Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00112
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 25, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00112
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
-- J


Di-t Bclad verschijnt elken Z5aterdag. BUREAU VAN 01T BLAD voor bet Buitenland per jaar II. 10).--
Ab~onnementaprije voor Cmiagno, nonabire, AmbaR i Afzo~nderlijke nummers fl. 0.15.
en de Hovenwindsche eilaniden per drio maanden Waterkant No 4, Overzilde. I'rije der Advertentil~n van 1-7$ regels f. ().To: \'our1 1l-
tt. .- mt voruihetaing DRUKKER. B. L BOGAERS k~en re1e meer 7% cts.


1


MCaar heel veel vordering valt cok en wel krachtig, vast aaneen geelo wn~arde elecht dandwferkelijke souv7e- des Pausen, het Vaticaan, son anex.
dear niet te bespeuren. ten orga nisme. Omdut nu de ver reiniteit welke covermijdelijk is voor eereo, indieni de Paus Rome verliet,
G)ok in Belgfi@en Frankrijk zal bet houdingen vanl de e~tnlingen jegens het ambt vanu bemiddelaar tot een is men nog niet vergeten.
gure nutte najaar de operaties to lelkander on nog meei van de leden loprechte verzoening ouder de volke- Wat sal due de toekomet brengen,
velde seer beareilijken. Men beeft derzelfde famille uneten worden d~oor. ren, die deu Vader der Christenheid Ivooral ale de oorlogi nist ten gunate
nog elechts een pear weken over, dat trokken van de? begiselelen der chrie- soo na san bet hart ligt. van Itai8 zou uitvallen, en bet Ro-
or flink gevochten kan worden, en telijke morsel, daerom mooten die. Inderdaad is de Paus echter noch meinsche volk, zoo gemakkelijk op
/dan beg~int ook daar de overwinte (zelfde begin~selen ook de verhoudingen vrij noch ~onatha~nkelijk, en een ioder te tweepen, zijn woede keerde tegfen
ring. der stateu onderling beheerechen, die niet blind is voor de onomatoo het Vaticann 7
Hierin ligt de grondgedachte der telijke waerheid, dat de grondvor. Zeker, het lot van landed en vol-
heilige alliantie. menl en de grondwetten voor de keren berust in G~ods hand. En can
D~at bet program der B. Alliantie menschelijke ontwikkeling in bet so. bijsondere Voorsienigheid wr-akt over
DE H. STOELI EN DE 001LOG, de blijde instemming verwiert van ciale, polit~ieke en internationarle leven het Pauedom, dat uiet vergBan sal,,
*den toenmaligen Paus Pius VII, waarbeid en gerechtigheid zijri zal zoolann de wereld beataat.
spreekt van self. Wanneer de later den vurigen wench niet Iopgeven, D~ankbaar mogen wij erkennen,
Aau een artikel in de ,,Petrus-BIl~t. opgestelde oorkonde niet de wonder. dalt in dezen wereldbrand waarvan dat het Pauedom in onze dagen met
ter", onderteekend met v. L., out. teekening van den Paus droeg, wa wlij de getuigen zijo, ook de Romeio glolrie is omgeven, en dat vele vol-
leenen wij de volgende lezenewaardige t Met het eebismatiekt: Rusland daarF eche kwestic een alleseinsbevredig~ende keren hun boop op het Vaticasu
passages: van de sorzaak, noch ook bet groad. oplossiog vinde, opdat de Hi. Vader gevestigd hebben ale de pleats, van
Het Pauedom, de grootste zedelijke wettelijk bezwtlar van den prine-re- ann zijo verbeven task als vredevorst waarulit de wereldvrede sal geboren
macht op sarde, stant boven de gSent van Engeland, mear de over- in den geest van ware oopartijdigheid wolrden.
parltijein en dit kan in geval va eging, dat het Apostoischt Primaat met volkomen succes kan beant. Mnaar ondanks den invloed des
oorlog ook niet anders squn. Velen geen aanleiding had om die beginsee woorden Pausen, beleeft de Paus diroevige,
bonderdmillioenen vereeren in den len, weike de K~atholieke Kerk van Want. vcowel deo Katholieken, al8 ouirustbarende tijden, soodat bet
plaatebekleeder van Chrietus hun oudsher als onmisbaar en onveran. den auders geloorg~en mogendheden gealoovige volk met heiligen aandrang
onfeilbaren gide en den opperaten derlijk had verkondigd, in een ver. kan bet niet onverechillig sijo, ofde moet blijven bidden tot den God
reebter in alles. wat hunO zielenbeil anderlijke verdraefl-corkonde uit te drager van het hoogate herdersambt, der heerecharen: ,,lle Heer late nies
betreft~. Zelfe sij, die alles behalve spreken. san wien millioeoen harer onderdanen toe, dat de Paus valle in de han
kerkelijk gesind zljn, she in~ deo Op g~elijke wijze woeodt ook on mlet eerbied ooderworpen zijo, zich deo sijoer vijauden."
opvogervan den A~postel Petrue wederom Paus Henedictus XV leder in een positive bevindt, welke aan rijo
dovoen Boogepriester, die de tradities positie-nomen tusech:au de strdeode verheven spending beauntwoor~dt, of TSB1WBar 11018 1181 g8788? ?
der eenwen voortset en den levenden .partijen, iedere pogia g om sijo ker- Jdat sijo toestand een oovrije, on-
inhoud belichaamd van eene geechie. kelijke autoriteit in dol wereldoorlog waardige, een schij o-sou vereinitei t E~n blad ten onzent, dat onae land
denied, welke vanl het Rlomeineche to betrekken, standvastig af, maar is naar de willekeur vn en can deren greag in den oorlog zou storten,
keizerrijk over de branding der volke- stelt er hoogen prije op, dat annzien. Staat. heeft niete beters te doen dan in
verhuizing been door al de middel. lijken en geringen, oud en jong; wonder ,woord en beeld dag aan dag te ver
eeuwen en alle wPisselingen van den erschil van nationaR'it~eit wete, hoe Iie Va161aa a8188 OB 11800l0 kondigen, da~t bet gevaar voor ons
tijdgeest, sich voortplant als bet beelist blj iedere ourecohtvaardigheid n it het Oosten drelgt.
licht des levee. veroordeelts, van wel~b e sjde dese ookr Oniange namen we een interview
Waar in de wereld is een inete~lling, k omt, en vea welken aard de motie- Nog steeds gtaan de blikken de~r lover, dat een correspondent van de
welkP da~srmede3 In auderdom, in be.. e hiertoe warea. .p, katholieken van alle linden naar ,,N. R Ot." met den Engelchen
stendigheid en weerstandevermogen TIe midden van dehoarcstochoolijk- Jt ht Vaticane, waar de Pauls, de i --inister Churebill had on waarin to
vergeleken son kno~nen wordso ? heden en benauwingen eenor wereld ; ader der gebeele Christenbei;d, ago kenkennen werd gegeven, dat wij nets
De bletorinche beteekenfes van het katastrofe ale de tegenwroordige, werk van vrede en versoening votl-van Engeland (of de entente) hidden
Pauedom, dat op soovele door bet welke verwoest en opbouwt, en door brengt, hoewel Hij zelf in een toe to vreezen en dat er ook op sin
verleden gevormde trappen tot sulk hare omwentelingeD geheel nieuwe en stand verkeert, die de grootate be- speelde, dat bet. gevaar voor one
een hoogte gestegen is, dwingt nog hopen we, betere grondslagen voor zorgdheid wekt. van do andere z)kout.ecte e eri
meer eerb~ied at wanneer de H. Vader de verhoudingen der staten underlying In vredestijd was de toestand der De medalje betehe e eri
eene pereoonlijkhreid is, die, zooale moge sctheppen, is bet geen stervelingl Pausen in Rome. zooals meermalenen eD44 die spreekt.
Benedictue XV, niet elechts uit den toegestean, de bandelingen der men Ide Pausen Pius IX en Leo XIII In ,,de Toekiomet" wordt door
rijkdlom der Kerk put, maer desen schen met outeilbaar gewicht at te verklaarden, onlhoodbaar. Want; na prof. Slpeewijk wonder bet opsehrift :
nog1 tracht to vermeerderen door wegen en nog minder dnaroveree de inname van Rome en de sooge.( ,,Zeenw~lseb-Vlsanderen" 't gevaar ult
wif]eheld, rustige klaarbeid on ruste- definitief oordeel to vellen, waar nog neamde Garantiewet had de Paus bet Zuiden besprok~en, en w~el naar
loose workzarambeid. sooveel opheldernog noodig is, omdat de keuse tuusecheo zich afbankelijk Jsanleiding van volgende uidlating
Het Pauedom is de vrede. bewering tegenover bewering staat. maken van de Itlliaanache Regee- van ,,Zeelandia" :
Het moge al waar s~ijo, dat strijd D~e H. Vader weet dat; hij stelt rnog of prijlnegave van Zijoe person. I,,Niete wenschen de Zeenwsch-Via.
de vader der dingen is, dat de be siju boop dan ook niet op de soo. like vrijheid. De Pauseu kozen bet mingen lever dan Nederlanders to
laugrijkete saken voortkomen, zich genaamde ,,eakelijke garantice" laatete en warden de gevangeneo sija en te blijven. In hun trouw
Svormlen en verder outwikkelen juiet woaarop soo dikwijls een beroep ge- va et Vaticeaa, am niet de be. voor bet Vaderland, in hunne liefde
door den tweeetrijd van togenatellin- dean wordt, ale strategie, kanounen s cherming to moeten sanvaarden voor bet Huis van Oranje, in huone
gen, toch komen dese voort niet en vestinggordels, de vrees voor van den overwfeldiger. sanhankeijkbeid ann once dierbare
eigeolijkuit de tefenet~elling zelf, maar militairden economische vernietigilngs. Reeds de vorige Pausen spraken Koningin staan de~eeuwsch-Visan.
doordat dese wordt opgeheven door middelen, marar des to meer verwacht b uone hooge besorgdheid uit voor deren bij niemand ten achter. Van de
hear opneming in een boogere een- hij van de ,,moreele garantie" ale1 tijden van oorlog. trouw son bet Vaderland getuiat
held. En de staten vogral sijo niet godevrucht, geloofekracht en lietde Eu terecht. het jaar 1830.
ingesteld om elkander door strijd voor de rechtsaordigheid; ,,8ion, Want hoewel Cavour, de groud., Die trouw, die geest, welke in 1830
ten gronde to richten, maar oml eoo eprak de profeet, sal door recht legger van de Italieaaeche eenbeitT, (onse bevolking besielde, bezielt hear
vrede tot stand te brengen tueschen gered worded en door de gerechtig- in een outwerp, dat de hoordpunt~en nog.,
de verschillende elkander workelijk heid van ben, die slch tot Hem be. van de later Garantiewet bevatte, Mien kan versekerd zijo, dat in de
tegenetrijdige elementen, welke in de keerel." de vrijbeid van den Paus in oorloge- lure See gevaare de Zeeuwach-Visande.
etaten elkander ontmoeten. Over de neutraliteit van den H. ltijden wilde vastleggen, werd in dese ren nies ten achter sullen staan in
Dat le de groote seg~en van het Stoel segt het artikel verder : wet met geen woord van tijden van hunne tronw en liefde voor het Va.
Panedom, dat bet meer dan eenige Wanneer men in tijdechriften leest, oorlog gerept. derland en in hune~ Paohankelijkbeld
andere instelling, geiiigeod 18 on dat Paus BenediCtus XV bij het ult. Bij de bespreking der Gasrantiewet a an once geliefd]e K~oning~in.
bemiddelaar van den vrede to sijo, breken van dezen oorlog, welke son (in de I taliaansche Kamer wilde de De twijfel, woelke Prof. Vereluis om
so wel door den persc:on van bet der twijfel tot de grootate wereldge- afHgevaardigde Corte er de bepaling Itrent de gevoeleue der Zeeuwsch-
Opperhoofd der K~atholieke Kerk, in bourteniesen behoort, zich neutral in opgenomeni tsin, dat dese wet Vlaming~e n utsprakr, is bepeald on-
welke de tegenatellingen! sijo opgehe verkllaard beeft, dan mag mns oiet sou gelden in tijden van oor- gegrood en geheel onverdiend.
ven, voor sooverre zij zich' al laten d teze verklaring geen andere beteekenis l ogmns~ Maar aan dit verlangen werd Er sal geen enkele Zleenwsch- Vla-
opheffen. geven, dan dat hij dese gslegenheid niet voldean, wijl de rapporteur van ming te vio~den sijn, die niet vurig
Wel nooit is de wenesch near een benutte, om te verkrlaren, dat Hij, meaning was, dat de wet ten gemneakt wenacht Nederlander to blijven en
organisatie, wPelke de verechillendel evenals sijoe voorgangers in het waorden voor tijden van vrede, niet soo noodig bereid is daarvoor offers
aba~ten omvatte, met grooter plech Pausechap, de beginselen van waar- voor oorlogetijden, en om-dat minister van good en bloed to brengen."
tigheid en met meer nadruk nitgKe- heid en recht ale het eenige richt Lanza met de weinig; gerustatellende Db. Sleeewijk segt n~u, dat bij saan
sproken, dan bij bet eluiten van de enoer van- de onderlinge verhouding verklarnog k wam, dat men 'Loch de gesindheid der Zeeuwseh-Viamio-
heilige alliantie van 14|26 Bept. 1815. der staten wil beschouwtd zien eun demand behoeide to seggen, dat in glen niet behoefde to twiffelen en
Z;ij, die- dese overeenkomet sloten, elk opportuniteite- en utiliteitsprio oorlogetijd er oietes geaa kan boven vervolgl :
hebben seeer wel gevoeld, welklo to diep verafeabuwt,. Sleebts verblinding de ,,etaaetenoodcsakelijkbeid." ,,Eene enqu~te van D~r. Haje in die
genepreak er in geleg~en is, waonoer of kwade wil konden een agitable Tloen dan ook in Augustue van ,,Amsterdammer" van twee maandoni
deugden. walke voor bet private leven tegen den H. Vader op touw setten bet vorige jaar wegene den dood geleden, Ilie dearomtrent geen twijfel
noodcakelijk en onontbeerlijkz sijo, en den geloovigen bedriegelijk voor- van Z. H. Plus IC het Conclant meer. Onse pereoonlijke indruk bij
voor overbodig gelden ale het 't pu stellen, alsof hij en het H. College moest gehouden worden tot verkie- een besoek ann Zeenwech-Visanderen,
blieke leven betreft; en wanneer niet genoeg neutraal waren, maer loig van een useuwen Plius, en het nog veraterkt door moodelinge ea
handelingen, welke hij eenting~en atledoor geheime sympathieibo voor de Igerucht de roode deed, dat Itali& sachriftelijke inlichtingen sit de beate
misdaden worden beschouwd, door( beide centraalmogendheden geleid de mobilisatie sijoer strijdkrachten b~roo, bebben one de overtuig~ingge-
de ~gesebledeois nog wel verheerlijkt werden, soo al nliet selfe van Berlijo uitatelde wegens de op tranden zijude schonken, dat in Zeenwsch-Vlsande
worden, indien ae 'door- volkeren oft nit warea omgekocht. Panekense, publiceerde de Ag~endas ren v66r alles een quiver national
staten geechieden Zij, die sulke dingen versiDnen, Stefani, dat sulke nevensnakeno geen g~evoel beerecht. Maar dearnaast is
D~e verbonden monarchen vah Brus- deden veel beter, bunne bemnoeilngen invioed konden oefenen op bet beeluit bet opmerkelijk, dat in het buidigee
land, Ooeteorijk en Prruisen wren daarheen to sturen, dat de EL Vader der Itallaansche Regeering. confilkt niettegenstmande de vele
toentertijd overbuig~d, dat dese wan, wederom in hat besit van sijo vroe~ Meer nog in oorlogatijd dan in pereoonlijke en economische relaties
verhouding' elechts dan son verbete. ~gere vrijhbeid en onafbank~elijkbheid vrede bleden de belde mogelijkbeden, de symLpathi~o der Zeenwaech-Via-
ren, wallneer de regeeingaen deb elf gesteld werde. Waent ale men cich 0.1. dat.de Paus to Rome blijft, of iningen niet maen de sijde vea Belgia
en -de hasar toeverbrouwde volkee plantat op de die~pere bietoristihe dat by Rome verleat: grootegeveren. sijo Men is er, ten sulde van denl
souden beachonwes asls beetanddeelen grouden, ~sl men bevinden dat de Want de bedreiginlg van Crispi, Schelde-mond, over bet algfemeen
van eenselide familie, van eenselfde were neutraliteit, ale absolute voor- dat men het laatete toedluchteoord Duttach gezind, met de Katholieke


No~. 184t56 5


Zaterdiag 25 September 18 I5.


82fste .faargang


wlIE E LAD 7008R DK ZC U RA DA Os a E &I L AN D N


RLOE OD O.


Gedurende het eerete jaar van den
oorlog in Europa hebben de Ver
eenigde Staten van Noord Amerikra
prachtige saken gemaakt. De uit
voer overtrof dea invoer met
8.503.692.000 dollar. Dasar word dus
aardig was ougenet. Een gelukkig
gevolg van deze buitengewone oor
logewinet is geweest, dat Amiers
kaaneche bank~iers de groote geld
echietere konden worden voor Frank*
rijk, Rusland en Engeland. Al sal
de oorlog reed lang sijn afgeloopen,
dan sal er in Amnerika nog verdiend
worden op dese ultataaude leeningen.
De financii~eleasfhankelljk heidbreogt
daarenboven nog menig ander voor
deeltje, dat niet zoo precies ooder
ciffere is weer to geven.
De economische outwikkeling der
nieuwve wereld gedureode dit 440e
jaar, dat bet oude Europa besig
is zich self letterlijk te ruIneeren,
grenet ann het farbelachtige. Welke
gevolgen dit alles voor oude en
nieuwe wereld hebben sal, ook na
den oorlog, valt onmuogelijk to be
rekenen. Maasr deze wereldkrlig beeft
bet aanschijn der narde totaal ver-
andelrd. Bij den vrede sal bet er in
verechillende linden heel anders ult
gaan d~en.
Bij den vrede....,..I
le die al in 't zicht ?
Het were to wenachen, mear noch
man het ()ostolijk. noch nan het
Westelijk front kan men lets be-
speuren, dat wijet op een naderend
elnde.
D~e Ruseen echijnen san het gevaar
van omelugeling, of ineluiting out-
komen, 7,e staan hun vsiand.
Waet daar nu gebeuren moet, no
October op til is en met October bet
regenseizoen en de niaderende winter,
wij weten het niet. Het ziet er niet
naar ult, dat nog v66r den winter
een beshesseade elag geleverd sal wor-
den.
Zullen beide legere van honderd-
duisenden sich opnieuw laten ineneen-
wen ? D~at sal een dunr wintertje
worden voor de D~uittchere en een
seer b~esaarlijke proviandeering.
Of ligt het sweartepunt eldere en
moeten wij het einde van den oor
log niet zoeken in Rusland of Belgli,
maar san deo gouden boorn, in Con
stantinopel ? Er sijn er die beweren
dat de oorlog strant of volt met de
Dardanellen-q48ueeetie. W~ordt Duitech l
ladda d eebse, dan is bet ut
met: Engelands suprematie op de see
en io Ruselnd viengeellam.
Dat zou ook de verkla ing wezen
van bet ageeren der Balkanetaten te-
gen Bulgarije. Diit land wil neu*
traal blijven, maar echijnt dat niet
to mogen van siju bunrtetalten. Men
verdeskt bet van in het gebeim Tur-
kije on bijgevolg Duitechland to sten
nen. De bureau hebben offcieel ge-
vrsagd, dat Bulgarije sich declareeren
son.
Ook de leden der 80Lbranje hebben
K~oning Ferdinanld ale hun gevoelen
medegedeeld, dat't Parlement voort-
during van een neutral holding een
gevaar acht voor den 8tnat.
Er broeit lete in den Balkan; bet
is mear de vrang Roar welken knot
de brand uit sol el~aa. E~n lijotje
trekken schijot voor die woelstleke
volken niet mogelijk; wonder onder-
ling krakeel hucnene ze on ecomaal
miet even. De gemeagde raseen ver-
drap~eo elkander moellijk.
In Belgze is het een bombardemelt
van geweld, masq de Icuitseber sit
erg; vast on last miet ganw loe. Van
Nietiwpoort tot D~ixmuideu en Yperen,
langs de gebeele Yeerlinoie derbalve,
blijven de kogele vlieg~en sPonder op-
bouden.
Was sullen dear weer vele jonge
levTene vernietiad worden. En beleae i
wonder beat. Voorniskome~ deed toot
dueverre nog : geen der paertijen.
Alleen in Frankrajk bij hlet Katiaal
der Meare gaan de Frace~che troe-
pen iete voornit.


g~eest elij kheid voorau~n. En dat in
een landetreek, waar men de berich*
ten omtreat de 1)ulteche ,,ruwe en
en bet D~uitsehe ,,wanbbeheer" in BelgiU
uit de eerate hand het, k
D~eze stemm ag gef te doke.
Omse houdn ri oge mider eook d
entente, indien zij overweldigings-
of anexatie oingen zou willen uit.
voeren. Despeogerooders~telling is na
tuurlijk een dwaasheid in de oogen
der anti-D~ultche pere ten onsent
1)ie kent elechts het gevaar uit he(
Oosten, enr daarop staart ze zich
blind '
Miaar men lette wel op Het ge.
vastr echnilt elders en wij zullen ge.
lijk krijgen. Reeds on worden wij
geknreveld (sie de geestige plast in
de ,,Nieuwe Amsterdammer' van 10
deer No to be or to be N. O. T ),
on dearbij sal bet niet blijven.
Terecht heeft deer dagen een bro.
chure van den' Frauechman J. on. n
teuville ten onsent eenige opachudding
gewRekt. Daarin wordt betoogd, dat
wijnnde oorlog Limburg en de
Scel emo en zulle umoote, afataan,
dat wij sullen worden ,,uitgenoodigd,"
toe to treden tot ,de Federatie der
Gallische gebleden,' sougesien Neder.
land immerse behoort tot ,,la region
g~auloise," en meer zulke fraailg.
heden. D~e beer D~onteoville Is proves.
sour agr~g4 d'histoire. Het, schijot
due, dat niet alleen Duiteche (eo
Hollaudche) professoren gevaarlijk
sija 1 esze historicue is nu wel door
bet Franeche gezantachap hier ter
etede geddeasvoueerd, maar wij weten
wat derg~elijke officii~ele togienepraken
warard aiju. De redactie van de,,N~e.
derlanoder" schreef, dat zij ,,op dit
oog~enblik minstena een half doeija
citaten kan manyoeren, waarin de.
zelfdie deukbeelden worden verkon.
digd."
,,Iemand, die geacht kan w~ordan
op de hoogte to sljo, en die relatii0
had met Belgische regeerinaeambte.
n aren, schrifft one ult Zeen wach-
Vleauderen : ,,Vanaf bet begin van
den oorlog werd bier niets sooeeer
gev reed dan een afecheiding van
Nederland. Men wist dat er g~evaar
bestond, en than begrijpt" men, dat
dit, gevaasr dreigt van de ljde der
Entente. Ik weet uit vertrouwbare
bron, dat door de Eutente asu BelgIa
was toegezegd: Zeeuwsch-Vlsanderen,
en Limburg ten Zuiden van een lijo
van Vlodrop near Mlaeseyck. Maar .
hierover swijgen natuurlijk de of.
ci~ele kleurboeken.
lIese dingen cijo niet aspgenasm
voor sekere pers ten ousent, die reeds
dreigde one volk to verblinden. De
symptomen -vermeerderen tich, die
erop wijzen, dat wij bij eene over.
winning der Entente wonder twijfel
in bet gedrang cullen komen, en wel
rrllerserst san den mood der Schelde.
Nederland ma~g sich gelukkig ach.
ten te weten, dat wij in dien ,,uit.
boek" een bolwerk hebbeo van trout
we vaderlanders."

De t008tand Vanbet B~lgls~he1600?.

Esn der correspondenten sebrijft
ult Veurne aan de ,,Avp. I
,In geswrinden pae stalpte een ba.
taljon linletroepen naar het Yserfront.
Onder hen troll ik een paar beken-
den san en soo vergezelde Ik hen
een eindweege tot Veurne.
De jongens zagen er allen friech
uit een deel ervan droeg bet somer-
kaki-uniform, dat hen paste alsof
bet door de beete kleermakere van
Londeo op hunr chasm was gego-
ten. In den winter werd wPel eens
over het echoeisel geklasgd, maar
in dit euvel werd voorrien, veleo
drag~en stevige gele schoenen, En.
g~elech fabrikaat; ook de dleast der
intendanten geeft alle voldoeningen,
de soldlj word etipb Ultgekreerd.
Toch merkte ik ender hena wrevel
omdat de oorlog soo lang souder
beeliseing bleef ; bet leven in de loop.
graven, dat reeds acht mearnden
oaurde, begon b en te vervelen
W~aarom altijd die kleIne sanvallen,
wearin altijd kameraden violen zoo.
der noemenswaerdig success ? Z
kwamen no op sterkte, waarom er
nu alleL voor goed op los gaan en
er een einde aan maken ?


Ziedrrar de geest wonder de Belgi
sche soldaten geechetat. Geen sweem
van outmoediging of swnakte, maar
een stijgend ongeduld -om tLot de
volledig~e sege te strijden.
ps iDe toestand o ~,,Phet Belgische frOnt
gal dt ougdu d oedeel einde de
laatate formaties het leger kwomen
versterken en ald us een wijaig~ing
van het front mogelijk maakte.u Er
etaan thane 120,000 Belgen elag-
vaardig en de iffanteritein, de Afrl-
kaaneche troepen van den Franschen
general d'Urbal, die bij Lombaert
sajde den Belgen hulp bodea, kondeL
lsIoo> weggebrokken worden. Eenige
Franeche infanteristen met hunne
batterijeo ter s~ij gelaten, voorsiet
her, Belgieche leg~er than van Nieuw.
poort tot achter D~ixmuiden in de
verdedtiging vanf den nationalen
groad."
.


1hem i isol} 'edie zju Ir2t n adee
teicht opgevangen beeft. .. en de ster.
vensetrijd moet u minder swenar e.
valelen zije miju yrienid doordat
bij schooner is gewsest, verve dell en
verzacht, door een zo~o weldloenda en
b >oge tegenwoordigheid.
Ten slotte schrijft de schrijver :
,Later, wanneer eindelijk de ure
van bet heretel geslagen sal zijn, en
w anneer Uwe Majestteit weer hear
pl sats hernomen sal hebben ounst
dcan koning en de prineen in B~russel,
darn sullen wij u~bet achterstallige
enlthousiasme doeno tookomen en de
be won lering, die zich o pgesta pelgi
berft in onet diepste zelve. Eni wi]
sullen het u doen toekomen, ik ge-
tuig 't, in een outsag~wekkenden kreet
van geloof, van~ vrengde en van
liefde, die sal ktinkenr door de eeuwen
en die uw nnum zlrd rgn me.
vrouw, lto de! Ielgiseche ~gedlachte~n,
die komen zull . . outroostbauP,
dat zij niet ko~nden, zooals wij, neer'
buigen voor u. ..I"


1101 d01 al (188 00605l.


s ro dand or@ mirr wit o me
H~elgiB verbon~den E~r werdl geen eni-
Kele mioeilijkbeid Hon de werkzsaam
held en sau dfen ondernemirigageest.
van one volk in den weg gelegd.
Elke gredachte man geweldplerring
tenr opzichte vano BelgiB op~ wellke jil
seo k, maa~kt de ontnhindinger rn jrie
volatrekt onm gelijlk len hieroph molet
ech one hoo Ioe z jo gerich 1,(
annexatie vani Be gi@ zou 1)uitechlan I
isoleeren en de coaHlitie tcogenover onri
vergiroiltenl oi veratrken. l~e vbrede
moet ons gefen nieuwfe vtiat en bre-

i esmte de kriof en in Nederlandcl die niist
slechts cehnh vina v de ooi
digheied heb ti v anel~ligd d ch zch
selfe vriendecha plelijk ten opzichite
stn Iui 61 rrd uittieteo dH re
hben e kedunen ge~geven, litie al
g no grn IeliS Nuderl eIud in aelijtke
nog in den orlog5 zoot kunnn wor
den betrokke. A4au eaen de SoE~nt,
P rineLch owei sau de ll aelachee
re~eg ia k d dAt aeu liel isch
verzeked, or r i dgeen llic
grrdeidxue uie rree
orned~ ao uNeedneil i Inpir


Fiandee I ewenschL varn Chsbtberokime,

Iraardoor heeft zij zich waar~dig
getooud een koningin to sijo, dat is
een beetje de moeder vasn het ouge
lukkigate, van bet meest onrecht-
vasrdiglijk ouge lulkkgaste der volken,
LDe vorstionen van de toekomet sul
len hare dochters moeten vertellen,
wsoneer sij haar de task-van-vor
stioone-te-ziju sullen leeren, hoe de
verbeven geechiedenie geweeet is van
t(lisabeth, de koningin der Belgen....
Etn toch I Hoe we~lnig scheen lj
geschikt to zijo otn de heldincoenrol
to spelen I Zij is lichmaoelijk zoo ten I
gver, gebeel gratie, en zoo swak*.
Ini Brusisel noemde men haar di
rect : ,,lai petite Reine," en daerme-
de wilde het volk Handuiden, dat
bet haar, just door haar swaikbeid,
tot beachermer wilde sijn
Hloe zal meni baar on den oorlog
noemen ? Ik herinner mij haar komet,
baar blijde inkomest in B~russel, na
bear huwelijk met deo kroouprine
Albert. Toen say veracheen op bet
perron van het Gare du Nord, dap-
dper zich tot doelwit makende van
de ffcieletoeepraken, riep men
eleebts uit :,,Co~mme elle est petite,
wat is zij klein." M~aar men sag wel,
dat de kleine prinees met de zoeti
oogen, koo ghimlachen vol goedbeid,
en as] veroverde de harten van al
hare tockomstig onderdanen, van
het oogenblik fdat sijbaar sagen'
Het klinkt als een1 wonder-sprookie,
nietwaar ?. Zij verecheen, on men
had haar lief .
Men had haar lief, omdat men htrar
goed readde, schrander, eenvoudig
dap'per on eerljk; en oak oumdat s'j
aan het ejagraijnge B~elginche hof,
waar toen een groote, altijd afwezi-
ge koning regeerde, wat belderbeld
bracht, een lach, zachtheid, wat son"
neschij . in een woord, wat er
aan grate en geurig parfum mode-
gebraicht wordt door een japon, die
voorblj gaat tueechen sooveel of'
cisele uniformed, en doodeche zwrrrte
rokkei .Men had haiar ten lotte ook
lief, doordlat het volk bij intuitie in
zijo toekometige voretmone een were
vrouw raadde, en eene goede moe-
der, -en in die saken is het volke*
oordeel onfeilbaar.
Alle hoop, .die men van het eerete
oogenblik af op bet jonge prsuseesje
vestigde, al die boop 1s dau ook ver-
wezenlijkt en overtroffen; bet is geen
geriage dienet, dien sij, nog ;ils prio-
see, san hear land bewezen beefts
door bet een nieuwe warmte en hEr-
steld vertrouwen te schenken in de
verhoudingen tusechen vorst en volk,
die zich toenatertijd gevaarlijk gingen
loswringien p.
Toen kwam de konicklijke kroon.
9oe swaar die ook was voor bet
teedere voorhoofd, de kODiogin droeg
hars met treffende gradie, eenvoud
en ~opvallende waerdigheid en goed-
heid. Dat was de juiste toon en de
koningin behoort tot dezulken en
hoe sporadisch sijo sij die hem al-
tijd weten to treffen, boe bet ook
gaut. Zij is war-rlijk !oningin,wan.
neer as] aen de lijde van den koning
voorsit bij de opening der Karmers;
en nog is zij kroningin en hoe be-
kroorlijk wanneer sij. to voet en ge-
heel alleen, de ongelukkigeu gast
belpen en de swfakken troosten. Vor-
stin due en vrouw en moeder; s'
wist dat alles te zijo met de aliti
durende kracht van een persooolij -
heid, die sich voortdurend geeft; met
geheel de krachtige troewijding ven
een zoo ed ele natuar, die eleebte
b har beatemming aiet in een geheele
gave van sich zelve. Bel~gl@ begreep
dat. Enl het beet haar, lang voor
de tegenwoordige gebeurteniseen, we-
ten to bewijcen, hoezeer bet sijo vor-
stin lief had. Toen enkele jaren
g~eleden de koningin ziek werd, beeft
ieder in HelgiB gedacht een wesen to
sullen verriezen, dart hem buttenge
woon lief was Met welk see ouge.
duld wachtten we op> de bulletins,
die one souden vertellen of ,,Notre
bonne D~ame de Belgique" voor one
bewaard zou blijven En dat bleef
sij. IMen redde haar, en toen sij na
een lang verblijf wonder de Egyptisebe
zoni tot bear gernetg~estelde en ver-
beugde onderdanon terugkeerde, was
het een uitbbrating van verteedering
en vreugd~e O welk een feet in


Brussel, op dien moolen dag I
Niemand beeft dat vergeteo, deuk
ik, Loch de onooderbroken vreugde.
betoogingen, die! 't kouingepHar de
schoonste triomnf-bymne waren, die
men droomeni kan, noch de bloemen,
die muen wierp. noch de kreten der
kindertjes, die door huno moeders
voor bet kottinklijk rijtuig geroerd
werden, noch en dit bovene~l de
vreugdetraneo, treffender dan allee,
van de vronweu ult bet volk. ..
Ik weet. en beel seker, dat de ko-
ningin de pogen van vele strijders
gealoteo beeft. Eco van mlju jonge
vrienden wsas een van ben. Hij is
gevallen aon de Yeer. 8ij ~e e og
bijna een kind, mear als een man
betft hij gestredeo en hij le gestor-
ven ale een beld i Zijo mooder beet
hij niet terug gesieo, maar, voor to
sterveo, beeft hij naeat sich gesien
haar, die door den wil van de Vo-
sienigheid de moeder is van alle Betl.


Weges he grote elan, d t d e komen, meet ledere afwijkine van
besprekingen over het einddoel van die versekering Nederlaind coodlake-
den oorlog in Duitechland ook voor lijk tot de gevolgtrekkinga dringen,
ous land hebben, laten wlj het adree welke onze vertegenwoordiger self
door de liuiteche sociaal-demo~crati' heeft gemaskt.
sche partij san Von Bethmann Holl W7ij zijo overtuigdl, ons volk dlen
weg toegezonden, hier in sijo geheel grootaten dienat to bewijsea, indien
volg~en I *ij 1n lele I I het Rt d ut in
,,Policieke leaders en oseconomische omen 1 1 vereeniglngen hebben, bewerende heb onafbankelijkheid van alle volken en
D)uiteche volkr to verteglenwoordigen, togeno elke annexaetie-politiek muooten
beproofd propaganda to maken ten a
gunete van de v~erovering van vreemd #e drswa amn htpatj
grondgebled on sich ultgeeproken beetuur van de socidal-democrati-
tegen het eluilten van den prede, sche partIj in Duitechlaind ondertee-
soolang dit doel nog olet son slju kend door Fr. Ebert eo voor bet be-
bereikt, tegen een voorbarigeo vredfe, stuar der eveaiaal demnocratiache Eij k s
EOoals sij dit nog: noemen in cen adree van 20 IMei 1.1.
De sociaal-democratische partlj
heeft met het geh~eele D~uiteche volk Onderhood met Mida~ter Poallet.
den 4en Auguetue deelgenomen sann
de woratelingr om sijo bestaan en Een berichlgever to Tilburg beeft
sija nationale~ onethankelijkbeid to een onderhoud gehad met minister
verd ed igen. Z)heeft zich in dezent Poullet, den Belgischen minister vanr
strijd teegen een wRereld van vijanden onderwlje, die deer dage n ut Frank.
ann de sijde van baar land geschaard rijk is teruggekeerdl, waar hij met de
en sij sal dear biljveD, totdat wlj Be~lgic~he reg~eeringr to HAvre had ge-
onse veiligheid sullen hebben beves confertterd en san het front den ko.
tigd en totdat, onze togenetalnders oinlg had gesproken.
too, den vrede geneigd sullen sijo De koulog, zoo vertelde minister
Maar togenover de nog steeds dul- Poullet, waes heel welgemooed on vol.
delijker wordende neiging, om op den strekt niet terneergealeaen over de
oorlog bet etempel van een verove- D)uiteche successes in Polen. Zijoe
ringsoorlog to drukken, achten wijl Majesteit herionerde er Ran, dat hij
bet onsen plicht, te herinoeren aan reeds manuden geleden den val van
hetgeen wIjn de- altting van den Warsebau voorepeld had on spraik er
Rijkedag blj het beg~i van dea oorlog sijure bewoodering over ult, da~t de
hebben gezeg~d. Wij wenschen een i Russen nog zoo langenl tijdl weerstand
vrede, die vriendschap met de nabu Ihadden weton to bieden.
rige volken mogelijk maaktl I et Minister P'oulet verzekerde, dat
is het belong van one volk, dat one men ook in het aslgemean san het;
toen in de eerste pleats beheerechte;l front door de Russische nederlagen
want alleen een dergelijke vrede sal der lantatee weken zich niet had late
ook voor one Ren wearborg syjn outmoedigenl.
voor een duursame rust. Toen de berichtgever opmerkte,
Bet denkbeeld, datde oorlog wordt dat et bezetten van DelgiB, Noord-
gevoerd ter verdedigring tegeu vigan. Frankrijk on Polen door b~uittchland,
den en niet met het doel to veroveren dit larnd toch inderdaad tegenover
e bet, dat die geeet van selfopoffe- de g~eallieerden in Aene beyoorrechte
ring heeft gewekt, die de geheele positie plaatst, ant~woordde de minie.
wereld bewondert. ter, dat dese meeuing5 uiet juist is.
Even ale de beyolkring van alle Wa-st toch beteekent, z io merkte mic
audere landen wenecht ook bet onse, nister Poullet op bet verlies van de-
bloedend nit honderdduisend wondon, zee landstreken tegenover de beer-
een spoedigen vrede. Bet heeft ver lecbhppij, welke Engeland op zee kan
licht adem geechept toen het gerucht blijven voeren ? Wat beat 't D~uitch.
vrno voorloopige vredescloderhande-l land eenu groot grandgebled te ver-
lingen de rode deed. werven, als Engeland de see afieluit en
De beweging; van het genoemde zoodoende Duitechlrand's economic
ve rsoektech rift, dat; de tegenepraak echen bloes belemmert ?
van de ,,Norddeutsebe Allgemeine"
overall met, voldoening ontrangen
is, g~eturcgh van een volatrekte onwe- Beihe ('t de g g ggg,
tendheld omtrent de wouseben van
de massa van het volk. Mgr. Taylatoke.
De propaganda ten gunate van de
onexatieplannen beeft reeds, ale met ,De Apostoliech Vicaris van CurA.
s weepelagen de tegenstandare van 'iao~ is tijdens zij verbli~jf to New-
Duitechland opgewReks, om de wor. or meerdere malen gerlntervienwd
steling voort to setten en sq drAagt gewKorden, wan~ zich herhaald beeft
op een noodlottige wijcse r toe bt to Chicago. Amerikaansche Bladen,
den oo rlog to rekken. Wi) weten met de laatete mail ontvangen, be-
self dat do anexatieplannen, die to vatten korte modedeelingen over do
de vijandelijke staten sijo verkondigd, alg~emeene armoede op Curagno en
eveneeos onsez weerstandekrachtbheb het au viermadrlachteree~lmielukken
ben doen groelen. van den ooget.
Alles was verkregen word, door Dese sensationeele, in telegramatiji
bet selfbestmar on de onafbankelijk. gestelde bertebten bevatten natuar
held van een volk geweld san be lijk niet, de letterlijke woorden door
dloeo, bevat, reeds de kiemen van Mdgr. ges roken, maar zijn voor een
nieuwe oorlogs-verwi kkeli ngen to sich gcoed deel A meri k aansche h u mbug.
en brengt een gevaarlijk verbond van Toch kudoeu we one brest vo~or-
vijauden teglen Dultechland met sich setellen, dat eLen nuchtere Amerikaan,
mede. Terwiji na de ougehoorde op- als bij hoort van zooveel handerden
offerlog; van de vorlkekracht een tijd- echoolkinderon, die den gebeelenr mor-
perk van ougestooorde outwikkehiog gen en middag~ moeten reren op eeni
een gebiedende noodsoa~k is, souden droog beachnitje, vo~l verbazin~g uit-
wilj soo de desbetreffoode plannen, roept I Maar dan sterven die men-
slj het ook eleebtsl ten deele, wrerden echen van houger I
Verwrezenlijks, wordeogedrongen naar _En d~t wordt dan gemeld sau
een tijdperk van onuret. E~en wedatraid sijo blard.
in krijgetoernatingen sander weerge M~en sij due voorzichtfig bij hett
en daarmnee een uitputtingz van onse beoordeeleu van dergelijkec beriobten
economleebe krracht son er bet gerolg en stelle 3. D). H. miet aauspra~kelijk
van sija. voor mededeehiogen, welke on nasm
I~ebewridat liet Dniteche kel. van den A postoliech Viegrrls van
serripk voor n economische bestwasn Curageo gedaan wo~rden, maar niet
gebledsultbrei log in bet Ooeten en persoonlij k door bem met pollen
Westen noodig bheeft. wfords weedlegd nasm worden ouderteekend.
door de achibberende economieche Alleen to dit laestte geval con
vincht., die woi) thane in hAt rijk heb-'. Z). D. de volle aansprakelijkbeid
hen kannon wasraeemen. dragen.


DG 1088tanil v88 118 SgeVischG
l$e* r

1)eeldten wij elders eenr en sroder
ruede over den toestanld, waarit het
Belisiche leger zich bevindt, thane
volgfe een schets va~n de positive,
waaria het leger der Servii~re ver-
keert Z;e is ontleenid san een cr
respondentie va~n de,,NV R Ot~." xtit
Nisj, do6 tijdelijke residentir, gelegen
in het *bartje vanI ServiB.
,,Het gaat iniderdaad den Serviiirs
g~oed. Onder alle landren in Europa,
lie onzijdigSe inbe~grepen, is er beden
mieschien geo~u wear HUn al bet
noordigee zulk een overvioed is ale
hier iu ServiiB, en [Oogr steeds stroo
men vlrn verechillende sijden de goe-
de gaven van ailleriej anrd too. On
met het krijgatuig te beginniea, be
schikt het Servische leger nu over
gebeel moderne artillerie, ruin twee-
maal sterker in getsl en kaliber
dan verleden jaar v66r den oorlog,
on over een voorraad munitlevoo0r
geschut en gewroer, voldoende voor
ten min ate nog drie oorlogsjaren.
Aan kleedingf on verde~re ultruisting
is er on zoovedl voo~rhanden, dat
men geen magazijniea meer had on
het voorloopig oiet benoodigde op
to bergen. Zendfiagen geneeomiddelen
en genotruiddelen vocor sleken en ge-
zouden worden nagenoe~g dagelijke
bij kisteni vol Raagevoerd; so geld
is er sooveel, dat w it er nog in
het land self moet wo~rden gevor
derd, dadelijk in goud kan worden
betnald. De oorlog5 kost de Servische
schatkist per dag ougeveer 4 mlillioen
dinar (frankeo).
D~aarvaa betalen Engeland, Frank-
rijk en Rueland ieder een half mil
lien, en de rest wordt nu al einds
drie maauden ruimachoo~ts gedekt
door geldrendingen van hier on daar
-- tot selfe uit AustraliB (verleden
week een derde sending van 15.000
pond sterling) en de Kaspkolonie.
Geneeskundige hulp is er ook meer
dan noodig fe, soodaet een deel der
Russische en Engelche ambulancen
weer is vertrokkeo, dear ze onder
buo eigese landslieden nuttiger woerk
kooden verrichten. Giedurende de see
maauden rust, d~ie het leger zich
beeft gegund us het verlateu der I
Oosteorijkere van het Servische ge-
bied, en na~dat ook de koortse en au-
dere opidemiei~n, welkre het land in
deo winter zoo hebbeo ge teis terd,
met goe I gevnig waren bestreden en
overwonneo, is het leger opnieuw
georgan iseerd. De reserves tijn nu
allen- behoorlijk geoefend en van al
het noodige ruimachoote voorsten.
Er is ale bet ware een nieuwe, fris-
eche Servisc~he legermuacht verres~en.
.Men kan dan ook gerust seggen,
dat op militair en strateg~isch gebied
Servill er op 't oogenblik better voor
staat dan verledeo jaar bij het begin
van denr oorlog~."RoEfg Egg b *


Zondag, 24 Juli, was de verjaar'
dag van Koningin Elisabe~th van
BelgiiB Willen we weten wat de ko
niingin van BelgiB voor haar ouder-
danen Is, en thans als individueele
tiguur ook beteekent voor ounioem-
lijk velen, die eich getroost en g~e'
eterkt voelen en persoonlijk leden,
wvanneer zij gadeslaan hoe sij, de
voretin vanr bet Belgeoland feed
draa~t en helpt dragen, dan be-
hoeven we elechts een paar zioneo
te lichten nit het sitak van deu Brue
selechen R. Feibelman, dat deer da.
gen in ,,Echo B-elge" en m de,?Groe
ne Amsterdammer" verechieen.
De echrijver segrt 0. a.:
Geen uiterlijk praalvertoon. Geen
rumoer. Belaae, het our is niet,
dat der fanfares, het is het unr
aearin zoo) dikwijls de doodeklok
en 't geluid der stormklokken door
klinken, weaario dikwijls de rhyth-
mus van de ,,marche funebre" is.
Maear de hoop zal er zijo, de onein-
dige, homeleche, vruchtbare boop,
op feesten, die gevierd sulleii worden
in de tijden, dat de alles-herstellende
yrede gekomen sal sijn.
Belgib heeft sleebts drie koningin


une g~ehad Van de eerste is elechts
gebleven de heriouering aan een a~lles-
veroverenden zachten glimlach; van
de tweede horinoert mert zich ook
een glidlach, doch een droevoigeo,
bijou sma~rtelijken.
D~e heriooering~ die bewaard sal
blijvei uann Koning~in Elisabeth, sal
audere sijo, en vecl rneer zal meo
van haar gedenken : een vdorbeeld,
een grootech en beerlijk voorbeeld.
Wanut dese voretin beeft geweten
groot te worden, met hare bestem
ming. En better dan dat; zij is boven
die ubeproeving ultgerezen, hoe tra.
giach die ook sijo mocht. In hear
komt de groote dankbaarheid samen
van haar geheele volk, en de bewoo.
dering van de beachaside wereld.
Zij atelt er sich niet mede tevreden,
de echtgenoote to sija van een ko-
ninklijken held. Zij heeft ook haar

EmuSIOR ce SCOtt


CO nilene dOgas nOCIV&S
C~O Raene aceite adulteradO

CO ~nilene alcohol

PerO si contiene to dos los

elemetWoRO necesaYios para dar
80Ud y robustez.
|1 us


- --


rijmdheid is, dan kan, naar de meening
van den Gouverneur, er geen bezwaar
tegen bestaan, dat aan het ontwerp
terugwerkende kracht wordt gegeven.
Ook hij is van gevoelen, dat men
met het geven van terugwerkende
kracht aan verordeningen uiterst spaar-
zaam moet zijn. Zelden of nooit heeft
hfj dan ook daartoe een voorstel ge-
daan. Doch waar, zooals in casu, het
verkregen recht indien hier daarvan
sprake kan ziin een ongerijmdheid
Itot grondslag heeft, wordt eene afwij-
king van den gewonen regelz.i. er
alleszins door gerechtvaardigd.
Ten speedigate
te kroop aangeboden :

Een ledlikant, kinder-ledikant,
nachtka-stj e, linnenkast, wasch.
;tafel, tafels, boeken- en3 andere
ka en, v iegen es i kast, man 1 ,
suil m~et bee~ld.

Te bevragen in den voormid-
dag bij den Heer H. Statius-
Muller, Roodew |
3 -1
KBilgr Frans JOZtf*

D~e K~Leizer van Ooetenrijk' ie 18
A~ug. 11. 85 jaar geworden. Een ver-
Jaardag, die natuurlijk niet op da
gebruikelijke wijze sal ziju gevierd
en allerlei berianeringen wakker
roept. Er is iete dlep traigisch in
bet levenelot van dezen sou verein,
die onu op soo boogen ouderdom
oog in zukeen ;treeselijken oorlog
gewPikkeld is.
In bet omwesotelingsjaar 1848
kwam hij op den troori on onmid
lij hcd hde teae d onte r 3ene bi
kwfam in 1859 de oorlog met Frank-
rijk on Sardiniti, in 1864 die met
Denemarkeo, in 1866 die met Prui
een en Itallit. De Keizer ondervoud
veel togrenepoed, ook inl de binnen-
landsche staatkunde, mear na de
wrtffFeCliog van 1866 en de regeling
der moei ijke verhouding met Hon-
g~arijil in .1867, trad een laog tijd
perk van vrede voor hem en sijo
ij i. et schieen, dat hij gedu-
r~~ien~deet verdere deel sijoer re~ee-
ring niet meer bet sweiard son be.
hoeven to trekken. Er wPas reed
meer dan genoeg gevoebten en de
bulselijke easg~elegenheden van den


., El D~r F'. A. [Trib~e 3lljia. M4~-
dico del Hospitalt de Medlli~n, Co.
lomnbia, certificate : que ha olbtanido
excelen eR resultedo~s ca~n la Emul-
si~n dle Sco~tt. parar nilos ralquiticos
emerofulosesy' 6 debilitaid:u, atip comar
para perSonas ma'ylores exteoundas~
6 c~ovnvah entes;~ enI la tuberel'C~Osis
tHa !bfe. iO remrisi~iin en los s~itat
mrr y rlt mc~en! de1 l ml Pocr eso
dicviina dt IPrina rn! close." 3

Koiloniale Raall.

D~eze week zijn er verschillende stuk-
ken verschenen.
Vooreerst het Eindverslag omtrent
de nieuwe bepaling van aanmonstering.
Het onderzoek in de Afdeelingen van
dit ontwerp heeft geene aanlending ge-
geven tot eenige aanmerking.
De Commissie van Rapporteurs, in
overleg met den Voorzitter der Afdee-
lingen, is van oordeel, dat met deze
mededeeling de openbare beraadsla-
ging voldoende is voorbereid.

Ten tweede het Vroorloopig Verslag
over de voorgestelde wijziging van het
pensioenreglement voor burgerlijke
ambtenaren en hunne weduwen en

He fdeelingsonderzoek heeft aan-
leiding gegeven tot de volgende be-
schouwingen.
Ad art. 1. Verscheidene leden had-
den over het algemeen geen bezwaar
tegen het bepaalde bij dit artikel.
Enkele andere leden verklaarden zich
daarmede niet te kunnen vereenigen.
Als argument voor hun standpunt
voerden zij aan, dat, door het onthou-
den van pension aan de echtgenoo-
to of kinderen van een uit den dienst
ontzetten of ontslagen ambtenaar, te-
VeHS het gezin van dien ambtenaar,
dat in zulke gevallen meestal geene
andere middelen van bestaan beeft, ge-
Straft wordt.
Ad art. 2. Verscheidene leden ver-
klaarden ernstige bezwaren hiedtegeu
te hebben. Naar hunne meening moet
men met het geven van terugwerken-
de kracht aan verordeningen uiterst
spaarzaam zijn en niet dan in zeld-
zame gevallen daartoe overgaan. In
casu konden zij de noodzakelijkheid
daarvan niet inzien.

Ten derde het Voor~loopig Verslag
over de -Verordening, regelende de
soort en de maat'der straf te beloopen
door overtreders van plaatselijke keu-
ren, alsmede de wijze van afkondiging
dier keuren.
Over het algemeen had men geen
bezwaar tegen het ontwerp.
Alleen werd bij art. 8 door sommi-
ge leden de vraag opgeworpen of dat
artikel, dat in eene regeling wil treden
van den termijn van inwerkingtreding
der keuren, miet mn botsing komt met
artikel 131 van het Regeeringsregle-
ment,
Laatstgemeld artikel toch moet al-
dus worden opgevat, dat de keuren,
waarvan daar sprake is, terstond na
de afkondiging in working treden.
Nu kan ongetwijfeld in elke keur zel-
ve een andere datum worden aange-
wezen, waarop die keur in working
zal treden, maar waarop steunt de be-
voegdheld van den kolonialen wetge-
ver om bij algemeene verordening
een algemeenen regel te stellen ?
B6uitendien vindt men noch in het
intituld noch in den considerans van
het ontwerp eenig gewag gemaakt van
den termijn van inwerkingtreden der
kttren, wel van de wijze van a kon-
diging.
De leden aan het woord meenden
dan ook, dat het raadzaam zou wezen
art. 8 te doen vervallen of althans
.eenige wijziging te doen ondergaan.


Vorst brachten hem ten overvioede
veel verdriet.
Gaandoewega dreigenider worletn ech-
ter gedurende de !Hatete decennia do
Balkan-hean gel ase 008 Reed e~ees
tenrijk weer het swaard zou moeton
trekken. B-et bleef echter in de sche-
de, en ook audere dreigende gebeur-
tenissen leidden viet tot een gewa-
pend confict, totdat verleden jaar
de moorddadige sanslag te Seraje
wo de lout aan 't kruit bracht. Melct
acht laden is Frans Jozef thuos
in oorlog. IDe diepe tragiek dearvan
kan niemand ontgaan.
Het oogenblik on een eindoordeal
over eiju pereoon en regeering to
Ielenaais ng ne gekomeo, al letant
Maar dit kan men wel segien, det
hij veel voor siju handen beeft ge-
dean, eo dat hij, wonder geniaal te
zijo, van teer bizoodere eigeosebsp-
pen beeft doen blijken. Hij wordt
dan nu ook algemeen vereerd door
zijo onderdatnes en ook in het bul-
tenland bood gedurende een reeds
lange reeks van jaren de dag van
beden gelegenheid, on den patriarch
derm I ro eebe DStaaotatofden ee
co plmoern de bol bet 1)
dearin veran ering ge racbt ~
weardeering der landen, die mat
Goeten rij k in oorlog sija, heeat
plants gemaakt voor tegenoverge-
stelde g voelene.
De neutralen ndmen een andor
standpunt in En elechts ~Bn wousch
ver vult ben : dat de oude Keizer
weer spoedig in vrede mog~e heer-
schen over ei30 volken, een vrede,
dien sij even g~aarne man de overige
souveremnen gunneu, in dezen we
reldstrijd betrokken.
Naaer sanleiding van den verjaar
dag van den keizer bevatten de
Weensebe bladien feestartikelen, waar.
in slj er op waizen, dat de kelzer
thans Ei]n volkeren tot 440u enkel
volk vereenig~d niet en betoogen,
dat, eveoats het dappere leger den
geboortedag van den keizer vieren
zarl met see herionering van myj
gelofte, tot bet uiterste sijn pliclyt
te doen, ook zijo volkeren piechti=
zullen vTerklarea, dat sij a so de sijde
van hun keizer staan en tot aile
offers bereid tijn, die bet vaderlandl~
Teh Wnen echteeft 's avoods een mi-
litaire tiptoe pleats gevondenl
Acht militaire kapellen, gevolgd door
een groote fe~etelijk- gestemde menig
te, trokken door de straten, wirr
diebte menlecheomaessa's in rijen eton-
den geechaard. Overal werd storm
sebtig hoerna-eroep op deo keieer
nitgebracht. Voor bet D~uitsche en
Turkeche eesentechap, alsook voor
bet bureau van den bevelhebbfer en
het stadbuis, werd gemnanifeateerd .
In de stasd werd veel gevingd ern
tal van buizen waren vere erd en gell-
lu~neert). Ook alom in de provinciet
is de vooravond van den ge~boorte
dag dea keizers feestelijk g~evierd.


Ten Vierde de Memor~ie van Ant-
woord van den Gouverneur over het
pensioenre element
Het deed den Giouverneur genoegen
te vernemen, dat verscheadene leden
over hetalgemeen geen bezwaar had-
den tegen het bepaalde bij artikel 1
van het ontwerp.
Het spijt h~em echter, dat eenige leden
verklaarden zich daarmede niet te kun-
nen vereenigen.
Wat zij voor hun standpunt aan-
voerden, is ongetwijfeld waar, en daar-
tegen zou, indien het gold een quaes-
tie van zuiver philantropischen aard,
niets in te brengen zlin.
Doch het gaat hier om wat recht
is. En daarmede strookt, volgens den
Gouverneur, niet eene bepaling,
krachtens welke de echtgenoote van
een ult den dienst ontzetten of wegens
wangedrag ontslagen ambtenaar, reeds
bij diens leven, aanspraak karnmaken
op een pension, waarvan de ontsla-
gen ambtenaar ook misschiest zelf ja.
rhang zal unnen profiteere~n.
Ad art. 2. Indien aangenlomlen wordt,
dat de bestaande bepaling ~een onge-


m.2.4
41.4
40
22 1
17.4
21 2
23
as.
23.
27.
35 ,
51.8


Fort Amsterdam
Westpunt
Plaontage Siberii
fLok terstuin
Kl. St. Maertha
Hroffl A2bso
Cacs Chikitoe
sta. ,Maria
Plantago G;r. St. Joris
Wilhelmuna-tuin
Bto kosa
Noordkaut


Plachtige Geloften.

Ue Earw. fra~ter ANToNINUs van
de Orde der 1)ompinikanuen, de Rher
3.V. D VhEEN ZEPPENFELDT, heeft
1)onderdag 23 Se~t~embler 11 to Z~wolle ~
cijne piechtige G;elo~fironr afglegd ale
1)omi ni k aner-mno nn i k. Nu nog drie
jaar on dan wo~rdtl Z ICerw. Priester
gewij.
O)nze broederlijke, h Ir~telijke geluk-
wenschen~ aan dten etlsten ICura.
gansPchen Ilominijkannl in (our cup
rech e felici t t ie aanl zij u genlchte
Famnilie.


Zondagavsoondf kreep orp den Berg
a~n de OvFersijde een jonge vrouw
twist met een man over r~en easr
cenitesi Ie twist liep zoo hoog, dat
de vrouw niaas ren -mes g~reep en
dit deni man recht in het hrirt stak.
1)e man was bijUa cormiddellijk dood.
lIe P'olitie drong het lijkr, dat op
stra~at lea, nea~r de wnicht en had
bet geluk, de vrtonw, die was weg.
gevlucht, te a~chterhulnn en in ver.
Eekerde bewa~rin~g to brenigen.
18ienzlidenl ;vondc Pchioot iomand
ineenl kroog~ rune eenr g wear, ge
luikkig zondler iemrand~ to rarken. De
P'olitie niam het geweer at en den
marn mee.
Een luchtverscshlnsel.
Zondagavond ometreeks half acht
hebb~en verechillende personen hoog
in de lucht een eter sien verechieten
en den lichtenden straal niteenspat
ten in vonken van prachtig moole
kleuren.
Orkaan.

1)eaer dagen was het vreemd weer,
en de hitte buitengewoon. D~at spel-
de weinig goieds en menigeeo dlacht
nan orkaSD.
D~eze is er ook werkelijk gieweest,
maar Goddank niet over one eiland.
Van New-York ontving bet metere-
ologisch bureau de mededeeling, dat
er een orkaan was geseind gsaade
in Westelijke richtingf van Dominica
lIst was Woenedag 22 Sept; edeo
volgenden dag, D~onderdag 23Sp.
woerd bericht, dat de kern van den
orkaean ich echeen to bewegen op
15 gr. Breedte en 67 gr. Lengte. Det
ns au n de bunrt varn P'uerto Rico
Hier bleven we g~elukkig vrij en
kregfen alleen wat cfrisecher wind en
meer koelte.


Zoudagatvood heeft to La Gxuaira
een havige storm gewered. P'ersoon.
lijke oug~elukken kwamen niet voor.
Wel werud hipr en daar eenige schade
Fiangericht san de hulzen. .
Geheel de week beeft bet in Vene-
zuela hard ge4regend. Dlat belooth lete


Ph08phaat

't Nederlandsche stoomechip ,,Trom

rave der E. H. Zetto, 2 5ahier dge-
17den September j. 1. van danchez
(Sto. D~omingo) tsagekomen, beeft.-
na in de Willemetad te hebben ge-
b nk rd, to N wot (Fuikb ai)
ee e leading van 2e3817%00 KG. p 8-
phorzure kalk ingenomen en is deD
23n. d. a. v. vertroikken met beetem-
ming naar Diun ee age an ).
I)tat is al No. 12 van 't jaar,

D88kilettligillg*

In dank outrsanen t
Twee reclame--bookjce voor Moto.
rea Falk a Kerosene, on voor Vic.
tor's gramofoouplaten, de twee leat.
ete van~ de Hecren J. &t f. D., C. G;O
MEZ.

Schiatwellstrulj.

De soldaten van het garnizoen
hielden hedenmorgen schietwed strijd
op bet schietterrein van bet Rif. O)m
half tion was h'et afgeloopen on gin-
gen see manechappen achter de Mu-
siek met olijftakken iD bun geweer
loop.


Bravo voor onze flinke schutters I

DBe g0alaklUke-Shell in Tenezuela

Volgene de ,,N\ieuwe Crt is de
Koninklij ke S3hell reeds eenigen tijr
in onderhandebuog met de ,,Venezu
elan Oil Coneceseionts", welke ooder.
hanldelingfen reed s~oo ver geveorderd
zijc, dat wea rechbij olij k wel reed
epoedig officii~ele absorbat Ie-bericht~eo
gepubliceerd sullen worden.
Dese maatechappyi besit cncesales
over on eveer 3,000 vierkante mij-
len in de districten Maracaibo en
ivolivar,- welke loopen tot F'ebruari
1957. D~e pachteam bedrangst 1 bo.
livaq (f 0.50) per B.A. per jaar,
terwril per ton petroleum een roy~alt~y
van 1 bohr~ar betaald sal mooten
worden.


Offldclale herichton.

Aan den Apostolisch-Vicaris van
Curagao, M. A. M. Vuylsteke, is om
gewichtige 7edenen drie maanden ver-
lofsverlenging verleend.
De Adjunct-commies J. H.W. Sprock *
werkzaam ten parkette van den Pro-
cureur-generaal, is benoemd tot amb-
tenaar van Politie.
Benoemd zijn op St. Eustatius:
tot leden van den voogdijraad de
heeren H; J. Hagemans en J. G. C.
Every Sr. tot lid van den Raad van
Justitie de Heer H. H. Johnson, en tot
plaatsvervangend lid de heer G. C. D.
d'Aumalen B. van Hardenbroek;
tot lid van de commissie van aan-
slag voor de grond- en gebruiksbelas-
Sting en tot lid van de commissie van
aanslag voor de inkomstenbelasting de
heer J. G. C. Every Sr. en tot plaats-
vervangend lid van beide commissies
de heer B. I. Mussendem.
tot landmeter de heer B. I. Mussen-
dem; en tot lid van de commissie van
administrative over de gevangenis de
heer H. H. Johnson.
Aan den Predikant bij de Vereeni de
Protestantsche Gemeente alhier, M. H.
J. Bosch van Loenen is tot herstel van-
gezondheid een jaar verlof naar Ne-
derland verleend.

Marktheridst van Ien

I1178980881161 Ha811018bondl'

Vanr 9 Sept. 191i.

AARDNO)TEN (Pindas) per KG ..,...... -
ZUT pr pvet ,2.. .80 K. ......, to 4
ORANJESCHILLEN per KG;.1stkw. ,, 0.60
ElU1DENd per K.Gf.. .....5. ~....*2 k 7
G3EITENVELLEN per K.Gt............ ,, 0.so
WOL per .G................ ......., 0.13
SICHAPEVELLEN per stak......... ,, 0.50
BEN ER N pererK. ....,.......... ',, oa
d'TROOHOED)EN (hlopliaDa) *
A'waliteit No, 1............per dost]n ,, 8,25
,, ,, 1(gebleekt),, ,,,, 3.87%


,,i 4 ,' ,', .......'.. ,, 6.25
,. S 5 OLA -

6 ~~, .01A.' ,'' 125 8
,, 1 ,, ........... ,,
8 2,, ,, OL~A ,,
.. ,'' 5 ,'' .,....... .,l. 0
,, 10 vn2 M.of indrf


Geurne elaatste 8 daenw

door, mide vau petr M.olerum erdegd15 ratten

Posterile n.

Lifat vana onafgehaalde en onbeateclbar
beyonden brieven

Fernando Albornos R., Hordon Dominico,
M~artina Dlaun, Encarnacion Everon. Maer.
garet M Ufnmbs. Leonorat Hernos, Enrik
Elenrques B. T. Hlenriques, Manuel Jansen,
.4ln linaaboneta .dnita Lyba, Icbal Li g.
Manuel pars entregar A leena Manuel,
J)uan Marta Odor, L~eonlila Permit, Answan
servage, Maria Stetba, Fliorentina sentiago*
R. E. Tostman.
Aengeteekende stakken : Oscar Miguel
B~ethencourt Ricardo Antonlo Bethencourt,
Eduardo F- lausen, Federtso Bille en twee
rebuten aan : rornella Beutels ; Antwerpen,
Jaecobo Jansen, New-York Cityk of8
Drukwerkzen: Commercial nko p-
nisch America Ltd., Richard ,1. Curan*
Florentina Sentiago.
Drukwerken senlder adree : Intended
aeln sc n be n Ska esers The En rial
Obra de lae tree Mdarise.

Regenyal

gedurende de maaned Augustue-


El Mgdlio Sale.

El medico es el hombre que en
tiende de medicine y on palabra
vale m~s que mil pomposos an-
clos de tod a uerte de remedies
Icalmeatee, estimulantes 6 alterati-
vos pero no curativos. Entre lae
preparaciones de .mbrito 6I medico
recomienda con predileccion la ECmul-
eion de Scottl. Testimonio profe*
stonael:"Pi~;cn C Perfect"~
wir. Fencing erbt anl through.
ru r-n. idrl fo pdil3wil fcc
tH tT ~h n.'"i:v-l "&""7. r~llei~lu ~
Ans.,w ....akuuiprr..w.... onrw.M.4LII

..n ,,'"%1' 't.Ln~u ".'":"t
t ,vt ".,nbSerJi.. ..us~n......snJwpa,

ud hhpwwall couaravExlsieAent fo~lr vv wdodolthe Dutch W
rU nrTOPPII.OUTOGRAPE


LON~GM)ANN &MRTNE

NEW~ YORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanlten en exportents van verfwaren in allerlei soor~ten
in poeder en in olie; Vernlissen niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Vert voor vioeren, die in 66n nacht droog zijn: Wit-
te lak voor badkuipen; Verf mn vernis om de mnooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden sp aanvrage gratis verzonden.
Tle kroop bij G. WINKEt &e ZONEN.


HA VEN-NIEU WS.

V AN ~18 SEPT~F. 2 OCT.


_


-- then nertri' -


I ---- -- -


De legerbevelbebber, rrat*(ehertog
Friedrich, is daage te voren to Wee.
nen asngekomen van het Noordelijk
oorlogetooneel, om persoonlijk sann
Z.M. de gelukwenschlen van het ge-
beele leg~er met zijo ve~rjaardag over
to breng~en. He aartshertog keerde
op den feestdag eelven naar bet
oorlogaterrein terug.

Ult Ath080

wodt b riht, dat s de aeo
teworder cuente-mog odhedeg eth

oerbosouddgd. Gr ruel~ad rlrkelas
d Ieldt 1aear n, geen geo te wile aen aan.
Greaernmae doudeoude p m n~n on
strijd to betrekken, sij o misluikt.
Eveneens mnislukt moeten beeten
de pogingen van Duitsebe cijde on
RoemeniiB to bewegen, schietvoornad
voor de Turken door te laten.
Ml~en wil RoemeniiB nu straffell
door bet geen grsan of te koopen'
De correspondent van de Temps
heeft een onderhoud gehad met de
oud-ministere van de vroegere Bul-.
gaafrache regeeringapartijen Gueechoff
en Theoderoff. Gueschoff verklaarde
zich voletrekt voor een ingrijpen
van BulgarijG en wel op de Darda.
nellen on aldus een aftet voor doeo
ooget te kunnen verwerven, In April
had men, naar hij selde, algemeen
onderbandelingen met de entente
verwacht na het vertrek van de I
En eleche misele. Door fouten van
wee szijden souden zii op de lag~e
beann iju gereakt. Tlhane sleat de
officieele pere weer een oorlogazuch.
tigen toon aan, maar tegen wien
weet men oint. Theoderoff tooode
sich minder seker over de wensebhe.
lijkheid om een oorlog aan to gaan.
Bi) beweerde, dat de Ooetenrijkers
op den Balkan vero verin gsplan neo
zouden hebben en het vooral gemnunt
souden hebben op de lijn Niech-Sa
loniki. Indien Duitechland in K~lein-
AziB vasten voet kreeg, zou Bul-
gariji in den onverdragelijken toe.
stand geraken tueechen D~uitechland
en Goetenrijk vastg~eklemd tesit~ten.
Dasarentegen handhsaat ook hij
Bulgariji@'s aanepraken tegenover
ServiB en eveneens tegenover G~rie-
kenland. Maar voor een oorlog houdt
Theoderoff bet oogenblik veel mio-
der gesehikt dan Maart was
Hierve klasgt in de Guerre Sociale-
aldus wordt son Duiteche bladen ge.
meld over den onbevredigenden
gang van saken sann de Dardanellen.
Bij wil er een einde aan maken.
Ten eerate door vrede met Turkiji
te eluiten. Ist t sl dear grit voor
te vinden sijo, indies men het mear

e vred nteb vrr jan coid be nue n
den lijet der estten schrapt, sal Tur-
kijB meent Berv4 bereid sijo den
Armenilire en Syriiire een ruim self.
bestaur toe to staeD en wonder
twijfel ook on de veraterking;en aan
de zee~ngten te elechten, dese te
neutralleeeren en aan Runssische oor,
logscee hovrun e d
Zrat Zee ate kovergn, et Rdeland
een groote sedelijke voldoening zou
schenken. Rtueland verkeert thianein
een toeetand, weardoor bet wellicht
in de plate van Constootinopel,
waarop bet den blik heeft late val
len, dese halve oplossing sal san-
vsd n
vaanenverdere ooderhandelingen met
de Balkanstaten wil Herv4 niet we.
ten. Voor alles moet nu met Turkija
worden arfgerekend, of overecogeko.
men.


welke reedis on de inoorda~Rige
worateling van 1830-81 de in wer-
kelijkbeid toch slechts zeer geringe
autonomie der Polen geheel had
doen verdwijneu. In 1)mitschland en
Ooetennijk wear st] trouwene real
mmnder talrijk warren deed Elchell O
dlergelijk geo~rganiseerd en g~ewapend
Vterzet niiet vcoor. In Irrtst fenoemd
Rijk vooral scheneni sl] to herusteri
in den besteaanden toestand. Wt tr
P.hter oog~ geene~zins 'zeggen wil, dat
st) hun idea;le:1 hidden prije g~ege'

tiee afatrd ge ann. obeu hel va
het oude koninkrijk son dan ook
in die laden ongetwijfeld met g~eest
drift door de aildaar levende Polen
worden begroet.
Alvorens hierover een enkel woord
to seggen, sij even de vraag aange-
roerd, hoe het mogelijk was, dat
een zoo sanzienlijk land door sy ne
buren kon wordeno verdeeld. De Po
len hebben dese ramp voornamelijk
san buo ondlerlinge verdeeldheid te
wijten gebad. Siude de tweedy helft der
seemiende eeuw was Polen een kies-
rijk, d. w. z. het erfelijk koningachap
werd door deo adel sagechaft eD
de naijver der machtige adellijke
geslachten, die to hunneu bate bes
gezag der Kroon nog telkene beperk-
ten, gat herhaaldelijki tot bloedige
twisten uanleiding~. Ue verkleziog van
een nieuwen KoulogS gIng doorgeaaus
met geweld en andere iolddelen ge
peard en de Pooleche Rijks of Land
dagen kiregeni een befeamdheid, welke
spreekwoordelijkr gebleven is. Tegren-
over de edelen vermocht de Koning
al heel wteiolg en in den Poolechen
Rijkedag, waar tij de heerechapplj
voerden, kon 64n enkele etem een
beeluit krachteloos maken. Men noem-
de dit bet ,,liberum veta Daiarbij
bezaten~ de edelen bet rech't hun on-
derlinge geechillen, of veeteo, met
gewPeld van wapenen to beshes~eu, en
zoo bleef het land miet elechts ten
p~rooi san voortdurende twisted, bot-
eingyen en geweldenarijen, mear ont
bra-k de politieke evolutle, welke in
andiere Staten saa de burg~erij in
de steden en de bevolking: van het
platteland gaandewfeg sekere beyo -
bedeni schook. Vreemde vorsten -
stegen den troon en bet buitenland,
vooral Rusland, begoni sich steeds
meer met de inwendige sangelegen-
lieden des Rijka to bemoelen. Te
laat sag Palen in, dat bet door
zijo innerlijke verdeeldheld en zjn
versuim, on door grootere ontwsk
keling en rnedeseggfenschap van het
volk stij kracht to versterken, zich
tot een gemakkelijke buit voor de
ouringende Rijken had gemaakt.
In 1772 had de eerate verdeeling
plaajijo Ikarbo yeear oejet drde
test van den Rt kedag werd geomoord
met de bedreiging, dat, zoo men zich
Verzette, tot een algebeele verdeeling
zou worden overgegnan. De Koning,
de Pooleche edelman Ponistoweks.
was vrijwel machteloos en wonder de
preasie van de Russisebe keizerin
C~atharina op den troon gekomen,
waar hij geheel ander den inv10ed
stood van den Ruesischen gezsnt.
Sedert de eerate verdeelin zegt
een geschiedechrijver gedroeg zich
Rueland's vertegen woordiger to
Warechan tegenover den Koning ale
een stadhouder van Cathariua. )e
Rijkedag trachtte eerst in 1791 den
Sttuat inweudig sterker te maken
door de erfelijke monarchie in to
voereD, de boven vermelde preroga
tieven de stldelenea te plae a n

recht van modespreken te geven in
een Tweede Kamner. Voor die her


BEKROOND

Ito Amsterdam 1863,
,,Antwerpen 1885,
Chica o 1893~ en
,, Ourag~ao. EelRate Pri.1s 'taere-
medaxile, 1904.
,, Brusse~l, texo
Curacao, Wa~torka utOta
batnda


P0188. vormingen welke bijtijds sange- Hoe larnger de oorlog ~
bracht groot nut headden kunnon meer de rankheid- beoel
De Poolache natie telt~ thans on. opleveren -was het echter reed te van de tekening,wmaarin ,
geveer 20 million zielen, over D~uitech. Ilaat geworden. Een deel der edeleo Iden geleden een Amerike~l
land, Oastenrijk en Rusland ver- verzette er zich bovendien togeo, deo toesetnd weergaf.
deeld. Bet grootste deel dearvan Inieuwfe twisten broken nit ea dit -Op die teekening was ;
wfoont in Rueselch-Polen, dat on- gaf abn de Russische Uszarin een gebeeld ale een man, d
geveer vier maal soo groot is als welkome sanleiding om spoedig o~p ken woede sijn eigen hs
one land on to naastenbij 11 mil. nieuw zich met de Pooleche zaken etuk g~eologen, -terwi)1~
lioen inwoners telt. Goeteorijk her. in te laten eli wonder goodkeuring schrift luidde: Wat El
bergt ruim 5 million Polen en Prui van Pruisen on Goeteorijk tot een hebbeo, w~soeer bij weer
seen3W. Wat de behandeling betreft, tweede verdeeing; in 1793 edi tot loderdaad, niet julater
hidden de Oostenrijksche Polen al- een derde in 1795 over te gaan. D~e der kan de ocarlog worded
tljd het minute reden tot klagen. beldhaftige tegenetand van den ver De Staten van her on
Hun nationalitelt, taal en godedienst maarden Kossineko miocht niet ba- trachten elkander to var
worden door de Regeering van Wee. ten, Blj thoest swichten voor de to verscheuren en intum ~
neo behoorlijk gei~erbiedigd en geen overmacht, en zoo hield een Rijk op Japan syjn slag irrChir
regeeringe-ambt le hun ontzegd. te beetaan, dat shnds de tiende eenw ~ook neg elders, en 'Floel
D~aarentegen hebben de russischeering in de geschiedenis bekend was, dat allerlei voordeelen toe.
en vervolging; der katholiekre Kerk zich cenmsel had ultgestrekt van de Bo~mmige .Amerlkitaes
in Ruselech-Polen, de g5ermaniseering Goe)utzee (bet tegenw~oordig Pomme- 'chlinen bet selfets noodit
en proteastntiseering in Pruisen veel ren) tot sann de Karpathen, de den Europeeechen ioodtog
kwead bloed geset, en in Ruelandl Unieper en de Pontische steppen en was aan te blazen I
kwam bet gedurende de vorige eeuw in den atiovang der seventiende eeuw Welke ,,saken" in de
tweemaal tot een geweldigen op. nog de machtigate Sta~at van Oost- met den sobgenasm~de
estnd, die telkens elechts met moelte Europa. was, d:at bijua ook ;Moskou brad" worden gemalsh
en wonder zeer bloedige g~evechten ooder sijo beerechappij gecregeni had. lang 'duidelijk ~eworden;
kon bedwongen worden. Van de Slavische volken stand eonde Beurelijiet; e chts in t
Bij den eanvaug dier eenw moebt stuatt het Pooleche met dat der financieete b~richten te* b
Polen korten tijd de boop koestereo, Cxechen op de hoogate trap van cul- Maar bovPeriieo Itrijgt. t
dat het ale selfsetadige staat eou tuar, wearvan ookr in onze dagen gebeel de wrije han~d la at l
worden hersteld.. Maar Napoleon siju litteraituur een schitterend ge- ties, wa warr~v~ vo~uree
schiep elechts een groot~voratendom,l tuigenis aflegt Aau buo taal het> pai een eonrd plc atrmre
Warechau, wearover bij sija bond ben de P'olen veel to danken;enin- Ons: w~ereddeal'i besPi
genoot, den koning van Sakeen, ale dien zij bun selfetandigneid ale vriif onddrraques syjner eages.
regenet annetelde, en dat, no sijo val, volk herkrijgen, dan zsl hun trouw )den- ardbol.
ophield to beatcaau. Polen bleef ver- soan die teal en san hou godedienst, In do weede veandea
deeld on de opatanden in 1830)31 wserdoor het eaamboorig~heidege men niet, of wil mea- r
en 18683 tegen het, Ruieich gezag vo'il steeds k~ra~chtig bewaard bleet, kan men niet slen, wat
eindigden toenmeale met een beves dearbij als een der voorosaemr~e reoseu apellandte-vnd Of
tiging der Rufs~siche overheeraching, factoren moeten worden sangemetrkte -boreidt.


van Vertrek


(Aan komnst f


Schiip


liapitein


naar


La Guayra
Maracaibo

La swayra
M ara~cabo
New York
New York
Maracalbo

.AimB~rbara
Liverpool
se~nova


Bept
, I

,,
,,

I,,


New York
Maracaibo
Na Gast
,Maracatho
New-York
La Gua ra
A mate asm
Maracathe


Caracas .
Merida
r~a ag ik
stavangerea
Merida
Philadelphia
Feasa
Stavangeren


OR13 TPerril
A Johaneen
1 ganl~ftein
A Johanson
~ Hichborn
C Breman
M Lovik


Sept.


.
Oct.

Bept.


4 oct.


17 Bet
28 1 ,~,
P8o
25 ,
L--ocf


Bha Barbbara
Colob
Plo Colombia
Colon


.Topaberg
Trompenberg
orecian
savois


2rnlk
Zeven
Rank
a Po~ggs


Sschoeners.


SAanlkomes


Vertrek


schoeners.I I


van


Maracaibo
Mbaraealbo
Araba
IMBareab
Quanta
Aruba
Araba
Araba
Arnb
Rio Hacha
Pto Cabe~llo
Vela decoro


Reinoso V
Reina V
Joan Luls H

Ross Maria N
Mrldrakoarcita
Blectra H
Abeena H


ipt
,,
,,

,,
r,,
,,


sept
,,
I,

,,
,,
,


,,


Rio new h
Pho Cabello
Pto. Colomb

Araba
Araba

Blo Bacha
Manracabo


Clictia v
Gloria V
Alir 6
~Etlie B
Bsts del Mar
Juea Luis H
pefugio a
Rosa Maria &

-Frieda t
RBein~osoV
Vtirginria &


De Dllitsell6 1100?6 In Rullalnd.

Dr. Paul Ebrbach schriift over de
1)uiteche nedersettingen in Rusland.
B~ij het begin van den oorlog re.
kende men, dat er in Rtussisch Po.
l80 Ongeveer 400 000 D~uiteche Boe
ren wren In de westelijke Oekraine
(voornamelijk in Wolbynie en Res,
sarabie) eveneerie 400 000, in de
Zuidl-uSnsische steppeni 600 000 en
Iran de b~eueden WolgH 650.000. I~an
now in deo Kirukasue 50,000, in St.
t&,;id~deo--c en $oh Zl o glvr.

bet geheel due meer dan twee mil.
lioen. Over den omvang van hou
grondbezit beeft men n a~een be
trouwbare gegevens. Ofechoon dfj i
Russische ooderdaneo sljo, sljo sij
ond~anks alle pagingen der regeering (
om se to rusetficeeren, geheeltinitech i
gebleven. In tegen~Fetelir met de half 1
geruseifleeerde Dauitech- ussen in de
et~eden van binpeo-Ruslaznd.
D~e Russische regeering beeft dear.
on in de laatete jaren door .alerlef
administratieve mantregalen en ple.'
gerifen getracht to v~erhindereo, data
sqj bun g;rondbesit vergrolotten, daeny
van bet, standpunt der Russieche re-
inid-Ruselechen landbouw inderdeadi
een bedenkelijk verechrijusel was. De
tege nwoo rd ige oo rlog echter, dio
voor Rusland miet alleen ee~n oorlog
tegen het Duiteche rij i~t is-maarte.
gen alle IDuitechere, heeft galeneheld
gegeven den Uniteche kolomieten eed
vernieti enden slag toe te- brengen.
D~oor de wet van 15 Feb~ruarl 81915
wordt bepaald, dat over eer
strook van 100 krilometer ~langSe do
seeknot en 150O kilometer-lenge de
~grene alle boeren van DuCkeche nas
tionaliteit hun grondbesit.. hieaer
aebt maanden moeten -verkoopent
Na alloop van dezen termija sal
openbarre verkoop plants., vinden.
D~aar de Rtussinche landbouw door
den oorlog toeb reeds verachrikkielijk
geleden beeft en de prijzen van den
ground in geheel Rusenlan reeds sent e
maanden geleden tot op de he Itt
van den normalen prijs gedsaid wa-
ren, tan men sich gemakkelijk voor.
etellen, dat de Iuniteche boereo doo'
desen verkoop ontzaggelijke verliezen
moeten lijden. Daar komt nog bij,
dat de regeerling op alle mani~ere
probeert den verkoop onmogelijk to
maken, dat goen bantk een leeamg
toestaat om een Daitsebte boeve te
koopen. Zoodat in Dec -195 alle
Duiteche hofeteden met 44n stag on.
der den hamuer mooten h omen en
wearechijollijk soo goredkoop sullen
worden verkocht~, dat miet- eens.de
bypo~theekbouders asan han:geld sul-
LueD Uutnsche boer is dan,een be.
delaar. Dasar men or in hat gebeel
niet op rekeane kan, dat bii de ver
kooping oor de eigenaare lets over-
blijft, beelnRft een g3root gedeelte van
de D~uiteche boeren onmiddettifk po.
gingen gsedan om hun or~eatoris
van de hand to doen. Hnvi
hebben sij nist bewerkb: Fektelijk, le
dese mastregel een' confiesitk op
groote schaal, soo ale Europasee
dert deidegen van de hoursehe re
voh~itle uset m1eer bteleeldie beeft.
Niet er door getroffee: wodea tot
on toe d~e` uitche -boaea~kolonies
Ran de Wolga, in Siberiti,- Midden
AsiB en eenige. et~reiken van Zuid
Rusland. Men kan rekenen, dat van
de D~uitsehe boerenbefolking van twee
-nillioen man elechte 700;000 bus
-land behoudoo.
1181 VetligitSW18 Elltopa.


Flooderd ja~reil gJetledn kon men
ook van een Europeeecheu oorlog
epreken,
~Maar de strijd gold toeo elechts
de overheerching van 46n Rijk, of
liever van 46o pereoon.. Q
En boveodien- hadde~Fn Asi5 en Ame
riklpdestijdes bij. Itngre nietde.heten-
kenie vanl nu.
41route verat~ndetringenq bebten einlds.
diean phanrts gehad.
I<'r stant ~thous voor Europa. m44ir
op' -bet:Rpe,, dan de v~zaersekerin d~r
rwsenue Po.reedsamc! enta~lkkeling
E~n die overweglpg alleGo son reede
ruim voidoende agon, om tot stch-
zelf te komen en, san de woedende
wolrsteling een einde .to malken.
aet Oentraws


UBaversalmOat8 00808110.
La Emulsi~n de Scott es, una
pr~eparaci6n uniaersalsoapta co~nocida
or ls 4Bxitoe. obtaoidea~ en las en-
ormededee, de los pulmones y ee
pecialmente como,,ut pederoso t6ni-
co para foarkficar Ja neauogre. Es
un grand reconstituyente para los
que .est~n en la convalecencia, y
en general para combatir todas
aquellae dolencias que tiendleo a di.
bilitar el eistems. Toda persons
anemica debe near constantemente
la Etmulsidn deScotthhaesteobteuer
una complete curacibo :
"El asuerito, m~dloo-cirojano, cer.
tifica : que la Emulsi6n de Scott dd,
resultadoe sor rendentes en todoe loe
ceaos de debi idad general, catarros
cr6nicoe; y adin on la tuberculosis
palmonar mejora notablenrente el
estana de lose entermnos." Dr. J. Vi-
llanueva, Maracalbo, Venezuela.
BEK ENDMIAR~LIN GU


De verkoop van ZILVEREN
G)OUDEN en JUWTEELEN
YTOOR WERPEN, beleend ter
S8~~c-r Beleenban a e
s1aart. 1914 tim 31sten Augustus
1914 wonder No. 9091KH, im
No. 162'2 L, zal plaats hebben
op Donderdag, den 80a. Se t.
a.e., en vo~lgen e Dondlerdagen
Belaug hebbenden wordlen ver-
zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering der
verschuldi de interesten,

Curagao, den 25en Sept. 1915.
D~e VOOrzitter,
A. JESURUN.


Adverteert~ steedsFAmnigoe di CuraCao*
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs