Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00134
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 28, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00134
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text


o.2312 Zaterdag 28 April 1928. 45te Jaargang


WrE E f(B h WD 700 8 DE G U RA( C OS CHE E IIh A ID E


Dit Blad verschijnit elken Zaterdag. Bureau IVan dit blad: Pastotrle Otrabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Abnnde Bverr i sch el2Cuanaoe n p die r aandoni fdministr~atie : St,. T'homas-college. P ,A nerljAedvnre ti ~ van 1- regels f. 0.50 ; o
fl. 2.- bij vooruithetaling. DRUK KER 8 L BO GAER 3 elken regel meer 10 ets.


Clra~a sche B y~otingewest wel verwnchten: dat dit te-
CLIF8980Sche egF00till9 ::::chni het th","" :'v~ge in de HOLN 0EBAKV0 WSTID.
tackomist te volgen beleid. De kente-
1929. ring der tijden, de z~ich wijzigende lia1681ll f 5.000.000--
geetstesgesteldheid; de toenemende be-
wustheid, zijn gew~ichtige factoren, 01)018180~t 011 V0 46810r~t fl 1.000.000,-
waarmede rekeniing moet worden ge-
HeVOOdRL OPIG e!ERSLIAeGrefn ,di dRaaddoeenheo twsetru aanhangig houdeldeze mededeelingen aanTRDM denN OR GRCSIleeult
diend. Dezerzijds had mnogen worden Minister van Koloniian, welke de af-
de dit ou~twerp heeft aanleiding gege-!~~~~~~h vewah, datd Miniister bij bereid- declingen ter voorkoming van eenl d ,1 KAN1T 0 0 Rl C UR QtSA 0.
ven tot de volgende beschouwinigen t'" k"" E''"
en opmerkingenl Iverklaring telegraphisch daarvan had schrijven ter za e aan Zijue Excel-
kunnen doen blijken en vooral na het lentle gemneend hebben in dit verslag
Aleemeene beschouwingen. bezigen der uildrukking ,,binnen re- te mogen doeni, gat men tot de behan- INeemt Gelden g Dbposito. Opent SpeaP-fRekeningen.
Zookor nakenisemig Vin eldelijken tijd" in verband met den dealing van de begrooting overgaande, Opent itekeningen-Glowrant met lienteVergoeding.Ced
openbare behandeling van de Cura- den Raad. Ruimn zes weken heeft de in het thanks afloopend zittingjaar zoo- Bezorgt Telegrafische Ultbetalingen.
Faosche begrooting in de Tweede Ka. Raad na de aankomst van den H~eer we nasbieidn adalre ua redietbrieven & Reisulissels American Express Companyr.
mer, vergaderd ter bespreking van de Statius Murller in Holland gewacht. Faosch~e aangelegenheden zijn bespro-
outw\iVerp-begrootinlg voor 1929, wilden Eo te minder kon de Raad het ver- ken en behandeld, w~aarbij ver-schil- Verstrekt Gredleten aan den Flandel.
de aidecliingen vanl den! Kolonialen wigr vree~zenl, overijld te werk te g~aan, len'de onderwerpen la~r voren gebr!acht Uitroeeving van Effecten-Ordelrs. Veezilvering van Goapons.
Ranid vanl deze gelegenuheid gebruik waat de Raad aan H-are Mlajestei een zijn en aa~ngezien de politlequaestie;
mason- om aan de 'Tweede Kamer der padres had verzonldent, dat just het thans een an-dere phase ingetreden is, er EADIB N 1 AWZK.
Stateni Generaal, haren beleeiden dank oogf had ,1p het door deir M'inis6ter in voor" de ':fdeelingen; geenr aanleiding
te o~etulgen, voor de in de stukken en het ultzich!l ger teld Konin~klijk besluit. bestaat om byi duei begrooting de:
de opentbate behanideling tot uitin:g ledre bed~elinig bet overleg onmo- gebruikelijke retrospeenev~e beschou-l ,ORSONE(E INAI ppAEP1AS~E EE
gekomien groote belanlgstelling voor glj emknwsdnRa red ignt odn o i rzc
dii gebiedsdeel; een belanigsteling,i Met het hierboven verm~elde voor co- toe mioeten beperken v :.- bepaalde
welke het ten zeerste waairdeert en ~gen, mneende de Raad toen in alle p'unteni de aandacht te verzocken. Ver~tegenw. te New York: NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N.Y.
welke niet anders dan daarauln ten oprechtheid de openibare behandelin~g Met het Bestuar weaardlneren de af- NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
goede kan komen. Het strekte voorts niei langer to mogen uitstellen. Dat deelingken het feit, dat dit-maal een slui- INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
tot voldoenling,, dat duoor de tusschen- de Raad de zaak op bruuske tende begrooting kon worden aange- te Lonldon: NATIONAL PROVINCIAL BAblK LTD.
komst v'an de TwNeede Kamer de po- wijze algewimpeld of een schijnbe- boden, Vrij algem~een ,verd echter te Parijs: Soci~Tr GENARALE POUR FAVORISER ETC.
lititreorganisatie niet zal worden in- weginig gemaakt zou hebben, moet verklaard. dat het genocgen, hetwelk
yevoerd overeentkomstig bet oorsproul- dezerzijds uildrukkelijk worden ont- deze sluiten~de begrooting verschaft,
k "l:ik voorstel, betwelk de Raiad heefi kend ;. Dartoe was er ook geen aan. wel getem!perd wordt door het feit,b
es.' ,oen. -leidin~g, a-nag-zical tenl opzichte van dat tot het aangaan: van leeningen het tegenwoordige financieele beleid toelichting op art. 110 vermelde wer-
nvoe cog' s et de bestudeering van Ihet stanldpunt door den Rand in het toevincht moet worden; genomen Al- ,Verleden jaar teeds werd in het aan- ken te hebben goedgekeurd.
venneoret e begroo~ting een, aan-j politievraagsluk ingenlomen, groote hoewel eenige leden zich vroege; gehaalde emndverslag gevruagd om een Bij de behandeling van de begroo-
v ang ebo mnn zouden de aideelin-j grocepen achter hem stonden en nogf meermalen tegen leeninjgeni iitgespro- 4-ommissie vani financiian, een con- ting op 7 Mei 1927 zija door den
g evang to akn' deze werg het vol- steeds staan, keni hebbeni, meendlen zl) zich tegen trole-commnissie. Deze leden wensch- gemnachtigde van het Bestuur mede-
g:en~ tevens langs den! Mn!tl~lister van Noich deni Rnal.1. noch den leden, die het shilitenl de~r hi;_rbedoelde niet te ten thans dit idee wederomn te op- deelingen gedaan omtrent de vereen-
2 o erkeni viaan de beh,; debu~g vani dit cntwerp mlogenl veritten. ,pereni, daarbij te kenneni gevende, vouding in de administrative op de
mian ~~~~I'?I- wila brne le odddg n'ts be~kend: N\ict alleeni h Ii ht altijd dat, mnochten er tegen een dlusdani- IBovenwindsche eilanden. Gaarne zou
owe -za-oene; er on- omtrent het mnisiukken tot iweermad toe pijnijle gevou~den, i, ud; dd gei;oodee! Ie onrlolert-coloen~issie geen! alndere menl nu van het Bestaur willen ver-
tenlhaste igelegdo deni afloo h' 1.G. va een adres tegen de mnilitaire po- van het Moederland een subsidie most bezwaren bestaan,, dan dat de gel-j nemen het aantal am~btenaren en ver-
derhndes Mlnen dooe den Hreiiaer g litie, omldatt men wist, dat lenn geen onitvangen, doch Curagao~ zal op deze dende bepalingeni zich daartegen ver- der personnel voor elk dier drie eilan-
Stat, iusMler to sebe Gavenhage, l g bandteekeninlgen zou krijgen. Dat de wijze ook tot een sliaitende begroo- zetten, deze dan gewijzigd zouden den, zooals het Bestuur zich cen en
vorerd, net oto eberp afgte-ew racht, 1al- :ister dat uit ,goede"' brorn bekenid ting kuninen geraken wonder de be- kun n~en worden. Ook de werkwijze, andler voor de toekomst voorstelt. Vo-
vorenshet onwerp plitie-eorgan- Mr. iin, meten d afdelingenbe violin ovlmatigte belsten, erwijiwelke n hetDepar ment yn Open rig jar is an de and geaan d
satie in behandeling te nemen. D~aar- Izou L. teven de adeiln -.ck in voeriina g vebzan en, neuwej bare Werken gevolgd schijnt te zijn, betrekking van gezaghebber van de
dtegijen mo leot er op wden gewanezen twijelen is *et een onjuiste voor- ,,staatsinrich~ti ng" en reeds thansm reer- vormde hunls inziens een bedenking. Bovenwindsche eilandeni als zoodanig
dat ijn Exellntt oi debehnde Vortsis aken, dat de Raad aan dere vrijheid van beweginig kunnren Deze komt hun voor niet oordeel- op te heffen en ook thanks w~ordt ge-
ling van de Curagaosche begrootilg: ;telling van kzuhbe pe odnbvred kundig te zijn geweest; er outbrak al meend, dat die betrekking zou kun-
zin d uTweedaen Kaer op 11 eii 1927 emdandwen onl il e s ue' it naam van Echter zouden de hier aan het woorrd te vaak een system, een, lijn. En in- nen vervallen. Meerdere leden wa-
zih ltelte eet p enwiz, raenomind ziine ledeni gaarne zien, dat eventu- dien onverhoopt op die wijze mocht ren van gevoelen, dat de drie ont-
die gementwl o vi t erlie t on'strn e e Rard Na dte spekeni v. verschillende ele mneerdere opbrengst van de mid- worden voortgegaan, zou men dit De- vangers wonder genot van een toelage
voosrneme o uk mct in welk den z oin 's Ra ds N aar de m enn vaad h ft de uitla- delen voor de aangevraagde werken partement moeilijk voidoende fond- het werk zouden kunnen verrichten.
ultsrganaki cok moch zeijn De poitie- ledng van den Raad her vtr"lent de weld besteed en zoodoende, zoo niet sen kuninen verschaffen, ook niet door Hierbij werd in herinnering gebracht,
tr heoranst e in t voeren.rd ,De Mini- t~eking van den Miniser tu c' geen het sluiten van leeningen voorkomlen, middel van leeningen. Curacao zouj dat de ontvangers op St. Eustatius en
tr heefgng:t verd er v erkaa ,,Dnae n be- vnknigen vand u d en Gou erne & tuigt dan ten mninste de hoegrootheid be- Izich op een hellend vlak begeven en Saba (of zelfs een anider ambtenaar)
Raad en den Giouverneur over de ont- ook niet van bekendheld mnet plaat zengging varmn etd Bestua ideze evleoteen en-,1.,,,,,,, deswg verantwooerd
werp-ordonnauitie kani intusschen haar selijke toestanden. izeestn zou hun dan ok zer w elkom Achvite etgensadr van lee-ikeid daen. Andere leden v~roe-
gang gaan; wanneer dat overleg niet' Vervolgenrs achten de aideelingi gett zou nu a a erwlo inghten he tveresader s raine at, in- ljhirgen ofderehere op de roven-
blunen redelijken tijd tot een oplossing bet gewenrscht, dat de Minister van zij: dreldn paenzc besist den daato overgeg atan wo dat, dwin dsch f e reilanen nie deni admi-
voert, zal de zaak hier worden gere- Kolonii~n ook kennis drage van het t .lere igedn ult ken beic epen ichmidelen aangoewoezgegn wordento dek wnistratefo representaief wIerkg zoui
geld. Tdens hfelneti vooonderzojek ge- feit danaa het overscheersechevnd d aeoor in de eerste plaats op het king daarvan, menig lid leek het noe- kunnen verrichten bij opheffing van
wa erd den id eelnen varokon de zjd wzgeoening dej Raa d et crechtin van- feit, dat deze hun geheel onnoodig men van: de motorrijtuig-,boot- en ril- de betrekking van Gezaghebber.
valtign he ntBestua een verzo ek om i- wjg ing, v ooj~ re watso g odei bero ing aa orkomen, met het oog op de on- wielbelasting als dekking van de lee-, Een betere verbinding met de Bo-
lihtnen, oarbmtent ednl stand derz-gatDz vreijw el lust orgeorden Is. mo elijkhieid om al de aangegeven, ning voor wegenaanleg, wel wat voor-i venwindsche eilanden zou ook den
zuk s en, waabij med eg edareeld atos tni, dat, Dee m enn ers o oral op e mogeke in e60 jaar tot stand te bren.- barig. economischen toestand aidaar kunnen
z lks ter ken ni vebactn h et De artemen oslu tandige id dago t ,n aloewlr een8 w e, g en. uns inziens m oet mnen aanvan- Met groote voldoeni nig werd opge- verbeteren als de producten geregeld
zon woden gebr a cht. Iron, hczct1et ade s lut en de sfe begr oin or 1928 was gen. di werken op de begrooting te Imerkt, dat thans het Bestuar de ziens- hierheen zouden kunnen wordon ver-
anden Raad aani dae Krooni vear zoh oltniet allen de pstlend betreffe nde dhe gen, ie w door haar gedragen kun- iwijze van den Raad kan deelen eni zonden. Thans schijnen de landbou-
de Raa aan are Maestei Haarzoo poitie ijn hrst~el, doc ook nde- bengende warbij ntuurljk me overggaan s tot et yor de eeste ers e prodcentensoms e dup
geliefden naam niet te stellen onderi re, welke volgens de verkIlaring van nen war ht dwaarvi an ureikenn geho-mdee iseshtcje a htt odn l rdo e et
een Besluit tot invoering van eene den Minister zelf, vermeedelijk noch het gewich dara eeir eo-nidlnmntn e ifrvnhtt odn l rdo e etu
ti,, onrd~rens Mocnht het la. ontvangrene in 1927 als ramiing voor een schip gech~arterd wordt, hoopte


mltire polite overeenkomstig het ielk op zich zelf, :noch te zamen aan- den iri e w. I "l'Iisce om eledt e irbded eagen
voorstn li k blijken nog andere ge. 1929 te stellen Intusschen komt het men, dat de hier bedoelde belangen
voort eidel. van erdrahet Koonaa esuu i eiin zuen hubb en gegevetng tottr mohtge we ke uit te voeren, dan vvoor, dat de ramning ,huur van lands lnaar aller tevredenheid zullen wor-
de itgebledsdmteel. Wat ter derhl ente vststellern vaeodeberltng.I door wichn tigewd esuppletoire begrootin- Igronden en eigendomnmen", ,huur van den behartigd.
ove age zijn omtren haeset te oenenio den wetgeveur ind Nedrad sdt kunnengn aode jin ediend, waarbij dan opslagplaatsen" (men denke hier aan Somnmige leden zouden willen voor-
overloe grc aan HardeMaeeiws een zoitoo, dan zou dezersijds wel or~oi kunengens wo ewe leven immers in het de te verwachten nieuwe opslagplaat- stellen de traktementsregeling, welke
lijk beluit, dt, naa nit dewoordevers~agbe~t k voortdurend accres alekeiiv sen) ,,inkomsten van de posterij ,en vn din- in de begrooting is verwerkt er uit te nit t
lijk besluinitr dat na utde woord~enn vesagearttende irgdede beshouwi- deze envaeden zoo mogelijk de komsten van de Curagaosche Bank" lichten en nader Dij suppletoire be-
vo san deno kMinser, was ope maaketn gn waartoe den irgeeid ende be e gro- dus ddezen anewezen dienen te wor- en ,,alle andere ontvangsten" wel hoo- grooting te behandelen. De belangen
te olt stnd ou komaten ndien eRndt aanla fIolddo edng geeftigd om he eengei- mddeen, aangi de kosten gevonden ger dan de vermelde bedragen kun- der betrokken ambtenaren worden
del poiet iereognisateijen nietb-li aannaofvldoreenlng gewijziden ofd oneij- dulen, waaru. In dit verb ind werd nen worden gesteld; zij blijven nu daardoor in het geheel niet bena-
wanele niet binnen reelkn tidbe- zigdte aanneatin daoo de ad it- ee~neiz~eezulen woardn het een te dezen aan- min of meer belangrijk beneden de deeld, aangezien de nieuwe regeling
handehelde. Dit adesij van den Raad teraa rdnin val t d an utt e ien n e y idel ver wezen naark m gnet Eindverslag dd. opbrengst van 1927. beste ad is om in 1929 in working te
wasgeeel opnafhakerlk van hetom e ven- aan enem eging nies t at eien, dater- z eie vookomt ide be rooting oor: Gevraagd werd of het Bestaur zutreden. Dan zou de Raad tevens meer
isktuneel i te opeen, ovregeaarom te t oo delkei n bdegotn gsos t Een meer 2 Me 1927,n. ope bet daar voor estelde kunnen meedeelen, welke ontvangsten tijd hebben voor bet bestudeeren de-
ovs het met n ter zen, waarotoe hetbn derh ed ~in dtenRaa evn is, 1928,l n. 1.oer sceavi eschelijk each e voor- het als ontvangsten ter zake van de fzer aangelegenheid en is de vrees ge-
oovele net e moeer kon plats hebbenva doch de N'dnser is, orevnl n hRad schemangi vn wevan het beredeneerd havenexploitatie beschouwt. ringer, dat onjuistheden in de rege-
ook ed ades moest worditlen t er zijd eval an amentdeeing dor devnd Raad zieninge"rben de volgorde der werk- Nu het bedrag voor onvoorriene ling zullen sluipen.
gelegd en geen wkijziginen uin het n s taaente gaesteld om naar bevind van amdn, waa i t wo de be aald, uitgaven verhoogd word, spraken Andere leden konden zich met dit
oantworpen Konienlj besli moocuhtend zakn te arodeluioen.e weshelrijk-'l zaameden mes t vers erttrent de meerdere leden de hoop uit, dat die denkbeeld niet vereenigen. De zaak
aaingeb racht woen. tDe woorden heid van coenst itutiohn eele hevin-e als wanneed ev nsn Iur d ende ze- post niet meer overschreden zal wor- is naar hunne zienswijze niet nieuw,
,,bnnn edelen n ij"inise dea en mon d gens lctred nushnier e kostend men t dtbesua n. De leden hier den, heigeen zij cok wegens de slui- terwijl er 2 volledige schema's ter
Va en aaMoeinister he beattenmintens lct.n kerewedhtvcrruwn ahei mooes wide net gaarne, tende begrooting wenschelijk achten, tatel liggen, n. 1. een van de salaris-
een aanmediging toete het berchenuTgenslroheo werdt bhauet s vertrouwe t aan het woord weteng nide allei- Verschillende leden betreurden ten commissie en een van het Bestuur,
gvan. poed ena t m oest en wtge denke u it e sproen 4, dt e houede izgns e ,doo dat men d uit hun o g zouan noo- zeerste de aan muerkelijke overschrij- zoodat zij de zaak als voidoende toe-
gve n. Ook rnada de oordi en wdetg be- de nMiniste k toegezegd wijzigingven, di ren a zij l de in vderng eg zouden ding van den post Onvoorziene Ult gelicht beschouwen.
ver b cin kn Nederl nd d se ld n o ige f ondse het Konink ijkB.N 6 beli v n 21 Novem- diglen weerken Zis s in nen rv n over- gaven op de begrooting van 1927. Een paar leden hadden liever ge-
tooer besikn wardbknd a en gestld svorb r 192 (I l B.scep No. 5) iet cme- wuillen lae nggen. ei z)ele zeer nood- Hieruit blijkt, zoo betoogden zij, dat zien, dat in plaats van eene nieuwe
zooviser deen Ritaadn eknd van dere ln genaadig Id e sherpaase reolutie'!~ g e- tigdda er n ztie die en op Cura- de toevoeging van de woorden swelk salarisregeling voorgesteld was de be-
Miiser geen. uDe erating in an erezine i no md te kahet laa wtseKnklk za kelijkea ent stnu gberen n zri, maar artikel zelf niet voor overschrijding zoldigingen groepsgewijze met een
vernomen o D ea h Hener St atiu Mullr b sut mn~er t rat van wetd n zal e zijn gaoto sande n chi Igecht 1de rin- vatbaai is" aan het slot van het be- progressief percentage te verhoogen.
officieele mededeelingen zouden den ringsreglen lent tot stand is gekomnen. cipieel-financiceee zij e k lraeder her ovrledelee eie]dnuto ekelijke vereenvou nodigd isen danlaihezenn wordt dnan
Raad uit andere bron moeten berei- Nu sluitent de begrootingen mogelijk dan is daar nog, n~aar eid n ine hier- men, odat ziiete weigellen geactwor- het teellj gerevoldgd, e dat bijh t te
ken, daar toch niet ovrhthodzijn en de financieele zelfstandigheildaan het woothtzijn de naest ir er va en, redst bij voobt aile deah inr det k tennen gvan d duu tebijslgiinevoerd
mag gezien worden, dat er toen bij binnen CuJ ragao's bereik ligt, mag dit nnering brac te, deqasi a e ed i orata ei ektnnvndutb]sa sigved
Hiertegenover werd gevreesd, dat hier- missie tusschen gehuwden en onge- moeten betalen en of de aannemnings- drijfs- en ongevallenwetgeving vol- schen, dat de Heerenstraalt voor het
dd r miet goed te verdedigen beyoor- buwden geme~akt heeft, heeft laten firma ook hoeten beloopt nu de Han- doende beheerscht werd door de keur verkeer vani motorrijtuigen afgesloten
deingen en benadeelingen zouden vallen- delskade niet op 1 Februari 1928 ge- jvan P. B. 1869 No. 16 en de veror- werd, als de nieuwe brug over het
wo~rden bestendigd Weer andere le- Ook de voorgestelde salarissen van reed gekomien is, eni zoo ja, in het eene dening op het keurenl vani stoomlke- Waaigat oipengesteld wordt. De ove-
den meenden de voorkeur te moeten den Koloniaal Ontvanger en den Post- of andere gevali, tot welk bedrag. tels(P. B. 1911 No. 31) en enkele zou- rige leden waren echter van gevoe-
geven aan over het algemleen lagere directeur wilden w w~zat te hoog Is het waar, zoo vroegen eenige den het waardeeren, indien het Bestuar len, dat eerst nla de voltooiing van
salarisseni, doch met een iijdelijken voorkomnen. Menl achtti6f 7200 ---voor leden, dat het Gouvernemnent een hijsch-i dit onderwerp in studied zou wrillen de Handelskade een dergelijk verbod
duurteroeslag voor de eilaniden Cu- deze ambten, gelet op de daaraan ver- toestel van de firmra Monks tegen be-i nemen, zou kunnen wordenr uitgevaardigd.
ragao en Aruba. bonden verantwoordeijkheid billijk. langrijke prijs huurt voor de uilvoetingl Gevraagd werd of het aani het Be- Den bouw van een nieuwe brug
De samenstelling der salariscom- Met betrekking tot de bezoldiging van de Handelskade-werken door de staur bekend is, wanneer de olievan- naar het Rif hoogst noodig achtend,
missie werd ook door eenige leden aan van een Substituut-Griffier bij het firrr.a Christianii &r Nielsen ? ger in het Schottegat zal kunnien wor- sprak men de verwachting ult, dat na
critiek onderworpen. De hoofden der Hof van Justistie kon men zich al- Naar verluidt, zou de beproeving den opgesteld, welke opstelling binnen voltooiing daarvan meer gebruik van
verschillende departemnenten behoor- gemeen better vereenigen met het voor- van het ophaalbaar gedeelte van de korte n tijd in uitzicht werd gesteld. j den weg over het Rif zal worden ge-
deni, nar r de meeninig der hier spre- stel vanl den salariscommissie. Het on- brug over het Waaigat, niet goed ge- Doch niet alleen een olievanger is maakt en zoodoende de Roode Weg
bend lehdden darnztigt e-drrne a inabearodrslaagd zijn. Gaarne zou men willen naar de meeting van enkele leden en de Breede straat op Otrabanda
dven ge an t d .epr za1- elfde groe p als de commiezen vond Ivernemnen of dat just is. Intusschen noodig, maar een wettelijk verbod op eenigszins van het wel overdrukke
d Oergand to d bepreingvan enverdediging, aangezien de Subl s et er lastig, dat zoolang deze het uitgooien van olie. verkeer kunnen worden ontlast.
eovergelegde 2 schema s werd Situut-Griffier meer verantwoordelijk- overgangover het Waaigat niielgereed is Ook de verlast veroorzaakt door Geklaagd werd over het hinderlijk
eenerzijds na te melden samnenvatting held beeft en er thans 2 comaiiezen er voor voertuigen geen is in die bxurt, het overdadig rooken van schepen in to~eteren, waaraan vele chauffeurs zich
verdedjgd enianderzijds verklaard door op de Griffle werkzaamnziju. anngezien ook de.Van den Brandhof- de haven werd besproken en zou het schuldig maken. Vrij algemeen wel d
verschillende leden, dat zii bezwareni Eenige leden wilden ten aanzien brug daarvoor afgesloten is. Het is zeker nuttig zijn indien er mnaatrege- de meening verdedigd, dat de sirenie
debbeni tegeu her samenbrengen van van de opzichters O. W., technisch zeker gewenscht, dat er eenige spoed leni fegen deze hinderlijkheden werdeni in het stadsdistrict verboden mnoest
de 25 ambten wonder de groep vuan opzichter O. W. en den amb~tenaat betracht wordt met het brengen van getroffen. worden, evenzoode varieerendehoornt;
i. I 000.- zooals in het voorstel van stoomnwezen, naar aanleiding van de verbetering in~ dezen toestand.I Vanwege het vergaan van den een verscheidenheid, die niet aange-
het Bestuur is geschied. Zij meen- adressen, voorkomnende in de notulen H-et zo3u den afdeelingen een ge-j schoeuier ,,20 de Julio" tusschen Cu- naamn aandoet.
den, dat de Procureur-generaal een van de zittinig van den Raad van den no~egen zijn, indien het Bestuur de mieu- ragao en Aruba in December 1927 H-et makeni van onnoodig geraas
hooger salaries moet hebben dan de 19n Maa t voor stellenhen in een hooge- we Waaigathrug en de nieuw aan te werd gevraagd of or scherper toe- schept, naar het wil voorkomen, een
andere hoordambtenaren en dat indien re groep wonder te brenigen. Niet alle leggen straat, welke die brug met den zicht op bet passagiersvervoer wordt nieuw althans grooter gevaar.
een der andeten f. 12.000- 's jaars leden konde1 zich echter hiermnede Scharlooweg verbindt, ondlerscheiden-l uitgeoefend. De schoener varende De opmerking werd gemaakt, dat
zou moeten ontvangeni, voor den Pro- vereenigen en wel omdat dan ver- lijk .Koningin Wilhelminabrug" en tusschen Curagao en de Bovenwind- men van de invoering van verbete-
curenr-generaal cen hoogere groeP schillende verhoudingen worden ver- ,,Koningin Wilhelmrlinastraat"' zou wil- sche eilanden vervoert soms meer ring bij de polite veel meer ver-
b. v. van I. 12.6300- zou moeten broken. Andere leden deden de vraag len nioemern. personr-en, dan, niaar mnen redelijkerwijze wacht, wannieer daarbij ook de drank-
wo~rden geschapen. of de achterstelling, waatojver door Naar aanleiding van vroeger hier niet meenen zou, de ruimte toelaat. Den~k- verordening gewijzigd wordt.
Overigens meenden zj dat de Ad- de opzichters lo. klaisse geklaagd voorkomnende ziekten, die thanks wor- jbeeldig zijn de daaraan verbonden In de toelichting op art. 3 (Bevol-
ministrateur van financian met f 11000 wordt, een gevolg is van het feit, dat den geconstateerd eni die wellicht door gevaren niet, evenmin die voortvloel- kingstegister) maakt het Bestuur mel-
zou kunnen worden bezoldigd, de bij P. B. 1927 No. 40 een nieuwe be- zoogenaamde ,,stowaway-parasieten"' ende uit het toelatenl van ou:gediplo-, ding van het kiesrecht. Bij invoering
Directeur van den Openbare Gezond- trekking in het even is geroepen, worden ingevoerd, werd gevraagd of meerde, niet voldoende onderlegde van de voor~gestelde motorrijtuig-,
helidsdienst geen bacterioloog of se- welke thans weer wordt opgeheven, het ultgeoefend toezicht voidoende is. scheepskapiteins, somtijds wonder boot- en rijwielbelasting zal deze wel
to oog zijnde T met f. 10000. en in zoodanig geval zouden zi meenen, om het overbrengen dier ziekten t'i cenige theoretische opleiding; en dit niet als een cohierbelasting en ook
eveneensde Gouvernements-Secretaris. dat op een of andere wijze daaraan voorkomen. alles terwijl bet aantal stoomschepen niet als een directed belasting wordeti
Overigenis zouden ae meeste leden moet worden tegemoet gekomien. Ter- Waar het Bestuur een intensive in deze wateren gestadig toeneemt. ,aangemerkt, zoodat de wijziging in de
meer voelen voor de groepeering zoo- loops werd opgemnerki, dat de instel- inispectie over particuliere erven noo- Deze aangelegenheid zou men gaarne belastingweigeving ook op staatsrech-
als de salariscommrissie die wonder de ling van het ambt van 1ste opzich- dig acht en voorts zelf verklaart, dat aan de belangstelling van het Bestuar telijk gebied gevolgen zou kunnen
bedragen f. 12000.-, f. 10800.- en ter O. W. geheel buiten 's Raads we- op de straatreiniging beter moet wor- annbevelen. 'hebben (en ook wat betreft de ver-
f. 9600- heeft voorgesteld met uit- ten plants had en dat er op de be- den toegezien en vele straten niet zool Het wil alleszins wenschelijk voor- kiezingen voor de Kamer van Koop-
zonider ng voor wat aangaat deo Ge- grooting voor 1927 onk geen gelden schnoon gehouden worden als het Be- komen ten aanzien vanl het toenemend handel.)
zaghebber van Aruba, die in dezen daarvoor ultgetrokken waren- staur wel zou wenschen, werd de aantal motorbootjes, die tegen beta-i Gevraagd werd of als de draad-
tijd wel met f. 10800.- mag worden? Bi) de uitzending van underwijzers hoop uitgesproken, dat spoedig ver-j inig in de haven personien vervoereni, looze geen telegrammen naar een of
gesalatteerd en den Directeur van den na 1 Januari 1923 schijn~t langramner- betering en wel van blijvenden aard een regeling te maken, waarbij het andere plaats kan verzenden, zulks
Openbare Gezondheidsdierst, die naar hand algeweken re zijni van de bepa- in den h-ier bedoelden toestand waar toezicht verbeterd en zoo mogelijk tijdig kan worden medegedeeld. Er
het gevoelen van sommigen in atwij- lingeni vastgesteld bij het ,,Onderwij- te nemnen zal zijn. Met name werdtla in eerln examentje voor de bestuarders hebben zich gevallen voorged~nan
king met dat van anderen ook in de- zers-bezoldigingshesluit 1922'' wat dit verband het Rif genoemd, waringevoerd wordt. Ook b~ij de aanleg- wearbij vertraging heeft plaats gehiael
zelfde hrkoep zou kunnen worden ge- aangaat het telleni vanl dienstjaren voor eeni flinke s~hrchonmaak noodzakelijk is. plaats deer bootjes zou wel mneer tot schade van de betrokkene han-
rangsc it. de periodieke verhoogingen, m~et het Onider dege besprekingen werd op- orde kunnen zijn; bij de aanlegplaat- delsondernemingen.
Ten opzichte van den Inspecteur gevolg, dat onderwijzers v66r 1 Ja- gemerkt, dat een geregeld bijeenko- sen, waaraan mear al te vaak grootl Men wide ook de aandacht vani het
van het Onderwijs waren de meenin- nuari 1923 in dienst in mInder gun1- menide Gezondheidscolmmissie ook jingebrek is. ;Bestaur vestigen op het feit, dat de
genl verdeeld in verband m-et het feit, stige omstandigheden kwramenl dan deze nuttig werk zal kunnen verrich- Men hoopte, dat het Bestuur ernstig' kabel hare tarieven heeft verlangd en
dat het Bestuur hern in een hoogere hun nieuwe college's, voior wYie alle ten en verschillende klachten op dit de autdacht wil wijden aan de oever- in verband daarmnede verzoeken na te
groep heeft ingedeeld, dan de comn- dienstjareni in welke rang ook do~orge- gebied kan voorkomen. verbiniding in de St. Anniabaai, vooral gaan of de tarieven van de draadloo-
missie. bracht, mneerellen tot een maximun Inidien er ultgebaggerde specie ofl in verband met de lan~g op~enblijvende ze ongewijzigd kuanen blijven. Dezer-
Wat de groep van f 9000.- in 's van 10. Is, zoo werd gevraagd, het afbraak ter beschikking mnocht komen, Koningin-Emmabrug. Gevraagd wordt zijds werd anders voor vermindering
Bestuars voorstel aangalat, werd er Bestuar van pl in in de nieuwe rege- waaraan geen bestemmsng gegeven is, of de havenmeester geen zoodanige vani het gebruik van draadlooze tele-
op gewezen, dat de Inspecteur der ling de condities van het Onderwij- zouwden enkele leden in overwegjng regeling kan treffen dat bezwaren on- gramnmen gevreesd.
belastingen een nogal flinke sprong zersbezoldigingsbesluit 1922 te hand- willen geven het oostelijk punt van dervangen wo-rden. Oak of het Bestaur Gevr-aagd werd hoe het komt, dat
maakt, waartegen door anderen werd haven ? En indien niet, is het de be- het Waaigat te dempen, daar dat ge- zich kan veieenigen met heigeen on- de z.g. ,gelukstelegrammen"'' welke
aangevoerd, dat de douanedienst zich doeling ten behoeve van het perso,- deelle een vreeselijke lucht verspreidt. langs in dezen Raad aa~n de hand men vi66 Kerstmis naar Nederland
gestadig ultbreidt enr de inspecteur neel v66r 1 Januari 1923 in dienst Naar verluidt neemt het misbruik igedaan is door een lid, nJl. om na kon verzenden, naar verluidt, niiet wer-
der belastingen een grooto staf wonder een zoodanige regeling te treffen, dat vani het bay-rum drinken op Saba e~en klein aantal booten to hebben den bezorgd.
zich heeft. Van eerstbedoelde zijde ook zij deelen in de gunstiger voor- grootere aimetingen aan. Bij iuistheid laten doorvaren de brug telkens t~/e Behalve, dat de ter sprake gebrach-
werd hiertegen aangemerkt, dat eeni waarde wat betreft her mneetellenu voor dier berichrten zi u Iart aanibeveling ver- isluiteni. Eco lid scrak de hoop uit, teverlagjing vani de kabel-prijs zoo-
socortgelijke redeneering bij andere periodieke verhoogingen van; de jardn dieneni im, i rllq zulks nog sielt iS dat spoedig er le~ts an~de's op zal danig is, dat meri gelooft,-dat de prij-
takken van dienist ook zou kunnen bij'het uinderwijs doorgebracht voor geschied, vanwege den Openbaren Ge- worden gevonden: dani de brug. Naar zen you~r enkele plaatsen zelfs min-
gelden aangezien op alle kantoren het behalen der laatste akte nouodig zondhieidsdienst op de schadelijke ge- zijneO meeninig :;oet deze weg. dder zijudan per radio, biedt de kabel ver-
hel werk aanmerkelijk toegenomien om tot een hoogere klasse benoemnd vulgen te doen wijzen. Zonder het Een lid betoogde dringend de weni- schillende voordeelen boven de radio,
is.f 8400.- zou dezen leden reeds te worden ? .gebruik van alcoholische dranken aan schel ijkheld van ee~n nieuw mnoderni zonails zij tegenwoordig functionneert.
voidoende willen toeschrijven. Nu in Nederland een ontwerp rege- te moedigen, werd ook het vertrouwen lingericht loodskantoor, gelegen op een De leden hier aan het woord be-
In de groep van 18400.- zooals lende den rechtstbestand van ambte- 'uitgesproken, dal afschaffing van in- geschikte plaats, vanwaar men een toogden de wenschelijkheld van een
door het Bestuur voorgesteld worden nareni aangekondigd is, hooptenr eenige voerrechten en accijns voor de Boven- goed ultzicht beeft op alles wat de kantoor van den radiodienst in de stad.
aangetroffen de Adjunct-Directeur van ledeni, dat het B~estuur zoo spoedig windsche eilanden bedoeld euvel zou loodsen raakt en berekend op betl Verschillende leden haddeni ernsti-
Open bare Werken en den Directeur mogelijk deze materie ter hand zal kunnien beperken. daar overnachten deer ambtenitren. I ge klachten tegen de telefoon, welke
van den Lainds Radio en Telefoon- nemen. Enkele leden zouden het Bestuuri De wenschelijkheid werd ook be- doen vermoeden, dat de dienst daar-
dienst. Voor wat deni Adjunlct-Diree-- Na de tot standkoming van de nieuwe willen verzoeken wel te willen be- toogd van een klassengewijze indee- van niet in orde is. Bij het opbellen
teur van Openlbare Werken aangaat,' salaris regel ing~ zouden eenige leden richten, wat er is van hetgeeni de l ing van de passagierstatistiek, welke blijkt lmen nog verbonden te zijn met
werd door verschillende leden be- liever zien, dat geen gratificatiani of Amnigoet di Curagao~, naar hij vermeldt periodiek in de Curagaosche Courant de eronmet wie men bijv. 5
toogd, dal dit inkomen niet te hoog soortgelijke toelagen saac ambtenaire n in zijn nummer vatn 31 Maart 1928, wordt gepubliceerd. Men zou dan een minute te voren in gesprek is ge-
is, wanneer de graad van ingenieur werden teegekend, voor zon!ver zulks vernomnii heeft, n.1. dat de verhouding beteren kijk krijgen op de elementen, weest men hoort de gesprekken van
daaroyi als vereischte werd gesteld. niiet in een wettelijke regeling of de van den tegenwoordigen Directeur van welke hier aankomen. andere personen; somls krijgt men geen
Aangaande den Directeur van deni begrootinig (bijv. als overwerk) voor O. W. tot de- dienstdoende genees- Naar aanleiding van de verschillertde antwoord van het kantoor enz. Gjaarne
Lanids Radio en Telefoondienst werd komnt. D~e goede geest inl het ambhte- heereni alles be~halve goed en vriend- automobielongelukken, die er op het /zag men ook, dat betaling van
in het lIcht gesteld, dat deze betrek- naarskorps zal er ongetwijfeld door schappelijk is. Indien dit zoo zou gedeelte van den weg Pietermaai, abonnementsgelden ook op een an-
king kort geleden in het leven is ge- bevorderd worden. zijn, zou dan de dienst er niet wonder tusschen de Kalksteeg en het Dam- der kantoor kan geschieden, dat niet
roepen met een bezoldiging van f 6000, Gevraagd werd of ondanks het f eit, lijden, vroegen deze leden ? plein hebben plaats gehad en als zoo ver uit de buurt ligt.
terwiji daaraan genot van vrge wo- dat er ambtenaren van de Boven-; Nu Willemstad zoo uitgebouwd (gevolg waarvan dat gedeelte van dien Verschillende leden vroegen om
ning is verbonden. f 7800.- werd on- windsche eilanden vrijko~men, bet wordt, zouden eenige leden gaarnieweg den bijnaam van ,,Santana di overlegging van een versiag in zake
der deze omstandigheden voldoende korps nog zoo zou mnoeten worden meerdere leading en toezicht wen- auto" (automobielenkerkhof) gekregen de Landstelefoon en gedetaille~erde ra-
geacht. En zoodoende komt er een uitgebreid als door het Bestuar ge- schen bij de stadsuitbreiding en stads- heeft, werd door een lid gevraagd of ming met toelichting betreffende ult-
juister verhouding tusschen den Ha- dachit. In overweging werd gegeven ontwikkeling en wellicht ook aanvul- op dat gedeelte het rijdea slechts in Igaven en inkomsten als overgele d bij
v~enmeester en genoemden Radio- in elk geval niet terstood allen te be- ling van de bouwyerordeningen. Een 46n richting kon worden toegelaten. de begrootingvoorl1928, onderNo 1.3
Directeur. noemen, doch geleadelijk, naar gelanig bouw- of schoonheidsco~rmmssie zou Een dergelijk voorschrift zeer bezwa- Doorl enelde vrodng woker gevraa de
Verschil van meening openbaarde van de behoeften- zich in dit opzicht verdienstelijk kun- rend achtend, zouden de meeste anderenardvehdng(odefacie
zich aangaande de salarissen van deni De systematische asphalteerinlg en nen mlaken en ook tot verfraaiing der Ileden in overweging willen geven lie), waarin de ambtenaar van de Cu-
Havenmeester en de loodsen. Vonden :verharding van straten on buitenwe- stad bijbdragen.dorenwtesepopetmdnraocePtolm dsreMat
eenige leden de voorgestelde bedra- gen werd toegejuicht en~ de hoop uit- Enkele leden zouden het Bestuur van~ooo den wteg stekenne te gevmen, a~an seqapj de vanwege het Bsturi meat
gen voldoende, andere zouden zich gesproken, dat het werk vlug zal willen verzoeken nia de voltooiing van welke zijde in oostelijke en in weste- de monseteing van scheepsvolk belast
niet tegen eene verhooging verzetten. opschieteni en de aanleg zal blijken de rijen huizen op de De Ruyter- like richtinf idn mtriuie s o t ChpCC1P at Cp y


utzeiD lfe deed zich voor ten aan- te voldoen. Een autotocht is thanks kade en het Kerk:plein op Pietermaal, behuoorn tev bli~jven, een maatregel, l eden meend~e~n te w;eten, dat door de
zien van de bezoldiging van den Di- meermalen alles behalve een genot. ter plaatse geen gronden meer voor dieokooadeesrtnabve aanstelling van den person het ult-
recteur der gevangenissen. Hier wa- Eenige leden zouden gaarnie wor- huizenbouw ult te geven. Zij zouden ling verdient. i er- breiden van het amblenaarskorps voor-
ren er ook leden, die betoogden, dat den ingelicht omtrent heigeen verteld het betreuren indien het openliggend Het werdt betreurd, dat bi er-komen is. Verder werk gevraagd of de
zij als aanvangsbezoldiging vanl de- wordt nJl. dat het Bestuur met de terrein geheel bebouwd werd. H. imoe- parade van den weg Pietermaai de Gouvernementsloods aan de Caracas
zen titularis minstens f 3600.-- noo-. Curagaosche Petroleumn Industrie ten als er niets an~ders op staat, ver- z~g. ,,1abados" (greppels) niet alleen baai finandfeele vergoeding van de
dig achten. Maatschappij een overeenkomnst aan- der liggende terreinen voir huizen- niet zijn verwijderd, maar naar het Curagaosche Industrie Maatschappi
Aangaande de groep f 7800. kon gegaan heeft of wil aangaani omtrei t bouw in aanmerking komen. schijnt zelfs nieu~we zijn aangelegd.! onivangt. Staat de daareven genoem-
men zich miet algemeen vereenigen het in orde brengen van een of meerj Opgemerkt werd, dat de veelal ge- Deze labados zijn hinderlijk en schuld Ide amblenaar mlet de monstering van
met de verhooging van de be- wegen. ;volgde bouwwijze op Cuiragao wegens aan veel ouregelmiatig rijden, just bij scheepsvolk belast en ingeval de Gou-
zoldiging van den Gezaghebber Met het oog op de toeristenbooten, onregelmatigheden eni stelselloosheid het hier bedoelde gevaarlijke gedeelte. vernemnentsloods aan de Caracasbaai
van Bonaire en den Gezaghebber die in de Caracasbdai anikeren, k;omt op een just aangekomiene vaak geenl Enkele leden zagen voor bedoeld de bedoelde financieele ver oeding
van de Bovenwindsche eilanden het aanbevelingswaardig voor ook dlen gunstigen indruk maakt. Ook de vele gedeelte van genoemden weg ook van de Curagaosche Petrole m In-
(welke laatstgenoemde betrekking weg daarheen wonder handen te nemen. te pas en onpas aangebrachte recla- gaarne een verbod in het leven ge- dustrie ontvangt, staat ook hi' met
meerdere leden liever afgeschaft Naar aanleiding van de inlichtingeni mes werke~n hiertoe mee. Alvast werd roepen om een voorrijdend motorrijtuig bet oog op de handhaving van ver-
zagen). Lettende op de verant- door den gemachtigde van het Be- opgemerkt, dat in geen geval overge- Ivoorbij te rijden. ordeningen voldoende onafhankelijk ?
woordelijkheld en het minder kost- stuar inl evengemnelde vergadering van igaan mag worden tot bet sluiten van Mogelijk zouden small vluchtheu- Met genoegen werd geconstateerd,
bare leven ter plaatse zou een lager 7 Mei 1927 verstrekt, verklaarden de bestaande pleinen. Iveltjes dienst kunnen doen op het dat er op deze begrootin bedra en
inkomen reeds aan billijke eischen; afdeelingen, dat het hun aangenaam~l Het afbreken van het stukje fort- Hendrikplein bij het Wilhelminapark worden aangevraagd von( versc 1l-
beantwoorden. zal zijn een ontwerp-,Gouvernements-j muur, waarin de Spaar- en Beleen- en bij de draai van de Breedestraat :lende goede maatregelen voor Aruba.
Voorts blijkt ult art. 39c van den bedrrjvenverordening" te ontvangen ; bank was ondergebracht (een maat- Inaar het Wilhelminaplein toe. Men sprak de hoop ult, dat het Bestuur
uitgewerkten en toelichtenden staat, voorts, dat zij het op prijs zullen stel- regel door den Kolonialen Raad reeds Aangaande evengenoemnden weg op een goeden weg zijnde, met het
dat voor~den postdirecteur nog f 600. len, indien het Bestuur de Gezonid- eenige jaren geleden aan de hand werdt opgemerkt, dat de bij de nieuwe schenken vani aandacht aan dit eiland
wegens vergoeding voor tijdelijk ge- heidscommissie zou willen doen bijeen- gedaan), zoomede van het gebouw stadsverdeeling ettelijke jaren geleden zal voortgaan opdat spoedig de ach-
mis van eene ambtswoning! wordt uit- roepen, en vervolgenls, dat zyj gaarne v joor dakloozen ter plaatse werd toe- hieraan gegeven naam ,Pietermaai" terstand, welke daar reeds ontstaan is
g tokken. Meerderen leden kwam dit zouden wenschen te vernemen, waar gejuicht. Eenige leden zouden in minder juist is, aangezien met dien !ingehaald worde en die niet zoo groot
nle gemotiveerd voor, aan het is toe te schrijven, dat de overweging willen geven bedoelden naam het betrokken stadsgedeelte wordt als op Curagao.
Een inkomen van f 7200.- voor voltooling van de Handelskade, welke fortmuur ook verder te sloopen tot bij wordt aangeduid. De naam Pieter- Ondanks het bezoek van de Heeran
hoofdcommies werd vry algemeen te contractueel op 1 Februari 1928 is de politie-hoofdwacht. Zij hoopten, maalweg" zou daarom de voorkeur Zeilinga en Westerman aan Curagao
hoog geacht, lettende op -heigeen in gesteld, nog niet plaats beeft gevon- dat het Bestaur hiermede eens is. verdienen. vertrouwen de aideelingen, dat de Ko-
den handelsstand en op particullere den en; tevens, wanneer zulks kan Met een mooi plein, zou dan het cen- Gewezen werd ook op het gevaar, loniale Raad te zijner tijd in de ge-
kantoren voor geschikte krachten worden legemtoet gezien. trum der stad verrijkt worden; en dat auto's soms in verschillende stra- legenheid gesteld zal worden zi ne
wordt betaald. Het bedrag van f 6600 --- Geenszinls overtulgd, dat de eerste het stukje fortmuum is van geen be- ten draaien door telkens vooruit en meening over bet ontwerp Curagao-
wilde reeds een rationeele betaling proef op het gebied van aanbesteding' teekenis. achternit te rijden en daarbij dd noo- sche bankwet kenbaar te maken. Ge-
voorkomen. Het heeft verder de aan- heeft voidaan, vroegen eenige leden, Nu er meerdere groote industrie~n Idige manoeuvres uit te voeren. 'vraagd werd of de reis- en verblijf-
dacht getrokken, dat bet Bestuar hier of het Bestuur wegens niet tijdige le- in dit gebiedsdeel zijn, werd door Wegens het groove gevaar voor kosten der genoemde Heeren door
het onderscheid, dat de salariscom- vering van materialen boeten heeft sommige feden betwijfeld of de be- voetgangers zouden enkele leden wen- Curagao worden gedragenl.
Bijla la oor de Amigoe di ava aao


_ __~~ 1


Zla flat B~al laze zeldzalue
8081f088r k~tigrt.

ko op ato mm rgee oest hedig
en gemak.
Zie dat ge alles tegelijk hebt en
ieder op z'n best door te vragen naar.
,,B T D." label. *
Speciaal geweven stof, eenig pa-)
troon, gepatenteerde eigenschappen,
dat alles heeft er toe bij gEedragen tot
een buitengewoon bevredigende n
derkrleeding, de heele wereld door
bekend als 66nig op dat gebied.
Eisch hat realigewevena label"

~- a
sy gyAggyEADE ?


IMEB818t & Co A~genton.


PA 10 PI YEDO & Co.Pas ontvanzgen een groote sorteering.
Itieten en3 Weenerstoelen tegen zeer billijke prijzen*
Kor~t~, slet en overtalg~t u. zs


flo. 2312


he" ?ehel ss cgi so pendeefang he
gens zullen voor zwaar stormweer GO S D
loodsen gegouwd worden zooals droog-
dokken voor zeeschepen.
Bij gunstige resultaten is men vanl
plan een z.g. ,Atlantic Type" te bou- (
wen, welke nog veel grooter en doel. LA a 1o.e
matiger zal wo~rden dan de .R. 100".j
Deze luchtschepen zullen 168 passa- Volgestort Kapnitaa e n Reservep iQ 2 250.000
glers kunnen opnemen, 'n snelheid van lu \ r r i vu v t rvv v
150 K.M.1 per usr kunnen ontwikkelen Koopt en verkoopt wissels,
en 'n afstand afleggen van 10.000 K.M, buitenlandsch bankpapier, coupons,
Van Engeland sit denkt men dan met: gemunt goud en zilver.
d~er Alantic4T I n6 C na~duastra Zunid- Neemt gelden g dep6sito en opent
clagen te bereiken. .Steunpunten zul- chequerekemingenl met renlte-vergoeding.
len worden aauge~legd aan de Gost- Ver-schaft Reiswissels, Credietbrieven,
en Westicust -ennAfrika, in Egypte, oP Circulaire Credietbrieven.
het eiland Ce lon, in Austra~lle en Telegrafische Uitbetalingen.
Nieuw-Zeeland, Isalede neg op enkele Safe-loketten, Spaarbank.
andere.- Merkw tardig is, dat men op,
ground van de bij de Oceaanvluchten
ddar enn Atarin hn VOcoera an in' W SHE~ELLPIIRODUCTE N.
telijke en Oostelijke richting verschil- _
lende wegen denkt te volgen. West-
waarts zal de passage over de Azoren PRPIJSN OTE ER ING.
en de Bermuda ~esianden gekosen wor-,
den, \roor welke vincht 48 uren gere- Gasoline ex pomp per gallon fl. 0,68
kend wordt, terwlji in Oostelijke rich- Gasoline per blik van 5 gallons 3,90
ting een Noordelijke route genomen Kerosine per blik van 5 gallotis 2, ,75
zaMenrd glometa ie tmerm I2 met Mineral turpentine [vervangt terpentijn]per blik ,
6 luchtschepen het trans-oceaanlucht- van 5 gallons 8,50
verkeer voor passagiers, vrachtgoede- Smeerolian :
ren en post te kunnen openen. ,,Single Shell" ex pomp per gallon -,, 1,25
,,Double Shell"' ex pomp per gallon 2 -
De ahaban. ,Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50
Tb TMtinchen ziin deserdagen, aidus de Cokes per ton 15,-
N. R. Crt., laitereasante proven genomen( Kero-gasohie, brandstof voor "Delco" inmstallaties enz.
voor het vinden van ertsea, kolen en olie pt al 03
en wrel met de hullS van den heer Harry prglo 03
Salomon, gewezen Nederlandsch consul te ..
Ziirich, wiens rechterhand naar we reeds De leverinlg van ,,Kero-Gasolie" geschiedt uitsluitend mn
hebben gemeld -. de eigenschappen van drums van 80 gallons
te ooz na aade r haplrde keen bein
met zijin rechterhand de pleats aan te wij- 49
zen waar edtsen en~z. to vinden ziin.
.,De heer Sa rnon vertelde in een pers-
trische ultstrainrg beritten, die hij door de
aarle~ heen kan. paaremen do~or een bij-
zondere siddering la een of meer vingers.
Het is net alsof de ringers inslapen.
Naar gelang de steffHen, die zich in den
bden beirdna is ew sfdneen mii- Geo~raagd wordt anp ontwasrp~ voor een theacter- en conacertgebouwtaan
den bodem, d sg# hir et Be vingertoppen deni~ ~P~ietermnaniwe~g alhier op het terrein in eigendamp van de Oura-
die inslapenr: kneliaakt trlflingen door den gaosche Schzocuwburg Ma~catscha~ppsj.
ringymnge~r tot in de hand, blj goud neemt
de heer' Salomon eeirazachte trillingE van De onitoeripen mnoetenz zoor ultirno .3ei d~j. Kor~dena ingedatoiend aa
alle fingers waar,' bij zilver siln de tril- het adres van ondergeteekenle, bs) wuiern verdere inalich~tingen omtrent
lingen veel starker en wel voornamelijkin
den pink, bij kolen trilt de geheele hand en de voorwcoaarden, waaraan voldaan moet worden, zzyn te bekomen~.
o rn eel { de ba anai ]e dunanze De ontwerp~er can het plan, dat door het bestuar vroor silvoering
biizonderen aard. De beer Salomon voelt wordt~ aangenomen, onivanrgt een pnijs can /'. 800. -
dan stooten tusschen~ ringvinger en pink
en, de daarop voorkomende vingertoppen. O~uragdo, SE M~aarrl 22. 9
Hii versekert aldurs niet alleen de plaats
waar zich ertsen enz. bevilnden te kunnen -17amens het Bestuar evan de Ouragaoshee
slanwijzen, maar ook de dichtheld der voor-
raden te kunnen vastatellen I Schoawbu~rg M~atschapij
De proven sljn genomen in tegenwoorgpp)
digheid van een aantal deskundigen die verr
volgens een 22 bladzilden groot rapport .,... De Secretaris,
hebben vervaardigd, waarin ze de bewegin-
gen van de hand nauwkeurig hebben om- 5- 6 R. Boslk al fol n .
schreven. De proven die o.a. gedaan ziin
in het Deutsche Museum, zijn schitterend
geslaagd, waaruit blijkt dat de heer Salo-
mon selfs radium, dat in een omtrek van 3 :i
meter geheel was gersoleerd, kon ontdek- **f~ *lt
ken.
i:P, rO"w'"l

~~Q~ .c alch


De verkoop van juwleelen en van Over den Oceaan.
g~oaden en zilveren voorwerpen fter
S~paar &t Beleenbank van Curagao be- Nog dit jaar, schrijft dr. Hildebrandt
leend van denl 26 Jull 1920, wonder No in de ,,Illustrirte Zeitung", moeten de
1131 0. tot en met No. 9582 0i. zal. luchtschepen het bewiisleveren, dat de
plaats hebben op Donderdag den 38* door gas gedragen luchtvaartuigen het
Maai a.s. 's morgens ten 0 unr en problem van de Oceaanvlucht better
volgende Dontderdagen. kunnen oplossen dan hun ,zwaarder.
Belanqhebbenden wordien verzocht dan-de- lucht"-con cu rrentenl, de vl ieg-
den verkoop te voorkomen door de nan- tuigen. Ultgemnakt zal worden of de
zurivering der verschuldigdie interesten. luchtschipbonw~ers en hun aanhangers
Curagao den 28 April. gellj ebbene se zi bwezn sdpt heg
De V/oorzitter jvan de vroe er met zooveel geestdrift
begroete motorluchtballons te hebben
10 H, J. COHEN HENRIQUIEZ. afgewend en alleen aanrracht te hieb.
'( ben geschonken aan delrliegmachines.
Het was de oorlog, welke deze omme-
wachtingen over het succesvol gebruik
*' v:n lubhtchen in den ad rl odg n e
*1 men slecht~s aan cultureele doeleinden:
Verkeer en expedities naar verre on-
gekende gebieden, zooals bijv. naar
':. .,de Noordpool. De Engelschen heb.
~ ~c~biben het begin gemaakt met vinchten
over den Atlantischen Oceaan.
rusty R~ims Hu~11 anEgln aa mrk~n ,R. 34" vloog in den zomer
Tie ETE ffg 85 n tl91ug, ana tidgelndsar Aene or
reeds in 1917.,leen Duitsche Zeppelin
~ ~iaes f IoPI van Jamboli ini)3utgarije naar Khatoem
? lake of ronin Afrika, 6800 K.M. htt~5 lapr had af.
'from a rusty rkn are geeg.
r :often the cause of Engeland streeft er nap het mid
eopw leaks in t1ubes~. delpunt van het~wereldiurc stkQee~ .en
They gradually het kruispunt der .groote hdadelsluthl
wRork their wr wegen der toekomst te vinden en de
through the rubber. Britten gelooverx dat slechts te kuanen
K rimebereiken wannee? zij zelf ook een
tr e fromor rust, your gr~ooscheepsch luchtverkeer er op na
tites at the p~i~rope ~hpyden en hun Dominions nog vaster

9 ,\?,{.6 ""strul rdDeh tuchtaate r er eBb rndeepare-
get much greater roe mentslid en directeur vandie.Airshaip
age from your di- iGuaryantee Comp~any"', die het lucht-
Iaiarrverke~er organiseeren zal, betoogt,
de motievenr van hun handelingen z~ijn.
~c~rl-rrra (f~61 I Met taaie votharding hebben de En.
gelschen aan de, vervolmaking van
SOLe DISTRIBUTORS: lunlu"ct'schebpn gewrkl.A cok en
8. O CBR ILE~S ~.G `en he'rinnere zich slechts her in
A.~~~~~ D.CPIES& C.1911 gebouwde .Inlchtschip Mayfly "
IISOFORtSt~aa N0. 20. I cat reeds bif hef te voorschijn htalen
ult de loods uit elkaar brak, en de ~
Sub-deal8FS. [,R. 38", die in 1921 boven Hull brak
en outplofte, waarbij 44 man van de
Galmyer& C. Oiabada. bezetting gedood werden. De Engel-
Galmeyer- & Co. Semikok tschen hebbenl het niet zoo awaar te
verantwoorden gehad als graaf Zeppe- i
B. J. Arends Aruba. lin, want hun stond steeds geld ter
.... ..... beschikking en zij hebben aan een in
den oorlog buttgemnaakten Zeppelin
- zoowel als aan de luchtschepen, wel-
ke krachtens het vredesverdrag door
Dulitschland ~moesten worden uitge-
leverd de tech niek van het slijve
~type luchtschip kPunnen bestudeeren. i
Binnenkort zal nu. het eerste van I'
~hun verkeersluchtschepen de werf van
Howden in Yorkshire verlaten om eerst
eenige proefvluchten te maken om te
7 iconstateeren, of de gekoester~de ver-
wachtingen in vervulling zullen kun-
,, nen gaan.
De .R. 100 zal bet gtootste lucht-
jschip worden, dat tot nu toe gebouwd
MENSINO&6 Co. Vertagenwoortilgars is; met circa 150.000 M3. gasinhoud
Jovertreft het 't luchtschip van Frie-
idrichshafen met 45.000 M3. Met zln
1212 M. lengte nadert het de grootte
jvan de ,Mauretiana" Bij een door-;
snee van 40 M. is het meer gedron-
c as gen dan de laatste Zeppelins. De pas-
te a Cr jsagiersgondels bev~inden zich binnlen
so in het omhulsel, slechts de stuurgon-
so del komt lets ult den bodem ultkij-
a' jken. De muimten voor 1~00passaglers,
T 50 man equipage, 10 ton vrachrt en
iil~lllpost, alsmede proviand voor 6 dag~en
a a D zqu in twee verdiepingen onderge-
9 ~ bracht. De stevigheld van her ult roest-
I rr wat gr"terbdoan bi ler sndh pnh to
Eit ra*r nu toe het gevalis geweest. De.wol-
so kenklippr ,~~ zooals de volksmond in
as R Engeland het schip reeds' gedoopt
evoheeft, zal met 6 ieder 700 P. K. ster-
ne Ro is Roycelmot ren eebn nral
Izelfs 122 K.M.) per unrr kurmnen be-
[reiken en een afftand van 8000 K.M


ineens kunnen afleggen. Een vernuf
,,ka OpPa tig aangebracht ventilatiesysteem zorgt
dringend of langs de ultlaatkleppen
wegstroomend gas zoo snel en zoo
I. BAIZ Heerenstreat nao. 5, vJolkomen mogelijk afgevoerd wordt
In uo~-~aa pa otvagen= Izoodat gevaar voor explosle zoo goed
In vortad ps otvanen: als uitgesloten is. BEn vuffing met het
Belgische Aulurteg~els, Belgischze zoo zeldzame en dus zeer dure he-
tWoertegels, Engelsche Yoetbalschzoe- liumgas is derhalve niet noodig.
non Bnnen en uiteballn, K ie Bijzondere loodsen zijn vroor de En-
ne~, Bznea-aa uitn~ale, Kzioig~elsche luchtschepen ook niet nood-
en Eketbnden Yoebalpmps zakelijk. Volgerrs de in Amerika op-
Engelsche Fietsenz, merk : CONFi T-gedane ervraringen acht men het aan-
DENCE, .B2oll. Fietsen, maerk: leggen aan z.g. meermasten voldoende
"A YtENKA"' en de reeds zeer be- veilig. De passagiers stappen van het
hende draagbare FONOGR1AAF:. plalvorm deer meermasten, waarlangs
een electrische lift hen omhoogvoert,
n ,, over een beweegbare brug in de neus
DECZA vain het luchtschip, vanwaar een door


O1lymptsche Sp~elen Amstetrdam 1928.
pet: eenigste bler dal t ekrkljghaatr zal zign
in3 het Stadion is
AGentenr t ENSPING & Co.
--8


Wettg, godeponeerd.
The B. V. D. CompanyT, lac, New Yofrk
Sole Makers "B. V. D." (Indernrearp
"~NEXT TO MYSblF I 1.HCE 'B. V. D.' BEST"
Age~nten : A. & J. C. Henriqurez. 7~


Zaterdag 28 April 1928.


45t~e Jaargang


Met een Luchtschip


B~ekendmanking.

~" -~~- 'RjU'-'~Si~CC~b


AAA


-. it


-I. ~r-L-~C.;-


Y


4 =7 L


I


- I


,i


St


i
1


; i


r- .- ;a
,


r:

""'I- I


i'


:,ib:


~I


? ~ ~


S
--
'R `"


~i - ~~ ~e CS


_. E. ~~~ j ~4i:


5


U_
-- L`


LA


;i:
1 9~1.%~' rr ,


C
r
J
~3


e


^~_-~


ob


!.

r


1


~i 1L

'Ij* .-..a~. ` r.
~L ~:'


- .it
-).

- r
f:
I-~ i


r
r "2 c


.~9u ~-


i"'''
.5


-, -- ~V


- Q

k .. :e
Algemeen wilde men van deze ge-l oikik eel to bo atc.nc
legenheid gebruik miaken om een K nn je N dr.Som otM ash
lans te breken, zoo niet voor bet
stationneeren op Curagao van een VAN CURAQA0
oorlogsschip, dan ten mninste voor het
veelvuldig zenden van een Neder- NAAR Pto. Coilombia, Cartatgena, CristObal en Pto. Limon:
landschen oorlogsbodem hierheen. Om SS,'.Sio s (f~ivar" 13 M
vele redenen acht men een dergelijk NAnr Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbadns en Europa:
schip in deze wateren tegenwoordig SS. ,,simon Bolivar" 17 M~et.
Zeer gewenscht. SS. ,,Crijnssen 31 Mel. i ron
NAAR Pto. Cabello, La Guaira, CumanB. Pampalar, Cartipano, Trinidad,
EEEEmammEEEMEEEEEERDem~erara, Paramaribo en Europa:
SS. ,,Prins Fred. Hendrik" 30 April.
BERICF lTENafs"Fr"""
SS. ,,Flora"' 27 April.
-- a ,- ..,-WeSS. ,,Calypso." 3 Mel
Ve~jaardag Itan il. It. )l. Bovendien wordt een geregelde dienst onderhouden tusschen CuraCao-Maracaibo
v. mnet de S.S. ,,Atlas", ,,Midas" rn ,,BrIon".
21sipses Juiarga. .. .
Maandag 30 April verjaart Prinses V000181. ill dallk OlltvaligG
Julian~a. A. s. Zondag zal een voetbalwed- van de Heeren J. D., Capriles & Co.l
Een felt van verhen gen~is voor alle stryjd gespeeld worden tusscheni ,A- een pakje geurige gemalen koffie, zeer
goed-gezinde Nederlande~rs. Want ini sietnt" i Excelsior I voor de C.*V. B. aan te bevelen;
Prinses Juliana zal het Nederlatnsche op b'et terrein Mundo Nobo. van de Heer Ciro Rgimer, een pak;
Volk, wonder de bescherming des Aller- Aanvang 4,15 uur. reclamevioeipapieren van de Gooldrich
hoogste, vereenigd blijven met het Huis Zege1Vsrofienllng. Siilvertowns; a
van Oranje, waaraan het zooveel te De Koloniaal ointvanger vestigt de va e er .PGEkebln
danken heeft. aandacht van het puibliek o!p het vol- en verslag van de Compaitia Colom-l
Oranje en Nederland zijn 64.gende : ibiana de Mutualidad, over het jaarl
Geve God dat dere eenhieid nocnit QUIITANTIES 1927;
verstoord worde. maar dat de baiid Quitanties afgegeven wegens het van de Firma Edwards Henriquez &(
die Nederland aan Or anje bindt, steed; geheel of gedecltelijk te niet gaan van Co., agenten van de Hanburg Amerika-
vastr e hehte wode.een geldschuld mieer dan TIEN GUL- lijn, beschrijving en teekeniingen vani
Daarom~ bidden wij God, den Ge- DEN (f. 10.--) bedragende, zijn o~n- de nieuwe motorschepen Oricoco en
ver van alle goed, dat Hij het kostbare derworpen aan een belasting van VIJF Magdalena.
jeugdige leven van Prinses Juliana CENT (f. 0.05). Onze rolligingsdianst. Goodrich Silvertowns worden gebruikt voor flelk erk van auto's. Informeer
spare In lengte van dagen ten vreugde De person die een ongezegelde Ibij de chauffeurs van Buick, Nash, Ford, Stutz, Elka, Dodge, Chevrolet,
van het Koninlklijk Huis, ten hell vanl quitantle in ontvanigst neemt, is ver- Het Bestuur is zelf ervan overtuigd, Auburn, Essex, Maon, enz.
Nedeiland en zijn overzeesche gebieds- plicht die quitantie binneni acht dagen d iat, die wel its e wenshe n Kadover-'I vorad
deelen. Ina ontvanigst do~or den Ontvanger te la, enho, endRadootl1800831
Gestrand. :doen zegelen. Doet hij zulks niet dan is met het 8estuur mee, en intusschen am'i ie ue
Zaterdag kwam hier het bericht ook hij strafbaar, dsar hij dan geacht blijven velerlet ongerechtigheden op mioTie uo
aan dat de sleepboat Atlas van de !wordt de Zegelverordening te hebben hygienisch gebled maar doorgaan. 130 X 3 Radio fl 21,50 fl 5.-
C. S. M. op de bank in het meer van overtreden. Doch misschien zijn we nu in de 30 X 3% Radio 24,25 6.-
Maracaibo geloopen was. Volgens later CHQE.goede richting. Want de Gezond- 30 X3% Sily. Cord. 28,- ,,6.-
beriht shijn hetschi lekgeslgen heidscommnissie, waarvan wif in zoo 30 X 38 Giant Sizes 32,50 6.-
benih daar jna geoente zcijn Dek Luetta, e z.g. cheques, betaalbaar bin~nen langen tijd niets gehoord hebben, is 30 X 3# S.S. 33. 6 -
die door de Atlas gesleept werd, dreef dit gebiedsdeel, zijrl, voor welk bed;rag gereconlstrueerd, en de Rand verwacht. 30 X 5 H. Duty 6 pl 68,50 11,25
at n lep p d kut war ij iepan oo~k (dus ook die mninder dani f 10) dat deze ook hierin, ja, hierin vooral, 30 X 5 H. Duty 8 pl 81. 11,25
in t and zit. Npceks aar w ij vereme issteedis underwor~pen aan cen valste be- nuttig werk zal kunnen verrichten. 33 X 5 8 pl 112. 12,50
de~ Neptunurs van hier vertrokken, om lasting van V/I/F CENT' (f.0.05. Als wij 't goed begrijpen, dan is deze 32 X 6 1. Ill (30 X 5) 40.- 15,25
te zien wat er nog te redden is. Een~ Nadrukkelijk moet ei tevens de aan- comimissie er op de eerste plaatsom den 31 X 4 Cord. 43. 7 -
stoker van de ,,Atlas" werd bewuste- ~dacht op, gevestigd wordenr dat du- Directeur van den Openbare gezond- 32 X4Cr rT od(3X4 0-72
loos ult 't water gehaald. Eerst na piae nkpen owlvnd edsintvnave edeee 2X4 H. Duty Truk 6 pl 583 9~-
uren gelukte het hemn bij te brengen.. quitanties als van de cheques, evenals wenken in 't belang der volkcgezond- ,32 X 4K Cord 66. 9 -
Naaar wij vernemen, is het tanksch ip de origineelen aan dezelfde belasting heeld ter zijner kennis te brengen. Wel- 33 X 4ing Iheldter zjncrkenni te rengn Cord, (32 X 4) (33 X 495) 61 11 -- 11.
Inverhampton van de Lago van Aruba,, a 5(ifcn)adtwre oyni a emelj ortle
Zondag I.1. op de bank geloopen, on- fluldebl)jk aan (1. PY. f(oningin-TYloeder. dat de leden dezer commissie velerlei BAL! OON.
geveer terzelfde plaatse, en in tweeen / e a inrkt jr ednongerechtigheid op bygienisch gebied 29 X 440 S.S. fl 29. fl 6.-
gebrokeni. He a innot5 argldnzoiaar zullen 11ten voortbestaan, 30 X 450 S.S. (29 X 440) extra Heavy 38. 6.-
M~uziekavond. zija dat Koningin Emma, geboren zonder er de ernstige aandacht van 30 X 525 S.S. 47 8
Dinsdag- en wellicht ook Donder- Prinses van Waldeck-Pyrmnont, als den O. G. D. voor te vragen. Om 130 X 525 S.S. extra Heavy 52.- 8 -
dagavond, zal een koor van Dames jeugdige gemialln van den~ toen reeds ma est omn:3 0 41
wonder de: leidinig van den W. E. P.; ouden Koning, haar intrede deed in EDagelijks passeeren toch zeker wel 29 X 525 46. 7 -
Bilbrs, het oratoriulm ,,Nazareth" uit- ons land. Er bieeft zich cen comiitb de meeste leden eens of meermalen 31 X 525 49,50 8 -
voeren. De muziek zal worden be- gevormd om dit feit te herdenken; over etBnionplein, zoodat 't hun 31 X 525 extra Heavy 54- 8 -
licht door een reeks lichtbeelden. De en als lets een herdenking waard is, zeker niet kanl onfgaan zijn, dat reeds 30 X 577 (32 X 600) 50. 11,50
uitvoering die plaats heeft in het lo- Idan is het wel deze heuglijke ge- gedurende geruimen tijd een gedeelte, i30 X 495 (41 X 5) 43. -, 8,75
kaal vani den C. R. K, Vol!kshondtf boulrten~is. Niet alleen~ beeft zij Ne- zij 't dan7 mIaar een heel klein gedeel-an 31 X 495 (32 X 5) 46.- ,9.-
Otraibanda, zal aanvangetn ten 8 unl~r. derland ecn Koningini geschonkeni, te, in een voortdurenden staatva32X600.110
Na e aue.za d ps pgtiht de oo Mr ekweam bestuur en verontreinigig ;vers cert, ter hoogte 31 x 600 54. 11,25
Curagnosche Liedertafel ,,Odfeon" op- hooge hoedanighedeni uittosunt ouider van het gangetje na ast de firma Ellis 33 X 600 59. 12,50
treden, mnet enkele zeer moole zang- de weinjjge overgebleven souvereineni & Dania. 33 X 600 extra Heavy : 64.- 12,50
nummers. van Europa, maar door haar regent- Deze verontreiniging is niet alleen 30 X 620 63,25 12,50
De baten deer muziekuitvoeringen: schap heeft zil de liefde eni acting zeer hinderlijk voor de voetgangers, 32 X 577 (34 X 600) 53. 12,50
zullen zijn voor bet symnpathieke, in-.v~an gansch cen volk weteni te winnen maar verspreidt nok een alles behalve 33 X 600 vail dobla 11,50
ternationale werk :,,Apostolaat ter Zee." en door haar echt Nederlanidsche hou- aangenamen geur. H-et verwondert"
Dsarom kunnen wij deze ultvoe- ding en tnal heeft zij dat volk zich ~larij,dat dit nIet reeds lang aande
ring niet geno~eg aanbevelen in de wel- bewust doen- worden vanl de hooge Heer Directeur van O. G. D. is opge- Ook verkrijgbaar: pompen, knoppen voor speed, veeren voor auto's en
wjiendheid van ons Curag~aosch pu- roeping die hiet nog altijd inl de we- vallen, terwijl de oorzaak ervan toch truk's, fan belt voor auto en truck, rubbercement, Tire en Tube patching enz:
bliek, niet alleen om hetgeeni er te reld te vervullen heeft. Is het to stout oogemakkelijk is weg te nee.Distribuidor: CIRO ROMER, Otrabandfa.
geniieten zal gegeven worden, aan om te zeggen dat wij de herleving Want dere is geen andere, als dat:
muziek en zang en lichtbeeilden, maar van het nationaliteitsgevoel, die sinds' een afvoerbuis van vuil van de be- Sub-Agente: J. M. DEBROT, Aruba.
vooral ook om het edele doel, een den dood vani Koniing Willem Il onr- lendende wooing gebarsten is, zoodat
krachtige steun te verleeneni aan het getwijfeld bij ons volk is waar tei het vriil er soms bij straaltjes uitinopt
werk voor onze R. K. Zeelieden het nemnen, voor een groot deel te danken en glestadig het plein aldaar veront-
,,Apostolant ter Zee." :he'oben aan de voortreffelijke vrouw reinigt. Een wenk aan deri eigenaar
Tnoegangskaarten tegen den mati- jdie altijd op de bres gestaan he~eft om lof bewoner van dat huis ;rou toch 8 tL & .f
gel prijs van f. 1. ziju ver~krijg- h Iet Nedterlandsch voelenl, het Nleder- voidoende zijn, om dit euvel te ver- -0J g 8
baar bit de Cooperatieve Vereenigin~g landsch de nkenl, het Nedlerlandsch helpen. '
&r Nijverheid, Otrabanda eni Punda, doen, eeni eerste plaats te verzekerenl Laten wij hopen dat deze wenk ge- > E tu~c
de Firmna Mensing &( Co. Punda, en i n des Nederlanders leven ? De erken- I'geven worde. n:, mt co.
den Heer Veltmian, Plantersrust. ning daarvan leeft in het hart van ons .
Politi8-f0organlsatie. ivolk en moge bij deze gelegenbeid tot Musieknitroering a=~ P -
Naar wij vernemenn heeft Zaterdag-j ulting komen, al leeft zij, wie zij geldt, bi] gelegenheid[ van den 19den verjaar~dag 6aa>'
avondl j. 1. de door Z. E. den Gou- tegenwoordig een still leven, waarvan van H. K. H. Prinses Juliana. 'g c Z
verneur verzochte conferentie plaats weinig 'uieer tot de uiterlijke aandacht 's avonds van 7% tot 9 uur, .0 : c~ a~
gehad tusschen denl Z. H E. Gi. H-eer doordringt. 30 April 1928. Brionplein. ~ cU:aa l~
Procureur-Generaal en de Afdeelin-l (Haagsche Post.) L5 m s
gen van~ den Kolonialen Raad, tenl Olff~iciG18 B8FI~ht8. PROGRAMMA: -
doel hebbende tot een overeenkomst Aan den tijdelijk agent van politie- 1. Witerlmns ves~an Nssowe ;
te geraken in zake de politie-reor- 2kas lirP .Sae s .Nelni esmrc
ganisatie. Wij koesteren de beste ver-l ..seaherP .Saizi ~ M. H. van 't Kruis. C.) a~ *
wachtin en van deze conferentie, jnzijn verzoek, eervol outslag ult 's 3. Holland Jubelt. M. J. H. Kessels. 8g E
__IL~ /LandsI dient~15 verTleend. 4. Neerlands vlag~. Ant. Tierolff. rrJe.t


grpiatn seig de zaaK V De beer Hendrik de Windt is de-i 5. Valse Nationale Ch. de Carmont. -) .
een goed einde moge gebracht te wor- finitief benoemd tot hulploods vor6. La Tonnelle Fleurie Marius Mlillot. OVr eV d g ea a
de. Hoe beter men i ekar bp e grdjpt de St. Annabaai, het Schottegat en 8 PP ika Caprice Ch. de C rmont. -~' .
de e er as sero engodde Caracasbaai ablier. 9. Les Infatigablcr0 PierreoPiz :r ~ h i
wellagnen enreogansaie ie De Roomsch Katholiek Geestelijke to Wien Neerlandsch bled. L
niet alleen aan de huidige behoef- t r van den 2den rang alhier K. J. Kui- Schepenhavel met Kjalzan,
ten en alle eischen die men aan een pers is in activiteit hersteld. o, ?cE
ede ~~~ ~ ~ raa >oi ekt l ne n i "H tldr van het Hof va ustitie it CQfa 3 3Cl WQik Het gebruik van enkele Kalzantabletten daags
cl ~~~~~~~~ ~ en Cuaa Dr A.W .M eerie30 .al cen gunstigen, kalmeerenden invioed op de
den tot uiting gekomen ve langens enjis, voor hlet tijdvak I uni 1928 -- 31 Het is een pracht-idee van de ,, Victor a 0oegeolgei a w udutofnn
weulschen. Mei 1929, aangewezen om de betrek- Talking Machine Co." om opreoe~hi vmiaie Uw hu. ui .9 M in
vain haar Agenten alhier, de Heeren J. &i H. -r0 0 p -0 &
king van rechter in het kanto~ngerecht D. C. GOMiEz, eigenaars van ,,El Louvre', gE m E- ~ De kalk, met Kalzan op wetenschappelijk
oe de Boenwidceeladnwa de composities van verachillende o~nzer r us o juiste wijze aan bet lIchaam toegevoerd, sterkt
to pageCuracaosche companisten wKereldkundig Cde cellen van bloed en buid en kalmeert de
te maken, door special voor Curagao ver-i r" a euewado e rkebahi e
EMP E AA E 1 De degd ni pla ge tae zeer schoone .~ b~uid spoedig over wonnen wordt. Van de
'walsen, van den bekenden Curagaoschen ^. M vaak andrage~ijke kwejlbogen, die soms met
flflbrner Va rm wltl jvolist, I. L. CONRAD (Coco Lepo)) genaamd gW b3 uidontstekingen gepaard gaan, zult ge dan
Kofie ebrad enRemaen dor a- Anezialennt ogNa tra Rescr en do ook met Kalaan in korten tijd bevrijd zijn.
d i ti n es q ~ ~ r l e n o p bRenis c h e e n w uee mns c a c o p o i t e v a a m a u o e D i a e e e b u k v n d e a e l w n i e m d e
.pelijke wijze berei~. -Wij juichen deze sympathieke onderne- 0~al. zalf, en7. mant in gevallen van uitslag natuarlijk
ES LALECHRA .lzembeeundi~egra er en smakelifk i toezending der eerste plaat in deze Cura- .Begin nog beden Kalzan te gebruiken. Reeds
MiLe debestuhnosa to kopef koffe wden, drinkgen, skunen pgash res *k.
bei k-pekfie vlu rnkn unno Iid raVO, en Veels SUCce er No -g* t eer spoedig zu t ge bemnerken, dat de overdreven
Sanrit. ,b,.sms. bonitos, so Iet coigeniblik, deze ko~ffie laten holen2, ee Brve .n vec sue gevelihei de bui sne vemnet de1 ui
LECHE aan de koffiebranderUl EMPRESA '- lic's E aeol~ed drh~ ne emnet eu
LECHEi Q- .0 ha slag verdwijnt, terwiji Uw gebeele gezondheids-
9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a .-I~RC', ffdl i ejif yi-Q: )P toestand door Kalzan verbetect.
LEC H E RA& pakking ontrangenl hebben, welke ons a..? Y: .8 8C
in stant zal stellenr de or Jers can buis.
No hote Illguae~tiqut del 3 eh 601 180A bezretn lu, omP .~ KALZA

fegl08 Pelldar~~ ~ inAl088 eDrecteursalNo 3 et ves
agentes~~~ ~~ on esa a tie D l a o errjba nal pte
C. Winkelg, &~, Zoe.
MENSING& CO. AENTEN


*li *i liassisdd B~tche getangealases.
Ult he B tt nl ndORDWELldlIEI TOESTANDOEB. I
8081816 Wetgoving in Franktrgk. Lord Socil over de Ver. Staten. De uit Rusland teraggekeerde in-l Chai~~~rysler Tinrd in Fourth Year h
iginieur Goldstein vertelt het volgen-
Het geduld van het Fransche volki De bekende Engelsche staatsman de over zijn verblijf in de gevange-
is lang op de proef gesteld, waar het viscount Cecil heeft een aantal grie- nis:
rild seinvtoeringch vn d o ialvrli s c iegt e gooen rerk glct~ a dj HI gee~radoor een Fonhderofficieerrstn hComp rison tbrings out thte st rtling fact tha Ch I le, he tavn fre
correspondent van de Belgische Stan- en de toenadering der volken te doen. volgende dagen zou moeten verblij- years, has now, in the c may's foul h ero xstne WP
daard. Hoeveel landen zijn niet voor- Tevens tracht hij daarbij een verkla- ven. In deze cel, 4 meter bij 1.70, ON8 INTO THIIED PLACEoma ar ero xitne WP
.ca tende eFratneikn gogedttiedoea mrin ae s z nwhi ghe fewla oem stond ener be ns vnitj e drd eden F 9T~his amazi S ad ance was revealed bythe adrnawing tomrd ace aammhe
eindelijk eens sptjkers met koppen in Europa geniet. de hoeken een emmer voor de fae- of Commerce determines space preference at the National Shows
werden geslagen. Bij het scheiden van De schrijver wiens beschouwin- cali~n. Latigs de wand eenige op- held in New York and Chica o the bai of a cm ny dlr
denm pttwant et kparlsme n ire sei g~en in neApoil afleovering vanbFoeig gmeirol dekn een matrassen. iNdiet volume ofmsalesafor the beelve monh se dig lulyA Ist peedng h~
gaan Inzien. Idat Europa's grieven neerkomen op reeds in deze cel. Goldstein was de Commerce ONLY TWO OTHER MAKES OF CARS, each far tone in the
Gedeeltelijkr ait overwegingen van lhet volgende : De lasten haar opge- achtste.. automobile field, still remain above Chrysler ,ne
social techivaardigheid, voor een deel legd door Amenika zi~n te zwaar om te Toen de deur opening, deinsde hij In the twelve months ending july 1927. the sales period which determi-
lijkhet be us eatiati het ietdemoke daen In re det Amerikda niets j mt vmo t de onztennden ftn ietre ns, te erdeernq tfsaeo perner 75rh 090208 Sahows Crytr spedt b3,7t5h
zers te maken (de verkiezingen zullen de oorlogvoereniden bijnab~ezweken on- binnen gesmeten. Een van Goldsteins public. In the Forty-two months ending on that date, C~hrysler autom biles
binnenkort plaats hebben, naar men) der den druk van het conflict, kwam medegevangenen was zwaar ziek aan were built and sold to the number of 585i,000 with a total value of
weet), wonder hervermingsmaatrege- Amerika op het tooneel en zijn komst de longen, en ook andere wonder hen $ 857,000,000. Think olf it, well over three-quarters of a billion dollars
ln teb bben getroffen, sedert lange de ainderkd ad dte seth felo erlaean, hH s lenda renkracht onpho dtelijk. paid !by the public for a make of ear unheard of, non-existent. FlVEYEARS
.t Heoeft se s hkeeli sat Hoie mar o hel en iva se s het a k as e keire Bvn abo wro n tr t z o h Crhasc r' dhy~ ino aRD POITIOasl at theen928 National I

oogenblik in onze herinnering terug, kwam de Volkenbond, waarvan Wil- steeds, niet alleen over de levensmid- Prices of the Chryster cars range from fl. 2700 to 10600.-
dan zien. wij, dat voor het eerst over son de geestelijke vader was. Maar delen, maar bovendien over de han-
sociate verzekeling in het parlement de Vrereenigde Staten wenschten geen den en gezicht van de gevangenen[ A TYPE AN1D PRICE FOR EVERY NEED. 2--2
is gesproken in het ,jaar 1880. Niet verantwoordelijkheid op zich tenemen heenliepen. De heer Goldstein lijdtl
minder dan 18 jaren zijn noodig ge- en onttrokken zich aan actief lidmaat- taseganseepitn eme
weest, alvorens de wettelijke rege- schap van den Bond, zoodoende aan delijk een gevolg van het leven inj
ling der ongevallenverzekering tot anderen de taak overlatend dat schip deze vervuiling. De gevangenen had-i
stand kwam. Ongeveer 20 jaren heeft van stapel te laten loope-n en het den een deksel van een conservenbus Dlsne. itiuo.
het geduurd eer in 1910 besloten werd drijvende te houden. Met het Inter- aan den wand scherp gemaakt enl dit;
een pensioenregeling te treffen your national Gerechtshof going het den- instrument diende om het brood te
de arbeiders. Het huidige ontwerp van zelfden weg op. Een der knapste snijden. Goldstein was het echter on-' -.
social verzekering, thans tot wet vei- Amerikaansche juristen, Elihn Root, mogelijk daarvan te eten. Alleen theet P TIE
even, dagteekent van 1921. Het zou behoorde tot hen die de statuten kon hij erin houden en 'daarvan heeft H O yE
werkelijk bedroevend geweest zijn,r samenstelden, maar zijn land weigert hij die dagen geleefd.
indien opnieuw dit hervormingswerk/ het als zoodanig te erkennen. De andere gevangenen waren zoo (
op de lange baan was geschoven". Over de aangelegenheid der oor- g~oed hem des nachts de brits ter be- 8 t C C O
Toegegeven moge worden, gaat de logsschulden laat Cecil zich in dien ~schikking te stellen. De'andere sile- Stc a io il
schrijver voort, dat deze wet verre zin nit, dat hij de wettige rechten van pen op den *gronil, waar echter voor a DIUN A O SM pte r
van volmaakt is, hoofdzaak is, dat Amerika erkent en dal wat Engeland even menscheit alleen dan plaats Vn EM N AOSN ptee
het beginsel van social verzekering heretoonk ide dstrikten lzinwsa dedn geajlal de laIr genhkro 1agbn ri n- AMERICAN DRUGS;TORE ETJ'GLISH PHARMACY
,De 22 maanden, in het voor- Maar een wettig gerechivaardigde po- heid van het ongedierte kon ervnBreedestraat, Otraband4 Telefon No. 256.
ultzicht gesteld alvorens de wet i!n litiek behoort daarom nog niet sym- Islapen niets komen. Overdag alsen
torpassing zal worden gebracht, zlin pathiek te zijn, zegt Cecil. h et handig inpikfe, kon elk va eSpoedige afleveriP:g van Rece pton
ruimschoots voldoenade om haar heil-: Dan is er de Armeensche quaestie, gevangenen drie kleine stappen heen Patnm ii~a nChmcIe
saa tedoe wekenvoo alendiediemenbija a vegetn i. O deen weer gaan, om beweging te nemen. aet eiiune hmcle
er de gunstige resultaten van zullen Vredesconferentie was geen mogend-, Het ergste was daarbij de irolstrek- Dofg9Fl)0R Par~umes en Zeepen
ondervinden. Zoowel nit financieel heid zoo welbespraakt en varig in het iite onzekerheihil. d, waar men Goldstein IY~Onen Lkue
als sociaaloogpunt,' kunnen er bepahin- belang van Armenii6 al mrk. il.Ale pogingeno e e ii n I.kue
gen aan toegevoegd, die haar tot een Armenie! behoorde zijn oude histori- Duitsche consulaat in verbinding te 'Al 7o-~ lee
deugelije wt stmpeln. e grnd- cherechen trugte kijge, ht wodengesteld .(de Rusnhbe 8 008riee
slag is degelijk en het is alleen noo- most minstens aiutonoom worden. zih eikbkn, i eda e-Allefrlf 300Pt 88 Va8
dige vbinetrpen he ader teeng rcW mrk le a phmrntta plichtzulks toe te laten) waren vrer- Chocollade, Suikerwaren, an Kookess
shveberne aa tebrengen. het tijdstip aanbrak, waarop de ver- geefsch. Eens werd 'n brief en een iae Sgrtn o w tr Lm ad
Het is gelukkig dat de pogingen zijn antwoordelijkheid jegens 'de Arme- Itelegram afgenomnen, maar natuarlijk Sgrn*1Sgrte oa ae nLm nd
mslut rdeze dvet te tdoe sor edsecn kt nigesmoesthaan aaredn rdde ers hn nit bogd. hens in ddsteet pda VLUIOG BG'DIEMISQ 0KAA 8818 8O EZORGEN.
was voor de landbouwende bevol- worden aangehboden. Toen trgk sre Anac-P~iaplar~,~~~
king. De b~eslissing, dat een be~paa l- rika zich definitief terug. genis ges
de rgelng vor en andbutrzal Verder de Mar,ineconferentie der, Dertien 1M art wazs voor hem een 1
worden getroffen voor Januari 1929, drie Mogendheden te Geneve, di~!ter W.el~ da, i 5 "le
in overleg met de Kamers van Lan bijeen kwamn op instigate van Pres- der de cel krree ee man een aan; &
bouw en deskundigen op dit gebied, dent Coolidge. Toen de conferentievavnrzenjZj gglkokdo
heet dzelipdon ozeienDe a-bijeen was, weigerde Amnerika conces-i het heele bulis. Tia drie kwa rtier werd
mer heeft een goed werk gedaan met sie te doen, die tot een be~vredigen d h.ij geboeid over de binnenplaats weg- DE ESTEr VARINAS
deze social verzekeringswet resultaat hadden kunnen leiden. geoed ind e ed e re
Het is interessant in dit verband Ig.oed -n --~dne e re
eens na te gaan hoe de stemmingen Ziin aanldacht wijdend aan mogelijke nu demand een aanval van zenuw-
over belangrijke onderwerpen in de middelen ter verbetering meent Cecil, huilen. Hierdoor begonnen ook del Ve~thggiaar lii ELLIIS & DANIa. Agentell. 4
laatste faren hebben plaats gevonden. dat er mnaar 66n middel is om den medegevangene a van Goldst~ein km *
Toen het Kabinet vat ,Na~tionale Een- oorlog wettelijk onmogelijk te maken : nelijke teekenen van zenowoverspan-
Iteid" (Union Sacr~e).i 1926 aan het een system van arbitrage. Daartoe ni~ng te vertoonen en Goldstein kreeg GU IEh' SBR Y.
behind kwam, behaside het een par-: moet ledereen mneewerken, zegt hij. het gevoel, dat flij zich ook niet lang
lementaire meerderheid van 277 stem. Indien echter Amerika's tradities, geo- meer goed zou kunnen houden. De
men. In Januari 1928 schonken 370 gratische ligging, mentaliteit het dwin- stemming was ondragelijk gewsorden ~illetDsad Cotraiao - led. WIest-Indle.
volksvertegenwoordigers hun vertrou- gen zich te bepalen tot het afleggen Maar op den~ volgenden dag 14 Maart
wen aan de regeering, circa honderd van verklaringen en bet niet actief den 55sten verjaardag vati Goldstei n RthhE BAit ZHYE~,
meer. De gevolgtrekking is niet on. medewerkt aan dit system, dan moet ka ebtrn.Hjwr eor
gerechivaardigd, zegt de cort. dat de overige wereld dien weg afleggen en vernam blj deze gelegenhbeid, dat
de hear Poincar6 er niet alleen is in zonder ? merika. zijn arrestatie was geschied op ground Rekenling-courant in local en vreemd geld.
geslaagd veer verwachtingen te ver- vnenpsaei e otgrp eoit' ptrrnmlca nvem ed
wezendfken, maar ook dat hij in het port van een zijner monteurs. VoorsChotten en Handelscredieten.
oog van de meerderheid geacht wordt
de eenige regeeringsman te zijn, op er~dias op, Verkoop en Incasso van Wissels, Credie'tbrieven,
dt a bese kherntesitavolen atre iet n. @0~ ep Ned. Antillen Coupons en Vreemd Geld tegen voordeelige koerset1.
.deee e etaheoeWelke ookr de g~rieven mogen zijn crru ras Telegrafische ultbetalingen naar alle werelddeelen.
de age hm estan heroerbe VAN HET Reiscredietbrieven en Ch~ques van de
h.*,"'"'! """ "!":":1'arbid te glMi f il18 National City Bank of New-York,
derom op losse schroeven zou zet- Jaarlijksche Algemeene Ve~rgadering NOW YOrk City,
ten. Steeds dichter heeft zich cen meer- op ZaterdaR, den 28sten April a. s.
derheid om liem heen gevormd, die Ides atonds te I aur, in de zaal van Safe-loketten.
weerstand bteeft geboden aan alle po- jden Kolbonialk3 -Raad, Speciale afdeeling voor Incasso's.
gingen, verdeeldheid in het Kabinet BBIE E DRWPR ? fe ln a rk s
te brenrgen, selfs op een breuk aan te T EADLUODREPR l e In p a k s


storen. Ondanks de dfepgaande ver- I. Jarversing over 1927.
schillen, die heerschenl onder som- 12. eglementisruizigi,7g. De voorge- Aldeeling Ass~u'fat-ttt@.'~
mige leden van dit Kabinet vertegen- stelde wijzlfginfgen tiggen ter In-
"i''A'"'dde a uidiege re eerin nubig geS~~G'btX~ den a rser O. e G reep. N ederlandsch indische Gas-lvaat~chappij.
overtuiging, die haar aan het roer i3. Verklezing van bestuarsleden trWjb82S ter kIn -- e u~ik~a ~z cbs
heef geract e geandaaf. )o boten las stiquetas. Puests ser! vervaungvnd eotsaev- W regntrkniscnhtpbie 9oz as
caabldaspe vltoesregle re edoor gri dlek ntrdi geopencd is des voormiddags can
GhLAXO. Pld "'**me lo* **'"t hlns en j. Reiss-c. Het Besfuu e--12 u enz des'naamiddags van 2--4 ~
stelt voor deze vacatures de Hee- *
.C V~n el & ZOnent; Dr. W. Ch. de la Try Ellis en Buiten deze u~ren wuorden geen betalingen in onzteengst genorrme
Hdceleni. H. J. A. Schreuder en de Heeren
Rd~~I weetnie Jeltsma en J. de Pril, als can- doch kana wel ten allen tis)de opgave van werkzc~aaphedena en nieuwe
He pblekwodtbeeed er 4 E 1 erdrtr ae t rn aansluciting~en gedaana worden. W-
gen on erwerpen.
, t zoi chgen geld of goed af te ge- Wllesad, den 20n. Ari 1928. *op i i ra al
L~~vern olp naam van HET GROEP-BESTUUOR.Om a aT ad ntc

~IJ~uJ. J. La moon ..UEO AIR'E E1a*
z o n e r i e n v o r k e ni s els e e s e na d e l pP a rcHic osia C a lob It Ln io o ia Ie l i d e T e ra ,s e g u ir

EI i~tWhbn you' need MYILEj y BrEloa
$ l sit i getin *de benedenuerdleping v. h. gerlefe. va Ypor
ETM LKlayk en luchtig heer~enhais ae. 11. ge- ,.LEGAS'PI.** -
De Gltaxoll ris o or kinderess Fr Sabe nt tiof ocmerikes Icqen en de iltiner tatOerzz A-21 eui33 e smo8 di par 1 Pa ific v's Pto Colombdbl Colenezel

1C~iSin g t, 00. 812d7I Ag allHC~IS Ia SOD&DZa. Los Agentes.
S. -E. L. MADURO & SONS.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs