Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00136
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 6, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00136
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text

flo. 2335 Zaterdag 6 October 1928. 45ste Jeasgang


AMICOEDICURAC AO

WEEI(BhRD 9008 DE GURIlgilOSGNE EIhAliDEFI

DIt Blad verschijat elken Zaterdag. Baseaa itan dit blad: PastoFie Otrabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Abonnementsprijs voor Curaqao, Bonaire, Aruba Afronderlijke numbers fl. 0.15.
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden Ilddinistratfe: St. Thornas-college. Prijs der Advertentian van 1-7 rebels f.0.50; voes
fl. 2.- bij voornithetaling. D.B BIIE B. B L. 8 IV 0 AE 8 8. elken regel meer to cts.


W h l* * voldoende keukert gunt werd ge- -----------
8DSC 8 1)kheldsbegrooting vraagdof met de keuken-idrichting ook 0L
het gebone afgekeurd is. Het lokaal H LANDSCHE BANK V00R WEST-IN01E.
1928 toch was met zote lang geleden voor
een garnizoen, tystaande ult meer Sp 8 11: fl 5.000.000 --
manschappen data or nu dja, groot
VOORLOOPIO VERSLAG. genoeg. an vro4g men of er geen Geplantat en Volgestort fl 1.000.000.-
Het afdeelingsonderzoek heeft aan" wel lichters nant de St. Kruisbaal rul- ander lokaal is, da( Wood het aange-
'I'hthgwi n na totNde km ende be- Ir emoeeten lat w he ge en doet zou kannen wor)den in-
Het Bestaur geek verder door het
Algemeene beschouwingen. nemdeestS"epK i bad t zdlenab eand I plaatsetvan deze idtgaaf-post op de B IJ KANT 0 0 R 0 URA QA 0.
Over het algemeen werden geen hebben, het ook wel voor lighters en Curagaosche begrootusg biljk van mee-
bezwaren geopperd tegen de bij dit bewakin zal moeten zor n ning te zign, dat dit gebled deze en
ontwerp als wenschelijk aangageven Naar Maanleiding van n edane d ergelijke kosten meet dragon, zoo- fleet Gelden A Dbposite. Opent spear-Rekeningen.
kredieten. De kortheid van cenige toe- vraag of de behandeling der h er be- als tronwens reeds leader dergelijke Opent Rekeningendourant met Rente-Vesgooding.
lichtinges keeftsintusschen het vragen doelde lading ook in het vervag niet nitgaven door Curaqao bestreden zijn. In- & Verkoop van Buttenlandsche Wissels & treemd Geld,
van verschillende falichtingen nood- zou kunnen geschieden op de plants Waar het Regeeringsreglement echter Bezottgt Telegraffsche Ulthetalingen.
zakelijk gemaakt. Voorts werd op- wear zij thans geschiedt maar dan bepaalt, dat de ko#ten der landmacht Credletbrieven & Refsmissels American Express Company.
gemerkt dat het Bestant ten deze op de Staatsbegrooting komen, zou
onder meerdere garantie, werd opge- 11 Verstrekt Credieteo aan den flandel.
wel wat te veel hool op zijn vork k men gaarne wi en vernemen waarop
schlint te hemen. Betwiffeld werd perC radjs a apdaea s la tedno dd nd 's Bestuars meening gegrohd is, dat UttVoeving vah Effecten-Orders. Verzilverlog Van Coupons.
namelijk of het mogelijk zon zijn de di dit gebiedsdeel voor den bonw van
aanvreagde kredieten- die, met walker niet qhet n o ed evaar daar een militaire kenkest heeft te zorgen.
aanweathqg reeds begonnen is zelfs Dit gal aanielding tot de opmer- Ad. lo. 0 (atemafle van toehchting
gededitelgE buiten beschouwing la- king, dat dese utiginif van-dei*tig dai- x. (ver6tterint P. Ataturdskade). Men
",de- ne ebd d an 't ddahs ho a nls An moo g vw rd e sude dat aid tbl j t
niet randzaam geacht spoveal geld aan door het Bestuur in erfpacht afstaan gehouden te hebbes inet het verzoek
te vragen, als te voorden is, dat niet dezer baai san de Curagaosche Petro- meermalen door dea Koloniaien Raad Vertegenw. to New York : NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
alle voorgenomen worken.katinen wor- leum Industrie Maatschapplj waar- gedaan on nist War zulke groove NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
den uttgevaerd in den beschikbaren tegenover werd aengevoerd, dat zulks werken en belangrige sommen (f. 230. INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
tijd. En v49? wat 4setteft de ultgaven een gevolg is van de exploitative van de l-000) ult onvoorzielf ib patten, maar te London: NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
waaromtrent door ite? Bastuuf reeds Caracasbani en het toch niet zou een suppletoire befooting tijdig its I te Parijs: SocitTt OtutRALE POUR PAVORISER ETC
een beslissing is genomen, kiinkt het aangaan die pleats te reserveeren voor to dienen. TronwensQnaakte men or I .
wat eigenaardig de wense.helijkheld naisschten een 6-tal schepen, die hier het Bestaur een v ijt van pas "ll
te verklaren van heigeen reeds is ge- Jaarlijks, met explosieven aankomen. 23 Juli het verseeir pm dit krediet te bb) (aanleg:van pier in Paardenbaal de Rand dus de gouvernements-de-
schied. Werd dit .1aatste door niemhnd verde- hebben ingedibqd, I er op de defi- 4ruba, Iste termlja f. 200.000.) Gaar- p4che dd. 25 Juni 1928 No. 1823 niet
Het eenig artikel. digd, er werd gewezen op de verhou, altief vastgesteide Rhigrooting voor ne zonden de afdeelingen den grosit-.verder sal behoeven te behandelen.
Ad, lo. b. Naar aanletding Van de ding van de edpacht-canon tot deze 1928 geen km mededealing, dat het luchtdraden- nienwe signal, Waartegen van andere trokken was. Hefoet todF wel reeds de Atveering van dit work..Een goe- de aanvraag van bet voor 1929 ait
net ep versehillende pleatsen wegene aijde werden gesteld de voordeelyn, veel eerder bekend go geweest, dat de sanlegplaats is op Araba inder- deges hoolde btmo$digde keedlet elet
overbelasting der paAn ten speedig- welke het bedrif Van de Curagaosthe het noodig zon sija daad zeer dringend noodig. Armild is, dat de hier bedoelde apo-
ste door ondergrondschen kabel meet Petroleum industrie Maatschappij in-de Zou het Besidst techlen nu me- Betreatende, dat de betrokken me- thaket sal worden Aritgezonidea. Men
wordell 'vervangen, werd de vraag Caracasbaai voor de koloniale kas de kunnen deelem v imrteer de wer- dedeelingen niet bij de memories ran vroeg of het gebleken is, dat geen
gesteld of ten due niet wat meer beeft,= waarover echter verschillend ken aan de Handel4$8'de st$het Wasi" teeHebting door bet Bestaur zlja 4- plattselijke apotheker onder de ver-
vooruilgezien had ktingen worden om gedactrt' Werd. gat agreed zdest slib9 daan, word geVraagd lioevee1 dd prer melde voorprearden bereid is near
dubbele uilgaven te voorkomen. Ook In verband met een en ander be. Ad. To. c (memorte van toelkhting in het geheef zal kosten, bij hoeveel Araba te gaan.
word met eenige vrees gedacht aan toogden enkele leden de wenschelijk- y (verbeteringen van straten f.50 000) termlinen het behoodigde geld zal Gok zouden enkele leden gaarne
de mogelijkheid van het wederop- heid van het verhoogen van de loods. Het is opgevallen, dat het Bestuur worden aangevraagd, de juiste plek willed vernemen hoe het na opening
broken van straten en het betrachten golden voor de buitenbaalen en ook alvore ns straten, die dringend repa- ivaar de pier naar de meaning van deser gouvernementaapotheek met de
van combination bepleit. voor de Paardenbaal op Aruba en ratie behoeven to herstellen, tot ver- het Bestunt moet komen en wat haar doktersapotheken aidaar sal blijven.
Nu het Bestuar toeh bedg is met wel omdat thans zooveel ultgaven voor fraafing van andere, die best bruik- constructle setzijn. Qaarne zou men Naar aanleiding van dese aangele-
het aanleggen van een telefoonlijn die baalen molten worden gentankt baar waren, is overgegaan. In dit teens teekebihgen der plainen ter genheld verzocht men het Bestaur
naar Westpunt, werd de wenschelijk- en eerlang misschien een betere weg verband werd met name het binnen- inzage ontvingen. hier te mogen modedeales, dat do
heid betoogd, om ook Willebrordus, naar de Caracasbaal meet worden aan. plein ann den achterkant van het Ad. Io. d. Op de ontwerp-begroo- aanschaffing van een ziekenauto voor
een gemeenschap, waar vrij wat men- gelegd. Een paar leden bestreden de Gonvernementsbuls genoemd. ting voor 1929 werd bezoldiging van Aruba, waartoor op de begrooting
schen wonen, aan die lija aan te bepleife verhooging der loodsgelden Er wordt geen bezWaar gemaaakt te- een havenbeheerder ultgetrokken, zon- van 1928 golden zijn ultgetrokken,
sluiten. nu de ontwikleling in die baaien gen zulke beverdering van het stads- der dat er van een onderhavenbe- zeer urgent is en zou men gaarne
Ad. Io c. (nsemorie van toelichting toeneemt. school, maar gemeand werd, dat het heerder werd gerept. Thans, vraagt in overweging willen geven zoo spoe-
0, (leBgeir van 2 meerboelen in de Ad. Io. c (memorte van teelichting f). meer urgente voorasset gaan. Intus- het Bestuar bezoldigfgg voor 6 maan- dig mogelijk tot die aanschaffing te
St. Krazsbaat.) Het wilde Voorkomen, (seinpaal op fort Nassau) Door een schen zouden in leger geval eenmaal ded van eds endethavenbitterder doen overgaan.
dat de toelichting op deze post wel lid werd gevraagd of er op het Fort aangevangen herstelllfigen afgemaakt ans. In verband hierrnede son men Ad. slotallnea memorle van teetich-
aan vo41edigheid to wenschen over- Nassau meerdere en zoo ja, wat tnoeren worden. willed vragen wat de bedoeling is: ting. Ult de usededeeling man betalot
last, waardoor enkele vragen te ber- voor palen aijn, waaraan seinen of Ad. 10. c (memorle van toelichting z) zal de havenbeheerder niet worden der memories van toelichting gedaan,
de gebracht moesten worden en en- signaled worden gegeven. (verbeterfng van Vele opmerkingen gemaakt. Zoo werd Ad. 10. c memoriese van toelichting tegat). Men wroeg beeveel K.M. het herder naast hem dienst moeten der financing .zich laat aanden, In
onder opmerking, dat de St. Kruis- n. o. p. q..en r). (verboawing in Wa- Bestaur denkt met de f. 70.000.- te doen. Een nadere toolichting on ult-'het geheel geon leeningsal behoeven
baal ook niet altijd b.v. bij bepaalde terfort) Naar aanleiding van den aan- kunnen aanlegg4n. als flier bedoeld eenzetting der gronden zou welkom to worden gesloten, waarover men stch
winden, zoo veilig schijnt als men gevraagden bouw van een kantoor en hoeveel de geheele weg dan zal zija. zeer verheugt.
denkt, gevraagd onder wiens toezicht voor den inspecteur van politie werd kosten. Waar het. Bestaur voorstelt Ad. 20. b. Men meende, dat door
de manipulate met de explosieven opgemerkt, dat de militaire polideot- ten asphalt--macadamweg om bet het brengen deser aaggelegepheid 14AldSs vastbgesteld op Curagao, des
zal geschieden, wie voor de lichters satie geen Inspecteur van polite kent. Schottegat aan te legged, komt opga. subsidee voor Methodistenkerk op St. n. eptem er .
zal molten zorgen en wie de gevaar- Onder ultdrukkelijke vooropstelling ve van het total der kosten voor den ustatius) op een wenschelijkheids- De Rapporteurs.
lijke lading sal moeten bewaken. Werd van het feit, dat men den militairen geheelen weg stenschelifk voor. begrooting, de zaak verder langs de- Rossaro S. DE LANNOY.
opgemprkt, dat de belaughebbenden gaarne een aan de elschen des tilds Ad. lo.,c. (memorie van toelichting zen weg kan worden behandeld on jossY C. HEMillousz.


Ca~a~oscheBezorgde goeie zielen hadden blylk- stakkers van tisulithdh-passaglers, met rijksgedachte, zoilder 'n zweem vari had blehoevenl over to steken.
Gotaqaschebaar beyoegde autoriteiten in stad 'n vaartje de eenwfhidmeid binnen lan- bewijs. 't Spilt me, want ik respecteer den
ingelicht over m'n duikeling la.~, de ceeren;n .never allad,anoet toch ook 'nsKik 'r 'ns hier. Heer Bruna in heel veel opzichtenalsh
W yes an Dt *s lappenrzcard, waant .... /dood, dhiefielpt gueritverodeen 'n Maatiddof wat geleden feeft Aevr; 'n hoogataansd man maar dat per-
8 8 *Zalerdaigavonda 'half 11 wtelde er 'n aan, berl geen sweet tj6Eteen meer, Bergman in onder-de-streep in de soonfljk straal negeeren van ons en
'truck m'n koraal binnen met 'n assis- weg Maasbode, en iltverdween met Niectwe Ro~ttrdainsche Krant depend oans werk, vind Ik unfair, maake fel-
Ja, ik ben deez' keer, .1aat, erg laat. tn aan boord, en Zondagochtendl blikken trontlmel in rn n kantoortje ach- over Curatto, waaruit 't volgende: telijk heel die West-Indtische reis 'n
M8aar mljn schuld is 't niet, je reinste diagnoseerde Dr. Arends in m'n zon- ter 'n stappeltje jotarnals, agenda's en Curag~ao tiet de resultaten van Hol total mistaikking.
force majeure. lichte "wigwam: ,,pastoor je hebt~an- grootboek. Ilandsch initiatief en Hollandsche or- 't Klasslete ,audi et alteram par-
Onze bekende historicus Pater Eu- gina", kom 'n weekje In de stad onder Tfoen was sk lgersist. iganisatie van 3 zijden. ;tem"- heeft nog; niets van i'n eerajken
wens, wilde per se op den 15den Sept. m'n behandeling", waartoe under Den volgenden mrgben len route. Van n active en machtige gods- ridderijke kracht verloren, er bange-
over ?' onderi~-de-streeprterrein vid veel pourparter's~ werd be~stoten. Bu aotikoei intg revn' ro-nuti ikvo ikn ef o imn
Austgoe disponeeman, em 'f oorlogs- Toen vetrdweenl 't hooq. bereek~, en III 't groote hoii usr ntrle hap~is op 't Pieter- mientig we ybeteknie van go t godu-ti vels goeds grjesp eld. ni hem
fregat, de ,Alphen'', nogeens ist de zat ik weer alleen, met m n spiksplirt- staaische Concordiap lein, door mys~ verrieinent, dat wonder dezen zeker niet 't Extcuss zal wel weer. zijn ageen
lncht te laten vflegen, en weiger mr ~ternienwen koortsthdrmometer te 'spb- vroegeren Bdvenwindschen bunt Pad- 't beaste fguar slaat." 1fijd." bi a~ ee~ai
zooles an'nouenwidda gatlen, en letnoenthee te hijschien, toor Smit cordiattal eont~angen. Dus 3 groepen. Van 'tbacnvn tioeme-
immers niet. Had de. pulst in, en ging vobr verzet Gorgelen, drankje slikken, tempe- De heet Bruna komt hier oah zich cano op 'tBrlonpini, waarvaa re:ma
JaptYotto~kwam onder't penneni heet Maatsbode". de bodd chacp. ,~ hoogte te steiilefintaestslct'srnej~
pnrmantigZ 'n venijnig- baclletjes- van En toen kwam 't. Las: ..'t Laattite voor~al #Plis niet mee, jei Op ''t terr~ehi v~an die groo~t-indus- it balcnan, dbis 4skschapoppeifke wo-
nog geeI;~00,0D ra.ht~e middellijn m'n~ ,,Dr. v~an Lonkhirizen, hoofd van den voelt je whobi iet allis 'if kanarle 15\ 's trie met wereldbeteekenis ghoep A ning~terecht te koamen, zoo akeligdicht
keelgaat binneafgeulerud, en in no-time D. V. G. Inet wien hlet Bat. Nieuw~Ai~- R~ooitje, mattIi d' ha~rerelle bezoeken wfjlt hii dagen lang-; w'at 'm als bij is 3.'
verschelvischte me dtekleine hittepetit,i blad, eekr ondethodui had, gaf iilin, van m-n eortfratts, en' de lchtnr, die gewlekli persman aan informatii~s over : haar 't .sprongs~tje werd nliet ge*
m'n wanders anog helderei kljkers, ver- indruk over het voorg~eallent op -'t' to mij bezorgderi i~reaette wteek 't Cur. oliebedriiffnog magltal al waagd, wat or soo fatamer is, want
vaalde m'n gebruinde kaken, kriebel- sws. ,,Inslulinde". Zoo vend ik 'n ke8fnA 's van levens. heel afkelig-strnfem aija. '8 Alurge ge-abouheer uset 't hoofd
kietelde.in de environsta~rn m'A gel Het is thans vast komen to staait, elixer overborreide sl~esta, n utktiie- gij'greep~ it re'esIt zeltde,schit- der missie had beei vtestpgebelde~rdi
swaeae amandelen, en joeg me togen. dat de ziekte waaraan een dertig~tal se~l van 't Hanzdelsb~f . pp mk att-~iht- terettd' op de Edggte gebracht tot in heelwat schaeve idleser treht gazet,
den avond 'n kroorts op 't 5bibberend opvarenden van de ,,Insulihdce" heeft kas~tje iiged 'AM 1 Ma~e3-tFtl Rai~dact~iur de p~tleterfgsty f'ittessesel o n ddn had d e :H~er Brania t~cht~ van
krippenvellerig lijf, die rae dit klappe~r; geleden, en waaraan een tiental passa- Bruina~ over ,DeW virttrekkende~ ~en.,de 'En 14 greep 0, do~actieve,~ mach- spreken gehad, no niet.
tandem giers dja gestorven, ,,angina" is" komende bestuarpect Va-ta cOffBPao". .' tige, godsdiea~stigei~ g$ro~- --- nt. a. wr. Hieruit -riet men ~wederom, dat ook
Wat nu~l N1 u kunt (Jne mislchlien erg kindler- 1Met tinteresi 'gelezen, 1eagr dtair de kratho~reke' utissie zet Ie geen groote man~solies wel 'ns 'n klein
Opgelost I Allright 1 Dr. Henriquez lachtjigc itasemen maar dit' b~erichtja lwas toch :i~ts In- dat stish, drti~n ij`roet over de: 4thfp61; wafie pent beetle. keia kcnnea sijn.
vragen eventiek-ast te rifdn Dinsdag maaie opkffal)? -1reaze i-mpresSie. outzettemf~;htiiteda an #rel t gewoona- -proen~ coistra wvreet is slechats van En dat is dat.
a. p k ei nar,,anekek Wie warit, plakferde ik, adf dile ver- weg deci~eitern van unde 14kott~kifo-' hooren zenggers yast de bultenwachti ifnd andmrmaal -- neen alet ad
Maar 't Ilep hooe nesweshb'tiiAokni)te l deuigi d nfrffcvttrcigdrwaror1 eedpld tlitbneta taa e o it pnct

EN*
ndags-
~st
13 October
DEh PUEBh0.
FIJEVA.
ewlgzen.
op 29Septem-

tl1(6II :


, p.
Potjes Soya
Limonade syropsn
Maggi-blokkjes
Maggl in fleschjes
bij ELLIS & DANIA.
Cur. 4 Oct. '28.
st
.Und~ergeteekende, Leerares in de
Speansc~he taal- e~n letterkunde enz
.betiedigd vertualster, biedt hare
diensten aal voor 't geven van rs-
v~aat- convers~atie- enl clutblessen, en
voor 't certalen van stukken in de Ne-
derlandsche en Spadnsche talen
VERA DE IMlRCHENA.
SPREEKURENa
Op werkda ~n van 10 to~t 12` unr y. m.l
3--3 'Dampblen No: 43.


A~uhll88888l NI611W8. 0818818al ,,$aze 'f810f008tile8t."' dige toestand waarin de telefoo~n-
BERIGTEP1 La Union" heeftt van Aruba verno- Naar aanleiding van ons artikeltje dienrst tengevolge van foutieven aan-
B~lC TEmen dat de ,,Lago Oil &i Transport over onzen telefoondlenst, in ons num- leg of onvakkundige behandeling ver- i
Co." is overgegaan as~ de, Pan Arne- mer van vtie den weelt waarvoor ons iceert, te verbloemen."' va
rican Petrolenm C .r er will de ,Ldgo irfe gegeiren~ an offkf~~Cle zijde vir- Ten slotte vintit de Directie vnj
MISSIE-NIEIJWS. Shipping Co". belast blijft met den aan- strekt waren, ontvingen wij van de: de N. I. O. M. het voorstel uit dn|
8028817888818881. voer van ruwe olie van Maracaibo Directie van de Nederlandsch-Indische mond van den directeur van den te-
Gedurende de Rozenkransmaand is naar Aruba, Gas-Maatschappij de volgende op. lefoondienst, omn flinke boeten ~op e
er elken avond in de stidskerken om .De .heer .Qdiaan La LC~eef zijn merkingen, die wij ter ophteldering leggen ye ~cmisplaatste grap," e
7 uur Lof met rozenrhoedje en gezan- plantage ,Bubali" verk c~l aan de deer zoo onverkwikkelijke zaak, zou hefiwe~rschelijker vinden om on-
gain ter eere van Maria,Koninginvan ,,Arend Petroleum Mij"'. voor de somn gaarne een plaats geven, vakkundige personen door kundige
den Allerh. Rozenkrans. van f. 60.000. De Directie schrijft ons: te vervrangen. i
Mogen, Rozenkrans-Zondag, kanl j e klate ,e nbe vr Aan de Ned. Ind Gas Mi) werden DEI WeVst Indische Oflds.
men in alle kerken een volle aflaat he3tenoekit e o vs anwoorbd i hre door den Telefoondienst kaarten ver- Inhoud September.
verdienen, zoo dikwijls men de kerk ri'lden der auto's, terwiji verschil lende strekt waarop de Ilgging der telefoon- De verovering van de Zilver vioot
buiezekt, miets mengeieten geom- i chauffeurs, vooral onder de vreemde- kabels is aangegeven Byj het begin (9 Sept. 1628) door C. K. Kesler (met
munieerdheef. Mogenaond is tling niet eens een rijbewfjs hebben. van het leggen der hoogspannings-; plaat.)
in alle kerken plechig Lof met feest- Bijgen, en dag aat er voorbi of etl kabels door den Rooden Wleg te lets over J. F. de Friderici, (Giou-
preek en processes. he begeon elukken plaats. V rleden Otrabanda werd de meest gunstige verneur van Suriname tusschen de,
We1koW. wee Dodra 'de wem plaats voor onze kabels met den Di- jaren 1790 en 1803) door S. Kalff.
Gisteren zijn per S.S .Boskoop" uit weDoedawrentema-recteur van 'n Lands Telefoondienst! Zinnebeelden en motto's van eenige
Holland gearriveerd de Eerw. Zusters ,tn,n do enidaut uunangrdhunh Eu besproken, desnfettegenstaande stuit- West-indische kolonlen, door Fe*
ViCENTIA en FIDELIA voor het hospt- ervan kwam zoo in de knel dat hij op ten wij op eenige plaatsen op een Oudschans Dentz.
taal St. Elisabeth. Van harte welkom. stdo a B e rctljetelefoonkabel waarvan dan de juiste Boekbespreking door prof Dr. D.
40 larlye Professlefaest. sli ch dou win blee dat zeeijnhat nlijgging niet alleen bij genoemden di- iC.I Hesseling en Mr. B. de Gaay Fort^
Donderdgp op enfeetdag vn twee ng was e shuda Drin endt recteur niet bekend was, maar die man.
d H VderdaF ranciseulfesdg vierd d wee geshud Digen bovendien met de ons verstrektetee-j 26ste laarverslagvan het Van Eeden-
dE w. Zuseter 1A. Chitntativane Mon-syra gt 'men er om versterking van keningen in het geheel niet overeen- Ifonds (over 1927).
te-Cist har vertg jd rfesie Wo ki htres ad stemde, zelfs op cnkele plaatsen meer Bibliographie.
feest. Altijd viooHJ i~e~n, gergime n dan VIJF ME TER hiervan afweek. pr i:cfrolgop voorSigs. h
heeft zuster s'ae roots~te sale v ogekomen dat nt .. oe fraai dergeijke teekeningen r Iutngo n ofdil
opgewektheid 'bare, dikwifts zooz2ware zwaar beschadigd maar hiQI daar mogen uitzien, .vail practische waarde Ivan ~den week zien wij juist in
en ondankbare tasak vervuld, en zich achterilet. zijn deze niet, daar ze voor het groo~t- her pas' ontvangen K. W. van 13 Sept.
daardoor eegi sch~at .van ~verdienst~en Aruba telt thans 326 auto's en 430 ste gedeelte op fantasie ble~keni te be. dat voor uitzendmng voor 's Lands
vegderd. .;caffu rusten. De telefoonkabels zijn verder des nCrgoenore pap
G d spare uata nog vele jare n, op- chauffr3011v8FD81l Brantl88. .zoncer eenige bys~chutting, zells niet is voor 2 geneesheeren voor den .Open-
dat zij eenmaalrmet grooten jubel en Naar het HNulsgezin" uit Den Haag door een rui~ve steenlaag, gedekt, op baren Gezondheadsdlenst alhier, zoo-
dankbaarheild haar guden feest mo- ,Yerneem t,,zal ex-Gjouvernear BaANT- geringe diepte in den ground gelegd. 'als wij in ons artikel ook voorstelden,

gen vrnd. :Ps worriOeden benoemd tot officer v.Bij het leggen van onze kabels door bovendien voor _2 hoofdonderwijzers.
De wd. rgcrea-Geeynl maktin- iankr ontvangea ligge~n, is het dientengevolge een ge-
bekend dat erverPvalschte, ignkai~ljet- he aresava eKmrvnk l te noemen mndien door de werk- -
ten in omloop zijn.Ot eB. bi~'in'a~ikort pandel en Nijverheid op Curagao, lieh~denr nietin desd teonaels wodt
heeft men Curagaosch:b~anliibiljetten over, het jaar 1927. geai aroofa od et d
van fl. 5 gizie'n, uraarop de 5 in de grootste voorzicihtigheid te werk ge
hoeken in 25 veranderd was. f gana elgigsehsknwr
Daar het opschrift in het middeni / de Ii n, garade. Igl seh k wr
't zelfde is gebleven, zal, het zaak / Tot nog toe iv~erd door de Ned.
zijn bij natellen niet alleen de hoe-r lud. Gas Mij. tweemaal een telefoon- MNI C.O TE
ken te bezien, maar ze een voor een I kabel beschadigdjarsaardoor echter zoo MESN & OAE
te openen. Aldus zal men het bsedro goed als geene litpring in den tele flI'l/ C Al K /I lll {
gemakkelijk kunnen onf'dekkeri. foondienst werd ieroorzaakt. 1[ C 1jIA0 ,
Weg~sgg. \' e eerste. ma ierd ope 17 Se~-' Ondergeteekendle rnaakt hierbij bec
Per S.S. ,Simon Bothuror"' zija ult tember in de t~ide~straat in een tele- kend, dat er vervalschte Curagnosche
Holland gearriveerft de Heer .P. R.. foonkabel gest p~&weardoor 2 pa- bankbilfetten in omloop .zi/n.
KiiP, Directeur. van d.~e. Hofllatdsche reni draden wer .onderbroken. De: Curagao, 1 October 1928.::
Bank voor West Indle atfhfer, en Echt-. telefoondienst wedh bianen 10 mitin' De Procurear-Generaal,
genoote. Van harte weflkoni. ten gewaarachaw est aangezien vol- C. J DEBROT
De heer DECHBNE, dlie gedurende. Igens den H-eer nkmp voidoen-
de alwezigheid van de'n iter~ KiiP de ersrerd i ekae or d.Gn
~Directie den Banklrteeft was genomenll handen warn, de storing onr- ZeHer ao~tlghekr ltn g. ren
zail terukeeren nar Bet Holdkan- .beduidend, De; hdiging vrelrd D ernaohkr lneeen
toor terosrli ef Caracas door den Tele ienst .PROVISO- Igekomen om op Zondag en Feestda-
:Aan bord ovele~saRISCH" herste n wel zoo sbecht enhun apotheken toe sluiten. Voor
Woensagmorgri kwa d# ,Smon% en onvakktiedy a na enpaar da- den Zondags- en nachtdienst gedi-
livar" met de viag halfstok blun~~.r In de D SY018?la 2elt OF v001 pr~ett~igAF gen zooveel vocist in den kabel was rende de week sal er een apotheek
nach voor aaank~ was~Ut~iiq~ ffa~v lotsl "f lvoo0Btd81Elll&Bigh, v. D~-ifa g.' getrokken dat or ruim een meter openblijven aan elkenkantder~haven,
den deHolansefe-stoerJ.1. We aarOt ergteije r sihid. en moest worden' triltezaag~d. Om de Iweek wisselen deze af, en
hasisen. Omier begeleide vla'dntii K tt aeisssg.awerbgr De tweedle* p a werd.~IT ag 4 Sep- de namen~''~"Cs.z lien e ip;Qe n
en een deel der bemlanning werd hij c sat (s ed tembrer iti het Belved~reglig w 4 el
derdgore op het R K. erkht 8 n dititnaamhim &18 lefoonkabel beschaadIgd: ,ibri et dat Voor deni Zondags- en achtdienst
'n zegen voor de beurs. draden waren gebroken, resp. door, zullen vanaf hedenavond tot Zaterdag.
Te koop aangeboden De buitengewone eigenschappen en den loodmantel te hakkes, duh zon- 13 October geopend zijn
speciale verzorging verzekeren Iliterste der storing te veroorzaken. Niette- te Otrabanda, de Botica del PuebleP,
een It(litDERWA GE(Y voldoening. genstaande de heschadiging door ons en in Punda, de Botica Nueva, :
SDaarom ook vraagt de heele wereld terstond was ge meld, worda pas twee Wanneer zullen de verschilletide
EEN WRINBOER. naar bet !oodgeweven label dagen daar;Ia een conne'ctibmof om Iwwinkels, zoowel provisie als an~de-:
- .1 den kab~el gekiemd en met paratine Ire volgen ? Zoo'n groat bezwaar is er
Langestraat 60. 1A #R THE volgegoten. tfoc h Piet aan verbonden. Het publiek
---OTIA-- !DB A ND A. I |SEi Over het bericht betwet( U op moet alleen er aan wennen, on alles
0 I verzoek van den Telefoondienst in /op Zaterdag in pleats van Zondag te
Dfr, Ch J, Samnson REP' --A Uw blad heeft opgenomen hebben ikoopen.
Wettig gedeponeerd. wij ons dan ook tenzeerste verbaasd Dan heeft er niemand schla bij, en
jg vrihdad van Otrabanda~ 'TheB. V. D. Company, Inc..New York en den indruk~gekregen dak'de~lirec- dae Zondagsrust, die toch een gehei-l
Breedstrat 69 aar 05,j Sole M~akers :*B1 V. D."~ Underwrear teur van den telefoondienst's a eene ligd voorschrift is, zal erbij winnen.1
Breedetraat69 naa 105e"NexT TO MYSELF I. LKE 'B. V. D. BEST" gemak~kelijke gelegenheid dtenkt ge- Laat men 't probeeren -resvln
1--3 Agenten : A. & iC. Henrique~z, vonden te hebben omde minder~waar- zijn voorgegaan.

tafeltje, maar op 't groene tafelkleed aloude vaderhnis, v66r 't te laat isi. mannen d~ie naar hun karwei togen, sterveling zal 't 'in z'n bol krtkpen, I
'n vliertal boeken ,Merijntle Gij- En onder al die bedrijven van ka- allemaal in p illow, zwaaien le' ~iet lom voor regen this te blijven. t
zen's jeagd,'' van deljongh, waaruit in- me-rrs en gorgelen en lezen en hu tkeakje enbiknfece nhe a inregenoctn t
dertijd 'n fragmlent wvas -voorgedragen drankje slikken, en prettig bezoek hevig smakkende .aan hun doorgedi Concordisplein als nitgestorven.
op 't Philips-radIoconcerC in ons ont- onivangen en temperature opnemen,] rookt neulswarmertje. -INu en dan kwam 'n tr~ucl van
vangstation te Plantersrust. !en ijsbeeren in m'n kamertje op en Hier zie je van dit alles niets, geeri Openbar~e Werkent door de plassep
Ben aan 't lezen- gegaan, en heb ze) neer, op en neer, going die me zool pillow, geen stikkezakje, geen N~ik- gemodderdt of 'n: secuur van alle kdg-
alle vier deelen vluchtig d .irgewerk.arglistig besprongen angina-bacilzoken flesch, geen neuswarmertjetnlten geslotert auto, of 'n .dsoornatte
Op de vaardfigheid van.8e Jongh 's langerztoo de harder aan debaal, 1n Dr. Iwit of blauw of gestreept dril of.kia. flesende polidiemansinmaar de' nay-
pen valt niets at te dingen, en school Arends scheen ie z'n partner- gevon- toen gaan ze hier naar hun werr, di~et1 rige fraterasch~ool wa~s jiotd igt, an
't Brabantscht dialect me! eerst wat den te he~bben. -'n bengelende sigaret tusschen dlegen :khid of krani Izaig je op tret.
moeilijk'riei te verstaan, zoo onweer- Rustigl ~ult 't raam zitten kijken op lippen, en in linkerhand 'n langw anm ngpplen ati mn
staanbaar sleept ie je vaak mee, dat '~t bedrijvige Concordiaplein, had voor !pig vierkant city-bag'je met h untwaalf- fengdjaren 'n Rotterdamsche regendaig,,
ge je al spoedig heelemaal 66n voelt mi arrestant ook 'n bijzondere charmed. nuurtje. ni~et even als hier o p CuraCgao per se 1
met die sappige soepele kernachtige Zoo tegen 'n unr of 6, zag je de Viel~ me ook op 't onrustbarend 'nvrije~ dag was, dan had ik colnscien-
woordenschat en zinnenbouw, toch zon boven Monte berde, juister bo- aantal jongelui, die voorbij tippelden ti'eus berekend zoowat zeven g acist


zoo heel anders als je indertijd geleerd ven de ,,Panaderia La Concordia" of fietsten uset 'n pet op hun brain- naiaden per jaar vacantie gehad, o ~
hebt op de Rotterdamsche school- piepen. box, waarmee je Sijef van Dongen op zal eid] ,
b~ankenl. .. R- A-nt dan~ was 't in d vroege oci-( z'n zoekdelet:: ifveffa ssQpoldpois naar mis op dif onderm~aaneqC' i
.En toch, van dreez'boele~n gaat 'n [tenduren van at m'n ulttkijkpost inte- Nobile gelukk offlad kunnen maken. to es zoo ongejijk verdeeldk' '
fatale infloe'd ult, die men niet onder- Iressant om te zien, die file van bui- Zoo'n pet rit mitniatie-ruig-bees- 't edme pleizier, te kunstem~ con-
schatten moet, vooral voor de een- ten aanzoemende hard-gekleurde auto- tenvel, mi~et bij onzen ver over de stateerea, dat hier op Pietermaatly 6 a
voudige kleine Roomsche laydten, lut ibussen, propvol met zwartmnannetjes 1000 zonnebrand noodzakelijk den de kerk, Cars en trucks met teeteren
tel bedeeld met logisch beredeneerd die naar hun werk, of zwartyronwtjes drager vroeg of 1aat 'n hersenvlerwee-: niet zoov onlgemotveu rd hanal teineer
denken; geloof me, 'n boek met ge- die wielden naar de market of hu7 king this bezorgen, school, "iommi- gban, als in de B~reedes-traat van g~tra-
prononceerde anti-katholieke tendenz dienst in stad of op de Isla. gen beweren, dat die pettenmannen banda. .
is lang zoo gevaarlijk niet. En zoo no en dan ratelde er tus- 'n schedel van gewapend beton er op Dat de' traffic hier heel wnat kinder
't Is duidelijk, dunkt me, dat de au- schen e~ez' hypermoderne traffic als na houden, wat er bij mi) echter niet is, soft, msar toch, geloof me, op de
teur van origine 'n roomache boeren- Ije rein~ste and~chronisme 'n mnelkia'r- in wil. New-Yorksche Broadway kunnen de
jongen is, z'n jeugd op 'n Brabantsch retje met 'n mullezel er voor als mo- M~aak me sterk, zroo een of ander chauffeurs bij lange niet zdo uitbun-
dorp heeft doorgebracht, o.a. ook mis- tor, over 't grijzige macadam, best lkoopman hier op Curagao 't in z'n dig hun toeterlust botvieren als hier,
dienaar geweest is, en toen, evenals mogelijk nog 'n nazaat van die on- hoofd kreeg 'n partijtje pelzen,- boa's daar zorgen de hirculische bobbies
Merijntje, naar de stad vertrokken is. gelukkiige murw geranselde muilen, en moffen. te importeeren, heel die wel voor met hun afgekanwd pot-
Sommige passages, b.v. Merijnltje's die latertijd ons voorweraldlijk tram- rommel in no-time son ultverkocht loodje, en beduimeld logblagg a~ger
le H. Commrunie, en 't sterfbed van metje sleurden heen en weer van brug sljn, onze Willemstadsche rrfdepop- da'tje. ..
den goedhartigen pastoor zijn room- naar eind-Scharloo. pen zljn. daar excentriek, genoeg voor. Waarom kunnen die toeter-wellus-
scher dan roromsch en jagen je 't wra- Klits, klets, klanderen, van 't eene En .op Donderdar van m'n zlekte.tlne irokns e esad
ter in de oogen en 'n krop in de keel, halfrondje op 't andere, neuriede Le week do6ndgpde 't, ri:'. 4eetje, .eti. te- op himn noodeloos .herrieschoppende
maar dan outpopt zich plots de rene- toon bi- f voorbiit hobbeleIn van daT glende 'tl 11 heel $~el #ti m.M. ~filiken' setikt worden ?
gaat, en zoo grievend gaat ie dan te aatralig vehie,_~;i we:mfie a nieshthecnlt aa Oe~dul a Paul, alles niet teg~elijk,
keer tegen 't dierste wat je op aarde Hijk dde~ r an derstrild, o~enra~ir I n da't komt ,
bezit, je heerlijk Roomsch geloof, dat ko en .eusRat' de Dn e rhni na-
je 't boek in 'n hoek keilt, met 'n :inl qu han eengelsj`tE Id~e is help,wachten ouing go
for heaven's sake, man, stop toch met rondigftetd~ te B ur P Vie, 't "was farii~ prect el pect atlsi~ it **
je GodslasteringIen i allemaaTf heekfg utg, botterig, I'n onbewo keheme Zaterdag 22 Sept. 8.47 A.M. werden 1
En dat is tosh zoo hammer, zoo knobbelig, enfin je ideaal~ cubisten- Alleen atomme bollende nat-gli~m- de deuren van m'n gevangenis door


Oiitergeteekeste stalt tr~ keanas
7811 't pathliek on in 't IIfzonitsr van
zllh BilfOI, 1181t 11 ll~afltED~lf: alat
VOF8ratwdOO~ellgkl 18 v00? (10 Q18tS
di B 116 %ie, v00? SUB 8li, II-d
buttealilaata MINA SCARBAIl b~e-
titdGR.
SALVADOR METRld.

Iverdween de mij zoo hojogst sympa-!
Ithieke doctor, die van bedanken voor
z'n ku'ndige behandeling niets waten
wilde.
En toeri staple do~ gastheer de
gosedhartige patioor flict z'n. gezellig
'emboqpoijnt binhien, en orffreerde me
Dr''~ig~ ri1Cip(Use_,sgigrrwaarin.ik de
brand effal(;., en- die :pmaakte als....
'en rin onbesc~hriflj .
etrel Paul, p rofkshit met je beter-
schap-l galitde'ttoen irt~hangopslaand
timbre op tegen 't planken. zoldertje,
't was pn'q Pietermanische contrater S.,
die met z'n wonderbare flux de bouche,
me heel w~at aangenamrne purtjes had
bezorgd, em diet t s reken van de
tec~twur, dije le onvermoeid voor me
had .aangeqzed~ud;. j *
Is~Pota. 3e~f~ed deur, en met z'n
allervri~efelfkt proficiat-ghimiach
Ijeendp.4rtrarm c~ontrater P., oud-officler
van~t Nederlandsche leger m'n politie-
kamer binnen, zooals ie .'t noemde,
tegen wien sk in m'n arrestdagen met
'n phrn respects recrutensis op-
zag, school hi) zich ultsloofde van
's morgens tot 's avonds om me toch
maar goed te doen.
Goeie Kerels1 Overgeleverd aan
zulk 'n fideel trio met harten van goud,
moet je ~wel better worden, of je wilt
of niet
Ziehier in 't kort, 't verloop van
)' n ziekter-proces.
Voel me no weer zoo lekkrer als
kip, snug as a bug in a rug, zooals'
de Yankees 't zoo typisch altdrukken.
Doch luster naar raad en wees ver-
standig, en laat de angina-bacil U niet
te pakksen krqjgen, want in zoo'n lap-
penmand is 't omn den drommel geen
rozengeur en maneschijn.
Dag allemaal I JAN PAUL.
San Wilibrordo 2 Oct. 1928.

GhkAXO*
De Glaxo-melk is voor kinderen
onovertroffen.

Mrtoong & Cn


APOTHEK~
Geopend toon Zo
en nac htdie
rlan 6 October tot 1
Ottabanda : 80TICR :
Panda : BOTICH
Ingetrokken Rljh
Osebio Minguel. .. I
ber voor drie maanden.

861'r V00I'ht

Blikjes Kaas 1 Ko
Speculaas Ko. Bl.
Lieverkoekjes ko. b
Gember in nfpoes


Friesche Boter brl '


1.


f2
2
2
pd.
pdi
d~


rme~a~adag
a~Drmacran~an


J


door en door jammer, want wat enorm creatuur in de mull-ezel-lijn.
veel goed had de Jongh met in heer- Als brockmannetje was 't m'n lust
lijk talent kunnen doen, en nu .. en m'n leven 's morgens vroeg in m'n
mag er niet aan denken, hoevelen er ~hansopje, met m'n neus plat tegen
door sija schrijven verloren zijn ge- de ruitenn gedfrukt van de gezellige
gaan, voor tijd en eenwigheid. 'benedenvoorkasner van 't ouderlijk
Arme verdoolde, keer terag tot 't huis, naar buften te staren, naar de


e tteze kra. mijn medics, Dr. Arends, wild open
qtulgen en geworpen, de angina was smadelijk
swagens en ult alle hoeken en gaatjes van mn
kinderwa- corporeel system op de vlucht ge-
'n gewone driven.
wfnkelbe- Met de belofte me 'ns spoedag op
enfin, geen m'n buttenpost te komen opzoeken,


mende paraplu's en op
gen, maar ~de trams en ri
auto's en trucks on sleeper
groente- en melkkarpen en
gentjes, etc. alles gaat z
gangetje, geen kantoor of
diende, gean schoolkinld, ~


Swir SCOTCH'Bij lad Van deAm ig oe di 0 F a~ao


Beproofd saiddel togen
80#8{*- en Keelaandoenin-
gen, Onder garagelde Mell-
dische Controle.
Verkrijgbaar oil
de Jongh & Co.
BOTICA DEL PUIEBLO.
Otrabanda.
4.4


TE (00P .
Een ShefiVF018" met motor in e
goedenf tant Ben' JBUIlar 8" prodzi~
van Locomobile, korten tijd in gebruik
geweesl en heete'meal weder opRi~bogwd.
Allebei op xicht in onze verkoopsalon.
EL AUITOMOVL~ AMERICANO).


4 cent per nur, kan water koken voor
ca. I cent per liter enz.
Een ulteenzetting- van de toepassing
vran electriciteit in de 4tuishouding en
de kosten hiervan bij: de nieuwe ta-
:ieven der N. 1. G. M. zoru ons hed~en
;e ver voeren, doch zullen wij hierop
ater uitvoerig terugkomen.
Tevens zullen wij dan eene uiteen-
letting geveni over het tarief der N.
. G M. voor'de Klein-industrie, over
let electrisch koken enz.orroo e coor rocad, pa~s ontvangen :
BELGSO~RE YLOERTEGELX,.
diverse patronen a fils. 10 119
,Royal2 George' Scotch Wh~iskyl
12/1 flesschen / 88.-
24/2 flesschen / 41._
I. BAIZ Heerenzstraat no. 5,
Telefoon 890.
"DEGGAI".
.. -


i -. I --L
Y_ -.`i


ORd Wei-Worn Tires
'P~ietercomnes a time
fa the life of tires whren
it ~is more economical to
bu~y new ones, than~u to
struggle along wthltl tires
that may go badl at a~ny
time,
Many motorists likre
out trad~e-inl plan,` andr
hatve new tires put onI
their car when the old
ones become badly worn.
We make a fair allow-
ance on the old tires in1
the exchange.OUII*D)IPPED TIRIES

SOLE DISTRIBUTORS*
A. D. CAPRILIES & Co.,
H08F888tf881 B0. 20.
Slll-dealers~.
Oalmeyer & Co. Otrabanda.
Galmreyer &6 Co., Semikok
B. IJ. Arends Araba.


____ ~ -- ----rru


tr e t.oe oms ige

lied. Ind. Gas PYif
mroet men den stroombegrenzer laten
instellen op 5X40 is 200 Watt. Voor
dit ingesteld hoogste vermogen van
200 Watt betaalt men dan een belas-
tingrecht van 20X30ct.
C. Het Terbl'alkarac~ht bedraagt
12 cent per verbruikte kilo~wattuur.
SIn iedere installatie wordt een elec-
triciteitsmeter geplaatst die aangeeft I
hoeveel kilowatturen -verbruikt zijn,
deze meters worden door de N.1i. Of, M.
aan het efnde van ledere maand af-
gelezen en op een kaart welke aan
Uant meter kcoat te hangen worden
deze aflezingen genoteerd.
Ter verduidelyijkmg van het tarief


ten en meer, welke allen onafhanke-
;lijk van elkaar kunnen branden. Nor- i
(malerwqjze zal het niet voorkomen I
'dat hij deze 30 lichtpunten alien te-
gelijk heeft branden, doch wij mogen
veilig aannemen dat dit niet meer
dan 15 lampen zullen zijn van ver-
schillende lichtstetfrkle, tezamnen gemid-
:deld 600 Watt Zijn verbruik zal niet
Ineer bedragen dan 30 avonden g
13% unr g 600 Watt is 63 KWUren
per maand.
Hij betaalt hiervoor : I
Klantrecht Fli. 2.50
Belastingrecht -60X~E ct. 18. [
Verbruiksrechrt 63X1 le t. 7.56
Zegel 0.05
SFI.t 28.11 i
rea vlroege vollins het abbonne- '
neentsamgtr 15X2.40 is FI. 36. 1
Laat 41),een waaklamp van 40 Watt i
den geheelen nacht doorbranden, dan ~
kost dit 30X8%X40 is ca. 10 KWI~ren I
g 12 ct. is Fl. 1.20 per maand meer:~ r
Het finandieele vobrdeel bij het nieuwe t
tarief is hiermede buiten twiffel be- l
wezen. Welke groote gem~akken ont-
staan er voor dezen gebruik nog meer. z
Blj een verbruiker die een ingesteld ,I
h~oogste vermogen van 400 Watt en h
meer wenscht, plaatst de N. I. G. M. j
geen stroombegrenlzer, doch een over-
schrijdingskilowattuurmeter. Zoodra j
de verbr~uiker meer lampen gelijktij-
dig ontsteekt dan de begrenzing be-
draagt (in het bovenstaande geval dus
nleer dan 600 Watt) begint het licht
niet te filkkeren, maar de meter scha-
kelt over op eene tweede tarief, het-
Wlelk het verbruik boven de begren- ,
zing onrtnomen aange~eft. i
Op een feestavvondt schakelt de ge.
noemde verbruiker. bijvoorbeeld alle
30 0 lampen in met egltr-gezamenljjke l
wa'arde vran 1000 Watt gedurende 5 ~
uren% KWvde rulkhedt I rie ware


voor 60 ct. per KWUur berekend wordt, I
d.w.z. heel veelgoedkooper dan de he- 1 Bekend m a kmg.
den te berekenen kosten voor feest-!
verlichtingen, bovendien behoeft het) De verkoop van Jalweelen en van
electriciteitbedrijf hiervan in 't geheel gouden en zilveren voorwerpen ter
niet te worden verwittigd, want de Spaar- en Beleendbank van Curagno
overschrijdingskilowatthurmeter werkt beleend van den tilan Januart 1927
automatisch. a~f tot en met den 30 Jant 1927 on-
Welk een gemak voor een verbrui. der 50. 9583 0. tot en met 8410 P.
ker, dat hij nu overall waar hij dit rai pleats hebben op Donderdag den
verkiest stopcontacten kan laten aan- 20st September a. a. 's morgens ten
brengen, staande lampen, kronen en Regan1 1Bar .en volgende Donderdagen.
verichingornmenen an laasen Belanghebbenden worden verzocht
die hij met lampen van willekeurigede rkoteokmnordan
sterkte voorziet 'dat hij te allen tijde zuivering der verschuldigde interelten
stroom te zijner beschikking heeft voor Curagno den 29ste Augustus 1928.
ventilatoren enz. enz. De Voorzitter
Dezelfde verb~ruiker kran overdagf 5 H. CIOHEN HEI!EZ
electrisch' strijken voor minder dan / NIUZ


kenmerk van het abonnemnentstarief' '"~LWJ~llt OTII efV~~
algemeen worden hier omschakelaars, /van een kleinen, een gemiddelden en
toegepast en het licht, zooals, men het een grooteren verbruiker. .
hier nioemt, ,,0V8F~gB8Wttilt" le. Een kleinverbruiker die in zijn
Aan het gebruik van deze omscha- huis bijvoorbeeld vier lichtpunten heeft
kelaars is men langzamerhand gewend laten aanleggen, waarvan hij gelijktij-
geraakt, doch in werkelijkheid geven zij ijdig wil kunnon branden t
aanleiding thlt groot ongerief. 1 lamp van ~40 Watt in de huiska~
Om in een vertrek licht te hebben mer, I lamp van 25 Watt in de slaap"
is men genoodzaakt een ander ver- kamer, en I lamp van 15 Watt in de
trek in het donker te hullen. Delam- kenken, totall 40+f25+15 is 80 Watt.
pen waarvoor het abonnementstarief Hij Iaat dus zijn stroombeg~renzer
wordt betaald kan men dus nog niet door de N, 1. G. M. instellen op 80
eens in willekceurige kamers laten Watt en kan zoodoende genoemnde
branden, doch men is gebondenr aan drie lampen branden ;schakelt hij nog
de. vaste schakeling deromachakelaar, lei tvierdefllamp in,todahijbeefiatanh
Een vierder groot nadeel van het abon- derin tschaikelde menwe tot h a anl
nementstarief is de verplichting s!echts d igescaed lape we
40 Watt lamp te gebrulken. Niet al- 80 ~Watt heeft teruggebracht.
leen is het gewenscht In kamers, die HIij merkt dus aan het flikkerende
men degelijk wil verlichten g~rootere licht direct of hei het ingestelde hoog;-
lampen svan 60, 75 of hooger Watt- ste vermogen, waarvoor hij belasting-
verbruik to be~zigen, en In. gangen, techt betaalt, overschrijdt*
trappen, badkatners, enrz. kleine lam., De zelfde verbruiker zal drie lam-
brnike oo hte geb~ruiW van tael bee mlvane d ae3 uen prbiauonrd
lampen en huishoudelijke apparaten op laten braniden on verbrulkt dus ledere
stopcontacten aangesloten~ zooalsatrifk- avond 3X80 Watitilren of per maand
ijzers, ventilatoren, waterlfetels, melk- 30X240 is ca. 7 Kilowatturen.
kokers, broodroosters, e. d. welke het Zijo ~stroomrekening~ in die maand
gerief zoo zeer verhoogen is bij het bedraagt dan:
abonnementatarlef onmtogelif~. .Bij het Klantrecht II.0
nieuwe tadfef zijn deze oingentakken Belastingrecht 8X30 et. 2.40
geheel afgeschaft. Verbruikrsrecht 7X12 cl. 0.84
Waar dus blunen afzienbaren tijd
alle huisiastallaties aan de veil~~igs s- .Totaal,,r I ::f4c4
voorschriftenr '~i: :hCt:Coa As-Oknlt gouvW4.
moeten voidoen, zal ment de nied e Yof~tens hAer ha di~-gh~ v~brfeatents~n~
installaties ook zoo doen natil -tarief zou deze verbrufker nlet anders
gen dat ze aan de huidi~ge elschen dan voor drie lampen moeten betalen I
van gerief en comfort zullet voidoen, die gelijktildig kunnen branden en
immers het aantal lichtpunten zal daarvoor dus 3X(2.40 is f 7.20 moeten
geen invioed meer hebben op de betalen.
maanldel~ijksche rekening. Zelfs al zon hij de eene lamp van
Het nieuwe Ilchttarief nlu is~ drie- 40 Watt lederen geheelen nacht la-
ledig en b~estaat uit een klantrecht, ten doorbranden, zelfs dan zou zijne
een belastingrecht en een verbruiks- rekrening slechts met 9 uren X 30 da-
recht, waarvan de beteekenis als volgt gen X 40 Watt is ca. 11 KWUren of
is te verklaren : met 1.32 gulden worden vermeerderd;
A. Het klantracht is een vast dus total Fl. 4.74+) f 1.32 is f. 6.06
maandelilijksch bedrag en vormt' eene ~bedragen, altijd nog aanmerkelijk min-
vergoeding voor administratie-kosten, der dan volgens het huidige tarief.
huur van Kilowatthurmeter, stroomn- 2e. Een gemiddeld verbruiker heeft
begrenzer, pantserzekering en aan- ztijn installatie laten aanleggen met
sluitleiding, kortom van alles wat tus- bijvoorbeeld 10 Lichtpunten, hij wil
schen de huiszekering en de buiten- Idaarvan gelijktijdig kunnen branden :
leading ligt.
De N. I. G. Mt heeft namelijk de 1 -lamnp van 40 Watt in de voorkamer
gouvernementeele verplichting qp hare 1 ,, 60- in de huiskamer
kosten alle huisaansluitingen te ver- I ,, 40 ,, in de achtergalery
nienwen, waarvoor over het algemeen 1, 5,i e lakmr
ca. I meter lange Stangen op de bui-1 I ,15 us de keuken I
zen zullenwodnglast aa 1 ,15 in de bijgebouwen I
de toedvoerdraden hoog in dle luch~t
naar toe loopen inplaats van de te- dus total: 195 Watt en laat ziju stroom-1
genwoordige vooral bij lage kleinere begrenzer instellen op 200 Watt.l
huizeen rondhangende draden, welkce Brandt hqli de genoaemde lampen ge-
niet wonder gevaar zijn. H-et .bedrag middeld 3% unt per- avond dan ver-i
van het klantrecht is gebaseerd op bruikt hijtin de maand ca. 20 KWUren.
het ingestelde- hoogate vermogen: Znijnmaandelijksche electriteitsreke-'
d. w. z. het vermogen'dat noodig isl ning bedraagt dan:
om alle I ampen die de verbruiker ge- Klantrecht. Fl. 2.50
lijktijdig wenscht in ~te schak~elen, te Belastingrepht 20X30 st.; 6.
doen branden. V erbruiksrecht 20X12 ct. 2.49
Hieropkomren wrl)hieroddetr ujt- Z~gel 0.05
voeo~ger terug : -
Het klantrecht b~edraagt: Fl. 10.95
Fl. 1.50 per maand voor eefi inge- Volgens het oude abonnementsta-
steld hoogste vermogen t/m. 100 Wa~tt. rief zou hij voor 200 Watt maar
Fl. 2.50 per maand voor een inge 5 lichtpuaten kunnen branden van
steld hoogate vermogen van at100 tot 40 Watt voor fl. 14, en slechts op
4000 Watt. 5 plaiatseit in plaats -van op = 6 licht
Met uitzonde~ring van den kleinsten kunnbadn oede ef i
verruier et eneinsalltievannu in de huiskaimer een flink lich:
een tot drie lampen welke gelijktyigjdgvan 60 Watt en daar waar het min-
moeten branden, zal bijna ledereen der noodig is een kleiner licht. Het
dus FI. 2.50 klantrecht hebbetn te be- :voordee: is dus niet alleen finautieel,
betalen.. maar bovendien heeft hij een geriefe-
B. Het 88188tlngf8811t is een v~er- lfjk verdeelde lichtsterktepassend
goading voor de vaste kosten van voor elk: vertrek. Tracht hij meer
het electriciteitbedr~ijf, zooals rente lampen dan voor 200 Watt begren-
en afschrgiftfg van central en ge- zing .op te steken, dan begint het licht
leidingen, brandatofkesten' om het net te flickeren zoolang tot de begren-
op spanning te houden, zoodat U ten zing (die hijzelf op 200 Watt heeft
allen tijde stroom ter teschilddsg laten ishtellen) door uitst~hakelen van
staat, enz, enz,j~elsirch wod~eeed~$trdneen lichtpunt Miet meer wordt over-
naar het ingesteld hoogste vermogpen Indien dfe verbruiker de begrenzing
en bedraagt 30 cent per maand en wil ver~hoogd of verlaagd hebben,
per 10 Watt van het ingestelde loog verwisselt het electriteitsbedriji den
ste vermogen, d~w.z, van de hoeveel- stoombegrenzer tegen berekening van
heid stroom die men gelijktijdig uit de kosten 4 fl. 2.50.
de netten der ;N. I. G. Mn. ontneemt.l 3e. Een grtooter verbruiker bewoont
Wil men b. v. vijf lampen van 40 een huis met een electrische instal-
Watt gotltitaIdig -kan~nety ~brandenl~dan latie van bijvoorbeeld 30 liclutpun-


West -Indiia
3--3


Mercantile Co. Ltdl.


'-M


bows tass------set rine~ seest


1


.0een beters whisky to v-erkrugen.r
M~ORRIS BE. CURIEL &1 SONS
ASent e*


j


I~

1


De eenige prachtendlmbanlde met
heele vrachten.
Battfengewoon heerhijk van smaak
en weldzaam verfrisschead.
Verkrijgbaar bij
ELLIS & DANIA,
Agenten.


Zatetrdag 6 Octobiei; 1928.


I10. 2335


45s~te Jasegang


Een ptraa je oter

~ic~httarievenn der

Algemeen verneemt men geruchten,
dat het nieuw in te voeren tarief
voor electrisch licht van de Ned. Ind.
Gas Mij. aanzienlijk hooger zoude
zijn, dan het thans vigeerende. Waar-
op deze geruchten gebaseerd zlyn is
geenszins duidelijk, aangezien zij ge-
heel in strijd zijn met de waarheld.
Een korte toelichting kan hierin ech-
ter opheldering brengen.
Momenteel wordt nog: bijna ultslui-
tend het abonnementstarfef in toe-
Wassing gebracht, waarbij voor een40
Wat~ts lamp FI. 2.40 's maands ge-
chargeerd-wordt. Het m~-eerendeal det.
bestsande buisinstallaties dragen het


TerlrPgghaar bg ELLIS & DANIA.


AgenteB. 24
len ontworteld zijn.... Het verlies
an menschenlevens is grooter dan
ien in 't begin dacht, doch tot he-
en heeft men nog geen zuivere be-
ekening kunnen makeni. De ellende,
eroorzaakt door gebrek aan onderdak,
oedsel en kleeren zal zeer groot
ij."
In een volgend telegram zegt de
ouverneur dat de benichten ,udt het
innenland ontvangen de grootheid
an de ramp nog buttengewoon ver-
oogen. Praktisch is de heft der dor-
en verwoest. De kleine woningen
an de buitenbevolking werden ge-
roon door den wind weggerukt....
Ipoedig zal alle voorraad aan voed-
el en kleeren op zijn.... daar een
root deel van den voorraad vernleld
Volgens ruwe schatting bedraagt
e matericele schade in 't geheel
ngeveer 200 million dollar.IEEI(
ppal


I~


1868


ENGLISH PHARMACYS
la .Telefon N~o. 256
g van Recepten
en Cemicalian
s on Zeepen
Likeuren
1rti~kelen
Irt8n v88
a~ren, en Koekjes
;odawater on Limonade
00K AArrH 101 BEZORGEn.


t: gearriveerde booten:
UJDEN SPAANSCHE
;, Ivoren artikelen als
SSIGARENKOKERS,
RS, CREPE-GEGRG;TETE'
ndere zijden good,
likee prijzen.


i00.-NERAL MOTORS

city

ward, 1 Reverse
wheel brakes
lr bumpers.
,m 10 see the LOWEST
DEPENDABLE TRUCK


you a demonstration.
AMERICANO"'

~ILE 00. LTD. Agents,- Fied. WEest-Indle.

YZAYEIV.
:aal en vreemd geld.
locaal en vreemd geld. .
~andelscredieten.
an Wissels, Credietbrieven,
egen voordeelige koersen.
Snaar alle werelddeelen.
SChdques van de
tk of Now-~vYork,
Ik City.
etten.
voor Incasso's

elin~ Assurantlje.


THIE O0ADESTEstalshWe~d t274 and
afitllin sts prime.
.Ktatred;B from early ays
in wood~nd blendend with
9 ~subtlet~y atn genius'
Real old Scotch wchisky2 ~
with a racre dazatictive fla.
vour. In girow~ing~demand
throumiahu t~ nk-aE ti
me ccanywhere.


HE SERO .W"t .ni Mr

YKISK 4 gts


STI"'E EM


- ] 1 I LEIDEN
,y' Hrf O~L.AND


De Stlrmrmp Ipende nitgaven van hais en school te m r
De S orm ampkunnen dekken. Want in de eerste a;
jaren zal 't den menschen nanwelijks m
op Portoreo~lmogelijk zijn bij te dragen, zooals ze d
Op OM FIO*gewend waren. rt
Aan een telegram van gouverneur vr
Aan een particulier schrijven van Towner aan de regeering te Washing- vl
den H. E. Pater M. Luyckx,Vic. Prov. ton, ontleenen wi) het volgende sDe zi
der Paters Dominikanen op Portorico mededeelingen omtrent het verlies van
ontleenen wi) het volgende: eigendommen tot op heden versterken, gl
,Als je de gave van bilocatie had, alle voorgaande.... De helft der hui- b
zou je me hier zien zitten schrijven zen van het volk zijn verwoest.proe Dit Iv~b
bij 't licht van een. kaars. tEetic eekn a 0.0 esnno
licht is nitgedoofd voor een *week of straat zitten. Tallooze scholen en an- p
jzes, ik zelf doodmoe, geradbraakt van dere publieke gebouwen zljn als 't v
/de doorgestane ellende en inspanning ware weggevaagd, 25 percent van de wn
,van al mija krachten. Porto Rico plat- suikeroogat is zwaar beschadigd ; ook S
geslagen, half vernield door een cy- 50 percent van de tabakoogst is be- sr
cldoon, zooals 't eiland er misschien nog schadigd; bijua alle tabakstabrieken g
nooit een gekend heeft. De ,San Cy- zijn vernietigd; de kofficoogrst die i~
riaco", de cycloon van 1899, die zoo- men schatte op een waarde van 10
veel schade aanrichtte, is er volgens million dollar, is voor 715 percent id
zeggen van autoritelien, maar kinder- verwoest; de vruchtenoogst is total o
spel bij geweest verloren, terwijl 25 percent der boo-
Allben de windsterkte was al enorm
verschillend : toes 88, nu + ~mj
per unr. Tegen 12 unr in den mid- A O F
dag, toen het toestel van het weer- P T
Bureau brak, was 't 132 miji, en tot
Half drie is de sterkte nog gestadig "o i a 1
toes mit"'729De bDM metrte t rug "0'c

":"kan Iatuuorlijk nietw Ier ehijr be ma Van EDMUND JACOI
hebbe wes nvreese ljle k kn 1 ege AMERICAN DRUGS;TORE
idee van de sterkte van den wind Breedestraat, Otraband
geven, vooral toen de cy'cloon haar
grootste furie bereik(te. 't Was in 66n Spoedige afleverin!
wNoord een echt,pandemonium", alsof..
alle duivels van de hel losgelaten en Patentmedcicynon
aan 't blazen waren, en aan alle daken~, Drogerijen Parfume~
boomen, lantaarapalen, telefoon- en
electrische draden aan 't trekken en Wiinen on
rukrken waren met echt bovenmensche- le ot-
uijke kracht, wonder vern:oelents, altijd le 00-
maar door, van 4 uur 's morgens tot AlleFle1 800
laat in den avond van Donderdapg, den Chocolade, Suikerw
'id ntot 5asfn 'sen fredda .scsqualsr Sigaren on Sigaretten S
en warrelwinden, waarvan ik, die al VLUGGE BEDIENING
heel wat stormen an halve cyclonen
heb meegemaakt, pal stond. Door een
,vadmijn persiadals e teen krlene bal- rn re
Szonder gevaar kon openen, heb ik
stao k jreachttu2ij d deiu @e:: warF. DIR EDA
stond en het heele huis trilden van
den weerstand. -Ik kon zien hoe de Is BRE~ED~lE S
aenvl".en J".da a les zid baar -IPa8 Ontvan en per laats
rollend en dwarrelend op de huizen
aanvloog, en alls wat uset ijservast MANILA SHAWLS, ZI
"["," ': be wgto .hIplvez ean h: KOUSEN, FILET- LACES
opvliged v ddaar neerkwakkn n"t PRONKSTUKKEN e-nz.
gyge on ct",,g* .j=*,try *,fr;- HANDTASSCHEN, WAA1EI
ons hmis aangekom9en, want alleen twee
deuren hebbea schrammen, en 'n deel GEBORDUURD en ai
van 't hek van gPewapend beton lag
tusschhn ade a~men. Vatn )teloe about les tge i
geviogen. Ben stuk van een 71 of8 8-
meter bij 5 met stennbalken on al, lag
een 50 meter verder in de straat; een P .
nienlw huis. van 27erdlepingen is hee- O .
lemaal op ziin kant gewaalt, de deuren
nog stevrig geslotetl. En verder, on- ,,S IVI C,
noemelijk is 't aantal huizen zonder ,U .
dak, en geheel of gadeeltelijk vernleld.
se jit of By mingehoimb rd er. PRODUCT OF GE~
1ezegd om er een beeld van te geven.
'1e straten zijn letterlijk bezaaid met 1 12 10 a
hout,, balked, latten en zinkplaten, in l t cp
allerlei vorm verfbmfaaid.v~~e bornwne o odaOns .huis yidr
zoker sChade g~ebleven. Wel was heti 4 Speeds For\
hits 46n zee 3an water, alle kamers j4 M caia
-waren overstroomd.. Bij eentropischen 4 eh ncl
Iregen van meer1 dan 12 uren kan men
jzich zoo lets voorstellen .... Van 't Ffont and Rea
oirenge van 't eiland is hier nog wei-i
nig be knld .as I ndt den van inl- C0m6 10 ouf Show Ro00
tis .:J re s::ei: ka iet ijot d PRICED 6 CYLINDER
aard~verachuivinagen. Wiff weten alleen ["\f ["3 }
datde vewoestinrg ontzettend is ge- VLI UI
weest. Men vreest voor hougersnood *e *r *iln tog
in de binnendistricten. Hulpis er ge- af Wilg 0gV


vraagd te. Washington."
verwest::, die de cy:lo::::: d ,,EL AUTOMOVIL
diverse maissislepeate der Paters heeft W S N I E C T
sangericht. W S N I E O N
S,Voor zoover Ik nu weet, verloren 5
we drie kapellen blier in Bayamdn, -
verder heel wat schade aan de school Icl I~
Ivan de Zusters, .aah de kapet.in de Gl IhS
jCalle de Comefo, weatr een musti
,is nitgeweken; in Catailo is het dak! Wfiemgtad Calttalao
jvan de pastorte weggewaaid en watj
h etk inveComo kt isanetsda hwl 0Ah E 88
van het achterate gedeelte van de pas-
torie en een kLera deal van het kerk- Rekening-courant in loc
dak, maar alle -paramenten zijn heele- Deposito's op termijn in i
maal vernield door den regen;in Isa-
Ibella zljn drie kapellen verwoest en het Voorschotten en H?
dak van de hulpachool; in Yauce lig-
gen twee kapellen tegen den grond, Koop, Verkoop en Incasso vr
en verder eenige schade aan hais en; Coupons en Vreemnd Geld te
school; in Guanica Central is dej Telegrafische uitbetalingen
groote kapel verwooest en heeft hetj Reiscredietbrieven en
buis veel schade geleden, ook de
drukkerg 'van ,El Piloto'. In Guanica- Nlationeal City Ban
orapa i er geen schade, evenmin in NOWv YOr
Alles bij elkaar een ontzettende ma- Safe-loke
tericele schede; maar 't ergete is neg Speciale afdeeling
wel, dat de vei'schi~llade huizen die
toch al in de schulden zaten, nu nog Attleeling Speaarkear
veel minder dan vroeger inkomaten
genoeg fallen hebben, om de loo- ~Alse


CoQnsul Horn *) 11 June
Therese Horn 25 June
Mindsa Horn *) 9 July
INGRID HORN *) 1Anglst
FrillaHorn 18 August
MIMI 'HORN *) 29 August
Consul Horn 17 September
Henry Horn *) 1 October
INGRI'D HORN *) 24 Of be
These boats call also at Santa


M1.S.
M.S.
Ma.S.
M8. .
M.S.
rr M.S.
rP M.8.
M.S.
r M.S.
r~ *)


Marta.
JACMEL, Eingston, Port as PdB8e:
15 June M.S. Waltitraat Hora
13 Julg M1.S. Therese Ilora
27 July M~.S. Minna Horn
ships accept cargo and passengers.


September
October
November


808g Bora
Rem0
Mlana Horn


All


__


wij tot 31
datirm in
r 50 stuks.
00-2 bone
50 ~3 ,
50-4 ,


__


s


C rr r Ca
!start Kapitaal en Reserve fis 2.i
Koo~pt en verkoopt~ wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.
Neemt gelden g depdsito en opent
chequerekenmngen met rente-vergoeding*
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegrfische Uithetalingen.
Safle-loketten. Spaarb


lank.


PTO. COLOMIBIA anal CARTAGENA


Salllagt fromg 811RASA to .
HIAMBill0 via Pto. Cabello, La
Gnaaya sadi Trid'lad:
M.S. F~irit a on 10 Jane
M1.S. 8088111 Born I July
M.S. Thaf888 Hora 15 July
M.S. M8F~i8 Born 6 Algust
M1.S. INGRID HORI 109 August
M.S. Friday Born 2 Septelqhe
Y.S. MIMI BORN 16 Septembes
1.. len~ H~orn 21 October
ME.S. Madeg H0?8 4 ROVsmntei
MY.S. INGRID) HORN 11 November


..31Mar -- 12


I!! UBILEUM1 KOSMAOS FABRIEKEN III


Bij onderstaande Sigaren, walke
December 1;928 afleveren, of op dien
bestelling hebben, verstrekken wij pe
Kosmos Populair per kist van 50 F 4.
Kosmos Superior ,, ,,,50 ,, 4.1
Kosmos Record ,,,,, 50 ,, 5.f


Apotheker


BSEN,


Kosmos Astra ,, ,, ,, 60 ,, 5.50)-4 ,
Kosmos Glorioso ,, ,, 50,,- 0= ,
Kosmos Casino Royal,, ,, 50 ,, 8.50=5 ,,
Kosmos Orientales ,,,, 25 ,, 4.7 = ,,
Marechal Niel Imperiales, 25 ,, 6.00=5 ,,
The Kings Mnorning Ride ,, 25 ,, 6.50=5 ,
80 BONS KUNNEN WORDEN INGiEWISSELD TEEN
~HIEN# P ACE 1
Heeren -Arm band Horlage, te r waa rde van f15. 00

v. b. H. 3.Vooren, boven Curiel's Bank.


tal Be zaar

S &t 5019
TRAAT I


I


I~ld r'


BSDK


Volge


250.000


UE8I8I50 & 80 Ag88t8._


a
-ir,
-r
r
P-:
r'


f'"'l

V'
I
5~~sa:~.


'i


ri.


.T~- ~I


V "'-~i
~ P
*1
; ,...

1 .
i:


9a


.
;xl
,,
v


~ -C
1~ ~bt
(L
C'
f'
rr
ii,


k' ~i~
r~ i:
I l;i
~
`G
r-
*


- -;`
:s
H
~
a~~ _.xaj
'
.1,4


I
`:


g "'
~;


-r:

-~----:

--
;

.:I ~i~b~u"'
r, ' t=3j
:iP~ ~;T~t;L :'~5:ki~fT~ -r
sr;r! .. 'i~sl
C~~' 7J':i

:'. C-. 't
-i:$ ~18~' f: c,
i e P
!1~~7~~ 1-~a_~i~~-:j. -~ i .1~ Y;; '? ;; ~1 r
e

~1~~5 i, ~
~a:--j.~. ,~." J!':'.
.1-.
'"~'~""~"~~;~!~Y~'.'c'jpte~Z~r ;u c~5.3
~ r:abl.
~7~~; .5~r~Fi
~ -,5?-i i-- ~ ~i9~ i.i 41

,~ ~c, B -~~n. ~~rSl
.:~f" ;- ;Z 3i~~~

'~2~
=;;11- ~!P.'~(9

i;:
. --aa!~E1
.r~-.. j jP~ i

i' I I I61
r i--~_ j.
d T~: 9;5.'L"''
i T

i, ~&_TP1P. I~f n~ ~i~P~
i .; i .:r
~ t .;


P
----.- -'


r-'
'


jlr.~
~T.~~ r
--
1- ,.
-


1~


:r :: P
i
-.
f i-
. I .r


~":--=c' :~.~.~
:.i~A:~ru
:Q


.45-~.~-L..
:U' ~
~-~. ~c

k'';
t-.
~111 r. .
T
!ti
i':r


~ s j
;-J
Ic-- ~i~.'..r:F f.1 i-::-~
h rr ...;
) Z -r-~
i~ 3i:
ii. il.i:-!
' 'i
i .


^" ::I "Ld- i
P6 ~ ~i~
~ -
.- i .:s
C F.
: .:i
~`''' ~ 1 :
:; .;-3.: T ~`)~,
.i..

.+ 1;
j; r
n 1 ii
~-~~': i T~Z~ ~~y I~~~~ 1U . .
'~ ~
i 't
I-e "? .,.. -!
I~~'
;;;-e ; --,- II
i .i- -~- I
i' :s.. .,
~"., .i
r~ `~
6 J- -~ ,: ~-
; .1: ~ !i
-,r~
: :...
L i, :.i
: "':: ~
: ::" - :?lle r
i* i-; j '5 :;:E -~,\
E r.
bi-. 1
x
~~: i : ?~I:' .. :r :i.
;r, ~L~:c~~"~ ~,
~
5;%-:
., lir I!
e:~ ;I ;
: ~7r ~I
I:' : ,~
t : (1
;;
.. 411
v
:, -I rl 6.. 1~~: ;c: r
~F~;
;
LL,
..
; :
~ ~ r ~; n.
:I I; u"
I 'i ~ '"
i. ~ : i
+ 'F 1
.r r '' iP-~c iE!IIjl
~ e !1
1 1; i.. j j j ~
C '
; ~' ~ '2i,~u ~
.:I 1 ,,I vr ui! i I
.Y ~ir ~ C ''
s .::: I` I
I'' 'I :i 9 "'
:' ; "-


.. 21 ........, ;~:~,
,v, ''~Y~~' '''
r, r

,!\? \ F: ~ ~ !;1
: i : :I:" ;::
''~ '
*~ ~
'~T~-r~ r.
r.
r ~
:;inI i:C
J Lii~il~~ I Q rlj ~
1.: I I IIAs
d .s
n;p3.ij;b~l! \,
c -r-
~.~, -r.~I s~
-I ~
!Li' ~,p P Ir;r_~.
~- I_


i:

'"
sl


~


r~J ~ :r.
i:3 -
--:i~ ~t-*9 L~ff~dt~_r~2.
P -I C~
~bt ~
'4a ~ r rn-. ~
'~C ..~sy~~-.-
--r.
~;~Ct-1 .Y U"--~: -1~
.~.. ~-- --r
Y-rr~h~~n~ay.
---; ---


muv~i:


Uns MLES


.I~

i
~-


':3


~b.;

il~~
"i;


* I ~h-n
.~
i ' 1.. j
.hr
Y


a"~:. :

-
.. L
2:' r ~,~s


ir
;r


_I I
L

3~


~~, ~
~
e


B r


XrT


$i~' OU


BETTE11


$
b
I:i!
t!.
'~ :~r%:
C 'ri'
t.~,c
1


98%se~r of the w ~de demand for F restone Tyres in this locality,


wea h:*Fe 8sen given authority to sell and service these Tyres


whtrlh bear the most famous name in the industry---Firestone.We h;-ve made a study of tyres and are able to give service


w~hich mlakess certarn taErt you get aUT of Firestone Gum-DippedTyres aI ithse Tileag~e built-IN in the word's largest factories


speefslizing in Tyrre production.Yous 00~::1 depend on uis for fitting and inflating your tyres, forregular ins ac~tio~n and alil necessary repairs. We can give you


advice nd


which wll save you Imoney.


A. D, CHPRILhES & Co.


Heerenstraat No. 20.


9~-,


s+n
'`r;J
:. .
.~I I
.C'1 ''
:B


Gum Dipped TYRESEl Vapor


so esperael8 118 Octilbrel928 de Europa via Pto. Rico y Veneziuela y
seguard el mismo dia para el Sdrr via Pto Colombla y Colon.
El vapor .E A I.


jguird el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerife,
Cadiz y Barcelona.
mbos vapores aceptan crarga g pasaferos.
Los Agentes.
Anbo Vl~c e S. E. L. MADURO &i SONS.
gedeelte van het domein" san de Ca- gebeurde met het dokt nimmer hetge
1--13 Hearonstraat 16. racasbaai is weggegeven, maar ook ringste verwiji gemaakt. H-et ligt im-
de beheersching van de baai zelve ? mers in de rede, dat bij een zuiver
- la, toch nog 46~n enkele frappante commnercieele onderneming de bedrijfs-
SH E LL -IRO U T T r clausule, in verband met bedoelde belangen, hiet eigenbelang v66r alle
13 1 ) LJ L .diepwaterlign: andere gaat. Maar wij zullen ook niet
,De Maatschappij zal de diepwa-~ natevelijk verbaasd opktijken als op
~~~ terlijn nader nauwkeurig doen opne- den~ een of anderen dag zal komen te
PR IJS NOTTE ERI NG men en het Gouvernement in he-t be-' blijken, dat er geen vergunning meer
zit stellen van een bijgewerkte kaart./ kan worden gegeven voor het landen
Gasoline ex pomp per gallons fl 0,68 Deze kaart zal dan in de pleatsi of betreden van het terrein aan de
Garln e blik 5~~ 11-4OS 3,90 treden voor de bovengencemde" (see- Caracasbasi, wiji het belang van het
asolne er an a os ., 275 aart~ ; 8000b In `1912nitgegoven door bedrijf dat niet langer gedoogt. Het
KIerosmne per blik van 5 gallons ,, 2,7 het Ministerie van Marine). gouvernemnent van Curagao had echter
Mineral turpentine [vervangt terpentiljn]per blik ,, Zooals men ult de voorgaande adn- leering kunners trekrken nit het geval
van 5 gallons 8,50 halingen ult het erfpachtscontract -I met het dok .. het blijkt echter
Smeerolian : de spatieeringen zljn echter alle vanj niets tCq hebben geleerd.
,S ngle Shell" ex. pmp r sl~lob 1,5 ons kan opmakten, is nIet alleen De tweede restrictie betreft meer In
,, n epo pega ,,het g~eheele schierelland aan de Cara-/ het bijzonder de sanitaire belangen,
nDouble Shell" ex pomp per gallon ,, 2,- casbaai waatrop de quarantaine-inrich- waarrover wij het in onze vodige arti-
.Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50 ting thaas gevestigd is, en een daar- kelen ook al gehad hebben. Buiten
Cokres per ton ,,15,- van deel nittaakend stuk ground langs de erfpacht zullen vallen zoo kan
KIero-gasolie, brandstof voor "LDlco"l instathiies enz. de versma~ting waarover de weg loopt men in de erfpachtsakte lezep de
110galo 0,34 nitgegeven, maar ook het rechtt, om! logeergebouwen en het hospit;aal met
per g n alangs het strand van het geheele ter- dokterswoning, opzichtersverblijf,
De levering van ,,Kero-Gasolie" geschiedtt nitsluitend in rein aanlegplaatse:: en derge~lle te loodsen en dergelijke, in 46n woord,
drums van 80 gallons bouwen, steigers enal aan to leggen) alle thans op het terrein ten behoeve
enwaar slj zulks wenscht in de bec van den quarantamnedlgenst aangewe-

UURAE [IRU Utl 1110181 Il Afiden aan te brenlgen en sells om de getimmerten, an de ground waarop
71 of~cisele, door het Departement vani dezelve zijn opgericht, alsmede een
: NlMarine ultgegeven zeekaart, wat be- terreinstrookt daaromheen, door de
treft de diepwaterlijn te herzlen, bui-[ Maatachappi5 op hare kosten em aop
Koninklijke Nederl. Stoomboot M~aatsch. ten elkte cotr61e van hetmet Gouverne- aanwijzing van den dire~Cteur van den
as pse art ~~~~Maar zooals reeds gereleveerd, erl overigetereinafoneatstn
VA uU R UG o indrMashppjekl eti ven agesiterin te houdena ten behoeve
ties opgelegd, WI)U zeiden zooeven, van eventueele quarantaine. Verder
Na^S Po Coajbla, Cartagena, Cristobal *!1 Ptij iono: 5ov dat die echter praktisch weinig of niets zullen -- ,met inachtnaming van de '
ss. CraI~nesen' 18 Oct. beteekenen en willen dat nader toe- veligheidswoorachriften door de M~aat-
ss. ,,Staypesantt" I:a Nov. lichten. i schappiy alt te vaardigen" gouver--
N~u Pto.Cbe loLa Guaira, Trinidad, Barb Eurropf: Ii tict Een der ult een oopupnt van alge- nementsambtenaren on -werkrlleden ten
SS. ,,Crgnasean 1 Nov meen belang gewichtigate restrictles, eov a e ouenmneint
SS. ,Stayjvesangt"' 15Nov. isdi, aarblj ht gou~vernemeit zlch| l oods-, donane-, quarantaine-dlenst
Naar Port-an-Prince en New~Yorkc: de vrije beschikking voorbehoudt over I enz., ten alien tijde vrifen toegang tot
'g,,SB.Commaeye 8 Oct. en ppvakewtrideaa-en doorgang over het erfpachtsgebied
o.PrC HaIo ulraCead apt"iCrpnTra ,csalrho eaneieqa hebben en zal ook nan autoriteiten en
Demerara, Paratnaribo en Europa< rantaine-boei en wel e'en cirkel met desk~undigen, die door den directeur
SS. ,,C~ottica" 1Cr Qlt. een straal van 250 Meter." van den Op~enbaren Gezondheidsdienst
SS. ,,Commewgnle" a 5~ Weina, walke waardle is toe te ken- gemachtigd zlfu tot een bezoek aan
as.Uki r" fiia..stf 8 arts van ne ch~pen,11e, nainr niet mogen worden belet.
as. ,m" M~o eventneel .om de een of andere re-i Over de hier medegedeelde be-
ss .Flor 48 ct*den de St. Annabaai niet wenrschen perkingefn van het erfpachtsrecht zul-
Bovendlen wordt een geregelde dienst onderhowden tasserer ~curacao-l Manathe*~o rbinane te varen', on onafhankelijk len wij maar niet veel zeggen. Zij
v. met de S.S. ,,Atlas", ,,Midas" en ,,Brlon" Van, het goodvinden van de C. P. I. Mi. hebben betrekking op het geval, dat
~op de officieele ankerplaats in de Ca- de quarantaine-inrichting ter togen-
racasbasi to ankeren, waar toch vast! woordige plaatse gehandhaafd zo$
staati dat het geheele strand van het blijven. Naar onze bescheiden mee-
doinein tot het erfspachtegebled be-l ning zal dat echter nist gaan; en wi)
tro~art en de gouverneur self heeft staan in die meening niet alleen. De
mootee erkennen, ,dat slechts (sic)/ Amigoe di Curagao b. v. schrgfit in
~oor het landen en betreden van het zija nummer van '23 JIuni j.L.: Dat de.
terrein bij hraar (de C. P. I, M.) in ge. Caracasbaai na de vbstiging der C.
brofth hare toestemming voor het pn-l P. 1. M. aldaar als quarantaine-station
bliek in het algemeen noodig (ls)'? heel ganw ni'et meer zou dienen wras
Eri~ zullen waarachij Mlkl maar heel te voordien," en sterker nog, ook se
weiai. gevondotn worden, die aan de minister zelft heeft in de < Eerste Kas~
., hierthwetnbedoelde tech een deri mer teegegoven: ,da~t die quaranthai-
***voornaamste -. restrictles ook6 maarr ne-inrich~tin-g nu op die plaats nlet
Ide gerinlgste wearde zullen tookennen. i bl~zonder geschikt meer (staat).(Spat.
Het bestaur meent echter, dat de toe- van sch.).
staid vroor de schepen, die daarvan Toch meent de gouverneur, dat as
miljen profiteeren, eer gunsrtiger dan de toesta'nd zoo is, ,dat de quaerra-
rongunstiger is geworden, daiar de C. tabine-dienst geen last van de C. P. L .M,
P.; I. A minder bezwaren dan dei behooft to on~dervindon maar wel ow
Opepbare Gezondheidedienst, ja, goett gekeerd",i het Beatuur ljdq(1)I dSan
beswraren pleegt to~maken togen het lan- wachten alweer een' staf~i:aelgaatet
dea op eeti gedeelte van haar terrein~ lIqssecrall met het verpilaatsenewan
en have steigers .: de inrichting tot de C. P.I. M. .met
W wine oit gaan tw!.iste over voorstellen indie richting~tll vikoas als
I tomer af~iiandere w~elwillende ge-j wannleer hiet bestuar mtkrg a
O~er~v* * thdheld ~at# at is C. P. I. M. Maari zaken zal kunnen beoordgeeap.,welk
O verw V er oexdh ld Ad gatlet reemd In den mond tkedrag zij daarvoor in bil~iflyid sal
.nee~ 'p ouvemoeur van Curapso, dat mooten vragen.":
edis paicallere maatschatppij het al-i Wi) zign er5 van :ever~t f~, dat de
Wees krachtig on energiek met Sanatggen gikiteen belang want om dit belang laaltstbedoelde tirade, 49Agent het vra-
gaal het 'hier immers -- better zou be-: gen, van een bedrageart~le C. P. I. M.
Last de dagen vy elpte on vermoeidbeid woor- halrtigen dan het betrokken bestaursor. voor .de evetdteelQ verplaatsing van
r goed achter U, sterk Uw lichaam en zearwen gaan 9 De gas~gghre opvalttng is rv# t' de Q'uarantaineinricht)ng, voor het
met Sanatogen. ,,Sanatogen gaat near de.kern de togt~idjprergappidbe, nt. dat de par-) groote pubtlek Ben openbarlag is~ge-
der gezondheid. nt. de cellen en bouwt die op tot ticutliere eigboven al haar wseest. Dait tooleted-;n de bedoeling lag
ee bijed rahiglihamge~l, shi** e etgen ae thefi To behartigesr en kon ze~ker nfemand vermoeden en
een lijendkrahtigliceamgesel, chrftseeneerst in de plaats aoo het al-wlst selfa de minister van kolonian
bekend ngelschdokier.gemeen belategi futy5 verzorgen,. voorl bligb~ase ook niet, te i nd
Een geneesheer in Engelechn Steatedienst beeft zoover de eigen belanageadaarbg aiet Eeaete- Kamer sprak van .een beschet-
wetnsh~peijk beezn.da Sant~ de in het gedrang komren, terwiff bet gou- den inrichting, waarvan de verplrat-
nrev ement in het bijzonder en ultalul- sing illet veel onkosten zal veroor-


levenskrachten met rulm 50 %o doet toenemen -tedhfte waken voor hetale ke.
(zie Med. Echo Jan. 1925) en over dte ultworking enblna a a otjsi Maar, wat er van die goede voor-
van anaogenop iineige getelschrft ezestrifd zign met een zuiver particaller~ nemens ook zlj, men heeft zich toch
dokter: belang. maar to verbaren over de natveteit
..No gedwetnde enkcel dogen Soutogebn ge- Dat overigens ookr de C. P. L M. van het bestaur, dat blijkbaar in goe-
brutki re hebben, kan Ik m6'n routine-wcrik* dien zoo vanzelfspreheanden stelreget' de trouw aanneesnt, dat de quaran-
dot iamelak inlparnnend is, servchte~n zonl huldigt is genoegraaml gebleken in de tafap-dienst geen. last zal ondervinden
der r I mipsr e getd onemseld regeesen" saak van het dok in het Schottegat. van een petroleumbeweging als thans
Men zal zich. kunnen herinneren, dat vlak voor de deur der inrichting gaat
Maak' Uw senuwen en licheam krachtig, vergroot manyankelijk was toegezegd, althans' ontataan, en rustig meent te kunnen
Uw wreerstndevermogen met Sanatosen. aangekonrdigd, dat het door de C. p- blijven wachten tot de C. P. i. M. zich
1I. M. aangelegde dok ook voor ando- genoodzaakt zal dien om de verplaat-
re schepen data de hare zou open sing van het station te verzoeken, als
staan. Doch werd niets reeds bij de wanneer dan over de geldelijke zl) van
Inwdln datv~n ietoeeg~aIn- de zaak zal zijn te spreken.
inwijdikng dii aarvi i toez eggin n- *
dkeke el, ji vrloo aa toen w. rdi Wordt vervolgd.
Het Zenuwaterkend VoedeicLT j mtu schedn re ds soodanig was nite
Veskriigbear in all* Apo~thiken downde wats voor de eigen behoeften ?
. ,, .. -.... -.. ----Wi) hebb~en de C. P. I. 1M. van het


1)e g stand ran

C~a acasbaal.

Hieromtrentltezen wglinde N.8. Crt.
van resp. 29 en 30 Aug. j. 1. de vol.
gende particuliere correspondentle:

De mededeelingen 'van den
gourvernur can den A.' R. be-
vestigen de gegronrdheldi der
critiek op den afstand van de
Caracasbaal wonder behoorlijke
wearborgen voor het openbaar
belang.
Eenigen tild gteleden hebben wij,
zooals men zich herinnert, een twee-
tal artikelen gewijd aan de kwestle
van een erfpacht, aan de Curagaosche
Petroleum Industrie Maatschappij ver.
leend op het domein aan de Caracas-
baal op Curagao. Aanleiding daartoe
was het airitwoord van den minister
van. kolonied ashb bet Twede~ieKamer-
lid, den hebr joekes. 'Wij meenden
namelijk ---, zoals wij dat troutwens
nog steeds doen -, dat in dat ant-
woord een te onschuldige voorstel-
ling werd gegeven van een toch zeer
ernstige z~aa en stelden in het licht,
dat met bet in erfpacht geven van
,een gedeehte van het domeinland
iase de Calracabbaal" feltelijk de ab-
solu-te beheerac~hing: van die baal aan
de C. P. I. M. Isa gegeven.
Onze gref rwas ew is echter niet in
de ersnte en voornaamste plaats, -dat
aan de gerosmeade matschappi) zulte
verstrekkends~ rechten waren verleend'
maar wel dat blj het bedingen van
de contra-praestaffe zoo' goed als geen
rekening is gehtouden met het lands-
belrang immers de financiaele belan-
gen van Curagao. En wij meenden
zelfs, doelende op de bedongen conl-
tra-prestatie n.I. de^Setaling van een
jaarlijksch bedrag van ft 12,000, van
een .om niet w~eggevest" to mogen
spreken.
Wij zouden an g~een aanleiding ge-
vonden hebbest thrder op dit oader-
werp terug te ifiam~e~n, ware het' niet,
dat de gouverithsli inteen ongewoon
ultvoer~ig schrijven aan den Kolonialen
Raad, dat in sommige hbier vesrschif-
nende bladen, o. a. het Avondblrd
van de N. R. C. van 14 Augustas j.l.
is opgenomen, togen onze beschou-
trigagen is opgekerSmen e'I dearin ge"
waagt van ,onjulate berichten, die
mteermalen in' de pers zijn voorgeko.
men betreffende het domeinfand aan ~
dae Caracashaai, door het Besturrl in
qfrpacht gegeven saan de C. P. 1. M.
_infele berichten niet knanfen nalaten
s'taimnstg te maken' tegen genoeade
nmaatschappil en het bestualr vari Cis-
rageoa s
Tot ons leedwezen heeft echter ook
het ,duidelijk overzicht van den tot"
stand",dat de gouverneur in zijn meer-
gemeld schrijven aan den Raad meent
te hebben gegeven ons nog niet de
overtaiging kunoon bljbrengen, dat
one opvatthfg van de zaak onjuist
zou zifn en dat bij de transactie be-
treffende de,C~aritcasbaal in zells ee-
naigsizies. voidoende mate rekening is
gehoudien met het landsbelang.
Ontdaan van alle imanje, die som-
wilke bedenkeliji veel weg heeft van
een apologlie van de overigens niet i
Saangevallen C. P. I. M. kom~en toch de
tifvtvoerge utteenzettingen van den
gouvrerneur slechts hierop neer, dat
v ,aert lattel bedrg van f. 12,000
iipar faer aan genoemde meatSchappilj
zzyn overtedlrr~gin alle ofzoo goed als
afts recten, welke hiet gouverement
op kiet domein aan de Caracasboal~en
op die baal zelve bezat; weliswaar on- I
der zekere restricties, maar -dan nog
restricties, die prat(CISCh, naar onze
beacheiden meening, weinigd of iets
toe beteekrenen liebben.
Dat het. government zoo goed als
allp, rechten. welke bet op dest grand
ksdirgs~ ObCaracasbati, en op de baai
zelve bezat, heeft overgedragen, mo-
go blijken ult de aanhalingen ait het
erfpachtscontract, welke wij hieronder


laten volgen.
Inl erpacht werd ultgegeven : ,het
gedeelte dometar, zijnde een schid-
elland" :- bet gheele- ahchieriand
dust ,tea Oosten valsde Cara-
casbaal en een daarvan deel nitma-
k~end stuk groad, ten Noorden van
die bean langs de versmailing over
den weg tot. .. met het doel om
op die gronden olicopslagplaatsen,
fabrieksinstallaties, pfypleidingen. wer-
ven en alle werken, die zij noodig
sal hebben voor een richtige func-
tionneering.van haar bedrijf, te heb-
ben en to houden,....."
Verder:
,De Maatschapplj~ verkrijgt voor
den duar van de erfpacht het recht
van bet gebralk vant water langs het
hiervoren genoemd domein tot bouw
van aanlegplaatsen en dergelijke"enz.
Dan :
,De M~aatschapplj verkriggt fevens
her recht om alle noodige ,atelgers'
aanlegplaatsen, meerinrichtingen en
bevuring doormniddiel vanboelen of an-
derszins raan te brengen langs alle
kasten random het in erfpachtr ge-
deo e~~~n erc t eo rzoover dgo
bn een de ahnsp uetaande diepwater-
Behoeven wl) nog verder te citee-
ren, ten bewlr~ze, dat niet on el ,een


FEE El PA YEN.

Giabalrdine, hinnen, Zijde en Wollen.


CiFlotste kenze.


.Compania TrasatlBntica


,,BUENOS AIRES'"
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs