Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00110
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 21, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00110
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text__~_~~__ __ _~ __ ___ ___ __ __


I0it Hlad verechijut elken Zateardag. j BUREAU VAN DIT BLAD ~i Voor hcot Huitenland per' jaar rl. 10.-
AZbon nemen tsprije v oor Culagao, IBonnire, Amuba Afzonde~rlijke nummrer fl. 0).15.
en de Hovenwindsche eilan~den per dried! marnadent WtriaatM NO A. Overzljde. I'rijc: dcr Advertenttiilm varn 1--7 rewerls f. ).ne:: ven al ~i
ti. 2.-- met vooruitbetalinge. DRUKKER. B. L. BOGAERS 'en Is Ireel meer 7! cts.


DE TiU HTl DTCB DR~filHNII I. ben opgezien, nu op anderzo~ek zul niet vergeten. Als9 ik; mijri b~liken waar bet leven, ondlrnks den oorlog,
u 10III sun ntraslaue* !en ultgean en de elechen dier kerk last gaan over dat, was eeins de tuion nog al opgclwekt is,mrkmedt
sullen bestudeerea. was van Europa, dan zie ik graven, GIoo niet, Inaar in de indust riestreken
G~od is sterker dan U. Mijoe vrien- garaven, graven; en ik; hoor bet lang~- en you~rale in Antwerpen, wear de
Father Severious schrijft in De den Fragen mij: ,,Father, hoe kan gerekte gebulder der kalnonuen en twee boofdmiddelen va~n bestaan,
yroorm.d God, ale hij een pereoonlijke God bet g~ekletter dtr waRpenen en ik ziel handel en diamaentindustrie, zoo0 good~r
le almachfig en al-liefde een oor ale een ondersardschen oorlog in do als geheel stil liggfen, vind ik de~n
Eenige weken g~eloden had Ik het log ale ~dezren toelates. Indlen Hiij loopgrauchteo. toestand bij ieder nienwf beaeki steedsR
voorreebt den welbekendon en seer almachtig is, dan kon Hij hem vo~or Heleas I arm Belgit;. godrukter. Gok in H~elgischl Limburrg,
populaenre Father Bernard `Vanghan komen; indlen Bl] liefde is, dan son d it van den oorlog, met uitzonde
83. J. to hooren spreken in de Inma Hij hem stuiten." Maar ik seg* 0: ring van eenlige aware requisities,
culate ~Conception K~erk to Londen. Hij kno hem niet etuiten. Hij beeft D8 ZetSI 1188 Pausan. slehts weinlig gelerlen beerft, is het
Het sa] mt] vergund naar best ver slo oeigen handen gebouden, door Profsch ,,r Laband schri'ft~ in de opgf~e wek relven er ult.
moende ihod ie rdewer oons rjt late. Aan one beeft Bij IE~n fing echter viel mij nog mee.
geven. Als tekst koos de redenaar vrijdom gegoeven en wlj moeten han Deutsebe ,,uratenzeitungf ove de oui Op een fietstoebht dloor B~elpisch Limn-
een vere ult de Lamentaties van Je. deleo en wij zijo verantwoordelijk tinvoe des 'ueuenoorotg opa de pot.brg (men1 mag tegenwoolrdig we.
rem~ss: ,,Weenende beeft zij geweend volon adn iet God. Ioch D~e gasrantie-wet onderstelt zoowel duerom vrij van 'it rijwiel ebdru
i'n den nachbzen de tranen syn op hij beeft dit gedaan. Ale Hij niet ge volgens sijn doerl en ziin ou~tstaa ae),pserd kvrshled
hare wpangen. Dano vervolgde hij I omen 18 om U van uw kruis to a1 ls B naa zjo woorden, da~t de Paus doren ~hel zag orr ldnog as l vroo~nlij
Mijne vrlenden vert~ellenmljdabde verloeseen, Ilij kwam toch on U ai'n resident~ie in ItaliB en wel inh et goerictoenv. ,anlandboue iersengezone
ourlog; in Dukteebland meergoed heeft eterkbe to geven, pon hetzelv~e to dr ' Vaticann beeft. Wanorer de pause-bornee.,W t"oozin ,
g~edaan dan eene aleemeone onesie gnEosda iteeris dat ikeresidentie naar een Hndereo .,we lijden wFel wat van do warmqgc,
voor de Kasholieken. Zij houdeo drie- ni.es isne detoet men ener war ig ?d d tich valt de ongjst nog al mee '.
dangachebirethraiten, sprlekeneen al Wi) hebben een kruis noodig, en s,,tirautet rriln toe /eei~jkh id ver- 'so ierdl die lelderuchtenr~ Hton-t
nemeene bct,kgaan ter Heilige Ta- niemand G~ode sij dank kan eoon- lizen Ien ook zeker formrreel wordende rnt lbtbekonsat

tel Fnan tehkdnes iendee idebn de sljaoortrffeljk heben meders deeh 0; hte n n atel ~r k ijtie en t. Tqide
land toe er ~edigen tegen deav iand' en weduwen zich getoond! A ls ge keer vantdeo Paus, w-ervea kracht Helg ece Kempilen kijudegkrroenwi
he rtee verdrijen vue dhu bhjaze@ v66r den oorlog buon hadt gezegd: son worden Oak zoul men in geen eteelovl rdrnkerno
de. Zij slja sober in htgvctUw eenage lougen sal op bet slog* enkelen anderen stant ter wereldtnmnteoe lkia d
maar ~ ~ be droe a o edenst. i veld eneuvelen il) SOuden gestorven /zulk eenl diep in bet setastrecht inram enU diDe her land rofenu Ii H1eb
mel drne at ] osint kI ch ij van weedom en smarte. Maear grijpende wet~ ultvhardigen. Verder '"pn di adg~rfebllrr
I looven be sij odp een kruieto ht God geeft nooit pen: special ver- is bet algemeen bekenod dat de po O)p de vrcag, ,,wat men in H~elgiid
q c deje etskwaavo PAleer aj nerpo rdaf' ko 11 um caesd ab haekl rbpro dn ik niot ete knk e ;.rlot
rie kunnen si4geD. lDe Frane~chen sijo wep~orar d kwekllingSa is re iGod met de residentie in de stad Rome woorden, dai, dat er in vele kringenn
onee nders;j eigo ale I ete wse~etand, ED al gij n tot Hem wendt in bet Rome bleef noo ca dent ouderganog meer over ,,vrede" dan over ,,oorlog"
g~n mi fe8lodeGoean us den, awar smart ers, ta enz va1 he a rd ee beeulgo g r0ent hotr e langer hoe mler
neu sacoepen en wyj verrouen 'B]rd *Wq I .9'to outdE kfi, ?jit 31r vanL had.- No.~i
dat Hij sann onse wapeuen een over answoo en ,,U~ a oet ganne Kerk des Pausoie wa i egeoteing vnoeuce ten mear heelemNtH niet wordt op-
winninrT sal geven, waelke rechtevar.. uwe idd onteotdg enmet andere kerken de oenCegehonondte mnhljer
digheldalen duarsemlen vrede aana Eo li1n andeo rm ene doesu al onsu ell ehoie vlknh m wijse oomogelij za( zijn den gejeha-

Hoes wondered m iju de esnonen ete n ieOmoodze ieter it inh droef eid repud ordckaetkelif tw odregnisni tled ter luteael rtemr j naelvawplee
gew t ee or un Aegewoen 8a Lties vollBestroom oalser liefde hebben ult- de Paus Rome verlaten, dan zou een Optimieteo, die nog voor eenlige
bceb k ehor van Russscea en Daitto gestort, esn Hem outrokl wordt, sedert onbennlijke tijden gev~estigde mea~nden voorspeldend, datt de Iruit-
8 aet-t eco enth l vo~a eee- a~oeepe f tq raisachbie euitr etpe: o mla jo e eajide chered spoeir j o d nzi tbe gor
ea, Itor me egenul len gebearndeo aear is voor mij geen son ann den Pausen berust. Ann lien anderen worpen, verdwspjen meer eni meer
dappere strijdare van verachillende. be geen boesem ann oan r sen kant zou bet voordeet van een ver enkbelegperkn makersch of g ovedrve
oaties. Eeo arme man lo~g tervende Bfl g leonisoee geur in he bonr lepggmg der pauselijke residentie rtiet patle rioten in af4s ea op rdreoule
neder, en .. .. niste een Freeselijke man; dear a~ geon sympat ie in de zoo beel groot ziju. Het; neast el vatlords. a5' oode olt
odelsteingtogn de Alachige em an mij dir a tenvrdn .kander bestrran varn tweetrlei gezant He rosti denkende bevotolkn ver
en ~ ~ ~ ~ ~ ~ i wengltrklned ie en ge ro en, s en is a1 nis- schappen in denselfden staat sou. langt near den vrede, Daar sekerheid,
eenbroderoffcir voeghemh et I'n; deo ncht, dar dest rele vr mehkenrv e zelts al son het een offer lunoeters
hijrdd sk ,,er e l e. ode rv e e ait schiftteren ? En ale bet dulater is op wKesrden sij toegelaten werden. Teo kneten, want zoo wordlen de off era
deo h e" Crfetu wde ep ea Ild dese wereid eo ale duieternie g~eko- slotte zou de Pau sich hroe te goroot, en Hie dat den winter most
ri) oe te wr a egese mn i in et hilidom an et vn ideremo eijkeldon n tolugan, sal de economischell tostn
san nilr Ala dat wayrg is men ceijk hart o bt hiisdn dan, dat .a keer b~et b teld van Ftreez de a ezo nrder i
der I}olea lidd ?' 11de log, kleeo d e prme wedhuwe opelet near de lich me b treakkingen teschen de vijaude bi n erol rnens Yenlleeftij n stameer
do armeno vangol een kathoiektrwii egn obe de hme a venatere, wear like volken, betgeen hem zoowel wo- ni ertzeggen, dalt. d eraige Baruel
hij eren acevan heron vehlek rookie. aor re alrbrea op bear ne er- gene zlin amnbt als cio persoonlijken dHarmee ban nationaiteitag~evoel
Inderdged, om 44oe ziel to redden, bken. ,, redelievenden oard ter, barte gast. zouden wrillen~ prijsgeven. Verre va~n-
sou dese opololg dar mreeke waard Wij behoeven geeo ,, ziener' van Gok de Italiaansche' stan~t, so dHAr. Voor de onathankelijkbeid vani
zijo. Maar hij heeft er duisenden ge- Birmingham to gaan randplegen : vooral de stad Rome, hebben er een bun land hebbeo ook zij den leateten
red. Nog pae g~istereo sprak seen ge. 1 weten zooder dat een meneche groot belang bij, dat de PAUs. on het rpe lo nbu ott orlj
waed soldaat tot inij : ,Fathter hoe lijke wezen het ons ze t~, wij weten contrale b~eetnlur der Katho~lieke Kerk g'uraan over, maa zij loragen -sihelj
~wooderbear is owf godediensrt j Ik door Gode woord, Ri weten 't door in Rome blijven. Zij sullen dan ook afn ofer lam eur weg eenr vrede
v~eronderseel,; Bi) is tamelijk hardlo on e eigen bart, dat sij, die on e ijo wel alles verwredereo, was de Patus lieve 1nde besprreig, langer den
er in to ~leven mear to ;oordeeleo vor on n wachteo in het son kunnen dwlog~en in een arrderen van gvend bal'enilf nemen dieo oafha
.naa~r wat :ik o-p het .elaggeald re~b kleedee "der glorie. GI ar banne- estant zijo toedlucht te zoeken. ka elijbei net kn woren, te rugga-
gesieD, be0 I le~en seer goede om er fingen, in dese wereld; gi] asit in het .** brahti. Dariet vo alt e misehigFes -
in to stmerve.''r Wel, sprakr ik, ik lead der beproeving; g~l behroort tot to verklaren de minder vriendelijke
1-eronderatel, dar, wif hier ,gesquodeo deo geodqdiepet varn den GekBruisigde; DE QDITSGERS IN BELGIE. stemming, die ik op mijo leastae
ag-o eeret so vPooral~om one tot ster glj kunt due het krule niet, ontenap- reis in BelgiiB hier an dear tBegenoverC
va~n voor ate bereideo. Wij ellen moe pen. Gil molet bet op u nemen; als h8 t088tanil IB Belgie. Enrgeland waaernam. Mlet de meeting
ten eteryso; geroudt beer doen door gij hetiafeeksl, .dea beta,ge nog ,.va ommigeJ Engels-hll staateliedeal,
mear~ epoedig ,mat die voorbereiding een krmis. Zooltang: albeb gij u zelven lie beer Kellen~aer~eschrij t hierover dieva deo strijd w~illen tot het bitter
Ftoe b"e innoen. '-,Wit gij glij hajpen, hebt, soolang bet ijhe krnis- in de ,,Voorhoede." Hij beeft o~p tijn einde` en van vredesouderhandelinge~n
Fahr "Zeker, aetwoordde iJag meee kredreneie oretRK.Eusetg eeret dan willen weten ale Unitsch
dtearvoor ben ik hier." Eo wij voeg. en gli meet het planten bf nan de commit herbaaldelijk BelgiW dloor- land vernietigd enr lamgeslagen is,
den de dead bij het woord. rechteraljde, 6f1 son de linkersijde krruist, is een uitoeraoed waarnemer kunneu cich vele Belgen, vooral
~Dese wereld is pene pleatls, wearin'vO Vn woo gekrraisigden Meester. en beachikt over een gema~kkeijke In Antwerpen, dat toch niet zoo
wij one m~ooten qoorbereiden tot deu- Het, krule le de school, waarin gij pen. Flet is due de moeite woerd averdre ven pro-Engelch~ wase,
dood. Bet is een hospital oor on' leeren moet, hOe gij moet opklimmen naaer hrern to luieteren : maar matigjes vereenigeo."
geneselijken :voor gewooden, doodenl tot het koninkrijk vanu vrede, van ,,1k .ben g'eweest ina Belgiech Lim- Nog een bijzon~derbeid :
en stervendea. Niemand verlast het triomph en victories. En ik lgat dese burg, in de provincipn Namen en b~e bheer Kellenaers vertelt~, data to
levenrd. B~ereid u zelven on Gjod to gedachte in aw hart; beetudeert se. H~enegouwfen, in de beide Visanderen, 1)inant bet g~erucht liep,pg~t Dauitech
outmoet~en en on to gaan near her Komt nader sot Jetse. En laten sells m~et beel ver van bet front, de land Nederlanud dien' oorog h~ad ver-
tcand, wearr,droetheid.Iioch dood meer we bidden-roor de argoe moedersebeh~temming is eebter overall trijwel kleard.
sija saf. wegduwen en dchtere van Duitech- deseltde en itr met 46n woord asnnO een en deoueliden darg bracht
8e4 is mijue-overgujliging, dabdese land; late wKe ouse gebeden opoffe- te daiden: ,, edrukb'. lIe onseker endO Ndradce ieosl
POdog, d~~Oor Goaci oneinodige barm r ea 'voor rde in droetheid ged~o~ ~ompl. heid, wearin Pet Belgische volk sta die, sootde b~ekedti, veel voor de arme
hear~tiged, seaooneohatbbar good sal de Reesen, voor oneverbonen al bijna een ]aar verkbe~rt, beg~iot al bevolking van Din~ant gedeaan eeft,
stij r) oor geel Ero ea. Ann do troepeo la~ Fran krijk en Belgiti enlanerh e v nerglaender gto woren;d buiet minde J twi nvtig duedii~ds
pliaester se -Bet egoven aija ds or n~e ~eige ~diprbareu, die sIch g zi ood le eergi "ede vsg geeaer bouquiest moeD -1 500wnt~ ov ~erduedi
gooero~ai~tedeeeo; ly) pl oner e wpennhebeaesbaad fijk desechoonate verwachting~en weg bij er een heel bariaitaabrltt meekion
vs~k treikkeo en n~j cullep opaten tqi V raeggs God medelijdeo to tiebbets met onis oortaak van een algemeene sieren, between bij dan ook trouw
de Katholiere ..Ke4rls, gl~e4ne, Ade.was one, a~llen Hij le de G~od van allen-- depteasie. Ondankts deloffetljk~epogie g credas\ beefed toen hem duidelijk
re: K~ek van Christus.. flatsteat bij dan sal Hij to eenige mate het ver- der Daitechere om sooveel' mogelijk l~eek, dat 't mear een loos arlarm
mlj vast, dat verech'ilende duisen- eebriliketijkr envel van desea oorlog deo economiseben toestarnd te her- s
den, die onder gewone outstandighe- vergoeden. So laten wij het arme, etellen, wordt 't er rhet better op
den nooit naar die kerk souden heb. het door (Iroetheid gebroken Belgiti In etsedeo .aals -russel en1 Namen,


No. 186 I


Zaterdo~g rZ 1 A~ugustus '196.


82ste JIaarganrg


WH I iK ELA D


7008


DIE GURA CA O 80H E ICI LA9N D ;N


DE RDOO LO .


Het is vandeag julat een maand
geleden, dat da Amerikaansche Nota
naar Iuniterchland vers~onden word
Bet, notwoord last wel long op sich
wachten, maar eenieder kan al van
to vooren den inhood raden.
Ult de fetten blijkt, dat D~uitech
land gewoon door goat met sijo on
de~ree-oorlog.
Om one tot elechts enkele dagen
to bepalen I
14 Aug. word de Engeleche brans-
ablantiek ,,JeCom8" e8-
tor edeerd. De bemanning
redd Eich.
15 Aug.' De Engeleche Princess
Carolina," 4 menechen
16 Aug. Heets Nore betoomeehi
,,Albie," bemanao giBere .
17 Aug. Ingte Eg r or sch
,,Royall~eward metl350
soldaten ann boord,eso 82
officieren, plus een beman-
ningl van 225 koppen. On'
gereer 600 menechen koo-
den het leven redden, -6
1000 verdronkeo.
Radiogrrommon van 16 Aug. noe.
men aebter elkander op de Nooreche
,SA ~rerfld, "~ Jco en ,O irt
en do hulpk~ruiser ,Indla."
We slean see p er degen over on
vermelden alleen nog betlD deo groud
boren van de Eanelsebe White Star

vepoo IA trk meet 17A5 paseule~r
on een bempanalog Panu 260 koppen;
doel ean de ress was New-York.
Iodioed a rgebijpant 15Au, strdd
VBD ler and, getorpedeerd. 15 Red
diagarloepen wrerden bevrecht. Of er
meuechetrlevens to betreuren sij~o en
wearom dit eebip werd aangevallen
is nog olet bekend. We kunene der.
halve niet herekoens lin hoeverre de.
se torpedeerlog door Amerika be
eeBouwd kan worden ale een vijandige
dood, nelli in de laatete Amreri.
kranoscle Jofa is sangegeven.
Aen bet Ooetelijk front is het
g~rootte eleuws de val van K~ovnoo.
Na deen bile van '11 dagu,k woanf.
non van 42 eM1. lieten anorukken
wren de forten ann den linkeroever
der Nieroes in puai geechoten. Die
ann den reebteroever agen nog so
handen der Russeu.
Kovoo was een seer .sterke vee-
blag;, behoorde tot de verdedigings
worken ean Warechauw, maalr lag
het meeet. Noordelijkr ean alde
for~tan.
G~eheel de week door werd or ge.
streden lalr e de forten van Korno
tot Novo- forg~iewfek, doeb het he.
vigaet asu bet, begio en bet einde
van de reeks, due blj Kovno en
Novo-Georglewak. De eerste vesting
viel, de toweede stant upg, rena,
wordt, fel bestooks, ook met. 42 cM.
aenoanea.
'De Teultonea bebben in Polen de
handed vol en sljo dear vooreeret
noo alet klaar. Dear vallen heel
was vesting~en in to nemen en forteu
plat to eebleten voor sij er beer en
measter knoneo genoemd worden.
Ann bet Westelijk front kome
was meer bew ing, vooral in Bel-
gl85, wear de Verbondonen ook wel
succes hidden. Maar 't is to klein
en van to weloig beteeketis.
Inr do _lDrdandilien word~t, swar
gwovochtwen.
GOk de Italianen weren sleb dap
per.
De 'B~ikan staat op bet punt
slett is des st~rijd to mengen.
i1e week is or seer druk ge~vio.
gen tfor +ijandliljke Bommlonwer.
pende vlesgenterse on seppeline.


0888?881 v08 HItilal~arg.


i .


"


Lugl~an Mngrini, de Petersyebu
sche correspondent van de .Secolo
beeft minister Sneuono de vo ede
ultlatina ontiokt ie

De Zwarte Zee is een Russirrche
see en Rueland kan niet gedoogen
dat eenl barrbaarach land als Turkijo
de eleutele van die see ini handen
son hebben on dearmee ook bet
leverselot van den Rulssiechen handel.
Ruselad wenseb t niet langier suge.
eloten to blijven. Wij hebbon at
geweldige verliexen geledan door de
siniting van de I~ardanellen. Daet
moet ult ziju. We verlangen de
deuren van onel hule te krunnen ope-
nen, wanneer wij diat wenrschen, en
wif s ullen bet altijd wenachen, omdfAt
bet ous belong is.

Maar nit Berlijn words bericht :

De correspondent Sobrero is ge.
machtiqd, om bet bericht in de
,,Secolo ult P~etrograd tegenr te
epreken, wearing beweerd wordt, dat
tueschen Rlueland en Engeland een
echriftelijk verdrag son beetaan, en
wandrbly ana Ruselad Constanotinopel
ene Dardanellen oa dou vrede son
s obeloofd, D~e Italieansche regee-
ring draagt van zulk een overeen-
komet geen kennis, terwiji dese
a eeto er eeu is, die ItaliB, als
Mdelealdeche Z~eemogendheid, in de
cerate plaate raakt.

(fF00tvoFst If801888.

Hfet ,,Journal de Gendve" heeft
ult Rueland bizondlerhe~deo vernomnen
over groobvorst Nicolane, den Itue.
elechen opperbevelbebber,

In bet leger is de grootrorst tog~e-
Iljk bemind en glevreesd. Hij ver.
langSt van zijn offleieren veel, maar
bij werkrt self ook onvermoeid. Hij
beeteifroote strate inche talenten
soli o ge ee en oorlag~ self.
standig drie genersrals v~oor elk
oorlogesterrein een hebben zijul
bevelen uit to vaerea. Wie den toe.
stand 4er wegen in Poleo in 't voor.
laar gekend beeft, sal verbaseed ziju
ze nu weer to dien. Hier heeft de
grootvorst met de hulp zijner pio
nie e ouge~looijke dingen g~edaan.
~et ge eele land is overdekt met
een spoorwegnet, breed- enemaeleoor.
De sanmnak van munotle la mn 't
geansbe rijk to~egeomen en neems
oogR dageliike toe. Hij is ,,de man
nd Rusland op wliene good ~esterate
is er vertronwt. D~e offleseren vooral
ier hrouRIo pd ben> en zijo opetimia
fdch deeln be o it t
bife squ i~er mrlonen in 't reld
ge ra h;8 mills eneo eoldateamsitten

~ooklgeg eod, re maoetenl gevored en
gek dee worden. Deer is taid voor
boo ig;, mear de Russenr hebben geen
eaast. Hun menechenmateriaal is
onuitputte ijk, sij kunnen den oortog
nog best twee of drie jear volbouden.

0888?881l Joffra

pDemmilita rt dmedewke'rdf der N.
mo melijk dt le )ualieerb en on-

,re er ekj ett da dreneku
Maear wat wit g~enersarl Joffre dan?
Wat doet hij ?
VIoo beO erptel en van slit RAD-
chere hunl trofopen p 44o puhot eda-

ijk bereiing van gansch bun
rionot dl~uc~~~rv en st]~ip het uergene gehetel
fi gedeeltelijk te outblooteo, ter.
wiji dlj zoolanrg ook de strijd in bet
Oostenr hun de handen vol geeft,
,oidoebode stri dkrachten missee, om
loor de inze ten va d ze roopen
nan de Frorseen oan ,,eoup de
see su tee tde brena en p~d ar
le Russi sche bond enooten wil
spreken, deze alleen aaerio bestant,
lat sij den D.uitsebers beletten de
lear es nooodig~e rstjdkrachten naar
reB este ovr tebrege .
G~enereal Joffre is bliijkhaar over-


nigd, at het beete wat hqi puder
le gee ven omestadigbedeo kon
loeoI 't vijanide liole op een groot
rantal punteo te vercswkken. Alleen
vauneer heml dit g~elukt, kan hij
open, een van beide to bereiken :
len vijand verzwakt als bij door dit
sitellinpigaprocesJ is t onopen om
rryjwil g den terugtocht to sournar-
len, dan wel, indien hij in'sijbo weer-
stand volbardlt, op de verse ilende
rerzwak te puntenl door to stoot~en
to sijo gansche defensetegebouw, 10
alkaar re doen shorten.
Dat en ntet anders .500 iL abhter
roffre's nu reeds maandenlangl vor-
:ehouden sanovleseyteem willed sod;
cen; hij wit 's vilande loeluitingeall-
lie ale bet were ondermijoen.


IEngoland on Nederland.

jle D~e Londenache correspondeDL Vs
la de ,,N R. Ct heeft oogeens gevisch
la near de meening in Enigeland nopet
~r- one land. Hij interviewde deark
,e- mioleter Churchill. Wi) lezen 0. a.:
en
ch ,,D~e beer Churchill, on totbhetII
lit terview Le komen (en sk salI wat e6
ef- geSBprek was, sooveel mogelijk in me
nt nolooogvorm overbrengen), verheeld
mij dljo opvatting niet, dat, sord
e rij kek undig en strateglech beechouwd
en de territorial regehiog san den Sche
jn demond bem onnatuurlijk voorkwatr
p.En sij bad de soak der bondgenoc
r, ten wonder twijIel geechaad. Indie
Antwerpen transporten langea d
,p Schelde had kunnen toegovoerd kri;
ar g en, had bet niet behoeven te vaeile
sl het Bel ieche leger cou op de Neth6
Iloie he ben kunuen standhouden i
te pleats VBD op de Yeer-inie. Ik sei
d. dat, niet ledereen in Nederioud e
n. sCoo over dacht en de miniister sprti
iimij niet tegen, toen ik tevPerstaan gal
,~dat de nadeelen van onte beerachap
pjover de Schelde uiet uiteluitend
de 44e partij troffen, sangesien dI
I op bet oogeneblik Antwerpeni geelo
ii ten hield voor de Duitechers. M~an
Swat hiervan zij, ,versta mij nie~
v erkeerd ep~rak hij : .,ik bedoel geer
Itverwijt. Indien Nederland dese seben
,ding van haar onsijdig~heid haed toe
n g~estaan, son bet syjn sangevallen ee
nmisechien voor een g~root deel sijr
e beset door de D~uiteche leglers. D~ie
i. son een offer sijo g~eweust, dat nie
mand bet reebt had vani Nederlarl(
o to vrag~en of to verwachten. Niemaend
n beeft het recht om Nederland vac
n 'zijn onsijdigheid een verwijt to ma
i.ken. Als onathanke~lijke stant sae
,het sy~n belang daar en bet had bet
e volste recht on in de overeenetem.
,.minig er mee te handelen. Eo beb
en wij geen bewRjly Rgegoen, dat wij
e dat recht meenen to erkenoen ? Op
beta kritiekete oogeablik hebben wij
Sbet stipt ontsieu. WCi) hebben selfe
niet g~evraagd, srelfe nriet gesinepeeld
3op doortocht. Daet wi) in bet vervolg
Svan den oorlog one tot ecoigen saen
e lag; op Nederland's onsijdigheid zou.
,den laten verleiden, is onmogelijk,
ondenkbaar. Wi) g~aan het begineel
waarom wij strijden, niet self ver.
oielen, nadat we or soo ootzettend
.veel voor hebben opg~eofferd. Gi)
.) kunt er volkomen verrekerd van st'n,
dat wij er wonder geon ometandig se
.deo san sullen denken om op Neder.
land eenigen druk te oefeneo, ten
einde bes sijn onsijdig~held te doen
verlaten
,Ik ghola wel,; dat, de H~ollanders
Sgoed doen. zich, gereed to hiouden.
Maar bet gevaar dreigh nimmer van
onzen kaent. Ik behoef ean een Hol.
.lander wel oiet ult to leggen, dat
Belgi@ in hander van de Duitechere
bet einde van Nederland's onathou.
kelijkbeid son beteekseneo : een vrij
Nedlerland is oobestaanbaar met een
Dauitech Antwerpen. Maaer dit zijo so
ken, wearin ow eig~en etastelieden
en awr eigen volk mooten besliseen,
Er sijo intusseben mogelijkbeden van
werealijk gevaar. Dlukteeblnd kan er
toe godreven worden on Holland ann
to vallen. D~uitechland roakt in de
yoeltie van bet wilde beest' in sjo
kooi, dat de viamme n ader en ga.
der ziet kromen en links en. rechte
s~ljo woohopige uievallen doet. Ge
lukkig dat, gij een goed en dapper
legerd hbt, an ae uw bewooderene
,,ID elk geval sult, gij beg~rijpen,
dat wij, die one bebben opgeworpen
als de kaempioen van een verdrukte
kleine natie, sooder one self onmno.
geelijk te makren geen andere kleine
oatle in baar onbetwistbtrre rechten
kunnen gnasn kreaken. En gi) begrijpt
ook, dat na desen oorlog, wanocer
wij bem tot een overwinnuing hebben
ge racht -- en dat sullen wij zeker 1- ,
de positive der kleine staten eterkel'
sal rslj dan ooit te voren. I)e mis.
dediger, die cich aan bet kleine B~el.
gill vergrepen beeft, sal dlearetaaen.
na siju twebtigin als eco elechrik
kend voorbeeld. no was gij no zegt,
dat eommiigeo in Bolland beducht
squn, dat~ op bet vredescongree, wan-
neer de bondgenooten daor de lakene
hebeon tdl te deeleo,N zu rl adproa{
vooratellen on Zeenwach-Visandereo


at to staan tegen een stak Daltch
groadg~ebied, G~oet-Friewland of lete
dergelijks, wij sija nog soo ver van
den vrede at: dese tsa on sijo nog
nanwelijke, soo al besproken. Maar
oog eens, bet zou tegen hat diepete
wRezen van ouse soak indmuischen, om
een land ale Nederland eleebt te be-
handelen of to dwlogen met bedlrei-
gingen of met geweld, no of later,
on wonder wRas voorwoodeels of om-
abandigheden ook."
Daet de boodgenooten, gaan wio.
neo, is Poor "den1 beer Churchil geen
soak van twvijfel. ,,Wij moeten wrin
onen" sei i. ,,LDe wereld staat voor
one pen. Ij kunoen one heretel-
Len en vereterkeni soo vask bet noo-
dig is. De Roseeen trdkken terug ?
Niet van 'ti jear due missehien;
dan -volgend jaar I One volk is tani
en vasthoudend. Miet ledere meand
grook 'one vastiberadenheld. En on-


se maccht. De moluneh strramenl oog( beteaturm" opgreroepenr en worden
tee. Wij hebbou ben niet soo enel ,,neue Beterbartilllone" sangrC~eworven
D kunnen wapenen ale sij bionenkwe- door Protestanten en Katholieken.
it men. No wordoni 's lande lodustri- In een sajoer brieven ann siju g~esin
e eele bulpmiddelen groudlig geor~gani tljdene den grooten winterelag in
e seerd. De productive van muoitte atl Ruselnd echreef blj letiterlijk : ,,Mlen
ontsagwekkend sijo. .Dle vloot wordt kan hot bler eann bet front merken,
al eterker. D~e Italianen agon geaa als in bet vaderland de gebeden op
I- meedoen; slj sijo frisch. Meer sul. hoodea." Zulke woorden sieren desee
D le th O volgen. En de Dauitechere heb- geduebten bestrijder der Russische
ben sich mierekend in bet Frankrijk, millioenen.
e m~earmee dij to doen hebbeo. Zij
I hebben nooit begrepen wat dat
I, Frankrijk in bondgenootechap met Ee ed
-. E ngeland sou kunneo doen. Maar E n h l,
. is het bovreemdeud, das wij niet vau
den eeraten dog even eterk waren
:I ale de IDuitechers ? Die menechen Gen der meest geelede liederen
e hebben sich veertig: jar~ lang: voor. van de Belgische soldaten is ,,Le
bereid. Wij hadden once militaire R~giment de Samibre et Meuse",
: toebereideelen at vechtende weg~ nit weario de lof word gesongen van
to brelden, to Improviseeren ten een regiment, dat door een over,
nI deele. .. .. .." macht overweldigd, sich olet wil
overgeven, maar in atjn gebeel eneu
r Ht geBstolenI document In Luxeminarp. velt. on Revue aea ~rangaie geert
; thane het verheal van eenr Franech
solelloat, een 20-jari ~en Breton, die
Luxembu~rg, 11 Juli. (Van De Tljd iro Augustus II, blj aemines gebeel
correspondent). Het door den Keul- arlleen dese geechiedeole tot werke-
j chen col res poudent voor 't eeret lijkbeid beeft gemeakt; het wee
.opeubaar gemaakte stuk van de Pierre Lefe~bvre nit Rennes.
Duiteche regeering over den Belgi Op 19 en 20 October deden de
; chen franc--tireurs--k rijg, welk stuk u blenen bu n eerste verkeoningstoch
Sin de D~uiteche pere is gesignaleerd ten in Tamires, wear. sl) een kletoe
salehet ,gCestolen document" en tegen aideelingr Franschen anntroffea, die
betwelk Mgr. Hieylen ziju vermeard hun den rechter Sambreaoever be
schrijyen richttr, is thaus ook in twistteo. Enkele ublanen werdeo
Unitechland bekend geworden. De neergeschoten, bun sanyoerder word
ceneunr slasgde er langen tijd in gewrood en etiet toen reeds aanstoods
bet te were, maar de bekende oud* de vreeselijkete bedreigingen ult tgn
afgevaardi~gde der. Luxemburgeche eb et erdje Tamines, waar zijwlda
Kamer. de beer Priim, heeft een roo bloedig souden verwezenlijkt
a~fdruk nit ,,D~e Ti d" weten machtig worden. Iee avoode reedls werd het
to wordeo en spee t bet> etuk nu ult vreedsame plaastje grebombardeerd,
tegelij k met citate n ut den brief terwijl do in de nabijheid gelegeo
van Mgr. Heylen in den ,,Clerfer Franlsche artillerie de Lhitsehe van
Echo." In betzelfde blad publineert antwKoord diende.
de burgemeester van Clert een reeked Mtaar bet dantal der Duitsche
artikelen, wearing de g~ruwelen in troepen werd steede g~rooter. Warea
BelgiB bedreven door de Duitschers, dij op een enkel punt teruggesl~aen
acherp oaast elkander worden ~eset met verlies van enkele hooderdeo
en een eterk pleidooi vormen teg~en manechappen, dano kwamten er man.
de Duiteche oorlogvroering in Belgiti. etoode eakele duisenden voor in de
Aan dese besebonwfingen en utteen- plaest. Aan de rondom opstijgeode
settingen, die voor een groot ge- branden, die den voort ang der
deelte gebasseerd sayn op de gedo- Daulteche troepen verl::odi den, kon
cumenteerde stukken van den Aaerts- men be Tamines merken, at de vij-
bleschop van M~echelen, en den Bie- and in 't voordefel wee. 's Morgene
chop van Namen, knoopt de beer om 83 unr klook bet sein voor den
Prtim scherpe commentaren vast, attoebt der Franschen, die tegen de
die door de Luxemburgers, wfelke overmacht nief, bestand warea. Maar
om de strenge cenosur nets of weinlg toon bet leatete detachement aftrok,
van dergelijke feiten geboord hadden, bleef genoemda Pierre Lefebvre ge
met bartetocht wor en gelesen. heel alleen op sijo poet. Ik ben
De blarden in Luxemburg hebben hier gekromen om ocebes dood to
opsettelijk tot hiertoe ult taktische achIeten," selde bli tot sija kame
overweging~en geswKegen. Over Prfim's reden, die een hartellik asecheid na.
actie teg~en he&Centrutualid Erzber men, wel wetende dart sij hem noolt
ger ,werd .iq C18 paer hier met geeni souden weentleri. En hij voegde er
woord g~erept;, terwiji ook bet laatete bij. dat sljo positfe veel to mool
schrijven van Prthm to de hier ver* was on to outrulmen. Inderdaad
schijoeode couranten volkomen wRordt log; hij mool verdekt aebter een
doodgeswegeo. bosecbe voor bet kasteel ean Fall
,Men most oist .vergeten, dat de colle, vanwear bij de vlakte on twee
LuxemnburgJeche onathankelijkbeid wegen bestreek, -
ann een sq~den draedje hangt. De De eerste soltdsten, die rich op
D~ulteobe~ besettlog is de bese. den w~eg van Tamines we agden,
Oc k2 het standquot der regeering le wordenl aanntoode neergeveld. ~e
in dese droeve tijden, die het grout- Imet buiten ewone vlugheld Ralgeon-
hlertogdom doormaakt, te swijgen, den kog~els doodden lederen D~ukecher,,
niet wiji de regeering bet prnoclep die sich ~oPip den wegT wangde; de
hoildigst : ,,qui tacet, consentire vide- sehoten oge elkander soo enel
tur,' doch wtiji se, steanoerd op de op, dgt men meende, dat een heele
er~varing, thans bet swijgen ale de companies daer verscholen lag. Eco
beete tarctiek beechouwt. groep- van 7 of 8 ofildieren eteeg de
Naair ik n reeds vroeger echreet, helling op nacir bet kasteel. Nan-
beeft onze staatemioister zeer vaak welijke beeft Lefebvre hen godeao, of i
de boofdredurcteuren der hier ver- de eerete roit op den grood, de
echijoeodeembi deoinwsiek kriine tetd 8 oener e de v~olbge enu cb n
gen er immer door de regeeriong op ult de voeten to maken, 7iggen ook
asnaedron en werd, dat de pers tot st) door bet nlinmer miseend geweer
plct ha dI e rust eo de kalate onder g~etroffen, neset boone makkere ult-
debevolking to bewaren. gestreks. In de weilandeo, waar do
f inar de beer Prilm thane in Luxem- vijand naderde, werd~o sijDo maDDOD
burg opeall k tegen Daitechland op- met tlentaileo neerg~eechosen. Toen '
treedt, wor t bij door bet groote k mme roednpsonienw
publiek, dat anti-D~uitech is, overal regimernt op bet echieten af. Velen '
ale de redde~r des vaiderlands begroet, van ben talmelen asnntoode op den l
en wordt siju craedere bovenl deo ground, metrr no bebbres si) de schnil-
rustigen arbeid van staateministcer lk~anrts va den Pchatter ontdekt.
Ealiyschen ,geseteld. Gok de burgemeerJ* en tortbut van kogels words op
ervan Clrdie in den laateten tijd bet boschfe afgezooden. Toen wferd
gehee~l op den achtergrond was ge- bet, still dearachter. Teen de Duit
rranks, is thane weer een der popu- embers naderden, ovooden sij Lefebvre C
Isirste mannen in gaebeel Luxemburg. bu~tton keunot badend in bet bloed. "


Ronrdom hem lae~o 150 a 200 lee~e
hclsee I E~o man had 54 of 5'7
Iuniteehere gledood (de opgaven verm
ech len), Ew efbre p een~omunlen
de diebtbij sijude ambulance van het
Roode Krule g~ebraebt, die io de mjo
Folisolle was gefustalleerd. Des an.
deren daage stierf dasrr onze held.
Nog elechte even was hij bij kennie
gekomen en toea seide hij nogS met
een wilde blijdeehap : ,,Ik boo hier
gekomen om Bochee never to echle.
ten !"
Hij woerd begraven aon den voet
van de bellingr, wear bl) sooveel
~bvrianden had neerg~ele d, on de Dait.
ee revol' bewoo~der aog voor sijo
heldeomoed, eebreven op een plank,
diej op1 squ tome woerd g3epleanetb
,,Hi is eesorren aet een held."
Later hebben de Belgen sljo stoffe.
Hlft overechot getransporteerd neir
den pwe~ijdeo ground van het oude
kerkloio van Tamfores, wear na deo
ourlog een monument voor hem sal
wrorden opgericht.


Men schrijat van welingelichteJ Dalt
sche sijde :
G~enersal Von Haindenburg, van
wien ten ourechte het gerucht gaaet,
dat hill in ongenade zou eijo geval.
len (by) is doende aan de voorberei.
diop van lete, dat bincenkort de wpe.
reld sal verrassen en wellicht den
oorlog beeliseeu) mag niet alleen een
veidheer, dochi ook een man van
christelijke actie genoemd worden.
Ala serijder tegen de,,Schand-litte
rratnhur" eu het poruo ralach vuil ws e
h~ij reed jaren gele en eenpo a
gandisebe kracht van beteekeofe. e
enkel bet leger, ook bet opoubaar
burgerlijk leven hielp hij solveren
van allerlel verderfehikle invioeden.
Ookr is hii eenJ ernatige nean des
gebede, gelijk sijo brieven en dagboe
ken bewqsean. In een oproep van de
,,Thereelanieche Gebeteverelo" words
sijn nasm met eere en eerbied ge.
noomd. Mede op siju verlangen en op
zljn woord wrordt geregeld de ,,Ge.


ABnr818tl8-0datilter.

D~e ,,Ned."' bespreeks bet work
va n prof. Droutenvide .,Apree
gulerre, I'Allems ne, la France,
Belgique et la Bollanrde" In ve
band met de reeds meermalen b
eproken mogelijkbeid, dat blj de
yrede een deel van bet Nederlande(
gebied son verloren gann. Ult d
werkje citeert de ,,Ne :" eenig~e trr
fende zineneden en knoopt daeraa
zijo eigen beechouwingen vast.
,BelgiiS de martelaareter, sal z
gev'ierend opstaan. De geallilaerd~
zullen niet met dat land over zi'
anadeel 10 de door de gemeenschal
pelijke overwinning verworven voo
dpeele marehandeeren
H Bt beeft de beete aonnpraken o
o ze dankboarheid verworven. Mar
on welke nuttige vergrootingeD Er
ba anpe mk l"
~et sansranke d nkt in de eersl
pleatescan een stuk van Rijolanc
Maar, a t bij, dear willen vele sar
sionlijke Belgen miet vak cbo re
Want.....dat zou de krach d
viaesmche beweg~ing vereter en.
Wat dan wel ?Al
,,De ooderdanen van dier
dozouden seer gelukkig sl] tdo e~iing a
dor,,verdragen" (op ogt N
soenlijke wijze dus.....) mueldel
derland Maastricht en b~et b dei
deel van Hollandsch im urg de
bovendien en bovenal de mou ei
der Schelde konden verwerven. d
,,0m onbenullige redeoneb(segt s
schrijver) is, in 1839 oll durg oe
1 ei. 1)Bel etse onty n ereVenle
Mn h e tiht. Bet Zluidelijk deel vat
eun ass 1eel., vormt bijlna eel
enclave .. .. Dat is een geograp t
sche reden om 't bij iguei in t
lijven, sooder nog te irekeneo me
de wederkeerige affluite t en syre
thie"' (tusechen Lim urg en bt die
Essentieel voor BelgiP is ec ter d
Scheldekwestie.b
,,Deo mondig van dielriv er is, ble
de scheiding, aon Hol and verd e
ven. Antwe pn ligt Acte rpe d
over de Seed.htepn a
een vesting van den eersten d ag
de voornasmste Helgieche bl, bod
ch?," een der bedrijvigate en boeilen d
ste havens van Europae' vase bi
is. D~eze stard nu hee t dge~ erbn r
ding met de see, dan oor derhae
derlandsche wateren, en steat d b al
ve bloot ann een voorrt adren e be
dreiging met blokkade" (d at is na
tourlijk onjuist. Red. ,,P'd~e. )
Om sann deaen absur en Loes an d
een einde to make, moet tmdee
aan AntwKerpen ... ten a elle 'iis
in vrede en oorlog, de vo leige
vrije in- en ultraart der Schelde ver
zeke eneni e middel on dit to be
reiken bestant, in de overgave beod
dnoPtdherendia ooan de ook & e
Ooetereebelde 7) met We 1 aena die
sij omspoelen, (due ~eceren en
Z uid- Be vel8n d ) .
,,Indian se, sooals rechtmatig wa~
re, in het besit der Belgden hwaden
geweest, zou Antwerpen ded or on
dee ketsers, dank sqj en ald an mo.
g~elijken en sekeren steun der n -
sche vioot, Beb 1 a t ruga doer en
.in" vid ,oc red .,i om
ran no al lieht.se v eerigene, s
hij voort, ,id het oose beoeling
oeeszinle bde ollandere to mihabn.

hun handing te beklagen gehad. "
,Verre van dear "
Wij krij en selfe vergoodingeo. .
I'lidieschenidabe wrdeog ok on
ndreh edmIuitechlea n s t vrme
wurgfen d 1dihI
,,Zou een dergelij e ge sk itre -
ding aangenaam bson sand d ningin
Wilhelmd na ehnambel oder anen "
vrnagt de ecrijver d at t
w chen s reeer shija awo bto moete
dat het niet andere kan...... Anders
gaanwe r oder.
goCet weeb asn dare, I'inflexible loi
de la nature......"
,,Ten einde onse (Franasche) dek.
kingen tegen de wederopat~anding
eIT irtentomachr ipram 8Ae mnoedim
wij onze noor erburen, Beflgit en


Ne~derland, nit tot een Frije (1 I) mear r
ionnige entente onderling en met
F'rankr 'k. Last ons de Federatie
der G llieche gebieden vormen, en
hear, ten einde hear onoverwinne.
lijk to maene, d~oen steunen op een
duur~rasne alliantle met Engeland on
Rueland
,,e nardrijkekunde toch"' ver.
volgt de schrijver on verse toorbaar
sich bli ekboar Na oleon's opinie her.
innren die Holland tot aennelb.
sel VaD ~Franeche rivieren verklaar.
de ,de aa~rdrijkrekunde machft, 4
one tronwene om H~olland to ,a
r~gion gauloise" (Fransch of Fr~.
kie gebid t wr )pe ......... eh bed ebg 'o "


R118818011 paanaea.

I


EMULSONI DK BOOTT


la 81HullsIOn O igital,

legiliR&, perleCCIOR&UR, 181-

antable. Efacaz en todas

la edde 1 la v 5


___ ~1 ___ ___ __ ___ __ _~___ _ ~


~


BrcftICM llt 11 4 KOl011el. rIij vie rtfek van jac1ebbed-er r
eeni droevigr ongieluk pleatst. Ben da-
-~-- lmce durcichr met het rolwe weer miet
Kerkelijke Berichton. <4> zee ten verlilgde nea~r wal terug-
gebracht to worden.
D~e K'apitein rled banrr Ran stille.
Ilit Amba oantviingenl wel Iezo week bjes an~n boord to blijvergs atH (W~tn-
bericht, dat het zilver~en I'r~iester der ge~paarlijk was, dan ir see iclein
feest van PastooT VAN ~nr lnFAELIOF rciibnbjg gggyrrwtl e gun~menet es
daa~r zeer mool g~evierd is Ilet wasH, hocme seeei n 1
zocals we hadden veIT\rwncht, Pen nI I)e! Illme lie~ it~ fe is overredea ~
gameen feat van clanlkbturbehid enI de kapiteinl gaf orders; ;,de roeiboof
liefde. wordf~c ultgzeskt on d tta.T8D~rp 4 erin
1)es morgenes vrcoeg had~ reen clr pltrlant me Cf~Fyee revierty ~O ~ L'
buurtpastoore de B. Mia oigCedr~- liijda op hetzolide toeabl~:ward
on de talrijke geloovigren in Most hert goatje dorlgr l~e giof~?~giqERf.4pno
to stellen san te sitten arnn rlen II. moen en ougek~hnted.
Liefdedisch. IHe roeiert k(,ndrn zich mendmende
Na dit offer van daloh~nkbueidl reddlen De Ilame verdrook. . 2
gebracht to bebben meaktcle ric g '
hlnheele parochie zieb op, om hur goe *~ *~~nkarsh bejei~'2r
den Pastoor TaoMrABfeestelijk in to r -.

Vergeaeld van deo Zeeree~rw. Pa. linal lep hier WVoeulsdagmoprgen bin'
tor ST. VAN DE YAVERT, als verte- nen. 1)te had self wat meer van aden
gen woord iger van den Hoogeerwv. orkat an 8to. [)ided gehd. Aa de ehd-
PaHter V ica rks kwm de Jubilaris os a t.Dultg a eehe
tege hal ach va de hsynMrsner 25 unr to kampen begen de storm
de gena aglecevnr paohe. Eeniy eare wlnden, die de keuken wRegaloegen,
hooger~ vol vngetje wucido h~em bet e de buthen en do watertooneo. De
WELKOM vo rl~pt,00 80 wlungc hrij UADDt ladi ng kodlie monest over boord ge-
W~~~~l~~~sOMore wo.En lni rlmrlr orden. Gebrek aen drink-
esan weeledijden ranl den weg droe O'10
water noo0dzaakte den kapitein de
gen eveneens viaggetjee in de hand. hnvnvnAu~bu~ot opn
I'EDRIO IERS tild nrlar Varen on vnvnAua bne oloe.
deni Pastoor eenrige hnrteijke woor-
den toe to spreken. If000fl811110 t 1 PailSll$*
Als in triumf werd de feestviereil
de Priester near de kerk geleid. lIe Toen ons bti~d reeds ter perse was,
Ear. astoore VEBRIETr en VAN out vingre n we fterdtag p~r circulaire
E~VERDING'EN RtOflien 6sD den inrignK, de inededeeling, d't; de H~eereh 111.
omringd door vijf en, twintis b~ruid- VID M1. Sasso, GERARD MI FiiaRING en
jee en errooistertjes, allen bekraned \lATMAbR Fiillll~lNG een V60DOOtseh-sp
met adlveren krone. warea arnagegaanr wonder de Firma :
lie oude kerk, dio weldra door een SASHO(, F~ITlfuls & Co1.
nieuwe sal vervangen worden, was
op zips plachtiget ungedoslrt. Ho~t vo~lk g
van de Noordl is wel artn, anol wrti gamef V&I 00ophanil81'
hiet vinden kon san grioen en blow
men, son strikkenl en linten, bracht Ther Netherland Chamb~er rof Commrce
het saam on slingers en bogenl to in Amrerican zond one haar twaalfde
selerD. j'Ar--VeraaGK. IDoor het vertrek van
IDe Jublaerie. werd bij de fl. M\ie ge- dcenl lIeer ifu~oeMAN uit New--York, is
assieteerd door den Zeerderw. Pa~ter or een leemte ontatuan in liet He
ST. v. u. PAVERT 818 I'reRh~yter-888i Htuur, walke leemte door verkiezing
stems, door sastoor vAN E~VERDIINGEN VRDt BeD UleuW lid Z81 Wordenr Ann
ale Dieken en P'astoor VIERRIET asj gotvuld. D~e Kiamer ijvert op 't oogen-
Sub-diaken. blik voor Pen li recte k abel verbi n-
Na het E~vangelie beat~ee de Zeer ding tweschen Nederland so NewYork,
Er.Heer A. Gi. E~Lor den kansel en vreaat aino de suster-verecoigin
en bield een gevoelige, indrukwfek- gen in Nederlaud eo de Ver. Staten
kende feestrede over den goeden Her dlit plan te willen ondertebunes.
der, dese sandoenlijke gelijkenis toe- Mlet stcun der Kamer word een Zee
pasened op den feestvierenden Pas. manshuie opgfericht.
toor.
D)At de Paroebie van De Noord zoo
gnnetig bekend staat als een zede- Ph08phaat
lijk en godedienFstig vo~lk is anrn Pase
toor VAN SADELHO)FF te dAnkell. _L~e Ne rmesh tcmci ,, rn"
goede nasm vani rijn vo~lk is op de- ,,ez< rvowedeche S I;s p,. n enodeeg
men feestd~ag de hioogate! eeratitel Ten deer vin Las P'almas Ba~n.
15o daenoHerdvr s eH i o g ( 9. '0 i~t eben ladinr kaT
bet gebeele volk eeni feestlied en .ne~oe en P de 8dd .
leidde buo -Pastoor doocr een fiang na in de Wvillemsatd to hebben ge
van viaggRen en slingerP naar de hunkerd, vertrokken met beatemming
Pasetorle. Eco booge eereb~ong~ ge sr I bmsi (Z ed P

"'"'ba, si ahesh k vru eli amtan ua i m w p.
volk, was voor do bootddeur dier wto DF8811100s-Stati0R,
ning; opgericht.
PANCHOE ~rUIZ flam nul het woord : Sedert 9 Augustus j. 1. i s r een
om eenivoudig en oprecht de~ web sauvaug; gemeakt met do, opleidiof
daden op to comnmen, die de' Pas. vrn Curagui eho jongeling~en tot
toor man zifo parochie had beweson Ma~rconist. Anrn dezen cureus words
en deaarvoor dank to brengfeu. deel enomen door : 8. :ASSERES, P.
OIm weleprekend te wesen behooft J. IEtionloo,` J. IlERMANS, C. JULIAO
mien geen cursus In de elo uenltie en P'. A. SIMON.
te hebben door~gemrrak t, asd het D!e'#i Teer MOLENKAMP, de senige
bart spreekt, en sich suiver weet to va~n het. mafrinepersoneel, die na de
uiten, is men van' zelf weleprekend, reorgatlisatie van bet kusttsttion
D~at bewees PANCHOE HUIlZ in Guuvernlementedienett overgaat, |
Pastor v. SADELHOFF manikte is opgiedragien dien cursus te leiden.
van de g~oede stemming -zijuer pa. Wij, die bekend sijn met de capa
rochlanen g~ebruik on hen nog sent. citeiten von den leider, twijfelen niet,
g~e goede lessen op bet hart te bin- of hij rsl, trote sijn drukken wacht.
den en vereocht zeer praktisch bet dienet, de~n dursue tot een goed einde
'wiedtenan obune Paet ar niet to out- boen,e waardoo men nbeei V
Nu, lhe Noord beeft goo~d g~eluis Cura *oo een degeli At be~etsaan worlt
terd. D~ee avonds om 6 nur wase de verse hat.
kerk weer stampvol om G~od lof en L
atnk e breng~en. tYOVilrbilkell.

Komen an gaan. G;istermorg~en w 7-d in den ree-
bak 'der stalhouderij van denHer
Zondagmorg~en is de Zeereerw L'ater J. Hlenriquez bet lijk gevondeo ran
Sit. v v PAVERT Uet de I~e~el/ A v en 1 higD'Oge*FD
Aruba t.erug gekeerd. Westpuntt, o~ngereer eep maand past ~
Woenedagmiddag le de Zeereerw. t~ ue cin odrsaod
Heer Pastoor LA8MElta met de Aguila .~ jo3e scin ~nedg


son H~onaire gekomme n. De Weleuerw. yI u iteptn e DL
Pate EUE~s e dn vlgenen ag evallen to zijo. Wel werd hij ver-
met de Estelle near Ilonair~e vertrok lmar em dsohhe in
om de parochie van de Rfncon wear denl r~legeaak.
to nemen. lIe Eerw f.OMATI, Liet lijk werd near bet SL. EliZa-
D~irecte ur der lInrkkerij van hot thetbsgasthuis vervoerd, terwfiji e
Vicarating, vergezeld~e ZE Wr. EerIE~Q~ e fmleu
Wiestspont lies haleo~ met sijo auto.
Illspestle. lYOF-

Vergeseld van ziju Adjudant J.
PENHA, bracht de ieer G~ouverneur Flet 'tweede kwartaal is toch al
gisteren een bezoek aan de! Emma sear leteg beter dan het eerate.
echool. .1)e tobaalsom van .do aearde~der
uitgevoerde artikelen bedroeq to bet
De Ok88 eeatekwaf'taal f 422.000, In a two-
De Okaa. I:de !'es85s.48.
Gedurende het eerate harlfjaarheb-.
Zaterd8agaond is de .Nickerle hier boo are uitt~evoerd voor eengs
blaonegevalley, weggevincht van Hat meqituke wea8rde van )tan IOf 90.00.
SI om de ophomende stormen. 1)at 18 benedlen het no~rmale, miaar
De boot is wonder averij door al- kan in oorlogetijd nogal echi ken.
lree been geologen, maar heef t ear I- A~n boeden word rit~gevoerdja sbet
sweaer weer te verduren gehad. 2e kwartaal:


C~uragao voor
A mba ,,
Honaire ,


t 72,173
f 7,567
f 5,716
f 85,456
f 106,390

i 191,846

f 0,780
f 19.418

i 20,198

f 24,080
f 12,872

f 86,952

f 156,895
f 163,684
f 320,579


van
1,,


total
Eerate kwartaal iEerate kwartanl:
Tweede kwortrtual:
.I a .

.Alors.
Eerate krwartrrl:
Tweede kwartaal:


Ann steenkolen.
Eerate .kwartnal:
Tweede 'k wrtaal :


Phosphanrt.
Eerate kwartsal: I 49,455
Twee~de krwartaal: f 69,550

t 119 195

0Acl~iels barichtea.

Aan dlen beer P. vanl Leenwen,
gei~mployearde, worksaamn too post-
kautore, is tot herstel van genond.
'heid een maand verlof verleend.
Ann den beer J. E. Quest, 2de
kommies ter Adminietratte van iuan
eilio, klerk vano de Curagnoache Bank
en Secretaris va~n den Road van Be.
roep 10 make de G3rood. en Gebruike.
belasting5, is tot heretel van gesoond-
beid eeo n mend verlof verlecod.
Aao de boofdvieebteter Han den
Floordcurius op Pietermani, label
Crefttte, de tot heretel van gesoodbeid
een maged verlof verleeud. en IMe).
Mary Merene, work saam anen het
Weeebuls HAbanri, *ia tijdelijk met
bare functli5n belass.
De quarantain~e- maaregelen, vast.
gesteld bij Goaovrnlementebeachikklog
dld. 16 April 1915 No. 861, teg~en
den Staat TgChIra, Ziju buiten wer
king gesteld.
Ann deo districtmeeeter van het
2de, 8de on 4de district op- Aruba,
MW. F. Kuiperi, 18 tot verder heretel
van g~esondbeld een mend verlofe-
verlenging verleeod.


QinatCo.)


krunnes drie Eerwf. Zuetere bler san to onderhandeling; om de komet van
Postarllgg, wordon tkcegevoepd. M~issionareseen to bespoedigen. In de
D* ~getelijkre lIdding behoort, blj lonkoeten wolrdt volgene de Wet
iiC Im O~aafgaactl aR ORbarlstdbdar dea leadsl, het floanti~iel behear .voorienJ.
beyondoen brdesor l de Eeeae aAel t~atdie oo
Joseefta Adames, Juan Altemltr, Bilvia Twleede Assistent sal operedels ale
rlitn, ar~as on N Dern,a abernl Goderwijser en de Geneesheer neems ~~~l ~ ~l~
na H enrlCques Amletela Y. de Henrlques, ook de storg~ Ppor do apotheek o
a~n lernetn .fnbooe. 3 ultanea Laboate, srich. behospiteal words son de ~ ~ i~fB
R aeel Meller p. e. Margarlta Jeasen, Pe- Earw. Zoetere toevertronwd.
tme Marcounter, Btpolito Pool, A. L. Aan doD Vicad8e words verse b ',
~schenk. Trimmer &r Co., Manuel Vaeldbe, e,
Anans Vo ne, sanken AmrenCB leetre MIisiterdoeT Y, n edlemort nla r e g
sulate, Hoeelsoe D)eal, A. de Lima, Lu. dekkin~genl up mineraal gebied, en
clen #*Its, Bartollas Rover. de flora oni fauna van onbekende Ibit Weekblad bevat alle Llitiotin
Btrek~en. Blj sal bet ooodige mate- geu, Reutebetaltingen, Nieuweberich
YSlrtbl8fIcht 788 $ risal voor een wetenechappelijk on ten, Pro~ducties, in 440 woord alle
dersoek versamneleo. wetenewa~ardigheden op fnancial qe
ga8i080881188 8Billialloall. ,B'd al ook het kadaster bijhoudea bied; bet g~eeft gerege Id hooget n.
ene aart der gronden, wearop tereeseante Hoofdartikelen, Koeralijet
y'ggg) gg, S~gde open ent besette plasteen mooten der meet actieve foodsen en Beurs.
Vrm ~ ~ wOIO 96 ordeasn egoyaven. verelagen nit binon- ~en buitenlaund*
AARDNOTEN (Pindas) per KG......... ,- Oodersoek gen doeo neasr andere bet verstrekt gratin advies in de
ZOU pr r v n 180 K.e.........1 ro8 plast~ee, geec iktt ftovestiging van rubriek Beantwoordingen ent., ter
ORANJEBC LLEN g, KE'iefic'w'....... ", 0.40%1 andere miselepoeten. De meet out- wiji eens per meand een prijelijet
14.JBCILE per KGl.S kw~t. ,, 0.80 wikekelde Indispen to de gelegenheld der premieloten wordt gepubliceerd.
RUIDEN pr Ke...............,........ ,, 0e0 stellea de betere echolen van het Ook vermeld het blad alle uitio
UEOITENV ENLP per K.Gf,........ ,,, 0.8 dietrJLe to besoeken. Bet polidle- tingen der krleinere leening~en van
SCAPNVLL pe KQ...c.,..,.......... ,, 0.0 toesich~t behoort bl] de Paters. Gemeenten, Tramweg- en andere
~3BEENDERLEN per G............... ,, 0.~0 De burgerlijke autoriteiten, wier ,Masteehappijeo.
RECINUS-ZAaD per K.G............... ,, 0.081 etand laste bet diobtes bi~j deo Mis-
HTOOOEEN Skqrtlpe dj ,,po M I eb gel ene,e lule~ngdaiewobt31( ris 2.5o = fr. 5- p J
1 ,, 2 e~t,, ,.,'.. ,, e De eerate drie jaren slyn de In-
,Z 8 o ...... dlanep wrii~geeteld van alle belasting weruia begrapan de geraglds rostooze control
8 o ..... ,, -~ of mltitedleYDat* tot 100 aummers van uitiootbare fondsca.
'""" De Indiaan, die dagwerk verrebht
,, a ,, n ,,-. sl earllijk betaald worden, so die BUREELEN:
? ,,,, p~~. g~oadea wil ontglooen of landerijen BTDRIISRIT gDE gO
.. .,8 ,,d ,' o ,,' sanleggen sal blerlo gesteund wor LEDJSRA 8 E AG
**o **..**ol~. .,,ls.ao den. BONDGENOOTE~NSTR 19, BR~TJ88EL
112 ,,.... De Eerete Aseletent moet, wonder
.. ., 1 ,, ,, OLA daervoor eenige vergooding to mo- Proefoummere sijn gedurende een
... ,, ,. .. ,, gen Tragen allee to -bet werk etellen manad op asnvrage gratis verkrijg.
** ** *,, **a ****** om den Iodladen sooveel mogelijk bear en Aboonementen (wfelke op den
,,, 1 ran Ser.M.of minderI ter wille to sij.
Deartoe kan bl levenemIddelene lenten van elke mend kuDDOD iD*
Deiledkleedinigstakken ultdeeleu en geeft gaan) worden eangenomlen bij den
BB* an deste altgaven veralag san den Ultg~ever van de~ Courant,
ggggiste van g g,
Gedurende de leastte 8 dagen wer. Hij belast rich met den verkoop
denl in bet flsealast aangebracht on van wat over is ann vruebten, vee,
door middel van petroleum verdelgd eas. en nas trek van 10 9o voor [ Iggi t e a gfg g4,
6 ratteD bet Minelefoode betaalt hij het ont-
vangen geld ea~n do eigenaars ult.
Zloolang de Indieene Op bet vefd
VIInessela. worken, -belasten de Eerw. Zuetere D8 lo0BIrte rsv018tig II POrtfPga.
slehb met het toesicht over de kin.
10 Aug. 11. heeft de wor. Presidentj deren. In het tijdachrift Nederlandeeh
van Veneanela, Dr. V. MARQUlESBU* VeOfOdeo is elke outeerende stral, Zeewezten schrijft W. over de jong.
srLtons een Eq~lemeat eoor de M~icstes lemade het gebrulk van alcohol. ete revolutie in Portugal, wearover
vastgesteld. Elet, ooderwrije is gradie, maar in de bladen weinig vermeld ie, bet
De algemeene adedulestratie is den verpliebtend. volgende :
MSL~iater van Blaneoleadsebe Zaken De of~elaele teal la bet Speanseh, In den voormiddag van den 10
opgedrageo. dat eean de Indianeo moet on. Mei stoomden we de Taag op. Na
ledere Missieepoet sal besteano ail derwesen wo~rden. eenige dagen to den mist va~ren
een krerr, .eno school, een hospital, De Minister van B. 3. b lot meft t hebben, deed het brandon e son-
en een wponing voor het personeel. de oprichdong van Miee~eposteo noetje one prettig san. De beidle
D~it sal beetaan nlt een Vicaria ter pleatee, wear dit bet meeet oevers met honae benvelrijen ver*
0,& Di~eet~tir,.een; earaten en tweedear noo ~relijk le. De Uitvoerende todfren een praebtigen manblikr Op
bge~lstent on een Geneeeheer. Ook Marcht L$rede soo1 epoedig mogelijk deo rechteroever eerst moole villa's


(Sot t B 0838,

tooldo may buenos resultadoe, sobre
todo en la enerofuloele, requitlemo,
deenutricida de los 6rganos, y eo una
pa~labra, en todan 188 Onfermedadee
disecrefeae qu~e~ solquilanu el organie-
mo."~ Dr. Caerlos Saoda, Valencia,

Soublette et Fals,
ROPPHOO'ORAB ~ EN


I R~SsontrpTh PerfeCt"(
wartr..-m,1. ar anaI roosh.
Me oldrim r ee we b is she has teenas
nrt~r *********

--~s ** "Lh~ Lt~' ~

~L (r~rir~il ,,user sLrearmeae
Satduatre Agent for the DJton W 1*'861o boy rees bl*** rBn~lekvide n
ee Indispeneeabe, y ei la Sailtid; to oe
mes, dembe stributos est~n A onestro
aeaucirce 81 ciedamoe primeram9040
II 'ld.'~ lE I edidtn mderp
I'la Eulside de 8eott as erfl eor

m~ aetc~ pae s3tecavgr
entnr, o eta,
"Tengo especell placeC en certiti

aei~te de blg~ado de baelsB~o, he ob-


Adv t er~t st edeaImig'oe ;i Curaq80.


OLONGMAfJ~N &J MARHTIN EZ


(OPGERICHT IN HET JAArR 1852.)
Fabrikanton en exporteuts van vertwaren in allerlei soor~ten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout
en i zel- Verf voor vioeren, die in 66n nacht droog zi' n: Wit-
te lak voor badkntipen; Vert mn vermds om de moose vlammen
.der kostbare houtsoorten na1 te m~aken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters wo9rden op aanvrage g~ratis verzonden.
To koop bi) 0`. WINKEL &e ZONEN.


W, L. .MOR~omery CO.

BPOkers in Foreign Hides and Skins,

Deier *i *ann te ia
1708 Bumlue Itet 11tn .5.

;Cureepsadecce aliote.

HAL VENT-NIE~U WS.


.Wcl, 1'Kaplern CAantureme :.ra Ve~ar re amar

Nickerie IJ. -d Borden 15 Aug. N~ew Yorkr 18e Aug. Amsterdaml
Pamioe WPappe SO Amsterdam 21 New York:
Ulaac~aibo BW Goodmanll 11 ,, New-Ydrk 14,, JMarracbo
Aferdy &Johanson 15 ,,Mrslealcebo 16e ,, ILa Guarra
litesaA: Johanson 18 ;,La G3uayra 19 ,,,, Ithrabo
maradalibo GW& Obd~m~a 10o ,, Maracalbo 10 New York
;orasses ea TerentS a ,, I;ewr YorLk to ,, La Gentra
touarace a.9ern as. UseI1Oasyrs asO ,,r 'ew Yrk
vere A Johanson as~ ,, urcseao so., -aracathe
pyatle I N:C i saaea t New York as ,, Amterdam
runsi s'B Mor~ri 8 ., :New-York 98 ,,Maracatbosavois A rowsl 11 .Arg. Ycoin 144 kAg. em~ova
I.,gapi E Egastlo 18 C~ol6n i 16 ,, Iaseloan
Frene GIA4ndereon 12 ,,New Port 18 ,, Unham (Zwaed.
iDreandtht Bfarri 117 ,, Liverpool 171. Pto Colomble


Schbeeners. Aankoorht van' Schoeaeers. IVelrL~tre nsr.


saeling Vanl ver~schlliende kanton over-
valleni door` de royalisten onet ma-
chinegewarea, aeardoor veel seevolk
buiten gosveobt word goeeeld. Ter
selfdertijd' lerden door de royalle
ten twee schoepen, de ,,8. Gabriel"
enr een tdorpedoj~aer, gei~nterd en de
ma~chines en kanonuenr ousebadelijk
gremaulkt; later worden se weer ver
Ilaen. Geduretude den niucht wierdl
clok de dieuw~benoetede minister*
president permoord] to de gerech-
ten 's avondsea den vulgenden neebt
werd but shotal doodeo on meer
dan 1000 gescebt. Den l en Mel
verder nets van gereebteo gemeflit;
wel wdrd aff ean too eene een stiltt J
gehoord, wa~t geon wonder oee,
daar aren san den wal lederen
man, het qepenpel inchife met een
karabijo sag loopen. Due een prach.
tige gelegen~held on schuldeleebeis
en med~emin~naare op to tolimen.
Of de revolutite no wethelqlk aige-
toopen ws e? We sullen bet hopen,
maar 't sal wel voor niet longsljo.
's Middag~e van den 17en Mll~ ver-
tiokken wffe van Lieabon; weer seg
Ik de moode stad met s'n voorteatd
Belem en ougeving san de boor'deo
van de Taeg liggen. Masar ikr ws
nu niet meer jaloerach op de Por*
tugeesen, en wooode toch mser lie*
ver ergene dtg WBe b!larte elf Man bet
Damrak*De Eng~elsoben, sujn in do wolkren
over den geeet eo de cea selteen
van bt ora edoor KIchne g

groot ged ele na e a S
overgebracht.
De forming en oefening daervan
te, naar ult bet Briteche oorlogs.
pers-kwartier gemeld wordtt, dear
de troepen ann het froot qevolgd
met de grootste belaugae~elitg. Menl
wse aeer benienwd ofde nlonwle esl*
daten beetand seedeon tijo tog~ende
vermoeleolesen van deaeo oorlog eo
bet leven in de loopgraven, dat soo
blj ultelek geeeblks le om leasdnds
kracht, althondiagovermgen en
offer vaardigheled op deproof te etellen.
Heb nienws van de komet der
uienwe eenbeden wse geheim-~gehow-
den. Alleen de officieres, -die 'reebt
streeks erbi betrokken warenewleteo
ervan. In bet voorjtear hadd~e n al
lerlel geruchten geloopen, -das( diee on
die divisie op bet oorlogetooneel ws e
esngekomenr. aMr mnetiultsododrlog
van de g~enoe dtf'dflater~eo had nle-
mand eenig vermoeden, dat gedeelteD
van belt t~ienwe tgerwar~uo een gott
veerd, totdat men die vereche troe
pen toevellig do)p weg t~eakvsrn -of
Ioutmootte to de loopgraven.
IDe flinke bonding en de goode'dle.
Scipline van de oie~t~e~eeededena me.
ken indruk oallen die o ie eiO.veh-
s ae huo degejlij militair co~pereden
sre tRaoig Igetirag.
'nI Half of eeu beel mili~ine t**
detle othaeme (nist "a pats~overe how
.ddrddf11send ) en teh ifrbr~etik 'ath
granaat-kartemeno, b~iteasbt~ t-grandher
ens.-- en bet groote offenelef der
~eallieerdsth' Mage Itak 'Weelbjlgik front
aen betginea. Wanueernt ,oo 411et
teen ;den 'ithrakLEbgi "trs 1dltidt6 .(m.
a. w. om en bij SJt. Justemne), dan
toch v~ermbedelijkpe~ \pa er ecoige
manuden, in bet na/aar.Bekendmaking.

D~e Procureur-genera 1in -t~~dea

Die v 898 fe I bet~il *laa
e ao b kee -areo~nd In 6io lj-s
wonder, dat velan Ibann ag, dea
161 A ugnetae 1915, tof en sDet
Zat ereia in aboerd m t gweo r
echietoefen iPen sullen wor en ge.
bon en ep C arcebseassi, wefar met
echerp gesthoten wordlen sal In de
rsebanog near zee.
Gedurende de achietooteologenr sul.
lien rode Wraggen ge eaic en worden
boven bet bekL van de Quarantaioe
inrichting, op bet ftort, Beekenburg
op dton eeiropoet byj -B aracase boal
en ann het 8paansche Waeter


Cureago, den 16en Augustus 1915.
De PtFobar~lr~,t~t~ar-gtrl a
'J. B. Odmralr.


--~h~ C^--------U ---~------- --


DE BEER EN 6IEYROUIV

~~~~~~. ~ sp ;


. ., ., ...... . .............


Fen landhuisen ; voorbij den schil-( In den loop van den d-ag vroeg
dlerachtigen ouden l-ioorehenl toren i k ano eenige signors, die selten de
van Belem begrinnoen steeds dichter revolutioncaire sport meebebefen-
de groote gebouwen! zich tegfen de d ten, hoe de vark precies in deri steel
helli~ngren der bergen to groepeeren. zat. Ik kwam hierdoor tot de vol
LissRAbon met z'n moode bou~wwer- gende slotsom : lie socialiatinche
ken, afgewisseld3 door greene patcken, patrtij tbrachtte de liberal re~geering
goe~ft, van de Taag: gezien, een anin- o~myfr to werpeni, en to v7erveingen
bi dien men niet gAUWW vergeet. II >or sen regeeringr in liaar geest
()p dfen linkeroever vormt het wiitte Tuen plasteje Almaeda tegen de hellingen lirten, wearbi) 's momuene dHe fo~t
g-elegen een mooi pendant. zich ;rnns-ioot, en de hlberalen, wiaar
't Is v;oor ons Nederlanders met toe 't grootste gedeelte van bet
cuns kil klimmat wferkelijk om ia lreger behoordle, in voileo gang was,
loerseb to worden op Lissiabon ae v/ooden de royalisteu dit den aan
wroonetad. Mlooie vreichten en jlge wezen tloeet~and, om de belangen
een heerlijk klimaa~t. terwiji reg~eo erva un pa~tij te behartigen, en
schaarsch is; 't zijo werk~elijk din- soo mogelijk de monarchie to her-
gien, waasrmee wij niet verwend sjn. etellen.
D~e gewone ankerplaets voor de Ook de monrarchiaten haddeo een
grootere kiooproardijchepena, die deel van het toger op hun hand,
niet aan de kade kunoen liggen. is al. de garde en het; geheele poli-
svoor de Pragado Clommergio, het tiecorpe (pl~m. 1500 man). Na het
praichtige plein, dat ougeren is door ingrifpeno der mnonarchisten vereenig
regeeringsgrebouwen en b~ekend g:ee den zich socijalisten en llbot~alen,
wForden is door den moord opdn ziende dat de republiek govaaer be
voorlantsten koning en d~en kroon- goo te loopen. Da6ardoor word de
prine van Portugal. Door den Eu vioot door dle artillerie~-stellingen to
ropeeschen oorlog was het in de ide stad -ook nilet meer beech~oten.
scheepvaart still wel lagen iete troo W-el werd door de schepen gatiegeld
ger op de rivier en aan den lin- ingegrepen in de strasetgevechten op
keroever een 42-tal Iluitsche koop- de kaden en sijetraten op de iivier,
vaardijachepen, die bier een veih ae en werden cenige granaten In de
schuilp~laats hadden gevonden. Dice melee geworpen.
ter bij de kade lag~en een viertal Ometreeks' den middag word de
P'ortugreesche oorlogsechepen tenan P~ragedo C~atmergio door de,,Ada.
ker, die, zooals one lanter bleek, voor mastowr" op ko~tten afstand gebom-
,,At revollugao" zeer bruikbaar wareo bardeerd, waarbij de pra~chtig*e bonw
en met hunne kanoo nen, wearvarn werken, waarin "de mioistends ge
de swaarste naar chatting 15 cM1 vestigd waren, eretig .beschadigd
waren, heel wat verwosetting koodeo wverden.
as ri bpnoon spoedig onze lading ste pt aten aw -reeo iera bosr cende
kurk mn te nemer, en hoewel ~nze opgeworpen ea loopgraven gemaskt
verwachting van de Portugeesche D~en geh~eeen dagblbevenl de stormat
stuwadoors niet groot was, wcerdeD gevechten doorgaan eo bet geweer.
de pakjes k~urk door de signo'res op en mitrailleurpuitr was niet van do
eenI d~r~aelijke manner in het schip lucht. Steeds r~eden dan nok de auto's
gestuwd. Ilonderdag 13 Mei stapten met roodekruieving over de Praga
d~e signores 's yachts om half twaalf do Commnergio, om in0 een der groo.
van boord met de bedoeling den te, voor hospitalen ingericht~e ge
volgenden d~a terug te komen, en bouwou, butane gewondjen telossen.
het schip at te werken. Hlet viel the Eigetthardig was bet, dot door
op, dat die dag (Ho~melvalirtedag) alle oorlogeschepen hatinternat onale
als feestdag in Portugal onbekend seine U. 8 I. ('t welk beteekent: ,,re.
is. Later hoorde ik, dat dese signo- publikeinst~h") gevoi~dd werd gedu
ree, toeo ze aan wal gestapt waren, reade de revolutie, om nan ocjtitrale
olnmiddellijk; een geliefkooesd export sebepen to la~ten ston, dat re dezen
konden gaan beoefetnen. keer de partij der re pu bli kei nen
't W~as een prachitige nacht van hielpoo.
13~ op 14 Mei op de Taag e eter- 's Avoods am half seven kreeg
ren tintelden san den helderen he- voor afwisseling de kruiser ,,Vaseo
mel en bet weer was racht. lede~r de Gamua" een ketting van de boei
sliepr dan ook rustig, tot we oure van het D)uiteche e.e. ,,(:abueek" in
veer on drie uur gewekt werden de schroef, going met dit schip op
door een bielech lfawasi, dat van alle dritt en naim later oug bet 8paan.
kanrten tot one doordlrong. Gebulder sche a s. ..Alvado" mede; soo dre.
van geschut, gieknetter van gieweer- ven dese drie broederlijk de river
ruur on mitrailleurs en de korte af. De ,,Vaeco de Gams" moeet dan
knal van b>ommen vermjngde zieb ook eenige dages op de river ten
met het builen van de fluiten en anker ligg~en, onm en schroef weer
nireces der stoomechepen en sleep- to klarea.
booten, blaffen van booden en hoe Te 7 unr marchteerde een troep
rnfgeroep van groote volitemenigtonl van eenige duizenden republikeinen
't WasR daidelijk, dat ,,a revolugao" over de PrFay~ do- Cohmmergio, 40
in vollen gang was, ernatiger dan werd onder de colononde overval
de gewouc opiroertjee, die ir Portu len do~or royalisten met geschut- en
gral at en toe eens voorkomen. Ei mit~railleurvuur; we zagfen so plot-
genaardig, dat deo voorgaanden seling in wtanorde vinchten mtet~een
dlag, toen we Lissabon bekeken. verlies aan dooden en gewootden.
nets bijzooders te zien was, en 't G~edurende den nacht van 14 op 15
straatleven z'o grewonen gang gin~g. /Mei bleef het betrekkelijk rustig.
D~ec gebeelen Inacht bleef bet lawsan hoewel de streatgereebten nog steoeds
min of meer sanbouden, vooral bet voortdourden.
hoerageroep en geweergekoetter was D~en morgen van 15 Mei warden
green oogenblik van de luebt;. Baj bet de gevechten weer beviger; vooral
aanbreken van deo dag kregen we to 10 nur ongereer bereikte het
over alles een beter overziebt; ook z'o boogtepunt; kort daarna ward
word de revolutie better g~eorgani op verschilla~nde g~roote gebouweo,
seerd. M~eer en meer kreeg het ka wear de garde (royalistisch) sich
nongebulder nu de overhiand. Die gevestigd bad, de repu bli kei nsche
oorlogsechepen waren alle bezig viag met dearonder de witte ge
sltoom op to stoken. Vanal de fortenl beechen ten teeken van ov-ergarve. Te
weirden dee oo lo ecepden beachoteo 11c ur pha ter nang dee Prei gdeo

bombardeeren Bet admirtralechip, Commergio, waarbij cle royalisteD
daut weg~gesleept woerd, Ilieten de bet telegrearkantoor bestormden. In
sleeph~ooten io de stees, toeo het te den niamiddag werdeo de gevechters
warm werd. m~inder, tot we later maar eok~ele
Tueschen 8 en O unr 's morgenle schoten meer hoorden.
was de granatenregen bet dichtet.j Te 8 uur savonzde boorden we
Het geluk~te toen einde~lijk bet ad- bet loatste havige geveebt. Gedn-
miraalsebip, de ,,S Gabriel" oader rende den nacht bleef alles kalm,
eigen stoom, met medeneming van en den volgendeu morgert (316 Mel)
de meerb~oei, weg to komen. Echter word bet work hervat. Alleen bleek
niet, voor dat eenige granaten we- 4 6 regiment mconarchiatea' Web nog
ren ingeslagen en de ,,8. Gabriel" to bandharven. Bet liberal Iiniate-
drie groote gaten in de bakboards lrie was vervang~en door een secia.
zijde had. Gok de over ~e s0rlo a listiach
schepen waren wceggestoomd, ter- D~e revolutie bleek over 't, geheele
wiji twee torpedojagers uit de ~e- land newood to hebben in Lisda-


vechtelinie gesleept werden. De oor lbon wren meer dan 1200 dooden,
logischepen, die nu de rivier op en wPearvan die grootste helft van de
neer stoomden, bombardeerdeo de politie, en duizenden gewooden. Op
stad; op verscheidene plaatsen bra- de ,,Adamastor"' werd de common
ken branden uit in groote gebouwen, Idant, dia erkende monarchist to sijo
die gredeeltelijk uitbrandden, gedeel. A bout portanut door -een matrooe
telijk geblusebt werden. N17iettegeD- n eergeschoten. Op dit ship werd
stsande het groote aaental grana ook bet vodge~ ministerle gevangen
ten, dat uit de stad in de rivier gehouden.
geechoten werd, was bet, resultaatl Het stuwavdoo rsperso neel kwam
niet groot, want behalve de ,,S. Ga. 's mor~geos weer man boord no dit
briel" lwerdt so d Itdamas or" i trmezzo,w coLe71ocwer miswar e

sc sa e wel r our ons miet gemien-- er emoigen, die ged~ood of gewood
en meer geluk dan mijsheid, gekrof warea.
ik -, geen neutral sebip~ werd ge- In den avond van den 16 M~ei
rsakt. Gevaar is er voor one oiet gangen de equipaees ean de oor.
bij, want kuark drijft. maar als die logsachepen san wal op een pear
frainaten voor en achter je neer- man nor, se lieten do sobepen on-
valllen, vind ik dit een twijfelechtip beachermd liggen. ,Er word esH wan-
gIenot. Vanl den wal w~ed op de deltocht gehouden door de stad
schepen met g-ranaten gesch;oter! met muzlek voorop .. .. want de
w~eardoor moose roudle Za ten g revolut is was inmere ge~indigQl?
l;tubkt werden. iMidden in de stad werdenr z~plot*


H. so. de Koningin der Nederland~en
BE KROOFTD


Anisterdam


1863


Antwerpen 1885,
Chictago 189~3, on
Ourag~ao. Eerste Prija9 Ker~e-
mesdadrle, 1904.
Bms8801, 1910
Cutfaao, ~aterkaut Otra


Arabs ,

Volsao dbr#Pfo Bc


Hriondelle B


Ross Maria a
90 de Islio C

czdar tocita
Reitnese v
ree brais
namO v
Ms ira


Aug.

,;
I).
,,
,,
,, '~
,,
,,
),,
,


Madrsealbo ;
ecr so ro
nraba
Araba
Isle Barlor.
A~ra abo
Plo Cabello
,Asalm
vote de core
31 arbo


Base, Mrrcse

'P~o an& ~ '
-~ia d
seeink~ I
:Cirdy or
I6...k~ r


Aus.
,,
,,
..
..
,,
,,
,,
.


la. b 1S 5 M;a~raseat~on ,


P ~P; c~


'I i orr I ) IM~

-. 4, 8 .sore oerseekl*~ ~dagen ran Coldn blorvederagrrabt ala .dearas d
EL war oesOeam voorthe--aseen
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs