Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00098
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 30, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00098
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

- -._1
T-


',it hald verschiijnt elkenr Zarterdagr. BUIREAU VAN DIT BLAD :: Voor het noitenland per jaar n. Iro.-
.1bocnnement~sprija voor Culacqao, ~ontaire, Amb foneljk umesf. .5
eni de lIovenwindlsche eilaniden per drioit manllren Waterkant NoP 4, Overdijde. PIIrije der A~dvertentii~e van 1--7 regarls f. ()."in: vour el-
11. 2.-- met voornithetaling. DRUKKER. B. L. BOGAERS- ke ee er7cs


ideal, de navolging van C~hristus.
verdwfeen meer en meer; dikwijls zd6
zeer, dat men verschrikt uit.riep :
,,Hoe kan God 't nogv langer dolldenl?"
En on, nu de geesel G~odR over one
is grekomen, on vragen we vol ver-
bazing: Wie dPrang de ver antwfoor-
delijkbeid voor deze bezoeking ? Il
Dat leder op sijo eigfen borst klop.
pe en zegge: mea culpsn, meaHmaxi.
ma culpsr; ik zelf e0 mij Ie mapde
menschen rijo inr de ontaulrde mreat-
schappij de grroote schuld~igan.
G~elukktgerwfijel straft Gdaltijd
als een Vader. D~e tuchtiging in Zijn
hand is atijd tlen g~eneesmhidel.l Een
pijolijke operate moset de ziek te uit-
reeien, die voor de mastchappij ten
doode zoui zIjri. Hoe gewfilliger wij de
rampeti dragen en ons voegen naar
Gods inZiChtern, des te minder streog~
en des te korter van duur zullea de
etraffen zijo.
Zie, dat is de christelijke opv~att~ing
van den tPoge~nwoordtieen lijllienetijd.
Waarom dan den viiland haten ? IL i-
ten we de zontden beaten; eerst rn
vrooral de eigen zonden. die over hlet
menachdom deze tuchtisring hebben
gebracht. Wij weten toeb, dat slechts
een zeer, zeer klein gedeelse van ben,
die men no ,,vijand" noeut, worke-
lijk schuld hebbea aan dezen oorlog,
dien cij lijden en betreu ran 9ionals
wij. Bijna al dere,,vijanderr" kunneo
wij breedersrs in Christus" noemen;
en God verlanige, dat wij alle men
schen beminuen, zells onze werealij-
ke vijauden; hoa souden we dan on-
ze bre-edere kunnen haten ? Z~ouden
we ze haten, da~n worden we veet
echuldiger dan die meesten hunner.
liaarom: haat uiet, veroordeel oiet~,
en grijp Diet in bet recht Gods, D)ie
sprak :,,A~n M1ij is het oordeel",
maar luieter naar Gode woord, dat
one liefde voorschrijft jegens onte
vijanden en vergaiffenia eischt tot se.
ven maal zeventig keer.Belgie lijdt gebrek.


In een percagesprek deelde de beer
W. A4. van der Veen, voormitter van
de Nuederlandsche aid~eeling van bet
uitvToerend cormiteit van het Ant.
werpech C;entraal Bureau voor Vlueb-
telingen het volgende mede over
den toeetand der in Belgii gebleven
Belgen.
Daar zijrr te veel matken, zoo begron
de beer Van der Veen, die kunnenr
leiden tot outstem~ming, tot mis
veretanrd, t~e groote mo~eilij kheden
o n it een werkelijk neuitra~l oog-
puut de dingen te verklaren en recht
te late wedervarea, soodat ik maar
omoiddellijkk zal aeianvanen met bet
feit dat de nood er is en ook dat
de factored werkzaam on dien nood
to bestrijdeo te awak ziju oni te

,Wij hadden in ouze compagrnie
een priester die wij ,,oozen reddrer"
noemden, want, zonder bem souden
allen, die man de koge~ls ou tenap-
ten, aiet meer in leven ziju. 10 een
woud lagen wij in een loopgfrelat
grebeel bero~ofd va~n drinkwater. Wij
brachten er drie larnge daene door
en drie uech ten. Er beyond stch
le~chts water dicht bij de 1)uitsche
loopgraaf.
Al dien tijd beeft die priester, door
op handen so voeten lang~zaam voort
to t~ruipen in het elijk, voor ons
water gSaan ha~le n ut een bro~n, die
op bijoa een kilomaeter afettand lag.
D~e held deed zoo eetnig~e malen per
dasg.
Een krathollek solilaat.


1900et 10 d b Gliff Eodat is een geduchte vijand,
1'8oloetiue e l Gurre vooral, daar wjhem niet voldoen.
de mien, omdat hij in 't gdheim
tueschen one is geslopen, zonder dat
Eea hblschop over 110 Dultschers. wij de uitworking voelden van sijo
geleidelijken inval, gluiperig, over,
Tot de meest krasse citingen over biddelijk.
Duitsehers door kerkelijke gezagdra. ,,IUe 1)uitsche filoso~phie is het Kau.
gere behooren de volgenade verkla. time, dat alles tot zichaelven te-
rang~en, door mgSr. Bonruefoy, bis- rugbrengt, louder rekeningf te hou-
schop vau A.1x, afgelegd san den den met de openbaring.. Het is die,
publicist C~ontamine de Latour en welkie de moral omaschrijft ale een
gepubliceerd in de,,Gaulois." Ik geef ultvioeisel van het individu.; die be.
ze wonder commentaar: weart, dat, de menach de wearheid
,,Wij moeten one ontrukken aan uiet odvng~e,~ maar dat hij zelf sijo
dlat verfoeilijk saaid deFr Lluitsehbe fi-whrbeid maakt. Zij is in kweteen-
losop~hie. Ik verzeker~ u, dat, indien de tegeospraak met onke natuur.
wij dit dedeni, er een schaoone over. lijke neiging, mnet ons geloof, onze
wionina zou zijrr behorld voor de tradities, met dat verbev-en ideal
F~rause te redfe. Overwviunaar zijo op wnaraau wij de superioriteit van
bet elagveld is school, is verbeven, one goaladit v'erachuldigd ziju. ~n
doch den vijand overwmineu op ~toeb, wij] hebben haar invloed on.
geestelijk gebied is ook noodig. Wanot der~gaan, omdat zij vieit, en omdat
de D~uitschcer sijo er niet mede te- sij bevrijdt van alle breidels.
vreden, one ten ouder to breogfen De filosophis van Kasnt is een pro-
hmet hun indlustrie, hun1 spio~nneu enr duct der G~ermanuosche ,,Kiultur".
tino leg'ers. Zrij bebben ous vergif- Nu wij bezig ziju teen den verdruk-
el tt met hun filosophie. die ten ker to storijden, moeten wij one ook
slte one karakter heeft mievormd. van deze vrerdrukking bevrijden. La-


ten wij weer gebeel Franeoben wor-
den met onze gebreken, het sij zoo,
maar ook met onze deugden.
Overigeos ziet men tot welk een
monsterachtige aidwaling bet Kan-
timte in D~uitechland heeft geleid :
den ellendigen hoogfmoed, welke
blijkit uit alle daden, en die ge.
sichriften van sija deckers, die doen
gelooven, dat de heele wereld geen
to groote prool is voor hun beer-
scheredroomen, die massamoord~en,
die manslagen, die plunderingen, die
brandstichtingen, die Hystemartieche
verwoestingen, volvToerd wonder voor-
weedsel~ van een zoogenaamde be.
schavingv, voorts de afechuwelijke
schendingen van de heiligate rech.
ten, waarvoor de Duit'echere geen
veroutschuldiging bieden, maar waar-
op zij zich beroemenl B un moraal
leeft in hen. Zij maken zelf hun
waarheid! "

PrOiesteS 18 110B 00flog.

E~en ige datgen usl den valI van
L~ongwi), verselt Lea Fgaro, sag een
luitenaut d~en sergeant dien bij dood


1


met ~ee eervolle c-pdracht naar a ewoon D~e Engelschen ve~rloren
Itualanld is gereisrd on een Groot slachhts I offcier en 13 martrizen
vorst een booge onderecheiding to aan doodlen, 3 officirreo eni 2G ma
overhandigen. D~e Faranpchen nemen trozen wren g~ewrond.
hoogere _posities in dan de 1)ulit-
schers, die in de nauwe dalen en
bergpassen seer veel last van de
kleine bergetroomen en riviertjes A we sh l
hebben, terwijl sij voortduread door
hun vijand worden beachoten.
In het Noorden van Frankrijk
wordt over en weer grestreden met Ie cijf t orgtl
afwieselend reluk, maar van de ge Mescrjti Noegn:
deeltelijke overwinning der Dutitschers Hiet Katholielke Noorsche Week blad
bij Soidsons is door hen verder .,Sint Olaf"' dirt, voor zoo ver zijo
weinig partij getrokken. beatek Iiet toelaat, bij voorke~ur in
Het boofrdnieuwe van de week is ziju oorlogroenieuwe de moole daden
echter bet Zeegerecht tueschen 1)uit. van heldenlmoed. zelfopoffering on
eche en Engeleche dreendoughts, godedienatzin ter vermnelding waardig
w~earop reeds zoo lang word gewacht. keurt e n ales vermi dt, wait geschikt
Biet gevecht beeft plaats gehad in is om hnat te wekken of antipa
de Noord-Zee, + 100 miji teu N, thiei~a te beatendigen, schrijft wonder
van Nederland. bovenstaanldenl titel een belangr~ijk
Zaterdagmorgen 23 Januari, heel opstel, dat ieder ter harto kan ne-
in de vroegte, voer een Engfelech men.
eskadfer, beataande uit slagechepen Aan wien de schuld ? aldus'vraagt
eo lichte kruisers wonder commando bet. Geen vrtang homt bij hoog en
van Vice-Admireal DAiVID RBETTY enl laag in deze d:-gen van rampspned
een flottielje torpedovernielers onder dikwijlder ter tafel dao deze : Wie
Comodore Tyrwhit, toen ploteeling draagt de schuld van dezen oorlog
san den horizon vier groote D~uitsche on van zijoe verachrikk~ingen ? Som-
slagschepen dichtbaar werd~en, die migen, misechien de meesten, zeggen:
verg~ezeld van licbte kruisers en tor. ,,'t Spreekt van self, dat hij bet iH,
pedojagers, in de koers van de Engael. die den oorlog verklaarde." ,,Neen",
sche kuet s~tevenden. Niet soodra zeggen de andereo, bj is 't, die
hiad de Dunitecher den Engelechman door ziju oorlogetoebereidaelen en
opgemerkt. of hij wilde sich weer sijo geweldlige mobiliseering deni an-
binoen siju amrijueogordel t~erugerek. deren tot de oorlogaverklalring beeft.
ken. Het werd een woedende jacht gedwongen,om zelf met weerloos over.
tueseben de Eng~elschen en de h~it. valley te worden."
sche~rs. Ten slotte kreeg de super ,,En wie draagt r!!,chnld~ van bet
dreadnought Lion, die voorop ging verwoesten der monumenten, van
en gevolgd werd door de Princes het in pulo leggen van steden en
Royal, Neio-Zeeland en Indomitable, den dorpen, vano het n~eerschieten der bur
1)uitechen gepantserden kruiser Bli. ~gere ?" ,,Zij, die bet deden", ze~ggen
cher wonder schot, ofechoon slechts wederom summigen, misechies wel
de puntjes der master aan den ho- Ide meesten. ,.Neen" zeggen ande.
rizon te ondereebeideD warea. De ren ,,uiet zij, maar diegenen, die
D~uiteche Derflinger, Beydlile en Mollke de monumenten tot oorlogesdoelein.
hielpen toen een handle mee on de deo gebruiken, co, in strijd met 't
schoten te beantwoorden. volkenreebt, verraderlijk soldsten
Om half tien begon dit goveebt vermoorddeo of gewooden ve~rmiuk-
op zee on on 660 our zonkr de Blii. ten."
cher, na eerst een weinig uit de ge leder, wiens vaderland in den oor-
vechteliole gestoomd to siju. Van log betrokken is, autwoordt outeill
de 885 opy-arenden werden er slechts Ibaar, dat hij, die tegen het dierbaar
123 gered. De D~uitschers wisten vaderland oorlog voert~, do heele
zich to dekken door de drie 42 clM. schuld dreragte. Zjdenken er niet
kanonnen van Helgoland on liepen aan, dat toch beide partijeo in de
een vluchthaven bionen. zelfd e ask oomogelijk achuldig en
D~en volgenden dag schijut er nog onschuldig kunnen ziju, en vooral
een nagevecht te hebben plaat e ge denken sij er niet ann, dat sij zelf
had tueschen kleine kruisers en tor in de meeste gevallen Diet in stBat
pedo's, althaus de DUiteche Gaz~elle sija, zich een zaakkundig oordeel te
liep deerlijk gehavend een Zweedsebe Ivormen. Verreweg= de meesten toch
haven binaen, terwijl de Engeleche hebben noch de feitenKeonia, noch
torpedoflottielje do haven van Eden- de overigie bewijamniddelen tot hunne
burg binnenviel met nog 81 over. beechikking, zooder welke toch can
levenden der BLUCHEn. Gok Com- rechtvaardig oordeel oomogelijk is.
mandant ERDMANN beyond zfc[leh Menast ecovoudig of sijo gevoel
wonder dese laastten. Om zija moe- of siju belaug bet oordeel vellen -
dig gedag lieti men den Comman en er ziju geen ourechtvaardigere
dant sijo degen behoudea. oordeeleu dan juiet dese. Willen wij
D~e geestdrift in Engeland over. ous uiet bloototellen Han bet gevaar,
deze overwinning op see is buiten. one schuldig to ma-ken can onrecht-


vaardrigheid, dan moeteni wij erken.
neun enr toegeven, dat wrij inderdaad
rviet weteo, wie onmniddellijk verant.
woordeliik is voor dezen oorlog en
deze verwoestingen en wie derbalve
voor God voor deze sware schuld
ten gerechte sal g~edaHgd worden.
Maar dit belet o~ne ale christenen
niet, to achterhalen, wie de middellij.
ke verantwolordelijkbheid van aidjien /
rampepoed draagt.
Wanneer men een steen irr 't wa.
ter werpt, dan is wonder .twijfel de
steen de naaste oorzaak van de
stoornis inr 't water; de eigeolijke
connarrk ligt in hem, die den steen
wierp. Treft one de zweepelag van
een vijaudelijken Inanval, diies wij
voor onverdiend houden, dli is het
under twfijfel de sweep, die we voe-
leri, maair wij] Moeten toch Pr aan
denken, dat eene hroogere harnd de
sweep voert.
God last toe, dat wij getuchtigd
wforden, eii de oorlog is een bene
king van Zijnie hand. WFee onf, wan
oeer wij, ala Jerusalem, den tijd on-
zer bezoekiigr nliet erkenncon; wan.
neer wij, ondler de straffende hand
Gode. ietl inzieo, dat God de wereld
straft, en one met de wfereld, am
onzer zonden wile. Waont wij zij o
self we er sleebts aau, datenkele maan
deo geleden, wij allen het eene wa.
ren, dat bet z66 niet langer kou
voortgaan. D~reiglle niet het onge.
loof, dat alles wat bellig is wil ver.
pletteren on met steeds grootere
driestheid optreedt en met het on.
geloof eeme weerzinwfekkende schaam
telooisheid en eene grenzenlloose on.
sedelijkheid alsa een storavioed
heel Europa te overstroomen ? Wer-
den niet reeds de kinderen van de
chriatelijke zedeleer vervreemd door
eene moral touder dogma ? Werd
de godevereering oiet bespot, de hei.
liging vani den Zoudag niet syste.
natisch veronachtzaamd 7 Werd niet
de heiligheid van bet huwelijk op
cynische wijee aanrgevallen en onder-
mijud 7 De geboden Gods, de geboden
der Kerk en die der natuurwet in
't openbaar veracht 7 B~et bestaan
van God voorgesteld ale een binder-
paal voor aardech geluk, zoodat men
dit bestaan outkende en het genot
en, deo rijkdom ale afgouden saabad?
IOntkende men oiet de der ziel en de straf van het hierna.
maarls ? W~erd niet over al bet bo
venaatuurlijke eco banvloek ultge.
sproken 7 Sotood de Kerk, de hoed.
ster van bet bovennatuurlijke leven,
niet in vele lanoden bloot Ran de
rowete vervolging en coderdrukking;
en miekeilden selfe diegeuen, wvelke ale
goede K~atholieken te boek wilden
steam, haar gesag niet ? o
Hand in hand hemegn ee
jmatelooebeid in spije en d raink en
eene bandelooshieid in de kleeding,
zooals men ze eleebtse in het beiden.
dom kan vinden. Het eb ris telij k
..-- ..- .---- --- .. AlhL.
gewaand had, terugkeeren in zijo
compaignie
Gewood eno bet boord eni op twee
plaasten san de armen was deze
onderoffcicer, na verpleegd te zijo
in een ambulance in de achterhoe.
de, oog niet volledig hersteld, terug.
gekeerd op sijo poet.
De luitenant maakte hem hierover
zijo compliment, maar raiudde hem
tech eann, een bewife te vrageo, dat
hij zijo wonden in dienst had opge.
loopen.
,,1)at kan later een unttig docu.
ment voor je zijo, zeide de lukte.
nant, om een burgerbetremikking te
krijgen......
.,Dank u voor den g~oedeo read
luitenant," eeide de sergeant, wien een
puntbaardje een krijgehaftig uiter-
lijki gaf ,,maar ik heib~ ecoe betrek.
king, die ik na den oorlog terug
krijg...... ik ben priester.

Een helilhaftige priester.
Aan een brief van een pastoor-
deken aan MJgr. dfen bissehop van
Wimes outleenea wij:


DELO RO O .


't Rehijnt cynisch wreed,, mgAr wij
verheugeni one, dat do wedlerzijdech~e
b~elegering is opg~ebroken en detrospen
overal weer tot volle actie zijo g~e.
komen,
Nu het toch eenmeal oorlog is,
hopen we, dat de verachillende par.
tijen het maar soo Rauw mogelijk
utitvec ebten. i
In de leatate acht dlagen sija er
vele stoute, koeve daden to vermel.
den.
IDe Perhoudeneo hebben bet in Bl-
giBC zeer ewaar to verantwoorden ge.
had. Nieuwpoort, reeds laug plat ge
Rchoten, werdl weer eens opnioeuw door
de IDuitsebers g~ebombardeerd om de
Verbondene ni urlt) hu telling to ver-
drijven. Maar in p~laate van achter.
ult, zijo de Verbondoeun vooruit ge.
g~as en hebben zichi nieuwe posities
veroverd in Lombaertaijde. D~it punt.
is vaDn trategrische beteekenia, gelijk
wel blijkt uit de vele gevechten, wel- i
ke daar geleverd worden. Afen vrer-
giete miet, dat nog altijd het yzer
gebled overstroomd is. Het water
houdt de 1)uitschere op een afstanrd,
mear ook de Verbondeneu. D~e dro.
ger plekjes on hooger geleg~en wegen
syjn dear nu goud waard. Langs de
vrugabhleven duinen opkruipend, heb.
beri de VerbondeneD ou een prachtig
standpunit veroverd om hun awaar
gieschut op to stellen, en daarmiede
de opsil3,rplanltsenvn vordsel en
ammumitie der Lunitschers te beschie.
ten.
Gok rondomn Yperen word3 weder
herhaaldelijk en swaar gevoebten,
mear ook bier handhatafd~o de Ver-
bondenen hun veroverde atellingeo.
Zeebrugge beeft ook weer eene bezoek
gehad van vliegeniers, die met hun
bommen een ooderzeeiir vernielden,
een benzine-t~ank in branid schoten,
alemede een kruit-magazijo, wearbij
ook talrijke mnauscebppen omkwa.
man.
Op bunne beurt beb~ben de Daitscebe
vhiegeniiers weer D~uinkerkien geboi-
bardeerd en de Engeleche kust. Een
heele reeks citeden woerd dHar beZOCht,
maar men is daar thane op hun
komet voorbereid en dooft eecvu
dig; alle lichten, zoodlat zij niet zien
kunnen .waar zij zijn. Mlaar de vilie
geniere lieten huo zoeklichten op ie
glinstereade spoorstaven vallen en
volgden da spoorliju. Zoo k wamen
re vainself in de met elkander door
bet spoor verboudene eteden. ~e
mat~erieele schade door hun bom-
men veroorzaskt is betrekkelijk ge-
ring, mear er werden belassi tosh
nog verschillende menscebe, mannen,
vrouwen en kindereo, gredood.
In den Elsas beeft GrlI. G;ALIENI,
de Gouveroeur van Panrije, de leading
op zich genomen, dear Girl. PaU


Onze


Parijeche


correspondent


Ieebrijft ons:
Treffend is de bulde gaeweest b~ij de
Requiemmis voor de zieleruwt van
And r6 Le role, (zoon van den be.
kenden kastholieken afgemaH~rd igde,
en ten gevolge eener d~ooelijke ver
wounding op bet stagveld overleden)
g~ebracht door abb4 Lamay.


No. 8


Zaterdag 80 Januari 19816.


B'Este .Caargang


I1I d.K WI LAD 100 DE O iecuRA cA o 0H E E~I L~sAD ENIn den economischen toestand van
St. Enetatius viel in het verelag-
faar, vergeleken bij het voorafganod
Jaar, eenige voormitgang waar to
nemen, die voorname~lijk to danken
is san de katoeocultuar. Deze gaf
betere resultaten dan in het laar
1912. In dat jaar werd 17,400 K.G).
katoen met een nette-provenu van
ruim t 3,300 nitgevoerd, en in 1918
27,803 K(.G. met een netto-provenu
van ruim f 38,000, of sani katoen
bijoa 60 %o en ann o~pbreogst ruim
14#meer.
De handel die seb tot den klein'
handel beperkt, ondervood van de
muime opbrengst van de uitgevoerde
katoen eenig voordeel, sooale blijkt
ult de boogere opbrengst van het
invoerrecht en utt de opbrengst vado
bet accij ne rech t op gedietilleer ,
wyjn on bier, die ougereer gelijk was
aan do in 1912 verkregene, bij de
cijfere van vorige jaren guneti; af-
stekende opbrteoget.
WTeliewaar deden 51 echepen mn-
der (d. i. 20 %o) bet elland ann dan
in 1912, doch de bruto-inhood der
Hchepen steeg met 9950 ~Ma of 75 6.
Ook op Yaba was in den economic.
echen toestand eenige verbetering
merkboar. Van dern oogst van de
twee voornaamete producten van
bet eiland, nl. aardappelen en ulen,
die gunetig t o oemen was, warden
ultgevoerd 26 495 K. CG. Hnrdappe-
len en 2907 K. G. uien en ejalotten,
tegen reepectievelijk 22,500 K. G. en
710 K. G. io het jaar 1912.
Ook bet total van den uitvoer
naar het buiteuland overtrof bet
totant dearvan in 1912 met ruim
10 %6. D~earentegen nam de totaal-
waarde van den mnvoer ust bet bui-
tenland, vergeleken bij de totaal-
waarde dearvan ton 1912, met ruim

0 3. Gezondheidstoestand. D~e~ezond.
beidstoestand van de bevolkin~g op
Curagno was in bet algemeen beter
dan in bet vooreignand jaar. D~ank
Ei) de overyloedige regens in de eerate
ea in de laaetate maanden van bet
jaar kwamen, -in tegeostelling met
1912, toen sich seer vele gevallen
hadden voorg~eduan, eleebts eukele
gevallen van ecorbut vToor; dear.
entegen vertoonden sich vele geval.
leD Van aandoening van de spije-
verteringeor anen.
Voor vrer lere mededeelingen om.
treat den gezoodhe~idstoestarnd en
omtrent de hygiuisoiche toeesanden
ap Curagao wordt verwezen naar
b jlagen D en E.
Gok op Arubs on Bonaire was de
ger~condheiadostoeetan beter dan in
1912 In de eerate maanden van
het veralayyjHar deden sich wel ee-
nige geval en van typheuse koorte
en ecorbut, voor, doch daarea trad
verbetering van den toeetand lu,
die tot bet einde van het jaar asn-
hield,
Op de bovenwindeche eilandlen der
kolonie was de gesondheidatoestand
der bevolking gunetig.
g 4. Regenual. Een overzicht van
den regeoval op de verechillende ei.
landen der kolomie is opgeDomelo i
bijlage F, terwiji in bijiage G te
vTinden sijon de merandelijkeche ge-


(tackie) vergroot.
Al de met gouvernementesubsidlie
gebouwde dammen verkeerden in;
goeden loestand; de dam, die in
bet jaar 1891 was doorgebroken,
werd hereteld.
Op tSt. Martin is een nieuwe put
to Cul-de-Sac gegraven en is een
aanvaug gemaakt met bet graven
van een grooten put to Koolbast;
het waterg~at (tanokle) te Prinseo.
kwartier word schoongemnakt en bet
meteelwerk van den gouvernements-
put aldaar verateuwd.
Taylor's put op St. Eustatius le-
verde in de droge maaucdeo 3350
El. L. water teen 3650 Hi. L1. ini
bet jaar 1912
I)oor den grooteren regeovlcs heb.
ben de re~genbak~ken in de behoefte
san waterverechafflog op Saba kun~-
sen voormienl zoodat de bevolking
gesn gebruik behoefde te maken van
~e brounen san bet strand.
Q 6. Koloniaal- en Sehroolmtseeum. D~it
museum is geaestigrd in een der lo-
kaleo Van de Hendrikschool op Cu-
regao; hes moebt zich ook in 1918
rerhen en in de belaugstelling van,
vreem elingen en inwonlers. Blison-
dere sorg werd beatetad aan de school-
bibliotheek, wearvoor v~eracheadene
present-exemplaren inkwamen. Van
bet tentoongestelde werd meermalen
gebruik gemsakt bii bet ooaderwijs
8 7. Greoep Nederlandsche Antillen wasn
Ikt Algemeen Rederlandlsch Verbond. Op
ultimo D~ecember 1918 telde degroop:
op Curagao 174, op Aruba 25, op
Bonaire 18, op St. Martin 5, op
St. Eustatius 5 en op Saba 3 leden.
Ook in 1913 ondervood de groep
van het koloniaal bestaur mo~dewer-
king in haar streven on door gel-
delijken steun joo elieden aan to
moedigen zich in bet moederland
verder to bekwames. Zi) keerde drie
beursen utt tot een gezamenlijkr be-
drag van f 550.
9 8. Ouragaosc~he Padvinders-Organi.
sadie. D~eze op bet eilami~ Curagno
tot stand gekomen vereemiging beeft
ten doel mede te worked tot oplel-
ding van de Curagnosebe ]eugd tot
goede en flinke stastaburgers, door
byj ben man to kweeken eerbledl voor
bet getsg, tucht eni nametenlielde.
Op den 3taten D~cem~ber 1913 telde
de or arnisadie 93 gewone ledeu, die
contri butie betalen, een hoofdleider
met elf ouder sijn leiding werkende
troepleiders, en 74 jongens van den
leeftijd van 11 tot 18 jarren, die als
leerli ngen-pad vinder bij de organi-
satie wairen anagesloten.
O 9. De haven van Curagao word
bezocht door den Amerikaseechen
kruiser Des Moines, van 30 Augustus
tot 3 September 1913, on verder
door bet, Venesol~aanch jacht Julia
van 20 tot 22 SJeptember 1913 en
door de Amerikaansche jachten Oned.
da en Warrior, re~e ectieveljk van 22
14t23 en van 23tt2 anuari
O 10. Op den 10den Au natus werdl
,St. Martin besocht door den Gou
verneur van Gjuadeloupe, vergezeld
van den burgemeester vanl bec
F'ranech gedeelse van bet eiland,
den kolonel en den commandant;
van bet Franeche koloniale leger


sendaal, Brugestreaa 23. Eventueel
inkomende greldeo kir nnen via de
bankieratirma LaFne, aidaar, worden
overgemaakt.
De Maaebode.


Wat de Engelsche8 van de
DultSsllOF 100Fr *
Vanmorgen, zoo nchrijft de oor.
logscorr. van de Times. 22 Nov., ult
bet Rare de Calaisdepartement, ver-
nam ik van een officer der afdeo
ling motor-rijders verschillende leer-
zamie bijaou~derhleden over de respect
tieve v~oordeelen van gfepanteerde
,luto's en motor rJijilelen
Volgens het gevoelen van mijo
zegsemn is bet rijwiel, vooral de
lunitsche machine, van meer alge-
mee n ut dan de auto.
Een machtige, gepautserde auto
voorzien vau son ver-dragend ka.
non, beeft volgens dezen offkcier, een
grooteni voorsprong door tijn uit-
montende hoedanig~heden.
Om eebter feen wapen to kunoneD
torsen van een kaliber, dst in evei-
redigheid staat met den omvsag,
moet de auto groot en breed en
dearom zwaar zijo. Zij is meer dan
weunchelijk alebtbcaar, selfe wanueer
ze geechilderd is, in de vreemde pri-
mitieve tinten, die zoo goed den ge-
pantserern trem verbergea; en ze
is ouhanteerbaar omn de eenvoudige
red~en, dat bet op de wegen van
Vlaunideren heel wttijd kost ze
omI te dloen keeren.
D~eze! wegea beetaan uit een enge
streep grintwfeg, just nog ruinte
latend voor t~wee kleine auito's naast
elku~ar en worden geflsnkeerd door
strepeni macadam, wier breedte zeer
uiteeoloopt on dtie mn dezen tijd van
't jaar outer modderpoelen sjn,
daar ze een pear duim lager liggen,
dan bet midden van den griotweg.
Een root en zwaar voertuig o~p dit
t errei n on te weoden is onvermij-
delijk een langzasm werk, terwiji
de a~uto, ouder dit bedriJi volkomen
onbescherud is tegren een sanvl, ll
D~e motortiets, bewapeod met een
klein snelvuur-kanon, zooals dese
op groote scebal door den vijjnd
grebrulikt wordlt, is klaarblijkeijk seen
wApen van veel rooter bruikbaar-
heid. Ze is zeer klein, nardert ouge.
zien zoo dicht ioogelijk en, grebruik
mnakend van de boomenreeks, die
langs ieleereo weg staan1, ktan ze
laugre written vol verrassingen maken,
sanvallen on veilig terugkeeren.
Zij behoeft zich miet te houden
aanl den begrinten ho ofd weg maar
kan over de modderige zij wege n
riidenl en de groote kuilen vermij-
den, die dea oodergaug zijo van deo
zwrePn auto-
Eeni intelligent berijder en schdrp
sebutter kn in eeni paar minutes
een geweldigen hoop kwaad doen
met een deer machines. Zoodra bl]
zijo punt van aanval bereikt beeft,
sprint hij eraf, en doet zijn ma^
chine een weinig naa-r links over'
hellen, terwiji hij zilo RnelvuurkrDnOD
in de goede houding brengt; om be-
diend to worden. Een handige kerel
kan een patrouille of een transport-
konvool neerdchieten, op sijo rij.
wiel springen eni wegfrijdenr met een
vaart van 50 kilometer in bet uur
bijna v66r de Hsanevalleone zich be.
wust zija van sijo tegenwoordigfheid.
En op ziju terugrit is bij maar
een klein en niet gemnakkelijk to ra-
ken mikpunit iu vergelijking met de
zwarre thak van een gepanteerdeo -
auto, die moeitevol over den naiuwen
weg' terugrijdt
Wat de D~uitechere ook mogen
hebbeir kunneni leeren van het ,,ver-
achtelijke leger' wij hebben bijna
even veel kunnten leeren van honoe

mpo ded geedge 10 ton-trekken
de wagens at tot het rappe bewe
gelijke miotor-rijwiel toe, bebben on-
ze vijauden alle mcagelijkbheden van
hbe moderne oorlogs-machien gron-
dig bestudeerd.


Dezelfde solide prarctische denk- middelden van de weerkundige waar
beelden beeft men kunnen beepeuren nemingen in hlet fort Amusterdam~~ op
zoowel in hun t~ransporteysteem aileCurageo.
in alle andere dangren. g 5. Wateruerseadging. Met betrek.
Engeland bouwt de beate miotor king; tot deni waterstand in de go~u
riowleleo van de wereld en telt de vernementeputten op C~uragao wardt
meeste en beate berijd~ers. Een goed- verwezen naar de bijiage H.l Ornltrenlt
geoefend korps van ervaren man- den souleg van putteni en dammen
sebappen, die een licht machinege- worden in boofdetuk J, Laudgebou-
weer weteni to banteeren, zou zeker wen en Openbare werken, eenigie
eeni onberekenbaar nut blijken te mededeelingen gedaan.
sy~n voor onze strijdmacht. Op Aruba werd een der groote
wPaterkullen, bekend ale ,,tankie Leen.
Koo i~lV*dg dert." schoongemaakt en wordeo een
Kolo aal erslg. ,ar putted gerepalreerd, terwiijl door
particubieren twee putten werdeo ge-
graent~, die beideni redfelijk goed war.
19186000011B@0 V8B 81001808888 88td. ter gavou.
evog. Door sankoop van een perceal in
(het 3de district werd een watergat


overwionen; dt de moeilijkheden, kunnen bieden, antwoordde de beer
verb~onden san lenigino- van dien Van der Veen, dat dit alleen mo
nood talrijk zijo *dat bet simple gelijk is, als, alle regeeringRen (ook
Fri t. dat zich tneer danl 7 miillin~en van Nederland) den grooten phi
menschan dear bevinden en goed lanthropischen organ~isatiesi der we
don, een z66 da~t meni zich elechts heeftl in te middelen Met een paar hondferd
docnken in de dagelijksche nooden deer voertuigen, zou veel kunnien
van one eigen vaderltood met ziju wordso gedaan. OpelagplHteten van
ruim 6 million inwouers om e~enigs( benzine zouden kuinoon worden ge-
zins een voorstelling to krijgen vanl maakt D~e brecherming~ der 1)uitsche
dfen omvancy van bet schrikwekkend militaire overheid zou kunneo wor-
vranstulk. MEn ou heeft men in Ne- den Hsngfevraagd; faciliteiten voor
drrland, nos spoorwegeo, booten, verkeer kunuen worrden verzocht.
kanalen. pe estinde handlelsorgani- D~e zaak in het grorot genomen, is
saties, post, telegratie. politie enz. enz. geen aangelegenheiid, dlie kan worden
11iaar van dat alles beetuat in Be~l. geregeld door een norlogvoerende
giI; slechts een schijn. mogendheid als 1)uit~echl:and, en hoe
G~eheele landstreken zooals de wel bet oogetwijield diep zal gevol-
beide ViasaderenP, Luxemburg, He- len, dat, hier een plicht rust op deu |
negouwven en dergelijke, zijn total overwfinnaar, is het te begrijpen, I
afieenoeden van bet overige deel van dat een Regeering, die verkleard I
de wereld. Behoiorlijke docutnentatie heeft;, ten koete vanl den laateten
en statistische gegfevens, kortom man ala bet most denl strijd tot
alles wat noodig is on betx vrsag~-een bevredigend eiode to brengen -
stulk te overzien, bestaan niet, zija dat zulk een regeeringf hAAr mjill-
niet verkrijgbaar. Wtat wij van deo tire maatregelen oniet zal willen An
nood weten, weteu wrj door ae80- Zal mogeu verzwaskken, tenieiode zich
schouwine in de onmiddellijke -m in! het overwonnen land met p~hi-
geving der groote centra en wat I lanthrophie at to geven.
meni dtar ziet, is reeds gengeg onl Iet is wel eigenaanrdig, dat;, ter-
imemnd te doen ijzen. wF~iji ik voor een oogeablik naar
Wannieer er inderdaad ean strenge mijn buis beou gegaan on te orde
vorst~ inrzet, zullen duizenden ster neu en to regelen zoo vervolgde
ven. Alorgeo reeds. Een scherpe Ooe dle beer Van der Veen het vele,
teowfindl zal verder de verzwakte wa~artnee het outwrichte volkeleven
lichtamen knakken en kinderen en in BelgiiB mit bestorint on om voor
oudeo van dtrgen zijn dan ten gravel een ougeaoblik in dlen buiselijken
gr~odomd. Voeg daarbij nog bet kring bet Kerstfeest mede to vieren,
achrikbat~rend spoolk der typhlus en weario het ,,Vrede op Aarde" mij
andere ziekiten da;n is bet to be meer wordt dan troosti, dit woo~d
erijpen, dat wij met stombeid ge. in mijrr geest zich pleatst tegenover
slagen staan, wanneer dan nog een bet schrikbeeld van onrtbloote koude
kloeke boodechapper tot one door lijken, verauft neerzittende moederR,
dlrin~t eni verhaalt van de wooin- weeneodie hulplooze kindleren en va-
gen in kelders, de in puin gestorte ders met bleeke gezichten en holle
bluizen, van bet bijeen kruipen van oogen, de radelooeheid ten prooi,
verschillende gezinuen, van het strike vuietballend,......
ken vano aszen en koruijnen, van het Het were toch vreeselijk, te den-
vinden van bewaarplaatsen van half~ ken, dat verder op bet Noordelijk
rotte aerdappelen, die nog als lek bnlfroud het publiek, in pelsen ge.
kernij grelden, enz. doken, ter kerke gast, ke~rstliederen
U zult vraien zeide dheberer Van aanffend1 en kerstmAAltijden me-
der Veen wTordt er dan niete, niet devieread, elkaar vprrirssingDen be.
gernoewS gedaan ?'tZou in hooge ma. reide en blijde vreug lekretenu van
to ouredelijix zijo, aldue ging bij kinuderen zich doenr booren dat
voort, on niet met blijdsckap en duairte~genover op een plaates van
dankbaarheid te wijzen op betgeen onze nard~e, te midden van de ge
her (Comiti4 National de Secours, bet~ tuigen vnu ouje btesebaving, om-
IRockefeller Institute en het Relieffund Irinad door halfverwoeste kunstwrer.
doen en aranyoereo, maer dan komt ken eener wereldberoomde cultuur,
tochi altijd weer bet groote problem leen volk niederlift~, ten doode ge-
on in een in oorlogf zijud land de dloemd, aanglegrepen als door ver-
voedingemiddelen to brengeo op de scheorende diereo, doo~r bong~er, koude
plaateen, waar de nood is. en ziekten. Bet dringt meer en meer
lbe transportmiddelen zijo to wei- in de sta~stkuode der beschaafde
nig en to t~raag. D~e wegen of brug- staten door, dat social wetgeving,
gen vaak alecht of verwoest; de zorg voor deo ouderdomn, ougreval
contr(^>le, die! noodigr is togen de len ziekten, niet is een daad van
spionnage is noodzakelijk, terwiji liefde, mear va~n recht.
wisseling der bevolen en inzichten Zou de menschheid oiet haar han-
elk oogeu blik, ook al oiet medewerken deo kunneu uitatrekken, ookoer
omn den toestand to vereenvoudigen. Idit volk ?
on in deze verwfarrino* eerste bulp Zouden die parlementeo, de regee*
te bieden en om in dezen nood ri ngen, vorsten en vTorationen, niet
daadwverkelijk te helpen, bestood er, ook hunnie middelen kunnen zeodeo
ze~ide de beer Van der Veen, mear en, indies het dan al oomoge~lijk is
('tn wree: Men moet ten koste van on vrede te gebieden. dan toch on
wat bet wil ieder plaentje kunnen ge~tuigenia te geveo, dat oak in buin
hereiken met levensmiddeleo. biarten het Hemelwoord ,,vrede den
Mlen moet voo~rts grootee voorra menachen van goeden will" door
dlen kunnenr aauvoeren in goed ge- hen is ontvangen 7 Wie ken spre
legren centra : men moet geneeehee Iken, wie kan getuigen, wie kan zija
ren en med icij oen wel ter plaatse stem doen boorea, zoo, dat die
kunnen brengen en men moet local. bhrten worden bereikt 7
liteiten kunnen isoleereo, opdat ziek. Het is een der heerlijkst~e oogen
ten zich niet verspreiden. blikken, waaria de Pers zich haar
Mlen moet ook correspondentie macht on veratw~foordelijk beid be-
magelijk maken, opdat de meer wust kan zijn.
we~l esteldeo geld kunnen ontvang~en De P-ers kan de geheele wereld
uit het binten- en buiteuland. BEet bereiken. LDoor haar kraicht en toe.
ban kwezen moet, altheios ecoiger wijding kan in deze dagen van stem.
mate, tegen g~eld kunone inwisselen ming de weg worden gewezen tran
geldsewardige paptereo, requisitie lelkeen, boog in eere of klein van
bons en papiergeld, kortom de ru .etant, onl mede te wer ken de n ood
dimenitenr van een ma~atechappelijke en deni dood in Belgie to bestrijden
indeelmsg moeten mogelijk worden f~eil lieer igdeertVeo inerklaard

gek zwijo* nog van herleving van ougehiniderd vern~orloord is, bet con
industrie en handel. D~eee noodzake tact tuaechen Nedlerland en BelgiU
lijkbeid ievoorbret momentsecuodair. lin etand te houdeo. Zijo bureau is
Op de vraag, op welket wijze men te Antwerpen, 'mari~ wie helpen wil,
dan haast voor dat arlles hulp zou meldde zich Han hlet bureau te Roo-


triotisme, met asudacht en outroe Lavale, luitenant van bet 124ste
ring sangehoord. infanterie-regiment, gediood den 4de
,Maar d;at rriles was nog oiete bi) November in het gevecht btj An-
hetgeen wij te earschouwen kregea Id~ch schreef ecoige dagen voor sjn
na de H~. Mis D~e general, die zich dood san iemand, dlie hem gezegd
gedurende de gebeele H. Mis had had uiet te gelooven aan zooveel
verborgen gehouden, kwam met de bekeeringen op bet Relgveld:
tranes over de wangen op den satl- ,ijwilt bewferen, dat or geen
moezenier toe en vroeg hem zijo bekeeringen plaats vindea ? Ja, gij
biecht to! hooren. Ziedaar een over zijt~ niet in den oorlog, gij weet het
winning en wie weet hoevele van dus niet. G~od alleen kent de ver*
dergelijke gebeurteoissen elders san borgenheden der barten, dat is
bet frout zich afTspelen I waar, maar ikr kan n verzekeren,
Eco jengdig sergeant, lId van de dat Hij reed vele bekeeringen beeft
patronaestvereenigring van Herme- voltrokken sedert het begio van den
bout;, beeft de gewooute zijue man- oorlog. Ik zou u nameo kununeo
nen met den vol~gendeo krijgekreet noemen, namen, die tok g~ij kent
uno re moediges:,,Vertronw op! God, van lieden nit alio rang en stand,
jongens, Hiij strijdt met onel 'allen die volkomen zipn versuderd. Zij
gaan dan ten stormloop, no bet e noelden vroeger in de kazerne en in
teMkackt des kruises to hebbes ge orn brgerliakr lehe ao gingea Gd
Zou men niet meenen, weer te le- hen wijzer en eij iteeren terug tot
ven in de tijden van Jeainne d'Arc T hun Meester, van wien wij al en on
zen oorsprong nemen. D~e elechteten
BakagriaggB ia bet Fransche leger. wordeurl ~da n belodeen Uold, bbe r
wannooer sql het geluk hebben terug
Abb4 A. Bertrand, kapeleaa te te keeren. Zelfs de sectaneseno worden
Saint-Giermain de Poulurmer, biedom' bekeerlingen.


-Veleo bidden theou den rozenkrtave
in de loopgraven, nadat sq yroeger
kleine anti-clericale despoten wairen
io plattelandeplea~tsjee. En gij zeget,
dat er geen bekeeringen plaats heb*
ben ? Kom toch eens een kijkje ne-
men hier: er sijn er, die aij mis
seaaltjee vragen voor de loopgfraven,
verstaat ge? D~e bekeeringen syna
aanzienlijk in gretal en bij de intel-
lectui~elen nog biet meest. Aau bet
front en met den dood anno de zijde
lacht men niet dwaas meer, singt
men geen elecbte liedjed meer en
epreekt men geen elechte taal. \assk
hoor sk liederen singen zouder licht-
zmnnigheid, godedienetige hymnen of
volkeliedjes vol vrome hermnuering
Iran vronw en kinderen in alle on.
schuld, er sijo g~een sweteers meer of
dpoch a nzu eer heer Met res soo
meer de general old de Milnister, hbet
ie bietl jroote Loof der legers, bet
tsCo .


An8dr6 Lerolle aldue de lij kre voorop enr zijo buitengewone darp.
denaar was boven alle een vriend perheid word door alle mansebap
der H. Euchariatie* zijn voornaaim, pen van ziju sectie bewonderd. Hij
Tharcisius~, sebeen hem ertoe te be- -stierf aen belligen krijgsemanadood."
Rt aen Hij oaderde elken dog ter
H.emmeel, en selfe toen bij te Mlar.
1 1 R-ol woonde en door zijo be.- Een liekeering.
y- hee- Frlicht wad alijke
zei head vro ene treiwanaar Ptarije Afnn eeni brief van een Fransch
te nemen, ve trok hij nuebter en artillrrist o~utleenen wij bet volgende:
otviog ;Ie H. Communie in de Sit. Dezen, morge~n hebben wi'in e
OLouis a 'Autin. open lucht een o'ezonigeni Me
In bet le er bleef hij zoo trouw bijgCewoood voor de do~oden, waar-
moelijk de veelvuldi e Hi Commu- bij deu geestelijke geassisteerd werd
o beaefenen en deu beten D.ecem door twee luitenanits. Op Tde voor.
ber op bet feest van de Onbevl. Iste rijen haddeo t~wee generaale met
Dej eungeis der H. Maagd, klopte buo stall pleated genomen, vervol-
bi vaed te 4 uur in den morgen aan geuis de officieren en bijua alle man-
dj Jeu der sacrietie, on bet Brood schappen van bet regiment. Ver
der utr k te no eno outvang~en. scholes achter een boom bemerkte
tl 1 ers euitdeugew "mod, da pprker deknen ike nog; een d :~tsetnel vanr toe 1 r
Chistus, dae v our one siju leven gaf, De plechtigbeid was roerend en
wFeet te schenken. op bet oogeablik, dat de zegen werd
Ale korporaal vanl het 18e wrerd Rg eveo, is bet vaandel outplooid.
hwj door ze na a penieur geluk e- V keonm arenedetoteranrea i el oo
kalmte in deo strijd. Bij de eerste aalmoezenier hield, w9as de druppelB,
Rreleenheid, gal zijn chef bevel tot welke het glass deed overloopen. Het
een bajonetnanval. Lerolle stormde wlas een toesproark vol gevoeld pa-


r


I~I8011 palidas porque i

110 SRCRI1 SUflClelte

nutricibn de lo que

COrllel. r\JCOSitan la

Er~nulsibn de Scott


Sque eS 811 811111011

COncentrado produc-

tive de sangre erica9I fuOTZ RS, 'carnes ySAsegrirese bien ase
Fs:I ~~C~A ~1~~~~LICf
ai~~88 &3IG~U 3V


9P2 s


vanu Guad elou pe, Mlartinique on
Fransch Guyana, den chef van den
militairen geneeskiundigen dienet te
Guadelo~upe on den G~edeputeerde van
Guaedeloupel den heer ErrnAs.
Algemean on Gewestel~k Bestnur.
D~e Gouverneur bezucht mneerma-len
de b~ui tend ist rict en vilr het ceiland
Curage"oen deed vanl deni 16den tot
deD 31sten Mali eene insepectiereis
naaer de coilande~n St. Mlartjin, St.
E~ustatius on Sa-ba.

Gedurenade seta Bestuarfin Neder-
land van den hear mr. J. Hl. GOR.
Nrlua ondervooreitter van den Raand
van B~eetuur, werden, bij gouverne-
men tsb~esc hideki% n an 218 iMt vrt191
oud~ste lid van dien Rn~id, en mr.
I'H. F DE IIASETH; EvERTs, tijdelijk
belust met die functii~n respectieve-
lijk van ondervoorzitter en lid van
voormeld college.
Koloniale Raad.
lIe heererl MORDY S5. L. IAnUno
en .k .STaTIus MULLERl werden
melt ingaug van den tweedeni I los.

Ise Tcc~enmij tdot v orbzitt er .
der~vooirzitter van den Kolonialen
liand, en tot le~deo de aftredeade
ledle nA. G, S-TATIUs SiULLEuJ J U.
THErtLAND eri C. S. GOnRBIA J PE~z.
Ter voorziening~ in de vacature,
ontsataau door ho~t onte8ag nemen
vani d~en beer H-. ]P. DE VRIEs ale
lid vanl dien Rnnd, word ale soo-
dornig benoemd de beer mr. B~. DE
GdaA FORTMAN,
Tijdens de afwfezigheid in het but
tenlaind, zoowtel van dlen voorzit~ter
ale van den ondervoorzitter werd
het lid va~n den nRoad dr JP.
EVERcTez, Hz tijdelijk belast met de
waarneming der function van on.
dervoorzitter.
Raden Hcan Po~lkiB.
Op Aruba en H~onaire werden de
aftredende landraden J. C. CROEBen
J. E, R. HERRERA herkosen.
Op Saha werd in de plante van
den overledien landrand TH. Hons
cen~t de beer ARTava W., SIMhioNs
tot landread verkozen en toen dese
d~aarvoor bed an kt h ad. de beer
. W. C, ANSLYN
G;edurende he~t aan den beer H. J
BEAUJON, ges yhebber vsn Aruba'
verleend verlo van twee maanden'
waren d ien functiiin opgedrag~en
aan den beer F. K. THIELEN, dis-
trictmeester vant bet 4de en 5de
district van hot eilandr Cuara ~o
Aan den beer G. J, vaN Gnot
g~esaghebber va~n St. Eustatius, wrd
tot herstel van gezoudheid, met in
eang van den dag van vertrek ult
de kolonie, in de eerste helft van
Mallart 1914 een jaar verlof naar
Nederland verleend *met de waer
neming van bet ambt werd belast
de heer P. L GonelRA, gezaghebebb
van Baba~ terwijl aau den beer
W. A. C~. WILLEMBEN, 1.ste ctmmles
op Cunragao, de weasrneming vani
laatetgfeove~md ambt werd opgedra.

Op bet eiland Curagno bielden de
districtmeesters de voo rgesch rev en
zittingen geregeld u~p de daarvoor
bepealde dsaen en bezoebten de be.
volkte gedeelten hunter districten.
In1 P. B. 1914 Nuo. 7 is afgiekon-
digd het gouveroemente' eeluit van
18 Fe~bruari 1914, boudeade wijzi
ginG van de instructie you~r de dis-
trictmeesters ol, Curagno, vasetge.
st~eld bij besluit van 22 Februari
19)06 (P. B. No.7.)

Beicte uit 11 8 0 080.

BatSF -laat (188 n0011 -
Zeer tot onze sp)ijt vernitnden wij
verleden~ weeke meldlng to ma~ken van,
de welverdiende buldle, denl Serg~eant
Ma~joor 11. C. E~. DE JONGH to beurt
gevallen b~ij gelegeabeirl van zijo
viff en twintig jarigen dienet,
Wij haasten ous deze onvrijwillige
Dalatigheid to herstelleo.
O~p ziju jubeldaig beeft de Kapi.
tei n Commandeat der troepen en
vanr hot garoinioeMn joor DE JON8a
hartelijk teegesproken ten utanhoore


vanI alle -manschappen en hem eere
8geeveni voor zijii Hmeltteloozen Staat
vani dienst. Zulk een plichttrouw
militair mag gerust ten voorbeeld
worden gesteld. De commandant
hechtte hem de gouden eeremedaille
voor 25 jarigen dienet o~p de borst,
1)e Heeren~ Onderofficieren brachten
hun aller vriendl des avonds een
serenadle en boden hem een porce.
leinen pendule Han.
Al komen wij a~ls bet hiokende
paard achteraan, onze geluk wenachen
anicn ,M orr bt~ ~oNa zijn weige.


D110, Ilit0.

roeede one blad Zateirdag~midday
bet~d be~ vereebiene~n, ontvingren wid
betukje ed verzoalk nom ndersteaan
"tkeop te nemen over de


4de district op, lIonaire,, J L. J C
Caudieres, isvrertionl damen verlof
verlecod; en de beer L S. F. van
der I)ije is met dieue functi~u be-
la~st.
E. V. Gasrcia, is tijdelijk benoenud
tot~ kommies 2de klasse der belas-
tingen.
Aa~n den marechauseee late klaseae
H. R. Gearda, is tot herstel van
gezodedbaid, een ma and verlof ver.
lead,
Aau deni brigadier S MI. lIogerl,
is tot herstel van g~ezondheird een
maand verlof verleend.


Lifet van onaf~gehaa~le en onbeatelbo~ar
bey~o den rieen
Martina Baak, Vir~gluis Berjen, Elena
ca8chen plc Deborst Gallardo. Ellea Correa,
Ma brd Dna ,n Rsa Cr nn dag dambn o
P'annefelek, Hariet Petera, Malteda Rodri.
guess, Ernesto Rooebaer.
Drukwerk: Abigael de Sola y hermanas.
Lg kw rk reder adres: The G~ranite

Dankbetulgtng.
In dank ontovngen van den Ult.
gever van De Ouragaeache Courlant een
ALMANAK voor bet jaar 1915, be-
vattends alle niamen der in one
Kolonie vertoevende ambtenaren en
oflcii~ele personjen.
Ratten.
Gedu~rende dec laat~ete 14 dagen wer-
detr in het f~clealat sangebracht eo
door middel van petroleum verdelgfd :
45 ratten .

~~~~`- --- ---
Ilit de Naburige liepulblieken.

Sto. Do~mingot. Hoe de stemming
in deze Republiek tenl opzichte der
Ver. St. van N. A. is, mrage blijken
ult de vol ende zinenede van een
Hoordartikel in Listin Diarrio, 5Jan.:.
,,ereus, die one bij deo strot!
grijpt en op bet puntl statl 7ne te
worgen, roept one toe : Geeft mij
uwfe havens, uw donane-inkomsten,
uwe opbebre werken Talnt niet,
want "de honger zal uw metgezel
wo rden, de sobrik kelij k te ellende
over uw oujverbeid komen en geen
vernedering sal u gesp~erd bhijven.
Masheera asgeen geld en Amerika
Het sal Sto. D~omingo moeilijk
valley, die s teun to weigeren, bet
credilet elders is ou juast zoo heel
groott net 't Za~l ten slot~te wel
moeten aanonemen.
lie inwendige rust is nog verre.
G~ouverneur FELIU teleg~rafeerde
van Puerto Plata, dat bet volk
onterreden was over de sanste~lling
van nieuwe ambtenaren, terwiji allen,
die niet tot de partij van JIMENES
behoorden, werden on telagen. ~e
Giouverneur had op sandringen der
bevolking de in dienet eijude ambte.
naren gehsadh~aafd en vroeg on des


Hope wi, It spnai deeigepn
Kolonie een voldoend beetaan kan
greven Baa hare inwoners.
Workvorschaffing,

Op verachillende plansten va~n asp
eiland is men druk bezig met het
herstel der wegen. Een uitstekende
manrier van workversebaffing; vele
monden vinden brood on het werk,
dat w~ordt ultgrovoerd, strekt tot riut
varn bet calgemeen.
Mogen wij bij deze gelegenbeid pr
Hfoge loso~pen n erivle eo g hiu
dlerlijk ziju voor de voertuigrel, exel-
karren zoowel als auto's ? Loag.
zaam g~loolende hellingren sijo 't beste.

'kend op den wateraifvoer om? aldus
dlen wegf droogr on goed in orde to
ho~uden, maacr de twee, dric! overlr-
ten loopen te kort on to scherp op
pn af. Bi] wijae van werkrverechaffing
zijn dergelijke overlaten, zeer ten ge
eleve van het publiek, gemakkelijk
en met weloigr kosten te veranderen.
Zoo0 ook de overlarten op den groo
ten weR our de Heneden-dist~ricten,
k 'to van td O ezid ve bi~raftme?
de B~reede Stmnat. In de Bfreede Streat
zelve s~ijnl ze uitatekend. IDie geperste
steen voldoet zeo~r goed.

Onze haven voorbj.

Het ten toonstelli gsa~chip Frulana
van 22 duizeodl too, varend voor
rekseninr der Fsi'delity Trute Oom~pa~ny
van Baltimnore zou 27 Januari uit
New York vertrekken onar verschil
lender havens vani Zuid Armerika,
sonaar de haveni van Curagao zieni
wij op hes vaarplan niet vermeld
wel La Guayra en Pto C:olomnbia'
't is jammer I

00?r 0 8agmn.
De collects voor de armen van Aru.
ba, Bonaire en Curaga1 heeft & 6000
Ol.opgebracht. I~it bedlrae werd
Ilonderdag dtoor de Heereo der Com-
missie den Go2ruverneur Rannehoden.


Van Z. E. dien Minister van Ko-
loniin beeft de Gouverneur telegra-
fisch herich t on ovangen, dat rich,
in Holland, onder de ho~oge beacher
ming van H M. onze geaerbiedigde
Koningin, een comit& heeft gevormd
on welden in te samelen ten bate
van de noodlijdenden op de bene.
denwindache cilatnden. Voo~rzitterva~n
het co~mit8 is do? otd-Gouvernleur
van Curagno, Jhr. J. O. de Joug
van Beek en D)onk.
De O. Ort.

H0181 AIBONCARO.
Het nieuwe hotel, keurig en gerie- I
felijk ingeriebt, is gisrteronsvond in
gebruik genomen.
WNij weoschen den ondernemend~en
eirenaar,DLon ALBERTPO ADARACCO)
geluk met zijo verbouwigf .Mogie '
hij zich steede verbeugen io een
adijgend success.


Gedurend~e de ~MRaad December :


Maria8-litYOGYIng.
Het batig eldo van de oip 14
January gebonden ultvoering be.
draagt f 300 en sal per komende
maiil sAn bet,,Kontinklj ijk ationaairl
Steuncomnit6 afgederagen worden.
I~e betulgen onizen ba~rtelijken dank
san allen, walke op eenigerlei wijze
medehielpen de uitvoering to do~n
I1ven mag bier wel (,pg~em erkt
worden, dat de vereenigingren san
board Hr. Ms. Heemaskerek en ultvoe-
rIe~ i g een verbarndo stariinalt b

Heti doel van deze en magelijk
latere ultvoeringen is en blijft Lief-
dadigheid. lEBSHRHE,

Hier was de Amigoe di Curagao, die
verbanrd zocht tusschen Onze V~oot en
de marine-uitvoeriugeo.
Niet alsof deze ui~tvoeringen gege-
ven werden ten bater vain Onze Vloot
unrar just o~mgekeerd, wif- vroeger'
steuo en medewerking van Onze Woot
t~en bate der ultvoeringen. Mlen leze
one stukje or -nog manr eens op na.
De liefdadigheid kan nelechts win-
ra, lso ce marin -uit oeringen nog
InucuGhenl, een floezee voor onze
.Jautjes met hun praichtig success I
Kunstavenil.
Zaterdag a. 8. 6~ Februairi, zullen
eeni~ge Dames ecen Kunstavood geven
voor de armen.
De uitvoering worlt agueven in het
Theater Naar. NHar wij vernemen zijo
alle plaatseen zoo goed ale uitver-
kocht.
#l011WS P011tlepost.
Met genoegfen knonen wij melden,
dat in de Werf-htreat een polit~iepoet
zal worden opgericht.
D)it sal geschieden op verzoek van
eenige bewoners, uit die bourt, die
sieh pereoonlijk gewend beddea tot
den Procureur- G~eneraal-
W~ij heeten het een verblijdend tee*
ken, dat de rustigfe burgers pnje s
stellen op do! wrrakzaambeid onzer
.Politie en h~are modeworking zelf gaan
ioroepen.
B01081818 Raal.
1)onderdagavond was de Vergade
ringf voltallig onder Voorzitterachap
van deo fler MY. S. L. M1ADURO, die
zijn tevredenheid ultsprak weer in
dle n Rad te kunnen zitting nemen.
b.e Yoorsitter bracht lof son den
Onder-voorsitter voor dies weaurne.
mingf en begroette! het rieuwe lid
H. STATIrr s MULLr~rn De Ondervour.
hitter', de Heer A. G. STaTIvs MULLER
bedank te.
Zonder discussion, no~ch boordelijke
stemming, werd de Pontjes-wet (bet
nieuwe tarief) goedgekeurd, alemede
een w~ij2.iging in bet B. Wetboek* .
Bij de candidaatestelling worden de
drie aftredend'e leden, IDr. Hl A. DE :
C~ABBERES, B. E., VAN DEll VEEN ZEP-
PENFELDT en IDr. J. P'. IVEvuRTB Hz.
gekozen als eerste candiduat, en ale
tweede de Beeren I).DE;MARCHEN JR
Mr. CH. DE LA TRY ELLIs en C. A.
JONEs.
BOekeDSCbl01W -
fljC. L. VAN LANGENHUYSEN te
Amsterdam is het 2e deel verac~he.
lien der VCerklaring vacn den Nederland.
a9chen. Kathechiesmus door It. J. J. DE
KOK, met, medewerking van en in-
geleid door W. V. D. HENGEL DJeel
IT haudelt over de Hjeboden.
D~e methodische bebandeling der
stof verran~dt deo practischen mees-
ter. lHe ondervinding leer~de hem op
welke wijze de leerlingen het gemak-
kelijkst de les volgen, en er bet mees-
to Dut uit trekken. I)e levendige
vooratelling der omstandigheden
waaronder G~od self in bet Oude
Verbond sij n geboden afk ond igde,
of C~hristuR in het Nieuwe Verbond
persoonlijk dese geboden verklaarde,
geven san het book dlen echten
stemp el van G;odedienatonderricht
eni Christelijke Leering. God self
spreekt tot one, Chrietusi self treedt
ale Leeraar op.
Op deze wijze outvan b de leerling
bij tedere les ini de~ Kathechismus
tevens een rijken chat van Bijbel
sche Geschiedenia. Hiet een steunt
het ander. 1)e G~odedienet leeft en


wordt aanscbouwelijk gemaakt. Ie
moole, pakkende voorbeeldeu belpen
het gebeugen om de kero- en .keur-
spreuken der H. schrift goed to
onthouden.
Eien Kath~ecrismuaefle, volgene decEO
method grCgeven. legrt; een diepe"
gronddailg voCor het Godedienauig
leveD, het v~erklaart de Katholieke
leer, en geeft beerlijke lessen vol le-
venewijeheid voor den Katholiek
vsa de daad. -
Wij weoschen san 'dit book een
bree e veraprei ingf.
Op zook naar worrk.
Nu er op one eigenl eiland weinig
be- verdienan valt, geas vele masnnen
nahr Venezuela o~p zook naar werk.
In en om IMaracaibo Is er deer da.
gen neg al veel work, ook in de
suikerriet-velden.


[de Aceste pureo de
Frtgado de Darcatao
' C~t Hipofoshitos]


Slieven vredeswfille go~edkeuring van
deze handelwijze.
Zeer correct, en tevens~F flink word
hem geantwoord door bet. O)pper-
hestuur, dat de Presidenit tijn b~e-
noeming:en handhaddre. doch~ guarve~:
bereid wase alle redelijke klachten
san te hooren en te ondersoeken,
on: dearns de gedane becoemingeni
to wiJtlgen.
H~e foraciaten zullen hiermede us
tuarlijk geen genoeg~en uernea. Er
wferd reeds gerochten to CaRturry,
wear de regeeringstroepen werden
aangevallen.
Er is een plan in ovrerweging on
in de boardstaid en in Ls VegaH, of
Santiago, en inl Monte-- hoists sta.
tionis voor drAndloose telegrafie op
te richten, de gegar andeerde af--
stand salI 1200 hliji bedragFen.
[)Fe Ytations te gelijk; dat hle-
looift wat!

H8 *f, Ile herichten uit duze repu-
bliek zijo zepr togenetrijdig. In istin
Diario van 314 Januari heet bet, dAt
de revolutionaire troopse nit Juana
M~ndez naar Fort ILibertb zijn goe
trokken en die plants to your en te
zweard lcaemen.
Ibe rou ver nemen tH-troepen werde n
verlagen. (oak VAIER en andere be-
lang~rijke plae~stso, jr bijna het ge-
beele Noorder-Jistrict is in handlen
der revolutie, welke steeds overwvin
nend voortrukt
In hetzelfde bla~d vnn 15 Januari
I zen wt edeen I gram van Mlonte
L brie 1, a~to anJeuari .
1)e Consul van Ha~it bier aange
komen vran ofrt au Prince, verzekert,
dat C:HAHLES LECONTE het volmsakt
eens is met de togenwo~ordigc! re
geering; de eeniige revo~lutie. welwe
er b-estAsjt, WOrd t gvorm d djOor
een afgescheiden groep in Juana Men.
dez, wonder gel i. econder wapens,
wonder gezag noch leiding;.
ORESTE eO CHBAHLEs ZAMOR Zift
met hun gezellen in de Fransche le
gatie te Port au Prince, en niet in
StHat revolutie te make. De ex-pre
sidenit ZAnoR ligrt iek to Kingseto-wn
op Jamaica. De algemneone toestandl
is zeer bevredigend."
D)ato 18 Januairi worden weder
berichten openbmar gemaarkt ult Coc
mendader, waaruit blijkt, dat de Mi-
nieter van Godlog peraoonlijk man
het boofd gast der truepen en met
de revolutionairen is slaage geweest,
bij Las Caobas, 153 en 16 Janua~ri II.
MOXICO. 1)e Nationale Conventie
benoernde 18 JaOUari II. Grl. GARZA~
too waarnemencl President. Rij pro
clamatie van 20 Januari dHarop
volgende verklsarde deze alles in
het werk to fallen stellen on rust
en vrede to herstellen.
Hij benoeade dok een nieuw Mi
nisterie, dat aldus is eameugesteld;
OuRnI HODRIGUEZ li~uteDI ; ODI
GCIEZ GOMEZ JUStitic ] Oft. PALAFOX
Lsindbouw ; ZuichemP Binnent. Z
Grl. SERWOs Oorlo3g; RORRAMOR i).
Onderw; VASQUEE CHAPIh'O Verkeer ;
CASTILLO, FitD80CIC.


m.g.
38.
44.3
13.
35.3
30.3
26.1
24.
51.
13.
12.9
15 5
13.7
1'7 -


Fort Amsterdam
W~estpunt
Plantage Bib~erl@
,, Kl. St. MarthA
D)okteratuin
Hoffl Abao
Cas Chikitae
Sta. M~ariA
Plantage Gir. St. Joria
Wilhelmina-tuin
Sta. Ross
Beekeoburg
Noordkant


Officl~ele herichton

Aau den .onderwijzer 3de kl~ase
nan de Emmaschool alhier Jacob
Muller, is tot heratel van gezond
heid een meand verlol verleeod.
De genecekundige bij den gouver-
nemente-g~eneeskundigen dienet io de
kolomie Ouireaga G. R. Hopkine is
op Aruba werkzaam gesteld.
Aan den GOtvanger, tevens Amb.
ten har van het Openbaar Ministerie
bij ~et Kantongerecht op Amubaen
Chef van bet hulppoet' autoor al
dear C. P. do Haseth, in tot ber-
etelovan Rezoodhi tdde rmaanden
et~te van ean Procu rou r-Gen ersal
J. L. C. Monsannto is met diene
ounetiii belast.
Ann den Rsieetent foode van de
St. Annabaai H. van der Hoeven
is tot heratel van geeondheid twee
meanden verlof verleeod; en de ge-
peneiooneerde haveometaster en loode
J. 8. Ludwig is met dieve functiin
belast
C F. C. v. d. Wall Arneman en
C. L van de Gen sijo aangesteld
tot hulpseiner bij de seinpo~sten in
het Waterfort en in het; Fort Nassau.
GAn den districtmeester van het

Wat de Duitschers nog in Frankrijk
bezettSII.

Om zich rekenschap te geven van
deni vooruitfrangr der Fransche troe-
peu sedert bet begin van Sept. pu-
bliceeren de Fransche blades een in
teressante sltatistiek.
Be in Se t. hielden de Duitechere
percentspewfijee uitgredrukt, bet vol.
gende grondgebied in Frankrijk
bezat :
Department du Nord, 80 percent
van het grondgebied ; Pas'de Calais
35 percent ; SIomme 50 percent ;
Ols~e 55percent ; ~Sine-et-.1arne
20 percent ; Aisne 100 percent ;
Jlarne 930 percent ; Aube 7 percent;
A~rdenn~es 100 percent ; ,tleuse 55 per.
cenlt; Sleurthe-et-Al oselle 70 per-
cenlt; Vogezen 20 percent.
Thans hiouden de Duitschers nog
beztet :
Nord 60 percent ; Pas-de-Calais
30) percent ; Somme 16 percent t;
O)ise i8 percent; Aiece 55 percent;
Mlare 12 percent ; Ardeunes 100
percent ; 11eulse 30 percent; I1eurthe.
et M~oselle 25 percent; Vogezen 2
percent.
In Seine-et-Jlsare en in Aube zijo
er !)r Franchen hebb~en dus ong~e-
veer de helft van bet vroeger bezet.
to arorodgrebied vanl vijandon bevrijd.

Illet Belgische le or ill dell aanval

,,navant" is het Fransche
wa~chtw~oord. De F~ranschen dringen
vooruit over heel de WVestelijklehole.
Onrze ;:elfisuche troopen werken meest
met dfe F~ransche legers samen, wijl
de lIelgen hot best de leg~erb~evelen
en de ougarngrstaal der F'ranschen
verstaan. Reeds eenigen tijd was er
p~lan, on langrzasm doch zeker op
tto schniiven in het Noordeo.
Hoe huooer de gevechtelinie. kan
verlegda orden, to better. Het is 't
doel dler verbondenen niet, on met
gewetld een doorbreas orgens te be-
worken, wel onu langs heel bet front
een grestag~e ops~chuiving te bekomen.
(oak lange de ku lst Zoo doenlijk,
dienrt het eindpunt -van ous front
van Nieuwrpoort boogerop verlegd.
Metn weet, hoe de Belgen reeds voor
eeni~gen tijd La~mbaertaijde herover-
deni, al kouden ze g~een krijgskundig
voordeel van groote beteekenis er
dlestijdls mede hereiken. Bet 5ie regi-
ment werd te Veur~ne daarvoor door
deo konringf zelve ge~erd, geridderd.
Inl die zelfdle richroing zou nu son riieu.
we pogingi beproeid worden. D~ie taak
was weggSrelega voor bet Belisiche le-
jir ns~euekio e de F ao
< ~e ~lsT hsic oor dekrijegeb f-
ging diende 't stukgeschoten Nieuw

Inseuhen, de inundatie biedt vele
bezwaLren Ze beeft de Belgische linle
g~ered. ze heeft den ananval der D~uit-
schers, eEr zn suvl als van een dol-
len stier, gestuit, masr ze beeft one
geveebtefrout v rkleind. In den be-
g~inoe was dit winist. Waar oze
bondgenrooften nog niet in genoegna-
men geta e saunwezigr waren, nam bet
water plotsieling hun pleats 10.
Oak onu tewijet de ioundatie goe-
de en uittemende diensteo, maar de
keerzijde is toch ook, dat ze weder-
zjde o~ne belemmert ineen voorwaart
ache bewfeging. Ik kan op 't oogeo-
dblik get 1)ijtvoeig ur bestchi sc v n
I rancsche gazetten hiebben er een
schtsra ggeendi doo Hol
itndshvaga etteene vsoer soomen,
maasr die eveomain deugt ale de af-
beeld ing, d io nze A utwer~psche nleuwvs.
ti drgen over Gdee tutwee psced iuum

voorwaartsche bewfeging bij Nieuw-
poort nog mogelijk is. En dese is
daen ook alreded begoucei. Ze was
voor den vijaud blijkbaarr een ver-
rassiog.
Byj Nieuwpoort beeft men Belgieche
en Fransche troepen sadmgetrokken.
E~n vaudaar ging het hoogerop in
d~e richitina van bet in dezen oorlog
befaemde Lombaertaijde. D~aar mocht
het hun gelukken de kuetstrook te
winner. G~eiindigd is deze krijgaver-
richting, op dit oogeoblik vau weg.
zonding~, nog nist, maar alles duide
er op, dat onize troepen dear met


goede ulttkomsterl strijden en het hun-
ne er voor een groot deal zullen blij.
ven bijdrag~en, voor eenr algebeel te-
rugdrijvenl vau den indringer.

De str~ji in Vlaanderea*

D~e eigrenaardige troepenbewegingen
d~er D~uitecherJ houdeu san en niet min-
der hun gieheiruzionigheid. Voortdu-
read vertrekken nieuwe troepenmae-
sa's naar bet Y'eer- en Yperedfront.
't Zijn manscha~ppeu, die als vrijwilli-
ger geoefend zijn en on voor 't eerst
den strijd- ingasou, meet 30agelieden
van 17--19 jarar, en voorbhetoveri-
go oudie snannen.
Zoo k amen to Bruggle een
700 cavaleristen aan, die onmiddellijk
wserdenl doorgezoudea near Dlamme,


M-
"Pittsburgh Perfect"
Wire fancil i 5 best all through.
U~dda~-rl- Irtontcca
Autarresndn esa rIllulreurisde..ser..... .Exluiv Agent foro th Dutc W. pt


El mWdico e~ s elr~. homre qrue enh
tiendei rr de meicin bi~ sol paba vale r


cuaive Ent re lae4 pd~oreparacionee I
de mritoenl m1dic recomienda con t
predileeio l Emus. de Scott.
"E r.F A.~dg Uribe Mja idc

tedelopta de Medede i o, Colombi a,
coertifica que h obenidoe ecelentes

oresulados con la Emulsi6n de Scott


Wilt gij in 11W huls ongelukken voorkomoen, zoo raden wij U aaul
GEBRUIKT ALT'PIJDVAN

LCO rlernlla, ML; RI'tilleZ.


Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 38
Jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. G~een gevaar vool
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.
1 To koop b j C. WINKEEL EN ZONENJ.it~ne el gusto de participar a surs tienen el gasio de padi~ciparr a srrs
amigos yr rlcionados que sa iluo amigos y rlacionados que sur Affar
6s contraido esponsates can to Senoritaly ha contraldo esponsales con el Senor


~~mll~pshgla~ ~tdi" ~ ~ui'


pppp ppp p


-_ --_


I
-----0-- I
Rch~eusra. I ARrlroo~L vaa I 8ohoeDers. I VeFLrek IIBtLT.
--------------- I


nonnade door kanoonnen van ieder
kaliber geopend op de B~elgiche li-
oie. Een boerderij in de linie van
de tweede disridie werd door de
LJuitschers genom~en, door de Belgen
heroverd en tenslatte wederom ver-
lorea. D~ixmuiden werd verwoed aan-
gevallen, doch de Duitechers werden
met aware verliezen door de Fransche
mnarine-soldaten en een Belgische
brigade teruggeaelagen, terwqjl een
vernieuwde nachtelijke sauval niet
m4G~r succes had. Hfeel deo nacht
van 20 op 21 Oct. werdp het bom-
bordement voortgezet. Bij het san.
brekien van den dag op 21 Oct. vie-
len de Duitechere opnienw Dixmut-
den aan en worden opnieuw terug
g~edreven, terwiji on vijf uur in den
oemiddag een g~ecombineerde asn-
va~l op 1ixmurden en Schoorbakke
even success had.
D~e Belgen, die sedert het begin
van den saaval op Antwerpen
voortdureon hadden gemarcheerd eD
gevochten, wren nru zeer ultgeput,
U~p 22 Oct. vielen de Lbuitchers Ter-
virete aan en zetten voor bet eeret
vasten voet op den linkeroever van
de Yeler. Een eerste tegien-aanval van
de eerste Be'lgieche divisie misinkte,
doch een tweede esnval dreef de
Duitechers in eo over de river. Het
success was echter eiet blijvend, want
vereche D~uiteche troepen vernieuw-
den dien nacht den aanval en na-
men Tervoete.
Op 23 October k wam~en de eerste
Franusche veraterkin en, nt. de 42ste
divisie in etelling. Bi tracgken met
aloeite wonder `havigf uren door
N~ieuwpoort en drongen door tot de
liaie Ham burg--Lombaerd aijde. waa r
de troepen van de t~weede Helgische
divisle w~erdeo afgelost. D~och inmid"
d~els was de! toestand uip bet front
van de eereste en vierde Belg~isecbe
divisie elechter geworden. De Duit
schere setten groote troepeomach
ten over de river en dreven de Bel.
gen terug, die langzaam a~nder den
druk terugwekisa en bij het valleo
van den oecht een tweede positive
bezetten over de kromming van de
river tueseben Schoorbakke on Ter.
voete. D~eze laatste poging marakte I
de uitputting der Belg~iseb troepen(
vol1komen, en in de volgiende ge-
veebcten k wam de vooreamsmte rol
Han de Frausebe 4L2ste diviuie en de
marine-soldaten.
G~edurende den nacht van 23 op
24 October werden uiet minder dan I
veertie s anvallen op Dixmaideo ge-
daan, welke echter alle door de ma
rinesoldaten en de Belgiache troepen
werden afgeslageo. Van 23 tot 30
October verdedigden de Belgaen, de
42ete divide, de mnrine-soldsten en ,
enkele bataljoes Fra~nsche territo
rialen voet voor voet dctn groad
tusechien de Yeer eo den spoorweg

oe linileu oekoeder Iest sahopit
sanvallen van deq vijaud niet kon
dn brue ao 81echtR QneM el seet en
WTesten van de spoorlijo, doch sij
werden door een haviges sauval van
geueraal Grosetti'M prachtige 42ste
divisie, de tweede en gedeelten van
de derde Belgieche divieie er uit ge
wor ea. Ntr dezeo datum noodzsak-
to langsamerhandl de inundatie van
de Yeervallen deni vijand bijoa 81
hot gewomuen terPein to verlaten,
aijo dooden en gewonden en veel
oorlogamaterisial, waarbij twee ware
k~naneome chterlatende.
Door dese schoone verdediging,
di sann de troe en en de bevelheb
bers, die erd rno deea amo ho

saak der gealliiierden een buttenge

bIk, erwj le Eoglobkrit kea na r
bet Z~uiden on hun leven vochten,
hield bet H~elgiche leger, boe cok
ve stooid, bijobl iee ehulDpu ra

truepenmachten vast en bracht den
vijand sware verliezen toe. I)e Bel-
gen verloren gedurende deze wor-
stelling een v~ierde hooper malnechap
en,~ terwiji de ver lesen vane
'raeche marine-soldaten en GIro-
setti's 42ste divisie minetens even
boog waren *1IPO 100HB 100UA YORTl'9111M


TE~ EVEN IN IIET


>> THEATER NAAR"

op den 6den Februari a. s. ten
bate van de Armen van het ei-
land, om 8 uur precies.
Plaatsen te bespreken bij den
ondergeteekende

J. L. PENHA JR.


AV6Yte6Yt~ Ste8e

IN DEc


Amigoer di Curarqao. -


tueschen B~rugge en de Hollandsche
grenizen, ter plsatse waars de verachil.
lende kanalen e~kander kruiseo. D~en
volgreodeln dagi arriveerde in Brugre
een 1500 manl infauterie, welke even-
eens naar dezelfde plaate word ge.
zonden, zooda; de tweede verdedi-
gingeslinie Zeebruggfe- )ud zeele- 1)a m-
me-Gent nu zee~r versterkt is, terwijl
de troepen er doorgasu met loop-
graven to maeken.
Als men de act~iviteit ziet, wfelke
de D)uitechere san deze Unie toonen,
Jan zou men haast gaan meeneo,
dat ze een a. e. cheek nan de Yser
niet onmogelijk nebten, wat over.
eenstemt met de verschillende klei-
nere vorderingen, die de greallii~erd~n
de laatste weken hebben weten to
behalen.
M~ogelijk ook beproeven de Unit.
. chere juiset eden een oieuwfeo groo
ten aanval in de streek Dixmui-
den-Ro~usselaere en Kortrijk. 15
Irec. zij o daar hev ige geveebten
begonlenl, die op bet oogenblik nog
met onbeediaten uitelag voortdures.
Slechts het bomnbardement van Zee.
brugge evenaearde bet gedonder
van het geschut, dat ook to SLuis
op bet oogenblik gehoord wordt.
Sinds 14 D~ecember mag geerr ei.
kele Nederlander, met welke p spie
ren ook, aan dezen kant de grenzen
meer passeeren; alleen enkele oudere
manneD en sommige vrouwen mo-
gen vanuit Belgif~ naar Holland
kormen,, doch elechts wanneer ze daar
igts te makenl hebben ter voorzie.
ning~ van levenemiddelen. Zoo kwa-
men oniangfe to Wateryliet 47 per-
sonen uit Blrugge uaa, on elechts
6 mochten de grenzen van Holland
over. lIe ,,voorzicaingr van levens
middelen" is het momn, wsaronder
velen trachten voor gaoed naar
Holland be vluchten, dua~r de toe-
stand in BruggSe zoo langzamerband
oonoudbaar wordt door bet nijpend
gebreki.
Age' de kuetatreek beeft do wer-
kelijke hoogerson~od reeds zijn in-
trede gedau~n. Er is iiiets mneer te
verkrii::en en slechts een verstcarkinur
dier. bezettinig dRar Hchijnt tot nog
toe eurn hougrer-oprooPr verhinderd to
Iiebb en


DB BelglSCllG t0ge88tanil 888 (181)e ,,Coutrier de l'arm~e belge
geeft riu enkele bijzonderheden om-
treat de operatlies dier Relgrische troe-
pen aan de Yser.
eLhe Daitchbers vuolden aanl de kser
g~eu v c leeg tgeor zc
Hiet was de kern van het leger, uit-
geput door den oorlog an zwak in
getalsterkte. Twee- en een halve
meaad thaddeo de Belgeni bijus al.

reArseubt, Naimhetleuen, emo~nd
en Antwerpen togen de D~uitechers
getreden eo alleen, de verstrooide
doch~ oieth overm eterde, oves iie

achter de Yser na den terugtocht
van de Schelde.
Volgense eon Duitech dr-eadloos te-
leg~ram, door de verbondenen1 ond~er-
schept, was de eerste D~uitsche op
march naar de Yeer op 16 October
slochts een verkieaulogto ht on te
wede to komlu vbo ed riin r 0erg
front van D~ixmuiden tot de see was
toevertrouwd man het Belgiache le
ger en san een brigade Franeche
marine-soldaten, die echter geen ka.
nonueD hadden. Op 17 October b~m
bardeerden de :)uitechere de linie
over Eheeld hael te.dUpm rs e t

soldaten in, stelling waren, niet an
g velen,e doch dke erate Bedgischeb

de divisie to Keyemr wordeo uit ha-
ae vo ruitescho en selli gendoop
een ov~ermach tigen vijiand verdre-
ven. Cedurende deo narcht van 18
op 19 Oct. deed de vierde divisie
een tiegenaauval en heroverde al de
posities,
Op 19 Oct. werd de sanval met
verdubbelde woede heroleuwd.
Te JLombaerdzijde werden drie op
eenvolgende sauvalles door de twee-


de divisle afgealagen, terwayl op deo
Belgischen rechteryleugel Heeret op
de vierde diviole veroverd werd eD
Keyem verwoed werd ~nagevalleD.
On de vierdle diviate v7rij to make,
word san de Fransche marine -sol

ti ise bevela ge evei einie He~rce
Vadlo~ll~o aan to valleo. D~eze san-
val begrou moet het vallen vern deo
nacht en hereik te de eerste bulzen
van Beerst en het~ dorp Vladuloo,
doch op dit oogeablik werd het op
rukkeD VAD Sterke VIjaudelijke troe
pen uit Rousselaere gemeld, en de
Fransch-Uelgische verbondenen wo-
ren genoodzaakt nrar hunne vroe.
gere posities terug te trekken. Diien
oacht kwam K~eyem aan de Duit.
schere. Gedeeltelijk on de Belgen te
helpen, werd bet eerate Eng~elsche
legerkorps diies dag nearr Yperen
gezoudea.
Op 20 Oct. werd een hevige ka-


para niflos, requiticos, escrofulosos
6 debilitadoe, aef como para per-
sonas mayoree extenuadae 6 conva-
lecientes; en la tuberculoeie he obte-
nido remisi6n en los sintomas y re
troceso del mal. Por eao no vacilo
en coaciderarri anIa m~edicinas de
primer claee."~


Ph010gfapilsclie Ieichitng


Soublette et Fils,

HOFPPHOTOGRAPEN

VAN


as. Mi.
8EK~ROOND

t0 Amste~rdam 1863.
,, Antwerpern 1885i,
Chicago 1893, en
,, Ouraqao. Eerste Prija Ear~e-
medaille 1904.
,, Brussetl, 1910
Curagao, Watetrkant O~a
handa.


o rubh Enew 5 de 1915.


~Ararba Eneror 5 de 1915.


3--2


van Ve~rtrek naarI~


schip Kapiteinr Aan kongs! I
-- -I - I


Jan.
S,,

,,
,,


A meterdam
New- ork
M raeaibo
Maracat bo
La Guayra
Maracatbo
New-York
La uaeyra


Jan
. I

Fe~br.
,
,,


New-Yory
La Guayra
Maracalbo
New-York
Maracatbo
La Guayra
M~aracalbo
NewYork


N 0v Baaren
tI Ilchborn
A Johanson
GW Goodman
A Johanson
SJob non
GW~ G ndman
Furst


Pr der Nedrrl
Philadelphia
Merida
Meradcalo
.prcasibo
c aracas


26 Jan.
24 ,
24. ,,
a
28 "


261 Jan.
x

80 ,


Colbn

Ll Iroo
Colo a
Rotterdam


Gf~nova
Galveston
Araba
aL rna l
~New Orleans


U Debarubied
Llodeny
Harms
Frank
.aerey e


Ne es's
Phosphast
matadorr
virginia
A hrr


RPOs M~aria H
_Juaa 'u as
Maria a
Carkbta H
st ero a
Ross Marla 8
20 de Isllio V
Camia
Mecrc. Maria
Abeena H


A~raba

M~alrcalbo
Araba
sto Dom.


Maracalbo
V. deToro
Barbrrdos
Ie Brlv
Bebeo


Maractrubo
At aebello
Aruba
Maracatbo
Maracaibo


Rio Barchar
Masealbo
tfor Doigo


.lan.
,,

t,,
,,
,,


,,
, I
.,


Jan
I,,
,

I,


,,
,,
n
,


Irta Lins n
Ali V
r.an Ltis n

nonoria D
20 de Julio C
Di~aa V
R ae Maria H
2'loa de Orot Y
Meteor B
astelle a
AF ida H


1111161118114 .


--- -- __ _--~ -

]HA VEN-NIEUW TiS.
VAN 23 JAN,-6 F'EB,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs