Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00115
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 24, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00115
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

yrtmle *


Nog knetteren de greweerealvo's,
dreunen kanoonen en mortiereD, treG-
fen blanke wapeneD, baren earde en
lucht dood en verwoesting. Nog
waren de schrikwekkende ruitere uit
bet Book der Opeuba~ring rond ouder
de volken. Nog valley duizendeo en
duizenden ten offer sau deo over
zadelijken krrijg. Nog duurt de cor-
logejammuer voort. Nog divert de
lucht van bet strijdgerusech veler
volken*,,
,,Europa in de wereld" gelijk
Pasus Benedictue XV in sijo Encycliek
Ad b e at i elmi van 14 N'ov.
schreef bledt one teen echouwepel,
coo gruwzasm en zoo droevig, als
misse ien nog; simmer bi] menschen-
beugenis is voorgekomen; Ja, bet
schi]nt, dat die dagen zign saene-
broken, waarover Chrietue voorseg*
de; Gij zult boorea van oorlogren
en geruchten van oorlogen...... Want
volk sal opstaan regeno volk en rijk
tog~en rijk. (lMatth.XXIV.g7). Overal
vertoont zich bet droevig beeld van
den ourlog~; en schler lets andiers
is er, dAt die gedachten der menechen
besig boudt".....
En weer, gelijk telken iare, last de
Kerk ook heden de kerstklokken
luiden. Weer herbaalt sij de blijde
boodechap, door den Engel son do
herders in Bet~hlehems velden g~e*
bracht : ,,Vreest uiet, want zie, ik
boodechap u groote vreugde, die
voor geheel bet volk sal sijo : dat
a heden een Zall maker is geboren,
die C~hrietus de ~reer is, in de stad
van David." (Lue. 2--10, 11.) Wee'
verkondigt Za] de trooorede van den
Koning: des Yredos, Die te Bethlehem
aeboren werd : ,.Eere aan God in
dBDn hoae, en op aarde vrede der
menschen van goeden wil." (Luc. 2

Vrede op eclrde I
En de aarde davero van het
krijgaerumoer der volkereD I
lse r echerper tegrenetellinlg denk'
bear ? zoo vrnagt men*
Ja, die togenetelhung valt t ha ne
ledereen op, wordt thans door
ledereen gcevoeld, t ha8n s, an volk
togen volk, rijk tegen rijk is opge
staan, nu de u t wen d ge vrede
verbroken is I
Maar...... was de toestand der
menechbeid in wroegere jaren dan
we1 10 overeenatemming met de ko-
nicklijke boodechap van Bethlebems
Vredevorst 7 Heerechte dan anders
in de maatechappij de vrede de
vrede, door den H~ Augustinue'soo
diepsinulg en zoo schoon genoend
tran q ulitas ordants de
rust der orde ? Beetood dau anders
de rust, welke ult verordedde ver-
houdingen voorevioeit ? Was er dan
orde in 's menechen verhoudiugen
- in sijo verhouding tot God, tot
sljo neaste en tot zich elven ? Wel
was ,,de genade van God oosen Za-
lig~maker voor alle menlseben vereche-
nen" gelijk de Apostel Paulus
(Tim. 2l-11 ) zegt. Maar hadden
dan de menechen getracht to doec,
wat volgene bet woord van denself-
den Apoetel de Goddelijke Z5aigfma-
ker one leerde, dat wi], de godde
looebeid en de wereldache begnerlijk.
beden versakende, ingetoges on reebt-
vaardi en godedienstig leven in daese
wereld' (t,.a.p. 12) was dan dese
ecoige wfeg too den vrede door de
menechen bewandeldl ? Of inte.
gendeel just gezoebt, was wij ver,
saken moeten : ,,de goddelooeheid en
do wereldsehe begeerlijkhedlen ?" Was
- in 46n wfoord de In e r I ij k e
vrede niet jammerlfjk verstoord ?
floe herhealdelijk~ heeft de K~erk


op die veretoring van den ian er
I ij k on vrede auder de menschbeid
gewezen on tot herself vau dat koet-
baar good dr~iogend vermanad! Maar
men wilde miet houreu of, zoo men
ook even luisterde, spoedig going men
over tot de ,.orde van dien dag "
Het was immerse ,,vrede1"
Z5ij, die toen van ,,Vredo"l Rprnken,
szij tijni te vargelijkea met die micrwhe
p rofe ten, van wie Jere~mias zeide:
,,Zij riep~en Vrede, vrede, en er was
g~een vrede." (6i-14.)
En wat Jeremias den valechen
profeten voorepelde, bet is den val
echen vrede--verkondigers van oozen
tijd geschied : To schande zijo zij
geworden Want ziet 1 Blet krijga
volk waakt! ,,Schicht; eni child srl
bet grijpen, wreed is het en zoud~r
modedoogeni, zijoe stem zal bulderen
ale de zee, en op rossee zullen zij
stijgen, uit~gerust ale een mau ten
D~e innerlijke vrede wonder bet
men echd om was verstoord. Wel ke
waarborg bleef er dan voor bet be
houd van den ultwneodigen vrede
over ? Roept de eene afgrond niet
dlen anderen op ?
Wat auders is het dan die ver-
woesting van den innerlijken vrede,
ale Paus Benedictue XV in zijo
Ency~cliek, na over den ourlog ~ge
eproken te hebben, wPijet op ,,een
ander vreeselijk k waad, dat in het
bart self der menachelijke mnaestchap.
pij geworteld is" en varkinart, drt
dir ,,ook nog met recht als het; Zaad
van dezen allerdroevigates oorlog
beachouwd wordt."
,, Want zoo goat de Paus voort
- sinde men opgehouden beeft, de
voorsebriften en instellingen der
christelijke wijobeid, wiji sij juiet een
onwankelbare en vreedetame orde
wa;~arborgen, in bet staustbestuur
toe to passen, zijrr de staten nood.
zakelijkerwijze tot in huo grondves.
ten greschokte err is er zulk een om
keering van denkwijeen en zeden
gevolgd, dat, als God niet bijtijde
to bulp komt, de ondergan~g der
mensebelijke samealeving voor de
deur echijnt to staan. Wij san.
ecbouwen namnelijk bet volgende :
dat de wederkeerige welwillendheid
uit bet ordering verkee~r der men.
echen verdweneni le; dat het gezag
van hen, die aan het boofd staan
geminacht wordt dat de klasser'
der burgers elkander ourechtmatig
bestrijden dat de wisaelvallige en
vrergankelijke goederen zoo begeerig
worden nagestreefd, alsof or geen
andere, en wel veel verkieselijker
goederen den menschen ter bereiking
wareU voorgesteld."
Zoowel de ionerlijke al de uit.
wendige vrede is thaus jammerlijk
wonder de meneuchen verstoord I
O, mocht de wereld luieteren naar
het vaderwoord van Paus Ilenedicius, /
dat uit zifu Encycliek opklinkt, als
hij de middeleo asnwRijet, on den
dubbelen Prede to does wederkeeren I
Aan bet slot sijoer beerlijkre Ency
cliek vermaant de Paus one to bidden
voor het beratel van deni uitiwendi.
gen, maar ook voor den innerlijken
vrede: Mioge Hij, die vaon Z;ichaelf
geeegd heeft : Ik de Heer... maak
den vrede (esaias XLY 6--7) de
stormvioeden, weardoor de burger.
like en podedienetige maatechappij
words been en weer gewlingerd, door
onze gebedeo goedgunstig gestead,
epoedig doen bedaren "
~Smeeeen wij op dit feest~ van vrede
deD Verlosser der wereld, dat Hij
dien dubbelen vrede over de aarde
moge doen nederdalen i Nog vuriger
klinke heden onzes me~ekbede tot
Bethlehemcs Vredevorst' GeeI
v red e B eer, i n o n ze d a-
Sen "' '


heid tliets hielp, gaf ik haar een
paar klappen op de billen en in
een korten tijd had ik haar san
haar gouvernante wedergegeven, too
groot~e blijdeebarp van dese la~atste
enr vooral toot voidoenlin van het
g~etelechap dat op bet roepen van
de gouverniante ook was toege-
Roeld1. Eco dame, die de mpoeler
scheen to zijo van het kleine meisje,
liet leven vani de kleine gered had.
Eien der beeren van bet gezelsebap
bood mil een gouden Napoleon van
twiat~ig franken, doch, dear mijo
toote mlj altijd verboden had, iete
annI to nemen van de! gasten, sloeg
ik beleefd sijn annbod af.
TCoen Hlprak die heer: ,,MIijn foo
gen, weet ge, wielne leven gl g~ered
hrebt en we~arom we allen n zoo
dlaukbaar zijo ?" Ik autwoord~de na-
tuairlijk dat ik geen geda8chte dear-
van had. Wlelou, zeide bij, die klei.
nie is WVi' elmina, de tookometige
K~onlinlgi der Nederlanden en deze
dame to haar K~oninklljke Moeder,
Eumma, de Koningin-Regeotes der
Nederlandon.,,
Ge kuot begrijpen, boe verstomnd
ik stood te zien en ik kan ni) non
nogI g~ood voorstellen datj lieve klei-
ne! Kuoninginnetje toeechen de rozen,
dat zoo weerspannig was bij die
gelegenbeld en it- zou wel enns wil


den Heiligen Benedictus de pioniers
van Dakota.
Mdoge hij nog rele jaren ziju ede.
len arbeid kunnen voortzetten en
vororal door de stem van sijo voor.
uitestrevend katholiek weekblad Der
Volks~freard bet geloof levendigf hou
den in ben, die op zijo stemn geko.
men sijo om de woeste viakteD Van
Dakota to herechapen in de graan.
schaur van Amerika En geea twij
fel, Koningin Wilb elmina kan er
trotech op sijo, ged ragen geweest
to sija in de handen van hem, die
in Dakota het Kruis der Verlos-
sing beeft geplaut.
Aan het verhaal, dat de Relgieche
Leger bode wonder bet opsebrift
Roemrijke Bladzijden voortzet van
,,eenige heldendaden van bet 2e Bel.
gieche regiment ]agers to voet,' out.
leenen wi] het volgende :
De welaige levenemniddelen, die meo
zich aldue hier en daer wist te ver-
schaffen, wren belaas sleebtls een
mager koetje voor de verscheidene
bonderden eagers, die dear in hun
loopgraven gedoken zaten, en waar
van al de zeouwen steede gespaunen
waren door de hen gheid van het
voortdurende bombar ement en het
wreede schouwe elvan de dooden
ea gewoodeo, ieoveral roudom
lagen ultgestrekt.
Boveumenachelijke pogingen wren
door major Lefivre en zijo moedige
adjuncten sangfewend, on in dir ge-
brek san levenesmiddelen to voorzien,
Men had eco ige revitailIleeringasvoer.
tuigen tot to Dixmuiden kunneo
,brengen. Maar de bespanningen Iteen
oeergeschoten op den g~roud ; de
roertuigen wren san splinters ge-
schoten en veraperden de straten.
Anderagjde vtasgde een stormvlaag
schroot voortdurend bet terreia
echooa, dat begrepen was tbussehen
de stad en de besette stellingen. Oak
wren er eelat~e wondered van w~ilS.
kracht en opoffering noodig om
eenig~e blikken conserven of eenige
beechniten tot aan de loopglraven
be breogen. 1)a-ardoor c~ordeele men
o~ver de stoleke bonding van onze
jagers, die ondanks de folteriagen
van dea houger, onwrikbaar in deze
bel bleven, ga reed om de steede
dreigende aaova~llon van den vijand
at te elaan.
Maar nog meer dan den honger
veloorzaskte de dorst onuitaitaan,
bare folteringen san onze manechap
pen. Een range en etikkeode at-
mosteer, vol van den rook deFr gr-
nastontplofflogen, vera ooogd e de
keleo en schroeide de longen. In
deze niet in to ademen lucht gevoel-
den ce some den indruk van een
lungzame veratikking, en men zag
agerF, die beproefden hen dorst to
eeecen an klei ie modderplaejes,
die op den bodem van de .oopgra.
ven stooden, of selfe het stiletaaude
en bedorven water van de oaburige
Plooten to drioken.
Noch de ontbering~en, nochde kou
vermochten het hiun moed te doen
sakken. Om, sooveel mogelijk, alle
nachtelijke verassingen, die to de
gewoonte van den vij~and lageu, to
vermijden, nam men den 22en Oct.
byj het vallen van den avond, het
beeluit de t~alrijkre stroomijten in
brand to steken, die dear nog an
bet middeo van bet veld stooden,
op 300, 400 en selfe 500 meters
a estand van onze chosen.
De onderneming was g~evaarljk;
coommandant Depute vroeg eenign
vrijwilligers on ze tot een goed einde
te brengen : tienmaal meer dan hij
noodig had, eteldeo zich vo)or. En
zoo er, bi] de gIekozen manuen ook;
enkrelen 3ooit van dieo tocht terug:
kwamen, weldra sag men, de een usl
de andere, de reusachtige toortsen
inl den nacht liakkereo, die heel bet~
olmgevende terreto met hun akeligen
gloed baJseheneo.
Achter onze jagers had bet echouw.
spel van den brand van Dixmuiden


gnu oorhun astn o in aarlenweten of sij dit gevalletje stch
tunin te kunoen rondwandeleo en n heri n ert.
zoo to kunnren genireten van bet wee dagen later had de jaarlijk.
beerlijke panorama, dit deze pleated sche Lsndgemeinte"' pleats welke
Haubood. Oip zekreres dag zat ik fees telljkbheid Koningin EmmH en
rustig5 to lezen, toen de tuindeur- liaar dochtertje Wilhelmina3 bijwoon-
bel werd gescheld. Ik going zien, wie den, en toenl de doorluebtige gasten
or schelde on opende de deur en nu mij ,,gen, groetten~ zij mi) mine
stand voor me een lakei, die be lijk en toonden dat zij den redder
leefrt een kAArt overhandigde van van de kleine Wilhelmina niet ver-
dlen eigenaar van een der voornaam- geten hardden.
ste hotels in Althoff en mij ver.
zocht of zijo doorluebtig gezelechap, *, *
beetaande uit verschillende beeren
on dames, deo tuin eene moebten Jaren sijo voorbijgeviogen, en toeo
doorwandelen. Ik bad de gasten die student, Bernard Anould sijo et~u-
bionen te komen en geleidde hen dian voltooid had en roeping ge-
naar de plaate, vnawaar sij het voelde omn ale Benedictiju Missio.
schoooste vergezicht koudeo genie- naris in het Verre Westeo van Ame
ten. In bet gezelsehap was een klein rika bet geloof to gna n verkoodi.
lief meleje, van ometreeks seven gen, werd hij met vrengde sange
laren, in het wit gekleed, met loe- namen door den toeomaligen Abt,
hangende baron en een popje op haar ou Bissehop V incen t W~eb re, to
arm, Zij was vergezeld van een gou- Bismarck, to Dukota. Bij was een
vernaate. der eerete Benedictijoen, in D~akota
Toen ik hen ter plaaste geleid prieeter gewijd, en beeft al de moel.
had, trok ik mij beleefd terug en lijkbedeo en ontheringen! medege.
ging wederom miju geliefkooed plaate-) meakt met welke dese edele ge-
je opzoeken ooder een grooten noo lioofsheldeo in beat woeete Dakota
teboom, waar sk mijur gezelligate te kampen hidden. Duisende ea
nurtjee in een dolce farniente of in duizende mijlen beeft hij in zijo eer.
lezen doorbrac~ht, wauneer ik bij tsan-ste priesterjaren algelegd oln over-
to gelogeerd was. gedurende mija al de verstrooide schaap ee op to
j oagel ingsj area. zoeken en has de genademiddelen
Ik dacht oiet verder aan het e.t~ van onsen heiligen godedienet to
selechap en was verdiept in het e- veretrekken. Eqju miaeregebied was
zenr, toen sk eensklaps een kreet grooter dan de opperylakte vaD
boorde, ik enelde oomiddellijk naar syno dierbaaer geboorteland, Zwit.
de pleated v~anwaar bet geluid kiwam serland; de streek was toen nog
Fen dear vood ik de gouvernante bui. weinig5 bewoood door blanken, 's
lend so bevend staan, wrijsende naar somere was hot droguer dan ou en
een muur eo in gebroken Duitech 's winters loeiden de blizzardwindea
vertelde ze mij de reden van haar scherper en veelvuldiger dan onu.
angsrt. Ik begreep onmiddellijk den Zijo beate jaren beeft hij beeteed,
toestanod. Er stood anmelijk in den on bet krmis te platen, on ka-
tuin mijoer tanteeen oude ruine en tholieken to bet Ooete en satospo-
achter een der muren dier ruine was ren om naar Dakota to koaen on
een prachtig rosenhofje. Het kleine vrije ,,fiome-stende" op to nemen,
meleje, naugtrokken door dit heer- en soo is bi) de stichter gewordeo
lijk gezicht, was van de gouvernan- van talrijke Du bloelende katholle-
te weggeloopen, had over den muur ke gemeenttn in Noord Daekota. Een
geklauter~d en was nu voor haear missieveld dat hij alleen bediende,
gezicht verd weneon. Zoo onmiddel- hocdt on meer don twindrg pas-
lijk klom ik over de munr on glog toors besig om aan het stelenheil
de kleine weaghale s na hear zien- der hun toevertronwmde kudden to
de, we k te ik haar on terag to e~erken. Een jear ;rle missionaris
gnran met mij unar haar gouvernante. lin die dag~eu in Dakota telt meer
D~och de kleine sloeg geen acht op dan tien jaren in een parochie in
main verzook. Zoo stapt~e ikr op haar bet Ooeten, en soo beeft hty ge.
at en trachtte bear bij de hand to werkt en workt hij nog steede voort
nemen, dit g3elukte niet en zoo sag over do achttien jarea tot voortplan.
ik geen auder middel om haar te- ting denl geloofs in deo grooten
rug to brengen, dan haar op te stant van Dakota. En sie ou is het
lichten en in main armen terug to mooterdesadje dat -hij geplant heeft,
dragen. LMaar bet kleine ding spar- opgagroeid tot een reusachtigen
telde tegen en begon te builea en boom. Dakota heeft no twee bie
toen ik haar een paur rosen gaf schoppen, en bijoa twee bonderd
om baar tot bedaren te breng~en, priesters. En gelijk P~ater De Smet
gooide ze de rozen met drifc weg en de Joenieten de pioniers waren
en epartelde bij alle macht om losl van Montana,: soo wren Pater
to komen. Toen ik sag dat escht Bernard Aroold en de sonen van


No. S6O


Zaterdag a4 December 1815.


82ste .laargang


WX ER LA D 700 8 DE CU RA CAosn I H ILANDENDit Blad verscijn eke n Zor actso rdag. e Aubi BURE~AU V AN 01T BLA0 Vi oor bet Buitenland per jaar ti. 10.-
A bonemntepijevoo Cutaga, Hnair, AubaAfzonderlijke nummere fl. 0.15.
en de Bovenwindsche eilatuden per drie maauden RiriI O4 vrld.PiadrAvrtninvn17rgl .05:vu l
fl. 2.-- met voorunith~etaling:. RKKR B. L.BOAR enl regel mneer 73% ets.


&E vARIu EIOIU~ H

1EYE~~~~~~~ IA UIGWIHIN.


Pater Bernard Arnold, van de
Orde der benedict jneo, boordredce-
b~eur onl ultzever van Der Yolksfreund>
bet offlicet;! orga~n der D~uitscebe
katolieke vereceigin~gen in Noord
Oakota, ver tel te me onlang~s een
aardige episode uit bet leveu van
K~oningin Wilbelmin a n ik kan
oiet nalaten, dlez! n~o den lezers
van I)E YOLKSI9TEM tO Vertellen, SOO*
sis ik bet vain deogaoeslen P'Ater
grehoord heb, sch~rijftRev. YERMAAT :
Toen ik student was zeide Pater
Bernard bra~cht iki miju vacautie
.dagen door bij muiju tanrte dir! de
prachtige Villa Walideck nabij Alt*
dorff in Zwitserland bewooude. ~e
ville was op een boogeo berg gele
gen~, en gaf een heerlijk panorama
to aanschouwen van al d histori-
sche punten in en round de vallei van
Altdorff, zoo beroemd on zoo heer-
lijk bsechreven in Schiller's ,,Willem
Tell".
Het gebearde dikwijie dat de ei-
eigenaare van de hotels in Althoff
son mayn toote verlof listen vra-

ties van vert~rouwen ing~ang vo~ndl. rospen mogen geen honger lijden.
De Minister mos~t de Kamer miet Zij moge~n uiet buivere~nd aian den
ultdagen, doch een motiie of do weg: liggen, wanneer er een moge-
eindatemming ecovoudig af~wachten. lijkbeid is, hen wonder dak to bren.
Spr. bebield sich dan ook zijo oor- e.D anljeproe ne
deel tot de eindet~emming over doe 15 mannlrli word~en wgendere
Indische Begrootin~g voor. M2enig~maal zijn er jongens van 15
We vr~eesn geen tegeneopreak lsi jaar bi)j. In rljea, in enodeloose rij
we beweren, dat dese verklaringeu on bij hooderden, bij duisenden mar
allerminstt den Minister gaven, wat cheered zij naar het noorden, sea
dese had gevras dl. Bet going niet beide sijden geilecoteerd door C la
omlj pe soon ijkijkaratr rlm ar neoe mu le in elen t L a aa
teg~en was het wantrouwen der het noiordlen, nser bet gebied der
Linkeobe beeren gericht. De LMinia. 4tapdpe, wear niet toeer egetredeni
ter verklaarde dan oak:, dast or nogwor t eo voor hen krnn ~gesorgdn
Ilesidersta voor hern overbleven. worden. Die zoover komen I Want,
Evenwel ton hij deo ernst der tijde- ik za-g velen die aan deni wegC ble
omestandigheden gevoelead, genoegen ven liggen. In den stroo~mendenr
oemen met de afg~elegde verklairio- regen lag dear half wPeggesakt in
e enverklaarde hIj schc bereid, den modder van den landwfeg: ber
ebegrooting verdere to verdedigen. een oude man, dearr een vrouw of
Een seeelag in een glas water due, beiden dicht bij elkaar. Zrij lagen
gevolgd door een vrede, die~ stellig doer als leveuloos en de regen
rie otn builtt ngewoon dunrsamen Istroon de ne~er.veZi wsr n viet dood
Intueschen son op dit slot nog len vliegen op met swaren vlengel
een an~deer,M mertra isce a ot vol- alagla to gemotd es alo rau deen
s~aak seer swaar tilde, werd, ver- ren van de kale boomen in de
'medeelijk tegenvolge van overspan modder van den weg~.
oing, in de pause, terwiji hij nog
iin de vergadersual was, door een De ,,188088.'
Ibewuetelooeheid overvallen. Waar-
Idoor bet noodzakelij k werd de
vergadering te doeo siteengaan, Het Italiaansche gezantachap alhier
totdat de Voormitter hnar opnieuw verstrekt het volgende communique
Iea bije voyo an de Itallaansche regeering, ge-
sL iepen eroeen~t geuhten, dat degteekend 14 November :
I~inepeer Peye orne gere ,a ef ,,et comnuniqu6 van de bevelvoe.
Mote rtedeunleytezij oamtgno venl eovere dhe Oouten ij ecbebrovot
Marne ad niin erim me eu pel euila van het stoomeschip ,Accona is
van kolromni o we den Mb aPIe~ in denr grondopzet oujuiet. Alle over-
a~nb ijt enmqt 11einitei Rarmbonue leovednd vna dat ship gektuign dat
alleen debver ere ver dedilg va.l d on toeot stop en to be Heen, noch
Indische begruoong in deweedeK'' een weaackineschte losten Het
mer sal overnemen. e woshwnsct se t


nernal Wache nist long: geleden blj
een revue van 18.000 ~lerijusebe
padvinders gesproken beefo x ,i)
zijt bested voor de verdedigiog der
boofdstad; doch glj moogt niet ver.
gten, dat bet our kan komen,
aarop bet bestaan van het vader
land van u en van uw kametraden
van deuzelfden leeftijd kan afhangen."
IUeze naleve bekentenis was tot kin
derea van 15 tot 18 jaar gericht.

gle ode eneu ocod ei onl i dooe
1)uiteche perebureaux gepubliceerd
worden, eamen to teller, komt men,
Ssat bet bericht voort, tot een to.
saal van 6,186.750 Rossen, die bui.
ten geveebt geeteld ziju. IOtt ci for
overtreftv echter op 't oogenblik bet
total aantal Russen, dat gemobi.
leed is e e nllion Dit i
lieer vaniede mm k sa rige wnderen
der D~uiteche kultuur
Ook de schrijver in ,Land and
Wat 11 deemilihaireocritidusieui
ting der Duritschie reserves. HRet
dmesche m terlaal, w ambede v. Hint
nemen, is ale mnilitair minderwaar.
dig; nog minder zijo de 1)uiteche
soldsten, die in het saiden van bet
oostelijk oorlogaterrein strijdenl, zegt
hi loderdaad worden de berekenin.
Eren van den Franschien generaleo staf
bewaarbeid, die volgene de cijfers,
door de DUiteche censuur doorFgela.
ten, heefe verklaardl, dat D~ui ch
Land 's bruikbare reserve ougeveer

iBedbve ed licfit ageordl16e~n ulpd7
is het totale bedrasg van D~uitechland
gemobiliseerde troepenmirebt weinig
bcho nde daoo a00e%,000aal)bor ie
grepen een constant bedrag voor
tijdelijke verliezen, beeft het meer dan
3 500.000 met de daarbyj behoorende
reservetroepen, bestaande ult seker
nliet veel muider dan 1.000.000, op
volle sterkte houden. Bet is dundelijk,
dat zoo de reserves uitgeput raken.
De schrijver wijet er ten slot~te o ,
dat bet aantal mannen, dat Dtuitsc .
laind eo Oofiteurijk vcoor bet Balkan-
avoutuur bl] elkaar bebbes kunnes
krijgen op andere fronten khon
on eveee I cot. ea ou et tale8 ma
to velde 18'
Belloc betreurt het, dat de Briteche
pers de quaestle van dit eringe per
contage ult het oog bee t verlor~n

Hot Gezantschap bll hot Vatit888.

I)e beer Sch~uler tot Peureum, die
ale secretaries was toegevoegd san
ou wijlen mr. Regouit, buitengewoon
,rzetbi de P uelijkeu St I ,
Otrddes r dgeti a or oenP n
el chhoo ontotva~ng,D OBO Da Zj
wsertoo sedert de komet van den
beer Schullere no e 8huam teRm

Ic eijauidieintieb eft hooa00 r

ro Ovan don oieuwe n eNO &Eo
SEVENAER.
D~eze! becoeming beefti nog wel olet
tl bethettaatablaed gestaan,a aar wordt

Millltste Pl8Ji8.

In de vergadering der Tweede Ka.
mer van) Dinadag 23 November in
de MCinister le se ge pre met Gdre

harrd ale vertege nwoorFdigere van
d~rie der vier Linkeehe partijen. Na
een heftig debate kwam de Minister
met een pertinenten elech. Hlij ver.
klaarde, indien de bee~ren de Mleester,
Ketelaar en Gerard thane Dog hou
cogunatige moening5 jeans hem
handhadrden, te verwachten, dst
sij da~u de Kasmer in hear g~eheel
in de gole~en heid souden etellen
banrr ooraeal sit to sprekeu.
BE on de beeren g~eleg5enheid te
g~even, dadelijk; hun houding te be.
palen, gaf hij achorsingq der bersaad
slaginlgenl in overweging.
Ann welk versoek de Voorsitter
gehoor gaf. Een groot hailf ur
muoesteD WO iD spanning doorbren
gen,
Na heropeningI der vergadering
bleek evenwel epoedig, dat het bee-


le geval als een nachtkaars son
ufttaan, segt bet Ctontrm.
Telkene in andere woorden, doch
in bet wesen precises etselfde, kwa-
olen de bee ren de Mleester, Kete.
lear eon( Gerard verklaren, dat le
oadere belofte des Ministers hen
niet had bevredigd ;dat sij nog
van meening waren, dat de Msote.
ter niet de noodlige vastheid van
beleid beeft getoond i dat sij dasr-
om hun saavankelijk oordeel hand*
haafdeD ; doch dat sij bet pereoon.
lij k kasrakter dee Ministers net
hadden willeo aantasten. Eo de
beer de Beaufort voegde daerblj
een vaderlijke vermama g san het
ad ree van Z. Exc. omtrent de nu
gevolde wijze van handelen. Hij
son bet; verkeerd vinden ale hier de
geweoonte van hot vragene van mo.


een ~ taic Rotheld, mt niets des a~voods, deo 23eten, over san
to vergelijken, D~e brand had sichju b oprotgers. ljtze a l
over de geheele stad voortgezet; feutm ,ere iten onek jager lat
nieuwe brandatapels voeg en ie eir pu den avood Oostkerke. Daars you.
cogeutblik hun oieuwe I~aar en ]~ji het ba~dosk re DR rVII
die van den Inaburigen vuurgloed do 1j 0de Icom apltgidiee vnhelfden
eni van overall stegen, to m den van tago 1e o t~ug din? hun loo -
de stormwvolken cswrten rook, die a rgen ware frerosh kn In het kp
sichitterde van de opflakkeren e gen- t e u o lj i.
sterel,l d wir aenibmmde e mindk |3 lijke hua b ~ger to verzadtge ; bo.
mvreblijfs Is r oudde poakjuweeln v ndle nliet meu bune were wa he
bet. stadbuis en de ker v~z di dl eoo da erheidan vo lde gele ~a
muiden, aich sedherp oplldenb ode i~e d1 verbrnd lesco cbn vo R egertig
hermel a teeken en, ge ljk bleif8le c,~'uceriu I to es eetaan
stomLpeD, die genade afemeekt~en. uren)C sUt. out en w~ordle b er e ta
I)ank auH1 de voorzorgen, die men ( i~i, ,ljeue mte e, ber roosr buie
genomen had, omn aled vera stog~e voriticht. dat het hcilua indeli
to v~oorkomen, ging de nach tae la oid~ ten was heen hut te adla-
trekkelijk kalm voorbij. Het bom. t~gelne wd een bi n tea
bardement zweeg still; van tijd tot pn, strehkte 0 e sold atjeel r-
tijd siechts vloog een granaat voorb~ J nc p be 1to da Iu lgr
met bet zwaore gedonder, dat in de pk:a:tselld 3dao eeni Ihendru el-p
Iave k ktle eo die un acet lugae hur i md e cogFe a dipch dautbe

makersighe Inag neeorgea wgin de( bij bet sanbrr ken vani den volgenden
mu R~hge ldeta d.n DBoatae de ba e ssor kk en va eu ninteuwe en
weerele tio bet k etteren van een :en, en ze niogm:nals, your drie dagen
r zeird ooeweervuur, gericht op het I \ug, in bet, beetst van den strijd
ee~n of ander objectief, dat men plot we~ rpen,
beeft waar engomen. Het was in het
begin vanl dezen akeligeni un~cht, aet Hfl~ 81munitle-verbruik ll bght
een groep I)uitMchers, door een trou- gf00te oflensfer.
w-elooze list, die gelukkiglijk wer
verijdeld, er in g~elukt was de loop-
graven van de 2e compagnie to Bet verbuik van amunitie bij bet
naderen. Men bemerkte er enkelen, grooIte tr~omm~elvuur in bet wewten,
ui. it lantaarnsM voo zien, o~nbe waird itle chid obetoirrd eed Neu
,llelgen, schiet niet, heb medelijdon afgegeven santasl trchoten op een aill
me~t de gowmonden, die wij omen lioen geschat. Een Berlijosch blad
oraphen."e De armenk b hr, hteop heft z o derue her ken itf ogestti dd
docht. Het kwam hun goed to staan, schiriften is olpgenomen. Op een front-
want plots verbrak bet goed on- brecdte van 25 M1. is leders seconde
de~rhouden v-uur van een machine. een schot gevallen In het uur dus
g~eweer de nachtelijke stilte. H~et meer dain 3500 granaten, soo bere
goed gemikte antwoord van onze kende de schrijver. Op de plants van
jagere legde hun weldra het sw~ijgen de~ vooronaamten aanval, die 25
op. Tegen 11 uur' avondo werd een Ki.M~. breed was, violen dus ieder uur
poging tot asuva~l inegelijks onmid. 9 00,000 gSranaten. In drie dagen zijo
dellijk verijdeld door one doodelijk dlue opl d-ie 25 K M. dag on nacht 50
vuuar lie vijand bleld niet verder million Rchoten geluset. In de ,,Voe-
san; ziju troepe~n gave zichbare sieche Zeitung komt nu luitenant-
teekeus van vermoelemis. general Ro oe tegen dese hereke.


eerste schot was een kogelechot. Ire
tnauval mes de wapeos had due uon
mniddelijk, plate, wonder eenige voor.
afganande watarachuwinlg. lIaar de
.,Ancona" koerez7ettenDaar New-York,
koo sij due geeeszine koopwaren of
passagiers sanr boord tFebbeo, en dat
had sij dau ook niet, die hare ver-
nieigig ouden rechtvaardigen, wee.
halve s~e~ ij geenr enkele reden had, sich
Han ben iondersatek to o a vekk
bet verlies van zoovele menacheole.
vene was gelegton in de incorrecte
houding der bemaunning, is onwaar
en beleedigend ; integend~eel worden
de vele elachtoffers gemsakt door
de sanhoudendie beachieting door den
onderseeilr, toen het schip reeds had
gestopt en die sells werd voortgezet
tegoeu de mnet,,schipbreukeliogen be.
la~den booten.
Uit Rome wordt sann de ,,Times"
beicdbt, da ertheanedd vate el mis
torpedeerde, een Duitech on niet een
Goeteurijkech schip was.

SChe0pabellIChtSR.
(OFFICrEET4).
Gedulrende do~ nacand Novembetr asn


lie beterechap van Minisiter mr.
Ple to blijft annhouden
ae einde een epoedig algremeen
herstel to bevorderen, denkt de Mi.
oister b~et advies van sijo geneeeheer
to vol en om voor eenige dagecn naar
Goeld;er and to vertrekken in de ver.
wachting, dat blj in de loop der
volgende week sijue ambtebesigheden
sal kunoen hervattea.
Uit het teleg*raflch bericht, verle-
deo Zaterdag door den Gouv~eroeur
onwaengen, moet men opulakes, dat
Minister PLEYTE Diet e00 epoedig
heretelde als verwacht word3. Wat
er on verder volgen sal, moeton we
afwsecbten.

DG 8118888 18 88?710.

Zetn'le berich gt'eer a cide loseleche

de ellende der Servisebe bevolking,
weareaa wij hel volgende ontlee'

ra~wa as dted d roo d-Sri rS g
dischte bnevolking glekotmen. Zij htd
waren g~evlucht, nauwrelijke voorsieon
van het meeetd ioodh~e anomhe r
oe.) Hier e rt bereikite hun ellen
drunbeteetoppuot.m re vidho deed
tijk trokketl de trospen de plasteen
blunen.
Bet genersal-commando kwam,
dasena to divisiestaven
Na ceen pear schooue dagen was
bt .we er tweer gweli el ofty ao
gebracht worden. Den vijand to ont-
slen son beteekieneo de eigen lieden
te benadeelen. De mnwonere moeten er
ult, hunne bulsen outruinen. Zij
vinden toch nog hier so daar een
ouderkomen in een herdershut, een
mateloods, een swiljoenestal. Dear
trokken in een beperkte ruinte
twintig tot dertig personeo naset
elkaar, op elkaar. een oude man,
sieke vrouwen en kletoo kinderen.
Eeo ondragelijke atmospheer, een
overmeat van ellende. ~En toch,
hlet is ten mnese een ouderdak.
Buiten regent het met stroomen.
Fami~ll~on it Belgradlo, ult S3emen-
dria en Kragoejewate sijo dearon-
der, hooge regeeringsamnbtenarea,
a~rteen, advocaten. Zi ebben het
niet beter dan de armste dagloo-
ners. Ocffcerevronwen sija or wonder.
1)e vronw van een etafofficier enelt,
narie den plaestelijke commaindant.
Zij emeekt, sq beet twee kleine
kinderen.
,,H~et doet mij leed; ik kanu 0
niet helped. Ik kn een ultsonde
ring maken. D~aar ligt het gene
ran commarndo, dear de divialestaf.
De troepen sijnr vier dagen on vier
nachten in de regen geweest. Zij
moeten ooder dak komen. U be-
grijpt, sij moeten...... Ik kan oiet
belpenl, Ik kan bet workelijk niet.
Bulten op den weg lIggen sij ID
den regen, 18geY elO. 9 06
te hout wil niet branden. ZIlj estan
er, I~ggen huiverend om het ghamH n
de en weder ultgaande your. Be
doet iemand leed dit te ten. sor
wij kuDDoD Diet helpen. Wat bet
land beeft le voor bet leger. Onse


V ige a bet gepubliceerde legerbevel
ran general Joffre van 21 Sept~em-
ber bebben voor den sanval 2000
zmore tn 3000 veldkanounen ter be-
schikking gestaan. Wa~s de boven-
strandou schating just, dan had leder
kanon in drie dagen geroiddeld 10000'
dag~elijks dus meer dsn 3300 echoten
du~cetren t ourer.3 leo-~ vl k ad~ .bee a
na 500 schoten is de loop en het
vocht van de rem soa verhit, dat
< ee rendwaarsetijnlijk nie mneer pwe t.
dg ze ecoekta oetternauwe od
iik oz jn zooveel schietvoorrand bij
elkth eerkrigen. aan g1 rnsch

ben~ Rm ek worddt,Fop 0 0e000b g
schat, tvoe eer echter trOutoe,sed i
'te sil van de overw uning, moeten
het er ten minste 300,000 zi 0. Re.
e zli~enu op ee d~affgijkefanes p
dan zoudeo meer dan viif meausden
no.odig ziju on dese vi fiag millioeu
bielkaar tokrijgen. Men moet
cter bedcke~nl I datde~ar~tillerie epn


w asr den sriuseg iande jr i
vanI koude~ mleer on meer lijdend
van han~ger en dorst, hidden zij den
ochtendl van den 23enr October zien
aanbreken, terwfiji zij zich angstig
moesten afvrageu, wat dese nieuwe
dog hun brengen ging. Zij zouden
bet sp-oedigf vernemen. Vacaf 8 unr
deed een kanonvunr, waarvan de
havigheid w/eldra tot bet utterate
eterg~, geheel de oug~eving1 dabveren
ouder haar Seeweld, En bij hander-
kkjmg elije eernn taren stortvlll 12
kaliber opnieuw neer op de loop.
graven van het bataljorn D~upuis

dweri ~vn I~k arlden hoteen be d or

bevilog. IHe project ceo, o adni Id
dlcen a~nchee tro pen maun en neer
terwfiji cij stuk gereten lichamen in
de verte slingerdeo ; rilen dh dmen

st~ldl mdo doo de mvibee d k
te~rug neervalen to midden van de
overleveniden, die door af~grijeen wi.
ren aangegrepen.


Ultgeeild.


Bar dos
Bonaire 36
Giuanto 1
Borenw. enandon
La Vela de Coro 8
Maeracatbo 18

b 1 da Icorts 1totaal 91


Blunengekouen.
ia

Rea ons 1
Baerbados 8
BoP. ellanden 1
Doinnical 1
Bonaire 88
Maeracaibo 20
oa ael deoro 6
Rio Flacha 1total 94


1)e versebrikkelijke toestand zien- ,""" g'"~luuu rrrr b
d oft tte man en kelon dag geheel geswegen heeft'
dp t sin zi n h%)epute maue ort L v ar n ineareeds twrhkan lii
aarzlen ou omenaflssea Inrievour ondernomen zija, die eveneene
afwachenting om hn mfosed. wa oo een aardig g~etal graunten hebben
bo!uren, b gaf bii zich persoonlijk geot e a eeeeso
usarde eSo rven hetis ten chrijft general Rohne verder, hoe
deat be doogr een; rastert gteo, groot het aautal arfgeg~even schoten
troffeni werd terw Il hij over denop zgnalrooe eestknal
wee aar ssenkwamHet inr het boveng~enoeade legerbevel
( eketa al hi wasop en oo pgregeven geta~l van 5000 kanoonen
haebelijk oogeablik, had de dap- zal eer~n to boo g dankte lag ijo a
Dere overate elechts eeu bekomme. eeslJfr eritdtgtl
in a Als e mar buden!" G- o bet; vertrouwent van ziju troepen
lukkiglijk voerde bij bevel ovrdoor deze gro~ote coderateuning der
manuendie hm waarig wa en en rtillerie to verhot gen.dVerder zegt
zije bewideren ewardig jagrkens e hij in het bevel, dat de aenomen
Z] behewo ook stanBda ouanekslbets nu overyloediger met ammunitie sijn
liden len o sal de verieens Rieduen voorzica, dau bt] bet uitbreken van
jdeu elden R1da nelizog van 2en O- ,ies ourlog. lHe o >rlogouitrusting van
to bee den ve o ~n ae c-( ldkanonnlen be~draaget 701 schot,
Wa he kannvuurnam erstdie van de 155 mdilimeter houwiteere
af t aen bet vallen van de duister- k --5 be lchtseo. Ner e aswr su n
nis endan eeret werd het mogelijk kenb -i 50as schtal Ne ou we nu swan
voor de liolesoldaten van de brigade na i ett ea oral w*
Meisr omde ompanievan om-re kanonnen geldt, en dat elk kanon
mandant Dupuis at to losses. Zeetig uren lang achter elkanider' bebbenhet eesctindeekroe-
deseda ren n d lopgraen e- lreven is den k~omt men op ten
staan depopern de laatte rea wen gee 11 ogate 3.I million schoten.
ecte folterng gewleeste uEnarefolterne fet io al een heel ding zooveel bij
van houg~er en dorst, terwiji de solelkart rne.
daten rildeu van koorts en al de
angs'toni moesten doorstaan van eenj Ultputting ?
bombardemlent van ougekende he.
vigheid. Zwaar getroffen k wamuen sij D e Franschen zijo van meening,
uit dese bel, bediekt met bloed en laRt D~uit~echland spoedig gebrek saen
alijk, met bun uniformen sant flar- soldaten sal krijgen. Ale nog bowe-
den geecheurd; maar zif badden zon most worden, dat de leidende
geen voetbreed prijsgegeven. En zoo, manneo in D~uiteeblead overtuigd
gelijk sij se k wa men bezetten des z~ijo, dat het our, waarop zi gebrek
Iargene op 21 October, too anven ~on manschappen sullen hebben,
zij gok4regeni haddle kost wat koet tc Parije gemeld, voldoeode de volgen.
behiouden, desooode tot den dood, de woorden san te halen, welke ge.


De maand hNovember is weer seer
normal verloopen. Evenals in Oc
tober was 't santal binoeugeloopen
zeileebepen weer 94. Het verkeer
met Sto. Diomingo is in den laateten
tijd zeer slapjes, wanrechijnlijk ten
g~evolg~e der inweodig~e h~eroeringenl
wearaan die Republiek soo dikwijla
lijdt.


Bericitell Iit (10 11010818.


D~e HIEG Heer Gouverneur le Maan*
dogmorgen aso boord van Br. Me.
KZortenaer naar Bonaire gegnan enr
Woened~agniddag teruggekeerd.
EIrEG). was vergeseld van sijo mi-
litaireo adjudeat Luitenant D)E VRIEB.

80840 R018.

Z., D. Hi. de A oetollach Vicari vr
trek Meaad pmiddag met; de as
near de Bovenwinds he ell de o
bet R. Vormeet to geaa toe dienene
Moneelgneur sal vergezeld worden,
door si's Secretaris Pater WAHLEN.
D~e Wreleerw. frater D~irecteur van
het St. Thomaecolleg sal de rete


Inspectlerals.

CII -- I' I ~Cr


No contaene alrogas nocivas
s....d~tene aceite adulterada

yo contlene alcohol

Pero at contiene tode~s losI
elmetRsHO ReCBsariOS paara dbar

salady rbute


pntEvROW DE WEDUWE D E llEEl EP pEVROU1W

EPORRHI S h. FiADURO JUMU~S h. P~PgR

beeft het genoegen blesbig tennis to ge- hpebben bet genoegen hierbq kenals to
vten Ian de teirloving tena have dochte~ri gerlen van de vrerloving itan hun zoon

RE BECH J -0 hI U S
met den beer met mafaRoeam
Jdr~'h. PEF1PA Jr. JI EBECR E. h. FIROGRO

Covracao, 23 D~ecembeic 1915
Receptle Zaterdag 25 en W'oensdag 29 dezeir, des arloads 8 oacr
ten baize (10. 20, Concordia-plelo.
Eenige kennisgestinbg.


oo~g bli ant ed orre~e adot d
ijserea munr in het Noorden.
De gesamenlijke verliezen der
Dukteehere bedragen reeds meer dao
Sweet en een half million.


I1Y ederlithl14

Llshtlagl 1900 naar hal8.

De dienetplichtigen der~ Landweer
behoorende tot de Landweerliehtlog
1909, sullen ometreeks 20 Decem
ber a. e. met Poorloopig (klefo)
verlof near hole wRordeo gesonden,
g~eheel op denselfden voet ale 25
November met, de liebtiDg 1908 ISNader seoremen wif, dat met in.
geog van 25 November a~e. ook
Iran de leden van het kader der
landwReerliehtting 1908 een voorloopig
:(klein) vrerlof son worden verleend,
aelthans roor sooveel sq di tself
wenacheoo.
Tog likertijd sal ann has nog to
woerke ilen dienet sijude dienabplich-
tig k ier der leadweedlichting 1907
en san evensueel nogt to de om-
et~andigfheden verkeerende landat~orm.
kader sulk een verlof wrordeo ver-
leend .
Aan elken laondeer-verlofganger
Wordb toegestase, oadet hi) met i
verlot is vert~rokkren, deegewooereht
weder wonder do wapeone terag
to keeren. H 1), die teragkreerts, mag j
eeret n ee e ieedn
panand wonder do waepeneo to slijn
gewfeeet, aopienw met verlof vertrek.
son ;


medemaken om inspectie to houden
in de Bljsoodere Scholen op de Bov.
Eilandon.
Wyj weaseben Mlonec~ign~eur en reis.
grenooten een vlugge en voorepoe-
dige reie.
TIjdene de afwesighetid van P.
WAHLE;N sal de Zeer Earw. Palter
EUWENs de reductie valn de Amigoe
waarnlemen.


Morgen wrordeo mes de GolumlPba
alhier verwaebb de nieuwe Missions,
risen, de Earw Patere GABBIElL MURE
on HIEBONWUe JAN~ers, en de Ierw.
Zueters PUL~cHERI OORsBPONG, AN
DREA V. D. POLtL en MATWAI VAN

Zroo vele oienwe k rachten to ge.
Hljk sija one van barte walkom
D~oor de kromet van dese drie Do-
minikaenessen is het mogelijk g~ewor*
den de school van Batlndra op Aruba
over to nemen van de Eerw. Z~ueters
Freanlsceaeseen. DeRardoor wordeo
nu al de vfer Zueterecholen op
Aruba bediend door D~ominikaneseen
Bi) het vertrek der lastate twee
Zuetere Franciscenresseen van Sa-
vonets was er omt~rout, dese overge
vs VaD de school nog1 niets~ besliat
Dit is de reden, waerom dese Em-
ters gewoon sijo .hee~n gegaan oP
vacantle even ala andere jaren. Had
de Zee~reerw. Heer Pastoor, en de
bevolking daervan lets geweten, dan
zon aan ~de ~herw Zastere CoEtar en
BIDONIA, del groudlo~gatere van bet
R. K(. Blijs. Underwijs opJ Baroneta,
seker desk sljr, betuigd en op meer
pleehltwige wljse van baar aifacheld
genomen syln.h 8 h t .

Bladel 2 October lse r geen stoom.
bootr meer eweee~t h h t r~


voor de Curagaceche seevaart~eebool ?
Is biet 's nieuwe, 't onbekende ?
G-ebrek sann aunmoediging tot deel-
rrnomig ran dezen hooget npttigen!
cureusj ?
Of zi it hr 'm in de inrichrtoingvan
den clursue self?
Volgene hav~engenoemde bro is
be! ILoelati ngs-exsmen geou bezwaar.
Eioddiplonrn L Hendrikachooti of St
Thomae co~llegee wordt net gti~eebt.
De jonlgene, in bet besit van dit
diplomlr sijn s ells vr~ijgfesteld van
elk exames. De uderea worden
Ondersocht, of sij voldoende be.
kwaambend besitaten om den cursus
met Tracht to knonenvolgen. Dear
dese anrena in het H~ollandeeh gege
ven words, is voidoend~e keeniae der
Nederlandeche taal vereiechte.
Oogenchijolijk son men beamen,
datl soo's1 klein toelatinge-examen
toch niet kan afsehrikken. J~ong~ene,
die tronwR he school bezoebt heb-
ben, knonen met, gemak san dese
exameneiechen voldoen.
Ma~ar wat echrikt ben danl of 7
Wanktom komen se niet ?
Toch moet er naar een middel
gesophtt worden own lde hoofdbegin-
eelen der seeseartkunde sooveel mo.
gelijkr ook ander onze kleine sell
vaardertjee to verspreiden.
To't veiligheidl der meevarende pas-
saglere I tot meerdere ootwikkeing
onser Curagneosche zeilvaark.
Die. zeilkapiteins weten some heele-
meal niet waar ze sijo op? see. Ale
stroom of wind tag~en is en se drij-
ven at buiten hun gewonen koere
sijo ze de richtinp k wijt, en honoeon
sleh dikRi~fle hee emeal niet, oritio.

Oaodig lange reizen sija dar* r
Wie leert hun sich te richteen op
eP es 7


nuari 1916 dfo Italiaaaeche boot
weer nit Genova naar Guragao sal
vrertrekken.

SDankiletalglng.
Ontrangen van den Herr C' 8.
Goreira J. P. Es, een nieuw hand
book der La Velooe. Onzrn dank.
YnztkiORsitOlrig.


1. Uncle IBammy Marach Holsmann
2. Overture Cavalerle legere Suppe
8.Fanuas er en ri4fO tid Mogol Anldran
5. FA1 Capitan Ma-rach soness
6. PporiEpspilol J. Bookallon
7. El Tl nMasurks C. Ulder
8. No olv des IDansa J. Boeakalon.
on 7W unr overrque.

D8880110 881110BWOMlag iB ARlrira.

De Amerikaansche bladen seggen,
dat nag den autoritelten van de
Yereenigde Staten een lijet is ter
hand ges'feld oan personen, die be
trokken' sijo bij de bomaanslaeC~n
en br~andetichtingen. F'elteijk Ir jo
avlle voorname diplomatieke verte
gen woordige~re van de Midden-Eu-
ropeeeche magendhieden in die lijet
genoemd welke ook een santal na.
men bevat vao liew-Yorkeche han-
kiere e'o van personen ult de ban-
delawereld. Bovendieu sijn er lijeten
overgelegd met de namen van 00
spionnen, die den Vereenigde Statene
wor ken.
.

DE OORLOG.


ge omed pospan .JV~r~ eaileh ieeehidoe
go~ ~ n n o oide Tr u m ee it Id nmear eer, nit de vele VOOr- 00ie tesrehgco
Be:Nbdre n ee a m2 868hi. lile be (tsoG vernietd tinaunee edvrdkt n s sm n'
ids, gesagrpoerder L. Grilk, afkom. rende kapiteins worken kan met de s(Jo partsigenooteo sich van het
ertig van L~as Plmea, fe to Willem eextant en sijo eigen koereberekreutbrge hunree eoo-
eta~d sanglekomlen den 158. deer, niog maken kan, dan son een prak. I bhooden ivoocral inde srooe stede
beeft eene ladiDg Van 2.862.2100 Kg.j tisce eo leading sann boord van der- nAhn ivore ae a
phos hotsure Kalk to New-Port, gelijk ee it de jong~ens beter ont- de 38,263 kileser mear 4,050 op*
nuik sal ingenomen en is den 21n. wikkielen da thusn, as sij bij wel gekomen.
da .v ve rokdzen met beatemming keW kapier I oko orde eooplgelei a jdre o s i Co
DIli No 15 VD jr vrlade sk, snts n ao st in een seer moeilijk par
j. is. 1 vawn. 'jr. eLoent dwa noeo theoreiech on- ket. ~onetitutionueel sullen sijo be.
J. 3. 08W88. *I*derriebten bij dn Havenmeester of lienumshngeedko
Te Buesom 18 overleden Dh J den Lood en vso dod as i late ln orwe d roor btheoPalne t o
8.Mewsavorsttr an den t oolt, dat het Grieksche volk go
[dhdkeufe n w in middeostsade* dene Curae eebe soilvaart son sichb da ovra h
kringen een bekende pereoonlijkbeid. ofk del Ie leje deo aied ea, gemeeV~an os veranen tope gasu ?
Veb ael is van a t o bionstiefn ee ui~tgegaan.r tesek o Zoo !o ngs amerhaer d wordt het
okal ubtee hdhij osam, t adenu nnen nee eder dan ano Btad getde troepen van de Ver-
ale achralver over vakbelarngen. boaie of dnootre tre re
gewodogang~etje van Bnieo
8. 8. ,PFiB8 Willem V Araba aear C~uragan en vice-veres kelnand-; et sal hooget gevrsarijk
Een ood pratinc inerihteworden vooor den Ko~uing seb vijarnd
Te Londen word door de echeep8 ,,eV88ttOur8uS 581 Werkretijk moede to verkclaren toeover dejsel groote
makelaare K~ellooke het Ne'd. e. e. hielpen tot hooger ontwrikikeling der treeomacht. el euke i elf beef
,,PinsWilemV" publiek verktocht Kolonie. Io ltnbnnt uknt io
voor 5,800.Do inet, beroeg aar al son men dit niet met a
~10,000. Bet e~e. ,,Prine Willem oeen io 4 igi hn e Maar soo hij mocht beelaiten mee
V". groot 2,108 tone, werd in ker : bet Is allernoodsakelijket groo- to doen mes de Verboodeoenl, dan
1895 gebouwd door de Scheep ter veiligheld to wearborgoes onde sal sijo eigen .leger met datder
vaartmastachappli to AmeterdBW teGvaTe~trden door betere opleiding gellieerdeo een seer sterke macht
en was het eigendom van den Ko6n. der kleinere zeilkapiteine. vormeo tegenover.de Bulgaren en de
West-Indischen Maildlenet. Dirm ne eraror ueDitchere.
8. 8. ,,H881888- mee beg~ioneo en kan dan later wor- e Duh aderiehePeme
den altgebreid tot een seevairrtschool. loLutce Sr~r eAhn
Dsm~eer wetenechappelijk zeilvaart.. bezocht en hem to verstaan gege-
e bpro uer gehn asl bij bect Eo kunde mes van deo groud at wor- V"O ve Pmpen Duitsh n roee Db
he ied Iot 1verbur~d rk ring b r nbcbgnmotd usede kche g~roadgebied mogen be
phant) van n et a e. ElFeelop m, erg I us bij den ground blijven en Deeurlet ndeGikeen
ln8dd n. -t vannl nt so e paeeh bhof Koniog ten opsichte 'der Verbonde.
AB~gilOilG. tn vn leeo.nen is us wel niteret, welwillead. MIs.
schien redt de Koniog deardoor r~ijo
17 November vertrok van I~mui V00? Araba. land eD VrijWaart hij eat van de oor-
den do nienwe boot van deo Koo. log~e-ellende. In bes beg~in der on'
West Ind. Maildienet de ,,Columbia" derhandelilugen hebben Ude Verbon-
tot, bet houde vlan een proefreart. Wlj ontvingen vereehillende b~e denen verklecard, dat slj alleen
De boot was door deekendigen on richten van Aruba, die er up wijsea, vrijheld van handelen voor sich
dersoebtenalleenuitetekend beyonden. dat, de alg~emeene armoede weliete self vroegen en geenesine den Eo.
Door de Direette word den genoodig. verbeterd is, maar eenog -ln iet ninlg wildeo preteen om mee 'e
den een lunch 88Dg060den. Ti dene woeggenomen. De mnheiege does in dean oorlog. Ale sqj hone
dese lunch had een tooltdent p atIs plnt bebben deelen gul mee ann leichen no mear miet, hooger gaan
dat eebter good afliep. d armen, mear dir jaar waren stellen 1
Ter hou~ge arao$eeveningen, enhter er veel meer dan anders, die niet La~n a de Zaarte See sija de &us
butten de teritoriale wateren, wear konden planten. De kraebten om tsen Bu garije binaeagedron en. Beeds
de boot's enelle vaart had enl willende hon ground to bewerken ontbraken lang werd de havenstad Vamredoor
teragkeeren, werd s~ij door een Engel. dikwij ie... Dogr de langdurige ar de Reeleche schepen geb~ombardeerd
echen torpedojager ingehaeld, D~ese moo~de is er .bij valen de fuk Mit. len is pindelijk eergistereo g~enomen
torpedoleAer be~ech ~twee r)laggeo, Eeret na een workelijk goed jaar, door eA la1ndioagdivieie.
betg~een beteekende datde,,Columina"ie' ale de mensehen weer eens flink Dat, kanr het begin sija van eco
atsoppen moeets. De commandant va doorroed sip al er reachie kromen nieuwe expedible.
de Hollandschboot etopte eebter nies, Bo dle arbladzame bevolking van Bet sal er nog~ Beet tooegeaa in
omdat hij overtorfgd .was, dat de Aruba, als van oude, do noodige de Balkan, alvorene dear bet pleit
Engeleehe torpedojager doidlijk sien sorg kinonen beeteden ann de groad- is beelist
koo, dat de boot een Hollandeeh ljes. De taijding dat het Cat~aqao- Aan het Noorderfront, weren de Be6l-
eehip was De torpedojager kwam eche 8teuncornit4 in Januari op gen, Engelechen eo Franaeben stch
toen laulgesij eD rIictt0 een kanon sal houdeo steun to verleenen beeft. geducht. HEet, artillerievour is dear
op one af. De H~ollandsche kapitein ;algemeotne teleuratelling gewek t. o inhvgtdgsndg ob
eeilnde door middel van Plaggen, dat De tegemoetakoming san do armenlet min-esig t elg frootverandern
wi) van IJmuiden kwamen en weer kan wel lengdsamerhand verminde- mear blijft het gerecht reeds mean-
near Idmolden ter gkeerden, wearns reo, vooral soo or een twweede, oog~ee den ~eperkt t~ueacken Xperen eo Looe.
de Engeleche torp aojager sopl wneg. koms, mear de geldtlitdeeiti-g ge- De vrict~ecrkirg~ab l worden hberbast-
Yoer. heel staken, Freeed men, dab nog deijk ov~e on steer 46ak- gasehotear,
oiet sal~ktunoen. f'maar telkens opoienw hereteld on
5 vrrtash 01 Wme brengen dese diiededeeling bt*i weer steviger g~emasks.
0878 .leeldelij k oader de BBodlaebt- van D~at kan tockl nist blijven daren,
Men had one verleden week gesegd, h et, Curagnosche 8tenocomite, ,de son men baset seggen. Glrl, JOFFRE
dat ~e ~sfee eon n near den Careas sorgC der armen den Heeren drin- Jschijot' seija al pubsingemethode vol
gewild ad, en an deelt men -gend sanbevelend]. to houdenl en den vijand elkte gele-
one an eyogdesijd moe, atgenheid to ontoemen sijo krarchten
eleebts ean sleh beeft, opagegven al8 aV608 op een enkel pant, eamen totere*
leerltog, Tot' algemeone blijdschapte wort~n ld ken. In Rqnel nd en in de Balkan
Waar lIgt het took san, dat er son door de Agenten deerLjobt moet de togenatander verswake wo~r-
welalg anisao sle .Ooder onse jonrgene' bericht bekend gemaakt, dat~ in Jsa-dea on dja le:ger gdPnd.


De 0888ete Iflthtlng Bal hill.
De Rlegeerlog besaelt; dat de
maneehappen van de landwleedlich-
tioa 1908, die solks wenechenr, op
25 ovember met voorloopig (klein)
verlof buiswaarte kalnneo worden
eonden.
De Reebilitatle.
Wie gehoopt moebt hebben, dat
no eindel jk tooch tot, dj. het dan
godeeltel fk, demobilientie son k~m-
nea wor on overgegaso, ktome be.
droge n at,.
Op de nitroerage beechouwtingen
dieneaagaande an het voorloopig
Verelag op hoofdstak Ider 8~taats
begrootiog, Onlange door de Twee-
de Kamer witg~ebracht en die hoop
koadea heb es ewPek, geek d
Regeerlog in hear thane vereche
non; Memorle van Aotwo~ord niet
veel seem.
Van godealtelijke demobilisatie sal
niete komen. Toeh is or lets ge-
won neo, ,Tot doever beet slj (de
Regeerlog) gemeenid, olet verder to
mogen gaso dan het bekende etel
sel van periodieke verloven." Zij er-
kent ,,datf de beswaerea- voor de
natie eteeds tooenomen" en legf de
verklaring; af, dat sij,,opnleuw over-
weegt, of en in hoeverre het moge
IIjlk is, nog meer verliobtaing van
dten beetisanden drak san to bren.
gen". De regeerlog verkrloart geon
tiell to slen in een comit6--genersal
maar is or deenoods troe bereid, sil
csl sqj ook deario eenige ,,terag
holding" in acht mooten eemen.
Heb fa let e, al is het alet vest.
SDe regeering son oiet seggen, dat
scij verdere ,,verlichtlog van dmro"
overweegt, indlen dit niet, tot een
concreten msatragel son leiden.
Of die in nog meer vesrlo t sl be-
s abas, we w~eten bet ales.
DAlilDAG-PROCLAMATIE.
President Wilson kleedt zijoe jaar-
lijksebe Dankdag-proclamatie in de
volgfende taal:
"Lang~ is bet schoone gewoocte
onzes volks geweest on sich in den
yruchtbaren herfet tot den Almach-
tigien God te wenden met lof en
dankizegg~ing voor zijoe vele zege-
miogen eo weldaden aan ona bewe-
zen. Het jaar dat nu ten einde
spe~edt, sedert wij de laatste maal
onze Nationuale Dankdagr vierden,
school een jaair van tuchtiging we-
gene d~e g~eeldig~e strijdmachten en
de vereaderiDgeo, die de wereld be-
roer en, to one een jaar geween
van blizornderen zegeD.
,,Eco ander jaair van vrede werd
ons geschooken ; een jaar, wearing
wg~i met alleen oneen plicht badden
to overwfegen jegens onezelven en
jegrens de menechheid, maar on
ook te schikken hadtden oaar onze
veran utwfoordelij kheden one opge
leg~d door een oorlog, waarin blina
geheel Europa gewikkeld was. WVij
worden in etaat gesteld onze rech-
ten der menachbeid to doen gelden,
wonder vred ebreu k met de groote
naties, waarmede w~ij moeeten ham
delen; en terwijl wij ons recht heb
ben doen gelden, wren wij ook
in staat plichten te volbrengen en
voorrech! en to verleenen bij wi se
van understand en hulpvaardigheld,
die bd neo soudea, eone vric~ej b
middel te maken van werkelijk, be-
langeloos, onbaatsuchtig; dienabe-
,oo(7ze bekweramheld, allen to die-
neri die van onze diensten gebruik
Ironden maken to midden van de cri-
sis, is door een genadige Voorzie.
uigheid vermeerderd, door een gJroo. 1
ter en overvioedigter ooget; ooze
rijke financieele hulpbronoes hebben
el bkw nmdd oem b umarkteeno d
noodigf handeleverkeer te vergemak.
kelijken, dat den oorlog andere
oomogelijk zou hebben cgemeakt;
eni ons volk is meetr tot een so.
be bbegripergekom n van er 11 so
een tijd, dat de geheele w~ereld ge.
achokt wordt door nooit g~elven.
aard el ande en onhe ln
tar~~nd~irr h


BEKENDMAKING.
De verkoop van ZILVEREN
GtOUDEN en JUWEELEN
VOOR W7PERPEN, beleend ter
Spelar- en Beleenbo~ask van ten
-laart. 1914 tim 1stsen Augustus
1914 wonder No. 9091 K, tim
0-. 762'L t4 zal plaats hebben
op Donderdag, den SO Dec,
a.s, on volgende Donderdagen
Belanghebbenden worden ver-
socht den verkoop te voorko-
men, door de aa~nzuivering der
verschuldigde interested.


/ "Pittrburgh Perfcct"
,' war. Pr..i., i. set an through.
L t ~d~bnl~i"" "'tif. CO
aus...**- -----. 4~,
......ets:~dn:- -ri"-* ~
,", J.* ,. s....... tw
Exoluav Agent" for t~buihe Dutc Worl-
887?81801 F000Ir~l~r p-Cill.
Lar Emulsi uwn de cot eeunmedadells dgen loe pulone yuc ee

pecilmense cmon u onpodeosot. i
Lga rmueoec e tuaen ps ua l
nole esitn enl obtnvaleencias y
n naleralpar com batipodro t~odae

a neliae dolenlcia sque tienden a di-
b litar el eistema. Today persona
andmica debe user constantementre
la Emuleibn de Scott hasta obtener
una complete curaci6o :
ti El eneerito, Fmed co ci jan tedrA
,ee lt queso preoduentee on todos los
eaos de debilidad general, estarros
u6nioe r m8) aeni ar eberculeoeg
eestan de lose enfermos D~r. J. Vi.
Ilanueva, Maracaibo, Velezuela 6


Adverteert s~teedP

IN DE

A Ig06 (il C11rQ80ao


V00R DE HUISIMOEDERS

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aanl
GEBRUIKIZT A L'T\IJD


VAL

~LtOg~lllrtx & IRI'rttlez,
NETATK-Y ORK.

Dit is de eenige petrolie, welke gledurenlde de laatste 38
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen g~evaar vool
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.
1 Te k~oop buj C. WINKEL EN EOINENr.


HA V EN-NIE U W b


_


voen. is de eensame relst er. De
boe i hm anbe hotd geole
Ize d eia h omor d o e rate oom aal sl a'
w1) sijo glesicht, dat bleek le als
krij eM waaerui wee srak abardode

delijken eebrik er 10 one tegenblik
ken. ,tbet is goed, volg onel roept
de tas voerder. De man biedt geen
tegenetand. Blij weet, dat hij ver-

zet e nri zc fedb erein i wegs g
Buiten hoort men bet doffIe boefge.
trappel der voortihollende paardea.
Dat is nog; goed afyploopen "
* erkt de conducteur met een te
vreden lachi eo ,Net altijd si n
b;] oo be b eoelik Gieten knp
tang meegenomen."
LDitmaal haddeo zij due muear een
mesech meegenomen en bet knette-
ren van een geweersalvo, dat kort
daarop nit de verse klonk, was voor
one het teeken, dat deze man sijo
lot had ondergaen.
Buiege~rsi.


--
Tot Nienwjaar bestaat er ge-
legenbeid jongenB v88 6 jaar
en ouder to laten inschrijven,
elken dag tusschen 8 en 12.


;choeners Asankomst van Behoeners Vertrek near


Hlik thane bijua gebeel Europa in nen to zien krijgen. Dan gaat bet
oorlog is gewiikkeld en sel)fe godeel- wear vooruit.
ten van urndere werelddeelen daariu Alle oogenblikken stoptl de trein
betrokken sijn, zoo werdl toen het echter en de conducteur loopt met
beetaan der Unie door een vreeselij- een lantaare de lIjn lang~e met heq
Pen burgercorlog bedreigd Inoogopdeveiligheid.,,Hier is pas een
Er nis deeikg wijls beet rd da iencol I: atrouille voor bij gekomeri", roept
welig ekeingblld et odeientij met den finger op de g~ehange.
maar die eerste algemeoneu prok~la neo wijzend. ,,W'aarechijolijk de pa.
madte weespisprek ten vojlle sulk be trouille, die omet~reeks den middag
weren: Ho~t heekr God behaagd v~an Aura oprukte en in de borg-
abl~US luidt bet~ dent~ oni oon Iir- bolte overvalleo wRerd."
tionaal leven een auder jaar to ver- Ploteeling boorde ik een gillendeo
lengeo, one b~eechrrmenide met Zijn dadelij k verse to mmen den schreenw.
vaderlijkie zorg; togenover uovriende- Allen kijken met zichtbare onrust
like bedoelingen van buiten, en ver. naar buiten. Men hoort in de on-
g~unneede one in Zijue genade vele middelijke nabijheid geweersehoten,
en merkbaire overwioninigen over dea wier geluid door de echo herhaald
vijand in onze eigen buishonding." Iwordt. D~e ult alle macht in wer
D~at; was due de eerete nationarle king gesselde remnmen doen een
duckdag, en vanet dies tijd is het schril, dooraringend geluid in one
de gewoonte geweest, dat de Prest- oor drin en; een rak : de trelo
dent ojnzer repuibliek jaarlijke bet stanit et i.
volk opro~ept on dien dag at te Bet schieten beeft opgehouden.
zonderear in dank enr gebed. leder beeft zijo plants weer iogeDO*
lauor dagteekent dan de dankdag men en wacht, angetig op de dingen,
mezt van voor bet jaar 1864 ? die komen moeten. De minute
Niet ale national dag; wvel ale Isebijnen eenwen. Geen van one
platstelijke dankdag. Ale eoodanig spreekt een woord. Dat is ook ales
d: gleekenrt hij, naar men moeent, vanr noodig. Wij allen weten het en heb.
he: jcear 1621. Het was in dat jaar) ben bet begrepen : de train is in do
dat op ecan bep:nalden dog do over macht van een rebellenbende, die de
gebleveneu vain de P'elgrrime, die met patrouille van Aura ougebracht
de ,Mayfiloer wareal overgekomen, h eeft.
vergederdenl en humane stem ten be. In den wagion kan meD een epeld
mel verbieven in da nikerken tevis hooreo vallen. Alleen de vronw
rioor hbe eerete gewas in het nieuwe weent helmelijk en stil.
wereldeel Later oak voror de lijalige Buiten hoort men stemmeo en het
annkomat, van een sChip uit irnge doffe geruiach van over zand galop-
la~nd ge~lnden met levensmiddelen. peerende paarden. In een oogweak
Ga-uverneur Winthrop had dee zo is onze wagon door gewapende man-
mers een schip uitt zonden omn pro Inon bestormd. Ze stooten en ver.
viand. M~aar toee dat schip vele driageu elkaar ini een dichten boop
msanden toefde verviel men in de on hun reusenhoeden varmen semen
diepst! ar mued e, Eindelijk, op 5 een donkere masesa. D~an gast de
Febr 1631, tes wijl de gouverueur groep uit elkaar so treedt een man
de: la~atste handlvol meel uitdeelde, met over den schouder gehangen ge-
zag men het ship de haven bioneu. Iweer naar voren en commandeert
zeilen en in ailler behoefle werd spoe- met dreigende stem : ,,Allee op-
dig \ooirzieu Men31 had tevoren een staan 1"
algemueeuenu v astenda~g bepeaild, maar D~e reizigers gehoorzamen met de
de komsit van het schip bra~cht ver gCewiligheid van Freeeachtige school
uuodering, eu in plaits van een be kinderen D~e man ga at naar ieder-
de;1ag vierde men een due van dank- een toe en beschouwt lang on door.
zegging in al de planutages. dringend leders gelantatrekken. Bet
Aleo ziet~, deze dankdag was plnat- is een dikke meeties. Hij draegt
selijk. gold enkel voor Nieuwi En den met can lederen band voornsi
geland en niet voor de andere noder- ten boeed dler bewornore van Texwe,
zettingen Noch wonder de Briteche do b oofdbedekking due der Amerl'
overheerechingf, noch na den vrij- kaensche ,soldaten, en een Europee-
heiidsoodlog of de vestiging der Unie sche jas. Om den hale beeft hij een
werd bij algemeen. rooden Eskdoek geknoopt. D~e brooke.
Iin)taeg bic dde, zooals gezegd, eert p j~peon sljo to groote boog~e loerse"
Hij treks een klein Amerikaansch
8p00ff818 1100? 't Y811811Bgeblell 18 pisitool uit zijo gordel met welk
Y$81180. rreureert, erofon gidezch ae ee
kaars belicht. D~e vrouwa is de eenl*
l~s di herenom eD enehenge, die bet bevel on op to starn
1)atn diet berenom aeen menechien niet beeft g~evolgd. Over den suige-
levken met mehoalen, word steer dide ling gebogen, weent slj met een ult-
lijeF'k end aanchuwijki~ voresteld i drukking van angst op bet gelaet,
de pakkendeo beachrivin wealke dce sachtles voort. Maar de manyoerder
blm ntdor ee daenlah tea laians ee steltbhaar gre not met 8dewoor iqu.'
apoorreie door het g~ebled van den WGe seokeftne alleen gti~ maa ieman ."
liexicasuschetn opetand aan sija bled ardnodutrgeed as
88?: I ,lj s ,Ontbreekt er niemsod ran de
,,Zijo we al bij de gehang:enea 7 esi e "
aor~e 0 doeute zeer pa aege sn kIj krit aher o% dka antwoordon R
erhaal.je WI) elen uelt bet copse roep : Vijf, see handen eteken sich ult
raapne aa eenlk i entelegraafpeal naar' den pereoon, die geroepen
13 een liki e in obn eeft en eleepen en trekked hem naar


Intueschen sal, naar men weet,
binlenkort, ingevolge de toezegging
bij de aanneming der Landstorm-
wet, de oudstee Landweerlichtin
naar buis gestuurd moeten worden
4manaden na de oproeping der
eerate Landetormers, die in Augustus
in 't aeweerr kwameo.

1101 011ilrWij.

1)e sameukomet in hear geheel
vad! Bevredig:ingcommisele,
beeft de besprekingen omitrent het
groodwretsartikel nopene het onder-
wa e beeinidigd en sijn de verachi-
leade politieke partlien ten aan-
zien der redactie van .Artikel 192
tot overeenstemmingf gekouten.


ti. M. He Konlingin detr Nederlandon~
8EK~ROOND


Amsterdam
Antwerpp


1863,
18gg,


Chicago 1893, en
Ourag~ao, Eerste Prija Eer~e-
medatlle, 1904.
Brussel, 1910


Curagao, Wa~terkaut
banda


Orra.


Curagao,


den 24en Dec.


1915.


De Voormitter.


C. S. G ORSIRA.


uF ouLu#u rg ~
de's van sulk een tijd hebben er D obi a eeshmee*
veel toe bijgedragen, bet nationaal de menschealijken is in* dese streek
g~eweten wakker to schuddeo en ons no just geen zeldzasmnbeid. Ale op-
rrrtrouwen in de beginseele van standelingen, die op den spoorweg
ve ve stirijb ida aeverd epes e dn dd'= deld aepiodpea ebbeo, w rekn
getracht hebben geleid to wordeD. weekend voorbeeld opgehangeD, Om-
Git de duisternie en verwfarring zijn dat er, naar een otffleer mij heel
krachtiger bersadselgen voortgeko. gemoe ]ij ver e de, geen boomen
men en duidelijker begrijpen van genoeg tijn. D~e oorlog~etelegrammen
bet werealijk wvelziju des volks. passeeren diue op hun weg door de
terw1 In devoo eodeg aees dnjokeehoaadatal verachrikkelijk
krijg-en waren; maar onze voor. Sinds twee dagen zit ous renege
sped, gelooven wij, is one alleen zelrchsp in een coupe eerste klassae
Verleeod geworden, opdat wij des bii elkaar Het~ zipo zes passagiers'
te better de plichteu konden vervul. waaronder een vrouwr met een ui
len, die hun door den oorlog on. geling op haar arm. B~ijua alle rei
mogelijk werden gemaakt. Elgere schijnen landslieden to zijo,
,,0~aarom on bepsal ik, Woodrow die oubekrommerd a~m de oorloge-
Wilson, President der Ver. Stateo toebereideelen een reis voor zaken
van~ Amerika, 1)ooderdag. 25 No. ondernemen. Een enkele maakt een
member, als eeno dag van dankzeg. uitzooderiog. Hij was voor het ver
gin en cehed, en noodia bet volk trek vano den trein in Soledad in
van het geheele laud mit, sich te een wrg~on twfee e hasse geepron
onthouden van hunne gewone be gen, on zich dearna in onze nwa
zighleden en in hunn~e versebillende g~oo eerste blasse te begeven.
bedebuizen den Almachtigen God Op de! Mtexicaanache spoorwegen
dank te seggen." kent men elechts t~wee klassen, wear-
vaen de tweede gewoon~lijk voor de
Over den oorsprong van hat arme Indianen beatead is. ~aze
iuieuwe releg~ezel drukte zich stil in
Dankilag-Feest. reen hoek achter in den wagonu. ~ij
had geen woord gesproken en nau-
Er wordt ?ikwijls over geeproken woelijks een beweging gemaakt. In
on gesebreven dat onze nationale de schadow van zi~o groo~te som-
dankdag door de PelgrimvaarderF brero, die niets van zijn qelantattrek
werd ingesteld, en in zekeren rin is1 ken doet ouiderecheiden, schijut hij
dat misechieu waar, maar dezulken lte elapen. De lust tot praten is ook
schijuen nit te gaan van de ge bij ous bij den woeeten annblik van
dachte dat N~ieuw Engeland de Ver. de telegraealeiding vergaan. Terwijl
Staten van Noord Amerika uitmaakt de! trein laugfzaam langs de rij der
Feit is, dat onze natibnale dank- bleeke, door smart verwrnogen men
dag verleden jaar zijo gouden jubi*l schengestalten heeorijdt, komt bet
leum vierde, want hij werd ingesteld s chrikbeeld one voor dozenn geeet
in 1864, toen President Lincoln eenr van bet tooneel, dat zich daar voor
Level uitvaardigfde om den laatstenr kort afgespeeld meet bebben*
rouderdag~ in November of to sonr De trein houdt plateeling etil on
atren ale een nationalen dankdag. rijdt terug, z~oodat wij nog; eene he
flet waren toen bange dagen. Ge- vreeselijlee sobouwspel der geheage.


VAN 1
Schip Kaspitein


L8 DEiC.
Aankromat


Vertrek


van


naar


New-York
New York
Marearlbo
Newn Yark
A msterdam
Marsataibo
La Oualra
Mlaraealbo


Colon
New -York
Cardiff


A materdam
Marnesibo
La Gtasyra
~Mars elbo
La Guayra
New-Tork
Marseat~bo
New-York
New-York


Barcelona
Saint de Cuba
New. Port


Pr Filleml
Maracaibo
Merida
la acribo
Philadc~pdain
Colombia
Merida
Phildelphia
Zoli


J rrd Borden
PW Johnson
A Johanson

a W Gocnomn
aR Nyboer
A Joheanon
GW WGoodman
8 8 Morrie


Antich
J Hnson ~e
H elmmerman


20 De
20 ,,
24 .,


SO Dec
18 ,
28 ,


Antonio Lopes
Barstad
Loppersam


Marsecatbo

Bonaire
Vel de Coro
Araba

Vela deCoro


Refugio H 18 .
Ana Sofia 18 ..
E~stelle 119,,
Virginia 19 .

Mariar Leonesta 21 ..
Aon Ltriss 21 **
Neroida a 21 ,,
RitP Otil A .
Meteor H 9 *
Ross Matri ( n
&fhg on }ost
~~irktl ~. I o1,


Araba
Marcalbo
Tela de Coro
Aube
Aruba
Sto Domingo
Maracatbo


8 J de Pto;Rico
Aruba
Iel. BarloreDo


Ro atri a
[san Lnir a
Clicls v

Mib a
Plums de oro
Refuglo B

Virgials n


,,
,,
,,
, I


O0710gspostzegels

Belgiti, Rueland, Marokko, Bosnill,
flongarije, Frank-rlik, MUonaco, Ooe
tears~k, 21 verechilloude voorf 2.-.
F~rease collective postzegels senden
wi] met belaugrijke konting op ver
ltongen sano ieder, eveneens upI arrnn
vrauge stratis de 56 bladz. besleande
Rotsegelvercamelaar courant .
oeaSzehala, Luze~rn, Zwitserlatnd.


Photographische Inrichting.

Soublette et Fils,

HOPPHFOTOGRAPEN


- 1 JAN.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs