Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00102
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 27, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00102
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
_ C~


bitHin veachjntelkn Zterag.BUREA1 V AN DIT BLAD Voor be~t Buit~enlandl per juar fi. 10.-
Ab~ousementaprija voor Cur aqao, ~onabir~e, Aruha i Cvi~eh ltN vrid,~ Afronderlijke nummere fi. 0.15.
en de IRovenwindlsche eilauden per drirt mnlaailan Waek ntN ,Ovr ~ e I'ijr: d~Er Advertentiiba van 1-7' reg~els- f. ().50: \com~ !~-
fl. 2.-- met v~ooruithetalinlg. DRUKKER* 8. L. BOGAERS. Lee rege y~l meerB 7% ets.


De o ieuwe begrooting estat wonder
oorlogs%-drak. Zi) wo~rdt ter dege in
elkander geperet om mear zoo min
mog~elijk~ ultgaven to bebben; elk~e
oiet strikt noodcake~lijke ultgave son
trouwone toch in Nederland over.
bidldelijk geschrapt worden.
Het was derbalve vo~orzichtig zich
tot bet siterst noodzakelijke te be.
perken.
1)e G;ouverneur sal echter wel toe.
zien, dat wij door den oorlogedruk
niet soozeor lijden, dat elke beweging e
one onmogelijk is gewor~den, al e
vretle eindelijk weer ini 't. land le;
de niormale loop dter Kolonirrle Huie.
holding werd ooki bij dese kort go.
houden begrooting versekerd.
D~aarenboven etelt de G~ouvernour
nog een Nota van Wijzigingeo, of
een Suppletoire begrooting in ult.
debt,
Hierdoor E81 getrBcilt. WOrdeo OOli
de natuurlijke ontwikkeling der Ko.
lone niet teen to bouden; het geldit
namelijk de buitengewooe oakostee
voor de havenverbreeding on de ver.
betering van het viescherijbedrijf.
Ult' den heard der task sal een No.
to van Wijsigingen vroeger, too mo.
gelijk nog v6~6r de--definitieve vast
stellineg der nienwe begrooting;, meoe
ten worden ingqediend. Een S3upple.
toire Begrooting stant geheel 108
vanl~ t Ude Mous begrTooting en k(out
eenvoudig ale een toevoeging or over
hleen. Ale die maar voo~r September
In Nederland is, kout sij ucg vroeg
genoeg.
Wear het nu gastl on een levels.
voorwaarde onzer Koloule, de rec.
betering onzer haven, souden wij
wenechen, dat ledere overheastisug
werd vermeden en den nieuwen DI
recteur van O. W. do soodige tijd
gegund om- deze hoogat gewichtige
Rsngeleg~en beid grondig to ooder.
zoeken.
Niemand sal durren bewereo, dat
Gouverveur NUIJENs in dese niet dli.
gent is g~eweeet;. Reeds op de eerate be.
grooting door ZHEG. Ingediend, had
de verbetering~ oozer haven zijo volley
anndacht. Toch was en bleet bet, suk-

lioor het epiecopast van IDuitech-
land is tot bet Katholieke volk een
herderlijk eebrijven g~ericht, dat in
alle kerken van bet rijk is voorgelo
ren, en dart wij hier In sijn geheel
laten volgren:
Wij bebben Kerstmie gevierd, soo-
als neg nooit in one leven, Keret-
mie in een wfereldoorlog, ernatig eo
rijk. Aan smarten, maar ook rijk
nan genaden, zegeningeu en boveo-
natuurlljke vrengde. H~e oorlog was
een etrenge adventechool; hij heelt
one en one volk dichter bij den
Heiland gebracht. Naar mate de
oulrlogswrol ken, toonde sich des be
doidelijker, volgaene bet schoone
woord van den Apostel: ,,de God,
die eene sprak; : ut de duieternie sat
het Licht upgaaan", de echitterende
erkenning van Gode beerlijkbeid op
het aanageicht van Jesus C]hrietue.
Ale een stormwind woel de oorlog
in den kouden nevel en de eleebte
dampen van ougeloof en twijfelaucht,
mn de oug~esonde atmofeaer van een
onchristelijke overbesehaving. Het
Daniteche roll< keerde weer ha1 cich
zelf; het geloof nam weder besit van
styn recht; de dfel eloeg de oogen
op en herkende den Heer. Wij sagen
spon Heerlijkbeid, ale van den Eeret.
geborene dea Vaders, vol genade en
wearbeid.
D~e roepetem der genade, de stem
van sijn herders on de vermaning


Skelen door gebrokk~ige uihreerinig der
werktaamheden.
Beel veel verder sijn wij nog uiet
gekomen. Nog altijd is men bezigr ann
het begin der verbreeding on ultdie-
ping in, de haven selve. Het meet
noodzakelijke, enh et moeilijksate werk,
san den mood der haven, in de open
zee, moet nog beproofd worden.
Heett men op bet oogenblik de
g~oede methode te pakken 7
Yolgene het deskuodig oordeel van
Professor D~r. KRAns, moeten wijap
dece orsag bevestigend antwoo~rden.
Alleen wagen wij het hier in 't mid-
den to br~engen, dat dit oordea~l van
den Professor toch altijd weer theo
retiech blijft. Alles hangt ook bier
weer van de ultvoering af.
Reeds verleden week verateldden wij
in 't kort, dat de nieuwe Directeur
van O. W. sich geheel on arl geeft
aan het booget gewichtig work oncer
haveoverbetering. Gaaron willen wij
er onze voldoening over uitsprekes,.
dat ditmeal nlet een gepensioneerde
Kapitein van de Cenie, maareen Inge.
Dieur VaD '8 Rijke W~aterestan met
de verdere leiding der workcsaame-
den werd belast. Dast bij dese benoe
ming gebrokeu werd met beat gebmui-
kelijk systeem der laatste jarea, is
One een bewija, dat de M~iolter ie-
mand' g~eschtt beeft, die in staat zou
sljn de havenwerken tot een goed ela-
de to brengen. Prof. Knause sal hier-
bij wel geread~pleed siju.
'Wlj bebben in deu Ingaenieur Pa.
vaN DER nREGGE 't volate vertrou-

M~Paar, dan moet men den man ook
den noodigen tijd late on een vol.
doeod' oordeel te vormen.
Theoretiech is hij hpt seer zeker
Met Prof. Knave eens. Lsat hij no
earet eene praktisch to work gasp
volgensr dit sangegeven system ec
ook kennis maken met de moeilijk-
beden ereaa verbonden.
Hoe goed onze Curagao@ isa~rs ook
willen, hoe vlugr sij ook weten san
to pakken, het 18 geen deskuodig out-
wikkeld werkvolk. H'et asautal goede
opsichters en getraiinde voormannon,
is gering. Gok 8an materi~ele hulp.
middelen en machiinerietin is oase
Kolonie arm.
Ziet de Heer VAN DER BREGGE kane
ooder dese minder guustige ometan-

van sljun godv~reezeoden keizer vol-
gend, ging bet volk nea~r de kerkeo,
en vond daar deo Heiland. Velen
vondeo Hem weder, die verre van
Hem 'afgedwaald waren. In 't nood-
lottig unr kwasm men tot de erken-
nfog, dat Hij alleen de Heilige, Ilij
alteen de Beer, Hij alleen de Aller-
boogate is. Wij boorden Hem ero-
etig en troostead seggen : ,,Ale gij
van oorlogren en o~orlogageruchten
boort, vereebrlkt nies, want dat alles
moet geechieden."
Onsae soldaten eloten v6f6r hun
tocht anar bet slagveld to de H.
C'ommunie opnleuw met Hem bet
v~erbord your het leven en voor den
dood.
Als in de boveumenschelijke inspan-
ningen, outberingen ep doodsgevarea
den moed buo dreigde to outzinken,
richtten zij zich tot Hem, D~ie van
sich seven seidel ,,Ik ben niet ge
homen om gedisod to worden, manr
on to dieneo, en mljn leven to gle-
ven, tot looprije voor velen." Zij
rlepen Rem ann v66r deo eilrg en
in deo elag, en baden tot Hem in de
loopgra ven : ,,tHeer, blijf bij one,
want bet goat avood worden."' En
Hij bleet bij hen, en gaf bu. t~er
veraterking Ziju Vicesch en B~loed in
bet Allerhe~llgate Sarlcrament.
Hiij wandelde ale de barmbartige
Samaritean over de met bloed ge-
dreakte slagvelden en door de laza.
retten, troos~tte de gewooden, segen-
de de stervenden en eprak tot; de
verpleger s e verpleeeeters: ,,Wat
gij den geringeten Milner broeders
doet, does gij lMij." Hiij kwam tot
de ouder de smarten gebukte oucders,
tot de weduwen en weezen met ge-
broken hart eil ceide tot hen ,,1VCeent
niet." En flij troostte heo, sooale


'digheden het work met spoced voort
to setten en te dosen orderen ?
Kan hij reeds wijeen op vo~ldoend
I ucces, dart reebti geeft een good einde
to verhapen?
Wij herbalen, men gunne den man
Widen noodigen tijd dit alles teoender
zoeken en sijo berekeningen to ma
ken. Gok de Koloniiale Raad sal na
vier maanden self kunneo oordeelen,
of het work voidaeode gevo~rderd is
s66dat men vertrouwen mag b~inneo
niet al te ver verwijderden tijd klaatr
to sijo met onze haven.
Reden wearom wij eerbledig in
overweging geven die glden noodig
voor de havenvebserbetrlo niet reede
nu ann te vragen bij Nota van
W1)ziging, mt ar eerst larter bij Sup-
pletoire begrooting.
Ook cog om een andere reden vrt-i
gen wij dit.
Daar sal niiemand op Curagao zijn,
die niet reeds lang sijo geduld beeft
'verloren met dat getob in onze ha-
veTn.
aARF moet een eind man komen I
Misechien kan Ing~enieur VAN DER
B3REGGE er eeD eindi a80 makbeD, en
een goed einde ook.
Dee to better I Het zou one allen
ten zeerate verheugien.
Deze mogelijkbeid kunneo we beoor-
deeleo, als de oieuvPe Directeur een
half jaartje aan 't werk is geweest.
Gaat het goed otn vordert men
flink, dan sal onec haven nienwe eer
geven san de Hollandsche Water-
bouwknodigaen, hier- in Zuid-Amerika
zoo beroemd. lDe ilocir VAN DEH nit~u.
GE zal dan sijo nasmn gemeakt heb.

Bet is echter ook mogelijk, dat
de omuetandigheden, wasrorider een
Hollandsch Ingenieur bier rooet wer.
ken, zoo ouguestig zijn, dat 't, em
niet doenlijk is het werk naar be-
b~ooren nit to voeren.
Al zou bet dani t heo re tisch vast
staan, dat ooze haverrverbetering
seer goed ooder eigen beheer kan
worden voleindigd, de p~raktijk zon
op te veel moeilijkbedo!n wijzen, die
sann dat goed einde in derwmeg stnan.
En dan zou bet tijd worden voor
goed van het eigen beheer of to zien,
en bet werk te doen- aenbeateden.
Als de Koloniale Raad reeds ano
son vasthoudeo ean dit, zijo oor-

Hij elechte troosten kan.
Hij heeft one allen opgericht, als
de mood ons ging ontzinken :,,Hebt
vertrou~wen, Ik bes her, vreest niet!"
Overal heeft Hij bronnen van er-
barming doen outepringen, die zich
vereenigdeor toteen marchtligea stroom
van liefde en weldadigheid, naast
de bloedetroomen van den oorlog.
In Hem was en bleef de verbinding
tueschen de strijdende levers daar-
ginds en de emeekende levers hier,
een overwlonelijke, en overwinnlng
waarb~orgende eecheid van allen in
Jesus Christus, ousen Heer,
Zoo hebben dese angetige tijden
one dichter bij dan Zaligmaker ge-
bracht. Wif anogen one over de bij-
zondere erbarmingen van Zijo o-
delijk Bart verheugen, en vernameD
olettegenstaande albet oorlogselawasi
het atille en In groote liefde naar
stelen sotekende kloppen van Zija
Hart. tiem danken wlj de hei-same
vruchten van, den oorlog. Hem den-
kien wij de beerlijke successen en over-
wmatiugeD, waarmede de Herel noue
wapenen gezegend beeft. In one is
bewaarbeid het woord van deo groo-
ten Paus Leo XIII in sijo encycliek
van 25 Mel 1899, wsarmede hij de
toewifding der g~eheele wereld aan
het Go~ddelijk Bart van Jezue anon-
kondigde I ,,Toen de K~erk in de
eerate tijden wonder bet juk der C~ae.
sare suchtte, verechean deo jengdiigen
keizer Constantijo san den Hemel
het Kruis, ale voorteeken van een
spoedig~e, heerlijke overwinning. Yoor
onze oogen versebijot een under ge-
lukbelovend teeken: Het Allerbeilig-
ste Hart van Jezue, met hes KrUis
bekroond en stralead midden in de
viammen."
Dit teeken, dat tot dueverre voor


DE ORLO.

De vesting PaRzEM~eL beeft geca.
pit~uteerd en zich overgogreven sani de
Russen.
D~e getarllen dler gevangen genomen
soldaten worden seer verschillend op
gegoeven. Voor one is bet feitelijk een
bijzrak, of er 20, dan wel 50, of
117 000 werden gevangen genome,

one steede bet tee~ken des beile ge-
weest is, willen wij n, g~eliefden, me.
degoene bij het begio van het jaar
1915g, dat ean sijn voorgang~er de
bloodige erfeois van den oorrlog mo~et
overnemen. Wij doen d~it in de vaste
overtuigingr, dat oiete one onzenl eer.
sten en gewRichtigaten plicht in dezen
wereldoorlog meer voor oogen kan
stellen, en beter kan verlichteni, 818
een liefdevolle en krachtia gewlde
aansluiting aan het Hart van
Jersu.
Welke is dese hoofdtask ? Wij ant.
woo~rde~n soder earselen a tHoete. en
versoening. Ile oorlog is een straf-
gericht voor alle volkeren, die er
door getroffoo worden, en due een
lInid oproep tot boete en verzoe
uing. Oorlogetijd is boetetijd. Wee
bet volk, dat selfe niet meer dloor
dese vreeselijke tuebtiging tot boete
kan gebrach t worden : bet is rijp
voor den ooder~gang, en selfs een
overwinning zon voor sulk een volkr
een nederlaag sijo.
D~e oorlog; elast het schuldbsek
der volkeren open voor de gebe~ele
wereld en echrifft er hlet resultaat sij.
ner afrekening in met menachenbloed.
Wij willed ons niet in de eebuld
boekeni der andere volkeren verdie.
pen, maar in dat van ons self; wij
wKillen het geweten onzer vijanden
niet, ondersoeken. maer bet onze.
Wij srijo onschuldig san het ut.
breken van den oorlo~g; hij is one
opgedrongen geworden, dat Irunone
wij voor God on voor de geheele
rp wiFereld geomiges. Maar voor bet ove-
rig wilenwij niet op ouse onschuld
roemen .
De oorlog beeft ook bij one swaere I
echuldeo getoond. One volk self beef a
seer dutrideijk sijo oordeel uitgespro.


echepen hadden voedingemiddelen san
boord voor Enugeland, lie Dauitche
officieren listen de H~ollandsche viag
op beide schepen neerbalen on de
ilaiteche hijachien,
Hlier tegen heef t de Hiollandseche
regeeringr opuieuw geprotesteerd. Gok~
sal officge~l ondersocht worden, ho~e
bet mogelijk was, dat een D~uitflche
vliegenier bommen wierp op bet
flollandsebe schip Zevemberges. Ten
slotte wot-rd nng de Hollandschei
boot Mledea voln de B-liju der K. W.
1. M. door een IDaiteche duikbout
to deu grond~ geboord. Het Boletinl

ken inl de wFoorden : eoo kan het
elet langer voortdureo.
Hoe dikwijls hetbboo wij, B~issehop-
pen, niet luid de klacht vanl ons
bart doen weerklinken over doc inr-
sinking; van bet godedianatige rtn
zedelijke leven I Nu beeft de dorodo
den godedie~st wederomn sijn rechten
teruggenchanken, met vuur on ijzer
de menechbeid dle geboden van God~I
wrederom ingepreot..
Welke em ade~lij ke, vernederender
behandeling, geringechatting en hoo~n
beeft de godedienst sich in bet op~eri
baar moeteu late s weigevailen -neen,
hebhben wi) one laten weigevallen in
onze swakheid on lafbeid. i.)at is on-
ze schuld, onze grroote sebuld.
In bet Godegericht van den oor-
log* is duidelijk gewarden, hoe som-
mige zonden de levenskracht vanI
een volk asutseten, zoodat in het;
oogeabik van gemear zijo krachten
wegtinken, en bet gebroken neervalc.
Marmet de groots~te sebasmtec
moeten wij erkennen : wij beb~ben
toegelaten, dat die zonde ook in be-
deckIelij ken gread in ons volk is
binneoged~rongen, d~at ook bij ons
bet huwelijk outheiligd- is en de kin-
dersegen geminacht wfords;. D~at is
onze eebuld, onee groote schuldl.
In dezen oorlog is gebleken, dat
een natie niet outsettender kan be
nadeeld wordlen, dan door bet a~f
bioden van den godedienetigen le~
veneeder. Helsaas derg~elijke pogin-
gen sija ook one Oiet Vreemd gleble-
ven. Rampsalige krachlten woerken
ook bij one aan een scheiding van
K~erk en Staat, streven or naar om
zooveel mogelijk den Crhristelij k en
ge~est en de C~hristelijke princiepen
uit de oproeding der jeugdl, nit het
openbare on het sociale even te ver.


spronkelijk idee, zou hij toch aul horofdeaak is. dat de,,oonniemrarte"
op bet request krijgen. lHe Neder-i genomen is on de Ruslseo thans een
landsche Regreering verlaugt natuar. der boofdpunten in handenl hebben,,
lijk, dat eerst neus gehanideld asl van waaruit sij gemakkelij;ker roocr-
wordlen voilgens; het advies van Prof. warts kunn~eo rukken. Zorlder twij-
'K~a~us. Mau~r over eeni maeud of vier fel is de vol van P-RZEMYNT, ee~n gfOO*
hebben we zeer Eeker reebt vr Anpre- ~te noderlsag voor de G~ostenrijkrrP;
ken, hot was een hunne~r voornas~mrfte
Lsat one derhalve nog canr meand sterkten onr vorade de verbind~ing on
of vier geduld hebben en eilce be. als het ware 't middelpunrt van hun
sMissing over ooze havenverbetering verdedigings-linle,
uitatellen tot dien tijd. Een tweede gevolg van deze gro~ote
Met het volate vertrouwen kunuen overwinninig der Huissen isi het vrij-
wij do dfwikkeling dler verdere week. komen van een belaugrijke troepen~i-
zuumbedeln iran den Bleer VAN DER macht, welke zich non oegen kan b~ij
HBEGGE overlaten. Van bairte hope do audere tro~epen~ in de Cairpatheni,
wi], dut ender si]j persoonijkde lel om z66 met vereenide kracht toeF~n
ding de havenverbeterinK tob stand het IDuitsche leger op te trekked.
kome, blj is daartoe zeer zeker be- rDe val van tPRzEMYSL Zal OOk go.
kwrram. Mocht bet work eebhter to voeld wordeni in bet~ Westen. IHe go
genvallen en de omnetandcighedentee~n- heele taktiek aidHer is eigeulijk go
gunstig sijo, dan vertrouwen wij eve~n. baseerd op de actie in het O)oeten.
zeer op 's Heeren VAN DECR IfREGGa&B'Grl. JOFFRE zoU de Unlitschers tregon
eerlijkbeid en verwachten van bej Ihoudeni, terwiji -le Russenl ben on dr
de roadboretigfe verklar~ing, dat hij GoteRnrijkers moesten sauvallen en
bler over te weinig goede krachten Ihun kracht breken door hun groote
en to gerin~ge bulpmiddelen kan be. variezen toe te brcongen.
eebikken, om sulk een our~angrijk D~aarmede is nru eindehijk Een berrin
en moeilijk work met deo gewenech. gemaakt. tDe verdere uitwerking mo4~~
ten sped tot een goed einde te ten wij mear afwsebtetn.
brengen. Mischies is de gredeelte]ijke k aijml
Zijo persoonlijke bekwaambeid blifft in het West~o or ook eenr gevolgi v;,n.
daarbij geheel en al onaangetast, De toestand bleef dear ongovee~r' bt-
sijn nasm als Nederlandeeh Ingenieur selfde evenals op see.
onverlet. Ned~erland wordt wat mneer in die
Maar sijo eer sal dubbel groot we saak betrokken, onu et geprotesteerdl
sen, ale hij wonder dese moeilijke on heeft tegen de blokkade en zijn he-
standigheden, die self e sa con uiet- klag over bemoeilijking der neut~rale
deskundig buitenastndner dadelijk acheepvaart beeft ingediend hii En-
o~pvahIen, tc~h be~t worki pereood gelan eFrusrik
voltooit. D)uitechland beeft, cokl twee Ne.
Moed due en volbarding, en epoed I Iderland~sche sebepen, de Bataviatr on
E~n voor on~e zelven : nog een weinig de Zaanstroom, door eenl enderw~eir
gedisld I laten opbrengen naar Zeebrugge. LHe


-- - -


No. 18 80


Zaterdag 27 Matart IO I5.


8'8ste .1nar rangl


WIVE EK ELAD X


DE CU RA CA OS CH E I LA9N D $


7008
der volkeren beelist. Alles lijdt on.
der de gevolgen van den krijg en
or is bijna geen buie meer, wearing
reeds miet een dorode beweend wordt.
Nog is het einde niet to voorsrien;
zeker is bet echter, dat ons nog
veel mooilijkbeden to weebten staan.
Thane willen wij echter toch alles
does om uit de tijden van nood,
tijden van genede to maken door
de nauwete annoeensluiting met ouseu
Heiland on Verloeser. Zoo moeten
dan ook de kindereo en volwassenen
manneo en vrouwen, jougelingen en
jongedochters, priesters en bsaechop.
pen, cich saneensluiten voor dese
pleebtige acte van toewijding
Waarlijk, deze safnaluiting mnet den
Heiland a 0 one aegea brengen en
het jaar 1915 tot een jr\ar van
heil makeni. Aan het Hart van den
Hleiland sulleo noze harten wedler
g~ezonld en hun leven ek racht ver-
hoogd worden. Uit Zija Hart allen
wij de kracht putten om bet lijden,
het wee van den krijg, to verdriagen,
om een even to lijden van strenge
oontering, zooals het to oorlogetijd
voor ieder een pliebt to, om gZedul.
dig te sijo en te volharden in het
getbed ; krtrcht sal bet one brengen,
om, weoueer bet noodig is, ook vTer*
liezen en nederlagen be drageo;
kracht, on once overwmmaigeo te
verdragen en de eiodvictorie, w~elke
God one spoedig moge verlecanen;
ja, kracht en grenade, datl de over-
winning ons miet overmoedig roake,
dat wij niet door eigen overwianto.
enoverwounes worden, maar met
eemoedligen dank son God de eer
geve, 'en na terugkeer van den
vrede op den goeden wReg blijven en
steeds voorwaarts streven, gedach
tig aan he rr oord van den pro


dringend wijzen opl de ernstige be-
zorgrdheid, welke de Amerikeasuebe
reg~eoringS gevoelt ten opzichte van
de veiligheid vant Amnerikantosebe
schepen en levenes in de z~ne, welke
door den 1)uiteMchen-marinestaf tot
oorlogagebied verklaard is.
aij kunt er rsan toevoegen, da~t
de Amerikaaeoche regeering de ern-
stigate stappen bij de D~uitsebe re.
tigeering doet met bet oog op het
gevaar, dat Amerikaaneche burgers
en schepen loopenr, indien de verkla-
ring van den ibuitechen marinse-taf
d andwerkeelij k tenl ultvoer wordlt
gebracht.


I)e stad is niet meer en niete min
der dan een gro~ote puruboop. E2en
tweede P-ompeja.
Van de veertien hondlerd buisen sijn
or nog bonderd, meestali kleine ar-
beiderewoningen, overgebleven. Au-
ders ligt alles in puin : kerken, klooe-
ters, buiaen, farbrieken, workplatsten,
in 448 wood allleA, wat eeo in detze
stad g'ees telij k en stoffelijk leven
bracht. Het da~rbyj anneluttende St.
Gilles dealt in hetzelfde lot.
En toch wonen in deze puinboopen
cseduizend mnenachen, die door ver-
keerde raudgevers naar dit oord der
ellende sijo teruggerlcepen. D~e mees-
ten knuoner no~tbreekt het allernood-
sakelijkrete. Ik kan met geen penl be
schrovene, boe die measchen gebuis.
vest ziju, en selfs de knapste opmer-
ker zsl uset in staat sqo, d~en toe
stand juiet weer to geven.
Ik sal bet ea~rom laten bij een
voo rb eold.
Steel n voor een lange strait, wear
winkelhnuizen en klemne neringen ge-
vestigd syjn. Al die buizen zin ver-
broad, mear bier eo dHar is teen ve-
randa, een achterbouwtje blij ven
staan, of sija de muren oog to zoo
desigen toestand, dat or met het
opbreng~en van een voorloop-ig hou
ten dak, nog een soort woninkie of
een kamertje ult to maken is.
Welon, soo'n reaak treed ik binoen.
Eeret door een hoop mool opge
ruimd pumn, waar vroeger wink I en
buiskamere waren, dan kout men ten
lotte in de gespaasrde veranda, a~ch
terkeuken of t oberatelde kamertje."
En in dat apartementje, kwa~lijk be-
schut tegen regen en wind, buizen
gesinnen met 7 en ineer kinderen.
K~uot ge n grooter ellende voorstel-
len ? Zoo trad Ik in een vroegere
barbieresaak blonen. D~e man oefende
zgno bedrijf to een veranrdH van ziju
buis mit. Daet was alles wet, hem was
overgebleven. Op see echrijftafel, die
hem door een kennia ter leen was af-
gestaan, stoud sij n scheergerei en
eio huierand. Eeo psar familiepor.
tretten, die hij in zigo vlucht had
m eegen ome n, sierden de wandeu.
Achteruit in een soort goot lag wat
schamel beddegoed voor hem en syjn
gesin (9 personeu). D~eze man had
voor den oorlog een der schoonet~e
barbierezaken der stad, werkbe met
meerdere behlenden so had meerdere
salone. ,,Vijf en twintig jaren lang,
mijoheer, zoo seide hij, heb ik gewerkt
om mijo buie in ei endom te krijgen,
bn ou mij dit eindlelijar g luke[ was,
de ik er voor in de p an atg regen
dezen boop vol puineu I"

feet : ,,D~it segt de Heer, uw verloe.
ser, de heilig~e van laraGI k, de Hezr
uwen Gtod ben degene, die u leert,
wat nuttig is eo u leidt op den weg,
dien gij bewoodelen sult. `Och, had.
det gij op Mijne gehoden acht gege-
ven Als een stroomn were uw vrede
geworden, eni uwe gerechtigheid lsi
de diepten der see en als oeversand
warre uw zaad geweest en bet kioost
van uwen schoot als hare kiezel-
s teene n.
Ziulke goede gerol en verwachten
wij voor one en bet eele Dllderland
van de heilige oefeniu eu, wearrtoe
wij n dringaend uitnoo igen, in dese
blijdle hoop wijden wij, uwe opper-
herders, die in den geee t mnet u
vereenigd sp~o, ons en use diocesen
toe uaan et Goddelijk Hart van
Jezue. Wij bevelen u allen eo ieder
in bet bijzouder, dit Goddelijk Bart
vol lief le en genade san, ousen


soldaten, nau wie wij dag on nacht
denkien on voor mie wij dag eo oacht
ooze gebeden opdragten; den wedlu-
wen en weesen van deu krijg, voor
wier hartewonden wij den ~baleem
van den goddelijken ;t~roost .atetee-
ken; one dierbaar vaderland, bet-
welk onze barten in sulk een tijd
met g~eheel bijsondere lielde on tronw
zio toegedaan.
O swaard des Heeren, hoe la~g
nog wilt gij oiet rusten ? Ga io uw
schede, wordt arfgekoeldl en wees
workeloos I Jetue, Lam Gods, dat
weg~neemt de zonden der wereld,
erbarm U onser en echenk one% den
vrede i Heilige Maria, Moeder Gode,
emeek vToor one aan Uwen Godde-
lijken Zoon vergiffenis, genade en
vrede. Aimeo."


Comercial deelde gisteren mede, dat Staten of den dood ve roo rzak en
radiogralieb bericht was ontrvangen, van AmerikRansche, burgers.
dat ook de H~ollandsche Mecklenlnrg Het is niet ;ioodigr, de I~iuitche
een selfde lot had ondlergaan. regleer~ing er esan te herinneren, dat
in g40 week tijds w~erd Nederland bet eenige rech-t van een ooriogvoe-
dus wel geprikkeld. rende muaendheid, die met neutrale
D~e expeditie in de Dardanellen schepen op de booge zee to doen
begint~ met den dag moeilijker te beeft. beperkit is too bhet aanhouden
worden. be trechiter wordt neuwer en doorzoeken, tenzij esp blokkade
en bet stoken san beide eijden bee. is asugekondigd eni effectief wordt
tgr. 1)e Franschen hebben twee groote geb~andbeaad, betgeen, near de Ame-
schepen verloren en ook een onder- rikaaneche regeerio,- airn~eemt, Iin
zeetir, de Engelschen dito, dito. MeD dit geval oiet in de bedoeling ligt.
b~egint w~at voorzichtiger te worden, Het recht op te eieches of uit tt
terwijl er zeer d~ruk en luid geepro- oefenen van het sanvallen of ver.
ken word over de groote offers welke nietiffen vanr welk schip ook, lat
dese expeditie eischen sal. Zoo'n heel een vastgaestelde zinoe op de hoogre
klein beetje achijut men toch wel see binveuvaeart, zo~nder eerst met
terue te Pchrikken voor dere rat. Eekerbeid vast te stellen, of bet whip
tenval. Er in komen is zoo org niet, in kwestie aan een oodlogvoerende
maaar er weer heelbuide uit te raken, natie b~ehoort, of de aard van ago
daot is de toer. lading valt onder contrabande, zou
~een daad sijo, die z66 zeer zouder
wederga is in de geschiedenie vin
deo see--oorlog, dast het de Ameri-
De eks vn d Aeria~tnsha ot's kaansche regeering~ tegen de borst
s tuit omn te gelcoven, dat de keizer-
lijke regeerin# VaD Uuitsch~land in
AAiN het onderba~vige geval zooiets vin
Duilcblad toEne~sd.plan is
ibd. Mogelijke verdenking, dat vijaudige
schepen ougewettigd een neutrale
vlag gebruiken, kan geen rechtvaar
dige vermoedlens wek~ken, dat alle
D~e teket van de jongste nota, door s rchepen, die door de varstg~estelde zoue
de Vereenigde Staten aan IDuitech. vareu, ouder dezelfde verdenking
land erichtl luidt volgenesde ,Timoes" valley.; Bet is, on dere kwfeetie
als v It nauwkeurig vast te stellen, d.at de
D~e regeering der Vereeni de Stateo, A merikaansche regeering vooropstelt.
kennis genome hebben e van de dat het recht van annhoudeni en
proclamatie der Duiteche admiral doorzoeking is erkend.
teit, welke proclamlatie op 4 Fe. Hie Amerikaunasche regeering beeft
bruari word fafekoodigd se waariu zorgvuldig kennis genomnen van de
gezegd wordt, dat de wateren rond aidleggende verklaring, die door de .
G~root-Brittannie en lerland, inclusief keizerlijkie re eerlog, tegelijk met de
het geheele Enogeleche Kanaal ale proclamatie der D~uiteche admira~liteit
ligg~ende binnen het terrein van den werd afgegeven en neemot dese ge
oorloK moeten worden beachouwd ; legenheid te bast om de keizerlijke
dat alle vijaudelijke handeleschepen, regeersug er seer eerbiedig tran te
die op den 18eo deer in dese wate. herionereo, dat de regeering der
ren worden aangetroffen, sullen wror. IVereenigde Staten io blootgesteld
den vernietigd, ofechoon het niet sau beechuldiging vlln een ouneu
altijdi mogelijk sal sijo de beman, trale acltie, waaraan, naar de Iluit-
maogen en passaglers to redden en eche rrgeering meet, de reg~eeringen
dat neut~rale schepen zicif self aan van zekere andere neutrcrle mogend
gevaar blootetellen binoen dese oor. hbeden sich zelf hebbenl blootgesteld;
lo ez~oe, omdat met bet oog op da~t de regeering der Vereetoi de Stn-
het misbruik van neutrale vlaggen, ten nist heeft toegestead ol berust
hetwfelk, near beweerd wordt, door in eenigerlei maatregel. welke door
de Briteche regeerngp up 31 Januari anidere oorlogvoerende naties in deo
is Relast, et niet altijd mqogelijk tegenwoordigen oorlog mag zijn ge
sal ijon neutrale schepen te vrijwareu nomen on den neutrales handel to
vAn aanvallen, die voor vijaudelijke beperken, doch integendeel in si
bceh a bedoeld sija beechortwt het zulke sangelegenbedenD een. houding
lses ear plicht met oprechten eer- beeft aangenomen, welke zij bekrach.
bied en de meeet vriendschap elijke tigt door de betrokken naties rechtrf
gevoelene, mlear zeer vrijmoedig en aaneprakelijk te stellen voor alle
ernetig de sandacht der D~uiteche oonaangename gevolgen voor de ~me.
aegeip te vesti en op de seer rikaanlsche scheeproart, welke door
ernsigem elijkheden van de acti, Ide sauvaarde beginselen van inter-
die blijkboar volgens die proclama. oationale wetg~eving niet g~eecht.
tie is voor enomen. vaardigd worden; en dat -si zich
De re eer a der Vereenigde Staten daerom op het oogeablik als vrij
beechouwt d ze mogelijkbeden met beechouwt om met een gerust gemoed
sulki een ernetige bezorgdheid, dat en op ground van saovaarde begin
zi' het als baar recht Aanziet, ja selen de positie in to nemen, in dese
ales baar plichit in de gegeven on- nota sangegeven.
standighedena on de keiserlijk Dult. Indien commandahiten van D~uiteche
sche re eenru to Vra en, on voordat oorlosechepen zoudea handelen op
de act e wo rd t o dernomen den grod van het vermoeden, dat de
kritieken toee te nd te beechouwen, vialg der Vereenigde Staten niet te
Ieke ten o zichte van de betrek. Koeder trouw wordt gebruikt en op
we gen tusechen Amerika en, Duitech de hooge see Amerikeaasche schepen
lange son ontataan, indien Duiteche souden vernietigen of de leveos van
oorlogeschepen den maatregelsouden Amerikaansche burgere, zou het moei.
uitv~oeren, die door de proclamatie lijk sijo voor de regeering der Ver
der admiraliteit in het roorn~itziebt eenigde Staten on die daad ooder
wordt gesteld, n. 1. het vernietigeo een under licht to beechouwRen dan
van een handelsechip der Vereemlgde als een onverdedigbare schending


bannen. Hun ideaal is om sooveel
mo elijk vrijheidl to verkrijgen ook
~o re de gevaarlijkste stroomingen
van onzen tijd, mear on deareote
gen den invioed der Kerk en der
godedieneti fe levenebegineelen soo-
veel mo eli jk to beperken. Dat is
onze sch Id, onze groove schuld.
D~e oorlog beeft de moderne, anti
ebriatelijke, godedienetloose geestes
cultuur voor syln gerecht gedaagd,
en baar waardelooebeid, lee heid on
onbondbaarbeid, baar eebu digheid
geboondl Maar ook in ons .vaer. f
land wee dese cultuar reeds bedeo
kelijk diep ingeelagen een volg~ene
bear weceo onchriatelijke, on-D)uit.
eche en ongezonde overbeechaving
met bear siterlijk sobijusehoon en
baar innerlijke bedorvenheid, met
haar rowe geld- en genotsucht. met
hear evenr anamatig~end als belache
lijk ,Uebermenschentum" met hear
I rloe na ien van een buiteoland.
aheo beemette litteratuur en knost
en ook van de schandelijkete nitwass
eetn der vronwenmodP
Gok dat is de echuld van one
volk, en bijgevolg oze, grrote
scbuld. Zij e scht bete en versoe-
mioa Onse soldaten hebben onmid
dell ijk in den oproep tot den oor.
log den oproep tot de boet~e ge.
boord hoo eerate gang was dan
ok naar den biechtstoel. Hun good
voo beeld beeft navol ing gevonden
ino711e klaseen der bevolking. ~e
oeb re meeiog is ougesla~en.
er hea scht een andere geeet in het
I~uiteche volk dan nog voor weinige
made .
mManar bet zou een noodlottig self*
'bedroR sijo, indien menr meende, dRt
nu aie schuld uitgedelgd was, en
bet Duitsche volk Ineens tot een


van neutrale rechteu, welk~e waarlijk
zeer meeilijk overeen to brengen zou
zio mlett de vriends~cha~ppelijke be
trekkingFren, die nu gelukkigr tussehen
de beide regeeringen bestan
Indien zulk een betreureniewaardige
situatie zo~u onitstanu, kan de Duit~-
ciche regeering onmid~delijk beseffeo,
dat de regeering der Vereemigde Sta
ten zou gedwongfen zijo de ketserlijke
regeering strikt :tausprakelijk to stel.
leD VOor zulke dadeo van haar
vioot-autoriteiten en die stappen te
doen, wrelke nioodzakelij k mochten
zijo on de levenR en eigendonmeo
van Amterikee~n to beschermnen en
aan Am~erikaansche burgers but volle
genot te verzekeren van hau erkende
rechten op de booge see.
Ite regeering~ de!r Vereenigade Sta
ten drukt met bet oog op deze
overwegingeu, welke zij naaer voren
brengt met den grootsten eerbied
en met bet ernatig doel on zekler
to maken, dat er geen mieverstand
ontasta en geen omstandig~heid zich
voordoc~t, die op bet verkeer tus-
schen do twee regearingen sells mear
een schaduw cou werpen, hear vaste
boop en verwachtin~g ult, dat de
keizerlijke D~uiteche regeering een
versekering ann de AmerikaAnsche
burgers kanr en wil geven, dat hun
schepen uiet door de oorlogebodeme
vain D~uitechl:\nd zullen worden ge-
hinrderd anders dan door saahouding
1en doorsieking, terwijl houn chepen
de! se-e-zne mogen doorvaren, welke
in de proclams.Lie der Amerikaansche
admiraliteit is afgebakend.
Ter informaztie van de keizerlijke
regeering zij bieraan toegorvc egd, dat
stnppen gedaan zijo bij de koniok.
like Briteche regeering met het ~oog
up bet ougewettigd gebruik der neu
trale vlag~ voor de beacherming van
Briteche schepen


woearbij bet geb rui k van de vlag
vanr een neutraul land door eeu
vijandelijk Hchip goodgrekeurd wordt,
inidile dit gescbledt om aan een
buitmaking of sauval van den vij-
anrd te outsuappei.
Verooderatellende dat de vooraf.
gasiode berichten juiet siju, wenecht
de regeering der Ver. Staten, voor
de toekorust haar oordeel over de
wettaigheld so gepasetheid van 't be-
driegelijk gebruik der viag van een
neutralen staat in eenig g~eva~l om
een buitmaking to vermijden voor-
behoudende, de Engeleche regeering
allereerbiedigst to wijzen op de eru-
stige gevolgen, welke voor Ameri-
kaansche schepen eni Amoeriktaansche
burgers mit de vooreduring; van dese
praktijki kunurto voortvioeieu.
Het toevallig gebruik van de vlag
can een neutraal land of van den
vijand, ooder den dlruk van een
onmiddellijk to verwarcht~eo vervol.
gigen met bet doel on deo n;.
drenden vijaud te misleiden, welke
omatandigden volgenu de berichten
in de bladeu aanleiding gogoven
hebben omn dese actie to rechtvaar.
digen, schijut de Amerik~atnsche re.
geering iets gebeel verschillends toe
van een expliclete sanuctie, door een
oorlogvoerende miogendheid aan baar
handeleschepen in het algremean ge
geven on binnen zekere gedeelten
van de hooge zee, welke unar men
veronderntelt, door vijandelijke oor.
logeschopen doorkruist w,rden, de
viag van een neutraal land to voeren.
Een formeele arfkondiging van sulk
een m a atregelI voor een algemeen
misbruik eener neutrale vlag6 stelt
de schepen van een neutraleu staat,
welke dese wateren bevaren, san
seer groote gevaren bloot, wail de
presum tie, dat zij to~t de oorlo .
voeren e natie behoorea, ooverechi .
lig welke viag sij opk mogen voer~en


(D~oor het Wolff-bureau werd onaleado anioj rot wd.
iomi(-ddels den D~uitecheni tekst der In verband met het anogekondigde
nrotrr giestind, die gten afwijkingen lain van den Duitecheni marinestaf
vertoont met den door de ,,Times'" lon active opera~ties to gaan onder.
,rgegeen teket, zroodat we dus met oemen in eommige bepealde zonee
dezen laautsten voletaan. Het Wolff- der zee, lange de kust yan Groot-
bureau tteekeut er bij asu : ,,De door Brittanooe en Ierland g~legen, son
de Amnerik~aasche regeering gevran~g bet de regeering der Ver. Stateo
de opheldering sal, naar wij sanne. met sagetige bezorg~dheld vervullen,
mnen, in denselfden vriend~schappelij- indies door de Engeleche schepen,
ken toon volgen als waarin de Ame. welke in dese watereo varen, een
rikeaanche noota glehoudeir is." Red.) algemseeni gebruik gemaalkt werd van
de Amerikaaneche viag.
D~e tekst van de nota door den tEco ueastregesl, ale de regeerin
A merikaaenecten gezant to Louden van Z. M-., naar men cegb, son wil
aan de Engelcho regeeriog over. len treffen, so~u, iudien de verklaring
handigd, luidt ale volge : van den D~uitechen marinestaf ver.
Het st~aatedeparl tement beeft kenuis wezenlijkt wferd, geen beschermi ng
genome van de verklaring van den verlebne n an de Engeleche schepen,
D~uitecheu marine-stafd.d. 4Februari, mt-ar wel een ernstage en vooredu.
.meldende, dat 4e Engeleche regeeering rende bedreiging syno voor bet lq~ven
deni 31en Januari bet gebruik van en de schepen van Amerikeaarsche
neutral vlHggen op Engeleche han- burgers.
delsachepen formeel had toegestaen, 1)e regeortug der Vereenigde Staten
vermoedelijk met het doel on te vertrouwt dearomn, dat de Engelsehe
vermijden, dat deze schepen door regeeriag alle pogingep in het werk
Duiteche oorlogesebepen zouden her. zal tstel en om de schepen van En.
kend worden. Eveneens iede aandacht geleche nationaliteit at to houden
van bet staatedepart~ement gevestigd van het bedriegelijk gebruik van de
geworden op de berichten in de bla. vlag der Vereenigde Stateo, nu sulk
ean, volgens welke de kapitein van leen praktijk de schepen van een be
de ,,Lusitania," hieria handelde vol. v riende mogendhejd, die~ in dese
enas instructies of inlichtingen van wat~ereo varren, aso de grootate go
eEngeleche autoriteit~en onovangen, Ivaren zou blootstellen. Tevens zou
bij bet naderen der Engeleche kust deze praktijk de Engeleche regeering
de Amerikaansche ving had geheechen eeuigermate verantwoordelijk maken
om ann een gevreesden aanval door voor bet verlies van Amerikaansche
D~uitsche onderseeers te outsnarppen. levee en schepen, in aeval van een
H~eden bevatten de blades nog een ~noval door vijande ijke oorloge-
z. g. officiffele bevest~iging van het schepeu.
mioleterie van butteulandsche saken, G1) moet de regeering van Zr M.


oieuw en better leven was herborea. voor sooveel schade, bet Rijk Gods
Een schuld van vele jaren wordt a an gsdaan.
niet door een kart berouw uitgeboet. Wi) willen met deo profeet Daniial
Waar berouw delgt de schuld, maar ten ~hemel roepen r ,, Abb, Beer,
ontselat niet van alle straf. D~e schuld g roote en ontzaglijke God, die bet
van een geheel volk wordt ook verbond en de goedertierenbeid hand-
elechts uitg~eboot door de ernet~igZe baclf jegens ben, die U liethebben
boete en de grondige bekeering van en uwe geboden onderhoudeu, wij heb
het geheele volk. ben gezoodigd, ongerechrigbeid be.
Daarom roepen uwe Bisechoppenr dreven, goddeloos gehandeld ; wij
U allen met vereonde eSem op tot zijn afval ig gowarden en afgeweken
een gemleenechappelijke en groote vea Uw gebodeo en rechteu. On o
boetedaad, op den Zoodag na bet Beer, past de beachaming; bij U
feeet van Driekoningen, deo 10deo echter, o Heer en onze G~od, is er-
Januari. Wij richten one tot allen, barming en vergiffenia."
maar geheel bijzooder tot de man- o egvli sle e od.
nes en de jongelingen. Want gelijk Ilijk~o Hart 6van Jewsen het Hart -
in het veld soo moeten sij ook bier van den hemelschen Vader dese be
in de eerate liuie- staan you~r volk de nit zoovele duizeuden rouwmoe-
en vederland. Wi) zullen one ook tot dige en door smart bewoaen barten
onze soldaten in bet veld richten en aanivaardleo i Zoo verminderen wij
hen ultooodigen met one mede te de oorlogeschuld van one volk. Zoo
werkeo, in zonvere hun dit moge- dragen wij er bet once toe bij ons
lijk is. den tijd der beproeving te verkor-
Voor allee willen wij ons self met too, den terugkeer van deo vrede
God versoeoen en one beiligen door to verhauseten, eo de wedergeh~oorte
het godv~ruchtig oatvangen der Heili van one vo~lk to verwezealijken.
ge Sacramenten. Gedurende de drie Op de dnad van versoeolog volge
tlagen, welke den 10deI1 Januari de ntlce van toewijding Gij weet,
voorafgaan, sulleo wij in premeen gelierlden, dat Paus Leo XIII op
.echappsh ke g~odedienstoefeniu en 11 Juni. 1899 de heele wereld aso
het G~od elijk Hart tran onzen esr- het Heilig; Hart van Jezue gewijd
loseer, en door Heem den drieiienigen heeft. Wij sullen in den sauvang van
God, piechtig vergiffenie vragen voos het jaar 1915 onze harten, onze fa-
onze eiaen zooden, voor once swak- Imilies, onle gemeenten en diocesen
'heid en latheid, voor once lauwheid opnieuw het Allerheiligate Hart van
en lakeheid; en vervolgene voor de Jesue toewijden. De ernst en de
sonden van het geheele volk, voor nood der ti deo d wingt one daartoe.
sooveel bespotting en loochening In geheel ~uropa staan de volke
der eeuwig~e ~Waarbeid, voor soovelel ren in twee krijgskampen tegenover
schandelijke overtredingen der eenwi- elkaar on reed slast de brand sit
ge geboden van Gjod, voor zooveel bet Avondland near bet ,Morgeolaod
verachting der genade, voor sooveel over. Er is een grPoot keerpunt in
oodank jegene de oneindige liefde de wereldg~eechiedents ingetreden. Op
van onzen Verlosser en Zaligmaker, bloedige elagvelden wordt het lot

Wilhelmina van H~ollanrd, die hear
varn wapengekletter i mringd land
met kra~chtigt! hand do~or eeni streog
neutreaa vaarwater weet to Rturen).

DG B88tf810 Vlag.
LOND)EN, 8 Febr. Panagaiere van
de ,,Luestanlia~," die bedenmonrgrei te
m derpoolt bi unenik wH mel >oatdeeelen
de lereche kust een draadlotos tele.
deamoutvm r an cde a mirelit i
schen. Onder dese viAg voeren aij
dearop near iv~erpool.


CO RRESPO NDIENT I E.

Sint Eustatius heekr~c geineeud ook
wat te mooteni doen tot hulp van
het ,,Koninklijk Nartionaal Steus
ComitB "
D~e Geraghebber benioemde dearo~n
eene commissie, bestaande ult den
Voorzitter G. van Grol, de beide
LandradbeaG G.eroebe en F. AluF le
en J. Krugers. Deeen besloten r
lo. den Heereu- Ambtenareu te
.verzoeken eenige itionatie to g~even
in eene, en lete vao ben tractement
ledere maand. Geen der H. B. Amb
tenaren weig~erden.
20. Eene collected to doeti houdeu
dander ded owonereuna at 1t edoe
id aangepe en vate de bkansel8 de

f 322.67Ec Liefd1adi~gheidsconcert te
geven wonder leidingr der H. H. Gees-
telijken ale Sub-comlmissie.
Er zijn solo's eni duetten gtezo?"
gleo met -orgelbegF~eleidin~g. Er sijo -
comediestukjes voorge~lragen en ta*
bleaux vertooe~d over onze Neutra-

tite tier House wachtiog~ ehad 0
de grootate neutral localiteit ter
onser beechikkiug, ul. de boveover-
dieping van het. Golivernementsbhuis,
mear die ruimte bleek toeb reel to
klein on alle nieuwegaierigfen.te ge.
lijk to bevatten. De gereserveerde
plaatsee moesten 50 ctr. opbrengen
de overigeo 25;wmemd ldpe laaop
Izonder uitsondering voor 50 ot. per
setuk verkoebt. Onm man de minder
gegoeden ook gelegenheid ~te g~even
ivoor al dat mooia bun 25 et. bij to
/dragen, sagen we onel genoodeaskt
onze Vooratelling;, ;deo volgooden
avond to herbalen. .
De gezamelijke opbrengst bedroeg
r' 100.
In den middarg van den eeraten

kearis*a Jcthe Wa fr~r" eie

biToen valen leden van bet gezelscebp
soe een nat pak gan land waren
~esteip, vernamen ze Ppoedig, dat er
dien uood chn Le adi ~heulb8 ooene
den Gecaghebber betuigdeon ze hun
leedwelsen,: dot ze er niet bij konden
tegenwoordig zijo, omdat bet hua
tetgavaarlijfacbeener id 't dorlker naear
buo Jacht terug to gan.rn Wel had.
den ze een stoombarcas, mear die
kon hier Diet aan den steiger komen.
Als echfe Amerikanen lieten ze een
bRDIEDoot van $b 10 achter voor bet
goede Doel. Bet geheele bedrag sal
rechtstreeks tinar Holland worded
gesondeu.
-We kuliuen hier those spreken
over ,,de eeriste locomotief." Ie trac.
tor der Cultuarmeatachappij is den
12en. Maairt, g~emooteerd etn bestuard
door den Heer Mr. Wilde, van de
beai, met eiaeni kracht naarr de plants
der beetemmingf opgestoomd. Na.
tuurlijk outbrak het mlet san bewon.
derenode toeschouwere,


EXC ELENTE~3E

PARA LOS NINOS ,

NO hay~ nadai que les slenta
tRD Rdmlrablemente ab los nm~ios
COmo la Emulardn de~- Scott.
Abastece los elemaentos rmis
HOeS&YIos para su n~esarrollo,
y pOr Os tantO db~ier~a de dirse-
OeS Cada Vez que can muhiestras
de debilidad, enflaquecimilento,


& reCet&R Oas mis conocidot;
IR diCO~S) RO hay mecdlicamento

que goce de tan unanime y
&utOrlzada aprobaicron. Ahbso-
lut&IHOne exentR de & COhol o

drogas nocoivas.

PIBA SIEMPRIE LA EMUWLSON
DE BOOTTp LEb~ITIMA,


en in 't Speans~ch. Dit is een uitate. droomen ditan~al uitkomten., Eltn
kende maatragel, dser de groove groot-mndustlrie zou eeD zegPH ZQDn
vrachtenkhoofdzakeij ovau de vreeim. voor CuragEeo n eda vis hInt
th~ans vergewissen van de bij de Wet Itijd to weinlg.
bepaalde tas;eve~. Het taril-f, op vier
verechillende uiteleaade bladen ge Ofncilele borilkton.
drukt in 't Hollandeeb, Papiamentech,
Engelech en Spnaasch, vrormt een net An enerG..-usli er
boekje to licht~brumnen omslag. vol ,ootsaja verleend als onderwfijzer
Ale de poutjeswrikkere 't on maar 2de tlassae bij bet openhaar orrder-
netjee weten te bouden, soodat het wije op Curagao, en bij is definirief
een Isab enlijk mensch karn worden benoemd tot landjbouwk-lundige in de
osgebdo kolonie, Curagao.


boeje tedk bewe lin e~ea bu, blk ,tet i d~ie btare kiS bn dept d
dfkerje apa als zheteest een pplata B. Cdeni brievenbesdteelle lreehier Id.
ter roote an e~ eekop weegezondbeid een oadere verlofaver-
latje er ondehttegeoana sh jeren lenging van vreertieo dagen ver-

op een bord achter glas zichtbaar leen den opzichter bij het D~epar-
in de Pont wordt opgehtingen. Dat tement vna Opeubare lb~erken J. C.
is tevens een waarb~t r, dat weonu Groenendijk is tot herstel van ge-
eens 'n tarief zulleo hebben, waatr- zoudbeid eein meand verlof ver~leend.
nan men mec ook boudt. Ter verr ngring vai hot~ mrt 10.
AQpril -1915~ at to treden lid va~n deni
De Z8Bilzuig6F. Rad vanu Tuezicht opy de Koloniale
Postpaarbank, den beer C F. Mlus-
D~e zoo geomade Zandsuiger moet kus, is als zoodaniig benoemnd de
in eere worden herateld. Hij heef t van beer C. 8 GoIrsira JP1~z
de week seer good woerk geleverd 1)e brievenbeateller 2de klalsse al-
Missebien dient hij niet voor het ver. bier W. Schotborgh is gieschorst,; def
breeden en uitdiepen der haven, maar bulpbrieven hesteller A. C:. Hevzer is
sal teer sekei* van, dienst sijo om de benoead tot tijllelijk briievenbealtel-
haven op peil te houden. E~n dan sal ler 2e. klasse, en Josef H~ermansn is
de sanudsuiger van blijvend not wezen. benoemd tot tijdelijk hulpbrireve-
Wanocer bij nu ook nog de haven baeteller.
van Aruba in orde helpt brengen, Ann den bulpbrieveolbest~eller G. N.
is ie shn geld best waerd. l~eeia, is op zija verzoeki eerval o~nt-
slag verlecod als zoodanig, eo ,Cor-
TO~ktiffnebis Mendez is benoead tot tweeden
0188 0011108*en bulpbrie~venbeateller.
Je Commandant der briga~de mir


Een root fabrikant to 8t. Gilles,
die de Plenige is, wieris fabriek g.
spaard is gebleven, verhaelde mij,
dat men v6r~b den oorlog in ~ender
monde en St. Glilles met, bonet 16 000
inwonere geen armor!de kende. ,,Dit
was een der welvarendste steden van
geheel Vsaenderen. Er was hier gee?
enkel arm mensch. Wij allen, hetci
a Nem e taijebedel we remeltad~dr
one brood en on... komenr handerden
menscben bidden en mreeken, iod hd

st] hunne kinderen naar Hollandl kun.
non zendenl, want ze hebben er niete
meer voor dan een beetje soep per
dog." O, de nood moet toch wel tot
het miterst gstegero iijn8,t Rl en
haar kind ordelijk en net op to voe-
hHB we- the oemn e~n~ het toom ter
trouwfenr an de zorgen van vreemde
menachen in een ander land
Nurkeon iik ook pas Fb g jopen,c wear
tientallen vanI kinideren naar one toe
kwamen loopen met de vrang, of we
mee tmct. eb hdtlen dt reodti dd
gewacht en gelet op de enkele vreem-
de~lingen, die er zouden nitatappen.
Daet is bet beeld van den hougers.
nood.
En even duidelijk teekent 't zich
at op Vele oudere bewounere, wier
verouderdae nitgemergelde gewtichten
ur diadelijdient eond egeve op a
Rchaamtegevorol self niet durft bearnt.
woorden, maar die toch soo dmidelijk
ao en do rdr~ingthet,1k heob hon e ,
waneg ik n niet."
Ja, hougerenood beerecht er in D~en.
dermonde. 't le geen thi'tasie, h~et is
de volle, volle workelijkbeid, soonale
ik die met eigen oogen gevie heb,
en ik dank G;od, dat ik: a vertegen-
ttog-Coit~a inbseteast be io ui ee
working met soovele edelmeedige
landgenooten, daar teambnete een
weinig ellende to kunnon lenigen.
Eo wie is de oorzask van at die
ell de ?
dAle neutraal pcreoon antwoord iks
do norog n e' dlomateneton ewpd
k r d;eenk tieche,dvan -C0o s schh af-
bleeked kluur, lie se he ee oon
mhark zolang bredt vrnisje or op eaty
en een wilde razerr.i, to do d el
de moderne twiotiget eeuw oonth r n
de~. meuebeijke ;ha~~rtosetoch dr
dunne sieraad afwier I
1)e ,man in de str aet van 1)en
derm ~de"l, oordeelt er echter anders
over, bij zal n ze aen, ,het is d

1,et 't :dddie aus, dieo a di
Man ,.k i eenD meer ittwikkelde Bel ,

v eelir~k n abroad enuitd : er r~kk e
was, ddeelde dmij het volgende medH :
,,IBne arr hde was een olide,ge
d alsseerd vesting, d. -we z. aee af-
rean tie vertg lie das Iden
ebruo ikt dee Dl d0~Hj d ~
gebuithwor en. <1 oor den noo '
en rmisec ien ook oor uiterate dep-
Belg sche lger rondez e tad eher a e
een verdeldigin gplasts ; er werden
bli de wallen e kele loopp~aven san-
gelegd, terwiji ook is de stad ver
dediaingewerken werden anagebracht.
dat was wij herkennen bet self _'
van den bevelvoerenden general
een taktieche foot en gaf asuleiding
too een bombardment van IDuiteche
sijde, waarbij de U~nitechere spoedig
fle overhand hidden, niet tegenateaan-
de wij ben er zeveni keer oit ver-
dlreven. Wat'e het nu hij dat bom.
bardement gebleven..Uoch toen kwam
de zware, al te ware straf. ~en 4eD
September werd de. gebeele stad in
brad gestooken en daega er na was
D~eadermonlde nists meer dan een
hoop vol pain. 1)e Voorhroede.


Onze nontralitett lieoordeeldI
18 1108 VF80811.
Een journalist van een onser g~roote
bl-ad en, een pereg~eeprek gevoerd
bebbende met den beer Pichoo, oud-


minieter vand Buiteolandeche saken
fe Parije, ein igt zijo relane aidu :
,,I m~a mijo verelag over het
onderboud smet den oud minister van
buiteDiandsche saken niet beeluiten
tender to vermelden dat de b e
Pchon aieb olet; alle wearrdeering
over Nederland altliet en altdruk-
helijk verklaarde persoonlijk nooit
sN der e opreche tod netrhal teit van
Hiet a~uiusbthe g iltuetrerbdee tijd-
eebrift ,,Alte und Neue Welt" hbevat
In sijn le bef van den jaargaeng
1914-- 15 een afbeeldin; ~van~ Ko-
nglei Wilbelmina met bet volgende
Hijschrift~ ,,Kijningin Wilhelmina vota
Hoiland, die ibr vom W7affeel~irm
untootes Land mit energfischer Band
durch ein streng neutrales Fahr-
waeser su leaken weie" (Konibgin


dte one~ wear eens sPl")''ig up sulk
'n genotvol avondje tracteeren sal.
Zoo iets heb je hier op 't monot~OOD
St. Martin~ heusch hard no~odig.


Berihtel' Ilit (18 ](01018.

DO Alg61R0880 Billlag.
In alle kerken van one Feiland,
s oweldin de buitendiedtri ten hit: n
bededagS. D~aar is algfemsea, veel en
varig gebedenr voor bet herstel van
den Vrede. Doe H. ('ommunies wren
buitengewoon tairijki, die dier sinderen
algemneen. Her was deenontroerende
plectgeid, kroe s Rvonede in d
dPausen wera voorgebeden 1)e eenheid
des G loofe kwa~Rm daarbi soo treffend
tot ulting.
Eeuselfrde gebed over de gieheele
wereld I
IMoge de soozeer b~egeerdet vrefe
on speedig komoen.


Gisteren beeft, de Gouverneur der
Kolonie, vergereld van zijni militaireo
adjudant on den Vertegenwoordiger
der Yeloce een bezoek gebracht aan,
Kapitei n l'OGG~ san boord der bologna,
geankerd in Daoybooi

Italdl)0RWkudigB.
Gieteren is de definitieve benoemuing
tot Landhouwkundige eindelijk afgfe-
komeo, gi kwethche tden Hee~r a. H.

W~lkoml i
Onze eerate groetg~elle ditmaal den
G;ezagVoerder der Prins Willem l, Ka-
pitein J. A. E:GMO)ND en zijo bema~n.
tig z~e~ W rheugg ukT n gsetheD'
mijoen en ondersee ~re hierheen zijo
gekomen.

Co~mmandant APPELI beeft recht op,
een gebeel bizooderen welkomasgroet.
H~ij is met onze Kolonaie ale sameo.
ggoedeleo maakt- ervebe integree
over de ounderecheiding hem in Hol.
land te beurt gevallen. ZExc. de Mi.
nieter beeft hem persoonlijk outvan
gen en hem gedetacheerd bij de haven
politie, eeret.in Amsterdam en later
in Rotterdam. Zoo heeft. do altijd
ijverage APPEL; ook tijdene sija rust
en vacantie nog gewerkt in 't belang
der Kiolonie.


ook hizer aaneoe d e B

IoDe st legd op Groot Kt~oarlier sal
zinFle goedern we wgra e
prachtige dem on~stra ties gehouden
worden.

Eare wien aere tookomt.
I)e Brigadier S. BOGEltD wordt met
1 April a. s. eervol outheven van de
verdere waarneming der functii~o van
cmmandant der brigade mare.
H was een hee e sanpaki soo
menar and ees Aop stel en sprong
Comm~aaot APPEL Op te VOlgeD.
M~r wij meenend tl3 'openlijk te
mgen 11 tuigen, as Brigadier So
t ra het boer Imer goed eeftsafgd'
rch heotPuai mreene tevr en euh

OnzellelU .
Dot beer En. S. LANBBERG,. lid van
den Kol. Read. so de ve~rrgaderta


-- van11 Maat 11. ijsendop be Naar aaoleiding der beide Out- charussee in deze kolouie J. Appe l
g~root; percentage onechte geboorten werpen door den Gouveroeur hij den wordt met ingang van 10. April
Men adhrijft~ ons van St. Martin : oader de legere klasse der bevol Kol Road ingediend, vraagt men a, a.. in activateit hersteld en de b~ri-
(O he eb w' tioa king, voegft bier aan toe: one van verechillende sqjden, of wij gadier S. B~ogerd eerva~l octheven
se ook ier hebbeund w e 't naionaal ,Men m oet etchter niet decken hier spoedig eulk een groote petro- van de verdere we~aroeemingS drt
steucomt4 estund,1)ebriadeik -hraet me dit er bij te voegen leumraffineerderij zullen hebben. function van commandant dier b~ri-
marachaueseegaf voorditdoeleenig~e dat~ al die onechte geboorten op On nwodi:Ale het riet gade.
avondvooratellingenl. EnI 't walre suc. onlzedelijkheid wijzen. Talrij k sijn waarachiinrlijk was, dat sulk een
Ice -arvontdn. sef egvledtmne ru nrichting er krout, zou bet Bleetuur POSteadjen
oovbetdr~lltaoenwas huni spel buiten echrt eaman even en t uo Igeen meatregelen be~hoeven to nemuen
on'crrbeteijk.kinderen eoo goed on zoo k waad jom de oprichting dearvan to verge.
Beb mijo ougen goed den koet.als bet gant groot bre gen makkelijken. Ijijat can onafgehaald~e ra n nbeatelboar
p5egeveo, en zelden heb ik de St. H~oe hebben we bet n I Er is due met den Grouverneur beyonde~n brieven
aertainere zoo onbedaarlijk zien la le samenleven van man en vronw lover geeproken en nae dit onderboud
chen ale bij deer' gelegenrheid. buiten echt niet meer onzedelijk 1 etelde de Giouverneur verachillende Udrat Brown, Cortimooz, rorra &: ICo, 2,
D~e clowns cloweden ale geboren la het howelijk dan niet meer de fci~iiteiten voor om de komet te Dadi & Co. 2, Emile Dore F. de P'. Meano
piaasen, en acrobatena poseerdlen met elenoskljseoowado eKmkkelijkeo 01 isto 3;o Kojae, Cleoana L:. de Thomas pie P'. Do-
swellende borst en b lenoskljeevowado egm; 3e.twjto roelorita Hl. de Fatntyle, Avelino E~scobatr,
ieye~ep in ar volgene de Wet beG recht te ~ver. waarachapolijkbeid, maar duidt Doo Jod Andrbe D. G~onzales, C. F~. Gorsicat,
tist eke standen, en sprongen, als krijgen tot samenleving ? niet op volkomen sekerheid ; andere Andries G~ouverneur, Dorotea Inkett, MaI-
kakkierlakken inl en over. ja, bijnu Juiet daarom worden krinderen ult tou de Mem. v. Toelichting meer ria La cruc, Hipoliso Letto. .J b. M. Masi,
'door mekaar, if b I 1d le 16 Ma. Tracha, Tomas Mejia, C:Itsa, Fen-
Mar'tlneutderg~eliike sameuleving geboren nist positi op bpaael~l gevalen doe o. so,~ Maltedat Rodrigues, Aminta LSchoone-
Mea 'tg spun tan den avond erkend en ONWETTIG gensemd. Of er reeds grondeo zijn aauge* wolff pie Franclsea D~anish,Aminta Schoone-
~was ,,Milse Lily in heir superb role Eien samenieven buiten echt is te. Jiocht, is one niet bekenrd, wVel dat Wolff pie A. Kipp, .losi Eduardo Sotbro,.
o olow dcter tcwath her partner g5en Goddelijke on menachelijke wet, er een recht van optie beetaat op b angteeed tket Jsp .Ju
Dat wa u' etden dearom booget onzedelijk. een Patg sbtBhteae Duwre hpa al3 u
weenu'o c e gelijke, 'o en dat bij dit, contract gesproken Hlo Papa Escobar.
up to date kunetpt-estatie, die ou words van 1 Aug~ustle a. e.
nog ,d grotat stdenvanEu. O~taflf. e onderneming echijot van Ne. Ratten,
ropa en Amerika success` son hebrben, derl od ult te gaan en over een
Die Mise Lily en komiekeling Pitch Het nienwe tarief voar de poot..got kapi taal to beacehikken,
souen eelmee ged knne maenvoerders is hun verleden week door ier eou dqse raffineerderij met (iedoen et de ~leant ste 14 agen wr
vooral in de States, d~an nu in hun de Politie ter .hand gesteld.~.Met toebehooren f 2000 man nooodi der minrc~ bes ficaatrlu sagerachten
eenzaaml politiepoetje. het oog op bet vreepldeli ngeoverkeer bebben. doorr~e mide van ptroeumvrie
Van barte boop ik, dat de briga- werd eoovetldn tnglh Va brehpe wid oe2rte.,,Ant~wer an 1885,
Chlicago 1893, enl
,, Ourageso. Eerste! Prija Eure-
m~cedaille, 190~4.
,, Brusse~l, 191
Ouraqac~ Wattorkarnt O)tra-l
bands;r


wae. Gok toen was voor hasr de
tijd gekomen zich in den ground in te
graven, doch de Commalndant, over.
tulgd van de kracht van z'o troep,
braebt alle reserves in voorste linie,
deed de yoursuelheid der artillerie tot
bet uiterate opvoeren en nadst do~r
een bevig ene~lvuur den vijand soo.
veel mogelijk a~fbreuk was gedeAa en
de loopgraaf overall bressen vertooo.
de, stortte de sanvaller zich met
Rall kraebt op den vijand tot bet
signaal: ,,Manoeuvre geilindigd" al.
len tot staan bracht eni in plRats
van kogels en bajonetten de partijen
elkaar tsea slok water en eigaren asu.
boden, betgeen een van de toeschou.
were het gezegde ontiokte: ,.Ging bet
in Europa ook mear eoo ?"
De Manoeuvre was goed gelukt,
had een good beeld gegeven van deo
tegenwoordigen oorlog, en had doen
zien, hoe uitatekend de Scherpschut-
tere van dienst kunnen squn, als Cu-
ragno hun noodig mocht hebbeni en
de vele belangstellenden (we zagen
zelfe enkele jonge dames met 't Roo
de Kruis op don arm) zag~en de soil
daten en matrozen eens in hun wer.
kelijke work en oefening en zullen,
seker met goed vertrouwen op hun
verdedigare naar huis zijn terugge-
kieerd.
Een koele drook wachtte den of
fleiereo op' 'landhuis \ano ,,Asiento",
,,lwaar de eag~enaar, tevens C~omman
danot vanr de Sebutterij, den wench
uiteprak, dat spoedigi ookr zijo t~roe-
pen in stanit soudeo ziio op een
matnoenvre hun geoefend eid on goe-
den wil om sich voor Garagao to
geven, souden kuenlen toonen.

i 1 li tellla g B l ~'Frarl oi.btVta.

,, Had sk beta n iet voorelpeldf?
vrasgt Junius in dee,,E~chosde PaHris",
rman wiens oordeel in Fransebhe re.
gee~ringskringen vaak bijzooudere san.
da~cht geschonken words.
,, Bad ik bet u niet, voorepeld ?
Het nieuwe pontificAat bestaat nog
geen zes manaden en reeds richten
zich tegen Benedictus XV dezelfde
aanva~lleo, wearonder Plus X geleden
heeft. D~eze Pausen beoordeo!laare
verweten san Pius, dat hij to gods.
dienetig was; ann Benedictue ver.
wPijtJen sij, dat bij to politiekr ie.
Toen Pine X de bewooderenewaar.
clige encycliek ,,Pascendi" over bes
modlernisme szhreet, verweten onze
luidjee hem, dat hi) sprak. Thane
Vergeeft hun critiek Paus Benedictne
diet, dat hij swljgt. MCerk op, dat
zij vandaag; oiet better ingeliehfitijo
dan gisteren. Toen Pius X beeloot,
de ketterij te verpletteren, wist Hij
waarom en kende 111) de grootte
van bet gevaar. Wanueer Benedictue
XV enkele veroordeelingen opschort,
weeet er dan maar seker van, dat
ook Hij weet waarom en dat Zijoe
terughoudendbeid geen awakheid is.
Gemeenechappelijk `Vader der geloo.
vigen ale Hij is, Hoofd van een
K~atholleken, dst wil seggen algemee
nen g~odedienst, behoeven wll niet,
de pretedentie to hebben, om Zijoe
hou ing to regeleo.
Last oua~ fiers alett veroordeelen,
T.ot de Fegre moht etnge ed
een souverein gesag.
Het is oiet om desen read, hoe
noodsakelijk ook, to herbalen, dat
ik mij verearloof eene toespeling to
makeni op de campa ne, welke men
opmoeuw tegen het: aticaan begint
to voeren. Ikr wil enkel sit daese
campague zelve een nienw bewije
brokken voor de o~nmetelijke plastl,
welke het Pauedom inneemt ini de
gebeu rtenieseen der wereld, selfs tij.
dens de urets, waarin het brutale
gewield altleenD m~eest~er schijot to zijn.
B~et ecovoudigate zionetje, uitgesprow
kean door dlezen Koniog EOnDAB bO.
ninkrijk, verwekt sanetoods een
g~eruebt, dat selfe door tret rumoer
der kanonoon niet overstead wordt.
Dast bergrjpen no wel alle volke.
ren, ehalve het onz!
B~et realietleche Eng~eland beeft
zich dearran soo g~ood rciekensbtlp
gegereD, dat bet gedurende den oor
lo en ergen woordvoerder heeft
wEile hebbeni te Rome.


Het is ongehoord, dat onie reSee
ring dit voorwendeel niet beeft to
bast g~enomen, dj het at~ set om
vaste betrekkinigen to herstellen, die
een te veei omvarttendfe reeling ver,
ooderrt~ellen v~an ali te taltijke Prange
stukken, dan toch mins~tena om dnar
iemand to heb~ben, wiene aao weig.
beid alleen reedse den verwoeden ar-
beid oozer vijanden verlaurt, wasnt
sij zetten dien arbeid voort met een
gevolg, dat voor ous eene wnaar-
schuwing meet sijo.
Wat sal er gebearea, wanneer bet
oogeablik der eindefrekening dear is
eo ouse diplomatie kout to steaan
voor de besliesende oplossing van
het Ooeter~sebe Trangetak, zoo ver-
ward, leerde men one, toen ik mijo
carridre begun ? (Gelijk mena weet,
tre~edt Junine dikwijle op ala oud-
diplomast,. Red.)


Inill~peasable.

861o kny una coesi en la vida que
es indiepensable, y es la Bslud ; todos
lee dtem~es tribute estba g nueestro
al~anCe Ai edfdames prialernmen~Bte
la salud. En la meetinisa modesea
la Emulsibn de S~olth es el factor
maegpoderolso paradt~flarferae, vigor,
~eerg~Ia. Asl lo reconlocen mile de
addic~os que ban eeerit.o opinionee
comr gbts:
"'Tenrgo especial placer o~n cert~ith
earles: que stempre quehe~usadoeno
mi pr~ctlcas lau Elmulel6no de~eo~b~ de
neeite de higrado de bacalso, he obe
tenido may buenoe resultedos, sobre
todo en.~ la enrofulosis, requitismno'
deenutrici6n de loe*6rtgence, y on una
,pala ea, owiodne las entermededea
disereteae que aniquilan el ogini86
me" Dr. Carlos Saeuda, Valencias
Venezuela.


"Phisbhurgh Perfect"~
WI,..r..es. . bs., an through.
v.i ~. rn~ qry do~
'mi.bl l..r.....W~uel Il
ev-su o, r ia.r.- i ,, ,l 1Cc,
uapolib.w w~rur.
-*@@* *C***ud -it n ~ .dp~
mlrwa n.....~arili Wk

1.lU l.*oplr. ......a .... n.
'"i Ct'. ..M -r
JII'Tr .HLJO--rBE RT 3 dur
iuse~rsrea rr u nose d cih
H*I~li~c U RirbId AO ruI
I" ""


uo~lualrve Aesnt for the Dutch WL I


Ad~Pretrteer steedP
IN DE;


P5mioe di Curafiue.


VOOR ; TE $U [) QE

Wilt gij in aw hais ongelukkenl voorkomen,.zoo raden wij, U aanl


lOllignain M 1~artiHOe*
14gElit-Y OBJE.c

Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 38
jaar geen enkele ramp verootizaakt heeft. Green gevaar vool
ontptoffing, geen rook, geen stank Volkomen veilig.
1 'We kroopl bUf C. WLNKELr EN ZUNEN.
--... --- -- -- -


~~____ I/__ __;L~


unneil


--louos A anklooesl van Schoeuere, Vertrek unar.


Dat vrangstak was eco!vnvouig,
wanneer men de huidiffe gegevene
beziet. Die religiouse conflicten ma-
ken het teerste element ervan ult.
Of gij dat wilt of niet, de Paus
zal in daze crisis sulk een overwe-
gende rol spelen. dat gijgedwougen
zult sijo on met H:em t~e,,praten."
Vindt due t en middel om dat on
derboud van nu at te begi nnea.
Bet eeenvoudig- gzeeosd verstand be
veelt n da8t. Toen bet erom ging.
one credit to beachermen, bebt? gij
niet gesebroomd, die meest dieto~ria~le
manetregelen at to knordigen en door
uw moratorium de depositobanken
to machtigen, am one het ge~ld to
wAeigeren, dat wij haar haddbo toe-
vertronwd onder voorwaarde, van
daarover altooe naar one eigen wel.
grevallen te kunone beechikke~n. Nie.
mand beeft rich verzet tegen een
maatregel, dien gij in b~et algemeen
behe~ng noodig oordeeldet.
I~aar, te Rome, is ook een mast.
regel te nemen in bet algemeen be.
lang.
Zourdt gij den moed niet hebben,
on deartoe rustig to beeiniten' co
san degemen,. die u dnarover zoudeo
herispen, teL antwoorden : ,, Frank
rijk had katho~lielse asuspraken to
formuleeren; wij sijo die gaan for.
muleeren te beetender pleante."
Dat. sal een wijzere bonding sijo
dan de andere, die hierio beated :
den Paus to ignoreeren en tegelijker.
tijd to vreesen, dubbele dwaling,
In een land met een Kathbolieke
hierarchie ignoreerts men* het hoofd
dier hierarchie niet, en men vreest
een heilig priester, die one reeds soo
vask bewezen heeft, dat hij van one
boudt"....
D~it merkwaerdig stakr, merktwaar.
dig ook in verban~d met de debatten
to ouse Eerate Karner, is to linden
in de ,,Echo de P~aris" van 8, F'e-
bruari.

De halilge poslite van dearH.Stool *

Hierover echrijft Dr. P. Ml.. Haum,
garten in de ,,Algr. Rundschau" bet
volgende :
Benedietue XV etood, van 't eerete
our van siyn pontifice ant fvoor
een der moeilijkete vrsagstukken,
die der curie in gmoehpdr
menseben, kan wordngsed:v-
der, leider, gide van allen to slio
en toch olemand be beyoorreebten,
of wat oog veel mroeilijker ie.
niemand te benadeelen.
Sleebts een ijseren wil, een heldere
ke~nns van dlen toestand, eene u-nder-
drtlkking van alle jenrsoonli/ke op*
welingen en neipgingen, eene door
G~od vertichte vastheld kon een saon
angeloofelijz sweac work oodernemen
en op gelukkige wijze doorvoeren.
la het beganu meendon eenige diplo.
maten, dat buone opvatting de
positive van den Hi. Stoel mpoeet
vastatellen. en werdeo er allerlei
eilechen san de curie glesteld, die
onet volmlaaktel kalate, maar ookP
met groo ten nadruk; worden a fge
wezen.
IMen mag heden wel seggen, da$
Delemnd meer tw.ijfelt k ana den ern.
stigerr wRIt des PLruben om Ipolkomen
onsijdig te blijven en dat er maar
Rreinige koppige menachen sijo, die
niet openlijk erkennen, dat betr deo

Pasuti vo lnemotnn dep d ad omt
setten.
Nadat het due oiemand, oudanks
herbaalde en bijua geweld dadige
pogingen, gelukt was, den Paus voor
schc in beslag to reneen, begon een
stormlooqp teen derr,,0sseervastore
Romano het blad, dat de B Stoel
voor publicatie van mededeelingen
vau otfielielen of balf ofeiicielen aard
onderboudt en, gebruikit. D~it blad
is wegene hearc e(Beii~el karakter
noodzakelijkr vero ord eeld een der
meest onehtere~ bladen der wfereld
te sijn.
a Wt is geeD vetWijt, maar Serder
een verdienste, omdat dearnrit blijkt,
dest men met de grootete selfbe-
he~ersching met opzes varo .ate dioggB
afsiet, die erto aodsob kuoea bl]e
drag~es beW bldblow~ed
ma ken.,,
IDe ,,0sservartore Romanoo is het
doetwit der scher ete eanovallenl. ge*
wo rden, omdat qi zieb miet ertoe


wilde leemenl, on ware telegrammen,
te publiceeren. die op de mees t
aperte wyzje voor polidieke doelein.
den mosteao dienen. Met allear na'
dru~k meeet bet bled sleb byj ver-
schillende gaelegenheden vcerweren,
olechoon bet er deb- bloot too be.
pealt, ans offeiciale be'rich~ten uth de
verechillende boofd -k wa~rtieren Le po-
bliceeferen Zakelijker kau toeb een
oorloga~berichtegoeryj miet sion, o oals
die van de ,,Oaselrvatoe Romeno.
N~adat ap dit gebied geen launwo-
ren to behae ~n aren, poogden severe
kringen den Hi. Shoel leage de Ka'
tho~ieke pere van Itahe s chaakmat
to setten. aM~ wast, er ook gedaan
18, het geliskte geenazine de curie
uit haar vaste, la iedere riebting
oodljdige positie te verdriagen. Mden
'mag miet gelooveo, dat dit een
eenvoudigeB en gemakkelffke saak is
geweeet. Int~egendeel : maen had de


Souxblette


ITOFPPOTOGRAPEN
VAK


Ya E


II. Il. die Konringin der Nedervlrlanadn
BEKROOND


to Amsterdam


ist,3.


CPOuao,


den 22en Maartt 1915,

D~e Voormitter,

A. JiESURUN.
,-~1;8


,011 Maart1 Aprit

,81 Ma~rt

? lrl

I -


27C ,,


NewR-York
New-York

Marsacabo
Marracai bo

SAsseerdam
New-YorkCuba
Colon
liverpool


Meaar

,,
2

,, cu
,. rf


Ampaterdant
L a uayra

New-York
La 61ayra
Mara albko
New York
Admsterdam


Z'rios Winew I
Philadelphia
Oa ea Nassau
Maracailbo
Mecrida
Merida
Mlaracaibo

Pr derihe!derl,

Nemesis
Hermond
Waters

Alestandsiap


J A Egmond
H~ Eichborn

A Johanson
IA Johanson
ci W Gioodman
JPrvd Bordea
.N C Y Baren


ii -----I ---------I;-^


NP od ello
Norfolk
Gdsova
Ltrespool


,Liadeny
K~lreebone
C hdman
(1. Debarblerl
Mel. Qua~ker


Jan.
Maarta

,,


rf nAdef
Caaia H
Meoteor 8
Nereida
Rosa lara 8 l
MUeteor a


S,,

,,
,,
,,


ee~albo
Vela de Coro
Maracaibn

Barbadoe


RoeMaria H
Jucan Larie n
Pluma deOro V
Areo a
oarme a doef


Maart


I,,
,,
,,


Aruba
Vela Core
,Maracalbo
Tesl. HarloP


Phoitographisc~e IRrichting


Wie speedig helpt, halpt dubbel.
D~e Vereenig~ing OOSTr EN WTEST heeft
zich ook dit jaar w~eder verdioentelijk
gemaakt voor onze armen. Zij zond
san hare leden de volgende circulaire:
Nood, dringende nood, alsgaevolf
van ongewone weeragesteldheid en de
door den oorlog verwekte tijdeom-
etandigheden, beerecht in onze kolo-
nie C:uragso. Zoo vindt men vermeld
iD de door de dagbladen verspreide
circulaire van bet op initiative van
den Mlinister vain Koloniki~nigesteld
comity. Hare Maejesteiten de K~oningin
en de Koningin-LMoeder gingen reeds
voor met het beachikhaar stellen van
belaugrijke bedrag~en. In herinnering
son do oodersteuning van de veree
oiging ,,Ooet en West" in 1908, toen
CuraCao voornamelijk door de poli
tieke verwPikkeli~nge in Venezuela in
groote moelelijkbeid verkeerde en in
1912, toen in 't bijcooder de eilanden
Aruba en BOnaire door rampen van
hooger hand werdeo ge~teisterd en
toen door de samrenwerking methbet
z,Algemeen Nederlandsch Verbond"
een somn werd bijeengebracht, waar-
door de oogenblikkelijke nood gele
nigd kon worden en tevenr nog een
fondeje beschikbaar bleef, ult b~etwelk
thaoe reeds dadelijk eenige gering~e
bulp koo worden verleend, heeft bet
Comity een betoep gedeaa op rle me-
dewerking van ,,Ooet en West." Leaa
one dat niet beechameo. Wij weten
het, boe geheel epontaan door Ooet-
en West-Indil sandzenlijke commen
sijo bijeengebracht om Nederland bij
to staan in de moelelijkheden, die het
door den ultgebroken oorlog te wach*
ten stood. Eo bet comity herionert
er son in de w~oorden I
Teratond beroesa de kolonoie Ouragao,
,z odra de mare doordrong, dat in Ne-
,derland gebrek son2 kunnen utoerden gde
,den, mnet daden have gehechthueid aan her
,,MtoederlandE. De bevolking dacht niet eerst
,,aan sich elve, wroeg zich rliefaf of wel
,,licht ook voor haar eennoodtoesiand son
ontateaan: nit eigen bto~eging brachl t j een
",groote som F~ifeen o~nte dienen tot steu
drer naoodijdenden in NYederland."
In dezen -tijd vau zich sterk ont"
wikkelend nationaliameeo verecherpt
gevoel van stamverwantechap, bhive
men niet achter I Al worden er veel
offered gevrsagd en gebracht, last
feder nog een penningeke even ter
bestry~ding van de ellende, wearon-
der de ann (set Moederland soo g
bechte kolome CaraeoM thease gebukt
gast.
Mlarkthericht van 1168


Van SO. Maa~rt 1915.
AARDNOTEN (Pindas) per KB.,........-
2UT pr pve ,a ..1.30 C.G.8... r~ 0, 0
ORANJESCHIILLEN per Kf.1reskw. ,, 0.40
id. perKG(.Sekw. ,, 0.Bo
G'EllDEVE LENK. ptrKB..... O, os
WOL per K.G.................. ........... 0,12
80HAPENVELLEN per stuk....,.... ,, 0.50
BEENDEREN per K.GC.................. ,, 0.02
RECINUS-ZAnD per K(.Gj............... ,, 0.05
H'I eOtOEDEN (hie 1 rad< su ,
..liei ., 2 ,, ,, ......... .. 5-
,, ,, 8 ..lek), ,, ... ,, 1a
.. ,, 8 ., .. -
,, 4 ,, ,, ......... ), 7
5 6, ,, OLA ., -
,,, ,,, ~.. ,, ----- .8

,, .. To ., ,, OLA ,,
11 t) "" ****** l
,, ., 1 ,, ,, OLA ,'
2 "1 ,', ,, .....
,, 1 van 25 c.M. of minder f


In dank outrangen van de Heeren
RIVAS, FENSOHN &t C~o. aielwe tijdta.
fals van de Red D Line.
Groote M~anosavres.
Zaterdagmorgen om 7 unr vera.
melden zich op de H~andelskade een
groote troepenmacht; soldarten en de
Scherpeebutters in de grijegroene
velduniformen w~erden ingeecheept in
een langen tros van eloepen achter
de stoombarkae der Marine en v~er.
dwenen in de richting van 't Schot.
tegat. Een half unr t~e voren waren
reed eloopen met, of~eideren en kanou.


neo naar bhet gevechteveld gebracht,
dat ditmaal son zija op ,,Aseiento."
Berichten wren ingekomen dat de
Marine zich aidear in een sterke loop.
great had verechanet~. De manoeuvre
son sijo het nobooteen van goerech.
ten, sooale die sich nu steeds op alle
aelgvelden van Europa v-oordoen.
De sanvallende cologne, eland seon
dso Juliana-werf en1 van o~r near
bet Noorden oprnkkende, stootte dBD
cook al epoedig op de voorposten van
den vijand, die, al terogtrok kende
zich verzamelde op een boogte op
ougeveer 150 M. gelegen voor de
loopgrad~. Toen begon echtelrde ar-
tillerie een woordje mee to epreken,
de infanterie bracht steede meer men.
achen in bet ou~r, wist de heavel
met de bajonet te nemen, doch werd
toen vacui~t de loopgreaf, die van
to voren reeds was reed gerneakt,
met z66 overaelepend your outevan.
gen, dat, voornitgasq niet, mogelijk


et Fils,


grootstet omaichtigh:eid on krtaaet
noodlig om zich tegen al de ver-
dachtmakingen to verwereo, die
some in een vorm warren gek.leed,
die 't moeilijk meakte volle rust,
en koelbloedigheid te bewaren.
Van dea6 t~Joesadknelean men zich
dearbuiten natuarlijk geen helder
beeld -vormen, omdat men de bij
sonderbeden niet keainen kan. Zoo
reel sij er echter ter looped geregd,
dat de welbekende handigheid der
Vaticausebce diplomatie in de lanatet
maanden op: dit vol: angels en voet
klemmen liggend gebied groote tri-
omfen h~eekt kunen vieren.B0~YEKErnz OARS lru;


De vlerkroop van ZILVEREN
GtOUDENI en JUWIEE-LEN
VOORN ~~ERP1EN, beleend ter
Spaar-en. Beleenbapae van len
Sept. 19,13 tim- 28sten Febr. 1~914
wonder No. Strtt K tim N'o.
9109OK zalplaats hebben op
Donderdag, dlen 15a~rr AprFil
a~s., en volgende De~nderdagen
Beaghebbouden worden ver-
zoc~ht; den verkoop to voorko-
men, door do aanaturerlng der
verschuldigde. interested.


VAN 20 M RT. 3 APRIL.
h I # Kpitei, ~Aankoman t vlan Ve~rtrek (
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs