pmerkelijk, is oJok, dat de auteur er in
slaugde de apologetische strekking van
ziijn biook, het warme Godsgeloof waar-
toe ta~lkens en telke~ns weer de wonderen
vran het heelal voeren, harmonisch en
nergens opdringerig in zijn ,,astronomi-
sch~e roman" tle ver~wer~ken,
De r~ijpere jeugd, de leer~ling~en van
middelbare schole~n zullen dlit boek even-
als volwassen kunnen genieten zoals men
een gezonde avontur~enroman van de bes-
te soort gen-iet.


Geen betere WHISKY te verkrujgen
MOIIRRIS E. CURIEL & SONS
A(180tea.

U dacht imrners, dat u nog best
v66r die andere auto bet kruispunt
dn sue me u dat n~t,d
ken". u moet 't zeker wetenI


r3~ '-F'' 'r- -I.-e-
P':
$~I i-:
i
Ji f I
~' ..2 ~ r..
-4;
-IY --i~~i
.-I/

~ i; ~,"~.
/aa- J

i
ts ~ :.35I


NVaam2 viib. schip Herkomst


Bestemming
La Guaire
Pto Cabello
Ptoi Colonbcia


NewJ Yo;rk
Pii C;:ieiic
Ar roba M~a ra c i .b i


D:-tual


Viag
Ned.
DuitZw


Marai. Arubza
Plo, ColombSia
Pro. Cabello
NwY Yiork


La Go dira

Mar ca;:ha


Maa7rt


,,
,,
,,


,,


Libertador
Waltraut H.
Ca~ribia
Amaz!,ie

Kungsholm l

Libertad~r
Alemaa L ~


een arbeidersgezin te Warschau in De-
ce:crr ::3 6,4bedroeg tegenover 61,1


~ naveovcrkseer vanl corr~us

In de loop van 1936 arriveer~denl te en
veri~i~okkeni uit Gdynia 9.820 schepe~n met
ee~n inlhoud van 9.817.912 reg. t,.n., waar-
van binneuigelopen 4.911 schepen met een~
tonnage van 4.919.765 t. reg.n. en ver-
trokken 4.909 schepen, die Gdynia bin-
nenliepeni was 1.001.7 r~eg. t.n. het gemid-
dlelde aantal schepen, dat zich op 1 dag in
de haven beyond was 51,9. Op de eerste
plaats handhaaf~de zich de Zweedlse vlag
ver~volgoens komen, Polen, Denemarken
En elan den Dtl nd enz

bedroeg in 1935 41.322 personen waar~vani
aangekonten 15.862 en vertrokken 25.640.
In verhouding tot het jaar 1935 is dit
vervoor toegenomen met 16.319 personen.

Radio &r Krant.

Je kunt geen radio-toestel opvouwen
on het in je zak steken, om er naar te
luisteren, wanneer je tijd hebt.
Een krant wel.
Je hunt geen stukje uit het radio-
nieuw~s knippen en het bewaren.
UTit de krant wel.
Je kunt, wanneer je iete niet interes-
seert. het niet over~slaan en naar wat
anders kijken.
Bij een krant wel.
Je kunt een radio-uitzending niet op je
stoel leggen, om naar de telefoon te
luisteren. En daarna verder to gaan met
de lectuur.
Dit gaat met een krant wel.
Je kunt niet vlug het radio-nieuws
doorkijken, terwijl je 's morgens snel je
boterham opeet.
Dat gaat heel gemakkelijk met een
krtnt .
Dit vertaalt het maandblad .,De Re-
clame" uit de Pacific Printer".

DE KO)MENDE KRONINGSFEESTEN
IN ENGEILAN~D.

In de glans: van de? Kohinoor.

In M~ei zullen toch cle Engelse kronings-
feesten door~gaan, n.1. die voor George
VTr Annlr d~ 7ijde varn do knnine zal daR

sjchap van aile bewoner~s vanl het, eilan-
denr~ijk g~een bsuitenlandse prinses is,
maatr een afstammelinge uit een oeroude
Schotse adellijke families. Het donkere
haar van de koningin zal dan de kroon
dragen, waarin een van de schoonste
edelstenen der wereld vervat is, de Ko-
hinoor.
Over de oude Britse koningskroon, de
kroon van de H. Eduard de Belijder, is

Jz lfde eee schlwenvorm,halsvnogrdui
zend jaren, maar zij is met een schat van
edielstenen ult de Britse Dominions ver-
sier~d. Het kr~uis bestaat uit kostbare pa--
rels, robijnen, diamanten en saphieren.
Even rijk aan edelstenen is: de kr-oon rijk
aan legenden.
Ook het lot van de kroondiadeem,
waarmede de echtgenote van de koning
gekroond wordt, is zeer wisselvallig ge-
weest. Elisabeth en Victor~ia waren ,,Ko-
ningen' en hebben de kroon van de H.
Eduard de Belijder gedragen. Maar voor
Koningin Mary, de echtgenote van Geor-
ge V werd in 1.911 een nieuwe kroon ge-
maaikt, die haar onmemetelijke waarde
dainkte aan de ,,Kohinoor", de fabelach-
tigoe ,,berg van licht zoals de oud-In-
dische sagen hem noemen. Deze diamant
jromt uit Indiei en heeft zijn bezitters niet
altijd gelukkig gemaakt. Waarschijnliljk
is hij voor het eerst in het bezit geweest
vuln de Per~zische koning Nadir Shah, die
door een van zijn vazallen vermoord
wverd. Daarna verwisselde hij meermalen
van eigenaar, werd gestolen en verkocht,
en beyond zich tenslotte in de kroonschat
van de rijke Indische vorst, de R~adjah
van Lahore. Na diens dood kwam hij in
bezit van de Oost-Indische compagnie en
wer~d in een rode casette bewaard, dag
en nacht wonder bewaking~ van agenten.
Als de belichaming van de legendari-
sche Indische schatten gaf de Oost-Indi-
sche Compagnie hem aan koningin Vic-
toria. De gouverneur John Carrence
most het kleinood naar Engeland terug-
brengen. Lange tijd kon het schip wegens


stormen niet uit Singapore vertrekken en
ook onder~weg deden zich. zoveel moeilijk-
heden voor, dat het scheen alsof de edel-
steen India niet wilde verlaten. De steen
werd tenslotte in Amsterdam g-eslepen
waar de politie een plan van een grote
roofoverval op het spoor kwam. Koningin
Victoria liet de Kohinoor niet in een
kr~oon maar in een broche zetten, die zij
bij bezoeken graag droeg.
Later werd de Kohinoor in de kroon
van koningin Alexandra, de echtgenote
van Eduard VII en dan in de kroon van
Koningin Mary gezet.
Men vertelde, dat er aan de steen een
oude Indische profetie verbonden is, dat
hi] namelijk nooit door een man, maar al-
leen door een vrouw mag gedragen wor-
den, daar het Britse Rijk anders onheil
draagt. Het Engelse volk ziet in de Ko-
hinoor een zinnebeeld van de vrouwelijke
deugden en de moederlijke waardigheid
van de koningin van Engeland, de Keize-
r~in van IndiB.


011 VB'


-;t iUkh als


(p;S1 ~czult
\\ekir jure 't


at] Ll'


De fiets was eerst een ding, waermee men liep
Von Drais zag welk een toekomst hierin slip
Zoo werd mn Jeter tijden
Het loopen tot een riiden.
Maar Bols bleef Bols aan beide zijden van het Hollandsch Disp


r NHDiljk it en eIjti de mens-cl21ze

,u-ir (lan "ei'r manal~den -- eerln VER h}V-schii jfit can! Sana~to gui1 gebrtuiktste r
Probeer Sanaoge oo ees,

_~~ 5 - i~TERKii EN V OEDSEL


HOEf HI J


WOD TB~

DOOR
v6'r I


' l~lj :Ob. Apo ; :''t hek n tl


Boekbeoolrdeling.
In Juni 1936 werd de propaganda voor-
donie3uwe serie-bibliotheek SCHIJN-

mn dluk ~inI Il. upJ 25 O~ctobiel 19:c~j6
waren m-e r dan 2500 abonnementen ge
noteer~d. Enige honderden abonn'ks na-
men de moeite de Uitgever~s te berichten
hoe bijzonder zij ingenomen zijn met de
verschenen delen, en hoe zij zich met de
reeds verheugden op de delen die nog to
verschijnen staan
Deer dagen wer~den wij verrast met
een bezending van deze boeiend en uitste-
kenpe ve zen nummers van de schijn-
TIien delen voor- f 3.90! Een sprook-
je op uitgever~sgebied dat workelijkheid
geworden is.
We geven hier de titels van de eerste
r~eeks.
1. Prof. Dr. L. de Racymaseker. Wat
denkt u van dlen mens? I 0~.70
2. A. van Domburg. Levende
schaduwen, met 8 kunst-
dr~uk reproducties f: 0.85
3. H. Kuitenbouwer en Adi.
Sasrsen. Katholieke poizie
na 1900 f 0 70
4i. DMn. A. J. Mn. Wanders. I~e
iMaan dichtbij, mnet 8 kunst-
ciruk r producties 0.i85
5. Jan Vr-iendls. In de stilte
der bossen, met 20 kunst-
druk reproducties f 0.95
6. Albert Kuyle. Een jaar vol
Heiligen f 0.85
7. Dr. Th. SchlichtinF~ Lo~uis
Pasteur, met ill. f 0.70
8. Maag. J. Maes, De G~od
Die men vereert f 0.70
9. Ernest v'an der Hallen,
Charles de Foucauld, met ill. f~ 0.70
10. Dr. A. van den Born. Wat
staat er in het Oude Testa-
ment f 0.70
Bovenstaande delen bij intekening
S3.90.
SCHIJNWERPERS mogen op de huis-
kamer blijven liggen, en in handen wor-
deni gegeven van de rijpere jeugd.
SCHI~JNWERPERS zijn wel goedkoop
in financiitle zin, ze zijn het zeker niet
in litteraire, wetenschappelijke, typogra-
fische zin.
SCHIJNWERPERS geven werk~elijk
licht. Ze verhelderen voor U yr~aagstuk-
ken die altijd- en vrazagstukken die spe-
ciaal NUJ van belang zijn.
SCHIJNWERPERS, kortom, gaan met
de dag behoren tot de anontbeerlijke
Nederlandse boeken.
Te vragen aan Uw boekhandel of aan
de Uitgeverij Het Sipectrumn Utrecht ---
'Bilstraat 41B
HET LIED VAN DE HEMEL.

IEen populnire astronomie van voorna~me
opzet.
B~ij de Uiog~everij Het Spectr~um te
Uitrecht zag onlangs wonder bovenstaan--
de titel een populaire astr~onomie het
licht, die zeker onder de verscheiden
boeken welke tegenwoordig voor het
leven der firmamenten belangsjtelling
vr~agen on kennis daarvoor willen ver-


- ~Aany. 8 unt prcies,


ng


fl. 1.50 e3n 2.


De netto opbrengst zal worden bestemd
voor fieldadige doeleinden op Curag~ao.


2- 2


TA\FFL I~ NNSIS TRIO1. Tafeltennis is rcn p r;:i die de laatste jaren
fee~l betoefend wordlt en dat er girott belaungste~lling voor dit spel heerst,
w~ordlt bewere/cn als men w\eet dat dexe AmerikaanIll'se trio d~e g~rote reis over
de Oceaan miaakt omi deel te kunn;-n nemen aan die comlpetitie voor
Engelse h~ampioenschappen.


Aank. en vertr. der- schopen ini de~maand Maart 1937.


"Bm


R OXV

Donderdag 18 Maar t


De Prn va Sn,


Kinderoperette in 5 bedrijven,

Op te Voeren door het kinderkoor
,,ONDERLING GENOEGEN"
wonder sliding van den haeer P. Rietkerk
met medewerkingr van de m~uziekverenigil
SaT1+ C-> I a


PRIJZEN:


- x ~
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs