Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00100
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 13, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00100
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

WE: EK ELA D V 008 D& CU RA CA OS CH E I LA9N D IEN


'it Hilnd verechijut elken Zraterdag.BREUVN ITBAVorbtutelnprjari.0.
,Z bonnementsprije voor Omiagao, Ilon aire, Aruba LRA A I LDi Afronderl~orbtRijk ln e as l 0-je nummers fl. 0.15.
en de H~ovenrwindsche eilanden pe r drie m~anderl Warterkant No 4, Overzijde. rj e detnisvn17rgl .05:vo l
fl. .- et oorutbealig. RUKKER* B. L. BOGAERS k enl reg~el meer 7% cet.


DE LO R OO .


Uiterst geepannen is de algemeene
toestand geworden, soowel voor de
ioorlogroerende partijen, are voor
dle neutrale lauden.
I~uitechland beeft verklaard de g5e.
heele kust van Eng~eland asi door
een blokkade gesloten te beschouwen
en aan geen enkel knopvaardijechip
toe to zullen staan een Engeleche
baven in of ult to varen. Elk chip
dat tracht~?m sal de blokkade te ver,
broken,, sal getorpedeerd worden.
Ten tweedy beeft de Daitche ad-
miraliteit afgekondigd, dat sij vast
besloten is met alle haar door bet
oorlogerecht ten dienate staande
middelen het te verwaichten groote
transport van E~ngeleche troepen on
ammunitie to sullen verhindereni. lIe
Deu tra le mogend heden worden ge-
waareebuwd in dlezen tijd geen sche.
pen door het Kasnaal, of lange de
Westkiuet van Fran krij k te laten
vareno, s angez ien sij dan gevaar
loopen voor Engeleebe transport.
Rchepen te worden gehoudeo en in
den groud gehoord to worden.
IDoor dese besluiten van I~uitech.
land wordt alle seevaart van en naar
Nederland, D~eemarken, Zweden en
Noorweg~en zoo good ale onmogelijk
gemaakt, en is bet verkeer mlet En.
g~elanod en de Ver. Staten van Noord-
Amerika geheel en al verbroken,
Gfeen wonder, dat de betrokken re
geeringes ten zeerate outetend siju
over dergelijk optreden van den kant
van Lbuitechland. Dergelijke wijze
van handelen is geheel en al in strijd
met de beetaande- wetten en gebral.
ken. D~uitechland beeft het recht alle
echepen to vragen naar hear viag
en nationaliteit en son desuoode
krunnen overgaan tot een onderzoek
ann boord omtrent lading en pas.
sagierse. Maar vracht- en passagiers.
schepen wonder voorafgaande wear
schuwing of ooderzoek eenvoudig
weg te beschieten en in de diepte
te laten verdwijuen, is in strijd met
de allereerate begrippen van men.
sche ijkbheid.
Zeer lastig was het voor de non
trale magendheden op dese Duitsche


Herderlijk Schrijven
VAN ZIJNE E~MINENTIE

81arb K~ardinaall Mlereter,
AaRTBBIBsCHOP VAN MErcBELEN.in dese dierbare stad Leuven, w~el
Ise ik niet uit mijnl gedachten kan
verliezen, tsl de prachtige collegiale
kerk van St. Peter nooit meer in
hear vroegeren luieter schitteren, bet
oude college vanD den H. Ives, de ete.
delijke school van echoone kuneteo,
de handele- en consulaire school der
universiteit, de eenwenoude ballen,
onze rijke bibliotheek met hear ver-
samelingen, haar incunabula,har
onuitgegeven handschriften, haar ar-
chieven, met de galerij van haar
roomvolle mannen einde de eerate da
gen van baar stiebting, portretten
van rectors, k-aneeliere en beroemde
professorea, op walker aanblik de
megster e n leerlingen van beden deo
traditioneelen adel herdatch ten en
uieuwe werkkracht verzamed~en, gie-
heel dese overyloed van intellectuee
le, geechiedkundige en kuneteehtten,
Truebt; vo vijf eeuwen moeizamen
arbeid, is vernlietigd.
Talrijke parochies warden van hoo
herder beroofd. Ikr hoor nog den
Bemrtelijken toon van een eerbled.
waardigen grijesard, ann wien ik
vroeg, of bi] de ZondagechA H. Mie
'n ,de doorechoten kerk geho~ord had.
,,8tode twee maanden", antwoordde
hijq ,,hebben wij geen priester meer
gremen De pastoor en de kepeleaan


Nota's een antwoord to geven pn
zich toch buiten den oorlog te hou
den. Nederland achijat van plan man
D~uitechland om verdere verklaring
to vreaen en een doidelijker antwoord
at te wachten, voorloopig zich be
palende tot voorso rgamaatregelen.
Men overweege, of dese niet hierin
kunnen bestaano, dat ledere koop*
vaarrdijer vergazeld wordt door een
pear ood~ogechepen, die bet echip
door de gevaarlijke streek beeovoe-
ren. D~e minister van Buitenlandsche
Zaken en van Marine hielden, voor
dat de Ministerrand bijeenkwam, een
afsonderlijke bespreking, terwiji Ma-
rine sich later nog begaf naar Ge
nersal SNIJDERe, het opp~erhoofd van
de National Verdediging.
De Regeering van Waeshingtoo bield
ook raad en men was dear van
meeniing, dat, indien lunitschland de
kusten van Engeland ale geblokkeerd
wil beechouwen, het eerat tot een
werkelijke blokkade dient over te
gaan en de Engeleche kuet a-mringen
met sijo schepen.* De Vereenigde
Stalten onthieldeol zich verder van
elk co~mentaar op de Duiteche Nota's
en wilden eeret verdere verklaringen
afwachten. Alleen werd zeer duidelijk
nitgse proken, dat de Ver. Staten
ledere beleediging man Amerikaansche
schepen toegebracht ten seerate zou
den gevoelen. Er werd eebter geen
protest uitgebraebt, noeb eenige an-
dere notar.
Zweden eebijnt te sullen protes.
teereu.
LDe kabelberiebten siju, helaas, erg :
onvolledig ; men kan og niet giesen,
wat er in de natlste toekomet be
gebeuren steat, maar geepunoen is
de toestand ten seerate.
Volgeos gisterea ontvangen tels
g~rammen echter, bedoelt het optre.
den van Duitechland wrank to ne men
op Engeland, die het eeret begonnen
is door siju actie in de Noord-Zee
.allen doortocht to beletten san de
Daitechebhandelevioot. N osal D~uitech
lead op sij benrt de Engelsehe han
delevioot dwingen tot otl Iliggen in
de vererchillende havens. Voor de neu-
trale schepen bhjft de see vrij ten
Noorden der Shetland-eilandeo, ale.
mede in dleo Oosth~ook der Noordzee,
Zweden, Noorwegen en L'enemasrken,
en in een strook van 30 Miiji breedte

waren naar bet concentratieka~p
Miinster Lag~er, niet ver van Bauno
ver vervoerd.
Aldue sija dnizendenl Belgieche bur.
gerer naar de gevangentseeen van
IDuitchiand, .Miineter Lag;er, Celle
.eo Maagdenburg overgebracht. Miin
ter ZLager alleen beeft~ 8100 gevan
I genen genomen burgers geteld. De
geechiedeuis sal de tysteke en sede.
like marteling~en van hun langen
lijdenewe~g verhalen.
Honderden onechuldigen werdeo
neereenchoten. Ik kren dese sombere
doodeolijet Diet in hear gebeel, mear
ik weet, dat er alleen re Aereehot
91 gefusilleerd werden, en dat buo
modeburgers aidaar, onder bedreiging
dee doods, de graven moeeten del-
ven.
In de agglomeratie van Leuven en
enagrenzed pleanten werden 176
pereonenD, mannenC en Vronwoo!, grija
aards en paegeboren kinderen, rijken
en armen, gesoodten en sieken g~efu-
silleerd of verbrand.
In mijo diocees alleen warden, voor
soover ik wreet, dertig pliesters of
k Ioosterli agen ter dood gebracht.
Econ van hen, de pastoor van Gelro.
de, is volgens alle waarechijolijkheid
als martelaar g~evallen. Ik heb een
bedeveart aear sijo graf gFedaan,
en dear omringd van de kudde, die
hij gisteren nogS weidde met, warren
apostelijver, heb Ik hem gesmleeks
om vaouit den boogen hemel sijo
parochie, het diocees, bet vaderlaod
to beechermen.
Wi) kunnea onse dooden nies tellen,
noebo de ultgestrekttheid van onese
rulinen meten. En wat son het sijo,
lindies wij oneseblikken richtten near
Sdie streken van Luik, Namen, An.
denne, Dinant, van Tamines, van


langsj de kuet van NederlHand.
Ofdenetrlemogenheen met
dese bepaling genoegen sullen nemen ?
De bevolking van Ita~lill wil met
alle geweld meevechten. Een groep
van 500 Kamerafgevaardigden en
eenige leden van den Rtomeinischen
Senant sijn to Padua bijeeng~ekomen
om sich v66r den oorlog en met
de Verbondenen te verklaren. Itslii
eal ten elotte wel moeten meedoeo
GRL. OARIBALDI hield reeds bespre.
kingen te Parije on Londen.
De Engreleche! Premier, Mnl AsoutrT
beeft offcieel verklanrd, dat de ver.
liezen van Engieland tot 4 Febr.
104,000 man bedroegeo.
In D~uitsebland wer'den reeds 142
verlieslijeten opeobatrr gemnaakt.
Bet totarul verlies bedranRgt dear,
958,117 man.
Dearenboven wordeo nog gepubli.
eeerd in Sakeen 103 lijdten, in Wur_
tenberg 108, in Beieren 13'2 en nog
17 van de I~uiteche mariue.
't le vreeselijk IHoor en wederhoor.


De sebrijtt van Datsbeah sijde
Bet, seker opticabarende felt, dat
in Belgiti een Kardinaal der Room
eche Kerk onder ~bi~fondcer betoeoking is
gesteld welke ultdrakbing wellicht
een quieter lerm is diau gevangeu.
ueming dreigh in Nederland, dea~r
bet hier eern pere~oon van zoo boog
kerkelijk gezax goldt, een verkeerdea
natleg te doeo ouatstraan.
De ougewoone meatregel, weartoe
de Dui teche overhead gedi wong(en
werd, is seker niet in overeenstem.
msog met de sachtheid, wearmee
het bhuidige gouveroement in BelK~i
tot duever togenover geestelijke per.
so neo placht op te treden; maar
men sal mooten toegeveo, drt, kar,
dinaal Mlercier at te vrijmoedig le
opgetreden. Beeds bij yroegrere on.
derhandeling~en met het D~uitsobe
wRettige bestuur in Belgii) bleek blj
meer de positie in to nemen van
een Belgieche overbeid, die in een

Charleroi, naar Virton, La Semole,
naar Luxemburg, LGendermoode. D~ix.
maiden, near oose beide Visande. i
ren ?
En s~elfe dear, waar geen mlanschen-
levene verwoest sljo, geen matericele
schade is saenericht, word in het
verborg~en ontsettend geledea. Giete.
ren nog; welva~rende families, verkee.
ren no inl armoede, de handel etant
still, de ambachten hebb~en geen werk,
de fabrieken sijo stop genet, duisen.
den en duisenden wRerkliedeo sijo
workloos, de arbeidaters, de winkel.
juffrouwen, de arme diecethoden heb.
ben een brood winning meer. Eo al.
leo riebten sij eich op van hun bed
van marten onet van koorts gloeieo.
de oog~en en vragren 0 : ,, Wanneer
sal bet einde daer sijo ?"
Wl) kunnen elechts antwoorden a
,,Dat is het gebeim van God."
Ja, beminde geloodg~eo, dat le hee
geheim van God. Hij Is de Meeet~er
der gebeurtenieseen, en de hoogate
Heerecher der staten. ,,De aarde be.
hoort u toe. o Hleer, met allee was
sij .bevat; U behoort de aardbol ea
alien die hem bewonen De eerate
betrekking, die tueechen het schepael
en sija Schepper oatet~aat, is die van
een absolute athankelijkheid van bes
eerate ten opsiebte van den Tweede.
Het echepael is athankelijk, whio na.
tour, sija vermogfene, sija ndaden,
sija worken sijo afhankelijk. Elk oo
g~eablik, dat verloopt, hernienwt sich
dese afhankelijkbeid, dear wonder de
help van den Almachtige, de secon-
den elkaar niet meer soudea oprol-
gen. De sanbidding, dalt is de erken-
ning van Goddelijke sourereiniteit,
is niet het voorworp van een vineb.
tige dead, sij moet, de blijvende too.
etand sijo van bet schepeel, dat sich


selfetandig en vrij land gezag nit.
oefent, dan een door Duiteche root.
moedigheid gedulde, louter geestelijke
autoriteit, van wier worksaurmbeid
voor de sielzo~rg ini bet door 1)uitech.
land veroverde en bezette deel van
het vroegere koainkrijk men uittlul.
tend woorden van versooning en
onderwerping son de gestelde mach
ten moebt tegemoet oien. Bet is de
fout geweest varn den kardinsal,
dat hil dit onoordeelkundige stand.
punt, soo weinig passed met de
o~metandigbeden, wararin het tegen.
woordige Belgiib sich bevindt, niet
beeft willen verlaten.
Zonder ook maar het mWaste ote~g
metJ den H. Stoel dit is voletrekt
seker en gedreven door de inspulele
van~ een verbhnude vaderlandsliefde,
beeft bij sich laiten verleiden, om
in een offcitiel stuk, betwelk hij be-
stemde voo~r een piechtSge en alg+
meene voorlezalg vlan e ka~neel,
openlijk bet volk, wearov~er hij krach-
tens squa hooge positie sooveel In-
vloed bezit, aan te kondigen, dat
Daitechland sijo eed beeft gebroken,
dat Ouitsebe soldaten wederreebts
lijk onschuldige priestere gefoeilleerd
hebben, dat de bevolking geen boog-
achtlog sas de tegenwoordige beer-
echere in Belgiti verechuldigd is, ens.
ens. Zelfe beeft hij een lijet van ge-
fusilleerde priesters, sonder ook maar
een sweem vao bewrije, dat sij on-
scuEldig souden ~godood s~ijo, so da(
terwift het Daniteche gouvernement
de bewijzen in handen beeft van
buone echnid. Het spreeksct~och veu
self, dat, e~en g~on ereemen t ter
wereld soo lete kran t~eelaen en dat
tegenover soov~eel etoutmoedig mee-
brutk van demand, die solk een
verheven etaste bekleedt, maatrege-
len moeeten genomen worden. Gok
danis eeen oogen4 kerkrelijken 'wear-
dighedebekeederkan uitechland
niet eonder meer toeseta~u, dat blj
do antipathietin tegen dit landi aan.
wakkere bij een toc~h reeds moeilijk
to beheerechen volkr, om soo bet
besette land aebter bet front der
Daniteche troepen tot gevoelene vran
opetraud sas te sporea. Gjaarne had
men togenrover kardianalI Mercier
alle 4g~ards gebruikt, welke hem tot
duever bewesen worden, maar selfe

siju afkomat bewust ie. Op elke blad-
sijde van onze B. Itooken beventigt
Jehovah Zlijo souvereine macht. Het
gebeele samenstel van de oude we$
en de gebeele geachiedeois van bet
uitverkoren vo k sijo gertcht up bet-
selfde doel: Jehcvah op Zijo troon
to beves~tig~es on de algoden to ver.
plesterea. ,,Ik ben bet Regio eo bet
Einde, segt H~ij bij Isaiase,en buiten
Mij is er geonl God. Wie is san MI)
gelijk ? Dat hij vooruittrede en epre-
kre. Bestsat er buiten Ali een toe-
vlucht 7... Ik vorm het licht en Ik
echep de doisterniseeo, Ik maak deo
vrede. en veroorcaalk het ougeluk.
Ik, Jehovah, doe dat. WCee hem, die
twist mat syjn Maker; hij, een schert
sit de sche~rven der narde. Z~al bet
leem seggen tot den pottenbakker :
WNat maakt gij ? en bet woerk to$
den ambeider : gij sijt onhandig 7
Spreek, set uiteen so herandeleag.
Maear weet, dat er buiten Mdij g~eon
rechtvaardige God en Redder is."
O trotech verstand, g~ij meendet,
G~od aiet noodig to hebbeo. Gij bebt
geg~rijoelacht, toen flij door Zijo
Christrue en Zija Kerk de ernatige
w~oorden van oithoeting on verater
ving niteprak. Bedwelmd .door ow
schqueosucceseaen hebt gij, dwaze menach
d iechaamtelosegu gedche da gijz ~egin a
self volkomen voidoening soude vpia-
den I En de were God word vergie-
ten, misechien gelseterd, met groote
en schitterende woorden, some selfe
door hen, die door hun positie san-
gewesea wreae om andleren het voor-
beeld van eerbied voor de orde on
hear grondelagen te geoen. D~e ana~r-
chie: drong de leagste kisesen der
maatachapplj hionea, de goeden voel.
deo sich gelirgerd : ,,Tot waalneer,"


dr. Karl Triotb(,rn, Centrume-ofge.
vaardigde en than burgerlijk be-
staurder to Brussel, een man, die
seker in dezen tot een objectief oor-
deel beyoegd is, moet erkenuen dat
begen den Belgiechen Prirvaat een
maetregel moest genlomen worden,
al heeft men dien tot het utterate
trachten te voorkomen eo bij toe
passing zoo sacht mogelijk uitte-
voerd.
In geen geval moet men bet ver-
weer der D~uiteche justidie on politie
uitleggen ale garicht tegen een ker-
kelijken gezaghebber in de wettige
uitoefening van sijo bestuar. Z. M.
de kieier beeft door sijo bonding
jegen~e den H. Stoel, zijo grootmoe-
digrheid jegens de Fransebe priestere-
krijgagevangenen ens., wearilijk wel
getoo od, boe edel hij ges tead is
jegene de Katholieke Kerk en hare
bedienarea. Indien er eenige verkoe.
ling: in dese grootmoedine v-erhouding
komt, dan is bet seker ook te wijten
san bet voorbarigr en teugrelloos
opereden van bem, die lsi oomid.
del ij k beheorende tot, het gevolg;
dee Pausee in bet hoogate kerkelijk~
college, sijo persoonlij ke gevoelens
olet wist, to bedwingen en to bew~aren
voor een geschikter tijd. Waenueer
men bovendien dearbijP in aaum~er-
klD D00mt, dat uit dnar e
sa et beetuar van bet Aartedio-
cees ooder het gebeurde lijden sal,
dan vooral sal men begrijpen, koce
oa verant~woordelij k de Kerk voogd
van Meechelenl gebandeld beeft
Het is te hopen, dat ,,De Tijd,"
die, -welke cotbearonuitgeeproken
pernioonlijke gevoelens mogen sijo, -
steeds met strik te eerlijkbeid bet
hoor en wederhoor beeft toegfepast,
dese overweg~ingren bet publiek zal
durven voorlegges en dat sij de ge-
mooderen, ook in Holland, mogen
kalmeeren."
U~it Berlijla sent een bijsondere
correepondent den 5 Jan.:
la Duitechland wordt bet volgenlde
offleiene commouniqu8 verspreid, naar
sanleiding vanl het herderlijk schrij-
ven van Z. E~m. Kardinaal Mercier :
ledereen, anti- of pro-lunitechland,
sal den Kiardinaal volkomnen g~elijk
geven als hij in sijo herderlijk schrij.
ven de burgerlijket bevolkinog in dezen

dechten sij, ,,tot wa~nneer, Heer, zult
Glij den bocugmoed von de ougereeb.
tigheid verdragen. W~aar zijt G1)
meester, of zult Gij ten lotte toch
gelijk geven san deo zondaar, die
verkondigt, dat Gil U van Uw work
niete asutrekt ?"
Eco blikeemalag, an alle meoeehe.
like berekeningen sijo omver gewor.
pen. Geheel Europa beeft op een vul-
kasrn.
De freeze des Eleez en is het beg~insel
der wijeheid.
th gvoelene verdring~en elkaar in
de zeemaar er ie eBo, dAt alles
overheerecht : het ger-oelen, dat G~od
sich ale meester taoot.
De naties, die het eerst tot don
aanval sijo overgegaan, en die, wel.
ke sich verdedigen, voelen zich even.
seer in de hand van flem, tender
Wien niets g~ebeurt, niets gelukt.
PJerooneD, die siods langen tijd de
gewnoont om to bidden verlorenl
biadden, keeren sich on tot G~od. In
het leger, in de burgerlijke wereld,
in bet openbear, in het geheim des
harton bidt men. En het g'ebed is
on geen van buiten geleerd wRoord,
dat over de lippen vliege, neen 1 bet
stijgt op nit bet innigate dea hars
ten en biiedt sich voor de Goddelijke
Majesteit asul in den ver~heven vorm
van het offer des leaves. Bet is het
geheele wezen, dat, zieb san God op-
o~ert. Bet is de aanbidding, de ver.
valling van bet eerate en voornaaim-
ere gebod van de. moreele en gods.
dienet~ie orde : ,,Gij suit den Heer
Uwen God sanbidden, en Hetm alleen
dienen."
Zelfe sij, die weerspannig sijn, en
den moed miet in zich gevoelen on
has hood te buigen onder de hand,
die one eabat en one redt, erkennen


L


N~o. I824


Zaterdiag 18E Februari IS16.


8~2ste Jaarganrg
van personen, die dezelfde herione.
ringen, blijde of angetige, bsbben.
Neenl, het vaderland is een vTerseed.
ging van zielen, in dienet van een
sociale orrganisatie, welken men tot
elken prile, zelfe tot dien van sijo
leven, moet beachermen of verdedi.
gen, wonder de leiding van hem of van
heo, die man bet hoofd staan,
W~iji sij eenzelide eiel hebben, leven
de lsadgeuoc~ten door hun tradities
van eenselfde levenr in bet verleden.
I)oor hun gemeenechappelijke verlan. ~
genes en hun gzemeanschappelijke ver.
wachtingenu hebben zij een verdlenging
van huno leven in de tookomst.
De vaderlaudeliefde, ionerlijk prin-
ciep van eenheid eni orde, orgeaniche
verbinding der leden van senselfde
land, word door deBlit~e an de den
kere van Griekenland on Rome ale
de hoogate der natuarlijke deugden
beachouwd. Aristoteles, de prine der
heideneche filosofoo, wars de meenin
t~oegedenn, da~t de belangeloohebe
in dienet van deu stant bet aardche
ideaal bij uituemendheid was,
D~e go adienet van C:hristus beeft
van de vaderlandelietde een wet ge.
mnakt; men ie geen volmaakte chris.
ten, ale men geen volmaakte pa.
triot is.
lHe godedienet verheft het ideal
der heideneche rede, en bepealt bet
nader, door aan to toonen, dat het
slechts volkomen in het Absolute
Wezeni to vinden is.
Vanwear toch die algemeene, on.
weerstaanbare geeatdrift, die met 64n
alag alle wallen der natre vereemigt
in eenselfde krachtinspanning van
saulmboori heid en weerstand tog~en
de vijande ijke machten, die sijn een-
beid on onafhankelijkheid bedreigen 7


____ I __~__ ___


in, wanneer hij zich met zijo herder
lijk schrijven meogt ini den politie.
ken strijd der naties.
Men meldt verder van Daitsche pij
de, dato 8 Jlanuari:
,,[`e meeningoverchillen tusechen
bet D~uiteche gouvernement en den
Aartebieschop van Mechelen, Kardi
naal Mercier, syjn lange vreedtamen
weg opgelost."
In verband met de be~richten om
treat de gevangfenhouding van Kar-
dinaal Alercier bevatte de ,,N'ordd.
Alig Ztg." volgende kennisgeving :
,,CDe Aertebiseebop van Mechelen,
Kardinaal Mercier, heeft met K~eret-
mie een herderlijken brief ann qijD
diocesauen gericht, die volgens squ
copdracht op den len Januars en de
daaropvolgende Zondagen op de kan-
sels most worden voorgelezen.
D~it herderlijk schrijven bevatte
naast tijn quiver godedienetige ult-
eenzettmngen ook een reeks van po-
litieke betoogen, warlke niet met den
tegenwoordigen toestand van bezes
ting overeen syin te brengen. D~er-
halve achtt~en de D~uitsebe antoratel-
ten zich verplicht de verdere versprei-
ding van bet herderlijk schrijven te-
gen to gaan.
Toen de g~ouverneur-genernal den
Kardinaal hierop opmerksaam mask'

bcrit ei k ern mo k r g, alat 'er er
van hem was geweest door siju her
derlijk schrsiven ophiteend to worked.
Hij had integendeel de bedoeling de
bevolking; te kalmeeren en hear, met
earbiediging van bear vaderlandsche
gevoelens, tot onderwerping sann et
be0868Die LDuitslle aec8g; 10 B9lg*
sanD to manen.
Daar echter de gouverneur-gene-
real een audere meeninlg had over
het herderlijk eebrijven en vrecede
.voor een ophiteende worktog, bleef
de Kardinaal niet bij syn bevel an
de bem ondergeechikte geestelijkheid
om het h!erderlijk schrijven noge ver-
der voor te lezen of te verspreiden.
D~e gouverneur- enersal had reeds
tevoren de voorlesoag en verspreiding
van het herderliJk schrijven verboden.
alsH me akan we eao alegenheld
De D~uiteche regeering beeft, naar
ult Rome wRords eemeld, het Vaticaan
reed een opheldering gegeven, in sB
ke de behandefing van Kardinaal
Mercier, wfearin slj verklaart dat de
bewering, dat de Kardinaal gevangets
ie genomen3, sijn paleis niet beeft mo-
Ren verlateo, of verhinderd' is het tb '
verlaten, ongegrond le
Hieraan wordt toegevoegd, datde
Dukteebe auroriteiten, ,belast met de
meet kriesche en moeilfjke teak de
orde te handhaven en een vijandigi
bevolking te overtuigen van baar
goede gesindheid", eenvoudig tot den
~ardinaal ,,een beleefd versoek" richt.
te, dat hij slch zou onthouden van
iedere handling die, door haar to
bemoeilijkren ini de vervulling van
haar plicht, ten slotte de bevolking
sann ernat~ig geasar tou blootatelleo
en echade zou berokkenen."
Door soo te handelen, zegt de me
dedeeling verder, becogde de D~uiteche
overheid- ook bet christelijk begin~eel
te buldigen, dat bijzonder dierbaar
moet sijo ann de dienaren der Kerk,
n.1. bloedvergieten te vermijden, daar

ourechtetreeks, dat Gjod de opperate
Beer en Meeater is, want zij vioeken
Hem, wijl Hlij, volgene hun meeting.
Zich te weinig haast, on ann hun
verlangene te voidoen.
Wat ous betreft, mijo broeders ,
wij willed Hem eenvoudig sanbidden'
Wij 88Dchouwen nog niet, in al haar
echittering, de opeobaring van Ziju
Wijabeid, mear one geloof erkent
haar. Wij vernederen one voor Zijo
rechtivaardi heid en wij hope op Zijo
barmbartig eid. Met den beiligen
man Tobias erkennen wij dat Hij t
ons kaetijdt, omdat wij gsnid
hebbeo, maar wij weten, dat Hi)
oas redden sal, omdat Hij barn-
bartig is : ElHij heeft one gek as-
tijd om onza oogereebtigheden en Bl)
sal one beholden om Zijoe barmbar.
ti held "
set zou wreed sijn om den naduk
te leggen op onze ougerechtighedel,
op bet oogenblik, dat wij] ze soo
dour betalen, en met sooveel groot-
heid van tiel. Maar moeten wij Met I


bekeonen, dat wij iets nit te boeten '
bebben ? Aan wien Bij veel egeven
heeft, van hem beeft God Ft recht
veel te vragen : ,,En van allen, wien
veel gegeven is, sal veel gevorderd i
worden." Steeg bet zedelijk en grods/ i
dienetig peil van het land gelijkeiijk l
met sipn oeconomischen voorepoed ?
Boe stood bet met de Zonda~gerust,
bet Mie-hooren op Zonda den eer-
bied voor bet huwelijk, de wetten
der sedigheid ? W~at was er, selfs in r
de Chrietelijke buisegeinuen geworden I:
van den eenvoud van onse vaderen, Ij
den geest van boetvaardigheid, het l
oertrouwen in het gezag ? Eo wij, ~
religieusen priesters, biesctiop, wii (
vooral, wier heerlijke sending het


lIjk EOU nakeD.
Onstreat de verspreiding van den
berderlijken brief meldt de bijzondere
correspondent vanl ,,Ue Tijd" te Rioo-
nendael :
,,tDe herderlijke brief van Z.Em is
road gebracht door seminaristeni met
't verzoek, dat bij reeds den eersten
Januarl zou worden voorgfelezen. Te
Brussel gesc~hiedde dit. 's Zaterdags
in toen reeds op sommige plrratsen
de actie togen het herderlijk achrij
ven begonuen.
Bij de meeste geestelijken hebben
de soldaten met row geweld de brief
op~geiischt en uit debnd~en geecheurd.
Op waardige wijte hebben de' pastoors
,tegenr dit optredlen geproitesteerd en
nadrukk~elijk verkl;uard, dat zij alleen
beveleo wildeni olt~vanlgen en nako.
men van Z. Eminentie en van nie
mand anders.
Zij verklaarden, dat alleen de kar
dinau-l-aartshiescho buu overheid
was, en zij alleen hem geho~renam-
beid wareu verschuldigd. Oak b eft
de I~eken van Antwerpen gezegd, dat
hij een n~odeien brief zou weten to
verkrijgen en hem toch ron voo-
lezen,
Voor bet overige zijo to Antwcir-
pren de geestelijkeni met voorkomend-
beid behandeld en werdeo cij zelfe in
auto's near de Kommandatur ge

brn blreachaet bebben 2 soldateri
met geladen geweer san den preek
atoel gestaan, om de voorlecing te
beletter.. De pastoor van Schooten
beeft gevanrgen geneten te Remixem.
boewRel bij niet eens den brief out-
vaugen had; de D~uitechers echter
verdachteni hemn, den brief verborgen
to hebbeo en kwamoen de kerk binueD,
wear een paniek outatond, dear de
menschen bang waren voor een too-
neel als van Aerechot.
Zij werden echter aanstoode gerust-
geslteldi door de holding van twee
Duiteche officieren eni later door den
vrijgfelaten pastoor en den onder-
pastoor, die verklarardeo dat er niets
to vreezenr was "
Ult Turchout wordt nog bericht,
dat in geen enkele places de priester
wonder de HI. Mis gedwongen werhd,
den brief over te even, of dat hij
uit den biechtstoel werd gehauld. ~e
brieven sijo inderdand in beelg aege
oomen, overal waar men maar a ct,
-dat zi) sanwRezig wren Id arl Uer
gene ging dat men gewe d, wel ad
besadiadheid en beelistheid, gepaar .
In Gbcol, wetar de .brief godeelte
lijk is oourgelezen, maar een scherpe
predlikatie gehoud a iE, sijl)es ooale
werd gemeld, de Beer kerw. feen edu
een pastoor gevankelijk weggevhder *
Ziij hebben drie dagen in D~uitec e ge-
vangenechap doorgebracht en syrs
D~ondardagmniddag weer teruggekeerd

Een Belgic briester, wiens in het
Fransch gest le bese ouwinges wij
ver nle, erjf :
Men moet zich over de gevangen.
neming van den. Belgiscben Kardi-
naal-Primeat nies al te zeer ver
wooderen. Hij was ziju vaderland
to seer toegewend en beat een re
paulinieche ziel, om bet volk zoo.
der een moreelen steun hopeloos
overgeleverd te laten asn den' Duit.
schen overweldiger. Reeds at to veel


BelgiB, de verwoestioin :er universi-
tceit to Louven, or amlijeten der in
alle Hlelgrieche hislommone gefusil~erde
p-riesters eils V66r /ija vertrek uit
BelgiiB had hij een usrng ouderhoud
met kardin~aal Mercier, die hemu met
een gewichtige sending belastte.
Tlen Vat~ican~e heeft, Mgr. Deploige
modedeeling~en gredaan, die een pijn-
lijken indruk hebben gemlaakt. Ter
staatskaselelrij sijni door Mglr. I)e
plo~ige ook de niummers van ,,De Tijd"
overgelegd~, war~iB de verkloringoc van
het Hisdom Namen en de verklaring
van den Prior der Leuvensche D~o-
minicaneon, pater Parija waren op.
genomen,
Somimigen. die doorgoaan niet tot
de slechtnt ineelichte! behooren, willen
weten, dat Mg. eploige Gok de
brenger was van een b~elaugrijk, door
Z. Em. !;ardinaal Mercier te public.
cee re I docuim en t, welaro~ver de H.
Stoel van biuitche zijde wellicht ver.
keerde of onv ol le lige inlichtingen
zouden verstrekt kunnen wordfen.
Getlijk ik u seinde, heeft Mgir. De
ploige reeds een, audii~otle gehad bij
Z. m. kardinaal Gasparri.

W81 6? GigBellijil lleft plaats gehall.
In Brussel on voorsteden beeft el-
ken eeraten Vrijda~~S des jaare de
jaarlijksche opdraceht sau bet H. Hart
plasts, welke gewoonlijk zeer plechtig
in de Sit. Gudula-Kerk geschiedt,
en geleid wordt door Z. Em. den
Kardinaal of een der vicarisseo-ge-
n rand Dbt jam enb >dae lde hbgei
op 1 Jan., 's avonds 5 uur, maar
in elke parochie afzonderlijk.
's IMorgens werd wonder de HH.
iMissen bekend gremaakt, dat in plaate
van de feestpreek des avoods de
choose herderlijke brief van Z~. Em
zou wordon gelezen. D~e voorlezing
kon dien len Janruari-avond onge-
hinderd geechieden, en er wardon vele
katholieke lDuitache solda~ten in de
kerken aanwezig, die de voorlesing ;
tranboarden zouder dat sij den 'Fran
schen tiekst voldoende veretdanden
Bij het einde der lesing deelde de
dienetdoende geestelijke muede, dat
bij het verlaten der kerk, elke ftrmille
een exemplaar in ontvanget~ koo
uemen. De brief werd aan den eenei
ultgadgC in den Franschen teket, en
in den tunderen uitgang in deu Vluam-
schen teket uitgelleeld Een g~roote
outroering hnd zich reeds in van de menigte meester gemnaakt. I
Men zayg vrouwen huilen en mannen
v7ulaten ballen. OnD straat v~nden
in kleine groepjee besprekingen pleatst
van het gewichtige document, wea~rse
sooveel heerlijke christelijke ch~ .va'
derlandelievende gevoelen s warfen
uttgedruks.
LDen dearaanvolgenden Zondag 8
January had de lezingf in de overage
parochies van bet Aartediocees bui-
ten Brussel plants. In do meeste
werd sij echter verhindee~d. In Thienen
had slj tijdene de vroegaissen pleats,
mear na de Hoogmia werd de pas
toor verzoebt, on tueschen twee
soldaten met gevelde baoone t icb
o~aar de K~ommandatuar to bege'
ven, alwirar bij het document mceest
algeven en een verhoor onderging.
Reed s des voor midd age was to
Belg~ieche steden en dorpen de ge
vangenhouding; vanr Z. Em. deu kar.
dinaal bekend. D~e Uniteche militaire
loverheid w-as het aartebischophpe.
lijk paleis binneugekonen en bad


een algemeone huiesocking doen hou-
den. Van dat oogieoblik arf werd do
kardinaal bewaakt en is een child.
weebt voor bet paleis geplaetst,
die nog steede gehandhadfd word,
D~e Duitche Overheid is door de
vervroegde voorlezingf in de Brussel-
sche kerken opmerkzaam geworden
op bet herderlijk achrijven, maarr
bet bevel om alle exemplarea op to
sporen en to vernietigen kwam to
laat.
Ult zekere bron verneemt De 79 dat het paleis van deo kardinaal to
MLecheleni reeds sedert Zaiterdagi 2
January door soldsten wordt bo-
waaekt.
Tijdens het verhioor, door den
lDuitechen 'cormmandant ten paleize
afgenomenr, is den .kardiotan ale
VrAagdI :
le hoe Z. ECm. wist, dat op ver
zoek van den koning van En~geland
en dea kouing van Be~lgl; openbare
gebeden wairen uitgeschreven, en
2e of Z E~m. zich ter beschik~kiigr
'wilde stellen vain de )uitRchd o)ver.
heid ? KardinRal Mercier verklaardte,
zich wel beachikbaarr te willen stel-
len, maar verlangSde bet recht om
Zondag near A nitwe rpeni to gfaa
on dlen d~uraanl volgendon 1003 ~lagr
naar een nog onbdekede plants. 1)it
werd geweigerd.
lIe commandant bleef zeer langf
ten paleize.


De u -(:hrsin:)- ie
Men meldt aan de Tel. uit Neerpelt:
Wederom zij o ieuwe req uisi ties
Cednanu in de dorp~en in de omgreving.
Te P~eer, WTychmael, Exel e. o moe
ten weer groote vo~orraden wion en
paarden geleverd worden. IHe sche-
penen der dorpen mooten de Iluit.
schers vergezel len bl] het ophalen
van de gerequireerde arrtikelen. 80ms
ook de onderwalzere Maa~r wonder
hen komt groote weerzin. Enkelen
weigerden reeds aau bet gebod omn
mee to gaan, to voidoen,
D~e Belg~ische jongelui moeten nog
steeds narar Neerpelt komen en dear

dr!wpetne te~ekee de Ltui echeirm 21lr
len opoemen. Maar de meeston beb.
ben groot bezwaar te teekienen. Van-
daar bet, root anutal vluchtelingen
ntrir Nederland. ~aair de IBuitsebere
in, het bezit dier lijeten zijn, vreest
men dat de burgemeester errde ree-
pectievelijkie ouders in verlegenheid
sullen komen. Bet Duitecho toeaicht
op de grens is reeds verecherpt~.
Heden- (Maandag)-morgen liepen
door do straten van Overpelt een
60-tal jongelui, die nearr Neerpelt
togen om zich te melded en to
teekenen ; ze zonge nuit volle bors~t
de Vlasmsebe Leeuwe tI iertegen tra-
den de Duitsebere krachtig op. D~e
vorige week wordlen te Zouboven
60 personen behoot met 7 france
per man, direct to voidoen, omdat
sij het volkelied hadden gezongen,

Te Brugge zijn volgens De Tilid
vier personen Cerechtigd bleen en
weer near Neder and te gaan, tt Zijn
men dlrietal randaleden met een sche
pen, die, Hangeweren ziju te zorgen
voor de' approviandeering der g~e-

Hoe ult to legged, dat ineene alle
particuliere belangen voor bet sale-
meen belang wliken, dat alic levene
Eich ten offer brengen ?
Het is oiet wear, dat de staat
essentieel better is dan het todiividu
en de familie, daa~r bet welsijo der
families on der individueo de beataans-
groud van srijri orgZanisatie is.
Het is miet wear, dat b~et vader-
land een Moloch is, up welks altaar
alle menachenievens wvettig mogen
opgfeofferd worden.
De brutaliteit der beideosche sedon
en het deepotisme der Caresars had-
den tot de dw lng geleidl eni het
moderne militairiffme trachtte bear
to doen herleven dat de staat al-
machtigS is en zijo willekeurige meebt
het recht schept.
Neen, antwoordt de Chria tel ijke
theorie, het recht is de vrede, d i.,,


de innerlijke orde der natie, sefe
Dued op de rechtvaardigheid. Welou,
de rechevaardigheid self is niet ab.
solunt, daar z13 de uitdrukkingX van
de essentleele betrekkingen van de
menalchetl tot Giod en ooder el-
kaar ie.
Daarom ook is de oorlog om den
uiorlog een misdnad. D~e ourlog kan
elechts gerechtvaardigd tijn ale nood-
zakelij k middel on den v rede to
versekeren.
,,U~e vrede mrag niet dienen om den
oorlog voor te bereideo," zegt de
H. Augustinue; men moet elechts
oorlog voeren, om den vredle te ver-
krligen.
In het licht van dese Iter, welke
de H. Tiomma van Aquine over-
neemt, kraigt de vaderlandeliefde een
godedienaltig karakiter.
(Wordt vervolgd.)


jen Al to langf had hiij vele vexaties
verdreaen. terwiji de protesten, wel-
ke hij richtte tegertn bet misbruik
van het 1)uitsche Fgeeo en de a hen-
ding van ook hem persoonlijk ge
Jiio0 Uuitsche b~eloften, niets uit-
werkten. Het bleek ten elonte on-
m~ogelijk tegeniover het onbarmbar.
tige uitputtings- eni overweldigings-
systeemn van den veroverarrr een
g~oedepn wil van sa men werk ing te
bewaren.
Gok een verstandige censuur bleek
oonmogelijk betrek kelijk betjongste
herderlijk achrijven, betwelk ZE.
in bet geheim most doen drukken
en betwfelk hij niet ten paper bracht
dan no vele angfsten, zorg~en en; rij
pe overwegingven, vooral na vele
uren van gebad vorOO bet Kruisbeeld
TIen laatste besloot de Kierkvoogd
om bet schrijven te doen drukken
oni bekend to maken, er mocht dan
van komeu wat wilde.
Tot bet leatste oogenblik heeft
bet, tuitsebe bedtuar deni Kardinnal
uiet in staat geaicht, on de daad
to stellen, die thrrs zoo root op.
zien baart. Men verga~t echter, dat
de K~ardiusal behalve kerkelijk over.
heidepemeoon ook vaderlander is er
dat zija vurigre ascetische dlel, ook
in het vervullen van haar patriot
tische plichten tot het uiterate, oiet
zou achter'blijven
Hfij heeft durven zegrgen, dat on
recht ou rech t is, dat Unitechland
een eedl brak, dien Engeland hield,
en dat de wfettige regoeringr is en
to m m eat b jn th auns boee Albe r I~adr
hand der predikere van de louter
D~uitsche waarheid en bet uittloitend
Duitsche recht. D~eze wrank z~l blij-
ken een nieuwe domme dead te zijo,
want bet Belgische volk, aan het
welk de werkelij ke w;sarheid tbch
bekend is gewporden, zal nog meer
verbitterd worden, niu het ook zijo
bougsten geestelijken vertegenwoor-
diger in bet brute geweld ziet. I)at
de Kardinaaf tot opstasnd zou heb
ben a~ngespoord, kan men hem
immers niet verwijten, dlaar hij juipt
tija ooderhoorigen v~ermaande, on
derdanig te sijo aan het tweede-
hands-recht varn den overweldiger,
en de verded iging des lands ov~er
to laten uiteluitend sau het leger
Juridischi bestaat er dan"ook geen
vat op den herderlijken brief*

2. Em. Kard, Mercer an le II. Stool,

ROM E, 5 Jan. (Van een bija
correspondent san De TydE )
Sedert Z. H~. PaBus Heuedictus XV
weii euren na sijo verbetflog tot
den~ep~ Stoet 'den Kardinaal-Aarts
bieschop van ,11echelen in de armen
loot eni deo allereerateo pauselijken
segen aan 't verdrukte BelgiB schook,
heeft de Hi. Vader de grootatte be
langfetelling blijven toonen jegens den
Belginchen Primaat on de lotgeva~lleo
zijoer kudde. Ofechoon de Duitsche
bezetting in BelgiB een geregeld ver.
keer met den aartebisechoppelijken
eetel van Miechelen niet met opzet
-- moeilijk muakte, kon het miette
mic; plasts habben, dank een bijzon.
dere regeling.
Voor een geheel bijeoodere aAnge-
legenbeid 18 deer dagfen to Rome
sangfekomen Mglr. D~eploige, opvolger
van 1Mgr. Mlercier ale bestuurder van
bet philisophiseb Instituut to Leuven.
Mgr. D~eploigch was de drager van
documented over den toestand in


voor haar ougetwijfeld seer moeilij. a~lles wat geschikt is on selfR indi.
ken tijd troost inspreekt en haar rect tot agitatie to leiden of oproer
tot kalate maant. De kardinaal of onlustenr te vern~orzaken, ernative
ziet echter de positive, de rechten maatregelen tot herstel van de orde
en de plichten van de Kerk verkeerd van de zijde der troepen noodra~ke-


was on in one leven meer nog dan lantate bladsijde van onze geschiede.
in onze predikinrgenl bet Evang:eie nie to veraboeuren ?
van Christus to vertolken, hebben Wie beachonwt niet met fierheid
wij one self wel genoegzaam 't recht de achittering: van de glorrie vau on
g~egeven tot ons volk het woord to verecheurd vaderland 7
herhalen van den apostiel der beide Terwijl bet in smarten den heldeo
nen :,,Polge uw lev~en dan het mijnle moed baart, stcart het asi een moe.
na, als 't mijoe een navolging; is van Ider krach~t in bet bloed van sijo
Chrietus. Weest mijne navolgers, ge- zone.
lijk ik bet ben van Christus Wij Wij hadden, last het one openhr. -
wetken, ja, wij bidden nog, ja, maar tig bekeonten, een les in de vader
bet is to weinig. Wij sijn -door deni landslie~fde uo~odig.
~licht van stant, de opealijke uit- Talloose Belgen verspilden hun
~oeters van de wereld-zonden. Welon, krachten en huo tijd in ouvruchtba-
wat overbeerechte in one leven, het ren klassen- en ruassea-strijd, in het
burgerlijk welsi 0 of de nitboeting ?l uitleven hunner persoonlijke harts-
O, ja, on e l en breft op ziju tljd tocltsen.
het verwijt, dat de Eeuwige richtte Maar toea dern 2den Augustus een
tot Zijo uitverkoren volk, as den treemde mogendheid, eteuneod op
uittocht uit Egypte:,,Vet werd de haar kracht~, en baar verdrag~eeed
bevolking enr sij sloeg achternir.... rvergetend, cone oonathankelij kbeid
Outronwe kindereo, zij tergden Mij durfde bedreigen. sijo alle Blelen,
met betgieen niet Gtod was, en Ik sal wonder onderecheid van partij of
ben tergen met betgeen geen volk stand of afkomat, ala #A~n man op.
is... Maar om de gramechap der vij gestean, om, iesrchaard rond hun
anden stelde it het uit, opdat niet koning en de regeerma ttde ve!
hunne vijanden wellicht verweanod weldiger to zeggen : gi] suit hier niet
mochten worden en neggen : Onze doorgrrso.
boog-opgeheven hand en niet de Heer lacene wren wvij onsen vaderland.
heeft dat alles gedaan... Ziet, dat lk, s chen plicht vasth:estoten bewuet. In
ik alleen beu en geen andere God leader van onse simert een dieper
is buiten Mij; Ik dood en Ik maak gevoel dan van pereoonlijk belong,
levend; Ik aelaen ik genees." dan van banden des bloede en par.
iodl sal BelgiQ redden, mijo broe. tijsucht; het is de behoefte, en bij.
bers, gij kunt er niet sano twiffelen. gevols den vasten wil, om sich san
Z gen w~ij better : Hij redt hes. het a gemeen welziju, to Rome de
lo~erdad tiet gij miet reed de publieke saak, de ,,Ree public" ge.
bewijeen van Zijo liefde door den noemd, toe te wijden; dit gevoel is
wreerechiJD der branden en bet roo- de vaderlandelielde.
ktende b oed ? Het vaderland is geen aggl~omera-
Is er wel een patriot, die nlet ge. tie van individuen of families, die
voelt, dat Belgill grooter gewor- eenselfde land bewonen, en tot elkaar
den le 7 in min of meer nanwe betrekkingen
Wie son den moed bebben om de van nabourechap of zaiken staan,

_ ____ ~ I~


T -'".
R***--II-II-----
Z-ll---H*-**si


SALUD,


SOnl lOS mais pre-
CiRo~s bienes de la vida. Si

lOS ha perdido Vid. no espere

rtecuperanlos con drogas
desconocidas ni alcohol.

11018 IUetZaS a1 Organistro

011terO CO11 el Ilejor tbnico,
01111~oJO lilmento-medicmna

QUe Se COROCe, 18

Emusj;6n e Soa


PrOnto notary 'Vd. sus

efectOS fOrtl11CR11tes y la

IlejOra Serd dursdera.

EXIJA BIEarPRE~ L~A LEGITrIM
EMUI.SION DE BOOTT

i P -


G;edurende de lantate 14 dagen wer.
den in het Iiscalast sangebracht en
door middel van petroleum verdelgd
38 rotten.

Bet antwoord van Engeland op de
ARerik8888Che Wata.
De teket .van bet antwoord der
SBriteche regeering op de Amerikaan-
'eebe nota betreffende den neutra!en
bandel is thane gepubliceerd.
Het antwoord verklaart, dat alle
sangegeven punten zorgvuldig ziju
overwogen in dlenselfden geest van
vriendschappelij ke gesi od heid enJ
openhartigheid, welke de Amerikaan.
echle nota besielde.
Het antwoord ult verder de mee-
ning, dat er een groote dwaling be.
stantf over de vraag, tot welke boogte
Engeland in den handel der Yer
eenigde Staten ingreep.
In verband hiermede haalt het
antwoord exporteijfers san betret
fended den uitvoer van New-York
naar SeandinaviiS,I~tali8 en Nederland
voor November 1914 vergeleken met
November 1913. Die cijfers toonen,
behalve die voor Nederland, welke
weinig verandering sanwijzen, een
enorme toeneming sann.
De ultvoeren near Denemarken be-
droegen in November 1913: 558,00
dollar, in November 1914: 7,101,000
dollar.
De nota wijet er op, atB,~, e~~e ofechoon
do oorlog: ongetwjfld ee dele
aitworking had op eenige groote


Sshutterij. D~e eterkte der stedelijke
achutterij was op 31 December 1918 :
1. majoor-commandant, 4 kapiteine,
4 eerate-luitenants, wearvan kwar'
tiermeester, 6 tweede-luitenants, waer-
van 1 adjudant van den Gouver
neur, 1 officer van genondbeid late
klasse, 251 onderofficieren en man-
schappen.
In 1913 werden de eerete- en twee
de-luitenante E. S C. DE VEER AnnA.
Hausz en 8. M. L. MADURo, beyor
derd respectievelijk tot kepiten on
eerate-luitenant ; en de sergeant
Jan. F. BAAYEN benoemd tot twee
ee-luitenant en tevens tot adjudant
van het bataillon.
Van het secretariat van de com.
misele tot het doen der indeeling
bij en bet vrijetellen en uiteluten
van de stedelijke en landelijke schut-
terij werd eervol ontheven de eerste
lultnenat C. J. D)EBROT en met dat
secretariaat belast do twee-luitenant
J~c. F. HA~ATEN.
De sterkte der landelijke echutte.
rij was on 31 December 1913: 1-
kapitei, 2 t~weede-lultenante en 120
onderofficieren en manechappen.
Weertbaarsheidskorps. Bet Curagnosche
weerbaarheldekorpe ;was op 81 D~e.
comber 1913 sameogesteld ale volgt 2
eerate-luitenant--commandant, 1 eer
ste--lultenant-kwartiermeester, 1twee-
d~e-luitenanot, 1 officier van gezoond,
held 2de klnasso, 68 ledanl en 14 on-
derateunende leden.
Gewoapende politie. De sterkre bestood
op 1 Januart ult 1 commandant, 4
brig~adie e,21d0 emchaesaees d~er lse e
wachters, allen van de voormalige
brigade mar~chaussee; verder ult 1
sergeant, 5 korporaale en 58 1Dian-
teristen en fuseliere van het garnt-
soen. .
De functle van detaichement~com-
mandant van de bij de politie dienet-
doende militairen is opgedragen san
een gewezen sergeant-majoor van 't
garmszoen, than gouvernementeamb-
tenaar. Die commandant to belast
met da opleiding van de gedet~a-
eheerde militairen volor dle politie-
dienet, met bet ontvangen en IDIO-
rearet ka weeis ad a kleedlp et
admiaoistratieve werkeaamheden bij
bet detachemnent
Bet gdra van de burgerlijke po.
litiedien ren was goed, dat der mi.
litaire dearentegeu liet, op dat van
bet kader en enkele maoseba pen
na, veel to wenachen over. H~erhpeal.
delkmoested straffen worden opge.
lg;velen bleken ongovoelig dear.
voor en voor vermamungen, en toon,
den onverschilligheid voor bet feit,
dat slj wegene wangedrag near bet
garnis~en teruggesonden werden. ~e
oorsaak dearvarn moet worden ge.
zocht in de omietandi heid, dat de
ult N'ederland gedeta feerde militia.
rent veelald vela to l itt en ae wi
ren ged to kunneo voldoen. De
boo doorzaak van de door ben be.
maske overtre ign was bot aibruik
in den dieoet, maar meer butten
dienet voorkwam.
Van bet burgerpersoneel, nitmaken.
de 36feo der sterkbe, was 22fe, en
van het militaire-- 644/ der eterkte
--e was6,2$.
W~ordt vserolgd

-- ------- ----- -- -- -
OeriChten tilt di 0 01110*


H61 gf00t0 BIORWS.

Fl1) mogen doe goeden Giod daon-
ken en elkander oprecht gelukwen.
echen met den buitengewones regen,
die dreser dagen over one eiland is
gevallen.
Bet begon reeds Zaterdagmiddag
met een pear flinke stofjee, 's eachte
en Zoudagmorgen kregen we nog
meals van hetzelfde laken een pak,
maar de eigenlijke groote regen is
begoonen in den nacht van Woeos.
dag5 up Douderdag. D~en geheelen
Donderdag bleef bet doorregenen, on
eene was hardier, dan wat sachter,
en bet hield ann met regenen tot
Vrijdagmorgen elf unr.
LHe dammen staan vol, de putten
en regenbakken sij o weer gevuld ;
er komt wat verech grroen roor de


beesten, wat vruchten en groenten
voor de menechen.
Vano Aruba en Bonaire ontving~en
we cog geen berichit, maar, als bet
dear ook soo geregend heeft sal de
echeurbuik epoedig verdwooen sijo.
De menschen hebben dear on ten.
minute drinkwater.
Tot gisterenmorgen, toen het be.
richt one werd toegezonden, had
Ibet op Sta. Roea 163 m. MI. geregend.


meente. E~eret weigerden Cte, dear
de D~uk eche rB alleen verlof wilder
verleeneu op voo~rwaarde, dat de
IDuitechere een gedeelte van die le.
venemiddeleu konden terugkoopen.
D~e burgemeester ranade hen echter
san, verstandig te squo, daar so
ders ook de bevolking verbongeren I
mrost, en deze wellicht zou overgusn
Lot bet plunderen van partictihere
buiserl. Uit modelijrlen met de bevol-
kingv alleen legt mnen zich nu near
wonder die ourechtionatige bepaling.

Uit Aardenburg wordt nog geschre.
ven :
Bioe swaar de elechen sljn welke
de IDuitechere sann de Belgieche be-
volking stellen, blijkt ult bet volgen-
de :Het vrijwel armed drp Lapacheu-
re, een gemeente van nog geen dui
zeod zie~len, grenzende sau de Hol-
landsche geineente Sluis, moest teen
mor~gje opbrengen :
60koeien, 200 varkens, 400.000
KG. tarwe, 200.000 KG. erwten en
boonen en 300.000 K.G. haver en
hooi
lIe I evolking kan dat allee onmo
g~elijk leverou.
Van de D)uiteche zijde wordt echter
ook wel iets gedesn, om bet land
voor al to sware ellende te bewarea.
Eeo special correspondent van het
,, Berliner Tageblatt" eebrijft van Luik
nit het volgende aan zijo blad :
,,Hloe meer de IDuiteche autoritel-
ten in het bezettet Belgiti haar ar-
beldeveld leeren kennen, des to beter
gelukt bet hear, de industrie van
bet land weer sana den gang te bren-
gen. Zoo vermindert, naar ik ult
goede bron verneem. 't aantal werk.
loosen in de zeer industritiele provin-
cie Lulk deaelijke. Daar words nu
weer in alle 43 kolenmijuen en in de
73 echachten die vroeger in exploi- -
mi -dir ciure a erkeu oe eise b
anitwoording en selfe wordt bun nu
de voor bet mijowe~rk noodige dyna-
miet verstrekt. D~it son natuurlijk
niet gebaurenl, wanneer de D~uitsche
autorateiten die met bet algemeen
toesic t belast siju n, et een volko.
taevert wuve sedi ke be oe ip
van de arbeidsleiders en hun mainoen
hadden. Eco Duitsch officer, die vroe
g~er mijudirecteur in Opper-Silesill is
geweest weakt dat de militaire en
floancisele belaogen in het Luiksche
land niel met elkaar in boteing ko.
men.
Bet was niet zoo gemakkelijk, de
rust in de koleumijoen weer om te
setten in ijverige werkzaambeid. Eerst
kon elechts ougeveer do helft van de
hmenechen, die vroeger in bet bedrijf
hebben geworkt woer sea den arbeid
worden genet. IMaar onu pringen de
cijfers der mij roductie geweldig in
de hoogte. In Kovember werd twee-
meal sooveel bov'en gebracht ale in
Octo~ber. In andere industrieejn met
m~en etcelfdie'
I~ beroomde staalfabriek van Cock
ri 1 is H~elgiti's gr, otste ondernemning.
an normal tijden slyo er 8000 man
workzaam. Tot nu toe kon or 50 pet.
van dit industricele legrer weer in
dienet worden Kesteld
Oak moet niet vergeten worden,
dat er in de sinkgroeven weer wordt
gewerkt. In de province Luik wordt
ook veel kostbnar kristalwerk ge-
goten; opdsolde glasweekers viet e il
asle ezktt e, sRat men hen nu grover
mlr is acik itaiet meer dd elfde stem
ming be hterde vijan ~hap, die cr
i bgin van den oor og heerse te.
Eco joug Enrgelseb offleier schrijft
van bet oorl gsterrein *
,,Ik kan je versekeren, dat van den
onzinnigen haat, waarvani men altijd
boort, nietes to merken is. We zijo
bler allemaal on menachen dood to
manken, on dat doeu we bij alle go
legeubeden. Zoo Zijo op een nacht
vier D~uiteche scherpse uttere v66r
obze drandversperring doodgescho.
ten. D~eo volgenlden avond haalden
onze menechen een van de vier, die
vrij dichtbij wee~ gevallen, naar bin.
nen en begroeven laem. Eo dat deden
ze met denselfden eerbied en rouwbe.
toon ale was het aee van ones eigen


brave jongene geweest. D~en volgen~den
oebtend ging ik naar bet graf kijken.
1eco van de ruwete kerele van mijo
comopagnie had man bet boofdeneind
een kruis gezet en er op geschreven ;
,,Hier ligt een Unitscher. We weten
niet hoe hij hieet. Hij is geaneuveld.
dapper vechtende voor sijn vader.
lanod Gott mit une"' (dit lastete
was het opachrift van sijo koppel.)
,,H-et is een eigenaaerdig verechiju.
sel"- echrijft een kapitein der ca.
valerie van het front san bet ,,Ber.
liner Tageblatt"- ,,dat, behalve in
't begin van den oorlog, baat en
verachting niet aan het front, doch
uiteluitend ,,thuie" sijo to viuden.
WI) hier aan het front doen onzen
plicht en aechten den vijand, die hem
eveneene vervult."


't Was los wel jints buitenrgewo~one
en de meeite ward on er over Le
spreken,.


D~e nieuwe 1)irecteur van Openbare
Werken. de Ingenieur vani Water-
stant, P'H. VAN DER BRE~GGRN, heeft
Bacht geachonlkenl aan bet werkeni
met de nieuwe bagg~ermlachine.
lie hler GrROENENDIJK vergrezelde
ZHaEG, terwiji de Heer VAN $T Sds
voor de ontateking der springgala.
tine zorgde.
Het knaellen der schoten weerklook
ale de opening eener nieuwe wijae van
werken: Opeebieten is de boodschap

V00? de Arfign.

W~ij verhengen one van harte over
bet schitteren~d success der beide lief-
dadigheidevoorstel lingen in bet Thea.
ter NEAR. De sanl was kleurig met
vleaggen versierd door eenige man.
echappen van Br. Mel. Heema~kerok
en werd tot in de niterste hoeken
gevuld. I~e levende besldeo der Caritas
woerden luide toegejuicht, evenals de
musiek en zsug. E~r word gehiseerd.
De E EG. Heer Gjouverneur w~oonde
den eersten kiunstavond bij.


In de mead Januari worden ge-
boreo :
12 mannen on 18 yrouwen
eti stierven
17 mannen on 23 yrouwenr.
1)e eterfte ouder de arme bevol-
king is dear nog seer root. sooale
men ziet. Hiopen we, dat do regan
blerin verandermng beeft gebracht.

De afWatSTiag.

WFanneer bet geluk one dient en
we eeretdange nogmaste een flinken
regen krijgen, souden we den nieu-
weo D~irecteur van O. W. willen-uit
noodigen ~eee een kijkje te gaan
nemen naar de afwatermng op den
Rooden WCeg. D~ie ie dear glad~ ver
keerd en bederit bet geheele verkeer,
dat lange dien weg seer druk is.
Vroeger liep al bet water links en
bleef links, nu moet het over den
weg beenloope~n on door M~onteChris.
to een nitweg to vinden near see.

g01081810 88811.

Bij bet Afdeelingeooderzoek near
asuleiding van de ~Memorie van Ant
woord verklaarde men algemeen be.
Ewaa~r to hebben mede to worken naso
bet totetandbrengen van ditoutworp
tot het geven van wearborgen aonn
buiten huwelijk geboren kinderen,
opdat hun bet noodige voor hun
onderhoud en hunne oproeding oiet
worden onthouden.
De toestanden in de kolonie, waar
men niet alleen heeft verechil in stand,
mear ook verschilin ras, zijn van dien
aard, dat van eene wettelijke rege-
ling, sooale door bet Bestunr ge.
wense t~, de meest ougewose hto ge-

I r1 ie verwijigna bcteM~oederland
en naar Suriname kon men, waar
zeOde eD geWOOnteD SOO 9000m VON
shillen,hmiet aos vaardden. Igbouselen,
me in het volk wortelen, kunneu hier
dikwijls niet doorwerken. En ouge
keerd.
D~at het Bestunr de vrees voor
chantage ongegrond acht, kon men
sich niet goed verklarea. Chantage
immere komt reeds voor. En to deo
elechteten vorm. Voorbeelden toch
eijo bekend, dat het natuarli k kind
vau een oobekendeni of ineo venten
vader san een, van wien lete to ha*
len valt. wordt toegedicht.
Wijdere meenden de afdeelingen,
dat door de gewisselde schrifturen
de openbare baeradelaging genoeg-
Zaam was voorbereid."

De Road moge het princiep huldi-
gen, dat veel op Curagao exceptio-
neel is, daar sijo beginsrelen van mee
delijkiheid, welke overal ter wereld
grelden en ook op Curagao van kracht
blijven; bet zijn de allereerate grond-
beginoselen voor het beetaan van een


beechaaftde en fatsoeolijke melat-
schappij.
Ontaarde vadere die de Goddelijke
Wet overtreden, mogen niet in b-
scherming worden genomen door de
menschelijke wret ten koste van de
onteerde moeders.
Er moet iets gedsau worden voor
de kinderen, die onechulidi; sijo sann
bun geboorte, en wier oproeding
thaue dikzwijle verwaerlooed wordt.
Niet de gevolgen van chantarge
sijo bet meeet ougewtenscht, maar de
publieke echaamteloosheid, wvelke oor-
sarak is, dat cheatage mogelijk
words.
Words bet Outwerp afgestead,
dan hope wij, dat het Bestaur of
de Nederlandsche Regeering nog wel
over andere middelen sal weten te
Sbeechikken om de publieke sedelijk-
heid op was hooger peil te brengen.


W


R


Dankiletalging.

In dank ontvan n .
Eco wandkalender van El Gflobo,
i)ELVALLE EIERMANOS jt CIA*
Het D~ecember-nummer van bet Or-
gaan van Frede door Recht*
Ultvosr.
.De waarde der artikele'n uittevaerd
mit ones Kolonie bedroega dit jaar
gedurende bet
le kwa~rtAal f 474. 569
2e ,, f 574.948
3e ,, f 617.194
4e ,, I 480.802
total f 2 147 508
Dit eindeijfer was in bet jaar


zijo verzoek eervol ontheven van de
verdere waarneming dier functii60.
De Ingenieur van den Rijkswater-
etaat der 3e klasse met verlot, Ph.
van der Breg~gen, is voor den tijd
VB0 Vljt jaraD belast met de waar-
neming van D~irecteur van Openba-
re Werken in de krolonie Curagao.
De wd. opsichter bij bet departe-
ment van O3peobare merken alhier,
J. C. Groenendijk, 18 eervol onthe-
ven van de verdere waarneming der
functiea van LDirecteur van dat De
partement.
Aan deD kommies 2e klease der
belastingen alhier, J. Bakhuis is op
sija versoek eervol outaelg ait 'elands
dienet verleeod.


Liislt can onafgehuale~ en onbeatethacrr
beyonden brievlen
Paulna Alberto, Jan Damaso, Ro~s
Doran, Anita liendquez, Francisco Hen-
Isel ina 8 es rs ne le.M ltaon Rola
Martina stekman N~ieves Hueguer, Jultana
do Torres. Joe6 w~aiter.
Drukwerken: W. V. KCrever, Secrletarie
der Loge ,, De Gioode Vereeniging "


1913
1912
1911


f 2 285 731
f 2.425.541
f 1.952.330


Onze handel is derbalve tameli k
wel normal gebleven ouder de a .
normarle onsetandig~heden.
Aen hoeden ward uilgovoerd voor
een wearde van f 488,482, on Aan
steenkolen voor f 631,249.
DS B010058.
Men in thaneB druk op san 't pom-
pen on to trachten de hoegrootheid
van het lek bot er to bepa len. ~e
rotspunt, welke door 't schip steeks,
zsl verbrijzeld worden en bet gat
goetops.
D~e eleephoot Nemes~is is dese wfeek
eene gaan kijken, weer teruggekomen
in once haiven en weer vertrokken,


Aan den tijd. komnmies 2de klassee
der belastingen albier E. V. Garcia
is tot, heretel van gezondheid twee
meandon ver~lof verleeod.
De beer Jobannea Hendrik Jonck-
beer, eigenaar en beheerder van de
plantage Hermanue, met perceelen
Meiberg en Bulleobasi, in het 4de
district alhier, is belast met het
opeporen van Iniedadeo en wanbe
driven, volgene onderecheidingen bij
algemeene verordening gemankt,
voor sooveel esngant de nitgestrekt-
heid van bovengenoemde pereeelen.
Ann deni districtmeester van bet
de district op Bonaire, J. L. J. C.
Cardieree is tot verder herstel van
gesondbeid eene verlofeverlenging van
twee maandeo en l6 dagen verleeod.
lIebeer B. J. Masseden isbenoemd
tot griffter van denl Rand van Justitie
en van bet kantongerecht, se~cretarie
van den Read van Politie, Kolooleaal
schrijver, hypotheekbewherder, adju-
dant-ljker en klerk ter posterij, te-
v~ens belaeb met den dienet der poet.
spaarbank op St. Enetatius.
D~e geneeeheer, belast mlet de ar.
menpraktijk en met het verleeneo
van verlookundige hulp son over.
mogeoden in het 4e en 5e distrlet
van Curagno,, O. vasn Steois, is op


K~oloniaatl Verslag*

Medteltln81g0B v88 algemeeann aard.
Vervlg.


G8Wapealle Maq)1t.


Batten-


Onlicilele herichten.

"Pittsburgh Perfect"
Wird Fencing~ is best all through.

ABRF tay ressadion riresre bi eh6n oe

Fi m*66.~ ruultns

A ~ ertra N~la o LmW~~wose~uIWd
DMallldu~ ~mciyURACAO~
Exotual AgeYnt for theDaeh .


WVilt g~ij in uw huis ongelukken vroorkomen, zoo r~aden wij U uaan

GE~BRUJIKT A LTI~1JDVAN

OlllRIIna 8LI'aYtillez e
NI!"TAT-YO RK.
Dit is de eenig-e petrolie, welke gedurende de laatst~e 38
jaar geen enkele ramp veroorzaa t hee t. een g-evaar vool
ontploffing, gee~n rook, geen stank Volkomen veilhg.
1 Te aop ~f O WINKEL EN ZONEN.
HAi VEN-NJIEU_ WS.

V AN 6 FEB.- 20 FEB.

**D11 1 tI Kap~einr Aazonkomt vanl Vertrok nHaar


oranjee" nasa DRH15NIbrt 1 Febr. Imae~rdram 1 Febr. INem mor
caracas Furst to ,,e La uayra 10 .,New-York
Merida A Johasnson 10 ,, Mracalbo 11 ,,Maracalbo
Zurlia SS Morris 13 New-York 13 Ma~racaibo
r, ica A hneon a5Mracusalr ,,i ra oyan
Zuba~ n M orrie la Maracalbo 18 ,,New-York
Philadelphia II HichbIorn 18I .,ew-Ylork 18~ ,,s Lauayra
Nickerie .IPv d orden so Amsterdam 21 New-YorkNemesis ulndeay 24 Jaen.r of veon 8 Fe. Mam
ss? vin 0 Dne anoters a ,, Colon a asova
Antonio Loper Antich 16 ,, Coln 16 ., arcelonat


schoeuers. Aankomlst van S rchoeners. Vertrek nauRrr.


takken van industries, zooals de kaIdit aan het feit dat Engeland zich Wiegand~,...met den Kroonprine, heb
toenindustrie, dit waarsebijolijk te meester gemeaks heeft van de com- ik den indruk gekregen, dat bij de
wijten was ean de verminderde koop- municatie-mriddelen der wereldpers, bureaucratic allerminst een good hart
kracht in linden ale Fran krij k, dat l~uitechlan~d nooit voldoende toedrangt. Hi) iH vriendelijk van
D~uitechland en Groot-BrittaniB. Ibeteekenia beeft gehecebt to~t nu toe aard en unar rsommigen vanu sijo
Aangaande de sanhouding van san de belangr~ije rol door de pers of~ciereni mij vertelden, is het feite.
ladingen halt bet antwoord de in de wereldpolitiek geepeeld en aan lijk oonmoglijk, hemn het doodvo~u.
Am~erikaeanche cijfere van kopernit- eenige andere redenen. Maar, voegde uis to doon teekenren van veroo~r-
voer uit de Vereenigde Staten naar hij er aan toe: ,,Het was een ver deelde spionueu of franctireurs."
de Europeesche neutrale landeo san, rassing voor mi) en voor vele an
die allle groote toeneming; toonen, dereD, dat Am~erika, waarmede wij DG oorzaak vail (188 0rlog.
wat er op schaint te wlizen, dat de daor meer banden van vriendlschap
groote hoeveelheden koper niet waren len bloed zijo verbonden, meer dan
beetemd voor bet eigen gebruik der met eenigen anderen neutralen Staat, Erbitmerlhtt cjn
neutral landen, maar voor een an- waarbeen millioenen I)uitecheres zijo tot selfs to, de ooriogrvoerende landen.
dere oorlogvuerende mogendheidl, ge'trokken, soo total onbekwaam In ,,L\bour Leader" behandelt de
wplke nies in estat was, ko~per recht zon zijo, zich in ooze platsLt to stel. Eng~elsehe Hebrijver Brailsfort de
streeks in te vroeren. leo en niet in te sien op de wijze Vraag, wie verantwoordlelijk is voor
Met betrekklog tot de sanhoudingr zooals het D~uiteche volk dat mag. dezen oorlog. Hlet merkwaa~rdigate
van voorraden levenemiddelen ver- dat de D~uitechere warea omringd van dese crisis is, zegt hij, dat de E~n-
klaart de notra van antwoord, dat door vijandon. Ik verbase mij, dat geleche diploma~tie nauwkeurig wist,
Engeland he~reid was dese door te men bij u bet D~uitsche volk niet waar bet gevaar lag, dochl geen en
laten en ze oiet zou anagehouden Ibeter begrijpt, dat op de voorbeel keleg stap deed, om bet te vou~rko
bebben, wanneer er geen vermoedeo delooze wijze! offers brenge in deaen men. ,,Zli) maakte een formule op.
bestond, dat zij voor den vijand be reusenetrijd, on ziju land te redden '] tbood rh~idemldn san,keij dedd
estmd waren. N~ochtane kan Engie. mar ik- heb vertrouwen in d, en d grott inngrt]hid b
land hierop geen defluitieve beloftel rechtvaardigbeidezin van het Ame eene vo~oretel om to~t oivereenstem.
geven. Omtreet dit punt wijet de rikaansche volk als bet maar een- ming te geraken no bet sodere -
nota er op, dat bet hooget nood- maal in staat sal eijo, den gehee maar datgene, waar betup aank wam,
sakelijk is, dat verdachte echepen len toestand te begrijpen. Ik had litzjna: zij deed goen stappen
ter onderzoek naar de Engeleche vele vrienden in Amerika en ik ge on eRsicemblstet em
harvene gebsracht worden. loof dat ik er daar nog wel enkele odno edenuttle.Wj
Bet antwoord legt den niadruk op heb. Ik beb vele vrienden in Enge- vinden, dat onze gezant den 25sten
bet steede rooter wordende gevaar, laIind, of liever die had ik I" Juli Sasonoff wtaarschuwde voor het
dat neutrale staten, die nann het vij- Toen voegde bij er laogzasm aan geen indlerdaad is geschied dat'
andelijk gebied grenzen, op een voor- toe : ,,U moet mij eene vertellen, wanneer Rusland mobiliseerde,
beeldeloose scebad de bazie worden wat men in Amerika van mij denk t." 1)uitechland zich niet met een bloote
voor toevoer van voorraden san Toen hij Zag dast ik even aarzelde. mo'bilisatie zou verg~enoegen of aan
den vijand. Dearom tracht Enge zaeide bij :,,Ik hoor graag de waar uadde tidoultnvort
land, in het belang van zijo natio- beid." te gaan, doch dat het waarachijolijk
nale veiligheid de goederen, welke ,,Uwe Floogheid wordt meestal annetoods den oorlog.zou verklaren.
Inderdand voor den vijand beatemd lvoorgesteld ale K~riegshetzer, b~et Op dienzelfden dag besloot Rosland
sijii te onderecheppen, sander dat boofd van de oor-logapartij, het tot de mobilisatie. Indien toeti nog
deardoor de 'oede tronw der ver- symbool van het militarisme," ,,Ja, niet het harakter van het gevair
senders in twi~fel wordlt Retrokken. dat weet ik, de Engelche pers gRat duidelijk was, werd het twee daen o
Het antwoordt kenmer t slch in no~g verder en beweert, dat ik steel." later door den Duitechen rijkskan-
sijo gebeel door een verzoeningsae- Bet boofd schuddenld zei hij dear- selier in een ySesprek met onzen ~e
linden toon en door de hereidwillig- op :,,Gelooven de menechen werke zant te Berlijo numuweurig vastge
heid on tegemoed tol komen, wear lijk dergelijke dingen van mij, acht steld : het gevaar zou anderdaad aan
sulke noodig; is. men mij in staat tot dieftatl of weZigr zijo, indien Rusiand miet alleen


gelooft men, dat ik verlof zou ge-
ren Frasoche buizen to plunderen ?
Het is senvondlig krankszionig wat
de Engeleche couranten vertellen van
mij en van de Duitsceber. Hoe vask
heb ik nu al volgeus die couiranten
selfmoord gepleegd ? Hoe vsak ben
ik al gewood 7 Nog onlangs beeft
bnun vet id,ad clR isn eeererlean
He tzou belachelijk zijo en amueant
.ale ik niet wist, dat de publiek'
opinie deardoor misleid werd Wat
sangeat de bewering dat ik tot
dezen oorlog zon hebben sangenet
Ik kan alleen mear betremren, da(
men mij Met better kent. Er is een
oorlogapartij in D~uitechiand en die
le er nooit geweest. Ik geloof, dat
de wereld begint to begrijpen dat
in zooverre D~uitchland hierbij be.
trokken is, dit geon oorlog is VBD
een of sodere mytische militaire
partii, maar van geheel bet volk ;
de chitterende eenheid en solida-
l iteit VaD LDuitschland moet dat
toch bewijaen,
Bet gepraat over militarisme is
een in Engeland uitgevonden frase,
wtearmee men poogt de geheele we
reld tegeno one in het hamnas te
jagen."
De correspondent weerspreekt de
meening dat de kroouprinis alleen
zou lezen, wat voor bemn werd ult-
geknipt. Hij zag op ziju tafel voor-
name Engeleche, A4meri kaansche,
Franeche en Itarliaansche couranten
en met bijzolndergaenoegen wees de
kroooprion hen op cokele canicatu
ren in ,,Puck" en ,,Life." Het ge
sprek liep vourts over Amerikian
sche literatuur. De kroonprins bleek
een groot bewondersar van Jack
London.
De correspondent bleef eenige da.
gen in bet boofdkwartier van den
kroonprine, en zijn indrukken warea
blinra het tegen eel van die door
sbrijr cop eda a. Hoeot iprmso nuche-
tere, ernatige jongeman, sterk wonder
den indruk van zijne verantwoorde-
lijkbeid ea van deo ernet deer tij-
den. Hij ziet er wel heel joug uit,
men son hem sijo 32 jaar niet nam
sien, maar hij is door de gebeurte-
DiBSOD gerijp~t. Ik geloof ljet te veel
te zeggen, aidue beelu~it. Von Wiegand,
ale ik beweer, da\ de kroonprins
na dezen oorlog miet elechts een
beroemd general maar ook een
seer popular man sal ziju."
Van de Franschen sprekende,
zegt blj :
,,eKroonprine sprak met de
grootate waardeering van deni moed
der Fransche soldaten en de wijze.
waarop sij worden aaugevoerd:,,De
Fransche soldant wordt door nie.
mand overtroffen was moed in het
gerecht betreft. Blif gaat op slchit-
terende individueele wijee te werk,
en doet in intelligeoie niet wonder
voor onte eigen soldaten; boveu.
dien is blj in sommige opsichten
was beweeglijker en vingger dan de
D~uitechers. Alleen ale defeneief vech.
ter overtreft de D~aitseber hem in
volbarding en hardnekkigheid. Wat
de aanyoeroag betreft, wij hebb~oo
groote bewooderling voor den Fran-;
schen leider." I
,, Van mijo geeprek ken," aldne Von


nU elt~l uIlden Ltege GoetenrUijk!, doch
ook in het Noorden tegen Ihitech.
land mobiliseerde Gok op deze
waarachuwing werd miet gelet on in
den* nacht van 30 op 81 Juli werd
het noodlottig bevel ge even tot
mobilisaiie in het Noorden.
,,Bjdat onderhoud tasschen Sir
h~ourg ee Buihtne err 8ag o t war
delijk werd hemn openlijk dea 27sten
Juli gezegd, dat de mobilisatie zou
voortg~aa. Nog was het tija voor
Sir Ed ward G rey on to spreken.
Erwas #en woord, dat den vrede
had kuanen red~den : ,,Wanneer gij
tegen D~uitechland mobilmseert, alvo-
reas alle bulpmiddeleu der diplomatic
say 1 uttgeput, zullen wij u ale de-
aanvallers besebouwen en geen man
en geen wchip zendenq on u to helpen."
[)il WOord beeft Sir Edward Grey
D!?t geeproken. Hij legde zich neer
bij de Russische mobilisatie en Sir
George Buchanan plei~te tolleen, dat
de troepen de greozen miet zouden
overeebrijden.~
Het Engelsebe Witboek toont, dat
de diplomatic van Sir Edward Grey
in menig opzicht success had. HliJ
vrerk reeg van D~uitechland, dat dit
land op bet laatste oogenblik nog
een druk op Gostenri k uitoefende.
Hij bracht er Oostenn jk toe, op bet
laatate ou~geblik ten aanzien van
het voornaamste strijdpunt toe te
geven. D~och hij kon den vrede oiet
redden, omidat bij Rusland niet wilde
ik kodaeontroleerendenOpolleo oe0,
en uitdagendeu atap deed, haid bet
de overtuiging, dat bet versekerd
kon zijo van onze onderateuning.
Niets word gedaan of gezegd, on
dezs ooderateuning afbankelijk te
maken van Ruslaind's bereldwilligheid,
de taak van deD yrede te dieneo."
,,n dwovdeere treft onheediphjmatie"

d~eegem ene brapy 1 jkte moi dd.voor

Een alouwa Dult~she actle ?

D~e correspondent van de,,Times"
te Nancy meldt, dat de berichten
door vlieg~ers overgebracht uit Mletz,
eir o wijzen, dat de Liitechers op
dit eelvrn het front een nieuwe ,
actie voorbereiden. Zoowel in iMet~z
ale in Straateburg~ trekked sij een
groove troepenmacht samen. Ver-
Secheidene regimenteb, die in bet Noor
den, bij Dixmuiden en Yperen bebben
gevochten, en wearvan sommige
aldear groote verliezen hebben go
leden van een was nog maar een
vierde over sijo naar de grens
vesting .Metz gevoord en daar op
bun ooreprookelijk esterktegCebracht*
Voor de stad zijn niieuwe verseban.
aingen gegraven en er wordt een
epoorweg sangelegd.
D~eze spoorweg is mogelijk~, soo
Diet Waa8s8chij nlij k, bea temd voor
het transport van zwaar geschut
naar St. Michiel over Tbiaucourt, i
en de algemeene indrukr is er een
van koor~teachtige haast met een
bepaasld doel voor oofen.
Aldus de correspondent van de
,,Times." Mlen herionert zich nog,
dat er indertijd veel over de om-
standigheid gesproken is, dat, de
Daitechere, nadat zij bij St. Michiel


H. st.de K~oninginacr!rNederrlaniirr

BEKRO)OND,

te Am~sterdasm 187,3.
,,Antwerpen 1885,
110cago 19,e
,, Ouraqao. EarSte: Prijs tEarle-
m~edaille, 1904.


,, Brussel, 1910
Curag~ao, Waterkant
b 1c;t


Otra


De drie Amerikaanache Kasrdinalen
bebben~ zich tot president Watsaon
gewend met een vooratel ten gunate
van den vrede en deze sal mede in
verband dearmee een buitengewoon
gerant naar Roome sedren.

Ean hezook blS dlen Kroonprins.

Eco journalist, die ten spijt van
sijo Daitechen oasm Amerikaan is,
Kasrl von Wiegand van de United
Press. Association die onlange iD bet
boofdlkwartier van den Daiteehen I
Kroonprine in het Arg~onnenwoud
een besoek bracht, heeft dearover
een mededeeling gepubliceerd, wear.
aan door de ,,N. Ct." een en ander
words oneleend*
De journallet werd ontvangen door
den adjudant van den Kroonprine,
on tijdene het geeprek meet dezen
kwamde rine bionen; eenvoudig
gekleed in~a de 8 velduniform, met geeD
ander veraiersel dan bet lint van
het, IJzeren Krule, was de Kroon
price zoo natuarlijk en eenvoudig,
seget Wiegand, dat men epoedigf ver'
got met een toekomatigen Keizer
te spreken*
,Wjbegoonen onmiddellijk den
corlog; to bespreken, die noodelooze
offered vergt in een strijd, waarvoor
soo weinig redeo echeen te besetan,
en Ik kreeg daerdoor onmiddellijk
den lodruk, dat dit nies de man is,
pm genoegen to vinden in dezen
roorlog, coch de vuarvreter lsi boe
dauig men hem dikwijls afgeechil-
derd beeft. Blij zei, dat bij blij was,
dat ik bet gevecht in de Argonnes
krwam tien, dat sija werk was en
m~sechies d;e ongowoonste oorlog
eenig in sijo soort. ,,Ik ben soldant
en kan deardoor niet over politiek
met u epreken, maar deze oorlog
schijnt me soo onstonig, soo wesolg
Sd iclin aos gen ke sh ge n
in dese setek. Vano leag tot boog
weten wij, dAt we veebten ooor one
beetraan; andereo mogen betzelfde
zeggen, mear dat verandert Diete
son bet feit, dat wi) een Duitech
volk dijo, een groote eeabeid, ver-
vuld van een wserlijk prachtigeD
eest van selfopofferingI; u zou nooit
overtnigen dat dese oorlog niet en-
kel en alleen Is op touw gezet on
Duitechland to vervietigen."
De correspondent kreeg den indruk
dat de kroooprins evenals 90 96 der
hi~techere Engeland verantwoorde
Ilik acht, mear hij legde geen bate
like bitterheid ann den do;, zooals
la soo mealg~en kring, boog; of laeg,
gehoord wordt, integ~endeel, er was
een soort van droetheid in betgeen
hij set
De Kroonprios vroeg met die e
belangstelling naar de gevoelene di
in dor Vereenigde Staten bestondeo
ten sanzien van den oorlpg en bleek /
niet in etaat de boudmng van Aime-
rika to begrijpen; hij meende dat
de Amerikaneo fair genoeg souden
sljo anndaebt to wijden son de
Duitsche sijde van de csak. ,,Wij
weten," seide hij, ,,dat het niets
g~eeft onze oogeD tO BluiteD Voor
hiet, feit, dat een groot deel van de
wPereld tegen one le." Ilij echreef


Isl. Barlov.
Maracalbo
Mracatbao
St~o Domingo
Vela de Coro
Gfuants
Arub
Arnha
Maracathbo


Estelle 8
Sirena
8 ~ecra
Peria de Crama
Pluma de Gro
Estrde/Ma1r
Media H
Rose Miaria H
Brion V


FebT.
I,,


,,
,
,,


Febr.
,,
,,
',
,


Pto Rico
Maracafbo
PtobCabello
Maracanbo
A~ruba
Sto Dom.


rulia Estrella
Nerrida
Felicidad

Ros Mari a H
Alta Gracia D


RMotoaphiscb Inihti

Stbl tte t Fil1

HOPPHOTOGRAPEN

VAN


hadden v~eroverd hun actie togen I
bet M aa6nfort Camp des R~omains
de Maaslinie niet voortzetten (ten.
gevolge wea~rvan he~t froot sk~aer
soo'u eigenaardigen vorm heeft be-
holudes), maar in het Noord western
gingfen optreden. Men bracht eulks
in verbaud met de vervanging van
von Moltke ale ch~ef man deni gene-
rAlen staf door von Falkenihayn.
Ann de Yeer hebben de iGuitscherse
nie~te ber~eike~. M isechien willen zij
bet ten slotte toch nog eens tegen
de Mlasslicie probeeren. Esn offensive
teen deze finie (verondersteld dat
het success heeft) son tev8ens een
doorbraek van de Franschen in de
zoo g~evaarlijke streek ten Noorden
van Verdun verijdelen.
Van den Bandllro~trast SChnar~o.
Especialssta den Ozreqsai 2
enLfcrermedadvean di m1ulter.


Orcnarn d~i consulta. *

8 9 i 0-i .
r- M bl
Si su salud estd resentida no trate
de adivinar sintomas 4 imaginarse
enfermedades. Mucho m&s prudente
yeticaz serts dejairse de toda close
deindiscreciones y tomar por algfin
tiempo el poderoso t6meco nutritivo-
medicinal, la Emulsi6o de Scott :
"Certi Bco que deade bace much
tempo veogo usando can buen 4xito
en mi clientele la Emulsi6n de Scott
en el requitismo, anemia, catarros,
eserdfular, en general en todae la8
enformeda es consuntivae y de los
pulmones, yque en viets de dic~hoe
resltdoelarecomlendo como una
excelente preparaci6u. I Dr. Pablo
I. Torregroza, CiduagFa, Colombia.

Adverteetrt steedeAmigoe di Curalelao.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs