Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00140
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 8, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00140
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

fl.2344 Ztda 8 ce b 1 8. 45ste, Jaar gasg


W EE I(BhA D V 0 0 DE GU RAG ROS C: E EI-h AlD E f

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Basreau i~tan dit blad: Pasftorte Otwa~banda. VorbtBitnadprjarf.1.
Abonndl sv oo i ch(raqao,e Bonal le Arumbaade Ad iitrte St Thmsclee Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
en de ovenwldscheeilandn per rie manden Adminslrate:Prijs der AdvertentiiPrijn van 1-7 regels n1--.0.50; voor50
fl. 2.- bij vooruithetaling. 'iDRBUK B K R L. 80 0 AE 8 3 elken regel meer 10 cts.G W89805che erdodr tot een minimum geeuer I O Z N E
Maar laat men dan de zaak aan- Windwardside Saba.D. W. I. HO L N C EBA KV 0 WE TID .
sprokkel pakrken met den sped en de activi- To th dtrA~ ed ~aB.,
spr kke ingen. te; di ade bstaadnde toestand eischt ode dtop Aie i uago. 81: 11 5.000.000.-
(lX) jbegonnen worden, wil men weer niet Kindly allow a I;ible space in your Gepflaatst on Volgestor fl ~1.000.000,-
jachterop en in een impasse komen, paper, whereby it is hoped that a long
....nryns.... a'e"Jv"':i gd into geatn zal in. fovtvwon na Nbheb on tb folonres .
I IDe oplossing van dit problem is voor the West Indies.
Ondr e el blagrikedige de enbekwaamn en actief man als onze To those visiting this island it must B IJ K A NT 0 0 R CURA QA .
op afdoening wachten, en waarvan tegenwoordige directeur van O. W. be quite plain to them that the village of
weer vele leder op zichaelf een vraag- eig'enlijk een kluifje om van te smul- the Windwardside is progressive; sta- le (ld Dpso an er-atcog.
stakr vormen, noemt het Kol. Weba len. Het zou ~ons ~daarom heel erg tistica-llythisisso proved. We frequently 1edGle eoio pn pa-eeign
van Nov1.1.ok d oe erverbiding verwo nderen als hij niet reeds al zijn hear a lot of talk about starting in. Opent Rekceningen*-Coutsant met fRente.Vergoeding.
Een Nvraagatuok dat eigenlij reedsaandacht eraan geschonken, en zijo dustries etc, in these colonies. Now lo- & Verkoop van Battenlan~dsche Wissels & Tlreemnd G5eld,
lang geen vrasa er a onpllannen kant en klaar had liggen, we do not want to put the damper on Bezotrgt Teleglraffsche Ullthetalingen.
zijn.Een aarengszins vor aorutzend ilchts wachtend op een wenk van any good intentions or to discourage C~redletbaleven & Rieisadssels Hmerican Express Company.
ein. actef besar zou heztn voraagtaken oge-rhand om ermee voor den dag capital, Govt. or private from being in- srtk Caie m n odl
reeds lang hebben opgelost en den /te komen. Wij zijn er zeker van dat vested In either of the three islands; ra- esekCedtn ndn adl
knoop doorgehakt. Want de urgentie I't er bij den Raad met viag en wim- therwouldwe say go eay.Wehave wit- Ult~oe~lag Ian Effecten-Orders. Verxlatiering van Coapons.
ervan is niet van vandaag of gisteren, pel door zou komen. nessed one such a~ttenpt in the island
al doet zich met den dag de ur-- Doch alvorens daartoe over tegaan, of St. Eastatius; freg the start it was i RHA#EIP ji BII Ill I 'j ((
gentie dringender gevoelen. Reealdszu mno .erti overleg. Inoe- plain to many that~:~ hinanager though -I In a anntn nH
sinds are was` me ranoe tudtn treden 'met de tegenewoordigeplo- me~ants~~ing well *R to understand
en zijn er in den Raad en in de pers casoaise eei eglgn lclcxiint iaie icm
stemmen opgegaan om het vraagstuk heid moeten stellen een nieuw -plan stances that wtea 6,ifailure camne;i
ens ernsig onder e oogen t zien van oeververbindin te bestudeeren. an island that shOtr: be progressing
Tot een ernstige overweging en een Door haar initiatief en beheer gedu- is now practical) aestittste. We of Vertegenw. te New York: NATIONAL BANK OF COMMnERCE IN N.Y.
ernatig pogen is men echter van Be- r'ende een reeks van zooveel jaren, the Windwardside are not crying for NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
stuarszijde, althans vorove arheeft deze zich, ondanks de vele klach- food, nor are we crying so much' INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
butten gebleken is, noolt geraakt. ten die or vooral gedurende de laatste for employrment.What we would te London: N;ATIONAL PROVINTCIAL BANK LTDP. 1\
Dithadmentoc we moen eryjaren, nu het verkeer met den dag toe- like over here is better school faci- t e Parijs: SocitTt GANBRALE POUR FAVORISER ETC
wachten,Ii haomdatme nehwlmge e eemt, biijwijien rezen, toch inderdaad lities and a roadway for vehicular
ten eerste, de toestand zooals thans tegenover het publiek verdienstelijk traffic from this village to furtbay;
volstrekt onhoudbaar is. Honderden gemaakt. Door haar concessie, is zij this great need shoittd no longer be
en nomashnednodridnom het zoo maar eens te noemen in denied us, since Caragao has taken
er dagelijks den last van, dikwijls niet possessie; haar komt dus o. i. de practically alle of oYr labouri ng lower J 3 M. BERGMVANS -- AMVSTERDAMI
op d aanenamstewijs enpreferentie toe, om nu het bestaande class ; the benefit lof such a rorrd- "
tp e n teee, omdate vazlf den vrasysteem van oeververbindingl met den way could not lie measured, and Damo, 6 Postbox 677.
rijat : wanneer in 1930 de concession dag meer onvoid~oende blijkt, met een there is nothing tfo doubt about IMPORT Koffie, Cacao, Suikrer, Dividivi, Hou t!etc.
voor de brug zal zija afgeloopen, wat is~nder, better voidoend system voor it .being feasible not a few, but ''''' t
dan ? den dag te komen. Daarvoor geve all would ben~e. Thereby, and tit Voorschotten op goederen verschepingen.
Ja, wat dan ? jmen haar den til'd en de gelegenheid. would be a lasti benefiti, it could Veeljarige prtoducten ervaring. Meest ultge-
Als men dan nog steedsniet toe is is echter deze termijn, laat ons zeg- even be made to paygfor itself through breid^'relaties; snelle afrekreninrgen.
aan een definitive oplossing van het gen :van drie maanden verstreken, tolls on merchandise. As a matter' XO T ie Eipefe poutna arktn
vraagstuk, dan zal er wel niets anders en" komt zij met geen better plan voor of quotations; I would cite for the E PRT le Eioeshepoutno arktn
opzitten dan de conlcessie te verlengen. den dag, is zij niet genegen om benefit of all who may read this ar- Correcte uitvoetin9 van alle orders.
Waartegets, gezien het winstgeven- Welk plan dan ook nit te voeren, ticle, thereby showing the enormously Snelle verschepingen; concurreerende prijzen.
de van het bedrijf, de concessionarris doet zil m. a. w. dus afstand van haar prices of transportation; at present Behandeling in Europa van A4LLE Curarnosche
se wel wearug bezwaar zal maken. De preferenitie-recht, dan heeft her Be- we all pay from f1.25 to f 2.00
onderhoudskosten mogen door het zoo I tstuar de handen geheel vrij en kan' per 100 lbs. merchrandise from the aangelegenheden. 1 --2
drukke auto- en truck~verkeer ontzg ier met bekwamep sped aan 't werk' ba oti on hpigorsa CURA('AO AGENT: L~. W. C. van Eps. Heerenetraat No. 9.
lijk gestegen zijn, ledereen gelooft dat getogen, om bij afloopen van de be- ple crop potato per barrel is f 2.50
't bedrijf nu meer dan ooit een goud. staande concessie, aansjonds het nieu- transportation to the bay. I can not 1 __~_
mijtjeiswesyseeminweringtekunnen ,ask for more space to numerate the ruined crops, and killed an jqals, and den; en werden die lieden welke het
Doch het publiekc is van een ver-i stellen. Dit alles eischt natuurlijk gron- benefits that would accrue to the is- left the place destitute in nydny pla- luidst in 't Paplamento ripen het
lenging der concessie, althans zonder dig overleg, gedegen studied, nanw- land in general, but I am quite sure ces on the island, that nlo notice was Ieerste geholpen, wat ik niet anders
senig palliatief voor 't geval de brl 1ug gezette vbgrbereading, waarmede het that those who having made the ha- taken of it ("By :the Gezaghebber dan bedroevend kan vinden. Voor
open is, heelemaal niet gediend. Een Zaak zal zijn zoo spoedig magelijk te zardous yourney from the fort-bay to or the Local councillors.") after the zoover ik meenl te waten van welin-
zucht van verlichting zal er opgaan als beginnen. Wi] zien niet in waarom er the Windwardside would not put ob- _storm abated, gelichte zijde, is niet lang geleden aan
el eindelijk eens een eind komt aan de langer mee gewacht. Instructions to prevent such a project This of course left the people in alle Directies van Netjerlandsche
mistre van een brug die eigenlijk geen En intusschen .. doch daarover being an accompliibtk~d fact by our /great distress, homeless, want of food, Postkantoren een zoogn. looporder
brug meer is, zooals Jan Paul eens een volgende keer. G~ovt. iwantl of clothes. And no move ofan gericht, om eventueele verzamelaars
opmerkte ; een zucht van diepe te- Hoping that as we have heard of philanthropic act on human kind was Izooveel1 mogelijk ter wile to weren
leurstelling, wanneer mren langer dan j t h m sc le e the good intentions of our head co- taken to mitigate the poor proletariats ~bij het aankoopen, etc. vanzels
noodig is den bestaanden onhoud~- .OaCO 8elony toward us; that with the coming In their terrible destitute state. IDit schijnt niet op Curagao t~e s "'n.an,
baren toestand zal handhaven. iof our new Governot we may be bles- A re w nt in an Christian era daar een ambtenaar op een niet drak
SNogmaals: wat dan ? M. 11. L. 0. 88hool v00? r08ggas. sred with at lest a roadway fit for ve- which is now pending. moment zelfs onbeleefd werd, toen
Er zija ver~schillende oplossingen Vaa 0D agkk eee heldhcular traffic and for human beings Are there no axioms of the Man of iki hem van ledere der koerseerende
van he problee aan dehn e-tt n even van nijseue feneringe to walk on. Nazareth left?3Which states, 1ove even post- en portzegels 2 exempl, vroeg,
aan, po le a h n e t atlkens van 8 -12 V.uw IBri ne Thahking you Mr. Editor for your y u en m sd go d o al m n. terwijl zoogn. gelegenbeldsafs~tempe-
Jaan laPaul zweert noq steeds blj eeni Gelieve het vaccinebewi's mee te valued space. Wioreell ir, -o I hav thhoo r tol lin g rje nmgl s
tunnel, als de eenige voldoeninggeven- b Motcrilyinform that there is also a spark of j a dTypeeren is ooke welt voor Cra
de oplossing. Wij zouden hem met rengen'H. S. Johnson, IMerchaint. goodwill in Island for the community. go a arldeenwe a e
pleizier dien tunnel gunnon, al was 't Het Hoofd der School. 1After mlany day elapsed two honou-j prto vnh Modran d 7%ct.n ~llen het~;
alleen maar als belooning voor zijn 2-3 Pr. ~M. CANUTUS. Nov. 171 28 ral getee vlnerd n etrecto vnl anteeerlnen1 .bera
jarenlang dapper en manhaftig strijden St. Eustatius D. W. I. ito the Gezagrhebber, and asked for de lokretambtenaar eerst aan zijn Chef


vor ln dea. nIdaa~plsing 1 some sort ot h~elp for tepoor for- van Dienst most vragen of ~22% et.
zon het zeker zij u. 1 ggan s ggtih To the Editor of the Amigo di Curagao. !saken. And rive un'derstah~d that his voldoende was; of zooals mij deer
Dan is er nog de oplossing van een i g "~ l~a Dear Sir, denial was rather rigorous, but after dagen overkwam, dat ik san het eene
sweefbrug op 't eind der St. Annabaai 'somen antagonistic argument they de- loket na veel wachten zegels kocht
van berg tot berg, geopperd ; weer Gilsegenheid tot orpgave van nicrawe After -reading a small article in your manded certain rites; namely as ope- o.a. ook van 5 c. en de ambtenaar
anderest spreken van ferry-booten of leerlinrgen alley' dagen van de maand paper, I deem it highly necessary to nigof public buildings etc. etc. aan het andere loket opmerkte dat
te wel veerponten; en ten slotte : de December vddr den middaug. beseech you, to kindly allow me to ta oe lc ihtb b ez enfanergligedme
transbor:dejur., eee sdtat Men gelieve het geboorte- en insert a passage in your paper which stained for them to lay their heads from hadden, hetgeen echter na informatie
Reed faen eleen s dt lat-I hope will be satisfactory to your the rain and wind. Hoping that our ook onjalat bleek to wezeo.
ste plan aan de hand gedaan en Yaccinebewijs nade te brengen. approval. And belieticial to the is- representatives in the future will be (Nederl. zegels hebben tech alle
besproken door den heer C. S. Gor- 3--2 land of St. Eastatius of which the in- enoe ihasako odiln edt a nrkigengl
sia P~.,toenterlijd lid en onder-r habitance uphold. !towards humanity; and take cogni- digheidsduur van 10 jaren ?)
voor zitte van den- Kolniaen Rlk and **~n Iist notice in a recent note in your zance of the statement, I leave it to Voorts behoort het heelemaal niet
Met ijnvoonitienen likzagI O ISpaper, in which you were obliged your prher approval, Itot de oinmogelijkheden, dat een brief
deze dat er een oplossing most ko- to contradict the good done by the H.; HILL. in de stad 4 a 5 dagen onderweg is,
menbaa h e eer zoo bet er. j ei1 ZILI l Ex-Governor of the Colony of Cu- 'of dat de pakketpost van een mail-
Blikbarecherishetme zja e-lasakenbgragao, for the islands, and the Co-! ,,De Caracaosche Post." ;boot 5 dagen later nog gedeeltelijk
vorpped aen zoela klem en kacht e1-2TSBE o ony of Curagao. In which note con- MilNHEBR DE REDACTBUR. onuitgezocht in de zakken staat.
voogedage pln ggaa al me 1- TI811R &CO*trasted him with .Venerable Abrahtn: Beleelfd verzoek ik U mi) een kiei- Is het een wonder to noemen, als
zoveen anee e ee o a Lincoln". Your disapproval of the note ne ruimte to willen toestaan in Ulw de geruchten waarheid bovatten, dat
ren aarig gweet, hetis oorwas quite authentic: As thre Ex-Go- veelgelezen weekblad.. De reden hier- de C. P. I. M. met daaraan verb,
kennsgeing angnome. E de aakvernor did absolutely nothing for the toe is de manner, waarop bovenge- ,C. S, M," zelf een postkantoor den-
bleef zooals het was. sada ealko.Adsc omedes nonesa acer.knt xlternb)ndr od
Welkvandezeplanonen mssciena comparison is only a profanation Onaangenaam werd ik deze week nl. keuring, en is het niet terzelfder tijd
nog zooveel andere die er geopperd *r1 e fto Mr. Lincoln. getroffen door den wantoestand die er bedroevend ?
zijn, het meest kans van slagen heeft, e en hmedSuch persons forming those ideas, heerschie in de hal v/h Postkantoor Vertrouwende dat dit stakle iets
is voorshands moeilijkle zeggen. Toch: they only do it to satisfy their own alhier. zral hebben bijgedragen tot srpoedige
zou het ons niet verwonderen, als het $'0 een ch ggff mammoth greedy appeties, And wants Benige~n heast hebbende wars ik ge- ;verrijaing van een nieuw, naar de
laatst genoemde, n. 1. van een trans- everything only to suit their own plat- noodzaakt: circa 25 mimtiten to wach- elschen des tifds en voor Curavao ge-
bordeur, weer werd opgevat en in' bij form. ten voor het zegeliloket (het eenigate) schikt ingericht Postkrantoor.
studied genomen. Eerlijk gezegd, lijkt ferr. Lke 1%ed S. H. L. IMADU/RO It is also note worthy, Mr. Editor, op luttele frankeerzegels. De betrok- Verbtlff ik Hoogachtend;
dit ons neg wel hot best nitvoerbare that during the last hurricane that ken jeugdige amrbtenaar deed geon U beleefd dankend v/d plaatsmuimte
en meest voldoening gevende, omdat Concordiaplain 50. 7 Pletermaat passed us at a velocity of about 123 ankele poghig door lets vingger. to M. de Red,
de mtisllIjkbeden van het verkeer o. i. 2--2 miles ant hour, and devastated houses, werken den toestand meester to wor- Een abonn~e.


APOTHEKEN.

6eopend voott Zondags-
en nachtdienst

obaa 8d DecernbT tot 15 Dledem en

P~unda : 8TICAI EXCEI?510R.

8. M. Kautellam'
O~p beleefde: nitnoodiging vanComnandant
LAOAAY hebbien wvij cenl bezok gebracht
aan den nicuwsten vanl cnze torpjedojagers,,
Hl. Mi. ,,Koartenaer."
Aanbnord wordeni wij aiiervrienldeijkst
begroet door Luitonant V AN Duts1., die zich
aanbood als onze cicero~ne en at was 't nia-
tuurlijk maar heel vinchitig, de~ duizend en
eeni teehnnsene genermen van dir prent-
schip voor ons ontstoot. Nu ging 't trap op,
trap af, geeni hockje werd vergeten.
Zoo'n torpedojager als de ,,Korternaer" is
Seigenlijk van oven tot beneden, vanl voren
:tot achterent,din book techniek, waar een
Sgewoon leekenverstand bew-onderend tegen
Sop ziet, wonder echlter ook maar inl de verste
verte te begrijpeni, wat er aan elk onder-
Ideel vastarit,:en wat een studied clk onder-
Ideel vereisclat Ileft. Ik waag 't daarom~ alet
Ser een beschrijving van to gcven. H-et ijs is
Ime te glad, en aan capriolen beb ik een~
broertje dlood.
Laat mij1 alleen maar even zeggen,
Sdat de .Kortenaer" die eerst 3 Sept. 1.1. in
!dienst gestel4 is, met zijn drle zustersche-
pen, .,De Rurytr" en de ,,Evertsen" die in
't voorjaar zijn 1in dienst gesteld eni nu reeds
opweg zijni wanr IndiC, terwiji de ,Piet Hein"
Iin den zomer van ditiaar is klaar gekomien
en nu 15 Dec. a. s. naar indiid zal vertrek-
ken, tot de meest moderne in hraar soort
behooren.
Zij overtreffen alle buitenlandsche jagers,
zoowel wat grootte als bewapening be-
treft. De officieren van de Amerikaansche
Marine te San Juian, Portorico, standen er
paf van, en moesten eerlijki bekennen, dat
1Annierika geen enkele jager hadd als de ,,Kor-
tenaer." Er mogen in den vreemde enkele
torpedojager-leiders zijn, die wat grooter
zijn, als jager is do,,Kortenlaer" onovertrof-
fen. Dat wil toch wel hieel wat zeggen.
E;n zoo h~ebben wij er reeds vier, en
krijgen 1+e er nog vier bij, ni.1. de ,,Van
Glen" en,, Witte de~ With" inr't voorjaar van
1929, en de ,,1,an~ckert" en Van Nes" in
1930. Bovendien zijni or plannetn voor nog
vier vanl deze pagers op; komst.
wat wel 't mooiste eni eeni glorie voor
onie national industrie is, waarop! we g-root
kunnen gaan, is hot feit dat alle in Hollanid
zelf gebouwd zijn, n. 1. op de schieepstim-
mecrwert vanl Burgerhiout te Rotterdal..
Tot in de kleinste onderdeelen en in de
fijnste finesses is ales zoo nauwkeurig
mogelijk berekend, er is gewoekerd met alle
'oeschikoare ruimte, alles is zoo krachtig en
toch zoo licht mnogelijk gebouwd omn eene
zoo groot mogelijke snelheid te kunnen
ontwikkelen.
De waterverplaatsing is 1640 ton. De leng-
te van h~et schip 98 M. de breedte 9 M. en de
diepgang 3.2 M. De maximuimsnelheid is
36 miji, terwijl de gewone dienstsnelheid
15 mijl is.
Het total vermogen is 35.000 A. P. K.
terwiji de actieradius 4500 mniji is. Het
schip wordt voortbewogen door turbines,
welke hun stoomn krijgen uit 3 Yarrowketein,
mnet een stoomndruk vanl li atmnosfeer. Voor
vaarten tot 20 mijl woirden aparte kruisvaart-
turbines gebruikt. In cen hanven liggend
zorgt een dieselmotor mtet dynamno voor de
electricitest.
sL.1 bea iill evan elk dere jascl be-
7.5 c.M~, 4i mitrailleurs vani 1.2 c.M., 6 lan-
ceerioirichtinigen voor torpedo's van 53 c.M.
in 2 drielinigbuizen, 4 dieptebommenwerpe3rs
en 24 mijnen.
Alles wordt electrischi geregeld en ge-
richt van ult de scinkamier, waar cokr het
mioederktompas staiat, waarop de verschil-
lende diochterkompan.- sson zijn aangesl:aten.
De Radio-installatie Is genciel up in date, ter-
wiji cok dt versatillende loodinigen door
mniddel van een radlio-apparaat verricht wor-
den. Verder zijn or nog aan hoord 2 af-
standmecters, 2 zsieklichten en een niev1-
scheriniapparnat.
Wij hopen hiermede onize feze~rs cenigs-
zins cen idee 10` hebben gegemeni vanl do
linac\hting deer allermodernste jagers, D~e
kosteni vanl clk sellipt ibedragen vier- ea half
mniljoen guiden. De comnluandaninshut, waar-
vain de betimmeriing cen geshchenk is van
de firm Bur!gerhout,, ziet er keurig oni so-
liedl ult, geheel in overeenstemming met het
karakter van het schiip. Ook de hutten en
verblijven der officieren ziju keurig eni de-
gelijk, terwiji het verblijf der manschappen
andanks de maar hieel beperkte rulmte, toch
net on comfonrlabel is, Bovendien is er nog
een zlekenkamner met 3 bedden, operatie-
tafel en alles wat er maar noodig kan zijn.
Neder-land mag trotsch zija op z'n jagers,
die alle andere verre overtreffen.
Otizen beleefden dank aan commandant
LAGAAY voor de hoffelijke Invitatie n aan
Lut. VAN DUtM voor alle inlichtingen.
BeZOeil Val 3.niflka3118811
y jj80tulg ed
In de tweede helft van deze mnaand (Nov.)
denkt de Amerikaaischie journalist Floyd
k~ruibi lt tee !zake np er iig acin naa
Ide landen aan de Cailaibische Zee, waarbyj


Shook Paramaribe zal worden aangedatan.
H-et doel van den tocht is gegevens to
verzamelen, welke gepubliccerd zullen wor-
den en om luchittochiten popular temuaken.
vlveneenas heft ee andere nmer kaansche
de-eigenaar van de Chicago T'ribune en
directeur-hoofdredacteulr van de Daily News
Svan New York, het voornemen tusschien 1
December a.s. en 1 Februlari 19;!9 met eeni
!zeevliegligl, een tocht to: makenn naar de:
West Inldien,
G~ok deze vileger denkt Suirinatue aan to
doen. (De West)
? 00KWe (198{8()813.
Wij vestigen er die aandacht onzer lezers
oP, dat mnet Ingang vant 1 Decemiber de
nieuwe postzegels in gebruik, en do oude
buiten gebru~ik g'esteld zijn.
,,. c- ................mr~rar~-


8 ERIG 8TE 19

ZuStef ~aria Hyf0HilB3. ~
Dinsdagmiddag overleed op Habay zacht
en kalm in den Heer de Eerw. Zus~t~r MA-
RIA HYRONIMA
8 September I.1. vierde zij haar gouden
professiefeest, nu riep God hanr o? om hiear
pde kroon der onsterfelijkheid te gevien voor
haar zoo school en verdienstvol even en
met zooveel geduld gedragen lijden. ,.
Zuster M. HIRONIM 1 (Mej. Dionisia Rodri-
guez) werd geboren te Sta Maria, Cuiagao
op 9 October 1851, en 8 Septemnber 1878
had zij het geluk zich door de H-. Professie
aan God te mogfen toewijdeni. Het grootste
deel van haar religious leveni heeft zij door-
gebracht in het weeshuis van Habay, waar
zij steeds met een gllimlach op het gelaat
als een weldoende moeder rondging.
Woensdagmorgen deed de H. E. Pater Vi-
caris M. V. D. ELSEN de Respons is.de ka-
pel van Welgelegen, waarna wonder begelei-
de van de Eerw. Zusters en Paters, het lijk
grafwaarts werd gedragen.
Zij ruste in vrede!


NIGleWO missionaissell.
Eind volgende week worden hier verwacit
per S. S. ,,Alkmaar" de 4 mieuwe Paters
missionarissen, 5 Zusters Dominikanessen,
waarvan wij reed. melding maakten, en I
Zuster van Schijndel n. I. Zuster Casimira
(Florence Mleyer.)
Wij wenschen alien van h~arte welkom.
Tot Algemeen Overste der E~erw.Zusters
van Schijndel is gekozen de Eerw. Moeder
MARIA THERESAL, terwijl de afgetredene al-
gemeen Overste gekozen is tot Vicaresse.
B. M1. ,,Kort81188f."
Olnsdag is de .Kortenaer" ultgegaan om
loodingen te doen in de Bullenbaai en schiet-
oefeningen te houden. Dr. Quadekker en
Luitenant Berger maakten 't tochtje mee.
Dinsdagavond kwam de ,,Kortenaer" hier
voor de haven om dr. Quade~kker af te zettel.
Daarna vervolgde hij zijn koers om Woens-
dagmiddag weer hier voor de haven te ko-
men en luitenant Berger aan wal te zetten.
Per zelfde gelegenheid ging de Z. E. Pastoor
ReIsch aan boord om zich naar Bonaire te
begeven, vanwaar het schip hier Donder-
dagmiddag voor de haven terugkeerde, om
den heer SCHOTBORGH, Gjezaghebber van
Bonaire, en families, af te zetten. Daarna
stak het schip wederom in zee en keerde
gistermiddag in onze haven terug.
Naar wij Vernemen zal Woensdag Z. E. de
wnd. Gouverneur, Dr. M. van Dijk, vergezeld
van zijn militairen adjudant, per ,Kortenaer"
een dienstrels mnaken naar de Bovenwindsche
ellanden om er de gevolgen van de storm-
ramp van September 1.1. in oogenschouw
te nemen. Na een dag of acht hoopt men
hier weer terug keeren.
Wij wenschen Z. E. en gevolg een voor-
spoedige reis.
"iite stormramp Bovenwindsche


Naar wij vernemen heeft de collecte voor
de slachtoffers van de stormnramp op de
Bovenwindsche eilanden alhier ruim f. 20.000,
opgebracht, waarvan ruim f. 5000 van IAruba,
f 51 0 va he stet cmir Ned.emAp 05 e
de rest van den handel, kerkgenootschappen
en particulieren alhier. Volgens van den
minister ontvangen berici t heeft hiet in Neder-
land eovormd steuncomiti slechs ruim f. 3000
weten in te zamelen, ofschoon in den oproep
door de leden van het comity was te kennen
gegeven, dat hulp op de eerste plaats van
Nederland verwacht werd.
Natuurlijk is deze soml bij lanige na niet
voldoende om alle geleden schade to her-
stellen eni allen die dakloos zijn wheer bei-
hoorlijk onder dak te brengen Doch biet
gouvernement, ddat inl deni eersten nood
reeds zoo prachtig heeft voorzien door het
zenden van f. 5000 in effectief en f. 500)0 2an
levensmiddelen, zal ook verder wel de hel-
pende hand blijven bleden.
Stop
Van Commandant Borren ontvingen wij
een boekje ,Stop", vooral bestemd voor de
bestaurders van auto's, doch ook voor voet-
gangers, wlelriiders en bestuarders van ezel-
en andere karren.
Onzen beleefden dank.
Het boekje is geschreven in het Hollandsch
en in de volkstaal, en bevat kostbare wen-
ken en raadgevingen om te komen tot een
goede verkeersregeling. Daar het op de
cerste pleats bestemd is voor autobestuur-
ders, sal het aan alle chauffeurs in handen
worde ndegevedse tez Itldeeze e pliedht zrulle
de binnenzilde vooraan het rijbewijs en ach-
t rasnhe nhmmer ~wiljsdzal gplakt weorden.
hun vrijen tijd het boekje telkens kunnen in-
zin[n zich zoo de vrs hillende v rkers-


reglr n ht gheg knn rtn
Laat men z'n best doen zich de kenis
deer regels eigen te maken, maar danoo k
in praktijk brengen, waardoor veel onaange-
nasmbeden, overlast en ongelukken voorko-
menzrullen worden.
We1koID *
Uit Nederland is teraggekeerd de Heer H.
Kies, hoofdagent der K. N. S. M.; die we-
derom de plaats van den heer Boomi komt
in nemen. Welkom.


chor~ikwdeI:I)r en rn kind~eren

Woen:7s jag.s van~ 9-10i s mmil-
~~~~.-- I. ~rin Q/


0ttell van speelgood
700?
N i COLAfAS -GESCHEN K
a f0.600

yekrgy)(jgl3 fli
TIsCHER & Co.


REQADING -

rderinflation and
!rloading- also brea
wnl good tires and~c re-
t in loss of mileage.
rlae ina and let us
!ck toi an: in your
~T~z;-tires and
i~.~""p. in fate
:~~ the rn to

..~ press ur e.
~Y~. ( free-.


~IP~C ~I~~PfBtEDISTRIBUTORS :

CAPRILES & Co.
IIresO1tfaat l50. 20.

Irlmeyer & Co. Otrabandra.
!mciyer G& o. Semnikok
,'. Arc;!ds Ambha.


;ere whisky to varkrijgen,
RIS E. Gilr~IE & SONS *
8g00811.


1--3

FRIESCHE COOPERATIEVE Z~allEL-
EX 'ORT VEREENIGING IN KAAS
EN 80TER.
LeilWaaaffI.


Oezaygihabbr vani Amon.
Per S.S ,Nickerlie"' wordt mnorgen ver
wacht de nieuwe gezaghelbbervan Aruba de
Irser I. w;.GEMAKER. Van harte welkoml
Het Kol. Weekblad schrijtt 8 Nov.
Naar wij vernemen is de heer Wage-
mlaker een Indisch bestuursambtenaar, die
nog wonder den oud-gouverneur van Cura-
gao, den heer Helfrichi, in Benkoelen is
werkzaam: gewyeest.
Hedlen olih inRenr irj to a ~:-lisc z

j ngste zust er eni schonnz;!Sier ne iioui v

M.g M. Fraghefs-arrr l BsjCK


30 jaar-
Curopclo I DecembeP I1'8.
/ L. S fit Dijik -i.
;vi. A. If~ Stoit D3j`~ij Wo
Gceen bezick.


van Eindelijk i" sal wet de eerste uitroep
Vanvan velen geweest ziin, die verieden week Voo~rr s
veraehlelands soarten, rFiffrateacll~ :11 bp~lml~ Vlidn~e
Sdriemancy a ns nareen .ijetswnei g9 er 'er ~ ,.!jn~; 11
Idien tija van- de Scane poglngen uesup
'IISCB E $ [Io.den krinrlder mest-.3ngewijd en~ niets uit- barEn
A~ a AhaA u + gelekt. Vnve viddarjisatu-daYs rn
t--3 I lijkgeweest, dat een benoeming als deze nog genS.
I _3 altijd niet de noodige publieke belangstel-
ling beeft. Wa' er verteld wYerd, waren ten
:deele praatjes, zelfs niet uit een journalis-
pp tieken duim gerogen. Van Cur~agao kwam 3---3
ihet bericht, dat de heer Feber was afge-
,,3 9p a 'keurd en dat Mr. Van Haaren bedankt had,
omdat hij met gouverneur Rutgers zoo goed
kon opschjieen. Wel Is waar, dat op Cura- AIl0 30I
G;l.Jrote coorroacl~, ptas ontvceangen. g ao een adres aan de Koningin ten gunste

BEL G' TS ODE VLOE~R T'EGELS, en druk geteekend. A~ls blijk van waarddee-
jring zijner verdiensten ginds zal dit en
divrseparonn fi. 0 32, heer Helfrich goed gedaan hebben. ST.
>. iaa .S'cach WhsyDe laden hebben bericht, dat de heer
/Ici'.cticllf ~)S. Fraytier bijna 47 jaar oud is, en met een
1:(1 /asshca /88.-onderbreking van drie jaar van 1910 at hij
94 / ggg 4Jde arbeidsinspectie is werkzaam geweest.
~ / Van 1922 tot 1925 was hij Ri. K. Tweede-
Kamerlid. Tegenover Curagao~ staat Ir. 2--2
*6 tBA IZ BEer-'!3enstracet~G no. 5, Fruytier als blank paper. Hij is geroemd __~
Telefool 390. ials een bekwaam man, beschaafd en tac-
Itisch. Op ground van dit laalste nemen wil
aan, dat blj in ziju onderhoud miet den
"DEGGA". Groningschen correspondent van het Han-
delsblad dan ook wel niet zal gezegd heb-
ban, wat men hem heeft laten zeggen, dat
de petroleumwinning op Curaqao van het a4
grootste gewicht is. r
Gelet op het bovenstaande achten wij
ILS deze benoeming een gelukkige, voor zoo- ,
Sver daaromtrent van te vorea lets gezLegd
kan worden. Vooral omdat de nieuwe gou- 6
verneur tegenover Curagao staat als een
onbeschreven blad,
'''"Niet dat het Curagaosche vraagstuk
zoo cenvoudig is. Wie het gouverneurschap
daar gelijk stelt mnet het burgemeesterschap
Svan een groot dorp in ons land, zooals wij
ii k ,iiiiiironiangs hioorden zeggen, weet er letterlijk
"~~~L~iniets van. Men denkce alleen maar aan de
international beteekenis van het ~gebieds-
deel. En er Is zooveel van inwendige san-
i;Ir gelegenheid, dat allesbeh~alve eenvoudig is.
Wij hooren, damscinngdtare OVE
nieuwe gouverneur zai vertrekken. Dan
t~~. ~wordt de tijd van voorbereiding wel kort. IIII
Nu is het waar, datr er !ginds aangepakt UnXr
Inoet worden; dal er als het ware op daden
gewvacht word, mlaa ;htis de vraag, of aev
8 AS A"de schade van langei nitstel niet opgehe- doc
ven zal worden dooC het voordeel van aul
De ee~n ge vruchtenlimonade m~e deugdelijke voorbereird~g, die ten deele ~ O
heele vr!chfen.hier mioet geschieden. ch
heele vuchten.Belangrijke dingen wachten op afdoening.
Buitenge~woont heerlijk van smaak In zooverre zijn de omstandigheden l1en
en zeldzaam~ verfrisschlend. nienwen gouverneur niet gunstig, dat zoo i
L'erkrijgohaar bij veel op eens komt. Buliten een tweetal Am- ;
EI .S & [1ANliA, sterdamsche redactiebureaux heeft het be-
E.,LI leid der laatste jaren weinig of geen ver-
2--9 Agenten. dedIging gevonden. Wat ,,de haven" be-: i
treft, moet bijna ales nog gedaani worden: B
------ *~ de outilleering, de oeververbindinig, scheep- i
vaartwetgeving, de quarantine; leder van
die is een vraagstuk op zichzelf. Mien heeft
as het belastingstelsel en de ultvoering daarvan,
die bil toenemenden bloei een achteruitgang TI
der inkomstenbelasting toelaat. Men heeft
den openbaren gezondheidsdlenst, waacom- se
tr~ent de droevigste dingen gzg odn O
volksbelangen als het arbeids- eni het ar-
-~s~~i ~beidersviraagstuk, de volkshuisvesting, de A. D.
bestrijding van het drankmnisbrmjk. Maar wae i
zullen wij meer gaan seement ?
tZnodo la gzamer angod isalebe k en to 811 p
car, worden en als het ware opnicuw geregeld. J
Slechts het uiterst moeilijke vraagstuk der: Go
bovenwindsche eilanden~ roeten wi] nog mnet I.
t~a~-~~een enkel woord aan.' De abandonneerintg
is nog geen feit en het is te wenschen. dat /
de nieuwe gouvernieur zich eerst nog eens .V--T
\~L r rde vraagj stelle, of de afschaffing der belas- ;
li~ngen nu het middel kan ziin, osn deze
leilanden to helpen. Het ligt In den aard
der zaak. dat de heer Fruytier verhiniding
zoekt men den voorganger van den laatsten ,
a~v ~ gouverneur, van wieni hij nog zooveel plan- .
:sinkken rakende, mnaar In het bijzonder zou- 1
den wij dit wenschen tenl op~zichic van de
1 tonomnische verhieffing der bovenwindschle
eilantden. Wij kunnen niet beoordeclen, of
gouverneur Hielfrich's voorst~llen kans van j
S~P~~rS- i~:3; KAI' slagen1 hadden, maar zij Ziji, eeni zeer o'n-
h) tijdigen en onverdienden dood gestarven.
Zal Ir. Fruytier bcleven in syn gover-
3X Beusrneursioopbaan, wat Mr. B~rantjes bij zijn op- i
3 X E avertreden reeds voor de zijne heeft wegge-
legd gedacht: de herziening der staatsin-
Srichting ? Maar ook wonder die is het ,,par-
.r 10 = each. lementaire" yraagstuk er een van het ulf-i Geen betr
Sterste belang, nu de verhouding van gou- Q1Rt
Agient: OTTlO A. CORE verneur- tot kolonilen_ Raad, die van Cul-
Sragao tot Nederland, door de sluitende be-
1 --3 grooting een geheel andecen aanblik ge- 6--4
kregen beeft.
---Y- -""*******"' ~~"-"'""""""""""""" Het zal ons een verkwikking zijn, als
I wi over h~et verleden nuveerwign
*i~ r F L 'mogen. Gouverneur Fnrytier heeten ws) har- I
Windl-Fl se. :ko .i Da Ne nrlnd gnds, bidden (
wij hem op het hart. Voor iemand met
werk1 st ena kr dh~ioeniland is in hedt bes uu
wenschen wij hemn 100, reeds g3edurende

TISC~~R ~t Co zirnk toidt, dell onderu Cos zegen ma~ge I


Ill (11%h 011(788@8.


/ -8'


Mooie kalenders van De jonghi's Aerated
va eAgenten van? Beck Blier, die Cur.
Trading Co. en de Hor-n-Luie
van Dr. J. VERSLUYS: ,,De waterleidin-gs-
plannen voor Suriname's licofdstad", over-
druk uit ,,Water en Gias" No. 10en 20 192i,
van het Bureau voor Ha~~ndesinischtingen/
te Amsterdam, het Gedenkboek 1903-19Y28
door Dr. M. Gj. de Boer; alsmnede hiet 21ste
Jaarverslag over 1924.Advter tentie:

Off. ter Kioolpy. (Ho~illundor)t vru-agt
conveirsatielessen. Spaarnsch p:ireekt
de maoderne talen)~ 'li;l3, u-Clkl: onfe-
reg~eld, nader overseen te koutenss.
Brievena onder motfto ,,00onversu-
bie' ca/h Bureau vanl ditt Blac.


>j D-it dermeel beeft zyo I
go:.r in nam te dankn *
g ann gozuiverheid en 4
9:nbaac:r~ mbeid, en nann het
,f ., dat het kinder,-n ge- a
enj.d l stert vor~mt oe
meedociers, d!ie dit m!ecal ihier
bB ren!il!de de T 1aatstc: jarenI~ilchbezn~e
role, over het verkre-
* )not om dat
C- I.[!;l .l buirengewo~man,-
Sg ;i is vo~or kinderenlltoinf

11 Heeren ~MFNS'ING & Co.

. , ~ rgo _ asa


IHet Kol. Weekbl. van 8 Nov. 1.1. schrifft :


Iy


~u~~iule4


Yoftagenwoortlgers: Ellis & Dania


M~iENSING & Co. Ver~tegen~woortilgers.Hiambur e- Amerika-1amei.NEXT SAILINGS (Subject to Changes) FROM CURACAO TO:


I KRABELBERICHTEN.
Londea. Volgens de laatste berichten is
de toestand van Koning George zeer ver
ontrustend. De twee doktoren, die om
rddf eseelet tBuckd ga aeis tvertlieten
Gok kwam tegen middernacht in allerijl
ten paleize de hiertog van York, de tweedy
zoon van Koning George, de eenige die op
't cogenblik in Engeland was-
Volgens de ,,Daily Mail" is er besloten
een commissie te benoemen om namens
den koning te handelen Deze commissie
bestaat ult den kanselier, den eersten minis-
ter, den aartsbisschop van Canterbury en
den hertog van York.
;eenza reoa rd gvndee str men rhe eH
contitucion vanl chile getelsterd. De stad
Talcacentro met 30.0300inwoners heeft het
meest geleden. Volgens de laatste berich-
iten had men reeds 318 dooden, 257 zwaar
en meer dan 2000 lichtgewonden van wonder
de puinhoopen ult gehaald.
London. De toestand van den koning is
nog steeds 't Eelfde. De vijf doctoren
hielden een consult in het Buckinghampa-
Sleis on publiceerden het volgende bulletin
Zijne Mlajesteit had een tamelijk rustigen
modgn ofschhoodn ge rime~tnu c100.2 is,
Brussel. Wegens doorbraak van de Schel-
dedijk vluchtten 5000 inwoners van Noor-
decht bij Termonde. Al het vee is verdron-
ken en de eigendommen zijn verwoest.
I ----i------- -------- --n

Radio-Nieuws.

Radrio-lersulienst 16 ,Vov.
P~ersbureaur Indurstria Eindhoven,


-~M gg~,


tindenbij de S. 21, om deze te beeg-
ledn
Den 4er, October werd de zeereis
aangevangen; langs de kust, op de
Atlantic Shelf werdeni de eerste waar-
nemingen uitgev:,erd. Den 8l October
kwam men te Key West, waar men
tot 11 Octo~ber bleef. Vandaar going
de reis over het Sigsbee diep in de
Golf van Mexico naar Galveston, dat
men 15 October bereikle. D~en 20sten
werd de terugreis naar Key West aan-
vaard en de route genomen langs de
Mississippidelta, waar waarnemingen
werden uitgevoerd in profielen lood-
recht op de kust, om te kunnen na-
gaan in hoever hier bet isostatisch
evenwicht was gestoord door de ge-
weldige slibafzettingen voor de mon-
dingen der river. Te Key werd weder
eenige dagen rust genomen, voordat
nien vertrok naar Guanitanamo (Zuid-
oost Cuba). .De S. 21 is daar 2 No-
rember aangekomen.
Tt vl~estn ei naa h 1 ( laase

ivas de reis zeer aangenlaamn geweest;
alleen was de temnperatuur in de Golf
van Mexico nog al hoog: 31 a 32 gra-
den C. De vYerhoudinig aan boord was
zeer prettig. Officieren en bemanning
waren uiterst voorkomend en hulp-
vaardig. In dit opzicht was do erva-
ring van: prof. Venling Meinesz dezelfde
als ann board van de Nederlandsche
onderzeebooten.
De reis gaat nu verder van Guan-


Sallings from CURA(JA0 to:
HAMBURG Vi8 Pt0. Cabello, La PTO. COLOMVBIA and CARTAGENA ~
GllayfB 811 T~im'lad *
M.S. Frida Horn 10 Junre M.S. Consul Horn *) 11 JulllS
NI.S. CONSill florn 1 July M.S. Therese Horn 25 JuHS
M.S. Therese florn 15 July M.S. Minna Horn *) 9 July
M.$. NIari Horn 6 Allotit MI.S. INGRID HORN *) 1August
M.S. INGRID HORN 19 An ust MI.S. Frida florn 18 August
M.S. Friday Horn 2 September M.S. MVIIMI HORN *) 29 August
MY.S. MlIMI HORN 16 Septedler MV.S. Consul Horn 17 September r
M 3. Henry Horn 21 October M.S. Henry Horn *) 1 October
M~.S. IMafle Born 4 November Ma.s. INGRID HORN *) 24 October
Ml.S. INGRID HORNV 11 November *) These boats call also at Sa~nt3


Rag BDVal.
nd November gaf de regen-
St. Thomascollege als volgt


Over de maai
meter van het
aan:
4 Nov.

8
1

13 ,,
14 ,

17 n
19 ,,
20 ,,


27 ,,
28 ,
29 ,


90.5
22.5

1 8

18.0
27.0

3 g
1.8
24.8

0.2
0.2
6.6
5.5
244.1


m.M.
"
,

,

,,
,,

I,


,,


Septembhf
October
NOVeml)0Y


Pto. Colombia, Cartagena,
Cristobal, Port Limon &
Pto. Barrios:


ra,


Pto. Cabello, La Guay
Trinidad, PLYMOUTH,
(eventually) CHERBOU
AMSTERDAM &~ HAMBI


K~i), i ~r ~n mtn ce.... ,tanamro naar St. Thomas, noord langs
URG. In1 ,Der Deutsche Rundfunk" tref- Porto Rico, via het Porto Rico of Na-
jfen we het vulgende aIrtikeltje van ,res disp. Daar wordt de route ge-
fArthur Schware!;berg aan1, dat ook van kruist, die in 1926 door de K. XIll is
fteepassing kan~ zijri op sommige Ini- gevolgd: ook toen zijn waarnemingen
Sdische luisteraars: boven dat diep uitgevoerd. Van St.
ER ZIJN MIENSCH-EN. ..Thomas vertrekt meni 15 November
1929 die denkenr langs de Zuidkust van Porto Rico
dat de zenders alleen your hen zijn, naar het Bartlet diep ten Zuiden van
dat mien alleen radio-programm~a's Cuba en terug naar Guantanamno, waar
i 1ehoort te geven, die zil mooi vitden, meni 21 November moet aankomen.
dat zil geen bedrarge behoeven te Den 24en November vertrekt de S. 21
Ssturen aan deni Omnroep; Inaar Hamipton Reads, waar 30 No-
die miee~en, :vemnber de reis zal zijn afgeloopen.
door terugkoppeling alles te kuninen De belangstelling in de werkzaam-
bereiken, ledereen eeni genoegen te heden van prof. Evening 1Meinesz isin
doen, wanneer zij hun luidspreker voor de Amerikaansche wetenschappelijke
het raam plaatsen, kringen teer groot; men verwacht
dat men pas waar kunstgenot heeft 'daarvan belangrijke wetenschappelijke
Swanineer twee lenders elkaar hinderen :resultaten en hoopt, dat na aanschaf-
die be w~ere2 'fing vani een toes tel voor de ultvoe-
Amnerika alleen met een detector te ring van zwaartekrachtbepalingen op
liooren, alles better te kunn~n dan de zee de waarnemingen door Amneri-
g vaionto'p leading. kaansche onderzoekers m~et mnedewter-
dat een belere ontvangst dan de hun- -king der Marine zullen kunnen wor-
/ne absoluut onmiogelijk is.devorget
die me~enen


Totaal


m.M.


DECEMBER.


4 Dec. 4.5 m.M.
s ..I. M. 3. ,,Orinoco"
7 04 *) SS. Rugia
~*) SS. T811tollia
Gelukstelegrammon. *) SS. salicia
De Directeur van 's Landsradio maaktM.3 ,roc
bekend dat er dit jaar radio-telegrammen *") SS. Grunswald
van gelukwensch met Kerstmis en Nieuw- ..MgdIla
iaar zullen kunnen gewisseld worden tus- *) SS Ruga..l~fgdl8
s ~in Cuaao oenstN lan oen d(ura i?; MS. OlfinOCO
van resp. f. 3.25 en f. 6.50. Hiervoor ves-,) SS. Teutonia
tigen wij de aandacht onzer lezers op de M. a .MVagdalena n
desbetreffende aankondiging op de laatste *) SS. Galicia
pagina van dit blad. MS. Orinoco
Zellvaart *) Gruillwald
]MS. Magdalena
gedurende de maand Nov. 1928. *) SS. RUgla
BinnengTekomen van : Ultgestild naar MS. Orinoco


Nov.
Nov.
Dec.
Jan.
Jann
Febr.
Jan.
Mar,
Febr.
Apr .
Ma*
May,
Apr.
Jun.
May.
July.
Jun.


6-7.
22-23.
20-21,
16-17.
1 2.
13-14'
29--30.
14-15.
26-27.
11-12.
26-27.
9--10-
23-24.
5-6.
21-22.
3-4.
18-19.


Nov.
Dec.
Dec.
J al.
Jan.
Feb r.
Febr.
Mar.
Mar.
Apr.
Ap.
Apr.
May.
May.
June.


13-14.
11-12.
20--21.
8 -9. 1929
17---18.
5--6
14-15.
5-6.
14-15.
2-3.
I1-12.
30--May 1.
9-10.
28-29.
6-7.


iAruba
iBonaire
Bov. Eil.
(iuanta
La Guayra
1La Vela
Maracaibo
Mayaguez
Pto Cabello
Rio Hacha
Sto Domingo


Antigua 1
Aruba 25
Barbados 1
Bonaire 41
Bov. Eil. 3
Ouanta 2
L~a Guayra 4
La Vela 9
Mlaracaibo 4
Mayaguez 1
Pampatar 1
Pto. Cabello 12
Pto. Rico 1
Rio Hacha 1
Sto D~omingo 4
Tuca as I

Total 130


and
IRST


Steamers marked *; call at IMEXICO from Pto. Barrios, returning
same port and Westandian Ports to Europe, but not touching in Cherbi

All the above vessels carry Passengers and Freight.

The Steamers .TEUTONIA", ,,RlUGlA"' &r ,GALICIA" have FIRST
THIRD CLASS accommodation. SS. ,,GRUNEWALD" has ONLY F


dat hun antennae de langste behoort
e zgn,
dat een antenneveiligheid onzin is.
e id echter nooit be ripen dat ze


DB DOODENDE RADIOGOLF.

Dood of leven brengende straal.


CLS cooaion. zef et vreed oe.'l De Daitsche vereeniging voor ra-
diotechniek heeft deer clagen in Bre-
The New Twin Screw Motor-Ships ,,ORINOCO", and .MAGDALENA" HOallins ibekendheid in men vergaderd. De bekende specia-
have F'IRST-INTERMEDIATE and THIRD CLASS accomodation. het Bilitaniandl. list op het gebied van korte golf, prof.
- -Esau uit Jena, hield een voordracht
gedeelte collegial ter beschikking, zoodat HadnigRadAude. r olia d,e da of Two wn w~ere waarini hij de uitkomsten van onderzoe-
wij het onze lezers kunnen voorleggen. i ignmddeddeghe in
Na verteld te hebben, dat de heer Hou- Van den heer S. A. L,MADURo, wnd. Con- van de bevolking op klomnpen liep, is we gezichtspunten openen, aldus ee I
delet naar Nickerie vertrok en vandaare- sul van Noorwegen, ontvingen wij cen cir- thIanis dloor eel andere dingen be- bjoiee cr.vnd Tel.
nige monsters petroleum nanyoerde, als af culaire, welks inhoud wij bij dezen gaarne kend. Vooral de Philips-kortegolf- bijzeet etondere corr.van de
komstig van Paradise, most in het artikel publiceeren. Het doel is ROALD AMUNDSEN Esne CJ od oo sene:i, au heef met iora znderdeelen v
volgen: Iden Held der Pool, die bij het heldhaftig zne CJ od orvl e-enWt nmtnraeznlmjs
,,Toen men, in tegenwoordigheld van eeni- reddingswerk van de overblijvenden der schen in het buiten~lantd vereenzel vi gd wonder antenne, afstanden vatn meer dain
ge gouvernementsambtenaren, deze vondst ,,Italia" zoo jammerlijk om hetleven kwam, meit de idee Ha~iLad.25KM odeltakre lfunn
controleerde op Paradise, bleek het dat de plechtig te herdenken. Dit bewijs wel he( volgnd grap-of u
heer Houdelet gefantaseerd had. Terzelfder Volgens gemelde circulaire heeft het Gou- i; dtwever 1 ,ER ov ser bruggen. Mi etf toepassing v aan me
tijd verspreidde zich bet gerucht, dat de vernement van Noorwegen besloten ROALD jedtw edni Eeeneegi o i ef o 0 ..ga
aangevoerde monsters wel van Nikerie, AMUNDSEN plechitig te herdenken op Vrij- Spaansch tijdschrift. lii heeft op deze korte golven ook kun-
maar niet van Paradise afkomstig waren. dag, 14 December a.s. volgens het volgende Leeraar. La teni wij ceens kijken, hoe nntlfnee.Vo e nvn
Deher ouelt oun. 1. grieven heb- program: het m~et je nardrijkskundig e kennis:
ben tegen den heer Koker, waarom hij wei- 1. door de verschillende kerkgenootschap- ,,tW: P~ ( gen van deze hyperkorte golven (van
gerde met hem samen te werken en hiem pen te verzoeken de klok te luiden gedu-j'" stat Wat ` wetje a oln nne a 3mtrgllnt! e
eenvoudig voor den gek hebben gehouden. rende 2 minute, n1~.) van 12 unt tot 12.02 unr. Leer'lin~g. PC)), m~eneer i Esau een uiterst eenvoudigen .Ueber-
De heer Koker diende een klacht in we- 2. een oproep te doen om gedurende 2 ....., -~~~IYl~-s.l...L .-*P---..e. lagerungIs "-outvang~er geconstrueerd.
gens poging tot oplichting. Volgens over- minuten, van 12 tot 12.02 uur alle werk te :D ,l eie ef neerd
eenkomst zou hij den heer Houdelet een stoppen. W tncaplj iu s eheezne ef neerd
zekere som moeten betalen, als deze aan-l 3. de schoolbesturen te verzoeken alle W anc pel Mew grootte van een sigarenkistje.
toonde, dat er petroleum voorkwam in den onderwijs op dien dag te schorsen en de Voor scheepvaart, bergsport en mi-
bodem. Hij meende nu, dat de H-eer Hou- leerlingen bijeen te brengen om teluisteren DO Ts18 Vall Pf~f. VAoillQ M0188sz litaire doeleinden zijn deze ontdek-
delet had getracht hem op te lichen me arentepakdo e or ehu
valsche monsters." den over Roald Amundsen, waarna een n-Ba llfk.kne a e rosebln.Ma
Tot zoover het blad. Itionaal lied zal worden gezongen. Omr n eri alpo.V nin iet minder ook voor de geneeskun-
Hierboven heeft men reeds gelezen van 4. een algemeene oproep om de vliggen O tetde esvaprfVnigde, gelijk voorloopige proven be-
het gevolg deer kiacht. halfstok te hijschen van 12 tot 2 unr. 1Meinesz niaar Amerika voor de uit- wje
Hetis e hpen da ernu poeig eer De Noorsche Gezantschappen en Consu- Veering Van slinlgetW38tnemillgen Op
lict kmt laten zullen de Noorsche viag halfstok hij- z ee, in gevolge een uitnoodiging van de Een dertaigtle dieren, die met, tu-d
schen en de kapiterns van Noorsche sche- bange Isiuii, ed nnos nterk elbailen wroeen besmeet. werde
Nu de fantasie. .. pen nitnoodigen eveneens te doen. Crei ntttomltmnos nte eik ree eded e
Die mag ook haar plaatsje hebben bil] Na 31 Septemnber te zijn aan geko-:
deze geschiedenis. Wij hebben de geruch- DG dBuust0 en de goodkoopste auto men is prof. Vening M~ieinesz dadelijk eene vijftiental werd met gerichte ul-
ten wel miet kunnen controleeren, doch ze takregle etalhtadr
zijn te ,aardig" om niet medegedeeld te wor- Lord Rothermere, de Engelsche couran- doorg~egaanl naar Washington, waar hij nit.L Doe glasen bstirvenalle, ht erwij
den. En wie weet, hoe ze nog uitkomen. tenkoning, zal binnenkort de gelukklge be- het slingertoestel op~stelde i n het hoofd- di a eert re awkne
Er zijn immers toch al heel wat verrassin- hitter van de duarste auto ter wereld zijn. station der zwaarte~krachtbepialing7,den vnd esegre awkn
,gen geweest in deze zaak. Het chassis zal van zilver vervaardigd wor- der U. S. Coast and Geodetic Survey. ni8aaden nog evenr gezonld waren als
Vooreerst dan zou de olie in Nickerie den or'"en p m~etgou:d wodeen intr~d0P, D aneingelegd; op de d I d h ft vd66 de inenting.
ulnt de gemaakte boorgaten naar boven ko- mookpzlmtgue etr elznD areign eljare De bestraling moet echter met keni-
Imen en zelfs sterke neiging tot spuiten ver- staan: Veritas vincit. (De waarheid zege- ultgevoerd mnet die voor en na de reis nsvnzknecidn nesi
toonetn. dnhe odltdo viert) Deze wagen, die het hart vanl lede- )te de Bilt, brengen verbanid tusschen i a ke scedn ier s
Danzo dn ee Hudle dorhet r fenf autodief sneller zal laten kloppen, zal zwaartek~rPchlthepalingen inl Nderland Ze gevaarlijk. Esau heeft m~uizen, rat-
G (ouvernement een b~elangrijk b~edrag--men 1200.000 dollars kosten.teenon enmturakregl
noemt zelfs f 20.000 ziin toegezegd bij De Maharadja van Patiala bezit een toees. en die ini de Vereeniigde Staten. Ver- v'"en kun inen dooen. (der doodende
Is~chriftelijke overeenkomst, uit te betalen in wagen, die 30.000 dollars heeft gekost. Het der werd hij te Washinlgton geheel in straal 1) Bestraalt men een mensch,
maandelijksche termijeen, die nogal schap- as een wageni bestemd voor de jacht op beslag genomen door allerlei bespre- dn netd ihase --tu
pelijk zijn. Oak hiervan worden de bedra- grof wild en is als een tank met geweren kingen met autoriteiten: dien Secreta- dnie nieed da en lc aamsten s auu
gen genoemd. uitgerust. Het binnenwerk is van mahonle-i yo aieWludnAm!a noiie t minder daeen graad er srvl e-
Hierdoor zou hij in staat gesteld zijni, ihout, dehandvatten yanhefboomen en por- r fMrn ibrdndiai-cneteWne neivode
nu eerste klas te gaan logeerenin een hotel tieren zijn van ivoor. ghes, het Carnegie Inistituitiin.i, de Coast Ibdb
en zich verder ter beschikking houden. De meeste automobilisten, echter interes- and Gieodetic Survey; verder met de korte go vei, hou en op mel boe-
Ook wi~j houden ons ter beschikking. seeren* zich waarschijnlijk meer voor den beeren D3r. F. ES, Wri ht van bet Car- dend, worden droog en vertoonen spoe-
Voor meer licht goedkoopsten, dan voor den duursten wa- nei nttt ndnPilia ce- dig korstvorming.
(De Surinamer.) / gen. En tot die goedkoopsten behoort ze- egensiuendnPrcplSce- Er moet nog nader onderzocht wor-
iker, naar .De Auto" meldt, eeni wagen tist E. B. Collins van het H-ydro~gra- dnwtzc iri ielj n'
Inbraak. ,Passion" "genaamd, die in 1915door enfische Bureau, die ter opleidi;g inl de decaan wat zichhierbij egenlik ing te
student in Columbia voor 12 dollar werd uivern le aneiiien ai e uichamafpelt~ .n f w earmteerking, ze-
In den nacht van 6 op 7 Dec. is eendief gekocht en die thans nog, na 75.000 miji, tvengdrw reignaahmnwpkelgen(fvra ergdr
weten blunen te dringfen in het magazija goed loopt. Deze ,luxe auto" werd grooten- Iwareni peeevo~egd. iisofnEa ef atetl
.van de heeren Abady &r Co. hoek Breede- deels in elkaar gezet uit auto-afval en toen De U.rttofn S.a Submrin S. 21, comd
strat und, dor enacherdur pentemool geschilderd. De eigenaar beweert er r nandant Luit. J. L. Fisher, was totdade odvndernbjsek
zagen. Eenmaal binnen heeft hij het kas- nog 100 K. M per unr mee te kunnen rijden. z becikn sed*i dce-stralinrg zoo goed als oogenblikkelijk
register opengebroken wonder echter lets zinbshki' esed l ecn intreedt, en wel wonder maximale spier-
te vinden daar men just daags te voren .. .trale der boot, die boven water 980nn
al het geld op de bank gedeponeerd had. ton meet, dus lets grooter is diin de spa g.lnvree eeshpe
K. ~~~ ~i zulle verer wetenshoerinrimr achpe-
Nieuwe StoomvaartljaK ~l nnedi ogr numr like mededeelingen moetenawch
Naar de Boletin meldt, heeft Woensdag October door Secretary Wilbur, Admi-knensecer oelj te ner
voor 't eerst onze haven aangedaan de stoom- ral Hhe s iienrtosear Apeedmiral 1 e ighbln vndeeodeze
boot Izgled, komende van Yugo*Slavakije, di e otinpceednwedb schatten. Er openen zich nieuwe per-
en met bestemming voor Colon en Chili. De s i~Ided-bo npcere ed e pectieven en men zou bijna van een
boot meet 8000 ton. Voortaan zalideze lijn ,zichtigd. Den volgienden dag vertrok wetenschappelijke sensatie kunnen
geregeld onze haven aandoen. De Agenten 9 de S. 21 van de Navial Yard te Wak
deer maatschappij zijn de heeren Fishborn rsngnnarHmtnR dsand spre en.
DenDebribiusbrachtecement voor one departe- mond der Chesapeake baal. Da~ar voeg- ,
i ment van O. W. Widen zich twee Eagle boats der 1Mari-
Welkrom op Curaqao. MENSING& CO. AGENTEN, Ine, kleinle tuigen van ongeveer 500


Total 133


iN voa ~

00~ ci"c Q
l~a ,

<0it e

C-

tr~~~ C j0O~ cC CQ
> ad .
'hljC~j> ~


ca


O E
G-
3 to

Uc

oo


on


Petf018111 ill 812183111.
Tot dusvedrre is elollici Ik niets te ver-
De West heeft echter van andere zijde
het een en ander vernomen en dat klinkt
gunstig.
De grondmonsters, wonder toezicht van rech-
terlijke ambtenaren te voorschijn gebracht
bij boringen in den Corantijnpolder, bleken
bij schelkundIg onderzoek wel degelijk pe-
troleum te bevatten, naar het blad mede-
deelt. Op nog geen tien meters diepte
bleek de bodem doortrokken met olie.
De heer Houdelet is nu in vrijheld ge-
steld en het blad hoopt wat ongetwijfeld
leder doet dat er nu een ernstig en de-
ge ijk zoandke oe zall volgen.
De zak s he aleszins waard.
Er is weliswaar geen reden voor over-
ijiang, want is er werkelijk olie dan moet
nog blijken, of die olie ook in voldoende
hoeveetheid aanwezig is om exploitatie loo-
nend te maken, doch dit neemt niet weg,
dat men nu de zaak wel ernstig mag aan-
vatten.
Intusschen blijft de geschiedenis met den
boor-ingenieur vreemd.
Ook daaromtrent vernam het blad bizon-
derheden.
Door een meer voorkomende fout viel ech-
tb ic rdheweard jist dl t dara masttegep-
deelte daarvan weg.
De redactie stelde ons het weggevallen


Offitl0Pit PONrictSI,
De heer Arnuldus Marinus Schiitte is be-
noemd tot adjunct-commies in Curagao en
werkzaam gesteld op de Inspectle der Be"
laDin Lodsathehier G. van der Struys is
naar Aruba gedirigeerd en bencemd tot tij-
delijk Havenmeester en Loods aan de St.
Nicolaasbaai aidaar.
Het bil G. B. dd. 6 Juli 1928 ann den
Notaris Ed. S. Lansberg verleend verlof om
zich van zijn standplaats te verwilderen is
ge~indigd verklaard.
De Heer Lansberg voornoemd is in ac-
taviteit hersteld als Secretaris van den Voog-
dijraad alhier en de Heer Q. L. Rigaud is
eeirno dontbevet kk g de verdere wearne-


~O p


- El y E .


ngay *
JACMEL, Kingston, Port as Prince:
SM.S. H~enly Hern 15 June MV.S. Waltitrant Horn
1M.S. Romi 13 July M.S. Therese Horn
M.S. M~liBB8 HOFII 27 Jully M.S. Millla 11001
All ships aept cargo and passengers.


Paseggggggghggj

Op den2 9n Deembr ar.s. hopen onz~e geliefd~e oudei
riSge echivuereeniging te herdenklien, op wuelken datum~' h,
genaamr s~al zzjn, vrienden enb kennissen te onivan~gen.
COuragao, den ~24n November 1
Ruinne dankbarre kiEnderen


~BE38~BHP~3~~~E3~W~~E3~E~//E3
I -qll~U ~-L4L~Yls~j~6~UII;~CI*Y-~^lj~Z -i~Li.U li3_ I~llhl_:-.~L. 141~9LIL1 *~


van EbBMUND JACOBSEN, Apot


Breedestrahat,_ O~trabandla ~~Teleioar) No.
Spoedige aflevering van Recep
Patentmedici~nen on Chemi
Drogerijan Parfumes on
Wijinn an ikere n
Aile E0to-8trtikelen
Chocolade, Suik~lerwrnn K~oo
:Sigaren on Sigaretton Sodawater on
ILO00E BEBIEBING OOK AANI 8518


SH~ECELL PROI DUCT ~EN.


DRINHGLAZEN
in verschl~ildtte grootte ver-
krt(jgiaar 1111
2--2 TISSIEER &r 80.


Willemmstad ('urragao fled. Wrest-Indle.

AIbhE ANIVYZAIREP.
Rekening-courant in local en vreemd g~eld.


1--2~~~~~j 5 tpsr pLrlnin local en vreema ed
Voorschotten en Handelscredieten.
SBekendmaking. Koop, Verkoop en Incasso van Wissels, Credietbrieven,
~E3H B~~aE Oneretekene maktbeend da me I Coupons en Vreemd Geld tegen voordeelige koersen.
goedkeuring van het Hoofdbestaur derl Reiscredie~tbrieven en Cheques van de
rs hunne 25-ja- Poserienn- nidTele rafl ren Haapt dt Najaa iy 88rO N W Y P
et ons zeer aan- Curacao-Aruba-Bonaire en Bovenwindsche i
enlandeen omKlust- en NhlenwjaNrt legaendam NewN Yark City.
Curaqao alsmede tusschen Curagao en Ne-
928. derlandsch Oost-Indie. a -oe n
De kosten voor Holland sullen bedragen Sf-oetn
~f 3,25 en voor Ned. Oost-Indle f 6,50 per te-1 Speciale af deeling voor Incasso's
legram, met Inbegrip van adres en onder-
~DE ~ROOT De genlreniegenheid~ tot verzending sal be- j ide lne p a r~
DE GfRGOT staan gedureade il~dvak 20 December f e ltl s w n r;
DE GROOT 1928 tot en met 3 la~ffta 1929. 87*
DEl GROOT mogelijk op 25cDece aber 1928 (Kerst- of ge- iI-, -
combineerde wensch) of op 1 Januari 1929 -*
IQ~QW~WC~( ultsluitenddNlenwlaarwNs) elgamn C0mpan18a. Trasatlantica
welke eerst na de feestdagen aankomen,
worden siteraard onmiddelijk besteld. El Vapo~r
SVoor affevering in Nederland en Cura- ,,LEGAZPI'~
cao, zullen specaiae luxe formulleren ge- epr j eDoeb 12 E oa i t Rc neul
brufkt worden. i .Cpr l1 1 ienae12 eErp i t.Rc eeul
D ~ Ten aanzien van den tekst der Kerst- y seguir8 el mismo dia para el Star via Pto Colombia y Colon.
en Nienwlaarstelegratnmen kan door den El vapor
,afzender een kenz6 worden gedaan uilt w~EO ww as
Ide hierouder volgendie 16 teksten waaraan zw s
geen veranderingen g~6tiacht mogen worden. .8e espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia el 23 (18 Di8100lbre y so-
1. Prettige K~erstdagen en een gelukklg guird el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerife,
Nlenwlaar. Ciadiz y Barcelona.
2. Hartelif~ke Kers~groeten van ons allen. iB bsvp~saetncraypsfra
2.250.000~3 ust.Y:beste weasjchen met Kerstmis en &818vprsaetacrg aaeo.LsAets
S4. De hartelijkste groeten en wenschen S. E. L.' n ADURO & SONS.
met Kerstmis en Nienwlaar.
5. De hadtelijkstif gavelen en wenschen
met Kerstmis denUNIenlwjaar aan Ilkjnhais Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
feest ets gelakkig NkQ~vtiwear.
ng.7. Wif alien 24t~ljen U de hartelijkstelI VAN CURAQA0
Ig, ~groeten en beste Twegsa)en met de feestdagen
en, 8. Gezondheld ea'~giluiciff Uw deal met NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal en Pto. Limon:
K#erstmis en In het Nieuwe jaar. SS. ,,Simon Bolivar" 20 Dec.
9. Ik wenschte bj] U te zon, teneinde U SS. ,,Crijntssen" 3 Jan. 1929
persoonlIjk een vro~olijk Kerstfeest en een SS. ,,Stayvesant" 17 Jan.
arbank. gelukkig Nienwjaar te wenschen. .NAAr Pto. Cabello, La Gua'ira, Trinidad, Barbados an Europa:
10. Moge een pacitig Kertsfeest en eeni SS. ,,Van Rensselaer" 13 Dec.
gelukklg en voorspoedig Nienwjaar Uw SS. ,,Simon Bolivar" 3 Jan. 1929
Ideal zijn. SS. ,,Crgnssen" 17 Jan.
11. Veel dank voor Uwe goede wenschen, Naar Port-an-Prince en New-York:
welke even hartelijk. worden beantwoord. SS. ,,Nickerle" 10 Dec.
12. De beste weasrhen voor een geln k- SS. ,,Cottca" 31 Dec.
klg en gezeg~end Nieuwjaar. NAAR Pto. Cabello, La Giualra, Cumand, Pampatar, Cartipano, Trinidad,
13. Moge het Nt auwe Jaar U gezondheld, Demerara, Paramaribo an Europa:
1" 3geluk en voorspoeb brenlgen. SS, ,,Oranje Nassan" 17 Dec.
lijk beantwoord. Moge het Nieuwe Jaar U NAAR New-York :
thke, allessins voorspoedit zi~n. SS. ,,Calypso" 14 Dec.
zenden wij onze beste wenschen voor een SS. ,,Bacchas" 4 Jan.
HARMIACY prettig Kerstfeest ed een gelukkig en voor- Bovendfen wordt een gereglelde disast onderhouden tusschen CuraCao-Mlaracalbo.
spoedig Nienwjaar.: v. met de S.S. ,,Atlas", ,,IMidas" e~n ,,Brlon"
256j 16. Op, dese fe~~ts~rgagnw w"
ontre weardefedtlrig a^ufte s
toen ""at!R'..ike ttezing"Q owerketusenb knot fIl 200komen is beter dan genezen18l
alien [schD n mtm Kestudste adujarD Heerme uod n reg argigte van TICie .em edii m e a
Zeepen .(uiantievn~af v'afimabe ros. oaa"- ny,. i 18 0 18 1 0 1 h l e r
Beleefd wordt verzocht de telegrammen
Iter voorkoming van loutleve overseining zoo
zoo duidelijk mogelljk op to stellen. Draagt dearomn de : h. gg~e
De Directeur van den Landsradlo-
!kies 2-3 D.MLN eATlefoondienst, 08hho en Welfschoen

Li on d (EOOI owsJ Bi~e Ned. Octrooi; No. 4086) en wnwhost
BEZORBI. (, MEVOETGEBREKSI
InFabrikaat v. Manrnaerts-


PRACHTIGE CHOCOLA EN MARSE
figure arlt Holland voor het aan


St Pic01888#085
in de
BOTICA DEL PUEBLO
van de JONGH & Co.


2-2


ARMANDO
FRUITS
ANNA
UTRANIA


Recepie:
8.30 p. rM.
.Kliatr~aat 24
9-8


1Vld G o'


Reserve fls


Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons
gemunt goud enl silver.
Neemt gelden it depdsito en opent
chequerekeningen m~et rente-vergoedix
Verschaft ,Reicswissels, Credietbrievt
Circulaire Credietbrieven.
Telegraftsche Uithetaling~en.
:-loke~tten Spa;


Safe


AMtERICANa DRUGSTORE


ENGLISH P1


Mlr. s. (1. 8.$ In: Zsa lill
hebb~es ~htim Mantoor -overge-
brachtd naar de
12--2 WOLISFTBlLAAT No. 4a.


voet' voidoen i!I I


P~R4EIJSNp~OTTEE RITN G*
Gasoline exr pomp per gallon .
Gasoline per blik van 5 gallons
K~erosine per blikr van 5 gallons
Mineral turpentine [vervangt terpentijn]per blik
van 5 gallons
Smeerolien :
,,Si~ag~le Shell" ex pomp per gallon ,-
nDouble Shell" ex pomp per gallon
.Triple Shell" ex pomp; per gallon
Cokes per ton ,
Kero-gasolie, brandstof voor "Deldo" installaties enlz.
per gallon


fl. 0,68
,,3,90
,,2,75


8,50


Co.


,, 1 ,55
,, 2,
2,50
, 5 _
S0,34


in.l


Op W$Prme Iagen .
naon toerepe
Frischheid en comfort is noodza
kelijk oyst krachtig to blijven.
Daarom, juist verlangen alle zaken
lui B. V. D. ono~vertroffen in frischhei
en comfort, fulate maat en lange~dua


I-
d
r.


-VRAlAG


M~aar zorg: er voor dat je de we-
r elbter km o de kle ding kig, die
draagt dit roodgeweven label.Wetttg gebeponeerd.
The B. V. D. Company, Inc, New York
Sole M~akers "B. V. D." Underweir
"NEXT TO IMYSELF i LIKE 'B. V. D.' BEST"'
Agentend: A. &i 1. (' Henriquez.


IEJNTLEY 4c PAINIRS A
InscurreD CIU'


8888150 & 80 goeates.


tPEIN
staande


liieten i nethelen.

flfl18 Ilaaliteit

verhartfgbpaar but]
TISCB:IR 1 C0.,


CURIEh'S 8 Alt .


8i


Grrra088


Volgestort K~apitaal en


I


Schoanfabrieken, TIlburg,
waelke aan allet eisczhen van den


De -Archshoe on Welfachoen geven den juisten
boodema aarn Uw voetenI!!


All88R Verkrijghaar bij:


126-22


-CfENSONS~l &


V. h. H. J. V00REN
boven CURIIEL'S BANK.


PFi~PENSI"B ) fE K< LZ) _P.

Qagena~ vertrok naar hot buitenland to koop son
Igroot rendeerend pension MET VERGUNNING, piaats

Ibiedende voor 2 personen. RUlME ,FRISCHE K-
MVERS. Rustig gelegan2Slahet centrum van Otrabanda.
Brieven wonder letter A, bureau van dit blad.
313


De levering van ,,Kero-Gasolie" geschiedt witslu~itend
drums van 80 gallons
GRCI$10ElE PIllileull [NlISRIE MAATSilliffil.s


STE:EDS~l~


Om do ~heerlijke bescehuiten van


Pruntley


&t Palmers


b~ekend over de geheele wereld
Om hun onovertroffen kwalitait.

Ag ent : A. 8. W. LIEDER.
26---5
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs