Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00077
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 2, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00077
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Textii_ ___ I__ 1 r _I ~I_~_IJ~_ _~il_/_ ~~C _I


Dit Blad verachijnt elken Zaterdag. BUR E AUX V AN DIT BL AD EsCuatai to salien terda, Sf abra. ua
Abonnementaprije vooor Curagno, Bonarire, Araba S rj iaonmn a8 ate a
en de Bopenwindsche eilanden per drie meanden1 .i p ailn
fl. 2.-- met voornithetaling. R Oed & Otie en A dmini~trPtil Pa lugarnan foi Ouragno, Bonaire. Araba., St. Mar-
Voor bet Buitenland per jaar fl. 10.-ji tin (P. H.), St. Eustatina i Saba fl. 10.-- pa anja
Afsonderlijke numumers fl. 0.15. Oud No. 228. Nienw No. 4* on numero sol it. o.15.
Pi~le dr Adertntin va 1- reels 050;voorel-. .Anunio i 1to 7 regel f 0.50 cada regel mas
ken r~~~~~oegel-- meer.USO 7%rs ete. W St SF ERns OvOerz de* 7% ete~o.d


De gelearde en de ougeleerde meet
sseh g~ewenoon den omrang: van
sija streven on swouener ult! dfe hoog-
te te besehouwen, om soo aich re-
kenechap to geven van de eng5te. der
grem~en, syne blik most verd~gr
reikeD3, dan over het dakr van sqa
buis verder, over het heele wljd'
heelal over de mensehheid.
En in workelijtheld vieden ailan,
de geletterden on eagleletterde, kna
hooga~te standpunt, to de godaehten
aan den Alllerhoogate voorI God.
Voor den Eenwtigen God verrachilst;
alles ,,aub speele laternitatis", in
den achem~er van 't elodolooze, o-
begrenede, in het licht de geloofe
worden voor allen, ook do measot
sublieme ideelin toegankrellij; de
hooe~~ van bet, sedelijk: ideal, de
don ~er afgrond der mode, do armD-
sarligheid van dea mensob, de groote,
heerlijkre samenhang en orde in bet
panorama des levens.
Gtelijk het vergesicht, ons verheft,
soo verkwike en verfriecht one de
nabijbeId.
Eco geroel van gezoadheld on we)-
dm on V Mi koee rso lOt
date geurig aroom der at enkraidea,4
d toit di ea8g an het le ea;
wij Vioelen ont ve wooljer On gol~JC
kager in de eehamrele hat,.vaa n
alpenherder, dan benedep n l ~a de 4-
terendate salets
V~olgeos- het bstkends woerd van
Goethe in het sb de verwikkilen
de ademtoebt odr rSel.
WKat lasten on nooden, was droel-
beid en angat, wat moodoloosheld
en vermoelenia heeft sulk dleper
adembae~n in Gods naboijheld aiet
reeds we~ggenomen van gekw~eldemea-l
schenharteni
WVat sinnejijke last, beoredfirde
eersacht, weteneehappetijke tlnding
Diet VerlBOcbteB 90 0~a hr
to genesen eadedtoients b eta rl
verspag dego afee me sijarr
new~i geluk, treude eteskt~e, soo
reg enerhal ae sooer de bs
lIgt niet in rij dm ane evano
vormmg, van wRee o Lna nnon
aoleen in rabii vn rod
Marit tec ehijob ha et
M~gaard le o bbrek an de cruht.
Hoge ex t'd verthast es even,
ooelir tee Idgen het dal, trapee
tq]z een aeel van stin raebt, va
.)1 khanr on gbloeed totdat bat, ten.
Jon to meede locausinks~ onbedolven
Rrdt eder ee lijP'wde 46wedowsip
eneworo r
Ion wsmhijat; ooSI san velen een


dichterlijke werken en romans niet
uit de hand, zegt Hettinger nann
s'n Timotheus, wonder u eerst door
'a pear regels ult een vroom b~eek,
b. v. de Navolgfing van Chriafsu,
weer geestelijk te verfrissebhen, om
us het stof der aarde, dat zich san
uw diele heeft gehecht, weer de
krachtig-reine lucht te ademen, die
wait van de heilige bergen waar
God woodf.
Ann de voeten van den koenen
bergbeklimmer in 't hoogland streks
ook wijder, wijder steeds, bes verge-
zicht zich nit.
Hoe booger hij etijght, boe breeder
ook de en~ renzen zich ontplooiso
die sijo blik telemmerea in het daT.
EeD Dieuwe wereld doems op, een
wereld van alzijdige en niet vermoe.
de schoonbeid, van grootsehe on
steeds stijgende pracht; top san
top, tot boven de wolken dringend,
a sfet omhbo- daiselinawekkende
afgrondled en verneveleo ~e verten
rosipen bet gevoel van oneindi heid
wakker, bet aevoel van eigen klein.
heid en nietig eid. K~lein ook schijnt
d* met heeleone wezen soo oan
buiselijke wereld daar benedea klein
le onbeduidenedralemaraietiP sr~peeK ea
maar took tevens helderder en dui-
delijker, meer oversichtelijk geordend,
komt one thans ealles vo~or in dat
reusennet van dalen, ho~ogtetoppen
en wateretroomen.
Hoe &sl de mensch er toe komen
EIch oak eene vn]rijt marken ult de
armsaligheid en rtele-eng~ten van
het legfe, stoffelijke leven I
Daaraan wanhoopt die moderne
ethica. Volgens hear son 't slechts
aan enkele beyoorrechte stervelin-
g~en sijo geg~even ,,de echte, were be-
wReegg~ronden des levens en syjn doal '
et sedelijk ideal begrqjpen.
ED f;OCh HIee b et s&D alleB mO-
grelijk sijo op te st ge~n naar de
hoogland en der sede ilk volmaskt,.
heid I En feitelijk sijo ookr vele ar.
men vau g~eest opestne -tot een
bewondering afdwinge zedeli ke
groothbeid djzijo ga~ deen gewor en
voor andereo, evenale de eenvou.
dige Tiroler Alpengide voor de
voorname foeristeo.
Zi) kennel dat steile adt
ongesien~ en ongemnerkrt we i!Wswar, s
maar sekerder en reebter naar dea
tovoert, dan de elingerende krone.
kewegen v~n diep-wijsgeerige vor-
mling, bet pad des gb loofe en der
vroomheid. En naar oven maketen
wij allen, willen wij niet veret lken
in blindheid en engte, willen wij ons
zelf en de -wereld eene slen mn het
volle licht.


een pcersoonlijkbeid, siet zich sange-
wezen op eigen kraicht. 8macht ook
de ziel niet some naar stooden van
rust en inkeer tot haar zelve?
Doet ook bet gedrang vanlevens.
vreugde en levenesorge, de strj van
handelemarkt en politiek, etver-
lokkend anarerspel van sinnelijk ge-
nieten, in duisenden van zieleD de
stem niet verstommen van de innig-
ste patuar de6 gewfeteine, de etem
van het goddelijtre in den mensch.
Hioe sal de menalch tot zedelijke
selfkennis komen, boe tot klaarheid
over sijo levenekrachten en lijn le-
venedoel, ale hii aldear gedrongen
blijft in 't uiter ijke van z'n daag-
eche leven als hij nie~t, door af'
keer van de wereld en door iakeer
tot, zich zelven en tot Gtod, stihe
schept om dechbheen: en stilted in sjn
gemoed ?
Alleen in de stilted en de rust van
het innerli ke leven, yto een beden-
daa sch se rijver, word de wijaheid,
de ljdenekracht en Let geduld ge-
boren, waarop wij toeten teren in
dagrelijkechen strijd on tegknspoed-
11AaI rseuch elosoe a8d in eri to

op te sien naar het' land der een
Wat and so wnt ad tieln ha
aelve, dan een rand lieen ghi,
te donkerder en to ikr ar
mate het scherper rrlijk wordt
beluieterd en nauuarkundig wordt
ontleelld ?
Gelijk de liefde to't G~od, de ware
lielde tot sich zelven is, soo is ook~ de
innigheid met God het ware innerlijke
zieleleven*
Wat ons verder in het bergland
vernieuwt' en verruimt is de rein-
beid der atmoefeer.
De wasemige dampen der grach-
ten stijgen niet on in die sereene
luehben. Verhlazend is het verechil
der stofhoeveelheid tusechen de
eneouwsone en de vlakte*
Diep beneden one liggen de walmen-
de ee oorateenen en de giftige miase*
men der moerassen sells de on-
weerswolken trekken aan onze voe-
ten voorbij. Zoo wait ook in de
nsbljbeid van God een atmoofeer
van zedelijke reinheid; soo verylie-
gen ook voor Zija glare de n~evelen
van hartatoebt en zonde. Ale waren
wij uit doupi e lasgten plots over-
geplaatst in de remne koelten van
he ooglland, zoo verdrijft ook de
eachte san G~od den swoelen drang
er stnelijkheid en de sombere ge-
daebten van wreak, en doet het
gebed de onweerswolken van zieleop.
gewondenheid verdwijoen in den ijlen
ether van edeler begeeetering.
Legt de maeeste hedendangeehe


IOi uosieisld bld tdoiad Bs e.


De H. Ambrosius vindt een sym-
bolische beteekenia in bet feit, dat
alle groote manner, allen die groot-
sche daden wproebten, de herauten
van God, opetijgen naar de her en.
Op de boergen te midden van obn-
der en blikeem verkeert Mozes met
God, d8&r verneemt Elialp de etem
des Beeren mn bet suisen van de
lucht; en die twee renzentypen van
het Oude Verbond verachl]Den op
den Thabor bij de echitterende ver-
beerlifking van den Afeasias-
Er sujn geen heiliger plrantsen ter
wereld da'n de bergfen, vanwaar de
Zoon Gtods lzen saligheden verkond~la-
de, Zhin elnaumbmatum seat sprak,
Bij em v1aart begoI.
Telke verhevene en verheffenlde her.
inneringen sy~n voor eeuwig verbon'
den o a name val dCal ar. *
Bon, Oljbrg, en we ken i eale a -
bloded he ben asj daar op de mensch.
b aduib de Zlrigulaker op. den berg
had go edn, soni Hej bsj 't mor-
1edi metijooerr aen de n] wre- e
genae Hij zegenend de sieken, die
san den voetder bergen waren emam-
g;estroom .
hoo va met St eralendb fior"
d aide, Ile bl gle ve vng e
sro betie he krach b e hndn san
feocratsh en social organisatie
vaa squ v~ok. .
Ook tusechen de Mgte te ming
zieleley n, besta m et gotiek 1.
wantecha .my
Gelij k heden de stedeling en de
vlaktebewoner zich naar b 6 beg-
land voel6 getrokken, zoo word a
ook de betere deleo en religieue-be-
snaarde geeston door een gehelm-
zionig verlangen naar boven gedre.
ven, nader tot G~od, hoop boven de
platheid van het eentonlge, aard.
sche en wereldsche drijven3, hoog bo.
ven de sorgen van den a~rbeid naar
de rust des gebeds, boven verstrooi.
end genot, naar de godedienetige
in etogenheid en overpeinzing.
Wat zij daar boven zoeken isstilte.
Het schreeuwerig en ratelend ru.
moer der straten, het verdoovend
edrusehvan industries en verkeer
rigtniet door in de eensaam--stil.
le grootechbeid van de bergenwe.
'rel De mensch, die hier beneden
verdwiptf in de menigte, die hier
zich driven last en stoote~n ale het
rad of de hamer eener machine, komt
in die stilte tot zich self voelt zich


waetenschappellj Allerlei.


Steeds dio er st~ant dees' dag gle.
r[Fif6 la bet hart van gehee~l bet Ne.
ierlandeehe volk,-- gegrrift met gou.
den letters. Steed~e boIoger slaat de
jebel sit een inbel van het onge.
repute goud, Van G~oet to~t West
weerkliint met ongebroken kracht
de juichhreet een kreet van liefde
en dankbaaarbeid.
LEVE ONZE KCommers I
Want geen volk ter wereld, dat
"l] Vh lVen Konin nee abozeer be.
siit, alse het Neder andsche volk.
m~een volkr, da t oo innig met sija
voretenhols verbonden is, dat saoo-
seer en soo dlep al syn vreugden en
tmren m egvoelt: ahle het volk der
Nedmrlatendmee
Dool Hareliefde en bemionnelijkbleid,
door Bae wije en teetrol bestaur,
door H~sa ineeeleven met Hlaar volk*
de ort~et van nal ar on rd ne
s~oowel in de KeoiniP~n als in bet Mdoe-
defland, een goden oion geme~sti d
werlekPt~s a an de li~fe en asabnha.
T1U1seld en dankbaarheid van ge-
see Htaar volk
D~aarom gedenken wij met vreug-
de en vierea met biiden jobel desen
dag~; met des te grooter vrengde in
dit jaar, wRijl wij tevene gedenken het
twealf en Aplf jarig reteeringejubilde
otr beak~de KRonia fne
o rede is de eerste eisch voor de
ontwIkkelInC van een volk. In vrede
beeft onze goningie met onvertesag'
den moed en ogverdroten iver gear-
beid aan de grootheid van easr volk.
En daarom steeg op dezen dag
ult aller hart de varige bede om-
hoog: dat God onze K~oninglinoe spa~
re in Tengte van dagen, Haar a ge-
ne en Ivterke om met den self a
moed en deselfde lielde to blijven ar.
bol~dea san het eluk en den voor-
epoed van heb N eerlandsche volk.
M~o re de segen der Allerhoogaten
neder alE~en in den rijkreten overvlo r
over Haar Konicklijk Huie, over de
teedere sprUit, Prin8ee Juliana, do
Frellgde en boop van allen, over
Blaar Koninklijken G~emaal, Prime
H~endrik, die met sljo mannenmoed
se mannenk racht Haar ter sijde stant.


Leve H. M3. KConingin
XLeve one dierbaar
v O~gd N seau.


Wilbielmina l
voratenbuirs


Oo is bet mopelijk, dat beeld op
~neee, dat d r Bebai to ve-
m Igud ga, to6 gebruik .v. aei
.illustra ie i een indu rn t to ge-
e eree a van verschillende be-
den, gesteld van oa ovolg~eode 6
achreven of bedrolit blades,; ver-
kriggst men door vereebuiring van
de film.
'' Een klein afkoeliopa 4ers aen
d~e lamp voorkomtlic t~t~ah b eartid.
gvaar.

Een- middle~ o ni useash good to

I~n Ban Francisco moot or eeon
man slja, George A. James baee~j
die .eiodelljk bet middel p~vor
beefed wearnaar sooveel a~inateen
ul, de middeleenwen has~e rela
vruchteleos s8Moet hebbeabe mid
del on gond to makten, on ww-er
deloose aseb om to setten la $lin-
liende meat, al doet Lj dhen we~n
heel anldera wigse d ie, aRrt
hun ooor oogen a het ik
Go(Jodrge ames is agbt~eMoblr
een ]udlrmane mm everin door
altijd '8rige eo tjee, lcre-
hij 'verkoolde dokumenten on papie-
rea door sens~theikandigjt~ pmeepesen


rant Siah, an end 15"m Eoo h
genoemd; de ,,biblioflm o vol-
gens een mededeeliug in het ,Bul.
letin de l'Inst'itut international db
biblo rphie" zijn sij no hierin ge.
De film, bij de kinematografen in
e'fbr~uik kan, selfe 50hnseter lah~ se
00 erechiillende 2 "tor ? icb
afdrukken van ca, eMc~. nt kw8.
dreat bevattend, Ceborgen worden
in een ronde meta en doos van 15
eMd. middellijn en 2% cM. diepte. Ver.
grooting van elker deer photo's bij
projectie door de lantarn, vermag
men ult to bre~iden tot een oppet.
vlakrte ~van ongereer 16 vierk. M.
Met de toepassing van dese me.
thode op handschraften en boeken
slnwet, imoedi ikhedentooverwsioeneog
wees, inet ijsonder weti betret
het projecteeren van een~l in aba.
die to nemen document, wiJ dir niet
o ~een wand, mear op een saftel-
9 ak geechieden moot.
Inderdand beeft het een optieien
to Brussel mogen gelukklen, een pro-
jectie-toestel to vervaardi en, dat
voor den leser op do tafeT rkange.
g~laeates worden en 't photo l~ahich
eedvan een beechreven or brulkt
blad 0een onder de lamp liggend
wit edaCPP papter overbrenge,


du",d.etee u"diu should nd i.deOrf
mamier met het radium In verband
stlaa t al wellicht de wetenachappe-
lilke expeditie nitvissehenl, die boven-
dlen ook naar de juistheid der ge-
heimshinige berichten ondersoek sal
doen.
Hiet beek der teekomat.
In een, nu vier jaar g5eleden te
Brussel verechenen brochulre ,,8ur
une forme nouvelle du livre") heeft
de beer Paul OtIet, directeur van
het ,Institut international de biblio.
grasphie" aldaar, gepoogd te beans
woorden de volgende door hiem en
den Ingenieur R. Gjoldechmidt over.
dachte Traag: op welke manier bet
volume, dat een groote versameling
booken inneems, tootde geringst mo.
gelijke aimetingen son terug; te bren.
gensajo. M. aw.,midiebrochure vindt,
men eenigazine nitgewerkt het plean,
voor bet book. eobruik to maken van
die eigensehap dr photographie, wel.
kre reed voor een bioacoop is toe-
gepast:'t overbrengen van een groot
beeld binnen een seer kslein beeter,
wonder dat, na wReer sterk vergroo-
ten, lets van de helderheid van dit
be ld verloren goat.
Belden wilden due ann heb boor I
dat in deni holdigen Form, t fe ee


der gaaontwikrkeling en wonder out.
Behadelde men het gebeimmina'ge
goedje met alcaliiin, dan verloor bet
vot, waarin dit geechiedde, 20 pro.
cent aan 9gewicht.
De schelkundige en de ertszo~eker
begaven sich vervolgens naar Eer -
hana, wear ze 16 pond van de
randeelachltige stof meeonanen en
in enoen semen near bet buitea.
e~an om dear hun studle voort te
set ten. Beetnat er wellieht verband
fuesshen dese geheimsionife. v~oor-
valle en de wet~esechappeijkre ex-
Feditie, die coder leading van den
hon ~learnaBr Wernatsky senigen tijd
gel uen naar 't Ferghana -gebied
vertrok om1 radium-vand lanteen te
soekenl ? ragt, het bla .
Met radium eebter beeft deraned-
sollaobtige stof niets ~gemeoe .
Bilzonder opvallend eebijnt bet
gewchteverlies, dat na de behande-
liug met de stof optreedt. De Hlerald
meent, dat men hier wReer voor een
even groote verassing astan, ale bij
de ontdekklinn van het radium. Ferg.
hana, de vin~plants van het geheim.
s~ionig~e mineral, I to in Russiach-
Centraal-As~i@, en is jkend ale vind.
plantsJ Poor uraan-lertseen, 'n stre~ek EE~~~~EE


Ben nionw geheilmshnig metal.
Naar de Peterburgeehe 3e~rald meldt,
is in de Namanganbergen in het
Fe ~hanabebie een trieaw geheim-
sin go a tf Prvgevnden, welker eigen.
schappen soo vierassead meeten eSno,
da$t ze de eigenecha pen van het ra.
dlum verre overtre fn.
In 1909 vendr een 'ertezo-eker in
genoemd ab~8~~e~ferte ,eren metales
aebeat on Tasronde een item abso.
loot onbektend kneedboar metaial van
Twftbraise klear en groot soortelilhk
gewleht. Hij nam een hoeveelhead
ervan mee near Motoko en send ze
neairesen chemisch laboratforiam. Yerd
de stof met een ounr in verbleding
gebraebt, datn ourtwilakede sich -een
ontetebtende honde. Bet glaei wearrin
sich bet, sum bo~vond, viel direct lo
pg. .
Dg proof worfd met steenen, perce.
leiead metDn 1850 e~Egf~ potste herheald,
stees mt~eeelde erolg: de son.
derlige substantle veirwfeke een ge.
wreldige koude en m~eate allee tot
stof. eDe proef word ook met een
Ilseren pot gednan-- hetselfde resul.
taat I
De scelkaitndigre d~eed no een proof


Zaterdag f9 September


IS I.


No., 1444


288ste Jeargang


IC OE


DI


CURAC


WHIR E LAD X


U008 D~E CUBAqAOSCXE IILANDI3H

van de teuowri~n nHu resden ,

twee bataljons telegraphisch naar
Maracaibo ontboden is, waar zich
.Castro met zijn leger tj e bevinden

--- ---- -
Berkiltell lit (10 Klo1iell.

KConinginne-feest.

D)at was me no drulkte en gee~st-
drift, Donderdag, als maar weinige
jaren te voren. Telken jaren neemt
bet K~oningrinne-feest in omvang
toe
Het is een national jubeldag ge.
worden, waarl jong on oued, en rijk
en arm hun dlecl van moeten heb-
ben. Het schott van zessen sloeg de
geestdrift wakker, toen allerwegfe de
Nederlandsche driekleur flapperend
omhoog ging, als een btlijde mor.
geogroet vain het jubelend Curacgao
ann het feestvierende Mtoederland.
Ten half acht werd op bet Hen.
drikplein paraldee gehouden, door de
soldaten van LaHnd- en Zeemacht,
elk met eigen musiekeorps. D~at blijft
toch altijd een mooi grezicht, het ira-
nig~e defileeren en weavnken outer kloe-
ke soldaten en zwierige Jantjes.
De bewfeging en de geestdrift sat
er in, en met elk uur steeg zij steeds
hooger on hooker.
De wedlren op het De R~uyterple~in,
waaraan door een viertal ruiters
tverd deelg~enoimen, trok veel bekijks,
en met gejuich werdjen de overwin.
naare begroet. De verdere volksape.
len liepen vlot van stapel. Wat er
gelachen en gegfierd werd om de leu-
ke grimassen, die je te sien kreeg
bij het boegsprietloopen, vooral wanoi
neer er een met de viag ganlg strij-
kien of met een1 dolle b)uiteling ini het .
water tuimeld~e.
Het wakkere muziekkorps van San-
ta Rosa, dat, de al emeoe ~Fvreugdo
nog een eind omnhoog hielp,, beeft
zich hierbij verdienstelijk o-emnaakt.
T`en 10 uur, had op bet Gouver-
nementshuis de webruikelijke aiudien.
tie plants, die door tal van civiole
en moilitaire autoriteiten en vele par.
ticulieren werd bij ewoondr. Op in.
derdaad welsprekende wijze vertolkte
de P-rocu reu r Genersal Mn. J. 3.
GORsnu de jeoeleus vuz lank 1 dr-
,Koningin, die er leven in het hart
van bet C~uragaoache volk. De G~ou
verneur dankte in naam der Konin-
gin o beloorde de: gelukwenachen
van het Curaqaosche volk anni H-are.
Majetsteit te zulleni overbrenger.
1)aarua werd door den G~ouverneur
een bezoek gebrachit aan de keurig
versierde Soceiteit ,,de Gezelligheid."
ECn mniddelerwiji gingen de volksspe
leni mear d'r Kan=g en word het eene
numnmer nas et bandere wonder geest-
driftig gejuich afgewikkey *
Na den middag werd het eenl co-
genblik kalm; alleen het verre g~e-
tjingel van een orgfel, bewees dat
het: leven en de greestdrift miet eruit
waren, maar allepn wat sluimerden

om 's Aonds w er o ea nte Hue ni

kletterde op onze stad, vergde ook
wel wat al te reel. I)aar mo1est een
oogeublik van verademing ziju.
De roeiwedstrijd in de haven werk.
te weer als een rouzeumagueet, en
trok bet volk van alle kianten naar
de WTaterkant, terwiji de muziek van
't grarnizoen zorgde vojor de bezieling,
En laugzamerhand, met het vallen
van den avoud, vulden zich de stra-
ten en de pleinen, een glans van vol.
doening straalde op aller gelaat.

te ontdoen. Nu geeft het ,, Wkbl. v.
d. handeldr. en industry. ~Midden-
stand" in het Fransche vakblad ,,La
Boulangerie Fran~aise" een belang-
wekkendle beachouwving over dit on-
derwerp en tevenis ee~n iniddel on
deze plang afdoende te bestrijden-
D~aartoe beeft men. volgens genoemd
blad, alleen maar in knaten en oP '
allerlei andere plaatsen stukjes be-
schimmelde citroenen, n~eer to leg-


gen, niet v~ersche, maar bepdaald be-
schimmelde. Deze versprei en een
geur, die aan zwvaveletber doet den-
ken. en na een lpaar dagden zijo al-
le mrieren spoor oos ver wfenen. De
citroen moet miet in veraHchen staat
Ian dtken Frdesnedln e d g al
de stukken spoedig uitgedroogrd-
Het beate is, een paar citroenen
te nemen en die eemige dagSen op
een voebtige pleats te leggen, m
een kielder bijvoorbeeld, tot~dat eij
bedekt zij u met een groen leaaje
schimnmel. Dan eers t zlin zij goed
oim in st~ukken gesnedbo en hier on
daar neergelegd te worden, want
dan versspreiden zij den geur, die de
inieren veriicant.
Het middel is zeer eenvoudig en
word t door den ontdekker, een
Fransch geleerde, De Parville, het
eenige benoemd dat tot duever af-
doende bleek to beaten.


f vtn enk~el~estw nkla.lslnk f m blede
de mn de volmaakste ords. Een see
van menrschien goli de over bet Mo-
leoplemn, heen en weer, vroolijk la.
chend, in alwachtmgf van bet schit.
terende yourwerrk, dat ten acht our
een aanvangf zou nemen. Het Gou-
vernementshmse straalde mn de ge-
wone jaarlijkeche verlichting, de
,,Utrecht" leverde een hieerlijk as
'pect, met zijn liebtende lijnen ale
een t~ooverachip, weerkaatsend in de
golven van hee iSchottegat; met z'n
zoeklicht tooverend over de Punda.
Het programme van het your-
werk bestood ulit werkelijk mooie
nummers; vooral de mraguesiumouo
en de magnesium bommen verplast-
sten one to kene to een tooverwe-
reld, door de felle lichtzee die over
die kleurige zwierige massa werd uit.
gegoten. Jammer dat het met zoo.
veel zorg bewerkte slotoummer, dat
het portret van Hl. M~. de Kiouingin
met Prmnsea Juhiana te zien zou ge.
ven, te midlden van briljant-vuur
en gefiank~eerd door mozalekvuur met
contrabtitterijen van gekieurde licht-
ko~gels, mislukte. Door den sterken
bries die er stond, tuimelde enkele
oogenblikken voor het vuur zou out-
stoken worden, het middeoutuk om-
ver. Met dat al, kan do wakkere en
ijverigfe feestcommissie t~evrede~n zifu
met dien schooners afloop en beeft
zij zeer zeker ten volle aller hulde
en dank verdieud.
Door den tapt~oe met fakkel-op.
tocht werdl bet fees gesloten, waar-
door Curagao wederom op een waar.
dig wipze getoondl beeft, hoezeer de
liefde voor de Koningin feeft in al-
ler hart, en da t eer zeker er toe
zal hebben bijgedr agen, om de has.
den die one binden aan het zoo dier-
baar Oranje-huis nog nauwer en
inniger te make.
Onderacheiding en

Blijkens alhler uit Nederland ont-
vangen kabelber~icht zijn ter gele on-
hei van den verjaatr ag onzer Ko-
oingin benoemd.
t'le heer Mr. JI. H. G~ORJIRA, PPO-
enireur generaal, tot Rtidder in de
Orde van den Nroderlandschen LJeenwf;
de heer J. H. R. BE~llJON, oud-
-Gezaghebber on Notaris, tot officier
to de Or e van Oranje Nassau.
Pastoor W. WILLEMS, Plays BO*
naire, tot Ridder in de O~rde van
Oranje Nassau;
L ~ eer K on, gewezen Verifi-
cateur op Curaqao is begftaf~gd met
Ne zilveryendmedaille vani de O)ranje
Sassan- re.
()uze bartelijke goluk wenschen aan
de geridderden.

Rand voor de scheepvaart.

bele dRtdd voor de S~chee vaart
bean ete de aanvaring, over omen
op 1 April, aan hlet s.s. Prins Prede.
r-ik Ilendr~ik, gezag~voerder J. P. v. d.
Bordena, reedlerij de Kion. West-In-
dischen Matildrenet.
Op 81 Maart was men van Am-
sterdam naar Paramaribo vertrok-


oee d e e3 0il a en 9a r ao r
ult. Te 4 uur was de mist wat
minder dik geworden en voer men
halve kracht. Te 4 var 47 hoorde
men % streak aan bakboordaboegf,
vooruit twee lange stooten op een
trompethoorn. D~e machine word ge
stop. Twintagf seconden later hoor-
de men wear 2 lange stooten. Bak-
boord recht voorult zag men toen
een wit top~licht en een groen licht
recht vooruit. Het. licht was toen
op drie scheepelengten afstand. Mlen

Acti e- eactete.
Terwiji san den eenen kant een
root santal vrouw~en zich heftig we-
ren, om, met terzijdestelling der meest
vrouwelijke, onvrouwelijk to kunnen
optreden, ziet men van een anderea
kalit pogingen, om een better inzicht
te does krijgen in echt vrouwelijke
bezigheden.
Te Leipzig in Duitechland is meni
bezig een hoogeschool voor vrouwen
opgericht te krijgese; maar geen hooge-
school, zeggen de voornamae en g~e


leerde mannen van wie het voor-
stel uilogaat, omn vrouwen te bekwa-
men voor m'anneijke beroepen; geen
universiteiten in den trant der A1-
tuerikaansche v outch~ogeshbolonle

onderwija, waar toekolmetigemoed re
onderricht worden me seculiek vrou-
welijke plichten.DLe socia e en ethische
tarak der vrouw in hiet openbaar le-
ven en in het gezin, sal bet g~rootate
g~edeelte van het leerplan in beelag
nemen.
Zoo wordt niet alleen van katho.
like, maar ook van niet katholieke .
zijde ingesien, dat de vrouw moet
teraggevoerd worden naar den bui-
selijken baard, waarvan ze zich laong
zamerhand begone to vervreemden-
.-~ -


bij James door zijn uitvinding
m~illioenen gulden kon redden, die
ander's wrellicht verloren gew~eest sou-
den zijn.
E~u, zooals g~ezegd, togenwoordig
is Jam~es ee~n rijk man, die alle be-
zitters van papieren van wearde
den rand geeft deze good te bewfa*
ren, en in geval van brand de aech
in g~een geval Fteg te wrerpen, voor-
al niet, wanneer men annspraken
heeft teg~egover lieden, die er op ult
zijo, zich van hun verplichting n of
te make. MRarr nooit moet men
zijn papieren samen met geld bewa-
r~en. want~ wanneer dalt bij brand
smelt, bederit het de asch en daar
is dan ook niete meer mee tebegrinven.
Hoeveel aliersoortenl zi~jn er?

Volgens prof. Shipley bedroeg om.
streeks het jaar 1840 het mental be-
kende en onderzochte diersoorten
73.588. Reeds in 1881 koun de zoailo-
gle op 311.650 verschillende dier-
soorten wijzen. Sedert beeft de we-
tenschap in bet rijk der fauna weder-
omn groote terreinen veroverd. Ter-
wijl men v66r een halve eeuwv nog
slechts 1200 zoogdiereo kende, kent
men er tegenwoordig 2300. Het sai-
tal bekende vogels Is van 3600 tot
11000 toe enomen, dat der slangen
en krutpen i~edlereovan5 48 tot 8400;


M~en schijut tegrenwoordig: in E~uro-
pa beter op de hoogte te zi n van de
dino'en, die in lenezuela plaats grii-
pen en op til zijo, dan wij hiier in de oi-
middelijke cabijheid. D~e volgrende be.
richten lazen wi3 in Hollandsche bla.
den:
De correspondent van de ,Newr-
Y'ork Sun"~ te Caracas, sent aan zijo
blad, dat generaal Castro over aan-
zienlijke solumnen beschikt, en dat
zijo vol reingen met moderoe gewveren
zijo uitgerust. Redert eenigre maan-
den wass volgens den corr. de revo-
lutie in de lucht, de ver laatsingen
en de t~eddoeli~en van deonoto d pdre-
bevolking met inst~em ming besproken.
Naar verluidt, heeft de Veniezolaan'
sche regeering besloten het leg-er to
mobiliseeren. E~en telegram uit Ca-
racas aandte ,,Nrew -YorkTimes''zextr,
dat bij de hooge ambtenaren in Ve
nezuela de meemng- heerechth dat al-
leen maar een buttenlandsc e mnter-
ventie of een onverwachte tusschen'
komst der Vereenigde Staten zal kun-
nen verhindereo, dat Castro, zij n
voornemens ten uitvoer brengt. ,
Indien, zegt de Londenschie ,,T mes
de toestand mnderdaad zoo slec t is,
als hij wordt afgeschilderd, dan kno-
nen noch Venezuela noch de Beree
nigde Staten over den 100 van za( ~c
ken tevreden zijo. Castrho lsze
tijdens ziju president ap al een
der meest boosaardige poten aten
doen kenoen, waarvan de gese iede-
nis melding maakt; hij was ged~ureo-
de eeni lange reeks van jairen do ash
stichter van allerlei onlustenden van
verhitterende geschillen met de Ver-
eenigde Staten.
10 berichten ult Caracas wordt de
meening geopperd, dat Castro zich
wreer van de RegeerngF zal meester
make. Hiij moet reeds over de 2000
man aani de grens vanl Cum ia
hebben, en dagSelijks meer aanhan.
g-ers wvinnen, In Wasehington heeft
men neg niet beslaten wFat to doen.
D~e vorige maand beyond zich Tho
mas D~awon als bijzonder gezant
voor het jubileum van VPnezuela te
Caracas. Dawfson is een man van zeer
veel ervaring in M~iddel- en Zuid_
Amerikaansche aaugelegenheden, en
beeft wellicht, in de critieke ometan.
digheden, door Castro's annkomet i
veroorzaakt, goede diensten kunnen
bewrisen. .
Luidden de laatste berichte~n om
trent de actie van C~astro vrij a~lar-
me~erendl,- hij zou zich met 2000 man
op 700 KMI. afstand van de hoofd-
stad berinden, rijkelijk van wvapeneu
en g~eld voorzien, en tevens op de An-
tillen nog groote voorradlen munitle
hebben, terwiji een at te kondigen
algreuneene amnestie hlem talrijke san-
harngers zou bez~orgen,-- in een inter.
view vanI den o-ezant van Venezuela
to Berliju door den correspondent der
B~erliner Zeitungr", v`erklaarde deze
al dergelijke g~eruchten voor uit de!
lucht gegrepen of minstenls zeer over- .hangers zou bev~inden, is, naar hij
mededeelde, woest en onherbergzaani
en bij beechoiuwde het als volkomen
uitgesloten, dat hier een root aan.
tal menschen bijeengrebracht zou zijn;
2 Ai 300 man leek hern zelfc3 reeds to
veel. In ieder gfeval zou de Regeering
hem gremakkelijk kunnen isoleeren en
onschadelijk maken. Ook hadbij of.
ficieel van niets bericht gekregen,
IntusFschen meldt een telegram aan
de ,,1)aily E~xpress" dat de breeder

bet aantal vischsoorten van 3500 tot
11.000. In denzelfden tijd beeft men
zijn kennis van de! weekdieren uitge.
broid gezien van 11.000 tot 33.000
soorten. Tegenwoordig keut men
7:500 verschillende soorten van
achlAaldieren toene 1290 uu 50 jaur
geleden. De spinachtige dieren, die
onderzocht zijn, zijo van 10483 tot
3070 toegenomnen, de duizendpooten
van 400 tot 1300, de insecten van


40.100 tot 220.150, de zee-egels en
onderzeesche schaaldieren van 230
tot 18.043, de wormen en maden van
372 tot 6070O, de foraminiferen van
50 tot 400. de protozoiden van 305
tot, 3500.
Wie beeft Austratlie ontdekt ?
De ,.Daily rhr~onicl'e" zegt, het vol.
gende bericht ult Mlelbourne out-
vangen te bebben. De C~onservator
van het Historisch Archief der bi-
bliotheek van het Bondep~arlement
verzekert, dat hij onomatootbare be-
wvijzen beeftl gevonden, dat Austra-
lil; in bet jaar 1499 ontdekt werd
door Amerigo Vespucci.
Verdel~iner van mlieren.
N\iet zelden worden winkels, voor.
al bakkerijen, geteisterd door een
lastigre play~: mieren. Zeer moeilijk
is bet, zich spoedig; en zonder veel
moelte en koaten Van dese diertjes


goed ienbtie dlire useattin wme k
schenken, toch een vijandin to ziju
van bet gezo~nde realiame en ran
hiet bloeiende zich uitleven der nature.
Hoe meer die .,, emelh es em-
mine een periode beheersebt, zoo
zegft men, des te meer ver wrijot en
verachtert zih de o~r eid en zijn ze-
gen. Ja, de meest volmaak te vorm
van het godedienstig ideaal, bet
vita contemplativa, het leven vao
beschouwfing is tevens de meest
volkomen vernietigring der levens-
warme, kleurenrijke en krachtige wer-
kelij kheid, is gelijk san de starre
doodeverstollmng der ijewerel op ce
b ergen'
En vaudaar die drang tot afechaf-
fine van bet .,vrome oietsdoen" der
dklaoosterod, ed gs steasgef erpiner'
aan de industries het zevende deel
onr ft
oDoc ook hier laat de symboliek
der natuur ous niet in denr steek.
Da~ bovni de b rrn dru pelt
en v oeit b murme one w 4ate n

dteaall h aenduindaienai ~lietsjern
D~e geur der lentebries en de war.
me kus der zon wekt overal uit de
nona des doods do wellende bron

)~eleeusjes, aan de gletsierpoort
outs ron fen, dream ken den bodem on de
kuddpen fe waterval zendt den glanns
van het; electrisch licht door de
straten en paleizen onzer stedel;
heft Feweldige lasten, drijft~ de ma.
chinen onzer fabrieken en de wsagens
onzer trams
En ver, ver in de verre verte, stu.
wen de stroomen stating voort. met
schatten beladen, en brenge~n aan
de rijkbesproeide en behouwvde vlak.
ten een o-roet nogr van het troteche
bergland, waar de wieg ligt hunner
kracht.
Zoo wordt ook bet hooo-land van
een waar godedienstig zieleleven, dat
in het Christendom niet enkel be.
spiegfeling is, maar voor a les prac.
tische liefde, het bronnenmiddelpunt
van een uitg~ebreid en alzijdig zede.
lijk leven. Ou~der de strulen der lief.
de tot God melt de ijekorst van
het kille egoisme en outwfelt de zucht
tot deelneming ann alle w~erken der
naastenhiefde, de drang naar ware
social actie.lik

id 1a, hoo srkvanziel -itbochste die
men zich door bespiege en e over-
weging verschaft, geeft ann ons ze.
delijk streven een wasdom, een ener.
gie, die eterk maskt tot bet dra.
gen van alle listen, die met bo.
venaardechen g~lane de donkere af.
g~roaden en diepten van het le.
ven verlicht en krachtstralen uit-
schiet over heel de wijde terreinen
der social workzaambeid.
Ja, bet genot der beschavingagoe-
deren en de orde der nansche samen.
leving waren onmoge ijki, indien don
millioenen, die den groodslag vor.
men der moderne manstchappij, de
godedienetige wijding van hun so-
ciaal plichtbesef werd ontnomen
wanneepr coder den breeden, aard
kleurigen stroom van het alledaagbes ehouwing
(NVaar 't D~uitech).
Poezie en proza.
Toerist: Ishier nog ieta bezienwaT~alrdl~is ~
18 hier bijvoorb~eeld geen g~roo~t ma~nl gboren?
Landbouwrer: Zoover ik weet, meneer'
wordIen hter alleen kleine kindleren1 geh~oren.


dat hij 1seeft uitgevondeo, soo weet
te bewferken, dast ze niet bij belt
eerste ademtochtjP als stor uit el.
kander vliegen, maar Gin ,reheel
blijven, en zijn kuost o-raat now
verder. Hij kan zonder bet overscho?
van een verbranden brief of een stak
van gewicht te beschadigen, de. on.
zichtbaar gewforden letters weer
zichtbaar maken, zoodat de aldus
bebandelde sapieren hijvroorbeeld
voor een ree tbank als bewijestak
dienst kunnen doen


Hij is tot zijn uitvinding gekomem
doo~r een bezoek near Pomypeji, raar
hij get uige was van de pogii~ngen,
die men, dikwfijls elechts met twrij-
fel ach tigen ultala deerl om ver-
banmakpapyrusrle elweer de saar'
een bruikbaren staat terug te brei-
gen.
Na zifu terugkeer in San Francis-
co begon hij etudice te mnaken en
proeven te nemen. I1Ecs, toen bij
een brand de boeken van een groo-
to firma een prool van de vlammen
gewForden warea, liet bij zich bet
overschot geven en het gelukte hem
inderdaad een groot santal bladzij-
den weer leesbaar to make, zoo~dat
de firm haar vorderingen voor deo
rechter kon bewvijzen,
Toe3 kwam de groote nardbe-
ving on de geweldige brand, wear-


R~fet wat recht de K~atholieke pries-
ters, als dompers en achterlijkren op
bet gebied der profane wetenschappen
pescholden wPorden door de voor-
standers der ongfeloovige wvetenschap,
blijkt weer een keer te meer uit het
verslag door de Belgische staats-
coura t Le MFoniteur, gegeven van den
zoogenaamden .conco~urs g~nbral van
het middelbaar ouderwFijs in Rle.
Stuode eenige jarea wordt in RegiF
gedurende de g~roote vacautie een i
intellectueele wedstrild gSehoudeu in
het Latiin en G~rieksch door de leer_
lingen van het middelbaar on erwijs.
Daaraan nemen deel slechts acht
K~at~holieke colleges en ach ten twintig
athenieumes (gymnasiiums) en colleges
van den staat. Uit 't door de Katho.
like leerlingSeu behaalde succes blijkt
ten duidelijkste, dat h-et ooder wijs la
't. ILatijo en Griektsch door priester-
leeraare gegeven v'erre staat boven
dat onderwija van de scholen van
den Staat.
D~e acht Kiatholieke colleges hebben
behaald 2418 ondlerecheiding~en, terwrijl
de acht en twintig st~aatsacholen
351l behaalden, zoodat gemiddeld
de K~atholieke colleges 31 en de
sta~atuscholen elechts 125ouder.
scheidingen verkregen. Hiet g~aat
uiet aan, metl de liberale blad~on
te beweren dat de staats-atheneums
weinigr leerlingen hebben in de af.
cleelingf Grieksch~-Latijn ; want v-ol-
gens het loatste driejarig verslag
had deze studie-aideeling te Luik
210, to Brussel 208, te Antwerpen
1.30, te Bergen 108 learlingjen. Welou
geen der Kastholieke collegfes telt
zo~oveel leerlingen als Luik in zjo
G~rieksch- tatijnsche afdeelinf.
IMaar bebben de liberalen geen ge-
lijk door to bewveren, dat de Katho-
lieke colleges achterst~aan in de wvis-
kunde en moderne talen?
Mlen oordeele zelf. De acht Katthll-
lieke colleges hebben zeven on er-
scheidmg~ren behaald in do wisk;unde,
de! acht-en-tw~intig staatsscholen
elechts 18. Twa~alf staatsinstelhiugen
werden niet eens genoemd op bet ge-
bied der wiskunde; wonder deze twaalf
waren ook de beroemde atheneums
van Brussel, Bergen, Mlechelen en
Ostende
Wtat de moderoe talen betreft~ is
bet success der Katholieke scholen
niet mmnder schitterend. Het examen
in Engfelsch of Duitech werd door
30 leerlmg~en van de troisiime lati-
ne met succes afgrelegd; sleebts veer'
ties deer leerlingen behoorden tot
de 28 staatscolleges en zestion tot
die 8 Katholieke colleges. Vermelding
v~erdient bet succes van het college
te Sint Truijen, waarvan vijf leer-
lingen zich aan hiet exameni in 't
Engfelseh anderwierpeno en allen met
onderacheidmgf elaagden, terwfijl vela
staatscolleaes 0. a. Brussel; Brug~e,
Mechelen, T)atende schit terdenl door
niet-mededingen. U~it bovenstaande
cijfers treed t de vocrtrcaffelij k eid
van het priester-ondecrwijs in BelgiB i
duidelijk aan het lichtC; de Katho-


ec a 'n, be e dea nr e io i h i~ r
Wij zies daarom geen enkele reden'
die Kath. ouders bewegren kan som-
tiids de voorkeur te geven san
staateacholen boven de KIatholieke
colleges, vooral wTaar deze laatste
wonder bet opzicht van opvooling on
zedelijkbeid verre de voorkeur ver-
ditenen.

-- -'----


KLEINE STROO0HOEDE'N (hipijapa)
in kwal. overeenkomende met kwal. No. 1
van ongeveer 25 eM. van kruin at tot rand
per doz. f 2.50


CORRESPO1VDE NT E.

BONAIRE
Bor Ingeth

De boringen naar goed drink wa-
ter, waerm9ede mpen ep Bonaire re~ed
aernimen tsid besig is, syjn ten slotte
6eloond met echitterende resultaten.
Tueschen B3eroe: GandiS enl het heu-
veltje mn Dentera heeft men op & 33
voeb diepte water gevonden, dat
w brak ie, maar toch goed voor

Op Kr~alendg' werd san de westzij-
de op 6 voet diepta zeer good drink*
water gevonden. O~p Nikiboko vond
meneobp 7% voet brak water, ter-
wij deormg op Tera Korde aan de
westzijde, op 6% voet diep goed drink'
water leverde. Zoo spoedig moge-
ljk sal er nu een begPin gemaakt
worded amet bet graven van een put
op I~aedayk on later ter hoogte
van Tera Kord, soodat dan alle
plaabsen waar veel volk woont op
nie te grotend afs and putted be-
zite mtgoed dr water, Want
de put OSe Kralendj'k verachaft wa-
ber san ePlahya en Dentzra, dat
sleehts, op een half unr afatands ge-

Den~ tut op Tera Kord voorziet te-
vrens `ikiibokb> van goed drinkwa-
ter, terwijl ook Roord di~ Balin.;a, naar
men segt, reeds een put beeft~, die
niet ver van die butizen verwijderd is.
E samena.
Bij het bezoek van den Inspect~eur
van het, onderwija hebben op de Pla-
ya met goed gerol examen afgfe-
ledals kweekelinlge, de dames BE*
LEN MARCHECNA, ISABEL, VISSER eD M A.
THILDE DE BRLUIN.
O nze gelukweoschen.
Enlld e aan Pastoor Willemis.
Woenedag30 Aug. ontving onze al-
gfemeen bemmnde en genchte Pastoor
WCILLEM8 OOD tel~grBDI Van Z. E. den
Heer Gjouverneur, waarin hem werd
medegedeeld dat H. M. de Koningin
Zijn Zeereerw. benoemd had tot Rid.
der van Oranje Nalesau. Hoezeer bet
volk van BOnaire dese hooge onder.
acheiding en erkrenning van Pastoor
WILLEne' verdiensten toejuichte.
bleek bij de praebtige serenade, van
musiek en your'work, die de burgerij
van Bonaire, wearonder ook vele an.
deredenkendo!n, Donderdagavood boo
-beminden Pastoor braebten. Heb was
een algemeone, schitterende manifes.
tatie. De Gesaghebber die Donder.
fdagavond verhinderd was, was reed
f Woenadagavond persoonlijk den
-nienw geridderden Pastoor omen fe.
.liciteeren,
Lang leve Pastoor WItLL~ns
Ridder van Oranje-Na~ssau ! 1


EXIJASE LA LEGIIT


*A a eded de 12 a~os as a
frurte saenia que samat6~ leas
eeua Br omquiti Palmonar. Tom
de *-Ma-=***==to ain consnar ~
gbata que el Dr. Aadds Cleros
Emulsi~a c de cot con cryo pr
eemrpletamete restbleida, dee
asto ro tnrces. Mor bas emeatre e
porque no dqjo de toanda.' I
Dir~etora del Co~log de Aiqulile,


hij eveneens eebriftelijkt on als gerolg
van ,,een expresseijkr daearoe iII
steld onderzook, dat mejuffronwPMr
tin een goede geeondheld elsst."
Nog markweard nr as hte getal
gemis, den 14en Jol I .1. due 20 da-
enna de genesing, ei5eeeeeeeeeeeee door
hen mterdamachen b P~erper dr.
'Pel, die etweetateerde, d~.dewr~oe-
gere patients ,,Voletreks geon spoor
van siekbe meer vertoonde on een
volkomen goede gesondheld genieb."
Met bovenstaande verklarrio~e
klopt volkomen die van-dr. Kong
dat mejnfironw Maertin volk~omen ge
nesen is.
Ik geef mear aleen cople van do
getaigeniesen, welkre ik onrder de
oogpn heb gehad, ona oothoold mij
van commentaar.A DV-ERTE NTI ES*


Tar Over name sangeboden.


Gtoed onderhnouden meubilair
voor slaa~p- en eetkamers, bene-
vens verachillende huishoude
like artikelen, als eeteervies,
kenhen-inventaris enz;.

Dagelijks to bescichtigen
*. ID IF @*
,Q harOO-W~t M


gat 3 kortto stooten, het goer word
fakrboord omgegooidI,ten einde, soo
mogelijk, nog vrs] to loopen. Doch
een saasnvarng was onvermijdelijk.
En dese had te 4 unr 50 Fpleasb.
Men bleek in annvaring te stin ge-
weest met een stoomachip, dat een is
deklast san bout had.Ltewi
men, dat het 't Noorsehe chip Ne-
vian was.
Er werd ann boord der Prina Erede-
rik Hendrik water gemnakt; de schade
was aanvankelijk niet goed vast te
eTeeDover mag men, door doikers,
dat de steven swear besebadigrd was
en de platen van den boeg wonder
water waren outset. Het vaartuig
werd voorloopig gerepareerd en met
toestemming naar Londen grebracht.
e eDoer wedrdeNr np i neangdee
gebracht. Zi3 deelden mede, dat de
Nervian na de rnanvarian gezonken
was. Aan boord van de Prina .Federik
.Kendrik: had men dear niete van
bemerk t.
Heb eerst werd de kapitein gehoord,
die eeide de Nervian varende te
hebben gevonden. U-it de scheeps-
verklaringr van dien geaagvoerder van
de N'ervian bleek eebter, dat dit
vaartu ig doodstil had gelegen, wat,
ede degevolgen der aanvaring,
oor d~een der leden aennemelijk werd
geacht. Overigene bevestigde de ge-
za voerder slin schee everklaring.
Hog werden gehoord de late stuar-
man, machinekarmerpersoneel enz van
de Prins Frederik Hendrik, waarna de
niteprank op later behaald werd, welke
7 Augustus pleats had.
De Read stelde voorop dat tas-
schen de overgelegde beacheiden en
verklaringen van de opvarenden der
AP~riE3sa derik: Hend~ik: met die over-
eenatemming bestaat, die voor een,
duidelijk insicht wel gewenscht was.
Echter behoeven dese tegenetrijdi -
heden niet to worden aangremerks as
een poging om het voorgevallene te
verb oemen, maar wel als een bewija
van gemis san insicht in het groote
belang van het good bijhouden der
scheepojournalen.
Het staat va~st dat er na 4 unr met
halve kracht geetoomd is, dant er op
het booren van een fuinitein gestopt
en eerst bij het tweede flui'tsein met
volle ksracht is achternit elge.
Doch ondanks dir, had etc p
door e hnle abart, net to aen ] j
De annvaring is dus uitaluitend to
~ljt~ r de to groote vaart die de
Prijn a Herik 6eo~ in den dikken
mist geloopen beeft '

Carracsoahe Bandel-
aatstchappU*

In dank hebben wij van de C~ura-
soeehbe Hlandel-Maastchappij out-
van no bet eerste nummer van het
door haar altgegeven Moln~rly Report,
vooral beatead ter verspreiding bui-
ten de kolonle.
Hiermede is door genoemde maat.
achappii een goede dead verricht,
diegetumgt van een voornitatrevenden
geest en opgewekt~e levenekracht.
Niet genoeg kan men het buiten-
land waizen op de.voordeelen die
onee prachtige haven biedt boven
zoovele anderen. De kennie van de
faciliteitea, wearop sij hier ktunnen
rekenuen, kan niet anders dan krach-
tig medewerken tot hear meerdere
exploitatie, tot een krachtige ont-
wikkeling ook van onsen handel in
het algemeen. Heb eerate nummer
geeft een oversicht van de haven-
rechten, de invoerrechten der vefr-
eebillende artikelen, de verechillende
stoomers die in den afgeloopen maand
onse haven aandeden, en sluit met
de hoeveelbedeo van de in dit jaar tot
einde Juli uitgevoerde goedereo.
D~ese dead verdient ten volle aller
t hoejuie ang.

Nicarwe Politleregeling.

Glieterea 1 Aeptemrber, is het de.
we politie-re~e so wearbij bt ult
tachement maree auseees, dat n
de koloniale militairen seal geyormd
wforden tot bet verrichten van po-
litie-dienaten, in werking getreden.
H~ef detachement bestant uit 100
militairen, in rang5 ale volgt:


1 Luitenant, ale detachemnents
Commandant, die tevene belast is
met de opleidioa van de militairen
voor den politi lente, volgens rege
len door den Proc~ureur-genersal
vast be stellea;
1 adjudantronderoff~iler of serg~ean
moor als" brigade-commandant te
W l~ematad*
Q sergeanten la le driaenetend
15i korporaal aea housstenele
brigardfoe~ of als ma~reobuse *
kleaae; en
24 infanterieteo le. klasse en
55 Wh~eliers, als marechausees der
Se klasse.
Op elk" eiland sal er een bri ade
wodngevormd, wavnd e
seen Re eeld worden op O~uraga~
door clen Procurear-genersal en op
de overlpe el~andee door de ambtenar


ren van het o enar ministerie,
ale plantselijke g~oorde van polidie,
in overlegf met de gezaghebbers en
met inach~tneming rvan de vo-rschrif-
ten, welke de Procureu r-gtenersal
noodig oordeelt. "
De brigades van de verachillende
eilanden sijn als vo~lgt samengesej~ld:
op Ouragao ult.
1 adljudant-on lor~officier of ser"
$eant-mnajou~r aIls brigade-c nuran-
aant-; 4 sergearntcea :mis briga lie~rj *
10 korporsaae als marechaussee le
klasse;
16 .infanteristen le kl. als mare-
chaussee 2e kl.
125 fuseliers als marechaussee 2e
k asse.
Op elk der overige eilanden komb
er e-nkorp ~aa 1 able dienstdoende
Op r&t. Martin, N. G., Aruba en Bo-
naire 2 infanlteristen le klasset als
marechaussee 2e klaease, en voortf
respectievelij k 11. 7 en 6 fusiliers
als marechaussee 2e. klasee.
St. Eustatius en BSaha krijgt ieder 1
infante~rist le'klasse ale marechaus.
see 2e klasse en respectievelijk 4 en
2 fusiliers ale marechaussee 2e klasse.
De oprichting dier brigarde geschied 0
geleidelijk, naarmate daartoe gele.
genheid bestant door vacaturen in de
overeenkrometige functi~n blJ de than
bestaande gewapende politie.
De thauls dieneode comnmandant,
brigadiers en marechaussees, kunnen
blijven voortdienen op den selfden
wet met behoud van alle rechten.
Het personnel, dat bij het deta.
chement sal worden ingedeeld, draago
dezelfde onderacheiding~steekenen en
bet~zelfde blaoke wapen als het korps
marepha~ussees in Atjeb.

.Openbaar ondlerwija.

Uie bet aant den Bleer Gouverneur
en Kolonialen Rand genonden Rtequest
ter verbetering van het Openbaar
onderwije, lichten wiJ de volgende
vooratellen: 1Men vrttagt:
Ann de volksecholen leerkrachten
met akten voor Spaansch en En-
gielech to verbinden en bij v~oorkeur
san het hood dier ioricht~ing een
Holla deh en on erwijzer teplaen
de scholen voor bet M. U. L. O.teo
nita r reiden tot tienoklasseen wkaar-
van gewoon lager onderwija en de
hoogere voornamelijk voor vreemde
talen en aanvulling van het geleerde
in de la ere klasseen;
leerplic 6, betdij in beperkten of
in den meest ultgebreiden zin in to
Fvoeren, en- teagevolga.e.Anarran queer
volksseholen op to richten;
bij~d event~ueele sanvrang gelegen-
beidto erehaffn vor pleiding
tot onderwijser(es), betdij n het
Moederland, hetzij op Curagao;
wfijzigingen ann to brenfein in de
instructie van den schoolopdiener,
waardoor dezen een ui ~iebreider
macht words toegekend; ar verte-
genwoordigere van ouders en ver-
zorgers een schooleommisele to be-
neemen uit eeD VOOrdracht van den
Kolonialen Raatd, welkre Commissie
een adviseerend lichaam sal siju;
het schoolgeld der betalende leer,
lingen annzlenlijk t~e verlagen en
progressief te heffen;
de leermiddelea van Gouvernemen tJ-
wegee to veretrekken en voor de ge-
hel olonie uniformnleerboeken in
to voeren;
een voldoende aenotl leerkrachten
san de scholen to verbinden, ten
einde den horofden der schoolen vol-
doende gelegenheid voor contrble to
gepen.
nand elke opealbare lagere school
een voorbereidende klasse te verbin-
den met een dearvoor special op-
geleide onderwijseree en g~elegaenhead
tot herbalingeonderwije te bevorde-
reh*
een ambarchtschool in het leven te
roepen.
de salarieregeling van de onder.
wijzere te herzien;
de school ebouwen zood an ig te
verbetereo, da rekening gehouden
wRordt met de elechen der hygiene en
as letica.

Odi~cieele Berichten.


De heer E. C. BRU88E, Kapitein
der Infanterse, 18, op syjn voeroe k
eervol ontheven van d~e verdere wear-
neming der betrekking van rooi-
meester op Curagao, en de beer H.
M ANUEL, %Ond uc tur--magaz8ij amees-
ter der Artillerie aliser, tijde ijk be-
laeg met die betrekkin *
Aan den beer A. W. ITATIve MUL-
LEa ka itein bij de rustende stede-
lijke ae utterij op Ourasno, belast
Smet het secretariant van de com-
missie van indeeling ens., het bij
houden der stambooken en bet .ver-
der echrijfwferk, 18 wegena famillenan-
'geleg~enheden, see meanden verlo~
verleend, met vergunning dit verlo~
,in de T ereenigde 8taten van Ame
.rike door to breng~en en de heer C,
o J. DEBROT, late L~ultenant bij voor
,melde schutterij, is met de kunetian
. van den beer hdrL~vousbelast.


Benoem~ingen.
De vol ende benoemingen hadden
plants ge ad:
De beer C. P. DE HABETH, kler~k,
tot O)ntvalnger tevens Ambtenaar
van het Openbaar Ministenie op
Aruba.
1)e heer J. JI P'ERRET GrENTII LZ,.,
atspirant-ktlerk, tot klerk.
lIe beer A DE: FASETH, geim-ll
ployeerde, too ;rspirant-ki erk.
tot a mben or v n poiti ulp r-
kette van den Proc ureur-ge nernasl.
Posterijen*


___


son camnpaiieras ireaabler Y la ra
zon es que en Ila juventud las m'ere
so debikitan a causa del sexo, son dei-
Cata el estimago 80 digiere la cantidad
ROrmal (18 alimeBiOS y &a RutriCi~ OS
may defacsente. De ahi que hayan tan-
28 AVOO jdmsrrmr tantas sedmma
eteratest


LA MU1IO DE8~TT

Obra com o n verdadero "salva-vidas"
delasiovenes. Esel alimenatoquetrans
fOrma a s nmas en seiForitas y que las
IR&Rilneg gfuetgg ggutrlioaa


IMA


ta wudeeaeurs

alivo &Fo

epar64ec quad$
peds de teaar
Maria .51mraea
Bolivia


1


IDe Posltdirecteur masskt
dat dF! busse~n buitrn het
toor van den I.n. to~t en
la tocmber, bnitou
Markthericht


bektenl,
p'ostknn-
me~t den


vant dlen
ounractaoschen Handerlaboud. lt
Vain 11 Auguefus 1911.
ZOUT per vat van 130 K.G..,......f 0.80

id. per KG(.2Ze kw. ,, (,.60
HUIDEN per K.G........................ ,, 0.60
(; ITE:NVELKFN per K(.G............ ,, 1.20
80HAP NrVELLiff per stk..... ,,0
BEENDEREN per K(.G........,.........~ ,, 0.02
RECIN JS-ZA AD per K.G..............., 0.05
8TROOHOEDENY (hipliJapsl)


dod~n

(O, A
.... ....
.... ....
(O'A(OLA)


,, .25
,, 4.so
,, 4.50
,, 4.50
,, 8.-0
,18.

,, 7.so
,,120.-
,, 9.7
" g---


Kwaliteit No, 1............per
,. ,. 1 (gebleekt) ,,
,t ,, ..
" 4 ,, ,,
,~ 4 ") "
,, ,, 5 ,, ,,
nI n 8 nI ,,


.. ,, 11 ,,
,, ,, 12 ,, ,,


Kwaliteit X per dozifa
1, xxx II 1
", ,


......... f 1.50--


Ult Lourdes wordt aann,,De Tijd"
geschreVOD:
H~et ,Journal de de lsa rotte"
bevatte in sijn voorlantate nummer lit do nabarige Republokes.
een offLeteel procesverbaal der gene-
sing van me]. E. Martin to Rotter.-l
dam, een genesing, die plaate had*
tijdens den laat~sten pelgrimatocht bL
te Lonrdea. Zeer tcerouwR wordt het
feltenverloop m ~aeeeld. In het De revolutie op Cuba achijof niet
proceeverbaal wKor t echter ook mnel- Ide betweekenis to hebb~ea walk~e men,
ding gemnakt van de bevindingen op~ grond van de eeearutiaoeele be-
der geneesheeren, die de g~enezene richten die daerogatreas Pooral
na haar terugkeer to Rlotterdam door dbe Amerikaanesbe pers ver.
besochten. Dr~ Boisearle, die sich spread sijn, neeigd ston r3a eraan
voor het Reval seer interesseert, was to hechten. en~errsal Aceero, aidae
zoo wilwillend, mi in het ,,Bureau set de aasankelastjp e der Cubaaneche
des Constatations" insage te geven republiek in N'eder and, Miguel Angel
van de verklari gen deer geneceasCampa, de csak niteen ineen achrly~
heeren. w.o. vooral die van den niet- ven san de ,,N.R.C.", beefs gaeous
kathofieken die, C. K~odde seer be. shne de puplariteit, wRe~e men hem
langra k is. In- November 1907 had t oeschrijit On veer ass meandon
dr.- odlde .het volgend~e attestgegedekwm Jnoptnma
echreven: ,,Mejdr.uffrouw E. Martin as omdeat bl) osm sa nhp~angre road,
hijdend san longtuberealose. Ondanks k onden de troopen van de aerIo
alle zorgen en rust gant de sieke hem gevang~en remen. Dse ree aban~
achterait, soodat ik bear dngenees. heart hem veroordeald toteemigeiaren
lijk archt." evan neie, doch de regeerin: beeftt
1)en 26en Mei echter van dit jaar gem, Saelmoodig, twee maanden dear
vier dagen no de genesing, verkloarde no in frijheld gesteld,


SAnas,


BeSicbt611 Iit 1181 Io0046638.

Prinses Jullranaen president
Palud~res.

-Men sbal dehb sehri~ffshef HFXts.
- herioneren ult de dagen van het
bezoek van den Preseident der Fran.
sche Republiek san one land, hoe
de beer Fallibree dadelijke bij sijn
sankomet san H. M. de K~oningan
belang~atellend vroer, bet Prinseeje
to mogen dien. Prinsees Juhiana be-
vond zich echter op Hfet Loo en
zoo kreeg onze gast het Prinaeeje
niet to sien.
Hij zoud echter een prachtig e-
schenk san de Dochter van stan lo-
ninklijke Gastvrot~w, een meer dan
levensgrooten namaa'kvan een swean,
die van binnen met allerlei speel.
goed gevald was.
En welke ,aarrdig~e tegenattentie
heeft H.M. no bedacht?
Door haar hoffotograaf liet sij een
opname maken van het Prinseeje,
terwijl bet kind aan bet spelen as
met de swvaan en Phet seelgoed
dat de Fransebe Peietha
schonk*
En dese foto die allersardigst
is nitgovallen: bet spelende kind, in
bet wit gJekleed, met 440 hand ge-
leund op den hale van den witten
vogel, en op den ground een gesel.
lige rommel van frsai speelgoed en
enateterijen 1 deer dagen door
H. M. de K~oningin san den heer
Fallibree gezonden.
Een genesing te Lourdes.

A. Nijland-Almelo


Fabriekr van Witte Goederen
Levering direct sann Parbikulierms
(tesien deselfde prijsen ashr in Neder.
lan'8) v~an
Tafelgoetderen, RanddokenE13 Thee.
doeken, Baddokegn, Zakdookael,
Bedlakene, Bloopen, Brioderles enas
LINGERIEFABRIEK;
met electrisebe drijfkrachit.
In dese aideoliip vervaarrdigen wij
allerlei DAMES, BEEREN en KIN.
DER li I ~oederen, benuevens BED.
LINXNE van de eeolroudigatre fto
de fljnete soorten.
STALIEN van al, onze fabrikratee
w~orden gearne op debth gesolidea on
beetellingen: asngenomen door
Mevronwe M. MABNUB L-CALIB ER
E DE BE~STE]
BEKRBOOND MET MEER DAN
50 (Toudeg I~edalles
EN ANDEREI PRIIJSEN.
GIEDESTILEERD DOOR

John. DeOtaf b 8San Ltd.' Pcffil
Leveranciere van het, Engeleeh
Hof, (van w~ijlen Koningin Vletorisa
van wijlen Roning Edzlard VII en
van K~oning G~eorge V.)
A~geanton rgor Ofirageo,
de LAcNCIOY* &o De*


Adverteert stfeeas


Amigoe di Curaqao.


Hamburg-A4merika-Lmt~e.


Gevestigd in 1847.

G~eregelde Vracht-~ en Pahssagier-Dienet onderhouden ddor 58 verachil.
leade Lifte~n, met 850 HAavens in alle W~erelddeelen.

DIE1 ST-WEST~I-INlDIE~ s
c:.. .. Lijo I. Use Sn. vain iedere Wiand, van
:bv Hambur niaar St. Thomas, TrlI.
ji.* aidad, Veneuela, Cluactro on
A vice versria *
Aankromat to Citra&Cbo deft ltets
van ledere maand,
Vertrek van Ga re~;6 d~en 2den,
van jedeRe ninaad.
Lija III. Ilen 7den. van ledere meand, van
Hambnr over Baiti near1 Cara-I
go,~ V nessoels ied Bt.
Thomas~1, Harge ea ab
:~i kVertrek van Caragao :den n
van ladere neaned
~ f Z~i~M~II~ ijo IV. Den 20th van iedlere maand, va
-I t ambarg~-Anetwrpen e Ct
C'Ponse CtiarCaO CouB~
rikra.
: Aankomet te datrfeaos'd~ de~n 1
Vrane wrdf ageng~omen poor
alle Europeeeche Hflvens, soo ookr
-- voor Columbia, Colon ens.
:~ -Passaalers-vvervoqr naar alle
plaataea, welke door bovengencemde lijnen worden sangedaan.~
Behalve d e soombooten van bovengenloeeade lien does eventecal
::! 8, 1:?" o*::" $iret :?""."."^* *ren, en o "tin oagve."
z5 daigen volbrengen.
Ile Pasesgiers-achepen der Banybu-rg-Amerike Lijo sIja alle v -
sien van de noodige toepaeeingers voor de sekerheid en comflort dsr
opvarenden.
Pr ae der8 P~aesage naar8 vre of Hamburg:
Refour Bajetten i 10fo atelag op do been- en teragrels.
Voor verdere inlichtingen vervoe~ge men sich tot

Eb~WARDB, BENrIUevS & CO.,

Agenteo.voon IjE IIUISMO$DERS

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, 2ioo raden wij U sann
GEBR~UITT ALrTfIJDVAN

'Longfrann Rl ar~tines,~Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen g~evaar voor
Ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen vellig.


De bewe~er eehanila en, wearvan
men eenige dagen eleden geeproken
heeft, sljo eenvou a~ verklesBinge-
cam agtne van de ~neervatieve par-
tij, ~i in' de opp tfie, vrarag% ago
de re it~ring, was ze niet kan inwil-
ligen: ge vermindering van de b3e-
grootiag.
Overg~ena kLieels~$ idpolitiek van
president Gjolses'deegehromibehebron-
nlen he 1, aijd at zarerelij1k iat.
wiklw~h tMe~ .highi% met hes
buie ad van bet laatete jaar is
tot 152 milloen' idallire ~
vor togr eop 108 miloen voor
invoer. T
Verder siijp treuager soa de vloot
lrer eaBieeer~d- verscheidene honder-
de ilbmaeltes sploorweg en buurt-
spoor in gggel~egid; de algemeoine
poli toeetand Is verbeterd.
Geeal Gomes, do togenwoord~ige
resid~eb edfohoodg. et grootate
el v d: 'land' sjn herkliezing
wil, o erspllk erkinarld; dat
hij i niet- candidate sal stellen
voor d erkriezing~en van 1912,
te(p nd van de valeche gerach-
schen ie8~~~~-ntitr b lde
atrekki i dd w rer bren sid om
een niwe- 'ntesventie eidt to lokken,
maar his~~r geon kan, 'want de
Vereen de4tqtep bebben upgmaals
verkl (aet zei ni~et todeechen b~de
sullen adqiq9 de Ctlabassehe quaee-
ties en ,de regJeering van Cuba, van
haar at, beZiilk v4Mode~de rihid~deleh
omen, persoonlijke amb~ities tegen
te gal, die de onathankelijkheid
bedre~~ van hedl Quppeashe ro$, C
betw s~ekergen~dsd hid'idte bewarea.
Haiti.
Een r~eicht Atf Ndw-Yorkvan 2
Augus ish 1 2l dat Daitsche ban-

ht t nutisi~ tome ,e ed fI
tancte mo~'i~i6~lbp m rleelte en


bnvag 300.000 dol2 op dien gro 8-
se o an 1 m onestle oNY -
York geteekend.
Zoo eonte president zou worden,
son het bedrag met 50fo worden
verhoogd en dese som ale staate-
echold erkerd, wearrvan 18fo rence
son mootern betaald worden, gewaar-
borgd door de opbrengst der mnko-
mende reebten. Bet Daifech eindicaat
zott bet, monopolie verfkrsigen mn de
eboitadie dier mijnern eo an desteea-
Loaestat~ions bte o Haiti soode~n
worden -o gericht. Verder moet Le-
codfe sich verbonden hebben geen
handelevoorreebten toe to ken nen
sann de Unle, weardoor de Dubsecbe-
handel son ktnaen benadeeld worden*
Bet is to begriipen, datf men in
Amerika daarover sleebs teeprehen is.


Bu wte nlanidq


HAVEN-NIEUWS.

VAN 26 APUG. 9 SEPT.

Schi~np K apit~ih LAankoma vanr Vertrek naar

Caracas Formst -s August.l La 8aayra aoAugust.I New York
Maaracaibo G. W, Goodman 2 8~ept. New-York 2 sept. Mar ~abo
Maracaing 7 Maracaibo 7 ,,-Pr
Philadelphia H. Hlighborn 7 ,,New-Tork 7 ,, a Guanyra
Muer, A. Johanson so Aug Ma sao a Is rau bra
Pr. Willem IV P. C. vd Graaff 26 Aug. New-York 28Aug. A materdam
Pr. Fred. Hend. J.P.vd.Borden 2 sept. Amsterdam 8 sept NYew-York
Pr. Willem V M. A. de Boerl 9 ,, New-Tork 10 Amsterdam

Niederwald Lerche 26 August. Colombfce 2l8 Ag Hamburg
ruesrtan Museruser a Hept. Iverno 1 a Jpt. (avri (
CTtAd orino A Pogg~i 4 ,,Coldn 4 ,, enova
Belgian W~illiame 9 Liverpoeol ,,santa Marts


.SBoenes.l~ Aankomst. I an Schboeners*~ Vertrekr ma"ar


DertLakher
*B **I Mir~s AlERES


tal 6nhere personnel, die als deiers
der rsonarchistiphe beweging ekend
steaen, sanidia -a dra sij gera wor-
den, kof on %og~d wordlen dofodge-
schoten, en hut@goedleren sullen
sann den Staat vervallen ver~laard
wordenw. Een groot sental bemhtddel-
die Portugeesche families is naar
deE ngelyntd Fra~nkrt'ijk ndre lan.
dezi e~so rd. e 'n is vrn
plgs o avisvani r breu,
omr een MeZ vooi* to; volgens
welke de eigendommen van ale fa.
mwiliii dii) niet minetens zes aann.
deqgY van het jayr win Po ug~ ver-
wordel .raan eenr belaastag' .vani 50o
van lyet iphomen. Doqr dese midde.
len hobbit men de led"eii vail rijke
en ar~iaert~isebe 'faphi te nood.
sakfet, Pear Poilqg~al _terog ife kee.
ren. De` haindel, in h~et Ofjonder te
Lissrabon, manaks een ernstige crisis
Raeti Aberain,,Baerlieer I'agabatt"' ver.
neems uif LiesatWrbaq~6, d;dePortn-
geeeche monarchlteis di oMa r -
o esveer 250 in getal me p
penpl meite _obgericht heb.
bed. "t veialilit daaVgFjroote be.
sendingen wapens uit Belgie, ter ver-
irsangit van. die, we~-e dn toionar-
oefseke~nn down in heti ghtieele land
;.otalogre vioortn Bij een pti~ocessie te
P~ovo$ de Loanhosp, in de buurt
vani BidkWi kda~m heb d~zer da ~en
tot een lioteing tuageetde deerne-
mere aan de proceesee eeiferzolds en
likeineg ~any dod ander?5 zijde.
pjabbere~s' werdlen daarfi~i) e
won l, en eeret toen or to j
to pa~s~ wamen, kron dt~oeor ehe
ateld worden. D~e~priesters in Noord-
Portugal wReigereni de pensioenen, die
hw door de regeering worden ann-
-~~1 delleae 1 ade vindt men
van e~~g i h li~nen al den

.oC ~~'twf teMr r e godDn ele

trekt ~e~t do sandi'cht, #anneer we
de Liasa 8 ehe cou aode
ren lof ho'oren gewra en van het op-
treden van tiapitein Palva Conceiro,
den bekenden royalistischen leider.
,,Men: ka~n," ze de genogpmde be-
richtgever, ,,over de hon ina van
kapgitem Coaceiro deuken soo al men
wil, hij agrijdt met open vizier. Als ae.
tief dereinen of~cier had bl] openlijk
verklaard, zich bit de monarehnstische
beweging to sulle aansluiten, en
men heeft hem niet in hech tenis
genomen.
,,Ale verrader en vlegel," zooale hij
aelfe aan de ministerseiele tatel ge.
neoemd is, kan men hem niet behan.
delen, doch alleen als eerli kr vijand
die strijdt met eerlijkre mi deleD. De
republiekeinen hebben vroeger even-
soo gebandeld ale hij. V666r het uit-
breken der revolutie hebben sij wa.
""biDD)11DeO Sk 11se n pri-
mainieste van Oorlog verklaard, dat
dese twintig jaar lang~ voor de Rie.
pbhhk dirk e, ter wN ehijadrek mo-
dese kolonel Barreto I En sijn om-
geving volkromen weardi~l


Over de inventarientie schreef ik
reeds, dat sij wonder de geringste
to enwerking van de sijde der be-
vo king werd tot stand gebra~cht ;
een gelukkag feit voorwear mn de
oogen van allen, die van orde hou-
den, alhoewel miet ontkend kBD
worden, dat was tegenatand toch
als een hoopvoller teeken zon ge-
leken hebben. De schoone bewoon.
stere van het Ilha Gracioea, een
der Azorea, hebben in deze het goede
voorbeeld gegeven. Toen men den
pastoor verboden had de krlokken
te luiden, beb~ben asin vronwelijke
parochianen het zelf gedaan en ik
ben er bijna van overtnigd, dat het
Ilha Graciosa door dese.danad miete
minder gracieus sal worden. De
commissie, die de schatten van de
kathed raal hier ter stede moest
inschrijven, vond die teak blijkbaar
z66 mnteressent, dat ze bet noodig
9eacht heeft, zich gedurende hlaar
tessgheden stch te laten fotogra-
feeren. De beeren sijo nu vereenwi d,
sittende achter een tafel, bela en
dmet monet sonsen, bkella, kusela
buitengewone kieschheld en van
goeden smaak.
Met de bemoeiingen omtrent de
bleeding der plriesters heeft hes
goisvernement een leelijken flater
gealagen. et is er arl. op mitge-
drasid, dat ]Portug~eeche burgers
geen toog mogen dragen en vreem.
delingen wel. WTant boe gearne
men het den laateten ook verboden
zon hebben men heeft nist gekund
en niet gedurfd. Die fout most
natuarlijk hersteld worden en due
zond Bernardino Machado, die mi-
nister ad interim is, een circullaire
de wereld in, waaruit ik de v~olgende
sinenede licht :
,Last one daarom hopen, dat de
lgi Bd'VI vp ul rmo: aan
sche in ed ullen berrijdten, waar-

dor 1e doeo wrea exe a~

d aga ee a ie staef sul sijnde open-
bare vrijheld en de repub~likeinsche
instellin een naar waarde to sch tten.
IDan a ilen die toogen vanzel op-
a eio land beshouw ptuj wdmon e
sal de wet er opoienw toe kunlnen
overgaanltd hode;eb dra ervan toe to
blakes ondero 2v~ voor de p-
bliee ode f epereoonlijke vrij-
beid *
De circulaire eindigt met to ver-
klaren, dat van nu at reeds het
dragen van arlle kleeding door de
liturgie voorgeschreven, moet wor.
den toegestaan.
Men moet de zaak natuarlijk goed
boegrijpen. Het voorloopig bewmrd
words geenanins plteigbest~ooks
door een gegestvan vedagsa-
heid en vergevingsesinhea m-
tegendeel, et heeft een grove
f anotgemaelbl oonomet no mnd e
naar de pipn van bet, bmitenland
daneen. M r eerP seket~ sal het

turl jk wa r rea dbee K thdo ie
genomen moet worden, niet onge.
6ruikt laten voorbijgaan.


Mi. de K8oningin der Nederlande"
BEKROOND


Amsterdam
Antwerpen
Chicago


18b3 a
1885,
1893, en


Eere


Otra-


,, Ourageoa, Eerste Prija
medallle, 1904.
,,Brussel, 1910.
Ouragao, W~Saterkant
handa.


De ,,LiberaP' berait een interview
met den soon van den Portageeechen
moparebiatiseben publicist Hemen
Orlats, die op sijq.doorrees to M
dio wMste ino a v oo dde doanink;
gesmrde sarmensweerders leidde en
laangeboden had zich san het bofld
van monarchistieche troepen to set -
ten. De inbjeelanemmg van do wa-
pn anD~ Ve O~~dh van Wh
een nitg~ave van 3 million : wt--
looe gemraart. Indien de wRapenen
Portuga binnepgekomen waren, on
twee dagen later een opetand zij
n~i ~ CriSto telt de zask doe
ktonin ta 10.000 annhangers. De ko-
nsig Eenft )$ van sija vermogen ge-
geven on sijo restauratie te bewerk.
rtlie. D~eb boe van Italie en


WTas son andere wellicht al niet
gebeard wezen 7 besloot de soon
-- DemPeonrt. natk nale verg. at
yan Ileverlede~, evenala VOOr Br
de voorlooptye regeering, over tot
de krasee mantregeles, die doen
decken san de Fran~sebe revolutie.
Op~ bet oogenbili hoods sq] arch
's. e ao R1res vramermeld
sward~4 on op bepealde punter


Na eeuhopealden datom sullen.
alle samensweerders, die gevat-wor-
dea, naar de Portugeeeche krolonie
op bet eiland I'ifmor in den O. I.
~chpelworden getransporteerd. De
leie Paive Coniceiro, de ornaliste
Graa Penella en Graaf Al.
de secretarie van den pre-
tenfir don Miquel, die thanie met
dea onttroondon zoning Mannel ge-
meone sank meake,~ o nog eon aan.


8t. Thomas

Mlaracalbo
Maraeaibo
Guants


Bonaire
1Barbado.


Augult
Set.


Augurites


',
1,,


Hungaria H

Mina &


Maria Agsathra

29ale vat C

Victori a H "
Prla occidental


To koop byl O. Wi~~INKE EN ZONEN.


*Viar Porto Cabelle.


PhotographiSCh6 Illficting.
Sousblette et FilsI
HO3EPPROTOGRAPEN
VAN


POR flTUGAL.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs