Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00137
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 20, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00137
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


flo. 2337 Zaterdag 20 Octobes 1928. 45ste Jaa~gang

w EE f( BL9 h il D 9 00 DE G UR~ il OS A JCI1 E EIh I if fDE Pi


Dit Bla verscijnt eken Zaerdag.Basieau itar'dit blad:t Pastottle O~trabanda. orhtutelnprjarf.0-
,Na het vertrek van Dr. WATERIMAN ken eni zich elders gingen vestigen, ofj -
t tii llfltt sto nden tijdelijk of een der oudste ook wel de risico waagd~en van ge- O LN S H B V R E T ID .
doktoren of een off icier van Gezond- heel op eigen kosten hier.een parti- HO L N S EBA KV 0 W ST ND
Woensdagmorgen ontvingen wij te.- held aan het hoofd, van dit depar- cullere praktijk te aanvaarden.
legraffsch bericht uit Holland, dat Ha- tement, terwiji in den lateren tijd eerst Daar is dan a nooit van dezen .ai~~t 50000
re Majesteit de K~oningin benoemd- Dr.' B. daraDr. V. D, H. etd maatregel1 afgews nenzij in 64n )tal f 5 00 00-
heeft tot Gouvernear van Cuialgao, leading .eraln belast waren. I; enkel gevae.t. ti ejaist de tegen- Geplalatst en Volgstor~t fl 1.000.000 -
den Hleer LEONARD ALBERT FRUYTIER.; Deze beide laatsten, onbetwis7t bac- woordige directeur van O. G. van jong-
De nieuwbenoemde Landvoogd werd teriologen van naam, hebben, wat zeer ste bediende ineens met een reuzen-
geboren -te Hontenisse (Zeeland)G 6 a- te betreuren was, door hun querg'lant, ,sprong opklom tot chef van dienst en OFKNOR (ITOA BJNOR G AC 8seli)
nuari 1882. strijdhaftig en uildagend optreden het daarmee boven alle! gouvernements-
Hij is de zoon van den katholleken leven van den Gouverneur wrel wat geneeskutsdigenl in de kolonie kwam B IJ K ANTO 0 R C3U RA Q A 0.
oud-afgevaardigde ter Tweede Kamer zuur gemaakt endarihnegn sanntolierane bce
voor Hontenisse, die jaren lang zich positle ondermijud, zooddat ten slot ite rioalogischt onder oek gepromoveer
met onverdroten ijver gewijd heeft aan g een samenwerking meer mogelijk Iwerd. fleemti Gelden g Dbposito. Opent Spealr-rekeningen.
de verdediging van de belangen van bleek en een gedwongen of vrijwillig ledereen droeg de overtuiging, dat Opent Rekeningen-Coasant met 1Jente-Vergoeding.
het volk. ontslag noodzakelijk volgen most. Gouverneur Br. door deze benoemning In- & Velrkoop vlan Baktenlandsche Wisselsb & Tremd Geld,
Na voltooting zijner voorbereadende H et is algemeen bekend, dat de vo- geen enkel belang Van ons .eiland of eor Tlgasb Utilae.
studies te Roldue, going hij naar de rige landvoogd meestal zijn eigen ar- onze havenstad op whet oog had in IBzreTlgafceUteaign
Technische Hoogeschool te Delft, bitrairen weg going en alle adviezen de betrokken kringen was het een Credietbrleren & Reistaissels American Exptress Company.
waar hij in 1907 promoveerde als eenvoudig ter zijde legde. In deze publiek geheimn, dat deardoor de goe. Ve~rstrekt Credleten san den flandel.
Werktuigkundig Ingenieur. Van z aak vooral. :de naaml van den 0. G., en van het Ultrtoering Ilan Effecte-Olrders.. Vtetrziletring van Coapons.
1903--1910 was hij lid van den Ge.l Men verzekert, dat nA het vertrek Ilaboratorium iri geutayr en discrediet
meenteraad van Gaasterland, en ach. van DRZ. V, D. H. door beyoegde per- jge bracht, dathi'erbij ~vooreerst een grove .ABI BNZKN
tereen~volgens Inspecteur van Arbeid soneo a Ec e prctige op- inconsequenti begaanwedor i.
te Venlo en Breda, hoofd-inspecteurl lossing van ~de hangen~de kwestie is puur eigenbelang een~ ultzondering te
van Arbe'id te Deventer en Den Haag. aan de hand gedaan. DoclI de Gou-' make opdn eenmaal vastgestelden ORSNDTE AI ONM PASN R R1.
la 1922 werd hij gekozen tot Lid van verneur" had reeds zijn keuze be~paalld. regel, en' ten andere een grooteon
de 2de Kamer; tevens was hg Ild van En zoo kwam tot groote verbazing' rechtvaardigheid tegenover arlle overi-
de Bezuini gingsco m mssie! Rink en van ledereen als directeur van den [ge doktoren, die dfwel deze betrekking Vreew ~NwYr:NTOA AKO OMIC NNY
werd in April 1924 byj bet in wer- O. Gi. en als leider van het labora- reeds vroeger tildelijk hadden wr-NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
king ~treden,~der Arbeiidsgeschillenwet todium niet een bacterioloog, selfs niet genomen 6f een veelgrooter aantal [TRAINLACPAC XKIC
Rijksbemiddelaar ..in het 4de district. leen ervarten hygienist uit de bus, meaar dienstjaren achter den rug hadden, teNTERn:NATIONAL ACCEPTCANC BANK INC.
Laststelijk was hij H~oofdinspecteur ieen heel gewone huisdokter, de jongste doch in dit geval eenlvoudig werdes' tecT Lodo:NAINAL RONAL PU BANK 1.,TD.T
van Arbeid voor het negende district, van a lemaal, die pas een jaar tevo- voorbijgegaan, omdat zij geen geschikte
n. 1. de provincian Groningen, Fries- ren zijn studies aanl de Universiteit individui~n waren om ala auloatnI'_le -
land en Drenthe. bee'Indigd 11ad en sindsdien doodge- tefntonern
Ondanks zijn betrekkelijk nog jeug- woon als een plattelandsgeneesheer De oplossing van- deqe kwestie is Wij hebben de eer te berichten, dat de leiding van on y
digen leeftijd van 46 jaeared, mag on'- tot aller tevredenheid in een verbor-i indertijd een bdyn~e geweest van del
ze nienw benoemde Gouverneur toch ge~n ver afgelegen ulthoek der kolo-i ergs~te soort, weaarbi) een zeer ver- kantoor Curagao met ingang van heden weder door den
reeds wljzen op een prachtigen staat Inie, op: het ellanld Saba, heel ver- dienstelijk man ult zign carrierte gerukt
van' dienist. In1 verschillende gewich. d ienste ijk werk :verrichtte. ten' zonder het te we~fle het slach toffer Heer P. RZ. KCUP olvergenomen is,
tige betrokrkingen- heeft hij heltrader- Hiet rthoet dien jongen Arubiaanschen werd van e p t a e
land met eere gediend. jmedicus wel voor de oogen gedui- eigenbelang,""-.r Ca u~ uracao~, 16October 1928.
En zif die de eer gelikd hebben zeld nrh bben, .tgen hem z ulk eenon Wij hebben bler op eaklce epunten *ffa dc aB n~ o r t ee Idg
hem to ken Allit;t Mesndisr~;~ een Ytrewat te edf :4~P~brestis.oc zou wat' mddr ficht ~latest valen, niet met N la d c eBn.v otW s n l
kractfuge perhoonlijkheid, vol activi- hij toen wel d4 wetkelijk vernede- Ide bedoeling om iemand onaangenaam
teit en arbeidslust, een sociaal wer- rende portee van die benoeming be- te zijn, maar ultsluitend om het groot notme ada ekmn vn
ker, een gentleman in den vollen zin grepen hebben ? De qouverneur zat belang onzer volksgezondheid, niet om Wel toevallig, just met dezelide er notme ada ekmn vn
van het woord in geheel zijn optreden, voortaan op den bok en had de lei- een, oordeel van de vox popull ult te woorden roept domino Lingbeek, die lgoed als dat andere, dat zoo nu en
Dit alles doet orts de keuse var'i ding eni met een gouden tengel werd lokken, maar enkel om de aandacht studs gaar en dag in de Tweede danr eens, nog als paradepaardje dienst
Hare Majesteit, die 6p zijlh person het paard, dat in den wagen mee- der hooge regeering te vragen, die van Kamer der Staten Generaal het on- otden1 a eeln e
geyalens; et reude n dnkbar-drafde geakklij inbedangge-de ware toedracht deer aangelegen- derwijs onzer religieufze zusters en protestantsche natle is.
heid b~groeten. jhouden. ;heid volkomen onkundig is, en die fraters bestrijdt, in zijn onlangs op Schrijfster tracht ook nog de be-
Moge zljn Bestuar, onder Gods rij- Eerst door het faiatste schrijven van indertijd bij de. stichtigvaozezo ruime schaal v~ers_~peid pamflet: denkingen te weedleggen, die door de
kenen nmibarn zgen vrchtaarDR.V. H inhetGeneskndi TId-O. G. toonde alsof ':t hear oogappel Heb je wel gehoord ? zijn :protestant- ,Amigoe"', geopperd waren tegen het
zijn voor Cutragao an zijne bevolking, schrift kwant de ontknooping, die aan was, en nu, naar wij vertrouwen, het sche landgenootenintgeerinhtedsmrbsponreut
die aan Zijne zorg staan te worden iduidelijkheld niets te wenschen qver- look als plicht en roeping sal be- Maar waarom dan toch ? Heeft 't tot uitinig gekomen plan, n.1. van pa-
toeve rtronwd; en moge het hem ge- lie~t. schouwen aan onzen O. G. haar vo.Bijzonder onderwijs dan niet even rallel-klassen bii de openbare school
geven zijn, met cle hulp van den Al Va edei aa a e of gere r'enommbe terug te geven. veel recht van bestaan als 't Openbaar ? van zich bi) Holland aansluitend on-
lerhoogste, de aanwending van al Zijn stood van het department, zou geen All66n de gezamenlijke geneeskun- Mevr. Bergalann-lelgersma komt ons derwijs.
krachten en talenten,' en het volle ver- actie, geen orgarnisatie, geen initiatief digen van ons eiland, wier vertronwen 't geheim verklappen. Onomwonden in hoeverre schrijfster daarin yge-
trouwen van de Bestuarslichamen in Izelfs te verwachten of te vreezen ziju, in onzen O. G. tegenwoordig danig (comt zij er voor ult: het- Openbaar slaagd is, moge blijkren ult het vl
de Kolonie, den bloei en de welvaart omdat elke schuchtere posing daar- ge.schokt is achten wi) in deze ge- onderwijs is nationaal. gende.
van Curagao wonder alle opzichlen te toe met een strengen blik kon wor wihieza o orelnbyed et Bijzonder onderwils dus niet-, Wij hadden in 't kort samengevat,
bevordefen enr te verzekeren, iden afg~eweerd. Na de benoeming van ,Laat men van hrooger hand eenl (gel of anti-nationaal. enpicpcle e rkic e
Widen tegenwoordigen futlctionayis heeft heime) enqu$t tender hen instellen, om Zi) schirifft: .De Openbare school zwaar tegen het plan.
de Qjouverneur geen our~ustigen nacht ;de regeering in deze aangelegenheid heeftt hier (n.1. in Curaqao) een rui- Het pri'ncipreele bezwaar gold de
~meer beleefd. op deskundige wijze v46r te lichten2 mere taak dan in het moederland, vrijheld van onderwijs, die o~i. erdoor
,Der Mokri hat seine Schuldlqkeit een nationale (curs. A. di C.) Neder- in 't gedrangkwm odadore
Crt~~aos he igiethan.'''"5'~~~e. landsche representative roeping .. op ri chting vanr zulk een -school of
Docher nog noi et aandact s gvs HtN dra dc de hoogste tijd om het schromelijk londerwil de katholiekce kinderen,
kkp 1o noo d adh I es- veronachtzaamd national openbaarl widen zqj van dit .volwaardig Neder-
Sp 0 8 i g da d~e ttraotsndhde bo esh nraje, Ond r(1erwils op OuraCao. ige;:on ijWs, erestig wonder zijn hoedete eana zcohudnz'l coieen gehdowofi
III- ale opdeho e is o enaled h~ande Men schijnt 't de Katholieke missiei Hier komt de aap ult den mouw. bezoeken. Dat Mevr. Bergman doel
lignva ovenu BATESha-op Curagao maar niet goed te kunnen Schriffster opent haar betoog e an w grjen, enzIe he
Dl Openbare Gazonahllahilsleast, ifijn heft ultgeplozen nog noobit vergeven, dat 't lecuwendeel van 't ipleideolivoor volIwaardig Nederlanrdsch kh nedaamb niet jkwliek nnzmen e
ideze kwestle ender de loup geno- onderwqs in hare handen is. onderwijs met wat slj zelf gelieft te Maar daarmee is 't bezwaar niet
Het zal zoolvat een half jaar of lan- men heeft. Ng .steeds zijn er van die men-i n
eo emen een ,veraleten motto."


ger~~~~~~~~~~~~ geee isdtengzgevnIE satenvaste regel bl) lhet schen,,.-:dle~ allear watiumaar katholieklc Als er ,een motto versleten is, en W'~~JCU
den wor~igen Gouverneur. de ronde department va'n den O. G. dat jon- heet, per se als minderwaardig bei darmvrdetzo pei mg- Mnder begrjpelljk is echter dat
deed,- dat van alle departemnenten dat ge geneeskundigen, die hier voor een schouwen. lijk, en dan voor goed, op zij te wor- zij meent te mogen schrqven, dat dit
van den Openbaren Gezondheidsrdlenst: gouvernements-betrekking soilicitee- Zoo kwam ons deer dagen een den gezet dan is 't wel dit, dat alleen-,m~inder bedenkelijk (is) dan her felt
het best in olde was. ren, uitsluitend voor de gtheele kolonie. lang schrijven van Nievr. T. J. .Berg- het openbaar onderwtys national zou dat men at jarenlang, en n'u blijkbaar
Sommigen, die het van den lighten worden aangenomen. Aan ,dien maat- mann-Jelgersma onder de oogen, waar- zinmet toenemend success, tracht niet-
kant opnamen, hebben er hartelijk om regel wordt strong de hantd gehou- in zij de noodzakelijkb~eid bepleit ]Er :mag- een tljd gewleest .sign, dat katcholieke kiPendoeren aare raer
gelachen. Anderen, wat meer einstig dlen. En onzes inziens terecht. ivan een ,volwaardige N~ederlandsche dit motto o~pgeld ~deed, en men et zich colt oe vran
aangelegd, kookten van verontwaardi-~ De beteekenis v'an dien maatregel is school . .voor het best deel der warmvoor inaakte, -. een tijd dat e1Wtgaida szne ei be-
ging. jdeze, dat het Gouvereeinent, i. c. de blanke bevolking van Curagao," Diti Openbaar onderwjs als het al46~n za- wifjil beweerd wordt, kan gratis ge-
Deafgetreden Oourierneurbescdhotiw-i directeur Van don O. Grean den soili- schrijven is verschenen in de N. R.Ct. ligmakend; beschouwd, en alshbet troe. negeerd worden. Welan, wat hierbo-
de de tegenwoordige for~matie van den citant een plaats aanwijst wonder daar- van Zaterdag 25 Aug. 1.1. wonder bo- telkind ran den Staat behandeld werd.- ven l e etgcosaer od
O. GO. als een creartie van zich zelf. bij rekening te houden met de per- venstaande titel en het volgens de Deze tija is gelukkig voorbij, en over Zi zq wqj zoo vrij ten sterkste to ne'-
Dat verklaart reeds veel, maar nog sooonlijke verlangens van dien medicus. eigen woorden van schrijfster, versle- deze eagharttge opvatting is men ge- geeren. Wanneer -nfet-katholieken hun
niet alles. Hij ontvangt dus zijn eerste aanstelling ten motto:,Nederland,letop Ulw saeck''. lukkig been. Zoo goed als hetOpen- kinderen naar de fraterschool, en niet
De jaren, die er liggen ~tusschen of standplants, of wel in 6n der buitenl- Niets minder dan in naam der na- baar Iis Qole het Bijzonder g~enderwijs naar de openbare school sturen, ge*
de optichting vani onzen O. G. in districten van Curaqao of op een der tionale gedachte, wordt Nederland op- national en beeft een .nationide taak schiedt dit geheel ult eigen vrgje ken-
1917 tot op heden loopen .langs lij- kleinere eilanden. Eerst na een aantal geroepen om .het openbaar onder- te vervullen. Bei~e staaf eijge-~Brerech ze zonder ook maar eemigazms van
nen ran geleidelijkheid" tot zichtbare dienstjaren schnift hij isoogerop en wrls" toch cens ,ernstig wonder zijn tigd. tegenovere de w-et., En -am bet butten at beinvioed to zijn, om de
decadentle. heeft hij kans later ook in Willemstad hoede te nemen." wodegbriewane ee-eenvoudige reden dat zij het onder-
De moole stichting van Dr. DE~N een lang :begeerd plaatsje te verove-i Dat gedurende tientalllen van jaren woordig zooveel geschernd whi'dt,- wijs op de fraterschool booger -stel-
H-OU'YElt, Inspecteur A~il de Volksge- ren. het Openhbaar onderwijs voor het als er lets in Curaqao heeft bijgedra- lIeen dan h et openbaar.arei
5yondheid in 2'uld-Holland, met d'en Deze bepal 18j~~ge hard en teleur- Gouvernement alles, en het Bijzon- gRen tot .de sy~sterking der rijksge- A vnerbzje owaha
bacleiricoloog Dr. N. WATERMAd, te- stellend zija voo den jongen medicus, der onderwijs zoo goed als nets dachte", dan is 't w~el op een heel is hetgeen schrijfster opater~h omtrent
genwlqoirdig op het gebied van kan- Wie zich hierfkril vestigen, zlj is in was, schijnt schrijfster vergeten te Ivoornamre plaats het Bijzonder onder- het aantal kinderen, die bij het bil-
keroriderzoek een geleerde vai~ Ettro- het algemeef belang noodzakelijk, hebben. Nu na een strijd van jaren wijs, dat het Nederlandsch initiatief zonder onderwijs, iri vergel)]king met
peescte; reputatie aLs eersten dire~c- wil men niet de buitenposten geheel het Goumvernement ziin onrechtvaar- van ziju besten kant hieeft doen kennen. die bij het opephaar, voor; de nieuwe
teur vra~il onzen O,. GS., vetroverde wel- van doctoren ontblaooen. Meermalen digheld heeft ingezien, en aan het Bij- school -in aamerking zouden omen.
dra vooral door zijn laboratorium voor is het gebeard, dat door strikt de hand wonder onderwijs gelijke rechten met H-et stokpaardle van de Openbare, ex-I Schiljfstet zegt: ,Dat op de karjtho-
bacterioldgfischi underzoek een plaats te houden aan deze bepaling, vef- het Openb~aar heeft toegekend, nu clusief nationaleirschool, dat schrijf- lfekje dtheen, dje bijna ultslrhitedt
van beteekenis e.1 vertronwen in onze schillende artsen na kennismaking met klinkt het opeens : ,Nederland, let op ster nog met zooveel bravour berijdt, bezocht worden door de kinderen~der,
havenstad." deze conditie, hun sollicitatie introk- Uw saeck." most reeds lang op stall staan, om inheemsche gekleurde bevolking voor.Van at hedenl is geo~pend I

een dames-boedensalon
"HU~IZ;E: I~ AS DEICIAS"S .
8 0DE WES. 5 5a 0 TRABANDA
8 H 1 i 11 E EN N IE li W 8 T E~ Ml D E LLE 1. 2--1

~~t. -


Gabardilie, hinnen, Zijde en Wollen.
ST~OV V A 1 V.4 .4V*
HA bon 1Varche.

3-13 Heerenstraat 18.

r q

.#~~d .


Doordac Sanatogen bloed on senowesn vedt
en sterks, zal reeds na cien korestondi~g gebruikr
een merkbare toeneming van energie on woer*
stan avermogen intr den.
De klour sal op U.w wangen teragfcomnsn
Opgewekt en fleurig zult gij weer kunnen ge-
nisten van het leven, vermoeidhei ca ensapts '
t ,_
ou~n overwonnen -.ijit
Vete malen word eeds wvet~enchappelijk be. 4
wezen, hoezeer Sanatogen cle levenskrachten
7 vergroot. Een Engelech gaeneeheer b. v. oonde
met behulp van een ingenieuze ..verrnoeicl.
heidsemter"' aan. dat de gemiddelde toe-
nommng van energie na 3 weken Sanato en.
gebruik 23 70 bedroeg. (Med. Echo, Jan. 1926).

Enksele wekren Sanatogengebruik zullen U bewijaen,
clat Incer levenskracht en wesateeroe
dichter in Uw bereik lisggn. dan ge verrnoeds.

Bsgn # Ng heden Sanatogen te gebrusken. ?

Het Zenuwaterke~t Voedael
Verknaigbaar in alle Apotheken


I _


N erladNedsjho rw j nogonli t
is, en er dus weinig kinderen voor BERIG j-1T Eli
de nieuwe school in aanmerking zou-
den komen, gelooven wq gaarne. Mis-

heul nadjIci t rdiesrecIeo o tj ped vertedenMw e rriveerde al-
haar onderwijs gearing zou zijn. Daar- hier per S S. ,,Caracas' e4'Exqellentie
(egen spreken wel heel sterk de 160 BRNAN NT tsbiss h par -
handteekeningen op het rekest. cas, vergezeld van Zijn Se ris Mgr.Prof.
Als er lets misleidend is, dan zijet het BASILIO DE SANTIS. Na hier verschillende
wel die 160 handteekeningen. Want instellingen, zooals het St. Elizabethshos-
wanneer men de lijst nanwkeuri na aat pitaal, het St. Thomas-college en liet Pen.
sionaat Weigelegen bezocht te hebben, heeft
zal men er behave de namen van direct Ziine Exc. Zondag zijne reis per S. S.,,Ca-
belanghebbenden, ten eerste namen racas" naar Maracaibo vervolgd. Zijne Ex-
ontdekken van personen die nog niet cellentie heeft zich naar Maracaibo bege.
gehuwd zifn, -- ten tweede'van p@Tsi-- ven, om er door Zijne tegenwoordigheid
d I '^ bijzonderen luster bij te zetten san het feest,
nen ie we gehowd zIpi, maar geen van Christus Koning, dat 28 October aidaar
kinderen hebben, ten derde van per- met groove piechtigheld gaat gevierd worden.
sonen die gehuwd zijn maar geen
schoolgaande kinderen meer hebben. Bo aTnsd g orgen arrive rsde Shie sq
Bovendien heeft het offigs / co- een val zijn pols brak. ij wenschen Fra-
derzoek naar het aantal finaerpn, op ter DISMAs een voorspoedig herstel.
de diverse scholen, loowel'openbare Donderdagmorgen zqnper,,ThreeSisters"
als bijzondere, die voor gencemd on- 'gn Bov n ndsDhe e|ilandensgearr adj
derwijs in aanmerking rouden komen, FRIED, HELTRUDIS en CELINA. De beide eer-
ultgewezen, dat dit aantal op alle sten wegens ziekte, de laatste om naar Aruba
scholest ongeveer gelijk is; zoodat te vertrekken, ter vervanging van de pas
overteden muster Benedictine van het Hospit
men kan zeggen dat de 200 solie- taal San Pedro.
kinderen" waarvan Mevr. Bergmann DiplOIna BlacidBBSChrijV8B.
spreekt, ongereer gelijkelijk over de Op 13 October hebben de .volgende leer-
vier Scholen, twee openbare en twee lingen van het St. Thomas-colleg t. Marti-
bijzondere, verdeeld zijn. nusgesticht te Otrabanda en St ntonius-
gesticht te Pietermani, hun diploma behaald
Uit het goorgaande moge blijken in machineschrijven.
dat wij, n. T. de Missie en haar on- De longeheeren :
derwijs, toch wel evenveel recht van
spreken hebben als het Openbaar Charles Debrot
onderwijs. Martins Exam St. Thomas-college
Dat ten overvioede nog de Missie Ruperto Royer
niet afkeerig staat tegenover e6n vol- .
waardige Nederlandsche school, blijift De Jongedames .
meer dan voldoende uit ahet initiatiM Ida Broekman 1
van den ,voortvarende inspecteur van Raquel Da Costa Gomez |
het katholiek onderwijs'', waarbij des- Enriqueta Emperator }St. Mart.gest.
.
gewenscht de Fraters zich beread ver- Elma de Jesits
klaarden om een parallelklasse te vor- Beatrice Joubert
men, waarvan het onderwijs zich ge- Sira Monte .
heel bij. dat in Holland zou aanslul- Dina Vermeulen St. Antonius-gest.
ten. De ingestelde enqu8te leverde Johanna Wiersma
echter zoo'n pover resultant op, dat Ann alien onze hartelijke gelukwenschen.
er voorshands niet aan gedacht be- W81kOID !
hooft te worden. Per S. S. ,,Crtynssen" zijn Woensdag uit
Holland gearriveerd de Heer J. STATIUs-
iermee is teens voldoende aan MULLER 011 Familie; OVeatens me). WAY-
getoond de gegrondheld van ons mouTH van St. Martin en deheer QUAST,
praktisch bezwaar, n. 1. dat de die in Holland hun diploma van hoofd-
Vmoorghestetlede maatregelsin v gi k onderwijza behlaald hebben.
80mit6-Stormramp Bovenwind88.
baar zou zljn. In deze opinie staan Zaterdag is het Steun-Comitd voor de
wij niet alleen. Want wij meenen wel Stormramp op de Bovenwindsche ellanden,
met zekerheid te weten dat de vier ten Gouvernementshnize geinstalleerd. *
schoothoofden oligeveer van dezelfde Tot Bestaursleden werden gekozen, de
heer R. J. BEAUJON JR. als Voorzitter,
opinle ziju. de beer B. J. MUSSENDEN als Secretaris, en
Zoodat er feitelijk van de geheele de heer S. M. LeMADURO als penningmeester.
weerlegging onzer bezwaren niets Het comity heeft de stad in cenige wij-
ovefblifft, en deze no steeds in haar ken verdeeld, waarin de versehillende le"
den van het comit6, Maandag 22 October
volle kracht blijven bestaan. met geldinzameling op listen zullen be-
Dit wil echter geenszins zeggen ginnen.
dat wij in princiep tegest een vol- Het anotat vernietigde halzen op Statius is
waardige Nederlandsche scitoqL gijn. -1- 60. Op Saba 13. Maar veel erger is, dat I
door de r&mp de middelen van bestaan I
egendeel. ... .-- voor -een great deel ziin weggevaagd. Op
En daarom, zoodra de noodzake- Saba b.v. staan geen 20 banenenstraiken
lijkheid, of thaar de nuttigheid ervan me, r. Heele aardappelvelden zijn omge-
moge blijkert, zullen wij de eerste zijn rool5d eglalgeheele shade wordt geschat
om in die richtigg onzen steun te Om in de eerste behoeffen te voorzlen,
verleenen. heeft het Gouvernement levensmiddelen ge-
stuard en 5000 gid, ter beschikking gesteld,
FRIESCHE 800PERATIEVB ZUIVEL- het Antillenfonds voorloopig 1500 gId. In
EXPORT REREERISING IR KA.AS Holland is ook een stenocomitd benoemd.
EN 80TER onder voorzitterschap van den heer Zeilan-
ga. Gok op Aruba en Bonaire sullen plaat-
88NE selijke comit6s benoemd worden.
Op de ellanden Saba en Statius, zijn co-
- mit6s benoemd tot schadeopneming, waarin
e'. o.a. de pastors sitting hebben*
Daar het Comit4 niet alle bewoners met
de lijeten kan bereiken, vooral omdat er ook
spoedig moet geholpen worden, zal een
verzoek gericht worden aan de hoofden der
verschillende kerkgen-otschappen, om col-
lecten in de kerken en bedebuizen te honden.
Wi) twqfelen er niet aan of het Comit6 zal
allerwege een goed onthaal vinden. Als
landgenooten ziju wij meer dan wie ook
verplicht elkaar te helped. En voorname.
lijk nu Curagao. en Arubs soo'n buitenge-
w ednr od and w vaaad nneae nbt -
en meer verarmen, is de plicht om te hel-
pen, en spoedig helped dubbel gebiedend.
Laten wij royal onze harden en beurzen
ontaluiten om Saba en Statsus, waar letter-
lijk aan alles gebrek is, zoo overyloedig
mogelijk te helped, niet slechts voor nu,
maar ook voor de naaste toekomat. Want
t zal nog wel maaaden duren voor de ge-
wone bronnen van inkomsten weer eenigs-
.. zins beginner te vioelen.
Carlosum!
In de lijst van onderscheidingen, ter ge-
legenheid van de fougste Koninginneverjaar-
dag treffen wif ook aan: A. MACKAY, te
vertagenwoonligers: Ellis & Dania. Kralendijk (Bonaire) voor de eeremedalje
itz brons in de Orde van Oranje- Nassan.


G o 0 Volgens ontvangen informatie isgenoem-
Soverleden. BlIjkbaar was men einde Au-
gustus in den Hang van dat overiljden nog
onku~ndig.
,,Th'ree 81sters".
Donderdag a. e. sal deze golet naar de
Bvenwlindsche eilpinden vertrekken.


)


oOp int alf Sab den oud-presldn at
lavasche Bank. mr. Zellings, to Morano
deel tzilchheeen cmmia egevord be asa
dir. v. d. 'Surin. Bank. Amsterdam. voorz.:
mr.' W,. D "":%..erAmern am di tur
ir. J. E. F. de Kok, dir. van de Kon. Ned'
Ml, xp.v.' iM :"d in N.Idn HatooN d.
iM, Amsterdama; mr. P.J. d Kater oor-
sitter van het AlgNed. Verbond, den
Haag; R. Zuydehoff, president van ,Oost
en West"', dnHang, en mr. dr. W. M.
Westerman, secr-penn., den Hiaag, om gel-
den In te zamelen voor de slachtoffers der
stormramp.
19r PROGRAMMA~
d~ralvoein op Zondag 21 October a. s.
iom 8 aur 's avonds in de Kiosk op het
Brtonplein, door het Orkest ,,St. CECILIA".
1. A~MSTERDAM March, H. BLANKENBURG.
2. ADIEU BOUROOGNE Ouverture,NGE
3.; MA LLE ROUMAINE Valse, IVANOrrcI
4. FAN PISIE sur ERNANI, VERot.
5. LEP AJARI Polka pour Piccolo,
6. Wll L ~McT'ELL Ouverture, DAOS8IRN
7. Eenige nummers Dansmuzlek.
8. SHOOT I One Step, KAUFMAN.
SR. 8. C. Excelsior.
Is R. C.C.uit haar winterslaap ontwaakt?3
tigeno hpln a kl eg~geni ni e als se
woonlijk. maar in vergelijking van de last-
ste maanden, was haar spel uitstekend.
Hoewel zij met eenige Invallers verscheen
wist zij kort na den aanvang te doelpunten.
V66r de rust Intrad kon zij reeds haar
tour alputd e rut og twee I Als alt-
blinkers kan ik noemen Jan Rutz, Broeck-
man, de Haseth, Leon Prins, Ens Martijn-
en Schlag. Kort voor het eind wist Excel-
kior uit een penalty een tegenpunt te ma-
"". .Nabeschouwingen.
Byj de opsteelling van de beide elitallen
scheen 't R. C, C nog al moeite te kosten
om terstond met elf man op 't veld to ko-
men. Vier minute had zij noodig om zIch
op te stellen. Langzaam kwamen haar spe-
lers aanwandelen wonder eenige lust buljk-
baar. Foel R. C. C. dat ben Ik niet gewoon
oGeuki Whke be jhulllie door je spel een an-
dere kijk gegeven aan 't publiek I
De wedstrijd zelf was niet onaardig I .
Leon Prins heeft vele keeren gescoord, en
de Haseth was onbetaalbaar volhardend I
Ens MIartijn en Schlag ,achter"', hebben
mooi werk verricht, Schlagr heeft eenige
keeren prachtig gered, dank- 21) sijn ultste-
kxe 0 opp was ook vril goed, maar tot
doelpunten kwam 't maar nIet, totdat R. C. C.
een kans maaktte ,penalty", waarvan E. na-
tuurlijk dadelijk profiteerde.
Ziezoo. ik hoop dat R. C. C. heelemtaall
ontwaakt is, en rdet meer zal Inslapen, want
met slaperige gezichten op 't veld te ko-
men stant jullie niet neties t Kom jongens
vooruit, verlies den moed nooit en tracht"
de faamtl die R. C. C.eertijds gemaakt heeft
weder hoog op to voeren.
De leading was ultstekend I
FAVERBY.
- - -


44'I
o to


.


S.


le co venceri a Vd.
'que esta esla
Sm~iquina de escribir
que le c-onviene.
Cuatro pulgadas do
alto en so~ est~uche.
Teclado Standard
de featro hileras de
teclas.

Remington :-
Port~*<


More I MN geks asse IgI
-


deren


Mensi'ng & Co .. &&1**
.-n -~. -f -De t~en ge. vruchtenlimonade mtet

OF.~ :so i gTISOD BtegaLe, 181W10ki van smabkijk er~~
iS verhoiglC Stri~'abanda 1" Verkrl:"~fTygbaar i] `
Breede6iistrea-Ct ncaar 105. ELLIS DANIA,
3-C3 Agenten.


7; p9


Yllges: Onvenratacht -ventrek TEI

000 p;angeh,~,d~en; oo goed als nleoutebu ekt, d to theedtatel, be ifa pet ge-

Sie))80 g ~ZeD.


Si s


~ROODEWEOVi~ 63.


De Glaxo-melk is voor kin
onovertroffen


.


,U~1 tl


006e l Whlskyr to vrerkrages.
08818u & BURIBL & 8081tr
dp85188. *


f1910


W881t Inilla Mir888til8 80. Ltd.
SlSletes

APOTHEKEN. net'st"'i"'b olu r thaesidnE 08088VOfld 180 GOUV61'neill80tShUIZ8.
Geopend Voor lendags islands, but with the exception of the
on nachtdianst Lt s Amigo's contribution (notr-official) no De Adjudant ,van den Gouverneur van Curageo maakt bekend, dat de wd
0 news has Mn given ta the public Gouvernear van Curacao en Mevrouw van Dyk- van Cattenburds op Zater-
van 20 October tot 27 Octobes regarding 'c'tfnditions in 'tfur island, yag 27 Octobes.aws.dev9 aur een dansavond allen geven.
Ottrabanda : BOTICH (1851006. d after t rm, We cannot r ret Dames ed ify fie, 4tezen avond wenschen bt] te 1Ponen, worden ver-
Panda ; 80TICR llUEVE '4 3Fto r4F this.C < ve heaid that r ina zocht van hun v dnet#en te doen bhJken door hunne namen te (doen)
C--ftF have been exchanged betwest the plantsen op,4(g hasten, welke voor dat doel op 22 en 23 October van 9
80malsale voor Salaris-herzleoloB, Curagoo I adisorities here arid in St. Martirt unr voormatteA 12.30 aur nam. ten Gouvernementshalze ter teekening ge-
Naar wij vernemen is door Zijne Exc.de Araba ] OctoUer 2 28. relating to storm-datisage. Why such reed allegitigagan, a
wnd. Gouverneur, in overleg litet den mi- 1 2 secrecy with this news ? Surely the

te5etens zCa nbn neo an voo n govertnmtentthniustabe cogent ilud av d8!n H t haCIT nd h t GmornapmpnemBorenwbrdsche Eilanpdlen of der
salarisregeling ontevredenheld verwekt heeft --- ----- ---- ----- persons from the Windward Islands b k
in een groot deal der ambtenaarswereld al- INGEZONDEN here. These persons have relations ezoe ers, die zulks wenschen, in de gelegenheld te stellen .lets voor dit
hier, dan is 't wel de laatste, soo geheel and properties in those islands and doel te geven.
wil ke rig a telA.He eCommissle he 9 October 1928. feel that they were morally entitled to The Editor, participate in any information relating
de Administrateur van Finanell!n. als 114 Th A di C
tevens Voorzitter, de Directeur O. W. als e migo uraqao. to storm-damage in their islands. -
lid, teens plaatsvervangend Voorzitter, de Dear Str : H PO TEE
Clrecteur van 's Lands Radio en Telefoon- We have been told that the Govern- Thanking you for .the space, Mr.
n ,edle INrlectMre 8v Land teg ment has formed a committee for the Editor, Yours truly 44
Gouvernementasecretaris, de H enmeest4r purpose of collecting money for those 80tlCS &dfiD&l
de inspecteur v. h. onderwijs, I Procurear in the Windward Islands who have L. HEYLIGElt. 40 tow
General bij het Hof v. Jystitie, de v Vica- suffered from the recent hurricane. r e-
ris Provinciaal, de Voorzatter v. .Hof van Th% institution of such a committee Van EDMUND JACOBSEti Apotheker
ustitie, de Voorzitter v. d. Kerkernad der b
ed. Hery. Isr. Gemeente. de VoorzItter is a lauda le action on the part of the 8080100? LISliT ? ? ? AMERICAN DRUGSTORE ENGLISH PHARMACY
v. d. Kerkeraad der Ned.Port.Ist.Gemeen- Government and will certamly be glad
o eGVo r als I dKerkeraad der Ver. news to the unfortunate inhabitants in see I Int de c h t nli Breedestraat, Otrabanda Telefon No. 256
Het doel vangenoemde Commilssie iseenIof those islands. We doubt not that venstaande onderwerps om daarnaslchmet .gyg
voorstel tot wijziging en aanvulling der H. E. has made a good cho' and een niets zedgend bre gebaar van de -9 Sp0edige aflevering van liecepton
nienw ingevoerde besoldigl ngsregeling sa- knowing the generosity of th ople snak' at fe akenWil a dog centnaal . ,,
men to stellen, en dit vooratel, vergeseld of CuracaO, we are confident t t no eenige plaaterisinite Areasocken om eenage d'atentmediagnan en Chemicalian
nMeeth: toelichting, big den Gouverneur in knock at their door will go unansWered tpenalte tut hOept detoogm an ah r vae$ Drogerijen Parfumes on Zeepen
De heer & J. 9erguson is als Secretarls and that sufficient funds will be forth- constateeren dat, ofschoon de heer S. po- ..
aan genoemde commission toegevoegd. coming to render some substantial and gangen doet om de lezers aan hun verstand Wynen en Likeuren
Deze commissie kan worden aangehaard permanent assistance to those who are te brengen dat het licht werkelijk goed-
on er den titel van ,Bezoldiginscommissle homeless and destitute. qohleerri letd 8 nla d. Z If corwetssile Alle (0tO-alrtikelen
Hedenavond sal deze Commissle ten Gou- Also the prompt despatch by the heer 8. toe dat de kleine gebrulker selfs &1187181 808888 788
vernementshuIze.geinstalleerdworden. mail-schooner of food-stuffs for the dukarderdichtheeft,6droleohtrachtdit te Chocolade, Suikerwaren on Keekies
18Fil80886tt-Stormramp. storm-sufferers in the islands was a li er ij weer v ezelen door op 5
Het DonderdagAvond g geven Kerkcon- virorthy action of the Government. lethe e oerngewende ilite wheteb il- Sigaren en Sigaretton Sodawater an Limonade
a waone t re prrm We of the .Windward Islands at van den heer S. maar waarvan de gebrui- VLUGGE BEDIENING OOK AAN 8818 88508885.
was allerkenrigst. Blonk fa 't eerste gedeel- present in Curacao are grateful to the kerdletsm tH J me t Ga dadaeeltil meer
to vooral ult Mev. Smolders door haar Government for what has already been gebralker van 40 Watt' hij de nieuwe con-
schoon gezang en de Heer Voncken door done towards alleviating the suffering cessIe op twee plaatsen- tegelijk IIcht kan
zijn subliem vioolspel, in 't tweede, met and deprivations of our unfortunate branded en wel op een punt van 25 en op

sk ant t re s a om p in ield lalsoh d d cease ct t g em 1, GOmpa flia Tr Het was een schitterende prestatle, een gave worn clothes and new material opmerken dat hij dan ep elk punt over 64n El Vapor
beee jd in a nt2 onda s 18n ogben for the clothing of the destitute. Ilchtsterkte van 40 Watt beschikt en dat ,,LEG AZPI."
zIelen weet. Het slotkoor was alleIprach- There as however one thing that we een feder milks idtegeven d een vernnn- g,-espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia el 20 0stabre y so-
tigst Onze oprechte hulde I do not find commendable on the part agg aarbil komtedatu kb en nief guid el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerite,
ammer dal de Prot. Kerk niet beter be- of the government and i. e. that to the we concessle meti op belde punten beur- Cadiz y Barcelona.
ze was, zoowel om de ultvoering zelf, die present no official news of the damage telling een IIcht van 40 watt kan laten El vapor
,,e th h pl at d omsc caused by the hurricane to our islands a n dop a an voor hh t hgemakekomt ,,LEON XIII's
gegeven Is. as been published. We have read in switched eerst het eene licht meet dooven 5 espera el 10 (18 Worlealare 1928 de Europa via Pto. Rico y Venezuela
om het andere te ontstaken, wat derhalve y seguird el mismo dia para el Stir via Pto Colombia y Colon.
O N El E "da nke ep ddez la a Alabas vapores assptaR sarga y pasaleras.
1 = telt genet van meer to betalen. Ergo de Los Agentes.
volksklasse bliflt bef tied van de reke- S. E. L. MADURO & SONS.
Sallings from CURASA0 to: ning.
HAMBURS yja Pt0. CSilello, La PTO. COLOMBIA aml BARTAGENA ..Vervolgens komt de fleet S. vertellen dat
hq niet verwatht idat eart gebrurker van
011ayra anti Trialtall too wait actit-steerse r tae salovergaan Ondergeteekendon brengen hierblj ter tennis van den handel
M.S. Frilla Born 10 June M.S. Counsel Her)1 *) 11 June tot het aanschaffen ten strijki}zer. Ben -
M.S. 80asal Hora I July M.S. Titoress Nota 25 Jana 'ff'le $entualld sh zedne obeecs. en het publiek m het algemeen, dat zg door de
M.S. Theresa Horn 15 July M.S. Minna Isrn *) 9 July ragae over niet nicef t beschikken, en STAHLUNION EXPORT G. m. b. H.
M.8 Made Bore 6 August M.S. INGRID HORN ) 1 August shdt hij dus de geh middenstand van1 .
hat gebraik.van stril alt of verwacht DRSseldorf -- Dintachland
M.S. IIORID HORI 10 August M.8. Frida lorp 18 August rdet dat all er een ae n sal en. Maar als
M.S. Frida Hera September M.S. MIMI HORI *) 29 August -d S da at 10yr)1 h Ataaff als vertegenwoordigers zijo 4,angawezen en als goodarlig bieden
M.S. MIMI HORN 16 September M.S. Consul Hora 17 SeptembOF niet tot het Shschdif6nivan een strijklizer zij huntle diensten aan veor bet verstrekken Van a,114 gewenschte
I8. Henry Horn 21 October M.S. Henry IIora *) 1 October ann re te d .jtw htMhijhh'1 informatics met betrekking tot stalenmateriaal voor het tiouwen
M.S. Made Horn 4 Noveldier M.S. INGRID HORN *) 24 October zoo hoog opgegeven voordeelen alleen be- VRD IOOdsen, bruggen en kademuren.
8.8. INGRID HORN 11 November *) These boats call also at sant8 schlkbaar voor gebruikers b ven de f. 14.50
Mart8. aarandd[ am Wary n odig dn' Voornamelijk wordt de -aandacht vah belaughebbenden ge-
JACMEL, Klagaton, Port as Prinse: ginghouden voor het Algemeen Neder- vestigd op de LARSSEN PILES, die overalterwereldgebruikt
M.$. Henry Horn 15 June M.S. Walttraut Bora 7 SeptembOF haonod n tPbrrbe n an a le d worden voor het bouwen van kaden.
M.S. ROmS 13 July M.S. Therase Hora 5 October slj sullen kunnen genleten Indlen ze maar I
genoeg betalen wallen ? Indien dit worke- NOspetro Balz A- Co.
M.S. Minna Born 27 July M.S. Minna lorn 2 November lifk zoo 18 dan wil Ik even constateeren dat
All Ships assept cargo and passengers. de N. I. G. M als handelslichaam ver haar tijd
ten achter is. Het algemeen streven tegea 8--1 Agenten.
v woordig is immerse door de stroomprijs zoo
TH E OaDEST lang mogelijk teratellen en het aanschaffen
1:",.$1':':2."""":"o?",:M""E Koninklijke Nederl. Stoombook a.atash.
I (10 RSE IN T HE stroomte linden in de volksklasse. Hier echter
slult de N. I.G. M. zelf de middenslandult VAN CURAMA0
TA fl litk I en denkt derhalve niet eens over de volks- y
VT 4.# Lill I klasse. Daarenboven is het in de midden- NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Crlstobal en Pto. lilmon:
stand, wear men met het steeste verlangen SS, Stayvesant" I Nov.
Established 1749 and naar een 7trijkljzergebrulk aftzlet, vooral SS. Venezuela" 15 Nov.
Slill iN I 8 TS9RO nu met het heerschende tekort aan perso- SS. ,,Van Reneselaer" 29 Nov.
? neel, moeder de vronw zelf menig stuk on- NAAr Pto. Cabello, La Guafra, Trinidad, Barbados ea Europe
.KGlitf64 /709% 8GYly days der het ijzer moet nemen. En zou ook me- SS. ,,Crijnsseis" I Nov.
nigeen in de better volksklasse niet tot het SS Stayvesant" 15 Nov.
in wood and blended wsth aanschaffen van een strijkijzer oveigaan, in- SS. Venezuela" $9 Nov
subtlety and genius, dien het slechts eens aannemelijk gemaakt Naar Port-au-Prince en New-York:
werd. Daarbij is 350 Watt voor een strijk- SS. ,,Pr. Fred. Hendrik" '89 Oct.
2681 Old 80010% 10hi8/fy ijzer absolute te weinig, dagr men allicht SS. ,,Orange Nassau" 19 Nov.
20ith 8 TSTO BS8tinctive fla- kmweldusek Wm t 51en hm% NAAR Pto. Ca La G amaCri EPam alar, Car6peak, Trialdad,
your. In growing demand want stricken in 't donker, daarvoor met gg, .,,ggagaggygag** g ggg
th h t h ld setts een verlicht heer als S. zeker geen SS. ,,Prina F. Hendrik" 28 Nov
TOMg Ot& t 6 2007 kans. Zoo wil ikeven,,yastleggen dat'wijer NAAll New-York:
Al. 9RGR'8. drink-GWy i- in dit punt met doniestre concessie ookat SS.,,Flora" 26 Oct.
niet op vooruit gaan. SS. Calypso" a 8 Nov
/46 GHytobere. Verges Ik mij niet danis de nieuwecon- Bovendled word? een eregelde dienst onderhoudesttasschen CuraCao-MkrAcalk
tessle a let door de K. R. bekrachtigd t d SS Atlas" Idas" an Brlon"


OR SE w g:14,kkken
.weardoor het rendement der centrale vooral 5
op de daiguren opgevoerd sal worden.
(ets Vervolgens zou er nog vreel te zeggen we- --- ./~ RZ
ISK Y ~ ~~E zen over de kostprijs welke gerekend wordt: t, nrt .

07>UST Oinsistallaties geen vera deringen of repara- -
tisultgevoerd worden, Koodat elke stroom-
afnemer bitgm. defeat 6f irerandering der
bestaande lasitaiffatie: d~~gant ~wordt een 1.
dare InrichtI~ ~tFingt .4anleg gen, on-
PTj iJ~S N OTrEE R I N G verschitllig of'e inegelegen
komt of niet. Terwijl. degene die thans reeds ..4
Gasoline exr pomp per gallon fl 0,68 een inricating aan lieten leggen de schrik
Gasoine er lik an 5 galon 3,90 om het hart sleeg bii het aanbleden der re-
Gasolie perblik an'ening.n Verder wijst den beer S. met een
Kerosine; .pe r blik~gart f5 gallon$ 2, kreed~ gebaarg naar de concessle ensegt dat ~ e~ igj
Mineral turpentine [vervatigt te pentijn~per b~lik' ". :Iigentaar overbodig is. Dc erS
-- dk'vooral om dese ;onderwaterklip Bn
Van 5 gall~ons 4, an ik zoo vril een afwachtende houding
Smeerolian:: ;,: aan te nemen. MESSIMS%8 &i Co Agestear
:. VeLTMAN.
,,Single Shell" ex pomp per gallon 155,
nDoruble Shell"' ex pomp per gallon. 2 L- KB 1VII G
,,Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50 fi J lee *oo *~dreeeetd BEKE MA ikrING.
Cokes per ton15-1 18 e 10 t
K~ero-gasolie, brandstof voor' 'Delco" installaties enz." Ondder et~ eekeldQCe meAk't poser e
per gallon .ag/ 0,34 ,bBRs~ H08tre Iakbijend dat er ve~typ~r~ispl. roash
De levering .van ,,Kero-Gasolie" geschiedt uitstatftend in vanI de beate kwalitait. Cctrafao; 1 'october 1928.
drums van 80 gallons D rcen-nral
055161038118 PETROLEllI IlillSTRIl MA~IHilf3 IlJ. bil TISCHER & Co. e eqa enEGBeraTal MENSINO &r CO. AGENYTEN.
7S '2-1 13--3 Adv. Gen.

10$ litoe l filllf or. elill i $11
Pailsanonan i
orkaan di dia 12 pa- dia 13 di September
1928 a causa masha hopl danjo, 'a' nos
isla ariba. Na Statius mas o menos 50 cas a
worde enteramente destivil; na Saba por lo
menos 15, I diferetite otro a safri daitio
g~randi. Como 70 familiar ta sin.dak. Per-
dida di bes~9a .di crianz~a I .coscha tambe
ta enorme.
Necesidad di es hendenan sya ta hopt
grand I ta exigl ynudanza urgeste.
'Es islanan aki koe den circunstancia nor-
mal mes, casi so por producd bastante pa
yena mest6 di nan habitantenan, nunca lo
no por-lamanta cabez, si nan no htaya yaE-
danza.
P'esel Goblerno a nombra nos den an
comlision pa colecta placa na beneficio di
es desgratilado islanan.
Miembronan di es comislon, pardi na di-
ferente~ grapo, to coeminsa dia Luna awor,
dia 22 'di October, pasa rond cerca toer
hende pa recibI personalmente di cada uno
loke epor contribute segun su forza.
Nos ta confla koe nos pidimentoe dl so-
corro den es caso aki, koe ta asina urgen-
te, lo move topr hende pa juda palsanonan
di isla ariba koe a haja asina un suerte
tristo Na number dI Comision.
Presidente.
'. uj eon, Jr.
secretario.
Mussenden.
Ellplica poF socovro on beneficio do
neestmas Islas hlermanas San Eas-
taquio y Saba.
Paisanos.
= El h 36nrdn de dad at 13nde Setiemt e
del barlovento. En San Eastaqulo fueron
enteramente destruidos mis o menos 50 edi-
ficios, mientras que varlos otros sufrieron
dailos de consideraci6n. En Saba cayeron.
alrededor de 15 'casas. Come, 70 families se
encuentran sin techo. Pdrdidas de animales
de crianza y cosecha son tambidn enormes.
Por to tanto, ta miseria de las poblaciones
de d chas laslas es grande y el socorro que
Estas islas que ni en circunstandtas nor-
males produce to bastante para cubrir las
necesidades de sus propios habitantes, no
podr~an jambs salirse de su miserla, sI no
Ilegaran a reelbir ayuda. Por ese motivo se
g'/csu ham addosen co isle, ocon ee fin
desgraciadas islas,
ILos miemrxos de dicha comisibn dividi-
cdp o le at su enag ingend e r xmoln
nes, 22 del corriente, con el fin de apelar
: os s:"t:mbentros geeoe et s Cra
de ellos su 6bolo segdn sea su alcance.
Confiamos que en este caso nuestra ape-
laci6n por se~corro, que sin duda alguna es
to:rs. par poe rnuda o nunk 8d pal r
nos de las islas del barlovento, cuya sruerte
espoilvmet tr...e


----r ... - .~E~rL-~;r~--- -1)~7-. --- --


_ _~_I


80 .BOiNS KUNNEN WORD EN INGE~WISSELD
1 EEN P ECHTIG

Heeren- r~m band 14orloge, ter waarde van 1

v. ~iH.J.Vooren, boe e Cur el'


F~s 2500 .PRODUCT OF GENER AL MOTORS

1 112 t00 08agCity


,4Sp88d8 FofWafd, 1 R6Vef80
: .Mechanical wheel brakes
Fron and ~Rear bumpers.

C0me 10 our Show Room to see the LO'
'PIC3l 6 0YLIN~DER DEPENDABLE T
EYR"U' QFr* r*

We are Willing 10 give you a dem~onstl

EL AUT0 M0VIL AM ERI0AN0"

WEST INDIA MEROANTIlE 00. LTD. ADE sESTEr VARINA

forkrigbaar bli BLLIS & DAHlIA. Ag8tep.


D, kan ,itt; E,,2iu. ,,ha O er a~
biles r ea atrki N.w n, If Bot ol- Gr0018 tcoorraad, pas ontrvangen: i
ken zwart stof; opjoeg, 266 dicht, dtat [e 1
op ~honderd meter afstand, een voorwarp BELGLISOLE YVL6ERTEGELS,. 1
nanwe~iiks meer kon onderscheiden.: De~
,,Virginia" kwam reeds~ in den voormiddag dliverpse paxtronen a, fis. 10 ArS
met een groote vaart vanal Saba, de mail '
word aan 11ral gebraebt; de .boot dabbel ,,ROYal~ Qeorgpe Scotchla Whzisky
geankerd en alle zeelui verlieten haar. De 121feshnf8.i
bevolking was ourustig. Zenuwachtig wer-/ 29j lscefL
den alle ramen en deuren dichtgespijkerd, 2/ Zahs 1- I
allet gaatles gestopt.- In den nam~iddagt wtas~ I.BI leesr ~ o
't om 5 uyralb'nadonker.: Dekerk,school I A Z 1erntatn.5
en pastodle haid mer behtilp van den tim- *
s~erman goed .versekerd. Telefoon 890.
Gedurende den geheelen dag daarlde de as ,, "
barometer langraam maar zeker, om 6 untDEGE .
's Pvendas~ wreest-se 29.59 aan, on 7 nor 20.41
ea;ess ashteur 2438 incheses. -Toen begon
't: een groote July-tree viak voor miln his
donderde daverend neer. De---1----- --ind suchtto --
ea zwlepte door de Incht, zinkplaten werden
van de halzendakenl losgerdkt, dakrgoted
lo-sgescheard, alles yinkelde en beef de wonder t
,t;; geraas als van d~n donder. 'T~gen 10 aur Da *
wRees de barometer ~9.34.- Een onbekend
agnhoudend geklap trof ons cor. Ik wangde A~inhreikndn a r o
mie aan den Zuldkaut even buiten. Hlooge Aiahreikndn n r o.
palmboomesl zwlepten -als rdetstengels op en gaart en Dr. Winlkel, en can mijn
ster, eerst bler dan ginds kraakte een boom vrienden, die mif no mtjn p/tynitjke
wr tekm ede klduly iseeretanaar ldal opernfie hunne helangstelling htweren
aO na schrik zag fk 't ware kettkendak met htebben. Tevens mijn dantk aan Moe^
rakjes verschuiven, steenen brlkken brok- der Hlumdliana en aan de Eerw. Zus-
kelden af. In dikke regenjas, hamer in min ters Constancia en Emilla voor hare
ha~nd, sloeg Ik de kteukrendeur open: wat liefdevolle verpleging. '
een tooneel I Bevend en luid hullend sat
do oude werlimeld lna en hokl~e wegge-, CHARLES LASTEN.
dekcen met een klein kindje op school, ter- i
wijl de bo)ty vak' naast de hond slapend op '
deene bak lag, niets vermoedend van 't na- f~~e~~~a~r
De dak~balken bogen reeds knarsend door. I
k ader ten dre gb oorkde tk rim dn n
regenviagen to de pas odie, de boy kwam
met de bond. Buiten daverde en drennde
alles, de wind loeide en gierde. Twee korte :
aardbevingen deden de zwar~e haisbalken
steunes. 't Werd ~dd nor la den nacht, ba- -
rosneterr stond op 29.20. 't Donderde, dreunde, ;
dieverde tot 4 unr, onze zenuwen warea op*
leder oogenblik verwachtte je't ergste, geen 1
ano en taan rut marnu saning t chtte
stak dakrgoot van je bandulnopje eigen dak
neersmaakte of een ware boomtak lanigs de f
vensters schurend neerplofte. 't Werd 4
unrr. Langzaam werdeo de de windaanval- I
len zeldzamer, de barometer steeg, de crisis t
wa vo ri. Afgemat zijo we toen opbed 1 810& o.Vrge orlirs
Tegen 6 unr glag ik naar buiten. 't Was I
64n groote ru'ne. Zware boomen ontwor-l -
tcid, man bhadema an w mdae makh n,allf \
kenkendak versplinderd, de hekken ora den
tui nee ge agen, de 26 goed ver eerde
de town waren onherktenbaar, rivieren van
schnimend vuil water, boomen dwars over
den weg, buizen midden op straat, losse (
d"".17" ,::.t: Jeal ikp aen versdpeerden
taal vernleld, een hoop ellende van ge~schear- i
de planken, glasche ren n bde g Id. E~
een ander was driemaal over dea kop ge- *
salgen, terwiji er drie menschen in waren.l
Dezee joeg hnuizen-hooge grijzen golven
op, de Virginia" e n cenleinereeegmagger-
do laats~te overgeblevene van de Statiaansche
w0 arlig vlo nte roote toelboo- I
-En de ornliggende ellanden Te pas
voelden wij 't gemis van een Radio-ont-
vanger en altzeader. Na drie lange dagen I
hborden we pas bericht ~van de ontzbttende
r~mp jin St. Kitts, Monsserat en Nevis. Het i c~
contrum van de orkaan passeerde ons slechts
qp 15 uspien, DO werelli Elet SY v001. prettiger
.De ouderen, zelfs die de orkaan van 187117018118 116 ni.vn B. n f V.1_d.Ilf88t.
mOe_ o egen ni heftghe id ft eoertdfn Haar onvergetelijke frischheid en
4 En an die namelooze ellende wonder de ar- juiste pasvorm zqjn 'n waarborg voor
enI We mochten ons echter reeds ver- comfort en doelmatigheld.ueno ee oegftdideTre De nvrrfend rzabdIS
str"meebracht van Curagno dea26sten ee ord or.
:De ,Three Sisters" bracht ook wat zak- De buttengewone eigenschappen en
kien bloemmeel be malameel en wat klee- special Verzorging Verzekeren niterste
eenen Fresr a ~tme oDdaaero ook vraagt de heele wereld
De goede God moge allen loonen, die on- naar ellet loodgeweven label
ze ar men tegemoet komen I
Pastoor van Sint EustatiusD tM
P. Sp~kle.

Wettig godeponeerd.
t~he B. V. Z. Company, -Inc.. New York
Sole Mak~ers **B. V. D." Underwear
~"NEXT TO MYSELF I LIKE 'B. V. D.' BEST"
Agen~ten: A. & J. C. Henriquez.


~Y Bekend ma kmg.
Whp akeDe verkoop van Jaweelen en van
.ecs Bg ~n gouden en zl~veren vtoorwerpen ter
OM.II 1~el-~orn Tine~Spaar- en Beleendbank van Curapo
Old Wel-WornTires beleend van de~n 211sa Januarl 97


806;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COmes a time rfto0et met d~ent8 Gean 198270o .
In LthCe~ life of tires whlen xai plants hebben op Donderdag den
it is more economical to !28st October a. s. 's morgens ten
Imyg new ones, than to '80088 gar en volgende Donderdagen.
struggle along wKit tires Belanghebhtenden worden verzocht
that may go bad at arny Iden verkoop, te voorkomen door de aan-
'timg. zalvering der versehuldigde interesten
Mdany motorists like Curagao den 29ste Augustus 1928.
our trade-in plan, and
have new tires put on De Voorzitter
M~m d~the H. J. COHEN HENRIQU~EZ.
We makc a fi lBr I -
ance on che ol tre ow
th exchange 80 VO~ To~h 488 :

Blitc/es Kans I Ko f2
L~eto~g.SpeculaasKo.Bl 2
Lieverkoakfes ko. bl. 2
-~~~~ ~ ~ Gl~ rr~lrlr ember in poties 1
SOLE DISTRIBUTORS: i .resh .oe .. 2 .pd.5
A. D. CAPRILES & Co. poy I pd.
It88sifi88raa Wo. 20. Limonade, syrope~n
Sab-ealers. igJ~f gb f~shes
Galmseyer &G Co. Otrarbanda.
Galmeyer &i Co. Semlkok i LI ~l.
B. J. Arends Araba. Car. 4 Oct. *28.


-lo


VolgestoSafe


r


t Kapitaal
Koopt en
buitenlandsch


gemunt I
Neent gelden
chequerekeninge
Verschaft Rei F
Ciculir~re
Tele rafis(


ketten


B Onderstaande Sigaren
December:~8 8Vf68ern 0 9
beselinhebb~en, vesstrekke
Kosmos Piapulair per- kist van
it08m08 Strpeflo ,, ,


~osm8-fs -,- 0-, -


Kosmos Casino Royal,, I

Kosmos ~rientales Is is
Marechal Niel Imperiales.,,

T he Kin gs Mar n mg R ide a


50

5


50

2
25
2


En nombre de la Comlis6n,
El President,
R. J. BEAUJON Jr.
El Secretario
MUSNDN


S,,


,


,,4.50 ;,, 6.68 L

8, .50=5


,, 5.00=5
,, 6.0=


nrt-


I~ I: __ _


Oproep om stern door onze Zurster-
ellanden Str, Ealstatials en Saba.


1~ Landgenlooten I
j De storm van 12 op 13 September 1928
I) gwaar geteisterd. Op St. Eustatius zyn fi0
,,b i"'c:: :i:'s::::an 15 i. "4:F: tonln
gen zlin zwaar beschadigd. Meer dan een
) zeventigtal gezinnen zijn dakloos geworden.
IIOok is het verlies aan vee en cultuarpro~
TEGEN dae nno d~er beoners is bljzonder hoog
en hulp is dr~ingen4.
onder ,orm~ale omstandigheden reeds nau-

f11600 noo:gte :^",i'.17, zannen be o ed th
niet te boven komen, indlen geen ira htge
linlp geboden wordt.
Be ks ..t .mibando hlned e dateonderge
Seen commissle zija vereenigd, ten einde gel-
iden bileen te brengen ten behoeve der ge-
'felsterde gebleden. De leden deer Com-
misele verdecid in vepschillende groepen,
sullen vanaf annstaande Maandag, den 22n
deere, rend aaan om persoonlijk zeer ge-
waardeerde b ~-~ragen voor dit doel in ont-
Svangst to ne ean. Z8 vertrouwen, dat dit
jberoep op clen stesin hunner landgenooten
nist vergeefs sql worden gedaan en wekken
Ileder ;op naar de mate zijner krachten aan
'de leniging van' den nood mede te weirken.
Curagao, den 16n October 1928.
Names de Commissrhe.
De Voorzitter,
R. J. Beauion Jr.
De Secretaris.
MIussenden.

IZhWIlDS, ST. EUSTATIU1S AtlD 5888A.
Fellow Citizens.
The storm whih swept the Windward
SIslands on the 121 131 September 1928 caused
W EST gr'-'"'"' a *e. In .A Eu ndatu ebut
than 15 In Saba. Many dwellings were badly
RUCK letahinrt~res. 't::. As retls:::::::kba
Crops was sustained.
The inhabitants are suffering great want
Sand help is agrgentld needed.
ration. IoScarce abl udru nmal ci chu sa es
jnecessarles of life, these two talands will

It is in connection herewith that the under-
pe nts, 'slgedhae et te requet ofH~.c mi teeG
for the purpose of collecting funds for the
;benefit of the storm-swept islands. Com-
tp'enclog with Monday, the 22nd inst., the
s. --mespbers of Lhis committee, dlivide4 loto
several groups, will go around to receive
ersnnalymuch' appreciated donations.
oth u h a tha thi cl lupo te geeosi
liereby urge that each and ever' one assist
in re leving thle pressing need by gi-ving 1
according to his means.
Scu aca 1615 Otber 198.
The President,
----"R. J. BBAUJON JRf. `
26 Th:err,7


#. Ea'ti 'BI~t i't


~,,,,,"


G U~rIE h' SBRIV K.
-Willemstad Catralao fled. West-Indie.

:H : Tliit BRn ItvAnEs

RekdaingCourant in local eggr~~'ieemd geld-
Depo'sio's op termijn in locaal en ],vreemd geld.
V~oorschotten .en .Handelscredieten.
Koop, Verkoop en Incasso van Wissels, Credietbrieven,
Coupons en Vreemd Geld tegenl voordeelige koersen.
Telegra-fische ultbetalmngen naar alle werelddeelen.
Reiscredietbrieven en Ch~ques van de
NatIfOtlal City Banlk Of New~~-York,
i- NW YOrk City.
Safe-loketten.
Special ea ee ing voor Incasso'S


Afldealing ISHarkERS.
Aldeal


ling ~Asstrantle,


1C


Ivla apo)s


Bank


01 r c G cT o.


en Reserve fls 2.260.000
verkloopt wissels,
bankpapier, coupons
goud en zilver.
Ai depdsito en opent .
:I? met rente-vergoedmng.
wissels, Credietbr-ieven,
SCredietbr-ieven.
c~he Uiibetalin en
Spaarbank.


18~8


** 3 ar


"" 12


~III JUBILEUM KOSM1OS FABRIEKENI II


I, wel~ke wij tot 31
:Op lien datom in
In wij per 50 stuks;
50 Fl. 4.00= 2 bons
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs