Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00105
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 29, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00105
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
_. __ __ ~_~_


vll!,rberekl con in celkandclr gazet om
riset il bletzelidc eUve~l to vervrallen.
.11en oeferie rlna ~een wtirrig~ geduld,
enr gunne den nloodigell tija tot voor
berteid~ingF de:* niou'we VePrordeling.

(Wordt vervolgd).


DE OORLOG .
1)e ooringsverktaring vanr Itarli4
is er,' Zondag. o~p htot piechtige Pink-
sterf~ees, kwarm de officii~ele verkla
ring en begonnen com~iddrelijk de
vijandelijke schepen do? kueten van
[taliB te be~schieten.
MaaHr meni was eropi voorbereid,
zoodat to~rpedcojagers eveneene in
actie k we men en de vijnadelijre
schepen ve~rjofogen. Tob cop beden
lhebben er alleen nog mear een paar
echermutselingen plastR gehard om
eu nabij de grenzen tusscherr Ooeten
rijk eo Italik. 1)e volle swnerte van
buo overwicht sal door de Verbon-
denen en eeret langzaam an gto e*
mnerkt worden, bet meedoen van
It:aliB most eeret gevoeld worden
in het Westen en Ooe~ten.
D~e troepenverdealing der Verhoo-
donen wordt ono geheel en s1 gewij-
zigd. Daar er thane geen grenzen
moeer to be~twaken sijo, komen velt
manschappen wrij. H~e asanoer van
levenemiddelen on ammunitie kan
onu nok veel gemsk kelij ker greschie-
den, on ItaliiM bondgenoot geworden
is der Verbondenen, t-erwiji dese twee
hoorrdzaken vo~or O osteorij k veel
moeilijker worden.
1Maar dit alleN moet eeret door-
worken totdat het, overall good~l words d
gevoeld, en dan zal de weegascheal
doorelaan ten gunate der Perbon-
deoen
1)uitechland bee~ft in de afgelolpen
mHand bet uiterate boproefd. Mdeer
dan 100 000 verache meanchAppen
zijo eind Ap~ril naar Belgri~pgezoaden,
waar intueschien ook het oieuwe En.
geleche t~ranspor~t was a~angekomen.
D~e Belgen, die als bij toeval er toe
kwameo het Yzergebiedl order to la.-
ten looped, hebben ou systematiach
hun waterlinie in orde g~emaakt. Zij
kunnen de Yzerstreek no unar goed
vinden ouder water setten en wear
droog leaggen. Omu ben hierin sooveel
mogelijk to bemoeilijken, bebben de
D~uitechers zoo verwoed gestredento
de Yzerviak~te; maar te vergeefs Zij
hebben dear outelbaar vele mian.
schappen verloren on mooten nu lang.
zamerhand terugrtrekken,
Ala Belgeoland mear wear vrij is,
sal er wel epoedig over den vrede
ouderhanldeld worden. Want tot ver,
nietigSing van een der partijea, z66
dat dese gedwougeo sal sija our
vrede te vragecn, komt her nooit.
Mlen kan het niet verdler brengen
dan tot wederzijd~sche ultputting
Moe g~estredenr, sullen beide partijeo
oaatr vrede verlangaen, soodra het ge.
achikte oogenblik om erover te on.
derhandelen mnaar gakomen is. 1,it
oogeablik zal sijo aangebroken, als
Heligi# ontruimd sal wezen, omdat
lilt n~iet gebearen kan, tenzij olak bet
Noorden van Frankrijk weer vrij in
van vijandelijkie troepen.
Ale allen weer staan op eigen bo.
dem, sal bet mog~elijk worden hun
to sprek~en over denr vrede. Z. H-.
Paus Lenetdictue XV echijnit de as
ge~wezen man om de vredesonder.
handelingen in te leiden, Zijni positive
is bouga genoeK om sich tot, alleD to
kunnen richteo; ale erkrend Soeuverein
beeft bij toregalng tot alle hoveo, ala
Opperhoofd der Ka thbolies~ Kerk
wordt bij door allen geiegrbiedigrd.
Zija voortdurendl ijveren voor: den
yrede wordlt reed on sigemeen ten I
boogete gewaeardeerd.


WEEKEADn V00R DE CURACAOSCHE E I LAN D $NV


ric lrtl Hind rJcijaI) PlkeI n Zatardo. BUREAUO VIAN DIT BLAD Voor hot~ [uiten~lanrd p~er jaar II. 10~--
b o nnemen Ftsprija vor ma liona~ire, ArubtA Afzonderlijke nummiere fl. 0.15i.
en det lIove~nwind~sche eilanlden per drlic! marnndonp Watle ~rkant NoB 4. Over idelf. I'rjja der' Advertentiihn van 1--7 regasl f (I.() \.tr0 mm ..
fi. 2.-- met voornni tta~lingp. DRUKKER. B L. BOGAERS. 'en~, reP1 al mr 7y ets.


zal wel weer gegaan sijo, zooals al b racht, was hiij slechts dlrio Iromn~den l
tijd Op eeni gegeveni momnent heeft in functiel, zijo clordeRl over 1914
iemand politie nloodlif, in zenuwach- ornvatt dus9 niet bet gehe!p jaar.
itiAen harast loopt hij unarr buiteo, Nadien zijnr er wedler vier roma~nden
kijkt even round ziet geen P'olitie en verloopen, en met genoegen karn de
beoi dan, dat her: geen Plitdle 18 Inspecteur mededeeleu, dat de toe-
En dn bet bt: p de.,,a~ndle-standen zieb in gunetigen, zin wijzi-
kade' is er nooit P'olitie to vindea. ~gen. Hij heft hoop op de tookomet;
IMen moet niet overdrijven. Last de vereende krachtenr van School-
men sljo vermee~nde grieven eeret commissie, Leden vanl den Rand en
good ondersoeken, auders mist men deo Inspcteur moeten saimenworken
het recht, dat ze in ernstige over- ter verbetering van het Ooderwvijcs.
weging woJrden genomoen. Uit alles wat hij reeds tijdlens zijo
De Hieer L y VB~ll. ~Zeppeflilt, verbliff op Curagant grthorurd engele
Administrateur van Financi~n. meent zen heeft, is bet den inspecteur dui
de klacht van deo H~eer LANBBERG delijk gewo~rden, dnt Iiier inr de Ko
omtreat overdreven berichten in lonie een schoolstrija heeft gewood ~
krantee over de armuoede op Cura- In de hitte van den, strijdl, sal or
gao, Araba en Bonaire onbeant- san den tence kauit wel eens to veal
woord to mogen laten. Het D~eatuar geiischt zijo en to luid gek lasgd,
!blijft alleen eannepra~kelijk voor be- terwijl aan~ den anderen knut o~k
richten, welke van het 1Jescuur uit- wel eens te weinigs sal geluieterd
gass. Zija en bet een AnI au~der nag~elatel,
Gokt is het jammer, dat de Heer wast toch goed zou zijo geweest voor
LANBBERO dit onderwerp ter sprake het Onderwijs. D~e triouwe Inspecteur
brengb, tender dearover eeret gehan hoopt van harrte, dat de schoolstrijd
deld te bebben in de gewisselde stuk nu Is afgeloopen en men elkanrder
ken. Had de Administrateur maar niet meer sal bekampen, maar met
in de verte kunneo vermoeden, dat elkander samenwerken ter verbete-
de algoemeone armoede ter sprake rngK van bet Onderwfije. Over wit
zou gebracht worden, dan had hij de geschied is, zal hij geen oordeel vel-
rrappbrten mee kunneo brenges van len; hij is niet ~gekomeo als rechter
de b'esaghebbers van Aruba en ~o- lom de tsak uit te maken en te be-
naire en van de D~istrictmeeeterd op elissen, wie gelijk, wie ougelijk had.
Curageo. D~e Heer L~aNesa one o dan Hij is benoemd tat Inspecteur en sal
gehoord bebben, boe nijpeed de ar toesicht houden op bet OnderwfijY,
moede is en boe treurigi de toeJstnd. dat alles zoo good maogelijk gaat.
D~e personen met moole lintjee en Best mogelijk dat zijn eerate Ver-
strI!.:e;3,T on r die in auto's rijd~en, blng hier eu dea;;r takastdl ellingji beeft
sijo niet de menschen die voor be gewekt. Hij heeft slechts neergesebre-
deeling in sanmerking komen. Na ven, wat hij zelf pereoonlijk beeft
tuurlijk~blijft hetRltijd mogelijk, dat onderzocht en sijo olordeel gegrond
commige perso nen miebruik make op ~~eigen w~t,~ea~ORd ~perneming.
vandeoalgemseeeo toeetand. Apa- Wa ctrd ovreri e
eben sijn er overal. Bedriegers en gewvisselde stukken en de 'President
schurken treft rqpn ook hier aan. Op der Schooleomnmissie in den Raad
dat puat is Curagao niet exceptio- hun standpuot hebben uiteeogenet,
neel D~e personeo met de bedeeling meet de nieuwe losipecteur over zijo
belast weten dit en bouden er reke- eiglen zienewijee verder to kunnen
ning; mede. Zij doen, wat in hu1 swijgen.
macht is on de gelden to geven san Voor zoover noodig sa~l hij ou do
ben voor wie ze beatend zijo. In on verechillende Spirekers beiintwoorden.
ze Kolonie is bet groe der mensehen Het Lid LAN8BERO- kan gerust zijo;
arm. Voor deu B8eer~ ZEPPENYFELDT meormalen was de Inspllecteur per-
g~eldt daarom de gulden regel 5 ,,1ie- soonlijk tegenwoordiig, aIls er bp-
ver aan velen. dan sano weiusgen schuitan werden nitgedeold, maar die
gerea.." nitdeeling beeft workelijk platiet met
LHe peroonea, die van het Onder- onderecheid. Alleen de kinderen, die
sten oingefnde ,,Nederl&Ddche Antil- bet, noo~dig hebben, ontvRagen een
len" geldeo krijgen ter verdeeling on- beechuitje
der de armen,, siju de Gezaghebbe~re I~tr de ,,W-ilbrelmnina-sehool"' betere
van Arubaean: Bonaire, de District- res~ultaten geeft, wordt in 't Verela.
meeters op Guragao en de Bestuures verk!atrrd. D~e Heeren kunnon dar
leden van 't fonds. lezen, dat er op de .,Wilhelmina-
(Nova BE~NE. E~en seer vermake school" meer werk wordt Eemaakt
lijk intermezzo.. De Heer LANBBERG Van Bommige vakken en ook dat daar
is Secretatris-Pen ningfmeester van d it een betere saasl ui ti ng bestH at van de
Foods; hij op de a~llereerste plants verschillende klassen in 't algemeen.
meoet weaken over het good be- Ret spijt deo Inspecteur, dat hij
stecleo der door- hem verstrekte deo Voorzitter moet togenepreken,
geldenr. Klachten daarover in het ale dese meeot, dat er geen root
publiek mag bij op de allerlnatstel verachil beateat tuseehen bet Hol
plants uiteo, eo niet, dan na ze self l andsch epreken van de leerlingen der
met bet leatuur van het Fonds to .,Wilbelmijna-school)'endieder ,,B~en
heb~beP ouderzocht. Zijo v~ae, onbe- drik-sehool."Da~tooderecheid bestaat
wesen, publieke aanklacht is feen slag wel on is zoo g~root, dat vier leden
in het gezicht, sich self en zijo eigen van de Schlooleolmmisele nat bet bij
Beetuar toegrebracht. I'rosit I RED. wonenr van een openbare les op bei
AMAGOEz). de scholen, gehee~l ongevraagd, hun
D~e Heer ZEPPENFELDT is er seker grroote verwondering: over dit op
van, dat desezaaetk voor bet Besruur vallend ondereobeid uitapraken
een eereztask is, en 't spijt hem dear D~e Hear ZEPPENFELDT beeft ver-
op thans niet verier to kunnen in-( echillendeometanodigheden opggenond,
gaen, omdat het purit gebeelovor die het onderwije op de buiteoscho-
hereid ter sprak~e is gebracht. len hemoeilijken. Een der boarfdoor
I)e) uitdeehiag van beachuiten ann saken werd echter door hem verge-
neare sP~choolkinderen was, enie nog ten, dat is : bet to veal en oonoodig
coodig. Wel -degelijk word er onder- Papiamentach spreken met de kip-
zoebt van. to voren, wie wel, wie niet derer.
gebeel on al sooder. eceig voedeel is Of de niouwe Ooderwijs-verardeonfing
Aro de meeste kinderen meet bel nu spoedig tot stand sal komen,
eebuit gegeven worden, maear niet kan de Inspectedlits nog niet beloven,
8an alien, althana zoo was de toe- wel, dat de scheiding tueseben Inspec
atand in bet beginl. Nu de armoede teur en Sebooleommissie weldra has r
m~eer, algemeen wordt, sal wel son beelag zal krijgen. D~it punt woerd
niemuand detr armne kleinen een be reeds in de allereerste vergadering
echalt~jel outhoudenJ wordfen. op 12 Oct. 1914 ter sprake gebracht
Dost 't mnisbruik vano sterken drank Mqaalr wil men nou eene een Verordle-
lin dese arme tijdeo nog: veel te root ning, die over bet algremean zal vol
is,.betreart et~ Beatuar; eteeds z-I doeu, dietegemoetkout sau bestaa~-
er naar gestred~d worden het met de hezwarren en nieuwe moeilijkheden
kraebt teen .te gaan. voorkomt, dan moet er heel wat on.
Lbe Heer II. Meadlink, Inspecteur dersocht wordlen. Die V'erordening
van hat Goderwije treedt voor bet van 1907 werd at tieu mastl gewij
eeret op als Geroachtigde van bet sig~d of anagevuld. Hie nienwe Veror.
Heatuur. Toen bij sija Verelag ult dening mag due wel good worden


IN DEN

Kolonialen R and.

III.

Alson kweamen- de Gomnachti~detr
van hot Heatuar aan het woord.
Mr. J. B. Gorstra, Procurear-Gje
n~ersal, danktet, ook nramensJdeove
rige Hleeren. den Voorzitter voor
diens welkomegroet, en den Heeren
laAN8BERGf et ZePPENFELDT voor de
waarrdeering wearmede dese Leden
haddenr geeproken over de goede
maatregelen door Regeering; en Be.
stuur gfenomen om den nood deer
t~roebele tijden wat' to gemoet to ko.
men ea zooveel mogelijk to vermin.
rieren. D~e P'rocureur achtte sichl ge.
Inkkig deo dank van beide Heeren
aan den Gouverneur to kunnen over.
brengen,
Het Lid ZEPPECNFELDT meet sich
echter niet al te zeer late outmoe-
digen, omdat de Minister eenige pos
ten suinigheidebalve beeft geschrspt.
Ale er betere tijden aranbroken, sub
len die posten weer op de begroo.
ting worded gebracht en de zoo hoog
g~eweneebte verbetesing van den wa.
terafv~oer op Mlonte~berdeeon de ult.
baggerin~g der Peaardenbasi van Aru.
ha wel worden ter hand genomen.
Hot Lid 1',:Nlatgmt echlter t
ver, wear hij meent, dat door den
Minister te weinig rekening~ wordt
g~ehouden met dleo Kolonialen Rand.
lie Minister kan seer goed notit~ie
nemen van alles wat de Raad zegt,
zouder diens eienewijze te deelen. Ten
slottee komt immers alles neer op
de verantwPoordelijkbeid van den Mi.
Iieter, die rekening, moet~houden met
de draagkracht van het Moederland.
D~aarover kan .de Read niiet oordee
len. D~e Minister leeet~, wat voor ar.
g~umenten or woerden aangebaald ten
gunste van een post, maar overweeit
ook de lasted die deardoor op bet
Rijk worden geleged, en handelt dan
volgrene do overtuiging door hem ge.
vormd overeenkometigS de gagevens.
Bet vele schrappen in de Begroo.
ting kan niet altijd een pleiaierigen
indlruk maken, het getuigt volstrekt
nie~t van g~ebrok nan w 8aard eerin o
voor den Kolonialen R~ad.
Was de Politie betreft, dese is seer
zeker niet soo good ale bet kan,
maar er is evolutie ten goede. Gaan.
deweg wordlt de .Politie. verbeterd.
Nu mag bet Lid WINKEL echter
niet denken, dat alle verbetering,
walke bij pereoonlijk verlangt, ook
moet word n Iaevoerd. Zijo klach.
ten sijn geesesine altijd geg~rond.
Het oordeel van een Realdeidi beeft
gesagS bij den.Procureor, meargaat
toch miet boven het geesag van deo
Gfouverneur, den Procureur,den Dis
trictmeester, den Commandant van
P'olitie, die allen meerdere mlene den
politiepoet op de Kl. Berg ge'inepec
teerdl bebben en nimmer gekloagd
hebben, dat de P~olitie day asfwesig
wee. En die loopectie geeehiedt vol
strekt niet op een van te vorensbe.
pealden tijd, roodat de Politie dear
meermealn: onverwachts words over.
vtallen, doch van een geregetld afwee
sig zijn, was nimmer sprake.
Even ougerijmd mag de beweragp,
heeteo, dat op de ,,Handt~elkade''
green Politia eon elin.
Aaun de,,Hasndelekade" stant pesrma..
nent een agent, op wacht, duareabo.
ven kiomen er herhealdelijk agenoten
voorbij, alEI ze van elders user de
Hoofdwacht gaan, welke er viakbij
is, of varn de Wacht near Scharloo
etc. mooten.. De Procureur beeft zich.
pereoonlijk maeermales overtuig~d van
de sanwezigheid der Politie. En~ no
moet de Heer WINKEL Diet dboken,
dat de toestanld in den laatatea tijd
verbeterd is, omdat hij erover ge.
klangd beeft. De P~rocureor verklaart
hierbij, dat er naar saoleiding: van
die klachten voletrekt oiete g~edame p
iBene geen enkele vTerbeteriaing n en
dienet word aan~gebracht. Mlaar bet


N o. 188 ~


Zatcrdaug 't9 Mei 1816.


82ste .laurganllg


De K t Ijg


ID De R68identiehode van 17 April
lazen wij het volg~ende :
Gisternamiddag wo~rdeo de kapitein
en de beinanningf vau het stoomsehip~
,, Katwfjk" door het fitnomachip
,,Vliseingen"~ van het loodswa~zen be
Vlissingen nangebrAcht.
Hij bet op last van het lI)p.vanl
Marine ingestelde underFzook is het
volgende gebleken:
Hlet schip kwamr van Hsltimore
en was beatemdl voor Rotte~rd am met
een lading graan, p~econsigneerd man
de NederTands~che Regeering,
Hier was des midda~ge door het
vaarwater vanl de IDowns geloodedl
naar bet S3unklichtsehip elr had vain
daar koers gesteld, langs dH C~allo
pen naar bet lichtschip Nr.1. Grinder.
Dasar de gezagvoerder v66(r bet ult-
gaan den rand haid gekregen, om
d it traile'ect alleen overdue to? havaardk,
kwam ijto uoueveer 7 unr 80 m.
ten anker in 20 vaamr water op 7
mijl atetand ten Westen van lafstt-
genoemd lichtechip
Het tij liep om de West, soodat
het sc~hip O.N O. v66rlag.,
Dasdelijk werd bet snkerlicht grehe-
schen en werden .de twee giroote
electrische lampen khsaRr gemeakt,
die het chip b~uiten board moesten
verlicht~en.
Ale kenmerken had bet schip bui
ten boord geechilderd a de Ntder-
lasndeche viag, voorop lang 15 Meter
en achterop lang 10 Mleter 6o dear
tuenchen in met groove letters :
,, Katwijk-Rotterdam"~; bovendies
liet men de natievlag wasien, bene.
vens de kautoordatg en het nasmsein.
De tweede stuurman was met twee
matrosen besig met de lampen, die
san dek abarinde, de viag en bet
naameein goaed verlichtten, doch met
epieren buiten bo:,rd g~evoerd mons-
ten worden, omn ook den romp te
verlighten. Oip de brug stand een
uitkijk, overigene was er niemandc
aan dek.
Flotseling voelde men een hevi~gen
schok en de staurman zagr san bk~~-
board v66r de brug een groote wA-
terkolom boven de ve rseh ansfi ng
komen. D~e olielampen viogen unit de
beugele en er on~tatood direct branll.
De kap~itein en de gebeele bemano-
ning kwwamen comiddellijk san dek ;
de booted werden ultgedramlid eo
algevierd.
De tweedy stuarman ging met ne
gen mane in stuarboord~boot an de
kapitein, nadat hij eeret zija pot te-
feuille met plapiereo ult de karjuit
bad gaiheald, to baikboard-boot mett
twazil ~man,
In de hoop, da8t bet echtip nog
son blijven drijveD, blevenr de bnoteni
eerst in de nabijheid; sij sages toon
plotseling vbsk bij een ondcltzeeboot
ni; bet water oprijzen. Nummere of
nasm welden niet gesien. Zij bad
een rechte voracrteven met lasg voor.
chip, dearse een verbooging, met
eeuige opetanden, vermoedelijk perie.
copen, en dearachter weer eenl lang
ach~terechip. Zoowel in het Iunitch
als in bet, Engeisch, werd de onder-
seeboo~t, die op ougereer 15 meter
passeerde, aenagepreaid, dloch men
ontring geen autwoord. Menachen
had men dan o~ok niet, kunnen on.
derscheiden. De kapiteinl p~raid~e
ook nog on de sloepen near de
NoordHinder to sleepen, doeb ook
dearvan werd geon notitle genormen.
D~e oodersee~boot, verdween daerop
in de duieternis.
Na lometreeke 20 minut~n soak de
,,K~atwijk"; de booten roeideo toes
naar bet liebtechip Noord.Hinder,
wear sil achtereenvolgens otnstreeks
2 Unr en half 3 ann~kwamen. Beche.
pen warea op bet oogenbtlik van de
ramp niet in zicht. .De bemaneoing
heeft niets kunrien redden. Gelukkig
is niemand omgekomnen of gekwetes.
Oader de geredde papieren bevin
donP sich de bewijleen, dat de Ilading~
geconsiguee~rd was son het Neder-
landeche gouvernement.
Niemanad, ook de ultkijk o~p de

den Nedrr;erlands~ichen how10l~~. E~r w~rd
wel veel aFtLg~~eeven up den1 Neler-
landscheni harndel, die nillerlei ver-
boden dingven heette! te doeni, welke
one land inl gevaarr brachten, doch
men bedrcht miet, dat de hasndel
hier opeens voor een onglekenden
toestand stond, wearin miet zoozeer
door plichteverzuim, maar meest
door suivere onwetendbeid gezondigd
kon wordlen. Allereerste elech was
dus : vour~lichtingr i voorlichting vrn
onzen hanidel wat dese al, wat deze
niet mocht doeni om oiet one land
medle in het we~reld-conflict~ to be
trekkie1.
Aaonat~oods t ~rad 3eze commissie,
met deon beer Van Aalet~ aani 't
hoofd, advise~r~eudl op. Eni iodoren
Dinedagr en VrijdagK sindledien ge.
schiedt d~it nog steedls vergaederde
de commiasie in Ilen Haug.
Spoedig~ daaropresen dr! moeilijk.
heden met Engeland. dat allerlei
waren tot contrabarnde verklearde
en meatregelen narm on doorvour
deter contrabande naar zijoe vijan
den te voor~omuen. Onzie sche'pen wer-
den sangehouden, onderzocht, opge.
bracht, de lading gelost tot een
nadere eindbeslieaing zou grenomen
worden. Aanyoer van noodigfe levenls-
middelei lteek aldus afgrosoeden, de
handel verland, de industrie tot
stilstand gedoemd bij gebrek nan
grondatoffen. Een, meesterlijke set
was toen do oprichting van de Ne-
derlandsche O)versee-Trust-.Mij. Im
mere, 't was niet de bedoeling van
de gealiiierden, met namie van En-
gelandt, on man Nederland moeilijk
beden in den weg te legend. Men
was guarne bereid maatregelen toe
to laten, weardoor wij auovoer kre
gen van de noodige wren, mits de
besliete waarborg5 word geg~even,
dat alles in one land zou verwerkt
worden. Wie konde:: dezen waar*
borg beter geveni dain once bankiere
on reeders self 7 Niet elk op zich
self, manr als 44n maebt optredend
als vert rou wenlwek kendl ver~tegen
woordigen~d namprnkIelij k lichaam
jegene de buitenlandrsche regeerm
gen. Het nioodlige kapituael werd
bijeengebrac~ht en de Nederl. Over.
zee-Trust-~M atsebappij opgericht.
S poed ig wist eij, o.a. dank zi) de
bemoeiingen van den Enogelchen
ha~ndelsattach4 Sir Francis Oppen
heimer, in IDenr Flang van Enge
lanld, Frankrijk en Rueland to ver-
krijgen, dat allo goed-eren, die vol-
strekt voor eigen g bruik in Neder
land b~estemd wren en dearom aan
de Nedl. I). T, M., mcreaten greadr~es,
eeerd worden, naar Nedlerland vrije.
lijk mochteD Wvorden uitgrevoerd. ~e
sekerheidf meet natruarlijk el-ebte
Rgegven, dat niete de grenzen m~u
passeeren. Elke firm in Nederland,
die nU contrabandB wilde betrek.
k~en, had pen aauvrage bij de Mij.
in te dienen. Krteg dese de boven.
bedoelde zekerheid en voor die ze
k dhed m es toee ~aketier dr

n, or r. dJ i oedg~unddite enain en
verkregenu worden.
Zoodrar due uit de schseepap pere
bleetk, dat de vervoer e goedere l
Heau de N. O). T. M gecousbgnoeerd r
ren, lieten de o~orlogese hepen de
goallieurden 't sc~hip met rust. M
Met dese regalin~g had de saet t
schappi ~een bet~ee eliavo 1ducces b -
hearld. On de hanre za same re
we~l heel tevreden syno geweest?
vroe~g ik.

To, Er waen natuarlijk nokd men.
schen,l die klaagden, en" me druke e
Nederl O.. l. de pr ]ze de t~
Immere, uitvoer was a gaeane nl }
arlleen eigen land bleef u nemer. was
dit op de prijzen pn ivo ws
spreekt van self. Maur tdasPvan d
N. O) T. M. een verwijt te ma ~en i
tochtwel seer ordnillj" letm te to
beeenktealadan niet, dat zonder de
N. O). T MZ. heel de toevoer afgEiene
den wesre ge wee t, 6 at mel dan
usets had on vanigen' da eld
handel en de inutuatrie wellra had-
deo still geleg~en. d M teh
lotusuchen gan~ de Maes appij
onverdroten muet hare worksaambe-


woord op den Iute Eg kkd tie.


gj bscland afefaed eore M er
alle desbetreffende gdoedereni met at
beslaerabmi dend rere ItantB der be
mo~eiingien van de N. O. T. Mt., dat
alle te~ederen, aie, vjren eer le
ring < r O M., vrcepd e
ren vi,6r 2 IMaart, ouge'moeid g -
laten werden. Aldue wer hnz han
del voor sear erne ige ehd g

At desre mantragelen betro~ffenuite
sluitend de gedllieerden, meer in'
bijzooder Engelaned. Ve an ze d
dit de vraea raizen of ook nieti met
IDuitschlan vrlgwrd gepeed
om door tueschenkomet det*N.
T. IM. ultvoerd vHI bepaNd erartti e
Len ultslutteni voor an kloren
gebruik to ver rijgen, op gelij 1
voet a~ls do uitooerd uit Engelant.
door herr is gereged.


--,,Zeer ze'ker,") was 't antw0oord
Iluitechlandr stantt echter ini dit o(,-
zicht op letwat ander, (ofecho at~
volst~rekt miet ,,nwelwillou Jer stanlr-
punt dan EsCgeland. E~u nu 1)uitech-1
land blijkbaarr heeft iugrdmen hloein
de practijk onze reg~ehog voldotct,
lijkt 't mcode mneer geneigd denzrlf
den weg met de N. O.T. M.op ti
gaan. Ilit blijkt bieruit 't is teen
primaeur voor ,,l)e Tijd ", zciide det
beer v. Aalst g~lrlachend dat betl
beetwortelzaad, hetwelk uit iunitflch-
land komt en voor onze beetwo~r
telindustrie vanl zoo enormn belai a
is, door b~emiddeling van ons leest-
tliags sal mog~en ingrevoerd wo~rden,r
natuurlijk met do onatfscheideliike
voorwannrde, dut niets IlitavYowllf
wordt naa~r de met D~uitechlandl in
oorlog zijude lauden."
--,,Boe kan de N. O. T. M zorgr
dragen, dat hieraan wo~rdt voldaan?''
--,,Wel, eerstens ouderzoekenw
alle annivrugen, die bij onii inkomenr,
naUWkeurig, ZOOdat Wij voo Ir ons
zekerheid hebben, dart die verplirch
tingen zullen wordeni nagekornel.l.
Bovendlen elechen wij de reedel ge.
noemde bank-gatrantie.i Een zekere~l
somn moet vastgezet wordyn, welke,
bij nietvoldoeningr san deL verplichr
tigen,, verbeurd word t ve~rklaur d.l
Zoo'u bankga~rranti ktm over k4u
vracht loopen, manr wij habben ooki
contracten voo~r groote firmsa' wear-
bij een grroote som in eene word~t
gestort. En bovendien hebben wij,
om voor oaleving van onxe vter-
plichtingen te zorgfen, een korpls co>n-
troleurs, die sorgvuldg nagaan of
de gSoederen wel saengewend wordlen
voor de opgegeven beatemmingen en
niet naar het buitenlarnd worden ver
voerd. D~ese z. g3. controledlienet stantt
order leidin~g van den heer Arnol-
die, bekend ale do waaksame oud-
eta~tiousebef uit D~en Haag.'
--,,Ann dit alles zi30 natnurlijki
onkosten verbonden. Liese words~l
seketr door de N. O. T. Ml.in reke~-
ning gebracht?"
-,WUberekenen I 83 ph. D~orh
men wete ons Nederi anidsche pii-
bliek to wel eens geneigdd tot aller-
le~i seer ,,welwillende" vecondleratel
linen, dat wij abso~lunt geen wilnst
beoogen; wKort~ er winst gemnaskt,
dan wordt dese al~gedralgen ann het
National Sl~teuncomitb."
--,,Nog 660: yran# sij mij ver.
g~uedl Al het tot nog too hospro-
kene gold Nederland meer unitalui
tend. Strekkien de -bemoeii'ngen van
de Mastachaippij zich echter ook ult
tot onze Kolonitin 7
--,,1)aarop is juiet one leatate
streven gericht. One princiep is steeds
geaweeet, dat casze Kao~niill -cy, gc-
lijk~en vtoet als 't ~110ade~lrrlnd mim-
ten beha~ndeld worden. One K~olo
aien tijn evengoed een deel van
Nederland ule Zeelanud, H~olland of
Overijeel. Of de ocean dan wel
een smallere river landstreken, die
henE hor ,iechbeitdt,m dt niet tcr

'Eng ibch re ee rig su ernulpn


dat ailre aspnvae n a onte Ko-
lonitio sa;l to beoordeelen bebben en
beeliesen~ moet, welke goeder~en non
dig sijn om bet econo~mische leven
inN erl odech-Indi~ in son tol
h uden. 1)eb ge ltndies zula no

kze eKomo~ ebeai eet nodii wiehn
benl, door to laten, terwiji I~uitech
t sdk beini oeettF dt ne i ijan
delijke handen kome. kEco comit4,
weario de buitenlandsche regecarin
Fen vertronwen stellen so dAt te
genover huear sekere, verantwooorde
lied dre, ciode du 016-
liickhh on rtan inoneKolorn Iodzakelijk zijn
Von Root el~in osdit voor den
toevoer van Duitech materiel voor
onze gou verniemendtws ikf erken Vr e
rubbe loe nmingen, minernalwa-
tiern medicamieuten ee.ati it betaf
Wat den nitvoer aangaat, is er een
niet dmin er hea~n 2cije regdo7jnt Kot-

loni ten Ie van Ne~deri od is, m dat


ken beeft, wat rP aebeurd met pro-
ducten van onee e gene bezilttin en,
o verse tegoa lonet Hl tbeakm uit
IndiB, sooder ecoige restrichie, kan
vervdoerdd wordon naar ders land. Er
wm al inuNederiand r naaIldera
uit ;evoerd wordt: onze tabak wRordt
me rutCelan leder die b edenkt,
meltkee~c adea obijvo rbeeld easn de
kostbare Deli- en ook Java-tabak zou
kunneo berokbkend wT ren, uft ar
en8 bj' anreu rd vr a~ ranR1t jdel
op]a .udavor et b rkode
opsael chn da v raache opel gepleante
age b e'rP ade beteekenis van dit
reutWie etant ann het hood van
bedo itd comit6 voo~r de kolonitin 7"
roegOich, bet is 't best alles soo


Y~tt~ertreek nirlt bew~oond pn nu eijn
de IBuitsichee Holda~teu daar overPAl
hezig bet lanrd to howe~rke~n, waarin
granen gaezaaidf wordlen. 1)e bedoeling ~
hiervan1 sal toch wel n iet zijn1, de
go''lieerden te latten, negateo, wait de
LDuitechers ge~Zaa-id~ hebben, latetgen-
deel, zal hetee en 't ander wel
gedaan zijn am alle mantregelen to
nemen, noodig.r teneinde Rogeland's
plan te verijdelen : de uiithongeriig
van Ibuitschlanld. Ue bewerkting van
het land door' 1)uiteche soldaten is
nist ietsi pla~ntAeijks, mear Reschiedt
in BelgriF achter he~t front, r\aar de
burgers moeten vluchtenr. Oak in
het overige IBel~ mc wrdoln de b~oeren
geholpenl an:n zanigreanr, moststoffeat
eniz., tegen nrogali booge hotalingen.
O~nlangsu werd Zeeb~~ll~rugg wearf eens
besehoten, Zona)tls ik I'Lreds meladie,
dloor Eng~elche oorlogsachepeni, of-
schioon de tBuitsche kustbatterijen
het meest in actie warea. thie scher-
mutselingen mullen dnar ini deni ver*
volge wel meer p~laate hebben, maar
bebben niet meer d-e beteekemsR van
vroeger. O)pend~en vroeger de Engel-
Flche schepenr een vuren op Ze~ebrugg~e,
dan wase dit cook b~edoeld~ als een
bombardemrrent, manr togenwoordig
nist meer. K~omen een of meer Eo-
geleche kr~uisers wat to dicht bij,
dan ste~lleni de 1)uitechiere hun kust-
batterijen in working. Mleenen hun-
nerzijds de Engifelschenr hier of dear
een periscoop to zien. dan begmnleo
zij to vuren up ecbtle of ve~rmeenlde
ollders~eeirs
1)e le~zere kunineni dus 't best doen
ini den komrenden tijal de berichten
over ,,bomba~duurdomenten op Zeebrug*
ge, die in sommrrige blarden reeds ver-
tschencn ziju, wa~t critischi to lezen*


-- -Deo Ned. Oversee~-Truslt-M anrtYchapps.I. J


Ee~i der lucede der re~ductie van t
TildZ mocht eenl ouderhoud hebben me ~
den heer Van Aalrt, organni~sator d~
NederlHandsch Overzee-Trust-3 a t
scihapprij. Vanl dit oll~lllUderhou ge
bij het volgernde vrcalag :
Met de groote welwillendheid hem
eigen, ontving de beer :. J. K. van
Aalet mij ini de p~residents~kamer der
Nederlandsche IIandlel-Mi~Aatacha~ppi)
in de groote huizinqe toan de Ileeren
graicht te Amsterdaml, na het ver-
soek van den journalist~ am Eson
vr~rangespek.~k ;n met de verbasing
wekkende kailme rust vin den oer
k~rrachtigen, aIiles beheerschsnden za.
kenman, dlie elk morment dienchttar
mankt Rann zijn wil en asan iedere sann-
gelegenhe~id de juiete minute~n toe
bedleelt waardoor wondered van ar
b~idedprnaetatier shorA71s wo den,

vt t deoel evan mijn komst was
spooiguli uit-eengez~t. 1)e Nederlaurd*
sche Ove'rsee Trust-saatschappij -
een der vele genia~le Rchepp~ingien van
derren orgamnsator van Nederlaud*
Rchn energie hieeft in deze crisisda.
ben one land en one volk onschat*
bare dienaten bewezenel. Zi i heeft den
handel een wegr geopendt, waar deze
gesloten was; zij heeft de industries
doeo voortbloelen, waa~r deze met
stilstuaa door gebhrok aan mate-
riR Ito a le < re bedreig~d; zilheeft
heid bewnardl so voor eeni integnree
read deel mpeegeholpen ons econo
misch even voor ondergSatg to be
hoeden. Voor de breeze massa d~s
volks. voor het g~roote publiek is
dit alles~ echte-r mind~er bekend Mien
be~seft niet in~ breedien kring vol
doende, wa~t dleze Maathechappj

stat, ian deade ban ~ dg('~lvoor ona
lan~d* beteekeneo, L~agr et oiet voor
de hiand, dat de journalist doel
en working van de bedoelde! inste!-
ling eens wat nader wilde beliebten 7
Zijo anovannke~like beswa~ren teogen
een interview, beswaren, die verband
hielden met b~uitenlandeehe verhou
dingeni,alielt dve ocr Ia 4 Aels rij
dat uiteluitenid het underhloud ten


dmoel a 0, nalderwbet O)versee-Trust-Ma tar eachppij. Trou-
woeodit endei n ijli Fie'raggespirek
Waplt met de levendigheid, welke
bet luieteren tot, een genot mlaakt,
bagon do beer Van Aa~lat eigenerbe
saging~ to vertelleni vanr stroven on
werken der instelling,*~ zoodat vragen
overbodig werden I
Toen to doo afgaeloopen scuer de
serate bange crisis dein Nedesrland.
schen hiandel on het Nederlandsche
volk in zoo groote ongerustheid
brachteo, toeo daizeuderlei onge.
kende, noolit vooirzifne vTraagetuk.
ken een schier onmiddellijkie oplos-
sing elechten, toen vormdae zichi (de
journalist aloeet telke~ns usaer den
man van het iinitirtuief vrag~en, dnar
de beer Van Als~lt eich self poog~de
te elimineeren), een commiesie voor


hteleo dag lung beet gevochteri. In>
den loop van den nacht wierpen wi)
den te~g'"ndtander ult een ;redeeltt
van de loopgraven, dfie hij genomen
had. H~e heeled boofdstelling bleef in
onze handen. Met het aanbhrek en
vian den dag onde~ronmen de Fran
schen met groote overmnach t een
oienwen sanval, die dearop ultliep,
dat sij nocg eenigfe verdere loopgra.
ven moesten out~ruime~n.
Op bet overige front was bet, in
den n~eebt van den 9den in bet al
gemeen rustig. Slechts herhaelder
ae Franschen bij bet bosch van
,Mortmare des arvonds tevergreefs hun
sanval.
Ooze troepen vervoleden ben tot
in hun eigen stellinlgen on nramen
twee mnaciinregeweren.
~eco sauval des vijaids ini cen
vroegen morgen had weer niets an
dere dan buitengewoonl zware ver
'liezen aan sljo zijde toogevolge,
D~en 9den April vielen de Franspchet
op den Noordelijkenr vieugel vatn de
Orne eni de boogtco van Combres,
0.a1. tusBchen Parlfoolt Rupt en Ma~r-
cheville, vIan den midda~g tot mid-
dernacht niet minder dan vier malen
ean en wel telkenmaleovereen breedte
van 6 KM~. AI die annvallen werden
terug~geslagen en kwa~men den vijtand
op groote verliezen to staano.
Ireo dearopvo~lgenden nacht eo
voormiddalg warenl de Frausette ar-
tillerie enr miijwerrkerl rran den geang
D~es nlamiddags kwam onze trege-
stander op de beelel liuie bij de hoog~te
van Combres uit ziju loopgraven te
voorschijn on drong op eenr plants
door tot ann de Zuidelijke helling.
waar Ziin aanval in biet your van
onze tweedy stelliog doodbloodde.
Onze troepen handhaarden zich op
de hoogiteu enr heroverdeo door een
tegenaanval onze vo~ornitgeschoven
stelling voor een deel weer. Een
tweedy aenval der Franechen werd
door one airtillerievuur verhinderd
D~e vrijaud beechoot 's eachts het
dorp Comnbres en de boo~gte.
Wat het overige fr~ont anagasLt,
hadl er den 9den op de linie Seuseu-
Spada een ernatige mrAar vr uchteloozc
sanvHl des vijands plaste, wea~rbij
wij 71 gevanugeneu meakten. Een
swakkere nauvael in het bosch van
Ailly werd gemakkelijk afgeweson.
Een manalV der Frainschen op de
linie ReguiiBville- Feyenita~ye nam r~eedc
wonder one artrillerieveur een eiod-
Ire verliezen van de sanvallers warel
nitermate groot. -0Op een plek ten
Noorden van Regni~ville lagen 500
lijken bij elkaar.
D~en 10d~en April had nog maar
44n anrnval der Fran~ehen plants,
.n.I. in het P~riesterbtosch, die wonder
moeite word afgeelagfien.
Zoo eindigden den 10dlen evennal de
vorige dagen met een volledig; success
der Duitechere op alle anrngovallen
deelen van het front-De strll 888 110 Y80f 011 (e Kilst.

lie loatete dagen wordt aan dec Yeer
een schrikkelijk artillerie-:luel gele
verd, wafurdoor vele slalchtcrffere val
len. In Thourout enr Brugge komen
ebeels treinen met gewonrden sai.
erbt geheele front van D~ixmniden
tot de knet bebben over so wee wan-
hopige sauvallen pleats, welke eeb-
ter nogf in het geheel g~een resultaten
bebben opgeleverd Wel willen de
D~uitecher e ich een success toeechrij-
upn doorireg cveroveri ng uvan het
Dixmuiden, maar ofechoon ik de
beechikking; heb over zeer uitgebreide
kaarten nit die streek, komt die
nasm er niet dp voor, en ook be-
woners ult die bourt kenoen het
gebucht niet. Waarachijolijk is wel
bedoeld een der buiteolbunrtenl van
D~ixmuiden, want ook dese plaastis
too~rd dbteesmnetdgeh lu inteeetsongB -
D~ixmuiden liggen de vijandelijke
loopgrraven elechts gescheldleo van
:elkaar door de Yeer en deo grooten
steen weg, die er clak neaat ligt
Water en weg bebben bij elkaear
elechts een breedte van 40--50 me
ter, wat dan ook de afstand is,
I idt de loopgraven van elkandler


Bet hevigat, woedt de strijd niet
dejDixmnid o, mealabij co~mboafe -
eief hebben en ~e lartate dag~en ook


echieting5 van de 1)uiteche knetstel.
lingen H-et knetbombardement v~an
5 April wars allerheviget en our~de
ondanks den neervallenden regen.
biina deo gebeelen dAag.
In eokele- blades, 0.a. in ,,'t Ge.
tronwe Maldegbem," is er melding
van gemaake, dat de Duitechers in
Tielt en Kortrijk geproclameerd had
den, dat sij de Yser om strAtegisebe
redenen souden opg~even. Hiervan is
natuarlijk niets van? san; ze schijoen
integendeel zich krachtiger dau ooit
t overaterken, en ze gelooven niet,
dat ze binnenkort dear zullen moe-
ten vertrekken. Tot verechceidene
kilometers achter de strijdlijo is de


brug niet, heeft v656r den schok iets
van do ooderseeboot gezien of beeft
iets booren preaion.
Die ,Katwijk" hard grean sann
boord voor de Nederlandeebe Re-
geering bevatte due geen contra.
bande; b et was op weg, niet near
een haven der oor ogvoerende par.
tijen, maar naar Rotterdam. Elet
voerde duldelijke teekenen, waaruit
was on to makers, dat bet een Neder-
landec schip wee. Bet lag gean
kerd, van vluebten was due geen
eprake en kon makkelijk g~evisiteerd
worded
Toch is bet, wonder ondersoek,
door een duikboot naar den kelder
grejangd. Een duikboot, die viag
noch nummer voerde, en wonder hulp
to verleenen er van door ging.
Voorwaar, een ernetig geval voor
onte beproefd e handelevioot. lie
eenige mogelijkbeid, die tot vcrront
schuldaigig niet tot goedpraten -
zou kunnon leidea, is de ooderatel
ling, dat in de duleternie (het was
Ongeveer ha~lf acht on, soo seggaen
de berichten, men was besig de lich
ten te ontateken, noodig voor her-
kenning) het schip niet herkend 18
of dat het manoeuvreeren met de
lichtenl voor seineo ie anagesien.
D~ergelijke onderatelling is mogelijk,
hoewel niet wearechilo ijk. En seker
is, dat, na betgeen er reeds telkene
geheurd is, voorsichtigheld teg~enover
onzen handel, dubbel geboden is.
Hoe het sionze regee8ring, die
bij vori~e geegenheden eanetonds
op de 'Iree stood, sal ook thae i
niet nalaten, de zask deg~elijk te
ondersoeken en heiar woord van pro-
test to laten boorea, Indien de ann
valler outdekt words. En we mogen
toch wel vrerwachten, dat die aan
caller zich sal aanmelden no sulk
een dead.
Ale gezeg~d, de veronderateling soo
juiet geopperd, doet niete a tot
rechtvaardaging van bet geval. Zoo
als toch onze Regeering op 12 Fe
bruari, in autwoord op de Duiteche
verklaring betreffende den duikbon
tenoorlog, heeft sangestipt. is het
plicht der annvallers, een san to
vallen eebip te ondersoeken,
Krachtigr opkomen voor de reebten
der neutralen is dus, soo oolt, dan
thane weer gebodenr."
D~e Duiteche Re eering beeft later
werkelijk; verkrlaard bet schip niet her,
kend te hebben als een Nederlandch
schip, omdat de herkeuningsteekenen
niet voidaende verlicht warea.
Aan Nederland sljn excuses aeDge
boden. De schade sal vergoed worden.


De govechten tatsshen Ma88 gg
$00281.

Over de gerechten tueschen Mass
en Moezel wordt mit bet Duiteche
boofdkwartier nader g~emeld :
Terwijl de anovellen der Franschel


daabne duo eeuol rn2 hte lum
nadat hij in de streek van St. Miblel
nieuwe treepen had geconcentreerd.
In den middag van 7 April~bad
de eerete sanval Dlaata ult het La
Sblouse-boch, 9 KM. ten Noorden
van St. Mlhiel, op onze etellingen
onweveer in de lioie Henzy-Lamor.
ville. De sanvaller trok langzaam
achteruit en liet een g~root aantal
dooden en g~ewoodeo achter. Twee
ofilcieren en 80 ma~n werdeo geran.

Flo den omacht van deni 8sten April
duarden de artillerie-gevechten op
verechillende plaabseni van het front
voort, vooral bij de hoogte van
Combree on tueschesn Regnieville en
F'eyenhave, en hier en dear ook
infanterie-ge vech te n .
Twee sanvallen ten Zuidoosten van
Verdun bij Mlarchevilleliepenl100 M.
voo bne bstalldogen AIl drongen
de Franachen weer in een deel van
de loopgraven, die sij den vorigen
"d haddan verloreD.
an anval op bet Boys Bru4,
die bi) het annbreken van deo dag
plate vond on drie eachtelijke aen
vallen in het Westelijk deel van bet
Pr eete hoech wride d m dog en

en des avonds was onse tegenetan.
der op verecheidene deelen van bet


iron e att
Eenl oanval van het bosch van La
MIns renit mislakte~, gelijkt den dag
In gelijktijdig plastsviodende bloe-
dige gevechten bij het boech van
Mortmare warden de Fracechen ten
slotte met het blanke wapen terug.
geworpen. Hletzelfde lot trof de
Franeche troepen, die in de streek
van R ~nieville, in het Priesterbos~ch
en ten Zulden vende Oroe anvieleu.
In den eacht van den 8eten op
deo 9den werd verbitterd -op de
boogte van Combree gestreden. 1)e
Franechen schenen nienwe verestr-
kingen in het your te brengen en
besetten in den oebtend van den
9den de deelen van de loopgraven,
die wij tengevolge van het ware
alrtiller evuar hidden moeten outrM.
Ir.ea. Om dese loopgraven word den
-----Y --


.NRI

so o mspe
cido bine del id,

losha erddo d, o epe,
recperrlo co drg*

g ecncds iachl

.rnt .ot~f V.
cladtos borienes de la via.S

meOS a perdid Vrdr. n see

r e3cupearlosR co dProgllas .

decnoia ni alohl


veel mog~elijk in eln hand to hou
deno, omndat alles in elkander g~rijpt
als een raderwerk. Bet een houdt
tetn nauwete verband met hot auder.
E~n daarom sal de meerderheid der
leden van de Commissie voor den
Nederlandechen Hand~el dit comity
vormen.
D~e ledenr van genoeude Comnmis
HiO zijn, sooals u weet, jhr. Li P.
fl. O)p ten Noort, dr, beeren A .
K rlle, oost ean Voillenhoven,
prof. mr. C:. van Vollenhoveni en
mijn persoon.
-,,En ten slotte, gij wtart daer
just getuige van een t elefo nisch
geeprek met den secretaries van den
Nederl. Tuiabouwraud. (1) De boom-
k weekers zitten in nood. 't Is de
tijd voor versending van beesters
en planten. 1)e export naar alle
linden, waaronider D)uitchland en
G)oetenrij k, is van zeer groo~te be-
ieekenis. ,Maar ...... en daar komt
een groote ,,mealr" ...... de wortels
worden verpakt in gonjozakken,
welk material uit Engaeland kout
en due,' overeenkometigS onze san-
gegan~e verplichting~eu, nriet naar de
met, dat laind inl oor~logf sijude lan
dlen mag' nitgen oc~rd worden Wot
tto doen ? i~e brcoomkweekera mooteo
geholpen I Wij. pogen no van de
Verbondoneo toestemiming to ver-
krijgen voor de aanwending van
gonjo-z~akkenl voor bet bepaurlde doel.
E~r is nog geen besliasing genomen,
d~och wij hopen speledig de kweekers
vain Aalameer en B~sookoo to kunnea
gSerustatellen."
,,Zoo aiet u, de Nederl. Oversee
T`r u st-Mia utse b appij zorgt v~oor
allesI) "e~indtigde de beerF v. Aalst
1)it juiet sann het groote pu-
b~liek to doen weten, was het doel
van moijn komuet geweeet I

(1) Namelijk .bij bet begin van dit
vrsaggespreki had dit pleatst.


Beic'j(Mgj git (le g010Rie.

BekSTRlkO 88FIChte8.
Van Rome ult werd in 1912 aan
alle Hisechoppen over de geheele wRe.
reld een waarcichuwing gesonden : ,,in
hun respectievelijke dioceeen geon By
rischen Priester verlof to willen ge.
ven tot bedelen, soo bij bet bewije
niet kon overleggen, expresselijk
daartoe gemachtigd te sijo door de
Conrgregatio des Propagandla ~i~de."
I)e Hoogeerw. Pater Provicarie
Apostolicue versoekt derhalve den
G;eloovi~en : aan g~een vreemndeling,
als PrieRter g~ekleed, salmoezen te
willen gereui, zoo de vreesmdeling geen
Verlof tot bedelen toonen kan, on.
de~rteekend door den Vicarie Aposto
lieus van CuraCgan, of diens plasts.
vervanger. Alleen een dergfelijk Verlof
waarborg~t. dat de papiereu van den
Freemdeling zijn cenderzoebt en in
orde beyonden.
W1koRI! i
In het begin van de volgende week
worden met de ,,P'rine Frederikr Hen-
drik" de Eerw. Pastere POlEBZ en PO'C-
TIEN e~n de Ererw., Frater LEscLIANo
ult Nederland terugverwacht.
Reeds bij voorbast heeten wij aller
ha~rtelijk welkom.
AL. A. B.
De Groep Nederlandsche Antillen
van het ,,Algemebn N~uederlandach
Verbond" hield flonderdagavond een
Algemceone Vergaderinug. Het weer
was druilerig eo het was de laestte
avond der Marinie. Toch wa~ren er
nog; vele i)ames en Heeren opgeko-
men ter vergadering, maar niet zoo-
peel als verwebht worden.
lie Ondervoorsitter, Pater R. J. C.
WAITLEN, openide de vergadering, zijn
spit ultdrulkkend het voorrecht to
mootenl missen der togenwoordigheid
van den Iloogedelgestr. Heer Gou
verneur der Kolonie, die sich had
laten verontechuldigen en sijri Adju-
dant, Lultenant PIEiPER gezocden had
om Hem te vertegenwoordigen.
G)ok bet gemie van den geachten
Voormitter, C~. S. GORBIRA J.P.Ez.
word gevoeld, to meer dear sijo at
wezigheid te wijten was sann een Auto
ougeluk.
Nog meer dan' anders had desen
avoud de w~elkomegroet zija betee
kenis, omdat de D~ames en Heeren


selfe den regen getroteeerd baddien.
()ebeel in bet bizonder wRerd Luite
nant VHEEDE verwelko md, omdat
deze nog den leataten avond van
anjn verblijf op Curagno gegeven bad
esn het Verbond. lDe wearnemenide
Vooreit ter betreurde bet een oogeD
blik de hoogg~eepaunnn verwachtsing
to mooten te leur stelleD.
Volgene de Statuten moest eeres
een Kort Versing over 1914 wforden
voorgelezen. Hij verzocht derhalve
d,? Vergaderingp een oogenblikr de at-
tentie te willed leenen ean den Se*
eretaris, de Hee~r CHUMAGElao.
.dats weglens polan2:teruimte earet de
volg~ende week kan worden opgeno-
lnen in one BlIad, benoemde de
Voorsitter een C:ommissie van drie
leden, on de rekeningf on verantwoor-


BlfrgerlU)rO Stall$.
Opgantl vanr het anntal geboarton, sterfg~evallen en huwelijken, welke
hebben plea~tA ehad gedurende de meand Mlaart 1915.


_ __


ding van het afgeloopen jnar Ina
to zien.
Hij verzocht de HerereaM.P.
F. DE RASIETa EVERTsZ,ir..J.
vnN BREEMEN, on den Heer H-. J.
COHEN HENltlQUEZ ZiCh te Willen ver-
~erCenige tot derie Commnissie. le Se-
cretaris-penlning=meester soni de noo
di~ge stukkren ter hunner bschikk-ing
st ellen.
Alanu word de iLezi nr i ngel eid
van Luitenaint i,. VRIEEDE lIe VnoOP I
hitter herhealle, dat het te~n boog-
ste gewaardleerd word, dait de Lui.
tenant selfe den lastaten avond van
zija verblijf op Curagno h~ad willen
even san bet Verbond. H-et ~eat~uar
der Groep had zeer veel moreite ge
dean on dese Alge meer~e Vergade.
ring santrekkelijk te maken voor
de Leden.
Het bracht in herioueringr de chit.
terende avonden van vrongebrr. De
leatste algemeene Vergredering, waar.
op Mlevr. vAN BHIEEMEN hanir lezing
hield over bet Nederlandsche Lied
was een wear success. (ets dergelijks
bad het Bejtuiur g~ewild, eeniige D~a-
mes hadden zic~h reeds bereid ver-
klaard tot bet sing~en van liedereo,
ook word het ve~rmen vani een Kin-
derkoor overwogen, mnaar telkene
kwamen -er zooveel moeilijkheden,
dat men ten Plotte de hereidwtvil
ligheid mloest iuroepenu vatn eenige
Heeren Musici, en van de Marine
Luitenant VREEDE was onminddllijk
bereid tot bet boudeu eeuer lesing
over REMUBRNDT.
D~e Voorsitter bad reeds bler en
dirar bizonderbeden opgevangen en
wist dat de Spreker van dezen avond
uiet onbekend was met de Schildler-
kunet en een groote vererdnltr was
van REMBRZANDT. G(!estdrift voorbet
onderwerp zou due de lezing bezielen.
De sandacht der sanwezig~en te vra-
g~en was' ounoodig, de Spreker k~eu-
de het geheim die sandacht te boelen.
Met seer veel geDOegetl werd der.
bale het woord gegevenr anrn Lul-
teoust VREEDE.
De leeing was eigenlijk een cause
rie. D~e Spreker preatte heel een-
voudig weg over. de Oudere van
Rembrandt. over squn op~roedlog,
leerechool, levenswijee, over alles
wat had medegewerkt on hem te
vormen. HIet moolate was wel, dat
Rembrandt sped ig genoeg had
vanl iedere school en leering so zich
zelf vortiide. D~at is de ware groot-
heid van Rembrandt, dat hij eteeds
sich zelf beeft willen geven, en steeds
beeft willen volgen sijo eigen aan-
drung en laborst, sijo eigen inszicht
van saken. D~eze groote g~lorie van
Rembrandt werd ook eiju grootete on-
#oluk. Hij werkte niet voigens beetel-
Img en voldee~d sijnl lastgevere nistt.
D~e zoogenaemde Nachaeoacht was de
oorlogaverklaring van Rembrandt
De rijk~e Patriciiire van Amsterdam
wilden e~en portret, maiar Rembrandt
meakte van het portret cen schil-
derij. een visioen van licht en kleu-
rea. Maar de in de schraduw g~estel-
den wilden meer in bet soonetje ge-
zet worden en zoo kwamn er mnisnoe
gen en tegen werk ing. Rembrand t
bad echter zulk een gelulkkage le-
vensopvatting, dat al die tildelijke
ellende, gebrek ann weardeering,
de dood van Saskia, aijn ,veel ge
liefde echtgenoote, het verhiee miner
goederen, de voortdurende oorlogen
roudom hem, hem oiet Roaden de-
ren ; hij sebilderde door, kracht
scheppend en moed uit de zounige
vroolijkheid in sijn ziel.
Alleen de verzwakkingf van sija
geciisht hinderde hem ini latere ja-
ren. Maar outroerend is hiet ij n
sc-hilderij van Homerus to zien, den
b~linden D~ichter, een werk ult de
deaen, dat Rembrandt self het ge-
ziebt verloor.
De epreker wees herharaldelijk op
het lowendige leven van Rembrandt,
waardoor hij den schijn wekte twee
persoonlijkbeden to sijn. Hij echilder
de altild andere dan men siterlijk
van hem zou verwachten.
Verechillende lichtbeelden helderden
de leeing op. Oak warenr vele re-
producties van Rembr~andt's achil
derijen ter beechikking gesteld der
Uroep. We zge~n de Nachtw~acht~,
de Sceaalmeesters, bet Bruidje, Simeon
in den Tempel, selfpor~tretten van
Rem brand t, een landlschap en ver-
echillende eteen.


Het is wonder, dat op Curagao
nog sooveel van Rembraudet te vin-
den wass.
fle Voorzitter bracht denl Spreker
dank en verklaarde, dat Luitenant
VREEDE IlEMBRARIDT heel aardlig had
nagevolg~d. D~ese lesing; werd het
Curaqaosebe Publiek sangeboden ale
een teg~en beleefd heid voor de vele
fljue attent~ies door de Marine tijdleos
haar verblijf hier op Curagao onder
wooden. Eien act van piilteit wordt
niet beoordeeld, maar dankbaar aan-
vaard. Zoo hrrd ook dese lezing
eene boogere beteekenis ootrangen
en straalde in dfen gouden gloed
van dankrbare piliteit. Gfeen ander
woord dan danok paste op dese lezing.
Curagao sal nog lang deokeni ann
Rembrandt en siju wiseelvallig leveni
muoge Luitenant~ VItEED)E Ook de
asagensamate herionering~en mseoen
men van one oiland.


Hizonder nor~rr~r~n en mR was btPA
ter W~AHLEN, dat det Spreker g~oed
g~ereleveernl had~, dat Remrnb rana~t 's
kracht vo~orrkwa-m ui. zijni inoorlijk
geloof. Remnbraldtt ~ag Joe wreHi alH
eOD WOrnle~re Afit~ppjnfS Van Gods El
macht.; drrarom Ht I:rdle ij steed~s il i
blet held~ore licht.
Rembrandt~ ise de( PrinsB, de Koning
cler Hollbudsee iachlders, rle cverste
in Neder:land con nrergene ter wereld
de I weede
Ales volbloedl Hollanider il Ilu.1 in
al zijo stakkonl etcht Hollanstlc~h,
oprecht eni ee!rlijk, IHarom juicht. de
foorzitte; de k~enzo vain dcn Sipreker
toe. Hollbands Glorie wordt oak ge-
dleeld op Curar;Ro, un~k ini de Koloicnie
verheugt men zich over de g~rootheid
van Hoillands room. Onue Naitionale
Kunst wordt no'; hier aewRardee~rd.
gelijk blijkt ult de t:)?e~iandin vian
soovele reprilducties 11et Landc van
Rembrand is ori \foode~rl land eri meer
1an ooit hobbon wii dezen a!vonrd co-
voeld de eeabeid van den Hlclandirl
schen sterm can de SFedelijke cgroltheid
van~ Nederlarnd.
Het ork~est spe~elde eenl opwekkend
stuk en dA:-rn 't ,, Wien NeerlansHch
bloed."
In opgewekte st'emmingf ging de
vergaderinga holeliwarts. Vln m~eer
dere zijdeni wotrd verkloaerd, drrt de
musiek aiin mulk eean AVOnd een~ bi-
zondere attractie gaf. Mezt dankhe:ar
beid erk~ent hra Hea~tuull r die mod(ewer
king van dlen Heer .1, IMONBANTO,


D~e ,,Vereeni~in~g to~t hevorde~ring
van het Vreerudelingien Verkeer" is
dan opgericht.
D~it is cen feit~, wn:aroverr wij ons A
van b~arto vclrheungen. Spoo~digS sal het
blijken, vano welk gSrc oot nut dPxe
Vereeniginrg is vo~or onef stAdd in '0
bizonder on vo~or orie Kolonirie in
bet algemean.
Waet one ook grootelijka verhou;.
de, was de mooie op~komat van leden
en belanigstellerirlen. l e zaul van den
Kolonialen Ranid w is~e goodeat, en
g~eheel de ve~rga;der~ing door eernch te
er een opgewok te toon. Menr zoga, dit
er iete gevoeld3 words voor deze Ver-
eeniging Unit was een zeer verblij
dend teeken.
Aan de eeit~uaretafel hadden plants
genome de Heeren Mr J. R. GORsIHtA'
,Mr. Pa. F. DE HABETu--EVERTBE, A.
H. R. CHAPMAN, l)r. H. FERGURsON
en H. J. COHEN HENRIQIUEZ.
Mr. G)ORSIRA Opende devergaidering
en heette allen welkom, Hij bracht in
herionering, hoe de aansporing van
Or. KRAUs had lOOD heRliniten t~t
ecan bespreking over de oprichting
der Vereenig~ing in- een Beetunre-
vergadering van de ,,G~roep Neder-
landsche Antilleo" vanr bet,,A. N V."
Er virerden eenige Heeren saaDRZOcht
om een Voorloopig H~eatur to vor.
men en de Statuten op to mnaken,
De LJeden werden s~ongeworven, meo
sou ook tot~ do oprichting sijo over.
gagaan, toen in Europa de oorlog
uitbrak. Het geoaarr vanr er in be.
trokken to worden, was voor N'eder.
land niet denkbeeldig. I)e toestAnd
werd deardoor ook op Curagao on.
seker, en zoo wren de tijdlen minder,
geschikt om nieu We Vereenigri ngen
op to richten. Nadat het gevasr van
oorlog voor Nederland wat vermia.
derd was, kon men toch nog niet
met de nieuwe stichting beginnon,
omdat or toee druk vergaderd en
gecollecteerd wordl voor de Ultgewe.
ken Belgen, voor beit K~onicklijk Na-
tio~nacl Pteuncomit6, o ten slott~e
voor onze eigene a~rmen van Curagao,
Aruba en Bonairt.
Nu al die drukte wat achter den
rug is en de vrede in 't zicht, heeft
het Voorloopig Bestnur deze alge
meene vergadering uitlgeschreven.
on zoodra de Vrede er werkelijk is
me~t kracht de bevorderingS van het
Vreemdelingen verkeer ter hand to
kunnen nemen.
De Vo~orzitter verzoekzt de Verga.
dering over to willen gaan tot op
richting der Vereeniging door good.
keuringa der Statuten.
De versebillende artikelen worden
voorg~elezen.
Ale contributie voor de giewone
leden, er ziju er reeds 127, woird
vastgesteld 3


D~e Bijdrage der D~onateurs, reeds
13 gaven zich op, werd bepaald op
i 10, en de scheukiDg ID GODB, On
voor alitijd D~onateur te zija wonder
verdere jaarlijksche bijdrage, op 50
G~ld. gesteld.
Onder de art~ikelen is er ook een,
wearin de Pers wordt erkend en
voordeelen worden verleenrd san ver.
dienstelijke redacteurs.
ULt vinden we teer juiet gezieu
van de Smernaotellers der Statuten.
De Vereeniging sal baar grootsten
stena vinden in de Pleattselijke Bla-
deu, en seer dikwijle mooten inwer-
ken op bet groote Publiek, wat
Blechts to bereiken valt door de
PerP. Wi) brengene hierbij beleefden
dank voor de sanbieding van het
D~onateursebap man once re~dactie.
IDe Voorzitter deelde v~erder mede,
dat een reductiecommissie was be-
noemd tot samenstelling van teen
reclamieboekje, waarin reisgidson


Gfeboarten.


Ovet~rleden A nogegoven.


M. gest. Vr. geel in eebt b. echt MI. geal. Vr. geal. ILevenl. flowfel.


CURbA AO
Aruba
lIonaire
St, Mlartin N .tt
St. Eustatius
Saba


2 2
2 1

1


voor verschillande verbindlinuen v oI
eo n88P 00089 Lo zullen wlorden op I
genomnen, prijeopg:avenn van auto
techtjee etc. eni zedr veel mocde foto,'s.
Een kleine discussie volgde toen
over het artikel wtarfin gezegd i
woirdst, drat hcit Bestuur zichaelf Ann
vult uit de Lodeu; een afgetreden
lid mag alechts eenmseal he~rkozen
wordeon
Luttenant, PIEPER yrnleg, of het
niet Jamonier wase, dat een verdie-
Rtelijkc lid na zich gored erin gewerkt
to hebben, iem and die met bart en
ziel voor de Vmereeiging voelt, niet
meerdere malea herkozen zou kun
oen worden.
De Voorzitter Hntwoordt, datb het
B~estuar dese ho~perking met op7zet
er aan beeft toegevaegd, on te
voorkomen, dat het Bestuur steeds
ult dezelfde Leden blijft bestaan can
der ooit oieuw blood be ontvangeu.
Het sal zeer zeker jarmmer wezen een
verdieustelijk lid toe mooten missen,
maar feitelijk is toch uiemanud on-
misbaar Qok mtag niet worden ver
geten, dat de Leden eerst nau 4jaar
aftreden Wordt rnu een verdienate
lijk lid herkosen, dan verlai-t bij het
Bestuur eeret na 8 jaar sijll goede
krachten man de Vereeniging to beb
ben beateed.
Eliernt\ werden de Statuten als
goedgekeurd' beschouwd en word bet
Reglemen t voorgelemen so goodge
kenrd.
1)aarea most worden overgegaan
tot de verkiesin~g van het Bestuar-
1)e Voorsitter legde nit, -hoe de ver-
achillende posten oinder bet Voor
loopig Beatuur wren verdeeld. re
Fleer LEON LEYBA, afWesig, wasY On-
dervoorzitter, en de Heer Mr. CH.
DE LA TRY fELLIB tWeede Scretaris.
Diese had echter een brief inge-
souden on van dit postie outelaglen
to mogen wordlen wegeus to giroote
olpetapoling van eigen besighedenr.
OP Voor'stel van deo Heer MAnN'
algUE A:PRILES werd bet geheele
voorloopige B3esbuur deflui tief be-
noemd bij acclamatie der vergaide-
ring.
De Voorzitter bedarnkte, ook na.
mene de Leden. ire goodgekeurde Sta.
tuten sullen ten apoedigate den Heer
Gouverneur worden anng~eboden on
rechtspersoonlijk beid te kunnen ver.
k rijgeo.
D~e Voormitter steldd vo~or, RHar! Ma-
jesteit de Konringin het Reacherm-
vrouwschap ann to bieden We~lk
vooretel door de ve rg sderin rn et


gejuich wordl bogroet, evenslede vol-
gende vooratellen on dea Heer Gou-
verneur Eere-vooreitter to benoemen
en P'rof. KRAUs Eere-lid.
Ibe Voorzitter besprak verder het
plan subsidie aan te vragen en die
beschikbare! gelden to bestedon RAnI
het samnenatellen van het reclmeoi
bookje. Later kon dan worden uit-
gesien naar een eigen locaal aan de
Hrsven,
Een seer opgfewekte bespreking had
on plaats over de esmenstelling van
bet 'ooekje. D~e algemeene opinie der
Verg~aderiln was wel, dat het niet
soo goodkoop miogelijk, mear zoo
mooi mogeijke moest sijo, niet hier,
m;aar in Horlbsuid godrukt wordon,
en gradle ter verspreiding worden
neergelegd in de laessalous der boo
ten, in de hotels etc. Oak voor de
leden zou het beachikbaar sijo. 1)A
onkoeten zullen voor een root deel
worden goedgemaake door do adver-
ten ties van de scheepssageo teeb sppen ,
hotelboudere, auto~verhunrders, han-
dels- kantoren, on neringdoenden.
Luitenant PIEPER yroeg, hoe het
Bestuar dacht over reclameborden.
Hij zegs dit, omdat Mr. BENEDICT
lanrtat ale bij toeval, met zijn jacht
onze haven besocht en er toen op
attent meakte, dat een reclamebord
to de jacht-club opgehangen, beel
was bezoekers son ilokken. Mlr. nE
NEDIOTP heeft van blerilit nog getele-
g~rae~erd naar de Wandeir om Mr.
VAN DER BILT son toe raden een
bezoek san Curagao to brengen. Oak
de7se was verrnkt over zijo kort
verblijf earlier. Een mooi reclomebord,
met de m~eest noodzakelijke gegevens,
zal onee haven meer bekend maken
ann de eigenaars vani pleizierjachten.
Pater ~AHLEN pestigede neandacht
op) bet g~roote reclamebord, dat in
Nedlerland door een sebhilder van
naam is vervaardigd voor de Cu-
reragsoche Afi~celing op de wereld
te~tlOOnetellin~g te San Franelco.
,Onze haven, ~o verechillende bedrij-
venl mooten daar seer mool op sijo
wetergtageven. Als wij no eette aann
vroegen om na afloop der te~ntoon-
stelling dalt reclamebord hier to mo-
gen hebben, we hebben bet troch ook
z elf betaald, dan sou dat een prachtige
vereiering sijo vobr het lokaal der
Vereenigingr san den Waterkant.
Kleinere reproducties zouden dan in
de Club~ van New-York en overall
elders wear het nutt~ig wordt geoor.
deeld, kunneu worden opgehangen.
D~e Beer 8. J. CofnN IfENRIQUEZ$ 7R-ed~en gewerd mif k~et treuzrig bericht datr op, den
2dlenl deser mi/ine geliefdle Moeder'

ME ~VROUW DE~ WYEDU WE


goanng g iia gg g gaeteln

Let laatste ofecr he~ars levens aasn God gebracht k~eeft.
Rouwbeklag wor)dt niet verwhchT~2 maar Frzen-den
en Beke~nden word~el ~nunzaam u2tgenloodzg d tot het
bilwonen. 1 de~r HI. Mis van ustivarart, we~lie zul wor~den
opgedragyen2 2in de Annla-kerki op aanc~sictanden
Datakty~~ CP len half s2even.

P.fr. S'eph. v. d. Parvert O P.

7Mei 1915.


BEKENDMAKIrNG,


De verkoop van ZILVEEN
GOUDEN en JUWEELEN
VOO)R NJERPEN, beleendl ter
Spear-en Beleenbannk van len
Sept. l191 timn 8sten Febr. 19014
wonder No. '27.5 tim ~o.
90901K, zal plaazts hebben op
Donderd~an den *27n~r M~et
a.S., en vogende Donderdlagen
Belangheb~bendecn wonden ver-
zocht den verkoop te voorko-
men Idolodr tdeeainzuivte ig der

Cur~agao, dlen 22en Mei 1,15.
D~e Voorzitter-
JESURUN.
9--13


Bekendmakmig.

Het publ-iek wordtt herinnerd
aan Art. i 2er Verordlening
van 31 October 1901, 29 Janu-
ari 1902 (P. B 1902 No. 7),
thans luidiende :

,i edare hond moet voorzien
10. een! ha sand met een
metalen plaatt, waaro~p vermeld
staat de naam desi ergenalars -
20. een aan den halsband
at te hechten penming welks
vorm en opschrift jaarlijks i~l
de maand Mei door den Pro-
curear-generaal worden. bep ald
en welke, 0 vertoon van eene
door den ontvanger afgegeven
quitantie, waaruit blijkt, dat
de inl art. I bedoeldie belasting
is betaald, vanweg~e het plaat-
sttlijk hoofd der politie tegen
den kostenden prijs word ver-
strekt ."
De penning, waarop 's Rijks
wapen vcorkomt, zal dit be-
lastingj aar den vorm van een
bel en tot opschrift heb~ben het
getal 1915 boven, ext het volg-
nummler wonder het wapen, en
aan de achterzijdo hret figuur
van een hond.
D~e penningen zijn aan de
hoofdwacht van polite mn de
Willemstarl verkrijgbaar teg~en
betaling van tien centen.


"Ptsburgh Pret
T"5 r Cdi .". k"'"t:""i' km nw
THI,.",,,"" NuJ-li' ""'l.rm .lo~ pared

andb Jve~ bu preconcelly us orm

nw..*w... ...ggagewr


rbr wgz
Itu useorl mouseYL Y(Y C~
,,~u ,uio ,n ,u do[teril


NEN W ORK~.
(OPGERICHT IN HET JTAAR, 1852.1
Fatbrikanten en exportents van verfwaren in allerle soorten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor- hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in 66n nacht droog- zijn: Wit-
te lak. voor badkuipen; Verf in vernis om de; mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage g~ratis verzonden.
Te koop bij U. WINKLEL at ZONEN.

-- ~ ~~ -Irr

HlA V EN-NIEU WS.

V AN 221M'EI 5 J~UNJI


__~~ _


is zoo gelukkig to knonen, mededeele3,
dat dergelific plsa teer goed te ver-
weseulijken is. Juist deer dagen
beeft de Ten too n telling;-co mmissie
verzocht, dat allee wcat to San Fran.
cisco in onze Afdeeling was tentoon.
gesteld, opk op Cureago to bezich.
tigen mockst slju. De noodige stappen
worden reeds qgodaan om deatrtoe
te gierakea. Aen onzen Ver~tegen
woordigier te San Francisco sal ge-
scfireven w~orden.
Na de led en en belangetellenden
beclankt to hebben voor hunne op
komet, soot de Voorzitter de ver
gadering.
Onze.Ulltroar*
G;edurecade betw e4erte kwartaal van
dit nieuwe jaar werd van Cureaao
uitg~evoerd voor een geza melij ke
waarde van f 346,830.
Aaun hoeden voor fl00,720
,, phosphast ,, 49,615
,, steenkoien ,, 156,895
Ofici~ale- bericttep.
Bij Kcaninlijk Besluftt van 9 April
1915 No..19is de-hrearI. H., Lamng
Hrkend on toegelatea ale Vice-Consul
van GrtootBritano~iE co lerland op
C:uragao.
Ann den schrijver ten kantore vso
den distrielmeeeter van heot. 2e. en
3e. distreet J. R. Beaujfieool one-
wichtige rednene veertien dagem ver-
loof verleead(. .
Aan dea bulpeeiner bij den sein'
poet op bet W~aterfort (i. F. C. v. d.
Wall Alrnemanp is tot heretel van
gazondheid veertion dages verlof
verleend, ea Louis E. Regales is til"
delijk sanpgewezen ale soodanig.
Aau den komanoies 2dle klasse der
belastlogea alhier E~. V. Garcia is
tot berstel vau gezondheld eet i
meandl verlof verleeod.
P081tsi0B.
~ifa~t can onafgelcealde en onbeateclhar
beponden brievren
J. E. Debrot, D.P. Henriques. Moees
Henriques. Alfred Klein, Ana Psaarands,
E~rnestina Pude~l, Andree L. Sntjders, Victor
Vanques.
A angeteekrend stuk : Dilla P. de Weeber.
D~rukwerken: B.M. Kraneveldt, C. Ma-
rion, L. E. De Romero, Juan Torn.
Niet voor velrendtog vathagr een brief
maet olrvolledig adree : ..Polyta Pool".
MarlrthGFllli V3B 1108
C117898088118 Haidlll1boll.
Van 28 M~ei 1915.
AARDNOTEN (PindaJ) per KG.........
ZOUT per vat van 180 K.G.e......i 0.80
<%HN EC ILLKNGper ($. lekw .,, 0.
id. per KG.2e kw. ,, 0,.40
HUIIDEN perl K.G........................ ,, 0.60
GfEITENVELLEN per K.G............ ,, O 80
WOL, per. K.G.............................. ,, 0.12
SJCHAPENVELLEN per stuk......... ,, 0.5o
OEN E DE N e K( I II or osyn..,. ,, 3. 8

,, 1 (gebleekt),, ,, ,31

,, .........,, 7
,, 5 L ,
4y z

,, 8 ,, ,, OLA ,
,, ........ ,11.50
.. ., ,, onA ..

.1 18 ,, ,1 ... ,
14 ;, ,; SiL ,.'
"1 va's ges'e o miiatnder f
RattSR
Gedurende de leatete 8 dagen wter
den, in het fiscalaat sangebracht en
door middel van petroleum verdelgd


1. Soldatenblus Marech v Blon.
2. O~uverlure our Semiramide Marach
late ultvocering a Houenta. .
3. Hlerbsweisen Walrer W~aldtenfel-
4. Faatelse sur Canalerta Rllsca ,
5. Semper Fidelle Marche JPL gousa
6. Seletton Die luatige Wittwe F I~har
7. Nlna Masurka 1Moroni
8. Ila negrtha Joropo, le ulty. P E Gfutierres
Zondagavond om 7.80 unt, Overzijde

jllieCeHARtd4 C

De bilanealandsrcha teastaall


le de bouding der Italia'aneche I
regeeriog reer moeilijk to begrij 8 l
en.leent sij eich son alle. veronsr.
stellingen, de bioneolandsche politiek
is seer daidelijkr, maar baaert sorgien
en kommeroleson zooder einde sann
teor 2eter esin modewerkerea van
cjZeerd begrljpeijk en vol weatheid e
sija d woor envu Ba~landra man
een af~gevaardigde : ,,49 binnenland
eche toeepaend gee~ft mij mneer sorg l
dan de buttenlandedle.
W~Cel nergens beeft dfe evooomische:
crisis, door den oorlog onttateam
ongelukkiger gevolgen gehad dan in I
ItsliB. c
Vapoude le het bekend, dat Italii
eerder eep arm land is. Vruchteo r
en wljo ago bijoa de eenige voort z
brengaelen. In de leatete twintip l t
drl~tig, jaren heeft stch, elephte in her, ee
huourden van ItaliB de opkomende d


scoIes Anko e vase


inidustrie. vooral die der mechanriek,l 1)at die vrijmetwelarij, dle hier nog
beginnen te ontwikkeles, welke Jan steeds gSroote macht besit;, duez
ook in dese provTincii~o hare gunetig~e loorlogabewveging krachtig steunt, is
gevolgen deed gevoelen. een bekend feit. G~ok de national.
Van de handelsbavens telt alleen listen hebbe~n zich door dezeni Muso
Genus mede. Aaun bet buttenland is lini laten medealeepen, totdat de
ItaliB de hoofdproducten. schuldig. lan~rtate, bepaald revolutiounnaire nitini
Grean. steenkoles, suiker, enz. be- g~en, san velen hunnier de oogen
trekt het Rijk uit het buitealand. bebboo geopend. Blieebt is het eaa
Overhekendt is de emoigratie der Its te nemen, dat de leaders deer be-
lia~nusche arbeidlers. AtoerikH, E~n weging ourlog willed; on deni coriog
gelandlt, IBuitschland en Frarnkrijk lof on Trente en Tri~st te veroveren.
tellen op g~ewone tijden honderd- B eter begrijpt men, dat eij den oor
duizeoden Italiaansebe workers, die liog willen on gemakkelijker de re
in vreemde laden bet dagelijksch volutie in het land to brenfen.
brood, dat bet vaderland hun niet D~e togeopartij der neutralisten
kau verechaffen, socken en vinden bestaat uit de oilici~ele socia~listinche
Nanwelijke voor bet uitbreken van psrtii, maar is niet beer te ver
het tegenwoordig confict wren de trouwen dan de andt re. Oak sij
expedite naar Afrika en de oorlog w illeo niet den vrede en de algemeone
met Turkije tot een eitade gebracht. lonsijdigheld on des vredeswal. Gok
Dese oorlog beeft ItaliiB ontzaglijke bij hen zijo revolutionnaiire inzichten
sommen gekost, soodat een afge miet uitgesloten, eveamin ale zij
vaardigde k o zeggen, d at men better k arig sij n met an ti m on archistische
en goedkooper de kolomie van Tur- bedre glogeD. Teen de oorlog met
kije had knonen afkoopen, Turki e uitbrak, hebben ze getracht
in de maanden Mel en Juni veande algemieene workstaking at te
het afgeloopen jaar had Itali@ een roepen en hidden gearne d~e wereld
proeve van sociale revolutie to door het droeve schouwepel gegeven van
staan, die met geweld moeetonder. een land. hetwelk in ernatigfe tijden
drukt worden, en duidelijk deed als een oorlogsperiode, verdeeld is.
indien, hoeveel macht de voorstan. 1)e werkstaking mislukte, maar vast
dere van revolutionnair optreden in ziju ze besloten de Zan~k to bervat
zekere streken en wonder zekere be. ten, nu Itali6 zich meogt in het
volking badden verkregen. tegenwoordig conflict. Hun kreet
De ourlog deed al dadelijk de eco. van vrede en neutraliteit moet bij
nomische crisis ultbreken. Uit.Frank. de regeeringr de grootate achterdocht
rijk, Duitechland, Eugeland, k wamen wekken.
de Itallaansche landverbuisers terug Bet g~rootste deel der bevoliring,
en vormden dadelij k een groote bizooder de kartholieken, staan mnet
mess workloosen, d~ie door de open- Ide regeering~ in wankzame afwachting
bare besturen worden ouderbouden der gebeurteniesen, die zich voordoen
en dadelijk bet leger der revolution- ini dea wereldoorlog.r
nairen veraterkteo. Vaderlandaliefde bezieltlhun hou-
D~e eankomnende nijverbeid van bet ding. Dre mneesteu verlangeu alechts
Noerdeo ve~rriel bijua g~ehe~l. tHe vreedzaam te worked, on de econo
talrijke vreemdelingen, die d]en algie mische crisis het hoofd to bieden,
m~eeen rijkdore vae ItaliiN.jaarlijks maar oord~ealt de regfeering, in wie
met rse honderd millioen vermeer zij een volledig vertrouwen stellen,
derden, bleven utt. Al spoedig kwam] bet noodzaketijk op to treden, dan
gebrek san grena, betwelk voor bet leullen zij tot den laatsten hun plicht
Ita lisausebe volk, door de asuge- doen en op g~een offer zien, gelijk
nomen ievenewijae,ven meerebehoefte bet groedlen burgers betasat.;
is dan voor een andere bevolkingi. 1)e biineolandsche toeetandl laeat
De voorr~ad steenkolsn, benooodigd zich gemakkelijker begrijpen, mear
voor t~reinverkeer eni nijverheid, was is voor Itarli; gevaarlijker dan de
weldra ultgepu t en zeer moeilij k buitenlandsche.


Ph010gfapbiScile [niidtillg. I


Soublette et Fils,

RO PPIIOTLOG R APRN


kan dearin wordene voorzien. I
D~e voorbereidirlg van het leger,
DA den oorlog met Tur kije ge heel
gedesorga~nieeard, vroeg een milliar~d
lires. Ile leeninlg blervoor uitgeschre-
ven door de regeeringv, tegen vier
en een harlf procent~, werd godekt,
vodoral door bet Tlatriotisme der
groote bankinstellingen en de in.
Ilhrijvin en doqsed~iat O gkaks
eeo,~~~~~~~~ H mnsei oro i
de algemeene staf hebben noch tijd
noch geld verloiren, en in neae,
meaBdeD WOnderen van workzaam-
heid verricht, maa~r moeilijk is arnn
te nemen, dat in neg~o mnEanden'
srac wogr eheel in vorm kan ge.
Het d rij ven der oorlogvoerende
moe" "then om Itali inebettcone
maken der publieke opiniP, beeft
den ouruetig~en geestestoestand der
bevolking teweeg gebracht.
Interventisten en neutralisten be-
kampen elkaar in bladen, op strsast
en in meetingen, in vlugachriften en

ben medteto tenb or reolve e.vo-
In de groote steden gast geen
Zondag: voorbif, wonder dat door
voor. en togenetanders van oorl. g,
klappen uitgedeeld worden. In bet
begi n beeft de reg~eering dit alles
teegelaten, miascbien ook wel, on
een of andere mogendheld vrees in
te boezemeni. Gedurende de lantste e
ma ude weerrdooch rn leetrid otne

straties, maar de gewoonte is an~n.
genomen enJ nu vecht men togen de
openbare macht, om elkander klap-
pen ult to kannen dealen. D~e ge-
moederen sijo soo verbit, dat de
interventiaten oorlog willen of revo-
lutie, do neutralen vrede of oproer.
De groote leider der oorlogazuch.
tigpeo is de oud-ofgevr.ardigde Mu-
solioi, die juiet omn zijn oorlogszuch
tige plannreni de boordredactie vrn
het socialistiech aertijorganrr most
verlaten. Tot a gemeene verbaizing
wist, hii norr geen mounnd I ster een
geheel nienw orgmaHn, Po~poo d'l7lalia
op te richten met de ultgebroidate
adformaetiemiddlelen en correspondent t-
eebapp~en, Volgens herekeolog van
deskunidigen moet Musolini op z'n
minst een hrilf million ter sijier
beschikking gbehad hebben. In alle
bladen g~ing toen de vraag~, vPanwa'Hr
't geld kwaem, welke vran~g gemakrke.
lijkedoor d op street de huoodman der oorlo5.
zoekendeprtj en sijo taal is in
den loateten tijd bepeald opraiend
en revoluticonair, soodat het onbe-
grtj pel ijk is, dat de regeering hier
Diet Optreedt Gok son de vrijheid
of liever loebrandigheid dler pers
mnoet,, vooral in bangfe tijden alR de
onze, sekere g~renzen geteel 1 wo~rden
Met bem gasut made at wat zich
republik~ein of ana~rchist noemt en
zekere elementen, die met geen par.
iljnsam aaugeduid kurnnon worden
no liever in troetrol water vieschen
fan een politiek ideaal nastroven.


Vas


Het Centrum.


fiEKROO)NI 1

tc- Amrnstetrda~m 18b3~

Ctwerl?^~ I f.i a,
unraga"o. Earster Prij s re~l
medlatle, 1904.
russe~l, 1910
Curaga.jLo, Wa.te!'krkt Or
ba:nda~.


Exclusive Agent forthe Dutch -I


Amigoe di Curat;ao.


( Vecrtrek I


whI, i snpiteinl tAankomrst


IInan1


van c


Amsterdaml

M aracalho
New York
La Gfuayra
Mara nlb
New York
Ams1Hterda~m
Miarsenibo


Colbs


22 Mei
a. o


.
5 ,, f
5 ,

8ofsms


... ,


Newr-York
e aracbo
ira Iiuara
1Masracalbo
New York
Maracaibo

New-York
New lYork


Pr d N~ederland
Ma~racaibo

.11aracaibo
Cnracns
iteri~a
caracns
"' Fr I cndr;
sa voir


n A de Boer
GiW Gioodm~n
A omhason
(SW Goodman
Furst
A o~heanon
<> Knin sk i
ss More,,


- - I -


soorso() Mei ainova .


1v rerraro


Aruitm
.uaracthe
Maracaibe
1Warsacrlo
sonatireib
Pea)aeli o
St Domigo


Re 'gio a
Mr la eontcita
Hirondelle H
Diuna v
Qngea V
s no Fancisco
Drnorah *


no uees
r uban
Aruba
Vela- de C:oro
Maracatbo.

Marcarlsao


clara c
gvrias ,ni
!Refurgio H
rvi.ginia H
Amadeo V
"clrma IR
':irena H


Curag~ao, dien 1sten Mei 1915. ,l 7 rcas
Do Procureur-generaail, *,,,, Dee olt e de D~aybol hinnen om wille van aved) beloOpen op de relr Santo
~omin g po--Cunravao.
J. B. G:ORSIRA.


a 27 a who
"
A h
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs