Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00117
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 23, 1926
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00117
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


It ~L~t- -LI


U--I~II~~P II ~~ap-. -smrura..~?olLs~Yr~~~rm~Z1Plbl~a~li~B ~cz~~nuuau~I~(CI~Cd~---lI.- IYld~Y-.~M-VrrW~rrrmBY~~s -b-~-r~- .-~~----U


:om ~.urs~Him;r~uru;~ap-~Kilsrrrr*knn~uE~ -a


Distribuidor : D. Ma. NAVAR'RO, Caracas. Coliseo a Peinero, 40. --
5--6 A artado de Correo.
Sub-Distribuidores en Curagao: C. WINKEL &r ZONEN, ,,La Casa Rosada."
-- - - ------- -- -- -
2,~ --.......


Flo. 2194


Zaterdag 23


Januavi


43ste Jaa~gang


1926.


I;P~yly~D*i~m~.71~UE~.h,'t~:~f;~C~I+~~ .i*~Tsi. ~ :.U--~?TI.~I.~S~II14.~~..7 .. ,:. ~.- I.%. ~ ~-'1~3r.l ~Y~f~~.r!'; fl:.: a.-.: :.1.re -. ~-i:?-. ;1~~;L._,~~~~\~r;w1.; ...--~ . `. ."' .~,---.--:~. .-:~~~;rt-~- .~. ~-rc~B~rml.: L.. .72~-~.~~~ ~Sm.


EItHANDEN


Bureau vran dit blad: St. Elisabeth's Giasthuis.


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie mnaanden
fl. 2.-- bij vooruitbetaling.


Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentitan van 1-7 regels
elken regel meer 7j6 cts.


Administrative : St.


Thom as-c~ollege .


f,.0.50 ; voor


DRUK K ER 8 L


. . u-- . I IV L


:r, II n u II a ~ ~n n~ L nit r n nn ~


e AK OORW STu l CHARLES BOISSEVAIN kan, al is hij
niet meer actief werkzaam, nog altijd
gelaen als de nestor van de Neder-
landsche journalistiek.
., CURAC"AO Gharles Boissevain, de oud-hoofd-
I 1 redacteur en directeur van het ,Alge-
I I meen Handelsblad" he~eft in de bijna!
jzestig jaren, dat hij aan dit orgaan
werkzaam is geweest, een heel eigen
Behandeling van alle Bankzaken. positive ingenomen in onze vaderland-
..... sche journalistiek, een positive, ook
.~I dit teekent dezen dezen heel bijzon -
Deposito-rekenhagen Buitenlandsche wissels deren journalist welke later aan het
Cheque- rekeningen Credietbrieven &r Handelsblad niet meer bij traditie is
Spaar- rekeningen : Reiswissels van de voortgezet, ook al hebben de Boisse-
kantoor Heere~nstraat American Express Co. vains er zich gehandhaafd.
kantoor Otrabanda. Handels-credieten CHARLES BOISSEVAIN heeft zich bij-
Incasseeringen Handels-informaties jzonderliqk onderscheiden door zijn
Effecten-orders Brandverzekeringen. vaste rubriek Van dag tot dag", een
rubriek waarin hij, zooals de titel
CORRESPONDIENTEN NY ALLE V00RNAME PLAATSEN DER WERELD. /zelf aangeeft, op ziin heel eigen en
oorspronkelijke wijae, frisch en boel-
end, en litterair verzorgd altijd, de
vertegenwoordirgers te Londen : gebeurtenissen van den dag aan zijn
Nationlal Provincial Bank, Ltd. sterk persoonlijke beschouwing on-
V/ertegenwtoordigers te New-York: derwer.Van dag tot dag", heeft bijna
Nationall Bank of Commerce in New-York Jzestig jaren lang de lezers van het
National City Bank of New-York IHandelsblad en velen daar buiten,
i International Acceptane Bank, Inc. dagelijks geboeid, leerrijk onderhou-
/den en vaak gesticht.
't Was journalistiek van de beste
B. 5. De Petroleumhaven van Balikpapan. jsoort, .waarvan wij alleen betreuren,
Idat zij wonder het opgroelend journa-
to 23 a n 2 4 Hlstengeslacht niet m66r school heeft
Aantal inhoud in M13. Aantal inhoud in M3. gemaakt.
NETTO NETTO 't is Charles Boissevain geweest, die
Stoom en \steeds geleerd heeft, dat ook de jour-
Motorschepento-en / ';002 3.250.904 1023 3.695.223 Inalist 'n zekere charge d'dmes had to
m VerVUllell.
ze~ilschepen 451 42.625 498 45.449 Dit devices is Charles Boissevain
jgedurende zijn langdurige journalis-
oorlos- en(Waterverpl.) (Waterverpl.) tieke werkzaambeid nooit ontrouw
gouvernements 20 54.687 23 29.016 geworden. Hij wist zlin werk van
scheoen lederen dag steeds een paedagogi-
Totaal 1473 1 3.348.216 1 1544 3.769.688 schen en gelukkig moraliseerenden
toon bij te zetten, welke zijn invioed
Als we uit deze statistieken van (die zekrer het dubbele bedraagt van op de levers niet heeft gemist. Hij
Oost-IndiE, vergeleken met die van de netto-inhoud) is het total bedrag moge een schrijver geweest zijn van
de haven van Curagao, eenige van de inhoud feitelijk te hoog. een sterke individualiteit, een tempe-
!conclusies kunnen trekken, dan zijn 46. Dus alleen rekening houdend rament van Fransche warmbloedig-
het de volgende : met de stoomvaart, dan is er geen enke- Iheid, in al wat wonder zijn pen uitkwam
to Om een zuivere vergelijking te le haven in Oost-Indi&, die over de was een open ridderlijkheid te betas-
maken van dere havens met die van laatste 4 of 5 jaar met zulke groote ten, welke altijd sympathiek aandeed.
iCuragao, dienlt men eigenlijk aill6n sprongen is vooruitgegaani gelijk del Wij herinneren ons nog, zegt de
de vergelijking te trekken tusschen haven van Curaqao, iMsbde., een moole Van Dag tot
bender stoomvaart en niet met de zeil- Reeds op den eersten blik ziet men, Dag", die Iroor onzen tijd en voor
ivaart. dat onze stoomvaart van veel grooter ons tegenwoordig geslacht nog van
20. Want zooals ult de Statistieken omvang is dan die van de havens Ha- 'groote waarde is.
van l dze aves vn Ost-Idialikapa enSabng.Het is een ,,Dag tot Dag" over de
duidelijk blijkt, is de zeilvaart een ge-' Alleen Batavia, Soerabaya en S-hiihi a e ueik ek
Sheel andere dan de onze. Zooals het mdrangR zijn ons nog een heel eind meer dan viji en twintig jaar geledeni
Saantal alsook. de inhoudsmaatdier zeil- vooruit, niet zoozeer wat het AANTAL door BOISSEVAIN werd geschreven.
jschepen aangeeft, zijn het allemaal Istoomschepen betreft, maar vooral dei Zoo schreef dan deze Boissevain,
Sheel kleine scheepjes, z.g. prauwen, i nhoudsmaat. Deze laatste was tot nu Izooals hij ons 't liefst is:
Iwaarvan de grootste misschien nauwe- toe voor deze 3 havens gemiddeldj .De tijd is voorbij om de menschen,
jlijks de inhoud haalt van een Cura- grooter dan die van Curagao. jals waren ze drankjesflesschen, zulke
1Caosche bijlander. Over de laatste 3 A 4 jaar is de etiquetten op te plakken als: ,deze is
Berekent men voor elk deer ha- stijging van geen dezer havens, wat de conservatief", ,deze is liberal" enz.
Svens de gemiddelde inhoucIsmaat deer; inhoud der stoomschepen betreft, groo- ,Ik ken heel weinig menschen, die
z eilschepen van 1924, dan krijgt men ter dan I tot 2 million M3 geweest, men tegenwoordig door zulk een eti-
'voor de haven van BATAVIA, bijna terwijl die voor Curagao ruim het quell terecht kani aanduiden. De mees-
i24 M3, voor SOERABAJA 27.5 M3, dubbele bedroeg. Wanneer de stoom- ten zija conservatief in een opzicht,
jvoor SEMARANG 42 M3, voor SABANO vaart deter havens en ook van liberal in een ander en zelfs radical
1143 M3, en voor Balikpapan 91 M3, de onze naar dienzelfden maatstaf in een derde.
terwiji de gemniddelde inhoud van de blijft groelen, dan is het gemakke- ,Zoo ben ik persoonlijk aartscon-
Curaqaosche zeilschepen bedroeg voor lijk te berekenen, dat Curagao over servatief in alles wat het huisgezin
j1925 193 M3 en voor 1924 zelfs drie jaren niet alleen Semdrang en betreft".
250.5 M3, alles netto inhoud. Soerabaya, maar misschien zelfs de ,Den Staat meen ik het beste te
i o. Doordat van de particallere grootste zeehaven van onze Oost al. dienen wanneer ik het huisgeain help
.schepen de netto inhoudsmaat staat Batavia (Tandjoengpriok) over het handhaven als ziin kern. Het huwelijk
:opgegeven, en van 'de oorlogs- en hoofd gegroeid is. is mni/ een sacrament. De gemakkelijke
igenotsschepen de waterverplaatsing Onze aandeelen staan goed. wijze waarop men tegenwoordig kan
S-. ~- --- --- -----_ ---


CGragao en andere Zeehavtens.GURAtA0 EN DE 5 GROOTSTE ZEEHATENS VAN NEDERL. 00ST-INDIE.
De cijfers omtrent de Scheepvaart in de havens van Nederlandsch Gost
Indid zijn zeer uitvoerig gespecificeerd
De Statistiek over het jaar 1924 is een boekdeel in 49 van 225 bl.
(uitgegeven bij F.8. SmlTs te Weltevreden op Java).
Het bestaat uit 6 verschillende tabellen, waarvan sommigen een 10 jarig
ov ~zicht geven vani de scheepvaart in al zijn onderdeelen.
Ele statistiek verdeelt de aangekomen schepen naar stoom-, motor-,
gesleepte (zonder voortstuwingsmiddelen) en zeilschepen met of wonder
hulpvermogeni en oorlogsschepen en al deze schepen worden weer ver-
deeld in twee klassen, n.1. boven of beneden de 300 M3. netto inhoud.
la die lijsten zijn niet opgenomen de visschersvaartuigen, binnenschepen
en vaartuigen van minder dan 10 M3 netto inhoud. Voor de inhoudsmaat
is de netto inhoud in MQ3 voor particuliere schepen en de waterverplaatsing
in M3 voor oorlogschepen en andere Gouvernemenisvaartuigen opgegeven.
Ter herin~nering dine, dat: 1 M13=0.353 Reg. Ton. en 1 Reg. Ton=2.832 M3 is.
Voor betere vergelijking is ook voor onze haven de iletto inhouds.
maat der schepen in M3 genoteerd.

A. Haven van Curagao.

S9 2 4C I 19 2
Aantal linhoud~inM3 Aantal linhoudinM3
Stoomschepen 1791 7.034.108S 2129 INO94 4136
Zellschepen 1384 346.772 1340 258.825
Totaal 3175 7.380.880 3469 11.152.961


B. H8VORS Van Nederl, 0ost-IndiE

Van de 257 havens van Oost in bovengenoemde Statistiek hebben wi-
alleen die van 5 havens met het grootste scheepvaartverkeer opgenomen
il:. *al BATAvIa (Tanldjoengprickl), SO E~ba>A, SEMARANGll, SABANO 011 BALIK-
PAPAN. Van deze 5 havens komen de cijfers het dichtst die van onze ha-
ven nabij. Wij geven hier alleen de cijfers over de 2 laatste faren, doch
beknopter saamgevat, dan ze in die officieele statistiek voorkomen.

B. 1. De haven van Batavia "
JA~OENOPRIOK.


12 3
Aantal inhoud in
NETTO


M3


I
Aantal

2233

2060


9 2 4
Sinhoud in M3
NETTO
13.217.892

49.224


Stoom- en
Motorschepen


2155 12.122.969

2429 55.359

(WaterverplJ
126 150.928

4710 -~1-`2.3~29.256


zeilschepen

gouvernements- a
schiepen )
Totaal


(Water~verpl.)
207 202 .425

4500 13.467.541


Aantal

1719

5414


iinhoud in M.3
NETTO
10.505.642

143.596


S9 2 4
Aantal inhoud rn M3.
NETTO
1943 12.254.639

4820 132.947

( Waterverpl.)
383 367.368

7146 12.754.954


Stoom en
1Motorschepen
2 1lschelepen
oorlogps- en
gouvecrhements

Totaal


(WaterverplJ
303 209.322

7436 10.927.570


23 g4
'nhoud in 1M" aantal I nhoud inr M812
NETO NETO
10.301.687 1626 11.884.094
47.764 ''1027 43.887
(WaterverplJ (WaterverplS
18.119 32 23.405
10.349451 2685 11.950.886


19


aantal
stoome I
nrfrsch epen J1468
zeilschepen 1114
oros-en
~Outs-ehpen I 45


I


supera en todos respects a los similares. Es compact, y por 10 tanto, se gasta
parejo. Su per-fume es exquisitamente agradable.
USARLO ES UNA DELICIA Y UNA ECONOMIC.
De venta en Boticas, Perfumerias y establecimientos de articulos para damas y caballeros.
Acostumbrarse a pedir siempre


S9 23


A


antal

698

28


Al


inhoud in M3.
NETTO
4.984.129


Stoom- en
Mot~orschepen


JABON


KOL YNOS.


zeilschepen
oorlogs- en 1
gouve nemen s-
Totaal


4.614


(Wafteverpl.)
56 73.806
782 ~- -----
5.062.549


S9 24
antal inhoud in MU3.
NETTO
813 5.978.412

14 2.012
( Waterverpl.)
52 47.030
879 6i027454 d


OIJ


,


. Y .1-


WEEyBhAD VO008 D E GURAGH OSCH~E


0 8 G A E R 8


Ovter bet~ flutelijk.


B. 2. De haven van Soerabaya.


B. 3. De Haven van Sembran .


*.4 De Haven van Sabang,


~- L- I


010oniale Raad*
Zitting op Maandag, den 25n. Ja-
nuari 1926, des avonds te 8 uur.
Te behandelen onderwuerpen:r


RIVE FONDs DEPOSITS TOTAL ACTIEF
0.000. 1.150.331.-- 2.427.684.--
0.000.- 35048- 4.750.249 --


echtscheid- r, is mij een gruwel.
,Maar nu ik mij bedenk, komt het
mij voor dat ik daarom even goed
radical als conservatief kan genoemd IV A
worden. Want ik ben een radical
bestrijder van leder, die het huisge-
zin onderanijnt of met het huwelijk
knoeit".
Wat ons in dere ultlating 't meest B AhRl
treft is de katholieke belijdenis ,,het
huwelijk is mij een sacrament ._
En andermaal bij het inluiden der
twintigste eeuw schreef deze zelfde A TE .
Buissevain : ,Wat mij aangaat, ik kan
al mijn hopen en wenschen voor de
twintigste eeuw saamtrekken in 66n Anndteelen e~n effe~cten bIe-
enkele conservative wensch en b68: neden de m~arkt waarde
,het huwelijk blijve en wo~rde telkens Obiligation op termiin en
meer geheiligd zoolang bet huwe- op sic~ht
lijk blijft geheiligd en ge~erd .... zoo- Credieten op rekeningen
lang het gezin de cel blijft, waaruit
de maatschappij wordt opgetrokken, courant
kan riiets ons deeren. Buitenlandsche Batnken
.Daarom ook zeggen wij: (zicht-depositos)
nE hlihet het het huwelijk, hei igt h Kassa
hiuwelijk en laat geen ondergeschikt
belang ooit iets vermogen om dat
hoofdbelang der menschheld te ver-
minderen of te kreuken.
,Dit zij 46n doel voor het streven
van ons volk in de 20ste eeuw.
Charles Boissevain heeft het op zijn --- -
hooge leeftijd nog droevig kunnen er-
varen hoe deze raad door ons volk De volgende stiiat geefl
mieer an meer in den wind is gesla--- ------ -
g~en, hoe zijn hooge opvatting van
het huwelijk door zijn jongere tijd- EIND RESE
genooten geenszins wordt gedwirl
hoe met de heiligheid van het howe- 1917 1
lijk wordt gespot en de echtscheiding 1919 20
eets ds li chtvaardi erp wordrt aanvaard It


ials geheel hebben opgehouden te
Ivioelen ? En heeft men er zich ook
rekenschap van gegeven, dat de ,re-
gentijd" soms geheel wegblifft ?
Het is duidelijk, dat wanneer slechts
in den regentijd reserves voor den
,drogen tijd" gevormd kunnen wor-
den, het dikwijls zal voorkomen, dat
er, bij het uitblijven vani regens in
het regenseizoen, in het geheel geen
reserves kunnen worden gevormd. Men
--- zal dan aangewezen zijn op de da-
gelijksche productive der bronmen. En
Shoe wanneer die productive faalt ? Of
Szal dat na den geprojecteerden aanleg
.~000, 00 van het tweetal darnmen niet meer
.000.0 kunnen voorkomen ?
.895.13Niets zal voorzeker de Willemstad-
sche bevolking aangenamer zijn, dan
dat~ de bed~nkingewaran wij ons~~
thierboven deni tolki hebben gemaakt,
Safdoende weerlegd zullen kunnen wor-
1.000.00 den. Opposite tegen het plan-Miolen-
graaff bestaat op Curagao geenszins,
look miet byj den Kolonialen Raad.
;.000.00 / Maar van gelooven op gezag is meni
,.895.13 ;daar niet erg gediend. Wat men ver-
-- langt, is overtuigd te worden, over-
jtuigd, dat alle moeilijkbeden grondig
wonder de oogen zijn gezien en dat
jwaarborgen geleverd worden, dat zij
in elk o~pzicht ojverwoninen zullen
-- kunnen worden.


. -


ia pitarl
Reserve-fonds
De osites
Reser ven :
voor niet betaalIde intertesten
en verschillen op buiten.
landsche w~isselkoersen
voor risico-fondts en belais-
tingen a/h gouver-nement


t. 1.000
750
4.778


1.829.371.1 0

2>.281.133.26

632L.542. 12
321.425.27
f. 6.716.895. 13


30


5158
St. 6.716


D7 Admmzlistrateur Directeur,
J A~CORREA.


:


t een duidelijk beeld van de ontwikkeling onzer zaken


91'''" 2'" 1YL 500.000.- 3657 5. 145.788C.-- 1 Ingekomen sfukken.
En misschien wel alleteerst daarom, 1923 500.000.- 3.931.557.-- 5.561.709.--
omdat men het sacramenteele en derar- 1925 750.000.- 4.778.895.- 6.716.895.- 2 3 2. Verkiezing van leden ter aan-
door de heiligheid van het howelijkc pulling der vacatures te ontstaan door
heeft losgelaten. deperiodieke aftreding der leden J.
Itnd depotestdagntscen ,Nederland er" ewtroozpigv Wlesal lington Smith, destijds Consul der belan~gen, die op het spel staarn en IJ. Beaujon, E. M. Penso, Edwin Se-
ston dezr daen en ouroernd r- .V. S. van Amerika te Curagao, de man nu~ hebben wij het niet in de eerste nior en E. S. C. de Veer Abrahamsz.
laas over de tragiek van Tolstoj' sinCi~od rgoed ae lasoe efnnieezjevniWlesadl 1Jn 96
howelijksleven. .De N. Rott. Crt. van 17 Nov. 11.wenCaaodbrgvrdehvnpasoerd fnaceezievn Wlemtdde21J.196
en de electrische verlichting van het vraagstuk -, een paar bedenkin-l
Wijkenen olsojs ovatingnjbevitehetvogene atikl:Willemstad dankt, het plan opvatte, gen opmerkingen zoo men wil i e Gr fier van den Raad,
over het huwelijksleven reeds uit zijn Een van de grootste moeilijkheden, Wleitd do idlvnen itahewg odng~hue. j~t~~mar
Bovndiriheet~oladin denlop lmsadzootezegea ooangdewaterleiding van artesisch water te De,Amigoe di Curagao, die in een .
Boenie hef Hllndinde lo lmsad zo e egenzolag evoorzien. series artikelen een warm pleidooi
van het jaar de eer gehad in lezin- stad bestaat, voodtdurend te kampen De vreugde -over het grootsche houdt voor het plan -Molengraaff, trapt,
gen _en tourrnee's door de dochter heeft gehad en nog steeds beeft, is pa a mt nwe de Cura- meenen ~wij, een open deur in als hij
van Graaf Tolstoj over het huwelijks- de telken jare in den z.g ,drogen tijd' 'ash eokn enenob-zc beivr bmant onn a _oe L~teLbl~~
leven van haar vader publiek te wor- geregeld terugkeerende schaarschte;ges rtow td, a vnhetae t a aege ordg-
den ingelicht. aan drink-, vaak ook aan bad-, wasch- I korten duur. Eenige diepboringen, zrondheid van den mensch schadelqijk
,De4 Nederlander" voegt nu aan dit en nder buishoudwater. do mt eanhde itbtbsadelnbvt i s i n
tragisch relaas een nadere beschou- Zelfs moet het eens nu ruim orSihgdahde ithttetndee ea.Dti~i n
wingvas enteg, dt W' ni deelen hlvegewenschte resultaat, zoodat de po- weten, op Curagao ook nimmer be- L.)
.. gingen vermoedelijk ook in ver- weerd.
aangrlipende geschiedenis deze :es komen zijn, dat de nood zoo hoog~ band met het beperkte kapitaal, Maar aan drinkwater mogen toch
moeten putten :,dat voor ons hellig was gestegen, dat het water met waroe IG .ecit pei ennwj i ieb~~ie-
moet blijven het eens gesloten huwe- zeilschepen van het naburige Vene- *ednoagvn ntd a rei-hl a e neeeshnwr
I~svron~ iea ostwodn eaado.i sche putten werden toen, even bui- den gesteld, dan de zuiver negative,
,Vooral bij de verscheidenheid van de meest dringende behoeften teO
man n vouwin anlg, i Inor~, vorzen.ten de stad, can aantal gewone put- dat zij geen schadelijke bestanddee- .
in ontwikkeling, die spoedig kan lei-/ Zoover nu is het sinds dien ge- t"gbod i e ae ord e ea.Wtri ehge e T LaLN
den tot wrijving en botsing, of ook lukkig niet meer gekomen. Door het voordiening vz.'s 44 stadanoesten Le.- dicijn, dat men maar inslikt of het -. .*
veren. zxunr, zont of bitter Is.
innerlijke vervreemding, is het zoo bouwen van reg~enbakken in de stad De waterleiding van Smith is eene En nu is het een felt, dat het water -n3c.
gowedik het sacrmenel karakterdes en Shotegt borent vpten vlom std mislukking gebleken. En dit niet om- nit de bronnen van Hato van wege VBrt~g611WOOrilg6FS, Y08818@ & CO.
uweijmks en bhven, aoeldee~n.er renSchoega huneef vmen voldoende dat er geen water in voldoende hoe- den smaak niet goed drinkbaar is.
Wijmakn bt, oegedeNedr- eseveskunen ormn, m zlfsveelheid werd aangetroffen, maaromdat De stadsbevolking drinkt het niet,
lander" hier haastig san toe, hier- gedurenide de ook daarna meermalen de samenstelling van het water niet heeft het zelfs in de buitengewoon The best
mede niet tot een sacrament. maar voorgekomen langdurige droge perio- aan redelijke eischen voideed. Bleek droge periode 1919-1921, toen er,
erkennen dat het lets anders is da:: den in de minimum behoeften der red asoddthtwtr ee i egroote schaarschte aan drink-
een subjective handling, die elk stadshewoners te voorrzieni. In de te roz ug hleas rik ae ne ae n des ,ok artwtrh i k g
miit'oogenblik ongedaan kar. worden ge- jminimu behoeffen, maar ook niets gshk agadwgmedre ard tdwr eved itwle
mtk.me.Goed dri nkwater ist W ermodeijk ws door hwet binenderdi ngen drken.a edvrord itw~e
Dat is just het jammerlijke, dat lemstad sted gblve en ue-j doth bt
stees gbleen en lxe-van zoutwater ut het nabljgelegenj Wij willen hopen, datt dit bezwaar af- m oie
het Protestantismie het huwelijk als/artikel, dat in den ,drogen tijd"Shtea'azughledraedtonenevneknodnHti p re
sacrament heeft losgelaten. ]slechts bannen het bereik van wei-[ Shotg, I da zughat IemtdtIded nevne a odn
Volgens Luther is het buwelijk, ge- nigen is. Met het slinken van deeteigwtrtasngschsorisdoi.Monrafodrdeoenm
lij ekeaner zak sechs enui voradn n d rgebake sijenheel enkele huishoudelijke doeleinden gezien, die zelfs het middel aangeeft .. D
telijk eleadingen ook, Calvijn zagn de- porijzen van he regenwatker auto-g bruikbaar is en dan ook zoo goed als om de samenstelling van het water te On the Island.i HAREcS
het huwelijk niet meer sacramenteels matisch, totdat tegen het einde van geelagdanhet ebtee.Ma l wjlzn a
dan in het barbiers- of schoenma- het regenloorze seizoen dikwijl fancy- Thans, 32 jaar na de poging van door hetweren aangeprezen middel, n. 1. het sco a w
kersbdrij. prjzenals 2, 30en 3 cen perSmith, ligt er te Curagao werencapteeren! der bronnen, voorkomen krana
kersb~~~dr~f. prbikze van 18, L. bedongent kunen nieuw plan ter tafel voor de watervoor- worden, dat het zoutgehalte van het ln i g !
Sworden. zienmng van Will ems tad voo rm iddel van water toeneemt, dan is schijver dezes '
buisleidingen. Maar ditmaal is het niet niet gerust. Moet-zoo vraagt hij zich
Het eigenlijke volk gebruikt dani een particulier, maar is het 't Gouver- ,af-dan slechts worderi voorkomen, g ns
DDR Sn ul@O ook in zulke perioden haast uitslui- ,nement zelf, dat de zaak ter hand heeft dat het zoutgehalte van het reeds te
[ 0 (1[] HIM),tend he u aedtmtkrejs genomen en datde waterleiding zal aan- z outer water nog toeneemt?
iin den laatsten tijd ook met mo- leggen en exploiteeren. Het is waar; een proef met het cap- ----
EN El BBO. ilatorwagens wordtg aangevoerd eni Volgenos het nieuwe plan, door inge- teeren van een der bronnen heeft tot
lang destrtegronldgevent. Men nieur Molengraaff ontworpen en tot resultaat gehad, dat de samenstelling
ru n a n aunnmoet hebben bljgeworond, hoe de in bijzonderheden, uitgewerkt, zal voor van het water aanmnerkelijk is verbete rd.
EN~ ~ @1 S S GNRl karretjes geregeld door de vrouwen de stadsvoorziening gebezigd worden Maar dan rijst de vraag: zal het prac-
ult het volk, die dan gewoonlijk geen het water ult de bronnen van de plan- tisch ultvoerbaar zijn, heeft men zich
o Orse siDO druppel water meer in huis hebben, tage Hato en voor de voorziening van van de mogelijkheid daarvan vergewist:
'Ibestormd worden en hoevelen toch de haven dat ult reeds bestaande en, alle bronnen, die in de vergaarbakken
Snog dikwijls teleurgesteld op de aan- zoo noodig, nog te graven putten op of reservoirs uitwateren te capteeren,
YJ 0 0 0 komst van een volgend karretje moe-d lnaeBnbsa e eel odten amreik ebtrn
te hvnwaheo tnvlewerk zal circa een million kosten ivan de samnenstelling van de gebecele SL MOTR:MNIG o
te kunnen beseffen hoe gebrekkig de en-of marzlsbjze cape-hoveedt ewcheis
'watervoorziening van Willemstad isi like prijzen van het to leveren water, Licht, meer licht is in deze ten zeerste
es un~a delicia i GDB Ikiwelkeicontb rnren de steaedsbe igo ed rented afwerpen.he z.g. plan-i pewe rct, odat meen nietdezee e a a
,getroosten. Molengraaff? 3klip, waarop de waterleiding van
ecoDOmIT)c. Vreemd genoeg schijnt het Gou- Tc Willemstad zelf is het enthou- Smith hopeloos vastgeloopen is.
vernement zich, tot voor een paar siasmie daarover niet blister groot, Onze tweede opmerking geldt het p
E~s un jabdn mnolidlo, no jaar, deze zaak nooit te hebben aani- i n elk geval lang zoo groot niet als dchiet van de bronzen van Hato. Kejn
getrokken; is het zelfs v66r de indertijd over het plan-Smnith om Wil-va die bronnen geregeld gerekend
prensado, y por;i 10 tanto bestuursperiode van aud-Gouverneur; lemstad van artesisch water tevor worden op eene productive van de nooi-
Helfrich nooit naar buitin althans zien. En de Koloniale Raad beeft dig geachte hoeveelheid, 200 M". per
se gastal par-ejo- -- gebleken, dat de aangelegenheid zells de b~ij de begrooting aange raagde dag? i
5--6 een punt van ernstige overwegingi eerste termijneri van .de ultvoerings- Ook aan dit punt wij erkennen
heeft uitgemaakt. W41 is tijdens het ko)sten voorloopig daarvan afgevoerd, het gaarne is bij het maken van
bestuur van jhr. De Jong van Beek met de bedoelinig, dat da~rvocr eene het plan aandacht geschonken. Ten
en Donk de damaanleg krachtig ter afzonderlijke begrooting zou worden einde den grondwatervoorraad te ver-
*hand genomren en zijn er in de bui- ingediend, waardoor de aangelegen- grooten zulle~n er een tweetal dammen
O p roe ing. tendistrichten tal van putten gegra- jheid grondig wonder de oogenl k~n aangelegd worden om het bij regens
be ven, mnaar dit geschiedde dan toch worden gezien. O wekazodrngvn tplenanHato weg stroo-
hoofdzakelijk in het belang van den like of supplementoire begrooting al mend water tegen te houden en in den
Erfgenamen en nabestaanden van landbouw en der landelijke bevol- ruim vier maanden gewacht wordt. ground te doen dringen. Verder zullen er '
den Heer JACQUE OPREGH (Jacqcues king. Wat Willemstad betreft, heeft Het ligt geenszins in onze bedoe- reservoirs gebonwd worden, waarin in
Obergh), Surinamer, oliemnan, die het Gouvernemenit de zaak eenvou- lirig critiek, laat staan afbrekende den regentijd, wanneer de productive 1gne:MN~N 0
omgekomen is bij de ramp van het dig aan haar beloop overgelaten. wel- critiek ult te oefenen op het plan- der bronnen grooter is dan hetve-Aet:MESG& o
SS. ,Pamir" bij Maracaibo, kunnen in licht in de hoop, dat vroeg of laat Molengraaff. De waterkwestie is voor bruik, eene reserve van 16000 M3.]1xn nes&Sn
den loop van de week van 25 Januari het particulier initiatief dezwrdeWletdshbeoknvat gomdalunnwrdnood
a. ., usshen10 n 1 uu v.m. tak wl o zih zn nmen Igroot belang, dan dat wie ook zich de kwade dagen in den drogen tijd. ld
inlichtingen bekomen ten kantore van En inderdaad is er een oogenblik dewed a treeciikzu Ma eshnwjt rgen -
geweest, dat het er allen schijn van mogen veroorloven, nu er eindelijk heeft men rekening gehouden met het LONDON
MR. S. G. C. V. D. VEEN ZEPPENFELDT heeft gehad, dat die hoop, wel ge- eens vanl Gouvernemnentswege een op Curagao bekende feit, dat het in ESW 0
Heerenstraat 23, boven. fnedwagwes.Dtasdan poging gedaan wordt om het nijpende den loop der tijden meermalen is
toen, in 1893, deenergieke en onder- vraagstuk op te lessen. voorgekomen, dat de bronnen van astgnorlges ~7~~
Curagao, 23 Jan. 1926. nemende Amerikaan, Leonard Bur- Toch mogen, juist om de groote Hato b~ij langdurige droogten zoo goed .DR


~~o, s


(1 ~


[1' TT 1K


IS OP 31 DECEYIBIERC 1925.


~P~ASS~IEIF*~(B8W SeF ce) Havre, am urg
[Oll 1118 ($affings eY8Fy 17 118}8) Pto. CabelloaOa~a&i
10 Pt0, Columbia, Cartagena, Sta Mlarta. Trtinidad.


__


Be~ihten rii de ~oloie.lies beteekent voor de booten en ree- 3e klasse bij het openbaar Onderwijs in
Betrichte niti de Kolnie oo ek -curavao.
derien lhie enhoeook e kop-Aan den seiner D. B. Oduber, hoofd van
B~and.mansstand aldus groote verliezen lijdt. den post voor D. T. op Bonaire, is, wegens
Alleen de booten, die met lading andere reden dan ziekte, vier weken vrij-
Woensdag morgen 6:uur werd door ijzerwerk en machinerie~n voor de selling van dienst verleend, en de seiner r
een dikken rook, die een ultweg naar petroleum-maatschappijen in Maracai- gi ue pons voborv b. d.al er .Z. Herbmans
buiten zocht, brand ontdekt in de be annkomeni, ondervinden er gelukkig met de functien van hoofd van den post
opslagplaats wonder het douane-kan- nog weinig last van, omndat zij om te voor D. T. op Bonaire.
toor. Terstond werd de brandweer lsemetldretaadealg-Aan deni Heer C. Holstein, Hulp-bacterio-
gealarmeerd. In een minimnumi van plaatsen van de olievelden en boor- Iroogondha %al rnum a inr,d Opeg js
tij waen e mlitire me deterreinen eniz. kunnen opstoomnen o' jnegen jaar onafgebroken dienst, negen
b~randspuit op het terrain aanwezig- daar hun lading te lessen. mane elfnaarNdelnvree.K
Toenmende dure zooel an 8008Aan den tijd. seinwachter op Fort Nassau
de zijde van den Waterkant als aan de Deze week Dinsdag en Woensdag am rlead. ,o seen vrijstv ellng vand ens
Heerenstraat had geopend, slog nacht kregen we~ een peaa kleine re:- twee weken en de person van Jan Lourens
de rook en het Ivuur naar but ten* genbuitjes, die behoudens eenige ver- Is, gedurende de afwezigheid van Vos voor-
Met veel kracht werd er water in ge- frissching weinig vangst voor de re- senoemd belast met dewekasamhdevn
spoten en wist men het vuur te genbakken en geen voordeel meer voor eAac der aopn Foail oitie le klasse jan
blusschen. Naderhand werden de ba- deni mislukten oogst opleverden* jacob Groenendaal is, op zijn verzoek, eer-
len en kisten nair buiten gesleept.; Het ziet er treurig ult voor dit jaar. vol ontslag uit 's lands dienst varleend. s
Naar men zegt heeft het vuur het Er is nergens een regenbak overge-: De deurwanrder der belastingen alhier P.
meest wonder de provisie-artikelen loopen, zelfs niet half gevuld. Nu J. W. de Vos is voor den tijd van twee weken
schade aangericht. Ook de deuren en red od e uwtrvi urgesc ors .
het bannenwerk hebben veel van het verkocht en hooger zal bet nog, de vol-i (van dere week.)
vuur geleden. gende maanden oploopen. De termijn van detacheering van
Vele kooplui en particulieren heb- De waterkarren en -trucks were ~den loods R. J. Beaujon naar Aruba 1
ben byj dezen brand zeer veel schade :zich nog maar weinig om het water om1 als loods werkzaam te zijn in de
geleden. Somimige kisten hadden door naar de stad te vervoeren, naar men St. Nicolaasbaai is verlengd tot 15
het vuur, andere door 't water gele :zegt, uit berekening om later wanneer April 1926 en de loods L. A. Blom is B
den en hun inhoud lag over den de prijzen stijgen, des te meer te tijdelijk naiar Aruba gedetacheerd.
ground verspreid, vryjwel waardeloos kunnen verdienen. Ann de tijdelijke viechtonderwijze-
geoDe Hoevelen sullen er dit jaar in alle res aan de leergangI voor volwassenen
boeze geoedre worden, zoodran dn et rangen onzer maatschappij verzuch- op Scharloo M. C.Rozendaal-Abbad
booen elot ordn, ooangin etten: Ach, hadden wij toch maar onze is op haar verzoek, eervol ontslag
ouaneaardzee omntoafh eo nea de ouahnuen mtoneo n, ja duizenden zullen dit ver enijelijk schrijver, werkzaam op M
vrgehtng beaal tehbe.Deshd jaar verlangend ultzien, misschien er het department van Openbare Wer-
d goe s mdmag oengderde in, vchit ne missche 11n bbuie 1 30m d igA.bV. Argus, is definitief als zoo-
mnah teer vore waen gat elot koe- ma een blik water, zij 't ook van De hoofdkommies der belastingen
aM rzneer ng Gn lste er ee-Bonabista of N-ato, machtig te kunnen /alhier J. W. Fabr6 is bevorderd tot
asurn*e He ouvernement heeft worden. kom~mies-entreposeur ; de kommies der
voor de bewaring deer goederenl En diezelfden zullen even hard cri-l belastingen alhier, J. A. Hernandez, is,
geen enkele verantwoordelijkheid. Jticeeren, en schelden en schimpen op wonder eervolle ontheffing ult de func-
ledereen is vol lof over de mili- datzelfde water van 8). enr H., wan- tibenvanduradeerto der belastingenulp
raren, hde bbuitengewoon hard ge- neer misschien over eenige jaren debeodrtohodkm esdeul-
werk heben, on aan wier kranig waterleiding voltooid is en het eerste kommies der belastingen alhier D. H.
optreden het zonder twijfel te danken jaar overvioedige regens dat water Garmers is bevorderd tot kommies en
is, dat deze brand, die zich zool misschien voor hen overbodig maken. de kominies der belastingen alhier E.
ernistig liet aanzien, geen grootere Zoo lichtzinnig, onbesteridig en ,V. Garcia is bencemd tot tijdelijk
nitbedbn nkt wg To hzjSor spei onkbaar is de publieke opinie op deurewa rdder der ersebhirn n alhiereas
van de C. S. M. ter plaatse kwam omGaralz008. quin is overgeplaatst van het Post-
mede water in het vuur te spuiten, Als opvolger van Dr. Derks, off icier kantoor naar het Parket van den Pro-
was feitelijk het vuur reeds bedwon- angodhd herbjetgni-cureur-Generaal en de tijdelijke klerk
geOveulddee a rnzea mli den rand zoen, is benoemd als militair arts, DR. M. C. W. Schotborgh vanl het Parket
valt ralentgssn Tt4nQUAEDEKKER. jvoornoemd naar het Postkantoor.
uur ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ide nchwaerngoo 0 vall Jllstitle. De heer W. A. Bos is benoemd tot
du ndnnct a rngdo Mr. A. W. J. M. DESERTINE, benoemd tijdelijk klerk op Curagao en werkzaam
Missdhe ne-ht ieaman onwdaecrht tot lid van het Hof van Justitie alhier, Igesteld ten postkantore alhier.
zaameenbradene siare wege-zal met het SS. Venezuela op 17 Fe- iP Ir I. 8. 8000887!-
worpen, die in het stroo etc is blijven baraheranoe Met het SS. Oranje Nassau dat
smeulen. Officlelle heriditen.as.Weda27Jurihrvr-
g010Blal0 Raall. (van de vorige week.) wacht wordt, zal Dr. H.S.BooGAART
In d Zitingvanden R Maadag Aan den bulpkommies der belastingen al- na een afwezigheid van ruim 2 jaar
18~ Januari 1926 werd een ontwerp tot ; vereeA.I. M.Judistwewknvro weer op Curagao terugkeeren. ReedS i
wijziging van de LOTERIJVERORDENING De tijd. onderwijzer 4e klasse Carl G. Bun- I n~u roepen wii hem een hartelijk wel- j
en een ontwerp tot wijziging van het camper is tijdelijk benoemd tot onderwijzer I komn toe.
~eboeke van StrafreuM (valscherid) -- ** --**-
zonder gedachtenwisseling of hoorde-
lijke stemming aangenomen.
INGEKOMEN STUKKEN : le. Een schrij-
ven van de New-York Purblic Library, t
verzoekende kosteloos de gedrukte 8(I1r4C l D
stukken vanl den Kol. Raad te mogen ti
ontvangen. De Voorzitler zegt, dat hij
reeds met den Gouverneur hierover
gesproken beeft en dat overeengeko- dc
men is dat de Gouvernements-Secre- ha ndo e ia ln~ or~~
tarie daar geregeld voor zal zorgen. rH 09 0 8 iG.8 ~ rw a
Besloten wordt de Library in dien zin ;
te beantwoorden. v n e e k o f r uz n m t tte
2e. Een schrijven van den Gou- l~nd z o k o nuz n e te
Verneur handelende over een moge-
lijke opheffing van den post van dI
predikant op Bonaire, en waarin wordt *n dre lm e ,
medegedeeld dat er op Bonaire maar
een 25 tal Protestanten zijn, waarvan S e d le o d n e ln i o v a d
hoogstens 9 kerkgangers en dat de
Kerkeraad ook onvoltallig is. De Ge- .
zaghebbe van Bonaire is van mee-/ bli
ning dat tot opheffing kan worden
, overgegaan. De Gouverneur heeft de
K:,knt rn enburiac d ee ter teesc raen A. D. G a }") iles & 0 0.
ven heeft om den Kolonialen Raad
daarover te hooren. Op voorstel van
denVooziterwordt besloten den 3He r n t a t 0.
Kerkeraad van de Protestantsche Ge-
meente op Curaqao te verzoeken den -
Kol. Raad zijne meaning hierover lE LI O T AS P .
kenbaar te maken. E ,, hI E 0 5T R Y5 il S.
Voorg iezen en goedgekeurd wordt
een schrijven van den Kol. Raad aan
den Gouverneur met 's Raads ziens-( REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,


wijze over de .bekrootingspolitiek", C URA('AO AND VENEZUELA.
naar aanleiding van, eeni desbetreffend
verzoek van den Minister der Ktoloonn..8a~lO 3 AILI 5G 3 DURING d JaN IAR 7
Wat wij de vorige maand melddeni S.S. S.S~ 3.3. 3.3. S.S. S.S.
omtrent de geheel onvoidoende laad- 1 9 26 MlaabTciaCa~luilim L:lr
en losgelegenheid voor de schepen in 1
Maracaibo, wordt voortdurend beves- -
tigd, Leave NEW YORK .Dec. 30 Jan. 6 Jan. 13 Jan. 20i Jan. 27 Feb. 3
De toestand is sindsdien neg in LArrve SNJA.. Jan. 6 12 1 2 Fb 9
hooge mate verergerd. In den laat- Lve ..., 5 13 19 7, 1, 9
stntijd liggen de stoombooten in Laive CUAA...... ..--;;...
rgjen httn beurt at te wachten om te Arrive PTd CABELL:O .. .. 22 . ... ..
kunneln laden en losses. Als bewijs earrve LA O . .jjn J. .5 22 Ja. . e. -. .
iebveel vertraging de booten in Mlara- / eae LA GUIA..Jn a.Jn eb e.13
deib o ndervinden, blijke hieruit, dat Arrive PO~ CAiBELLO. .. .. 27 .., 5 .
Al ida 14 dagen wegbleef, de Leave .. .281 .... 5..
d eana 2 dge, d NorchebotArrveCUAQA. .Jan 1 Jn. 7 9 an. '31 6 eb. 14
aonor ded ed-D-Line gecharterd, zelfs 'reae MAACllO Fb 31 ,
En het is 1mad Leave ,, 16 23 1. . Fe. ,, D 1 0
aa segenu niet andalleen het gebrek Arrive CURAQAO. .. 17 24 .l 12, 21
a seg e ade voor de booten Leave 2, ... 17 2 ., 7 12 21
om aan te leggen, doch ook de dou- Arrive PTO CABELLO. ----- -. -* '
aeli tniet ate to ewassen voor een Ilrie LA GUA RA. .Jan. 18 Jan. 2 e. 26 Feb. 8 14 Feb. 22
eolat fadln van de steeds Leave 18 2 26 8 1 22
stijgende aanyoer van koopmansgoede- Arrive SAN JUA~N. .. 2021- 2 28 0 17 24
ren.s Dezde i rae~n ho opgestapeld 'reie NEW Y"ORK Feb 2 n 34 1 Mrch. 2
zef P crtn l met zeildoekI '
tegen zon en regen afgedekt, maar, S.S. "Mlerida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaqao for Maracaibo
onvoldoende beschermd tegen diefstal: Dec. 17, returning sails from Maracaibo _Dec. 14.
en beer .For further particulars apply to
ledereen kran b~egrijpen, wat een S. E. L. MADURO &r SONS.
schade deze vertraging en dit tijdver- -- --


oninklijke West-Indische M~raildienst.
VAN CURAQAD
"gAA P. Caelo, La Grualra, Trinidad. Barbados on Europeaan
SS. "Oranje Nassau" 11 Feb.
SS. "Venezuela" 3 Maart.
NAAR Pto. Colombia. Cartagenla, Cristobal en Pto. Limon:
S. 'Oranj eNassan" 28 Jan.
SS. "Venezuela" 18 Feb.
NAAR Pt0. Cabello, La Onaira, Cumanil, Pampatar, Cartipano, Trialdad,
SS "Com e emerara, Paramaribo en Europa:16Fb
NAAR New York:' mao~i 2In
SS. "M~edea" 29 Jan


Dr. BOOGAART komt in ons midden
---^L r~rr ~kk Llrni~ e


eure met nog5 meerC vaennrrr i s
medische wetenschap toegerust dan hiRuim een jaa gelederop rJanuarik kwa
oen hij vertrok. der NederJ. Marine hier aan, belast met het
Want hij heeft zijn afwezigheid hydrografisch onderzoek special van het
oeed besteed. Eerst maakte hij een lang- ;vaarwater en den stroom langs de haven.
iurige ress, waarbij hij de beroemndate Doc zn e e irste wekeen vin zejnskomkst
lospitalen en klmlneken in de Veree-' va sterken stroom, zoodat de Heer KREMER
iigde Staten van Amerik-e, Japan en hier weinig of nets kon ultrichten.
Oost-indiC bezocht en assisteerde daar- Doch KOLONEL KREMER was ook belast
aa gregld reerdaneen ol aa;met het in kaart brengen van de groote
na gregld eerdan en ol aarrivieren in Suriname in verband met de
,ang Prof. Noordenbos aan de Univer- bevaarbaarheid voor groote zeeschepen.
siteitskliniek te Amsterdam. Ten slot- Om die reden vertrok Kolonel KREMER den
te behaalde hij jl. 17 December den 17 Februari d. a.v. weer van hier en going
titel van Doctor in de Geneeskunde n draSh nta rn je m eiche dp lan I ui
aan diezelfde Universiteit op een aca- weer terug te komen.
demisch proefschrift (van 255 blad.) Doch het jaar eindigde wonder dat we
getiteld : Problemen alt de Psysiolo- den Heer Kremer terugzag~en.
g~le en Chitrurgie van de galblaas. in~i chat, en ool i Surinamedgoearivrlen
Onze hartelijke gelukwensch met zen, keerde hij half December weer in Pa-
deze promnotie en met dit schitterend ramaribo terug na twee maanden besteed
hooog wetenschappelijk proefschrift. te hebben om het vaarwater ook van de
nur zod aCj be r netneden enrnDing irori
de rievieren de Coppename en de Saramacca,
met welk werk eveneens zeker twee maan-
*den zullen gemoeid zija.
TE YOOP. Doch ook daarna kunnen we den Heer
KREMER nOg nie* hier terugverwachten.
Want nu lezen wij, dat KOLONEL KRE-
nd .MER ook zal deelnemen aan een groote
::M,3:\einstchatr ver in dhet bineaahned
Withelmina-gebergte zal beklommen wor-
Sden. Vroeger heeft KOL. KREMER ook in
,,Nieuw-Gumea in Oost-Indi& aan een der-
Zich aan to melden b I) (pge ,ak e exei i degen en.m teze xe
graphisch gedeelte van den tocht belast is,
0 0 GIT)8ZDe eigenlijke expeditie is reeds 5 Januari
KroEkkRe Drn FA HANDEO de 0tmol o.
Op zijn vroegst zullen we dus eerst tegen
hlet einde van dit jaar Kolonel KRE1MER hier
El 10(.1VF8. kunnen terug verwachten. Het is te hopen dat
tegen dien tijd de stroom langs onze hal
Seven ann KOLONEL KREMER wat meer werk
1 zal geven.


Ontrangen
van het hoofdagentschap van de K.
W. 1. M. een nieuwe tijdtafel van de
Suriname-lijn, van de lijn New-York--
Curaga0--Venezuela, van New-Haiti
en van de Colonhijn.
- van de firma EDWARDS HENRIQUEZ
&i Co een mool geillustreerd boekje
omtrent de wintertochten van de groo-
te toeristenboot Reliance door de
West-Indie.
De Reliance, die ook vorige jaren
ons eiland bezocht, meet 20.000 br.
Reg' Ton, en zal 8 Februari en 11
Maart hier aankomen.
Evenals het vorig jaar zal deze boot
ook nu weer opstoomen naar Cara-
casbasi.
Van de Gouvern.-Secretarie het
Kolonical Verstag van Curapao, 1925.
van den Heer JOHN DE POOL
afl. 3. Miniaturas.


mof0080 Victf018

Ortophone zijn
list aan gekomen.
omt ze hooren in

85-- tot B 300--
D:h. O GO MEZ

Agenten.


otlascilip Therese Horn

,,Minna Horn


12th February

1st March

19th March

5th April

23rd April

10th May


3ril March

20h arch

7th Apill

24th April

12thr May

29th May.


Friday Horn

Henri Horn

MWlare Horn


Waldtraut Horn


All ships accept cargo and passengers.


K


gOl0lBr1 [058.


VertegenWOO~iligefs, MENSING & Co.


illf8(30 11110 Supply store as;
szz
H A J A X" S i St ti -****


L


n de Botica Pacional


zi n verkrqigbaar.
lerlel soorten van chocolate met mooie

r60 in fantaSiedoosjes en per Pond
Van de bestbekende fabrieken


(Fr, Ocl lte 80 OOSte
Spe01881 V00r de komende
fe88tdagen
Ed mund Jacobsen,


Allenten : MENSIPIG& Co.


___1__~_ __


i~ ZJ4 r L Iir i) Irl II
r


p. a. ,,El Aguila de Gro, 4-8


GOB J)8 ia Tra58tlantica
El Vapor .
"Manuelf~l Calvo, '
se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 d0
Enero. y seguirg el mnismo dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juan C
T'enerife, Cadiz y Barcelona.
se espera el 12 de Febrero. de Europa via Cuba y Venezuela, para
seguir el mismo dia al Pacifico vialvao Pto Colombia y Coloni r' ce
Elbo va ore aet cr psjo.
"MauelArns.9 Aets
A mbos vapores~ ac p a a g a a r sL. oAsD U R entes.SO N S. Age ste a: M E NSIN G & Co.


111


~1


Cay~-. -------' '

l e


u~
r I.


_II


WTan


neer U zich op r-eis begeeft en U met gemak en
groedkoop wil reizen, koop dan
CB .E D IETB3R IEV EN
EN
T R .A VE ,E R'S CHE3 EC KS
lla3tiornal C3ity BaSrnk of New~-York,


f~llIH~n aiiu nrn a~aiue L~r c~iIn de jaatrlijksche (27e.) Vergade-
ring vanl de Orthodoxe Joodsche i
Sprocksteeg Nans~t C. Wiinkel en Zonen. Vereenigingen, gehouden in de Ohab
-mare --Zedek Congregation, Fifth Ave. en TIIe
116e. Street te New York op denl
Onder bovengfenoemde naam heb ik een inrichting geopend voor de 24n. October II., vormde een der
verkoop van alle soorten van benoodigdheden voor automobielen in 't hoofdpunten der beraadslagingen,
algemeen : reserve-voorraad, olii~n, verniissen etc., volgens het verslag van de New York I
Op die wijze hoop ik te voidoen aan de steeds stijgende vraag naar Times, een voorstel om een gerechts-i
het wel bekende merk ,,NASH" waarvan men de voortreffelijkheid gedu- hof van 25 rabbi's op te richten om
rende het afgeloropen jaar 'oijzonder op prijs heeft gesteld. In gencemd gezamelijk de zaken van de Ortho-i
jear werden er op dit eiland 35 Nash auto's verkocht, waardoor de faam doxe Synagogen te administreeren.
bevestigd werd, die ze in alle deelen der wereld genieten, en de uitspraak Een tweede voorstel betrof het plan
van Mr. NASH werd gerechivaardigd : ,, Wat ik het mieest op prijis stel, is om ter gelegenheid van de 150e. ver-l
de achtrag van het publiek voor de auto, die mijn naam draagt." jaardag van de Amierikaansche On- I
Aan het boofd van bovenvermelde inrichtinig staat de Heer H. A. K~ENT, afhankelijkhieidsverklaring een model
expert inl 't vak, zoodat de eigenaars van NA311-auito's het groot voordeel van de Liberty Bell in New York op
genieten alhier verzekerd te zijn van een vlugge, degelijke en billijke be- te richten. Dit voorstel werd door
dining voor het onderhoud van hun autJ's. IDr. HERBERT S. GOLDSTEIN, Presi
P E. PORTILLO. dent van de Union of Orthodox Je-
~wish Congregations of Amenica ge- A
1--4 Agent van de ,,The Nash Motors Company." daan om daarmede ook het idee vanr ll
President COOLIDGE uttgedrukt over
Het schitterendste en meest gezochte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Oost-Indiip den invloed van de,NHeraic Mortar" figU
is dat van de Sigarenfabriek ,,Wascana" KAMPEN (Holland.) bij de grondvesting van de Ame-
rikaansche Democratie, te symboli-
sern zija~ toespraak drong Dr. GOLD-~
STEIN verder aan op mneer zedigheid
in de vrouwen-kleeding.
~iE~s,,1k verzoek de Joodsche vrouwen/
in dit land dringend, zoo zeide hij,
Met de laatste boot is wederom cen nieuwe voorraad aangekomen. /om door tusschenkomst van on zel
Vlertegenwoordigers voor Curacao. Mensing &r Co. vrouwen -afdeelingen, maatregelen te
----- ---- ---- -- -nemen tot het bevorderen en aan-l
W11ft gF good on goodkooll, o jmoedigen van meer zedigheid-
a rooken ? :I ? Iv ;;i g in de kleeding, voornamelijk bij hetf
koopnnt dlan tluwe sigarenI bji El bijwonen van de godsdienstige bijeen-
EL~YLI S &Y DANIA UGE~ ~~ komsten in de synagoge."
SDeze vergadering werdgepn
,Ook kunt u daar van ales krij- cr --o -r ~r E OA PO
~d gen tegen zeer lage prijzen. (do r AI ESL OL
SDe winked, die goedkooper E'~ Rabbi van de Spaansch-Portugees-
da tgekostvrop.(Sche synagoge en werd door meeri
Kom enoetitu f gdan 50 atfgevaardigden bijgewoond.j
bel Telefoon No. 423. Een bericht uit Weenen in het-i
izelfde numiner van de New York!
N OICO GN S .." SC I Teime e ldde het volgeeBsshpende.
NSE Het voorbeeld volgend van ver- i
scieneKahlik Bschpeni
de central landen van Europa heeftVo e
jde orthodox Joodsche gemeente te
1R~'C L~~iN~ltL,~Tit~M C~ ~LS~ Budapest een decreet in alle synago-
o~snUYTgen laten ophangen, de vrouwen ;
PARA AN~EMIA, CLOROSIS, MALA RISED verplichtieng opedggenld om fat- i
NUmselION. TUBERCULOSIS, GEN soenijk nzdggkedt e-
CORF.A. AMENORREA. NEURAS- Schijnen bij de godsdienstoefeningen.
TENIIA, MAL DE BRIGHT Y CON- Er is bepaald, dat de gedecolleteer-
VALE3CENCIA DE LAGRIPEDE PUL- iV rs e mor iss de dames uit de bedebuisen zullen /
MONI Y E PIBRETIFODEA V87ege H100 dig rs*verwijderd worden."
Dit Joodsche voorschrift van New- i
York en Budapest ~is zeker een be- -
TH1E NEW ZEA~hRND SIHIPPIING COVI~PANY, hTD. Ischamende les voor tal va'n katho-
lieke vrouwen, die zich niet ontzien
FEDER~Ah STERIVI NAVIGiHTIOP GO., hrTD. door hun opzichtige en onzedige[
kleeding in hun Godshuis anderen
Servicio ra'pide de Vapores Ingleses para tranIsporte de te ontstichten en ergernis te geven. '
Correspondencia y Pasajeros. Chflatelgkg Ileldenineel.
~REIMUERA"' De Eerw. Heer PIERRE HENRI D'OR-
Llegariel 29 GEVAL, als legeraalmoezenter vijf m~aal
Liegrd e 29de Enero de Wellington, New Zeeland, via Cristobal bij dag-order vermeld wegens betoon-
C. Z. y se despachar8 en seguida direclamente para SOUTHAMPTON. den heldenmoed tijdens den oorlog eni
Las ~personas que deseen viajar ripidamente y con todo conform, cocina door maarschalk Joffre voorgedragen
y servicio inmejorabel, deberdn aprovechar esta magnifica oportunidad y voor het Legioen van Eer, is op Mo-
reservar con anticipacidn sus Pasajes, pues ya quedan pocos Camarotes lokai (HlawaiDi, het eiland der mtelaat
de PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA Clases disponibles. schen, aangekornen, om zich daar
PREC108 DE PASAJES: voor altijd te wKijden aan misschien
wel den heldhaftigsten liefdedienst,
Prim8F8 $1880 55-0-0. Segunda Clase E 38-0-0. de verzorging der melaatschen. Hij
TeP~~a las a 2-0-. fvond daar den ouden breeder Dur-
STON, die een schitterende carriibre als
Se hard Balija para Europa. cavalerie-officier opgat om te gaan le-
Por md's informes dlrigir~se ci: ven samen met de meest verstoote-
nen der maatschappij.
J. D.JESUrRUN.v
Maerkwaardige plechtigheld.
Agentes. LAURA HOPKI~s, de rijke dochter van
Curapao, A. H., Enero II, 1926. 2--2 W. A. Hopkins, een der stichters van
lasht groote Parijsche dagblad Le Matin
Sun hife Assurance CompanyI of Ganada iJe,"'angs itepofetitds"n btek loste
bij Coulommiers in Frankrijk. V66r
hterensvterzekering PYaatschappij haar intredeiz'n hd okhooste jonder
Iliefdadigheid. De plechtigheid werd
Gie~estigd te: iV~ont -Zeal. Idoor 1je bjegeoohnd o.a. oo doo
deCI Rose, met w~ie deze reljig1Pieuejren
DE V00RNAAMWSTE VAN CANADA en tevens EENI and gsadnoenwe rkte Ir aeleiejl idf
een root aandeel hinde stichting van b
DER GR00TSTE DER WERELD. Itehuizeni voor arme kinderen en fa- d
Toaa drAsurnte cn rch 887.8645.briekswerksters. E
Sti~jging in EEN jaar tIjds 16.7.1.


(Dit laat~ste bedracg stelt vIoor- 40,.96 can dIz1e -Lenn ers-e-
kerin~gen door DEZE en de #718676 97 lecBvenTl~l~ekeP-irin,act.l/caff2
di~e inl C~anada gere-stigd z~ijn.)
Teen de GUNST~~IGS TE (C)L YOURWAARDENZ wcl-rdn do~or- derzt
MaatCf~schapp)lj c'erzuslekeringenl yeslotel.
Inlirhtingenl outrntlil de caii~rschilende 'oiisseni te bekouim n br~ija den
liee~r ERNVESTO M1ARTIJN cn
J~. R. BRAiN~DA. Agent.


Ba~nkzmaken


C G 7ca c O

stort Kapitaal en Reserve fls 1.750
Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandisch ba-nkpa-pier, coupons,
gemunt goaud en zilver.
Neemt gelden A depdsito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reicwissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.
;ate-loketten Spaarbank.


DUJRANTE LA ESTACION CALUROSA
nr~s ,ue sin ef it d, Unwnwios ir It -
le ydebilitado, tome una cucharadita
reSALVITAE en un vaso de agua.
REFRESCAVIGORIZA,DIG~ES
el COND
elimina el A
la POSTRACION


E sA~,yo~timate el
RINONES entone la
TI1N, limpi y p~urifice.
UCTO INT3;~ ESTL (NA ls
QIDlO URICO, evits~
yfi p;lLANGUIDEZ.-


ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRAC10N DIFICUI.TOSA,
ESTIMULA LA EXPECTORAC10N. ALIVIA LA INFLAMACION RE*
PRIME LOS SUDORES N0CTURNOS. FORTALECE LA RESPIRAC10N
y DOMINA EL DESASOSIEG~O.


BUITEP1htAPD -

Amerika.


E. 0 UR IEL & SONS,


W10RR IS


~Afdeeling


Sank


lad~ro's


).000


soNouITroS ASMA, -4 m TTUOBSERCULIONSAS
FLAINGPIS\ h ~AFECCIONES RESPIRTOIAS
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs