Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00141
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 22, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00141
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text- 4~-1-a-PT1n; r-- -,,,,,,~ ,,,-,.~~'-~---~-~-*- -~-~--~I~~ ~--~~--------------~--- i -~- -- -_-1-


7POa~:rr.'~mr~dE~i-~e~EI~=rL~L~r;l*IPIB I~s~a~--l-L~ raarula;-.;~0~Ucipy~EQt~:jg~,~ipr~Ll~i bit


---------------- ----- -------- -3---..-.- P- -- -- -- 111 1


Voor het Bultenland per jaar fl. 10.-
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentien van 1-7 regels f. 0.50 ; voor
elken regel meer 10 cts.


8 IJ KA4N T 0 0R C:U RA QA 0).

aeemnt Gielden g Deposito. Opent Speaar-fekeningen.
Opent Rekeningen-Goarant mae fiente-Vergooding.
In- & Verkoop rlan' Baltenlandsche Wissels & Vlreemd Gold,
Sezorgt Telegtraffsche Ilithetalingeo.
Gredletbrlieven t Riefamissels Ilmerican E~ptress Companyc.
Vel~rstrkt Gredleten aan den polandel.
Ulttroeving Vran Effecteo-Oirders. Verdlierting van Coapons.BEHADE1WG VN B1E BNKZKE*


.van dagh tot dagh cen trap ten
hemel winnen
.En steigeren van 't laeghste in 't
opperste geluk."
van


- -- -


J. M., BERGMrANS -- AMSTERDAM.
Darn, 6 Postbox 677.
IMPORT : Koffie, Cacao, Suiker, Dividivi, Hout, etc.
Vroorschotten op goederen verschepingen.
Veeljarige producten ervaripg. Mleest altg-e-
Sbreide' related~ sre1 it:i'frbksingeingen
EXPOR T: Alle 'Europeesche producten en fabrikaten.
Correcte uitvoering van alle orders.
Snelle verschepingen; concurreerende prijzeq.
Behandeling in Europa van ALLE Curagaosche
aangelegenheden. 16-26
CURACAO AGENT: L. W. C. Van Eps. Heereastrasi; No. 9.

Curaqao zeer ingenomen met deze i
plannenI. Men voelt er een oplevingl Zou de band tusschen Nederland en
van de Nederlandsche belangstelling Ws-ni itee odwre
in en ziet deze 'nieuwe verkeersmid- versterkt, indien, in plaats een extpe-
delen ter plaatse graag in handen van riment per se door te zetten, het door
een edelandcheondenemng. belangstellenden beschikbaar gestelde
Daar eher adsce eeds enoemdeg Ibedrag werd besteed tot ultzending
Aviation Corporation zich gereed va e li ar oduleut
maakt, in deze gewesten hetinuchiver- expeditie, welke de opdracht heeft,
keer te opened, .is het niet alleen ge- gedurende eenigen tijd proefyinchten
wenscht een door Nederlanders geor- uit te voeren ?
ganiseerden vliegdienst aan te vangen, Wellicht zullen reeds spoedig be-
althans eenige proefdiensten in te langrake utkomsten zqjn te boeken en
stellen, doch tevens zeer urgent, wil geleidelijk aan kan dan de geregelde
'niet alle Nederlandsche invioed op dienst worden ingesteld.
deze belan~grijke verbindingen ont-'
b~reken. Voor een Oceaandlucht zou een
Welk beeeknisheef darteen.groote drie-motorige vliegmachine noo-
over de vlucht Holland-West-Indl@?. bteenshef artgnjdig zijn; drie motored zija nroodig
H~et is zeer zeker een sportieve daad om althans up de tweede helfl in
en een demonstrate, waartoe het het traject de kans te hebben met 64n
moderne vliegtuig onder zekere, nfet defecten motor door te kunnen vile-
te ongunstige, omstandigheden in staat gen. De voor dit doel geschikte ma-
is. Het is ook genoemd edn verster- chine zal volledig uitgerust zekerniet
king van den band tusschen Neder- minder dan f 100).000 kosteni. Voor
land en de West-indische kolonien. hetzelfde bedrag kunnen twee goe-
Symbolisch opgevat is dit ongetwij- Ide vier-persoons-vliegtuigen benevens
fel just. Maar de vlucht mnist prac 'een behoodlijk stel reserve-deelen wor-
tische beteekenis. den aangeschaft. Uiteraard zijn de
De situatie toch i's van geheel an. exploitatie-kosten met dergelijke kleine
deren aard als indertijd bij de viucht vliegtuigen aanmerkelijk geringer. In
van Van der Hoop. 18 dagen tijds kunnlen deze met hus
De technische mogelijkheid tot een bemanning caan de orverijdUe arriveeren
commerciee^le l:l verbining^ tus henN- ren onlmiddellijk na de montage kan
derland en Oost-Indi4 bestond in 1924 het vliegbedriff ter h~and worden ge-
reeds. Een verhooging van de presta- nomen. Op den aanleg: van vliegvel-
tie der vliegtuigen en een verbete- den behoeft niet te worden gewacht,
ring van de gronld-organisatie waren daar het zee-vliegtuig voor het verkeer
desiderata, aan welker oplossing ge- in deze gewesten is aangewezen.
leidelijk kon worden gewerkt. Bij de Zue egotNeelnsh e
Oceaan-vluchten echter is de sprong langen op deze wyize niet better wor-
van recordvlucht tot comnmer~cieele den gediend, dan door te trachten, met
luchtlijn aanmnerkelijk groote, jrisico van menschen-levens en kost-
Otlgetwijfeld zal een goed volbrachte. baar material, 46nmaal den sprong
vliegtocht de belangstelling van het door de lucht van Holland naar West-
Nederlandsche volk voor de West-In- Indie! te volbrengen ?
dische Kolonian weer let of wat doen
opleven, maar het is de vraag of deze
belangstelling behouden zal blijven,L
zoodra de tocht eenmaal volbracht is. Kin er-- le se
Zou de tocht mislukken, doordaut het
vWiegtutig wordt beschadigd' of geheel
verlore-n gaat, dan zal voorloopig de
kans voor een nienwe vlucht verke- -i
ken zijn, en waarschijnlijk weer uit- 1 TSI ~ o
stel ontstaan in de tot stand brengiang 0
van de eerste luchtvaartverbindingen
in West-Indit. 3--3


_1 I _


3--13


Y


N~o. 2346


Zaterdag


22 December


1928.


r
yr ,r .xls~
Y


Bureau Van dit blad: Pastorie Otrabanda


Dit Blad~verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curaqao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.-- bij vooruitbetaling.


Rd mini~stratie : St.


Thomas-college.


9t kl-~ncono~u ~g alMaar dan moeten zij zich zien, zoo-
DeclRG U 345 alsde Dichter zich zag en wij ons

~Cetr~~est ~~edahtr .ek zie den mensch, die naer het
beelt der Godtheit zweemt
God werd mensch en woonde on-I ,van Godtsgelijckenis verbastert en
der onsi vervreemt."
Welk een heerlijke regelmaat en .
vaststaande zekerheid in belofte en Dan moeten zij met ons in begin-
voorspelling en vervulling. nend geloof en opkomende lielde
Het treffendste aller geheimen, te neerknielen, in aanbidding neergebo-
varen vastgesteld in een profetisch gen voor Jezus' Kribbe, met geheel de
program van actie, het moet in ons Christenheid in Hem erkennen der
wekken, telkens weer,oantroeringen van Hemelen God, en smeeken:
eerbied voor de trouw, maar ookyvoor ,.....'t heloofde zaat, verzoenende
de heerlijkheld Gods. Godts toren
Ziet, hoe HIfj gelheel het raderwerk; .Herstelle ult liefde at wat in Adai
van de Oude Wereld in beweging zet wet leo n"
voor dat 66ne, schijnbaar nietsbedui-wrvere.
dende feit, dat twee Galileesche ,klei- Ook hun zal gewordeqde hartevre-
ne luiden"' opgaan naar de plaats hun- de met al de vrengden van het Chris-
ner oorsprong, om aldaar te voldoen ttngemoed, de innerlijke blijheid der
aan hun burgerplicht. ziele, die hoogere waarden biedt dan
En toch, didrvoor most Cajus Ce- pelde nl neb leeeerenenzu Idb zij et
sar Octavianus Augustus heerschen de verloste menschheid streve~n naar
in schier onbeperkte macht over de het verloren, maar teruggevonden Pa-
wereld; didrvoor mnoest Cyrinus ge- radijs en sterk door 't Geloof aan het
kozen ult de twintig nitgelezeni man- Jezuskind en door Zijne liefde:
nen om op 's keizers bevel voor de


Men kan spreken .Anu een lucht-
vaart naar, en een ludituaart in West-
Indit. Wat Miet hetzelfde is. En wat
belangrijkheid bereft ko~mt o. i. al-
thans voorloopig, allet~n de tweede,
n.1. de luchtvaart in W~t~t-Indf0 in aan-
merki ng.
Daarom stelt een irlzender in de
N. R. Crt. de vraag: fl~unnen de voor
een vlucht van Neder And naar de
West ingezalmelde gelden niet nutti-
ger worden besteed ?
Het lijkt ons wel dai moeile waard
het antwoord op deze vraag wonder de
aandacht van de belaughebbenden en
het publiekr te br~engerr
Dit antwoord luidt^als volgt :
Verschillende artikelepl in de dag-
bladen hebben weer -eens de aan-
dacht gevestigd op liet belang, om
eenige luchtverbindinger in onze West-
Indische-Kolonian sp~eeig ter hand
'te nemen.
Het blad ,de West~ 'ga~f een re-
sum6 van de plann~en le de Arne-
rikaansche Aviation Corporation koes-
tert, om nog in 1929, halar luchtnet
uft te breiden en diels en te openen
lop Suriname Cartag :R, Maracaibo,
Curagao, La Guayla- ;s Trinidad.
Inderdaad zal heC gc,60te beteekenis
voor de ontwlkkeling Man gencemde
streken hebben, indieu tusschen ge-
noemde plaatsen luchiverbindingen
worden in het leven geroepen. Het
klimaat van het zuidel kie gedeelte der
caraibisc~he Zee is ui aermate geschikt
voor het luchive eer al zign~ de om-
Etrlndigshortn u esit-eaikolung
ervan raiet zoo oblverdeeld gunstig als
in Columbia, toch zal de luchtvaart
eaag, waar de kctccur~rettet dedsp pr-
onmnisbare schakel kunnen vormen in
het verkeer tusschen de eilaniden en
'het vasteland van Zuid-Amerika.
Bedpae wir onset alalen ma Itoeo
bestemd voorde Zuragasche Petroleum
Industrie Maatschappij wordt ver-
scheept via La Guayra. (schrijver be-
doelt zeker Maracaibo. A. d. C.) De
etablissementen, op Araba gesticht
door de Amerikaanschemaatschappijen,
duen in omvang wceinig voor de Cura-
gaosche installaties wonder. (Waar-
schijnlijk een toekomnstbeeld van
schrijver. A. d. C.) Kort geleden is men
op Bonaise begonnen met terrein-
opmetingen, kennelijk met het oog op
'de vestiging van een oileindustrie.
Snelle post- en passagiersdiensten
mnoeten zich daar ving ontwikkelen.
'De afstand tusschen Curagao en Au-
ba bedraagt circa 125 K.M. dus ten-
minste 7 A 8 unt varen. Per vlieg-
tuig zal de overtocht nog geen uur
vorderen t De afstarnd Aruba-Maracai-
bo (Venezuela) bedraagt 280 K. M.,
dus twee uur vliegen, driekwart et-
maal per schiip. Curagao--La Guayra
is even ver. De beteekenis van de
tijds-besparing op deze trajecten spring
wel heel duidelijk ini het oog,
De tweede belangrijkste havenste-
den van Venezuela Caracas (La Gua-
yra) en Maracaibo bezitten geen spoor-
verbindingen. Via Curagao en Aruba
:is de afstand tusschen beiden plaat-
sen 700 K.IM.. E~en v~iegtuig legt dit
traject in 4% uur at I
Hot zou te ver voeren, hier nog meer
mogelijkheden aan te geven. Ik noem
slechts de verbinding Curagao--Tri-
nidad--Paramaribo, welke per vlieg-
Ituig in total 12 unr is at te legged
Zooals bekend, is reeds gernimen
Itijd geleden, na het slagen van eeni-
ge Oceaan-vinchten, het plan geop-
perd, een yliegtocht Nederland-West-
Indie te ondernemen. Met veal ener-
gie en enthousiasme is de heer van
O~nlangs erin geslaagd, geld in te
zamelen om dit plan te verwezen-
1 ijkeni. Zoodra de gelmiddelen toe-
reikend zijn, zon het vilegtuig voor
deze onderneming worden aangekocht
en de vincht worden aang~evangen.
Tevens stond op het programma, in
de West een aantal vluchten uit te
voeren, om ervaring op te doen be-
treffende de brulichaarheid van het
vliegtuig voor extploratie-doeleinden,
en als verkeersmiddel tusschen de


verschillende West-Indische ellanden
en Suriname,
Terecht is men in Suriname en op


NATIONAL BANK OF COMMERCE IN PJ.Y.
NATIONAL CITY BANK OF NEW- YORK
INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
SocrBrtE GANARALE POUR FAVORISER .ETC


Vertegenw.


to New York:


algemeene volkstelling in Syri& zorg
te dragen, dsdrvoor most Iisa~l als
vasalstaat van het Wereldrijk, zich
krom~men wonder het Romeinsche juk
en eeren den keizerlijken scepter: zoo
immers most geschieden, opdat het
voorspelde kon worden vervuld.
Is het niet of de contrastworking
van geheimzinnige schaduwen en spe-


re London:
te Parijs: .


inel goudlicht het effect van het heer- 4
lijk tafereel in Bethlehemns grot ver- YSTIcbllsnder50tten,
hoogt en de geboortegeschiedenis van Bli ngot i
bet arme Kindeke in de windselen, 11 Dgo J
treffend s choorn naar voren treedt ult -~ ~ ~$ o
at ulre vyusulalle wg~:~luen~r~Ewesome, -4 Q
Glods Vaderltand g~eschapen ? r
De nacht van het kleine Bethlehem, 3--3

tdeen v Mudm, pofs heloder edech dui
de Heerlijkheid des Heeren, in gouden Ilta Opera"
glanzen uitgegoten over de velden van
Efrata.


veril oni vrddieaen re dd n cht a
over huns meesters kudde, tegenover
de vorstelijke engelen, sands eenwen
jubelende voor ders troon des Aller-
hoogsten : De aristocratie des Hemnels,
than zingend hun Gloria en wenschend
den Vrede anin her proletariaat der
aarde*
Wat een ontroerende legenstelling
tusschen het nederig in onwetendheid
zoeken der hellbegeerende wijzen,
loopende achter de ouiverklaarbare
ster om Israiels Koning te vinden, en
de hoogmoedige geleerdheid der har-
telooze Schriftgeleerden, die hun den
weg wijzen naar het voorspelde Beth-
lehem, maar zelf in ongeloovigheid den
terugkeer wachten. dier 00stersche
vreemdel ingen.
En telken jare wordt de schierpste
van al die tegenstellingen:de Schep-
per van het Heelal en dat kleine Wicht
in de smalle kribbe wonder der mensch-
heid oogen gebracht en jaarlijks onder-
streept, verheerlijkt, bezongen, uitge-
jubeld in honderdduizend hymnen en
Kerstliederen, in eeredienst eni schiil-
derku~nst, in opstel en gedicht.
Het is vooral dbt, wat de geesten
blijft bezig houden en wat met geen
mogelijkheid is weg te vagen ulit der
menschheid gedachte- en verbeelding-
steer, zelfs niet bij hen, die zich zou-
den schamien volgeling te zijn van den
armen, in den stal geboren -Wereld-
verl osser.
De alles overheerschende feesige- i
dachte zal altijd zijn: de geheel ee-
nige verbinding van Almacht en on-
macht, yan Godheid en Kindsheid. j
la, Bethlehem zal immer de plaats
zijui, waar uitersten elkander ontmoe-
ten: de geloovigen met warme, op-
rechte liefde in innig vroom geloof,
de heidenach gecultiveerden legen wil ;
en dank; en al zullen zij niet van
Hem zingen, en al zullen zq~ met van
Hem spreken, en al zullen zij pogen
Hem te verzwijgen: denken zullen ze,
denken .mdeten ze man Hem. Als dat
denken, nadenken wordt, dan zullen
ze de Kribbe niet meer schuwen; als
dat denken, nadenken wordt met oot-
moedig brein, zal Christi liefde ont-
waken. Dan vernemen ook ongeloo"
vtgen en twi felaars en onverschilligen
de boodschap ait Engdlenmond :
,Zie, ik verkotldig u een groote
Frengde, dat u heden de Zaligmaker
is geboren, die Christus de Heer is."


Groote uoor~raud, pas ontvangen

BELGSORYE VLOERTEGELS
diverse ipatronen a fls. 10 A2,
,,Royal George' ~S'cotc'h Whziskcy
12/1 flesschen2 / 38.-
24/a flesechens / 41.-


1BA IZ


He~terenstralt no. 6,
T~elefoonz 3~90 '


"DEGGH" *


MIENSINOA CO. AGENTEN.


45sate Jaargang


~WEEKI(BAD 9008


DE GU R~ G ROSC H~E EIERNDE 01E


D R 0l IIBE R. B. L. 80 0 AE S 8.


De lochtweart in HOL LANDSCHE BANK V00R WEST-INDIE.
*
$$t" fl 5.000 000 -- fl


II


It


0 Ipibtt s on Volgestor t fl 1.000.000.-


1$ 15 = eachi.
Aent OTTO A. CORREA

Direct nia het ontschepen van loods
Tijmnons in de buitenbocit vervolgde
de loordsviet zijn weg naar Punda en
vervolgens niaar de bestelde schepen
en konden dus de in de boot over-
gebleveni loodsen atii hun groote spijt
de oorlogsbodem niet zien biiunen ko-
meni, te meer daar dit het iterste o or-
logsch'p was, 't welk deze 100 dsen
in hun gemniddeld 24 jaar ter zee
varen, waarvan 18 jaar bij het Hol-
landsche loodswezen, te zien zouden
krijgen.
Ve-rtrouwende dat bovenst~aande zal
Ibijdrageni tot betere waardeering vani
ide foodson e:1 loodsfel~nst in hiet al-
igemneen en siechts cribrek naar waar-
ht-eld en billijkbeidi in Uw blad zijn
weg zal vinden, zoo geven WNij U de
verzekering dait van de krtnt der lood-
sen alles gedaan word om17 het on-
gerief vanl openstaande brug zooveel
mogelijk te vermlinderen.
U geachte Redactie dankend voor de
verleende plaatsruimte.
Eenige ioodsen.
Noot valn de Redactie.
.De geachte schirijvers van boven-
staanld inq~zo~nden stuk vero~orlooveni
nns cen kleine knotteekeninlg.
in genoieind artikel vani d.d. 15 Dec.
1. 1 haddern wij het over biet loodswczen,
nriet over de lood~sen.
D~at het ljoodsw~ezen met het lang
openblijven dier brug niet veel te ma-
ken heeft, zal toch wel geen der schrij-
vets kuninen vo~lhouden.
Want, ten eerste, als wij de 'oegroo~-
ting de~r verschillenide jacenl openslaan,
dan? vinden wij VIIste Afde~eling. Har-
ven- eni Loodsweze~n, waaronder ook
ressorteort bet: seinwezen;
ten tweede : geven de genchte beeren
loodseni, schirijvers van bovenstaanid in-


mea a: <:: e aani boord zijnde lood-
seni ;i w : hl te kennien is gegevenl
omn in-,f uit ;evaren, dat het dan aan
de seiniwach ars en het personnel van
het loodskal out, dus aan het loods-
wezen, o-f la en wij liever zeggen :aan
de leid g: van het loodswezen ter
beoordeehogl ;recvergelaten, of bedoelde
wenisch laI veredilinlg kan gann~. Wan-
nei.! r!: de~ iorug langer dan nioodig
op~en is, zoolals, helaas, maar al te
Ivan:k gih bend, dan zijn daar~aanniet de
laan boord zijnde loodsen, maar Is wel
Sheet loodswezeni debet; zooals wlj orok
sc~hrevien.
En daa:con. is het 0. i. toch volstrekt
geen ovel Ireven eisch en7 evenmin eeni
,,andfeskunlige beoordeclin~g als wij
in naami van het publiek vrageni dat er
doo~r het loo:dswezen, of liever, de lei-
dingi van het loodswezen, mneer eni better
conltrole op het openien en slut-

EUi dit kaln i. allrlea geschiiedcol, ls
er n:!uwkeurig, onafgebroken contact
bestaat tusschen hiet seinwezenl eni
het loodsknottonr, en tuePscheni het
loodskanntoor miet de beheerders van!
de brug.
Wat het mnoetenl wa -n, II van MrI-
M.'s ,Koitenaer"' I --tr ~t zij: wij het
riet de ~eachte sch i ivers cens, dat

wachotg Mar swij L:de rij wilcs ta -

e lo ds !oeii ij vij rlore rij vor
de h~aven kwa?: mlet 't gv~lg dat
dei rnodesstee, ac r1e ( d cped1
hadden; of zat niiet veeleer in: het
reeds lang te vioren on vn b
richt dat bi ,m 5 umr zon .rriveerell
tevens het yet znek ourn een loo~ds a;,
gesloten ? D~it I lste lijkt onis mlinrste rs
even lo isch.
In ho verre doi del gelcelde fteiten
,,gehieel b-ezijden! do waar;i heat~ w reni,
oo~rdeele de lezrr.


spreek over de oeververbinding kan INVg~EZ ONDEN~ den in dier vaecge, dat a;nnde con-
ik nie~t naiaten; eeni woord te zeggen cessio~narisse de volgende: verplich-
ine lietub el ~gd \an 1 t gedkeeltebvan St uttu,1Dcnle12. tingen worden opgelegl:
h p bie, dt en ruk ge ruik S.E~~iS Ieebr98 a. D~e uconcessionlarissLe neemnt voor
maakt van de Kon. Emmabrug. To the Editor of the haar rekenin:g de geheele oeverver-
U zult allen wel in de laatate jarel .Am goe dii Curagao." binding, zoodat buiten Iirar niem~and
dell jamnmerkreet hebbren vernomnen D -eenig vaartuig in.de vaart mag areni-
van die menschei n you wie de brug Dear Siir gen vo~or dit doel.
zoo goed 'als onmnisbaar is. Comnmentingg o; an article written b. Zij verbinidt zich den: passageprjs
Ik ke n bo rd;e s mt idegri endart un erd by L. Heyliger, which appeared in o ver de b-rUg te verlag eni en-terugte
Hetegenwourdvgel uman1digedeo n het your issue of 10th. November and brengen op 440i cent voor lederen
Bestur ittvee kandoe omaande-wherein he criticized mny letter pu- voelS"gang zo~nder onderscheid.
zen, toestaild Leen eind te brengen. blished in your paper of Ilth. Octo-. c. Zij mnoet v66r of uiterlijk d~n
Ik wil geen o:,geablik uit het oog be "2,pri et aetefl sten A4ugustus 1929 in! dienst stellen
vderliezndt1e 1yebdifd at lowinig remarks. drie ruime, mioderne en geschikte fer-
ade isvan onis econlomisch leven, That hereby wish to, emphasize rybooen,deel 50 passagiers Id lste e~
zoodat me~n zeer voorzichtig dit teer eeysnec-vr odeeyslkas,5 asges2ekas n
pun mol ehadeln.lable conitainedf in mny letter referred Itwee mlotorrijtuigen kunnlen vervoeren.
Maar mnine beeren, hier tegeniover to; furthercerebo Van dedie bole orin elen als
staan oiak de belangen van het Pu- That the letter wherein I amn attac-rervboghod.Anekne-
taliek dat undragelijke moeilijkheden ke samsrbemk-hfteigvrmoeteni twee steigers gebouwd
ondrvndtva dzentostadenwith Iignoirance nlotd only for. the wor'den opdat de tweR booctei arnd-
daar!,m is het mijn streven een uitwegf absenlce olf truth. hanikelijk van elka7ar kunnen varen. De
te vindeii die veibeteri~g kan brengen The great mnan by a stroke of his booten mnooten vanaf zpes uur desmor-
in dezen toestand, zonder aan deamghy enreatsoolvo es tot acht uur des avonds in de
scheepvaart nadeelen van eenige be- The ~Coult of Policy of ntis island, vansrt zijn, terwlji na acht uur siechts
lIteeke is te j herokkenen. d~b d~ l dismisses the Councillofrs elected by 66nl boot zal varen tot elf uur.
Fle wi mi vorkoen at edol-the inhabitants znd installs in thieiri d Mocht het gebeuren, dat de brug
de erbte in i de bstandn te-stead Mr. van Patten and Mr. Lispier~ d oor: beschad igi ng tijdelijk on brui kbaar
standka worden g~ebracht droor de as de factoi represenltativess of the wordt, dan m~oet de concessionarisse
reeling van het verkeer ini db haven epe hrb ntouigit u bene~vens de reserveboot nog een of
op te dragen aan iemand die dan zor- benighted land the Light of tue 20th. "neerdenie 1:chte~rs tol vcrviaer van
gen zal dat de brug telkens weer ge- cetr iilzto.vrachign~edeere vani de eene naar de
slotpen woordt alsen zj of twee stom Indeed this is a very superior man,- an'dere zijde der heaven ini de vaart
schpendoogevrenzij, o aadeA Daniel coetno judgment. But that brengen en tegen billijke vergoedingen
vuertuigen en voetgirngers die 7l dien is noti all. Iv~Oo belangheb~benden! besch~ikbaar
tijd gewacht hebben, een kains te ge- It is further stated thant the Coun- stellen.
ven om over te steken:. ilr otn aseetdb w o De kleine montorbooten die tha~s in
SDet geing;~es tijd va ougsens za tes, one thrown by himself and the de vaart zijn, die hoegen!aamnd geen
unrdatditproes100durn, alothler by his friend. /veiligheid noch geriefelijkheid aanbie-
geeni bezwair zijn voor de schiepen Just here Hleyliger's zeal has over- den, kunnen dan ultsluitend gebruikt
om onize havfn :io-n te doen. cm sdsreonHsheogoenworden omn pessagiers en hunnle ha-
.andezn rgelzoumenkunellthat a certified list of those who gage niaar of van de schepeni te ver-
afwijken voor de booten der C. P. 1. iv threw in votes remains in the archi- v'eren.
die olie uit M~ara~caibo aanyoeren en vso h or fPlc si e D.:t de voiorkteur moet gegeveii wor-
diel o~noks ree nacing oete houde, m cessary for me~ :: call in to mny ajid" den an eeni ferryboat boven kleine
he ankost e Mracibo alaarthese documents in order to prove motorboo~ten zal ieder, die slechts ren
zij alleen bij hoogwater huunne bo- teboestmn obeaoorustoicht miet die klein!e booteni I:eenaikt
ste~mming kuninen bereikeir. Boveni- fasho, asho rte n uheeft, gereedelijk toestemmnen.
die ishetU alenbeknddatezeblished over his n~ame and for which Onder dankbetuiging voor, de
booten, in cen lange rij op korten t he automiatically b~ecom~es sponser ? verleende plantsruimtte
afstand van eikaar de haven verlaten' j The unidersigned was elected casin s
etdu velmndr ijgbrikno.Local Couniciller on three ocaiosfoogachteald,
bjnneni of ud; te varen, dani betzelf (and he niow quotes from the archi- V.
de arantal andiere 'oooten. Lives of thie Court of Policy of this
Het zal mij niet verwondl~erenn dater island, 10th. June~ 1922: five votes for -- -
stemmen zuilen opg~aan tegeni elke] J. W. Niorton; names of those who, Willemnstad, 18 Dece obi-. r 1928
beyoo~rrechting vanl wieni ook, mear als cast votes: 8. P.. Leslie, 1.R. Groebe, Havendienst en loodswezer.
men evenly bedenkit dat de hleelo op- J. S. van Putterl, James II. Lammers :
bloei van dit gebledsdeel, te danken J. W. Horton. eachte Redactie.
raaaa k ea ~aanoerb van olie, dan Election 29th. July 19248; four vo- Beleefd verzocken wij U .:s ee;.
gi ,ote mgn e om:bere .,ogi vrtes for J. W. HoI~rton; names of tho- kleine ruimnte in Uw veel elezen
die boen diiet d~'neomisbre l vcide er- s who voted: J. G. C. Every, J. S. weekblad to wjieni toesta; i e re-
voeenl~ ni~v;;eet zu'n le vorelg-van Putten, B. A. Leslie, J. W. Horton. den heietuie is de ondesku dige be-
niet a ovenundrenElection 17th. July 1928; of the 17 en verooideelinl betreffende de lood-
Ik( stel dus voor ini de~zen geest een voe at ite oe o .W sne e o wzni watkl
schrijvent anl hlet Bestuur te richten.j voe at ite oe o .Wje r e odwznilU ri
Ntortonl; names of those who cast vo- D ie oeververbi nd ing" vioorkomInende
Na eeniige gedachteniwisseling be- tes: 1. Po~mpier, Jamies H. Lammners, nd Aio iCrco a 15
trelffend~e! ht verzock aan e Mls Simon Ha:scli, Wyill~ia n Be~rke l, R. H.J Dec. 1.1
ter, wolrdt Iiet voorstel vanl Jossy C. Lam~nerts, Geo~rge ~;thbw, D. h*. Ius 10 geno:!a ;IT~iKCI' SE13C "S rI'l
Heniriquez Iinagenomeni. i e, C~arl Biincamper, Joseph H-. de feitenl, die gehel bijendew~r~
iWind~t, H. A. Browni, J. S. van Put jheld zijn en~ stuanl or bo~vendieni ell
I Iten, A. K. Valk, Nathaniiel Duggings, kele vragen, welke beautiwoord die-
Bekend s ki g. iJames Dugginigs, Samudl Mars, J. W. nen te worden.
Fromr the above is it not clearly sen, wat h~t lanig open blijveni van
proven that the statement maide by de brug betrteft niet veel daarmee te
In! aansluiiting varn het~ reedls ;;epu-- IL. Heyliger, that I was elected by two maken, en vairen zij s echits art~ de
blicecrdef omltrent het wisselen van votes, one cast by my friend and the hand van de sainler, welkc gegeven
Ker~st- ell Nienwjaarstelegralillna other by myself, is totally false ? Is it wordonr van~af de fortenl. Zoo~dra een
lusschenl Ned:erlandi en Culragno wo/rdt not also evidenit that a very ingenious schip den loods aan bo~ord beeft en
het publiek ;in ken'niis gested dat1 Ook brain mIust have concocted this un- gereed is omn inl of ult te varLen wordt
de gelegenhelid zol woirdeni keopend~ Lltrth? !er eeli sein gegreven door dat schip
voor he/ wi ve:len! vaI b.g. telegraum- Is it necessary for me to go fur- waardoor bet to kennien~ geeft den
meni tusschenr Cuiragarn en Sur inam~1e ther3 ?Does noit the effluvinm of the jwensch om ini of uit te varen. Beide
vantd' 20 December 1928 toi en miet above statemient p-irmeate the enitire Iforteni zetteni d;i eeni overeenkomend
3 aniarl 1929 ondri~ dezeilfle voor- article, signed by L. Hteyliger ?~ seini op en darn wordt het verdler aan


WUIITII~ ~ ~ ~ ~ ~~~ l llvTn II J- conlclusionl I desire to, add that de seinwachters en het personieel van
makieren enlZ. betre~ft. D otzl one of mly,,propensities" referred to het loodskanto~or ter beoordeeling
len f. 1.50 per telegyram bedlragen* yL elgri that sycophantic overgelaten of bed~oelde wenisch in
Van de I' teintfen; u!s voor Holland style so peculiar to the writer, is ap- ve~rvullinig kan gaan, en wanneer niet,
kan g~ebrurik w3den gemnaakt. parent in my desire and ability to zoo staat den loodsen niet anders te
De Directeur van den Landeradio- strip naiked anid expose to the public doenj dani di wachteni, betzij binnen
en Telefoondienst te Curavao. gaze thle iniiquitous statement referred lof buiit n
D. MLENKMP.to above. Wat H-.i( M. ,ortenaer" betreft kun-
Thankin~g you Mr Editor for spa- nion wij U ru~ededleele::, dat reeds long
~~"""'~ce allowed me. .vlordat genioemid schip de haven na-
Openbaar Onderwijs. v-us~ truly !"'dd e at nre schepen besteld en
AANGFTE AN NEUWEJ. W. HOR~TON. Aangezien in deze haven de stel-
LE ELI NGEN. Lcal councillor. regel gehuld rgd wordt, dat elkr schip
!)L'~ Iscir /i l Olcwi #t d eata lem h onIverschillig vanl welke aard, grootte,
De ispeteu Ja he Onerwjs 00! f. Bilale.Hiemeebe-of nationaliteit, elk op zijn heart zo
brenRt ter kennis vanr het algemeen: schouwen wij deze zaak alsafgedaan. vlug moeilijk wordt bedienid, ii hlel
I". dat de lessen vanl het niieuwe schoorl- --- tech logisch dat H. M. .Kor-tenxer"
laar voor de Openhare Scholen of EE OEIKEOLSIG ook op zljri beurt most wachleni tot-
Curaga zuGEIen aanvangenG op3 adot de schepen, die vroeger (,m eeni
C'rH~fi 1929.e Naarng oplidn va aw- liodri loiods hadden gevraagd en vroeger den
2". da~ ~ce insc/uilving dler nietrwe leer- kel dd. 16 desper meannd getiteld ,,De mensch te keninen hadden gegevrln
linen youir de flundrikschool, de; oev'erveb!nding,"~ heb ik de eer het omn ult te varen daarmiee klaar warcen.
Wilh0\lliflastol00, dle Yoathserl- | volgene aan de goedgunistige over-' Op bet oogenblik, dat de ,Kor-t)
IIenile klassell der wilflailalna- I weging vanl de talrijke lezers van de niaer" voor de haven kwamn, was de
8011001 en :e EmqlllllO:100zalpl~aate Amigoe di Cuir~agao"te onderwerpen.lhl brug pe v(Oor uitgaande schepen
heb:'nop ialdai 2 001(1?. Steeni en been werd erin delaatste en stooden eenige loondsen aan de
day 27, Zaterdy~ ?@ e: Maanilag jaren en word th :ns oak ::o~ gekliaugd Otrabainda zijde te w, chten;,. op de
31 D~ecelber e.k. in die gebouwen :over bet befftililude systeemi vanl olnzei loodsviet, die hen naanr het lood~skanl-
dier scholen, ile!:. i,: NT 10 tot II; ocververbiniding. toury zou toverbiiiienge tot w~t;irlienjing
Unt degs you~rmuidags. Dat de klachteni niet oulgegrondd van de diensteni waarvo~or zij tele-
zijn, zal niiemand durven ontkennen. phonisch van buis warn opgeroepen.
Curgan Deembr 128. Vd66reeniige jnren was ik van mee- Tevenis konden to~en t~enige danlies,
De Inspelearr vnn het Ond~erwijs. n'ing, dat een haingbrug, die de Molct- echigenoote en dochter vanl cen lo;;ds
mnet dlen Scharlooberg zoude verbin- die ook meevoer, van de gelegentleid
H. J .CHRODER den, de eenige op~lossing van dit moee- gebrulk makeiiun omvig en veiligide
like vrarlgstak koni leveren; immuers overkant te bereiken, Dat was dani de
~dan kon, CuraCgue h;)ar- K >ningin-Em- loodsboot, waarrin de ,,kijklustigie"
#*\4 J 4* ag\ a-brug wel missen. DUlch thenis is loodsen zaten waarvanr er nota bene:
1/rane IL ,iA 1 het geheel anders; d~e toemun,:e der een was, die H. M. ,Kortenaer"' bini--
lbevolking en het drukke verkeerover nien moest loodsen n.1. de heer Tij-
per naatste stooimboot koaaten voor die brug stelt de zaak in, een geheel mons, die daartoe overstapte in de
KERSTMIS en NIEUWJAAR, extra ander daglicht. Daarons1 diet-k ik, dat loudsbi al, waarin de +1avenmeester
./fin, van die beste kwarlitelt, In 3 talen: de volgende regeling wel een stap in Iwas, bezig am cen! "Whioener ~aar
Engelsch, Spournsch en Hollantdsch, de goitte richlting zal zijnl, tot'dathet zee te sleeper.
nooit gezienl op C~ural~ca. Gouverrslement zelf, in sthat zal zijn Laats!t nocmde f oodhboot is de z.g.
Bovendien verjarinlgskaurtenI, kartl- de brug voo~r zijn rekening over te ,buitenboot", de eenigste boot, die
jes voor Doopsel en Eerste H. Com- nemen, namelijk: ,bestemnd is voor het sleepen van schoe-
madie, van ongek'venaa!rdie ftjaheid;. Verienging van de bestaande con- ners en het na~ar zee brengen der lood-
In den nlienrwen wintkel 10 18 C~ll- cessie vclor nog 10 jaren mnet dienr senl, weiarvoor de: undere loodshooten
81811tl08tSeg. Iverstande, dat deze gewijzlgd zal wor- absoluul niet geschikt zijn.


M EN SING & Co.
we~n chen ann h mune becllfigunsig ercenOur : SS Dec. 199t8.

. b-: r-~er e vcfe il~ rr eDeee vrrhemievahetioal e
Buitengewoon heerlifk van smaak
en zeldzaam verfrisschetnd.
Verkrijghaar bij
ELLIS & DANIA,
3--9 Agenten.


yoloniale Raad
Ztiting Dinsdiae 18 December.
De onder-voorzitter heet den voor-
zitter namenis den Raad weikom, waar-
op deze voor den welkomsigroet be-
danikt.
Zes ingekomen ontwerpen worden
naar de aideelingen verwezen,n.1.het
ontwerp betreffende de volkstelling;
het ontworpi betreffende de be~vol-
kingsregisters; het ontwerp tot wijzi-
ging van de Algiemeele Politi:ke~ur
(46ntonige balhoorn) ; het ontwerp tot
wijziging van de Strafvordering; het
ontwerp betreffende de ,flesschentrek-
kerij"'; en het ontwerp tot wijziging
van de Pensioenverordeninig.
Na gedachtenwisseling wordt be-
sloten het onlwerp tot opdracht van
den politiedienst aan de troepen tot
de volgende vergadering~ aalk tet hou-
dei.
De voorzitter doet mededeeling van
een schrijven van deni Heer H. J. Beau-
jon meidende dat hij ontslag genomen
heeft als lid van den Kolonialen Raad.
De Voorzitter zegt hierop 0. m. dat de
adlviezen en opmerkingen van deniHeer
B. steedls vanl scherpzilnigheid ge-
tuigden en hoopt dat het hem steeds
wel moge gaan.
Ingekomen is 0. m. hei volgeid
schrijven van den wn.Gouverneur:
,,Hierbij heb ike de eer Uwen Raad
te berichten dat ik mi) voorstel voor-
bereidingen re treffenl tot een feeste-
lijke herdenking op 10 january a.s.
vanl de ko~rust vijilig jareii geleden van
H. M. Koniingile Emma in Nederland.
Waar op de begrooting voor het san-
staande jaar geen krediet voorkomt
voor het bekostigen der ultgaven ver;-
bonden aani bovenbedoelde feestelijk-
heden, verzoek ik Ulwen Raad mij wel
te willeni mededeelen of er bil UT be-
zwaar bestaat tegen deze bijzondere
ultgaaf welke geschat wordt op 1.600
gulden. De boeking zal kunnen ge_
schieden tenl lasts van den post On-
voorziene Uilgaven".
Met algemneene stemmten wordthet
verzoek toegestaan.
Verder is ingekomen een schirijven
van den wn. Gouvernieur melde~nde dal
een aantal amblenareni hebben ge-
vraagd om uitkeering van een .dertien-
de maand" en dat Z. Exc. gaarie
's Raads gevoelen zou willen verne-
men over een dergelijke uitkeering
op de eilandeni Curagao en Aruba en
ook voor gepensionnreerden. Het be-
drag van 87 duizend gulden is hier-
made gemoeid.
Dit stuk wordt naalr de aideelingen
verwezen.
Het ontwerp tot wijzigjing van de
rechtspleging, intake betagtingain wourdt
wonder hoofdelijke stean:ming of ge-
dachtenwisseling aangenomnen.
Heer lid JOSsY C. HENRIQUEZ Vraagt
hie op het woord eni zegt:
M. d. V
Ik nieem de vrijheid de aandacht
van dezen Raad te vragen voor een
aangelegenheid die mijuis inziens van
het grootste belanig is voor dit eilandl;
ik bedoel de oeververbinding van de
St. Annabaai.
Her zal U alien wel bekend zijn
dat de concessie verleend aanldeCur'
Hand. Mij. reeds in Mei 1930 zal zijn
verstreken, zoodat er niet ve~el tijd
meer overschiet om een vast plan te
ontwerpen en dat ten uitvoer te brei-
gen voor genoemden datum.
Ik durf haast zeggen dat wij reeds
te laat zijn, tenzij de zank oniver-
wijld door het Bestuur wordt aange-
pakt, In de laatste maanden zijn ver-
schillende artikelen in de ,,Amigoe"
verschenen over deze zaak ; en op dit
oogenblik bemoeit de Kamner van
Koophandel zich orok met deze aal-
gelegenheid, wal wel bebrijst de groote
be agtl~ng rvf ihet publiektese-

len, 'dat de Raad bij her Bestuur zal
aandringen om onverwijld stappen te
nemen, om te voorkomnen dat bij het
verstrijken van de tegenwoordige con-
cessie bet- publiek voor het feit komnt
te staan, dat er geen oeververbindiig
meer bestaat of wel dat het Bestuar


overgeleverd is ini handen vai; een
particuliere ondernemning diie de oever-
verbinding wel zal onde~thoudel, msar
wonder voorwaarden door haar v;.st te
stellen.
De tegenwoordige oeververbinding'
ofschoon niet in overeenstemming met
de eischen van een drttrkhavenver
keer, kan niet gemist W~iatden voordate
ze door een anider systeem kan wor-
den vervangen.
Onuitsprekelijk zal het engerief zijn
voor het publiek, inidien het voor ee-
nigen tijd moet blijveni wonder eene
oeververbinding.
Een vooruitstrevend Bestuur moet
steeds voorbereid zijn omn bij alle
eventualiteilen de belangen van tet
publiek op afooende wijze te kunnen
verdedigen. D~it zal niet kunen ge-
schieden indien het Bestuur in af-
wachtende houding de concessie last
verstrijken.
Het is sterk aan te raden zoo ganw
mogelijk alle gegevens betreffende on-
ze haven aan den !Minister op te zen-
den, met het verzoek om daar in Hol-
land van beyoegde deskundigen te ver-
nemen welke plannen ultvoerbaar zijn
mnet het oog op onze speciale toe-
standen en vooral binnen het bereik
zijn van onze draagkracht. Nu ik toch
Seependi toor Zondags-
en nashtdlonst
van 22 DecembeP tot 29 December

SOttnabanda : 80TICA ISAGIOflAh
Pulnda BOTICAH EXCEh51014
In dank ontvangen
Kalenders van
de Washburn Crosby Co. New York,
den heer CIRo RSMER, El Ideal,
de Firma Winkel Bros. Ltd.,
de Clooperatieve VereeniginR en Nifuer-
heid,
het Hoofdagentschap van de K. N. S. M~.
en van de firm C`. Winkelen Zonen;
benevens een Diario van de Nestl6-
producten.
Vran het Gouvernem~entssecretarie het
Koloniaal Verslag over 1927.
Voethal.
A. s. Zondag zal een voetba 1 wed-
strijd gespeeld wo~rden tusschen ,Ex-
celsior" en het elftal aan Hr, Ms.
,,Rortenaer", welke zal opgeluisterd
worden door het muziekkorps van
Scherpenbeuvel.
De winnaar deer wedstrijd ont-
vangt een fraaie lanwerkrans.
Terrein Mundo Nobo
Aanvang 4.30 uur.


KERKLIJST.
Dinsdag a.s. Hoogfeest van Kerstmis.
ST. ANNAKERK OTRABANDA.
4 uur, plechtige Nachtmiis.
Na deze mis wordt de H. Communie ult-
gereikt. .
7 aur, Kindermis.
9 uur, Plechtige Hoogmis met Pontificale
assistenitie.
's Avonds, 6 unr, plechtig Lof.
ROZENKRANSKERK PIETERMAAI.
4 aur, plechtige Nachtmis. Daarniawordt
de H. Communie uitgereikt.
deE h C mm nige wrt itg r ikwarndr
7 unr, Kindermis.
8 &; unr, gezongen Hoogmis.
ST. MICHAELSKAPEL ISLA.
3 uur, Nachtmis met hollandsche gezangen.
8 unr, 2 H.H-. IMissen, met paplamentsche.
gezangen.
4 u r,FPAIM t eKENRch miN, m~ettoE praale
Daarna wordt de H-. Communie uitgereikt.
6k aur, 3 gelezen H.H. Miissen.
8% unr, 2 ,
's AvonH 6gmu plechtig Lof met feest-
preek.


B3E iIGTE jYf

MIISSIE-NIEllW$
Zondagavond arriveerde per gouver-
nemnentsschoener .Three Sisters" van
de Bovenwindsche eilandeni de Eerw.
Moeder Vicaria LIDUINA der Zusters
Domn~jikanesseni, en de Eerw. zuster
DoDinsidkanaesoPANC ACI wgenS zike
vergezeld van de 5 nieuwe Zusters
Dominikanessen, die Maandag 1.1. per
.Alkmlaarr ult Nederland arriveerden,
per S.S. ,Maracaibo" naar Aruba ver-
trokken. eaa

Van de vier nieuwe Paters missio-
narissen, die Maandag 1.1. per S.S.
.Alkmnar" zijn gearriveerd, is de W.
E. Pater PETRUs ELIE voorloopig ge-
platats te Otrabanda, de W. E. Pater
MAMERTUS LA.TOUR op San Mateo, en
de W. E. P'aters BONIFATIUS HART en
CLFMENS VAN DER LOOY op Pietermaai.
Welkomn
Vandang wordt Z. Ii de wn. Gou-
verneur, Mr, M. VAN DIJK Van Zijn
dienstrels niaar de Bovenwindsche
eilanden hier terugverwacht.
DO ,,M~ertda'' v080811('
Het S. S. ,Merida" van de Red. ),
Line, dat sinds eenigeni tijd buiten
dienist gesteld was en In1 het Schot-
legat waschtend op een kooper, heft
etndelljk eeni kooper gevancilen in de
firm Lamper-Croes to Purerto Cabel.
10. Zaterdag 1.1. Is het wonder Holland-
sche viag uitgevaren naar zijn nieuwe
bestellmmng,
Af8Cshaid Vall 4011 Mor Quarst.
Bij het afscheid van deni Heer J
F. QUAST als Gezagliebber van Aruba,
wverd hemi door de amibleniaren een
goudeni horloge met iniscriptie vereerd.
D~e heer RODGER, Suiper-Intendent
vanide Lagfo Oil &r Tianisport Co.
vereerde den scheldenideni Gezagheb-
ber mnet een gouden fountainpen en
pollood.
D~eze Gouvernem~enitsschoener zal
vanidaag naar de Bovenwindsche
eilanden terugkeeren.
Onze trottolf3
Een lezer van ons blad heeft ons
beleefd verzocht de aanidacht van lher
publiek en van de politie te vestigen
op het feit, dat er zoovelen zijn die de
trp ttoirs gebruiken omn er ceen praatje
te staan maken of wal te lanterfan-
ten, zeer ten ongerieve vanr de voet-
vangers, die op de trottoirs de straat
ontvluchten omn deze vrij te late: voor
de auto's. Dikwijls mioeten dezen nood-
gedwongen, omdat de passage ver
sperd wordt, de straat kiezen. Wij
gelooven diat een enkele weak van
de polidie inl deze richting voldoende
zal zijn om dit euvel te verhelpen.
He Hamlelskade
Eindelijk, eindelijk komnt er een beetje
schut ig de nhedrstelig del lliebver ver-
aitui d i de Hadlsae i t


TIeleg-rafisch bereikte mij hecdzn bet droevige bericht, dat
~op 4 December- j. 1. te Rijsw~lk [Z. H.] in den ouderdom van
70 jaar overleden is mnijn beininde Va~der, De Heer
P.e C. A. K(RUGE RS ~

in leven Majoor der- Infanterie b. d.
Saba. 8 December 1928.


VeftSQ811WaOrdigers: Ellis & Dan la
Niet to veel teeteren.
De Haagsche politie heeft aan auto-
mobilisten en moto~rrijders de volgende
circulaire ultgereikt :
,De Wet verplicht den bestuurder
van een motorrijtuig een hoornsignaal
te geven, telkens wanneer de veilig-
heid van het verkeer dat eischt."
Deze verplichtinig is langzamerhanld
gewa~rden tot een gewoonte van vele
automobilisten omn te pas en te unpas
vaak bijna onafgebroken, signalen te
geven. Niet alleen, dat hierdoor ver-
keerslawaai ontstaat, dat het verkeer
ourustig wordt, doch ook vermindert
op die wlijze de veiligrheid.
Een automtiobilist die bij het nade-
ren van iederen straathoek een lange
cei dliott eo~teen afgeeet (bbeneemt
een andere auto, welke eventueel uit
de zijstrant na~dert, te hooren

naaremat aze m ndesr onaelrelo dig, doc
juister, worden toegepast.
De veiligheid bij het passeeren van
zijstratea is beter verzekerd door een
enkel, duidelijk signal en kalm rijden,
gepaard met oplettendheid van den
chauffeur dan met een gront aantal
signalen en onverminderde snelheid."
Voor autobestaurders ten onzent kan
kennrisneminig hiervan zijn niut hebben


Just treeuledfOr wholesale alnd retail 1--2


Vereeniging ,SURPIAME."
Wond'eravond door Prof, NICHO-
LAS4 ZAPHERO op Zatera'27favond
20 December e~k ; meest modtern
Goochelkunsten zulllen U worden ver-
toond, waarover U/ verbaas:i zult staan,.
Komt 460, koalt allen.
HET BESTUCUR.
Aanvalng 8.30 unt precies, Kaarten
verkrijgbaar bij de leden. 2--1


Elelctriciteltsawerken. Flesschantrekkerij. Ivan toelichting was het de bedoeling
van den Minister vanl justitie omn straf.
Per S. S, ,Simon Bolivar" arriveer-, D. d. 17 Dec. is door den wnd. baar te stellen : het bij wijze van be-
de Donderdagmorgen Jr. E. F. SURIN- Gouverneur bl] den Roadd een ontwerp- roep of gewoonte koopen met het
GAR. Volgens het .Vaderland" moet verordeniing ingediend'ter bestrijding' oo~gmerk om bet gekochi~e n~iet te be-
hij in opdracht vani den minister van van de z. g. flesschlentrekkerij. tnlen
Kol 6i~ Het nieuwe artikel 339 a vin heton ebk Srfh t"d. Vo esrfartligodnl-
le. den gouverneur van Curacaol Wtoe varn ~taree t nrid <. us. ve~rng niet sbeartaling ofonverhalbar
van advies dienen in zake den aanleg ,,Hij die cen heroep of eene gewoon- h eridg niet veetaisicht. vehalar
en de ultvoering van werken ten be- te maakt van het knopeni van g:!ederen Immers dalt het gekochte niiet gele-
hoeve van de electriciteitSVoorziening met het oogmnerk omn zonder volledi- verd werd, mocht geen fait d' exci-
van Curag~ao; 2e, den gouverneur van ge betaling zich of ten ander de ,~e:iSbe- s zijn, want dan zou de aansprake-
Swriname adviseeren in verband met schikkinig over die goederen te ve-lijkheid vanl den flesschentrekker be.
eent conCeSSitaafivraag voor den aan- zekeren, wordt gestraft mnet gevanigenis- heerscht worden door de van zijn wil
leg van electriciteitswerkenI te Para- straf van ten hoiogste dried jarenl." onat~hankelijke omnstandigheid, dat de
maribo. Bovendien heeft de minister! De Memnorie van Toelichtinig luidt verkooper al of niet tijdig argwaan
op verzoek van den Minister van oldus: 'kreeg
Arbeid go~edgevonden dat ir. Surin-; nin he Nederlanidschie Stantsblad van Evenmlin m!ocht de flesschealtrekker,
gar gedurende zijii verblijf te Cu- 1928 No 176 verscheen een aanivul- in het nauw gebracht zijnde, alsnog
racao en te Surinamne de belangaen lingswet vanl het Nederlandsche Wet- in staat zijn door valiledige of gedeel-
der Vereeniging Nederlandsch Fabri- boek van Strafrecht, houdende eene telijke betalinlg, aan een strafrechtelij-
kaat zal behartigen, istrafbepaling tegen de ,fle~sschen1trek- ke aanisprakelijkh~eid te komen.
Naar wij vernemen zal de heer Su- kerij. Daaromn eischt de strafbepaling
RINGAR ongeveer 3 maanden hier blij- Na verschillenlde opmerkinlgen der Islechts koop met het opzet zoowel
venl. Commissievan Rapporteurs is het cenig om niejt of onvolledig te betalen als,
Per zelfde gelegenheid arriveerde artikel in den huidig~en vorm~ ioto iho e ne ebshkig
de directeur van de N. 1. Gas Mij. stand gekomen en het is gelijkluidend over de goederen te verzekeren.
alhier, de heer J. M. GOSLINOs, Vice aan dat, betwelk thans aaui Uweni De vraag wanneer in elk geval de
president deer maatschappij. Wel- Raad wordt voorgelegd' Ifeiten ee:1 zoodanig koopen tot een
kom. Misschien w rdf in dit gebledsdeel bercep of gewo~onte maken, moet door
dees nr rjngmti dieden rechter worden beantwoord.
Hiavenmeester. mI1ate ultgeaefend, dat u~p dit oogen- Overigen~s, de o~inschrijving: ,dle een
blhik daartegeni een voorzieniing noo- brie gwlt akt" oi er
Per S. S. ,Simon Bolivar" arriveerde dig is, maar de steeds voo~rtgaande baerce of ge wotetbc maa kot mfeer-
de W. E. O. heer GAUW, luitenant teri ontwikkeling op mnenig gebled, zal te nial~ er in hetr Wboek vnd Stgrafrecht
zee Ist~e klasse, bestemd om denlheer zijner tijd wellicht ook de komst vanl voo. t in tee bekeend begip. Het
HOEK als Havenmeester op te volgen. het gilde met zich modebrengen.. zwou netan tr e bvelen zo.ijn diez
Naar wij vernemen, heeft hij cok eenige Het is dus gewenscht vooirbereid te woordelcl" te vervnge dooi~tr: ,,hg die,'
jael bk doen vliegdienst doorgebracht. I it\ o allle gebearijkhoden; vandaar n atdant zot7 zelsh shtralln hieij,
Het behoeft geen befoog, dat de clie mnet tusschenpoozen van een paar
Het vllegtulg van Captain Pattef300. neringdoenden Mgroote schade onder- jaarin biet fit les etend e
vinden door dezen3 vorm van oplich- design s
Volgens de Newy-1ork/ Timzes is het t~ig en drit zij de bescherming van:
vliegtuig van Capt. Joseph Medlill Pat- den wetgever n~oodig zullen hebben.
terson, waarmede~ hij in de Iste weekly De practijken der flesschenitrekkers U r rj b a
van December zijn vincht naar de lan- vindnuotta nhtrdess ee tig a
deni om de Cara'fbische zee zou aan- teem, overal en ook hler op Cu-j
vaarden, het grootste dat ooit gebouwd racao in zwang. Ware dit te veran- bij ELLIS &c DANIA.
is, n.1. een Sikorsky met 2 Pratt deren of te beeindigen, geeni flesschen-
en Whitney Hornet motoren, elk van 520 trekker zou een bestaanhebben. Even- Luc aajs
P. K. wel sen oplossing in deze richting isl Stolksche Kazen
De mraximumnl snelheid is 140 mijl Miet te verwachterl, zij moet op an-i LeliStile ,,
per uur. Het bezit een luxueuze sa- dere wijze gevonden worden. Edammer "
lon voocr negen passagiers, welke Vandaar het ontStaan van het art.j Idem (ill blikken)
bekleed is met leader, en waarin stolen, 326a in Nederland en dit voorstel aan Friesche kaas in blik
een divan mnet twee wandtafels. !Uwen Rand. HOilalld3Che haninlan in bilkken
Behalve Capt. Patterson zulnen de Flesschentrekkerij is een vormn vanl Maggi's blokj~es & extract
reis mee makeni Luit. Fr. H. Becker oplichting, welke niet valt under het Garn;alen, Kreeften en KrabbAn
van de ,,Uniited States Naval Reser- bereik van artikel 339 van het Cu-. In blik
ve" als piloot, C. J. Sutter als meca- regaosch Wetboek van Strafrecht, zoo- SIG AREN "CADENAS"
nicien tn J. R. Roe als radio-opera- dat eene special strafbepaling nood--
tor eni nog een gast. Het vliegtuig zakelijk is. De flesschentrekker heeft -
kost $75.000. de middelen in de wet opgesomd
De vlucht gaat vanl Miami, Florida, niet noondig. H-ij doet eenvoudig zij:1
over Havana, Mexico, Britsch Hondu- bestellingen, somis gepaard gaan~el see~+ *'' * * *~~
ra~s, Guatemala, San Salvador, Hon- mnet eeni of meer leugens.
duras, Nicar~agua, Costa Rica, Panamna, Het is b~ekenld wat taallkunldig onl-
Cartagena, Barran quilIla, (Col um b i ), d e rfl essche nt rekk~erij verstnatn wo rd t,
Maraicaibo (Venezuela) Caracas, Tri- maar de strafrechtelijke definlitie daar-!
,nidod, Tbobao, Ginrenad St. Vincent, vani bij het tot stanid komlenn van

Antigua, St. Thomas, Portorico, Santo bezwaren gehad en dit arikel is een *
Domingo, Haiti, Cuba, Jamalica, New- uitgebreide besprekinig ten deel ge- *
Orleans, St. Luis, Chicago, New-York :t valleni.
In't geh-eel cenl vlucht vanl 10.000 De mee~ilijkbreden warren de vol. (Engelsce product)
inijl. gender.
Blijkbaar zullen Curagao en Sui-( Vastatond,dat de ie ringdoende stain d e f
name niet wordeni aanedaanl. moest beschermd3 worden, maanr nok *
weer niet zoo, dat zorgeloozel, eni onr-
PensioeHOR nadenkende verkoopers de nonrmale .wer eld
vooriichitigh~eld zoudeii kunneni ver-.
D). d. 17 Dec. is door deni wnd. onachtzamen terwille van de ultbrel- ypygg~gg *
!Gouverneur bij den K. R. in gedienid ding van hun bedrijf. *e
i en ontwer p-verordening ter aanvul- Het flesschentrekken most gestraft *
itng van de verordening van 13 Dec. worden, mnaar de omschrijving van het (
;1898. omntrent het verleeilen van pen- feit most zoodanig zijn, dat met elkel Dit kmndermeel heeft zyn 4
sioenen ann burgerlijke amibtenaren slechte betaler met eene strafvervol- goedn znaa tuvrei anen*
jin de kolonie Curagao en aan hunne going bedreigd zou kunnen worden e anznziehi n *
wedowen en weezen. De strekkinig er- len dat allerminst zo~u lijden de kost- lzdoatcmh t l\ e aan h 4
Ivan blijkt voidoende uit de volgende winner, die door ziekte of werkeloos- zoitda hen sk voermt Die *
iM. v. T. heldd noodgedwongen~ was inkoopen nodrdedi elhe 4
,,Het is voorgekomen, dat ambtena- te doen zonder te betalen. *gedurende de 5 aatste jaren (
ren, zich miet bannen den voorgeschre- Van den anderen kanit mochten de -e gbuk ebn y er
ven ermjn ij en ouveneu he- mzender wet niet te ruim zlil, zoo- a revreden over het verkre- e
Sben aangemeld tenl einde aan hunne \dat de leden van liet gilde tcich weer g fen resultaat, omdat
i,weduwen en na te laten wettige kin- vn] uit gingen. Glaxo zoo buitengewoon
denasraktvezkenode Dit ales zooveel mogelijk in acht goed is voor kmndeten.
helft vati het bij artikel 10 van die nemende is men gekomen tot eene ee
~verordening voor c~en diensitijd van redachie als vani dit artfkel.HernMNIG&C.
Itwintig jaren vasigesteld pension. Vergeleken met analoge bepalinge~laen dg9b C
De thans voorgestelde aanvulling in Engelanld, Duitschland of Frank-
evan dode dpnensioenvrerordeinindeg lee- c el-hp ettevoorges Ilde artikel niet
genheid te stellen in die gevallen, Blijkens de Nederlandsche memories


gedaanl. Waarom niet ? dat is 't ge- waarn hetll vaststaaiste dte ils non

hg wjddeni t gee uwaai nte niogene~nonif n, od e at mtrelsv ute schune b-
nentdringen. De la'atste we od doelde verzekering, oak .na het ver-
er wer olo geerk. -en i druk istrijken van deni vastgestelden: termijn,
bezig met opvullen ; het trottoir is zootedn.
goed als klaar, den rijweg is men
gelijk ann 't mnaken. Als eind Januari Officisele BerichteB,
de nieuwe Gouverneur hier voet aan De Gouvernements-geneeskundige W.
wal zal zetten, zal, hopen wij, de Han- H. Winkel is aangewezen om den Di-
delskade ten minste toonibsar en weer retu a e pnae Gezond-
bruikbaar zijn. heidsdienst, gedurenide diens dienstreis
-- inaar Aruba, te vervan~gen.
Aan den tfjd. agent van politie F.M.
opetibii leverk oo pnS IKip is drie weken vristelling van.
;dienst verleend.
Op! Yrsyda den 28n. dezesrl PROGRAMMIA
te P uwLI deos morgens su~lln der uilvoering op Zondag 23 December
inr het openbaa~r worzden vrerkocht, a~s. des avonds om 8 uur op het Sportter-
enm aan des meestb~iedende~n geleverd rein ,,SCHARLOO"~ door het orkest
de yoedelreq uitmakende den inboe-; ,,ST. CEC~IIA."
del vuan wyl3en Newvr. Wed. ZE'P- 1. El 13 de Septiember
PNFELD T. Marcha dedicada al general
De verhkoolping' geschiedt in het Primo de Rivera. por CharleE Maduro.
gobolu rioplen N. 8 boe~l~.i2. Si j'etais roi Ouverture A. Adam.
gabuw rinplinNo. ove1.3. Together Waltz de Sylva.
Osiraao SSDeceber 198 ,4. The Wren Polca foC piccolo. A. Damare
15. Oh Se~iorita Fox trot` Charles Maduro.


nmnklijke Nederl. Stoomboot WInaats
VAN CURAQA0
NAAR Pto. colombia, Cartagena, Cristobal cu Pto. Limon:
SSS! ,\SCty essea 3
SS. ,,Venezuela"
NAAr Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados en Bluropa:
SS. ,,Simon Bolivar" 3
SS. ,,Crijnssen"
SS. ,,Stuyvesant'
Naa F t-u-aPrince en New-York:
SS. ,,Commewijne"
NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Cumand, Pamrpatar, Cardpano,
,- S. NikerDcmerara, Paramaribo en Europa:
SS. ,Cottlca"'
NAAR New-Y~ijk:


Janl71929 .
31 Jan.
Jan. 1920
17 Jan.
31 Jan.
31 Dec.
2t Jan.
-Tri nidad,
7 Jan.
28 Jan,


R. J.~ BE7A UJON.

wn, iYoais.


6. Eva Selection
7. No dudes Danza
8. Curaqao Valse Antillana.
Old Comrads March


F. Lehar. SS. ,,Luna" 18 Jan.
S. Madera. SS. ,,Astrea" 11 lan.
Charles I~aduro. Bovendien wodtBacch regelde dienst onderhouden tasseahen Curagao-M~ara a bo
C. Teike. v. met de S.S. ,,Atlas", ,,Midas" en ,,Brlon"


Geen betere whisky to verkrijgen.
MQRRIS E. CURIEL & 30tlS.
Agenton.
6s-5
jFRIESCHIE COOPERATIVE ZUIYEL-
EXPORT VEREENIGING~ IN RIAAS
EN BOTER.
Lellwaarden.


ch.


Koig pOTFlEEY


0io *t E
List of sai~lings from CliRAGIA0 to:


Te koop.

Een Auto mark Dodge.

Voor inllchtingen,

Pietefma81 NO. 114.
2-1

SOntvangen een groote


KERSTB00MEN en

kerstboomversieringfen
irr 't

Curagaosch Warenhuis
op Dempel.
2--2


HR E LPR)D UCT EN~IUS


All ships accept carlo sal passengers.


Hamburg-r' merika- ame. .


IEXT SAILINGS (Subject to Changes) FROMV CURACAO TO:


_I_YLL------


_r


C


erlijke beschuiten van


~__--L~ C


Steamers marked *) call at 1MEXICO i:(m Pto. Bar ins, returniing via
same port and Westindian Ports to Europe, bjut notl touching in Cherbourg-
All the above vessels carry Passengers and Freight.
The Steamers ,TEUTONIA", .iRUGIA"' & ,GALICIA" have FIRST and
THIRD CLASS accommodation. SS. ,GRUNEWU~ALD" has ONLY FIRST
CLASS accommodation.
The New Twin Screw Motor-Shtips ,ORINOCO", and ,MAGDALENA"
have ElRST-INTERMEDIATE and THIRD CLASS a~ccomlodation.

11 1 OOrlkomnen is better dan genezenill


Wettg gdepneerd.
the B. V. D. Company, Inc., New York
Sole Mlakers '*B. V. D." Underwear
"NEXT TO MYSELF I LIKE 'B. V. D.' BSsT"
Agenten:~ A.G & J C. Henriqurez.


Mt~E#SIMl & Co Ahgoatel.


GOfnpearia Treascatlcinicac
El Vapor
se espera del Pacifico va Cl y Pto Z lo lis el 23 de Distash~~~re y -
:U ir8 el ~mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenecrife,
iadiz y Barcelona.
El vapor
..,,BUEINOS IE'
so~ espera el 15 le Enere 1929 de Europa via Pto. Rico y Venezuelar
y seguirdr el mismo dia para el Sdr via Pto Colombia y Colon.
Anitis vapores rstptan sair~ga pasajoros.
S. E. LL hAA~~R d& SONS.


1V8 ~oO's


per- ganlon
De leverinig van ,,Kero-Gasolie"
Drums van 80 garllon-s

Om dle heE

Sauntlc
bekend ov

omr huan or

HUNTY LY PALME(RS Agent:
ASSORTED CREAM
j- alcur 26--7
.;
,1


Op warms dagan
gaan toeelen !
Frischhelid en comfort is noodza-
Ikelijk om krachtig re blijven.
Daaramn just verlangen alle zaken-
:lui Bd. V. D. onovert-roffe:! in trischheid
en comfort, juiste maat en lange duur~
Manr zoig er voor dat je de we-
reldberoemde orlderkleeding krijgt, die
je v"'d t. El~d ev evD Kee dingstak

D 'R 7H

IB"JB
RTADL


C 0 8 98 0

Irt Kapitaal en Reserve fls 2.
Koo t en verkoo t wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons.

Neemi emednetn Sodd dey>sito iln < pent
chequerekenmngen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credletbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegr-a fis ch e Uitbet~aling~en.


250.000


Rekening-courant in local en vreemd geld.
Deposito's pp termijn in locaal en vreemd geld.
Voorschotten en Handelscredieten.
Koop, Verkoop en Incasso tra~n Wissels, Credietbrieven,
Coupons en Vreemd Geld tegen voordeelige koer-sen.
Telegrafische uithetalingen naar aie were dee en.
Reiscredietbrieven en Chdques van de
National City Bank of Ne~w-York,
New~ Yg~rk Ciltar*
Safe-loketten.
Special aideeling: voor Incasso's
~Aldeeling Spearkas. s


Safte-loketten


Sjpaarbanik.


Amdeeting


~Agssrantle.


Apotheker
ILISH P~HARMACY


Breedestra~at, Otrabanda. Telefon No. 256
Spoedige aflevering van Recepton
Patentmedicijnen en Chemicalien
Drogerijen Parfumes on Zeepen


HAmousR via Pto. cabrno,
La Gualra & Trllidad.
M.S. Helaz Horn 6.January
M.S. Bealsal Horn 22 January
Mg.S. INGRID IIOR# 3 Febiruary
M.S. Frida Hors 17 February
M6.S. MIMII HORI 3 Marsh
M.S. Helaz Hora 31 MarPch
M.S. Presldenta~omez 14 Aprl t
M.S. IIMORID HORI 28 April
$ANTA MABFA :


PTO. COLOMBIAL & CA~RTAGRA :


a.S.
MY.S.
M.S.

M.S.


Helaz Ho~rs 19 D cember
Consul Bora 7 January
ING'RID IIORI 18 January
Frida Horn ii February
MIMQI HOIBI 15 Febrnuary
Bailaz Horn 15 Marsh -
PPralesiete80om es28 darch
INGRIDB HORM 11 April


Alle Foto-atitikelen
Allerle~l Sourten van


Chocolade, Suik
Sigaren on Sigaretten
VLUGGE BEDIENING


ierwvaren,
Sodawa
00K


Kinpston & Port as Prince. Via Jaclilel:


Balas HOrs
lagrld Bore
Ymid Hora
Hetas Bora
Iagrld Hors
MARACAI(BO:


10 December
18 Janua ry
15 February
15 March
11 Aprfil


MP 8.
M S. .


Minna Horn
Henry Horn
Waldtraut Hors
Minna flora
Confsul Horn


17 December
25 Janua ry
22 Februury
22t Malrch
19 April


~T1ianeflationt and

rJtfa loss of nt "" ge
Corme in and let us
chk the air in y~onur

them to


pre~tree.

TIRARM AND TURES

30DLE DISTRIBUTORS:
A. 0. CAPRILES & Co.
HOeesF88tr~aat N~o. 20.


Two laonthly sall~ags by MY.S. ,,artlhla II .


PR~I JSN'~OT]rE
:Gastoline ex pomp per gallon
Gasol-li~ne per blikT va~n 5; gallons
,Kero.sine per blik va~n 5 gallons
iMineral turpentine [vervangt ter-pent
San en9roie10ns
i,,S~ingle Shell" ex pomip per gallon
,,Double Shell" ex pompF per gallon
.Tri let Shell" ex p~ompI per gallon
ICokes per ton


:i3n]peri b~lik


fl. 0,6i8
,,3,90
,,2,75

8,50


,, 1,55
,, 2,
2,50
,,15,-
,, 6,34


Colombi~a Cartagena, Pto. Cabello, La Guayra,
obal, Pori Limon &i Tri ni dad, PLY MOUTH,
Barrios : (eventually) CHlERBOURG),


Pto.
Crist
Pto.
PPssenferP-Shiip :
a. 8. 0 noo
*M 88.Rugiaoo
+. S%. OFIB080"
*M88 GrBRlia.,Olt all

*).88 Mnug lana
1MS. 068000
*) aS. Testotita
M.S .Maglalena
*) gSS Galicia
MS. Orinoco
*) Grunewald
M~S. ~Magdal8R8
*) $3. Ilugla
MS. Orinoco


uitsluitend


geschiedt


1929


Nov. 6-7
Nov. 22-2i.

Jan. 1 2.
Febr. 13-14,
Jan. 294-305
Febr. 26-27.
Api. 11-12.
Ma r. 26 -27.
M'cay. 9-10.
Ap.23-24
Jui; 5-6.
Ma.21--22
Jl 3--4 .
Jun.l 18--IY


NoD
Dec.
Jan.
JF r.
Febr.
Mar.
Mar.
Apr
Apr.
Apy.
Ma~y.
Jline.


20-21,
8 -9. 1 929
17-18.
14-15.
14-15.
2-3.
11-12.
30--Miy 1.
9-10
28-29.
6-7.


Snb-dealeFs.
Galmeyer & Co.
GalmeAc dS. Co.


Otrabando.
Sejimkok


& Palmers


-te~rmoeidheid meet


&. Co.


Gl)RIEh1'S BaNK.

Willemstad Curragao pled. West-Indie.

AHhE BBligZH(Et.


Bank


Volgesto


P~acional


"Bo~i.


van EDMUNMD JACOBSEN,
AMI/ERICAN DRUGSTORE ENG


Wijnen


on Likeuren


en- Koekjes
iter on Limonade
AAN HUIS BEZORGEN,


STBIE YAATSGHAPPIJ.


ey


er de geheele wereld
novertroffen kwalitait.

A. B. W., LIEDER.


S I IIC880


Draagt daarom de:

Archshoe en Welfschoen

(Ned. Octrooi No. 4066)


rl---II. 1


II


iraF kaat v. Mannaerts- i
Schoenfabrieken, Tilburg, Ned. Octrool 4464
walke'aan alle eischen van den voet voidoen!! I
De Archshoe on Welfschoen geven den juisten
bodem aanr Uw voeten II

A~een verkrrijgbaar bij:


'FEN80HN N


MYEWIIS1 &i Co. Vertagenwoortigers'


v. h, H. J, V00REN

boven CURIEL'S BAKJK.


28-24
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs