Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00143
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 6, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00143
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text- - --


_ I- ~L--~-~P-LliTPIII_~ P~b9g~lR~--~T~-~CBC~f.-llllill


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth s Gasthuis Tel. 292 Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar

Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomnas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers fl. 0,10
fl. 2.- per kwartaal bij vooruitbetaling Prijs der Advertentiian van 1--7 rebels fl. 0.50
Drukker: B. L. Bogaers


I


STILSTAND IS ACHTElUIlTGANG.

Een actief koopman stelt zich niet te-
vreden met betgeen hij heeft hereikt,

doch ziet steeds uit naar nieuwe mo-

gelijkheden voor nitbreiding van zijne
zaken.

Ziet Gij zulke mogelijkheden, doch

hoodt Uwe liquiditeit U[ ervan terag
die te benutten, dan is voor U de tijd

gekomnen om U tot -ons te wenden
ter verkrijging van een

GOEDK00P HANDELSCREDIET,

terwiji wij U ten Vollk stennen bij het

aanknoopen van de door U beoogde
nienwe relatives in het buitenland.

Elk Uwer projecten heeft onze volle

belangstelling.-= BANK LNIE NIV


Kan oor WILLEMSTAD.
ERD~r Kantoor ORANJESTAD.
RhGtEIIEEli POhlTIEl( OVE1IZICRT.


- I r I


Fls. (j.000.000._


Fls. 12. 728.084.22


Fis. 12.798.064.22


_ r sri r


niet overwonnen, daar kan het nog niet
w-at het wil, daar moet nog gevochten
w rde wHl bet zin zinbkrilgen, daar km

staan.
Integendeel: zijn poging om de Kerk
in, te spuiten met het gif van zijn anti-
c.istelijke leerstellingen heeft in hun or-
r inisme inplaats van een ontbmndende
-erking uit te lokken, een tegen-gif, het
a nti-toxine sterk opgewekt en in working
Festeld. De Kerken zijn vitaal gebleven.
L~j worden niet alleen aangevallen, maar
z'j staan ook zelf in de aanval. Met gees-
tglijke wapenen, die sterker zijn dan de
wyapenen van de stof, van het bloed en
de bodem.

1) Waldemar Gurian: DE STRIJD O
DE KERK IN HET DERDE RIJK."
Vert. van Ir. P. Telder. Amsterdam
1936 (H. J. Paris) 146 blz.


keer tussen de gelovigen en hun ker-
kielijke overheden voortdurend in de weg
wolden geleg~d, er toch lichtpunten blij-

,,Zal het; volk gelijk krijgen, vraagt
hij en zal de superioriteit der Ke~k
zichtbaar worden in het nationaal-
socialistische Duitsland, ook tegen-
over de gevaarij~ke poging om or
uit te hollen ? Het'g~waken van een
jonge Kerk, dat just door deze ver-
volging -- die zorgvuldig vermijdt
zich als vervolging aan te dienen -
zozeer is bespoedigd, vi461 meer nog
dan door welke strijd 66k in de negen-
tiende eeuw, geeft op deze vraag het
antwoord. (Blz. 124).
M~et andere woor~den: het nationaal-
socialisme, dat de Staat reeds geheel
overmeesterd heeft, staat op kerkelijk
ter~rein nog d8ir, waar het v66r 1933 in
de politiek stond. Daar heeft het nog


Na het vierjarenplan.

In de leuze ,,scheiding tussen Kerk en
Staat" culmineerde de wijaheid van het
lib~erale system.
De negentiende eenw had rust nodig,
anders kron de economische opbloei niet
gedjjen.
Er kron niet in stilte aan de ophouw
van het economisch apparaat worden
gearbeid, zolang Kerk en Staat met el-
kaar overhoop lagen, zolang de Staat de
belijders van 66n bepaalde godsdienst
het leven zuur maakte of hen vervolgde,
zolang de Kerk morele zeggenschap be-
hield over het Staatsbestuur en met haar
scrupels, met haar zedewetten de econo-
mische wetten van wrife prijs- en loon-
vorming in de weg stond. Daarom: Kerk
en Staat van elkaar!
Dat deze oplossing een duurzame vrede
zou brengen, liet zich nauwelijks ver-
wachten. Dat lag niet in de lijn van het
historisch gebeuren. Waar aan de ene
kant de Staat zijn bemoeiing~en met het
leven der burgers steeds uitbreidde,
steeds meer offers en toewijding; van ijn
burgers vroeg, en waar van de andere
kant het vrije onderzoek, door het pro-
testantisme eenmaal in het Christendom
gebracht, steeds verder d66rwerkte, zo-
dat tenslotte buiten de katholieke Kerk
een onoverzienbare chaos van alle moge-
Iijke soorten Bijbeluitleg en B3ilbelritiek
ontatond, daar kron men op de duur ver-
wachten, dat de Staat zijn hand zou uit-
strekken naar het domein van de g~ods-
dienst.
De Staat kron op de duur het ,,heilige
vuur", de geloofslovertuiging waarmee de
mens zich san de godsdienst geeft, voor
zichzelf niet missen onmogelijk mis-
sn efalewanneerp cljzich tot absolu e
.Staat van het nationaal-socialisme. En
waarom zou hij niet trachten zichzelf tot
voorwerp van godsdienstige verering te
maken Onder de talrijke godadiensltige
z n en, waartoe zija onderdanen behoren,
1 .n erl wel die voor rnundere goden knie-
den wal seder Protestant op eigen gezag
dewaarom za uit de Bijbel kan halen,
Staatruit ha alt onwaar zijn, wat de
Staat tverwet ha A hr het ieder vrij
waarom zou ea natnaaem nciel~t lhevt
Staat dan niet m gn sociape wtic
van Joodse herkom i oge verwehrpetn
dom of wat dem sIibisain ht Cristen v
toont ? e rke e

z6n ver h tere kant: nu de spl~itzwam
chvristeet tolorgewerkt, dat tal var
chrsteenen t van hen, die zich no@
christenen noemen, doch nauwelijkzs meer
Go de erloosser ok ze fs maatr in de En~
God elovn, zoe en en as en naar dt
vollhe in vnu h ve den ij'p staan in d~
vole tn an etwoord, nu roept de En~
Kerk, die zich on gerept wist te handha
ven il haar leden op ter herkerstenin~
van de wereld. De Paus roept de leker
aan het front *
Kerk en Staat laten zich niet angels
scheiden. Zij naderen elkander tot d4
strijd.
Duitaland vormt op het ogenblik he
toneel, waar die strijd, zo hij zijn volley
omvang nog niet heeft aangenomen, da~
toch in zware voorgevechnten is geopend


Daarbij' gaat het om de vraag: zal het
mogelijk ziljn, de verbroken religieuze
eenheid van 't Duitse volk te herstellen ?
Zo ja -- wat zal aan die religieuze een-
heid ten grondslag liggen: een gemeen-
schappelifke christelijke overtuiging o~f
het gemeenzame burgerschap van QMn-
zelfde nationaal-socialistische Staat ? Zal
wat niet meer behoort tot de Ene ware
K~erk verlaagd worden tot dienares van
Staat of zal het door de working van de
K~atholieke Actie worden opgetrokken
naar het stevig voetstuk van de Steen-
rots ?
Hlet gaat inder~daad om de eenheid van
alle Duitsers.

Prof. F'ritz Lieb heeft ook deze vraag
gesteld in zijn werk ,,Christ und Anti-
christ im Dritten Reich", Der Kamp der
Deutschen Bekenntniskirche.
En ht~ij laat in het voorwoord tot zijn
uitgebreide belangwekkende documen-
tenverzameling betreffende de strijd te-
gen de p~rotestantse Kerken doorscheme-
ren, dat hij dit niet zo waarschijnlijk
acht. Hlij laat het min of meer in het
midden. H~ij vindt het al absurd genoeg,
dat de nationaal-socialistische reg~ering
wonder meer een federatieve eenheid der
protestantse Kerken heeft ingested met
een Rijkshisschop aan het hoofd, en dat
zij allerlei, gelukkig nog niet ten volle
geslaagde, aanvallen deed op de demo-
eratische, synodale organisatie deer
Kerken, die als in strijd met het F~ihrer-
begins~el werd beschouwd.
Mraar Waldemnar Gurian 1), die ook
onlangs een werk schreef over de Kerk-
strijd in Duitaland, verheelt zich geen
ogeablik de uiteindelijke doelstelling van
het nieuwe behind.
sXi~e v rklaat oa f i front~kaneraa -
Overwint (cit. bldz. 40) en dat het Ch~ris-
tendom niet in staat is geblehen alle
SDuitsers tot 66n volk te verenigen, welh
doel slechts door een heel nieuwe wereld-
beschouwing han worden hereikt, (bldz
44) wie alle belijdenissen schabloner
noemnt, die geen ander doel hadden dar
de volken te fatsoeneren naar hun mode
S(bldz. 48), wie de studenten aanspoori
slechts op een plaats hun bevelen to ha
,leh, o6k tegen Rome en tegen Wittenberg
S(bldz. 55), wie uitroept, dat een natio
Snaal-Duitse religie moet voortv10eier
uit het door God gewilde wezen van dt
SDuitse natie, zo iemand maakt weinig
principicel onderscheid tussen protest
Stantisme en katholicisme, zo iemand kat
Seen andere doelstelling hebben dal
Sbeide in elkaar te smelten tot een reli
rgieuse overtui 'ng voor alle Duitsers
e een overtuiging, die de nationaal-socia
e listi~sche Staat dient
e Gurian ontgaat echter ook niet di
e tweezijdigheid van de stri~jd. H-ier en daa:
-wekt hij wel eens de indruk te before
g tot hen, die in deze strijd de Kerken al
n de lijdende partij, als de in het defense
gedrukte zwakkeren beschouwen en me
r bezorgdheid voor hun lot de toekoms
e tegemoet zien, in zijn conclusies zegt h
toch heel duidlelijk, dat ondanks de ver
t moording van de katholieke pers, val
e het confessionele onderwijs en van d
n. organisaties der standen en van de jeuge
i. ondanks de moeilijkheden, die het ver


Diesselschepen die door het Panamaka-
nlaal moet~en, zullen dus aldaar bunkeren
en niet op Curagao de duurdere diessel-
odie omen bunkeren. De huidige verla-
ging der loodegelden wegen begrijpelij-
herwijze niet op tegen de goedkopere
brandstof.
Feit is dan ook, dat de diesselschepen
van de New Zealand lijnen Curagao niet
aandoen, en niet zullen aandoen. Alleen
de boten die stoken met fuel komen hier.
En velen met ons achten het zeer
problematisch of er wel 64n schip, om* d
loodsgeldenverlaging Curagao zal aan-
doen.
In ons blad van vorige week Zaterdag
hebben we reeds ons principicel stand-
punt uiteengezet omtrent belastinghef-
fing en ook omtrent deze belastingverla-
ging.
hO Curagao zijn de belastingen niet
MLaar bovendien is er nog zoveel no-
dig, dat we maar niet so spoedig tot een
belastingverlaging moeten overgaan a
zeker niet in een tijd van devaluatie en
prijsverlaging, waarbij we nog niet weten
waar we terecht komen.
Onze begrotingen lijken heel wat met de
geweldige overschotten: trouwens hoe
langf zal dat duren ?
Alles wordt dunrder, veel duurder, en
de diuizenden die op de begroting staan
voor nieuwbouw, zullen zeker verhoogd
moeten worden, vanwege de verhoogde
prijzen.
Zullen de lonen op het huidige pe l
kunnen blijven bij de toenemende duurte.
Zij zijn reeds verhoogd moeten wor-
den en daarvan werden ruim 2 ton ge-
nomen van het pensioenfonds.
We geloven wel, dat dit slechts voor
dekking gedaan is, en dat op het ein g
van het jaar het pensioenfonds er mie
wonder sal lijden'
Maar dit zou ook niet mogen.
Want we komen nog tussen 10 en 20
>nillioen eraan tekort en dit fonds zal
moeten gevormd worden in de goede tijd,
zolang de olie nog hier is: en hoe lang
dit nog zijn zal, kan niemand zeggen. En
dus hoe eerder het fonds klaar is, hoe
better.
Maar het is billijk ook, want door de
olie en de toenemende bloei, moet ook
het ambtenarencorps aanmerkelijk wor-

pl chut dat d penieen vana dih smbt -
naren reeds in deze tijd worden opge-
bracht.
Over belastingverlaging hebben we
ook reeds in een vorig artikel gesprokren.
Zolang;l de meet noodzakelijke levens_
behoeften zijn belast, moeten we nog
niet aan andere verlagingen denken,
m.a.w.: Zolang we b.v. nog duur water
drinken van f 2.50 de M'L.
Maar hiervoor homt een expert uit
Holland. En ofschoon we hier nog nooit
veel success van dergelijke personen heb-
ben gezien, we willen gaarne hodpen, d t
deze dan een uitzondering op d eg l
is, en de middelen weet om water goed-

koaar Iden 1 en er nog andere eerste
devensbehoeften over die blast zijn: ook
Verder zouden voor verdwijnling ook
nog in aanmerking kohmen dee rI wel

marho fdakdel het er goermiddel
van~~ ~ ~ demneemn
eTen nlotte witle ne mo i eme de

b vende niem van Ik enb a Irdige
waarde voor de schatkist.
We willen hopen, dat deze dining om-
trent de genoemde belastingverlagingen,
de aandacht weer eens moge hebben ge
vestigd op een gezonde belastingpolitiek
in dit gebiedsdeel.


We hebben in ons blad van Zaterdag
reeds medegedeeld, dat de Raad van Be-
stuur heeft afgewezen de verschillende
belastingverlag;ingen, welke in de zit-
tingen van 26 Januari 1.1. door de Kolo-
niale Raad zijn aangenomen, met tegen-
stemmen van de Heren Sprockel, van der
Linde Schotborg~h, van der Biesen en
Martijn.
Naar men ons mededeelde zullen nu
deze door het Bestuur voorgestelde en
door de Kol. Raad aangenomen belas-
tingverlagingen aan de Kroon ter beslis-
sing worden voorgelegd.

Gewoonlijk handhaaft den Haag in
dergelijke gevallen het Bestuuravoorstel
en zouden we dus ook kunnen verwachten
dat deze belasting~verlaging~en er toch
door komnen, zij het dan met enkele
mJa~~ ui n t o i dl genl bocvestig en wel
eens de rtegel.
Of een uitzondering in dit geval een
desavoueren zijn zou van des Gouver-
neurs beleid ?
Uit de gewisselde stukken hebben we
werkelijk niet de indruk gekregen, dat
ons huidige Bestuur, zo op deze belas-
ic,ingverlagingen staat: eerder zelfs het
tegendeel.
Er is uitdrukkelijk medegedeeld, dat
het niet meeging met de argumenten der
voorstanders en als enigste argument
gold de vroegere belofte.
Een belofte gedaan v66r de devaluatie,
v66rdat de scheepvaart hun vrachten
gingen verhogen, v66rdat ze nu weer de
prijzen een tweede maal zullen gaan ver-
hogen.
Er lopen wel geruchten, alsof er een
relative bestaan zou, tussen deze loods-
geldenverlaging en de benzinebelasting,
maar daarover is in de gewisselde stuk-
ken niet gesproken.

. n zake de argumenten der tegen-
standers hebben we in one blad van Za-
terdag reeds het een en ander gezegd
over de hogere olieprijzen hier en elders.
Van bevriende zijde ontvingen we
nadere cijfers over het jaar 1935. In de
Gulf en in de Pacific zijn er inderdaad
merkbare verschillen in de olieprijzen.
Aan de Pacific zijn de prijzen van de
diesselolie 126 dollarcents tegen 160 dol-
larcents in de Gulf.


Het is betrekkelijk rustig in de poli-
tiek, modat de Engelse Minister Eden van w~
de gelegenheid maar gaat profiteren en v
14 dagen vacantie nleemt.w
Over Hitler's rede is betrekkelijk weinig
nagekaart. Van belang is echter dat ge- s
bleken is, dat Engeland en Frankrijk wel b
bereid zijn om over de kolonii~n van tl
Duitsland in discussie te treden, maar h
zegt Frankrijk erbij, dat dit vraagstuk
niet apart van andere kwesties kan be- d
handeld worden. d
In de huidige betrekkelijke rust schij- i
nen de mogendheden weer eens de aan-
dacht te willen vestigen op elkanders en t
llun eigen bewapeningen. We hebben de t
vorige week enkele eijfers gegeven over I
de enormiteit daarvan. Maar deze cijfers
zijn al weer verouderd en moeten alweer
verhoogd worden.
In Rusland werd deze week: medege-
deeld dat binnen 2 jaar de Sovjets een
leger hebben van 70 million. Ook heJ-
ben daar ingrijpende veranderingen
plaats gehad in de marine commandos.
Frankrijk heeft deze week voor zijn
defense een post aangenomen van 700
million dollars, o~a. sal met dit geld
de vestinggordel van het Oosten langs
de Belgische grens worden uitgebreid.
Nicit onduidelgk werd er m deedeeld, 1

bd oeld el matrengels vo r een dels
gelijke vrees aanleiding geeft door zijn
Eveneens gewe dige bewa~pedning, Vol en I
en 37 twaalf milliard voor oorlogsuitrus-
ting ultgeven.
En dat terwijl men van een buitenlan-
der alsoSirv eeterding 10 ni lioen nodig
heeft~~~~~~ vo odevozeig
Merkwaardig is dan ook dat in de
Duitae pers, volgens berichten uit Ne-
derlandse bladen, deze gift geen melding
is gemaakt.
De Duitse Regering heeft er momenteel
bang bij, dat het anabod van r. Deer-

b flijf en daarom mag er geen enkel blad
melding van maken. Blijkbaar schaamt
men zich na vier jaar Hitler-bewind, dat

men de eonokmisce doe sndva n a t
tinch plt, we ke zich vooa ute
staad nb wapb in, z6 onwih het

wizeh uiv lanhdose lp ndi h eft,d o
nieot oeb zwijke Inmeen doeorthvermetel


te Berlijn, niet met de uitgestoken hand,
van de vreemde, een aalmoes ontvangen.
Maar de hongerende massa mag dit
niet weten en daarom moet dit aanbod,
om aan het tijdende Duitae volk aane,
boter, groenten en vices te verstrekken,
worden doodgezwegen.


In Spanje is het om Madrid still van-
vege het slechte weer en worden daar
oorlopig zelfs geen grote operates ver-
iacht.
Meer levendigheid is er in de Malaga-
ector, wat van land- en seezijde wordt
lestookt. Maar van beslissende gevech-
en hoort men niet. De incidenten met
let buitenland blijven aanhouden.
Door de Noorse regering is deer
lagen een schadevergoeding gebist voor
~e Noorse stomer Gunies en de Engelse
cruiser Royal Oak is door vliegmachines
,eschoten, omdat men dit 30, duizend
:ons schip aanzag voor het 10 duizend
;ons oorlogschip der rebellen Canarias.
Het is me nog al een vergissing!

De processen tegen de anti-Stalinisten
bliljven in Rusland aanhouden en telkens
horen we van nieuwe beschuldigingen.
Zelfs Litwinoff de Sovjetafgevaardigde
voor de Volkenbond wordt genoemd.
Het blijkrt wel dat het binnenlands lang
niet in orde is, maar ook dat de revolutie
hier, zoals overall elders en altijd haar
eigen kinderen vermoordt.

In Japan bli-jven nog regeringamoeilijk-
heden. Hayashi is nog nliet geheel klaar.
Nog telkens horen we van veranderingen
in het kabinet en zo is plants van
gez gezant in de V renigde bS ten d
se zaken geworden. Ook heeft het lager-
huis geweigerd op reces te gaan totdat
de keizer hoertoe kwam met een uitdruk-
kelijk bevel.

u congress op de Phi.
lipij'nen wordt met grote luister gevierd.
De Pauselijke delegaat, Kard. Dougherty
is de gast van de President. 100 -
150.000 pelgrims woonden de piechtig-
heden bij van de eerste dagen en op de
sluitingsdag verwacht men er 500.000.
1200 bisschoppen en kerkelijke dignata-
rissen zij'n er aanwezig. De hotels zijn vol
en de scholen zijn al slaa plaatsen inge
rIc thoeewinle tg te passagieraschepen

coan beagwelno de strj tegen he
Japanse sectievergadering, waar geme-
moreerd werd het communistisch congres

datthans in Rusland we~rd ehdoudmn en

hholi kne lar ae ntidaa b ten teg


Van belang is verder voor Nederland
vooral het bezoek, wat Koning Chris-
triaan van Zweden bracht aan de Koning
van BelgiB, waar ook zijn minister van
buitenlandse saken was, die later ook een
bezoek bracht aan Nederland.
We mogen in deze bezooken een voor-
bespreking zien van de nauwere sanslui-


en effecten
Ar~uba Bank


Er


F


sR. 1.927.068.50
250.000. -

'Is. 2.177.068.50

1.966.981.38
1.145.817.'7529.261.01

118.56:3.116.790.872.55


Maatschappelijk


kapitaal


Aandeelen
Aan deelen


Volgestort~ kapitaal Fi

Reser've Fonds
Depos~itos : In rekeningen
coura~nt fls. 1,833.614.70

Mmt tso zg igtlmin va

gr-epen Spaarreken 9g 66.07

Met opmeggingstermijD
vann minstens een 3 "F
4.05j7.783.45


s. 1.500.000.

1.400. 000.-


!,.828.064.22


Banken en Correspondents
Kassa

Grondeigendommon en aner~e ~
beleggingen

Gedisconteerde wissels
Obligatien op zicht & op
termijn en credieten in
rekeningen courant


2--2


54ste Jaargang


Zaterdag I6]Februlari 1937


No. 2819


De Kerkstrijd in Duitsland.


Omtrent Belastingverlaging.


MIADURO 8I CURIEL S BANK.

81811S Op 31 December 1933.


Actief.


Passi ef.

gii5, een zilveren broodmand van de Ned.
Bakkersbond, zilveren ontbijtservies van
het personnel van de H.M. de Koningin en
H.K.H. de Prinses, een zilveren blad van
het personteel van wijlen H.M. de Konin-
gn-Moeder, een compleet Fries costuum,
aangeboden door de F'riese vrouwen, een
smalfilm-projectie-toestel van de I. G.
Farben, en een normaalfilm projectie.
apparaat van Philips en frasi glaswerk
van de Oostenrijksle kolonie in Nederland.
Er zi~jn ook enkele heel merkwaardige
cadeaux, zoals o.a. een klein model. van
de Gouden Koets, geheel van brooddeeg
gebakke3n en een schilderijtje van siga-
renbandjes vervaardigd.
De geschenken leveren wel eenl over-
tuigend bewija van de grote gfenegen-
heids, welke men zowel in het vader-
land als in verre gewesten het jonge
vorstelijk Echtpaar toedraagt.


Wie mil correspondeeren met een
beschaafde Irerpeasgster ait flederland ?
BP. onder lett. It T la san Pijg &
van Ditmas's 1149. BaEr., Sotterdam,
C., (lolland.


ledere automobilist kan u dadelijk
vertellen, hoeveal kilometer per
u ljn wagen hlta meart slf h
ze wel noodig hebben sr em et
die vaert to stoppen I- -

INGEZONDEN.


Niet &onder to griannen, dat op het
.bovenestaan~de seg heel wvat to? repiceren
is, willen we over dese snak goen verdere
polemiek voeren, mear late hot oordeel
over aan Z, Exe,, die do kw~eeti~e la n-
derzook heeft en slrriten hiermee de dis-
curtsse.
We ontvingen hierna nog eon stakr van
de Heer C. N. Winkel over ,,de ideals
Spoliticagent".
Daar als comm~isatelid asn de Hr. Win-
kel ree~ds in bovenstaande het word ge.
ge~ven is, blb'en we bij sluiting van ver-
dere discus~sie

INGtEZONDEN.
(Bditen de vers worelgjkhold van de

Oursanosche adic~o-eroep.
'LMet zeer veel genoegen heb ik gelui-
ted naar de eerste uitzending van
Woenedag, zooals ikr ook telefonisch te
hennen gaf Ik heb eebter de bemerking
gemaakt, dat een conversatie als tus-
sc~hen Japie en sija vriend gehotrden
werd, better achterwege had kunnen bli~j-
ven. Ik ben namelijlk van meenig, dat
Ilgen in een land, waar Hosllandsch list de
moedertaal is, dese taal soo suriver mo~ge
18& te mooten sipreken on niet in .een
dialect to mooten vervallen*
Voorts heb ik gezegd, dat in de toer
komat een Kinderuurtje iete eerder zou
kanen beginnen, daar half acht voor de
Skinderen een beetje te laat is.
Ik heb dus niets gezegd over de mu-
s h~iale prestaties van Japie. Daaropl be-
Svreemdde het mij ten seerate, dat in sen
Santwoord van den Heer Moleakamp
slchts de nadruk gelegd werd op iets
l wvat ik niet gemegd had, n.1. dat Japie
Sweg most.
SRapporten worden gevraag~d, maar
- moet een rapport uitaluitend gunsltig
- atis?
. Aan de telefoon werd mij zelfs gezegd,
s dat ,,mijn ophouwende kritiek" op prtis
e wrerd gesteld. Wat hiervan to denken?
-Curaqao, 4 Februari 1937.
t Stoit Dljek.


INGtEZONDEPN.

(Balen veratmwoordelgkEheld van de
Redackle) .
Aan de Redactie van de
Amigoe di Curagao,
Willemstad.
Ilooggeachte Ileeren,
In Uw blad van den 30sten- Januari
komt een artikel voor getiteld: ,,Om de
politie". EHierin lezen wij' de volgende
sinnen: ,,1slte. Er heeft iets onthroken
in de organisatie. Organ~isatoris~ch zt in
dese meerderheid van afgevaardigden al
iets verkreerds. Trouwens or'ganisatoriseh
was de feestcommissie niet' sterk, zoals
reeds gebleken was sit het opstellen van
~de optocht". Hi'eruit blijkt dus daidetagk
dat hierm~ede de comzmisli~e bedoeld
wRordt.
Om mieverstanden te voorkomen en om
eer~e te geven wien eere toehomt, meent
et~ Bestuar U te moeten verzoekeen de
volgende wederlegging in Uw blad to
wi~tten opnemen.
I~e commnissie wil geen opine omtrent
Poitie en het gebeurde, maar wil zich
keperken tot die punten sangaande de
commissie. De commissie is het met U
roerend eens, dat eenieder fouten kan
~begaan, doch vermeent, dat fouten, wel-
he in het nadeel van een beetuar en een
volk began worden, erkrend en verbeterd


moeten worden door hen, die dese fou-
ten maken.
De commissie hoopt met U, dat het M a n
gebeurde, hetwelk in onderzoek is bij
Z. E. den Gouverneur success sal hebben
en dat uit dit kwaad iets gods geboren ent
zal worden en verder dat de politie door 11
tact en het begrijpen van de mentaliteit
van het volk enz. beide groepen nader bij en iederee
elkaar gebracht mogen worden, elkander
leeren begrijpen tot welzijn van de Cu-
ragaosche samealeving,
De comm~issie heeft zeker een pijnlijke
verrassing ondervonden door het sluiten
van het park, maar moet tegen de ver-
zekering van den Heer Dieckmannx, dat
het volk deze verras3sing niet heeft on-
dervonden, sterk protesteeren. $(ph~.e
De heeren Martijn en Winkel geven U
Sde verzekering dalt zij op weg naar het
park al uitingen van verontwatardiging
hebben kunnen horen van het pubaliek,
Sdat zich toen al om 8u.15 minute terug- Kr
Strok van het gewoel ontataan door het
niet toelaten tvan het Volk tot het park,
daar hierdoor ophoping kwam van min-
dergewenschte elementen, die anders ze-
ker niet naar musiek zouden zijn gaan D
luisteren.
Omtrent meeningoverschil tusschen
den Heer Winkel en de Politie, waarvan
U verder spreekt, moet de commisrsie U
mededeelen, dat de heer Winkel het ge-
ibeurde uiet eens beschouwd heeft ala,
meeningaverachil, maar meer als ge- De K EL VINATOR bit
dachtenwisseling tussehen den heer Win-
kel en de M.P.T.C. en zegt, dat, toen
alles klaar stond, hijl (Winkel) vroeg
waarom er geen begin gemaakt werd PA A I 1 1
aan de opmarach, terwijl hij tot antwoord
kreeg, dat de optocht niet zou aanvan-
gen, voordat de menschen vrier a~an vier
opgesteld souden zijn geworden. Ra. K. KEJR;IEN.
Hij zeide, dat hij zoo goed als hij maar ParFochiekerk Otrobands:
kon, de mensehen bij elkander had ge-
bracht, maar dat dese menschen door op- 4.45 v~m. H., Mis.
onthoud ongeduldig waren geworden en 7 v~m. H. Mis (Kindermie)
weder van hunne plaataen kwamen en 8.30 v.m. Hoogmis met Holl. Pre8ek.
dat het zijn meening was, dat indien de 7 v.m. H. Mis.
menigte begon te marcheeren, het gee ledere Woensdagavond 7 unr Jongens-
Smakkelijker was de menschen terug to dongregatie met Holl. Preek.
Sbrengen op hunne plaatsen. Parochiekrerk Pietermsaa:
De heer Dieckmann going naar zijn 4.30 v.m. H. Mis.
motorcycle en daar het weder een poosje 6 v.m. H. Mis.
Sduurde voordat de musiek beg~on te spe- 7.30 v.m. H. Mis. (kindermis, nliet
len, is de Heer Winkel naar den Com- voor volwassenen)
Smandant geloopen en op zijn Frang san '8.30 v.m Hoogmis.
de Commandant of hij klaar was, kreeg 6.30 n.m. Lof.
t hij tot antwoord, dat de Commandant oP ledere Woensdagavond 7 unr JongnaS-
den bestuarder wachtte. Intussechen is congregatie.
deze bestuarder stangekomen en de op Parrochtekerk Sacn Mateo:
Stoebt school vooruit, terwij1 de heer
lWinkel zijn, best deed om de mena~chen in 4 .45m. H. Mifs (Kindermisr)
n rijen te doen marcheeren, wat naar de 9 v.m. HoogmiLI.
meening van de Commissie goed gelukt 7 n.Lof.
i is.ledere Woensdatavond 7 uur Jongens-
Dat uit dese optocht en door het zsis ogeai etHl.Bek
t sen van een vuurpiji verder bleek dat or- cnrgtemtHl.Pek
-ganisatorisch de commissie niet sterk Isla kerk Gsiento:
n was3, kan de commissie niet inzien. 5 v.m. Hi. Mis.
t Het afsteken van het vuurwerk was 8.15 v~m. Hoogmis,
n toevertrouwd aan menschen die dit wel
e mee hebben gedatan. Men kan toch niet Prclkr ro wrir
j~verwachten dat de(.Comm~j~issipleRdea set Y.86' v 1at Heia.~
vinitwerk afsteken. j.15 v.nt. Hoogmis.
r Evenmin kan de comzmissie zich inden- 7 n.m. Lof.
-' ken dat hierdoor iets gewrongens beston4d
- in verhouding feestcomissie en politie In ale: kerken gelegenheid tot Biechten:
e VTan de ziide van de feest-commissie iedere Zaterdag van 4 tot 8 unr n~m.;
is geenszins samenwerking met de politie en daags voor iedere grote feestdag.
n geweigerd om het feest schitterend to
dozen slagen. zljn door den heer Martijn, secretaris van
k De commissie zou seker self Ipummersl de feest-commissie. Dat de heer Martijn
n an het p~rogramma afgevoerd hebben, telkeneJ vergezeld was van andere leden
-' indien dit Inodig gebleken moeht sijn om neemt 't harakter van een gediciplineerd
het feest te doen slagen, en heeft seker optreden niet weg. De secretarts is bij
- samengewerkt met de politic. Aan alle elke gelegenheid geweest en heeft het
voorwaarden welke de politie heeft ge-- woor gevoerd.
steld is voldsan en de commisrsie son 64 De commissda zegt U dank voor
n ker hereid geweest zija alles in het work 'plaatsruimte en verblijft met de meesjte
-~ te stellen om onaangenasmheden to hoogachting.
voorkomen. Het zal U toch wel duidei~k- Voorsitter.
tzija, dat de feest-commisire geen feerst.
n met .onaangenaamheden zon willen vie Nasehrift yan de aedactle:


ting die de kleine West-Europeese sta-
ten ann het zoeken zijn.
Men verwacht dan ook nog voor Pasen
een sarmenkomat van deze verschillende
landen op uitnodiging van de Nederland-
se regering tot een onderlinge overeen-
komst van Nederland, Belgi4 en de Scan-
dinavische staten.


N ED ERLA ND*


Wat bet howelijkrspear ontving!

De huwelijksgeschenken hebben enkele
dagen ten toon gestaan in het Paleis te
's Gravenhage.
We ontlenen aan een verslag van daese
tentoonstelling :
De talloze geschenken welke het K~o-
ninklijk Echtpaar ter gelegenheid van
Zijn huwelijk mocht ontvangen, vulden
niet minder dan drie grote salen.
Er zijn zeer koatbare geschenkren bij
van vorsten,' regeringen, particuliere
personen en verenigingen, maar ook tal
van eenvoudige cadeaux, vaak door ~de
schenkers en schenksters self vervaar-
digd, voortbrengselen van kunsltnijver-
heid en huisvlijt. De laat~ste zijn seker
niet minder een bewijs van het meeleven
van het volk in al sijn geledingen met
het KonizIiklijk Echtpaar bij ij'n hiuwelijk*
In de eerste saal, die men na de ves-
tibule van het Paleis betreedt, trekken
terstond de aandacht een afbeelding van
de auto, welke H.M. de Koningin het
Jonge Paar heeft toegedacht, en daar-
naast de tekening van het jacht, dat het
huwelijksgeschenk zal vormen van het
Nederlandse volk.
Verder treft men hier o.m. aan de rijk
bewerkte ivoren voorwerpen van de Chi-
neese Regering, de met brillanten be.
zette horloge-armband van de Zwitser3e
Regeing, een fraaie silveren doos van
de Oostenrijkse Regering, een hostbaar
ingelijste spiegel van de leden van het
Engelse Koningshuis, zilveren candela.
bres van het corps diplomatiquel het
sierlijke koffieservies van de Franse re.
gering, een foto van het glaswerk, dat
de gezamenlijke Nederlandse gezanten en
hun legatiepersoneel aanboden, een poe-
derdoos van de koning van Noorwegen,
het ~grote schilderij van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, twee Chineese
vazen van de Sultan van Boeloengan, een
gebeeldhouwde eiken kast van de leden
der Hothouding, het geschilder d por-
tret van wijlen de vader van Prins Bern.
hard, geschonken door Prinses Armgard,
een zilveren bowl van Queen Mnary van ~
Engeland, een series porceleinen beeldjeg
van de Hongaarse Rijkaregent Horthy,
een Liouis XV-klok, het familiegeschenk
van de vorsten van Waldeck, een sJchy.
dergj van Prins Leopold zur Lippe en een
zilveren sigarettendoos van de Hertog
van Kent.
In de tweede,saal ziet,men de hooe~ni
met geborthtritde w~ifens cin e rfzgleu-
n~ing, en de knielkusseens, gebruikt bij het
howelij in de krerk en de antieke stolen,
anngeboden door de firm Cats te Die-
ren, welkre bij de huwelij'ksvoltrekking ten
staidhuise hebben dienst gedaan.
Een klein model van een Zaanlandse
molen in bruidstooi, geschonken door
Zaanlandse maisjesi, de twee wandelstok-
ken van de Padvinders, een ,,Allem'an-
send", een hunstig geknoopte handgr~eep-
om de bel te luiden van het Koninkliijke
jacht, geschonken door het Klaas Kt~rop-
fonds, de afbeeldingen van een drietal
huisapotheken, 66n voor het paleis, 6n
voor het jacht en bin voor de auto, wel-
kre geschonken worden door het Roode
Kruts, een schilderij door Wenckenbach
van de Ned. Heidemaatschappij, de frasi
uitgevoerde cassette met handtekeningen
van de ruim 400 Haagse verenigingen,
het moderne ameublement van de Ver-
eniging ,,De Ambachtsachool te 's Gra-
venhage", een tekening van de silveren
kandelaars, welkre geschonken warden
door de burgemeestersJ der Nederlapdae
gameenten, de geschenken van land- en
zeemacht en tal van hunantnijverheldapro-
ducten, door de schenkers en schenksters
zelf vervaardigd.
H~ier treft men san het gobelin, aan-
geboden door de moeders en opvoedsters
uit de verenigingen voor ,,Volkrenbond en
vrede" waarop de tekst van het beksende
telegram~ gdbordnuurd isr: Door H.M~. de
Koningin op 18 Mei ann president Roo-
sevrelt gezonden:
,,Mii is geen reden behend, ,waarom
vreedsame regaling niet de uitaluitende
method zou zijn om~ international ge-
schillen te regeten.
WVILHELM6NA".
Bij het binnentreden van de derde xaal
valt het oog terstond op een grote vitri-
ne, waarin vele hostbaarheden zij bij-
eengebracht.
Hierin ziet men o.a. de gouden medail.
le door Z. H. Paus Pius XI aan het ko.
ninktlijkr Echtpaar geschonken. De medail.


le vertoont de beeldenaar van de H. Va-
der met daaroder de woorden: ,,Pius XI
Pontifer Maximlus A XI". Voorts bevat
dese vitrine de hostbare juwelen armband
door de ingesetenen van Ned.-Indi$ aan,
~boden, gouden serviezen van de sultans
van Koetel Langkrat en Djokjakrarta,
golden palmen van de sultan van
Pontianak, het collier van de bevolkiag
van het St. Martin, de prachtige warier
van koningin Elisarbeth van Belgi8, een
gouden ceintuar van de inheemse e-
staursambtenaren in Nederlands-Indi4.
Van de talrijke geschenken, welke ver.
der nog in dese zaal zijn opgesteld, noee.
men we: een oude Russische ikoon, voor-
stellende O. L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand in goud gevat, geschonken dooz
graaf on gravin van K~otzebue, Nymphen.
burgs procelein van de Nederlanders is
Duitaland, glas- en hantwerk van de Bel.
giache vluchtelingen uit de oorlogsjaren,
een met gouddrand doorweven tatfelkrleed
van de Poolse Regering, een prachtige
kristtallen hom van de honing van Bel.


ren.
Thans ziet de comnmissie in Uw bhl~,
wat de politie gemeend had, dit was
echter niet aan de commissie modege-
deeld en de commissie meent tegen deze
handelwijse van de P. te moeten protes-
teeren en is het met U eens, dat samen-
werking van Politie en feest-commissie
noodig was, maar dat dese samenwerking
verbroken is geworden door de police
door besluiten te nemen sangaande het
feest en dese niet bekend to maken sarn
de commissie.
De heer Martijn, secretaries van de
commissie beweert pertinent wel dege"
lijk een feestprogramma te hebben ge-
zonden san den M.,P.C.
De beer Winkel doet uitkomen, dat hg
in- gezelschap van den heer Martgin wel
twee! heren in de politiewacht is geweest,
wat de heer Mdartgnj beveistigt~ on
verder dat hij, nadat de heer M .9 ja
sijn eerste bezoek den heer Dieekmannjb
niet hon doen indzen, dat vroeger zoo
dikwijls het Volly tot het park is toege-
laten geworden enr dat er geen klachtea
waren over vernieling van planten en dat
het toelaten gewoonte was, dat naar
agjne meening (Winkel) het Volk recht
had in het publieke park te komen en
hij- kreeg tot antwoord van den heer
Dieekmany, dat indien hij geloofde dat
de heer IDieekmann onrechtmatig has -
delde, d't op een andere planrts en ltur
besproken zou moeten worden. De heer
Winkrel antwoordde, dat hij niet gespro-
ken had van een onrechtmatige hande.
ling, maar datt hij toch beweerde, dat
het pubiek recht had tot toelating in het
park. De beer Winkel werd door dea
M.P.C. ontmoedigd, die hem soo uitdeag-
de en deant'ettegenestaande isr hij voor de
tweede keer om ongeveer 9u.30 weder op
de wacht geweest om de M.C. te scprehen,
doch dear dese sich in het bovenlok~aa
beyond en de heer Winkrel moe was en
geen trap won beklimmen is hi| beneden
hn et lokaal gebleven, alwaar hii ge
wacht heeft op den Heer Martijn en ge
zelschatp, die naar boven g~egaan waren
Er agdn redenen voor klachten, sooal
U zeer terecht segt en daarom heeft dt
Commissie geklasgd, terwijl dese krlach~
-ten van de commissia arltg4i overgebrach~


n
It
g
t,


it
re
n

d


(Buiten de ver~antwoordellkheid van de
Rediactle).

Een schitterende avond.

Natuurlijk bedoelen wij hiermee de
Curagaose radio-uitzending van 3 Fie-
bruari j.l
Zij die luisterden, sullen evenmin als
wij verbaasd hebben gestaan over de
vele adhaes~ie~betuigingen, die binnenkwa-
men van links en rechts, per teletoon en
radiogram.
Woorden als schitterend, 100%o g
slasgd keerden telkens weer. Inderdaad
'n welgeslaagd pogen om Curagao meer
en meer bekend te maken ook in de ra
diowereld.
Zo'n avond is 'n goed begin, dus 't
halve werk, ze is als 'n prachtige dage-
rand, die 'n nog schonere dag voorspelt
Allen die er iets toe bijbrachten zo'n
avond mogelijk te makren, mooten we:
uiterst voldaan zijn over het algemeer
enthousiasme!
Waarin nu bestaat de verdienste var
die uiznding ?
Wat er gegeven werd, moet door her
volk wel degelijk zijn aangevoeld als zija
de musiek naar hun smaak, lets van huI
eigen, wat men altbjd meer apprecieer
dan import sit den vreemde; maar e~
dat was1 het mooie van het moo e, de
goed verstaanbare woordeo, sang en m b
Mekti. '
Zo'n avond is niet vermoeiend als e
zovele tijn, wanneer ondanks alle inspan
ning: heel veel verloren gaat door stoor
nis, door onduidelijkheid of door wvelh
corzaak dan oor.
Wat we 3 Februari te heren kregel
was wonder dat opzicht geh~eelaf*
De mooiste uitzendingen, onduidelii
en minder verstaimnbaar godaan ndoete~
b et afleggen bij meezr eenvoudiige, die on
gestoord en perfect doorkomen*
lik dat was het geval met de uitzen
ding van 3 Febrauri*
Mogen we er nog vele krigen*
Of het enthousiasme dan altijd eve:
groot sal blijven ? En de luisteraars even
veel ?
'n Radio is 'n wereldontvanger. K~en
geen afetand en is niet gebonden anJ
een of ander orkest noch spreker, E~
universeel als de radio is, is ook de lula
teraar, hij~ heeft maar 'n knopje on t
draaien om iets anders te horen, me6
klassiek, meer besteed, meer hunst*
Maar dat alles neemt niet weg, da
naar onze meaning de radio-uitmendin
van Curagao 'n schone toekomat heefr
ale se niet al te dikwidls de~aandacht op
eist van de radio-besitters. Want, 1
weet wel, een profeet is dikwijla nie
gei~erd in zijn eigen land; dearbij is d
attractive van het nieuwe er gauw af. E
het zou jammer sijn als dat ook hie
bewaarhei~d zou worden.
Dus... niet te dikwijls, maar dan goe
voor den dag gekomen als Woeneday
avond en steeds excelsior!!!
Een luisteraar!


De Firma

S E*L, Rladuro 8I Sonskwi jt at oh hier b e va nden aa ngena.

Smen plicht alien autoriteitenl leden

Van de fe est com mass ie, vr lenden en

kennissen, in een woord alien die ter

gelegenheid van haar Eeuwfeest op de

ee ne Of andere wi j ze va nhun mod e-

lv hbben d oe n bli j ken, ha ren .I

ha F g FOndigen dan k te b et uig en.


Curar'80 Februari 1, 1937.
Aark. en vertr. der schepen in de maand Febr. 1887i


P. Cabello
MArta cai bo
Sta., Maria
P. C~abello
Ar uba, i' be
P. Ca be loa
onbekend
Cartagena
P. au Prf nce
Maracalbo
Cartagena
P'. Colombia
.Liverpool
Bonaise
Maracaibo
1981e '
S. oemingo


Caribia
A le mani a
Colombia
Orange Nassau
El Li bertad~r
Ca rab ob o
Davisian
New-York
Stuyvesant
Falcon
H. C. Horn
Cnba
Alkmaar
BaraIt
cen schip
Merope
Midas


P Colombia.
Maracaibo .
P. CabelIo
La Guaira
Msracasbo
Aru ba
P. Cabello
La Guaira
La Guaira
Maracaibo
Cart~agena
La Guaira
Cristoabl
Bonaire
P. Cabello
S. D mI g
SHait o no


Duitsch

Ned ~


Ameri k.
En .
Du isch
Ned
Amerik
Duitsch
rednsc
e.
Noorsch
Ned.
I,

CURACAO,

Annrijding.
Donderdagavond omstreeks half vijf
uur, heeft op de Weg om het Schottegat
ter ~hoogte van Groot Kwartier een aan-
rijding plaats gevonden tussen een auto,
komende uit de richting van Rio-Cana-
rio en een ezelrijder, homende uit de te-
gengestelde richting. De auto welke be-


trr: Nederlandsch V~erbond+


SBEKENDGM KINA


Vuurwapenverordening*


apsules Haarlemmer Olie van het merk
Medalla de Oro" (Gold Medal) geven,
ie de echte is,
De ingredibnten koinen vanuit Haa-
~nt Holland. Het versterkt de nieren en
'e-t is een goed diur~tique.
Vergeet niet dat de symptomen van
ier- en blaasrkwalen zijn: rugfpijn,, kramp
.n de vbetene oogPihn, tnspireren in


In dank ontvangen.


ding gemaakt van het Schrgven van de
gezamen~lijke bissczhoppen. van Venesnela

de reeig 18 1is lde~rsm evane
genomen, verdacht van communistische
popaganda in het leger. Ze zullen wor-
Onder die namen vinden we ook die

ng bG en doiM oeevr alDvan Urbina;
het was ook een Gus~tavo Machado, die
daarna, wonder sikkel en hamer, een boek-
je deed verschijnen ,,El asalto a Culra-
cao'.


DOkter


J. A. Philipszoon
VOStigt ZIch ingaande 10 Februar t
t;Brionplein 20.

Special voor tropische en Interne ziekten.

DE WERELD IN VOGELVLUCHT.
4)vergenomen alt ,,Bolethn Domerelal" en ,,Bearsl- e NIeawsbedeb~ten"~


I z


I


I i. r_


I I


stuurdl werd door de ~35-jarrgi:~~ig,i~i~i nA- De ezekrijder li~ep; een voiode sin die ;~ewje tzrne eli
dat de aanrijding met de ezelrijder hnad linkerhand op en klaagde over pija in
plaats gevonden ne~g over enige afstand ziju buik. "
door gereden, in de langs de weg gelegen Zekere R., die als passagier in de auto 111 uiW uw ni1'88
greppel terecht gekomen en daarna inet was medegereden, kreeg een niet ernati- -
de linkerzijde tegen een lichtpaal, staanl ge wond aan zfij linkerhand, terwiji de~ Verbetert gfezondheld on houdt op me
de langs de ingang van een zijweg ge ezel aazi de linkerzijde gewond werd. : 's natchts wakker to worden.
slagen, met het gevolg dat de wagen vrij'- Door de Politie, die een onderzoek t~er `
wel geheel vernield werd. plaatse heeft ingesteld, wordt van deze Wanneer de nieren nliet goed fun
V .bekwam hierbij een wond aan de zaak proces-verbsaal opgemaakt. tionneren, worden sij zsak -- de blare
rechterhand en klasgde over pijn in zijn wrordt geirriteerd, dikwijls is de afvoi
linkerschouder. Diefstallean. weinig, pijnlijk en branded ui slash]


is eervol ontslag verleend aan de tijde-
lijk g:ouvernemente-geneeskundige, J. A.
Philipszoon, in Curagao-
Met ingaug van. de 3de Februari 1937
is op hun verzoek eervol ontalag ver-
leend aan:
den Heer A. J. Muskenst, als eerste"
1witenant-commandant bii het Vrgwilli-
gerskorps ,,Juliana".
den Heer W. I~nden als tweedy luite-
nant kwartiermeester bij het Vrijwilli-
ge cHpsdJE. ana"Est, B. v.d. Flier, J.
Lotman en K. v.d. Steen als siergeanten
bij het Vrijwilligerscorps ,,Juliana".
K RO
O Wereldprograamms
Via P.O.cT. Golflengte 81.f38
19.24--20.24 ur urtagaoitgd.
: Zolldag, 7 Februasr1987.
1. 'Gramofoionmudek.
2. De WNereld in Vogelvlucht, door
Paul de Waart.
3. Van en Voor de MUissiepost.
4. Gramofoonmusiek.
5. Actuile Aetherflitsen.
6. Vaderlandse Kroniek.


et


e-
ss
er
pt


joDoe s, eP ~itiee klnaangeh uen vri~d sleht en u moet tikenannaar de priv .
SC. en B., die. zich in dg laatste tijd schu inanier out' aan dese lastigheden -een ein-
dig hadden gemaakrt aan verscheidene de to Imaken en activiteit te brengen in
diefstallen, o.a. diefstal van geiten, kal- de nieren en blaas is bij welke apotheek
kioenen, kippen, konijnen, marmotten, ook voor f 0.75 een doosje capsules
snoepgoed uit winkels, divietise kleide~ 'Ha~arlemzher 01ie van het merk ,,Medalla
voorwerpen uit auto's etc. Tegen r2fia~e Gro" (Gold Medal) te kopein en het
vier jongens.wordt proces-verbaal op;&- Ab :.gebruiken als aanwijzing. U zult niet
; tk heieturesteld worden. Let wel. dat ze U


De Procureur-General, Hoofd der Poli. DeBMmnP e~ agfegd~
ti in Cura8980, maakt hierbij bekend, dat dat zijn bediende S.,.die voor~ hem op a
ailevergnninen oor ET VORHkwi"tantie's geld had geind bij de klan- ;
8 9 O f Unningn VOorHT VOORH N- ten, een gedeelte van dit geld heeft vei'- te
DE~N hebben van vuurwapenen, welke op duisterd. S., die zich zelf aan het Politie5- h
~bureau had g~emeld, bekende een gede~ele
het en land Curacao voor ONBEPAALDEN van het geld opgemaakt te hebben met n
tijd verleend zij n, met ingang van 1 Maart zijn rieedd nbalwod tegen hem ~
`1937 sullen worden ingetrokk~en.. gemaakt.
Belanhebb ende n ~jgordyekdea# eiP 994 0 -
IEtseple8gAt dded'u ren de.d it-e is- nd Eh-e. nacht van Dondierdatg pVirijd~ag
19, .e aavagvo n iu' is in de woning van de 30-jarige B. in de :
FURF 197 ee aavraa vor ee n~uwe Cocowijk alhier, een persoon ~binnenge- d
V~ergUnning VOOT het VO~rhan'den hebben ddron1 et hef gnmendogn, iten-i hi~1 ontdekt zag, ~f
va n een~ v uurwa pe nin tedi en enten Pa r- .: -Er wordt niets uit deze wonlin~g ver"
k~l~ t ~L nt


Kiologale Ultzending vlan de R.B.O*
Via PV H. Ll on Gtolflenf 25dl B

1. Mars.
2. ActuLble Aetherfitslen.
3. Gramofoonmuziek.
4. De Wereld in Vogelvlucht, door
5. PVa I Woo de Mdiss~iepost.
6. Vaderlandse K~roniek.
Paus Plus XI.
Heden viert Z. H, de Paus het derde
lustrum van ag0n regeringsjubileum.
Z.H. maakt het thans goed; er is vol-
gens borichten van hedenmorgen een
merkbare verbetering ingetreden.
Regenval.
G~edurende de maatnd Januari gaf de
rgnm ter pn het StThomaLscolleg~e en


Tlourist~enschopen.

NMaandag wordheh n Hrwa ht ht m.
Het sal 's middags 1 unr weer ver-
tre ken.


d
t


ti


Van de K.N.S.M6. een maandlijst van
re homende en vertrekkeride schepen.
1lsmede-en Zu rpa ca Inde Colon-

Verdalcht vanr sebaking. .
Bij de Politie werd klachte gedaan door
te moeder van- een 17l-jarig meisje, dat
ratar dochter door een 30-jatige chauf.
~eur was medegenomen en dat dese het
deisje vermoedelijk verborgen hield.
De chauffeur is inmiddels aa~ngehou-
hn en als ve dacht van shaking in be-
iraring gesrt l.
KREUNDE V sf nP v we en.


Lijst van pas~saLgers, die zarch op Z1
January 1937 te Amsterdam op iet
ms. ,,Colombia" met bestem bn
CuraGn~o inscheepte*
Marius C We~sels Jacba H s d
Geeariuid HesH els ,coba HessealsA
tonia Hessels, Lena C. Brandwijk, C~ine


14. Verhoeven, Johannes J. Spanjaard
Leon aras J. 8. Arler, Lamberta A. Ar

ler, ergWler Ca ra c. an. Nele A r
na .v eys' Mrt C. H. VeHahBe ~A
W. M. Biltot, Joseph H. B. Bi~tot, Ru
dolf C. F. Biktot, Edua~rd C. F. Bibtot
Wilhelmus J. Donimisse, kdlriaantjl
Domnmisse, AlidiL J. Brepole, Abel J. C
Bart, Lourens 3. Soederhuien, Krijn va
Bokum,VE sab lhe .asBAoiam, Jetzj
de Vries, Mattne Di. de Vrriedr, Gibjaber
tina G. W. van de Graaf, Johanna P. val


K.Bat Hier HNansjl aAnnN E

Wueit va ennekom, Aaltje van Ben
ter van Bennkoam, mrgevnB n
kom Jlin Fanenreg, G. Dickina

8 nur, Lijidensmeditatle gehowd~en wordei~
in de Nederlandse teal.
verdaiSterintg.
.i
Door een alhier wonende Venesolaans
v~rouw werd bij de Politie sanifteage
daan van verdui~stering van enige gou
den sierades.
deDaodig ee hoolumlbiaawd do
den sieraden inbegla~g werd~en. enpreen
.Ontyreemding. -
Uit een kippenren aan de' Schtiki ~
weg zg~n ini de afgelopen w~eeki~5 At IP
pet ontyreemd. De eigenaar vian ~de k~ip
pen heeft hiervan sangifte gedaan liff d
Politie.
Nra~ar de dader wordlt een onderzoek is
gesteld. .


Jarenlang heb ik geleden. Vaatk heb
ir gekered van de pijn in mb' spieren
en was smsozoh etj, ikd mil n
- Opdedea~e;S jpene ainikstmeermale

- gimheid bestonden voor mij niet. Ik
:, hob nu een vol jaar Uw Kruschen Salts
e gebruikt en heb nergens meer last van.
i. thndat ik nru volkronien ervan overtuigd
n anr, dat Krusehen Salts het eenige goede
e I2ddke so, gekr Uenitteenkbbhaarheird
-Oinddt ik weet wat ijd~esk is, raad ik een
n ~iidler dringend saaz ook Kruschen Salts

ngSijhi e n r e~mat ontsan su.

-~eefsels en gewrichten. Dit veroor~zaakte~e~n ext ingewas denl ann totkr~a~chit er~
ti~el-vak o]'et cortpaatie veo~a
SBn wordt p noturik I ii qo oii

d 8toed .voikdomen Firij rankt van het ge-
Vaarlijre; urinezuur `en d e kriasallen
.~awarvan. Hre pijnen en st~ijfheid verdwdj-
i~en enz de ,,dagetlijksehe dosiei" s~al U
VCoortaan~ blijen belloed~en voor constip4-
e~~i! eifec rlieumattiek, U frisch en ,,fit"
,nltizden.
s ~No. 249.

r H`ier doi: deen wfj .mede, dat 'de.
, ~elEd. eer c dlyde Cba t r

gieht~itseaia voor de ~Aznigo~e dCurrago
~8~nient.Administratie.

~Bekendmakingen.
.8 Aet_ ingang van de 30ste Januari 1937
iS de Adjunct-Comznies G. P.; Jansen,
perkzaam ter Gouvernements-Secretarie
eDe omisnA. rH van Weel is eer-
gol ontheven~ vanu de weaarrientin der bt-
trej~dging van ontvanger, chef van rhet
posthantoor, .hypoQtheek' bewaarer en
decretariis.van de Rdad vah~ Poitie, en
fgo Ali~tfunc-Commies G. -P. Jansen is be-
last met de waarneming van genoemde
Itetrekkingen.
'. frkeead te gijn ingegaamde- late: Ja-
iuiar1 1981 is de Controletir big de H~y*
;Fi his~cl dienst. C. Nijdam benoemd tot
techmidhi ambtenaar bij genoemllde dienst~.
Met ingang~ van de lat~e Febrdari 1937
ih" Ne Heer WNillem Hendrikse Benoemd
tot tijdeijk bevolkingscoititroleur op Cu-
eariao.
;,lbet ingang van de late Februari 1937
1 de Heer Albert: M, A~renda Jr. benoem~d
2 otideljk ktschrijvwr Bn~ej 2Ca B rl
nden ~b~volkingaregister op Amuba.
atb~~ inga ng van' de 1ste Februari 937
a~-an-ej tM.A. ~eJalgh kerak e
*Sany allies wegens langdirige onafge-
6I oken dienst vran meer dan zes jaren
t ee- maanderi binnenk~inds verlof ver-

"M~et ingang van de 1ste Februari l937
its op sijn verzoek eervol ontalag verleend
a~an J. C. Nieuwkerk, bode van de K~-
lo~nliale Raad.
Iie tijdelijke bode bij het Hof van J~us-
titie, het kantongerecht en de voogdgi-
SWd alhier D. Lamp is alszodanig defini-
tief benoemd en tevlens benoermd -tot -bode
vi4:de K~oloniatle Raad.
Met ingaqg van de 19de Februari 1937


Het Communisme in Venemrela.
We hebben enkele weken geleden mel-


i


A


2 *


0~.
No *


giS Dakar EijR tWee Franse Hydro-
avions tegen elkaar gebotst, waarbij 6
personen waren gedood.
Big Lbos Angeles vIoog een vliegtuig
van Western Air Express in de mist te-
gen de bergen. 5 Personlen kwamen om.
'In de Noord-Atlantic heersten hevige
*stormegn. Een Grieks chip strandde op
'de Neoomrse kust, terwj de Akutnu met

De staJkingB in de Motorindustrie in de
Ver. Staten blgjft aanhouden.
In Tel Aviv zijn er weer botaingen ge-
weest tassen Joden en Arabieren.
In China hebbenl de communisten de
stad Stan Fu beset.
UIT N~IQEDERLAND
,Bf K.B van 25 Jgnnat(r is an de gep.
ItdtE Geteriial Ilakkrer op agfn versoek
eervol ontslag verleend als hoofdeommis-
saris van het Nederlandse Rode Kruis.
Tot 'regeringacommiss3aris werd benoemd
de gep. Kolonel KNILM, W. E. Lucardli.
De Tweede KIamer behandelde een
wetsontwerp tot wearing van revolution-
naire volksvertegenwoordigers uit het
Parlement. De Kamerfractie van~ de
SDAP verklaarde dat ail sal tegenstem.
men. -

Uit satatistieken van de Gemeentelijke
Burgerlijke Stand blijkt dat 't inwonerstal
van de stad Amsterdam op 31 Decem-
ber 1936 bedro~eg 783.344, hetgeen 16999
ineer is dan 'op -31 December 193j5. D~e
stiiging was echter aanmerkejlij minider
dan in sommige voorafgaande jaren.
Volgens een weekataat van de Neder-
lade~e Bank is de goudvoorrand van de


fonds en was indertijd gefourneerd om
de operates van het fonds bij het begin
van de devaluatie mogelijk te maken.
De K~oninklijke booid alleen aan de ver-
vGallen coupons van de .dollarlening op
goudbasis te betalen, daarna de dollar-
objligatiest in te wisselen tegen 4% obi-
gaties~ ad 4500 guiden met.warrant voor
annkdo arn een aandeel te en de hoers
van45.e'na190 oers 0
Volgens eek offictile opgave sijn in
Januari j.1. to Rott~erdam 1801 schepen
pin egomen, i anuari 1936 wik di


1937 1120 -schepen; in Januari 1936 ver-
trokken 967, zodat de havenbe~weging~
voor de stad Rotterdam gedurende de af-
gelopen maand een belangr hke verb~ete-
ring toont.
Na vele moeilijkheden en conflicten in
de boezem van het best~uar ajn tha~ns
dee st mig g omen en mulde tee

pA gu tdus aamtsd nabi Ae pnhout
plaata vinden. Men recent op seer grote
belangestelling nit alle delen van de we-
reld.
De Vereniging voor de belphartiging
3an de national velligheld heeft beelo-
ten een luchtverdedligingafonds te stich-
ten, wonder voorsitterachap van de Heer
e okA, directert van de Ko~ninklSke

Dereeeigsrsies deelt meldt
dat de pasisaget in de rede van Hitler op
30 Januari 1.1. ten aanzien ann Neder-
land, de Frang deed rgjzen of de Daitae
regering hier een rechtstreekse medede-
ling deed aan de Nederlandse regering,
intake de erkenning van haar neutrali-
teit. Een dergelijke mededeling werd
echter niet ontrangen, sodat men mag
santnemen dat de pasrsage in de rede be-
trekking heeft op vroegere openbare ult-
latingen van Hitler. De Nederlande~e re-
gering beeft haar zaakgelastigde to Ber-
lijn opdracht gegeven nadore i~nli~chtin-
geni te winnen.
ISPOR&T.
Het wereldrecord 200 meter dames'
rugalag werd door drie sw;emsters te
Rt eram v rbeel een felt dat -
geschiedde. Ida Sentf brak het wereld-
record- met 4.1 seconden, Ida van Fegg~e-
l met 2.5 sees. en Dini KRl~erkmter

Het Volk weet te berichten dat Rie
Mastenb~reek voorlopig niet meer op wed-
strijden sal uitkomen.
Uit Londen werd berciht ontrang~en
dat de voting betreffende de te spelen
Davis Cup tennis~wedstriiden heeft plants
tehad. Nederland sal in de eerate conde
een thniewedstrijd tegfen Zuid AXfricar
moertenz spele~n.
Khosineke sloeg Bru~gPaot in de la~-
ternationale wedstrgiden die thans to
Cannes8 gehotuden worded. De opi~e rs w-
ren 6/3, 16/4, 0/4. R~et spell van K~aheeich
is aanm.keliik opgovoerd Faad verseden


Ee ns RRtig avontuur.


NO 3 ollandsch Nieuws (HPet Koninklijk bezoek aai Rot.
ter am, Schiedam. Door H. M. Konirgin wYerd de
Sa~lleld~~ruset' de Ruyter- in. dienst glesteld, .
FNo. 4. De Schoone slaapster, Sprookje in 6 a'ctn.


No.


Een dol bezoek,


Kulucht in 2 acten


TOEGANGtSPRIJZEN
balcony: 30 cent, bee de 10 cet


ien,


vooi' kurd~eren,
SVo1W-asse


,. 80 ent.


DE FILM VAN DE YEE~K
Van 5 tot on met 11 Februarl 1987
A. Ondersta~ande films hunoa Bb-
ashouwd worden als niet eaastotelgkt on
gealhikt voor publiek vermeak.t
B~osy
Capt. January.
A dog of Flanders.
Obnelandia.

M Dedu oe to town.
Under two flags.
West of the Pecos (KEinderen).
Trial on Lonesome Pine.

Ho~ywood.
Midsummer Nights Dream.
Trial of Lonsome Pine.
White Fiang.
Annapolis Farewell.
BI. Onderestande Films bPIvaLttb eng
dealtes die eaastoot kraname geven, wa
geas gewsagde toeepeltages, grofthden,
misleideade voorstelllag van maken of
gerek san kleshelid. Deese fimswo


Wen blre~~a ashoue heemen we
in 't algemeahn aet sranbevelea.


Small town Girl.
Twy bfisted.
Mary burns Fugitivte.
Ship Cafe
Hollywood.
Rubber.
Return of the Terror.


e ert valn den Procureur-Generaal voor- -
noemd
Zij dte reeds in de maand December
1936 of Januari 1937 een ma~chtiging vroe-
gen het z ij tot h et b ij z ic h he bbe n, het z ij
t~ot het! v oo rhanden he bben va neen vu ur-
wapen. behoeven hunlne aanvrang miet te


N og maa is word ter de aandach topg e-
vestigd, dat hij die een vuurwapen voorhan-
den beeft of bij zich draagt wonder de \ier-
eischte machtiging, zich aan strafvervolging
-10 O s agnem ing va n het wapen blootsteit.
.,. ~~CuragRO, 1 Febrla~ri 1937.:


D~e P.Fro~curetal--Ge nef aa l .'
~ : iF. 'A.JAS;L._I .


o~pp .Nederlandsclie Anltilen..:. ,


1BOSCvOOpvoostling

V~OR KINDEREN
VRIJ -G' 12 FEBR. a. 8. in ,, THEATER ROkRY"
.6. 'ANvANG -5 uur D.m
1. W~Baar ben ik (Gekleurde geluidstekenfilri,)


I -6~~ PVo OO g FOot deel weg want
tient~lle wilen zch in h6 eZit Van een nieuwe Philips-Radio stellen,


Pit~i wI WOe n DieU W be w ijs,

...dat de PHRICPS.RADI'O de wereld. en

~=":1::.;:~: ~~... I I d e ha r te naa n 't ve r ove eren is *

arn- 9ole: U ]dan vand'aag nog
9 0 1 81t id'Oron iOD Ui Whuiis een

niburwe ',P i L IP S R A Di O 6

pla atse n. ij g even Udbe ve r

zekering, dar U hiervan g~een

Spijtzl hben.


. lai


~Ofell*


.M~refDstraat 23. Tel. 537. 1

SP(1HE-T-RKUBRII EK3


Officiiale Mededelingen I"De Curacaose oetbalbond g


ii '-1 L, r Il I LI I I


Het aangewezen adres
voor


Versche Producten

IS

Koelhuis Hoek.
Tel. 256.

AfVaarrten Van CuragaO :
Naar Santa ~Madta, Pt0. 8010mbla, cartagena, cristobal, Kingston
aB Pt0. Limon :
MS. COLOMBIA" 7 February
SS. ,VENEZUELA" Gaat niet naar Kingston 24 Februari
SS. ,COSTA RICA" 8 Maart
Naar Ptoi. Cabello, La Gualra, Trinidad, Barbados, Plymouth, Havre,
Amsterdam on Hamilag :
SS. .CRIJNSSEN" 11 Februati
MS. ,COLOMBIA"' 25 Februari
SS. ,VENEZUELA" 11 Maart
Naar Port as Prince el PaW York:
SS. ,,STUYVESANT"' 8 Februari
SS. ,,COTICA"T.r' 22 Februarl
Naar TPt odaahelo ,rat Gaira, Bauanatal, CM~anda6,Pamaam~ Chalupanoe

on Amsterdam:
SS. ,,ORANJE NASSAU" 7 February
SS. ,,STUYVESANT" 28 Februari
Naar Pto. Callello so New York:
SS. ,,LUNA" 7 Februari
SS. ,,AMOR" 12 Februari
WaBP La Gullara (difOCt):
SS ,,EL LIBERTADOR" 17 February
SS. ,,EL LIBERTADOR" 3 Maart
Naar Cristabal on Znfil Pacific Kust:
SS. ,,8ENNEKOM" 17 Februari
SS. ,,BARNEVELD" 27 Februari
DIrect naar Liverpool on Rotterdam:
SS. ,,ALKMAAR" 9 Februari
SS. ,,BAARN" 23 Februari
N88? $t0. D0811110:
SS. ,MIDAS" 11 Februari
Naar Haltl:
SS. ,,1RIS" 11 Februari
Naar Maracafbo via Aruba:
SSS. ,ELMALZBOENTADOR" 0 adradg I F b riai 2 pp.m.
SS. ,,EL LIBERTADOR" Donderdilg 11 Februari 5 p.m.
SS. ,,EL LIBERTADOR" Zorrdag 14 Februarl 5 p.m.
SS. ,,MEDEA" Woensdaig 17 Februarl 5 p.m.
N83? BOnaire, St. Theilas, St. MartlD, Saba, St. Eustatius on S;t.
Kitts :
SS. ,,BARALT"' 13 Februari


Adverteer steeds in dle Amigoe.


"gy~~rg'g


To MARACAIBO:
SS. ,ALEMANIA" in connection with our transatlantic
steam~ers.
EDWARDS, HENRiQUEZ & CO., Curagao, Tel. 106.
ARUBA TRADING CO., Aruba.


Als het busje 't soldaatjo niet heeft, is liet geon FLIT


S. E.. L. MADURO& SONS

Scheepvaart Aftee~nag.
W1JZIGINYGiN VOOR9EHOUDE S
New Zealand & Shaw

Cavill & Albion Lijnen.
N~aar: Kingston, Panama & New
Zealand.
ZS ,,ARAWYA" 3--4 F~ebr
S.S ,MATAROA" 3--4 Maiart
Nazr: Southampton & L'ntles.
S S. ,,REM1UERA-" 9Ma
S.S. ,,TAMAROA" 21-22 Minrt


Alummnum Lyjn.
Naar: La Gualra & Paramaritio.
S;.S. .VESTVANGEN"' 1 Feb.
S.S. ,,AUSTVA1NGEN" 15 Fe'b.
Naar New Orleans, La.
S S. VESTV ANG EN" 15 Fe b r'
S S. .AUSTVANGEN" 1 Maar t


L r


Croot


te San


COMPETITIE-WEDSTRIJD.
Zondag~, 7 Februatri 1937.
MUNDO NOBO:
Om 4.30 uur n.m.
Hoe uHolliand 1
Scheidsrechter : O. Corsica.


Alle inlichtingen, opgaven, e~d. worden
Secretaris-competitieleider, de heer H. A.
foon 640.


gaarne verstrekt door den 1sten
Dennert, Breedestraatf 181, tele'


MS. ,CARIBIA"
SS. ,,lONIA"
MS. .PHRYGIA"
MS. ,CORDILLERA"


Pebr. 6
Febr. 13
Febr. 25
Mar. 7


MS. ,,PHRYGIA" (Calling at Aruba)
SS. ,PALATIA" (Calling at Aruba)
MS. ,,CORDILLERA"
SS. ,,SESOSTRIS"


Febr. 4
Febr. 13
Febr. 17
Mar. 3


WINTER SPORT. Een schittereade foto van de St. Molrritz, waar het ski-lopen achter paarden, net ont-
breekt op het rijk-verzorgde program voor wintersporten. De kwestle Is maar te zorgen op zijn been to
blijven gedurende de snelle rit op de sueeuw.


ADAMSON ZET DE KRtOON OP HET WERK.


een lijden, als kenmerk van menselijk-
heid, in zich dragend te ridden van de
smart de hoop op geluk. als een juweel
gezet in een ij'zering ring...
Haar eerate woorden waren:
,,Je hebt je belofte gebroken. Je going
van me wegl terwijl ik sliep .
Maar de diepte van haar verwijt open-
baarde mij de diepte van haar liefde en
het lijden, dat ook st) had moeten door-
staan om een veremigmg te bereiken, die
zijn zou wonder einde om te vergeven.
En terugachouwende, zien wij 't ro-
mantische in het mensenlot dat fijn-
zinnige, een luchtspiegeling en toch iets
wezenlijks in het leven. Het is de goed-
held van de jaren, die wij hebben door-
leefd, van de oude tijd, waarin wij dit
deden of dat, toen we hier verbleven of
gmnds.
Terugziende, lijkt het mij zo iete won-
derlijks, dat ik, die dit ben en zij, die dat
is, na samen en gescheiden zoveel gedra-
gen lijden en leed, so rustig zouden ein-
digen in een so standvastige omgeving
-- dat zij en ik zoveel moesten doorle-
ven, goede en kwade kansen, droeve en
blije uren, om tenslotte alles overwon-
nen te mien, en weggegvaagd in het
kleine hoopje stof, dat een leven is.
Ook daarin ligt het romantische van
het mensenlot!...

EINDE.

(Verechenen in bookyvorts bil de N.V.
Het Nederlandae Bookhais to Tilburgr em
verkrjigbcfar in Iedere bookLhand40~.


nachts daarginds in Kent.
SDe stilte, die over de zaal viel, was als
die van het graf.
Daarna begon iemand te spreken in
gematigd somber Spaans, dat een her-
innering leek uit het verleden.
,,Ik, de gezant van zijne Katholiere
Majesteit, hier aanwezig, volgens m~in
eer en eed, vraag de vrijlating van deze
gentleman, wiens mnoed zijn onschuld
evenaart. Documenten, die just in m'n
handen zijn gekomen, bevestigen duide-
tijk de vergissing, waarvan hij slacht-
offer is... De beambte van de gevan-
genis te Havana, verwisselde de man-
nen. Nichola el ]Escoces ontenapte, na de
rechter, wiens taak het was de juiste
person te identificeren, te hebben ver-
moord.
Daarom vraag ik de gevangene in vrij-
heid te stellen..."

Lange tijd daarna zeide een heese
stem :
tExcellentie, hij is natuurl~ik van alle
rechtevervolging ontalagen."
Een andere stem beval:
,,Heren gezworenen, gfelieve alsa uit-
spraak te geven ,,onschuldig".
Door de zaal klonk luidruchtig ge-
juich, omdat mijn leven gered was.
Maar nu most ik m~in gered leven
opnemen.
IEn ik zat daar, met mijn hoofd ge-
drukt in m~in beide handen. De oude
rechter hield op een toon van hooghar-
tig medelijden tot mij een toespraak:
,,U hebt veel geleden, naar het
schtint; maar lijden is het lot van ons
mensea. Verhoug u nu, dat uw neam in


eer hersteld is; dat u hier op deze plaats
de uitspraak hebt mogen horen van uw
landgenoten, die u herstelt in alle rech-
ten en vrijheden van het land en de ge-
negenheid uwer medemensen. Ik, die een
heel oud man ben, aan het eind van mijn
leven gekomen, verheug mij met u..."
Het was vreeswekkend, zin stem, zijn
betekenisvolle woorden:

,,Lijden is het lot van ons mensen"!...
Er is lange tijd voor nodig om te be-
seffen, dat iemand, heel ver va.n ons af,
dood is. Maar hoe lang, hoe lang duurt
't om volkomen zeker te worden, dat
het leven van je hart uit het rijk der
doden is teruggekeerd.
Nog jaren daarna kon ik het niet ver-
dragen haar maar even buiten het ge-
zicht te hebben.
Van ons wederzien in Londen is al,
wat ik mij herinner een sprakeloosheid,
die was als de bevreesde aarzeling van
onze overstelpte ziel tegenover de groot-
heid van een terugkeer van de grenzen
der wanhoop tot de vertering van een
allerhoogate vreugde.
De hele wereld, het geheel van het
leven was met haar wederkomat voor
mij veranderd overall om mij heen; Itet
onigaf mij, het nam mij op zo licht, als
niet te voelen, zo volkomen, dat die ge-
hele ontmoeting was als een omhelzing,
zo sachtl, dat het tenslotte overging in
een gevoel van rust, als de val van een
weldoende, welkome dood.
Want lijden is het lot van ons mensen,
maar bet mensenlot is niet een onont-
koombaar. mislukken of een waardelose
wanhoop, die geen eind kent meaar


ben de vader."
De stem van mijn vader brak de beto-
vering. Ik was in de rechtszaal, de kaar-
sen waren nog aan 't branden; al de ge-
zichten, oplichtend uit de schaduw, waren
in kleine groepjes verenigd; men wuifde
met handed.
De advocaat met het duivelsgezicht
hield in zijn handen het paper, dat san
lord Stowell zoeven overhandigd was;
mijn vader was van zijn bank af met hem
aan het spreken. De advocaat, in volle
lengte met ziljn oude, haveloze toga tegen
het licht uitkomend, gluurde naar het
paper, zwaaide er mee in zijn hand, knik-
te mijn vader toe en begon met koddig-
lijzige neusklanken:
,,Edelachtbare heren, ik zal de zaak
voor de beschuldigde verder leiden, als
u het toestaat... Klaarblijkelijk is hij zelf
niet in staat zijn getuigen op te roepen.
Als hij behandeld is, zoals hij' zegt, is
het een van de afachuwelijkste..."
De oude lord Stowell viel in: ,,St...
st... Mr. Walker; u weet, dat u geen
pleidooi voor de beschuldigde hoeft te
houden. Het enige wat u te doen hebt,
is de getuigen op te roepen".
Ik vroeg mij af, wat hij daarmee be-
doelde.
De advocaat riep de naam van een
man, die Williams heette. Ik acheen de
naam te kennen. En de man scheen ik
ook te kennen.
,,Owen Wiigliams, kapitein van het
schip de ,,Lion"... koffie en hout...
Juist binnengekomen met enige averij.
Was door storm over-vallen en later door
windstilte. Had te Gravesend van de
loods over dit goding gehoord. En was


dadelijk per diligence naar hier geko-
men. ..
Ik hoorde de antwoorden slechts b j
brokstukken.
,,Op de 25ste Augustus laatetleden was
ik dicht bij de Cubaanse kust door wind-
stilte overvallen... De stuurman Se-
bright had kokend water voor hen
klaargemaakt... Naderhand een dikke
mist...
Ze klampten ons met veel boten tege-
i1jk aan. Het was een getuigenis als de
andere getuigenissen, een nieuwe steen
dus om mijn hale.
Maar eensklaps zeide hij:
,,Deze gentleman kwam in een lek
sloepje langszij. Al zijn schoten waren
rask. Hij heeft ons allemaal het leven
gered."
Zijn dikke kop, de starende blik van
zijn ronde blauwe ogen schenen mij uit
mijn koorts-fantasie~n te trekken. En ik
begon te roepen.
,,Wiliams, om Godswil, Williams, waar
is Seraphina ? Is ze meegekomen ?"
Er was een geweldig gezoem in mijn
hoofd en de deurwaarders schreeuwden:
,,St~ilte! Stilte!" En ik begon opnieuw
te roepen.
Williams glimlachte ale een stompzin-
nige; -- daarna schudde hij zijn hoofd
en bracht zijn vinger aan zijn mond om
mij tot stilte aan te manen.
Seraphina was dus niet gekomen!
De mensen in Havana moesten haar
hebben weggehaald. Het was alles ge-
daan voor mij.
Het druisend geluid in m~in oren deed
mti denken, dat ik bij de kuet was van de
see met do smokkelaare misachien, 's


Feest in de kerk van de


Hl. Familie


Mateo.


St. Tarcisius Vereeniging.

Zondag 7 Februari is de dag, waa~rop enkele jong~eui -an
onze vereeniging orff'!cieel als lid fallen wordoni opgenocmen.l

Zif hier 0115 feestprogramma.

Zvudagmor~gen z:-l de H. Mis van 7 uur wor~den opge-
dragen voor 't welziji; valn onze vereeniginig.
Onder de H. Mis algemeene H Commuinie der leden.
S'avonds om r uur Plec~htig Lof met Veni Creator, feest
predicatie (Hollandsch en papiementsch) en TIe Deum.
Onder 1 Plechtig Lof zullen enkele jongelui off'icieel als
iid worden opgenomien.
Woensdag, Donderdag en Zaterdagavond (3, 4 en 5 F`e.
bruari) s'avonds om 7 uur zal een Triduum wrorden gehou-
den om dit feest voor te bereiden.
Gaar~ne noodigen wij hierbij uit niet alleen de jongelui,
m-aar ook hun families, kennissen e~n vrienden.
Hun belangstellingf wordt ten zeerste op prijsi gesteld.
De Directeur

p. fr. PH. H. OFFERMANS, O. P.


Next sailings from CURACA0:
To EU)ROPE, via Pto. Cabello, La Gualra, Trinidad and
Barbados :


To CENTRAL AMVERICA (Pto Colombia, Cartagena, Cris-
tobal, Pto. Limon, Pto. Limon, Pto. Barrios):


Het Kapersnest.
door Joseph Conrad.
(Nadruk verboden).
84) *
De zaal scheen langzaam voor mij op
en neer te deinen als het dekr van een
schip. Ik dacht, dat ik weer gebonden lag
op de sofa van de prachtige hut in de
Madre-de-Dios.
demand scheen te r~oepen:
,,Beschuldigde voor de balie"
,,Alo daar... Houd vast!... Hier, breng
een stoel..." en ik voelde armen om mij
heen,
Daarna lieten ze me zitten.
De stem van een heel oude rechter zei-
de iets, iets heel vriendelijks, leek het
me. Ik wist, dat het een heel oude rech-
ter most zijn, omdat hij de ster... van de
Cubaanse wet genoemd werd. demand zou
dadelijk over mij heenbuigen met een
lantaarn en ik zou het meel uit mijn ogen
wrijven en knipperen van de grote hut.
Over een minuut kwamen Carlos en Cas-
tro... Of was het O'Brien, die zou ko-
men?... Neen, O' Brien was dood; ge-
stoken, met een mes in de rug; het bled
kleefde nog tussen mijn middel- en wis-
vinger. Ik kon het voelen; ze hadden me
eerst mijn handen moeten laten was~sen
voor ik verhoord werd; of voor dat ik
tegen de admiral sprak. Met zulke
handen wilde je toch niet met iemand
sprehen,
Een luide, hoge stem, riep van boven
door de lucht: ,,Ik geef vijftig pond, aan
wie van de heren in toga de tsak voor
de beachuldigde verder wil leiden. Ik
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs