Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00122
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 10, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00122
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


0l. 2218 Zaterdag 10 Juli 1926. 43ste Jaargang

W~E E BhAD V00 8 D E G U I H ; OSC HjE EIER NDE P


Dit Biad verschijnii elken Zaterdag. Bureau Vtan dit blad: St.Elis Ibeth's Gasthdrs. Vo~or biet Buitenland per jaar fl. 10.-
Abonnementsprijs vo~or Curagao, Bolnaire, Aruba AmnslM S T:a-c ie Afzo~nderlijke numbers fl. 0.15.
'"de Bovenwmldsche eilatndent per drie maanden Prijs der Advertentiian van I- 7 regels f. 0 50; voor
fl. 2.-- bij voo~rnithetaling. D RK KiII E R 8 L PO GAE R S. elken regel mneer 7X ets.

li w~roriein s Craa nibetreft,dn k nl toch cen leder, die mnei voirs van Hato, waarvan mln de stads- -
dntoestand op H-ato bekend is en voorziening toch geheel wil late n H IA NS H BAN VOO WE -IN 0
de bronnen tijdens droge periodeni afhangen,, ?ou hbe neine L OCMV01- I.
het lm-Mlengaa rr ~ banchtri e vidnheeft, op ground van eigeni volmiondi g toegegeven.
waaneingenbevndngverklaren, Maar niiets van dat alle -. In tegen- Rttl-'itRl: 11 5.000.00)0.--
De Nieuwe Rotterd. Ctr. van dat naar gelang de droogte iaalnhudt selling met den vIroger, pt voor kort
Oensdag 9 Juni bevatte van denj de productive daarvanl gestadig af-j nog, zoo enthousiaste voo 4tander vanl (;cplan~tst (on Volgestor tt fl 1.000).000.-
bekenden anoniemen schrijver het neemnt en dat het zelfs meermalen is het plan Molengraaff, deni reeds ge-
Volgernde artikel : ivoorgekomen, dat zij maandenlang noemden; Amigeoe di Cura!. ao, die al-- HOFDKAN OOR AMST ,ggyR)Ag jl ggp, BIKNCR pBAS gpp g zeacy I
.Bil de behandeling der CuraCao- zoo0 goed als drooggelegen hebben --- thans terstand zijne vroegere dwalin- I~ nlUl.HTULU~l J~mlUl.UiHR bltl
Sche begrooting voor 1926 in de imimers niet meer dan uit een oog- gen heeft erkend en than inziet, dat
Teede Kamer beeft de minister van punt van stadsvoorziening onbedui- eigenlijk de geheele grondslag van. B2 I, K ANU TO ) 0! R LORA A 0).
kolonian natordandnhe dende hoeveelheid van 60-80,,boco's"' het plan-M~iolengraaff niet deugt; dat .
J]ZERMAN, die gewezen had op het (15-20 ton) water per dag oplever- ook met behulp van de volgens het
te Willemstad tusschen gouverneur den. plan te bouwen reservoirs, Hato met al licemt Gelden a Deposito. Opent Spear-Rekeningen.
en K~olonialen Raad bestaande me-Nu is het wel heel gemakkelijk zijn in den regentijd zoo rijkelijk Opent Rekeningen-Coutrant met Rente-Vergoeding.
Itingsverschil omtrent de bruikbaar- zooals het Koloniaal bestuur en, tot vioelende bronnen, de stad slechts In- & Verkoop van Baitenlandsche Wissels & Vreemd Geld
heid of uitvoerbaarheid van het wa- voor kort, ook de vurige kampioen door 66n enkel jaar van dr~oogte been Bezorgt Telegrafische Ultbetalingen.
tervloorziengsplan--Molengraaff, 0. m. van hlet plan-Molengraaff, de Amigoe zal kunnen helpen, en dal de water- Credietbrievlen & Reisuissels American EXpress Company.
let volgende gezegd. Idi Curafao, gedaan hebben derge- voorziening zal ultloopen op water- Vlerstrekt Gredleten aan den Flandel.
nge ie r''nijnh enr d ooreitraad ret lkenerzkells ron wegot ww gee ge jAiont ring ijnt geesteKlonial 1 d Uit~roering Vran Effecten-Orders. Verzilvering Vlan Coupons.
dan -- nis cen geoloog en met aile eenig geloof aart te hechten. Istuur nog geen enkele c,nsequentie
~5aardeeri ng van de merites van de Intusschen zijn wij nu toch al zoo uit de, nu toch door zijr eigen des-, EAD1N A IE BNZKN
eden van den Kolonialen Raad, be-ve wij kunnen hieraan toevoegen: kundige waargenomen, fedfen te kun-
tcijfel ik, of dezen, wat geologische dank zij de besliste weigering vanr nen of te willen trekken. De Gou-
Coansdab tret be oro ,p dds ah oe dnenI 1oonina n Raad, nu onja e i ner mou lejdt geheel FaIn a wa gmRSP#EWE nLE VONF1 IATE E EE
Nederlandsche hoogeschool zijn stu- zoek, enkel op gezag van den ingenieur bestrijding der opmerkingen ten aan-
dieo inet eere heeft volbracht". Molengraaff, in het avontuur der Hato- zien van de al of niet yeschiktheid Vertegen~rw. to New York : NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
ij reezen, dat dit onschuldig waterleiding te storten dat de hoog- van het putwater als drinkwater voor NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
tinoetie, hoe logisch ook in zijn al- hartige houding van negeeren en ont- de bevolking, maar aani het groote INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
gemeenheid, op Curagao een onaan- kennen door it. Molengraaff totdusver gevaar, dat er bij de uitvoering van te London : NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
genatuen indruk zal hebben teweeg- consequent tegenover alle leeken-in- het plan-Moleng~raaft in de eerste de te Parijs: SocitTE GENERALE POUR FAVORISER ETC.
gebracht. Wij yreezen, dat men daar- formatie ingenomen, dient opgegeven. beste droge periode van eenigszins ------
Ult tal hebbein geconcludeerd, dat de Er is onlangs officieel geconistateerd lanigen duur geen water meet ter
Ilit ister wonder den indruk verkeert, en toegegeven moeten worden, dat de voorziening van de stad aanwezig zal
d het bedoelde meeningsverschil productive der bronnen van Hato na zijn, wordt zoo goed als geen aan- lijk een onjuistheid, immers de neemt, is geenszins die, welke aan den
ontrent het plan-Molengraaff enkel (slechts) e6n enkel jaar van droogte dacht geschonken. loochening van een vaststaand feit invioed van Blora ent fauna zou zijnl
hetop te pnovergestelde conclu- reeds 50 ton per dag minlder oplever- Schrijver dezes hieeft indertijd, in ,,Het water van Hato is niet onaan- toe te schrijven, maar wel die, wel-
Sies>,, Valpw szijden gebouwd op den, dan de hoeveelheid (200O ton), zijn artikel: ,,De watervoorzieninlg g~enaam van smaak en niet nadeelig ke in verband staat met het zoutge-
geologische theorieen, waarop de minimumbehoeften van de vau Willemstal," na gewezen te heb- jvoor den mensch" halte van het water; het water wordt
NViets zo echter minder just zijn, stad zijn berekend. Dit wordt ben op het onvoldoend rendement Doch op de andere plaats brengt eenvoudig brak.
dan een de gelijke indruk. Want het medegedeeld in de Memorie van Ant- vnde bronnen van Hato voor de de mlemorie ons een ander verklat- Nu was eerder- n.1.inhbet rapport
gaat thans, rn de kwvestie der water- wolord tot het watelvo:,rz lningsont- i stadsvoorziening en op men1 slechten ring. ,.Het water van Hato" -- heet van ir. Mole:1graaff wel het een en
voorziening tusschen Bestuur en werp en is ook vastgesteld bij een /smaak van het water, toch nog de het dan .heeft geen onaangena- ander gezegd over het zoutgehialte van
Rand juist niet om een strijd tusschen bezoek, door de leden van den Ko-/ mogelijkheid aangenomnen, dat de be- men smaak, wanneer men het op be- het bronwater op Hato. En o. a. dit,
theorieen, maar om de botsing tus- lonialen Raad aan de bronnen van zwaren in beiderlei opzicht teovr hoorlijke wijze opvangt. Thans loopt dat dooir het oordeelkundig captee-
Schen de theorie en de praktijk om Hato gebracht. winnen zouden zijn; wat het rende- het water der mneest bekende bronnen ren der bronnen voorkomen kan wor-
(len stri'd tusschen conclusie en feiten. Men had mogen verwachten, dat ment betreft, door het aanleggen van in bakken uit en wordt het daar ver- den, dat dat (zout)gehalte toeneemi.
Op de vraag nu, waaraan meer het Koloniaal Bestuar in het feit van dammen en versterking van de grond- zameld. Daarin heeft zich cen zoet-Mardvagwarhtmgngws
\aarde et hechten aan enkel op de reeds zoo vroegtijdig afnemende~ waterreserve, en wat den smaak van waterflora en fauna ontwiktkeld en to die method praktisch wel zoo
theoreti che k nuts gebouwde con- productive der Hatobronnen op zijn het water aangaat door het toepassen spreekt van zelf, dat wanneer mnintensief is door te voeren, dat voorko-
Clsiles sc ea ede fei en, kan het ant- minst aanleiding zou hebben gevon- der method van het capteeren van het water uit deze bakken drinks; dit mnzou kunnen worden, dat het water
"Oord oanie tifel chti in. den om zijn hooghartige houding var, bronnen. een onaangenamen smaak kan hebbend bij langdurige droogte reeds in het
De eonocl i nu waazr oe ir. Mo- negeeren en ontkennen tegeno~ver de Men zal moeilijk kunnen beweren, Opperviakkig beschouwd, lijkt deze hart van het gebergte te veel zoiut
le~graaff gkoinen is, dat de bronnen getuigenissen omtrent het zoo goed dat de na lang dralen uitgebrachte nadere verklaring tamelijk bevredi- opneemt. Over dit belangrijk punt
an~ Hato geenoe zaam als drinkwater als geheel opdrogen der bronnen in memories van anltwoord in welke der gend, inl ieder geval vrij wat redelj- jzwijgt de memories van antwoord.
brllikbaar water opleveren om zelfs vroegere droge perioden te herzien; beide opzichten ook eenige gerust- ker dan de op den voorgrond gestel- Zoo mogelijk nog mninder bevredi-
inde droo ate perioden aan de stads- Idat het althans de noodzakelijkheid Istellende verklaringen brengt. de ontkenning van een feit. In wer- gend dan op het punt, waar zij zich
behoeften sevolpdoen, is in Blagranten van een nader maar dan een gron- Wat den smnaak van het water be- kelijkheid is zi) echter al even onjuist. Iricht op de bestrijding der bedenkin-
8trijd met de feiten, dig o~nderzoek omtrent de capaci- treft is de eerste de beste uitlating De slechte smaak toch, welke het gen tenl aanzien van de kwaliteit van
atr~ het rendement der bronnen Iteit der undergrandsche waterreser- daaromtrent in de memories al dade- water van Hato in droge perioden aan- het water, is de memnorie van ant-

Ca~a~oschedingen wonder en langs de straten en Igang op technisch gebied, alleen maar en dat je dan nog reuzekans loopt, Ivormt, geheel tegen den heerschenden
Q1 BS eD Dat)SS. districten, teneinde het door boring die toen begrooite 70.01,)0 pop, en bin- loos blifft steken in 't middenvn Men stelde zich voor 't dok'n leng-
op gouvernements- of- particuliere nn'n jaar bruist in sonore klanken bij onehaven als in kurk op de flesch. tie te geven van 145 M d. i. tusschen
Las der d gen met krullenden gronden verkregen water te vervoeren; de opening van de Iste Curagaosche Hoevele, of better, hoe weinige Cu- de buitensponning voor de schipdeur
neus 't olezderd bhtje in 'n heel ou- en zulks voor den tijd van viji en /waterleiding 't statig refrein van de ragaonaars weten, dat 't ruim 40 ja- en den achterwand, waardoor de nut-
den vmiogen ri dertig jaren 1Hato-cantate door Willemstad's blau- Iren geleden maar 'n haaretje gescheeld tige lengte op de kielblokken ruim
bHetm :clbesproken plan om van Puncttum i 'n Pracht opzet, maar .... wende aether : heeftgo ono evln mwaas 1tn dhien tijdb 140D Mb bed aa nivar sbeal
e pantgeHat nar e sad en Di 3 pls 7jaen ijnnergea-,En laat die kraan maar openstaan~ bis- droogdok rijk geweest. op 18 M alzoo ruim breed voor de
~aterleiding te leggen, gaat allerwaar- beld in 't nu eens zwart dan wee 'ant als 't op is, dan is 't gedaan". J Mag ik ult die ellenlange Amigoe- grootste handelschepen en de mees-
8Cijulijkst verwezenlijkt worden. Een zonuig Curagaosch verleden,enng* aiklnvn84fitikasmserteolgboe.
tk~L barre rnl srk drie va '4etlj i otr eorosotn


Lesrchappij za wir o rn er Jin ir al v n e alid v e ad Vo det a vat 8G
i'ueo m da esod e red' oee ee ar' eebe- Wrte ta eop
onenmn e aitawam-gn prnin udm at ohd aegbrk o ee' eerdgn0dec?' i eal neesat .edrdgljkc ogwtran
me ekse vndnanegHt'cewaeliignohats-binnl wte' iue dogo ,e lasnan eS.Alaba~gnmn
qck unnbetidemezef ch utn ebn o eenengeputltmnbodr it i vo tbownva ndoodk Debede a t o efssg

gtiee rebaaheid wat tohede Medunk, ws da H ve-ln Wo4, r d nogi e setaa gehmoppr d over; nae den maaltij, evena teen ten landser Vo det duiepe van invaart 5 ist 8
ton onne vam &ne aae kial aam-gn sprenknnas'tMlend afluidum watnchdatergeb trek oojzk' itegpen'tdeze dlagjen pipn t bep hitter abj Kuaaldj Inersant M. onder dagelijksch hoo water daane-
die en d kosterednq vn de uen ane Hatoshe wateg orloneidn nroch adrtens~i- t binetoue vant 't niuwn dlroogdok ,,De plaatse aan dekj St. Annabaai genomen.ehi
SGenkt te k enn betrijen met zelfs sch84,ie putte hebben d tot ishede eenige prteldt mwjen. honer ult.st devo t buen vn 'n droogdokae De bredote v ,an t ok zfis ge-
der so uan f 75.000niet drte boen laemnis gebrt aeelan ons zo aak Zel g nu l 'ns l, Jat n Plaul ot 'tton inaanmrin wmen j:d stoleldo2 M.va beroveng tusschnen
Rjaatezuhmg van aoe uliki uitgedrougd. dorten Cur0ao u tepasbijulk'neeractigeroogt Werf ,,d Wide, edaa tgov rne tsegenover dedkzrke en va0 n 14o Me uto deng
'eante t dski bli kt ech- Hoe lang nog. O Dios mio hoe lag onds noogkmrad 'n droogdok o ak te m gelge plasgnad ,oe" evioer terwq de dopeakvoe zopn diep
tear weieltiddra eneredig aansn oncte jerovdr n sture ?4. Alof 't 'n ogl niet droog e- inham van't Scottegat bnekend on- ,oteu van 9. 25 M wonder hoo wtevr ligt
Pliekgewestbtrzijn't sumeknme umo eean noer dunkt was dteg atwo-ple ranl884 noeg s! Jaaen oettoch maardurvaouen derv t d ien naamPaera~nelase i dat M.e nduidelij ofw tniet? Enwl gesachterhairui De AisA ja ra n leden voor 70.000 gulden 'n waterlei- Willemstad, wat zou dan die droog- boven den waterspiegel verheven ligt. ,ten voor het terrein (door 't gouver-
Jan 188Men. '85 zwnijge ove- ales ding in mekaar te kunnen zetten. maniac wel gemopperd hebben. 3o Omdat 't terrein ruimte genoeg ,,nement kosteloos te verleenen) en
h In~ot to ik z eenes weer in die! Waarom is zulks 'n fiasco geweest ? Ben geen autoriteit op dit gebied, aanbiedt voor 'n eventueel noodige ,,.zonder de uitgaven ,,van admninistratie
beauste w terlj op 'n berichtje stuit, Zeker niet door 't gehalte van 't water, en daarom zou 't men 'n lief ding verlenging van het dok en voor bet ,en het verkrijgen van geld op onge-
oPde volaendijnoffipciijele bekendma- die oude heeren waren heusch te waard zijn, om van Kapitein VAN ZYL, oprichten van verschillende maritime ,,veer 6n millioentguldens (fl.,000.000)
k'"R inl Amio van den 4den Oct. gewiekst om niet eerst te gaan parle- die wel 'n autoriteit op dat gebied is, etablissementen. .komen te staan.
I go vinken over't stichten van zoo'nmaat- eens te hooren in e. v. Amigoe, of ie 40 Omndat zich v66r 't terrein 'n Waarom is er van dien ingenieusen
Ik citeer letterlijk: -schappij, en dan pas tot 't onderzoek kans zou zien dat monster WILToN- lultgestrekt en 12 vadem diep opper- prachtopzete toen weer niets gekomnen?
4De Administrateur van Financien,l van 't water over te gaan. DOK van 47000 ton onze haven bin- vlak bevindt, waarin de te dokken Amig~oe zwijgt weer als 'n mof.
Ker~achti d om voor en namens het Me dunkt, dat die ellendige almighty nen te touwen. schepen wonder hinder voor de ge- Geloof 't niet ver mis te hebbenl,
-estaur van de Kolonie Curagao, met dollar er weer danig debet aan ge- Toe, Captain, ontdop je vulpen en wone scheepvaart, a veilige ligplaats mnet de veronderstelling, dat niet zoo
den Heer M. B. GoRSIRA een notaricel weest zal zijn, dat ze 't met 70.000 kom 'ns voor den dag, want sommi- krijgen. zeer pecuniaire, alswel technische be-
Contract a te gan, waarbij aan niet hebben kunnen bolwerken, en ge would be -deskundigen beweren, en 50 omdat de inhamn ten N.W. zwaren den doo~rslag gegeven hebben
deten het aanslu tend recht wordt ver- er helaas niet m66r in 't koloniale Idan je dan eerst alle in de haven ge- van het te bouwen dok, met n wa- 't zoo mooi in mekaar gezet dok-plan
lend, om uli o dit eiland gelegen geldlaatje voothanden was. meerde schepen en steamers naar t terdiepte van 4'6 5 m. n vellige bin- op te geven, voornamelijk byj t maken
go~uerne o. op oden artesische put- Is dat zoo, dan hebben we dat Schottegat zou moeten verhalen met nenhaven voor kleine schepen tot aan- van den waterkeerenden1 daml en 't
ten te dments brn, en 20. waterlei- oude-Hato-plan door onze renze-voort-- onlze Emmla-brug ent lichtboel incluis voer van mnaterialen en steenkolen drooghouden van den put.


cHOi~ S~COLADI)E
S 3Ea8 RCOVapn
~DPOste KoC~rff ced
Ca~dbury of~~
.1--4t T'~'~1/SOBER d- /


Sensing, S: 0. Cr c~~egen woo rdi~jiger5


woord dlaar, waar de goiuverneur de
twijfelaars miet be~irekkinrg tot et
rendemeniit der brolnwnr voln repl;;-k
dient. Eigeolijk weet Z.E. 10: dezen
raanzien n-iet b!eter, dan nogenni-;s it
herinnerring te brengen. dat er eenigc
reservoirs zullen worden gebe rwd on 1
zekere waterreserve te kwl. k ,n en
een paai dammnen zullen wv .anl oi-
gewonrdeni omn het thans~ cii I-~-n<
niog naar zee wegctr-oom.ci- a wal r -
gen te 17oudeneni d m n
d0an dlring~en,
Wat de1 bode~idie re~scrv sh: t -rett,
beefi de~ A n;rge onsl .vkenr !lj:i
rig v;,urgerekeond, dant 7iJ ill Ib p qn-

len zijri de seiit door -;[; enkel jar i
van dlrcoute hee~n t beipen, Up de
voor de ilnal Ijggendei vant,:; diei het
blad dan oa:k stelj: :rwadn
wannieer op) cr'ni rt roeja
noig eeni tweed:.:- een: deitelc, ee 1 vie-
de drougjam; vu~lgt '?" - blijft le
Memorie van Anltwoorrt wederomn liet
antwoord sclidiig.
En over de~n invited v ito de naan to

honevee~l wain-: per mr.M. regen b.v.,
tengevolge van de .an to loggen dam-
mnen op bet plateau Lran H-ate mieer
in deni g~rond za! dringen:, dani tha~s
re~eds, zonrder die damnwnll'i, bewaart
de Memoiirc e~venierans rian diepi stil-
zwijeen. i;


zaken ancite~n wij itet uitgesloter, flot
nock mnar~i( tMnl enkelt lid ?can1 dei Ko-
loniialen1 Rand Zichl alsnogr doorT den
On~uverneur zail lateni bel.i; cen omzijn
stein a,7n hert aanhan~gige wa~terviai-
zienin~gsontwerp te gevten. Men ume!,st
zich erop~ voorbereid houdeni, d~at bc-
doeld Co;llege dat ontwerp met aIlge
meer~e stem;men verwerpL
Zal dan de regeering, zeifs indien
hett advies vani prof. KRAurs ult zuiver
waterboulwkund~d ig Ougpunlt, gunlsug ;
voor bet z.g. plan::-Mvolen~granf~lf mochlt
u itval len, de vera ntwoo~rdelIijkh~ei d vuor
de uitvoering daarmfede inok die voor
de katastrophe, w~elke van de evei-
tueele ruiislukking daarvan voor do
Winllestadsche bevolkirg orverrm~ij-
delij k bet gevolg zal zijn, opi zich
durven nemen ?
Wij gelooven er niets vJan-
D~e groote mloeilijkheid, .waarvojur
men bij te nu te neirnen beslissirg
staat, is liet total gebrek anln beschik-
bare positive gegevens.
ilet uniderzoek is opperviakkig ge
weest; mnen beeft geen voldoend
feitenmlateriaal verzameld, meni heeft
als bewezen ~anngenomen dinigen, die
nog bewezen mnoesten worden en
daarop theoriei~n en hypothesen ge-
bouwd. Het resultaat is, dat wij nu
wel klaar voor ons h~ebben liggen
een uitgewerkt plani voonr eenec watei -
leidling, maar niiet een plani van wer--
kelijke watervoorziening-
Curagao, Willemnstad dan, mioest e"
zou een waterleiding hebben. Het
was een schandaal, dat andere plaatsen
in We~st-Indi@, van veel minder be-
teekenis dan Willermstad, waterleidin
dingen haddeni en deze pleats niet.
Ann dien toestand mnoest en zou een
ceen einde komen. Dies het plan van
een waterleiding opgezet.
O)f echter voidoend~e water voor`-
handen was om zulk een leading op
den duur te kunnien voeden ? Met een
dergeiijke, onibenullige vraag verkoos
het Bestuur van CuraCgna zlch niet op
te houdeni. De brounien vanl Hato


De bodem toch, bestaande uit groo-
te en kleine koraal-en tufsteenen ver-
meuigd met koraalz;:nd, laat 't water
zeer girnakkelijk door, ten gevolge
waarvan de waterkeerende dam ter af-
sluiting van deni put uiet dadelijk op
den bodemi kan ge~zet worden, maar
diep to~t op dei vast rots meicet door-
drinlgen.
fleb no 'n idee, dalt die vase rots
te diep, wander w::ter gezeteni heat~ en
nogC zit, vantdaa dait 't vast-dlruoodok-
plan doodgewoon moest worden uit-
geschakeld bij afwezigheid van 'n


fundament, van 'n idegelijke keiharle
ondergrond.
Gieef echtermrijnlopinle voor better. (1).
In ieder geval 'n? success is 't iict ge-
wr~est, wat me~ necg spijteni kan, .
+*
En nu ik al boomnende weer ver-
zeildl ben geraakt it, 't hadtje van ons
machtig havenbedriff, nu yrliag ik met-
een even 't woo~rd your een persoon-
lijk feit.
Pende indertijdl 't vu~lgenide onder.
de-streep :
,Waaronm willen de menscheni me
,niet begrijpen ?
.Kom ik met 'n tunnel voor den
,dag, ze belachen me schouderschok-
,kend.
'n Tunnel ? Hoe krijgt ie 't in ze'n
,hersens, idioot, hyperidioot !
,,M~et 'n zweefbrugplan .... ze hou
,,den hun buik vast vanr 't lachen;

(1) JAN PAUL heeftlthiiermis. Die tech-
nische moelelijkheden van den porersen
bdem zijn pas vkoor cenoeii da ja. Pe ee
bezig was daidr zijn sleephelling te bouwen,
waarvan de ultvoering om die reden toen
onmogelijk bleek. De droogdokplannen van
1884 zijn algestuit op het bezwaar dat, bt]
den toenmaligen stand van de scheepvaart
in de West-IndiBIn, die ;,nderneming niet
rendabel kon zijn. (Red. Amigoe.)


vitoe ideni1 mmllue rs t ach I z( tijI ik el1ij k; d at i gi ROgyD jug ggly){\gg gj
"i) e eens dr~ong had~den gelegeni, "~iJll10 lklillH
z:!t,;als leecken, die van geologie niet ECAITSH OGS HGG,
het mninste verstanid he:bben, niet
ophielden tor verzekeron, mnoest wel
een sprookje, cen fabel zijui. Gouver- II.
neur1 on it. M~olengraarff hnadden al-
thanis gedlurenie huln verb~lijf Iup Cu- Ie W nt olik ne d
ra~o an atzg.oprceu erI-it; beperkte ruimte van ons blad een
brannen,: nietls gemecrkt. eeiiigszins volkomen overzicht te ge-
I~o~h de(~~iiuv~rlel-errir Mln- ven van het grootsch gebeaten te
rai~f zags :!rail-hij !Iveri hct hioofd, Chcgr
at hnne:e sonlike rvarng lechs Eet is alles z%66 overweldige~nd-
v~~ ~ :r aIi lr; ocotsch van eucha~rijstische pracht, en
egeolijk z66i diep en wijd-strekkend
Svanl beteekenis, dal hiet nauwelijk is
nligszit s ier!srtig n ,, m ot hd p
i~`r~aa~! h~:b~el i;ir~eirt~~tte vatlen. D~e Leene indruk is al mdc~h-
tiger dani de andere. En hetzij .;:; n
Zi) zull -a1 ezchlter meletenl toegeven,
dat e sezeco 192/22 n 192/23lie congres b~eschouwt, mnet de oofei:
-vanl deni wereldling, die alleen getlok-
buitengetwo agnsg egneto-
nien zijo geweesrtt ren dat ook 1924/25. ken worden doorde uiterlijke prachts
wa dnrc~~n~l leer~ijic.nLii en machtsountplro ling, zich openbarend
stig enocnd kn woden.in eeni kleurenweelcle van goud en
Nu 1952 cog- hecirekkelijk rcand en paarsch en geel en wit, en
droo~g alt ija is gebiever,, begfint in1 de wonder organisatie die aller.
echer3~ a~li~~l v~i; i''Z.. s~r;,k tren lien beheerscht on bezielt --- het-
jes en labels z chi te inoinifesteeren; zij met de oogen van den geloovige,
is het deblett der I latel-bra-nnen terstanid [lhe al die uriterlijke pracht do!ortinteld
sterk verminderd., cn bezield ziet van den geest van het
wereld-o~verwinnend en wereld-be-
Heeft zelfs dez.e persoonlijke erva-
rin dei ouvrtiur en ijr d~kul-heerschend aeloof, waarvan ook hij
dige radsma ri~g nets~elerd~zelf de drager is in het binnenste van
Schrijver diezes hcet is uit al het zijn ziel en in het meest intleme van
voorgaanide reeds gebicken -- is geen zijn leven; ult alles jubelt luide op
vo~orstander vani ht plain-Moletngraaff. en wordt voortgedragen tot de uiterste
T`och wil hiij, just met het oog op h ioeken van de wereld, een hymne aan
het weinig grorndige van het tot dus-l lI-em, die 't middelpunt is van ons
l f h l dr~ ld,ri dN.~


Commodune, volgdle de plechtige o~pe-
nling inl de rijk met baniieren en guir-
landen behangen kathiedraal, stralenrd
in een m~engeling vanl kleuren, en als
een firmnament in duizenden lichipun-
ten, Dit was de kronende glorie van,
den dag,
Een, eindelooze stoet vani geestelij-l
ken, van alle verschillende orden en
nationnliteit, allen in huc resp. klee-i
ding; bisschoppen ult alle landen en
windstreken, uit China, InidiiB, Japan,
Afrika, Aziie en Australiia; eder lalnd
was :,r vertegenwoordigd. Dani volg-
deni de Ritdders van Malta, van hieti
He~lig CGraf, de Ridders van de verschil-
lendie paruselijke Orden. En ten sloftte de
Prinisen der K~erk, ieder mnet ge~voig~
wier schitterende scharlakeni Cappa
Mana~;; word opgehou~den do~r in hett
yurper Ickh'etde dragers.
Geen schillerende~r bewijs yourr le:
algemneenheid der K.atholieke Ke~rk d;an
z~ool stcoet.
De aanblirlk van dle ka~thedslaal bij 't/
binurenitreden was in een woord ver-
blinidendl. Ult duizend lichtbrconnenr
in het hranie o~pengewerkt gewelf viel
een zee~: valn licht omlaag, alles zettend
in een gouden gloed.
Aan de evangelie-zijde was de mia-
jestucuze troon van deni pauselijkenj
Legaat, een nabootsing van's Pausen!
troon in de St. Pieter, eni danrte-.
genover de rijk-gedrapeerde tronien:
der elf Kardinalen.
En terwijl gebeel dfe Kathedraa-l ge-


ver inigesteld urnderzoek, miet nadruk g FU ~l~lrlUL VIC~~~lCvl eddo egetljled a
maifeate vuldtus wer doorris degetljked
erop wijzen, dat zoomiin word zolu zija op de bekend.. ~gege_ tische Koninga. menschen neergeknield, 66n in gelecf'P
vens tot de uilvoetinlg van het Al dadelijk bij de openling van het en ini aacnbidding, inl aandacht luiste- O,
pla.l-Mol~lenlgraaff te besluiten, men Conigres op Zondag, 20 Juini, kwain rend naar de woorden, die door mnid- P
eveinmin thanks reeds met beslistheid dit ales tot uiting. del vanr de radio, namens Zijrie H-el-
zou kunnen uitmakenl, dat het nielt De Opening. ligheid tot hen werden gericht. In een
voor uitvo~ering voltbaalr is. ~magistrale rede, herinnerde Katrdinaal
Mien weet va!: de waterwinninig up Vo~nr de eer, dat het 28ste Intern.- Mudeen ranhe we n av
Hato nog zoo we~inig af. Niets staat tironaai Eucharistisch Congres in zijr neeuw geleden de eerste blanke, a~een
vast omtrenit denl i:;viod vani an;n te idiocees zou, gehouden wo~rden, had Fransche Jezuiet, Pater Marquette,i a
leggen damnmeni up de capaciteit- der Kadna hdli a e .Vdrniet ver vandaar op de oevers der; aL
waterreservoirs inl den gran~d; iie: is een ,,geestelijk bouquet" beloofd van river gland was. Zijn eerste daiad
schrijver dezes zells niet hekend of er cent million H. Communies, was een altaar op te richten, de H.~
eenoneroekisineseldea~rde Kardinaal Mundeleini's verwachtinig Mis op te dragen en de H. Comm;u- ;
awezihidvn under e igsel undrg~rand- IIcisniet beschaam~d, integendee; verrefel nie to: geven aan zijn metgezellen.
sche reservoirs, dan di in de bronnen oetofn Nadat tot in de late uren ,,Een stad, wier eerste bewuste
uitinanden. van den v66rnacht meer dani 3000 admoht ireeseogebi
Het mninste wat m~eii ini:g eischen priesters, uit alle landen der wereld, vnd eoreadsgwj werd
en m~et :;adruk m~ett ejscj!es is, dat Ide geestelijkheid van Chicago had bij- V doo et Gehorei adu er .Ecaisti,
dit allies behoodlijk ei grouldig worde gestaan' ini het biechthooren van descjtmeret nGd rasb-C
ondezact. ondrddizedenvan geloovigen, sluiten te zijn voorbestemd, om de
Of: zouden wij `het ervour meeten strcoomdlen in de vroege mnorgenurnci zetel te zijn, waar de eerste publieke
houden, dat zoodanig onrderzoek reeds de 353 katholieke kerken van Chicaigo demnonstratie van liefde, trouw en
h~eeft plaats gehad,maalr tele urslelile nde vol. Ui talle deelen der wereld ware n zeaubdngorChstEcar-
resulaten eeft pgeleerd ?saaraekom n, m gezamenlijk bet tischen Koning, door de geloovigen
Ma~ar dani ware im~ines hiet plan-i ,,bouquet" se vlechten van H.H. Com- der Vereenigde S taten, op eigen bode ni
Molenigraalff reeds h~ierdoor alellee on-( monuies en ze den H. Vadter, den Vader pat id.
heroeplij vrnodeed.der Christenheid, ann to bieden. Dit Bijzonderen nadruk legde Zijne f-lei- 5
iwas voorzeker een van de schoonste, ligheid in zijn adres aan den Kardinaal-
Nacsch~rift van de ~2Readfie. mieest indrukwekkende gebeurtenis- Legaat en7 ann het Congres hierop dat
Evenmin als onze lezers heeft de sen va7n het Congres. Meer dan 5000 met alle krachten bevorderd worde de Q
schrijver van: bovenstaand art. in de lI.H. Missen berden opgedragen in de terugkeer van onze afgedwaalde broe- J
N. R. C. elmerennwkugeverschille~nde kerken, en op de veer- ders tot de Moederkerk, opdat .allen iQ
lierinnering van heigeen de Amig-oe tig hulpaltaren in het Coliseum opge- een zijn."
over het planl Moleln~ra~ff enz ge- rBicht. g glgnedn i eg- Zo a a e ogrsgoed'4
schreven heeft. En dat verleidt hem ,i engglgnee nd e- ZowsdnhlCnrsgoed
tot bewveringen, die h~ij niet kan ver- schliedenis der menschbeid" schrijft en de afdeelingsvergaderingen, waar-l
antooren f bwijen.Father Duffy in de ,,The World op9 pelgrims van mneer dan dertig ta-
aiWegorens o plbsebrokkunn w zijni in CMn enkele stad, op 66n len samenkwamnen, om in opdrachtl
da ezens klsseerf nituitveri to-nkelei n mrgen zbdveel zielen komen van Zijne Heiligheid de H. Eucharis-
lict een. Daar itn bewareni w ie- Idateelnemjenl aani het Brood des Levens; te beschouwen in verband met de
naschrite ~ Lta o t de vl ene week en h i et schouwspel dat Chicago te aan- verschiillende uitingen van het Chris-
schouweni gaf, werd naar verhouding telijk leven konden een aanvang nemen.
her~haald in alle kerken van de Chris- Aartsbisschop Sheehan van Sydney)
tenheid, tot zelfs in heidensche stre- Australie, zeide dat hij allen zou ult- t
KINDE1R~lttEEREl kein, zoodat een reusachtige golf van noodigen tot bijwoning van hiet Con-i
gebed opsteeg tot den troon van den gres te Sydney in 1928.
in alle maten verkri~gbaaan 1'nern'oogste.
Op deze opening, rijk aan innig-
bi3 'FIC~E~ gtCo. heidic door de mueest innige vereeni- --o --- Q
bil ISGER &CO. going met Chiristus-Koninig, in de 11.


,,met 'n kanaaltje, 'ineal recta van haven wordt ontzegd, maar moeten ,,Duur van dit irriteerend getoeter sche indrukken, die hlaren te berge
,,Islar naar zee .... schiei ult, ji, ik worden volgespoten langszij de spik- ,,hangt dus heelemaal at vanun te doen rijzen vanl deni inl de mnoder*
kan niet mieer. jsplinternieuwe pieren van de Caracas- ,,vindbaarheid, en meerdere of min- ne techniek vergrijsdeni K. X1ll' Ciai
,,En als ik 't nu zou durven be bani, op straffe van, zie artikel zoo- .dere graad van dronkenschap, waar- major.
,staanl de idce te lanceeren, ami stea- veel. ,,in die passagierende mannetjes vr En loch beschouwingen van 'n but*
,mers die slecht!s hijer komnen olie- Niet met mij eens ? ,,keeren. Itenstaander, die zich nooit in 't Iil*
,,bunlkeren, buiitengaats, door p~ipleidinlg 't Kan gebeuren, maar dank dan O. ,,'n Patent-remedie zou 't zijn, om lien van zullk 'n gewirwa~r van kraoell
,,van11 IsIla naar, zeePkLunt vol te sprriten, L. H-. op je bloote knietjes, dat ik ,,al die wandelende rumvaten onver- en buizen en slnigers en periscopell
,danzouje' wa horen" (ic. gen ld v d.Kol. Raad ben, want ,,biddelijk v66r donker door de poli- heeft bewa~gen, o~penen somns lioogs
En iu, zoncwat precies 2 janr na dnan zou ik net zoo lang ,meneer de .tie te laten oppikken, dani zijnzevrasni gezichtspunten.
datum van dit geschrijf, zijn zet met voonrzitteren ', tot~ ik mijn zin kreeg. ,meteen % nuchter, als ze aan 't werk En nu is 't welletjes.
'n vaartje zoo'n buisleiding anni 't leg- Nog lets, ook al in de lijn van onze ,,moeten. Heb ne~g nooit zoo'ni marssief-tecit*
gen van Isla naar Caracasboai, 'n af- haven. ,Luister 's hier, ik ben geen des- nisch artikel gepend.
stand van ongeveer 40 K.Mi. Een van onze ho~ogachtbare Raads- ,kundige, maar ik maak me tochj Of ik som~s soiiciteer technisch ase
O, zoo Koos, neemn daar s.v.p. nule~~den klaagt in doffe somnbere tonen ,,sterk, dat met lichtseinen over en genieur v. d. Isla ;e wordeni.
eens goed niota van, ve 't o~n-gemotiveerd irriteerend ge- ,,weer van steamer naar brug, ieder Neen ho~or, danikie wel.
Wie heeft er nu weer gelijk gehnd ? teeter van brug en in-of-uitgaande ,,vaartuig even veilig 's nachts zee Hier tusschen mIijn cactussen e'
't Doel, wat ik met die buisleiding s~teamers in 't holletje van den nacht kan kiezen, als met al dat onzinnig geiten en ezels eni zwartmannetjes o
heoogde, was, omi onze haven to ont- 't is zoo,. volkomen eens,'t valt niet ,1awaaigetoeter." muija eenzamne buitenpost, leef Ik \N"'
lasten van steatmers, die hier geheel goed te praten. Alleen spijt 't me, dat Als Curagao een havencomplex rijk /zoo gelukkig, zoodat ik zelfs nag nooi
en alleen binnenvallen om- olie te 't genchte lid de,,Amiqoe" niet schijnt was als b. v. Rotterdam met Maas- i'n voet op de Isla gezet heb.
bunkereni, omi zoodoenide onze oever- te lezen, want reeds jaren h~r behan- en Waal- en Riin- en Schie- en Nas Schaam je, jan Pa~ul.
verbinding mieer stabiel te maken. Idelde ik deez anti-Morpheusiek~e stof sau- en Persoonshaven etc. etc. etc., Heelemaal niet.
Pdaat mver nuie tu met wijsbneui in zeen mijner Amicroe-ca userie s, gaf allemnaal 's nachts badend il 'n En niu Slamat tidor !
dddinovr de tukof atbun zlfs'nremedie tegen dien lawaai- zee van electrische booglampen, Officieren en hemnanning v. d. K. XII
kerschepen, die 't contact tusschen ktwaal. wat, zoover ik me herinner, de dan zou ik heusch zoo idioot niet weten jullie nu wel wat dat betee'
onze beidle stadsoevers weinig of niet geachte spreker nu just niet gedaan zijn zoo'n lichtsein-idee te lanceeren. kent ?
zouden beinvloeden. Iheeft. Maar voor ons eenig haventje be- Neen ? Wel, luse. l e
Heb deskundige opgave gevraagd,l Ik schreef 24 Oct. 1918. .faamd in geheel de West-Indie om Ikroon gezet hebt op dat kranig blr
en ra nu 'ns, hoeveel van die booten, 't ,,Weet ge, wat ik toch zoo aan- haar, ni zonsondergang zoo bij uit- vourstuk van echt Hollan~dschen ener'
vorig jaar en n~u tot 1 Juni 1926, hier ,,sttllerig vind in ons havenbedrijf, dat stek spookachtige donkerigheid, is dit gie in durf, en uw trouwe K'aatje 11(
zijn binnengeschroefd alleen om vol- onophoudelijk getoeter bij nacht en beslist je aangegeven method. vastgemeerd aan de Tandjong-Priolt
gespoten te worden ? i,ontij, als er 'n steamer op vertrek- Probeer 't 'ns. pier, dan zal, klokke 3.38 A.M. o
Precies op den kop af 492. ,ken ligt. * 't champagne knallen~d welkomstfe5~
Dus en ziehier mijn conclusie,l .RMijn wieg beeft gestaan dicht bij tijn, 't roerend speechslot van deb
wear geen speld tasschen kan -dus ,de Rotterdamsche Maas, weet dus Heb in mijn vlegeijaren gedweept feestcommissie-president U in deoo0
2X(492 of 984 maal hebben in 'n tijds- ,,drommels goed, hoeveel lawaai in- met Kaptein NEMO en ze'n Nautilus. !ren klinken : i
verloop van nog geen anderbalf jaar ,en-uitgaande booten gewoon zijn Als onze duik-loge, ik bedoel onze Mijne heeren. Nog; cenmanl prosi
honderde gehaaste mopperende tro- ,,te maken. Maar geloof me, 'n Hol- roemruchte K. XIll, nu a.s. Maandag Ad fundum, en Slamatf tidor. wNat vt1
pemenschen v66r dien open brug ,,1and-Amerika lijuer gaat er'savonds maar geen al te matineuze bevlie-lvertaald beeeet:Narbe,
moeten staan wachten, wat met mijn ,om 11 uur heel wat kalmer van door, gingen krijgt, om er van door te gaan, bed, zei Duimnelot.
voorgestelde pijpleiding naar zeekant ,dan menig stoomertje hier, dat ie met dan hoop ik nog als Curagaosche Tabeh!I
heelemaal niet noodig zou geweest ,,gemank in een van ze'n ruimnen kan persmuskiet neer te wieken in haarl San Willibrardo, Juli 6/26
zlj n. I,bergeni. Elke vijf of tien minute geheimnzinnig ingewand, om v46r al-i
Hoop speedig 'n suppletoir nood- ,,begint de stoomnfluit te brullen, en les, haar interieur critisch te vergelij-, JAN PAutL.
wetje in de Cura('. Courant te zien ~en dat burengerucht duurt net zoo- ken met dat van mijn dierbren 'Vau--
waarin ,steamners, dlic hier slechts olie Langng, totdat d:I geheele h~emanniing tilus, en later door 't lanceereni onder-; ------ *-:F-~" ?'---
komen bunkeren, de toegang tot onze ,aan boord is, de-streep van mniju miaritienite nauti-:'t Is zoo zachtje~s aani inl Hollanld Hoezeer de school voori ambachts- Deze week Donderdagmiddag even
op uag gewoonte gewcirden, da~t wann eer onderwijs, door den C. R. K. Volks- vidr 12 uur kwam de Ne~derlandsche
emian~d z'n vijf en twintig jaren van Ibond geopend, in7 den smaak vailt, duikboot K. XIll voor onze haven.
08 ~~~ ~ d~~~~(23~;6 trouwe dienstvervulling viert, H-are blijkt wel ult het feit, dat zich Maan- DeCmadn utnn e zee
Otvangen per kortegolf vanuit den Majesteit de Koningin hem een kon;ink- dagavond 40 leerlingen aan boden, omn Iste klas L. G. L. VAN DER KUN wachtte
Hiaag Vrijiag 2 Juli 6.30 p. m. Zilveren Professief603t. like onderscheiding schenkt. den te geven cursus te volgen. Door niet eens de komst van den loods af,
Een etahemnt eni oner e- aanag ~s.zulen ijfZusersvan Als iemand zoo'n onderscheiding Igebrek aan plaatsruimnte, en1 tevens doch stuurde zelf zijn schip met een
'el van deni kapitein A. Treffers is het St. Elisabethsgasthuis feestelijk verdiend beeft, dani is het wel ALBEIERTdaar niet alien leerlingen op dezelf- flinke vaart de haven binnen, voer
traar de Westkust vertrokken om lden daig herdenkenl waarop zij, vijf MORARS, gedurende vijf en twintig ja- de hoogte van praktische kennis d66r naar het Schottegat, waar de
noodlogies in orde te miaken, waren twintig jaar geleden, zich voor ren de trouwe helper, de rechterhanld staan, werd besloten ze te splitsen in loods de leading overnam, die de boot
to e obo-arkenvn e euigvrbnenhbbnaa aar- van de Dokters en Zusters in het Hos- ftwee aideelingen. A en B. A is voor terugbracht naar de haven en vast-
vliegveld Soeka-Miskin zijn mneege- Hemelschen Bruidegom, door de H. pitaal St. Elisabeth. Dit is in dezen tijd, de meer gevorderden, B voor de be- meerde aan de Handelskade dicht bij
nomen. Een cantal gewonden wordt Professie. nu er een geest van canathankelijkheld ginnelingen. het Wasigat.
te Padang-Pandjang behandeld. Eri Als er in het leven van den mnensch is vaardig gewordeni over de wereld, D esnvo feln uln Zoe i e innae l a
zijn 30 licht en 20 ern~stig gewonid. een oogenblik is, waarolp hiij zids te- een geest die rich o>p Curagao ook gegeven worden op M: ,aandag en de ligplaats genoot de K. X~ll enorm
De zaargewnde wodennaa geijkgrot e klin evoltda' isreeds in sterke mnate openbaart, geen Woensdagavond, vanl 8 tot 1(i unr; veel belangstelling der talrijke toe-
Padanig gezonden. H-et hospital LBe dat wel op het oogenblik dier Hi. Pro- geringe verdienste, eni ward om eesdie voor afdeeingg 8 op D~oiderdag- schouwers. Die groenigeschilderde
Fort de Kock wordit vrijgemaakt youvr fessie, waardoor de miensch vanalles niaar voren gebracht te wordnAbr ee i a m oden. javond van 8 toit 10 unr. romnp; dat vervaarlijk kacon op het
gewonden van Bapitochi, welk gebied wat hij bezit, het edelste enl kostbaar- Aletkne s a e od n.Jmmer, dat men door gebrek aan dek; die zoniderlinge comm~andotoren,
nog niet is afgezecoht. De doktore;: ste, afstand doet, en :iaaro~m dioor God Geen, die zooals hij de kunst verstaat plantsruimte verplicht was enkelen, die mast van de draadlooze, die daat:
verodertelendater mer oodn z6zet byoorech enbegnadgd m door eenl scherisend woord de die eerst Woenlsdag 1.1. kwamnen op- hoog oven ultsteekt, die twee luiken,
dani zwaar gewaniden zijn, wtij i de wor~dt, dat hij Hemn op een geheel bij-- zi ken" op te beuren, ze een oogen- dagen, af te wijzen, en ze tevreden waardoor de bemanlning binnen die
snelheid van de instortinig der bui- zondere wijze mag toebehooren. nlkiun lijden te doen vergeten en te stellen mett de teezegging, dat ze geheimzinnige wanden aidaalt; die
zen dermnatee was, dat reddinlg van de Dat neogenblik van Gods geheel 'ee glimlach to touveren op hun door begini 1927 voor d~ee~iame annl het geringe boogte van het dek boven
binnenshuis vertcvenideni vrijwel onr- bijzondere beyoorrechting zullen meat pijn vertrokken aangezicht. onderwijs zouiden in aanmlrerking ko- het water ultstekend; en nog zooveel
nlogelijk was. Er zijn 51 dooden oni- dankbaarheid en jubel gedenkenl d 't is Maanldag vijf en twintig jaar dat men. meer, geheel en al afwijkend van alle
derdepunhopn vn aa g- erw Medr uFNAendeEew.Albert met de D~okters en Zusters is Rgn andere stoom- en motorbooten, die

Voor de urend zijn zij n bez iig me p ei. Menerer Iing, dBrden, die vijf vaoandoA ceris, stetroudwen adjedi oer- Ren paaar lbeeeesgsige odrenhehtda
ruimen. Geklaagd wordt dat deg bevl-en twintig jICaren, door rbeid, ofer ngeuweshe ea jOicel heiae hinenin wlerle zorn ultzien. lnedre
kiarng t ligeen hn iek. No s thk e e ds gebed har leve geheiligd hebbeen d Moge het g~d ha hemoer Diseel komires der b:~elastin e op saatverwoinderdal, hoen wrder be ann
iskk i) ls e 1 iecl enSods g sebe rneaa estle d verlej at eet d en egse zjd huno Atdae d'z wjd jkree 1e 1l m sta eti i ;ozoeo vel behn asb ennddee pr n
at inde chieesch eninadshe An alen det huldce nzer danikbaar- kted Chtarita dintner r n-blsineo eom eln .idewgn nzon eekerit
wijke urnd binij densoring va estad hp eid, onze hrteijk, e gelukwenschien Zij u oo/ zalbr de roote kd n Iiseervolontheven uitr dilrietr funct i~ie. na oon itense einspannen werkena
Hetdodeen gras uure nkleteeljkmetee vri gbe t d n scoonzlnr Zs er n ze n roonje'"0 Aa gnba dehe n P.te F. J. Hendiks, bne zn opesltotn gewzen est.e
seconen. De heleag hod andelwj is ev er- va ~ wt alen goorreid, dat e HI en W.cil F.C .A eherwood enJ.A.i- smn abwetdaino-
verween T SeneiBoeoeisi rude sare mgeno vlejaen, Verg i sta- chardsonr is outla veledasl-ln nIdb ar ee arndikboo


tdelrichting van Pall dangelandjng. deV-er ast sli aBetrudenj zin iesrnriepWsinht ebe r .E Fhri eom iadda eienee
10doedelie gw dena~aq I de r ) eirsrl r jae ie M dnucez ozosr vnide t zic rlua 1ou.veernemnts gn eeskundeiernie ice, teel moet hedl~ eteperkt lcaruimt
scawan zij ne 42 oodee n s ele n ve cl~de g st i der vers hlillene east ich e n o n n n g c n mar o P os d n h ve -e u r nan di n t a ~ w n et zch ne a d a e u
wo n den. Va andee af elnen inn sch v~an h let Has ital, Mo~nte Cn arist e kwam erl dee z ae go lg dies dr hrs eij hierd en de gouvernements-genei e sk n reder deegn 12 dagen n perte erblijf
den va Pa an -Pa dja g eef me De Ee w Z ste S CUN A ( n e v han z and, en wa r l si e d jze a sirv en o va ew anoem ing vand den i ha- bemann ing e inho es zin und erge-
wijen grootse moeilijkhkeden te kampen wereld, Maria Swink) kwam hier aan als ballast in had, kwam het gewicht ven- en quarantaee inediens alhier. brctj pelteigwet
oce donet enl weraa Ik a n op 26 Augusk tu 1905 en is sinedstdien tevec op nknmthtgvl, De komes-erifcaeu P J deri, be as- Ove de reis venaen w, dat de o
rijving tart. verpleing er zi~eke in t St. Eli- ae aatn e eran de schon de de veertien dge risellng v.ian veel storm te amehad een daarvoor
Mals andg Julin 6 pot. m. sin abei pth'sj Gasthis. zoo vanV. M.t vedoooidlik diens van den ogiradjuc ommisR.D. Jiee dealer daen ereende wachpsaan-
De aardbnevn gwi~n het. P aadBangsch oDe Eerw Moeider RFN Helnen Vder' Ve~rn zon isen zich eng een de rnsblstmtd ucle a wm I ura ehae at a
t heeft Padanig-Pandjang ~o ijnsar geelGrse)e eEew utrCPIN ijdlang bvewater tel houen doc suot ere C de lr ivetlrechte en ac- des nAzoreni vas en geld ]geenhei voo

neensgbowe geel fgee"d rene anen hetij zich aande ver stekend zwemmer, notg een pog a dng use ..tarul i 0-1 maar ge6n odage o nenne parint Las
teoijk vernoeld. aar e omeeste lijken pleigdrzee ehbe ge ijd hei aawede am ze j te reddnt beeftl Palmas dehaenva d Cnais
unlder ihetping begavn zia~;Pnjaeng ht werdr Moede Ruin oe 20 Sepem hem helaas nie mogenm geukn ellanden, tweda bgenjp lagr jen.engr
0pruimingswerk ~ ~ ~ Vn lagza vorert isbr 98 o verse vn Zaquito be Hij a ae nzo jmelj or --- egott uidet a eb
ligllet jist ull e aatldoen alnog me be-r nmde n 'was ZsuerssKieveoa (lj ovr- zlt ouge ve ink. Hi elf hregeft gaed urne diezer bedroeig 40c Meter.
kend. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ed Een Eurpean de adjda st a oteCitvn e t l- ihbvn ae ee t odnVn a ams tot Curga
stig ongelukken 8 a aewnder. e Europea- Mot'el Crsto De Eerw. Zu KsterH Cy_ vier, ton hij dood-op onen tta uihjli ov"ent--~lesudg alleozihe ze untgwa
newn ovekomn is tloti dusverre nets pariana thans U e werkzaam o aut gep icut op 't straind geooid werd s iocnlua" "anv"ei bls aetl,, dien tijd waseri gen eankl zeke
ernomen. 3Jul zijulihe aardeige schok- aan de verlegcing ~der areelaact den naIjh'" "eidva Zantro lo. waarsde aae-e laatiei n~al rn bord.ic Eniea dat is eenbizo-
ki~ggen op midd en ava waarenomren.- schen, w optas gedure e al iet jarn af- hij doori Anselm Ormsan, gevoden"" '" "'"""s"""" ea der geuk Daenk u en ziektegevl n
rlent Oanjekrisa~Pnd il heet en t inschr qijvin wisends werkzaam in den 3 dert drie werd.e N en tida z l at dg M mete hem gewerktje aanb boord h van, de afen dukbot waat
vegoor eslctofe r gneljleeopt e nd. Meta gestchen. tote hEUU ~l e bben"", gelukt heta dolend dokerie da ewaieinn a TdsI h- geen geneeskundigtel aan booerd is
nic dedt 3 Jliuit Bataia: PHeaagr nta weld Mr Sik w he a levensgesten wederowm opt tewih wekken. qAFratiicnst QMRMgee fractsonik ign nvrrs
oodng bs edraagt top, wtk dusver 19, a-:o DiAgsu 10 ni sldde tevc dopevig oangev heet Reogroo e kome-eiiaer drblschin Ovor de ri enn lijder. d
onder~~da de reeds gemld eene Euro-r veslnhi gewek oder de vis-en Dr XIr.a VENIN MEIosz die Arnimetto
peaan.70gtar.00 menschenke inrzn n dees i e'd evcte afdeelin scher-volking CAIR rel Maorine bamehot maaktel dezereis
Padang-Psidjangziin vrjwel alesin Der ,iena Yanterool. Ej ae Aatnd ers nervalln, pe meeo alenvo e eeshp
kwj.Milionnd ~ zui n ooig. Htr sbe- h V orige.LonvnV edokoimdeik ides week Donderdagm iie mida -. ljk doe,g n.omdor da eken a proe-
s rdoet al hbeti maeijket voor gshul kwa der InaVaner coIN h Uln bae De ze~o wek erate en vah ogcn jd e rnsbls e be.tie ven iw metI hueta nieu h verbeaterda
veroeenin Men heet d lvesmddle i v n hen vI-enrtok wee Za~thoerpdkag c d ine mannig vn heten sitEnogelscen brik di nene slaningerose va n h et Meterelogsc
mistibtair apmn ii e geregeld St.~a Martn tp11l 10.N e-Osho Arub ligtd om msttei laen, bij Instituat in de Bilt blee Uteh den
Paan 7Jlijkvril. Weadero iiest eien Wpeijg hebner vols~trek nie tsbeen hetij aan aboard gaan te waer en, vter-t invid a n de zeeiepen dus vaCa nrs
zware schowek lagevoeld te ortdert Kok.dok dnasade pltne oge
ent jite So nllok.D de n m uur vn et pos t- i er 18 o vrsl va Zotig schne- du Nai adr men zegt, verkeerde ij vo in ,en dichtthe duid van de aarkor topd
katorteFotdeKckiszaa e oo gehee onvrwc tegessen den staat- va"i~n vedronkensca. zwaal cftiI igdrtne eekracten aantrekngsk Mtrac
loenkaEng d uroe aadgtiuat(t vnnte storten. Heth sta kndiin o waascuwg bva n M aracib was ozin terugdenis Gh AXO ov arsuYltatevadtondeurzoek
aption e Solok is onbrukbaa. Dane w n- Wi z bethgrshijpen niet, wat er leg n kan na Curagao, vieritet men enders be- ka defriniifos I aee, oodieenelwr-
si ogen uke van he sorwgersoe Er~el zy o 'nt berichto in het Bol.te Com. ter ma ennhing te edagzc doch-o denoa uitges il prokt~en, waneer e groot ws.
scen oekampseen pintoop Du e murgdele upgeome oo gen enuto hij ove rbo d gevallen enerdroin. gaphdise tj a curv en door het sliner
Van~eIib~hi het assistntresdentskntoorte ke is. toeste afeekn dt hiseri oizntwkk
~~err~~~~umen.kst Daar zijn lct adco I, ,.peg nog ader re personeni
Soed ah Loento ismgvallen. Overanl ,oo eneli lat gvndn er deggevu. ens ervn zijn ut-gv
eersct ee zenwachtge semmig' dng van corurespndete ofgee er ndntgovreet die voor ven ?- Onescilin
Mlet arantalui dood t en is ns gesteige risen eang hebbe~n den tnauweurge Zije'd Exc. W.G. A ATLLCDe poven met de onder waate
tot~~~~di 400 vetedtmt ee.BIL uteneon Gezanm t hen Gee- kloksignalen haddgen miesunie an bade su s,
vor eslctofesgeynA NETA etcen.volmahtibgd Miniter van H.i M.e de kode alhn itinvoiued
doo*e --rag to Roningin 19,wa-it revj Caracas heeft namens e -. samnwring mor et lde sigepoee
REDdtt ,,D hed Ier~ldeen Eu OF ST AII l P5 ersaehi geek anoeene e uu las an ZA~O in. egredstewrord nna S de einibdt o
Peaan. 70.000 mci~BRANTJES de decorated vanrbvokg Groo treft, ini et ot aanat dzeverchinge
REQULg-AR SRVC ETEE NE OK PORCOfiiri deiwe ordes van,11 Simonpo. Boliva me bleanwoordde.r eeshpe


Het plan is om de officieren en be-
CURACAO AND VENEZU]ELA. overhandigd.
SAILIN GS DURINJ QJUN E. Onze eerbiedige gelukwenschen. 4, a rgdueerdell2n
S.S. S.S. S.S. 5.S, 3.3. B. K. Onderwijs. -- wa ts annin efte bez rg jalDe miltitair
M a a n a g .1 s d ni e w e c h o o o ra n stin e v anf v e rch ib l ls en d a u t o
1926M~ndTasira ar~l la Canas op Jandoret geopend, en begonnen De Glaxo-melk is voor kinderen tochten en picnics naar Sta Cruz,
:met 171 kiniderenr, wonder de leading onovertroffen. Westpu~nt en Caracasbasi, enz om hen
Leave: NEW YORKK June 2 June 9 June~ 10 June 23 June 30 Ide Eerw. Zusters van Roozendaal. .esn o eenig afwisseling en verpozing, verzet
,aerrive SAN JUAhN. .` .5 ,1 8 July De Eerw. Zusters van Schijndetl te Me sn o en afleiding te bezorgen na het een-
Arrive C R,,AC o 7 Sta. Ro~sa hebben de leading van de tonig, langdurig en inspannend leven
Leave ,, ............. school op Montagne lovergenomnen. Yelgnonies o erantadin de dagen die achter denzin rug, maar
L rrive PTO CABE~LLO. ................ 9 okweranandzi.
Lea Ave e L UlA Jue 1Jne 7Jue2 uy I 19 Wij wenschen officieren en bemani-
LeaveKonnk rl ,, .etldsh 1 19 4 , 1 I '" ning een hoogst aangenaam verblijf
Arrive PTO0 CABELLO 20 ,, 2! 18 A m kik etIdsh allnt op ons eiland.
Leave 20 2. 16
LaeArrive CUjRACAOI Junle 15 1 26/ July 4: ,, VAN CURAQA0
Arrive MAR"ACAIRO: 14 / 22 27 5 NAAR Pto. Cabello, La Giuaira, Trinidad. Barbados en Europa.
Leave Arie UA O 26 Ju~ly 3 ,, .S "Oranje Nassau" 15 J~ull
I ca:'e CU . 20 27 11 Ju~ly Ig SS. "~Crijnssen"~ 29 Aug.
Arrive PTO CABELLO. 21 5 NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristabal en Pto. Limon:
Leave 21 5 .... SS. "Venezuela" 22 Jull
Arrive L. GUAYRA 22 Julne 28j 6 Jully 12 July 19 SS. "Stuyvesant"' 5 Aug.
leave ,,,.. 22 28 ,, 6 121 I 1 SS. "Vanl Rensselaar" 19 Aug. ~i~~r~T
A rrive SAN JUIAN. . 24 /Ji 30 8 14 21 NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Cumans, Pampatar, Caniipano, 'Trinidad )C EC;ONS-TITT~iUY~~.E
--ave ,..., 25 Juy 1 8 15 21 Demerara, Paramarihro en Europa:
Arriver NEW Y"ORK ..july 27 7 131 21' 7 2 SS. "Nickerie" 20121 Juli.
NAAR New YOrk : PARA ANEMIA~, CLOROSIS, MAL.A
S.S. "Merida" coninecting with S.S. "Caracas" sails from Curagao for Maracaibo SS. "Flora" 16 juli. NUTRICION, TUBERC ULOSIS,
SS. "Prins der Nederlanden" 19 Julf. coREA, AMENORREA, NEURAS-
June 3 and July 8 returnling sails fromll Marracaiho June 13( and July 18. SS. "Medea". 23 Jui. TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
F:or Ittulrtr pa:rtic~ulars apply to S .L AUO&SN SS. ,,Amer" 30 Jult. VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL.
S.~~~ ~ ~ A BoveuIIO6 OSH)~ldienl wordt een geregelde dienst onderhoilden tusschlen Curagao-Maracaibo MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA,
Apnt'l v. v. met de S.S "Amazone", "Baralt" en "Brion".


D
eblA rt Morists assistent i


surg gests t hat 3on see


---- ---- -- --- ---- --,-,*-rr~c---c-
-'--- ---- ---I------ ~


A LL~ERLE I.
Wat .een haml waard Is.
MISS MARIE SERVICE ceR jottg m018-
je van 18 jaren in Amerika, was als
stenogratist en typiste werkzaast bij
The Equitatible Trust Co.
Een paar maanden geleden state
MISS SeRVrCE VOlgens gewoonto illert
autobus om naar huts te g~aan. Bij
het ultstappen, seeds de autobu ver-
der v66rdat zi) haar vaet op .den
groad had gezet, sleepte haar mede,
aan de !oshherbm werrntogebwronh
De geneesheemen waren van oor-
deel, dat tengevolge deer kwetsuur
haar rechterhand verlamd zou bhijven;
en daar het melsje geen eankelander
middel had am-dn haar onderhoud te
voorzien, stlde ~zij een eisch tot
sc*a'eos:teling in tegen de auto-
De Amerikaansche rechters hebben
nanwkeurig uitgerekend, dat de rech-
'tet had HdVan e00 typiste 627.487 401-
lars waard is, en hebben de autobus
Cy. veroordeeld aan Miss Service dese
som nit te betalen.
SJongelui, die een oogje hebben op
een typiste en ernstig van plan ziju
haar hand te wragen, weten nu wat
szoo'n hand waard is.
Misschien 1;ngen zij nog wel een
Saanzienlijke kcorfisg willen toestaan'
D, Il,,,,t, ,,,, ,,, weel,,,
Miami een stad in Florida, is op
het oogenblik de dunrste badplaats
Sder wereld. Acht jaar geleden was
IMiami niet meer dan een dorpje, en
Seen accre land werd er voor een paar
dollars verkocht. Tegenwoordig telt
Miami reeds 172.000 inwoners en ~8
Sfandga's land 8 fandga's paradijsland
S-secgden de advertentles in de couran-
Iten, kosten -an 75. 000 dollar. Het
S2 uge egdelderdubblnkm brgi ordlaetde prijzen in
Bijn:a ':."mutt?:"'dona s, ra dAmn
besteden eno~pcrmesmen om Flori-
da tot ontwilkkinling te brengen.
.i Alles dkos ~~ahfbela htfiapri zen
verhouding Han dian duren levens-
standaard. De handwarkslieden ver-
~dienen er gemiddeld 100 dollars per
Sweedkoe at pdeon t(o se we kil e e
de rinkels verdient nog' 50 dis. per
week*


AII ships accept cargo and passengers.
*)Via Pt0. C~abello, L~a Saayra satd Trlialad.


Agents: MB#llSIRO & CPrIIAH YWH lTEIT
BA(UDER -an BIPIUEPBRODEIY
u00$

.TEGQFl
jBIRIrtJIE PRZIJZEli
ste koop byj
3 PRlOSPER~O BRIZ & Co. (Agenten.)

H;fOiLANDEC1HE SIOAREN
vuan verschllenzde soorten en prifsen. Rook: vana deze s~ig~arenP en UT
zakl nfooit meer~ anldee koopen~
s H. J. V60R~EN.
Bovanglerdieping der Banlk M~. E. CURIE & Elf. Zaal No. 4.


Gompania Trasatlantica
El Vapor
,,1WONTEVIDE~O"
asuiesperaalrededo dpel12 eJlolc io iPurPt Col m uba y Venezuela, y
Ambos vapores aceptan cagga i pasajeros.
S. E L. sBDUR et .SONS
El vapor *
"P. cle Srtanits*Mtegsl"
se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 to
38110 y seguird el mismo dfa para Pro. Cabello, La Guaira, San Juan
Tenerife, Cadiz y Barcelona,


nt


By Dodge Brothers, Inc
Did ou ever see 1500 automobiles at one
Parked in one place they cover more than
2,~55, 160 square feet,

Tearing Car
Pack~ed for shipment they fill more than
825*freight cars.

Scree Commercial Car Brothers, Inc.


Production on this vast and ever increasing

for Dodge Brothers Motor Car.


Cha'i
D* H** **


T2V:" B:."::?,"'so? 4
Wlill Build Them


)(
I -,...-. -
~I
,rC-----


Salllaags to
Pto. Colombia etc.


FPor free sample: and "UI U."'HU1""""""""""------*----
booklet fill in this Street
coupon andeend to the """""~-''""""'""'"
Agents: Locakety ................... ~ ~ ~~~~ ~~


Kapitaal


Koopt en verkoop~t wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.
Neemt gelden ii dep6sito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaf Ielswissels, Credietbrieven,
Circulaire C re die tbrieven .
Telegratische Uithetalingen.


Spaarbank.


Safe-loketten


The


"as


familiar


phrase

Buic "


as


the


an


dv1Ve


caur


t at ot e~s use as the


Stan ar


of Com arison


before


spend


~on


D a D E- D ROTM E 1 5
M 0TO R CAR S


0 0 F


m 0 D


Egon Glerstl & Go. Authorized Dealers.


Fo p


SrIp E*


MOTORSHIP


Havre anld Ijhrambrg)
15th June
21 th JUly
7th Aug *
24th "
10th Sep.
27th


Waldtraut Horn
EF ida HOf 0
Minn8 H0rn
Manie Horn
Therese Horn
Waldtraut Horn
C008UI HOfn


2nd JUly
19th n
5th Aug.
~22nd ,
8th Sep.
^ 1- L


14-n UCt,


Bank


1Vl08d r'


G r ao


V 0 gestort


en Reserve f is 1.7 50.0 00
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs