Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00142
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 23, 1937
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00142
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 4 MBs ) ( PDF )


Full Text


. 4


- II ---d ~- --C11 IIll


D3it blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292 Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar

Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nummers fl. 0,10
fl. 2.- per kwartaal bij voornitbetaling Prijs der Advertentiian van I -7 regels fl. 0.50
Drukker: B. L. Boglaers


I


De Hollandsche Bank-Unie N.V.
Kantoor Willemstad bericht de
openstelling voor het publiek
van haar

Neu e

Kluis-Inrichting
In deze geheelI naar dep eischen
des tijds en der veiligheid inge-
iichte moderne installatie be-
vindt zich cen uitgebreide

LOk etten kluis

en een

K o~ferk luisDe gr~ootere safe-loketten
zijn b~ovendien met letter-
slote~n of met dubbele slo-
ten verkrijg-baar.
De kluis-inrichting is doorloo-
pend geopend op werkdagen van
9 uur v.m. tot 12 uur 's middags

sn2 an 2 uur n~m t~o 4 uuhr n.m.

wordt gaarne toegestaan.

HO LLIANDSCHE
BANK-UNIE N,.V
Heerenstr 3 H ndelslkade 3firma door hun lidmaatschap in talrijke
offici~le en semi-officieile instellingen
van betekenis waren op de gang van
zaken van het Curagaose Bestuur. Noe-
inen w~ij de Raad van Bestuur, Koloniate
Raad, Rechtbank, Curagaose Bank, Ka-
mer van Koophandel &r Nijverheid,
Schooleommisie enz.

Maar in het bijzonder heeft de firma
iMaduro zich aan Curagao verplicht door
haar weldadigheid.
Dit bleek vooral bij de dood van Elias
S. L. Maduro, toen de verschillende ge-
tuigenissen daaromtrent in pers en re-
devoeringen konden gebundeld worden
tot een heel boekdeel; en vertegenwoor-
digers van verschillende gezindten van
oordeel waren niet better de naged~ach-
tenis van deze man te kunnen eren, dan
door de oprichting van het Elias S. L.
Maduro weldadigheidsfonds, van welk
fonds de firm Maduro en haar leden de
grootste weldoeners waren.
Hier moet zeker vermeld worden, dat
ook de R.K. Missie van de firma Maduro
steeds daadwerkelijke steun mocht on-
dervinden, waarom enkele jaren geleden
de oudste firmant door Z. H. Pius XI
met een gouden medaille werd begiftigd.
Moge de firm Maduro met even groot
success dit tweedy centennium van haar
bestaan, haar handelsrelaties blijven
voortzetten en uitbreiden en daarbij van
even grote zegen blijven voor dit ge-
biedsdeel en de bevolking van Curagao.


__


Zaterdag


23 January


FNo. 2815


d

d
d
t

e

r


S
v
e
b


v

z:j


ank betuigd.
Weldra verrezen nu grote kantoren op
:e plants der vroegere stadswallen en op
re ereplaats het nu nog bestaande kan-
oor der firma.
In deze tijd was op Curagao nog een
,nergiek man werkzaam, de bekende
Amerikaanse consul Smith, aan wie Cu-
acao zijn eerste brug, telefoon, licht en
water~leiding dankte.
H-et was de firm Maduro, die de Heer
jmith steeds gefinancieerd heeft in zij'n
lerschillende ondernemingen en later de
:rfgenamen waren van de waterleiding,
~et electriciteitsbedrijf en de ijsfabriek.
Een dergelijk bedrijf was echter te
reel voor een man.
Meerdere firmanten.
In het jaar 1849 was de Hr. S. E. L.
Maduro gehuwd met Rebecca Curiel, die
hem verschillende kinderen schonrk.
Een der meest bekende en meest ve-
dienstelijke voor de groei der Firma is
!eker Elias geweest die in 1874 op, 24
jarige leefti~jd in de vennootschap werd
opgenomen, tesamen met zijn broeder
M~or~dy, die in 1851 was geboren.
Scheep~vaart.
Onlder dit driemanschap begon de fir-
ma een levendig anndeel te nemen in het
Cur~agaose scheepvaartverkeer. En het is
vooral aan deze firma te danken dat de
Curagaose haven een goede naam kreeg
wegens de snelle en goedkrope voorzie-
ning~ van brandstof, in die dagen nog de
steenkool.
Het record van snelheid wer~d her~eikt
cp 18 Sept. 1914 door het laden van 174
ton per uur in Hr. Ms. pantserschip ,.Ja-
cob van Heemkerek". Het records van l
hoeveelheid was het jaar 1925 toen dioor
de frima 70.000 tons kolen wer~den aloe-
leverd.

Maar gelijk de firma in haar tijd was


zij cok mee met de vermodernisering van
het stookmnateriaal en bouwde al heel
spoedig twee olietanken om de moder-
ne stoomschepen van stookohie te voor-
zien.
Enkele weken geleden ontvingen we
van de firma enige gegevens van hun
Shipping department, wat niet minder
als 68 agentschappen omvat, en de
agenturen van twee luchtvaartlijnen. Dat


ste Vennoot.
Deze Elias S. L~. Maduro was vooral
de zakenman, de ,,pushing power" der
firma, terwijl zijn breeder Mordy S. L~.
Maduro vooral in het openbare leven op
de voorgrond trad.
Van de zoons van Mordy: werden ach-
tereenvolgens in de firma opgenomen:
in 1907 S. M. L. Maduro
in 1912 D. Mi. L. Maduro
Van de zojons van Elias:
in 1907 S. E. L. Maduro
in 1909 Charles L. M. Maduro
in 1912 Montefiore L. MI. Maduro
Behalve deze 5 yennoten zijn de vol-


Het tegenwoordig~e kantoor van de firma S. E. L. Maduro & Sons te Willemstad.


De Heer Mordy Maduro
Zoon van de stichter.


gende kleinkinderen van de stichter pro-
curatiehouder.
S. A. L. Maduro
J. E. L. Maduro
A. E. L. Maduro en
B. L. Maduro.

Ofschoon Curagao de hoofdzetel bleef,
going het bedrijf zich meer en meer uit-
breiden naar andere landen. Verschil-
lende belangrijke ondernemingen in Ve-
nezuela en Columbia werden door de
Bank gefinancieerd.
bMaar ook oph Cuba w~erd de Havana-
braneh opgeric t met d eer M. e
Alarchena. Deze tak staat thans wonder
leiding van de Heer D. M. L. Maduro'
Voor de verdere ontwikkeling werd een
anoo dre gee nSd. L. Tiadr in ht
jaar 1917 zich daarheen begaf en kort
daarna de Selma Mercantile Corp. werd
opgericht met uitgebreide import en ex-
port met dit ,ebiedsdeel en andere lan-
den

Bankzaken, import van hout en spiri-
tualien, electrische verlichting, ijsfabri-
katie, waterleiding en waterdistillatie,
steenkolenhandel, stookolie en last but
not least talrijke agentschappen van
stoomvaartlijnen, ziedaar enkele bran-
ches van de jubilerende firma. En nog
hebben we niet genoemd de talrijke con-
sulaten en directeurschappen in verschil-
lende ondernemingen als Aruba-phos-
faat, bypotheekbank, Spaarbank, enz.
Door al deze branches was de firma
een der grootste werkgevers, vooral in
de jaren dat Curagao nog geen petro-
leumiindustrie bezat; en voor de honder-
d3en die in deze verschillende taken
werk vonden was de firma een grote
steun in de moeilijke dagen welke de
Curagaose bevolking in de laatste hon-
derd jaren heeft doorgemaakt.
Begrijpeli~jk is dat talrijke leden deer


In Juni 1898 schreef William Bene-
dict Reilly in ,,The Monthly Illustrator":
,,S. E. L. Maduro & Sons is a concern to
,,which the community may well and
,,does point with pride".
In deze woorden ligt de reden, waarom
wij hier de aandacht vestigen op het 100-
janig bestaan wat de Firma S. E. L.
Maduro & Sons op morgen 24 Januari
herdenkt.

De Joden orp Curaqao.
Het is bij dit eeuwfeest niet van be-
lang ontbloot hier even een korte uit-
eenzetting te geven van de vestiging der
JToden op CuraCao en de Maduro's in het
h jondr entV k aand bijzonderheden
Maduro n r sy
Met e lves iging van het Nederlandse
g zag in ~634 kwam hier ook de eerste
Eoeod in de person van Samuel Coheno.
Een 1poging tot kolonisatie in 1651, door
mieluk Joodse oudkolonisten uit Brazilie
dat I te. Ra.1r toch waren er hier uit
da and en ee vrije Joodse kooplieden,
0.a. een zekere J. M. Henriquez, door
wiens toedoen in 1659, twaalf Jloodse
families (circa 70 personen) uit Holland


zich op Curagato kwamen nederzetten.
Deze families hebben de kern gevormd
van de Joodse kolonie op Curagao.
Zij kregen land toebedeeld aan een uit-
loper van het Schottegat, nog steeds be-
kend als het Jodenkwartier en hielden
zich met de landbouw bezig, totdat zij
,,mettertijd de negotie aangesleept heb-
ben."
De namen deer families waren: de
Meza; Aboab; Pereira; de Leon; de la
Parra; Touo Ab ab Cado; J u
de Marche ao; de CavCs 01 veira uHn-
riquez Coutinho.
Van deze 12 families wonen hier nog
slechts nakomelingen van Pereira (een
oude dame) Jesurun en de Marchena.
De nog op Curagao bestaande Car-
doze's kwamen eerst hier omstreeks 1750
en wel uit Bordeaux. De hier wonende
Cohen Henriquez kwaiihen hier uit Am-
sterdam omstreeks 1670. Deze families
evenals de op Curagao wonende Jesurun
Henriquez; Lopez Henriquez; Delvalle
Henriquez en Henriquez kortaf, sijn alle
aparte families die niet aan elkaar ver-
want zijn.
Zoals we zien waren de Maduro's niet
wonder deze twaalf families.


De stamvader der huidige Maduro's
komt uit Portugal (de Hr. Jossy Madu.
ro heeft aldaar de stamboom ontdekt)
en in 1612 verhuisden de kinderen naar
St. Jean de Luz en enkele jaren later in
1619 naar Amsterdam. Van de derde ge-
neratie vertrokken drie broers omtrent
1670 naar Curagao. Een deer Mozes
Levy Maduro, chazan (voorzanger) der
Joodse gemeente is de stamvader der
huidige firma. Deze Mozes was een
krleinzoon van Raquel die met David naar
Amsterdam kwam.
Omstreeks 1710 waren vele Maduro's
makelaars, supercargo's op zeilschepen
die de West-Indische wateren met Cu-
ragaose waren doorkruisten.
Het begin.
Zeker is dat de stichter en naamgever
van het jubilerende handelshuis een
niet bemiddelde jongeman was, die op 23
jarige leeftijd op heel bescheiden wijze
een handel begon in victualiian en later in
andere artikelen*
,,Een man van eer", zo vonden wij hem
ergens beschreven ,,en een toegewijd lid
van de Joodse Synagoge."
Hij opende op 24 Januari 1837 zijn za-
ken met een credit van 5 firma's op
St. Thomas ten bedrage van f 5182,95.

De firma echter bleef niet lang bij haar
victualiik alleen; en bezat spoedig twee
schoeners de ,,Ocean Bird" en de ,,Venus"
die de gemeenschap onderhielden tussen
New-York en Curagao, en waarvan nog
een schilderij op het kantoor hang~t,
Later kwamen daar non ! schoenlers bij: de ,,Clemnencia"' en een
tweede ,,Venus".
Heel beacheiden was echter het begin;
en enige luxe kon men zich niet veroor-
loven. In het journaal vindt men aange-
tekend dat in de eerste maand van 1937
slechts f 40.- verteerd was en in de
maand daaropvolgende waren hierop
zelfs nog vijf gulden uitgespaard. En
nog in het jaar 1841 bedroegen de uitga-
yen sleehts f 617,85, dus ongeveer f 50,-
per maand. Hiermede was natuurlijk in
Overeenstemming het salaries dat aan een
kantoorbediende werd uithetaald. Een
klerk b.v. verdiende nog in 1842 niet
meer dan f 5.1 per maand.

Grotere uitbreiding.
Van zeer grorot belang voor Curagao
was de ontmanteling van Willemstad in
het midden der 19de eeuw en de ontrui-
ming der verouderde vestingwerken.
De ziel der vennootschap, die zich toen
vormde om aan de stad de nodige ruimte
te verschaffen, was de Heer S. E. L.
Maduro. Op 4 Juli 1860 kwam deze ven-
nootschap tot stand met hem als Direc-
teur.
In het begin van 1866 was het werk
gereed en op 3 Maart van dat jaar werd
bij Gouvernementabeschikking officieel


De Heer Elias Sr. L,. Mladuro
Zoon van de stichter-

hiermee de firma ook een groot aandeel
heeft in het touristenverkeer op Cura-
gao is vanzelf sprekend-
De Bank.

Naast haar overige zaken had de firma
zich reeds geruime tijd bezig gehouden
met bankzaken. Hiervan werd een afzon-
derlijk bedrijf gemaakt en in Dec. 1916
werd de Maduro's Bank opgericht met
een kapitaal van f 1.000.000.
JTuist viel in deze tijd de oprichting
ook der Petroleumindustrie, waarvoor de
firma Maduro's o.a. de eerste lichters
leverde.
Op 1 Januari 1917 trad wonder de kun-
dige leading van de Heer J. A. Correa
de bank in working, onafhankelijk van
de firma.
Tot op de dag van heden heeft de heer
Correa de leading als directeur-admimis-
trateur, en de bank heeft wonder hem gro-
te uitbreiding genomen zoals de jaar-
lijkse balansen aantonen. In later jaren
going men er toe over om met de Heer
John G. Eman, de Aruba bank op te
richten.
Verdere ultbreidingen.
Toen in 1883 de Stichter gestorven
was, volgde Elias zijn vader op als oud-


.i


De Stichter der Firma S. E. L. Matduro


De oude Stadswallen, w~aar thans het kantoor der Firma is,


54ste Jaargang


1937


SAFE


1837 S. E. L. M ADURO 8 SONS 1937


..........-em....w w.....ni*Sm- ,-.n .........


De PHI~~~IPSP KHnn LIID Rdi's


Aan de spits van alle radio s staat de mieuweP-R DI
j'I.I De Radio die het meest gebrukit
Wo rdt om dat h ij d e meeste goede

"= 61genschappen heeft, en omdat
~ hij U datgene geeft wat van een
gOede Rad io ver wacht mag wor-P JILhlPS-- lR DIO

heeft de helderste en meest na"
tuargetrouwe weergave en is
geSchikt voor de ontvangst van
~I~~l~~-~alle zenders. Geen rad to, di tleU
geeft wat de

PHILIPS-RADIO U biedt.

Verkrijgbaar tegen voordelige condities bij

PALAIS ROYAL Heerenstraat 23 Tel. 537.


L/ IUe er en IeVICV TOU~r- ry z. IE MNS de M RANte Kennen eg CeDOOtte

Van hun GOCnter

~CUratRO; 15-1-37.


]Het eerste God-viljandige land ter wereld.
Volgens verklaring van den voorzitter
van de Centrale Raad der Godlozenbe-
weging, is de Sovjet-Unie het eerste land
ter wereld dat totaal godvijandig is. De
begroting van de Centrale Raad der God-
lozen bedraagt ieder jaar ruim 19 mil-
lioen roebel, waarbij echter niet inbegre-
pen de subsidie die van de Sovjetrege-
ring en de Komintern ontvangen wor-
den. De Godlozenbeweging beschikt
over 69000 clublokalen, 146 permanent
,,Godlozenscholen", 102 sanatoria en
herstellingsoorden voor leden van bin-
nen- en buitenlandse Godlozen-bonden. In
het afgelopen jaar 1936 werden 5680 in-
leidende- cursussen gehouden over de
,,Tucht der Godloosheid".
Verder heeft de Centrale Raad bekend
gamaakt dat de Sovjet-regering haar
toestemming had verleend om een 10terij
te organiseren, die een zuiver bedrag
van 50 million roebel sal opbrengen. De
prijzen voor deze loterij zijn door de ver-
schillende Ru~ssische industriele bedrijven
en ondernemingen aan de Godlozenbewe-
ging gratis ter beschikking gesteld.
De opbrengst deer loterij dient voor
de bestrijding van de onkosten die aan
.de Godlozenpropaganda verbonden ziju.


I I I I


kansel weerklinkL een Pr~otest van het:
Duitse Episcopaat tegen schendingen
van het Concordaat.
Mgr. Dr. Bannasch, de Directeur van
de Informatiedienst van de Bisschop B
van Berlijn, werd gaearresteerd. Enkele a3
weken later werd de geestelijke leider
der Katholieke Jeugdorganisaties (de
lekenleider Dr. Adelbert Probst was
reeds in de bloednacht van 30 Juni 1934
doodgeschoten), gevangen genomen, te- P
gelijk met 150 jeugdleiders wonder be-
schuldigirng van samenwerking met de tYf
Communisten. ~
De bedoeling van deze totaal ongemo-
t ekrede tmaatre elle eass ant ouwel tek
jeugdorganisaties.
Openlijk spraken de Bisechoppen hun
vertronwen uit in de onschuld van de O
gearresteerden. 5
SDe Pauselijke Nuntius protesteert op
18 F~ebruari bij de Duitse regering, doch ~~
wonder resultaat.
Vanaf de kansel weerklinkt in vlam-
mende verontwaardiging telkens op-
nieuw het woord van Graaf von Galen,
Biss'chop van Miinster, tegen de herhaal-
!e sch ningenmva ed pechigi kesr en
van wet gekregen heeft voor heel het
Duitse Rijk.
; De Bisschop van Miinster wordt in ~het
!?-abaw rehoond door Rosenberg, Mi-

De KatholiekeDaladpers is reeds
gelijkgeschakeld: de kerkelijke week-
bladen en andere godsdienstige ge-
schriften worden gecensureerd en ge-
muilkorfd, zodat de Bisschoppen zichzelf
en de katholieke leer niet meer mogen
veddie te en de aanvallen der mo-
Ondanks alles bleef men hopen, dat
Hitler zijn beloften gestand zal doen.
Enkele hatelijke maatregelen tegen de
jeugdorganisaties en werkliedenbonden,
worden voor een korte wijle ingetrokken,
ommeh ttronnn ddel 1 vd arn met noof
den toegepast.
Een commissie uit het Episcopaat on- I
derhandelt met de Duitse regering -
Kardinaal Faulhaber gaat persoonlijk
geen resjultaat.
naar Hitler, langdurige besprekingen
volgen, doch geen success.
De Rijkswet betreffende de Jeugdorga-
nisaties brengt de doodsteek toe aan de
..bij het Concordaat gewaarborgde Ka-
tholieke Jeugdbonden.
Het aantal priester-roepingen in
Duitsland vermindert, het aantal perso-
nen dat uit de Kerk treedt, stijgt
ourustbarend: het modern heidendom 3
viert haar triumfen. Geen wonder dat de i
H. Vader zich bezorgd maakt over
Duitsland. Geeft het verzet der Katho-
lieken in Oldenburg, waar men het
kruisbeeld uit de school had doen ver-
wijderen, doch waar het teken der Ver-
lossing weer in ere hersteld most wor-
den op aandringen der bevolking, nog
enige hoop, dtat de regering~ de radic l
lei er~s zal iitn; ome : ;
KekzllvnWe hope nog tegen alle hoop in en we
vrezen met grote vrees.


wordt beschermd en dat in andere lan.
den, ook wonder Katholieken, die hun
geloofenie eda dwerkelij kmeer beleven,

Het Communisme toch is een openlijke
vijand van heel de Christelijke be~scha.
ving: dat is duidelijk voor iedereen, die
niet moedwillig de ogen sluit voor de
tastbare feiten. Spanje is daarvoor het
afschuwwekkend voorbeeld. Overal
waar het Communisme zegeviert, is de
avondhemel gekleurd door de rosse gloed
van brandende kerken en kloosters;
daar stroomt het bloed van weerloze
priesters en religieusen, die hun leven
gesteld hadden in dienst van de chris-
telijke charitas en in de redding der lij.
dende mensheid.
Waar het Communisme heerst, daar
trimfeert tyrannie en terreur. Heel
Sovjet-Rusland is als een groot concen-
tratiekamp geworden, met prikkeldraad
afgesloten van de overige wereld, zoals
Kardinaal Lienart het uitdrukte in zijn
brief aan de Communistische vakvereni-
gingen van Noord-Frankrijk: ,,Als Rus-
land dan een Paradija is, waarom Inogen
dian de Europese arbeiders daar' niet
vrijelijk binnentreden om de zegenin-
gaen van het Communisme te aanschou-
wen? En als het lot der arbeiders in
Sovjet-Rusland zoveel better is als in de
kapitalistische landen, waarom mogen
dan de Russische arbeiders niet tot hun
verdrukte kameraden in het overige deel
der wereld gaan om hen de weldaden
van het Communistische behind aari te
prijzen?
ledereen die onpartiljdig en onbeyoor-
oordeeld Rusland bereist en niet als een
kuddedier met de offici61e gidsen wor-
den rondgeleid, zelfs een vurig bewon-
deraar der Sovjets, zoals Andr4 Gide,
komt als een tegenstander van .het
Communisme terug... Maar gevaar-
lijker als het Communisme, is het Mo-
dern Heidendom, dat achter het masker
van een zogenaamd ,,positief Christen-
dom" het geloof wegrukt uit de harten
van de jeugd en het opgroeiend ge-
slacht. Er branden in Duitsland geen
kerken en kloosters, maar men tracht op
a9le mogelijke manieren een wig te
driven tussen priester en volk.
,,Het oude Grootmoedertje mag kerk-
boek en rozenkrrans behouden, maar de
jeugd behoort aan ons" en de jeugd zal
de weg van R2osenberg gaan, de weg van
volslagen ongeloof aan de christelijke
leer, maar in een nieuw panthei'stisch
geloof aan het eeuwige Duits~and.
Rome is de grote luisterpost der hele
wereld en de Vader "der Christenheid is
in zijn hart grotelijks bezorgd om het
grote gevaar dat het Christendom in
Duitsland bedreigt.
Er is bijna geen Zondag van het afge-
lopen jaar voorbijgegaan of vanal~ de


pan zo heel veel afhangt, hoe de situate
zich daar ontwikkelt-

In Spanje blijft de druk op het Malaga-
front voort~durend; maar erg veel success
wordt er niet geboekt, van geen van beide
zijden.
In Portugal hebben deer dagen een
aantal ernstige bomaanslagen plaats
gehad; 0.a. werden getroffen de Radio'
het Spaans nationalistisch gezantschap
en de ministries van onderwijs en oor-
log. Een aantal personen zijn reeds ge-
arresteerd; het communism is hieraan
vanzelfsprekend niet onschuldig.

We kunnen nog even de aandacht ves-
tigen op een opstand in Abeasyni8 wonder
Ras Desta, de vroegere minister van
luchtvaart en welke spoedig door Gra-
ziani zal onderworpen worden. Verder
beeft President Roosevelt deze week zija
ambt voor de tweede 4 jaren aanvaard.

En tot slot willen we ons even bezig
houden met de Paus, over wien de be-
richten met den dag slechter worden. De
H. Vader, die bekend is om zijn krach-
tig bestuur en niet van halve maat-
regelen houdt, is ook niet van plan zich
te houden aan de adviezen zijner genees-
heren, om maar op halve kracht of nog
minder te werken. Of goed of helemaal
niet.
Maar ondanks zijn grote smarten heeft
hij deze week in een schrijven aan de
Kardinaal van Milaan nog eens zijn be-
zorgdheid uitgedrukt tegen het commu-
nisme en geschreven, dat al zijn pij~nen en
smarten zullen worden opgedragen voor
Rusland, Mexico en Spanje.
Maar niet minder groot is zij'n be-
zorgdheid voor het Moderne Heidendom,
wat blijkt uit de audi~ntie, die hij nog
geven wilde aan 5 Duitse bisschoppen en
later nog aan Kardinaal Bertram van
Breslau alleen,
Reeds in al de redevoeringen en toe-
spraken, die de H. Vader in het afgelopen
jaar gehouden heeft, heeft men kunnen
beluisteren de bezorgdheid van de Vader
der Christenheid voor het lot van Euro-
pa, waar Communisme en Modern Hei-
dendom een voortdurend meer dreigend
gevaar betekenen voor het Christendom
van het Avondland. Van alle windstreken
der wereld komen in Rome de berichten
binnen over de heimelijke en mi'sleidende
Communistische propaganda, die vanuit
de grote central te Moskou geleid
wrordt.
Veel gevaarli~jker nog dan het Bolsje-
wistisch Communisme is het Modern
Heidendom, dat i~n Duitaland openlifk


In de grote politiek staat men de laat-
ste dagen op het dode punt.
De pogingen om het zenden van vrj-
willigers naar Spanje te verhinderen
zijn mislukt en thans heeft Eden, de En-
gelse M~iinister, deze aangelegenheid voor
de volkenbond gebracht, welke deer
dagen voor het eerst van 1937 is bijeen-
gekomen.
Een minder aangename opdracht voor
de Bond, die door haar weinig bereiken,
toch al zoveel van haar prestige heeft
ingeboet en nu voor een kwestie is ge-
steld waar helemaal geen successen aan
te verwachten zijn, zoals wel blijkt uit
de wijze waarop Italiid heeft gereageerd
op de laatste redevoering van Eden.
De meaning in Italia is algemeen, dat
Italiib het recht heeft om zich in het con-
flict te mengen zodra blijkt, dat in Ca.
taloniiB een communistische staat wordt.
gevestigd. Eden meent dat ItaliB dit
recht niet zou hebben. Hierin echter is
het principidle verschil en zal Italii
nimmer kunnen meegaan met een poli-
tiek, die het communistische gevaar in
Europa maar al te zeer versterkt. Nooit
mag men vergeten, dat het communism
de Europeese beschaving in alle opzich-
ten bedreigt, dat de cultuur van het
Westen vernietigd kan worden door het
binnendringen van de Bolsjewistische
idei~en. Daartegen te strijden is dure
plicht.
Politieke stilstand is er ook, omdat
men vermoedelijk afwachtende is wat
Hitler zeggen zal op de a.s. Rijksdag die
op 31 Januari zal gehouden worden. Er
is hieromtrent al zoveel gegist en zoveel
tegengesproken dat we het ook maar
zullen afwachten.

En nu we over de Rijkedag spreken,
gaan onze gedachten naar Japan, waar
deer dagen de Rijksdag is onthonden,
just even na de opening van het parle-
mentaire jaar.
Erg veel vertrouwen heeft men in Ja-
pan niet in het huidige ministerie. We
weten nog wel hoe het Japans-Duits
ver~drag tegen het communism, alles be-
halve prettig in Japan ontvangen i.
Deer dagen nu heeft de Japanse minis-
ter van buitenlandse zaken in een grote
redevoering de noodzakelijkheid bepleit
van een optreden tegen 't communism
maar men schi~jnt in Japan momenteel
banger te zijn voor het fascisme van
deze regering. De ministers werden dan
ook met hoongeroep ontvangen en er
stond niets anders te doen dan te abdi-
ceren of de Rijksdag te ontbinden.
Een belangrijke crisis dus in het ver-
re Oosten, daar van de regering in Ja-


niet begrijpen, wat er vermakelijks
most zisn.
Wat mij verbaasde was de nietigheid,
het vuile aanzien en het gebrek aan
waardi~gheid van de zaal zelve. Het leek
of ze een zaak van zoveel gewicht als
de mijne daar bij vergissing behandelden.
Dadelijk bemerkte ik een groot, verguld
anker boven het hoofd van de rechters.
Ik was benieuwd waarom het daar zou
zijn, tot het mij te binnen school, dat ik
voor een Admiraliteitagerecht stond.
Eensklaps dacht ik: ,,Ah! Had ik miju
vader maar gezegd te gaan zien of de
,,Lion" misschien die nacht was binnen-
gelopeni"
Een man begon een aantal namen op
te dreunen:... Peter Pimley, ambteloos
burger, geen bedenkingen... Lazarus Co-
hen..., koopman, geen bedenkingen."
De cipier naast me leunde met zijn rug
tegen de pieken en was in gesprek met
de person, die ons binnengeroepen had.
Ik hoorde hem zeggen:
,,Lazarus Cohen, West-Indisch koop-
man. Hemel nog toe, ik geloof, dat ik
bezwaren zou maken."
De ander kwam schielijk: ,,St Stt!"
,,Zijn ouwe vader gaf mij vijf pond
om hem van nut te stin, als ik kon",


Hoe kon ik weten hoe dat alles hier
gaat ? Ik zeg dat de jury partijdig is."
De oude rechter sloot de ogen, opende
ze weer en sprak hijgend:
,,Gelieve te zwijgen. Wij zijn hier om
recht te spreken over u. Hier wordt ge-
oordeeld volgens de wetten."
De cipier trok mij achter het beschot
aan mijn mouw.
,,Wees tegen hem beleefd," fluisterde
hij. Lord Stow'ell, van de admirali-
teit. Die ander is baron Garrow van het
gewone gerecht; een echt beest, hij was
het, die dat jonge ding heeft laten han-
gen. Terg hem gerust; het komt er niet
opaan."
Lord Stowell wenkte de klerk met de
versleten rok verder te gaan en het book
going nu langs de rij gezichten der jury
van hand tot hand, terwijl de klerk
voortdurend prevelde.
Eensklaps kwam de oude rechter met
verrassende diepe, indrukwekkende stem.
,,Gevangene voor de balie. Ge behoort
te begrijpen, dat wij hier zijn om onpar-
tijdig overeenkomstig de wetten van dit
land, recht te spreken. Wenst u inlich-
tingen omtrent de proceduur van dit
hof, die ktunt u krijgen."
Ik zeide: ,,Ik bhlijf mij verzetten tegen


deze jury. Ik ben onschuldig en..." zullen de off icier laten verschijnen van
Brommerig antwoordde hij: ,,Ja, ja, zijn majesteits schip de ,,Elephant", aan
dat later." Daarna kraste hij: ,,Nu de wie de beschuldigde door de Spaanse
akte van beschuldiging..." autoriteiten van Havana werd overge-
Een stoffige pruik dook op just bij leverd om aldus'te bewijzen, dat de ge-
mijn linkerhand, bijna op gelijke hoogte vangene de kaper Niphola is en geen an-
met de bank der beschuldigden: dere. Wij omen nu aan het meest door-
,,Zijue zeer Katholieke Majesteit had slaande bewija, lords en gentlemen, met
uit grote genegenheid voor zijn oude een feit zo laag..."
vriend en bondgenoot zijne Engelse Ma- Er was enige tijd voor nodig eer ik kon
jesteit uitgeleverd, het lichaam van de vatten hoe volkomen het Spaanse ver-
beruchte El Demonio, alias... alias..." slag mijn ondergang bewerkte. Het was
De hele tijd dreunde de rechtegeleerde alsof ik, eenmaal-in handen~ gevallen van
maar verder. de Engelse officer, de identiteit van Ni-
Ik luisterde niet, omdat ik dat alles chola met geeri mogelijkheid meer van
al vro~eger g~ehoord had in de kamer van mij kon afachudden.-
de Juez van Eerste Instantie. Plotseling De aanklaget- kwam tot de feiten.
zag ik achter de ruggen van de rij edelen Een schip uit K~Iingston ~was aange-
op de bank, het Ibleke, magere gelaat klampt... en nu kwatm weer de oude ge-
van mijn vader. Ik was benieuwd welke schiedenris op de proppen, Ik scheen de
van si~jn voorname vrienden hem aan zijn schoener van Rio Medie weer te zien na-
plaats geholpen had. derkomen naar de plants, waar de oude
Hij knikte mij toe en glimlachte flayw- Lumsden en ik van de .hampanje toe-
tjes. Ik kruite eveneens en glimlachte keken om hem langsdj to sien schuiven;
terug. Ik zou hem tonen, dat ik m~ij niet ik meende de bronzen.kapers met ledige
bang liet maken. handen te zien terugwerpen. .
De stem van de` rechtageleerde zeide: .wordt vervolgd.
,,Lords en.gentlemen van de jury, hier- (Verschenen in boekyorm bij de N.Y.
mede sluit het Spaans verslag, dat door ~Het Nederlandse Boekhuis te Tilburg en
de regering op Cuba werd opg~esteld. Wij verkrijghaar in iedere bookhandel).


kwam de cipier terug..
Ik begreep zijn bedoeling niet eerder
dan toen een oude man in een heel ver-
sleten rok een boek doorgaf aan een rij
personen in een loge, zo dicht bij mij,
dat ik hen bijna had kunnen aanraken.
Toen besefte ik, dat de cipier mij een
wenk had willen geven om tegen de jury
bedenkingen te maken. En tot de hoog-
sten der rechters riep ik:
,,Ik protesteer tegen die jury. Die is
partijdig. Minstens voor de helft zijn het
kooplieden uit West-Indi&." Er was een
opschudding langs alle rijen. Ik merkte
toen, dat wat eerst enkel een mass van
verschillende soorten goederen geleken
had, menselijke wezens waren, die mij
allen aanzagen. De rechter, die ik had
toegesproken, keek mij met een paar
doffe ogen aan terwijl hij zijn heel dorre,
oude, gerimpelde handen voortdurend
in en uit elkaar strengelde. De magis-
traat aan ziljn rechterhand riep boos uit:
,,Onzin, het is te laat... De eed wordt
hun al afgenomen. U had moeten spre-
ken toen de namen ~iverden afgelezen."
Onder zijn pruik zag ik een ontzaglijk
breed gezicht met viammende gele ogen.
Ik zeide: ,,Het is een schandaal. U
wilt mij met alle geweld vermoorden.


Het Kapersnest.
door Josephr Conrad.
(Nadrukr verboden).


Ik state door de deur onmiddellijk toe
op de bank der beschuldigden; er voor
zag ik een hele ri~j pieken. Ik gevoelde
geen vrees; drie mannen met ontzagelijke
pruiken en hermelijnen mantels zaten te-
genover me; vier met korte pruiken za-
ten met de hoofden dicht bij elkaar als
papegaaien op een stokje. Een dik man
met een kaal hoofd en een gouden keten
om sijn hals glipte ergens van achter
uit de saal op een stoel naast de voor-
naamate rechter. Hij veegde zijn mond
af en mummelde met zijn kaken.
Aan elke kant van de rechters saten
behalve de kort-gepruikte adjuncten, vele
dames en heren op stolen. Zij hadden
allemaal hun ogen op mij gericht. Ik
zag dat alles heel duidelijk.., Ik had mij
immers voorgenomen alles te zien, mijn
ogen open te houden, geen enkele kans
te laten ontglippen. Ik vroeg mij af,
waafrom een jong meisje met blauwe
ogen en rose wangen zou zitten te giche-
len en de schouders zou ophalen. Ik kon


Sherdenkt op deni 24"'" Januari a.s.


ca.>6~;; .<..~;~~ F


I


R


ATT ; NT E!g


In Verband met de steeds stij-

gende meelprijzen zullen in

afwachtmng op verdere priis-

Verhoging deze ma and del

5"o kortmng vervallen.


Hoogachtend
Hollandsche- Bakkerii+


1160 E jIE E I PO blT IEY K V ER Z1C1-T.


BUITEN LAN D

ZOtt y00 VOO gezondheid en Umu levenslast

en breng Uw uitgaven terug tot een minimum door U te

VOOrZien Van OO


DE WERELD IN VOGELVLUCHT.

Overgenomuen uit ,,Bolet~in Comercial" en ,,Beurs- & Nienwsberichten"'


I d I L


Het eeuwfeest van de firm S. E. L.
-Madwro & Sons.

Op Zondag 24 Januari a.a. wordt dit
feest herdacht.
Van 1'1 ur v.m. 12.30 n.m. zal de
firma recipib~ren in hgar kantoorgebouw
op het de Ruyterplein.

Op Zaterdag 23 Januari om een uur
zullenr de. emplojr6's van de firm in het
kantoorgebouw bijeenkomen voor de hul-
dliging.
Zaterdag en Zondagavond zullen het
kantoorgebouw en de werven van de fir-leden van de stiehiter de Hr 8. E. L
om daaro krame even near het kerkhof
graven v n dn en neer te leggen op de
raduro ean dei kindeade -stichter, S.E.L.
Zonda~g van 11 z e2 uu 0i
Sreceptie in het kantoorgeb ur 3 isa het d
Ruyterplein, en terzelfder tijd tractatie
van de arbelders aan de werven.
Op 24 Januari des namiddags is het
op Mundo Nobo de ein'dftredstr~id tu~sen
verschillende Curaggose elftallen om~ de


Doo ~l cht g~e Hoogheidmeerb eig heuh e

Wouters.
Op d 9ed.a.v. het volgend antwoord

,,Gouverneur Curaea 't.
,,Voor Uwe gelukwensen mede namens
bevolking Curagao betuigen wij Ur onze
hartelijke dank, met grote erkentelijk-
heid namen wij kennis van het voorne.
men tot het aanbieden van een wand-
Bdeed en daarbij passed ameublement
;;oor Soestdijk. Wij verzoeken U aan be-
volking daarvoor onze oprechte dank
over te brengen alsmede voor vele bewij-
iein van medeleven.
Juinana-Bernhard.
Asbngereden.

A1an d voet5 jarig joon te .a Be g
autobuss 841 C aangereden, met het ge-
volg dat het kind een niet ernstig wond-
je aan de lippen bekwam, welke wond
door een dokter is verbonden. Hierna kon
rhet kind met de moeder naar huis. De
Politie onderzoekt de zaak.
Huisvredeb~reak.
De 54-jarige vrouw L. heeft bij de~po-
ltie aangifte gedaan dat een man haar
woning is binnen gekomen, die op haar
ordering~ deze waning niet wilde~ verla-
"'Eennonderzcehuldordleingestl ag
;gan huisvredebreuk.
i::LEED AAN HARNEKKIGE CON-
: b STIPATIE*
Wat zyj ook innam, niets hielp.
Hoe sij tenslotte genezen werd.
,,Sinds heel lang was ik lijdende aan
Storingen in mijn spijsvertering, in die
maekda thet mij m mogeliijk w s,k w

Salrs nuur Sl on n nn, ben irkusw
geheel better en daarom wil ik mijn be
wondering uitsprekenhoener de g ee w r
k ng va wKuce atI a
Kruschen Salts dan ook aan al miju ken
Snissen en famine sanradee S e .

hDe ez zouten in Kruschen Sales z
r voerorganen goed te laten werken el
ken dag zachtjes maar zeker alle ver
o- giftige afvalstoffen uit het lichaam t
t- verwijderen. Zoodoende wordt Uw orga
et nisme vrij gehouden van alle giftig
:n stoffen, welke, indien ze zich kunner
le ophopen, den algeheelen gezondheidstoe
ri stand schaden. Begin morgen met de
,,kleine, dagelijksche dosis" Kruschen er
in zet dearmee de eerste sta~p op den weg
st naar volmaakte gezondheld.
No 247
Ontyreemdmng.
Door een restauranthouder alhier wer,
ot sangifte gedaan, dat hij uit ziju restate
id rant in de laatste ijd enige voorwrepe
ie vermiste. Tevens bleek deer dagen eni
oP dr~edt vdw ejnen Dadrki o ni dd
ll, vtrouw door de politie gehoord. Z1ij oni
!e- kende echter iets te hebben ontyreemi
Een in haar woning ingesteld onderzoe
'o- leverde' geen resultaten, waarop d
en v~rouw na verhoor is heen gezonden.
,,Passaglers die zich op 8 JaLnuarf op he
,,SS. ,,CRIJNSSEN" te Amsterdam me
bestemming naatr Curagno hebben in
43 gesc eept.
s8t Annie B3isschoff, Annie Vente, Co:
an nelis van Leeuwen, Francois H. Ja
r- Cornelis Mulder, Maria E. Swier, Bol
es, ke A. Reitsma, Gerie Reitsma, Gerd
n- 11 eitsma, Errit de Jonge, Adriana d
'n. Jonge, Hendrik W. de Jonge, Adriant
jn, J. de Jonge, Johannes H. G. M~ulder
en Gerrit Blok, Cornelia M. Blok, Corn<
rel lis Blok,,Dirk J. Tilanus, Willem J. va
de Beveren, Herman Tauber, Abraham va
rf- Avan Rij, Andries van Rooyen, Gerr
1"Blom, Antonius J. Korber.
38 Vlootbezoek.


R. K. P~Al)DI:IRDERSVEnREONIIGING.

OURA~CAO.O
Voortrekkers van de Studie-patrouille,
patrouille-leiders en assistenten?, zet je
are opanf e6 lster :m 5 uur voor jullie
bijeenkomst.
Als je onmogelijk kunt komen laat je
dat van te voren even weten aan de
Groepsleider of de Hop. Dat is een els
van de Wellevendheid, niet meer. Ver-
leden Dinsdag deden we aan soap-car-
ving. (er staat niet soep, zetter.) Geduld-
werk en uiterst leerzaam.
Verkenners :
Het program voor de vijfde week komt
op de gewone plaats hangen. Loop er
niet achteloos voorbij. Jlullie moeten al-
lemaal groeten hebben van frater An-
dreas. Hij heeft een schitterende reis ge-
taddiHebtaisr al oen ,ea .beetje koud" in
Vergeet de OSL O-afspraak niet.
Je weet waar je terech~t kunt.
En wie wordt nu het eerst Eerste
K1 a, ?
se rebt het toch niet verder verteld
van dat uniform???? Het schiaamrood
staat nog op zijn kaken. Wie zorgt thuis
voor een stokken-rek voor zijn patrouille.
Het meest origenele wint een prijs.
Hopman D. S.

Cur. Bond Lich. Opvoeding.

Volgens besluit van dte laatste Be
stuursvergadering zal tijdens het verlo~
van de Heer Kiip het voorzitterschap var
de C.B.L.O. worden waargenomen door
Dr. W. van Lienden.


DE FILMa VANI DE WEEK


A. V0ud rstaand~e fi msa 9fin~nen be-
schotuw~d w.orden als niet anatsotelijk en
g~echikt voor publit'i venrmaak.

MIidsumlmer nights dream.
Dog of Flandre.
The Raimakers
Cinetandia.
Code of the mounted.
Midsummer nigth's dream.
Trial of the Lonesome pine.
Hollywood.
Little Miss Nobody
Grand old Girl.
Hot Tip
Foi~ow the F'leet
B. Onderstaande Films bevatten goa
deeltes die aanstoot kunnen even, we
gens gewfaagde toespelingen, grofheden~,
misleidende voorstelling VaD ZakeR Of
grebr~ek man kiesheid. Deze films w-ordon
niet positief goed- noch afgekeurd, maar
zijn TOELAATBAAR VOOB1 GEESTE-
LIJKVOLWL~ASSSUENEN.
Hen bezoek san deze films kunnen we
.in 't algemeen niet annbevelen.
Boxy.
Breakstof hearnsow
Cinelandia.
Two fisted.
-Mlary burns Fugitive.
fShip Cafe
n Hollywood.
r Richest Girl in Town
Ship Cafe.


23.


TEL. 537.


B9a M11. unr.
Vuurwerk op het Julianaplein.
.Tatoe
Zondag
op dur r vm.nHdet plaat en an kr ne
veering van de Hr. Samuel M. Soln.
10 11.30 a~m. Muziekuitvoering voo
het kantoor der Firma'
Vlucht van een K.L.M.- vliegtuig be
ven de stad met uitstrooing van feesr
pamfletten, waaronder pamfletten me
prijzen welke voor geld hunnen worde
ingewisseld bij de peningmeester van d
feestcommissie tot Woensdag 27 Janua
4 uur n.m.
8 9.30 p.m. Muziekuitvoering i
van het Wilhelmina~jark door het orker
van Carlos Hurtado.
Kanter van Koophandel
Onderstaande firma's hebben zich te
de Kamer van Koophandel en Nijverhej
gewend, mnet hnet verzoek henl in relat:
t~e orcengen met im- of exporteurs (
1, P. Camarra R, Iquique, Chi
wenst in relative te treden m'et H-and
laars in ruw zout (in bulk).
2. International Tar & Chemical Pr
ducts Litd, 27 Finsbury square, L~onid
E. C. 2, wenst in relative te treden m

Mors. uos rs en pize c. ~. I nnd
of Liverpool senden
3. Ignacio Agran onte, Apartado 34
Santiago de los Caballeros, R. Db wen
in relate te treen met exporteurs v;
Japans goed, geschikt voor het vervaa
digen van herenkleding, zoals casimiru
zijde en fijn geweven broad cloth. Mo
sters en g constant prijsnotering zende
4. N.V. Hout Exploitatie -Corentij
Nieuw Neckerie, Suriname zoeken e
Concessionaris voor de verkoop zow
van gezaagde als van ronde of gekwijl
blokken van alle Surinaamse houtsoo
ten, zoals Coppie, Rode Ceder, Mamba
klack, Mora, Demerara Greenheart etc.
5. A tot Z Office Equipment Co,
Park Place New-York, wensen in r
latie te treden met handelaars in ka
toormnachines.
6. Fekete Brothers, P. O. Box
Budapest, wensen in relative te treden m
importeurs die belang stellen in het r
tikel ,,Zoete Hongaarse Paprika".
Belanghebbenden worden verzocht zi
rechtstreeks met bovengenoemde firmly
in verbinding te stellen. Verdere inlic
tingen zullen desgewenst door den Secl
taris der Kamer worden versrtrekt.
SBekendmakingen.
uf-- 2. 'E. ie G~oit~er~neur vah Curag
heeft op eena aanr H. M. de Kon~inin
es de 8ste Januari 1937 ver~zonden telegrt
in luidend:
,,Hare Majesteit Koningin der Ned
d anden .
.,,Mede namens bevolking Curagao bj
en ik Uwer Majesteit eerbiedige gelukwr
s- .sen aan ter gelegenheld huwelijk Ht
n- Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana
.Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bel
de hard en betuig Uwer Majesteit gevoel~
n- van trouw en aanhankelijkheld aan vo
telijk huis.


De Curagaosche Voetbalbond

A.s. Zondag, 24 Januari, finale van ~

Sde series -wedstrijden gespeeld om de #
,,MADURO -beker, ter beschikking gesteld k

t~~door de firma S. E. L. Maduro 8~ Sons ter $

Sge egen eid van hun 100-jarig bestaane

De roode toegangskaarten even
voor deze wedstrijd geen toegang
tot de gereserveerde tribune.

i Terrain: MUNDO NOBO. Alanvan : 4.30 n.m. ~

TOEGAN GSPRIJ ZEN ~~

Overdekte tribune f. 0.50


Open ,,,, 0.25 F
~B$Staanplaatsen gratis


P878 O tener

1) MA QUINAS DE CA LlDAD 1

2) PRECIOUS RAZONABLES 8f

B 3) FACILES CONDICIONES
DE PACO

4) C AR ANTIA Y SERV IC O
COMIPRE TODA CLASE DE MIAQUINA3 Z

DONDE

C, W*nel Zo (
]DE RUY TERKADE 4~3.


:~...- C U RACAO.'~~ . Maduro beker, geschonken door de firnt
voor deze gelegenheid.


eeft om vier omroepzenders voor Brits
tdie te vervaardigen.
Te Den Haag verscheen het voorlopige

em Kmr nV rch ene led meen ee

,lit~e Kan nio aal hratl Id e lheae
!rklaarden zich niet accord met de cri-
ek die op het regeringsbeleid wordt uit-
eoefend. Verscheidenen spraken hun
aardering uit voor de verbeteringen
ie in de national defense aangebracht
orden, doch sommigen konden zich
iermede niet verenigen. Enige leden
etreurden het dat men niet eerder tot
rijziging van de tariefpolitiek overge-
aan is, andere leden daarentegen be-
oogden dat wonder de huidige omnstan-
igheden regelende maatregelen niet
:unnen ach~terwege blijven.

Bi-j de aanstaande wereldjamboree
vordt een enorme belangstelling van de
,advinderazijde verwacht. Uit het Britse
mikknen 8000 jo ge ieden Uin Am0-

Iollandse padvinders aan de Jamboree
leelnemen en verder kleinere contingen-
en uit alle delen van de wereld.

Uit Warachau wordt gemeld dat Prins
3ernhard san een jachtpartij op het
andgoed van Stradnicky zal deelnemen.
De Maasbode verneemt dat bonw van
.unnel opgedragen is aan de Bredase ge-
wapend betonbjouw Miij. in combinatie
met de firma Christiani Nielssen uit
Copenhagen en de Hollands betonbouw
Mij. uit Den Haag. De order beloopt on-
geveer 14 million gulden.
SPORT.
Te Rotterdam werd de voetbalwedstrijd
tussen het Nederlandse elftal en de En-
gelse Vereniging Southend United ge-
speeld. De Engelse gasten wonnen de
match met 3-2. B3as Paauwe verving
Andriessen en Peliekaan speelde rechts
half.
Over en weer worden kansen gemist.
Op een gegeven ogenblik trapt Van
Malla. niet ver genoeg uit, zodat de bal
meteen terughomt. Jack, de vroeger ar-
senal-speler, die thans sub-manager van
de vereniging is, en voor deze keer mee-
speelt, vangt de bal op en scourt niet op
h~oog peil. Neder loopt even later de kee-
per de bal uit de handen, wanneer die
ternauwernood van de doellijn terugge-
krabbeld is. Van Malle loopt weer uit en
Jack zet de bal voor het doel en schiet
in; niet-tegenstaande protesten wegens
offside en outball werd het doelpunt toe-
gekend. Direct daarop maken de Engel-
sen hun derde doelpunt, dat uit een
doelworsteling oiltstaat en teen het
einde mist de Hollandse voorhoede en-
kele prachtkansen. De wedstrijd stond
niet op hoog peil. De Nederlatndse ver-
dediging wa~s goed en Caldenhoven blonk
uit.
Van Heel was afwiisselend goed en
minder goed. Paauwe kon Andriessen
niet doen vergeten. Peliekaan verdedigde
goed, doch was zeer slechts in het af-
geven.
Direct na de aanvang begon Neder-
land aan te vallen ext na 20 minute re-
sulteerde deze activiteit in een goal, door
Wels gemaakt. Weber werd daarna ten-
gevolge van een armblessure vervangenNa een half uur geeft H~eetjans naar
Spaendoncki door, die onhoudbaar scoort.
Het spel gaat nu heen en weer en beide
doelen zijn beurtelings in gevaar. Na de
de rust wisselen Heetjans en Spaendonck
van plaats.
De eerste aanvallen zijn voor Neder-
land doch worden al spoedig beantwoord
door gevaarlijkre ~Engerse aanvallen,
waarbij een oribereikhaar schot togen de
b~ovenlat. Ook het Nederlandse team
hieeft nu een period van kort spel.


De: toestand van Z. H. de Paus wordt h~
geleidelijk zwakker. In
Kardinaal Pacelhi stelde voor een con-
sult met andere geneesheren, hetgeen de

PEen age dli was er in Rome grote d
opwnig te de tvlag halfsto gehesdn
werd Ditwasechtr inverand et e P
15de sterfdag van Paus Benedictus XV. v'
Alle schepen die in Nationalistische g~
wateren zich bevinden, zullen door de w-
schepen van Franco worden onderzocht. di
7 regeringssschepen zijn naar Ceuta op- w
gebracht. h
Een Russisch schip kwam in aanvaring
met de Kruiser Jaime I. Hlet Russisch ,
schip zonk; met alle opvarenden'
De laatste berichten melden storm d
aan de Engelse kust, een schip is ver-
gaan, verschillende zenden noodseinen.
Van twee Engelse vliegtuigen gisteren
opgestegen, wordt er een vermist.w

urT ans wordt een r oedig endl ved-


Te Chesterfield in Engeland had een d
mij'nexplosie plaats. 4 Mijnwerkers wer- t
den gedood.
De. staking bij de General Motors B
dreigt ook over te slaan naar de Chrys- l;
ler- en Fordfabrieken.
In Mexico stortte een handelsyliegtuig t
neer. 11 Personen werden g~edood.

UIT. NEDERLANID. (
Uit Krynicka werd bericht ontvangen 1
dat de Prinses en de Prins Maandag aan-
staande uit de Poolse wintersportplaats
zullen vertrekken en zich naar Iglis zul-
len begeven, waar de Koningin thans
vertoeft. De vorstelijke families zal ver,
moedelijk nog enige tijd in Zwitserland
blijven.
Te Rotterdam werd bericht ontvangen
dat een sportvliegtuig, toebehorende aan
de National luchtvaartschool nabij de
.stad Senlis neergestort is, tengevolge
van het breken van een vleugel.
De vier inzittenden werden allen op
,slag gedood. Volgens een opgave van de i
directie van de luchtvatartsschool waren
het do instructeulr ~Soer,- de mechani- I
ciens Hoeven en Mdaltha, .en de leerling- 1
vlieger Tissot, allen Nederlanders. I
Volgens de gepubliceerde weekstaat
van de Nederlandse bank is de goudvoor-
raad gedurende de verslagperiode met
50 million gestegen. Volgens de om-
SSchrijvmng is dit bedrag ontvangen van
thet egahisatiefonds.
SDe Ministers Deckers en Gelissen di~e
een bezoek brachten aan Scandinavia
g werden benoemd tot Grootkruis Noord.
ster.
De vliegtocht van de Heer De Kok,
d directeur van de Kon. Pertoleum Ma'at-
0 schappij naar Indie en retour zal waar-
-schijnlijk begin Februari beginnen. De
-reisduur zal 5 weken uit en this sijn.
Te Den Haag overleed op 50-arige leef-
etijdhMr. Dr. H. H. A. Van Gybland Oos-
tehetf. De overledene was secretaries van
n cult curatorium van de Indologische fa-
d uti aan de Utrechtse hogeschool ennational herstel.

-De K.L.M. heeft thans besloten op de
passages naar Oost-Indi& twintig pro-
n cent reductie toe te staan. Door deze re-
i- ductie wil men overeenkomst bereiken
e met de tarieven die door de Air France
g worden berekend. Ook de Im erial Air-
. ways zullen de tarieven met t itig po
't cent verlagen.m wigpr-
it De directie van de Philiips-fabrieken
deelde mede dat zij opdracht gekregen


Woute
op de 16e d.a.v. het volgend antwoc
ontvangen:

10 ntn vor Ue Glkes r
over te bren en ,,
Wilhelmi
En op een aan Hare Koninklijkre He
heid Prinses Juliana'en zijne Doorlu
tige Hoogheid Prins Bernhard op de 8
January 1937 verzonden telegram
dend.


re- Woensdag 27 Januari a.s. wordt des
an- morgens hier verwacht om 9 uur Hr.M.S.
Searborough, een Engelse mijnenveger
42, van de Hastings klas.
Let .Het schip werd gebottwd door Swan,
ar- Hunter and Wigham Richardson Ltd. te
Wallsend-on-Tyne en liep op 14 Maart
ch 1930 te water
a's Tot April 1933 was het in dienst van
:h- de West-Indische Vloot, kwam toen bij
re- de Noordzeeviooti.
De lengte van het schip is 276 voet
en de grootste breedte 34 voet'
De bewapening bestaat uit 4 kanonnen
ao etI de bemanning telt 7 officieren en 93
op minderen. De huidige Scarborough is he~
am 9e chip van die naam. Het eerste werd
gebouwd in 1691.
Op 1 Februari vertrekt het schip weE
e-van Curagao.
T-. We wensen Etat Major en bemannin~
ideen prettig verblijf op Curagao.
en-' Verder sal Vrijdag 29 van deze maane
are ~Curagao bezocht worden door het 13.00(
en ton metende Duitse oorlogschip ,,Schle
rn- sien", dat 12 October 1936 Wilhelms
ens hafen verliet om een reis naar Centraal
'rs- en Zuid-Amerika te maken.
De Schlesien werd 28 Mei 1906 op dr
rs. Schichau werf te Danzig te water gela
ord ten. In de grote oorlog nam het deel aal
de slag in het Skagerrak. In 1918 wer!


.ed~rouwd H ship he e bwp
ning van vier 28 em kanonnen; tien 1i
na. 'cm, en vier 8.8 cm. Haar maximum snel
oog heid bedraagt 18 mijl per unr.
ch- De bemanning welke uit 802 koppe:
iste bestaat, telt 31 officieren en 191 ade]
lui- borsten. Commandant is kapitein ter Ze
Thilo von Seebach, die tijdens3 de oorlo.
batterti-comma~ndant was te Tsingtau
en De eerste officer is kapitein Helmu
,ied~ L~eisner.
Cao> 20 April zal de Schleszien weer in he
wer vaderland terug zijn.


in,
de
a-


li
&,
u-
de


Op Maandag 25 Januari zullen er d~
avonds gratis filmvoorstellingen gegeve
worden in Roxy, Cinelandia en Holl3
wood,
Alle Schoolkinderen van het eilan:
(9000) zullen getracteerd worden.
Ook sullen er tractaties g~eschonk~
worden aan de arme zieken in het ho
pitaal en in het leprozen- en kranksi
nigengesticht.
Verder zullen aan de vgrarchillenl
liefdadige, religieuse en magonnieke ii
stellingen schenkingen worden gegeve
Uit deze gegevens hunnen we opmake
dat het een feestviering zijn zal de firm
Maduro waardig-Curagaose handelstand de Volgende m
dedelingen.
Zaterdag 8.30 n.m.:
Muzikale rondgang van het Wilhelmr
naplein Pietermaaiweg, Penwe
- Helenastraat, Oragnjestreat, J
lianaplein naar het huis van Mevr.
Wed. S. E. L. Maduro.
Aanbieding van de felicitaties door


Hr. J. M. J. Ellia, preident van de aanhqnkelij'kheid aan vorstelijk huis b
feestcommissie, ~ik mede namens bevolking van Cura
Redevoering door de Hr. E. Morena Uwer 'Koninklijke Hooghzeid en U~


de. ,,Vervuld van gevoelens van trouw


YE~tII~TOI


-~~ 5JYTJI


Door een KELVINATOR in Uw keuken te

plaatsen, voor ziet U zich van de volmaakste

ijskast, die er bestaat, en die U, behalve een

VOordelig gebruik, nog ve e an er voor een

bledt.


Als UJ het voornemen hebt. een ijskast te

kopen, kom dan eens zien in PALAIS ROYAL


On overtuig U van de degelijkheid, spaarzaambeid en schoon-

heid van de KELVINATOR-UISKAST, en wij verzekeren U dat

U tevreden huiswaarts gaat.


P SI I

HEERENSTRAAT


~OY tAfVaarten vaH CttutaaO :
Nealf 381ta 191888, Pt0. Col0mbla, Cartageila, OflSt011al, illgst011
OB Pt0. C18101:
SS. .CRIJNSiSEN" Gaat niet naar Kingston 27 Januari
MS. ,,COLOMBIA" 7 Februarl
SS ,VENEZUELA" 24 February
fl88? PRO. Callello, La Gualra, Trinidad, Barbados, Plymouth, Ilavre,
Amsterdam on Hamburg :
SS ,SlMON BOLIVAR" 28 J sn~uari
SS. .CRIJNSSEN" 11 Februari
MS. .COLOMLBIA'n 25 Febru ti
Naal' Port 81 P'lllCO Oil New York:
SS. ,.STUYVESANT" 8 Februsti
SS. ,,COTTICIA" 22 Fe' ru rt
f~as fo C80!I ('HPD. G'ir:: go pt1 rlmana, Pampatar, carupano,
Trjl id 4i~, W ~i lla i (111 e-Crti j W Pi~f~ i 0a1, Mfif ply-
mouth. H-ave on amnsterdam:
SS. ,,ORANJE NASSCAU" 7 Februari
SS. ,.STUYVESANT" 28 Februari
N837 Pt0. O~bello on New York:
SS. ,,FLORA" 2 aur
SS. ,,LUINA" 5 Februari
Ya r La Gualra (direct):
SS .,EL LIBERTADOR" 17 Febru~ri
SS. ,,EL LIBERTADOR" 3 M~a-rt
N88? Ofistobal on Zuld Pacific Kust:
SS. ,,BOD~EGRAVEN" 30 Jainuari
SS. ,,BENNEKOM" 13 Februati
Direct naar Liverpool on Rotterdam:


Winnaar N
Het ligt in de bedoeling de verliezers van de wedstrijden M en N
v.m. een derde wedstrijd te laten spelen om de derde prije,; de vere
worden verzocht hiermede rekening te willen houden.
De scheidrechters die aan deze wedstrijden hebben deelgenomen, wor
zocht bij de prijs-uitreiking op Zondag-middag aanwezig te willen zijn.

COMPETITIE- WERSTRIJD.
Zondag 31 Januarl 1937.
MUNDO NOBO
Jong Holland 1
Hercules 1
Alle inlichtingen, opgaven, e.d. worden gaarne verstrekt door de
Secretaris-competitieleider, de heer H. A. Dennert, Breedestreat 18
foon 640.


L
I I lsI


het strafschopgebied door
rechtshalf van achteren en op
halve geoorloofde wijze van de
weggewerkt ? Was dit nu g~
dat met ,,Penalty" gestraft ha
worden?
,,...en de strijd zou gehe
weest zijn als ,,S.U.B.T."
niet nog een paar staaltjes
genaamd forsch spel had i
die niet door de beugel k
Is het schrijver soms ontga;
linkshinnen van ,,J.H." b.v. d
spelers van de tegenpartij be~
zij opsprongen om hoge ballen 1
ken? Een leek valt die ger;
true niet op; die hiervan en
heeft, w61.
Neen, gezonde critiek is a
ene partij hekelen om bijval
bij de meerderheid ,,is not vet
manlike". Denk aan het spr
waarin speake is van ,,zee"
weg".
Tenslotte willen wij hieraan
voegen dat het voetbalspel eer
voor ~stevige, gezonde jongens
voor kruidje-roer-me-nieten en
lingen.
Rechtbui

S E L. MADURO &S

Scheepvaart Afteelin!
W1JZlINIGEN V00RBEHO'

New Zealand & S

S8Vill & Albion Lij

588? : Kligst00, Pana014
Zealand.
S.S. ROTORUA"* 19--2


TO MARACAIBO:
SS. .ALEMANIA" in connection with our transatlantic
steamers.

EDWARDS, HENKIQUEZ &i CO., Cur:4so, Tel. 106.
ARUBA TRADING CO., Aruba.


Aluminum Lijn
Naar : La Gualra & Parain


... Charlie Chaplin.
-mentaires en heeft onderhandelingen aan-
. geknoopt om in Hollywood een film to
t dr~aaien naar scenario van John dos Pas-
. sos. Bij Chaplin werd aan de Russen de
onvoltooide satirische film vertoond, en
naderhand kwam een artikel, dat in tal-
- loze bladen werd overgedrukt, bevesti-
- g~en dat de cineast lange discussies had
- gevoerd met de Russen over de inhoud
r van zijn werk en zelfs een paar fragmen.
Stein n~aar hun aanwijzingen had veran.
Sderd.
SHet is voor nieniand een geheim, dat
e Chaplin, al is hij vele keren millionnair
Sen deelt hij van zijn overvioed bitter-
Sweinig mee aan zijn noodlijdende broe-
.ders, sterke sympathii~en hroestert voor
SSovjet-Rusland Volgens een Frans
t journalist bezit hij een der compleetste
.marxistische blibliotheken van Holly-
- wood. Het is een fronisch geval, dat
Seen grooulkapiitalist zoals hij, steeds de
.partij van de arme verschoppeling in zijn
-films opneemt, en dat een verheerlijker
Svan de anti-sociale poi~zie zoals hij, te-
Svens sympathie koestert voor het land,
Swaar men met alle middelen de rationa-
t lisatie en het kuddeleven wil doorvoeren,
Sniet alleen bij het werk, maar ook bij het
-vermaak, de ontspanning, de geestelijke
lvorming en de kinderopvoeding. Zoals de
Fransen zeggen: La coeur a des raisons
que la, reason ne connait pats het hart
-gelioorzaamt niet aan de rede.

SIntussen moet Chaplin, bij contract,
nog twee films afleveren in Hollywood.
SIn de eerste zal hij zeker niet meespe-
Slen. Het is een klankfilm met Paulette
Goddard. Enerzijds wordt verteld, dat
.ze de rol zou vertolken van een Euro-
pese die op B~all belandt en er allerlei
:interessante gebruiken en gewoonten
leert kennen (Paulette vertelde zelf tij-
dens een persdiner, dat Chaplin gitxder op
.Bali prachtige opnamen had gemgakt.)
Anderzijds verklaart men, dat het them
strong geheim wordt gehouden, en alleen
de werkwijze bekend gemaakt wordt:
Chaplin zou zijn personages voor een
stel gordijuen laten spelen, de opnamen
maken en de film voorlopig monteren
om de spelers in staat te stellen aldus
hun eigen fouten en tekortkomingen te
ontdekkingen. Naderhand pas zou de film
tegen de gewenste achtergrond worden
gedraaid.
De tweede film, die Chaplin op het
touw heeft, ontleent haar them aan de
roman REGENCY, van D. L. Murray.
Ifet draaiboek wordt door een beroeps-
scenarist, Bodley, geschreven. Nooit
kwam zulks voor in Chaplin's hele loop-
baan als cineast. Uit laatstgenoemde
geval leidt men dan ook af, dat zijn Hol-
lywood-films niet zo erg meer interes-
seren.
In 't voorjaar verwacht men zijn ver-
trek naar de Soyjet-RusEsische filmstad,
waar hij weer terug zijn brede broek en
zl~n overzettere zou aantrekken, en met
zljn welbekende glimlach en een bedees-
de greep naar zijn hoedje de wonderen
en weldaden van het Sovjetregiem zou
verheerlijken. Misechien draagt hij, in
plaats van 't welbekend rietje, voortaan
wel een sikkel en een hamer,
We wachten het af.

Het hemels metaal.
Vele meteoorstenen, die uit het wereld-
ruim naar beneden storten, bevatten ijzer
in bijna zuivere vorm. Dat wisten reeds
de oude Egyptenaren en zij noemden het
ijzer daarom bij voorkeur het ,,hemels
metaal". In Cappadocia, aan de Zwarte
Zee, vond men onlangs bij een opgraving
een zeldzaam overblijfsel uit de Oude
Tijd. Het was een grote aarden vaas, die
met beschreven tafels gevuld was. Op een
van die tafels stond nog een beatelling
voor een leverantie van ijzer, welke door
een Babylonische firm was gericht aan
een man, die in deze streek woonde.


Naar New Orleans, L1
S.S. .LINDVAJGEN" 18
SS. VESTVANGJEN" 15


"' I uddoltse q~r p ee ap
see we ueqq~r( 8 oou lem or
~YI *AOI 'uz~rM ubl
capt J psyor esyub rnevn
Nfit** auq~ loreo 'ggunsue egg


Aankomst
23 Eng.
24 Eng.
25 Amerik.
25 Amerik.
25 Ned.
26 Ned.

27 Ned.
27 Duisch
27 Ned.
27 Ned.


on vertrek
Ruahne
A~karoa
Carac'1s
Tachira
Liberttdor
Boskoop


Mlildas
P-atricia
Luna
Crijnssen


Pa n n am
J;1ma~ica
Pro. Caibella
!M nraca ibo
M'caibo, Aruba
CtistobalPto. C~olombia
Pto. Cabello
Pto. Cabello


Londen
Southampton
La Guaira
Ma ra cai ho
Aruba, Marraicaibo
Liver pool

Sto. ) na ningo,
Hatiti
Ptro. Cabello
Aruba, Maracaibo~
a to,. Colormbia.


Be Quick
Jong Curagao
Feijenoord
M.Y.o.B.


Be Quick
Feijenoord
gewonnen door Be Quick met penalties
Atletico 1
Hollandia 0
Hercules 0
Transvaal 2
Dinsdag 19 Januari 1937.
Volharding 0
Jong Holland 1
W7oensdag 20 Januari 1937.
R.C.C. 1
S.U.B.T. O


P.S.V-
H-ollandia
Atletico
D.D.V.O.


Asiento
Hercules
gewonnen door Hercules met penalties
Scherpenheuvel 0
Transvaal 1


MIUNDO NOBO
Sem~i-finale
Zondag t24 Januarl.
9 9.80 v.m.


MUNDO NOBO

Vrijdag 22 Januarl
5 -- 5.30 n.m.


R.C.C.


)L


)
> y
)


)
) N


Transvaal


Jong~ Holland


Be Quick
9.60 10.10 v.ml


CHAPLINr GAAT INI RUSLAND FILMIEN. D~e beroemde Charlie
Chaplin die op het og~enblik bezig is te ondlerhandelen met de Russische
Film Inrdustrie om daar een film te spelen, wordlt hier boven getoond
met; zijn leadingnf lady" Paulette Goddard in de Californitsjche zon.


Atletico

Winnaar L


FINALE
4.30 6.85 n.m.


SS. ,,ALKMAAR"
Naar st0. DOmillg0
SS. ,,MI1DAS"
N88? Rl81ti :
SS. ,IRIS"
N88? Il8F8Call0 Via Afillid:
SS. ,, EL Ll BERTADO R "
SS. .,LIUNA"
SS. ,,EL LIBERTA>OR"
SS. AMOROR
SS. ,,EL LIBERTADOR"
N38? 80118if0, St. ThillsS, St.
gitts :
SS. ,,BARALT'


26 Januari
9 Februari

28 Januari

28 JaJ uari


Winnaar M


S0Viet-blSland en
) finale Dit jaar wordt het twintigjarige be
) staan van de Sovjet-Republiek gevierd
Daartegen zouden de Russen wel me~
om 10.20 een grootse reeks films willen klaar zijn
:nigingen Maar... er is een grote maar, of liever
er ziljn er verschillende.
'den ver- Sedert de komst van de klankfilm heb
ben de me esters van de Russenfim, Ei
senstein, Dovjenko en Poedovkin, eigen
lijk geen werk van grote waarde meel
geleverd. Dziga Ver'tov heeft ziljn DRIE
LIEDEREN OVER LENIN hoofdzake
lijk uit oud material samengesteld. Nic
colai' Ekk, een der weinige superieure
klankfilmers uit Rusland, zit nu al dried
jaar te werken aan biBn film, die telkens
en telkens opnieuw wordt aangekondigd
3n 1sten Door de Russische bladen wordt de
1,tele- schuld op de ellendige inrichting en hel
s~echte beheer van de studio's geworpen
De grote filmstad in de Krim is nog al
den J.H.- tijd ver van klazar. De studio's te Mlinsk
alles be- en te Bakoe zi-jn ook nog niet in gebruik,
Sbal werd De Sovjet-propagandisten in 't buiten
een geval land bluffen er mee, dat hun cineasten
Id mnoeten niet verplicht zija binnen een gestelde
datum af te leveren. De Sovjet-kranten
el af ge- in 't binnenland echter jammeren, dal
tenslotte de nutteloze tijdverspilling, door gebrek
s yan zoo. aan technische hulpmiddelen veroor
laten zien, zaakt, de Russische film in de ground zal
:unnen." boren.
an hoe de
e achter- Men heeft het met buitenlanders ge
werkte als probeerd. De Hongaarse communist Bela
te verwer- Balasj, die indertijd aan de revolutie van
affineerde Bela Kun deelnam en later in Duitsland
lige notie belandde, waar zija theoretische geschrif
ten over de film meer bijval hadden dan
nders, de zijn filmproeven werd als leraar aan de
te vinden filmuniversiteit te Moskou aangesteld.
ry gentle- Nu is hij met 2 films voor den dag geko
eekwoord men. KARL BRUJNNER vertelt over de
en ,,beate ondergrondse Sovjet-actie in het nation
naal socialistische Duitsland. INTERNA-
nog toe- TIONALISTEN is een schets van de sa-
n sport is menwerking tussen Duitse kriljgsgevan-
,en niet genen en Russische revolutionnairen in
zwakke- 1917 echte jubileumfilm dus. Nummer
drie van Balasj, een film over Mozart,
ten cs. al een schril beeld geven van de manier,
ten ~s. waarop de kunstenaar in de kapitalisti-
sche landen behandeld wordt...
ONS1 Gustav Wangenheim is een Duitser,
)UIY3die tot cineast werd verheven door de
g. mannen van Moscou, draaide reeds een
eerste film VECH-TERS, helemaal in 't
UDEM.Duits (waarschij'nlijk met de bedoeling
haw ze in Berlijn te vertonen, in galapremib-
re voor de Filhrer en Dr. Goebbels!)
nen. Z ija tweede film zal ook in 't Duits zijn,
en de revolutionnaire beweging in 't jaar
&Ie NO 1848 als them hebben.
We weten nliet of die films van better
0 Jan. gehalte zijn dan de vorige producten van
buttenlanders in Rusland. DE VISSERS
Febr, VAN SANTA B3ABARA, door Piscator,
was een jammerlijk-mislukte proeve, en
~an. KOMSOMOL, van Joris Ivens, de ve~re.
0111188 lendste film, die ooit in Rusland word
voortgebracht. Tot v66r een paar jaren
3 Jan, hadden de Sovjets werkelijk geen geluk
met hun buitenlandse helpers
0O Jan. Toch schijnen ze, zoals uit het bo-
venstaande blijkt niet bang te zijn voor
een vermieuwing van het experiment. En
~zelfs wordt verteld, dat ze beroep zouden
arlbo. doen op niemand minder dan... Charlie
Chaplin .
8 Jan.
r~et kan een loos g~erucht zijn, maar
1 Feb. het doet hardnekkig de ronde in Holly-
a. wood. En wij zouden het niet eens zo
verwonderlijk vinden.
IJan. Verleden jaar, vooraleer hij zijn MO-
Febr DERNE TIJDEN voltooide, kreeg Cha-
*~br plin in zi~jn studio het bezoek van een
Russische filmgroep, wonder leading van
Sjoemiatsky. Ook Ermler en Nielsen wa-
ren er bij'. Klaarblijkelijk kwamen die he-
ren eens kij'ken of er in Amerika een ge-
Sschikrte bodem bestond voor de commu-
; matiache propaganda door de film. Want
intussen is Ivens reeds het land rond-
gereisd met een paar opruiende docu-


Za te rd ag
Woensdag
Donderd g
Woensd~g
Z-iterd g
Mlartit, Sal)L


23 January 2 p.m.
27 January 3 p.mn.
28 J anuari 11 p~m.
3 February 5 p.mi.
4 Febru ~rl 1 P.mi.
St. Eu~statiu~s on St.


30 January


INGEZONDEN.
(Buiten verantwoording der Redactie.)
De verslaggever van de B. & N. over de
competitiewedstrijd van Zondag 11.
Het is niet onze gewoonte om critiek
uit te oefenen op stukken over voetbal-
aangelegenheden van welke strekking
ook. Het verslag echter in de B. & N.
over de wedstrijd ,,Jong-Holland"-,,S.U.
B.T." van Zondag 11. is duedanig door-
trokken van hatelijk- en onjuiestheden en
getuigt van zulk een partijdigheid dat wij
ons werkelijk afvragen of door schrijver
bij de beoordeling rekening is gehouden
met recht en billijkheid. Het bespiedend
oog van den critics behoort o.i. de fou-
ten van beide partijen op te merken en
het ruikt naar een special voorliefde
tot een zekere persoon en/of club wan-
neer uitsluitend de fouten van de ene
partij worden aangehaald en die der te-
genpartij niet worden vermeld of opzet-
telijk worden verzwegen, hetgeen' in
iedere rechtgeaarde sportredacteur zeer
te laken is. Critiek dient opbouwend te
zija en dientengevolge algemeen, so niet,
dan leidt zij tot verbittering van de ene
partij, terwijl bij de andere partilj de in-
druk wordt gevestigd~dat het zo in orde
is. Wij willen het veralag even in het
kort analyseren.
,,. .de goede indruk verstoord door-
dat spelers van ,,S.U.B.T."' ruw oP-
traden, hoewel de scheiderechter het
niet nodig vond om penalty's toe te
kenn'en".
Worden er zo maar penalties toege-
kend? Weet schrijver niet dat slechts
overtredingen van regel 9 door de ver-
dedigende partij began in het stralf-
schopgebied penalties (strafschoppen)
tengevolge hebben? Kent schrijver het
verschil tussen ruw en gevaarlijk spel?
Weet hij hoe een en ander reglementair
gestraft wordt ? Was de scheidsrechter
wederom z6 tegen ,,J.H." dat hij ,,S.U.
B.T." maar liet began? Zelfs iemand
die deze wedstrijd niet heeft bijgewoond
kEan zulks niet geloven.
,,De toss werd gewonnen door S.U.
B.T."
Pardon, de toss werd door ,,J.H." ge-
womnen.
,,S.U.B.T." gedraagt zich dan niet
geheel behoorlijk en enkele spelers
ontzien zich niet hun tegenstanders
mnet de handen vast te houden".
Is dit weer niet al te sterk overdre-
ven? Door de gladheid van het terrein
kon het natuarlijk voorkomen dat er at
en toe voor eigen veiligheid van de han.
den gebruik werd gemaakt, maar was dit
weer uitsluitend van de kant van
,,S.U.B.T."?
,,.Ramirez wederom een aanval op
doel, waarbij ,,S.U.B.T." wederom
eenige staaltjes van zij het dan niet
ruw, toch in ieder geval bedenkelijk
forsch spel geeft te zien."
Is het soms niet vermeldenswaard dat
bij de aanval die vlak daarop door
,,S.U.B.T." word ondernomen Bosch, in


NeXt sailings from CURACA 0:
To EUROPE, Via Pto. Cabello, La Guaira, Trialdad and
88TI)81103: YL
MS. .PATRICIA" a 2
MS. ,,CARIBIA' Febr. 6
SS. ,,IONIA" Febt. 13


MS. .PHRYOIA"


Febr, 25


MS. ,,PHRYGIA"
SS. .PALATIA"
MS. ,,CORDILLERA
SS. ,,SESOSTRIS"


Hebr. 2
Feb. 10
Febr. 117
Maart 3


S S. ,ARAWA"


3--4


SDoet Kingston niet a
W88?: 301181110108o & Ct


S.S. ,RUAHINE"
S.S. AKAROA


22-2:
29--3


S.S. .50RVANGEN"
S.S. .VESTVANGEN


1


1) ADAMSON'S HOND MOET THUISBLIJVEN.
2) ,,BEN JE NU NOG WEGGELOPE=N?"
3) ,,IK ZAL JE: WEL EENS LEREN GEHIOORZAMENS".
4) !!!!P????


Officle~le Mededelingen


.k I
~U' "De CuraCaose Voetbalbond."


SLTANDI DER KNOCK-OUJT WEDSTRIJDEN ,,MADURO-BEKER".
Zondag 17 Januari 1937.


der schepen van 23-27 Jan. 1937


aI: ~


TO CENTRAL, AMERICA (PIo Colomilla, Garta ana, I@ls-
10bal, Pt0. Lim0II, Pt0. Lim0II, Pio. Bartles):


AMIGOE DI CUR AQ A0


TWEEDE BLAD 23 JANUARI 1936


_ IC_ I


I


De hoogsFte stad der wereld.
La Patz, de hoofdstad van B lvia, as
ongetwijfeld de hoogst gelegen stad der
gehele wereld, want zij ligt 4000 meter
boven de zeespiegel, hetgeen hoger is
dan de meeste bergen in Europa. De
b ad werd tarzr dweinig e or lue d8te
kunnen ve dragen.h Voral voor mensen
de eenP art waa hben is het verblijf
in La Paz oogst gevaarlijk zelfs. Wan-
neer kmen in goede gezondheld naar La
daz komt zal men na zeer korte tijd toch
de nadelige inv10ed van dit verblijf in
hoge sferen ondervinden, ofechoon men
zich daarover niet behoeft te verontrus-
ten: men kan b.v. geen honderd meter
lopen wonder buiten adem te z~in als een
asthma lijder,
Er zijn nog andere rare verschijnselen
van deze luchtverdunning waar te ne-
men: zware vliegmachines die niet op
grote hoogte vliegen, kunnen heel moei-
lij'k van het vliegveld loskomen en de
Franse vliegenier Costes heeft er bijna
de nek gebroken bij een zeer sensationeel
vertrek.
Een ander zeer merkwaardig verschijn-
sel is dat de voetbalclubs van La Paz wel
kunnen winnen van de wereldhampioenen
mits: er maar op hun eigen terrein ge-
speeld wordt; de tegenstanders zijn niet
aan deze i~jle lucht gewend. Maar dezelfde
ploegen uit La Paz zullen hun kampioen-
schap onherroepelijk verliezen wanneer
ze bij hun tegenstanders in de lager ge-
legen streken op bezoek gaan, daar sij
niet aan die zware lucht gewoon zijn.
Ongewone projectlelen.
Het was een onaangename verrassing
voor kapitein Col, bevelhebber van 'n
Urugees schip tijdens de oorlog tussen
Brazilib en Uruguay in de XIXe eeuw,
toen zijn manschappen hem mededeelden
dat er geen munitie meer was. Er was
geen enkele kanonskogel meer aan boord,
terwijl het vijandelijke schip steeds meer
nabij kwam.
Plotseling kreeg de kapitein een goed
idee: hij herinnerde zich dat er ronde
kaasjes aan boord waren.
r- Goed! zei hij. Last de kanonnen
-met de H~ollandse kazen laden.
SDe eerste ,,kogel" was goed gemikt,
Sen kraakte de mast, terwijl een tweede
Stwee man doodde, die dicht bij de Brazi-
rn liaanse admiral stonden. De tot poeder

: vrshrkk plik j ee k z t de amian
dacht, dat de Uruguanen een nieuw soort
t kruit hadden uitgevonden, zodat hij heel
Sspoedig zijn s3chip het signal tot de af-
Stocht gaf.
Echte naasteliefde.
Toen het huis van een families in Ha-
melton afbrandde, togen meer dan 200
e mensen aan het werk en bouwden op een
-Zaterdag en Zondag een nieuw huis. Het
6 Materiaal was geschonken, omdat men
e algemeen medelijden had met het gezin
- dat biJ de brand twee kinderen verloren
had.


WETENSWAARDIGHEDEN.

Scrijve .


aan geraakt.
De Romeinen griften op wastabletten,
at waren dunne plankjes, met was be-
treken, waarop men de letters kraste
net een ijzeren griffel, die aan het bo-
eneinde plat was, om daarmee later de
otters weer te kunnen uitatrijken.
In plaats daarvan gebruiken wij leien,
o genoemd naar de stof waarvan ze ge-
naakt zijn, waarop we schrijven. met een
:riffel van hetzelfde of een aanverwant
nateriaal. Schoolborden ziin slechts bij
litzondering van lei; meestal zijn ze van
tout dat met een bizondere, doffe, zwar-
e verfsoort bedekt is.
Later schreef men op paper ook met
rafietstiften, die wij potloden noemen.
oor, de uitvinding van de grafietstif-
en, gebruikte men staafjes van twee de-
en lood en een deel tin: de echte lood-
Itiften (leadpencil, Bleistift). Het te-
~enwoordige potlood heeft niets met
ood te maken. Het bestaat uit grafiet
met een geringe bijmenging van een
eemsoort om de hardheid van de schrijf-
stift te regelen. Deze bijmenging is een
uitvinding van de Fransman Conte.
(1795). Bekend zijn ook de naar deze
man genoemde ContC-staafjes, waar te-
kenaars graag mee werken.
L.


Ridderorden voor ,,verdienstelijke
Godlozen",
Het te Warschau versch ~nende blad
,,Slowo" van 13 Decembe jie. Cevatte
o.m. het volgende beric t, dt de de Gode
Raad van de ,,Bond der a rij end o-
10zen" te Moskou voor haar leden, die
zich op bijzondere wijze in de strijd tegen
de godsdienet hebben onderscheiden een
ridderorde heeft ontworpen in de vonn
van een vijfhockige ster, die tot opschrift
draagt ,,Godsdienst is opium voor het
volk.
SOMBERZE: CIFERS.
Als het heidendom triendeert.

Uit de jogte cif die in Japan over
heet oangl zelfcij n werden geubli
t aanb1 jkz datoor de wf elo en arer
'an1931 tot 1 35 niatg minder dan
15.633 personen op misdadige wijze eer
eind aan hun leven maakten. Voor iedel
a~fzonderl mk Iea heh t mendgetrah I

tegen het eigen leven werd gepleegd.
In 3299 gevallen werd aangenomen dal
de grote ellende de slachtoffers in de
dood gedreven had; 1651 gevallen vonden
hun oorzaak in een ongelukkige liefde
en het is heel merkwaardig dat meer
als 500 verloofde paren een einde aan
hun leven maakten; 1325 gevallen vin-
den haar oorsprong in onenigheid in d~
families; 1085 gevallen moeten als wan
hoopsdaad beschouwd worden, terwijl 761
gevallen van zelfmoord aan langdurigl
werkelooshzeid toegeschreven moet wor
den
Vooral wonder de jud en bi het op
groeiende gea~lacht is het aantal zelf
moorden geweldig toegenomen; 66 pro
cent der slachtoffers treffen we aan ii
de leeftijd van 16 tot 30 jaar.
Reeds van oudsher trachtten zelf
moordenaars in Japan een einde aan hui
leens wemae dorr d kakte vean

Oshima te sp ingen trwiji ook de ec~hil

vron in de nabi~jheid van Nikkon ee
grote aantrekkingskracht op zelfmoord~
naars schijnt uit te oefenen.
Het aantal selfmoordenaars dat in d
krator van de Mihara sprong, was z
talrtik geworden dat de Scheepvaar
maatschappijen de passagiers dwonge
om een retourbillet te nemen. Later
gebleken, dat ook deze maatregel de per
Ssonen die voornemens waren selfmoor
Ste plegen, niet van hun rampzalig beslu
vermocht terug te houden.


,,Och, waren alle menschen wijs
(Dat is heelemeal niet noodig, al
ah cober bet Istuur mear n klei ~
O b~konden eer wib en op'eten LCi


En tech valt die beemanr seestla tr'
dagelijksch even selfs son -ange*
nalam mensch, maar ep dea ag~l...

Zoo zijn meeRUt FietCs~ l~Oer

geole weggsbraikers, dier cc d
aran zichzelf d~ekenP a to~ii
rekening handen metf endemT OP
den weg. En soodorrnds serale her
tterkeer streef es.***** kr '


R. K. KERKEN.


Parochiekerk Otrobands:


0 v.mm H.o Ms (KinderH .) Pek
7 v~m. H. Mis.
ledere Woensdagavond 7 unt Jongens-
congregatie met Holl. Preek.
Parochiekerk Pietermaax:
4.30 v.m. H. Mis.
6 v.m. H. Mis.
7.30 v.m. H. Mis. (kindermis, niet
voor volwassenen)
8.30 v.m Hoogmis.
6.30 n.m. Lof.
ledere Woensdagavond 7 uur Jongents-
congregatie.
Parochiekerk San Mateo:
4.45 v.m. H. Mis.
7 v.m. H. Mis (Kindermis)
9 v.m. Hoogmiis.
7 n.m. Lof.
ledere Woensdagavond 7 uur Jongens-
congregatie met Holl. Preek.
Isla kerk Assiento:
5 v.m. H. Mis.
8.15 v~m. Hoogmis9
Parochiekerk Groot K~wartler:


Pe zwakke inses an
Il0800FS d00000 de
MOSKIETEli ilot.

Wees sr zeker valn de
m llChil"O Filt 10 kfilgen'


aar) de antisepsis redde velen die an-
ers bezweken zouden zijn; he me o-
isch bygi~nisch leven behield velen die
nders vroeg~er zouden zijn gestorven.
laar daartegenover vermeerderden de
wakken en minderwaardigen en dit
Ilantt~e zich voort in de generaties. De
aoderne mens vroeg om bevrijding van
:eze uit~wassen en er ontstood de eugeni-
iek en de sterilisatie. Wat men aan de
ne kant won, sneed men aan de andere
,ant weer af. Dat is de moderne vooruit-
:ang. De moderne mens wil verlenging
~an zijn leven en de statistiek (een der
middelen om het best te liegen, volgens
Mar~k Twain), bewijst, dat de g~emiddelde
evensduur van de mens verlengd zou
;ijn. Car~rel ontzenuwt dit in zijn boek
ioor de ondeugdelijkheid van de statis-
.iek te bewijzen.
Wel is er een nieuwe ziekte ontataan'
lank zij de moderne wetenschap. De mo- ,
lerne mens, waarvan Carrel in zijn boek I
:en rake, lugubere beschrijving geeft, ,
ijdt vaak aan de degeneratie-ziekte. Men ,
rer~selde het levensrythme, doch het le-
len laat niet met zich spotten en waar ,
de natuur dertig jaar eist voor de vol- ,
edige ont~wikkeling van de hersencellen t
en -vermogens, heeft ook de moderne
mens het recht niet dit process te ver-
haasten; de gevolgen zij'n falikant. De
mens is geen stuk staal, geen machine
die men zo maar op hoger toerental kan
laten lopen. Onschendbaar zijn de natuar-
wetten.
Doch niet alleen is de moderne mens
vermaterialiseerd, doch ook nog gei'ndi-
vidualiseerd. Het gezin, de families vormt
de molecule en het is een axioma, dat
men ook in de natuurwetenschap niet
verder moet gaan in het ontleden van de
molecule; het atoom op zich zelf kan
niets, doch sleehts in vereniging met an-
dere atomnen, tot molecule heeft het be-
staansrecht en -mogelijkheid. Zo ook in
de social orde; ontbindt men het gezin,
dan vervalt de maatschappij noodzake-
lijkerwija in het meest grove egolame.
Men ziet dan met grote verwondering
en niet begrijpend op naar het Kruis en
het Offer. Het grote kwaad van onze
tijd, de degeneratie van de vrouw en de
ontbinding van de huwelijksmoraal, zijn
er gevolg van*
We zouden hier uitvoerig kunnen wij-
zen op de practiljk in de sovjetrepublie-
ken, waar God en godisgedachte is weg-
gewer~kt en waal men de huwelijkscode
opstel~de tegen alle natuurwetten in. Na
twintig jaar practijk is men gedwongen
tot de natuurwetten terug te keren, of
die althans te tolereren en tegen zich
zelf te beschermen.
Carrel is optimistisch ten opzichte van
de toekomst van de mens en wil dat een
reo ue hm nedhaedn hie ont maerk be-
Dit idee van Carrel is echter verre van
nieuw.
;Bijua 2000 jaar geleden was er ook een
minderheid van n et meer dan twaalf
mannen met een Paulus als toe evoegde
die de strijd tegen een door en door cor
rupte maatschappij aanbonden
Anderhalve eeuw later was die maat-
schappij in de groud hervormd en heer-
lijk bloeide later de hernieuwde wereld
wonder het licht van Christus.
Die minderheid is er nog, ook in onze
dagen, want de waarheid die Christus
is, blijft toch ten slotte de grondslag van
het leven. Alleen het Christendom kan
genezing brengen.


Bij sommige gelegenheden hoort het er b.
zo bij! dat er redevoeringen worden af- d
gestoken: alhoewel er heel veel gelegen- d
heden zijn, dat het niet behoort en het a
toch ook gedaan wordt. Mi
En van deze redevoeringen zijn er z~
zeer vele die better achterwege gelaten p
kunnen worden, hoewel de spreker bijna m
immer van zich zelf meent, het juiste d
woord op de juiste plaats gesproken te t:
hebben. e
Vooral als men wat te zeggen meent in k
het Spaans: de woordeni cultuur, bescha.
ving en vooruitgang zijn dan niet van de v
1ucht. n
En uit iedere zin, uit ieder woord n
bliljht dan, dat men niet de minste notie, l
hlet minste begrip heeft van war~e cul. z
tuur, beachaving of vooruitgang.- d

Geen wonder dat het volk zo spreekt,
wanneer de Amerikaanse Doctor Alexis d
Carrel onlangs in zijn fameuze boek ,,De d
onbekendz Mensch" most constateren, e
dat ,,geleerden, die tevens denkers zijn", l
meer on meer zeldzaam zijn geworden. v
Vreemd staan zij schier allen tegen. v
over de g~rote levensvraag, de b~estem- (
minga van de mens. Men kan wonder hen l
drie typen onderscheiden: de berusten. ~
den, gelijk Louis Pasteur in die zin ant- I
woordde aan hen, die hem de bedoeling
van zijn biologische onderzoekingen vroe- 1
gen in verband met het hogere bestaan
van de mens; voorts de zoekers, die te
yroeg conclusies trekkren uit ervaring en
niet uit de wetenschap, en ten slotte een
derde categories, w.o. we ook dr. Carrel
willen rekenen, n.L. de workers en zoekers
die lineair werken en ten slotte belan-
den in het parallel van de oude conclu-
sies over 's mensen doel. Ook Carrel
ontdekte de Tien Geboden in social zin
en keerde bijna terug tot de waarheid.
De wetenschap, aldus ontvouwt Car-
rel het in zijn boek, heeft de mene als
studie-object genomen en hem ontleed en
wel zo volkomen ontleed dat er volgens
haar niets meer te ontleden overblijft.
Daarbij hebben zij natuurlijk de ziel niet
kunnen ontdekken en dus... bestaat die
niet. De mens is dan ook alleen maar in-
teressant voor zover men hem wonder het
bereik van de zintuigen kan brengen. En
ideein, gedachten, liefde, solidariteit,
schoonheid, offering, naastenliefde, vrees
voor het onbekende en oneindige, g~ebed,
extase, kocrtom alles wat- mi~aa absstract
is, zijn volgens de modernle wetensehap
uiteindlelijk secreties van de hersencellen
en het central zenuwstelsel, niet meer
dan dat.
De physical en de chemie hebben alles
organisch verklaard. Kortom alles is ma-
terie. En men zoekrt steeds voort, maar
,,terwijl de haver groeit, sterft het
paard .
Evenals vroeger de Joden loopt ook
de moderne kuddemens achter zijn mo-
derne profeten aan, die de ,,1ichtende"
wolk der moderne wetenschap voor hem
hoog houden!
Carrel spreekt over en tot Amerika
en hij yraagt dan aan de geleerden om
ontheffmng van smart en lijden en uitstel
van de dood.
De geleerden antwoorden: wij zullen
dat punt voor punt verwezenlijken en aan
uw verlangens voldoen. De cholera en de
pest, de hondsdolheid en de pokken en
nog meer ziekten heeft de wetenschap
reeds grotendeels of ten dele bedwongen
(de griep kwam er wel voor in de plaats,
maar die is nog niet bestudeerd blijk-


Waag (Jw gezondheid niet
tT aan namaak van Flit. Ont-
:II houd dat Irt maa d66all t
) ~~bestaat. '~i odteale bse
vertk Ie odaat e en de
zwarte band, gezegeld ter
voorkoming van verval-
sching. Vlekt niet
U kunt Flit vertrou-"A
wen om alle buis-insecten te dooden.


Stlool FLITPOEDER n~ hiocken en glatjes. De kruipenide
In se cten g~h nd :d bij 't ahnra ke n.

Ai 110 bilSji't so'tasatja nist Iheeft. is liet geen FI.


5.
8.15
7


v.m. H. Mis.
v.m. Hoogmis.
n.m. Lof.


e


e


e
t
t
n
n

I-

e
I-


daar krijgen de jongens zelfs paardrijle!
in aansluiting met het leger.

In Roemenii6 heeft men een wettelijke
regeting voor de militaire opleiding bui
ten het legerverband. Door het minis
terie van oorlog worden daarvoor zestil
dagen per jaar aangewezen.

In Turkije is in alle volks- -en hogere
scholen militair onderricht als verplich
vak ingevoerd. Het onderricht omva
theoretisch en practisch onderwijs el
sluit tevens in kennis der gifgassen el
het gebruik maken van lucht-afweerge
schut.
Geen enkele leerling kan naar een ho
gere klas worden bevorderd, wanneer d
vorderingen in dit vak onvoldoende blij
ken te ziljn.


In alls kerken gelegenheid tot Biechten:
iedere Zaterdag van 4 tot 8 unr n.m.;
en daags voor iedere grote feestdag.


,p het bijbrengen van militaire bekwatam-
leden. Dat bewijst tr~ouwens ook het
:ontroleboek, dat over iedere deelnemer
wordt bijgehouden.
Na de lichamelijke ontwikkeling volgt
Joor jongens van zestien jaar af de
voorbereiding voor de militaire dienst,
erwijl de msisjes door bijzonder cursus-
sen voor Eer~ste Hulp? bij Ongelukken en
vooral ook op landbouwgebied worden
ontwikkeld.
De jeugd doorloopt tot zijn 20e jaar
drie groepen. In de eerste groep wordt
haar z6veel militaire kennis bijgebracht,
dat bij de r~ecruten dadeliljk met de ge-
vechtsopleiding kan worden begonnen,
dat wil zeggen, zij leren niet slechts de
militaire reglementen, maar ook het ge"
bruik van handwapenen. .
De opgave voor de tweede groep is
de opleiding tot de kennis van special
wapenen het schieten, handgranaten-
werpen, en de lichtseindi~enst, met het
doel, de deelnemers, na een korte active
diensttijd in het leger tot onderofficier
te kunnen bevorderen. In deze groep
worden de jongens reeds met het machi-
negeweer, de granatenwerper, de tanks
en het vliegtuig vertrouwd gemaakt
Het doel van de derde groep is ten-
slotte de opleiding van reserve-officieren.
Het is onnodig te zeggen, dat de oplei-
ding door de staat en de weermacht ge-
controleerd wordt, en dat de opleiding
in hoofdzaak door onderofficieren in ac-
t-ieve dienst plaats h~eeft,

In Italii6 is de militaire voor-opleiding
wet. Doorl de ,,Lex Mussohmn" van najaar
1934 wordt de Italiaanse jeugd wonder
pardon voor de militaire opleiding opge-
eist. Van zijn zesde jaar af moeten alle
jongens lid zijn van de groot jeugdorga-
nlisatie ,,Opera nazionale Balilla."
In de groep der jongsten, de ,,Kinderen
van de Wolvin", worden de 6- tot 8-ja-
rigen lichamelijI; getraind. Van a~cht
tot veertien jaar floren de knapen bij de
eigenlijke Balilla, waar de opleiding ge-
heel op militaire grondslag gebaseerd is-
Zijn de jongens 14 jaar, dan gaan ze
over naar de Avanguardia, waar de sys-
tematische militaire voor-opleiding door
militairen en active officieren geschiedt,
de jongens leren het geweer hanteren en
oefenen op het exer~citie-veld en op het
land. Reeds hier begint de selectie vool
de toekomstige officieren en onderoffi-
exeren.
Op achttienjarige leeftijd volgt dan de
overgang naar de Organisatie der Jong-
Fasciaten, waar de militaire opleiding
wordt voorgezet en onverdeeld naar de
verschillende wapens.


b

d
s
m
v
lt

z
m
g
m
u
h
tt

s
g


Voor ons is pap ier en inkt een sloort T
an levensbehoefte geworden en we kun- 1
len ons haast niet indenken dat het niet
ltij'd zo geweest is. De Babylonitirs
Ichreven brieven met een spijkrer in klei-
:abletten, een soort ongebakken tegel-
:jes, die zelfs van de ene stad naar de
indere verzonden werden. Van deze zeer
,,gewichtige"' brieven ziju er nog heel
wat over. Koningen lietenr de verhalen
vran hun oorlogen en overwinningen op
de muren van hun paleis krassen, bij wij-
ze van behang, met tekeningen erbij.
Egyptenaren vonden er een genoegen in,
grote geschiedenissen te beitelen in rots-
wanden.
Het schrijfmateriaal van deze volkeren
was dus niet bepaald gemakkelijk te han-
teren en nog al omvangrijk. Men zocht
naar handiger en lichter material en
vond het papyrus. De papyrusplant is
driekantige bies, die tegenwoordig alleen
nog maar in tropische landen aangetrof.
fen wordt. In oude tijden kwam het ech-
ter veel voor in Egypte, aan de, mond van
de Nijl.
flet papyrus werd aan dunne repen
gesneden, die naast elkaar werden ge.
legd; daar kwam dwars overheen nog
zo'n laag. Deze dubbele laag werd met
warm water begoten, geperst en daarna
in rechthockige stukken gesneden.
Soms werden twintig of meer van die
stukken aan elkaar gelijmd, opgerold om
een stok en het boek was klaar. Om het
nog geschuurd met puimsteen en om het
nog geschuurd met puinsteen en om het
langer te kunne yewaren, inor bu n be

derdaad een vriS duurzaam schrijfmate-
riaal.
Later werd het verdrongen door fijne
dierenhuiden (van schaap, kalf en geit),
dat, na bewerking de naam droeg van
perkament (naar de stad Perganum), en
vrkjelta ece bk asters be erk o ef
alhoewel elders reeds lang het paper
bestond, dat met papyrus niets anders
gemeen heeft als de naam. De Chinezen
schreven al eeuwen op plantaatrdige
weefsels en linten, toen ongeveer 100 na
Christus minister Tsai-Lun de ontdek-
king deed, dat ook een pap van plant-
aardige vezels tot een samenhangend vel
kon gepers~t en gestreken worden. Door
bewerking met plantensuren en glatzu-
ring met een gummi-ae tg plantensap,
was het paper zelfs uitatekend glad, ter-
wijl de duurzaamheld nietsd te wensen

de mer dnz viini hder ja u

zoDekArabieren leerde dezen bewerkingIn de zeventiende en achttiende eeuw
trad vooral Holland op als papierfabri-
kant. Grondstof was bijna uitsluitend
lompen.
De beste kwaliteiten van tegenwoordig
zijn nog steeds ,,Linnenpapier"'. Deze
grondstof bleek echter langzamerhand
onvoldoende voor de enorme vrang naar
paper en men vond goedkopere stoffen
als stroo, houtslijp en dergelijke.
Op papyrus, perkament en paper te-
kende men de lettertekens met een
kieurstof, of om het eenvoudiger te seg-
gen: men schreef erop met inkt. Het
griffen der oude Babylonitirs en Egypte-
naren is echter nooit helemaal van de


-


n

I-
n

re
;o
t-
in
is
r-
d
it


Opvoeding in Evenals in Engeland, Frankrijk en Ita-
e LadenliB begint in Sovjet-Rusland de lichame-
e Landenlijke training wonder sterk militairistische
inslag reeds op school, en zij wordt
voortgezet in stelselmatige leergangen
het onderwijs der leerlingen heeft dan tot de leeftijd van 19 jaar.
ook door militairen plaats. Ten dele heeft dit plaats in de com-
Voor het cadettencorps zijn meestal munistische jeugdorganisaties, ten dele
active militailren de instructeure; het ook in de bijzondere organisatieis, at
doel is: de voorbereiding van de jongfe- staan echter altijd wonder staats- en mili-
lieden voor onderofficier. In de cursus tair toezicht
tot opleiding voor officer krijgen de jon- De opleiding betreft niet alleen, de li-
gens les van officieren. Het exame, ch m~ili 1 &enng doch 1ogn id-
dat an er ind vande ursu wrdtre leeftijd apart ook, het leren gebruiken
afgenomen, geeft na een korte actievevan wapens van versrchillende soorten,
diensttijd recht op benoeming tot offi- 'van het eenvoudige geweer af tot het
cier, hetzij in active dienst, hetzij bij g, esh t.

De leservmen rgnuiom In de jaarlijkse kampementen van ver-
De lerlnge drgenuniormn, zij scheidene weken worden de jongens prac-
exerceren en marcheren wonder commando tisch opgeleid voor het geveeht, terwiljl
van sergeants, zij maken leder jaar kam- de leerlingen van hogere scholen in bij-
pementen mee en houden oefeningen met zondere cursussen tot onderofficieren en
verschiled dnderafdelineno vnrr htofficiern worded opgeleid enedele inn

zoa me weienn nn se kealewapenen, san de militaire voorop eiin h do

Ook n Frnkrik betaatnog eenalle andere in Europa niet slechts de
eenheid in deiiitieoliigdrmanneltike, maar ook de vrouwelijke
jeugd.


SOMIMIGE LANDEN ]HEBBEN EEN
VERPLIGHTE MIILITAIRE VOOR-
OPLEIDING VOOR' DE JONGENS.

REEDS VAN JONGS AFi AAN WORDT
HET VERDEDIG~EN VAN HET
VADERLAND DE JONGEN BI&
GEBRACHT.

Ook vrouwen ontvangen schiet-
onderricht.

Korte tijd geleden schreef een Engels-
man in een Duitse courant over de mili-
taire opvoeding der jeugd. Hij beweerde
dat de jeugd in Engeland nooit voor de
kri~jgedienst zal worden opgeleidl.
gHoe isehet echtderminwerkelijheid? E

teenwod gr vri g deel aan e vroor"
Het gehele schoolsysteem in Engeland
is gegrondvest op de militairistische op-
voeding der jeugd. De jongens van de
vo kscholen sluiten zich aan bij de pad-
ginen f"ij b andere jongeliedenverenigin-
bond d' b een of ander kerkelijke jeugd-
hund proe allemaal ,,1eren schieten" in
hun rogrmma hebben opgenomen.
atiees sinor de staat erkende organi-
gtien eerat hpeciaal in het leven geroepen,
gen est va et cadd bencorps voor de jon-
opleidingsscholen voare osf clren, dan de
de scholieren van de gfrote i iernaen, waa
de studenten toe behoren ente n
Beide organisaties zijn nitale
door de staat erkend, dochziet llenen
het ultsicht op een militaire 1I opean en


e~ug evl heeft; de relrl o emr-
lende manieren invioed op de jeugdorga-
nisatie, waarvoor tegenwoordig vrijwil.
lig een militaire opleiding .wordt gege.
ven.
Het doel hiervan is om in geval van
oorlog zo spoedig mogelijk te kunnen
beschikken over reserves, die reeds een
vooropleiding hebben genoten.
Op zes-jarige leeftijd begint de licha-
melijke training reeds op school zowel
als in de bestaande jeugdverenigingen
wear door turn- en sportleraren, maar
ook door militaire leraren getraind
wordt. Deze opleiding duurt meestal tot
het zestiende levenagaar en 211 18 gericht


In Polen is de lichamelijke ontwikrke-
ling en de mlilitairistissche opleiding van
de jeugd wettelijk geregeld. Voor de
jeugd, die de school verlaten heeft, vin-
den ieder jaar militaire kampementen
pleats. Aan de hoge scholen en univer-
siteiten bestaan cursussen voor de voor-
bereiding tot reserve-officier.

In Tsjecho-Slowakije hebben de Sokols
en andere jeugd-organirsaties de mii-
taire leading op zich genomen. Hier wor-
den de jongens geoefend in marcheren,
schieten en velddleastoefenringen; hier en


Reinigt aw nieren van vergif-
ten en bondt op met s nacht-
wakker te worden,

Leidt een gezonder, gelukkiger en
langer leven.
Duizenden mannen en vrouwen vragen
zich af waarom rugpijn hen lastig valt,
waarom zij 's nachts dikwijls naar de
priv8 moeten, waarom de afvoer weinig
soms pijnlijk en brandend is.
leder van deze symptomen betekent
dat uw nieren en blaas aandacht nodig
hebben, voordat deze kleine verechijn-
selen zich ontwikkelen in ernstige ge-
volgen.
Om zuren en vergfiftige stoffen uit uw
nier~en te verwijderen, om de prikkelingen
van blaas en nieren te verzachten en hen
in gezonde working te stellen, koopt een
doo~sje ,,Medalla de Oro"' (Gold Medal)
Haarlemmer capsules voor f 0.75 en ge-
bruikt z~e als aangegeven.
Deze onschadelijke, beproefde en zeke.
re medicijn heeft altijd een goed gevolg.
U zal zich binnen enkele dagen beter ge-
voelen, omdat deze diur~tique buitenge-
woon succesvol is, zij de nieren ver-
sterkt en uit uw lichaam alle excessen
van urine-zuren verwijdert, die dikwijls
de oorzaak zijn van pijn en reumathiek.
Maar overtuigt u ,,Medalla de Oro"
(Gold Medal) Haarlemmer Olie te hopen
-- de ingreditinten komen direct vanuit
Haarlem, Nederland.
s Alle goede dingen worden nagemaakt


IlZe Ollmetlsliik 1)E eschaVIll@


BUITENLAND.


De Militaire

VeTSC illend


nonl: kurnllrn jIsrtoe thans reeds hunne
bijdrge .u L:u il deKanvrci~ nigin te
Amsterdam wonder het motto: W~esterse~
samenwerking.
De wereld kan niet rijker, doch slechts
a~rmen worden door restrictie van de
enige bron van welva~ar~t, nam~elijk ar-
beid just het tegenovergestelde van:-
,,restrictie" van productive ( het product
van arbeid). De grootst mogelijke pro-
ductie om de wachtende consumptie te
bevredigen, is just nodig.
Tot goed verstand van zaken wens ikr
er special de aandacht op te vestigen,
dat ik in de event. bewijzen van in-
stemming special wens te zien een pro-
test tegen het treurig~e feit, dat de te-
genwoordige geldpoliti~ek de enig-e oor-
zaak is van de schijnbare onmogelijk-
held om de overschotten van een rijk
land naar een daaraan behoefte hebbend
land te doen vloeien, wat ik uitsluitend
toeschrijf aan de betreurenswaardige
gedachtengang, dat a~ll6n goud geld is,
terwi~jl de enige oplossing behoort te
zijn, dat geld (in het leven geroepen om
te vertegenwoordigen een zekere hoe-
veelheid verrichte arbeid) in het ene
land tegen soortelijk geld in het andere
land kan worden geruild. Men dient
eindelijk tot het inzicht te komen, dat
Iletl g'oud doch het ar~beidsproduct als
ruilobject behoort te dienen en dat edele
meta~len die uitwisseling slechts moeten
vergemakkelijken: edele metalen beho-
ren eig~enlijk uitsluitend wonder de con-
trole der regeringen te berusten en niet
meer misbr~uikt te worden zoals thans
helaas het geval is om arbeid te
br ndsc at u- k

goud bepalen, stellen daarmee de waar-
de van de arbeid vast, special in de aan
de goudwaarde gebonden landen. Zou
men ook. het aantal Engelse duimen in
een meter iedere dag voor enige heren
willen doen vaststellen ? Vandaag b.v. op
40, morgen op 38 en overmorgen op 42?
Toch is dat ongeveer de huidige toe-
stand bij het bepalen van de waarde van
de arbeid.

,,Vri~jdtg" verdwenen.

In het Kerstnummer waarin over
Kerstmis niet gerept wordt -- van het
reeds herucht geworden weekblad ,,Vrij-
dag" lezen we het volgendle: ,,Mr. Jan
Derks legt zijn functie van redacteur
neer. Het gevolg hiervan is, dat ,,Vrij-
dag" ophoudt te bestaan. De redactie
dankt de abonnee's voor hun trouw, die
geen laster vermocht te schokken. Zij
dankt ook de uitgever, die de vrije me-
ningsuiting verdedigde."
Met deze mededeling verdwijnt, dan
een weekblad, dat in vele katholieke
kringen een ergernis is geweest, niet om-
dat het: een vrije meaning verdedigde,
maar omdat het op een grove wijze on-
ze sociale priesters en instellingen
neerhaalde en met zijn would-be fascis-
me een verderfelijk zaak strooide on-
der ons katholieke volk. Het blad ont-
kent dit laatste wel en schrijft nu, dat
de wijze waarop vele katholieke bladen
het bestreden hebben ,,1eugenachtig en
in hoge mate schijaheilig was" maar ook
met dit verwijt blijft, het blad, zij'n na-
tionaal sociallistisch~e oprvattingen trouw.
Curagaose aang~elegenheden, die een
geregelde rubriek hadden, werd in dat
blad op dezelfde wijze behandeld, door
een practisch uitgewezen onderwijzer,
die het hier al te bont gemaakt had.
Nog geen jaar heeft ,,Vrijdag" het kun-
nen uithouden, want met Februari was
de eerste jaargang pas ten einde, wel
een bewijs, dat deze fascistische propa-
ganda wonder ons katholieke volk en in
het bijzonder wonder de kath. jongeren
geen wortel kon schieten.
Met dit te demonstreren heeft ,,Vrij-
dag" de enige goede daad aan ons kath.
volk bewezen. Want hier blijkt wel tref-
fend uit, hoe ons katholieke volk im-
muun is voor elk soort fas~cisme.
Hoe een blad als de Residentiebode,
als eigenaar en uitgever dit soort ka-
tholieke cultuur wonder ons volk kon
brengen, is voor velen een raadsel ge-
bleven.Day's nog: iets anders.

Hij. -- Als ik vanavond om tien uur


niet this ben, hoeft ge niet meer op me
te wachten.
Zij. -- Dat zal ik ook niet doen; ik
zal je wel komen halen.


De blauwe wimpel

afgeschaft.
De hIstorie van een triomftekeR.
De documenten over het outstaan
van de N. Atlantische trofee zijn
gevonden. Ze heeft inderdaad aan
de mast gewpuapperrd. I Waaronm de\
Queen Mary haar niet wilde heb-
ben.

Onnlangs heeft de ,Normandii" de
blauwe wrimpel, die uitgevonden is door
de Engelsman Hlales, moeten afstaan
can de ,,Queen Mary". De wereld werd
echter verrast door het feit, dat de Cu-
nar~d White Star-Line de ontvangst van
het zegeteken weigerde. De N. Atlan-
tische scheepvaart zou voortaan niet
meer bestaan uit voortdurende concur-
r~entiestrijd, maar men most hameraad-
schappelijk met elkaar samenwerken.
Het verstand heeft dus het laatste
restje romantiek en zenuwpr~ikkelende
spor~tgeest weggewist, dat bijna 100 jaar
de strijd, om het snelst de Atlantische

b:: weo bipe heta nenthm en oe
heeft het niets te betekenen, want de
,,Queen Mary" behoudt de roem het snel-
ste schip te zijn.

Het out~staan der trofee.
H-et heeft lang geduurd, voordat men
wist hoe dit zegeteken, deze blauwe wim.
pel, was ontstaan. Sommigen beweren,
dat dit teken er nooit geweest is; men
is er over beginnen te spreken, toen de
stoomschepen pas opkwamen, en de op
winst beluste rederijen trachtten zo vlug
mogelijk de reis naar het onbekende land
mogelijk te maken. De uitdrukking zelf
avas ontstaan als navolging~ van het
blauwe lint, waaraan veel heroemde rid-
derorden werden gedragen. Andere be-
streden dit: volgens hen was het teken
al veel eerder ontstaan, ul. ten tijde van
de theevaarders van China naar Enge-
land. Maar ze waren het er allemaal over
eens, dat deze trofee nooit in de vorm
van de blauwe wimpel heeft bestaan.
N'u zijn just in deze tijd in het En-
gelse scheepvaartarchief vergeelde do-
cumenten gevonden, waaruit men de wer-
kelijke oorsprong van de blauwe wimpel
kan zien.
Nauwkeurige data heeft men niet ge-
vonden. Want het ogenblik waarop het
idee van de blauwe wimpel in het brein
van een woedende teleurgestelde koop-
man is ontstaan, is zo alledaags, dat nie-
mand op het idee kwam daarover een
uitvoerig bericht te geven.
Het was in het begin van de vorige
eeuw. Talloze Engelse kooplieden wrerden
aangelokt door het feit, dat men met het
nieuwe handelsartikel: de Australische
wol, schatten kon verdienen. De weken
waarin men op de ongelooflijke sn-elle
zeilschepen wachtte, die de wol zou aan-
brengen, behoren tot de opwindendste
weken die de Engelse handel ooit g~ekend
hf.
Binnen enkele mren werden kleine
kooplieden enorm rijk. Makelaars, die
daarentegen een heel vermogen gein-
venteerd hadden werden daardoor het-
zelfde agenblik straatarm... omdat hun
schepen te laat kwamen, soms dagen,
soms uren..
Een van deze kooplieden was in twee
opeenvolgende jaren al ongelukkig hier-
mee, ofschoon zijn schepen het best wa-
ren. Hij had gevloekt en geraasd, had
zijn bemanning weggejaagd en voor tel-
kens hoger loon nieuwe mensen aange-
nomen. Niets hielp, ook dit jaar liep
zijn speculate op niets uit.

De eerste '
Toen kwam hij op het prachtige idee,
dat voor hem de laatste mogelijkheid was
om hem voor de ondergang te bewa-
ren,...
Het volgend jaar zal hij dat schip, dat
als eerste van zijn vioot de haven van
Liver~pool binnenloopt, een klinkende be-
10ning geven. En nog meer! Hij zal de
bemanning een ereteken geven, de een
of andere wimpel, misschien blauw, zo-
als het lint van de beroemde ridderorde.
SEen jaar later blijkt dat deze gedachte
die outstaan is door vertwijfeling, woede
en teleurstelling, goud waard is. Drie
schepen van zijn vloot lopen het eerst
de haven in. De overwinnaar ontvangt


ziju beloofde wimpel, die nu hoog, duide-
lijk zichtbaar in de mast hangt.
Toen het volgende jaar weer een van
zijn schepen won, deden de andere koop-
lieden hem na.


DE ~EED VAN' TROUW WORDT A~FGELEGD. Aan het Spaanse hoofdkw~artier t-e Burgos hiomen steeds
meer troepen vrijwillig~ers. De foto toont nieuweo officieren, die na, een korte training~ de vlag kaussen en
de eed van trouwc afleggen op de leerschool.


in do~ kjde;:I-)rr;;hoonen blijf~t. Slechts door
ilen eraenigr~ e arb~e-idE;ersbewein die Cui-
ragao aan het Moederland benijdt, is een
verbetering van de toestand te verwach-
ten.
Om die kr~achtige organisatie te kun-
nen opbouwen, is de hulp der katholieke
arbeiders in het moederland nodig, niet
slechts financiiile hulp, doch ook de hulp
der practische werkzaamheden en daad-
werkelijke steun en spr. doet op beide
eeni dring~end heroep, zich er over ver-
heugend, dat het Verbondsbestuur reeds
zich zo krachtig achter dit voorstel gezet
heeft.
Over de technische uitvoering van die
hulp werd geruime tijd van gedachten
gewisseld, waarna tenslotte 't bestuurs-
voorstel wonder hoofdeliljke stemming
werd aangenomen, nadat de voorzitter
toegezegd had, dat over de moeilijkhe-
den, die enkele bonden hadden, nader
overleg zou kunnen worden gepleegd.

DE DAAD VAN SIR HENRY
DETILERDING.

Een nadere toelichting.
De geld-politiek is de oorzaakr d~r
ellenle.

Het lijkt ons wel van b~elang, hier uit
de Nederlandse per~s over te nemen de
nadere toelicht-ing~, die de Hr. Deterding
persoonlijk heeft geg'even bij zijn plan
om voor 10 million Ned. landbouwpro-
ducten op te kopen en deze voor Duits-
land beschikbaar te stellen.
Na uiteengezet te hebben, dat de we-
relderisis voor een teer groot deel het

en elkaars misverstaan, betoogt hij dat
een samenwerken van niet-politieke
machten nodig is om buiten alle poli-
tieke en national geschillen om, siamen
te werken tot het welzijn van allen, in-
clusief het bekeren van hen, die anti-
religieuze en ander anti-humane be_
vlieg~ingen hebben.
Ik heb daarom, zo schrijft hij, de vol-
gende stappen genomen:
1. het gehele surplus der landbouw-
producten in Holland aan te open;
2. dit zo snel mogelijk naar Duitaland
te vervoeren;
3. het daar natuurlijk teg'en Duitse
valuta te doen verkopen;
4. het verkregen proven daarvan in
Marken aan de Duitse Winterhilfswerke
ter beschikking te stellen;
5. een heroep te doen in Nederland op
de grootst mogelijke medewerking in
mijn streven tot weder-opbouw van de
zozeer nodige hartelijke verstandhou-
ding tussen Nederland en Duitsland,
twee landen, die een goede verstandhou-
ding meer nodig hebben dan welke an-
dere twee landen ook (Ri-jnverbinding,
lange Duits N~ed. grens).
Ik vraag zeker van niemand eruge
erkentelijkheid voor mijn stap, die ik
geheel onafhankelijk van wie ook, ge-
nomen heb, doch ik zou het op prijs
stellen, indien een zo groot mogelijk
aantal Nederlanders mij een bewijs van
instemmmng met mijn plan zou doen
toekomen in afwachting van zijn nadere
uitwerking en eventuile uitbreiding. Ook
zij, die mijn plan financieel willen steu-


EEN~ STAD ONDER DE SNEEUW. In de Japanse stadr Takata op de
Noord-Westelijhe knst van Honshu is er de sneeuw soms in de winter 2
meter hoog, maar 4 meter is ook gen ongewoon gezicht. Hier ziet men
hoe de ingang van de huizen van de sneeuw ontdaan w-orden.


La ,,Revue de Paris" gaf onlangs 't
volgende bericht. Ondanks alle wreed-
heden die we van Spanje vernamen, is 't
haast ongelooflijk, maar de redactie
stant voor de waarheid.
,,Omtrent half tien in de voormiddag
kom ik in 't park ,,Casa del Campo" in
het Weston van Madrid. Mijn weg' loopt
uit op een open plek; in 't midden is een
waterbekken, dat nu droog is. 't Is rond
en heeft een doorsnede van ongeveer 20
riveter, een draadversperring staat er
omheen. 'n Tweehonderd mensen zijn in
die omheining samengeperst. Voor zo-
ver ik op de eers3te blik zie, behoren al
deze mensen tot de kleine-burgerstand.
Ik bemerk een vijftien jarig meisje in een
groen kleed, dat gescheurd is, het klemt
zich vast aan de hals van een vrouw, haar
moeder ? Vlak naast haar een man en
een vrouw, een vijftig jaar oud, echtge-
noten waarschijnlijk, het hoofd van de
vrouw rust op de schouder van de man,
Daarnaast een vijftig jarige man op de
kniefin, in gebed. Verder enkele jonge
meisjes, kinderen jong, een oude dame
met een jonge man hand in hand. Het
bekken is ongeveer twee meter 'diep.
Om bet bekken staan een vij'ftig com-
munistische miliciens, het geweer in de
hand. Enige van hen in een halve cirkel
tegen een talud, ze bewegen en daar tie
ik twee machinegeweren op vijf, zes me-
ter afstand van het bekken opgesteld.
Op hetzelfde ogenblik stijgt een ontzet-
tend schreien op uit het b~ekken van men-
sen. Een angstgeschreeuw, dan smart-
kreten, akelig jammeren en het knette-
ren van machinegeweren. Enkel die bid-
dende man zag ik neerzinken, toen sloten
zich mijn ogen van afgrijzen. Misechien
vijf minute stond ik zo, toen hield 't
schieten op, ik opende mijn ogen. Daar
liggen in het bekken mensen over elkaar,
het. meisje in het groene krleed staat over-
eind, de handen voor de ogen en
schreenwt, ook zij valt. Om 't bekken
staan mannelijke en vrouwelijke mili-
ciens, ze kijken toe, praten, lachen.
Daar homt een geel-rode auto, een pe-
troleumwagen van de regering, hij
zwenkt en staat met de achterzijde naar
het bekken. Soldaten grijpen de slang
en een petroleumstraal gutst over doden
en gewonden. De gewonden schreeuwen
van ontzetting. Een soldaat nadert met
een brandende fakkel en vlammen schie-
ten vijf, zes meter omhoog. Ik loop, loop
wat ik lopen kan, de handen op de oren.
Ik ben terug in de stad kletsnat in mijn
droge kleren, sidderend op mijn been,
gevoelloos en als verstompt.
Later vernam ik dat op diezelfde
plaats zich dagelijks zulke gebeurtenis-
sen afspelen. Elke nacht worden nieuwe
slachtoffers gehaald. Hun huizen worden
geplunderd, zij zelfs vreselijk mishandeld
en dit is het einde. Hun enige misdaad
is, ze zijn door ,,miliciens" ,,opgebracht"
als ,,verdacht".
Op soortgelijke wijze zijn er in Spanje
in seventien tijd volgens opgave van
jourdalisten daar ter plaatse honderd-
vijftig duizend mensen vermoord, waar-
onder duizenden religieuzen, 11000 pries-
ters en zelfs acht bisschoppen.
Mgr. Laguna, bisschop van Cuenca.
Mgr. Jiminez, bisschop van Jaen.
Mgr. Martin, bissehop van Siguenza.
Mgr. Plaitero, bisschop van Segovia.
Mgr. Miralpeiz, bissehop van Lerida.
14gr. Barrasso apostolisch administra-
tent- van Barbastro.


We vragen ons af hoe is het mogelijk,
dat mensen zo ver komen. Zeker velert
zullen tot hun misdaden gedreven zijn
door plunderzucht om zich van hun
slachtoffers alles toe te eigenen, wat van
hun gading was. Maar er zijn ook heel
wat staaltjes (en we moeten zelfs toe-
geven, dat ze vaak overheersend zijn)
waar 't kw~aad enkel bedreven werd om te
vernielen. Vooral is dit 't geval, waar
opgetr~eden werd tegen de Kerk en hare
bedienaren. Daar zien we een verniel-
zucht, die het ongelofelijke overschrijdt
een illustrate van een wezenlijk satani-
sche haat tegen God en alles wat slechts
aan Hem herinnert.
Zo'n godshaat in 't van oudsher Ka-
tholieke Spanje!
En toch ook hier kan men veel ver-
krlaren. Men beeft gewezen op kerkeliljke,
social en economische mistoestanden en
terehet. Maar de grofste fout is wel ge-
weest de verregaande onverschilligheid
van de brede Spaanse massa tegenover
het politieke leven en de halsstarrige
verdeeldheid, waarrnede het gode deel
van het volk optrok ter stembus en de
hardnekkigheid waarmede de ,,rechtse,,
partijen elkander bleven bestrijden. Zo
is het gekomen, dat het toenmaals nog
Katholieke Spanje goddelose, neen God-
bestrijdende ministers kreeg.
De 15 Sept 1911 kondigde de rege-
ring Canalejas zo bezwarende verorde-
ningen voor 't godsdienslonderwijs op
school af, dat het met volledige ophef-
fing gelijk stond. Een verder gevolg van
deze wetten was, dat het onderwijs hoe
langer hoe meer in handen kwam van
antigodsdienstige elementen. Een groot
aantal van de leerkrachten gaf zich open-
lijk uit voor godvijandig. De school werd
van lieverlede gesaeculariseerd; aan de
Kerk en de godsdienst onttrokken om ze
over te leveren aan de trawanten van de
Sgtan.
Wanneer we daarbij bedenken, dat
Rusland jaren lang de vrije hand had in
Spanje en de grote ,,1eider" Lenin Spanje
had aangewezen als de eerste Sovjet re-
publiek in West Europa en daarbij horen,
dat Rusland in 1936 nog een prijs van
25000 roebel uitloofde voor het meest
goddeloze boek en in een jaar 11000000
zegge elf million antigodsdienstige boe-
ken in Europa verspreidde, dan kunnen
we begrijpen, hoe de geest van Spanje
langzamerhand vergiftigd is. Hoe naast
het oude Katholieke Spanje, dat just in
deze dagen zo'n heldhaftige bewijzen
geeft van zij'n godsdienstzin en ver.
knochtheid aan de Katholieke Kerk in
datzelfde land een ander geslacht ie op-
gegroeid, dat even fel haat als het eerste
bemint.
De strijd in Spanje, die door de aan-
hangers van hetgeen nog maar steeds
de ,,wettige regering" genoemd wordt,
reeds langer dan vijf jaar met wapen-
geweld, maar dan in het geheim, gevoerd
werd, is een ideeiin strijd. Twee total
teg-enstrijdige elementen staan tegenover
elkaar. Een toegeven, een verdrag is on-
mogelijk. De strijd~ zal voortduiren tot een
van beiden vernietigd is. Ddat betekent
voor Spanje de ruine.
Laten wij een les nemen aan het on-
gelukkige Spanje. Als Katholieken willen
we staan hand in hand, op elk gebied,
ook, neen vooral ook op politiek gebied
en laten we bidden, dat God zich over
het arme Spanje erbarme.


Emc dozijnl b~lauwer wrimpls. l~
Weer een paar jaar later ontvang~t le-
der chip van de diverse kooplieden, dat
het eerst van de gehele vloot: binnen
komt de blauwe wimpel-
Ruim een dozijn schepen priljken nu
met het ereteken. Toen was er natuurliljk
geen aardig~heid meer aan. Daarom kwa-
men de rederijen bijeen en besloten, dat
er 'n lichaam ingesteld most worden,
dat voortaan alleen het recht had over
de blauwe wimpel te beschikken.
Van nu af aan werden de scheepsjour-
nalen nagekeken en hij die het snelst ge-
reisd had ontving de blauwe wimpel.
Daarmee was de eer van het blauwe lint
gered. .
De avontuurlijkste episode in deze kro-
niek der wedrennen is het begin van de
tachtiger jaren, de dramatische strijd
tussen de ,,Umbria" en de ,,City of Pa-
ris". De schepen kozen een uur na elkaar
zee en voeren dagen achtereen vredig
naast elkaar, want de kapiteins hadden
de opdracht gekregen er vooral geen
wedstrijd! van te maken; 's nachts tracht-
ten ze elkaar voorbij te lopen. 's Morgens
ontdekten ze dan telkens weer dat ze nog
vlak bij elkaar lagen. Pas jaren later
werd dit ononderbroken dramatische
duel ten gunste van de ,,City of Paris
beslist. Deze ,,City of Paris" was het
reinste wonderschip, want om de een of
andere reden bereikte het schip een snel-
heid, die ongeveer anderhalve knoop
groter was dan men berekend had.


NE DE R LAND


De Ktholieke Nederlandse arbeiders-
heweging. zal de Curaqaose s eu e.
Op de Najaarsvergadering van het
R-. K. Werkliedenverbond, welke in de
laatste dagen van het afgelopen jaar te
Utrecht werd gehouden is ook de katho-
lieke arbeidersheweging op Curagao ter
sprake gekomen. '
We lezen in het verslag:
In verband met besprekingen, gevoerd
door het Verbondsbestuur met de Z. E.
Pater de Bruijn O. P., geestelijk adviser
van de R.K. Arbeidersbeweging op Cu-
ragao, die naar Neder~land gekomen was
om besprekingen te voeren tot uithouw
van die beweging op Cur~agao, was door
het Verbondsbestuur een voorstel op de
agenda geplaatst om voor de tijd van
drie jaar de contribute van de Vakbon-
den aan het Verbond te verhogen met
vijf cent per lid per jaar en dit bedrag
te bestemmen voor dit doel.
Zowel van de sijde van de Grafische
Bond als van die van de Landarbeiders-
bond, werd dit voorstel bestreden. De
kosten, die dit voor deze bonden mede-
brachten, waren van die aard, dat in-
stemming met het voorstel, hoe sympa-
thiek overigens, niet te verwachten was.
Door de Z. E. Pater de Bruyn O. P.
werd een uitvoerige uiteenzetting gege-
ven van de toestand op Curagao. De
toestand der arbeiders laat daar in
menig opzicht veel te wensen over en
in die toestand zal geen veratndering
komen zolang de arbeidersbeweging daar


wB6P~~;`~~somerwaramw vCar; e'::Sa.wrwwab"B;tSs'C 'Srrw0e 9~~~8'P c~abpl~sve wmewmanwe-aaamwwmmw-wree--P ""''""""""""""""" r~
VOOR VLIEGERS-IN-SPA: In Engeland wordt deze ,,Ground Trainer", door de Duitse uitvinder Robert
Kronfeld geconstrueerd, gebrulkt om de studenten het vliegen te leren wonder van de groud te gaan. Men
zlet de ultvinder de machine ultleggen san een situdente.


Ar S ai*
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs