Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00109
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 14, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00109
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

W ER B LAD V I 0OR D E CU RA C AO0HE B:I LAN D 6NUitBla veachinierkn Zterag BUIREAU VAN DIT BLA0 ; Voor bet Buitoenlad per jear fl. 10).--
.1bonemntsrijsvoo Cuaga, linaie, whoAfzondearlijke nummere fl. 0.15.
e~n de Hlovenwindlsche oilande~n pe~r dric? maminWaekn N oOvrld. 'io e dertcnvn17 ees .Rn vt l
fl. 2.-- met vooruithetaling. j DRUKKER. B. L. BOGAERS- kenl regel meer 7Y ets.


.- ....~~ __ r I ---------- --------


L


Moskou trel ekti on zo lng de Isaur
er blijfi. Pettersburg Rtelt er echter
p ~rija op, d it .Moskou ini den, weaau
leilft het gewichtigalte middelpunit te
zijo. Ale de toekornstige trounropvo~l
ger geboren zal wordenr, t~rekt het
keizerlijk echt~paar naar Moskou on
bet kmnd duer als het ware voor bet
loude Ruelandl ale erfqenaurm te legi.
tioieeren. Moeskou is de hoofjetad
van bet Aziatische Rtusland. dat den
b~lik naaer bet )oetetn wendt en van
het kettersche western niet veel wil
wetea. Peteraburg is de stichting
van den grooten afrallige, die zij
den anti-christ hebben genicemd,
en de newerking van woieon wil nog
sterk geooeg wase, on al zijo opvol-
gers to dwingen in de ongastvrije
etad san de Newa, in zijn paradije,
sooals hij bet uoeude, alles to ver-
eenigen, wat tot beseberming vanr het.
oude Rusland nocodig, so tega~clijk go
schikt was on den irlviood en de ver.
dere outwpikkeiling van Ruselnd lu
weetelijke rich ti ngF to bevterderen.
I~en groote magendneid is Rusland
eerst gewordien doot* bet besit van
het vooruitgesichoven bolwork Pe.
tersburg: anno de kus't van de Ooet.
zee en klelu te krijgen is Rueland
alleen do~or lien val van( Petersburg
Ue groute dwLubugr van Npoleon
was, dat hij .Moskhoh .or het cen.
truim van ltuFaland Bild, de groote
dwaho~g van Karel 111 was bet, in
pleates van zich in frijfland vast to
setten, en 't outstaigode Petereburg
de wortels at to snijden, sich in Po
len to vest igen eni ;;.>mntals dat bli
later nliet tegen het reedls outsetare
t'etereburg optrojk, maar teen Pol
tawa.
In Peteruburg beeft arlles zijo zetel,
wat iD Ruslandc- do workelijke mcht i
vormt. Hlet hof, alle centrale auto-
riteiten, de hailige syn~ode, die de
geheele geestelijkbeid r~egellt, de 1)oe
ma, de puer dlie voor bet geheele
land den toou anageeft. heat gedeel-
te van de Russiahe krinrgen, wier
zonen als gouverneeure de provincies
regeeren of de hoopge po sten io bet
leger bekleeden. Wie bet in Rualand
tot eenig gezag: wil brengen, moet
zijn weg over P'etereburg nemen.
Sleebte hier, beeloot de echr., iso
de politieke machtspositie van Rue-
land zoo to treffen, dart sij .iobu
tort, of in andere woorde : sleebte
to P~etersburg kan moen Rueslad tot
tlion vrede dwingen. Slechts een be-
dreiging van Petereburg kan een ver
overing van Finla~nd mogelijk ma
ken en elechts daar ken men de beer
echappij over de Oostzee ve~rovereu.
i)aar hg~rgen de eleutels van de too
komest en wachten op dengene, die
z~e a~fbaalt.
B,~et Vaderlod "

Gelarak aan ~aunltie.

Het valt ander de togenwoordige
ometandigheden allerminettfeverwon-i


leon sal het noyg dureo, v66rdat
de geallieerdenl in het .Weeenvo
doende met ammunitie sijo toege.
rust I Indien reed de verovering
vani 'n pear loopgrraven b~ij Nenville
door de Franeche infanterie elechts
m agel ijk bleek nadat bet geschat
ougeveer 300.000 projectielen ge-
brmikt hd am de posit~ies der Iunit.
schere onboudbaar te makten, sijn er
voort het welslagen eener oifeneieve
actie op groote schael over bet ge.
beele outcaglijke front van Yperen
tot de Yogemen missehieo wel een
milliard granaten nioodig. Itat de
GermHansche bondgenooten alleeop
baren en soaren sullen setten om
epoedig met de Russe sof to reke.
neo, ten eiode sieb dan met ver
sterk te k rach t op de Wtestereche
bondlgenoo ten to werpen, v66rdas
dezen een algemeen olffensief krunon n
beproevenl, ligt voor de hand.
Irl boeverre as] daaerin el~g~en sol
len - iedtaur een vanl die vele re-
.beime~n, waarvour selfe de meet
aandrrchtige bespieder varn den loop
der strarteglche gebeuteniesen geen
oplosesog aan de band: kan doen.


Ter ge88881teala van Serbj8WO.

Officieus wijfdt de W~eener ,,Abfend.
pIost" sanH natsrtth~ogI Frans Ferdi.
nand en diece g~emulin, die 8 Jul
1914 vermoord werdeo, een artikel
wearin geztega wordt :
. edert is bet tot volle sekerbeid
gewRorden, dat de moord vane Sa1r-
.jewo niet a~lleen de dead- van een
weansmmogen dweper was. DUe spo
ren van de miedansd wesen -op dn
saidoostelijkenr buurstaat, die door
eenr grooten en mrachtigen- stant als
stormFram tegen de monarrchie-wred
gebruikt. D~en schandelijkr vermoor.
den prine liebtte de doodlefakkel als
nog uoost een eterveling atoe
leger en ooze vioot eiogde e ndien san
groote o or oKedHd en hebben vol
brachit is tegelijk een warrme dank
son den aartehertog, die met alde
veselen valn synr bart san onse weer,
macht bang, ino squ werkktring alles
deed om de monarchie voor de be"
eliesende are toeegernet tesien,dielo
het vertronwen op de kracht vao'
bet vad~erl-and van 's leads toekomet
seker was en wist, dat dit in de
stormed beproefde aude rijk eterk
genoeg is on sleb silo Vijtandeo van
het 11)( to houden on een -borg van
reebt en beechaving to Europa te
blijv~en. Daet geloof van d~en .aarte-
hertog is door den loop van den
ourlog verwooderlijk gestseld. Iomg
om den veelbemindeo k-emer en ko-
ning on sijo hmer g~ecschrd sien de
volken van ainy rijk mienwen room
en oneuw geluk to emoet. .
Alle We6Deche baeden wijden die .
g~evoelde artikeletr son de eaigedae *
terne van aartebertog Frane Ferdi-
nand eo sijo g~emalio.


wear de tactiek ook beper.,t is to~t
bet pe~bruik van luchtscherpe n en
Fltiegtnuigen boven de see enr cjuik~oo
ten so. Sorpedo's wonder water. H
Uniteohere sijo eiet achterlijk in bet
voereo van een oodersHardschen ou~r-
log in Visanderen en tijdena de tue-
echbeapoosen tasechen do a~cties van
grooteren omvang, worded er duch.
tig mijaea en tegeomijoen arnngelegd.
Herhealdelijkt komt het dHarbij tot
botelogen~ oader den groud on hoe~-
wsel bet resolteat wel altijd duidelijk
18, bilsOnderbeden over deze geveeb-
ten io den blinde antbrtleken vaak.
D~e Unitechere ~gebruiken nlog wee~tr
bun ,,vlammenwerpere" enr er sain
s~trrke -sanwijain en, dat die setelsel
motig al voor ean oorlog srin ge-
reed gemeaaks. Er werden instrtuct~ies
over het gebruik san special opge-
laide piosiere vTeretreks. 1)e maechines
epultceo een vioeistof uit, rile uot-
viamst, soodra se de pijp verlant.
D~e vurige e~rrel b~eeft tot op dertig
meter afatand ultwerking. Dre uit-
working is oomiddellijk doodelijk.
Er wordt .sen roote bitte ourtwik
kreld, soodat evijand self ook eftn
eind teruggaat. D~e viam brandt
Owee m~inutes. Men kan ook klemnere,
,afsonderli ke etralan troepaseee, zoo.
dast dan bet apparant tege~u meetr
doaedn ken worded gebruikt. H~et
schijob vooral in strleargeveebltena
van groote wearde t~e s;ijo en i
ongetwrijf"eld geroki den sauvang vanu
den colog lgbu onu etedlen
en dorpeo to Belgiti en Frankrijk te
verwoesten.

i88 Vo an Aga rlog.

D~e verwachting van den seen de
Trace van den ander, dat bet itgrij-
pen van Italill spoedig een beeliseing,
althans een wending van beteekeuin
in den oorlog brengen zou, worrds
-tot Ireden door de feiteu tegeoget
sproken.
Ook de verouderatellinga dat de
oorlogovrerklaring; van 't schiereiland~
der Apenijoen voor de nog niet mee
veebtende Balkanetaten betseeinsron
wKorden zich in den etrijd te moengenl
D~e resultaten van bet Itali;sanchle
.offonatel sijo tot dusver, meer dan
eea maand nadab deartoe werd over.
egegan, van weinig of geen bedluide
Itid ea. op deD lOop der gebeurtenits-
sea op bett Goetelljk en Westeijk;
oorlogeterrein, oefenden sij geenezirns
den invioed nit, welken de Eutente
daarvan meeode te mogen hopenl
Zelfe elasgden de Ooetenrijkers en
Unitechere or jrriet gedurendeu donr
jougeten tijd in, de Ruseen oage-
noegS geheel nit GaliciiS te verdrij-
ven.
Toch is Itaelig een groote mogend-
held en beachike heC over een tal.
rijk leger, welks sitrusti~ng en qua.
liteiten niet sijo te oodersebatten.
Trouweas, de moeite die men zichl
over en weer gegeven heeft, on Ita.
115, betaij tot deelureminlg san dentl
oorlog to driven, betaij die deeloe-
sing te voorkomen, leverde wel bet
-be~w e, dat men de beteekenfe duar
van niet gering achtte.
D~at Italli trot, duever oiet mbt'r
vermoebt en .de booggestemde ver-
wachtin en der Entente alreeds aan.
markreli$ eebljoen geeotloken to sijo,
is varmoedelijk ann meer dan bi4u
~ootaak toe to achrijven, wReartoe 40
de dreigeode moellijkbeden op den
Balkan on de eleChen van den too~
stand In Tripoll behooreo.
Itdaiti is gedwongen near verechil.
leade kanten nlt to sleo en op zijn
hoede he wesen.
Maaer bovendien hebben de Ooeten-
rijkers de oorlogaverkrlaring van hun
g-ewesen boridgenoot long vooruit
kunnen sleu aankomen en gelegetl
held gehad, sich dearodpa zvoor CuIto be-
relden in een eri a ihut
stokeod voor de verded~iging leent.
En soo last het zich anlosion, dus
ook op dit gebied de Europeeeche
codrog sal vasedoope n in een wrin-
gen eo drlogen tegeu elitaar~ wonder
healiesend resultaet.
Noodelooe ea nutteloos sullen w~e-


DE( eleheskade~r I)o Comlman hrt
nE ~ .>R G ~vain deli Kruise!r beval zijo maenner
in lie bo~oten to gaan en list het
sichip in de luch~t vliinen. 1
Ann et ostlij frut een de Aau de IDardauellen schijnt bet on I
norlog een gedaantet san, sooals we ook toe gaan begi nen. Toe dkueverre
ons die altijd goRdacht bebben Wel wa i engeee ork u or
goat alles op veel grRrshe chepen en schepehingep, maarnu
dan vroger ana r bet s tchweer komlen er groot~ere echepen en meer
de ouderweteche manier van strijden mn Hschpen. Rr r egh
in bet open veld. In 't Westen ktrui Nu~t Ruiagn de orooelkechtte voor
pen de soldaten den ground in en staaut, krjen deee vehlkutaotlermn /
verstoppen sich in holen on grachten., der lust on meer to vchtn dearom
in hret Gosten rent de ruiterij weer mostaa de wa ard~oler. gesok wor.
over de vlakte on vecht do Infante- e a eDraeln e ol
rie n elgord geebaad ovr ut- enemend success kan die Staten nog
Restrekte velde. winen vttioor ooe C de Vebodeon.
Handden de Russen tijd gehad, ze ltije Italiane toonen sic d Appere
zouden zich ook wel bebben ingegra. erchtridrs y ren ii. nnr del Alpen
ven, mear nu doeno ze bet met de pracetore n mt. mnve odr
gewone dekkfug van hun forten. de ene.
Lange Weichael en Narew liggen de
forten ale gezan~id 1)e oorlogaekas rt W88? 18 811818111 KWst8118 ?
vertoont een krans van sterren ron-
dom Warsebeuw. Professor Schiemannu, een Ba~ltische
Toch is he6 den Duitechera gelukt D~uitecher, en een der beate kenners
tuenchen die Peeks forteD door to van Ruselad, schrijft in de Tog over
breken, over de Weiebsel to komen de quaestie, hoe men Ruslanrd zou
en de tweelingsteden Warachaunw- kunnen treffen
Praga in to nemen. Men mag volatrokt niet ult 't noo.
1)ie steden warrea wel van to varen verliezenr, zegt bij, dat de oorlog"
door de Russieche troepen vollatenl dien G)outetrii k-HongaRrije en wij met
om ze voor vernieling te vrijwaren, Rusland voeren, tot nog toe bet
maar dat is juiet eetn bewije, dat karakter van een defensieven oorlog
Warsebaua voor Rurland ale een had. Bet is ons gelukt dea aauval I
kroetbaar besit wrerd beschouwd. ler, die steeds wteer p ro bee rd e tot
Het vreemde van het geval is ech. lierlijo door to dring~e n ut Oost-
ter, dat men geen verdere berichten Pruisen, dart hij resed voor een niet
omtrent dere inname l~eest terwiji de klein gedeelte verwoest haid, teve
itwaeen gewoon doen, also er oiets drijv,,on en ilozill voor het selfde lot
gebeurd is en met de siterate inspan. te bewa-rea. On~ze bondgenooten h~eb-
ning hun forteD blijven verdedig~en, ben de Hoongareche ~greusdistricteu
die hoogerop liggen, zooale Nowo. van den vijand bevrijd en schonder
georgiewask, Pultusk, Rozau, Oetro.anen schouder met onze troepen een
lenks, Lomsa, Osaowies, Growno en gedeelte van Oc~eteorijksich-Galnlici4
Kowno. heroverd. Gok nae een herovering
.\Voostluread is de strijd In de na. va~n Przemyel en I emberg a .1 voor
h~ijbeid deer for ten het hevigst~. Toi. Ooetenrijk echter nog geenszias de
dueverre g~elukte bet den Russen op status quo ante hersteld ziju, omn
verechillenrde plaatseen de hoordmacht nog miet eens te (p rek en van een
der 1)uitechere tegen to houdecl, of-l gevtoelige schade voor Rusland, bet
asheoon hier en dtear kieinere aidee verlies van menschen en material
lingen verder wisten door to doingen ld8Ar gelaten. Gevoelig gelrofflen aon
on over.Adeirivieren to korneni. D~e Rusland eerst sijo, ale deOoetenrij.
gastjee sijn dus reeds gemaakt, de kers of de Roemnetucusee troepen sich
rest sal nol wel volgeo. van Beesara biB mees ter meak ten.
Een leelijkie tegenvaller was bet Omdat eerst dan de Oakraine quaes-
.voor de IGuitechers, dat sij giestuit tie een ernatigr karakt~er krijgezoun.
werden in hun verolvering van Koer De gebieden, die wij ten noorden
land: van den Weichael en ter: zuiden van
Zondag 8 Augustue kwam een de NCjemen bebben bezet, zal men in
Daitech eekeder, bestnande uit 9 pant Rueland uiet al te pijolijk miseen en
eerechepen, 12 kruisere en een groot hun verlies sal ternauwernood ale
getal torpedojagers on den ingang een onteierend~e viek beschouwd wor-
binnen de golf vian Riga te force. den op de kaart van het ontzagilj-
ren. Hun aanval werd afg~eelagen, ke rijk. Indruk op de politieke fan.
Iterwijl een kruiser en twee torpedo-I tasie van het volk zou ten hoogate
~j~gs op een miju liepen en avserij het verlies van Waraschau maken,
bekwamen. De Russen verloren geen aan welke verovering groote name
enkel schipl I ls 80ewaroff, D~iebitsj, P'oetjewitsj
Op dienselfden Zondag werd bet verbouden zijo. ,Maar de bed oelde
iUniteche leger in Koerland ook h'e Igebieden zifu weinig vast verbonden
vig aangevallen en ult zijn posidep met bet rijk en nog in 1886 heeft
verdreven. Dle strijd dourt duer niog Nicolaas I in een memorie, die seer
steeds voort. ernatig; gemeend was, er` aan gedacht
Sum~ma surmmauwm: War~chauw is ze op te g~even. Hiij g~ing van degre-
in de moacht der 1)uitsehere en overall, duchte cit, dat Rusland nooit een
eldrs ienn e vjaneljkelegrsbedreiging voor Europa most sijo
'eikander klappen toe, die some elegatduort:wrt enen
leelijk anokomen. blik op de kaart, dan schrikt men
Door een handige beweging wist bi) het gezicht van de Pooleche greos.
bet Rueeleche leger een ineluiting Zil reikt tot aan de Oder, terwiji de
door de Daitechere te voorkomen. zd~ieotraijden tot achter de Njemeni en de
Bet was een meeeterlijke terugtocht, oetru ijeon de Oostzee
roaar fe en blifft eenr terugtocht. bij Polangen en de Zwarte Zee bij den
Aaa het Wlestelijk front nemen ze mond van den Donau te bereaken. De
makaar loopgraven at, etermen aennvo~ordeelen van dit lastig besit sjo
den eeneo kant oee boogte op, om gelijk nul, de nadeelen groot, selfe
er aan den anderen kant weer a t e d~reigend. Ones ware belange~n elechen,
loosen. 'IDe golvende beweging van dat ooze grenzen aan den Weiebsel
de ronthin b~lijft voiort duren. en de Nurew blijven en dat Rujland
A~leen in A9rgonen schijoen de Diuit de rest san Ooeteorijk en Pruisen
schere wat vooruit te dringenr, even- afeta~at, die er mede doen kunnen,
ale de Franechen in de Yogesen. wat sij willed.
D~e duikbootenoorlog is nog inS V erder seg~t de schrijver : bijde
volle actie, mear de;Engelechen zijD VOTOiering VanB lsibaQIS Og deo bee
van taktiek veranderd. ZlemkeeceinvaHesgordoren
Ijacht op do ooderseetire met kleine Zeppelin gekornen en voor het eerst
motorbootjes on bebben er al ver komt in P~etereburg de gedarchte op,
achmlende onehehdelijk gemaakt dat het punt~, wear alle levenesenu
Toeande Ramnsey, een klein patrooille. wnvan Rueland samen komen, be.
chip, Zondagt 9 Aug. door den Dauit- dreigd zou knonen wordenl Petere-
acheq bulpkruiser Meteor in de Noord. burg, niet Moskou is de eigeolijke
see .in den ground was geboord, vber hoofdetad van bet rijk. M~oskou le
ecebeen up et poverwachts een Eu- alleen hoordstad, ale Petersburg near l


deren, indies we berichten losen, waair' Ale vervolg op bet hoo verrand
in gemeld wordt van ultingen van pree -ee Prai ce sFao
verbasing; en wrevel over het esakken-prcseedrncp. .oa n
offensief, over de opknabbelmetho- tes ng van en mroord opge deo Oos-
de, over do achijahabre .Imachtelooe a elrolkschend tvoonopdolea r en sij
beid tot bet behalen van successen gemTsinh hde el rqgelrad
op groote schaal door de bondge a d anrawic kl ebt an iS rlnopte
n~ooten in 't Westen. Maar dezen ge vaen ad~delbare ecolen, dir a
hebben bierop -- bij mode van de leden van or nsisrat~ies welke in dienet
Britche miulaters en genersale en waren van de Servische propaganda
van huoue Franeche college's reed wegene misda~den sube. wegens mais:
herhaaldelijk geantwoord, dat ge- drijf van verstoring der orde eaben
brek sani ammunitie hetzelfde en anngekloagd. Eco en dertig bekI a
vel, wearaan de Russen lijden het den werden tot Cperange instraftn
bun voorloopig onmogelijk maarkt va e ard t drle *ae vr
een grooteni slag to elaan. Elke dag van eenJ mean tt wreo vjarnesro-
brengt one een of meer telegrammeD Okreel nahtwre rigor
uit Londen, waarin verzekerd woardse.
dat geheel het Briteche imper~iale
rijk Canada, AustraliiB en -Zuid- flammeawarrpes.
Afrika soo g~oed ale bet moederland
self thane druk in de weer is om D~e ,,ooggetulge"f La et Bribeche
reasachtige voorraden projectialen to booldkwartier segt, oaar son bet
vervaardigen, ear veldmearachalk ,,Bbid." word geseiod. dat in- den
French beeft nu selfE denr arbeiders- lantaten ~tijd de gebeurterniesea sann
leider Ben Tillet ervoor in deu arm bet Briteche front, alleen betrekkting
genomen en hem weten te meta hebben op den~esppe~o~o rlogt oand de
morphoseeren tot, een gransaLt-- en aviatlek. Deseorogpaetlnd
recruten-propagat~ndist. Maar boe. g~elijkt dus op de poeltie ter see,


No. 185 r


Z~aterdafg 2 4 Augustus 18 I A.


82ste .faargang-._; -- -____ -_ -

88 c tell Iit (8 Ollnie.KerkelUke Berichton.
i~e Anrtabischop van Caracas,
Z. H Mr. r.JuaN BAUTISTA
C'A8Tao, is Zaterd~ag 7 AugT. 1. over-
ledeo na op 31 Juhi de B.H. Sa
cramenten out vangen to behbeo. De
Aartabisechop, hoo~g bej rard, was
reeds lonig swa~k en seekelijk, doch
i selechts ren week erg slek geweneet,
near de Bladen vermelden, son ma.
laria.
R. I. '


Walkom!i
lie Inspecteur van het Goderwij
in de Konlonie Cur~ageo, de Heer H.
S3'E:ERDINK, is Zaterdagavonld moet de
paketchoeoer astelle van de H~oven-
wind~en teruggaekeerdl.
Uit verechillende berichten 18 one
gebleken, dat de Inspecteur slch de
grootete moeite heeft gregeven om
een good oordeel te vormen omtrent
deu alem~teonen toestAndl van het On-
derwija op de BOVenwindBche eilan
den, waar de onetandig~hedeo soo
grootelijks verechillen van die der
Benedenwindsche. Over bet algameen
bepft de nieuwe titularrie een puneti-
ge~n indruk g~emaa~kt on bese ~ouwt
men hem overall ale een bezadigd en
redelijk man.
Moge wonder sijo voorsichtig boe-
slen eni vreedmsam beleid hetGonder
wijs in onse K~olonie steedse blijveni
voldoen san de redelijk to stellen
eisc hen.

Va8tW81 *

Naurr wij vernemen, sal ILuiteniant
PIEPER, Adjudant van den Gouver-
neur, Donderdag a. e. met de Mara
eadibo verbrekken om via New-York
naar Nederland tleru~g e keeren.
W~ij wenechen den Heetr on IMevronwf
PIEPER OOD VOorepoedige reis en be.
houden aankomat in 't Vaderlard.


me81 seni nideernemeenso aetenont

nog over.
LMaar dit ailles was niete dan voor
bereiding, dan training.
1)e 9e .Mei brak aan. Officiereu
sn soldateni sullen hemn nooit ver.
geteu. Nu moest het Badeneche
regiment toonen, waasrtoo het in
staat. was. Nu most bet bewijzen
leveron1, of de boogte, de bld'eddor-
stige en veryboekte hoogte, bet regi.
meat gestaald had in dezen leertijd
van een half jaar. Joffre wild~e de
boogte hebbeo. lij wilde sasuvalen
beneden van Souc ez ult, van her
slijkdal ult, over Ablain en det'
kansel. Nu kwamn bet er op san
Om seven our 's morgene begone
bet. 1)e ware Fransche artillerie
gaf enelvunr op de voorate loop
Craven, vier en een hail unir lang-
De commandant van bet regiment
vertelde larter : Tu~eu ik van onzer
wearnemingapost bet vuren zag
dc i do p er gentual in d


ae l agrren est nde ne me r

pagnie lag in de tweedy loopg~raaf
All los nde cha rt esen e~e walmZo go is et soudertnee phrase. Hvetso neza reu soem Hmet ial la d
ge weere rat~rels Zjvlende au rien.
Zijn bruien nlader, een ofce~r sa

gebeel aleen stormt bj veder. shij uw
val t. evect vr an man teenk ma?
Aanvalnk afgealage Mbaau wetis I
dat ?s bet vi'nde straat i en ugis
~~~de dodagt E: l u Ire
aan.g de officieri schrseeuwt, de sl
de at, chetewt o. ledere soldant is
k al muhrdwan6 as tedideijbarrd .
In ekhar, deoui hadganate vliegen
tdj roepen ove dapreid zadzkewn na
dern viaurd.g Dvijadiagsoe
Maari nine storm coloues komen o
dcen boo sto algerHend Saly vuur
Be acieeweer knettet. Zi alnI r ijo .
ei r to eel Steded, oeuen oCco oonee*

e ruiede ommo dea iesk lomale- t
ve. rillerie ma Ploteeling sla an de
geelaofaeen ston m i ianijk{ onre ti
ket1 d~ takkn boofden ldematen
v en hagde bb te deinua t maieretw"
de vebniTreserveD are. Nenaleen
han j mtou re me loaenavan l
N~daka 11 tot A.oulett oesteo

facitn, w.earneutier s, legers, edere:

mn ol~een haddensij ht. Hiet klsar
I ieneldu sd loon ravdenik ofbtr
lekoop hat griaten. I:D arcd
dcriss voorbij.d Het regimtent was g
t~~ij ~ sijupe ovrd atweede deard
gea on id. de kwjamd bsgelt sn
eMeag n eeeel sr ordnear boven
van boge dappere rgien Savvilu.
Het wnarben wer nit einigt. Mar bet
~Mear d comm~dalet een muurm
reg imet segton *n i a Fbe


piktro ~iPII n acl n~rr e ps J ll~. en skwnlr i; el In t plieg 2ann
root eni klein I, de r~ijksnte uisters, litair. meF Zijol madert strep~e0 op de
jissen, brac~keno vesteni. handen, oni broelk, deze dee~d hie~r mret 2 van aijni
derg >ed, fijuste do;mesmaln~tels, j;a. Iconfraters politie-dienet. Op de plei.
p'ens, fine darmeshoeden, fljnste gele nen lieten de jougeos vliegers op met
enwitte schoeueu, klomp~en en ik de vleet, de grooteren waren man bet
we~et ciet wat al meer. Hier sag~ voetballen. D)e badin ichting met
mnen dat de rijke en ook de gewone warmue on koude stort adenn en de
Amerikaailn zri kleed zoo man utit Itooneelesal passeerdlen we ook. Met
trok on meteen naar Holland zon~d, dcozijnenl standen or de klep~permolenrs
in Aommbigen saten de Amerikaansche en de blikeemsneldmariende vbiegm;a
geld~stakken nog in. Mlen vertelde chines allemaal op palen voor de
muij dat er 114 maal zooveel uitge buisen. We kwnmeo tsan de lees- enl
deceld wase als er hie~r nog hing, Rchrijfzaal, er' lagen wel 20 verschil.
t, rikan geleztin woirdt, wil Ik bij dezeni tafeltjeH, wiaaraan men kon gaan zit-
oa~k v~ermelden, dait de Amerikaneo ten correspondeteren stooden ten dieti-
clie dle goheele were~ld d~oorreizeni, nu ete van federeen. Hie apotheek wRaarini
eens ulnar hier komten, hier zieno ze ieder mnedecijo kan halen is ook niett
een werreldfeit dart de soni nog nooit verget~eu. Het randbuiliz is erg moo~i
bescheen. Hier zienl ze dlan dat iugericht, moole lichte en luebtige see
ornotrche schouwep~el vln lirf~aladig cretariel finke randZaal met groote
be~id dat: Hollanld hier wrocbt en electrische verlichting. Op, bet r~aud.
wrraraan Amerika onee deel beeft. buie binhen publicaties etc juishto a
Hie siet 7gever eet. Eco ijzereo sp:Oor loopt 't de kleintjes, deze wordt door Belgi
hee e orp door, om op lorries heet ebe Aheo k oo tuter k de d. o nE
mnaleas chen, d ge maa woer int aP~ 3errken, lctaf zel elhue, ks~rite

kn p e r ng o nk att ee~ ep ~ Il trr oeo n t e n wai s

v e trntok ,ino de zj ob*no Kr 1 s iteddoederoombaro nzejea voolrd
do t on eten ti cngorooht enlke bele Relgeeri.I m oet runechtonui beke
wu mn d0knera ekoe ult ca olose n0deon het mask meeneo inru de men

ik rad er. sioo e ino de klue sok gezichti zoolsle het had moetligen sj
Kopn de kr lunidd maa aldoor dat duein 640zen woord sij zin het kamp
dt~er vluchtelinge kofl moesten gaan onwaa~rdi.k had nogrR moeten ver
d I d11 1 elen, dat ton e menecher n ul eteko ~epeolo ~ten
kokoe ui ~ se em
Zonda was,M b~oterammn met kasken volk noeen ooete vergetmn it
itnn deee sookrjens ze boteraen Degiene mop wien dese ereldgebeurte.h
meteoed boe f ornie op Vaele ge nie ~eren, ldrukmake hotzooueef ge
koneu vor enu i gek manle dog re o gij sle hthaer n.Me i vasonp
maleen granodeo bluemen wstandeksm n erkdagt bnogr welt' ees e kijke go
er l verel te ko, loeln s'overalzjnmn Blen dan schaete oik e lend~ier
on~ tenee met kristl hedr gtenon nogel Re eerns. ho eoet rerdani oken-

pEriwpter1 Wez~en en deM nR di a e kerk in, gent.p to lte d
welks klok j luidge noge maaor door e ng~ ood Dei Graa hach Couant


def r1 mensc eevnenm 10ed ebewij Een dapper regiment.
zal zich voegan blj de vele anders,
dat wapengqeweld en miitairleme oiet Hemobard Kellermarnn, de oorlogs.
in etnat zijo een eindbeeliseing te corres ondent van bet .Berliner
bren en en dat, sooale de Hi. Vader To eblr att" in het Westen vertelt
scref nZijner E yliek, in w e Bdnc gint t o
scabj ein mideleer 11i me c worden eafk hd adenL rhet doo tae rt. r
gezocht voor bet recht der volken dedigen, in den loop der manaden
Blet droevig flasco van den oorlog te verdurenl Rhad beeft
is een veroordeeling te meer van sljn i~eo 20 Noge mber betrok bet regi-
wezen, sljui worked en voorbeileding. ment de etellingen op de boogte,
Bet militairieme beeft nugetoond, met hear loo craven, sea en, ver
wa bt en f livr wt bet ,,let" buigsne a itrol, e
ke, brelelt toz b~o ogae hoogte op e p de knant utz ist al let d -0
gevoerd, en welke outsettende offers net in bet oog~ Bij Ablain begonnen
het van de wereld elseht. de stellingen, seleen dan dware over
Moet dan op dien weg ,,oog ver- de Ooetelijke hellingp van de L~oretto-
d~er" worden voortgegnan ? .. hoogte~ lange de kapel Notre D~ame
Het C~tfirm.de L~orette om driarns to dalen tot
Het entum.een moeraseei dal. In Nov. lag er
wat oneeuw op de kl oogte,
De besrtorating Yan Lsmelalg. marB di't pleizere duarde niet anp.
Er ok ewm jeene rtgeo een de so a n
ric~~~ltee htTa 8frdraoo it r megekdeoD de sod e

ricte bechibet Uso er deba ,e eeed weeoa. ee fi

het eerate kanonschot. Andere ka tegen. D~e soldaten, die ult de loop

de ich~t ae eda eeanrdi~g ge choe n mrean belijk mmee ait elnD Da dkomn. 1)e sneraen Rusiehe grnsat welkark meeri en kenneo, e reg Imene


viepe dhan w ei eed o ade l eamen ne oHr ~ ed ildn Io de etk
hoe kudveho e m Iaue ae id Mr ze ren het eun modde uo a a
mwoknotone suizen va e projetelenwalren set erwete niet. Bedrt wdien
hewen diep machti geluid, eneder boen dgn bte o scherpe toe ? e ah.


Seen rasat vajn delik motrmortle tmnot tintig, tot ~rveufio m~eter Het
roen. Waa cr de nueeervalt, i de bel reg enden handrnten, en bommen. .
iemargnds meer dano hel ogew horden, Nog erer ws te bnitoven opdn
en een re schigadlie swatbre sllg ,,kaootnsel Van dexen wtop kon me

waan b deOserjsb rond tile g8ke o ur t At naalhnR Ure
pen, wearie naae men oinetwl rednkp kochn er dop straatzicmederi ver.
wt zeoho sign. ge toonnval en, avan tponevoe va evaenemd-
Zook duurot lbeen un an ber et ommn dele en c muters kon gen pake

geolkdeteedesert ren tesce ogleud jr m d ein nor de twe p ur
dargnd n diep bruti lenude a heeel nidog mocte deo kane elethebe te.
leven woooe t, nogn een menschenbrt, H~oet rgment sel bet oenhet reimnt
admt, nogt i eenvuseteenwlapen kan elder der lo knosel. Deie Frncebat-
vstboudenN ? k me hoe ovdera boof terien steoodgaen bij deu Tprmoen, e

voo ruiat starn nade dotormri rook, grvent% va vorfteo, i den, flank
ur en. Wear de omervelt de etellngto denrg Dagdrseljeechten sij bom
ken ze op, hooer dduzndnn belgwre-l anoelur. aht eder ka t v o ortde-
gin)Te er, v eloige gan hertri cl],sne" lengeboudb~eterkto donmet dnd
elaar Yelmden stuiel~eni en valen. eperiaagen. Den vollendoeo da was
Tmar deeandern gaan y omeveu den erid kna rl enm hden gkr
muhtoreemelo steken e at as ukel ne, gelijk emakt Mar den soldet en
meurk gwardig sprngedie swarter kekroe dan Linshr dwea tecterGedor
vertee waNua siju zet i reeedch ordenti krntn elgn en waeratrch tenr p
het vre seijk olo anpikl dooear dean alloo t.r Maar heet
drand.ur De strloend urie glaije re lmeent held dteo kan eel. srk
uirt selkaar eluien, sihtotd vijf, ee oo gi eear bov, nieaen to, sete
dichte swermens biee no en~~k drgen manadoden au ijua sonde r oodher
daegnd doo die gatendede gra naten brtekin on m enet. ne be
ieon det idenigesen beben geloenbs Ande re is dt ei bew n egeik relg.ij :
Uletd lnog e teepvn vijne uiech over dep ve Ihelden Gevaa ennel Us Fr~ce
likeschietgaen v ieg lete tova voor doodn eopwnding woede, verahrik- eo
den hijdt dopne fonkeedekieu tadalt k ing en Boe overinnin in een paarunr
vaneek wordntzgljeo goueo kam ge- eame geper. Hi esht knutee dre lo
lijkut sen en ult e oo rookste geioh agenq een woeeki duen, mear een-
turen hek.De ouse iorveede dtlicht maa ds er toc laeljen Ieind ann. Ade
bij den schane, wepn daoeb neer dld opgen hae, iuw watere nieuwe I
dekeno zch Nu, volgt dendog lets he Eelavonure. De oakite ood r log kat
snoeloo t oenedaden verbased sa ebo m tteeds ertzef maar te
ooga. een he it ukunnen sovolgen. Ult tegeds ezlfdeo vgevaar, dag in ag
de vija ndeleijk selln oen vowarmen nit. G ee n schbar d eaneces, geen
Teen boofl aoden te voorehijo, gwerden avuta in pgrooten setj, gen aoneu-
graen unar bteneen n ee aeskelne sih elj kwrteruen,. stereken son enen.
Nu erechdiju aeporpen tafste ked tro Her is de loprafenhee daroor
gete. dNu helern hemrelop deh boog.lignde doodnaen. Brego een nechelijk
tovn d casht eera, lftntlhtteif kleiD te e~negibe v deDr mavn toe de

fiu rte vaden eeen soldat n grijsae- looprsa sijo, boveomeasebelijk slija
blanw De olagendtrep seco l~nde sijo ect moeeekract.Zo sekder. G aal s ht

liter reeds2, 0 100, roeuallen rivfc~h- daten olceren solkdrnt in er Westeo


ten de gewerea naar omlanrg, schio. hetzelfde presteeren aLe of~eler en
ten en etooten in de vijandelijke) soldaat in het Ooeten, soo seker is
loopgraven en a ringen den Roseen h et dat sij. sonder een oog~enblik te
opl bet orm d. vearal o bet wRijde drarlen, graag de loopgradf verwis
veldstomende aurkkede reser- selen met Polen, de Karpathen en
vetroepen in looppae near de schan. Rusland. Liever vandang dan mor-
sea.ge. Niettegenstaarnde bet oug~edietrte
Een gedonder, geblikeem en geknet. en de sleebte kwartiereo, want luisen
ter in de lucht, een regent van vifan zij er hier cok eal de kwalrtieren
delijke abra sell's overatelpt de on. sija niet veel better, vooral in do
sen. MAar h~ee gas t eteede voor. Yovurliple.
waarts. Waar ik ook heenki k, overal Maar one regiment heeft ook sijo
lie ik er struikelen en vallen. Een lalwisseling;. Dep 17 D~eember sloeg
lange strook greaveld words bedekt het Joffre's nahtrvllen af. Het ging
met de vele gewopndeo, die stch olet er bloedig toe. Midden Januari na-
meer roeren of sich slechts met moel men de Franschen bet een pear
to bewegeo. Ik kan het niet meer Iloopgraven at. Hiet regement nam
sanzien en moet de oogen 'eluitenl. revanche en keapte den Franechen
P'loteeling; wekrt mij een juichend go feen noer loopgraene. D~eo 3en Maaert
ochreeuw en duisenden stemmenr Ioe trad het weer offensief~op, nam de
eng de segeprael ult. De hoordetel, loopgraven bij de kaepel. De Fran.
Iomberg to one l Men begroef en begroef:' Het lilde


klepte; one eerate bezook was dear
nartuarlijk sanr t Hoofdaltear on

Oe z g 1en an cneedeerigf knjed o
de Gdeuachehoevenische hei. Het al
oAr dwnawo sm jb ed 90 tR ;r
do rn tr ao n IlevFevronw serld,
gebed Iverzonkende een dklein k uide
wegie uing san dewan en, a~rn d
ene zj mien a e ebic stele u v ,o
deWee, Ia deadr id i
voor dje Vlamingen. Eeo koperen
dompvdoot po marmDre ve tu
is de torenuur laat ele triech verlicht
sorodat men ver if in 't kamp tkan
sies hoe laat aet is aar a on,
de electr sche cent rale ice door de
ge ee e ktp he it o d
aleden sann Ievele bo ~lampen mee-
ricti beict zn V~L ni de
lecascihe et at sie Unaena afiovnds
het licht tegfen de lucht afspiegelen.
Alle hoofdgebouwen, zooals raudhuis
enr bestuuragebouw, zlekenbuis, ad
minist~rtakti to he nhuiel rijke~lushi 1
en poeknto B" h tk etoic t t
boudeo. R] het p:, an oork stas
een wmnkel so een coif ourazask Jun
etaat er den punteowinkel,- die ult.
sluitend anin de vluchteliogen alles
san inknopsprija ver~koopt. Niemand
wordt er gedwongen om te werken,
mear die worked wil, sooals taard-
appelen sebilleu, eetzaal bedieven etc.,
kan 10 puniten per dag verdienen,
dat is 20 cent~, hiervoor kran men dan
in den puntecwink~el uiteluitend buis
boudelijke artikelen, kleeren en genot-
middelen koopen. Aau de huizen bin-
gen to eigeogetmaskte koolen van
paikkisten, musschen, eketers en an
dere vogels, ook zag ik een eekboorn
in een kool in een rad rondeprin-
gen. Honden ligg~en er met de vleet
in tornnon; op de buisen hadden do
towonendenh un neam met potlood
geechilderd en nog een of andere her.
inoeriug mit bet oude land sooale
,,Villa Bella,",,Au chalet vert, ,,Bel-
le vue," etc. etc. Ik going ook lange
het Walenkwartier : dear zat een
forech gebouwde Walin- in haar cos.
tume de D~imanchie sann are deur.
G~aarne soude ik bear eens la baar
taal saangeeproken bebbeo, mear de,
tijd was to ka~rt, ik moest voornit.I


,


In 't begin is er al veel ~geechreven
over 't vl uch too rd, maarr nu bet
k unp flink beyolkt is, sien we er
weinig meer van vermeld. Dear ik
't vinchtoord tot deze nog nammer
g~esien had wil sk ook eens greag
de indruk beachrijven die het bevolkte
vinchtoord op mij maakte; velen
sullen hier non diingen lezen welke
nog nies vermeld werden. De indruk
die Ik kreeg toen ik er in eene voor-
stood was geweldig Ale men daar
steat dan siet men bijna soover ale
bet oog reikt oiete dan vele heel
groote bouten gebouwen, met breerde
verkeerewegen en pleinen overall, de
draden van de telefoon en 's licht
geven een eigenaardig gebeel, want
urndere soude men meenen dat men
voor een kolosenal kermisterrein ko t
Mijo geleider bracht m~ij eerst in
't kleediogmagaz~_tiju ; daer Eag men
een saal van 50 M. lang; in opge-


Ilet V111 00? .


es una enfermedad con-

tsglOsa que tan facil-

Irnete r).nYaens lOS rICOS

que 1_ IaObres.


Tbda petrona que tenga la
menor propensi'dn di debilidad
pullnona~ r, diqucieniento,
anemfia, neil torar la

(de Aceite pure de
Higado de Bacalao


ag' gg
a~ Unwdo~il.
a~ eu1e rseetr


dag va~n vertrek ulit Culragao, tijde.
lijk belast met de waarneming der
betr king van Gesaghebber van'
Bae. heer J. H. P. Schrils wordt/
met fngang van den dag van san-
komst van den beer W. C: J. van
L~eewen servol oatheven van de i
verdere wearneming der betrekking
van den G;essghebber vanr Saba.

te ian bete d Ap StE Job upoo g Sb
to anbersterl ova er anodhelde hi 1
James Haesell is met hare work-
zaam be en lbelas~ut en n d u a t

H. P. Pieper is op sijn versoek eer.
vol ontelag verleend ale 114 van de
commissie ten emnde na to gaan on
te ondersoeken of sij, die sich daar-
voor asumelden en den leeftijd] van
achttleo jaren hebben bereikt, vol.
doeode bewijzen van bekweamheld
besitten on als bestuarder van een
motorrijtuig op to treden, en san
Iedi bledraan shebben voldaan emi
de beer J.A. de Haseth Jr. is ale
soodanig benoemd.
De klerk ten Parkette van den
Procureur-genersal J. L. C. Monano
to, is met lugang van den dag van
sheo vertrek van Curagao, tijdelijk
belast met de wearneming der fune
tlen van Onfvanger enz. op Bonaire.

P08terlfen.
ijet tran onafgehaalde en onbeatelbaar
beyonden brieven
Julia Elene Andrade, Luis Gutermo Bel-
tram Calorina Cras, Mdosee L. Curled, Lena
de Jassue..Iossee Firrim. Anantas Gruevarr~e,
Horst HIlle. Victoria Komenensje, Luisa,
Look, Rosita Mateuw, Abriel Mettee, Isabel
Moreo de Palm, H. Rhtmer, Juan Bta Que-
14s, HWa Rojer Jr Edwin Bentor, Mlarta slel.
le, JHL Sonchhed Mercedes de Valencia
Aenngeteekende stukken : Alberto Bada-
rcco 2prsaAl trt (aI daez F) Die-

MarktbGFIcht Van (188
Cilf89803Chen Ha8Bils1b0RIL
Vna 18. Aug. 1975.
AARDNOTEN (Pindas) per KG .....
'LOUT per Pat van 130 K.G..2..... f 0.80
DIVIDI1VI per K(,G........................ ,, 0.05
ORANJESCHILLEN per KGi.1stkw. ,, 0.30
HUIDEN dper K.GC..p....5......ek,,, (. 0
GEITENVE~LLEN per K.G............ ,, 0.80
WYOL e K.G..................,............ ,, 0.18
SCHAYEVELLEN per stak......... ,, 0.50
BEN EREAN peer K.K;..,......G .
H'TROOBOEDEN (hiopliapa""" "
k'raliteit No, 1............per dostyn ,, 8,124
I, .. 1 (gebleekt),,,, ,, 8.25
I ., ,, ,, ...... ,, 5.

,, 4 ,1 ,, ........ It 7
,, ., 5 ,, OLA .

.. 9 2 ......... .;. 0 a
.,10 ., ,, OLA h
...... ., gA** n


.. 15 ,, ,, ......... ..
., 1 van 25 c.M. ofmluder f1. The Great American Falvorlts Marsch
P. de Vllle.
2. Horseness overture 1 u~tt. Krafner.
3. Bouque de Orquidoes Valse R. Barba,
4. P'otpourrl sur Giirofte-lrofla Leccq.
5. Handicap ;March G. Rlosey.
6. Fantalsie our La Traviata Verdl.
7. Alpenklange ~shottiseh Padroffetaky.
8. Te Adorol Dansa. J. Campoe.
Z naaod o m 7.30 nor in het

Ratt8B.
G~edurende de laatete 8 dagen wer-
den in het fiscalaat sarngebracht en
door middel van petroleum verdelgd
8c ratten.
Alg6Ween Overzlcht.
.Wanneer men, in de teleg~rammeo
ult Pretoria lesende dat 80tha's
strijdmacht doordrong tot Namoe-
kro l in Unitech Z.-W~. Afrika, een


blik w~erpt op dit gedeelte van't zwar-
te werelddeel, kanmten zeggen, dat-
nae de ouvoorwaardelijke capitula-
tie der Ibutteche troepen ooder gou-
verneur Seites (tij bestoode n it 204
offieleren en 3166 manachappeo mes
etukken veldgeechut en machine-ge-
weren) Botha dit geheele gebled
voor de Briteche kroon beeft ver-
overd. Althane voorloopig~ i Pa blj
de definitieve afrekening, het vre
deeverdrag, sal blijken of bet ver.
overde door Engeland kan worden
behouden. Het success van Botha le
grootendeels to danken geweeet aan
squn ouvermoeid en enel optrekken,
wlearbij bl) groote natuarlijke hin
derpalen to troteeeren had, ea man
ziju kundig uitgedactite flookbewe-
glog, die krachtig werd altgevoerd
door sij u vereebi~lelede troepen in
een land, dat de grootaote moellijk.
betden dearvoor opleverde. Colonel


Mijburgh outmoette de Iluitlchere tuiging; van bet pairlement ann g~e-
ouder Von Kleist to Ghaub, 16 miji nersal Botba merkt ,,Daily Chroni
Euidelijk L Tsjumeb. I~e Duit- ele" op dat, welke ook de wiesel.
schper trok~ken terug met achterla- valligheden van den oorlog en det
ting van 86 gevangenen. De Engel- voorwearden, waarop hij eindigt,
seben maakten achtereenvol~gene meer sijo mogen, men nauwelijks karn aani
dan 500 gevangeneu en veroverden nemen, dat Zuid-West Afrika nroit
eenige veldkanoonen. weer in het besit sal komen van
K~olonel Brite verliet Etyasasu den Duitechland. De nadeelen, welke or
30en Ju ni en via Etye en Ek taken a voor de groote Britech- Hollands che
marcheerend~e, bereikte hij Namoe g~emtensebap san verbooden waren,
toni, wear bij 150 gevangenan llen groote kulpende mogendheid sau
meak te, de Engelsebe g~evangeneo bear grene to hebben sijo duidelijk
bev~rijdde en bovendien vele voorra ultg~ekomen. Het heeft veel tijd en1
den in besic nam. moeite gekost dese mogendheid vFan
Giroot Namaland, Damaraland en de greos te verdrijveu, doch nu dit
Ambolanod werden due achterecovol- eenmaal volbracht is, sal gean prae
gene in enel temnpo veroverd. En tisch Z.-Afriksaoach staateman sp-oe
behalve dit seer belangrijke strate dig weder toestemmen in een her
gleche success, betwelk Bothe voor stel van de oude gevarea.
Eng~eland behealde eo dearmee asu Volgene denD ,,Times"--correspo)n-
de Briteche regeering een mooie dent te Kasepetad, erkent de orpen-
troef in de hnnd gaf, die kanw~or bare meaning in Zuid-AfrikH, dat
den gebruikt op het einde van bet uit de gematigde voorwaarden voor
bloedig; oorlogeepel, heeft de Zuid- de overgave van de D~uitache troe
A4frikaansche regieering ook noga san- peomacht in Z.-W. Afrika, B~othtr's
gebode:n naar bet oorlogateoneell staetsm \nsbeleid blijkt. De 1)uit-
in Europa tsauienlijke tr~oepenmaeb- echere komen er, zegt de ,,Cape Ti-
ten to zeaodo. Kitchener deelde dit mes", weliawaar beter at dan st] --
(Dede in eeD r~ede, gehouden in de bijv. wegeos bet vergiftigen der bron-
Londenche Gildensual. Bij prees neu verdienen, maar toch is voor
dearbij het schitterend patriotic* een staateman grootmoedig~heid dik-
me dfer overseesebe besittingen : wijle een bewija van beleid. Er son
van ludi4, dat bet eeret to bet n. 1. eens een dag; kuotien komen,
veld kwam, van Canada, dat in waarop ook de Duitschers deel zou-
Fra n rij k tegenover den vijand deo kunnen ultmaken van een groo-
een vast en oudoordringbaar front there Unie en met bet oog dearop
vo~ra van Australid en Nieuw-- verdient bet de voorkeur, niet een
ZeelanOd, wier troepen heldhaftig gedragelijn te volgen, die later on
strijdieo aan de ltardanellen, en ten noodige verbittering sou wekken.
lotte van Zuid-Afrika. Wat de re- D~e Duiteche pers troost zichi mett
cruteering betreft, verklearde de mi-J de gedachte, dat het lot van Z.-11'.
nister, dat, boe bevredigend de toe- Afrika en van Duitechland's b~estaan
voer van maonnn ook moge weren, als koloniale mogendheid sal worden~
er toch altijd nog meer gebruikt besliet o esarle a uo
kunnen worden. Wel hebben de uieu- pa I Eno~ dd slr beefdeDuiteche groo-
we legers een sterkte bereikt, die to generale staf tot op dit oogen-
v66r korten t~ijd ougaelooflijrk word blik nog de mooiste troeveni in dop
gencht -- doch die repliezen, die swa- hand.
re verhiezen I Waarom de regeermog
een zoo angstraellige stilswijgend.
heid bewaart omtreat do sterkte Te Otavifooteia kwamen de eeraite
van het nienwe leger ? W7el, zeide afdeelingen san van de IGuiteche troe-
Kitchener, bet son voor den vijand pen die zich hebben overgeg~even. Het
van groot belong sijo het juiete wren 400 man, die niog door 1100
aantal van onze esrijd~ers to kennen, souden worden gevolgd.
en blj merkte op, dat een Duiteche D~e g~evangenen, die er lichamelijk
prius, die een booge p~ositie bekleedt, g~ood uitzrg~en, kwamen alleen met
oonlane spij oig zijon volelagen on hun uitrusting aino. Veracheideneo
wIetendhctid betreffende de sterkte der droegen bet symbool van bet IJzerea
nieuwe Britsche legers heeft orkend. Krule, in den vorm van een stuk
Maar dit kon de minister wel seg swart laken in kruievclrm, omboord
gren: bet was niet meer ooodig het mnet koord. D~ie deco reties walren
~aot~al recruten, wearom hij yrange, verleend gedurende den leatsten
to beperken. Tat nog toe was hij veldtoebt. D~e -gevangeone ve~rklaar-
er niet toe geneigd geweest meer den dat de saenoeren van de Too?-
manenne to vragen, dan dadelijk aib- dingemiddeleo soo ingekrompen we-
uitgerust koodeo worden, omdat de reo, dat, sij nog; mear vroor enkele
daardoor veroorsaakate vertraging dag~en rantsoeoen hidden.
van hunne uitseudingf near bet front De Unie-troepen kregen bevel zich
een ontmoedigenden invioed op de gereed te houden on direct to kun
mascapenhadl. non opmarebeeren en hunne stellin-
mncDoch Btha~ns was gelukkig een tijd- gen in te nemeD OnmIddellijk us bet
stip, be~reikt, wearbp hij koo zeg afloopen van den termijo, your bet
gen, dat dese moeilijkbeid overwon- anonemen van bet ultimatum g~e-
non is en dat alle recruten dedelijk ~steld
na hun in dienet tredten gekleed In de pikswarte duieteernie van oen
on gewspend kunneu worden. nleebt wonder maan, liepen de 0111.
clereo, dik gekleed tegon de! bittere


koude, sacht; door het h de


Naar annMiding van de da b-


Zllverea Jtibil6.
Det algemeen genchite President van het
Ilof, Mr. Pa F. DE HASETH-EiVERTBZ
herdacht Woenedag d~en dag, wearop
ZEG:A. 25 jaur geledenr benoemd werd
tot Ltd van het Ho~f van Justitie
in de Kolonie Curag~ao.
Onse Geluk wenschen Iree me jcie.com m iese vorbe
ga~dering gehouden. Luitenant PIE
]PuE rse aogelukrkigk geweee no0g
menstellen van teket en foto's klear
to ziju gekomen. D~e Comnmissie moet
nu verder besliseen.
D~e beece weardeering van de moeite
welke Luitenant PIEPER ZiCh heef
gegeven, son seer eeker beetn~an in
de eervolle opdraebt der Commissie
san den Beer PIEPER voor, bet
bookje een flinkeni nitgever to widlen
cekHn in PN IeR e II isBchieD Wil
belasten met goealkeuring der cliche's
waar bet bij een reclame boekje
vooral op sau kout Als Z. E. G.
ten slotte ook de correctie op ih
wildb nemen, souden ehelmal
klaar sljo en het bookje epoedig
kunnen verspreid worden.
Nog meer dan vroeger, sullenwe
in de tookomet self voor el en o.
leving molten sorgen. Neder and sl

thebbn swea~erdero in n abe ve
delingen verkeer is ecen der krach.
tigate bulpmiddeleo on scheepvaart
en hrandel to doen herleven.
Niet epoedig genoeg kan bet recla.
mebookje versc hij nen. Hioe eerder
hoe better I

Exrmam8

D~e Familie beeft telegraflech be.
riebt outvangen, dat de Heer M. P.
H. G~ORRARa gebmployearde ter Ad-
ministradie van fluntcii~n, thana met
verlof in Nederland, is goaeleagd voor
elodexamen fl. B. 8. In Den Haag.
Datf verlof is ultetekend beateed i
Onse grelukweoechen aan den ~e
elaegde en Zijo geachte Famille.
lDe Jon ebeer P' B. Gouela~ heeft
met gunetig gevolg bet t~oelatinge-
examen voor H. B~. 8, en Gymnasi-
um afgelegd
D~ie jong~en le een beele Piet I
Onse gelukwenachen sano den Beer
on Mevrouw MR. J. B. GronemA

$1881 .

D~e Cur. Gaurant had Vrijdag 1 1
het moole bericht, dat de Earate
Bisal Cultluar.Maestchappyj bet huur.
contract der terretinen met vijf jaar
verlengd beeft. In September a. e.
kan een geoefood planter hier ver.
wacht wprden om dewerksaambedeo
to leaden.
Van harte hopen wij, dat de vol
gende vijf jaren~ bewijren sullen, dat
de Sisal cultuur op Curaqao mest
winet gedroven kan wordeo en voor
groote uiibrelding vathaar is,

188118810.

Woeasdag morgen bracht de H. E.
Gr. Heer Gouv~erneur, vergezeld van
sljo militairen adjudant, een besoek
sann de Wilbolminaschool.

D8 88VORWetkeB.

Die eaggermachines bebben bet
work gestankt nan de doorechoten
Westaijde der haven en sijn maar
weer beg~onoe n an den Ooetkaut
wear ze overylaed van baggerspecie
vinden, sooder dat er 44 u ehot ge-
lost words.
De Ulrecteur van Openbare Wer.
ken was met sijo Opsichtere dese
week beherbadelijk besig oml opme-
dongen to dloen en te peilen. ~ear
no ging bet dulken en mijoenlegaen
weer saogewonen gang.
Ende deseeeperzert niet de esn.
houder wlot. '

Oneo Snansl~n.


Zoo heel elect staat het met onze
finaneiBu, Goddauk, niet. Over bet
algemeen word gedurende het 2de
kwartaal minder ontrangen dan ter.
leden jaar, mear soo beel veel echeelt
bet toch niet. Op Curagao bijvoor.
beeldwednean ,, Belastingen"on-
veagen f 100,576,39 o f af 5,000
minder dan gedurende bet 2de kwar-
teal 1914, ien ann andere inkomeateo
Sf 24,046,84% of f 8,000 meer dan
in 191'4.
flet nadeelig verechil is dus &
fl 2.000. En dat, terwiji er f 8.000
minder ann invoerrechten werd ont.
vanrgen en f 5.000 eann accljns, plue
f3.000 san loodegeldlen.
Grond- gebruike- en successiebelsee
tingen bebbengte esmen f: f 14.000
meer opg~ebracht, en waren due een
redder to dea cood,


Weerbericht.

't Was Dinedag enikheet en het
1 dd tgen den avond onheilepel.
Iler Weerbureau van Washingtoo
tend son het Cureagaech Station
hericbt~, dat er een stoornis in de
atmoofeer werd wear genomen in de
bourt van D~ominiica, walke wear-
R hijolijudu it .uog Wests Noord

MeM wee aeang noor eenklo ka
cilD Stnert.
eVerach Illende buishen lieten Hie D
vig vastgemeerd, geen schipper wang.
de sich op see.
D~en geheelen nacht bleef bet warm
en Lstil. Maar geen regen, geen b~lik.
sem gaf eenige outleding san den
dampk dog.
W~oensedg kreeg one metereologisch
station bericht, dat ometreeks acht
unr in den morgen een hevige orkaan

bi St. nris a e richt bb W. Nc W
ultging met een enelheld vanlI8-20 M.
vermoodelijk over Sto. Domingo en
Haiti zou traktken en ometreeke Don-
derdagnacht, of Vrijdag Cuba kon
here ken.
,,Boletin Comercial" ontving van
ba~ar Correspondent te Puerto Ca.
be~ll bericht, dat aidaar een eterke
aardbering was gevoeld, maar, God-
dank, s~ooder ougelukken.

CurHaq en bimen ewoo swar op
D~onderdag publiceerde de ,,Bolet~ion
twee kabelgrammen van 11 Aug.
t)e eerate kwam van Fort de Fraen-
ce, wearin word gemeld, dat na cen
eterke daling van den barometer
Dinedagavond om half neg~en een or.
kann soc out etende boven ~Marlini-
que en Gruadeloupe.
Er werd echade sarngeriebt, mear

o vr 1gn, k n genen tvere bei
ontvnanen wordfOn over den toestaid
in de verechillendle eteden en in het
blonenland.
Bae tweede kabelgram werd geseiod
nit Puerto-Bico. I)aar had men dieD
eigen ochtend, due Woenedag112 Aug-
sware stormwinden te verduren ge*
had. Ook dear word het telefoon- en
telhegreafverkeer gestoord. D~e storm
sc een over te weaale naar 8to. Do-
mingo.
D~onderd agmorgen k eerde de Noo rd.
Goet passaat hier weer terugr on
streek one wat koelte toe en vera.
deminf.
Toch was de atmoefeer nog niet
ge woon.
's Miaddge was er duidelijk een rng
om dte son debhtbaar. Van twaelf
tot eenen vulde eich dese ring met
neverdampen, die telkene dikker en
swarter werden tot 30 son zelve bij-
na niet meer eichtbaaRr wee. D~e ron-
de dookere nevelechijf met lichtende
k~ern werdl ougeven door een gekieur.
den ring. Zeer aeldenr hebben wij der-
geij~k natuarverechijnsel waargeno*
men. t Schi nt dan ook wel to wij-
sen op iets a nor meals in deo damp,
krina.
Vrijdegi bevestigden senige herich.
ten nit Puerto Plata (Sto. D~onin-
go), Pomet a Pitre (Guadeloupe) eD
Fort de France, (Martinique) de
vermoedens van bet Metereologisch
loatituat. De schade achijnt g~elukkig
overall gering.

088klettligng.

In dank ontvang~e :
Van den Beer MANRIQUE CAPRILEB,
een g~elllustreerden catalogus van
,,Bt~udebaker's-auto 's.
Van den Heer P. YERDOOD)T, jie-
gradueerd optici~o, een pear reclame-
blandjee.

0rclielie hericshtof.

Ann den Predikant bij de Vereenig-
de Protesatnteche Gemeente alhiter,
W. van den Brink is omn gewiebtl.
go redenen veert~ien dagene verlof ver*
lecod.
De heer IDr. J. P. Evertesr Hs. le
eervo Fo n0theven van de verd ere
waerneming der funct~ion van offl.
cler van g~esondheid 2de klasse, he.
last met den garniscenadienet,


Ann denadjlunct commies,gesplatat
ten postkantore alhier~,J.HA
W. Sprock, thans op Bonaire, is inet
ingang~ van den 16n. deer tot en
met den dag, wearop de paket
echoeuer ,,Estelle" opzijue eerst.
volgende reis van de Bovenwindsiche
eilanden ian Bonaire alhier sal zijo
sangekomen, wegene gewichtige re-
deneo verlof verleend.
Ann den G3ezaghebber van Saba,
P. L. G~oreira, is on grewichtige re-
deneo een mueand v~erlof verleend.
De beechikking van den Gesragheb-
ber van Saba, waarbij de beer J.
B. P. Behrile, hoofd van de open-
bare school to Bottom op Saba,
tijdellik met de function van Gtesag.
hebber belast is, is goedgekeurd.
De beer W. C. J. van Leenwen,
tijdelijk werkcsraa ter G~ouvernemeente-
Secretarrie is met inrgang van den

met den Heerplaats zal vinden op Woensdag den. 18den deer.
Het burgerlijk huwelijk zal op b~et Raadhuis om 7 nur
's avonds plants hebben on .de God-sdienstige inzegening: on
7} p m. inl de Synagg ,Mikvb Israil"
Gelukwenschen worden na de plechtigheden gaarne afge-
wacht ten hunnen woonhuize, Schaatrloweg No. 47.

Me. wordt beleefd verzoch~t, deze kennrisgeving wel te
zttllen beschouwaen aels een personeele mitnoodiging.
uragoo, den idaen Augzcsfus, 19:15.


Heduidend Hollandsch Importeur

zoekt in relative to -tredten met verschepels van b~ovenstaand
artikel.

Uitvoerige offerten wonder No. 639 B. O. wordien gaarne
ingewacht bij het Adv. KCantoor van

J. H. (6 EllSSJ, BOnill 60 62, la~steram.


L~ONGMA2N &~ MAC R'FI E~.L3Z

NE~ W YO1RK
(.OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteuts van verfwaren in allerlei soorten
in poeder en mn olle; Vernissen miet mnbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vioeren, die in 66nm~nacht droog zijn 'Wit-
te lak voor badkuipen; Vert in vernis om de mooie vianmnen
der kostbare houtsoorten na te maken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Oliian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrag-e g~ratis verzonden.
~e koop b~ij O. WINKEL &e ZCONEN.


W. L. Montgomery & Co.

Brokers in Foreign ~ide~s and Skins,

Dealers in Tanlning materials.

146 Summer Street, B08$08 U. 8. A


C0Pre8))0B(10Ie6 Solicittl.a


.efr Fo,. irstrst Natl. Bank of Boston.


"Pittoburgh Perfect"
war. Fr..a. ir soer aul thraush.
tne rur LlurJ-.... :bl .a.~bqh
cyU dbr ~. lhoeli
r.,,. pqb omllca


ca.,.,... s.... .WorldI uuor

sazL *er rrant meae r I x
P0trkra~~c FS*h8 IJ)PIMI L t i~g
Soublett ourrrp et Fils

ITOPIIO'OGRF N

Erdurlre ~ eg ~pn o h uc


HA V EN-NIE U W S.

VAN 7 AUG. 21 AUG.
'
Ph~iladelplhia H BHlchborn '11 Aug. La Guaryra 111 Aug. NPew-York
Merida A Johanson 11 ,, Mrseatabo 12 M~arealbo
Nickrie 1.i Pvd Borden 15~ ,, INew York 416i ,, ~.Amstfreedm
Fauna D) Kuyper 14t ., Almserdam 156 ., INew York
Alarsenibo GUW Goodman Ila, New-York 14 ,Malracaibo
Mead A o neon ,5 ( ra alb sm 6 ,. r Gu0
Maracaibo GUW Goodman 119 Maracalbo 119 ,, tNew York
Caracas GUB Terri )19 ,. New York 198 ,, La eas~yra
Macrald IGJlralson 1 Aug. lNorfolk 7 Aug. -Progreso
Sa rois A P'oggi 11 Coldn 11 Aug. )H~nova
Legapi E ]gasini 14 ,, oldn 14 Baselona
Ircae GC Anderelson 12 New Port 18 ,.Linham (Zwed.


sensenelrs. | AankLometO vanU Scho0Aers'. Vert~rk narrr.


vooral In den lantte~n.tijd, heeft ge-
volgd wist, dat Engeland den eeuen
of anderen drastinchen meatregel
moeet namen, on de schuld san
Amerika at te doen. ledereen moest
remise op New-York knopen, een che
que op New-York word op bet laatet
soo duar, dart Engeland millioeneo
ponden g~oud usar de Vereenigde
Staten most senden-
D~e goudv orranrd der Rank van I
Engelandl tnoest echter worden be-
schermd om bet vertrouwen der hou
ders vani ba~nknoten niet weg te ne I
men, en alle financier4 hadden reeds
allerhande plannen voorgesteld, on
eene! oploesing te vioden voor dese
moeilijke vraegstukken.
Sedert eenigen aijd boodhbet g~ou-
vernement dagelijke echatkistbiljet
ten Fian, mear de discontomarkt
nam elechts driemtnandelijkeche wie
eels en daarmede was bet gouverne
meet met sijo reusachtige onkosten
niet geholpen, want de wissels ver'
vielen toe epnoedig n nmoeetend Iekens

ometsudigheden waren de finasnciers
io de city al eenagen taid op buo
hoede, voor de uirgifte van eeni groo
te Ileening
IUeze is on uitgeko~men voor een
oubepeald bedrag, de r~eotevoet 18
4%fe, en de prtis pari Ile VOOrwerHN-
,den der converse der andere Engel
aebe staat~eleeningen in dese uteuwe
leenin~g sijo heel vereaftig saonge e
ste!d,rom deze oi akeuitgif er r

.kan de kleine kapktalist en de mean.
met een saar pn eprsarpEon gn
.no beupemps j om ge sd
o 3rlogskoeten to betalen. Aan alle
postkautoren kan men outranget
bewijzen verkrtjgel VBD VIjf billings,
en soodra iemand twintig van die
requ's beeftl, wo rd t daartegoen ren 4%fo
Staate-obligatie van 5 uitgeleverd*
De bouder van 100 der leastte
oorlogsleening van November 1914
(eenige dag~en geleden genoteerd 93%)
heeft bet ravaiegie om tegen beta.
ling van 5 enr overgave van :130
.obligatie voor 100 ilo de nlieuwe
lao g 0 in c net ernj iu r jt
Hietzelfde geldt voor ebn houder
van equdec aJ9' t 8goes Voo e orp
de oieuwe leening, kasn dese kepita-
list i50 der nieuwe nitarifte kri geu
e~tvoovrerb ver ieend a toden ho).
ders der oude 2%fe Console, is een
beele verlichting; voor de beurs, en
ookr voor bett geldbeleggend publiek,
dat no ten minute dat food sal
kunnen verkoopen.
De bewre had namelijk, na den oor.
log, om een paniek to vermajden,
een minsmum-prije vastgesteld voor
Console, eerst van 68W, on toen van
66%, ooder welke noteermng nlet
mocht wordeo gehiandeld. DaBar er

ab bnkn di coop et fred obk n
lieeeren, en konden houders, die geld
noodig haddeo, or ook niets verder
mee doen. Thane, door dese conver-
siersebten, is ler weer een markt ge
varmd, in dere Engeleche console.
Be srekt iezf, dat do ntgif
te ven eper direate Engeleche e ~ate
leent g; met een rentevoet van 4%fo ,
een eleichten invioed beeft gehald op
alle nodere? foodeen met een vasten
in terest.
Bet gouvernement beeft de reote
to hog eteldk j om zeker ze~ij ,
Amerikanen te bewegen, sich in dese
leening to intereeseeren. In di lrast
aet Ie 18s olEn eada eenge NW t
d re obl siedisdeser uit~gifte unar
New-York ~ ~ tetld
De Daiteche minister van financitin,
Hielfferich, noemde in een interview
de Engelsebe leening de reuenchtig-
ste inspanning, die oolt een etant
voor een financieel success sich heeft
ge troost.
Bet door de leening to verkrijgen
geld kost in wRerkelijkheid de Engel-
sche schatkist niet 4%, doch meer
dan 6 percent. De middeltjes om de
interest kleiner te doen schilnen dan
.hij is en de convereierechteo, sijo
elecht~e een verdoezeling vani dit voor
het Engeleche staatekrediet soo on-
aangename feit. D~e toekenning van
het recht san de ineehrijvers, on


foechrijvingen op yroegere leeningeD
met lageren interest in be wisselen
voor die op de nieuwe leeninrg, is
sonder preeceden~t. De eenige analo-
gle is te vinden bij aoodlijdende
maetechappijen.
Volgene den mioileer etaat ook
in dit opsicht Duitechland er goed
Voor *

Wij hebben tot dueverre met on.
se beide oorlogel~eeingen roald 13.500
millioeD mark (660 milicren pd. st.)
opgebraebt, t one Enrgeland 331 mil.
lIoen pd. at. Wij sullen was ws) ver.
der noodigl hebiben op desefdie een-
vondiges wijse door 5 percent feeoin.
gpen I rsige WJ geope~eon
krunetmatige prikkele to gebrolken.
De vraag; Dtrat oteS oorlogelee~in
gen blijft, Daar ik dagelijke van de
banker boor, bustengewoon groot.


tweApen wakker to bouden en ge-
reed voor elk ingrijpen. Ondertus-
schen wacht~se een stafoffleier, geheel
alleen, naast een rommelende auto,
o~p een sensame plek san de spoor.
lija, enkele mi~len van het Octavl
station, op de annkomet van den
to verwachten t~rein, die de einidbe-
AlMising zon breng~en. Een minuet
na 2.30 was de uiterate termijn, en
op dliltelfde tijdstip scheen een liebt
door het bosch en kwam het trela-
tje bestaande uit een locomotive en
pen wagen op de overeengekomen
pllek. De D~uiteche offIicier etapte niet
ult, en overhandigde den wachten-
detn officier piechtig een gecegeld
couvert. D~e auto onel~e naar bet
boofdkwartier en het nieuwe ver.
Ppreidde zich Anel dat Zuid-West Afri
ka in Britsche handed was over-
gegaa n,

Terwijl de ,K~ln. Zeitung", het
verli~e van D~utsch Zuid-West-Afri-

tpi Iteleoo drerha boenle a itch
strijdmacht aldaar bdsprekende, de.
ze gebeurtenie een triomf noemt
van Engeland's brutaliteit, en een
nijdigen uitval doet san het adree
van Hoths, goat er ult de Engeleche
pers ter eere vani den Boeren-gene.
real en Unie-minister en ook ter
eere van Smute een kreet, op an
bewondering en dankbaarheid. De
blalden wijzen erap, dat er geen an-
dere plek van bet Briteche groad.
gebied was wearnaar de vsiand met
zonveel vertronwen sag om teen
dloodelijken slag: toe te brengen saen
de macht en het prestige van En.
geland als D~uitech Zuid-WCest-Afrika,
waar gedurende meer dan dertig
jaar de swart-wit-roode vlag woei,
die no is neergebanild.
D~e U7nie van Zuid-Afrika beeft
thane, soo juiichen sij, een groote en
een nienwe province er bij gekregen.
Togoland en Kameroen sijn weg;
1)uitech Nienw~Juinea, de 8alomon. '
Casroline-Pelle3-, Mdarianne-~- eo Maar*
schalkslanden eveneens; Samoe en
K~lsootejou g~ingen ook verlorea, en
van alle millioenen vierkante mi len
van D~uitschland's overseeech Rijk
blijit thous nog alleen over D~uitech
() st-Afrika, dt bo de Britdadm

de Briteche troepen word bestookt.
Z66, dramatisch sijo, segt de,,8tan,
dard", Iluitaebland's kolonisatie
droomen geioidigd, no de Lilderitz
bochtetreek, waarmee Blemarcks bet
D~uiteche wereldrijk en de worsteling
om Afrika opende, o vergegna n is
,,in bet besit van de afetammelingen
der Hollandeebe, der Viesmche, der
Briteche stammen en der Huge.
nooten". En dat beeft Bothe ver.
riebt, die, vijftion jaar geleden Ea.
geland's grootate vijand, thane En
geland's grootate vriend _ewrorden
is, constateert ,Daily Obronicle",
vren "o 'st 4'".,: 'dad da scfi n
proefueming met selfregeering schit-
terend gelukt is (ook Redmond en
de nationalistische Ieren sullen sich
daarop te g~elegener bijd wel heroe-
pen ten gueste van hun ,,Home
Ru e l), doch dat, ngeland' a ijan
den nog mear altijd niet, begrijpen'
dlat eenegestudbeid en t~rouw op vae-
tere grondelagen kunnen rusten dan
op' matericele kracht of eenheid van
handelsbelaugen. Bet blad ooemt
het treurig, dat de werkelijke lessen
voor D~uitechland mooten geschreven
ao~rle min blo t rdlettenre en be.
Niet v66rdat die lessen geleerd
zijo, sal de wereld Frede heb en, en
dm iek er ,,Idus" de Ikan e
overgAve der Daitschere beeft pleante
gebad, dan sal men in Eng~eland sich
met fierheid en dankbeaareld herin-
neren, dat bet general Botba was
en Zuid-Afrika de voor bet eeret
het pad bSetraden van victorte en
den w~eerstand van den ovijsad bra-
ken op diene ei en terrein
Eea telegram van gellk wensch,
door minister Lord K~itchener ge-
zonden o zonderinge speling er
geschiedenie t door Kitchener, die
indertijd deed wat' noch Buller, nloch
IMethuen, of G~atacre of White of
Roberts hidden kunnen tot stand
brengen en san deD Onathankrelijk-
beidlsetrijd der Boerenrepublieken een


einde maeskte) en de verrekering,
dat hij in Eng~eland hartelijk sal
worden verwelkromd, heeft Botba
reeds in siju besit, Bij krijgt nu van
de bewoners van K~aspstad ook nog
een eeresabel.

De dlel oan dea Dorlog

is vanoude het geld geoeamd.
En het is to begrijpen, dat lanrg-
samerhand seer groote floaehtmele
m~oeiilikbeden sullen ontabean n t do
landen, wear dagelijke maillioe~nen
wor ao ve wnie .
In een eterkr vertreag~den brief van
den Londeoechen corresipoldent vran
, Het, Geatrumz" lezen wie s
federeen, die de groote aeankoopen
der bondgenooten in Amerika eedert
maBnden heeft nagegnaan, edereen~die
den kroere op London la New-York,


La Emulsibn de Scott no ee oi be
eido nunca una medicina de partente-
La f6rmul a e conocida de todoe los
medicos, que Rsben tambido de esu
excelentes electos como t6ico prraf
veneer toda clese de debilided del
orgtanismo. Ee por 10 tanto una
preparaci6u eficaz patra toda persona
por delicadaR que sea, deede la euna
basta la vejez. T~estimonio profeeiona :
"Por prinlcipios cientificos y per '
moralidad profeedonal, soyneenlemigo
del neo de medlicinas patanterdae 7
much m~s de su recomendaci6o la
Ipdblico. Pero enanodo ee trata de la
excelen te Emulsi6n de Seo tt, de
formula conocida y de electoa tan
palpables, que se he bcho inausti-
tuble en condiciones y en premio, no
Jludo, en certificar que el a corraee.
ponde elempre A las ind~icacionee
terapbuticas y p~restar cons~tautes y
favorable servisios A, la humuanidadl.
Dr. Juan Arr~iz, CiracasR, VenelZUela.


hebben
d~t


).%a Il&, a .e mr~

het genoegen ann hunne vrienden kennis to even,
de voltrekking van het huwelijk hunner doch~ter


II. Mn. cie Konininrir der Nederlandon~l
REK ROONT r
to Amsterdam I 8b32
,, An twerpen 18S85,;
'Chicago 189f)3, ersl
,, Ourargao, Emcte Prij. ~, Lee-
medalile, t0.
,, Brussel, 1910
Currarqao, Wantterkant Otra
Adverteert steeds
In DE
,Aioed aca


Batelle 8
Conformidad D
Reines v
carmenrDolore,
varia a
Wiebelle a
Maracaibr, V
20 de Julio C~r C


Vela de ,Coro
Marse'atbo
ArPab
7*1 b6 core
Amrut
Madrsealbo
Barbadoe
Maearamath


Maureeabo
La 0.ay~r
Isls Barlov
8t Domings
nMarnesbo
Pto eakenlo
La annsywa
Mdarnesibo
RIfo flashe
Marashb4
Msaraeb
A~raba


GMal Moais

Sirens H
Brion V
9oes Mada H
rsemria a
sstcle n
Venecia V
SThemis H
9 de Abril H


Aug.
..
,,
,,


.,
..
r,,


,,

,,


Ilada Misterl80o.


Bekend making.

D~e Procureur-genersal in de kolo
oie Curagno brengt hieroij ter ken
nie van het publiek in bet algemeen
en van de rzeevasrenden in bet bij-
sooder, dat van at Maandag, den
160 ~A-ugustus 1915, tot en met
Zaterdasg, den 210 d. a. v., door
het Garnisoeo albser met geweren
schietoetening~en sullen wor en ge-
houden op C tracae-basi, al wear met
scherp geschoten worden sal in de
richting naar see*
Gfedurende de aschietoeteninlgen sul.
len roode vlaggen geheachen worden
boven bet, hek van de Quaran~taine
iarichting, op het fort Beekenburg~,
op den selopoet bij de Caracas bani
en san het S~paanschie Wlater
Curagno, den 10en A~ug~ust 1915
De Procureur-lenersal,
J. B. Gjoreira.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs