Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00139
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 24, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00139
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


WEEI(BhAD VOOR DE GUIRAGROSCBE EIh~A DElt


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Basreaut Van dit blad: Pastorie Otrabanda. VorhtBftnadprjarf.1.
Abonnementsprijs voor Curaqao, Bonaire, Aruba l
en de Bovendrindsche eilanden per drie maanden Rdminist~ratie: St. Thomas-college. Afzonijg derlk nummerset~ fl. .15. rgl .0;vo
fl. 2 bij voornithetaling DgH- B OBE8 I
DMUIE R.B. 800 AE 8.elken regel meer 10 cts.


HOLLANDSCHE BANK V00R WEST-INDIE.
I
atipaK d : 11 5 000 000 -- e


id II K 1 11I O 1 ~ U U 11 1) 4)11& &

fleemt Ge~lden & Deposito. Opent Spealr-Rekent en.
Opent Rekeningen-Coalrant met fiente.Vergoeding.
[n- & Velrkoop Iran Bnialteondshe~ Wissels &i Treemd Gield,
Bezo~gl Teleglraffsche Ulthetalingen.
C~redletblcieven & Resatmissels Hmerican Exptress Company.
Vetrstrekt Ctredleten san deD Ffandel.
Ult~oering Vran Effectan-Orders. Verzivering van Coa~ons.
GORRE igi(HTEN IN LE YORltI PLATE DERi NW$1Efq gg.g


I -J. uEGMN nuan ""AMSE nun.


I .
Ire~pr "C~ ~- ICI C--"C- -- - ~g II I


G F ag805che


kS 111& 0e

80mmVsl 8810 70?alarlsllerzlenIng.

Wij zullen het vandaag eens hebben over
een vraagstuk, welks beantwoording eigen-
lik alet ligt op den weg der commissie voor
salarisherziening.
Direct ten minste niet, maar toch indirect
weer wel, omdat het maar al te nanw met
een redelijke en billijke salarleering ver.
band houdt,
Het woning- en verkeeersvraagstak *
Daar is al heel wat over geschreven en
nog heel wat thneer over gepraat; en nog
steeds blifft de toestand even critiek en het
vra~agstak even urgent, wonder dat er maar de
minste poging- is aangewend om er verbe-
tering in te brengen.
De beide in ons vorig nummer aangehaal-
de schrijvers, n.1. de heer Menkman en de
schrijver in ,,De Bron" zijn 't er gloelend
over eens, dat men zich om dit vraag-
stak vrijwel niet bekommerd heett, o'f--
schoon 't reeds jaren op afdoening wacht.
Wij staan dus niet alleen. Integendeel,
ontelbaar velen zijn er die wonder den be-
staanden wantoestand, op 't gebled van huis ~
vesting, lijden; ontelbaar velen die al de
scherpte; van het vraagstak ter dege aan den j
lijve endervinden; ontelbaar velen in atH
rangen en standen der maatschappif, in; e
kringen 'van kleine burgerlayden en lagaere
ambtenaren niet het minst. Bijna iedetreen
is ervan overtuigd dat er iets in die i~fng /
moet gedaan worden, het Bestaur altt~err was
blijkbaar tot voor kort daarvan niet over-
tuigd.
Wif schrijven : was, want geluktklg, is er
een entering gekomen in de opvatting van
het Bestuar, zooals wi3 aanstends zullen zien.
Byj gouvernements beschkidrr~ng van 17 De-
cember 1924 word, als aritwoord op bet
request, dat op inittatief vast den C. %:~
Volksbond was sugediend een com s~sc
benoemad ter bestudeering_ van het vralrgk I
DenDe comlal selade zih d e vo gen- I
de vragen ter beantwoording:
1. Bestaat er op 't oogenblik soo'n to-
kort aan woningen, dat maatregelen van
Bestaurswege daartegen noodzakelijk zijn?
2. Welke maatregelen kan het Bestnur
nemen of bevorderen tot wegneming van
di.t Isde installing van een huurcommis-
sle, zooals in Nederland bestaande, nood-
zakrelijk of wenscheliljk ?
Na een grondig onderzoek kwam de com-
i.D omissie ie C m leen rtuigd dat
er een tamelijk ernstige schaarschte aan ge-
schikte woningen bestaat.
2. De Commissie geeft het Bestnur, ter ver-
betering van den toestand, de volgende
middelen in overweging:
a. het ultgeven van gronden, hetzij voo0
niets, hetzij tegen een matigen- prijs en op !
gunstige voorwaarden, aan personen of ver-
eenigingen die halzen wlillen bouniven.
b. het verleenen van bouweredieten, op
voorwaarden, zoowel wat terugbetaling als
bouw betreft, door het Bestuar vast te stel-
len.
c. het verbeteren van de wegen die de
stad met de buitendistricten verbindt.
II


d.het instellen van een goeden en gere- sprekingan hebben gehouden, en onderhan-
gelden autobusdienst, van ult de stad naar de delingen aangeknoopt met de C. P. I. M.
i eschille re buit nwj @ote enneen tarief ma okbmmet het Bestau a lher.eree.
e. de bevordering van ambachtsonder- woordigers van genoemde firma met den
iwijs, vooral met betreakdag tot. woning- Gouvernear en Directepr van O. W. om-
bouw. ~ i~b t nt de wensce jikheldl van woningbonw

nahtde com~i ne w tugd omaet g btihwr nonen" w
I maatregelen geen bevredigend resultaat zul- gelijke schaal, om aan den bestaanden wan-
iilen opleveren. toestand een einde ten ffninste een begin
van een einde te makten. Naar wij verno-
De Commissie had haar taak ernstig op- men hebben, was men van meening dater
gevat en de voorgestelde maatregelen wa- gernst kon begonnen worden met den bonw
iren van dien aard, dat wanneer het 't Be. van een honderdtal wroningen van ver-
Sstuar werkelijk ernst geweest was, er heel schillend type, zoowel voor de z.g.klei-
veel in de goede richting had kunnen tot ne layden als meer gegoede burgers. De
stand gebracht worden. ifinanciering deer ondiernetning zou dan
SEn wonder noemenswaardl e onkosten en geschieden voor een gedeelte door een
risico van de zijde van het Oouvernement. hier gevestigde bankinstelling en voor een
Doch er is niets gedaan, het rapport in gedeelte, by wqjze van tweedie hypotheek,
zake volkdhuisvesting deelde 't lot van door het gouvernement.
zo'ovele andere, en ging den doofpot in./ Z. E. de wnd. Gouverneur, stond zeer
iEr Is zelfs gemompeld dat de benoeming sy m pathiek tegenover dit plan, en deed
Ivan bovengemelde commissle geen ander deheeren vertegenwoordigers die kort
doel dan oin het heir der klagers voor een daarna naar Nederland feragkeerden om de
tijd tevreden te stellen en den mond te zaak verder met Z. E, den Minister en
stoppen. waarschijnlijk ook wei met den nienw
En de toestand, in stede van.te-verbete- benoemden Gonvernery; te bespreken, de
ren, werd met den dag erger en ernstiger. belofte hunne plannen alet alle macht te
De klachten:lielden aan, en namen ten Isteunen en bl) den Mt~~ster ten sterkste te
slotte zulk een omvang aan, dat men in de recommandeeren. 'B
Staten Generaal gemeend heeft zich metdfe Als dit plan zooals htt dear ligt of in
zaakr te moeten bemoelen, en den Minister g ewizen voingrmak zer de r omt hen er u
erover te interpelleeren.eebengeak a ie ohewo
Zooals de lezer zich sal herinneren, heeft ningyraagstak op te I also dan dringt zich
dde heer de Jong het woulngvraagstuk bij vanzelf het tweede vra4gstarlc, n.1. van een
'de b~ehandeling der Cur. Begrooting voor geregelde goede verbllding tusschen de
I 98 begin dezen jaars in de Eerste Kamer stad en de buitenwijkely olden voorgrond:.
te rke gbract. 1Want bij gebrek aan; goed bouwterrein
sprak erover, als over een zaak ,l nd tdslre ovictmee
dred de aandacht verdlent." nemen tot de bult ke~~n, Mando-Nobo,
hebben toen nit den den mond Cao ihe -# a o a r
va ilnste deverijserede erka-om den afstand van destad, een goede
Iria eni~~e hooren, dat hij ten vorigen jare geregelde busverb~inding met de stad nood- :
ait i~wg met den Gouverneur over het zakelijk zijn. Dit is een tweede vraag-
woningvraagstuk gesproken had, en dat hem stake dat om zljn groof algemeen belang,
toen gebleken was, ,dat die toestand niet het Bestant wonder de oogen sal hebben
Izoo ernstig is, dat bijzondere maatregelen te zien.
van bestuarazijde noodig waren." IDe bovengenoeade commissie wees er
SEn diezettde Gouverneur op wiens gazag !reeds op. un wij twiffe~ies er niet ann, of
Sdese verklating door den Minister gedaan het togenwoordig Bestaur, dat zoo open oog
wrhad nog kort v66r zijn vtertrek naar bllikt to hebben voor~i urgentle van het
tenaren d ams eI^ l n--^---t( L am.stuk. z ok het verkeers-
lega's met hem doe planeea'besproken hat~ dacht on belangatelint eZtrek~ien. ''^-
om hulzen to bourett inet gouverlsements- M Iet des (6 meer re en, als de conamisseIe
steun, beloofd deze plannen uitvoerig met toor salarisherdiening, dlekort geleden door
den Minister te zullen bespreken, en al het Z. E. is ingested, ook aan deze belde ann-
zijne er toe bijdragen om leniging en gelegenheden, die indirect met een billijke
verbetering te brengen in den bestaanden salarieering ten nanwste samenhangen, haar
Anoddoerst dlbleek het achteraf, de ver- 1 ehen in dzn za1 he krnen gene ar e-
klaring van den Minister Is daar om 't te Curagao staat nu eenmaal in het teeken
bewijzen dat 't den Gouverneur met die van voornitgang; met den dag2 komen meer i
belofte al heel weinig ernst was. Freemdelingen en meer menschen ult de
mEan mjjk armooe n slimac~ge ea e, ultdadisri thendzich vestibensinddemstadao
belofte, en de ambtenaren waren weer machtig oile- en havenbedrijf Is no eenmaal
voor een tijdie zoet. de spil, waarom het economisch leven van
Gelukkig, schreven wij, is er entering ons volk zich voor het grootste deel be-'
gekomen in de opy~tting van het Bestuar. weegt. Maar dan heeft het Gouvernement
Naarwifultgpee bon ete, i deook te zorgen. dat de twee factoren van:
wnd. Gouverneur, Z. E. Mr. van Dijk, et wel h et economisch even, a 1.. woning- en ver-
ter dege vaspovertaigd, dat er een woning- keerswraagstak, aan de moderne, redelijker-
vraagstuk ofi woningrrood bestaat~f Zoodat wils te stellen elschen voidoen.
wij nu ten minste de gegronde hob;p mogen Dit is een eisch van vooruitziende POlibl
koesteren dat er eindelijk eens lets in die tiek, die maar al to lang tot nadeel van/
richting! gedaan zal worden. het algemeen venrwaarloosd is.
Het Is algemeen beketid, dat kort gele- Daarom kunnen wij oJi. deze beide zoo .
den eeh paar experts op 't gebled van wo- belangrijke en urgente vraagstukken niet j


Verte ge nw.


NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
* INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
NATIONAL PROVINCIAL BANK L.TD.
SocrATE: GBNERALE POUR FAVORISER ETC


to New York :


te London -
te Parijs:


Dani,


-Postbox 677.


C)R I' Koffie ^ Cacao, Suiker, Dividivi, Hout, etc.
Voor~schotten op goederen verschepingen.

PORI :~ Alle Europeesche product~err on fabrikaten.
Correcte uitvoering van alle orders.
Snelle verschepingen; concurreerende prijzen.
Behandeling in Eur-opa van A4LLE CuraCgaosche


IM P


EXf


aangelegenhedeni. 1
CURA('AO AGENT: L. W. C. van Eps. Heereastraat No. 9.


4 -26


ningbonw hier vertoefden, die namens een voldoende aanbevelen t ancr n BCIJU H LUI i V l sur
bekende aannemersfirma in Nederland, be- de CommissIe voor salarisherdlening.


ze cnclssi mende k t moten'n reuse-roller met boot. en al op 't I1rie'tje op den rand van die 120 voetj lengdige onbezonnenheld zoo scherp
"mae n lul de vershlende ondtermte- /Statiaansche strand gesmeten werd, hooge kili aan zee. dien wantoestand accentueerde, dai de
,kenn als *'n Eustaliaan", P" ,had ik nog nooit van m'n leven 'nt Eigenaardig maar waar, cope ma- redactie zich verplicht zag hier en daa
.Je~ne '" letter gepubliceerd in welke krant of een v6rB de Cu 9 asch mailsche- Ia ns hapen ie gaan w~aet tasn o
,keln d90 de iperhs on i uesie nerpen ar dra werd in die lange avon- ik mn vorig geschrijf gedrukt gelezen lik later most toegeven dat 't goed
,.aart e ouder is geworden. Den 14n Iden in m'n eenzame eenzaambeid de: had, ko i mtmar a gng'tgeie ws
=2Febr. van dat jaar verschijnt er een schrijverageest vaardig, niet zoozeer ook van 'n leien dakje, In hoeverre mj mgekor
.i gzonden stuk: over de duurte van op belletristisch gebied, als wel opt NA 't souper trok ik mij terug in daartoe heeft bijgedragen, weet l n e,
*dnee passage der pakketschoener, 20 meer zakelijk terrein van op-den-kop- 1 m'n particuliere vertrekken, en ver- maa denatg g bis zek er, dat na n aan-e
.Jn Ph hge't over van Kol, en nog tikkerij van Statiaansche misstanden, scheen weldra in gebloemde slaap dlag.ecrfovrathptr
,'n eea salto mortales. die nru heelemaal niet door den beu- broek en wit katoenen kabaai, stak eindelijk 'n dokter naar St. Eastatius
SE~ra elsoven reeds groote di igen te gel kondten, g~ewome ingezopdyn stak- de brand in zoo'n lange pieriala van koerste, en daar tot den dag van he-
.zullen gebeureri en 8 Aug. heeft jes boven de streep,igeteekend .P."' 'n Long Torn, ontdopte m'n fountain- den is gestationneerd gebleven.
= reeds weer wat over Statius" waar- of J. P." pen, en onder 't a capello-gesnork Kreeg 't in dien tijd ook tusschen
.bi de Redactie met haar ver zlenden Pastoor Frie, die na afbouw van 't van m'n drie boys en drie hon~den, tallooze vreedzame causerietjes op
.bi~k inschrijve een jiomrnalist agz... Sche penchetwelsa me seminarie,n aesoRik aann er% ednn mm t gno5e eK. berlisetiristisch ,bodp dcnms enn (1k
.worden, en daaromn maar de stoute (epistel tot vervelens toe:i Janneman, de wangen en schitterende kijkers, tot met 'n zeker iemand dat ea ei I enel
.schoenen aantrok, om in een onder- schrijf toch, stuar cope, elke mail/ 'n unr of tion, elf, klaar is Kees, punc- tgb n'tstelsge rte 't gouelveremen
.schriftje nog meer cope te vragen. zonder mankeeren, "t slaat in, geloof tuml Iobn n or tguenm
,He sceni de ad te AI he Heb in de Statiaansche jaren heel was toegedacht.
Heallenichanntiopoe24 atobber j~s. nze oudere generate, die den goe- wat cople gemaild~ aan de Amigoe- Dat going ook al hard t @zitsard.
I,zul je je zilveren jubileum kunnen den man met z'n gouden hart.gekend redactie, zoowat trouw elkdesemaand, Enike k igagwrtmo
.vieren als de schrijver van de .Ditjes Iheeft, weet genoegzaam dat 't onmo-: t is me echter nog 'n raade waar 't ews beu ittagerk be n a
,6& Dat es" ielijk was dien goeierd iets te wei- ik op dat eilandje, waar -nu niets we- dern steigertje van it bgina
,Me jes.egotn Igern d .reldschokkends gebeprde, de stof van- 'n failure geweest is, was mijn schuld
,Met best groeten gEen, dusas m'n klas- en studiege jdaan gehaald heb, maar ik was jong, niet; 'n dok of 'n heipaal, of 'n sluis
Yours truly jnoot, Pater Wahlen, destijds de ge- wat veel, zoo niet alles Zegt, die te kort zijn, beantwoorden even-
p. M Husma." vierde redacteur van de Amigoe, die' Natuulrlijk zoo nu en dan ook 'ns man aan hun doel als 'n te korte stel-
p.~~~o M.Hlma. n zoelen Octoberochtend zoo maar mikmak gehad met de niet eenszigm ger, en daarin schudlde 'm de kapi-
Nu is er niiets, waaraan ik zoo ge- npeens m'n titelloos geschrijf ,St. Bus- ners met m'n bewer ngkten dat vond tale fout,a diezenu z kr tk bberatellen
iaknc j dte m der: s elae hbee ta taIn plcaaes Ditjem'n Isiiendp ,J P" ok altijd vov e an op in, allee ano- nautoiteiten nooit kunnen brengen, be-
om gezwe en als 'n mof tot bewuste had ik reeds heel ganw voluit ,Jan, niem geschrijf negeerde skn idealenn En an a e o t ndejrn
datum 'n f ink eindle verstreken was, Paul'' onderteekend. met success, ze zwegen kf ze hebblen mnklme-o nucso e
kauthrt' etj akn daarom nu frank en vrij met't 'omn WarmWl rwrnvndee a a uswa schrij~f, over mijne door niets aan 't
gerut hrt betje an t bomentypelingen, die er, ste: je voodat o- wi iner engbs ndeernewnelnt rne v.tiig a
gaan, over die lange jaren van m'n lige Pastoor" van maa ten, en 'a e einrm no feleindi penesrlid t hanellen de toekanomstt va in S dt.E
babbelties wonder de Amigoe--streep, viel me niet, daarom I jiarenn a ndvinnigen e ki'en vooesr 'tdok tatiusvooral tonkm ovena gozocht-
onder wondered gepeins waar die Kan me nogt ste te deo schrif e~moz rn edit ius, waarign ikr' me g- metwrenatktegbu
tijd toch gebleven is. avon jes op St Euttu alrteln feloz bttis w ijlen in m 'ng~ mept laagand, inas VEODatlop grboo-
Toen ik den Isten Oct. 1898 door in dat kleine gezellige houten pasto- heal en atga on ijwilni nne'lalni ~ooa pro


Di'je5 anD 0tess.

Zeg, old timer, lanceerde ik 'n maand
of wat geleden, langs bengelende sli-
gaar, wonder 't snorren in den pracht-
boekenschat van m'n contrater Huls-
man, zeg, tot however loopen die ii-
gebonden Amigoe's die je daar hebt
staan ? .
Tot 20, 1920, Jan Paul, wearom ?*
Wel, ik zon nu toch wel 'ns graag
willen weten, hoe lang ik nu al in de
Ammigeoee anD jepenne bn, w nner
zien heeft, dat meet zoowat in 1902 of
1903 d teest zijn; toe, dear, als je
'ns tijd hb.
En binnen 24 unr bracht me de
truck 't volgend schrijven:
San Mateo 6 Mrt. '28.
Carissime Jan Paul.
.Op 'Uw vriendelijk verzoek heb ik
,eens de bronnen nageslagen, om de
,gegevens te vinden van Uw journa-
,11stieke leven* .

.nie geg rntden mda ik da Poohk ni
.arn raoctheb U hebt me daarom
Vo~lgens de gegevens die U gaf,
,ben ik met 't jaar 1902 begonnen,
.waar reeds genoeg attestaties de vita
.zaanwezig zijn.
,Vastheid van karakter en zekerheid
,van gaang zijn er echter nog niet te
,vinden, wat gewoonlijk nog niet het
,geval is met personen, die de kinder-
.schoenen nog niet ontwassen zijn. De-


CNo. 2342


Zaterdag 24 povrembelr 1928.


45ste Jarrgang


.rr~r ii .1 .IV V
o~n Yolgesttort fl 1.000.000.-


Go tst


r g b ELLIS & DANIA Agente
-- *** -*-- *-- "*sticht. Men staat er verbaasd over Uitvoering St. CGeala,

BE IG TEkwamne leading der Zusters is tot stand cilia van San Mateo, met miedewer- ,,
gebracht. Aanbeveling is o~verbod.ig, king van enkele Damnes, een uitvoering De verk~oo van Juweelen en van in
we wr~~;; E seems pa swee;3;~I-a a de tentoonstelling spreekt voor zich geven in de zaal van den C. R. K. golden en zilveren voorwerpen ter gl
Af3Ciel011 711 JSI Paul. zelf. Volkshond.Spr-eBeedbkva Craoe
Het program biedt een rijke afwis- beleend van den 21101 J8111187 1927 h
Elk afscheid stemit vanzelf weemoe- sein va ag eenebedn pe-af to en me de~n 30n Juni Cu927on gl
dig: Dit te meer wanneer 't een goeden \t8Fschenen rette, vlinderans, lend blijspel, Voope 'cler No. 53 o en metf 84103 P.n f97oI-
vriend geldt- een vriend van reeds 25 zal er te geniefen zijn za plaats ifCbben op ZDonder~dag den d
jaren her, wiens komst steeds met Pratische Handleidirtg Wij wenscheni P. Biihts, onder wiens 29st Novealber 3. s.. 's morgens ten l;
spanning tegemoet gezien en mnet van de leading de uitvoering staat, en de Da- ~negan Unf .en2 volgende Donderdagen. v
vreugde begroet werd. Papialmentsche Spraakkanlst mes zangeressen en actrices een vol- B elnghebbop endoken w oorden vroci- e
't Zal den lezers van onls blad zeer samengesteld door ledig success. dnvroptvokmndo ean
zeker pijnlijk treffen, dat Jan Paul bij A. varn der Veen Zeppenfeldt O. P. Walkom. zuiver~ing der verschuldigde interesten m
dmildner apcib di hf in monns gmt offfNie PFUis f Per S. S. Venezuela is hier verle- Curapao dlen 29ste Augursturs 1928. ir
Vijf en twintig jaren heeft hij op d d Verkrijgbaar bij de Cooperatieve den! week uit Nederland na een ver- De Voorzittfer
bres gestaian, ridder ,,sans peur et sans Vereenigoing en Nijverheid, Otrabanda blijf van 8 jaar aldaar teruggekeerd II H hCHNHNIUZ
reproche" ter verdediging van wat heml en Punda, en het St. Thomars-College. EDGAR PALM, zoon van den: heer R. I C----- HERQUZ zL
heilig was boven alles; vaardig strij- Th al.
deeredso dweart goetdwen rete twlau tmaar I 1E TI 1VG. geeen txn-e gedsdevolgh nii a,: er
den degen te mogen kruisen. afeedt etgnoc nht
Vijf en twintig jaren was hii e~en graagl Voor schoolkinderen en kinder en dipagloma van wsertigkundigchen behal
diplma vn wetuikundge bhaal. h
geziene en welkome gast, wi-dt~'teeds die voor 't eerst in 1929 naar school Wij wenschen hem van harte geluk. l
pittige en geestigfe causeriet~n door gaan~ bestaat er irr D8cember gele- Naar wij vernemeen, zal hij een be- t
iedereen, vriend en vijand of eigen- genheidl vddr kostelooze koepokinenting trekking krijgen bij het gouvernement. I
lijk een man als Jan Paul kan geen op hef Labor-atorium van dien Open- ZIneSD~ilkRSOL
vijanden hebben, hoogelijk gewaar- b taren GePzondheidsdienst, des Maan- Zutr soilaesn
deerd werdenr. Meermalen hebben wij days en Woensdags vanr 9-11 '4 or Den 27en November a.s. zullen per j
hooren beweren door lezers van ons gens. ,,Alkmaar"' naar h~igr vertrekken om
blad, dat wanineer 's Zaterdags dei De D. O. G. zich naar Aruba te begeven, de eerw. Sand In a Tire Cut
,,Amigoe" verscheen, allereerst geke-! Zusters Sylvestrine van Lievenoogen. I I ie Sl naSr
ken werd of er iets van Jan Paul in 1- .1 ERQE. Eucheria Marechal, Radolpha van den Is.ieSatI aSre
stood. En dan beef alles ervoor lig- Elzen, Plechelmna Bakker en Elisa vani
geni, en was men niiet voidaan v66rdat / Leeuwen. Tiny grains of sand 1
meni z'n Ditje en Datje" van 't begin De eerw. Zuster Clara m~oet omn ge- in a tire cut will soon
tot 't eind gesavoureerd had. zondheidsredenen ineg een j'aar inl Hol-l cause serious trouble. 1
Jrin Paul had een heel eigen stijil; landd blijven. They grind away at the
't zouL de meeite ruilmshoots looneni Walkom. tread and carcass of the
ult zijnl outelbar~e .Ditjes en Datjes" ,PrTreSses 'ierebe tire until it breaks down.
een bloemlezing saam te bu~ndelen, -f Pe ",he ites aried hr
warnnr m~!stcd !e gaateas Dinsdargmiddag de Z. E, Pater N. DE I~t is good business to
narar ten kostbaar bezit de hand zou~ jGROEN, Pastoor van Saba. Pastoor dej haeyu iesiset
uitsteken. Seeds frisch en origineeli Groeni zal volgende week per zelfde for minor injuries and
wis hi demeet gwon digenteschoen~erl naar de Bovenwmndsche ei-j your air pressure checked
zegge~n op een: wijs, dat 't werkelijkj landen te b~gketeren.ek.dnrglrl.W r ld
eenr genot was heml naa te hooren. -Przld conrzj e 0tlto offer this service to 2
Hij wist zijii lexers te doen lachen, en Pe zefec~ee inen7 a
lachend ze de waatheld te zeggen, dat / omanlha.v.p.o~..am. i Engelsch sprekende werklieden, en-; You free.l
geen mensch 't hem kwalijk nemei K0pzo na kele waarvanl met famnilie, hier aange- 7lefn
kon. Maar heel dikwijls voelde men koen Hetn meerendeel kom vn n- f #
wonder zijn zoo gezonden humor een i01 08(18000. guila lVs otoe.i
innigheid aan, die .je bijwijien een! Koop kleeren die passen, solted-P~ lif. MS KOi08
prop naar de keel joeg en je den frisch en gemnakkelijk zijn. Zorg dat Gisteren viel Hr. Ms. Kortenaer" SL IT IU O S
schrijver des te dierbaarder maakte. je alle eigenschappenr hebt en leder~e hier binnen, komende van Portorico. SL IT IU O S
leJahePaul gadat bee sseont ledzer zul- egens ap il e h gst oradr w Cor me adnt ibsaa iit A. D. CAPRILES & Co.
blijen edeken n Netszoner at ael. is .D" agaay.Odte fii Luitenant t/z Ilerestaa No. 20.
Daarom, in naam onzer taltijke le-/ ", 2e kl H~gay Out Hoffmn Oficier enienn ti tI~eesra No
zers, duizendmaal dank, Jan Paul, voor hNees leundeer sda voierz ekt je ,d itean t/2e kl. A. D.HfmnOfeboyen, Sub-Geaal ery o Orbna
al betgeen ge ons in die 25 jaren le algeql uie*t 'odeig 'i J,. E.APotUewer Luitenant t/zekl .Deoye Galmre & Co Semikokd
genieten hebt gegever; voor die kost-' V. D. heeft gemaakt tot de alomn 3e k. J. Fos van Dulm, Off. Machnit t Gineyer C o. eio
bare lessen van levenswijsheid die ge verlangde onderkleeding voor heeren. le kl. C. van Leyde (chf. machinesl B. J. Arends Aruba.
uw lezers zoo smakelijk hebt weten -6AEFRM ae) ff ah ek.G .J
mee te geven.Gd lssyu .~iiti~ IMassa, Off. Mach~ 3e kl. L. Stam, ,, A~SKA' )
God blss yo! AOFf. van Gezondheld, 2e kl. W. H. H.
Wija zveggeng znet Adio!oma wzne ei sr E Aog 'IRbKrul, Off. `van Administratie 2e kl. L. Dedeenig~e vruchtenc f2 -
Valln elKaslll idk~ t Lenp ri 4aPn CL~T ; Che B. V~. b. company, Inc.. New York "'"' "" ""i1, er2 vag snor / 8
-- hetgeen God geve, -- wij u weder- Sole Makers "BR. V. D." U/ndierear opvaren en is 12ioppen. Prash
omi met viag en wimpel, en wonder een "NEXT TO MIYSELF I LIKE 'B. V. D.' BEST,, Wi WenScheti (tat-Mayor en be-
algemeen applause in de kolommen van Agne:A .Hniuz manning van harte welkomn, en hope ekt arb
onsnte bla zule inhalen.niqr~ dat hun verblijffalhier allem~ange- I/rrjgE n 1
Wij willen U nog niet missen. ~~ naamst moge zijn. ELIS&DAI
Naar wij vernemeni is men van plan LI DNA
~drie mnaandeni hier te blijven. Zoowel Aetn
De ou~te kartenvan Gnpo~ van officieele als van prticuliere zijde g tn
Eenigeographische-historische studied uit den ;z is mlenl bezig feestelijkbeden voor te
Indianent jd rtnCuragao ibereiden om den officieren en verdere
dorP.ise 4 Aae. EUWENS O.P.bemnanning het verblijf op Curagao zoo
Po r js fl. 0.60S,. P !5j nangenaamr maoglijk te maken. --
Verkrijgbaar bij de Hdnvn se eetee a
Coliperatieve V/ereeniging & Nilverheid,r;)~ Hdnvn se eetee a ~.7'~f '
Breedestraat .ti le Gouverniemenltshuize. ,z~~
Otrabanda en Punda. i K Menders. x.
1811t00Bstelling St. M~rartinusgsstidit. ndn nvne a eFraS
Voor ~ ~ ~ ~ ~ J wi a raehnwre E. MADURO &[ SONs een kallender voor,


Wanr~ltelijkholen.
Dat het met de zoo houg geroemde
orden y mnoralidad inquebranitable"
Sheet cabaret niet zoo bijster goed
esteld is, blijkt wel uit hzt feit, dat
r, niaar wij uit g~oede bron vernomnen
,ebben, den laatstenitijd tamelijk ernsti-
[e wanordelijkheden zijn voorgevallen,
n den nacht van Zondag op Maan-
lag liep een steward vatn de Hl
andsche boot .Baarn" een ernstige
rerwonding op, hemn toegebracht door
:en bediende naar aanileiding van eeni
uzie over betalinrg. De steward die
net een stuk hout bewerkt was, most
n het hospital worden opdgenomie~

ios iai n rdb idnacen d Irna in ver-
:ekerde bewaring gezet een zekere
,. S. een vrouw van verdachte zeden,
won~ende in de Moordennarstraat en
!jar 1d. R eds lnieermalen heft
iacht in de Columbustraat zelf mis-
iandeld door een man, die ini den
oiop de? jaren reeds 7 m~esstekenr vanl
iaar ontvangen heeft. In denzelfdenl
tacht had zij hlaar moeder gebereni,
waardoor eveneens een! wonide ont-
3tond.
Illgetrokken! rijlewizen.
otalis Noor op 17 Novemrber 1928
Joor drie maaniden.
Simioni Albertus op 17 Novemrber
1928 voor drie matanden.
Theodoor C~ijntje op 17 Novemiber
1928 voor zes maandeni.

Reg8n.
Wij zitteni volop, in den: regentijd.
Blina geen dag gaat cr you~rbyj of wij
krijgen een but. Oak Bonaire en t ruba
hebbeni flinke regens gehad. 13 No-
vember viel er o~p de Playa 125 m.M.
en op de Noord 107 m.M. 15 No-
vember viel er weer een go~ede rege::
zoo~dat er geourende de ectste helft
van November ruim 200 mn.M. geval-
ecn is.
Op S. Willibrordo is er gedurende
de eerste helft van deze mnannd 175
m.M. gevallen.


houdt, is 't een lust de tentoonstelling
te bezoeken in het St. Martious- Ge-


MENSING & Co. Vertegallwoondlgtse.


_ I_ __


-~~~~~~~a I-I~I mumumlml- ~~__~_


L
3
o
aa


~--(
c~f
rpl

cCg


I


C


Q

Qn


2 1


MEANING&~ CO. AGENTEN


1929 van de West-India Oil Co..


~sl3~lr~rr~csy~P""Dlrw`;llr~i~l~cn-


duik of-vliegdemnonstra;tie, daar zit 't Zou mnisschieni t~chi wel interes- Helud
nu echt, wat je noemnt, copie in, sant geweest zijni, als ik die reuze-l Ik citeer leiierlijk, na't vouJrbij gnan
En alis ik dani nit zor,'n duikeling in co~rrespondenti e over die topic had van eenige compnlimienten aInn mijn
't C~arnilbische pekeloiat, of ni 't wie-' gepubliceerd. adres:
ken~d zweveni doo~r de Curagaosche Alleen deed 't me mninder prettig aani, ,Glj geeft dikwijis hcvigie klappen,
bln uIwende nethiei, weer doodkalm, als ze m'ni opzet als bizar betitelden, ,waar dat naar uw melenmga nooloig
itfiis u~p mn'n steecl you!r mn'! bureau of mij niet au seneux namen, insinuee- I~idc i otd(o e iz
;zat, dan had ik in no ti ne blalnco-na- rend dat ik blijkbaar 'n loopje miet I i,,dieh ni det kwlsnd i, etl z 0donoa
blanco foliovel vo~l gekriebeld. met m~'n lezers naml. ,,wel mneermaleni voorgekle~rnen tijn, dtfn
mI'n raair gefatsoeneerde lettertjes, die En ddi wars toch heeled a.;l niet 't dgedegidorusienwlt
precies weergavenl wat er in m'n bin- geval, niog steeds hou ik vast ann mn'n I treffen, in zij no u bneslae i zal hebbe
nienste-binnenst e was omgegaani, toen telling: lunlnel istechnischz eer goed moltenten erkenien : Janl PauL bee'ft
ik 15 Meter oider den zeespiegel die- mogelijk, is d eeniige stisfactie-gevenl- ,,toch wel gelijk, dit or dat was ver.-
seldle, of 700 Meter boo~g cirkelde bo- de oplossing voor 'n ratiioneele oe- Ikeerd van mij.
ven! 't wazige CuraFnosche landschaip ververh~indin~g, zal buiten kiji'n ma1:cht ,,tGif hebt door Uw~ geCschrlif jfms-
Geloof mne, dani,~s co~piema:keni 'n! geld kosten, mnaar cup 'I, pan~r mlillioenl ,,schieni meer =oed wediaan, danr rll
weelde. mneer of mnindelr behoevenl we: nu niet ,waa~rschilj~ijks zeif I retI."
Hfoe mnenigmlaal ik inl die kwnrt-eeuw, meer te kijken.
:1t journalist, reporter, on~der-de-streep- Let er 'ns op, als later ,nze nage- Niet juister hiadl de genchlie auteur
auteur benl uitgemlaakl voor alles wat; slachtelingen m~et 'n ferry of 'n zweef 't doel van m'n inreniangn geschrijf
leelijk was, weet ik housch niiet meer, brug zitteni te haninisseni, d;;: zul1 Icn kunn'en uitstlppelon, wanilt daarom al-
mnaar 't liet mne gewoonlijk steen- ze spijt hebben ails hairen op hurnlle fieehe ik 't luttel beetje schrijvers-
ijskoud 200 order nall; intenders hoofd, dat ze ;ndertijai mijni idee nieti talent dat Godi me geschonkle n heeft,
vaak anonymi in 'n reeds lang ver- 'gevolgd hebben. igebru kt, om goed, heel veel goed le
dwenen weekblaadje hadden daar Is me wel 'ns gevraagdl, wat ik be- !d'en yoor biet Curnaoaschle volk dat
vooral 'n handle van. schouwde als 't mnij aninge;nasmst suc- me dicerbaar is.
Niet dat ik 'n blad voor den mand ses, dat ik mnet m'n schrijven be- En nu' is 't welletjes:
namn, om den drommel niet, nooit ofte haald heb. Er is 'nI tijd vani komnen en van
niimmner; eenmaal overtuigd vani m'ni Wel mijns inziens, dat ik door mi'n gaan.
goed techt, van mn'n goied inzicht inl artikels over 't St. Eliza7beth'shospi-i Mijn tijd van gaan is nu daar, m'n
n zank die in se fout wa7s, die niet taal aan 'n nederig zusterken, dlit 'jpaanidelijksche ( under-d e-s tre ep ru-
deugde, die fataal werkte voor 't alge- jefken achtend 'n uur vroeger meest lidiek ,,Curagaosche Ditjes; ci Datjes"
;ineen welzijn, trachtte ik eer~st m 'n opstaan omt miet botlammenll srijden I ceft r tijd gehad, en verdwij It .
dloel te bereiken door lachiend de klaar te komren, 'n modern mnachien- / Dat echter nu en dan1I nog wel n')s
waa rheid te zeggen, doch bleek zulks Ije in die bolirame n-sniijlijn hezoirgd 'n a rtikeltje unrider m'n~l d(Up)-e1-pers-
zonder success, dan bonid ik den strijd he zoodat ze dat ourtje hoog-noo na ,a alind uin-o
naan, v66r allies gentlemanlike, maarldig rusten niet mecer in boette. Meen Iomm"eni verschijne n z; l, is niiet on-
dan ook oniverbiddelijk, wonder par-, je dat Jan P~aul ? m nogelijk.
d n.tot bitter eind. Ja, dat meen ik. ByHi dezen mi'n danik anrln 'n lezers,
''C;d ame daardoof meni ~e on- En welke schrijverij inl diverse pe- die steeds zo~o weIlwillend en vrienl-
aan neart mn id op den hals ge aid idkevrofegnmjm delijk mI'n c;:userictjes beanide tci;denl.
heb, sprestkt van zelf. garootst pleizieir gedaani heeft? Adiols!
Moet nog lacheni, als ik denik ,7an 't Nu, ik geloof bijna h~eel zeker, 't Gdbes o
kabaal, dat m'n tunnielvoorstel veroor- exordiumm vain 'n open! Brief nan mijn San1 Willibi:ordo, JAN P~rUL.
zaakte. Tant de br~uit pour une om- adres inl de ,,VoL di Puieblo"~ vanl 27
melette !- Juli 1923, ond~erteekend H-. J. G. B. Nolv. 20/28.


te schaal in onze uitgestrekte vrucht- bewust artikel van1 mij ede, e


.natuurlijk ten antwoord kreeg:
,,Wel, commandat~int, lten de heeren
officiereni Jan P-aul van ruipliek die-
nen, weet zeker dat de Amnigoe 't
met genoegen zal o~pnem;en."
Wel teekenend dait tort op den hui-
digen dag die repliek niet verschenen
is in de A.migoe-kolomlmen, en dat
ook tot op heden, al die jaren lang
,,Juliana", 't kind vanr de rekening,
nog trouw schr-oeft in de wateren van
onze zusterkolonie Surirname.
Heb ik tP veel gezegd met tbe-
weren, dat ik mnet dat steamer niets
als ellende heb- ingelegd. *
U kunt u ook Iniet voorste ,op
geen stukken nia, hoe geweldig on-
pleizierig 't is, als ge schitterend ge-
disponeerd zijt om niu 's flink aan
't copie mnaken te gaani voor je maan-
delijks onder-de-streep-artikel1, en 't
daarbinnen in je bovenverdieping je
reinste tabula rasri is; warnt wat ge.
beurd er nu op zoo'ni eilandje als St.
Eustatius, of oo zoc,'n eenzamien bui-
tenpost in 't binnen~land van Curagao,
immers niets.
En toch, belofte mnakt schuld, er
wordt op gerekend, en de Amigoe
komt Zaterdag uit, dus begin je maar
te penn~en, vadsig, geeniwerig, conitra
coeur, zoo maar in 't wilde been, en
je bent zoo blij als 'n en~gel als dal
karweitje weer achter den rug is; maar
m'n lezers, ik bedoe~l mn'n intellectueele
lezers, hebbeni '. adromme~i goed in
de gate :,en s tS~spsten : ,Nou Jan
Paul, d 3 keer wtak nr:u just
niet.An ne"e' en ze hadden groot
gelifk.
Neen, d~an i itel wat a~nders, als
je 'n invitatie krijg? van Commandant
v. d. Kun v Id K X1ll, of van den pi-
loot vani de hydroplane ,,Pacifico" om
de emoties 'ns mee te maken van 'n


bare berglanden.
Feitelijk heeft men mij nooit kuni-
neni of willen aantoonen de ongerijmd-
of onmogelijkheld van mn'n goed ge-
motiveerd voorstel, omn zoowat heel
Statius under vee te zetten; men is er
doodgewoon niet op ingegaan.
All right Maar zeg 'ns eerl~ijk, zoiu
dit tegenwoordig noodlijdende leeg-
gepompte eilandje er nu misschien
niet heel anders voorstaan, als inder-
tijd'ns 'n seideuse kapitaalkrachtige
proef genomen was met die veefok-
kerij?
Ik hou van ja.
En toen kwam in m'n uonnig jour-
nalistiek leventje die ,,question brt-
lante" over 't pas door Wiltoni afge-
leverd steamertie julianaa"', gebo~uwd
voor 't traject Curacao-Bovenwinden,
waarbije ik ole ck~~I,~ al niets aCtlende
Dat was zoo.
't Kittig scheepje had wonder Cgigen
stoom de reis van Holland naar` Cu-
ragao gemaakt, maar zoodra 't in oi-
ze West-indische wateren zou gaan
rondschroeven begon de miseries, dan
was dit, dan was dat kapoeris; ge-
volg: dommelen gemeerd aan 'n duka
dalf of 'n paal op de Curagaosche
havenkaai.
Officieel onderzoek der heeren of-
ficieren van H. M. 's.Utrecht" bracht
geen uitkomst.
Toen schreef ik aan den bouwer
Henri Wilton, m'n audlschoolkame-
raad, en z'n antwoord op m'n missi-
ve, wat ik met commentaar in de
Amigoe publiceerde, bracht reuze-ru-
mor in casa.
Mij werd toen verteld, dat de com-
mandant van de ,Utrecht"' in hoogst
eigen person naar gouverneur Nuyens
gestapt was, om z'n beklag over dat


* 75.--


Te hour govr~aad: WNoning voor kl~eln gezifn, ~zoo spoed~ig mxogelijk. ~Hunr p. m. ,
A~anbledings Negropont 49a.

APOTIHEKEN *
seae ed woor Zonda s
en nashtdienst
Van 24 Novrember tot 1 December
Otrabanda : 830TIGH GEPTRHh I
Punda : BOTIGHA EXGEh510R


Officliele BerichteB.
In I den Raatd van Beroep voor de


_


Onder buitengewone belangstelling
van de zijde der Directie en de Hlol-
landsche arbeiders is hij Vrijdagmor-
g~en op het Protestantsch kerkhof be-
graven. De overledene was een op-
passend jonkman, terwijl de dader
vader van een; famille is. Deze is in
ar-rest gesteld. Onze oprechte deeine-
mning aan de families van den overle-
denie.


I~ _ _q ~_


,r (Engelsche produce)
.FLIN'KE

*K~NINDERE`N*


Dit kindermeel heeft syn
agoeden naam te danken
aanl zyn zuiverheid en 4
S voedzaamheid, en aan her 4
S feit, dat het kinderen ge- *
e znd en sterk vormt. De
moeders, die dit meel hier
gedurende de 5 laatste jaren
gebruikt hebben, zyn zeer*
t evreden over het verkre-
gen1 resultaat, omdat
ji Glaxo zoo buitengewoon


Heeren MENSING & Co.


Gr'Ioote vL~oolrarad, paTS on/vng11 e~n
BELGISOBE1E VLOERTE~GELS,
dJiverP.Se pa1~~1tronn av pS. 10 AS2,
Royal Gcorg"c' Slotchl W~r~iku?I. BEEAIZ~ HEFeerenetraai~ t nzo. 5,
Telefoonr 390.

"DEGCl".


n et j ngste succes dor Neae ri a nsche &# ~ 9 ~-8 33C 9~~~g~


Zeesleepyaart'
Al staat onze haildelsvioot niet meer
niummer 66n in de rij der zeevaren~de
naties en al is de. roern. der Neder-
landsche earlogsmarine verbleekt als
de meeste historische documecnten in
den loop der eeuwen, tgch zija er
op scheepsvaartgebled nog--wel ee-
nige terreinen overgebleven, waar ons
volk zijn waren zeemansaard kan too-
nen, roem en voordeel kan verwer-


~Q~ QI~gJ2O2id vaa12


,,Loat de kl~ieme n t Mij tkmen
Ze~i eens Onze Lieve Heer;
, Laat de wveesjes tot onrs komen
Bliju' Uwv wenrsch nogv jarenz me~


DER~-t~ OHRt~~l~~X~' ISTINEV Wij ontvinlgen van de Firma J. W.
IF, SLUYTER alhier een fraai album met
1 aar 40 ja~tig Pfoossiefee~st 48 gezichteni van Curagao.
3. De uitvoering van 't album is zeer
I, keurig, de prijs, f 1.25, in 't bereik
"Uwe d-ochters, wad~r~dl Moeder, van feders beurs.
V/ieren hart'!ijk U/wen ildog; Versshillende foto's zijn werkelijk mooi,
" EnB zil blijveii stpeeds haar Moeder, landere hetgeen jammer is, wel een
er. Lief, ttf din hzaar ourden dag / beetje verouderd.
Onzen beleefden dank.
4. ~Petf01llum-nilllWS
Draiag d'er wezen zo~rg en liefdie, Naar wij vernemen heeft de C. P.
Erns zal God uw werkenr prijzen, 1i. M. van den heer C. A. Jones de
Door Zijri diensitmaacgd, als geliefdle, plantage Groot- Piscadera gekocht voor
Hemelwaarts te doenI verrijzen!i den prijs van f 145.000.
Uit danlkbaarhe~id Oak hebben wij vernomen dat bij
;de Directie van de C. P. I. M. plan
W. E. KROON. bestaat te San Juan Portorico, een
Wregenrs gebrek aan plaatsrumime rust- en ontspanningsoard op te richten
kon1 't niet eerdler gepnlaaltst wo,~rden voo~r haar employs' zooals hier op
De Red. Piscadera bestaat voor de employ's
van de Carjbbean,
I-iyEii~~ -gggggy i~gEg gggggy


Grond- en Gebruiksbelasting voor het ven. Dn'arme weesjes, Ilaist'ren heden,
viffjarig tijdvak I Januari 1929 31 En daartoe behoort zeker niet in,' Uwen feestdag vroolijk op;
December 1933 zijn benoemnd: de laatste plaats de zeesleepvaart, op/ Hu~nne wenlschen en gebred3n
tot voorzitter de beer Dr. W. Ch. welk gebled ons land zich in de laat- IStyjgen hoog ten hemlel op!
de la Trij Ellis; ste dertig jaar een wereldvermaar-
tot leden de heeren H. J. Cohen heid beeft verworvein.
Hlenriquez en G. J. TFerguson; 10 de laatste helft der vorige eeuw, i
tot plaatsvervangend lid de beer S. toen de zeilscheepvaart nog bloeide, I
A. L. Maduro; was het de g~oud~en tijd voor de Ne-
tot Secretaris de heer Jac. F. Haa- derlandsche zeesleepvaart, daar de met
yers ; zeilen toegeruste handelschepen, in
Aandentideljkaget vn oliieen uit, vaak tot buiten het Kanal.t7g g g g
2de klasse bij de Algemeene Politiemosewrdnglep.Tnecer
in Curagao, D. J. Figueira is, om ge- de zeilvaart verminderde tengevolge
wichtige reden, twee maanden vrij-- van het gebruik van stoomschepen
selling van dienst verleend, miet ver- welke slechts in zeer beperkte mater UI
gunning dezen tijd in Surinatme door sleepboothulp behoeven, was het voor C)I
te brengen. de Hollandsche aannemers zaak naari
De beer L. Klein is benoemd tot grooter afzetgebied voor hun maftraal,
Sein!e aob n] dnk Lndsradiodienst iin hun wer krnh nendht7.avi khet le Willemstad Cur
post voor Draadlooze Telegrafie op pen van dokken uit Euiropa naar over-
Curagao. Izeesche gewesten. HbIE 8
Aan den kommiies der belastingen Dank zij den bouw van zeer krach-
alhier A. iM. Jourdain is, op zijn ver- tige zeesleepbooten, voorzien van de R~ekening-courant
zoek, eervol ontslag ult's Lands dienstt meest moderne hulpmiddelen, als elec- C I)eposito's up terrni
verleenid. trische verlichting, zoeklicht en draad-
De tijdlelijk seinmeester G. de Jesus looze telegrafie en bemand met moe- Voor-sch~otten
is uit 's Lands dienst ontslagen. dige, in het bedrijf geharde en ge-j
J. van Volleveldt is benoemd tot schoolde zeelieden, hebben de Ne-I Ko~op, Verkoop en Inca
tijdelijk seinmeester alhier. :derlandsche zeesleepdiensten zich als: Coupons en7 Vreetd ~
Vechtpartij met trounigen afloop. het ware het monopolie verworven "Telegralische uitheta
Verleden week Vrijdag kregen twee in het overzee brengen van zware, .
Hollandsche tankbouwers op de Isla, moeilijk handelbare constructies, ge- Reiscr-edietbniev
boven op een steigervanongeveer 3.5M lijk de groote dokken uiteraard zijn. National City
ho~ogte ruzie. De eeni, A. Blokland, gaf Een van de meest bekende sleep-i
den ander, W. Verloop, een slag, dienst-maatschap pijen hier te lanlde, NOW n
zoodat hij naar beneden tuimelde en is die van L. Smnit en Co. te Rotter-
eeni hersenschudding opliep. Don da~m-Schiedam, welkep niet minder
derdag avond is hij aan7 de gevolgen dan 10 zeesleepbooten in de vaart .S
ervan overleden. heeft. In 1896 vervoerde Smit het/ Speciale afde


d


o


C~i
LP
L
r
cn

L

I:


ragao Pied. W~est-Indie.

3A19 Z8RE?.

in loca~al en1 Fr:eetnd geld.
ja in loca-al en ~fr-eema o-eld.
en Htn delscr-edieten,

sso van Wissels, Cr-edietbrieven,
G3eld tegen voor-deelige koersen.
lingen n~aar alle wer~elddeelen.
en en Chieques van de

BESank opf ~~New-`York
Y~lrk City.


* N


C
03
6:
C
.-rC
~C~

rJ
~C1
m
t`z,


V?t/S


fe-loketten.
:eling voor Incasso's


c a


eerste dok over zee: het was een
constructie van 1350 ton inhoud, in
Nederland gebouwd, dat voor reke-
ning van de Portugeesche regeering
naar de haven van San Paul de Loan-
da werd gesleept. Het was een reis)
van 5300 mijien, waarover 53 dagen
werd gedaa~n, Voor dien tijd een b~ui-
tengewone prestatiel Sindsdien zijn
door dezen sleepdienist tal van dok-
ken over zee gebracht, niet alleen nit
Nederland, maar ult verschillende lan-
den vaetug dan ook wel van del
superioriteit van onze Nederlandsche
Szeiedeevaart dat de overbrenginig van i
hiet groote Engelsche dok van niet
mninder dan 50.000 tonl (een der groot-
ste in zijn soort) van uit Engelanid
Inaar Sin~gapore door de Eng~elschen/
aan bovengenoemden sleepdienist ist
opgedrageni worden.
Acht sleepbooten zijn gebruikt voor
dit werk, dat deer dagen mnet goed
success is verricht; zooals mnen immers
inl de bladen heeft kunnen lezen is'
hiet gevaarte, d7t in de twee gedeel-.
ten was gesplitst, resp. oip 13 en 16
October behouden in de Britsch-In-l
dische havent binnenlgebracht. Eeni reis
vani circa 8500 zeemnijlien.


A~surbHtle.


C
a
D)
>
ca
a


n.
e
-


z::Za
61
..


c
Ceu.
;.

aa


Ia


E

a


'a

o
ta


1_


t


t

X~-j~


~f~f


'c;-, tr
~O
9)
O) PS
~t nr
s
s` rr
o
~J~u
X
ru
u
x~a,
O
P~ I" ~
u, i; ~N
c~ 9,
ry'M
NX~
rr
O %
~ ~
O C3
R ~
N
h C4
=-~Xw
L~3rY
'1, ,
i,
h.
rr"'2u
~ ~~:
-c
r;
i
~IF~F~ i
= :~
~~F~
C?
~)I;
IP
uni
Y
:~~ n
r-
~ ~
;22~~


:o


r-t~ Y F~


~

~.n


iC;L~


Album C~uragan.


~1


~Z1


LZ1


h's 8 81(.


C9


~fdelln~s~b~rka*

PtLfeeling


*E -~tPWT

~U~- d~-k


_ __ _~ ~~_______


APOT FIE E

"SOtica 8~clOD81"


Breedestraat, Otrabanda Telef on No. 2561
Spoedige 'aflevering van Recepton
P8 Rtlntrtflci~nen en Chemicalien
rogergen Pa rf umes en Zeepen
Wy~non en Likeuren
A lle FOt0-a8trtkelen
Allerlel Soorton vall
Chocolade, Sulkerwaren, on Koekies
igaren en Sig~aretten Sodawater en Limonade
U00GE BEDIENING~ 00K AAN 8018S BEZORSEN.


-- LI ~ --


g 2

A enten


HRamburg-Atmerika-Linie. B,*,engR A~ oofdi
_,_ van Poljite In 8aragao,
lettende orp het gestelde in artikel 81
8EXT SAILINGS8 (Subject to Changes) FROM1 SURIACA TO: der Algemzeene., Polifiekeur l917, xzooals
dat artlkel is gewr~zigd bly de KCeur I
Pto. Colombia, Cartagena, Pto. Cabello, La Guayra, jvan 23 October 1928 (P. B. 63): 1
cristobal, Port Limon~ & Trinidad, PLYMOUTH, A. brentgt ter algemzeene kennis
Pto .aris (eventually) CHERBOURG), le. dat op de onderstaande wegen in ;
no. arios. ASTERDAM &i HAMBURG. het stadsdistrict met een motorrituaig
niet met grooter .snelheid mag wvorden
Pasagag-888 riIp .gereden dan 20 Kilometer (12 mtylen)
Nov. 6--7. per aur : Roadeweg itasschen Korfijn-l
M. 8. ,,0tinos0" Nov. 22-23. weg en Breedestraat, Breedestract tas- 2--2
*) 88- 888 & Dec, 20-21. ,schen ~Rooadwek en liaterkcant, Kor.i
*) SS. Teakala Nov. 13-14. Jan. 16--17. 1929 tijnweg en Belved restrant, Kilipstrant,
*)$. (811, 8,rna Dec. 11--12. Jan. I 2, Naniesteeg, Hendiriksteeg, Brionpleint,
Y. gt sagdrlse al Jaec. 280- 199 aeb. 23-34. lK ngin Ehmeanbru, Bredd traaim t
M. S. Magal08 JFenbr 17 8. Mar. 14-15. schen Emmabrug en Wilhelminaplein,
*) S.8189 IFglr. 141.Febr. 26-27. ,Wilhelminapleinr, Pietermaalweq tus-
818 O8868r 8 5Fabr. 1414 5. AMa. 126-12 ,er nsfn a a bsse/atna2onsas-
0b) 88.D1EBA 2 3. May. 9-10. senstraat, De Ruyterplein, De Ruyter-
8iS Orlao~ AAr a112 1 f. 235---24. kadie tusschen Kc iR rterpelhei ind: Voll
81.M aldwale May 9-16. May. 21-22. ,brug, Pietermaalweg tusschen Vaur-
*) 8.RniaMay 28 29. July. 3-4. steeg en Danmplein. 1
Ms Orinoco June 6-7. Jun. 18-19. 2e. dat bovenbedoelde maximumanel' I
hkeld ter pleatse zal worden aarigeduid
'door een groen bord waarin met w ttel
Cpiffers een getal is aangebrachtdalde
Steamers marked *) call at~ MEXICO from Pto. Barrios, returning via maximumsnetheid in KILOMETERS
same port and Westindian Ports to Europe, but not touching in Cherbourg. (dus BI1Bt in miffen} oangeeft. t
3e. dat op alle hierboven niet ge- I
All the above vessels carry Passengers and Freight. jnoemde wegen in het stadsdistrict een I
maximumsnelheid van 30 KCilometers,l
The Steamers ,,TEUTONIA",,,UGlA" &i .GALICIA" have FIRST and (IB mijlen) per unr en op de wvere~n~
THIRD CLASS acdmnodation.SS ,GRUNEWALD" has ONLY FIRST in de buitendistrictent een maoximum-
CLASS accomodation. jnelr svann5 Kil ~omteter (31 miylen)
The New Twin Screw Motor-Shrips .ORINOCO", and .MAGDALENA" B.~ brengt In herlanering dat het opi
have LFIRSTcINTERMEDIATE and THIRD CLASS accomodation. grond van het gestelde in het eerste
--lid van bovengenoemd artiket 81 ver-
s, ,boden is op zoodantge wt~ze te rijden
~Oppan la- 1Trasatla~ilG dal de lc whe~iddof de e i trdhelbdewn
merd of in gevear geb~racht, waaruit A1
El Va~po~r dus volgt dat een bestaurder die mret
,,I4EOAZPI"J met de noo lige omzlchtigheid rijdt zi'h
sr, espera el' 13 de Didlealin 1928 de Europa via Pto. Rico y Venezuela strafschuldig maokt, onverschilliq. of
y seguid~ el mismo dia para et Stir via Pto Colombia y Colon. Ide ter plaatse toegestane maximum-
El vapor :s etheld al dan niet word overschre-
se espera delPacifico via Colon y Pto colombia el283 deDi81mbr8 yse-' 8. Vestigt er de aandacht op dat D1
g~uirs el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerife,. de veiligheid van het verkreer niet wordt
Cadiz y Barcelona. verzekerd door het onnoodlqof onnoo-
~Arbh08 Vaore8 ataptan carga y pasaleros. a dig langgeven ven~gelaidsignalen, doch
Los Agentes. dat blj mogelijke strafrechtertifke ver-
S. E. L. MADURO &i SONS. volging zal wotrden nagegaan of alle
_._jestelde verkeefraegelen al dan niet
Konin ljje Nederl, Stoomboot WMaatsch. zrn naek rt...,5N emr198 Si
De Procu~rtear-Generaal VL
VAN CURAQAD 8 J~. BEBROT
N*1~ihP~fpai~~rrP%~~t~ft aR Pto. Lamon: a~~iihldi' ~~~).EtZO~fC~Pnl


S


1W~ANRIOUjE GAPRILES


&~ Co.


S


gesto


Irt Kapitaal en Reserve ils 2.i
Koopt en verkioopt wissels,
buttenlandsc hbankrpaiper, rEduipons,
Sgemunt goud en zilver.
Neemt gelden g dep6sito en opent
chequerekenmngen met rente-verg~oeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbr~ieven,
Circulaire Credietbrieve n.
Telegrafische Uithetalingen.


Saf e-loksetten .


Sp aa.rbank.


ENGLISH~ PHARMACY


MERICAN DRUGSTORE


NAur (',a ~b~!o; La Guaira, Trinrdad, Barbados en Europa:3 J.129 No.i~` ~~3icU~~~~~
S$ ezl(~Lr~Van Rensselaer" 13 D~e2@j DAN KBEllPI~~TUIG INO
Naa PotnP~ric en New-York : 3 a.Ondergeteekende DIRK WENS-
ss. ,N~ickEerle** t Dec. VEEN die de lbde de~zerper SS. Stay-
NSAR Pttl C ello, La Guaira, Cumand, Pampatar, Cartipano, Trinidd vesant naar zijnsnoederland teragkeert
Demerara, Paramaribo en Europa: jom zyjn oude meeder en kinderen te
SS. ,Prins F. Hendrik** 26 Nov. groeten bedlnkt Jrlermede zi/n vrien.
Sf;;ss?~;l~RP M y7 Dec. den en ketnntsseni en het publ~iek in het
NA ew-ork 30 Nov. Allgemeen vaolr de goede en trouwe
sa 7 Dec. behandeling tijdens zija verblljf htier
SS.,,Calypsont 14 DeeopC urga-
Bovendles weidgmLe~3a eregg~,erpgpl .irdonderhouden tusschen CuraCao-lMaracaibo. H opeCnde soedghnale nd
'. mle de S.S,,uAting' ,,MIggl on ,,B onri best~en welstand terag te zien, wenscht
.i ,1 Iif aan allen en zatig alteinde en
Seel gelakkJg NIEUWJAAR.
~illl>~ 2-2 : 15--11--28
on hIKW~SEN
ol;!r~,.e 6r ijke bersakhiten van
teaU


-----==e~~Q~~---


PR~ I JS OT~r EER IN G.
Gasoline ex pomp per gallon' fl. 0,68
Gasoline p~er blik van 5 gallons ,,3,90
Kerosine per blik van 5 gallons ,, 2,75
Mineral turpentine [vervarngt terpentijn]per blik
van 5 gallons 8,50
Smeerolia~n :
j,,Single Shell" ex pomp per gallon ,15
.Double Shell" ex pomp per gallon7 2
Tr le Shell"~ ex pomp per allonl 2 50
Cokes per ton ,15,-
IKero-gasolie, bra~ndstof voor "Delco," installaties enz.
per gallon ,, 0,34
SDe leverinlg vain ,,Rero-Gasohie" geschiedt ultsluitend mn
drums Cvat 80 ga lon~s


Ir a rr


i-I iZeertS olie viogrkleedent, twee speelta-
081 hr on~verraffn kw ltait eFflre, g eotewsegne'cls m Sallio a from CUR~AOA to:
conrrio@, leteschnafampen en wandbeel- HAMBURa via Pto. Cabello, La
HU.IPLEY a when~S Ag ent A. B. W. LIEDER. d erg -eea bu~Fet cen mahontehouten Gar n htlt
~Is~ms-26--3 fe~ lokkaa en tamul ,enm nth ht cufjs, M.S. Frlla Horn 10 Junoe
haishoudelij~ke artiktelen, glarswerk enz. M.S. 808811 Horn 1 July
n.Te bewagern~ bij M.SN1~. Therese Horn 15 Jnly
J. 8 EiEvela~tsz; M.S. Made Born 6 August
I11I oorkomeri isi beterd~an gen ezenl ~tit ufi~siraof 9,. j NIS. masseD soRN 1o Asst
Alle- werkdagen~ van 9.30 tot 11.30 a. m. M.s. Frida Horn 2 Septembe
S11IC880 Iteffed~~edheld meelz a-2 M.S. MnIMI HORN 16 bSptembel
M~.S. Madfe Horn 4 NYovemlel
Drarl t ar~ dl d F` M8 8r on 2 ooe


3 L


PTO. COLOPBIA -and SARTAGENA
N Ot Consul Horn *) 11 June
I@Bt ThGY080 Born 25 June
Mj~B. Minna Horn *) 9 July
RAB INGRID alona*;:) 1 August
1Vs. Frest surn is Auoust
r 8~b. MIMII BORN *) 29 August
rF B4 Consul ~ Hor 17 September
M(4 Henry fIItta ") 1 October
r R/~fS, I[NGRID HORN*") 24 October -
r Theree wla~ts o~th ~esit Salft
Martil..
;on,' Port au Priceb:
Md.S. Waldtrant Horn 7 .September
M.S. Tha~rdsflorap : 5 4toe~ber
M.,S. MVinna Horn 2 November
carge and passengers.


1I 1 ovembel
CM1VEL, Klagst
15 June
13 July
27 July
hips accept 1


M.S.

M.S.
M.S.


NI GRID IORI ~
AJ
Henry Horn
Rom5
Minna Horen


s


All


doror: Bur~eau ,Onze Boekjeir" Breda
eniouanda,_,


I0 oT O ~F IE T


ElN


Wyj hebben in voorraasd twee van deze
20forfietSen, beide van 5 p.k.
TW80 Verschillende modellen.
LiA VIOD)A


Ma ~oFO

C (1 Ir 8


Ba l


C a 0.


250.000


Van EDMUND JACO BSEN,


Apotheker


~U kril I I 1Y rL r


IV E.


gaer aarom e <


Archshoe efi Welfsch~en
(Ned. Mene iNo. 4066)


Feabrikaat


v. Valnnaerts-


Schoenfabrieken, Tilburg, i~.....s
walke s~Haa alls siscrhen van den voet voidoen~. i!!
De Alraishoe on :Wolfsohoen geven dtn juistees a8&t:SE~~WlB r E- 8 188rlge.
I~QRa~l~ I. onton. ~E


l aedob aaa Uw voeten I I
- Alleen verkrijgbaar bij:
FEN80HN & Co.


v. h. H. -J V00REN
bnr~a ~CUIHEL~'S BASIC K,


2428 6


MIEISING &r 80 Agenten.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs