Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00116
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 31, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00116
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full TextI-e ~ ~~.U


~CPp


IDit Blad verschijut elken ZRt~erdag. BUIREAU VANY DIT BLAD : Voor her~ Buiter land per jaar~ ti. 10~.--
Abonnementsprijs voor Omiagao, HonaLire, Aruba 0 fodrijenmee l .5
e~n de HZovenwindsche eilandoln per dlrie meanudenr Waterkant No 4. Overzilde. P'rijf; der Advertantil n vau 1--7 meets~l f. (1.;0vu l
1!.2.- mt vornthtalng DRUKKER. B. L. BOGAERS ke eel m~ee 7% cts.


den grooten strijd. lu her-t O(sten
betualt ka t holink Palml~ het gelag ;
dearaastbet kiatholieke GaliciF;
in 't Westen light BelgiiP platgebrand,
terwilj v;an bet onchriatelijk Frank-
rijk just de nog mnerst. Ihtholieke
gedeelten san plundeltring on ver-
wus~tingS zijnr priju~gego~ven. Eo boe-
vele kerken werderlverbSrand? Hne
vele krloosters gepluinderd of erger ?
H~oev-ele katholieke onderwijs-iorich-
tingen ,vernield 7 Vooral boeveel
p~riesters wreedelijkl neergeschoten ?
Hoevelen die asi soldaait seneuelden
door m!!gonieke wetten tegen hun
helligen levensataat in, youtrtgedre-
ven naar bet strijdigewoel ?
Dit wat het heden sangaait. En
wast, zo~o wij denr blik naear de toe-
komat wooden ? Wat sal ze ons ge'
ven de toekomet ?
Wat is er van den nacht,
O w~acht ?
Zoo de geallieerdeni winnen, sal
. rankrijk,d aH daijh81tientale vne
laaghartigate en kleinlsieligatelver.

de riheid ai siTr katsolik non e-

ailkur oerl c adre od ere I r
Athelesme de lakens liet uitdeelen;

trilm Faum va ch ood rd8 an o
adedienetig ril, ga r le me dten-

heuoal gemakb<. 80mmurigen meeoetn
dat. Ook wij hopen bet. ~Maar....
is hier bet hart miet de vader van
den wenech ? Wij voor ous vreezen
met groote vreese, dat de overwin-
n g~ Frandkrrdksh bblieke egees niet
dert mear niet In eene. seker niet
ten ge`ede; ook niet door een oor.
log. 't Goede, d.i. 't chiristelijke le-
veu en streven, is een te edele plant,
beef~te voeelclP: sorg hovenierskunet
noodjg, dan dats daar in eens
frisch on krachtig nit den bodem
op~geschoten v66r one staiat. Eco
kathedraal bouwt men niet in 64u
dag wel kan men ze in Egn dag
vemsieleu.
Zoo de G~ealliilerden winone, wat
beeft dan de Kastholieke Kerir van
R~usland to verwachten ? Een her-
steld Pollen ? We sullen het eerst
oeeten tzi en rd vrvolgee takoce n

en boe aeng ze za~ dures.beekn ;)e ~e
achiedenie van Finland ligt ons nog
to verech in het geheugen. Een land
met ~ee verleden asi Rud!and, ~e-
looft men miet op tijn woord. En
dona, in welk land gloeit de a~fkeer
togen bu~t Westertich Christendom,
met name togen bes Katholicisme'
tWe bi] de Grieksche sobismatieken ?
Zelfs de felt pro~testanteche baa',
wordt daardoor in de echaduy
gresteld'
Ale de G~ealli~erden het winner,
wait heeft de Ker~k dan van Enge-
land to verwachten ? O zeker, Enge
land wordt als bet land van vrijheld
geroeud I LMaar is bet Engeland iet
geweest, dat door zijo anti-katholieke
politiek den Paus van zijn Kerkelijke
Staten heroofde? 7 T bet Engeland
ulet, dat vaak de kunot verstaat
wonder mooie leusen minder mooie
plausen te verberg~en ? Heeft in bui
terrlandeche politiek bij deo Brit miet
meer dan eene 64n pond sterling
meer waarde ge~bad dan tien pond
recht en ebristendom ? Eno zien we,
waar bet lijo imperalieme ten goe-
de komt, Engelrtand niet in 'ti ge-
gevlel komen van Islam, Buddhleme
ens.? Nooit, selfer niet in christelij'
krer taiden, heeft het Britsche rijk
Web in siju koloniian veel laten g~e-
legen liggen san Christendom.
Over Japan kunnen we swijgen.
I)o zegen van een verwaand heiden-
dom kan seker geen zegen z130 voor
't Obristendom.


Maar mogen we nu wrages: ale
niet de Geallieerden mear de Bond-


Leenooten D~uitsebcrland Dostaurijk en
jTurk ije rnrt. den zegapalm zu len
strijken, wat daen ? Zal dart men-
sichelijker wijze gesRprakenu, ale een
zegen voor d~e Kerk kunnaen be-
schouwd wo~rdeo ?
O zeker, inr ~ostenrijk kan det een
zegen sijl. 't Hluitr vanrr Baibsburg
toont zich ten minste over 't alg~e.
rueen nog: ernatig katholiek. Maar
o~ugelukkig in Onstenrijk qua Stuit
niog vano heel wat Joseephisme en
moagonisme te suiveren. Dat sal moe.
ten aitgaso althnan voocrloopig, van
heS initiatIef der ka~tholieken selveo
,Maarr gemakkelijk is dat nist. Een
stroom die al Iaeer d~a hoodeed
jaar een ei~geni bedding ultschaurde
tledt men niet dan met veel moeite
lane~, een1 nieuwe baan,
En wat zal uitschland doeo. ale
wederom bet~ Heil der ita Ste~perkratz
mag klinken ? Herione~rt men zich
nog den schandelfjken strijd van
dat Gouvernement na de overwin.
ooen da d70, te en tij ekatho ie

looavod rbuno fei en taoeideeoa
O zeker D~uitchl~ads reg;eering; beeft

se oatg led van de Id on mf

bloede tegen Petrue Rote. Zlelfe most

hj ndee usul ee bynsh kran tden weer mooten beleven En be.
achouwt de Klaiser" sichniet alede
,,smm o epson" (de opr
toeieer musan 't Iuitch rte o n
timem? Is het geen feit dat trtlnu
toe aan het keizerlijk hof de katho-
lieken zoo goed ale geaeerd blijven ?
En die terwijl bet kattholiek Beiereebe
Hot zoo heel anders handelt ten op
zichte van de protestantent Heeft ook
de groote GB~HREs niet gez gd dat
Prui en (want dat is op elot va reke.
ning Duitechlandle ziel) de gebor~en
vijandia is dfer katholieke Kerk ?
En beeft 1)uitchland tot ann den oor,
log toe, niettegenetaande de vurigate
weenschen sijoer katholieke ooderda.
neo, de paters Jesuleten oiet uit heb
land geweerd ? En dat mannen "
waary n verseheideneo on hun ver
dienaten in den oorlog van 70, met
het Yzeren Kruis begifti d waren I
En dat manuen, wier dienateni men
ou bij 't ultbreken van den oorlog
terstood greti aanvaardt I
\Vijet d t les niet op een nog
echt anti-papspchen geest ? Ea als
dan nog het an at soo chanvistisch
ileutsebtum" door nienwe glorie.
stralou verblind, sijo anti-pathieke
,Stolz" op nieuw meent to moeten
auchten ?
Over Turkije behoeven we oiet te
spreken. lHe Islam heeft ann de C~hrie,
telijke wereld nog mear weinig voor.
deel gebracht. Inte endeel werd
svaar de Halve Maean haalr rossigen
glaed~ liet va~llen, de beachaving
rueest met lambeid en dood gesl~aen
Z. O. Europe met Klein-Azillen N
Afrike eij hrelea l Ie~e la
*r*

Zoodat we wsoneer we dit alles
overdenken, wel met den pro f ee t
Isalas mogen verzuchten :
Wat is er van den oecht.
O wacht ?
Maar met dat allee, behoeft gean
freeze one hart te bek ruipen. Wj
wreten : de Kierk is Gode work, en
vaster dan de gronldvesten der aar.
de staat C~HRIBTUs' woord : Die poor-
ten der hel sullen niets tog~en haar
ve8rmogen." ~
Met DAVID mog~eB Wij het seg~gen :
,.Onze God is eene toevlucht en
een eterkte, een helper in de wooden,
die one overvallen bovenmate.
D~aarom vreesen wij nies, ale de
aarde wordt geschokt (door den
onder~geag der volken) en de bergen
(.de hooge machten) sich verpleat-


son in 't bart der see als bij nard- Ide zoaden der measchheid ult te
bevingr door vioedgolven dooir san- boet~n ; dat haar eigen hart sou
driufglenlle levers meagerukt). dooratoken worded en dat zij, voor-
HaLre waeteren bruisea en woelen, leer de Koningini des H-emels to
de bergen siddereo doo~r baar ge- worden, weze n zou de IConingin
weld...... der martelarea ?
10 ont~zettium wareo volken, en Weet gij uiet, dat de bodem1, waa;r
kionink rijk ei w~ankeldeu. in de grondresten vanl onzc heili-
Hiii verhief zijo stem: de nrrde sid. Ige, katholieke, apostolieke o noom
derde. eche Kerk gelegd werden, rduren-
D~e Heer der legermachten is met de drie eeuwen besProeid w rd~ met
ons; olnze beschermer is de Godi vanl het; schier onophoudetlijk; vioeie~nd
JACOlr.", bloed van legioeue~n martP1e~b~ran
D~e Hoofdman van ons te legrbef
bet uitgeroepen :, ,,ie 111) volgeni
wil, moet ziju kruis opnem~en."'
WaPF0mIlldr lil01 (1Crlstellike v01- Is het Diet waisr, mijoe Broeders,.
dat uwe edelmoedig~e harten hLet
krrra ?kwalijk hidden verdragen, modest
onze goddelijke Jesus aileen bet leed
Op treffende wijze geeft Z.Em. verduard bebb~en? Hij zou u, niet
Kardirilrl Mlercier n~otwoord op de- waar, diep vernederdl hebbcen, hadl
ze vrang in het herderlijke schrij Hij u gezegd : Ik heb alleen dlen
ven, door Z.Em in November 11. kelk van het lijden tot den droe-
uit(geva rrdigd at wnsain wi) lezen: eem willed ledig;en; gij ou, drinkt

lider ?t I arom hebbaeo Oe aoschul ma hgto en egen nas etd it w ae
w ~rom zio deseen, e66r G<%d, de tak ar eiduw k~~dan eeer ied, me
iditverkoren elurchtoffers van het lij* anndeeltje van het H. KruisJ wilt
tl ofo da~~ ean Euop edcb D grae vrn ide b riojgheb.
vau bet j en; meaR r komt ae g eechud, en wi) segeneo er deA waH-


d et vor wiet Idel loriie weke g ei bl so hamee ihde wn vn


san vrijtneid oni geloot zon verknoch*i~ voortbrengen; eii moseren one d~e
to P'oleo, iEs varwoest vertrappeldl, wet van het lijdsk doen saunemen
met bLue) beviekt. D~e bIsseh~oppeuo e n liefhebbeo
van Poleu doen een heroep op de De goedereo deer wereld betoo,-
bulp van de katho~lieke wereld; la veren u, wiicht u van hoonre aun
ten wpij drjn nog' zoo beprcuefd we loksels, en streef den rijkdom niet
zen,. wij sullen onettemin anamAnI na, als weirel b3 het oppjerate g~ood uws
gaarne beautwAoorden met oze ge* levene !
beden en onze liefdl~tdigbeid. Gij lijdt onth-eroagen; uwe tranenr
En wij, hootf ik u auderm~aa to vioelen ; gij zijt blootgesteld aanr
onderbouden over onze smarten 7 plagerijen, iian kwellingen, son las
Bet natioeaal leven is onderbro* ter, misechien san vervolging :
ken; onze fabrieken, onze workbui- stant er niet teges op1, mort niiet.
zen, onze Hloogescholen zij o geolo- Maaer boor ik niet uit uwe scha-
ten; onze Koning is :fwezig; dui ren eene stem opgano, die zich te-
sendeo ~Pi joneling~en enl bulsevders gen dese taarl verzet ? Onmogelijk;,
zuchten nd g~evangende~iesen in deo spreekt die stem, beataat bet ge-a
yreetnde of stellen ee oogeablik luk in outberine ea trancen I
bu0 leven bloot op de slagvelden ; Onmogelijks, mijoe Broeders' ? Maar,
de buievro~uwen en de buismoeders doet er dan de ervaring van op !
storten tranen; en om de korn- Onze| Heer bedriegt oiemand.
a~chtige uitdrukking van Onzen B. Wanneer Hij ons de voorwear-
Yader Pane Benedictus XV to be* den tot het greluk opgeeft, dan i-i
sigen, oose tijdeo sijo met beat eon et. een geloofspunt, dat degene,
moordlust geladeo. die ze vervult, zeker gelukkig zijn
Welnu ja, mine Broeders, -re cbris sazl.
telijke nati~rn lijfen, en het bloodli- Wel te verstasn, is er geen sprank
ge treurspel van 1914-1915, wear- van dit orpperylakkig genoegen., datt
in sij de hoofdrollen vervullen, be see dlliselig hoord en een lichtrin
wijet eeumaal te meer, dat die Voor- nig hart voor ecoige stondeni ini
zieuigheid, beslist, niet afwijkt van het vermaak kunoen vinden. Neen;
hare algemeene wet, naar dewelke ik bedoel het innig~e geluk der ciel,
bare goosteling~en een eereplsats in dies volkomen vrede, welke at de
den lijdensetoet~ bekleeden. kroretoodige gevoelens overbeerscht,
En wearom, zult gij mij yragen, dit ges~tadig bezit van ous zelveo,
die soort hardnekkigheid om on dat eene opperviakkign~d tad~eemoedR
schuldigen to doen lijdeo ? ,,Waar bewegi ng noch etn e tijda
om, mijo God, uw sanechijo ver kunnen santasten; kortom, ik bedoel
berganl, sprak Job, en met mij het Reluk, dat het Evangelie en do
handeleu, alsof ik uw vitand was ? H. Kerk noemuen :de eeuwige ruec.
Wat baat bet u, z66 op mij neer Niet allen sullen ons begri~jpen, ik
te storten, rarmpzalgboom blad, Ilat weet bet; deatr zullen er zijo, die!
da wind afechudt, drestroohalm. in hun biunenste herbalen, wat ee.
dies hij wonder moeit~e vervo~lgt ?" oige kleiomnoedigen van Christus'
(Job XIII, 24-25). learlingen zeiden: ,DIie taal is vrij
Lasat one zooder omwegeu tot u hard; wie toch sou baar kunaner
spreken. Zeg~t toch niet : Waaromn verdragen?"
ildeo dfe chriatelijke n~tiku, seage 1)aar zullen or dan sijo, die wei-
zien zij chriatelijk zija ? Zegt veeleer: gerea one to sanhooren. Maar gij,
One gelieft Belgeoland is ebrietelijk, tendloste vurig~e zielen, die O. H-.
het is chriebelijk in den ground, dat Jesus Christus desachien alreeds ge
io overbekend, naar eeuwealange vormd beeft in de school van de
overlevering, is het zijoer dan nies tegenspoed en het ongeluk; gij die.
weardig eene eerephsate op to ei- meer dan anderen sinde een jairr
schen op den Calvarieberg ? Vergeetl srmoede, sagst -en rouw gelede~n
gi), dat de Stichter der meatscebp- b~ebt; gij kloosterlingen, die door
pi), waar'wij trotech sijo aan too beloftn a verbonden hebt om met
to hooreo, een Gekruisig~de is ? Weetl meer getrouwheid de bloedige po
gij niet, dat Zijue Mloeder, die de ree van den kruiswreg te bewande-
zoete Jesue, ale menseb en als God, len; gjvooral, priesters, zielenhlrozrj~d ~ er-
beminde sooale nooit 440 soon zijn dlers ofoproedersonejegir
moeder behind heeft van at den sending bet is sann de wereld hret
dagernad van baar moederschap, Evangelie to verkondigrea, oiet oeen
vernam, dat de Zoon, Dien Zij ter outsout en naar den smaak der
wereld zou brengen, het elach~toffer mooec~helijke lich tsionigheid opge
son wesen, door God verkoren om discht Evang;elie, maar bet ware,


N~io.I7O


V rijdlag 8 I December I815.


82ste .fnargang


WRIE K ELA D 'V 00R DKE CU RA DA O 0H E E I LA9NDE ~N


1915 zag bijuai ganech Europa in
vour on viamn en bloed.
Be~lglit het soo bij uitatek blu~eien
de~, your 't grootste dlealeen dro~eve
ruioe gSeworden, liCgt plat yebraHnd eo
pl~t g~etreden. P'olen dat in de look
der tijden al zooveel linden kende,
was 't wreede woratelperk tueschen
D~ultecher en Rue. Noord en Ooet-
Frankrajk in 70 reed coo geducht
besocht, syjn audermaal bet tooneel,
waar een nog nooit gesiene remeen-
straid afspeelt. Blet versebrikkelijkste
onrweer van kanounendonder, van
granaetenfitsee en kogelregen barat
boven sijo vrucathare iaudlouwen
lose, onverpooed al meer dan een jaar,
mret steeds fellere razernj.
silf is heide rcht I;pnaenge
zriu i en Ho r'd noce el n a tikrd n

sijo doodvijand den gehaten Rue to
trffn alle kanten enellen de krij.van 't sanchijo der aarde
ifoercdukenden vo or en

r:::::.:.:d wat Id weag borgen
ven, maar op de echandelijkste wijze
onberatelboar verminks,
Eno nog sijo we niet san 't einde
van dese reusachtige menachenslach.
terij. Sommnign gresaghebbende man.
nn obewereu selfe, dat we pas bij het
bgin se.
En dan het sieleleedl, dat vanl dit
alles het gevolg is f Wie sarl ze teller
de tranen bi] den buiselijken baard
gestort ? Hioevele zonen met sooveel
moeite en opofferinlg groot gebrachb,
thans wegg~erukt door 't vijandelijk
lood I Ze mogen se beweeneo de be.
droefde vaders on moeders, beweenes
met de bitterate tranuen, maar weer
eien zullen ze hen helass niet. Boe-
vele jeugdige weduwen tharne in Je
diepsete smart I Hoeveel duisenden en
duisenden kinderen plotseling wees
geworden, beroord van hun boo~p en
ateun.
elue dan d e oonoemelijke mate.
De milliarden en milliarden, dir
zooveel nuttiger hidden kuonne be
et~eed wordenl; oiet om overall ellen,
de, verderf en dood to brengen,
maar to lemigen de mart on het
lijden, waarvan do wereld zoo vol is
O zeer zeker, schoon is het voor
bet vadlerland te sterven, maar of
bet niet in-afsehuwelijk is, dat dear
mee gepaard moet FSan het roeke
loos verminken eo wooden van zoo-
velen, lidefe uit de bloem van 't
menuchelijk geslach I Of dat dit oak
moet beteekenen het opzettelijk lolel-
ten van wee en ellende selfe over
onschuldigen 7 Of dat dit een op.
vlamming moet zijo van dierlijke
hartatochten, die zich selfe aan
vrouwen en kinderen vergrijpt 7 Een
verbranden en neertrappeD an
kunetwerken, van weteoechappelijke
gebouwen, van scholen, klooeters en
Ikerken ?
Zoo oolt, dan mogen we nG wel
versuchteu : A psete, fame et bello, li.
berra nos Dominea (Van pest, hougere
nood so oorlog;, verloa one, Heer 1)


Wat sal de tookomet greven ? M~en-
schelij ker wijse geepro ken hebben
wij katholieken weinigshell van de.
zen oorlog te verwachten. Nog.
meals: menschelijker wijze geapro
ken. Want den Psalmist zeggen wij
het na: adjutorium nrostrumn i nominee
Domini (onze bulp is in den nasm
des HLeeren).
Zetrlt afx reeds brengt de oorlog
deo katholfeken meer verderf dan
wieo ook. Juiet de kathoJlieke stre-
ken toch sijn het woretelperk van

,wij hebben een uniformen prija be. verbode~n heiligre Prnst is en dalt al
paald. har org~anea dlaartoe krachtig en
Jan: Ik wil een rjdale nonverb~iddelijk semenworken. Bti
geen~ drie gulden, ehn a 6 eerndelne
Luitenant: ri)Fe gulden of nietel de gebeele gr~enslijo avoaeld moet
Jan: Dan mear niets. worden, niet hier an aear een vin-
Luitenant af. ger wear sich langs been last slippen.
Een our later Jan en laitenant Hierover veel en luid te spreken
in tegenwnoordigh~eid van den beer beeft sijo beswtarea. Maarsl geheel te
bur esmeester van het dorp op bet swijgen kan niet goed zijn. Een
ras bhuis. balf woord moge sijo work doeo.
Verhael van Jan Ran den burg~e.
me trove dent erkiop dler kdeb DB V'Ill~llZ B 1187 0tl0008FOBBilB.
Whiten an tebt gewicbrevoend, dathe oo d
is. De Amerikaaneche general Francle
Lultenwat: B~urgemeester u mult V. Gfreene beeft oulange to N'ew-York
me beter b~g~rijpenl, we hebben een to een redevoering ecoige aijfere ge.
uniformed prijea n betalen per krth geVen omtreot de verliezen der oor.
drie gulden. I orneatjnwlenru-
Jan: Die mag: ik niet nemen ejere stjo dijen, ,,eler dan vertan
want ik heb ze voor een rijkdedal. d e gleeinrgen squ ." ,
der verkoebt. tij chat de verliezen dau ale voit:
ILuitenant: U krijgh drie gulden, Ged od. R od
dat komt beter uit ea dan teekeot G rot Brits 5i2 86.000 2100
u een bewija, dat a drie guiden F enkrijk an 400,000 700,000
g~ehad bebt. Rueland 500,000 800,000
Jan: Gi) sijt gek, niemasnd betaalt ItaliB 5,000 15,000
toch mleer, dan hij echuldig le, BelgiB 25,0001 40,000
burgemeester, ratj segde gij nouw, SJervii@ 20,000 40,000
dat le mi) 14 rijkedaaldere geeft,
dan kan ie de reet bouden, se sijo Totaal 1,086,000 1,846,000
olet meer weard.
Burgemeester: Ja, luitenant, datl Gedood. Gewood.
begrijp ik toch ook niet. Groot Brittanoii8 55,000 382,000
Ltuitenant: Burgemeester, dat sit Frankrijk 800,000 1,400,000
m......, ja, dat jelui dat nu oiet be Rusland 900,000 2,200,000
g pt.lt Italia 5,000 25 000
Jan: (met z,o twee handed in lelgiia 15,000 80,000
zijo broeksakken zoo diep mogelijk) Servi5 10,000 70,000
2;66 heb ik 't nog noolt geboord. --
Bu rge meeeter: 't le at te gekr. Total 1,285,000 4,1671,000
Marwat a doet, Jano neemt de
drie iudeo per krib......, hij wil Gedood. Gewood.
8" P Duitechland 600,000 1,000,000
te~ch mieb minder geven. ..tnyj 40,0 0,0
Jau* Op uw verantwoording dani, OoTurent~ 400,000 700,000
Burgemseeter. Trie3,0 000
Aarselend strijkt hij de driemaal
Totaal 1,030. 000 1,780,000
veertion gulden op.
Vermist. TotBAal
881 810?801 grvaar V3B Iluitsebland 300,000 1,900,000
~Ooeteorijk 700,000 1,800,000
't 8810116188* Turkije 20,,000 130,000

Onder dit opechrift betoogt del Totaal 1,020,000 8,830,000
,,Nieuwe Courant, dat al wat rede Utdeecjrsangora eee
lijker waise; moeij beeleu, om dn blijkt alreeds, dat eijo becijferingen
emokelbnde tehetugeenvanin elk gvevl niet tot den laatsten
re eerlogewe e moet wor de verrah tijd loopen. Irumers officieel is reeds
scn lno e grst het er ian de ver't meegedeeld, dat de Briteche verlieaen
echllevnd grenesreeinp o aan det gell ougeveer een half million bedlragen,
heidvan oepssin no al as o en oueveer 100,000 geaneuveldeo
haperea n do n~Ioodige asmenverkriog Omvatten. In een lg~ez~ondeo eluk
tueechen den flecus en de millit~are odNeSais n"bijrte
macht geenesios versekerd te zijo Franechman de Fransche verliezen
Voor bet mnternatitonalbeconomi. reeds op 2,700000, andler wie 6010000
eche] gevaar) dat bleruit voor ons gsevle.D ogt utce
la~n d k n w oti el n ul n d verlieelijeten kwame nl alleen VOOr
oogen er oeering wel geo ped Praisen o~p een totasklijfer van meer
ago". ~Iet lijkt one ounoodig haar dan twee million.
hiermede na to jagen en a governor Hieel veel waarde bebben due, zagt
van bevriende oorlogvoerenden -- btHl.,bikard eeei-
betzI) nanbl." deokae Oot- betal an en h
htcij. .s ge othtijeod n van genelsal Greene up bet
West kant ebrljven wlj niet. ooebikne ee.Marjit
Marreen udee usg l. ofwelomdat sijo s chattinge s lechts mi
voidoeode wordt ingesleni welke ver- iasu ebD e2 eml.
derfelijke moreele gevolgen do tegen. Zij toonen boe vreeeelijk de achattin~


Ie eelp bd 'oorlqogsco rresponden t
a bU Tjd beric t :
Het art e krajgemanaleveo. do
groote vermoelenissea en rintherio.
gen, de ernatige alogen, die Belgiia
en sijo v~orstenhuie =roffen, hetbbon
bet herstel van Koning Albert niet
onaaugestast gelaten. Lang bleet de
Here vorst de ougekinakte, onbuig.
de etwo0t erd0. ~ia s iz e lea se
dargton was het vo~or zijo ougoving
geen geberim meer, dat, de Kouing
lijdeade was. Thans hebben de ziek.
teverechijueelen zich dundelijk geopen-
baard en blijkb det Kioiuin te Iijdeni
aan een harduekkiae maagriekte,
die hem veel pijo verniorasktRt, born
ge~regelde voedeelo~puaine verbindert
en 't gestel ondermeint. iDe toestand
is echter gelakklg niet sorgwekkend
en alenog niet ernatig. IHe genees.
1.re open op spoedig algeheel

YMIst SignalOII.

New York ---Prof. A. Gr. Webater
van de Clark Academie van Wocr-
cester, Maea, beeft in eene rede
voor de vergedel~ring van de! Aca-
demie van W~etenchappen mode
deelinges gedasn over een instru-
ment d~at hij vervaardigd had, dat
de richting anougar van miestignalen
en dat naar bij verwacht het~ rei.
zen op see van een der prootste
v~erechri k kingen sal bevrijden. Ja*
ren long beetft prof. We~bster proe-
ven genomen met arlle soorten ge
luidgo ven en 1j desd nu modedee
linger over zijn work met betrek.
king tot de standolard geluiden
voor misthioorns eo de outwikkeling
van een instrument a~t in staat
is de plants der signaled te bepa.
len. Heta andearagelui il dat hij
hoopt dat door de zeevaart znl
wo~rden aan~genomen, voor mov~er
bet metig~inalen betreft, wordt go.
vorrod door middel van een stem
Bgrkindice zoodni~ ingeri ht is, lt
door middel van een electrischen
stroom. Het om vangaeppama~t
bes ta at uit kegelvormige booros,
die in paren geplaa~tat worden met
do nauwe eindeu to samen Een spie-
gel die met bet op~vanogarpprna
verbonden is, toont, san, door
middel va~n lichten dnarbinneo, de
richting waaruit de si~gnalen komen.
Tot duever hiebbeo de zeelieden niet
toG biinen een greens van 45 gra.
den kunnen bepalteu uit walke rich.
ting mistsignalen komen.
iHe ramp wastri de Emp~ress of'
Ireland aonk op de kus~t van Cn-
nada, cungeveer twee jar~en geleden,
was te wijten san de loodeen san
boord van dit schip en bet schip
wearcnede cij in boteinga kwam,
doordat zij inl de raist in verkeer-
de richting stuurden. Indiean
geleid warec gewordeo door sulk
een instrunent, souden de loodsen
juiut hebben geweten hoe zij moes-
ten eturea en i sa~nvarmrg, d~ie
ae z1,200 em she h i lets rkot


Spraken met Paruts.

Toen John J. CaHrt~y, boold in-
gemieur van de Amnerican Telepho
ne en Telegraph company mdedeael.
de dat mien op deu 29en Septem.
ber een succeevolle proef bad ge-
nomnen met den draedlooze tele.
phrion door van Arlington, Va., to
spreken mtet Mare Island Panam&,
San D~iego en B~onoluilu, deelde blj
tevene mede dAt het verkregen sue.
ces de mogelijkbeid aantoonde van
trans- Atlan tieche, draadloose tele
phonie van Washintoinof New York
naar Londen, Parija of anodere Eu
ropeeselle eteden. Hij verklaarde
dAt, ala bet niet was door den oor-
log, de trans-Atlantische dread.
loose tuelph oonvcerbindling reed e
eerder dan die met Honolulu zou
zijo tot stand gebracht.
Toch is do draudlooze telephonie
over den Atlantischlen oceaan reed
een volbrachte snak M\en boorde
op den Eiffeltcoren te Parijs hiet ge-
sprek dat van Arlinrgtoo, Va, ge
voerd war .


Toen Mr. Carty's ingenieure bet
wer'k van de proeven met de drand-
looze telephoon o~ver lsagen afatand
beg~oonen warden perso nen oiet alleenr
naar Panama, San D~iege, lMare
Island on Hono,-lulu gezondeo doch
gingen er ook twee naar Panges.
Van het Fransche gouvernement kre-
gen zij onmuiddellijk toes temoming
on zich op den Eiffeltorea aldaar in
to richten. 0F toon werd met success
de meneche ijke stem van Arlington
naar Parges over ebracht en konden
de personen op cen Eiffeltoren dai-
delijk het geeprek rolgeu.
In dezen tijd van wondervolle
dingen, die door de weteneehap wor
den tot stand gebrac~ht, behooren de
astate prodanemingen met de drand
looze telepboon zeker wel tot de
merkweasrdigaete,


etr~eoge, manhaftige Evangelie van in eleagdeu kleine afdeelingen over
OB. Jesus Christus, ,,nie geboren de rivierr Le brengen, willen verzwaren.
is uit de Malagd Maria, Die geleden Vorr Hindenburg is besig met bet
heeft wonder Pontine Pilatus, ge- analeggen van apoorwegon in Koer-
kruist is, gestorven en begraven", land, wat er op wijet, dat hij optiienw
gijl Gult de keurbende uitmaken, door concenltrat~ie van overmacht op
wear bet Boek der IMachabears over 440e punt, het Rueeleche front boopt
aewaagt on door wie bet heil ran to doorbreken. Een oogeablik echeen
Iaradl moet bewerkt worden. de omtrel-kkig bij W~ilea te gelukk~en,
maar de Russicnche lege~naanval bij
DG WiltSYCSIRgne 88morgoo deed dit plan ineenatorten
~En sindedien hebbenr de frontaanval-
Voor den West-Europenan is de Seehloc alct to groe Ilrlieurxt
Ruseleche eiel een geoloten boekz. gli
Wl keunen we haar als een meng- Totdlat de herfst krwam eno met hem
sel van hardheid en sentimentaliteit, het swellea der rivieren, het stijgen
aarselende zwakrbeid en vasthoudendevahepilerme sn.eto
kracht, fatalisole en geloofevertrou braikbaar worden der wsege. Reeds
weu; maar simmer, tensij bjj toeval, leiddle dfit ouperliet, gepuarrd met bet
voorsleo wij, Woet-Europeanen, welke optreden der Russische vloot san
Russische eigenechap op bepaalde de knet der Golf vanRIawer
gebeurteniseen sal reageeren. ingan~g door Engeleche on erseeere ie
Met dese onberekhe briel egen ehp wordt bewaakrt, tot het terugnemen
pen er Rssiehe iel ebbe devan het Iiuitche front tot voorbij
g~rootste veldheerenb eler 8tiedeed kten de liole Ragazezen, Anting, Kemnmera.
uni oeadel, aebrijft P.i eted cen En blermedle is tevene bet streveu
trum eel sbif nH An der Ruseoe aangewesen. Zij willed
In 10velogKrlIIettrachtecl het LDuitsebe troot erg~en
8000 manloe bijYrna 60.00 Rusea tusechen Oblj en Anting, 6f wel ten
En0 be bi aoe6.0 R beo Noordwesten van Smor on to ver-
le e Neptte overla e bu bifel bken. Huanerzijd~s heb en zij bet
lg r. hege 3eer gae le i tot duever echter mlet verder kunnen
zegeopralen ; mear in 1709 werd lrne a o lseljee a-
hij bl] Pultowa verpletterend ver- tieelFe" ~ suceje platet, wanneer de -
elagen en bijna syjn geheel eerRue streak la stant zsl sijn nog
g'evange geomn doore denselfden weer eens twee million man in den
Petear den Groot e, diens hij strijd te werpen, niet auders sal
9 jaare tovorlsde. nb rn me worden, is saa twpijfel onderbevig.
hear joeove s le n e uw Varst staat ech ter,da Kong
sisce lp~es ~~lskafvoo da wid Winlter zijo heeracherstafl, die io Rue-
sische ic ghru als kaf te sor e the t land en in Loerland oiethbet minst,
den terugtocht gedwougen on tot zwaaeo en a d inkLa hem~eo beernt
iodn Frankrlikn"i8 zelf achtervolgd te sie e t R i m n
d d d dtrouweo boodgenot begroet.
wor n, n atvan de ,,gran e ar. e sd ra fd ntce
eenelehtearaalie oerbijfelstechniek en organisatie alle beswaren
warenteruaekerd. el kunneo overwinnen, welke mpeter-
D~uever werd in dezen wereldoorlog
een derg~elijke ommekeer niet wear- dik~ke eneenwla en sanr d~evoordiening
genomen ale" de got cho der legvers in < en weg liggen; maar
mplnee veanz den eegrijtean obet bet is ge4n vraag, of dohandbaving
Ooetelijk front wel weer de typische b~unneers Rlm ress toReand sal en
verachijnselen van het onberekenbare )ishr len ed a ikn
Russh baetr ontzaglijke offers kosteo.
u i ebkrakngr~an Oet-ruisn .De D~uiteche generale star had seker
en Galiciid volgde de ontruiming van syna g ee re ehetoamu vr alley d
geheel Co ngree- Polen en de groote na te strev en I e Treh gr
terugrtocht der Rueeleche leg~ere neasr
het thane bereikte front.
la bet weder de psychologieche Ult 110 I8~lag 110F 1302P1808@
factor, die bewverkte, dat, einds het "
bereiken van dit front, geen enkele
n~oemenewaardige vooruitgang der MLen schrijft van De M~aasboe:
1)uitechere en G)oeteorijkers meer to Geheel Nederland wil, dat suinig
vermelden is 7 wordt ougeeprongent met de etnate-
Hlet echeen niet mogelijk, dat de dukten dat toch wordlt bezumaigd
Russeo, -as deo grooten terugtocht, sooveel mogelij k in de uitgaven
die met de doorbrekmng hunner liniik voor one gemo iliseerd leger, want
bij Gornies son aanvang; nam eo hun wear mooten de mallioeues vandaan
all44n ann gevaugeneu meer dan komen, die one leger koet I Uit le-
een k milhioen man koette, bnoeneoderen boek van 't vaderland weer-
een half jaar nog tot iete noemene- klinkt bet wachtwoord : Besuini-
waardiges in staat souden squ. gang Weest toch suinig I't Kan
En t6ch wren so bet. nist anders, of iedereen, die man
HeL Russische offensief man de h et stantslaatie tit, wordt suinig,
Sereth, de SVtrypa en to Wolbyni# ik son haast zeggenr, kreaterag.
heeft dit even afdoeude srangetoond Ten bewijze het volgende :
ale het teale, niet te fourken verzet, In een Noorbraban tech dorp,
dAt met den grooten strijd on reeds van den eereten dag der mo-
Wilna, tueschen de Njemen on de bilisatie gezeg~end met inkwartiering,
golf van Riga een sanvang nam. meeten, op hoog bevel van den
Eenigen tijd g~eleden verkloarde kapitein, alle menschen, die solda-
majoor Morath, de Ibekende militaire ten in k wartier hebben, ledikanteu,
modewerker van het ,,Berliner Ta. alias ,,kribbeD) laten maken, soo*
geblatt" : veel soldaten, sooveel stuke.
D)e Russen bieden tani verzet op De mnenechen voerea oogfenblikke-
de lioie Riga-'Tunaburg en ten Zul. lijk en stipt ult dat bevel.
den daarvan. Maar wij hebben Du Na een meand, no een week of
naburg om setrategiche redecen noo-ldrie geleden, vertrekken alle solda-
dig, en dearomn sullen wij het, was ten, er komen geen andere in hun
het ook moge koeten, krjgen. pleated en due......alle ,,kribben" nut*
D~e verklaring van Morath ten telooe. Eco luitenant, begane met
spijt is D~unaburg echter nog5 steeds het lot van de menschen, die soo'n
z44~r vast in Rueeieche handed ona groote oakoeten total nutteloos
sijo de D~uitschere, naar het achijot, gemaakt hadden, wist er wel rand
verder van de verovering verwijderd op: Hij zou sommige van die,,krib*
dan toen M~orath zijoe uitapraark ben" sankoopen voor bet leger.
deed. En wat Rig~a betreft staan de Hij komt bij iemand, die 14 sol-
1)uitechere thane op bet neast bijg~e- daten in kwartier had, due ook de
legen punt pl.m. 22 KM van dese eigenaar was van 14 kribben en
groote Ruselche haven met de hier vrsagt;
zeer breeder D~una en de Tirul- moe- Hoeveel voor die kribben?
raeefen tuenchen sich en het be~geerde Jan: Eeo rijkedaalder per stuk,
doel, en moerse- en boschterreinl, luiteDBot.
door talloose gezwollen zijriviertjee Luitenant: G~oed, se sijo verkoebt.
van de As dooreneden in hun rug Jan: ,Mag ik een echriftelijk be-
In de eatstte dagen sljn deaussen wije van den verkoop on vooral
ten Westen van HRga tot Ragazzen van den prije, luitenant, want a.
en Anting en ten Zuid-Westen tot ders waten we wel bij ondervinding
Olaj vooruit~gedrongen. hoe 't later goat ale or beteaald
D~it gedeelte van bet Russiechefront moet worden.
ten Noorden der groote Pripet-moe Luitenaut: Zeker. (echrijft een be


rassenloge keis thane wel bet meest be- wi's).ao a e h i n
De vorm van dit front wifet do vtestjessakje.
delijk uit, in welke richting bet stre- Na drie dagen.
vende bidepatieozic bwego Luitenaut: Base, ik kom de
'Sinds songen tijd bebben de I~uitkrbe bele.
schere geweldige pogingen gedeaan, Jan: Goed luitenant.
sanoankelijkr om bet front ten Zuiden Luitenant telt in klinkende specele
ran D~unaburg, later on dat ten drie guldeDl neer per krth.
Noord-W~esteu deer stad en tusechen Jan kijkt, telt, veege het water
de An en de Golf van Riga door to uit sljo oogeo*, kijkt en telt no g
breken. Al dese pogingen hebben tot eeoa...... Luitenant, dat is to vee ,
seer kostbare mislukking~en geleid eo ilk b~eb die kribben verkocht voor
werden, na de groote Russisebe te een rijkedaalder per etakr, en u be- r
enaanv~allen ten Westen en ten Zuid tealt drie gulden. I
Westen van Postawy, die bij Muchai Luitensat: U krijgt drie gulden,.
lski vooral tot nog al beteekenende~ Jan: Neen luitenant, die wil ik
succeseen leidden,. onnirang gestantt. niet.
Dit beteekent seker geenezine, d:at Luitenant: Pak wat e krijgen I
ze ceheel sijo opgegleven. Bet eebijult kan, ik betaael drie gul en.
Per er, dat de Duitechers hun driik Jan: Ik wil se niet, ik help 't a
Dij Friedrichstead, wear ze reeds san land niet beeteleo. I
de Duna setaan on er herhaaldelljkt Luitenanti U krijgt drie gulden, h


woordage toestand in commige onser
grenestreken medebren t voor de
bevolklog: 90 een deel van onze
wpeermacht.
Wat wvij van bler en dear verne-
men last one niet toe te betwijfelen
dat opB sommige posten ann onse
grene e bewakingedienet san mill.
mensB enl ludweermanneo inkometen
oplevert, wsearvan de aard en het
bedrag niet valt to ontkennea. B~ler
tegen moet enl kan met de utterate
gest rengheid worden op etreden ;
een boog legerbelang is dearmede
gemoeld .
B~et is niet, voor niete, dat de
grenewaebtdiecet, anders blj de min
dere militairen no niet 'uiet geliefd,
in sommigb strekeD iD 90a l88taterl
tijd verdacht populair is Igeworden.
Verkeerd is ook, dat bij niet seld.
saam wordt weargenomnen door
landwfeermannea, uit de streek zelve
arfkornatig, blj wie bet beeef van
seberpe controleplicht door plantee-
lijke on familiegevoelene door vrees
VOor lat~ere represaillee ook, wordt
verswa8k t. B~et sijo maar gewPone
menseben, die bier Ran sterke ver
soekingeo b~lootgesteld worden; op
het toesicht, wearmee sij belast sijo,
moet door bour euperieuren echerp
wordeo . to esseen
Elders :is betat e lac~de;ijk beol. a
king: tegen walker bdrdodt
sfj slehan den winetgevenden amok-
kelhandel goat wPenuen, met alle
kracht moet worden gewaarkt. Beele
gesincen wijdeo sich eon het oleufe
,,bedrijf"; arbeiders laten hun wrerk
ooverwacht in deo steek, omdat sij
met smokkeleo grof geldl kunnen
verdienen; de beachouwing wint veld,
dat bet hier een blisondere produce
tieve ,,werkvereebeffing" geldt, waar
van bet bij zoo gemeakkelijke gele*
genheid sonde soon sij geen gebrulk
to maken. Bler dre pt een deel
ouser bevolking een ze ilijk verbal,
wrearvan de gevolgen nog lang no
den oorlog so lea newerken.
Al weas et alleeD mear Om dat
Verlies van volkskracht to voorko.
men, is strenge nitoefening van gesag
roodsakeli k. Zoowel de beyo king
~le de solasat sea de grenzen moes
weten, dat het de overhead met, de
landhaving van haar uitgevaardigde


in toonaschenlevene en blood is ie
dliese wereldoorlog der moenschhieid
oplegt.

88110 V38 ChilFahll*

Winston Churchill voerde onlange
in het Briteche aerlemient het word
nopeue sijo outela oeming ale minis
ter. Hij verklaar e volkomen vol
daan te rlo. Hij sal eijo loopbeann
Portzettoi eenojt a deei 11rm,

van in den politieken dienet. Hij
voegde hieraan toe, dat hij ulet per'
soonlijk verantwoordelijk was voor
de expeditie near Antwerpen, welke
Le anato rwm De O 0 ~sadiging
ren opsichte van den seeslag bij
Coronel sal volkomen zijn, indien
alle documenten openbear cullen Eijn
gemeakt.
Vobj eedl dontbkende Ch rchill
met beiieid e bewering, dtij
de beeliesing der raadgevere vao bet
mioleterie van marine had verwPorpen
ten aenaden, an de 3 kruisers, die
In de Noordsee ciju verloren gegaan.
kl terde lmhurcl idaet rde one nee[r
door de groote mass werd onder-
eteund. Bi alle daden adjoer politiek
en alle planneon, die hii outworpen
had evenale alle ooirlogededen, die
hij ge mren e squn mm stereo ap ha
ten uitvoer gelegd, wa7s derby) geen
enkele, die miet door den eeraten
Zeelord schriftelijk was goedgekeurd.
Outrent de toekomet liet byj sleb
ollstimitichhlat vTrej det mnarht
Engeland al mogen heid voort
drendhetderkenr b ze cmpagney ve
van het tekort ann mueltie; dser-
om eetde empgnev' 1 1
tombe o addeel camn teffchland eio
dendoor sijn tekort san man-
acapen. Engeland is de reserve
10 de saak der geallieerden en de
tijd is thane gekomen, dat dese re'
serve geheel in de sobaal moet wor.
den geworpeae, selde Churchill. l


Boning Albert slek.
1 1R& O R toda epoca del dno.


VAN 25 D>EC. 8 JAN~.


Y. ___ ..~.__ __


Schoeuers Aunkomatf van Schoen ers Vertre k naar


_E ~ O


reeds becoeud tot Chef vanr bet De beer Hj. J. Vooren is op ziju
bulpstation Bonaire en DInsirdtag versoek eervol outheven van de
met de Estelle naar siju nieuwe Ifunctiijn van conservator van de
stanurphate vertrokken. permanenrte! t uolonostelling, teve ns~
koloniarrh en sch so~lmusemai, en Ij,
8. 8. ,,VBIHOZsIlela. imer L. W. van Epse is tijrlelijk be
l~ast mtl die functon.
Dezen mergen is her Venreis. e. le hulpbrie~veubeateller albier Jo
Vnesel hnoeelopen vanZef Z. tiermansi is eervcal auotheven
\laraecaibe. bIn en namc~l;iddo ve. uilt die functie on ben~emd tolt
trekt 't S Y. weer naa~r dezelde ha-hodva epstyu rado-
ven Aastade atedaw8 Jn es teleg rafie urp Bonaire; de chef
amtrl was r~clrrtljnic k ta reaIIch 3. u bre a. V ~-ek r ero v i tB de
Guara.betrek ki ng on theven en benoend
uuayE 8 tot seiojer late classe op den poet
Clla Of. H~e heer Mlordy 8.L. Ms~duro is
afgetreden als lid der schoo~lcommis
flit nieuwe stoomschip van de sie van C~uragao, san wien dank is
K. W. I. M., dat het leatete is van betuigd voor de door hem Hles ooda
het drieetel Yenezuela, Colombia en noig bewezen dienat~en; en de hecar
Ecuador, beatemal van de nieuwe lip lS. M. L Maduro is benioemd~ tot
z 1 voor dlep v rt Amsterda --Colon lidtl w vum bi coreveobaele .
komen. Bet vaa~rt on ale vracht duardo H. Fray is be~noemd cot
schip op Buenos Aires, om graan b ulpbrievenbeatell~er alhier, en Hum.
voor de regfeering ean to voeren. berto de2 Jongh is benoemud tot
tweeden bulpbrieven betel ler.
DO C0l0mbia. et lid van het Hof van Joetitie

m~~ennomi oeb necht Hollaij~ndc zeenvoudig last met de instructie van strafza-
chique en sober versierJl. Ingericht kren bij emtkeld Ao. d
naar de elechen des tijda en ruim. eth e aspiran t-kerk A. W. de Ha-l
O~nder 't booten dek. betrindt zich seth worksaam en kauorevanpr Da
't promenade-dek met see flinke den Koloenialen ots-ereanris naar
ruimt ouatne loo en, warr dde gouvl~attern emgene-s corearie) oe. J

trijd bevindt )zich 't bdeeren rook ma r ar.thFator
'tla danselon edier bde flinkruir van deo Kolooialen Ontranger,
sij eassln bedein donere dkleurenge De tijdelijke opsichter bij bet LDe-
stoff er brudeinpluchde inleuer.An partement van Opeubare Werken
de achtersijde vao bet heereorook nit d Genuctendj srvlotee
satlon beeft men een Ibeachut sitje ieuce.
voor de liethebrbers, die een ruim uit- Postgylleg.
zicht willen hebben op 't kielsog.
t oil)amessaloo ziet~ door eeu ~die Lifet vanl onafgehaalde en onbeateirlbar
mooi ~ geeored 'pnudeve beyonden br;ieven
heeft van eene rotonde, mt beneden
.in de eetaeal, die streng in stijlgo. A. R. Alfrep, Fellela Dominges, Sardtina
meubeld met moole etoelties varl de Yeso. Carmen de Haeeth. Hotel del
:graoenpluche ruimte biedt voor lm. Com3ercial, Ellas Ochoa Franco, Edwiln
SWarren Giuyol, Juliar C. Hlenriques Wille
100 personen san t wee lange tafels Hoop. Atalia Inian Arabrosina La TCrus,
en tersijde en in het middenpad Arnol Marten, Mercelita Pieterez, Adelina
kleinere, elk vano 5 personeo. Pinedo, GT. A. Rooeburgh, Jultan Rtovina,
Uehte cj a ]e nom I,t, Carmen Raven, Anita Rotestem L. iM.
eltievotte siopwt i~uomo al e dwicko 2], A9,1 .lheof~ r Co.,t Natalia
commo~diteiteo. die de eerete krlasse Aangeteekende stakken : Isabel 'de Poca-
stoomera blelen. 't Geriefeijke ervan1 terra, E. A. J. Jlouber) (2) ; Theodora
le ook, deat e paar ewijze meet weteter.
p ag JDrkwerren : Ocear Dstfmar, C. D. Hen
elkraar in verbinding staan. riques &~ Co., Lawrenew Import Co., Fr.
Lavatoiree vinds men vele tuenchen SchmidL.
de butten in.
De wtanden der gang~ n ijo met ~ aaa ec~~
matgrije zeildoek behangeD.
Natuurlijk is het g~eheele chip
electrisch verlicht en vinat men over- Law perseonals lacad que faltan de
al, in salon, en in de butten ,fean", fuerses i vigor, em readimiento, etc.,
die de tamperatuur tuesse odeke b allar~n i en la Emaleibn de Scott
gemietbaar maken, eveneens in deunu auxiliar ideal y eficas parar ad*
butten. uirir plena salud. Lleva. nutrieldn
todas parted del organoismo, san.
Openhaar Onilerwfja. gre, servioe, miisculos, etc. iEs a~n
realided un gran t6sico:
~,,En mi pr~ctica he obtenido eiem*
Voor den beer J. B. Prince weas pre brillantes resultados con lar com-
bet dell 24sten. D~ecemiber de lastate binaci6n felis titalada ,,Emulsi60 de
dHg, dat bij arls onlderwijzer voor G Lt s glic Ie efet pu
de klasse stood, na ruim 55 jaren ell usne lae auxi~catqo ca de lopuh
bij beit onderwije to sijun werkeasm pofoefitos con la eminentemente nu-
geweert. ..tritiva del aceite de, hfgado de ba-
Verachillearde onderwlizere waren coalo. Aef se que sun organismo
dearom tege twaalf unr inr de Ermma- debilitadlo so beneficja de modo rB-
school bijeen gekomen on bun oud ,pido al tomarla." Dr. Htafsel Je.
sten co~llega op dezen doga te buldigen. lambl, Claracas, Venezuela. 2


x,

i;~-=.rneno~~~i r proprensidnd debiide

ii ~i-qP. .E eWHISMHae BC ~SC Oi


n I een nchoone rede schetate de
heer Van E~ps de verdienasten van
den beer P'rince enr overhandigde
bem, na~mens vele der onderwijzereB
sen en onderwijzers, een prachtfoto
varn leerlingeneo p ersoneel der Em-
maschool.
IMoge, bet den beelr Prince geg~e
ven slip nog vele jaren van wel
verdiende rust te senieten.

Allt Ongeluk op Aruba.

Cit Aruba schrijft men, one dat op
Keretdag, 's avoids, tegen 8 unr, eeD
sekere Rafael Lopes door eens auto,
op den hoek varn de Hendrik~streat
ntrnr de Nassaustr~ast, werd vovr
reden, met hiet ou~geluk kig gevolg
dat de overrede ne sijo breen break
lIe saon werd terstood ea~r buis
gedragen, waar deidokter bet ge.
bro~ken been e alkte
()it is het eerate auoto-o ugel u k
op Aruab.
015810818 BerichtSB *
Aan den wijkmeesterr van de vijfde
wijk albier C:. F. Musknes is op sijn
versock eervoel ontalag veleend met
da~nkbetuiging voo~r de door hem als
zoodanrig bewnezen dienatein en de beer -
B. EI. van der Veen Zeppeofeldt is,
in diene plate benoemd.
Aan den Directeur van het krank-
sinnigen- en leprozengesticht albier
R. J. C. Wahlen is om gewichtige
redenen twee meaaden verlof verleend
en de R K~. G~eestelijke van den 2n.
rang P. EuweuR is belast met die
fun ctiijn.
Carel L. van der Gen is servol
ro theven van de betrekk ing VaD hulp
Heiner bij den seinpoet op bet fort
Nassau, en in diene plaata is benoead
C'hlvliler CFOO6.


(de Aceite pttre de
Higado de Barcalao
can Hipofoe~itos.)


god~il~; 8 en Sn8 ?fef


LSchip


Kapiteinl A~akomst


Vertre k


van


unar


Weo Redaor~e


Miaracaibo
N~ew York
La (;uayra
New-York~
Niew-York
NewYork
New-York
La GiuayraL
I rH al bo
ILa G~uayra
New\T York


Cubra
P'to Colomhllat


A~ Johasnson
PW Johnson
a wi sooaman
G D Neman
\ Jlohanson
(GW Goodman
PE v d Ess
A Jlohanson

H Hichborn
AA Fockrer


28 .. r

29 ,
5 ,


8


297 Dec
2'9 ,


Merida
Maracaibo
Philrdelphia
Colombia
Melrida
Philadelphin
Zulia
Jan ran Nossau
Aleida

Caracas
Fo~rtuna


La Gunayra
M aracalbo
New Yark
Amsterdam
La Giuatra
M~laracaibo
New York
Maracalbo
LB (jUnara
New-York
Amsterdam


.v orrol
Liverpool


n
.Jan


Tabor
MUerchant


Nslleon
O Comer


: Dsec


-

28
80


Ial. !arlovenlo
Marcarlbo
Amba)H


tieatia N
Nib H
Presidencte C
oncela n
An S d V
Brion 8
Refugpio H
Abeona H


Bonaire
Rio Hlacha
Malracabo
Maracailbo
Aeraceba
Maracalbo


Estelle H
Maria
Refurgio


Tot nog toe is het gezamelijk op.
treden der Ver~bonden Mogendheden
in dien Balkan vrijwel een flseco
geweest. In Londen, Parils, Petro- eveni gro~ot leger bij Odess pon Is stammen tot opstand zijo gekomn.un
grad en Rome is meni het volkomen malI voor dab doel sameoagetrokken. ServiB schijnit uitgeput cln de hoop
ecos, dat er iete moet gedaan wor. Zoowel de kweetie van bet Raotal allenge op te geven. H~e varige welek
den. Dochb dat is dlu ger geze d dan soldlaten, ale van de monitie is reeds is de Staatskas met 18 millin-en
GilgeVoerd. De Engre sche bla en be opgeloat. Blijft neg alleen het trans- Ifrancs. reeds rnaar Ma~rsoille in \.eilig-
rekenen, dat er voor een oieuw o~fen port en de outscheplog te regelen. heid gebracht, en op K~erstduFg is de
elef in den Balkan masetens eou Zooveel echijot eebt~er wel sekrer, oude Servische koning Peter m~et
million soldaten naar Salonika dient dat dit root offeneief der gealliper. een Italiaanech oorlogsehip te Brin-
gesooden te worden,. den in den Balkan niet voor bet disi son wal gezet
1)e Times is van oordeel, dat de begin der leote kan verwacht wor- in de andere landed duurt de str-ijdi
vier Verbonden Mogendbeden best den. t0aarom wreezen wij, dat ook lvoort, zouder evenwel nieuwfe g~e*
in staat squ, ook sonder dat de ditmeal weer de Verboudeo ,Mogend- z chtspunteu bac te b edcln.
actie tegen de Dardanellen or echede. tieden be last sullen komen eo dan de
ander hoeft to lijden, om biouen een eigerilijke strijd weer naar elders sal
mead tijde met een leg~er van een Iverplaetet sijn.
million man BJulgarge en Turkije Reede nu stnat een lege r van *
hioneo te vallen. 100.000 Turkeu ouder be~t appel
Het eenig beswrear is het trane- bevel van den Duitechen genersal
port van die enor~me menechenmasse. ITrussemer te Jerusalem s trijd vaar C&aDPIS 1100? d V. 8. erkend.
D~och ook dat bezwalar is w~el to bo- dig om Egyma npte binnen te vallen
von to omen, ale men in saumer- Me a nmacht wordt or door DG W8lt088stallde8 IR MBOCO.
king neemt, dat in het begin van Duitechere en Turken gewerkt Bann
deo oorlo~g Frankrijk alleFAn in een een a toorweg van Damoascus near Hiet besluit, dat de V'erecnigd~le
toee~k tiids 100.000 soldsten met hun Iden ~inal, die hen in staat sal stellen, Staten en eenige Zuid-Am~erikasneebee
complete art~illerie van Afrika naar om tegen F'ebruari een leger van lrepublieken genomen bebben Ilm d~e
Mdareeille verecheepte. een half million soldalten op de reg~eering van Caranz? Ale .,Gobliotrno
Bovendien etant dlit anatal sol. grena van Egypte bijeen te brengen. Ide facto" to erkenner, se! wellicht
date reed voor dese expeditie be-l Steeds meer kome D~uitechland siju t~ot een der voorilamatec feiten de~r
schikbaar, want Itarlie heeft reeds doel naderbij, om zijo do advijaud Mexicaansche geschiedleniH meietea
150.000 man op 48 uur afetande Engeland in sijo scostbare kolonies gerekend worden; de MIexicaaneche
van de haven van Salonika en me4r te treffen. D~onkere wolken pakken jeugd beeft in de toekomet nog een
dan 500.000 in de bnurt van sich dear in het G~oeten eameo. datum meer te onthouden.
Briodlel en Tarento recht tegenover N~aar verlaidt zou de onverwachte Moaeliik; is bet, dat de regeering
Albaniaj. Engeland kan nog over een reie van Lord Kitchener naar deni vsa Wils'on een nienwren flater IPganl
-outzaggelijke broepenmacht in bet Balkan, niet; soozeer de Balkan,. ~heeft, door een partij to erk~ernen,
Oosten beechikken, Frankrijk even. maar veeleer Britech Indiia tot doel die, alhoewel verreweg da machtigate
eoDB Ruel8Dd beeft reed long. een hebben, wear verechillende Indische Soch door bet meerendeel dler bevol.


De BelgeB.

Een lezer van ,,Vr'j Belgi@" deelt
in bet blad sijn beviiiniamen made, die
hij achter bet (Belg schle) front heeft
opgedaan :
GLet doet goed naslr bet: hart. ajla
wij zien hoe o~nze aud(e soowezl ala
jouge soldaten, die on soovele maan
den codergrondsch verb~lijf anolr de
boorden van dent Yseri, eess in rust
komen achter bet front. stoeien kua
":" .l jd?:enrns d e oi feurend
mkene met alle ensaksche spelen

pr ieer gene niigds lew a e weie~i
inl een Fransche gemeente, wear zij,
tot tijdverdriji, senige unrtjes wapen-
oefeniing k wamen doen, doch na co-
kele minuten geoefend to bebbeu
,,repos)" kregen van hun overate. '
Het is aladau, dat men best be-
mes let ken huaoe ae odea ue t oe
blijft.
Spoeile met den bail, springer, loo.
peni, tnimelper~ten maken, in 448
woord, alles wat san ouse kinder-
jnren herinnert, ea daerbij prates
ni lch ii t men rit zr~ waniea,

Niet meer ails wroeger sijn het schui*
ne straatliedjes. Neen, het zijo ou
vaderlandsche zangen, die wij hier
op Franscheu bodem in het Visamch
hlorren klinken. Ilet siju,,Die VIsam-
ahe 1 e ff o ,,I1ranbangoune ,,rig.

iidemnu, dooEnte jofen el Hd d
tijd nogal menigvuldig zijn.
Anders is bet, als zij bet hebben
over ,,den D~utch".,..... O, dan gaat
het blood ann 't k~oken en spreekt
uit den blik de vasthberadenheid,
Allen, wonder ouderecheid, zijn vast
overt' gd van de overwinolong, en

iij tom a d to dell ig be eiken.zar


Benichten tilt de Kolomie.


- -


8000 BeZOBR.

Waoendag middagt bracht rd
Hoog Ed. Gestr. Heer Giouverneue
Mr. Ts NUYENs, vergezeld van si'n
mrili~ti i der H da di W 1 d
Get.Hea~r H. dP Yries, een be-
zoek rsan htr Me L as irtNche~- Gretie t
Zaquito *

Visitatigrgjg

I)inadag midday 4 unr sde
Apostoliseb Vicaris Mgr. M. Gi. Voyl.
steke, vergezeld van zijo Secretarie
Paster R. J. C. Wahlen en den lo-
specteur van het Kathol~iek Onder,
wijs den Eerw. frater RadulfuH met
de Estelle oner de Bovenwindache
E~ilandeo vertrokken. Oak 4 Eerw.
Fraters en 6 Eerwearde Zusters
mraskten die rqis tot Bonaire mede,
onm daar de velgende ,week bet
nieuwe schooljaar re opeilen. 1Yoens-
dagf mo~rgen tlen 9 unr kwam de
Ebtll2e op Bonaiye nan en sette dien
zelfden middag tea 2 unr de reis
naar St. Martin voort.Gieteren morgen sijo met de
/Iclombia, bet uienwe stoomachig der
K. W. I. M, de Eerw~p Paters (pomi.

eMUD88DANsN ABIE dey Erw en7 E o
Domiocnise PvcPRa AN( E
snMalr canssen voHRIA. NDoRE A ei
ris inT bo deen ij8ten orp Cu
tao as k11ge omen. .Ian a ien wen-
soben wq then bartelijk welkam en
missivrue aaar arrbeidevel in o ze
nu bet Kanatal werJ~ de Oolutmbia
reeds denu 2en dag der reie door een
I~Enelche .politieboot aaugehouden
enr rviaor de echeepepapieren gevrarugd
1)at oponthoudl dunrde drie dagen.
ByQuesetant kwamn een Frausehe
torpedojager user het doel van de
reis v rrngen. Desze echter stelde zich
terstand met het antwoord tevreden.
Onze Draatlooze "
D~e leerlinga-telegraflaten,, opmeleid
door den Heer E. M~olenkamp beb
b~en de vorige week hun theoretiech
en practisch examen van bulpseiner
afigelegd. Geelaegd sija de Beeren
JOZEF Z. HERMANSB, CIARLJITO JULIAO,
PEDRo A. SIuow, PEDRO J. FRIGtE
alo en MlIRTO RtENHIQUEz. Aanl al.
len once gelukwenachen.
1)e Heer JOZEF Z. flERMANS is

"Pu shlri~ Perfect"
W~is F~n;ac r~ anp Ithrnugh.
rn i ii- u.r rllr~ lo~

....t o .:..r

rL~hk~:S Iu.*! .l. wa:h
usrW pd L~eWrl.aCitrilr W
'o~l~i~~.lur meL
Jabl.Hr.E.JO :*l UBERT
I w usemrstrea LIy ose.
LCURADA nu rrl rI -.-it ri
Exocsalv Agentr orl t Dutc W.I..d ~lr~

Ph~~i~toguil~ Ic ~illfid wa. tillg .~
Soubnlet et Fil


* *is * & * *


king noch gewild words, noch gewild een Dominercauer-geestelijke ontdekt Bionen eenige weken worden de
k~n suln, daar de welgesindeo, en had bij het leggen van dlynamiet meuvre biljetten verwacht, die in de
des sio e geoeg Vilabeshouen atrneoopde r~ails. Mten vergat Ver. Staten gemnakt, worden onl,
ale een banidiet ouder roovere, Zapata ,echlter te mleheo eehet a aemr ored od-
ale een roover wonder bandieten. Nu~e renwar hij naar toeg~ebracht was. go garrantie bieden tegen verval.
is weliewaar het grootate d eel van Heeft men bet in andere landed wel ching. De oorspron telijke bed oe-
bet land ouder heerechappij van de eesover de ,,boosheid der Jesult~en," ling beette te sijo om de oude
laateten, mear men vergete hierbij hier moeten meer in hot bijao~uder voor n ieu we in to wiseteen, doch
niet, dat het feitelljk nergens velligtf de omuinic~nen bet ontgelden, die bier wordt ten seerste gevr~eesd. dat
is, daar roovers, die sich Zapatisten delt welvaar~t der republiek bedreigen o~p zekeren dag alle in omb~op
neemen, overall buizen en bovendie ent Rlope~louse nachten besorgen aan sijude biljetten ongeldig worden ver'
velen Caranzis ten het vereshil tus- dle gouvernrcurs der staten. kl~aard, of dat er een decreet ge-
schen het mijn en dijo niet geheel lesatet 138 ik noo een stuk, weashu publiceerd wRordt,~ warrbij deze een
duidelijk is. 1)at er nog soovele de schrijver, ,,een bljzonder vriend Lekerel~ wearde krijell teienovrer de
Zapatisten bulzen in eareken, die dler jeugd,' beweerde, dat feitelijk ~nienwe b.v. ale 4' tot 1. Tot de
sinds lean wonder de Caranslaten tegenover elken geestelljke een ooder. laagete praktijkren neemb men sija
etaan, behoeft, geen verwondering to wijser~ moest wezen om de kinderen itoevlucht ~om do emissiebanken, nog
baren. Bet gebled Is zoo ult~gestrekst, te wijzen op bet onsionige en het uit den tljd van Porflrio Dies da*
en de schullhoek~en sijo soo veelvul outtelooze van het near de kerk teerend, to doen faulleeren krennelijk
dig, dat uldligvndebnega e o eel better zif o van met bet doel om self een bank op
eene onm glijkbeld lijkt.de be~Er zijo do k~erken volkabibliotbheken, scholen to ri rchten en zoo met volle bhtzua~ndeo
wonder die Zapatisten ook wel Ini, of deenoode stallen be maken. Zou de vruebten to plukken van jaren
die men nu elgeolijk niet mest den hem mieschieD eOD FreDseh BehOt- FOVOlutie.
naam roovers betitelen mag. Eco a~chriftje in handed gekomen slju ? De M~aao&ode.
groep Caransisten dringt een bacianda Heeft de geestelijkbeid niete mie.
binoea, doodt den eigenaar ea steelt dlreven, dan siju het de vreemndelin- nlrs a M-I=
al het vee. I)e zoor-s, in wroede out. gen, die er van lags krijgeo, en
stoken, grijpen het geweer en begin- wordt eene, ten overviloede, op ge-
nen een guerills-oorlog, waarvoor we~zeu, dat zij bier niete he vertel en her lbladen aublie onoun 11o le-
het land rich zoo biJ uitstek leent. hlebbenr. wnote weabei is beto datdu or
18bet nu beelemaal kwalijk tonemen? o nder P'orfirio ities eeni reemdeling respondent vande,,New-York Tribu-
Er nana verhaleo road van ban- mueer wasu dau een Mexicaan en dat ne') In den loop van het onderhoud
bl d M b sende de kauselier van de echatkist :
dieteD, die een trein op liezenr, on ne niet- lexicanen zeer op bem ge ie fnnil etbe a n ad
er zich in het openbaar op beroem stelld warenl, Oomdat hi hen voortro~k. IP Bnnijl reeievnoeln
den hun vadetrland met dit woerk te 1)aulk zij de lakschlbeid en de onkunde moeten een der groote facturen sijo
dieneni dear, volgens bun se~ggo, der meeste .Mcxicanlen is de h~andel wearvan tenl elotte het succes sarl
alles geoorloofd is tegen degfeneo, ru de industries voor een! groot ddel afbagen. v de totae nuerieke meer io
diezovee chlmnsreenophu~ de b de a rende ; di derhi a emneik eokn
dimeen o eo hee h mens ric tes hellg v ~eemde igenl Trbeo vel aniaod ch der goallieerdcn boven die der vij
en onschuldlg m gelijk trachten voor 1 ersoneel on traan dikwjlel aan bet unOden is overweldigend. MIaar de bui*
te doen, drukx schermend met de hool van suiver nationale onderne ten dire derbondgeno otlemn oder e
woordeD, Vrl heid en democrable. En ming~en, welkre plants sij sich hebben Ddedrbngeo~oodrd
id~ wapene t~e bouden meeteo in belang
verbalen~ de ~iexicanen soo'n geechie weten to veroveren eD door bus
denia, dan schitteren hun oogen en kenate van vreemde talen Bn door rijke mate gedragen wordeo door
slaan slj zich vol1 vuur op de borat ben arbeideaumbroeid. En deort u on Engelarnd. d
bij de gedachte san hot heldhaftig denselfdeni toestand eene in, osonal krtgPa ehteeldor E lnd bekeoart
optreden van hun landgenoot. Villa ht] in ons land son wesen, als alle maJt erisa eld n a Unehladt ume s hn
is wonder alle opsichten een bandiet, takken van handel en bedriji wonder m~eslo om de retohannd avenep d,
iemand, die in vroegerejaren beslist bestuur v~n vreemdensetooden, waar ruttachlad~e Let het bendaere, ls
usam son gemaakt he bbe s ae ,,vo de regeeinog niete over to ze gen esetee peopn e nag
leur des g~rands chemine," maar toch had, en die sich bovendien ema end c lesoaodeoan
sijo er genoeg Miexicaeoe, die vol over ons uittieten ? De vrijheldlie' esgeo die boven den mili.
bewonderfug voor zija daden sijo, vende Mexicaan gevoelt wel degelijk taiens lerek go e nnt
openlijk verkondigen, dat de Villisten den druk van buitenal oa stJo vra. verliaea letider: flitehereTr eni
de dapperate soldaten sign on schelden derland uitgeoefend. iMaar in pleate mdedmad itmdrg
op de Zapatieten, die meer la het van steau Irto oeken onder elkaar nf~idl 200, rn mensonbln m.
donker werk-en en elechts deckoen Len ooverweguln wat een ouderwnijser thematisch0 un neroa bereknen oe
san roof so plundermng wonder de la een boees beetemd voor de jeugd, longtsc Daiteel&den strijdne nog an
~gunetigate omatandi~gheden. eemigee 1aree geleden, schreef : ,,Alle voor~utsbsetend oa tidlge
De toekomat sal echter mooten M~exicanon bemnluen elkaar, omdat Wa~tbt i ea poii a e ne
santoonen, of Caransa, versekerd allen sich vereeolgd geroelen door recent. Wi le de poii elheid ader d
van den Steun der Ver. Staten. het, deselfde herloneringen; allen hemto- se adae odat doel is ta, o
land tot rust kan brengen. Villn nen wlj Cuauhtemoc en Bldalgo; reak. i heot begi va e oro
sal nu waarachijolijk klap op klap allen weuechen dat Mexico leve on kondea wij alets 100.00 man deoaarp q
krijgen, dear blj geen youurwapenen allen moeten deugdseas sija orpdat butten senen thans b6.0 edangosr da
en kiogels meer sal kunnen bekomen, ons land ge~jerd weze, seeken st) getal reeds millioeneo.
en wearachijolijk met modenemlng door oidj verblind, twletonderelkaar, Mijo tetak atoo de Anancibeled
van sooveel geld als mogelijkles, n dooden hun politleke togeneteoandrs ognwlew' ord eel
de Staten ee~n goed beenkromen soe onbarrobartig seo erb ~en 't land ettedage at den weg tomi.
ken, waar hij met H~uerta kan gaan tot 'n vasaletrret van de ter. Setea, ~ten' mn.E hoeg ebe n wi' YdoOOles tek ru
treuren over de wcisealvalli beden van wKe lke bet land noodig hebben ale volbracht ?mo Eco jaar Bdee eden ro ts
het leven. Moellijker wor t bet werk afstetgebied voor de lodustriLe en on3 I d kchb
met de Zapatisten, want dese sisten de vele g~rondetoffen die de rijk ge. my ju o~obr 6rr een jaan 6~emelieo bn~
in wearheid overall, en st) sullen nog seg~ende ;Mexioanneche bodem lev~ert. pCl-vrondopegrootig de 200 millioea s
wel heel wast ernield hebben, voor. Uen loateten ts d si a de moeelijkr pond obedroetig. 'Th e hebbe wilj een
dat de leastte verdwenen is. beden met het ge d nog Loegenomen. wOd eergloseg vTaer oogng o inkomea
Als een bewije voor hun optreden Zooals w~ellicht bekendl, gaf federe tBenglo van 80 million allen uit de O
diece nog, dat telkene! de treinver partijlieder biljetten o s long. beasngo 87 Slooele i e
bindingen verbrokren zijn en het rei. samrerband al bet goud- en silvergeld One vtr~olkws.tMdreeme
sren hier wanghalserij te noemen is sane dea omloop onstrokkeo, doordat die bO d e i lt bri drd ta
onder dese ometandigheden. Door de koere van dese biljetten at mar 10ri dele loeges jloeew o de war-
de treinougelukken is het snatal leger woerd, soodat up bet, oog o-o osle o iogen, oorelo ote n odl eodir
locomotleven en wagoner seer toge. blik een Villabiljet soo weonig weard drgaledetodkelII
krom en, mtrar verwachlt mag wnor. geworden is, dat men at het denk. d Geeld erdsut de do w
den dat de Ver. SJtaten a oedig voorf beeid geopperd beeft een part~i ul oieowsnr wett hrd
tranleveringy van materianslullensorg to voerea naar Europa om bear dlst 11 tedroattg eb
dragen, wearbij de Industrie der ale brehangselpapier te gebrulken den toe te passen, welka door aie t
Noordelijke Staten wB1 lsl varen en De4 biljetten sijn eebter soo sleebt verstandige economieten wordeo af.
wear bet noodige goud het land der Igodrnktt dat namakren vrlj gemak. gekeurd.
.Na 15 maan deo1 oolog euis onre
dollars binoenetroomt. k elli k east. Nu publiceerde meno in dd 1.E
Nu de Caransisten ale rpgeeringe. de coureaten een lifet van een see* to--ma g re Tr k ettfuk
partij erkend sujn, kan men reggen, tal kolommeo druke, waaria ana kno8' Njo de bank van kg ad te'en
dat eigeolijk de Maderisten 8sn de gegeven was, welke vervalsehingen gen goud gewisseld worden.
regeering komen. Immere sij hebben or soo al ontdeks waren. De mrt* Ik behoet one eyetee~m niet togen
het programme van Francisco gebreidbeid van de hiset en de seer ovrde d 0 Disher Ieyeae
Mladero, ,,de apostel-martelaar derl vage tannduidingen maskrten het voor overui a or bniote olere to p aten,
democratie, die Porfirlo Diaz het een gewroon menschl oomogelijk de Verder weeie de minister er op, dat
land deed rulmen, grootendeele over. echte biljetten van de valech eteooder- -e votrc oolieuta
genomen. Van aldero a beloften echeiden. ledereen bezag extra onau- ,,metotodne toe~r
hoe goed ook mieschien bedoeld, is keurig de biljetten, die men hemhaeld krct anEgld
noolt veel terecht gekomen. Zijo annbood, mien sag ijeventers drak handhaven. Wordt dat gedaan, dan
tegenetanders bewereo, dat hl] to seesticuleerend met een loupe la de ben ik or absolunt van overtuig~d
swak van karak~ter was, terwill] ij hand en er wren experten, die dat, de eind-victorte der goallieerden
partijgenooten wijsen op bet verraad wieten to vertelleo, dat op de eeb- versekerd is,
van Huerta en op bet feit, dat al te, de maagd geen armband had
de regeeringsbeambteu hun ~poste eon bet format een weinig kleiner
behielden, soodat eene ingrijpende was, alsof valeche mooters er uit 18 IrB Aeada
verandering zeer moeilijk te bewerk. aardigheid een armband bijgte
etellig~en was. Van de tegenwoordige kend h~adden. Bondweg w~ordt dan is bet process begonaen togen en
partIj, wearvan de aanhangers sich ook beweerd, dat bet meereadnel der directeuren van de Hamburg- a
Constitucionalisten noemen, kan men der s.g. valsahe biljetten van de Armerikalijo, Karl Bi~us, negop
meer in bet bijzo~nder zegg~en, dat regeering selve afkometaig sou sijo, den aenEet voor de sannoopeen Jo. S
sij een specialiteit is in bet ultvaar., die een partij weder valseb vrerklaard seph Poppenhausb; verder togen den ql
digen van wetten, welker ut echter vxou bebben, teneinde niouwe te kun taweede-ofi~efer on superintendant pi


niet door ledereen ingesien words, oen uitgereo. George K~ottrer, die tereebtsetaan op to
otechoon er toch wel goede ooder Den dag dearop verecheen een besebuldiging vae samenepanalog ei
te vioden ie. Vooral op hot gebied decreet, wearbij b~epaeld werd, dat tot echending van de Amerikaansche ee
der drankbeetraiding treebten st] tete Ille biljetten moeeten worden voo~r- neutraliteit. de
g~oede tot stand te brengen, sooals zien van een ertemzpel, tenelode se MeD Verwacht, dat alle sonwij- ea
blrjkt uit het verbod van verkoop te kunene onderecheiden van de singen uedrende hot afgeboopen jear
van pulque in de geheele republiek, ,,valeche".,e repgeerlog weakt bijeenge raht betreffende coamplot. la
terwiji in commige staten alle alco- steeds angstrallig om te voorko. Iten van pro-D~uiteobwse on ea~-ret.e
holieche drunken verbanneo worden men, dat bet publiek bedrorre o kend om monitie to vernieleo on pl
Dit kan niet anders dan medehelpenr wordt," Te begrijpen valt bet, aet verechepingen van oorlogebuig roor te
om bet volk een trap booger to bij zoo'n etemeladj de noodigede goalliee drdeadde erale g ootd
brengen. bijte uedgvrladwrejry sles worden overgelegd, oog lil
Ook beatedeo sij bijsondere sorg vooral wonder die van booge wa-boe eewe.c
son het onder wije, teneinde bet door de, en de regeeringS de kzosten van De omvang~ van dis matesatl is, as
Porfidlo Diar verwaarlooede volk te het' s~tepelen er wel uishaalt. olgene den bondemiolater van Ja. hi~
verheffen en ,,peal en perk te etelleu H et grappigate was nog wel, dat etitie, bergen hoog. co
nan de beerechappij der geestelijk er dearna weder een decreet ver- Elet betreft den handel in vervalseh T 1
held." Bet lanarte vooral 18 vani echeen, wearbij het laidde, daf alle to paspoorten, de comploken oen co
root g;ewicht. Toen k-eer op keetl biljetten, gestempeld of ongestem. stoomachepen op te b!ssea,ea bnran- t~i
die trein naar do hooldstad onzt peld, aenagenomen moeten worden den of ontrploffl ~ asaa boord vao D
epoorde, vermeldde een blad, dat men of men liep een boefe op. sobepes of la seclo abrieke to wreeT V1


met

Albertmna C. de Vleev.
Saltlheore Jraba.
20,'Decembelr 19151.


LONCMAN &l M 4 RTINEZ
NEWH YORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exportents van vertwaren in allerlei soor-ten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor h *'
en 1)zer; Ved voor vloeren, die n 46n nacht droog zijn' Wit-
telkVOOT ba ulpen, Verf m vermis om de mooie viammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvra e gratis verzonden.
Te koop blj C. WLINKEL &Z ZONE~N.


o breoges, verder de pagingen om
arbeideoolusten to verorrsaken, zich
ioor anlokoop de control to ver-
ekereae over mounitiefarbriekeo, of
wel door 't plasteen van gefingeer.
le orders, het sluiten van bonafide
-ontracten door goallieerden to ver.
jdele .

De regeering van de Vereenigde
Itaten sal bet bewRije levereo, dat er
n total vipftion schepen waren at.
gehourd voor de voordiening van
)uiteche kruisers, die alch toen op
e~e beondeo. In eommige gevallen
waren de eebepen al weken voor de
,orloge-verklalring geeharterd. Hier
ooar words opniouw hewezen!, dat de
Duitshe ageanteso tca de komast van de~n
urfog qfutateps. Er sal worden aan.
letoond, dat bet, stoomalchip Haria
uesda, betwelk de Vereenigde Strla.
ee had verlaten, severgo~ete naar de
Uniseche kruisers socht on dearop,
le haven van Pernambuco binsaen-
~oer. De kapitein, die sijo paptieren
renachte he veratetigeo, deed Ice in
an sakr, on wierp dieu overboord,
maar later vonden Brasiliaansche vis
here daze sak in deni buik van een
oati Zoo kwam de teatk van dese
chepen san het licht.
D~e Pomlischea Korrpondens schrifft :
18L welkre broebele bruooneo do anti-
)oetenrifkeche agfitatte in heb bui*
ealand material~ krijgt, bewijdt het
:edoe van .Goricar, den geresen ~os.
eorijkschen consul to San Franeleco.
De toogol~vende kringen in Ame.
ikta saklen evenals wri) wel nanwe.
jke in stant sijn roor do handel.
i's van Goricar andere daD 000
eeen verachtelijke bewreegredenea
e onedekken*


HOPPIIOTOGRAPEN


QAN


Para nifloe v niihas que ee des-
rrollan con dffleult~ad nada mejor
nede dsirseles que la Emulel6n de
cott. Es us poderoso fortificante
ue bace earne y hueso por eer
aramente us alimento eientificamen.
Sconcenten~da los mbdicoe espe-
alietae en entermedades de los nifion
SexEpreean con entuesismo acerca
e la Emulal~n de Scot~t. Lea Vd.
Ite certificado:
"Deede hacre dies al~ios que ejerso
Sprofeside d~e medleo-ciruj&~Do-par.
,ro en este Distrito, no be dejado de
reecribir A gran parte de! mts clien.
e la Emulsi6D de Scott, por ser
tbe on medleamento de may bri'
sotes resultadoe, en todos aquelloe
eose de debilidad, orgdnica en que
req~uiere el empleo del aceite de
gaode becalso, en combinacibn
no loe hipofoefitoo de cal y de soda.
odoe loe organismos se ubenef~Lcein
n an ueo, pero la primer infancia
ene en ela su rerdadero ealvavidas."
r. Joe6 Mannuel Castillo, Bocond,
enessela.8 7


it. nl. as Konringin aer Nedrrliaden
BEKROOND


A masterdnm
Autwerpen
Chicago


1885,.
1883, o


,, Ouragao. Eerste Prijs Ea~tre-
medatile 1904.

,, Brussel, 1910
Ourarqao, W~aterkaut, ta
Adverteert. steede
IN on

Antigoe di Curaga o.


61 veraschillende, zeldzame, gegara1nl.
deerd echte catalogue waarde fl8.-
voor f2.50 Frasie collecties vanu
poetzegalq worden op verlangien gaar
ne toegezooden. ~e 56S bldseijden
beslaande postzeeel versaruelaar-cou-
rant senden wij ieder gratie op aan-
vraag.
Bela 8Sekla~, Luzero, Zwitserland.


Il1l08 881188tl0.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs