Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00125
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 4, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00125
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


.~s~r~a3~3 -~p, IlllllslllERIIl*Yill~IL~iL~YIP~lll~tllara ~hL~~II~CI~M~eY~~.(~IAI~B~BY~*UI1 I yl


WEEKBisRD 9001 DE G 6aCAOSCHE ElhAtlDEl


Dit Blad verschijat elken Zaterdag. B~asena vhan dit~ blPastotte Ottrabanda 'Voor. het Buitenland per jaar fl. 10.-
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Ainb~a Afzonderiffke nummers f9. 0.15.
en de Boven~windsche eilanden per drie maanden Ad ls~te 10 bra-olg.Prijs der Advertentien van I -7 regets t.0.50o; vous
fl. 2.-- bij voornithetaling. 8 D8g 8 KElf. .L.8 E .eknrglme 0cs


LW111 A~osflO V hlo r-

~aplta;l: fl 5.000.00t0.--
Gei'dtitut eH VOlgestor t fl 1.000.000 -


; IOOB6NOR AIJ K ANT00It BK B0R U RA QAS 0Yger.


Irleemt Selden &, DepasIto. Opent Speaar-jerkentagen.
Opent iteketrbageo*Cousant met fgeote-Vlergoeding.
In & Velrkoop v~an Baltealandsche Wissels & YIreemd Gield
Bezcorgt Telegnra~lsche Ul~ebsaltingen.
Credletbrieves & R2elsadeltsals Are~rican Exrpress Companyc.
Yasstelt~ CrereteCn aean de~n. fiedel.
UittPeesin~g van E~ffetenOrders. V~lzrenti~teig van Goupons.


r"


- Eo,. 2a265


1927.


:Ijerganza~* *voering der plannen. Dat gegeven Gouverneur op et Vroorlooply Ve-
mogelijk tot een reorganisatie worded weegt zich gehe in diezelfde lijn-

de& Poli~tie, ovet~qa hei reorguniatipa MEMORIE V~s~~ ANTWOORD.
vperneur me e 14 4 d met belang-i
no vrlging zou aruyan bn dgaan1ate ken het ten deze ut-
De verklaring der Regeering, in met namre, dat, om te gemoet te ko- gebraic t amva vi~vor oorii oo ver-
zak der rs"r''"ita ecvkn nepii e me aan hem t raar vne dbet Raoe'sad mteen~ ~ 0 Mnostn h n daa.-
wenschen over. B3urgerpolitie ach~t de ring van een burger-poltitl van v01- Kolonialen Raaad aparig van mee-
Regeering onmogelijk. En de meer- doende sterkte en voidoendiegeschool- ning .waren; ,dahpilet alleen de nood-
derhreid van de Commissie van Rap- hedzukunnen worden beslotehl,zaeikidoo tBsurnii
porteurs der Tweede Kamer, heeft acht:te ode Regeering onmogettjk. (Cur- a angetqonhd, a d at het zelstu nie-,i
zichbijdie erkarin nergelgd. siv. Red. A:d. C.) Immers de uitga- idenkrelijk ip wed ao militaire poIltie
Aldus inl 't volgende ven, welke zulk een burger-p~olitie in te voeren"' enI ~ geen der legen
VERSLAG DER TWEBDE KAMER. ttet zic j;~Eu brengen, zouden over- zich met ecoe jEtaire 'politie kiofi
,matig giroot worden, niet alleen op vereeqigeh,.
De mededetling, volorkomende op zich zelf, wUIi aan de ambtenaren de- e odzk keener politie-
bladzl 7 der MgImo~rie van Antwoord, zer politig die ult Europa zouden !-eoahrphte s at ook de af'
data de Koloriiale Raad in zijn voor- imeeten ':#irade gezonden, een nl jU~pgest1 vek n lc daran
loapig verstag: in tare de ontwrerp. onaanstent~ifk tak~omen zon moern a ggregeogJ~:t~,
verordening tot reorganisatie van de worded fedeklrstd doch qoo indi-; Pfinatt ~el e. pwegirigen sluiten
i.pojliti tegen het ontworlpen reorga- rect; in ~Pple eersk~ pgiant8 :;t ifet iia tn van het garni-
nisatieplan. een afwijzend standpunt wanverho dig up, orriaas t ches g;oen n e vr
:neeft fsgagenomri, w~araan werd toe- de n~aati 'dese n'le~ .s 4 ce $ ot~va n v gn

lett, heeft der Commrissie van Rap. tot in Bfi~eel opzlthe beg~ped I b#chilt~ g per iatah
porteurs 1/ealeiding gaEgeven mlet de consjeqi too' kgi~p Ihis en te 3)gh~ e.tar k
R eeing in overing to treden, in dt`iae pleats, inr'nva s~ii ig n o sto g one omstgh-,
dit' ove~rleg stelde de Comamissie buqrge~gl!a 14 At fstobt lgireden met va ende kracht te i~n
de vte Yr, of het geen aanbevellaggoBeingad` son, tii~~Ton4Pttm bl bo~~efdatednes optede pi'eem
;~ou ve f~enen, de bedragea; wetke gikett t o egeaf ekodaelai menemp
opR de. reorganaisati~e .der politie t e. deq b]g~ lanstef~hig: eepete i* tj ,het gr'n ets td tepen als wgrjdt
trekking hebben, uit. debg~rqottag o. i ~t/ieg, in,~O dit si~istittlii; rge~~r;:ist~~;elds,.a ir' meiggw rl o de gtoil-
t, hx t, t~ns v ni;~i; na~tiftaen:i 6gpj~t-~pgi0tric e. da iroo boione


NATIONAL. BANK OF COAMMERCE IN N. Y.
NATIONAL CITY BANK OF NE6W ~YORK
INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
NATIONAL PaovINCIAL BANx LTD.
SocrATB OtNERALE POUR FAVIORISER BTC.


.Vertegenw.


.te New York

to LogoPn:


rcukret orrc sengeq wki ff~.vo~u~ ee tre j 4-P
deebdae o iaeen goedken- Aphyg.~odde n ogist ;Il~angetoond, ` - --_--- d~etacremie~,ntaccommahanda zelfs riet n'ieuw' korps, ter onderscheading van
rig reed s 'tharns vneen reg~eling, 'Na jrest~iffseneing van' dit antwoo9d, 14. he 7prla wdrtdge. oi ver` corr'ectiemniddelen ; hi) had toe de tegenwoordige militaire bezetting
dtie In Curagao nog een onderwerp'der [egdrng verklaardede neerder- dseAM.hl 4:1910to(1918tezfen of de Procurear-genersal al en~van vroegere organisaties, Poli-
vanovele tascen ouvrreurenheid rer :Commissie zich to katyptin 20il h I gggatW met jdan niPt, licht of zwaar wenschte te tietroepen genaamd, samengesteld ult
K"?olnia leu Raad buitmakt; goden- eregrb;d meening, dat dei militai rk olit abetestuar bi straffen, wat blijkb~aar 'de penige cor- 66Cn 6ategorie ptsoneft n 1. voor sit-
-agt~ tegen inelke te eer ~bedieank i behandrtfin ~valn dte reorganisitrfe dede,4 .4 epi4p rstel .geae e r~ectiemaatrege was, die thnen kende.. _oefeingvan lid p~o~litiedienst uttge-
onin a gepe, ird point? tr eu rittle dier sco ''f Io 150 etn niet fle be-hooft dan ookg~l geest vinrrfg zochte as geiPtlikt bbvrondea inf~litai-
tegear' ihet voorgestelde pian he~s~ gestd6~ De behe~ te Jo~ede44. ti~i~r gnt opiee dat aid, g g~etjk vdotheen, zomiwaar
veztDe meern nwarle~~ni ierheld derCom'tpisii d #ad- hodiren)su; t argidgen oughtiPs e~bcm ierers~ bbclbs e ill kenrie taseellets, vay n gbod of
DeRgern nworddat ook paltegen blee hevn tt~aivn 1a dt, nefsfiksotte' g~oe ie~ kttgdy ztdrher itie-
zij er 'de voorkeur aanvrzt zou hebben at door haar ingenromeh standiitCrslcf )sbriit at~itairk dth91 reif~ dieutiull gah4rt~~;dii~ ericiees ma
gegeven, het einde van de in -Cura- handhaven en verklaarde, met het plte eid; b ebn'agnds,4tasUis srdttknnetWre dg zn
9ao gevoerde besprekingen atf te oog op de omstan di'gheid, dat die Ko- burgt~ragrenteri een aasnstal n~illitaff~eni gea4n t:4att ini~fP~l vezeer zkr t de: kildgrarageun, aa
wachteen, ware het niet, dat ingrijoen- loniale Rand zich in zijn vo~rodopig bij de politiet dians gedaan. f de wSerktaamjjheden o woidentens~ tlat. boendien ook voor ~eeki gr1Joot ge-
de verbetering van het politiewezen versiag: eenstemmig tegen het aan- organisatie 1910 hid de Procureur. En toch had uit dezte organisatie mis- deelte in den stand van' ab~idat. De-
op Curagao, vooral in verband met hangige voorstel heeft uitgesproken general de geheele leiding van den schien nog wel een dragelijkl politle- litairen aullenl, in voortgezette Oplei-
de groote ontwikkeling van de hoofd- len her overleg te dier zake tusschen idiens t in handen, terwiji de Luite- korps kunnen groeien, indfen men ditng, dienst gaan doen oolder de vol-
plaats van het eilaind als havenstad, den' Gouverneur en het vertegen- ,nant-detachementatrommandant, ge. het een eerlijke kans had geg~even en ledige leiding van een 'eigen chef,
,van zeer groote urgentie meet worden woordigead -lichaam in ,Curagao nog heel buiten dies(i idiienst staande, er het niet ontijidig had afgeschaft, zoo- van wien zqj steun, hulp en voortich-
geacht. Deze omstanidigheid meethaar, niet beeindigd is, overwepetdd be-/zich toe had te bhpalen de utilitai;dra het eenige-teekenen van bruir-iting kunnen verwrachten, doch van
niaar zij meende, weerhouden, zich te zwaar te hebben tegen een doorvoe- ren .voor den poltitedienst op te lei-i baarheid gang vertoonen. Met de toen wien ook kan. worden aangenomen,
Slate leiden door welke overweging ring van den voorgestelden maatretel den, evenwel odeRx leading van den lopgedane ervaringets wordt thans wel dat hij in voo'rkome'nd gdvall met de
dan ook, waarvan het resultaat zoubuiten. den Kolonialen Randi om. Pr~ocureur-ge~neraal~. Bl) vergrijpen te- idegeijk ierekemng gehouden ; er poirdt noodigse gestreragheld tactvol zal) corl
Skunneni zijn een vertraging in de ult-j De MIemzorle van Antwoord van den; gen den politledi inst beachikte deze ivoorgesteld te frmeBgeten een: g~eheel rgeeren.


CtlflBG B~g~h B 't Typische, is dat op die enorme taal. Stanley-boy come here now, en en heavels tot hier in 't verwaaide ver*: met eenmalal overseinre~n direct .te Den
4Glfat;&OSC ,~~~~~larstandon de ontyangst ,uitaekend, klap je oodlatpea waijd open..... 'schroeide .Willibrardsche; b~fglarid. Hagoeonn.Doeradlik
,endatpa, bj herin ollndde odeveing1rlesandgetleen Weet zeker, dat in afn centi ge- proefnem ngren Iset vfirsc ecldeegof-p,~
DitfOS~~.e dDD tO otangtpel binedroet.nd zwakn den zeer At 6elopng In etee zeten voor m'n l oudspeaker, e ~de lnln i et; vastgitli erz
Ditjs er D~jes *Of.lasgt' is roved zaei ,I edolenc Igezo ,, nt Hilversum tra~nen in de -bogen:' zoud~Ch poellen, zeker een geregelde `verigin met
(1060ti M) i i tgnuice van die be- het IMoederland kan worPen onder-
.Zeg, onwe jongen," mailde mel .eusch, Jan, PatI, je mot'slost its. Poit bere kend smpathiekr~e klanke i o"hne drsl'dlvnkre
t -e oontd tr a~FI te t~e ns oe vnfi- eld oypthel vC fktne tti Nlc r toue abd hge v~rio te

rotfs of iets gehoord, ~omtrent de kor ,zeker 'n eigenaardige gpewaa rwor t one rnaies fcofers.'c Ver Marci-taottr geateh ghanlitet near df~t;;e~i van 25 t 4 ,M.r in sanmierking
'te-golf-telefonfe-proeven van Philips' ,ding geven, 'n stem vnuitt joui Godw vo ai~ea fcifws !er die geheimshibigne ste~rnlismen lit ndrde komen voor-4 de L ri ? igiverbi ing.
( Rado -tatfoatorium, Eindhoven op .,zoo dierfikre Moederlnd klaar en dut- dwjn 8.1 14 030uteid vdluctw g?'"'m aarischtalkme tit inde Doen vor'esultaten ereiktdietdekote

geheee ? ara mel zin ; tieadj Uen jal oie ti ,o esepnR)dte i St. Domintua rl't He ni ldce aaio Ms,~r e~a, 'mnm ai te iduebveet bet aje-i
~eah Sumiate ramelden. de4 bladent atrzR eiKai. Iitr onquteveer heartrr voor 10 Lof, 'kort zakelijk brieffe 'gesclaeven adn ,de~ uchtstoringen op de .Ige igolven
Mea dan bo n tteschriiFelijkel :t fob me i's Hi~er ding war zijwarironder de Wewggwordt ge- den geachten Chef Pellike~~ om ondfer hier meestal d$Pe ove arii hebt n ent
iewarwording zijn your; demand ral it ado door enh door, -- Bththeo- buden. oe ae rH eer (*m der se teomenwk ac- he 'op cmen alS c i~qe itao
: st ,1i~e wannerms ki k mdi vretischa v'a5$ fe ses ap radiage~ed d van Noord. oh i~evew lfd 1- lan e ho det b~tefiio b&f rie~kictP t~lnIf~f~l
Iia i#9tdl't auvrdor kmtelodmrdan ~aK~kdied ez blsrt door min ae~ere no haie ,et oen iga yhiek t wo, voiYzJ~~irt e~e~ w0~ bk~~~leil~!n~ed gp r


984ik aitijines anhus dngnyrhegens ijainde el vezeh),Gr or r ie ee tamd ga aen iood n ob onde hee i nne

*te r et- lteig -gtttle J a :a ;m he ai ree ge -ae lnge golf~- danas g one rdbt erndrj-e Yht 1,.Eeseergsmptie
Tbsl~ot toe vasn & keerl Ncln.. geh ord, me oud spnteaer. t minqmv~n'$eet~; en pa Tweed'eilr gideete:, gldc~e gbnoede verbinding e~Phitsun he o-naseteom ekrego ht~n asees
8 .?b a j He hW~mi 5 i ethn c att a na bek gheetIlsa ond ifm
toos~J.~,, proeken. in van Bels 61&k 'n Th zubq peldgi ern der. pllri t Stat de larit ddor dets rh
,4r t~a riw aggore Ikageanselde ontad apw bgrichtooen" akedtrt~tie :aer eia/ lit sulk~s 'n Ie migg Oe'he ndge asn ~u. atitg Oo rnehe~t~ ple n a ?ee
ngimrB ~ hnangst lwen, Madn i a dooi~imr inersser me n e.de) 1 1 ar 84 b g oqts eab m Mdte q: e ved~,rshia
kwoo esrngn apots r Zelf' 44mpelak W ege mafee ; 'ath 4 rrb ealm5, agerdeI It as bijeard 'a e vrlitrn sil n wjlbtp de'. I zoitee gtolf
:sre ra, rapor f *rer at1,' .dhe6erEs m'a n ie'veligs r lc iedeii qe ad.Zccag fesen n dd c eireie e ea irni


Zartelrdag 4 Jaint


44sle Jaarg~ang
Ter kennisneming wordt als bijla- tuchtrechter ev'enmnin als voor het van special kennds of technische opleiding jehet politioneele gedeeite van zijn taak ez c 'AAA AA
ge hierbij overgelegd een afdruk van partijdigheid verdenken der militaire vereischen (keurmeester, marktmeester, te meten uitoefenen. Dztchzal 08 1100dsbooten.V
,Ecotte nuttige algemeene wenken justitie bestaan redelijke gregren. havenmeester, bouwpolitie e. d.) be- er zich toe moeteni bepalen volgens~
voor' den politie militair" reeds ruim De techtsgeleerde president van den staat er geen bezwaar de woorden bij' door den Gouverneur te stellen rege-i Daar beerscht een geest van ,a
een jaar geleden vastgesteld en ult- krijgsraad is een der ra'( torteurs, die ultsluiting nit artikel I eerste lid te len, toe te zien op de wijze waarop maar waaien," bij ons Gouvernemed:
gegeven, waarvan een exemplaar reeds het vooduoopig verstag ondertee- doen vervalleii, Hierdoor zal boven- de politie uitvoering geeft aan veror- seen politieki van laisser-aller."
bij den aanvang der opleiding der kenden, dien duidelijk, ultkomen, dat de op- deningen e. d., te waken, dat de po-l Aldus de Culragaosche briefschrijyet
aanstaande politie militairen aan ieder, Wat het in het voorloopig versiagl sporingsambteren genoemd in arti- Ilitie zich bili haar op~treden gedraagt in de N.- Rott. Crt. van 28 A april, a91*
hoofdelijk wordt uitgereikt en welke bedoelde geval van den aldaar met kel 8 Straivordlering de hun opgedra- naar wet en recht, met het hoofdgeadinosnm rvavredl
wenken besproken wordren in door name genoemden militair aangaat, zij gen taak blijv th ultvoeren. vla~n het politiekorps to voortdurende w eek. non umrva eld
officiere~n en lager kader gehouden in het licht gesteld, dat de uitspraak, f aanraking te blijven om voorlichtingl Gevolg daarv~an het vastioopen vBI
theorieen. die volgens het voorloopig verslag Naast het litaire karakter van het te verstrekken in alle aangelegenhe- een of anderen tak van openbare*
Hieruit blijkt welke geest gewenscht geen aangenamen indruk zoude heb- korps, is de positive van het Hoofd den van politie, daathiji aangevende dienst.
wordt, dat de politietroepen zal be- ben achtergelaten, eene sententie is van Polit~e b~ grootste struikelblok, hoe verbeteringen, die noodig schij- Bewijs, de treurige geschiedeni$ adl
zielen. geweest van het Hoog Militair Ge- waaromtrent ifjt volgende moge wor- nen, zouden kunnen worden verkre- de loodsbooten, enkele maanden ge'
Wat aangaat de psyche der bevol- rechtshof, waarbij bedoelde militair den opgemerkr. enen door zijne voorlichting te leden.
king. die niet gewend zoude zijn aan tot gevangenisstraf werd veroordeeld. Met de ini king hoofd van po-VOOrkornen, da: wisselende inzichtenj Een nader onderzoek heeft ons feet:
politiebevelen, moge worden opge- Mocht er al ooit een commandant litie, voorko ide in artikel 13vnanelkander opvolgende korpscom- Ivolgende geleerd.
merkt, dat niiusmer aan eenige bevol- zijn, die klach~ten tegen de politie- het Regeetig egemnt is geen be- mandanten den pol~itiedienst zoudeni In het tijdperk, waarover de corres*
king zal kunnen worden toegestaan troepen zoude veronachtzamen, dan paald ~omschreven verhouding be- benadeelen. Bovendien is de Procu- pendent schrijft waren er geen vier e
steeds te doen wat zij wil. is de Gouverneur er nog, ter kennis doeld. Ter veigelijking wordt verwe- reur-generaal, als Hoofd van politie, viff, maar drie loodsbooten ter be'
Elke politie zal van tijd tot tijd las- van wie de grieven gebracht kunnen zen naar de ten tijde van de totstand- gehouden kennis te geven aan den Ischikking van het loodswezen, 665
ten of bevelen moeten geven en moe- worden en die de noodige maatrege- ikoming van hjt Regeeri ngsreglement G~ouverneu r, zoodra hij verkteerde Iwas er wegens ouderdom op den kd
ten vergen, dat dere bevelen worden len kran nemen ter verzekering van lin Nederland ed eed oii adlne emett ndke eal nagkud
nageome. lke oed poitie bu- dn gede gag vn zaen.' vn DreceurvanPolitie bedoeld in in de ambtsbetrachting van den Po- Oningewijden, zoowel als ter zalce
ger of militair georganizeerd, zai zoo: Een ieder kan verzekerd zijn, dat het KoninklijlcBesluit van 17 Decem- litiechef. Ideskundigen hebben de stagnatie se
nu en dan in botsing komen met hoog een behoorlijk onderzoek der~ klach- ber 1851 (Sts 1. No. 166) tegenoverj Maar nimmer kan worden aanvaard, aankomen ; maar 't was uiterst moeili~
of laag staande personen, die, vrijheid ten, rechivaardig of vermeend, hem jde Burgemee fers en Commissarissen dat de comment der politietroepen deze te voorkomen, daar er geen good
met losbandigheid verwarrende, mee- wordt gewaarborgd en dat die maat- jvan Politie of I(in de gegeven omstan- wordt de eerste dienaar van den Procu- motoristen ter beschikking waren. d?~
nen niet aan politieregelingen under- regeten zullen worden genomeni, welke ) digheden nog meer toepasselijk) naari reur-generaal. Ware het voorbeen wel- dit vooral, omdat in particuliere
worpen te zijn. de ultslag van dat onderzoek zal ver-Ide verhou di va n dien Directeur te- licht noodzakelijk den Comnmissarisvani driven goede motoristen beterbea
Gebretk ann continuiteit in de lei- eischen. geriover het ~apen der Koninklijke politie in zijue vrijheid van beweginp.ng, worden dan' bij het Gouverneme
ding van het korps politietroepen be- Betreft het een krijgsraadzaak, waar- iMarechaussee. Deze verhouding is, (den politiedienrst betreffende, ernstig Om de loonschalen niet ult het ver:
hoeft volgens het oordeel van onder- i n naar het oordeel van den auditeur- voor zoover lezertij ds bekend, in aan banden te leggen, in het thans voor- band te rukken, kran het Gouvernemek
geteekende voorshands niet al te zeer militair niet voldoende gestraft is, danl hoofdzaak geV'~rmd door de praktijk, gestelIde geheel nieuwe stelsel, ~~~moet daarin niet mneegaan,
te worden gevreesd. Ikan deze steeds. appel bij het Hoog Iwaarbij de betlissing van den Minis- Ide Commandant zich het rechtvor Het was dan: roelen ritet de rieme8
De inzichten van elkander opvol- Mil1i~tair Gerechtshof aanteekenen enter vnJustilde als algemeen hoofd behouden naar eigen inzich ten te die men had.
gende korpscommandanten en officie- wordt er in eene krijgsraadzaak tegen vnpolitie meermalen van invioed is kunnen handelen om zijne verant- Dat er~ eenige dagen drie ~booqtefl
ren, zullen niet noodwendig steeds het advies van den auditeur-militairl geweest o i eshlvnovt oreikqdtgnvrdnGu u le nrprteglgnhbel
wisselend behoeven te zija. De de- niet vervolgd, dan kan deze tot den ting eene olsng te brengen. Zij (verneur ten volle te kunnen dragen; !is helaas, waar.
tacheering van officieren geschiedt' conimtandeerenden officer het verzoek igaa't keener in de richting van zline -positie ~mag niet- gelijkwaardigi Maar dit geeft genoemden corres'
voor den tijd van viji jaren. De de- richten om hieromtrent door den Gou- overleg teetd moeilijkheden en worden aan die van eenr Inspecteur pendent nog niet het recht om daarull
tacheeringen zijn verlengbaar. H -et is verneur te doen bes!issen, die na in- botsingen v eerszijden te voorko- )van de~ Rijksveldwacht 9n Nederland, de conclusie te trekken, dat men dea@~
geenszins ondenkbaar, dat eenzelfde gewounen advies vanl het Hof van men met eerbiediging van elkanders die met den eigenlijken politiedienst booten moedwillig langer iteeft late~
karpscomnmandant, voidoening vindend j ustitie ultspraak doet. positive, andergilds pit zij zich in het weinig of geen bemoeienis beeft. Kan liggen dan noodig was. Door ondell'
in zijn amnbt, langer dan vijf jaren mapn Men zlal goed doen zich dtuidelijkl doen van vor~erirngen, welke de Di- een .Hoofd van -PBqlitie" zich niet kundig personreel en daarbij een zoo'
het hoofd van het korps blijft. :en onbevooroordeeld voor oogen te 'recteur vanPoitie tot handhaving stellen ophtriestnpn a goed als volslagren gebrek aan very'i
Zorgvuldig zal er voor worden ge- stellen wat het niew te formeeren van orde en Aust noodig acht. voorlichter en wenscht men geen af- antwoordelijkheidsgevoel werd in eent";,
zorgd, dat de wisseling van het offi- corps politietroepen zijn zal en niet Doch nit de instructie van den in- stand te doen van een aantal be- ge minute meer schade veroorzaski
clerskader zoo geleidelijk plaats zal door, waar elke ervaring met het specter der Koninklijke Marechaus- voegdheden in eene vir~ouiderde or- idan men in dagen herstellen kon. Of'
hebben, dat er steeds officieren, in nieuwe stelsel ontbreekt, voorbarig see, vastgest9)dbij Koninklijk Besluit ganisatie toegekend, dan al nlet alleen rapporten~ diel wekelijks over de boo**
den geest van het korps ingeleefd, van- een fiasco te voorspellen, twijfel te van 1 April 1909, No. 23, blijk~t wel, de thans ioiorgestelde', maar gelijk de ten hi1j den G-overneur worden inge~ -
plaatselijke toestanden op de hoogte doen rijzen aan onbevangenheid. Idat de inwenidigp.e dienst van het ws- geschiedenis in Curagaoeer heeft bewe- diend zi~n daar om dit te bea t Do sewijznt
en met loc~ale omstand ighed en ver-j Deadeignbsee aro l e o o a erf e'jsi- e ldr reorganisatie va e orhet personnel dersmd4
trouwd, bij het korps aanwezig zullen le punten ongunstig oordeel op vroe- Itieele en pol aqneele werkzaamheden Curafaosche Politiekorps op eene Iwerd in die dagfen gewerkrt vanaf 4~f
zijn, die aan de leading van het korpger epeaeevrnenmtmlti a de rechft reeksche inmenging vat Imislukking moeten uitioopen. imorgens wroeg tot des avends doniger,
de ewetscte ontnuieitzulen un-ren, edeaande leidsing vn hun chefs -idaen, Directeulr van politie is onttrok- Men moet aannemen, dat de Com- toe. iBovendien werd er nog m~et de
nen geven. lontirokken, geplaatst werden in een .ken. ;mandant der Politietroepen, voidoende imeest mogelijke sped een nieuuWEr
Daarenboven zullen op die conti- Iburgerkorps, waar hun diensten wer- In Curafab iteeft de politie nim- deskundig, voldoende betrouwbaar en loodsboot op den wal aldaar geboudec~
nuiteit ook nog hun invioed doen gel-i den opgedrageen, waarvoor zij noch mer onder zoodanige echtstreeksche van een normal denkvermogen voor- geheel van teakhout, welke boot gehee
den de Gouverneur en de Procureur- geschikt Waren, noch werden opge- leading gestaap, dat zij binnen den. zien zal zijn om, goeden raad dank- kant en klaar in den tijd van vity~
general, hoofd van politie, die alsj leid. r .krin der hoog~raangegeven beyoegd- baar itanvaardende, zelfstandig verant- maanden 'werd afgeleverd.
regel gernimen tijd in functie blijven. Thans wordt voorgesteld, dat onder heid een zelistandig bestaan heeft woordelijkheid te kunnen dragen, te-I Volgens deskandige scheepsbouwerl
No-ode moet hier worden gewezen de deskundige leiding van eigen chefs kunnen voeren. De personen, die on- meer daar het Wetboeki van Strafvor- jop Curagao is deze boot geheel voly
op eene in het voorloodig verslag een I. ultgelezeni politiekorps diensten jder verschillende- benam ingen (Itat- during voidoende contact tusschen gen aleeshvkkni fee
voorkomende insinuatie. zal gaan verrichten, waarvoor het met /stelijk wonder ie van. Commissaris van Justitie en Politie voorschrijft. len bovendien aanmerkelijk goedkooe
HIet rnoge met andere woorden zijn zorg werd geschoold. Polite) aain thoofd van het korps Het zal w~ellicht -niet gemakkelijk dan de in Nederland bestelde boot
gezi~gd, de bedoeling is duidelijk. Uitdrukkelijk zij bet hier gezegdl hebben gsn, waren niet in het zijn om in den geest van het boven.rn~ De motor van de afgekeurde bo
Op bladzijde 2 van het voorloopig datsnw, onbeschaafd, ontactrvol- of on- !bezit van e arvroor vereisplate ken-- staande de grenten tusschen de zor- die norg in golden staat wlas, we
\geistag reg I 3@ yan ondeqen en yol- Iggftasirdia oftrederl .onvyOorwaar- ~nis, 411b eld.W~are dit, wel get van tlen.Prauol eedraanesa en er in gerplapa rn sinds Februari
~gende worlt e op gezinspeeldl, dat deiJ wiort afgekenrdl en dat b~etfnhe tot her gevail ed ici~n zou in :ua die van den C~omm~andant der Politie- deze boot biij het loodswezen hi'
heer militaire commandant zijri onder- de.taakt van de leading van het korps gao de verhotiding tussbhen den Pro- troepen z66 scherp te trekken, dat dienst.
hebbenden' steeds in het gelijk zoude politietroepen zal behooren met ge- cureur-genersaki en het hoofd van het meeningsverschillen zija nitgesloten ; Dat er! schepen meer dan 24 unt'
stellen en dat zelfs de ~Militaire Jus- istrengheld daarentegen te ageeren. Politiekorps rich in dezelfde richting Ireeds is aangegeven, dat deze verhou- b uiter, de haven gelegen hebben. most
title een soort klasse instrument zoude Militairen, die, om welke reden dan hebben moet~ein ontwikkelen als die ding wonder leiding van den gouver- toch aan' dienl correspondent b~ekeoa
sWizedat zich prij stelt Rgemn ook.;, bk lijvend ongeschikt zullen blij- tfusschen de' Hoo~gergenoemdle autori- neur zal moeten groeien, daarbij on- zijn, dat dit niet zijn oorzaak vond 1R'
Wijend opde n ht Rgleentkente zijn .voor den politiedienst, 'teiten in Nede~rland. derlinge welwillendheid en weder- gebrek aan loodsbooten, maatr aa*
van krijgstucht voorkomendc voor- zullen onverbiddelijk van hunne plaat-! Ook bij origewijzigd arti kel 153 ijd'sch streven om moeilijkheden gbebrek aan ligplaats in het Schottegat.
schtiften betreffeside den disciplinai-/ sing bij het korps worden ontheveni. Regeeringsregleme~nt' zal,- indien dzoveel~ mogelijk te vermijden op den De wnd. havenmeester vond het re
ren strafoplegger en op den eed! in Dit geldt voor allen, wonder onder- beginselenf, walke hierboven zijn ge- voorgrond stellende. Nimmer worde gevaarlijk om ze te laten binnenko
de Rechtspleging voor de L.andmacht scheid van rang of stand, mnitsdlen schetsr -in atcht worde~n genomen, echter uit het oog verloren, dat Hoofd men, omdat. er in het Schottegat geese
voorgeschreven voor leden van den look voor officieren.' eene behoorlike scheiding t'usschen vnpolitie en Commandant van het voi doende ruimte was om met derge'
Krijgsraad, acht ondergeteekende zich Daar het blijkens de memories van Justitie en Pdlitie kunnen worden er politiekerps zljn twee naast elkander ilijke groote schepen te manoetivreerest.
verplicht met klem te protesteerea te- /toelichting zelt niet de bedoeling is kregen. jstaande autoriteiten, die z~ich bij mo- Wij zullen de laatste zijn om tt
gen zulk een ernstige verdachtmaking om de politiedienst byl alslaiting op Natuurlijk~ bangt veel at van de gelijk meeningsverschil beiden hebben Ibewxeren dat bij de Gouvernements'
van het Offici'erskorps in het algemeen, te- dragen san de politietroepen, im- wijze, waaropt door den Procureur- neer te leggen bij eene beslissing van machine alles loopt zooals het loopen
Voor het in twijfel trekken van de mers zullen zi) zich normal niet in- general wordt emndewrkhubeerhf,.1dnGovne.metVelserdamt'neee
rechtschapenheid van den militairen Ilaten met de aangelegenheden, die eene zaamheden, "V band houdende met ---30~~-/goeden wil veel better en vlugger kol l


den morgen is te hooren. verleend tot, het houden. enl in gebruiki met koptelephoon' ultstekend, maar .. Werd wel overstelpt door vriende- mij over den bloel Ivan Jwe gewesteamb
De voordeelena van ~een kortegolf- hebben van een ontvangtoestel voor er viel vandeag niets te beluisteren. like attenties, dien zontichten Dins- Alleen door volharding is het ons ge "
verbinding zrjn: D. T. Al deze ~personen kunnen niet Wat ? heelemnal niet s? dagnamiddag l lukt, dit groote werk tot stand te brert':
Veel goedkroopere installaties, goed-: als amateurs worden beschouwd, daar 't Spijt me, neen, hieelemant niets. Tegen zes tiur .naar ''t marconi-sta- gen, en~daartoe tijn wij nu in staat ge'
koope bediening, betere resultaten van het meestal personen zijn die alleen Moet U] omen Dinsdag, Woensdag, t ion gestapt, in hoog gezelschap van weesttohelvndgmesca
ontvangst aangezienl er bijna geen 1. s.~ naar de muzie k l uisteren. De ware Donderdag of Vrijdagmiddag, en dan Bisschop Vuylsteke en Secretaris Mogento wi eeds verder gaaensea~j
zija op die golf err de teekenis gedu- amateur Inistert niet alleen aaar mu- gebeurt het nos wel 'ns, dat we heel ~Wahlen.ropdroeestnvaaln
rende de nachturen dpat de luchtsto ziekr, 'Qoch ook naar andere station ns weinicr hoorefrlI De lite van Curaj~;a~o b'ewoog cGeroe Go daartoe zijten zegalen.
ringen het hevigst zgjn, zoo hard door- die seinen geven, terwijl hij zelf zija IMoet je overkomen, vooral als je daar- reeds tusschen de afgeknabbelde mas-
komenl dat men ge~en last van die sto- toestellen vervaardigt en altijd er op voor speciaal door 't zengende zo-sale fortmuren. En kbijua onmiddelijk na die
ringen ondervindt. uit is betere resultaten te behalen wat' netje naar de stad getruckt ben. En toen..... ninklij e hartetaal d roeg weer
De telefonieiender ~van het Philips betreft het ontvangen op groote af- Niets aan te* doen I Invineikgade'j a neaethe ove d ie idurizkeinworekkenarc
Laboraitorium te Eindhoven wordt hier Istand. Zulke amateurs zijn er niet veel Dag meneerg dank U wrel. wirelessss, stond met grooten geenw- aftn eknelik ore ro
goed gehoord. De meest geschiktle op Curagao en zijn wel op de vin- Dag, pas toolt, niets te danken. mond de loud- speaker 't publiek aan ons he n in 't verre WNesten van PrP
uren voor ontvangst daarvran zijn on- gers te tellen, geloot ik, wat hebt jam- Maar m'n goed gesternte heeft mete gapen. s lina


geveer na 4 of 5 pm;..el wordt die mer 1s.. :weer ult die laspasse gered; want wat, Er vbr' te w, o Cu Sinm uaa
voor dien tijd geh~oord, .doch eerst te- De .reden hiervan is, naar mijn wil 't .geval. verneur Schotborgh, Mgr. Vuylsteke,
gen 5 unr komt blj sterk doorsetten, meaning, dat men hier zoo goed abl Heb Diosdagagiddag jaist gemaridi~d,l Procureur Gorsira, Lid v. d. Raad vr. Het is een merkwaardig derikbeeld
Heti Menelbrg concert op G den 28n- geen lectuur ziet over de draadlooze of daar komt ne .opeens Chef Pei'li- Bestuar Ansingh en ~Sperdere autori- dat ik heden met U alien mag spreI.
Aprl oorPhllis G znde ut-en er gelegenheid bestaat om les te ker en sons-chief Labega, van 't Mar- teiten metf hun damis ken. Het is dan ook voor mij uB
gezonden werd hier goed gehoord, ne men op dat gebied, jconie-station, in 'n pracht-glanzende Zes nur. Doodstil Men kon 'n groote beteekenis en zal steeds la
terwiji de nitzending op den 30n. April Boeken die de beginselen van de D~odge~-auto, mW~ edf oprijden. speld h'ooren vallen. mijne herlnnering blijven.
verjaardag van H. K. H. Prinses Ju- draadlooze in e~nvoudige woorden be- Stond paf, then ze me al heel gauw Opeens ult hoornh~olte madiek- IHet is een nieuwe lichtbaan C
LIANA, special voor Suriname gehou- schrijven ziet men zelden hier. Een verteiden, daf.t M. de. Koningin en Igernisch, eerst weifelend vaag, nu in Igeopend is en het doet mij daarda
den, eveneens hier good werd gehoord. tweede reden is dat men altijd moei- Prinses Juliana van middag am zes klare schelle tonen .Wilhelmus v. genoegen, thans met U allen in ver
Zoowel de muziek als het gesp~roke- lijkheden ondervindt wat betreft de unr Curaqao, per Kortegolf zoutden Nassauen." binding te komen. Het was een bir
Sne waren zeer zuiver en constant. noodige stroom voor de lam'pen,. en toespreken, nog patter, over hun wel- Daarna n glasheldere stemn, met zondere gewaarwording dat ik eentE
Heel ja~nmer is het dat de Philips wat menig amateur doet afzien van willendheld out mi) daarvoor express wonder sympathiek timnbre. minute geledeo kon genieten Vd
broadcasting zoo vroeg wordt gehou!- zijn proefnemingen. Het aantal ania- te komen halen. 't Was H. M. de Koningin. hetzelfde dat aan n .nu wordt aangl~
den, daar die meestal legen 7 nor 's teurs sal wel toenemen zoodra m~en Greep vilendelijkre invitatie natuur-; Cuaa uiae boden en nu heb ik het genoegen
avon~ds ophondt. Het sal ook wel van d'e Centrale stroomn kan betrek- lijk met bjeide handen aan, en binnen Cuaa enSrnae groote afstand te overzlen wlaarop d~~~
moeilijk gaari de ultzending op een ken voor het opladen van de accu's. 't half unt wdi ik enroujte met 'n laap Het is mij een groote vreugde datmiheprsoljcnatmtW
Iater unt~ te houden, gezien het tijds* Hopende dat deze inlichtingen van ten Z.W. van !th'n nemi, me gelbev~erd Nederland het geluk heeft gehad de Indi et bereikt is, e ntgeen voor Wmfjeyer
veftschil tusschen Holland en Curaqao. eenig nut zullen ziin, doot je reinstd humbug van 'n safety- vele moeilijkheden ;to overwinnen en onvergetelijke herinrnering sal blipie2
Ook het station te St. Martin word met de meeste hoogachting, razor. ". de groote afstand beeft doen wegval- Ik behoet niet te zeggen hoe I
verleden week van een kortegalf zen- (w. g.) Chef Petiker' bleek al 'n even ide- len. Ik aanvaard de gelegenheid gaarne mij zal verhengen als de bantde
der voorzien. Deze gender werd hier aa, PBLKR 8 Chadi~eur a~ls marconist te~zija, dan, ten eetste om mijn dank nit te steeds nauwer sullen worden aangY
zelf in elkaar. gezet. De rZsultaten ben geen e~nkdanmaal inet mijo duik- spreken voor de vele bewijzen van haald en neem de gelegenheid te ba~
daarmede bereikt zijn ook succesvol. NA ontvangst vap dit schrijven, heb hoed tegdn t'h kaptioldertjp e geviogen, aanhankelijkheid, die mij steeds diep mijn hartelijken dank te betaigen as
Men krreeg direct verhinding met Holl- ik er geen gras over laten groelen, ~wat anders op onze nu harde hob- hebben getroffert van Surilname, Cu- de Gouvernemrs van Suriname.
land, vanwaar genield' werd dat de z~odat ik Zondag 1.1. 3.17 P. M. al belbobbelwegeg met mij schering on ragao en opderhoorige ellanden. Ik Curagao voor de gelakwenschlen
teekens yan St. Marir daar erg sterk voor 't loketje van ons marconi-sta-] Inslag is. koester dan ook het vertrouwen dat aangeboden kort geleden' op pl'
inkwamen. tion met 'n vriendelijk gezicht stond Halfweg, .dight bij. den ,Kleinen de banden tasschen Nederland, Suri- 18den verjaardag en de wijze wearoP-
TenlsEot~teover Uw y raag waarom te bewereo, dat ikr van wege de pers Berg"', in 'n dns tegemoet snorrende name en Curagao steeds hechter aul- die: dag werd herdacht..
er zoo wefal~g-aniatetirs hier op Cu- kwam, om 'ns te luisteren naar de plots stoppende auto, twee confraters len worden aangehaald ;dat zl] met Ne-- Ik zon nog willen zeggen hoe :~
raeao zijn. korte-golfrending van Philips Labora- valn ke, ook ~al op, weg naar San derland in hurn streven 66n moeten zijn lukklg ik het vind omdat ik het ~'E~
Voor zoover mi) bekeiad werden aan 'torium to' Eindhoven. Willibrorido, rme te hialen, oth me en blijven, hoewel- zoover verwijderd. en ander heb geleerd van de verscM~t
ongeveer 35 pers~onen vergunningen Dat vondde dienstdoende marconist de Koningin'te'laten hooren. Suriname en Curaga~o, ik verheug lendegebiedsdeelen van Nederland Zi
KER KLIJST. ten senwreest. In voorrand
st. ANNAMERK OTRABANDA. (ggy g 4ggg . (ggy
Vandaag blechthooren van at 4 nur.
Zondag. Hoogfeest van Pinksteren. H. H. Missen 4%, 6%. en 9 nur Pontificale H. Aanstaande Wdensdag 8 Jul is het *
JWis. H. CommunIe wordt ultgereikt voor en onder de H. Mis van 4%, am 6 uur, on- 100 jiiar geleden, dat het agrate stoom-
ders dAv dMIom r To mn fue7tpr .onder de Pontificale H. Mis schip onze haven bluenkwam.
Maandag 2de Pinksterdag. H. H. Missert om 5, 6, en Touur gezongen H. Mis. No tegenwoordig de stoombooten
H. FAMILIE-KERK, SAN MATEO. elke week, op s$tnaige dagen zelfs, S paggaggg*g.
Vandaag blechthooren tot 10 ttur en van middag van at mi unr.* bif tientailen onist havy in- err ult-
Zondag. Pinksteren H. H. Missed als op Zondag, 4% en 7 unr, 9 Jur Plechtige H. Mis. varen, zal het athrkwanidige van dit Met banipefs; 5 Italtea- en .blaseabasten as baalkappea,
Avonds half 7 plechtig Lof met feestpreek. feit niet zoozeer aandacht trekken. A fl 2780
. Mkandag. 2de Pinksterdag half 7, Gezongen H. Mis.
H. ROZENKRANSKERK PIETERMAAl in zija juIste citing bezien was ?00? OBillllldalgke levadag.
echter die eerste oomboot, die van
: Oelegenheld tot blechten van at 4 unr.
Zondag Pinksteren, H. H. Missen als op Zondag. Holland ult den aan overstak en 1-2
hier aankwam, e tilstorisch feit van *
heel bijzondere b ek6nis.
a en moest, vooral nu er zooveel ach- pathieke geluid van Hare Majesteit, en : ljk
terstand is in te halen en nu de mid. I de kristalheldere, lieve meisjesstem Eigent was Hollandsche boot
n-delen er zijn. van de Prinses. I dedderdOece ao@e die de reis
Daarom stellen wy het op prijs, dat Om 10 eminuten voor zessen sein- De eerste was iJf 'asl vro i
er critiek wordt uilgeoefend, en zien de Philips' Laboratorium de aankomst ] eger, n ,
daarin een bewijs van belangstelling van Hare Majesteit en Hare Konink- 1822, de Amerikaknsche boot de Sa- Oh 8018 TF&Sat 8DtlC8
vannah geweest. D ch zijn stoomki-acht *
In een golden gang van zaken. Maar lijke Hoogheid Prinses JULIANA.
vooral bij critiek moet de eerlijkheid Omstreeks kwart over zes nam Ha- was mber uxe e diende meer voor El vapor
steeds op de eerste plants komen, re Majesteit, nadat het ,Wilhelmus', uiterlijk vertoon. De tookpluim steeg '*I EOAZPI"
9 anders bereikt men niets, om niet te (oude toonzetting) gespeeld was, het all640 nit den schoorsteen op, wan- se espera del Pactitco via Colon y Pto Colombia.el ? de Jagle
zeggen itet tegendeel van hetgeen men woord. neer men een zei $chip ontmootte of y seguird el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, Tenerife. Cadiz
beoogt. Zie your de Rede van Hare Majesteit men van de Am Ikaaristhe of En- y Barcelona,
de Koningin en van Prinses Juliana de gelsche kust kon lb ivorden. Voor Ambbs vapors aceptan saywa i pasajems.
,Curopaospite Ditjes en Datjes" in dit de rest maakte d Schip de rels ender gg ggggn

8 ERIG 8 TEN "Yo"':\............ ...w ,y*,-Lye,=e***e-ae J.:"d pr elePade fiel!u a Pt aCol biRico Col nezuela y seguird
helraup" gespeeld, gevolgd door enkele oo; e, de eerste zee- El Vapor
Vaderlandaghe liederen. reip. Doch wel ee %ewijs, hoe weinig
818818 HiellW8. . Leat dest serste blieke pit-oef ons ne mwan I d eC ten d S. 8 L. oAsDA entes.SONS.
P88t0or van EVOFOlBgag. Met ontmoedigen. 't goed en moos .1
onVolge enril3hon Iredtele ap hk deljk b n.deSbt enssta n ele zesu be wenin anegit Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
Pater VAN EVERDINGEN, PaStOOT de Koningin en de Prinses daar in Doch deze twe eerste reizen oader VAN CURASA0
nlaTtn a ee I be hDe le8genh aarT lU tond n. stoom overdelits baanton ad hSeae S eCa 110. La Guaira. Trinidad, Barbados en En o
gegoven en moet daarom absolute ult nog ageldere malen met otts langs op zich zelf en h n ook een di ss. "Van Nemisessie as Jul
rust nemen. De Eer w. Parer D. REISCH dezen weg. in verbinding te treden. recte gevolgeti. NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristabal en Pto. Limon:
tis. met de paketscheener Ligia ter as- Laten wi) dearom hopen voor een De reis echter i 11427 van het eerste ss. "v. Reasselaer" 8 Just.
sistentie naar Bonaire vertrokken. volgendon keer op beter success. stoomschi Mal' SS. "Simon Bolivar" 31 Jud
$8410-41988$ to St. MartlB. P taqao was het be- Bovendfen wordt een geregelde dietist onderhoaden teacher Curaqao-Maracalbo
Iteawe pastodB$8. Voor enkele waken vertrok de 1sees gin van een stoomverbinding v. v. met de S.S "Baralt" "Brion" en "Midas."
De nienwe pastorieen van Jando- D. Molenkamp, Directeur v. d. Lands- van het Moederla knet onze haven.
ret, Janwe, en de Playa van Aruba radio- eo telefoon per ,Georgetown" Ett in 266verre 9t/s Holland onbe- DisfatAl.
naderen haar vo.Itoding. naar St., Martin ter inspectie, An roor twist No. 1. In den nacht van Dinsdag op Woeas- Onderg eteekende
B. M. de KealaglB e het plaataea..van een.kertagog-proef- lafdti de eerst4 regelde stoom- dag beeft men ingebroken in ten win- bledt can Herren Rookers van golden
8pf88kt 88tag80 too. sender, dip hier door het personnel van 1 ver ng over day chan, did daarna keltje van C M. tassehen Sta. Rosa on smeak -
Dinsdag 1. 1. maakte de wnd. Gou- den radiodienst vervaardigd is. volgde, was die v4h de Canirrd-line Montagne, en er voor een waarde van S
verneur Z. E. H. ScuoTaoRou bekend, Op Zoadag 15 Mel to St. Martin in 1840 tusschen Anierska ed Engeland. Af 250 ontyreemd aan verschillende cigarette Capstas.
dat volgeps van den Minister van Ko- aan korges had men reeds Manadag De Hamburg- a-lift begon goederen. in blikies van 50 staks,
lenies ontvangen bericht H. M. de mi ag on 5 per verbinding met Cu- pas in 1856. De ad-Amerika-life Bill-8tatt-88k8F. ook verkrijgbqar in paties van 10 staks.
Koningin dien midday om 6.03 Cura- raqao, ea Vrijdag daaropyalgends, da eekent eerst vt (872. ZendagatAdag is na een.. yriends- Sigaretten Alga,
gao radiophonisch zou toesprekee. kwam deaverbinding met ,Holland to( erst den 30n November 1840 werd schappelijke snatch tasschen Jong- 50 staks in een bhkje.
: Oft gewichtige feit, dat de Hooge stand. de haven van La Guayra vodr de cer- Holland en D. F. C. waarbij D. F. C. Rooktabak, merk:4
4.andavronwe zich met Haar ender- Mgr. 4185184(*$$1811(185. ste stiaal door een lpfoombootede Pla* overwinnaar bleef met 4-0, onder (apatan en Sag Brage
danen in de Overzeesche bezlitinges Goed begin is 't halve wed be mer, bezocht- veel belangstelling de Blil-Brau-Beker *
direct in verbinding wilde stellan en ,Mgr. Niewindt-Stichting" is verleden n dit licht beden kri t dus de overhandigd aan den kamptoen van in bilkies van % pond.
In hoogateigen person May Volk zon jaar prachtig begonnen. Met ijver en datum van 8 Jun 1827 oor one dit jaar D. P. C.' Blar, merk: 0888E TSORBA,
toespreken, ,had voor veIep van groo- etithousiastae is er gewerkt door de haven veel grooter waarde. Onze gelukwenschen sala den daP" in kisten v rn 72 halve flesschen,
te verheugenis kunnen worden. Verschillende sub-commissies en ze. Den 26n April If27 vertrok van peren kampioen, en den Agent varI Voor prijzen ete wende men zich tot
We hidden ons reeds voorgesteld, latricen. Het resultaat was een schooner Helievoetsluis he sfpomschip ..88- de Bill Branerei, den heer N. MAURICIO
4at er een schok van ontroering zou belofte voor de toekomst. ?8980 wonder a gp, Develeading, DE JONGH, die dezen Araalen beker Abraham de Sola, Heereastraat 25
aan zijn door de menigte, op het Maar volharding is't.geheelewerk. en ofschoon ook stzlin van zell- beschikbaar had gesteld. 5-1
ooren van de Koninklijke stem, verre Daarom .mapkt 't Bestuar. Vap ge. Vermogen, maakte (11 bijna de ge- ygygggggggigg ggg ggg g, gggyggggg .
Javyggetist but gagantool .kan- IR.014A. ShildBS ARK8--41eas.n art heele tess onder pen to Rt. adagasustand sause a -
aen zija, een onvergetelijk moment voor verschillandeAeden' attest op heiggen Iri$11m litt schip to speff$o ISust- dipden. in de seathall dies C' IC
velen. zlj verleden jaar beloofd hebben err nattle) Man an op 4 op Gregao, Vettshond -een.vooratellingy)Mammet
Nu is 't hvisas, voor goe als sport allen aan trouw knee cohtri- was het Alps 49egereas licistbeatteep utibeeldeade viekerbeee-
allen, 66n groote telecast gg or- buties to betalene th*Pt? MA & 8(Isligg wagr testi 14 Secraaledt Onder .
: den, deels omdat de tljd outbreak tiet Steeds awaarder worden de lasted teriagrdia sanitas 4 Augustpa da Addlag van P Oiag8 oz@ngen he whisky
geheele toestel naar een grqote zaal, op van het Ap4stolisch Vicariaat ; en te Helieveetalwis to reaseargde herer van & it. Peadlie
Mando Nobo b. v. over te trengen, en daarmede steeds awaarder de ver. De bedoelitag rinett k met en Sib Anna-4cerk daarbij zeere ecole
'bad men 't.buIten geplaatst, wellicht plichting van ons \fplk meds te wer- Zr.Ms.Stoompa uragaoeengere- toepasselijke geangen. fDJ)Orted
takelen m46r iets zouden gehoord ken om die belop to verlichten. gelde stoontverble met di kolomen Maandagavond wordt dezelfde voor-
thabben, maar de rede in haar geheel Daarom last dit tweede, faar niet in de West te on a. Peitell)k heeft selling gegeven voor het publiek. ......
tou zijn verloren gagaan, onderdden voor het eerste, het zoo de Curapan dan drie reizen Toegangakaarten sl}n verkrijghaar te- ***
Vien de wijd en zijd saamgestroom- mogelijk nog overtreffen. naar West-Indi(go akt. Ach de nor- gen f. 0.75 bij de Cooperatieve Ver. On the Island MAR EA
do naenigte, waaronder Z. E. de virnd. Tevens deett het hoofdbestunt me, log met Belgit to maakte er on* 60 Nifverheid en- de Agencia funera- ass so
Gouverneur, en Mgr. VUYLSTEKE, heb. do, dat 't voorneaten bestaat up 't verwachts een einde aan, sla S. Pedro. scores wed
ben-slechts heel enkelenn. I.diceen eind van-het jaar een bazaar te. or- Nog tot het jan 803 heeft Cura- Zedenachandlat o
plaatsje hebben kunnen veroveren in ganizeeren. -gao .toen moet p ten, eer hot voor Dezer dagen werd een hollandsche
Mt litationnetje, van de Koninkiljke 080tgetowa. 4oed he het vae van een stoom- arbeider van de Isle, genaamd V. D. L,- A
,rede, kunnen genieten. Hedenatid4pg. vertrekt de George- hin met Europa genomen. D(t ond 42 faar, betrapt up niet to noe-
Wat kIonk dat wonderbaar, het sym- town naar de Bovenwindsche eilandeit. geschiedde door t-Indian and men handelingen met 2 meisjes van .
- Paelfic Steamship 4, de eerste be' s 8 jaar. De pisdadigatWai achter
naming An de latter Leyland-ljae van slot en grendel.
Arnerika en hunne staatsinstellingen, en dat Mgr. Vuyisteke me nog dienzelfden Liverpool. ." 81888-08FStilt8%#f.
.4tatom hoop Ik steeds op de hoogte middag verteld beeff, dat zulkA hem De tweede stoestiverbinding van Teges den moordenaar van Boa,
gehouden te worden van de welvaart bij z'n twee audienties op 't honinklijk onze haven reet Motopa vond pleats die enkele Weken geleden zoo ouge-
en vooruitgang, van West-ladie. paleis zoo bifzonder was opgevatlen. door middel van de Fransche booted lukkig vermoord vVerd, is 1 inar ge-
Ik wensch U eens persoonlijk te "n Kleine vraag moet nie echter neg lan CanRP8ala Odndrale Trans- elscht.
ena h8 naTnu t n vanW ah .toch stond loudspeaker met De Kdatakhfke T-- dische Mail- Wederem it e W.8th*
ijn bij de bordering van uwe wel- I'n open mon'd naar binen so niet dreast opened den wrC Amster" Ifeden VAtt de 8oven edant
vaart. near buiten gekeerd, de dichte drote arn Paramari en C gao eerst dea hier. per ,, angelio<
Ik heb gezegd. *) van invit6s had dail misachien neg wel men. '
Onbedaarlijk enthousiastisch ap- '8 letje opgevangen. Steeds ongeveer 20 jaart geleders .Per S. S. Ordnje Nassau on- '
Blans I Waarachijnt" of beter zeker, waren heb sk in de Amign de Curagino deset dog L 1. fi3 Surfuamers vaerdk
er techftische eswaren aan 't klanken ineril;waardigen tes 1 van hei stoom aarvan 43 bested voor 'esh*
Maar Jan Paul, an spealt je fantasies direct traar"bilitest lanceeren Grerbor b ,Curaqdo eer ultveerig be- pen van de C. S. M. 8 neeakdrt


.
le tech ietwat boose eg 488, anders gnap ea velen be worden er, naar wg vern ea, neg
on pardoA, tods alet; last me AnliRpagatM qilen met adj, a aenr z etd n2e e di
o is 't aletgeweest, maarboo had Toen ik "s avonds faatitipetf-auto $ie venade PC abbeerM, 1 er io C S.
4 Ik 't any gedacht. naar mijn wigwam terugwielde, toen undde deen titel v hear a M. zullen arsiveeson gtithdgGgh BAem. 3-8
Als bpitens)a heb Ik niets ge- flikkerde 't afte ^plots door 't brein, hoe ggggy InI
altheon it d halt at lang miin zou in anze zatsterkolonie de konink_ in ne t k Per 3. & San funn is naar Amerl-
r intent gespanken to laisteren lijke kartegolf-boodschap ontvangen van her @chip, a e machines, ez ka ve a & rT y@t-
Ab. zlin a haast denken minstens in 'n enz en kaart es. DL XXIX van de 'ran, Consub der Ver. S antler,
dit big loud4pqaker; in I waar p milieu, school ze daar ook Lla he an-Vereen ea dat vooral en Echtgenoote. beyeelt ac minaaarn an voor
achmettje warett sanienges is de t fortje er op na houden. ede k it tst Per S. & Orage Nassan is weder-
Pergh 1padget mey; sect lionden Beir trg benieuwd naar de Suri- voor rsist atteen machm en om naaf NewYork teraggebberd de all8 g 8851- GB q[agrwart
ask van Kon if ere Phases, aAmache bleded. heer S. E. L. ,MAquso,. Gedurende ran raat 14 I 16.
ehotrdens detdge ILtengtargeMjk goed lk heb gesegd. P. A. E. Egn kortstooding verblijf imilar beelt 5-4 Pietermani
JAN PAUL ( hij het ,Elias S. L. Madiso-tonds" '
ot;? ,2'" tdee- e enmiddag vert y rneteen ga m t Ne.- MEUBELS
Zal el weet ittten in 'attnbsf#- tthf I feedt TL den as van Oelder- -York is verplaatst van de Moore Str
\storingen. ) Zoogood Mentif a namen door 4 en verachei- paar de State Str. Vat Wahoalatest
enaner me god'n Analgog geval de 1,ands Radletal ten deisk der ti go veel haizen tzig
si van Kak's whpless delnonstra 'en veibeterde opeame van de rede ta wonder. Het 1-3 TISCHER & Co.
zal zootpoedig magefifk volgen. e Kr is a pen zijn her-
eachop Vuggaby -@ten lif Mol- hearts vettip ste. help.
d zon dien avondlcomeduisteren.
"t." Lioppracnhtoj1%tea or ,
to b vow r zat, erBENENHuls serd d
kweal er a de@ van terecht: van
a la 1 "nz A- 11MV9tages bg Majetheaw.
dat is al heel eeavoadig, om- BA BB LIMA. e sat v P sat & Co. AnnNTigr.

,,De Reaske" the Aristocrat of cigarettes en Agagggy ( agh verkrijghaar big Hensing on Co.


z & O.

Reserve ils 2.000.008
koopt wissels,
Ikpapier, coupons,
en zilver.
ep sito en opent
let rente-vergoeding.
lCredietbrieven,
redie tbrie ven .
Githetalingen.
Spaar~bank.


nda Tele

ng van
en
es
Likeur
oortosn van
waren a
Sodawa
00K i


-- -

ODITCTEN
-


& DROS
tLE I DE N
I MOL.IAND


-YIII -L3~ll L 1. -


BU T 1LA D dat arbitrage onmogreliik is; dat at1 OENEVE.
de petities der dominees en al het!
__ _~_ ~geschreeuw van senator Heflin en at Beadletden vrerwachttingn.
MEll80. het gedoe van den, senaat, te voren Wij staanr:voor de economische we- I Il d t o
bedisseld waren door den centralen reldconferentie van Geneve.
Mgr. 0182 t8 HOW-York. raad der Methodisten en den federalen Een aanzienlijker .vergadering nog er
raad der Kerken; dat dit alles niets dan die van den Volkenbond, vermits
Over den verbannen Mexicaanschen was dan een verkap~t middel, om den 'daaraan oolC zal worden deelgenomen i1
bisschop, die begin Febr. in New York zwakken Coolidge van het embargo door de Vereenigde Staten en Rus- 8
is aaugekomen, schrijft de Amerikaan- af te schrikken en Calles tijd te ge- land, die van den Volkenbond geen
sche correspondent van de Tijd het ven: want ook voor hem beteekent deel nitradaggnesotK piale
volgende: tijd winnen, overwinnen. Liever wor- Zal Genhs/ e zo vrgbsr- 0880tK pta n
Mgr. Pascual Diaz, Bisschop van den de milliarden en het Amerikaan- ken en met zooveel nadruk ~bepleite
Tabasco en secretaris van het 1Mexi- sche prestige geofferd, dan dat deze wijziging B handelspolitiek brengen ? Koopt en veri
caansch Episcopaat, trad in de Socie- zoo schoone gelegenheidt voor de Me 1 tteotmsic:pdebtnldch a
teit van Jesus, nadat bij reeds in het Methodisten omn veld. te winnen in~e conferente ie Bruimstsel, nu onever guemlants goud
aartsbasdom Guadalajara eemige jaren Mexico zon worden prijsgegeven. Dat zevn aa eden, was er reeds krach- N et Iede Ad
werkzaam was geweest als priester en is de werkrelijkheid. ti g op- aaf gdrongen, aan de belem- cqerem e nen m
als president van het klemn seminanie. meringen op handelsgebied een einde cheqersrhf ekeningen
Hij is een Jalisco-Indiaan, heeft in a te maken.. eshft esis
Belieen uischan getueed, 8S 8Cte-nlev is. Ze zijn ~sedert tot torens van enCirculaire C:
ren ittsch vderstaannsokhEnP nsch duizelingwekrkende hoogte verhoogd.d! Telegratisch e
Vele jaren was padre Diaz Sl.J.de- Exasnenrs. wech khn mn oiks neteenGens'e Sale-loketten .
gevierdejkbde predikann in de el kahera
gevirde redkantin d vee kahedr-lut~ies aannemen, maar de regeeringen:
len van zijn vaderland en scheen de 11e
grootste icerk van geheel Amerika, de' De wn. Inspecteur van het Onderwijs wi len niet.
prachtvolle kathedraal van Mexico, te Ibrengt ter kennis van her algemeen, En de enkeling, die wel wil en het
klein voor den stroom van toehoor. dat de examens ter verkrijging van ook doet, brengt zich zelf in groote
ders telkens als hij optrad. Als Bis- akten van bekwaambeid tot het geven ongelegelheid, zooals aan ons land AO
schop van Tabasco stond hij met den :van onderwijs in de kolonie Curagao Iduidelijk gedernonstreerd wordt.
president van den Raad der Bisschop. ingevolge artikel 1 van het besluit van D .R(t eag eag a
pe Mgr M~exaom hde he saar sba oIn 1 n. z 1 mbder laf1 no. ein 12het tio hef triters redo deoredr va n pro- "80t lc 8
shik valledge, ele I di e wasd en j d ie a ed h anb e ng2 amen wil- die" as n) ereds an wek sc nne- Van EDMVUND JAC
eo tegenchoodi Ik wanorde hhef di len onderwerpen, moeten zich v66r of diooal et dne Neied r lnd einds mtj AMERICAN DRUGCTORE
omwonden het ,non licet tibi" van den' 18teaI Jull 1927 schriftelijk De N. R. Ct. zon de N. R. Ct. niet Breedestraat, Otraba1
Bisschop te hooren kreeg.zinininzdara etenkct
Daar Mgr. Diaz bij zijn gedwongen aanmelden bij den Inspecteur van het vastk noope over deaaa sedet den oo- pedge afevr
overhaast vertrek uit Mexico nagenoegj Onerwijs wonder overlegging van de Io sek~gwjid etlti e Sodg feei
niets had kunnen medenemen, droegi big de onderwijsverordening 1907 ver- og ser wjiders m' ooeentaaliteit dr Patentmredici non
Z.Em. Kardinaal Hayes zorg, dat het eischte akten of bewijzen benevens Iloonen als van .werktijden scherpe ei- Orogerg~en Parfum~
den moedigen Mexicaanschen kerkvorst van een geboorteakte.h *
aan niets outbrak, dank zij de hulp/ Zij die eenig examen wenschen af. iscDe ej gaan sitellen.enpocto Wijnen en
van eenige vooraanstaande Katholie- te l eggen moeten den leefiqd van~1 nistisch land de algemeene we~lva'art .Allerlel Si
ken, lachttlen jauren hebben volbracht, tenzgijschade meet lijden, vindt allerminst Chocolade, Suikerl
Zondag 6 Febr. pontificeerde Mgr. Ide Gouverneur om by~zondere redenen'tu sn deevrn neVrer- .iae nSgrt
Diaz in de kerk van St. Franciscus tvergunning verleent het examen eerder de Staten, waar niet alleen de arbei- Sgrno iaetn
Xaverius. De bekende schrijver en re- 'af te leggen. Ider.he'idr onvrinndn Bl~if ElWW
denaar aeter Martin Scott S.J. hield' Zij, die zich aanmelden, wordeni,, ersmard heelegdeelon verdienendn VUSEBDEI
de gelegenheidspredikatie, waarin o~.slechts tot het afleggen van het exa~m~en : ziich veel gemakkelijker en rulmer be-
voorkwam h~et volgende verwift, ge- Itoegelaten, wanneer uiterlijk twee da-) weegt.
richt tot den 'episcopaalschen bisschop Igen v66r bet begin der examens ten En wat }span betreft, kan zelfs de
Manning van New York: ,Vreemd kantore van den Kolonialen Ontvanger N. R. Ct; te~ch mzoeilijk verlangen, dat i~oj
doet het aan, dat ternanwernood 66ne up Curagao een examengeld is voldaan a de Nederlrndsche arbeider tot h~et loon- i
stem in een niet-katholizke kerk der vani : udnvo e fegnvnlielvndnd lpne faktn OO~IP alos P
Vercenigde Staten opkomt tegen de Vifgie orhtalge a de dionue bpni her hanfak dten OOSISS'lg o
verwoestende politiek van Calles, ge- ~het examen voor de akte van be- 1kunnen bieden. j Pt0. 800alobla and Gartag
richt tegen Kerkeen maatschappij. Er kwaambheid als onderwijzer(es) der! Indien heel de wereld om ons heen i
is in deze stad een prelaat, wiens stem vierde:! klasse, en van het examen in hooge taridmuren opricht, kunnen niet Thef086 Horn 19th
ge~hoo'd wordt in het belang van gymnastiek, nuttige of fraaie hand- Iwij alleen met een dammetje, dat zelfs Wadru n *) 2n
Christenen en Joden, die, waar ter we- werken; -niet dijk mag heeten, tevreden zijn. adru on )2 d
reld ook, verdrukt en, achtergesteld; Tren gulden voor het afteggen van/ Met de economische ontwapening/CnU on1t
worden; die stem bljtechter stom het examen voor de akte van be- -htkn itva gezegd worden i08 IH r 6
voor de Christenvervolging in Mexico. kwaambeid als onderwvijzer (es) dr-staat het als met de militaire.
Of zijn voor hea de Katholi~ekensQoms derde klasse en van het examen in Ontwapea!ng, best, mIa~ar da over! Frida Horn 'I 30tl
geen Christenen3 ? In zijn kathedraal de wiskunde, het bookhouden, dei de he le I a geikidgjpe e- e H
hield Manning onlangs een mas--ashneshFaseoaidie ,egljtji~ite- 8 0 H r
meeting ten bate der jpden ,van. En-~ og0dultsche taal,' aelkf bedr~a' ver-i Men kat~ iover de handelsh~elemme- *in H r
ropa, en voor enkele maanden sutaude minderd word~t tot viffgdna- ringen tOGen~ve weken praten, het in f )
hij naar den Senaat in Washington nerde candidaat in het bezat is van(Ia lbiipae ~jezoagd o ai onI
eene petitie, geteekend door 110 zijner de akte va ewahi l ndr dM ealjnezolastn Ind ll- M f8 H f
protestantsche mede-bisschoppen, tot wijzer(es) der derde of vierde klasse;'-"" tiek *''
verwerping van het yourgesteld ver- Vtijftien guidenl voor het afleggen aan s se linni to k nohotrghevebb' rf86 H r 5
drag met Turkije; maar nooit uitte hij van het examen in de Spaansche, protectionisme It
een nke wood tgen e vrvolingEngesch, Frnsce ofHooduitche In den taden tijd was Ives Gluyot op
van Mexico. taal, bedoeldt m het 2de lid van arti- ogrse'n r ovchr aiosu r- 2 (
Deze rake critiek van Pater Scott ICel 27enin het2de lidvan artikel42 ogehnendrvovctr a 08 I8 t ) 3
bleef tot nog toe onbeantwoord. Voor-) de onewiserrenn 1907. M rde
zekr pofieern d prtesantcheI D cadidtenworen pmkza m en vo)I dit prachtig, maar de t) Vis PRO. Cabll810 La Glluayfa
sekten in Miexic va de vervolgtath ge geaniakt oen verslge dper vorig ministries iwaarvan hij deel nitmaak- *) The88 boats also call at Sal
sete i ~lxio a d vrvlingleak tnd esaendrvrg e, waren meer dan stevig protectio-
der Katholieke Kerk. Zij geven geld examens, die in de Curaqaosche Cou- nistisch in hun handelspolitiek A si acp r
aan het arme volk en lokken het daar- Irant bekend gemaakt zijn. Zoo zal,;nien het aanstonds in Ge- Al hp acp a
mee tot zich. Maar Mgr. Diaz verze- Ondei-geteekende is tot het geven fnv --blvne armzj
kerde ons, dat de sekten er weliswaar van inlichtingen over examens te spre- onze verwachtingen ten aanzien van
op die wijze in slagen enkele men-i ken elken Zaterdagq des ~morgens vari de resultdIY2m der conferentle minder SHP -PRI
schen afvallig tomaken van het geloof; 9 tot 12 our op de Inspectie van het dan besetg~den
doch dat zij er maar zelden in slagen,; Onderwijs, Fort Amsterdam. --ca


3EN, Apotheker
ENGLISH PHARMACII


fon No.~ 256.
Reception
Chemicalien
en Zeepen
ren

on Kookjes
ter on Limonade
aAAI HUIS BEZOROBS.


t) Sa~litgs to
Havre and Basibilt
7th April.
21 st
5th Ma
19th
2nd Junet
16th
30th
14th July


11th Aug.


lena.
SMarch
April

h ,


h My
1 ,el .

and TFlabrlall.
nta Mllarta.


die afvalligen tot het protestantisme
over to halen. Voortdur~end hoort men Curagao, 18 Mai 1927.
danchoeonk o ret p ots atsch npe De wn. Inspecteur yournoemdhH X O.
ending. 3--3 H. 1. A. SCHROEDER. .
Intusschen is, op negen bisschoppen Herplaatst wegens ingeslopen on-
na, de geheele Mexicaansche hierar- nauwkeurigheden.
chie thans gedwongen in,Mexico-city ,
te verblijven. De aat tsbisschop van G6eachte Heer Re~dacteur : I:
Guadalajara werd beschuldigd van den Wi ce evihi d e -
5slachelijk een dergelijke bewering is, lee/dillten gverzoeken a d ge genhe
epsopa eds 11 daadtow anneebhd nu~ttg blad onzen hartgrondigen dank
stjn ~toevincht znemndeor-te betulgen ann Dr. Bo~,naort en zzja
.e .eed vr assistenten wegens het met god gevolg
wmannag, weliswaar ten koste van veel lihe a erOpert~an mj
blo dn feds tan be ohenls z uzjn. uen r ktr l br
Fernandez, J. Galmndo en Augusti~n Est D~oor het feet dat mijyne vrouw er -
cobar aan, het Mexicaansche volk
noemt het Calles-re ime een handvol zop~ ernstig zzek uitzag, dat zelfs alle
banietn, ie un illairn net u-hoop op genezing was opgegeven, mede,
banietndiehunmiitarennit kn-den aard von de operatie van BELENA De Gla r-melk is veor kinderen
nen vertronwen en een volk van der- GREWEL bhijkt wel, dat-In 'tonder- .onovertroffen.
tien million verdrukken. Wettige hvggvlve a e~sh a e
middelen, geduld en gebed : is het hpeavi eval veel w as k geic an den / 8Sn o
wachtwoord van de hierarchie oeaM nsn ,C
Mg D .. ~~Nogmaals hartelije ak a e*
houdr. han,n ae in wij eenon er- Daktorten en de .Geliefde Zusters.
den we voorzichtigheidshalve maar Simson Grewel. Rafalel Gtrewel. *
weinig mogen meedteelen, zei, dat in- Abelb/do .Grewel. 2-2I
dien het embargo op de wapens (dJ.i~
het verbod, om nit de Ver. Staten iro y
het in beslag nemen daarvan bij ont- i
dekking) werd opgeh'even, het Calles- alWIISS BLANCHE"i ~,
regime direct zon vallen. Voor oorlog
bestaart dan cok geen gevaar ; het em- Siegarettaa
bargo opheffen zon reeds voidoende vekigerblevonaseikl
zijn. Mnaar de slowe propaganda, waar- IBI.Aet
van zelfs een Borah in den senaat 1.~~ue Bor A lZ. Ag o ent.uz
gewaagde, houdt Calles in stand. Pe a8 08(788588
Het oorlogsspook werd ten tooneele Itfuevorn ngot ez
gevoerd, waarop het heeled senaatskoor 81Bh8tait VIoettsg018.
ongeveer eenstemnmig het woord ,ar- 91theB BORkl811018 181111?18081
bitrage," nitbracht. yellogg werd on- en alle benoodigheden voor moderne
geduldig en verklaarde, dat wie vanl Badkamer-inrichting.
arbitrage gewaagt, niet weet wnat err I BILLl/KE PRI1/EN. r
.gapnde .is; en blj vedondigde daar-l
thiede niets nienws. Een feder weet, "LA OPERA" I. BAtiZ. Boeereatrt 5.' meaing & 80. Vertagenwoordigers.


,, 4,8
,9 ,0,3


PRIJS NOTE ERI NG,
Gasoline ex pomp per gallon
Gasoline per blik van 5 gallons
Kerosmne per blik van 5 gallons
Mineral turpentine (vervangt terpentijn) per- blik
ivan 5: gallOtffs l
Cokes per ton
Kero-gasolie, brandstof voor "'Delco" installaties enz.
per gallon


De
drums


levering van ,,Kero-Gasolie' geschiedt: uitsluitend i
van 80 g-allons.


i
I--:-

r

r
; r"C:~


_-_--


)S


Bank
JI


OBS


*I *.


~go and passengers.


pg~6


ME18116 &i Co. VERTE~rEWOORDIGBEBS
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs