Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00099
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 6, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00099
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

_ _~_~_~__ ____


lOil Bladl verechlijnt elken Zatrrdag. I BU~REAU VAN DIT BLAD Voor bet Buitenland per jaar ti. 10.-
.1b~onnementHsprijs roor Cut agao, Honaire, Arnha Afronderlijkre nummnere fl. 0.15.
Cen der I~llovenindslche eilanlden pe~r dri! maancaenl WatCerka~nt No 1, Overzijde. '' I'rija der Advertentibo van 1-7r regelsw f. ().5: vour~ (el.
I1. 2.-- melt voornithettalingp. DRUKKER. B. L. BOGAERS k~en reget meer 7f9 ets.'


D~E O RLOO .


I)e 1)uitechere hrobbeo herhaaldlelijk
g~ewe~ldige krachteni samen getrokken
om door Yperen to breken. In te-
gen~woordigh~eid van; Z. M1. den Kiei-
zer, en verschillendle hoofdoffic~ierea,
werd nogmnaals een pogingr daartoe
8weaad ln een gievecht, dat van 25
t~t en met 28 Januari dluurde. MIaar
teverg~eefs; de Eng~relechen bedieeuen
tunl batterijeo meesterlijk, 7.ij schie
ten langzaaum, maar raak. D~e )uit
schers werden nist sleebts belet door
te breken, doch zelfH teruegodjr~ongen
n ett achterlating van vele doodeo.
Ie EIngelchen schoveil vooruit.
cl In et Noorden van Frankrijk had-
den de 1)uitschers ineer goluk. Het
gsat daar nog: altijd on Soissons
Ie bommon en giranaten, kanon- en
geweerchoten wraren oiak daar niet
van de lucht. Verachiillende verechan-
eingen der F~ranschen werden vernield
en genomen, alsmede de ingan?
naar die enderaardsuche verblijfplaat-
soul van 2 compagnies. 1)e Franischen
ver oren 800 ma~n aen doodea, gSe-
wthe jen pn gevangenen. Toen de~~ 1)m n;,
Rc ers echter bieproeven wilden op
kwee pleataen de! Aisoe over te trek-
deni, werdeni zi) teruggjeslagen, terwiji
v i volgehden dugf. 203 Ja~nuari, weer
1ee Fa bet verloren terrein door
< e E'd~nse enh her wonnen werd.
In den nac t van 28 op 29 Ja-
nuari werd (lulakerken eeb~ombar-

de F'ranschen brachten een zelfde be
zo k aan de 1P5~llegterlnte der lIuit-
achers roudom Solssons. Ee ui-
sPche vliegenier werd door de talrijke
ac oten gedwougen to laido~n, hij
werdl gevangen geniomen, evenals zijo
dmede-passagierr : 1 officer en 2 on-
e trffieseren .
Zte ddag ,30 Janluari konden sleebts
bank ]i tot tijil de kanonuen ge-
arik worden.
)ver dfe heeled! linrie viel er veel
Rneenw, eni wHa bet bulitengewoon
11 d. 1)e K~eize~r keerde ziek naar
I~rijn terug.
l~en volgenden dog 31 Januari
moesten de Franscheso oa~k wijken
in het Argonnerwoud,, waarbij ernati-
ge verliezen w~er-den geleden. IHe saan-
Val der IDuitechers niabij Qu~inichy
behoort tot de g~eweldiga~te van dezen
oorlog. O oversch rokkIen rukten de
1)uitechers voorwaawrts, recht, tegen
bet zoo goed gemiikte ar~tillerievuur
der Enogelsch~ev ini. Zii bereik ten de
drnHad versperri agen mHar toen de


Herderlijk Schrg vei2
VAN ZIJNE IIMLINENTIg

Dsire Kardinaa~l Meerie,
AAR~lerHrsucue VAN MCIIS:ELEN.

H~eminde G~eloovi en '
Hlet zo~u mij o~inmogrelijksilja u to
zeggen, hoezeer de gredachte anu a
mi) steeds voor deni geest gestan r
heeft, gedlurendle de maanden van
Iljden en rouw, welke wij doorge
maak t bebben. Onverwachts moest
ik u den 20sten Augfustus verlaten,
on den bemindlen en vereerden Paeus,
dien wij toen juielt verloreni hidden,
de leaatte eer to bewijzen, en on
een gewfetensplicht te vervullen, san
welken ik miij niet onttrekken kon,
de verkiesing;; n.1. .4an den oprolger
van Pius X, den Opperpriester, die
nu de Kerk bzetuart onrder ddn be
loften-rijken po ho~op-vollen oarm
van lienedictus XV.
Te Rome vernami ik achtereenrvol-
gene de getleeltelijke verwoesting van
de collegiale kerk van Leuven, den
brand van de biblioth~eek en van de
wetenachnppelijkeinstellingen n~o on
Ze groote universiteir, de verwoesting
Older stad, de fusi~llades, de k wellingeo,
welke weedloose vrrouwen eni kinderen
en manoen hadden moeten verduren.


den d~e Engelseben een bajlonetuitval
en sloegfen bien terugf.
M1en ziet hiet : op bet slagveld
blijft bet een striid met afwisseleud
geluk voor beide partijen.
Alleen staat het ou wel vast, dat
het den D~uitscherd niet gelukken
zal lang~s Yperen verder door te
dringen. D~ie tiopelooze strijd, walke
reeds zoovele jonge levens beeft ge
koet, sal .daar moeten worden op-
gegeven.
In het bijzijo van den Keizer
schijot de lantate ponging to sijo
gewaagd.
We kunnen nu weer wat nieuwe
verwachten. D~e 1)uitsche hoofdoffl-
ciereni zijui in Charleville bijteengrko
men om over de nieuwe planlnen
te randplegen, terwiji de Engelsebe
Veldmaarschalk Jous FRnENea naer
Londso ie gewees t on to spreken
met deni Koning on Zija ministers,
Op zee bedreigft de 1)uitscher met
ziju ondersee~rs de E~ngelsebe han
delsyl otl. IDrie Engelche schepen
werdrrl nabij Havr~e en drie dicht
bli Iiverpcool getorpedleerd.
lIe I)uitechiere hebben duarf. Ze
kunnen op deze wijze den Engelech
man vogDr veel a~fbreuk dloen,Hare Majest~it, de Koniingifn der
Nede~~I~R!!anDon heeift t en K TuT:iSlitonow
gericht tot haar volk. Ec~o groet vol
liefde, maar ook vol geloof. Eeni ko.
ninklijke groet vano verheven majeg-
teit. G~een heilwenech voor aardeche
g~oederen en geluk, doch bet krarch-
tig ultgeproken v-erlangen, dat ge
beel bet Nederlandsche Volk slch in
gebed vereenigen sal met zijne Ko-
muinfii en bidden voor den vrede
Fier en frank getuigt Hare Majesteit
van haar geloof in Christue; van
Hem en van Hem alleen verhoopt
Zij dent Vrede.
,,K rc h t ig doet de behoefte tot
nadenken, tot g bed zich gevoeles;
er wordt veel, er wordt vurig ge.
beden."
...... nooit schitterdo one het licht
dier eeuwigre outfermende liefde hel
derder tegren dan. op dit feeet Va~n
onizen Heiland ; immerse ook om de
ellende to drageni, waarrsn wij op
dir oogeablik getuige sijn, nam Hij
ooze gestaktenis Han."
,,....., op bet hart, dat zich voor
Hem outeluit, [straalt] yrede en

E~n terwiji ik neg verplet~terd was
wonder dese versebrikkingen, meldden
de telegram-burearux oris het bom,
bardemnent van onze beerlijke metro
po;litanni-kerk, valn de kerk v Mo IOnze
Lieve Vrcluw over de flijle, van het
bieschop~pelijk paleis en van de an
zienlijkste wijken varu onze geliefde
Mlecheleche st(ad.
Ver v;an mnijn diocees, niet in staat
omn met u in verbinding te treden,
moest ik mijo smarten in miju ge
mnoed verkroppen en ze, mes de ge
dachte !ian u, welke mi) nooit ver.
liet, ano deo voet van bet kruisbeeld
neerlegge .
Eno dezes gedachte ooderateunde mijo
moed; sij was mij een licht : een
ramp, zoo overwoog ik, is over de
wereld gekomen, en ous dierbair
klein Belgiti, soo getrouw nochtene
aan God in de groote massya van
zijn bevolking, zoo fier in sijo va-
derlandeliefde, zoo Fcroot in sijo ko.
ning onr zijn regeering, is er bet eerate
s:achto~ffe~r vanr. Eet bloedt, sijo so-
uen eneuvelen bij duisendtallenr in on-
ze ortn e opde elngvelden :om

sijo grondgebied to verdedigen. Wel.
haast sal er op~ Belgiechen bodem
geen buiagezia meer gevooden; wor-
den, dat niet in rouw gedo mpeld
ligt. Waearom, o mi n God, al dese
weein ? Heer, Heer, hebt Gij one dan
verlaten ?
,,D~an zag ik naar mnijo krnisbeeld


blijdeehap at, zoo v~ask Chrietus'
liefde bet beechijnt."......
,,He~ kindeke Jesus beeft ten allen
tijde veel vertrouwen gevTrangd. Bet
vrsagFt dit niog steeds Aan one de
Bere moed Hiet dit to achenken. Laten
wij met de Hferdere ga~an in bet ge-
bed naar de kribbe, near bet kraies
met al onze nocoden en vrag~en. Tot
ten lotte onrs vragen verstout en
ous gebed en geloof overgean in
Banobidding."
W IGJHELMINAHIST~ORISCH DOCUMENT.


Zoo mogen wij dlen Brief van Z.
Eminentie Kardinaal .MERGER wrl
neemen. Wij meeoiden onsen geaebten
Lezere dit houg~st gewichroig atuk niet
to mogen outboudenr, en plantatten
bet underaun in bet secrate en twleede
blaid. Blet is echter te long om in
cene to worden algedrukt en sal in
eenige volgnummere vereehijneo. He
booge beteekeniis van dit vrijmoedig
woord a sl een ieder wel aanatonds
opvallen, als hij zich aleebts een oo-
genblik w9il setten tot asndachtige
lezingi. He 1)uitsche censour beeft de
verspreidling wFillen voorkomen, ma~r
het Woordi Gode kent geen bandon
en words thane overall ter wereld.)net
eerbied sangehoord.

,,De Tijd" ze t over bet herderlijk
schrijven van ~. Em. kardinaal .MEtH
CIER; tiartebssc1hop vanI M~echelen*
o. mr. het volgende:

O~p weardig~e en edele wijze leersart
Z. Em. aan zijo dioceaeane hun ver-
pliebtingen jegens deo invaller, die
bet grootate deel- des lands bezet
boudt-, maar ook de rechten, welke
het vaderland op ben blijft behou
den. Men mag dese vrerkoodiging.v~an
de christelijke leer eni de vaderlands-
lietde tau. overestAn van seu machti
g5en vijand, stout~moodlig, noamen, de
k ard inaal-aairtsbisch-op oord eelde
haar klaarblijk~elijk noodig om rede
neo, wearover hem alleen de beslia-
sing toekomt.
Voor bet katholieke Helg~ii bewaar-
de de chriatelijke giesch~iedenie een
g~root voorrecht, dat zij in een der
moeilijkete tijdperken.aan de spite l
vau het burg~erlijk bestuar een z66
beldhaftig vorst plaatete ale kouing
Albert, en aan bet hoofd van het

Jop; ik besecouwde Jesus, bet zsabte
enr nederige Lam Grods, verachieurd,
tre met een mantel van Zijo ign
bloed bekleed, en ik meende van io
lipped .de woorden to booren, welke
de pealmist in Zijo nasm uitupreekt:
,,Giod, mijn God, wearom hebt Gij
mij verlateu ? Wararom weig~ert Gi)
mij to helpen en mijo klachten to
sanhooren."
En de klacht beatiert orp mija. lip.
pen en ik dacht aan befigeen Onze
Goddelijke Verloeser in Zijo Evange
lie gezegd beeft :,,D~e dienaar moet
oiet beter behandeld wtorden dan sijo
Mleester."' De Christeu is de leerling
van een (tiod, D~ie menech gewordeo ~
is onu te lijden en to eterven. Zich.
versettenr tegen het lijden, is opetaan
teg~en de Vooreienigbeid, omdart Dese
het lijdeo on den ronw toelsat; het
is sijo ooreprong vergeten en de
school, waar men gerormd, is, en
het beeld, dart leder van one in deu
neam van Christen ingeprent dreagt,
het; beeld, dat bij beachouw~t op bet
altaar, naar Ihetwelk hij bitt, en dat
hij op zijo graf wenscht, waar, hij
zian laataten slsap.sal slapen.
Bemninde geloovigen, strike. sullen
wij op de Goddelijke. web van bet lij-
o ntk nnen d at ind an h t ueass ee n
menechgew~orden Goid, heilig, oasebal
dig eo wonder emet behang~d heets
voor one, sondearsr, eebuidigen, mis
dadigers wellicht, to lijden. ens te


kerkelijk bestuar een z66 verlicht,
verhevenl, ascetisch en orn denl adel
va~n zijo karakter onH:nvechtbiir
man als Z. Em. kardinaHl Mereier.

Het Oentracnt eebri ft *
Ile primaat- van Belgiti, de Kar.
dfineal-Aartshige~9hop vanl Mechelen,
doet sich cok in desen tijd keeneo
als een. man van buitengewnone be.
teek~enis niet alleen, maar ook als
een K~erkvoog~d, branded van zielen-
ijver en! vol besorgdbteid poor het
lot der aanbem boevertrouwdekludde.
Lieflle your de K~erk en lielde voor
bet Vaderland srijo in hem tenl nauw,
ste vere.muigd. en bet is een, schitte-
rend. voorb~eeld, dat Zijue Emoinentie
geeft naur de we~reld.
Toen de oorlog pas wna begoaneo,
wordl de. Kardialrc~ buiten zijo Va-
derlanod geroe~pen, om deel te nemen
ann bet coocelve ter v~erkiezing: van
ecoen nieuwea. Paus.
Maur toes hij sich to Roume van
sija teak gekwe~ten had, spoeedde hij
zich weder near zijo geteisterdl va.
decrland en met hoogen mood en
beerli ke toewi ding gaf hij zich geheel
aan e, venvu ling van siju, in dezen
tijd vooral, soo moeilijk ambt.
Gevaar on outbering deelde en
deelt de prelant mes de sijoen.
Hi i een toonbeeld van -denr trouw.
en erder, walkend, trocetend, be.
schrermend
En in bet maegistrtie eebrijven
thane door~ hem witgeevardidigd open,
bsert hij een kracht en onvereebrok.
keiheid, waarvan de heugenia. blijre ,
sal, to/toi verre tijden
Z~wear meet bet bart van den
K~erkvoog~d zijo gewond.
fleb tljdea van ganseb-stijo dioceee
van geheel zijo land, dreags, bij mee'
.Maar deal to diepeb indruk sal de
fiere selfbeheereeblog maken, wearvao
dir doorwrochte stak g~ebui 6, en de
klockb~eid, wearmee ~eenraij e wordt
opgekomnen voor bet R~echt, ander.
zijds herinoerd man de standvastige
lijdtaamheid, in dese degen to be.
trachten
Het3.if een model/i van christelijke
van herd~erlijke vrijmoedigheid, di(
schrijven van- deo Kardinaal, aan
wien Belgiil reeds snooveel to danken
heeft
Her H~agembrz achrijft:
Bad kardioeal` Mercier he6 advies
van somrmigen hier telande over bet
ultraardigeol van sija herderlijken
brief gervraagd, .men sou het- hem
ontraden hebbea. *

sterves, bet-onemies-peek,-t~e klageo,
wat, wij ook to verduren hebben.
Het is de volle waarheid, dat geen
enkele ramp. ter wereld, soolang zt]
eleebts schepselen elast, niet to ver-
gelijken is met die, welke onse son-
den veroorzaakt hebben en wearvao
een God self op den Calvarieberg; bet
oneebuldig elachtoffer wilde sijo.
Nu ik a dese fundamenteele wear-
heid in bet gehengen teruggeroepen
beh, kan vik n gemakkelijker uitooo-
digen, om deo toeetand, weario gi)
ge~bracht zijt,, oaomwonrden te beschou-
weD, ter~Riji ik vrij en wonder echroom
kan sprekren over onze plichten en
ook over oase verwarchtfugen.
D~ese plichten vaet ik in twee woor-
den: samen: vaderlandsliefdle en stand-
vastige lijdzaambeid.


VADERLAMBBLIFIlPD..
Bemipde g~eloovigen, ik son mi) don
belk willed make van de dankbaar.
beid, welke ons allen bezielt, u en
oos. die door leetrtijd, sociale positie
of omtan~rdighedea;, de weldaden ge.
oietea: vn. den, heldenmood van so-
deren, wonder desea rechtetreeks en
positief- to -knonen deeles..
SToen ik, bij mijo. teragkeer ult
Rome,!te Elavre, oncB Belgriache Fran.
sche en Engselsbe gewoodeo _ging be.
soeken, toen ik inter to Mechelen,
Leuven en Anwerspen demand mocht


Niet ,,verstaindip" vindt men bet
optredeni van den kardinaHl.
Een kerkelij k overbeidepersoon moet
zich niet met de polit~iek bemosieo.
IDit is napalm van een anud liedje,
dat vroeger in sekere kringen zeer in
trek was.
Maar men verliest uit 's oog, dat
k ardinaal ;Mercier Belgisc h burger
is ale ieder soder,
Ale toodanig beeft hij recht vanr
eprek~eo.
Eo ale geestelijk hoofd van de ka.
tholieke Belgen, de overgroote mneer-
d~erheid der bevolking,heeft bij ook
recht van a reken, en kanl er sells
voor bem p icht tot spreken ziju.
.Wie <1er buit el etaanderd matigt
seih ann to beelisseo, dat dlie pliebt
er Diet was ?
Eeno man als de metropolitaac der
Belgisebe ker kpro9i ncie, kardin anl
bovendiso, groort godgeleerde en ae.
ceet, zal in de stilte van sijn studeer-
en ziju bidvert~rek nauwgenet hebben
overwogen, of bij epreken en wat bij
spreken most,
Zeits de ,,versanedigen" kunnen ge-
rust zijo, dat de kardinaal niet
voorbarig noch licthtvaardig beeft
~thandeld, de gevolgeo van siju stap
eetewikt en gewnogen.
Eo de Duitechere ?
.Meent men dat de Iunitschere, in-
dica de eartebieschop van ILemberg
zij o onderh~oorigen voo rhield, dat
miet de Ruseen, al hebben zij G~aliciiBI
veroverd, meatr de keizer van G)os.
teorijk una wettige beer is, dasarte
g~en souden protesteeren ?
Of dat zij, indien de Ruseen strake
Posen moebten overweldigen en de
eartebiseebop van Goesen do geloo.
vrigenD mucht opwekken, den koning
vatn Pruisen als hun I andshI eer te
Sblijven beachouwen,daartegen souden
lopkomen ?
Zij eouden het niet doen, integen-
ideei.
WVelon, men kan voor twee over.
leenkometige gievallen oiet tweei'rIei
meantato sanleggen
En in ieder gevail kunnen zi), die
over de daad van den kardinaal bec;
wijze hoofd scbuddlen, g~erust zijo, dat
de groote kerktvorst, die voor onzen
gieest bet berld~ van een Paulue en
een Ambrosius terugroept, zijo ve~r-
autwoordelijkbeid met manuenmoed
zal weten te dragen.
Uit Turnhout verneemt de Tel.:

Wjvernemen, dat op sommige
plearseen de voorleziogS verboden
werd door de Lbuitechers, op enke~le
pleateen selfe door de burgemeesters

druk~ken van de dappereo, die in hlun
ledematen een kogel, of op bun voor.
boofd een wonde drageo, ootvangen
bij een aanval op den vijaud, of bij
bet afelaan van dienes anvallen,
kwam mij oinwillekeurigr een woordl
van bewog~en dankbaarheid~ op die
lippen: Dappere vrierrdea. zeide ik
bue, voor one, voor leder vau one,
voor mij hebt gij uw leven in den
wasgechaal geateld, lijdt gij ou. Ikr
gsvolel de behoefte on u miju eer
bied en mnijo dankbaarbeid to g~etui-
gem, en a te versekeren, dat het go.
heele land weet, wat bet u verach~ul-
Want~ iioderdaad, onze soldaten zija
onze redders.
Eacst hebben sij to L~uik Frankirijk
gered, dearea hebben zij in Visande-
ren den opmarach van den vijand
nearC- Vlaanderen tot esta anebracht.
Frankrijk en Engeland sijo hiervan
nies oakrundig, en BelgiB verschijot
no voor hen, evenale voor de gehee
le wereld, ale een land van heldeo.
Nooit heb ikc mij zoo fler gevoeld
Belg to ziin, dan toeo ik, bij mijoi
rele door Frankrijk en bij mijo bezoek
aan Parije an Londen, overal getui
go was van de geeetdriftige bewon-
dering; welke onze bdodgenooten voor
debn heldeomoed van one leger ge
voelen. Onze koning staat ini aller
acting o~ den top van de sedelijke
ladder. fij alleen, louder twijfel,
deskt hier Diet man, ale bij, gebeel


r


L


1


I


No.I28


Zaterdlag 8 Februari


11:A Ei


82slte .laargang


WE EKE~LAD 1


'008


D E CU RA CA O~SCH E~ ICI LAN D'ER

le W z e e eg gbunre D Ie Niezwe Courant schrijft :

,, niet verk rijgrbnar (althans ~hiere r~sh eeBki nate
ls lande) maar behalve de stakken di
n" The Times in vertaling boeeft bekenr
d' gemaakt, vioden wij in Le Temy
'o van 1 IDecember ee nuit twee o
n" een bslve bladzijden druke bestaan
'u overzicht, waartusschen versebheiden
gstukken van de vroeger verachene
r- diprlomaetieke bundels van And-er
al oorlogvaerendeni zija ingelaechP.
?In de inleiding van dere bewerkinl
:h lezen wRij dat het Gieelbeek 100 di
n- plomatie~ke stukken bevat en da
'P het een boekdeel varmt vHn 21(
m bladeijden, ,de volledigate bijtlragen
el Itot nu to~e vereichenenl, ter zake va
'' de anocspra k;elijk heid voor enr di
rP voorg~eschiedois van den oorlog.'
w De stukken zijn zegt LJe Tempse
g helder en logSisch gerangeehikt on de
; indeeling ini boofdetukken stelt der
lezer ini sAaat de poging~en welkr
-. gedauln zijn om bet ultb~reken vt
it den oorlog to voorkomen, stap vooi
etatp to volgen.
S. He tseer uitvoerig overzicht var
n Le Temps bevalt een anntarl stulkke
ij van bet Geelboek ooverkort, maai
is overigene beredeneerd. lIe samen
s steller beeftl de bescheiden blijkbaar
t eenigene t~ijd v66r de openbare be
b andeling in hsadeu gebad.
In bet overzicht wordt ook herin
erd san het bekende telegram van
4 Augustus varn den Ibuitechen staats
secretary Von Jagow san den am
bassadeur to Londeo prmse Lch
n owaky, wearing dese op het laustte
oogeoblik nog eens verzocht werd
~sn Sir Edward Grey de formeele
verzekering te geven, dat ,,zelfe in
g eval van een gewilpend conflict
meet Belg~iB, D~ukebhland wonder geen
enkel voorwendsel Belgriech grcoud-
gebied sa~l annexeeren. En dan
volgen de twee bekeude zineneden
die door menigen Nederlander terecht
oiet ale gerustatellend zijn besehouwd
(EnDgelech Withook No 157):
,,Ue oprechtheid van dese verkla
ring worId t bewezen door bet feit,
,dat wij plechtig Ias woord san
Holland verpand bebben Eijn neu-
f raliteit strike te toerbiedigeo. Bet
ligt voor de hand, dat wij miet met
voordeel Belgiech grondgvebied zou-
den kuonen annexeerenr, zooder te-
gelijkertijd groudgebied te verwerves
ten koete van Holland."
D~e bewerker van het overzicht in
Le Temps noeat dit ,,une phrase
redoutable et un avertissement que
le gouvernement des Pays-Bae doit
mediter profonld~ment A P'heure ac-
tuelle. "
Toevalligerwijze herionert ook juint 1
prof. Falbius in hot D)ece~mberoum
mer van zijo 8tuditir en Schetsen sean
de boveoverroelde uiteprank van Von
Jagow. Hij wijet er op dat dese
oiet de strekking bad in bet voor-
uitzicht te etellen een poging om
nok van het Nederlandeebe ground
gebied een stuk to nemen, maar be-
doelde te kenuen te geven, dat er
due van een atnnexatie van Belgi@
nooit iets ksomen kou.,,Teusij oo
voegt de Amsterdameche hoogleer-
nor er man toe men middelerwiji.
in IDuitechland van meeting mocht
veranderd zijo, wat voor Nederland
van groote beteekenie ware."
Over de planneu ven 1)uitechland
met B~elgiia, indien bet leib daar
estande mocht weren to houden,
wordt van D~uitechen kant natnur-
lijk tbans bet swijgfen bewaard. Wel
gingen enkete stemmen op om te be
toogen, dat D~ukeeblhand no een

huni zielen. maar dat wij ook ter
buoner intentie, alles, wat er voor
one, zoowfel zedelijk en physiek, ver
scbrikkelijks gelegen is io onze oo.
gealblik kelij ke verd ru k king, verdra-
gen, evenials alles wat de toe'tomet
ons nog aan tijdelijke vernederiagen,
angsten en marten k~a breogen.
Op den dlag der eindoverwininjg
fallen wij alien in de eer deeten. Maar
dan is het ook rechtvaardig, dat wij
nu allen in ho~t lijden deeleo.
Ult batgeen ik gehoord heb, mieet
ik opmaken, dat in sommige streken,
waar de bevolking bet mint geledeu


hieeft, somes bitter woorden` tegen
God gesproken worden, wRell~e als zij
koel herekend waren, bijna vervice-
king~en zoudeo zija.
O, ik beg~rijp dezen opetand vian
het naHtuurlijk instinct regen de rirm-
pen welke over bet Katholieke Bel
gi,gekomen sijii, mnar ail to goed.
Denatuarlijke elech van het geweten
te steede, dat de oudeugd on middelllj k
gestraid wordt'
Maar de wegen van God sijo niet
de onse, segt de Bi. Schrift Z~ijo Voor
slenigbeld last aan de menechelijke
hartetochten en sas de boteing van
de belaugeo, zoolean Zijn: WIjaeisd
dat afmeet, ded vrijenl loop. G~odle
geduldig, omdat Hij eenwilg is. H~eb
lastete woord, dat der barmbartig.
heid, is voor hen, dib vertfouwen
hebben in ~de h~efde. ,, Waarom sijt
gij b~edroefd, mijo ziel, en waerom


i)overwinninig een deel van BelgiB nie
zou mogen loslaten, miaar de Duitsch
pers gingf er nogf niet op in
Intueschen souden wij er nog w~
eens de sandacht op willen vestigen
s, dat IDuitechland zich tegenover Bel
o, giB van den aanvang; at d. w. z
ie reeds op 2 Augustus, twee dagei
d v66r bet telegram van Von Jago~
Sa~n ILichoowcaky vrijheid van han
nD deleo beet voorbehoudeni. In ziji
d ultimatum aan de Belgische Regee
e, ring verbond het zich, indiena Belgi
,n toestende in den oorltog ,.eenl welwillend
e, neutraliteit" tegenover Duitschla~nd in ach7
te nemten, bij het elaiten van iei
gvrede het kiouinkrijk sijo onathas
i- kelijkbeid en ziju bezittingen in vol
,t len omvang to waarborgZen, alemede
6 ,.onder bovenataand being" het Belgiach
. (gebied Le outtruimes, zoodra de vrede
n g~esloten eou zifo.
re En a ls vierde clausule volgde dan
" ldat indien BelgiiB vij;audig tegen de
linitsche troepen mocht o ptreder
r .,1)uitechland tot zijo leedwezen ge
I, n oodzaskt zou zijo hat ale E1ij
e vijand to beschouwen. Ino dat gera
U zou Duitechland legenover het Koninakrif'
r goen verplichtinzgen op sich culnene nemten
maar son bet de later regelingf van
Ide betrekkingetn der beide state
n tot elkander ann de bealiasing der
r w rapeneu moeten overlaten."( Belgiseb
Grijoboek No. 20)
r Hierop is later, in bet tweede
~. I )uitechie ultimatum (van 10 Au-
gustus, na den val van Luik) welie.
wear de plecbtige verzekering her-
Shauld : dat 1)uitechland niet geleid
Sis door bet voorneinen zich van
Helgisch gronldgebied meester to ma.
ken, en dat sulks verre buiten zijo
-bedoeling ligt. W~itschland is nog
altijd bereid Belgii4 to outruimen,
zoodra de ourrlogetoestanld het sal
gledoogen."' (Belgiach Grijoboek No.
62) Maaer ook op dlit ultimatum
is een I\orte afwijaing door Belqii
en is sindedien de verovering van
bijna gebeel Belgia, Autwarpen in.
bearepen, door Douitechland gevolgd
Redenen genioeg om ann to nemen
dat over de vriang of Helgiech groud.
gebled dat niet met voordeel door
D~uitsebland g~eannexeerd zou kuno.
non wordeo sorider gelijktijdig ver.
wervinig van groudgebied ten koste
van Nederland zal worden inge-
lijfd, niet sal worden beslist naar
de ,,Absichten," door de Duitche
Regeering in het begin van Augue-
tus san den dea gelegd, maar near
die, welke 1)uitechland, todien h et
ale overwinnaar uit den strijd treedt,
sal blijken te koesteren bij het elui
ten van het vrede~everdrag.
Tot soover de Nienwe C~ourant
In dit verband is bet niet on-
sig~enaardig5 eens de sandacht to
vestige n p een feit, dat tot beden
in one land tamielijk wel onopge*
merkt is geblever.
Voor enkele jaren verscheen een
boek gretiteld : La Psychaologie politiqule,
van D~r. Gustava Le B~on. Wij lazen
daarvain de ,, neuvii~me mille" in
1912 veracheneni.
In dit boek de~elt hij 0. a. zeer
nitvcrerigf mede een geeprek, dat hij
eaus ha~d, met een niet genoemden
Duitechen professor in de wijsbe-
geerte. (Blz. 281 -284).
D~e professor zet de D~uiteche tak-
tiek uiteen ten anamien van de ult-
breiding van iluitechland's export. In
Maurokko bijv. wilde Unitechland
gaarne de politieke macht sann Frank-
rijk laten. dat is een miesshien
roeavolle, mHour weinig profijteijke
liethebberij. Niet wie in een land ie
politieke macht, maar wie er de
industrier en den handel in handeo
heeft, is de ware meester er van.
la Frankrijk beeft men daarom do

v~erontrust glj ni ? Vertrouw op God'
segen Hem; is Hij niet uw Redder en
uw God ?"
Toes de hellige man Job, dien God
als voorbeeld van standvarstigheid
san de tookometige g~eolachten beeft
willen voorstellen, achtereenvolgene
dooor S stan van zijo goederen, sij n
kinderen en zijo gezondbeid beroord
was, bezochteni sijo vrienden hem;
sij bespotten hem on poogdfeo hem
tot opstand togen God san to setten.
Zijn echtgenoote blies hem zelfs ge-
dachten van vervineking en Go~dslae.


tering in : ,,Volbards g~ij nog in uw
eenvoudigheid ? Veryloek Gden
stert Maar de? man G;odes was on,
wrikbaar in zijn vertronwen. ,,Als
een dwaze vrouw hebt gij gespro.
ken. Toen Go~d one met zijn gaven
overlaudde, hebben wij ze ult Irijo
hand outvangen. WHaarom souden wij
no de rampenl, wearmne~e Hij ons
sleast, weigerpn ? Hij is de Heer. ~e
Hoer beeft g~egeven, de Heer heeft
genomen. ,~ Deasm des Beeren sij
gezegend i"
En de ondervinding; beeft bewezen,
dat do heilige man gelijk had. Bet
behaegde den Heer Zijo getrouwen
dienaar reeds op aarde to beloonen.
Hij gaf hem bet dubbele terug, van
hetgeen Bij genomen had, en school
om dijuentwille verg~iffeuis san de
vrlenden van Job.
Deter wellicht dan iemand weet ik,
was one arme land geleden beeft.


it ware beteekenis vani het ,Marokko
ie avantuur begrapen. I~uitechland wil
de Fiaskrijk alleen dlwingen, orn eel
el politiek van de open deur to voe
s, ren. DaRarom wase het niet noodil
l- een oorlog to voeren -het was vol
z. doende, met; een oorkog to dre~igen
nD En din vervolgft bt]:
w ,,iMijo land was er due volst~rek
m oet~ op gesteld, oorlog te voeren
n DUe tijd was bovendlen ook miet ge
3- komen, om den kamp tegen Enge
ia lanDd esu to banden, tegen uw bond
le genoot, dien wij op handelsi- en us]
't verheidsgebied volatrekt miet duch
n tenr, eni die, in tege d eel, op deze
, twee punted, ons seer fluchts. D1
loorlog met Engelanud is weldira mie
e meer te vernniJjen, maar de insei
e e~rvan sal heel wat belangrijker zijr
e dan Marokko. Hamburg is veel t~
klein g~ewordlen. Way hebbenr eengroole
:) militaire e Ia leadelshaven soodig, en dax
e lis er geen a~ndee dan Antwoer-pen in onze
nt buncrt. W~if hebben er onxe handelshuize~
vermenigvudigd onze maritieme ondene
o) mingesa, onze banker, near dat is 9,e
l] genloeg, woant in dere havenl, zoo nabi~
k Engeland, moeet d militaire macht de
;, comm~erci~ele macht vergezellen. De Belgen
Skennen trouw~ena volkomen deze asppiraties,
Idie door aleb Duitschrers gedeeld wor~en,
r en waelke sommnige allasses gepopulariseerd
h lebben,
Ik beb de redevoering gelemen, die
een bunoer mneest emineute staats-
lieden, de senator E~dmond Picard,
in bet Belgische Parlement gebou
den beef. D~eze noodkreet was Zeer
| erechtvaanrd igd. mear v~olkomen
o utteloos IDe volkeren outsenppen
niet ean hun nioodlot. De Belgen
Ii u nnen bet misechien een weinig
vertragen, door sich met Nederland
r t verbiniden, maar ze komen mi)
Sverstandig genoeg vToor, on te be.
grijpen, dat er geen pleats meer zni
tiju voor de kleine naties in de
wereld
,,NJatuurlijk, en dear ligt de eeni-
ge; moeilijkbeid, zulleo de Engelechen
zich tege n dese onderneming ver-
setten. D)aarom just is de oorlog
met bou oovermijdelijk. G~il zult u
ougetwijfeldl bij henl voegen, maar
dan, nog meer verzwakt d!en gij
-thaus reed e ijt, zal vermoedelijk
uw eenigen rol sijo, bet betalen
van de koeten van dezen, noodza-
kelijkerwijze zeer kostbarea oorlog."
A4ldus de Duiteche professor, reeds
v66r bet jaar 1912.
Zrijo beachouwi ngen zija van een
wrrarlijk cynieche openhbartigheid.
IDuitchland beeft Antwerpen noo-
dig : 1)us neeml het deze haven
M\et welk recht ?
Aartedomme vrang i Wie pranit er
nog van recht in dit ondermaan-
sche, wanneer bet geldt de verbou-
ding tueeche~n de volken ? I
Recht ? de vr~aa is alleen, w~anneer
heeft D~uitjchland de mzacht ?
Enr ale het de mnacht beeft, dan
neems bet.
Niet bet, recht, maar enkel het
betlang, is de sedelijke msratteta in
bet volkerenrecht.
En dat...... in de twinltigate eeuw
van hot~ Christendom I
Och, dat de volkeren eens leerdeo
luieteren near de stem des Pausen
in Zijo Vredes-Encarycliek I
Hoe spoedig son bet asnschijo
der aarde veranderd zijo I
De Yoorhoede.


l)6 modder aan de Yser,

Ult een veldpoetbrief sea het
Berl. Tag~ebl.":
Op een nacht giggen we bij stort-
re~geo op weg, 21 kilometer marseb
in bodemloos slijk. In het donker

En geen Hlelg sal, hoop ik, er tran
twijfelen, dat at dese smarten weer-
klank gwvooden hebben in mija bart
van burger en bisechop. D~eze vier
leatste maanden echij enl mi) een
eeuw toe.
Rij dukzenden zijn onze dapperon
weggemanid; de echtgenooten en moe*
ders beweenen de afwezigen, die si)
niet meer zullen terugzien, de baard-
steden worden onovolkt, de ellende
breadt zich nit, de Ranst is harover-
echeurendl. Te Mlechelen~ en to Ant


werpen beb ik de be~volking van twee
groote eteden, de eeD gedurende rses
unr, de ander gedur~ende een en der-
tig unr van een oponderbr~oken hom-
bardement, anin een Voortdurend
doodegevaar blootgesteld gezien. Ik
beb de meet verwoeste stroken van
bet dioceee gezien ; Duffel, Lier, Ber-
laer, Itombout, Kouings-Hoycks,
IMorteel, Wiuelhem MayseD, Wavre
Ste. C~atherine, WavrR Notre Dame,
Lempet, WeerdJe, Eppeghem, Rob~ta*
de, Elzwyt, Rymenam, Baarc-;Meer-
beek, W~eepelaer, Haecht, Werchter*
Wackerseel, Roteelaer, Tremeloo, Len-
voen en omliggende dorpen. Blanw.
pub, Kessel-Loo, Boven.Loo, Linden,
Eferent, Thildouck, Bueken, Rlebet,
Aerechot, W~eeemsel, Heresel, D~iest,
Scebffer, .Molenatede, Ritller, Gelrode.
Wat ik dear san ruinen en nuinhoo.
pen gezien heb, overtreft a les, wast
mijo levendigate verbeelding mij had
kunneo vooratellen.


,-.struikelde een pRard eo de bespan-
l ning van eeni kanoni viel in een d epe
n granaeatkuil, die geheel met slijk
e volgeloopen eni dAarom niet te zien
g was. Van het paard zag' men niets
l- meer dan den kop en drie kwartier
i. Ihebben we met spade en touwen
moeten werken voor we het paard rrn
tl de affuit weer eruit eehaald hadden).
i. Zulke kuileri moet men zien. Gfroote
- gralnaten makeni vaak gaten van
twee meter diepte en dried! tot vier
meter dooreoede in den akker9;roncl
Mleestal zijo ze round, alsof ze met
den passer getrok~ken wartm. Nu, bij
e dien aanhoudeaden regen, steAu ze
e ongoveer voor drie kwart vol witerr
t en vormen soo de mooiste groudis.i
t scheavijvers, die men zich dftnken
n kan. In bet begrin vau Nov., toen
e het hier nog vrij warm wans, heeFft
e een van onze korporadrs eeni hadt
n genomen in zulk een kuil.
eEer we onze stelling hereikrte.PI Zon
n ken onze kanounen en amuniritiewra-
r- gene in den -mcodder wee. I)e assu-
t mtlie moest afgeladen, de beispanning
f met zes tot tien paarden versterkt
e worden en zoo kregeni wij met ein
n ldeloose mereite ieder kanuo en iedere
, amunitiewPagien naar dte stellingr go.
, sleept, wa;;r we on seven nor 's mnor-
agene annkwameu. O~p een pla~nts
waar we een pooslaog in bet gebeel
3niet konden rooruitkomen, kregen
we plotaeling eeni paar shrapnells
an den vijand, die met havigen knRl
en eeni schittereaden vuurachijn ini
de luebt outploften ; golukkig echter
een weinig terzijde. Oasangenarrm
was het eebter in den modder vast
te bitten en bulp~eloos ann bet bom-
bardemnent blootgedteld to ziju.
W~e vermoeden, dat in bet donker
een voornitgeechoven vijaudelijke
veldwacht het gereas had g~ehoord.
Zonder geluid gert zooiets natuarlijk
niet, ale men met paarden en kanoon
nen te doen heeft to de stelling,
waar we goed gedekt staan, hebbetn
we nog geen vuur gekregen., 1)e
stortregene en de bodemlooze baggrer
verlammen deo strijdlust. Niemandl
kan hier voorloopig iets bereiken,
Verder vertelt de schrijver nog
Hiet water on de modder zijo onze
ergete vijanden, want de eeu wige
uattigheid en de bodemlooze mod-
derpoelen demoralisereren meer dan
de eigeolijke strijd. In onze schuil
pleateen hebben we op balken een
planken vioer liggen. En daarouder
klotst vroolijk bet water In- een
hoek van one bol is een diepe knil,
wear bet water zich verzaimelt. Alle
twee unr moet het door onze op
passers wegg~esebept, worden In een
eacht hebbeu we drtigi emmere nit-
geschept.
Maar treurig worden we daarom
oiet. Oven den ingaug van onze
schullplaata tstat het opschrift :
,,aquarrum.' Verder stuiat er eeni
wearachuwfingehord : ,,grene voor
niet-zwemmers." Aan den p sal ha~nge
een reddiagaboei van stroo meyt p-
pier er on been en als lastate waar-r
schuwinig nogf ,,toegaHng eleebts voor
swemmers."
DO DbitSCllef8 18 Belgli.
Volgene modedeelingen van IDuiteche
officieren sijo er op het opRenblik
ometreeks 200,000 man D~uitsche
trocopen b~ionen de sltelling Antwerpen.
Zij sijo aangewezen om de vestingl
en de stelling te verdedligen ale dese
door de verbondeneu zou wordlen
belegerd. Het pla~n der 1)uitschers
zou squn zichi onder krachtige ver-
dediging van Roessellaer~e terugr te
trekked op Gent. IMaar ook Gent
sal desuoodes worden verlarteu.
Alvorena echter AQntwerpen to out-
ruimen, sal de steling tot het uiterate
worden verdedigd. D~e inwoners sullen

Sommig~e gedeelten van mija dio.
cees, welke ik nog niet heb kunnien
bezoeken, Hacekendover, R~ooebeek,
Bantersum, Budingen, Neerlander,
Ottignies, Mousty, Wa~vre, Berghem,
Kapelle en het Bosch, Humbeek, Nieu-
weorsde, Lieze~ls, Londerszeel, H~eyc.
danck, Mar~iekerke, Weert, Blaesvelt,
bebben evenveel to lijdeo geh;ad. Kor-
ken, echolen, g~estichteu, hospitalen,
kloosters, in gro~oten getale, zijn on.
bruikbstar of verwoest. qebeele dor.
pen sijo ale het ware weggevaagd.
Te Wercht~er.Wackerseel bijv. sstaan
oog 180 buizen van de 380; te Tre-


meloo is twee derde ean de gemeen-
te met den g~rond ~gelijk g~emankt; te
Bqeken dljo elechts 20 buizen van
de 100 overgebleyen. Te Scha~ffoo sijo
189 buizeni verdw~enen en blijven er
nog electite 11 over Te Leuven is
een derde van bet bebo~uwde gedleel.
te der stad met len grondI gelijk
gematikt, 1074 buizen sijo verdwe.
meop bet gebied der etad en van
desangrensende gemeenteo Keeseel-
Loo, Elerent en tieverl4 to sameo
zijn 1828 huizen verbraud.
WVords vernorgd.


en op vele plaatsee word door d
priesters elechts een korte predica
tie oasr annielding van den brit
gehoud en. lie geestelijkheid vreee
best raffing door de Duiteche military
macht. Hierin hebben die priester
naair veler meening, ougelij.
Bet tweede deel van 's Kardinaal
schrijven is toch Diets anders, da
een eaamanmng, tot kalate en lije
zaambheid I D~e Kardinaal za, o
goed als de D)uiteche comman~da:nte
in, dat in B~elgiB iete vreeselijks zo
gaan geechieden, wvauneer niet tijdi
de wearsebuwende stem werd vei
nomen. Onlusten worden or overe
gevreead. Mlen gelooft dat Diet
Maar wfelk buitenlander kan zic
een deskbeeld vormen van de eic
delooze verdrukking, waaronder on
volk gebukt gast ? Daet duaror
vooral de wrevel tegen bot (uitech
beetuur en de overweldigers saU
merkelijk is toegenomen, kan lede
vreemdeling lederen dag; opmieuf
vastatelleu. Al ecoige wekeni lani
broei t er verzet onder bet volk
wonder bet lagere volk vooral.
Hlier en daar kwamen reeds relle
tjes voor, omdat de D~uitechers he
laatete wilden hebben, was een arm
burger in buis aan voed eel had
Van Herenthale, van Thielen, var
D~iest en andere dorpen boorden wi
voorvellen in dien g~eest.
Godanks dat, houden de requisitie~
niet op. Nog wordt de laatete krachr
uit ons volk gezogen; stelselmatig
duurt de uitputting voort.
De brief van dein aertebieschop
van Mechelen is er op herek~end,
de dreigende onlusten tegeu te gaan.
lIaarom rieb t de bisechop in siju
eerate gedeelte cich met een vurig
patriotisme tot de Belgen en roept
hen toe, dat Belgeoland hun Bel-
geoland sal blijven; dat sij sich
Diet behoeven to onderwerpen aan de
D~uitechere, dat BelgiB geen Duiteche
province is, enz. Maar...... de ver,
dediging van deo vaderlandschen
ground homt arlleen toe san bet leger
en ann de troepen van ,,oone vrien-
den." Ziebiar de wood, waarop de
bisechop den vinger gaat leggen.
Een root deel van bet B~elgiscre
volk, opgebitat door vurigfe patriot
ten, is gaan meenen, dat het self
eerlang voldoening voor de dulde-
looze onmeedoogendheid der unit-
echere kan eischen. Eo bet middel
deartoe zou een opetand agon. ~e
eymptomnen dearvan vielen hier on
dear op te merken. Bet kalmeerend
w~oord van den eartebisechop kwam
niet te leat...... mear ook niet te
vroeg.
Z66 denken seer velen over 's kar-
dinaals optreden en den toesetnd
in bet bezette gebled. Hiier in Turn-
bout verluidt~ sets, datr de kardiiaal
ag~o brief san de goodkeuring van
deo gouverneur der province heeft
onderworpeo.
De Timnes bandelt over bet herder-
ljk achrijven :
Het -bevat niete, soo zegt bet
blad, dat inderdaad sle een oproeri
ge sanval op Unitechland of op de
autoritei ten i n de bezet te setrek en k-an
uitgelegd worden. Bet spreekt elechts
de taal van een man, die de wear.
heid keut en niet bevreesd is de wear
beid te uiten. De getuigenie, welke
de kardinaal ult eigen oodervinding
geeft,~ van betgeen bij zelf beeft ge
slen in de streken van zijo ver.
woeet diocees, dat bij beeft bezocht,
is zouder twijfel in ciebself in de
oogeD VRD de Danitsche mi litarire
kaete een beleediging. Het brenge, de
verschriukelijke beventiging van de
D~ulteche grnwetleu, door een getuige,
wiens gezag onaantastbaar le en
wiene karakter en positive door heel
Europa wordt genchl.

gelijk san den :eenvoudig~aten sol.
dant, door de loopgraven gant~, one
miet zijo beminoelijken glidlach alleo
aanomoedigend om niet aan her va.
derland te twijfelen.
Deeerste plicht van elken Belgischen
burger is op het oogenblik groote
dankboarbeid jegens one leger,
Indien iemand a van een chip.
breuk of uit een brand gered had,
soudt gij u jegene hem door een
echuld van eeuwige daukbaarbeld ge
bonden achten 7


Maar niet 64n man, tweebonderd
vijftig duisend manner strijden, lij
den, eterven your u, opdat gij yrij
blijft, opdat Belgi6 zijn onafbanke.
lijkbeid, sijo koningebuis, zijo vader
landsche ougeschondenheid beware,
opdat Belgi@ slch, on de gebeurteois.
sea, welke sich op bet elagveld af.
epelen, edeler, groloter, reiner, heer-
lijker dao ooit verbeffe.
Bidt elken dag, geliefde geloonigen,
voor de twfeehonderd vijftig duisend
mannen, en voor de boofden, die ben
ter overwloning geleiden, bidt voor
onze wapenbroedere; h~idt voor heo,
die geeneuveld siju, bidt voor ben,
die nog steeds strijden, bidt voor de
recruten, die tich vooir den etrijd van
morgen voorbereiden.
Ini uw nasm send ik bun van hier
den groet van onze broederlijke eym.
pathle, en de versekering, dat wij
niet alleen bidden voor 't success van
hun wageneo, en bet eeuwig hell om
PARA LOS NI OS

NO ha nada que les sienta
tan admirablemente AL los nifies
COIRO la Emularon de Scortt
Abastece los elements mas
neCesarlOS para su desarrollo,

y por lo tanto debiera de darse-
OeS cada VeZ que clan muestras,
de debilidad, enflaquecimiento,


&a reCetaR lOS mS COBOCidob

m81cs -COS RO ay medicarnento


RutOriz&(a &aprObaci~n. Abso.-
lutamente exenta de alcohol oi

( YOgas HOCIVas.

PIDA SIEWIPRE LAI EWULSIONV
DE B~OOT LEGITINIA.


belest de onderwi'zer 3de klasse MI. Vaneyt, Hlipottto wase, P'olicario wills.
3 ) Een Brief met onvolledig adres, gea-
IM. Romer. dreseed san: Elena Maerchena.
tAaln den heer WmCf. J. vty Len Mzikitorig
ver'neme tedbSece are iseri tgt enser?.lOE A\ A

lo)e beer I. O. Lampe is defluit~ief 1 Marebe des Etudiants (le sit) Normpand,
benojemd lot ovne sei iheb dder 2 L E lvment an Serel1uOuveltr Mout5 t
Rand van Justitie tevens ambtenaar A. Shereiner.
van het openbaar ininieterie bil belt Freikugeln Mlarach (le uity.) 0. tYetras.
kantongerecht op St. Martinl N\. G ; s Fatntaaite our La Travieva Verds
de beer O. E B. A Watere Gra- P vt'llga NIlero El ui. M. rnt t
venhoret Brouwer delloitief tot ont- BLOT: The Rifle galop II. Farmer
vanoger en chef der posterijen, offi
cier van justitie hij den Rand van Morgenavond om 7 unr Overzijde.
Justitle, tevens ambtenaar van het
openboar ministerie bij bet kanton-
erech~t, notaria en hijpotheekbewaear- lr rm ln; +th~~o n~l


J. B. G~orsira, V'oorzitter,
Ch Ellis. ~Secretaris.


UKt de Naburige liepubleken.

C0lambia. D~e ~atet-secreraris der
Ver. St. Mr. BRYAN, verzOCht 19 Ja-
nuari het verdrag met Colombia nann
gaande de overdracht van Panama
to willen teekenen. D~e Amerikaan.
eebe Regeering wil dat vuile makj]e
natluurlijk in 't reine hebben bij de
opemong van het Panama-kanaal, en
zou gaerne Colombia offieseel teg~eo-
woordig sien bij die plechtigheid.
Maar Senator Roo-r vindt het te
vernederend voor de Ver. St., ale
eerste voorwaerde van het contract,
gpijr, to mooten betuigaen, dat~ de?
afstand der Kanashlone door Co
lombia niet mett vi~ijeo wil is geschied.
Ook de sebadeloosetelling van 25
miljoen dollar werd to overdroven
gevooden.
Intusechen is de oepeing van het
;Kansa weer uitgesteld
Halth. Grl. M1OMBREM GUILL6N,
argevaardigde van de partij THEcO-
DORE heeft zich 15 Januari tot Pre-
oldeot opgewporpen. Gebeel bet Noor.
derdistrict is opg~estman. De general
heeft sich met gewapende macht
n ar de hoordetad der republiek
*~gvn
St0. 8081800. Met breed gebaar
word de A merikeanache contr~le over
de Dominikaunnche finaincii~n g~ewezen
van de hand.


H~arlocki zrRgt ,,Gr~iei morgeri" en i
keert dan de woorden virn den
dokler om: als ik naar het hospi.
taall kHIn looped, zegt hij hij zich
zelf. kani ik net zoo goed teruggaatn
nUr:L doF batterij.i Zoo kout hij te
rugegnanr naaHr de bastterij. Hlij is nog
mnItr weer nauwelijlks vijf minuteu
bij ons of hij krijgt eenige splio
ters in sijri arm.
E~en parl~ van onze officieren out.
moeten 's arvonds den dokter en ver.
telden hem van Harlock en toea
most dese voorkomen en kreegr een
standje. Maar ik denk, dat ze work
hadlden onr sich goo~d te bouden. In
elk gevael hij is sergeant geworden
en kreeg het Victoriakrule.

Bilfg81B88tSF M8x.
Meni wveet, dat de Unitschere den
Brusseleche~n burgemeester hebben
7evaugzeu genome en wfeggevoerl.
E~en Fransch blad verhaalt de re
dien or van OP deze wijze :
E~enigSen tijd1 on de aankomst te
Brussel van maarachalk Von der
Goltz urute oend worde 6, t ou
deze burgemeas~ter Mlax op zijo bu-
reau roepeo.
Miljnbeer de burgetmeester, zei
Von der Goltz, san de stad is een
oorlogeschatting' opgelegd, eatrvan
ze nogi geen centime betaald beeft.
Ik gelast u den eereteu termijo van
ites 5a~ milioer wn eodte vluono -
binnen den tijd vanI acht-en-veertig
i beer de mearachalk, ant.
woord a de hee~r IMax. wiene oogen
gliosterdlen, uw bevsl is wet, u sult
geboorzaamd worden......
D~enzelfden dag liet de burgemees-
ter al de heeren --ijeenroopen die
met de zeak to maken hadden,
deelde hua bet geva~l mee en gaf
hun de noodige inst~ructies.
Toen de toegSestane acht-en~veertig
uren uitstel verschentan waren, liet
de burgremeseter van Brussel zich
~audieuen bij mnllrachalkk Vander
Goltz. Vier stadhuisJboden volgden
hem. gekroand onodr bet gewicht
van zwatre pakken.
-Mlijoheer de maasracharlk, zei de
beer Mux, ziehier de gevrsagde som
Von der Goltz verecheurde den
omelag vani sen deter pakken, haalde
er een hundleltije papieren uit en
onderzocht ze. Ian. Wit van kwaad-

eHboeo hbt e di du ven beataand
..j r qis tiebone van het fDuitsche
le~gerl I T stekt dlen dranl met n ]
Xiu .dan die bons niet inwissel.
basyroeg de heer Mlax met zijo
onnooselate gezicht.
Zeer stellig, antwoordde de maar.
schalk, marP...... dd
Mar~l, viel de beer IMax in obe rede
de offletereu, die ze getieekend heben,


de Cor respo, idenit; vOn St M airti n,
dat Mlgr. VUYLSTEKE, apostoiebh
vicaris van Curagao, gedurende diens
verblijf to New-York aldaar heeft
gepreek t. Schier at de zich te dier
stede bevindonde St. IMartijners,
zoowel Katholieken als Protestanl-
~ten, wren dHarbij tegenlwoo rd ig.
Na de gode~dienstoefening zijn zij
bunce oplwachtinig gaan maken bij
den Bisechop, d~e vroegfer pastoor
op dit eiland is geweest en die dese
beleefdheidl seer op prije beeft gesteld.
De Vraysm

Hedeumiddag vertrekt de Zeereerw.
Heer Pa~stoor N. ,M. DE GROEN met
de Eaetelle weder nealr Saba. W~ij won
schen ZEerw. een voorepoedige reie.
Manadag na. e. gnt de Zeereerw.
Paler A. SBRma wrA8 Westpunt ter
v~ervanging viln Pastoor HELLING,
die terugkeert naori bet kloo(ster van
Pietermani.
V00r de Arman.
1)e beechikbare plasteen voor del
,Thedeate en k urstalv de oc et
or bstant Pen plran nog een tweeden
Zou het geen aanbeveling verdie
noen, ook de armen der stasd onder
de eventueele bedeeling op to nemen.
Tot nu too gast alles naer onrze
bu tendistricteni en de eilanden Aru
i eno Hons ire. .Mr o~k ide itad

geee obebe ab j dvrdee hloen e
co lectes

daetelcank baaru ido vrr m eee d
w rdd ad0t ide emissioe ina l1ind
reeds~ ~~~~P 20(l he oghrl vr
onze armen.
W8110m !
Met de Hollanrdsche boot wordt de
nieuwe D~irecteur van O. W. verwacht.
de ingenieur PHa VAN DER BREGGEN
D~e havenwe~rken schijnen up sijo
komet to wachten; er wordt all een
pear weken nist s ann godman,
NIlluWS Milt.
Bij de Tweede Kamer is een Ont
werp ingedienid ~on het gouden r-ijf
guidenetuk en het aikkelen atuivertje
ook gaugbaar te verkleren voor Cu.
ragao.
Wilde Eemies.
fle beesten worden aebuw in dezen
oorlogetijd. Zatertag 11. vloo~ger een
op uit L~onden en schaterde het ni,t
dat er bioneD drie dageu ooriog son
komen met Itale. Gisteren dook er
een andere canard op, dat de Russi-
selle cavallerie reeds stand voor de
poorten van Buda-Pest.
Zeker stoom- of stltk-paardjea ?
't Was auders een offesce Ruussich
tnnrn l


wordon jiewneHr.Pehuwdv~ en hun sal
dan~r grelefenh,~eid wor~den gegieven le
stad~ te verlaten.
I)e solda;ten van de bezetting der
for ten mageiln et in de stad komneni :
zij blijven in de omrgcvingr van den
Geraten fortenga~rdel. Naicht en, dag
wTerkrrn 3000 mani ;rnn de vereterking
dler forte, diet geheel vanl aanzien
veran~derd zriIjf. Ut van Wyneghem
b~v. bevindt zii ch heel under den
Flon~d. I)e katnonsuen steken slechts
eten halvenr meter borven feni grond
ui. ari het fort van Waelbem
dfopn de D~uitpch~ers nets. I)it is door
hien verin~ten. I' uarenteg~en wrordt
krachtig gewferkt san bet fort Wavre
Hint Caeth~rinre,

LONI)E~N, 29 D~ec. 1)e hier verschij
nende MIetrpc~ole meld niit VlauHnderen:
IMe brugge~n van Selzaete zijn opniieuw
m1et groo~te hoeveelhletenr dynamniet
onderminijd. 10~en vijftiental Ijz~eren
calssons~ govuld me~t gruis en elk
met, vijf dynamnietminein geladen, zijn
cindetr de b~ruggen guetleg. 1)r IDuit
sr~chers zreggn, d~t de! tljalingen van
Ml elln rri tr velr !rejll itvr en
eich terug to trekkeni. D~e opwinding
inr de arersplastsen~ is groot. E~en
eelfde depressie be~erscht in bet bin-
rtenlanid. Alle manuren Hla~pen grekleed
c'n met den Zak en d~e bagage unsht
rich. Alles, zeisen, schoppen, enr andere
la ndbou wereiwerk tuigenl zijo opge-
ei~rt. "I~e kloike Ioosq it eero"'
etuasr Ri) het eerste krl >brelui ioete
hunne biuizen bionengaan.
E2mmers water moeten voor de
deuren der buieen geplsatat worden.
Ma~ar ook moeten de Iiuitschers bij
het eerete klokgrelui rich opdteestation r1
terugtrekken of in de autovre cht-
wn gen s stijgen, wel ke ter booner
,eac~hikking sijuI gesteld. Groote
troepen bewsegi nen varn en naar
A~ntwerpen. Vele ouitevreden Polen
btovindeu sich ini de Ihitschie rangen
G~isteren (20 1)ecemnber) is tenge
volge van een valseh alarmn de grees
twee urenr lang onbewaatktg Febleven -
T~e Gre~mbergeni, bij Ilendermonde,
mnoeten de mwfoners~ 50,000 france
betalen, oradat eenigen buouer hunne
duiven hebben lateni vliegen. Alle
duiventillen zijni ver~zegeld.
Ina het biouenland wor~dt bijna
over I de cocarde der verbonden
aaties gedragfeo.
all)oor deI itete peeern dis ni t
Nedlerlandschec grens to overschrijden,
mear sij mogen selfA de gr'ens slechts

nreieje uit Ho oget ra ten, dat zich
%nodagmiddag op dit verboden ter-
rein beyond, werd door I~uitecbs
so~ldateni doodgeschoten.
B00 kanondler Harlock geridderd
wgyg *


tan g~elden ter ondlerstenningr r~n
le nood~lijdendepn op Araba, B~onaire
n in de Buitendistricten van Curra-
lao betaigh bij deczen haren opzechten
dank ann allen~ van wrie zi f giftl'n
,f toezeggfingo van maandeijkci hor
bijdragen beeft onitvangen of opl
!enigerlei wrijze medeworklingo beef

moe gey~eldne nrdde ter beschikkiing
van den HoogEdelGestro~nge~n Harr
Gouverneur gesteld, sanr wienl reeds~
ruim f5.100 ms overhanldigd.
amen~ns de Conmmlissie voornoPmd)~


r

r


eegram. er o .Bowrd~nte
Tel ~r. vrnede hil!er a dk-amDadldl hebf Zo op dn woord vl kbeab Onze FIranDllB. tode klr 's r p denl en orefni v
van ser~reant liarlock v:an de 118e goud. lk gee~f u dit Iluitech gou (v ekuoetvn belast merd
batterij het verhael deed van de terug. Wat kunt u meer van mi) De inkomsten der Kolonie lijdyn dBOen~uordeet d eer pstearak
myse warop e srgent ht Vc. eschn ?ook ooder den oorlog. Het6 ult~blis ambtenaar van polite op St. LMertin
toria-kruis verkreeE Acht-en-veert~ig uren later word de ven van vele stoomachepen vermin
I Rlcln eg.l:be ax g~rner N. G. en C
1)esolantverelt b rF valend n olovege- o rde e opbrengst anO loodeg~elden, de beer H. J. Mussenden is tijde- o
,,B~omhardier Harlckc, dar bRbtwa Ts;d eto noe~~. ooch rachten dbesen n inlijkbelat me de, betrekkmng van I
bl]~~~~~~d toenlige no.hdvrhzn euk4 k1 C scheepstneter op St. Eustatius.
Wij waren ino# acti vrop end opeluk AletYoet- fe 26wera op Graeso nog D~e bheeren M1. W~. T. Crug;er en J. ~
terrein en het P'kng e1 hn rmpee Ile bekende declamat~or luit. A. oti ondersebeiden a rd:e al115 u'8 deF.A. Kru rs z ijono enadld t ot le

karteteen," Toent een ,,Jatcki Johnson'" Vogel, reserve eerate luitereaut bij het DG 8010588, Eustatius. *
(eenr gra~niit) ineloe ara 298te batasljou Landweer loforoteri De komimies der belastingen op
toglijerijdjust e/ aprltets en t Utrecht, Is volgens het ..Dghl Vermoedelijk sal men de v~olgenede St. Euetatius T. Gf. Heijliger is be
held toen niet, op. Eeii kartets O Ziop verzoek overgeplantat naar week begmnnen met bet gestrande noemd tevene tot haveameeeter en l
R ircng juist older blet kannon va)elfriji. In verbauqd met dese over sobsp weer vlot to maken. Deze wfeek loods aldaar.
I arlock;, de start, van de affu~itf planltsag en do ometandighejd, dat werd het contract geteekend met de
werd vernrieldi en Har~lock kreeg byi dezer digen het officierskruls voor sleep-mceatchappij. Markthellicht v88 1168
slplinhersJ inl zt~n r~chter dij -- niet veftierrdarigen tdiedaiast trjfficier,b8 LGGin 80?8080881188 Bandl0111bil*
ze hemo isscie mian er~e p ar wekr bij Z'iju vertrek door die officierea on Kn1 aur smdaeom Van 6 ~Februari 1915.
in bet hospitals Zo)UdenI hodn inderen h~et navolgendoe schrijven streteks 3 unr reeds met zekerheid ArpDNOTEN (P asb)p~er KU G. f oa
ij gan nuaktr het~o j ~ veb ndtt gen e .,U odrfcep l idpe worden gemeld, dat 't bedrag, waar DIVIDIVI per KG.....,........... -.... ,, 0.05
en e dkte vehon hm o ze ,,e oderffeieen n mn eenvoor op de 8tantsl. was ingesebre. ORANJE'8CHILLEN per KG.1stkw ,, 0.40
homonede mbuanctogseo va de 3e compgnjrie Vanhbet 29ete vn,~ stelligr 300 million bedroeg, ld. per KG.2eskw.,, u.So
zich nar bet :bositullc te latenOI bataHljan~ lald weer-jlnfanLterie hebbsu seeti elknda e oald UIDEN per KC.G..........,............. 0.60
brengeu. de? eer, UWel Ede~lCearengae ter gele inerjioe i ergngvre 6 TENVELKE per K.Gf............, no
,,Harlock gaat naari buiten, maar genlheid van uwen vijfrien-jarigen overechrifdt, soodat bet dieuselfden 80CBAk NVELLE N 5e Ist.... ... C, 0.50
bijkijt net uitnar eenr ambudinstasofee, lri st midday ometreeks 5 nor reeds 402 BEENDEREN per G.u...... ........... 0.02
lance, maar gn eu ard biede~n eenl klein officierekrmus met million bleak to bedragen. HLRECI EDN is-5 aD lper K .G........,.5
b~atterij. O) hbi lhij wasi hier nrog getn liot. Bi) het D~epartement van Financill in a tOEiNDEN (ha.....ppi r dosun ,3.37%
vijf minulten, of blij kire~en' ero~ en to i) verzoeken U .dit krule te willed zijo reed veracheidene tele~grafleche ,, ,, 1 ? bleekt),,,, ,, 3,50
ziJn rug. Weer wandlelt hij naar her aanoemen ale bjlijk van verknocht. gslukweneclien voor deo miinister, ,, ,, ........,. 5.
vebadtaine d oke vagt eld sun en erkeotelijkheid tot hun r.reb geo nmebewl ,, ,. 8 .. .... -
hem, aarti~tom, hi nie ote naar bt neo compagnie-commandalnt tijdene Hlargen der leeninig. ",, " "'"
hospitatzl is gegaslU. Harlrock zegt, de mobilisatie vaun 1914 voor de R 94- "~ _
dat bii geoni ambulance had geeica' ridderlijke, welwillende en voorall ,, 6 ,, ..... .8
Toen inij weer verbouden wacs, eeft rechLvaardige bevelvoering. Om1014810 Il0Fithten, .7 ,, ,, .... .9
de dokltrentclilu~l n et (Jwe overpIhateing wordt dloor ,, 8 ,, OLA ,;
htem w er teen eoptaslatls llen ten seerete betreqrd.'' Ann de onderwijzeres aane de Wil i ,,aB ., ......... .,1Y.so
hi a e e ra~ngenl, zeggeude. arle helmiaeschool alhier. Mej 8. A. M. ., ,, OLA "
hJ i Miast ia grew~eest use~r sqju ---------Neumea is tot heretel van pesood- II " '"""" ",
ba~tter~ij to loo Ce k h ok be .eihe .i de ,oon ,, 12 ,, ,, OLA ..
naarbethaspte~l an j ok we Becilet it 8 [1086. eid veertion dagen verlof verleeod. ,, 1s, ...... *
Metr z'e hptanl opene. Het door den Giesaghebber van 1, ,, OLA ,,
bltLn tweetinr guanl ze due weg, U p .loic Bonai ~8 C re maniB 8 den aseletento sichter it =16 **. **---"""
mean flarlockr bednidde del n sl. eAothc cr-vnCr bij den yourtoren to Boca spelook ,1 vn 25 c.M. of minder t
duat, diat de dokter eenl beetje al te n"o is nogp druk san 't reizen. Ge- alaa ilemMllrto hrta ?888.
ewaa~r op do hand ise dturende de meand Januari vertoefde 'ler 'dilet Mnlr o eet
genooe lui squrl die d uern Z. D.H nCnd.Mnegervan gezondheid verleen e verlofever ie a nfealee netlor
den verpleger 'meer~ noodig phebben vreest, niet voor Peachen terug to Ikeeugd g a wewkni ode eoonden briefs n
dan hij, en dat, als de hospital_ knonen sijo en beeft deairom san .Met de leiding van den cursus in Elenita Baker, rifcardi Fria Bastilloa,
soldaat uaar het verbandsetaton M e. Tn. VAN ROO8MALEN, den Apos* bet bookhoudeo albier en met het Maria A. CasIperson, Virginia Clide, M.
wildezteru azan, hij, Harlock, sijn o 0 ohVicari ra ooz!urinameever oderwijal in de Nederla~ndsche en Cornel isomartaisltroe ,nriD es, an na1
von da gonl vir zen. ) ere Oi~ e soldant 01de 11 dit Engeleehe handelecorrespondentie le Hernandes B.. Victoria Elk, Brnarda .11-
Ijron k dah goed, a zekegt tegen D idend o icowjeno Wte belast de ooderwijser 2ds klasse J. mones, Camdell Madoro, Bfllana Marchena.
a adeoc: nu gen ekhid horon rda. .. .Schuermea en met hes ooderwije in Hernandez Migolla. Baldomero MKont~ee
Bdeatr loop ik tegen de lamp. Jo boekhouden, handeletrekenen en Rodna. 68vo o C ., Hlene cluetsa
gHtrge recht unar het hospital. U~it een particulieren brief vernam Spaansche hanodelscorreepondentie is Marira Teeae s, Nicaeta vaclar, rellicia

Buite nland. i

De Onlflljlgh6111 van Belgl0.
Over dit onderwerp, in verband
met de besebuldieing van D~uiteche
zijde, dat Belgia zijo neutraliteit reed
v66r den oorlog zou geschonden heb
ben, heeft tstastminister Van den
Heuvel, wonder wiens beleid vele der
gewraakte gebeurteniseen cich des.
tijde zoudlen hebbetl afgeepeeld, een
vingachrift uitgegeven.
Indien er een Belgiech-Engeleche
overeenkomat, volgene de redenee.
ring van Duitechland bestnaen beeft-
aldue de staateminister -om samen
to werken tegen Dukeeblaend, dan
zon deee overeenkomet zelfe volgens
het stuk-Barnardiston (den gewezen
Engelechen militairen attaebb te
Brussel) alleen van kracht wor~den,
09 dat de onzijdigheid van Belgig
door Duitechland zou gesechoodeo
ziin. Eo dat Belgitil volkomen het
recht had om dergvelijke verdedicginge
berdra is te sluit so gs o~nbetwfi .
eenkomet gekomen. Het werk van
den Engelechen krijsesttache bij de
Belgische officieren heeft geen auder
gevolg gebad dan een veralag, door
den generalen staf ingediend bij den
.t minister van Oporlog. D~e overeen.
komet, het meest gewreakte ooder.
wRerp der D~uiteche beach uldi ingi
heaft nooit, bestaan, noch met EDg6.
land, noch met Frankrijk, toch in
1906, noch ibeen ander tijdperk ..
Gfeen enkel der gepubliceerde stakl"",
bewijet het bestaan van eenige over.
eenkomst.'s
Uitvoerig stelt de minister dan de
perfiede wRijee in het licht, waarop
de Nordd. Alig. Zeit. de gevoodeo
stukken beeft g~ecommentanieerd.
Het vlugeebrift sluit aldne:
,,Luitecbland beeft Belgiti's onsij.
digheidl verkracht enkel en alleen,
oom Itandit in zijn outworpen oor
,,W~s de Belgen behandeld te beb.
ben, wreeder dan men zri erfvijan
den zou kunuen behande en, order
neent Daitsebland oog eeov~eldtocht
van belastering..... Bet zsl bierdoor
elechts het aantal zijoer misdaden
vergrooten. Tweemaal schuldig is
hiodede, na eene auders rechteno;e
boosaardigheid sijo enveldmad poogt
te rechtvaardigen, door san bet
slachtolffer fouten te verwijten, die
bet niet bedreven beeft


"Pittsbur~gh Perfect"
'"'""Fecing is but1 all through.

wire poseslektomanufuture....llchisrc h n.,Lo.... wC ".t
..w...wtc~iw "'Ti"C'"I' c a
-em. .,,s ".,7v p...s.s.5 ongetincenor
""'""',ansmuplrrulp~lo.aus


Excleus* iv Agent for rrl ie ute Dutlch W. ll


IH. bl. Las K~ioningi der Neaerranll-n~l


t ms er am 1858.
,, Antwerpen 188ti,
Chicago 1893~, atl
,, Curmo~o. Earste Prijs tcer-e-
medaille, 1904-
,, Brussel, 1910
Cura.qao, Waterkatit O)tra-i
band~a.Adverteert steeds
IN usE

A-llig08 di 011ITI~lid


NEWI YO I.
(OPGERICHT IN fiET JAAR 1852.1
Fabrikanten en exporteurs van verfwarerl in alleylei soor~ten
in poeder en in ohie; Vernissen, miet mnbijtende verf voor hout
en ijzer; Vert voor vloeren, die in 66n nacht droog zijn: Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mosie viamm~en


nakren; Vert in vernis voor
etc.
e grratis verzonden.
bij U. WINKZELr &C ZONEN.tienen el gasto de participar a sus
asi~gos y relacionados que so Affja


4genddnka ~oeia-
he contraldo esponsales con el Senor

~dnaan ~PE. ~ad

Qc~raba 4aero 5 de 1915.


Schoeuers. Vertrek I nar.
---- -


I I


werden vastgebouden, terwijl die van
ScandinaviB geenerles last ooder.

Tede .~ezant van Nederland to Wa-
shingtoo verklaarde, Loen hij een
cope der nota ontving, dat onze
Reg~eeringo reeds tot de Engelechen
dezelfde bezw aren had gericht.
Het optreden der Ver. Starten is
zeker van waarde, want wel behoeft
Engeland miet te vreezen voorF de
Amerikaansche vioot, maar er wor
deo massa's oorlogfsbenoodigdhedeo
uit Ameri a betrokkenken dat zou
van ult as eingtoo kunneo wor-
den verhinderd.
.Wanneer ook Italie en Spanje eens
gangen optreden in gelijken geest,
zou dat seker grooten invloed kun.
uen bebben,
Ieco correspondent van de Daily
Teleguraph to Wiashingtoo mesakt mel-
dioa unA po iae ea IDdeulZ d
zi d, o rgonii sdr u-
Amerikaaneche republieken te bewe
gen, de annexatie van B3elgie door
getill tcoho ree de hebb gewe Arrd
en van de andere staten is eveneens
een aifwijzend autwoord to wachten.
Een beeluit, dienaaugasude zou ge
nomen sijn in een conferentie van de
gesanten der Zuid-Amerikaanche re*
publieken to Wa~shington, waar ook
Bryan tegenrwoordig is geweiast Daar
is voorts beeloten de meest strikte
Onsildigheid in acht te nemen.
Er is ook een klein conflict- tus
schen de Ver. Staten en de D~ukche
Rrgeeri ng.
1)uitseblarnd deelde formeel mede
san het ministerie van Buiteoliand-
sche Zaken, dat de Amerikanssche
consult in BelgiB aannemelijk nioeten
zijud voor dte bDeuische miall 1 odeart
eenige consuls, althans voor bet
oogeenblik, han post verlaHten.
Hiet sebijuot, dat commige deer
Ame iksanasebe eootul nelb Litle h

len erkenneo.
De corre-pondent van de Neto--York
Times te Wiiebiogton bericht, dat de
Venesolaausche regeerirag san hot
bestuar van de Pani-Amrerikaansche
Unie 't vooretel beeft ggdnaa tot bet
houden van een international son
zeueoin van dullde eultral state tter
fended de rechten der neutralen in tijd
van oorlog.
00tlogsktonlek


der Boekowina bionen.
D~e Pruisische Lauddag neemnt on-
(ler groote geestdrift drie dlorlogs
vain auderbalf miliard mark asn.
Servische en Montenegrijosche troe.
pen, in Bosni8 gedrongen, worden
na een drie(daagseben slagf langs den
weg Mlokro-Regatica teruggeslagen.
23 Oct De h~itche t~roepen sla
g~en er, on hardnekkigen strijd, in
aan de overzijde van de Yser te g~e.
raken O~stende wordt door de lio
!geleche oorlogseebiepen besehoten.
D~e Russen trekken over de Weich-
sel en beginnen ook op eenige pun-
ten over de San te avanceeren.
Die kruiser ,,Karleruhe" blijkt in
den Atlantischen Oceaan 13 Engel-
sche handelevaartuigen in den groud
gebo~ord to hebben.
Het Engeleche so. ,,Cormorant"
loopt in de Zwarte Zee op een mijo.
Ook de G)oetenrijkeche monitor ,Te-
mee" loopt in de Save op een mijo
en zinkt
24 Oct. Tueschen Nienwpoort eo
Dixmuiden trekken nieuwe Duitache
troepen de Yeler over.
Op bet Oostelijk oo rloge terrei n
trekken de Russen kraebtig vooruit
en bezetten Lowitech, Skernewise en
RawR. Gok meer Zuidelijk beginneo
de Oosteo rij k che troepen terug
te trekken.
D~e Engeleche torpedojager ,,Bad.
ger" boort bij de Nederlandsche
kust een D~uitechen ooderseeiir in den
ground.
Bet Fransche so.,,lMarie Beariette"
met gewoode soldaten san boord,
zinkt bij Kasp Harfieur.
25 Oct. Het Eng;Eelche eekader
aan de Belgiecke knet wcordt door
de D~uiteche kuetbatterijen verdre-
ven. De vorderingen Zuid-Westelijki
van Yperen en Westelijk van Rijesel.
Iluitsche dlieg~tuigen werpen born
nicnen Carsc u! wandaroor tairijke
Oostelijk BosniB tot aan den D~rina
gebeel van Serviiars en .Montenegrij
oen g~ezuiverd bij Rarvnja en Arden-
kovic veroveren de Oosteurijkers 2
vijandelijke posities en maken daar.
bij talrijke krijgag~evangeneo.
Italiti last oorlogsecbepen ~kruisen
ggHggedte a uet van~ ,Midden AlbaniB

troopen to Valonaf to looden m
schending Van de Albaneesche neu-
trailiteit te voo~rkomen.


su empleo, la recomien do ;Vconti n uard
recomend8nd ola." Dlr. Francisco F.
Feo, Caracas, Venezuela.4Phlltogfaphiscile Iniidtillg


Soublette


et Fils,


HOFPPOTOGRAPEN
VAN


Recomhenlando la Emulsi6n de
Scott no ee haeen promesse impo-
sibles. Pero en todoi caeo an eficacia
va saegurada por la opini6n de
miles de medicos en to~dcs partes,
mauchoe de ellos hombree de preetigio
que no prestarian an nombre sano
seditratan deb nea preparaci6ngde
in"esd haca ri .ho tiempo hago
neo de eu Emul~ ne seie epuro
de bfgadlo de bacalso de Nornega coo
bspofoefitoo de cal y de soda y gheLe-
rien laee eatrmebdades on queoeslteA


18~L -I~ Oct,,, e eronenn ez 28 Oct. Nieuwpoort door de der kostbare houtsoorten na1 te
DG V8700Bigil 8 atSR ten op bet Westelijk oorlogasterrein Duittchere grebo~mbard~eerd,. rijtuigen; Olien om te glansen,
hebben een vrij krasse nota tot En Fleurbaix, op den rechteroever van 1)uiteh goied trik lerug.ic Monsters worden op aanvrag
geland~gericht. De regeering dringt de Leye. 1)e Grieksche regeering deelt den Te kroop
dearo san op een epoedige verbe He~rtge geveebten lange bet Yeer- mogendbeden harR plonoen msede
tering in 't optreden van de Brit. kana~al.Epusert eztetohttl
sche vioot tegen den Amerikeanachen OP bet Oostelijk oorlogeterrein vran de ord die deeto or deAbaetel
bead l Eng G~land word t gemaar skIn deROuoe enndkech- Du b ehtreee -H wh de O Md r chw or do Alen wa
is gewfekt door de ,,ong~ewettigde Van Warechan over Sochatachew den de D~uitch-Ooeteorijksee troe*
db 1 ringen" n dn nw dcgen han- to'g e iosetrjen s be eten in n e eue Rsn
D~e re eering, soo word in de uo. IDe Engeseche ooderseeerF E 3 in de? den Likod gbezect. bebbooa ou
to verk faard, voelt zich gedrongert Uniteche easi in de Noordzes door Ib atnikr rne et Ser itenen el gpsio de participar ai susJ I
bealiste inlichtingen to vrageo in za. de Duoitechere in den ground geboord. visch ~gebied bianen ~en driven de! amlgos y relacionados qure sar hifo
ke de verdere holding van Enge. In Boekareet words een musieter Sever l u tellingfen in de .
lantninde e gmaatregdete te aemeu re~ rehdoudeo wen rraoj c pre- pderc ksloeneMn 4an mo
Amerikaansche burger. etateerd,. dat er g~eenr redene l hstrCmee"en nogee a
De nota baalt verechillende be Boemeniis vain zijo neutrolle bouding~ de~tr scipop eren )iech mijn een al cotad spnae o l eoty
paalde gevallen van sanhouding: en te doen afwijken. vergaaip n e uish j n clrd spsaJ n Soil
inrbeslagneming van ladingen san en 10 Oct. D~e verboodenen bezette De krnse ,, Emben blijkt een .< 4 4 4. 4
verklaart, dat bet vertoog weis- op bet Westelijk oorlogaterrein de Ja~peanch bandeljschip in den groud C I '"I P~lbf~*i
wear vtriendschasppelijk ie gemeeod, Illle Givenichy-Fromelles en hernemeu to bebben geboord.
maar dat de regeering der Vereenig- A rmen ti~ree. LHe st~rijd san de Yeer Het tlanibod van de Cambridg~e-ini- 3-3 oa4tab~a Ijner 5 de 1915
de Sta en bet wenachelijk acht have duurt onverminderd voort. Eco aan- versiteit omn pro~fesgrlea e~a studen
meening in des;e quaestie ozpenharti! val op St. D~id door de Dui techere ten va Levnddfilgsvihi
utt te spreken. word a~fgeslagen. to verleenea, words van de hand ge
De nota kan feitelijk worden be De strijd in Midden-Galicili, longe wezen.
schonwd als beatemd voor alle mo- de San en in Polen lange de W~ech
gendheden der T~ripe Entenote. eel dourt voort,


de verechiepers zich hebboo geschikt .tligo nnd uttekt~ ~
near de wensche!n der Engelche re- W. van Nieuwpoort Eeu Engelche 'IonB~~~P KaHpitein~ Aa~ukoses/
tor edoboot door de IDuitache artil
tero ig hrne al rtdgi lerie buiten vech gee n ,l mil ($se 8ra Maracoibo G)W Gloodmlan 80 .I an i
vedeigr rire" grou~den de MaLrshall, Maria Merida A~ Johanson 1 Feb~r. 1
der zeetin .voor de neutralen v~ir-no- e aoie-iadnI it W'eekblad bevalt alle Uitlotin- rMerida A -lobauson 8 ..
e dkaby eremba t,ui d trle Eudleh alIeehp gdie Renitebetali gend Nieuwsberich waracails @WUmoodman 1
het tane al aa indien boe be- Noorsebe kust door een~ Duitechen wetenewarardigbeden o financi~lel ge anje Nassau DRN ilot 0
swarlik de voreurede nm n-oderseedr tot zinken gebracht. bied; bet geeft gerege d booget in camewqes Purst to L
ging voor de neutralen is. eesneHodrieeKorljtMrd oasn 1 ,,
D~e nota betooegs, dat voedinge. 21 Oct. Elf Eng~ell'ce oorloge- der mesaate aodetiievefoodeen en Beur Zaeida 8\ B orrieo l ,, N
middeleo elechte voorweardelijit coo. sebepen bestoken opnienw de Lunit ver elaeo t litioen- foen butnand-us ui
trabande kunnen sijo, dear zij zoo- eche etellingen ann de knEtf bijbe verstrek nt graios avis n butede
wel voor bet gebruik der burger. Nienuwpoort. Ten WVesten van Rijeseel rubriek Beautwoordingen enz.: ter
bevcilking als voor bet leger beetend wordenl de verbondeen op verechil- .1ees er asd een pri]elijet
sijo. tende punteo teruggeworpen ; tal van Wij ..9 d -Linds 24 Jan. G
In sake de qU~~Buaestie van het; aan. Engelschen worden gevanogen genoeo de opreotren bo rto ep8 hieerd. N n A It l de 2F r.
bouden van ch pen opee, zegt de, me.tne e enr enne an Saoj G Debarb~lerl 18 ., L
Amerikaane ~h~g~pe~~l~~~oregeein, dat nij hete o Op bet Ooetelijk oorlogeteren wij Ginem eene Tramwoeeg len aogndere dar ale Eer
recht der oorlgorne o n ken de LDaiteche troepen bij War Geettn Mrmwg astachppije
dereoek erkent, mear dat bet bewi's eba orenoemct nvju
van een vijandelij ke beetemming terug. 10 Ga~liciB rukken de Ooeten PrijS f 2 0 & 5. P j. s~l~''A,......1 A koe van
sanwezig diet tezijn, wanneer een rijkreooutordeSraz !* ** **
ooderzoekr words ingesteld Verder De ,, 'm en" blj opmienw vijl wearin begrpan da gelrgid kotdol~ozecontrolr Frieds H 30l Jan Marseatho A
protesteert de nota tegen het op. Engelee e chlepenr in de G~olf van to 100 nunners van ultlootbare fondsen. drV 8 aaab
brengen van schepen van neutralase Bengalenl in deng6Zroad t1ebebben ge BUREELE-N: Amaen %eo 80 Araba
nfaar havens van coarl~ogvoereden, boord, en een te babttliefi'9ermeest~erd. Rose aria H 80 .,Arabat 1
uiteluitend op verdeuking eo be 22 Oct. De rDuiffchers dringen BILDEEDIJlL.9TRAAT' 98, DEN H~AA. Refurgio H- 81 Arube
toogs zij, dat het de pliebt der oor-aann het Yeerkunaal, tehl Ei~deo van st adellver v 81 Fe uentea
logvoerenden ie deo neutralen handel Distaniden vooruit. BONDGENaOOTE~NSTIR. 19 BRUSSEEL Eselle B 1 Fb..rua
to beachermen. De 1)uisebe troepen blijven in Po- Proenoummers sija g~edurende een Peris dearama 4 .. to Dozl 1
Wijdere ~beachuldigt de nota Grorot. len terugabrekken. Die GOoetenrijkeehe maaud op sanvrage gratie verkrlyg. Virginis H 4 Vele Com A
B~rittanniti, das met het Ameri- tnroepert houden nog stand' eo ver. b~iaar on Abonnementen (welke op de0 C
heanech kroper andere is gehandeld elaan bij' Sw~angered twete Raealsehe lateen va elke, maand kunnon in- a
dan met het Scandinoattche. DA diviieice. D~e Ooateorijkeehe voorhoe* gasn) worden- aangenonlen bij den A
Amerikcasnsche ladingen voor Itarlia: de rokt Oserno>witaeb, de hoordstad Uibgover van de Coureat. Desen morgen la hes Zweedech .S. 8. AM IE hte'


La8 t~uayrat
Masracalbo


Amsterdam
New-York
Maereacabo
Ma~racaibo


~ew-York
Marracaibo
La Guayvra


lew-York
~a Ciuayra
lartgealbo
lew.York


.Ian.
F'ebr.

,

,,


2 Febr,
18 ,


lalveston
lew Orleane
a Guyra


t
M arcatbo
64nova


J an,
,,
1,,

F r.
,,
,,
r

,,


30
80
1
1
S
2
2
6
4


Pto Rico
MaraCaibo
Vela de Coro
Ara bs

Sto Dmlng
Maracolbgo
Araba
Maracaibo
lel Barlov.
Araba


b6eona1 H
'isco Hermn
ironelleB
zirinia 8
]ctugio a
oass M~aria a
eo cca VD
liz V
liciai V -
Ltene a
Lmadeo V


Sbluneageloopen met. en lading steenkolen.


HoOROF81l0 DIstinqll *


van Veortrok
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs