Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00121
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 26, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00121
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text-i~~l~L1~PSIYPslU~1~11111~~


-- -,O)O(O-

R[KNTO CURACR QA 0 uel.


., Opent Spaar-Riekeningen.
Int met Rente-Vergoeding.
ndsche Wissels & Yreemd Geld
ische Ultbetalingen.
SAmelrican Express Company.
:n aan den Mlandel.
rs. Verzilvetting vran Coupons.


FINAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
,NAL CITY BANK OF NEW YORK
NATIONAL ACCEPTANCE BANK INC,
iNAL PROVINCIAL BANK LTD.
Tt GENERALE POUR FAVORISER ETC.W~h!TEIT


INNENB ANDEN


GEIVte koop bii

O BRIZ & Go. (Hgenten.)

dank u dat ik niet ben gelijk deze"...
gedoe Deze lieden hebben lets be-
ters dan uiterlijk vertoon van ,boven
de gemeente te staan.' Ze voelen
geen behoefte aan 'n zalvende spreek-
wijs, ze kennen heiliger zalving dani
die van menschenstem.
Ik heb Nieuw-Hageveld gezien en
,meer dan ooit ben ik overttuigd, dat
; deze menschen die zulke dingen tot
stand brengen, de werkelijke dragers
onzer beschiaving zijn. Onze wereld
is gekomen op een punt waarin
,kiezen" is geboden. 't Is nu maar
de vraag : ,Wat wenscht ge voor on-
zer wereld ? Organisatie of desorga-
nisatie, wording of verwording ?
Aan het eind van het touw staat aan
den eenen kant zwart, aan den ande-
ren rood. Wat daar tusschen ligt trekt
vruchteloos rechts of links. Wi) moe-
ten kiezen. Eni wie wenscht nu on-
dergang of verwording ? Hier geldt
het woord : ,,Hoort niet (als ge daar
tegen bent) naar mijn woorden, maar
ziet naar mijni daden."
Die daden, door de eeuwen heen,
behielden voor ons alle klassieken,
alle handschriften, alle kunst. Die
daden geven ons de schoone Gothi-
sche cathedralen, als juweelen gevat
in de getting, die is de weg welken
de kruisridders gingen. Die daden
gaven Toorop een waardig kader en
zuiverden de literatuur.
En die daden bestreden pest en
cholera, gaven bygiibne en scholen
aan volken,die geenvan beiden ken-
den, gaven mannen als Couvreur
(China) Wieger en honderden ande-
ren gelegenheid onbekenide talen te
bestudeeren.
Die daden houden nu de wereld
nog eenigszins in bedwang, trachten
de traditle hoog te houden, die wil
dat een vrouw zich bedekt en niet in
aanischijn de gelijke is van den man.
Hun daden zin bewonderenswaard--
zie Nieuw Hageveld !"


Po, 2216


Zaterdag


1926.


26 Jlni


III;PIIICCt;l~~liWPOgl3~1R~**~I~'~:li r-) li~ In rJrt, ;s-.vi
'I** rr3 i Id~;Yi*f-;~~..-?*iF. `~r~rU~1 "~r~R".~~BIIIYII~L~~*i.iR""~*-l~pcs~m ?U~Y~c~- a~:~*~..K~~ ;I:l~uurrJ~a~ismn.~u~%r~n~.~ .nr~uanB ~a~rna. c--.;- ; ~a~~rs E


Bureaut van dit blad: St. Elisabeth's GasthaiS. Voor het Buiter
rubnAfzonderlijke ni
cnaanri enAdministratie: St. Thornas-college Pi d Av
DRUK K E1R. B L BO GAER 3. elken regel m


Dit Blad verschijnit elken- Zaterdag.
Abonnementsprijs vo~or Curagan, Bolnnite, A
en de Bovenwindtsche eilalnden per cirie
fl. 2.-- bij volurnithetaing~.


land per jaar fl. 10.-
umnmers fl. 0.1 5.
:rtentien van I -7 regels f. 0.50 ; voat
neer 7% cts.


:;N:l 'cLr*-- Ir n ~~I


()e achtste Internationale "' n de arbeidersgroep MERTIENS, waar- De openingsrede van Mgr. Nolens ---
doorM een derde Belg den lof van Mgr. werd door de geheel gevulde zaal in HOI I 4 go p- 94
Arbei dsco nfe re nti e. Noeszn.Zol e cetedd rosesit nopmerkzaambeid UL M UED
in die coruloirs der conferentic reeds aangehoord omdat, ledereen gevoel-
Mlgr. Nolens bi acclamatie tot zei: Men kan wel bemnerken, dat het de, dat hier iemandl -an het woordKaial*
vo0flitter gekozeni na huld Igendle Nedeurlandsch-Belgische verdragweldra was, die met groote tennis van zaken
redBYOetingell. -- Zij l openingsrade. zal in working treden. en liefde voor het ideale doe'l der in- IVllllt 11 0
Toe te actst Int~r~ti,:lle r-lMertenis verklaarde te geloovIen, dat ternationale arbeidsorganisatie op de
beidi ofe e cltteInt a kgeven ress anp ie arb iders- hI as bes asndeitcehkortkomi gden wetes;HODATO:ASEDM
ng vn en vorztterannde rdetic~ vertolkte door de candidatuur van verbetering noemde.
Wyrd gesteld, was d~e Belgischie oud- Mivir. Notens voorr het voorzitterschap Met bijzonider applause werden be- l .1K NT00
mnister van justitie die zijo lanld in te ondersteunen. Allen, die te Wash- groet zijn woorden, dat een staat niet
betn internationalenl beheersraad vanl ingto~n hebben deeigenomen aan den lid kan zijni van den Volkenbond enl
de Arbeidsbureau verllegenwowordigt, arbe~id der international arbeidsorga- de international arbeidsorganisatie licemt Gielden ;i Deposito
Le eerste gedelegeerde, die Mgr. No- n~isalie, kennen het werkzameaandeel, wonder doror het feit van dit lidmnaat- Opent fRekeningen-Gours
DeN voorstelde. dtMrNotens hieraan genomnen schap zelf zijn eigen souvereiniteit lo- & Verkoop vran Buitenlar
repndece~r~ItlMa zi n~as ei eco hee~ft. W~ij weten, hoe menigmaal cenigzilns aan te tasten. Bezorgt Telegraf
vsolgnde:t De tls die 1Maab r.iie Nole Mgr. Noleais de nioodige preciseerin-, Met algemneen applause werdenl be- IICredietbrievlen & R~eisruissls
b~gne ettlde i~r glns in de discusses heeft weten aan groet J~e slotwoorden van de rede van
om envorzllrset! n e te rengen. Wij kenlnen te gelijker: Mgr. Nolens, aldus luidende: ,,Mogel Vi~orn a ~estrektGrediet
kemn, Zhprijne z oo tairij, date n ik ie tijd zijn! verlangen om een duurzaam ldeze conferentie mnet:t c ontbeerlij- U~eigvnEfce-re
Is n.beroeen e o tesonnen Erwerk te vervichten. Om at dere re- ke hulp van de Almaciltige bijdragen
su'""'isn 0 n"i n no ol m vele ad je, o t dec oruitgn eanct nddenn socia-
M soonljk zeer cnlit hiarte ligt. Mgr. Nolens zich werkdadig te Wash- verhooging vanl het weizija van henl,
'r ko l ns es a i ci ne i n u w n niin n e tre d r e rb
stej is een der arbeiders vanl het eer- ders daar verdedigden, te doen zege- ders."'
Rai ur it e Inerntioale ercni-vieren, crndersteunt de arbeidersgroep Vetgn.t ewYr AI
2 vor areder wettelijktet bechoermn gj aiiaur In de namiddagzittinig der conferen- Vretri e w ok AI
deg or war zijnljk candidatuur. NATIO
en de Wij weten ook data gr. No ens in~ ki ede de icvozt e~ e IN.ERI
eer gehad hebhben zijo iiooge 192 opd nentoaeAbisoozen: voor ar regeerin~gsgroep Ague- te London: NATIO
gaven vain geest en h~art te waardee- frni e dr egrnsed t'o (Cuba); voor de workgseversgroep t rrj:Sc~
de waardoor hij de hoogachlting en geerden l b~ et mogelijke gedaan heeft, a jcoSoaie;e voo~r
len sympathie vero~verd beeft van al- opdat de arbeidersgroep voldousing 'verknemersgenep Miiller (11pitsrblan i1_
le, zelfs van benl, die zijn overtui- kreeg en haar bedoeling de conferen De verschillendegroepen op d
aigen niet deelen. tie: te verlaten niet in uitvoering zouI conferentie hbe chasvit
ol e1kenit allen de groote hnedanig- behoeven to brengen. Wijhlopen,dat gconstitueerd: president der regee-
hlenen van Mgr. Nolens. Gij hebt' Mgr. Nole:1s. die een zeer groorteni in ringsgroep Sokal (Polen), president
hi.n hier aan het werk gezien, waar vodi inln eiwlrwn der werkgeversgroep Carlier (Belgiie);
hi verschillende comissi s reeds ge- ~~~~ i e e o ehod p en-e president der woirknemersgroep 9
peieerd beeft. Staatsmian van dci n Mertens (Belgi&)
etnrang in zijn vaderland, zal It-ig~lnee0kir doemolens de reeks vo,,~t .ell van~ poginig zal doen om door zijn land nale Arbeidsbureau heeft besloten eeni
eltientv ipteersoon jhaen, zci owi daet vsch~illenice c aferste ti@te d(tn inteattionrale deskundi 2nc nrntiei 8 AI DEIV en B
deeni cobneferepe hebben en hij zal bnageoe.van conventies betreffende de bescher-
eer aandoen edo in rsdu Ook deze rede ontving een applaus, ming van inboorlingen tegen de uit- V0
Wat ons betreft zle i m evenals de daarop volgende van den re- busting van hun arbeid.
eeren een staatt, welk zulen i h eeingsgdlged vanh CuaGE De raadszitting werd voor het eerst A ~
op het peil va elk woetgevng zich Ro v BETHANCOURT, die verleden jaar gehouden in de raadszaal van het nieu- A
uitgan b i e odre or met Mgr. Nolens op minder aangena- we gebouw die een voornamen indruk
een emorv nt en in zijn person men voet had gestaan, in verband maakte en waar vooral bewonderd TE(
Van demora en een oprechten vriend met Aguero's bamoeiallerij met de werden de geschenken van de regee-
Na datsociate techtvaardigheid. sa-ensteling der comnmissies. Ague- ringen van Engeland, Frankrijk en Ne- TIshT T J E
lid at 1ere candidaatstelling met to verklaarde niet in bijzonderh~eden derland, onderscheidenlijk prachtig U .11U L
ude En s s was toegejuicht, nam te willen trede~n over dehoedanig-/ houtwerk, mnoole gobelins en een zeer
diger hete rergeeo~ing ad degewor heden, die Mgr. Nolens sieren. Alle fraai schilderij van Ferdinand Bol.
Van Mgr. Nolens te ondersteunen. gedelegeerden op deze conferentie~---
WOLFE verklaarde dat het hem eell hebben zijn adviezen vol wijsheid en 14POPE
bizonder voorrecht was de canididatuur ervaring en toch op zoo bescheiden i Ellen Forest ovter j ~ ~ S~l
van Z.Exc. Mgr.Nolens te ondersteunen. wijze gegeven, kunnen waardeeren.'
higr. Nolens is geen vreemdeling voor Dientengevoube onderstutc der a lelO RO ms h uta v like he eft in hade krjean
ris De meesten van ons kennlen gatie van Cua van gancehrdl we terulg tolt de oer-toestanden." Och
ini en ditvoregene onderns, duie no Ztroclamactcaste gtrnationals t vo De bekende schriffster en wereld- kom Al te graag wordt dergelijke
Sodat voorrechndt hadden, zuln hedcneete.Z esttde reizigster Ellen Forest is het niieuwe onzin geloofd. Ik zelf geloofde het
oedig ontdekken, dat zooals vanodb ds ndferdentie.Belgi} gluck een dend-Seminarie Hageveld op Heemstede te'ch. Maar 66n blik in de douche zaal
~erd, Mritc staatsma eerns gezned i elij e hoo staande persoonlijkheid te wezen zien en daarover schrijft zij in van Nieuw Hageveld stelt a gerust.
,ij Mpoig. Nolensleeren. kennen isresed Ik ste Io 1- .Iet Schild". Wij noteeren uit dit ar Wat 'n installatie!i Van Amerikaansche
Overtuigd dat wij alien van zijn dus beeindigde r\guero, Mgr. Noens tk d oged mrwad ge ge- lerete mes u toli da ete, inrictin in
leading voordeel zullen trekken en ze- bij acclamatie tot voorzitter der con- tuigenissen van iemand die niet-Ka- pnste lande u dt nihn n
krer van, dat niemand van ons te ferentie te kiezen. tholiek is. h kzlall omchvjnignwl
oud is om te leeren en vooral uit zijn Na deze woorden van lof had Ik, ben niet Roomsc dus was de wille-i akke r oschudden, huen wilen
handen, richtte de Engelsche regee- ARTHUR FONTrAINE, voorzitter van den voorgeschiedenis van het gebouw, dat toilero wken Blijft nie voharn win
ringsvertegenwoordiger tot de confe- beheersraad, niet anders meer te doen Iwe gingen zien, mij yrteernd. Die wil uwrol middlecuwschet vooroordeeln i
rientie de aanbeveling, iMgr. Nolens tot dan Mgr. Notens bij acclamatie geko- k ook niet in details weden. Voor myj is, Zitwatz midoeneush voroen berj a ie
de hogeondeschidig teroeen en te verklaren en hem te verzoeken aan wat de Roomschen don, maar 4 n n ier wactr zi3tl dn bgrijp vrodat. Wij
de arbeidsconferentie te presideeren. den voorzitterszetel te willen innemen. machtige drijfveer ,geloof en e6n be- h eben aleen kunnean bewonderm ent. W
OP Wolfe volgde de voorzitter van Nienw langdurig applaus volgde, nijdenswaardige grounds ag seenheid hebnalen wase z eou i her wil-
d ekeesre, d hob jadr toen Mgr. Nolens door de zaal schreed Wqi protestanten, protesteeren tegen Als ik jonge wa, zui irw
elgise werkgeversgop dALeR hogejaa e e het voorzitterspodium besteeg, die eenheid en noemen die .Room- len zijn, tusschen de werkende, den-
Yergischde weel rkctger CARiE Dez waar hij door Fo~ntaine hartelijk werd sche Kuiperii." Alsof er bij ons geen kende, biddende mannen. Zeg nu nooit
de Iekeesr e e rrrllt welkom geheeten en de officieele per-i kuiperij bestand, geen ge noei en in- dat e oneri r lc s Ga
ou"dersteunen. Mgr. Nolens eni wij, sonen, die daar zaten, o. a. de trigue. Laten we even aannemen, da eszen natarkude iet preens~ wat dar
zei Carlier, kennen elkander sinds zeer sect.-gen. ERIC DRUMMOND, en de al, wat menschen bewteren,dmenbsche- van de allermoder itense apaate bij-
langen tijd, en ik kan mnij veroorloven vertegenwoordigers van de Zwitser- jkfutn eetrusieenisIDboerjsendipbon
het te zeggen: wli omringen hem sche enl van de Geneefsche regeering- Roomschen evengoed kuiperij klaln zijn, vn llsen nog wat ElGkeri kame der (het
Inet een eerbiedige sympathie. H-et is en Zich haastten onzen landgenoot met als bij ons; alleen dpae gaat a les om z a n aleen envoudgewt ellen k mar (e
reeds acht jaren geleden, dat wij ge- de te beurt gevallen onderscheiding enideaal en bij ons, heaas, oml le ne moolgen mie fruisse kaers)n, vande
Zarnenlijk op bet grondgebied der geluk te wenschen. persoonlijke belangetjds bn als 66 looeeae, hef ignklie boekerij, s) va
Vereenigde Staten aan land stapten OOk de heer OUDEGEEST,die als o1- Idan dat leerrijke woord ofe rui en,t eer maeare def groeagemkeene isook voor
omn een taak te ondernemen, die sinds- dervoorzitter van den behleersraad op we iets grootsch bewst" eren, zt ~r] hen de wroel, wauit z~e puten o vr
dien ons zwaardsor en moeilijker is het voortitterspodium zat, wisselde dan niet meer ,afgur~t n man ,a Natd rdtedrkrlvn
gebleken als wij toen dachten. Mgr. met Mgr. Nolens een hartelijken hand- schuw" om wat we' enliwa maen hier de tradities der mensch leen. o,
Iolens zal, zooals men terecht zei, druk. nen ? Laten we eveekn en ruitberl bals hin de mraidisdelecuen, zijn. de ris
'' den voorzitterszetel eminent goede De 4chste Internationale Arbeids- in eigen boezem stk e af unsteij o ettes schatewaardders vanzin wtde pis
hoedanigheden meebrengen en het zij conferentie heeft op bijzonder warme bekennen:. wi zijn criuntig 'ghtt schhteidwarocht v w d
nil~ veroorloofd hieraan toe te voeg~en, indrukwekkende wijze den man geeerd resultaat hean wantn we z iiseren.hrjtm1 ebwrnals itasboe
bdhetle een geukkzigesamentrefft en is- die reteds oordee Ab idor aisata3 ElreneForest:s waakhonden, maar als vriendelijkem-
Stiig n devoorzitt denrszetel em zien be.h eo eraiont ved nsten voor de Een heelenl middag hebben we er, dedeelzame verzamelaars, trotschl op
aagndo e ina a ede ih dogtoetal oil e-gdal nw ebngeerwt u catn i ezogagltn
hrooh ten keizer egevenld wat hemn be- zaak er in ernainl soil e-~dal nw ebngledwthnshtedez o ra ae
dI:~ ah~~.P n~C eendracht kan. wat lielde vermag. Ik bewonderen.


de ernaar gestreeid beeft wonder g ~ wu ~rI-dctn o eIE eshnzj emnce
.esce Mr Nolensns zou eenht lie willenred dicte opd n eshe in emesh
Vaa ynshen dn gederedient vaanrhi eht-o Der oengrde vananhtdoo zin bij- viekkelooze reinheid van gangen, trap- van vicesch en bloed, met mensche-
doen hgeshend oded nwahi te tokzer dne asandcte beschouwingen pen en zalen, op den Pieter de Hoog, like belangstelling enr nieuwsgierig-
Gok dee rsch nwedr ve.l zoneder ieressantn e er toe kunnlen Ischen glans en glorie der hypermo- heid, naast hunl stellige zekerheidi om-
die deewodnwreevnlovrereeeed wekikeddenhyinsekeen!Hewe-tetGdezjneofe.Hebj
greet of e li plu be- geleidhben de international ar- ken geen menschen, hier werkt .liefde, hen die het stigma .onverdraagzaam
De *ognl trreeredeMr en aoranzaien van in heel wat op- to~ewijding, geloof." heid" kenmerkt, geen zalvende, onna-
Eioleer volgndeal gdleeede, dirle Mr. bidsorganwisai va" het ideal. W se set me laatst : Als de Katho- tuurlijke preektoon, g66n: ,,Heer, ik


43ste Jaargang


WEE ShAD V00R DE GUIRAqHOSCFE ElhHPDEL


0Rt
TO'

A .Beautiful iornze
-L~ [ '
ET E gIreatst com >tt


A fieautiFul H-ome-

whe-,ther it b~e cottage, ot'3if61nig Brothers'

Var~inishes, Enarmels
and Parnt8

can maket aInd keetp it
Ineautiful.
Forll sa~le ~y
CuraLgo. D>. W


GIIIU IHD '@000. HEU01~ & o


Onls Ilroogdok.
Het door de Scheepsh~ouwwerf NJieu'
we Waterweg te Schiedam, in opdradli
van de Curagaoschle Scheepvaart All)
gebouwde droogdok, heeft de reis san
vaard, gesleept door de sleepboot Roo
de Zee, van L. Smit &i Co.'s Intenr
Sleepdienst te 9otterdam.
Het dok is 287' 5%" lang, 76' 6'
breed en 8' 7" hol, met een diepgang
van owigeveer 3 ~, en heeft een liclit'
vermogen van 3000 ton.
Het is door vier havensleepbooten
op stroomn gebracht en aidaar door de
sleepbooten Roode Zee, Hudson e6
Rozenburg overgenomen.
Om 12 unr was het convooi ~elin
zee. De Hudson assisteert nog mede
de Noordzee over, waarna de Roode~
Zee alleen het dok over den 4200
miji langen afstand zal sleepen.
Het commando berust bij kapitein
Nils Persson.
in West-Indiid ziet men miet belant,
selling de komst van het dok tege*
moet, daar er in onze West nog geese
droogdokken zijn, .zoodat het in ees
lang gevoelde behoefte zal voorzied~
(Recht door Zee).
Het dok zal genaamd worden :
Koning n Wilhelmino-dok.
Valsche bankbflltten.
Zondag 1. 1. traden twee vreemnde*
lingen in de Punda, den winkel van
den Heer Alfredo Leent binnen en vroe*
gen om parfumerie, welke zif betaaldell
met een amerikaansche banknoot. Al
dadelijk trok het de aandacht van A. L
dat deze banknoot buitengewoon dilL
was in vergelijking met andere. Daar
hem dit eenigszins verdacht voorkwant
zeide hij de koopers dat het geld nief
goed was.
Tegelijk wreef hij de z. g. banknoot
eens stevig door zijn fingers en con-
stateerde toen met alle zekerheid dal
ze inderdaad valsch was.
Maar op bet gere~gde van L. dal
het geld valsch was, hadden de twee
yreemdelingen reeds de plaat gepoetst
L. ze achter na, totdat hij een politie*
agent un~tmoette, wien het op het
scl eeuwen van L..cohC, pak hemd
ge ute een ervan te pakken te krij-
genl. De ander going aanboord van de
fransche boot, waarmede ze hier of
denzelfden dag waren aangckomen.
Naar verinidt, is de een die gest*
resteerd is, een span aard.
WatSY-Vo0fZi8Hing.
De ,,1sla"' zorgt better voor haar erfl*
ploys, als ons gouvernement voot
zijn onderdanen.
Ter gemoetkoming in de thanrs
heerschende water-schaarschte, rijdt
op gezette tijden een truck net groot
wa ter-va l, waarop mnet groote lt
ters geschilderd staat C. P. i. M. de
stad door om aan haar employes die
in de stad wonen, en die Gok Iljden
door gebrek aan water, regenwater ult
te deelen. Elke employ krijgt 2 blik*
ken per dag.
Een a leszins prijzenswaard ig initial*
tief, dat navolging verdient van de
zijde vanl het Bestuar, vooral in de
meer afgelegen wijken der stad, zoo'
als b. v. Monteberde, waar het voor
de bevolking dikwijls bijna onmoge-
lijk is, zelf niet voor geld en goede
woorden, water te krijgen voor de
meest noodzakelijke levensbehoeften
Een weinig meer activiteit van de zij'
devan het estuur in dezen, zou ze*
ker geen kwaad kunnen. Het Gouver-
nement heeft beschikking over vol-
doende watervoorraden, zoowel vail
Hato als van Buena Vista, terwiji hel
een niet te loochersen feit is, dat het
particulier initiafief in zake watervoor-
ziening geenszins toereikend is: zooi-
als uit de klachten die ons dagelijks
bereiken, overduidelijk blijkt.
Waarom dan de zaak nie~t eens flirik
aangepakt en ernstig ter harte geno*
mlen? Daar zijn zooveel klachten eF
redenen vran ontevredenheid wonder het
publiek, in verschillende zaken, maar
vooral in zake woninghuur en water-
voorziening, om van andere niet to
spreken, -eo van den kant van het
Bestuar is er zoo) weinig activiteit
merkbaar, dat men onwillekeurig derr
indruk krijgt, dat het Bestuur zicts


van al die klachten niets aantrekt.
Wie dat besturen wil noemen, het
staat hem vrij, wij niet.
Heeren van den Raad van Bestuali
en van den Kolonialen Raad, laat ul
stem eens hooren, het algemneen be*
l~ang eischt bet.
Stranding van de ,Delft"
Een Dinsdag alhier ontvangen
Korte-Golf-bericht ult den Haag~
meldde, dat de ,,Delit" gestrand iS
bij Sta. Clara, doch dat de passa*
giers en bemanning allen in veilig'
heid zijn.
Volgens informatics van het Agent
schap van de K. W. 1. M. is het schiP
gestrand bij het eiland Sta Clara, i'i
de Golf van Guayas.
Alle passagiers en de bemanning
van het schip werden overgebracht
naar Guayaquil (Ecuador).
Een bergingsschip is reeds ter
plaatse gearriveerd en volgens ont'
vangen officheel bericht, bestaatef
zeer veel kans, dat de boot weer vio
zalrakn.De reden van het ongeva
is tot heden onbekenrd.
Onderzlear K 13.
De ,Korte-Jolf" van 22 deseC
se ntu nt DaesnHaang Telegraaf meldt:

,K 13e I drlndscded cnd rzeeot

ve"tookke ontn I ertt die reis naar- C ''


~Rondom ons work.
8d ha~r. .Recht door zee" orgaan vanl het
.. ,,Aposioluaa der Zer~" schrijft :
eer~bUi be- Onze dfdeeling Amsterdam, waarvan
~kkmyg !an het secretariaat gevestigd is Marnix-
rl Nieuwoe kade 39, zal binnenkort over 8 boe-
Gouverne- kenkisten kunnen beschikken. Met
; a J leege kisten kunnen ze echter niets
van 8doen, daaroma is de grootste zorg op
hhebben het oogenblik omn aan boeken te ko-
denr men. Ze hebbeni er reeds een aardige
.0d/!s collective en het moet gezegd, hun
l op co/- ijver doet als 't ware wonderen. Re-
can, den gelma"tig bezoekt een der bestuursle-
den de schepen, verspreidt ons week-
blad en werft leden aan voor ons Apos- ~
1926. tolaat. De ijverige he.ofdzelatrice zal r
rique er, ondanks teleurstellingen, onze Broe- i
r) derschap tol bloei brengen.
SIn Curagao zijn ze bijzonder actief.
2 2Niet alleen wordt ons weekblad er op
-- de schepen verspreid, maar ook bet
andere werk wordt stevig aangepakt.
A Het vorig jaar liepen 2400 diverse
~schepen de haven van Curagao bin-
nen, dit jaar zal het wel boven de
~3000 zijn, het is dus van belang, dat
daar gewerkt wordt. Een drietal ar-
tikelen over ons werk zijn in de volks-
taal, het papiaments, in de bladen
geplaatst. Ook de,,Amigoe di Curagao"
( bevatte een artikel. Een clubloka7al
voor zeelieden is spoedig gereed (Laten
***"'" we 't hopen Daarom alle handen in
** mekaar Red.) en de zwarte Cura-
iR EY aodrs krijgen in New-York, in St. P-e-
SP tef ClaVer'S Seamans Rest, 5 efferson
Tcnl wg Avenue, Brooklyn, een tehuis,
I, Zoo just komt van een onzer ijverige
~, propagandisten bericht dat hi te Port
au Prince op Haiti de zaak voor mekaar
heeft gebracht. Ze beginnen er met
goede lectuur en mogelijk komnt er een
clublokaal in orde.
Indien het een beetje wil, zal ons
werk spoedig in New-York definitief
Igeorganiseerd zijn."


Beric~en iit d Kolnie. Een schrijven van het Doodluchtig Gussce ShurugM
Befi~tel flt deKoloie.Episcopaat aan den I.Solbt
aanbli~vell van dell internallt111s
Eellige details Ilit 0113 haVeabledrijf verzoeaknd. Hetf publiek toordt h
(le K.W 1.MV. k~end gen auIkt, dalt dle tlcre
II Door het Doorluchtig Episcopaat de Loterif ten, bate van he
D.~ ~ ~ ~ ~~ ~~a BmniganordnwekrNederlandol isn an sden HeiligenThaeodgeud i
liede~n aan d'en~wa l. zonden : m uents-Be~schiikk ing~ No. r55
A~n o Ciu It asb h o e~nden die UTRECHT, 6 Mei 1926. Jui19,pat z
deel u~itma~keni van! de vaste bemanning Hei Vadda
dler schtepen we~rd nithetaald: Hiige Vaer, ;288ten dleer-, orz N
ini 19.?5 221.912 fl. De Aartsbisschop van Utrecht en de coormi'ddaysx en~ zoo noodri
1924 215.907 ,, Suffragaan Bisschoppen zijn ten zeer- UM*rd dd"UenZ int de, sol b
1923 191.214, ste bedroeld, dat onze Koningin ge-iTdo2U,'r > CI
9 de KUjSTIPLOeGEN, die op de Co- noodzaakt is geweest, tegen Haar be Ko/lutontalen Raud.1 lc
LO~N-LIJN van Barb~adostotCuragao en doeling,HaarGezant bij den Heiligen OrnoeldnJn
terllg ent van Cuiracao to~t Puerto-Limon Stoel terug te roepen, wegens een HI. J. C;. He~n
con terug; upC de SuJRINAME-Ll)N van politieke stemming tengevolge van' Voorzillf
Cullragan tot Suriname en terug en vain den haat van sommige andersdenken- Munrique Carsiles
C: tot H-aiti en terug; n ok kleine kust- den tegen den Katholieken godsdienst.; 1 mnital
ploetgen, dlie op de Pacific-lijn bijna Opdat dus de verhoudingen met A iitaer
oeregeld meecvareni enl nok kustploe- onze niet-Katholieke medeburgers
genl, die soms naar Maracaibo mee been niet nog slechter worden en de Kerk T b s
enI terugvaren dado geen schade lijde, wagen Th be t
Aani deze kustploegen werd uitbe- wij het Uwe Heiligheid, die zich nog
ta:ild ~~; annr toen overwerkgeld: jkort geleden jegens de Katholieken
in 1925 164.658 fl van Nederland zoo welwillend toonde,anrg vzok, t i erubiske
in 7924. 157.508 metaadagtvezkedtZjJ
in 1923. 113.894 ,zich alsnog gewaardige Haar Gezant,
3. lIET` LOiS W1 :RKVOLK AAN DEN WAI den Internuntius, bij ons te houden.~ p~
(de havenarbeiders) bij het lossen en Moge God eniz.In )rtd
lrdeni der schepen. (w~g.) HENR. VAN DE WETERING,
D~e kosten van losseni en laden be- Aartsbisschop, b 1n t Iln
hetpen liver 1925 723 lA. J. CALLIER, Ont sa d iA
yr ssn an den wal 65 840 .,IBisschop van Hfaarlem.: i !o
,, DE ,,CI aan boon 29.771 "L. J. A. H. SCHRIJNEN, o~e n s Co
,, ADn an b o rtil 38.238 ~jBisschop van Roermo~nd. ~*2
E. DF. vEHwF.TE LADINo. P. HoPMANS,


Met het oog up de voorgenomen
~i erbouwing van de Westwe~rf, is er
hert vairig jaar een overzicht same;-
geste~ld der op CuraCgno gelosle en Xe-
ladenl hoeveelheid goederen. .
Dit o~verzichii geeft de volgende ci-
fers :
ovewsueEP-WAARVAN
I.I)NQs oves DE WESTWERF
rre iost 41.16i3 ton! 22.825 ton
e'ludenI 36.910 ton 20.373 ton
78(173 ton 43. 198 ton
LOCALE LADiNG OVERH WESTWERF
ylelost 35.073 ton 7.575 t~n
,gela~den 10.970 ton 599 ton
46.0143 tonl 8.174 ton -
'Tot~al verwerkt orver Westwe ri
78.073 tonl 43.198 ton 1
46;.043 ,,8.174 t~n
124.116- tcin 51.372 ton
Uilt dfe cijfers vnn D) 3 en E bltijkt
duls, dant iper ton1 het LossEN aan wer k
loocn :rekost beecft
can den wail 7525 0.98,7
41.163 + 35.073
62.840
aarn booild 4113F3(6= 0.82.4
fl. 1.81,1


Bisschop van Breda.
A. F. DIEPEN.
Bisschop van 's-Hertogenbosch.
De .0011W8 M891840f-88118f88 dG?
Dominicanen
Op bet Generaal-Kapittel der Do-
minicaneni gehouden in het klooster
te Oca~ia in Spanje, is op de Vigilie
van Pinksteren tot Magister-Generaal
der Orde gekozen de Hoogeerw. Pa
ter Dr. Bonaventura Paredes te
M~adrid.
Deze. verkiezing komnt niet onver-
wacht, Reeds bij de vorige generaals-
keuze in 1916 was Pater Paredes
reeds een van de meest genoemde
candidaten, welk feit al aanwijst, dat
de nieuwe generaal behoort tot de
meest op den voorgrond tredende
figuren in de Domninicaner-orde. Daar-
byj een man, die zoowel door zijn
uiterlijke verschijning als door zi n
buitengewone beminnelijkheid en
sympathieken eenvoud bij het eerste
gezicht lederen voor zich inneemt,
en een die bogen kan op beproefde
levenservaring en groote wereld-
kennis.
Dit verklaart dan ook dat pater
Dr. Paredes reeds betrekkelijk o P
jeugdigen leeftijd geroepen werd tot
de gewichtige vertrouwenspost van
Provinciaal der groote Domi~nicaner-
provincie van de Philippijnen, welke
province zulk een omvangrijk we-
reldmissiegebied wonder haar bestuur
heeft.
Als provin ci aal der Philippijnen
resideerde Pater Paredes tc Manilla.
Na zijn affreden als Provinciaal in
1904 keerde Pater Paredes wederom
naar Spanje terug, waar hij benoemd
werd tot rector van het groove stu-
diehuis het Collegio Santo Thomas
te Avilla. De laatste jaren was pater
Paredes werkzaam te Madrid, waar
hij in een der nieuwe wijken een
kerk bouwde.
De Hoogeerw. Pater Bonaventura
Paredes is than 60 jaren oud, hij is
doctor in de Philosofie, in de Lette-
ren en het Burgerlijk Recht.
Mbd.
B00F00tilg van Suriname eB ClaraGa0
Volgens ,,Korte-golf-bericht van 21
deer zijn de begrootingen van Su-
riname en Curagao in de Eerste Ka_
mer zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen.
SYSISe g8818? dti Staten-Gengraal
Eindverslag van de Comrmissie van
Rapiporteurs over de ontwerpen van
wet tot vastelling van de Surinaam-
sche begrooting voor het dienstjaar
1926 (1) en van de Curacaosche be-
Brooting voor het dienstjaar 1926 (3)
Verscheine leden wareui van oor
deel, dat het wel is waar wenschelijk
zoude zijii met de eerst onlangs op-
getreden Regeering van gedachten te
wisselen aangaande het beleid, dat zij
vo~ornemens is te voeren ten aanzien
van de bij deze wetsontwerpen b~-
trokken gewesten, maar dat, nu het
dienstjaar, waarvoor deze begrootin-
gen zijn opgemaakt, reeds voor een
zeer aanmerkelijk gedeelte is verstre-
ken, het van he61 weinig not meer
kan zijn, thans nog in beschouwin-
gren dienaangaande te treden.
Ald usvastgesteld den 27sten Mei 1 926
HAAZEVOET
RINK.
POLAK.
DE VRIES,
MICHIELS VAN KESSENICH.
In dank ontvangen
van de firma S. E. L. Maduro &
Sons, Agenten alhier, een drietal r~e-
clame-blaadies met verschillende to
to's van de luxueuze booten der ,Com-
paitia Trasatlantica Espaniola."


Donderdagavond werd ten haize
van den H-eer Veltman Pietermaai
de Curagaosche afdeeling van het
,,Apostolaat der Zee" officieel opge-
richt
Tot Voorzitter werd benoemnd de
Heer L. VELTMAN; tot Penningmees-
ter, de Heer H. v. d. HOEVEN ,tOf
Bibliotecaris en Hoofdzelateur, de H-eer
A. C. Gjorlo; en tot Secretaris de
Heer M. A. FRAY; terwliji de Eerw-
Pater I. VERRIET het geestelijk Advi-
seurschap op zich nam.
Als resultaat van de voorbereidende
werkzaamheden valt te boeken, dat
zich 35 personen als lid hebben op-
gegeven en 17 donateurs, terwiji dank
zij medewerking van verschillende
zqjde, de afdeeling reeds een verza-
meling van ruim 300 boeken bezit.
Ten spoedigste zal een begin worden
gemaakt met het vervaardig~en van boe-
kenkisten, welke dan op de verschil-
lende van hier vertrekkende booten
zullen geplaatst worden.
Nog steeds houdt de Vereeniging
zich voor boeken en andere steuri
aanbevolen.
Z. E. Kardinaal van Rossum*
BOSCilOFmiler van liet ..Apostolaat
der Zee.
Met de allergrootste voidoening ont-
ving het algemeen secretariaat te
Rotterdam onderstaand schrijven van
Z. E. Kardinaal van Rossum, waarin
Z. E. op bijzondere wijze zijn belang-
stelling toont in het streven, en als
Beschermer ons Apostolaat voortdu-
rend wil ter harte nemen.
Deze mededeeling zal vreugde brei-
gen in de harten veler zeelieden.
Meenen zij tot heden toe in geeste-
lijk opzicht in zekere mate verstoote-
lingen te zijn, than hebben zij de
bewijzen, dat het hoogste kerkelijk
gerag zi< h hun lot bijzonder aantrekt.
Wij laten hier deni letterlijken tekst
van het schrijven volgen.
Aan het Bestuur van het
,Apostolaat der Zee."
Het doel van het ,Apostolaat der
Zee" is zoo verheven en het niut de-
zer inistelling zoo groont, dat Wij het
Ons ten plicht rekenen deze noodza-
kelijke installing naar best vermogen
te steunen.
Niet alleen bevelen Wij haar dan
aan, niet alleen willen Wij haar steu-
nen door gebed, maar Wij willen n~ok
als Beschermer der Vereeniging voorit-
durend hare belangen ter harte nemen.
Intussschen roepen Wi] met ver-
trouweni door de voorspraak van de
Sterre der Zee, Maria, Gods bijzon-
deren Zegen over de Vereettiging,
over al hare leden en over degenen
'die haar steunen en helpen mnet aan-
drang af.
Rome, Paleis der Propaganda, Feest
van St. Marcus 1926.
W. M. Kard. VAN ROSSUIM.

Sr Steunt het

Apostolaat der zee,
(Beschermheer Kardinaal van Rossum.)

lodon -Fnf f) ("{}

per ja r

gEa s888cieerde ledeni en
donateurs vanaf

f 5,00 per jaar.

Help onze zeelieden.


I

Crg
e:
c/3
c~CT
c~o
cu
ca

c+3
c~o
r


S)


C-
C-
C
`3


Cv~ba
a3


en het LADEN per ton
39.771
In den wa/l = 0.83,1
36.910 -t10.970
38.238
n bard36.910 + 10.970=0798
fl. 1.62,9


auL

aa(


In deze cijfers zijn alleen begrepen
de our- en dagloonen, dus niet de
sallararissen van
werkchef, assistent-werkchef, en vas-
te voorlieden in wieekloon -
Behalve werkloonen komnen ook ten
laste der lading
lichterilur aan anderen betaald
exploitatie v. eageni lichters
,,v. motorbooten
opslagIoon aan daenderen betaald

Uit eir oorra wENrd edurende
1925 afgeleverd aan de schepen 2030
ton kietelyater (1924: 3824 ton) en 1255
ton drinkwater (vorig jaar: 1544 ton)
Onlder eigen voorraad wordt verstaan,
heigeen hier door de schepen van de K.
W 1. M. zelf wordt aangevoerd voor de
reservoirs op de Westwerf, in 1925 ni.
1575 ton drinkwater eni 30 ton ketel-
water, hetgeen wo~rdt opgevangen bij
regen (in 1925 ongeveer 105 ton) en
hetgeen van Bonabista en de Hoop
met de lichters wordt afgehaald (in
1925: 2146 ton).
Steenk001. In 1925 bunkerden de
schep~en alhier 7.363 ton steenkolen
(ini 1924: 5891 ton)-
Stookoio. In 1925 werd hier door
de gezamelijke schepeni der My ge-
bunlkerd 93.869 ton tegen 80.605 ton
stoorkole in 1924.
Van de gelegenheid om in de Ca-
racasbaai stookolie te bunkeren werd
door de schepen der K. W. 1. M. geen
gebruik gemaakt'
Onzen oprechten dank, aan der)
Heer MENKMAN die oris met de groo~t-
sekwelwillendheid deze gegevens ver-
OETROUWDmet Mejuffrouw


Curagao, San HosC Van den Heer J. E. VAN DER MEU-
26 Juni 1926. Tro oussiluitend een fjnalkisete ,,7rio'
jisgarredien een hscbakje als reclame 1-2


Rgents.


. Gcob


Wegens vertrek :

Inboedel to koop.

To bevragen :

Scharloo 116.00pai Tr~asatlantica
El vapor
"rLEON~ XYIII"f
se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 110
Id8810i y seguirdi el mnisulo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan
?'enenife, Cadiz y Barcelona,
El Vapor


"Botica 8010081l

Van Edmund Jacobsen *
AISOthekes* -
Breedestraat, Otrabanda Telefoon 398. i
Spoedige aflevering van Recepton .'
Patentmedicijnen Drogerijen
al Or $1 Soorton van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuitan
Sigaren on Sigaretten
Vlugge bediening Aan huls beyent


ATTENTIEI
s83LCHOENlY EN van .gegarandeerd zu~iver leer voor Dame~s,
.Eeeren en kFinder~en, van hLet zoo bekende maerk
cc~v~~Arr u~,,


I~~~~~ r r '


E


R EHCSIT & Co.
4-2


AgeDesS: SIODsing d CO.


Brans to La Cuayra.
Zaterdag 12 Juni de's morgen 6%
nur kwam de Venezolaansche bark
Ana Isolina, kapitein Weber van Ma- z
racaibo, te La Guayra aan en zocht
ligplaats bij La Poza. Terstond be-
beta ne nt 121kisiten gasoline, ng
behoorende aan de Lago Petr. Co. en -
6 estemd voor den Heer C~eledoni .
Bij zulke gelegenheden beeft men
Simmer de vaste gewoonte elke kist
goed na te zien, of rliet een der blik-
ken is lek geworden, gedurende de l.
reis, in welk geval dat blik terstond
ter plaatste zelf opnieuw gesoldeerd d
.wordt.
Terwiji een der~beambten tbezig was
.een der lek geworden blikken te sol- ,
deeren, vatte door onvoo~rzichtigheid
van den werkman dat blik vuur, dat t
zich onmiddelijk aan de geheele la-
diing meedeelde.
z Terst nd begon men de kiste nca u
vorspreidde zich het vuur over het wa-
ter, zoodat in een oogenblik de zee
met een onafzienbare laag vuur be"
dekt was.
De meeste schepen maakten hvn
trossen los en verwijderden zich van
de kaden. H-et scheelde maar heel
weinig of .ook de Ana~ Isolinza had
Viam gevat.
Alle autoriteiten der haven, beamnb-
ten van de douane, van de Harbour
Corporation, verleen~den hulp.
SAlle k4oplui van de hiavenwijk stuur-
den hun eigen b ra ndbl uschap pa ra-
.ten. Het meeste succ~s bereikte
.echter het bluschapparaat, dat veel
grooter kracht kan ontwikkelen, het
;eigendom van de Caribbean Petr. Co.
zoodat. met medewerking van alle
krachten het vuur spoedig getbluscht
werd.
Het gevaar voor uitbreiding van den
brand was inderdaad zeer groot, daar
vlak bij La Poza ook de opslag-
p-laatSen van de kustvaairt en groote
V\oorraden van hout lagei.
Geen enkel persoonlijk ongeluk had 1
gelukkig plaats.
De golet Ann Altogrartcia, eigendom j
v n de H rnJr OVINIAN PNEDA a
Meer van Maracaibo gelegen, .ef i
tegenover Punto de Camacho wat
noordelijker dan Cabimas gelegen,
schipbreuk geleden.d rlutn-
boote P uno~ana vaen de Venezuela
Gulf Oil Co, die daar toevallig langs
~kwam, bemerkte, dat versc ilen e
Sensonene deehnin een rei oot trc
zintankboot ,-daarheen koers en had
etgeluk de geheele bemanning, be-
Sstaande ult 9 personen op te pikken.
De kapitein van den Ana Alta-l
gracia, de Heer G. Arends, plaatste i
een wit licht, als waarschuwing voor
scheepvarenden,. op de kiel van de
golet. Intusschen worden pogingen
aangewend om de bark nog te be-
houden. Aldus een hericht in de Nuevo
Diarlio van Caracas vau 12 Juni II.
Breall op de Isla.
MIaandagavond, tusschen 17 en 8 unr
outstand er. een kteine brand op de
Isla. Door bet snelle optreden van de

minute was -alles weer kant en klaar.
Terwiji mn aan oaord van het
3. S. Amnelo bezig was een: lichter te
lessen, kwam plotseling een der
.hisch-boomen naar:beneden.
Gelukkig zijn er geen persoo~nlijke e
ongeclitkken te betreuren.
Carr8spondeFntig.
.IAan K. Hartelijk dank voor ont-
vangen brief.
Voor deze week echter reeds te laat.
In het volgend numnmer nog better oP
zlin plaats.
061e koorts.
Naar men ons bericht, heeft .zich
aan boord van de Van Renssel'aer"
komnende van Columbia, een geval van
g6ele koorts voorgedaan. De lij~der,een I
tritscher van geboorte, stiert t'usschen I
SPuerto Cabello en- La Guaira en werd i


voor La Guaira, 20 mijien ult de kust
ift se elaten. Daar de boot niet aan
detl te ger mocht liggen, heeft hij
Qiin vracht in lichters moeten lessen.
hoader bericht mend ons oat rna b
;e br counis eva vanr ele koorts was.
08sleele befitlhton.
SLodewijk C. Janga is benoemd tot
tildelijk boschwachter 2de klasse op
IBonaire.
-De heer (r. G. J. H. Molengraaff, Chef i
ran dn Mijnbukhun a en diens a-
orn belast met de waamenting van de
betrekking van Directeur van Open-
bare Werken en de heer Ir. i. H. de
PUy, teegevoegd aan den Chef van
ta~ *qujbonwkundigen dienst op Cu- j
taeo is eervol ontheven van de ver- i
d re; waarneming van de betrek~king
van Dir ecteur van Op enb are Werken. I
~Aarl den tijd. beinwachter bij denim
seinpost in het Waterfort alhier Mar-i
celloo da Costa Gomes is, op zijnr
d' erzoek, eervol ontslag uit 's lands
lenlst verleend en Enrique Cipriano'

1:::':, bi d ge~mb n sen st e
:evns' tijd elijk belast met de werk-
fas nerdpen r., den gewezen sein-


HiO LL ANDBCH IiE SIGf jAREN
janl versc~hillende sioorten en prijzen. Rook: van deze~c sigar~en en .
acrl nooit meer- ande~re k~oopen
2 H. J. VOOREN.


B3ovenverdiieping der Bank M. E. OUREL &e ZN. Eaal No. 4.

. .. .. toit de kellner :
,,Ik: rook TRIO-sigaren", wvas het antwoord van dlen man wiens
rrienden \-ol bewon during waren over ziin goeden smzaak en ge-
ukkige kecuzel bij het bestellen vanl zijn sigaar . .... . ... .. en
lit antwoord maakte verdere uitleg overbodig;.
TRIIO Sigaren ziin verkrijgbaar bl :
Van Leenwen & Co.: Botica Excelrsior -- Summer G-arden -- Ho-
;el Arnericano -- Tischer & Co. -- Club Gezelligheid -- enz. enz.
Voor Prijs en Monsters vervoege men zich tot:
J. E. VrAN DER MEUL~E~N
YTerte enwoordi er


chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegfrafische Uitbetalingen.


&d 0.

serve fis 1.7
wissels,
,ier, coupons,
zilver.
to en o ent


Spaarbank.


S ate-loketten


Kortijn, Otrabanda


Postbus 8.


Curag~ao .


,,M2IONTEVIDEOfQ"
se espera alrededor del 12 de Julto de Europa via Cuba y Venezuela, y
s eieguir8 el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Ambos vapores aceptan carea i pasajeros.
Los Agentes.
S. E L. MADURO 6t SONS.

Koninklijke W~est-In~dische Maidienst.


VAN CURAGA0
NAAR Pto. Cabello, La G~ualra. Trinidad. BarbaLdos en Europa:
SS. "Crljnsen r ..t
Ss. "OranJe Nassau" 15 Jant
ss. "venezuela" s Aug.
NAAR Pto. Colombia. Cartagena. Cristobal en Pto. Limon:

SS. "Stuyvesant" 5 Aug.
NAAR Pto. Cahello, La Gualra, Cumanil, Pampatar. Cartipano, Trinidad,
SS.NikereEemerara. Paramariboen Europa: 211ul
NAAR New York *
SS. "Poseldon'' 2 Jull.
SS: lr""1 169 jul.
SS. "'Prns der Nederlanden" 19 junt.


TOS TOSFERINA TE~i?;lA~
BRO NQU IT IS AS MA. TUERCU LO15
LARIINGITIS _~ A cFE ClOONE5RESPlatau R~
Ls -~C;' "


G~oncurreerende Pr~ijzen.
Bovenverdieping der Bank


Te


verkrzygen in de Breede Straat
E. OURIEL &~ En. Zaa~l No. 4.


Dodge Brothers Mrotor Cars have all steel
bodies. And Dodge Brothers Cars are quite
as superior in the chassis as in the body--
COntaining more pounds of drop forgings
and costly chrome vanadium steel than any
other car in the world, regardless of prico.
Touring Car *-
Seclan ..
Screen Commercial Car

Di ther ed
D 5E BR OYMER S


M~TTR CARS


0 Do]


U


Volgestort Kapitaal en Re~
Koopt en verkoopt
buit~enlandsch bankpap
g-emunt goud en
Neemt ~elden R de 6si;


Sank


750.000


H.i J. VrOOREN1.


t H t b k d k


s


e ~ mees e e[n11U e113 mr
iP het Dui'tsche HOLSTEIN-BIER

Verkrijgbaar bij


As the daily routine of your work
goes on, the daily strain on your
nerves is felt more and' more.
It takes all the holidays to get
pro~perlyl fit--the brain to be alert
---the ner-ves normal. WNhy allow
yourself to get into this state when
it can be avoided by taking a cup
of vitamnin-richGlax-ovo everyday?
Glax-ovo is the only food-drink that
contains the wvonderful "Vitamin
Concentrate" (known~ as Ostelin),
which is blended with milk, extract
'of inalt and cocoa. This deljcious-
food-drink with' its utiique
"(Vitamin da~nceritrte," feed~s. the
nerves and ensures restful sleep at
m alts e icetses tthe nou h
1 fo, and isbetter than tea, coffee,
EVERY )ROPT NO)URISHES "
For trees~alnlylwhoerrsend ous coupox to- .

.ocalitv y ............................... .. ....................


-- -- , --

steel Is the Secret


Of LIOo'e Stalmia
All motor cars can be divided into two
c asses: Cars with all steel bodies and cars
with wooden body frames covered by thin
metal sheets. The all steel body absorbs
heavy shocks without great harm.

*)via rto. Cabefll~ ,La GillYra 3111 Trinllad


___~1~1_


~~ ~ O yot, kOOpt --I
de ~ ~i b Lti1en b;!te \inn bett NIEUWTE
T'Inf(EAT~P~E R.' \\:~iaurian deitli~~ TRHKKIN op iien 28sten
Juni,, li.r. plnt eca hebbe d
anate~li pniz! Zen n tion dulbmelnd, vier delmuIend,
15V i~e e% dtai ze nd of Benzl dui en~Yd~ ga~sdeln

1)e~ze laten in \'erkr!jsrb aarI brj 1ele w ed t erverkoo~pers ;

< -s eerenptr ual~ No. 17.

R(ED'3 ,,D" h IliE 0F STERN YIS1-I P S.

RFOULMAR SEtR~VICE BETWEEN NEW YO~K, PTO RICO '
CURACAO AND, VE5NEZULA- ~~
SA.ILINGS 3URING J IIN E.


1__ _


Agentes : Men sing & Co.


el CONDUCT INTESTINAL,
elimina el ACIDO URICO, evia
la POSTRACIO6N y l LANGUIDEZ.


"en t an Am r


V EI

Sailings to
tn C~olombia etc.


sUT~9~(D.
dedo eIteig t ule ida
gel o het podnvnho

tetegen tot heefjit opho denAe D npet van hoogeerij

inderdaad. Hier sluit wel bij aan rikaansche speculanten de prijzen brengt ter kennis vail het algemneen, dnt
de olpmerkinlg, hoe koning do~llar de maar willen wijzigen. Aangezien de examnens ter verkrigingrl van aktell
wereld beheersctit, overheerscht. Brarzilir de grooltste koffie- producent jvan bekwaambeid tot hert ge~ven van
Napoleonr noemde eens Nederland is, kan neiemand het kwalijk nemren, ondelrwijs in de kolonie Curagao in-
een aansibsel van Fransche rivieren, dat meni nu in Birazili& eens inl een1 gevolge artikel 1 van her besllait van
wat your deni klassieken goeden ver- betere positive wilde komen tot het den 10den Decemiber 1921 (P. B. 1921
staanlder, die aan een half woord ge- regelen der koffie-prijzen, dan de No. 79) zullen worden afgenomnen t
neegR pleegt te hebber, boekdeelen Ne~w Yorker speculantenl en tusscheni de maan"d Septemtber 1926.
spreekt. handelaren. 1Mr. Hoover wilde daar .Zij, die zich aan cenrig exameri
Nur is het niet zoo ondenkbaar dat niets van hooren! Zoodat het resul_ willen donderwerpen, molten zich vbdr
de groote Bonaparte school maakt en taat werd, dat het m66r-practischeo op den
vro~eg of laat een chauvinistisch Yan- Engeland de menschen van Sao: laten Juli 1926 schriftelljk
kee de wereld modern-zakelijk gaat Paolo, van Rio Grande do Suil en
zien als een elk oogenblik op te vran Minas Geraes definitief in staat aanmelden bij den Inspecteur van het
eischen aan Amerika verbypothekeerd Jstelde, hun koffie te planten en hun Onderwijs, wonder overlegging van de
pand. oogst in te halen met de zekerheid. bij de onderwijsverordening 1907 ver-
Het is algemeen bekend hoezeer het dat hunne gewettigde winsten in hun eischte akten of bewijzen, benevens
geld een rol, een zeer gewichtige, eigen zak, inplaats van in de offers van een geboorteakte,
beslissende rol speelt in de politiek. der New Yorker importeurs komen. Zii, die eenig examen wenschen at
In veel sterkere mate danidemes Een andere noot wordt aangesla- te leggen, moeten den leeftijd van
tenl wel Zullen hebben gedacht.Want gen door ,,La Nacion"', van Santia- ACHTTIEN JAREN hebben volbracht,
bleek dit vroeger meer openlijk, de go, in Chili; die spreekt van ,,de tenzyj de Gouverneur omn bijzondere
legenwoordige methoden van finan- economische en financieele blokkade redenen vergunningf verleend hiet exa--
cieele transacties permitteeren een van Washingion tegen de naties, men eerder af te leggen.
:meer gecamlouleerdd optreden. welke grondstoffen van vitaal belang Zli, die zich aanmelden, worden
Hoe deze twee: finan!cian en poli- voor Amerika produceeren ... En ze Slechts tot het afleggen vanl het exa-
tie~k, in nauw verband met elkander zegt: ,,de regfeering der Veicenigdle mien toegelaten, wanineer uiterlijk twee
knoneni stnan, wil ik hier bij een cij- Stateni verbood bet finianciereen dat dagLSen v66r het begini der examr~ens
for b~elichten, ii. bij het cijfer van gebruiikt kan wordeni voor het be- tenr kantore van den Kolonialeni Onit-
199 million dollar alleen in het af- schermien vani zulke buitenlandsche vanger op Curaganc een examengeld
geloopien jaar aan z. g. Latijnsch Ame- producten als koffie, nitraat en sisal. is voidaan van:
rikei voiorgscho~ten door Wallstreet. Washington trachtte zo~owel de koffie, VIJF GULDEN voor bet afleggen van
in hule sterke mate hierbij eni hier- rals de nitraat-leening tegen te gaanr. het examen voor de akte van be-
iachter politiek betrokken woidt ge- Beide werden direct, en wonder kwaambeid als onderwvijzer(e:E)
acht, zal ik ditmaal een ander laten moeilijkheden~, door Europa overge- der vierde klasse, en van het exa-
ntiteenzetten. nomien. Lornden zal nu een flinke po- men in gymnastiek, n~uttige o~f
Ik herinnerdez mij n. 1. in verband going doen, omi New-Yorks groelentde fraaie handwcrken -
mezit dit cijfer een hoogst belangwek- financieele begemnon!e over Zuid-
Skend attikel van den Washingtonschen IAmerika, aan te vechten. Dat is wel- TEllN GULD>EN voor het alleggen van
Scorresponident van ,,De 1Maasbode, be- Ikomn nieuws voor Z. -Amerika, dat voor h-et examen voor de akte vanr be-
Igin April in zijnr blad gepubliceerd. den oorlog op de Britsche geldmarkt kwaambeid als onde~rwijzer(es)
Aan dit artikel ontleen ik het vol- steeds goed terecht kon." der derde klasse en van het exa-
Sgende: ,,Toen, gedurende vier opeenvol- men in de wiskunde, het boek-
De Amerikaansche MerchantsAs gende jaren, de koffie-planters hunl houden, de Spaansche, Engel-
sociation heeft nu, waarschijnlijk om product met verliezen mioesten ver- sche, Fransche of Hoogduitsche
de vriendschapsbanden tusschen bei- koopen" smaalt de ,,Nuevo Tiempo" taal, welk bedrag verminderd
de Amnerika's zoo nanw mogelijk aan van Columbia, ,vonden ze toen eeni- wordt tot vijf guldeni, wanner de
.halen", de Zuid-Amerikaansche pers 1) ge sympathie bij het Amierikaansche candidaat in het bezit is vain de
naar Washington uitgenoodigd, op het ministerie van handel (mr. Hoover's)? akte van bekwaambheid als oni-
eerste ,,Pan-Amerikaansche Congres Vonden de sucker -planters medewer- derwijzer(es) der derde of vier-
va7n journalisten," van 19 tot 23 April king: ? Neen. De slinger slaat nu te- de klasse;
te houden. Tusschen de namen van rug. De commercieele en financieele VIJFT'IIEN GULDEN voor het afle -
de persb~roeders, die reeds rde uitnoo-, overheersching der Vereenigde Sta-
diging hebben -aangenomen, vind i ~ten als een natuurlijk gevolg van den be e xlir r lSnn
bijv. vertegenwoordigers van Argen-l oorlog verkregen, is langzaam aai .t SHoo Egduische, taal, bed oe i
tinid (van ,,La Nacion' en .El D~ia- verdwijnenc tenl overstaan va Ero
ro",in BenosAirs, e vanblaen pas grel, end herstel. D verazndEu het 2de lid vain artikel 27 en in
rei uno iee vnbaelpasgoind[cse.Devraed het 2de lid van artikel 42 der
in Logos, Rosario, Santiago del Es- finasncieele champagne, door de Ver-
tero, La Plata, La Co~muna en Lanus) eenigde Staten in Latijnsch Amerika anewjvrrdnn 97
van Chill (,El Mercurio'., in Antofa- gedurende de laatste jaren onderno- D~e candidates worden opmerkzaamn
gasta en in Santiago) :van Brazili@ men, was er bijna in geslaagd, de gemaakt op de versiagen der voirige
(van bladen te San Paolo) van Co- oude zakenbanden tusschen Z.-Ame- examens, die in de De Carapaose/r
lumnbia, Pera, Costa Rica, Ecuador, rika en Engeland te verbreken. Pa- Courant bekend gemnaakt zijn.
Guatamala, H-onduras, en aile Cen- nama, altijd achterdochtig ten opzih
traal-Amerikaansche republieken. Ver- te van Onkel Sam, nam echter de Ondergeteekende is tot het geven
der een dertigtal gedelegeerden voorl Panama-indemniteit aan en gal den van inlich tingen over examnens te spre-
de Cubaansche pers, en voor die van Amnerikanen zijn economische reor- ke 9lken ZATERDAG des morgens
dVenezuela enl de merikaansche eilan- gansatieoi dlaln n.b Pru, nl de hohoe a 9 Otdoet r2s FoopA stinrsdpentic van
19laldn ulenhir eregnwor ITacna-Arica-geschi, standaan Ame- Cura~ao 22Meil1926.
19g iande zulle n hifer verteenwoor rikaansche firmia's fabuleuze conces-/
dig zin; ll onostn ordn dorsies toe. Venezuela ei 'Bolivii sloten, De Inspecteur voornoemd~,
em~etrkansce~asteeen'618dk, nder medewerking van Washing- 5--5 P. J. J. v. d."BIESEN.
3 9ton, leeningen af, gaven concessiesj
re groote steden in het Oosten op het voroivlee e p ich
program staan' van bankinstellingen. Brazilii8 riep
,,n Monster-reclame van de V. S. bij
de uidAmeikanshe er,, o Amerikaansche marinebouw-experten
de Zid-Aeriaanshe erszouter hulp en Amerkaansche instruc-
mnin Holland mogeni zeggen, en )tus orbtognsee a in
teurst voor het oransere van zijnwe
te zl anet was crpneooi!in ne'"anoD ozegen uen'iengeon "Y, s'm'ee
SDe opposite van Washington ten dan 300.00)0.000 dollar op schandelijk
opz~ichte vanl het plaatsen van zekere zware condities....
leeningen vo~or Zuid Amerika in Wall- ,,Nu, mnet het P-ershing-fiasco inl
street had in de laatste maanden niet zake het Tacna-Arica-dispuut yoour
weinig kwaad blo~edean... gepeperd- cogen, ~concentreert zich de olpstand;


M TORo.ll!P


2n Jui

19th .

5th Aug.

22 d ,

8th Sep

25th


.
.~relltan: MoENSiING & ro


M811silly & Co.


Veft~gttlWOJrtirars


Spaansche satire in de Zuid-Ameri- tegen Ameriks geld-overmacht op-
kaansche pers verwekt. Koffie, ni- nieuw, nog aangezet en geprikkeld
traat, sisal en sucker vormen het door Mr. Hoover's ,,economische po-
lecuwen-aandeel van den export han- titiek," die nota bene, maar altijd aan-


V2f


Now YORK . June
Irave SAN in.\N. .
inive CORADAU


. .

- -
June to

S20


July P


June
,,

.
-
june
,,
,,
,

,,
,,
,

June
,,
,
July


9 Jun l
L i
20 i,, ,

21 ,
27 ,
27 .

28
28 R
30 ,,


la~ Jurne
21 ,
251 .
26 July


4
5


8 ,
1


23 JUne '
29~ July
4,,
3 ,
"

11
11 july

12
14


301 del van Z. Amerika naar de Ver. Sita- dringt op de clausulen van ,,most a-l
a ten; en nu hebben Zuid-Amnerikaan- voured treatment and privilege",
Ssche bladen er niet weinig den draak wanneer er ha ndelsverd ragen ge-
g mee gestoken, dat een leening voor /maakt moeten worden ...."
9 de nitraat-industrie, welke in New-
9 York werd .afgewezen binnen en- I e eokd~Zi-mrk a
sche journalisten, waarvan hier verder
inkele uren door Amsterdam en Berljn pakezlzji ed ctrdnrg
15 srk a in sred ctrdnrg
la; werd opgenomen.
17 Uncle Sam en Latijnsch Amerika.
18 Een paar weken later trachtte de
staat Sao Paolo, in Zuid-Brazili@, een WACH'T U V00R NAMAAK
leening in Walistreet, te krijgeni ---*--- -
nenr 50.000.000 dolla rs ten behoeve 4
18van het Braziliaansch ,,1nstituut voorj
de bescherming van koffiebelangen."'
la, Toen New-York niet erg happig scheen, !
to lhad Sao Paoilo zich tot Londen ge-j
21 wend en ,,in een half uur" zoo heet -
2' het, was de leening vijf maal over-(
Steekend! E l.KE KIsT ECHTE WASCANA
Waarop de ,,Journal," in Rio de ISVO0DZIEN VANIT HANDELUItEltK
Janeiro, triomfantelijk ultroept: ,,Nu MnE NSV ING &t Co0
beeft de beer Hoover eens een goe-*
de les gekregen Wij hadden het geld Ve:lt~/rtegenwourdiger~r7
noodig voor onze koffie. Toen del
Britsche regeering haar verbod teen
het plaatsen van buitenlandsche lee-
ningen in de City (Londen) introk Gevraa d *
zat er voor Sao Paulo niets anders 9
op dan van New York naar Londenj
terag te gaan. No0it te VOren Een kindermoid van goede,
was er door Brazili& zulk een gi ug~ rftRV0~e
jgroote financieele operate voorscrite vorin
particuliere doeleinden aangegaan : om Zoo speedig mogelijkj
want het ,lnstituut voor de bescher-
mning van koffiebelangen" heeft meti m dienst to treden.
Widen sta at van Sao Paolo niets
lult te staan. De Vereenigde Staten, Aabein i
;in haar poging om een stoke te ste- abei IJ
iken v66r bet plaatsen van die lee- O M A
:ning, heeft opnieuw getoond, hoeJJOM A
weinig ze de psychologie van bui- cals
tendsche naties beg~rijpt, ---in tegen-12-3Scaoo


A rriv PT C RLL .

A2rriv CUR t;O.

Arrivec PTO CARELLO .

ArieSAn~ JUAfN.
rveNEW YOiRI< .


IL:lvt
lea e-

I.Lan e

Leave r
Lee e vc


inrive o BLu.


S.S. "Mlerida" co!nnecong1 with SS. "'Caracas" sails fromi Cu~ragan, for M.aracaibo
June ;t;: and uly~~ rturingii sails fromn M~aracaibo Junec 13 and July 18.
For further particulars apply to
S. E. L. MADUrRO &i SONS.
Agents


DUCRANTE LA ESTAC~ION CALUROSA
cuando usted, s~e fatiga flicilmente y le falta
energia, se siente abatidej, tlervioso, irrita-
ble r debilitado, tomec unat cucharad~ta
de SALVITAE en un vaso~ de a na.
RE~FR ESCA,VIGORIZA, .
UNI2PIA Y~ 4
PURIFICA. -.


D~IGES'


,


Estimula el
8 HIGADO, y los
RINONES entone la
TION limpia y purifice


ructnnnmrn n~rnnnrrn~~


PJE
Sailings to
Havrie and flaiburg*)

15th June


}-1 0 R ]


1- ~1- -1 -r


Wa ditrauf Horn


nnia Horn i


Mar~ie Horn

Ti-~r~se HOrn

WVa dtraut Hojrn


21h Ju y

7th ug.

24th ,

10th S Bp.

27th "

14th Oct,


Consul Horn

A'i s! uips


accept cargo cano passengers,


6tCO. 6F08@60000Fr;igers


jiVei8DS


S 3. S.S S.S. E..S.S.
'parczi Tahr Caloo lr aa


eg811W00fdigef3; MnIsDing & CO.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs