Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00124
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 19, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00124
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


N~o. 2250 Zaterdag 19 F~ebaari 1927. 45ste Jaargang

W ~E tQ B U D V 00OR DE G Ut ~R CA O S CHE E 1L A I D E


Dit Blad verschijnt elken Zaterdagi Baseau Van dit blad: Pastorie Otrabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba fodrik umr l .5
Admninistlratie St. Thomas-college. fodrik umr .01.f .0:v~
en de Bovenwrindschet eilanden per driej maanllden Prijs der Advertentien van 1---7 rebels 105;vo
fl. 2. bij vo-,,ruitbetali ngE. 8 R UK K E 8 B L, O 80 A ER 8. elken regel meer 10 cts.


De ~so ganisais met deni nard de~r bevolking en de ricele schade dan bij burgerpolidie het
verbandt met het to~enemend vreem, onderzoek zelfs kan blijken onnoodig I IULLMITIUGUI IL. D V UUR VI CO I I L
Vran de Politie. deling~enverkeer. te zijn gew eest. Het ofs militaire wijre
Me~t Itmilitaire politic heeft Curaqao tegen burgers optreders, het op mill- Kapitad~1 fl 5.000.000 ~--
VOORLOO~'lG VERSLAG'i reeds van 1910 tot 1918 kennis ge- tairen toon aan burgers, als ann on-
Het aideel ingsond~erzoek heeft aan- maiakt en na teleurstelingen most dergeschikten geven van bevelen, door Glepiaatst enl Volgelstort fl 1.000~.000 ;-
]eiding gegeveni tolt de volJgende~ be- men weer zijn toevlucht tot burger- personen aan commandeeren of aan
schouwing~en en olpmerking~en. po'litie nlemen. Bij het nagaan van de werktuigelijk gehoorzamen gewend, zal OFKN OR IT DM BJ#OR AAC (ezul)
De aideelingen zija door;rdrronge; van geschiedenis van de Curagaosche po- de burgers, die anders zijn opgebracht,
g~nistoozae it kdei b eeneb ontie re "" a in Mdat aat bitb nPgsp. o. zil oee z ,kda wannerv zelmet burt@gBIJK N 00R CU A A
Raad j,,,e I~emtno t e- 'ee reoranisatie van de de burger- te mnaken hebben. Wrijving en animo- I_ -:r-- :~.~~-
standen bij de otlitie gewezeni en toen poi"litie heeft plaats gehad. In 1910~ siteit zyn naar bet oordeel der efdee-
het Bestu r inp Februari 1925 (in de w erd bij Koninklijk besluit opgeno- lingen sterk te duchten van het stellen eetGle Dpoio OetSpa-knign
nieniorie vanl toelichting op, de vcoor- men" in P. B. No. 19 de burgerpolitie van de bevolking wonder de hoede en Opent Rekeningen-Courant met Rente.Vergoeding.
loopige begroioting voror 1926) mnede- vervangenl door een van militairen. de bevelen van de militaire bezetting, In- &~ Verkoop van Buitenlandsche Wissels & Wreemd Geld
deelde, dat het zich aan een poljitie- Spoedig na deze reorganisatie bleek die als zoodanig vreemd staat tegen- Bezorgt Telegtratische Uithetalingen.
reorganisaitiehIad gezei, is bij voor~icopig b'et reeds;, niettegenstaande al het goede over Curagao, de inlgezetenen, plaat- Credietbrievlen & Reisualssels Rmerican Express Company.
versiag dd. 8 Aipril d.a.v. verklaard, van mnilitaire zijde voorgespiegeld, :selijke belangen en behoeften. De Verstrekt Gr~edieten aan den flandel.
dat men miet dat fell ingenomen wans ho'e slecht dit werkte en reeds na acht militaire bezetting is een onafschei-Utoeiganfecn-des Vezlenganopos
eG dat reorganisatic inderdaad inoodig jaren, in 1918 (P. B. No. 43), was men delijk deel van het leger, dat een IUbeigvnEfce-rec.VrlreigvnCuos
WYas. gedwongen weer de burgerpolitie in gansch andere taak en roeping heeft
Nu meniig werkman miet gema~k te vo~eren. :dan de straatpolitie in een door een1BHNEIGVN IE BNZKN
i 4,-- A f 5 -_ per dan kani verdienern la de memories van toelichting dd. toenemend aantal vreemdelingen be-
en nmenig pontvoerder of kruier (die 30 Juni 1917 op de gemelde verorde- zochte stad, dat zich bij het vervullen
bovr nhd n ge n n chta edj heeft teniii va g B. rl8 v%. rd hef hetia a va gansch anideres middeden DRSO ENN A1 ON# PATN R R1.
agent vanr politie verdient, zijn de be- organisatte der politic moet dus wor- ren zuurdeesem is doortrokken, waar
talin~gen bij de po~litiei niet in even- den Ilerzien. D~aartoe stonden twee gansch andere opvattingen en begrip- Vertege~nw. to New York : NYATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. V.
regligheid me~t de door den agent te wegen open, n.1. oprichting van een pen heerschen en waar gansch andere NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
Presteerenl diensten enr kan moeilijk politiekorps, dat evens is belast met oogmerken worden nagestreefd. En INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
Verwvacht worden, dat geschikle ele. de thans op de militaire bezetting rus- dat het Bestuur zelf reeds thans den le London : NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
Illenten zich voor de politie aanmeiden. tende taak, dan wel optichting van naadruk legt op bet militaire karakter; te Parijs: Socitrt GENERALE POUR FAVORISER ETC.
Alhoewel erkennende, dat de tegen- ;een afzonderlijk politiekorps en hand- der politietroepen is niet geschikt
Voordige politie slecht is en alhoewel having van een militaire bezetting. om bevrediging te wekken. Het geven
Vai ordleel, dat de kracht van de Na gezette overweging is aan den vani een zoo strong militair karakterl
Polite niet zoozeer in het aantal, dan laatstgenoemden ultweg de voorkeur aan de polite, het omvormen van de
wel in h~et gehalte moet worden ge- gegeven. Immers is, naar aanleiding politie tot een legerafdeeling, is nietj
z~cnht, gaven: verschillende leden als vanl het rapport der Staatscommissie in overeenistemming met den aard van
htnemeening te kennen, dat de too- van 1903, waarin voor Suriname op- Ideze bevolking, druisscht in tegen de
"tanand, waarin de Curag~aosche politie heffing van de militaire bezettingf enl psyche der bevolking, Qie niet gewend Cr~o
Xc'A !:bt,, .our ten Jl ten c eve pci: 'p-'Jcting :::;. so. korps~ marechaussee is doo:r dienistvoorschriaten en politie- f
is ande houding door het Bestuur was aanbevolen, de uitvoerbaarheid bevelen gereglementeerd te worden. 1i
in de laatste jaren tegenover de politie v an dien maatregel door de Regeering Een politiekorps, dat een dergelijk/
Rangenomen. Op de b~egrooting voor in het Moederland ernstig overwogen, strong militair aanzien krqjgt, zal eer-Vog trtK paa n Rs ve s20 00 0
ktorps miet 25 man te vermeerdereni; beyoegde advisers zou daarbij op heemsche macht wonder kommando van Koopt en verkoopt wissels,
door het Bestuur is daarvan1 geen ge- lonoverkomelijke bezwaren van perso- tijdelijk uitgezonden legerautorateiten bu tenlanldsch bankpapier, coupons,
brulik gemaakt. En~ volgens de memo- neelen en financieelen aar-d worden en zlin optreden zal eerder tegenzin gemunt goud en zilver.
revan toelichting op de begrooting gestuit. H-et gevolg was, dat het door dan ingenomenheid wekken. Neemt g-elden A depbsito en opent
Voor 1921 (ad at 23a) gshiedde de Commissie aanbevolen denkbeeld Wisselende inzichten van elkander
ieaanvraag in arawachtin svan de most worden prijsgegeven. Ulteraard ,opvolgende korpscommandanten en chequerekenmngen met rente-verg-oeding.
"ader in to dienen reorganisatie-voor- zouden dezelfde bezwaren zich heb- officieren, die dezen vervangen, vanl Ver-schaft Reiswissels, Credietbrievecn.
Stellen van de politie. De meest be- ben voorgedaan bij de samenstelling wie lang niet zeker is, dat zij van Circulaire Cr-edietbrieven.
Bcheiden outileering ontbreekl. Er van een deugdelijk politiekorps voori plaatselijke toestanden op de hoogte: Telegr-afische Uitbetalingen.
e~hooren 4 hoofdagenten te zijn; Curagao.'' en met locale omstandigheden ver- Sl-okte Spaarbank.
werkelijkheid zijn er maar 2 (de Nu stelt het Bestuur wederom mili- trouwd zijn; het voor drie jaren hier- jt-oeen
Claarnemende commissaris niet mede- taire politie voor in een ontwerp, dat heen detacheeren van onderoffleteren ;
Berekend). Voorts worden de agenten enlkele der ondervonden bezwaren het is niet te verwachten, dat dit allesl Hier mag in herinnering wordenlaanleading van dat handelen is en zelf
2de klasse sinds geruimlen tijd n~iet Iwillende ondervangen, andere en groo- Curagao ten goede kan kome~n. gebracht het bekende geval Minnaard I uitmaken wat telkens de algemeene
bevorderd. Opleiding genieten de aan- there moeilijkhedenl schept. MedewNer- Dat nu van politietroepen gespro- van een dertiental jaren geleden, n.l., orde of veiligheid eischt ? Krulgt, ook
kontende politicagenten niet of ter- king wordt gevraagd voor een rege- ken wordt in plaats van .garmizoen van den militair, die op een Zondag- wonder dat een strafbaar feit is ge-
tlau~rernood dit is onigetwijfeld eenj ling, waarvan met meer zekerheid dan of ,militaire bezetting"' kan hierin geen namiddag op den Berg Altena van zijn pleegd of gepoogd zelfs, elke hande-
\1oorname factor, vroeger een fiasco kan worden ver- verandering brengen; de memorie van klewang gebruik gemaakt, een~ volks- ling of vordering, naar het inzicht van
D~it alles heeft zeker niet medege- wacht. Zoodoende blijft men in een toelichting zelf noemt de politietroe- oploop veroorzaakt, de geheele buurt de politie in het belang van de al-
Uerkt om het politiekorps op p~eil te cirkel randgaan,. pen een onafscheidelijk deel van het in rep en roer gebracht heeft en de gemeene orde en veiligheid verricht,
iouden. Afgescheiden van den cirkelgang, Nederlandsch Indisch leger en de po- nitspraak in wiens zaak door den mi- hierdoor een wettelijkenl grondslag.
En de laatste jaren wordt geregeld dien het Bestuur volgt, daarbij geen litiemnilitairen zullen wel ,krijgslieden litairen rechter geen aangenamnen ia- strafbaarheid van den wedersirevige
in hetl~oloniaal versiag verklaard, dat rekening houdende met 11e opgedane jvan den Staat in werkelijke dienst" diuk heeft achtergelaten. lof onwillige met zich brengende?
gedrag en ijver bij de politie te wen- ervaring op dit gebied, kon geen der blijven, zooals art. 70 van het Regee- Niemand ziet gaarne de beslissingl Door wienl en hoe moet worden na-
"chell overlieten. ledenr zich met een militaire politie ringsreglement het ultdrukt. keener zaak geheel of gedeeltelijk in gegaan of de politie binnen de gren-
bVoor elke duizen~d guiden1, die toen el nog6 m"inder op de voorgestelde Klachten van burgers over het op- handen van de tegenpartij gelegd, en zen der hier bedoelde beyoegheid is;
bezuinigd zijn, zal no voor de mnilitaire wipze, vereemigen. In de toelichting is treden van een politiemilitair, over het valt niet te ontkennen, dat dati gebleven en niet onnioodig of oninoo-
Dolitle twee of driemnaal zoo veel uit- niet eens vermeld, wat de reden of door hem tegen burgers bedreven fei- stelsel met de meeste waarborgen is dig strong is opgetreden ? Het ligt
gegeven moeten wnord~en en vr~ijwel noodzakelijkheid van 'sBestuurs stand-te metnwreaagbahbjo eewabi eghelutevordhndtvrsilnebe
Mitn enig cotroe vn dn Rad put i omwee me ee miitareonderzocht en beoordeeld worden door de partijen staande autoriteit een uit- antwoording door den politiemilitair
In dit verbanld werd in herinnering po'litie, die zoo kort geleden als een diens meerdere, die, alhoewel hooger spraak geeft. Het optreden van mili- len den betrokken burger van de vraag
gebracht, dat in 's Raads vergaderingl fiasco is afgeschaft, voor den dag te in rang, toch aan hetzelide korps ver- ~tairen tegenovers burgers, het gebruik! of de vrgjheid en de rechten van het
jan 8 Mlei 1926. nadat door den komen. bonden is. Een aantal feiten, waarte- van wapenen en vooral de naar aan- individu gekrenktzijn, onaangename en


''ministrateur vani finianci&In als ge- Dit gebiedsdeel aan militairen aIls genl in de strafwet reeds is voorzien, Ileiding daarvan te nemen reactiemaat- soms zelfs verstrekkende gevolgen na
Ilachtigde van het Becstuar- was ver- bew~akinlgskring willende toevertrou- kunnen volgens de dienstvoorschrif- iregelen dreigen een bron van onee- zich kan sleepen. Indien beyoegdhe-
laard dat op gorede (evenwel niet weni, maakrlt het Bestuur zelf een on- /ten wonder bijzondere omstandigheden nigheid en ongenoegen te worden, /den, als waarvan hier sprake is, bij
(Igegeven) gronde~n m~oest wordeni der~scheid tusschen mlilitairen en bur./ krijgstuchtelijk worden afgedaan. Bij waarbij een plaats gehad hebbend feit verordening aan de politie worden
Revreesd, dat kort~ na de vollooiinggcers. Der vrees- is niet uitgesloten,/ gebruikmaking van wapenen door po- niet beperkt blijft tot de rechtsreeks toegekend, moeten die, naar bet ge-
cran de WNestw~ert hier ernstige arbeids- dat door een ontwerp als het onder- litiemilitairen stelt de korpscomman- daarbij betrokkenen, maar ver am zich voelen van de afdeelingen, nauwkeu-
Gonlflicten zullen: voorkomen, door den havige meerma~len naar voren komende dant voor zoover het voorgevallene er heen grijpt en bij welke gelegenheid rig worden omschreven en moeten te-
Zindervoorzitter (die evenals de Voor- tegenstellingen als militair en burger, aanleiding toe geeft, een onderzoek in alles met elkander in verband wordt vens waarborgen legen machtsover-
Zi ter het door genoemden gemachltig- IEuropeaan en West-Indier (Curaqao- om m'ede te kunnen constateeren dat gebracht. Daarbij komt, dat de taak schrijding in de verordening zelf op-
ven Omtrent de verantwoordelijkheid naar, inlander) zich ten nadeele vYan strafbaarheid van dengene, die van de vnd rvniv fviihiso eoe odn
anden slechten politietoestand ge- !de inwendige rust zullen verscher- ,wapenen gebruik maakte is uitgeslo- liiwelke het Bestuar in dere ver- De afdeelingen kunnen zich niet
Segde terecht bestreed) wonder te ken- pen en uit de telkens in de tweede ten (zelfverdediging, nitvoering vani ordening vast wil leggen in artikel 1, vereenigen met de in art. 2 voorko-
reegevngdatall prveniev mat- laas gnoede roe klchtn zl-een wettelijk voorschrift of van een tweede lid wonder a, zeer ruim is om- m Iende zinsnede: Hij (de korps com-
<>glnachterwege zijn geblevenl, er enopkomen over achterstelling eamtelijk bevel) en rapporteert hierc schreven, n.I. door de alles omvat- mandant) regelt dien dienst in over-
"P aungedrongen is, dat alsnog en behandeling ult de hoogte door per- oe a e.Guenu.D oii ed oml:,,ogvo eag-entmigmtdo e ovr
wloamiddelijk maatregelen zouden sonen ult de telkens in de eerste plaats geeft dan blijkbaar aan zich zelf ver- meene orde en veiligheid."' Een alge- neur gegeven dienstvoorschriften ." In
oNrden enmn .acoroepdegned gopdie zich als de antwoording van daden van geweld meene beyoegdheld ter afwending van ieen zoo gewichtige materie moeten de
ali"gratie. ,meerdere zoruden beschouwen. De tegenover burgers gepleegd. Het stand- gevaar, wordt hier aan de politlevr eislni e veroren zel op
ve as men algemeen vatl oordeel, dat eenheid zal dit o~ntwerp moeilijk kun- punt van de militaire politie wordt leend. Een nadere aanduiding is in lgenomenl wo~rden, die de nadere ult-
oebetering in het politiekorps most nen bevordeten, veeleer verdeeldbeid. Ihierdoor mlet versterkt. Ten aanzien het artikel niet te vinden. Volgens de working aan advroering~sbeslaiten op-
d rldenaaebahenaiwan De militaire bezetting als zoodanig van~ burgerpoliticagenten kan men zich dienstvoorschriften trachten de poli- draagt. Het gaat, naar de zienswijze
de leden vanl meening, dat niet alleen enl als een geheel vormende, heeft bij nliet vervolging door het Openbaar tiemilitairen ongevallen, overtredingen~ der afdeelingen niet aan alles over te
nitlozkljhi orht etu tesgsane tatngagshi iitre tevens (plaatselijk) hoofd jen misdrijven te voorkomen. De laten aan dienstvoorschriften, volgens
beis aangetoond, maar dat het zelfs den van de burgerij en buiten de ~van politie, weuden tot den rechter, Ivraag rijst waar de grenslijn getrok- tiet opschrift bij beschikking vast te
litdenkelijk is wederom militaire po- burgerlijke samenleving. De militaire die in geen betrekking tot de politie ken moet worden. Het strafwetboek, stellen die krachtens art. 3 Regee-
lii in te voeren. pollitie zou door haar optreden veel staat. Ide strafverordeningen en keuren bie-; ringsreglement geen wettelijke rege-
jAr gemeen werd betreurd, dat na eerder dan zulks bij burgerpolitle het V erwijzing geschiedt door den korps-/ den hier geen houvast, aangezien lingen zqn en waarop miet eens de
toten wachten den Raad een voorstel geval zou kunnen zijn, dreigende of commtandant (die ook de ledenl van schending daarvan geen vereischte is Raad van Bestuur wordt gehoord. Het
dat Politiereorganisatie heeft bereikt, ontstaande ongeregeldheden uitgebrei- den Krijgsraad benoemt); doch zelfs voor het hierbedoelde angrijpen der zareutwr.zoonevr
otbil de aideelingen geen gunstig den omnvang kunnen doen aannemen; bij terechtstelling ziet de politiemili- politie. Moet de politie zelf oo~rdee- legd. Enkele der in dit voorloopig
lashaal heeft kunnen vinden. Na zoo- zij kan massaal verzet misschien eer- tair een of meer zijner meerderen voor; len, wanneer en hoe zij in elk voor- versing voorkomende opmerkingen zijn
cent Wachten hadden de aideelingen der u~nderdrukken, maar ten koste van zich, die in hetzelfde hierarchisch ver- komend geval behoort te handelen, een ultvioeisel van de hier vermelde
out~werpr ver~wachi, dal strookte neelr menschenievens en meer mate- band zija opgenomen.okzodratensafaeddd gef(Wr erld)
Velrkoopkoersen der Banken ep Canageo
if00F Baltenlandsche Wissels.
(Oppgo~ven dloor de Iollanas~he Bank voor West-ladtB.)
SFeb. 11 Feb. 12 Feb. 14 Feb. 15 Feb. 16 Feb. 17
Neart-Aggrtga 2.49 2.48.75 2.48.75 2.49 2.49 2.49
sense11 11.0 7.1e as 7.6 .17 7.17 7,.0
081188818811 .60 1-..60 -60-60 -.60 1'-.00
EngelaBA 12.13 112.11 12.11 12.13 12.12 42.12
FrangrgR~. '10.02 10.01 10.01 10.03 10.01 IO0.- -
Itlt 11.-- 10.90 10.90 10.91 10.93 110.92
ellberland 99.75 99.75 99.75 L99.75 99.75 99.75
Allatle~ 142.50 42.54 142.54 42.74 142.66 42.53
V88858elal-88F8888 472Q~15 146.90 46.90 46.90 146.90 '146.90
Marrasalb0 47.40 47..15 47.15 47.15 147.15 47.15
ZwitsarlaBO 48.77 48.72 48.72 48.77 48.77 148.77


I


.
3

ret.j


V I -was deze Commissie met haar rap- ons de som van enkele honderddui- Beri chte n rait de 1(olonie. Rogellag van1 ht: W Rderlandes
VO S" port gereed. zenden zou ge,weigerd hebben voor/ ondardaansehap,
H-et kan misschien zijni nut hebben h etzelfde doel. -- oWp~ad vn2 au
*~stng dit rapport nog eens in het- kort weer Wat zou de toestand than niet ge- Walkom68 !i Hete Kol Weebla vane 20n Januadnkatvn .shrjt
Eenstemmig: was de Commissie het Bestuar de goede wil bestaan had, Per S.S. Or-anje Nassau is deze Byj de Tweede Kamer is ingedle#
II. ivan oordeel da~t de wioningnood ta- or in de bestaande mistoestanden week uit Holland gearriveerd de heer een wetsontwerp tot uitbreiding VBr
Watde egerig an et oeer-iImelijk ernstig sniet alleen absolunt, verbetering te brengentl DE KOCK, een der Directeuren van de de toepasselijlk~heid van dewet va
Wat deed R eein g vaned h et Moeder maar voora; relatief d.w.z. dat er gebrek Reeds jaren verleent me v or at afei~ ~ Perl u M ash p ij 10nd F ebr ain 1910 (.S t. Ne brl.55 ,
nnzde dReegeeringnt h o k undno dohen aan woningen bestond, overeenkom- schotten voor landbouw deenen, Eerste EanIwfeast vanl de parociate he o diansca n tn Nde bean
Want meeilijk kunnon we aanne- stig met ieders stand en inkomen. zooals het plaataen van windmolens, ye88e 881 BerBarills Op de Playa'l kin-- vanN-Indi tot d bevolk-ii
Daarom dient het Gouv ernement aanleg van dammen etc. ;lg vnnalae 0 eovll
en, dat de woningnood er grooter ij steun en medewerking te ver- Niemand, die de ultgave van dieI 2 u a Vs. BOak e.prci van Surinamd e Men.v Cuaqo.lctn
aMe dmilhe hand beeft de Regeering leenen, om dezen wantoestand ult den gelden ooit betrqurd heeft, daarze O 24Jlas.aldprohevnknvirciledgelewrdbl
no het Moederland z'n millioenen we tee t r e vrchfen, va n Igeeh ane n goed bestaan ge- idBn ai. merau ) e wdfe 'lays vn Suriname en ook voor Curaq o he
s enubb8 eody ain avoor woningbouw geschikteterreinen,; Men heeft voorschotten verleend bestaan op feestelijke wijze herden- mi v~ fdgreliekbers dnr
e bechoeften an goesdies oena goedoo (op, Mundo Nobo, Penweg en.by het voor het bouwen v~an booten, ten ba- ken. Honder~d jaar geleden zette daar omstandigheen heef ne re ne
e volkswoningen zichr maar eenigs- Waaibat) 't zy voor miets, 't zyj tegen te van de visseherij. jde Eerw. Heer Johannes Bernardus nen, die hoewel geen nationality
ns evolendee. Wt Nderandee laen rqs aa paticlieen ie Alweer, over 't algemeen, goed be- Eisenbeil voet aan wal, om zich voort- hebbende, volgens de bestaande we
ds e crsijaen opd het gebed vande e aen wonin willn botiuwienen opde) steed geld. taan geheel te wijden aan de zielzorg i eving (art. 7. R. R.) tot de hoogsl
onicngboarnw o ep ester hebeft kan tweede plaats aan woningbouwyer-' Maar het risico aan at deze voor- der Katholieke bevolking. 't Was maar anseinn ordnKnn
:rust ten voorbeeld gesteld worden eemIgmgen ; schotten verbonden, was zonder twyj- een arm en klein begin; een eenvou- te dra en, benoembaar zijn. Zi' zifi
n de andere landen van Europa. t en tweedie, door bet v~erleenen van fel veel grooter dan van de voor wo- dige stroohut in Den ~Tera diende tot enbivnvemelne at1
Toen de secretaries van den. Engel- Ibouweredieten, aan patcuir n o mgbouw gevraagde credieten. bedehuis. Marne agdud et, w jet h retemderlandschap) en mi~
:hen wolnin ad, Mr. Hepnr Tel- vereenigingen, wonder bepaalde voor- Wij durven zells nog verder gaan, of Pastoor Eisenbeil toog aan den ar- op se ebshrnn a e~
dge ~ ~ ~ ~ I inetolseutip1te-waden, zoowel wat afbetaling, als en bewerenqdat het in 't belang anbeld om een better en waardiger Gods-l ndden besecherm bhoadnen dedeI
E 1 90 91wat huur en hygiene betreft;dorhtvreee e de Koloniale K~as zon geweest zqln, '1hnis op te trekken. sEn met de mede- zne! i utvrngw u
Sen En eln 3 het br e d vn wo.0 te e d d or h t v r eer n d r i d en h t B su r id g a n d be- working van geheel de bevol.king is zondpei n 75 (deSt 11blead o 0 8) ge~
ngbouw gepresteerd had, ,a most wegen naar butten, zoowel als het aan- hoefte van. geS40kte womangen, door het hem gelukt. En thans nog knielenmakdeudrkliklsN ela
Insiderable" prestatie was, zooals erl leggen van straten op de te bebouwen het verleenen vari credieten en gron- de Katholieken van Bonaire neer in der okt bieschuwtdrkeil h endie ind
,g nooit in de wereldgeschiedenisi t"erreien; den was tegemnet gekomen. dzfekewaren alhnvo-Nderland bsch w kol ni ofe bztingd
eenilan wasvoo ekmen e- en verd, dor ht den tt sand Dat het levet op Curagao thans zoo vaderen gebeden en kracht en sterk-
ne Mnisterdwa Aalbrse dien, ento- komen van een geregelden autobus- ontzettend duar is, komt voor een te en troost gevonden hebben. 5r ada eesid uer ing
ast eens even heel nuchter na, dat dienst, tasschen de stad en buiten, groot deel op refkening van de mar Er heerscht een groot enthousiasme Zoe nht ea vnd be
tar verhouding in diezelfde jaren erhetgeen den woningbouw zeer bevor- steeds hooger,' too. exorbitant hoog wonder debvlkno het fes o rke e soen asni a van d
Nedrlndmee dn ieraa zo-deren zal; opgevoerde huurp~rqzen. plechtig en zoo waardig mogelijk te: maatscha pelijke orde is het volgn
Ieeln due da iraa o- ten, vijfde was men vavn oo:rdemel, D at iemand van znp maandelijksch vieren, Er heeft zich reeds een feest- P
eon no we.oanseider bple'o price a- dat ambachtsonderwijs, orl mtinkomen, een itwart en soms zelfs commissie gevormd, bestaande nit de deduiede let wood vd r iendeDat
:, dan die ,most considerable" van betrekking tot woningbourw, diende meer, aan woninghtfur betalen moet, volgende Heeren : toe strekt het wetsontwerp.
t zo pogessstich Enelad, bevorderd te worden. is iets z66 abagrfmaals, als men wel Julio Herrera, Gilberto Herrera, Cor- Dr. M, van Blankedsteyn schrea
Enht No rgederlamfsche voglknb is e Wat het instellen van een hunr nergens ter work d ontmoeten zal. En nelis Hart, Jose Hart, Ricardo Hart, 'irvri iai 93vrree
el bij gevaren. en de schatkist heeft commission betreft, was men bijna al-tohbhoe eegealngesDrAedsDnilOurWlborheov i z in12 vesen
rt verlies van die millioenen niet gemeen va odedtdtale n isttd iineign do Hart, Remigio Booi, Martinus Booi, Naar aanleiding hiervan schri ft he;
:voeld, daar ze alien binnen korte- ihet siterste geval geschieden moest,i Geen wonder, dat alen er voortdu- Jacob de Palm, Nicolaas de Jong, zelfde blad, d.d. 27 Januari 1. I.
n oflanere tid erwee inte-wannieer n.I. al de genoemnde maatre- read' over' hoort klagen, dat het zooHlaonNcas.CnesdePm
gkerea ge gen vidond esutaa zodengoed als onmog lijkr is, om bij de be- (America), Elailelljk.
H oleere Q gen .lon eulatzue staande t~oestan en, met zijn inkomeni
oeveelplveen god a e nuaa od ekmr odrentto terwiji een Commissie, bestaande nii Men vraagt zich alf, waarom solrv
,k niet tot stand kunnen brengen, -] Het woord was nu aan het Bestuur htntrtgdvnzlihldt e evled ae mige dingen, die niet zeer. ingewik
zonerda e mllienn eege o tetone, athetmdrdadersttrachten. Gieen wonder, dat men maar keld zija, zoo lang op regelinrg mo8:
oeid waren ~geweest i Te meer nog geweest. was, toen het op verzoek van voortdurend, en terecht, hoort van ver- Mathilda de Bruin, Betsy Hart, En-' ten wachten. Die vraag komt ook o
~ar, zooals de schrijver in het Kol, den C. R. K. Volksbond, deze Com- zoknA aaivrogn ut isr aoiaRsro als sten kennis neemt van het eenigi
eekblad met, vrengde en voldoe- misibeo deZudtals odgews zj gulelita Rosentelg, Clara Nicolaas, Hi- weken geleden ingediende wetsont'
ng constateert, ,het verlangen I'Doch het Bestaur bleef zw~ijgen, eni in udien afer d~ ioor d ht B estau opijd laria Everts, Pascualita George, An- werp tot ultbreiding van de toepas
rar een eigen woning een wNeldadigi de zoo zeer verlangde daad, die ver-' was 'i~ggrts en, en ~de noodige maat- drea Martijn, Carmeia MgarchenOula, Ma- eked a et, diesch onedas h et Nder bvr
ndoenid verschqjnsel wonder de Cura- betering in den bestaanden wantoe- reee fbs!jii atd at i ats ai gaiOui at adceodranca e ee
.osche inboorlingen" is. stn os rnen le ctr ege. aen t estr fifea. 2ndeuu Rosa Belen Bool, Sofia Natividad, Isa- king van Nederlandsch-IndiZ! regell
Doch ,aan deze neigmng der Cura- Hetan report wrerde, zoolse ahtet, ge he aas Win zetoo ridi enzerte belita de Jong, Ramona Vermeulen, tot de bevolking van Surinrame el
osche bevolking leading te gevent met zooveel Anderen reeds gegaan betwijfelen Enriqueta Booi, Urania Martijn, Leonie Curagao. In 1920 heeft de heer Oud
erd echter tot nu toe verzuimd, en/ was, naar alien schija, gedepoer Wel nu, no ?is het tijd, nog kanl va eDjMaria Lusr EnsiszWyan Niolaa, schans Dorzentz het onderwerp, waar
had reeds zooveel in dien zin kun tin de afd'eeling van ,vergeten zaket." er veel in dez ~,richting gedaan wor- M ari Vsers, Ernoestia Wo eyman, Rosa hansi orzehn word, reeds ina Naerie
n worden gedaan. ~Was het dan iets zoo onmogelqijs, den Dmes eoeaBobls sladabhned e arltri
Onder alle factorea, dire van groo- I wat door de Corhsmssie werd voor- p reshled ovr- met het inzamelen van gelden en ver-' in de W IZest-Indische Gids over g
n, overwegenden invioed zijn, op de gesteld ? neetirae ntrae eschikt sier s invn kerk veshen stat nie.- schl reven. In 1923 vie de a commiss
ciale en economische welvaart van la geenen deele. .eelgrne ees ij e vrshiled an ie-Staalerver. En n2 4ie aar lateiss
n volk, is het bezit van een eigen Was er een zwaar finandieal risico voO wonlngbDo w, beschikbaar.ules ijk itntrvrrnigvnd ekwrtng aliigvnhtrp

st e zeerhld an eest v~olk. Is' door er op in te gaan ? ihmthtbewnvn ee e hout, voor platonneerenet. Er Ivrer a uiaee uaa
t bzi vezeer, dn eheftme Alevnmn. o g een algemeene wedstrijd, on lets voor h eft l dan g~duu
a boofd niet meer te breken, hoe; Fiatelwsd za o eod hikt enwgo dk pbevo ksw ingeen hun zoo geliefde kerk te doen, en e Wij beepale ons t Curaqao. Hd
n't einde der maand aan de nood- al wiant. et isc was d za oor geod elatnw`tr; n orhtv zoo, zoowel aan den Goeden God alsi aat nu om de nationaliteitsloozesi
kelijke hourpeaningen te komen] aan de te verleenen caredieten en leenen van bo'Yweredleten het kparti- aan hun Priesters, een bewijs to geven Er zijn twee soorten. Vooreerst de as
et eruthedkn mndetoeomt~vorshotenverondn ooraarenculer iniitiatief zoovel moglifk san- van hun dankbaarheid, voor al het I Mei 1869 in Curagao buiten echi
gemoet zien, en gestadig voortar- Itot nu eeuer.Kn a i-moeDan ers n rDnnnne lt goede in die 100 jaren gewrocht. geborenen, die noch door vader nod
ide aa de soial n o bon v n lkk g w s zo goru ee d. als ultgesloten l a en t aij eed e inde k en ani al Ook de Bonairiano~n in den vreemde do r m e e ek n in Het gets
n buisgezin. En komt men to vallen, 1 bsEr bestond alle kans op een volledig laden misr qnierI ed Watetanden, die wlle ihne neug ae.O vnhn i mdz ee en
n kran men met gerustheid zq~n success. l ibukn d natosade i Curagae gaat een Commissie van de tinlti ebn i ef itb
,ofd neerleggen, daar men zijn kin- IWaarom er dan niet op ingegaan ? or.T~ p bt_ _geb d der volkshuisvesting Dae uleae eilaMrhea nbnadieringaa hebte, gevenegt d
ren lets van blqvende wlaarde k kan ka e ijmoiij idnkn ber a anderen, rondi t~e inzmlng van gel- nister, waarna om een- denkbeeld t
laten. Daarom zijn alle pogingen dat de Regeering van het Moederland,' voor het fe~at,ter wiji, de. heer Clovis geven van het aantal buiten echt g6
die richting gedaan, alle steun die jarenlang millioenen besteed heeft Marchena rondgant older ziin landge- borenen wordt medegedeeld, dat i
n de burgers, en vooral ann de en nog besteedt voor woningbouw, nooten, -die w\nerkhaam' aqn op de 1924 tegenover 759 geboortenin ech
indere klasse verleend, om zich het! 1 ... --- __ __ .,; -_.- Isla. Oakt de Zeereerrw. Pastoors van/ stonden 552 geboorten buiten echi
zit van een eigen huis te verze- i Otrabania: en Pietermaai, en de heer terwijlslechts 114 wettigingen door op
ren, zoo bij ultstek social, eenl R p th e CIOD S MG c o a "Nario MJ~arhena, Botica Excelsior, volgend huweijkc der ouders plaal
gen voor de maatschappij. Punda, .hebben .rc~h .gaarne bereid vonden. H-et bijkt niet, waarom nie
hammer, dat ons Bestuur deze verklaard;.giften ill o?vangst te nemen. het aantal der erkenningen is opg*
aarheid zoo weinig heeft ingezien I want Ednusnd Jacobse~n Grootschte plannfee. n ter ierding, va geven. De tweede categories bestasl
dat er daarom zoo w~einig in die di eseEwes ini od ng it de afstammelingen van na de we
:hting is gedaan. H EEPT PAS ON T'VANGEN:e~ die wij later, als zij cen vasteren vorm van 1892 gef mmigreerde vreemdeliru
Want, de neiging, het verlangen; hebben aangenomen, zullen publicee- gen of van geimmigreerden, die op i
arf een ofeige wonin bestoaa dtt .. Menoen r1~s ~ o o hi ren. Ook bestaan stu~.plannen om een Juli 1893 geen Nederlanders wares
eft~~~~~~~~~~ ~xune.ra erofr oroe mandtFB5G 1 C h D ==*== o alr organis**- voor zoover deze germigreerden niie
rlange te vidoen renl, niet:alleen voor de hiergevestig- vallen wonder de bepaling van de we
Doch, h elaas, maar at te dikwijis ta edose pe pnd n n tb ttDde en 'werkzaam zade o~nairianden op het Nederlandsche onderdaanschal
tbroken de middelen er toe. maa ooksl-oo~s voor dede;Calt urBoenaars, de vn d eokn anNdrad
Van Bestaurswege had er daar-l aand deolin feseljhee willendeeine Ind
Sliding mwoeten gegeven worden Silmon APzt Sigaretten po. 70`: en 30 S men. Doorseljhee hetle thanse ingeiend wel@
n deze ineiging, men had ze moeten I a nwrdtlatteomewt
nmoedigen en stennen, door het $UD l ight Zeep, Percsil, Chloorkalk on Rosninators weavi-ndlshe gt~ ka at eameeas
rca re van gesch ore bgwe O 18 0 d Wac.8418. lijk verklaart, wordt in deze leentl
it i i l~C ,~la In de onder voorzitterschap van den orin


ma gen prj a n prasts van!, sonas .. -
thans geschiiedt, door: den Ipogen prijs ....
die men-ervor vn ibragtde buger Konin uike What-lninsche l idenst.
at te schrikken; aanmloediigen eni V GR A
steunen ook door het verleefaen van VNC RQ0
bonw-credieten aan particulieren off NAAP Pto. Cabello, La Oualra. Trinidad. Barbados en Baropa:
vereenigingen, en het geven van1 voor- ss. "Or. Nasauu" 3 Ver
schotten op- langren termijn. S, "tye~nt"I Nrart .
Niets van dit alles is geschied. En SSAAR Pto.Clomba. Catgea Crstbl n t. imn
het gevolg ervan is3 dat or ophet oogen- SS. essel~mba. 10t~ea Maart. o to Lmo
blikr op het 6gebled, der, volkshuieves- SS. "LV. r**~eiL~~ 31 Maart.
ting een toestand heeracht, een .NAre Pto. Cabello, La Giualra, CamanB, .Panspatatr, Cardtpano. Trinidad,
wantoestand, zooals Curagao nooit ge- De p adrara Paransariba en Europa: 15Mart
kendl beeft, en die met alle wetten NAnR New York: ICMu
van rechtvaardigheid spot. .Ss. "Connewgfne" aaclo
Dat bler in de eerste jarpn veran- Bovenefen worst eengeregelde dienst onderholrder tasschen Craqs;aaab
during en verbetering.in zarl holen, is v. V. met de S.S "'Ariadne "Baralf" en "Brlon". r-
niet to voorden, tenzij het Bestuar .
op de bovenaangegeven wij~ze ingrijpt.
er aenrbete ingm an ndednealle he is COmparia 1trasatl&0808
schenden chaotischen toestand te ver.
wrltnEen oogeablik bestond er hoop, dat **lVao
het 't Gonvernemnent enrst was met se espera er 23 he n8?20 de Europa via Pto. Rico y .Venezuela y seguird
dere kw 4ie tnerben oi echimk~n el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon. .
van 5 leden benoemd werd ter be- EOP "
studeering van ;het woningvraagstak.
Dese Comtmissie werd later, op ei- Se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 25
gen verzoek, ~aangeredd meit twfee ter F0bhrer0 y eguirsi el mismo dia paral Pto. Cabello: La Guaira, San Juan
sakce uandigen, n.1. den Inspecteur Tenerife. Cadiz y Barcelona, I
der Belastingen, enr dea Directeur van Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.
Openbare Werken, Los. Agypes.
In J~yll van bet dpiearopvld jaar S. E L. MADURO &6 SONS.


loa

m
w
vasi
ini
w

aa
sc
ric

ni
co
no
in
ke
sl;
na
in
ve

tie

he

ge
re
ru
oo
en
m(
da
W
ni
na
aa
ga
ca
we
er
ne
tel
so1
ee

ru
dir
zij
aa
zar
Me
te
be
da
ho
de
na
in
aa
mi
be
ke
zel
w;
en
ric
na
be
ve
oul
om
aa
aa
re


heer Abram Muller gehouden butten-
gewone vergadering van den Konitlk-
lijken West-Indishe Maildlenst werd
met algeme'ene stemmen besloten tot
Ikinidatle der vennootschap.


K. W *


1


Don Ellas Pense Delvalle.
in de nacht van Zaterdag 1.1. overlde
de heer Ellas Penso Delvalle, in )
ven Cons'ul van Panamb.
Onze deelneming aan de geachr
Famdlie van den Overtedene.
"BOtica 8810081l


STo0op-1uTZHAGN01.Ep


Een Doktersfamille in -het Hooge-Noorden
DOOR >,
AGOT O~JEIES SE017j( L
OPNIENWV BEWERKT
DOOR
T. HIEL~INOA ZVWA9RT .
SiEB. Fl. 3.-
Een doktersfamilie in het hooge Noorden schetst ons het familiele-
ven van een dokteragezin in een klein fjordplaatsje in Noorwegen.
Over het geheele boek, in eenvoudige taal geschreven, ligt een
stemming van vroolijke ernst en ernstige vroorlijkhoid, aie niet rialaten
zal opvoedend te werken. Voor krinderen vanr 8--14 just


L


ALLERLEI


IIIII gYlZI yu.u .ulnl-uv rr
25 Dec. 1926.
I 1 Feb~r. Tot lid van den Indi-j -DE IIEUIWE DAH8SEN.
schen Volksraad is benoemnd de Heer]
(In duizenden guldens). van Zalinge, directeur der Kon. Pak- In de ,,Groene" werd kort- geleden
ketvaart M~ij. de spot g~edreven met -de mo-derne
Totaal tegoed ..... f 2.174 15 I-ebr. De Commandant de ma- lsmakelooshed'en op het gebied van
--- rine te Soerabaya J. C. Jager is be- den dans, aan welks: boutade we een
Meloed bi 'J s Rijks kas .. f 1.691 noemd tot Commandant van Java. en ander ontleenen :
' Tegoed b~ij de Curaqao- Nu de ,,Charlesiton' ~- de oorspron-
4.11e Bank . ,483 Oincl1ela Berichtea. kelijke-, de X-beenen-, Charles~ton" wel
te verstaan alweet op zija laatste
A. H. Mej. R. Abbad en Mej. A. A. Phi. beenen loopt (of moet ik zeggen :
l ipszoon, tijdelijk onderwijzeressen al- ,,danst" ?) ben sk zoo, gelukkkig, 66n
"Petf01811nm in Suriname. :hier, zijn definitief benoemd tot onder- ens aindekr te kne vertellen ove wath
Swijzeressen 3de klasse bij het Openbaar osbnekr evragnt ah
e West" v~~~~~ an 12Dcme el ndawiesnioo~d aa91 er, R.J. Beaujon,.tens Bnanenschil. D'eze dans is ge-
,e dat aan den ingemieur Yzer- is, tot verder herstel van gezondheid, basee~rd op dfe bewegingen en verde-
,aa die onlangs is teruggekeerd van veertien dagen binnenlandsch verlof re gedragingen van demand, die ult-
Sexpeditie naar het Wilhelminage- verleend. glijdt over de gele, het vruchitvicesch
tgte, telegrafisch opdracht is gege- De beer M. R. W. B. Berkenveld, omvaftende schil van de gewone West-
II~ am een voorloopige verkenning geneesheer fe Paramaribo, is tijdelijk Indische banaan of pilanng(Frusto Ba-
tedoen van de bew~eede vindplaat- EnnsL)
~eivan Petroleum in Suriname. Hij bn emdino gua er eet- enes- Haoewe vrje li nee ui
So i di veban vorlopig og n sandlaas Sba.evene~ens kan dienst ldoen, zal deze
amze op raec t going ult K.n Wde 2da Iden ti delijken a ant van poItidmenn t
alce. zijn verzoek, eervol ontslag ult 's Lands weer wat verouderd ideuntje speelt,
d' Iwaarin werd nreedd0(leeld da~twe
eAanas ve e t van politie 2;e klasse, geen bananett haidderf en op de wigs
IA~BELBERICHTEN. ;o Aruba A. Sill is, op z 's verzoek, waarvan thans als V4M~elf de woor-
optslag ult 's Larads d en t verleend' e unwre eogn:
Micaa 11 De onderwijzer S. v. d. Vrede aani De z441L ligt vol met bananen
Nl~rgu. e e drsheo k ale msovre- lk trap op: een bananenrschl. .


-ENGJLISHI PHARIVIACY


AMlERICAN DRUGSTORE


B3reedestraat, Otrabanda Telefon No. 256.

3poedige aflevering van Recepten
Patentmodicijnan en Chemicalian
Drogerijan ParfumeS an Zeepen
Wijnen on Likeuren
All~efl1 300FtSB v88
Chocolade, Sulkerwarea, en Keekjes
Sigaren on Siglaretten Sodawater on Llimonade


tiaz,.hoofd van het Conservatieve aan de Wilhelminaschool alhier. Dit kan aanzienliik meehelpen,
Bkunr heeft aan een vertegenwoor- om de dansers te doen denken bij
erpt der Associated Press verklaard,, Verdronkenl wat ze doen, betgeen: een misschien
Clnhij bereid is afstand te doqen van wat veratoelende, m tech niet on-
de egerSt an ed~ens hIoge' as V idag hoemn ni~s te hpohte gat schename aaawisseli vovmt y dd
achten.~~~~~ het lijk gevonden van een jongen, neste o ei e o ene d n en g -
Washington. idie sinds drie dagen vermist werd. Veel kan hierbij aan de fantasie en
Hij was op de Isla werkzaarr1. het eigen Initiatief der dansers wor-
DeRepublikeinsche vertegenwoor- IMen vermoedt dat hij bij ongeluk den overgelaten, mitq inen meiar de
eiger van New-York heeft in de Ka- Ite water is geraakt. Het lijk was zoo karakteristieke beoiegingen maakt
B gesproken over den koop van de /reeds in staat van ontbinding. vanieandde opsehi verra ederlijk
~5repesche bezittingen in de zee der gladde bnnnci erp ef n
att~ilenl door de Ver. Staten. Daar- nu hevig, trachj om op de b~een te
derzobmen de reeds vergevorderde P08tetSFj8- ,blijven.
th n iscaaa nOndergeteekende maakt hierbij be- pa ter de itaabi -lct vel g~ hasn
Zo:het kuntlen dienen om de chul- kepd dkettdea aN c tsens vri adt lsesevast te hd den. .Keomt dann e
van Engeland en Fran rijk tever- en omgekeerd, verhoogd is tot 10 K.G., wat alleen dojordanseldi
jcf oon Egln nFakik Het tarief bedraagt f 2. Daar vooral het rendzwaaien der
zelde hij, de waarde deer eilan-, Curagao, den 17n Februari 1927. larmen, ter bewaring van het even-
die zich in de sfeer van onzen wicht, een cachet van~,net-echt" -heid
edBevinden, en die geogratisch De Postdirecteur, aan het geheel nioet gzven, zal men
obn moeseten toebehoo ,ds hat ~ '" TH. KRAFFT. ~oed doeln,p nr tor I den, gdatdnie
d aarzelen tie maalb ,egeno -dn ~ dereb
to onrtdoen? van de Europeanen intrdn
tee der Antitlen ee n C nt I e n D peagd v g oc wr
Svan honrderdiallen van mill~oe D P.hpu a teeten, siee4 e iuae
van dollars van de schaid van suffa 1 ~buri 2 e; nlndes .din. qnne t us intredens
aden de helft van de schuld isanf1 erri- 8Fe.zledo n eaedes
P takrik de ko~ toch voor i ITT OSLER~. gelegenbede, ~
anmn ar zijop IET E CNSULEERN. et is qhoregraliscisp,,itheseld~ing
de melt waad tn. i--2van de gevarett, die den wCeed~oozen
Washiato2-2 wandelaar voorderend indreigen' door
W88111Bgt0B- het zich steeds iitbreideadesevr-
ke-er op den ~pubiekeofi weg.
President Coolidge is van meeniing! De eerste passen~ziju heel eenvou.
It~ et cogenblik nog niet gekomen dig : De beide voetgangers verlaten
:sout de beslissingen te nemen, om-i schichtig links en rechts kijkend -,
At- het plebisciet over de onafhan-i het trottoir waarop zij zich altijd meer
Ilikheid ,der Filippijnen. Hij wenscht of min veilig k~nanen tolen.
in-eerst daarover met den Gouver- Dan nadert echter met de vervaar.
?ar, G~eneraal ~Wood, te onderhoudeo.' Iljke snelheid een auto, waarvan de
bestuarder heel daidelijk oplchen mikct.
OeBOve. Enkele .s~tooten op dq'i918xon, -die in
'' I jgeen erikele weartifk beachaafde jaz~ic-
'~rgvle va egipwre e band ontbreekt, illustreeren dit.
htfltig~evole wekvan de grep ar n En Haastig rukt nu de berer zijn.dame
hugeerste week rfgvale n ruari in d lopzi) en daarna worden weer enkele
V 7n18 stelgrfge alei enmera gewone wandlellpaseni enakt.
n ugaie Nu komt een saeoen op e~en
P~rperso de laed. lets aanracen, hetgee3 bet orkestje
??8888880 10 ?188(18.door havig gebel estn heu aan,
duidt. Is men ook t gevaar door
.fandedt Francesco de Pineda, enkele passen' ontspronlgen,:dan kon-
z~~~:ija vlucht rond de wereld,' digt getoeter een motorfiets aan.
hicijalijk ook op Curagao zal M 08818lg & CO. Vgrtege8WOO~diglg8F Tot Slot geeft een- la41ggerekte zucht
,~len, zooals wij verleden week,; van verademing doo alle dansen-


(P. 0. B. 95. -PARRAW

Export vran a:
geschikt Itoor boom-

Panbatrklak,r .giead 9009 n~


1864.~

(flolla~ndsch Gayana.)


zooalg :


den gelijkt]dig to 41lakenr to hea* gelaten op te metlken, zijn .de riddde-
ass, dat. bet .tegRenoe geleg~en -~tes len, waarran do aluatek tids 151 dete
toir weli: Ibereikh is~. atenwe daaden be~dient, iniver natu-
Hlet b~oorenknoopje,; ,Zooals iedere ralistisch.
man ~weet, is dit het maeest tronwe- Daarteg~enover staat, dat de gebaten
looze onderdeel van zijn toilet. Juist en bewegingen der dansers hoe
als men haast heefS, zal het a ult de realistisch ook op zichzelf als exo-
jachtige~ vingers glippen en naar de ~pressionisme pur-san~g moeten wordin
onbereikbaarste plaatsen rollen, bij aangemerkt.-
voor'keur onder het bred. Bovendien kan leder, die mteent
Vaak cok zal het savonds- bij het aanleg te hebben om voor de fillm te
ultkrleeden ontsnappen en onvin~dbaar spelen dat wil dus weinig minder
jblijken. Ge besluit dan, om den vol- zeggen dan : iedereen door paseo
genden ochtend, bij daglicht, te trach- sende gelaats-expressie het 'levendig
ten deo voortvinchtige te achterbalen. effect van deze dansen nog terhoogen.
's Mo0rgens echter: denkt ge byj het Ook het zoeken naar nieniwe vor-
ult uw bed stappen natuarlijk aan hetr men en de speciiek moderne onrust
heele boordenknoople niet meer, tot omen op treffende wijze tot afting.
/ge met uw blooteni voet er op trapt. E~n on ander tezamen vorest dan
Op dit contaet-krijgen nu van de den chaos, die geacht mag worden op
onbeschermde voetzool en het gede- de volmaakrste wljze dezen tijd ult te
serteerde knoopje, is deze alleraardig- drakken.
ste dans geinspireerd.
Zoodra de voet het verraderlijk op C~ A O
de loet~ liggende boordenbedwing~ertje GAO
ontmoet, worden nameijk de passes
ineens versneld.
De Andalusia. i)eze dans -is even
eenvoudig als sterlijk.
De deeinemers worde'n geacht,,4n-
de-lasiers" te zijn, zooals de volkrs- ~ 3
st:ddeztranpandagi r die zi hvsn
klamp~en aan de door een niet alleen
voioriti-,' maar aoak gm'hoog-ziende
directie boven hun hoofden aan*
gebrachte' lessen, waardoor gezegde
passagiers komen vian ten toestand
van .labiel- in een vanii (main of meer)
I~ed ensrs at ln zich, op in eenl
langle~ rij,. wrij dicht opedn, en de part-
nrg aae reeio en aar staan met r
ze bengelen~ aan de bewuste leeren.
lussen, De Glaxo-melk is voor kinderen
De me~est typische karaktertrek van onovertroffen.
dezen dans is het oniderho~tsen van -t
e~en eigenaardige, heen en wear zwaal- M808Ing & Uo.
elsde beweging van het Itchaamn in
alle richtingen,, zonder daarbij de voe-
ttm te verp~astsen, nliet ongelijk aan R 0 0 KT
ust still staanrvan olifanten..
Slechts wranneer het geknars en ge- ,,Mggg BJL ANCH~tiE "
piep der musiek er op wijst, dat: de 8gret1
qnm reenmberh need a of~i ro s-verkrijgbaar b)(evoraduisiwinel
kortten rostaE op dge Meilne trona) wor.. I. BAlZI. Agent.
den enkele b~asetige psasen gemaakt. : ? *HttSSE
Ee.;m bijzonder aardig effect kann ten; Nicawe veotorad en groote kexez
saltte -notw~~dor~LtYIe ,euragea wanneer i Belgi~sche Floortagel8.t
eten;~t JA va' tiet br~a ~ dl:e an Vlt.4 O8$188?$8 Wisrtrid e
laiT$1 jpattalire n af n .alle Mispodigheden .voor modr;9se~
~~s~r, t~~80dfcomer-inrichtt tirily :
ach lm dle even tkIstienbn a


9oi de Boletm meldden, heeft
een viereld~nalim als aviateur ver.
Bdoor zijn vlucht van Rome
Tokien it Ge ram ult Catal
Sea) is hij vatidaar vert akn
?-al de Z. W.. kusten van Enropa
ea, de fit.W. van Afrika, en.zal
Philleade plantsen. van Noord- en
SAmierika `asi~doen.
rag gaat hij naar Rabat, (Marokko),
rt Yasidaar nuerde iAtlandiscen
dg.van daar zijn vlucht naar
anrA~meri~ka, Oceaki r n Aif n

oaylodn dSavi tu5" dworda vr
dQdoor kapitein Carlo del Prete,
is.3t~ Vitalle, Zachetti als meca-
us,- ea Sergeant de Glinacenti, die
drie eerste etapen als passagier
inaalat,
C'oneet zijn vliegmachine met den ~
IIva .Santa Maria"' gedoopt ter .
van een der karveeleil van Co-
Ts aec ni-voorz en vrr twee.
P. K. Deze raid, die over een
L van 50,000 mijlen sal gaan
of *P het laatste oogenblik ge .
g ehonden. Zij geschiedt in op.
: van Mussolini, met het oog
09 ~ de snetheid.
Oi8tF het laatste bericht is hij
'O S~atra Maon kko aeane eok


I I VIOttOBilS 88881& $&? 0


atroK olf-berichtes


vran EDMIUND JACOBSEFJ, Apotheker


VLU00E BEDIEMIS f


QOK ~AAN 1101 BEZORGER.


sYC~ I*


PIfcIt

RR~IB0.


lle Salrinaamsche bonatsooten,.


en uratepusleltken


Bastard hodcus,


AetS :-rOFdO IDI ia~etig
hrta~iwt .ir


r


aol emat b


g

h~ E


tp kane


Aromaticas, Miin-iaturas, Cubanros,
Delicias, Oraciosos 11d Hi ~i Effe.
H. J. VOORENJ. Bovenverdiepigg
M. E. CUltlEL 6: Soys.llamer S4 en6.

Zater~Qf -en 'ndi~cg.
O apod: 8_ 2 am.m ~
Kanto rren : 8 a.40i -- 4 p..tn.


BUITE~~hAND MIEXIC~O. AMERIKA. LONDEN-NEW YORK[. OE AFSTAD#EN VERDWidifEN
88Belingen. De kerkvervelglng in Mdexico. De trans-Atlantische draadlooze tet- D rezer dagen is gemeld, dat de
Alleen het bureau te El Paso-, rexas, DeAeianceAbiesee lefoondienst tusschen Lonnden en New gelegenhe~id omi van Londen ult met
VER. STATE V. NI.-AMERIKA. rna' mmd ai-af ee ing van dem ratie bledlt haar bmdlngan dwerd 7 Januari ii. officie~el gec- New-r Yrkaesn b naetkeeerd tf e leesfo*
De Congreafilm. heeft binnen 5 ane 4 e- Het voortduren der anti-Katholieke D~it is een historische gebeurteris is treff'ende draadltooze dienst verle'
jaade looterustrsen 64 Presers eeigi eic nd ried Met de draadlooze teletonie is 25 ja- lecn week werd geopend. Maandag
De ffiieee ilmvanhe Inernt.bijgestaan, die wegens de godsd~ienst- verbolschewiseering des lands is voor ren gelede~n een aanvang gemnaki, j.1.wednzsen eseknge
Eucharistisch congress te Chicago, die vevligMxc metnvrae.den president der groote Amerikaan- doch dit geschiedde itoen in zcoodel- wisseld de verbinding bleek goed te
voor Kardinaal Mundelein is vervaar, sche arbeidersfederatie, den beer nigen vormi, dat zij vourr gewo)ne has!1 z ijrl cl d!e au!derbrekingen, die zich
digd door de Fox Film Corporatiou- Moo0teiell oR proerea. Green, aanleiding geweest in een delsdoeleindel: onbruikb~aar wals. Mcn you~rdedent, duairden slechts enkele se-
is 8 Nov. voor 't eerst te New York oficieel schrijven aan den Mexicaan-j moest op de uitvinding decr myonischei condltel. 't is echterl nog een: dure be'
veetoode daarnageduend tweemal vro De Brailiaaschre ,repndn schen minister van handel en indus- lampen wachten, die een ge~heelet Zi zllieid. D~at unldervo~nd een Ameri-
wekn dgeljkstwemaa; vrvo- v n de Til cre strie Luis Morones, de zienswijze der ommekeer in het drnldlooze verkee ikaansche dame. Zij belde te New*
gens begon de rondreis met de filniTe e bekend werd, dat het Amrerikaansche arbeiders in deze aan- Ihebbeni teweeggebracht. Aanvankelijk jYork een vriendin in Londen op en
naar de grootere steden van de Ver. lijk van rMgr. Manriguez y Zarate. gelegenheid uiteen te zetten en tege- van kleine capaciteit, zooals nog he- /er ontwikkelde zich cen gesprek, dat 28
Saten en vanel C rana da. o bisschop van Hu ejutaveeis elk ver rz lijk de verdenking terug te wnijzen, den bij plaatselijke omroeping in ge- minute gedourd heeft, en slechts af'
op4merc verteilt 2xervadts voo die mnktnd geve angenis te Veraol zCru lals zouden, de Amerikaansche arbei- bruik, nramen dere lampen feder jaar gebroken mioest worden omdat een
opnae dr flm 2 epert hu din_ evodenwaswiep ht vlk ichders met de beginselen der Mexi- in capaciteit toe, zoodat thanrs lamp ander de ,lijn" aangevraagd 11ad. Het
sten hebben bewezen en dat meer op de troepen, die de ambtenaren caansche kerkvervolgers sympathi- lenders van 200 K. W. voor bet telr- Ivriendinnlen-pr~aatje kostle 700 dollar
dan 30.000) voet film gebruikt zijn. van de regeering moeten beschermen. seeren. fonische verkeer iusschlen Locndlenl en of' 1750 gulden !
Een aantal kieken van de reusachti- Deze moedige bisschop is overi-i Green schrijft wonder meer : New York worden gebruikt. Hiet blijft intusscheni een grootsche
ge olkmasa' teChiag zin an-gens niet het eenige slachtoffer van nDe toestand vordert de verklaring, Als de abonn6e to Londenl thanls van ultvinding. Men spreekt mett elkaar,
grjen reksalistish ren mhoetejn tot deCalles' trawanten. Uit vertrouwbare dat de Amerikaansche arbeidersfe- ult zijn kantoor spreekt, wordt het alsof men in dezelfde kamer was en
brjeste proevlsien vante fim tographe bron wordt ons gemeld, dat er hon- der~atie van den beginne at onhierroe- geluid van zijn stemr overgebrach-t naar er lIgt een afstand tusschen van 5C000
beht pooren. Op somigezitm entotr i ;derden Katholieken wonder eenigen pelijk aan het beginsel dier gods. het central station eni vandaair tang~s K.M. Oceaan Is bet -- vraagt een b~lad
400.000 menschen in en romdomn het vorm van process in de gevangents- dienstvrijheid is verknocht geweest. bijzondere ondergrondsche kabels naar: niiet wonder'lba;rlijk(, bijna niiet te
groote Stadium te Chicbgo: terwiji de sen zijn vermoord. Op deze berich- Dat is een der grondzuiten waarop de het draadlooze station to Rugby. D~aar omnvatten voocr uw mnenschelijk ver-
opnme ande nome engteteten moesten de legertroepen versterkt groote bewegingS rust. Volgens de sta- vindt een; tranisformadie pleats, waar- stand ? Wacht maar. 't wordt nog
Mundmeleino de nom sliinglgt i te worden om het volk in bedwafng te ttne elmntnmgnd e door de trillingen vani het goluid amn- :wonderbaarlijker..
Congress, en den groote processieon- houden, dat de gevangenis wilde aan- iden der federatie naar eigen goed- gezet worden in draadlooze golven, ,,Want terwijl a beiden dat gesprek
der regen en hagel, tot de pakkendste fallen en de bewakers lynchen. dunenznder eenige belemmering die over den Atlanrtischenr Ocenan7 totl voe~rt, terwiji n vraagt hoe het uwK
en ndrkwekenstefilbeedenmoe De artbischo va Mihoaanhun godsdienstplichten nakomen. Ge- Houlton, in den s~taat Maine gaan~, jonlgenn gaat in de Nieuwe Wereld en
tel n bkehooen dite ooit gemaakt zijn Mgr. Ruiz, verklaatrt, dat de troepen tr.ouw aan dit beginsel, heeft de fe- [waar ontvangintstallaties door de Amne- hem vertelt dat mo~eder een rustigen
Bijzonder interessant zijn ook de op- in zlln diocees twee priesters en deratie in de Vereenigde Staten zich rican Telephone and Telegraph Cyi. nachit beeft gehad en dat dokter than
namen van den avond van den derden idertig leeken vermoorld hebben, om- steeds tegen die vereenigingen ver.- zijn opgesteld. Van Houltonl worden alle hoo-p o~p herstel geeft, zil er dfaar
dag -den Mannen-avond--toen meer dat ze protesteerdeni regen de tyran- zet, welke de godsdienstvrijheid te de trillingen langs een landlijni van ergens inr Weeneri, Oslo, Marselle,of
dan 250.000 mannen het Stadium vul-: nteke maatregelen' n komen. 500 miji naar New York overgebracht; wellicht in To~nboktoe een onbekende
den; het beeld van de reusachtigel In Acombana wilde het volk de nGoed begrip van dit feit zal bet u enr vandaar naar deni onivanger doo~r- ment eeni vier-kanit kastje voor zich met
ruimte. verlicht door de kaarsen, die kerk niet verlaten en most met de duidelijk maken, hoe het kwam dat gezonden. een paar knoppen en een paar gloei'
de vergaderden in de hand hielden Iwapens verdreven worden. Ze smleek- gebeurtenissen in Mexico vele leden Indien de abonnC te Newv York ant- lamdpjes. D~ie onlbekendee draait wat
tijdens het Lof. is onbeschrijflijk ten hun priesters, waaraan ze letter- der federatie hebben getroflen. Het woordt wordenl de trillingen vani zijn anni die knoppeni, iets naar links, een
school. -lijk hingen, om hun niet te beletten gevoel van deeineming werd nog se arbtcnrl station over-- like naar rechlts, dan hieef hij 't te
Dez oficeee ilmwodt erpridtegenstand te bieden en te sterven Iversterkt door het streven der geor- gebracht en vantdaar langs undcergronld- Ipakkenl enl woord voor woord kanl hij
door Kard. Munele inm motet behulPvoor het geloof. ganiseerde arbeiders, de weldaad en sche kabels ter lengte van 70 mijl ini Weenen, O)slo, Marseille of Torc~n-
van een uitvoerend comite, dat de ver-, In het dorp Zatuago weigerde de den zegen van religieuse, politieke naar het draadlooze stations up Lo~ng boktoo bet gesprek vollgenl, datau ill
tooningen in de verschillende steden bevolking de kerk at te geven. De en economische vrijheid niet slechts bisand. Daar worden de trillingen om-l Londenn met aiw jongen in New- York
leidt. Met Mgr. Quille, Alg. secreta- commissie nam haar toevlucht tot een voor zichzelf te verzekeren, maar ze gezet in draadlooze golvenl, die oveir vI)ert.
ris van het Congres, zitten daarin peleton van vijftig soldaten, die aan- ook andere volken ten volle deel- den Oceaan gaan tol Wroughton biij ,,Wordt hLot u eeninlgszilis ,,unhei-
o.a. de vice-president van de Fox/ stonds de beschieting begonnen. Het achtig te doen worden. tSwindow, waar de ontvanger van hiet mnisch"' re Inoede bij het verwerken
Corp. en neg twee andere grootheden volk herschiep de kerk en den toren Velen zien in de handelwijze der postkantoor de draadlooze golv~n weer van dit feit ?r Och, het zal wel wen-
op bet gebied van filmvertooningen. in sterke barricaden en de troep Mexicaansche regeering een aanval! omzet in de trillingen van de men- nen, wan~t bedenk, dat we nog mnaai'
Hetcomti eef ee bueaugeoendmoest met achterlaten van vele doo- op de gewetensvrijheid Zij hebben schenlijke stem, geschikt youcr olver- hleel lan 't begin staani van de mo-
nte Ne ork nSite 1214, Lebreugonga- den aftrekken. Vlersterkt keerde zijl den indruk, dat de Mlexicaansche re- brenging langs de ondergrandlsche ka- gelijkhedeni der radio-wonderen. De
cre Building, 1472 Broadway, dat terug en nam de kerk stormender- geigdKaolke ervrogtesnardcnraete ]Londenl en dienlst Landenr-New-Y ork,, die in Wee-
alle correspondcentie over de film be_ hand. Zeer vele Katholieken lietenr ent den Katholiekeni godsdienst in ;vandaar naar den eerste n aanvrager. nen h~eluisterdl wordt, is nog maai en-
handelt. het leven. Mexico wil ultroeien. Velen hebbeni Ten einde zoo, zuinig mogelijk to kele dageni oud. Wat zal 't gleven a~s
Getulgenis van een Protestant. mij dan ook gevraagd, of de Ameri- weaken, hebben de transmrissie en aint- Iwe ceens tien jaren verder zijoi, twin-
De Stichting van Moeter Alpb0880.' kaansche arbeidersfederatie Mexico's vangst op dezelfde golflenigte plaats. tig, vijftig, een- eeuw. Dat beluisteren
Een nieuw vlugschtift over 1Mexi-' reiiuepltekodrcrj Dit maakt het gebruik van schakelaars i s up zich zelf natuurlijk een foul,
De New Yorksche bladen hebben co, uitgegeven door de Amerikaan-l Het antworord mnoet luiden, dat de noodig, die zoodanig door bet stem- die nog weggewerkt moet worden,
maanden lang niet opgehouden de sche Ridders van Columbus in een toestand in Mexico een vervreemding( geluid wordenl gecontroleerd, dat, inl- mlaar toch demonstreerte deze fout op
heldhaftige deugden te roemen eenerl million exemnplaren, deelt een uit- tusschen de Amerikaansche en Mexi. dien de abonne te L~onden spreekt, zijn zeer tr'effende wijze de geweldig toe-
Zuster Dotninicanes, Moeder Maria spraak inede van mr. Hub. Herring, caansche arbeiderswereld te vo-stroom op New York wordt inlgescha- genomlen mnacht van den mensch ten-
Alphonse Lathrop, die 9 Juli te Ro-' een der voornaamste leden van de schijn moet roepen, hoewel de Ame-vcr keld en de stroom van New York niaar jgevolge' van de radio-telefonie.
sary-Hill in het door haar zelf ge-/ del egatie, door de Amerikaansche rikaansche arbeiders hebben getracht, Londen uitgeschakeld wordt. Zoodra .Afstaniden vallen weg, scheid ing
stichte hospital voor kankerlijders Congregationalisten nitgezonden om zich op geen enkele wijze met de hij ophoudt te spreken, komen de bestaat niet meer op den knikker, dielf
overleed. iden toestand in Mexico te onderzoe- Mexicaansche aangelegenheden te schakelaars automatisch in hunl nor- wij aarde neemerna. Straks sprekenI wI)
Dezemerkwaardige en heilige vrouw ken, Hij verklaart: /bemoeien. jspronkelijken stand en als de opgye met iedereen met wien wij wenschen
was een dochter van Nath. Hawthor- ,De Kerk van Rome bezit het hart: Het is mijal vaste overtuiging, dat roepene te New York antwo~ordit, werkt te spreken, waar ter wereld hij cok
ne, den vermaarden Amerikaanschen van Mexico. Ik pleit niet voor Rome, de hoogste belangen van den georga- zijn stem op de schakelaars rool, dlat mag vertoevenr. Thans nog een kler-
romancier. In 1871 trouwde ze te /zegt hij, en ik kan mij met hare denk- niseerden arbeid in Mexico en in de hjmtLne ebne od en ne verbetering atan onze vliegtuigen:
evenals zyj Unitarte~r. ZiI hield zich feiten ziju onweersprekelijk : Mexico het godsdienstig geschil, dat Mexicotidlkutesaedwod DfposerevemgnnwezjerDa
bezig met letterkunde. Ze had een ~is godsdienstig, bartstochtelijk en in ~beroering brengt, vorderen. Een ces gaat automatisch~ gedurenlde den stappen we 's morgens te Rotterdanl
zoo, de jng tief.innig godsdienstig. Die godsdienst billijke en rechtvaardige overeenkomst, g9eheelen tijd van het gesprek voort. in de cabinet en zijn nog voorl twaal-
In 1891 zwoeren beiden het Pro- zal niet sterven, de Kerk van Rome dat slechts goedenl wil vraagt en de Na nidn hev srjt -e ILfvenf i ~n N ieew-ok A teda m-nvorIundi
testantisme af en werden te New isdaar om er te blijven. De vervol- rechten der Kerk zoowel als die vajen Naru aaildn hira crjthtvrtee elndge orL
York katholiek gedoopt. Het nieuws going, als die er is, zal haar niet de- den Staat ten volle erkent, zou bij Cetm:den -Melbourne moet men zelfs on-
hunner bekeering baarde groot op- ren .... De Kerk van Rome zal daar- het Amerikaansche volk en in de g~e- derweg, b.v. in een der luxe-hotels in
zien, minder echter dan het bericht ult te voorschijn komen sterker dan heele wereld den besten indruk m~a- .mdetutetarormebgevrncen
kort erop, dat de twee bekeerlin~gen ooit, niet rijker aan gebouwen ofj ken. Het is niet aan te nemen, dat Dad elutibt is dore naasrte tovekomstde al
de rest van hun leven gingen wijden landerijen, niet sterker aan politieken de huidige betreurenswaardige toe-: unsaaa p w kk n, 't war ideen ada werkezelijk eidk
aan de verzorging van kankerlijders. !invioed of wereldlijke macht, maar stand zonder eind zou voortduren, "s woren Ofas i onze aarde er gezelliger
Mrs Lahro na eest aarintekmet een nog krachtiger greep en in-: Tot slot biedt de AmerikaansceleS 0 gaa eop a wrnwaeesrksd
in een klein huisje in het Ojsterkwar- vloed op de affectie van het volk.en arbeidersfederatie haar diensten aan, I COgnaci Roy" draloz teeonesrke kri
tier van New-York. 't Begin wasl met nog zekerder beloftie voor de om tot een goede verstandhouding te; krs oo dn eterzule tilen
moeilijk, maar de bewoners deer toe komst." geraken. OnVermu~de- Iksde~~ inerninentaler vliegtuigdiensen
arme wijk beminden hun weldoenster. liknnvselje zle xliern
In 1899 stierf haar man. Tegelijk met ""----- -------- -- *f;,$I Jk i datsta ijatl zuog te ezien."ren
vier medehelpsters werd zly nu reli- Aagna
gieu~ze en verzorgde in haar land- I E a m k n
huisje achttien kankerlijders. 't Schijnt t a make
dat God dit offer van haar vroeg: MOTORSHIPS Sallings to t) Saillngs toZ0fVTer
om haar werk te zegenen, want van jihn
dien tijd af kon zif zich in de Jack-i Pt0. e010mbta and Cartagana. Havre antI Hamburg kiii iend.~ str
sonstreet in een woning vanwek vijf ver-de adru onIt a.~`J ll I
diepingen vestigen, wlezjdnW ltatH r 1hJn n vre
naam gaf van : ,Saint Rose Free Ho- W or~dig oer op
me for Incurable Cancer" Nu reeds Consul Horn ") 0th Jan. 28th iw odgro
meer dan dertig jaren wijdt zich deze if898 _I/r~~u~r Ic 'J~-
nieuwe Derde Orde-Stichting van Fr1~Uida HonU 1 25th 15th Feb. , i 41 uaa
Dominicanessen aan een aidoor Henry den* t Fb 4hi l~I C
groeiend aantal kankerlijders. Zij be- 6f rn) th Fb 24h ,Jog .
zit op het oogenblik twee kloosters: vln~ cocn c9h, 1t ac.-1.Qv ~lC
te New York (Jacksonstreet) en te' .1. 0r 9h


Hat mre.Mer Alphonse werd om hlalar M fl HOfn *) 6th March 24th ,,i::Iz BreedesJt~ra at
heldhaftige toewijding door heel de.,,, L(, "f t pr l il
bevolking, Katholieken zoowel als an- i he s Hor 19th t3t ,,I 7t Ap l N~O. 72.
dersdenkenden, ge~erd en behind enl adru ,-n n Arl 2s 2-3
bijgenaamd ,de engel der kankerlij- W ltatH r )2 d A rl 2s ,,. Mrgsakt: ndaozen a icackects1
gdrsn" oHeere held afti e ijiver al za f) Vi8 Pt0. C868110. La Guayra and Tralnlad. Ver~kriibacr bijApothekers
meest weerzinwekkende zieken be. ) Til080 Ioats also call at Santa Marta. YO I
handelen. Ze was een vronw van le- *l hp cetcro ad psegr.EI I~
vendig geloof en onbegrensd ver- Alsisacp ag n asnes
trouwen in Gods liefdevolle entEoi PAN

pl'atste .ei de vorase" hlade --S80NN in zeetr goeden staat h bs
Ze ontving altvteggen j a oew~oonlij SUPERIEUR HOLLANDSCH FABRIKAAT. """^" whiskyI

lijk na haar afsterven riep men haar' Woensdag 24 D~ecember aangekomen met het S.S. ,, Venrzuela"' ABRRIvn DE SOhHA
aan de telefoon. Men antwoordde. een groote., partij DA1VIES- en HEEREN SCHOENEN.
dat Moeder Alphonise zoo just over- Efiiis SN. 1 itra~. im ~orted
leden was. ,Dat kan anosvoor- H.i J. VOO~REN. ~3--5
nemen niets veranderen", was het/ hlr -**l
antwoord. 't Waren eenige vrienden, Bovenve3rdiep~ing Bankgebouw MORRIS CUSRIEL & SONVS, o.e Ifad DA
die een ch~que van 25.000 dollar be- Kamers I en 6. Ingang Keukenstraat. .OnteIl diA E
loofden te zenden. sPE:I
Om haar heldhaftig werk voort te~ t Sorce w ~s'
zetten laat de stichteres 27 ge pro- :Fen ig & O
feste Zusters, 3 novicen en 2 postu-
lanten na. Moge de zegen Gods en .
van haar H. Vader Dominicus dit r
heldhaftig liefdewerk bestendigen en A ets
aftbreiden; (Tijd). MYENSINJG &Co. VERTEGIENWOORDIGERS. M~E~NING; 6 C'o 4yentenll.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs