Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00123
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 11, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00123
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full TextCI II Il eY I IL


---.l....n-..-~--u~~~~nwu ~u-- ----*--I- 1~- I- T_


I I I I- I


I _
__


~II...


peemt Gelden A D~posito. Opent Spaar-rjekeningen.
Opent R~ekeningenGoo~nte met Rente-Vetrgooding.
In- & Verkoop dan Barlteolandsche Wissels & Ureemd Gold,
Bezortgt Telegtraftsche Uithetalingen.
Glredietbviev~en & Reismilssels American Express Comnpany.
Vlerstrekt Crtedleten aan den jiandel.
Ultlloening van Effecten-Ordelrs. Verzilvlering rlan Coupons.


-- ---- -- --I- ----- -

zijn de huurprijzen bij lange na niet ming van den particulieren woning-
zoo sterk verhoogd, blijft de gemid- bouw, waardoor de verhouding van
delde verhooging beneden de 100 pet. het aanbod tot de steeds toenemnende
En er zijn nog honderden en honder- vraag nog ongunstiger zal worden dan
den z.g. afdakjes, die tegen f 5 AfI 10 zij reeds is. Wat misschien zelfs tot
(per maand wel te verstaan) verhuurd de noodzaak van duren gouvernements-
worden. Iwoningbouw zal leiden, met als eind-
Doch dit is de hoofdzaak niet. Ge- resultaat ,stroppen" van honderddui-
geven de reden van de stijging der zenden.
huurprijzen, nJl. de zeer aanmerkelijke Nu vermoeden wij wel, dat de Ami-
verbetering van den economischen goe en zijn medestanders hieltegen
toestand der bevolking, waaronder in zullen aanyoeren, dat tegen verslap-
tegenstelling met den nood van vroe- ping van de particuliere energie ge-
ger, thans welvaart heerscht, is het geen makkeijk en afdoende kan worden
kwestie van leven of dood als voor gewaakt, b.v. door de eventueele maat-
een arbeiderswoning een paar gulden regelen slechts toepasselijk te verkla-
meer per maand aan huur moet wor- ren op woningen v66r den oodlog ge-
den opgebracht. bouwd, waardoor tegelijkertijd de bil-
Wel van overwegend belang is de lijkheid wordt betracht tegenover hen,
vraag wat het gevolg zta zijn van die in den abnormalen tijd bouwden,
eventueel wettelijk ingrijpen en huur- en de prikkel om voort te bouwen
commissies. onverzwakt wordt behouden.
Wij nu, voor ons, verwachten daar- Zij, die zoo redeneeren, verliezen
van niets meer of minder dan een on- j daarbij echter uit het oog, dat er nog
middellijke verslechting van den toe- zoo lets is als het vertrouwen in de
stand, immers een aanzienlijke afne- overhead. Is eenmaal dat vertrouwen


___ __I_ _~I__


11 September 1926.


Zaterdag


No, 2227


~ IIIITF4IT HI9 /T1l


~I~EE;BhA D V00OR


14" ---..-


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonndempen spij co hCursagr, Atntaire 1/lI0 and

fl. 2.-- bij vooruitbetaling.


Voor het Buitenland per jaar fl. 10-
nddenerlijk~ednummer fl. O.15.7rges
elken regel meer 7# cts.


Thomnas-college .


f. 0.50 ; veer


De luute an et eve ende als d& lagere ambtenaren van den ac- Curagao toe aan de ,c~uurte" of wel
teeiens e b era seing eil riev n dtj .ddko n ha a
Ikeliers of n~eringdoendenr, winkelne- stijgt voortdurend en tan het opdrij-
dienden enz. enz. Dat ook werklie- ven daarvan doeui a ~:ee menschen,
Dr bekende Anon~ymus schreef in Iden handarbeiders dan ---, die wat wier inkomen hunr da; niet toestaat.
de N, Rott. Ct. van 6 Juli. hougere standsaspiraties hebben, thans Men wil niet achterb ijven bij zijn
In heigeen wij eenigen tijd geleden dergelijke woningen in gebruik begin- meer bevoorrechte ,star dgenooten" en
endt db udr sc reen etiet betrekkh g nenste nemen, doet aan dezen regels hudt daarbi u .en: a aken Imdt
rapao, heeft een belangstellend lezer En dan doet men verder, wat de klachten over de duui;
adaar aanleiding gevondoen aan de re- woninghuurprijzen betreft, niet ineens ..
dactie eenige gegevens te verstrekken, den grooten spronlg van f 30 naar f 75 ,
Uitsdut u- vleen, v eel w gunzsat g oni rna an nfa40, f co n f 60 r aadj Het WOnlngvraagstuk
Voorstelling van zaken hebben ge- in nette gezinnen toch ook wel heel op C r~o
Reven. ~~behoorlijk kunnen wonen; al moet O ~ a8.
Zeker wij hebben het nooit ont- mnzich op Curagao wel neerleggen V dnefn crjv bat e
end en wij hebben het aan wie bij Ibij het feit, dat op dergelij e wonin- N. Rott. Ct. van 17 Jr,ri het volgen-
I"s om inlichting kwamen nooit ver- gen meer en meer beslag wordt ge- de artikel .
I eld het is tegenwoordig duur legd door den ,,financieel opkomende Blijkens eenl verzucht~ing in een van
Voenrl op Curagao: In het bijzonder z.g. ,,minderen stand zinjongste hier ontvanigeni nummers

:,be r de mhnsucden edl ientande hd bn deW be oig bh ftt zi in ter beeieh b rteele Amigoe di C w riano opgsedsrt
a f400 per maand hebben om Imet tonnetjes of blikken. Dlit stelsel ijee 4renvr(t a prje
an te leven, en nog mieer in het bij- veroorzaakt veel ongemak en dikwijls h" Hoigulplz~e ord
n"der voor de Hollanders of andere zelfs onaangename moeilijkheden. Er int tell Td vada toen u l~m ssie det
as ropeanen, die, van kindsbeen af is bij den verbeterden economischen omstandigheid, dat de hoiurprijzen nog
an een bepaalde levenswijze gewend, stand thans haast geen concurrentie 1tesd ogebi;n igae
op Curagao voor geheel andere toe- meer in het ,vak". Maar wie voor desedsehogebjenngaen
Standen en gewoonten komen te staan verzorging van dit onderdeel vanl de dat voor de ,,meest cllendige wNounl-
en die zich daaraan nog niet hebben buishouding f 30 per maand betaalt genl op Curagno ,,afdak es" ge-
leeren aanpassen. Er zija er, die dat al zooals de briefschrijver opgeeft -, noemd die v roeger f 4 i aan 1
~eel spoedig leeren, maar er zijn er die weet op Curagao den weg heusch ur pbctetaseds I
ook di daai nooit ver bren- nog niet en is druk bezig de markett wordt gei~ischt.
8 en zich altijd vreemd blijven ge- igrondig te bederven. De Curagaonaar rofA'ijt e shebben gtuc arkkeinuit e
oele en gedragenl in het vreemde komt met veel en veel minider terecht. p'ftt 9bngtokn ntd
Itald. Wa ehoepizn nd ik- lessen der ervaring, in schier alle
aar, om tot de concrete punten te water betreft, wii hebben er reeds vijnen bedrijve opeidaagrpn Twiji men
Onen. vroeger op gewezen, dat die prijzen haast oerivera opeldestansl metj goed
erolgens den briefschrijver bestaan naar gelang van den regenval enorm faatsovenrach atdrs te kosmen an g. d
PeOP Curagao geen woningen van f 5 schomm elen.e Men heeft in het V, d. crisose trlten f en voor en ulvoeng
Pr staand. D~e laagste prijs is f7.50 van den Kolonialen Raad over de daarvan ttinhet eveor i4 uitoepen ap
is manad en werklieden, die f 4 watervo~orziening klnnenn lezen, dat raten triji net hcr!ret mnst ierte
nio Per dag verdienen, buizen in wo- regenwater in den regentijd bijna odmladdebasigtaeszcnoh
,gten van f 25 t 130. niet wordt weggegeven. Als gems wringeni de blstropn, de h~ets dircte n
"hie rijver dezes kan tegenover deze delden kunnen de tegenwoordige hoo- w'nen in dice gtopevol zijn gew ieestvn
feedeeling stellen, dat hij zelf ge- ge prijzen, teweeggebracht do e de oe idrheidsemgoele nissen, lijt het
beiresseerd is in een groot complex ar- Ifelle droogte, die thans geheel es -bld' zv'hichbloiend staende opjf slets
vanderswoningen, waaronder er zlln Indi& teistert, in geen geval dienst ldinde zijde va hting trnewikkseld s
17, f 6, f 5 en zelfs van f 4 en doen. rasuvo uaa lie or
f per maand woningen van Schrijver dezes meent met het bo- een wetteik, veorbCr~od plen huromms-
O~eveer de afmetingen, door den venstaande te hebben aangetoond, datses
soeijVer ult Curagao opgegeven, be- zijn vorige beschlouwingen over het Siet i er a nst nkne,
boeid als 64nmanswoningen voor de ar- onderhavig onderwerp miet op al te: dat er zich op Curagao gevallen voor-
btaders, die hunne gezinnen, buiten de losse gronden berusten. H-et is na-donvn urpiveognenmt
Sa lhebben wonen. In den prijs van f 12 tuurlijk niet zijnr bedoeling te ontken- 200 et. gel tupijkde Amoigoen medelt.
a 5 per maand vindt men nog steeds nen, dat de levensomlstandigheden te Misbru. eijke koen atijd en overad l
ei de verschillende stadsgedeelten ar- Willemstad met den dag moeilijker voobr, koenzl s voorn ooki waa wvets-
Sierswoningen bij honderden. Iworden voor de kleine burgerij, voor veroden kren huurcommissies bestaan.
la8oningen van f 25 en f 30 per de menschen die van f 300 at 500 Maar den galen alromis do en Amigoe
keri Rd zijn reeds geen arbeiderswonin- per maand een~ gezinl moet onderhou- berdoel betreffen ins eder geva tmioch
de mneer, maar de aangewezene voor den. Maar men schri ve vooral miet bdoeulzod etrigen. Ovieer het algemeen
Illeer beschaafden wonder het volk, al de ongemakken van het leven op d izneign vrbtagme


B IJ K AN~'T 0 0 R C U RA QA 0*


I


I


NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N.Y.
NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
Socatrt GANE~RALE POUR FAVORISER ETC.


Vertegenrw.


te New York


te London :
te Parijs:


Spoedig bloeiden de tuinhuisdorpen Ook volslagen socialisten en vijan- Och neen, Pter, kijk nou eens,
condom de stad op : St. Jozef"'.,,St. Widen van de Kerk werden zelfs toe- mijn aardappelen zqjn toch veel mooier
Stephan'., St Michael". Sainte Croix", Igelaten. Aan 66n, die hem dit als on- als die van de anderevr. leader arbeidt
,St. Camille". Natuurlijk was datalles Ijuist voorwierp, Rntwoordde hij: ,U voor zichzelf.
de vrucht van ontzaglijke moeiten en begrijpt niets van mijn idie, noch leder voor zich en leder voor
offers. ,Wannleer zult U toch eens iets van de Pauselijke Encycliek over allen. Alles moet gemneenschappelijk
eenmaal met die stichtingen uitschei- het arbeidersvraagstuk.zi.Daisocjeomustch
den ?" vroeg men vaak schetsender- .lk wil dat de menschen 's avonds leer.
wijze aan den pater. Wanneer ik dui- een warme soep en een gezellig te- Toen sprong de man op: Pater,
zend tuinen gesticht heb, gaf hij gaar- buis vinden. Want hoe kunnen wij wanneer dat de communistasche leer
ne ten antwoord. Hij going echter ver- anders aan hen, die honger hebben, is, dan ben ik van heden at aan gdeen
der en bij zijn dood had hij er 1500 het Evangelie der lielde prediken, wan-, communist meer Aan mija aar ap-
ingeticht met evenzooveel arbeiders- neer wij verzuimen, hun werketijk te !pelen zal niemand taken t
families, in het geheel 9000 zielen. helpen." Een anarchist, die men eveneens
Allen beschouwden hem als hun En just deze behandeling voerde een tuin aangeboden had, wilde zich
grootsten weldoener en noemden hemi de mnenschen naar de Kerk terug. Ve- eerst vergewissen. of men hem hier-
een heilige. jle arbeiders zijn daarop kerkelijk ge- om geen geloof aan God wilde op-
In de tuinlen heerschte een eigen- trouwd en hebben hunne kinderen la- dringen, Hij kon het nanwelijks ge-
aardige demnocratie. leder complex ten doopen, wonder dat men dit van Ilooven, dat men hem de algeheele vrij-
had een ,Raad.". die zelfstandig voor hen ook maar in het minst geeischt heid van levensbeschouwing liet.
de goede orde zorgde, eventueele had, Elke maar eeningszins opdrin- WIaarom wilt U just myl dien
geschillen beslechtte en de vrijgeko- gende wijze, omd te doen bekeeren, tungevenda ire elij alen ster.beU
men tuinen verpachtte. Bij de keuze going hij ver ut den weg. e tc a e nrhi e.
der .afgevaardijgden"' had iedere hleis- ma atvo zor nm seen v tl bete k w ne tntwi feld ezei deb vkme r~m
vader een stem. mne zj esh t e a i et o datg e rv ker
Voor de toelating tot een tuin stelde dere denkwijze tee brsengen.faaikn rreieoe h we e n
Pater Volpette de volgende voor- Zoo )ro Mi esenfnaikt e di bnent U eben roe
waarden : 1. Men may niet reeds er- communi ft dle hij even es eene uin socalis dran ai elf m eene d manr
gqens anders een huis en neen tuin be- tire verschf Toen dus ezeg he o lveug -y Docalt zou ik meen mend e Maar oca
zitten, die voor de eige 'oehoeften tIbid De keehmzovlveg a o kmee arsca
toereikend is. 2. Men moet als een de vertelde. hoe heerlijk zijn groen- list naar miju geest De man kwam
net en zedelijk mensch bekend staan, ten opschoten, zeide de pater hem en werd spoedig een braaf Katholiek.
3. Men mag op Zondagen in de tui- plotseling : Zulke gevallen waren er vele.
nen en huizen niet werken. 4. Men: Dat is schitterend, ja; dat sullen Een bijzondere trots der tuinsteden
mag zijn tuin niet aan anderen ver- de buren ook heerlijk vinden. was het zangkoor der knapen. Voor
huren. 5. De tuin moet zoo goed --Hoezoo ? yroeg de man. Wat gaat de nieuwe kerk gaf hun fija gezanug
mogelijk bebouwd worden. Elkeen dat mijn buren aan ? een bijzondere aantrekkingskracht. Het
is echter vrij, wat hij op zijn deeli Dat moet je niet zeggen, wii zul- koor gaf ook in de stad St. Etienne
verbonwen wil. .len de vruchten van je arbeid wonder zelf concerten en wierp dan dikwijls
Men heeft Pater Volpette voor de allen gelijkmatig verdeelen. een flinke winst af voor een lielda-
voeten geworpen, dat hij geenerlei De man begon te protesteeren: -dig doel.
voorwaarde, het godsdienstig leven Wat ik replant heb, dat behoort aan Toen Volpette stierf waren de ar-
betreffende, bedongen had voor de mij beiders ontroustbaar. Hij was onze
toelating tot zijn tuinsteden. Ja, hij Dat is allemaal goed on wel, zei grootste weldoener, zeiden ze en praten
verlangde zelfs niet eens een onder- de pater, maar we zijn toch allen Iheden nog van hem als den edelsten
zoek of men kerkelijk getrouwd was, breeders en derhalve moet het aan volksvriend dien zi) hebben leeren ken-
jen of de kinderen gedoopt waren. allen te zamen behooren. nen.


maatchapijeen groot stuk land.
Een gf00t veiend masHapj-et was 4000 vierkante Meter groot
en bestemd voor 50 arbeidersfamilies.
der arbeiders, De afbakening der verschillende stuk-
Sken werd volvoerd en op een goeden
In een der grootsts industriesteden IZondag trok de pater er met 50 ge-
Van Frankrijk in St. Etienne, tenl Z. lukkige arbeiders naar toe. Deze eer-
Svan Lyon, vindt men beden een ste tuinstad werd Mariastad gedoopt.
zeer bekend geworden en social on- Doonr nieuwe collecten werd het noo-
geroeen nuttige inrichtin~g een tuin~- dige geld voor het onontbeerlijke ge-
dor voor arbelders Dui enden mijn. reedschap alsook voor het zaad bij-
arbeiders linden hier een liefel jk, eengebracht. 50 Arbeidersgezinnen had-
het famnilieleven en den bodetulcultuar den spoedig 'n kleinen, welbebouw-
bevordelijk onderkom~eni. De verdien- den moestuin. En er volgde zoo een
Sten echter van den geheelen opzet tweede, een derde en vierde tuingroep.
en inrichting deer tuinstad komt een D~och al spoedig verhieven zich
katholieken priester toe, den Jezuiten- mee~ilijkhedenn zelfs van katholieke zij-
Pater Volpette. Zijn wetkzaambeid van de. Sommnige enghartigen wilden de
baanbreker op social gebied verdient social leer der just kort tevoren ver-
iII breederen kring bekend te worrden schenien Pauselijke Encycliek ,,Rerum
Oemaakt. Noaralllm" in het geheel niet begrij-
Tot in het jaar 1894 heerschte on- pen en beschuldigden Pater Volpette
erT de 90.000 arbeiders der stad slechts ervan dat hij het communism predikte
de rdoode vaan van het socialisme, just en de menschen met gevaarlijke pro-
i it jaar echter ontsloeg de staats- beersels hebzuchtig maakte.
a"penfabriek een groot aantal arbei- Nog meer waren natuurlijk de ra-
desen met de werkloosheid, daaruit dicaal socialistische overheden der
\)t'vioelende, steeg de ellende. In de- stad St. Etienue tegen hemn gekant.
t algemeenen nood kwam genoem- De radical burgemeester zag de be-
priester, die totdan toe leeraar in moeiingen en successen van den Je-
Jt ezuitencollege te St. Etienne was, zuitenpater met scheele oogen aan
oep den inval den arbeiders op een en weigerde hem de inrichting van
heer praktische wijze te helpen. Hij een waterleiding tegen den gebruike-
a Van een dame gehoord, die haar lijken prijs, terwijl dit anders aan alle
arbeiders een stuk land met gereed- algemeene instellingen en zelfs aan
Schappen en zaad gegeven had, waar- vele particuliere ondernemingen toe-
b ede dezen het zich heel huiselijk gestaan werd. Niettegenstaande dat
li Oden ingericht. Dit voorbeeld wilde staat heden het borstbeeld van dezen
ij Ilnavolgen en wel zooveel mogelij k burgemeester, en niet van P. Volpette,
nh het groot. opeen der hoofdpleinen der stad.
De ond omn de stad gelegen mijn- Wellicht omdat hij de groote social
~erken beschikten over uitgestrekte daad volbracht had van de tot dan
landerijen, die niet bebouwd werden, toe z. g. Priesterstraat in een Emile
orndat de Maatschappij slechts aan de Zola straat te bebben omgedoopt. Dat
'"nimwerken dacht. Pater Volpette za- is in leder geval gemakkelijker ge-
mellde onder zijn kennissen de som weest, dan wat Pater Volpette your
"an 200 francrs en pachtte vanr de zijn arbeiders deed,


43tst Jaargang


D E G U R~A (A OS C HE E I kAIVD E


Bureau vtan dit blad: St.E isabeth's Giasthuis.


Administratie: St.


DRUK KE1R. 8 L 80 GAER 3.


HOLLANDSCHE BANK V00R WEST-INDIE.

Kapit~aal: 11 6.000,000.--
Geptlaatst onl Volgestor t fl 1.000.000.-


Straisvogel- ark ,Albertine..
Volgens de dividendlijst in het Finantieel
Nieuws- & U/itlotinqsblad van 19 Augustus,
keerde het Struisvogelpark ,,Albertine~" alhier
over het vorig jaar 49 nit. D~at is een mooie
vooruitgang:


oopkeen pu ergesh't ddn r Iijitnjr flaschnitt vran de Rjedactie. ,
veel mer ovr. Gaa het ou- Deze beide bovenstaande artikelen van Th e t
vernement over tot ingrijpenl ten den Anonymus in de N. Rott. Ct hebben
aanzien van woningen v66r dfen cor- wegens overvioed van copie in de laat- uhsr
log gebouwd, dan vervait meteen elk ste weken langer op een plaatsje moeten h ky
vertrouwen, dat op de een of anderen wachten dan gewenscht was. Oak voor
dag niet weer een stap verder zal den Curagaoschen lezer zijn ze inter-
worden gezet op den ingeslagen weg essant, in zoover om te weten wat poted
en ook later gebouwde huizen wonder er in Nederland over onze toestanden I~~ f8
de regeling zullen worden gebracht. geschreven wordt. .... .,
Men zal wel denken : ~,ce n'est que le Wij betwijfelen ten sterkste of er o h s n ... H. A
premier pas qui cocate." hier velen zij n, die het met denOnteIl d.ARES
Het is just met den premierr pas", briefschrijver eens zullen zijn. Waar- a3 ~c
dat men zoo buitengewoon voorzichtig schijnli~k wel de huiseigenarars, die/ ICo r wI~HSIC
n~ioet zijn. Wettelijk ingrijped, dwang/ blij zulleni zijn, dat de schrijver your *Vesn ot C;"d I
brengend waar steeds vrijheid heersch-he de partij heeft opgenomen. f
te, zal alleeni dan als billijk en recht- I Doch overigens niemnand. e
vaardig worden aangevoerd, wanneer De schrijver is de pleitbezorger van Ag ns
het ook werkelijk steunt op wat al- de buiseigenaars, en special van de B .
gemeen als billijk en rechtvaardig categories, die men in Holland de huis-
wordt beschouwd. jesmelkers neemt. Hun gedrag wordt j
Zal men dit kunnen beweren van vergoelelijkt, verdedigd en met aller-- T tr .
een overheidsingrijpen eenzijdig en ten lei spitsvondigheden goedgepraat.Teh ut
koste van slechts 66ne categories inge- De Schrijver noemt b.v. als de re-
zetenien, als door de voorstanders van den voor de stijging der huurprijzen, de Ie ni n uicilj.
wettelijke vaststelling van maximum- zeer aanmerkelijke verbetering van Htmnee greeik.
huurprijzen en huurcommissies wordt den economischen toestand der be-I heerenhuis (Chob.olobo)
verlangd ? volking. (gelegen 4~icht bij de stad)
Men moet het vraagstuk van alle D~oct dit is onjuist. De voornaam- waartzlin platafiilRs oortwee families.
kanten bezien, zich niet alleen plaat- ste jA eenilge reden voor de buiten- Fet~ huis heeft twc'e verdIepj~in-
sen op het standpoint .van de hunr- sporige! stijging der huurprijzen is al- j
ders, maar zich ook indenken in den leen het gebrek aan woningen. Er geu," vers"cheidene karner-s, badka s
toeestand van de n vehuders caeoibestaan hier in de stad geen leege merfl, re~genbak, garage in huizil-
Dezelaaste da, decatgore,,woningen. Just daarom kan meni bij geni roor bediendlen,
welke de Amigoe in het hoekje ge- elken prijs die men vraagt, toch er
duwd wenscht te zien, waar de slagen verzekerd van zijn er een huurder voor i nlichtingen te b~ekomen bij
vallen, hebben in de laatste jareni alles/ te vindeni. Volgens den briefschrijver I
omn zich heen, traktementen, salaris- zou di e bwj zj oo e ichael A. Colrrea
sen, loonen, de prijzen vanl vrijwel bloelenden economischen toestand der Heerenlst raat 3r
alle artikelen, de hoogte zien ingaan., bevolking. Doch bet bewijst alleen, -^ -
Zij hebben, gelijkop met alle andere dat er vele menschen zijn, die zich op 4- _
groepen der bevolking, gedeeld in de de mneest bekrompen wijze moeten: ClA O
lastn vn d wardealig va he beelpn o we in en onig b- G AXO
geld, hebben, wederom gelijkop met neden hun stand, of wonder eenige
de anderen, de kosten van hun le- gerIefelijkheid, en zoodra er een be-
vensonderhoud zien stijgen. jtere woning vrijkomt, terstond daar
Doh e dtis voor beoordee- op vallen, ook al verslindt de heur,
ling van den toestand van overwegend een veel te groot deel van hun safaris I i
belag ij ebbe boendin no ofinkoen.
te kampen met een onevenredige stij- Juist om die buitensporige huur- C
going van hunne bedrijfskosten, de prijzen. geeft de Isla tegenwoordig
kosten van het onderhoud hunner voor haar employC's, die in de stad
huizen. women, een toelage voor de huishuur 2~
De Amigoe heeft wel ze~er ;beslist wanneer deze me6r dan 50 fl. per
tegengesproken, dat de loonen in de maand bedraagt.
bouwvakken in zoo sterke mnate ge- Men kan zeggen, dat de hourprij-
stegen zijn als wij meermalen hebben zen, tusschen 40 tot 100 gld. en hooger j
beweerd. per maand, tegenwoordig zeker 25 tot
Maar wie bekend is met de toe- 50% te hoog zijn opgedreven, alleen .
standen in de bouwhedrijven en da- omdat er door de huiseigenaren mis-
gelijks ziet hoe de grootste brekeb~ee- bruik gemaakt wordt van den bestaan- D lx-e i o knrn
nen in de betrokken vakken, lieden Iden woningnood. D Glao-melk s oor knden
die vroeger ten hoogste voor een H-et is uitbuiterij in het kwadraat. Er enovertroffe.
plaatsing als leerling-metselaar of zijn huizen, waarvan de heur mreer dan
timmnerman in aanmerking zouden ko- 200@ eroog i. at s cher ie '
men en dan f.0.90 tot fl1 verdienen, in eens geschied. Doch in de laatste
zich nu wonder blikken of blozen voor 6 jaar heeft men dat succesievelijk
volleerd~ vakman ultgeven en tret loon of met schokken zien pleats vinden. F s'crpin te
van f.3 t f.3.50 per dag eischen, hoe E uist daaroml, odter aan die Frsbrpin fte
de meeste doodgewone mietselaar zich opdrijving nog steeds geen einde schijnt Law TniAmerican
zelven hebben gepromoveerd tot z.g. te komen, omdat vele huiseigenaren
,bazen" om f 4 en f 5 te kunnen be- maar, steeds blijven doorgaan mnet die 18 ATORS
dlingen, die zal toegeven dat bet nietl uitbuite rij, daarom heeft men hier ge- 1 ala
overdreven is te zeggen. dat de kos- vraagd naar een huurcommissie om
ten van huizenonderhoud in de laatste aan die opdrijverij der huren een emn- TISCHER & CO 3-4
10 jaren met ongeveer 200 pdt. ge- de te maken.
stegen zijn, een stijging veel aanzien- Het isdus nit, omat de migot
lijker dus dan enkel ult de waarde- alleen oog heeft voor de huurders en WrigleS''s
dating van het geld zou zijn te ver- niet voor de huiseigenaars. Maar om-
klaren. dat deze laatsten meer dan rijkelijk Chieuting Gium
Van alle kanten heeft men zich be- voor hun eigen belangen gezorgd heb-
roepen op de stijging der levenskosten ben ten nadeele der huurders, zoodat li h etfrtetois
om verbetering van positie-, loons-, het meer dan billijk is de huurdersis heb tfotetopc.
salaris- en traktementsverhooging te .uit dat hoekje, waar de sl~agen op hen .
verkrijgen. Met het volste recht, na- neervielen" te verlossen. jFOr packing and places
tuurlijk. Maar telkens en telkens zijn Wtetw inragukbetreft,
dantoh aardestjgige vn e herscht er tegenwoordig in Willem- Call at
kosten van het levensonderhoud voor stad een noodtoestand zooals no-oit te
de verschillende groepen der bevol- voren. 13-5 Tischer & Co.
kting daarvoor verdisconteerd. E~en noodtoestand 10 doo~r het groot
Zou het n u, bij zulIk een stan d van gebrtk aan won in gen 20) door de bu iten- -------"^" IY"" """"""""""""'"""'"
zaken, aangaan slechts aan 66n groep! sporige hourprijzen, die voor de m~ees-
ng eeend waes itd h nd e e ve boe hu kac en eke .T00slaan, waarmede alleen hij zich ver- 30 doordat vele gezinnen zich thians *
werven kan in den strajd tegen de stij- moeten behuizen in veel te kleine wo-
gende levenskosten ? ningen of dat twee of drie geziinuen in, Eeni go~edl c.nderhiouden Auto
Gelukkig dat te Willemstad nog 64n woning samnenhuizen, ji,,r ,,~~B I 0 5
zeer velen dezen vraag volstrekt ont- De schrijver spreekt in dat eersteMek ,UB 0.4 5
k~nnend beanptwoorde~n.hef d lartikel over eidnmansuwonmgen. Het is' tegen een billijken p~riis.
Zekr, n Nderan heft e wt-voor de eerste maal, dat we dezen
gever ingegrepen in den crisistijd. naam, hooren. We kennen wel idnka- V'oor verdere inlic~hting~en ivende
Maar men heeft dit hier te lande niet merwoningen. Waarschijnlijk bedoelt men zichl aan d~e Administratie
eenzijdig gedaan, men heeft niet een de schrijver deze. /va-n dlit Blad. 3-3


enkele groep burgers ultgekozen alsi Ten mninste als zoodanig kennen we I
zoenoffer. De maatregelen ten aan- die complexen huizen, waarin de
zien van de eene groep waren steedsi schrijver geinteresseerd is. Bekendrnaking
slechts een der schakels in de keten, Dat die idn kamer-woniingen dikwijls
diezooat llegropender bevol- door den huurder in twee kamertjes D eko a'jwee nvn
king omsnoerde. Maximumprijzen, ult- v eranderd zijn door het plaatsen van gouden en zilveren! voorw~erpen ter
voerverboden enz. enz. een los schot, doet natuurlijk aan de Spaar & Beleenbank van C'urapao, be.
En er is ook nog dit groote verschil zaak niets af. leend van den 28 JaB. 1925 at tot en
dat hier te lande de maatregelen wer- Doch die naam van di'nmans-wo- met d~en 2gn1 Jual 1925 onzder N0.
den geboden, althans konden geacht ningen is bovendien misleidend. Als 3305 K t.m No. 2303 L, zal ploats
worden te zijn geboden door een nood- zoodanig bestaan ze zelfs niet. Wel hebben, op Donderdag den 7dien Octb.
toestand, terwijl op Curagao wat zich licht op de 100 dergelijke idn-kamer a. s. s' morgens om 9 unren vol~ende
daar voltrekt, slechts natuurlijk ver- woningen zal men er geen 5, geen 2j Dolnderdlagen.
schijnsel is van een verrassend sneil-vinlden, die maar door 66n persoonl Blnh~ele odn vroh
len vooruitgang. bewoond worden. Want het zijn wo- Blnhbednwre ezct
De groove .vraag, het groote vraag- ningenl, die vooreerst het concubinaat denl verkoop te v~oorkomen door de aan-
stuk liever, is niet iri de eerste plaats in hooge mate in d: hand werken, om- zumertneQ der verschurldigde interesten*
hoe te voorkomen dat de: huurprijzen dat bijna elke jonge man, die in de stad Curagao den" 11 Septb. 1926
nog stijgen die stijging is allang/ komt werken, er een bijzit inhaalt, zoo.
verdisconteerd en meer dan dat in de genaamd orn voor de wasch en het de Voorzitter
particuliere budgetten maar hoe in eten te zorgen of men vindt er 3 oflH./ Cohe H firrz
de toenemende vraag naar woningen 4 jongemannen bij elkaarhokkend, die H e nqe'
te voorzien. samen de heur betalen,
Op deze vraag is er maar 66n ant- Voorloopig laten we het hierbij. Doch I
woord. 80uwen, steeds maar voort- er is nog heel wat meer in deze beide I
bouwen, tegenover toenemende vraag artikelen recht te zetten. We zullen er e,.-
vroldoend aanbod stellen. nog wel eens op terugkomen. r .


I Ararba. "eev n wi s'l 'vere dt e vdae
Ligia ook den anderenl schrijver0
1ZBij gelegeniheid van het b~ezoek valn h et kantoo~r wordt werkzaam gestel
Z.Exc. Gouverneur Brantjes te Aruba voo(r den dienst der posterij, o~pdat h
jvan 19--22 Augustus, werd doo~r de: publiek wat vlugger bediend world
Ibeide landraden ). H. EMAN en A. Dleze verbetering zou veel klachte
/WEVER aan deni landvoogd een do- voorkomen en allen tevredeni stelleo
cument aangeboden, bevattende een 60. BulTENWEGEN. Deze eiSChe
uiteenzetting vani de tegenwoordige een grandige verb~etering. Doch aC
toestanden op Aruba met toelichting, de landradenl deelen de mleening, "
met verzoek dat daarin verbeteringl bet better is hiermede te wachten 1
zou gebracht wordeni. :de rege~ntijd voorbyj is, met ulitzrondo
Allereerst brengen de: landraden denrin va e wg iena d a
Gouverneur in keninis met de slechte colaasbaai voert, o~mdat wegens 1
verhoudjing, die er bestaat tusschen z eer druk verkeer langs dezen weg, ad
Gezaghebber en landraden, die elke middellijk herstel gewenscht is.
vrienidschappelijke samlenwerking inl 7" WItoE RooMEN In! DE sTAD
het belang van het eiland en zijn be- Hier en daar kome~n ini de stad tussche"
wonders onrmogelijk maakt. jde buizenl nog een aantal Indjoe-bo0
Reden waarom zij Z.Exc. eerb~iedig men voor, die van hoegenaamd geei
verzoeken: zija overpl~aasing te be- niut zijn, dochi in~tegendeel verblijfplaad
speedigen. bieden voolr veel miuskieteni en ande
Verder verzoeken de landraden den re insecten en de straten ontsieren.
Gouverneur eerbiedig verandering 'te go. ZITTINGHUIS VOOR DEN 06
brengen in de vo~lgende aangelegen-' ZAGHEBBERK OP SAVANETA. De vol1
heden trekking van huwelijken op Savanets
lo. den Loodsdienst. Herhaaldelijk geschiedt in een buis, dat voo~r dee
kunnen schepen niet de Paardenbaai gelijke officieele dienstverrichtinig gI
binnengeloodst worden, omdat er geen heel ongeschikt is en dat niet belp
vaste roelers zijo voor de loodsboot, en grooter is dan cen korenischu
zooda7t de loods, wyanneer er een en maakt alzoo een miserabelen 1
schip voor de haven1 ligt, er niet in druk, terwiji to-ch de parochie VBn
slaagt de vereischte 4I roeiers bijeen San Nicolas-Savanleta in alle addei
te krijgen. Dikwijls gebeurt 't dan, dat opzichteni vooruit is en daar even t
zoo'n schip op eigeni risico de haven soenlijke Inenschen wonen als in d
binnenloopt. Om hierin verbetering stad.
te brengen stellen de landraden voor,l Het is dus verstandig een paar gul'
minstens twee vaste roelers aan te dens me6r to bestetdenl aanl buishulid
stellen. die voor den tijd dat er geen en de wonling, die vroeger voor d31l
loodsdienst te verrichten is, bij open- doel gebruikt werd, weer opnieuw o
bare werken in dienst kunnen gesteldl huren.
worden, en dan gemakkelijk bij voor-; 80. OPENBARE PUTT"IEN. Reeds se*
komende gelegenheid door twee ande- dert langen tijd zijn deze niet Inleel
ire losse roelers kunnen aangevuld school gemaakt en verkeeren niel
worden.. meer in hygii~nisch~en toestand.
Nog better zou het zijn, wanneer 90. VOLKSOEZONDilELD. Men iS jil
de motor-loodsboot, die op San Nico- zeer verontrust, dat de mlazelen, die
laas gestationeerd is, voor deni loods- vroeger hier meermnalen als zeer goed'
dienst in de Paardenbaai kon gebruikt aardig zonder sterfgevallen voor'
worden. Want in de baai van San kwamen, dezen latatsten keer onder
Nicolaas is er voor deze motorboot zulke gevaarlijke verschijnselen optra'
volstrekt geen werk, zoolang die haven den, zoodat binnen enkele dagen i"
niet uitgediept en te~egankelijk is voor 66en gezin twee kindereni bezweken, ter
groote schepen. Iwiji nu nog bijna lederen dag 66n a1
Ook din nog blijft het mag$elijk voori meer kinderen aan deze ziekte stervell
de ultzonderingsgeval len, dat een iDaar dit alleen in de buitendistrictell
schip op San Nicolaas verwacht en geschiedt, vermoedt men, da~t deze
van welks komst steeds te voren ken- sterfte, in verband staat mnet cen
nis gedragen wordt, de motorboot anderen onhygienischen toestand.
daarheen te zenden. 10. SAMENSMELTING VAN BETRE~~
Dit alles is oorzaak dat de tegen- KINGEN. H-oogstgewenscht is, dat zol
w~oordige loods,- iemand met plichts- Epoedig mnogelijk lemland worde aarY
besef en verantwoordelijkheidsgevoetl gesteld, om de betrekkingen, openige
en geheel berekend voor zijn taak vle ordndodvndnHe
zijn werk met tegenzin verricht. ICROES, Waar to neinell.
20. Gou vernementis-Steiger. De pl an Nu deze betrekkingen onlderling ver'
ken, die het wegdek vormen van dezen deeld zijni tusschen den Gezaghebber
steiger, zijn in die mate versleten, dat en den dienstdoenden Ambtenaar Va
vrachitauio's, die er over heeneuirweer het Openb. Ministerie, Is een regeling
rijden, er soms dootheen zakken. ontstaan, die onhoudbaar is, waarval
30. De open loods op den steiger. de plaatsinlg van het Notariaat ii
Wauineer deze aan de Oostzilde tot handen van den Ambtr. van hiet O. A'
boven toe, en aan de Westzijde tot op wel het m~eest bedenkelijk is.
ougeveer 2 M. hoogte beplankt worde, Voor het verrichte~n van een eed'
zou hiermede in den regentijd veel youdige zaak, zooals b.v. geboorte'
gerief en aan den handel veel voiordeel opgaven, moet soms lang gewacht weor
bezorgd worden. De W. C. voor het den en wat soms gepaard gaat mei
publiek op den steiger is opzo' onnoodig formaliteits-gedoe, omdal
ongelegen plaats en zoo onfatsoenlijk men hier te mraken heeft met de'
gebouwd daar waar deze nul staat, Giezaghebber.
dat ze kwetsend voor bet gevoel en Eveneens voor een akte atte gee"e
weinig bevordelijk voor de zedelijk- door den Amnbtenaar v. h. O. M. moe
heid is. men telkens wachteii om hem~i te spre'
40. Politiedienst. De drukte en be- ken te krijgen, bietzij in zijul kwalitei
weging in de hoordplaats van Aruba van dl.d. Amlbtenaar v. h. O. M.of 3!
is in den laatsten tijd zoodanig toe- O-ntvanger, of als Notaris, en zoval
genomeni, dat het niet meer mageiijk, laallst het geval wa!s, omdat hij HIde'
is mert betzelfde aantal politie agenten op zijui kaltour anniwezig was, lijndi
nog langer den, dienst te handhavenl, as Notlaris; upl San Niccal::as -erkzua'"'
Hierhaaldelijk komnr bet in den laatsteni Delnrdn
tijd voor, dat families in de stad larstig J. 11. EMAN
gevallen, beleedigd en mIishanrdeldf A. W~veK.
worden door de talrijke vreemdelin-/ Dit dlocumenri 't wrd doior te- anid'
gen, die dikwijls in staat van drucnken- raden op de audientie b~ij detn C urL
schap verkeeren. verrneur persoornlijk nog nadel tceege'
Ofachoon de Gezaghebber wel door- licht.
drongen is van dezen onigewenschterr Tevens werd doo~r deni Gouverned''
toestand, schijnt hij toch niet te vinden aan den Gezaghebber Iopgedragen mZ1
voor vermeerdering van politie. Docit de Landradeni de plaatselijke aallge
hij kan voor zija woning wel een per- legenheden~ te besprekenl, w.larb:ij ZE]gc
manenten wachipost handhaven, waar.- tevens den wenisen uildr~ukte, dat de
door de rondes des te meer verzwakt verhoudinrg tusschen de landradenel
worden wegens het gering getal dienst- den Gczaglihebbr nou voortaani betef


doenden agenten. Als gevolg hiervan zal wolrJen!, en dat vulgenis you:rschd'
moet ook de fiscus er older lijdien, der wet de: Gezag~ihebber ten alle''
daar gevaar voor onltduiking der fiscaile tijde berid~c zal zijn met deL lad~rradel'
rechten des te grooter is. Onlmiddel- buiten den Raiad de za-kenl to ;,espre
lijke uitbreiding vani het politiecorps keni en IIo den Rasad u~p :chriftelij
is dus ten zeerste anln te raden omvrukvnbielnrdn
verdere nadeelen en onheilen te voor- ,,
komen. YreiigSrnm"
50. PosTERIJ. Bij het invoeren van '
het loketsysteem op bet postkantoor, OpI Zflten;!;ugamid)!~ 28 AuustUS
waarvoor het publiek zeer erkentelijk hadl deze Vercc~rreenigin wede~r ;en i
is, is echter tegelijkertijd een zeer. na- eenkomjst ;in het gebunwl 't Krans15'
deelige wijziging gebracht in het ult- Het be~staur is nur samnengesteld l
deelen der brievenmalen, n.i. degene, volg-t:
die in de stad woont en geen loket J. 1. Hc~senswn Vo itr
heeft, krijgt alleen aangeteekende stuk- 1 1. A. B~reevld~t Secretaris.
ken van de post, geen gewone brieven. V. A. G;. Sraamn 'Penninq~m~elesi
Zoo kan men op het postkantoor L. E. Braarf
een partly menschen vinden, die het' D. V. C. Akseli Crnisrisse"
voorrecht hebben hun brieven te mo-; A. 1-. C. Niekoop comis
gen ontvangen of wel omdat zij een E. Ch. Nagele
Ilaket hebben of wel omdat zij buiten Zij, die leden wenschenl te wordlft
de stad wonen of den ambtenaar kun- van deze Ve'reeniging, wenden zich p'
nen wijs maken, dat zij buiten de stad een der bovengenoemnde bestuursleftl
wonen of wel omdat zij yrienden heb- aan de Witteweg No. 51 alhier.It
ben in het bezit van een loket, waar- Gok aret-Surinamers kunnen alS ,
van zij eveneens mogen gebruik ma- den worden to~egelaten; eveneens
ken en een andere partij die de ver- te Carapao gevestigd ziijn. h 7,e
,ongelijkten zijn, voor wie geen con- Aa7n deze vereeniging is recht
Ssideratie bestalat. sooll ijkbeid verleendl bij brouv g
H-et is billijk, dat ook voor deze! laatt- mentsbesinit van Vrijdag 10 Seein tie"
Ssten eenige inschikkelijkheidl betoonld 1926, No. 706, enr zal nu inl \.ile' "i
!en aran hen op hunt persoo~nlijk ver- treden to~t het~il van nict
:zoek evenieens de currelspondenrrtie aif- Cr-n


verk~ri.g~aar bij
TISCHER & Co.


3--4


I$@ltel's NlOttOPIO
minelaal tafelwater


Agesten: MENSIHS & CO.


11 September 1926 Si l d tnd o. 2227


met g.Montors thns mt deSTAISTICHEGEGEENS Een kerk in 32 )aar gebonuwd door i6o metslaar.
He Te-jr8 elanlrPerlem bovenomschreven o ieothankschep enSAITSH EEES De berichtgever te Rome van de
olitanschpe' Binnen gevallen Opslagruimte in Verwerkte hoe- Aantal employs Aantal /N. R. Crt. vertelt van een kerk, waar-
waarvan de laatste, de ,,Maxima" groot Jaren. schepen tanks M3. veelbeid ruwe olie in het bedrijf arb. der e tsla ji n ghl
nivredo ua~,2300 ton, in Februari d. j. werd af- netto inhoudsmaat inK.tn. wrza ....aan nmesla32aalngghe
geleverd door een Nederlandsche 1919 1.530.000 M3 89.000 4.000 45 196 n edeenijg bouwd eoef, en welke nu
Evenmin als men ooit gedacht zou Maa00 hde vnvnCrgozc 0M .3720 000 137 2.9 't Was in de eerste dagen van 1894,
hebben dat Deli een landschap van dat Guiseppe Branchini, pastoor van
beteekenis zou worden en daar een 7eleft ontapl oidl moge bllijkkenitiit Oe iPMERKINGiEN. Benevens 171.000 M3. in aanbonuw op 1 Jan. 1926. het gehucht Venezzano, 24 K.M. van
modrn sadMeanzo vrrjzndie van Amsterdam heeft overtroffen. 's Gravenhage Juli 1926. Bologna, het besluit nam een nieuwe
evenmin had men kunnen voorspel- kerk te stichten ter vervanging van
len dat 't still Curagao, onze West- Dat jaar kwamen er te Willemstad FRED. OUDSCHANs DENTz. de erg bouwvallig eworden oude.
Indsche kolonie in Zuid-Amerika, zou bne 36 cpn 29 to r In strengen eenvoud van eigen leven
opbloeien tot een voorspoedig gewest, 1340 zeilschepen) metende ruim 19 Noot van de Redactie van de :olie van Maracaibo aangevoerd, aldus verborg hij een grooten trots op zijn
met een haven aan de hoofdstad Wil- .ilie to,(ittn arM.-A.b.8Kl esgv 98gemeente. Het nieuwe Godshuis zou
lemtad wlkelagraerhndde e-di Clr.) terwiji Amsterdam slechts ,Amigloe di Curapao." In de) Maand Mei 1918 was de Raf- dat van alle omli gende parochian
teekei a e eedae o kon bogen op ruim 2999 schepen metfnarl nzorgeed ekmn.
enisvaneenwerldhvenzou18.6 million ton. (M:'.) Het is wel eigenaardig, dat we van Idat met het bedrijf een aanvang kon vur meten overreffen. Hq verzocht
~erkrijgen. Ginds, op Sumatra, twee Schepen van aller~lei nlationaliteit ult Holland er aan moeten herinnerd Iworden gemaakt. duncs een vrind, den boouwkndgee
ederlnch pineswaand doen thans Curagao aan; niet minlder worden, dat de C. P. 1. M. dit jaari In Juni 1918 komen de producten Frantec Guakn lends vaBologaa dee
erNienhuys, die nog in leven is, dan 16 verschillende viaggen afkom- reeds het 2e lustrum viert van haari voor het eerst in den handel. We ens ptlan e mak en. Alts een sige vorwade
met zijn tabakscultuur de grondslag stgvn3 adn a ekos fbsano uaa.transport-mnoeielijkheden was nog in ksted hij den" Gotische stiji. ,
heeft geleg van en bedrijf, dat thansms N Idsaa n kos mndr bwerd h
totdvnee erj, a hn van bestemming wapperden in 1924 Naar aan ei ing van deze herden- 1919 de aanyoer van ruwe olie uit n bg w hoevd D
t de eerste welvaartsfactoren van iCuaoshveSoklewrtking schreef de Heer Oudschans Dentz, Maracaibo zeer geri ng en onvoidoen- Hetegi boegin was honopgrev iend.D
ed.Idieen va eerlkno uaa d ka thanks als brandstof gebruikt door een oud-administrateur vanl het Militair de om het bedrijf aan den gang te enrieke boordgestrevan den oteklesteni
Neelansh nenmn:d ,o groot aantal schepen, die in Curagao aospitaal il Paramaribo, thans met houden, zoodat in het eerste halfjaar ed mslp n idn u
ninkijk Neerlndshe aatchapijbunkeren, welk eiland door zijn lig- ver of in Ho and, het bovenstaande ar- Ivan 1919 de raffinaderij slechts met
tot exlttevnemrne going als bunkerstation aangewezen is tk in de Indische Verofgnge zeer beprk veroge kone werken
expltate vn perolumbonnn A o 1 13 1 undamenten en het aankruien van
in Nederlandsch-Indid," welke haar voor schepen van of langs Zuid- me- N. l.van 1 ug. .~ ien in het tweede halfjaar most wor- zand uit het bed van de river de
brika's Noord- en Oost-kust en Zuid- Wij twijfelen echter wel een beetje den stilgelegd. Rn.D ato ealehnwr
at eid heeft uitgestrekt tot het hoofd-ofdteo.Dpsoobealehnwk
-1an de eelnsh eee-Afrika op weg naar het Panamakaal fi jaar wel als het juiste gekozeni In dat jaar werd met I lichter met
Wrindsche eilanden in de Caralbische varende. is voor de viering van het 10 jarig: sleepboot in 18 ladingen 14000 ton nit- met ertsden stuier per nda Zo
zee. ~~~~~Willemstad is bunkerstation en toe- bestaan van de C. P. I. M. op Curagao. ruwe olie v. Maracaibo aanev erd e e tierprdg o
znNdr.ldi3i ed ee. rio'stenhaven beide. Duizenden vreemn- Men o~ordeele ult de volgende da- En nu in1926dagelijksruim 10.000ton, kweamnd dien 700 ubee meters wri-.
rilersarbeid verricht, op Curagao heeft~d~ne beoknmtteisesh- tr di C.P.1.Maa ezcb eb De baksteenen waren niet zoo ge-
Inen die than ook van particuliere pen veelal uit Amerika de kolo-: en over de C i Wat is dus de juiste datum voor makkelijk te krijgen. Er zouden wel
ziid nie eeen o limr e e en het behoeft geen betoog, hoe De plantage Asiento, waar thans de de viering van het 10 jarig bestaan ? ilonnoigzj.Ma e
Sdit aan ieder op het eiland ten goede groote raffinaderij gevestigd is, werd in Volgens onze meening dateert van 30 Meea wmt up i a e
zusterkolonie Suriname, welke uit91kht..Menakwme uphjgfen
haa saa metwode wkkr e-komt. I9 aange och van den Heer Hipo- Aug. 1915 de vestiging v. d. Cur. Petr.,,, e nee cokhtam
roepl dordn obeknde prns. Voor een droogdok heeft de C. P. liet Capman. De koopacte werd ge- My op ons eiland. Doch in Mei 1918 bsur ebee eke f
Dit~ ~ la h 1 ae eee d I. M. ook gezorgd, toen het bleek dat passeerd op 3 ugustus 1915. begon eerst de Raffinaderij. cond esegoda awai
de .Bat afsh" _eCr~qsh het Koloniaal Gouvernement daartoe In e Ko olal Vers agen vonden, In 1925 hadden wij dus het 2el
doeu Baafce eCrgash et d d d bekoelde als ze een uurtie over
troeumMaatschappij oprightte met nedufeovergaan. De scheeps- we de vo gene datums opgeteekend. lustrum van de komst van de Bataaf- hadden als steenbakker en do afval van
eenkaptaa va vir mllien u1 bouwwerf Nieuwe WIaterweg te Schie- Op 1 lanuari 1917 kwam De CUra- sche alhier kunnen vieren.
den, in 1919 uitgebreid tot 7j% mil-i dam leverde in Mei j.1. een droog- Foo Pto eum My, tot stand, te varen inMi12 eta rpsan ei dendep al stokaerijk aal Zoo kreeg
lien, met het doel om de ruwe olie dok (bet Koningin Wilhelmina dok) heette ze nog de Bataafsche Petro- ding bet 10 jarig bestaan van de ope- men zoowat de helft van de million
van de door haar in Venezuela ge~x- van 287.5% voet lang, 76'6", breed en leulm My. min~g van de Raffinaderit] te herdenken. steenen bij elkaar, de rest leverden de
ploiteerde petroleumbronnen, op Cu ;8'7 hol, met een diepgang van 3X vt ,n de eerste heft van 1916 werd No ets. In bovenstaand art.wordt od eke eovroiepoa
ra~o t rafieern, ldar e vhl~ ien met een lichtvermogen van 3000 een aanvang gemaakt met haatr bedrijf." gezegd, dat de C, P. M. werd opge- ad n e ower
kooe 'nvre evrshpnoe ton. Van dit dok, dat in het Schottegat Aldus in het Kol. VersIag van 1917 richt met een kapitaal van 4 million a h mtrals i d
de wereld. Iwerd geplaatst, zullen ook andere op laz. 1. gid. en in 1919 uitgebreid tot 7% mil- hoofdzaak. Het werkvolk ontbrak. En
Bevorrchtdoo har unsigelig /schepen dan die, behoorende aan de Waarin echter dien aanvang bestand lien guiden. Doch dat kapitaal zal dai ithrwneljevndz
going en haar natuurlijke haven in het Islavioot gebruik mogen maken. von en we niet na er ver laard, maar naderhand nog wel aanmerkelijk ult- nieuwe kerk. ~En metselaar, Vito
Schottegat over de St. Annabani, boven Het spreekt van zelf dat de C. P., olie was er toen nog niet. gebread zijn, want tegenwoordig staat Mazzoli, begon de geweldige taak en
de ondiepe haven van Maracaibo, was 1. M. ook zorgt voor vervaardiging van lin 1917 werd voor het eerst met 2 ero eterreinen van Asi~nto voor volbracht die. Door zijn handen gin-
haregnvrakigmdee nhouten lichters en twee kleine sleep- ee waarde van 40 million aan ge- gnal teehjale owe
Curacao de aangewezen plaats om baa gene allekigmidee steenen, ij alee bowd
Venzuea rj oivoad t er-en blik- en kistenfabriek, terwiji c~oten van 800 ton 8000 to~n ruwe bouwen, machine en 300 tanks enz. 'iwjsmtpiiteemdee,
Wverken tot verschillende producten binnenkort op Asiento een smeerolie- stellingen, waarop hij telkens zijn le-
als daar zijn : residu, petroleum, ga-lare za -rizn ven waagde. Het ruwe werk werd
oilie, gasoline, benzine, ruwe onie, D aevozni s o d at De earsts prentbriefkraarton. verricht door een paar opperlui, die
8tneer-,diesel- en machine olie en pe- ischappij goed geregeld. Geen won- A LILERLEI. Te Londen is overleden Sir Adolf lang niet altijd kwamen. Dikwijls
troleumcokes. der. Het is van het grootste belang *Tuck, een der directeuren van de most de pastoor eigenhandig de kalk
De C. P. M. deed groote bouw- Iom voor de raffinadery te kunnen be- firma Rafael Tuck and Sons Ltd., uit- naar bovenbrengen. Toen Pastoor Giu-
werken uitvoeren door Nederlandsche' schikken over voldoende zoet water, Een8 betere easteamladg. eesen.Sir Adolf was de eerste, seppe Branchini den eersten door Vito
miaatschappijen, welke blijk hebben i waaraan Curagao betrekkelijk zoo arm Onlangs werd de vraag gesteld wat gdie in 1894 te Londen prentbriefkaar- Mazzoli gelegden klinker zegende, was
gegeven goeden en degelijken arbeidii's. Het waterreservoir op Zapat6 kran er eigenlijk geworden is van de .cdikke ten heeft ultgegeven. deze 36 jaar oud, nu is hij 68.
te kunnen leveren en die dardo 16 million L. water bergen. Ameri-: Rertha's, de Duitsche reuze-kanonnen De metselaar en de pastoor wed-
eenlauer eergeogsthebenopt~ kaansche windmolens pompen uit 15 uit den oorlog. DG W68t-18tilacbe 01118. ivre nbzeigvo eviwl
tgebed vanwe inegenieuskunde.e Zoo waterputten het water op, dat door Een Amerikaansch vakblad uit de De Aug.-afl. vangt aan met een ar- lig op zich genomen taak. Meer dan
leverde de Delftsche Pletterij L. J. pojpleidingen naar het reservoir wordt petroleumindustrie geefthbet volgende tikel van den br. S. KALFF:,Een ko- eens probeerde Mazzoli te bedriegen:
Enthoven &r Co. 141 tanks van ver. gevoerd. antwoord op die vraag: Het staal van ninklijk Commissaris in Suriname," hij gaf bijvoorbeeld zes unr werk op,
schillenden omvang, waarvan de~ Ten behoeve van de employee's open- deze verdragende kanonnen werd waarmede bedoeld wordt graaf J van terwiji het acht of tien geweest wa-
grootste 33 M. diameter heeft en 16 M. ide de maatschappij in 1922 een club- voorhoogdruk-distilleerketelsgebruikt, den Bosch, dezelfde die in Oost-Indi tren. Maar Branchini liet zich niet be-
hoog is. Deze werden gebouwd op gebouw. Tennis- en golfbanen znijuen een groote Amerlkaansche petro als gouverneur-generaal de ,vader van dotten : de werkman was zijn toon
het groote emplacement van de ,,1sla" aangelegd. Er bestaan plannen om mo- lIeummaatschappij is er op het oogen- ihet Cultuurstelsel" werd. In West-In- waard en wat hem toekwam werd
op het schiereiland Asiento in het derne geriefelijke woningen te bouwen blik mee bezig zes van zulke oude die heeft de ending van v. d. B. geen hem, zelfs tegen zijn wil, opgedrongen.
Schottegat, aangekocht door de C. P. v oor al het personnel. Reeds hebbe n ketels door vier nieuwe, van dit Duitsch diepe sporen nagelaten; hij liet er cor- Misschien droeg ook vadertrots bij tot
M., welke maatschappij thans een op- de technische beambten op het eiland kanonnenstaal gemaakt, te vervangen- rupte toestanden bestaan en zijne ko- dezen opofferingswil. Mazzoli heeft een
slagruimte bezit van 548000 M3, ter- Negropont keurig gebouwde huizen. Het metaal is bizonder geschikt de loniale hervormingen verdwenen de zoon, die voor priester studeert en het
Wijl nog 171000 M3 in aanbouw is. Er is nog een Nederlandsche mnaat-: hooge temnperatuur en den hoogen een na de ander. ,Als vertegenwoor- is natuarlijk zijn geheime wensch, dat
Duizenden arbeiders vonden hun schappij welke een mooi stuk werk druk te weerstaan, die bij het transfor- diger der Kroon mocht hij, tusschen Ideze de Eerste H. Mis zal opdragen in
brood aanl den bouw van de raffinia- heeft, afgeleverd, n.1. de Ned. Seintoe-! matieproces van zware in lichte olie de rij der gouverneurs, een poovere het kerkgebouw, dat geheel tot stand
derij met kraakinstallatie, welke in stellentabriek te Hilversum, welke vol- gebruikt wordt. figuar heeten." kwam door de handen van zijn vader.
1918 in gebruik werd gesteld. Thans gens het ontwerp van Ingenieur Scho- St00k0118 voor 109801Botlaves De hh. Th. E. en A. P. PENARD ge- De vorige maand werd de nieuwe
kan de .Curageosche Petroleum Indus- Itel een korte golfzender heeft samen- De London Midland and Scottish ven, in de Engelsche taal, eene bij- kerk van Venezzano ingewijd. Rondom
trieMaaschppi," evesigdte il-i gstel. _,_~ Ralwy Company deelt mee, dat de drage over Europeesche invloeden op stonden de pastoors der omliggende


lemsadwele i -125 ht gheee o~aeaeeen, n aze enar gnel proeven met locomotieven, die met de Arawaksche taal, zooals die in Su- Igemeenten, de meesten reeds van een
bedrijf van de C. P.M. Overnam, met gebouwd uit in Nederland vervaar- oigetktwrnbrdgedriname gesproken wordt. longer gesiacht, opvolgers van hen,
haar m000odene arek daglijk one ig aerieknlovrenafsal. Cuanao0 kan tha ziju gebleken en dat als gevolg daar Een vergeten hoofdstak ult de ge- die Branchini het stoute plan hadden
Veer10.00 on uweoli veweren.overeenafsandvan2000 K M.van150 locomotieven daarvoor zuillen schiedenis van het Curagaosche circu- zien opvatten en gewanhoopt hadden
Oak aan de Caracasbaai heeft de per korte golf berichten ontvangenwodnngrct Tot dusver is diti latie-bankwezen" is de titel van een /aan het stagen er van, de parochia-
maatscheappijate op iharteen, teneinde aan-~ a uitu Ne-Idl ail opihe reeds met 88 machines geschied. opstel van den hr. J. van Ettinger, ge- nen, die dikwijls vertwijfelden, maar
talolitans ltenoprchentenind Cuaga vorut, n ale pzihte De maatschappij deelt voorts mee, schreven naar aanleiding van een op toch altijd weer hun kleine bijdragen
grootere schepen, welke de haven niet Nog wordt er gearbeid om velerlei dat het bezigen van olie om te stoken verzoek van den Minister van Kolo- schonken in geld of in natural, de
kcunnen of willen binnenloopen, van verbeteringen tot stand te brengen, vergeleken met steenkool niet econo- nian" teruggenomen voorstel van het schoolkinderen, die de tijden van on-
stookolie te kunnen voorzien. Een welke cen le klas wereldhaven elschen. mic se a i lengshetbankwezen in die kolonie. zekerheid niet hebben gekend, de
andere groote Nederlandsche onder- Particulier initiatief gaat daarbij voor. o esenolorae esae Verder is in deze afl. opgenomen autoriteiten en de statige karabiniers
neming : de ,N. V. Swarttouw's Con-i Als bijzonderheid kan nog worden *" eSenolorae eprn het verslag van de commissie van ad- te paard, die het geval als ,,tienst"
structiewerkplaatsen en Machinefa- medegedleeld dat de inkomsten in 1924 IliluWe Vindlng op vleataglogeblell. vies en onderzoek intake Surinaam- beschouwden. Zij allen zagen het aan,
briek te Schiedam leverde in 1925 de uitgaven hebben over~troffen, zlJ H-et eerste Engelsche autogiro- of sche houtsoorten over het jaar 1925; h(,e een kardinaal zeven maal schreed
tanks van verschillenlde constructie. het ook met het kleine bedrag van windmolenvliegtuig is te Hamle bij eenige boekbesprekingen door Jhr. L. om het werk van Mazzoli en de mu-
De ruwe olie wordt uit Venezuela ruim f 6500. Over de Rijksbijdrage Southampton beproefd door kapitein C. van Panhuys; een aan de West ren met wilwater te besprenkelen. En
niet tankschepen vervoerd, waarvan behoefde dat jaar niet te worden be- Frank Courtney. Het toestel had nog ontleend bericht over de productive! tusschen hen stond afgetobd door de
de Curagaosche Scheepvaart Mlaat- schikt. geen tweehonderd meter ultloop noo- Iwaarde van den kleinen landbouw;l lange spanning en gebogen doorouder-
schapp~f een onderdeel van de in' Dat men dankbaar moge zijn voor dig om op te stijgen en daalde van I en ten slotte eene Bibliografie (waar- Idom de bouwheer nederig zwijgend
1918 opgerichte C. P. 1. M. er 18 de zegeningen welke door de vestiging een hoogte van 30 M. vrijwel lood- lin 0. a. de aandacht gevestigd wordt jte midden van at dien door hem zoo
bezit. Daarvan zijn er 16 steeds in ds van de ,,Bataafsche," Nederland en recht op het door een stuk paper op een special nummer van het ,Bo- lang begeerden luister.
Vaart. De reis van Venezuela naar Curagao zijn deelachtig worden. Meer aangegeven landingspunt. Courtney zei latin de la Cdmara de Comercio Ho- De metzelaar Mazzoli .... was er
Curga (henen erg. m.di ur) e mertrekt de kolonie de aan- dat de autogiro door iedereen te be-i lantdesa-Mexicana en la Haya" van niet. Hij had zich verstopt. Misschienl
dunrt 4 dagen. lederen morgen ko- Idacht in het buitenland en verhoogt sturen was, die thans motorfiets rijdt. Jluli j. 1. met bijdragen over Suriname Iomdat hijyvreesde dat de ontroering te
Dien er 4 dergelijke tankschepen Wil- Nederlands naam al~s koloniseerende Vliegpractijk is er niet voor noodig. Ivan Dr. A. J. A. A. Baron van Heemstra sterk zou ziju. Ook de architect ont-
lernstad binnen. Het vervoer begon mogendheid. Het eenige gevaarlijke van het vliegen len van Mr. O. E. G. Graaf van Lim- brak. hij stierf lang voor de voltool'ng
in 1918 mret houten lichters, toen :schuilt in het landen, wat met dit burg Stirum. Ook bevat het een schets- van het werk, dat gooddeels door ziin
'toestel veel gemakkelijker wordt. kaartje van Suriname en eenige foto's). zoon gedirigeerd was.
,.1


i, *,


: v ze Amer v-i -+=~~q?4"~~s~u ~C~Fri ~3 essawarn .,- :-r,,-1,,: "r :r


i


1 ~ 1~


:: ii


r
i r

t~-~i t
< r- .
.. if I: ... ? 8888~81e~L~S~sBB _
. .. ,, At '6


Koninklijke West-Indische Maildienst.
VAN CURAGA0
NAAR Pto. Cabello, La Gualra, Trinidad, Barbados en Europa:
SS. "creanssen" 16 Sept.
SS. "Oranje N~ssau"- 30 Sept.
SS. "Venezulela" 21 Oct.
NAARu Pto. Colombia. Cartagena, Cristobal on Pto. Limon:
SS. "Oranfe Nassaur" 16 Sept.
ss. "Venezuela" 7 Oct.
SS, "~StayJvesant" 21 Oct.
NAAR Pto. Cabe~o, La O~lial ana~o,EPao star, Cardpano, Trintdad,
ss. "commewyjne" 14 Sept.

BovendfenS wrtoeen iceede dleast onderholden tusesen ICur sao-Maracaibo
v. v. met de S.S "Amazone" eqaralt"' en "Brloni".
TETI OVERNZPlE AAIG~EBODEll:

tutee erkenhoutesn ledikanten

met matraSSOD sDZ.

gekost f 300, tbans f 240, zoo goed als olearu.
to besichtigenn val 452', rtot 9 anar
,6 MVOrd8 HRi 88Hrvragee :
aldres ~v. ~d. SprrsQt
2-1 1Pianler Bree destreat 2


"B0tlca 810081oal

Van Ed mund Jacobsen.
Ap othlelEO I-
Breedestraat, Otralbanda Telefoon 356.

Spoedige aflevering van Recepton
Patentrnedicijnen Drogerg~en
alledlei Soorten van Suikerwaren 5
Chocolade on Beachuiton
Sigaren on Sigaretten
Vlugge bodiening Aan huis beaorgen.


f* I

L RNR UT IS mJi
TOS FERINA
LA GR~IPPE Y ASMA ,..

f3A LVATA E"

A8pharltesrlag.
Een gedeelte van de Breedestraat,
Otrabanda van af het Brionplein IIgt
al weken achtereen aanr de eene zijde
Sopgebroken en het blijft maar zoo lig-
gen, omdat er in het geheel niet aange-
werkt wordt tot zeer groot ongerlet
van de bewoners, die daar Nonen en
tot _root gevaar voor bet verkreer.
Want er is misschien geen drnkker
punt voor het auto-verkeer dan juist
daar viak bij den omzwaai van en
naar bet Brloaplela en aaar de brug
over de haven.
Toevallig vernamen we deer dagetn
wat de reden is, dat de straat daar
in zulk een desolaten toestand blijft
liggen.
.Naar men -zegt :heeft de C. P. I. M.
de fabrikratie van asphalt stop g~ezet,
zoodat de asphalteering van dezen
weg en ook van de andere straten,
die nog aran de bendt molten komen,
geen voor'tgang kan hebben. Het is een
leelijke strop. Want dit systeem van
asphalteering voldeed hier buitenge-
H heeft die straat stoffrij gemaakt
tot groote terredenheld der winkeliers
enr ook bet verachrikkellik geratel en
geraas over de wroegeie kel~en en
steenbeslag heeft vrij wel opgehouden.
Bi) gerachte vernamen we, dat de
Isla bereid zou zijn nog een kleine
hoeveelheid asphalt voor zoover bet
voor dit stuk van de Breedestraat
noodig is, nog aan te maken.
Maar wat gebeurt er dan met de an-
re wegen, die nog voor asphalteering
op bet program staan ?
Trinidad ligt zoo ver niet en de
voorraad van het asphaltmeer aldaar is
onuitp~uttelijk. Maar die natnurlijke
asphalt elscht een heel andere! be-
working voor het wegdek dan de as-
phalt, die als bijprodluct van de petroc
leumindustrie hier in den handel
komnt.
MatsP. .
A s. Zondag 4.30 zal er opMundo
Nobo een voetbalwedstrijd plaats heb-
ben vIoorden ebeke gBi trnret'

Spa
DE ATH- A Y.
Kills
I~ies-Mosqui os
Moths, Roaches, Ants, Bus (nats
and some other insets.
Harmless to man and animals.
Also use it to clean Bathtubs,
Sinks, Window-Glasses.
I~t cleans and Polishes-Outs G~rea-se.
Sold at
3--4 T ischer & Co.


DURANTE LA ESTACION CALUROSA ~
FJando usted, se fatign fricilmente y le fatlta
energia, se siente abadido, nervioso, irrita-
ble y debilitado, tome una cuchar~adita
de SALVITAE en on vaso do agua.
REFRESCA,VIGORIZA,


----- -~-C- V- -----l-rr'- r


/I


H.~ -J. VJOOREN.


__ I~


~Iome......l.. ..................,....,.............,..
Srre~t.......,,....................~~,..
~oco litv. ................. ......,,....,........,.~,.,..,.,..... .......~.. ~.~~~


Pen~sing dr Co.

Veftegendsordlger


In de bekende ,,Greelruggen" series verscheen:

In de Stuatende 5ttroomng
DOOR


rnet 8 platen.
TI TE LS VAN EENIGE HOOFDSTUKKEN :
Rotheallurg; De Iruisvaart; De Monalken: Cz~rkils. Arpall De
Dom: Aan (le Eenwlge Bron; Tibertaanselle Tempel~thlliedtagrnea z.
De in dit boek verzamelde opstellen verschenen voor het eerst in
,De Maasbode" in de jaren 1923 en 1925.


SterjChitell nitdem yolonfe.

A. s. Zondag wordt in de .Salon
Habana" de Lourdes-Film opgevoerd,
die in Holland en overall elders we-
ken achtereen voor honderden en dul-
eDen toeschouwers is afgedraaid.
ezen film is van echt godsdiens-
tigen aard en maakt een overweldi-
tfenden indruk. Wij danken voor de
vriendelijke uitnoodiging.
Elias M. Penso +
ziMaantdagavond overleed alhier ten
dunhumze op Scharloo deHer
ASM. PENSO, sedert vele jaren lid ee
van den Kolonialen Raad, ook lid van
d Kam vane KeoCihandedleeelnemn-

werd Dinsdag namiddag het lijk graf-
waarts gedragen en ter aarde be-
steldb g hen I raelitischt kerkhof op

oAan de gac eeelfamilie betuigen wij
Verlaging-Posttarlevel.
Berichten ult Nederland melden, dat het
tarief voor brieven en brief kaarten, welke
over land (dus b.v. via New-York) naar
adi8, Suriname en Curagao gezonden
o~rden, zal gelijk worden gesteld aan
het Zeepost-tarief. Dus voor brieven
10 ets en vroor briefkaarten 7% cts.
1]j vernamen zelfs, dat dit nieuwe~
tarief reeds op 1 October :a. s. begint. 1
'eie ooi nolenivointe eu a tnutr
zoo rlandoozalb worden afge ondiff;
Nw-York, of via Engeland, of ook met
oai ,moet Ie DtsHa abofoenN -
buir verzonden,t hetzelfde port
geld a~svoor zeepos .
d- Eveneens zal worden ingevoerd
ce utn elijkhe jds fto uitg yers van
e~tpost naar india, Suriname en Cu-~
'Cao bij abonnemenat te frankeeren te- i
Ben de bestaande bindende binnen-
9 ndche tarieven.
Met gevolg zou daarvan zijn, dat de
Pi van 't abonnement van de groote
ni landsche dagbladen hier in de kolo-
Hoi precies hetzelfde zou zijn als in
~ople cit, wat een enorme besparing
D Midatuiras.
blieze week ontvingen we No 11 van i
inuras gedateerd op den Konin-
ginedag.
Vanet bevat een zeer mooi portret
v H. M. Koningin Wilhelmina in
te'anje-omlijsting. Verder de por~tret- I
ina van de sprekers en van de meeting
el het Kransgebouw op 20 Augustus
ruel i port etten echter achterste vo-


De vorige week hebben den 4den/
Itang behaald na gelukkig; afgelegd -
examen de dames PETRONILIA WEVER
u"ANNA MARIA LtACLE beiden van
On e gelukwenschen


SiUY TEl.


/I


..P vidl ero inMd san en mooi nre
gnui. die bijna een kwartier aan-
Woensdag van kort na middernacht
tot on eveer 6 unr 's morgens bleef
het bi na voorldurend kalm doorrege-
"!"'htrw Ij helm nerweg men de don-
In het geheel vlie er dien nacht in
de stad 12 m.M. regen. Op Sta. Ro-
sa 15 m. M. De geheele week was
de warmte ongewoon broelend en
drukkend, terwiji de wind herhaalde-
ljk uit dun anderen hock kwam, mees-


van den Heer Jorge B. Suarez alhier
E1 Tedsofo.
Men zal wel begrijpen, dat die bud.
dhistische droomnerijen en verzInsels
van de dames Blavatsky, Annie Besant
enz. zonder senigen degelijken philo.
80phischen en godsdienstigen grond-
slag voor onsinilets aantrekkelij ks hebben
en dat wij ons .niet kunnen voorstel-
len hoe menschen met gezond verse
stand, die een onpartijdige studied ge-
maakt hebben van de bewi/zen voor
deze z.g.n. reincarnatie, astrale licha
men en hoe of verder al die Oostersche
phantasterijen nok mogen beeten, dit
alles au sedetux kunnen nemen.
1108188 hall88
In Maracalbo zijn in den laatsten
tijd 3000 houten knizen aangekomen.
Deze huizen zijn kanit en klaar in
Amerika gemnaakt, en worden in Ma-
racaibo in elkaar gezet.
Op deze waijze hoopt men in Mara-
cla o kert en be did shet w nin ~rd a
zeer urgent was, tot oplossing te kun-
nen brengen.


LIMPIA Y
PU RIFICA.


alsmr el
Hi;A'DO, y los
RINONES ebnton is
DIGESTI6N, limpia y purities
el CONDUCGTO INT $ elimina el AC;lDO URIdO, evas
la POSTRACION y to LANGUIDBZ*


L


S(~CHOEN1YEN van gegaranzdeerd zuiuer- le~e
Heec~cren en k~inderen, van het zoo bekende merk .
"MnnANRA"
Cozcuurreerende Pr~izen. Te ve~rkrggen n de
Bovenverdlieping der Bank M. E. OURIEL &~ En.


!r


voor Damesr,


Breede
Zaral


Straat
No. 4.


As the daily routine of your work
goes on, the daily ai Con your
nerves is felt more and moe.
It takes all the holidays to get
properly fit-the brain -to be alert
--the nres n al. Wh n
it can be ~avoictded by taking a cup
of vita.min-richGlax-ovo everydlay?

con o w h e yodefu-d "ta i
Concentrate" (known as Ostelin),
--..which is blended with milk extract
"" of malt and cocoa This delicious
fo d-d ink, with dys fenic
serves and ensures restful sleep at
ni~ghts. It increases the nounish-
xtent value of the rest of your daily
'f~ood, and is better than ten, coffee,
cocoa or milk.


Centenkares de instituciones en todo
el mlundo, emplean camiones Dodge
Brothers. Los coreoaxe Kingston?,
SJ~amaica; de Bombay, India In-
glesa; de Ciudad del Cabo, Africa
1ie Sur, departamnentos guberna-
tives de Austraia etc.
EM8tdores8 acanaladoe gruesos y ,
pr~ofund~os, muelles de vanadio re-
foprsedos, cajas de dimensions


i
IS~
4t.

~~5
1


,rr- L
;:tl.
iW


ampliais, upo abundan~te de_ has b
al~eamanes tHe acero y- de prezas
forjaldas a mart~inete--todo eto
se traduce en una eficacia egxetra-
ordinaria. Todo esto explica tam.
bi~n por qu6 los camiones Dodge
Brothers rinden un servizao melor
y m~s econ6mJioo que la mayor
parte de los vehiculos de peso
ligero yde mayor capacidad no-
minal.

rejado

r - *

odge~"U
- -s


: ; i
'rF -
~
J
i.
~s: :.
,..
1,.


Autombvil Comrcial En
]Dodge Brothers, precio
Autom~vil de Turismo D
Brothers, precio -
Chaasi de camlbn do tone
Grtahamn Brthers -
Chasis de camlbn de una
tonelada, Graham BroY


SE VERY D)ROP NOURISHES "
For free sanguixeltrbuk send tlns coupo~n to:-


__


S0ekhandel


1


ATTENTIVE.


.;~~~ Bang


Nelylg


111somIIII


Responde A Los Requasatos
CubernamntIeH s


1.170 MdVI LC- COME-RCIALA ':


O D 5E- BISOYIt s E15


,,,,~~lln PIi~ ik


vIesikrijg baar bij YIensing &t Co.


HOLANDCHESIGRENHet welkomstwo~ord werd gespro-l En dan dez.e mnassa, vanl alle landed
kn dor abbjnAbrhamHirchbrgder wereld, aIlle taleni sp~rekend, 8it
can vear-chilelende: soortenl en pr~izenr. Ro'ok v;an dezer .siyarenl en U die 0. m. zeide; ,,1ndien de geest, deal tne nlgndrmashp
zal nrooit maeer~ under~e koopeni (------ dit Congres bezielt, algemeenl was, hoe pij, efn van zin, geestdriftig: samen*
6 H VOOEN aklanken van het Eticharistisch jsch"oo zou dat zijn !" igedromd met Cdu gemneenschnpppeljij
*i *. 0IgF8 8 hia. Onder betuigingen van diepen eer- vercenigend doel.
Bou~lje~~die,inu~ ter elrk:M. E I iedl voor bet katholiek geloof riepi Men stelle daartege~nover slechts
Het is wel interessant eenige be- hil een hartelijk welkom to~e aan de de wereld in den huiidigeni tjid, ver-
-------.- --------- kende persoonlijkheden, aan het woord Ipelgrimns, ,,die hier tezamen zijn ge- ideeld in kampen! als vanr erfyijanden,
Agentes: MENSING &r Co. te laten, die hun oordeel hebben uit- komen inl het algemeen belang der om door het contrast zonder m-ieer reeds
gesproken over het Eucharistisch Con- menschheid." de beteekenis te begrijpen vanr de or
gres te Chicago in Juni 11. gehouden.i Dit was echter niet het eenlige ge- ganisatic, die zulke resultale~n weet te
He zjnpersonen, die, buiten de uid van waardeering uit Joodsche bereiken.
SKerk van Rome staande, eene positive kringen. Tot slot moge hlier een citaat van
ias nneen dehen evenk houg1( plaatst! Rabbijn Louis M. Manni van de oniverdachite en bekende zijde volgen
alsonfhakeijk makten een ,,Chicago Union Sinai"' een der meest o ver dit Cong~res.
joordeel wonder bei'nvioeding van bui 'invioedrijke leaders van loodsch Ame- De Chr.-Hist. ,,Nederlander", het be-
ten af waarborgt. r~ika schreef: ikende hoofdorgaan der Christ. Histo-
ha Opera.Gaan wij de uitingen van de vele ,,Het is mij een voorrecht, eenige rische partij in uns Moederland, e~en
ha Oera.sprekers, die in de een of andere begroetingrswoorden te kunnen richten blad, dat zeker niet vrif is te noemen
kwaliteit het Congres in zijn geheel, tot het Internationaal Eucharistisch van anti-pa~pistische smetten, schreef
I. B it -~ieeen~raat j~o. 5. of groepen van deeinemers daaraan, Congres, hetwelk in juni onze groote als nabetrachting: cp het Eucharistisch
1. BiZ -088F115~eatlio.5. oespaken danbliken ij ale fg-sad zal vereeren. W nerdzn-Congr~es het volgende, dat vlooral can
stemd op een en denzelfden grondtoon,deennmalduene maengljejkenfternwrmabe
Alle benoodigdheden voor badkamers, zooals : Idie zeer just werd getroffen door den en vrouiwen1 hun land, hun bezizigheidl volen wordt :
I.e~mailleerd ijzeren bad, porceleinen waschtafel, mond- Nederlandschen Consul te Chicago bij of hun families verlaten, om aan dere ,,Ds roomsche kerk ontwikkelt gro~o-
spoel fontein, WC. C. en bidet, ovale spiegel met bijbehoo de ontvangst der Nederlandsche pel- zuiver-godsdienstige piechtigheid deel te kracht.
rende glazenrekje en servettenhanger. grims. te nemen, dan is dat een buitenge- Het 28sten Internatioaala Eu1charistiscil
Voorts groote voorratad van :Aan het hoofd der Nederlandsche wone beweging tegen het materialis- Congres legde daarvanl opnieuw ge-
gasten beyond zilch Z. D. H-. Mgr. v. me van onzen tijd en een machtig be- tuigenis af. H-ier was eeni wereldcon-
Belgische vloer- e~n witte muurtegels, prima kwYaliteit. d. Wetering, Aartsbisschop van Utrecht. wijs van de geestelijke kracht, die int gres, zooals wellic~ht KRome zelf nooit
Koperen deur- en venterschuiven. De Belgen volgden achter Z. D. H. de harten der menschien woonit. Als heeft aansellouwd.
ser Billlijke p rijzten ! iMgr. Heylen, Bisschop vani Namen. )godsdienstleeraar geloof ik, dat de re-i Verbijsterend was ha~vendien de be-
Zij werden ontvangen door een ligieuse krachten van ons allen on- langstellinig. Daar werdeni samenkom-
1000-tal stambroeders to Chicago, in bewust nut kunnenf trekken ult het sten gehouden, waar o~ngeveer een
vyier naamn de Belgische en Neder- wonderbaarlijke bewijs der geloofs- kwart million menscheni bijeen wa-
0808landsche Consul spraken. trouw van onze katholleke breeders, ren, terwiji duizenodenl, die geen plaats
Deze, hoewel niet Katholiek, zei- Dat God hunne moeite en inspanning konden krijgen, omi het gebounw hieen
Pad u r 's tank de o. a. moge zegenen." zwierven. De vrouwenmeeting was de
,,1k voel mij vereenigd met dezei Van Protestantsche zijde liet men grootste, die ooit in Amerika werd
bijeenkomst van Hollandsche en Bel- zich al evenmin onbetuigd. Ds. Clif- gehouden. Ini e~n woord was er een
Gura~ao. Oa gische afgevaardigden en anderen; zij ford W. Barness, voorzitter van hetj volksbeweging, die -- nnaar men sch rijft
zal in sterke mate bijdragen tot de Verbond der Protestantsche Kerken -- wat de alomt~ zich openbare~nde
'vriendschap, welke tusschen het Bel- vanr Chicago, begroette het Congres geestdrift betreft, slechts haar weder-
Volgestort Kapitaal en Reserve fls 1.750.000 jgische en het Amerikaansche voilkmet deze woorden: ga vindt bij ie groote k~ruistnchlten in
bestaat. Deze Doorluchtige vergade- .De Katholieke Kerk moge in haar middelecuwen. Bij de sluitingsceremno-
Koopt en ver~koopt wissels, ring, gegrond no de fundamenten van streven, de souvereine rechten van nies waren meer danl 650,000 per~so-
buitenlandsch btankpapier-, coupons, Ieenb chaistelijk leven, zal ten gevolge Christus op social, economisch en nn aanwezig.
gemunt goud en zilver, heben een beter onderling begrijpen, politiek gebied door middel van en Aanl preeken en toespraken was geen
Neemt gelden Li dep6sito en opent het grootste problem, dat de volkeren Internationaal Euch~aristisch Congres gebrek. Ontelbare heilige co~mmunles
der wereld bezig houdt". te bevorderen, overtuigd zijn van de werden geofferd.. Zelfs Eskimoii's ver-
chequerekenmngen met rente-vergoeding. In de laatste woorden, door ons beste wenschen van het Christelijk tegenwoordigden ,,bij de wereldhulde
Verschaft Reiswissels, Credietbr-ieven, gespatieerd, ligt kernachtig gekristalli- volk te Chicago, wonder onderscheid laan den Eucharistischen Hleiland hufl
Circulaire Credietbrieven. seerd de groote beteekenis van deze van godsdienst. Wij hopen, dat dit gekerstend Groenland". Maar Cten van
'Telegr'afische Uithetalingen. international onltmoeting. Eucharistisch Congres, wonder de wijze 3e belangrijkste mededeelingen was
Safte-loketten~ Spaarbaznk. Een beteekenis intusschen, welke leading van Kardinaal Mundelein, er die van deni roomschen bisschop van
jlogisch voortvioeit uit het wezen der toe zal bljdragen, het geestelijk weren Liverpool, dat de eenlheid tu~sshen de
R. K. Kerk, die niet anders nastreeft onzer gemneenschap te verdiepen en kerk van Enlgeland en de Katholieke
Gom paia Tr satla ticadan de verbroedering der menschheid het vrolk to vrijwaren tegen het ziel- kerk als op den weg nant de verwe-
G~mp ii8 FA~ ilan iCAin den verhevensten zin. Ook op dit doodende materialisme." zenlijking kan wo~rden b~eschouwd.
El Congress werden waardevolle uitspra-l De warme bewondering bepaalde D~aarnaast werden belangrijke bespre-
Elvapor ken vernomen van vooraanstaande fi-i zich echter niet uitsluitend tot gods- kingen gevoerd over de maogelijkb~eid
"CMANUEL CALVO" jguren, die met kracht en overtuigingl dienstige kringen. van hereeniging der griekschle ortho-
erkenden, dat wonder geestelijke ver-i Zelfs de zakenwereld, waarvan men doxen en roomschen ini het Oosten,.
se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 13 do nieuwing onze materialistisch ver- zou denken, dat zij slechts tijd en E~n de ,,Osservatore Romanlo" juicht
Satioabl y seguird el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan Igroeide wereld wel moet ondergaan. neiging zou hebben voor zuiver ma- over den geweldigen bloei van het
Tenerife. Cadiz y B~arcelona. Klaar en duidelijk werd dit laatste tericele bemoel enissen, sprak zich op religieuse en charitatieve leveni in de
El Vapor nu geformuleerd door president Coo- merkwaardige wijze uit. Vereenigfde Staten.
,,LEGOAZPI" LIDOE in Zijn BOOdschap aan het Van den president der Beursveree- Wij kunnen er bijvoegen : Niet alleer1
International Eucharistisch Congres in niging te Chicago, Albert W. Harris, daar, maar inl vele~ ander-e Ilanden, noCk
se espera alrededor del 8 de Octulire de Europa via Pto. Rico y Venezuela, i antwoord op de uitnoodiging van den vernemen we deze woorden : in ons land, is dit het geval.
seguirB el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon. IKardinaal-Aartsbisschop van Chicago, I De zakenwereld vereenigt zich mret Als protestanten kunnen wij dat be-
Ambos vapores aceptan carga pasajeros. Z. E. Kardinaal Mundelein, om dit Con- de heele wereld, om deze groote ka- Itreuren, doch to onitkennien is dit niet."
S.EL AUO6 OSLos Agentes. Iesgres bij te wonen. Daarini vindt meni tholieke onderneming welkons te hee- 1Na deze bekenteniis kunneni wij ons van
S. E MADRO & ONS. m.de twee volgende psaedeten. Zulke godsdienstige Congressen verder commlentaar onltslagenl achlten,
- ~~~ie4Yr voor zich spreken :pas s demoeten nu en in de toekomst plants
flED ,,D"~IPE OF TEAISIII S. Men verzekert mij, dat dit Congres vinden, omdat zij een veredelende
RED ,D" hIN 0F STER]VI 8 I S.een der grootste godedienstige bijeen- macht voor het menschdom betee-
komsten zal worden, die in onze tijd in kenen."
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO, Amerika gehouden zijn. Ons land heeft En van William R, Dawes, presi-'
CURACAO AND VENEZUELA. Iangen tijd den naam gehad veel te veel dent van het Handelsverbond te Chi- '
Szijn krachten te aijden aan stoffelijke cago .
SAbI Lll0If8 DURIN SiW 8E P T EMldB E R. di~ngen. ,,Chicago heet alle deeinemers aan
8.8 8.8 8.3 S.S S. Misschien zijn wij van een dergelijke kri- het Eucharistisch Congres hartelijkl
1926" tiek niet zoozeer di~rom het voorwerp welkom. Wij hebben de leading van'
I 9 2 6 ggy,: Yaaaag T iagl 1Caggabo aLl ,geworden, omdat wij meer dan ande- het Congres toegezegd, dat zij op onze Onz ese e sbe
_~_~____ ~ I -?---- i~-------'---L~--- Iren in stoffelijken voorspoed belang medewerking kan rekenen d69r,nz waart rek ,
Leave NEW YORK .Aug. 4 Ag 1 Aug. 18; Aug. 25Sp. Istelden, als wel wijl wij in deze rich- wij behulpzaam kunnen ziju. Geduren- kenkisten staat gereed
Arrive SAN JUAN.... 9 17 24 i 30 7 ting met rneer welslagen dan anderen de het Congres zal Chicago de aandacht
Leave 9 17 24 30 ,, 7 gearbeid hebben. Intusschen het van de heele katholieke wereld tot naa~r boord te gaan. Wie
ArieCURACAO. .I 1....... beste antwoord op deze kritiek is dit, zich trekken. Wij hopen, dat al de-
Leav Arive TO ABELO ,. .- -* -- -dat de stoffelijke voorspoed onmoge- genen, die naar Chicago komen, onze h6 pf Ons aan de vol-
Arrive ~~1 PT bELOIjk verzekerd kan worden geacht, in- stad zullen verlaten met een gevoel
Arrivea e LA GUi A . 1 Au. 19 Au 6 S p. 1Sep. 8 dien hij niet steunt op bet werkelijk van vriendschap, ook omdat er nie- g en d e 7
Larrve PT c; . 19 1 28 2 11 bestaan van het geestelijke." mand zal hebben verzuimd, zich door
Arrve TO ABELO.. 2 291 3. ,Indien Amerika onder economisch de grootste voorkomendheid en be-i
LevArrive CURACAO. i Aug. 22 30 Sep. Ii opzicht voornitgaat, indien het een minnelijkheid verdienstelijk temaken." ,,Apostolaat der Zee .
Leave ...... 22 30 4 12 toevluchtsoord is voor recht en vrij- Men weet niet welke greep te doen
Arrive MIAR"ACAIBO. .. .. 23 31 5 13 heid, dan is het zulks, dank zij de in de rijke verscheidenheid van uidla- .. .,,~.
Leav 28 ug.4 11 18diep-godsdienstige overtuiging van tingen van de meest onverdachte zijdel..
LaeArrive CURACAO. u. 22 51 zijn volk." Zoo behoorde onider de sprekers 0
Arrive PTO CABELLO. .... 30 . .. 13 Van hoe groote beteeken~is dit Con- ook Mr. Insullt een der machtigste a
Leave ,..... 30 ., 13 gres verder werd geacht in Amerika Ifiguren in het zakenieven van het
Arrive LAL GUAYRA. Aug. 23 31 ISep. 6i 14 Sep. 20) kan blijken ult de ontvangst, welkel Midden-Westen e: a n ir


Leave Ariv AN JU tN. . 2 0. de kerkelijke hloogwaard~igheidsbe- gezegd wordt, dat hlij recht door zee
'.cave ,... 25 3 ~ 9 1 23 kleeders, maar vooaral den Pauselijken Ipleegt te gaan en er geen gewoon~te
Arrive NEW YIORK . 30/ 9) I 15: 21 29 Legaat, Z. E. Kardinaal, Bonzanol, werd vanl maakt een blad voo~r den mondl
-----bereid, Niet alleen door Katholiek te nemen, tegen wien hij zich oak~
S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curagao for Maracaibo :Amerika, doch evenreens door den .richt.
June 3 and July 8 _returning sails forom Maracaiho June 13 and July 18. Staat en de Stad Chicagor zelf, de Daaretnboven wordt van hlem ge-
For further particulars apply to -
5. E. L. MADURO & SONS. groote zakenwereld, de wetenschlap- zegd, dat hij hoo~ge mnagonnieke glra-
Agents pelijke wereld, kortomi doort Amerika den bekleedt.
als geheel. Wel merkwaardig is het dan hemi
Onder de 12.000 vertegenwoordigers hulde te hooren ultspreken aan de

0 -die aanwezig waren op de ,,burger- tervorming door haar zedenleer eni
like receptie" van den Legaat in het tucht.
uitgestrekte Colosseum zat in de eerste Dit alles kan eenigszints bewerken
MOTORSHIP Salitags to Sallings to rij James Davis, minister van arbeid, die Kerk eens wonder juiste belichting
Pt0. 8010mbla etc. Have and Hlamburg*) als special verfegenwoordiger van te zien en hare beteekenis en waarde
den president der Republiek. j te leeren kennen, vooral als institute,
WaldrautHorn15thJune gres als de Kerk, waarvan het uit- en verschillen van taal op te beffen.l
Friday Horn 2nd July 21 th Ju ly going, is uit de toen gehouden re-/ Geen tweede installing ter wereld!
devoetingen van officleele zijde deze zou, naar het getuigenis van aanwe-
Minna H0rn 19th 7th Aug zinsnede: ,De oudste en verhevenste zigen, cen mianifestatie van dezen omi-
S* cultuar van het Westen (nl. de Kerk vang in zulke harmonie kunnen on- -.aJug rOIOGN~
M~f8 H rn th ug 4thvan Rome) heeft een gezant der Kerk dernemnen.
0afgevaardigd naar het jonge-Amerikaj En dat de omnvang reusachtig was
Thef886 Horn 22nd 10 th Sep. nooit genoeg zal de Republiek der ~bewijst wel bet getuigents, dat zells
~nieuwe wereld dezen vereerden gast Amerika, hetwetk op dit punt toch at a
WaltrutHon 8h ep 2 thweten te schatten." buitengewone dingen heeft aan-: C3RT. ccUrv J~
Waldtrant~ ~ ~ ~ ~ Non8hSp 7h iet minder merkwaardig is een schouwd, nog nooit iets dergelijksj
0008Ul Horn 25th II14th Oct. receptie, door de meest vooraanstaan- heeft meegemnaakt, PAR(A ANEM:!1, C~lOcOS. IS ALA
*de Israi41ieten vanl Chicago den Con- Wat betreft het Katholieke karakter NUTRICION, TUBERCULOSIS.
All hip acept arg an pasengrs, gressisten aangeboden, ten huize van wordt verzekerd, dat geen stad, be- COREA. AMENORREA, NEURAS-
Al sip acet aro nd pase ges. een hunner, de heer Morris Joseph, halve Rome, ooit zooveel kerkelijke' VEEN I AL LA RIE ,DE U
Voorzitter van de Joodsche vereeni- hoogwaardigheidsbekleeders bij elkan- MONIA Y DE FIEBRE TIFOID)EA.
*) Via Pt0. Cabll81, LS 8tlayf& 881 TFIl'lla. going .B'nai Zion." 'der heeft mogen aanschouwen.


_ ___ __


1


/I


I


WJh 1T A--A AARDOA P PE iEN I
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs