Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00135
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 8, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00135
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

lio. 2331 Zaterdag 8 Septemnberl 1928. 45ste Jaargang


W EE ~E i(Bh D V00 R DE GURII RA RO SC E E l~h i D E 1
0 Idel k d ' ~zijn midden, wenscht het bestuur een -- -- -- -----
usagaaosc e De ge deijk ea minis- .Eewach enn e nodinegd n en on deii HOLLANDSCHE BANK V00R WEST-INDIE.

Slavokkelin en. tratie van de kolomie. voorstel in dien geest zou echter -
naar de verzekering -an den gouver- Kapita sl: ft~ 0000.000.--
i. ilAandrang tot verscherpte contrirle. nleur op een welv, Iliende onltvangst
1.Een initiatief-voorstel van den Ko- van de zijde van besl bestaur kunnen P~ip Ulltst on Volgestor~t fl 1.000.000,-
De publieke vel~ligeid. lonialen Rand niet te verwachten. rekenen.
Eertijds was Curagao 'n El dorado kHe onenkbeeldndeopdpeerngornann Weij meenen, dat, ge~geven het be- ,OFKNOR MTRA.BJANOR AAIS(eeul)
wat de publieke veiligheld betreft. Algemeene Rekenkarner in te stollen. lang der zaaik, het d:;or het 'oestuar.
In stad en binnenland kon men op ingeiomen standpunt niet het juiste,
elk uur van dag en nazcht rustig pas- De particaliere correspondents schrijft kan worden genoem ". M~en zou daar. B3 IJ K AN~TO R 0UR A Q A 0.
seeren, zonder 't mninste gevaar te 28 Juli j. 1. in de N. Roftt Crt: uit zelfs een onverechilligheid, een
loopen te worden lastig gevallen. Aan- laksheid kuonen disth;!eepen, die op
randing was total onbekend. In ons ar-tikel: ,De toesatand van1 zihzl ed l e ruetzuieemt Gelden g De~posito. Opent Spear-fRekeningen.
Wat whs, is, helaas, niet meer. Wat Curagao,, opgenlomen in het Aviond- kunnen worden gebiazigd voor het Opent Rekeningen-Courant met Sente-Vesrgoeding.
de publieke veiligheid betreft is Cu- blad 19 Juli j' 1. hetoben wij terloops denkbeeld van denl Read. In- & Verkoop van B~altenlandsche Wissels & Vreemd Gleld,
ragao er niet op vooruitgegaan, over- de aandacht gevestigd op den aan- Praktisch beschou Nd toch betee- Bezorgt Telegraffsche Ilitbetalingen.
Itreom als hetais d orn allli onue er sh b oor deenn Ko 1 11 en Ra d ketah imiene 1ni gz dal stanadpunt Credietbrlevlen & Reisurissels Ametrican EXpress Company.
voortdurenid een gelegenheid zoeken bij den gouverneur geoefend, tot het in denkbeeld eener meer effective con- Vesrk rdeenandnfadl
om hunl slag te slann. het leven roepen van een comnmissie tr6le op de besteding dier landsgelden. Ultrioeving van EffectenOrders. VterzilVering Vran Goupons.
In de stad houdt de militaire politie van financing of contrble of hoe men imrvndnKlnae ad
er zoo goed mogelijk orde wonder. Door htokne nwi.welks leden in het ge~heel geen ver- EAD1N N I B KZ E,
den goed geregelden en strong gecon- Wjwrnne reishemnzc goading ontvangen wacr hunne work- iun
troleerden bewakingsdienst wordt de in dat college de zaak voorstelt, maar zahdnaszoaie e lid-
k~aii m i hen dt3 r te slaan tot een ded edoelingdais er eenlk heerael t g n maatscdhuken e acul z o nng e ht za
Laat enkele zwartkijkers zeggeni wat zctop de besteding der landsgel- heden, moeten waarnemen, kan niet
ze willen, 'tis maareen watkeurig den komt, dan thans volgens de be- verwacht worden, dat hij met ini- Vertegenw. to New York: NATIONAL BANK OF COMM~ERCE IN N.Y.
korps, dat, wanneer het eenmaal op staande comptabiliteitswet magelijk is. tiatief-voorstellin zal aankomen. De NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
sterkte zal rijn gebracht, en geheeli Zooals men weet, gaat de cenige leden hiebben er eenvoudiig den tijdl INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
Curagao en Aruba binnen den radius contr81e, welke op bet oogenblik nit- ~niet voor en bet co~llge beschikt oak te London: NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
van zijn werkzaamheid zal heb- geoefe~nd wordt, van de Algemeene niet ovei een burea:1, aan betwelk te Parijs Socit A GENERALE POUR FAVORISER ETC
ben betrokken, de bevolking een gevoel Rekenkamer uit, die over geen aan het de uitwerking van in ziju boezem
van veiligheid zal geven, zooals ze de zich ondergeschikt orgaan in de ko- gree denkbeelden kan opdragen.
laatste jaren niet meer gekend beeft. lonie zelf beschikt. Ulteraard is dan In dzit ijzne ea shtzls
Ik heb wel eens aan 't adres van ook -- met hoeveel toewijdinlg dat hoo- nog" det vraagofde hetooal bs estu liknn. or aale-lasnyd
de militaire politie het verwijt gehoord, ge college zijn taak ook vervult en we "ove de inaa dfe mtee k onderl egder~,,,,, G~f0 en de Oenbare schoo prl. e-lse qd
dat ze niets anders doet dan fielsen. al geeft het daarbij soms blijk van kahenbshkt a ele e Hierdoor zou 0.i. de vrijhe d van
Maar wat wil men dan ? Als depo PO e~en scherpzinnigheid, die bewonde-/ arbeid als het ontwerpen van eeni Rijlksgedachte. odearo crvwijs in e g eedrngkomen;en
litie op haar stoel blijft zitten, omi ring afdwingt de bestaande contrbll, effectief contrile-syste~em kan worden ie deaarom scheven wij ezen walgemee-
allen bj vorkmene wnorelik- n hofdaakeenspaiern cntr1e.toevertrouwd. Men zou, dunkt ons, in In een artikel naar aanleiding vanneeglntevreznwsboe
beden op te treden en erop in te slaan, Zoolang de papieren maar kloppen dien het zoover koiit een beroep de ontslagname van mr. Brantjes als bepalingen uitsluitend ten voordeele
dan hect het natuurlijk, dat de politie ien de uitgaven behoorlijk gedekt zijn moeren doen op de he:lp van het de- Gouverneur van Curagao had ,,Hetj va de openbare school."
qweer ::I: t Op tijd was om~ die wance- doo':r qitanies ,f betaalro'len, wast- partement vran firinancin in het moe- Hanidelsblad"' inl zijn nummer van J ia dn uheantlkdee
delijkheden te voorkomen. En als zij oudler de noodige' handteekeningeni derland. Augustus 1.1. er de katholieke missie voor die parallel-klassen z66 gering
voortdurend patrouilleert, en op ge~ staan, dan is de comptabiliteit for- Vratmnoso i a ewr-en ewj a eakdtzjzc1worden, dat een zoo kostbare maat-
zette en ongezette tijden overall ve- eel in orde. Of het met die hand- z'aamheden van een commissie ultk teeveelij bekomeeomaat het zieehib de regel er nanwelijks door te techtvaar-
wacht kan worden, just met het doel teekeningen nu wel geheel en r~gle de ozmvndnRa eievr uaanrn e it voidoende ldigen zou zlin.
om zooveel mogelijk alle wanorde- is, dan wel of de leveranties geheel wahighbednmee i eoghdvo eeshnvnhtl- En daarom deden wij een anderen
lijkheden te voorkomen, dan is het unaar behooren" hebben plaats gehad dien aanie nogal scpic etedvn e e werseld met naet ,,e- matee a ehad i elm
ook weer niet goed. of een ultgaaf al of niet is aangewend ijn Wijeben aaze oa cpimmer inesend ad- innderl e verserkin ve an e rikse-de/ar kostbaar zou ijnd, den waadoooi.
Er zijn no eenmaal van die men- voor bet doel waarvoor zil bestemdl mijn istrtee betekkng des tij meea-i dachtije.. het gewenschte reulaa even oed t
schen, die met geen mogelijkheid zijn was tol zoover strekt de ,,papteren gemaakst, ativ betr al zoon soort ome- Daaregnprtsteed depret bere ensct zouzq n.. raat essen.ged
tevreden te stellen. contrble" zich nu niet uit. Een en miseakt utt en Kol onialn Raadt be- menaireen redateuter ve d,,Masbo-i Hoe het ,Handelsblad hierin een
in lkgeal menn ijzode adertebeoreeenveeich tchstond en weten uit eigen ervaring hoe de.tegenwerking kan zien van de .ver-
overdrijving te mnogen constateeren, dat een bekendhejd met plaatselijke toe- de praktijk van de contrble ten slotte Het .Handelsblad" van 9 Augustus strin r dser ikgdahe s e
het groote publiek er wat blij mee is. standen, welke het controleeren isvwodnBoedesttdea-1.kmtzjselig omashe rdsl
Maar nu de buitendistricten ? lichaam in het mnoederland zich uitt beid vanl zulk een commissie specia- halen en tracht die te bewijzen door Dat de missie geen bezwaar maakte
Wederom kunnen wij Londer over- den aard der zaak nimmer eigen zal le eischen, waaraan niet altijd een het volgende. jtegen het geopperde denkbeeld, inte-
drijvinig zeggen, dat de veiligheid al- kunnen mnaken. eoeza aantal leden van denim W(ij citeeren hier het .Handels- gendeel van het begin at ten volle
daar wel iets te wenschen overlaat.i Wij willed hier nadrukkelijk op den Re~gaad unnvion feinngba.,bri aide eeshe a
En dat 't met de vestiging van de voorgrond stellen, dat wij met het ge- va devago us ided eImee te werken, blijkt voldoende uit
C. P.1. M.aan d Bullnbaa er nt eleveren ni st w di een inin eeen als eischte capaciteiten mochten bezitten, ,En het onderwijs ? Voor enkele htfeit dat het Bestaur van het St.
better op zal worden, Jan Paul heeftl ofe etno mtnihdnbknddntj eciba odnhb ett ken hebben een aantal belan heb- quThomascollege onichddelijk been ven-
er reeds op gewezen. zouden zijn, welke het vermoeden'e .ij keciba Ikde qutel inmsteoldge, zichdaarbijk beed ver-
Het s redsheraalelik gbeud, zude kunenwetige, dt e teom deel utt te ma en vani zul een benden en belangstellenden gevraagd iklarend om bij voldoende deeiname
dat ongewenschte elementen, die in Curagao in eenigen tak van openba-i cVmmls meer ev lez id odcontle omk`" zoddngdaa lan ah u r t en s oedig ean htvrane e
de stad geen kans zien om hun slag ren dienst praktijken zijn ingeslopen,;o h i de kolone memlnlelne a -.B .e 1y a oue res lte voldoen.eqet a
te slaan, naar buiten ,carren" en 't die de eer en den goeden naam vanheiekbkdnememae rlne denldleoel ia- Hteulataneeequewa
daar de menschen komen lastig maken. de administratie kannen aanranden. geoen rd aai e steklle, da te Cuala lmi eeln itoos een d ueen klinkende bevestiging van den
Herhaaldelijk gaan er auto's in wes- Edoch, wonder dat men aan praktijken' onder-aideeling van de Algemeene e d meeroleaumnm tsc appii op Cuaao twjfl doord onsa lergeuit votrent een
telijke richting van het eiland. De po- die boos opzet veronderstellen, be- Reken-kamer werkzaami zijnde, niet (eenp der allergrootste afnemers, die vldoklsend atllelne orprl
litiepost op Dokterstuin wordt natuar- hoeft te denken, kan het toch zijn' alleen het hoog~e college zal hlebbenl de~ Nederlandsche inldustrie heeft) tal llkasn
lik h oeel zgvuldig vermeekn i rn Jat, met de tegenwoordige ruimte van irvoor te lichten, maar ook aan den ;van menschen laat uitkomen, die zelf Vnsehsve erigngvnd
Hetdol andiebeoeenis an ksmddeen de e voeer croI- olonialen Raad rapport zal hebben ien irknee aeng ae ouders hun, verlangen naar b y 't Hol-
niet altijd vreedzaam, zooals de fei- sche krapheid heeft vervangen, ook ui ebegnotet egleik er narNderlnd gaaenis e bae- landsch onderwijs aansluitend onder-
ten hebben uitgewezen. Het is zelfs een geest vanl onverschilligheid of administratie, dus ook om trent de hetanenogeeraansluitend jwgste key~n~~nen.ntan ita
gebeurd dat men, zooals onilangs op zorgeloosheid, van viotheld is on et- dn 1e .adgrdn Hetft verij in bovnsaad itatge
Ascension, assistenitie van de polite staan, die op den duur tot erger an od wj rtgne a i e -
nng ~ n rr~ itp n-nilrctttd pers en de missie als zou-


heeft~~~~~~ ,oinvrokn mvii t'lo'"""1v6u' ren. d z e rsrki e ijgdah
heet oeenvezoke, m eiigtevoer. derdeel moet blijven van de Neder-i Van welken kant is men toen te- de i evrtrigdrrjseah
zijn tegen elemeniten die zich schul.: Het is ons niet bekend of de Kolo- landsche adminlistratie en geheel on- en, dit denkbeeld bezwaar komen te tegenwerken, houdt dus in geenen-
dig maakten aan diefstal, en die 't niale Raad reeds symptorfhen van een afaklj a oe esant- ae nd mge I~ a deele steek.
vooral gemunt hadden op huizen waar dergelijken geest in de Curagaosche gefhnoverij het Cuaoscen bestuur. de- zi'de der .migo" siez,
geen manspersonen waren. Dit ge- admlinistratle meent te hebben ont-
schiedde bij dag, doch vooral bij nacht. dekt. Liever willen wij aannemen, dat ,,nd esepaasntulj t
Dit is een toestand, die, als er niet zijn aandrang tot verscherpte contr81e redenen van .gelijkstelling '. Over del
spoedig paal en perk aan gesteld wordt, sehso rvni eih s 1 .":lerd vndtdndne~ik
volstrekt onhou'dbaar wordt. Maar waarvan wij w61 overtuigd ...d
W"i hebben gmeend goed te doen zijn, dat is, dat de tegenwoordige con- i dachte van die zijde van harte wild
1 gebl gsovlone eii fete versterken, dan zou men veeleer heb-
de aandacht van de beyoegde auto- trale isdee onoloede weng feci
rieienopdee tesan t vs igeimmers slechts vormelijk. Kon met ben gezocht na idlnokd
opdat er maatregelen genomen wor- een dergelijke contr~le misschien ge- ) a h eljchol, lw s anea
den, vddrdat er ongelukken gebeuren. noegen genomen worden toen het in doen sc laansuien ij heet mddlba
Zoolang het miet mogelijk is om de alle bestuursafdeelingen over betrek- UJ C en voorbereidend hooger onderwijsi MENSING & CO.AGEN TEN
militaire politie ook in de buttendis- kelijke geringe bedragen going en elke : Nederland.
tricten te stationneeren, moeten er na- cent als het ware tweemaal most n,
tuurlijk andere maatregelen genomer\. wordeni omgekeerd eer hij weri uit- I la v tg e rkn'
En dan dunkt ons dat een strenge gegeven thans, nu de begrooting:
contr61e door de politie op den Klel- de viji million heeft oversch~reden en Hier is het ,,Handelsblad" toch wel
nen Berg, van passeerende auto's, er kwistig met duizenden wordt om- heelemaal mis.
vooral van 's avonds 6 tot 's mnor- gesprongen, kan het ontbreken van Ten eerste hebben wij het tot ulting
gens 6, wel lets zal helpen; terwiji een effective contr61e een gevaar op- gekomnen streven alleszins verklaarbaar
wij tevens aandringen op sped om leveren, ook voor de eer en den goe- en natuurlijk genoemd, ons zelfs tot
telefonische verbinding, niet alleen den naam van de Curagaosche admi- tweemaal toe gaarne hereid verklaard
met Dokterstuin, Pannekoek en West-: nistratie. om aan de vervulling van dat verlani-
punt, maar met alle bevolkingscentra, Preventle is in elk geval te verkie- rgen mede te werken. Dat is toch iets
tot stand te brengen. z en boven repressie. Men neme den anders dan tegenwerken.
Zoo zal vleel kwaad voorkomen kun- wenk van den Kolonialen Raad ter Alleen hadden wij reen principicel ,
nen worden, daar men in de gele- harte. De Glaxo-melk is voor kinderen bezwaar tegen de wijze waarop men,l
genheid zal zijn om in geval van nood Tegenover den aandrang van den onovertroffen. volgenis de letter van de Circulaire en
then spnoedigst politie bij de hand te Koloni misRs da bohoete islelleen vanII0Ig& 0 ilgit r bne~ea ESN o etgnoriesDoor Postzegelverzamelaar

in Ned. Indie worden aiarssen gevraa

Van Verzamelaars in Curagao en Surin;

Br. Wonder Letter P. aan 't bureau van dit blad

~ISlA R~E~N .
Welke EERSTBEKLAS -- OROOTHANYDELAAR in sigaren 1
voor Curagao en omg. DEN ALLEENVERK00P van een
0800TSTE Holla~ndsche Sigarenfabrleken ?
Sp~ecialiteit: ,Sumatra-ZAN~BLAD-sigarel.
In arfwachtingAg:NWA~ (Io
N. V. Gijrath's SigarenfareeVLESAR(1l


B eho~ud Uw levenslust, bliif jeugdig en opgewekt
door Uw weerstandsvermogen te vergrootenl, Uw
krachten te verrneercleren.
Sterk Uw zenowen, voeg nieuwe kracht aan~ de
cellen van Uw bloed en lichaam toe met Sanatogen.
Want .,Sanatogen gaat naar de kern der gezondheid,
n.l. cle cellen, en bouwt die op tot een bhyjvend
krachtig ichaamsgestel."sfchrijft tee bekend Engelsch
ge ese.
Bestrijd zenuwswakte, slapeloosheid en vermoeid-
heid, over win de bezwaren van een tropisch klimaate
door met Sanatogen Uw kracht te vermeerderene
Zpeals her bekende mledische blad ,,The Medical
Press and Circular"' schrijft:
,,Sanalogen berf t en direclen Inoloed, die speedig-
.,: en krachurg tol gelding komt in men voo ldarende
doename der lichaams- en zenuwkrachten .

BLlJF JONG MET:

.~~ 5AAOHot Zenowsterktend Voedsel.
Verkrijgbasir in alle Apotheken


Will mstad Ctrataso Red. West-Indle *

I'laI.E ft IIangf1 *

Rekening-courant in locaal en vreemd geld.
Deposito's op terrnijn in locaal en vreemd gel~
Voorschotten en Handelscredieten.

Koop, Verkoop ea In~casso v.va W7issels, Credietbr
Coupons enV-reemd- Geld teg~en voordeelige koer~
Tele r-kfischie uit-be'talingen naar alle werelddeele
I~iciscredietbrieven en Chdques van de
Natiogral City Balnk of~ New-Yo;
NOWe~ YOrk Clit V*
Safe-loketten.
Special afdeeding VOOr IRCRSSO's
Aftel II g Spea~rkae.
Attelen~ HMAsstfa


1 (I


I _


SINOEZO~NDEN.)I:V
St. Eustatius, August 6th 192.~\
Whbo 3is to blare ?\
Dear Mr. Editor : Q
I have heard of the articles which. j
have been appearing in youtr mg h
read sdmi oe dd Cu 9 e'" c ncerniff~

,gd Island anid intended asking you fie
this to allow me to bring some faCts
ame to the notice of the pu lic.
My intention is not to accuse anyone,
1-4but simply lay bare certain facts and
1--4allow the public to draw their conclu-
--~d'sigj ns and decide "Who is to blame".
of; 3e in in~gdw dh 119 d th(Stco ditiion
wenscht ISt. Eustatius and Saba) has been going
der from bad to worse. To some it is
surprising that this retrogression has
been so marked; to us who know the
islands, were born and bred there,it
and). is heartrending. But let us go back
to 1%925, and look the matter through
-----and try and find out what is the cause
of this retrogression. In 1925 a cam-
paigne was held advising emigration
to Curacao; did the Government at
that tire consider that when e people
Emigrate, retrogreSSion must follow 3
SYou will most likely say that the
SGovernment was not responsible for
this emigration, but when I tell you
other than the Representative of the
Curacao Government at that time in
Sthe Windward Islands, what will you
fsay then ? Who is to blame for the
de lorable effects of this emigration ?
Has the Government done anything
towards ameliorating the deplorable
condition in which the islands have
fallen ? I am afraid that I have to say
"nothing whatsoever". We have heard
.of lots of changes and the last was that
the islands would be free of all duties
and taxes, but is this to the benefit of
the islands ? One who is directly in-
iterested (on account of his having
landed properties on which tax has
to be paid and one of the biggest
incomes in the Windward Islands)
wrote some time ago in your paper
applauding this action; but allow me
to say Mr. Editor, that that man was
only thinking of personal interests;
he never gave the public welfare one
single thought, if so, regardless of his
Character, he never could have written
what he did. The islands. are already
sinking and when the duties and fur-
.ther taxes shall have been removed,
they will just simply disappear into
the depths of economical depression.
Who is to blame ?
Mr. Editor, have you ever heard
anything further about the articles
written by L. Hevie some time pass
th Soe inveStigatIon Shlould have
been made by the Government ? As
Sfar as we know nothing has been done
and if anything has been' done, it has
simply been done along the old Go-
vernmental line (a lter from te
I~Governor to thd' Gezalqhebber and his
reply to same and the matter, whether
true or not, is considered closed), but
is that the way to handle such com-
plains 7. If the Government of Curn-
cao consider the people' of te Wind-
ward Islands Netherlands subjects, is
not that Government morally obliged
to make a thorough investigation in
such matters ? Why not do as the
British Government is wont to do, send
d. a commission and let that commis-
sion report its findings; do not leave
a people over to the verdict of "One
man" and more so when family rela-
ieven, tions may make it difficult for that
se'n. man to represent the public's interests.
n. Does the Government feel that every-
thin has been done towards unvel-
ling the facts set forth in Heyliger's
Irk, articles-3 ;Allow me, Mr. Editor, to
.say, and this can be borne out by
the testimony of a great number of
persons, that every word written by
Heyliger is perfect triath and anyone
who may say anything to the contrary
is speaking false. Who is to blame ?
We feel that something should be
nt *i~ done to better the condition of the


Windward' Islands and in particular
II~ ISt. Eustatius. It is sad reflection on
the Nederlands Government to have
z tree bitands surroutdhred .by English
CS p ti ds, arid to see the diffiretice
betweeffthoth~P islands and ours.
SIf the Government feel that these
islands are too much a burden, why
not sell them ? Anything would be
nezula preferable for those who have to live
thems than their present condition and
if the Government would look back
over a period of say eight years and
try to find out .Who is to blame", I
feel certain that something would be
lbre y se- done to try and raise them from the
Tenerife, state of poverty into which~ they have
fallen.
S~h nkingg you Mr. Editor,
I am Yours truly,
SONS. A.Tiller of the Soil.

De eenige vru~chienl/rno-
nade met keele vruchten.
Blt~engewoon keer~lijk
van smaak en zeldzaam
) ~verfnrsschend,


IOETBAL MAITCH.
25 AUGUSTUS.
(Van onzen verstaggeverJ


Zondagnamiddag 25 Augustus hee t Cu- Red re ae i p31 Aug. een
ragao zichi echt getoond en gedragen blj gezellige drukte heerschen op het voetbal-
de match op Mando Nobo tusschen de veld
eerste klas'se clubs Astento--Transvaal en Kon het ook anders?3 De ultslag van de-
ParamarIbo----Jong-Holland. ze knockoutwedstrijden zou hedeomiddag
De eerste wedstrijd, hoewel technisch beslist worden, zoodat de spanning buiten-
zuilvaer e peeled isa nzetuz66 in der smz gepwo hoog wmasgeb jh ta nblih ownar
tasschen Paramaribo en Jong-Holland. steld was geworden aan de aan oerde s
Immers een zuiver Curagaosche vereeni- tder bed rvereen gangn ,erend g juich oP-
ee igng ne zzui raan uriannnm n h steeg alt de samengepakte menigte. 't Was
heeft er gespannen ook-1 vijf en twintig minute voor vijf toen het
De weddingachappen van f 5,M110en t15, spel een aanvang nam. a.1
ja selfs van f 25 waren niet van de lucht. mD tdelj ewl n ee.r godn kban. Im
Aahn de verwachting vaan. IStt80mn heel veel uitrichten. Doch slechts van kor-
a n ee ka g stip te inleidinig. ten duur was het opdringen der J. H.Pldot-
seling ving de midvoor van Volharding en
r*, bal op en met een fraaie voorzet zqtte hij
den linksbuiten ann 't werk.
Om half vier werden Aslento en Trans- Deze op ziin beurt gaf den linksbinnen
vaal in het veld gefloten. over, waarna de midvoor een nreesterlijk
Van beide kanten werd er forsch ge- schot loste, datkeeper LAMPER~erCher schit--
bpeeld. Beide elftallen hadden wederkeedig terend opting. 't Is mij opgeva)(e~n dat de
zwaar met den wind te kampen, zoodat de aanyoerder van J. H. voor de rtit niet erg
bal niet van ver kon worden aangegeven. ,,safe" was, zoodat de rechtsback velekee.
Zou Transvaal niet over een langerei 'ren schitterend redde en aan hem, bijge-
keeper te besichikken hebben ? staan door keeper LAMPER is 't te danlken
Deze korte keeper heeft kenrig werk ge- dat er niet gedoelpunt was.
presteerd, doch wanneer Aslento op ror- J. HI. 's voorhoede heeft eenige keeren
teren afstand meer geschoten had, dan zon V. 's doel bestookt maar tot doelpunten
't zeker anders afgeloopen zijn- kwam 't niet. V. gaf mijns ind~ens v66r de
Het backstel van Asento is prachtig, doch rust heel mool spel te zien, ter wij J. N
de voorlinie laat wat fewenschen over. 's spel veel te wenschen overliet, zoodat
Ik heb Asiento anders en better den spelen. toen scheidrechter ROMIEYN de rust floot,
Waarom doet de oude linkrsbuiten niet de score ng blanco was.
meer mee? Den Blanken, de, hazewind op De tweede helft trad in met forsch spel
de linkerbuitenwing I van J. H. 't Schijnt dat deze vereeniging
Ult de kolonie ?Ben je voetballer at ? met den windtegen better spel levert dan met
Of nmt 't Laboratorfum-Asrianto jeteveel wrtndn m e.r Bnude i 11 rlk breaken
As~no heft et oor lge schld oelvige centerhalf en zlin backs wisten heel
Ateno hfegeft heodt door heigsenchld omoe wat doelpunten to voorkomen. V. 's voor-
kate afleggefn, a zood t descheaddechero hoede stond eenigen tijd werkeloos, toen zij
kwar voo vij nar hestau e:eensklaps den bal naar zich toegespeeld
Transvaal en Asitalto ag reen sohioop nm narj.dH.' d e
2 0 schot werd ingezonden, dat keeper LAMPER
falst op het uiterste oogenblik opting. J. H.
*s *ovoor etdoe g~f -Vt n a hhedoe hand n
Vfjf minate'n voor vijf unr I Hier en daar voor V. aanbrak doordat in het doelgebied
een enkele Jong-Hollander, trappelend van de rechtshalf ,,hands" maakte.
echt ougeduld, wachitend op het fluitje van J. H. 's keeper zag het ooge eJi ge- i
dene arbiter om zijn kleur to gaan verde- b odkeen weaarohp vbj een e s lae~TTn met n
G~een enkele Paramaribo-speler to slen, prachtige schniver gaf hij J. H. de leading.
zoodat het volk, het gedeelte althans dat P. V. s voorhoede dreef nogmaals met ver-
weinig goed gezind is, van lafheld begon ninden moed op J. 1. 's achterhoede in,
to sprekcen. doch de sanvoerder was nu op zijn plaats,
Paramaribo echter was niet laf ;integen- eenS rhaldeiks1f hl shae nva v6 ndterus
deel; Paramarib# gaf een fijne show, een inhalen wous J. H. zette de achterhoede van
sportshow, die wel als voorbeeld door an- V. steedfs aan't werk en ult een hands op
re vereenigingen mag aangenomen wor- hidj mroe dafe gan t doeldeHd wl nsal am
Terwiji full P. In de kleedkamer bersad- Nadat er weder ultgetrapt werd kwam het
slaagde, setteti berekendle, was de andere m)vo lo .tta nmeidws n
5aa e zgdr nh stro bu dechts soadvo b nns Vs tvo rho edeteo
om den doelman nog -te' traines ? of om corner te forcecren. Keeper Unmp~er*ving
nog te leeren richten? p 3o olgnhtnblnte p
.eede le eakeaale ast n Bifaarme e rte kanrs vogr V.-verke-
asen die door deskundigen worden gege- ken. Nadat er door J. H. nog heel wat san.
tn, harasl op n,d m ec frise dgn Ist I ap'tlaz onnodg e cittere 18eddoemo st a!
aan te binden, wanneer voor beginnen ge- tezgnvan V.'s keeper, kondigde een lang
floten wordt?, flultsgenaa e id a e esrj a
Als de referee voor toesen fluit, stant de fiisgalhtenevndnwdtidsn
captain van Jong-Holland al klaar, terwijll *,.
een klein mannetfe in den person Fivres Nabeschout in en
zich haast- den referee en den captain van
J.Hn.een poetje to geven. V66r de rust was V. 's spel aanmerke-
Het muntle, door den scheldsrechter op- lijk better dan dat van J. H. V. 's midvoor
gegooid, maakt zijn tuimelende beweging was subliem en velekeeren heefthij heel aar-
door de lucht, om z66op den grond te val- dig werk verricht. De centerhalf heeft flink
len, precies sooals J. H. het wenscht zijn best gedaan. Van de beide backs kan
Op 't tweede signal komt P. als 640 man ik zeggen dat zil heel goed hun best ge-
sit de kleedkamer het terrein op, luid tbe- daan hebben. Maar de vele outballen en
gejuicht door de menigte, corners die zil geforceerd hebben, konden
DeI ta~lsman, een zparte pop, wordt te- een zeer nadeelingen invloed hebben. De
gen de paal dpgehangen.keprwsuttennhttede
Paramarribo speelt met den wind tegen, do~Pelpnt waSisgekenszin zn fout, sli op-
de zon in dep rug. Is dit door Paramaribo stelling was zniver en volgens de regels,
self gewild?3eosela a oaaioI ada maar't kont mijvoor dat de opstelling van
De pstllng anarmarbo s andngden linksback zoo foutief was dat hij
anders. daardoor in de war gebracht werd.
Paramarribe brengt den bal aan "t rollen, Overigens valt er op dezen doelverdedi-
eq1al ganw to~oest ad sich terugtrekken tot g nets aa te mrlan.t ni huH nt" m
jonrg-Holland, duchtig biggiestaan door een die na de rust een gevaarlijke traptoebren-
sterken wind, lostomenige e~vaarlijke scho- ~en hon aan een der halfbacks vin J. H.
ten op 't P'J. doel, doch. oielmanPuto met Tbulten z~n schuld) trok bijtijds zqjn been
zin erekende grijphanden klampte den terag zoodat zijn tegenstander den bal kon
bal vast en werkte netjes weg. wegwerken. Prachtig Votharding". Blijft
Mooie demonstrates zijn erniet gegeven, den weg der sportivlteit steeds bewande-
door de beide voorhoedens. len I Laat u door de geleden nederlaag
Er werd gejaagd, zenluwachtig gespeeld, niet ontmoedigen, maar volhardt en doe Uw
zoowel v66r als na de thee. De rust going best om to blijven volharden in Volthardilg"
dan ook in met een blank scoreboard, wat Jong Holland heeft v66r de rust slechts
niet op 't terrein aanwildg was. middelmatig gespeeld, eenige aanvallen op
Nu zon men denken, dat Paramaribo de Vr.'s doel; het nemen van een of twee cor-
ksans son beautten, na goalsverwisseling, ners en afgeloopen was 't met hun aan-
filak gebruik zon make van den wind ? vallen. Na de rust echter was st] meer op
Geen sprake van. De vingge Curaqao~naars dreef en zagen wij weer eensjong. H. spe-
gaven ze geen hans. len. Tot miin genoegen zag ik den linksbui-
In ges~oteR kolonnea n kam nu P. opzet- Iten Tweeboom op ziin oude plaats spelen
ten. Een acholt van Kolader l sitbal Il Jawel. waar hij zoo goed zijn best deed dat 't een
janfg Hollaonds keeper ving prachtig op en lust was zijn prachtig verdeeld spel te vol-
workte weg. Bravo II gen. De rechtsbtnnen Jourdain iheeft een-
forag Hodland neelst de leiding, combt- voadig gesc~hitterd. an
neert tot voor de granieten rots. Bostle, Een prachtige kogibal die ~H. score
alwaar het gevaar wordt gekeerd. Bosnia, haast verhoogde, maar just la gs de lat
boy, ik bewonder je kalmte in het grootste scheerde; eenige doorbraken, goe~i overge-
gevaar I geven voorsetten, in een woord, hij wasin
Dezelfde kalmte, die je in Demerate ette- goede conditie I De overige voorhoede-
lijke malen aan den dag hebt gelegd, die- spelers hebben ook goed hun best gedaan:
zelfde kalate heb ie op Curaqao meege- De halfbackline is de ruggegrant van
nomen. eene vereenigingIJ. H.heeftdat heelgoed


Geef een paar yan je lon pas een kleine gesnapt. De centerhalf Alex was als ge-
desis ervan, ze hebben 't ha~i noodig. wroonlijk d. w. z. er viel niets on zijn spel
Tot eind van 't spell gingen Iselde par- aan te merken. Over dezen speler hebben
tijen gelijk op, blanl4 blank, totdat na ver- wigatra lang en breed gesproken. De links-
lenging met 15 minute na heel wat moelte, hafwas ook heel goed en de rechtshalf
na de zevende minuet ait een scrimmage idem. Deze laatste gaf ook een blijk van
voor 't P. doel, gebrulk makend van de sportiviteit, toen hij zijn been terugtrok
schemering jong Holand scoorde. just op 'toogenblik dat hij zijntegenstander
een geduchte trap geven zou (buiten sljn
Jong~~de Hoad- asasbgeslaogen weg vanL sprI tevoodAa
r 'Ovoerder Sibilon beeft voor de rust eenige
Nu Idad~ pol~pe v~P~nm~o keeren gemnist, zoodat het zijn club haast
Nu ng epig poinge va Paamaiboeen doelpunt kostte. Dank zif zijn confrater
den gelijkake te scoren, betgeen onmo- Provence is de score school gebleven. Na
gelyk bleek, konden spelers en publfek naar de- rust was~ hii echter weer subliem, zoo-
hals kreerea3, na de laatete twee en half uar dat hgj zich prachtig hersteld beeft. Proven-
la de grootste spanning verkeerd te hebben. ce als teeds' gezegd heeft heel mooi werk
so verricht, en last not least, Keeper Lamper
was weer keeper Lamirer 8. 'i z. hij heeft
Wij mogen hier niet nalaten op temerken ons verbaasd doedi staanidialr zijn haast
dat do voetballer e6n publiek voor, gedu- o'ngelooffijipe behendigheid. Laat deze over-
rende en na het spell zich ultstekrend hebben winning n nict oriermoedig maken, J. H.
gedragen, maar tracht steeds it_ kampioenschap te
beholden -door gerd~e~lde oefeningen en
Wel prachtig I profielat I en in de hopwakker speL Y
van neg weer dergelijke matches mee to De leiding was sitataktend.
maken.TOON. 1 F AVElthY.


Ssaale.
* Of ndei


El vaper
,,tlEOSAZ;PI '
a, esperaels ~8 S~fl~mbire1928 de Europa via Pto. Rico y Ve
seguird el mlismto dia para el Sdr via Pto C-olombia y Colon.


El Vapor


se espera del Pacifico via Colon y Pto Color
guiri el ~mismo, dia para Pto. Cabello, La G
Cadiz y Barcelona.
Allli0 vapors atoeptan targa yr pasaleros.


mbia el 141 Settem
uaira, San Juan,


Los Agentes.
S. E. L. MADURO &


s 1~


Verkrijgbaar bif
ELLIS & DANIA,
Agenten.


21 1


H~er~en~*


OS *r


seatbalwegtatrld
Jong-Holland -- Jpllgarding.
2 :1 "'


o


cprE' I p Y


CO Stila IT SaicBnM


,LE)ON XYIII "


v. ROSSEIM
iir '' 1 1


DE BwES VA~rMAS


Verkggli~aar bg ELLIS & IAAlNIA.. Ag88tga,

Z..te .....aea... i Do tir andB hro f 4 14~sr m
Terwijl de paroch~ie van de Playa o Plt i n1.
Aruba nog; in diepen rouw gedompeld
is door het zoo onverwacht heengaan brengt ter kennis dat. In verband met
van hear ontvergetelijken Herder, Pas- werkzaamhedetr op den Pietermaniweg van
toor Sa~is, is andermaal een zware af Maandag 10 September 1928 tot nader
Islag ze komen treffen, door het afster- bericht deze weg voor alle rijverkeer sal
ven, evleneens na een ziekte van, slechts zn afn s oten tasschen de M~arktstraat en
enkele dagen, van de Eerw. Zuster Het rijverkeer in de richting van het
SDominicanes, Ma. BENEDI.CTINE, hoofd- Damplein zal worden geleid door de Co-
verpleegster van het Hospitaal ,,San lumbusstraat en langs de De Ruyterkade,
Pedro di Verona".' Verleden week t hwlhh ae eknee in erdachtingeeian se
reeds vreesde men het ergste en wer- den Pietermaalweg-MniarkstraatPrinsenstraat
den daarom aan Zr. Benedictine den Zonstraat.
SLaatst e H. H. Satcramenten toegediend:i mT9t nader bericht mogen de hiernavrol-
Hoewel er een geringe beterschap in-n a htdewritrdn
rabefdtosadocnostes Ruyterkade, tusschen Columbusstraat en
Shoogst ernstig. Donderdagmorgen ont- IMarkstraat, in de richting van het Damplein.
ving Z. D. H. Mgr. Vuylsteke een te-i Prinsenstraat, tusschen Columbusstraat
legrm dt deZuser okr~den as.en Zonstraat, in de richting van het Damplen.
legrm dt deZuser oertden as.Prinsenstraat, tusschen Zonstraat en
Nauwelijks twee jaar was Zuster Bet NIarkistraat, in de richting van deZonstraat.
nedictjne hier in de West, en leefde Zonstraat, In de richting Pietermaai.
met hart en ziel voor haar ziekenen Mvadststreat, jo de richtingp Wanigat.
ja hosi'a.f]a H on beke Pietermaaiweg, tusschen Damplein en
v:5 hoe R Isptaaa dm~ bbeW 0 t ta, in de richting van het Wilhel-
toch al een tekort aan krachten was,!
een zwaar vern..s. Willemstad 7 September 1928.
Oig7e hartelijkste deelneming i'n dit] De wnd: Procureur-Generaal
zoo do~eeig. verlies aan de Eerw. Zus- C t.J. DEBROT
j ers Dbm~infeanessen van~ Arwaba.
b. 1--3 Advocaat-Generaal.
I ~801760- St. Saaclla.
i De heer Boskaijan lieeft door het-
Ongeluk met doodeli~ken atloop. geent hij tot voor enkele jaren terug
Zondagmorgen had een ernstig auto- wetelijks te genieten gaf met zijn mi-
~ongeluk plaats bij Juan Baeza (Sta litair muziekkorps het Curagaosch pu-
Maria). Een jongetje en een meisje,!bliek innig aan zich verplicht, Zijn
kom~n waren, stapten ult de stilstaan, in den vollen zin.
de truck en staken den weg ovet Die verplichting van het publiek
Hierbij werden zij door een voorbij rij- ten opzichte van dezen sympathieken
dende truchgegrepen, het meisje, Maria Ikapelmeesterl is nog veel grooter
Teresa Romero, een kind van 8 .jaar, geworden, nu hij zijn zoo wel ver-
werd zwaar gewond, ook het jongetje diend .otium" heeft ftrillen vaarwel
bekwam eenig letsel. Het meislewerd zeggen, en voor den dag gekomen
onmiddelijk naar het Hos~pitaal very is met een jeugdig frisch en krachtig
'voerd, waar het spoedig aan de out- Imuziekkorps, en met een Soir~e zoo-
!vangen verwondingen overleed. Ter- als wij in geen jaren genoten hebben.
Swiji men eerst aan schedelbreuk dacht:, De liefde voor de musiek was hem
bleek blj de gerechtelijke lijkschou- blijkbaar te sterk, en met den moed
wing, die 's middags plaats had, dat der jeugd beeft hij, de veteran, zich
de lever in twee stukken was ge-, opnienw aan 't werk gezet om Cura-
scheurd. Cao ult zijn verval op' musikaal ge-
De chauffeur, een zekere F. K. is bied op te heffen.
daarop door de politie van Cas Chi-i Die poging laten wij't dankbaar
quito aangehouden, erkenen, 't is blj geen pogen geble-
IBa 1188% 08(78858. ven, de eerste uitvoering; was reeds
van de H. H3. Agenten van het zoo een triomf verdient onzce volle waar-
bekende bier, merk Bill-Brau een deering. En de waardeering van het
mooie cigarettenkoker, zooals zij op publiek is hem reeds van de eerste
Koninginnefeest er hebben ultgedeeld. ultvoering af verzekerd. Het publiek
Onzen beleeiden dank. heeft genoten en zijn dankbaarheid
Dr. J. M. Nonpez e088. ten waardeering genit in een telkens
SDe E. 4., Heer Dr. Jos6 Mlaria Nu- Ispontaan altbarstend applans.
irfet Roca, Consuli van Coilumbit- al- De~ ienze der~.stakken was keujrig,
hier, is door de ~regteering 1Fan 'zfj'n het klankgehalle der Instrumenten
land benoemd tot Gouverneur van prachtig, de nitvoering ~der stuklaen,
Maegdalena. De Heer D~r.*M..oca heeft w aarvan sommige he~el lyLv~aardig-
zich~ hier veel vrienden verworven, en heid' van de muzikanten bshebl
.dziijnerzilds veef sympathie voor nla aitijd Van een subtleele spiverheid.
Curageo. Wij wisht elhe Boskiafjon
Van middag zal Z. E A. per Spaan- en zijn muziekanten geluk met d~eee
/sche boot .Legaspi" naar zljn be- leerste ultvoering; meed en volhar-
stemming vertrekken. ding, en een steeds stijgend success.
ee ourdwensrce en v.E. of vnnilart En dan tot spoedig weerziens.
zijn nieuwen werkkring.
Goderasheldlag.
Volgens B. C. is onte landgenoot, dej
eoln doEC R.ModnesuKo irgiNvedeerrdndmee
de onderscheiding van Ridder in de Ordet
van oranie Nassau. Onze gelukwenschenj n


BETIIG JI TE i

MISSIE-NIEliWS.


~E Z. E. Pastoor A. Saris.
rVerleden week Zaterdag, just toen
ons blad van de per s was, kwam van
Aruba het ontstellende bericht: Pas-
toor SARIS stervende: en een oo-
genblik daarnla: Pastoor SARIS over-
leden!
Wat er toen in onze harten ony nty
laat zich niet beschrijven, M ghts
gevoelen.
Pastoor SARIS, de onvermoeide wer-
ker, die zich zelf geheel en at gat voor
zijn volk;, de man met zija waarlijk DDI
apostolisch hart, voor wien gein ar- IR
beid te zwaar, geen offer te' groot
was -- w gerukt uit ons midden in
dw jvollie kriach vn zj oleve{ ] ig r h 6
en zijn apostolische werkzaamheid op
de volle middaghoogte stond1
Nederig o~uigen wij ons hoofd, en <
zeggen: Gods H. Wil zij aanb~edenl I
Maar bet b~eeld van Pastoor SARIS W
blijff voor ons staan, stralend in de y
glorie en grootheid van zijn aposto-
lische werkzaambeid.
Want aposthl1 was hij in denwaren i
zin van het woord, apostel, die I
leefde met en voor het volk, die
de nooden van het volk kende en niet I
rustte voor hqj het geneesmiddel om
die nooden te leniigen, gevonden had.
Hij stond boven zijn volk door de
grootheld van zijn karakter, waardoor
hij een Leadler was als slechts weini-
gen, maar toch midden wonder zijn
volk door de grootheid zijner liefde,
waardoor hij ledereen aan zich te ver-
binden wist.
De orde van den H. Dominicus
verloor in hem een trouwen zoon, -
de missile een harer meest eminiente
priesters, het volk een echten Vriend
en Vader, wiens hulp en raad men
nooit tevergeefs inriep.
Pastoor SARIS is heengegaan ;maar Bovl
zijn werk, de .Eucharistische Bond" ,v. me
van Katholieke mannen, de schoonste~ -
parel aan de kroon van zijn priester-
lijken arbeid, zal blijven bestaan.
In de parochie van de H. Familie 311
'op Curagao ee van Oranjestad op
Aruba heeft hij deze zoo echt ka-; HA
tholieke .Liga" weten to grondves- j
ten en daardoor ontzaglijk veel bige- ..
dragen tot den opbloei, versterking en
verdieping; van het christelijk leven 6.S.
wonder onze Katholieke mannen. H.S.
Pastoor SARIS: is heengegaan, ;M.8:
mear met een gevoel van innige dank- MN.S.
baarheld tot den Goeden God, ge- .
deniken w~i) en zal het volk blijven p18
gedenken het vele gbed dat 9eze ~g
priester heeft tot stand weteii te bren- M8
gen, en waardoor zijn aanldenken steeds M Y.S.
in zegening zal zijn. M.S.
* *
Th. F. Sarls Pw d grebomre Ie te
dam op 10 December 1885: op 15 d.S.
Au~gustus 1910 werd hij priester ge- M i 8.
wijd, en 10 Dec. Van het volgende M.S.
jaar kwam hij te Curagao aan, waar
hij na enkele faren kapelaan te zijn
geweest als Pastoor is werkzaam ge-
weest te -Westpunt. St. Martin, San
Mateo en nu laatstelijk te Oranjestad
Aruba, waart hij door de ziekte werd
overvallen die een einde maakte aan
zijn zoo kostbaar leven. Wel niemand
die een zoo spoedig einde na een 1
ziekte van nauwelijks veertien dag~en 1
zal voorzien hebben. Doch compil-.
caties kwamen den toestand van 'den i
lijder gedurende de laatste dagen ver-
ergeren en Zaterdagmorgen 1 Sep-
tember gaf hij, na .de laatste H. Sa- i
cramenten ontvangen te hebben, zjn
schoone ziel aan God.
Hgl reste i vlea re! i
Wij betuigen bij dezen onze meet i
hartelijke deeineming met dit zoo treu-
rig verlies, aan de geachte Familie
van Pastoor SAmIs, aan den H. E.
Pater Vicaris en Medebloeders, en 1
aan de parochianen van de Playa van
Araba, bij wie de naam van Pastoor


SARIS zeer zeke'r in onvergetelijk aan.
denlgen zal blijven.


gestorte geld teruggeven. 4. 0mak08
Kel. Randl, Zittingt 4 Sept. J. 1. r:Als ias ga~seedea. :B. V. D.
.Ingekomen was een ontwerp-ver-
ordening tot intr~ekking van de ver- Geen nittrekken meer van headen
ordening van 15 Maart 1918 (P. 8l. over het hoofd.
N* 14) houdende verbod tot litvoer Een model van gemak, ontdekt door
van Nederlandsch gemunt good en 1B I. .0.vervolmaaktd8oor '8. Dzj
.Nederlandsch of koloniaal gemunt zil-,hoo~gtepunt bereikend in ,,8. V.
ver, zooals aangevuld en gewijzigd bij als jas ge'sneden, hemdien 'en knie-
verordening van 6 Febr. 1920 (P. B. broeken, omdat ze better passen, rui-
Ng 7I.)riDit ontwerp werd naar de af.J mer zitten, frisscher zqjn, en langer
deelinaeby ve weze due nd n oze gw meshen beuitagen
Wa~SFim, byj muziekultvoerintgn op --
het Brionplein, het luisterend publiek j A~il' ORTH
gedwongen zich terug te trekrken op
de trottoirs, en 't daar als harmn- .
gen in een tonnetje of als- sardientjes BEST REVAILTRD
in een blik, same te groepen, son- Y" -$ttig gedeponeard.
der in de mtogelijkheid te zijn, Van The (6 V. D. Company, lae.. New York
zich te b~ewegen? Sole M~akers "B. Vr. D." Underwear
Waarom op zulke avonden het rij- INEK'f TO MIYSELF i LIKE 'B. V. D.' BEST"~J
pad tusschen de trottoirs niet vrij- Agenten: A. & J. C. Henriquez.
geh~ouden voor het publiek opdat hetj
rustig op en neer kan wandelen,
zonals van ouds gewoonte wras ?
Waarom niet liever het auto-verkeer D btg
sogzetgeadur dhetdipublaeak r ust 800
kunne genieten ? N ~amenls de Paters Dominikanes rlbler
Weegt het belang van die honder- betalg Ik aljau hartgrondige dank voor
den die gekomen zij~n ciouge- de bewljzen van deelaeming oadervendea
stoord van ~e mnusiek te genieten, nietbljdnodvaozederrecota
Sminstens es"M'~y aar, als van de en- ter, Pater
Skele auto ass, E~die wel leags een A bois8 s
andere richt ng hun doel ktmnnew be- t
reikten 3 1i CaracM o 8 Sept 28


FIs 2.500.--
PRODUE 0F GE E .t MOTORS4 peeds Forward, 1 Reverse

4 Mec anical wheel brakes
EFrnt and Rear bumpers.

00me to our Show Room to see the LOWEST

GED 6 ["Lll"DE ACI"'tDIB'tE TR
EVER UI IERLU.

af6 Wil Ing 10 glV6 you a demonstration.

EL AUTOMOVIL AMERICANO"

ST IEI.k i.MEROANTILE 00. LTD. Agents.


aona'n "ke ed "l. Stoomboot MaatschUIl I I..*


endlen wordt een geregelde dienst onderhouden tusschee ,~irCaotMracaioMrcl
t- deRS.S. ,,Atlas", ,,Midas" sn ,,Brlonl".


ag8 ffom CURAQA0O to .*
M8BURG; via Pto. Callello, La PTO COLOMBIA aal CARTAGEN ~
011ayr8 and Tha'l~ad :
Friday Born 10 June M.S. Consul Horn *I) 11 June
E08881 Horn 1 July M.8. hberese Horn 25 Jul0
Theygag Hegy -I ,July M84. 18al8n HOfr *) 9 Jdif
Ma@Ira #Agust M.8 IMEI ittHIbXOSID 0 1 Angest
INGRID 80811 19 August M 8S. Frtle Born. 18 BAgust
Frld~ ra 2 eptember o-3a M.. II GAgust
lhttaaf 17N 1 ~aasr 888 skl on I Sepitember
Henry Horn 21 October M8.S. Ita o.Hra *) 1 O~stbber
MVarie Horn 4 Novemb~er M8.S. INGRID HORN*)~ 24 OctOber
INGRID HORNF 11 November *) These boats--catt -also at Sant8
Nggyta
JACMEL, Klagston, Port all Prince
HOenry Horn 15 June M8.S. Waldt~rast Horn 7 September
Romil 13 July M.S8. Thtf680 Here 5 Ocrtober
MIB88 HOFr 27 Jlly M.S. MIRBa Horn 2 November
All ships accept cargo and passenger~.


Seen betere whisky to verkrligea. ,
MQIRRIS E. CURIEL &80NS '
Ag68tSR. -
1-6


Placiatige Requlom-mls.
Maanda morgen zal de H. E. Pater
Vicaris in de Kerk van de H. Fami-
lie ten 7 Wuu een plechtige H. Re-
quiem- mis opdragen voor de z~ele-
rust van Pastoor SARIS :na de H. Mis
zal Z. D. H. Mgr. Vuyrsteke de lab-1
sote vrhten ,
so ede pr ochie van de H. Familie
heeft zich een commissie gevorm I
pc ieldeen il ktdee tamen vr houni
minden Pastoor. Deze piec-htigeH.M;is
zal zijn op Dinsdag 25 deer maand i
~terwqjl tevenis een krarns, als 'bewijs I
van dankbaatheld, op zijn grate zal
worden neergelegd.
assesseese****Mene*******


. Pater M. van dea Elses
Vic. Prov.


VAN CURAGA0 >
NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal en Pto. EIdmon:
SS. ,,Van Rensselaer"
SS. ,,Simon Bolivar"
NSA/r Po Cabllo, La Gualra, Trinidad, Barbados en Europa:
SS. ,,Venezuela"
SS. ,,Van Rensselaer"
SS, Simon Bolivar"
^Sai Po n-a-Prince en New-York:
gg"S.Commewgn1e" 7
NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Cumand, Pampatar, Cardtpano,
Demerara, Paramaribo en Europa:
SS. ,,fo rle'
NAAR New-York: .
nS ,a cabus"


13 Sept.
4 Oct*
18 Oct.
13 Sept.
27 Sept.
18 Oct.
17 Sept
8 Oct
Trinidad -
245 Set


II Sept.
at -sept.


Waarborgsole voor Treastoliagon.
Men heeft ons gevraagd na hoeveel
tijd vreemdelingen de waarborgsom
die zij bij aankomst hiei* moeten stor-
ten, kunnen terug krijgen.
Volgens de inlichtingen ons van of-
ficieele zijde verschaft, blijft dere som
bil het government gedefioneerd,
totdat de personen teraggaan.
Indien zij evenwel een golden borg
kunnen aanbieden, die voor hen ver-
wtna oordelijk blijft Wordt hun het


I


C .


sorn reso---soU e*Int seengt


Pota"me~"rp" I' Belc d 80 ing
Zij die zich met demand in Holland
~De verkoopo van Jusveeien en van
in verbmrding wlltten stellen (voor hetj odne ivrRvowte e
rudlen van posifzegels) gelieven adres opl goaden en zlerend~n voowepn ter ~
te geven aan 3e Mc inis ,, an 08 een vndo2 JARt 97
Baggan" Te spreken 's avonds na~bleda deieladLBLP ,
5 aur. o f tot en met den`3 Jdnn 1927r on-
Geen insthjagder No. 9583 0. tol en met 8410 P.
Bif vertrek correspondentie: z ai plaats hebben op Dlonderdag den
20st September n. $. 's morgens ten
.5, Gritatnier 800 IlenUrP en volgende Donderdagen.
Belanghebberiden worden vuer~zocht
Martelaarsgracht No. 7. denverkoop te voorkwnmetrd oor de aan-
Amsterdam. jzuiver~ing der versdra~ldiigde intteresten
---- ------ -----iCarapao den. 29ste' Augultts 1928.
13~HU K~s~cacau c~nl~o~~C~$.3H~jDe V~oorzl~ter
VERLOOnFD 2 j H. J. CO0HEN HENRIQ UEZ.


Y\CIV Vr u


IDe


Fransc~he lonstrumentSD


Mlaandagavond is de H. E. Pater
Vicavids 1M. V. D. ELSEN per ,,Li~gia"
naar Aruba vertrokken. Mlorgen wuord' j
Z. H. E. per S.S Maracaibo" hier
ter I. gr. Vuylsteke heeft we-
gens den dood van Pastoor Seals zijn /
voo omenme refs naar Suriname ult- i


Eenige kennisgering, U
.dasc*~~ bja~~~~~~3E 1-


Flo~P


*


~B~BB


Frlash asr


Itla ~3 1
Cur. I Sept~.:i928.i T9'


Snicawe harmonle St. er het publiek zoo tiezware'nd iS, een wij- I

3 A "enth n rspeo Mr~n zieginpg ogke qnderga n. Dze dank van'


tas

Sa i~enlan 881180B. Alle telegrammen ult Mexico wtj-
DG868egleVal 88188.teloosheid. Maar waarom zon de ver-
De 888818588 Op Obr6508. Imoording van Obregon door een re-
DE KEBBIEYEROLGING 18 ME~ll0. ligleuzen fanaticus Mexico tot in zijn
Onze medewerker W.- F. schrijft grondvesten doen schokken, wanneer
I~flke18t g81168W08a v007 prof880 ons: het waar is, wat Calles immer be-
11081818118. In een brief uit Parijs van 22 Juli weert, dat de strijdend'e katholieken
1.1. waaraan de ,Times" een opval- mareen kleine, gediscrediteerde, Gr~o
De Mexicaansche stad Cuantia kan leader plaats geeft, schrijft Captain verachtelijke minderheid vormen ? Ze ogsotK pta n e-v l .5 .0
er zich op beroemen, het oudste spoor- Francis MlcCullagh, een geboren ler ker is hier iets, wat de censor niet lgsotK paa en R eve s 22 00 0
wegetation der wereld te bezitten. en bekend journalist (bekend o. a. wil laten doorgaan. Kote ekotwses
Want dit station is de oade kerk dier door een boekr over de bolsjewistische Mijn opine, zegt Francis Mc. Cul- Kote ekotwses
Franciscanen van San Diego, die nit kerkvervolging) wonder meer het vol- lagh, de schrijver in de ,Times" van buitenlandsch bankpapier, coupons,
de 17e eenw stamt. Ten tijde der op- gende: Londen, is deze :Alle aanslagen op gemunt goud en zilver,
beffing der kloosters door Juarez om- i .k ben tweemaal tijdens de ambts- Obregon in het vorige jaar zijn het Neemt gelden g deposito en opent
streaks 1860 werd ook deze kerk ge- period van president Calles in Me- werk geweest van sanhangers der re- chqeee~gn mtrnevroding
prolaneerd. De staatsspoorweg kreeg xirco geweest en was het vorige jaarvouinarprtjndedorClchq rknngnmteteegeng
dit onbeheerde gebonw om bet te 'in staat, om een uitgebreide reis door vlesenMoonnies wogdien gieled.o Ik g- Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
veranderen is een station. Aan het dat land te maken en de politieke loof niet, dat Calles medeplichtig is Circulaire Credietbrieven.
gebouw zelf werd weinig veranderd, en social omstandigheden zeer nauw- of de aanslagen billiijkt, maar ik ge- Teleg~rafische Uitbetalingen.
toren en gewelven bleven onveran- keurig te onderzoeken. Ik heb be- loof stellig, dat hij de schuldigen Sjafe-loketten. Spaarbank.
derd, alleen de geheele inwendige vonden, dat Calles geheel Mexico zb66kende, en dezen, door de katholieken
meubileering, waarbij kostbate kunst- beheerscht lals Lenin Rusland in 1920. lin staat van beschuldiging te stellen,
werken, werd verwijderd. Het hoofd- Telkrenmale, als er een moord ge- geprobeerd heeft te redden. Evenals *
schip dient als opslagplaats voor/ pleegd werd, legde hij dien ten last Nero den Christenen de schuld gaf, L ~ ~ ~ /t
vrachtgoederen, in een der kapellen der Katholieken, om deze in discre- Rome in brand gestoken te hebben, Oru
in het bureau gevestigd. Ondanks de diet te brengen en om twisten tus-)zoo beschuldigt Calles de katholie-i I smdw
profaneering maakt het inwendige schen de revolutionnisten te voorko- Iken, Obregon te hebben vermoord.
toj mch neg een imposanen ndruk m~aset men. Onder ,revolutionnisten"' versta In de Mlexicaansche politiek is niets *
zij mchige kepl e d mssi" k aturlijk de verschilllende revolu- onwaarschijnlijk, en he s nlee
ve $ewelven. Derretstgalerij, het vree- tiennaire-partijen, die hem omldersten- geval een feit, drit alie ntiberales", II ' ,Tomlonse
gere priesterkroor, toont nog heden on- nein e izne ooe e die in de laatste tien jaren geweld- I
der et tofvanzevetig]arn d de Crom" aan den eenen, en Obre- cladig den dood .hebben gevonden,
sporen van tairijke schildertagen. igon met de ,Agraristas" aan den an- door andere ,Liberales" zijn omge-/
Hetelfe lt dr pofaeerng rofderen kant. De partijen streden bef- bracht. Ik behoef aileen maar de na- TE E A
later nog honderden kerken en krloos- tig met elkander over de verdeeling 1men te noemen van VenuStiano Carlj
ters. Zoo b.v. werd dte heerlijike kerk jvan den buit, die nadat Obregon aan ranza, Jesus Ca'rran~za, Francisco Vlil- &L DIROS
van St. Augustinus te Mexico in een her behind zou zijn gekoimen, ver- la, Emiliano Zapate,, Manuel Dieguez, ju pl''sp.nn~l LE I DE N
national bibliotheek veranderd. Bo- deeld zon worden. Naar mijn meening Francisco Serrano, Fortunato Maycott,
ven den hoofdingang van het gebouw werden alle sanslagen der laatste ja- Manuel Garcia Vigil en Arnulfo Go- n-L~not.D
is in een prachtig relief een voorstel- ren op Obregon gepleegd door comt- mez. De revolutionnaire leaders zul-i MlEISING &1 Co Agentea.
Ifug van den H.Augustinus aange- mnunisten, anarchisten en revolution-j len misschien tea _slotte elkander, de
bracht. nistische partijgenooten,- niet door' een na den ander, 'geheel ultroeien,!IS I IR T CCE N
In een der voorsteden van Mexico katholieken. De bomaanslag op Obre- maar alvorens ze verdwijnen, zullen SH L P RDCE
staat de geprofaneerde kerk van Sanjgon in November van het vodige zij nog een verschrikkelijke slachtingi
Jago, een der eerste kerken van het liaar, was niet het werk van Katholie- wonder onschuldigen aantichten, en, ------
land. Hier werd Juan Diego gedoopt, ille, het was het werk van anti-cle- wanneer niet alle~ voorteekenen be- PI S PTT E G
een -Indian, an win deMoedr ricalen, de buiten zich zelf wareat o- driegen, staan wij- thans voor zulk P SN TE R NG
Gods te Guadelourpe veracheen; en 'ver de verdeeling van den buit, dien een slachting, voor zulk een bloed- -aoiee opprglo .06
naar eze krk vorde n de v r-Oregon had voorgesteld. .Obregon bad. Dit artikel in de ,Times", welkGaom exp pprglonf.08
schijning Juans eerste weg. Ondanks zelf geloofde er waarschijnlijk niet blad toch niet in den reuk staat van Gasoline per blik van 5 gallons ,,3,90
deze historische beteekenis schrikten aan, dat de aanslagplegers katholie- bijzon~dere lief de voor het katholicis- jKerosine per blik van 5 gallons 2,75
de ,liberalen" er niet voor terug, de ken waren. me, laat dlep blikken in den toestand Mineral turpentine [vervangt terpentijn]per blik ,,
krerk in een belastingkanfoor te ver- ,Waarschijalijk was de aanslag her van rechteloosheldren willekeur, wel- van 5. gallons 8,50
anderen. De doopvont bleef gespaard werk van politieke vijanden",l zeide -ke er nog altijd in Mexico heerscht. .meol~
en kon voor de St. Annakerk gered bij. En toen hij horde, dat vier per-i De waarheid is ,en marche." Niets Smeola
wordep Het College de Nsmas, dat sone alleen op bloote verdenkting, zl haar tegenhouden. ,,Double Shell. ex pomp per giallon 2,-
in het jaair 1548 door den Francis- ter dood gebracht zouden worden, rpeSel e opprglo 2,50
caan Petro de Ganto als opvoedings- zond hij Arturo H. Orci, zijn advo- (D Tijd). ~~fi~~ Cokes per ton 15 -
gesticht voor jonge meisjes gesticht caat, naar den chef der politie, ge- Kero- asolie braindsctof voor "Delco" installaties enz.
was, werd verkocht en in een somle- neraal Roberto Cruz, om te informnee-: i'-- b~--' -----
teit herschapen* ren, wat voor belastend materials de- per gallon ,,0,34
Crut in ardae ortiuu v Ssnaz beambt mn handedathadr Hij stood De leverinlg van ,,Kero-Gasolie" geschiedt uitsluitend in
Zumarraga gesticht, werd tot kazerne waardelijk een openbaar process nood-! 'Ir dr umsAO vanOIUW 80USRI gallonsPI
inge:ich in de dN rbi beh whede aelj w de om atrds n udg-
lot der groote kIerk van SawlFranci~sco, caat Orct generall Obregoa goesna I
die tot eqa der voornaamste kloosande chld erge-o a; :, eloof laat aan de schuld der ge- -vwe: ~iaC~it~~~~dr. CI~~=i~
ters van eagerik~a beore-ida -
21) drie eentwen lang het Katholicis- De chef der politie Cruz weig~erde S COTrC
megediend, had, wedzjand9den advocaat te ontvangen, die er g Ay *
protestanten overgegeven. No is sl genoegen mede moest nemen, om te WH ISK~l ru v 1 &
gelukckig weer in bet bezlt der katho- confereeren met den secretaries van
lieken en wel in handen der Jezuieten den chef, den heer Renito Guerza 9
overgaan, die ze gedeeltelijk weer Lteal. Deze gaf den advocast toe- O l 8c 10I
lierstelden. stemming, om heel het dossier te on-
oer tre rge lst elndnod eprl ng dierzoeken. wazrvovualdig ot bust Van EDMUND JACOBSEN, Apotheker
e anlesoC de ervij ni egezlnd ris cl~u is ge aceva echli AMERICAN D)RUGSTORE ENGLISH PHARIMACY
getting van het wRerk van Benito Jua- going, het is alleen maar eenl politlek Breedestraat, Otrabanda Telefon No. 256
rez la, den beruchten indlener van de rpor.
,Re~ormatiewet"', die voor het groots- ,Mraapr ht i lewtwi e- .e" Spoedige aflevering van R ecepton
wo gde lteM ioorzaa is tr edtegen" ben" antwoorednde e sect r se dend Pategg ecisg i Qggn ern Chemigg (
IS'$8881r v88 Re088815 078r IIS schuld der gevangenen ?" yroeg Orci. .w~P Drogerajen Parfumes en Zeepen
S,De gebroeders Pro, Miquel en **I" -inn e Lku
;lerilvervaiilgle la I80%180, Humberto hebbenr niet bekend", zei-W nn n Lku n
Opyin teragels van Limerick (ler- de de seretaris, ,hebben niet toege- 6 ie 008tke n
land waar Z. Em.kardinattl Vran Ros- i ev9 de at ai ddele met den ael~a s Alle FIG 80t011 7811e
nsnglgt oubtn byenod .hee~d bewezen, dat dit wel het geval is."l L- Chocolade, Suikerwaren, an Koakjes
kardinaalte Londen -. waar de rets on- drAcdocaat O~rci vobrah damde~i in rk Sigaren on Sigaretton Sodawater on Lintonade
drbroken werdem ao d on vesvr erkldarigdt habeto procmesij o enbaa TL0 BEINN 0 ANII EOS
staan.s moet zsjnbw ono naari d~i rens omeening deH EIIR l 1IIH B~ r
In antwoord op een vraag van denim gevangenes onschuldig waren -, maar:
journalist verklitarde dekardinaal in~za- den volgenden morgen vernam'hij tot rg gg -31 M at -1 2
kedekekerolig n eic htzijn ontzetting, dat de gevangenen -- 88
Ie de -ekevligi elc e plotseling zonder process ware~n dood-
Vo, ze vervolging is een strijd, waar- geschoten. Hij telefoneerde direct ge- !! I JUBILEUM KOSMOS FABRIEKEN Ii!!
In dekratholike Kerkr opessentieele pun- neraal Cruz en herinnerde hem aan 'p


teomglj ugve e.D et/znPze r emaeelnd a Bi IJOnderstaande Sigaren, walke w ij tot 31
od ab ee is ru nuiddme n.e anuist ,, gAEIR FREE DssnYecember 1928 afleveren, of op dien datoim in

:4n bande Ma srdient is vijd, eeral ture on, an i red g beve t to3r ptp beatelling hebtlen, verstrekkten wij per60 stuks:
wet oor iedereje bd choadehn stkaaa g ~rege om e deldu fakto k hb~e m you wn hmm Kosmos1 *opulair per kist wiin 50. 1. 4.00=2 bons
het Mexicaansche episcopaat geen en- Calles persoonlijk, gedateerd .des P asge a revc r
ker i net aderdd nmaa akpeathilo- d gvnmutn erbs an moete had, atjW ail$~ **1:j Kosmos Superior ,, ,, .,, 50 ,,4.50=;3
1a, en zooda kn atieonaat zhor do-denrterechtgk~eld. igefseCrupz an PtO-btwarly omsRcr ,, ,0,.04,
slj."achtsg eramn Ir tohei contzet en mst, n Kosmos Astra ,,, 50 ,,5.50=4 ,
~acht zon ~ner~nen, om aan deze slach- Ctirdes KomsGois., '5 ,65=
tin ee scijnvan recht te geven, ct omsGoroo, 0, .04 ,
hla Opera" maar Calles antwoordde met zijn ge- sad bruiases Koso 0ai Roa, I 50 I ~50 5
sinoa el hecho. (k heb geen formali- .bee is free. *omsDinae ~ 5 47-
Gr~ooe tear- raad~, pas onkl~angen : teiten noodig, ik heb daden noodig.). Kosmos ~lreh Onentmprales ,, 25 ,, .75=5 ,
BELGBSOBEt YLOERTEGELrS,. Di tar tabeh tan natoteh save dte0 9 ahhlNiliprals,2 .06 ,
cccso pactron~ewa8 10.-P kyS a t dd~be a wo rdd r crpsi 1in e- Wmm rpbIuThe! Kingsl Morning Ride ,, 25 ,, 6.50=5 ,

12/1 f~esschien f 88._ %endsanders gedood,drid ten katho 30LE DISTABUTORS: i80 IBONS KUINNEN WORDEM IN GEWISS ELD TEGEN
94/2 flessehen~ f 41.-- heeft weer gebruik gemaakt van de A\. D C~tpltEZS & Co. EEN PRACHTIG
'strategle,- die in November 1927 zoo-
LB 17ereastraal no. .5, neck uces hadh dgehaHg vef dnd SaBBBlealPfooesr 1Jo. 20. leeren-Armband Horlo ge, ter waarde van f1 5.00
T'elefoon 390. voornemen te kennen g~egeven om de Galmeyer & Co. Otrabanda. F e080hn &( Co0
.auctoreS mitellectuales' to ontdekken
"oacco.to :.u:nanchuen" v"!.:ee!!'.d Blae ee Co. S nubk k V. h. H. J. V OOrea, boven Curiel's Bank.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs