Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00119
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 13, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00119
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

I90. 2201 Zaterdag 13 laart 1926. 43ste Jaargang

W EE B H D V 00R DE GU .,A G OS G 0E E rhtA VD E N

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Bureau mVan dit blad: St. Elisabeth's Giasthuis. Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba R mnsrte bo a- leg Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden Emistae:S. ho a cleg.Prijs der Advertentien van 1--7 regels f.0.50; voor
fl. 2.-- bij vooruitbetaling. i DRUpK E. 8 B. L 80 GAERs 3 elken regel meer 7% ets.

Onterr-egmlig oor1S?,Afdeeling3 VIII. Vinding~rijk is mecn Ijok in het vin-
dent van5 allrede! miiddetlen~, oam etle nmidrmsu
Artikelen 119 en 120. Het scheecp- veni zi: ooc- nld mle. elij te doen aan-
Memilorie vanr Toelichtinr!. vaartverkeer in de St. AQnnaba~ai iinm s d gwE eotkeln
;zoodanig 100, dat uitbreidling van hiei ..i iic -.~~
a 'ensai)annial loodsei nc me ::~1 man veilirmij-- aa eit cI ijrit ona !e, dat er twee
'delijk werd. Omnstreeks Juni van hetiora fcre jn e t er
nr. 1. ._.H,, ouw vane koelhal afgfeloopen jaar moest onde~rgeteekeni-
voonr geslachtt vee. :de tot hunne aanstelling overgaan en vaont en v regeten de ivaardescha~tng CUR AOUM S~mnvow SB
Ie tegenwoo~rdige koelhal is in de werd tevenis de bulploods, die inmiid-ja e nscncv n i cr u Ao
vl ha dantwoordelijksheid~sb~esef b~ij de lief-i
veescha c nergebracht. Hlet geslacht dels voldoende praktijk gekregen had hbc v1 ro sledn
vee, dat daarin opgehangen~ wordt, tot loods bevorderd. hbbsvngotesledn
heeft veel te lijden van de ratten,l In verband met het voornemen van De groote r-esultaten van het sneu~e
hetgeen uit een bhygienisch oogpunt de Curagaosche Petroleum: Intdustrie vekleveri, dej vruichte davan voormin
zeer ongewenscht is. Bovendien is de Maatschappij omn in de Caracasbaa i h et leteven, ijn alihan vel! el mien- OFKNTO IJATO
hal ook te klein voor de tegenwoor- a an groote schepen de gelegenheid tot dear bfeteeens daran vele wel menien. Heerengracht 471, AMSTERDAMV. CARACAS, Venezuela.
dige behoefte, zoodat meermalen het bunkeren van olie te verschaffen, werd Ma feindavnzuhtne
vicesch aan een der balken in de ee od agsed i a pcalverkeerd zijn, als men bij het verkeers- Statatair Kapitaal: 8 5,000,000.
vice chhal Tweordt op ehadgezen om gqinoo ddel baal bsc ikbaar zoubiivn modderewls vrke~ taerl os leeeend bent eplaatst & volgestort: 8 1,000,000.
wenschten toestand een einde te ma- dienst doen, nd wr eatoreikeideBielnsh isl
ken, wordt een krediet aangevraagd Het: spreekt van ze~lf dat ook het het doet dragen, op den voorgrond Vreemd Geld.
voor den bouw van een nieuwe koel- aantal loodsmotorbooten most wor- plaatste. Deposito's & Spaar-rekeningen.
hial, die zal worden opgetrokken dicht denvemrddtnvog war Niet ten onrechte is de vermate- Credietbrieven &r travelers' checks.
bij deslachtlaats.van ook et d a talmtoen eolen mo- rialiseering van ons leien mee schul- Uitvoering van Effecten-orders.
i-Bouw vianhpaa 25mltir oig n toristen toena m toen dkedten voor digi gesteld aan het bioedige gevolg Verzilvering van coupons &r dividend-bewijzen.
voor het politiepersoneel. loon en vergoedinig van dat pro a de verkeersontwikke~ling van on-I Incasseering van ultgelote obligaties. 3
Teneinde de gehuwde marechaus- neel hooger gesteld dienen te wordenzntid
sees, die ult Nederland gedetacheerd dan voor 1926. Door druk~ker gebruik, Iet wordt, gaat het z66 door, zeker
zullen worden~ bij de politiemacht op dat van die mtboengmatwel tijd dat het: gij zurlt niet dood-wash-/AH1EE ND OIRMPE Amerika) anders is; en dat is deels
L:uragao, in staat te stellen een huis wordt. nemen ook de bedrijfskosten wnslaaneen plaats opiz dee waarsu- noo nonnanu geukg ooknl waar maar atzalm seht
te bewonen, dat in gerief en prijs on- toe. De voor 1927 geraamd hloogere kvingsbode langs onzelek wegen ver zoorca lanrd g duren, alozeC rs w ij k waak aam e
geveer overeenkomt met een door kredieten voor onderhoud en bedriji kra gt. w omde orolo e t keafthonlieketijdschrift,,A erica varingzin te omoeignzehistelijkeopvat-
hien in Nederland verlaten woning, van die booten zijn eventedig aan de Meeinnen grwt ns dien h oorlog om de t beartie olans et vogedek rntingnt edeie dkwjshre
wordt het noodig geacht eenige wo- tin 1925 gedane uitgaven. vn ele mchenevn dieoo hij vraagt-hige achtig artieltj :r strijd. oknun
ningen te bouwen op het domein .Naar aanleiding van planrien totEntrhtVordngmkutgemesh ZkerisG dakokung
,,Seenjk Vor dn ient s ht b- aveveretrin zl i 197 p ri- Maar wordt het geen tijd ook eens die de wereld neemt zooals ze veel goeds in de wereld : de Kerk
vtendien. vnr belng daent ds et poli- men schal einge~l n moete worde o~ip dien anderenl geese te letter, dien nu eenmaal is, op conditie, dat zeheeft mannen en vrouwen heiligver-
mainschappen in elkanders bourt gedaan. Het gewone kredict van f 500 ninthans als met een juichkreet:,,het hem niet belet volgens zijn eigen lief- klaard, die bijna van onzen tijd zijn.
wonen. zal daarvoor nitoeikdzjan moderne verkeer" noemt? hebberij te leven, moet het wel den IMaar het zou een noodlottige dwaling
Van do buizen zal ten behoeve meent ondergeteekende daarvoor een, ** schijn hebben, dat de Katholieken toch ~wezen, met de macht van het kwaad
v:!n den Lande hour worden gevo~r- bedrag van f 4000 te moleten oanvragen. eigenlijk een dwarsdrijvend volkje zijn. geen rekening te houden.
derd, die in evenredigheid zal staan Aan het personeel van de loodsmo- To"t zoover De S'andaard. IZe ziin bijna altijd in de contramine, Onze Zaligmaker zelf heeft gezegd :
miet renlte en afschrijving van het torbooten wordt dienstkiecding ver- I~'n ansluitinlg met h~et ingezonden enl doen maar zelden eens glad met (dat Hij niet den vrede, maar het zwaard
Cigeenkpiau.streki. De hulur van htet kantoor werei ;tcik ,au~ de iLodgi acc over; de de rest mee. Een! chte- Jantje-con- is koenil b~rengen; en zoolanig er vijan-
Aanschaffing van een nieuwe met 1 Januari 1926 verhoogd, om welke: oogoverblindenrde lichten der auto's trarie, zoo'n Katholiek I den zija van Hem, zullen wij dat wa-
loodsmotorboot. reden het krediet voor kantoorhuur voegen wij hier bij,-- zeker wel tot ge- 't Is een feit, dat wij als Katholie- penen moeten gebruiken. Een co~m-
De eerste loodsmotorboot, die thansl en andere uitgaven met f 1140 is noeg van dien inzender, een stuk- ken opposite voeren tegen een heele promise, waarbij onze beginselen wor-
12 jaar in gebruik is, elscht voort- verhoogd. je, nitgeknipt uit een der Hollandsche boel dingen, die anderen maar kalm den ten offer gebracht, is geen wapen-
durend herstelling, zoodat aanschaf- Artikel 123. Het nieuwe verkennings- bladeren. aannemen of zelfs ijverig verdedigen. stilstand, maar een schandelijke neder-
fing van een nieuwe boot in 1927 licht voor Willemstad brandt door Wij beschouwen deze method niet Zoo zijn wif volstrekt. tegen het be- laag.
noodzakelijk is. middel van electriciteit. Voor stroom- als een definitive oplossing. Deze ginsel, dat de Staat zich niet hoeft te En laten wij nooit uit 't oog ver-
-Bouw van een nieuwe steiger in de levering en voor behoorlijk anderhoud verwachten wli veeleer van de auto- bekreunen om de moraliteit van zju rliezen, dat zoowel het oogmerk als
Paardenhaai. is een bedrag van f 600 noodig. riteiten en van het toezicht de-r politie. daden, alsof de Staat geen kwaad kondon het gevolg van onze opposite opbou-
Verlenging van de tegenwoordige De geleide lichten op dukdalven in Wij beschouwen het volgende veel-don wend is. 't Is ons niet te doen om in
steiger in de Paardenbaai zal nooit het Schottegat, onderhoud, verrueuwing meer als cert geschikt middel om zul- Wi) staan lijnrecht tegenover het de contramine te zijn. Als wij betoo-
een aidoende oplossing zijn van de en bediening daarvan zullen ongeveer ke onwillige lichtmraniakken eens te denkbeeld, dat de mensch eerder aan /gen, d~at een opvoeding wonder gods-
pogingen tot verbetering van die /f 2.400,- kosten. Omn deze redenen laten zien en voelen h~oe oogver~blin- den Staat dan aan God moet gehGoo-i dienst verkeerd is, pleiten wij tevens
baai. Er wordt daarom voorgesteld had het krediet f 3000,--- hooger ge- dend hun eigen licit is. zamen. voor een godsdienstige en zedelijke op-
een dam te laten bouwen beoosten raamd mnoeten worden. Ziehier het knipsel uit het Hol- Wij verwerpen volstrekr de theories, voeding. Oppositie tegen naaktcultuur,
Fort Zoutman, waardoor de aanslib,i landsch blad. dal het kind aan den Staattoebehoort zedenverwildering, echtscheiding enz.
die door de rooi achter gemeld fort Afdeelinzg IX, ,,1k sprak een wielrijder, die als be- en niet aan de ouders; dat de Staat is evens verdediging van huisgezin
inl de Paardenbaal uitkomt, zal wor- Artikel 129. D~e uilvoerinl der wer- sch'ermingsmiddlel tegen de verblinde dus heeft te bepalen, hoe het kiden maatschappij.
den tegengehouden. Deze dam kan kten v d wtrozing a f autolichten met succes... een spie- onderwezen en. opgevoed moet wo-Wij strijden niet enkel voor de uit-
dau tevens tot laad- en lossteiger wor- hang vas va Ie wattevo iesennolza P. geltje aanwendt. Nadert hem zoo'n den, en de ouders daar niet het laat- roeiing van het kwaad, maar vooral
Ae ingericht. Kruo eze a dnM'licht-maniak, dan weerkaatst hij met ste woord in hebben. ook voor den bloei van het geoede.
Hjkan de ultvoering van een derge- nister van Kolonikn is deze uit te zijn spiegeltje dien chauffeur diens ei- Wij zija gekant tegen alle vormen Onze opposite is geen dwarsdrijverij,
wer kn ert ordn edch tenbrengen genl licht in de oogen, waarop deze,] van polygamie, gelijktijdige of opeen- maar constructive arbeid. 't Is geen
I6e omstandighleden, die thans de eoIndien wordt overgegaan tot de zelf verblind, stoppen moet of hij wil volgende. Ischande, maar een eer voor ons, dat
t isschen toestand van Aruba verbe- uitvoeting der werken zullen daar- of niet. Wij bestrijden godslastering en on- wij in veel punten niet met de o.-.
eren waen ntsaan dor fndse bechibaa motenzi. Mijn zegsmnan had al een paar maal zedelijkheid, ook wanneer zij zich als perylakkige massa meedoen. Laten wij
kern u Vergrooten vn he omee-dedoor leesnD~igzulebn zinr toel~ v het genoeen gesmaakt, dat zoo'n kunst voordoen:; alsmede 't zedelijk er dus, waar 't pas, geeft rond voor
Aantoor en tolhuis op den steiger van krijgen. chauffeur hemn ult nijd allerlei lieflijk-. enodsdienstig anarchisme, dat zich ultkomen. NonenmrbsoEvn
Aruba. heden toevoegde. .vrijheid" belieft te noemen. (gellum: want ik schaam mij niet over
Waar het kommiezenpersoneel ten- Zou in dit eenvoudige middel niet Wij verwerpen de geboortenbeper- het Evangelie, het is immers een
gevolge van uitbreiding vanva den Ue oene V re een vingerwijzing liggen, hoe mnen kingf. 'kracht Gods ter zaligheid."r
handel, door de vestiging vndn6 den Vrk r.door hetaanbreng~en van een spie- Wij kunnen geen vrede hebben met -
Lago Oil & Transport Co., van 4 tot gel v66r aan auto s, onwilligen tot het eeeopvoeding, waar God buiten I Bre tg
7 man most worden uitgebreid, is De Standaard schrijft: dooven der scherpe lichten kan dwin- wordt gesloten, noch met eenig 081 5tg
ket kantoor voor de kommiezen te ,Het moderne verkeer treedt nie g" colyte d h nz kdrn


RI~n gwoden. s~lechts op als een onbeperkt heer. Fietsers hebben al een rood glaasje Ipractisch onmogelijk maakt in gods-
l--- erlenging van den steiger te Kra- scher, die alles voor zijn wil doet achter hun voertuig, spoorwegboo- dienst en zedenleer voldoende onder- S d e Aialnz
De i ugne ar inhe e leven men zlin ook van roode glaasjes voor- legd te worden.
tee behoefte tot verlenging van den zich moet schikken en richten, het zien, een en ander om door de weer- Wij hebben bezwaren tegen maar (oud-Ady. Gen.)
k eiger beston~d reeds in 1925, doch is ook onltzettend wre ed en doet het kaatsing vran b~et auto-licht de chaul- waarom het lijstje nog langer maken ?'
Woe k oen wegens het uitvoeren van getal zijner slachtoffers nog steeds feurs te wzaaschuwen. Nu weer spie- Want wij Katholieken voeren opposi- I OA IS
dYr en van grooter belang gevolgd stijgenl. geltjes aan den voorkant van auto's tie tegen den duivel enal zijn werken ;
door deen langdurige ongesteldheid Aan een rede van den hoofdcom-i enz. Zoo nadecen we wellicht met en daar zijne werken in deze godde-
tern haen Gezaghebber, niet worden .missaris van politie van Utrecht ont- een stapje mneer de veiligheid van looze tijden overtalrijk zijn, staan wij Kantoor :
teada genomen. Voor 1927 word leent het blad eenige cijfers omtrent den weg." dikwlils in de vuurlinie en hebben
darvoor wederom enkrediet aan- dstttekervkerogale, Mij dtinkt, als men reeds tot zulke wij maar zelden verlof ; van demobi- B OVenverdilplng (181' Afil. 888kZake8
raad, ochde ifgvenworencijfers, waarop de aandacht wel ge- middelen zijui toevlucht neemt, dan lisatie kan nooit sprake zijn.
met 000,-- hooger geraamd in verband vestigd mag blijven enl wearnit blijkt blijkt daaruit wel duldelij k, welk een Wat sommige lijntrekkers ook mo- vid 88. MW. E. Eurial &( Sons.
"e e stijging der arbeidsloonen. dat in de groote steden in Hollanld gevaarlijke last men van zulke lan- gen zeggen, een goede portie opposi- 58818? #0 3,
de Neradern vn ht kstliht an e vrkersogevalenmetdooelikentaarns heeft ini die plaatsen, waar het tie is onvermijdelijk voor een flinken
acet oodwestpun van Bonaire linh een afoo aaksnzienaljkl tonmen doen ijn Bestaur verzurimde de gemneenschap 1Katholiek. Als een K~atholiek merkt, Opgangn, leakenstraat .
"eelyne licht* danvr te beschermen dpor het eenligafdoen- dat hij nergens meer tegen behoeft te PE gRN .0- vm
van~ kuslict aa deNoorwestunt mbme~dezi atsenmee an er-de middel: een wetteljk verbod en door vechten, dan is hij 6f in den Hemel, SREUE:83-2vm
Voor onaire is als verkenningslicht En de spreker verwachtte nog meer- op de uitvoering nhadvngewaroetoderdeershf32
naar ede directe vraart van Europa dere stijging. van strenlg toez cht te houden. ;butten de Kerk. Zoolang hqj in de
hetr teuragao van groot belang. Door In het buitenland is toestand nog -- srjede Kerkl isee, kanr hi net mete
trcoel n baond tel veadde enmin ern Di wijst op een ernstig gevaar. B3ekendm ak ing. d ewle take daonn, r n arrti teg
nm sel ne licht, zal het als verken- Verbetering der wegen zal de veilig-l duidelijk.
wo rd icht better aan zijn doel beant- heid niet doen~ toenemen. Eer wordt ; Onder~geteekende deelt hierbly mede Sedert nu vier eeuwen hebben zich
baar zen en bovendien meer betrouw- :snelheid en roekeloosheid er groo- dat hij varn of den 8sten deter Zijne in de wereld allerlei wijsgeerige en
bArtzijn e dowerkzaamheden heeft hervat. godsdienstige stelsels ontwikkeld, die
el115. In verband met de Men zegt, dat de voetganger oak h ijnrecht staan tegenover den geest
o0dzakelijke uitbaggering van het niet vrij uitgaat, en dat zal wel zoo- Curagao 8 Maart 1926. van Christus; en een groot deel der
aaigaent o l ipat orzi-z' De Praktizijl Imaatschappij neemt daar genoegen
shepe t worden ingericht, w rdt Het is noodig, dat ook hij de regelsme enltzchdaorleen
etk~rediet voor baggerdoeleiodren van den weg kent en het unde rwijs i L. C. MO~NS'ANTO. vooral in de kringen der staatslieden. O IPBES HIN o
8 0,-- hooger geraamd. kan er op ingericht. 3--1 Wij denken gaarne, dat het bij ons (in

Een kleine correctie. schappelijk inkomnci, dant voocrbeen~i KoBloniale, Rand. Toeristentionten. O~ffidfiels berichten.
*het geval wns .. .." Ini de zitting vanl den~ 8n. dezer wecrd Man.radag 8 Maart eer-st no3 den (van de( va~rier~c week)
Mett volle inslemnming plantsenl wij Walt spr. hieri zegt, mag I. rust~ ook z .aneoe e nwr o id e n kwami voor de De heer E. S. C. de Veer is belast
'k thier eens ini aaranecekine genme 8. a. aar~ili e lt~p o ~d3r ~l1u
hieir het oniderstaande arti el uit .euie ianrvullirg en wijdiging van de vetor- tweiede maal dit jaar de toeristenboot met de waarneming vani de betrekr
La Unton van deze week: 'odn dena oz eshien Iiing reg~elende hiet onderwijs in de OhioU van de Royal Mail Steam Packet, king vani notaris op Curapao.
meening, mnet des te mneer r-eden,dalar, Aa e vnm st e loir
In een; artikel van de N. Rott. Ot ewjlvleshe odlvnsr ic~olonie Curagaor. Com nt:y onze haven binlen. 'Zooals andnhvnese nlosi
van 19 Januari 11. over Curagao, voor het leveni in Nederland 60 a 6i5 pect. Jarawriand odern l ihtert eokd voiedePaenaioArbJH.ars
een gedeelte overgenomen door de duurder is dan vddr den coring, hieti" ideldn onderworpen de volgende maanid reeds opmnerkten, is de Ohio is, ult hoofd van lichaamsgebreken,
Amigoe di Curapao, lazen we met de op Curageo hier, volgens hot Riappor itn ntwerporiref-an iwourd aan den Gou- d-e grorotste boot, die tot nu toe onze /eervol uitslag 's Lands clienst verleend(
g~rootste verbazing de volgende zini- van de ,Kam~er va~n Ko I ophondel en ver"neur : haven be~zicht. Aan Mej. C. H. W. van Eps, oil
sneden : ,dat de loonstandaard er bui- Nivred ei eldnja .-,Naar sauleidinig van Uwepr Excel- De btoat nam ligplaats aan de Iderwijzeres 4de kclasse aan de Emmai
tenewon serkisgesege. Mn zl ebrchti, Iigeiddvirelde 10 0gstgr ul-lentie's deipeche van den '311. Dec. K~rlen Werf.i Wii even hier nogeens school alhier is, wegens ziekte, drit
ver moeten zoeken, omt stijfgingen van is; eni naar onze me7ening~- in be 95n 60he eK>l(aeRn eamhgnvan deze ot ee innadch verofvelend
200 en 300 percent in de loonstan- afgeloopen jaar, wat huurprijs de:. o e eer' Uwe Exceillentje mede te deepen, Lengte : 615 voet, breedte 72 voet, (vndzewe.
daard als Curapao thans te rien geeft, hulizen en anderb artikelen van nood/~ d at de Raad niejt Int overweging kan diepgan-g 26% voet. Inhoud 18,940: Mej. L, G. Renaiud is benoemd d
te ontmoeten. Arbeiders in ie bouwv--, zaktelijkhe~id, bereft, zeker niet mi;? geiven tot opheffing van de betrekking B-r. R. T.` en 10.234 Netto R. T'. Wa- het Openbaar Onlderwijs in Curagao:
in de haven--, in de losse bedrij'venr, dema e ore eodn is va n godsdienstleeraar van de Protes- terverpiaatrsing 27.180 Ton. len werkzaamn gesteld aan de WilhielfT
dlienstboden, veldarbeiders, die allenz tanitsche Gemneente op~ Bonaire over Aan tal !oeristen aan boord 392. minaschool alh~ier als Hoofdonderwijj
verdienen thans dried tot viermaal zoo- d gnn n oa( to gaan, bijaldien daarlanede bedoeld 'Tegeni 6 unt 'savonds verliet deze zeres der aan die school verbonde
yeel als 'n jaar of zes geleden." i (hdi(l $J. Is het verwijderen vanlde Cui agaschle ;boot weer onze haven en zette koers voorbereidende klassen.
Het heeft ons bevreemd, dat de Het, overlijden? vanl Kardiinaai l Me- begrSooting vanl de bezoldiginig vani naar La Gluayra. Aan Mef. W. J. H. Brantjes is, O
Amigoe dit zoo maar wonder meer, ct r lu ee i nd en leeraar van: die Gemeente. Donderdag 11 Mlaart kwam weer haar verzoek, wonder drankbetuiging vo
wonder eenige commentaar of corree- C of' heeft ieheel Beij in rou eN R. laintneog a e fee e S eliance voor de haven en de Fewezen diensten, eervol ontsla8
tie, heeft overgenomen. Daar was toch d led. IR8 vain het aantal Protestanten op Bonaire zetter weerkernareCrcs eledasldvadeBoopon
heuch el t en e aner ege ted tb dheIb een Ivorig nummner van ~de noodczakcelijkheid of behoofte van bnaa. De Reliance, behoort tot de mlissie, alhier en de heer Mr. A.W.ff
zeggh en. Wat ien zin algem egenhteid is dea overeen asae ews kezrcoeduvo i tet geregeld op dat eilanid wonen van: Uniteid Am~er-ican Lines (Hlarriman). D lesertine is benoemd tot lid van bo<
bovenstaande bewrering verre bezij- plasi e eke n inln hi ee godsdienstleeraar van die Ge- De Relialnce is 620 voet lanig, breed vengenroemdie commijssie.
den de waarheid. Laten eenige loonen be!ed i a h'vo eso leente niet mneer wordt gevoeld, be-' heeft 36.000 Ton waterver-' Aa n deni tgent van politie 2de klasse;
met 200 a 300 percent gestegen zijn 3 staat er naat het oordeel van den plaatsing en 19.581 Br.R. T. en 9.961 F .Bin s pzj ezeero
tochzekr net n d latst 6 aardeed, past het in herinnering te breri- Rand, geen bezwaar dat de tegen- netto R. T. inhoud. Het schip had aan ontslag utt 's lands dienst verleend
maar moete nwet omto d i aase stijgin gen. Kardinaal Mercier hield vee! vani woordige titularis den dienst verlaat 'oorord 413 Toeristen M2lej. C. N. van der Wall Dovale is
tea kmeneten heelm eind vedertde stignportemi kdan spedciaal van voetbal. ~en bedoelde betrekkinrg vacant blijff, Hedlenmorgene 13 Maart kwamn het eervot rirthieven van hare verdlere
rug gaan, en.1 tot n v66r o ot et steijeraad bijk eu~n e hij goo eo le mits geregeld op de Curagaosche be- SS. California (2e bezoek) on1ze haven werkzaainstelling aan: de E~mmaschooll
begin van den oorlog. ;mddelbar shole dn 11 (Het was just onze bedoeling door mi aes ikehno vosgetrokkenl beidrag voorkomt, waaruit te De Cali~forn~ia behoort tot de Cu1- D idljegnree -ees
depuliateva dt edeteva hrpa rnaetlen ajri pksce vie r:il Ino:i alen tijde de bezoldiging van eeni nard Anchor Linies. Deze boot is 578 kundige in Curagao, R. M. Robles, iq
stu ublit de vN.. C., geent vadondhr e kn bek hee Iip k godsdienstleeraa op Bonaire kan voet lang, 70 voet breed en heeft definitief als zoodanig benoemnd.
wa eerlSeggng uit t ie okken vandet zde d~e beers, dlolor hem gesc ion en, we - p lnoats hecbben, ingeval door toenemen 16.791 B~r R. T. en 10.135 Netto R. T. Julij oo Mag arit is beoemd tsoti Stie
van idr eyoedendie etermetden d eseed a -lsbeke er~s rnt; van et aantlal Protesta:nten aldaar of inhoud.likmtrs adeodsotnSt
vroegere en tegenwoordige loonen baeshln' 98e ei a-anderzins de wen~sch naar een voor-j Het had aan boordterse.NclsbiopAb.
bekend zijn, i..r shl i 10 mng sp' gange ocht ontstaan en waaruit A. s. Dinsdag komlt dan nog bet De heer Jossy C. Henriquez is be
Noot Red. Amig-oe) lrvngol amhoti i ei zouden kun~eil g~ekweitenf worden de jSS. M~uegantic van de Whlite Star linre noeiind tot lid van den Rand van Tue*
700 d areiles i d bow-' rlsd : zgij ee~rs!e stappen1 in de vodi- reis- en verblijfkosten bij een dienst- en Woensdag de MOnrFOyal van de izicht op de Kolonidie Postspaarb~ank
vaken viden wi der vogn de loon- D isotk gd 1- reis naar Bonaire, wannieer op een an- Canadan Pacific en daarmee is het a::lhi
stijig atia ece a ordendr eib:uld gevistigdei n predikant of jseizoen van de toeristenlbooten wer astgal00p08.
ijin.Belgischen VoetbalborufI vedl vleide opvrok n fsit.
Tot 1914 waren de gewone loonen getuigt het feit, dat hlij toeiet dat zijal god'-itsd nie sileeraar, dite op vr oe van afgesoten. tveelz~. I e Dinsdag mor en is het SS. Benne-
voor timmerlui en metselaars fl. 1.50 Jem Prtetatsh Geeet opcfi Bj Wij moge teree zin.Inhe
Sprivaat-secretaris, de eerw. heecr Fran- dcmvnd aii invnd .W
tot fl. 1.75 per dag, terwijl een baas .. naire heroid mocht gevonden wor en geheel zijn er dit jaar twee mnaal 7 I.. ..d anClnbjbt
cis Dessain, oud-linter-nationlaal (i::j ... .MkmnevnClnb
fl 2 tot fl. 2.50 verdiiende. Einde spe'd i Y o 9 tg N Zich' cp vasigesleld- tijds~tippen of bj rtoenistenbooten hier geweest.
speeldee de ina 903eg ofan 190 tege Ne bininenloopen just inl den mond der
1914, toen de stijging in de levens- derland) ini het bondshestarur zittingr geleenhee argzg ia ee eBoge.hvnmthtaheshpvsgrat
middelen begon, ten gevolge van de Bhad en vice -vo orzitterwa van de B. Vi. geven. t Ib i d armde k n- Dondedag mrorgen 6 urebe en He t s hip lag dwarse in de avssenmond.
schaarschte, kwam er een stijging tot B. wa.Iadtd ldozihdare o en aflinke regenbu geadc tN e uur werkens i: het schip ge -r i c ~vno d
fl. 2.25 a fl. 2.50, voor gewone am- De ook in Nederland bekende deni vercenigen, slout de Voorzitter de duurde helaasmaa goehd, 5c mintl~en. lukg odr averijlseoens i e c en
bachtslui, voor een baas tot fl. 3.- scheidsrechter R.L a ra tpevergadering. Had het in dat tempo een paar uur 's avonids naar Hollanid vertrokken.l
In 1918 kwam er wederom een stij- een, jaar geleden to Brussel inl dein trein, Bieddihtell ult den flaagI lang aangehouden, dan was het schit-
ging, zoodat het gewone loon te staan komende van een wedstr~ijd, dican ],ij On;tvangen, per korteolyzender terend geweest. Gilvoo0ichtig.
kwam op + fl. 3.50. Ten evolge daar- Igeleid had. De wagenl wzs o~verbe- V M I~lada avond. jdOchar i, was nud eoofden wa terl ei- Gisterom enm dda m 2r i sud cnv det
van werden op de,,1sla" de loonen volkt en onnze schlal3csrecille r blerf an ana igmakarwtzue esekItaliaansche boot Frisco dc haven bin-i
ook verhoogd met 10 cent per uur er'rechtstaan. Daar werd htij iapgemerkt Hfet extrz parlementair Kabinett do staan en alle droogte trotseeren. negtom zodrldsnvoda
kwaen n 119--120 ot l.3.60 door E. H-. F. Dessain, die met kar- Geer bestalat uit 2 Christelijk Hlisto- Wat at verzuchtingen en jeremifides de brug geopenld was. Geluikkig koni
per dag. dinaai M~ercier in een1 gereserveerdei ;rischecn : on GEER en; SLOTrENMVAKER DE zullen we dit jaar nog over de droogte het anke~r bij tijds vasthaken, waar:
De laatste verhooging op de ,sisa" coup6 zat. E. H~. F. Dessain sprak BRUINE. 2 Vrijzinnigen: VAN ROYEN te hooren k~rijgen. Wat zal vooral de door groote angelukken warden voo~r-
datertva 21 2 to 1.4.5 voreven met den kardiniaal en toen kwam en! KO)NINGSBERGEN. 2 Antirevolutio- werkende klasse, doch ook de meer- komeni.
gewone ambachtslieden en voor bazen hii Van Praag u;tuoodigen in7 den ge- nairenr: DENNIK en VANL DE'R VEOTE.I gegoeden dit jaar van gebrek aan Zeilaar
fi. 6.-- tot fl. 7.-, terwijl in de stad reserveerden coupd, to: komnen pleats 2 P-artijicoozen: vA2N KARNEBEEK en KAN. water te lijden hebben. Want we zijn
de lonenvarierentusshennemen. Dc kardinaal was zeer vrien-' 1 oomsch Katholiek: WASZlNK. pas in het begin van de droogteperio- ~ d"ld rmad Jr.12
en fl. 5.50. delijk, sprak over den wedstrijd van de en het duurt nog lang voor het
Waar die goele man van de N. R. den dag als een nitstekend supporter. i ,D .-I~ebndmthtfi ae Telegraaf" schrijft: BATAVIA N ovember is, het begin van de n ei- BinnengRekomren van: Uilge~zeild nraa/
Ct. 't vandaan haalt. dat mn de laatste .Hij maakte logische opmerkingen over 5 Mar.-I ebn mthtfi a enlijken regentijd, als 't Baini ;fhteW rtmra--- - wnr-- -tArntm wr
6 jaar de loonen drie tot viermaal onze competitie-indeeling en liet dul- een der eerste drie punten, waarover minste gelieft te regenen. Amay (Ven.) 1 onaire 43
zooveel geworden zijn, is mij ee delijk blijken hoezeer hij ingenomen hei nieuwe Kabinet moet decideeren, De organlisatie van den aanyoer van Bnie3 Bov. Eil O anden I
raadsel. was met onze sport en met lich;ame- Zal zijn de keuze van een nieuwerl putwater is zeer slecht geregeld. Or- ov. tail 1 L Guayta 1
Voor iemand die een beetje rekenen like opvoeding onzer jeugd. :Landvoogd, verneemt Aneta dat vast- ganisatie bestaat er heelemnaal niet, G lf rt 1 La VedreaCoro 8
kan, zal 't duidelijk zijn, dat sands 1918 Bij de opening der Vike Oiympiade s lant dat MR. FOCK wonder geen co iets wat tochi vooral dit jaar wel bij- La Guayra 2 London 1
de verhooging voor dq gewone ar- te Antwerpen hi Id kardinlaal irercier dille brered is eventueel niog als zodrnoi.N s neelnLa Vela deCoro 8 Maracaibo 2
beiders nog geen 50%/ bedraagt. in de hoofdkerK een ;ede, Wa3rill hij Gouverneur-Generaal aan te blijven al overgeleverd aan de willekeur van Ma aibo 4 P~to Cabeel 10 '
Dat wat de bouwvak-arbeiders be- de meest verheven gedachten ontwik- n a 7 September. watertrucks en ezelkarren, die het Pto.Cabello 23 Rio H-acha 2
treft* kelde. Hij zegde er namlelijk in, dat; M0rdeky C. HenriqueBz. rI water brengen, waar zij het goed vin. P intel a) Pitre 1 Sanl Juan 1
700? (10 havOR-arbsiders vinden een sportman diie groote wetteni had den, dus daar waar zij het eerst kwijt sto. Doino I
wij de volgende stijgingen. na tel leven: lo. d~e moreele tuchti Woen~sdagavonid overleed alhier op raken en niet daar waar het 't meestl Tucacas 3
V66r den oorlog was het gewone en de eerbied voolr de overhead 2; 2e oogeni leeftijd de Heer MORDEKY C. noodig is. De mneer afgelegen straten en Van Zee I
loon der haven-arbeiders 22% cent per de eerlijkheid; 30. de wet- der Ima-; HENR1QUEz, die tijdlens zijn leven tal wijken, vooral de hooggelegen punten Total 127 Ta 3
uur voor de losse werklieden aan tigheld. Ten slotte eindigde hij mnet 1van eervolle 'oetrekkingen vervulde. der stad krijgen bijna geen beurt.Toa10
boord, en 15 cent voor de werklieden deze woorden : ,,Wanneer gij loopt, Lan'gen tijd was de overledene lidi Wie brengt hier eens een beetje
aan den dval. Dit loon is geleidelijk wanneer gij strijdt, wanneer gij bokst, vani de Schoolcommissie, maakte tot orde en organisatie in dien warboel, c e
gestegen tot respect. 25 enr 20 cent, dan street gij naar een gloriekroon het einde van 1905 deel ul!t van den die tot nadeel strekt onzer bevolking. oC~Y 5
onindelatse arn ande oorlog die spoedig. zal verdorren; cat is best K'olonialen Raad en is van 1912 tot .
en inerdseena oorl evan jareeno door en wij keuren het goed; maar, doei 1919 lid van den Raad van Bestuur aDroogte) heerschidae rm poe bik 21osnz~
de duarte der levensmiddelen en de better, street naar booger, overwint geweest. taurn tvri and rpn ef i
toenmalige schaarschte aan werklie- het men"schelijke beest en doet de Aan de geachte families betuigen wij nizne Oeogenvode rersch erdro
etn tot resp. 50 en 4~~~~~~~~~~~~5 cen pe udeugd zegevieren : aldus zult gij ceen onze oprechte deelneming. I otld hest regte.r d~ c
een to resp 50 en4 cen per ur Op Java dreigt de suikeroogst met een I
mi tCdurinedkuds oeze glodekon at kra 1, onst feljk Een aud-bekende. z eer geringbe kopbrengste ten gevolge
ste en is van fl. 1.25 met kost, tot !de sport heeft gedaan, buigt ook h eel Bij Kon. besluit is benoemd tot van e ge rek aan reg n. a O 0
fl. 2.50 met kost, per dag. In het jaar het spor-ti eve BelgitE voor zijn graf. griffier bij het kantongerecht to Den han VenebzdeloasklaaDt chn azl d ien O
1922 hebben de maatschappijen ge- -- -------- 1 Bosch, Mr. B. J. M. H. RULAND, oud- hade ogst te misuke. Dc Aan ma eisgst,
raecn en tolo e0ennt ddehm teterulottee, B erichten rxit de 1(oonime, r ren ier a tenaarhvanOCuraCq ind cgt tae nvolluks aanutenelijdenkntle n
tengevolge van de staking, werden zei All0 nill0We att~lHMi's vof bet kr .ng. i- chte o estragendepi~ mer- edigd en~ blas6 door de talloozei a a
bij onderling contract bepaald opl - -- -- milkign e ij vemei
45 cent per unt en 80 cent voor kwr:taal APRL --JU, ltlg8 nemjing der werkzaamheden vani grif~j ooslk gnu zmeen tdiken steunoi van
ovrti me""" .-- --- fiery vanl den Rand van Beroep te Denoo L i 'e dl su v de h
ov m.de IllllmllB vallin R'f gii 8 Bosch. een goeden maisoog-st wel te kunnen hc ot 3
Wederojm geheel in strijd met d~ej i C
Werlrrnk rrnr P~cn onbernbj de tegeawoordige ruimere 3


boven aangehaalde b~ewering, daar Iins~nvi vo u UVVI ]verdiensten en economischen welstand."
stede van sti~jging, er in de laatste Hoog Bezook. Dinsdag middag kwamen met cen be- Ind ae a arnulalg
jaren een dealing te constateeren is. Aan boord van de torseba teklj len ak 10 ogn e de koparen doo r deull soing- ~ 1 O
Ik geloof, dat 't hiermee voor ieder- Ohio, die 11. Maandag middag canz en jonige ma~nnena hier van Core: aan, booten a pangebrach huznoog d ltaings U a a
een dulidelijk zal zijn, dat er vanl de have nbininenkwam beyonnd zic ok omt hie r als peonnen of losse werk- de kad ropgestape~ld daairvlo d leP rivier- ~
bewering van de N. R. Ct. niets over- Ziin Eminentie Klirdinaall O'CONNELL, 11Iedenl op de Isla alrbeid te vinldel. bootaen ovgertapl, tot wer eloo vshedg- E zz.
blijft. De bouwvak- en havenarbei- aartsbisschop van Boston, vergezeld Spoedigr na aankomst werden zij metdom zin omdat ze de goederenl, N -0
ders vormen toch zeker de twee voor- van verscheidene prIetrok a lgweste ars KaDezijnaa eei lichter1 en een sleepboot naar de nietd nahe ijnneln unnvr
naamste klassen. o a a eesma adna terreinen van de C. P. I. M. in het voeen nud rot agae
Toevallig kwam ons wonder de oogen O'CONNELL bleef aan boord. ~Schottegat overgebracht. rviertengevoge vane feldlena droogte
ee n red e, over b et ,, duart evraagstak ", Dat is de tweede maal, dat ons Naar wij hoorden, worden er nog onmogelijk bevog aarbarfel ds.oot 5
gehouden door den beer W. O. A. eiland een bezoek on~tving van een meer Corianen voor de Isla verwacht. Alleen de Condor en de Scodta ma- < ; i Z
Koster, oud-lid der Tweede Kamer en K~ardinaal. De eerste mlaal ina De G uba. knmet hun vliegmachines goede jv
industrieel te Geldermalsen, ter ver- cember 1923 vertoefde hier op zijal Deze week Dinsdag middag werden zaen die he geel pasge -e
gadering van het Departement Utrecht doorreis naar Spanje, komende vani hier door de Ligiia van Aruba aan" godiehentasot over de uitgagedroo -
van de Mtaatschappij voor Nijverhieid 1Chill en Peru, Z. Em. Kardinaal BEU- gebrach~it de Cur~agaoscher en Bonai-l gderivenr naaort h ret bitnelad vn DeMadeokch copds
en Handel. Na een vergelijking te heb- LLOCH Y VIVO, Aartsbisschop van Bur-- ristansche werklui van Cuba, die deCombavohurenigebe
ben gemaakt tusschen Nederland en gos. vorige week per bhrk Georgetown al- genomb ven. Nittgnsaad Februari nog of
andere landen, wat de duuate van het i 00'l0 78is. I daar van Cu iaankwamen. Ze zullen gEn Surname me enjalic e dagen minder telt dan andere maan
levensonderhoud betreft, geeft hij alsl Met het SS. Stuyvesant vertriekkenhier valop w rk vinden. regnva vuian met erdn20 m.Mligt dhenwshtatltoboem
eerste oorzaak aan, de omstandigheid, a.s. Donderdagavond met verlof naajr Brild Op1 do 1813. al even droog. Daar moet de spoor_ 2 booten minder dan in Decemnber II
dat de arbeiders een beduidend grooter Holland de Eerw. fraters BEATrUS en tr-ein dagelijks het drinkwater ver ult en maar 12 minder dan in Januaril
deel van het maatschappelijk inkomen ROMUALI-US. Frater BEATUS vertoef- Zondag avonid van 10 tot 11 uur het binneniland van den bovenioop -toen het record gehaald werd.
ontvangen dan v66r den oorlog. Ver- de bijna 19 jaar wonder onderbreking b eeft er op de terreinen van de Isla der rivieren naar de stad Paramna- Dat de bruto inhoudsmaat in Fe*
diende een bouwvak-arbeider in 1913i in de Missie en was gedurende dien. weer een! vrij hevige petroleum- of rioanorn bruari nog bijna 200 000 M:: hooger
25 ct. per uur, in 1925 bedroeg zijn Itijd werkzaam aanl de scholen van het gasolinebr~and gewoed. Op somnmige Overal in de tropen waternood; al- wNas dan in Januari en nog ruint60 000
unrloon 80 cent. St. Thomas College, op Amba en Scher- plaatsen in de stad en daarbuiten viel deleniEuoavrlinlelndnM hoerannDcmerzl l
,Met dit nominaal verdrievoudigde penheuvel. Frater ROIMUALDUS was brand goed waar te nemen. De vliammniren nEp overstooine en watlersanod.ede een gevol in van demer grootel
loon kan de arbeider twee maal zooveel gedurende 16 jaar als boofd van de stegen hoog op en reen dikkte rook Er hapert tegenwoordig wat aan het toeristenbooten, die in Februari onze
koopen als v66r den oorlog". Drukkerij van het Apostolisch Vicai- trok in Zuid-Westelijke richting over atmnospherisch mechanism. ;haven een bezoelfhebben gebracht.
Tegen deze oorzaak wnilde spreker riaat werkzaam. b et eiland. Met de foamite-bluschin- Ook de zeilvaart handha;!fde zich:
echter geen remedie aangeven, daar la1 DeceBter ri. s. hopen beiden weer richting werd het vuur gedoofd. Voor Gedurende de maand Februari gaf tamelijk wel op het hooge peil, waar*
z. i. een arbeider wel degelijk recht frisch en g!ezond terrIg te kcerel rn am zonver wij weten, kwamen g~een per- de regenmneter van het St. Thomas me~e in Januari hert nieuwe jaar w'as
heeft op een grooter deel van het maat- het werk te hervatten, isoo~nlijke ongelukken voor. College een regenval aan van 6, m.m. ingezet.

Koninkllike West-Indische Maildienst.
VAN CURAQA0
NAR ter sb Hro La G~uaira, Trinidad, Barbados en EuroApril.
SS. "Crijussen" 15 April.
NAS "Ooan eoo s an"Cartagenla, Cristobal en Pto. ~imon:29Arl
SS. "'Crijnssen' I April.
S "raj eNassau" 15 A~pr
NAAn Pto. .Cabello, La Guaira, Cumand, Pampatar, Carl'pano, Trinidad,
Demerara, Parama~ribo en Europa:
SS. "Nickedle" 6 7 April.
NAAR Ne~w York:
S. ::CLra' 6 MM a .
SS. "Prins der Nederlande" 4 April

Wa~nneer- U zich op r-eis begyeeft en U met gernal en
g-oedkoop wil reizen, koop dan
CRFEDIPETEREE P3WP~~~~
TRA~s VE L HER'S CHIEC KS 5
Then Nl~atonall 63ty Bstalnk of ~New-York,


-- ~ -- ---- --I -- L~e


De West-indische Bids. AL L1EIP R LIC~ET. Ze zo~uden het da-n I1naar ncan del Go p *i *rs ta~ c
I toekomst overlaten, om licht te bren- 0 p l 8 T a ataic
Onder het opschrift : De wet op de --ie vrda ytre
s antsrrnrichting van Sariname waydt Een vriendelljke invitatie. Het duurde niet zoo ht661 lang, vool' El Vapor
Mr. O. E. G. Graaf van Limburg ,, dat licht kwam. "BtteMOS AiPOs'
Stirum een uitvuerige beschouwing In de: ,,On~der de streep" rubriek Endtlctvrpede ezl. s seael 12 de MarZO. de Europa via Cuba y Venezuela, para
aanhetin 92 indru vrscene vn ht ,Hadeihla bschijf R Toen ze this kwamen. seguir el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon.
versiag der commissie, welke o. m. een van de ,,dingen die gebeuren." Enhtkoj mraie a e l vapor
de opdracht had advies ult te bren-i Dat was een verrassing!'s Mor- 'E elershlht inoj omrade n hus am er." AN E A N
gen omitrent de wijzigingen, welke Iigens met de eerste post vinden me-j lcrshtcti ehikmr CI 1U~r~~IU~)
mt in htnmn 'a Mewdrid lne n ivow Dpn eevrouw gilde Meneer Dupont se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 de
vloekte Mevrouw viel in zwijm. Mlafz0 y seguird el mismno dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juan
koh blagi va lceln rje rej ndhsadnogn Meneer droeg haar naar dlen divan, T~enerife, Cadiz y Barcelona,
kooniian, in de Regeeringsreglemen- den inhoud: da or km he w r
ten van Surinlame en Curagao zoudenj ,,Hierbij een paar plaatsen voor den rechts en~ links vers reid hun mooi- Ambos vapores aceptan cargai pasajeros.
mloeten worden aangebracht, zoowel ,, Moulin Rougerr", on daar de nieuwe s lfgod r amieprtte Los Agentes.
in ver and met de desbetreffende revue van Mistinguette te gaaln zie;e- 'tptesrizn aewale S. E L. MADURO &r SONS.
nrt kleen van de in 1922 gewijzigde --Van raadt eens van wie?"
(ron wet, als in verband met de Ze dachten en dachten, maar kon-ig uflldnsodn nenpa
ibustelling van plaatselijke besturen in den het niet raden. Wie van hun ken-; 11alf1 ekleri hglinde mee uprtoen RE hI1E 0F S E 95P P5
bevolkingscentra, welke et zich toei nissen zou de attentie hebben, huci
Ienno e orinn ze weer bijkwam.
l~ene omte vorzenngin locale eeni paar plaatsen voor den ,,Moulin Ja, en fees dit, zei meneer tus- REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,
eie rach te steunen. De schr. ,,vrijbiljetten" waarvoor je altijd toch 1 ia c rcjdro ae a.E S ING U N M RH
bepaalt zich niet tot het g~even van nog z66veel aaln belasting voor de ha e rejdto ae a.nS IIG D1 IG A CH
een overzicht der voorstellen van ge- ,,stad" en voor de ,armnen" te betalen mernvrouw las: li--- 'I
""" "f~~~~~~~~~~de ~~~~~ommissie, doch~ brengt daar- hadt, maar twee gewone, echte, aanl ,,uw~ I ai i ekatn .. ..SS ., 8
si zn eigenddenkbeeldenz naar voren, de kas gekochte en besproken plaat-! kwamen 19 26 i Cyaggg~ :Marcai Tacira Cggygg O la
votp utnde ult de begeerte ,om jsen. En wat voor plaatsen. Fauteurils "' ~'
zoowel voor Nederlanid als voor Su- d'orchestre tweede rij kory het EeB Wsddingschiap. -- --, -
inunet lets goeds en heilzaams tot moo~ier? W~ie in vredesnaamn kou! dat) Leave ArvSNAEN J ORK .j eFeb. 10Feb, h7 Jn 24 Mrch 3 Mrch 1
e brengen gedaan hebben? To~en de Amnerika-boot in volle zee Leave ..,, i 23 i 2: 8 a t
Mr. B. de Gaay Fortman, die bij- Ze kwamen er niet achter za~genl was, ontdekte men in een der red- A rrive CU"RACA~O. 17 i... .
wonder good this is in oude bron- geen hunner kennissen in staat toti dingssioepen een verscholeni reiziger.; Leave ,, . 1 .. ...........
nen over de geschiedenis van Cura- zulk een aardige, belangelooze ver-i ,,Hoe komn jij daar in die boot ?" Arrive P'T.OCABELLO. . ... i...
Fao, citeert vervolgens eenige blad- rassing, en zdd m~aar ineens! niet eens ;vroeg de kapitein. eaeArrive Ln GUJAl A .j 20 1 eb. 25 Mrch 4 Mrch 1'0 Mrchl 18
zijden ult het in 1748 verschenen tergelegenheid van een verjaardag, een ,,Ach, mijnheer, 't gaat om een we~d- Leave,, 25 27 111 2
,,Het ontroer-d H-olland" welke blz. feestdag of lets ander~s! Idingschap. Ik moet in een~l open sloep Arrive PT'?O CABELLO.I 26 .. 7 ,,12 I)
op die kolonie betrekking hebben. Enfin! zei mnevrouw Dupont. We den Oceaan oversteken. 's Leve CGACO 27 .~ . 7 ,, 2 ..
Deru riek boekbespreking be- zullen dan ech maar gaan, hdr? Mis-l Lev .. 28j 8 13 Ilc 21
paalt zich tot het in 1918 verschenen jschien komen we er later wel achter! 11811111-11houdend petroleonbronnon Arrive MAR~ACAIBO. .i . rch 1 9' 14 22
Arawaks, waarvoor de h.h. C. H. Ede Dupont. Het zou toch werkelijk te Arrive CURAQAO. .. 7 14, 21 28
Goeje en Jht. L. C. van Pannuys aan- onaardig zijn om geen gebruik te ma-- Leave nescebone erct Arrive PTO CABEL1 O Fe. 28 14 8
dachit vragen. De bespreking van ken van z66n aardig, hartelijk. an- Na i nesh rne eih Leave .. 8 28 .4 21 . .
laatstgenoemde is inderdaad een in- niemaangeboden uitnoodiging. En wordt, is te Inglewood, gelegen op Arriave LAGAR..Mc rh1 23 rh2
teressante studied op zich zelf, die misschien komnen we er in den schouw- enkele mrjlen van Toronto, de ont- Leave 1 9 15 23 ,, 29
volle aandacht verdient. burg zelf wel achter, wie de gender dekking gedaan, dat er helium voor- Arrive JAN JUAN. .. 3 ,, 17 25 ,, 31
In de als alltijd goed verzorgde was. komt in de gassen, die ontwikkeld :.eav Arve N OK 1 22 ,8 2April 1
rubriek Bibliografie ziuen we den titel Tonhtaodwse eggtnworden door de bronnen van een niet "
opgekeen va een atikelin e hden, kled ode ze s zhbien in uigt e er inl exploitation zijud petroleumn- S.S. "M~erida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaqao for Maracaibo
Prins" van 12 Dec., ,,Het uapen van gangstoilet, en beiden waren in fees- veld. De capaciteit voor heliumwin-Mac25etnigslsfoMraaoFb27ndArl3
Surinlame en ziin historie, nlaar mede- telijke stemming het doet altijd ple- ning is grooter dan ergens anders in For further particulars apply to
deelnge va Mr Dr C.F. choh. ier te ontdekken, dat men belange- het Britsche rijk en evenaart die van S .L AUO OS n
Kol. Wkbl. looze vrienden heeft, zelfs awetde heliumhoudende gasbronnen in
De Rotor-s~llepen. men ook nog zelfs hun namen niea wet Texas. De Canadeesche heliamwinning
De Hoseatische Mij., die het door De revue was alleraardigst. Mistin-wodovretnaadeUieitt
Dr. FLET'TNER ultgevonden rotor-steLl-guette allercharmantst. van Toronto. Men verwacht een he- to
sel op schepen toepaste, deelt mede, Maar noch v66r het gordijn opging, lium-productie van 100.000 kub. Eng. (NaW 88fvice) Hvre,Hambarg
dat zli de heft van haar kapitaal, groot noch in de pauze, noch na de voor- vt. per jaar. TTr "n viiiq eey1 ay)Po abe
450.000 Mark, heeft ver~loren en de stelling ontdekten ze ook maar 66n -Oak de gassed van de petroleum 10'1dl sn.. m S t.Cblo
likwidatie overweegt. hunner kennissen in de zaal, of in den bronnen in Venezuela worden geregeld 0P0.CubaatgnaSaMaa.La G adlra &(
De Mt). had twee schepen met ro- foyer. op het laboratorium onderzocht, om
tvren uitgerust, maar heft niet vol- Wonderlijk! wonderlijk! zeiden te zien. of hun chemische samenstel-i
doende vracht voor haar schepen kun- beiden. En opnieuw lieten ze al hun ling ook wraardevolle verrassingen:
ne kijenvor enlonedeexlo- enissnelk ~ a ernoplevert. IMotorldil Therese Horn 12th February 21l March
Deze mislukking is dus all66n een nous? de Aristal? Jean F'inistere? M n H r s ac 2t rb
gevolg van de malaise op de vrach- En telkens besloten ze: Neen, die F + ~l in ~ n1tM rh 2t ai
lenmarkt en beslist dus niets ten na- toch niet! En ook die niet! en zeker
< telueivin ide technisch~e aearfde van. die niet!... Fi H r 9 M c )l al
,, uiFvndan Hvf0 19th Mafeb ll O


',


4'
g
g
O
.
O


@1Lo


Ald~%~ elikn g Bankmaken ]C~m


Wilt gtj good on goadkoop ,
n rooken 1? ? ?
C5skooptE da nuwe siga en bij E
aOok kunt u daar van alles krij- cer
ad gen tegen zeer lage prijzen.
:3 De winkel, die goedkooper i
a dan 't goedkoopst verkoopt. c
Komt en overtuigt u, of
bel Telefoon No. 423,


24th Apri
121h May
29ll May.


Henri Horn
Mafi8 Horn
Waldtraut Horn


5th April
23rd April
10th May


All ships accept cargo and passengers.


Vertegenwoordigers; MENSING & Co.


mofonen Victrola
Ortophone zijn
just aan gekomen.
Komt ze hooren in


El h~ouwl e

Prijzen van
s 8~5-- tot is300--
J. & D.0. GOMEZ
Agenten.


E. CURIEL


MORRIS


&L SONS,


DE


C ~A AOSC E


& Co


1Vlensi*


Petro eum--In astrie- qi.

b t Itrengt er kennis, dat zij na voltooling harer nieuwe ins ala les !
in saat zal zijn al hare producten to vervaardigen vo gens a
precede, waaraan de


S ell


Pvod acten


-01ie-


hunne wereldreputatie te danken hebben.
Het tijdstip, waarop met aflevering van SH~ELL PR0 0UO TEN to
CuraCao zal worden aangevangen, zal nader worden bekend gemaakt.


'Vertegenruoordigers.
] 4n
Agenten: MENSING & Co.


C 088 -

Volgestort Kapitaal en Reserve fls 1.750.000
Koopt en verkoop~t wissels'
buitenlandsch bankpapier, coupo~ns,
gemunt 0-oud en zilver.
Neemt gelden ct dep6sito en opent
chequerekemingen met rente-ver-goeding.
Ver-schaft Reiswissels, Credietbrieer,
Circulaiire Credietbrieen.
Telegrafische Uithetalingen.
Safe-loketten Spaarbank.
"Botica P8010081"

van Edmund Jacobsen.
lAISOthekEt. s
Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.
Spoedige aflevering van Recepton
Patentmedicyjnen Drogerijen
allerlei Soorten van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten
Vlugge bediening Aan huis bezorgen.


Het schitterendste en meest gezochte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Oost-Indi
is dat van de Sigarenfabriek ,,Wascana"' KA~MPEN (Holland.)


_ __ ____


~~__~- _


DURANTE LA EST~ACIO~N CALUROSA
andua~ted, se fatiga faicilmente y le falta.
energistsc siente abadido, nervioso, irrita.
bl y debilitado, tome una cucharadita
de SASLVTAE en unvaso de agua.


I I


B~ITE ~hR~~.Oak voior DoniMeRouE, don Calva-
in 1921 als Senator can der togen-
Onze wereld is rikansr-standers was vanl Brian~d, die --- to~en
kende tegenstellingen van felle bewo_ reeds opdntruwg-dehrtl
genheid. 'Tegenstellingen, die zicia ling van het gezantschap verdedigde.
somns met zulk een scherpte kunnen Ja, ook DOUMERGUrE. die thanls up
openbaren, dat mien onthutst raakt, niet Ide eenzame loo~gte vani het Elys~e
wet ak, wk t egn eeni vrij u~itzicht over de dingeni kr~ee"
"ise l:aase"'1 ja :T"sm meermalen i e n: h Cok zlet, met onbeneveld:
gctuigen kunnen weren van vinnigen 2 *e"
strijd tegen het Vaticaan in verschil-j In dit verklarendt licht beschouwel
lende landen. Het hoogtepunt werd was de 21e December een historische
daarbij gewoonlijk bereikt door b~et dag in de geschiedeniis van het Elyste.
ste en oar gelenlo (!)d bsluiha ste Terwerkdennaing zijner groote vrer~dien-
H.~ ~ ~ i Ste eu ere en .... en den. Pause tot het kardinalaat verheven.
In Nederland, waar % ,der bevol_' Volgens het bestaande gebruik
king katholiek is, werd dat feit door mostt hot Staatshoofd van Frankrijk
een klein groepje christ. historischen, i den nieuwhenioemde plechtig den
door bet fel anti-papistisch driven in r'oodenobarei odpeznetten, ult Romne daar-
die partij opgezweept, klaar gespeeld. jvo -ogzodn
Onder dezulken is ook Frankrijk De kwestie leek netelig, want Dou-
i:m 'et. MERGUE alS Protestant kon bezwaar-
Geweest. Want sedert eenigen tijd lijk optreden als intermediair van het
is er just geen land, waar eene ver- Hoofd der R. K. Kerk voor deze ker-
tegenwoordiging bij het Vatic~aan of- kelijke ceremonie. Daarenboven zou
ficicel vuriger en zakelijker verded ~gd Deumnergue ongaarne uilgesloten wor-
wordt dan in Frankrijk. den van dit hooge voorrecht, dat heml
De twijfelachtige eer van dezen be- in zijne waardigheid als overgeleverd
Iteekenisvollen strijd laat Frankrijk aa privile~gie toekwram vanuit den tijd der
"'estaiidee jrkland nate zjnpeoHi sn~st ouedo wijzg vanl het protocol wor-d
ka;;ten laat bekijken, to~en vastg(lesteld, dat de overbrenger
In Frankrijk zetelt thans de Nuntius van den baret dezen aan den Presi-
~niet alleen, doch in Frankrijk heeft dent zou overhandigen, waarna deze
jmen het merkwaardige feit kunnen hemn, ter voltrekkinlg van de piechtige
!zien gebeuren, dat de Nuntius met opzetting zo~u aanbieden aan K~ardl-
Kr'oot c'eremoniel naar het Elyste going naal DuBols, Aartsbisschop van Parijs.
jvoor een eigenaardige piech tig heid. Aldus werd het kerkelijk voorschrift
,Le Nonce it I'Elysee...." dat is gei~erbiedigd en het Elysde behold
/een gebeurtenis, waarvan niemand voor een pijnlijke uitsluiting.
jeen jaar geleden had durven droo- Op 21 December II. had deze plech-
men, een jaar geleden, toen Herriot tigheld plaats in den helverlichtensa-
als minister-president zich ten taak lon van het paleis, waar met den Pre-
stelde~ den. gezan, bij het Vaticaan te- (sident ook Brianid, de premier, aan-
rug te roepen.... wezig was met den Secretarisgene
En nu ?. raal van BuitenL. Zaken benevens het
sesenonwen wij eerst de persoon- m~Iilitair en civil huis van den presi-
lijkheid van dezen Nuntius, die toch dent en verdere autoriteiten.
ee bizondere figuur m~oet wezen, van In statie-autos van het Elys~e arri-
nabij. veerden Kardinaal Dubois en Mgr. Ce-
Vier jaar geleden kwam hij te Pa- retti met klein gevolg, begeleid door
rijs aan als Mgr. Cerretti voor die mas-- den oppercere mon iemeester vanl den
Isa, doch als een opmerkelijke gestalte Pr-esident der Republiek, Becq de
(voor de in;gewijden. Een mian, die Fonquitres.
Sde kwaliteiten bezat voor een wereld- Bij aanikomst van den stoel preseni-
figuur. teerdent de opgestelde troopen die ge-
Alvorens seen tiental jaren geleden w'eren, de muziek speelde de 1Mar-
in de nuntiatuar op te treden, had hij Eseillaise, terwiji een groote mass
vier jaren gewichtige posten bekleed den regen trotseerend, het schouw-
in de Pauselijke Staatssecretarie. Als spel genoot.
secretaries, daarna als auditeur derp Na de opsteliing in den salon deed
Pauselijke legaties in Mexico onitwik- Mgr. Valerio Valeri, Secretaris der Iiun-
kelde hij een tact en bekwaamheid, Itiatuur, voorlezing van de breve der
die hem voerde tot: de waardig- verheffing van Mgr. CEKETTI1 tot bet
heid van Apostolisch zaakgelaistigdel Romeinsche purper.
van Nieuw Zeeland. Vervolgens wenschte de president
Toen eenigen tijd daarop de diplo- der republiek, de heer Doumnergue,
matieke betrekrkingen van Parijs en den kardinaal geluk. HY sprate~ m
den H. Stoel moesten worden hervat, leenvoudige en welgekozen woorden
werd hem de delicate taak toever- van den arbeid door den nuntius ge-
trouwend er de leading op zich te durende vier jaren verricht, en van
nemen. den gunstigen invloed, door hem uit-
En vier jaar lang bleef hij daarin geoefenld up bet tot stand komen van
werkzaamn op een wijze, die slechtsf het statuut der Kerk in Frankrijk door
bij bertadering kan worden bevroed installing van de diocesane vereeni-
als men de apotheose van 21 Decemn- Igingen. H--ij herinnerde aan zijn loop-
ber 1925 waarover straks even baan van groot diplomnaat en zijn ac-
gadeslaat. tie in Rijnland, het Saarbekken en
Een kleine greep in de voornaam- Marokko.
ste kwesties, welke Mgr. Cerretti re- Zeer bewogen danikte kardinaal CE-
gelde wonder moeilijke omstandighe- RETTI in korte woorden den president
-den, voettangels bleven hem~ door der Republiek.*
achterdochtige tegenstanders niet ge- Dan trad Don Eu~ro di Napoli Ram-
spaard kan dit eenigszins duide- polla, Prins van Monte Leonce, naar
lijk maken. Ivoren, overhandigde aan den beer
Men denke slechts aan de langdu- Doumergue de kardinaalsbaret, door
rieonderhandeling tusschen Mgr. hem ult Rome medegebracht.
rgCerretti en den heer Jonnart ter rege- H -et hoofd van deni Franschen staat
ling van de uiterst teere en moeilijke droeg deze aanstonxds aan kardinaal
kwestie van de verhouding der Kerk Dubois over, hem verzoekende deze
in Frankrijk, uiteenigevallen door de op het hoofd van den nieuw benoemr-
brute opheffing van het Concordaat, den Prins der Kerk te plaatsen.
g~evolgd door de plompe doorvoering Een fiuweelen kussen, rijk gebor-
der scheidingswetten. duurd, betzelfde, naar men zegt, waar-
Men denke aan het netelige vraag- olp eertijds de koningen van Frank-
stuk der bemoeienis van de overhead r Iijk neerknielden bij de kronling in
met de bezetting der bisschopszetels : het koor van de kathedraal~van Reimns,
.droit de regard," dat door M~gr. Ce- werd geplaatst voor aartsbtsschop
retti teruggebracnt is tot het recht van Parijs, Mgr. CERETTI knielde
voor de overhead om van bisschops- erop neder, boog bet hoofd, om
benoemningen, die zeker gewichtige kort daarop, bekleed met de roo-
zaken mogen heeten, niet eerst door de baret, zich wederom te ver-


de bladen te worden ingelicht. heffen. De ceremnoniemeester, Becq
Men denke aan de vele kwesties de Fonquidres, hing den roo(-
van het Rijngebied, het Saarbekken, den mantel om de ouders van den
het nabije Oosten en Marokko, in wel- nieuwen kardinaal. De plechtigheid
ke alle de nuntiatuar gemengd werd was daarmede geiiindigd. 1Maar kort
en het Vaticaan iets had mede te daarop werd kardinaal Ceretti door
zeggen, terwiji er eminente Fransche den president der republiek in pu -
belangen op het spel stonden. blieke audiibutie ontvangen.
Als men dan weet, dat de verhou- Waarna een groot dejeun~er plaatst
dinig tusschen de nuntiatuur en de vond, aangehoden door bet hoofd van
Regeering aan hartelijkbeid won, kan den staat aan den nieuwen hoogwaar-
er omntrent het resultaat der bespre- digheidsbekleeder, meerdere prelaten
king weinig twijfel zijn. en gezanten en talrijke politieke per-
Men herinnere zich slechts den soonlijkheden, die bij de piechtigheid
BRIAND van jaren terug, den verwoe- waren tegenwoordig geweest.
den anti-clericaal a outrance, den H-et vertrek van het Elys~e naar
BRIAND, den gloedvollen, zeldzaam de Nuntiatuur geschiedde met het-
welsprekenden redenaar, die door zijn zelfde ceremonies als de aankomst
nimmer falend woord uren achtereen ten oaleize; het 5e regiment infante-
het Luxembourg in spanning hield rie bracht de eerbewijzen, de muziek
met zijn pleidooi voor het behoud speelde de national hymne en nog
v aan he t Geantschap. vraded. altijd stond een geduldige mnenigte
Maa detijen ijnookvernded.samnengepakt. omn den nieuwen kar-
Niet voor BRIAND alleen. ninaal, die als pro-nuntius nog en-
Voor allen. Ook voor HERRIOT, kele maanden te Parijs zal vertoeven
die den kampioen van een jaar ge- eerbiedig te begroeten.
leden, die thans als Kamervoorzitteri Dat is inl Franknijk geweest de apo-
zijn goede redenen aangaf, waarom hij threose van deni strjdu om den gezant
niet gaarne ten tweede male zijn sym-i oij het Vaticaan terug te roepen, op
boliek gebaar zoui herbalen, zooals in het einde van het vorig jaar geopend
den tijd, dai hij het kartel most ont- door een communist, die vereen-
(zien, En achteraf wenscht hij zich zaamd bleef staan met zijn voorstel
(geluk met den gooden afloop van het daartoe.....
avontuur. En in Holland .. ..


.1


R TOS R. TOS FERINA
S LARINGITISc L FECOONE5N:DI~AT RAT1


;2;-J.; cp ,

ALIVIA LA T05 Y LA RESCPI!RACION D I F1 CULTOSA s
ESTIMtJLA : L.A EXPECTORACIONI, ALIIVIA LA INPLAMrACION RE.
PRIME LOS SUDORES NOCTURN05S, FORTALECE LA LlESPIRAC10N
Y DOMINA EL DESASCSIEC3.


Met de laatste boot is wederom cen nieuwe voorraad aangekomen.
Vertegenwoordigers voor Curacao: 1Mensing a Co.


O n t~he I sl an d*

I~aensng & o


g
g


REPRESCA,VIGORIZA,
fUR IGLIMPIA Y '


RINONES entons Is
~DIGESTI('N, limpia y prifi a
el CONDUCT INTZE~STINA
')W- w r
elimina ~el AC)DO URICO, evita
la POSTR~ACI jNy~ LNGUIDEZ.1


Bank


8 ld r'


Z lsoie8Cl 1 b6~ Auo

Zich aan to mze iden ijj
J. (3 .OmeZ


El h~ou We.


R~-t-~~a: r~asr': ~


The best


ujtbiskyI


impOtrted


Rgent~s.


yaOfl OND


MenSing 0LC


,gne : MNIG& G


Vertesn0WOOrilige~f; MeHsillQ & C0.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs