Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00103
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 17, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00103
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
------- ----- --- --- _--_ --_---------- .. I_ --------


',it B~ladr verachiijnt elken %aterdagr. BUREAU VAN 01T BLAD VtAfoodr bjet Huitnandere jar fi. 10
A~ h-onnementsprijR voonr Cuit ago, Bonrire, Amnba fodrik umir .5
en e Hvenindcheeiandn pr die anuenWaterkatnt No 4., Overzlnjde. I'r~ijr: der Advertentilin van 1--7 regels f. 0.50. volr- el-
ti.2.- met voo uit eta ug'DRUKKER B. L. BOGAERS ke nl reel meger 7Y ets.


UE ORLDOO .


.10rgen, 18 April, is bet twee mean'
den geleden, dat de dulkbootenoorlo~g
biegonnen Is. D~eze word ondernomen,
zooals in de officieele sankondingm
verluidde, on het troepentransport
van Engeland naar Frankrijk to be-
letten. Ire Engelechen stoodeD Op bet j
punt 100.000 man ale veraterking
naar bet, leger der Verbondenen te
sendon, en dat wilde D~uitechland op
alle mogel jke wijeen tegeogaan,
D~it boof doel van bet optreden der
onderzeeifre mag nog wel eene to her-
innering worden ge erLcht, want la
dese volle acht weken lazen we slechts
van het torpedeeren van Vieschers-
booten en Handelseebepen, ook mear
nlet een enkele maal werd lets onder-
nomen tegen bet troepentransport.
En toch heeft dit plants gehad in
de allereerete weken van de D~uitsche
blokkade.
De transportechepen worden gecon-
voyreerd door een eterke flotille contra-
torpedo'e, die enel been en weder en
rondom stoomden en elken oanoval
onmogelijk maakten.
Het boofddoel, 't tegeabouden van
het troepentransport, werd derbalve
niet bereikt, en soo moet Dufttch
land sich no terreden etellen met den
aanovoer van levenemiddelen voor En-
geland to bemoeilijken. Een magere
troops, I
1)ulitechland be~eft niet kunneo voo~r-
komen, dat EnFteland sIcjo troepen
op bet Vasteland kon versterken; dat
le een leelijk mieluktken van de on-
derzee--actle In de Noordsee en het
Kanaal. De gevolgen dearvan sullen
in Mel a. e. terdege worden gevoeld-
Want in Mlet a. e. begilnt eerst de
oorlog, volgene Lord K~ITcHENER.
De Belgen hebben slch geduebt
voorberend on komen mnet een groo*
ter getal in het veld dan toen de
oorlog begonl. D~aarbij, de kern van
hun leger wordt thane gevormd door
oud-straiders, die deo geheelen oor*
log meemnakten en gebard werden
in den krrljg. Het corpe bevelvoerende
officieren is grootendeele vervanlgen
door jongere krachten, evenals dit
geschledde in het Freanche leger,
dat tueschen twee backjee no toch
wel elodelijk geheel klaar sal aio
gekomen voor den oorlogs
We staan derbalve sann den voor-
avond van een groot gebeuren! het
wederopleanen van den oorlogebrand.
In bet Zuiden sullen de verraessin-
g~en niet long meer ultblijven. Spoe-
dig sal bet ook dear beelist sign,
wie neutral blijft, wie mee doet.
En dan, hopen we, sal de oorlog'
spoedig ten elude loopen. We sljo bet
allen ben, en verlsongen naar 's einde.
D~e algemeene outevredenbeld over
het at te langsaam verloop van den
krijg, sal muede oorsank zip, dat de
strijdende partijen trachten sullen een
beelesenden elag te elaan en een eind
to maken san den reeds veel te long-
durigen oorlog.DIE ONZIJDIGIllE10 HrN 880018,


Bet Belgisch gezantecha in Deo
Hanrg beeft sas de Bladh road -
stuurd een mededeeling, wearanu gee
het volgende outleenen **
Den 2en December beeft de kanee
lier van bet Duiteche K~eizerrijk in
den Rijkedag bet volgdnde verklaard a
,, 1)en 4en Aug~ustue hadden wij reed
annwijsingen van de door de Belg~i.
eche Reg-eering: began fout. Ik had
nog geene schriftelijke formeele be.
wijeen tot mijoe beachikking, Maar
or wren bewijzen bekend van de En-
geleche Reg~eering. En than nu door
de to Bruesel evonden documenten,
door mij ann de openhaarheid prije
g~egeven, as v~astgesteld, hoe en in wel-
ke mate Belgiti van sijo neutialiteit
ten gunste vanL Elngeland had af-
aband gedBBD, g~eft de geheele we-


C 1


C


reld er eich rekenachap van, dat on.
I e troe~pen, toen ze in den nacht van
Sden 3den op den 4den Augustue op
nelgiach grondgebied wareni doorge
drongen, zich bteyonden op den g~roud
van een staat, die reeds lang haar
neutraliteit had prije gegeven."
Delgl@;, terecht trotech op sija tra
dities van correct~heid on eer, wenecht
de champagne, tegen zijo eer gericht
door eene Kanselarij, die waarlijk de
leugien tot instellinlg schijut tehall.-.
ben verheven, niet to laten voorbij-
gaan, wonder hear naar verdienate
to brandmerken.
Een maand na de oorlogaverkla
Plug ontdekte de Duiteche kansela-
rij to Brussel bet verhaal van g~e-
sprekken, die in 1906 en 1912 ge-
wisseld waren tusschen de Engfelche
militaire attach's en den chef van
den Belgischen Generalen Staf. Met
twee documenten tracht D~uitechland
het verrand van Belgii@ to bewijeen.
Het eerste is het verdlag van gesprek-
iten, die er in 1906~ gevoerd sijn tus-
schen den Belgiachen generstal Iun-
carne en den Engelchen kolonel Bar
nardieton. In den loop dier gesprek-
ken heeft de Engeleche officer uiteen*
geset, hoe z. i. Engaland Belgiti te
bulp zou kunnen komen in geval
HelgiB door Duitechland sangevallen
word. Een sin in het verelarg geef t
den toeetand weer, door kolonel Bar*
nardietOD VOoronderateld :de Engael-
eebe troepen souden eerst in Bel~giBi
komen na de schending van bet Bel-
!Cishro gebled door Duitschland. 10
de vertaling van de ;,,ordd. Alig.
Ztg." van 25 November wvordt die
sin weggelaten, welke, volgene de
Belgische regeering, juist aan 't do-
cument sljo ware beteekenie geeft.
Bovendlen bevat de foto van het
verelag van Ducarne dezen shn : Bar-
nardistoo drong er op san : dat one
geeprek (conversation) volstrekt ver-
trouwelijk sou ziju. Van bet woord
con versation heeft de ,,Nuorddeutsche"
evereen komat (con ven tio n) gSemarakt.
itet blad last due kolonel Barnar.
diston zeggen, dat onze ,,overeeo-
komet" voletrekt vertrouwelijk son
siju.
Bij zulk een wijze van handelen is
commentaar overbodigf, segt de Bel
gieche regeering.
IDe Belgisebe mod ed eeling goat
vor(ft:
Bet tweedy document is bet ver-
eleg van .een, onderhoud over het-
self de ontle~rerp, dat plants had in
April van 1912 tueechen luitenant-
gene~raal~ Jungbluth on luitenant-co-
'lonel Bridges. a
In den loop van dat onderbond
deed luitenant general Jung~bluth
Eijo geepr ekgenoot opmerken, dat een
tussc hen ko m t van Engeland ten
gnuebe van Belgiti, slachtoffer van
een sentasting door D~uitechla~nd,
elechts met onse toestemming zou
kunnen pliatst hebbeo. De militaire
attache merkte dearteges op, dat
Engeland er mieschien toe zou kun-
nen geleid wvorden om sijo rechten
en verplich tingen als mogfendheid,
die voor Belgiti borg bleet, uit te
oefenen, souder at to wachten bet be
roep dat door loatstgenoemd laud
op baar moedewerking zou worden
gedaan. Dit was de pereoonlijke mee-
;ning van kolonel B~ridges. Dle Engel-
sche regeermglz beeft steeds de meening
van de komonklijke regeering godeeld
dat de toestemming van laatstbe
doel'de noodseaelijk was.
De lielgische regeering verklaart
bij haar eer, dat niet alleen geen
enkele overeenkomet word geoloten,
anaar ook dat er nooit van de sljde
vau welke RegeeringF ook onderhan-
dellogen of vooratellen nopene der-
gelijke overeenkomaten bebben be.
etaan.
Overigene beeft sich de vertegen.
woordiger van GrootBritt~aonnil, die
alleen beyoeg~d was om dat land to
verbinden, nooit in die gesprekken
gemeogd. Andersijde kuonon alle Bel-
gleche ministers, wonder ultzondering,
ooder verbtand van hun eed, getui.
genie afleg~gen, nooit werd s~enigerlei
concluslie van die gSeeprekken voorge.


steld, noch aan den ministerrand,
noch aan een minister in priv4.
D~e door de 1)uitechers outdekte
dossiers getuigen van dat alles; bet
getuig~enis is lichit v~erpreidend. op
voorwaarde echter, dat men gee n
enkel document verminkt of verdon-
keremaant.
Tegenover ono~phoudelijk herhaalde
lasteringen, is de Hielgische Regee-
ring, die de getrouwfe afspiegeling is
v.de B~elgieche rechtechapenheid,
oordeel, dat het gebiedend ge
lukt is omn den schender van IBelgii
opniouw het stigma van eerloosheid
(infamie) op te drukken, dat tot op
heden" zj senig~e wpettige verovering
le. eKninklijke Itegeering grijpt
dese gelegenbeid aan om, in aut-
woord op sommige beweringen, wel-
kes rkwandwillige bedoeling duidelijk
sann het licht treedt, te bevestigeo:
lo. dat v66r de oorlogav7erklaring
~geen enkele Fransche troep, hoe ge-
ring ook, in B~elgii0 was doorgedron.
gen. Geen eerlijk getaigenie kan to
genover deze bewering5 gesteld worden;
2o. dat sij niet alleen nooit een
troepen-asabod, gedaan door een der
garadeerende Mogendheden, heeft af-
gewezen, maar dat sij, direct nadat
de oorlog; verklaard was, kraebtig
de militaire beschermning van hare
borgen heeft Ingerospen;
30. dat Belgiji, ter~viji bet overeen-
kometig sijo pliebt, de krachtigae ver-
dediging van zlin vceraterkte p~last-
s'en o'p sich beeft genlomen, de mede
werkingf welke zllne ba~rgen voor die
verdediging tot zilps Lachikking heb.
benl kunnen stellen, beeft ingeroepen
en met dankbaarheid annvaard.
Belgill, slachtoffer geworden van de
rechte lijn die het g~evolgd beeft, buigh
bet hoofd voor niemand, zlfu eer tart
de sanvallen van de leugen- 't stelt
aijo vertrouwen in het wereldoordeel.
Ale hot unr der rechtvaardigheid
selat, behoort de zegfe aan ben die
allee hebben opgeofferd om, meat be-
wustheid de wtearheid, het recht, de
eer to dienen.

De ,,Nordd. AlIB. Ztg." zegt, in aut.
woord hierop, na gewezen to hebben
op den ,,echeldenden toon" in bet
stuk, dat het to begrijpen ie, dat
de Belgische staatelieden hun toe.
vlucht nemen tot wRoordgchreenw,
weart de argumentea hun outbreken.
Hun outnuebtering moet inderdaad
groot geweest sijo, toen deze voor
ben zoo, pijolijke en lastige documen-
ten in een vorm, die geen twijfel san
de echtheld deairvaun overliet, san
de openbaarheid werden overgele-
v~erd. IMen kan het echter nanwelijke
voor ernet nemen, wanneer de Bel-
gische regeering thaus gelooft, dat
sij1 de wearde van het document to
zijn geheel door speldeprikken teen
de vertaling daarvan kran vernieti.
gen.
Zoo words ang~revoerd, dat op een
bepaalde pleats in den teket het
w oord ,,Conversation" door ,,Ab-
kommen" is vertaald. Hieruit words
natuurlijks weer de bedoeling om to
misleiden aglid. Zooale nu is vast-
gest~eld, isdeou inderdaad to w~lj-
ten aan het; ouduldelijke aechrift in
bet oorep~rookelijk stuk van general
D.ucarue, dat een keer voor ,,Conver.
sationl", ,,ConIvention" is gelezen en
in dien sin vertaald:
Welke staastreebtelijkie beteekenie
van Belgieche sijde aan de stukken
werd gehecht, blijkt overi~gene ondub
belsiDnig Ult deD gefasel[Dileerden om-
elag van het stuk, dat seer duide.
Iljk 't opachrift r ,,Conventions anglo-
belges" drangt.
Het tweedy verwijt dat de Belgische
verklaring tbgen de vertaling; richt,
le even dweas ale de eerate. Er words
beweerd, dat wi) de siDsDede in het
stuk van Ducarne, inhoudende, dat
hes binneurukken van de Britsche
troepen eeret zou planlts hebben na
schending3 der Belgieche neutraliteit,
souden hebbeo weggelaten. Inde Duit-
sche vertaling wordt echter, gelijk
hierbij nadrukkelijk wordt vastge-
steld, medegedeeld : Op bet document
bevindt eich nog de volgende hand-
teekening a ,,Het binneurukken van


do Engelechen in BegitiS sl niet dan
us de schending; van onze neutrali.
toit door 1)uitechland geechieden."
Vani een weglaten van dese zinene.
de kan due g~een sprake zljo. Indien
de Belgische regeering thauis het be
stnan van compromiteerende docu
menten aenvoudig nit de wereld wil
helpen door bet afgeven ,op hear
woord van eer" van een v rklaring,
waarin zi] ontkent, dat oolt met
eenigc! betrokken regeering een over.
eenkomet cou siju gesloten of ook
zelfs besprekingen of o:iderhandelin.
gen bebben plaate gievonden, dan 18
die verklaring op eerewRoord toch to
nalef, data dat er iemand to vindeo
son wezen, die, tegenover bet be
staande verpletterende bewijamate
riaal, aan die outkenninig g~eloof son
kunnenD echenken."
Naar men siet, voert men den oor.
log op bet paper even fel ale opi het
oorlogoveld.
Kurt Eisner, oud-directeur der ,,Vor-
w~rte"', erkent in de volgende be
wpoordiugen het goed recht van Bel
glS, om sich to vetrdedigen :
Men weet, dat Dauitechlanod sich al
maandon lang beijvert, om sann 't
D~uitseb~e volk en aan de beele wereld
to ,.bewljeen", door de openbearma-
king van soogenasmde ,,geheime
stukken," dat Belgi eself sitjo neutra-
liteit son geschonden hebben en dat
D~uitechland derbarlve geen enkele
sebending van 't volkenrecht begfo *
toen bet 'tland der Belgen b~innenvie *
Mlen heeft de gehelme documenten
ondersocht, om t~e bewijzen, dat Bel
g~iB zelf zijn neutraliteit had prije ge-
geven en dat er derbalve in etijd
met de openhartage o~n moedige ver"
klaring van den Rijkekanseller op
.4 Aug., geen enkele echending van
rhet volkenrecht bedreven zou sljo*
1Maar in werkelijkheld bewijsen de-
so geheime documenten enkel, dat
Belgie en de wearborgers van syn r
neutraliteit, Frankrijk en Engeland,
reeds langR wisten, dat D~uitechland,
in geval van oorlog, door militaIre
redecen gedwongen eou sijo, Belgi.4
binnen to vallen. Blet net van mult.
taire poorwegen, dat O~uitechland
near de elgIeche greDeen had san
gelegd, kon voor niemand een geheim 1
doel hebben. Indien BelgiZS toen sich
heeft trachten to beac her men door
bet inroepen van den stenn van an-
dere mogendbeden, dan beteekent dit
ulte een schending van siju neutrali-
teit, maar beantwoordt dit veel meer
non de plichten der neutraliteit."In een dulkboot

In de D~ukche pers geeft Otto you
Gottberg een sc~hildering van bet
ultvaren van een0 dulkboot,
De U 47 gereed maken voor de
lauget mogelijke vaart I Zoo luldt
bet bevel, dat de kepitein van- de-
dulkboot outrangt, als hij 's usor
gene om seven. auurop detwedi komt.
Van de oude korvet, die do beman-
ulug der duikbooten na buo ver-
moelende toebten tot een aangenamle
kaserne dient, ziet de kapitein~luite-
nant sijo manschappen annkomen.
De groep hoodt still op bet steenen
hoold, waaraan het slanke, grijre
vaartulg; met bet swarte nummer
47 g~emeerd light. Ult de boot komen
er nog manone bij.
Eindfelijk dusl I oo bpgint de ka.
pitein. Over dertrig gezichten gant
.een glimlach. D~e boot had tot nu
toe elechts proeftochten gedaan en
was op de wert nog eene voor de
vaurproef nagedien. De area voor
het vertrek sijo koethear. Men moet
s~ooveel voorrand lad~a voor machi.
nee en menechen ale het schip bergen
kan. Die commandant gaat met sijoe
belde offieleen sann board. Een ma-
trooe geeft hun een pakwerk, waar-
mee men in een dulkboot altijd
roudioopt, omdat men na iedere
anoraking van de olle druipende
wanden, d-euren en trappen, de vin.
gers moet, afdrogen. De douren sija


nauwe, rode gaten.
D~oor een get op bet ach~terchip
klimt do kapitein langfs een shnalle,
loodrechte ijceren ladder in de diepte,
die electriach verlicht is. H~e lucht
18e door de olie soo zswar on dik,
dat tlj landrotten op de longen
drukt, ofechoon het luik open staat.
Aan boord ademt men die in alfl
auivere oson. Gok als alle spleten
geeloten sijo, doet hier aebter in de
machinekamer een groep haar dienet
met inepanning van alle zenuwen,
omdat de ma~nnen weten, dat alape.
righ~eid of een mlegreep, dertig men-
echen het level : kan koeten. Voort
durend door hen sangestooten slaspt
in de hang~matten een gelijk anntal
matrosen, die zich niet laten storen
door bet gereas van de machines.
ledere ploeg werkt vier unr. tHe
rulmte is ougeveer drie meter lang
en is soo smal, dat een man van
middelmatige lengte met beide han.
den de zijwanden raakt, ale blj siju
armen eleebts half nitatroks. Een
net van geleidingedreden, een war-
winkel van helboomen, handvatt~en
en teetrumenten drangs het bolle
dekblad van de grijze sigaar.
D~e k~pi tei n o nderzoeks alles en
wringt sich door het get to den
voorwand van de kommandante-
plants. D~aar doet wonder de vaart
de leidende logenieur pen veeldfjdigen
dienet. Met weinig personnel moet
blj buitengewoon ingewikkelde ma
chtnes bedienen en vaok herstel~lngen
doen, ea~rvan het bestaan van
echip en bemanning albangen.
In den toren last nu de kapitein
weer zijo ondersoekende vingers over
alle befboomen en handvatteni gaan.
Het op en neer gaan van de perie-
koop wordt beproefd. Door3 bet
torenlulkr, wearvan het dekeel bij
het daiken het loatst gesloten wordt,
kout de kepitein op de kleine brug;,
een drieboek, die onderweg hem, den
wachthebbenden offelcer en deni man
san het roer plants biedt. Twee
nachten lang kan de bemanmang nog
langer dan gewoonlijk elap~en. DaRn
wordt de kapitein-luitenant bij den
flotille-chef ontboden en krijgt blj
bevel den volgenden morgen nit to
loopen.
D~en volgenden morgen om seven
not komt ii) aan, boord. Zijo stem
roept dertig5 man bijeen. Zlfu oppae-
ser geeft hem jae en broek van
swart leer met wol gevoerd. Kort
dearna worden de tonwen longegoold,
D~e matrozen verdwijoen wonder dek.
Oak de drie manoen op de brug
g~aan voor een poosje in den toren,
die nu bee oeld wRordt door bet wa-
ter van de buitenhaven. D~e kapi-
toin last zijo eead voor de loatete
maal ale proet duiken. Bij voelt.
dat bij hear volkomnen in zijo macht
beeft en klimt dan weer op de brug.
D~e seegang neemnt too. Stampend
geat de U 47 bet yourachip voorbij.
Nu words het oppassen voor de
lof~eieren. Al duurt de tocht ook
twee of drie dag~en, sooder van klee.
ren be verwiseleen en tender elsap
moeten sij op hun post blijven1 en
sich deenoods aan de brug laten
vastbindeo als de see onetuimigS
words. Voor den kommandant be-
staalt er geen aflooesing. Hun eten
krijgen sij op de brug. Over flauwe
soep bebben sij sich seldea to bekla.
eomdat de Nuoordzee met het
rtige schuimn van hear golven er
in epat.
D~e commandant tracht juiist zijn
bord reebt to houden, ale de man
van de wacht, bakboord voornit,
een rookkolom rapporteert. Het
bord vliegt ult de hand. Een bevel
van den kapitein en de signaalklok
ken gaan. binnen in bet, echip, waar
de mansebappen in haastige bowe-
gin.g komen. Heb work van de has.
dndear beneden last klokkend het
reewatler in de ballast-tanks stroo
meD. Snel g~aan de drie manneo oep
de brug In den toren, die in het
water wegsinkt en slechte de perte-
koop steeekt boven de golven uit.
D~oor de periskoop soekt de ha-
Ipitein den horizon af, die no nau
wer dan to voren op siju echeepje


No. 888


Zaterrlag 17 April r1815.


O~sate laar~gang


WIIE EK ELA D


V00OR


DE CU RA DA OS CH E $ I LAN D N

ligt. Hij mooet het. chip afwachten
want men mag zich oiet. verradeu
i)e vreemdeling kon een vijaindelijl
of neutral scbip ziju en in beide
gevalleo misechieo drandloos mede
d~eeling: doen van zijo ontmoetinF
met een 1)uitschen duikboot. ~ar
zouden a~lle vijandelijke schepen ui
den we gaaen. Onder bet wachter
open t de kapitein het stalen lull
vanl eeni torenvenater. Ale een lichte
smaragd glinstert het dikke glas
G~roenig blauw licht driog er io det
toren, zooals men in menige druip
steen zies. D~oor bet venter cset hi
cen Gods aquarium. Rounde k wallen
p~lat ale een bord, andere als eer
vingerboed gebogen elepen lange
draden op en neer. Vidsches, kleir
en groot, elank en plomp, glijden
voorbij, schietren in een vl goe woul
ding; verschrikt tersijde of stared
dom en brutal miet open so ver
beaudeni bek ult groote oog~en in
het venster van het laugzaam voor
blivarend echeepje-
Het scbip, rapporteert de man op
de wacht, is een Hollander. D~e ka~
pitefu kijkt door de periskoop. Een
draadloos toestel beeft de vreemde
ling niet en hiij is op weg naar h~et
vasteland. lIe U 47 kran dus weer
voor den dag koineu. Oven water
is door de g~rootere snelheld ook
zljn operatiegebled grooter. Het
onderdulken vertraagt de vaart en
verbruikt electrische kracht. D~ese
dient echter vooral voor den strijd.
D~aarom zijn onze duikbooteu er soo
zuinig mogelijk mee. De benianning
lijdt kiou om de electrische kachele
miet to gebruiken. T~e ledematen siju
stijf en de tanden klapperen, maar
het kacheltie mag geen electricateit
verb~rulken.
Twee en een halven dag enr twee
nachten duurt de vaart. Een dral
vende mnijo wordt ontdekt en ter
will van de vreedzamer scheepvaart
met een machinegeweer onschadelijk
ge~maakt. D~an wordt bet weer avond.
i)e commandant is vermoeld. De
ballast-tanks worden gevuld en het
wchip legt zich in een sandigo wieg*
om uit te slapen. Gok de manschap-
p~en hebben bet ooodig na den bar
den dienet, ofechoon or de hand aan
ie hou den word t, dat de helft, dif
vrij van weebt is, zich in de kool
to slapen legt. Een elapend mensch
aebruikt minder uunretof dan ale
hij wvakker is. De behoefte man at
lelding doet ook zijn rechten gelden.
D~e gramafoon knaret, misechlen
maakt selfe het orkest aan boord
musieki Instrumenten eijo er van
allerlei soort. Want tusachen do
lipped van een matroos wvordt een
oude haarkam on een blad closet-
papie~r tot een bruikbaar moodhar.
monici.
Tegenwoordig geeft men van tijd
tot tijd de bemanning gelegenbeid
om door de periskoop te dien. Vooral
als men een schip getroffen beeft
lie commandant varn een der duik-
booten had namelijk een matrooe,
die naar de reserve over gang, go
vrsagd of hij nog lets wenachte op
eijn laataten dog vaart. De matroos
had toen den wouench nitgeeproken
voor hij het schip verliet eena een
enkele maal door de periskoop de op
prylakte van het water te zien. Toen
di eval bekend werd, nam menig
kapitein sich dit ter harte, zoodat
de matroz~en nu niet m~eer steede
blind wonder water blijven.
is de lastate weken hijua elken
d~a genDoem~d ale toon~eel van ge-
vechten en vooral de Franechen ijo
o~r op nit, hun actie dear als seer
succeevol voor te etellen
Van 1)uitche sijde wordt than
bet voigend overzicht gegeve :
Mlet de heden en de leatste dageo
gemelde gevecbten is de winterstrijd
in C ~hnm~rn t~ i;rl d~-


Sde bevelvoerendle genersa~ls Riemana
en Fleck.
k In dag en nhcht rrnnfgebroken go
e vechten hebbeu de Franschen seder
-10) Februari achter~eenvolgene mee
g dan zes legerkorpean en crntset~tend l
n musea's zwma~r gteachut ern muniti
t van eige~n enr Amerikaanoch fabrikas
n on meer dan L60).000 schoten il
k 24 uren teen een door twee zswk
e ke Rijolandsche divieies verdedig<
; front g~eworpen. Oniwrikbaair hebbel
n de RijolanderR eni de tot hun ctem
..aamengetrokken gardebataljOe to
j g~en de zesmeal zoo groote leger
.macht die sansto~rade, miet alleel
n standgehoudleD, ma8P h880 herhad
e delijk door havige tegreenaanvallel
n teruggedreven.
Zoo is bet verkhso~rbasr, dat hoe
Swel bet hier ging om gevachten val
;suirer verdedigenden aard, toch mree
dan 2450 ougewooude gevangeoen
wonder wie 35 officieren, in 1)uitechi
-handeo slju gebleven.
Weliswaar sijo de verliezen de
DIluitechers, die zich beyonden teg~en
over een dapperea tegenstander
Szwaar en overtreffen zij zelfe die
.I welke de totaled D~uiteche troepen
macht die deelnam ann den strijd
san de Mrasoerische meren, leed, maai
dese, offers werden niet verg~eefs ge
bracht.
D~e verliesotn van de Franschen be
droaen zeker bet drievoudige var
de D~uitsche, d. w. z dat men ze oP
meer dan44i,000 man mostschatten
H~et D~uitsche troot in Champagni
nreent een vaster positive in dan ooif
Bet nieuwete D~uitsche commumi
cl4 Segpt:
D~e krijgaverrichtingen sija door
oneeuw en sterken vorst belemmerd
en in de VTogemen selfe nargenoeg go
heel onmogelijk gemaakt.
Slechts in Champague wordt door
~gevochten.
13i) Souain sujn de B~elerache troe
pen na een lang; handgemeen over
winnaars gebleven.
Ten noordorosten van IMeanil is de
vijand op enkele punteo tijdelijk
onze linies biniuengedlrongen. In een
verbitterd gievecht van man teen
man met de tot steun van hun
strijdkrachten aaorukkende Fransche
reserves, die wij door een tegeonan
varl bet ingrijpen verhinderden, heb
ben wij den vijand voorgoed1 ult die
etelling~en goworpen.
Het Franrsche bericht segt, dat
hun vorderingen in Champag~ne san-
sienlijk ziju. Een zeer bevige teg~eu
aanvarl der Duitechere is met krac t
at ~eelagen.
<'en officieele Franlsebe nota zegc,
dat de sedert vele wekeh in Cham-
pagne ondernomen operaties volle-
dig bet doel hereikteo, dat de Fran-
wcho generale sta[ zich voorstelde'
d.w.s. naar dit punt een zoo root
mogelljk santal Dultsche troep~en to
trekken, hen to dwAingen tot een
gro~ot ammunitieverbruik on elk
troepentransport near Rusland to be-
let ten.
Inderdaad werden de Duitechers
genoodzaakt aanzienlijke veraterkin
g~en naar C~hampeane te senden
Godanks dese, gelukte het buu niet,
voordeel te be~halen on werd, over-
eenkometig bet plan der verbooden
legers het schitterend success verge
makkelijkt, door de Russen tusschen
23 Februari en 3 Mlaart behaasld,
evenals dat van het Engeleche leg r
op den 10en Miaart in Noord Frank-
raik.
D~e actie werd voor one bovendlen
gevolgd door ononderbroken plast-
sel jke successes. Over epn front van
7 ~.MC. kwamen wij 2 & 3 kilometer
vooruit en vermeesterden wij een
hoogtelioie, wfelke een guestige basis
bledt voor een nieuwen aanval. Onze
verliesen wren, naar verhouding; go
ring, terwfiji wij den nijand enorme
verliezen toebrachten, volgene zii n
eiaekr bekentehnie, rooter, a nodlie'
in Rueland geled~e- werden.


n neer Ituslaind den sceptrr voert in verachillende departemnenten is dear
j Anatoll5, vernietigid worden, et ontal agenl en hun loonsuir beta~llin
r ook de wegf rnar de liroliasche is gestnaakt
. korclonies ann de Roode Zee en den Huizgesin.
Indischen Oceaitn zou door de Rue-
- soen veel ernatiger bedreigd worden
-dain door de Engelschen. Men berin
i nere zich slechta, dat or tusechen Een Aalerikaansch general over den
p, I nueland oni AbeasyniB zekereni be 1088sBIId.
trekkingen besttan, die voor de Ita
liaoen alles, behalv~e naugaenam NRAr prof. G. S. Altwoold, secrceta-
, kulnuen zijo rie vanI de Aroerika~nnche Kamer
,.Andersijds wordt Tripolie be- van Koophandel te Berlijo, lidiech
r dreigdJ door Frank:*ijk. Hoe sterner op reis bevindt in Amnerika, san do
tlo depoitie varn Frankr~ijk is hore Voesische Zeitang meed~elt, beeft zich
meer g~evaar ItaliP Ioopt. geniernral Thayer vno cle mnilitarire
le Rluslalnd zich uitbreidt in bet acadlemie der Vereenigrdn ~Staten to
t oostelijk g~edeelte vau de Mtiddel- West Poiint ale vo~lgeover den tlee-
Inirodsee Zee, loopen ook de Bal stand vHn den Europeeschou ou~r-
krrustaten g~root g~evaarr. On zich log genit :
t het besi t van Kouestntinopel te Indien wij ons van alle partijdig.
verzekereu, is Ruslanid wel g~enood- heid, betzij voor de geallii~erden,
n sarnkt RoemeniP, Bulgarije en mnin betzij voor IDuitechland, outbouden,
e etene ook gedeelten van Griekeoland eeni kaart van bet operatiegebled ter
In besi t e nemnen. hand ueemen en dearop de gevechts -
,, Van een quiver selfsuchLig etand- lilies markeefron, dan valt onze blik
purit beechouwd, hebben Lunitchland direct op de volgende feiten :
on Ooeterlrijk-Honga~r~ije van een 1. D~e oorlog is nrU sedert seven
Russificatie der Irardanellen veelmade ndngagoinie
minder te vreezen dan Italiti~ n de tijnde bebn den guich trepe in de
Balkanseaten. Natuurlijk zullen sij het Westen beIu~et rotrepen geeet
e voor Turkije, hunnen bondgenoot, van B3elg5i@ en een gedeelte van
met alle kracht strijden, maar de Frankrijk veroverd.
centrale mogendheden en de Turken 2 In het Ooeten is de Ihitsche
echten niet alleen voor buo elgen opmarach Rulssischl Polen binneoge
v rijheid, maar ook voor die van drong~en enr beweegt sich in de rich-
jde Balkaetiat~en, die voor bet ge ting van Warscebuw.
1val, dat D)uitechland en onsteorijk- 3. van hot begin vanU JeuOoorlog
HOogarije de nederlang mlochten Ilj- tot heden bebben de veldselgen bij-
den, alleen nooit bij machte souden us uitefuitend b~uiten de grenzen van
dlju om krachtig bet boofd te bleden bet D~uitsche rijk pleats gevonden en
san Rueland." het D~uiteche gebiedl is op een ge
Zaools men ziet het geintrigeer deelte van Ooet-Pruieen na zoo good
is in volley gang I En blerbij heb al van~ de verwvoestingfen des nor
ben in dit gazval de vijauden van logs vrijgebleven.
Rusland, die tusechen dit land en 4. Bet hookpunt der Duitsche li.
zijo bondgenooten ijverig stokes, de uies in het Westen ligt op nog: slechts
waarheid ann hun sijde. Rueland ougereer 68 miji van Parije en wel
traht n d Dadanlle enaandenop een rijk en vruchtbaar akkerland,
G~ouden Horen zijn slag to elaan terwiji de afsetnd van Berliju tot de
sooals Japan dit gedaun heeft to nonietbijetnande spits van de lioles
Kieotsjau I der .bondgenooten homelebreed Rere-
kend, 400 miji bedraagt en dearvan
Met petrolent liespot6B. goan 300 miji door gebergte en gol-
Svend land, dat een gemakkelijke ver-
Rener eln ni Peijs Ee m. dediginig mogelijk maakt on san de
Reutelre sokein ultd Pa :En -indinogende troepen onoverkomelijke
litiredoker eedeenl vreeselijk hinderpalen in deni weg sal leggen.
verhaal over de verwondingen, ver- Van militair standpunt gesienn sjn
connzakt door bet besproeien met ult de bovenateande feiteo de volgen.
petroleum door de hi~techere. H~ij de conclusies to trekkeo.
adI ge~wooden gezion met vreeselijk 1. D~e krachten der geallifierden
permlnkte on gezwollen ledemaene moeten aich natuurlijk togenover de~
in verbrande un formen. Sommigen, binvendingpeode D~uitsche troepen tot
die minder swear gewood wasrea, bet defenaief bepalen; mochten de li-
vertellon;, dat na een rustigen dag nies der gea~llieerden doorb~roken wor.
de Franschen ploteeling bemarkteo, den, dan sou Parije moeten vallen
dat strailen petroleum op hei loop wat een ernetig; ougeluk sou sijo.
graven werden aericht. Een of~eicer 2. Moebten de geallitierdeo de thaus
gJelastteonaldde lijk de ptjpen to do'o- sich tot 't defensive bepalende LGuil-
venmaarhet aate nite. et che linies doorbroken en traebten de
volg~end oogenhlik worden de loop 1)uiteche troepen ult Bolgl@S to ver-
graven overEtelpt met een reg~en gra driven, dan son dit een onbeechri).
naten; terwrijl de loopgraven vuur feli k verlies esn menecheolevene so
varttenl, maakten de I~uitschers ge- material Poor alle deelnemende na-
bruik van de verwarring on te na- ties beteekenen.
deren en brandende fakkele to de 3 ohe egal~re e e
loopgraven to werpen, waardoor de sce erod orrn ord
bran nogtoeam. et as omo-Duiteche linies in het Zuiden kunneo
gelijk dien vuurstroom te outkomen. bewerken en Berlijo van het weeten
D~e Frans~chen wier uniformen dro nit trachten to bereiken, dan sondso
pen van de p~etroleum, moesten hurl Zij een marach van minsener 500 mipl
loopgreaf verlaten. Voor de tweede mooeten afleggeu en wel door eenl ge
loopg~raveDlimie kwam de D~uiteche deelte van 't D~uitsche rijk, dat door
aanval tot staan. Tie n minuten la~- de natuarlijke gioeteldheid van hiot
ter werden de IDuitschers in een he land en de vanzelf sangeboden ver.
vigen teg~enanoval terug eworpeno, dedig:ingemogelijkbheden ale aoneem-
waarbyj sil 300 man san dooden en bear beachouwd kan worden.
gewonden verlorea, terwriji 60 man 4. Naar alle wearachijulijkbeid be-
werden krtlgagevan~gen g~emankt. rust de eenige boop der gealli~erdeo
op een segen~erend oprukken van een
Rueeische invasie in 't Ooeten, doch
De D111188110? iB Belgil. in dese richting; sijn er nog ge~en vor
deriagen gemeakt, ('t stuk werd ge
lierlijn, 10 Maart. (Wolffbur.) achreven .v66r den vael an Premyst.
Volgene dy~Voes. Ztg~. zijo in Meche. RedE. Amr.) o~mdat de D~uitche troepen
len om hougerenood te vo~rkomen, ook op dat gebied in bet vijande-
alle aardappelen opge~isicht eo is de lijk land sijo binuengedrongen.
aiwvoer verboden. Van militair standpunt beachouwd
.,, le de eindconcluste oneftwiiebaar, dat


,,Ik wo~u, dat ik bet woord kol
spreken : Lasit die kind~ertjes tot Mij
komen eni verhindert ze niet; maa
bet is niet mogelijk allen op to ne
'men."
,,Petrus" vertelde deni Paus ver
der, dat het Rt. Ki. Huisvestings-Co
ruitFF de kindereni inl gezirinen plasetat
enr niet in gestichten of asyle, whearol
de HI. Vader antwoordde,
.,,dAt is verreweg het best."
Eno wederom vervolgde de P'aus
sprekend over beatuur en proga
Randisten van bet Comit4, en ovei
de families, die de kinderen lieflevo
opnemen :
,,I086 (iOd hen doarvoor cegene
En dat sal Hij zeker doen, wani
men wordt niet armuer door het ge
ven van sa~lmoezen.
Van ganscher harte zegen ik; dii
work. Ilet beeft mijn vcalle good
keuring en ik bid Grod, dat 111) sar
allen, dio er voor werkeni ruimschooti
Zijn zegen schenke."


d, I.:,\,,, ,,,,,).


SMet klimnmende ongernetheid
r wacht men in alle lauden af, wat dr
kornende lente one breogen sal.
Bluiten de 1)ardlanellen-k westie
bouden thans vooral drie vragen
'de publieke opinie in booge s~an
.De eerste is, wat de uitelag sal
slijo van1 de eerste ernstige botsing.
.die in ber; westfront komen moet
De positie-oorlog kan nist eindeloos
g~erekt. E~r moet ten slotte tot een
Haavarl, die beslissingp kan brengen,
worden overgegnaan. Vrage: wat sal
van die eerate generale botaing bet
resultaat zijn. Zal bet Duiteche leger
-worden teruggiealagen over den Rtijo,
of sal het leger van Joffre het on.
dlersp it delven 7r Een uitkomst die
ook weer z~al afbangfen van Hinden
burger success In Poleni, van French's
oversetten van een million Engel
ache soldaten naar Frankrijk, en
van de te blijken overmacht der
duikbooten on dit plan van French
to verijdeleu.
De tweede vrusg is, of wat duever
nog neutral stood, neutral sal
blijven. Geen posing wordt vooral
in ItaliM, G~riekenland en Rnumenfig
onbepro~efd gelaten, om deze drie
staten in den oorlog to verwikke
len. Bijua elken dag breng~t de pers
geruchten outrent betgeen eerlang
in dere drie staten go~heoren el.
o)ok op B~ulgarije let men wel, mas
dit houdt cich blijkbRur stiller..
En de derde vrang is, wa-t Japan
beg~innen ganst. -tlet leent, bet mo.
biliseert, het roept vani heinde en
ver sijo zonen op.
H~et is bondgenoot van de goal.
lieerden. et~~ trad in Kiisutchau
reeds met alle energ~ie op. En thans
klopt bet bij China man met ver
vatn maleche eischen. Zal dit tot
gewapened conflict leiden ? En coo ja,
blijft Amerika er dan buiten ?
Het antwoord op elk van die drie
vrrag~er is voor one land van bet
utterate gewicht.
Een terugeluan ~Rn het 1)uitche
leger van Maatse en Yeer naar der
Ritjn, son one in zeer ernstig: gemer
op once grenzen kunnen brengeo.
Een mindering van het santal neu-
trale staten met Itarlie, Griekenlaid
en Rumenie, zou de positive der neu
tralen in alle werelddeelen, en zoo
ook de onze, asumerkielijk verzwak.
ken,
Eno bet ultbrekeno van een dande
lijke woratelingr tueschen Japan on
China son gebeel bet oosten van
Aizill in b~ranld kunnon setton on
blermee ook op oozen Archipel von-
kien doeu oversp ~tten
Het is daarom zoo driagend nood-
sakelijk. dat men cok in ous land
met vollen ernst inzie, hoe bet ge
vaarr voor one land wel verre van
voorbij te zijo, veeleer noolt z66
epande als nu de lente de groo'e
legere ult hun winterelasp gaat
wekken.
Het ,,eendracht mankt macht" van
UtrechtR Unle blijve! heel ons volk
ooder alle partijen het na tionarle


nu ampagLl~ nel en~ eoru e geractI' L,
soodat gee n meuwe successen van
de Franschen het eindresultant maar
eenigazine kunnen veranderen. Het De ?8113 OR 11 881518che kind870B
gerecht: ontatoud, gelijk reeds op
17 Februari werd modegedeeld, met 18 WedBrlaR(L
de bedoeling- van het Fransche le.
gerbestuur, oni de in het Maseoerisch Een deer dagen had ,,V~etrue," de
g~ebied sterk in het nauw gebrachtel itorneinsche correspondent van De
Ruseen in een pogang on door te YoorhoedeB het voorrecht. in particu-
breken, wonder vrees voor de offers, liere a~udiendsi te worde'n antovangen
welke dit zou kosten. en wear4rvo bij Z H. Paus Benedicus X V.
het doel was de stad Vousiers, ver H et is treffend be vernemen, wat
lichting to brengen- tijdens dat onderhoud Z H. zeide
D~e bekende uitelag van het ge- Ivan de armed Belgische kindertjee, die
vecht in het M asoerfech gebled door bet R K. H uievee tinges-Comith
toont, dat deze bedoelingf geenezins to Leiden naar Bollanrd gTebracht
is bereikt, maar ook de poging tot worden, waar zij tijdelijke opuatme
doorbreken zelf mag5 thane volko. en verpleg~ing vinden in brave Katho-
men en jammerlijk misilukt worden lieke gosioneo. 1)e bier volgende
genoemd. woorden van den H. Vader zullen
In strijd met alle modedeelingen nlet alleen een saumoediging siju
in de officisele Fransche communi- voor bestunr en propagandiaten van
qud's fe bet den Franschen nergene het ComitB, maar ook een ware vol*
g~elukt ook eleebts het geringste doening voor de duisenden Katho-
noemenswserdige voordeal to be fleken van Nederland, die bet R. K.
halen. Huieventinges-Comite, zoowel moreel
D~e D~uitechere danken dit man ds ale floancieel steunen.
heldhaftige houding hunner troepen ,,Toen ik," aldus ,,Petrue," ,,den
in C~hampague en san de omsichtig- H. Vader vert~elde wat het Ri. K.
he~ld en volbardiogp v'an hun leaders, Huievestinge-Comit4 voor de arme
in de eerste plsaae van lienernal- Helgische kinderen had godeaa, on-
vL~brst Von Einem soowel ale vanr derbrak 21. Hi., met do woorden :


OOl90d Hlice log; en meet koloseale verwoeeting~en
grlene ntce vrhi ne at van leven so eigeudom tot beden eenr
regelen teCgen een mogelijke onteehe- segteviereoden veldtocht bebben ge-
pin va Egeleh trepe lngedevoerd en als er eleuwe Engelecee
lielgiech zneekhe t. opnloed troepen naar den overkant worden
lie bezetting1C van het kleine bad- ezondon om de lioled der gealliiler.
plasrteje Knocke is van 200 tot 2000 den te veraterken dan gaan sl) elechts
man estgen di va Hejettoobun verderf tegemoet. Moge God asn
5000. esegn. i a ej t dese menschenselchterij epoedig een
Aanzienlijke troepen machton sljo eldmkn
te 13russel gekomen, deukelijk om
een nieuwe pnagin~g in de richting van
Calais te doen. Wat ,,tot hot bitter e Bld" beteekent.
GOze correspondent meldt, dat de
dorpen in de Kempen thane alle Voortdureedi verzekeren de strijden-
beret zijo door Beiersche landatorm- de partij e, dt de worateling tot bet
soldaten. H~e medate van ben zijn einde sot wordeo voortgezet. Wat
nit Miinchen en. Neurenberg afkom- men echter met dart einde bedoelt,
stig. Ecou groot gedeelte der vorige woerd tot nu toe niet gezegd.
besettlog is naar .Mechelen vertrok Die ,,Intransigeant" vertelt onie
ken. thane, wa~t Frankrijk en Engeland
To Turnbout kwamen Maandsa bedoelen met den strijd ,,tot bet bit.
2000 brooden ult Nederland san. there einde."
Zij brachten per kilo gemakkelijk Het goat er niet om de overwin-
50 centimes op. olog te miebruiken, sebrijft bet blad
De eieren en boter sljo daar goed. en het immoreele ,,vae victim" toe to
kooprer dan in Nederland. passen, betgeen vroeg of last ten
Er heerecht te IMechelen seer groote oadeele komt van den onvoorsichti-
armoede. gen overwRinnaar. Bet komt uitslul-
Van de 34000 inwronere komen tend er op son den wereldvrede to
thaus 29000 hoo soep halen bij de Icooeolideeren. Wi) sullen het oorlog~e-
gemeentelijke bedeeling. monster vermeesteren door middel
In~~ruesel is groot gebrek son alles, van' de economische verplettering.
Een leger van ambtenaren asn de Indien de reusachtige begrooting,


Pa nd.


Staniaaard


Drie geVafGB.


1181 D8td8801 10B*Vra08ttlk.

Rtuela~nd wil Konstantinopel il.
palmen enJ onbeperkite alIleenh~eer-
schappij voeten over de Dasrdanel-
len I Ziedaar, zegft de ,,Pester Lloyd",
een ernat~ig gevaar voor Italuii en
voor de ;;alkan-staten.
,,Van het oogenbik af, dat de
vlag met het Russiache Andreas-
kruls san de kusten van de Egel-
sche Zee wapport, is bu~t lot van
Roemeniti, Bulgarije en wearechiju-
lijk ook van Griekrenland beelist.
tiet noordwestelijk deel van Klein-
AslB sal dan sooder eenigen twijfel
door Rueland in besit worden g~e-
nomen. Miocht bet voor andere sta-
ten nog een brok van bet overige
deel overlaten, dan is datJ een wRiaeel
op korten termijo.
,,De handel van ItaliB son, warn.

I I


w~elke D~ukee~h) rnd, .voorsijo bewae.
nling pleegt,'te besetdede, d~iet gti'
rende vijftig jaar gfebrulkt moet wor-
den om een geweldige oorlogesrchat
ting san de bondlgenooteo to betalen,
dan sullen wij niete blijvOeds begen
een etoeed ~dreigenlden hernienuwden
nanval tot starnd gebracht hebben
Ziednar hetgeen Engela~nd begrijpt
wonder de nitdr~ukking: ,,atrijjden tot
bet bit~tere einde." En de, Franschen,
segt bet blatd, ~: sli ht dsiara;3ede & ~j;
heel eens.De Bildag.
van werec~hillende knoten a t~eeth e
Z. H.;:den Pane versoebt, dahEtcEtraps
een twpeeden biddag son hoonden opi St
Maaert, den day wearop de g~ebeele
Katholieke 1ierald butten' ~Eurdpa bid$
den son voor dten Vrede. De Pau#
heeft, siju volle toestemminlg gegeqes)
san allen, die devote govePilden se
in Eprops sls eb t vreenig~en mes d6
andere werelddealen. I). H. heett de
piechtigheld in de St. Peter bijg~e
wcoond on bad persoaoulijk met laidler
stemme het Gebed voor den Vrede


De Earw. Patere 3, P.' Po~lba s ea
W. G. POTTPEN st)D door de Kcelidinge-
commieste goedgekeurd on onfvingen
verlot naar de Kolonie terug te ktee
ren. De Eerw. M~iseloonariseen hopen
80 April a. a. to Almeterdam scheep
to gaan sann boord van de Oranje
Nassaru. Gok de Eerw. Frater J~ur.
MraNo keert met dese selfde gelegen.
beid naar Curiagno terug.
H81 W81'.
be als raar weer in de leandte swekee
wind, en dikke, sw~are Iwarte la ht.
Mlsechien komb er regeD, Of WOgat
er een orkaan in de buurt. De baro
meter schommelt getweldig en neems
some beele a ronge van 4--5 ~r.
Begio April hqer Colon to lijllen
gehad van een oatkaans die het last-
ete broke golbrokes, dair een pear
maand geled~en espkrd bleef, ook
nog weg nam. ktanne derar weer
opoleuw be liooen~. -
Beelteman kltear kromenre mischlen
nooit met bet-Panama-kanaal. Ale
er geen orkaan is, hebboo ze storm,
ale er geon storm is, hebben se een
atorthag bire warde la dea stabrasp~se
De ,,Pr~n las astW.
Bet, 18 no bijna volle twee weken
g ~eleden, dat dese boot, ve laan is on
nog vernemen we geon on ~le `tilon
derbfeld. Er scbijnt, nergene late to
sIj sp0e88oeld, dkaheenigo vuerdere
Met de cer k women JohaN
MONTlERO 90 CAlRLOB VAN UI.Y'IEN bier
Woenedagoarmiddag ann. Dese twRee
bed ede behoore a k tot de b
mmonin de tem Ma MrUI me l
ter blijveq an ont~kwapalea adue 2~
dood, .; .

~ataollbl818.

Mgr, Poursinstame inog artifd is
Det~r9i~t bet, land~der atwoedhitelen
G~edureade de -pusand F'ebmruar, heeft
FORD $56ab.000d' autos aeleverd, o blj
nas 14t00t per daq;:'"E' rifdised dani
26.000aeuto's, terwijp desetad 600.00(
lowotlere telt. Op eqn sted van 18.00(
son dat 780 auto's sijo. We mo et
hier met once 64 dri s erreded s jd
't Kon nog Ueemsel erCer.

Phospiaat


BA Sot


rpgas nOCIVa8
:eite adualterado
cohol

tien~e todos los
arrios para dar
e~z.


_ _


I


Op dese tentoonstellinpg wnorden in-
sedlingeno anegetroffen o. a. van D~hn.
Cohen Stuart, De Jong van Beek en
D~onk, jhr. J. W. Six, menr. Aalet -
Koopman, maerr. station Muller-Fe~r
gaseon en me). Md. Mal.
Men slet, or, behalve de reeds ge-
melde Intereessante oode kraartmen en
platrea,- vele son haslve eenw oud of
nog ouder waperren, kant~werk,' R.
lingrainwrerk, opg~egraven steenen,
workttigen van de onde Indisoon,
materfaal van de inlandsche hoeden-
Indusetrie, eardew~erk. opgesette vo-

Ma peelaal w~ords nog g~enoemd
de sical (agave), met gouvernemense.
steau door de Ned. Hiandelmentachap-
pI),anagepl~nt. De bedoeling le in de
Ioloose een touwindustfrie re veetigfen.
Hoewoel ook dese aooplant, van de ab.
oo'resae droogte to lijden had (or
viel in dit aer sleehte 800O mM(. re-
g~en togen 70 mrM. in normal tfijden)
to~ toch voidoeode bewPesea, dat dese
cultnur, blij goeden sanplant, de
droogte kon wreerstase.
Ten erlotte sij nog gemeld, dat de
dames opreebt hope, dat or onder
de besooketers der tentoonstellingeno
sijo sullen, die knotwferken-~eatellin-
gen sullen doen.
Wfi knoneo dit oversicht nieteits.
digen sonder ee n wrme saneporing
to debhten tot oose belangstellende
lesers. om dese wearlijlj intereseaute
tent~oonet~elling eene to gaan besich.
tigen.
25i) sullen dan een goeden ktij krij-
trop dese Hollandsrche ktolaooe in~
e verre Westen, wearover tot hier.
toe nog; at eene dwaalbegrippen wPer.
eea geolt,.
'tevene sullen si) bet nnttige mhet,
bet san~gename vereenigfend -door
hoo b~esoek ook hiijdrages tot de le-
oiging .van deo grooten sood, die
dear Riode wordt, geleden.
De aentoonsteelinglae geopeed vanal
18 tos 28 Maart B. E. en dagelijka
te beslehtigen van 10% unr v.m. tot
4 uor a.m. De Besidb.Na het gonetig onthaal van si n
voo~rate tot metwisseling van invali e
krf e~vangeone heef b B. de
Pans thana vooratellee gednaan om
ecodelfde Zunst voor de gevangen~
bar era, dle voor den dielst, onlge-
echlr aio to verkrijgen,
oo to yoereotde pogndhi dgvfan
om san verecheadene~cate~ree vn
b rgerHfkegeen en %nt s~epatT ~ren.vibd
D~ 8. Stroel onfving verechillende
dere, kelen soj ni aw edel oni aen-
menrerblievend vooratel gunetigf ge-
sin .odud Ltme er in roe, at

od trgheld wordden g no ted 4u~e
terug to brengen. D~oor ondelhan-
defingen verkreeg de Paus van


de hPeren R. Zuide~rholff, roorzitter,
en Soetgrs, secretaries van de afd.
D~eo Bdaig van Ooat eo WNest, en
door eenige ale rOuragaosebe meisjes
g~ekleede jongSe dames.
R1) de komet~ in de seal vrrn H
11. de Koning~in-Moeder song me'
juffrauw O)livier bet Wie~n Neerlandhch~
Bloed en bij de ko~met unn~ H. 11.
die Korningin het Wilhelmus.
Goder do a In wezaken wren do
ministers vain kolonii80 en van ma-
rine enr de burg~emeester der! residerl
tie jhr, mr. dr. van Karnebeek.
De csal was met gro~en en tro
peei~n versierd. Bet toonleel wasgo4,e
heel met p'almen gavuld In het mid. A
den boven het projectidechterm was
een afbeeldingR van de haven van
Curags-o sangfebracht. Rochts dnrEL
van vertoonde een Curag-roache ne. !
gerio baar bedrevenheid ino bet hoe : -
aenviechten. r:
De oud-gouvernear der kolonie, de -
heer De Jong van Beek en I~onrk,
sprak een openingtswoord. Dlij deelde *I'
mee, dat de moinister van koloniian / I
bet initiative heeft geoe oto
!meosteing van bet comity tot steun
van noodlijdenden in Curagno, OD
dat dit comity s~leh mocht verhen
gen in de booge. beacherming van
H. M~. de Konring~in rn seer assilerl.
lijk d ead wark elij k wrd g~estennd
door de K~oningin en de K~oologin-
M oeder.
Spr. zeide, dalt de kolon~ie urCeora epo
met groote dankb~iarbeld veroald lr u s o
is voor de door Hare IM ajestel
ten steede in hear lot behoonde be-
langsellig endat ij beroid is, dese
dankboarheld tealetid no-OOi
der alle ometanudigheden to toonen. .ooaies
No dan te hbben ezegd aan 0illea
den minister van kolonign voor sijo .ocstioe a
Sinitiatief en sfjo pereoon~ijken steu n N OtgO
BBD hbet boordbeetuar van Ooet
.n rP74 1 Ranal1n dietor enn PerrO st conl
omi de workeanmbeden van bet co dernentos neces
e mite to doen slagen in het 8alge
m~eenl en in het bifronder dese bijeen, aa y rb s
komet belangrijk to doen rl sjo on to ~lu y obs
doen beantwooride n ann har doel :
Sveraterking van de middeleo, waar.
t mede de nooden, vooral op de be~
Snedenwindeche ellanden k~unneo w,r
den g~elenigd, eprak hij de verwach. TOlt0bOPt8111Bgl V8P G8ag80r.
No utit, dat bij teragkreer van nor-
.ma e tijdeti de schoonsef en vellig* Op een der bovenzarlen van den
; ate haven van West-Inidia, die van boekbandel der Orma Martious Nij
s I)uragao, sal herleven on tot bloel hoff, Lange Voorhout 9, word 17
d kpmren, byj de omwen agin, die de Maart II. met, eeti tweetal toe-
opeolmg van bet Pa j~ma-kanaal spraken geopeod een seotoonetelling
,, sarl towreeg breogen in w Ooeas>t van o onze West-Indische koloniain
Sverkieer evendle' soo adenigle haven betrekloR hebb~edde waeterverfteeke-
to de Middellcandeche Wqea a de tot ningen, p aten en kunstroorwerpen,
Sestandkroming van hres' Sueskanaal. ult particallere verzamelingen welwil-
i. En ~hi uitte den wensch, dat .die Lead algestaan. De opbrengst der eo.
verwpachtlag srpoodig in vervalilog trade' s treks toot lenging ~van den
mge gan. nood wonder de bev~olkilog deo er kolonie
r oud-f ten akvor of. db ij- ekken Ch gao. J. Cohen Stuart, o~ud minie.
`In de koloofe, thane hoogleera sar as ter van marine, sprak een krort ope.
s. de Ri) kanniversiteit to Leiden, over aoigewfoord, waerlo bil utteenzette,
1. de Benedeowindeehe ellanden: Cura- dat de nood op Cureaga oor~saak is
,t g ~Oo Araba en BODaire. 8pr. weee geweest, dat dese intieme verzsmeling
a op bet echt-Hollandeehe karakter nit particullere collective is to amen
onser West-Indleche krolonliio. Spo- g~ebracht.
6- ren van een oude beechaving alei la h. De Jong; van Beek en Donk,
g. Goet-lodl8~ vind t men er niet, wear- ou~d-gouveroeur van Pauragno, hield
eebijolijk omdat de oorsprooktelijke dearnaeeno seer belangrijke toesproak
bevoltg reeds eenwoo geleden is namene het condit6 voor de tentoon-
verd wenen. Een oude volkaknuast telling.
treft men er *nfet ena. Toch geroe- 8pr. kwam in oppositie tegen de
len wRe voor W~est-In~il4 wPeareeblion-el was al to peseamistiach getime
Sijik 'door de tradities. Blier is Co*ie i rede van prof. boeke, onlanqe in
Inmbus het eeret in Amerika geland, ,,Diligentia" gehoudeo en wearan de.
bler woo Piet Hlelp de silvervioot, so den toestandl in onze Weestmeer.
hier le bet land van de oode Boeka- malen ,,troostelooe" had genoemd.
o tere oen pirate n ut onse joogneover- Dbh. Ile Jong van Beek en Dook is oiet
Sbeelding. De bevolklog is geheel~ og sonr peeelmistlech ~gesind.
s do boogte van betgeon or to one Alat legenomedieid gewasgs~ apr.
5 land voorvalt en wrmo voelt sel voorterno de platea-versameling van
Voor oneB land on Voralteeahule. den beer Stuart, bler tenr toon e. B;
Metde ees veachlledemid-_ ateld. OD die plate blijkt o. a.at
'U deled' van vervoer heft spr. de ko-- de stad Cilemnelad in een halve seeaw
-loole berleisd on van sile teebten enorm is gegroeld. Weo etnaan thans
vTertoonde biJ een belangwokkendte ooor een gote romwfedeling lazak:e
reeks lichtbee den. de echeepvaart. Wearom son en ~der
Na de pause ~beprak de heer Boeke schoopete haven van de geheel e. a
de, Bovenwindeehe ellandeo : St. En' reld olet dear ran protteerea ? De
etatius, St. Martin on Babs. De shaven 18 orkaanvri' en allies kan or
o eerate reeks~eilandon kenmerks sich steeds eleverd wor enwratdeecheep.
door groote droogte eo soberen veart hbeoerde.
lateogroel; de Bovenwindeche 8pr. wiljet or op, dat Curagno olet
elndeln sj meer door de natour most worden vergeleken met Java.
ue~netigd on ookz meer welvarend. Men vindt or echter H~ollandsche cul.
na de voordracht wred eer bewPe- tore Holleadeehe gro~Deo en award.
z en son de in1 een nevenvertrlek a ale (8 oogaten 'sjaars); voorts
emankvol ingerlehte buffetten, wear vee esppige Inlandeehe vruchten.
r- vele producten eit de kolonie ver N een, troostelooe, sooals prof. Boo.


o rjghaar wsren; o. a. had me~rrouw ~shebt, ulitdrukte, selt, spr. i de na-
d Ten Bosch-Bosecher een groote Ga* tour or nilet I De buidige nood in de
ragaosche bruidekoek iksageondon. kolonie word eeneraijd sveuroo~rskt
.longedames bodeo san H. M. det door den oorlogatoeieotand andersijde
K~oning~in eo R. M. de Kroningin-Moe- door de droogree, die dea ooget deed
der versesperingen eon rukertje a an. imisntaken.


F~t i arggrrghg gtrrd
kOpgaafi vn het, anotal geboort~o, sterfgerallea ea howelijken, welre
n hebbon ~plaete gehad gedurende de moeand Jionaeri 1915.
re G eboorten. Overtedeo
leJ Md. geol. Vr. geol. to echt b. echt M. geol. Vr. geol. L~evenrt. Howel.
a Araba 12 18 19 6 17 28 1 0
k B nsiae 3 No 2 87 8
"1 Baba 5 1 5 1 4 1 1
r. Op Aruba stierven 15 menechen meer danor g~qeboren woerden, op Bo-
rf Bnonire w~a het nnotal ateorf evllenr iIC~ Irt II ltR1 rhrr


Oasr Chiktade. Dg boontjde wraron eer
malseh en good van emaak.
O, ale woe die tijden nog eene bele.
ven mochten, dat er met meer zeker
beid ieder jaar w~at maleooget ver-
W'AChtr kon worden, een grooterevo~or.
rread Peepobdet, so geregeld was goe-
de! vruebten en versche groeuten I
We hopepi, dat het verb~lijf van den
HErer Hammscr he~eft meegewerkt san
de verweiea~ijking vanl dit ideal. .
r r
Onder el een stoom is' de Italiaan,
eche biodt Zindoag tegen den midday
near Martinique g~estoomld, ge~scor.
teerd door de N~esesir. Vrijdag werd
/hier het bericht gepubliceerd, dat
beide aptupepeng peheqde voorFort
de Fr~ne wareen snageko~men. Een
blij eiade van een droef begon~neo
tre M~3L '
arm Ongelakkken
Donderdag kreeg een w~erkman bij
het loosen van ijseren platen van
de Nickerie see elerg van een der
platen en etierle b
Vrijdagmorgen son eseo ander see
het wo~rk; gaan,-~sakte in elkander
en oblerf1
Banktbetalgiag. ~
De Beer E. AfOREN~O BRANDAO, re
dacteur van El ImTrparcial, vereerde
onze Redactle een pre~sentezemplaar
zijoer oorspronkelijk gesebreven no-
velle Los Dhzivilgiados. Wij bedank~en
onsen geichtien Collega voor dese be
Jeedbed en hopenl van dju1 penne-
vrucht te kunnefs geniteteo
Wij wesechen deo Schrijver veel
eneces. ,,,

D~e Heer W7. A. JONCKEEER saDd
one eeni exemplaar van Ambition, a
Journal of inspiration to Melf Help,

De Eleeren' A i. CkAPWLE8 dZ CO
sonden een exem plaar van eenrecl ame
cetSoiidg Voor onbreekbare koffer~
van L. Goldmsith 80s .
othlieole betichteB *
Aan den brigadler bij de brigade
morechauseee alhier K. Post, is tot
hdertel van gesolldheld, een maand
verlof verl~eed.
D~e komrintesen late klasee der be
lastingen E Ai. Romer en N. G. G
van Kasmpen sijo benoemd tot kom
mleseo-aredficateur ; en de komrmier
late krlasee c. 8. Pon~ne 8:: benoemi
tot kroaimlee entre useur.
I De komaleasn Scie lasse der be
lsitae4~g~ap B. We* was+,Mdieerea, O yF
GalmrseSg on B. G. Quaest, ljol be
noemd~ Gkd kommees 2de klasse, E. de
,Windhatijdeijkr bevorderd tot, kom~
mise late k-laseae

yLe x ocgs~i~d on onbaggebrbaa
I beoondaea brisevn
Darld iA. Bernatent. Elodt Coohen Col
tod, G3. de Vaser. Enrthreta Barms, 0
priano Loreto, Rafael Moron (2), Gerre
Osrlem~as, Leonflla Perates, Angelin
-Dmrbrr: 8-awrD. sirer.
nkwasrken solidqr erdless boade MI
d~~ Mgehepabidtt delr V. BsgtantaesnI


: J aStiltbetilt v88 1108
i;16garapost)8 Blagbblha.
''van 10P Apr/i 1915.
iARDa0~tok Wige Bren r ite~.........-
so ,vavan18 K;i...,....e........ ,.toso
D8~ECfI~ K e g. k. 0a)
Id. per KGS.e lkw. ,, 0.80
FIoIDEN nor it........... ........... ,, 6.To
(fiI ~YENthLLEN per K;.O.~.......... ,, 0.80
aggNEBLEN ...,. ......... ,, 0.6(
neICENU8-tBs per KT......... ,, 0.01
8WaROOR~EDLEN (htopliapaoln -
wa1eltele, No, 1..........pr oa *
,, 1 gebleekt),,,, ,, 8518


a ,, ........,, a

I. n6 n ,, OLA .. 8


Bet Z~weedeche Stoomechp Ui,


k~e Newport, Fdbeabe for a
a omen op dan 12n. 4.L, I
aldar eene lading phosphorisure kalk
dan 1778.000 6( m rra men en le
n.o1S, aa~v,, na ns 6-~Wema a d
bebberngebankerd, vertrokksen met
de emmf og naer Beleing~horg ($@8. lD~e Directeur iran den Landbouw in
West-In~dia, de Beer D., S. ElviInGA
la Risteren met, de Rbickerie eaerv Pa
ramaribo temu gekeerd. Z~ijo indlruk-
ken over don1 andboUwoPp o~ne ei.
land, kotm a wonderwec~l overseen met
de op bet ~ougeablik heermebeode mee
Okn da et golo~iaale8. Best nr
Pbitg,"dital sturb Vris ihif~ does met
geon nienfwe proeven meer to oodeir-
oemen, wmaar sljn~ krac~htell to btieet~iii-
ena om de -beetaarnde ed~uree tan
Cpraclsot to er teren.

s".. "ete aef iai tlbeerrsow .

_oeenvglf sa n we dese week in de
geienhe~ een proarje to nemen van
n~ roeeeseo-booobjee, gekweeks op


I_


,, ;;(- ........ ,;ts.s
.. ., ,, OLA,
,, ~ ~ ,', Or
,, 18 ,, ..... ,
a 4 ,, OLA ,*
,,~~ ,.15,an 25'.M.oim inder I
88ttSR *
Gedurende de laetate 14 dage nwe
deh n so et fecalast anngebracht e
door middle van petroleum verdelg
85 rat~ten.


Die` ( ri. court :obtleent sann d


blei fS e n een seer dru
agcbt blbeenkomat aehouden te
base van do noodifj endeo in d
koldnd~ Otra so.
;'. hi.'do Roningin en H. M. d
d oii~n- oeder werdenr on va gPoo lter vakaot h ofd ~
staur van Goet ea West, en ver
volgeos de isal bloneogeleld doo


g e eve g g o o .

1)uitechland de to~etemming tot ni~t-
wiaeeling van burgelijke gevange-
nen, die ougeschikt zijo voor don
militairen dienet.
Toen de Staatasecretarle blervan
mededeeling deed aan den Engel.
schen gezant bij het Vatikaan, ant-
woordde Sir Howard o. a. :
D~iep bewogen ben ik dloor de zeer
groote wFelwillendbeid, waarvan Pae e
lIened]ictue XV bet bewije leverde,
door sijut. pogingen den wench in
vervulling te brengeo, welke het hart
van mine regeeringC vervulde. Reeds
nu kan sk uwe Eminentle de ver*
zekering geven van de groote voidoe-
ningf mijoer regeering over bet soo
schitterend succes dat het initiatief
van Z. H. bekroonde.
Ik; heb de eer uwe Eminentie mijn
hartelijken dank te betuigen voor
uwfe bemoeilogen en geluk to wen-
echen met de groote bekwaambeld
om de maddelen to vinden ten einde
het verlsanen van mijn regeering
to steunen.


l iitelltl ifl ~


Ulit L~onden wordt door sljo gewo.
non correspondent aan Her centrm m
gesebreven on we verbazen one wel
een weinig, dat de censor het niet
heeft swart gemaakt:
,,Llord Ge~orge dacht, on hij bad
gelljk on het to zeggen, dat de oor
log lang zou duren. Niete is toch
soo noodlottig voor een land, dit
gieheel afbangt van vrijwithigere voor
het leger, ale een misplaastt opti-
misme.
Als de leaders der publieke opinie,
openlijk zouden vertellen, dat de
kanson der bondgfenooten good ston.
den, zouden allicht, jongelui, die wil-
den dienet nemeD, van dit plan weer
afzien.
Gok LORD KITCHENER mOet gesegd
bebben, dat mn Mei de oorlo~g pas
in pollen ernet zou beg~ioen-
Niettegrensasande s1 deze gezegden
is bet eigenaardig, dat de kooplie-
den, banki~ere, etc. in de City zoo
andere denken, en de opinie opedlijk
mededeelen, dat de oorlog in het
tweede half jaar van 1915 tot een
einde sal komen.
Zij argumenteeren, dat de onkoe-
ten van dezen oorlogf zoo ontzaglijk I
g~root srijo, dat men de commen bij*
na niet kan overdien. D~eze groote r
onkoeteD aan den krijg verbonden, ~
.eillen ktot b ede lei 1 daetrt gel
slotte zou de overwinnaar self met l
S5tantabankroot worden bedreigd. Zoo
redeneert de Ci y, en ale men leest ,
nDu iechedhereedeialvebr de vjfhda
derd million pond extra beeft sit'
gegeven en Eng~eland : 362.000.000 1
dan most 'men zeggen, dat de ar-
gumenten deer City- heeren, olet ge- ,
heel agon weg to esjferen. i
Een ander eigenaardig feit is, dat
in de saetete dagen, bler ter beurze
van D'uitche 3 Y obligraties sijo )
nanagekocht g~ewordeo voor Ameri-
kaansche rekening*
K;an het sijn, dat evenals de groote E
verkoopen van fondsen in Juli II., ,
die de beurzen van Europ aen Ameri-
ka, tot iedere verwondering drukte, C
one in Augustus a1 die oorlogsver t
klaringe ebrechten,cten in giez Ns a

koopen one doen denken sann vre @
deavooratellen ?
wi'ief w to t etei hier etellig ,,The b
in de C~ity beeft iedereeu 81 meo7ar da
gen oegf van den oor~log on -al zifu d
g~evolgen.' r
Een der redleneo, waerdoor bet )
vroeg~er al to groote optimiemel in d
Engelandweer drigedgne naarS van d

ike~n s a nde echrijft dezAlfde I
correspondent :
Dre werkstakingen san de Clyde en I
in N~ew-Castle, hebben een eleebten c
indruk gemaakt op bet publisk en s
terecht is de publieke o~pinie zeer a
togen de handelwijze der werkgevers o
en der worklieden, om thans eene O
werkstaking te veroorcsken. H-et is wa
totch in dese critische tijden meer s
dan ooit noodig, dat 't land niet v
verdeeld is, en vooral wear bet geldt d
het vervaarrdigen van wapeneu en


amunitie, kan geen reden ernstig o
genoeg zijn on 't werk stop te set-] w
ten. Bet gouvernement beeft dan
ook de handeling~en der arbeiders e id
der patroons afgekeurd, en beeft Id
verklaard, dat geen werkstaking In ~d
deze ometandigheden mag plsants d
hebben. Bet volk hier, niet gewend son i i
autocratische mastregelen, hee~ft ook g
in dat geval het regeeringsbevel niet gp
d~adel ij k o pgevolgd, maar ult de B
laatete berichten blijkt wel, dat daec
leaders der mannen nu wel lod~en,ll
dat slj verkeerd bebben gehandeld, b
om no wrijving te veroorzaken en k
hoogetwaarachijolijk sal al bet woerk g
worden hervat, vooral oo~k omdat k
de arbeidere en de fabrikanten over- t
tulg~d sijo, Qet ze compensatie van d
de relgeering sullen knijgen, mndien
het blijkt, dat bel grieven g~egroudl c
zi30. b


*PlushrLsrh Perfect"
wtPr...nsilr ir san trouph.
Tll*dq lP rl-L*d~
I -i,... ..h Ji~na i ~
at::" "2,~i -a r 1 a ~
==rhpb -rlu
CEk4 ri l u r
hll.w~ L~nes rqlr~n..Cm
I,,,,,, Vh LUk.~ bip
,,,,,,,,,".; ,'p . ...m .
udlr Lm 'au~rolo
SIC i e," ro
J.t H..OBRT4
L taxe~krstra n t nose~~


_~_~~___


LONGMANn &I MARHTINEZC
MEW1VYORK.
(OPGERICIHT IN HET rAAR 1852.)
Fabrikanten en exportent s van verfwaren in allerleii soorlten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout
en 13zer, Verf voor vloeren, die in idn nacht droog- zijn: Wit-
te lak voor badkuipe~n; Verf in vernis om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Vert in vernis voor
rijtuigen; Olian om~ te glansen, etc.
Monsters wor~den op aanvrag~e gretts verzonden.
Te koop b(1 0. WINKE~L de ZONEN.


HA~ VEN-NJIEU WTS.

V AN 1O APRIL 24 APRIL.


-- -_ .


schoe neors A nnulom est van scho oeners. Vert~rek near.


indian mh~lukt, E~ngeland en de Triple E~n.
tente een moreelen sing ontvangen,
die niet licht overschait kan worden.
De geallieerden schijoes; wel in te
slen, dat het wonder een sterke actie
te land niet sal gelukken om de 1)ar.
danellen te forceeren eni trachteo
dearom voortdurend die Balkaneta-
ten up hun hand te krijeen.
Vooral Griekenland sou nu groote
dienaten kunnen bewijeen.
D~e ,,Lok. Anz."~ wil weten, dat de
koning van Griekenland op a~nraden
van den generalen staf, die vreesde
voor een ing~rijpen van B3ulgarije, het
voorstel van Venizelos verwierp,
waarop bet mlnlsterie aftrad.
D~e Glornale d'Jtalia"~ houdt den
to Athene outstanea toestand voor
kritiek, omdst Venizelos de populsir.
ste man in Griekeniand was.
Over de houding van G~rlekenland
zij nogr sangestipt, dat de,,Perseve
ranza" san een Balkna.di lomaiat
beeft verklaard, dat bet bes ult van
koning Coastantlja nriet ale defnlitlef
beechouwd tooest worden. Waar.
8chijolijk was do vermneende epanning
tueecheni den Koning en Venizelos
maar voorgewend, om voor alle ge
beurlijkbeden de vrije hand to behou.
den.
De ,,Secolo" beweert, dat Venizelos
100.000 man ter beschikking van de
Entente had willen stellen.
Die ,,Gioroale d'Italia" verneemt
ult Athene :
Hea bealuit van den Koning om niet
togeen Turkije to intervenieeren, be-
leekent geen overwinning vaD de mo.
gendheden van C~entraal Europa op
de Entente, maar werd met een awaar
gernoed genomen, esngezien bet le-
ger niet genoegasam voorbereid en
bet land door de vroegere oorlogen
financisel on econiomisch ultgeput is.
Volg~ene een telegram ult Rome aan
de ,,Frankf. Ztg." is het nog niet dui-
delijk tot welke bouiding de Italiaan-
sche regeering in verband met den
aanval op de Dardanellen sal beelui-
ten. In bet Kabinet sijn twee stroo-
mingen, de eene bepleit- deeineming
van ItailiB san dien sanval, de ande.
re is van oordeel, dat ItaliiG sich
deartegen moet versetten.
G~ok in de pers komen die tegeog~e-
Itelde zIenewijzen tot ulting.
I)e laasate berichten sangrandle de
,orlogebedrijven in de seestraat zijo
volmoaat tegenetrijdig.

1)it Weekblad bevat alle Uidlotin
:eu, Rentebetaling~en, Nieuweberich
en, Producties, in BCan. woord alle
Petensweardigheden op financiiiel ge
,ied; het ~e~eft Reregeld hooget m-
seressante Hioof artikelen, Koerslijet
for meet active fondeen on Beurs
rerelage~n ult binnen- en buiteularnd;
let verstrek t gratis advies in de
*ubriek B~eantwoording~en ens., ter-
vijl eens per maand een prijelijet
ler premieloten wordt gepubliceerd.
Gok vermeld het blad alle uitio
ingen der kleinere leeningen van
&ea ppijen, ramweg- en andere

Piis f 2.5 Or -. p. j*
rarrin begrrpen de geregelde kostelooze control
tot 100 nummers van uttloot are fondsen.
BURE~ELEN
JILDERDIJKISTRAAT 98, DEN HA~AG .
BONDGCENOOTENSTR. 19, BRUSSEL

nsroe nopm aevrae g adti emykr je
"tar en Abon ementer (welke op deo
san) worden eaagenonsen bij den
litgever van de C:ourant.


Lord Selborne, oud-minister in be
Kabinet Balf our en wijlen lord Salie
bury's achannrzoon, richt een brie
tolt de Times4, waa ri n hij ophomi
togen het dwaze optimism, dat it
Engeland vooral van de mededeelin
g~en van bet o~fficii~el pereburean uit
gast~. Allerlei feiten meent lord Sel
bornie, wijzeni er op, dat men it
Engeland den er~nst van den toestant
nog niet volkomen b~eseftl. EnR hierit
schailt een niet to onderschatten ge
vast
Men deukt, dat het den bondge
niooten voor den wind gant, on dat
de oodlog epoedig zal g~edeaa zijo
,, #jO Eal er zich over verbazen,
dat er sulk een betreurenswaardige
meeting beerecht ? Het perebureat
glijdt voortdurend over het elechts
oieuws been en overdrijft bet guneti-
ge."~ Alles wat maar gepchikt is on
de trots der Britten te streelen, wordt
near den voorgrond geschoven en
men doet sijni uiterate best on hun
govoeleos to sparen. Ret oneaane
name nieuws wordt op den achter
groud g~ehouden met het gevolgf, dat
bet gevoel voor verhoud~ing verloreo
gaat en het perspectief verdwijot.
Ondanks al de dapperheid door de
troepen van de bondgfenooten ten
toongespreid, houden de lunitechers
vrijwel betzelfde gebied in BelglUf co
Noord-Frankrijk beset als voor vier
maanden, terwijl de IDuitscher e n
CO~steuirijk~ers in bet Oosten tog~en-
over de sanvallen der Russen stand
weten te houdes. De stifle druk door
de vioot geoefend, heseftde D~uiteche
regeering seer seker veel last veroor
eankt on sann et Duiteche volk een
welulg onthering. Maar de kans, dat
D~uitechland door den bouger epoedig
tot onderwerping xou kunnen worden
gebracht is al even gering als dat
sulks met de bonidgenooten son go e
bearen
Zij die 't perebureau bestleren ver.
staan blijkbaar het temperament van
hun landgenooten niet g~oed. Anders
eouden zij niet enkel zor~gen, hun bet
elechte nieuws to zegges maar er selfa
allen nadruk op to leggen, dat bet
dit eerlijk diet to dlrge~n en zij zou-
den daareategen bijzooder voorzich
tig sljn met good nieume en er geen
pleats sann geven, die niet in de
juiete verhouding: steaat tot de betee.
kenis, die bet bineon de omvangirijke
schaal van den oorlog verdlclnt.
De Britten sullen, zoo beeluit lord
Selborne, den oorlog tot een goed
einde voeren, maar toch alleep dan,
deazTIer zi ~iteeb tdoory erhn me
zi) dien hebben sangevaogen.
Ook In Frankrijk wordt door de
menechen met meerinrricht teg~en over-

drleen ,emwa nh zichq vpaketht het
Frans he volk te waarachuwen, on
on er eenige verbetering in den
toestand merkbaar is, toch vooral
aleL te gasu denken, dat men or nu
is, dat het leed g~eleden is.
Zeker, er siju asnnijaingen, meet
bet blad, dat de zaak der bondge
nooten er better voor staat : de hon
ger sal de d6bdele voor Duitechland
verbaasten enhbet rijk, uitg~eput aan
rrachten en voorraden, in de macht
der goeallieerde leveren. Maar -soo
v~er ziju we nog niet. Gok de ulthon.
gering~ koet tijd; slj verslapt de krach.
;en eo de energle sleebts lan~gzaam;
b~tu81ta pelIdel 11breeopt ei odoeji b
yebied even tasi weerstand bieden
rls op militair gebiedl; zij zulleD VOl*
louden tott hun lasftate krachten. Zij

Iteerefen -dz3 ai eulnk wete tde lite
len. Wij molten buo weerstandever
moge n Met oinderechatten, want zoo*
loende souden wij afbreuk doen aan
eon heldeunmoed van onze elgen sol-
leaen n ee enos on bloutsttel en sao

a opgenvodd oooob den ooroa ogn ~
replastaten. sijn doordrongen van
lon geest van offervaardigheid, weg
ijfering; van stchaelf en onderwerping
ran de elechen van den oorlog. Nog
ttiLjd Is de vijand, dieu wij tegenover
,ne bebben, een gedluchte kracht
v~erwinnen kan hij oiet meer maar
rel sich met verwoedheid verzetten
egren sljo onderwerpin~g; en hij ral
lechten tot het siterate, laat men
learv~a toch vooral overtuigd zijn
Ook in Duitechland beeft men het


,vermatiga vertrouwen op eigren k racht
ast doen bedaren,
D~e Londeusche correspondent van
le sociallatischie .,Vorwiirts" legt bij
le beecbrijving der beachleting van
e Daerdanelleo deo nad~ruk op 't feit,
iat seer g~roote Britche legerecharen
n Egypte zijo geco~ncentreer'd, veel
:rooter dan tann het Suezkanaal to
;ebrulken sijn. Egypte is voor hbet
~riteche Rijk een idesal strategisch
entrum, omdat de Indische, Anotra-
esche en Afrikaansche troepen daair-
ieen 't gemakkelijket geconcentreerd
:unnea wordeo eri van daaruit naar
;elang de behoefte naar Italiti, Afri-
:a, Klein-AziiJ, de Aegelesche, Adria.
ieche Zee en Frankrijk kunnen wor
len overgebracht.
Een dwaling ware bet, meent deze
orrespondent, in actie elecht s en
,luf to sieon Echter dient g~eregd, dat,


Exclusive Agent for


the Dutch W-l


4-- 13 Fil~f~gl'i~llSCll8 Illfidtill


El mC~dico ee el bombre que en
tiende de medicine y on palabra
val ems que~ mil pompos~os an-
uncios de today suerte de remedion
calmantee, estimulantes 6 alterati-
vos pero no curativoe. Entre lae
preparaciones de m~rito el medico
recomienda con predilecolon la E~mul-
sion de Scott. TestimOnio profe-
sionah;
,,El Dr. F. A. Urfde Mejia, M6-
dico del Hospital de Mede~lln, Co.
lomnbia, certifica: que ha obtenido
excelentes resultados con la Emul.
sidn de Scott pare nitios requit~iece
eeerofulosos 6 debilitados, ast como
para personas maeyoree exteoundae
6 convalecientes; en la tuberculosis
ha obtenido remisf6a en los slnto-
mas y retroceso del mal. Por eso
no vacilo en considerarla una me-
dicina de primer. close."


II. M.dle Imonirrinin l er Nrtde'-ilrsand

gg gyp.~ID


tto A~msterdam


IHb3,


.,, Antwerpen 1s885
Chicatgo 1~83, onr
,, Ouraitao. Earste Prija Eiere-
medallle, 1904.
,,Brussel, 1910
Grr9 O, oa~r ant (tra-
bandan.


I


schi p I KapiteIn (ASInkomlsti


varn Vertrek


naar


Maracalbo
New-York
La Guayra
.vesterds m
.New York

MaracaiboMartinique

Bareeona
Cuba


e da ,
Merida
Zuia
cnr iadelphis
Pr W elm V
Philadelphia
Merida
Maracaibo


SJo~h n o
A Johanson
8 8 Moris
H Htedh ore
P J vd B raas
H Hkchborn
A Johanson
GWGoodman


Aprl
1,,
,,, I


N~ew boko
Maracalbo
oew-York
A mterd sm
La Guaynra
Mareathe o
New-York


April

, (
,'
I,,
,,


lifl08 001188108.
Parai oitios y Milas que ee des.
arrollan con dfcultad niada mejor
puede d~reele1 que la E~mulsicdn de
Scott. fEs on poderoso fortificante
que hace came y hueso por ser
puramente un alimento cientificamen
to concentrado. Los medicos espe-
cialistas en enformedades de los nitios
se expresan con entusiasmo acerca
de la Emulsi6n de Scott. Lea Vd.
eate certificado ,'
"D~esde hace diez a~ios que ejerzo
la profesi6o d~e m~dico-cirujano-par.
tero en este Distrito, no be dejado fe
prsccriir- A grand parte de mis clien-
tes la Emulsi6n de Scott, por ser
date un medicamento de muy bri.
liautes resultados, en todos aquellos
casos de debilidad, orgdoico en que
se require el empleo del aceite de
bigado de bacealo, en combinaci60
con los hipofoefitos de cal y de soda.
T~odos loe orgianismos se beneficiary
con su uso, pero la primers infancia i
tiene en~ell aeuverd adero salvavidae."
D~r. eeulJoe6 Malnuel Castillo, Ilocond,


Iki. Jan.
12 April
To ,
16 .


Nemesis
sBo ga
anewas Aires
Lise Parson


InDedbar lr
J Cls


Galveston
D yobool

New Port News


A~prl
I,
,,'
7


Brion V
Mine V
DV giaih 8
Reitgio a
Olympia C
.Lueone Ol
Trman a
hfina B


Virginiia H
comir H

clympia C
Maria H
Plumaode OroV
Mai tPoracita


Aprl
1,,
I
I,,
,

,,
S,,


Vola doCoro
Maracalbo

Pto colom.
Maracalbo
Vela de Coro
Mrnhealb i


April
I,,
,.
I,,
I,
,,


Mearseabo
Maracalbo
Vola de Coro]
Aeh de Coro
Arabe
Pto Rico

Vela deCoro
Maraesibo


6Wdo tPO 6hurY.

Het fraai gelegen,
goed onderhouden

Lnd h 8

van de plantage

S c h er peanh eu v e1i.

to bevragen bij P. A. Euwens.
8--3 Otraba nda.B EKENDMAK ING,

De verkoop van ZILVEREN
GtOUDEN en J,U~WEELEN
VOOR W79ERPEN, beleend ter
Spear- en Beleenbank van len
Sept. 1913 tim 28sten Febr. 1914
wonder No. 275Z K, tim No.
OOOOK, zal plaats hebben op
Donlderdag, den 22n A ril
a.s., en volgende Donde~rdagen
Belaughebbenden wordlen ver-
zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering der
versc u cig e Interesten.

guaao, nen 1Cen Apri 1 15.
D~e Voorzitter

A. JESURUN.


Adverteert~ steedr

IN no


Amigoe di CuraCao.


Souablette et Fils,

ITOPPHOTOGRA.PEN

-A


El Mgtilco Slabe.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs