Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00118
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 6, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00118
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


~'I~-FP~C~LI~1Lf .~lmfi~YPIO~B=IIYIIPI~N~IYUlrT~1LI~~PI~L ~


N D~ 1 ~I~XRI -~-~mZlllllll --IIILi~W-"4 -- --s ~ 1


.:pC~L~SAnr -U I-~II 'BaP~rauL~s~n~~~au~i~~-E~EiAIQPJ~PUuYs ~IULIYYESl~bjl~eQPL*~i~ECIIF~I~SPI


MemrievanToelich~ting. k


Afdeecling IV.
Artikel 59. Tesneinde het onder-
wijs. zoowel op de Hendrik- als op I
de Wilhelminaschool, op peil te hou- '
den wordt het noodig geoordeeld
het aantal onlderwijzers en onderwij- 2
zeressen le. klasse op vier te bren- E
gen. Oprooping in Nlederland van I
gegadigden beeft reeds gernimen tijd ~
plaats gehad en volgens ontvangen i
mededeeling van het Departement
van Koloniian kan uitzending van
2 onderwijzers ,binnenkort wor- 6
den verwacht. Bij de oproeping
werd bovendien de eisch gesteld, dat '
behalve de hoofdakte nog de akte I
mniddelbaar wiskunde en handelsre-
kenen noodig zou zijn. Waar voor
het bezit van een middelbare akte
thans een toelage van f 960,- zal '
worden toegekend (P. B. 1925, No.
64q) wordt het krediet voor bijakten
aan onderwijzers f 5000,-- hooger
geraamd.
Uitbreidin~g van het total aantal
leerkrachten zal echier niet plaats
hebben, integende'el door de ophef-
fing van de openbare school op Bo-
naire, waartoe ult gebrek aan deel-
n~me mnoest worden overgegann, en
samenvoeging op Saba van de scho-
le~n te Bottom en St Jo~hn's, wordt
het aantal met 2 m~an vermo~i n derd.
Artikel 60. VernieuwMing vanl de
mneeste leerboeken o~p Cunr,?agu en
Saba wordt dringend noiodig geacht.

ken wordt bovendien telke jare
overschreden, zoodat ondergeteeken-
de heeft gemeend die posten voor
1927 te moeten verhoogen tot res.
pectievelijk f 5000 en f 800,-. 1
Artikel 61. Voor uitkeeringen aan
het personnel van de R. K. scholen
zoomede voor tegemoetkoming in de
kosten van stichten, aanschaffing van
meubelen, enz. wordt voor 1927 de-
zelfde bedragen geraamnd als toege-
staan vooir 1926, behoudens verhoo-
ging der kredieten voor Curagao met
respectievelijk fll1000,- en f 500,
in verband mnet det oprichting vdn 2
nieuwe scholen n.1. te West Soto en 1
Jan Doret,
Artikel 67. De onderwijzeres met
in Nederland behaalde beyoegdheid,
die met het voorbereidend onderwijs
bij vertrek van hoofdonderwijzeres
naar Nederland, belast was, trad in
Maart 1925 ult den dienst. Aange-
zlen het voorbereidend onderwijs
zeer op prijs wordt gesteld en het
noodzakelijk geacht wo~rdt dat met
de leading van dat onderwijs een
kracht beast wordt, die in: Nederland
de akte verworven heeft, wordt, we-
derom een krediet aangevraagd voor
een hoofdonderwlizeres.
Voor vernilenwing der leermidde-
len wordt tevens een verhooging van
f 300,- op het voor 1926 toegestaan
bedrag voorgesteld,Cur980schevaas oniangs in De Maasbode, eindverslag
stn voorjarge liveede Rotterdamsche mis-
Seweek, en toen flitste 't me opeens als 'n
beeer icht door 't brein, waarom niet 'ns 'n
b estl gebabbeld ,,onder-de-streep", over de
nictegRotat rdamc i mi rHeck dil ik heb
O"ervalsclite Curagaoscher cople,
Ue zullen 't probeeren-
Ready about! Let go!
dereeg einde 1919, met verlof In 't Moe-
derachd, de eervolle, tevens oncereuze op-
missiet, on te zorgen dat onze Curagascie
opisi d aardiglij k vertegenlwoordigd zou zjn
stll de eerste Rotterdamsche missietentoon-
core &, gvat beteekende niet alleen 'n reuze
goer spondentie, maar ook 'n overal-heen-
nos(j omn zooveel mogelijk Curagaosche cu-
'insaop den kop te tikken.
ius ~oosendaal vischte ik achter 't net. onze
gew~er oplonie Suriname was me just vo6r


In Voshtnlevr rd His n
, j eenige particulieren had ik meer su ss
(t zaakje begon te rollen, postpakkettcens e
kisten en monsters wonder w'aarde, ST on en
den dra binnen, som
Dat was dat. 't Liep of 'tgesmeerd ws
ik ademde verruimnd. totdat er 's-avondvs, I
um" met de laatste post weer 'n keistee 11
m'ijn aIdres kwam binnenvallen, inl deen aan
van 'n keurig getypt briefje Vnht


Zatelrdag 6i YI~aast :926.


LC~klYLYPBUiR;L~tL-- --~wrm~p~GMl~a~P~yiLI~ilfBC~- I'JII.EJ ..:~~Et P~..~l~l~i 4.=...~i-
L- -~Pllbll


E I hH ID E


Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentiian van 1--7 regels
elken regel meer 7% ets.


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnemnentsprijs voor Curagao, Bo0naire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.-- bij vooruithetaling.


f. 0.50; voor


ul .I:.S;1:.~T~i`l.:,~`arcc :)iML.'~.;tlJ~S Sil~C(YYjL:~IY...rG~.:-~i ;?L 5jLIL~n~iZ; ~~BNU~3Xr~YYZ;; L~P'PL'I .~L~I~L~BZIP~V~L -):O;r~i/' ~~:C\n~L~-I3:. 7: T.T, : I..l:~ilii~llrrLI:CWI.S~I~U


Artikel 68. Aangezien de leerganlgenl door het toenemend autoverkeer op
ich alleen zullen uitstrekkenl tol u-i~~ '''''''''''''''''''''Uamooeten Aruoa eudiean krehre en
lecchtonderwiijs en vervolgonderwijs -- tl etnwre a orene
an nar d meeingvan ndere- -- de arbeidsloonen gestegen zijn, meent
~~~an~~ -aa -e nieigvoo~rr~onder eteekende de kredieten van
ieekende met ilen kredlet vand~ a-e:rflc 8ra Me ,r~
aonderhoud enz. der straten en wegen
i' 10 000,-- wo3rdenl voistaan!. .ln ,%~ wn ea~~s lo
Sin hiet stadsdistrict op. Curacao en op
Alfdeclinga VI. ~y -- -- I Aruba onderscheidenlijk f 3 000,-- en
Artikel 82. Ondanks verschillende CURACAO If 2 000,-- hooger te moeten ramen.
pogingeni is het ondergeteekende niet; Artikel 112. In verband met het
mogen gelukken cen genecskundige: aangevraagde krediet van f 50 000.--
bereid te vinden voor de bij de be-i voor0 buitengewone uitgaven voor her-
zoldigingsregeling bepaa:de bezold-i- selling der straten en wegen in het
going van fl.7008, de betrekking vani HOOFDKANTOG:R: BIJKANTOOR: 'stadsdistrict op Curagao, wordt het
Directeur van den Openbaren Gezond- lcrnrct41ASEDM AAAVnzea krediet aangevraagd voor steenslag
heidsdienst te aanvaarden. In annmelr- i f 3000,-- hooger geraamd dan in
kintg genomen, dat van den gen~ces-j Statnitair Kapitaal: fl 5,000,000. 1'926.
kundige eenige bijzondere ervaring op .elrbs Arogsot B10000 tikell ee 13. Herstlin an sra
het gebied van hygienre enI bacterio~lo- Getjtt&Vletr 110000 e nwgnvnCrgo
gie vereischt wordt, terwiji tevenis par- Buitenlandsche Wissels Evenals in 1926 wordt ook voor
ticuliere bijverdiensten krachtens de Vreemd Geld. 1927 kredieten voor buitengewone
verordening uitgesloten zijn, vermeenit Djoit' & pa-eknnehersteiling der wegen aangevraagd.
onereteknd dt eninomnvan Credietbrieven &i travelers' checks. De straten, die voor asphalteering
fl 12.000 's jaars nliet te hoog is oml .Jitvoering van Effecten-orders. in 1927 in aanmerking zullen komen
eengeshite raht e kijen.Te Verzilveri. g van coupons &( dividend-bewijzen. zijn de Scharlooweg van het Concor-
einde het bezoldigingsbesluit nki I.: Incai searing van uitgelote obligaties. 3 Idiaplein af, de Bargestraat, de Werf-
wijzigen, wordt een persoonlijke toe straat, de Van den Brandhofstraat en
lage voorsteld. de Van Radersstraat. De te asphaltee-
Tfevens wordt een ktediet aange- volk bij den reinigings:jdienst en de'toegenomen, dat den machinist-mon-re oprvatzlgotewze
vraagd voor bezoldiging van een ge- urgentie omi den diensi better te rege- I teur, die daarmede belast is, weinig dan in 1926 lt te vagooer enzooda
neeskundige, die ter beschikking van len, maken het noodztkelijk, dat de tijd oveischiet voor zijne andere ook he rditvo 1927 hi evern oogerge
den Directeur is gesteld om befast te bestaande groote k~arren voor vervoer werkzaamheden. Bovendien bedraagt stel moet wordien er12 hoe
worden mnet de behandeling van de van vuil algesciaft en vervangen ,het aantal motoren byj het Gouver- Voord det buitenwee a e e
gouvernements patilenten in het St. worden door twee auto vrachtwagens. nement thans in gebruik 35 stuks. Al k~redet vanewe fa 15.00 unen wr
Elizabeth's Gasthuis en de verpleeg- Bij verschillende nauws stegen zul- deze machines d ienen geregeld nage- Iden volstaan.
den in het Krankzin nigen-gestichit. len vuilnisbakken wooden geplaatst, zien en c. q. hersteld te worden, het- -ebtrn ansrtne ee
Ondergeteekende is tot dlezen maat- die door middel van, cen kraan op- geen door den machinist-monteur zou Vreengvnsaennwgn
regel reeds inl 1925i overgeg~anl, dear genomen" en uitgestort zullen worden moeten geschieden, doch waarvoor hij op Bonaire.
stagnatiei inl den dienst ontsta~nd, ini de groote bak ach::er de wtagen. thans geen voldoenden tijd meer heeft. Het verkeer met vrachtanto's stelt
De bezoldiging van denl gouverne- 130 in 1925 gedane uilgaven bedroe- Ultzending van een mechanics is hoogere eischen aan de wegen. Aange-
menits genireskundige in het 2e. dlis- gen ogeveer f 23 000.--, terwiji voor noodzakelijk, waarom op deze begroo- lzie eenige wegen om aan het verkeer
trict kon wosrde~n teagbacto 927 in verband met de hierboven- ting een krediet voor bezoldiging weerstand te bieden een deugdelijke
fl.000 I, omda gaanewe bleek, t(\) verme~idt ve-rbetering r-en krediet vnwordt aangevraagd. Iherstelling moeten ondergaan, wordt
dat verm ino~ldere van !w-rk uhede, if 35s00j,-- aangevraatodl word~t. Artikel 110. Aangezien de in 1925 voor 1927 boven het krediet voor ge-
plaats had en omdat aan dien genees- Afeln i.o uaaAuae oar geae woo outnderhoudn afonderlijk postge
kundige vergunning werd verleend om Artikel 108. In verband met de be. o uitgaen vorb gewon oendiehu gdaer or utneonodrodute
in de stad te wonen, waardoor hij langrijke werken, die door het Depar- Landsgebouwen, de toegestane kre- tr Verbtrnvn ee eS
meerdere particuliere praktijk uitoefe- tement van Openbare Werken moeten dieten, als gevolg van hoogere ar- M tebtrn anwgnt t
nen kon. worden uitgevoerd, voornamelijk die beidsloonen, aanmerkelijk overschre- Ma' in-
Artikel 84. Het wordt noodig ge- voor havenverbetering, acht onderge- den hebben, meent ondergeteekende Voor het autoverkeer wordt verbe-
acht dat de Directeur v. d. Opend. teekende het noodzakelijk, dat de di. de daarvoor aan te vragen kredieten tering van de wegen van Beneden en
Gezondheidsdienst eenmaal per jaar recteur wordt bijgestaan door eenj onderscheidenlijk f 4 000,--, f 500,- Boven Prinsenkwartier noodzakelijk
alle eilanden bezoekt, terwiji het toe- ingenieur. en f 500,-- hooger te moeten ramen. geacht. Waar de ultgaven voor die
gestaan bedrag van fl 500, voor Vroeger had het Departemient vanl I Voor Saba wordt een verhooging verbetering niet ult het krediet voor
reis- en teerkosten. steeds blijken zal Openbare Werken ook steeds de be- van f 300,- voorgesteld in verband gewoon onderhoud gekweten zullen
te gering te zijnl. In 1924 toen de schikking over een technisch opzich- m'et vermeerdering van de gouverne- kiunnen worden, wordt een afzonder-
tBovenwindsche eilanden bezocht wer- ter; eerst na 1921 werd in deze betrek-, mentsgebouwen t.w. de school te Ilijk krediet daarvoor aangevraagd.
den, bedroegen7 Artikel 93'. De betere inrichting van naar aanleidling van de door te voeren -OOk het krediet voor onderhoud en belastingkantoor.
Ide polikliniek op !Mun~do Nobo stelt b~ezuiniiging geen werk van eenig be- i herstelling der militaire gebouwen Het tegenwoordig belastingkantoor
in staat om meerdere lijders aar be- teekenis ter hand zou wordeni geno. wordt om dezelfde reden als hiervo- eischt voorldurend groote herstel-
smettelijke geslachltsziekte te verple- men. Thans echter nu de economische ren" aangegeven met f 1000,-- ver- lingen, aangezien het geheele gebouw
gen. Om aan de bestemminig te vol- o pleving van Curagao de totstand- hoogd. en zelfs het dak in vervallen toestand
doen, zullen meer uitgaven gedaan bringing van verschillende belangrijke I -Het aanbrengen van water eischtte verkeert. Nog aan het eind van 1924
moeten worden, waarvoor een hooger werken eischt, acht de directeur van jeen betere controle dan tot dusverre en in 1925 werden groote bedragen
krediet wordt aangevraagd. openbare werken het noodzakelijk ges chiedde en ook de kantoorlokalen besteed voor het opknappen van
Artikel 97. In verband met een wederom de beschikking te hebben worden thans better schoongehouden. het gebouw, wonder dat vernieuwing
voorgestelde reorganisatie van den over een technisch opzichter, die dan Een verhooging van f 400,-- van het van het dak, waarvan de meeste bal-
reinigingsdien~st fallen de twee auto- vooral miet het toezicht op de t~e krediet tot het doen van die uitgaven ken vermolmd zijn en men gevaar
onderstellen, op de begrooting van bouwen- werken belast zal worden. wordt daarom noodig geacht. orisotnbgn evezn e
:1926 aangevraagd voor vernieuwing H~et aantal opzichters wordt op drie -V oo rtel ef oon-ab onnementen werd hand genomen werd. Tengevolge
Ivan de in gebruik zijnde vrachtwa- behouden, daar een deni ingenieur bij i195tegoleanerdean-vnde oniangs plaats gehad hebben-
gens, voor uvervoer van vuilnisbakken de havenverbeteringswerken toegfe- sluitingen, o.a. door ultbreidingvadebndideedepngljk
gebruikt worden. De beide in dienst voegd zal worden, een voor het toe- het loodspersoneelf f 559,- uitgege- vloers in gebruik als entrepot zouden
izijnde vrachtwagens kunnen echter zicht op bet gewoon onlderhould der ven. Waar het tarief van de gouver- weer groote bedragen moeten wor-
niet gemist worden, doch zullen reeds gebouwen beschikbaar bl ijfIt en de nements-telefoon hooger zijn zal dan den uitgegeven voor herstelling van
zoo niet in 1926, dan toch zeker in andere met de herstelling der wegen het tegenwoordige, worden de ultga- het gebouw wonder dat daardoor in
1927, moeten worden vernieuwd. belast zal worden. iven voor 1927 geraamd op f 2500,-. de toestand van het gebouw wezen-
Artikel 98. Het gebrek aan werk- Het keuren van ketels is zoodanig Artikel Ill. Aangezien de wegen like verbetering gebracht wordt.


:hand met ongeveer den volgenden inhoud: All right, zal er voor zorgen. Anders Westen van Rotterdam, 'n wagen van Van gratis voor 'n week aan 't missie-comit6 af-
,,Waarde Jan Paui, Besloten 'n popu~lair niet?2 Gend & Loos met zeulend-biefstuk-paard, gestaan,en later weer verkocht met 'n ton
e tuucrs~issrchim utieIi te geven Hierbij in- Neen arnders niect v66r 'n deur met mijn naam er op ; 6 kisten of wat er boven op ann de gemeente, om 't


gesloten 'n artikeltje over onze missie,van Ajo! iwerden gelost, en ,,alsdat de overige 1 n' upotato emtmr
P-ortorico. Wees zoo goed, 'n drietal korte Ajo kisten spoedig zouden volgen. 't Kan me nog spijten indertijd bij die
en ktrachtige ,,Curaqaosche schetsen te peni- Afbellen. Wist niet, dat 20.000 van die petieterige zusters Dominicanessen, geen bodje ge-
nen. PATER VAN BERGEN, onze vaardige schil- Toen op 'n drafje naar 't Beursstation boekjes zulk 'n reuze-quantum vrertegen- waagd te hebben.
der, zal ze illustreeren. Juist op tijd, om hijgend 'n coupP van den woordigden. Den vierden january state ik naar de
Goed success: t. t. N. N." Amsterdamsellen sneltrein binnen te duike- En nu kunt ge 't gelooven of niet, maar Oppert.
Mompelde zoo iets van 'n strop, 'n reuze- Ilen. binnen 3 maanden waren al die exemplaren Een der schoollokalen was aan de missie
strop, Maar 'n paar dagen later 'savonds Ultgehijgd. Brevier afgebeden. 'n Sigaar schooln op. van Suriname en Curaqao toebedeeld. Ka-
7.17, nB 'n dinetje van om den drommel gerookt. Nog 'n sigaar gerookt. Amster- Zet 't de meest gevierde auteur, om zulk toenhouten schraagtatels met kleurige ka-
genru srie kgemitenitapes, nedrdw~edek ik indam atilitsta !pe 't bueuvn e. 'nM suc te kun nklmoekes n vj p' tgonemtjes bnes ijkeerd lag aden wand' amal-
salamandertje, pinkte de switch, draaide den Book-Centrale Keizeragracht no. 62. verroeste moerschroef, de kraakstem van den vloer, dat was alles.
:sleutel in 't slot, zoo 'ns diep aan mijnl Voorgesteld. '~n criticaster: ,ardngne e ee e red Jsut eti;ae
geuig Wscaaencaligapeere et Aane m Iheel goedkoop, die boekjes van U, JAN en breekijzer in actie, tik op mijn f ikken, au !
eu g l~esnanaet lligradheede e aenaa.11er.en k deonerde't taal PAL ? Stond dra te transpireeren, alsof 't Cura-
blanco-folio, ,CURAQAOSCH~E SCHETS No. I" 1tal vellen cope en de 4 neesterlijkecrayon, Jhl, mijnwaarde mandril, ze gingen goed- Caosche zonnetje me weer bescheen.
Tegen 12 uut was ik klaar, en kroop ik krassen op 't bureau-ministre van den aller- koop,~~rJr heel erg goedkoop, allerreusachtigst Mtin reisgenoot over 't groote water van
onder de wol. vriendelijksten directeur, eventies business: goedkoop, want we gaven ze weg bij hoopen th a etna ara ae eepo
Heb dien nacht zwaar gedroomd oe 'n Brochuurtje in quarto, verfucat met voor geen cent, voor geen halven cent, maar rist MORSING, de altijd goed gehumeurde
Cu Mragao. coi 'e isee. o deez crayons, geen autotype, maar zink- heelemaal voor niks, Wil je gelezen worden, vurige Surinaamsche missionaries, stood ook
's Mrges cplelatn vseeen.jes, oplaag 20.000, op hoeveel komt dat ?" en daar is 't toch maar om te doen, al te puffen.
Goedgekeurd. -Laat me 'ns kijken. En z'nl potloodje krie- dan is dat je method. ,el, old timer, balsamiek, eb ? Ver-
Artistieke breed opgezette crayon-teeke- belde wat ciffertjes op 'n bloc-note.... wel,; 'n Paar dagen na Nienwjaar 1920, 'n pho- beeld je maar dat je met 'n paar van je
ningen van PATER vanl Bergen kwamen in. dat zal Uprecies idem zooveel kosten." 'netje van 't hoofdbestuar, om zoo goed te dierb~re boschnegers aan 't kuieren ben in 't
Huisenopgbel, ntecomunal finer- Allriht!Waneerkut~zaflvernwillen zijn de diverse: missie-artikelen op te Surinaamsche oerwoud s'middags om 'nuur
communicaal, ik weet 't heusch niet meer. Nu, over 'n dag of tien. sturen naar 't tentoonsiellingsgebouw in de ;of 12. Kom, steek nog 'ns op.
NA 'n uurlje wachtens de telefoonverbin.- I Best. hier is mijn adres Oppert no. 6i9, en op> 4 Jan. de boel te eta-: Alles uitgepakt. En nu, o groote Goden,
digKlin Beg Willemstad W. 1. doet 't T Iot genoegen, meneer leeren. aan 't etaleeren.
dnog e inlren ertg,1er eindelijk contact T ot genoegen, pater!i Dat bewuste gebouw in de Opperf was Weet van etaleeren nogl minder dan van
nog min en gg'n Half uur later zat ik allergezelligst te voorbeen klooster en scholen-complex van kousenbreien, en van kousenbreien weet
gekregen. Idineeren vis b vis mijh oud-Professor Pater de zusters Dominicanessen, die juist'n paar ik heelemaal niks.
HHll J sretmtJnPal .V EGo 't maal gekruid door zijn weken geleden met al hun hebben en hou-' Never mind, beginnen met 'n pidce-de-
Cpe kla r ? pittig-mousseerende humor, en z'n goed- den naar hun nieuwe stichting op den milieu, en daar omheen de rest groepeeren,
Copi 1ate ka lachsch ophalen van lang vergeten herinne- Walenburgerweg verhulsd waren. Izei mijn gezond verstand, maar waar zoo
La ant deann mar'ntwintig-duizend exemn- 1ringen ult mijn jaren als propaedeutieker. Door den nieuwen eigenaar werd geheel'igauw in mijn.armoedig rommeltje,'n waar-
plaraeo vn drukken. Op den tienden dag precies stopte in 't 't gedoe'tle voor 'n paar ton gekocht, toen dig middelstuk op te duikelen.


43ste Jaa~gang


fi3o. 2200


W E E yB hAD VlOOaP, DE: G;U JA C OS c tE


Bureau vranl dit blad: St.E lisabeth's G~asthuis.


St. Yhomas-college.


Admi ni stra tie;:


DR (1K KE R B L. 80 AER 3.


El. C~uriel
il. J. c. Bodenhurglelllnlund

J. CG. HienriqueZ
J. Mansvelt Beck

Mr S. .vndrVenZpeflL

Hierbij wordt bekend gemaa-kt, dat met ingang van Mlbiaan,
dag 8 MaLart196 de ,,aanatorium- steilger' in
Bati Pania Baai (achter het Sanatorium) voor de vieertiensct
op Otr-abarida uitsluitendc in gebruik za~l worden genomnen-
Curagao, r>n. Maart 1926.

CUr808080h6 Petf01eum Industrie Maatschappij


I _
1


ons artikel geplaatst in ons nummer
van 6 Februari II.


Daar zou je heusch moe van worden, ik
bedoel door 't gecatalogiseer van zoo'n soort
opruiming vanl restante goederen van 'n
warenhuls in miniatuur.
Spreidde met 'n breed futuristisch gebaar,
dat heel West-indisch gedoe'tje inopen slag-
linie, over de mij toebedeelde Ctalage-ruimte.
En toen, mi 't twaalfuurtje broer, schoonzus
en blozend bakvisch-nichtje 'ns nieuwsgie-
rig kwamen neuzen want ze kenden mijn
all right-allures wat ik er toch wel van
terecht gebracht had, toen was miln success
door die ult den hemel gevallen arlistiek
aangelegde: reserve verzekerd. Want met 't
aangfeboren vrouwelijk talent, om iets sma-
kelijk, gezellig, je eigen this voelend te
maken, hadden moeder en dochter in no time
met 'n opschuivertje hier, 'n plooitje daar, er
'n ,,finishing touch" aangegeven, die insloeg,
die pakte, die 't 'm deed.
De grootste glorie van mijn ,,stand", wa-
ren ttn 't fancy-work, t6n de hoeden.
Wist, dat indertijd de leider van de Cur.
hoedenindustrie de Heer H. J. COHEN HEN-
RIQUEZ, 'n partijtje van onze wereldberoemde
panama's naar M~inisterie van Kolonii~n ge-
stuurd had. Die op den kop te tikken was
me 'n lief ding waard. Maar hoe ?
Schreef naar 't Haagje naar mijn vriend
oud-gezaghebber LAN ORot, en binnen'n
dug of wat stoomden de Curagaosche
stroodopies de Deiftsche Poort al binnen,
Want zoo was ie, altijd bereid om je 'n pleizier
te doen.
'n Groot plakkaat laten fabriceeren met
er op in renze-letters:
,,Inzending van het Ministerie v. Kolonie~n."
Dat sloeg in.
,,Zeg 'r 'ns, JAN PAUL, hoe is n zoo


Amineo di Curu nlo." 11 hief
Geachte H-eer Retdacte~ur

11eb ik eeni pr lc en ledndt\ langsiked
gelezen, h7andetende over de wijzec van lich
geven door de auto's hiier op Cu~ragao, 014
verwijzing naar de reeds ter take bestaandi
teain~gen mn derland. UI klebas likk1
de groote stralenbhun-dels, dlat door de Ch-atti
feurs (hij zij zelf cigenaar, of wel inidiensl
hij liet ontmiooten van elkander inl deni re'
g el wordt toegepast. Iretgeen zoowel v0oo
den cen als voor den antder or h~inderlijkil
bij hiet storen vani hot vcrvoermniddel, oil
redenl dat bijzonder sterk licht. U nocwndi
Iiet, ,,oogvrerblindendf' is.;
rikke ezd d er, ik henitet enegen t
lijk dan, heeft een CuraCaoschi blad dat ed
vel wonder do aandach~t van de politic ge'
bracht en ik hioopte er mieteen bij, dat dl
polite nu dan 10011 daarop zoude~ gaal
letten; en niet zooals gcwoonlijk, zoud(
voortgfaan alleenlijk te gaan1 letten op hB
rood lichtje aan den rugkant der auto's, tel
einde dan den brutalen chauffeur, die hd
waagde de politiewacht voorbij te gaal
teo erzi unlchtle, d~at meermalen niet dui'
grijpdeed, door een van uit zijn wachthuisit
daarin zoo-scheef-e~n-slordiig--moelijk-zit-
tend gaendarme de gebruikelijke vermanings*
commando van ,,11az patrdis" toe te roepeic
Want werkelijk, die stralenbundels vrad
de auto-lantaars zijn ZOO OOGVERBLINDENFD(
dat het, nu er meer en meer automobile
hlier ingevoerd worden, mdecr dan tijd is.
dat te dieni opzichte door de politic worded
ingfegrepen. Heeft onze Politiekeur geon be'
patingen dienaangaande ?
Heeft U er somns opgelet, als men zicht9
jvoet bevindt op ceen eventies vrij rechted
tol 2 Inic anameil : dne <~l ~ncrkani
floogstraat, RoodewcK, Pictermlaai en Schat'
loowegr, de De Ruyterkade~ niet te vergetes
(deze is de langste) en men komt zulkC
""'ogen;T~ m anwe'e as :e'en o ner di
pronkers het in zijn hersens krijgt omi of
den wegf te blijven staan, dan is het meer dad
verschrikkelijk; komt je hem te gemoet, bei*
den zich voorthewegende, dan is de dutif
vaannncie vrblone gnagzo z 11elkoriter: maos
voorthewegen en meneer staat in zijn heet'


Zi.ine Ext. Mr. N. J. L. Brantjes
S. M. L. Madura
\fr. U. H. Eskes
-lar F 1-[aaven
*
J. He Jongil


Eac~lVre- Voorzitte. t~~
Voorz~itter ~


Oridergeteekende meent te weten zal door welwilleide rn-edewerkilg
dat het de wenisch van den Rand is ondanks de verouderde letter vani de
dat bet optrekken van een geheel wet de gewenschte toeisitad, 0. i. de
nieuw belastingkantoor in casu better eenig bestaanbare toestand, verkre-
ware en stelt zich voor thans alleen gen kunnen worden.
het allernoodzakelijkste te herstellen.j Zijn wij goed ingelicht, dan heeft
De bouwkosten worden Memorie de gedachte, in het bovenstaande
geraamd, daar het in de bedoeling neergelegd, ook voorgezeten bij de
van ondergeteekende ligt daarvoor ultzendinig van denI kapitein Borren.
een special beffing voor te stellen peri Men mag trouwens veronderstellen,
collo anngebrachte goederen, die hier dat deze, van te voreni op de hoogte
gelost worden voor invoer en vertrouwt gebracht van den plaatselijken toe
daarvoor de medewerking van den stand en inge scht omtrent een der
Raad te verkcrijgen. Zoodra het be-I voornaamste oorzaken der heerschende
noodigd bedrag zal zijn' opge- misstanden in het politiekorps en in
bracht, zal de heffing moeten ver- het geheele politiewezen, zijn voor-
vallen. ( Wordt veryolgd.) waarden gesteld heeft. Anderzijds
........ ............ mag mnen verwachten, dat hem van
bovenaf, aan het ,,Plein"' en op het
Po~~. *nJrtte gouvernementshuis alle mogelijke me-
leend, en dat het hoofd van ,,de rech-
II. terlijke en administrative politie"
zelf niiet minder genegen zal zijn, deze
Langer dan in Nederland, heel wat zaak zuiver te bezien van uit het ge_
langer zelfs, heeft daar dus de ver- zichtspunt vani het belang van Curaqao.
eeniging van justitie en politie stand Ten slotte gaat het niet om een stuk
gehouden, want dat de procureurs- macht, maar om het zien der zaken
general blj de gerechtshoven hier le in de juiste verhoudingen. En prac-
lande als waarnemend directeuren van
poliie ptrdenheet herme netstisch behoeft de noodige wijziging niet
poliie ptiede heet herme netsgepaard te gaan met het inboeten van
te maken. Wij kunnen het best be- eenig stuk werkelijk gezag.
grijpen, dat het zoo gegaan is, en ook Het hoofd der politie zal hebben
dat het zoo nog een heelen tijd lang t eoran wne n z-
goed geaan is. Mnaar men had eer-tegoramwanrennzo-
g geg verre de procureur-generaal in het
der moeten ingrijpen. belang der justitie bevelen geeft, maar
Men had wyzer gedaan, als men. overigens zal hii, waar het de ,,ad-
hht hmb varnusadvocaatdgenereasalh bi ministratieve" taak der politie betreft,
het ~ h van utt h agsaf,, niemand bevelen hebben af te
den procureur-generaal meer op zi n wachten dan van den gouverneur. En
eigenlijke justitietaak als hoofd van de procureur-generaal zal zich niet
ht o endbr m~initsteeien 3aan ewee wenschen te begeven op een gebied,
haden er oliie en fzoderijkdat ook technisch het zijne niet is.
hood gegeven had. Nog eens : laat men den tegenwoor-
Dan had men een toestandl gekre- digen toestand bestaan, dan hand-
gen als in ons land, en tusschen het haf e i~n nwtn e e
hoofd van het parket en dat der po- oftdom zakwlensvn hent aer laeg in
little een verhouding als tusschen den gewortelde kwaad; neemt men weg
off icier van justitie en den commissa- dit vitium origins, dan alleen, maar
ris van politie of den burgemeester. dan ook zeker, schept men verhou-
Nu is al jarenlang de toestand deze, dingen, die bij eendrachtige samerl.
dat de polite den niet-vakkundigen working een einde kunnen maken aan
procureur-generaal boven het hoofd toestanden, die de koloniale verslagen
gegroeid is. Daarvan is dien ambte-11
naargee vewi' te ake Bi denu al een reeks van jaren in schrile
.aa gee vewj temkn.Bj kleuren ons teekenen, en een aan-
ontwikkeling van Curagao tot wereld- uingzjvoretNederlandsche
havenplaats is meer en meer de behoef- gezag in Curagao. (Kol. Wkbl.)
te gebleken aan deskundige leading.
De overleden co mmandant of commis-
saris kon die niet geven, en dat hij op
de plaats, waar hij misschien in het
begin goed voidaan heeft, gebleven is *
toen de omstandigheden hem te mach-
tig werden, is niet minder aan dege- Ombl Y. pr uo
nen, die hem daar gehandhaafd heb.
ben, te wijten dan aan zijn eigen zelf-dara Rg G pr uo
overschatting. Wij willen davn'
niet meer zeggeni, na wat wij 7 Mei Zich aan to melden bij
van het vorige jaar hierover schreven,
waarnaar wij in beslcheidenheid mee- J. D Co e
nen te mogen verwy~zen. e.U 0 m Z
Tallooze voorgenomen reorgani-
saties .zijn mislukt en ook die, welke El h u te
thans in bewerking is, zal 0.i. mis- E o ~.
lukken als men den knoop niet door-
hakt en de polite losmaakt van de -
justitie. De politie heeft als hoofd _
noodig een politieman, wat iets an-
ders is dan een justitieman. En geen c
politieman, die zijn eigen waardeen
de waarde van zijn vak verstaat, zal
een ondeskundig hoofd boven zich
dulden. Voor de samenwerking tus-
schen politie en justitie is het ook
niet noodig, dat beide diensttakken
wonder een hoofd staan. De politie,
die haar taak begrijpt, zal ten dienste
der justitie staan, maar daarvoor is
geen inmenging noodig in de inwen-
dige organisatie van het politiekorps
en ini den politiedienst, die niet al-
leen tenl dadelijken nutte der justisic
strekt. De officieren van justitic ten
onzent geven hiun ,bevelen", zegt
ons wetboek van strafvordering, aan
commissatissen van politie, burge-] . ~~la~~~p
meesters en officieren der marechaus-
sfee maar zullen er niiet aan denken
zich te mengen in wat niet tot hun Agenten: MENSING & C~o.
taak behoort.
De aanstaande herziening van het Mor ris E. 0ur ie & Sons
Regeeringsreglement biedt gelegen- *
heid om het laatste wettelijke be- Ngm edno eaiotpk rt
letsel voor een behoorlijke regeling
weg te nemen. In afwachting daarvanI 81 langeR teFImij.


Wif laten hieronder een vergelijken- Amiba, 23 Februari 192(5 lijkhieid te pronken, geheel onnoodig met
den staat volgen van de havenbewe-l zooveel licht; dan is het verschrikkelijk voot
gin va RoteramHamurgen nt- Vergu i~jn ren patset]in Uw veeige- hMa ik U beleefd verwijzen naar een at*
werpen over 1925 en 1924. lezen blad, bij voorbaat mijn hartelijken tikeltie in ,, Wetensra~Echappeiljk Blnlaen van
Sdank. December '25, wonder de Korte Mlededeelin'
Rotterdam aantal in~houd in H~et betreft hier, de reeds zoo dikwijls gfen : ,, Wetten enI voorsc~hrl f/m~r betrefenti
schepen netto R. T. besproken: motorrty- en vocrtuigen inde Vereen~ircd Sto''
ten"; daarin wordt tevens verwezen Inaaf
1925 11.220 17.213.513 Politle op Aruba. een in gemeld blad in het nummrier van Ate'
1924 10.257 15.568. 117 E inhe nd asasrao rb gustus tevoren reeds ter zake geschreved
Ve rschIil $- 963 + 1 .645.396 niet minder dan 4 plaatsen, waar sterke suk.leddnkn oruw oie
Bahr:jdranken gesleten en niet minder dtan 4 cafe~'s U eeddaknvorwemetol
Hallilfg of restaurants, samen 8 plaatsen, waar sterke %end bre wtijz 2 aau i an U en ee vuef
1925 13.241 16.636.312 drank verkochlt wordt.erawltgrukmknvebjfk o'
1924 12.522 15.536.269 Nu er in den regel drie tot vier, somtijds I ra itgbukmk~iachtend, vr~j k ~o
meer schepen in de haven zijn, waarvan er E /Iln 1gru l-ie e'
Verschil t 719 +-i 1.100.043 meesten tijds een of meer Amerikaansche bij lezen heeft enl zich le~n voll / ui hjeul
zijn, waarvan de bemanning zich Eyrg Droog op~merkingenl, ve~rder nuarne~ zouder wenschlld
Antwerpen*) gevoelt, laat het zich licht begrijpen wat er dal U mleermalenr de a.andaobt van de polifl
1925 9.97 1 20.201.598 dn v rleena dr tealieerscht, in de anders esig op-- da erwidrije fd pl
194 .791930.97Dat er heel wat geklonken, gedronken barefif straten.rrcie
Verschil $ 26 8 ,691 en gevochten wordt, is ook te begrijpen. Nshitvnd eute
Maar dat het publiek hier bijna wonder Wij vestigen, de aandachit van den inzende
*) De voolr Antwerpen o pgegeven feenlgbeachearming is, laat zich, niet be- er op, d de sc ri er van~ e~enl int, zon:~
cijfrs er ett tonenaat ijndie De assnstaat s d hofdsraa enzije naam op to gcvenr, welke naar geIsal
volgens Belgische berekening. maar zeer zelden ziet men daar een poli- van den inhioud van heft stuk en ter bcoor'
Om deze- gelijk te maken met de tie-agent. Er zijn, wanneer die schepen bin- deeling van de Red. in sommige gevaill
elders gebruikelijke berekening,mIoeten nn zin, ongev Ire i0t 80 vre mdelingden (it belh fbtbgepu lic erd te tndzen o de
deze cijfers met 15 *Fo verminderd uitzondering in de genoemde straat op- gemaakt. D~och in het vervolg worden zulke
worden. houden. onge'lcrkendeP stukken ter zijd~e gelegdl.
Het totaal-cijfer voor Antwerpen Dat men geen rekening houdt met een
wordt dan voor 1925: 17. 171.358, politie, die men niet ziet, is zeer logischi.
'Wij willen echter niet zoozeer de politic
voor 1924 : 16.410.021 en het verschil de schuld daarvan geven, als wel hun on-
761.337. (macht.
in de cijfers ooRotdm in Er zijn, in de stad 8(zegge acht:) politie-
de bunkerbooten niet intbe rettn agenten, waarvan Cdn dienstdloende hoofd-
grep agent is, Cen ordonans van den ontvanger,
Van de drie groote Zeehavens van ein vrij vanl dienst.
het vasteland van Europa wint Ham- Zoodat er maar 5 dienst-doende agenten
burg h-et dus, wa e atlsh zijn, enwaarvan er an steeds op den
pen betreft, daarna volgt Rotterdam stnher e modesta tu,Mwr nuh wat druk- r
en daarachter Antwerpen. ker begint te wordeni op Aruba, zou hiet
Wat de inhoud der schepen be- dan geen tijd worden om wat meer on be-~L
treft, spaint Rotterdam de kroon, metteplieheedaceen
eeni klein verschil gevolgd door Ant- beetcoj ddewburgSers on de Handel dan niet
werpen, en daarna door Hamb~urg. Laatste Zondag waren er niet minder dan
Wat den vooruit~ang over 1925 drie vechtpartijen in de Nassaustraat alleen,
betreft tegenover het jaar te voreii, Ien van de politie geen spoor.
boekt RorregoAM,, zoowel wat het liet is toch onmogelijk, dat 5 politie-agen-
ten (indien er gecen enkele van hlet korps;
aantal als de inhoud der schiepen b~c- ziek is), de orde en rust van de stad en
treft, de grootste aanwinst. wonder de bemanning van vreemde schepen
Ter vergelijking plaatsen wij hier kan handhaven,
nog eens de stand van onze haven in : Nu men zich op Curagao zoo verheugti
over den groei en bloei van Aruba, laatl
AantSal men zich dan ook de onkosten getroosten r s r c
schepen inhoud in nett~o R. T. van meer en betere politie.
1925 3469 3.936.995 Mijnheer de Redacteur. U nogmaals danken- *
1924 3175 2.605.450 de voor die verleende platasruimte: ;~ ~ ~
Voor htet overige verwiiznwina


Hoogachtend:


x. P.


bevriend met den Minister van Kolonien?"' Je paradoxt, JAN PAUL.!
vroeg me een der leden van 't hoord- Wel, als ik dan toch paradox, dan schei
comity. lik er meer liever uit maar inzien dioe ik 't
--.Waarom zou ik niet met 'm bevrind anders niet.
zijn, 't is 'n reuze-baas." Dus tot den eersten Zaterdag van April.
-,,Ah, zoo, kijk, interessant, toch alle- Door overyloedige toevoer van copicis
machtig aardig,dat .koloniitn"zich ookyvoor er geen kwestie van, vooir dien datum 'rt
onze m issie-tcntoonstelling interesseert." plaatsje te kunnen bemtcht tgen voor mnijn
Toen had den 7den Jan s'middags de offi- imissfe~ tentoonstellings-vervolg.
cieele opening plaats van de eersfe Rot-i Zou 't wonder de- hand geen tijd worden de
terdamsche Missie tentoonstelling. Amigoe in 'n ruimer meer elastisch ge-
't Was propvol, ik was er ook, en.... waad te steken? Ult dit strakgespannen
nee 't is, dunkt me, better nu 'n punt te zetten. ipakje is ie al weer lang beelemraal uitge-
Uitgepraat ? groeid.
Heelemaal niet, ik begin eigenlijk pas,' Zoo langzamerhand begint it mneer op 'II
1Maar ik loop liever miet de kans, om weer advertentie --- dani op 'n nienwshlad to gle-
mijn geesteskinderen te zien optreden, in lijken.
zulk in spillebeenige ragfijne letterplunje Wat jammter is.
als vorig maal.(1)
't Is je reinste evidentie, en toch zoo JAN jZAUL..
weinigen bevroeden 't, dat vaak 'n groote
dosis litterair success athangt, van 'n prettig SnWllrrd
aandoende, gemakkelijk lezende, klocke
lettertype. Maart 2/26.
Kriebeltjes als Egyptische hierogliefen to
moeten ontcijferen, is bij den lexer per se ---
'n kwade noot, met op rekening van denim (1) Tot onzen grooten spijt konidcn we
drukker, maar op die van den armen au- nriet aan het overigens zeer redclijk verlan'
teur, vooral op 't met doornen bezatiden gen van JAN PAUL VOldoen. -Nu clr z00
pad van de belletrie. niet zoozeer in de weinig plaatsruimte is isdit de cnigemnanier
geleerde doceerende hijn. omr voor meer copie meer puaats uit te sparen
Snapt u me. Wat die slotopmerking vanl Janr Paul be'
Daaro m is 't zoo reuze-gemakkelijk tre~ft, ja, diezelfde wensch~ isi ons at sedert
zwaarwichttige quasi- geleerde verhandefin- lang. door tallooze vrienden va~n de Amly~c(I
gen te schrijven, en zoo reuze-moeilijk sma- kenbaar gemaakt.
like onder-de- streep artikelen te pennen. Wij zijn daar volstrekt nia:t ongevoelid
'n Groote troost, dat de eerste gewoonl \oor. Integendeel. G~ok wij zoudien niets lie*
lijk niet, de laatste gewoonlijk wel ge!egen ver wenschen. Maar.... mlen is er daarvoor
worden. bij de Redactie aan het verkee~rde kantcoon


Toen kwamen, als je rei nste Deus-ex-ma- terkl aastat els met 'n-zet- maar-n eer-zool ang.
china, twee witkielen met bollende linker- Mag ik U heel eventjes vertellen, in dro-
koonen binnengestrompeld, zeulend 'n enorm ge waschlijststijl wat al zoo uit Curag~ao in
groot plat vierkant, gewikkeld in groen de Oppert wasaangespoeld?
laken. Ziehier : Hoeden, veel hoeden, heel veel
Bennen we hier terecht, meneer? hoed, Bouquetten van schelpen en visch-
Dat ligt er aan. Voor wieis 't? schubben, 'n hangmat, geraamte vau
Nou, en twee pruimen gingen gelijkmatig 'n hanienkop, Bovenwindsche koelkannen
over stag van linker- naar rechterkoonholte: en Long Toms (sigaren), flesschen met
,,De dokter en z'n vrouw zelen, alsdat we scorpioenen, Cur. mais en boonen, dufzend-
't moesten afleveren aan 'n zekeren JAN PAUL pooten en slangetje, Krabben en schild-
van Curagao, hier in de Oppert 69" Ipad-schalen,- Zout van deSau Willibrord-
,,0, dat is all right, zet daar maar Ische zoutpannen, Dividivipeulen van een
neer." verwaaiden boom ult rnijn koraal, 'n op-
,,Kunnen we soms 'n handle helpen gezette Iguano, maar 't kan ook 'n baby-
met uitpakken ?" krokodil geweest zijn, -- 'n mandje van
,,Niet noodig, dankie wel." rijstkorrels (?). mandjes en doosjes van
,Affijn, ~dan maar niet. Nog iets van Curagaosch viechtwerk, 'n stak diabaas,
Uwees orders? Ook al niet, 't was anders'n 'n stuk Arubiaansch gouderts, 'n bonk
verd... ik bedoel 'n verdraaid zwaar ak- phosphaat, flesschen met verschillende
kefietje, niet waar, Kees ?" soorten Curagnosche gelei, Arubiaansch
,,En of," zei Kees. filigraanwerk, 'n reuze-partij alpargaten
"Non 't is alright hoor, hier heb je leder van de Cobperatieve Vereeniging 'n paar
'n kwartje, en ruk non maar in." flesschies echte Curagao-ilkeur van de Bofica
.God zal je zegenen, meneer van Cu- Central, Curaqaosche wasvruchten, 'n
ragao, en als je nog eris 'n karreweitje heb, kolibrietje op nest met eities 'n zaag
we bennen je man, hoor. Tabeh !" van 'n zaagvisch, 'n stapel tafelloopers,
Witklelen af. lanti-macassen kleedjes, etc. zgn. spanish
Groenlaken ontspeld, en er ontpopte zich, work, prachtfoto van onzen ontslavenen
'n door HUIB LUNS geschilderde pracht-olie- bisschop MGR. VAN BAARS en alie Rotter-(
verf-in-artistieke-lijst van den Rotterdiam- damsche missionarissen behalve ik, schil- [
schen-Curagaoschen bisschop MOR. VUYL- derij van Sint Eustatius gepenseeld door I
STEKE. FRATER AUGUSTINUS, kleurige Curagao-
Ik jubelde 't ult, ik was gered, ik had sche crayons door PATER VAN BEROEN, -
mijn pidce de millieu. pakken Cur. kieken en papiamentsche boe-
En nu met animo rondom mijn bisschop ken en boekjes, en eindelijk eenige exem-
aan 't etaleeren en groepeeren, wat orde plaren van ,,ALA BLANCA," ,LA CRUz," en
geschapen in dien chaos, gedieptuitkisten van den mij zoo dierbren AMIGOE Di Cu-
postpakket, gedeponeerd op de lange sin- RAFAO."


C-0ll8c8 Vroov de slachtoffers


Vtan den Wlatersnood in lolland.

Tneindec gelden te 1 erzamelen Lo~t l~niging vanl deni nood
de11~r bevolking~ \an. do~ streken~ in~ -l11,2lrlandie go~teisterd~~ ziin dcr r
dlc c,'~'llovelrstoing~: en,, Ihebben urndterg:!leteekenden Zichl vereetniga~l Itot
'een Icomlit(; waarvan`\;tl ZIlin Exccllentle- dcfconve\~ rnour~ van C:uravan c
wdw~lillcend hil1 Ear-\or.ttrsha 00 tch nomlen tl1eet.

to~ slubenken vooir dit ood dol. exe dagen ule an
bhuizeni lijstenli tor toockc.nino-i woilrden aangll~ebod~t en.


HM@ezOH OH*


Curaao-ottedamHambr8-ntwep.


Agenteon: IVENSING & Co.

O ndergeteekends verzookt be~leefd A,...''..,"~Wj~~Rlle nieuwe a b o u6l's orlt nzkatgofznr.0 0 I hEA es.siis' kw enie
aan ajlel, tile lets tB l)8spreken kwralARL--JN,0tagn DodraaodhetZ x.Gu onderdagavond weer 37 werklieden
1181081 ittaffll8 d All~israie -: r.-~2-.r.---- -- vzrneurl BRANTJES de klorte-golf-zen- Zitting op Maandag, deni 81. Maart ult Holland voor de Isla aan.
van de Drakkerij, niet meer aan de de nummers van MA ART gratis :der v:!; o~ns Draadloos Station Riffort 1926, ties avomls to 8 1111.
il00fdaur Va lleu mat St. Thmscle por S Jan vall lassall met het volgende draadloos bericht Te behandelen onderwerpea:
110 alltO 181011 1188? 8IIdB 0or SS an H-. M. KONINGIN WILHELMINA Of-
laarnaast. Met deze boot kwamien hier Zon- 1. Inge~lcomen~ tfu~kken. T eb s
Arit. GraSt "a IHR "ETI EKNNI a orgen weer- een 20 tal jongel 2. O~ntwerp-verordening tot aanvul- 8 O
w~verkheden aian voor den tan~k Touw~ ling~ enESEI wyDn Kan d vero ein
AidminiStrat011F van de Isla. Volgen~s een betrouwbaren' ,s ORAVENHAGE vil nwjiitiIan den Sn. cuoer106 P. 10
Kantooruren 7-12 v. m. 1--5 n1. m. ooggetaige mloeteni zichl deze Htolland- M et dlit radiriroga, het eerste r-echt,- No. 5), reg~elende het onderwijs in del tubisky
Be~ch~n rit e ~lon e, ische werklieden gedurende de reis streeks~i ivan Curi~uaoo naar Nederland ooi CrCo
Betrihten it delioloie. nxir dnin onbehoorlijk, zelfs schanl- doo~r mij per kortegolf verzonden, bied 3 ooi Vrrasttllnr vnee tor
Cianssa atl'notl adn aoartdt gedragnooa ne hel bter ,ikh ner Majesta 2 ~nit ohartelijk at~li dend~ouvernelur-ope rjer Excl% impoteted
Bijkensavretei i umrPe ael e vrouwspersnoon brct vridig. 2640 betreffende de vraag of er! .
heeft zich ook bler een commijsie ge van licht allooj aan board gekomen GOUVERNEUR BfRANTJES. [aleidin bestaat voor de verdere in-j on th '-n.)1t~
eodn m ag at ont in eslae~en ter was, wverden alle grenzen van fatsoeni Dezer dagen kan de openstelling 1 tandh uing van de betrekking a O h lln .HR
vzn den watersnood in Holland. Dui- eneerbaarheld overschreden. van dit rechtstreeksch draadloos vr odsdienstleeraar bi] de Protestantsch Je nsn &C j SPE IALO
zenenthescenhebenhus e ve et verwondert ons, dat zon'rn Ikeer met het Moederland door mid- Gemeente op Bonair.e. (corcn wnls~
eden mogsthun meubilahir en klee en vrouwspersoon hier op het eilanrd is de~l van de korte-golf-zender ook voor Willemstad, den 5n. Maart 1926.

howervej rteontden b desa gebrh toeWla "i len hier aan de autoritaitenj he 7 ch jnlj zachthe toarr f fl per D~e Griffier van den Raadl,
Hun boomgaarden ziju vernield, hun in alle discrete in over wegin even woonrd, en voor uitgestelde telegram- BOOMGAART.
akkers en wellanden omwoeld en vol om' aan! den nieuwen hlaven~dokter up men, I fl per woord bedragen. g ns
diepe gaten of met een dikke laag zand /i utsrrg orcrfe eu:!~~
onl steen~en bedekt, geheel ongeschikt voering op te leggen. -P'
omn te beplanten of er bet vee op to Wijnais hi Zo dtagderg SSe I",p Ger testigd :
laten grazen. De meeste woonhul- Nsa inanekmn itoe
zensa zijn ;ingestortn of- weggvaag of.S ,d ee baanz
te iji.getr o e. eag onz stad of buitenbevolking Zullent *
onhers~telbaar bechalidigd. De over-iwre .ogltn .~~~~iDN ~lllll~u:: - --;;i:~im~l~
strooming heceft zich over de provin- wodr lseaen od-Ady. Gen.)no
cien Limnburg, Nonrd Brabant, Gel- zelfs estsche neo of beesebl v erant t OA I .Jsp rvr Snl
dern njio nOere sell uitd sts kbtev wol- e ke i of enl :: bu0 T AIS na m so, s.TRDE MA
kigva urgoopshitrnd ij nbeschaving te geven in hun optre- LL) O
ze haar edelmoedigheid en weldadig- den tegenover: zwarten en kleurlIn gen, Kan~t~o r : Mesn & 0o
heiszn Intodn n.dd zijn een voortdurend gevaar voor onze7 R0v6Her diepilly tiar Aftl. BallkZakBD 0
samenleving en alleen door een strong l H 1 uie os rtgnolgr,
10 iewekZtraavn ee optreden tegenover hen mnoeiten zij :
]0 ur is er inl het Militair Teburis
vn hun minderwaardigheld ovr alBF Na0 3.
op Pietermaai een lafhartige misdaad tuigd worden. H
gepleegd. Berl~llteB Hit 6811 B38g. Opgang,, Kenkenstraat".TH
Vele Hollanders, die hier thans aan
den tankbouw op de Isla workzaam (Per icorte-golf-render) SPREEKQIREN: 8.30--12 v.m.
zijn, maken van de gastvrijheid hun Van Maandagavond : 3-1f
door het Militair Tehuris geboden~,Naar aanleiding van het verzock a abni ~or
dankbaar gebruik om hier eenige ont- va Mr. i. Limburg aan de KolninginlBkroi
spanning te genieten. rom van de opdracht tot vorming van Het A ostol sh0 Vcariaat van Cu- &RSO LONDO i
clu~bjeenb j n tedga7nd zatHoleIansce worde exrontphave ,a ert KaitetNed raCao weprd voor zijn inzendmng ophde
militair CL., die beschonken was, Corrrespondentie-bureau zich tot den Va icaansche Missi leno ntll, b e rodVft;eWodgr;MNIG&C.Vetgnorlgr;M sn o
zonder dat hem daartoe eenig aan formateur gewend, die mededeelde bkrondi YE 1 d -digPS MESIG 880 VBteenworlges;dc~slng_:o
leading gegeven werd, die Hollanl- dat het zijn bedoeling was een ge- 'net een zllveren medalje en een di-
ders kwamn sarren en tergen met de mengd extra parlamentair Kabinet te ploma Bn Me cnti6nu a Baangta. COmTpaliia TrasatlalltlCS
woorden: ,,hongerlijders" e. d. Ook vormen, bestaande ult personen van
een week te voren had dezelfde links en techts. Gemuimen tijd going Tot consul ad honorem van de Re- El Vapor
militair hen reeds op gelijke wijze met het zoeken dier personen heen. publiek Nicaragua is benoemd de "'A~tlO HIO LOpe z",
lastig gevallen. Hoewel hij tenslotte gesIaagd was Heer L. O. LAMPE alhier en met toe-i se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 110
Ondanks alle vriendelijke verzoe- de noodige personen bereid te vin- stemming van Z.Exc. den Gouverneur FebP8F0. y seguira el mismno dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juau
ken bleef hij daarmee doorgaan, zoo- den in het Kabinet te treden, is hij van Curalao met ingang van 1 Maart Tenerife, Cadiz y Barcelona.
dat het eindelijk C66n hunner begon bij de nadere bespreking op moeilijk- in functie getreden. El vapor
te vervelen, en hem verzocht evnheden gestuit met name ten aanzien Onze gelukwenschen. "B~UerHOS Alf@88
mrett hemn naar buiten to gaan om daar van het nader detailleeren der ge C~uba Artila. seprael 12 (10 MS~ZO. de Europa via Cuba y Venezuela, para
af te rekenen. 'dragshijn inzake Gezantschap bij het Een bericht in LA UNION meldde; segi elms modaa acfc i PoClmiayCln
Nauw-elijks buiten en v66rdat hij Vat'ticaan. Naar verluidt mnoet de oor- deze week, dat den 26 Februari metl Ambos vapores aceptan carpa i pasajeros.
nog lets had kunnen zeggen, geeft zaak van Mr. Limb~urg's niet slagen een Engelsche goulet Georgetown, ko-
die soldaat hem met een mes een voornamelijk gezocht worde~n in de mende van Cuba, 52 werklieden van/ Los Agentes.
steek dor~n de lip heen. houding der Christelijk Hlistorischen. 1Araiba en Curagao zijn aangekomen, S. E L. MADURO 6t SONS.
Op zijn geschreeuw kwam zijn Leek het voor een paar dagen, alsof waaronder 6 kinderen en boven- --
vriend P. V. D. V. toegeloopen, die op zij voor een modus vivendi zouden dien nog 66n Venezolaan. Die bark~rb R ED ,D" hIPE 0 F STER YI S fIlP S.
hetzelfde cogeablik een geweldige te vinden zijn, de agitatie in Chris- deed de reis van Cuba naarAra
steek over de borst kreeg, waarna hij telijk Historische kringen tegen het in 13 dagen. REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,
badend in zijn bloed neerzeeg. Gezantschap heeft hen ten laatste Volgens deze werklieden moet de CR OAD EEUL
Onmiddellijk werd Dr. ODUBER ge- weder afzijdig doen blijven. TIal van toestand op Cuba allerslechtst zijn, CRCOADVNZEA
roepen daarna Dr. WINKEL, die ter- Christelijk Historische Kiesvereeni- zoodat allen, die er nog achtergeble- 3 AILIn & DURIN 8 MARC 8
stand de autoambulance requireerde gingen in den lande toch deden op ven zija, heel graag naar hier zouden S.S -.. 88 .. SS
om den ongelukkige naar het Gast- vergaderingen door het aannemen vanovkmeaszmarenesg-SS S...S ....
huis te vervoeren. moties blijken, beslist tegen het Ge- legenheid hadden. I9 26ay a g a g a y a
H~et trof allerongeinkkigst addi, dat zantschap bij het Vaticaan gekant te Zou dat geen reden zijn, betzij voor
toien de ambulance met den gewonde zijn en deze omnstandigheid waarin de het Gouvernement of voor de C. P.1I.
wonder geleide van Dr. W. v66r de bruig kwestie der partijeenheid, ook wel M., een boot daarheen te zenden om Leave NEW YORKC .Feb. 10 Feb. 17 Jan. 24 Mrch 3 Mrch 10
nranikwaml. dat men juist deze w~ilde een wcoordje zal hebben mneegespro die menschen daar op te pikken ? Lev rrive SAN JUAN.. ,, ,, 2 Mrch 81 ,,
openen. Dr. W. beduidde den ageit nog ken deed de ma~nnen, dic aanvanl- Hier is gebrek aan werkvolk in al" Arrive CU~RACA"O. 17 ......--
de ambulance met den ernstigen kelijk wel ooren harden naar- een lle bedrijven. !Leave ,, ---, 18 . .. .. ..
hijna stervenden gewonde eerst te la- oplossing, gelijk Mr. Limnburg zich dic NielleWB Ntatis. Arrive PTO CABELLOj 19 ........ -
ten passeeren, wat die police viakaf dacht, tenslotte terugtreden- l ed oaisi orZ x.Leaverre L9 GU: b 25 Mrc~h 4 Mrch 10 M hrch; 18
weigerde. Van D~insdagavond : Goauverneur BRANTJES deer dagen Leave ,,r ,e .A ,ii 25 27b ,i 6 11; n 20
Zoo heoft die angelukkige ongoveer Staten jeneraal vergadering der benoemd de Heer E. S. C, DE VEER Arrive PTO CABELLO.; 26 ... 7 12 .
3 kwartier untrs voor de brug moeten Tweede Kamer van heden. Het voor- ABRAHAMSz yroeger advocaat gene- LeaveAre n COAA Fb 13 rh21.
wachten. stel der SDAP tot Kamner-ontbi nding~ raral bij het Hof van! Justitie alhier. Leartve Ci . . .. 28 8 13 ,,rc 21
Bij 3ankomst in h-et G~asthuis on- verworpen met 70 tegen7 24 stemrmen. Onze gelukwenschen. jev Arri ve MAR"ACAIiO. Mrch I 9 14 22
derzochten DR. WINKEL en later ook IV66r stemden alleen de SDAP en de Togristenhotl00tS Lev 13 201 27
D)R. BOOG~AART de wonde, die ruim Communist Visser. Dodra ognkImahe ev Arrive CURAQAO. e. 28 4 21
eenanerlag e zerdip ws n r.Limburg beeft bedankt voor b~inuen, het SS. VEENDAIM van de Arrive PTIO CABEL-LO. 8: 22. ..
m'et groote kracht was toegebracht. h'et Lidmaatschap van denl Vrijzinnigl Hollandl Amterika line met 374 Ame- Leave I .Crc . 22 . .
Alle onderliggende spieren waren Democratischen Bond en zal als ge- rikaansche toeristen aan boord. Arrive LA GUAYRA:. Mrch 1 Mrc 2 rc 29
doosnden e zoal laerbleek volg daarvan ontslag niemen als Lid 's Avonds te voren liep het geruchtLae Arrive SAN JUJ N. . 3; II 17 ,/ 25 31
was het mes tusschten de ribben door- der Provinciale Staten en daardoor; dat de boot naar Caracasbaai zou door- Leave NE" .O j Ir 3 2 2 1 25 Apil
gedrongen, had ook de longen en de tevens ophouden Lid van Gedepu-i stoomen om daar 3000 ton stookolie Arrive NE YOK..8 1 4, 3
hartzak geraakt. teerde Staten. tebnee. G kki sdlne .."eia onciewt .."aaa"sisfo uaa o aaab
dDinstlagmorgen ten 6 uur overleed Van; Donderdag avond. DaueIele.e kboot is odje na SS "Mersrch 2ns r tnu ni sSCaraasc ls f mCuaaop Maracaiboe,2 n Arl3
de ge weste ten gevolge van ine- De Haagsche Courant vermeldt o. a binnengestoomd en is vastgemeerd For further particulars apply to
dige verbloeding, als goed katholiek het volgende ult de Staatscourant -i aan den steiger van C. P. 1. M., in hiet S. B. L. MADURO & SONS.


n armne e tr i benoemd E. S. LANsBERG en C. S Schottegat, waar het voor fl. 80.000 _~~_~__~__Agentt
vende t hebben ontvangen. GoRSIRA J..P.E. Zn onderscheidelijk Stoogolie heeft ingenomen.
Een treffen dongenblik was het Zon- tot Voorzitter en Ondervoorzitter van De VEENDAM is575 voet lang, meet Koninkl ijke West-Ind sche Maildienst.
dagm'ddag toen de IJader met den den Kolonialen Rarad van Curagao. 1 5,400 Reg. Ton. Bruto en 9.202 net-
gewonde geconfr~onteerd werd. Op De Haagsche Couranrt meldt : De to R. T. VAN CURAQA0
ofe vraag van den Rechter-commzissaris Koningin heeft Maandagmiddag dei Het is de eerste tnaal dat de VEEN- NAAR Pto. Cabello, La Gualra, Trinidad, Barbados en Europa:
kf ii ezen mnilitair als den dader her- formatie van het extra-parlementair, DAIM onze haven bezocht. SS. "Stayvesant" 18 Maart
Send, antwoorde hij: Ja, hij is het. K~abinet opgedragen aan Jhr. Mr. D. Eerst ten! half 8 's avonds verliet SS. "v Renselaer" I April.
Ik weet, dat gij in drift hebt gehan- de GEER. Alvorens deze opdracht ini de Veendann schitterenld verlicht onze SS. "Crijnssen" 15 April.
deldd en dat gem *thb ilnbra enmn ef eHc ehvn NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristabal en Pto. Limon.
ge~ioc en me, me etwle eaa enmn ef e erd ae.g Rensselarer" 18 Maart
veroode".Hij reikte hem de hand GEER verzocht eenige besprekingen te --Gistereni morgen kwam hiet SS. ss. rujnssen" I April.
toe, zeggaende : ,,1k vergeef je alles, mnogen houden. Deze hebben tot het CUBA van de Cie. Gnldrale Transat- ss. "oranJe Nassau" 15 April
Yoor mi) is het niets, ik ga toch ster- resultaat geleid, dat hij vandaag aan lantiqure met 221 toeristen aan boord. NnAARPto. Cabello, La Gualra, CumanB, Pampatar. Carlipano, Trinidad,
ne~a maar voor jou is het erger." Allen de Koningin de volgende Ministersj Zooals men weet, is deze boot door ss "ris r er. Paramaribo en Eulropa. 0Mat
attegenwoordig warenl zichtbaar heeft voorgedragen: Buitenlandsche de Kamer van Koophandel te Houston NAAR New York:
geroerd. Gok de dader weende en Zaken Jhr. Mr. H. A. VAN KARNEBEEK; (Texas) afgehuurd. SS. "1Medea" 12 MHaart
sn kte en betuigde dat hij In dronken J ustitie; 1Mr. Dr. J. DENNER, Raadsavi- Deze boot is 493 voet lang en 64 ss. "carna" 19 Man t.
Sc apt gehandeld had. seur bij het Departement van justitie; breed en meet 11.336 Bruto R. T. en S'ua Mrt
30t slachtoffer is een Rotterdammer, Binnenlandsche Zaken en Landbouw 6,325 netto. Wlanneer- U zich op r-eis begeeft en U met gernak en
30 jaar oud, gehuwd en eerst sedert Mr. J. B. KAN, Secretaris Generaal Het is de eerste rvaal, dat deze
koof t4 maanden op Curasao. Hij had in algemneenen dienst: Onderwijs, Kun- boot onze haven bezocht. goedkoop wil reizen, koop dan
kr e voten aan zijn vrouw geschre- sten en Wetenschappen; Mr. M.A. M
ceom ook naar Curagao over te WASZINK, Burgemeester van Heerlen; c -oCREDI ETBRI EVEN
komen. Oorlog aI. i. van Marinte; Prof, L. A. EN
be s uafni hadn di htovSe gEra Haono ole Hoog 1 Par in cs nijk TR A VELER'S~~~ CHECK _S
bewijzen van belangstelling plaats. Mr. D. J. de GEER; Waterstaat: Mr. Hej Vre 1afn lC t jia k o YwYrAN
Vijf prachtige kransen werden viooruit- van der VEGTE, Lid van Gedep. Staten Ih la O alCt B nkO Ne rk
gedragen als een bewijs van sympathie van Overijssel; Arbeid, Handel en Nyj-
van zijn vrienden, van de Directie van verheid : Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER de B
tankbouwers meer dan 100 Kolonlen Dr. J. C. KONINGSBERGEN, M R I C9lL O S
ookP de6 nunandanto ea helt danzeniod. Voitter van den Volkstaad inlS1 WPRES EIIG o fe lnB]~k~ k n
Meit de laatste boot is wederom cenl nienwe voorraad aangekonten.
Vertegenwoordigers voor Curacao: Mensing &~ Co.

Volg8810rt Kapitaal en Reserve fls 1.750.000


r
*I I --"- ~L~y__~l II


1. I,
ID


TOS
SBRONQUITIS ASMA.
SLARIN3GITIS


~I


West Indies Guaises de lauxe.
This, the largest and mnost sumptuously appointed Vessel, a veritable
floating palace, admirably designed for comfort and coziness and for
tropical waters, with spacious deck, lounges, elevators, gymnasium,
commodious staterooms with cold and hot water running and large
wardrobes; bedrooms and suites with private baths, electric fans and
thorough ventilation and heating of all rooms, is scheduled to sail
from NEW YORK on the 21st. J~anuarl and 20th Februlary 1928, and
will arrive at CURASA0 at 6 o'lock a. m. Friday 5th. February,
and at same hour MOnBay 8th. MIarch. leaving this Port, on both
occasions at 5 o'clock p. Bl. on the same day of arrival to proceed to:
LA GUAYR A, VENEZUELA, CHARLOTTE AMIALIE, ST. THomAs
PORT QF SPAIN, TRINIDAD, SAN JUAN, Posro Rico,
BRIDGETOWN, BARBADOs, BERMUDA "The land of Ijerpetual Spring",
FORT DE FRANC:E, MARTINIQUE, NEW YORK, U. S. of America,
PASSENGERS desiring to avail themselves of a splendid opportu-
nity to embark on this palatial STEAMER, having well stocked Libraries,
Barber Shops and Ladies Hairdressing Parlors, Ball Roomn, Dining Saloon
extending entire width of steamer, a cuisine in every respect equal to
that of world-famons hotels -the invariable Royal Mail Standard for 86
years -and furnishing daily Wireless reports of important events at home
and abroad, ampte Lifeboat accommiadation, including twomotor lifeboats
equipped with wireles-Submarine Signalling Apparatus, Fireproof and
Watertight Bulkheads, Combined Semaphore and Morse Signalling App-
liances will be accepted to INTER-PORTS, according to accommodation
available.
OWNERS of AUTOMOBILES to hire, with competent GUIDES, are
invited to have a number of good conditioned CARS in attendance at
the landing stage in town for the optional use of Tourists.
FOR PASSAGE RATES and further information, please apply to:
J. & D. JESURUll AGENTS.
Curalao, January 18, 1926. 6---6


(NOW SOFviCe) Havre,Hamburg
501'l Ldll8 <$SilllQs OVu-ff 17 113}3) Pto. CabelloL GuiaC~l
to Pto. Columbla, C~artagenal, Sta Marta. LTr liad .


Wilt gij goed 88 goodkoop
a rooken ? ? ?
:3 koopt dan uwe sigaren bij
ELLIS & DANIA.
SOok kunt a daar van alles krij-
.4 gen tegen zeer lage3 prijzen.
: De winkel, die goedkooper
danK t goed ropt gverkoopt.
bel Telefoon No. 423,
-~"ni~c Gj?;Y~I~


Van Ed mund Jacobsen.

Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.
Spoedige aflevering van Recepton
Patentmedicilnen Drogerijen
8110rlei Soorten van Sulkerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sig aren on Sig aretten
Vlugge bediening Aan huis bezorgen.


I


3 a -


Het schi tterendste on ~i cest gezochi e si carenIfab ri kaal i n 1, Hollad on Ned. ( )ost- in di P
isd" nnde""" arifares s,.is..n" ..AI... (atoonlai.)


(4ri`.
gj'},
P, .i


Gross Registered Tonnage
Displacement,


19,000
27,180


Langht: 587 feet.
Beam : 71 feet.


oopt en verkoo~pt wissels,
buitenlanldsch bankpaipier, coupons,
gemunt goc-ud en zilver,
Neemt gelden ii dep6sito en opent
chequerekeningen met r~ente-verIgoedino-,
Ver-schaft .Reiswissels, Cred ietb~r-ie ve ,
Lir-culair-e Crediet bri-e en.
Telegrraischec Uith~etalinge-n.


Saf~e-loketten


Spaarban~k.


T05 FERINA
1,/4- m TUBERCULOSIS
DE ECOONES RESPIRATORIASI


ALIVIA LA TOS Y LA RESP!IAG~ON DIr-CU3LTOSA.
ESTIMULA LA EX DECTORiACION, AUiVIA LA thFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOC~TUR;NOS, FO3RTALECE LAi RESPIRAC10N
Y DOMINA EL DESA5051EGO.


err
a


PARA ANEMIA., CLOrO0SIS, MALA
Nttr~RICIO~N, TUBERCULOSIS,
,MRA.AMENOR~A, NEUJS
VALECENCIA DELA CRIPE. DE PUL,
MONIA Y DE PIEBRE TIFOIDEA


V66rdat U de voidoening beeit gesmaakt in een
CHRYSLER FOUR te rijden, of eenkCdHeRY LR
FOUR te besturen, kan U onmogelijk d utn
geone rsetataperi egrijpen van een auto voor

Op de heele wereld vindt men alleen in de
CHRYSLER FOUR vereemigd 58 mijlen per uur,
een snelheidstoename van 5 op 25 mijlen in 8
seconden, een verbazend voordeelig gasolinever-
braik van din galon per 25 mijlen.
De fabriekanten van de CHRYSER FOUR, die
werken met de enorme CHRYSLER hulpmiddelen
en facilitei en, hebben deze resultaten wonder weer-
ga bereikt en hebben er mee verbonden een sier-
lkeid ft, euiterlijkp,rie eveerrg elk t dere auto


Tischer 8< Co., Agenten.


Touring 5
Roadster 3
G1111 Coilp6 5
Coach 5
Sedan 5
Hydraul. r081


pass fl 2850.
,,,, 2950.
S,, 3150.
,,3275.
,,,, 3425.
Op 4 W10181.


BOV888taande prijizen z~in
ff3DCO 888 11111.


DURANTIE LA BST-ACION CALUROSA
alando` used, se fatiga f~cilmente y le falta
enetgrga: se siente abatido, nervioso, irrita*
bleydebilitado, tome una cucharadits
de SALVTAf ~en unvaso de agua*
REPRESCA,VIGORIZA,
LIMPIA Y (
PU RIFICA. ?


:. W~ DIGES


elimnina el A
la PO~STRACIM


RINONES entone la 1
TION, limpia y piuri~ica /
UCTO INTEST ~r
CHDOe OlRICO, e via i
yff~ak LANGUIDBZ.


Til0 Royal mail StealliPacket Collealy s


BUITE~hAND.

De Kerkvervolging in Mexico.
De gouverneur van den staat Ta-
bascor, Thomas Garrido, een, actief
voorstanider van de schismatieke zgn.
national Kerk van Mexico, heeft een 1
decreet uitgevaardigd, dat alle pries-
ters moeten huwen, willen zij hunl
ambt blijven uitoefenen.
Natuurlijk wordt zoo'n draconische
maatregel alleen tegen kath. pries-
ters genomen i Maar dan weet menl
ook zeker, dat enkel anti-papisme de
der r te uit Villahermiosa meld-
den, dat onlangs vijf priesters wer-l
den gevangen genomen omndat zij
weigerden hun celibaatsgelofte te ~
schenden. De Bisschop, Mgr. Pascual
Diaz, en de geestelijkbeid van Villa-
hermosa zijn met een aantal Katho-
lieken en corps naar Mexico City ge- I
togen om zich in person bij den
President te beklagen over zulk een
inconsitutioneel e~ verdrukking.~ ~4~fght~. /
Dat heft natuarlijkitsgope.
H-et decreet van Garride loch was offi- j
cEtel gepubliceerd dloor btet M~inisterie (
van Binnenl. Zaken, wonder dat de Fe- /
derale Regeerinig de minste poging
heeft gedaan om er een stokje voor te
steken.
In de laatste twee jaren zijn
20.000 Mexicanen near hiet bisdom
Dallas -in den N. Amerrik. s~ant
Texas get~migreerd om aan denn-
ti-godsdienstige wetten van hun ei-
gen land te ontkomen. De bisschop
van Dallas, Mgr. Jos Linch, heeft op
zijn terug~reis van Romne ook Spanje
bezocht, omn de hulp der Spaansche
getestelijken in te roepen bij de ziel-
zorg voor de steeds in aantal toeueo-
mnende Spaanschlsprekende bevolking
!van zijn diocees
- Voor de wet bestaat de Kath.
Kerk niet in Mexico. Feitelijk wordt
zij slechts getolereerd in zoover tijd
en kracht aan de pogingen van 't
Gouvernement om haar te vernietigeus
zekere grenzen stellen. Priesters en
religieuzen worden systernatisch ver-
volgd tot in de details van hun par-
ticulier leven. Kerken worden ont-
heithgd, geconfisqueerd, gesloten en
veranderd in museums en theaters.
Schlolen worden in beslag genomen i
en ha rn leeerlnen ietuH hj aag eeo
der leeken staat voortdurend aan al-
ler~ei paeriden b drein gb eot-
dbeukeking i aalsvereate ieen stek
wonder de Katholieken. Daar is-voor-
eerst d2 iah dheud ereen gig, Idi
plaatselijke aideelingen telt en naarj
de 20. 000 leden gaat. De volwasse-
nen hebben zich georganiseerd voor
dn been iberdednN hunne rei ietuze b
dediging v. d. Godsdienst, die 40 000
leden heeft, en in de Katholieke Ar-
beidersvereeniginlg met 300 aideelin-
gen en 25.000 leden. Behalve den
Katholieken Oudersbond, is er insge-
lij ks nog een Vrouwenbond en de
Bond der Ridders van Columbus. Deze
laatste is de best georganiseerde en de
werkdadigste katholieke leekenver-
eeniging in 't land, en heeft 45 plaat-
selijke raden met 5000 leden. Zif be-
sturen avondscholen, Ainancieren stu-
diebeurzen en bereiken m66r practisch
nut dan eenige andere vereeniging.
Geen wonder, dat zij dan ook door
de regeering bet meest worden tegen-l
ge we rkt.
Teekenend is, dat daarentegen de
protestantsche Y. M. C. A. (Christe-
lijke jongeliedeu vereeniging) oniangs
van President Calles 100.000 pesois
subsidie heeft gekregen voor de vol-
tooing van een station in Mexico City.
De Protestanten zijn dan ook niog a!
over den president te spreken.
Zoo roemde onlangs de protest. bis-
schtop van Mexico G. A. Miller in de
Methodistische Christ~ian Advcate als I


e dr yedese evan pries rCsaus, i
wonder den duim houdt." En de wet
van 1917, waarbij aan vreemdelingenI
verboden wordt, kerkelijke bedienin-
gen in Mexico uit te oefenen, vindt
hij alleen niet erg verstandig, wijl
daardoor wel ,,de vreemde priesters,
die Mexico exploiteerden (?), hunl ver-


geen utizonderi ngsmaatregel ten hun-
nen gunste bestaat in een lanid, dat
voor 84 pCt. katholiek is, en slech~tsi
door buitenlandsche invioeden onder


TWIIN-SCRfEW CRUIISING i


STEll]YIER


((o Flr o',


1Vlensng & .


Motorship Therese Horn

,, Minna Horn

,,Frida Horn

,,Henri Horn

,,Marie tl0rn

,, Waldtraut Horn


12th February

1st March

19th March

5th April

23rd April

10th May


3rd March

20th March

Ith April

24th Apial

)121h May

29t May.


U6Fteg8DLu00sdig ers


All ships accept cargo and passengers,
CHWYibE R R LI

1E~n galon int 5Fs muilen.
5-25 mli~len in 8 secon-


Chr~lsle Ii


~ CHnRYSLER FUR ~


mofonen Victrola
n ,~, G,,.


Seen tyranniek communistisch en anti- g1 enLUI ;lV IISI
katholiek bestaur staat. 1/ Lotz orn i
Nu president Calles de fina~nciaele i:tz orni
belangen der vreemdelingen1 gaat aan-
tasten, en zelfs de oliemagniaten! niet El 't u ir
ontzit ij heeft cen wet voocrge 1 O-tl
steld, die alle buitenlanders dwinigt,
binnen drie jaar hun gr onrdbezdt to PfljZ80 Van
verkoopen of 7.ach te lennaturali-
seeren --- kon aan zijn mnacht wel
eens schielijk cen einde komecn. D~e $ 85-- tot s 300--
Ver. Staten hebben hemi al cen pear DC O E
maal een krachtige waarschuwingdoen J.& D 0MEZ
toekomeni, dat hij better heeft toe te
zien op de bescherming van leven en Agntn
eigendommnen der Amerikaansche bur- "
gers. Een veeg :eeken. ?


por o n e z l j n
n aat siuj e ko m


i
i


-cEgae
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs