Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00120
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 3, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00120
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


-~srrql8en~;-4~s~aamrmr 1- 3"6 iRglinWt.


"~9CY I L


WEEYBhHD V008 DE GUIR[FAOSCH1E EIhANDEP


`~`~18~P~=ZTr1LIP~~R ~PW~IY~IFPLll'g~PP~I~-~IIL"L~YP PI ~e


1926.


f #34pc~ dit blad: St.Eli~sabeth's Giasthais.

6 IT)11150cie St. Th~omas-college.
DRU K & EiR B .. L 80 GA ER s.


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag, 13,a
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba -
en de Bovenwindische eilandeni per dried maaanden
fl. 2.-- bij vooruithetaling.


Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentit~n van 1--7 regels
elken regel meer 7% cts.


f. 0.50; voor


;,,,*, *


rafelen van een rvenschelijk busban citalerie Va8 AlfWOOTIL
het prijs geven van dat wondered kur at -
work des Scheppers ann de worinea he m:ereceir pe I n de inwoners
der aarde, het neersiaan van een hear g;een regenhak. De?:: wonders koopen
kracht het vernieti en en het ult- niet het dure regenwat t 0 et per blik)


:~~~~ t'~ ~
:in droge tijden. Zij gebrrui en grondwater.
.Latzi3 < p re odoakhli lane e ai
sgchrijven aanl:
1. de prijs, die zij vcor het grondwaterl
moote~n betalen (7% ct. per :lik) ;


gUi)r
blusschen eener schoonheld, zooals
God alleen die vermang neer te leg-
gen; en te formeeren in de eniisch~e-
Slijk~e verschijning.
Dien mensch doen aidalen in het


Daar s wcl noonit zoo smadelijk,
!'oit in zoo! bitterenl smart 'n einde
geaakt aan een, menschelijk leven
als op dien Vrljdag, toen de Heiland
dier wereld iinder die duisternissen van
het terugdeinzende zonnelichit den
Keest gaf in de handen Zijns Vaders.
Nooit zoo smradelijk.
Die Gods heirgewade draagt met
Upddelijkenl ,wler en ma~jesteit, boven
lecns ho~otd g~eschireven stand het :
Rex I~Regum et 1 Dominurs Domin~antium.
nKoning der koningen on Hleer d~r
~crcerschr going aan den kruisbalk ten
I rdrin een zee van verguizmng, ver-
achptgd als het ware onder de ver
I thing van alien. die Hecm ini Zij
anatste ure nabij standen.
re hnwag er dussc eni de moordena-
met, wa an de een, Hlem bejegende
A"e lioongelach en vlijmenden spot,
Aan den voet van Zijui Kruis dob-
helde men om Zijn kI ed
Ie Phrse en de Schriftge-
]eer ch spuwden nog een lastering uit
-- ar het hooge Kruis, den erivijand
Vani hun Sanhedrin ,n 'tgzc
krui blw er vijandigs wonder het
ku bijengegroept stond, het juichte
,net helsch geschater ove devr
during, die over dver deo v erne
timra Se racht was op Zijne, van
al lre ontluisterde stervenssponde.
~iaar ook was daar nooit Iuk ee
;: marelij'k levenseind z en
van srri de felle, de bitter smart
\: ae mu1st nounen~lsrhelijke folteriri
840 ientine garsch~e lichaam ver.
m"orzeld, en als een sch rf zo a
Elc htg bee ultgedroogd.
Ien melaatsche gelijk, als een walg
voor de menschen hmng Hij daar, en
daar was geen schoonheid meer in
d afgfepljnmgde en afgebeulde Li'
c ah'*
Robijnen van Zijn bloed flonkerden
')P de bleeke koon, en de heete lippen
kon en door geen water meer ve"
Goeld worden.
De scherpe doornen staken Hent
door het helli e hoofd en gunden aar
da oofd geen rust op het harde
hout.
En ult de wonden der vastgespij-
kerde ledematen s it het wreed ceo-
le de Hart druppelde n~u het laatste
klvensbloed, en de vale doodverf
keurde met haar verschrikking lang-
zaam aan het still we terenide lichaam
hn onzen Heer en Heiland Jesus
Chistus.
Zoo stiert Hij en zoo zonk Hij straks
weg in het grf
det was in het oog der wereld als
deVernietiging vanl Zijn bestaan,
En dat nu was voor Hem de grootste
V~ersalading.Guragaosche(Vervolg)
Iraar was ik ook weer ?
O, ja. Toen had op 7 Jan. 1920 's
aliddags om 'n uur of vier, de officiee-
le opening plaats van de ,EESSTE
Ror`rERDAMLSCHE MISSIEWEEK '
Ik was er ook
I as er pro vol
~Le stonde gpr a mnri-
ties in 'n kiten get bij ulme ofc e e
gelegenheden zoo sch ant te hooren
tenminste heb 'n dit -plaidrukkeri
not 'n paar keer meegemaakt
Na'n lange speech 'n nog lan ere
speech, en nanog 'nallerlan ste s ech
We~~~~ erdeneijk ie missieweek goend

p tToen kwam er schot in die com-
acte- massa van bont en boa, e a
ch"ez en wvinterjas, en 't hooefdc -
mi6voorop, verdwenen allen in de
tentoonste~llingslocaliteiten. Ik stond
Paraat bij mijn Curagaosche stand
den eersten aanval at te wachten
Eerevoorzitter Deken THIER in '
H"ogg? VOmer roorzitter Kapelaan ScHP-
bestu r en', daarachter 't hoofd-
heeur en, kwr 61itre-s oet van dames en
stev.~aend ecch op mij aange-


HoOFD A O


B OOR


Igraf, het is hem neerwerpen in delL """e erl~y lsrote IVIRIIV ~ uJ"~r~v
versmading. ~ie: iwnr i eliOdae fe men;, worden hct eerst bediend; de man die H ~~eeengracht 471, AMSTERDAM. CARACAS, Venezuela.
SEn al gelooven wij, dat de dood eenl blik n~oodig heeft, ka~i wlachten, krijgt;
Seni bet graf geen hee~rschappij kondon~ soms" n'iet. Statutaip Kapita81: 11 5,000,000.
ivaeren over dien Edne, en de Heiligel En andere' oorzaak vani iet geringe ver- i 0pl88tSt & volg88tort : fl 1,000,000.
God hebdr it o in d rie ruk is, dat men het wate: van den regen-
winds cien bdesf doods voor dien oue a o1n 0te ttclneno Verleent hare bemiddeling tot het aanknoopen vani
der mecnschen zonk Hij toch weg in; goeding willen doen, zijn nl ;altijd te vinden.; prima handels-relaties in het Buitenland.
dlienl afgrand van vernietiging, en met De aanyoet- van garoud:: Mr bedraagt In
een warn sten ild menhetpro es dErt~o9e tdi db sect dG on 13ei dag DEPOSITOtS op langen &i korten termiju. Spaar-rekeningen.
der levensoutbinding onttrekken aan om den nood aan rinkr ier te lenigenl Cheque-rekeningen met rente-vergoeding.
den bli~k der menschen, vastelijk mee- 350) MS-
noende, dat het nlu gedaan wvas mnet Heeft me~n eein waterleiidi..g in buis of eenl Handels- Credieten.
attap-kraan in de buurt.. !r zal van zelf
de pretentiien en de leerstellingen vani beit wa~terverbruik Ioenesnt Elke waterlet- Rembours- Credieten.
dieii gehatenn Galileeer. ding breidt zichi op den d ir ult. Dit zal in
.Maar ziet, wat blonk op den Paasch- het bijionder gelden voo: W tlemstad, omdat Volledige Handels-inlichtingen.
mInorgen he ei ge, glned lct O' van kan aeer rotgdet de inwoners van hun 1 rinlejeugdd at op Vertegenwoordigers der Assurantie-Maatschappij
dat in die blijde ur~e hoog uit hlet rantsoen gesteld is. Wanne.i zij betrouw- I de Nederlanden" van 1845 's Gravenha e.
donkere graf ultsloeg naar de blauwe baar en goedkoop water k.annen betrekken,j
Palestijnsche lucht! zal hun behoefte aan water ook van liej BRAND-VERZEKERINGEN. 4
~IWat flikkerde het lichtgewaad van verlede toenemnen. r---
Idet verezee o da vroge or- Ondergeteekende zal nier willen ontken-
den erreene p dt vrege or-nen, dat in den regentijd die maar kort Het Bestuur is niet van plan, wanneer er f 100 000, over 20 maanden gerekend worden.
Sgenuur en boe zijn de robijnent van duart e~n dan met meestal Itoote tusschen- op! C uraqao geen voldoende werkkrachten Bij de rentabiliteitsberekening is als
Zij blood verkeerd in~ lichtstralen poozen -- regenwater omn let wordt weg- Iz']n te kri]gen, van project af te zien. grondslag genomen 8 maanden droge en 4
ijan geni ~ril~edigeven, dochl hij w~ensc:;te a herinnering te Indien dit geval zich mocht voordoen, maanden regentid, en blijkt dat reeds bij
vanblnkeherljkhid. relgenl. dat gediu;rend Oc >ber, November z ullneen werkkrachten van elders in dienst ge- deze berekening het bedrijf rendabel is. Het
En hoehoo10g juicht ho~t Paaschlied, en, Dcem'er l922, toonl er 4(79.9 m.m. regen noe moeten wo~rden. droge seizoen zal over het algemeen lanl-
de hymnle der Opstanding, uit het in de stad gevallenr was in daarna nog) Het Gouvernement heeft, voor de uit- g~er duren, waardoor grootere winsten wor-
verlaten graf, hoe juicht on schalt de 57,3 m.m. in Januari 1923, !!et putwater 1 in voering der werken in eigen beheer' 100 den gemaakt en derhalve zal blijken, dat
psalm 'a e iew oit~kn Iv l die m"aad reed~s 7,5 ct. pr ::lik kostte. Iwerklieden noodjg. In aanmerking geno- de leeningf reeds eerder kan worden afgelost.
pslm van het nieuwff vrontloken lveni Het aantl~x inwoner-s in r' beide stadsge-: men, dat de onderhanden zijnde ultbreidings- Curagao diet het benoodigde kapitaal te
wearop it e dffe ersmbeingvandcciten is clk on 8.000 to ztellen. In aan- werken der C. P. 1. M. gerekend mogen leenen, rente daarvan te betalen en het at
de a l~ -! tnriggnmndt'i i deinwoners worden in 1926 gereed te komen, zal het te Ilossen, wvanneer bet betreftdaarmedein-
1 r scerok in fmenupso & a 00n. i We niet over- aantal in dienst te nemen buitenlandsch~e heemsche bedrijven tot stand te brengen
**'h op anhtmrro a c reven cem 01) den aanvang van het bedriji ;wee~krrachien siechlger~ing behoevcen tenijjn. Ivdaivanr de rentasbilittit is versekerd.
zlch p inlietmorgnroo vaneen p 100 bu:isaansluitingen en 50 attapkranen Bij het becijferenvn de aanlegkosten zijn Aan het slot van deze memories gekomen,
nienwen dag..... voor elk stadsgedeelte te rekenen. de arbeidsloonen ruim genomen. Een ver- Izou ondergeteekende Uwen Raad dank
Die gebroken en verbrijzeld was in Het verdient geen aanbeveling een aan- dere stijging wordt niet verwacht, maar wenschen te betuigen voor zijn belang-
zijukrahtomgrdd zih mt O- vng e mkenmetde atevoozieingZOU, indien deze toch plaats viudt, ult de selling in deze zaak betoond dbor een be-
vfakeli'khei.. van de stad uitsluitend met water van Buena post 6nvoorzien groot f 104 000,-- bestreden zrtok aan deato-brzonne teRa brengen. Hjj
vergn ]eid. .. .Vista, omdat alleen door de comnbinatie kunnen worden. erowtdtbok sadsmeening om-
Die weerhouden was door den steen, van Hato en Buena Vista het mogelijk zl De rentabiliteit van de watervoorziening trent het rendement der bronnen zal heb-
drong door dien steen in het leven zijn gedurende droge tijden een voldoende I eeigvan de0 sta is erekedg voor d ve minimum 1 ben gewijzigd.
terug en verglansde den hot van Jozef hoeveemleid water aa d tdt eee.lvrn vn20M e a.Hebvni at de Hato-bronnen steeds water heb-
van Arimathda-met de uitstraling Zijner Het personnel, bij de ontwerp-begrooting: aangetoond, dat op een grooter verbruik ben geleverd kan wel bij een terugblik op
verieude chonhed e me aldevoor de exploitatie van de waterleiding ge- van het water en blijvends toename van het het verleden als vaststaande wordenl aan-
verneuwe shoohei, nomt i em,,,d, rs noodzakelijk, ten einide het be- aantal verbruikers gerekend kan worden. genomen.
glorie van zijn onsterfelijk, Goddelijk Idrijf door ter zake kundige personen te Ook al neemt de tegenwoordige opleving De eerste Hollanders, die in 1634 op Cu-
leven. laten leiden en daardoor te voorkomen ;van Curacgao eenmnal af, dan zal het wa- i eragao kwamen, berichten omtrent Hato
In dien Hof knielen wij heden neer, dat het bedrijf een-s onverwacht gestaakt terverbruik niet aamerkelijk afnemen, m resdat daar was : ,,een seer schoone
de ut et ene rafnaar on mooten worden. Men houde in het oog, dat de prijs, die het Gouvernement voor waterback, die door een water ader
jopziend nit geoped gra da a t gedurende elken drogen tijd een ge- h ]et water zal vragen, lager is dan die waar- uyt bet geberchte vol gehouden wordt met
onzen Heer en God, ended verrukking dee'te v-an B3uenla Vista geploegd en de! voor vroeger, gedurende slechte jaren, het water, opdat debeesten mochtentedrincken
des geloofs in de oogen gevoelen wilj Idetri voor de dammen verwijderd moeti water werd verkocht. Ivinden. Deze waterplaetse wordt wel voor
bi deze o enbaring van heerlijkbieid worcdien udgengeed o- De leenin g kan dus uit inkiomsten van; de besten (niet:voor de beesten, zooals er
lesij oede snodgen rglecn het bedrijf afgelost worden. Er blijft dan auivljsatRdA~eodn ma
ietsin et art brnde, zoal detrole op de watermneters, terwiji tevens met nog een flinke zuivere winst over. Een ge- het water oSock in de grootste droogte niet
Emmausgangers hlet in zich onitwaar- he oug o p de zorg voor bet hygienisch deelte h~iervan zal in het .uitbreidingsfonds' lontbreeckt."
den bij de Goddelijke samenspraak op betrouwbaar blijven van het water, behoorlij- gestort moeten worden, de rest komt ten in de eeuwen, liggende tusschen dat jaar
de eke en~ geregelde contrble mnoet worden uit goede aan 's Lands-kas. Het nageslacht zal en nu hebben opvolgende eigenaten er
en weg.geoetfend. dus ten deze niet met schulden worden be- veeteelt en tuinbouw gedreven, enkele
En luide jubileeren wij het hedlell O~p C~uragao hebbea particulieren getracht zwaard. hebben er zelts groote bloementuinen ge-
nazoovele eeuwen het wederom ult :! met niet ter zake kundig personnel en door Vindt de Raad den leeningstermijn van houden, wonder dat de noodzakelijkheid
~~~at te zien van onderhood bedrijven in 38 jaar te lang, dan zou de geheele zveebleek dat putten werden gegraven of re-
Surrext Chrisus, Sps mea! stand te houden. Het resultaat hiervan is winst tot aflossing van de leening kunnen genbakken gebouwd, terwiji e ltei
Christus,~ ~ ~ ginhoi vree feweest, dat deze bedrijven zijn varstge- worden aangewend. het jaar waarin dit wordt geschreven, de
Chrsts, ij hopis ereze loopen. Door de grootere afname van het water bronnen, na een droog jaar nog ruim 150 ton
Olidergeteekende beeft niet de minste door toename van het waterverbruik zal de per dag leveren.
~MIwapend-betonwerken zijn oflecte aanmer- Wanneer er geen regen valt in den ge" i De Gouverneur van Curacao,
kelijk zal verhoogen. wonen regentijd kan op een zuiver winst van BRANTJES.


,Hier zijn we in de West, niet wonder hoede van zusters en breeders, Oeganda'sch repliceerden, weet ik zoo ,,Dag Pater."
warPater.....???" onderwijzers en onderwijzeressen; da- precies niet meer, maar 't had heel ,,Dag beste kinderen. Zoo, ko-
,,Delgeur," Mgr. Dank U, aan- mes en heeren; giechelende bakvischjes veel weg van 't geknetter van n ma- men jullie ook 'ns kijken ? Waar Cu-
genaam. Ja, in de West, in Curalgao, en geaffecteerd doende jongelui met chine-geweer. jraea ligt, dat weten jullie wel, niet
maar minus 't tropische zonnetje." gele slopkousen; burgerlijke luidjes met We keken mekaar 'ns aan, en de waar ?"
,,Ja, just, natuurlijk, en is u daar confectie, kattevelletjes en gestopte vier kooltjes vuur gloeiden demonstra- ,,0, ja, Pater, we hebben 't pas
cok geweest ?" handschoenen; fatsoenlijke armen met tief weer op in hel-aromatischen brand. op school nog gehad. Is U daar ook
Zoo wat 'n jaar of twjlitIg, Mgr.") glimmnende groene zeep-gezichten, pet- .Zeg, old-timer" dit tot 't let- geweest ?"
--,, Wel, wel, en ... Pater, die hoe- ten en wolleni omslagdoeken. wat beteuterd jongmensch, ,,weet je ,Ja, zeker, al 'n heeleboel ja-
jden (kijk 'ns, Schi phorst, 'n inze~-l En dat going zoo door, dag in dag wat, bezorg ons 'ns wat stolen, we ren ?"
ding van 't Ministerie van Koloni~rn, uit,, van 's morgen 'n our of tien tot kunnen toch niet op den ground gaan ,Hd, j8. dat ken je ommers wel
aardig, iAh) en die bouquetten en dat 's avonds vijf, wat feitelijk nog 'n zitten." zien. De Pater ze'n koonen bennen
borduursel, is dat allemaal door de ideaarl-toestand was, want op later ,,Heel graag, mnaar 't hoofdbe- net zoo bruin als'n cocosnoot.
in'ooorlingen zelf gemaakt ?" missie-tentoon stellingen stonden wei stuur heeft bepaald, dat de Paters byj I- ,Eng tusschen die zwartjes ?
J-,a, Mgr. allemaal." zoo nu en dan tot 's avonds laat teJ hun stand moeten blijven staan Welneen, heelemaal niet, 't is wat goed
-,Prachtig interessant, ik kom parlevinken, waar ik gruwelijk 't land Zag, dat de zwarte fez-kwastjes on- volkje. Zoo, zou pij ook zwart willen
;zeker nog 'ns terug. Dag Pater Del- aan had. Toen op dien bewusten Maan- rustbarend begonnen te trillen, en ik zijn, broer ? Ja ? En waarom ?"
;geur,'t isme aangenaam g weest,".... dagochtend de sluizen geopend wer- trok daarom 't orde-commissarisje ,Ikke? wel,dan hoef ie lekker
len m 't illuistre gezelschap verdween deni, in casu de monumentale deuren gauw vriendschappelijk mnee, naar de net gewasschen te worden, dan zien
Ivia de binnenlanden van Surinlame in 't van de Oppert-hoofdingang, stndngroote zaal. zeommers toch niet dat je vuil ben."
ha~rtje vran't Chineesche Zuid-Chansi." mijn buurlui Pater MORSINK, de Suri- ,,Hier, pak aan, leder twee in ,Dat denk je maar. Vent, kom
To"i':en tiplpelde ik Buksliangs'n om-: naamsche woudlooper, en de twee no time hadden de moebeenige mis- maar 'ns kijken."
weg naar de garde-robe, spring er Afrikaners Rev. DE LOUwerlV.D. BURG sionarissen van Oeganda, Suriname,l Dan pakte ik met liefkoozendle
Swit in, en kwam er zwart ult, zette plus ondergeteekende diep te halen en Curalao, ieder 'n koel zitie, als de hand mijn dierbre hanienkop en vroeg:
:mijn kraag en stak 'n sigaar op, nam aan 'n formidabelen rooksto~k, met 'n v!oed van aangolvende belangstellen- ,Wie weet van jullie, wat dat is ?
mnijn spurt met 'n: ,,ziezoo, dat is gewichtig k~om-nou-maar-op-gezicht. den 'n beetje ebde. Ik hoor: n Beestenkop."
weer afgeloopen," naar de Diergaar- 'n Hupsch jongmensch met'ngeel- Wti lenli i ae e- -Pahi!arawlbet
desingel 88, -waar de exquise soep- wit insigne in ze'n linker-revers kwam teld heb over Curagao ?Wa ik ,,Val n 'n agnvr-1- Olrch if aant! l eet3
Igeuren me bij 't ~binnenkomnen reeds kraakschoenend op ons toegestapt met Mijn goeie mensch, als ik dat al- --,Mis!i
door de neushaartjes kringelden. 'n schuchter: Ilemaal hier most neerpennen, dan --,,Van 'n lorokodil.
Maar den volgenden ochtend begon -,,Waarde Pbres, t is hier niet nam ik voor een maand lang geheel --,Ook mis P
Ias de karwei. gepermitteerd te rooken.' 'de Amigoe in beslag, en dan was ik -,Van 'n tijger i
i; tr No huma ? Ai, coi loco, hombre nog niet uitgepraat. tLikterntop:
't iep stoerm. van schoolkinderen, sp ntaande ik. --No smoko ? Lau sani i 't Beste maar, er 'n slag in tej --' ,,Van e 'n e zeeleenw
dEtudooe, rijdedeftie en niet-defti- foeterde Suriname in 't zuiverste ne- slaan. --,Heelemaal niet: Weten jullie 't
deftigesmm sd en we sjongens; arme ger-Engelsch, en wat de twee Afrika- 'n Zestig at zeventig schoolkinderen, nu heusch niet ? Wel, 't is 'n dood-
rod uzige klompen-kindertjes, alien ners met hun rooie fez hierop in 't jongens en meisjes. Igewone kop van n haai.


No, 2204


Zaterdag


3 Aptril


43ste Jaargang


BZ8 8e 6f0fW0n A.e eno de beihe de adlee men va 15 to oudselegW Die sobere gegevens van de M. I). M3 inhood gehouwd. Bij een rende- Betrichten riit de Yolonie.
butn eaalomtrent het rendement der b~ronnen dat tekort van 50 ton water aan dat NOtStht
buiten gevaar, , van 11ato, hebben ons tot ernstig na- reservoir onttrokken worden."'
denken gebracht. Wij zijn er over Men zou dat 16.000: 50 1- 320 dagen In een ilierderlijk schirijv~en bieeft de
De onverwacht verschenen Memo- aan het piekeren en becijferen ge- of 10 maanden kunnen volhouden. Apostolisch~ Vicaris van Curag~ao v~er-
rie van Antwoord op bet plan-Molen- raakt, en de slotsomn is voor ons zeer En dan is dat reservoir school leeg leden jur~r, 20 Mei 1925, zijn Gie-
graaff van de WatervoorzieningThebben verontrustend geweest, on zonder hoop, dat het ult de bron- lo'ovigeni or cp gewezen, dat de groo-
onze lezers thans in zijn geheel v6dr Zeker, wij hebben zelf de twijfe- nen kan aangevuld worden. Want de te toemn~lle der be~volking, v< oral op
zich, nu we deze in het vorig en dit lingen van den Raad, of de bronnen geheele productive aangenomen dat ':rCuragn, canr voortdurende uibreiding
nummer van de Amigoe hebben afge- vnHato nooit waren uitgedroogd deze nog steeds 150 ton per dag be_ dier schioleni on oprichting van mienwe
drukt. op historische gronden weerlegd, om- draagt kornt niet meer in dien ver- parodlies n~ordzakelijk maken.
Hetiseendeelik tuk en se-dat uit de geschiedenis geen enkel gaarbak, maar gaat rechtstreeks naar Al ez werk nrja heb engoote
vig pleidooi. Alle argumenten, die de feit of gegeven bekend is, dat dit de stad. ~somnmen ~annhtVcrateks,
Raadsleden in het Voorloopig Verslag ooit zou gebeurd zijn, veeleer het te-/ Ingeval dus het volgende seizo~en dat daardtoor de schuldenlast voocrt-
tegen deze Watervoorziening hadden gendeel. weer een drocog jaar word, zo~u de durend beeft ziren vergrooten.
opgeworpen, vinden de lezers in deze Doch dat historisch feit, dat die watervoorziening reeds op het einde Wel werd van vele zijden hulp
M.v. A., hygitenisch en technisch goed bronnen nooit zijn opgedroogd, kan van ~dit jaar stop liggen. geode1, ult H~olland, cde Vereenigde
gedocumnenteerd, nog sterker weeilegd, natnurlijk geeni bewijskracht opleve- F eitelijk zal het neg veel cerder Staten vin Noo~rd-Amlerika en ook
dan wij dit in onze vroegere artike- ren, dat die bronnen voidoende kwan- Igebeuren. Want lo. het tegenwvoordig van" Curagau~ zelf, wat steeds dank-
len reeds gedaan hadden. titeit water opleveren voor een stads- Irendement van 150 ton is natuurlijk b Iaar zal wo~rden erke~nd.
De twee hoofdpunten: lo. de drin- waterleiding.i en o d w cr il s eerst geleidelijk zoo laag gedaal1d. Maar die: bulp nit Hlolland en de
gende noodzakelijkheid van een w- WjgentdtwjnreninLaten we aannemenl, dat het cerst voor Ver~eenigde Sta~ten wordit mninder. Helt
terleiding voor onze stad, staat nu op onze artikelen de betrouwybaarheid van /3 maandeni geleden ond~er de 200 ton Vi cariaat is dus mid~r airngewezen
hygitenische gronden wel onomstoo- die bronnen in twijfel getrokken heb- daalde en in bet begin van Maartl~ o'p de tstcu leir zijn eigen Ge-
telijk bewezen vast. ben, ja, zelfs die met kracht hetbben 150 ton zakte. Gemiddeld is er dan I -e wlnr o uao de
20. voor de goede kwaliteit van het staande gehouden, steunend daarbij tot Miaart per dag 25 ton tekort ge- D elar i pCuaa odr
watr bhoet mn net evresdteop het gezag van den Heer Molen- weest, zoodat er tot op 1 Maart reedslc on enngroot deel der bevo~lking
zijn. H-et is zelfs niet te verwachten graaff. Achteraf, na het Rapport-Mo- 25 Xt 90 = 2.250 ton uit het reservoir I oge o ne.
dat doo eete dit put n wI Het zou daarom onbillijk zijn hulp
nocit in tr jeT zal getrokkenn ordee* nage eener nooet nwij rekpetnen ebda is. gg epmtmet zekerheid te voor- erabeoknvemdude
Alle bezwaren en bedenkingen te- over het rendement van de bronnenz zien, dat het tegenwoordig debiet van ie vokn a sue.
gen het put- en bronwater komen dat Rapport uitermate sober is, en 150 ton (zonder nieuwe groote regens) In boven-genoemd Herderlijk schrij-
alleen van dbue wijze mder tegnwoor veel minder gegevens verstrekt dan b tinnen 6 maanden zeker to~t 100 ton ven heeft de Apostolisch Vicaris be.
digedisribtiedoo midelvande verde kwaliteit van het water. zal gedaald zijn, zoodat in die 6 maan- zlood en meerwee ul tgebridlan te
waterkarren en trucks en zullen later Oak de Memorie van Antwoord zonl- den of 180 dagen gemiddeld 75 ton zule oereen om het allen g-
van zelf verdwijnen bij distribute door digt grootelijks op, datzelfde punt. /uit dat reservoir wordt weggepompt mkeikte mknhnegfe,
midel an uiznicdin, wardor Om de betrouwbaarheid van de ter aanvulling van het tekort, wat ken fgotHmtrhn o
het water, voor verontreiniging afge- bronnen van H-ato voor onze water- 75 X 180 13.500 ton bedraagt. Voegt .,elen, seiullet Vicariaat geregeld te
sloten en ontoegankelijk, onmiddellijk voorzieang, dus het uithoudingsver-t men daarbij de 2.250 ton over de 3 blje stunn
onde helt gebruik van de afniemers mogen ervan na drie of meer drog eerste maanden van dit jaar, dan heeft grUeitddilt e gve woe dt"n inc r.
wor ge rch. jaren, aan te toonen, m. a. w. of na zulk men deze 13.500 2.250 16.000tonr Zoneda 11 veMreenigewnnf zticih ten
Niemnand heeft zich van den beg-in- een lange droogteperiode het rende- of de geheele voorraad van het reservoir uze van Mgr. VUYLSTigEK omc de
ne af grooter voorstander en rneer Iment der bronnen nok ruimn voldoen- reeds 9 maanden na 1 Januari, dus eind Orod pt ae nt ne-
overtuigd verdediger getoond van de is voor onze stadswaterleiding met September total verbruikt. eekenden e ov erstaan van den None-
het plan-Mrolengraaff dan just de een capaciteit van een minimum vnIn dat geval kan dus de Water- taris E S. LANSBERG :
Amigoe di Curagao en op wetenschap- 200 ton per dag, hadden nog heel voorziening der stad (in de veronider- Mj lG .vNEsM.W .
pelijke gronden hebben wij onze opi- wat meer cijfers moeten gepubliceerd selling dat zij nu reed~s in working DEj LA TRYELISA DeP Heere. M. J.
mie kracht bijgezet. worden. was) na September miet meer aan de DE Lus TR. S. S DE LAerNNY H. A. vAN
Tot nu toe werden nog geen o- Wij hebben inzage gehad van een/ eischen voioen endtwljito os S. E. vEANNY DER VEE NZE-
zer argumenten ontzenuwd. paar keurige graphische voorstellingen een tijd, dat er tijdens de felste droogte PENFELDT, en Mr. E. G. C. vAN DER
Maar nu moeten wij eerlijk beken- van den Openb. Gezondheidsdienstl de hoogste eischen aan gesteld wor- VEEN ZEPPENFELDT.
nen, dat onze overtuiging deer dagen (bij deze M. v. A. gevoegd) om aan den. De Hoogeerw. Pater M. Luvexx,
eengewldien cho geregn heftte toonen den gunstigen invioed van Men behoeft niet te vragen, wat er VcrsPoicale ae .J .
en aan het wankelen is gebracht een wJaterleading op den algemeenen nog later, wanneer we inNvmbr\AHLEN, secretaries van het Vicariaat,
en wat nog meer bevreemding zal ;gezondheidstoestand, en het verband en Decemnber geen regen of slechtswaedegtgn.
wekken juist door de lezing van :tusschen typhus- en dysenteriegeval-l kleine buttljes regent krijgen, zal ge- Na'" de offuiceel prctngdr
deze Memorie van Antwoord. len met den regenval alhier. beuren. .Sihigbned eAotlsh
Deze twijfel betreft geenszins del Waarom had er ook niet een der- Misschien zal men ons op een Vticarisg en Hemer R.S.DE LANNOY li
twee genoemde hoofdpunten, maar gelijk kaartje kunnen bijgevoegd wror- kleine onjuistheid wijzen. De M. v. A.. tot Voorzitter en Mr. VAN DER VEEN
een ander, punt nl. de KWANTITEIT Van Iden van het rendeme~nt dier bronnen noemt de total voorraad van alle reser- ZPEFLTttsceai-enn-
het water, het RENDEMENT van de bron- vddr, tijdens en nd een goed regen- voirs: 21.545 ton. Wij houdeni slechts meesteP,~rfE to ertrspnig
nen van Hato, waarop in hoofdzaak jaar en na 66~n of twee jaren van Irekening met den inhoud van het reser-j Volgens Artikel I wordt het doel
of bijua ultsluitend de watervoorzie- droogte ? Eerst door zulke gegevens voir van 16.000 ton. Een verschil dus drSihigo crvnasvlt:
ning voor de stad steunen zal. kon voor een ieder het uithoudings-van bijna 5.500 t In geval men dus deze Htde der stichting isscre aan deng :
Die twijfel is eerst bij ons opge. en productievermogen van die bron- voorraad er bijf zou mogen rekenen' psoice iai a uaa e
komen door den allerlaatsten regel nen met .sprekende en onweerlegbare I(wat wij als niet geheel just aanne- niddestlent sch iaffe vn voor~ den
van deze M. v. A., waarinl de Gou- fcijfers zija toegelicht, terwiji nu dat men) dan zolu men het 5.500: 75 74 owedeeartevnekren
verneur zegt, dat: ,in het jaar, waar- 66ne cijfer van 150 ton per dag, ieendaen. of6 2% maandren anr kneen tten kapellen van het Agiostolinai Vi-
in dit wordt geschreven, de bronnen treurig vooruitzicht voor ons opent rke.Dseteikmrenkotcariaal van Curagao en voor de voor-
na een droog jaar nog 150 ton per van de impotentie van Hato. (ultstel vani execute' inn a i ekne aeln
dagleern. Wif willen zoo duidelijk mogelijk Men zou dit bezwaar kunnen on- iezeng van beodigdhedken en sieadenin ~
Een paar alineas tevoren dankt de rekenschap afleggen van de motieven dervangen, dloor nog mneerdere en no ebn etd etmin irg-
Gr. de Raadsleden,,voor hun belang- onzer twijfelingen. grootere reservoirs in de laagviakte van. j bouw en. debserig de
selling in deze zaak betoond door/ Laten wij eerst de grondslag leggen Hato bij te bouwen'
een bezoek aan de Hato-bronnen te voor onze verdere redeneeringen. Het antwoord op deze en nog an- o
brengen.' Hijd veertruwt dat dit be- i.Onze stadswaterleiding is berekend dere bezwaren houden we in petto voori e
zoek sRadmengomenheopeen minimum van 200 ton (M3) de volgende week.
rendement der bronnen zal hebben per dag. Bij gebrek aan niauwkeurige cijfersl
gewijzigd." Wanneer dus de bronnen van Hato b ebben wij onis bij de bovenstanld e I
Over de resultaten van dat bezoek een constant productive van 200 ton becijferingen m~et deze ruwe schat-
vernamen wij nog bet volgende: Ult ~per dag kunnen leveren, dan is onze ting moeten tevreden stellen.
de eerste bron werd in 21 secondenj watervoorziening gered, ofschoon ze Wij verwachten van deni Mijnbouw- I
66n blik (van 18 Liter) water opge- zich dan nog niiet kan uitbreiden. [kundigen Dienist publicatie van de
vangen. Dat is dus bijna 3 blik of Immers wordt daarvoor een gro~otere voigende cijfers: >c
54 L. per minuut of 77 ton (M3) per productive vereischt. 10. Hoe hoog was het maagste ren- i
etmaal. De drie volgende bronnen lie- Op een constant productive van 200 dement per dae van de bronnen van ;
pen zoo onmerkbaar gering, dat zij ton per dag valt niiet te rekenen. Als H-ato in het dro~ge seizoen van 1924 ?
volgens gevoelen van de Raadsleden bewijs diene, dat in h~et begin deer 20. Hioe h-oog was de matxonu~nt
gernst buiten beschouwing konden maand het rendemlent reeds gedaald productive tijdenis dat overvioedige ie~
blijven. Daarentegen gaf de verst afge- was tot+ct150 ton per dag, zo~odat er per genjaar eai wanneler ? .
legen bron, aan de Z.W. zijde volgens dag 50 ton a~an de watervoorziening 30. Wana~cer daaldo- detc prodluche
verklaring van den begeleider, onge- te kort komt. daarna het c::rst beniedeni de %001 ton
veer gelijke hoeveelheid als de eer. Doch in het plan Molengraaff is mnet per dag. *
ste bron. Zoodat we dan ruim ge- een tekort rekening gehouden. Voor
rekend tot een rendement van +t 155 dat doel wordt in de laagviakte vani .: .we : Agenten: MENSING & Co.
ton water per dag komen. Hato een groot-reservoir van 16.000


--,'n O, O, O," als 'n rits sausijsjes ,,Heb U daarin geslapen, Pater ?"dejewhoimakndorod iatsuddent';,ToPtr
in'n sksi erwikel. Ja zeker, jaren lang, en als 'n kalmi 'n reuze-boom op te zetten over 1Zgees sdtnnne ezo a
inKo ns sp aerswi .ug -oe 'ns ho ros denesconomischentoestan~dvan de West; onzen goeien auden Dokter VvuL-
scherp die tanden zijn. mat ?',Slaapt U hier ook in 'n hiang- i n 'td algeneeno en duaadi iner ma r- ,,Die shleijda J ee,
,,Au Au i"-.i ewlasi lrt~ce a "tneo nod aedie cma dat~- ,,is Mglrlr.;R VYSeKE dea bisschop r
,,i ewl l eda ushn- ,God beware me neen, hoor,/ niet over ult kon, dat wij daar malsda isMr U~leE ebsco


komt, danr ben je voor de haaien." ik kruip hier tot' pnj a mn pgaive od z tc "'u"
-,tiE a Pater, hi hi hi alge- neus wonder drie wollen dekens, snap maar dat waren Goddank, uitzonderin- Dtah wl tjme
meene hilariteit. je. Maar, meisjes, vinden jullie die za gen. nereetmenbeleven. 't Was
U kunt u gewoon niet indenken, doekjes en kleedjes en tafelloopers Wo~nderde vaak over m iln voor tocrhef zo ogoelebsemn i ue
hoe idioot-pijnlijk 't is, dag in dag uit, Iniet mooi ?" !niets staande Hollandschle fux de doktr.Go zoo~egenbe 'ma,i voorales
handerdmaal, duizendmaal diezelfde ,,HA ja, eenig !" bouche, ondanksn mjn jarebn ang aoseeein wat ieen'm voor on, re enc eng
goedkoope Blanwiteit te verkoopen. ,En weten jullie waar di bou- zitten op West-ld ce biep se, daan heef" vo n am esh,
Probeer 't zelf maar eens. quet van gemaakt is ? Niet ? en 't even jarentngd nilet spreken van Stond diwisdroerg e urn
nPater, is 't daar bij U ook altijd Van visc schubben geloeot je 't nit mi aait;mooi emtoeden aromgn '-nnaar 'ton naburigt ,darkoesrica. t u
w-,,arm nret as ino altj kijer l cm~e ulea wg e allle rn en dan 'n Engelsch of De twee gebaarde tanige Afrikaners
,a r ce o ,atijd zomer,' al- Ach m oeten june al weg, wel dat a ii~a i m e 8s c w oordje wonder door, in hun schilderachtige wijdgolvenide
tijd E oeenghe ai warm.s ptijt muznpoe.J, zn. scrpoeen en p ~ 't? --Mijn gebabbel over witwollen burnoes met vuurroode fez
hebbenH hej bi ee lgn hkoaedzalig DsdViezi bduizend ooom nou. En dit Ccuraqw sc eu toestandenn, over im-en- te midden van hun kleurige, bloedige
he t,Wel neen, de zon is ons ka- mandde isis'npCaat os n Iitikbor js~ en-foes a xpelott wt ,voor ieing, expo it entz achtergirond, de open-
c- e.Maar dan kunnen de jongens ja, schattig, eh ? Nou, dag beste kin- stadsche over erbindingstki derstea ne, gardeanscha jcun tewen ekdt
bii U nooit geen sneeuwballen gooien, deren. Hier, neem leder zoo'n boekje hyg;&ne, etc. e c. omndast edie lan- eln en tvenins weemoedikg peked ren :
te gli en en schaatsenrijden, is 't wel mee, dan kan ek this lezen over dmachti auditoriumm, z'a giebruindge len Jn Pau, Jns Paul, wat pis a jou
.Natuurlijk niet, vent, dat be- -Wat kost dat Pater ?" zicht zoolang in die verre Missie ge- jarenlang zwoegen op St. Eustatius en
e~ ~ tohokwl"iDtks is re. weest was, wat men interessant vond. Curagao toch 'n allerakeligst beetje in
gry .O ja, Pater, en wat is dat voor~ n- Od, dank Um el,kmeag ikersdsa I wnbar elk btezso drsod ,ee ste vrgselijrkieni van den reusachtigehe 0i-
een ding ', ,, no enje voo Ud kln ewet"Darshe hebben verricht inl dat onmetelijk

--.' q HtDt smjangmat" meneBent hoor, hierzoo!" men o coolend veel gewicht aan te heidenland, voor de ware beschaving,
nHangat es enr uitbreiding van Gods rijk op aard,
,Ja, om in te slapen." Dag, Allemaal i"hechten' a a tli PTRD ow e na ei-
men O Ja, tussdchen twee breede boo- En oqg nPgater.ure act r ewW a n't ja, 't ne d en, a l a nsto d 'n nlikeid bAE Eleek o enda nk 'al kt i
,,eine, an par hken 's Middags stond 't ge~xpliceer ge- paar graden wonder 't zenith. de iropenjae on m moende bzokter in
tusschen de twee muren van mijn slaap- woonlijk op hooger peil. tWatefndhove eou igested aan COrje ATIER VAN DER IJURG
kamer." Wel waren er soms oude heeren, luidjes me in die dagen vertrou~welijk mtnva e


SBermlcten utt den Haag
pljilag8Vond 26 Miaaft 9 11117.
Per kortegolf.
De begfrootingen vanl Binnlenland
sche Zaken en Landbouw, van1 Arbeld,
SHandel en Nijverheid, vanl Waterstaat,
van Justitie zijn z. b. s~. analgenlomen,
ivani Marine met 45 tegen 22 en van
00rlog met 41 togen 26 stemnmen aan'
genomen., De m-iddelenwet is z. b.s
aangenomen.
D~oiderdagI is de Kamler op rcces
gegaan tot 20 April. Dani komeni de
k-olontiale begTrooting het eecrst nan lde
beurt.
-- Don derdagavo nd isa de beke~nde
zanger Jos M. Orelio o~verteden.
--De minister decit M inl a A
i. z. de Curagansche begrooting 1 926
2evoidoenint bi] vele leden, dat over
C92 voorith keerst na vele jarnen
slura kocunn rewin net rer1n batig
slt' It kunnwregso c~e
gundfig resu taat, dat zijn oorzaak
nmis lieneto stabs, ionde nhed d
de vestiging op Curagao en thans ook
ope Aruba van P troleumraffi naderij cn
voor een ver looging van de ramning
vn ondtvangrsben geeni aanleiding is.
Waar de ve petering van denl ect~on
mise en toestand op Curagao en d
heetverwac ten verbeterinig op Aruiba
h gevolr gs, of zal zija van de vests
trijl orn etircl emg oTi 1 gln~ieu
teweal esnp e of aeriehlnoeon gcot

breken, zullen deze eilanden in ecc,
nomisch opzicht nog sterker datn
voorbeen bij Curaeao en wieldra ook
ibij Aruba achter komien te staan.
Het is deni Minister echter niet dloi'
delijk, dat hierin aanlsiding zoi te
vinden zijn om te spreken van eetl
tegenstelling van belangen, De mi-
nister deelt mede, dat het dank zil
het ruim vioeien van middelen in 1925
den gouverneur mogelijk is geweest
het voor den bouw eener school te
West-Soto op Curagao benoodigd be-
drag van f 12.000 ten last van dett
post ,,tegemnetkoming in de kosten van
het stichtien enz. vanl schoollokalen't
van de begrooting voor 1925 te doeii
uitkeeren. Hoe wel niet onbelangriik
beneden het cijfer van de in 1924 ver-
Skregen opbrengsten, zijn 't invoerreclit
en de gedistilleerd accijns onderschei-
denlijk f 71.000 en f 50.000 hooger
/geraamd dan voor 1925. De minister
Ibeschiktniet over gegevens ter beant-
woordinig van de vraag, of en zoo jn
waarom door de Curagaosche Petro*
Itroleumn Industrie Maatschappij to~t
heden nog niet een belanerlik bediraf
aan inkomstenlbelastingl is moe~ten wor-
den betaald. Wat de bezoldigingert
Ibetreft, merkt de minister op, dat de
beperking van duurtetoeslagen tot ii'
komens beneden f 6000 gagrond is of
Ide overweging, dat men bij cen zoo'-
danig inkomiien door bezuinigingf hief
en daar het evenwicht wel kan hier-
stellen.
--Aanl dei Ilullanld-Amecrikalijal en de
Cuniardlijn is het miono~polie voor de
Wolga-vaart verleend. De Sovjet-re~-
geering brengt als haar ~aindeel alle
rivierschepen, wecrven e:! k~idlen in.
-e Minister vanl finanlci~r in mrkt ill
de !Memorie van Antwoonrd iup, dat
voorhands geeni wijziging inl den toe'
stand der Sjtaatstatlerij is te wachten.
--Ouid Miniister van Koloniest
Win ,rER is weer benoeniid to~t lid van
den Raad van Indiia.
--Inige:ienid zijn Wetsoiitwe~rpentto
wijziginig van de Curaqaoschle en Su-
rinaamnschie Beg~ronting~n.
-Dnonderd~agavond is Ou.d-Miniister
IILEYT'E OVerleden).


hooger bediaed e onk dikwijrlsm dood-

kaapten stoel, en geen grooter genoce
gell kon je 'm doen, dan bladerend
in z'n standaard-werk ,, Mono-


graphie sur I'URUNDI et les WARUNDI,
urn grand peurple de l'Afrique Orien-
tale Alemande."-- 'm met papia'
mentsche woorden en zinswendin'
gen te bekogelen, om zoo mogelijk
'eenig verband uiit to visschell
tusschen 't taaleigen van deez' twee
dialecten, wat 'mn helaas niet bleek to
.gelukken.
De Surinaamschie woudlooper, PA*
TER MORSINK, mijn naaste buur, zoo'n
beetje in de West, maar heelemaal in
de Oppert, had ook manuscripten vol
;hierogliefen; van z'n dierbaar bosch*
negers-tsaltje, wanr ie enithoiusiast over
wa .at ik cerijk~ rijii, veel snaipte ik
rnnet a,n rnaara jniji mdi easiz u n:
kregen resultateni in een of anider ko~
loniaal orgaan, dan komt er critick,
guniistig, misschien ongunst g, 't komt
er niet op aan, maar dan weet je, wat

eHyvaarech rn 1ater nooit lets verno-
men over nu choc des opinions in
deez' linguistische liju, wataraan mija
povere belezenheid ook heel goed
de schuld kan ziju.

stand vani dee Pt rsoari dme wasH. de
ten, de zgn. PERES PICPUIS.
Pater AURE~lurrs, causeerde daar metTE 0 0 P
COMN~PLETE INIBOEDE)L


Ontvangen: Maandag 29 Maart 5P. M. Ilitvoering van ,,San Hose." Koalkast-Ysmachine. Officliele berichten. De West-Indische Gids.
D~insdag 6, Donderdag 8, on Zonldagg Wij menecin goed te doen mnet dei Aan den heer Fred. Labega is, opj Inhoud van de )lie afl. Maart 1926.
tJHR. MR. A. C. D. Dr GRlAE.FF, geZallt 11 April s' avonlds ten~ 8 ulur wo~rdt aanldacht onzer lezers in de tropen te zijn verzoek, eervol ontslag verleend FoulrArawak Indian Songs, by THOMAS
te Washington is benoeind tot gouv. er een uitvoerinlg gegeven door dle vestiges op het volgende bericht (on- anls rooimneester op St. Martin N. G. E. and ARTHUR P. PENARD.
gen va Nd, ndB. ij s 3 jartoconeelafdeeling vaul de Congregatie dler het hoofd ,D,D nienwe koelkast-l Aan Mejuffroulw C. I. W. van Eps, Mengelingen (in de Curagaosche
on was werkzaam bij de algem. se- ,,Sanz Hose," vanl Otrabnhida. Het is ijsmachine") in de ,,N. R. Ct." van I ionderwijzeres 4de klasse aan de Em- courant van 1824-1835 van PHOEL)
crearc n Idi e laerli envie-de eerste maial dat die acteurs voor M'aart, Avondblad D. maschool alhier, is, wegens ziekte, door Mr. B. DE GAAY FORTMAN.- Een
reidn tvndnaavnNd ni. het voetlicht komen. D3ezer dagen hiebben wij een bericht een verder binnenlandsch verlof ver- aanvulling van BORDEWYK'S OrltStaan
n1919 werd hij gezant te Tokio en Het program bevat een drama: ~Ert gegeven over een nieuw soort van leend voor den tijd van drie weken. /en ontwikkeling van het Staatsrecht
in 1922 te Washington. vader en moeder, een episode uit de ijsmachine, die in Engeland gedemon- Alexander Nicolaas Emelius Mac- van Curagao, door Mr. B. Da GAAY
F De Duitsche Oud-rijkskanselierl verwoesting van de stad St Pierre op streerd is. Uit nalderee mededeelingen nack is benoemd tot tijdelijk agent van FORTMAN.
ehr le t bach i n overle en' Wali Martinique op 8 Mei 1902, en een vani de ,,Daily TIelegrraph" blijkt dlat politie 2de klasse.Ee W stId c eGo vre r(A
He lad va Mas onWaa isblijspel Een gerheime opdracht. Ver- het een toestel is, datt in hooidzaak De beeren J. J. Beaujon en E. S. C. NEPVEU, Gouverneur van Suriname
grootendeels weer boven water, zoodat der wordt de avond nog afgewisseld een ijs- of koelkast is, betwelk cchter de Veer Ablrahamsz zijn benoemd tot 1768-1779) door S. KALFF.
mnen weldra beginnen kan het land door zang o! n muziek, wearbij cok bet ooi ijs voori huisho~udelijk gebruik kan l edel: van de: comrmissie vdn aanslag Een Vloothouder over Curagao in
te bewerken. Volgens een voorloopige Muziekkorps Excesior van de Cura- leveren. Het is een Zweedsche ultv i n- voor de Petroleu mraffi nade rij bel astin g. 1851 en 1861. Over het boek van
raming worden de kosten voor herstel gash .K okbn inniede- ding, waarvan het exploitatierecht inl Gedurende den duur van de vrij- OTTHo KEYE, door Dr. H. D. BENJA-
er bizgen enhtop rmichtn vnod-werking verleent. de V. S. aan Amerikcaansch e finan- selling van dienst van den seinmees- MINs. Bibliographie.
wonigen p 3m lloengeschat. De eerste avond Dinsdag is voor clers is verkocht, die voor dat recht ter op het Fort Nassau, J. W. Tschu-
ani rtblji ne et inbbeo ape dle schad de leden en genooidigdeni; de beide $ 2.5 million betaald hebbzn (een mie, is Delfincio Asman belast met 3 W~4-3E9tE-~3~BCm
t volendeavonden Donderdag 8 en record-bedrag voor zulk eeni exploi- die werkzaamuheden.
zogbahwelke nog grooter zal Zondag 11 April voor het publiek, tatierecht), met beding dat zij boven- De heer Dr. P. H-. van der Hoog is 0) N DE RTRU~ U WT D:
zijn. dien 50 pCL. vanl de winst aan de belast met de waarneming van de be-
%w iser andg v ierwdst rij teAdms Iradnr G800TE UIT VOERING Zweedsch~e maatschappij zullen af- trekking van Directeur van den Open- a j eh[
staani, benevenis de bepaalde ,,royal- baren Gezondheidsdienst in Curagao ar
ge loudeni 5-0. ties". ende Officier van gezondheid Th. J. G.i
Ongovallen. DOOR DE. De ,,Darily T'elegraph" noemt het Derks is eervol ontheven van de ver- en
Maandag ha\d cen Syrier, daags to Ledern der CONGREGATIE SAN HQ8E een vernuftige inirichting, die voor- dere waarnemingf vanI de betrekking i, a n F bk a
voren pas uit Venezuela aangekomen, durend koude kan produceeren zon- van Directeur van den Openbaren Ge-. aobk .
bet ongeluk door ontploffing van ben- vanl Otrabanda der het gebruik van cenig mechaniek zondheidsdienst, wonder dankbetuiging
zine deerlijke branldwonlden te beko- OpDedfa 1 Oia 1Arl e voedsel goed kan1 houden zo~nder voo de vele en belangrijke door hem Huwelifksvoltrekking14 April 6.u. n.m.
t aan handen, veten en aange-toepassing van bederfwerende midde- in die betrekking bewezen diensten. StdusWilmtd
*jht 's avoids preciestoBn 8 U~r in de zaal len. Het toestel ziet er uit als een J. E. van Lierop is benoemd tot tij- Receptie :N ~oont 39.
Zondagavond bekwarn een Ve- van hret ST. TH1OMAS-COLLEGE., zeer ooglijke kast en bet werkt met delijk agent van politic 2de klasse. 7--9 u. nt. m.e1 oApril l926
nezolaani byj cen vechtpartyj een groote I I.behulp van water, ammonia en wa-l Aan den R. K. Geestelijke van den
snijoodoverzij had, trwil hm UlgovordZa wrt n terstof, die u~nder invlioed van warmte, 2n. rang Antonius Gerardus Ellis is, Algemeene Kennisgeving. 3-
Rovendisena nage n paar fingers zoo: Ee rnagtoi de e eegkrachtdooerereen, hul In t p lni nde ztvk reeerjdol ontslag u lt 's j q~~3ECiCg~g3 93~3E~
Twee Hollanidsche militairen, haftott a iiso egw~e eetrsh ntlaij~sw agsoe
versch f wordt.AI ijngstn
vrienden van elkaar, waren Zaterdag- O a 011 a ai pd eoeeeticeisalte
avond laat samen uit geweest in de kan men zulk een ijskast mnet een Jsp rvs Sn Id ;
unaenhadn aabi m& dy enepsdi ut o e wesin agelijksche ulitgaalf vanll~VII 4LO stivr la
noodig gedronken. Van daar kregen zy and sa ten functioneeren en dan zooveel voed- H 3
k1 uen kle nghei rnuai et fieen e T. PIEH' o lAdINU d e Irueu, talsvabneeaarkdubkai M80 ing & 0.
legde zich met, een open mies naast; 9ke voet. Bovendien zal de kast een' et~nories
zich te ust n in het bed an T o n a Heen blijap eli gotit eal d : zeer goed to stade kom ende ho eveel-
deze this kwam, vond hij het raad heid ijs vootr buishoudelijk gebruik
"mer eem n ietde wekkhn en zocht een En cargo secret i--ageee .asgbuk l ame Koninkl ijke West-Indische Maildienst.
e en dat enrtverwijderd.d st rg deri plasn 7 t. e~g aknr s ehdt 1.sdtei koste asn' VANI CURAQA0

zochop, nam een g~eweer ult het rek, VerPkrijgbaar bij de COOP'. VERLEEN Maair de koelkast kanl ook functio?- NAS r~nsna 1io aGar.Tindd abdse Euroip
te sla op, en gaf hemi, die rustig lag E N NI/VERHf1D en de Succursalenl neerenl met behulp van ceen petrolleum- SS. "Oranje Nassan"' 29 A~pp i
sla pen, mtde kolf cen hevige: lamp. De geheele inrichling zou het) SS. "Venezucla" 20 Mel
Blg oly de linkerzijde. Cur. Hypotheekhank. ideaal vanl een perpetuum mobile: NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal eni Pto. Limon:
Gaslith nu met veel pijn in het Het nieuwe Bestuur is samengesteld benaderen. SS. Omnjee Nseau" 15 AM 11
Bl zt olsc uit de volgende Heeren: De Amerikaansche maatschappij totj SS. "Stuyvesant" 20 Mel
slot.BI zi o aamte en spift achlter E. PENSO DELVALLE, Voorzitter. /exploitatie van deze ultvinding, stell NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Cum~and, Pampatar, Caritpano, Trinidad,
Bede R. S. S. DE LANN~OY, Ondervoorzitter. zich voor 300.000 van deze mieuwnel Demerara. Paramaribo en Europa:
Bidat ree, onu het to laat is, pas Gewone leden: S. A. L. MADURO, C koelkasten in een jaar te maken. ItkR er 617 Apri
bespt e rendschre te veel ookt aan de S. GORSIRA J. P. Ezn, J. H. DE HAS:THI,/ In Engeland wordt de productive ook SS. "Poseldon" 9110 April.
v'edcap een einde maakt. J.B .H ALJ .G EKR R ink aanlgepakt. De nieuwe fabriekf SS. "Astrea" 16 April.
D pasgeSW. CH, DE LA TRY ELuIs, ELIAS M. PEN- te Luton is berekend op een jaarlijk- SS. -'Carna" __ __ 23 ,,
het Bol. C ijst der- schepen in s.sche poductie van 100.P000 stuks. in i *opa i .~aala t
week opothetosd oie Plaatsvervangendelerden :J. SUTHER- Frankrijk zal spoedig bij Parijs een oOTpa l ee Talporgerc~atiallticaikverjznomd neoe i- l ao
Niet dee Hec MwaaVlspo gebrcht ILAND, ED. SENIOR, ELIAS M. CRE.fbikvrizno eneceut
Luit b'hr ASVL EK 1ste De winst over 1924 bedroeg fl 35.217 vinding te exploiteeren. De Zweedsch~e ElVao
vrdw h etd Garnlizoen, doch zijn waarvan 30.000 fl. of 750 fl per aan- maatschappij zal den aanmaak voor "M61~ANUEL CALVO"'
Vr'van : Nasain~ zjjn met het SS. lan deel bestemd werd voor dividend. landere landen op de wereld wonder haar se espera el 12 de Abril de Europa via Cuba y Venezuela, para segutr
'anNusau aar Holland vertrokken. De winst over 1925 bedroeg 36.062 1l. ei gen volledige contr81e stellen. el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon.
de~nsagibdoored n El vapor A U L A N S
Disaa P. v d.o V. ermn brij ade tagnk- n~~alr ~i.LS1RlI~ Bekendmaking. se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 4 de
bouwop e Isa, en gvaalijk stek bril y seguird el misato dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juan
toebracht, waaraan deze drie dagen en verkoop van uweln ern anTerfe Cmo adie y arceloan a,~ aajr
later overleed, 5 jaar gevangenisstraf De Examens in Boekhonden, Ne- gouden nzlee orepn e mo aoe cptncraipsjrs
getischt. De bek~laagde erkende het derlandsche, Fransche, Duitsche, Enl- Spaar- enl Beleenbank van Curapao Los Agentes.
Inisdriji en had geweigerd een prakti- gelsche en Spaansche Handelscorr~es- belee~nd van den 2 Jilli 1924 af tot S. E L. MADU~RO & SONS.
zijn te nemnen omn hemT te verdedigen. Iponaentie zullen in Juni a. s. aanvan- en met 31 DOcomber 1924 wonder N0.
Walkoln.1 gen. 3 811 I tot ena miet 3304 K, zal plaats DURANTE LA ESTACIO~N CALUROSA
Mlet her SS. Crijnssen is Donderdag Ook orp Culragao wordt gelegeniteid hebhben, opI Donderdag dlen 1500 April clando usted, se fatiga fiscilmente y le falta
luOrgenI hier aangekiomren DK. M. QUA- gegeVen~ 011 Ran die exaenlrs deel te a .s. s morgefns oml 9 aurr en volgen- energia, se siente abatido, nervioso, irrita-
DEKKE:R, de nieuwe Officier van Ge- niemeni. De opgavenr zijui dezelfde als dep Dondeirdage~n. ble ydebilitado, tome una cucharadita
zondheid bij het Garnizoen alhier, ter. die in Nederland, Oost-In:dii8 en Su- Betlaugihebbendencr worden~ verzocht de SALVITAE en unvaso de agua.
vervanging van Dr. TH. J. G. DERHS, die Iriname worden voorgelegd. Lien~ VerklcOop te voorkomen door de REFRESCA,VIGORIZA,
inet de Crijnssen op 15 April naar Aanvragen tot deelneining worden ca""nivering der verschuldigde inte- IMPIX y g
Ilolland terugkeert. tot uiterlijk 14 Apiril a. S. ingewach: reSten. PU RI FCA. Estimula *Il
Ontvang8B. op de Inspectie .van het Onderwijs. Curagno!2 den 20 Maaurt 1926 DGS1NHICGADO, y_~lmi losiir
e" i es ee jd aci va AIDpril-- luni De Inspecteurl van het Onderwijs,/ de Voorzitter RIOE noel
Van'.de s~chepenl vanl de Red-D-l/ine. 2-1 P. ). J. v. D. BIESE.N. H. /. COHEN HE~NRIQUEZ. DGSI)Nimiyrce-
el CONDUCT INTESTINALL,
elimmna el AC;IDO URICO, evies'
Glan over '~t wel enl wee van hun eens van hemn gehoord, maar 'm nooiit Idwreen in de O. 1. Archipel vanl de l a POSTRACIONY y~la LANGUIDEZ.r


~'~iiien e isie e ijaeeT ontmoet. Paters Jesuiten.
onweerstaanbaar 't water in de oo- De Mill-Hillers haddlen een prachit- Toen ik 't hoorde, had ik 't land.
g n, als ie begon te vertellen over expositie in zaal links van de vestibule, Wat 'n reuze-wanbof Hlad ik maar
sc ter DAMIAAN, de bekende melaat- Op 'n goelen middag kwam: ic bil 'n vroeger treintje genomen Mijn
"chn-apostel der Molokaiers. me aangestapt, kennismaken, en toen eenigate kanis om met die sympa- EEN
Jin levensgroot portret, n prac~ht- praten, praten, praten, leuk Pakte thiieke Hoogheid kennis te mnaken,
kerel in de kracht van zijn leven, al boomende een der stroodopjes, was nu voor goed verkeken, want op I7Vaaronder :
prijkte hoog boven allerlei M~olokai- Willibrordsche schoolkinderen- fabri- miju Curagaosche buitenpost wordt
ruiosa, daaronder een afbeelding van caat paste 't wonder 'n: Zeg, Fa- ige heusch niet door Prinsen van den 1 compleet sla
bledn edelen martelaar op zijn sterf- their, verkoop me die hoed ?" bloede onderste boven geloopen. 1 ,.eel
hnisv de noble trekken, nu geheel ,,Nee, zeg ik, ik zal je 'm ca- Zou nog kolommen kunnen vullen 1 parar groote
r~somd, weggerot door die ver- deau sturen, na afloop van de tenr- met tal vanl mij hoogst welkome 1newete
S~rK j~e me aatschhei toonstelling." ontmoetingfen te beschrijvingen,
Kan beter beseffen dan menigeen, -- .Nou, dat kennen we". b.v. van P. JONGBLOEDT S. J., oud-
Euttmijn jarenlang bezoek san 't ,,Maar dan keni je mij toch nict; missionaries van de Oost, wiens hoofd- Te zien : 8.30-
ieg~aansche lazaret, waar helden- let er 'ns op, Doc." !artikeleni in de Java Post ik vroeger
Reeden zelfverlooching 't eischt je 'n Week later zond ik hem als gretig verslonid, van ould-gouverneur W
zuclk er en l weg te schenken aan monster wonder waarde, dat Cura- NUIYENS, die eerst door myj onopge- ~
del in levensdoel, om alleen uit lief- g aosche Panama'tje. merkt,, glimlachend miju hevige Cice-
deilo den grooten Meester, ons ter Toenl ik later weer bij 'm in Til- ro pro domo Curapaceast stond at te
lanlle als 'n melaatsche geworden, 'n burg kwam, heeft ie me ontvangen jluisteren, van DR. DEN HOUTER eni OpI c
levil, eenzaam, door 'n ieder geschuwd als 'n prins. nog zoo talloos velen mij uitermate 1~ ~ n
t~e g van lijden en smarten tegemoet Apropos, over Prins gesproken. sympathies, mnaar 't gaat niet, 't mij lf
gaaaan, door je zelf geheel te geven 'n Paar maanden later was 't misc toebedeelde bianco isalweerschoon op.
lan e verzorging van die arme me- sietentoonstelling in 't S chevening- Als ge ooit later in patria of waar
atscend d d Iunnu
lashne de paria's, de uitgestoote- sche Kurhaus. ook, inl de gelegen eid zijt 'n missie-
niet a de maatschappij. Op 'nl frisschenl ochtend, tamelijk tentoonstelling te bezoeken, ga er Wl
liek ,t mooiste, 't interessantste vroeg nog, kwam PqrNs HENDRIK Tlet zonder mankeeren heen. (.oor one
Waskje van de missietentoonstelling ze'n adjudant daar binnengestapt. 'tZal U misschien wel de ietwat
cotade stand van Pater DAMIAAN'S Zat op dat moment doodkalm in pijnlijke gewaarwording bezorgen, dat Don04
le fa ers, maar 't was mij boven al- ,,de Electrische" op weg naar Sche- ge toch eigenilijk in ulw ego'istisch le-
der ierbaar en sympathiek, omdat een evening mijn brevier te bidden, en ventje al heel weinig gedaan hebt
lijk subliemste uitingen der christe- wist van den prins geen kwaad. Ivoor den goeden God, en de uitbrei-
iioed charitas daar in zulk 'n over- Pastoor GIJLSWIJK, de tegenwoor- ding vanr zijn H. Rijk op dit onder-
vi eige mate tot ulting kwam. ge pauselijke Delegaat van Z. Afrika, maansche, maar dat kan ik be- 1--
kendoder, hoevele lang vergeten be- zoo just gearriveerd, bofte, ontving doel : aan die gewaarwording-- heusch
moeten je bij zoo'n gelegenheid ont- Zijne Koninklijke Hoogheid op Cu- geen kwaad, integendeel. R~eceplie
,rermtaa~ hoevele nieuwe vrienden je ragaoschen bo8m met de hem aangebo- En nu aan al mij lezers, van hartei Kralendi
D 'r ren sang-froid, vertelde zoo 't een en n Zallg Paschen."
A heb je b.v. de beken~de Dr.q ander over deez' aloude Hollandsche: JAN I'AUL.
colle Directeur van 't Tilburgsche nederzetting in de West, totdat de San Willibrardo
Eoige der Mill-Hlill-paters. M~ad wel Prins met 'nI stevingen hanrddruk ver- Maart 31/26


Lapkamer-ameublement (Fransch~e stiji)
tkazmer ,, (Engelsche stjl)
spiegels met consolnieuw.
rvies voor 24 persvnen (176 stuks) enz.
DI'. M, OERSTlr Schaar~loweg
-10 A.M. 2-5~ P.M.


enz.
8~4
2--1


lent 1en April hc~pen onae g~elie~fde ouiders~

e CeO 001- gukanboomao
re SG- ~jarige chte~ercenz~~ igin te- hcer-den~enl.
ope7rn, dart de Goede God hen 1oy l~angen, tt~jd
inoge~ sp~aren..
ir~e, d~en- latenl ARil 1996'.
BuI~nne dankbure~ kZindr~ens.

Wileinifreedus
Enlrsque
tenz wroonhuiz-e Rosae
ik, des a;-onld-c ? 21un Germ~iando6


- ---T IL----------


Van Edmund Jacobsen.
AP oth ek e
Breedestraat, Otyabanda Telefoon 356.
Spoedige afllevering van Recepten
Patentmedicijnen Drogergjen
%I er e1 Soodten van Sulkerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten
Vlugge bediening Aan huis bezorgen.


__---
to
(NOW ServicO) Havre,Hamburg

HOl'l 1110 (5alillgs SYSry 17I 8 8) Pto. CabelloL Oar
10 Pt0. C018mbia, Cartagona, Sta Marta. Trinidad.


4% il(


',


VertSQ0HWOardigerS: M~eRsing & Co.


NAEWJUAONK ,rch
,A A. . ,
CU"RACA~O. .. .
PTOP CABELLO....
LA GUAIAA Mh
PT"O CABELLO
CURACAO. .Mrch
MAR"ACAIB'O. .


Mch
Ap i


April

,

,,


April


110 Mrch
16 ,
. .

1232 Apil

211 .'.
22 !
27
2 pril

2 April


17Mrch 2~4


30


22


Leave
Arrive
Leave
Arrive
Leave
eaeArrive
LeaveArie
Arrive
Leave
Arrive
Leave


3
6 I
. .
. .


12
12
17
I
. .


April
"April


,,
-
"
,
.


Leave
Leave


Le
Le


I
.


April '

April,,


Arrive CURACAO. .
Arrive PTO CABELLO. ..
Arrive A GUAYRA M ~rch


ave-. u 31 I
Arive AN UAN 1 .
ave Arl 1 7 16 22
Arrive NEW Y"ORK .j 7 12 i 221 ,, 28 M~ay
S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaqao for Maracaibo
March 25 returning sails from Maracaiho Feb. 27 and April 3.
For further particulars apply to
S. E. L. MADURO & SQNS.
Agents


rten. U) L ARIn GITIS
De regeering heeft immers den mond
vol van vrijheid, maar elke gelegen- I
heid grijpt zij aan, om den katholieken
te kunnen vervolgen. Zoo is onlangs
een wet afgekondigd tegen de katho-
lieke vakorganisaties. ALIVIA LA TO5 Y L.
De priesters worden zoo vreeselijk ESTIMULA LA EXPE
vervolgd, dat in den staat Tabasco, PRIME LOS SUDORES NI
die een opperviakte heeft als een groo- IY DOMINlA EL DESASC0
dea t ap ines eus o ,n, neZsonnjg snk
wijls drie Heilige Missen op drie ver-
schillende plaatsen moeten lezen. Dochl
Izulk een toestand strookt just met de Het schiitterendste en meet gezo~
Ibedoelingen der regeering. Naar ver- is dat van de Sigarenl
Sluidt, zou president Calles kort gele-
den verklaard hebben, dat in October
jvani dit jaar het katholieke geloof in:
jMexico onbekend zou zijn.
Zulk een cynische uitiating herin-i
nert aan den gJeest van de Russische 1
kerkvervolgers.
M~aar zal het Mexicaansche volk dat Met de laatste boot is \
'alles dulden. Zal het niet met alle Vertegenwoordil
!wettige en geoorloofde middelen zich
;aangorden voor den strijd tegen der- Will gfj 90Bd l [011gdkoop
gelijke hemeltergende toestanden? 0kn? ?
Het antwoord op die vraag is voor P0l??
jalles een kwestie van organisatie en kooptL dal uwe sigarenl bij
levenals bij de Fransche katholieken is ELLIS & DANIA.
aan de Roomsche organisatie ook 09 Ook kunt u daar van ales krij-
:politiek gebied, veel te laat aandacht g j en tegen zeer lage prijzen.
geschonken De winkel, die goedkooper
dan 't goedkoopst verkoopt.
Komt en overtuigt u, of
Bekend akingbel Telefogn No. 423.


chte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Cost-indi
fabriek ,,Wascana" KAM\IPEN (Holland.)


wederom cen nieuwe voorraad aangeekomecn.
gers voor Curacao: Mensing &i Co.


G (1 7cT c O.

810ort Kapitaal en Reserve fis 1.750
Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons'
gemunt goud en zilver.
Neemt gelden it dep6sito en opent
chequerekenmngen met rente-vergoedingi.
~Verschaft Reiswissels, Credietbrieven
Circulaire Credietbrieven. '
Telegrafische Uitbetalingen.
Safe-loketten Spaarbank.


andc ergeteekende maa ~icc~ i:~hirbj he-j
ikend du/f h!j' rjn kantoor c~erpleratst
kleeft naarl dol bov~env~~lerrl1iepn !ann
de bansk-inrstellinU der heerenr2 MOR-
R2~ 'TS OURI & T on~s, ku~merNo.i
'2, Breedest~rual Wti~llematedu alicr.


e P-razk~lizCin
J/. L. G. MONSANTO


3-0 I


BU1ITEPERIVAPD.


De 00sten r~kscil-Dultsche

De oud-bondskanselier, migr. Seipel
die onlangs te Berlijn is geweest, hieeft
te Weenen de kwestie van de aan-
sluittng, waarvan hij tot dusver geon
voorstanlder was, in cen redevoering:
besproken.
Ilij conistatee~rde dearbij in zeer verstan-
dige en yourzichtige bewoiordingen :
dat, wanneer de dringend noo~dzakelijke
toenadering in Europa snel genoeg van
stapel loopt en in atzienbaren tijd in
ekonomisch en ander opzicht de staats-
grenzeni tot iets bijkomnstige wYorden te-
ruggebracht, dan is het niet nood ig en
wellicht niet eens verstan~dig, den zelfs-
Sstandigern Oostenirijkschen staat op te
geven. Mlaar indien de verdeeldheld
in Europal nog langen tijd voortdaurt,
zal hai Oastenrijksche volk zich op
een goeden dag moeten aivragen of
de, in de eerste plaats in ekonomnisch
opzicht, drukkende scheiding van het
rijk norg wel langer te verduren kan.
ziyn.
MG~XicO.
Vreeselijk gaat het in htet h~cde:-
daagsche Mexico toe.
Ontzettend, zijn in Mexico de te-
genstellingen. In dlit door en door
kathslieke land mnet cen roemrijk ka-
thollek verleden, wvordt de katholieke
godsdienst op de m~eest brutale wijze
gekneveld; wordt de bevolking in haar I
godsdienistige gevoelens en overtui-
ging op cynische wijze be~leedigd en
geweld aangedaan.
Een teekenend bewijs. Onlaugs hiel-: O
den de katholieken er een Nationaarl
Eucharistisch Congres, dat de regeering
met het oog op den1 grooten toeloop p
van vreemdelingen, niet openlijk durf-
dea biod ngeniepige wijze zou dit
verheven feest worden bestreden. So-
cialisten en communisten gingen hand
aan hand om~ deze grootste plechtig-i
heid in de war te sturen. Op denl
avond van deri hoofdfeestdag zou I1,r
het groote stadstheater van 1Mexico,
welke inrichting aan katholieken be-i
hoort, op grootsche wijze een beeld
worden gegeven van de katholieke
kunist. Enorm was de belangstelling.
Naast de bisschoppen waren het ge-
heele diplomatieke korps en tal van
vooraanstaande Mexicaansche figure
Saanwezig. Op het oogenblik, dat de'
vergadering zou wordengeopend,toen
de zaal dicht was bezet, betrad een
priester het spreekgestoelte om tot de'
aanwezigen het verzoek te richten zich
Ilte ~. vridrn i d oalist shei
tevakoergnsatea waa de mujieak v ro- I
Sdn haddenc is senen enaldee wer leie- i
7 stroom voor het theater durfden leve-
r ren. Inderdaad gingen weldra de lam-
t pen ult en waren de bezoekers ge-
j dwongen onverrichter zake naar us
j te gaan. Den eigen~aars der inirichtinig
i werd aangezegd, dat zij zouden ge-
d noyatworden,eorndeatz khbe a aa li
) len voor katholiek godsdienstige doel-
2 einden. Ook werd die boycot uitge-
Sstrekt tot al die eigenaren van wonin-
gen, die deze voor katholieke ve~rga-l
deringen enz. hadden beschikbaar ge-
steld.
Dat alles kon ongestraft geschie-~


, EN DRO S ~

iEl ~~

L~~nEriD


SO1E ;F~FOI~TERS: ;hCFNSING & Go~


Agenten : MENSING & Co.


The best


uabhisky


ImpOrted


r~esin $.


CO. Ue6rtegeDG100sdigers.


8D~eSing &


RED ,D" h IN E OF STEAL ]YS fIP S.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,
CURACAO AND VENEZUELA.
SA11IIGSD II RIN 8 MARC H.
S..8.8. .8 3.3 S.S S.S.

S9 2 6 lara 'Craeas .Mlracal T1Bhil hIlralia


19th March

Sth April

23rd April

10th May

28th May

I4s Jn


Motorship Frida Horn

SH80fi H 8rn

,,Mafl6 Horn

S,.8 HeinZ H0rn

Motorship Waldtraut Horn

Mi n na Horn


'Ill April

24th April

1211 May

29th May.

16th Jun

urlt JuIJ


All ships accept cargo and passengers,


er

as


6~ C"o


Bank


1Madrr~08


VolgE


.000


U6FtegeDG100srdigers.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs