Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00097
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 26, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00097
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__
__


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementeprije voor Cmagnso, Bon ire, Araba BUREAUX VAN 01T BLAD Su prij a di abounement ta 11. 2,- pa ties luna
en de Bovenwmndsche eilanden per drie mtranden pag& padilanti.
fl. 2.-- met vooruithetaing. i etigati ell A ii1111 gi gypgg Pa lugarnan foi C~uragao, Honaire. Aruba, St. Miar-
VoorbetBuienlnd pr jar l. O.-tin (P, H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke nummere fl. 015.O dNo 2 N uw o.4u nmosof. ..
Prili der iAdvertenti in van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Anuncio di 1 te 7 regfel f 0.50 cadas regel manr
ken regel meer 7% cts. S e ~ sO O~ e %cs


___ ___ _~II~_


RVE SLA

der Algemeene Vergadering van den ,.Cu-
ragnoschen Handelebond" van den2a8n. 1ep-
tember 1912, gehouden in 't g'ebouw van
den ,,Vleebteursus Pletermaal", des avonds
te 8 unt,
Aanwedig de Heeren: H. J. Cohen Henrl
ques, voorsitter, Gf. A. Winkel, ondervoor.
hitter, S. S. Maduro L., penatugmeester,
Jullus L. t'enha, Josey C. Hienriquez H.
Chumacelro, E. R. L. Maduro, J. M. J.
Ellis, Jullo A. de Limna, Maurique C1Aprt.
les, Joseph Cardoze, Hralomon de Casseres,
D. de Marchena Jr., Maeurlth Brandao,
Junline L. Penha Jr., H. E:. L. Miaduro,
M. M. L. ,Maduro, David Casrdoze, Jos. M.
L. Maduro, Morria E. Curtel, leden, en J.
P. G. Ecker, secretaris.
De Voorsttter opende de vergadering in
de notulen der algemeene vergadering van
den In. Augustus fl. werden wonder aann.
merkln~g geresumreerd.
In weigek~osen bewfoordingen werden de
leden verwelkomld en de Voormitter druk.
to de voldoelning vanl bet Bestuur nlt over
het feit, dat de leden. door hunne talrljke
opkomet het bewife hidden geleverd van
hunne belangetelling in den Bond, over
welkre belangstelling de Bond stlch niet al-
tild beeft mo en verheugien.
Ziju dank mrarvoor betuigende, ultte de
Voorltter sde winl Id tp nitde te o e.
ontataan, die de voornasmeste industrie
In dese K~olonle ten goede souden kunnen
komen,
Daarna stelde de Voorsitter de verga.
derIng volgenderwije op de hoogte van
de redenen, welke het Beetuur geleid heb-
ben, dese sitting te belegg~en
Die redenen waren: .,dat na de veracht]-
ning van een artikel in de ,,Amigoe di Cu-
regao", van den 24n. Aug. g~etiteld ,,De
hoedanindustria op) ~~~Curagn" verpchlle~nde
leden van deo Bond aich tot hret Bestaur
hadden g~ericht met het ve~rsoek, dat de
Bond afjoe sandarcht son willen schenken
man voornoemd artikel, sangestzen lj
meenden, dat het boven sangeeaald stuk
grievend was voor den handelestand albler;
dat in voornoemnd blad ,,Amigne di Cu-
rageo" numnmer van 14 deer, een tweede
stak voorkout, waarin o. a. het denk.
beeld wordt anngegeven tot het ultzenden
utt Nederland van een deskundige op han,
delagjebled en wenken worden gegeven ~p
welke wipre onze Bond son moeten werken;
dat de redactte klaarblUkelijk niet inge.
nomen 18 met de wljze wearop door den
Bond wordt gewerkt, zoodat bedoeld stuk
opnteuw annleiding gal nan eenig;e leden,
om wederom het BeAtuur te eraceken eene
algetneene vergadering to willen beleggen;
dat indlen de Bond stch ten dlere onbe-
tulgd last, sulks den Indrukr son geven,


SI. 111a lijnlli,,fire e4 Bi lo fles".


Be6 was mijn eerate Zaterdag op
Slt. Martin i
Voor buiemoeders en Pastoore mo.
ge de Zaterdag al een drakke dag
zija door stoffelijke en geeeteijke
schooamaakr soolang men nog
vreemdl is wonder vreemden, blijven
er ook op den Zaterdag nog uurtjes
over om te denken, to mijmeren etc.
In een dolce far niente-stemming liep
Ik mijo katmer op en neer, toen een
weigekleed beer mij over de deurtjee
van mijn gale~rij, een paper toestak
en weer beengmg~. Deze echne verliep
ale een cinematograaf-vooratelling,
geen woord werd er geboord.
No al een belasting;- iljet ? ze si'n
er hier ale de kippen bij, mopper e
iks al in mij zelf.
Edoehbhet was niet zoo.
No. 35
Saturday, Junre 8th. 1912.
St. Martin
Dasy by Dny
J. C. Waymouth.


de a e de

2o, aono, selja wij bleor n corn

Monthly Subscription, Four Co.
pies,..... O0 ete.
Nog al dour voor vier minitafur-
velletjee, 50 hollandsche centen.
Maar voor de goede sak moet je
ltet over hebben.
Maar de facteur was al weg en soo
k~reeg Ik nooit goenheaeld een abon-
Oement to nemen, ase onge~reagd


audere exportartlkelen, nanngezien de alge
nicenee opinie luidt: daut de hoedenindus-
thie, welke thansi alhier ougetwsjlfeldl bloeit,
thiet zo~ozeer hulp noodlig beeft, Aal w-el de
andere taken van ,Iltroer, t.w., zout, di.
didirt, ens.
Eenige leden gavenl te kennel, dat er al-
laier kooplieden zijn. die, allhoew-li zij een
commissiehandel drljvenl, tiech y.our eigen
rekening in hoeden speculeeren.
Betreffend~e de vi~jandigheial \-anl den hn.n
flel ten opzichte va~n de he~edenilndustrie,
neemt de vergadering de latter do-or de re-
dactie van de ,,Auigue" egevenl verkla-
ring w~el aan, mnaar kan1 tochl mect alls ha-
re meeningS veFrzwijgen dat hiet standpunt
waarop genoemde Redactie zich bltjkens
~laarr eerate artlksel had ge~plantatt, grie-
rend wa~se roor den hanndelastanld alher.
Naar aanleiding hiervanl word r-oorge-
ateld en aangenomen, een v-ersalog der ver-
gadering man de redtc~tlien de~r a~lber ver-
echijnende uteuwshlladen ter pubilcatte aen
to bie~den,
Curaga~o, 14 Octobrr 1912.
lie Voor~zitter: Hi. .. ConEs HIENmovnEs
De Secretaria: J. P. G. ECKYER.

NAS8CHRIFTL VAN DEs REDA('TIE,

II n Os nummer van 24 Augutlus
Bchreven wij: ,,De handel abas~t nog
Yeel to los naeat, 80me zells VIjandig
Legenover duze volkeindustrie, en dat
moet en kan teer seker verbeterd
worden".
Door een ingezon en art le ven
U7n comerciante mn El Impar~cial k wa-
mnen wij 3 September te weten, dat
vele Curagnosche kooplieden deze
Ir foordon verkeord vaertman ha~ddea
en ze gelijkwaardig meenden saeude
Spaanische ultdrukking: El comercio
de esta plaza boatiliza B veces la
industrial de sombrero"
Onmiddelijk wezen wij op dit mis.
verstaan in one summer van 7 Sep-
tember, waaerin wi) duidelijk sanga-
ven, dat boofdzakelij k slechts de
tegenstelling van naast en tegenover
staan bedoeld was, los en vijandig
waoren bijkomende gedachte. D~eze
uitdrukking is volstrekt niet elijk
met een verklaring zooder meer ,,dat
de handel de hoedenindustrie soms
vijandigis."' ,,Wijhebben door onze
to renstelling dlechts laten nitkomen
,,daet neH~od nog t~e weinig vrien .

werken met den v~erdienatelijken re-
dacteur.
Eeo latijnsch spreekwo~ord segt
,,de chipper spreekt van den~ wind en
de boer van zl~n vee" en daarom
spreek sk van mijn oude vrientjes en
durf er wel bij ze gen, dat ik ze hier
mis op bet St. asrts neche.
WTat een verechil, die Otrabandsche
jeugd of die van-hier a Eo wat kas-
rakter en meer nog wat santal aan-
geat. Clubs vormen, unions of hoe
Je me nu ook DOemeD Wil, sal Wel
voorloopig tot de pia vota behoo-
ren bi) gebrek san quorum.
Maar dat mag sk wrel zeggen en
ik weet het utt goede bron de krin-
dermondjes syjn for niet zoo sushai
ale op one hoordeiland.. DIt Zij eer-
lijk bekend, niet om te verbitteren,
mear om to verbeteren. b
Doch de ,,Dreadnought' bracht
meer dan kisten en krantion.
En dit is een feit, dat sk ter over.
weging geef aan ben die er helang
bi kunnen hebben.
Uin ex-jongren, sal ik bem m~ear
noemnen, gmng er twee meanden gele-
den van door en due terug near
Curagao in Juli jJ.l
En,.....daar komt bij warempel weer

gm.. meehoenomeke ten wrde o Std
h rtoja F earo 7 O da~t hpegebied isfds ro St. Martly e l1 n ne
aanme erkingenoen dd met zuk at hte
ong mone ie na iea e ra~ag rac
drer beoner hi unt bet vorhien onr
der wa te end zo tain. wod Itea
mijo iso et atj ii en bmetgd ra


En hpg iete brac t lde ,red
nought maar daarover .aer
' '"'


dat h1) slch vereenigt met het standpunt
door de Redactie van het blad ingenomen,
en niet wvenschendle het spreekwoord ,,die
zwligt, Rtemt toe" ten deze toegepast to
zien, heeft het Beatuar saarne gehoor ver-
leend san het verzoek van gemnelde leden.
Resrumeerende dus In 't kort de grieven
tegen die stukken, is het Beatuar van oor-
deel, dat het gelaakt alrtlikel van de ,,Aimi
g~oe" een seer elechten indlruk In Neder-
land omtrent onzen handelastsad sal kun-
nen maken en dalt het ultzenden van eanen
deskundi e op handelegfebled ten opzichte
van de hoedenindustrIe, voor de kolonie
van volstrekt geen praktiach not sal zija
Integendeel wellicht belemmnerend op die tn-
dustrie zal worken.
In w~elke richlting toch sal die deskundi-
ge mnet vrucht workszaam kunnen zl)n? Im-
mora meent ho!t Beeatuur dat elk exporteur
de mnarkt kent~ waar hiJ ziine producten
kan afsetten en miet minder do wijze waer-
o~p hl) handelen moet, orn de grootete
wvinsit to behalen.
Ult; een stuk, voorkomend in het num-
mrer van ,,N'eerlandia dd. 9 deer, blijkt
voldoende, daet een dergelijk deskundige in
Ned~erland better op zUnle pleats zou zln
dan in de kolonfe en ult dat van de ,,Aml*
goe"', dat de Rledactle van het blad totaal
nlet op de hoogte is van dehandelstoe-
otandeu atlhier.
De Tooralitcr deed dearna voorlezing
van het zoo-evengenoemd stu; ultt,,Neer-
landia,",j dor > rigoval cenige der leden
Voorts masakte de Voordlttr de opmer-
ktu~g, dat de Rledactle van de ,,Amigoe,,
de felle concunrrentle, welke tueschen de
opkoopers1 heeracht eeni ongezonden toestand
noems; maar walt wil ZIl dan? Het Yor-
men van een trust ? le dit niet in strijd
met hare principles 7 Haar streven to toch,
dat de vlechtsters better betnold worden
en hlet~ is zeer to bedfen of sulks verkre
genl Isti worden, indlen er volkomen over.
ilr ~nb' ing brsei!te Luaanchen dL: opkno-
pers v'on het artlkel, met betrekking tot
de to betalen prijzen, want er zou dan
veel kane beataan, dat de~ prtjzen geheel
door hen beheeracht zoulden worden ten
nadeele van de vlechtsters, w-aartegenover
staat, dat, In verroweg de meeste goval-
len. concurrentie het, algemeon ten goede
ko ms.
No voorlezing door den Voorzitter van
de sanagehaalde artikelen, voorkomende in
de ,,Amigoe di Curagao" en ,,Nearlalndia",
werd bet woord verleend son een leder
die het Bleetuar zou w~enschea voor te lch-
ten door hunne opinie to doen kennen om-
trent de zaak, waarvoor de vergadlering
w~as belegd.
Omtrent het doel door de vergadering
beoogd en de wijze van hlandelen, die als
de beate man te bevelen zou zijn, ten ein1-
de de rank zoo duidelijk magelijk ult to
leggen enr zoodoende de bedoelde acrtikelen

wordt mij 't blsadje this gestuurd,
iedere week o~pnienw.
Of ik er spijt van heb ?
U~ne question bien poebe est demi
resol ue zegt de ,,i0ay byv Dav"
in No. 50.
Weln u, on partijdigf sullen wi de
tsak uiteenzetten. Van pers~!Toon ijke
veete kan hier geen spaezijn.
Ondanks de waarheid, dat in een
kleine matstchappij men gemakke-
lijk lemand leert kennel, vooral een
hervorragend pereoon, toch weet ik
niet den redakteur ooit outmoet to
hebben, last staan gesiproken.
,,Ztin geest leeft in zijo boeken."
En over dien geest gaat de kwes-
tbie, de geest van de ,,Day by Day."
ledere aflevering lseeen luxe-uitgaaf.
Niemand toch sal bet mij kwalijk
nemen, ale ikr een aeparten omelag,
wearoan drie pagilna e blank en 44n
alleen voor tite~lblad dient, een luxe
noem. De grootate kranten met
root kapitaal kunnen tich sulk een
ouxe niet veroorloven. En hier beeft
men het feit, dat men haast even-
veel bedrukt ale onbedrukt paper
krijgt voor beteelfde g~eld i
Geen wonder dat ik den eeraten keer
bet kranti uitlae van a tos z*
s aei 3opesc whv r iemand,r dieDegootea o denkerSt.o Pls, echreef
tookt weld int dijtr taal mooen ar i
ieelin in lsh~praktijk ebrch kunny b
einen gheewrl evre.
EDe,,Daybi Day" iliook i d ooor

St. Mrtin. aar..... de ideuen-wereld


van dit blad in praktijk gebracht,
tou one eilandje, althans het Neder.
lanldeche godeelse, een afochrikkend


van de ,.Amigoe" aidoelrd to wederleggen,
werd door den voorzitter en verachillende
leden brreedvoertg van gelanchten gewisseld,
terwijl door enkele leden: saumerklog ~e-
meakt wordl, dat het wel vreemd mnag
heeten dat, alhloewel de :unragnosehe stroo-
hoeden rueer In Nederla;ld dan in de an-
dere Staten van Europ~a ten toon werdlen
gesteld en drrarvoor sterk reclame gemaakt,
julat het moederland Ilet land Is, waar
onze hoeden nagenoegi ween afzet hebben.
Door andere leden w~erd ook kritick
uitgfeoefend over de nahs.tigheld van zeke-
re handelaren in stroohoeden In Nederland.
die de voor hunnle zank, benoodigde hloe-
den niet ult de kioloute~ zelve betrekken,
measr wel ult Londen, l-erliju en Weenen,
wanardoor slj1 voor een artikel, afkomatig
uit hunl eigen kolonle, veel dunrd~er moe-
ten betalen. Tevens bewneerden sentge le-
den exporteurs van strcoohoeden, dat alj
meer dan geen CurHagchSle stroohoe~den
naar Nederland in consignatle hebben ver-
zo~nden en dat die hoeden selfA een en
twee jaren onverkocht zijn gebleven, zoo-
dat slj verpliebt waren ze naar Tlonden
to reexpedleeren, ten einde ze aLan den
man te kunne~n brengeri, alwfaar zij direct
verkocht werden.
Alhoewe~l dieN Eferiaeng sanneemt. dat
UN COMIERCINT In zlft.e twee artikelen in
,,El Imuparcial" openhaa: g~emaakt. degese
laakte arien van dde ,,Amiioth di Curn-
oelogd,ezijn er nog eenl puten, dle g
releveerd dielnen e lword~en; ~ooalr o.a. de
vraag van ,,En shhbet nu nlelt zee~r vr~eemd, dazt ter-
wil d o den evegeweter g~eav1centen we or
4ed rj ler UN -mn COle a i
op f 4, zooal U OM EltCIANTE zelf asu
haalt ?
Hieromtrent la de ve, gadering3 van mee.
ning, dat er utetFI vreemde in die san-
gelegenheld liit~, w-anncur men w~eet, dlat
g.-nar-13lc .Atljging vanl : .. Lot f tOcchtc
g~edurende twee waken hleeft plakta gehad
on wel In den loop van hlet jaar 1902,
uithoorde van een bulttnengeoon groote
aanvraag., welke eene zeer felle concurren-
tie heeft teweegg~ebracht, waar~btj echlter
nis~t ult het oog dent verloren, dat de
duur betnalde hoeden miet bij opdracht
en evendun bij contract waren opg~ekochlt.
Iliet het oog; op boveng~enoomde omaltal-
dig~heid en in aanumerking genomen de flue-
tuatl~n van de market In het buttenland,
van welke fluctuati~n men hier dikwljls
niet tijdig genoeg op de boogte kan stjn,
sal liet in de meeste gevallen de voorkeur
verdienen teen een commisele-loon te was -
kenl en nlet voor eigen rekiening In hlet
,artikel to: speculeeren. Wel is waaRr, sullen
:de gemaakte wfinsten dan veelal kleiner
zijn, measr mean 1R geiheel gevPijwaard
voor verhies.
-In hoeve~rre onze hoopliedlen zich met

model worden van boe-heb-niet-moet
zijn.
En dit is nu geen klakkeloos be.
were, maar steunt op feiten.
In ieder nummer van de courant
klinkt de oorlogekireet tegeni 't gou.
vernement en het wettig bestaur.
W~eg er mee 1 Eloe fgauwer opgeruimd
hoe better I Vrijheld, geen dwang.
De publieke opinie regeere, geen
wettenl etc. etc.
En hoe de ,,Day by Day" some van
leer trekt teen eemige achtenaswar.
dige burgers, wier eenige misdaad le,
dat zij amhtenaren zijo, is beneden
critiek, soo iets mag geen eerlijke
journalistiek beeten.
Een zeker iemand zeide mi) eene:
Weet je waar de,,Dlayby Day" voor
dient ? Het is sooveel ale een weke-
lijksche o ruiming van gal.
Enfin, dat last ik op rekening van
mijo zegaman.
Zeker is het, dat de Redacteur wel
talenteo beeft, maar aangewend in
eulk Oene richting dienen zij eerder
in ruinamz dau wel ten bate van het
volk.
Theorieino opzetten tegen het wet.
big gezag kunnen tot nlete nute
En daarom moge men vrij inge.

nmn eziju methb felt ae ijf be


vo gene veBlrsi en .rnj rikHere shall The Press the People's
right maintain
Unwed by influence and unbribed
by gain.
Here patriot Truth her glorious
precepts draw
Pledged to Religion, Liberty and Law.
(Story)


kleine w-futon terlredn Htellen, nicent de
vergatdering nlet te kunuen heoordeelen
Elk kioopmlan zal toch bert bea~tfl mop
ten weten wvelke richtinrg 't hem conve-
nleert in te Hlaan,
Het is ook de vergaderingi absoluut niet
beke~nd in hoeverre het weaar is, dat voor-
namelijk de halndel ini den vree~mde gebast
wordt door de velrheteringf onzer vlecht-
producteu, maanr wel kan behoorlijk g~e-
constateerd wocrden ult die statistiek~en al.
hier g~ehoudlen, dat de Curaga~csche bevol.
king thlans wel degeclljk fen routine pro-
fljt trpkt dan voorbeen.
Daalr waar zool ster~k aanbevolen wordt
eenag~ezindlheld in 't bepalen ranl prijxen
der hloeden, wordt w-eder aesIprokenl over
't uitoefenecn van Invioed up1 de hoceden-
bourn.
Op de vranag Wa:urtoe~ dient de CURA
('AOSCHE HANDEISHISOND) It~t de ~e1-
4)ertn dat c Rt-or Inreen jd vierg
achts r\ege 11 g blijvn -oonrk lijare ]%na
dat de Bondl dient tot de bevordering
.van den Curag~noschen handel; doch abso-
lunt niet In den gcest v de .,nl1o
aanga~zien szijne opranttin van stctugoeeI
modewerkilng lijnrecht. in strijd to met di
van gnoemd blati e
Wat betreittde mededeeling van de ,,Ami-
goe", dat de b~est gevlochten hoeden van
ledere soort volgens de o81cleele priJeop-
grive ooki met de Iloogate prljzen behoo-
ren lbe dhlteeworde -talde urindewn go
minder le de vergadering van meening.
dat dit nu julet kan geschieden doordas
de kooplieden nlet eensaestud zija
Hlerna stelde de Voormitter de volgtende
yreaa.
,,Is hlet to het belang van de hoeden
industrie dat concurrentle sangemoedtga
wordt? of dient :i) eerder tegengewerkrt to
worded?
Hierop gal~ de vergaderine als haere o 1-
I a e Ito keuneu, oat concurroutte, in het e~-
lbn~g van elke industrie: wenachellfk to en
dat st] ook ten deze ale onvernrujdelijk
bewchouwrd mnoet worden-
Afet b~etrelkking tot den nit to senden
technicue voor de hoedenindustrte, is de
vergadering van oordeel, dat bet better
zou zijn, dat hij stjn w-er~knaelmeden tot
Nederland bepaalde, wvant daardoor zou
men dtl~r, waacr geklrangd wordt, een
rechtetreekechen handel tunchen Moeder-
land en K'olonie tot stand kunnen bren-
gen,~ waarbij beldte partljen profit souden
unnhebben; Immers wordt nu geklaagd,
|dat de handelaren in Nederland onze ar-
tikelen togen booge prijzen moeten betrek-
Sken. Zle ,,Neerlandla" No. ir. blx. 21).
Walar er Rprake is van een d~eskundige
v'oor ornze uttvoer-producten, is 't aunn
geen twijfel ouderbevig~, of de aankomst
van Z~Ed zou met vreugde begroet w-or-
deni, indlen hlj Rich hon h~epalen tot de

Moge nu ook de krant volgene de.
ze gulden reg~elen ingericht worden! i
Opl bet oogenblik is die wijaheid nog
maar bij wijee van uithlangbord buiten
de deur, moge zij cok een woordje
mee to spreken krijgen in de krant,
en bet is allright, dan bezitten wij
iete dat ten bate is van volk, wet,
godedienet etc.
Hopende spoedigf zulk eene veran.
dering ten groede, wenschen wij de
,,1)ag by Day" nog: een lang leven toe.
IMaar gaatdat niet, dan bidden wij:
Van ruzie en oorlogo verlos one
Heer !
En wij Zullen niet treurig sijo over
dit smartelijkr (?) verlies.
C***
3 October 's morgene vroeg is de
DIreaduought" in.
Een grootech feit in de wereldhaven
van St. Martin.
En een gezellige drukbe.
Allee is relatief in dit ondermann.
sche. De ,,Dreadnought" is one zee.
kasteel, soowat de K. W. I. M. van
voor-hier.
Je krij t soo fete van een St. Nico.
lass-avond gevoel, zon er bet kin.
derachtigelevan speculaas eu m s-

kije je ook zoo'n sooep-verangen

Ean da con 8eahpeltje uranten en


de ader lnies iede ha e, to

Ala Blanea"
La: mass oude vriendjee ontmoet
ik er in, joug@eos die mseachies voor
mij nog grootere raadeels waren dan
do charada's die ze nu opstureD.
Miaar ik vind het een verblijdend
teeken, dat ze soo voor den dag ko-
men, het g~eeft in alle geval blijk van
een sekreren durf en begrip van mee.


(


Noc~. ISO04


Zaterdag SO October


I1 fIS.


30~ste .Taalrgang.


ICO E


DI


CUR AC AO


WRIK E LAD


~DE CURAQAOSCHIE IILANDIN


7002

SOok de waterancod is groot. Het
Ivolk dient naar de wellen sann den
see~kant to gaan om water to halen,
hetgeen voor het Bottouvolk een
kliimmerij beteekient van 800 voet,
vToor het Cuarter- en HellsgaLte-volk
van + 1800 voet, en dat met aware
bakken water op bet hoofd. Daarom
is het een groote verdienste van on
SzeD 8ecaghe~bber Ree grootechen re
'genbak to hebben gabouwdl in de
Bottom, die in later waeteranooden
veel leniging bren~gen sal en verdient
de Traag overweg~ing: zou het niet
goed siju ook in de W~indwarside
zoo'n regenbak voor algemeen ge,
bruik to bouwen ? One Gouverne
ment beeft ooren voor iedere klacht
die redelijk is. Dat bebben wij, Bo
venwindlers, oudervonden in sake once
mailbooten,
In de pleats van die twee aude kas
ten, die vroeger de verbindingr ouder
hieldenr, hebben wij thans een uitate
kend stel schepen, veilig, vlug en net.
We wagen bet thans nogmnals onze
stem toe verheffen en een allessins re.
delijken~ wench te uiten, nu mneer bij-
zander voor het eiland Saba.. Saba
is geen haven rijk. ledereen die het
eiland bezocht, beeft dat gemis on
dervooden. Is hij geland ann de
Zuidzijde, sijo landingsplaates was een
stakje zandrijk strand van + 2 MJe-
ter breed, waar sijn boat werd opge-
ejolrd; had hij het geluk ann de La-
therbay to landed, zij u roeiboot
bracht hem tot aan een strook zee-
steenen, waarop hij ult zijo bootje
met een sprong wippen most. Een
betere landingaplants is or ook niet
to matken. Steigere, zeebrekers etc.
eiju een onmrlogelijkheid en daarom
achikken wij ons goedsmoeds in dat
lot. Trouwfens hoe ougeriefelijk ook,
veel gevaar is aan dat landen zelf
niet verbonden
Wat mij eebter hooget onsaage.
nasm, ja selfs gevaarlijk dunkt, is
bet van boord halen van passagiers
en goederen zooals het gewoonlijk
weschiedt= '
Eco schip k~omt saa san de Forth-
bayv en blijft op stroom liggenl. G~ewoon'
lijk staat er een booge seeh en was t
een fiece e ries, zooda hin ee
korten tijd wear een goe~den afstand
van de kust afdrijft. Daar volgft ult.
De kapitein modt sijn scbhip herbet'
delijk weer bij de kunt re en, e-
geen veel moeite en ttihd tries ver"
oorzatrkt, de roei oot oefinesz'
het chip, in volle see al hobb ~n
on dobberend, passagiers en lading
op te nemen om daarna goed baladen
een grooten afatand op de onAtuimi-
ge~ golven at te leggen naar de kiust.
assagiers doodsbeannwd on met re.
den, gSoedereni dikwijia coornat*
TWel, gooi dan dicht ooder de kust
het anker uit doch, dear sit 'm juiet
de kneep. De pleated dear is teer ge.
vaarlijk om to sokeren, vooral voor
grootere schepen. De grond bestaat
ust rotalokken, wa-arin een anker
nog maar niet grijpen wdl, soodat
er unmer groot gevaar bestant dat
zoo'n anker loslast, bet schip op
drift slast en tegen de roteen san-
loopt. Hetgeen een pear weken gele.
den met onze mallechoener ~eachied"
de, dank sij de wna~kzasm eid van
den Captain zonder noo lottige ge-
volguen. D~aarbij leder schip heeft g~een
getting g~enoeg a~m bet anker in het
vadems diepe water tot den groad to
laten reiken en hovendien elecht het
anker ophalen zeer veel tijd.
An Dker dan aan de Lath erbasy.
lIaalr is de ankergroud beter, doch
behalve de andere moeilijkheden van
groote diepte on tijdverlies komen
ernog bij, gewoonlijkr hooge zee,
seer gevaarlijke loodingaplhate en
een zeer stelle ougfemakk like weg
voor de passagiers on naar boven
te komen.
Een noodzakelijk vereischte is daar"
om, in ooze Forthlbay een of twee
deugrdelijke boelen to legg~on, waaraan
de schepen kunneu m~eeren. D~at geeft
dlen hopitein ger~ustheid, het sebsp
veiligheid, den dienet vlu heid, den
passagiers giemsk en min er kosten,
ien goederen ongeechondenheid. De
,okosten sly mnet zoo groot en de
yoede resultaten die er ult volgen,
wegen or zeker tegen op. Last men
ilesooods de ijzeren schroefpijlers die
lier ann de wal liggen voor een
rteiger in spe, als oud ijzer onder


ten hamer brengen en or een stel
,oelen voor kroopen, want die stei-
:er sal wel in alle eeuwigheid in spe
>lijven. Een nienwe proef verlangen
Pij dan ook geenesius, arlleen maar
sen boei.
Bij gebrek san brood, ziju wij te-
reden met korstjee van pasteien.
Noode ziet men bet Hoord der
)penbare School in de Windwardeide,
len beer I. A. Lampe vertrekken.
:n de jaren dat bij hier workzaam
vas, beeft hij door cijn worklust en
,ractischen geest in onderrichts-za-
:en de barren sijner leerlingen en
lie buoner ouders gewomnen. Zijo
litchtbeset, dat hem onvermoeid maak-
le in de school, en sijn streveni om
le maatschappij nuttig to sijo, door
:uadige en beschsaarde leden te vor-
nen, heeft ongetwijfeld cijn school
iot boogen bloei gebracht. G~ok ami-
real in eon omagang, sullen velen in


St. Barbara gast verk ocht wor-
den; de mijnen sullen weer bewerkt;
er moet plaate zija voor wonmgfen
voor handerden arbeideral
In teen voi nummer van uw cou.
rant 1491 hbik meer dan genoeg-
same redeen Ran de hand gedaan,
om do algemdene opinie to beveatigen,
dat dlie gronden, sijude Jan Franki,
Seroe Pretoe, Seinpoet on Paraders,
verbonden met de krustatrook ten
Noorden en ten Goeten van one eiland,
van af Punta-C~ajou tot ann Cueba
misa, Gouvernemaenteg;rouden wa~rea.
flet eigendoml dier gonden beeft
het Gouvernement nitverk regen
door daden van geweld of suivere
willekeur of van eenvoudig gedoogen
art. Wetbook 1975. Dat bezit* is
voortdurend en onafgebroken, on-
gestoord, openbaar en niet dubbel.
zinnig geweest. art 1974. Nooit is
door de eigenaars der verachillende
plantsages, noch door de vorigfe be
zitters, (voor F'uik rle beer Abraham
Delvalie, voor Klein St. Joris de beer
Isaak Debrot, voor Oranjeberg de
heer Jacob~us Nuaalr) noch dolor den
tegeniwoordiigen bezitter, de families
cMaal, verset aangeteekend teen bet
sprokkelen van bout en het spran
gen van steenen, het branden van
kalk en houtskool; nof nooit de
toegang naar see over eze gronden
geweigerd aan onze vieschere.
D~e afgebakende en afgezette gren.
zen der respectievelijke plantalges lie.
ten natuurlijk geen twijfel omtrent
bet wettig eigendom I
Zoo bleef de toestand der saken
tot begin van 1906. Waot was toen
het geval ?
D~en heer Pliester, toen eerate lui-
tenant van onze koloniale reserve,
word opgedragen een begin te maken
met de opmetiug van one eiland.
Deze heer logeerde langen tijd op
Fuik, Klein St. Joris en K~oninge-
plei n, eigendommon van den beer
i0 sal, en bleld van daar nit sijuen
ommegangp. Natuurlijker wi ze was
op die plantages de gelegen eid om
over de uit estrektheid der verachil-
lende Rron on to spreken; daar was
de! tijd om de rooi- en k~oopbrieven
na to kijken en to onderzoeken of
sij beantwoordden san de grenzen,
toen afgrebakend, Het scheen, dat
ooch Fuik enz, noch Klein St. Jorie
enz, volgens rooi- en koopbrieven
grootere grenzen toelieten dan daee
respectievelijke plantages reeds had
den.
Met ,,afzetting vang~rooter omvang"
had ook de beer Maalel dese plants.
ges ,,niet gekocht."
Maar......er zou een oud stuk gevon-
den ziju om trent Jan Franki en wiaar-
door uitgemaakt waes, dat Jan Frankri
eene plantagege" moest geweest ziju
(men vond er nog een stuk muur of
pilaar?!) en in den oertijd toebehoord
bebbende sann de eigen aren van
Fulk.
H~et sij zool
D~e kweetie kwam ter sprake on.
der bet volk on bij one gouverne-
ment. Versebillende personen ver-
voegden eich h~ij den beer Graven-
horst, distrikt- en roolmneeeter van
bet gouvernement, om hunne belan
gen te verdedigen. Dezelfde beer
Gravenhorst werd ook door 't gou-
vernement gaernad leegfd, maar gaf
de meet ,,afdoen ~e" bewijzen voor
,,gouvernementeel" eigendom. Onder-
gTeteekende heeft meermalen person.
lijk met hem den toestand bespro.
ken. WTie kon ook beter op de boog-
to zijn dan de beer G~ravenhorst?
Had hij zelf als rooimeester de gron.
den dier plantages niet opgfemeten
iAn volgens bestaande koopbrieven 6n
op aanwijaing der verechillende fac-
toors? (dese toch zijo de aangewle-
zen maunnn om de grenzen vian het
eigendom hunner meesters te weten).
Had bij zelf niet meerdere permitten
afgegfeven voor kalkbranding en
bouteprokkelen; voor bet spring~en
van steenen eni bet kap en van
kadoesjes, selfe opJn rai?
Had hij zelf geen gronden nitge-
meten voor den minderen man om
dear te wonen of te planten en de
huurpeaningen dearvan geint? Yoor.
zeker zijo de rapporteur van. den
heer Gravenihorst in duplo en dan
is 't toch wel de moeite ward voor
leden van deo Kolonialen Rand of
voor belatngetellenden oorlof to vra-
geD, on image daarvan te nemen
in het archief van onzen distrikt-
meester.


Ofschoon de taak bij een contract
werd afgfehandleld en een modusvi-
vendi geschapen, ik voor mnij houd:
het is ,,niet' algehandeldl
1)oor den gouverneur Jhr. de Joongh
van Beek en Donk werd eene com-
missie ter zake benoemd.
Voor dea heer Maal, eigenaar der
verechillende ,,planta~ges" trad op de
heer H. Chapman. H~et reebt van
't gouvernement to verdedigen word
opgedragen san den beer G~raven-
horst. D~e derde man was de heer
Pliester. Ik weet Diet met hoeveel
stemmen de tsak text bate van den
Heer Maal is beelist. iMaar dear
werd een contract tusechen het g~ou-
vernement en den beer Maal asa
don g~ouverneur Jhr. de Jongh van
B~eek en Donk ter goodkieuring:
Poorgeleg~d, wearbij het Gouverne-


achappelijk samenwerlitdog tok weini Die prakttsche handelslui maken g~re
gereeld sanluiingsoek bi detig gebruikb van dit nieuwe middel
nijvereid". door de moderne wetenechar huI
In de voorlantate alinea van boven. sangeboden, om hun saken Imme:
strand Veralag vanden Curagaoschen perfect in orde to houdeo en bij dr
Haendelarbond: ,,neemt de vergedering minste afwijking oomiddelijk vol
(dese) verklaring wel san" en erkentj maakt op de hoogte te zijo.
deardoor: het mievpertaan deer D~e Curagaosche Handel verkeer
woorden is aanleiding geweest, dat op bet oogenblik in een overgangs
vele leden van den Bond zich gegriefd tijdperk. SJteeds werd hier over ma
gleroelden. Dese leden voelden zich laise gekleagd, terwfiji thane doo.
bieleedigd door woorden, die de Amigoe den hoedenhandel een nieuwe phase
niet bedoeld, noeb gesebreven had, van opflikkering Is ingetreden. ~ol
mear die sij meenden z66 verstaan in dese ometanldigheden de voorlich
to hebben. Citing van een beyoegd deskundige
Is bet nu redelijk dit allee te er- niet teer dienetig kunoen zijo ?
krennen en toch de Amigoe op een Zulk een expert bemoeit zich vol
standpunt te pleateen, dat niet word Istrekt niet met de particuliere saker
logenomen, en alleen door miever- van lederen koopmnan in het bizon
staan van eenige woorden grievend Ider, maar ziet alleen naar den gan~
kron genoemd worden voor den Cu- van saken in het algemeen. Zijr
regaoachen Handelesatand ? talent is organiseerend; zijo optre
De g~evoelene van de Amigoe sijo den moet ten doel bebben van der
toch einda jaren algemeen bekend. Bond een band te mak~en. welke aill
In het bisonder met den Curagao- hoedenkooplieden sarmenbindt, niel
achen Handelebond beeft de Amignef tot bet vormen van een trust, maal
steeds in seer vriendeehappelijke ver- lom meer coiiperatief salmen te wer
bonding gestaan. ken in het belang van het algiemean
De Amrigoe beeft het initiatief ge- in dat van Handel zoowfel als van
nomen tot oprichting van den Bond; N Pijverbeid*
week san week heeft de redactie ge- Een particulier handelshuis, dal
toond seer veel belang te stellen in ploteeling ziju handel ziet vervier
de verrichtingenl van den bond; voudigen, sal toch ook wel een des
steeds beeft one blad sit alle kracht~ kundige willen randplegen on neaa
de ontwikkeling van Handel on Nij- middelen uit te zien on zulk een
verbefd trachten te bevorderen, voor- tloeienden toestand zijuer saken to
al die der hoedealrlechterij; met welk beatendigen, son, mogelij k nog to
reebt verdenlkt men one dan nu verbeteren.
ploteeling van vijandelijkbeid ? M2eent Bet randplegan van een deskun
men een woord als grievende belee.l dige is nooit vernederend, maar geeft
digring te verstaan, men keere niet bilk van verstand en voorzichtig
onmiddelijkr een tronwen vriend den bel~eid.
rug toe, maar ondersoeke eerst, of En nu zouden wij zoo grang de
men wel good vertatan beeft, men herleving van de aloude Curagnosche
vragje deenoods opheldering en ver-i hoedenindustrie voor goed beaten-
Plarmg. Maaer waarom, op een mie- digd mien en verzekerd voor de toe
vsertand, in den vriend van weleer op kolnet, opdat zij weer niet opnieuw
eene den vijand gezien en hem allesbe. inzinke.
halve rriendschappelij kbehandeld7 ? og Onze koolieden zijn bekwaam ge-
Verklarlen kunoen wij one een der* ogo to bewerken, maar een
ge kje handelwyzre miet. technicue op handelegebied brengt
Wij sullen ook miet verder naar meer eenheid in de verechillende ge-
een v~erklaring seeken, maar alleen voelens, en kan de algemeene leiding
beleefdelijk vragen, dat men one op handelagebied on zich nemen
roortaan good leze, Diet verkeerd Ecoals de Heer H.. C=OHEN EENs
versta, en ons geen woorden in deD RIQUEz dit met zoo veel success deed
mond legge, die wij niet geeproken op technisch gebled
hebben. pDe ultsprask van den Curagao-
Een tweede vermeende grief diet schen Handelebond, dat de hoeden.
men in one stak van 14 September, industries alhier on etwijfeld bloeit
wearuia et ultzenden van een tech' en niet zoozeer hu p noodi~ heeft
niena op handelegebled in de branch: komt one wel wat voorbarlg voor
hoeden wrerd besproken. en onvoorzichtig
Niet door one werd dat denkbeeld D~eze industrie is steeds vooruit-
san eRven, maer door den Heer gaande en begint to bloeien, maar
DE 7A88Y, vert enewoordiger der, nog in bet allereerate stadium
West-Inditin op de tentoonstellina van haar ontwikkeling
to Deventer. Om ale volksindustrie een blijvende
Gokt do wonkan dooar one gosgoven, buteekeute to erlangen, moet slj nog
op welke wijze de Bond zou moeten beel wat toenremen en veel meer
wrkren, sija niet in den emnak ge- proll t opleveren. Na jaree~langen stil.
vallen; men vreest selFe, dat one stnan van saken verblijden wij one
artikel in Nederland een seer eleebten alien, en tereebt, in de laugzame
Indruk sal geven omtrent onzen herlevinst van den handel door de
handelastand. hoedeani~dustrie. 1Maar wat beteekent
Dft leatate zou one bepeald spijten. eigeolij k een uitvoerhandel van nauwe
Om dezen mogelijks verkeerden in- lijks een half million ? D~at kan
druk weg; to nemen beetaat er ech- men toch geen bloeienden toestand
ter een seer afdoeud middel: De Bond nolemen
publiceere gere~geld een Versela over Om den ultvoer van hoeden op te
'ne verrichtingen. De Kamer van voeren tot voor een waarde van
oophandel en Nijverheid, soowel 5 At 6 million blijven wij de voor-
als de Corageosehe Handelabond, lighting van een deskundige op han-
laten veel te weinig van sich booren. delsgebied gewenecht achten.
Ult New York, nit Londen worden
one veralagen van de Nederlandeehe
Kasmer van K~oophandel toegezon-
den, en telkene leest men dergeli'ke
veralagen der rroote hsodelsetede on tDWITSH STC~ ,
in verechillende Bladen. Overal wordt
er blijkbaar prije opgesteld, dat bet
Publiek behoorlijk op de boogte Saba 4 October 1912.
blifft.
Alleen van Cura so hoort men niets. Mogelijk heeft een of andere gewel.
En dan durft de Bond nog schrij. dige nieuwtjesjager van Trinidad ziju
ven, dat de Amzigoe totaal niet op wipzen neus in een Hiollandsche cou.
de boge is van do handelstoeetan. rant gestoken en uit de Sint Mar.
den lbetijnsche ,,Flikjes en Flokjes", een
Ala dat 266 is, wPordt het hoog flikje gepikt :,,dat Saba, een onher.
tijd onze redactie eens degelijk in herg~zame Rots, goed voor vogele is,
to lichten. Mdaar, indien de Amigoe niet voor menschen"', en op ziju ma.
op tCuragno selve total onkundig nier geredigeerd voor zijo courant.
bhfhoe verkeerd moeten de begrip- Zoo last zich het best bet verbluf.
pen over onsen Handel in Nederland foode niesws verklaren, dat men in
so in den vreemde dan wrel zijal I ckele koloniale blarden der Wind.
Een reden te meer om geregeld ward-eilanden lezen kan, dat Saba
een Vereleg te publiceeren. door de droogte vreeselijk te lijden
Dit geregetld opmaken van bet beeft, dat er absolunt geen voedeel
Venrlep wekt ook de belangetelling (....ook geen vogeltiessand 7) noch
der I en~. Het hierboven afgedruk te water to krijgen is en dat het volk
Veralag is er bet bewije van. in mcasse bet eiland verlast.
De Curagnosche Handelebond belieft Jammer dat er niet bijetaat, dat


verder ook niet gediend van een er een epidem~ie is ultgebroken door
deskundige ult No ~erland. de lange de heuvels verspreide on.
Waarom dit denkbeeld niet on. begraven lijken, dat er torpedojagere
middelijk beetreden, zoodra het ver- ziju beeng~eaneld met doctoren, ver.
soek van den Heer D)E NA88Y 88D b~andatoffen, schepen on water en
den Minister hier bekend werd ? D~e provisie aan to brengen.
Ouragnosche Bandelebond is zeer ze. Nu, zoo beel erg; is bet gelukkig
kber beyoegd om over dit denkibeeld "n~og iet.
advees nit te brengen. Nohtbans beeft onze bevolking seer
Maar, dat men dlan bet advies veel van de drbogte te lijden. Voed-
ook met redenen omkleede. Ecovraag: s el van den ground Is niet in overyloed
In welke richting toch zsl die des- meer to verkrijgen, de aardappel-,
hrundige met vrucht werkizaam kun- tonia- en casaveglant staat to kwfij.
noen sajn ? is niet voldoende. nen on belooft dit ]aar verder schaars
Vooralenog blijven wij het werke. to sullen blijven; san bananen alleen
lijk achten In het belong van den die in den ~eewig vochtigen top welig
Curagaoachen Handel, dat sulk een tieren, nog geen gebrek, evenmin als
hoeden tech nicus op handelegebled san geimporteerde waren. Doch om
worde ultgaezondeo, de santate to verkrijgeD zijn midde.
In Europa en Aloerika wordt het len noodig die eveneens seer schaare
meer on meer gebruikelijk groote sijn bij de families, die geen neaste
handelazaken wonder geregelde con betrekkine~t~n inet buttenlan d werk.
trble pan accountantsto tpleateen, saam hbe.


.

r


t
I-

r


e

-

n
-


t
r
r


t hem een trouwen vriend missen.
1 Moge ZEd. even onvermoeid n
,~ onvervaard sijul ware teask op St.
Ma'Irtinl vervullen, en rijpe vruchten
, zien van sijo verdienstelijk werk.

e St. Eustatius 8 Oct. 1912.
SPer ,, Dreadnaought" bereikte ous
.eindelijk bet bericht, dat de Heer
e F. G. Groebe gezegenierd hald bil
Sde worsteling om den landmnadesetel.
t Aan den herkozene onze geluk-
t wenechen.
eEr is onlangs gestolen1 op St. E~ue-
.1 tatius. U zult zeggren, dat gebeart
. op St. Euetatius niet alleen. D~och 1
;Ilier is misech~ien wel bet record ge-
.slagen in durf van onze langfvingers,
e Er werd diefstal ~gepleegd met i,-
brank, in den winked van den Heer
Evr ,gelegen in het centrum van
.St. eutatius, vlak tegf~ienover het
h uis van den Gfezaghabber, I623 volle
.maanlicht, en liefst uog wel vier
Szakken meel tegelijk. Of er nog: meer
klemuigheden aan de vingers sjn
bhijven kleven, kion nog oiet wor-
Sden geconstateerd. Ment moet zich
bij dat bedrijf wel heelemaal op zijo
Sgeomak govoeld hebben. Maarr goed,
!dat we op een elland leven, wear
g een wegen tijn voor auto's, anders
eon men angst gaan krijgen voor
eerrn euw stel auto-bandieten. O~f-
schoon na outdekking van den diet-
stal krachtdadig is opgetreden door
de justitie tot opaporing der schul-
Sdigen, is het tot nog toe niet mo-
gen gelukkren hen onschiadelijk; te
maken. Lnat onze polite zich den
slap uit de oogen houden tegen
den tijd, dat de vier sakken meel
verwerkit siju. E~en bed op een po-
litiewacht heb ik altsid komuisiche-
vondeu. Is de polit.iewacht t~ege j
kertijd politiewomiug, dan son bet
hard zija oprmiming dear varn to
willen houden. D~och is het enkel
wacht, dan is zulks een nseate ge-
legenheid tot slapen. D~e nabijheld
van zulk een meubelat~uk; most in
een eenzameo nachtt bijua gaan wer-
kien als een slaspmiddeltje W'e wil-
len intusschen hopen, djat onze gatuw-
dieven thans eetin eer rechtvaArdig I
middel magenn gerouden heb-ben om
Lichaam en ziel bij elkaar to kurinono
houden. Aangfezien or gister een
flinke hoeveelbeid regenwaiter is neer-
geplast, sall or thane ook wel meer
werk to vindeo ziju. De .regfen sette
in des nacht's on bleet matrr altoos
voortplassen tot vier unr in den
namiddag. Na eafoop wees de regen-
meter 144 m.Mi. 't Is voor de he-
nedenwindsche bewoners om van te
watertanden. Ik hoop, dat ze or -
dlertuenchen daar ook een flink not
pakl gekregen hebben. Doen geheelen
huis opgesloten. ZOO Du en dan
alechts stag men er, in alle moge-
lijkre lompen gehold, op de teeneo
cle stra at doorkruisen. Ook na afloop
heel weinig verkeer meer en 's avonds
ongewoon rustig in mijo bunrt. Zelfe
de trouwe rbumehop-bezookers sche.
nen het to kroud en te nat te vin.
den om even hun elaspmnutsje te
komen nemen. Ofechoon ooze katoen.
planters zalk een regen wel gaarne
wat vroeger gezieu haddec, kan men
toch nog wel zegge n better r last
dan nooit". Voor vroeggeplante en
thaos reeds in bloei tetnade katoen
sal de regen donkelijk vrijwel oult.
telcos blijven; doch er is dit jaar
oogal veel last geplant, on daar
'voor beataat thans nog alle hoop
op success. Gok de jame eni sweet.
potatoes kunnen er nog gioed bij
varen,
De in het voorjaar sangeleg~de
dam men, het kranig workje onzer
Curagasche jongens, hebben deeerate
waterproef g;lanarijk orta.' e
dus geen onbeg~onnen werk geweest,
dat bij de eerste de beate bui zoo
maar zou wegspoelen, gelijk ik in,
dertijd hier en daar kon hooren
beweren. E~n geen overdreven work
oak; want wie weet, wat er weer
kion zijur weggespoeld en wat een
reparaties er weer noodig souden l
geweeet zijl, ware dat work niet
endernome~n gewceest in 't begin des
iaars.


In ezonden Stukken


Geachte Redacrteur,

Wil nogfmaals zoo goe'd zijo plants
in te ruimen voor onderstaandle re-
gels in uwen ,, Amigoae."
Bij voorbast mijn dank. Ter zake
W~eken lang ziju er beraadselgin.
gaen gevoerd in den kolonialen rand
over een stakje ground, dast Aan.
gekocht zou worden door beti gou.
vernement, om eene betere verbin.
ding te krijgen tusschen M~onte verde
en de see. Uren lang gesproken over
bet hoe en wat van die eenig~e me-
t~ers ground.
Gaarne soude ik nogmaals de sae-
dacht der Autoriteiten willen Frag~eo
voor de grouden, gelegen tueschen de
plantages Fuik, Duiveleklip en Punta
tera aan den eenen kant en Kl~ein St.,
Jorie en Oranjoberg aan den anderen '
kzant van one elland.


-, .IC

El quimaco que la analiza, el
m81 CO que la receta y el enfermo

que la toma,-todos distinguen y
baR COHprobado que la


EMULSION DE SCOTTF

eS &a IR)Or en pureza, en perfec-


NO se conoce preparaci6n

a~gu& que gOCO de la popula-
ridad de la Em~ulsi~n de Scott,

que bay& resi8tidO tantos experi-
IHnoRIs y que sea la favorite de

0s Inedicos y de los enferntos.

La Emulsson de Scott purifica

y Orflquece la sangre. En ru com-
posicibn no entra el alcohol ni
substancia irritante alg~una.

"Acerca de la Emulsidn de Scott, can agrado
confirm la opinida que antes di, y hey declaro que
la consider come an excelente medicamento contra
todas Lasr afecciones 6ronco-pulmonares de marchar
crd'nica, y como tddeco recconstituyente para las per-
sonas ddbiles y pr'opensas df esa clase do enforme-
.dades." Dr. Avelardo Raleda, Buenos Aires, R. A.
EIXIJA SE BMPRK
.4 MEU~I.SIO DE 80077" I.E'OITIM


Bonaire sau denl deurwaarder bij
het kautongerecht en deurwearder der
belastingen aldoar R. F. A. UHAMs
verleend verlof van veertienl dagen
tot herstel van gazondhieid, is door
den G~ouverneur goedgekeurd.
A. C:. HEIJZER la benoemdl tot hulp.
brieveubeateller, tenu eindle bij out-
stenteuis van een der brievenbe-
stellers dezeni tijdelijk to vervangfen-

R~atten en Munizen,

Gedurende de lrantate 8 dagSen
werden in het fiscalaat aaugebrarcht
en door middlel van petroleum ver.
delgd
79 riatteni


,. . . -Koning George en Bonar Law.
Het feit, dat Z. M K~oning G~eorge 1
het wenschelijk heeft~ geacht, den
leader der Conservatieven, Bonar Lar,


meet als eigendom van den heer
Maal b chou de, niet alleen de z o

maar nog eemg~e duizendon hundlers
ground moeer, terwijl de heer Maal
alleen 1000 ballandsche guidentjes
san 't Gfouvernement gaf ,,als er
mischien t~oevallig een stukje Gouver-
nementegroud mee mocht zijn inbe-
grepen." IMooier kan het miet.
Ik wil miet vragen of zoo'n impor.
tante zask alleen mocht uitgemaart
worden door eene commissie van drie

pelteon ?niet vragen of de beer Jhr.
de Jongh van Beek en Donk de
cmpt zlen anmaeaeke go dmizeendke
bunders groud ale o n out weg to
aeven
Ik wil niet vrag~en of de koloniale
rand onkundig is gehouden maar
,,olland" ,,was onkundig.. erwon-
dering; boarde 't mij, dat geeo des.
krundig~en, getuigen nit het volk, wer-
don gehoord. Eeni man, zeker ter zske.
knodig is de heer Jan Debrot, thane
op Bonaire, soon van den beer Isaak
D~ebrot, gewezen districtmeester van
het Gouveruement on! voormalig
eigren aar van K~lein St. Jorts, die
zelf jaarlijks peen so mme vain 140
guldens betaalde aan het ,,(iouver-
nement" om alleen op de kustatrook
sijo beesten te laten weiden en hout
te kappen.
Was echter 't Go~uvernement z~elf
wel genoegaeam op de hoogte?
Onmiddelijk na choord te hebben
van dde over roanhtdetrgd ke he

on btnebelsan van het viok te e
audientie aan bij den 1100 ged. G~estr.
HerGovre, Jhr ~le 3nh
Heernadloj rne rd be ni dt ouder-
bond toegoetstaan n met inwilliging
van beiden weld de beer C. Muller,
admuinistrateur der domeinen geroe-
p n, oomd mlT no ge eensi .e zaak
Het, onderhoud duurde ruim an-
derbalf uus eni het resultnat was,
dat onrdergeteekende dloor d~en gou.
verneur werd gemacht~igd nlaar den
Beer Chapman to gaan on voor Le
etellen de bij contract overgedlra en
groaden terag to koopen voor 120;00
gulden. Gaande naar 't kantoor van
den heer Chap~man, vood hij dear
alen zddn kslerhk de beer J nchbo
pleats met den beer B.Capman tn
n enen hnize, dle nartuurlijk eeret zji
lastgever moest consulteeren. eot
was, ,,dat de beer Meas op be
voorstel van het g~ouvernement nie
kon ingaan,
Ik vreaa due, was 't gouvernement
zelf genoegzaam op de boogte en
was er geen dwahong bl] het geven
van den consensus, toen bet contract
gealoten werd'
Maar ik Prang5 nog;, als de over-
gave Van dese dnizenden binders
groud moet steunes op ,,govonden"
oude rooibrieven van e~en oude niet
meer beataande planrtage Jan Franki?
wie was dan de eigenaar vano Jan
Franklitr wie ziin de erfgenamen var
Jan Franki en is bij contract alledo
Jan Franki overgegaan ale eigendom
ann den beer Maal, o~f zijn uset mee
gegaan Seroe pretoe, Seiopost, Para.
dera en voor een groot gedeelte de
knestatrook? Op dit laatete kom ik
nog terug. Als antwoord op main
lastste vraag laat ik alleen volg~en
artikel 572 van one wetbook nu:
,,gronderven en andere onroerende
saken, die oobeheerd zijn en geene
eifenaaere hebben, gelij k mede de
saken van dlen gene, die wonder ef-
genasm overleden is of wiener erfe-
mie is verlaten, behooren san den
lande." I[negelijks behooren son den
lande:......de stranden der see enz
art. 573.
Maar wat ook van de zask is,
welke bewijeen men ult de gevooden
rooibrieven kan bij brengen, bet gou.
vernement was de besitter on de eige.
naar ter goedle trouw en kon en
moeet in dit geval, voor bet algemeen
welzijo, dan ,,de verjaring" toepassen.
Daarover een volgenden keer.
Uwdd.

P. fr. G. J. Dauua~ve
pastoor.


Bericlitelilit (10 110101116.

Rtegen.

D~ese week heeft bet Zondag en Maan.
dag goed geregend boven S. Willi.
brordo, Por~t Marie, Rif.
D~onderdagavond beeft bet hooget-
wserechijolijk over bet geheele ex-
land hdgereeD o' dommTg p ina s
rn] r, -p aueewe id
Op&ta. Rosa viel Donderdag56 mMl.
M3en is overall man 't planten ge-
gaan in de boop, dat er spoo ag
weer een flink bulge valle. Op Aru.
be en Bonaire is reeds vroeger de
regentijd ingetrodeD.


Edstel le.

En 1 a~se vardeF Deadou1 as d
vernemen tdachoeuer Lusschen die et~
lauden. De E~stelle is een nog betrek-
kelijk nioeuw sbip, t werd seven jaar
g~eledenl in Amerrika gebouwd. H-et
dsberee er rn deftI abee re nste op
ner en krijgt minded zeet~jes7 over~. In
arie kiajuiten~ iH planIts Voor1 12~eer-
sten kaeae, bovn eleekndr 3 Alles it
er frischr en zndezijk o e~a .(

gereserveerdl voor 1ste klas. De 2e
k~as~eef eveveel ruimnte, en beeft

nog wel geon sltoom ootje,

g ediijkter ing r ht aldweopb oe vo
ge Gou vernemnentse acoeners.
Onrze Bnancien
be inneD de gevol en der slechte
tidn hett 3e k sr al werd san be-
la tiingen Mop Cunlro j le 0
kartaal va or11 hd tid kel jek

cyn 085pO gistiileert, win en etr

lae ij@ nmst~c v600 onderacheiden
aardl haalden wel weer f 4.000 in
maar brachten Han hour van lands:
mrine o n eigendommen f 3.000

Ien o teoe i ere ari tekn i e

ve eenpts >trp ts lau d~a~dloze
legera le stijge~n e is.
lie geringe achteruitgang onzer
Itrulc ie tlooe t~erwid aendon r

Dr. Samrson.
Mlen beeft ocs verzocht openlijk
hulde to brengeiln an den naur Sa-
bnaerertrelkL d~en armen dokter, dlen
de armenpraktijk in de >~ene endis-
trieten verbasend d~ruk door het
overgrroot satntal sieken. D~r. SAM
soN beeft sichl self geheel gewijd aan
silj pratktiij en zich geen enk-el oogen-
Het volk is hem teer dankbaar
daarvoor en had graarne zulk een
bulpoaerdigen, menschlievenden ge.
neesheer beholden. Cit eigen brewe.
gi ng hebben dea rmere bui ten bewonere
een petitie opgesteld om aan het
Bestnur to vragen, dat Dr. SaMsol
tochi blijven mocht, omdat hij zoo.
veel hart voor de zieken had en ze
soo uitatekenid behandelde.
De dankbaarheid der armeo, zoo
a ontaan geuit, sij Dr. SAuisoN een
b ijvende berinnering man sijul ver.
blijf op Curagaio. Bet ga ZEd. ver.
der wel, ook op Seba.
Alfalfa
Hchijat in de tropen ook link nit
de kluiten te achiaten. D)e D~irecteur
van bet Weesbuis op Sta. Rosa beeft
biet dear reeds lan?; gemaid on bet
staat er bijna 1 Mieter boog.
Scheu king.
Maar wij vernemen is het gebouw,
door de nagelaten betrekkingenl van
den beer J. E. PENso man het Ko-
loniaal Beetour ten geschenke saaw
geboden, aanvaard wonder voorwaar-
de, dat de huuropbrengst verdeeld
sal worden wonder de armen. Het
Beatuur heeft zich het recht voor-
behouden om bet gebouwf te verkoo
pen, indien het mettertijd een last.
post moebt blijken to 1iju.
on zulger.
De N. Rl. Ot. veroeemt, dat de In-
ternationale eleepdienat to Rotter.
dam, met dan Mlinister van Koloniiin
een contract beeft gesloten voor het
uitsleepen van een auiger, beatead
voor de correctie der haven van
Willemetad.
Dese suiger wolrdt gebouwd door
de Machinefabriek de ,,Hlollandsche
Yaseel", voorbeen de Jong & Co. to
Oudewater. (De 0. Crt.)
Dan kbetulging*


In dank ontvangen van de Heeren
Agenten, de Ha8mburg-AmericanzGa.
sette.
K~oloniale Postspaarbsak.
G~edurende de maand September.
Kantoren Ingebracht
WTillemetad f 7.135.42
2e district 132.57
3e ,
4e ,, 0.25
5e 10.'75
Oranjestard Aruba : 143.67
3e district
Kralendi k Boar 327.69
Rincqn ) osr.. 9.50
~hilipabu r, 8t. :iart. NG. 596.75
Oranjesta ~St. Eu~t. 80.75
Bottom, sabd 172 30
Windwardaidea 127.50


Honteffere.

Ook dit jalrr heeft het Bestnur
van bet Mlontefiore- fonde ter fele
genheid van dea ver jaardag van deni
grooten Filantroop, aan e k der ge-
meenten een gif toegezon en ter
verdeeling onder de araten, wat
dankbaar werd sanvaard.
Indrukwekkende plechtigheidt.
Men schrijft uit de legferplaast bij
Valkenewaard d.d. 22 Sept. aan ,,het

Hedenmorgen om 9 uur had op
de Lage Heide nabij Valkens~waardj,
.ea sds D inda j' he d -
Plmanar exnfanteienjs elgtan a2Fdd ee
Indrukwek kende plechtigfheld pleats.
Door den ZeerEerw. Pater Daelman,
directeur der R. K. Militairen-Ver.
eeniginlg to as Bosch, werd in dej
open lucht voor de circa 2200 R.K.
Militairen een H. Mis opgedragen
De leerlingen van het pensionaat
Eikenburg, to Stratum, voraden eeni
wacht en zongen op verdienstelijke
wijze een Hollandsche M is, ter wl31
door het fanfarekorps van het re
giment een tweetal beerlijke pleuze
melodieen keurig werden vertolkt.
Met de meeste sandacht word dfeze
verheven plechtigheid door de mnili
tairen en eemige hooderde belangastel
lende burgers gevolgd-
Auto's worden goedkoop.
In verband met de betalingemoei-
lijkheden van de United States Motor
na mepan Hwordgehnog Iket vofe d
msa tchappi gr3 ot 423 unillsc~hch ti
controleerde airea tion der grootste
Automobelfabriekien der VereenigdJe
Staten. De overproduictie aan mo-
torwagens sebijut een bedenk;elijk
karakter sann to nemen. Volgieut
officisele statistieken bedlroeg det pro -
du tie in1904 lund 20.100 stu s
meer dan $ 40 mill. en in 1911 rond
140.000 stuks met een wfaarde van
meer dan $ 175 mill'
Regfelval*
gedurende de maand Sept. 1912.


Fort Amsnterdam l

P-l ota e Siberie
Klein Sta. Martha
Hoff Abao
Cae Chikito -
Sta. .Maria
G~root St. Joris
Klein St. Joris
Santa Rosa
Beekeaburg
Noordkanit


17.5 mM
36.1 ,
35.
44. ,
69.3 ,
27. ,,
25.5 ,,

28. ,,
4.6i ,,
18.5 ,,


en consorten, die wvij niet aarzelen
randuit schandelijk to noemen, bin.
DOD de greDzen eener behoorlijke,
,,loyasle" opposite to driven.
(Onluans hadl in bet stadhuis
to Belfast de plechoige ouderteeke-
aing plaa~te van het covenant, waar-
bij de onderteekenaare zwoeren zich
met alle kracht teen Home-Rule
to zullen verzetten. Vervolgene trok
men in optocht door de verslerde
straten. To Belfast werden tele ~ram.
men van instemming van alle U mon-
istische leadei~a ontvangen.

Markweardige toestandon op
de Fra nsche vioot.
Met de F'ransche MIarine. wear
indertijd zooveel on to doen gewoeest
is, en die in de laatste jaren door
tal van rampen werd getroffen, moet
htondanlks de,energieke maatre-
gelen VaLU den minister van Marine,
Theophile i)elease nogf lang miet 10
orde zijn. Ben der door de regeering
sangewezen inspecteurs, de Fraunche
afgsvaa rd igde Damb~lou, die met
meerdere confratera een onderzoek
anoest instellen naar de vioottoe-
standen, 0. a. outfreat de veiligheid
op de schepen, de inrichting der
buskruitkamers on d~e plaateing der
buskruitvoorraden, 18 ult de Fransche
oorlogehaven Brest te Parije aan-
gekomen, ten einde Delceass mon.
dealing over zijo bevindingen in to
lichten. En an wil bet ougeluk, dat
D~aniblou at beel ,,rare" dingen aan
boord der Fransche oorlogsachepen
beeft outdekt.
Zoo werden bijvoorbeeld de dra.
den der electriech~e greleidinges heel
,zorgvuldig uit de buakruitkamers
vrerwijderd, om korteluiting en daar.
door elk gevaar voor brand, te
Ivermijden; maar op sommige sche
pen zija juiet in de kruitkamers de
dynamo's g~eplaatst voor de elec-
trische lifted, die voor het ophijachan
van projectielen en kruitvoorraden
ziju aangebrachti.
U~it; de kruitkamers, de projectie-
len-magfazijoen en de dearaan gren.
zende gangen zif u alle houten be.
,schotten en linoleum kleeden weg
genomen, en zelf a is de olieverf van
de muren gekrabt, opdat niets bread-
,baear in en bij de afdeelingen sal
to vinden zijn, en op sommige sche-
pen z130 vlak naast de kruitkamers
de bewfaarplaatsen van petroleumn
~asugebracht.
Zoo zijn er meer, volgens bet rap-
port van Daniblon, van die contra-
dictoire toestanden.
100 wat antwoordde minister Del-
candC, toen hem dit alles was me-
degedeeld? Hij kon er niet s an doen.
,,D~eze toestanden zoo verklaarde
hij zijo mij bekend, maar dear-
ann kran ik niets veranderen. Het is
onmog;elijkr de geheele blonenverdee.


Mlarkthericht
van alen
Ouracaoschen Hanrdelsbont.

Yan 85 October 1919.
AARDN~OTEN (Pindas) per KG ........ 0.322
ZOUT pe at van 130 K.G........ f 0.80
OD VIND}B~ C I KNG..p........ .. ,G 0 Oi
Id. per KG.2ekw. ,,0.60
HUIDEN per K.(f..........~............. ,, 0.60
GEITENVELLEIIN per K.O............ ,, 1.20
WOL pet K.G................,.............. ,, 0.12
C A~lENVELLEN prn suk......... ,, OB
RECINUS--ZAAD per K.G3........,..... .. 0.05
STROOHO)EDEN (hipiJapa) :
Kwaliteit No, 1. ..M... .pte~r dozi)n ,, 4.2


,.~~ ,,a,, .,.....,, 7.
5..,-- O


,, u ,,,. Iv_ de beleefde uitnoodiping to doen
,, ,, 8 ,, ,, OLA ,,to- toekomnen, op bet Karsteel Ralmo-
", r, " 'OL}.. ,,12.50 ral waar de Vorst op 't oogen-
", 11 ., OL "1 blik- vertoeft to verachijuen, heeft
1,,, 11 1, ,', of (" '1 tot allerlei vermoedens en giesingen
n ., 13 ,, ......,, in de pere te Londen goleid. Het
., ,, 14 ,, ,, OLA ,, erucht loot, dat Sir Edward G~rey
)I n 15 .. ., ...... 18 aldaar, op den specialeo weoech des
K'onings een belangrijk onderhoud
Olicleele berichten- met Bonar Law zal entasmeeren.
Waarover de beide stantslieden bet
hiej. J. S. H. FORBES, in het be- ou sulleni hebben ? One dunkt, het
zit van de akte van onderwijaeres kan haast niet auders,of delerache
3de klasse, is eer-vol outheven van kweetie, die danlk zij bet onzinnig,
hare tijdelijke plaatsing san de Hien- habast misdadig drajven van de
drikschool. paenhatende Unionisten met hun
Dle medeeieaar van de planta- leid~er Carson aan het hoofd, zal
gies8 ,,St. Jan" en ,,Savonet" alhier, daar eens terdege wonder zes oogen
ERARD HENRY VAN DER LINE SCHOT besproken worden.
nlones, is belast, met bet opeporen Nu, dat mag waarlijk ook wel.
der misdaden en wanbedrijven, vol- Aan de bewering: dat men zich in
gene de ondereeheidingen bij alge- [hofkringen beleedigd acht door bet
meetne verordening g~emaakt, voor feit, dat de mannon van Ulster Sir
zooveel aangaat de'uitgestrektheidl Carson met Koninklijk ceremoni~el
vande twee bovengenoemde plants. hebben ingehaald, hechteni wij wei-
ges. mig wauarde. Aannemelijker lijkt ous
Aan het hoof d der openbare school Ide meening van hen, dlie veronder-
op A ruba, L. MADURO is tot her stellen, dat de Koning zich ernatig
stel van gesondheid, acht dagen ver- ongerust maakt over de dreigende
lof verleend. holding der Ulstermanuen in ler-
Aan den tommies late klasse der land en dearover eens op zl~n ge-
,belastingen alhier K. W. VAN Eva mak -mocht het sijumet afkeurnog
is op syn verzoek eervol ontalag en klem met Bonar Law wenscht
verlend le oodai .te spreken. In dese meening worden
I)e kommies 2de kas .G .wjvrtrtdo e et a e
IVAN KAMPEN is benoemd tot kom- leider de Conservatieven den Ulster-
mies late klasse; de tijd~elijke kom- Uniounisten reeds heeft geadviseerd,
miles 2e klasse Jonaa VAN MEETE- Ihun alle perken to buiten gasude
REZN is definitief ale zoodanig be- agressievehouding, tematigen. Waar-
noemd, en I. G. Qba8T is tijdelijk lijk, het werd tijd. En we open,
belast met de function van kom- dat de persoonlijke tusechenkomst
mies 2de klassee der belastingen. van Koninp George, sterk sal bij-
Het door den G~esaghebber van dragen, de olud~ing van Sir Cairson


f 8.737.15
I 8.873 98


Smen.:
Terughetaald:

LOlWOMANnA &t MARllBTINBZ

EVEW Y ORK.,

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteurs van vertwaren in allerlei soorton
in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor~ hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in 66n acch~t droog7 zij; Wi~th
te lak voor badkuipen; Verf in vernis otn de moose vlamstiest
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
rijtuig~en; Olien om te gra~nsen, etc.
Monsters worden op sanvrage gratis verzonden. 3


vallen de eenige stoons, wier vaders
war As~iP so e sss.get per ca.

~a~eltof be vr dieen a~ht goes s]
51, itren ilFoa wy~de odte de ie P~r.

at&red sqA t 'e~~ d at eh~ee l

meal~gre tot deae betooden vqor e,
slehtedanvris hrade enoreebten
vjotai ~~ IotD~pesfie stotae a.
mar cl deer bevor odrden g ar na ,

one. ife~~ig; va~ a* *r-
rien ordee~lop~ vao deo
gy'~:~'i2i:~ l~troliddivkerdeld w ra
h~ogscboen meepta voen t5 isibe. je
eri8et aan leder letter gr heph een
~bP~bervan~ 8dii~iLj ae a tn.
Rada~~nd o in den Kaukasue~r atan
.i ie 55 eea,

..Godoeade ode Atete jain bbn

.d r ae jee sge
of~dr-n e esr~f as ove
O~e~E~ie~~ sgomi~5~enq oer md

toeleggende~ anerder ypn e
sh M as~enis ihet, dagltl de
gelg 13 oor Ru~delad om e Mt.
wof"lfirkmg jaer- l~egerorganisatlei een
Euro~~p oorlog to~L tonn a C
Grat~ee, oal versho ev enord~~~eo e~2b~gpe~j~ts* saasR EPPM beleein d
;- Ji.Ble~ daisaba Valn l.


derdagen.~ '~'ar~i e

toelaggn, ebde sn wc dn er-eeV~ ~
a tten verkoo tovooko.
mRe~vn, s00r de Sroansm aeriing Adi
Venrpeschuldirlge ineretoen. ed


Passagl~ere--erroer nea r dl
planteena, .welks doot 66vengt-
dooemde ifjoea 5 ordep range
~Behalve do sitoombooten van bovreseoegn de 'a1pdenic, doe~t elite
ook and ee Pssagfchepen 4get MJasee~happfj, eehrase
over, 8t. Thomas directi naner't Erops varea, on 66 rels hk oudn waIr
z5lge P olbrrongen.
.De Paefiere-schepen der Baimbargl-Amerik Lij slja alls oor.
slenn van de ooodtnige '~f~ toepanalyg Voor de vell~high s t onomfors dir

I d*'r $ f10; III Klas: 9 SO-~ 8.
Resour Bqlfeatre: 10fo aetlag op de beien- en teragrels.
Voor. v~tdere inlishdoJgeor vertie~ggeP gl ich tob
EDiaRDS, BNargeas At Co.,

gCentha.


Photographisc~he Indichting.


i -- L

~kE. ~LOP ~lrl~


Hugle van beeteande schepen to wij.
sigenr. Maar Ik sal5 pol ,iBfESD

aotr mi don vri'- '

kmceo tlea v r ake ie
brenag.
President Tent on de ..T mes~."

De president. ran Yoeo vaide 8 e-
ten o has geroolte' ajbsa sijn ann
het ,~~eyearen". Enod Pla~s
Lan weelimtie is or de use, ii~~do
Ann 'n correspondent van 't invioed
rLke o gsan, die hem v~oor sif} i~
een ve lada~g wroeg overs~ija P~
mar-Kanaal-politiek, heeft Taft ge
answoord, dat hij bot de ,Times"
toi aners onblij abBie t

tast-v alcht.ingen van sinland


sin anlel tot een altro hol
arikgel, weariB~nifelit de ~~~m
beefn pereoonitn k karakt er ve
beaefto a tee en ~ived f~ _~f
det dhper B sid~ote Tt eQ

Van ds eeaed gte
Britac abaenpnta pg oe.

aiD e ,Tms etri oeenvr opve deat near
den Enlereh igy e~d
hofrdetaetle v ~~ g
foltnte-vn te c ddfp

Mile ~Namen) hiee qq yf n l

rate--verdra kebag

een e re
door side V~r ej BtRates, mear

haste~nk ranp san ep o erhood.
BietltdeAerea maan aheep. eeg ~r;
Varertd annstaedn moetl: de bus. 1Q

hoe-adranna ve~"~T-irdra da de oito

drtae opstg ronde, d
nist, te en labeak to miiaken op de "
omakash scear oan op to l

ksee v~e M taseo rrre eot s
alsopr deen brrePstaa so onvlo,
me Par op epgggggggggg~~~~~~~~~ b tQnanebesi handel.
Oebtn e d reskt not se de '"n g op
Lruarrvanu ter p nderhpd w
leaggik desi .-ruasans de altprek
rsaef Ilies Peamnt Reft van Abkrt-
go torr~h oaer eenuar vo-re teeken
~~t~3gpay En b o erj lt t


Govestig~d m 1847,
Ger8egelde Vracht- en Passagier--Didsit ondrbrooden door 58 rerachl.
ende Lijnen, met 850 Havene-inll le '9et~elddeolen.

Dionst tasschen Europa-West-Indie-Teneznela-Coloa8ia.


Life I. Anwomat~oru to Caraga~o: van- Ea.
rops on tuaeohen havens, den
laten van elke maand.
Yecrgrek van Caraqa:o*aaru Ve*
messela, Trinidad, Ab Thomas
Harre en Hamburg doo8|8den
Lija IV. dAndionest t Calragao van Bago.
burg--Antwier an en St. Thomas
den 20 vea elk meand,
Vertrek van Curaqao near No
Colombia, Cartag~ena Colon on
Csntraal A~mercea, de. ~10111.


pl~jo III.


'Vertrek van Coreagaenear so*-
aelel, Trinidad, Bb. Thomas,~ Ra
rre on Ham~bur; dea 17 van dkea
masod.


I Vr~trekt


somep I Heg2seen IAlnkoaast


Mdarac Ib


Pran~ cani
4 so a d
A skeakeeka
sohoeners

y L;~C
aI WLim
to ~aC
Mcfki
Yrc sl


Curavao 19


oct. 1915


D oo .z. tar


et Fils,


ROFPPOTOGAaPEN

, Breugel 11~pe
iaewasille osra


A irebia


Ai a~bsk o


fees a
seats v

Dr B
lea # Its


Oct.
,,

i,


Oct.
',
,,


. Ell.


I I
wordt bier d ~nge~cbe HY ZL`OUNI) tn ~P~~b~P*


Srlnlgd,


INGCEZONrDEN M~EDEDEEL~ING" '

a o r' eeal urfndo pr r 4

mos advetrt per el blen de los mis.
ms enfermoea qu e Eoie toie@ p
que si ae ups internam~enlte es ex.
poid ntegra por las evaenaco~nies
infetnal ,d causando Ad est vqui
Garece por lo tanto depor la ple
dad esencial de todlo alimento, la
de aer asimilable vo~lvemr part
de los tejidos o l8iicoe y no pilede
ni remotamente com ararse cocn el
deeitet de higado de bacelso, o:
aropiedad de nutrir yforaee o
Iprgmenimos d~tbies 10 han echo tfan
oeceesari y ta siteamente ap ce
Opens

(4)* oqi$Ng.

Krachtens: bevel van bet' Hof van
Justidie in de kolonie StrraGdloi sal op
a ~Dlraday den Sa. November 1912,*95
des voormiddags to Iten are, Pddrhiet
gebour~ van de Cbragrasch~e H~ypo-
theekbank in de W~illemstad, Breede
Strast, ten overstan vtan notarls
J. H. R. Beaa on, in bet openbaar
w~orden vrerkoe 5, de Plianta~ge


gelegen in bet 2e. district van het
eiland. Zij isbesweafandet. eenacht
Hee//i~ ~ t o a beov Avan dn
vituat op de plantage ,,Euik.
De veilconditiln soUlen Yeeie~s dagen
vddr den dag van verkooping, ter
insage van gegiqadigd~en h~gge ten
kLantore van genoeaden notaris, al.
wGEar ook verdere informati~a om-
tanlt Aezen verkoop to ~bekomern syo.
Terwgijgeggslige~n in den tuaeseben-

w~el op leand' en tq di a d'~ke
wreekr toassehe achi eve4 s morglans
en oar aren des namiddage, voorsten
van eenl beffrt van dnata o
geven door genoftmden gris. ~f
Williiemsjradi, ihr~agn,
-
OE f!JR I~ ]~~

makren blerbij 14kend de gehKoorte
van hotdecltis pr ~so. MIartia N. o, 20 sept. 1912.Dj81a fl (OS d ndaiMA~illl0

Bo0o0 t$ CURvacao.

V~orradg an san de Polithlwocht big
d.. Pr.... 80 C~ Chiqurte
to v~garigrens

311 t.....-. J wBreranhingDoonrba..... 62% ,,
Jerusalemr Gore........... Oil ,,
Shalia Borghuam,.......;........... 65 ,,
CunaCore vab Jamaica) ,
Whie mber Borghatm ...,... ,
Gooseneckr Borgha mn....... S
Bliookhall Kast) 60r....... ,
Boones ( werr Pretoe)..... i.. *S~O


~ua~tJsale' I~t~ 4.le S
pLong ~di Bushr Peant);. ....1.1"0 ,
Plade Maae'e 1mprooed
Ground ea8..r................r....... 60 et,
oer KG.
Alfi alf a.................******** *DS% ,,j )

G., B. DUMEL.!
coingeo, Septembear 1912.


Amigoe :di. arapeQ


:-rAmerika-Liaie.


HA~VEN-NIEU- WNS.
V AN 19 --OCT. -- 2 NOV.


Soublette
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs