Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00138
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 3, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00138
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text

tto. 2339 2atelrdag 3 November 1928. 45ste Janagyang


AWI1O0 D }l URACAO


SE EK HI il AD Vd800R DE GU Il g A OS G NE Eli tA ND ~ i


DIt Blad verschijnt elken Zatterdag. Bureau Van dit blad: Pastovie Ot~abanda.VoretBtelnpr arf.1.
Abonnementsprija voor Curagao, Bonaire, Aruba Afond erlBijke n'ummersja fl. .15.-
en de Btovenwindsche eilanden per drie maandein Rd iitrte S ho a-olee Prffs der Advertentian van 1--7 regels L.O.50; vaoo
fl. 2.- blj vooruithetaling. DIBRUIEER. B. L. BO 0 ALEJR 8. elken regel meer 10 cts.

recht hebben, dan kunnen er zich om- tocly zal ontkennen dat een huishuur,
Govaqa osch e s~tandigheden voordoen, waarom de gelijk staande met ongeveer een kwart t111 I A 10 D 00 E BA II 00RW OT I N DI
overhead meent goed te doen, boven van zijn inkomen, heigeen hier heusch G Lfil~o,0 'f j|[j
1, het algemeen geldend minimum nog geen zefizaamheld is, iets zoo exor-
Sp~~okke Ingen. ~een bijzondere toeslag toe te kennen. bitants is, dat het in een goed geor- Kptd l50000-
.Met het oog op deze bijzondere dende maatschappij eigenlijknietmoest
(El. toeslagen, zon men er soms toe kunnp~ya en., Et techp~ komt het hier P/K~i~lt~t f811 VO1g'88tort ~fl 1.000.000 -
]komnen, om de minimumsalarissen van m~aa at to dijkwijts voor.
8011111118818 v00? saladrl~bezlenlnig. een bepaalde klasse te drukken,zelfs Daarblj kortlt nog, dat her een niet HDOggjpggigg, AggISTgigZA BJAggggITOg, pulpggS (g ellal)
11~~~~~ beneden de toelastbare grens, d. w. z. te ontkennen feit is, dat de eischen IUf~fllU.fll~lUll IJilI~l ~lUU(I l)
*i beneden heigeen voor een gemiid van den levensstandaard voor een zeer
De taak van de door Z. E. den wnd. deld gezin noodig is. Zulks geschiedt groot deel bepaald worden door de B IJ A N T 0 0 RI CURA QA .
Gouverneur benoemde Commissie is hier b. v. met de ongehuwde onder- levenswijze van de ongehowde col-
geen gemakkelijke. Want het gedu. wijzers, wier traktementen zoo laag lega's.
rende de laatste jaren gevolgde sys- mogelijk gesteld zijn, to laag zelfs, En toch moet het gezinshoofd den- ill eemt Gielden & Dbposito. Opent Speaar-Rekeningen.
teem van duartebijslagen, en nog eens ;zooals meermalen verklaard is, en zelfden welvaartsschijn ophouden als Opent Sekeningen-Couanat met et~eb~.Vetgoodin~g.
toeslagen daaroverheen, plus nog eens' ook van beyoegde zijde is toegegeven. zijn ongehuwde, kinderloo~ze of (waar in- & Verkoop van 8nitealandsche Wissels & treemd G~eld,
kinrdertoeslagen, en dan ten slotte nog Om welke reden ? Gaarne zou men ze de vrouw in functie bliljt,) dubbel sa Sezotrgt Telegraffsche Ultbehalingen.
een aalmoes wegens gemis aan inkiom-. hooger stellen. Men is et dus blijk- laris genietende college's. En dezent Gredletbrievren & R~efsmissels IHmerican Express Compean.
sten, at heft het tijdelijk en feltelijk baar van overtaigd dat ze te laag zijn. zijn het, die, zooals meestal uit hun VrtetCeltoandnfadl
de ambtenaren een beetje In hunnei Doch voert tnen ze hooger op, dan ongehowd zqn en kinderloosheid zelve stre bde a e pd.
benarde positle geholpen, --heeft ons :gaan vanzelf de traktementen der re- grootenr'- s is at te lelden, inl het Ultlloering tan Effectan-Olrderzs. Verziltering t~an Coupons.
het spoor om tot een redelijke en recht- ligienze onderwfjzers en onderwijze- overnems r behoeften van hooger
vaardige saladieering te komen, geheel ~ressen, die hier zoo'n groot quantum gesitueerden hun levensgeluk zoeken, EADLG N 1 BKZEW
en al bijster gemaakt. Men is met van het onderwljzend personeel en door die overname de levensel-*
lappen begonnen, en is met lappen vormen, ook omhoog. En dat-is juist schen van a~n hereteppkring steeds
doorgegaan, en z(oo is langzaimerhand bhetgeen men niet wil. .hooger opdrpven. Aldus zeer terecht panUDun rBM T IIDEIE NAL HA0RADMI D 008TE DRD HIREDD
de geheele salarisregeling een samen- Ho neeike nilj ukeni e de a eNdrlnsh ul0fUUHE 5AL URREfR 08UHHR
raapsel geworden van lapmiddelen,~ redeneering is, is wel voor ledereen Vereeniging~ von Ouders en Gezins-
waarbij de basis zelf, die geen an- duidelijk. Omdat men de religienze hoofden, aan den Raad van de ge- Verfegenw. to New York: NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N.Y.
dere is dan een redelijke betaling van jonderwijzers de betere salarieering meente Amsterdam in 1916. NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
den gepresteerden arbeld, nit het oogj niet gunt, krijgen de leeken het ook Als mesn dit alles good overweegcITRAINLAtPAe AKIC
werd verloren. De laatste, pas inge-i niet, ofschoon zij er recht op hebben, dan is het o~i, alleszins billijk, dtte London: NATroNAL PRovINCIAL BANK LTD.
voerde regeling heeft 't er niet veel en de rechtvaardigheid zulks gebiedt. het gouvernement boven de algemeen te Parijs: SocIATA GANBRALE POUR FAVORISER ETC
better op gemaakt. De voornaamste factor` nu die een geldende minimum-elsch cen hunr-
Daarm shreen ij n os vrigbijzondere toeslag wettigt, is het ge- en kindertoeslag tocksent aan de ge-
Dartike dat men oed zou doen, met huwd zijn van den ambtenaar. Strikt zinshoofden, dit laab8te vooral aan de-
het system van dunrtebijslagen, en genomelt voiden4~it en-td assi eisch yenstr'ifi-e aer tessmeer dan gemid- ken. Het mag dan ook wel eens ge- deren, en men dan telkens nog moet
toeslagen weg~ens gemis sanr iiiloiniiea van rechtvaardigheld, als menl hem deld aantal kinderen g~tzege zljn. zegd worden : van de meeste ouders hooren, dat de Bijz. school toch zoo
te breken. he r mninmum-loon betaalt, zooals bo- Een volgende kee t meer hierjv~er. I';;; ds~etakaWtolleke kin.deren, die bij weinig: doet voor de verbrelding van
Voor de eerste moge in voorbligaan~- ven' omschreven. ,ons zljn, ontvange~n`Wijde ondU~bbe- de Nederlandsche taal, eni voor aanl-
de abnormale omstandigheden een re- Doch, zooals wif reeds zeiden, zijn zinnigate bewijzen van teie~edenheid. eenskliting van Curacao en Nederland.
delke ground bestaan, hetgeen ech- er nog andere factored, die in 't ge- -- Maar nu kom Ik tot de passage in. ,,De verbrelding 3an Nederlandsche
ter hier geenszins het geval meer is, ding komen, en die bij e~en redelijke INOEZONDEN schriffsters artikel, waartegen ik met thaStPF8-Pder a olneCurago-
de laatste-_ijkt ons op -zich zelf reeds salarieering een woord meespreken all~-_I-I- e kr~,act moeta prot~esteeren. Sch er. sche i ee w~frpt~ierfsC-
tets 1paedeafflment 4.4415e~asdgtt*Feeat~arralphi ert ,dt ment al ja teren lan en nu cted ilenw
Neem welken werknemer ook, heft dce naasten li elde.;I~ nb~~' ~ rrf~ WiMtd~'' 'lt" tuedaleatd*~ sucfics -voe~ding ~gBP r de ~ Cag
dan amblenaar of werktman. Volgens Dit zijn de pijlers waarop geheeli tlewi i[Irgt.dractiet kahooliee ideren nvraan;lor zdh celf ual ~lne~e agea
de zoo goed als algemeen geldende het gebouw der social ordening rust; defarshote oeovgan"ordeclueeblnevnNe
opinle der sociologen, heeft iedere pijlers die men niet kan omverhalen Scrjse a e o odwillen derland, dan een half dozijn kranten-
volwassen en normal arbelder, wie of achteloos voorbijgaan wonder niet Mag ik, geachte Redactle, na uw zijn, deze bewering met bewijzen te schrijfsters en -schrijvers, die rustig la
hij ook zijn moge, recht, dat hemn een zelden in het grootste onrecht te ver- degelijk antwoord- op bet artikel vanstaverr zulk een beschuldiging schriffti Holland zitten en nit den treare6 den
loon worde nitbetaald, voldoende om vallen. Hierbij geldt vooral ook het Mevr. Bergmann, nog gebruik maken Imen toch maar niet klakkeloos never. mond vol hebben over culture on oer
een gemiddeld gazin te onderhouden. adagium: ,Summum ins, summa iniu- van eenige regels in uw blad, ter Welnu, ik daag Mevr. B. ult, ook de taak van Nederland op Curragno.
Dat eischt de strike rechtvaardig-( ria". Niet zelden is het hoogste recht verdediging van ons goed recht en maar 64n geval to noemen, dat een Of het Nederlandsch or op Curagao-
held, waaraan geon werkgever, hetdj liet hoogste onrecht. onzen goeden naam, die, het was niet-kathollek kind naar de frater- sche scholen zooveel slechter aan toe
dan staat of particulier, zich mag ont- De social rechtvaardigheid beeft misschlen Mevr. B.'s bedoeling niet, Ischool is gelokt. We wachten rustig is, dan op Hfollandsche ? Wel, .er zij
trekken.Wlu o h teen v! het algemeen weizijn op het oog. iern~stig zija aan getast. r de bewijzen van Schr. af.helcmtnemnsedevn
Wein, dor he toeenne van Terwiji ook de naastenlielde bij del In een vroeger artikel heeft Schr. En nu verder de kweatie Neder- meening zijn, dat de dwingende nooth
laatStgenoemde toeslagen, geeft men l~oon- ofsalarisregeling een woo'rd heeft er de Missie een verwijt van gemaakt, landsch onderwljs. Ikr begrijp volko- zakelijkheld, meer aari~ Hollandsch 'to
ipso! facto to kennen, dat de work- mee te spreken. Zou men alles over- dat zij bij monde van de ,Amigoe", men. dat er gestreefd wordt narn-doen, het taalonderwljs ten goode
nemer; au~rbtenaar -of amnbachtsman, laten aan het koude recht, dan zou niet enthousiast was voor de plannen jver Nederlandsch onderwijs voor kin- komt, e~n de Hollandsche kinderen pro-
te weinig verdient om in normal men niet zelden vervallen in het envel van het Comnit6, dat naast het be- deren, die later in Nederland voorrt- fiteeren daar ook van.
omstandigheden met een gemiddeld door bovengemeld adagium zoo kort staande, onderwijs vroeg op Hol- gezet onderwijs moetenr volgen, enik( Het is ook wel opmerkelijk, dat Cur.
gezin to kunnen leven. ien krachtig uitgedrukt. De groote landsche leest. Nu echter de Missie, geef het com~it6 groot gelijk, dat het jongelui, die naar Holland gaan voor
Wet tracht men door zulk een toe-. Patus-socioloog Leo XIll, drukt her in Iin casu de fraters, de hand slaan aan pogingen in die richting doet. Zoo- verdere studlie, gewoonlijk goede cij-
slag, e-- neem ~het toestag, maar in i navolging van Thomas van Aquine zoo datgene, ,waari'n het Gouvernement als ik boven schreef bestaat er blj fers behaleti voor ,taal". Dat igtus-
den ground .der. zaak is 't niets anders school ult. .De~ verhoopte redding ~te kort schiet," no vraagt Mevr. B. de fraters geen enkel bezwaar tegen schen het Nederlandsch in de !Cur.
dan een aalmoes, het tekort aan te is hoofdzakelijk te wachten van een ,,Ligt het wel op den weg van de sulk een school, als de mogelijkheld samenlgving nog niet me4r is Inge-
vullen, dit .neemt 110 onrechtvaardig-i rulme nitstorting der liefde; van de Missie ?" Ibestaat. Op het eind van dit artikel burgerd ligt aan heel andere oorz ken.
he~d ervan eciater niet wehr. hriistetlijke liefde bedoelen wij, die de Op welken ground wil Schr. dat de- Inog meer daarover. Wat nu het~be- Ik kan dgar niet verder op In ga~an,
Want de werkman verlangt geon wet in het kort is van het Evangelie, ze vraag met een Neen beantwoord toog van Mevr. B. betreft, onjuist is maar de schooll traff' hier geen brEnam.
ashloes, wat hij yraagt is dat men hem en die, bereid zich zelve altoos voor wordt? ,De katholieken" aldus Mevr.j haar voorstelling, dat het santal Hol- I: Wat de bevordering van de Jled.
recht doetea naar .cech~t. eabillijkJ- de belangen van anderen op te offeren, B..huiveren voor de Openbare School; landsche kinderen op de Btls. scho- Taal op Car. betreft daarin staa do
hel~d betaalt. .; ivoor den mensch het zekerste tegen- zijn de bezwaren om niet katholleke len geringer zou zijn dan op de Cf- craters bovlen alle verdenking, dat
Wo~ij gelooven nierot dat ee n de gif Is tegen hoovaardij en ongeregelde kinderen bij hen op school te doen penbare. Van de 170 Nederlandsche weet he eeene er eg
Comislelde hirotret et nseigenlielde'. :soms geringer ?" Ja Mevr. en heel kinderen,-niet allemaal ,ollekinde- mann kon dat ook Iweten.~
van meenhag-szal verachillent Van de Italeving der naasrtenliefde wat geringer ook. En ik vind het ren''die momenteel hier school gnran,-- Over Coleducatie-|es proke n, hbbt n
Ziju wi) dua tegeak~alle: tiDSlaget j VetWacht de groote social paus dan jammer, dat U, die nog al eens over zijn er 4~3 bij de fraters en 46 bij de nooit eens kennis genometi, Mevr., van
In geenen deele. ook in hoofdzaak verbeteringt der so- het Bijz. Onderwijs schrijft, nog zoo zusters. De O. school zal er dus moei-, de gepubliceerde resultaten van dat


WiS wezen er reeds op, dat er ndg ciale toestanden. :weinig studied gemaakt h~ebt van de lijk meer hebben. stelsel in Amerik a i eh e
andere, n.1,~ kinder- en huurtoes1 ge~n etlgnitionebdengirinNelndhos lagikvag: Onjuist is ook de mededeeling, dat de moelte waard, vooral als ;men
zjij, wastpwi? wvij wel eensn g~rae Iverder op in te gaan; het zou oris te Waarom wil Christeliik Nederland bij-nakniemnvadewshnoerdewstecrif.Eznng
odlze opinie zolidei t fggen, in de hooip. ver voeten, jzonder onderwijs ? U zoudt dan ook van het comity, op de fraterschool andere en zells hoogere belattgen
daarmede-,de Commissie, en ook deI WIj hebben alleen hietop willen weten, welke bezwaren we, hebben met privaatiessen is begonnen. Die dan een toeldanlus-examentje voot een
ambtenaren van nut te ziju. wijzen, om aan te toonen, dat er voor tegen het open bare. D aarom ook, privaatlessenl zijn at jaren gegeven ilnrichting fan voortgezet onde njs.
)vij stellen natuurlijk yoorop dathet dea \V~erkgever, in casuhbet Couvern~el vindt Schr. het heelemaal nietbeden- en met success. Wat hetreft de~slech- Dit 'is zeker, in Amerlka is de orjder-
Gouverneatent aan al zijn ambtenaren, ment, redenen kunnen bestaan, waarom :kelijk, dat enkele katholieke kinderen Ite gewoonte" om vast te houden aan vinding op dit punt ontzettend, an als
mlaarf daniook aan alle, betaalt, hetgeen h et gewenscht is boven de minimum- zouden overgaan naar hot Openbaar de twee schooltijden per dag, men iri de Oost met coeducatie be-
hen.. volgens de strikte rechtvaardig- eischen. van een rechtvaai-dig loon nog Onderwils. Wif echter wel. Want ons daar wil schrijfster de fraters en gonnen is, dan zullen de fatale ge-
held toekomst. -Dear: gaat niets van af. bepaalde toeslagen te geven. IBijz. Onderwija, steunt op de Evan- zusters .toch geen terwijt van maken. volgen ook daar niet uitblijven. Wat
Bifk men benederi Wat minimum, da~t Wanit al is het waar, dat het abso- gelische wetten der kinderbescher- U zoudt eens wat hooren, als we dat er op Cur. staat to wachten, als col-
zooals wij gezien hiebtbets, volgens dei late gezinsloon voidoende moet zijn ming, waar Gods onveranderlijke rech- gingen veranderen. Op dit punt be- ducatie- hier ooit zon worden inge
meast versprelde' opvatting bestaat 14 om een gezin met een gemiddeld aan- ten op het Kind gedecreteerd sta.satbjHollanders, die ook de Oost voerd, daar zijn het allen,deope
eewsloon, datvoor een volwassen, nd- tal kindeien te onderhoisden, m.a.w. Die wetten geven- het Kind rechten kennen de meening, dat het klimaat hoogte: zlin met plaataelijke -toestan-
malen1 workntanovoidoende. .ip om een dat het zoo groot moet zijn, dat er op zedelijke bescherming zijner on- hier van dien aard is, dat dit heusch dlen en die de mentaliteit van het
gempiddeld huishouden te onderhou geen vrees behoeft te bestaan voor schuld en doopgenade. op Curacao diet Indisch behoefD- in- jonge Rolk hier kennen, het wel over
dent .dan komt de rechtvaardigheid in v ermeerdering van het gezin, de prak- Ons eerste bezwaar tegen de open gericht te worden. eens.
't gedratty t~~I ijk des levens stelt nog andere ei- bare school is dan 'ook niet het sa- Osjuist is het wederom, dat de N o i ev.Brmn el
Dod-ler~mede is uen er neg niet schen De ambtenaa) heeft een stand menzijn van katholieke en andersden- onderwijzers op de fraterichool geen op het eind van haar artikel mee,
af. Het absolute gezinsloon, zooals op te hoUd;etHen. ijis nzekeren zin kiende kinderen, maar het is de geest Nederlanders zouden zijn, en dat die Idat in September aan de fraterschool
boven in enkele -woorden omschre- niet vrijinhtkze van ee o a et neutral onderwijs., Daarom onderwijzers gewend zouden zljn Pa-i een klrsse sal (zon) gevormd wordent,
venis ietde enie gondlagvoo ninrg -- ze~ker niet hier op Curagao, ben ik dan ovjertuigd, dat een geloo piemenltsc~h te spreken. Op de frater- die nct Holland wordt hijgehouden,
het rchivaardig arbeidsloon. Het is bij de bestaande schaarschte aan mid. vig protestant zija kinderen, bij g-sho ara oete 5le-Aso o eeadr atnzj
de minimumgroadslag, lets waarop denstandswoningen, meubileering, brek aan een eigeni confessioneele trachten verbonden zijn, is geen en- de in~phtingen~ van schr. ook hier on-
dus allen recht hebben, niet de kleeding, ontspanning. school, better aan de kathiolieke school kel inlandsche kracht werkzaam, en just. L
eenige. Special wat woningen betreft, is kan toevertrouwen dan aan de neu- het Papiementsch wordt er volstrekt Die svaervasanlde" fraters hebben
Er zljn nog andere factoren die men dikwijls noodgedwongen ver- trals. Trouwenes nog nooit hebben we niet gebruikt, noolt, selfs niet bl) het ook egn circulaire verzonglen. 2'i) fet-
meetellen. Is eenmaal door den werk- plicht, wil men niet beneden zijn kl-chten gekregen,. dat de andersden- Godsdienstonderwijs. Het is ontmoe- ten odi op hun ,Saeck", Maar stqi n
gever, in casu het gouvernement, aan stand. gaan wonen, veel en veel meer kendie kinderen iefs krenkends te hoo- d igend, als men een kleine twintig gerust de stroulaire ward alleen tee-
den minim~alen elisch voidaan, genie- nit te geven, dan men redelijkerwijze ren kregen. Hoog houden van eiged jaar gewerkt heeft aan de schoone maar gezon n aan -iouders, die bun kin-
ten dus alle ambtesteren een salarice- overeenkomns~g her inkomen dat men godsdlenstige princiepen sluit nog ondankrbare taak, het Hollandsch in deren at op de frater~chool haddbn,
rhig waarop zil rechitaardigheldshalve geniet, zou kainn~en doen. Geen mensch -geen kwetsing in van andersdenken'- ons klein stakle' Nederland to bevor- dits heelemaal geen proselietenma-..opead voor lendags-

T,,, p"rt""bjdtint l ovembet
Otvabanda : BOTICH CEPETIRh.
Panda : 80TIGH PUIVI.

R W~q~om.

Per S.S. Carabobo zijn Zaterdag I1.1
gearriveerd de Heeren Jos. M. L. MA-
DURO, Consul van Frankrijk, en H-. DA
COSTA GOMEZ, 00llStl van Italid ; even-
Seens 1Mevr. SARAH L. DE MADURO
Aan allen om welkom.

Kalt0BgAF88lit.


, r, 1. MkPU .


When you see that clean,
clear, golden strearn
pouring into the crank-
case of your engine you
kntowr you are getting

T X CO
MOTOR OIL
Its color is as distinctive
and easily recognized as
the trademarko n aseal-
ed can. You know then
that it is pure-~onisist.
ent use with thousands
of miles added to the life
of your new car wB1
prove it*
WEST INDIA MERCAN.
TILE Co. Ltd.
rlgents*


T0$018 voer k md efen ,, BOSCH EN H E10 E

Renkum bij Abbem, Nieuwew~g 3 (Holland).
Opn0ame ecan kinderen van EiLKE~N LEEFTIJTD, uoor OP YOEDING
en ONDERWITJS; UTITST. SCELOL;EN: LAGERE, MULO
HlJ8llscl-oEa1MprJilspLASoN HOGBEIRG~ERSOHQOOL'
Bevoeget toezicht op6i0 en huiswerk ; eventueel musieke onderwo.
aan huis. Gr. has mret tuin en sportterrerin prachinatuar en
ZEER GEZORDE lantdsfreekc.
Zoer goed TEHUISX voor Ainderenr van families in
OOST- en WEST-INDIA. Prima referenties.
Kosten eoor opn. met volledig pen2sion enz algeh. verzorg~ing
/ 1050.-- per jr. Bij opname vacn TWEE4 of meer kcinderen
f 100.-- per kinad minde7r. Prosp. op ranorfage,


kerlj. In gepo~emde .clrculaire~ wordt
g~ezegd,~ dal 'bij voidoende deeiname
zou overgogaan worden, tot het vo~r-
men van parallelklassen voor kinde-
nen dre latter naarDI~ollandd zoudds;
met het idee meegingen, konden
daarvan~ kennis geven door een
inliggende kaart: geteekend terug te
sturen. U ziet, het werd de ouders wel
makkelijk Pemaakt. En de ultslag ? Ze.
ven handteekeningen, zegge en schij-
ve zeven, mochten we ontvangen. De
aparte klas` is dus niet begonnen.
Maar de betrokken ouders behoeven

aer zlen zoerrue, tda huen k nederre
klaar komen. In het feerplan zullen
zoodanige witjzigingen aangebracht
w rdmn, da ederkpri i tesens tontu e n
ze pogingen, om den aanvang van het
schooljaar van i Januari te verplaat-
sen op 1 Oct. (de aanvang van het
schooljaar is biiyerordening geregeld)
nog met gunstigen uitslag --worden
bekroond, dan 'js d apTrintiiag~ van
oris enderwijs bijf he -14de;trlainisthe
zoo mogelijkr volktomrert.
Mag ik er nog bilvtteegot,; t vti),
schillende Hollansci~zdsIP niet
de-nken over de as:iP S1ps910
en Engelsch, die rr ridi~~ieere hier
opdoen, zooals M ~ei.i~ F3; dat gelieff
te doen ? Meer ales bro~rdt ons ge.
v"risagd, -onf d Va'$k ken wist -t te laten
vervallen, ook al is~zneh ;iran plan de
kindferen naar Hollantdte _sturen.
Ik zou nog meer recht te zetten
hebben, maar Gedditr ed'fi~ actie, ,mji~tt
regels zijn al li4ok~iifititn gewoia9ell?
Tot slot nog dit:' Hfair I vatin Mev
B, zou bij buiten~staanrt;lde s;iidrisk
kunnen wekken, dat eee odsaP hool
op Curacao wat erg in de verdruk-
kiHetkgmeenvoudig belachelijk. Zoo
ergens, dan is die ,atWE O":pefiabare
school" hier toch wel 'in eatt be-
voorrechte positive tegenover, de be-
zondere. Terwijl Holland al jaren lang
de gelijkstelling heeft, ~itied krij'.i er
nlog maar steeds met 1iet beginkel, dst
zoo zachtjes asn in ultfv~ettng at Wo" ;
men. Hoe die uitvoehig-m~al tin, mee-
ten we nog maar 'a~tWi~~thleth-Op'het
cogenblik is de beharideh'ng:VOan beide
nog zoo ongelijk moggetijk; '
Ik kan deze bewering op 9 'iiogen-
blik niet met voorbeelden illustree~
-ren.; dat het zoo isk w~est leder die
mlaar f~enigazins met detKploniale on-
Sder~ri'sverordening oi de .hougfe ~is.
8 rchda Iken iook niet-n drs de
naaal' .


2.
4.
6.
7.
8.


Mej. Marianita Rodriguez,
.. Loui diev I eio
, Maria Cato,
.,CHrei aErvertsz,
S Rosinda IMaduro
,,,Stevanita Grindongo
Sta Rosa.


d iploma
,
a ,
,
a,
n ,


Mef.


Petra Giriejaloe.
E sealaK en,


diploma


CARLITO REYES, die eind Juli 1928i Montagne.
Koninlijk Nedel. Soombo t Maeenh eveneens Speansch sprekend mans-
Koninklijke~~ ~~~ Neel to botM ashersoon doo~r vergiftiging van het ~le a1. Mef. Tofie Daver, diploma C.
)iven heeft trachten te berooven, is vr2.,Enemdae Snae D
VAN C RAQA0oordeeld tot viff faren gevangenisatraf 4. ,Aura Schoop. D.
met openbare tewerkstelling.
gSA ntiC e tria, Cartagena, Cristobal en Pto. Limnon: 5No.FELIPE KIRINooNoo, cen chauffeur/ Aan alle onze gelukwenschen.
; SS. ,,Van Rensselaer" 29 Nov. ? die begin September 1928 een meisje DG WOst-Iodll8che (11(18
SS. ,,Simon Bolivar" 20) Dec. et doodelijk gevolg heeft aangere-i
NAAr Pto. Cabello, La aTrifildad, Balrbados on ]Europa: ei rodedttenJa e nodgr.coe-f.Enhk
"S.Vreul~ e 19NN'" vanlgen ~faf met ontzetting van het senproces np St. Martin A. D. 1711,
SS. ,,Van esea 13 Dec. echt o tmotorrijtuigen te besturen. door Pof. Dr. L. Knapper. Ethno-
Naar Port-an-Prince'en. -York: MANI LACLB, de chaufieur van de lfogische aanteekeningen omtrent de
ss..,,ranB~je NassaU" 19 Nov. :autobusC die midden Jull 1928 ter Zwarte Cara'fb'en, door Dr. H. ten
SNA C ellL ulra uadPmaa, ad o T1r ni hoogte van R~oo Catotji is omgekah1- Kate. De West-Indisc~ite aieeling
Demer~ara, Paramaribo en Europa: teld, waarbif venlchillende person'en op de Arnhem:Qche tentoonstelling,
SS. ,,Commewine" 5 Nov. letsel bekomen hebben en een zelfs door Joh. F. Shellemati. Nettel-
SS. ,,Prins F. Hendrik" 26 Nov, overleden is, is veroordeeld tot een beck's plan~nen (tot yrestiging van
stAr awork: 9 o aar gevangenisstraf inet open bare te- jlandbouw-ondde'rnent ingeti im Surina-
P~~.~nr 17 Nov werkstelling en ontzetting van betlme),-doorG.~J: Staal--:-Kaaribespre-
tlvendtleo wordt -een gerege~lde. dienst onderhouded tusschen Caracao-Maracalbo. recht om mrotorr~iftuigen te besturen. king, do~or C. H.; de Gobaje.
.s ~t de S.S. ,,Atlas", ,,Mfdas" sn ,,Brlon" HAMIILTON NILES, een Britsch West- i 4.got
i ndii~r die in de tweede helftvan Au- c. pot
eot~n~an* T r s t >t c *gustus 1928 in het tweede district jFelicitatiedran denliter/. A. lernandez.
C~f~ all a TF ~ at antl S"seo'ne" :'seloten egeftoi veropr Een woord van oprechte vaardee-
deed tt die are geangnistra Iring aan~ den- heer J. Hernarrdez~ voor
El vapor m ee tt onbrie taewgerktelng. Isra de onbetaalbare die~nsten die hij de V.
,,LE ON) 1 XIII[, e pna twrs'lg I V. Jong Holland be~wezen heeft.
su espb'era ~5el 10~b~i~pa' 11e ISniebr 128 de o Eu opa via Ptoj. p Venezuela OQfflitW818 88Fisit0- Als sportleider heeft hil steeds ge-
y seuai eltaldim dis pta 1 Sir ia to olobiay oon.trachtr den bloei rijuer vereeniging to
j El Vapor Mej.. A. S. M. Waymouth, in het y befiorde;ren I l e a rdt ~~ a
BUEOSAIRS. bezit ~der akte van bekwaiamheld als Alsmde veengng derodteh fede van g-
se~ espera dtel Pacifico via Colon y Pto Colombia el a0 oviamb re y se- Itoofdonderw jzeres eo der~.alten En- ictn m ve kuleni n leeftaH n aalle
guirg el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San tJuan, Tenerife, Igelch ei f~ulti~fge Handwerken; is jogs togtrdnlee
fai areoabenoemd tot Onderwijzer~es Iste klas- Al)gtteetee kee k
se, Categorie B., bij he t Openbaar On- s rarvn ogHlln
A~Cmbos vaporea aceptan carga y pasaler08. 'derwijs in Curagao en werkzaam ge- heet ha ijn zlasglje diet
FS. E. L. MADU O SONS. De Hte erd J.R Qati htb ,kraken" (hij moet een -goeden leer-
Los Ag~den akde vaen bekwaaheid alshoofd- m ieester gehad h~e bben) ~Jong Holland
v~swnsns ,=warw~rw~mnr 6uurdor d H ater Vicarls eder~wijze~ en
8E R CH ER w." eP N nioe r r 3" edeoezoe1 te~k sesbijE 8ele aelegenhederA gesecrhdepper.
4 1 nderdn tr H Tde. bj ht Opnbar Oderwjs n C rioa or J.-H. heeft hij een paar keer bijna
e,--,..seseer eerEn 's avonds bij Aet plechtig pon- 9 ao- en werkzaam g'estel d aan de O pen- reen pak slaag gehad.
$(. 0tificaa l Lof was dif kerk wederom bare Lagere School (Julian school !o Pi . Door d it laatsete feit .aiet enitmee-


klostr t HbaydeEer. ustr lje ulilgevoerd, ondier herLof kin lierM m iso acise beorseder4 cte kle areikmthtkm

IMARI BARBARA in: denl gezegenden ken de verschillende gezadg~en door kommies* M9 Cael sbvredtpioeischap van Jong-Ho~lland waar bij
t uderdom van 94 jaren. alle m~annen mitgevoerd met be~egelei- kmi s.* hoeic eltebjergn et
Z uster MA. BARBARAtin de wereld~dingE van orgel en orkest, al edlbdauloM A. FagKarel R b ier, ZtepeiezoJAH ernandez~i opedaentuzon-.
Mef MTHIDAREINACRSSO) er niachlige, grootsche hulde aan Christus- li deplaa Isberio FranA Lber Wmiedere wijze en gelieel apart helb sk U
georn e arer(C r~o) op14 Koig. Ze maakten een overweldi-li Daa, Isei .Fnyte, m tlmljn, fel catat ieogebracht
g Mab ent 1834 Rs vr e~ntwi kelhde en~den ind ukshteed wiz ou. eers AClaerx de Lreenudw, usebio Ma- 1mnheM, er som rojh eknedn aaon
ireich bij aare en oep ng voort 18 wikkelde de gewijde red'enaar, Pa'stoor sar Kroron en J. Leoncito Profeet zijR U manmoedig een .weg att ultkomst.
relgieze eve enop 6 Mart185 ST. VAN DE PAVERT, de grootheid vin b enoemd tot tijdelijk hulpkommiezen Lev&- Hernandez i lI
ontving zlij et religieuze kleed, dat ons geoof en 16 het bijzonder van het I der belastingen in Curagao. FAVEREY,
zlij bijna 75 jhar met eere heeft ge- g h~i de H. E 5 ritie tegeoe De Heer A. N. Th. van Meeteren ~i __~~
Idragen. Op 28 Mei 1855 legde zi d lnva aii ni i eodd o idlj Technisch
hZruserG BSAA zat zeker wel een nn"eenit dhai wa i volna ri etaste Abt naar Wi rkh I Eepartement van
der eerstelingen zijn, di o irtrcht te dringen. Die grootheid open Johan Tromp. is benoemd tot tele- ~ iS ri
Iriep tot het kloostericven. Bijna ge- baart zich zoo school in de geschie- i grambesteller bij den Post voor Drand- I
heel haar religious leven heeft zijdl svnhtKtoicsei uta oz Telegraffe op ~Aruba:
doorgebracht op Habay, in het ver- lidtpszj ernn ergn Aan den Agent van politie 2de kclas
borgen God o aeieeutr heeft in het te Sydney gevierde inter- se bij de Algemeenae Politie in Cura- i
diennd. atioal Echaistich Cngre; m arco S. G. Evertsz is, wegens langdIu-
Rijk: zal de oogat van verdiensten nemndrsonensrkiderigen onaigebroken dienst, twee maa'n-
zelinieu en a zidoorte haare voreeldi heldhaftigheid van het Mexikaansche den binnen~landsch verlof verleend.
'~ nseld ,vsnhaon zooel jekroeiz~ v Ikleda tzoo onverschrolkn nte i jd ten Ane-tdk~ijdel j aed i~~B::;~~iL ~ ~ p
wa rm d d g e e o e e erI O p 't slot bracht de gew ijde spre-l in C u a a G ari n a
van alle goed, haar sieren mange voori ker een1 woord vanl hulde aan den pas Lierop, is op hun yverzoek' eervalorit-.
Ieenwige~n voor hazovednsoloverledeni Pasto >r Saris, oprichter van slgult 's. Lantds diennal verle'end. *: I KWVE E T*
leven.dgidgwrd aa dezen Eucharistischen Bond, die zeker' Djoglig oer Hra e Sl
Woensdagm.V u riddag w ed nadaot Z v nuit den item el mnet weigevallen op is benoemd tot tijdelijk sc h~rijver e I K
D. H Mg. VvesekEde bsote ijnwerk mag neerzien, en Gods ze-' wekzaam gesteld op~,het Postanoor
verrich~t had in de kapel van Weige- gen erover zal afsmneken. op Curagao. *K~INDEERE19 *
legen, haar stoffelijk overschot graf- MgdeEcrsiceBodnzr Mej', E. Salas, in het bezit der ver-
waars gdraen.ZI)ruse i vrde.katholieke mannen groeien enl bloeilen, klaring, bedoeld in art. 6 der Q. V. t
(e****Menu***** *******tot heil van trns volic, en zija zede-i 1907, stjeikanetl o we
.Loee Ch00110?e 16$8.lijke en godsdien~tg verhe~ffng. ehin ug ti ehet baangkst nderwl mdermen he
Maandag 5 November, zal Moeder NIBIlW8 '?p~8018110. steld ade Voothereidende kiassea, salved led n
CHRISTINE van Sta Rosa, den dag' Naar wij vmeranem n-- van Z. E. verbonden aan de Wilbelminaschool fetdh en an her
herdenken, ~dat zij veertig jaar gele- den Minister v. KolonianI officieel be- alhier. zbird an sterk varmt
den het religieuze kleed mocht onit- richt ontvangen, aat bij Konink- iellW8 POstzage1 odes iedtmelhe
vangen. Onze hartelijke gelukwen lijk Besluit v'an 27 October L. A. .gdkned att ae
schen. jFruy tier benoemd is tot Gouverneuri Met ingang Vran 1 December zlgebruikt hebben, syn seer*
:- lews Zo~er. van Curagao; en dat omtrent den da- in gebruik worden gesteld niew tevreden over her verkre-
liswa ustrs.tum van zijn vertrek nog niets naders postzegels van 7j%, 10, 12W, 15 en_ 35 gen .resultrat, omdat
19 Ocrtober, 1. 1. is de Eerw. Moe- Ikan gemeld worden. 'cent; buiten gebruik zullen worden Glaxo zoo buitengewoon
der Vicar ia MA. LIDWINA, der Zusters : lellWS 08zaghebber. igesteld de ou~d-model postzegels van goed is voor kinderen*
Dominillangsisen, met twee nieuwe De Heer WAGENMAKER, die zal7%1012,5,0 5,3cetdi *
Zusters, van irit Holland via Barbados worden ultgezonden om tot Gezag- ma"ts gaaf zijude, tot ultimo December j -Hearen MENSING & Co.
naar St. Martin vertrokken. Deze maand h Iebber van Aruba benoemd te wor- kunnen worden ingewisseld.
zullen er vijf Zusters Dominikanes- den, zal viglende week per S.S. Nt- Toerlateallootatt.
sen van ult ~Holland naar hier vertrek- ckrl ul eelndvrrke, m****
Iken met bestemming voor Aruba, n. hi ler in de eerste week van December De Amerikaansche bladen beginnett1


1. twee voor de scholen en drie voor~ite agiveeten;.: weer propaganda te maken voor lente-
het hgspitabil..Van Stirter CbARA, he! ';'''. ---- trips nato. de West-litdieB: .t
hoofd~~~~~~~ I a tPtssp-isit ~ ntmoetten reeds- het 20.8000
die vtro heid reph 6prd4 C8~ Op '7 O ctjober h ~tbben de irolgend~e tons schip ,Carinthia", :dat 19j D-WACHT 9 V00R NAMAC~j(
I't nog tw t naar-~ fleergf~ig&en 7an het homas-college, g:Fember uit No itor sal vertrkken
IWest n rt df H n rm mer 6 J t :tk~ e ker D *
IEvr a Enca ti o, ~Madab P ute gaatiSL S -~lDomin a*
rlstciter Pro ,Edgar ~r, Nicol 5uafra, Cura so, Colon, P
SRover, Oscar Torr~es en Jules de Wind) Habana. De ,Carinthia" isva
Deze viering is eeni gloriedag ge- het figijblita^lran den St. penesius- Cunard-Hjn.(
weest voor de hatholieke mannen van bond to Rott erdam in bet.Imachine.; Gok de ,Veendam" sal begin vol-t
ide parochie van de H. Famille. Bij de schrijven betaald. gend jaar weer komen; zlj vertrekt 12 EK ITCT AC
i nrhtin H Mis diea 's mnor ns om ProRfcat!Fbi~) N~rrt w-Yn hrrkl


e ruar van e o .


pec ge g


s I woonasn seeM MAMons g


Pie~t maa h eden vree nc wk
voled jang odnames vnePi ennumi,

vrlo eexnamen afgelegd in het hoeden

Pietermaai.B3ij lad Van deAm ig oe di Crtagao


_


een1 in gooden staat zljnde
2de hands piano. Brieven
mO% Opgaaf van prija aan
ihet bureau van dit olad.
1-3

W81' V001'llttld81 :


Spaarbank.


"~EE

Nai al


. 95ha Opera"
Groote' voorraacd, peas ontrbanges:
BELG50~BE YLO~ERTE BrX,
diverse patronen a fIs. 10 .&&
,,Royal Greorge' Scotch Whisky
19/1 flesschena / 88.-f~sc~~f4.

i* BAIZ Heerenetraat no. 5,
STelefoono 390.
"~DEGGR"~.

.-
1


sloten op dezelfde plaats zijn een-
De hoordpbai z iclndus b~evin-
jden dicht bij den Oosthoek van den
Sijsmour, terwiji een central vliegkamp
!zal worden ingericht, meer Oostw.
!van de hoofdbasis op het King 'Ed-
:ward VII land. Van hier zal een groo-
ite reeks vluchten gemaakt w~orden,
'w:"ikr zich al de dv nla nuln ee
ultatrekken-
Men verwach~t vrrij goed v~igegweer
boven de I~abarri~re gedure~nde de
zomermaanden (d, i. dus gedurende
de wiritermaanden bij ons).Natuarl@'k
Skan er mist voorkomen en zeer zeker
enkele hevige sneeuwstormen. Amund-
sen rapporteerde tijdens zijn verbiljf
in die streek slechts twee ongekend
hevige sneeuwatormen te hebben mee-
gemaakt, maar men mag niet verge-
ten, dat het Zuidpoolweer een der
onstandvastige dingen ter wereld is.
(Amuwndsen ~had: zeker noolt een zo-
mer in Holland doorgerbracht!) De
stormen kunnen daar een snelheid be-
reiken van ver over de 100 K.M. per
unt, terwiji de sneenw bij millioenen
tonnen van het Poolplateau wordt af-
geblazen in zulke utterst fijue deel-
tjes dat 't lijkt, alsof zij in de lucht
is opgelost. Als de vliegers in zulk
een storm terecht komen, zit er niets
anders op dan te trachten heelhnids
te landen en zich te laten insneeu-
wen tot ales voorbij is, met tenslotte
een uiterst kleine kans om weer weg
te komen.
De ergste stormen zullen waar.
schijnlijk datmoet worden daarr, waar 1
de U~sbarribre overgaat Inhepo-
plateau. Dit plateau verheft zich totht pol
een hoogte van meer dan 3000 M -
bekroond door den koepelvormigen
Poolberg, die een hoogte heeft van 3127
M. De kroude lucht daalt met steeds toe-
nemende snelheld van deze Poolkap
~it,toldat: de laaggelegen IUsbarritre1
bereikt Is, waarna de stormien geleil-
delqkin krcht fneme~teyij reeds


... -


Sand In a Tire Cat

Tiny grains of sand
in a tire cut will soon
cause serious troufble.
They grind away a h
tread and carcass of the
tire until it break~s down.
ItiEs good lattiness to
have yowt tire inpee
for minor injutri~es an
your air pressure checkled
regularly. We are glad
to offer this service to
you free.


e~t*I~BAPPED ftERESe
SOLE DISTRIBUTORS:s

80ooaoeatrtat HO. 20.
Galmeyer & Co. Otrabanda.
Galmeyer & Co. Semikok
B. J. Arends Araba.


Betkendmaking.
De verkoop van Jeweeten en van
gouden en zilveren -woorwer~pen ter
Spear- en Beleendbank van Carapan
beleend van den 24ga Jiaguart 1927
of tot en met den 80 Jaal 1927 lon-
der go. 9858 0. tot en met 8410e P.
zal plaats hebben op Donderdag den
88t 50V8Whber a. s. 's morgens ten
s8508 88? en volgende Donderdage.
Belanghebbendenr worden verzecht
den verkoop te voorkomen door de nan-
zalvering der verschaldtdgde laiteresten
Curagan dea 29ste Aagastas 1928.
De VOoratter
9 H. J. COHEN HENRIQUEZ.

,,8ASKA'*
De senige vruchrtealimo-
nade met hreele vrachten.
pan mak" zen redau
verthsschnend.
Verkrijghaar byj
SeLWS & DANIAn,
Agntca.


STUDEB AKER. Te koop een i~n sChittevenlde start azljlnde autom~oblel, m~erk:
,,8TUDEB AKER", volle dig alutger st: en a~lle a utomnobl el-to ebehooren


aanwruealg*


Padres


C. KL*EINVJANI Coral Granrdi 131


Blikjes Kaas I Ko
Leueptkekeskfs ko 61.
Gember in potj'es
Friesche Boter bl.


f2

I
3 pd.,
2 pid.
1 d


p .


`Commander Byrd heeft zooals men -ogstr Kaial
weelt, econdreorn m peditie naar de Vletr K pta n
Reeds is het eerste contingent van Kote e
deze belangrijke onderneming uit buitenlandsch ban
New-York vertrokken. gemnunt goud
Deze nieuwe poolexpeditie is de N leqeeemt gelen A d
grootste en kostbaarste, welke wel- ceurknne
licht oost in elkaar is gezet, en daar-! V rshaf R ss
om is 't begrijpelijk, dat de plannen ersic latr elws
van Commander Byrd aller belang- Cruar
selling hebben. Teleglraf sche
In dit verband is het interessantl Sat. e-lo~ketten
te vernemen, hetqeen H. A. Seyffardt _
Jr. in verband met deze Zuidpool-ex- -
pedite in de ,Nieuwe Crt." schrijft :
De hoofdpunten, waarin het Zuld- IIP^
poolvraagstak verschilt van dat der (
Noordpool, zijo de volgende : de
Zuid~pool is reeds ontdekt (Amundsenve- (g *
December 1911) en sindsdien vr 0 l 8
seheidene malen bezocht door andre I
Pod~relzigers. (Scott, Shackleton); er Van EDMUND JAC
is land aan de Zuidpool, zij 't danC
ook vrijwel geheel bedekt door een AMERICAN DRUGS;TORE
enorme ijskap.
De vlucht naar de Pool zelf be-i Breedestraat, Otraba
hoot tot een der laatste punten van I peie alvr
Byrd's prog~ramma, zijn voornaamste Sodga alvr
bez'igheden .bestaan uit verkennings-1 Patentmedicijnen
tohe boven de ultgestrekte, abso- ,
lunt onlbekende streken tusschen King Drogerilen Parfum
Edward VII-land on Grahamiand. Hier *qe e
opent zich dus de gelegenheid heel j n en
wat meer wetenschappelijk werk te Hlle F0tO
verrichten, dan tijdens zi lfo oord-
poolvincht in 1926. Allerllf S
Byrd n~eemt drlie vliegtuigen metl Chooolade, Sulker
zich made, te weten : een drie-mo- Siae nSgrte
torigen Ford-Stout een-dekker, een Sgrne iaetn
Fokker Super Universal en een kleinen (IVLUO0E BEDIERIIS
Bellanca-een-dekker Het Ford-toe-
Sstel is geheel van m~etaal vervaardt~d
en 9'ttleekr Cu:periensly op
veel overeenkomat met de
dre-otrieFokkes Di t es
ee wmol sr liaal voo PdezeitPt 5 ~k
ditie, gefabriceerd ult veel d ~ter
duralmmnplaat dan in normnale omi
standigheden wordt gebruikt, waar .
door ruim 100 K.O. aan gewicht i i
gewomnen. Oft is ec ter nle ge ari
om meer lading mee te kunn en, n~
men, doch om de machine gema k
lijker te doen loskorten van de on ]lt
volmaakte vllegvielden -in het Zuid-[i banr age..-UI e i gao e sr
I 'I
poleidOm drezelfde reden heeft m o~ok j
't vieugelopperviak vergroot, $odat
de vicuel en een sipanningm egno 2
men kan worden voor een viach~t vari
bijna 5000 K.M,, ligt het niet in ddl ISen setore Wills
bedoeling tijdens dfe poolvinchten d MRRS 5
de volle lading b~enzine mee to voei YQRSE ,
ren. De langste vlucht van Syrds pro.
gramma is de vlucht naar de Zuid- 8--9.
I oo en terug; de total afstand hier. i -I---
v is evenwel rulm 2000 K.M. klis-2 ..
ner don szij drddpoolvluchtfiehw VRSSM5
gencemd kunnen worden.
Met tweedy toestel, de Fokker Su-)
per Universal, is een 46ty-totorig toe- I; '--)JE
stel, dat veel overeenkomnst toont mst
den ons welbekenden F Vlla eendek. I
ker der K. L. M, de afmetingen zijn :
iets kleiner. Var~krlggbaar blj BLLIS
Ten slotte neemt Byrd nog een
Ikeinen 200 P. K. Bellanca een~de -k.
~er I egle, welew 11el iente is iFs 2
ilin over den Oceaan vIoogS van N eew- ,G .
YorknIaar Cottbus.


Reserve fis 2.:
koopt wissels,
Ikpapier, coupons,
Sen zilver. .
epdsito en opent
ret rente-vergoedin
elCredletbrieven,
:redietbrieven-
Uitbetalingen.


Polfes Soya
Limonade syropen
Maggi-blokkjes
Maggl in fleschjes
bij ELLIS & D~1llA.


Car. 4 Oct. '28.


ENGLISH PHARMIACY
nda Telefon No. 256

ng van Recepten
en Chemisahie
es en Zteepen .
SLkeuren
,-artikelen
00ottSI Vall
waren, on Kolkies
Sodawater on Lirnonade
00K AAM 11818 -8338898$.


teatr"-de iaslt in use at~mosteeriiiT7s
weergekeerd. Juist boven de Pool zelf
zal de lucht ook betrekkreiljk kalm
zfsn weigens den constil eda meteeo-

he rsk ude bovenlucht stroomt van
alle kanten naar de Pool toe en zakt
daar naar beneden wegens haar groo.
ter gewicht, om vervolgens weer langs
de hellingen van het plateau naar be-
neden te vioelen. Als Byrd dus naar
de Pool vlfegt, zal hff dezen neer.
dalenden luchtstroom gewaar worden
door een plotselinge dealing van de
temperature en is hq~ de Pool eenmaal
gepasseerd dan zal hij rond on haar
heen, winden aantreffen, die alle een
verschillende richting gebben. j
de of he tetenach Cplljke werk
expeditie vormt, gaan er natuarljkf
behalve de: vllegers, ingenieurrs en
mecano's, ook een aantal geleerdenf
mee aan boord van ~de ,Samrson." I
*Deze aenp mee kekIiner uttapi s
van de hoofdbasis aan de Walvisch-
baaf, terwijl zij verder een namirge-
zette studied zullen maken van die
geheimzisnige drichockige ijsschol van
35.000 KM2. op perviakte, die wi) steeds
de IJsbarri~re hebben genoemd. Byrd
zal verder met behulp van special
camera's trachten zooveel mogelijk
van het onbekende gebied irr kaart
Te Oben nexpeditie op 10September
New-York verliet, waren er 55 man
aan boord van de ,Samson", on-
der wie twee Noordsche Noordpool-
veteranen, drie vliegers, vier marco-
nisten, een staf van sugenieurs en me-
caniciens, 'n staf van geleerden en
doktoren, met een special inigerichte
Pool-apotheek. Verder gingen er eeni-
ge radio-installateurs mede.
De ,Samson"' zal niet terugkteeren
voor een jaar of 18 maanden verstre-
ken zijn. Alles sal er van afhangen,
hoe lang het schip noodig heeft om
Szijn weg te banen door het pakijs. De
moeilijkheden, welke dit pakijs aan
Poolvaarders in den weg kan leggen,
Szijn ons nu genoeg bekend ult de ver-
halen van de ijsbrekers .Krassin" en
j,Braganza" -in hun pogingen omi de
mannen van Nobile te redden.
Byrd h toopt half December de g~roo-
te IJsbardiere bereikt te hebben.

.~ctm..


.500.-


De expeditiebasis is voor hear doe~
ideaal gelegen; l.t op de U~sbarriere :1
(of Us-ur and avscba,-
waat de barribre laag ger~oeg is om I
de vilegtuigen en verder exped itle- I
materiaagL,te lossen. Op andere plaat-:
sen rist' deice mwur naar boven tot een
hoogte van bijna 100 M. als een glin- :
sterende, helbritte rotsmnur, welkeie-
dere beklimming$ onmogelijk maakt.
Deze ijamuur iS 11* raud van de z.g.
,Groote U~sbarridre"', die aan sde eeie
zijde de Ross-see afsluit .en aan. de j
andere zifde als een enorme wig in
het Zhidpoolplateaiu dringt tot onge-
veer 650 R. M. van de Pool zelf. Aan 00
het benedeneinde aan de Ross-Zee e
dus -- rust dese ijtnaur. voor het PRCED
grootste~ gedeelrce op~ water en de rand I
er van' verplaata~t arch .soms voor-
"e"a '?."sosacifib~ahM ~ Ale en an I
rust op soliede gronden, althans hij
rs sidskontdekkin sreni i usaninpdi ,,
dte veranderd. Reeds wtileni Amlind-'

vaan den rand en ook Byrd heeft be- 9


flo. 2339


Zaeterdag 3 Plowernbe~r 1928.


48se Jaeagarg


Giewaagd


2-2


Berg Altena.


De expeditle van Com-
mander Byrd naar de~udol I cT G FO 3


Wat 1(10 P001VOF88ll8F tB Wai~tGBP C l1


Ball


: 1 ..e


d


250.000


~OBSEN 5


A othe0 Of


& DANIA. 'Agentteo 28


1 12 on capaci y
6 cylinders *
4 Speeds .Forward, 1 Reverse
4 Mechanical wheel brakes
["' ant *and Doear bp k emn po

10 OUf Show Room to see the LOWEST
0Y LINDER DEPENDABLE TR UCK
E VER 0 FFER ED,
Wi ling 10 -giV6 you 8 dem008tfati00.

EL AUTOMOVIL AMERICANO"


N~DIA MIIEROANTILE 00.LTD. Agents.


De ~leveing van ,,"Ke-o-Galsolie"` gZeschiedt ultslu
dr ums AOC vanOEU 80USRI gallonS ,


GUR~IEh'S 8 A R.
Willemstad Garavao Ned. West-indie.

A bhE 8 8 NWZAREN.
Rekening-courant in local en vr-cemdd geld.
Deposito's op termi~jo in loca-al en vreemd geld.
Voorschotten en H~andelscredieten.
Koop, Verktoop en Inicasso van1 W;issels, Crecdietbrieven,
Coupons en Vreemd Celd tegen voordeelige koersen.
Telegrafische uitbetalingen naar alle werelddeelen.
Reiscredietbrieven en Chdques van de
1118atiaOral City ]BRnk O1 NOWN-YOrk,
NeuW YOPr City.
Sa~fe-lo ketten.
Specj;ale aidleeling VOOT IDacssSO'S
Aldeeling~ SPeraiarrkas .

Asf~el I( pylrste


TISCHER & CO.
Distributor.2 2


T1E 0 1DEST


Krac tx g en Onver moee .

Onuitputtelijk aan energie stralend van gezond-
herd en levenslusi. Zoo vaelde ge U io die zeldzame
dagen, dat ge~en taak U te awaar, gee~n werk U te
moe~iijk was '
Zoo kunt ge U weer voelen, want ,,er is geen
preparaat dat zoo uitstekend de le~vensk!acht~n
versterkt als Sanatogen." schreef D~r. Beheirn-
Schwarzbach uit Colombo.
Sanatogen bouwe de krachten op, door aan de
cellen van zenuwen en lichaaim just d~e stoffen
utp~hosphaer s nalhbumine toe te voeren, waar-

., Een opho uuL~end p roces vindt
placis in de zenuw~en. no
lcediening can Sonotogen".
schrillt Prof. Dr.Mhann. Oxford.
Met Sanatogen zult ge rneer en better werk kun.
nen ver rich ten en U toch na beaiindiging der dag-


Wees krachtig en onverrnoeid rnet:
Het Zenuwaterkendl Voedsei.
Verkrijgbaar: in o!!e Apotheken


BEST IT.

Glabardine, h~innen, Zilde en Wollen.
OROOTSTEKE3UZE
STETSOM 80EDE]V


_ _L_~ IU ~_ q __ I_


Ondergeteekendon brengen hierbij ter kenni van den liandel
en het vubliek in het algemean, dat Zi) anor de
STAHLUNION EXPURT G. ni. b. H.


Vertagenwoordigers: E~llis &1 Dania.


.Aan het slot van eenbelang ijk artikel in
,~De Telegraaf" van 4 Augustus, vierde och-
tendblad, wonder het hoofd ,,De melaatsch-
Reidmoverw neneen" eschrijft Prof. Dr. W.
fl. 0,68 ...,,In een vergadering van de Royal So-
3I 90 clety of Medicine konden zij (n.1. de hee-
a sren Muir, Wade en Lara, g~eneesheeren in
,, 2,73 Br.-IndiO) eenige maanden geleden, over
,, nizafdage ezngedna b eriennoeBrijna ek
8,50 handling komt, kan thans worden gene-
zen en 15 tot 20 percent van de late geval-
Slen waarin de ziekte reeds gemiddeld
,, 1,55 acht iaren manifest is kunnen ook nog
,, ,-- aazencile ,ordeen M reterdijnDatedwareen
2,0kers ult hun waarnemingen koniden trek-
,, 15, keln.dit verband vestigen wij de aandacht

.: 0,34 oodecen artikte Pamribbee inF.D~e hur n-
~mer" van 12 April 1928, overgenomen in
iten in De West-Indische Gids" van Juni 1928.
itend in "Voorts schrijven wij hier over de vol-
( brnd eselng van dn eder op 25 taa(
jJl. te Leiden tot doctor in de geneeskunde
promoveerde op een proefschrift ,,Over oog
75 veranderingen byj lepra" :
,,Het van Overheidswege aan medici ver-
s I plichtend stellen om een bepaalde behan-
delingswijze bij lepra te volgen, zooals dat
is omgeschreven in art. 10 van het ontwerp :
der nieuwe ,,Lepraverordening voor Suri-
Inamie". is onwetenschappelijk en zal c. q.
~een ernstig beletsel opleveren voor het
;oplossen van het genezingsvraagstuk van;
(1eze ziekte."'
Terwijl wij het bovenstaande schrijven,
bereikt ons hret hoogst belangrijke ,, Ver-'
;slag van een studiereis naar Suriname (Ne-
lantdsch Gnyana). Sept. 1927-Dc. 1927 en
Ibeschouwing~en diienaangaaclde", door Prof
P. C. Flu waarin o.m. gehandeld wordt
Over de lepra in Suriname.


i


L


PRIJSN OTTEERIN G.
Gasoline ex pomp per- gallon
Gasoline per blik van 5 ga lons
Kerosine per blik van 5 ~gallons
Mineral turpentine [vervangt ter-pentijn]per- blik
VRI1 gallons
Smeer-olen .
,Single Shell" ex pomp per gallon
,,Double Shell" ex pomp pier gallon
,,Triple Shell" ex pomp per gallon
Cokes per- ton
Kero-gasolle, bra~ndstof voor "Delc~o" installaties
per gallon


enz


Zellvaart
gedurende de maand Sept. 1928.
SBinnen~ekromen van : Ultgezeild naar :
Aalborg 1 Aruba 28
SAruba 28 Barbados 48
Barbados 2 Bonaire 4
Bonaire 45 Bov. Ei' 2
.Bov. Eil. 1 iOuanta 4
:Guanta 3 Jackmel 14
La Vela de Coro 14 G a rea 1
La Guayra Y LaGar
SMaracaibo 4 Maracaibo 4
SPto. Cabello 16 Pto Cabello 42
Rio Hacha 1 Pto Limon I
Sto Domingo 4 Pto Rico I
Tucacas 19 R Hachiao 4
mpaee 2S. P. Miacoris 2
Totaal 142 Totaat 157

.5- oi

O :-*
E aE m.
U.. e


ic -cm rEXPORT VEEEIGN INKA
clw -fR C


I


cuaveLtB na' TouINm


Een krachtige 6 cylinder motor-met een krukas op 7 lagers om trillingen te voorko-
Smen op de plaats waar zij ontstaan.
Hydraullsche remmen op alle vier wielen volkomen zacht-werkend en veilig,
Een acceleratievermogen vanaf den gang van een. wandelaar lot zestig, zeventig of
tachtir m;;l per unrr op prise direct, at naar het type der auto.
Een benzine-filter, een olie-filter en~ luchtzuiveraar op de carburateur -om den mo-
t or voor inwendige slijtage te vrijwaren.
Een groote keuze van prachtige modeelen open ren'gesloten in elke series
SAfgaewerkt in onktrasbaar Duco.
GEEN-ANDERE AUTO
OEEFT ZOOVEEL VOOR DEN
~~I~LS DE~ CHRYSLER


YYII~ ~I\lP ~IYI~I~Y


PRI\JS A~ YVILU
SDoor bochit na bocht wonder slippen of zijwaarts zwaalen In en uit het weme-
,lend verkeer steeds in dezelfde versnelling? Verlustigt U van Chrysler's schitterende
prestaties beproeft de Chrysler zelf I De Agent zal er U niets voor rekenen en U
Iniet tot koopen verplichten.

In voorrnad Een CHRYSLER "SS" Sedan voor f 3850.- met

Bumpers, 5 bi mnen en buitenbanden en bandkoppen, voor onmilddelijke levering.


liBI ~L


WO~hD I
Established 174%
still in zts prime.


and


Matwrod froml early days
in wood andE blendend with
sutiblety 044d g8Rius.
Real old Scotc~h whiisky
wcith ar, tre dzstinctive! fla-
vjo.ur. In1 gr-owing demand
thrfouglhouct the world.
A maln's dlrinlk-anyt~i-
-a~~zhr.

SWest India Mer-
Ecantile Co. Ltd

Agents.


i ~. -C~


1


8--9


Dusseldorf-


imitschland


Zij hunne d~ie~nstenti l aan vor ho~t vers-:;trekken \-in alley grivenls hlte

va-n loodseni, bruggen eui k;adenllncen.

Yoornam~elijk wordtt de aaL~ndacht 7-ai b~elanghlebbendont ge-
vestigd op de LARSSENI PILES, dlio ov\era~l ter \vlerebt gebruikt
worden v oor het bouwen vazn kaden.


Co.


;3- 3


Agen ten1.


e a 8
P
nd
P


NJ


SHIE LL PROD>UC'TE~


Y


WH ISK'


AU BON MARCH.
5-13


Heerenstraat 116.


PF6spero Baiz &


MEMISI~ & Co Algenton.


M~ENSING & Co. Veartegenwoordlgrse.


West Inilla Ivescantile Co. Ltd. Agentes.
II


'''

a


~~i~~:- ";~~:r~-~-~,~--~-~--~
;-i

,5-=
.-----.~--;;~,--',/--~~, --'-~~~-' --
5rs.
;":-
i. .Li6:' -;'
~~_~~_~;;;; c
Q~ c~~.sf~-ll; ~-" ~B~s~

i~:C7~
~<
e ~~:.i~Ra~~i
Y ~~i ~J~ih
j! o
..,: t* L'-~
c.
; iPI:-~ r~2
~:: : .~ ii
-~'c: .i. ;8-sl :::- ,SqTr. ~ij~~/I-:.i~:.
.p:~.t?! ~i ~f~i~~-S~Y,
~I~11~11~2~:::~Xt=IC~I~; i~a
;3 c; '.;;~iz"~.
i.~ :.~~::.: ,B ~-i
$' i~ ~7
~t~Cr;
.:'' Y L.
r- I 1~Tr 1'!be
i~-;c~i. ~~r -:S~fd~9 ;$~-~p~j~
.i :e
'~~: :~;~'~:,~:.
i~~: .. .: r 1~ ~-~?P~Y~~ S Ui~ tc4
:-
'r ~-i:CS I t. - :-
.;.
aI,:t B
~, .;~LL: .I-~.; st/
I -.
1-i
"~~. ~:..; e~:/c
;8 'is; ~ r :r'sri~e~T~: ~4LS1`C11;*' ii r1 ~I ';; 3 1X I
Ir .~ .-~:-sZF~i~ I;at(;~f~t~.ij~k~- i


Because of the wide demaand for F restone Tyres in this locality,

we have been given authority to sell and service these Tyres

which bear the most famous name in the industry---Firestone.

W~e havse made a study cof tyres and are able to give service

which makes certain that you get DUT of Firestone Gum-Dipped

Tyr~es all the mileage built-IN in the word's largest factories

specsalizing in Tyre production.

Your 0 n depend on us for fitting and inflating your tyres, for

regular inspection and all necessary repairs. We can give you

advice and service which will save you money.3VeSst MLEs A. D. CAPRIhES & Go.

DO LO~R Heerenstraat No. 20.


a
A


- :"
P~P:
t~t~


r4
i '~'''
;iT`. ''
;"~"~
-;
t'i,
% ,i
''~


'r;

~
I i
;~
P


'
.g-

.: L~C"'r


v0 lE~


~0


SW~TIE


~fE


BETER


i~t~nlE


wpn~


Gum-Dipped TYRES


Koop zoo maar
gee8 0811000011.
Koop kleeren die passen, .solied-
frisch en gemnakkelijk zijn. Zorg dat
19 alle eigenschappen hebt en ledere
eagenschap in de hoogste graad door
aanl to dringen op het rood geweven
,,8. T. D.I label.
Niets wonder dat label is ,,B, V. D "
Nets wonder dlat verzekert je die
alg~eheele uiterste voldoening, dieB,
ll. D." heeft gemaak~t tot de alc~m
verlangde onderkleeding voor heeren.
Wettig gedeponeerd.
The B. V. D. Company, Inc.. New Yorkr
Sole Makers ''B. V. D.") Underwear
"NEXT TO MYSELF I LIKE 'B. V, D,' BESr"
Agenten:= A. &I 1. C. Henriquez..
O LD


_~I___


1 0n00 beoohpunhieri bbbn Or8e00n
igedwongen leden, 10.000 echte vol-
Ibloed socialisten en 10.000 yreemde-
lingen nit het Verre Oosten.
Toch going dit alles nog niet zoo
gmadkkelijkdondanks de bemoeiingen
Meni de wi vertakte21.dge ,Vtaelle hde
land bewerkt heeft. a
Zoo was ongeveer de toestand tot
het jaar 1926. Van toen af werden
deesocial sat edhvr Cgtukken Legen
julster gezegd men trachtte de jtivi-
teit van de Crom (die tot dan toe
meer tegen de petroleumkoningen ge-
richt was) at te leiden op het grond-
kei enatde rkijktdomme de kuaktholieke
dat overall de meening werd g pro-
pageerd; de kerk on-sociaal, zi~ be-
vordert het bezit van goederen in de
doode hand en onttrekt zoodoende
groote bedragen aan hun nationale be-
Stemming, de Kerk misleidt de massa.
Zoo is er een strijd tegen godsdienst
en Kerk begonnen, die weldra in een
wreede Christenvervolging ontaarden
zon, en waardoor de aandacht van de
petroleumkwestie afgeleid werd. In-
fusschen besliste hei Opperste Ge-
rechtshof in Mexico alles ten gunste
van de Petroleumtrust.
gineti pn orisde u dindst er rn

ne a he wderk de eVr ljmeelr @ di
cok aan de pers het arwljgen beeft
opgelegd. De petroleum-koningen kun-
nen gerust zijn
In verband met dene kwestie kreeg
de schrijver deer regelen in den herfat
van 1927 van een aanzienlijk Mexicaan
het bericht, dat zijn dochtertje in de
kerk van Unholden was doodgescho-
ten. Aan het slot van dezen brief
schreef de bedroeide vader: Christus
werd eens voor 30 zilverlingen verram
den en verkoch~t, hier in Mexico 3a
het gelukt: Hem voor een kan petrP.
leum te versjacheren 1"


,,


WA AIY BE SCHRiBWI (1 0oi N -~ h iN E. jls""ei g-"e'tiat. Bo ddenk meni
die Mexico zelf in zlin oliegebled ge-
IB 1AnXul u-RAGIG Sailla~f srrent CURAQA0 to' latoken heeft ongeveer 800 mil-
HA BURS via Pto. Cabello, La PTO. COLOMABIA and OARTAi11HA I"oen dollar grootendeels' in han-
DB Inlistere macht deP Wrijm8- SayaadTiia:den tijn van personen die de Ver-
$Olad....M.S. Frill a Hrn 10 Jane M.S. 80astal Hor~n *) 11 JBB8 een dref Sehie eddezinerzt] e en
Ongeveer een eenw geleden was het M.S.~ COnsull Horn I Jatly M.S. Therese llora 25 June aan die bij de exploitatie der Mepxi-
grandgebied van Mexico aan merkel~ijk Ma.S. Therese Horn 15 July MI.S. M~inna Horn *) 9 July caansche petroleumnvelden belang heb- i
veel grooter, meer dan d bbel zoo M..MdeHr Ags .S. INGRID HORN *) I August ben: Amerikra, Engelande1 de Mexi-
gothn alcls egenwookrdtg bijh uwieng M.S. INGtRID HORN 10 August~ M.S. Frida Hora- 18 August c"aansche Maatschappijen wier aan-
tee slechiCa in rni een exa zich M.S. Friday Horn 2 September MV.S. MIIMI RORN *120 August I:e m en okagro tend 18 n annden
van Mexico losmaakten, als een inlei- Me.s. MIMIa HORN 16 Septembeplr .S. Consul IBore 17 Septembef eindelijk de rechtmachtige natuarlijke
dende verklaring voor den tegenwoor- M.S. Henry Horn 21 October M.S. Henry Horn "Z 1 October beditters: het Mexicaansche volk.
digen t esta d.h aione M.S. Madle H0?8 4 NOv~mernl M.S. INRIDIHORN924 Oct011GY Geheel de binnen- en buitenland-
tot nMexico, docoo teen in 1848 op M.S. rINGRID HORN 11 November ') These boatreall~j also~ at Santa scihe kolitickvnMxcodal m
Suttersfarm de eerste goudvelden ont- MaPta. wscadgpri etekn
dekt waren scheurde Californie zich van JACMEL, Klagsatn, Port as Prince:~ ult de voortql rende binnenlandsche
Mexico los en trad toe tot den Staten- M1.S. Henry Horn 15- June M1.S. ~aldtitaut Born 7 Septemb8F onlusten, waa j jde verschillende Mexi-
No d -anme ekVereengdho ztaenane 'kMS 00 3Al .S. Therese Hora 5 October caansche generals elkander voorthu-
het werk gewneest van de leaders der M1.S. Minna Horn 27 July M9.S. Mi~nna Horn 2 Novellh6F rend beyochten. Deze werden dearbij
5 groote 1 ess van Amerikaansche All ships accept cargoaand passengers. gesteund door de blinkende dollars die
g og Amerika, Engeland of de Mexicaan-
vrij tseloeaarhdd nn ietno t vrnri sche petroleum-koningen er graag
gvoor over hadden wanee deze of t
meanchtzi eb en nestmet iInvoedduiset ri! UII JUBILIJMKOMOS FA1BRIeKEN I II gene M~exicaanshe genleraal hun
belangen zou dtenen. liet is natuur-
volk ,rijp" gemaakt voor de revolu- lijk van self sprekend dat het Mexi-
te.delntj8e50 dwerdo vatnte denifej11: Bi IJOnderstaande Sigaren, walks wlJ tot 31 caan volk hierbijf de lijdende
nid Sa en egotlg a ai partij nsoest siju. Het zou ons te ver
forner 14gstcn hierbij in aanmerking December 1928 afleveren, of op dien datoim in voeren wanneer we alle perioden van
neemgrKoe gheah to htel~ nd Ydank e- bestelling hebben, verstrekken wij per 60 stu ks: dmeo en Irg nien s ldn unj u uit

Te:hs se nn der er ijstelnadun vn Kosmos Popula~ir per kist van 50,Fl. 4.00=2 bons ilen nseemd Sat an tEgeq ndere
Sr Id t,450 komat sloten, wyaarbij een belangen-
rdee reenl s jre lan gwe s ht:;K s o uelr, 5 ,45 =3 eencapttsadka.nead
d. Vre igd 1tt vrg i adK so e rd ,t ,,s -56 = werd bovendien nog schadeloos ge- j
dee enade tatn vuigditan osmo Reord ,, ,,50 550= ,, steld in verband met de Panamagka-
Om nu zottnde olgvrlrn a 0 naalkwestie, doordat de Vereenigde
Mexico tot dit oel te gerakenbe. Kosmos Astra ,, ,, ,, 50 ,, S.5= ,, Staten Engeand r~tolvriheid verleaendn
gonnn d Amriknenop veedameKos os loriso 5 Q;0=4bij doo~rvaart van het Panamakanaal.
Tiinne ~a~deedkea er t:: K smos Gloios ,, 50 ,, 650 ,, Engeland was dus ultgeschakeld.
va. d reianc rgeiihb~ om sC sn oa, ,5 ,65 De Mexicaansche generals werden
be delelAmerikascen zcge in a;Komo asno oa, ,50 ,850 met geld gesteund of tegengewerkt
geetld; vra ere sodi If om s Oinae ,2 ,47 = naarg~elang zij de Ver. Staten goedcl
gdevesntgdndoer lgegesdcnht; Omi:;Ks o retls 5 ,, gezind waren of niet. W~ekunnen ook I
to verzekeren van den stem der voor- 'aeh iNe m eils, ? 0 = hier thans niet verder over uitweiden.
standers van de kosvan Mexico-be- si ,, We leggen slechts even vast dat zelfa
weingd" gebrui o maen de vrolgende The Kings Morning Ride ,, 25 ,, 8:50=6 ,, Wislnt"?:","Hof.:': "2:"4" t un
Gevangen genomen bandieten en be- 80 8088S KUNNEN WORDEN INGEWISSELD T ENbn k nceapolli nan leXego
ruchte paardendleven stuarde men, E R CTGbn 9rep Vo ke oo per
Torzexas. Tegenoverdieze aruwebroe reld werd deze saak natuurlijk met een i
deras. moesenoe hezel ve Tel ord Heeren-Armband Horloge, ter waarde van fl 5.00 anderen mantel overdekt, dle wells-
vingers zien toen het aantal misda' waar toch nog Vol bloedviekken zat,
digers groot genoeg -was ch deze inj F6080bt & C0, maafr het was dan toch een andere
Texas een overigegendon invioed ge- *- mantel al was die dan ook nog zo
kregen hadden, scheurde Texas~ zich V. h. H. J. V00f80, bov'en Curlel s Bank.i vettig. Washington werkte dus om-
in 1835 los va Meio dt lgnl will vanl den blinkenden dollar met


Iltiee ~opleg was geheel en als teegeln~ NE SALIG (Subjec to Ch meangs FO CRCA O Vrtkoijmetselaar reetin apsn n an,
deie Verenigd Staten gekeed, die op -


een dergelijke oneerlijke manier Texas uwordt de zaak duidelijk; del
hadden vrijgemaakt. De positive van Pto. Colombia, *Cartagena, Pto. Cabel~lo, La Guayra, wereld moet een groote landkaart wor- i
Washington was dan ook zeer pijnlijk,; Cristobal, Port Limon & Trinidad, i PLYIMOUTHl, den waarover de Vrijmetselarij den
en om zich voor de buitenwereld te Pto. Barrios: eventuallyj) CH-ERB8OURO), scepter zwaait, wler godsdienst alleen
'redden held -Washington zich in den AMSTERDAM &r HAMBURO. steunt op het utiliteitsbeginsel, Recht-
beginue zeer verontwaardigd, toen, P3880Bg8F-Ship : vaardig en goed is alleen datgene wat
Texas enkele jaren na de overwinning .nuttig is.
van 1836 verzocht om opgenomen te M. 8. ,,0rtnoco" Nov. 6-.En deze godsdienst gaat annex met
worden in den bond der Vereeniigde *) S.88 1Pgl Nov. 22-23. enwilde dollarjacht.
Staten. Hiet verzoek werd in 1837 af-, *) SS. Telltoola Nov. 13-14. .Dec. 20-21. *De Loge beheerscht de heeled poli-
gewabzen, imaar in. 1845 werd Texas *) ~88 Graleida Dec. 11-12. Jan. 16-17. 1920 tiek; dat is reeds algemeen bekend
:net open arcien in de Vereenigde M. 8. ,,0611000C Dec. 20-21. Jan. 1-- 2. en in de Ver. Staten wordt dit ook
Staten opgenomen. ) $. Ad~gralnWaldtl Jan. 8-9 99Fb.13-140. slrndit wrtohegegeven.En de Vrijet 1
Deze enkele voorbeelden van de M8. S. agdaenad Jan. 17-18. Jan eb. s?9-30. selarij word eele~.E de wereld dorop
vreedzame veroveringspolitiek der A- *) SS 11518 Febr. 5--6 Mar. 14-15. dezelfde beginselen uitgebouwd.
merita~aneche regeering, die geheel en MS. OrlB 0O Febr. 14--15. Febr. 26-27. De ,,Nationale Liga van Vrijmetse-
al door de vrijmetselarij wordt be- *) QSS TeaoR lia Mar. 5-6. Apr. 11-12. laarsvereenigingen" stelt alles in het
hteergcht,, geven ook een juiste ver-. M.S.M~agilalena Mar. 14-15. Mar. 26-27. Iwerk, om aan de Hoogeschool van
klain vn e edotige nme*) SS. $8licia Apr. 2-3. Mayi. 9-10. Washilngton .een l eerstoel te krijgen
de Vreeigdiie beatlnen vootr de toe MS~. 0780 Apr. 11-12. Apr. 23--24. om de candidaten voor den diploma-i
komsrt baei"elds zijn.d Ame GYuo8Wald Apr. 370--May 1. Jun. 5-.tieken en cons~ulairen dienst in dezen
Sedrtjarn eed hbbe d Am- 8. Mgalena May. 9-10. May. 21-22. geest der Vrijmetselarij op te leiden.
rikanen in Mexico belangrijke petro- *) 88. Hugla May. 28-29. July. 3-4. 8if. gelegenheid van het 25-jarig 'be.
leraonesie tacte t vrkijen S. Orinoco June. 6--7. Jun. 18--19. staan van deze Liga in 1931 hoopt
Dezncoe poinen werdcen met v erl en. men deze faculteit te kunnen openen. i
reusachtig success bekroond, zoodat Dtzjtrop gzg:wjbp-
zells de stoutste verwachtingen wer-j en ons thanls tot de petroleumpolitiekt
den overtroffen. Steamers marked *) call at MEXICO from Pto. Barrios, returning via der .Vereenigde Staten. In Mexico;
In 1904 haalde men uit Mexico same port and Westindian Ports te Europe. staat de zaak aldus: een general die'
220.650 H.L. petroleum; in 1913 reeds zich canididaat stelde voor het Presi-
26 million H.L,. Bovendien hebbenl All the above vessels carry Passengers and Freight. dentschap en die partij koos voor bet
dlet petro el mdron n i n Mex onurali The Steamers ,TEUTONIA", .CGALICIA" &( ,RUGIlA" have First and ante eihmolk hi adad leg n zoclh
.ken druk de petroleumn opapoten, ter- Third Class accommodation* :de heeled macht der Vereenigde Staten


will in denVereenigde S~taten steeds/ ,en der gehel fjeslrj
gepompjt LiWhet worden. In 1920lever- The New Twin Screw Motor-Ship ,ORINOCO', and her sister-ship Bovendlen ledere president van Me-
den e ptrolumbonne va Mei-,MAGDALENA" to be put in service in JANUARY 1929, have First-Inter xico moet vrijmetselatar zijn, daaroen
co meer dan alle andere bronnen van mei t and"' Thir Class accomodation.':" was de richting van zljn p~ollitek reeds-j
de heele wereld te samen (met ut't- te vorea trepaald : die most v66r Ame- I
zondering van de Vereenigde Staten). Q rika, duird;ege~n Mexico geticht zija.
Het zijn voonrl -de Amerikanen die in i I edere Mexicaansche president, die te-
dezepetrleuindutriehunkapiaal gvens Vrijmetselaa is, most tegen over
gestoken hebben. .f3 gi< zjegeanee eadrzj.Ben
Op het oogenblik wordt het kapi- cL is hier ook het woord van den on-
taal dat de Vereenigde Staten in de a langs vermoorden Obregon : .er is
petroleum-industrie van Mexico be- *. .,s geon enkele general die bestand isj
legd hebben op meer dan 2 mtilliard a~tegen een kanonschot van 50.000 pe-I
dollar geschet, terwijl Engeland voor o.
500 illoendollr bj d Mexcaa caDe politiek van Mexice is dus voor-
sche petroleum-industrie ge'tnteres-j geschreven. En om nu in Mexico toch
seed is. Het kapitaal van de overi- .~ >El eenigen invioed te hebben, die te-j
ge landen die bij de exploitatle der dgeu ""' genover de buitenwereld de ware toe
petroleumvelden betrokken zija is te- I. a crdah i eMxcanceplte
genover zalke groote bedragen, na- '841 gg zou omsluieren, heeft men weten tel
tua~rlijk van geenerlei beteekenis. a* ,gQ~er m verkrijgen, dat zekrere bolsjewisti-
De Vereenigde Statere en Engelandi P m sche elementen uit Europa he~f volk)
ware dusin Mxicoelkars oncu- **m@@ gingen bewerken: de. ,C.R.O.M." del
renten; de ondervinding echter leest 8g. cmuitsh eouinar ra
dat dit niet veel te beteekenen heeft, aL d*, nisatie ,voor Mexico werd gesticht.
want deze concurrenten komen op ap Em ga Vo~gens officieele ciffers zat d
den daur vast en zekrer tot een over- g gtg ,.R .M" 0.0 ee eln
cenkomst, ten kroste van derden; een g o wat op zich zelf bij een bevolking
zondeb~ok zal gemakkelijk gevonden ggvan verscheidene millioenen tamrelijk
worden. a t 7 onbeduidend is. Met menschen die
Hot is nastuarlik vanzelfslprekenrd, g -den toestand zeer goed kennen en i
dat de bevolking van Mexico met ... met wie wij deze zaak besproken t
leede oogen die inrvasie der buiten- 2 3C5r hebben durven wij echter gernst ver-'


MEBNSINO& CO. AGENTEN.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs