Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00133
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 24, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00133
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text

o.2307 aedg2 Ya1 98 5t Jaagang


W E E B h AD V00RO DE G U RA CRO0S CHI~ E Eli A JYD E P


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Baseaur dan dit blad: Pastotrie Otwabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
en de Bovenwindsche eilandeni per drie maanden 14iit~~te 't Th m sc le P rijs der Advertentien van 1--7 regels f. 0.50; voor
fl. 2.- bij voornitbetaling. DRUgK KER. B L BO GAER 3. elken regel meer 10 cts.


verzoeken, vertrouwen ir- hem te stel- rOLN S H A KV O E T IDE
8e CGuraaosche B~egrooting jrnoi ,al: ongw hslijdno OLNSH AKV0 ETIDE
,,Natuarlijk" zoo zeide de Minis-l
*zi t ie, ,,ma bet hofdegia nseln van de II Kia taatl: fi 5.000.000.--
Inde Trueede Yamer. itr,,a he hofdegrsz va -
~~~aangaande de bijorin~sh. .igheden, ben Ph tto ogsotf .0 .0 .
ik bereid omn de meest te5gemoet ko-
wa inf Alg nicene Bdes huwingen op :da ta nExc. zich zoo mnak toonde als mendewho din van de:imnM srFDATOR wa-ER .IKNOR .AAA Veeul)
February, werd Dinsdag 21 Febr. del Eerst bezwoer hij al de ernstige ren echter niet in staat dlen heer Joe-
bhandeling der Curagaosche Begroo- grief van den heer Beumer, dat met kes te overtuigen, omdat zij niet voor BIJT K N 0 0T OR CURcA Q .
tinghervat. den begrootinlgspostgelden werden aan- den eersten keer stondei; voor dezen II
DeRes. bode schrijft hieromtrent gevraagd voor een op onwettige wijzel Minister en tegenover deze aangele-i
liet volgende: itot stand gekomlen organisatie, do~or genheid. Fleemt Gielden g Dbposito. Opent Spear-R~ekeningen.
nDe politiequaestie heeft de behande- de stellige belofte, dat het Koninklijk De geschiedenis die wij in denim Opent Rjekeningen-Gourant met fjente-Vrergoeding.
ling der artikelen van de Curagaosche Besluit zal worden gewijzigd om heti laatsten tijd beleefd hebben weegt In & Vepkoop llan Baltenlandsche Wissels & Wreemd Geld
begrooting ditmaal ongewoon lang en Ite ontdoeni van de wettelijke gebreken. Izwaarder dan de woorilen van den Bezorgt Telegraffsche Ultbetalingen.
belagwekendgemakt.En wat het amendement betreft, be- Minister, zeide hij. Gredietbviievlen & Reisutissels American Expaess Company.
Zeer vele leden hadden bij de al- loof~~;de Minister, dlat hij den Gou-i Daarom handhaaft hij zijn amende- V erstrekt Gtredieten aan den flandel.
getnene eschuwigen ull nt verneur"'"" de stellige opdracht zal ge- ment.
mete itshuing huf'oe etfld~ aodsetM ven, om het overleg mnet den Kolonia- De mleerderheidd dacti, er eveniwel U ltvoening Van Effecten-Otrdeps. Verzilvetring van Coupons.
nise ilen Raad te heropenen en onl de anders over. Zij bleek itet eens met -
str zin toezegging vani verleden
]ar mnetttivein e ii grootst mnogelijke tegemnoetkomendheld iden heer van Vuuren, dit- aanvankelijk EAD1B N I AKZE.
tarom ne u norn l mite betrach~ten ten aanzien van de wen- voornemens was gewcLest voor het
bire politie over te gaan voordat nader
overlegzuzj eledmtd o schen vanl den Raad. amnendement te stemmen: n aar de thans
'noniate sten,E Iie t ela le koornen2 ide iuM sterb et vernarve tom of e doo adbesolint gele: dz vi ne kolrngi
iteid van Minister Koningsberger had v~en', dat blj na deze teezegging vroeg.l aannemnen, dat de Mil ster er geen;
zich bepaald tot de bereidverklaring/ De heer JOEKES was daar~toE miet gevolg aan zal gevenr ea~ die daaroln: Vertegenw. te New York: NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N.Y.
om het overleg weder op te vatten. bereid. Hij vertrouwde den Minister, meende dat het niet acanging nu nog NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
Uelke bereidverklaring wel wat te die zijri toezegging van verleden jaar te zeggen, dat mnen den Minister miet INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
algemeen was in verband met de con niet goed nakwam, niet zoo nieer, dat vertrouwde. te London : NATIONAL. PROVINCIAL BANK LTD.
Cree ezwre, wlk me nme egn- bl) het zou willen stellen wonder een H-et amenldementt wer:- verworpen te Parijs: SocitrB GENERALE POUR FAVORISER ETC.
de wettigheid van het Koninklijk Be- concrete uitspraak van de Kamer, die Imet 50 tegen 26 stemmen.
sluit nzk eiseln e iiar bovendien zou kunnen dienen om dendudlj t ae d e D rWaarbij voorstemnden de S. D. A. P.,
,, Gouverneur dudlj emkndtd .D n3 Katholieken, de heeren ---
Politie waren aangevoerd." het de Kamer ernst is met den wensch Bulten, Miller en Veraart, en de beer ~vrij sterke ongerusthei d, omdat er geen IBelastingpolitiek.
De verklaring van den Miniister luid- inaar]D erJEE aviesHn tegemoetkomend overleg. Arts. jvoidoende gegevens zijn omtrent die
deals volgt : Debe OKShd ogn a- Nog op een ander punt werdl dej opbrengst,enelsbsanevrme
delingen p. 1392, drie bezwaren. Minister gedwongen tot een zeer ab-; dens, dat het daarmede niet geheel in In het Voorloopig Verslag van den
,,Ten slotte de reorganisatie der po- InI de eerste plaats, dat hel vorige solute verklaring. den haak is. Daarom vraagt spr. de Kolonialen Raad, op de Ontwerp-Ver-
litle. Het is niet mijn bedoeling om Ijaar de Kamer op 11 Mei beslist heeft, Op den eisch van rGen heer van rapporten van den Gouverneur daar- ordering tot wijziging en aanvulling
eenge bgrotngsos tru. t one- voorstel van de Regeerinlg, dat er Vuureni, dat de begroot ng van 1929 omtrent~ voor de leden van de Kamer a Ikmtnesi grodig
menof ok aarte ermndeen;ik zou komren een militaire politie, maar een stap zal does ini 6 richti'we der/ teega~nkelijk te maken of als deze niet ii0,lznwjd ogne
w'ensch bet wetsvoorstel,te h~andhaven niet dan nadat over de inrichting daar- financieele gelijkstelling had de Mi- bestaan, den Gouverneur te verzoeken A lgemleene beachouwingen.
zoans d t zier it vearbinde dat ik van, over de uitwerking van dat be- ntster in tweede termijn der Algemeene zich op de hoogte te stellen van d Het feit, dat er in dezen tijd an
zal eneheo e hetovelegmetgrip, over'seg zou zijn gepleegd mnet Beschouwingen wel de ietwat merbedrijf. De Minister heeft geen be- onder de tegenwoordige omstandig-
den Kolonialen Raad, dat door mij de de oolnRa.poiv ozgiggean a i wa.heden ontworpen tot belastingher-
eerte ta al ordn gdaa endat Het is nu gebleken aan welke den Gouverneur zou aanbevelen met Htotepvnwtwr arazeigdnRa eekn sor
Iki ert stp and mret ahegeean ik satrk zijde de schuld nu ook moge liggen de wenschen van den heer van Vuuren op verzoek van den heer 1)lzerman inzaak, dat de besprekingea op een
hki erbn dHta ege ksrk dat van dat overleg niets is terecht rekening te houden. Maar men moet stemming gebracht, en aangenomen breedere basis moeten plaats hebben
zob gezeg khjtkden Kol niallen n en gekomnen. met Minister Koninlgsberger, die graag met 59 tegen 18 stemmen. Tegen ende afdeelingen tevens verschillen-
tom zchmet dey uioefeningza daer o Het tweede bezwaar is door den een slag om den arm houdt, heel se- stemden de socialisten. de daarmede samenhangende onder-
l itiediente do ior et gnizong ter heer Beumer behandeld en betreft de cuut te werk gaan terecht wilde I-- werpen binnen haren gezichtskring
Vterzoensen Vanr min karnt zan kales onwettigheld van het Koninklijk Be- de beer van Vunren het nog wel wat moeten betrekken. De navolgende
deroen wat ikan omden gang ali vanl sluit van Nov. 1927. De Minister heeft me absolunt hebben gezegd. En beschouwingen houden dan ook ge-
zaken w in Cuagao oom goed mgelijk toegezegd een wijziging van het K. idaaromn vroeg hij een bevestigend ant- Rookt uitsluitend deeltelijk verband met de overige be-
te eoreen en een~a to oesad toe be- B. met de bedoeling het in overeen- woord op de vraag, of de toezegging ilastingvoorstellen.
reiken dezo ldorezvra-stemmning te brengen met de wet. des Ministers nu ook beteekende, dat ,Republicaine" Cigaretten. in seenr pe riode vntendembendtel
defing als door mi a ashrhreDoch welke waarborg heeft de Kamer, Z.Exc. den Gouverneur de bepaalde o okwlar ngolneblntl
Word ewenscht hart dat dit zal geschieden, daar nog pas opdracht zou geven om op de begroo- lin vvrlVrr~ba.oloril ade openbaren zaak ziet d
de Minister de onwettigheid ontkendl ting va199gdeuttetkenvrlVrkig arK olonialpebae admer alen zijn uit
Hieredewas en lijbaarnie heet. oorde doorvoering der financieele E.&CMRIN Aet ;spraken ter zijde gelegd of wordt
ten eenen male tevreden. Het derde bezwaar is gegrond op gelijkstelling en dat de Minlister zich E 't C. MBTJ.A8t hij zelfs in ander aangelegenheden
Daarom was er na Donderdag, toen art. 99 van het Regeet~rigsreglemlent bij een afwijzinig van dien post door (gantogy boyeoverdleping jvan weigevenden aard niet gekend.
de algemeene beschouwingen werden voor Curagao, volgens hetwelk de den Kolonialen Raad niet zal neer- Beslissingen met v~rstrekkende gevol-
gesloten, een amendement-foekes ver- kosten van land- en zeemacht gedra- leggenl. 1--3 V8Fl~ty SilOp) Igen en welke belangrijke uitgaven
schenen om het wonder arlikel 24 der gen worden door het Rijk. Wil de; Zou het antwoord op deze precise imet zich medebrengen, worden geno-
Curagaosche begrooting uitgetrokken: Minister nu een regeling treffen waar- vraaginiet bevestigend luiden, dan zou men, wonder dat daarbij met 's Raads
bedrag van/86.6i25, zijude het in 1928 bij een deel van de militaire politie de geheele katholieke fractie tegen de ,'_),~;j-_X zienswijze rekening is gehonden, of
door Curagao Le vergoedenl gedeelte door Curagao zelf wordt gedragenl, begrooting stemmen. ~~~ de Raad zelfs is geraadpleegd. Onder
der kosten van de landmacht, te dan zal hij cerst een wijziging van! En aan dit dreigement werd zeerl zulke omstandigheden zoo werd van
schrappen en daarvoor in de plaats het R. R. moeten bewerkstelligen. /groote kracht bijgezet door de aan-/ verschillende zijden betoogd is het
te stellen den door den Kolonialeni De heer BlJLEVELD (a.r.) merkt op, wezigheid van nagenoeg de voltallige DE HEER EN MEVR. egnadgdtd adtgnvrd
Raad aangenomen post vanl f8500 dat de minister heeft toegezegd het/ Kahleefateevolknartg da e v randtworelijhe d zo
voor bovenkleeding en schoeisel voor overleg met den Kolonialen Raad te: H-et behoefde evenwel niet te worden Ian ~ tl-daewa e atoe e p
de plite. illn hropnen beteensprkerultevord.leggen en verzwaren van lasten. Een
Dit amendment had ten doel, over- met vertrouwen tegemoet ziet. In de-; Het antwoord des Minijsters luidde taak en verantwoordelijkheidsver-
eenkomstig het Kamervotum van 11 ze omstandigheden acht hij geen aan- -- het had anders wel moeite gekost/ J dealing in dier voege, dat een orgaan


M~ei 1927, nader overleg te doen plaatsi leiding,. aanwezig, voorv het amnende- om het zoover te krijgen wonder! ~belastingen helpt scheppen en andere
hebben met deni Kolonialen Raad om- ment-Joekes te stemnmen. voorbehoud bevestigend. hlebben hect genoegen kenn~is tr gecen de eindbeslissing hebben over het
trent de reorganisatie van de politie De MINISTER herhaalt, dat hij zal Letterlijk zeide de Minister als volqt : vnd eorevnhnzo gebraik der opgebrachte sommen, is
op Curagao, alvorens omtrent de uit- streven naar een oplossing, waaron- ,Het was mlynrt vooremen hun ve-meiiktevreign etshp
uoering dier reorganisatie een defini- der bezwaren van de kamer volledig band met de toezegging, die ik de I] schl~ 09eeve verhuingeen e eutne
tieve beslissng zou wordengeno- zullen worden ondervangen. Hij meent, vorige week heb gedaan, de aandacht *ogedbgisln
then. dat de kamer hem deze oplossing van den Gouverneur te vestigenr op Wannieer er over belastingen gec
De onderteekenaars van het amen- moet toevertronwen. de hier uitgesproken wenschen en op Cur1. 18 11aar~t 1998. Isproken wordt, rijst als van zelf de
dement waren van oordeel, dat zoo-i Wat het amendment betreft, dit de door mij in verband daarmede vraag wat men er voor terugkrijgt.
lang overleg dient vooraf te gaan aan heeft ten ~doel, nader overleg te doen gedane toezegging, en dat zal ik ook Al mtonern8 let sop e ije vakkn func
de beschikbaarstelling van de voor plants hebben met den Kolonialen uttvoeren. Mocht de Koloniale Raad toernvnsmietke a
de reorganisaile vereischte middelen. Raad. Ook wonder dit amnendement in dit opzicht bezwaar hebben (maar dienst; op bet weinige, wat er op
Eerst daarna loch, betoogde de heer is spreker tot dit nader overleg ten dit acht ik niet waarschijnlijk, aange- het gebiedi van social en cultureele
Joekes, zou eerst de Staten Generaal volle bereid. Aan het vo~orbehoud op nomen dat de algemeene begeerte tot voorzieningen aangetroffen wordt; op
zich cen gegrond oordeel kunnen 11 Mei door de Kamer gemaakt, heeft doorvoering van de gelijkbekostiging het gemisvnoebaemdln
vormen over de vraag, of bij de reor- h ij z. i. ten volle voldaan. Men heeft werkelijk op Curagao bestaat) dane~i zal ~rx van vervoer (wat voor de ingezetenenva pnaemdee
ganisatie met de wenschen van het gesproken van een schijnbeweging, ik niet mij daarbij neerleggen, mnaar onevenredig hooge uitgaven betee-
vertegenwoordigend lichaam op Cu- maar niemnand heeft het techt, dat te wel zeer zeker blijven bevorderen, kent); op het verstoken zijn van me-
ragao in voldoende mate is rekening! zeggen, en het is volkomen met de dat,overeenkomstig mijnpertinlentetoet de bovenverdieping van betgeriefe- dezeggingschap over den gang van
gehiouden en of de ten b~ehoeve dier waarheid in strijd. .zegging, een nadere schrede wordt lijk en luchtig beerenhuis No. 1. 's Lands zaken alsmede van het recent
reorganisatie getroffen regelingen in; Er bestant bij spreker niet de minste gedaan in de door de wet voorge- geleg~en in de Willemstraat (Overzijde). van control over de openbare geld-
overeenatemming zouden zijn met de gevoeligheid over den loop, dien de schreven gelijkstelling van het bijzon- Joor inlichtingen enz: middelen; op bet ontbreken van lede-
Wvet, in het bijzonder met artikel 153 zaken hebben genomen; alle rancune der en openbaar onderwijs. Ik kani ren invloed op de samenstelling en
van het Regeeringsreglement van Cu- lis hem volkome~n vreemd. Hij stelt dus deni heer van Vuuren op zijn op-, la B0DanZ8. de wijze van uitoefening van het be-
ragao. zich voor, het overleg te heropenen merkingen niet anders dan bevesti- staur alsmede van parlementaire ver-
Daar viel voor te zeggen. Eni het op een wijze, waarbij grootere tege- gend antwoorden."' antwoordelijkheid; als men op deze
lijkt ons zeer waarschijnlijk, dat het moetkomendheid wordt betracht, zoo De heer van Boetzelael vestigt nogi ;.~-~--~ en verschillende andere soortgelijke
amendment een meerderheid zou heb- noodig nog op andere punten dan de aandacht op de zoutpannen vani omstandigheden let, is het moeilijk in
ben behaald, indien de Mlinister geen hier naar voren zijn gebracht. Waar St. Martin. Blijkens de ramning wordtutoreh zYI ake belastingen met het buitenland
Verdere toezeggingen had gedaan, spreker meent te mogen vaststellen, de opbrengst van het uivercteen vergelij king te maken.
Nu echter kwam het niet tot een dat hij den vorigen keer erin geslaagd daarvan op f. 1500 geschat. Nog vrij 881188F88 ZOeier Water. Gegevens om de noodzakelijkheid
zoodanig conflict. De aanneming van is, zich van alle schuld vrij te pleiten, aanzienlijk. In bepaalde kringen, daar- 'van de verhoogingen te beoordee-
het amendment werd overbodig, door- meent hij aan de Kamer te moeten bij geinteresseerd, heerscht echter een 881180f08 ZOader zeep. 1--2 len, verschaffen de verschillende toe-
~CPIII :--ii


bijgestaan; De vraag werd ook ge~-
Ssteld of Het voorgestelde art. 20 den
jvoorzitter van het Hof noodzaakt in
Widen Raad van beroe9' zitting te ne-
Imen, daar het hier geen rerhtspraak
Ibetreft.*
Werd, zooals reeds boven niteen-
~gezet, verhooging van de inkomsten-
Sbelasting niet algemeen het geeigende
Smiddel geacht, ten aanzien van de voor-
Igestelde wijziging van de belastingl
ivan de uitkeering, in belasting van
'de winst voor zooveel binnenlandsche
vennootschappen aangaat is het der
lafdeelingen gebleken, dat in 1914 in
Nederland een dergelijke regeling als het
IBestuar thans voorstelt in de Inkom-
Istenbelasting is opgenomen, doch
reeds in 1918 overgegaan is tot het
;stelsel van belasting van dividenden en
tatirlmelns. Mroglicljk s e afdeelirl-
gen een of andere bijzonderheid van
de Nederlandsche belastingwetgeving
loutgaan, doch, behoudens die moge-
Ilijkheid, bestaat er oo~k in het Moe-
;derland ver'schil tusschen binnen- en
'bultenlandsche vennootschaappen.
PEpSIOP.

88110810(181, v00? 2 persoanal.
AllF. Bilt. V. 11. Blail. -


-~ --- i;;


~~~I_~


Gecondenseerde MVelk
,sHET MELKMIEISJE"
(Mlilkmaid)
isn ;altild de- beate.
g81s pa000e melk krPUgt sen
00(18 ka0818
V7880! 1111 81tfil:
,,HET MIELIMEISJE.


lichtingen_ niet. Op~ welk bedrag de
meerdere opbrengst geraamd wordt,
wordt niet medegedeeld. 1En de zinane-
de: ,Aangezien er nog veel is, dat
door het Bestuar moet worden gedaan I
en waarmede aanzienlijke bedragen .
zullen zijn gemoeid,' laat in het
duister welke de bedoelingen van het
Bestuar zijn en hoeveel er noodig is.
En jaar op jaar vioelen de middelea
primer en is er als regel een meerdere
opbrengst, waarover, zooals reed s
vroeger is geklaagd, het Bestuur meer-
malen vrij beschikt. Doch zelfs als~door
het Bestaur de noodzakelijkheid van
belastingverhooging aangetoond is,
zoo werd er betoogd, is de ink ~-
stenbelasting niet de eerste waaraan
maoet worden gepacht. .Voor andere
landen gelden wellicht andere over-
wegingen, doch hier moet men zich
door andere motieven laten leidien.
Vrij algemeen werd er gemeend, dat
de invoerrechten het eerst its~ aan-
merking kornlen. Gieen verhooging o-
ver de geheele linie, maar voor be- 0
paalde artikelen of rubrieken, waar-
door de economische druk op de
verachillende groepe'n ingezeteneth niet
onevenredig verzwaard wordt, Dan
dragen alle klassen -der bevolking
daartoe bij en ook degenen, die vof-,
doende verdi-enen, doch die niet op
maandloon of in vasten dienst zijn ,
en niet in de direct% belastirtgen, met
name if de inkomstenbelasting kun-
nen worden aangeslagen. Een inkon~--
stenbelasting, bedoeld als een belas-
ting naar dratagkracht, treft niet alle'
sociale lagen. En het standpunt, dat
de invo~errechten de voorkeur ver-
dienen, is door het tegenwoordig Be
stuar zelf kort geleden ingenomen, n.
1. in de memorse van antwoord op
het outwerp tot wijziging van de ,Al-'
gemeene Verordening 1. U. en D.
1908" (g~drakte stukken 1923-1924-
12 No. 2), waar gezegd wordt:,On-
dergeteekende onderschrijft de mee-
deeite vnh nettot a ijvlnd vanndeX s
benoodigde bedrag nit ,invoerrech-:
ten" zou moeten worden gevonden,
daar de invordering van dit mid-i
del den mninsten omslag veroorzaakt
on breede lagen van de bevbiking,
die het meest voordeel itebben ge-
noten van de verbeterde economi-
sche omstandigheden, mede te doen
bijdragen in de algemeene lasten."
Redenen om tot een andere diens-
wijze over ~te gaan, zifn dlezerzijds
niet beksend. In dezen gedachtengang
zouden thans slechts technische her-
zieningen of vereenvoudigingen in de
Inkomatenb~elasti ngverordening mnogen
worden aangebracht
E enige -leden waren van g~evoelen,
dat cent~ b lasting op openbare verma- /
kelijkhet49p .not~aanbgeyein g yuerdient, I
voor ztoover enldks noodig b~ijkt, nadat '
door bet Bestuar-een voltedige uiteen-
zetting "vastden staid der zakren zgl
-zqjn gegoven. Terstood wilden zij
hierfaan toevoegen, dat zij geen omn-
Is achtige, met hooige -perceptiekosten
gepaard gaande regeling wenschen,
zooals door heffegenwoordige Bestuur
en ee laren geleden voorgesteld, doch
oe reg ling,die wel lchthlets mnnder
niet vreel formalItesten met zich sleept,
Onder gelijk voorbiehoud ware ook aan
te bevelen een belasting (of vergma :
ningerecht) op restaurants en het uit-
relkba met een special zegelbelasting
van jaarlijk-s te vernienwen rijbewijzen
aan chauffeurs, voorzoover zi) niet in '
de inkomstenbelasting zi'n aan esla-
gen; zelfs werd over een kleine ver.
hooging der grondbelasting voor ge-
bouwde eigendommren -in het stadsdis- i
trict door een paar leden .godacht,
ofschoon er- te'n opzichte vain dit laat- I
ste opgemerkt werd, dat die dan wel
ehop uur er s zo worden afge-
In dit' verband gavenl v~erschillende
leden te kerinen, dat zij tot hun leed-
wezen geets vertfouwen konden stellen
an het finadciceele beleid van het legen-
woordige Bestunr en dat dfj ook niet
de overtuiging hebben, dat de gelden, I
die her Bestaur than sanvraagt, zul- i
len worderr aangewend op de wijze,
welke zi) het meelit in 's Lands be-


lang achrten en wel omdat er teeds
veel gold is uittggeven zotider eenig
resultaat of sor~der -resultaist, dat,.aaW !
de opgewekte verwiachrtingen beantr
woordt' of aan de hoegrootheid der
bedragen evenredig is. Big anders ge- j
vaerd beheer zop er beduldend meer
geld aanwedfg zijn of was er ten minute r
meer berelkt. Ter iyji Nederiadnd than! .
met vrengde'verlaingbi vaii de~ inkom-
stenbe~latrulg begroe an oo~k hilandere
landea verlichting van den bellisting-
druaema de t vie, his n~uraw o
alles houd' gedeeltelijk met het finan- .
cleebele l~~d verbal.


131X4 (S.S.)
32(4

32(4 ( D)
. 33X~4%
34X4%


44.50
46 -
70.-


63.-


BALLOON


We want to give you another
reason to come into our store
soon. Therefore, we are offering
Goodrich genuine water cured
tires at special sale prices.
It will pay yo to get acqluain-
ted with us and our real tire
bargains.


29X~4.40
30X(4.95
31 X4.95
30(5.25
31X5.25
35X(5.77
32X(5.77
33X(6.00

S30X6.10


38.-
46 --

: 11.-
, 49.-

50.-

54.50
61.-
62.


~ ~st
aa:0 3
E:s e -


-


.
Q).


Curagaosche financing genit, blijkbaar
niets kran ultrichten.
.Een lid verklaarde, voor zoover hii
uset tot andere gedachten mocht komen,
niet beread- te zijn mede te werkenj
aan belasti ngverhoogin g, zoolang de
control op de geldmiddelen niet was
verbeterd.
Vrjalgemeen verklaarden de af-1
deelingen zich voor de afschaffing; van j
de commissies van as nslag. Mleer-
malen is zulk een co mmissie maar
een wassen neus. De benoeming van
verschillende jengdige personen in een.
tdee litrd ado 4 ;~ e ldenaift
keurd. Andere leden konden zich niet -
met dit laatste vereenigen, aanyvoeren-
de, dat de leeftijd op zichicelf in de-i
ze niets zegt.
Zou een lid de eigen aangifte lie-i
ver facultatief gesteld willen zien eni
dan met andere gevolgen, enkele an-
dere leden zouden zich met de ver-
plichte aangifte kunnen vereenigen,
doch niet met al de daarmee samen-
hangende bepalingen. Gevangenisstraf
of zelfs geldboete in een strafvonnisl
uitgesproken, achtten deze leden niet
aan te bevelen. Verhooging van den
aanslag met zegge 25fe of 50o/o (in den
geest van het voorgestelde art. 22a)
door den Raad van beroep most h. i.
de sanctie zija byj opzettelijk onjuiste of
onvolledige:,verklaringen of talichtingen
en het opzettelijk overleggen van val-
sche bescheiden. ~Verhooging van
eei ans a zooals het ontwerponiln
omaagelgen oa ngegrone
bezwaren af te houden is op zlchzelf
niet just, als de aangeslagene wer-
kelijk aleent te hoog te zljn aange-
slagen en kan bovendien tot dubbelel
sanctle aanleidi~rg geven. Aangezien i
narhet schijnt dliet alle hnesu-
zen en kooplieden elk jaar ger egeld 1
een inventarls of b~alatns opma'ken, is
het meermalen ook bezwaarlijk de
juiste jaarlijksche winst op te geven. I
Andere leden verklaarden zich in-i
tusschen tegen de verplichte eigen
aangifte, heigeen zij voor velen ult
dtc~p handelsstandf als ondoenlijk be'
s)ouwen wegens de inrichting deri
bt ekhouding. T~egen dit laatste werd
leropgemerkt, dat hiet oude sys-!
f m als moeilijk te ~verdedigen voor- j
komt en het ult de te'genwoordige in-
richting der boekhonding geputte be-/
zwaar geen beletsel mag zija om bler
verbetering te btengen. ~
'Buite die wede nwezen, dat
het doen der aanslagen voor den fis- I
cus zoo langzamerh'and ondoenllijk
Oeptentegging van boeken anders dtin I
aan de Rethterlijke Macht vond vrijj
falgemeene bestrijding.
Wat de samenstelling van den Rai
vani'.beroep aangaat, werd eener "i
wonder erkenning evenwel van a
noodzakelijkheid van het juridisch
element in den Raad van beroep, het
niet raadzaam geacht alle elkaar op-
volgende voorzitters van het Hof van
Justitie tevens voorzitters van den
Raad vya begy~p _te maken, aange-
zienl er paagt welskennis, ook andere `
kennis noodkgi, rAnderzijds werdl
opheffin v va ~enfltaad van beroep;
als zoo t on~~'~:l'n opdracht van
diens wer d~am e~n aan het Hof'
uvan Jusitide, dat ten deze door een
Ineedigd accountant most worden


Overwmn Vermounclheicl

Wees larachtig en energiek rne13.t Saaten

Laat de dagen van slapte en vermoeidheid voor-
goed aichter U, sterk Uw lichaam en zenuwen
met Sanatogen. ..Sanatogen gaat naar de kern
der gezondbeid. nl. de cellen en bouwt die op tot
een blijvend krachtig lIchaamag~estel," schrij t een
bekend Engelsch dokter.
Een geneesh~eer mn Engelechen Stantsdienst heeft
wete~nschappelijk bewezen. dat Sanategen de
levenskrachten met ruim 50 % doet teenemen -
(zie Med. Echo Jan. 192'5) eir over de uiewerk~ing
van Sanatorgen op ziin eigeo gestel schiijft deze
dokter :
..No gedurende enikele dagen Si~nnoogen ge-
bruike te hebben. kan ik mrin rarptine-werk,
der mUl te seniger liid uermoeid te geooe en ~
Maak Uw zenowen en lichaam krachtig, vergroot
Uw weerstandsvermogen met Sanatogen

Het Zenuwaterkend Voedsel 1
Verkrijgbaar mn alle A pothektn


oda
m-
`a
ss


:E

C
03
. Q)

t/S
Q~
n
U

PI
E

C)


,CaE ,


Het voteeren van meer belastingpn
zou, Freesde men, bet Bestuar eqkim
de gelegenheld stellen nog meer dan
thans het geval is, buiten den Raad V letr
em ultgaven to doen. Ogsot
Door de leden hier aan het woord
werd ook critiekr nitgeoefend op de I
wijze, waarop volgens de comptabili-
teitswet het terezicht op de openbare
geldmiddelen geschiiedt. En het werd .
noodzakelijk geacht speedig hierin c
verandering te brengen. Het toezicht
door de Algemeene Rekenkamner tfreft,
na~ar bet schijnt, g~eon doel, daar' het .~
togenover allediel klachten, als in de
laatste jarea over 'hAt gebruikr van de Safe-lo


~h Ol'O -1110e hai~~

Smipli al priesl -ls cs

30X(3 (Radio)f 21 50 *ejzl J
30X3 ( 24 e


~~a~ ..


Exclusive Distributor : Ciro Romer.

.Breede Straat 98, Otrabanda.


a5


tall


& G FO s


Gurac< a

Kapitaal en Reserve ils 2.250.000
Koo t en verkoo t wissels
,uitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zdlver. -
Jegpt gSeiden Az depbsito en opent
equ~erekenlingen met rente-ver oaeding. .
9;%Ji~att Reiswissels, Crediet r'ieven,
Ss Circulaire Credietbrieven.
t~'elegfrafische Uitbetalingen*
ketten, Spaarbank.


tL


Bij lad Voor de Amigoe di Ctr a ao


cl ~~~~~~De verkoop van fuweelen en uan a ., ed r n .
Esr-rbmti abnt goarden en zilveren voorwerpen ter nan....ee nd
E KbSpaar &t BeleenBank van Curagao be-
x tr -pa lem nta r a et. leend van den 28 Jull 1926, wonder l*
1131 0. tot en met No. 9582 0. zal. Na met aanhalingen ult de Amigoe slotte toch cen compromise zon wor-
iplaats hebben op Donderdag den 22n1. di Curaqao en het Vaderland de be- den bereikt.
Naa a'nledig vn ht n d Twe-voering der financieele gelijkstelling Maart a.s. 's morgens ten 9 1187 en staanlde stemming te Curagao geschil- De overhaaste behandeling van de
de Kamer bgnehdn andheld chijf de we en~p r~dat de Minister zich bij een af-l volgende Donderdagen. :derd te hebben, verdedigt de particu- verordening in den K. R. heeft ech-
es.-bode *wijaing van dien post door den Ko- Belanghebbenden worden verzochi liere corresp. van de N. R. Crt. diete formeel aan dien droom een einde
Uit ons. Kmrvrihieeidsloniarlen Raad miet zou neerleggen. den verkoop te voorkomnen door de aanl- volgens eigen verklaring geen andere gemaakt.
geleen dat dn aervzih Mi iste van Kolo Hierna werd de begrooting, die an- zuivering der verschuldigde interesten. is dan de vertrouwensman van den Formeel zeggen we hier, omdat wij
aBlekn, tch bake i heett geaal in~o ders zeker zou zijn verworpen, goed- Kol. Rand in zake de politic kwestie achteraf toch den indruk gekregan
deakec Cuaao.ei gekeurd.ad i Curagao den 24 Maart. zich in het Ochtendblad van d. d. 19 hebben, dart overleg toch maar een
Op eie untndi zovel m- We kunnen met dezen afloop tevre- DeVozitrFebruari tegen de beschutdiging in vorm zou zijn geweest, een1 ijdele ver-
Stedn werde utn, h ie Bizodeer Onde- den ziju, al vinden we het Jammer, DeVorie de vergadering van de Tweede Ka- tooning, waarmnede geen resultaat sou
Wija den ~ede Poite heet hij hnet onde- dat het figuar van den minister door 5 H. J. C~OHEN YENRIQ(ICEZ meri op D~onderdag 16 Febr. 1 ge- ziin .bereikt.i bt per
desit ge de'olvten. hef i e ndeze historic er niet op voioruitgegaan u Iit, als zou~ hij in de N. R. r.en Wn aehtbjhtOpre
SEn niet op elvegntewi is. Onomwonden heeft men hem la-I ---- --- ~-- campagne gevoerd hebben tegen de stuar ernst tot vruchtbaar overleg met
Met tukes n betje na hi teug tn vele, dt me zin tezegin-... . .., politie-organisatie, of liever tegen de den K. R. te geraken, dan ware een
len gaf hje oen matjar? zij tegentan gen niet ver rouwde. militaire politie. Daarna schrijft de telegram aan den waarn. Gouverneur,
lier -i moet naame Dh .urn tgnsat- De a Tijd, die ook bet eind goed i geachte corr. als volgt omtrent zijn ;dat een schrijven in dlen geest zon
eles e Kthlike arij- letn oemt, knoopt er de volgenden passus; pogingen tot een compromnis: Iworden verzonden of was verzonden,
1titf af v66r hij klaren wijn geschon- aa at.zeker niet achterwege gebleven. O
tenenondbblznnie oeeggngn Er is wel eens beweerd, dat door ,Het is met het oog op het alles- lwat al futiliteiten wordt er toch niet
tedaaenhandubeznieteegn het optreden van het extra-parlemen-. overheerschende belang van een ver- over en weer getelegrafeerd I En dan
Zoopra zal ui ak ePlii tair Kabinet een slag zou zijn toege- c zoenende en tactvolle politiek, die de ware ook na de overhaaste verwer-
Aleu met de n n Koonalen Randit on- bracht aan het parlementaire stelsel. stemming te Curagao kan doen om- ping van het voorstel daar den K.
Aeraneldwode. E wt ht n-Het werd dan voorgesteld alsof dej slaan en de gevaarlijke spanning kan R. wel wederom een nieuw eenigs-
~:~~nerwi betrdeft zalnu op de eers- Regeering doet wat ze wil, en met i Eo acs doen verminderen of kan wegnemen,zisgwjgdotepanenad
Volgeders begroigre chtzlnuo gedaanst de verlangens der Tweede Kamer! To Use All Five I~ dat sch q~ver dezes, de vertronwens- .ingediend. De weg tot nader overleg:
E'-rogedeberotig ect edanalleen rekening houdt, wanneer deze.: man van den K. R. in zake de poli- Ilag open en bloot.
?. ovorden. met de opvatting van de Ministers, tieorganisatie, in~ zijn besprefkingen Het interessante van het geval is,
aooals men weet, is in het Regee- of liever van den Voor~zitter van den i & ten dppartemente van kolonifn de dtanvankelijk het voornemen heeft
I~Tingareglement het beginsel vastge~legd, Ministerraad, beheerder van 's lands aparre, exposed att Mt:rI~ ieer van een persoon'lijk onderhioud bestaan het gekeele memorandum be-
14dat er ook op Curagao moet zijn fi- schatkist, overeenste~mmen. perature chiangee aprd met den minister is hem slechts idn neesde kaniteekeningen van den
Ma~ncieele gelijkstellin van openbaar .De heer De Geer kon, zoo heette weather, slowlPy tIpe maal te beurt gevallen telkens en Minister naar Curagao over te sel.
en bijzonder onderwqls. Ihet, regeeren als een semi-dictator. ability to give 1g r telkens weer met den meesten na- nen. Te kwader ure zon men kunnen
Tot de practische toepassing van, .Het gebeurde bij de behandelingj age druk erop gewezen heeft, dat het er zeggen (maar dat zeggen wij na het
dit beginsel scheen het echter maar .der begrooting van Curagao heeft, By changig~~is: vd66r alles op aan kwam de politie- debatet van deze week in de Tweede
elet te kunnen komen. ~Men zocht Iaangetoond, dat deze opvatting nietgn tet e reorganisatie te Curagan zelf haar be- Kamer niet) heeft men ten Departe-
allerlei nitvinchten. Een daarvan wa~s, geheel just is. De Kamer heeft, als on yoQur car o~eastenalthR stag te doen krijgen. In gemeen o~ver- mente afgezien van dat denkbeeld
atde belanhebbenden byj het by- ze wil, wel de macht om ook extra-' putting the apare in sew- e tusschen gouvern~eur en K. R,; dat -- et telegram zon te lang worden t
;,-onder onderwijs zelf op doorvoering parlementaire Ministers in het goede ice and giving qnother !het doordrijven. van een regeling anHet telegram te lang I Maar was dan
ider gelijkstelling geen aanspraak zou- spoor te doen blijven. Zelfs de sterke rtre a rest, an Ove iris dat onderwerp bij Koninlklijk besluit ook een telegram, de verzending van
;den maken. In de Pers isreeds maan- man, die de koorden van de beurs will deliver greater mril- onder de bestaande omstandigheden memorandum en aanteekeningen aan-
den geleden gebleken, dat daarvan in handen houdt, kan het Rijk in en age than if the IS~ zs orgvldi dind tewre or eniend hetk dearbemet tm e lng ?o
aliets aan was. Dh. van Vuuren on- buiten Europa niet als een alleenbe- ae nyi oe.I e akwa e menho
':erzocht nu de zaak en toonde aan heerscher naar eigen inzicht besturen. edoBi pr~ i Hiervoor tot bereiking van gemeen Igen inset gaat ?
dat e Mmstr dor dn GuvereurDe eide va he Kabnet4n ijioverleg, was noodig, dat men den Schrijver dezes heeft in elk geval
erkeerd was voorgelicht. Ministers moeten rekening houden K. R. de plank aanbood waarover zlj op de wenschelijkheid van het ver-
t Toch was ook nu nog de Minister; met den wil der volksvertegenwoor- daartoe zou kunnen komen, wonder zenden van een telegram gewezen en
aanvankelijk alet ver~der te br~engen :diging." dat de leden, elk in zijn eigen kring zel,,fs gezegd, dat hij erover dacht zelf
4an tot vage toezeggingen :een schre- Het Kol. Weekbl. schrijft: ,Onze Ormm n igmien alien gezamenlijk in breeder lagen een telegram aan den K. R.te zenden.
dezuworden gedaan, doch als de indruk is, dat de Minister bij de be- jder Curagaosche samenleving, aan Eigenaardig, dat zelfs. dit hem wRerd
ligoting niet mocht stuiten, zon Ihandeling deter begrooting de neder- SOLE DISTRIBUTO~RS- Iverguizing zouden blootstaan. Want outraden de raad zou irmmers och
Inancien een ernstig woord mede- laag heeft geleden op twee hoofd- "de leden der Kamer mogen zich van wel op~ nader bericht wachten.
S~ preken, of de Koloniale Raad zoul punten : de polite en de onderwijs- A. D CAIPRILES & Co dit eene toch goed doordringen :de Schrijver dezes heeft misachien ge-
;ich arel eens kunnen verzetten, enz.l gelijkstelling.... Tot de dupliek heeft Koloniale Rand kon, gegeven de stem- faald met gehoor to geven aan dezen
:Dh. van Vuuren was hiermede te- de Minister volgethouden, maar toen 808F888traat Ro. 20. ming te Curavao, niet anders hande- raad en het telegram niet to verzen-
recht niet tevreden. En daarom vroeg going hij overstag." lien dan hij gedaan heeft. Capitulee- den. Gefaald, als men namelijkr de
,(| een bevestigend antwoord ~op de En het blad sluit zijn beschouwing Sub-slal8f8. (ren voor het bestuar was bij de be- zaak beschouwd in het stadium waar-
praag, of de toezegging des Ministsrs met de woorden: .en het is ook al Gam r&C.Orbna slist uitgesproken publieke opinie on- in zij toen verkeerde of waarin men
an ok beeekndedat .Ex. de nigespoken da nie bijhem(den2 'mogelijk. Of heeft zelfs schrijver de- kron denken dat zij verkeerde.Ma
Oouverneur de bepaalde opdrachtzo Minister) de fout gezocht wordt, at Galmezer & Co. Semikok zeszih wegens ziin ,memorandum" achteraf beschouwd heeft hijn e ih daarp.
Qelden, ut te t ereke oor de door-12 lijk heid," B.e J.t Arendsntood Araba. den weg voor een compromise niet schouwd van wat daarna is geschied,
reeds minder vieiende kwalificaties in het bljzonder van de mededeeling
Smoeten laten welgevallen ? ivan den minister van kolonian in zijn
SEIE L ~ R D TCT N.Te (00f) Als mogelijke grondslag voor een memories van antwoord op het V. V
SH E L P R D U CT N compromise scheen hem, schrijver de- van de Tweede Kamer over bet hoofd-
zes, in de eerste plaats noodig eenigesa Klna, aeikdtd e
Een mool geverfden en in eneden staat beperking van de werkelijk te uigm sprkingtonen, nmetil den vetruensma
PRI SNOT ER ING, ~ ziinden AUTO, merk omschreven taak vari de militaire po- van den K. R. hem niet tot an dere
PRIJ NOTE RIN liie.Deze polite toch zou behave gedachten hebben gebracht, is zljn
Gasoline ex pomp er gallon fl 0 68 (Dodge Brothers No. 238. Imet het handhaven van orde en rust indruk, dal dat geheele overleg toch
P PPR ,enz. ook nog belast worden met alle maar een ,farce" zou zyn geworden
Gasoline per blik van 5 gallons 3,90 andere verrichtingen in het belang die de zaak slechts zou kunnen ver-
erosine per blik van 5 gallons ,, 2,75 Te bevrages of te blibezichtigen den van de justitie. Dit going beslist te ver Itroebelen. Bovendien het gaat hier ook
Mineral turpentine [vervangt terpentijn] per blik Heer E. H. DA VELAAR, Berg Attena, en zou in de praktijk tot moeilijkhe- om een zuiver Nederlandsch belang en
van 5 gallons 8 0den aanlieding geven (men denke aan Jhet is ook wel goed, dat de Kamer in
n,5 o de Heeren MADURO Jr. & Co. het geval, dat de rechter-commissa-l de gelegenheid is gekomen hare mee-
.Smeerolira : a33Wiemtd ris, belast met de instructie van en nng ondubbelzinnig alit te spreken.
,,Single Shell" ex pomp per gallon ,, 1,25 31 silmtd aak, aan de .politie de noodige be- Bovendien, ook schrijv~er dezes acht-
-Doquble Shell" ex pomp per gallon ,, 2,- velen niet kan geven, wijl whet strong to het wel waarschijnlijk dat de K.
,Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50 militair karakter der poir~tietroepen R. Z nie bericht zou afwachten eer hij
Cokes per ton 15 I zich ertegen verzet, dat zij bevelen tot eafdoening vanl het veel bespro-
Kero-gasolie, brandstof voor "Dlco" mnstallaties enz. ohv gmeerderen.) adr n i it kn Nederlan zitende niet ween, datr
per gallon 0,34 I Verder achtte hij wvijzjiging van het men in bestuarskringen t~e Curaaqo de
De~~~ ~ ~ .eem .a ,,eoGsoe gecid gisutn in.. 4 door den heer Beumer in de Kamer zaak als een voidonlgen feit voorstel-
De eveingvan,,Kro-asoie escied uisluten m = ,O zoo bestreden artikel 4 van het ont- de waaraan niets meer te doen viel
drums van 80 gallons m t ~ tJ werp noodzakelijk; deed hij een an- en reeds een aarivang had gemaakt
ee O 3 dere rbgeling van de verdeeling der met de voorbereiding tot denl bouw
CURAAOSH& E~R1&II IHUST~' IAAC~bPIJ.sr i~e 3kosten tusschen moederland en kolo- van de politiewoningen.
es~ ~ nie aan de hand, waardoor tenminste de Even hooggestemd als mijne ver-
cu ;; medezeggenschap van den Curagao- wachtingen waren bij het aanhooren
schen begrootingswetgever kon wor- van de redevoeringen der sprekers in
"w m den erkend, en bepleitte hij eeniige eersten termijn, zoo laaggezonken zijn
rrpC~2 ~ 3 versterking van het civiele element in zij nu, nadat de replieken zijn gege-
P ~ b~den Curagaoschen kriggeraad. ;ven, Curagao kan dankrbaar ziin voor
APOTF~EEY BMerkweardig, dat na d~e eerste spon- hetgeen de sprekers hebben g~ezed,
HPOTFIEEi tane uiting van den ambtenaar, wien voor de goede gevoelens welke zij
hij zijn verlangen uiteenzette:,dat de hebben nitgedrakt, het zuiver stand-
a berg dan een mais gebaard had", al punt dat zij in theorie hebbest inge-
fBtic jp (1 f al die muizen in den verderen loop van hot nomen het krachtige gebaar, dlat
VLI V V 44 esprek op hun beur tbergen werden. het grebiedsdeel verwachti, schliff


SIntusschien bleek in het 66ne onder- a nllen- altblijven. De bekoring diie van
Van EDMUND JACOB)SEN, Apotheker nous, dat schrijver dezes met den het hoffelijkr en ridderlijk optreden
minister heeft gehad, het oor van den van den minister nitgaat, is wien hem
?IAMERICAN DRUGS;TORE ENGLISH PHARMACY bewindsman toch ontvankelijker dan hooren en zlen spreken blijkbaar nog
Breedestraat, Otrabanda Telefen No. 256. Idat van zijn boofdambtenaar. Catego- te machtig.
Iriach werd althans geen enkele der Maar dit willen wij toch nog even
Spoedigle aflevering van Recepton desiderata afgewezen, slechts meende zeggen; minister Koningsberger beeft
SZ.E. dat de ontworpen regeling voor- bij het piaats gehad hebbend debatover
Patentmediagjnan an Chemloalian ;treffelijk was. In elk geval de minis- Curagao, in het bijzonder blj ziin ver-
Or 1] ~n Parfumes en Zeepe ter zou de zaak nog eens overwegen. dediging van het algemeen af~gekeu r-
Og~fl pen een wonder, dat toen na eenigen de beleid in de koloniale geschiede-
Wijnen on Likouren tijd hem bij een toevallig bezoek aan n Iis van Nederland een bladzijde ge-
het department word modeg~edeeld, dat schrevcn, die better blanco ware ge-
Rile F0t0-8trtikelen au rrncan het door hem opgestelde memoran- bleven. Laten allen, die prijs stellen
Allarl61 800ftSB va tr8 wdaa t dum naar Curagao zon worden ge- op de beatendiging van den band
Choclad, Sukerare, anKaejeszonden om aan het oordeel van den tusschen Nederland en Curagao mnaar
Chocoade, ulkerarenon Kokjes -==* waarn. gouverneur te worden one-hopen, dat de naam die wonder deze
Sigaren~~~~~~i onk Sigarette Soa atro Lm nae"o:a worpen, en dat de minister tegen en- bladzilde staat later niet met zwarte
rgg-r**,,,* kele der vier desiderata geen over- kool zal behoeven te worden aange-
VLUGGE~~~~ BEDININ 00KNu AA nmRl BEOREN ..r~i'vm wegend bezwaar had", bij schrijver teekend in de geschiedenis van Ne-
'dezes de hoop levendig werd, dat ten derlandsch Carageo."


flo. 2307


Zatetedag 24~ Isatr 1928.


45s~t Jaalrgang


Curacgao en het


Bekendmaking.


De zaak dan Guatlraao

PcI

L


.4
eIE


~ ~ d


: `- '....~. :6j-:il~LUZPj r~k.~*r -I*~~ &


;e
~II


I; - .. i.
~
i

/
d

: ~
a
~ 7
,
j,
:
g
r
n

t i:
r'
t 5
i
..
.

X, MMARARANRMLMe42%Mete +C+XRAMA+RA4 xBY3BO. De agent van polite Iste klasse op Ara-
ba P. P. Catarina is tevens belast met de
BE~I HTE Bi~ ]~ .[l'liER E- M~vn)TT 1, MEVKUVVTE T~n b% In deni nacht van Dinsdag op Woens- waarneming der function van cipier aidaar.
L ~ ~~ ~ ~ ~~~~~ 1 EHE NMVOU ERU EW0.dag is er brand ultgebroken in~ het Aan den loods te Willemstad en aan de
~~:~g~3~~:;r;3;s~~PP~~r~~;Z;P;~~~~r4 pkis a e:b e F n caracasbaai op Curacao J. J. P. Geldolf,
m~w wMISS-a-NIEUW pakai va den abierg~u~ F.uit R.adolae in de than met verlof in Nederland, is, op zijn
MISSE-NIUWS .. .Columb~usstraat. 1t~streeks half drie verzoek, eervol ontslag ult 's Lands dienst
Mgr.VUYLTEKE is Dnsda per.. hbbenhet enoecn knnbemerktrk e men rooW die naar buiten verleend.
Mgr.VUYSTEE isDindagper hebbn ht gnoegn knni te heeft het genoegen kennis te ge- drn.Onmiddelijk werd de brand- rani Cnur ca, e Geesejke va lldes2den
S. S. ,,Merida" naar Aruba vertrok- geven van het voorgellomy4) venl van het voorgenomenl weer: gewaarschuwd clie in een oog- Jaarg ve rlofvren, met J al vergunnng
kenom et ieue ataa inde erkhuwelijk van hunne zttsteY hiuwelijk van haren zoon ~ wenk ter plaatse was en nog veel verlof in Nederland door te brengen.
van de Noord te consacreeren. ki heeft kunnen redden. Tegen vijf unr.r De heer E. A. L. Hassell, onderwijzer 3e
Woensdag a. s. wordt hier uit Hol- SA I AF A Kwas men den brand volkomen meester. klasse bij het openbaar onderwijs in Cura-
land per S. S. ,,Venezuela" terugver- me e ermtMjfru lliallFl 0f0ig ao,hof derd at evtee Windw rdsideerT
Wacht de Z. E. Pater H-. ZOETMULDER. !zaamstelling op genoemd elland, en over-
Op dn festda vanSt. ozefzij Naar aanleiding van de behande- geplaatst naar curacao, waar hij werkzaam
26 le eerlinge van e St. Thomas- zil@ a11118 Arid Of Et ly ling der Surinaamsche begrooting in fzal worden gesteld aan de Emmaschool.
Coll eg in de ka el van bet College, .j ;de Trweede Kamer, schrijft het K. W. MeJ. Maud Hassell, onderwijzeres 4e klas-
eg ,pa~ls Iogt: se aan de openbare school te Windward-
plechtig aangenomen als lid van den waarvan de voltrekking plaats waarvan de voltrekking laats vo .side op Saba, is tijdelijk belast met de
Eticharistischen Kruistocht. Bravo4 5 ondg 8Matay zal hebben op zal hebber, oy Een der voornaamnste grieven tegen werkzaamheden van boofd dier school.
algemeene~~~ P.Gmui dFmn den Minister was het uitblijve an Mej. Olga Every is benoemd tot kwee-
Algame6R8~~~~~~~~~~~~~~~~~ II In~l8d?11818Wesa 8Matas ondg2 ar ~.het bij de vorige begrooting toege- keling bij het openbaar onderwijs in Cura-
ill de St. Anna- en de H8. Familiekerk. ~t zegde .algemeene plan" voor de eco_ /caoan~ werkz,~,,~~paam gestl andopenbare
Omdat morgen algemeene H. Com- A il hunnez Criendlenz ,n kenni~ssen wrorden nomische opheffing van Suriname. Aan Mej. A. A. Philipszoon, onderwijze-
alunie is der mannen, zal er van middag beleel /l re; :wh dere? kcnnzisgerin.: 7g wel als Wij gelooven dat de Minister onvoor- res 3de klasse aan de Hendrikschool op
anehat e4 unta gele trlw ordijn oll tn Pee'i( per"soonlijke siurlU" to ialnle ichtigp ghandeled heeeft tenv r u ekseo1ererind rviteln a
alannen biecht gehoord. besc 0' I-hebtben geen flauwe voorstelling hoe (van deze week.)
IMorgen, Zondag, zullen in de St. ~zoo n plan er zou uitzien, zonder een
Annakerk de H. H. Missen zijn als .RECEPTIE : herbaling te zijn van gemeenplaatsen., E. A. Breeveld, A. J. Meye rs, V. The-
volgt : Woensdag 28 Maart a.s. ten 8.30 P. IM. Allen zijn het er over eens, dat de men en D J. Figueira zijn benoemd
De eerste H. Mis om kwart over vier, snelste manier om de kolonie ult het tot tijdelijke agenten van politie 2de
dle teede H. Misommui 5ur, waaonder Concordiaplein No. 16. ~ moeras te halen is de oprichting van klasse bij de Algemneene Politie in
algeeen H.Comuni de manen.v ------ ---groote, moderne cultuur-ondernemin- Curagao.
Om 7 unr kindermis en om 8%uur amswort s~-.~ LcX so 25@2 25 C+2m+5 gen door het particulier initiatief. Del Aan den vuurtorenwachter aan de
Hoogmis. --- -- -- ---- Minister heeft getracht dat particulier Noordwestpunt van Aruba J. L.Jacobs
In de Kerk van S. 1Mateo de H.H. itaifngagtbrneotds1sopznveok evootsgut
IMisseni als op andere Zondagen. Onder t eronder success. De menschen, die 's Lands dienst verleend. De hulp-
de H, Mis van kwart voor 5 uur Al- zuke cultuur-ondernlemingen kunnen I vuurtorenwachter Francisco Semeleer
gemeene H. Communie der Mannen. oprichten, hebben alleen oog voor dej is benoemd tot vuurtorenwachter en
HOf v J stitie TDe Peer~ 011; ilevrOlW verliezen, die in Suriname zijn gele.: Silberio Semeleer tot tijdelijk hulpvuur-
Vall IS 6.den, maar kennen de geschiedenis van torenwachter aan de Noordwestpunt
aalij rGouv rn~ementsbe ch dk ng ais 8.M .M D IO A U Os iname niet en willen die niet ken- v~aRioArudbea.Jaer nBhazj e
liet hof van, Justitie 5 maanden verlof De heer van Boetzelaer van dub- smet verklaaard wegens het voorko-
narNeeladvrled.Gdued HPN INbeldam sprak op den tweeden dagi men van gevallen van pest aldaar.Andntjeik upome e
dien tijdd isotDt. d k eLs dTRty ELu s r dez k erbkw sat rene ew ordegnes r k n e nnd n tjpe bup i ed
Aan Dr. Ellis onze hartelijke geluk- I .. dat den Minis lter n vri nl lijdelijk stand- saquez :s, op zijn verzoek, eervol ont-
~enschen, op Za~terdayg de- 31sten deer) to v~ielrn, oy~j welk~e gelegenhe~id putzukne ae vrne e lgut 's Lands dienst verleend en
Dondrda a~. zl d her D. C zi ou 8.0 nr 'sacods uare hnnekenissn wnscen enseenige pressie zou kunnen ulty Julio van Dinter is als zoodanig be-
Fam l ,sirpet n.Sge, ty san 'naa e univLangen, ten2 hunne! huize Conlcord7~, isphiin 1o. 16G. toaeafeeDe Mahn st~er ers epda dkeank- A' ne den President van het Hof van
~ederland vertrekkeni. Goede reis Ouaa ar 98 -- el itiggan e iitrkn.ustitie in Curagao Dr. C. S. Gorsira
MO~ra8888g.ook niet ingaan op alle denkheelden, is, w"eges langdurigen onafgebroken
In den nacht van Maandag op Dins-: die hier worden geopperd, maar ik zou dienst, een binnenlandsch verlof voor
ca heef un de Priln nstr at een Chi- h Mnogmar s een itoefeneaenndm nietd t met en rgu nng h in neverl i Nder
Chinees geschoten. Naar verluidt, kre- lang te aarzelen, maar aan dat Ne- land door te brengen, en Dr. W. Ch.
oe ijzen dij het dbbe eri Het an1ag1 a t12.k ekoct ok n ec drklansdschn ka itaapl aok eens zij tan-- Ie la VTr Ei vs veo rmd dtot td-
teal vervoerd. H-et gelukte den dokler s tnlR1 art1~..ennokeveaaers imens odusiast, schaf we willendheeid vane det Ndoerln dsce vreet-ertrJ SaisMl
echter niet den kogel te verwijderen. Een ontwerp tot wijziging van de'noklas ,m r door de- Regea erwing tishetd toch niet olnmoge l er ias, wegwensanurigen.G onafgebrou-
Dinsdagavond is het slachtoffer over- Algemeene Politiekeur (maximum-snel- fing van invoerfecht en accqns ver- lijkeerng i enkl m te laete vnoge-len e dies, weens jaadr verlofnaager N-
leden. De dader is aangehouden. Iheid voor motorrijtuigen) wordt naar valt een gemakkelijke gelegenhe d tot da itk e nkapule met dte waenscheen, de" dierndt vreend.a ero aa e
Allto-ongeluk. Ide afdeelingen verwezen. extra verdilensten, hbeestaandkelin deeida eeeing kain sommige gevallen dreke- n D e klerk D.Duehnswkzm
Zondag tegen den avond had er/ Ingekomen zijd vier requesten naarl'"i sp eld e d het fsmokec ge1 neeing heef teouden."~ teaen postiDekantore alhier, ias overgepaats
een ernstig auto-ongeluk plaats bij aanlieding van de voorgestelde Salaris- sed is door he iscale ste se, in Daghqt zinwje woodenmaa wij tnaa de Iknsetie dler belastingen.ats
~eis afo>r. Een huurauto waarin ge- regeling. De Commissie van verzoek- den vr smlvandinvoerrecht en acckljns gelooven nijet datdeMnise maan A;;an de n Adminisraeur veanfinaen-
zeten waren de Arabier M. met echt-scriften bij monde van het lid E. S. C. op dge it Mleerd 3p5 to L50ruin tos- d eloen andrn evol zal gevMnse an. Mi-an H.n Schtboghisrtu wegns lang-
genoote en kinderen, werd aangere- de Veer Abrahamsz verslag ultbren tend te ef ari~got h5tt .0 Oen h- schen zou ijr letsg a bereen, als hijuigen H conagboroke disenst een jaa
den door een anidere, met zulk een /gende, adviseert de verzoekschriften ven jes f ,4 aan ree e~n). ver .e a scolen a vn financing er toen l i kon vrerlofnaager Ne erlnd verleend.aa
kracht, dat de auto zoo goed als ver- in de afdeelingen te behandelen. Aldus algemneein wachdt mnen hier kalmp esl ijge eolena sa~ iat op ter maken van d eHe r .vnDjPou
nield werd, en alle inzittenden, vooral wordt besloteni. ja, d ingen die omen zu len. ho- nderdeen milli oenn de hiker in de GenHeraal is, beno d to id, truevens
de heer M. en echtgenoote, ernstig/ gt. ggartf. schaffing van belastingen is altijd een laatse tien of ijfioenn jaren verlorn voorzittervanl deBosop-omis
oena enwe1adaef et Hspitoaa venvedo Men schrijft ons uit St. Martin: dwe hehaa de er ge oeek n eze wee shZJ inn l e ecullatiehe o naeeambign, Lstan nPa08tePehalesake e
Wsaar zij nog wonder behandelIng van Het ontbreken van eenige bespre- nliet in vervullinlg magen gaan. Van-" verti Nen.deratmen naietalleen inS- Poistkaontoor~e opd Curagan aanwe
den dokter zijn. king in de Curagaosche pers van de daar het pessimisme byj velen, nu het Velign 1a m fit Wlee in Gewosknfoe st ukken. : arn-e
Gouvelnementsplain. idoor bet Bestuar in uitzicht gestelde er dani toch van komnen zal. Daarbij rina"emegeldgve lest Win me~een e- ra eyW.arile, Haeld C Bertl, o
Door bet wegbreken van het stuk maatregelen tot verbetering van den komt nog dat men hier vrij algemeen zigk eaen staat en hebn ge elezena Bergn, Ve CrtieliHael Dawson, Brssh.
fortmuur, waarmede men zoo goed economishen toestand op de Boven- in de voorgestelde opheffng van be- Mukeer dan zi n tanden te laezien. Farrels, RoertoCrlielawo, Marcano Fn
als klaar is, heeft het gouvernements- windsche ellanden is wel opvallen, lastingen meende te moeten zien een ligt het o den we van delen Mieniga, A.Bjedro vleCas
Plein een flinke verbetering een ult- Slechts de particuliere correspon- begin van een bestuarsper~iode van lit er ovpwde teg vnemen he dnks- tk, Merekare, FEdrnsina Ane nyl COl-
breiding ondergaan. Als eenmaal de dent van de N.R.C. wiijdde aan het laisser faire, laisser aller. Men re- bee' ld a d nu-overweigeneurn Staalk stak Winklare, Clortis Sosen, Adlpu
brug verlegd en de kade geheel ge- voorstel tot afschaffing van belastin- debeerde dat deze gift slechts ge- ontikeld in De 0 ouduerneu Asteram- ReagWnette,, Juloia Fase, ayodJolhs-
reed is, zal men pas goed kunnen gen enkele woorden, dit voorstel om schonkeni werd om gemakkelijker 4Fb(i o ekba uWle alis lc ifed
zien, welk een verbetering dit is, principiibele redenen afkeurende, daar- de handen van deze ellatiden te kun- mer va Februarzi:de egerin geveka Susan itar Flores, George Phiflp, Hl
Vooral met het oog op 't steeds druk- bij nJ1. als argument aanyoerende dat nen aftrekken. t erur) de leern gv andsch loe s Exeot g Matshalppij Asu-
ker wordend verkeer, ihet heilige huisje van ,,uniformiteit Geen belastingen, maar dan ook n r'entegaranoi aln odonbemeirs vdan cionAlzP oet ozlzen
Ook heeft mnen deze week de ,,Dak- van elastingstelsel voor het geheele de uitgaven tot een mninimumn ge- eru steund is oor radbuwdim kap ita clon Damian, H. Moet vnaninen, Heon-
looze"' ge'broken, waardoor het moge- ge~atbiedsdeel" miet aangetast mnocht wor- reduced! Raar tede betischenopgze eni kainal ry oller, aalna Fr ancoie, A. L-
lijk zal worden, dat de auto's zicli den. Gelukkig is deze vrees voor een ba ek hdst compt, Louiset Bai R.J.Duo
tenden mumr opstellen, en het Gelukkig is het Bestuur niet zoo dergelijke politiek van onthouding on- bElwan rel jkenkbel gafe oo eFrniuitaBrten Domiico RJ Helga,
lenervoor dan vrijblijft. conservatief als genoemnde correspon- gegrond. Immers in de Memorie van Ee deg L dnbeld ga 10d ,F W Bnciiampiter Sefeina c R ek CF
Ill dank ontvangen. dent in deze belastingkwestie. Hulde antwoord op de Cur. Begrooting voor oud- olu ernenrdel Twind Tamer g de-W Jonghpe, F. ouerinantec, A. Pla
Van de firma Edwards Henriquez aan den Gouverneur voor zijn initia- 1928 verklaart de Minister, dat afge-hoened (ZeDWs-IdceLaitA lhsY ngArldJn
SCo. een mooie kaart van Colombia, tief om eens te breken met het scha- zien van de voorgenomen verlaging Giudsn 3eds Juli in 1921. lz 172) Rozaeia Ri, A naph Peutng, E. Kldl
Present van de ,Scadta", en een re_ blonenmliszige doorvoeren 5 tors et a of afschaffing van belastingen, het GDe, heer Bjleveldl esigd de2 aani. 7. Rzee a Agusina MnadPuro, Lois V~an
clameboekje van de twee nieuwe mo- t ravers van het uniformiteitsbeginlsel. Bestutr bedacht blijft op de bevor- dacht va dileend Mistigerohe deank- Heien, Johstn F.Sateno, Antonai
torschepen van de Hapag .Orinoco" Buitengewone tijden brengen bui- derinig van andere maatregelen, welke beeld van den oud-Gouerno euStaa Kamp, Weillam BlendF ears, .N. Nia-
en ,Magdalena." tengewone eischen met zich mee. En, den welstanid der bevolking zouden Iee vn deMnise atou-ovrddeu dtaarop gele, Plabl Marcdelo, Gome. Lenor
De ,Orinoco" wordt hiet verwacht eilandengroepen die in zoo vele op- kunnen verhoogen. Deze verklaringWanehedaromotkmeesu.
10 Mei a. s. zichten van elkaar verschillen, als de werd hier met blijdschap ontvangen. Wat"e het investeeen van kaptal n, AltairaU rslt d rita a
Beide schepen ziju gebouwd op de Bovenwindsche eilanden en~ de Be- Een anider hoopgevend teeken is d h ivser a kptl l(tmr Uuia Ait, ra
S irn~n zonde~r eeniO evoorwaardeP Ewaldos, Martina Matheuw, Deraliza


edct Vulcan te Bremen en Schickau nedenwindsche, vereische ehzkrwlhtbsutvndn a.Ka
to an 5 otzi.Zjhbe een lengte wehl verschillende fscle m aatregelen omar op de L aneligosijst voorn de de verwachtingeni, die ik heb, zal het Mauici Garvy, Peter Ligeri, C. V.
"a 46 oeee ihodvanl onge- Beav nbvneol rie actr ..Griatmn ednnkbeeid van den heer Staal door Fourley, A. G. Prays, Johana Mateo,
veer 9000 R. ton, en elk twee Diesel- kwamn deze kwestie nog een-, of twee- plaatsen die geacht kan worden be- t act" os .Frnis osp Htence
allotoren van 6500 H. P. welke aan maal ter sprake in de Moederland- kbird te ziin met de goodyl en ver- mil erdns ig wor den over z en h Jet A. Weencs, Mar C.Rihad J. Wnee,
deze schepen een! snelheid geven van sch'e pers. Naar ik meen, o. a. in het latigens van de Sovendidtdsche el- eje a r, zo ienn ei zen, notA1eedo Enelrect H.J. Loichszo, Maria
15 knoopen. verslag van het persgesprek van den landen, n.1. de Heer B. Irving Mus- ,w lvaa tspln i en n dp." d~e Joght, Hermanous Gaci, Berna-
Er is plaats voor 140 eerste klas Gouverneur met een versiaggever van senden, geboren Statiaan, Officleele Bericht0D. dina Celman, Jose Rodriguez, Cilian
Passagiers, 100 passagiers voor de een van de Hollandsche bladen. Maar; Zijn benoeming zal zeer zeker be- Walters, Maria Picus, Amasilia. Ser-
tiliddel-klas en ongeveer 100 passa- dit is dan ook al. vorderlijk zijn aan bovenvermeld stre- van de vorige week.bee,.BrhnM nasGoge
4iers 3de klas. De bevolking op de Boveniwind- ven van het Bestuur tot verbetering Marcelino Clemencio Torres is benoemd CeciliaE Harrigan J M.nas Henriqez
Svan de Firmna Winkel &( Zonen een sch'e eilanden, zelve, nam de voor- van den economischen toestand op tt tijdelijk deurwaarder .der belastingen al- Fracisco Odubrri Webb. elr Goez,
keuigDiriovor 928va d Ne- esele mateglenvrj cepish p.deze eilanden. De agent van politie le klasse op Aruba, Rafael Jose Garcia, Anasario Thomas,
tie-producten. Wel is waar verheugen de beter ge- 0 e l 11H. de Vries, is eervol ontheven van de ver- .Constan de Windt, Simon Gutierrez,
situeerden zich in het vooruitzicht 8e ORd Va e dere waarneming der function van deur- dlhsHsel eieMraRm
Bazaar Maor. Niewindt-StichtlBQ. vnvjdmvnfsaeltnenws H' dwaer ba e atneecte iiro ney, Regulo Reyes, G. A. Visser.
ti wede aachag saons pec- et voobr velen een teleurstelling dat 10 l I 0" De tijdelijk hulpkommies der belastingen Drukwerken. W. H. Legman, A.van
tge openiing. de invoering van dezen maatregel niet wode op 8 88 10 1 011 op Aruba. Oi. F. Cruger, is tevens belast met der Zwaan, L. Parde, Abvan Altean.
Entrde-kaarten zijn te verkrijgen bij met 1 Jan. jJl. kon ingaan. In afwach- WT8Opropde waarneming der fundtiin van deurwaar- Stukken met strafport Mi uel
den ingang Brionplein. Drie avonden ting. o het bericht dat Philips'ourg ALGEMEENE VERGADERING der eiij ijkkantongerech tpo tilr a.klseIRsy(u.S.Hlie .W a
'taarop de christelijke charitas die zoo i vraje ,~aven" zou zijn geworden, wer- V. Asalida is uit 's Lands dienst ontsla- ker, Fensohn &r Co, Jan Appel Jr, E.
Serk leeft in ons volk, zich kan ont- den t ee door ingezetenien a~lhier in Op a.s. Dondardag, 29 Maart, 1928 gen. Morenio Brandao, Albert H. Durant,
Dioolen. te voeren auto's in entrepot gehou-l Mel. Helena Johanna van Trikt is be- EeiaS eWne nutJh
si et is voor de kerken in onze mis- den. Daar echter de Curagaosche be- '8 Illrgeas ten 10O're noemd tot tijd lij~k schrijp stepron arbt o Milton, C. ei Paishe, I'a Costa Go-
ae, die met den steun vanl ireemde grooting voor 1928 nog niet definitief ten kantore van de Firma het postkantoor op Curagao. mez Pja, Egon Gerstl. G. Evers, Cu-
\eldoeners gebouwd, nu met den vastgesteld is, moesten ze wel er toe De Gouvernements-geneeskundige op Cu- ragao Trading Co.
steun van ons volk onderhouden en/ overgaan de auto's in te voeren en de 3 E. L. MtADuRO & SONS, ragao. W. H. Winkel, is in activiteit her-
Verfraaid moeten worden. rechten betalen. Maar de grpooe mas- strne vnbhrrei~ eld. enee~-gne
t *en zal er kunnen genieten, en sa hier, is er onverschillig wonder ge-l van Exel is eervol ontheven von de ver- TE 00OP.
tegelijk zijn belangstelling toonen, fi- bleven. Men redeneert daT de eerste lo. Verkiezing van een Bestuurslid. dere waarneming van dqaA~ienst van den
mantieel vooral, voor het katholiek levensbehoeften, zooals suiklet',meel, heer Winkel voornoemd efftijdelijk belast uo hv lt
nijssie-work. reuzel etc, toch voor geen nfi:m n- 20. In te dienen voorstellen.medewanigvndngeeknd-At Ch ro t
Alie di ao les t zeden ebt i er an e wnkelersbetakk~ zl- gen dienst in het 3e district van Curacao.
z Ien diet npoeg ioet ter znen hoeb der vaenkunn oden winkeler betrokki zul- 1P. A. EUWENS B. DUQUE F. D. Meursing, C. J. J. Spreeuw en G. IB @00188e 8tgat.
enit het spoedig, hoe meer en hoe eer len kunnen worden, in de geringe hoe- iH. Lank zijn benoemd tot tijdelijk agen-1_ CB0W B .
zoo bter. eelheen, aarindeze rtiklen dge- Scretris. oorziter/ten van polite 2e klasse in Curacao. caloe 7

Uit het: Boritenland ,h pr"

Esa artthal van predsidt Calles. D e floodstilap van den Paus aan eI BAIZ Heerenastraat no. i,
President Calles van lMexico heeft Alllrik88888lle pers. I oradpsotagn:
zelfeenartkelgeshreen verden Hieronder laten wij den brief vol-~
toestand in zija land wonder den sug- gen die de Paus door middel van Belgische .3uartegel, Belgische
gestieven titel ,Alles voor het gemee- kardinaal Gaspatrd aan de Ameri- vioertegels, Enzgelsche Yo0etbalschoe- l
nebesthe edlba ef ihvo kaan~schhe ier heebt gericht :P nen, Binnena- en Bucitenvballena, Knie-
ons land her alleen-recht van pubil- plechtigaatoes raken en bood hfapn en Enkelbanden, Yoetballpompen,
catie verzek~erd, beschermd door het pen Zijn stem verheven om de we- Engelsche Fietsen, maerk : OONFI-
dreigende woord .Nadruk verboden." reld de waarheid over 1Mexico te zeg. DENCE, Boll. Fi~etsen, merk : (
Niatuarlijk' behoeft niet alles wat in gen. Doch de sluwe plannen der "A YENKA"~'' en de reeds zeer be- I
president Cnalles' artikelvoorkomt, on- krkd dvooges ,ddie aidees whab neoren hsende draragbarre FiONOGRBAAP:
Wanneer biJ wijst op het landbouw- hinderd, dat 's Pausen stem alom ge- a n GA
vraagstak en het petroleumprobleem> hoord werd. Ja, veelynidig hebbenDEG .
kost het ons weinig moeite te erken- zij de woorden van den H. Vader zells
nen, dat hij op die kwestles een juis- volkomen verdraaid, en wel just dan,
ten eknjk kaebl erwert ml-annee het 't nhoodieged geweest zou
stens op zqln hoede Is tegenover bui- De pers in de Vereenigde .Staten /
tenlandsche kapitalisten, de belang- is voortreffelijk in de gelegenheid aan 4g. *I ~q~
selling der vreemdelingen voor den dit envel een eind te maken. De H.
rijkdom van den bodem niet geheel Vader zon het levendig toejuichen
belangeloos acht, heeft het vermoede' wanneer men Hem hielp om de waar-'
lijk overschot van golijk. hedand ecafevle
En ts et n ht ijzon er derV- kend te maken en zoo de ellende van e
eenigde Staten wantrouwt, die inder- een onmetelijk land, ja, van een ge-
tijd een deel van Mexico eenvoudig heel volk, dat door de mneest onrecht- -.;
hebben geannexeerd, dan is voor dat variealtgddesvrogne
den beer vaardigDe aler go~dedienstvervnolg notinens Wes-e~l
wantronwen reden. ondardrukt wordt, te verlichten. !
1Maar niet metdnherCls Degchdes efngnoiies kkg,
kunrnen wlj meegaan als hqj het heeft gezien wat deze vervolging evenaart,
over de bevordering van het openbaar zelfs niet in de eersten tijden der Heb geen zorg yoor de temperature.
onderwijs en ,het godadienstconflict, Kerk, daar men zelfs in de tijden van, Bewaar je comfort en je gezondheid
hoewel dit slechts een conflict is tus- Ndero, Caligula en Domitianus den door de meest frisljche en aantrekke-
scehen de leaders der Katholieke Kerk godsdienst niet in de particuliere wo- ijke onderkleeding te dragen, die de i
en de bestaande wetten, welke de lei- ningen, in de catacomben en op de wereld je biedt $i. V. 8.

Pre sena Callees spreaekht aleoe v n t g s dthie sntsakm s elli geet jen z '<$eo ve rge
ue doeba ofdrwj" nme fen een Mdseopa ~ticuiere i lecht gheidad nr tjk b iegwne eecotium heid
het kathollek onderwijs is opgeheven. Dit alles is in talrijke gevallen met Let op dit roodgewevren -label.
Zelfa onze liberarlen met hun voor- den dood gestraft, altijd ten minste: Niets zonder dat is B. V. D.
keur voor de openbare school, zullen met beeten, met kerkerstraf en bloe-
erkennen, dat het niet aangarat het digen smand. TN
yrije onderwija bij groodwet, wet of Terechtstellingen zija aan de orde;
decreet at te schaffen, zooals in Mle" van den dag. Elk soort brutale aan-
xico is geschied. slagen op de katholieken wordt vol. BASTRETALRD
dIncoon ubdi s haret pad i I komsdeand str o geldeddegh d Deballek; Wettig'"geileponeerd.
openbaar onderwijs verlangt: wat zi men om de katholieken tot afval van The B. V. D. Company, Inc., New Yorkr
verlangt, heeft. de beer Calles in Me- hun geloof te bewegen en ben in bur- S NX Ol Makers 1B VIE'. D." Uderwear "
xico verwezealijkt. gerlijke en moreele corruptie te stor- ETTOMSIILK B.VD.BST
Zegi president Calles aanvankelijkO ten*i Agenten A.- & C. Henriquez.
dat bet godadienstig conflict er aJleen Ondanks zijn heldhaftigen tegen-
een is tusschen de leaders der katho- isad-hjwk itsehs.Oz
like Kerk en de bestaande wetten bewondering, doch ook die der be-
(waarbij In theorie de moge~ijkheid schaardle wereldf, voor toover deze de
net dsnteltn da dewten M feiten kent .- vindt dit volk van be- .
.i lnd edi ektoileKr ijders en martelaren nauwelijks 66n
bt:sot dhuk bij eecnhonub s~ee afoort di het r ez vn hui rn e! t
Mexzico geen relligeus problem be- le beschaafae wereld van ile schande
Me en olt-aasc acet efe-bevrijdt, welke ligt in het feit dat O ENEJ
ker h), athetnit waris atdemen een zoo verwoede vervrolging MNI O GNE
kert~~ ~ ~~ *ldlbtne ari~a d midden io de twintigate eenw, welke
regoering godsdienstig~e genootschap- toch, wegens haar beschavingsvoor.
pen vervolgt of alch togen de uitoe- uta~,zoerwrtgpeed~t i a d
fening van .een godsdienst verzet.,, uWan zoozde ers wodderpre~reeniG v aagd I
handa ?s o Mxc a n e taten, wanneer het geheele, volk een I
Het gaat er alleen om, dat onze werkzaam geneesmiddel teen eenl Een loodgieter, bekend met aanleg
grodwe bealige beatwele achdergelljk soclaal ~onhedl zou kunnen van W. C.'s, waterleiding nz,.
tegendr -ep~nen blivnevt inm kengingd vinden, dan verdienen zij zich een on- Aan te melden op het wrerk van
heen eestMle ko id . .g der str kbjie ree vn e'e ges hedei PlI ewroningen, Malndo Nobo, bij den

Naituarrlijk is de hooge geesteliljkr- '8 I $
heid eh ert ePK k6 ~ dl deopn, W8~hwa 8 leVlg, 32
dienst to verdedligen. gs~aggA, If~lere, Irakkatlaikenesz ea..
Indien zy bet. niet -deed, zonzigaaanI e e kk es
pl r dedz gbert nitena dr -laatste1 RI D S ,,tek o k
twee jsaas wreersplreen.zoo beslist me. worden nlet keabak~en" Zeft enE,
ge~ijk, dat alleen ettelijke biascoppen b18 IR 88t*tt. I-2 mear tech zljn ze verkrijgboar in
met de groadwar'of .andere we#ea blikken van I K.O. bij
alet .ovenrweg ckunnen- s J-_MQ4M~''-'~-'~tc ~ ~F .
xniie net rle a I e wat aMe O NDER TROU WD. Ellis .& Damei.
on-vrijbeid van b~et kathollek onder. loip ~ u a 3--2
wlja .en van het kathollek geloofsleven O- -li u n
hhebben meege~deeld; indien niet
alle laformlaties van Rome. (omtrent deen
degggijkbeid dijoer Inlichtingen van.
alle zljden geroemd) verzonnen en .O1 G1.
dus kuwaadaardige laster zijn, dan staat. dpo joar
tdepnover de ,flicleele" r lean an Hawehijksvoltrekking :3 April


waarnit blijkt, dat een groot deel der Carapao 10 Maart 1928.
vo trailsent ge oolt) net lmee~,ar ag RcPtle 3 April n~a. 3 6 unr.
bereid is zic~ sann hunne zijdle to2-3
,schatea.
Wlie mnocht meenen, dat in de ver- 3QQCPmsHB33F
halen over Mexico schromelijk over- --` etgnarlrs
dreven word, houdt dit toch vast, Ig i gMat- goe. etgWOlgr.
dat de vrijheld van godedienst en van Ck XO
ondenrwije or wRordt geschonden. i
Dit reeds ware voldoende om deal .s~ n
her 2Cales als een dwlageland to :
bra~dmlerken, die bovendfen wel heel
shapel is als hij meent, met zjn artt- het HUIS gelegen in de
kel een gunatige afeer voor sljn actie
toe kuntren scheppen. VERL;EEIBas %All88T&EE
De Vskr. NI 1o. 20.

.Sw t Corcp~y.Inlichtingen to bevragen bij
8, 8 010 0mpa y. 'Mev. de Wsed. RIGAUD.


Ambos vapores aceptan carga i pasaferos.
Los Agentes,
S. E. L. MADURO di SONS.

Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
VAN CURAGA0


Bovendien wordt een gere elde dienst onderhouden tusschen Caragae-Ma~racalbe
v. met de S.S. ,,Atlas", ,,MI as" en ,,Brlon"..


TIEL,,EMAN

LE DE N
,e MOLLND


AlmacOD RIT)8FICADO Ian


pIRIO PINEDO &: Go.'
AttleeliHM YLeO~belen
1Pinentra FR c*
Pas ontvangen een g~roote sorteering.
Rieteon on Weenerstoelen togen seer billijke priga~n.
Kornt, slet onr overtalgbt W. se


__ _~~_ ~_~~~__ __


When you need MILE:

IssPET LK ii
The best canned milk i
For sate atmostGroceries A
12--4 AM$ 881 j


Gompania Trasatlrintica
El vapor
"IIeEOAPZ; PI")
se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia el I de Abril y seguiri
el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerife, Cadiz
y Barcelona.
El Vapor L O II


el 25 db Abril 1928 de Europa via Pto. Rico y Venezuela y
mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon.


se espera
seguird el


NAA~R Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal on Pto.
SS. ,,Venezuela"
SS. ,,Van Rensselaer
NAAr Pto. Cabello, La Guaira, Triadad, Barbados
SS. ,,Stayvresant"-
SS. ,,Venezuela"
NAAR Pto. Cabello, La Guaira, CumanB, Pampatar,
Denlerara, Paramarribo an Eulropa:
SS. ,,Commewglne"
SS. ,,Pries Fred. Hendrik"
NaAR New-York:
SS. ,,Prins Fred. Hendrik"
SS. ,,Amer'


Limon :
29 Maarrt.
12 April.
an Europa:
29 Maart
12 April.
Cardpano, Trialdad,
9 April.
30 April.
2 April.
6 ~April.


HABERSB~R via Pto. Catello, La
**=rr***aa mouse3B,
s. a n ..~. .bB 2a men IIS
8, $$? AAfil
.S. Til8F880 Horn 22 April
:.S. IIQBRID HORN I Maly
:.S. Frida Horn 5 June
s.. searts son to dam
I$' MIMBI 10Ill 26 June
.8. Senaal Here 17 JA ~
1.8. I$ORID H88W~ 22 Jaly


g;S%.
M.S.
Y.8.


M

M
Mg
Y


PTO. 80LOMBIAL and SARTAGBEIA:

M... ul... Horn + *> 9 Mas.re
M.., filgfg$8 B0fg 2 ~apptl
Y.8. INIGEID HORI *) 13 Aprll
M.8. W~alltraat Hora *) 12 M~ay
M~.S. Henry Hera 28 May
aHs. anus sonE *>) a 8 ...
M.8. Coast Horn 25 Ju ne
Il4~. IrRRID 8088 *) 6 Jul
*) These heiats ~alag eall at Santa
Ma~rta,


8B sn, Kilgst08, Poft 88 Prt880:


808881 80?8
MIBBS Born
Madle' I0O8


da886
Julyt
~Aagatt


All ships assept earge and passengers.


WlltlDmstSa $@!'8980 fled. West-Indle.


Rekeningicourant in local en vreemd geld;
Deiposito's op termijn in locaal en vreemd geld.
Voorschotten en Handelscredetleen.
Koop, Verkoop en Incasso.lvan Wissels, Credietbr~ieven,
Coupons en Vreemd Ge-ld togen voordeelige koersen?.
Telegrafische nitbetalingen naar alle werelddeelen,
Reiscredietbrieven en Chdques van de
Nactionacr l"City Bank of Newr-;York,
NeSW Y'Or City.
Saf e-bessed.
Special afdeeling voor Incasso's.


Mancrufacusrers of CRairs Desks
and Phriutures for exp~ot.

21 Murray Street Newo. York.
For catalogues, and4 further infor-
al ationrs, pletaseaplpl to their agent
ABRAM DE. SO;A
Heereastr~aat No 25.
2-4~ Carapao. '


Veriengde Naniesteeg No. 20


OTRABANDA.


2--3


De Glaxo-mel i.oor kinderen

MonoS r 00* n.


Ilng As~usU~atle.,


ME%8110 &t Co ALgestea.


F 0 RN


- EIp E.


88111858 ffom GURASAO to:


19 Ilardl
16 April
14 MIBay


M~.S. W91taliifll 80F8
M.S.' TheresEe Iasra
M ~8. I$1888 BoFB


kleeling Spearkas.
Attl@@
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs