Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00106
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 12, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00106
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__ _~I


I)it lIladf verAchijnt elketn Znaerdag. BUREAU VAN DIT 8t'AD 'iI~ zneljenmee~ .5Voor het Buitenland per jaar 11. 10).-
A2 honnementeprije voor C ur agtao, LHo n aire, n'lAmb fodrik umr l .5
en d livenindcheeilndenperdri maude Waerkatnt No 4. Overzilde. I'rija der Advertention van 1--7 regelH f. 0.50,: vool (il.
II. 2.-- met vnoouithetaling. e IerJ er c.
DRUKKER. B. L. BOGAERS. e ee ee %cs


Rlecbten ed aoromicchen iloe a~nd p
leatate jfnven. Gogetmish~ikking: druk-
to ook oprs die groote r~ubriek van

rtfeieden iahrijf ule bijbe-
Bedrag der
verechafte kredieten. T'erug~beataingen
1910 f 2 828,40%k f 448 87%
19311 ., 4 026,04% ,, 1 13177
1.912 ,, 2 581,90 ,, 1 200 06%
1913 ,, 2 391,10 ,, 1 300 97%
1914 -,, 721 65
1914 (tot
ult Apil) ,, 201 53%
'Iotual....f 11 827,45 f -5 04 7

D~e control opr de voorechotten
kan worden overgelalten ann den
administrateur van financi ~n en den
gezaghebber vain Aruba.
III. Traklementen of verlofstraktem~en-
ten. toelagen, bureelbehoefies en r~es- a
verbliffkosten van den directeurr en aerdere
amblenaren en bedienden.


( )b uwio Hn ee- 00-
overdekte speelcpleate
en hiermede inl verband
stsaade m* Me~tsi g

den ringmunr orn de
Wilhelminaschool (2) ,, 1 100 -
S10 000.-


toestandb ij~et bikoneilvet fwerk moet

(4) lDe houltwerken van dlese ge.
bonwen begiouen verveloos te wor-
orgver cLionen duarom to wordeo
(5) De sinken dakbedek kinig h~o
ven de bale >nkirmer is op verechil
leade ple~ateen. vergaaen. Gok eenig
hrou twerk van het d rk van bet
GIouvernementabuis dient veroieuwd
te waordel.
(6) Zoowmel bet binnerl- le het
bui teo verfwserk vanD dese gelbou.~
wen verkeert to seer elechten toe
stand.
.(7) Paviljoen III in 's Lands has
pateal 18 iuge~richt voor beamette.
lijke slekten. In dese moal kunoee
16 patkiniten verpleegd worden. Daar
er nlooit sooveel patiiinten in ver.
pleegd worden en er voor bet groo.
to mental andere patitiaten, gedu-
rende de loatete jaren dikwijle naar
p~lsate g~esoebt meet wordlen,.words
voorgesteld dese saurtl f~ to schot.
ten, weardoor een gedeelte ervan
voor lantatgenoemnde patiianten kan
worden gebruikt.
(8) Door hare verkeetrde ligging
kan dle tegenwoordige badplaete niet;
voidoende echoongehouden oworden.
S(9) D~e houtwerken van, dit dak
saju negyenoeg geheel door houtluis
vertetrrd .
(B.10) De .voo~rgestelde arfelnitainR
stdienen ~omu as bet, sluitingenur
verontreiniging van de viceschhal en
van bet terrein roudom dit gebouw
to voorkomen,
(11) De houtwferken van de viesech-

tee alegroad ren afgesa al o~
e1e) .In 1912 is de paonnnbedek-
king van de daken van de tot d
slachtplasts behoorende g~ebouwen,
die wegens de veeL to geringe bel
ling (+: 0.20 M. op den Meter) blij
den minsten reg~en lekte, vervangan
door gegolfd gegalvaniseerd pilaat -
ser. Dasar dese gebouwen onmiddl-
lijk ann see gelegen ziin, is de g-
galvamiseerd plaattijzeren dakbe
dekking seer ann vertering onder-
benig. soodat thane reeds dese durk-
bedekking is verasan. Daarom words
voorgesteld we er eene panoenbe-
dek king, maar Du onder de daar.
voor vereischte helling, san to bren.
gen weartoe enkele .muren booger
zullen moeten worden opgemletseld,
(18) H~et ert .van de dokterewo.
|ning is than niet van bet overige
gouvernemen taterrein op Pannekook
alg~eeloteo, soodat geiten en var~
keus tot. a su deo ingang van de
woning kunene naderen, between
eeer oulgeriefelijk voor: de bewolesse
is. lIaarom is het noodig eene af.
rastering sann t brengen.
(14) In het jaar 1918 is, ten einde
plantzaad te kunnen opslaan, een
ma asijo in den voremekau end n

dit magazija uiet sann de elechen,
snu goede opbewaring to stellen,
kan voidoen. Daarsrom wordt het
n ood ig gencht een gebouwftje nit
steen te doen optrekkeD, met cO-
mentvioer en met pannen g~edekt.
(15) De Breedestreat beoosten<
de haven en een daerbij ansalaitead
klein gedeelte van den Pietermaal.
weg verkeerea in seer eleebten toe-
stand. H~e vernienwing kan moeilijk
langer wo~crdeo ultgesteld.
Ondergeteekende bee~f aen 5. E.
deo Minister van Kolonriea verzocht
om, warnocer- gelden daervoor be-
echikbaar kunnen wrorden geseled,
de posten,'welkse 1). E. van bes weta-
onitwerp tot definitieve vastatelhng
van de koloniale huishoudelijkte be-
grooting voor 1915 heeft meoeten te-
ragn~emen, dese wpeder op do be*
grooting: to brengen.
Dearom worden you dese posteo
geen credieton aangovrasgd.

Willemstad, deo 58. Jni 1915.

De Gouverneur van Curagno '
N~UYENJS.


b. Overve~rving vani de
boutworken van hl et
gebouw van Ad mini.
stratie en Secretarie en
van het kantoor van
den bypotheekbewmar.
der (3)............ .........
e. Oververvingi vanl de
buitenhout workcen van
Gouvi rnementsbute en
het gebonw, wrarin
het bureau van den
Gouverneur is g~eree-
tig~d (4).....................
dl. ernienwing van do
bedekking van bet
dak bo)ven do! haIcon
kamer en van eeni~e
houtwerken en van bet
Gouvernementshuis (5)
e. Oververving van de
houtwerken van de
kazerne en de eetsmal
voor de maenschappen
in het Waterfort (6)
f. Daaratelling van een
echot in paviljoeo III
van 's Lands hospi.
tant (7)...... ...;..,..........
,7. D~aarSte!!ing ver cene
oieuwe badplants voor
mannen bij het ~Lepro

s.Vrfeic~wo va de
houtwerken van hot
dak boven den reg~en-
bak bij bet hospital
van de quarantaine..
inrichting; esn de Ca.
racaebast en bijbehoo.
rende .werken (9)...... .
i. Daarebelling van eene
afaluiting bij de viPeach.
hal op Pietermoai
(10)...,........... f 490.-
Oververving van de
houtwerken van die
viceschbalenoblj komen.
de werken (11) 400.-


550. -

900.-
550. -1 100.-


200.-


480.-


400.-


Dit credit sal benoodigd siju om I)e verhooging wordt voo eateld
meubilair ann t h ff d
g r


nieuwve loktalen en your de f ribel.
klasse aan de Wilbelminaschool.
(Zie noot 1. wonder VI.)
II. Kosten 'Loor veetering van het
aiescherijbedrijf in d kofonie. Aan~re-
vreagd wordt een credit van f 2 8 0,
voor .
ae Uitgavent voor ondlerhoud van
de koelbuisen op Aruba en Cu-
raganr (1)......,.. ........... f 800, -

a~~ oo 2000


(1) D~e verschillende proeveo, die
hier op viescherijgebied wenachelijk
warden geacht, kuonen als geilindigd
worden beachouwd.
AIlleen wordt nog voortgenet de
proof uset het visobvervoervan Aruba
naar Curagao, voor welk doel ook
hier cen behoorlijk koelhuis werd in
gericht, zoo als dit reeds eenigen
tiji op Aruba bestood
H~eide koelbuizen zijo tot fieptem-
ber a. e. gratin in gebruik at estaan
san den beer E~man van Aru a, die
ger'egeld mlet zijui zeilachip de visch
van Aruba near hier vervoert, en
tot bet einde van het jaar, nog
zooveel ale noodig; is, door den ad-
viseur voor viescherijzaken sal wor
den geholpen. Na dien tijd is voor
bet drijven van dat bedrijf de lei'
ding van een adviser voor viesche
rijsaken onnooudig.
Zoolang er geen vaste overeen-
komat met eenige: exploitant is ge'
troffoo, waarbij alle koaten van on-
derhoud der koelhuizen voor dieus
rekening komen, dient er een post

kunu boemtrijdeude ~akritein to
begrepen vergSoodingen ult te keer~en
aan den person orf de personen,
die met in orde houde~n der machi-
nes beast wordlen in goval, dat de
zorg dearvan, zij 't ook tijdelijk,
op bet gouvernement mocht komen
to rusten.

(2) Poor 1915 is voor voorechot
ten tot bet aenschaffen van vie.
schersbooten uitgoi!lrokken een be.
drag, van f 2 500.- dat vooral be.
stemd is tar ultbreiding van de vie.
ee bvloe ap i uba saraan dbe.
ultvoer van versebe visch. Het san.
tal vaartuigen stood tot duever in
reden tot de behoefte man versche
viseh op bet ei and zelf en diet
noodzakelijk eene flinke vermeerde-
e Ig ce oom lga ou re~kr 1egn
elders to versenden. Het bedrag van
S2 500,- sal een began van uitvoe
ring mogelijk maken, maar verdere
unbetandi er wenrhu betalingen,
waarvan bler een overzicht volgt,
is niet ongunetig to noemen, wao-
neer men rekening houdt met den


a.k olaf ga~n eend a ctr Idij bet
(Curagao) [11}.,..., f 32 P 0
b. toelage voot a'" Re i
va nr-orpzic t n bijd deo
N~oordwestpunt ( To-
naire) (2) ......,..... ,, 2410,-
f 569,40

voreip~nik r ilter d ea b e

het buskrnit voor de saluntbatterij,
ook buakruit voor ,Openbare Wer-
ken" en voor particallerea word
bewaard, wordt bet r gelmat fe
geacht dese toela e ten last iger
de koloolale huleb udeijke be van
tin~t to brongen e o
(2) In verband Inet de afgrelegen.
heid van de plate, wraar de vuur.
toren sal worden gebouwd, word
ten einde de bediening van bet lichi
ten alle: Iijden, mean~behocren te
doen geechieden, de toevaeging5 van
een a ssistent-opsichter noodzakelijk
geacht. Voor de bezoldiging van
dienl assistent-opsichter wvordt een
bedrag van I240,- 's jaarevoidoen.
de geacht.
IV. Barggerwertken*

Devor er oopigi ng ordt voorg~este~ld

sbI soonen, materialen en eteen-
bi hn voor de beagertoestellen met
f 600 oorende enderlossers (Curagao)

Ofechoon het on moeilj kmet i ol
goB sekerheid is tt rmk eo heo-
ae rau deslihb e gronl embeenand e
dearni we ebavend sab aoetend wor-
teekendehe btoerh oor ichtion erge- o
deeld om deavo bet bedt
to trekken, darvoor tn de I aettg ui
ren voor le toegestaan.
V, Visrbetering van de 8~. Alnnabani.
G3it hetg~e~e~en dinganngand reeds
aan den an is medegvedeeld, blijks
wel dat, welke weg; er ook tot
be~indiginglr van de harvenverbreeding
ZAl worlden ingesilagen, dese in 1915

Booe eeel erin 1 Td noza worn n.
dig sal wezen, is echter moeflijk te
schatten, vandaar dat de poet roor
memo~rle wordt uit~getrokken.
VI. Buitengewaone~ uitgaven voor enrder,
hroud en herste~llng van de landsgebouwren
en ei~gendommen, de strates, de egen,
ens., zoomede her maaken can nlienwe
worken.
D~e verhooging ad f 19 940.- wvordt
voorgesteld voor de volgende wer-
a. Ophouwiug: van een verldieping
op bet middelate gedeelte van
de Wilhelmionachool


890.--.


i. Vervanging van de
dakbedek king vange.
golfd gegalvaniseerd
pleatizeer van het kan.
coor en de keuken der
alachtplreate door eene
pannenbedekking, en
bijkomende werken (12) 30-
k. Afrastering van bet
tot de dokterewoning
op Pannekoek behoo.
rende ert (13)............ 200.
i Daaratelling van een
gebouwtje voor opbe.
waril evan plantzasdad

landbouwkundige (14) 720 -
m. Vernieuwing van de '
Breedestraet beoosten
de haven en een daar.
bij anneluitend klein
g~edeelte van den Pie-
termaniweg (15)....,..... 3 600 -
S19 940.-

(1) Ulthredn d a de W~il e c
aech ol reiodg i e van e helml
tekrioigene noor atobmn p i~lhaeate
een negende klasse, die wearachiio-
lijk reeds llet volgende jear asn die
scool zu len worded koegevoegd. Die
us brei tog sal v~er regen wordeo
dour op bet middengpebouw eene
verdlepmng te setten, waardoo~r het
santal schoollokalen met drie sal
worden vermeerderd.
(2) De ruimte onder de overdekte
speelplaata is niet voidaende.: Meer
dere ruimte sal verkreg~en wooden
door v66r het pavilj oen-sehoollo-
kaal eene overdekte speelplease bij

een b weelte van de rorgwm u~
moeten worden verplatate.
(3) Het buiteoverfwerki: van de
kantoren verkeent in seer elechten


No. 184 1


Zaterdag 12f Juni ~101.


82ste Jlaarganrg


WHUIR FKE LA D IT008 DE CU RA CA OS CHE B:ILANDLFH


HdNVlllNG-IEGROOTING


flij de Memorie van toelichting be.
hoorende bij de outwe v~erordeni f
too voorlroopi 0 vastatre ling van d
koloniarle buis ~oudelijke begrooting
vcoor het dienstjaar 1916, is de in-
diening van dese suppletoire! begfroo-
ting5 in uitzicht g~esteld
Van dese gelegeabeid wordt; gebruik
g~emaakt otn een verhooging van
het crediet voor Rchoolhehoeften en
andere kleine uitgaven voor de open.
bare scholen voor to etellen.
1. VerdE~re kostent van her ondertoif:
ile verhooging ad f 800, -- words
voorgesteld voor :
schoolbehoo~ften en andere ultrra-
ven voor de open bare scholen ( Ou~ra-
gao).


M~gr. HEYLE N.


Herinneren woif eventjes aan d~e feiten,.
Den dSen J~anuari 1916 gaf het Duiiteche
Ministerie van Gorlog een memories sit,
woaarin gtloochread woerd, dat in Becgii0
ook maar Ada grurwel door' Dutieche not~
.dalten bedreven oasr an legelijkerlijd ver.
klaard w~erd, dat frandtirears en enkele
gesstelifkesn de senige ackuldigen wcaren.
Hslel stk woerd in BBegiligej~jn~heim ehouen
m~aar de Daiteche legaties kcregen r ~,ken,~
sis uana, en o.m. de Duitsche legatie to
Ma~drid deed aan de blarden sommzige
mededeeingen slit dat sta(k. Onde~rtunachenw
kon ,,De fZijd" her stak geven, eerst in
't INederlandsch, daarna in het Duitsch
Broi;kkes ersit werdesn overgenormen door
arndere NederlEandsekre blades, en een dier
bladen viel in handen van M'lgr. Heylen,
bisachrop van Namesn, die op 10 April
1915 tegen die beachuldigingenr en bewe.
rfngea GpkwamPI.
De Ild achrrijfft hervan -
Dtt protestachtdives sa;1 weerklinrken door
geheel Europa ; het is 't mneest gehamrnste
es~emer nat des, brief van Z. Em. kard~i-
naal Mler~cier teges Duitechland gerieht.
Of de bisaalop mnet gevangenisatrf sall
worden gestraft, dient mnen af to wachlen.I'ro ncin tLuxem~burfa n Nameld
door den Pruisischen mioleter van
oorlog son den kanselier oon Beth-
man-Elolweg overhandigd, en in het
Nlederlandsch verechenen in ,de
Nieuwe Rotterdameche C'ourant"' an
Diinedag SB Maart (avondblad 18)
en in de ,,Rei niech-W~est-Fal ische
Zeit;una" Van Zaterdag 3 April 1915,
no. 264, wonder titel : ,,Ein g~estolenes
Schriftstiick."


1'olgene de nota son de burgerlijke
bevolking met toestemming van do
overhead wier proclamaties haar in
d waling souden gebracht hebben,
sich mn seer groote mate hebben
overgogeven aan sluipaanvalleo, san
een ongeoorloofden burgeroorlog. D~it
son squn vastgesteld door honlderden
Ietaigen wonder eede; ea het zou ook
door niet 648 Belg ernatig in twijfel
worden getrokken. Gevolgeolijkr
souden dan ook de D~uitsche grruwelen
gee~n mnontecrachtigheden zijn, doch
een re~chtvaardige best rafi ng v an
den franctureure--oo rlog.
Bl) meer dan 44n vroeg~ere gebeur.
tonis warden dergeiijke beweringen
horm eld beegsr eenD ~e lij
verklaring van bet Duitsche gozagi
herosenweak mijde te~geospraak met
nomeer krac t.
ii verklaren, met alle bewoners
VaD Ontedorpen, wonder uitzondering=,
met* het g~eheele leiegieche volk, dat
het verbaal van de tranctireurs een
leg ade is, een versinsel, een lastering:
tet is daidelijk, dat hot D~uitsche
leger op Begsee rond den volet
heeft genet en den ioval is begonnea
met btv oropgenefte idee, dalt het,

iets dergelijks son out oeten. D~ocle
de D~uieche verbeelding is niet z'66
root, dat sij kan doen outstaan,
was niet beetaat.
Er heeft in heel Beilgi niet 46n
korpe frocnetsrure beetaan.
D~iti is. s66 seker, dat Wij niet
aafereen, bet Daiteche gezag ult to
dagen, betebeetaan van i4n enke~le
g~roep frane-tireore aan te toor~ne
wrelke beftif v66r, betzij na den inval
in one ground ebied is opgericht.
Men kent te is niet 64n shonderlijk
1ea, nd at oburger ospodestroe en
olete verassende geweest zijo. U~it
verecheidene dorpen word de bevol-
king verdrevea, omdat, volgens de:

niet meer in stanit sijo een indruk
op to niemien En (IHU, even plo~tsF>
iian a~le het begornnon is, houd~t hrt
lawaai op. lre eerate mlinutenu vanr
deze rust sijo angstwekiend~. In det
ooree klinkt bet keanouedonde~r nowc
na~ en de herseas trachten tevergee~fH
een oienwe gedachte t overwerkenr.
Langzamierband gaat dese spannirig
voorbyj en keert de normale toestandc~
terug.
Beeft men siju post e~chter in de be
schoten telling, dani komt bij cit
zenuwopsweeping dloor bet geluid rlg,
het verechrikkelijke geovaar, wea~rte.
g~en g~een middel bestanrt. InI hot inr
fanuterie-grevecht sta ik toen~eover dlen
vijand met betzelfde wapen. B~i) den
stormeanval stai ik zelfH togenovpr
bem, zie ik syjn gezicht en kan ik
main krachteni met de zijne me~tci.
In bet artilleriegevecht bou ik ech-
ter pr~ije gageven aaln het b~lindse too~
Val. Waonreer de eaHste granant ach.
ter main schnilplants valt, de twree-
de er voor, dan Legt ee~n stem in mnij r
blunenete, dat de derde het doel zal
raken. Eni ilese geddachten ziju bet,
die het senowecheurende element vanr
den straid vormen,.


Een mieuwe Vijand.

Erhis een uieuw leger verachenlon
naguset Monii itn. Vlrderaderr bschrijft
duus Toeld ~lieh or
van de ,,e.'en met dat nieuwe
leger be oelt 'hij : eon le =er
'uder'?'n':"overstroomd cehied
voor 'o grroot deal weer werd droog-
gelegd, schrijft bij, is de streek arn
den Yser letterlijk ver est doo lit
kna~tndh edierte. Il deeloolpgr ren
kroltbt ra. Wl en dso aln
ennb de een ernedtig~eno stijtegen
dag en eincht taan deo gdaug bhijven.
Voor ele ra die ze dood slean,
kome er tien an de pleats. Oak
reee aeo n~eh uih se nk eij oe

In siets sat er vo een krat nogf
t1 debtisat b u tlij du zijo,.
te ordediea so dera hebbee
ze al work overhoop
Ie daouger heef tth vraatue u t
van d oneymlpatikkd ge ierte tot
det u ter secogepri ked in pollen
,t if kaln I en ze den eloo tea op
sak en on halson er wanseg awabr d

a suchtv por at been ai ncht dus
wezen, ale in de loopgraven vols trk
Ren licht e bradn d d sl
dtn dus ma jwelaw~erlo fo n aaisll-
ratten ziju over eleverd.
Van elapen aen geen sprake sijo.

wod dea k ge ektedoo een ebutt
van een rat, en heeft dan alle kans,
om van sijo ransel nog' enkel de
geepen to vrinden.
In een brief van een Belgischen
ambulancier lazen we, hoe hij, een
nacht der vorige week, een truner
vrienden in de loopgraaf anotrof,
op bet oogenblik dat h'valop in
g'evecht was met een batl on rotten,
die langea alle kanten storm liepen
op een branded eindje kaars. Op
zeker oogenlblik etiet de soldtrat bij
ougeluk bet k n areje oruver ; bet
doofde nit en in de loopgre~af viel
een pikswarte duiaternis. Natuurlijk
hidden de ratten al dadelijk het
stukje kallrs hemeesterd, en toen
vielen ze do soldateni aan, die tot
sann bes kriekgyp van den dag alle
moeitrevn de wereld hidden on
sich de kleine k~nnagduivela van het
lijf to houden.
Het is zoo ver g~ekomen, dat do
mansebappen verplicht zijo, dwars-
atokken te le~ggen over de loopgra-
ven, dearsoen een touw vast be ma.
ken en san dat touwn dan hun
ranteoen op te hangen, zood~rt hot
In de rulmte bengelt, en lang~s g44un
kant door ratten to bereiken is.
Onooodig; te zeggen, wat er met
de lijken geheurt, die niet dadelijk
worden weggehaald. lederen dagf
worden doode soldates opgersapt,
die reed voor een groot deel ver-
bcheurd zijo, en selfs gewood~en wer-
den door de ratten sangevallen I:
Als men daarbij nog bedenkt, dat


er geen ijveriger v~erspreidere vani
emetziekten zijn dan juist de ratten,
on dat er nu millioenen eni million.
nen rou dd rentelen op den onmete.
lijken modderigen doodeankker in
Zuld.Ylanudereo, dan kan men zich
allicht voorstellen, dat we h~et eindle
van dese plasg nog lang niet heb.
ben gezieo.
De Duitsebers ondlerschatten blijk.
bear dit gevaar al even weinig als
de geallieerden. Het is zeker, dat
ze 't onmogelijke doen on hun doo-
den bionen don kortet mogelijken
tljd op to ruimen. Zijo de spoor.
wegen olet al be z~eer door treinen
met gefwonden in beslsa genlomen,
dan senden ze de lijken near bet
Walenland, wear ze in sommige
ijseramelterijen verbrand worden,
maar is dear g~een tijd of gelegfen.
heid toe, dan worden de dooden
seen eind achter bet front, in seer
diepe massa-graven bedolven.


Ireden iLnuto's; zij hairen doze kice-
derenl go~Atclen inl dHI abdij van ilffe.
70,. Er zal1 dioor de beyoegde over-
held gealntwoordl wor~den op bet go.
val van doctors Comeraets, vice-ree-
tor ann de uniiversiteit to Leuven.
Vo~lgens betgeen gerapporteerd 18
doorr eenie persooulijk heid, die het
Irappo"rt van de C:omminate van on-
detrzoek gelezen beeft, schijut de DUit-
sche regaeeringa ten opsich~te van be-
we~-ring~en over dit rapport Eonder.
line vergissirigen te hiebben begfaan-
lIovenstaande beschouwingen stel.
len de lichtvatlrdigbheid vast dier ~e-
. wrin~gen, welke de Dunitsche nota he
belst. Er id geen B3elg, die me iet
voor valech, beleedi~gend on lasterend
zrrl houden, en die er miet een ener-
gie'k en volbardend protest teg~en sal
verheffen.
.Het Belgiische vo~lk heeft veel gele-
den van een ourechtvaardigen inval,
die bet, beeft verdrukt en getelaterd.
Hoet koestert bet bewustzlin, stch vau
onle misdnad in bet wettige verzet,
d~t~ tegen een invaller is gest eld,
clnthouden to hebbeni. Het is miet
minder b~esloten, am eenie corrected en
onberispelijke bouding to bewaren
gedlureude de besetting. WaFt 't nlet
zul dulden is : de bevlekking van
zijo nasmn door laster.
Het richt een dri~g~end on smeekeid
hernep op de onpanrtijdighaid en de
rechtvaa~rdigbeid van het eerlijkeg#e.
weten en van de neutrale naties.DE OORLOG *


We kunone kort ziju deze week.
De hoofdbeweging van 1)uitechland
is nog aluijd naaer het Ooeten on
de kracht van Rueland te breken,
Premyzl, herwounen door de O)oaten
rijkers, heeft een leelijken klap g~ege.
ven aan de Rtussen, die een heel eind
terugweken. Gok in Koerland hebben
de 1)ultschers alles op haren en ena-
ren gezet en doen daar veel afbreu'r
aan bet Ruseleche leger. Hun titanen-
kracht beeft de neerrollende lawfine
tegeogehouden en de macht der Rue
seen gebroken.
In het Westen be!haalden de Ver-
bondenen eeni~ge voordeelen en wisten
de 1)uitechers terugf te dringen, maar
cle beweging is nog uiterst lan saam.
Gok4 de Italianen women velu; doch
ook dear is het nog elechts kinder-
spel.
In de Dasrdanellen kwamen de vij
audige troepen cot volle actie.
Op zee is bet tamelijk rustig en
wordt de invioed van Amerika mark.
baar. Er wordt niet moear tonder
vooraignanode waarachuwing5 ge
torpedeerd.
De staatesec reta ris BRAva is of
getreden en schijut meer aau den
kant van D~uitsebland te tctaeno.
President WILHon beeft een tweede
Nota gezonden, waarin hij vasthouds
aan stin eerate eiechen, dat gee
koopvaardijachip may getorpede~rd
worden souder voorafgaande wash
so uwing.
Noord-Amierika btlijft buiteo den
oorlog.


Alle8B Artllrerievilll.

(Jit bet void wordt aau de ,,Koln.
Zeitungr" g~eschreven I
,,E~r worden alleen artilleriegevech-
ten geleverd" wie van onae vrien-
den in bet vaderland kan sichi een
voorstelling maken van de growelijk-
vcerheven kraicht, welke in diere beide
woorde n it offteillele telegrammeu
ligh ? W~at beteekent do senuw-inspan.
nin~g van een infanterie-strijd, wat
sells een stormaanval vergeleken bij
het martelende, opsweepende zenuw.
vernielende donderen van een artille
rlegovecht, dat eer etmaal dourt ?
Mlet een salvo ult vier kanoonen be.
gint het, on darn ov'er to gaan in
een helech concert. Fluitend siesen
de granaten van cle veldkanloonen
door de lucht, sissend bruiseni de
pro~jectielen van de honwiteer e on
rollen de ijcerinnaesa's uit de mortier-
mondingen deni vijanden tegemoet,
die met gelijke munt betaalt. Over-
dag is de indruk geweldig, verhef.
fend on teroeer drukkend. De wKaar-


uemingen gaan door het oor naar de
hersene, waarop zij va-llen ale ijceren
bamers. Er la g~een ountkomen aan.
Mien ou wO illen uitroep~en : ,Hl
eeni pear minute maar halt I" .Maar
overbiddellijkr selat de man met de
seis op sijo Ijzeren paunk.
's Nachts wordt de indruk demo-
niecher. D~an blikeemen Iin bet roud
de vlammen ult de mondieo der ka-
nonnen on de strailenbundels van de
outploffende greanaen. Tegen den
donkeren hemel vrerechijuen in bijna
onalgebroken~ volgorde lichtende
puntjee, bet boo~gate puot van do
baan, door de projectielen beachre.
ven. Allee brut en kraakt, built en
eist, knettert on fluit, en al desege-
luiden vereenigen zich tot 640 gewfeld,
aearin men tevergeefe wacht op een
enkel rustig oogeablik.
Zoo g~ast *(et verder, uren lang,
tot men is ultgeput, tot de herseas


officieren, een major souseijugedood
of een meisje een of~eier had willen
dooden, ens...... D~och nooit is de
z.g. echuldige ontdekt of met name
genoemd.
,Men sal de waarheid niet veran-
deren met dergelijke algemeo~ne on
vereleten beweringen, welke het eerst
in once dorpen siju gedebiteerd bi)
den doortocht der trospen ; bewerm.
gen, welke vervolgens door de Dait- (
sebe bladen zijn verppreid en die, -
nu niog voorkomen in de minder-
soort, om niet be zeggen ~gemeene,
D~uiteche litteratuur, gelllustreerd
door zoogenaamde tafereelen von
franctireurs." (1)
M~en moet feite n oemen, bewijzen
greven : welk is het dorp, welk is het
buis, van waaruit see Belg op de
soldaten beeft geschoten ? Hoe beet
de Belg, die met de wapenen in de
band is verrast ? Welke sijn de 1
getuigen, die bij bonderden wonder
eede warden gehoord 7 Last men
vervolgene op deze gegevens een
onderzoek in~stellen, gelijk bet her
beasdelijk; is voorgesteld, geleid door
lIelgische en Dulteche afgevaardigden
o~n voorgeneten door een neutral.
Een eenszijdig ondersoek, sooale de
1)uiteche over eid die voert, is son-
der bewijaende kracht. De resultaten
ervan worden blj voorbast afg~ewezen.
Het herust niet op de voorwearden
van onpartijdigheid, de afgelegde
verk lari ngeD zijD Verd ach t, betlj
door vreessaenaging, betaij door
door gemis ann gelegenheid, om vrij
mit to kunnen spreken; het is selfe
Diet eens teker, dat de verklaringen
getrouw squn opgenomen, dear de
getuigen verklarngaen mooten ooder-
teekenen, welke sijo neergeechreven
in een teal, die sij niet verstaran.
Bet Belgieche volk, dat vrertrouwen
heeft in de absolute waarheld en
de rechtvaardigbeid van sijn tsak,
vreest gTeenesins het resuleant van
een ernatig onderzoek. In afwachting
dearvan, is het eo blijft bet stch
noemen1 ,,onschulldig."
En wat bereft de proclamatie van
de regeering, in welke het weinig
ontwikkelde deel der bevolking een
oproep sou hebben gesien tot den
alIgem eenean vol k oorlog, om te
kunnen beoordeelen, hoe elecht dese
beweri n en gegrood sijo, leze men
den dui elijken en openbartigen teket
van dese proclamaties, welke stin
verspreid en sangeplakt doorde
bur erlijke beeturen. Hieb is al te
kin erachtig, en men moet wel een
zonderlinge o vastinga hebben om
trend t bet Be gieche volk, ale men
geloofd, dat h~et dd$rio ,,juiet het
tegendeel van betgeen er in etaat"
son hebben gelesen. En men kent,
al heel slecht de bevolking; van onze l
beide provincies, welke in bet geheel i
niet oorlogscuchtig doc~h sachtsionig
zijn en v66r den oorlog geen i-
andelijke gevoelens tegen D~uitsebland


gebrand merk door delI'uitche recht-
vaardigheid zelve, walnteer sij er de
juiete kennie vian krijgt an sij baar
kalate sal teruggek regene hebben.
Buitendies, nog altijd een straf van I
franc-tireurs in somnmige platellen
aennoemende, -welk beschaafd
menseh sal de volgenide handelingren
van soldatenl durven rechtvtardigen:
stompen en verwonden, allerlei wvreed
heden. barbasarach en bloeddoratig
optreden, wreede en onweardige be-
handelingien,' some t~egen convoudige ~
gijeelaare of gevangenen, bet; afmr-
ken van gewoodrla, een drijfjacht op
vreedzame en ougewapende burgers;
gewapenderhand plunderen in onge-
looflijke mate ; priesters, joonglingen,
grijesarde, vrouwen en kinderen ge
bruiken als een verechanding tegfei
de kogele on projectielen van der
vijaind, bet toerekenen sran de bur
gerlijke bevolking en bloedige wrank
voor wettige oorlogsfeiten van Bel
tsche of Franeche soldsten; het
nueilleeren zonlder onderzoek of gere-
geld e rechtepraak ; het uitdrijven
van geheele gesto nen, gebeele dorpen;
bet in brand steken vani bljna twee
honderd dorpen in twee provincies,
afgezien nog van de verwoestingen
door den veldsela selven; zedelijke
kwellingen van zwaukke wesene en
diklwijle vain geheele bevolkingen ;
verkrachting en moord van vronwen,
meisjee en moord van suigelingen, ent
Weinu dere misdaden sijo soo tal
rij k, dat no eens dese, dan gone,
soms ook versebillende voorkomen
'in bonderden onzer dorpen.
On4e menaschen, die dese wreede
tooneelen hebben bligewoond en er
outsettend door hebben geleden, sijo
vervuld van afgrsizen en echrik door
dergelijke barbaarechheid. Zij zeggen,
dat bet een muonsterachtige oorlog
ie, gevoerd niet begqen soldaten, maar
tgogenongewapenide burgers. lie op
zih ef reeds vreeselijke oorlogsfei
ten hebben sij vergeten en sij her-
inneren cich nog elechts het leed,
in deo loop van 44n enkele week
sangedaan ann een ougewapende,
ontatelde bevolking, welke was over-
geleverd san de willekeur van wreede
soldaten. Men beeft gezegd (son bet
waar sijo) ? dat hot aantal gedoode
burgers niet veel minder is dan dat .
der geeneuvelde soldaten. Betgeen
verbased doet staan is, dat er nog
niet meer elu~chtoffer e iju. En men
kan slechts de vindio rijkbeid be
wonderen, wearmede de bewoners
van plaatsee als Dinant, Tamines,
Spontio, Houdemont en seer veel
dorpen van tEntre-Sambre-Meuse
outsenpt zijo san de ultroei~ng, welke
wals bevolen.
D~ukenden en nog eens duizenden
oogg-etuigen zijo bereid atdese feiten
onder eede volor een geregelde com-
misele van ondersoek to bevestigen.
H' ,


bekrooud werden, noeet men het
geval van djen pas~toor van Hollange
wisdomm Namenr), die den 15j Augue.
tus 1914 zich tegetnover generaal-
maejoor Ktibne zou beb~ben beklaagd,
dat hij tot zijn spijt er niet in ge.
slasgd was, on verecheidene misda.
dige elementen van zijn parochie
ervan of to houden, om van nit de
boomnen up de 1)uitechere te achieten.
- M~en kan wel geen ongelukkiger
gevale aanhalen I Als men een be.
toep wil doen op de persdoonlijke
herionering van genersal-majoor
Kiihne, sal hij zelf erkeouen, dat
hij op 15 Augustus niet to H-ollanuge
was. Er was dien dag te Houllanfe
geen enkele D~uitsche soldaat.
Pae later is de generaal-majoor
to Holilauge gew~eet en hij heeft toen
een kort onderhoul fGehad met den
pastoor van Hollange; doch er is
geen enkel woord gewissaeld, datt maar
in de verte lijkt op betgeen hierover
is gemeld.
1)e pastoor spreekt bieromtrent
alles formaeel tegen. En hij wenschi
ten opsichte van deze verklaringen
met generiral-majoor Kilhne gecon.
fronteerd te worden
flet muedegedeelde gesprek is des
to vreemder en hatelijker, dear de
D~uiteche troepen en hunne leiders
teer good to Hollanige ontvangen
ziju dat de bevolking zich zonder
uitzondering ~gedragen beeft op on.
ber~ispelijke wijze, zoo~dat zij niet de
minute ougerustheid inboezemde.
noch den paistoor der parochie, noch
den D~uitschen t roepen. Niet alleen
is er geen enkel schot gelost togen
de D~uitsche troepen, doch men dacht
er zelfe niet aan, dat het geval mro-
gelijk was. Er beyond zich geen
enkel wapen meer in het dorp : alle
waren van te voren versameld on
geborgeo in het gemeentehuis vol
gens de instructie van bet Belgische
goevernement
Meer nog : ieder, die de bewonere
kent van Hollauge, zacht van aard
on zeer vreedzaam, kan betuigen,
dat geen bunner, al hadde bij ook
wapeone gehad, er safn gedacht son
hebben, om er gebruik van to make.
Er beetaat een ander overtuigend
bewije, dat er in Holla~rage geen enkele
vijandige daad is voorgevallen : Hol.
lange is namlelijk een dier plastsen,
waar geen enkel buis serbrand, geon
enkel burger grefusilleerd werdl. Het
feit betreffende Hollange is dus valach
in de ouderdeelen en in het geheel :
dtmen daaruit oordeele over bet
ge onde der conclusies.
e. ier en daar, verv~olgt do nota,
zouden zich enkele Helgische geeste,
lijken san de zijde der f~ranc-tireure
hebben geplae: t, souden wapenen
opgenomen of spionage uitgeoefend
hebben.
W7ij wachte o f, dat men op dit
punt bijzondere feiteii sanhealt, en
dat men bewijzen van schuld brengt;
maar wij d~ege bet D~uitsche bewfind
uit., on de misdaad vast to stellen,
't sij voor de 26 priesiters, die in het
diocees gedood zijo, 't sij voor de
handerden on bonderden anderen, die
beschuldigd zijn van beechoten to heb
ben of die mishandeld slju; en Wij
maken one sterk, de onschuld van
leder sheonderlijk te bewijzen.
5e. Onder 't aantal priesters, die
in 't bijzonder rekeniechap hebben
gegeven, citeert de nota een prienter
ult het diocees : den pastoor van
Spontin.
Het Duitsebe gezug kon niet on-
gelegener kiezen : weet het niet, dat
hij juiet geen rekenschap kon geven,
wiji hij zouder ondertoek en wonder
Ponnis terecht is gesteld no eene on-
menschelijke bebandeling te hebben
ondergaan 7 Wij getuigen zijue ge-
beele onschuld en Wif hebben dege
groade overtuig~ing, dat, ale hij voor
de militaire rechitbank verschenen
ware, bij even onschuldig son sljn
verklaard ale zijo naiburige college,
de pastoor van Duorine, die beechul-
digfd werd, geoordeeld en niet-schul-
dig verklaard.
60. Er beetaat in bet diocees Na-
men geon eukel geral van soldaten
of burgers, die het geestoliik g~ewaAd
misbruikt bebbon ale vermommiig
voor bet uitvoeren van alinkeehe tran-
vallen. Het is volatrekt seker, dat
geen enkel burger, onder de duizen
den gefusilleerden het geestelijk ge
wead droeg, en dat alle ee seo twin


tig in het diocees Naimen gefusilleer-
Je, niet zoogienasmde priestore of
religleueen sijo, noch vermomde bur-
gers, mnear echte en wezenlijke pries
tere. Bet to nauwkeuriger on te zeg
gen, dat zeer talrijike geestelijken,
bedreigd in has leven door de wireed-
beid der D~uitche troepen, hun be.
houd Elechts to danken hebben aun
de vermomming! en de dracht van
burgerkleeren.
Wat de soldaten betreft, ale er
sijo, die van bet geestelijk g~ewaad
misbruik maalkten, dan sijo bet
elechts Duiteche soldaten, die in me.
nige pastorie en selfe in de kloosters
geestelijke kleederen bebb~en meege-
nomoen. D~e bevolking van D~inant kan
getuigen, dat bij berha~ing Duitsche
soldaten bemerkt siju, die in 't witte
kleed der reguliere kanunniken van
de Norbertijuer orde hunne officleren
bediendeo man tafel en er mee roud.


ko08estrdIen. 1 Wt On in het hijzouder betreft
II. de houding~ van het Duiteche leger
~tegenover dewereldlijke priesters en
Volg~ene de nota son ledere ver de kloosterling~en :
klaring omtrent de martelloglen, de le. De D~uiteche minister beachouwt
wreedhueden en de onwaaerdigee be le leugenachtig, ledere verklaring
handelingen, door de D~uitechers be- omutent martelingen. wreedheden of
dreven, gelogen sijo. elechte behandeling, welke hun zou
Om aldue alesls te ontkeaoen," drja aangedaan en hij verklaard dat
neemt do echrijver van de nota een nimmer een LUniteche bevelhebber of
seer boose holding san. Doch de soldant enoodelijk de hand beeft
bietorische waarbeid~ beeft baar rech gelegdl op de goedereu of de pereo.
ten. Bet is verre van one, ~ook maar non der geestelijken.
iete te overdrijven. Wij bewereo vol De Duitsche regeering begat hier
strekt uiet, dat alle trospen, w~elke een oubegrijpelijke vergissing. Waut,
door onze beide provincies sijo ge- diehler de waarheld :
trokrken, misdaden hebben began; Ongeveer 250 priesters ult de pro-
bet vtolk heeft herhaaldeliji sann vincies Namen en Luxemburg sijo
hevelhebbers en t~roelik den lof ge- gefusilleerd of gewood of met geweer-
bracht, welke buo gematigdheid en schoten achtsrvolgd of tegen den
hun correktheid verdienden, mear mour geplastat on doodgeschoten
het is 66k seker en algemean bekend, to worden, of ernatig on langdurig
dat de Duiteche troepeD in de pro met den dood bedreigd of onwaardig
vincies Namen en Luxemburg en wreed bebandeld, of naar D~uitech-
verechillende miedaden bebben be land gesondenl, allee ondanks hun
dreven niet in een enkel afconderlfjk algebeele onschuld. .
geval, doch bljoa algemeen en lsi Buitendien sijo van zeer vele pries-
volgens een systeem. Want hoe son ters de pastoriei~n in brand gesto
men ze ale ,,perecoonlijke daden" lken, anderen is hun geld, tot vaak
kiunnen beachouwen, wanneer se bijua Ihun eigen kleedereo, Hionengoed, men.
overall op dezelfde degeD, op een Ibelen, tot selfs de~miewijn ontoomen.
front van dertig mijlen worden be- Wij gaan bier stilzwijgend de moed-
dreven ? Wettige verdediging, etraf willige en bettreurenewaaerdige vermid ekn en d
v rnc-tirears, segt de uitscebe ling voorbij vnd ekne e
minister. ongereeer vijftigl heiligachennieseen,
Daasrop werd ten le geantwoord. welkre er zijo began.
D~och aangenomen (niet toege~geven) 2e. De Duiteche Minister zegt, hoe
deze onderatelling VaD Westige straf bij overta~lgd is, dat de Belgieche
van franc-tireuref a ij beweren dan geestelij kbeid alles g~edaan beeft, on
nog, dat het ondersoek van ieder het volk; tot kalmte te brengen en
blisonder geral, wearin een dorp is at to houden van aanvallen. Wij
verwoest en de burger e sja verdre. nemen Irkte van dese verklaring,
ven, sal nitmlaken, dat de straf s66 welke een belangrijke en zonderlinge
butten alle verhouding is met de stap achterwaerte is.
aangerekende achuld, dat er nooit D~e Diuiteche levers bebben sich due
een ede sa tevinen ijoom die v ergist, toen sij onze priestero bijna
straf te rechtvaardig~en. oisetode iodeigbcudgen
Tadoae~ e s, Dinant, Lelfe, Neffe. Spon- te sijo, manyoerders van frane-tireurs,
tin, Surice, Ethe, Tintigoy, Boude- de bevolking to hebben opgehitat,
mont en vele undere plaesten, wear den toge~netand van de burger ge-
dingen gebeard zijo, 866 reed, dat organiseerd te hebbeo, ene.; ij heb-
zil eeumuaal bet meneehelijk geweten ben zich vrergist, toen sij, ale gevolE
sullo otroren n slle woreB V8 des beebudigngen, seerta-
rijke wreede handelingen teen hen
(1) Zie: ,,Liittig, KCrieg and Sieg" pleegden en rse en twintig priesters,
19 14. (Berlin, L~eipsich, Hermaonnsome met wreede verfljudbeid, dood-
Hullger, Verlag-Masjor Victor von den.
Sterans, ,,die E~robering Belgiene" 8e. Om to bewijaen, dat de in
1914 (Wilhelm Roler, Minden in lde nota vermelde pogingeno van de
W'estfalen). pastoore niet altijd met goed gevolg

C _I Il II Ir


Bij dit skelige, work mooten de
burger helpen, willen of ofet. Bur-
gerlijke gevangleoen wordsaoniet
meer near I0mtechland gesouden,
mear in de eerate planrte voor dese
afechawelijke karwei sangewezen
Velen dijo er gek van outsetting bij
geworden.
Al de dorpekerkhoven Iligen o.
Op menige plante sij'n reeds nienwe
begraafplantseoen angelegd.


Ing'ez~ltten sltalken.

AL waLtwoo0rd
ann aen near

Ed.@l. Ux Ieberg,


In den Kol. Rand heeft de H~eer
En. S. LANBB~Rot een annklaebt, teen
one genit, waarteg~en wij verplicht
sijn te proteeteeren.
V;oo~reerst squn ouse stukken vyee
selijk overdreven.
T~weedene bebben wij ding~en ~e
echreven, die beelist onwear tijn.
Vooreeret die overdrijving. We son-
den n. 1. geschreven hebben, daet men
hier den hougerdloodt nabij was, en
dat de k~irideren hier vermae~frep bot
dooreobijnend wordene too.
Welan hiertegenover sta onaever.
klaring :
Nooit of nimmer hebben WIrj ge.
schreven, dat teen hier den b-ouger.
dlood nlabij f e. Nooit of nimmer heb.
ben wij in onze stakken het woord
,,hou e~renood" o ,.hrOu ridood" g~e.
neem ., Wel hebben we bewerd, dat
er geralilen sijo voorgekomen op
Aruba, dat er mensechen van houger
agesorven tiOD En die bewerang h t
,,'La Crus" van 24 Dec. een ci-
tant, dat noolt is weersproken. We
hebben het rook beweson met een
etts ied oebr de eta8t eop Sa a-

jaren +t 17 personen. En no waren
er voor 25 Dec. reeds 45gestorven.
Rebben wi~j nol dearmeegenegd,- dat
Ouragno den hougerdood nablj: is 7
le dat olets een echrownelijke over-
drijving, een v~erlgemeones f~a$ een
particaller fet ?
le eenaeMfde.xPr~23~eolgmoig vervalt
de Beer LANBBERG) ale blj one de
bewerlog eanwrlift, ale sooden de
kkidet**tettersp~thenge~o-- vermage.
ren tot doorechlinend wordene tioe.
k ~~dadese slo is gebeel ult, het ver.
dgarukt,.eo due onwear. Nooit
of nimmer hebben we beweerd, dat
de Curagaosebe kinderen vermagleree-
tot doorechijnend wordenrl toeg
Webfetbbqo ~beweerdi.; atl ~verpchl. j
lende kinderen to de buittendlbri~c~ten 1
's morgene niete andere kregen, dan
was warm water en een kloot brut.
oe eag~ier, dAE bet some gebeurds
dat er van~ die kindirean op school
flauw vielen van houg~er. Ea. vae
die kindereo beweerde Ik en blffp it
beweren, dat sij~ Perningeren tot dopr-
echijoend wordens too. En ale dat
voor den Bleer LANBBEne dinbekenrde
toeetanden siju, dani is het dienstig,
.dat hij sch Sesret, op do hoogtre stelle,
v66r ti] lemand van overdrsiving
beaichuldigt.
* Alle Piastoore en Boeurel van de i
buttendietricten knonen de waarbeld
deer felten bevest~igep.
Rest negdle~andrae tbbcho2ldigin :
", eol." W. '""?" !"2' nl hbe
weddatt -hier bet ruenge athr ger i
fiebeb rbevB~er i e.vao gets be.
achuldiging bet, voitille llet tg~
plasteen, sullen we letaterlijk weer .
ven, ~wat we over dese kweetie he -
Ba g eechrreven,
,,Io 1919 meakten *we dr droogte
mee op Bakes Crus: (D toon wetdP
her, rejienwater beweagad voor sieken; i
Eeos ketam inhbeths~te svonditur een
alg~eeukkeld, uitgemer esld India~nnch
vrouwptje bij me annkloppen on een
fleseh re~geswater.
Reenwslmater? eprak.de dianethoide,
en d~ai -in des~e droogte 7 Ja,- mear
het was roor een ernet~ige sleke. -
No, dan was de Eaake in orde. En


mleita ternn in do oog~en sag ik de
etum erd weg~eukkelen: in bet dulaty
met beat desch regeowater, wear so,
wie weet whoever uoor geloopen had.n
Eledaar war, wij hebben geschreven.
hejonwellowaars hot a.
de utet by bae hal och we
wooden anae 2 groot~e Ilollandeche
bladleD JUIsr DEEELFDE COPE. inb al
die 24 coples hebbeoo e self- nsage
lesen on verbeterd voor~le sogepolet
wordena. 15nl wat we hiier weergave@
is er lettes~ijk nits oveirgeeebreveCa.
Ziedaar o n de heeled s kweatiell Ho#
men dearnit kan l~esen, dat hier bes
water' per fLesebh oekeeht wordt, is
voor ~otl8 (D raeddel.
Ten. aldthe~ een kleade opmerkingi
Alie men twfee meanden long ihard
voor Curagao beeftt gewerks, daft
msekt hot een pljulijken Judrak al-
''dise t;~o woden 'beKeged~ door de o~f-
ticl~ele ver'tegenwoordigere van lieli


volk, wearvoor men moeite noch
storgen beeft geoepaerd. Het sal ook
in Hiolland een. sonderlingen indruk
maken en geenseine den groedeD DBar
vran deo Kol. Rand verhoogen.
I~cch dit ligft butten onze beachou-
winog. One plicht, was het to protest.
teerenr, en one reeht is het publiek
eerberastel to vorderen voor een be.
enhuldiging, die publiek teg8en one
wo~rd iOget)Brcht..
P. J. POIEsE.
Oud-lid v; h: Ouragao-Comit6.


BerkilteR 11it (le g0108ie.


Mgr. Veylstake.

D~e Apostoliech Vicarie van Oura-
gao was bgrin Mei in ChIcago. Van*
daar; utt onderoeemt 5. D. H. een
roudrete door de Hollandeebe K~olo-
alees to Wisconty en denkt over drie
meandqen op Coragno terag to kun-
nn eoijo.

goS $10$6r BeFIshtSB.

ZToodag~morgen is. de Weleerw. Pa-
terl BoxAVasrunAd EVERDIINGEN .met
de Fate~ae near Alruba vertriokken om
den Pastoo~r va'n Sabanet~a, LEO V~x
RBEGELS~OM, to Vervanlgen, die ver*
plaates fe ~naar Barber. Pater HA.
GEMANs vertrekt, beden met de libe~e
near 8f. ~Eatatine om Paiter Ku-
ctusa gelegenheid to g~even naar Ne.
derlan~d te vertrektken met verlof.
Ook Pater' PoTTEN Vertrekt met
desellde librea naar Bonaire ter ver,
veaning van Pater R~iinas, die Ka.
'pelaan worOdt, op 8ta Rose.

De Eerw.IP, fr. LDIBLAUS I gister-
avond near Aruba vertrokken om
toesiobt, to houden op den verderen
I rowf der nieu we kerk sann Ue
Getrriebt sal worden dit oieuwe
g~ebouw nog v66r den regentijd on*
dier de kap to brengen.

`#008188 dIG J. 088. eosn

la danok onevpingen wnij boven"
eabaod, kenrig uittegoq~ven, boekje. ,
Yolgaarne voegen wt) one bljde
vereerders on bejwondersare van den
to .vrodeg ontelopen Ouragnoschen
.Dichter,' Sm::~iOoasa~n. l emand, die
in h~ef Popiamentesh een stemming-
stukje dichten kan als Atar~di, ver-
dilent gei~erd on geholdigd be worden'
Bijne vriendeo hadden hem geen
mooier gedenktteekren kunneo wijden,
dan ;deste prthobt~ut g rvaijer d er vers
'Iegen 1~ Gild is 6et boekje to ver'
krsigen bij A. BETHENCOURT ~E BIJOS
SOUBLIMITIC ET FILrB, 6LFONb NAVAB~,
on de Tamlilie Consum .


Emulsin le Scott

908 oaia rOgsrCivar
@oR oatsmIcite Mdulterad
CO ~niba lO CO OI

PFO Sot Ciene f odos los
Selementos necesarros para darr
salad y robust ez,


I ___ ___


ES Arrl~gaae Expeiatatari.

Debilidad palmonar ee poligrosa y
require on poderoeo remedio. la
Emulsibn de eont que la faeoltad
meddle recomienda calarosamense.
Tos, broonqitis, estarros, anemia,
predisponen el elabmem pars el des-
arrolilo de la t~iale. T6mees 6 tiempo
la limulsibn de Soont para evit~ar
tsair bberibl malt. Vear to que sobre
etst mediialue-llment~o dice este doe-
tor, quae Ileva m8~e de veinte silos
do ese'rer la medicine:
:J'Hace m~s de 25 alloe reedo con
exito siempre admirable lafamoes
Emulsi6o de Loote de aceitede baecalo
paro con hipofoset~os de cal~y coda,
para toda elase de entermedades diel
peeho, deade simple debilidad pul
monar haeta slaei declarada. Bs no
ee panacea de todas ellas, por lo
menoe ee elempre on poderoeo recon
stinyeoute palmonar. D~on Fransceo
Velseques;, Mamsealee, Colmba.- 1

J~Or~ro~sa ~~8la g,


19 b s81' OBP


Svan de commiselese tot bet afoemen
van examene voor chanifeur.
De onderwijzeres btj het openbear
l8ger Onderet~j t0 's G~ravenhage,
Mej. H. G. Peters is benoemd tof
,tijdelijke onderwijzeree late klasse, en
voorloopig worksaam gesteld san de?
Wilhelmin a-school; en de ooder wijze r
bij het openbear larger onlderwije te
's Gravenhage K. van der Heide tot
tijdelijk onder wljser late klassee san
de Hendrikschool alhier.
BAn den Roomneetl Kabholieke Gees.
telijke. van den 2dien rang up St.
Enetatisu, J. F. A. Krugere, is tot
heretel van gesond'heid' eendinar ver.
lof nanrr Nederland verleen .

Yorbetering.

In den ult~voerstant opgenomen in
No. 21 van de ,,Gurageoache Cou-
rant" was abusievelijkr gemeld, dat
van ult A~raba in bet le. kwartaal
d~j. waren altgevroerd 70 dos. Stroo-
hoeden, ter wearde van f 110.-- Dit
moest sijo 4798 dos. ter wearde van
i 9,274.--De Eng~elsebe G~esant to Cearsea,
Mr HEARFORD, vertsoeide een pear
dagen op ous eiland en vertrok giste-
ren weer near Venezuela.
Hem werd door den BjoogE~del~fe-
etrengen Heer Gouverneur een Junch
sangeboden.

ExrmegR.

Bij het Mfanadag 7 Juntigehouden
examen ter verkrijgian van de be-
voe rdheid als onderwqszer(ee) 4e klas'
se e as ~den 3 der 4 candidates ol.

ti N. ., Del nze adlibonnemp r va
St. Martin G. ean Me). M. M. de
Brayn van Bonaire.
De ,,cnr. Crt."FLfa can onafgehaalde onr outcohibbcas
benenden brieves *
n fraeee Barbso YHrla d~andahyet trMda'
Martlij, Johannes Bflvans, Flarentina Ban.
tingo.
Aengeteekende stakkien: Masrls Clenero~e
de Machado (rebut), Gulilermo Monesdo
aene (MbE.Mderl elM. ale Martinn
Drakworken wonder adrom L'Echo de
Pearl; a stake.

WedGrlablSSoh La~tilgg *

Blet Hloofdbestuar schrijft in sijo
Jaarve aga:
D~ese Gr)oop. in 1904 eeticht door
Kapt. J. A. 80)jders 3r., heeft, op
hear bescheideo gebled steede ver*
dienatelijkt work verriebt on blijft.de
rol, hear in ones Beweging tooebe-
deeld na 10 jaron nog loffe~lijk verval-
len.
51) soekst baar kraebt in vaderland-
sche bljeenkometeo, in het verechalles I
VaD etedlebiearson en in bet steunen
van noodlijdenden.
G~edachtig man was bet, moederland,
o. m. door bediddeling van bet
A. S. V., voor de bevolkinog der
West-Indleehe ellanden beeft eann
-men denke ana het ,,on eraten-
ningerfoods Nedel. Antillea" heeft
,ook sti sich nkct onbetaigd gelaten
8 eao Rde ee ~e reph indoane
na de ti deh ed, tor k p de Neder
In 8 acen bleek de koloole door
eenle nienwe mielukking van deo
ooget andermaal bulp to behoeven
en oanatoode waren de Nederlandeehe
frienden weer bereid tot leniginrg
ran deo nood.
In bets mes dit, doel geedbte 8~teno-
Com~it4, wear van a. M. de Konin in
her, Beecha~rmvroaweehap op s ich
wilde nemen, Dam l VOor be A. N.Y V
sitting de beer Prol. Dr. J. Booke,
lid van ons Boordbeetour voor de
Groep N~ederl. ABitllen, on wel ale
ondervoorsasfter.
D~at de arbeidt der Groep dbor bet
Gluragaochte Gfouvernement, words
Cewaardeerd, bewifet het felt,, dat
bet in bet algeloopen jarrr sijn sub
eldie san de Groep van I7560.- tot


t 1000.-- beefa verhoogd.
Bet ledental bleet vrij wel gelijk,
van de kleinere eMlrjdea kon meer
bewfije pan meeleveb~ blijken; maar
la verhouding tor, het be krise, I
bied, mag de Greep NederL Antl o
een der sto heeteo.

Ilt RIGdlland S~cYWOB :Wv~s oS d
T88t0bo~atSHI~g Talf 888r Fnraa818.

De Indiseh~e Merentr van 80 April
Z.1. beate seen bericht over deinli
ding van bes Nederlands.:he pav8.
joen op 80 Maart, j.I. Voor soover
dit, betrl ging heeft op, de holoo~ali,
Pemen ne het, over.
Bfet 51 gebouwf ertegeanwoordigh
met si 0 iniopod eene wrearde van
1W mil ioen gulden. Riet, le prachtig
gele~gen on trt~t door ongewooe


klearencombinatie. Elet pavilfoen is
veirdeeld in drie eeeties, Nederland,
Goet-Indi@ en West-India. In ver.
band met bet felt, dat, Nederland
de tweede koloniaek mogendheld 18
wlordt, de grootsrte ruimte ingeno'
men ;door keIoloorsle tentoonaltel.
I~ng, 848n Walkter iD arngsicheen foo.
twela verheft, van blaure ~eyt~eehe
togels met, het NYederlandeehe wapes.
Bi) het bloneok'OtBOB isr9890 filike
diorama's vanl India het oog was ~
den bescekter ooder andere, ven
de bergen van Java, met hun thee-
kofBe-.kina- en rlistrelden, verder
o'an stlker-, rubber- eo tabakv~eldea.
Alle producten van Indl0 sljn dear
oanwesig, terwiji de omran; van
elk be~drigf door sftabetriekren wrordt,
duidelijk gemaakf. De fterinee sijo
van bhet beate Strarteakhoot door
inlandsebe arbeldere vervaardigd on
p~rachtig gaeneden so gebeeldhonwd.
D~e andere tentaoongestlde saen o
si'o hoper, als' de h~and bewferkte
si den et~offen, draperie~ia, artistieke
le eren bookrbeadeo en alle mogelijke
ladisehe boatwferkten.
In de W~est-Indische aideolingf be.
rindeo slbh do hoofdprodneeon van
Oulrago in hun verechittende abadia
vanl wording en see groot eehilde
rgJ, vooratellende do haven van
Curtago.

M&Fktbari~bthtl VaB18
CaragaoShea Haa$881168.
Van 11 Jwel 10Z8.


'


Het t ,,Cura moseho Weerbaarhelds.
kope"sdt hie Zodagmorgen 11
D~e eereprije, door ~den Gonveroeur
san ~eboden, word gewoonen door
den beer M. De: V.EER IAAL.
Van de prijsen, nitgeloold door bet
Ko~tpe,! werd 'de late, beheld 'door
:dea b eer B. DeBROEprlMAN de 2e
door dten beer J. HALMEYER, deBe

en5edoor idan beer F7f ~vaDc FOBEB

:deat de ro oduen haptno be m an
gce oen To or de~ offcieren van
BeP eerbiaarheideklorpY uitteloorde
Iprija warden onderecheidendi k ge.
Jsonner door de beeren A. W. na
FIASETHa en .L. EVERT8m.

I38F (18 BOV6BW18l88e.
Niet de CLandbonwkiiodige, mear
de nieuwe Inspecteur tan hbe Oader-
wija vertrekt, heden near de Boven,
widen.Bigi resolutie van den Minister VBD
K-oloni~an go mel. 8i G. Petere en
K. ~Van der Eleade, beiden Dier, Iast
resp. voor den draw ~van twee jaren
en 44o lear en twtee meandeno gesteld
ter beechikking; van den Gouvernear
.v~p C tar fpervainng, althane
senseklii a qsin~itlik, van het ambt
,9Ba ..gad~erwiifget en goadrwljsrer
eerate kilease san de ,,'tlendrikeeuhool"
to Willeaketad in geo~emde ktoloae
Beldenas n inedeg 11 anng~eko.
meri metb"6 e ,Oran3e N assan."

Of~ollele barkBhtea*

De Roomach-K~atholiekre Geeesselij-
ken van deo 2deo rang: in desea ko-
lonie J. Poiese en J. J. Potten sijo
so activiteit hereteld.
.Gedurende de otwest beid van den
heer' E,. B. L.' Ma;duro ai de Beer I.
P. Pieper tijdelijk biooeasd tot, lid


No'r eN (Mda l apeKK 18 1..,. 0 a
DIIVIDI PI pr G.................,.... ,, 0.05
ORAN.EBC LIUb per KG(.1stk~w. ,, O.80
id. per KG.So kw., ,, e.o
HIIUDEN a KB.G...................... ,. 0.80
BEITENVK.G. per ILB.....,....... 8
EK]Bby VELLEN e ea..2... ,, 0.50
B3EEND~BEREN nr e.... ............,, e.es
asClNCs-ZbaaO per K&e..........,.... ,, e.os

,, 1geblee~f 812 at'; a ,','.........,, a'
.. 7 .. ,, ......... ., 9
.. oLA ... ,lf i
;I11 .....
,,,, 12 ,, ,, OILA ,*
~ 1 OLA .
95'i8.1.01minder I

prggggrgghphbgg

a. onversare earr Normar Betant
8. E~neaeo Bedactor Vals .3. Bosas
s. 'ristroa Nesra MarseaM. Pornage
e. F'anOmiSl e r reass aonnes
1 sylvi8a cherse tor Pheooo
8. 88 Desprtadoe Ilaseu ~.888
ZCo~deqaoawod om 7.180 uar Oversilde


Dt W~eekblad berat, ale LUislobin
gen, Rentebetalingen, NienwReberi~ch
tests Productles, io 448 woord alle
watenewaardiglhedeo op Aansciliel ge-
ble; bes ef grgl hooget, io
tereseaente Hoofdartik~Felen, K oerelijet
der enweesf tactleve fondeen on Beure-
verelagetn eit binetn-en buittenland;
heti vert~arekt gnrfad advies in de
rattlek Beantwoordingen ens., ter-
wiji eene per meand een ieljt
der prendeloten wordt, gepu lce
Oakt vermeld bet blad alle lt~lo-
tingen der krleinere lecoingen van
G~enisuten, TramwePg- en andere
Masiteothppljen.


6. WR. B.


15l)S I 2.So = fr. 5.-P I J
BUR~EEEN:

BILaDERDIJKSTRAT 98, DleN HAAGc.

BONDGreHNOOTEata 19, BRUBBIEL

Poeloomemers sjo gedurende een
meanod up anavrrge grade verkrijp.
bear eonAbonnementen (elks op dea
laten van elkte mand annon in
a~eb) worden~ aangenomuen bij dea
aigover vanr de Couantn..

Itatten "
cGedurecnde de nastate H dagen" wer
dton inl het fiscalant sangrebracht en
tloocr midide) van petroleum verdelga
18 ratten
Dankhetulging.
cunt vanren van de nrma WINKEL
rsN ('o een prcaeffleschje ,,Echte Cu-Brulitenland. ~

De Dartlanellel*

De( ,,Frankf. ZtgS.' gast in een hoord-
aIrtikel, wearin zij de jongste g~ebear.
trnissen aran beide ze~den der Iarda-
niellen, uitroerig bespreek~t, wat die.
perr in up de butteng~ewone moeite,
w~elke Engeland zich voor het vero.
veren van K~onestntinopel geeft. Na
een onpsomming ran Engaeland's mle-
Itul~t po inheet v ran de n ndh a
zrgt bet blad : De groote beteekenia
wFelke men te Londen aan de Dards.
nellen hecht, kout vooral uii, wan-
near men nsgast het buitengemeen
root 8aatal mtuscebppen, dat
G;root-Brittarnii@ san deze u~nderne-
mino- offert en dee te meer valt dit
in1 't oog, wa~ar Engeland toch waar-
lijk niet te dik in de mannetjee zit,
gotuig~e het gebrek aan soldaten op
hot westelijk oorlogatooneel. D~e stra-
trgisiche waaBrde, welke een vrije ver'
b~inding met Rtusland voor de Enten-
to heett, is zeker niet te oversebatten.
Intueschen is wellicht voor bet En-
gelesche minititerie de overwfeging; al
nie~t mindler g~ewichtig, dat men eich
in elk g~eval togfenover dien Russischen
bonidgenolot in het bezit van een
waardevol onderpand wil verzeke,
ren. Een overeenstemmincr over bet
toekometige~ lot ran Konstantinopel
en van de zeel;ngton is ougetwijfeld
tusechen Londen en F etereburg nog
niet tot stand gekomen.
INovendien moet het bezit voor En-
geland daarom van ousebatbare
waardfe worden geacht, omdat Enge.
landl vroeg of laalt zijoe betrekkingen
met Rtuelanrd toch weder op den nuch.
teren brodemu van workelijke belangfen
zal moeten. stellen. doch een andere
voornamel reden weegt voor de Lon.
dleneche repeering no~g swatarder. EIn.
gelandr heerecht over meer Mlohame.
dlanea dan Turkije en 't beg~int reeds
van deo ,, Heiligen Oorlog" de na.
deelige gevolg~en in zijo grootste en
rijkste kolonii~n te vreezen. D)aarom
moet hetr prestige gered worden en
door een slag tegen K~onstantinopel
als het boofd van bet Osmanische
rijk hoot sij zich van de knagende
zorcy over haar ~Mohammedaansche
onderdanien te bevrijden. Daarom is
Eingeland geen offer to swear.
d m rent8 dee reeheo enude T~
beteekenis. Ult Londen wordt gemeld,
dat de Engelseb-Franeche laudings.
troepen de Turksche togenaanvallei,
w~elke gasodeweg in kracht vermin.
derdenI. hebben afgeelagen. Die ver
wizn a bez aeger ziju noodzake
E~r is: reeds een lijet g~epubliceerd
van d~ertion officieren van het B~rit
sche M~iddellandsche Zee-ex ped i t i
korpe, die g~ewood werden, bevatten.
de de narnen van twee gen~ersals-
manjoor, van wie er #&n asn sijo
wooden is overleden (waarechijolijk
general H~asler),
D~e opgave over de sterkte der
F'ransch-En:gelsebe troepen sas de
1)ardanellen wcisselen of tu sechen
100.000 en 150.000 man. Er sijo
danarin, volgens D~uiteche berichten,
groo~te gapingen outstaan door Mlo.
hammoednansche overloopers. D~ie ga.
pmg~en kan men slechts oovoidoende
door nieuwe veraterkinfen saenvullen.
Nu de aanval op de Dardanellen
is hervat vindt bet G~riekeche blad
,,EmbroH," da~t in betrekking met de
Gfriekeche regeering staiat, steun van
G;riekenland nutteloos. Voor bet in.
grijpen van dat land acht men het
thans algemeen to laat.
Toch is er no~g een deel der G~riek.
sche p~ers, dat er op wijet, dat, ter.
wiji de EngelechFransche strijdkrach.
ten ouvoidoende blijken te zijo, G~rie.
kenland~s bulp wel eens onmisbaar
zou kunnen wezen


Volgrens een herief t san de ,,Frankf.
Ztg," uit Konstantinopel zijn de En.
gelech-Fransche verliezen bij de D~ar.
danellen enorm. Sommige afdeelingen
van de troepen der geallieerden ga.
ven zich troepagewijze over.
Onder dete omestandigheden.achijut
het uitgesloten, dat bet Engelech-
Franachie corps zijo centrum to Kaba.
Tepe houdein kaln on wel to meer om-
dat de vreeselijke slagen door den
linker- en rechteryleugel ondervon
den, op bet centrum sterk demorali.
seerend inwercen.
Toch sal aan de D~ardanellen een
nieuwe poging tot doorbrsak wor-
den beproefd.
Zonder landingeleger, dat was
reed duidelijk geworden, g~ing bet
nlet.
sAn de ,,Times" word ult de Mid
d, llandeebe Zee geschreven a


Gaag ,GraoD

Als U een aangenamen rit
wilt maken, nleem dan de auto
Ford No. OS, model torpedo
1915, en U zal ongetwijfeld
voldatan blij'venl.

Prijs per uur P 4C,-
TelefooD NO. 133.


H. B. O. Schotborgh.
1--3

REK.E~nDm AKIrN~

De verkoop van ZILVEREN
GOUDEN en JUW~EELEN
VOOR i77ERPEN, beleend ter
Spear- en Beleenbacnk van len
Sept. 1913 tim 28sten Febr. 1914
on der No. 27'i5 K, tim No.
9090KL sal plaats hebben op
Donderdag, den 17n. Junt
az.s., en volgende Donderdage~n
Belaughebbenden worden ver-
zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering dler
verschuldigde interested.

Curagao, den 17en Juni 1915.
De Voorzitter.
A. JESURUTN.
9--18


H.M. He Koninginr clr Ne~dePIrin..a. n
BEKROOND

te Amsterdiam183
,, Autwerpe~n 18sis
Chicg
,, Cura soo. Eerstel Prj. Wtee
medaillle, 1904.
,,Brussel, 1910
C urag~ao, Watotrkaut O)tra-
banda.


npr...or.m*'..ll
.....,,.~r~u .u~i ..uusru
F e, ludli ic e~ ri lyC.~
~~l..w.l~rt jl
DARi~.lYR mgCH AWPU~ltY-
dt bt .rrlh mnn~l~
~hG~ ~oa l. .Ioo-dr
I~IhTcr vunnair IlL IT o I


Exclusive Agent for the Dutoh *-. i


Adverteert steedp
IN DE

A1111@0 d1 CarTRQBo*


LONGMIAN &~ MARtT IN EZ

NEW voRK.
(OPGERICHT INJ HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteur svan verfwaren in allerlei soor-ten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in 66n nacht droog zijn: Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Oliian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage grstis verzonden.
Te koop bjij U. WINKEL &~ ZONE~N.


^A V "N'IEU WS3

V AN 5 J`UNI 19 JUN~I.

Ie K rite~inr Aallukmstj vn Ve\'rtrek r lunar

Lod v Nassau HWgmkr4Jn e-ok 5ln mtra
Zulia Mor 5, NeYok 5, Maalb

Zul S ors 1 aaato 1 NwYr
Philadelphia HHchon 1 ewYr10 La nyr
Or. Nassa~u ARyor sru n u m
ri dW F~lhm VP J.Iykddiraff LGsya 1, NwYk
i\lerida oasn 1 Mraab 7 aaab
Alexandrian (Gbtb 1 ut po 7Jn opo
schoner. Annkomet va Scones VertreT namr..


va. e outecheping~ van het leger
ooder dekking van de vioot, begon
v66r sonsopg~au op verechillende
puinten van het schiereiland Gallipoli,
en was, ondanks den ernstigen teen
stand van den vijand, die stch to
sterke, door prikkeldraad beachermde
loopgraven bad verschanet, een vol-
ledig success
V66r bet vallen van de n eacht
wa ren g~roote troepenmachten aan
land gezet. De landing en de op.
march van het leger worden voort.
gezet.
le ui sag zal vee ahnge a
de grootte dier t~roepenmachten.
1)e Turken zi130 teer verontwaar-
digd nu gebleken is, dat de grana-
ten, waermee de D~ardanellen werden
gebombardeerd, Amerikaansch fabri-
kaat sijo.
Wanner de actie der gea~llieerden
mocht elagen, sal wel bet eerste
gevol wezen, dat Oriekenland sich
aan iezijde etelt.
Vol~gene het Aitheensche blad ,,E~m
broe ad audhet gKa bne GeG ar R
over lecnineming van Griekeniand
aan den oorlogf de volgende eleches
gesteld : .le. volkxomue wearborginlg
van de integriteit van Griekenland;
2e. samenwerking va~n den Griekschen
generalen staf met de estve~n der
Eutente tot nader ondersoek van
verplichtingen en ofspraken ; 3e. een
politiek verdraag en militair oondge-
nootechap, geldigf ook na afloop
van dea oorlog.
Vooral wil men dan beschermd
worden en blijven tegen mogelijke
aanvallen van Bulgaarachen Lant.
Ult Atheue wordt san de ,,K(81n.
Ztg~." gemeld, aldus een part. tele-
gram ult KeBulen aan de,,E R Ct.",
dat de D~uiteche regeering de Griek-
sche verzocht beef t de officiitele
G~rieksche aegevenue nopens het in
deo ground boren van het Griekseche
stoomsebip ,,B~ellispostos" door een
I)uiteche duikboot, over to leggen.
Op groud van hetgeen tot nu toe
is gebleken, schijot men met een
on gelu kkigi toeval te doen to heb-
ben. D~uitecbland legt er nadruk op,
dat de bedoeling; verre is geweest
een G~rieksch stoomnsebip to vernie.
len en belooft, nadat de feiten be.
vestigd zijo, behalve een betuiging
van leedwcezen, ooki de betarling van
een echedevergoeding.
Uit Rome wordt aan Het Gentrum
geechreven :


Het tot sinken breng~en en bescha.
digen van eenigae oorlogesechepen op
18 Miaart wasH eenl oeaoauename
velr rssing, to! meer waar de berich.
ten der vo~orafgiaande dngen alle
gunstigs luidden. Wij hebben echter
tot weinig rekenring gebouden met de
moeilijkbeden, welkie de vioot moest
over wi nnen. moei lij kheden, wvelke
eeret goed begiilnen, wanneer men
de Strast nadert.
In de dae~en der zeilechepen vorm. -
den de Dardanellen reed een bin-
derpaal, wearnann geen enkel admi-
rallo gaarne het boofd zou hebben
ge~boden. Thaius sijn de moeilIIkheden
v~ertienvoudig~d door ver dragend
geeebut, torpedo's en mijoen. Toch
is de simiraliteit overtuigd, dat de
D~ardanuellen gefolrceerd kuneen waor.
den en dese! overtuiging is verd er t
door de po aop 18 Maart. Bet
zou welispae verlies vanl schepen
beteekenen, maasr de vioott zou mie *4

saes nte zj dr eeo ekrachtip leT .
iv r bet ehie il r~d Gaflli oli te
b~eseotutn opachwreoo enblik, dpat de
vi1oot de see van MIarmorainvaart,
zou de 1Strast der DaLrda~nellen on-
dmiddellijkw achter dheaarug~eaotena e r
set door de D~uitechers, beeloteu om
den ooriog voort to setten, sal sij
zich oprrieuwf eenl oitweg near buiten
mioeten bainen en een majuenveld
Fchoonvegen.
H -etb eerstoandevermo ri der oude
D'ie bij Dedduf l~iahr en Kum Kaole
san de Noordelijke en Zuidelijke in'
~gaugen der Dasrdarnellen wa~ren op
dbomb mdrunebrb tge teldeo 8 d
gecombineerde vloot, en dit was van
dIie n aard, dat men niet geloofde.
dat er nog een teen van op den
anderen gebleven was. Toen echter
de landingsptroepen de sangerichte
schade konden opnemen beyonden
zij, dat die schade nog betrekkelijk
gering Was. Verecheidene kanounen
waren doug indnt dHeetl rd a insof p

voortgazet worden, on thane le er
ran die forte n met veel meer over
dan puiaboopen. dft
Op dezelfde wijzee zij de for en
van Techanak oan de Azintische
sijde van de Sjtraart en die bil Kilid
B~ar naa den Europeeschen over
evenals de batterijen no. 7 en 8
verderop op 17 Maar tsijdelijk tot
swijgen gehbrcht, omdlat myj door
zulk een vuur overatelpt werden, dat


Soublette


HOFPPOTOGRAFEN

.A


de kanonniers de wijk moesten ne-l Een feit, dat zeer do aaudacht
men. Maar de ervaring vau 25 trekt en algemeen van het grootste
MCaart beeft bewezen, dat verschil- gewicht wvordt, heeft sich voorge-
lende batterijen nog niet buiten ge- duen*
vecht eijo gesteld ; de ,,Irresistible" Ann een senator, zeer bevriend
on de ,,Ocean" hebben dit onder- met P'rius Von Biilow, zou dese
vonden.. laatete modegedeeld hebben, dat tot
Z66 lezen we in de ,,Tel.", die sljo grooten spijt de onderhande.
verder resumeert en 0. a. vertelt : linger zouden ultloopen op een ver.

Indien het terrein san de Euro- rm e chortme laH api ta ij 1
peeache on Aziatische sijde van de moeten zeggen, dat Unitechland, so
Straat vlak was, zou de taak be- het droevig geval van een oorlog
trekkelijk gemakkelijk zijo, omdat van ItaliB met Ooetenrilk, tot het
de vijandelijke kanonnen bestreken einde zijo plicht zou volbrengen en
kond~o worden door de 15 cLM. ka- mnet Oarstenrijk tot bet eiude toe

tns j ist het tgnerg etldeu hit z~emedatasu.Carafa d'Andria beeft
geral, dit san verechillende letdena van den
Het schiereiland Galtlipoli is een Senaat modegedeeld. Lateris dezelfde
doolbof van heuvels, daleni, kleine senator ootvangen door Salandra,
rivieren, bergruggen en toppen, die aan wieu hij de woor ao van Von
geen regelmatige keten vormen on Bulilw zou herhaeild hebben. .
die special door de natuar out- D~it bericht verecheen tegelijk to
worpen schijoen. on bij de verdedi- de ,,Mlessagero') van Rome, dei
ging van de Straat to helped. Ten ,,StampQa" van T urijo, de ,,Malttino"
deele beeft bet land zware bosecheo, van Napel. Volgene deseltde be-
op andere g~edealten zijo de boomen richtgevere zou Salandra gesegd
schaarseb en er zijo stukken lasg. bebbon : ,,H-et splt mij, mear ale
ligg~end terrein, die oog ontg~onen het over de belaugen vanl bet vadter-
mooten worden. De kust rijet stell land gaat, sullen myj tegen wien
en tamelijk hoog op. Deze voor- ooki ones plicht~ doen.,
naesmte moeilijkbeid moet overwon. Men begrijpt gemakkelijk, dat dit
nen worden, opdat de schepen hun bericht grFootea indruk gemaakt beeft
doel kunnon hereiken. vooral daar de senowachtiege, san-
In dese heuvelachtige street; zijo ning; ten boogaste gestegen is.
ontelbare plaesten, waar kanoolnen Een offcjiiele mededeellog5 van het .
verborgen kunnen worden, in dale, Ministerie van Binoeolandsche Zaken
achter heavels, of wonder boomen. ofwel van Salandra erkent, dat de
Wanocer een kanon of batterij door senator Carafa d'Andria bij den
een vliegmachine ontdekt is, is het Minister-president is geweeet en dezen
some noodig recht over den top een pro-memoria aaingebodlen beeft
van verecheidene beu velruggen te over de gehoudene conversatie met
vuren on de bartender girojectielen Y onBiilow.'t Commuoiqu~ verklaart'
kunnen niet gseien worden, zelfe Diet dat Salandra het pro-memoria heeft
in de nitkijkmasten. De Aziatischel asugenom~en en overgemaakt beet
knet van de Streat is lag~er en wordt san den Mlinister van Buitenlandsche
over bijna de g~ebeele lengte door ZakeD, maar voegt er bij, dat de
de Europeeeche zijde beheersebt. Del Minister-p~resident sleebt~s in alge
heuvels liggen niet soo dicht bij het meene termen san deo senator heeft
water en bet is dearom gemak~ke geantwoord,
lijk~er de pleated van de batterijeo Er wordt bijgevoegd, dat de senar-
op die sijde vast to stellen. tor voegelijker en meer patriotisch
Hlet bezetten van het schiereiland sou g~ehandeld hebben door te zws).
Gaollipoli zon het muagelijk make gen over een onderhoud met ha
de Straat voor de schrepen vrij te h~oofd der regeering, betwelk bem
maken, omdat, zooale reeds geneg~d teegestaan word bij. uitsondering
is, de Noordelijke oever- den Zuide- len alleen wegens at oe booge positle.
lijken beheerec~ht eD de vijandelijke Het feit van bet enderhioud van
artillerie man de Asiatieche zijde den senator met Von Billow, do naam
daardoor op een afetand kan wor-; bieding van een pro-memoria, wordt
den gehouden. dus erkend, alleen de woorden van
Balandra worden in een ander licht
Zulk een poging, om de see~ngte g~esteld.
van 't Noorden ult met een leger Volgene eeni ~e Senatoren zou Ca-
to bemachtigen, is begoonen. rafa d'~Andria a leen in den Senanst g~e-
segd hebben, dat bet Von Bitiow seer
Uit Londen wordt bericht : 1son spijten, todien de onderhande'
1)e algemeene aanval op de D~ar. lingen mielukten, dear D~uitechland
daaellen is door leger on vloot her- sijn bondgenoot miet zou. verlaten.


(:ursC~o, 12 Juo 1915.


3-1


Estelle H i
cineo Rmanos
Camia 8
Ro~sa Masria B
Lady C
Ma~irraconcita
Diana V
Brion' V
E to le B


6 Junt
7 ,
7 ,
8 ,
7 ,,
8 ,
10 ,
1 ,


truba
sto nominoa
Masracatheo
Aruba
Aruba
Velus de Cloro
Vela de Coro
Maracalbo
Fs elovento


,,
S,,
I,,

I


Pto Rico
Raba
Cumand
a uh
Aruba
Maracalbo


Rosa Mdaria n
MariaALeoncita
Me car a
Amistad V
Eistelle lo C
2 e ~ui
Maracaibo V


Nria H un Lti : ~ ce
JuanLui a 1 ,, Araba

Heb 8 8 Oranfe Nassanr .hter aungepkomen 8 Jant vertrekt heden near Pto. Cabello
en Tucacan on sal 16 Junt hter weer even onse haven anndoen voor naar New-York
to vertrokken.


Photographischle Inrichting.


et Fils,


e-ultuurtum ~en fokstation I


Cas Chikitoe*
TE K(OOP s
Twee trio's, ,,buff Leghornkippen"
at negen go odn per io
Twee trio's black Minoreakippen ad
negen guideu per trio.
934n trio .White Minoreakippen ad
vier gulden' per trao.
ES4a White W andotlehaan, ad f 4.
Eenige mooie jqoge, op Cae Chikitoe
,aeboren fokbokj~es, halfblood Togy
genburger, ad zes gulden per etuk.
Alles a Contant.

De Landbouwkunri ~lv:r~~ d; evoo de
G. B. Duesel.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs